ह 

 

(‘  

’)
www.swamisamarth.com

àH$meH$ :

lr. {dbmg M§ÐH$m§V JmdH$a
181/16, Ooa {~pëS>¨J,
S>m°. Am§~oS>H$a amoS>, naob, _w§~B©.

gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï>
_wÐH$ :

(lram_mZ§X ~rS>H$a _hmamOm§Mo _amR>r M[aÌ)

Eñ¹$m`a àog àm`ìhoQ> {b.
_mohÎmm ^dZ, Xwgam _Obm,
S>m°. B©. _moPog amoS>, dair, _w§~B© - 400 018

Aja g§`moOZ :

lr. A{_V Jmo. Hw$bH$Uu, gm§Jbr - 416 416
Xya^mf : 2332089

ñdËdm{YH$ma :

lrgX²Jwê$ {XJ§~aXmg _hmamO godm _§Si, _w§~B©.

àH$meZ {VWr :

\$mëJwZ d && 10, eH$ 1929
lrgX²Jwê$ ~rS>H$a _hmamO nwÊ`{VWr

_§Jidma, {X. 1 E{àb 2008
S>m°. Jmo. am. Hw$bH$Uu
E_². E., nrEM². S>r., S>r. {bQ²>.

_yë` : é. 130/-

gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/

^y{_H$m
g§V gËnwéf ho ^Jd§VmMo AdVma AgVmV. Vo ^Jd§VmMo _mZdr ê$n AgVmV
Am{U ^º$m§À`mda H¥$nm H$aÊ`mgmR>r AdV[aV hmoV AgVmV. Aem gJwU M[aÌmMo
n{dÌ ^{º$-^mdZoZo H$WZ-nR>U-Jm`Z d {Zê$nU Ho$ë`m_wio ^JdX²-^º$sMo ^m½`
àmá hmoVo.
àË`j ^JdmZ lrXÎmmÌo`m§Mo AdVma AŠH$bH$moQ{Zdmgr lrñdm_r g_W©
`m§Mo {eî`moÎm_ Agboë`m lram_M§Ð (lram_mZ§X) ~rS>H$a _hmamO `m§Mo M[aÌ
bmoH${dbjU d bmoH$moÎma Amho. OrdZmVrb _moR>_moR>çm AZoH$ MT>-CVmam§dê$Z OmV
Ë`m§Zr AmÜ`mpË_H$ CËH$f© àmá Ho$bm hmoVm. Ë`m§Mo OrdZ-M[aÌ ho _mZdr OrdZmV
_hV² àoaUm OmJ{dUmao Amho.
lrñdm_r g_W© `m§À`m ñdê$n g§àXm`m_Ü`o lr~rS>H$a _hmamO `m§Mo _hÎdnyU©
ñWmZ Amho. lÕmiy ^º$m§Zm Ë`m§Mr AmoiI ìhmdr, åhUyZ n.ny. lrAemoH$H$mH$m Omoer
_hmamO `m§Zr lr~rS>H$a _hmamOm§Mo gwQ>gwQ>rV M[aÌ {b{hÊ`mMr Amkm Ho$br d
_mJ©Xe©Z Ho$bo. Ë`m§Mm _r F$Ur Amho.
`m M[aÌ-J«§Wm§gmR>r 1) Jmonmi~wdm Ho$iH$aH¥$V lrñdm_r g_W© ~Ia,
2) lr{XJ§~aXmg _hmamOH¥$V g§{já gX²Jwê$-M[aÌ, 3) lr{XJ§~aXmg _hmamOH¥$V
lr~rS>H$a _hmamO - Amodr~Õ M[aÌ, 4) amdgmho~ _mPm _moVrXmUm, 5) b. J.
~mnQ>H¥$V lrgX²Jwé am_mZ§X ~rS>H$a _hmamO M[aÌ, 6) e§. X. a~S>>oH¥$V lram_mZ§X
~rS>H$a, 7) gX²Jwê$ MaUmImbr - g§nmXH$ : S>m°. A{OV Hw$bH$Uu, 8) S>m°. {X. Xm.
Xoenm§S>oH¥$V AmË_M[aÌ BË`mXr J«§Wm§Mr _XV KoVbr Amho. boIH$ gdmªMm Am^mar
Amho. `m J«§WmgmR>r S>m°.gm¡. Ad§{VH$m Hw$bH$Uu, lr. {dO` gadQ>o d lr. {dO`
Omoer `m§Mo _mobmMo ghH$m`© bm^bo. Ë`m§Zm YÝ`dmX.
gX²Jwê$ ~rS>H$a _hmamO `m§Mo M[aÌ {b{hÊ`mMr g§Yr bm^br, hr _moR>r
^m½`mMr Jmoï> Amho. hr Ë`m§MrM H¥$nm Amho. ^º$-OZm§Zm ho M[aÌ AmdS>b
o , Aer
Amem Amho.

AZwH«$_{UH$m
1. Hw$b-na§nam
2. ~mbnUrMo {Xdg
3. ì`dgm` d g§gma
4. _hmR>JrU _m`m
5. AmOda Zmgbo, AmVm Zmhr
6. gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï
7. d¡am½`
8. H$mer `mÌm
9. BVa `mÌm
10. Zm{eH$Mo XÎm_§{Xa
11. A{^Þ n{Vd«Vm : lrAmB©gmho~
12. nmhVm `oB© H$go ?
13. YÝ` hm XmVm
14. JwUgmJa Jwê$
15. {ZíMb nX
16. g§àXm`mMr na§nam
lrgX²Jwê$ am_mZ§X ñVdamO
lr~rSH$a _hmamO `m§Mr OÝ_Hw$§ S>br
lr~rS>H$a _hmamO `m§Mo {dMma
lr~rS>H$a _hmamOm§Mr AmaVr

- boIH$
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/
VrZ

Mma

1
6
10
13
18
24
41
45
53
69
72
76
78
90
96
110
120
122
123
124

1. Hw$b-na§nam
lrñdm_r g_W©
àË`j ^JdmZ lrXÎmmÌo` ho AmYw{ZH$ H$mimV lrñdm_r g_W© `m§À`m
ê$nmZo _§JidoT>m `oWo àH$Q> Pmbo. Z§Va Vo AŠH$bH$moQ_Ü`o OmD$Z am{hbo.
VoWrb amOo _mbmoOramOo ^mogbo ho Ë`m§Mo AZÝ` ^º$ ~Zbo. VoWo lrñdm_r
g_WmªZr AZoH$ brbm Ho$ë`m. Vo AŠH$bH$moQ_Ü`o am{hbo åhUyZ Ë`mZm
AŠH$bH$moQ> ñdm_r Ago åhQ>bo OmVo. Vo àË`j lr_V² Z¥qgh gañdVr hmoVo.
lr{XJ§~aXmg _hmamO åhUVmV, “àË`j XÎmmÌo` d H¡$bmgZmW gXm{ed hoM
lr_V² Z¥qgh gañdVr hmoVo. VoM AŠH$bH$moQ> {Zdmgr ñdm_r g_W© _hmamO
hmoV, ho OmUyZ ¿`m. lrñdm_r g_W© ho Xodm{YXod AmhoV, ho nŠHo$ Ü`mZmV ¿`m.
Iè`m ^º$sZo Á`mbm `mMm AZw^d `oB©b, Ë`mbmM ho gË` g_OyZ `oB©b.”
lrñdm_r g_WmªZr Ag§»` ^º$m§da H¥$nm Ho$br. Ë`mMo AZoH$ {eî`
à{gÕrg Ambo, Ë`m_Ü`o _w § ~B© M o lrñdm_rgw V _hmamO D$\© $ h[a^mD$,
AŠH$bH$moQ>Mo lr~mimßnm _hmamO, H$moëhmnyaMo lrH¥$îU gañdVr, ZJaMo lrZmZm
aoIr Am{U nwÊ`mMo lr~rS>H$a _hmamO BË`mXr à_wI AmhoV. `m à_wI {eî`m§_Ü`o
Ë`mZr lr~rS>H$a _hmamO `mZm gdmªÀ`m eodQ>r Amnbo {eî` ~Z{dbo. lr~rS>H$a
_hmamO Ë`m§§À`m M[aÌm_Ü`o ^moJ Am{U `moJ, Amgº$s Am{U {daº$s `m§Mm
MT>CVma Am{U CbWmnmbW BVH$s {XgyZ `oVo H$s AmnU W¸$ hmoD$Z OmVmo.
gd©OU Ë`m§Mm AmÜ`mpË_H$ A{YH$ma _mÝ` H$arV AgV.
nyd©O
lrgX²Jwê$ ~rS>H$a _hmamO ho nmW©JmoÌr XoeñW ~«m÷U hmoVo. ~«m÷U
hmoVo, na§Vw Ë`m§Mo KamUo noemZo gaXmam§Mo hmoVo. Ë`m§À`m d{S>bm§Mo Zmd ~id§Vamd
Am{U AmB©Mo Zmd J§Jy~mB© Ago hmoVo. Ë`m§Zm XmoZ _wbo d Mma _wbr hmoË`m.
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/

Hw$b-na§nam / 1

lr_hmamO ho gdmªV bhmZ hmoVo. Ë`m§Mm OÝ_ _mK ewŠb gá_r, _§Jidma,
(Aï>_r j`), eH$ 1760 ({X. 22 OmZodmar 1838) amoOr Xwnmar Pmbm.
Ë`m§Mo Zmd am_M§Ð Ago R>odboo, na§Vw Z§Va Ë`m§Zm am_mZ§X Ago Zmd {Xbo Jobo.
àË`j XÎmmÌo`m§Zr Ë`m§Mo ho Zmd R>odbo hmoVo.
lram_mZ§X _hmamO `m§À`m nyd©Om§Mr Jmoï> _moR>r {dbjU Amho. `m
KamÊ`mMo _yi nwéf hmoVo e§H$aamd. Ë`m§Mo nwÌ _mUH$moOrn§V _moR>o eya d ~w{Õ_mZ
hmoVo. Vo g_«mQ> AH$~amMo {XdmU hmoVo. Ë`m§Mo nwÌ JOmZZamd ho E{bMnwamg
Ambo Am{U Ë`mZr VoWrb ehmbm Amnbr H$V©~Jmar XmI{dbr. Ë`mZm VoWo
BZm_ åhUyZ H$mhr Jmdo {_imbr. Vo VoWrb gaXma Pmbo. Ë`mZr _moR>r YZXm¡bV {_i{dbr Am{U _moR>o Zmd H$_m{dbo.
na§Vw Ë`mZm AnË` ZìhVo. AnË`-àmárgmR>r Ë`mZr Xod-Y_© Ho$bm.
EH$m Ad{b`mÀ`m H¥$nm-àgmXmZo Ë`mZm EH$ _wbJm Pmbm. {dbjU Jmoï> Aer
H$s Ë`m _mVoZo _wbm~amo~a EH$m ZmJmbm OÝ_ {Xbm. Vmo ZmJ KamVrbM ~ZyZ
am{hbm. JOmZZamd Ooìhm nyOobm ~gV Voìhm Vmo Ë`m§À`mOdi OmD$Z ~go. AmB©
Ooìhm Amnë`m _wbmbm XyY nmOV Ago, Voìhm Vmohr {VÀ`m _m§S>rda OmD$Z ~go.
_wbm~amo~aM Vmo ZmJ dmT>V hmoVm.
Ÿ
gmV dfm©Z§Va JOmZZamdm§Zr Amnë`m _wbmMr _w§O _moR>çm CËgmhmZo
Ho$br. _wbmMr AmË`m MwbrVrb {ZImao KoD$Z ~mhoa OmV hmoVr. KmB©KmB©Zo {VZo Vo
EH$m H$T>B©V AmoVbo. VoWo Vmo ZmJ doQ>moio KmbyZ ~gbm hmoVm. {ZImao nS>VmM Vmo
VS>\$Sy>Z _obm Am{U {VH$S>o Vmo _wbJm EoZdoir doXrda AMmZH$ _ypÀN>©V hmoD$Z
nS>bm. _moR>çm Vnñ`oZo {_imbobm _wbJm AMmZH$ Joë`m_wio AmB©-d{S>bm§Zm
\$ma Xw:I Pmbo. Vo g§gmamVyZ {daº$ Pmbo d Ym{_©H$ H$m`m©V _½Z Pmbo.
H$mhr {Xdgm§Z§Va Vmo ZmJ AmB©À`m ñdßZmV Ambm. Vmo åhUmbm H$s
{OZo _bm ^mOyZ _mabo, {VMm d§e _r Mmby XoUma Zmhr Am{U VwPm d§egwÕm
gmV {nT>çm§n`ªVM Mmby R>odrZ. Amnbm d§e gmV {nT>çm§n`ªV Var Mmby amhUma,
`m H$ënZoZo JOmZZamd Am{U Ë`m§À`m nËZrbm g_mYmZ dmQ>bo. nwT>o Ë`m§Zm
_wbJm Pmbm. Ë`mMo Zmd H¥$îUmOrn§V hmoVo. Vmohr Amnë`m d{S>bm§à_mUo eya

hmoVm. E{bMnyaMm gaXma åhUyZ Ë`mZo _moR>o Zmd {_i{dbo. emhmH$Sy>Z Ë`mbm
EXbm~mX Am{U amdoa `oWrb _hmbXmar {_imbr.
H¥$îUmOrn§Vm§Mo {Ma§Ord {dídZmWamd ho Ah_XZJaÀ`m àXoemV `oD$Z
am{hbo. Ë`mZr VoWrb H$m§~aJmd d Mm§^waS>r JmdÀ`m Hw$bH$U© nXmÀ`m BZm_mMo
hŠH$ {_i{dbo. Ë`m§Zr Iyn g§nÎmr {_i{dbr d _moR_moR>o _hmb ~Z{dbo. Ë`m§Mo
{Ma§Ord _mYdamd ho \$ma _moR>o eya {ZKmbo. Ë`m§Zr ~hmÔyar XmIdyZ h¡Ðm~mXÀ`m
{ZOm_mH$Sy>Z Mmirg hOmamMr Ohm{Jar {_i{dbr. Ë`mZm ~rS> ehamMm nmoVXmar
hŠH$hr {_imbm. Vo h¡Ðm~mXÀ`m {ZOm_mMo àm_m{UH$ godH$ hmoVo. nmoVXmar_wio
Ë`mZm nmoVXma ho Zmd {_imbo.
_mYdamdm§Mo {Ma§Ord {dZm`H$amd ho _moR>o Hw$eb H$ma^mar hmoVo. Ë`mZr
Amnë`m nyd©Om§Mr OhmJrar amIbr d H$mQ>o_mS>uMr (gmobmnya) gw^oXmarhr
{_i{dbr. Vo H$aH$_^mogo `m Jmdr ñWm{`H$ Pmbo. Ë`m§Mo {Ma§Ord qMVm_Uamd
`mZr _moR>çm H$m¡eë`mZo d{S>bmonm{O©V g§nÎmr g§^mibr. Ë`mZm AnË` ZìhVo,
åhUyZ Ym{_©H$ H¥$Ë`o d VrW©-`mÌm `m_Ü`o a_y bmJbo. Ë`mZr AZoH$ VrW©joÌm§_Ü`o
Y_©emim d KmQ> ~Z{dbo. H$mer_Ü`o Ë`mZr Omo KmQ> ~Z{dbm Amho, Ë`mbm
‘_mUH$mo e§H$a KmQ’> Ago åhUVmV. H$mer_Ü`o J§JoV ñZmZ H$aVmZm Ë`m§Zm
EH$Xm hZw_mZmMr _yVr© gmnS>br. hr B©ídamMr H¥$nm g_OyZ Ë`m§Zr _moR>çm ào_mZo
hZw_§VmMr godm Ama§{^br. Ë`m godoMo \$i åhUyZ Ë`m§Zm åhmVmanUr _wbJm
Pmbm.
qMVm_Uamdm§À`m {Ma§OrdmMo Zmd _wHw§$Xamd Ago hmoVo. Vo _moR>o eyadra hmoVo. Vo _wgb_mZr amÁ`mMo gaXma d gëbmJma hmooVo. IS>çm©bm gdmB©
_mYdamd noedo d h¡Ðm~mXMm ehm `m§À`m_Ü`o _moR>r bT>mB© Pmbr. Ë`mV
noeì`m§Zr ehmMm nam^d Ho$bm. Voìhm ehmMo gëbmJma Agbobm _wera Cb²
_wëH$ d _wHw§$Xamd `mZm noeì`m§Zr H¡$X H$ê$Z AmUbo Am{U Ë`mZm ZOa H¡$XoV
R>odbo. Voìhm _wHw§$Xamdm§Mo _Z amOH$maUmbm {dQ>bo d Vo Amnbm doi Ym{_©H$
H$m`m©V Kmbdy bmJbo. Vo H$mhr H$mi _amR>dmS>çmVrb ~rS> `oWo amhmV hmoVo,
åhUyZ Ë`mZm ~rS>H$a Ago åhUy bmJbo. nwÊ`mV Vo Amnbm doi _hm^maV,

gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 2

Hw$b-na§nam / 3

^mJdV, am_m`U `mgma»`m J«§Wm§Mo dmMZ d ldU `m§À`m_Ü`o KmbdrV AgV.
Ë`mZm ~id§Vamd d _mYdamd Ago XmoZ _wbJo hmoVo.
gdmB© _mYdamd noedo `m§Mo {ZYZ Pmë`mda _wera Cb² _wëH$ ho
nwÊ`mhÿZ naV Jobo. Ë`mZr _wHw§$Xamdm§Zmhr ~amo~a `oÊ`mMm AmJ«h Ho$bm, na§Vw
_wHw§$Xamdm§Zr ZH$ma {Xbm. Am{U åhUmbo H$s, “noeì`m§À`m nadmZJr{edm`
naV Jobmo Va ehm ZmamO hmoB©b. Voìhm Ago niyZ OmUo `mo½` Zìho.” _wHw§$Xamdm§Zr
Amnë`m _wbmZmhr h¡Ðm~mXbm OmÊ`mg _ZmB© Ho$br. Z§Va noeì`m§À`m JmXrda
Xwgao ~mOramd ho ~gbo, Voìhm _wHw§$Xamdm§Zr ~rS>bm naV OmÊ`mMr nadmZJr
_m{JVbr, na§Vw Xwgao ~mOramd noedo `mZr Ë`m§Mr `mo½`Vm nmhÿZ Ë`mZm Amnë`m
godoVM amhÊ`mMr Amkm Ho$br. Ë`mZr _wHw§$Xamd `m§Mo Wmoabo {Ma§Ord ~id§Vamd
`mZm nb§J d nyOm `m§Mo g§ajU d Zm§XwaH$sÀ`m {H$ëë`mÀ`m XoIaIrMo H$m_
gmon{dbo. YmH$Q>o {Ma§Ord _mYdamd `m§Zm H$moH$UÀ`m gwdU©XwJ© Vh{gbrMo
H$m_ {Xbo. H$mhr dfm©Z§Va _mYdamdm§Mo AmH$pñ_H$ {ZYZ Pmbo. Ë`mZm _yb~mi ZìhVo. _wHw$§Xamdm§À`m dmQ>çmbm åhmVmanUr nwÌ-{d`moJmMo Xw:I Ambo.
Ë`m§Zm ZmJmÀ`m emnmMr AmR>dU Pmbr. Ë`m§Zr KamÊ`mMr O~m~Xmar ~id§Vamdm§Zm
{Xbr d Vo ñdV: ^JdX²^OZmg bmJbo.
lr_hmamOm§Mo dS>rb ~id§Vamd
lr~rS>H$a _hmamOm§Mo dS>rb ~id§Vamd ho {YßnmS> d gmS>o ghm \y$Q>
C§M hmooVo. Amnë`m H$m_mV àm_m{UH$ d dmH$~Jma hmoVo. KmoS>oñdmar d {ZemU
~mOrV Va~oO hmoVo åhUyZ Xwgè`m ~mOramd noeì`m§Zr Ë`mZm Amnbm A§JajH$
Zo_bo. EH$Xm noeì`m§da hëbm Pmbm. Ë`m doir ~id§Vamd `mZr {Odmda CXma
hmoD$Z eÌybm nam{OV Ho$bo. Ë`m§Mo n{hbo b½Z A`eñdr Pmbo åhUyZ noeì`m§Zr
Ë`m§Zm Xwgè`m b½ZmgmR>r n¡go {Xbo. Ë`m§Mm {ddmh dmKwbrÀ`m ì`§H$Q>amd Hw$bH$Uu
`m§Mr _wbJr J§Jy~mB© {hÀ`mer Pmbm. Ë`mZm XmoZ _wbJo d Mma _wbr hmoË`m. EH$
_wbJr bhmZnUrM dmabr Am{U BVa VrZ `m AnË`hrZ am{hë`m. _moR>m _wbJm
~mny ZmdmMm hmoVm d N>moQ>m am_M§Ð. am_M§Ð hm d{S>bm§Mm Iyn AmdS>Vm hmoVm.
~id§Vamdm§Mr Vã`oV Mm§Jbr hmoVr d Ë`mZm XrK© Am`wî` bm^bo hmoVo.
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 4

Vo 99 dfmªMo hmoD$Z Jobo. `m Xaå`mZ noedmB© ~wS>mbr Am{U B§J«Om§Mo amÁ`
Ambo. B§J«Om§À`m Epë\$ÝñQ>>Z gmho~mZo ~id§Vamdm§Zm noÝeZ XoD$ Ho$br, na§Vw
Ë`mZr Vr ZmH$mabr. Ë`mZr {dMma Ho$bm H$s, AmOda noeì`m§Mo AÝZ Im„o
Am{U AmVm ~oB_mZ hmoD$Z _|ÀN>m§Mr ^mH$ar H$er Im`Mr ? Ë`mZr Amnë`m
Am`wî`mV nyd©Om§Zr {_i{dboë`m g§nÎmrH$S>o bj {Xbo ZìhVo. n¡gmhr gmR>{dbm
ZìhVm, åhUyZ Ë`m§À`m _¥Ë`yÀ`m doir WmoS>mgmM n¡gm Cabm hmoVm, na§Vw J§Jy~mB©Zo
{hå_V gmoS>br Zmhr. B§J«Om§Zr {Vbm e§^a én`o noÝeZ XoÊ`mMr Amkm Ho$br,
nU Ë`m ñdm{^_mZr órZo Vr ZmH$mabr.
~id§Vamdm§À`m Voamì`mbmM _moR>m _wbJm ~mny hm ~onÎmm Pmbm. Ë`mMm
AZoH$ df} nÎmm bmJbm Zmhr. KamV XyY XoUmar nm§T>ar Jm` hmoVr. Vr Hw$R>o Var
{ZKyZ Jobr. `m dmB©Q> n[apñWVrV J§Jy~mBªZr _moR>o Y¡`© XmI{dbo. bhmZ am_M§X«mbm
emioV KmVbo.
***

lram_mZ§X CdmM
~«÷Xodhr Hw$UmMo Am`wî` dmT>dy qH$dm H$_r
H$ê$ eH$V Zmhr. àmaãY ho ^mo J mdo M bmJVo .
AmË_hË`m H$ê$Zhr àmaãY MwH${dVm `oV Zmhr.
AmË_hË`oMo nmn nwÝhm ^moJmdoM bmJVo. åhUyZ
^Jd§Vmbm eaU Om. Xwgam H$moUVmhr Cnm` Zmhr.

Hw$b-na§nam / 5

2. ~mbnUrMo {Xdg
emio_Ü`o
am_M§ÐmMo {ejU gwê$ Pmbo. JwéOtZr J¥hnmR> gm§{JVbm hmoVm, Vmo nyU©
Ho$bm Zmhr, åhUyZ ZmamO hmoD$Z JwéOr Ë`mbm amJmdy bmJbo. am_M§Ð åhUmbm,
“Am_À`m Z{e~r {dÚm Agob, Va {_iob.” Ë`mda JwéOr amJmZo Q>mo_Um
_marV åhUmbo H$s, “~«m÷UmMm _wbJm Amhog, Jù`mV OmZdo Amho, Voìhm
_mYwH$ar {_iob.” ho EoHy$Z am_M§Ðmbm amJ Ambm. Ë`mZo _mJMm nwTMm {dMma
Ho$bm Zmhr. OmZdo VmoSy>Z Q>mH$bo, b§JmoQ>r H$mTy>Z Q>mH$br Am{U emioVyZ {ZKyZ
Vwier~mJoV `oD$Z ~gbm. VoWo _wbm§Zm KoD$Z JwéOr Ambo d Ë`mbm CMbyZ
emioV KoD$Z Jobo Am{U {ejm H$ê$Z Mm§Jbr dV©UyH$ H$aÊ`mMr enW
Ë`mÀ`mH$Sy>Z Kod{dbr.
S>m°. JUnVamdm§Mo Kar
~mbH$ am_M§ÐmMo gm¢X`©, S>moio d MmVw`© nmhÿZ Ë`mÀ`m d{S>bm§Mo XmoñV
S>m°. JUnVamd `m§Zr Ë`mbm Amnë`m Kar R>odyZ KoVbo. Vo ZmQ>H$mMo em¡H$sZ hmoVo.
Vo Ë`mÀ`m ImÊ`m-{nÊ`mMr, H$nS>o-nm§Kê$U `mMr \$ma H$miOr KoV hmoVo. Ë`mbm
ZmQ>H$ nmhÊ`mg KoD$Z OmV. EHo$ {Xder Vo åhUm>bo, “Oa Vy gmS>r ZogyZ, ZW
KmbyZ, S>moù`m§V H$mOi KmbyZ ZmQ>H$mV órMr ^y{_H$m Ho$brg Va CRy>Z {Xgob.”
Voìhm am_M§ÐmZo VmS>H$Z CÎma {Xbo H$s, “àW_ ImbMo H$mnyZ Q>mH$mdo bmJob.”
S>m°ŠQ>am§Zr Ë`mbm Iyn g_O{dÊ`mMm à`ËZ Ho$bm. eodQ>r Ë`mbm Kar nmR>{dbo.
{̧~H$amd {H$~o `m§À`m Kar
qÌ~H$amd {H$~o ho am_M§ÐmÀ`m d{S>bm§Mo XmoñV hmooVo. EHo$ {Xder Vo Kar
Ambo. KamVrb n[a{ñWVr nmhÿZ Ë`m§Zm ghmZw^yVr dmQ>br d Vo Ë`mbm {ejUmgmR>r
Amnë`m Kar KoD$Z Jobo. _wbmMo bj {ejUmV Zmhr, Ago Ë`m§Zm {XgyZ Ambo,
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 6

Voìhm Ë`m§Zr am_M§Ðmbm ~mOmahmQ>mMo H$m_ gmon{dbo. Vmo Mm§Jbm ì`dhma H$ê$
bmJbm. eodQ>r Ë`mZo Kar naVÊ`mMm {dMma Ho$bm Voìhm {H$~o `m§Zr Ë`mbm
nÝZmg én`o {Xbo. Kar Amë`mda Vmo _moS>rMm ì`dhma H$ê$ bmJbm. ehamV
{\$ê$Z Vmo OwÝ`m dñVy KmgmKrg H$ê$Z {dH$V KoB© d Ë`m XwH$mZXmam§Zm {dH$V
Ago, na§Vw `mV \$magm \$m`Xm hmoV ZìhVm åhUyZ Vmo g_mYmZr ZìhVm.
n§T>anwamMr dmar
Xadfu Á`oð> dÚ Zd_rbm Ami§XrhÿZ lrkmZoída _hmamOm§Mr nmbIr
{ZKyZ AmfmT> ewÕ EH$mXerbm n§T>anwar OmVo. `m dmar_Ü`o hOmamo-bmImo dmaH$ar
^Jd§VmMo ^OZ H$sV©Z H$arV OmVmV. nmbIr Ami§XrhÿZ Xe_rbm nwÊ`mV `oB©
Am{U Xwgè`m {Xder nwT>o OmV Ago. am_M§ÐmÀ`m _ZmV ^{º$-^md hmoVm.
dmar_Ü`o gm_rb hmoD$Z ^Jd§VmMo Xe©Z KoÊ`mgmR>r n§T>anwamg OmÊ`mMr BÀN>m
Ë`mÀ`m _ZmV Ambr. Ë`mZo Amnë`m~amo~a `ooÊ`mgmR>r H$mhr _wbm§Mo _Z di{dbo.
am_M§ÐmZo AmnU n§T>anwamg OmV Agë`mMo AmB©bm gm§{JVbo hmoVo.
EH$mXerbm nmbIr nwT>o {ZKmbr. _wbo CËgmhmZo ^OZ JmV ~amo~a
Mmby bmJbr. 5-6 _¡b nm`r Mmbë`mda H$mhr _wbo WHy$Z Jobr Am{U Kar
naVÊ`mgmR>r hÅ> H$ê$ bmJbr. am_M§ÐmZo Ë`m§Zm g_O{dÊ`mMm Am{U Yra
XoÊ`mMm à`ËZ Ho$bm, na§Vw Vo Km~ê$Z naV Jobo. XmoZ _wbo Cabr nU WmoS>o nwT>o
Joë`mda VrgwÕm WHy$Z Jobr. eodQ>r am_M§ÐmZo Ë`m§Zm nwÊ`mH$S>o OmUmè`m EH$m
~¡bJmS>rV ~gdyZ {Xbo. Vmo ñdV:hr WH$bm hmoVm, na§Vw X¥T> {ZíM`mZo EH$Q>m
dmar~amo~a {ZKmbm.
drg _¡b Mmbë`mda am_M§ÐmMo nm` gwOyZ Ambo hmoVo. \$ma doXZm hmoV
hmoVr. Ë`m bhmZ _wbmbm nmhÿZ EH$m åhmVmè`m dmaH$ar ~mB©Zo Ë`mÀ`m nm`mbm
Vob Mmoibo Am{U Ja_ nmÊ`mZo eoH$bo. dmarÀ`m CËgmhmV am_M§Ð n§T>anwamg
nmohmoMbm.
nm§Sw>a§JmMo Xe©Z
n§T>anwamV AmfmT>r EH$mXerbm dmaH$è`m§Mm gmJa Cgibm hmoVm. am_M§Ð
hm EH$Q>m hmoVm Am{U JXuV Ë`mbm H$moUmMmM AmYma ZìhVm. Vr JXu Amobm§S>yZ
~mbnUrMo {Xdg / 7

Om`Mr {hå_V ZìhVr. ^Jd§VmMo Xe©Z H$go KS>Uma ? Vmo Km~ê$Z aSy> bmJbm.
S>moù`m§VyZ Aly dmhÿ bmJbo. gd©OU ^Jd§VmMo Xe©Z KoÊ`mgmR>r YmdV hmoVo.
Ë`m AZmoiIr ~mbH$mH$S>o H$moU nmhUma ?
BVŠ`mV JwS>¿`mn`ªV YmoVa Zogbobm, H$mù`m a§JmMm Am{U> S>moŠ`mbm
_w§S>mgo Jw§S>mibobm EH$ {YßnmS> _mUyg Ë`mÀ`mOdi Ambm. Ë`mZo _moR>çm ào_mZo
am_M§Ðmbm {dMmabo H$s, “~mim, H$m aS>V Amhog ?” Vmo åhUmbm, “_bm
^Jd§VmMo Xe©Z ¿`m`Mo Amho.” ho EoH$VmM Ë`m _mUgmZo JXuMr ndm© Z H$aVm
Ë`mMm hmV Yabm Am{U AmoTV ZoD$Z ^Jd§Vm§À`m MaUr Ë`mMo _ñVH$ R>odbo
Am{U ^Jd§VmÀ`m Jù`mVrb _mi Ë`mÀ`m Jù`mV KmVbr. Z§Va Ë`mbm ~mhoa
AmUyZ gm§{JVbo, “Vwbm ^Jd§VmMo Xe©Z KS>bo. _r VwPm ~S>dm Amho, _mPo Zmd
{dÇ>b ~S>dm Ago Amho. Vy BVa Xodm§Mo Xe©Z KoD$Z _bm ^oQ>. _r X{jU
XadmÁ`mOdi Amho.” am_M§X« BVa Xodm§Mo Xe©Z KoD$Z ~mhoa Ambm d emoYy
bmJbm, Voìhm Vmo ~S>dm ^oQ>bm Zmhr. hr h{H$H$V EoHy$Z EH$ dmaH$ar åhUmbm,
“Vy _moR>m ^m½`dmZ Amhog, Vwbm àË`j {dÇ>bmZo Xe©Z {Xbo Amho.” Ë`m
_mUgmZo am_M§Ðmbm Amnë`m Kar Zobo. AmR> {Xdg Ë`mbm ào_mZo R>odyZ KoVbo
Am{U H$nS>o-n¡go XoD$Z EH$m AmoiIrÀ`m dmaH$è`m~amo~a _moR>çm ào_mZo nwÊ`mbm
nmR>{dbo. am_M§ÐmMr dmar g\$i Pmbr.
^JdVrMr H¥$nm
am_M§Ðmbm dmQ>V hmoVo H$s nwÊ`mV Amnbo {ejU nyU© hmoV Zmhr, Voìhm
EImÚm Mm§Jë`m Jmdr OmD$Z Vo nyU© H$amdo. EH$m {_Ìm~amo~a Vmo H$go Var H$ê$Z
Ywù`mbm nmohmoMbm. na§Vw VoWrb hm`ñHy$b_Ü`o àdoemMm à`ËZ O_bm Zmhr.
eodQ>r Vo XmoKo {Zame hmoD$Z naV {ZKmbo. naVVmZm Ë`m§Zr Zm{eH$OdiÀ`m
dUrÀ`m gáe¥§Jr XodrMo Xe©Z KoÊ`mMm {dMma Ho$bm. gáe§¥Jr Xodr hr C§M
S>m|Jamda dgbr Amho. Vo XmoKo VoWo nmohmoMbo. XodrZo Ë`mbm ñdßZmV `oD$Z
gm§{JVbo H$s, “Amnë`m `m {_ÌmMr g§JV gmoS>. Vy naV Om. Vwbm H$moUË`mhr
Jmoï>rMr H$_VaVm nS>Uma Zmhr.” XodrZo Ë`mÀ`m {_Ìmbm Km~ao H$ê$Z naV
OmÊ`mg ^mJ nmS>bo.
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 8

am_M§Ð hm VoWrb g§Ý`memOdi H$mhr {Xdg am{hbm. ^JdVr gáe¥§Jr
XodrMr _yVu nwéf^a C§M d Aï>^wOm Amho. {VMo ê$n CJ« Amho d Vo _moR>o OmJ¥V
ñWmZ Amho. nyOoZ§Va {VÀ`m Vm|S>mV Ì`moXeJwUr {dS>m R>odbm OmVmo. EHo$ {Xder
am_M§Ð hm XodrÀ`mg_moa hmV OmoSy>Z C^m hmoVm, Voìhm Vmo H$Yrhr Imbr Z
nS>Umam {dS>m Ë`mÀ`m hmVmV nS>bm. nmhUmao nwOmar d ^º$ M{H$V Pmbo. Vo
åhUmbo, “ Vy _moR>m ^m½`dmZ Amhog. XodrZo Vwbm H¥$nm-àgmX {Xbobm Amho.”
am_M§ÐmZo _moR>çm ^{º$^mdmZo Vmo H¥$nm-àgmX KoVbm.
***

lram_mZ§X CdmM
gÎdJwUm_wio {_iUmao gwI Am{U V_moJwUm_wio
{_iUmao gwI `m_Ü`o H$mhr \$aH$ Zmhr. Xmê$À`m ZeoV
Yw§X _mUgm_Ü`o d JmT> Pmonr Joboë`m _mUgm_Ü`o \$aH$
Zmhr, na§Vw n{hë`m_Ü`o AkmZ Amho Am{U Xwgè`m_Ü`o
kmZ Amho. `mV O_rZ-Añ_mZmMm \$aH$ Amho. V_moJwU
hm AkmZmV n[aUV hmoVmo, Va gÎdJwU kmZm_Ü`o. V_moJU
w
hm AY:nVZmg KoD$Z OmVmo, Va gÎdJwU _mojmÀ`m
XmamH$S>o nwT>o ZoVmo.

~mbnUrMo {Xdg / 9

3. ì`dgm` d g§gma
Ka-àn§M
~id§Vamd ~rS>H$a `m§Mo {ZYZ Pmë`mda _moR>m _wbJm ~mny `mZo Ka
gmoS>bo hmoVo. am_M§Ð bhmZ hmoVm. J§Jy~mB©Zo _moR>çm Y¡`m©Zo Ka gm§^mibo hmoVo.
{VZo am_M§Ðmbm {eH$dÊ`mMm à`ËZ Ho$bm, nU Ë`mV `e Ambo Zmhr.
~id§Vamdm§À`m {_Ìm§Zr am_M§Ðmbm Amnë`m Kar R>odyZ {eH${dÊ`mMm à`ËZ
Ho$bm, na§Vw {ejUmV Ë`mMo bj ZìhVo. Vmo Kar naV Ambm Am{U Amnë`m
qh_Vrda H$m_ H$ê$Z AmB©bm _XV H$ê$ bmJbm. H$mhr dfmªVM Ë`mZo J§YrMo
H$m_ {eHy$Z Amnbm ì`dgm` gwê$ Ho$bm. OwÝ`m dñVy§Mr XodmU-KodmU gwê$
hmoVrM.
am_M§Ð AmVm J§Yr d gam\$
nwÊ`mV Amë`mda am_M§Ð KaMr O~m~Xmar gm§^miÊ`mMm à`ËZ H$ê$
bmJbm. Ë`mbm B§J«Or `oV ZìhVo, åhUyZ _moR>r ZmoH$ar {_iUo eŠ` ZìhVo.
àma§^r H$moQ>m©V Vmo C_oXdmar H$ê$ bmJbm. {Xdgmbm én`m {_im`Mm. na§Vw
Ë`m_wio Ë`mbm g_mYmZ dmQ>V ZìhVo åhUyZ Ë`mZo Vo H$m_ gmoSy>Z {Xbo. Vmo
H$dS>çm d _moS> {dHy$ bmJbm. gmoÝ`m-Mm§XrMr nmaI H$ê$ bmJbm, na§Vw Odi
^m§S>db Zgë`m_wio OmñV n¡go {_iV ZìhVo. eodQ>r Vmo EH$m J§YrÀ`m XwH$mZmV
H$m_mg bmJbm.
{Xdg^a XwH$mZmV H$m_ H$aVmZm am_M§ÐmZo gwJ§Yr Ðì`mMr Mm§Jbr
_m{hVr H$ê$Z KoVbr. H$ÀMm _mb H$moRy>Z IaoXr H$am`Mm, ^Q²>Q>r H$er bmdm`Mr,
`§Ì bmdyZ AÎma H$go H$mT>m`Mo, ho gd© Ë`mZo H$mhr {Xdgm§VM g_OyZ KoVbo.
XwH$mZmMm H$ma^ma VmoM nmhmV hmoVm. XwH$mZXmambm H$mhrhr nmhmdo bmJV ZìhVo.
Vmo Iyf hmoD$Z am_M§Ðmbm ~jrg XoV Ago.
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 10

EdT>o H$m¡eë` {_imë`mda am_M§ÐmZo ZmoH$ar gmoS>br Am{U Vmo ñdV:M
gwJ§Yr Ðì`o ~Zdy bmJbm. Vmo Amnbm _mb {dH$Ê`mgmR>r H$ë`mU, R>mUo, _w§~B©
`m {R>H$mUr OmD$ bmJbm. AmH$f©H$ ì`{º$_Îd Am{U JmoS> ^mfm `m_wio bmoH$m§Zm
Vmo AmdSy> bmJbm. Vmo Xoer d {dXoer AÎmao `m§Mo {_lU H$ê$Z C§Mr AÎmao ~Zdy
bmJbm. _moR>_moR>o gmho~ Ë`mÀ`mH$Sy>Z AÎmao KoD$ bmJbo. Mm§Jbm n¡gm {_iy
bmJbm. am_M§Ðmbm AmVm bmoH$ J§Yr `m ZmdmZo AmoiIy bmJbo.
AÎmam§À`m ì`mnmamV Zmd H$_mdë`mda Vmo OwÝ`m dñVy XoÊ`m-KoÊ`mÀ`m
ì`mnmamV CVabm. Ë`mVhr Ë`mbm `e {_iy bmJbo.
IwXm XoVm h¡ N>ßna \$mS>H$a
am_M§Ðmbm OwÝ`m dñVy XoÊ`m-KoÊ`mMr AmdS> hmoVr. EHo$ {Xder ehamVyZ
qhS>VmZm Ë`mbm noedmB©À`m H$mimVrb EH$m dmS>çmV OwÝ`m ^m§S>çm§Mm {bbmd
hmoV Agë`mMo {Xgbo. ^m§S>r H$mir nS>br hmoVr, na§Vw ZjrH$m_ Ho$bobr hmoVr.
30 ^m§S>r hmoVr. am_M§ÐmZo nwT>o hmoD$Z 150 én`m§Zm Vr {dH$V KoVbr.
Kar AmUyZ Vmo Vr da R>ody bmJbm, Voìhm EH$ g_B© Imbr nS>br Am{U
doS>r dmH$S>r Pmbr. {nVioMr AgVr Va _moS>br AgVr. am_M§ÐmZo CËgwH$VoZo Vr
ñdÀN> H$ê$Z nm{hbr, Voìhm gmoÝ`mMr Agë`mMo {XgyZ Ambo. bjnyd©H$ nmhVmZm
g_B©À`m nmoH$ir_Ü`o H$mhr ^aë`mgmaIo dmQ>bo. ImobyZ nm{hë`mda Ë`m
nmoH$ir_YyZ ~hþ_yë` qH$_VrMr aËZo ~mhoa nS>br. ‘IwXm XoVm h¡ Vmo N>ßna
\$mSH$a &’ nmnUr bdVmM am_M§X« _mbm_mb Pmbm. bmoH$ AmVm Ë`mbm am_^mD$
gam\$ qH$dm ^mD$gmho~ J§Yr qH$dm ^mD$gmho~ ~rS>H$a Aem doJdoJù`m ZmdmZo
AmoiIy bmJbo.
nwîH$i n¡gm {_imbm, na§Vw ^mD$gmho~ J§Yr `m§Zr J§YrMm Y§Xm Mmby
R>odbm, AmVm Vo _mb V`ma H$adyZ KoD$ bmJbo. Ë`m§Mo gam\$sMo XwH$mZ ZìhVo,
gam\$ ~mOmamV Ë`m§Mr nV {Z_m©U Pmbr. aËZ nmaIÊ`mMr H$bm Ë`m§À`m Odi
hmoVr. ~mOmamVrb bmoH$ aËZm§À`m ì`mnmamV Ë`m§Mm gëbm KoD$ bmJbo. AÎmao d
gwJ§Yr Ðì`m§À`m ì`mnmamgmR>r Voo Xyada OmV hmoVo. lr_§§V bmoH$, amOo-aOdmS>o
Am{U B§J«O A{YH$mar ho Ë`m§Mo {JèhmB©H$ hmoVo. Vo n«^mdembr, ì`{º$_Îd g§nÞ
ì`dgm` d g§gma / 11

hmoVo. Ë`m{edm` C§Mr nmoemI d ~mobÊ`mVrb MmVw`© `m Jmoï>t_wio Vo OoWo OmV
VoWo Ë`m§Mo ñdmJV hmoB© d _m{JVë`mà_mUo Xm_ {_iV Ago.
J§Jy~mB©Zo Ë`mMm {ddmh ~m{dgmì`m dfu ZJaOdirb XodrMo Ho$S>Jmd
`oWrb am_Or nmQ>rb `m§Mr _wbJr a§Jy~mB© {hÀ`m~amo~a bmdyZ {Xbm. nwT>o Ë`mZm
EH$ _wbJr Pmbr. Cnda Pmë`mda {VMm {ddmh amdoaMo amOo aKwZmWamd Xoe_wI
`m§Mo~amo~a Pmbm.
^mD$gmho~ ~rS>H$a `m§Mo Amnë`m AmB©da _moR>o ào_ hmoVo. Vo AmB©À`m
dMZmV hmoVo. KaMr n[apñWVr Mm§Jbr Pmë`mda Ë`m§À`m Kar ~aoMgo ZmVodmB©H$
Aml` KoD$ bmJbo. ^abobo Ka nmhÿZ Ë`m§Zm AmZ§X dmQ>o. Vo KamVrb gdmªMr
H$miOr KoV. Ooìhm ~mhoa Jmdr OmV Voìhm VoWyZ Mm§Jë`m dñVy AmUyZ gdmªZm
dmQ>V AgV. Xwgè`m§Zm XoÊ`mV Am{U ImD$ KmbÊ`mV Ë`mZm g_mYmZ dmQ>V
Ago.
H$mhr dfm©Z§Va ^mD$gmho~m§Zr Amnë`m _moR>çm ^mdmbm dS>moXè`mhÿZ
emoYyZ AmUbo. na§Vw H$mhr {XdgmZ§Va nwÝhm Vmo Ka gmoSy>Z ~onÎmm Pmbm.
***
lram_mZ§X CdmM
nmoQ> ^aÊ`mnwaVo AÞ Am{U Mm§Jbr g§JV bm^br Va {Zå_o
H$m_ Pmbo, Ago g_Om. _moR>çm ^m½`mZo Vwbm XodmMr g§JVr bm^br
Amho.o Ë`mMr godm H$arV amherb Va Vwbm H$moUVrhr H$_VaVm ^mgUma
Zmhr. Xod hm Amnë`m _ZmVM AgVmo. Ooìhm _Z ho {dH$mam§Zr
_{bZ hmoV,o Voìhm Xod {XgV Zmhr. Xw{Z`m hr XodmU-KodmUrda MmbVo.
Vy Xwgè`mMo dmB©Q> qMVbog Va VwÂ`m nXar dmB©Q> `oVo. `m OJmV Or
WmoS>rer godm KS>ob, Vr _Z:nyd©H$ H$aerb Va Vr loð> hmo`. Xod hm
^mdmMm ^wHo$bm Amho.
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 12

4. _hmR>JrU _m`m
{dbm{gVm
^mD$gmho~ ~rS>H$a `m§Mr JUZm _moR>çm lr_§V bmoH$m§V hmoD$ bmJbr.
Ë`m§Zm bú_rMm daXhñV bm^bm hmoVm. J§YrMm ì`mnma Mmbbm hmoVm. daÀ`m
WamVrb bmoH$m§er g§~§Y `oV hmoVm. Cƒ g_mOmVrb bmoH$m§Mr g§JV d _moR>r
YZXm¡bV Ë`m§Zm {_imbr hmoVr. _mZ-gÝ_mZ d n«{gÕr bm^br hmoVr. Ë`m_wio
hiyhiy Vo {dbmgr ~Zy bmJbo. Vo EH$m Zm`{H$UrÀ`m _mohOmbmV AS>H$bo.
ZmM-JmÊ`mda CYië`m_wio nw§Or AmQy> bmJbr. AmB©bm ho _mhrV hmoVo, na§Vw
OmUË`m _wbmbm H$m` d H$go gm§JUma ?
^mD$gmho~m§À`m H$mhr Mm§Jë`m {_Ìm§Zr Ë`m§Zm g_OmdÊ`mMm Iyn à`ËZ
Ho$bm, na§Vw S>moŠ`mV {^Zbobr Zem hr Hw$UmMo EoH$V Zmhr. _J bmoH$ Ë`m§À`mnmgyZ
Xya OmD$ bmJbo. Ë`m§Mr ~oA~«y hmoD$ bmJbr. YZ Am{U `m¡dZ `m§Mr K_|S>
CVaë`mda Vo ewÕrda Ambo. RH$dUmar _m`m H$go ZmMdob Vo g_OV Zmhr.
~mnOmÚm§Mr _Zg~Xmar {_i{dÊ`mgmR>r amOm-_hmamOm§§Zm ^oQ>mdo, {R>H${R>H$mUr
gmYw-g§V, \$H$sa, Ad{b`o AmhoV, Ë`mZm ^oQy>Z {H$_`m {_i{dÊ`mMm n«`ËZ
H$amdm, Ago Ë`mZr R>a{dbo. Ë`m_wio Ðì`^md OmB©b. Vo Zì`mZo da `oÊ`mMm
à`ËZ H$ê$ bmJbo.
dS>moXè`mMr g\$a
^mD$gmho~ ~rS>H$a ho gwJ§Yr Ðì`o KoD$Z àW_ dS>moXè`mbm Jobo. VoWrb
_hmamOm Jm`H$dmS> `m§Mr ^oQ> ¿`m`Mr hmoVr. ehamV {\$ê$Z Ë`mZr _mb {dH$bm.
_hmamOm§Mr ^oQ> KoÊ`mgmR>r Vo g§ñWmZm_Yrb _moR>_moR>çm gaXmam§Zm ^oQ>bo,
^oQ>rMr Amem dmQ>oZm. Vo H$miOrV nS>bo. BVŠ`m bm§~ `oD$Zhr H$m`©^mJ gmYV
ZìhVm.
_hmR>JrU _m`m / 13

^mD$gmho~ ho OÝ_OmV ~w{ÕdmZ hmoVo. Á`mÁ`m doir AS>MU `oB©,
Ë`mË`m doir Ë`m§Mr ~wÕr doJmZo H$m_ H$ê$ bmJo Am{U EImXm Cnm` gmnS>o.
Ë`mZr ^mOr _§S>B©V OmD$Z Mm¡H$er Ho$br H$s ehamV amoO {H$Vr nmbo^mOr `oVo.
VoWo amoO 10-15 én`m§Mr nmbo^mOr `oV Ago. Xbmbm§Zm ^oQy>Z Ë`mZr {VÝhr
{Xdgm§Mr gd©À`m gd© nmbo^mOr IaoXr H$aÊ`mMm gm¡Xm Ho$bm. Vr gd© ^mOr Vo
JmBªZm ImD$ Kmby bmJbo. XmoZ {Xdg ~mOmamV ^mOr {_ioZm. {Vgè`m {Xder
ehamV MMm© hmoD$ bmJbr H$s naJmdMm H$moUr ì`mnmar Ambm Amho Am{U Vmo
gd© ^mOr KoD$Z JmBªZm MmaV Amho.
_hmamOm§Zr ZmoH$ambm nmR>dyZ Ë`m§Zm ~mobmdyZ KoVbo. ^mD$gmho~ CËH¥$ï>
nmoemI KmbyZ d AÎmao bmdyZ ^oQ>m`bm Jobo. _hmamOm§Zm Ë`m§Zr dmHy$Z Z_ñH$ma
Ho$bm. à^md nS>bm. Ë`m§Zr {dMmabo H$s, “Vwåhr H$moU, Hw$R>bo Am{U ^mOr
IaoXr H$ê$Z JmBªZm H$m MmaVm ?” ^mD$gmho~m§Zr CÎma {Xbo H$s, “Amåhr Zmamo
e§H$a `m§À`m d§emVboo. ~rS>bm amhUmao AmhmoV. _hmamOm§Mo Amåhr {nT>rOmX
ZmoH$a AmhmoV. `oWo Amë`mda _hmamOm§Mr ^oQ> KoÊ`mMr BÀN>m hmoVr, na§Vw nadmZJr
{_ioZm åhUyZ hr `wº$s Ho$br.” Ë`m§Mo MmVw`© nmhÿZ _hmamO Iyf Pmbo. Ë`m§Zr
Ë`m§À`mOdiMm _mb KoÊ`mMm dm`Xm Ho$bm Am{U n{hë`m dJm©Mm {eYm XoÊ`mMm
hþHy$_ Ho$bm.
VoWo Amam_mV EH$ _{hZm Jobm, na§Vw H$m_ H$mhr ZìhVo. eodQ>r ^mD$gmho~
_hmamOm§Zm nwÝhm ^oQ>bo. Ë`m§Zr Ë`m§Zm {dZ§Vr Ho$br H$s Am_À`mH$S>o Amnë`m
g§ñWmZMr {nT>rOmX gZX Amho, åhUyZ _Zg~Xmar {_imdr.
_hmamO åhUmbo H$s, “ hr Jmoï> \$ma OwZr Amho. Vo H$m_ AmVm Xwgè`mbm
{Xbo Amho. nU Vw_Mr BÀN>m Agob Va XoIaoIrMo H$m_ XoD$. nJma XmoZeo én`o
_{hZm XoD$ ! ”
Voìhm ^mD$gmho~ åhUmbo H$s, “gaXma KamÊ`mMo AgVmZm Ago ~{Z`mMo
H$m_ H$aUo `mo½` Zìho. Amnbm hwHy$_ Agob Va Vbdma~mOrMo {nT>rOmX H$m_
{_imdo. Amåhr H$V¥©Ëd XmI{dÊ`mgmR>r V`ma AmhmoV.”
_hmamO åhUmbo H$s, “Vbdma Mmb{dÊ`mMo {Xdg AmVm am{hbo
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 14

ZmhrV.” åhUyZ nmM hOma én`o XoD$Z Ë`mZm gÝ_mZnyd©H$ {Zamon {Xbm. _J
^mD$gmho~m§Zr VoWo ~«m÷U-^moOZ KmVbo. H$mhr IQ>çmi bmoH$m§Zm ho ~ao dmQ>bo
Zmhr. Ë`m§Zr EH$m dmB©Q> ~mB©bm \y$g bmdyZ ^mD$gmho~m§Zm ~XZm_ H$aÊ`mMm
à`ËZ Ho$bm, na§Vw Vo _moR>çm MmVw`m©Zo Ë`m àH$aUmVyZ gwIê$n ~mhoa nS>bo.
½dmëhoaMr g\$a
^mD$gmho~ ~rS>H$am§Zr nwÊ`mg Amë`mda ½dmëhoabm OmÊ`mMoo Ra{dbo.
Ë`mZr Amnë`m~amo~a C§Mr AÎmao d gmV nëë`m CX~Î`m KoVë`m. VoWo Joë`mda
½dmëhoaÀ`m amOmMr ^oQ> KoÊ`mMm à`ËZ Ho$bm. EH$m An[a{MVmbm amOmOdi
H$go OmVm `oUma ? Ë`m§Zr gaXma-{XdmUmH$S>o \o$è`m _maë`m, nU `e {_imbo
Zmhr.
Voìhm Ë`mZr dS>moXè`mà_mUo `oWohr EH$ `wº$s H$aÊ`mMo R>a{dbo.
½dmëhoaÀ`m amO_hmbmg_moa JmoaIr ZmdmMo EH$ _¡XmZ Amho. EHo$ {Xder
^mD$gmho~ nwîH$iem CX~Î`m KoD$Z _¡XmZmV Jobo. Ë`mZr Ë`m aMë`m d noQ>dyZ
{Xë`m. gd© _¡XmZ gwdmgmZo Xadiy bmJbo. hdo_wio gwJ§Y amOdmS>çmVhr ngabm.
g§nyU© amOdmS>m Xadiy bmJbm. Mm¡H$er gwê$ Pmbr Voìhm g_Obo H$s EH$
naXoer _mUyg _¡XmZmV CX~Î`m OmiV Amho. Ë`mbm _ZmB© H$am`Mm hþHy$_
Pmbm. ZmoH$amZo niV `oD$Z ^mD$gmho~m§Zm Vgo gm§{JVbo. Vo åhUmbo, “ Amåhr
H$mhr ~oH$m`Xoera H$arV Zmhr. ñdV:Mm _mb OmiV AmhmoV.” _hmamOmZo ho
CÎma EoHy$Z _hmamOm§Zr Ë`mZm hOa H$am`Mm hþHy$_ {Xbm.
^mD$gmho~m§Zm hoM hdo hmoVo. Ë`mZr OmD$Z _hmamOm§Zm AX~rZo gbm_
Ho$bm. Mm¡H$er Pmbr, “H$moU AmhmV, H$moRy>Z AmbmV ? Am{U CX~Î`m H$m
OmiV AmhmV ? ” Voìhm Vo åhUmbo, “hþOya, Amnë`m ^oQ>rgmR>r ho {Z{_Îm Ho$bo.
Amåhr ~rS>Mo amhmUmao AmhmoV Am{U ~mnOmÚmnmgyZ Amnbo godH$ AmhmoV.
Am_À`m nyd©Om§Zr Amnë`mH$Sy>Z gZX {_i{dbr hmoVr. Vr {_imdr åhUyZ
Amåhr {dZ§Vr H$aÊ`mg Ambmo AmhmoV.”
gwZmdUrn`ªV _hmamOm§Zr Ë`mZm {eYm XoÊ`mMm d amoO H$MoarV `oÊ`mMm
hþHy$_ {Xbm. Ë`m§À`mH$S>rb gd© _mb KoÊ`mMo dMZ {Xbo.
_hmR>JrU _m`m / 15

½dmëhoa ho JmÊ`m-dmOdÊ`mÀ`m ~m~VrV à{gÕ Amho. VoWo ^mD$gmho~m§Zr
XmoZ _{hZo Amam_mV H$mT>bo. eodQ>r EH$Xm gwZmdUr hmoD$Z hþHy$_ Pmbm H$s hr
Jmoï> \$ma OwZr Amho. gZXoà_mUo AmVm {VZeo KmoS>oñdmamMm gaXma ~Z{dUo
eŠ` Zmhr. hdo Agob Va Vwåhmbm Vh{gbXmar XoVm `oVrb. ^mD$gmho~m§Zr
boIZ-{hemo~ `mMo H$m_ H$aÊ`mg ZH$ma {Xbm. Voìhm Ë`m§Zm nmM hOma én`o d
EH$ Ab§H$ma XoD$Z {Zamon XoÊ`mV Ambm.
`m_wio ^mD$gmho~m§da Oi\$iUmè`m H$mhr bmoH$m§Zr H$mañWmZ Ho$bo.
Ë`mZr ^mD$gmho~m§Zm ^moOZmgmR>r ~mobmdyZ A\y$ ImD$ KmVbr. ZeoÀ`m Jw§JrV
AgVmZm EH$ Zm`H$sU Ë`m§Zm Amnë`m Kar KoD$Z Jobr. _hmamOm§H$S>o VH«$ma
Jobr. ^mD$gmho~m§Zm Om~ {dMmabm Voìhm Vo åhUmbo, “_mPr ~XZm_r H$aÊ`mgmR>r
ho H$mañWmZ Ho$bobo Amho. na_oídamÀ`m H¥$no_wio Amåhr dmMbmo. Ë`mM H$mañWmZr
bmoH$m§Zr Amnë`mH$S>o VH«$ma Ho$br Amho.” _hmamOm§Mo g_mYmZ H$ê$Z
^mD$gmho~m§Zr Ë`m§Mm {Zamon KoVbm.
½dmëhoa_Ü`o AgVmZm EH$ ~mB©© ^mD$gmho~m§À`mda ^mibr. VoWyZ
{ZKVmZm Vr åhUmbr H$s, “Amnë`mda _mPo _Z ~gbo Amho. AmnU Joë`mda
_mPo H$go hmoUma ?” Vo åhUmbo, “_J Mb Am_À`m~amo~a.” {VZo {dMmabo,
“Ë`m naXoemV AmnU _mÂ`mnmgyZ Xya PmbmV Va ? Ë`m XoemV Amnë`mH$S>yZ
{Zam{lV Pmë`mda _mPo H$go hmoUma ?” ^mD$gmho~m§Zr ImÌr XoV {Vbm åhQ>bo
H$s, “hm Am_Mm eãX Amho.” eodQ>r Vr Ë`m§À`m~amo~a nwÊ`mg Ambr.
^mD$gmho~m§Zr {Vbm BV_m_mZo dmJ{dbo. eodQ>n`ªV {Vbm Ë`m§Zr Amnë`mOdi
R>odbo Am{U Amnbm eãX nmibm.
O`nya_Ü`o
CÎma ^maVmVrb àdmgm_Ü`o ^mD$gmho~ OdinmgMm àXoe nmhmV
AgV. gmYw-g§Vm§Zm ^oQ>V AgV. EH$Xm Vo O`nyabm Jobo. {VWo Ë`m§À`m nyd©Om§Mr
gZX ZìhVr H$s O_rZOw_bm ZìhVm. nU Vo VoWrb _hmamOm§Zm ^oQ>bo. _hmamOm§Zr
{dMmabo, “Vwåhr H$moUVo ~«m÷U AmhmV ?” Ë`m§Zr MQ>H$Z CÎma {Xbo H$s, “no{Q>`m
~«m÷U.” Hw$UmbmM H$mhr CbJS>m Pmbm Zmhr. {dMmabo Va Xa~maMo Zmd
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 16

OmB©b åhUyZ amoO XmooZ én`m§Mm {eYm XoÊ`mMm hþH$y_ Pmbm. _J Ë`m§Zr XmoZ
{Xdg Amam_mV eha nmhmÊ`mV Kmb{dbo. EHo$ {Xder Vo {Zamon KoÊ`mg
_hmamOm§H$S>o Jobo. Voìhm Ë`m§Zr {dMmabo H$s, “no{Q>`m ~«m÷U åhUOo H$m` ?”
^mD$gmho~m§Zr CÎma {Xbo H$s, “nmoQ>mWu !” EoHy$Z gd©OU hgy bmJbo. Ë`m§Mm
hOaO~m~rnUm nmhÿZ _hmamO Iyf Pmbo d Ë`m§Zr AmXa-gËH$ma H$ê$Z {Zamon
Ë`mZm {Xbm.
gmVmè`mbm
AgoM EH$Xm Vo gmVmabm Jobo. VoWo Vo gmVmaÀ`m VËH$mbrZ amO_mVm
AmB©gmho~m§Zm ^oQ>bo. Ë`m§Zr Mm¡H$er Ho$br H$s, “H$moU AmhmV ? Hw$R>bo AmhmV ?”
`m§Zr gm§{JVbo H$s, “Amåhr gaXma KamÊ`mMo ~«m÷U AmhmoV. hëbr J§Ü`mMm
ì`dgm` H$aVmo.” AmB©gmho~ åhUmë`m H$s, “~«m÷U AgyZ Agm Y§Xm H$amdm
H$m`?” ^mD$gmho~m§Zr gm§{JVbo H$s, “hmVyZ Vbdmar Joë`m Am{U ~mQ>ë`m d
S>~S>r Ambr. H$m` H$am`Mo ? ” AmB©gmho~ hgyZ åhUmë`m H$s, “AmVm Amåhr
amOo Zmhr, Amnbm gÝ_mZ H$gm H$aUma ?” Voìhm ^mD$gmho~m§Zr AmXa XmIdrV
åhQ>bo H$s, “Amåhr AmnUmg bú_rMm AdVma g_OVmo.” amO_mVoZo _J embnmJmoQ>o XoD$Z Ë`m§Mm gËH$ma Ho$bm d Ë`m§À`mH$Sy>Z _mbhr IaoXr Ho$bm.
O§{Oè`mbm ^oQ>
^mD$gmho~ O§{Oè`mÀ`m gwbVmZmÀ`m Xa~mamVhr Jobo. VoWo ~amM _mb
Inbm. O§{Oè`mbm EH$ _m§{ÌH$ ór hmoVr. ^mD$gmho~ {Vbm ^oQ>bo. Vr _moH$ù`m
^m§SçmVyZ hiX d Amnë`m nXamVyZ IS>rgmIa H$mTy>Z dmQ>V Ago. {VZo
^mD$gmho~m§Zm IS>rgmIa H$mTyZ {Xbr. {dMmaë`mda {VZo gm§{JVbo H$s _§ÌmÀ`m
eº$sZo Ago KS>Vo.
***

_hmR>JrU _m`m / 17

5. AmOda Zmgbo, AmVm Zmhr
na_mWm©g `mo½` ~ZÊ`mMr à{Vkm
^mD$gmho~ ho AZoH$ {R>H$mUr ì`mnmamÀ`m {Z{_ÎmmZo Jobo. VoWrb amOoaOdmS>o `m§Zm ^oQ>bo. _moRçm bmoH$m§À`m AmoiIr Pmë`m. n¡gm nwîH$i {_imbm,
nU BH$S>o ZmM-JmUo hohr Mmby am{hbo, åhUyZ JmR>rbm n¡gm amhmV ZìhVm.
n¡emMr H$_VaVm ^mgVM hmoVr. Iyn n¡gm {_imdm åhUyZ Vo gmYw-g§V, \$H$sa,
Ad{b`m `m§Zm ^oQy>Z Ë`m§Mr H¥$nm {_i{dÊ`mMm à`ËZ H$ê$ bmJbo. H$ë`mU_Ü`o
Ë`mZm EH$ Ad{b`m ^oQ>bm. Ë`mMr godm H$ê$Z Ë`mZr Ë`mÀ`mH$Sy>Z {H$_`m
(gmoZo ~Z{dÊ`mMr H$bm) {_i{dbr. {H$_`o_wio Iyn n¡gm {_imbm, nU Vmohr
CSy>Z OmV am{hbm. ^anya n¡gm {_i{dÊ`mMm bmo^ Ë`mZm dmQ>V hmoVm. H$m_
Am{U Xm_ `m§Mr dmgZm H$Yr V¥á hmoVo H$m` ? Vo gmYw-g§Vm§Mo Xe©Z KoV hmoVo.
Ë`m§À`m CnXoemMm n[aUm_ H$mhr hmoV ZìhVm.
Ë`m§Mr hr pñWVr nmhÿZ EH$m gmYyZo gdmªg_j Ë`m§Mr hOoar KoVbr.
“d¡am½`m{edm` gd© ImoQo Amho. Vwåhr M¡Zr H$arV amhm. na_mW© hr Vw_À`m
hmVMr Jmoï> Zmhr.” gmYyMo ho eãX ^mD$gmho~m§Zm bmJbo. Vo AñdñW Pmbo.
Ë`mM jUr Ë`mZr à{Vkm Ho$br H$s _r `m§À`mH$Sy>Z na_mWm©g `mo½` Agë`mMo
åhUdyZ KoB©Z.
à{Vkm Ho$br, nU {df`mgº$s Amnë`mH$S>o AmoTy>Z KoV hmoVr. {VÀ`m
VmdS>rVyZ ~mhoa nS>Uo ho gmono hmoVo H$m` ? hÅ>mZo _ZmV {daº$r AmUÊ`mMm à`ËZ
Ho$bm, na§Vw Vmo ì`W©© R>aV hmoVm. BH$S>o à{Vkmhr ì`W© R>aV hmoVr. eodQ>r Ë`mZr
Amnbr n«{Vkm A_bmV AmUÊ`mMm ÑT> {ZíM` Ho$bm Am{U Vo Amnbo AmamÜ`
X¡dV Agboë`m _méVrMr CnmgZm am̧{Xdg H$ê$ bmJbo. `m CnmgZo_wio
Ë`mZm AmË_~b {_iy bmJbo. EHo$ {Xder Ë`mZm ñdßZmV _méVrMm Ñï>m§V Pmbm
H$s, “AŠH$bH$moQ>ñdm_tÀ`m Xe©Zmbm Om.”
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 18

Jwê$-Xe©ZmMr AmoT>
Vo _moR>çm AmdS>rZo AŠH$bH$moQ>bm Jobo. lrñdm_r g_WmªÀ`m ^oQ>rgmR>r
_Z Vi_iy bmJbo hmoVo. VoWo Joë`mda Ë`mZr à{Vkm Ho$br H$s Omon`ªV lrñdm_tMo
Xe©Z hmoV Zmhr, Vmon`ªV AÝZ-J«hU H$aUma Zmhr.
bmoH$m§Zr gm§{JVbo H$s, “Vw_Mr à{Vkm H$mhr nyU© hmoUma Zmhr. ñdm_r
ZwH$VoM amOdmS>çmV Jobo AmhoV. EH$Xm VoWo Joë`mda Vo n§Yam-n§Yam {Xdg
~mhoa nS>V ZmhrV Am{U Ë`m§Mo Xe©Z KS>V Zmhr. Voìhm hr à{Vkm Vwåhr gmoSy>Z
Úm.” na§Vw ^mD$gmho~m§Zm dmH$Ê`mMo H$Yr R>mD$H$ ZìhVo. à{Vkm nyU© H$am`MrM
`m {Zü`mZo Vo AÝZË`mJ H$ê$Z gX²Jwê§$Mo ñ_aU H$arV ~gyZ am{hbo.
BH$S>o amOdmS>çmV lrñdm_r _hmamO AmaS>m-AmoaS> H$ê$ bmJbo. AmoaS>V
åhUy bmJbo H$s, “Amåhmbm ~§XrImÝ`mV Q>mH$Vm H$m` ? bmoH$m§Zm Ìmg ghZ
H$amdm bmJVmo. Ë`mZm Xe©Z KS>V Zmhr.” OdiÀ`m bmoH$m§da Vo {eì`m§Mm
^{S>_ma H$ê$ bmJbo. bmoH$ Ë`mZm AS>{dÊ`mMm à`ËZ H$ê$ bmJbo, nU Hw$UmMohr
Z EoH$Vm Vo dmS>çmÀ`m VQ>mdê$Z CS>r _mê$Z ~mhoa Ambo.
gX²Jwê$Zo KoVbm doY
hr ~mV_r H$iVmM ^mD$gmho~ ~rS>H$a ñZmZ H$ê$Z d nyOoMo gm{hË`
KoD$Z lrñdm_tÀ`mH$S>o Jobo. AË`§V ^{º$^mdmZo nyOm H$ê$Z Ë`mZr ñdm_tÀ`m
MaUr _ñVH$ R>odbo. lrñdm_tZr {dMmabo, “nm`m H$m nS>Vmog ?” CÎma {Xbo,
“nm`m _O~yV hdm.” Voìhm Ë`mZr ~moQ> CMbyZ Iw§Q>rda Q>m§Jbobo _¥Jm{OZ
XmIdrV åhQ>bo, “Vo ~K, Vo ~K.” ^mD$gmho~m§Zr {dZ_«nUo gm§{JVbo H$s,
“AkmZr Amho.” _J H$m`, {eì`m§Mm ^{S>_ma gwê$ Pmbm. OdiMr _§S>ir
Km~ê$Z Jobr. AmVm g§H$Q> H$mogiUma Ago dmQy> bmJbo. VoWo lrñdm_tMo {eî`
Mmoimßnm d gw§Xam~mB© `m ~gë`m hmoË`m. Ë`mZr ^mD$gmho~m§Zm åhQ>bo, “ Vwåhr
J¥hñW AmhmV. lrñdm_tMm amJ H$mogibm Va AZW© KS>ob.” na§Vw Vo
ñdm_tÀ`mg_moê$Z Z hQ>Vm, VoWoM I§~ranUo C^o am{hbo. eodQ>r lrñdm_r em§V
Pmbo. Vo åhUmbo, “AmVm `oWyZ {ZKyZ Om. VwPo H$m_ Pmbo.” Ë`m§Mm H¥$nmAmOda Zmgbo, AmVm Zmhr / 19

àgmX {_imë`mda ^mD$gmho~ nwÊ`mg naVbo.
lrgX²Jwê§$Zr Zo_ Yê$Z doYbo hmoVo. AmVm Vo am_^mD$ J§Yr qH$dm
^mD$gmho~ ~rS>H$a Cabo ZmhrV. Vo Jwé-^º$s_wio doS>o hmoD$Z Jobo. dmUr _m¡Z
Pmbr. n«mn§{MH$ Jmoï>r EoH$m`bm H$mZ Cabo ZmhrV. AmVm Ë`m§Mo H$mZ ho OJmÀ`m
Jmoï>r EoH$V ZìhVo. BH$S>o {VH$S>o {^a{^a MmbUmao nm` Hw§${R>V Pmbo. {O^oda
{Za§Va gX²Jwé$-_mD$brMm On hmoD$ bmJbm. EH$ df© Onm_Ü`o _½Z hmoD$Z
am{hë`mda Vo _mKr nm¡{U©_obm gX²Jwê$À`m Xe©ZmgmR>r AŠH$bH$moQ>bm nmohmoMbo.
Ë`m§Zm nm{hë`mda lrñdm_r åhUmbo, “Am§~m nmS>mbm Ambm Amho. {nH$ë`mda
H$m_ hmoB©b.’’ gX²Jwê§$Mr Amkm Pmë`mda Vo naV Ambo Am{U Jwé-ñ_aUmV Jw§J
Pmbo.
EH$ dfm©Z§Va nwT>ë`m _mKr nm¡{U©_obm Vo AŠH$bH$moQ>bm Jobo. `m doir
Ë`mZr gX²Jwê§$Mm CnXoe hmoB©n`ªV VoWoM godm H$arV amhÊ`mMo R>a{dbo. Vo amÌrÀ`m
doir gX²Jwê§$Mo nm` MonrV AgV. EH$m amÌr lrñdm_tÀ`m JwS>¿`mVyZ EH$ ^`§H$a
ZmJ \y$ËH$ma H$arV àH$Q> Pmbm. ^mD$gmho~ ~rS>H$a `m§Zr ñdV:bm Jwê§$À`m
MaUr An©U Ho$bo hmoVo. gX²Jwê$ _mamo AJa Vmamo. Ë`mZr ñdm_tMo nm` gmoS>bo
ZmhrV. Voìhm Vo CRy>Z ~gbo Am{U g§VmnyZ åhUmbo, “Vy _moR>m amjg Amhog,
{OÞ Amhog.” ^mD$gmho~ ~rS>H$am§Zm EH$ jU Ago dmQ>bo H$s AmVm gX²Jwê$
emn Va XoUma ZmhrV ? BVŠ`mV Ë`m§Mm amJ em§V Pmbm. Vo åhUmbo, “{OÞ
amjgm, BWyZ MmbVm hmo.” Am{U Ë`mZr Ë`m§À`m Wmo~mS>rV _mabr. Wmo~mS>rV
nS>VmM lr~rS>H$a ~oewÕ hmoD$Z nS>bo. Hw$UrVar Ë`mZm Xwgè`m ImobrV ZoD$Z
R>odbo.
gH$mir Ooìhm Vo OmJo Pmbo, Voìhm AmZ§Xm_Ü`o ~wSy>Z Jobo hmoVo. Wmo~mS>rV
{_imë`mda Ë`m§Mr Ah§Vm nyU©nUo Zmhrer Pmbr hmoVr. AmVm lr~rS>H$a ho
~rS>H$a Cabo ZmhrV. Ë`m§Mm Zdm OÝ_ Pmbm hmoVm. lrñdm_r g_WmªMo {eî`moÎm_
lram_Z§X ~rS>H$a _hmamO åhUyZ bmoH$ Ë`m§Zm AmoiIy bmJbo.
_mJo-nwT>o Jwê$ C^o
Z§Va lr~rS>H$a _hmamO ñdm_tÀ`m Xe©Zmbm Jobo Voìhm ñdm_r åhUmbo,
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 20

“AmVm VwÂ`m ~mnmMo H$m` XoUo Cabo Amho ? Om, godm H$a.” ‹lrñdm_tZr Ë`m§Zm
ghò^moOZ KmbÊ`mMr Amkm Ho$br. Jwê$Zo {Xbobr ghò^moOZmMr Amkm H$er
nwar ìhm`Mr ? Odi BVHo$ n¡go ZìhVo. ~amo~a Ë`m§Zr AÎmao AmUbr hmoVr, na§Vw
AŠH$bH$moQ> amoS> ñQ>oeZmdê$Z KmoS>çmda ~gyZ `oVmZm, KmoS>m XMH$bm Am{U
AÎmam§Mr noQ>r Imbr nSy>Z Hw$ß`m \w$Q>ë`m. AmVm H$m` H$aUma ?
Voìhm Ë`mZr AŠH$bH$moQ>À`m {XdmUm§À`m AmoiIrda _mb CYma KoVbm
d ghò^moOZ KmVbo. gdmªZm Mma-Mma AmUo X{jUm {Xbr. lrñdm_r _hmamO
åhUmbo, “Amåhmbm ^moOZ {Xbog, X{jUm {Xbr Zmhrg, ~ƒm XpÀN>Zm XoJm,
~hþV XoJm.” lr~rS>H$a _hmamOm§Zm dmQ>bo H$s lrñdm_r X{jUogmR>r _moR>r aŠH$_
_mJVrb. H$mhr haH$V Zmhr. Vo åhUmbo, “Amnbr Amkm {eagmd§Ú.” na§Vw
ñdm_tZm Vo nQ>bo Zmhr. Vo åhUmbo, “AmVm ImoQ>o H$m ~mobVmog ? Vw_go X{jUm
Xr Zht OmEJr & dMZ Xmo &” lr~rS>H$a _hmamOm§Zr hmVmda hmV R>odyZ VrZ
doim dMZ {Xbo, Voìhm lrñdm_r g_W© åhUmbo, “‹Vy Or OS>r-~wQtMr {H$_`m
H$aVmog, Vr AmOnmgyZ ~§X. nwT>o H$am`Mr Zmhr. hrM Am_Mr Jwé-X{jUm. ”
Á`m {H$_`o_wio OrdZ Mm§Jbo Mmbbo hmoVo, {OMm _moR>m AmYma hmoVm,
VrM ~§X Pmbr Va H$go hmoUma ? Xwgam Hw$Ur AgVm Va Ë`mZo _mJo-nwT>o nm{hbo
AgVo, na§Vw lr~rS>H$a _hmamO `m§Mr Jwé-{Zð>m AT>i hmoVr. H$mhrhr {dMma Z
H$aVm Vo åhUmbo, “Amnbr Amkm {eagmd§Ú Amho, na§Vw _r ñdV: {H$_`m
H$aUma Zmhr. Ë`mgmR>r {eî`mbm V`ma H$arZ.” Voìhm lrñdm_r åhUmbo,
“H$aUmam {_imbm Va H$a.” lr~rS>H$a _hmamO åhUmbo, “na_mW© {dÚmgwÕm
_r Xwgè`m§Zm gm§JoZ.” ñdm_r åhUmbo, “amå`m, ^wHo$ë`mbm ImD$ Kmb, ZmhrVa
AÝZmMm {MdS>m hmoB©b.” Ë`mda lr~rS>H$a _hmamO åhUmbo, “^wHo$ë`mbm
Hw$Urhr Im`bm XoB©b.”
AZwJ«h AmVm nyU© Pmbm hmoVm. AŠH$bH$moQ>_Yrb CYmar ^mJdm`Mr
hmoVr. {H$_`m Va Jwê§$À`m MaUr An©U Ho$br hmoVr. n¡gm Hw$Ry>Z `oUma ?
amOdmS>çmV Aï>J§Y dJ¡ao MmoiyZ ñdm_r g_WmªZm ñZmZ KmbV AgV, na§Vw
`moJm`moJmZo VoM g§nbo hmoVo. {XdmUm§Zr amOogmho~m§Zm ~rS>H$am§Mo Zmd gwM{dboo.
AmOda Zmgbo, AmVm Zmhr / 21

lr~rS>H$a _hmamOm§Zm {dMmaë`mda Vo åhUmbo, “_mÂ`mH$S>o H$ñVwar Zmhr. Vr
{_imbr Va ~ZdyZ XoB©Z.” H$ñVwarMr ì`dñWm Pmbr. _J lr~rS>H$a _hmamOm§Zr
\w$Q>boë`m Hw$ß`m§VyZ \$m`m KmbyZ AÎmamMo W|~ H$mT>bo Am{U Vo {_giyZ CËH¥$ï>
Aï>J§Y V`ma Ho$bo. amOogmho~m§Zm Vo AmdS>bo. _m{JVbr Vr qH$_V {_imbr.
CYmar ^mJdyZ dmQ>MmbrgmR>r n¡gohr Cabo. Jwê$À`m MaUr ñdV:bm An©U
Ho$ë`mda VmoM gd© AS>MUrVyZ {Z^mdyZ ZoVmo. _J H$miOr H$emMr ?
lrñdm_tMr H¥$nm Pmë`mda lr~rS>H$a _hmamO nwÊ`mg naVbo. gX²Jwéñ_aUm{edm` Ë`m§Zm M¡Z nS>V Zgo. AmVm Ë`mZm g§gmam{df`r {daº$s Ambr.
Amgº$s gwQ>br d _ZmV {daº$s Ambr. `m Xaå`mZ Ë`m§Mr AmB© H¡$bmgdmgr
Pmbr. ~onÎmm Pmbobm ^mD$ {ZdV©ë`mMo g_Obo. ~{hUr dmaë`m hmoË`m. __VoMr
~§YZo EH$ EH$ Aer VwQy> bmJbr hmoVr. na§Vw AOwZr H$V©ì`o gm§^mimd`mMr
hmoVr. ½dmëhoaÀ`m ~mB©bm eodQ>n`ªV gm§^mim`Mo dMZ {Xbo hmoVo. Vrhr bdH$aM
dmabr. lr_hmamOm§À`m _ZmdaMo EH$ AmoPo CVabo.
Vo ì`mdhm[aH$ Ñï>rZo CXmgrZ hmoD$ bmJbo hmoVo. bmoH$ Ë`m§Mr Moï>m H$ê$
bmJbo H$s ^mD$gmho~m§Zm doS> bmJbo Amho. Jwê$Zo doYë`mda doS>o H$go hmoUma
ZmhrV ? H$mhr bmoH$ qZXm H$ê$ bmJbo H$s H$ê$Z-H$ê$Z ^mJbo Am{U AmVm
XodnyOobm bmJbo. na§Vw lr_hmamOm§Zm ñVwVrMm AmZ§X dmQ>V ZìhVm d qZXo_wio
Ìmg hmoV ZìhVm. EH$ gX²Jwê$M AmVm VmaUmam hmoVm. H$mhr {XdgmZ§Va Vo
Jwê§$À`m Xe©ZmgmR>r AŠH$bH$moQ>bm Jobo, Voìhm lrñdm_r åhUmbo H$s, “nwÝhm
`oWo `oD$ ZH$mog. Z_©Xm-n[aH«$_m H$a.” ‹
lr~rS>H$a _hmamOm§Zr {eî`mH$adr {H$_`m H$aÊ`mMm à`ËZ Ho$bm,
na§Vw Vmo `eñdr Pmbm Zmhr, Voìhm Ë`mZr Vmo {dMma gmoSy>Z {Xbm. CËnÞmMo
gmYZ Zmhrgo Pmbo. KamV Oo ZmVodmB©H$ `oD$Z am{hbo Vo AmoT>J«ñVr nmhÿZ {ZKyZ
Jobo. AmVm KamV \$º$ XmoKoOU hmoVo, EH$ ñdV: lr_hmamO d gm¡. OmZH$s~mB©
AmB©gmho~. lr_hmamOm§À`m _ZmV AmVm EH$M {dMma hmoVm H$s Jwê$§ À`m Amkoà_mUo
Z_©Xm-n[aH«$_m H$am`Mr Amho. Hw$Umbmhr Z gm§JVm {Z:g§J ~ZyZ OmÊ`mÀ`m
g§YrMr dmQ> nmhmV hmooVo.
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 22

Ë`m§Mr _wbJr JamoXa hmoVr. ~mi§VnUmV {VMr H$miOr KoÊ`mgmR>r
amdoarhÿZ Omd`m§Mo ~mobmdUo Ambo. gm¡. OmZH$s~mB© AmB©gmho~ VoWo OmD$Z VrZ
_{hZo amhUma hmoË`m. Ë`mZm nmohmoM{dÊ`mÀ`m {Z{_ÎmmZo amdoarbm OmD$Z VoWyZ
n[aH«$_ogmR>r {ZKyZ Om`Mo _hmamOm§Zr R>a{dbo. Ë`m§Zr AmB©gmho~m§Zm amdoarbm
nmohmoM{dbo d nwÊ`mbm OmD$Z `oVmo, Ago gm§JyZ Vo amdoar ñQ>oeZda Ambo. na§Vw
JmS>rV Z ~gVm Am|H$maoídabm nm`r {ZKmbo. Am|H$maoídahÿZ n[aH«$_ogmR>r
{ZKÊ`mMm Ë`mZr {dMma Ho$bm hmoVm.
Ë`mZr g§H$ën Ho$bm hmoVm H$s AmOda Zmgbo AmVm ZmgUma Zmhr. `m
OrdZmMr AmOn`ªV ZmgmS>r Ho$br, AmVm Ë`mMr ZmgmS>r hmoD$ XoUma Zmhr.
dmQ>ob Vo hmodmo.
***

lram_mZ§X CdmM
n¡ e mgmRr gmYZ H$aUo `mo ½ ` Zìho . {gÕr `m
dmam§JZoà_mUo AgVmV. Ë`m j{UH$ gwI XoD$Z {ZKyZ OmVmV.
nwÊ`-joÌr amhÿZ Aer Hw$H$_} H$aÊ`m_Ü`o AmË_Zme Amho.
_§Ì{gÕr hr {_i{dVm `oV,o na§Vw `moJ-{gÕr ^Jd§Vm§À`m H¥$no_i
w o
àmá hmoVo.
*
ñd-ñdê$nmMr Omon`ªV AmdS> {Z_m©U hmoUma Zmhr,
Vmon`ªV Ah§Vm d __Vm gwQ>Uma Zmhr. OmaU-_maU hr {dÚm
ZaH$mbm nmohmoM{dVo. H$ZH$ d H$m§Vm `m§Mm bmo^ hm na_mWm©bm
~mYH$ AgVmo.

AmOda Zmgbo, AmVm Zmhr / 23

6. gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï>
Z_©Xm-n[aH«$_m
lr~rS>H$a _hmamO Z_©XmVQ>r Am|H$maoídabm nmohmoMbo. VoWo EH$ gËàd¥Îm
~«÷Mmar gmYH$ amhmV hmoVo. Ë`m§À`m Aml_mV lr_hmamO CVabo. Ë`m§Zm
lr_hmamOm§Zr Amnbm Z_©Xm-n[aH«$_oMm g§H$ën gm§{JVbm. Amnë`mOdirb
H$nS>o, OmoS>o BË`mXr dñVy Ë`m§À`mH$S>o XoD$Z lr_hmamO åhUmbo H$s, “Oa
Amåhr {Od§V naV Ambmo, Va `m dñVy naV Úm.” ~«÷Mmar~wdm§Zr _hmamOm§Zm
n[aH«$_oMo {Z`_ gm§{JVbo. Z_©XoMm H$mR> gmoS>m`Mm Zmhr, {XdgmVyZ EH$Xm Var
Z_©XoMo nmUr ß`m`Mo. Ë`m§Zr hohr gm§{JVbo H$s, “dmQ>oV EH$m Q>oH$S>rda EH$
Jmogmdr amhmVmo. Vmo Hw$Umbmhr Wmam XoV Zmhr. Ë`mÀ`mH$S>o OmD$ ZH$m. nwT>o
Joë`mda \$ÎmaJra Jmogmdr `mMm _R> Amho. Vmo K_|S>Imoa Amho. ~«m÷Um§Mo OmZdo
VmoS>yZ Q>mH$Vmo d Ë`m§Mm An_mZ H$aVmo åhUyZ Ë`mÀ`mH$S>ho r OmD$ ZH$m.” lr_hmamO
Ë`m§Mm {Zamon KoD$Z AZdmUr {ZKmbo. Ë`m§À`mOdi ZogÊ`mgmR>r EH$ YmoVa d
Im§Úmda EH$ n§Mm Aem XmoZM Jmoï>r hmoË`m.
Q>oH$S>rdaMm Jmogmdr
~«÷Mmar~wdmZr gm§{JVbo hmoVo H$s Q>oH$S>rda amhUmè`m Jmogmì`mnmgyZ
d \$ÎmaJra Jmogmì`mnmgyZ Xya amhm. na§Vw lr_hmamOm§Zm nmhmd`mMo hmoVo H$s
Ë`m§À`mV {H$Vr X_ Amho, åhUyZ OmUyZ ~wOyZ Vo Q>oH$S>rdaÀ`m Jmogmì`mÀ`m
nU©Hw$Q>rda Jobo. VoWo H$moUr ZìhVo åhUyZ OmoaOmoamZo hmH$m _mê$ bmJbo. Voìhm Vmo
g§VmnyZ {eì`m XoV XJS> KoD$Z _mam`bm Ymdbm. Ë`mMr Pmon_moS> Pmbr hmoVr,
åhUyZ dmB©Q> ~mobV hmoVm. lr_hmamO Jßn C^o hmoVo. Jmogmì`mZo amJmdyZ Ë`m§Zm
{ZKyZ Om`bm gm§{JVbo.
Voìhm lr_hmamO Z_«nUmZo åhUmbo H$s, “_r ~«÷àmárgmR>r n[aH«$_m
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 24

H$arV Amho. Vw_À`mgmaIm Jwê$ {_imë`mg _r {eî` hmoÊ`mg V`ma Amho.”
Voìhm Vmo åhUmbm, “Mobm ~Zm`Mo Agob Va ZwgË`m Jßnm _mê$Z Cn`moJr Zmhr.
VZ-_Z-YZ gd© H$mhr Jwê$bm An©U H$amdo bmJVo, Jwê$Mr godm H$amdr bmJVo.
AZoH$ OÝ_mMo ho H$m_ Amho.” _J Vmo lr_hmamOm§Zm Km~adyZ gmoS>Ê`mgmR>r
CnXoem§À`m b§ã`m-MdS>çm Jmoï>r gm§Jy bmJbm. Varhr lr_hmamO {dM{bV
Pmbo ZmhrV. Ë`m§Zr godm H$aÊ`mMr BÀN>m ì`º$ Ho$br. XwnmaMo H$S>H$ D$Z nS>bo
hmoVo. Jmogmì`mZo lr_hmamOm§À`m ImÊ`m-{nÊ`mMm {dMma Z H$aVm EH$ _moR>r
KmJa AmUyZ Ë`m§À`mg_moa R>odbr Am{U Z_©XoMo nmUr AmUÊ`mg \$_m©dbo.
lr_hmamO ho ÑT> {ZíM`r d eãX nmiUmao hmoVo. Vo XmoZ {Xdgm§Mo CnmerVmnmer hmoVo. _mJMm nwT>Mm {dMma Z H$aVm Vo KmJa CMbyZ ZXrH$S>o {ZKmbo.
XwnmaÀ`m Vmnboë`m aoVr_Ü`o nm` nmoiyZ {ZKV hmoVo. niVniV Vo nmÊ`mOdi
nmohmoMbo Am{U Ë`m§Zr nmÊ`mV CS>r KoVbr. Am§Kmoi H$ê$Z nmUr ß`m`ë`mda
Ë`mZm ~ao dmQ>bo. nmÊ`mZo ^ê$Z KmJa Im§Úmda KoVbr. naVVmZm nm` aoVrV éVy
bmJbo Am{U ^mOy bmJbo. na§Vw gX²Jwê§$Mo ñ_aU H$arV Vo KmB©KmB©Zo naVy bmJbo.
Ë`mZm Aeº$nUm d CÝhm_wio M¸$a Ambr Am{U KmJa Imbr nSy>Z \w$Qy>Z Jobr.
Varhr _moR>çm Y¡`m©Zo Vo gX²Jwê§$Mo ñ_aU H$arV EH$m PmS>mImbr OmD$Z ~gbo.
{VH$S>o Ë`m Jmogmì`mÀ`m {ZË` nyOo_Ü`o Or JmonmiH¥$îUmMr _yVu hmoVr
Vr WaWa H$mny bmJbr. Vo nmhÿZ Jmogmdr Km~ê$Z Jobm. _yVu_YyZ AmdmO `oD$
bmJbm H$s, “_bm nmUr AmUÊ`mg gm§JVmog H$m` ?” àË`j Amnbo AmamÜ`
Agboë`m JmonmiH¥$îUmMo ~mobUo EoHy$Z Vmo Jmogmdr níMmÎmmn H$ê$ bmJbm Am{U
j_m _mJyZ lr_hmamOm§Zm emoYm`bm {ZKmbm. Ë`m Jmogmì`mbm `oVmZm nmhÿZ
lr_hmamOm§Zm dmQ>bo H$s AmVm hm VmnQ> Jmogmdr H$m` H$aVmo` Hw$Umg R>mD$H$,
åhUyZ Vo gX²Jwê§$Mo Zm_ñ_aU H$arV ~gyZ am{hbo. Jmogmì`mZo `oD$Z lr_hmamOm§Mo
nm` Yabo d Vmo j_m _mJy bmJbm. Ë`mZo _hmamOm§Zm gd© Jmoï>r gm§{JVë`m
Am{U Vmo Ë`mZm Amnë`m Hw$Q>r_Ü`o KoD$Z Ambm.
lr_hmamOm§Zm KoD$Z Amë`mda Jmogmì`mZo Ë`m§À`m ImÊ`m-{nÊ`mMr
ì`dñWm Ho$br d {eî` ~ZyZ Ë`m§Mr godm H$ê$ bmJbm. Vmo Jmogmdr H$mhr Xwï>
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï> / 25

ZìhVm. ^Jd§VmMm _moR>m ^º$ hmoVm. amÌr Vmo nm`mV Kw§Jê$ ~m§YyZ _moR>çm ào_mZo
^Jd§ V mg_mo a ZmMV Ago . Jmo n miH¥ $ îUmMr _y V u gJw U gmH$ma hmo D $Z
Ë`mÀ`mg_doV, hgV-ZmMV Ago. Amnë`m AmamÜ`mbm n«gÞ H$aÊ`mgmR>r Vmo
amÌr Iyn C{eamn`ªV ZmMV Ago, åhUyZ Ë`mbm Xwnmar Pmon `oV Ago. ho ahñ`
Hw$Umbm _mhrV hmoD$ Z`o åhUyZ Vmo Hw$Umbm Amnë`mOdi {\$aHy$ XoV Zgo. Hw$Ur
Ambo Va {eì`m XoD$Z {nQ>miV Ago.
Ë`mMo ^JdËào_ nmhÿZ lr_hmamOm§Zm AmZ§X Pmbm. Ë`m§Zr Mma-nmM
{Xdg VoWo amhÿZ Ë`mbm Ü`mZ`moJmMo kmZ {Xbo. gJwU-{ZJw©U `mVrb ^oX
gm§{JVbm Am{U àm{U_mÌm~Ôb X`m^md ~miJUo, A{VWrMm gËH$ma H$aUo
BË`mXr Jmoï>tMm CnXoe H$ê$Z Ë`mMm {Zamon KoVbm. JmogmdrgwÕm Ë`m§Mm ^º$
~Zbm.
\$ÎmaJra ~m~m
lr~rS> H $a _hmamO ho EH$Q> ç mZo n[aH« $ _m H$arV AgV. BVa
n[aH«$_mdmgtÀ`m~amo~a MmbUo Ë`mZm AmdS>V Zgo. Ë`m bmoH$mV Ë`mZm “amKd
M¡VÝ`” `m ZmdmZo AmoiIbo OmV hmoVo. Ë`m§Mr H$sVr© \$ÎmaJra ~m~mZo EoH$br.
Vmo `moJr hmooVm, na§Vw Ë`mbm AOwZr nyUm©dñWm àmá Pmbobr ZìhVr. Vmo Amnë`m
Jwê$À`m g_mYrOdi WmQ>m_mQ>mZo amhmV Ago. Ë`mMo gX²Jwê$ nyU© `moJr hmoVo. Vo
g_m{YñW Pmbo hmoVo. Ë`mZr ~m~mbm gm§JyZ R>odbo hmoVo H$s _mÂ`m g_mYrda Omo
H$moUr g_mYr bmdob, Ë`mbm Vy _mÂ`mgmaIm `moJr g_O. Ë`m ~m~mZo Amnë`m
Jwê$Mr g§J_adar g_mYr ~Z{dbr hmoVr Am{U {VÀ`m nyOogmR>r ~«m÷U R>odbm
hmoVm.
Ë`mbm Jm§Om {nÊ`mMm em¡H$ hmoVm. Ë`mMr {Mbr_ \$ma _moR>r hmoVr.
{Mbr_ KoD$Z Vmo Agm X_ _mam`Mm H$s _moR>r Ádmim {ZKV Ago. Hw$Ur Ambm
Va Ë`mbm {Mbr_ XoD$Z Ë`mMr \${OVr H$ê$Z Jå_V nmhr. Vr {Mbr_ AmoT>ë`mda
gm_mÝ` _mUgmMr Zeo_wio XwX©em hmoV Ago. Vmo ~«m÷Um§Zm VwÀN> g_OV Ago d
Zem MT>ë`mda Ë`m§Mo OmZdo VmoSy>Z Q>mH$sV Ago. lr_hmamO Amë`mda Ë`mZo
Ë`m§Mr \${OVr H$amd`mMo R>a{dbo Am{U {eî`mH$Sy>Z {Mbr_ V`ma H$ê$Z Ë`m§À`m
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 26

hmVr {Xbr. àdmgm_wio lr_hmamO X_yZ Jobo hmoVo, na§Vw Ë`mZr Z S>J_JVm
{Mbr_ KoVbr Am{U OmoaXma X_ _mabm, Ë`m~amo~a {Mb_rVyZ Ádmim {ZKmbr.
Vo nmhÿZ ~m~mZo em~mgH$s {Xbr Am{U Ë`mZm Amnë`m~amo~a Pmonmù`mda
~g{dbo, _mZ {Xbm.
lr_hmamOm§Zr XmoZ-Mma {Xdg VoWo amhÿZ nm{hbo H$s \$ÎmaJra ~m~m hm
_R, {eî`, EofAmam_ d Ah§H$ma `m§À`m _m`mOmimV Jwa\$Qy>Z Jobm Amho. `moJr
AgyZhr ^moJr Pmbobm Amho. Voìhm Ë`mZr Ë`mÀ`m Jwê$À`m g_m{Y_§{XamVM
ñdV: g_mYr bmdÊ`mMo R>a{dbo. Ë`mZr {VWë`m ~«m÷U nwOmè`mbm gm§{JVbo,
nU Vmo ~m~mÀ`m ^rVr_wio Km~ê$Z Jobm. lr_hmamOm§Zr Ë`mbm g_Omdbo,
Am{U g_mYrÀ`m ñWmZr àdoe Ho$bm d Vo Ë`m {R>H$mUr g_mYr bmdyZ ~gbo.
Hw$Umbm nÎmm bmJbm Zmhr. lr_hmamO {Xgbo ZmhrV åhUyZ \$ÎmaJra ~m~m
AñdñW Pmbm. lr_hmamOm§~amo~a ImVm-{nVmZm, {Mbr_ AmoT>VmZm Ë`mbm
AmZ§X dmQ>o. Xwgè`m {Xder lr_hmamOm§Zr ~m~mÀ`m ñdßZmV `oD$Z gm§{JVbo H$s
_r g_m{Y_§{XamV g_mYr bmdyZ ~gbmo Amho. ~m~mZo g_m{Y_§{XamMo Xma CKSy>Z
nm{hbo Va lr_hmamO g_m{Y_½Z hmoVo. Ë`mZm nmhÿZ ~m~mbm _moR>m AmZ§X
Pmbm. Ë`mÀ`m Jwê$Zo gm§{JVbo hmoVo H$s _mÂ`m g_mYr_Ü`o Omo H$moUr g_mYr
bmdyZ ~gob, Ë`mbm Vy _mÂ`mgmaIm g_O. ~m~mbm àË`j gX²Jwê$Mr ^oQ>
Pmë`mMm AmZ§X Pmbm. Ë`mMm gd© Ah§H$ma Zmhrgm Pmbm d Ë`mZo lr_hmamOm§Mo
MaUr bmoQ>m§JU KmVbo.
Ë`m ~m~mZo _moR>çm AmXamZo lr_hmamOm§Zm Amnë`mOdi R>odyZ KoVbo.
Ë`mZo `moJ-_mJm©Vrb Amnë`m AS>MUr Ë`mZm gm§{JVë`m. lr_hmamOm§Zr Ë`mMo
g_mYmZ Ho$bo. Vo åhUmbo H$s, “Vnñ`o_wio {gÕr {_iVmV, na§Vw Ë`m `mo½`mbm
^wai nmS>VmV d R>H${dVmV. _ZmVrb Amgº$s Joë`m{edm` `moJmMr {gÕr hmoV
Zmhr, åhUyZ Vy Ah§H$ma gmoSy>Z XoD$Z ñdê$nmMo AZwg§YmZ H$a.” gÀÀ`m
`mo½`mH$Sy>Z CnXoe {_imë`m_wio ~m~mbm Iyn AmZ§X Pmbm. Ë`mbm Amnë`m
H¥$Ë`m~Ôb níMmÎmmn dmQy> bmJbm. lr_hmamOm§Zr g_mYrÀ`m nyOogmR>r AgUmè`m
~«m÷U {eî`mbmhr CnXoe {Xbm H$s `oWo Jw§VyZ Z nS>Vm Ü`mZ-_mJm©Mm ñdrH$ma
H$a. _J Vo n[aH«$_ogmR>r nwT>o {ZKmbo.
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï> / 27

gX²Jwê§$Mo Xe©Z
lr_hmamO H$Yr n[aH«$_m H$aUmè`m§~amo~a OmV, Va H$Yr EH$Q>o OmV
AgV. EH$Xm Vo BVam§Zm gmoSy>Z EH$Q>oM {ZKmbo. AmR> {Xdg H$mhr Imëbo
ZìhVo. Vo KZXmQ> O§JbmVyZ {ZKmbo. gy`© _mdibm hmoVm Am{U A§Yma CVê$
bmJbm hmoVm, Voìhm Ë`mZm OmUrd Pmbr H$s g_moaMm H$S>m VwQ>bobm Amho Am{U
OdiOdi Mmirg \y$Q> Imbr EH$ N>moQ>r ZXr Z_©Xobm `oD$Z {_iV Amho.
BH$S>o; {VH$S>o nm{hbo Va KZXmQ> PmS>r hmoVr. _mJo qH$dm nwT>o OmÊ`mg añVm
ZìhVm. amÌrÀ`m A§YmamV qhò ney ~mhoa `oVrb. Ë`mZm ~ir Va nS>Uma
Zmhr ? gX²Jwê§$Mo ñ_aU H$ê$Z lr_hmamOm§Zr VoWrb EH$ {eim ñdÀN> H$ê$Z
KoVbr. g\$mB© H$aVmZm AMmZH$ EH$ bmoI§S>mMm VwH$S>m gmnS>bm. hr gX²Jwê§$Mr
H¥$nm g_OyZ Ë`mZr gX²Jwê§$Zm à{UnmV Ho$bm. Vmo VwH$S>m XJS>mda KmgyZ gm\$
Ho$bm Am{U JmaJmoQ>rZo {R>UJr nmSy>Z AmJ V`ma Ho$br. D$~ {_imë`m_wio ~ao
dmQ>bo. eoH$moQ>r-Odi ~gyZ Vo Ü`mZ H$ê$ bmJbo. AÜ`m© amÌr gmdY Pmbo
Voìhm Ë`mZm {Xgbo H$s eoH$moQ>rÀ`m nbrH$S>o H$moUr Var ~gbobo Amho. nmbmnmMmoim KmbyZ AmJ noQ>{dbr Va g_moa EH$ {YßnmS> dmK ~gbm hmoVm. Vmo
{XgVmM lr_hmamO \$ma Km~ê$Z Jobo, na§Vw jU^amV Ë`mZr ñdV:bm gmdabo.
{dM{bV Z hmoVm Ë`mZr ndZ pñWa Ho$bm Am{U dmKmÀ`m nmR>rda ZOa amoIbr.
EdT>çmV dmKmZo Vm|S> di{dbo. amÌrÀ`m A§YmamV Ë`mMr S>aH$mir EoHy$Z Vo
Km~abo, na§Vw hÅ>mZo Ë`m§Zr Ë`mÀ`m ZOaobm ZOa {^S>{dbr. Vmo {~MH$bm.
JO©Zm H$arV d eonyQ> AmnQ>rV Vmo {\$ê$ bmJbm. Ago dmQV hmoVo H$s AmVm Vmo
H$Yrhr lr_hmamOm§da VwQ>yZ nS>ob. eodQ>r Vmo S>aH$mù`m \$moSV eoH$moQ> rnmgyZ
Xya CS>r _mê$Z ZOaoAmS> {ZKyZ Jobm. gX²Jwê§$Mr hr X`m nmhÿZ lr_hmamOm§À`m
S>moù`mV Aly Vaibo. VhmZ-^yH$ bmJbr hmoVr. na§Vw H$moUVmM AmYma ZìhVm.
gX²Jwê§$Mo qMVZ H$arV Ë`mZm Ho$ìhm Pmon bmJbr, ho H$ibo Zmhr.
gH$mir Ooìhm S>moim CKS>bm Voìhm H$mhrer hþemar dmQ>V hmoVr. VoWrb
H$S>m VwQ>bobm hmoVm. VhmZ Iyn bmJbr hmoVr. H$S>çmImbr ZXrMr dmiy hmoVr.
gX²Jwê§$Mo ñ_aU H$arV Ë`mZr dmiyV CS>r _mabr. _D$ dmiy_wio Ë`mZm H$mhr
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 28

bmJbo Zmhr. Ë`mZr _Zgmoº$ nmUr {nD$Z KoVbo. AmVm da H$go Om`Mo? eodQ>r
Vo ZXrÀ`m H$mR>mZo Mmby bmJbo. PmS>r Amobm§Sy>Z Joë`mda Ë`mZm {Xgbo H$s
dmiyV XwßnQ> AmH$mamMr bm§~-ê§$X nmdbo C_Q>br AmhoV. Odinmg H$moUr
_Zwî` amhmV Agmdm, Ago dmQ>bo. Ë`m nmD$bIwUm§Mm _mJmodm KoV Vo Mmby
bmJbo. EH$X_ Ë`mZm AmnU EH$m JwhoÀ`m Vm|S>mer C^o Agë`mMo AmT>iyZ
Ambo. Jwhm qMMmoir hmoVr d AmV A§Yma ngabobm hmoVm. _moR>çm Y¡`m©Zo Vo AmV
{eabo. WmoS>mgm àH$me {Xgy bmJbm Am{U nwT>o Joë`mda Vo _moH$ù`m OmJoV
nmohmoMbo. VoWo EH$ Aml_ hmoVm. Aml_mÀ`m Xmamda VmoM amÌrMm dmK S>moio
{_Qy>Z ~gbm hmoVm. hr gX²Jwê§$Mr brbm Amho, ho Ë`mZr OmUbo. Ë`mZr Ë`m
dmKmÀ`m MaUr bmoiU KoVbr, Voìhm Ë`mZm {Xgbo H$s àË`j lrñdm_r g_W©
VoWo {damO_mZ AmhoV. lr_hmamOm§Zr Ë`m§Mo nm` Yabo Am{U Vo AmZ§Xmly§Zr
lrñdm_r§Mo MaU àjmbZ H$ê$ bmJbo. lrñdm_r g_W© Ë`m§Mr nmR> WmonQ>V
åhUmbo, “~oQ>m, {^Ê`mMo H$mhr H$maU Zmhr.” Am{U Vo AÑí` Pmbo. gX²Jwê§$À`m
Xe©Zm_wio lr_hmamO {ZpíM¨V Pmbo Am{U nwT>o OmD$ bmJbo. Xyada ngabobr
XmQ> PmS>r, \w$bm§Zr S>daboë`m dobr Am{U H$S>çm_Yrb nmfmUmVyZ Q>nH$Umao
nmUr nmhÿZ lr_hmamOm§Mm AmZ§X JJZmV _mdoZm. Ë`mZr MmohrH$S>o emoY KoVbm
Va H$S>çmVrb N>moQ>çm JwhoV EH$ {YßnmS> `mo{JamO ~gë`mMo {Xgbo. Ë`m _hmZ
`mo½`mMo Xe©Z Pmë`mda Ë`mZr Ë`m§Mr ñVwVr H$arV Ë`mZm gmï>m§J Z_ñH$ma Ho$bm.
Ë`mZm nmhÿZ `mo{JamOm§Zr {dMmabo H$s, “Vy `oWo H$m d H$gm Ambmg ?” lr_hmamO
åhUmbo H$s, “Amnë`m àoaUo_wio _r Amnë`m nmD$bIwUm§Mm _mJmodm KoV `oWo
Ambmo.” `mo{JamO àgÞ Pmbo. Ë`mZr lr_hmamOm§Zm Ü`mZ`moJmZo “Ah§ ~«÷mpñ_”
hm ÑT> ^md àmá H$aÊ`mMm CnXoe {Xbm. lr_hmamO åhUmbo, “earamÀ`m
{dH$mam§da {dO` {_i{dÊ`mgmR>r _Z de Ho$bo nm{hOo.” ho EoHy$Z `mo{JamOm§Zm
g_mYmZ dmQ>bo. Ë`mZr Aml_mÀ`m n[agamV bmJbobm EH$ H§$X lr_hmamOm§H$Sy>Z
^mOyZ KoVbm. Ë`mMo Q>a\$b H$mT>ë`mda Ë`mVyZ {eè`mgmaIr Md Agbobm Ja
~mhoa nS>bm. Vmo Imëë`mda lr_hmamOm§Zm AmR> {Xdg ^wHo$Mm Ìmg dmQ>bm Zmhr.
`mo{JamOm§Zr Ë`mZm VrZ-Mma {Xdg Amnë`mOdi R>odyZ KoVbo. _J
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï> / 29

åhUmbo, “`oWo VwPr Z_©Xm-n[aH«$_m nyU© Pmbr Amho, AmVm Vy naV Om.” Ë`mZr
lr_hmamOm§Zm S>moio {_QyZ KoÊ`mg gm§{JVbo Am{U EH$m jUmV _moR>çm añË`mda
AmUyZ gmoS>bo. `mo{JamOm§Mm {Zamon KoD$Z Vo nwT>o OmD$ bmJbo.
gmZo ñdm_r
nwT>o Joë`mda gmZo ñdm_tMm _R >hmoVm. Vo g§Ý`mgr hmoVo. d¡ÚH$sMr
Mm§Jbr _m{hVr Ë`mZm hmoVr. bm§~ bm§~yZ bmoH$ Ë`m§À`mOdi Am¡fYmonMmamgmR>r
`oV AgV. Am¡fYmonMmamÀ`m H$m_mVyZ _moH$io Pmë`mda ~Xm_ d IgIg
XwYmV dmQy>Z C~Q>Z ~Z{dbo OmB©, {eî` Ë`m§À`m A§Jmbm Vo MmoiyZMmoiyZ bmdV
d Ja_ nmÊ`mZo ñZmZ KmbrV. Vo ñdm_r EH$m§Vm_Ü`o em{iJ«m_mMr nyOm H$arV
AgV. nyOoZ§Va H$\$Zr d IS>mdm KmbyZ _mYwH$ar _mJyZ AmUrV. naV Amë`mda
Vr _mYwH$ar _R>mVrb JmBªZm Mmaë`mZ§Va Vo ^moOZ H$arV AgV.
lr_hmamO VoWo nmohmoMbo Voìhm gmZo ñdm_r EH$m§VmV hmoVo. {eî`m§Zr
AmJ«h Ho$ë`m_wio lr_hmamO VoWo Wm§~bo. ^moOZmZ§Va ñdm_r Amnbm _moR>onUm
gm§Jy bmJbo. AmnU `moJr Am{U XmZr Agë`mMo dU©Z H$ê$ bmJbo. XmoZ {Xdg
am{hë`mda lr_hmamOm§Zm H$iyZ Ambo H$s ñdm_r Amnë`m earamMo MmoMbo
nwadrV AmhoV. {Vgè`m {Xder ñdm_r lr_hmamOm§Zm Z_©XoÀ`m {H$Zmar KoD$Z
Jobo. em¡MmXrZ§Va lr_hmamOm§Zr S>mohmV Am§Kmoi Ho$br. _mÌ ñdm_r ZXrV Am§Kmoi
H$aÊ`mg _mJo nwT>o nmhÿ bmJbo. Voìhm lr_hmamO Ë`mZm åhUmbo H$s, “g§Ý`mg
KoD$Z ^Jdr dóo KmVë`mZo H$mhr hmoV Zmhr. _Zmo{ZJ«h Zgob Va g§Ý`mgmnojm
J¥hñWml_ Mm§Jbm.” ñdm_r ZmamO hmoD$Z åhUmbo, “Vwåhmbm S>mohmV CS>r
_mam`bm gm§{JVbo Va ~mobUo ~§X hmoB©b.” ho EoH$VmM lr_hmamOm§Zr _JatZr
^aboë`m Ë`m drg-n§Mdrg hmV Imob S>mohmV CS>r KoVbr. ñdm_r Km~abo.
AmVm ~«÷hË`oMo nmn bmJob, `m {dMmamZo Vo H$miOrV nS>bo. lr_hmamO Iyn
doi ~mhoa Ambo ZmhrV, åhUyZ ñdm_r Amnë`m {eî`m§Zm ~mobmdÊ`mg _R>mH$S>o
Ymdbo. Vmon`ªV lr_hmamO nmÊ`mVyZ ~mhoa Ambo. ñdm_tMo S>moio CKS>bo. Vo
Ë`m§Mr ñVwV r H$arV åhUmbo, “AmnU _hmZ AmhmV. _mPr Xoh-__Vm
gwQ>Ê`mgmR>rM ^Jd§VmZo AmnUmg nmR>{dbo hmoVo.” ñdm_tZr Iè`m AWm©Zo g§Ý`ñV
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 30

amhÊ`mMm ÑT> {ZíM` Ho$bm. lr_hmamO XmoZ {Xdg {VWo amhÿZ nwT>o {ZKmbo.
{ÌeybnmUrÀ`m dZmV
nwT>o EH$m Jmogmì`mMm _R> hmoVm. lr_hmamO VoWo Jobo. Jmogmì`mZo Ë`m§Mo
AmXam{VÏ` Ho$bo. Ë`mZo gm§{JVbo H$s, “nwT>o {ÌeybnmUr `m {R>H$mUr KZXmQ> dZ
Amho. {VWo añVo, nmD$b-dmQ>m ZmhrV. H$mVimMm àXoe Amho Am{U OmJmoOmJr
H$S>o VwQ>bobo AmhoV. VoWo `mÌoH$ê$ dmQ> MwHy$Z ^aH$Q>V OmVmo. {VWo Om`Mo åhUOo
_¥Ë`w_wIr OmÊ`mgmaIo Amho. `m Jmoï>r§Mr _m{hVr `mÌoH$ê§$Zm XoÊ`mgmR>rM _r
`oWo _R> ~ZdyZ amhmV Amho.” lr_hmamOm§Zr Ë`mMo Am^ma _mZbo. A{YH$
Vnmg Ho$bm, Voìhm Vmo åhUmbm H$s, `m {ÌeybnmUr_Ü`o {ÌeybnmUr ^JdmZ
e§H$am§Mm {Zdmg Amho. EH$Xm e§H$a ho nmd©Vr~amo~a {dbmg H$arV hmoVo, Voìhm
AMmZH$ n[aH«$_m H$aUmao bmoH$ VoWo Amë`mMo nmhÿZ Vr bmObr. {VZo emn {Xbm
H$s, “`m dZm_Ü`o Omo àdoe H$arb Vmo {Od§V naV `oUma Zmhr.” _J ^JdmZ
e§H$am§Zr C:emn {Xbm H$r, “Omo `moJr Agob VmoM `oWyZ nbrH$S>o OmD$ eHo$b,
qH$dm ^{º$^mdmZo Omo _bm eaU `oB©b Ë`mbm _r _XV H$arZ.” lr_hmamOm§Zr
Ë`m Jmogmì`mMm {Zamon KoVbm Am{U Ë`m {ÌeybnmUrÀ`m dZmV Om`Mo R>a{dbo.
PmS>r_Ü`o àdoe H$aVmM {^ëbm§Zr Ë`mZm doT>bo Am{U Amnbm H$a
_m{JVbm. Ë`m§À`mOdi hmoVo Var H$m` ? eodQ>r Ë`m§À`m Im§ÚmdaMm n§Mm KoD$Z
Vo {ZKyZ Jobo. AmVm lr_hmamOm§À`mOdi Zogm`Mm n§Mm VodTm am{hbm. Ë`m
pñWVrVhr Vo nwT>o {ZKmbo. Ë`m dZmV \$iohr ZìhVr. XmoZ {Xdg \$º$ nmUr
{nD$Z H$mT>mdo bmJbo. Q>moH$Xma XJS> Ym|S>çm§Zr ^aboë`m dmQ>odê$Z OmVmZm
Ë`m§À`m nm`mbm OI_m Pmë`m d aº$ dmhÿ bmJbo. Varhr ÑT> {ZíM`mZo Vo nwT>o
OmV am{hbo. g§Ü`mH$min`ªV MmbyZ Joë`mda Ë`m§Mo nm` gwOyZ Ambo. nwT>o nmD$b
Q>mH$doZm. MŠH$a `oD$Z Vo Imbr nS>bo. Pmonhr `oV ZìhVr. `m¡{JH$ {H«$`oZo Xw:I
{dgaÊ`mMm à`ËZ Ho$bm, na§Vw Ë`mMmhr n[aUm_ Pmbm Zmhr. Ë`m AdñWoV Vo
amÌ^a Vi_iV am{hbo.
Z_©Xm _mVoMr H¥$nm
gy`© CJdbm, na§Vw WH$dm d doXZm `m_wio MmbUo H$R>rU hmoVo. lr_hmamO
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï> / 31

gX²Jwê$ lrñdm_r g_WmªMm Ymdm H$arV hmoVo. Aem doir EH$ JdiU nmQ>r
KoD$Z VoWo Ambr. {VZo nobm^a XyY Ë`mZm {Xbo d åhQ>bo, “_hmamO, ho XyY
¿`m.” lr_hmamO åhUmbo, “_¡`m, Vwåhr VgXr H$m KoVbr ? Am_À`mgmR>r
Z_©XoMo nmUr hoM XyY hmo`.” na§Vw {VÀ`m AmJ«hmImVa Ë`mZr Vo XyY KoVbo Am{U
EH$m jUmV Vr AÑí` Pmbr. {Vbm nmhÊ`mgmR>r lr_hmamO CRy>Z C^o am{hbo
Va VhmZ-^yH$ ^mJbr hmoVr d earamVrb doXZm Zmhrem Pmë`m hmoË`m. nm`mVrb
OI_mgwÕm ^ê$Z Amë`m hmoË`m. Vr JdiU åhUOo Z_©Xm _mVmM hmoVr, ho
Ë`mZr OmUbo. gX²Jwê$ d Z_©Xm _mVoMr H¥$nm nmhÿZ Ë`m§À`m S>moù`mV nmUr Ambo.
IS²>JYmar `moJr
nwT>o OmVmM AMmZH$nUo EH$ `moJr IS²>J CMbyZ lr_hmamOm§À`mg_moa
C^m am{hbm Am{U `wÕmgmR>r bbH$mê$ bmJbm. Vo åhUmbo, “Amåhmbm H$mhr
`wÕ H$am`Mo Zmhr Am{U {_idm`Mohr Zmhr.” Voìhm Ë`m `moJmZo Ë`mZm nwT>o
OmÊ`mg amoIbo Am{U _maÊ`mgmR>r Vbdma CMbbr, na§Vw Ë`mMm hmV daÀ`mda
am{hbm. “_mPr Vbdma {Zén`moJr R>abr,” Ago åhUV Ë`mZo lr_hmamOm§À`m
MaUr bmoiU KoVbr. Mm¡H$er Ho$ë`mda Ë`mZo gm§{JVbo H$s, “_r JwO©a XoemVrb
~«m÷U Amho. Jwê$Mr àXrK© godm H$arV _r `moJ-gmYZm Ho$br, na§Vw {gÕtÀ`m_mJo
bmJyZ _r CÝ_Îm Pmbmo Am{U Jwê$§Zm eaU Jobmo, Voìhm Ë`mZr gm§{JVbo H$s,
{ÌeybnmUrÀ`m dZmV hr Vbdma KoD$Z amhm. Á`m gËnwéfmÀ`m Xe©ZmZo VwPr
Vbdma {Zén`moJr hmoB©b; Ë`mÀ`m H¥$no_wio VwPr CÞVr hmoB©b. AmO Amnë`m
Xe©ZmZo _mPo H$m_ Pmbo. _r CnH¥$V Amho. dmQ>oV Vwåhmbm H$moUVmhr Ìmg hmoUma
Zmhr qH$dm ^` dmQ>Uma Zmhr” Am{U Vmo lr_hmamOm§Zm d§XZ H$ê$Z {ZKyZ Jobm.
`moJr {dÇ>b `m§Mr ^oQ>
nwT>o Joë`mda lr_hmamOm§Zm `moJr {dÇ>b M¡VÝ` ho ^oQ>bo. nmhVmM
Ë`mZr lr_hmamOm§Zm {_R>r _mabr Am{U XmoZ {Xdg Amnë`mOdi R>odyZ KoVbo.
Ë`mZr lr_hmamOm§Zm ^yH$ ^mJ{dÊ`mMo H§$X {Xbo. Vo `moJr nwéf Zoh_r dZmV
{\$aV AgV Am{U n[aH«$_mdmgr`mZm _XV H$arV. VgoM Ë`m§Mo ajU H$arV
AgV. Ë`mZr lr_hmamOm§Zm nwT>Mr dmQ>> XmI{dbr Am{U erVmoîU ghZ
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 32

H$aÊ`mgmR>r `m¡{JH$ {H«$`m gm§{JVbr. Ë`mZr lr_hmamOm§Zm gm§{JVbo H$s, “`oWoM
n[aH«$_m nyU© H$am. Kar Z gm§JVmM `mÌm H$aUo, ho `mo½` Zìho.” na§Vw lr_hmamO
åhUmbo H$s, “ _r Jwê§$À`m AmkoZo n[aH«$_m H$arV Amho. hr AY©dQ> gmoSy>Z H$gm
naV OmD$ ?” Vo Ë`m `mo½`mMm {Zamon KoD$Z nwT>o {ZKmbo.
Jm§OmH$g Jmogmdr
n[aH«$_oVrb `mÌoH$ê§$À`m gmoB©gmR>r lr_§V bmoH$mZr {ÌeybnmUrZ§Va
IS>mdm, nmXÌmUo, dó, bmoH$arMo H$nS>o, NÍ`m BË`mXr XoÊ`mMr ì`dñWm Ho$br
Amho. gd©M `mÌoH$ê$ {VMm bm^ KoVmV, na§Vw lr_hmamOm§Zr H$moUVrhr dñVy
ñdrH$mabr Zmhr. EH$m lr_§VmZo Ë`m§À`m nm`m nSy>Z {dZdUr Ho$br, Voìhm Ë`mZr
ISmdm d Vw§~m KoVbm. IS>mdm Vo Im§Úmda bQ>H$drV d Vw§~m hmVmV Ago. Vo
{Z:ñn¥h Agë`mMr dmVm© gd©Ì ngabr. `moJm`moJmZo Ë`m {Xder Ë`m lr_§V
_mUgmbm ì`mnmamV XwßnQ> \$m`Xm Pmbm. Vo EoHy$Z AZoH$ `mÌoH$ê$ lr_hmamOm§À`m
_mJo bmJbo. lr_hmamO à{gÕrÀ`m CnmYrnmgyZ Xya amhÿ BpÀN>V hmoVo; åhUyZ Vo
amVmoamV VoWyZ JwnMwnnUo nwT>o Jobo Am{U ^S>moM_Yrb Z_©XoÀ`m nbrH$S>rb
Vramda nmohmoMbo. AkmV ~ZyZ EH$m d¥jmImbr Ë`mZr amÌ H$mT>br. lr_§V bmoH$
Ë`mZm emoYV VoWo nmohmooMbo. nmhVmnmhVm VoWo OÌm Cgibr Am{U \$io, _odm{_R>mB© `m§Mm T>rJ nS>bm. lr_hmamOm§Zr Vmo gdmªZm dmQy>Z Q>mH$bm. Ë`m_wio BVa
Jmogmdr MS>\$Sy> bmJbo. Vo gd©OU {_iyZ lr_hmamOm§Zm gVmdÊ`mgmR>r VoWo
`oD$Z R>onbo. Ë`mZr AmoTÊ`mgmR>r Jm§Á`mMr _mJUr Ho$br. lr_hmamOm§MoOdi
Va H$mhrhr ZìhVo. Vo Jmogmdr Ë`m§Mr qZXm H$ê$ bmJbo. n¡go _mJy bmJbo.
lr_hmamO åhUmbo, “_mÂ`mOdi H$mhrhr Zmhr. `m IS>mdm d Vw§~m Amho. hdo
Va KoD$Z Om.” EH$m Jmogmì`mZo Vw§~m CbQ>m Ho$bm, Voìhm Ë`mÀ`mVyZ Jm§Om nSy>
bmJbm. Ë`m bmoH$m§Zr hdm {VVH$m Jm§Om KoD$Z lr_hmamOm§Mm O`O`H$ma Ho$bm,
na§Vw lr_hmamOm§Zm {gÕrMm Cn`moJ H$ê$Z KoVë`m~Ôb dmB©Q> dmQ>bo. ^S>moM
ehamV Ë`m§Mr H$sVu ngabr Am{U Xe©ZmgmR>r JXu hmoD$ bmJbr.
amoJ ñdrH$mabm
EH$ JwOamWr ~«m÷U _yiì`mYrZo AmOmar hmoVm. nmÊ`mà_mUo n¡gm IM©
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 33

Ho$bm. nU H$mhrhr \$m`Xm Pmbm Zmhr. eodQ>r Ë`mZo {dMma Ho$bm H$s AmnU
Amnbm Xoh Z_©XoV {dg{O©V H$amdm. Ë`mZo AmB©bm d ~m`H$mobm ImoQ>oM gm§{JVbo
H$s Z_©XoV ñZmZ Ho$ë`mg amoJ OmB©b, Ago ñdßZ _bm nS>bo. Voìhm Ë`m Ë`mbm
KoD$Z ^S>moMbm Amë`m. ^S>moM_Ü`o EH$ {gÕnwéf Amë`mMo Ë`mZr EoH$bo d Vo
gd©OU lr_hmamOm§Monmer Ambo. Ë`m ~«m÷UmZo Ë`m§Mo MaU Yê$Z åhQ>bo H$s,
“_yiì`mYr_wio _mPo àmU Om`bm bmJbo AmhoV. H¥$nm H$ê$Z _mPm CÕma H$am
{H§$dm _aU Úm. _r AmVm AmË_hÎ`m H$ê$ BpÀN>Vmo.” Am{U Vmo _mí`mà_mUo
Vi_iy bmJbm. Ë`mÀ`m~amo~aÀ`m {ó`m aSy> bmJë`m. lr_hmamO åhUmbo
H$s, “~«÷Xodhr Hw$UmMo Am`wî` dmT>dy qH$dm H$_r H$ê$ eH$V Zmhr. àmaãY ho
^moJmdoM bmJVo. AmË_hÎ`m H$ê$Zhr àmaãY MwH${dVm `oV Zmhr. AmË_hÎ`oMo
nmn nwÝhm ^moJmdoM bmJVo. åhUyZ ^Jd§Vmbm eaU Om. Xwgam H$moUVmhr Cnm`
Zmhr.” _J Aly T>miV Vmo åhUmbm H$s, “gmYwnwéf hm ^Jd§Vmnojm _moR>m
AgVmo. _r Amnë`mbm eaU Ambmo Amho. AmnU _bm dmMdm ” Ë`mMr {dZdUr
EoHy$Z lr_hmamO Ð{dV Pmbo. na§Vw {gÕrMm Cn`moJ H$ê$Z nwÊ` Kmb{dÊ`mnojm
Ë`mZr Ë`mMm amoJ ñdV:M ñdrH$mabm. XmoZ {XdgmV Vmo ~«m÷U ~am hmoD$Z naV
Jobm Am{U Ë`m amoJmZo lr_hmamOm§Zm nN>mS>bo. Vmo amoJ Ë`mZm eodQ>n`ªV
Vi_im`bm bmdrV am{hbm. Aem CnmYr _mJo bmJy Z`oV åhUyZ gX²Jwê§$Zm
{dZdrV Vo VoWyZ {ZKmbo.
AOJamnmgyZ dmMbo
lr_hmamO ho Z_© X o À `m Xw g è`m VQ> m dê$Z naV OmD$ bmJbo .
{ÌeybnmUrÀ`m nbrH$S>À`m Vramda VerM XmQ> PmS>r hmoVr. ^Jd§VmMo Zm_ñ_aU
H$arV Vo nwT>o OmD$ bmJbo. EHo$ {Xder gy`© _mdibm hmooVm. Ë`m doir Ë`mZm
Ago dmQy> bmJbo H$s H$moUrVar Ë`mZm AmoT>V Amho. AJXr BÀN>m ZgVmZm Vo
Ë`mÀ`mH$S>o AmoT>bo OmV AmhoV, Ago dmQ>bo. BVŠ`mV EH$ {^ëb Ambm Am{U
Ë`mZo Ë`m§Mm hmV Yê$Z ~mOybm Zobo. Ë`mMr ^mfm g_OV ZìhVr. eodQ>r Ë`mZo
~moQ>mZo VoWrb àM§S> AOJa XmI{dbm. Ë`mÀ`mM ídmgmZo lr_hmamO Ë`mÀ`m
Vm|S>mV AmoT>bo OmV hmoVo, Ë`m {^ëbmZo Ë`mZm dmM{dbo.
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 34

H$ZH$-H$m§VoMm _moh
Ë`mZ§Va amÌ^a MmbyZ lr_hmamO EH$m JmdmÀ`m nmUdR>çmda nmohmoMbo
Am{U {dlm§VrgmR>r EH$m PmS>mImbr ~gbo. JmdmVrb bmoH$ VoWo `oD$Z `m
AZmoiIr nwéfmbm Hw$VwhbmZo nmhÿ bmJbo. BVŠ`mV XmoZ {ó`m VoWo Amë`m
Am{U Ë`mZm nmhÿZ Hw$O~wOy bmJë`m. Ë`mVrb EH$sZo hmV ZmMdV _mVr hmVmV
KoVbr d Ë`m§À`mH$S>o \w§$H$br. H$m`©^mJ gmYbm Zmhr, Voìhm Ë`m b{‚mV hmoD$Z
{ZKyZ Joë`m. WmoS>çm doimZo EH$ åhmVmam J¥hñW Ambm. Ë`mZo lr_hmamOm§Mr
Mm¡H$er Ho$br. Ë`mZo gm§{JVbo H$s, “hm Xhm _¡bmMm àXoe _moR>m ~XZm_ Amho.
`oWrb {ó`m _m§{ÌH$ AmhoV. Ë`m n[aH«$_m H$aUmè`m§da OmXy-Q>moUm H$ê$Z Ë`mbm
de H$ê$Z KoVmV. Voìhm `oWo Z Wm§~Vm AmnU nwT>o Om. `mVM ^bmB© Amho.”
Ë`mZo EH$ {Xdg Amnë`m Aml_mV amhÊ`mMm AmJ«h Ho$bm, na§Vw lr_hmamOm§Zr
Vmo _mÝ` Ho$bm Zmhr.
Vmo åhmVmam {ZKyZ Jobm. WmoS>çm doimZo Vb_ dó Zogbobr d `m¡dZmZo
~habobr EH$ gw§Xa VéUr Amnë`m _¡{ÌUt~amo~a VoWo Ambr. {VZo \$io Am{U
\w$bo Ë`mZm An©U H$am`Mr BÀN>m XmI{dbr, na§Vw _hmamOm§Zr Vr ñdrH$mabr
ZmhrV. Voìhm Vr åhUmbr H$s, “Amnë`mgma»`m n[aH«$_mdmgrMm Am{VÏ`gËH$ma H$aUo ho Am_Mo H$V©ì` Amho. _mÂ`m XmoZ _¡{ÌUr AmnUmbm _mo{hV
H$ê$Z _mÂ`mH$S>o KoD$Z `oÊ`mgmR>r Amë`m hmoË`m, na§Vw Ë`m§Mo H$mhr Mmbbo
Zmhr. `mdê$Z Amnbr loð>Vm H$iyZ `oVo. Am_Mr \$ma _moR>r g§nÎmr Amho.
Amåhr Amnë`mbm _R>-_§{Xa ~ZdyZ XoD$. godogmR>r ZmoH$a AgVrb. Am_Mm
_R> \$ma g§nÞ Amho. _bm ^mD$ Zmhr, Ë`m_wio _mÂ`mer b½Z H$ê$Z AmnU
g§nÞ _h§V ~Zy eH$mb.” na§Vw lr_hmamOm§Zr Z_«nUo gm§{JVbo H$s, “Amnbr
~m`H$mo gmoSy>Z BVa gd© {ó`m _bm AmB©-~{hUrà_mUo AmhoV.” Ë`m§Mo ~mobUo
EoHy$Z Ë`m gw§XarZo bmoQ>m§JU KmVbo. Vr åhUmbr, “AmO gH$mir Amnë`mnmer
Ambo hmoVo Vo _mPo {nVm hmoVo. Z_©XoÀ`m àoaUoZo Amnbr narjm KoÊ`mgmR>r Ë`mZr
_bm nmR>{dbo hmoVo. AmnU Iao gmYy AmhmV.” {VZo j_m-`mMZm H$ê$Z Ë`m§Mr
nyOm Ho$br d àgmX KoD$Z {ZKyZ Jobr. Z_©Xm _mVoMr hr brbm nmhÿZ lr_hmamOm§Zr
{Vbm X§S>dV KmVbm Am{U gX²Jwê§$Mo lÕoZo ñ_aU Ho$bo.
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 35

