You are on page 1of 91

INFORME

SOBRE A APLICACIN E AVALIACIN DA LEI GALEGA DE MEDIDAS BSICAS PARA A INSERCIN SOCIAL.

2010

Informe de Aplicacin e Avaliacin

XESTIN DA RENDA DE INTEGRACIN SOCIAL DE GALICIA E DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL.


NDICE TEMTICO 1. INTRODUCIN 2. TRAMITACIN DAS SOLICITUDES DENDE OS CONCELLOS
2.1. Datos da Comunidade Autnoma. 2.2. Datos Provinciais 9 9

3. REXISTRO DE SOLICITUDES NAS DELEGACINS PROVINCIAIS


3.1. Datos globais 3.2. Rexistro de solicitudes durante o ano 2010 3.3. Seguimento mensual 21 22 26

4. RESOLUCIN DAS SOLICITUDES


4.1. 4.2. 4.3. 4.4. As porcentaxes referidas s resolucins Tempo de resolucin. Motivos de denegacin Nmero de persoas beneficiarias e xestin econmica 30 32 34

5. OS RECURSOS
5.1. Rexistro de recursos. 5.2. Resolucin de recursos. 5.3. Motivos de desestimacin de recursos. 46 49 51

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

Informe de Aplicacin e Avaliacin

6. PERFIL DAS PERSOAS BENEFICIARIAS.

6.1. Perfil das persoas beneficiarias da renda de integracin social de Galicia. 6.2. Perfil das persoas beneficiarias de Axudas para situacins de Emerxencia Social. 7. RESULTADOS ACADADOS NO MBITO DA INSERCIN SOCIAL 7.1 7.2 Os proxectos de insercin. Tipoloxa das Axudas para situacins de Emerxencia Social.

54 67

78 81

8. ANLISE DAS SADAS DO DISPOSITIVO. 8.1. Sadas do programa da renda de integracin social de Galicia. 83 8.2. Suspensins da renda de integracin social de Galicia. 89 8.3. Conclusins. 91

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

Informe de Aplicacin e Avaliacin

XESTIN DA RENDA DE INTEGRACIN SOCIAL DE GALICIA E DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

2010
1.- INTRODUCIN

INFORME DE APLICACIN E AVALIACIN DA LEI GALEGA DE MEDIDAS BSICAS PARA A INSERCIN SOCIAL

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

Informe de Aplicacin e Avaliacin

RENDA DE INTEGRACIN SOCIAL DE GALICIA.-

Concepto
A Renda de Integracin Social de Galicia configrase como unha prestacin social destinada a garantir recursos econmicos de subsistencia a quen careza deles, as como a acadar a sa autonoma e integracin normalizada mediante un proxecto personalizado de insercin. A Renda de Integracin Social de Galicia, en canto prestacin econmica, ter carcter alimenticio, persoal e non transmisible, e non poder ser obxecto de embargo ou retencin nin darse en garanta de obrigas. Os proxectos de insercin estarn constitudos por un conxunto coordinado e programado de accins que tern como obxectivo a mellora da integracin persoal, familiar ou social, as como, se o caso, a incorporacin da persoa beneficiaria ao sistema laboral.

Requisitos

Estar empadroado e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da CC.AA de Galicia, alomenos durante o ano inmediatamente anterior formulacin da solicitude.

Quedan eximidas do cumprimento deste requisito dun ano: Aquelas persoas que, procedentes doutras comunidades autnomas do Estado, sexan beneficiarias do salario social na comunidade autnoma da que proceden, sempre que na lexislacin desa comunidade se recolla a reciprocidade. As vctimas de violencia de xnero que cambien o seu domicilio por motivos de seguridade. Os emigrantes galegos retornados, cando establezan a sa residencia en Galicia, e as persoas nacidas en Galicia que residindo noutras comunidades autnomas volvan fixar a sa residencia no territorio da Comunidade Autnoma Galega. Os cidadns doutros estados membros da Unin Europea precisarn, ademais, acreditar a residencia legal en Espaa no momento da formulacin da solicitude.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

Informe de Aplicacin e Avaliacin

Ter

constituda

unha

unidade

de

convivencia

independente,

vinculada

economicamente ao solicitante. Ter unha idade comprendida entre os 25 e os 65 anos

No entanto, tamn podern ser beneficiarios: Menores de 25 anos, que cumprindo os restantes requisitos, tean menores ao seu cargo. Persoas maiores de 18 anos que, tendo recoecida a condicin de

discapacidade, non tean dereito a prestacin ou axuda de igual ou anloga natureza. Persoas maiores de 18 anos que, antes de acadar a maiora de idade, estivesen tuteladas pola Xunta de Galicia e internadas en centros de proteccin de menores ou en acollemento familiar. Persoas maiores de 18 anos en situacin de orfandade absoluta que, reunindo os demais requisitos, non tean dereito a outras prestacins ou axudas de anloga natureza. Dispoer de recursos econmicos inferiores conta da prestacin econmica da Risga que lle corresponda. Que non existan persoas legalmente obrigadas e con posibilidade real de prestarlles alimentos. A xuzo do rgano de resolucin, poderanse eximir deste requisito a aqueles solicitantes dos que se prevexa que a obriga de alimentos non se poida facer efectiva por malos tratos, relacins familiares deterioradas ou inexistentes, das que exista constancia no expediente.

AXUDAS PARA SITUACIN DE EMERXENCIA SOCIAL.Concepto


As axudas para situacins de emerxencia social son axudas econmicas de pagamento nico destinadas a paliar necesidades extraordinarias e urxentes de persoas afectadas por situacins de emerxencia. Estas axudas tern carcter finalista e sern incompatibles con calquera outra prestacin pblica que lle puidese corresponder ao beneficiario para a mesma finalidade. Considranse situacins de emerxencia social aquelas que orixinen gastos

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

Informe de Aplicacin e Avaliacin

extraordinarios para cubrir necesidades especficas de carcter bsico e urxente non cubertas polos diferentes sistemas de proteccin.

Requisitos:

Ser maior de idade Estar empadroado e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da CC.AA de Galicia.

Non dispoer de ingresos suficientes para afrontar os gastos derivados da situacin de emerxencia.

En ningn caso se poder conceder mis dunha axuda para situacin de emerxencia social por unidade de convivencia ao ano.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

Informe de Aplicacin e Avaliacin

XESTIN DA RENDA DE INTEGRACIN SOCIAL DE GALICIA E DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

2010
2.- TRAMITACIN DAS SOLICITUDES DESDE OS CONCELLOS.

INFORME DE APLICACIN E AVALIACIN DA LEI GALEGA DE MEDIDAS BSICAS PARA A INSERCIN SOCIAL

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

Informe de Aplicacin e Avaliacin

Partindo de que a tramitacin da RENDA DE INTEGRACIN SOCIAL DE GALICIA e das AXUDAS PARA SITUACINS DE EMERXENCIA SOCIAL iniciase, segundo o disposto na LEI GALEGA DE MEDIDAS BSICAS PARA A INSERCIN SOCIAL, por instancia da persoa interesada mediante a presentacin da solicitude no seu concello de

residencia, preciso analizar o nivel de implicacin dos concellos na xestin.

2.1.- DATOS DA COMUNIDADE AUTNOMA.


Durante o ano 2010 tramitaron o 85,71% dos concellos da Comunidade Autnoma de Galicia, dicir, un total de 270. Este dato fai referencia tramitacin, polos concellos, dunha ou outra prestacin. As a todo, existen variantes no ndice de tramitacin atendendo ao tipo de prestacin: A Renda de Integracin Social de Galicia foi tramitada polo 76,19% dos concellos da Comunidade Autnoma. As Axudas de Emerxencia Social foron tramitadas polo 69,84% dos concellos.

2.2.- DATOS PROVINCIAIS.

Na provincia de A Corua tramitaron o 86,17% dos concellos. E dicir, so hai 13 concellos que non tramitaron ningunha solicitude. Atendendo ao tipo de solicitude indicar que os concellos que tramitaron RISGA acadan un 80,85%, mentres que un 69,15% tramitaron AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL. Os concellos que destacan como ncleos tramitadores mis relevantes son os seguintes: A Corua, Ferrol, Santiago de Compostela, Arteixo, Narn, Ames e Carballo.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

Informe de Aplicacin e Avaliacin

Nos listados seguintes pdese observar a distribucin por concellos das solicitudes de Risga e de Axudas de Emerxencia Social durante o ano 2010 na provincia de A Corua.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

10

Informe de Aplicacin e Avaliacin

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

11

Informe de Aplicacin e Avaliacin

Na provincia de Lugo tramitaron solicitudes o 79,10% dos concellos, existindo 14 concellos que non tramitaron ningunha solicitude. A porcentaxe de tramitacin acada un 67,16% nas solicitudes da Risga e un 59,70% no caso das Axudas para situacins de Emerxencia Social. Destacan como ncleos tramitadores os concellos de: Lugo, Monforte e Viveiro.

Nas seguintes tboas pdese observar a distribucin por concellos das solicitudes de Risga e de Axudas de Emerxencia Social durante o ano 2010 na provincia de Lugo.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

12

Informe de Aplicacin e Avaliacin

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

13

Informe de Aplicacin e Avaliacin

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

14

Informe de Aplicacin e Avaliacin

Na provincia de Ourense acadan un 83,70% os concellos tramitadores, motivo polo que existen 15 concellos que non tramitaron solicitudes. Atendendo ao tipo de solicitude destacar que tramitaron Axudas de Emerxencia Social o 65,22% dos concellos e o 68,48% tramitaron solicitudes da Risga. Destacan nesta provincia os concellos de Ourense, Vern, Carballio e Maceda

Nas relacins seguintes pdense observar a distribucin por concellos das solicitudes de Risga e de Axudas de Emerxencia Social durante o ano 2010 na provincia de Ourense.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

15

Informe de Aplicacin e Avaliacin

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

16

Informe de Aplicacin e Avaliacin

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

17

Informe de Aplicacin e Avaliacin

En relacin provincia de Pontevedra sinalar que o 95,16% dos concellos tramitaron solicitudes. Existen polo tanto 3 concellos que non tramitaron ningunha solicitude. A implicacin na tramitacin de solicitudes de Risga acada un 90,32% dos concellos, e no relativo s Axudas de Emerxencia Social a porcentaxe do 88,71%. Destacan na provincia, como ncleos tramitadores, os concellos de Vigo, Vilagarca de Arousa, Pontevedra, O Porrio e Redondela.

Nos listados seguintes pdese observar a distribucin por concellos das solicitudes de Risga e de Axudas de Emerxencia Social durante o ano 2010 na provincia de Pontevedra.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

18

Informe de Aplicacin e Avaliacin

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

19

Informe de Aplicacin e Avaliacin

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

20

Informe de Aplicacin e Avaliacin

XESTIN DA RENDA DE INTEGRACIN SOCIAL DE GALICIA E DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

2010
3.- REXISTRO DE SOLICITUDES NOS DEPARTAMENTOS TERRITORIAIS

INFORME DE APLICACIN E AVALIACIN DA LEI GALEGA DE MEDIDAS BSICAS PARA A INSERCIN SOCIAL
CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar 21

Informe de Aplicacin e Avaliacin

3.1.- DATOS GLOBAIS


Dende a entrada en vigor da Lei 9/1991 Galega de Medidas Bsicas para a Insercin Social (modificada pola Lei 1/1999 e a Lei 16/2004) ata o 31 de decembro de 2010 rexistrronse nos Departamentos Territoriais da Consellera de Traballo e Benestar un total de 100.887 solicitudes. Das mesmas o 49,80% corresponden Risga e o 50,20 % s Axudas de Emerxencia Social.

N. de expedientes rexistrados

EM. SOCIAL 50,20%

RISGA 49,80%

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

22

Informe de Aplicacin e Avaliacin

3.2.- REXISTRO DE SOLICITUDES DURANTE O ANO 2010.


Dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2010 rexistrronse un total de 7.789 solicitudes, sendo o 46,71% da Risga e o 53,29% de Axudas de Emerxencia Social.

Facendo unha anlise por provincias pdese observar que a provincia de A Corua rexistra o 29,97 % das solicitudes, Lugo o 10,37%, Ourense o 13,99 % e Pontevedra un 45,67%. Do total de solicitudes de Risga (3.638), A Corua rexistrou o 36,97% das mesmas, Lugo o 8,99%, Ourense o 13,72% e Pontevedra o 40,32%. No relativo s Axudas para situacins de Emerxencia Social o 23,83% se corresponden coa provincia de A Corua, un 11,59% a Lugo, un 14,24% a Ourense e un 50,35% para a provincia de Pontevedra. Nas tboas grficas seguintes reflctese a evolucin do nmero de solicitudes dende o ano 1992 ata o ano 2010, tendo en conta o total de solicitudes, as solicitudes de Risga e as solicitudes de Axudas para situacins de Emerxencia Social.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

23

Informe de Aplicacin e Avaliacin

Rexistro total de solicitudes

7.789 7.750

4.985 4.625 4.266 4.567 4.435 3.898 4.270 4.053 4.064 3.942 3.511

5.537 5.969 5.697 5.500 5.214 5.022

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Renda de integracin social


3.638 3.536 2.676 2.886 2.562 2.737 2.753 2.494 2.668 2.500 2.085 2.427 2.283 2.262 2.207 2.162 2.048 1.981 1.614

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Axudas de emerxencia social

4.214 4.151

2.131 2.072 2.099 1.850 1.897 1.979 1.766 1.682 1.659 1.594

3.007 3.073 2.960 3.301 2.975 2.760 2.405

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Observamos a continuacin os incrementos do nmero de solicitudes da Risga e de Axudas para situacins de Emerxencia Social do exercicio 2010 en relacin ao exercicio anterior.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

24

Informe de Aplicacin e Avaliacin

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

25

Informe de Aplicacin e Avaliacin

3.3.- SEGUIMENTO MENSUAL.


No transcurso do ano 2010 a media mensual de rexistro de solicitudes en toda a Comunidade Autnoma de 649 solicitudes ao mes. No relativo Risga a media de 303 solicitudes ao mes, e no tocante s Axudas de Emerxencia Social a media de 345.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

26

Informe de Aplicacin e Avaliacin

No relativo ao nmero de solicitudes presentadas procede destacar a importante presencia feminina, as na provincia de A Corua rexistrronse 1.345 solicitudes da RISGA das que o 35,76% (481 solicitudes) foron de homes e o 64,24% (864 solicitudes) de mulleres. Na provincia de Lugo rexistrronse 327 solicitudes da RISGA das que o 38,23% (125 solicitudes) foron de homes e o 61,77% (202 solicitudes) de mulleres. En Ourense, das 499 solicitudes rexistradas de RISGA o 39,08% foron de homes (195 solicitudes) e o 60,92% de mulleres (304 solicitudes). O mesmo acontece na provincia de Pontevedra, xa que das 1.467 solicitudes rexistradas da referida prestacin o 40,63% (596 solicitudes) foron de homes mentres que o 59,37% (871 solicitudes) foron de mulleres. En canto s solicitudes de Axudas para situacins de Emerxencia Social predominan tamn as mulleres nas catro provincias da Comunidade Autnoma; as na provincia de A Corua o nmero de solicitudes presentadas por mulleres e de 656 fronte a 333 solicitudes de homes. En Lugo 175 solicitudes foron presentadas por homes e 306 por mulleres. En Ourense 376 solicitudes foron presentadas por mulleres e 215 por homes, e na provincia de Pontevedra, das 2.090 solicitudes rexistradas 1.247 se corresponden con mulleres e 843 con homes. Por provincias A Corua rexistra unha media de 195 solicitudes ao mes, Lugo de 67, Ourense de 91 e Pontevedra de 296, tendo en conta os dous tipos de solicitudes. En canto s Axudas para situacins de Emerxencia Social a media de 82 solicitudes ao mes en A Corua, 40 en Lugo, 49 en Ourense e 174 en Pontevedra. A media de solicitudes, tendo en conta as de Risga de 112 en A Corua, 27 en Lugo, 42 en Ourense e 122 en Pontevedra. Nas tboas seguintes pdese observar, en cuantificacin trimestral, os

resultados acadados en relacin ao nmero de solicitudes de toda a Comunidade Autnoma dende o ano 1992 ata o ano 2010.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

27

7.800 7.300 6.800 6.300 5.800 5.300 4.800 4.300 3.800 3.300 2.800 2.300 1.800 1.300 800 300 -200

4.500 4.200 3.900 3.600 3.300 3.000 2.700 2.400 2.100 1.800 1.500 1.200 900 600 300 0 1

3.600 3.300 3.000 2.700 2.400 2.100 1.800 1.500 1.200 900 600 300 0

Nmero de solicitudes

Rexistro total de solicitudes

Renda de Integracin Social de Galicia

Axudas de Emerxencia Social

Nmero de solicitudes

Nmero de solicitudes

1 Trim.

1 Trim.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar


2

449 465 650 591 400 394 432 373 475 457 543 780 616

2 Trim.

2 Trim. 1992 1999

1992 1999

1992 1999

1993 2000

1993 2000

1993 2000

1994 2001

3 Trim. 1994 2001 1995 2002 1996 2003

3 Trim.

1994 2001 1995 2002 1996 2003

1995 2002 1996 2003

4 Trim. 1997 2004 1998 2010

4 Trim.

1997 2004

1997 2004

1.166 544 646 578 682 639 472 536 541 474 633 741 966 929 1.194 436 466 455 466 306 323 365 381 459 423 529 593 643 1.009 468 495 448 360 337 405 433 364 442 466 592 621 572 782

476 457 625 726 720 653 655 534 555 561 511 783 613 945 440 519 631 821 857 759 713 727 505 501 605 723 692 975 403 460 585 618 530 589 500 498 455 543 462 586 432 969 295 545 653 721 646 675 632 524 533 480 584 645 525 749 1.614 1.981

925 922 1.275 1.317 1.120 1.047 1.087 907 1.030 1.018 1.054 1.563 1.229 2.111 984 1.165 1.209 1.503 1.496 1.231 1.249 1.268 979 1.134 1.346 1.689 1.621 2.169 839 926 1.040 1.084 836 912 865 879 914 966 991 1.179 1.075 1.978 763 1.040 1.101 1.081 983 1.080 1.065 888 975 946 1.176 1.266 1.097 1.531

1998 2010

1998 2010
5

Total
2.960 2.760 4.151

Total

1.897 2.072 2.131 2.099 1.682 1.594 1.766 1.659 1.850 1.979 2.405

2.494 2.886 2.753 2.676 2.500 2.283 2.048 2.085 2.162 2.737 2.262 3.636

3.511 4.053 4.625 4.985 4.435 4.270 4.266 3.942 3.898 4.064 4.567 5.697 5.022

7.789

Informe de Aplicacin e Avaliacin

28

Informe de Aplicacin e Avaliacin

XESTIN DA RENDA DE INTEGRACIN SOCIAL DE GALICIA E DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

2010
4.- RESOLUCIN DAS SOLICITUDES

INFORME DE APLICACIN E AVALIACIN DA LEI GALEGA DE MEDIDAS BSICAS PARA A INSERCIN SOCIAL

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

29

Informe de Aplicacin e Avaliacin

4.1.- AS PORCENTAXES REFERIDAS S RESOLUCINS.

Durante o ano 2010 resolvronse 8.524 solicitudes en toda a Comunidade Autnoma, o que supn unha media de 24 resolucins diarias e 710 resolucins mensuais.

Considerando o nmero total de solicitudes a resolver un total de 9.550 (1.761 pendentes do ano 2009 mis 7.789 rexistradas no ano 2010) acadamos unha porcentaxe de resolucin do 89,26%. Na tboa seguinte reflctense as porcentaxes de resolucin dende o ano 1992 ao ano 2010.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

30

Informe de Aplicacin e Avaliacin

ANO 1992 Vol. Traballo Sol. Resoltas 3.511 2.444 ANO 1994 Vol. Traballo Sol. Resoltas 5.987 5.060 ANO 1996 Vol. Traballo Sol. Resoltas 5.081 4.491 ANO 1998 Vol. Traballo Sol. Resoltas 4.839 4.006 ANO 2000 Vol. Traballo Sol. Resoltas 4.724 4.318 ANO 2002 Vol. Traballo Sol. Resoltas 4.864 4.359 ANO 2004 Vol. Traballo Sol. Resoltas 5.710 4.733 ANO 2006 Vol. Traballo Sol. Resoltas 6.269 5.609 ANO 2008 Vol. Traballo Sol. Resoltas 6.682 5.641 ANO 2010 Vol. Traballo Sol. Resoltas 9.550 8.524

% 70%

ANO 1993 Vol. Traballo Sol. Resoltas 5.120 3.758 ANO 1995 Vol. Traballo Sol. Resoltas 5.912 5.266 ANO 1997 Vol. Traballo Sol. Resoltas 4.860 4.287 ANO 1999 Vol. Traballo Sol. Resoltas 4.775 3.949 ANO 2001 Vol. Traballo Sol. Resoltas 4.470 4.173 ANO 2003 Vol. Traballo Sol. Resoltas 6.202 5.827 ANO 2005 Vol. Traballo Sol. Resoltas 6.095 5.362 ANO 2007 Vol. Traballo Sol. Resoltas 5.875 5.162 ANO 2009 Vol. Traballo Sol. Resoltas 8.791 7.031

% 73%

% 85%

% 89%

% 88%

% 88%

% 83%

% 83%

% 91%

% 93%

% 90%

% 94%

% 83%

% 88%

% 89%

% 88%

% 84%

% 80%

% 89%

Facendo unha anlise parcial, e tendo en conta o volume de traballo de cada Departamento Territorial, acadamos as seguintes porcentaxes de resolucin: A Corua 87,25%, Lugo 90,89%, Ourense 84,57% e Pontevedra 91,78%. Das 8.524 solicitudes resoltas, un 62,85% se corresponden con concesins, un 30,57% con denegacins, e un 6,58% con solicitudes que foron arquivadas. Atendendo ao tipo de solicitude sinalar que do total de 3.812 solicitudes resoltas de Risga un 60,76% foron concedidas e o 39,24% restante denegadas ou arquivadas, mentres que das 4.712 Axudas para situacins de Emerxencia Social

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

31

Informe de Aplicacin e Avaliacin

resoltas, o 64,54% das mesmas foron concedidas e o 35,46% denegadas ou arquivadas. O volume de solicitudes pendentes de resolucin de 1.026, o que significa o 10,74% do total de solicitudes a resolver. A tboa seguinte reflicte a variacin das solicitudes pendentes de resolucin respecto ao exercicio anterior.

4.2.- TEMPOS DE RESOLUCIN.

No relativo aos tempos empregados na tramitacin e resolucin das solicitudes interesa destacar os seguintes datos: O tempo medio para as solicitudes de Risga foi de 132 das, mentres que no exercicio anterior foi de 121 das. O tempo medio empregado para as solicitudes de Axudas para situacins de Emerxencia Social de 131 das, cando no ano anterior foi de 118 das. Nas tboas seguintes observamos o tempo medio de tramitacin nas distintas provincias e para os dous tipos de solicitude:

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

32

Informe de Aplicacin e Avaliacin

4.3.- MOTIVOS DE DENEGACIN.


Na tboa seguinte reflctense as porcentaxes sobre a totalidade de causas declaradas nas denegacins da prestacin, aclarando que en moitos casos as denegacins sustntanse en mis dunha causa. Na Risga, o motivo fundamental das resolucins denegatorias a superacin de ingresos da unidade de convivencia independente, supoendo unha porcentaxe do 27,49% do total das denegacins a homes e do 23,90% do total de denegacins a mulleres, seguida de a causa familiares obrigados (12,48% no caso dos homes e 16,78% no caso das mulleres).

No caso das Axudas para situacins de Emerxencia Social a causa maioritaria de

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

33

Informe de Aplicacin e Avaliacin

denegacin a superacin de ingresos (35,16% no caso dos homes e 34,53% no caso das mulleres. A segunda causa de denegacin non tratarse dun gasto extraordinario e urxente (27,03% das denegacins de homes e 25,78% das denegacins de mulleres). Na tboa seguinte reflctense as porcentaxes sobre a totalidade de causas de denegacin de Axudas para situacins de Emerxencia Social, facendo constar que no caso dalgns solicitantes existe mis dunha causa que motiva a denegacin da prestacin.

4.4.- NMERO DE PERSOAS BENEFICIARIAS E XESTIN ECONMICA.


4.4.1.- Renda de Integracin Social de Galicia.
Dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro do presente ano incluronse en nmina un total de 7.106 22.554.067,38 euros. No referido perodo de tempo producronse un total de 2.308 altas, 1.693 baixas, 574 suspensins e 150 continuacins. persoas beneficiarias da Risga, o que implicou un gasto de

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

34

Informe de Aplicacin e Avaliacin

Atendendo ao total de extincins que tiveron lugar en toda a Comunidade Autnoma podemos considerar que o ndice de sada do dispositivo do 35,29%. Como se pode observar na tboa anterior o nmero total de persoas

beneficiarias da Risga a 31 de decembro de 4.989 persoas. A distribucin provincial destas persoas beneficiarias a seguinte: O 30,65% pertencen provincia de A Corua, o 9,38% provincia de Lugo, un 15,61% provincia de Ourense e o restante provincia de Pontevedra. O seu seguimento mensual reflctese na tboa seguinte: 44,36%

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

35

Informe de Aplicacin e Avaliacin

A Lei 9/1991, modificada pola Lei 1/1999 do 5 de febreiro, e modificada pola Lei 16/2004, do 29 de decembro, no seu artigo 11, establece que a prestacin econmica da Renda de Integracin Social de Galicia estar integrada por un subsidio bsico, un complemento variable en funcin dos membros que compoen a unidade de convivencia e, se o caso un complemento de insercin. Atendendo a estas diferentes posibilidades de percepcin da RISGA consideramos a distribucin das 4.989 persoas beneficiarios da RISGA no mes de decembro segundo o seu caso concreto de modalidade de percepcin:

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

36

Informe de Aplicacin e Avaliacin

Esta distribucin das persoas beneficiarias permtenos destacar os seguintes datos: O 34,54% das persoas beneficiarias da Risga perciben o SUBSIDIO BASICO mis algn COMPLEMENTO FAMILIAR. O 47,38% percibe exclusivamente o SUBSIDIO BASICO. O 5,35% ademais de percibir o SUBSIDIO BASICO mis algn COMPLEMENTO FAMILIAR, percibe tamn o COMPLEMENTO DE INSERCIN. Un 7,46% percibe o SUBSIDIO BASICO mis o COMPLEMENTO DE INSERCIN. Un 5,27% das persoas beneficiarias non se atopa en ningunha das categoras sinaladas, xa que segundo a sa situacin ben perciben soamente os

complementos familiares ou os de insercin.

Conforme aos diferentes conceptos de percepcin econmica, tanto a nivel provincial como autonmico, reflctese a continuacin o importe da nmina da Risga:

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

37

Informe de Aplicacin e Avaliacin

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

38

Informe de Aplicacin e Avaliacin

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

39

Informe de Aplicacin e Avaliacin

Outro dato a destacar o relativo ao importe medio por persoa beneficiaria que se sita nos 384,08 decembro de 2010. O dato resulta tomando como referencia os importes totais das nminas provinciais do mes de decembro _ exclundo o importe dos atrasos_ e dividindo polo nmero de perceptores do mesmo perodo. Os resultados son os que se expoen na tboa seguinte: euros para toda a Comunidade Autnoma no mes de

4.4.2.- Nmero de persoas beneficiarias e xestin econmica en relacin ao ano anterior.


Considrase axeitado facer unha comparativa entre o importe aboado nas distintas provincias e na totalidade da Comunidade Autnoma, en concepto de nmina da Renda de Integracin Social de Galicia ao longo do exercicio 2010 en relacin ao exercicio anterior; datos que se reflicten nas tboas seguintes, facendo constar que os importes reflectidos son acumulados a 31 de decembro de cada ano:

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara Xeral da Familia e do Benestar

40

preciso tamn, comparar o nmero de persoas beneficiarias includas en nmina entre xaneiro e decembro de 2010, co nmero de persoas beneficiarias da

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

41

prestacin entre o mesmo perodo do ano 2009. Tal e como se reflicte anteriormente neste informe o nmero de persoas includas en nmina entre xaneiro e decembro de 2010 ascendeu a 7.106, mentres que o nmero de persoas includas en nmina no mesmo perodo de ano 2009 ascendeu a 6.497. Tendo en conta os datos das catro provincias indicar que o nmero de persoas beneficiarias incrementouse en 609 persoas ao tempo que o orzamento

executado sufriu un incremento aproximado do 7% (1.476.559,49). preciso aclarar que coa entrada en vigor da nova normativa (artigo 32.g)) a prestacin da Renda de Integracin Social de Galicia extnguese por o transcurso de catro anos consecutivos na sa percepcin. Reflectir tamn, que existe unha excepcin, xa que, a xuzo do rgano de resolucin e logo do informe dos servizos sociais de atencin primaria do concello de residencia da persoa beneficiaria, poder continuar percibindo a prestacin pola sa situacin de exclusin social e/ou desestruturacin familiar da sa unidade de convivencia, especialmente cando existan menores nela. Neste ltimo caso, tal e como establece o artigo 12 s tern dereito percepcin do subsidio bsico cunha conta mensual equivalente ao importe mensual da pensin non contributiva individual.

4.4.3.- Axudas de Emerxencia Social.


Dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2010 concedronse 3.041 Axudas para Situacins de Emerxencia Social, o que implicou un gasto de 3.000.145,37 euros.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

42

Das 3.041 Axudas para situacins de Emerxencia Social concedidas durante este ano, o 22,79% se corresponden coa provincia de A Corua, o 11,97% con Lugo, o 13,58% con Ourense e o 51,66% con Pontevedra. A sa distribucin provincial, as como o seguimento mensual das

concesins, reflctese no cadro seguinte:

Atendendo ao nmero de concesins mensuais en cada provincia e ao total da Comunidade Autnoma, no cadro seguinte reflectimos o importe das nminas correspondentes e, polo tanto, do gasto realizado puntualmente ao longo do ano 2010.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

43

Anda tendo en conta que as contas que implican a concesin das axudas son moi variables, atendendo aos conceptos que nelas se contemplan, formulamos coecer o importe medio que supoen. Deste xeito obtivemos que, no transcurso deste ano, as contas aboadas sitanse nunha media de 986,57 euros por concesin.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

44

XESTIN DA RENDA DE INTEGRACIN SOCIAL DE GALICIA E DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

2010
5. OS RECURSOS

INFORME DE APLICACIN E AVALIACIN DA LEI GALEGA DE MEDIDAS BSICAS PARA A INSERCIN SOCIAL
CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

45

5.1.- REXISTRO DE RECURSOS.A Consellera de Traballo e Benestar recibiu, durante o ano 2010, un total de 341 recursos, o que supn unha media de 28 recursos ao mes. Como se pode observar nas tboas seguintes o maior nmero deles corresponde Renda de Integracin Social de Galicia, o 64,52% do total, supoendo os de Axudas para situacins de Emerxencia Social o 35,48% restante.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

46

Formulamos coecer as resolucins sobre as que se presentaron os distintos recursos. Por provincias, a distribucin dos recursos interpostos ante as distintas resolucins a seguinte:

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

47

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

48

5.2.- RESOLUCIN DE RECURSOS.

Tendo en conta o volume de recursos rexistrados durante o ano 2010 mis os recursos pendentes de resolucin do ano 2009 que suman un total de 405, a Consellera de Traballo e Benestar resolveu o 74% dos mesmos, dicir, un total de 301 recursos. Polo tanto, a 31 de decembro de 2010 est o 26% restante pendente de resolucin (un total de 104 recursos). Deste xeito a media de resolucin de 25 recursos ao mes.

Nas tboas seguintes reflctese a resolucin de recursos durante o exercicio 2010 atendendo sa distribucin provincial e ao tipo de solicitude:

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

49

Dos 301 recursos resoltos un 10,60% foron estimados e, polo tanto, o 89,40% desestimados. En canto ao sexo das persoas beneficiarias indicar que dos recursos estimados o 78,10% se corresponden con mulleres e o 21,90% restante con homes. No relativo aos recursos desestimados o 70,60% se corresponden con mulleres e o 29,40% restante con homes. Por tipo de prestacin a distribucin das resolucins de recursos a seguinte: Da Renda de Integracin Social de Galicia foron estimados o 11,40% dos

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

50

recursos resoltos e desestimados o 88,60%. Dos recursos estimados da RISGA o 77,30% se corresponden con mulleres e o 22,70% con homes. En canto aos recursos desestimados da RISGA o 71,30% foron de mulleres e o 28,70% de homes. Das Axudas para situacins de Emerxencia Social foron estimados o 9,30% dos recursos resoltos e desestimados o 90,70%. Dos recursos estimados o 80% se corresponden con mulleres e o 20% con homes. No caso dos recursos desestimados o 69,40% foron de mulleres e o 30,60% de homes.

5.3.- MOTIVOS DE DESESTIMACIN DE RECURSOS.


Por ltimo destacar os motivos que fundamentan as desestimacins dos recursos no ano 2010. Nas tboas seguintes reflctense as causas e porcentaxes de desestimacin tanto para os recursos presentados sobre denegacins da Renda de Integracin Social de Galicia como para os de Axudas para situacins de Emerxencia Social.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

51

No caso da Renda de Integracin Social de Galicia o principal motivo de desestimacin de recursos foi dispoer de recursos superiores conta da RISGA que lles correspondera (23,98 %), existindo unha diferencia considerable entre homes e mulleres, 7,60% e 16,37% respectivamente.

Nas Axudas de Emerxencia Social, o principal motivo de desestimacin ven xustificado polo feito de non tratarse de situacins de emerxencia contempladas na lei (59,18%). No segundo lugar, o 27,55% das desestimacins vieron motivadas por

dispoer de ingresos suficientes para afrontar gastos derivados da situacin de emerxencia. As principais diferencias entre sexos atpanse no motivo relativo a non tratarse de situacins de emerxencia contempladas pola lei (17,35% de homes e 41,84% de mulleres) e no feito de dispoer de ingresos suficientes para afrontar os gastos derivados da situacin de emerxencia (8,16% de homes e 19,39% de mulleres).

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

52

XESTIN DA RENDA DE INTEGRACIN SOCIAL DE GALICIA E DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

2010
6. PERFIL DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

INFORME DE APLICACIN E AVALIACIN DA LEI GALEGA DE MEDIDAS BSICAS PARA A INSERCIN SOCIAL

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

53

6.1.- PERFIL DAS PERSOAS BENEFICIARIAS DA RENDA DE INTEGRACIN SOCIAL DE GALICIA


6.1.1.- Distribucin das persoas beneficiarias da RISGA segundo o volume de poboacin do seu concello de residencia.
A distribucin das beneficiarias e beneficiarios da Risga segundo o volume de poboacin do seu concello de residencia permite determinar a sa situacin, as como facer unha distincin entre residencia urbana e rural. Para a referida anlise establecronse catro tramos referidos poboacin, agrupando os concellos en catro intervalos: mis de 50.000 habitantes, entre 20.000 e 50.000 habitantes, entre 10.000 e 20.000 habitantes e menos de 10.000 habitantes.

Segundo os listados seguintes, nos que figura o nmero de beneficiarias e beneficiarios de cada concello a 31 de decembro de 2010, pdese constatar que existen persoas perceptoras da Risga nun total de 261 concellos da Comunidade

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

54

Autnoma, dicir, no 82,86% deles. Na tboa seguinte reflctese a porcentaxe e nmero de concellos de cada provincia segundo residan ou non persoas

beneficiarias da Renda de Integracin Social de Galicia.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

55

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

56

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

57

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

58

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

59

6.1.2.- Distribucin das persoas beneficiarias da RISGA segundo o sexo.


Entre as persoas perceptoras da Renda de Integracin Social de Galicia predomina o sexo feminino. A porcentaxe dun 62,50 % de mulleres beneficiarias fronte o 37,50 % de homes.

6.1.3.- Distribucin das persoas beneficiarios da RISGA segundo a idade.


Como se pode observar na tboa seguinte a maiora das persoas

beneficiarias da Risga teen entre 35 e 44 anos (32,13% do total), non existindo diferencias significativas entre mulleres e homes. Un 22,69% das persoas

beneficiarias teen entre 25 3 34 anos, sendo superior o nmero de mulleres comprendidas neste tramos de idade. Un 21,51% das persoas beneficiarias atpase no tramo de idade entre 45 e 54 anos, o 6,23% son persoas menores de 25 anos e o 17,44% maiores de 55 anos.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

60

6.1.4.- Distribucin das persoas beneficiarias da RISGA segundo o estado civil.


O 43,41% das beneficiarias e beneficiarios estn solteiros, sendo maior a porcentaxe de homes solteiros que a de mulleres. Un 18,25% das persoas beneficiarias estn casadas e un 22,41% separadas. Dentro desta categora destacar que maior o nmero de mulleres separadas que o nmero de homes, un 27,85% de mulleres separadas fronte un 13,34% de homes na mesma situacin.

6.1.5.- Distribucin das persoas beneficiarias da RISGA segundo o tipo de convivencia.


Polo tipo de convivencia destacar que o 41,10% das persoas beneficiarias viven coa sa familia nuclear mentres que un 38,82% viven soas. maior o nmero de homes que viven ss (59,73% fronte un 26,29% de mulleres), mentres que no caso de convivencia coa familia nuclear o nmero de mulleres case triplica ao de homes (53,45% de mulleres fronte un 20,48% de homes).

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

61

6.1.6.- Distribucin das persoas beneficiaria da RISGA segundo o tipo de vivenda na que residen.
O 57,78% das persoas beneficiarias viven en pisos mentres que un 26,21% residen en vivendas unifamiliares. Esta caracterizacin ven dada pola residencia fundamentalmente urbana das beneficiarias e beneficiarios desta prestacin.

6.1.7.- Distribucin das persoas beneficiarias da RISGA segundo o rxime de tenencia da vivenda.
En canto ao rxime de tenencia da vivenda resaltar que un 42,68% reside nunha vivenda alugada, un 13,45% pose unha vivenda en propiedade aboada, e un 22,80% reside en vivenda cedida en precario.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

62

6.1.8.- Distribucin das persoas beneficiarias da RISGA segundo o seu nivel de estudios.
No relativo ao nivel de estudios das beneficiarias e beneficiarios un 50,72% ten estudios primarios incompletos e un 37,11% os estudios primarios. Un 3,30% das persoas beneficiarias carecen de estudios e practicamente non existen persoas beneficiarias con estudios superiores (1,56%).

6.1.9.- Distribucin das persoas beneficiarias da RISGA segundo a sa situacin laboral.


En canto situacin laboral destacar que a maiora das persoas perceptoras da Risga se atopan en desemprego (89,54%) acadando un 88,30% as persoas beneficiarias da Risga que nalgn momento traballaron.

Consideramos

continuacin

distribucin

provincial

das

persoas

beneficiarias segundo a situacin laboral e tendo en conta tamn a idade das

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

63

mesmas. Nas tboas seguintes reflctense os datos correspondentes s catro provincias e totalidade da Comunidade Autnoma.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

64

6.1.10.- Distribucin das persoas beneficiarias da RISGA segundo a sa problemtica especfica.


En canto problemtica que presentan as persoas beneficiarias da Risga hai que destacar que non todas as beneficiarias e todos os beneficiarios presentan unha nica problemtica, senn que a maiora das persoas beneficiarias presenta varias problemticas especficas. Tendo en conta isto, indicar que a problemtica que mis se repite a de encontrarse en situacin de desemprego, que acada un 86,71%. No caso das mulleres destacar que ocupa un lugar importante (33,07%) o feito de ser familia monoparental.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

65

Tendo en conta o reflectido nas tboas anteriores pdese indicar un perfil xeral das persoas beneficiarias da Risga: Unha muller de entre 25 e 44 anos, solteira ou separada con cargas familiares que vive en zona urbana, nun piso de aluguer ou cedido en precario. O nivel de estudios de primarios incompletos e atpase parada anda que non en procura do seu primeiro emprego.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

66

6.2.- PERFIL DAS PERSOAS BENEFICIARIAS DE AXUDAS PARA SITUACINS DE EMERXENCIA SOCIAL
6.2.1.- Distribucin das persoas beneficiarias de axudas de emerxencia social segundo o volume de poboacin dos seus concellos de residencia.
Do mesmo xeito que coas persoas beneficiarias da RISGA, consideramos coecer a distribucin segundo a poboacin do concello de residencia das persoas beneficiarias de Axudas de Emerxencia Social. Para a referida anlise

establecronse catro tramos, agrupando aos concellos en catro intervalos: mis de 50.000 habitantes, entre 20.000 e 50.000 habitantes, entre 10.000 e 20.000 habitantes e menos de 10.000 habitantes.

Nos listados seguintes figura a distribucin destas persoas beneficiarias no transcurso de 2010, atendendo ao seu concello de residencia.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

67

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

68

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

69

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

70

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

71

6.2.2.- Distribucin das persoas beneficiarias de axudas para situacins de Emerxencia Social segundo o sexo.
Atendendo distribucin por sexo, igual que sucede coas persoas

perceptoras da Risga, hai unha maiora destacable de mulleres beneficiarias de Axudas para situacins de Emerxencia Social. O 60,70% das beneficiarias son mulleres mentres que os homes beneficiarios acadan a porcentaxe do 39,30% restante.

6.2.3.- Distribucin das persoas beneficiarias de Axudas para situacins de Emerxencia Social segundo a idade.
Atendendo idade das persoas beneficiarias destacar que o 29,43% teen idades comprendidas entre os 35 e os 44 anos, un 21,97% teen entre 45 e 54 anos e un 20,09% teen mis de 55 anos, non aprecindose diferencias significativas en canto ao sexo. Un 22,69% das persoas beneficiarias teen entre 25 e 34 anos, superando neste caso a porcentaxe de mulleres (24,76%) porcentaxe de homes que se atopan nesta categora (19,50%).

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

72

6.2.4.- Distribucin das persoas beneficiarias de Axudas para Situacins de Emerxencia Social segundo o estado civil.
No relativo ao estado civil reflectir que un 35,27% das persoas beneficiarias estn solteiras, un 26,37% casadas e un 20,81% separadas. Nesta categora apreciase unha diferencia importante en canto ao sexo das persoas beneficiarias, xa que, mentres a porcentaxe de persoas separadas dun 12,65% para os homes incremntase ata chegar a un 26,10% no sexo feminino. Pola contra no caso das persoas solteiras superior o nmero de homes que o de mulleres (43,47% fronte a 29,95%).

6.2.5.- Distribucin das persoas beneficiarias de Axudas para situacins de Emerxencia Social segundo o tipo de convivencia.
O 45,99% das beneficiarias e beneficiarios conviven coa sa familia nuclear, existindo unha maior porcentaxe no caso das mulleres (o 57,51% das mulleres convive coa familia nuclear fronte un 28,20% dos homes). O 35,95% viven solos, existindo tamn, nesta categora, unha diferencia importante entre sexos, xa que

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

73

un 52,13% dos homes viven solos fronte un 25,47% das mulleres.

6.2.6.- Distribucin das persoas beneficiarias de Axudas para Situacins de Emerxencia Social segundo o tipo de vivenda na que residen.
En canto ao tipo de vivenda sinalar que, igual que sucede coas persoas perceptoras da Renda de Integracin Social de Galicia a maior parte das beneficiarias desta tipoloxa de axuda residen en piso (68,53%) fronte un 19,60% que residen en vivenda unifamiliar.

6.2.7.- Distribucin das persoas beneficiarias de Axudas de para Situacins de Emerxencia Social segundo o rxime de tenencia da vivenda.
Un 53,83% das persoas beneficiarias reside nunha vivenda alugada, un 17,66% reside en vivenda propia. Destacar que das persoas que residen en vivenda propia a maior parte deles teen aboada a referida vivenda. Un 13,43% das persoas beneficiarias residen en vivenda cedida en precario, CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

74

non atopndose diferencias significativas entre homes e mulleres.

6.2.8.- Distribucin das persoas beneficiarias de Axudas para situacins de Emerxencia Social segundo o nivel de estudios.
En canto ao nivel de estudios das persoas beneficiarias de Axudas de Emerxencia Social, o 54,65% ten os estudios primarios sen rematar, mentres que un 34,21% conta cos estudios primarios rematados. Un 2,74% non ten estudios e un 1,12% ten estudios superiores. No relativo ao nivel de estudios non existen diferencias destacables entre homes e mulleres.

6.2.9.- Distribucin das persoas beneficiarias de Axudas para situacins de Emerxencia Social segundo a sa situacin laboral.
Atendendo situacin laboral das beneficiarias e beneficiarios destacar que o 64,24% son persoas paradas que nalgn momento da sa vida tiveron traballo e o 28,39% estn considerados como inactivos.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

75

6.2.10.- Distribucin das persoas beneficiarias de Axudas para situacins de Emerxencia Social segundo a sa problemtica especfica.
Atendendo problemtica das persoas beneficiarias, e facendo constar que a maiora conta con mis dunha problemtica, destacar que o 77,31% son paradas, o 6,61% son paradas de longa duracin, e o 14,27% presentan como problemtica especfica a monoparentalidade. Destacar que nesta ltima categora a porcentaxe de mulleres dun 22,16% fronte a un 2,09% de homes.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

76

XESTIN DA RENDA DE INTEGRACIN SOCIAL DE GALICIA E DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

2010
7. RESULTADOS ACADADOS NO MBITO DA INSERCIN SOCIAL.

INFORME DE APLICACIN E AVALIACIN DA LEI GALEGA DE MEDIDAS BSICAS PARA A INSERCIN SOCIAL
CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

77

7.1.- OS PROXECTOS DE INSERCIN.


Para a realizacin desta anlise considranse todos os proxectos de insercin deseados na Comunidade Autnoma durante o exercicio 2010. Os referidos proxectos inciden nas problemticas persoais, familiares e sociais das persoas beneficiarias da Risga coa finalidade de actuar sobre as problemticas de desestruturacin persoal, desenvolver as habilidades sociais das beneficiarias e beneficiarios, incidir na reestruturacin familiar e acadar o desenvolvemento de actitudes e aptitudes que favorezan as condicins de acceso ao emprego e a insercin socio-laboral. As os proxectos se clasifican en catro tipos: SOCIOFAMILIAR: Que incide nas problemticas persoais, familiares e sociais. PRELABORAL: Deseados coa finalidade de favorecer as condicins de acceso ao emprego MIXTO: Conlevan accins dos proxectos sociofamiliares e prelaborais LABORAL: Fomentan hbitos de traballo e favorecen a insercin laboral. Na tboa seguinte pdese apreciar a porcentaxe de proxectos realizados no exercicio 2010 segundo a clasificacin referida, tendo en conta a distribucin provincial e considerando que hai proxectos de insercin dirixidos a beneficiarios directos da prestacin e outros dirixidos a outros membros da unidade de convivencia, e dicir, perceptores ou beneficiarios indirectos da prestacin.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

78

O 48,30% dos proxectos de insercin dirixidos a persoas beneficiarias da RISGA foron de tipo mixto, o 29,72% prelaborais, o 15,02% de carcter sociofamiliar e o 6,95% restante laborais. En canto aos proxectos de insercin dirixidos a outros membros da unidade de convivencia as porcentaxes referidas aos distintos tipos de proxectos case non varan en relacin aos anteriores.

Outro dato a salientar o relativo aos tipos de accins contempladas nos distintos proxectos de insercin, distinguindo tamn entre as accins realizadas en proxectos das persoas beneficiarias e accins realizadas en proxectos dirixidos a outros membros. Nas tboas seguintes reflctense a porcentaxe e tipoloxa das mesmas.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

79

Na

Comunidade

Autnoma

78,99%

das

accins

realizadas

sobre

beneficiarias e beneficiarios da RISGA foron de rehabilitacin persoal e familiar, un 11,93% foron accins de motivacin laboral, orientacin profesional e formacin ocupacional e un 6,48% foron accins de axuda a incorporacin ao mercado de traballo.

No relativo as accins dos proxectos de insercin dirixidas a outros membros da unidade de convivencia das persoas beneficiarias, o 77,17% foron accins de rehabilitacin persoal e familiar, o 11,76% foron accins de motivacin laboral, orientacin profesional e formacin ocupacional, e, un 8,48% foron de axuda a incorporacin ao mercado de traballo.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

80

7.2.- TIPOLOXA DAS AXUDAS PARA SITUACINS DE EMERXENCIA SOCIAL.


Tendo en conta as 3.041 Axudas para situacins de Emerxencia Social concedidas durante o ano 2010, na tboa seguinte reflctese a distribucin das mesmas en funcin do tipo de axuda concedida.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

81

XESTIN DA RENDA DE INTEGRACIN SOCIAL DE GALICIA E DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

2010
8. ANLISE DAS SADAS DO DISPOSITIVO.

INFORME DE APLICACIN E AVALIACIN DA LEI GALEGA DE MEDIDAS BSICAS PARA A INSERCIN SOCIAL

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

82

Tal e como se indica no apartado de resolucin das solicitudes dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2010 estiveron includas en nmina un total de 7.106 persoas beneficiarias da Renda de Integracin Social de Galicia,

producndose no referido perodo as seguintes incidencias:

2.308 altas 1.693 extincins da prestacin 574 suspensins temporais 150 recuperacins de suspensins

8.1.- SADAS DO PROGRAMA DA RISGA.

Entre as 1.693 extincins da prestacin, 1.466 foron extincins directas (545 se corresponden con homes e 921 con mulleres) e outras 227 (84 de homes e 143 de mulleres) foron respecto a persoas beneficiarias que xa se atopaban en trmite de suspensin por ingresos temporais percibindo s o complemento de estmulo de insercin.

8.1.1.- Extincins directas das persoas beneficiarias includas en nmna.


En canto s extincins directas do dereito prestacin a continuacin reflctense as causas que as motivaron, referindo que existen supostos nos que concorreron das ou mis causas de extincin, polo que os nmeros e porcentaxes sinaladas son sobre o total de causas de extincins non sobre as persoas s que se extingue a prestacin.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

83

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

84

Pode apreciarse como as principais causas de extincin son a superacin de ingresos da unidade de convivencia (21,20% no caso dos homes e 19,78% no caso das mulleres), e a percepcin de pensin incompatible (32,37% para os homes e 24,71% para as mulleres). Os seguintes motivos son o incumprimento do proxecto

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

85

de insercin ( 11,17% de homes e 11,70% de mulleres), e ocultacin e falseamento de datos (6,27% no caso dos homes e 8,62% no caso das mulleres). En canto s extincins por superacin de ingresos, na tboa seguinte reflctense as persoas que saen do dispositivo por este motivo as como a porcentaxe que representan respecto ao total de extincins:

8.1.2.- Sadas do programa de persoas en trmite de suspensin.


marxe das extincins directas, como se indicou anteriormente existen ademais outro tipo de sadas do programa, que son as relativas a persoas s que se lles suspendeu anteriormente o aboamento da prestacin (543 persoas das que 213 foron homes e 330 mulleres), das cales parte pasaron a percibir o complemento de foron

insercin polo seu acceso temporal a ingresos (227 persoas das que 84 homes e 143 mulleres) e outras 316

(129 homes e 187 mulleres) estaban en

situacin de suspensin temporal de pago por outros motivos diferentes existencia de ingresos temporais.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

86

Pode apreciarse como a principal causa de extincin a persoas en situacin de suspensin de aboamento da prestacin foi a superacin de ingresos da unidade de convivencia independente (34,16% de homes e 34,87% de mulleres), coa seguinte desagregacin:

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

87

Para finalizar co apartado das extincins sinalar que en principio a extincin por ingresos supn unha sada definitiva do sistema, pois no caso de acceso a ingresos por perodo inferior a seis meses producirase unha suspensin temporal e non unha extincin da prestacin, se ben poden existir posteriores incorporacins ao programa por deixar de percibir ingresos que previsiblemente eran por tempo superior aos seis meses referidos.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

88

8.2.- SUSPENSINS DA RENDA DE INTEGRACIN SOCIAL DE GALICIA.

A outra causa de sada do sistema son as suspensins temporais, debendo aclararse que dende a entrada en vigor da Lei 16/2004, de modificacin da Lei 9/1991, existen unha serie de suspensins por acceso temporal a un traballo nas que se aboa o complemento de insercin (estmulo), polo que estas persoas seguen sendo beneficiarias da prestacin:

A totalidade de suspensins reflectidas na tboa anterior presenta a seguinte desagregacin de causas:

Pode apreciarse como as principais causas de suspensin da RISGA son a suspensin por ingresos por un perodo inferior a 6 meses (29,51% de homes e 37,24% de mulleres), normalmente por acceso a un traballo temporal, e a suspensin cautelar (65,63% de homes e 58,58% de mulleres). CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

89

A desagregacin das suspensins por superacin de ingresos a seguinte:

Tal e como se indicou anteriormente estas sadas provisionais do sistema nalgns casos suporn voltas ao mesmo (recuperacins de suspensins) ou pasarn a constitur extincins da prestacin.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

90

8.3.- CONCLUSINS.

En definitiva, do total das 2.009 sadas existentes no exercicio 2010 (1.466 extincins directas, 227 procedentes de suspensins con pago de estmulo e 316 procedentes de outros tipos de suspensin) o 45,20% (908) foron por acceso a recursos econmicos, principalmente por acceso a un traballo por mis de 6 meses.

Polo que respecta s 837 suspensins o 31,42% (263) foron por acceso temporal a recursos econmicos, normalmente a un traballo temporal cunha duracin inferior a 6 meses.

Pode conclurse pois que 1.171 beneficiarios iniciaron e/ou confirmaron durante o ano 2009 a sa integracin social e laboral, o que supn o 16,48% do nmero de persoas que estiveron incorporadas ao programa no citado perodo (7.106), coa salvidade de que algns deles poden voltar ao dispositivo pola perda do traballo temporal ou indefinido acadado.

Finalmente, non debe deixar de aclararse que estes datos de sada do sistema non son os nicos que deben valorarse como resultados ou xitos da prestacin, pois en supostos de grave desestruturacin familiar ou inicio de hbitos sociais, tales como a hixiene, a deshabituacin no consumo de alcohol ou drogas ou a relacin cos demais, supoen un grande avance, anda que non exista un acceso inmediato ao mercado de traballo.

CONSELLERA DE TRABALLO E BENESTAR Secretara da Familia e do Benestar

91