P. 1
Bazele Inovarii, Dr.ing. Dan C. Badea

Bazele Inovarii, Dr.ing. Dan C. Badea

4.0

|Views: 560|Likes:
Published by dancbadea
The book describes the basics of innovation and technology transfer.
The book describes the basics of innovation and technology transfer.

More info:

Published by: dancbadea on Jun 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Ca factor de succes, inovarea poate avea un mediu favorabil prin:
- formarea unei culturi antreprenoriale;
- promovarea "modelelor" de antreprenori de succes;
- mărirea gradului de în elegere a conceptului de "management al creşterii";
- întărirea activită ilor de spin - off;
- promovarea de facilită i fiscale pentru activită ile inovative.

3.4 Atribu iunile şi obiectul de activitate ale organiza iei de inovare şi transfer
tehnologic

Pentru realizarea obiectivelor sale, OITT necesită atribu iuni specifice şi un obiect

de activitate adecvat.

3.4.1. Atribu iuni.

Organiza ia de inovare şi transfer tehnologic are atribu ii în domeniile inovării,
transferului tehnologic, instruirii de specialitate şi imaginii:

(a) În domeniul inovării:

24

- realizează activită i orientate către generarea, asimilarea şi valorificarea
rezultatelor cercetării – dezvoltării în sfera economică şi socială;
- realizează lucrări de evaluare, rezumare tehnică şi audit tehnologic;
- desfăşoară activită i de informare – documentare şi de intermediere tehnică şi
financiară;
- asigură asistarea, monitorizarea şi evaluarea licen elor de brevete de inven ie;
- organizează eviden a rezultatelor cercetării prin Registrul special de eviden ă
constituit în baza Ordonan ei nr. 57 / 16.08.2002;
- desfăşoară activită i de protejare proprietate industrială.
(b) În domeniul transferului tehnologic:
- elaborează studii şi cercetări de pia ă, studii de fezabilitate şi planuri de

afaceri;

- organizează activită i de demonstrare tehnologică şi întreprinde scheme de
finan are comercială pentru aplicarea rezultatelor cercetării;
- asigură atragerea de resurse financiare în sprijinul întreprinderilor din sector;
- prestează activită i de asistare la achizi ia de produse şi servicii specifice
domeniului;
- asigură asisten ă metodologică proiectelor de transfer tehnologic;
- fundamentează accesul la fondurile de dezvoltare;
- organizează realizarea bazelor de date specializate;
- elaborează studii privind politici industriale şi ştiin ifice;
- elaborează rapoarte agregate pentru fundamentarea politicilor macro-
economice, incluzând aspecte de legisla ie, mediu, societate;
- organizează ac iuni specifice de promovare, pentru cunoaşterea rezultatelor
cercetării – dezvoltării (întâlniri de afaceri, standuri de prezentare, participarea
la târguri şi expozi ii interne şi interna ionale);
- desfăşoară activită i de editare publica ii dedicate inovării şi transferului
tehnologic şi organizează editarea de publica ii electronice;
- desfăşoară activită i de consultan ă privind organizarea firmelor inovative şi a
afacerilor;
- dezvoltă infrastructura institutului de inovare şi transfer tehnologic;
- asistarea la ofertele de proiecte ale institutului pentru PNCDI;
- asigură valorificarea inven iilor şi ideilor inovative;
- elaborează baze de date publice şi cercetări documentare;
- realizează aplica ii informatice şi asigură asisten ă e – commerce şi e –
marketing.
(c) În domeniul instruirii de specialitate:
- realizează cursuri de instruire în managementul inovării şi de conducere a
întreprinderilor inovative;
- organizează seminarii, vizite de studiu, stagii de pregătire;
- editează documenta iile suport, cum sunt: cursuri tipărite, metodologii şi altele
asemenea;
- asigură sus inerea metodologică şi logistică a doctoranzilor;
- asigură instruirea pentru utilizarea surselor de informare specifice.
(d) În domeniul imaginii şi comunicării:

25

- Organizează ac iuni promo ionale cum sunt: conferin e de presă, manifestări
ştiin ifice şi de promovare comercială, publicitate, reclamă şi editarea de
materiale şi obiecte pentru marcarea evenimentelor (diplomă, insignă, medalii
şi altele asemenea);
- Editează reviste şi alte publica ii asemenea;
- Editează căr i, tratate, dic ionare, compendii, manuale şi altele asemenea;
- Realizează diseminarea de informa ii prin dezvoltarea re elelor de
calculatoare, promovarea aplica iilor INTERNET şi editarea de materiale de
informare cum sunt: pliant, afiş, broşură, panouri de prezentare, foto, video,
audio, CD – ROM, floppy – disk, pagini WEB şi altele asemenea;
- organizează contactele între poten ialii parteneri, incluzând favorizarea
accesului la expertiză calificată;
- organizează informarea clien ilor poten iali despre tehnologiile disponibile,
despre posibilită ile de valorificare, despre avantaje şi costuri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->