Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик-VI-одделение (деветгодишно образование

)
Предметен наставник: Катерина Стојчевска

Тематско-процесно планирање
Време на реализација: октомври - ноември
Цели на наставната целина: Module 2 Тема:What have you got ?
Тема: Descriptions

1. да го разбере значењето на лексичките единци, да ги репродуцира и да ги употребува во соодветни говорни
ситуации( everyday things, family members, adjectives) ;
2. да може да поставува едноставни прашања;
3. да се оспособи правилно да го употребува глаголот have got во комбинација со членови a/an или со some/any ;
4. да може да води едноставна комуникација во соодветни говорни ситуации со примена на јазичните функции на ова
ниво на изучување на јазикот, односно блиски на неговата возраст (да поставува и одговара на прашања за да
изкажува присвојност на предмети кои ги користи во секојдневието, да опише личност по надворешен изглед и
карактер);
5. да може да идентификува предмети;
6. да може правилно да употребува придавки при опис на членови од семејството и други личности;
7. да може правилно да го употреби присвојниот генитив со цел да каже кому нешто припаѓа;
8. да може да напише опис на личност;
9. да може да опише личност по надворешен изглед и карактер;

слики. физичко одговоарање (TRP). флеш карти. Cambridge University Press. методи. групна и работа во парови (затворен и отворен тип) и индивидуална. касетофон. листи за проверка и друг дополнителен соодветен материјал. аудио-лингвален.листи  Директно оценување на задача: техника семафор  Усна и писмена повратна информација Месец/ седмица Прва седмица Лексички единици Обработка на лексички единици Граматички структури Глаголот have got во комбинација со Јазични функции Слушање со разбирање Препознавање на глаголот have got во Говорење Читање Кратко писмопорака Пишување Пишување на краток текст со . ЦД. Форми и методи на работа:  комуникативен. аудио-визуелен. техники за оценување:     Набљудување Усни одговори на прашања од наставникот Усни одговори на прашања од учениците Дискусија  Самооценување на учениците Инструменти за оценување:  Чек.Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик-VI-одделение (деветгодишно образование) Предметен наставник: Катерина Стојчевска • Потребни наставни помагала: учебник . креди во боја. дијалошки. структурална метода  фронтална работа. Форми.“Messages 1””. наставни ливчиња.

Обработка на придавки и местоположбата во реченицата Has got/hasn’t got Прашања и опис на предмети Утврдување и вежби Да се опише како некој се чувствува Четврта седмица Придавки за опис на личност Петта седмица My body/feelings обработка на лексички единици делови од комбинација со членови a/an или со some/any да опише личност по надворешен изглед и карактер Едноставни кратки информации употреба на глаголот have got во комбинација со членови a/an или со some/any Пишување на краток текст –моето семејство Идентификување и правилен изговор на вокабуларот Поставување и одговарање на едноставни прашања Препознавање Опис на личност на глаголот .усно Has got/hasn’t got Едноставен краток текстразгледница и sms порака Читање на краток текст краток текст (Sophie’s dream) Пишување на краток текст – опис на личност .Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик-VI-одделение (деветгодишно образование) Предметен наставник: Катерина Стојчевска Втора седмица Трета седмица (предмети од секојдневието ) членови a/an или со some/any Рециклирање на претходно утврден вокабулар – облека и предметиЧ обрабоѕка на – моето пошироко семејство Утврдување на вокабуларот Присвоен генитив Possessive ‘s Одговарање на едноставни прашања и нивно одговарање Утврдување на граматичките структури.

Тема What have you got?. Утврдување на have got+a/an os some/any преку пишување на краток текст ( ИКТ.присвојни заменки Забелешка Пишување на краток текст Important things to me .Обработка на лексички единици – everyday things-преку слушање со разбирање 2. Обработка на граматички структури –have got+a/an os some/any 3.Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик-VI-одделение (деветгодишно образование) Предметен наставник: Катерина Стојчевска Шеста седмица Бр. Слушање со разбирање. Обработка на присвоен генитив.That's Joe's lunchbox 6.оффице њритер) 4. Рециклирање на вокабулар –облека и предмети преку слушање на дијалог 5. на час телото Утврдување на обработените и претходно познати јазични структури Датум на реализација Утврдување на глаголот have got во сите лица/ some-any/ possessive ‘s/ adjectives Читање на краток текст Important things to me Наставна единица 1.

Тема –Descriptions? -Обработка на лексички и граматички единици – Придавки и нивна местоположба во реченицата 11. пишување.проверка на знаењето –Оценување со тест Согледување на наставникот од реализацијата на наставната целина: . Обработка на лексички единици: Feelings and my body 15. Module 2-Review-Повторување на вокабуларот и граматичките структури од целината 18. Читање. Chapter 2 – Sophie’s dream 16. Обработка на лексички единици – пошироко семејство 8.опис на позната личност: 14. Вежби за повторување на тема -What have you got? (ИКТ програма) 10. Читање. Chapter 1 – Two messages for Sophie 9.Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик-VI-одделение (деветгодишно образование) Предметен наставник: Катерина Стојчевска 7. Самооценување на учениците за Module 2 19. Читање и пишување на краток текст –My happiness recipe 12.The silent powers. Вежби за повторување на тема -Descriptions (ИКТ програма) 17.The silent powers. Обработка на граматички структури-has got/hasn’t got. Работа со портфолио –Coursework 2 – All about me. Евалвација на целината.Important things to me 20. Презентирање на придавки за опис на личност 13.

Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик-VI-одделение (деветгодишно образование) Предметен наставник: Катерина Стојчевска .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful