¿

¿
¿
Say Noel
Chaäm
Thô: Xuaân Ly Baêng
Nhaïc: Lm. Kim Long
Phuï soaïn: Haûi Linh


_
¸
¥
-
mf
No
,

el
,

- ñaõ
,
trôû veà.
p
,
,
,

.
Hoàn
,
ôi!
,
mf
.
Laéng
,
_
¸
- -
mf
No
,

el
,

- ñaõ
,
trôû veà.
,
,
,
¡
Hoàn
,

No
mf
,

el
,

- ñaõ
,
trôû veà.
,
,
,
¡
Möøng
,
No
,
,
el
,
,
- ñaõ
,
,
trôû veà.
,
,
,
,
,
,
¡
Hoàn
,
,
cresc
cresc


_
¸
,
,
tai
,
nghe.
,
.
Ñaøn
,
muoân
,

muoân cung
,
,
,
reùo
,
raét.
,
¡
Doàn
,
_
¸
ôi!
,
Laéng
,
tai
,
nghe.
,
.
Ñaøn
,
muoân
,

muoân cung
,
¸
,
dìu
,
daët.
,
¡
Doàn
,

ôi!
,
,
Laéng
,
,
¸
¸
tai
,
,
nghe.
,
,

¡ .

Ñaøn
,
muoân
,
.

muoân cung
,
,
,
doàn
,
,
cresc


_
¸
daäp
f
,
khaép
,
sôn
,
kheâ.
p
¸ ,
.
_
¸
daäp
f
,
khaép
,
sôn
,
kheâ
p
vang xa
, ,
ñi khaép
, ,
,
sôn
,
kheâ.
,
.

daäp
f
,
,
(khaép)
,
caû
,
sôn
,
,
kheâ
p
¸
(vang xa
,
,
,
,
ñi khaép
,
,
,
,
,
,
sôn
,
,
kheâ).
,
,
,
.


_
¸
Chuùa
mf
,

Haøi Ñoàng
,
¸
ngöï
,
,
ñeán
p
,
,
,

.
ñem hoan
Chuùa
laïc,
mf
, ,
,

Haøi Ñoàng
ñem

,

,

ngöï
hoan
,
-
mf
Chuùa
,
Haøi Ñoàng
,
,
ngöï
,
,
ñeán
p
,
,
,
.
ñem
,

hoan
,

cresc


_
¸
ñeán
laïc
¸,

ñem
.
hoan laïc


trôøi
trôøi
,

cao.
cao.
,


p
(Ñeâm

¡
nay

-
thô

,

kính

meán).

.
f
Ñeâm

,

nay

,

seõ
,

,
say

,

laïc
,

,

(hoan laïc)
,
,
,
trôøi
,
,
cao.
,

,
Ñeâm
¡
,
nay
,
thô
,
,
,
kính
,
meán.
,
f
Ñeâm
,
,

nay
,
,

seõ
,
,

say
,
,
Sang TK 1 & 2
cresc
1.


_
¸
ngaõ
,
,

,
,
lao

,

ñao
,


(seõ say ngaõ)
 
 ,
lao
,


ñao

,

say

,

ngaõ

,

,
¡
lao

,

ñao.

,
-


ngaõ
,
,

lao
,
,

ñao
,

,
.
(seõ say ngaõ)
, ,
,
lao
,
,

ñao
,
,

say
,
,

ngaõ
,
,

¡
lao
,
,
,

ñao.
,
,
,
-

Ñeå keát
cresc
2.
_
_
_
_


_
¸
ñao
,


(seõ say ngaõ)
 
 ,
lao
,


ñao

,

say

,

ngaõ

,
-
,
lao
f
ñao.


,,

.

,
,

ñao
,

,
(seõ say ngaõ)
, ,
,
lao
,
,

ñao
,
,

say
,
,

ngaõ
,
,
-
lao
f
ñao.
,
,

,
,

.

,
,
_
_
Raát chaäm


_
,
,
T+B: Beâ
¡ ,
lem
,

- nôi Chuùa
,
,
,
ñaõ giaùng sinh.
,
,
, ,
Muoân naêm
,
¸
coøn vang
,
,
,
khuùc
, ,
thanh
,
,


_
,
,
-
Muoân
p
daân
,
¸
,
say söa
,
¸
,
khuùc Thanh Bình.
,
,
,
,
-
¸
¸
_
,
,
bình
,
,
(Muoân
p
,
daân
,
¸
,
say söa
,
,
¸
,
khuùc Thanh Bình).
,
,
,
,
¸
Vöøa
Nöõ:
¸
_
¸
_


_
¸
,
f
(Ñaøn ...)
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

,

,

,

,

,

,
.
1. Ta

,
,
,

f
,
, ,
¸
, ¡ , ,

,
,

,

,
¡
,
,
¸
_


_
¸
say

,

muoân aùnh

,
¸
,

neán,
,

.
ngôøi

,
raïng

,

vaïn haøo

,
¸

, ¸
quang.

,


,
Ta
.

,
say

,

tieáng chuoâng

,
¸

,
_
_
¸
_


_
¸
vaøng.

,
Töøng
.

,
traän

, ,

ñoå vang

,
¸

,
vang.

,


,
¡
¥
2. Ta
¡
,

say
,

muoân lôøi
,

,
,

¸
¸
kinh.
,

.
Thôm
,

Nam:


_
¸
nhö
,

hoa thieân
,

,

,
ñình.

,

,
EÂm
.

,
nhö

,

loøng suoái

,
¸

,
nhaïc,

,
.
ñeïp

,
nhö

, ,

leä ñoàng
,
¸

,
,
,


_
¸
trinh.

,


,
¥
 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful