τεύχος #8

ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΣΕ ΜΑ΢ !!!

Αγαπεηνί θίινη,
Σαπηόρξνλα, ην Γίθηπν Μεζόγεηνο SOS ζαο ππελζπκίδεη πσο ε ζηαζεξόηεηα ηεο
ππνζηήξημήο ζαο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα λα κπνξνύκε λα ζπλερίδνπκε κε ζηγνπξηά
θαη αζθάιεηα ηηο δξάζεηο καο.
«Χωπίρ ςπεπβολή, μποπούμε να πούμε πωρ η εςμάπεια ηων ανθπώπων και η ςγεία ηων
κοινωνιών μαρ –ακόμα και ηο μέλλον ηος πλανήηη μαρ- εξαπηάηαι από αςηά πος κάνοςμε
ζήμεπα και ζηιρ επσόμενερ εβδομάδερ». Απηά δελ ηα ιέεη ην Γίθηπν Μεζόγεηνο SOS ή
θάπνηνη «ππεξβνιηθνί νηθνιόγνη» αιιά ν άλζξσπνο κε ηελ πην ζεκαληηθή ζέζε ζηνλ θόζκν,
ν ΓΓ ηνπ ΟΖΔ Μπαλ Κη Μνπλ.
Πξάγκαηη, ε ηαπηόρξνλε αληηκεηώπηζε ησλ αιιειέλδεησλ παγθόζκησλ θξίζεσλ –ηεο
νηθνλνκηθήο θαη ηεο θιηκαηηθήο- απνηειεί όρη κόλν επηηαθηηθή αλάγθε αιιά θαη κηα επθαηξία
γηα έλαλ λέν πξνζαλαηνιηζκό ησλ νηθνλνκηώλ καο πξνο κηα βηώζηκε θαη ππεύζπλε
θαηεύζπλζε πνπ ζα δεκηνπξγεί ηαπηόρξνλα πιήζνο ζέζεσλ εξγαζίαο από «πξάζηλεο
επελδύζεηο».
Γηαβάζηε παξαθάησ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Γηθηύνπ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS ζρεηηθά κε ηηο
δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηηο Δπξσπατθέο θαη παγθόζκηεο πνιηηηθέο γηα ην θιίκα, καδί κε
ζρεηηθά λέα θαη εηδήζεηο.

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ
ΔΡΑ΢ΕΙ΢
Κακπάληα ηνπ Γηθηύνπ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS γηα απνηειεζκαηηθόηεξεο Δπξσπατθέο
πνιηηηθέο γηα ην θιίκα
Σν Γίθηπν ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS ζε 5ήκεξν εθδειώζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ ζηε Μύθνλν
Γηαγσληζκόο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή
ΘΕ΢ΕΙ΢ & ΑΝΑΛΤ΢ΕΙ΢
Διιάδα: ΢πλερίδεηαη ε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ε εμάξηεζε από ηα νξπθηά θαύζηκα
ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ
ΕΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΕ΢ ΕΚΘΕ΢ΕΙ΢
ΖΠΑ: Γπλαηόηεηα γηα 2 εθαηνκκύξηα ζέζεηο εξγαζίαο από Πξάζηλεο επελδύζεηο ζε 2
ρξόληα
ΟΖΔ: Μηα Πξάζηλε Οηθνλνκία ζα δεκηνπξγήζεη δεθάδεο εθαηνκκύξηα πξάζηλεο ζέζεηο
εξγαζίαο

΢εκαληηθή αύμεζε ησλ παγθόζκησλ εθπνκπώλ ην 2007
60% απμήζεθαλ νη παγθόζκηεο επελδύζεηο ζε ΑΠΔ θαη εμνηθνλόκεζε ην 2007

ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΕ΢
Πξόηαζε Δπξσπατθνύ Καλνληζκνύ γηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο από ζπζθεπέο
ζε αλακνλή
ΚΑΛΕ΢ ΠΡΑΚΣΙΚΕ΢
Λνλδίλν: νη εθπνκπέο κπνξνύλ λα κεησζνύλ θαηά 44% εύθνια θαη νηθνλνκηθά
ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢
Σν Γίθηπν ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS πξνηείλεη ιύζεηο κε ζπκκάρνπο ην ληνθηκαληέξ θαη ηε
κνπζηθή
ΔΡΑ΢ΕΙ΢

Κακπάληα ηνπ Δηθηύνπ ΜΕ΢ΟΓΕΙΟ΢ SOS γηα απνηειεζκαηηθόηεξεο Επξωπαϊθέο
πνιηηηθέο γηα ην θιίκα

Τπεξςεθίζηεθε ηειηθά ηελ Σεηάξηε 17.12 από ην Δπξσθνηλνβνύιην ην ΕλεξγεηαθόΚιηκαηηθό Παθέην ηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο, κε ελζσκαησκέλεο όκσο ηηο ζεκαληηθέο
ππνρσξήζεηο πνπ είραλ απνθαζίζεη νη αξρεγνί θξαηώλ ηεο ΔΔ.
Σν Γίθηπν ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS είρε θαηαγγείιεη απηνύο ηνπο ζπκβηβαζκνύο πνπ αθνξνύζαλ
ζηελ ππνλόκεπζε ηεο πξσηνπνξίαο ηεο ΔΔ ζηνλ αγώλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη
ζε ππνρσξήζεηο πξνο ηηο ξππνγόλεο βηνκεραλίεο ησλ επξσπατθώλ θξαηώλ.
Απνγνεηεπηηθή ήηαλ θαη ε απόθαζε ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ ύζηεξα από
αίηεκα ησλ ηξηώλ κεγαιύηεξσλ πνιηηηθώλ νκάδσλ ηνπ, πνπ δελ επέηξεςε λα ηεζνύλ ζε
ςεθνθνξία νύηε θαη νη 2-3 ηξνπνινγίεο πνπ πξνζπαζνύζαλ έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή
λα αλαβαζκίζνπλ ηε θηινδνμία ηνπ Παθέηνπ. Σν Γίθηπν ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS είρε θαιέζεη
ηνπο έιιελεο επξσβνπιεπηέο λα ζηεξίμνπλ ηελ ηξνπνινγία πνπ πεξηόξηδε ηε δπλαηόηεηα
ρξήζεο πηζησηηθώλ κνξίσλ από ρώξεο εθηόο ηεο ΔΔ. Γείηε αλαιπηηθά ηηο ςεθνθνξίεο ζην
Δπξσθνηλνβνύιην.
Σν Γίθηπν ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS, ζπκκεηείρε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ επξσπατθώλ
πεξηβαιινληηθώλ δηθηύσλ γηα ηελ πηνζέηεζε πην θηιόδνμσλ επξσπατθώλ πνιηηηθώλ γηα ην
θιίκα θαη ζπλερίδεη ηελ θακπάληα απηή ζε κόληκε βάζε ηόζν πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε
όζν θαη πξνο ηνπο έιιελεο επξσβνπιεπηέο.
Γηαβάζηε:
ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Γηθηύνπ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS γηα ηε ζεηηθή ζηάζε ηεο Δπηηξνπήο
Πεξηβάιινληνο ζηηο θαζνξηζηηθέο ςεθνθνξίεο ηεο Σξίηεο 7 Οθησβξίνπ:
ηελ επηζηνιή πνπ απέζηεηιε ην Γίθηπν ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS ζηνπο ηξεηο έιιελεο
επξσβνπιεπηέο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο:
Σν Γίθηπν ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 19 Ννεκβξίνπ ΢πλέληεπμε Σύπνπ
παξνπζηάδνληαο ηηο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο νξγάλσζεο
Γηαβάζηε:
- ηελ επηζηνιή πνπ ζηείιακε ζηνλ Πξσζππνπξγό θν Καξακαλιή δεηώληαο από απηόλ λα

ππνζηεξίμεη ζηε ΢ύλνδν Κνξπθήο ζηηο 11-12/12 έλα πην θηιόδνμν «Δλεξγεηαθό –Κιηκαηηθό
Παθέην» κε βάζε ηηο απνθάζεηο θαη ησλ Δπηηξνπώλ ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ,
- ηελ επηζηνιή πνπ απεπζύλακε ζε όινπο ηνπο Έιιελεο Δπξσβνπιεπηέο θαη ε νπνία πεξηείρε
ηέζζεξηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζηάζε πνπ πξνηίζεληαη λα θξαηήζνπλ θαηά ηελ
ςεθνθνξία ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ ζηηο 3-4/12 (ΣΗΜ: αναβλήθηκε για ηιρ
17.12).
Γηαβάζηε επίζεο:
κηα θξηηηθή παξνπζίαζε ηνπ Δλεξγεηαθνύ Παθέηνπ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ πξνηείλεη ην
Δπξσθνηλνβνύιην
΢πλήζεηο εξσηήζεηο & απαληήζεηο γηα ην Δλεξγεηαθό Παθέην θαη ηε ΢πλδηάζθεςε ζην
Πόδλαλ
Σν Γίθηπν ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS ζπκκεηέρεη ζην Δπξσπατθό Γίθηπν Πεξηβαιινληηθώλ ΜΚΟ
γα ην θιίκα Climate Action Network – CAN. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θακπάληα
ηνπ CAN γηα ην Δλεξγεηαθό Παθέην ηεο ΔΔ ζηελ ηζηνζειίδα http://www.timetolead.eu
Σν Δίθηπν ΜΕ΢ΟΓΕΙΟ΢ SOS ζε 5ήκεξν εθδειώζεωλ γηα ην πεξηβάιινλ ζηε Μύθνλν

Πελζήκεξν εθδειώζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ δηνξγάλσζε ζηε Μύθνλν ν Πνιηηηζηηθόο
Λανγξαθηθόο ΢ύιινγνο Γπλαηθώλ Μπθόλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS
ην δηάζηεκα 24-28 ΢επηεκβξίνπ.
΢πλεξγάηεο ηνπ Γηθηύνπ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS έθαλαλ εθπαηδεπηηθέο παξνπζηάζεηο γηα ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή ζε όια ηα ζρνιεία ηνπ λεζηνύ ηηο νπνίεο παξαθνινύζεζαλ πεξίπνπ 1200
καζεηέο Γεκνηηθώλ, Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ.
Παξάιιεια, ιεηηνπξγνύζε ζηελ πιαηεία ηνπ παιηνύ ιηκαληνύ ηεο Μπθόλνπ ελεκεξσηηθό
πεξίπηεξν κε πιηθά ηνπ Γηθηύνπ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS.
Σν βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο 26.09 ζηελ αίζνπζα ηεο ΓΔΠΠΑΜ πξαγκαηνπνηήζεθε εκεξίδα
γηα ην πεξηβάιινλ κε θεληξηθέο νκηιίεο:
-«Εναλλακηική Διασείπιζη Αποππιμμάηων ζηην Ελλάδα», ΢ηαπξνύια Παπαζενράξε,
Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθύθισζεο
-«Οι ΑΠΕ ωρ απάνηηζη ζηην Κλιμαηική Αλλαγή:. Η πεπίπηωζη ηηρ Ελλάδαρ», Σάζνο
Κξνκκύδαο, Γίθηπν ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS
-«Η Αιολική Ενέπγεια ζηιρ Κςκλάδερ: Εναλλακηική ή Σςμπληπωμαηική Ενέπγεια;»,
Αιέμαλδξνο Μαβήο, Γίθηπν Οηθνινγηθώλ Οξγαλώζεσλ Αηγαίνπ
Σελ εθδήισζε παξαθνινύζεζαλ πεξίπνπ 40 άηνκα ελώ ε ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε πνπ
αθνινύζεζε θξάηεζε κέρξη ιίγν πξηλ ηα κεζάλπρηα.
Σν πελζήκεξν νινθιεξώζεθε ηελ Κπξηαθή ην βξάδπ κε κνπζηθή παξάζηαζε: "Γπξεύνληαο
ην όλεηξν" ζην Γξππάξεην πνιηηηζηηθό θέληξν.
Δηαγωληζκόο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή

Σν Γίθηπν ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS θαη ν Δθπαηδεπηηθόο όκηινο AKTO Art & Design
πξαγκαηνπνίεζαλ δηαγσληζκό ζρεδηαζκνύ δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο γηα ηελ εθζηξαηεία
ελεκέξσζεο ηνπ Γηθηύνπ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ηελ
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.

Ο δηαγσληζκόο αλαηέζεθε ζηνπο ηξηηνεηείο ζπνπδαζηέο γξαθηζηηθήο ηεο ΑΚΣΟ, νη νπνίνη
εξγάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έηνπο 2007-2008.
Σν απνηέιεζκα ήηαλ αξθεηέο πξσηόηππεο δεκηνπξγίεο, πνπ ζηόρν έρνπλ ηελ αθύπληζε θαη
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ζρεηηθά κε ην πξόβιεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.
Γείηε πεξηζζόηεξα θαη ηηο βξαβεπκέλεο πξνηάζεηο εδώ.
ΘΕ΢ΕΙ΢ & ΑΝΑΛΤ΢ΕΙ΢

Ειιάδα: ΢πλερίδεηαη ε αύμεζε ηεο θαηαλάιωζεο θαη ε εμάξηεζε από ηα νξπθηά θαύζηκα
ζηελ παξαγωγή ειεθηξηζκνύ

Αλαθνηλώζεθαλ ην θαινθαίξη από ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνύ ΢πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΓΔ΢ΜΖΔ) ηα ζηνηρεία ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ επεηξσηηθνύ
΢πζηήκαηνο γηα ην 1ν εμάκελν ηνπ 2008. Σν Γίθηπν ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS ζε αλαθνίλσζή ηνπ
δηαπηζηώλεη κε ιύπε ηε ζπλέρηζε κηαο γλσζηήο κέρξη ζήκεξα -αιιά αλεπίηξεπηεο ηελ επνρή
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο- θαηάζηαζεο: αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαη εμάξηεζε από ηα
νξπθηά θαύζηκα ζηελ παξαγσγή.
Γηαβάζηε ηα ζηνηρεία αλαιπηηθά παηώληαο εδώ.
ΕΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΕ΢ ΕΚΘΕ΢ΕΙ΢

ΗΠΑ: Δπλαηόηεηα γηα 2 εθαηνκκύξηα ζέζεηο εξγαζίαο από Πξάζηλεο επελδύζεηο ζε 2
ρξόληα

Έλα πξόγξακκα Πξάζηλσλ Δπελδύζεσλ ύςνπο 100 δηο δνιαξίσλ από ηελ θπβέξλεζε ησλ
ΖΠΑ ζε 2 ρξόληα, ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη 2 εθαηνκκύξηα πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο,
θπξίσο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό θαη ην βηνκεραληθό ηνκέα, ζύκθσλα κε πξόζθαηε έθζεζε ηνπ
Center for American Progress θαη ηνπ University of Massachusetts Political Economy
Research Institute.
Μάιηζηα ηέηνηεο επελδύζεηο ζα δεκηνπξγήζνπλ ηεηξαπιάζηεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε
ην αλ ην ίδην πνζό επελδπόηαλ ζηνλ πεηξειατθό ηνκέα.
Οη επελδύζεηο αθνξνύλ θπξίσο ζε:
Αλαθαίληζε θηηξίσλ γηα κεγαιύηεξε ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα
Δπέθηαζε ζηδεξνδξόκσλ θαη καδηθώλ ζπγθνηλσληώλ
Καηαζθεπή «έμππλσλ» πξάζηλσλ δηθηύσλ ειεθηξηζκνύ
Καηαζθεπή αηνιηθώλ θαη θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ
Βηνθαύζηκα δεύηεξεο γεληά
Σν επελδπηηθό πξόγξακκα απνηειείηαη από:
46 δηο ζε απεπζείαο θξαηηθέο επελδύζεηο
50 δηο ζε θνξναπαιιαγέο ζηνλ νηθηαθό θαη ηδησηηθό ηνκέα γηα αληίζηνηρεο επελδύζεηο
4 δηο γηα νκνζπνλδηαθέο εγγπήζεηο δαλεί

Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα.
ΟΗΕ: Μηα Πξάζηλε Οηθνλνκία ζα δεκηνπξγήζεη δεθάδεο εθαηνκκύξηα πξάζηλεο ζέζεηο
εξγαζίαο

Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Δξγαζίαο, ην Πξόγξακκα ηνπ ΟΖΔ γηα Πεξηβάιινλ (UNEP), ε
Παγθόζκηα ΢πλνκνζπνλδία ΢πλδηθάησλ θα ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Δξγνδνηώλ εμέδσζαλ
ηελ πξώηε αλαιπηηθή κειέηε πάλσ ζηελ αλάδεημε ηεο «πξάζηλεο νηθνλνκίαο» θαη ηηο
επηπηώζεηο ηεο ζηελ εξγαζία.
Ζ Έθζεζε «Ππάζινερ θέζειρ επγαζίαρ: Ππορ μια αξιοππεπή δοςλειά ζε έναν βιώζιμο κόζμο
σαμηλών εκπομπών» δηαπηζηώλεη πσο κηα ζπλεθηηθή θαη απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη εθαηνκκύξηα λέεο
«πξάζηλεο» ζέζεηο εξγαζίαο ζε πνιινύο ηνκείο ηηο εξρόκελεο δεθαεηίεο θαη εμεηάδεη ην πώο
αιιάδνπλ γεληθά ηα κνληέια απαζρόιεζεο από κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. Δπηζεκαίλεη
ηαπηόρξνλα πσο ε ίδηα ε θιηκαηηθή αιιαγή ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε
θπξίσο ζε ηνκείο όπσο ε γεσξγία θαη ν ηνπξηζκόο.
Από ηα επξήκαηα ηεο έθζεζεο μερσξίδνπκε:
Ζ παγθόζκηα αγνξά θηιν-πεξηβαιινληηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ αλακέλεηαη λα
δηπιαζηαζηεί από 1,37 ηξηο δνιάξηα ην 2006 ζε 2,74 ηξηο ην 2020.
΢ηε Γεξκαλία ε πεξηβαιινληηθή ηερλνινγία αλακέλεηαη λα ηεηξαπιαζηαζηεί
θηάλνληαο ην 2030 ην 16% ηεο ζπλνιηθήο βηνκεραληθήο παξαγσγήο κε ηελ
απαζρόιεζε ζηνλ ηνκέα απηό λα μεπεξλάεη ηελ αληίζηνηρε ζηηο βηνκεραλίεο
κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ.
Ήδε 2,3 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ παγθνζκίσο (νη
πεξηζζόηεξνη ζρεηηθά κε ηε βηνκάδα) ελώ ην 2030 κε ζπλνιηθέο επελδύζεηο 630 δηο
δνιαξίσλ αλακέλεηαη λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί πάλσ από 20 εθαηνκκύξηα ζέζεηο
εξγαζίαο.
12 εθαηνκκύξηα από απηέο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζα αθνξνύλ ηνλ ηνκέα ηεο βηνκάδαο,
θπξίσο ζε αλαπηπζζόκελεο ρώξεο.
Μηα παγθόζκηα κεηάβαζε ζε ελεξγεηαθά απνδνηηθά θηίξηα ζα δεκηνπξγήζεη
εθαηνκκύξηα ζέζεηο εξγαζίαο (2-3,5 εθαηνκκύξηα κόλν ζε ΔΔ θαη ΖΠΑ) θαη
ηαπηόρξνλα ζα «πξαζηλίζεη» πνιιέο από ηηο 111 εθαηνκκύξηα ζεκεξηλέο ζέζεηο
εξγαζίαο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα.
Ζ Έθζεζε εληνπίδεη πσο νη αιιαγέο θαη νη επελδύζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εθεί πνπ
ππάξρεη ηζρπξή θαη ζπλεπήο πνιηηηθή ζηήξημε ζε όια ηα επίπεδα, κέζα από ζηόρνπο,
πξόζηηκα, θίλεηξα, ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο θαη ηόλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο.
Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα:
UNEP
Ζ πιήξεο Έθζεζε
Πεξίιεςε ηεο Έθζεζεο
΢εκαληηθή αύμεζε ηωλ παγθόζκηωλ εθπνκπώλ ην 2007

΢εκαληηθή αύμεζε ησλ παγθόζκησλ εθπνκπώλ CO2 είρακε ην 2007 ζύκθσλα κε Έθζεζε
ηνπ Global Carbon Project. Μάιηζηα ν ξπζκόο αύμεζεο ησλ εθπνκπώλ είλαη ηεηξαπιάζηνο
ηα ηειεπηαία 7 ρξόληα ζε ζρέζε κε ηε δεθαεηία ηνπ ‘90 θαη πςειόηεξνο από ηηο ρεηξόηεξεο
πξνβιέςεηο ηνπ IPCC γηα ηε δεθαεηία 2000-2010, ελώ γηα πξώηε θνξά ε πιεηνλόηεηα ησλ
εθπνκπώλ πξνήιζε από ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Ζ Κίλα μεπέξαζε ηηο ΖΠΑ θαη είλαη
πιένλ ε ρώξα κε ην κεγαιύηεξν κεξίδην εθπνκπώλ.
Ζ ζπλνιθή ζπγθέληξσζε CO2 ζηελ αηκόζθαηξα είλαη 383 ppm (κέξε ζην εθαηνκκύξην),
απμεκέλε θαηά 2.2 ppm ζε ζρέζε κε ην 2006. Ζ ζπγθέληξσζε απηή είλαη θαηά 37%
κεγαιύηεξε από ηα επίπεδα πξηλ ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε (1750) θαη πηζαλόηαηα ε
κεγαιύηεξε ηα ηειεπηαία 20 εθαηνκκύξηα ρξόληα.
Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα παηώληαο εδώ.
60% απμήζεθαλ νη παγθόζκηεο επελδύζεηο ζε ΑΠΕ θαη εμνηθνλόκεζε ην 2007

Με ην ηέινο ηεο επνρήο ηνπ θηελνύ πεηξειαίνπ, νη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ε
ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα αξρίδνπλ λα έιθνπλ ην ελδηαθέξνλ. Οη λέεο επελδύζεηο ην 2007,
ζηνπο ηνκείο απηνύο, απμήζεθαλ θαηά 60% ζε ζρέζε κε ην 2006 θηάλνληαο ηα 148 δηο
δνιάξηα, ζύκθσλα κε έθζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΖΔ γηα ην Πεξηβάιινλ (UNEP).
Ζ αηνιηθή ελέξγεηα ζπγθέληξσζε ηηο πεξηζζόηεξεο επελδύζεηο (50,2 δηο), όκσο ε ηαρύηεξα
αλαπηπζζόκελε ηερλνινγία είλαη ε ειηαθή, ε νπνία ζπγθέληξσζε 28,6 δηο παξνπζηάδνληαο
κέζν εηήζην ξπζκό αλάπηπμεο 254% από ην 2004.
΢ύκθσλα κε ηελ Έθζεζε, νη ζπλερώο απμαλόκελεο ζεξκνθξαζίεο αιιά θαη ηηκέο ηνπ
πεηξειαίνπ θαζηζηνύλ ζαθέο ζηνπο επελδπηέο πσο ε κεηάβαζε ζε κηα θαζαξόηεξε νηθνλνκία
είλαη επηβεβιεκέλε θαη αλαπόθεπθηε, πξνζειθύνληαο έηζη θεθάιαην θαη ηερλνινγία.
Αλ θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ λέσλ επελδύζεσλ θαηεπζύλζεθε ζηελ Δπξώπε θαη ηηο
ΖΠΑ, νη λέεο επελδύζεηο ζε Κίλα, Ηλδία θαη Βξαδηιία 14πιαζηάζηεθαλ ηελ πεξίνδν 20042007 απμάλνληαο ην παγθόζκην κεξίδην ησλ ρσξώλ απηώλ από 12% ζε 22%.
Οη επελδύζεηο ζηνλ θιάδν ηεο βηώζηκεο ελέξγεηαο πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη
έληνλα, ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη κείσζεο εθπνκπώλ
θαη αλακέλνληαη λα θηάζνπλ ηα 600 δηο εηεζίσο ην 2020.
Γηαβάζηε αλαιπηηθόηεξα από ην UNEP.

ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΕ΢

Πξόηαζε Επξωπαϊθνύ Καλνληζκνύ γηα κείωζε ηεο θαηαλάιωζεο ελέξγεηαο από ζπζθεπέο
ζε αλακνλή

΢ύκθσλα κε πξόηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κηα κεγάιε γθάκα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ
ζα πξέπεη λα θαηαλαιώλνπλ ζεκαληηθά ιηγόηεξε ελέξγεηα όηαλ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε
αλακνλήο (stand-by).
Από ην 2010, ζπζθεπέο γεληθήο ρξήζεο ζε ζπίηηα θαη γξαθεία ζα πξέπεη λα θαηαλαιώλνπλ
1-2 Watt όηαλ κέλνπλ αδξαλείο, κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο stand by θαηαλάισζεο
κεηά ην 2013.
Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ζα εμνηθνλνκείηαη αλακέλεηαη λα απνηξέπεη ηελ εθπνκπή 14

εθαηνκκπξίσλ ηόλσλ CO2 εηεζίσο κεηώλνληαο ηαπηόρξνλα ζεκαληηθά ην θόζηνο
ειεθηξηζκνύ γηα όινπο ηνπο θαηαλαισηέο.
Γηαβάζηε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο.
ΚΑΛΕ΢ ΠΡΑΚΣΙΚΕ΢

Λνλδίλν: νη εθπνκπέο κπνξνύλ λα κεηωζνύλ θαηά 44% εύθνια θαη νηθνλνκηθά

Σν Λνλδίλν κπνξεί λα πεηύρεη θηιόδνμνπο ζηόρνπο κείσζεο ησλ εθπνκπώλ ρσξίο δξακαηηθή
αιιαγή ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ. Απηό είλαη ην ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο «Βηώζηκεο Αζηηθέο
Τπνδνκέο», ε νπνία κάιηζηα αλαθέξεη όηη ε κείσζε ησλ εθπνκπώλ κπνξεί λα θηάζεη ην 44%
κέρξη ην 2025 πηνζεηώληαο ηερλνινγίεο πνπ είλαη ήδε δηαζέζηκεο ζήκεξα.
Ζ κειέηε ησλ εηαηξηώλ McKinsey θαη Siemens εμέηαζε 200 ηξόπνπο κείσζεο εθπνκπώλ,
θαηαλάισζεο λεξνύ θαη απόξξηςεο απνβιήησλ. ΢ύκθσλα κε απηήλ, ην 70% ηεο κείσζεο
κπνξεί λα επηηεπρζεί κε απηνρξεκαηνδνηνύκελεο ιύζεηο, δειαδή κέηξα πνπ έρνπλ θαζαξό
νηθνλνκηθό όθεινο κέζα από ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο.
Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο είλαη ηα εμήο:
• Ζ κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο έγθεηηαη ζηα θηήξηα, ηα νπνία
επζύλνληαη γηα ηα 2/3 ησλ εθπνκπώλ ηνπ Λνλδίλνπ. Οη απαξαίηεηεο επελδύζεηο εθηηκώληαη
ζηα 20 δηο επξώ, ην 90% ησλ νπνίσλ ζα απνζβεζηνύλ κόλεο ηνπο, θπξίσο ζηνπο ηνκείο
αλαβάζκηζεο ηεο κόλσζεο θαη απνδνηηθόηεξνπ θσηηζκνύ.
• Οη εθπνκπέο από ηα κεηαθνξέο κπνξνύλ λα κεησζνύλ θαηά 25% κε ζπλνιηθέο
επελδύζεηο 12,5 δηο θπξίσο ζηηο καδηθέο κεηαθνξέο θαη ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο
ησλ νρεκάησλ.
• Αθξηβόηεξεο αιιά απνηειεζκαηηθέο ιύζεηο πνπ πξνηείλνληα είλαη ε εγθαηάζηαζε
ζπζηεκάησλ ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνύ-ζεξκόηεηαο, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ιηζάλζξαθα κε
θπζηθό αέξην θαη ε πξνώζεζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο.
• Σν Λνλδίλν ράλεη ζε δηαξξνέο πάλσ από ην 30% ηεο θαηαλάισζεο λεξνύ. Ζ κείσζε ηεο
δήηεζεο κπνξεί λα θηάζεη ην 13% κέζσ νηθνλνκηθά εύινγσλ κέηξσλ σο ην 2025.
• Σν 75% ησλ ηερλνινγηθώλ αιιαγώλ αθνξνύλ επηινγέο ησλ ίδησλ ησλ θαηαλαισηώλ
(ηδηώηεο θαη επηρεηξήζεηο). Δπνκέλσο ε απνδνρή ηνπο πξέπεη λα θαηαζηεί πξνηεξαηόηεηα
κέζα από ξπζκίζεηο, θόξνπο, επηδνηήζεηο, ρξεκαηνδνηηθέο δηεπθνιύλζεηο, παξνρή
πιεξνθνξηώλ θαη εθζηξαηεηώλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο.
• Σν εηήζην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ επελδύζεσλ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 1% ηνπ
Αθαζάξηζηνπ Πξντόληνο ηνπ Λνλδίλνπ
Γηαβάζηε ηελ πιήξε Μειέηε εδώ.
ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢

Σν Δίθηπν ΜΕ΢ΟΓΕΙΟ΢ SOS πξνηείλεη ιύζεηο κε ζπκκάρνπο ην ληνθηκαληέξ θαη ηε
κνπζηθή

Σν Γίθηπν ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS, κε αθνξκή ηελ παγθόζκηα εκέξα δξάζεο γηα ην θιίκα,
δηνξγάλσζε ηελ Κπξηαθή 7 Γεθεκβξίνπ εθδήισζε κε ηίηιν: «εγΚΛΗΜΑ θαη ηηκσξία» ζηνλ

θηλεκαηνγξάθν ΜΗΚΡΟΚΟ΢ΜΟ΢ PRINCE FILMCENTER (Λ. ΢πγγξνύ 106).
Ζ εθδήισζε πεξηιάκβαλε:
• Πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ «Αλακέηξεζε ζηε ζηέγε ηνπ θόζκνπ», ηεο δεκνζηνγξαθηθήο
νκάδαο ηνπ Γηώξγνπ Απγεξόπνπινπ, πνπ πξνβιήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο εθπνκπήο
ΔΞΑΝΣΑ΢.
• Πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ «Πεζαίλνληαο ζηελ Πηνιεκαΐδα-Βξίζθνληαο ηξόπνπο γηα λα
δήζνπκε πεξηζζόηεξν ζηελ Δπξώπε», ηεο δεκνζηνγξαθηθήο νκάδαο ηνπ ΢ηέιηνπ Κνύινγινπ,
πνπ πξνβιήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο εθπνκπήο ΡΔΠΟΡΣΑΕ ΥΩΡΗ΢ ΢ΤΝΟΡΑ.
• Παξνπζίαζε ηνπ λένπ θνηλσληθνύ κελύκαηνο ηνπ Γηθηύνπ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS γηα ην λεξό.
΢πκκεηείρε ν Υξήζηνο Θεβαίνο κε ην ηξαγνύδη ηνπ «ην Νεξό», από ην δίζθν ΠΔΣΡΗΝΟΗ
ΚΖΠΟΗ, Παξαγσγή LEGEND 2008, πνπ απνηειεί ηε κνπζηθή επέλδπζε ηνπ θνηλσληθνύ
κελύκαηνο ηνπ Γηθηύνπ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS γηα ην λεξό.

Γι' αυτό το τεύχος συμεργάστηκαμ: Τάσος Κρομμύδας και Άμμα Κομτολέωμ.
Η αμαπαραγωγή τωμ κειμέμωμ είμαι ελεύθερη με αμαφορά στημ πηγή.
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS | Μαμάη 3, Αθήμα 10440 | Τηλ./Fax:210 8228795
Email: info@medsos.gr | Ιστοσελίδα: www.medsos.gr
Εάμ δεμ θέλετε μα λαμβάμετε το εμημερωτικό δελτίο "Κλίμα & Εμέργεια", διαγραφείτε εδώ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful