You are on page 1of 56

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12

E10CN 24
Th 08/13 2 19 3 26

(Chuyn ngnh: H thng thng tin v x l s hiu)

Phng:802A2 Ca Chiu
Th 11/13 12 28 13 4 14 11 15 18

T lp trng:
Th 12/13 16 25 17 2 18 9 19 16

Th 09/13 4 2 Ngh 2/9 5 9 6 16 7 23 8 30 9 7

Th 10/13 10 14 11 21

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 A A A

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 G E G E G E G A G A Ngh G A G A G A G A G G G G G G

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 E E E E E E E E E E E E E E E F D F D F D F D F D F D F D F D F D F D F D F D F D F D Ngh F D

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F G H

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

Mng my tnh Xy dng phn mm C s d liu nng cao Xy dng h thng mi in t Lp trnh mng C s d liu phn tn Qun l d n phn mm Gio dc th cht
Tng cng

4 3 3 3 4 3 3 1

60 45 45 45 60 45 45 15

34 24 24 24 30 24 24

8 6 6 6 6 6 6

15

16

Nguyn Ngc ip Trn nh Qu Nguyn Qunh Chi Hong Xun Du Nguyn Mnh Hng H Hi Nam Nguyn Qunh Chi

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

0'

Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12

D10KT2 46
Th 08/13 2 19 3 26 4 2 Ngh 2/9 5 9 Th 09/13 6 16 7 23 8 30 9 7

Phng: 105A2 Ca Chiu


Th 10/13 10 14 11 21 12 28 13 4 Th 11/13 14 11 15 18

T lp trng:
Th 12/13 16 25 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 B A I B A I B A I

B A I

B A I

B A I

B A I

B A

B A

B A

B A

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 D C D C D C D C D C Ngh D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

H E F

H E F

H E F

H E F

H E F

H E F

H E F

H E

H E

H E

H E

H E

H Ngh

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G I

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)


A A A A A A A A A A A

K hiu mn hc A B C D E F H I G

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

CFA K ton my K ton ngn hng thng mi Phn tch bo co ti chnh doanh nghip Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh K ton cng -P.101A2 Kim ton ti chnh -P.101A2 Phn tch hot ng kinh doanh - P.101A2
Tng cng

4 3 3 3 3 1 3 3 3

60 45 45 45 45 15 45 45 45

36 24 24 24 18 6 24 36 24

8 6 6 6 6 8 6 8 6

16 15 15 15 21 1 15 1 15

Nguyn nh T Hn Th Thy Linh Nguyn Th Bch Vng V Quang Kt Vit Thun ng Vit H Trn Th Hng Hu Th Hp Bi Xun Phong

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k) -Mn G hc ghp vi D10KT1 ti P.101A2

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

Th Bch Vng

0' Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12 A B

D10KT1 49
Th 08/13 2 19 A B 3 26 A Ngh 2/9 B 4 2 5 9 A B Th 09/13 6 16 A B 7 23 A B 8 30 A B 9 7 A B

Phng: 504A2 Ca Sng


Th 10/13 10 14 A B 11 21 A B 12 28 A B B B B 13 4 Th 11/13 14 11 15 18

T lp trng:
Th 12/13 16 25 B 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

I C

I C

I C C

I C

I C

I C C C C C C C C C Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 F H H H H H H H H H H H H H F H Ngh F H Ngh

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

G I D A

G I D A

G I D A

G I D A

G I D A

G I D A

G I D A

G I D A

G I D A

G I D A

G I D A

G I D

G I D

G I D

G I D

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F H I G

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

CFA K ton my K ton ngn hng thng mi Phn tch bo co ti chnh DN Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh K ton cng -P.101A2 Kim ton ti chnh -P.101A2 Phn tch hot ng kinh doanh - P. 101A2
Tng cng

4 3 3 3 3 1 3 3 3

60 45 45 45 45 15 45 45 45

36 24 24 24 18 6 24 36 24

8 6 6 6 6 8 6 8 6

16 15 15 15 21 1 15 1 15

Nguyn nh T Hn Th Thy Linh Nguyn Th Bch Vng ng Th Vit c Hong Th Tuyt Hi Hon Trn Th Hng Hu Th Hp Bi Xun Phong

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k) -Mn G hc ghp vi D10KT2 ti P.101A2

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

Th Bch Vng

0' Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12 A B

D10QT3 52
Th 08/13 2 19 A B 3 26 A Ngh 2/9 B 4 2 5 9 A B Th 09/13 6 16 A B 7 23 A B 8 30 A B 9 7 A B

Phng: G2-A2 Ca Sng


Th 10/13 10 14 A B 11 21 A B 12 28 A B 13 4 A B Th 11/13 14 11 A B 15 18 A B

T lp trng:
Th 12/13 16 25 A B 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

C D

C D

C D

C D

C D Ngh

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F Ngh

E F

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 6

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

P.208A3--> G H G H G H G H G H G H G H

I G H

I G H

I G H

I G H

I G H

I G

I G G

TH NM

Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F G H I

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

Thng mi in t Phn tch hot ng kinh doanh Qun tr bn hng Qun tr cng ngh Tin hc qun l Qun tr marketing Qun l d n Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh
Tng cng

3 3 3 3 3 3 3 3 1

45 45 45 45 45 45 45 45 15

24 24 24 24 24 24 24 18 6

6 6 6 6 6 6 6 6 8

15 15 15 15 15 15 15 21 1

L Th Ngc Dip Bi Xun Phong Trn Th Thp Phan T Anh Quang c (CDIT) Nguyn Th Hong Yn V Thch Hiu Nguyn Xun Vinh o Quang Chiu

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

ng c (CDIT) Th Hong Yn

0' Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12

D10QT2 60
Th 08/13 2 19 3 26 4 2 Ngh 2/9 5 9 Th 09/13 6 16 7 23 8 30 9 7

Phng: G2-A2 Ca Chiu


Th 10/13 10 14 11 21 12 28 13 4 Th 11/13 14 11 15 18

T lp trng:
Th 12/13 16 25 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 B A B A B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 6 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 H G H G H G H G H G H G H G H G H G H G H G H G G G G F E I F E I F E I F E I F E I F E I F E I F E F E <--P.208A3 F E F E F E F E F E Ngh F E D C D C D C D C D C Ngh D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH T

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F G H I

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

Thng mi in t Phn tch hot ng kinh doanh Qun tr bn hng Qun tr cng ngh Tin hc qun l Qun tr marketing Qun l d n Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh
Tng cng

3 3 3 3 3 3 3 3 1

45 45 45 45 45 45 45 45 15

24 24 24 24 24 24 24 18 6

6 6 6 6 6 6 6 6 8

15 15 15 15 15 15 15 21 1

Trn Th Ha Bi Xun Phong Trn Th Thp Phan T Anh Quang c (CDIT) Nguyn Th Hong Yn H Trn Minh Nguyn Xun Vinh o Quang Chiu

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

ng c (CDIT) Th Hong Yn

0' Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12

D10QT1 52
Th 08/13 2 19 3 26 4 2 Ngh 2/9 5 9 Th 09/13 6 16 7 23 8 30 9 7

Phng: 304A3 Ca Chiu


Th 10/13 10 14 11 21 12 28 13 4 Th 11/13 14 11 15 18

T lp trng:
Th 12/13 16 25 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 A B A B A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 D C D C D C D C D C Ngh D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 6 G H G H G H G H G H G H G H G H G H G H G H G H G G G F E F E F E F E F E E F E F E F E F E F E F E F E F E F Ngh E F

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)


I I I I I I I <--P.208A3

K hiu mn hc A B C D E F G H I

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

Thng mi in t Phn tch hot ng kinh doanh Qun tr bn hng Qun tr cng ngh Tin hc qun l Qun tr marketing Qun l d n Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh
Tng cng

3 3 3 3 3 3 3 3 1

45 45 45 45 45 45 45 45 15

24 24 24 24 24 24 24 18 6

6 6 6 6 6 6 6 6 8

15 15 15 15 15 15 15 21 1

L Th Ngc Dip Bi Xun Phong Trn Th Thp Phan T Anh Lc Ngc Sn (CDIT) Nguyn Th Hong Yn V Thch Hiu o Nguyn Phc o Quang Chiu

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50'; Kp 6: 18h00-19h50'. - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

Th Hong Yn

0'; Kp 6: 18h00-19h50'. Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12 A B

D10DT2 53
Th 08/13 2 19 A B 3 26 A Ngh 2/9 B 4 2 5 9 A B Th 09/13 6 16 A B 7 23 A B 8 30 A B 9 7 A B

Phng: 304A3 Ca Sng


Th 10/13 10 14 A B 11 21 A B 12 28 A B 13 4 A B Th 11/13 14 11 A B 15 18 A B

T lp trng:
Th 12/13 16 25 A B 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

C D

C D

C D

C D

C D Ngh

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D D D Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F Ngh

E F

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

A D

A D

A D

A D

A D

A D

A D

H E

H E

H E

H E

H E

H E

H E

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F G H

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

Thit k logic s C s mt m hc Truyn thng s H thng nhng X l ting ni X l nh Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh
Tng cng

4 3 3 4 3 3 3 1

60 45 45 60 45 45 45 15

36 24 22 36 36 24 18 6

8 6 4 8 8 6 6 8

16 15 15 16 1 15 21 1

Nguyn Trung Hiu Ng c Thin Bi Th Dn Nguyn Ngc Minh L Xun Thnh Nguyn Hng Tho ng Hoi Bc La Thu Hng

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

0'

Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12

D10DT1 85
Th 08/13 2 19 3 26 4 2 Ngh 2/9 5 9 Th 09/13 6 16 7 23 8 30 9 7

Phng: 502A2 Ca Chiu


Th 10/13 10 14 11 21 12 28 13 4 Th 11/13 14 11 15 18

T lp trng:
Th 12/13 16 25 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 A B A B A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 C D C D C D C D C D Ngh C D C D C D C D C D C D C D C D D D

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 G H G H G H G H G H G H G H G G G G G E F E F E F E F E F E F E F E F E F E F E F E F E F E F Ngh E F

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

A D

A D

A D

A D

A D

A D

A D

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F G H

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

Thit k logic s C s mt m hc Truyn thng s H thng nhng X l ting ni X l nh Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh
Tng cng

4 3 3 4 3 3 3 1

60 45 45 60 45 45 45 15

36 24 22 36 36 24 18 6

8 6 4 8 8 6 6 8

16 15 15 16 1 15 21 1

Nguyn Ngc Minh Ng c Thin Bi Th Dn Nguyn Ngc Minh L Xun Thnh Nguyn Hng Tho ng Hoi Bc La Thu Hng

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

0'

Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12

D10VT6 48
Th 08/13 2 19 3 26 4 2 Ngh 2/9 5 9 Th 09/13 6 16 7 23 8 30 9 7

Phng: 704A2 Ca Chiu


Th 10/13 10 14 11 21 12 28 13 4 Th 11/13 14 11 15 18

T lp trng:
Th 12/13 16 25 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 B B B

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 C A C A C A C A C A Ngh C A C A C A C A C A A A A A A

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D E D E D E D E E E A A A A A G G G G G G G G G G Ngh G G

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F
Nhm

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F G

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

TH

Ging vin ging dy

Bo hiu v iu khin kt ni Qun l mng vin thng Thng tin di ng M phng h thng truyn thng X l m thanh hnh nh Internet v cc giao thc -P.104A2 Phng php lun NCKH

4 3 4 3 4 3 3

60 45 60 45 60 45 45

36 20 32 20 36 24 18

8 4 8 6 8 6 6

6 4 4

16 15 16 15 16 15 21

Hong Trng Minh Dng Thanh T Nguyn Phm Anh Dng Nguyn c Nhn L Nht Thng Nguyn Tin Ban L Nht Thng

Tng cng
Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k) - Mn F hc ti P.G1-A2

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

0'

Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12

D10VT5 85
Th 08/13 2 19 3 26 4 2 Ngh 2/9 5 9 Th 09/13 6 16 7 23 P.204A3 ---> 8 30 9 7 H

Phng: 205A3 Ca Sng


Th 10/13 10 14 H 11 21 H 12 28 H 13 4 H Th 11/13 14 11 H 15 18 H

T lp trng:
Th 12/13 16 25 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 B A B A B A

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

B A

B A Ngh

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

E A

E A

E Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C C Ngh C

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

A G

A G

A G

A G

A G

C G

C G

C G

C G

C G

E G

E G

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F G H

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

Bo hiu v iu khin kt ni Qun l mng vin thng Thng tin di ng M phng h thng truyn thng X l m thanh hnh nh Internet v cc giao thc Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh
Tng cng

4 3 4 3 4 3 3 1

60 45 60 45 60 45 45 15

32 20 32 20 36 24 18 6

6 4 8 6 8 6 6 8

6 6 4 4

16 15 16 15 16 15 21 1

Hong Trng Minh Nguyn nh Long Nguyn Vit Minh Nguyn c Nhn Nguyn Thu Hin Nguyn Chin Trinh Dng Vn Thnh Trn Hng Giang

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

0'

Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12

D10VT4 46
Th 08/13 2 19 3 26 4 2 Ngh 2/9 5 9 Th 09/13 6 16 7 23 8 30 9 7

Phng: 504A2 Ca Chiu


Th 10/13 10 14 11 21 12 28 13 4 Th 11/13 14 11 15 18

T lp trng:
Th 12/13 16 25 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 B A B A B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A A A

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 6 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 A A A A A <-- P.704A2A2 F E G F E G F E G F E G F E G F E G F E G F E G F E G F E G F E G F H G F H H F H H Ngh F H H D C D C D C D C D C Ngh D C D C D C D C D C D D D

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH T

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

E C

E C

E C

E C

E C

E C

E C

E C

E C

E C

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F G H

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

Bo hiu v iu khin kt ni Qun l mng vin thng Thng tin di ng M phng h thng truyn thng X l m thanh hnh nh Internet v cc giao thc Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh
Tng cng

4 3 4 3 4 3 3 1

60 45 60 45 60 45 45 15

32 20 32 20 36 24 18 6

6 4 8 6 8 6 6 8

6 6 4 4

16 15 16 15 16 15 21 1

Hong Trng Minh Nguyn nh Long Phm Th Thy Hin Ng Th Thu Trang V Thy H Nguyn Tin Ban Trn Th Thp Trn Th Thp

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k) - Kp 6 th 4 hc ti P.205A3

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

0' Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12

D10VT3 45
Th 08/13 2 19 3 26 4 2 Ngh 2/9 5 9 Th 09/13 6 16 7 23 8 30 9 7 H

Phng: 704A2 Ca Sng


Th 10/13 10 14 H 11 21 H 12 28 H 13 4 H Th 11/13 14 11 H 15 18 H

T lp trng:
Th 12/13 16 25 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 A B A B A B

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

A B

A B Ngh

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A E

A E E Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D D Ngh

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

G A

G A

G A

G A

G A

G C

G C

G C

G C

G C

G C

G C

E C

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F G H

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

Bo hiu v iu khin kt ni Qun l mng vin thng Thng tin di ng M phng h thng truyn thng X l m thanh hnh nh Internet v cc giao thc Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh
Tng cng

4 3 4 3 4 3 3 1

60 45 60 45 60 45 45 15

32 20 32 20 36 24 18 6

6 4 8 6 8 6 6 8

6 6 4 4

16 15 16 15 16 15 21 1

Hong Trng Minh Nguyn nh Long Nguyn Vit m Nguyn c Nhn Nguyn Thu Hin Nguyn Tin Ban Dng Vn Thnh Trn Hng Giang

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

0'

Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X H

c lp - T

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12 MCSA MCSA A A+EL

D10VT2 49
Th 08/13 2 19 MCSA Ngh 2/9 MCSA A A C1(8h) A 3 26 4 2 5 9 Th 09/13 6 16 MCSA MCSA C1(8h) A C +D C3(8h) A A A 7 23 8 30 9 7

Phng: 204A3 Ca Chiu


Th 10/13 10 14 11 21 12 28 13 4 Th 11/13

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 kip 5 Kp 6 Kp 1

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 C D C D C D C D C2(8h) C D E+EL C3(8h) D1(8h) E F E F E F E F D1(8h) E F E F MCSA MCSA D2(8h) B A B A B A B A D2(8h) G A EL+MCSA E+C MCSA C E C E C E C E C E C E C E B E B E B E B E B B G G G G G G G G E F E F E F E F E F E+EL B3+B4 12h30-15h50 F B3+B4 12h30-15h50 F Ngh C D C D C D C D C D C D C D

TH T TH NM TH SU

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kip 6 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

K hiu mn hc A B C D E F G

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH

Bo hiu v iu khin kt ni Qun l mng vin thng Thng tin di ng M phng h thng truyn thng X l m thanh hnh nh Internet v cc giao thc Phng php lun NCKH
Tng cng

4 3 4 3 4 3 3
24

60 45 60 45 60 45 45

32 20 32 20 36 24 18

6 4 8 6 8 6 6

6 6 4 4

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

H Ni, ngy 01 th
Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

on Kim Tun ( k)

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

U
T lp trng:
Th 11/13 14 11 15 18 16 25 17 2 18 9 Th 12/13 19 16 20 23 21 30

2014

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

B1+B2 C D 13h-16h20

B1+B2 13h-16h20

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

B3+B4 12h30-15h50 F

Ngh

B1+B2 12h30-15h50 F

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

S tit T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

16 15 16 15 16 15 21

Hong Trng Minh Dng Thanh T Phm Th Thy Hin Nguyn c Nhn V Thy H Nguyn Chin Trinh ng Th Ngc

0913259259 0904135235 0914330826 0915054369 0915400946

0'

Ghi S nht k)

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12 G H

D10VT1-nhm 2 57
Th 08/13 2 19 G H 3 26 G Ngh 2/9 H 4 2 5 9 G H Th 09/13 6 16 G H 7 23 G H 8 30 G H 9 7 G

Phng: 206A3 Ca Sng


Th 10/13 10 14 G 11 21 G 12 28 G 13 4 G Th 11/13 14 11 15 18

T lp trng:
Th 12/13 16 25 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

D C

D C

D C

D C

D C Ngh

D C

D C

D C

D C

D C

D Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F Ngh

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

E C

E C

E C

E C

E C

E C

E C

E C

E C

E C

E A

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F G H

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

Bo hiu v iu khin kt ni Qun l mng vin thng Thng tin di ng M phng h thng truyn thng X l m thanh hnh nh Internet v cc giao thc Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh
Tng cng

4 3 4 3 4 3 3 1

60 45 60 45 60 45 45 15

32 20 32 20 36 24 18 6

6 4 8 6 8 6 6 8

6 6 4 4

16 15 16 15 16 15 21 1

Nguyn Thanh Tr Dng Thanh T V Trng Thnh Nguyn c Nhn V Thy H Nguyn Chin Trinh Nguyn c Nhn Trn Hng Giang

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

0'

Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12 H G

D10VT1-nhm 1 57
Th 08/13 2 19 H G 3 26 H Ngh 2/9 G 4 2 5 9 H G Th 09/13 6 16 H G 7 23 H G 8 30 H G G 9 7

Phng: 204A3 Ca Sng


Th 10/13 10 14 G 11 21 G 12 28 G 13 4 G Th 11/13 14 11 15 18

T lp trng:
Th 12/13 16 25 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

C B

C B

C B

C B

C B Ngh

C B

C B

C B

C B

C B B B Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F F F F Ngh F

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

D A

D A

D A

D A

D A

D A

D A

D A

D A

D A

D A

D A

D A A A

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

C E

C E

C E

C E

C E

C E

C E

C E

C E

C E

A E

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F G H

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

Bo hiu v iu khin kt ni Qun l mng vin thng Thng tin di ng M phng h thng truyn thng X l m thanh hnh nh Internet v cc giao thc Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh
Tng cng

4 3 4 3 4 3 3 1

60 45 60 45 60 45 45 15

32 20 32 20 36 24 18 6

6 4 8 6 8 6 6 8

6 6 4 4

16 15 16 15 16 15 21 1

Nguyn Thanh Tr Dng Thanh T V Trng Thnh Nguyn c Nhn L Thanh Thy Nguyn Chin Trinh Nguyn c Nhn Trn Hng Giang

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

0'

Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12 I D

D10ATTTM 57
Th 08/13 2 19 I D 3 26 I Ngh 2/9 D 4 2 5 9 I D Th 09/13 6 16 I D 7 23 I D 8 30 I D 9 7 I D

Phng: 202A2 Ca Sng


Th 10/13 10 14 I D 11 21 I D 12 28 I D D D D 13 4 Th 11/13 14 11 15 18

T lp trng:
Th 12/13 16 25 D 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

G I

G I

G I

G I

G I Ngh

G I

G I

G I

G I

G I

G I

E Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 6 Kp 1

H B A B A

H B A

H B A

H B A B A

H B A

H B A

H B A B A Ngh B B B B B

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

C A

C A

C A

C A

C A

C A

C A

C A

C A

C A

C A

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F G H I

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

C s an ton thng tin Cc giao thc quan trng ca Internet Lp trnh Web Qun l d n phn mm Lp trnh mng C s d liu phn tn Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh - P.202A3 Phn tch thit k HTTT
Tng cng

3 4 3 3 4 3 3 1 4

45 60 45 45 60 45 45 15 60

36 24 20 24 30 24 18 6 36

6 6 4 6 6 6 6 8 8

3 6 8

0 30 15 15 16 15 21 1 16

Hong Xun Du Nguyn Ngc ip Trnh Vn Anh Nguyn Thanh Thy Nguyn Mnh Hng Phm Th Qu o Quang Chiu Phm c Trng Trn nh Qu

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50'; Kp 6 t 18h00-19h50. - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

0'; Kp 6 t 18h00-19h50.

Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12

D10HTTT2 75
Th 08/13 2 19 3 26 4 2 Ngh 2/9 5 9 Th 09/13 6 16 7 23 8 30 9 7

Phng: 405A3 Ca Chiu


Th 10/13 10 14 11 21 12 28 13 4 Th 11/13 14 11 15 18

T lp trng:
Th 12/13 16 25 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 F I F I F I

F I

F I

F I

F I

F I

F I

F I

F I

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 6 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D D D D G E G E H G E H G E H G E H G E H G E H G E H G E G E G E G E E E Ngh E A I A I A I A I A I A I A I A I A I A I E I E E

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH T

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)


B B B
Nhm

K hiu mn hc A B C D E F G H I

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

TH

Ging vin ging dy

An ton bo mt h thng thng tin X l nh Lp trnh Web Qun l d n phn mm Lp trnh mng C s d liu phn tn Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh -P.206A3 Phn tch thit k HTTT
Tng cng

4 3 3 3 4 3 3 1 4

60 45 45 45 60 45 45 15 60

34 24 20 24 30 24 18 6 36

8 6 4 6 6 6 6 8 8

3 6 8

15 15 15 15 16 15 21 1 16

Hong Xun Du Trn Th Thy H Trnh Vn Anh Nguyn Thanh Thy Nguyn Mnh Hng Phm Th Qu Vit Thun Phm c Trng Trn nh Qu

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50'; Kp 6 t 18h00-19h50. - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

0'; Kp 6 t 18h00-19h50. Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12 F I

D10HTTT1 75
Th 08/13 2 19 F I 3 26 F Ngh 2/9 I 4 2 5 9 F I Th 09/13 6 16 F I 7 23 F I 8 30 F I 9 7 F I

Phng: 411A3 Ca Sng


Th 10/13 10 14 F I 11 21 F I 12 28 F I 13 4 F Th 11/13 14 11 F 15 18 F

T lp trng:
Th 12/13 16 25 F 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

I A

I A

I A

I A

I A

I A

I A

I A

I A

I A

I E E E Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 6 Kp 1

Ngh
P.202A3--> A B A B A B A B A B A B A B A B A B H A B H A B B B B Ngh B H H H H H

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

E D

E D

E D

E D

E D

E D

E D

E D

E D

E D

E D

E D

E D

E D

E D

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

G C

G C

G C

G C

G C

G C

G C

G C

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F G H I

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

An ton bo mt h thng thng tin X l nh Lp trnh Web Qun l d n phn mm Lp trnh mng C s d liu phn tn Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh - P.202A3 Phn tch thit k HTTT
Tng cng

4 3 3 3 4 3 3 1 4

60 45 45 45 60 45 45 15 60

34 24 20 24 30 24 18 6 36

8 6 4 6 6 6 6 8 8

3 6 8

15 15 15 15 16 15 21 1 16

Hong Xun Du Trn Th Thy H Trnh Vn Anh Nguyn Thanh Thy Nguyn Mnh Hng Phm Th Qu ng Th Ngc Phm c Trng Trn nh Qu

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50'; Kp 6 t 18h00-19h50. - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

0'; Kp 6 t 18h00-19h50. Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12

D10CNPM3 72
Th 08/13 2 19 3 26 4 2 Ngh 2/9 5 9 Th 09/13 6 16 7 23 8 30 9 7

Phng: 102A2 Ca Chiu


Th 10/13 10 14 11 21 12 28 13 4 Th 11/13 14 11 15 18

T lp trng:
Th 12/13 16 25 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 B A B A B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B I

B I

B I

B I

B I

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 6 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 G I G I G I G I G I G I G I G I G I G I G I G I I I I E F E F E F E F E F E F E F E F E F H E F H E F H E F H E F H E F H Ngh E F H C D C D C D C D C D Ngh C D C D C D C D C D C D C D I D I D D

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH T

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH NM

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH SU

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F G H I

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

An ton bo mt h thng thng tin X l nh Lp trnh Web Qun l d n phn mm Lp trnh mng C s d liu phn tn Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh -P.206A3 Phn tch thit k HTTT
Tng cng

4 3 3 3 4 3 3 1 4

60 45 45 45 60 45 45 15 60

34 24 20 24 30 24 18 6 36

8 6 4 6 6 6 6 8 8

3 6 8

15 15 15 15 16 15 21 1 16

Hong Xun Du Trn Th Thy H Trnh Vn Anh Nguyn Qunh Chi Nguyn Mnh Hng H Hi Nam o Nguyn Phc Phm c Trng Trn nh Qu

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50'; Kp 6 t 18h00-19h50. - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

0'; Kp 6 t 18h00-19h50. Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12 B A

D10CNPM2 72
Th 08/13 2 19 B A 3 26 B Ngh 2/9 A 4 2 5 9 B A Th 09/13 6 16 B A 7 23 B A 8 30 B A 9 7 B A

Phng: 413A3 Ca : Sng


Th 10/13 10 14 B A 11 21 B A 12 28 B A 13 4 B A Th 11/13 14 11 B A 15 18 B

T lp trng:
Th 12/13 16 25 B 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

D C

D C

D C

D C

D C Ngh

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E

F E Ngh

F E

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

I G

I G

I G

I G

I G

I G

I G

I G

I G

I G

I G G

TH NM

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 6 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)


H I A H I A H I A H I A H I A H I A H I A

TH SU

I A

I E

I E

I E

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F G H I

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

An ton bo mt h thng thng tin X l nh Lp trnh Web Qun l d n phn mm Lp trnh mng C s d liu phn tn Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh -P.204A3 Phn tch thit k HTTT
Tng cng

4 3 3 3 4 3 3 1 4

60 45 45 45 60 45 45 15 60

34 24 20 24 30 24 18 6 36

8 6 4 6 6 6 6 8 8

3 6 8

15 15 15 15 16 15 21 1 16

Nguyn Ngc ip Phm Vit Hng Trnh Vn Anh Nguyn Qunh Chi Nguyn Mnh Hng H Hi Nam Bi Anh Thi Trn Hng Giang Trn nh Qu

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50'; Kp 6 t 18h00-19h50. - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

0'; Kp 6 t 18h00-19h50. Ghi S nht k)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V V CNG TC SINH VIN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k I nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY Kp 1 1 12 A B

D10CNPM1 72
Th 08/13 2 19 A B 3 26 A Ngh 2/9 B 4 2 5 9 A B Th 09/13 6 16 A B 7 23 A B 8 30 A B 9 7 A B

Phng: 405A3 Ca : Sng


Th 10/13 10 14 A B 11 21 A B 12 28 A B 13 4 A B B B Th 11/13 14 11 15 18

T lp trng:
Th 12/13 16 25 B 17 2 18 9 19 16

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

C D

C D

C D

C D

C D Ngh

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D D D D Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

TH BA

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F Ngh

E F

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G I

TH NM

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 6 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)


H E I H E I H E I H H H H

TH SU

A I

A I

A I

A I

A I

A I

A I

A I

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

K hiu mn hc A B C D E F G H I

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

An ton bo mt h thng thng tin X l nh Lp trnh Web Qun l d n phn mm Lp trnh mng C s d liu phn tn Phng php lun NCKH K nng thuyt trnh -P.204A3 Phn tch thit k HTTT
Tng cng

4 3 3 3 4 3 3 1 4

60 45 45 45 60 45 45 15 60

34 24 20 24 30 24 18 6 36

8 6 4 6 6 6 6 8 8

3 6 8

15 15 15 15 16 15 21 1 16

Nguyn Ngc ip Phm Vit Hng Trnh Vn Anh Nguyn Qunh Chi Nguyn Mnh Hng H Hi Nam Bi Anh Thi Trn Hng Giang Trn nh Qu

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50'; Kp 6 t 18h00-19h50. - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 01 thng 08 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

NGHA VIT NAM

Hnh phc

Th 12/13 20 23 21 30

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

hi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Thi hc k I (s c lch thi, thng bo sau)

Ging vin ging dy

0'; Kp 6 t 18h00-19h50. Ghi S nht k)