Xwgè`m {Xder Vmo åhmVmam _RnVr lr_hmamOm§À`mnmer Ambm. Ë`mZo
Ë`m§Mr àe§gm H$arV CnXoe _m{JVbm Voìhm lr_hmamOm§Zr Ë`mbm g_OmdyZ
gm§{JVbo H$s, “ñd-ñdê$nmMr Omon`ªV AmdS> {Z_m©U hmoUma Zmhr, Vmon`ªV
Ah§Vm d __Vm gwQ>Uma Zmhr. OmaU-_maU hr {dÚm ZaH$mbm nmohmoM{dVo.
H$ZH$ d H$m§Vm `m§Mm bmo^ hm na_mWm©bm ~mYH$ AgVmo.” BVHo$ gm§{JVë`mda
Vo n[aH«$_ogmR>r nwT>o {ZKmbo.
eVYmam
nwT>o eVYmam ZmdmMo a_Ur` ñWmZ Amho. VoWo Z_©Xm ZXr C§M H$S>çmdê$Z
AZoH$ àdmhmZr Imbr nS>Vo, åhUyZ Ë`mbm eVYmam Ago åhUVmV. VoWo _moR>m
S>moh Amho Am{U Ë`mV M§ÐeoIa, Jm¡are§H$a, H$nyaoída, J§JmYa, ZmJoída BË`mXr
ZmdmZo AmoiIbo OmUmao ~mU {_iVmV. n¡go KoD$Z ~mU H$mTy>Z XoUmao nmU~wS>o
AgVmV. VoWo EH$ Jar~ doS>mgm {ed^º$ ~«m÷U M§ÐeoIa ZmdmMm ~mU {_imdm,
åhUyZ hÅ> Yê$Z ~gbm hmoVm. VoWo Amboë`m bmoH$m§H$S>yZ n¡go _mJyZ Vo Vmo
M§ÐeoIa ~mU {_i{dÊ`mgmR>r nmU~wS>çmZm XoV Ago, na§Vw Vmo ~mU H$mhr
Ë`mbm H$Yr {_imbm Zmhr. Vmo gmaIm “M§ÐeoIa M§ÐeoIa” KmoH$V Ago,
åhUyZ bmoH$ Ë`mbm M§ÐeoIa Ago åhUy bmJbo. lr_hmamO Ooìhm VoWo nmohmoMbo
Voìhm Ë`mZo `mMZm Ho$br. Ë`mMm Vmo ^moim ^{º$^md nmhÿZ lr_hmamOm§Zr {dMmabo,
“{H$Vr M§ÐeoIa hdoV ?” Ë`mZo \$º$ EH$ _m{JVbm; Voìhm bJoM Ë`mZr S>mohmV
CS>r KoVbr Am{U Am|Oi^a M§ÐeoIa ~mU KoD$Z Vo da Ambo. Ë`mn¡H$s EH$
Ë`m Jar~ ~«m÷UmZo KoVbm. lr_hmamOm§Zr Cabobo ~mU S>mohmV Q>mHy$Z {Xbo Am{U
Vo nwT>o Jobo. Ë`m§Mr hr brbm gd© bmoH$ nmhVM am{hbo.
H$Zm¡Or ~«m÷U VnpñdZr
lr_hmamO nwT>rb _wŠH$m_mbm OmD$Z EH$m Y_©emioV CVabo. BVŠ`mV
_iH$Q> H$\$Zr KmVbobr OQ>mOyQ>Ymar Aer EH$ ~«m÷U VnpñdZr Ë`m§À`mOdi
`oD$Z AZwJ«h {_iÊ`m{df`r àmW©Zm H$ê$ bmJbr. Vr VéUnUrM {dYdm Pmbr
hmoVr Am{U {Vbm _yb~mi H$mhr ZìhVo. Vr H$Zm¡Or ~«m÷U ór KaXma gmoSy>Z
{Z:g§J ~ZyZ _hoídamOdi Vnñ`m H$arV amhÿ bmJbr. Vr VihmVr {^jm d
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 36

d¥jmVir {Zdmg ho d«V KoD$Z, ^JdmZ {edmMo qMVZ H$arV qnnimÀ`m
d¥jmImbr 24 df} Vnñ`obm ~gbr hmoVr. {Vbm ñdßZmV `oD$Z {edmZo gm§{JVbo
H$s, “VwPr Vnñ`m g\$i Pmbr. _r CÚm Xwnmar Ë`m A_wH$ Y_©emioV `oUma
Amho. {VWo Vy _mPo Xe©Z Ko.” Vr ~«m÷Ur Ñï>m§Vmà_mUo Y_©emioV `oD$Z
lr_hmamOm§Zm {dZdy H$ê$ bmJbr, Am{U {VMm A{YH$ma nmhÿZ Ë`m§Zr {Vbm
AZwJ«h {Xbm. Vr H¥$VH¥$Ë` ~ZyZ {ZKyZ Jobr.
gX²Jwê§$Mr AdVma g_már
`m Xaå`mZ lr_hmamOm§Mo gX²Jwê$ lrñdm_r g_W© _hmamO `mZr
AŠH$bH$moQ> `oWo g_mYr KoVë`mMr dmVm© g_Obr. hr dmVm© g_Oë`mda
lr_hmamOm§Zm AË`§V Xw:I Pmbo. Ë`m§Mr __Vm_`r Jwé_mCbr H$m`_Mr Xya
Pmbr. gX²Jwê§$Mm _{h_m AZ§V AgVmo. Ë`mZr H¥$nmiynUo AZ§V CnH$ma H$ê$Z
lr_hmamOm§Zm Amnbogo Ho$bo hmoVo. ñd-ñdê$n nmhÊ`mMr AZ§V Ñï>r Ë`mZr {Xbr
Am{U AZ§V Aem na_mËå`mMo Xe©Z KS>{dbo. Jwé_mCbr{edm` H$moU gmo`am
AgUma ~ao ? lr_hmamOm§Mo ZoÌ dmhÿ bmJbo. Vo Xw:ImV ~wSy>Z Jobo. {d_ZñH$
Pmbo. Ë`mM amÌr ñdßZmV `oD$Z gX²Jwê§$Zr gm§{JVbo H$s, “_r earamMm Ë`mJ
Ho$bm Amho, na§Vw _r {Od§V Amho. Am|H$maoídabm Vy Amnbr n[aH«$_m nyU© H$a.”
lr_hmamOm§Zm dmQ>V hmoVo H$s gX²JwéamO Amåhmbm AZmW H$ê$Z {ZKyZ Jobo,
na§Vw `m ñdßZm_wio Ë`mZm gX²Jwê§$Mr H¥$nm-N>m`m AZw^dmg Ambr.
n§Wm `oWrb _R>m_Ü`o
lr_hmamO n[aH«$_ogmR>r nwT>o {ZKmbo. 3-4 {Xdg Mmbë`mZ§Va Vo
Am|H$maoídaOdirb n§Wm `oWo nmohmoMbo. VoWo EH$m {gÕnwéfmMo ñWmZ hmoVo.
VoWrb _R>nVr _moR>çm AmXamZo lr_hmamOm§Zm _R>mV KoD$Z Ambm. Vmo EH$Q>mM
Ë`m _R>mV amhmV hmoVm. _R>mV EH$ M~wVam hmoVm. Vmo _R>nVr amoO M~wVam eoUmZo
gmadyZ ñdÀN> R>odV hmoVm. Ë`mg_moa am§Jmoir H$mT>V hmoVm. Z§Va M~wVè`mda
ì`mK«m§~a KmbyZ Odi YwZr bmdyZ R>odV hmoVm. Ë`m _R>nVrZoo lr_hmamOm§Zm
gm§{JVbo H$s “ho ñWmZ àmMrZ Amho. `oWo H$moUr AZ{YH$mar ì`º$s ~gy eH$V
Zmhr. ~gbm Va g§H$Q>o H$mogiVmV.” lr_hmamOm§Zr VoWo ~gÊ`mMr BÀN>m
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï> / 37

XmI{dbr, Voìhm _R>nVr åhUmbm H$s, “H$mhr Pmë`mg _bm H$mhr H$aVm
`oUma Zmhr.” lr_hmamO VoWo AmgZ KmbyZ ~gbo. XmoZ {Xdg Vo Ü`mZñW
~gbo hmoVo. Ë`mZm \$ma AmZ§X Pmbm. _R>nVrbm Ë`m_wio g_mYmZ dmQ>bo Am{U
Ë`mZo Jwê$ _mZyZ Ë`m§§Mr nyOm Ho$br d Vmo godm H$ê$ bmJbm. AZoH$ _mUgo
lr_hmamOm§À`m Xe©ZmgmR>r `oD$ bmJbr, Zdg H$ê$ bmJbr. lr_hmamOm§À`m_wio
Ë`m _R>mbm ~aH$V Ambr. OdiOdi ghm _{hZo Vo VoWo am{hbo, na§Vw Ë`m
CnmYrnmgyZ _wº$ hmoÊ`mMo Ë`mZr R>a{dbo Am{U EHo$ {Xder JwnMwnnUo VoWyZ
{ZKmbo.
Am|H$maoída_Ü`o
Am|H$maoídabm Z_©Xm ZXr nma H$am`Mr hmoVr. Zm¡Ho$V ~gÊ`mgmR>r
lr_hmamOm§Odi n¡go Hw$R>o hmoVo ? ZmdmS>r n¡go {Xë`m{edm` ZmdoV MTy> Úm`bm
V`ma ZìhVm. Voìhm lr_hmamO ZXrV CVê$Z {ZKmbo. _J Ë`m ZmdmS>çmZo Ë`mZm
ZmdoV ~gdyZ KoVbo. Zm¡Ho$Vrb EH$m _mUgmZo AmoiIbo H$s amKd M¡VÝ` `m
ZmdmZo à{gÕ Agbobo hoM gmYy hmoV. Voìhm bmoH$ O`O`H$ma H$ê$ bmJbo.
EH$m ^º$mZo Ë`m§Mr nyOm Ho$br. lr_hmamOm§Zr gm§{JVë`mà_mUo Ë`mZo X{jUm
Z_©Xobm An©U Ho$br.
OmZH$sXmg~m~m§Mr Amogar
Am|H$maœamZ{OH$ Z_©Xm-H$mdoar g§J_mOdi F$U_wºo$œamMo àmMrZ _§{Xa
Amho. _§{XambJV OmZH$sXmg ~m~m§Mr Amogar Amho. lr_hmamOm§Zm _mhrV hmoVo
H$s OmZH$sXmg ~m~m§À`m AmogarV nmM \$Ê`m§Mm d gmV \$Ê`m§Mm Ago XmoZ ZmJ
amhmV AmhoV. Vo Hw$Umbmhr AmogarV Wm§~y XoV ZgV. åhUyZ lr_hmamOm§Zr VoWoM
amhm`Mo R>a{dbo, Am{U Vo VoWo Jobo. Amogar_Ü`o H$Mam ^abm hmoVm. EH$ nwOmar
`oD$Z VoWrb H$monè`mVrb {Xdm bmdyZ Om`Mm. Ë`mZo lr_hmamOm§Zm VoWo Z
amhÊ`mMr {dZ§Vr Ho$br, na§Vw lr_hmamOm§Mm {ZíM` nmhÿZ Vr Amogar gm\$
H$ê$Z {Xbr. Xwgè`m {Xder g§Ü`mH$mir lr_hmamO AmogarV ~gbo hmoVo,
EdT>çmV nmM \$Ê`m§À`m ZmJmZo `oD$Z `m§À`m nm`mbm {diIm KmVbm Am{U
\y$ËH$ma H$ê$ bmJbm. lr_hmamO Ë`mbm åhUmbo, “Ogm Ambmg Vgm {ZKyZ
Om.” _J Vmo ZmJ Jßn {ZKyZ Jobm.
lr_hmamO n§WmÀ`m _R>mVyZ MwnMmn {ZKyZ Ambo hmoVo. g§Ü`mH$min`ªV
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 38

Vo naV Ambo ZmhrV, Voìhm VoWrb _R>nVr Ë`mZm emoYm`bm {ZKmbm. Ë`mZo
lr_hmamOm§Mm _{h_m bmoH$m§Zm gm§{JVbm. XmoZ-VrZ JmogmdrgwÕm Ë`m§Mr »`mVr
EoHy$Z VoWo Ambo. na§Vw lr_hmamOm§Zm {gÕ-nwéf g_OyZ Im`bm ß`m`bm {_iob,
`m AmeoZo VoWo ^wŠH$S> Jmogmdr O_bo hmoVo; Vo Ë`m§À`m~Ôb dmB©Q> ~mobV AmoaSy>
bmJbo. _R>nVr H$miOrV nS>bm. Vmo dma§dma AmV OmD$Z nmhmV hmoVm, na§Vw
lr_hmamO Pmonbobo hmoVo. Vmo Ë`m§Mr àmW©Zm H$arV ~gyZ am{hbm. X`mЩ hmoD$Z
lr_hmamOm§Zr Smoio CKS>bo. _R>nVrbm Ë`mZr H$maU {dMmabo; Voìhm Ë`mZo gd©
n[apñWVr gm§{JVbr. Vo åhUmbo, “g§H$Q>o Oer Z ~mobm{dVm `oVmV, Ver Vr
{ZKyZ OmVmV, åhUyZ gd© ^ma na_oídamda gmondmdm. _J Vmo Oo `mo½` Agob Vo
H$aVmo.” Am{U Vo S>moù`mda nm§Kê$U KoD$Z Pmonbo. JXuVrb bmoH$ CVmdio
Pmbo hmoVo Am{U _moR>çm AmeoZo AmogarH$S>o nmhmV hmoVo.
BVŠ`mV lr_hmamOm§À`m N>mVrda H$gbr Var dñVy `oD$Z nS>br. Ë`mZr
nm{hbo H$s EH$ AqZÚ gw§Xar C^r Amho Am{U g§nyU© Amogar àH$memZo COiyZ
{ZKmbr Amho. Vr Xodr åhUmbr H$s, “`mÌoH$ê§$Zm Im`bm Kmb.” Am{U Vr
nmhVmnmhVm {dOoà_mUo AmogarVyZ ~mhoa `ooD$Z Zmhrer Pmbr. lr_hmamOm§Zr
BH$S>o{VH$S>o nm{hbo Va EH$m H$monè`mV gmoÝ`mMo H$S>o nS>bo hmoVo. Ë`m JXu_Ü`o
H$mhr nwÊ`dmZ bmoH$ hmoVo, Ë`mZm XodrMo Xe©Z Pmbo Am{U Vo “Z_©Xm _mVm H$s
O`” åhUV O`O`H$ma H$ê bmJbo. hm M_ËH$ma nmhÿZ bmoH$mZm lr_hmamOm§Mo
_moR>onU g_Obo. H$mhr OUmZr Ë`m AmogarV `oD$Z Ë`m§À`m MaUm§da bmoQ>m§JU
KmVbo. Ë`m gwdU© H§$H$UmZo _hmàgmX Pmbm. `mÌoH$ê§$Zm g_mYmZ dmQ>bo.
lr_hmamOm§Zm dmQ>bo H$s AmVm _mPr n[aH«$_m nyU© Pmbr.
lr_hmamOm§Mm emoY
lr_hmamO Hw$Umbmhr Z gm§JVm amdoahÿZ Z_©Xm-n[aH«$_ogmR>r {ZKyZ
Jobo hmoVo. nwÊ`mhÿZ H$mhr nÌ Ambo Zmhr åhUyZ gm¡. OmZH$s~mB© AmB©gmho~m§Zm
H$miOr dmQy> bmJbr. Ë`mZr nwÊ`mÀ`m nÎ`mda nÌ {b{hbo. na§Vw CÎma Ambo
Zmhr. Voìhm Ë`m Km~ê$Z nwÊ`mbm Amë`m. lr_hmamOm§Mm nÎmm ZìhVm. amdoaÀ`m
ì`mømZr Vnmg Ho$bm Voìhm H$ibo H$s Vo Am|H$maoídabm Jobo AmhoV. Voìhm
AmB©gmho~ EH$m ~«m÷Umbm d EH$m ZmoH$ambm KoD$Z Am|H$maoídabm Joë`m. Mm¡H$er
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï> / 39

Ho$ë`mda nÎmm bmJbm Zmhr. Voìhm Ë`m AÞ-Ob gmoSy>Z Am|H$maoídamÀ`m _§{XamV
VrZ {Xdg ~gë`m. {Vgè`m {Xder EH$m ñdm_r§Zr `oD$Z Ë`m§Mr Mm¡H$er Ho$br,
Voìhm AmoiI nQ>ë`mda ñdm_tZr OmUbo H$s Amnë`mOdi dñVy R>odyZ Jobobo
ñdm_r hoM AgmdoV. Ë`mZr AmB©gmho~m§Zm Amnë`mOdiÀ`m dñVy XmI{dë`m.
Ë`m§Mm nmoemI, OmoS>o Am{U N>Ìr nmhÿZ AmB©gmho~m§Zr AmoiIbo. Ë`m dñVy
nmhÿZ Ë`m Xw:I H$ê$ bmJë`m.
Ë`m ñdm_tZr AmB©gmho~m§Zm g_OmdyZ gm§JyZ Yra {Xbm. Voìhm Ë`mZr
n[aH«$_oMm _mJ© {dMmê$Z KoVbm Am{U _hmamOm§Mm emoY KoÊ`mgmR>r gmo~V {Xbobo
~«m÷U d ZmoH$a `mZm KoD$Z Ë`m {ZKmbm. Ë`m OmD$Z Q>oH$S>rdaÀ`m Jmogmì`mbm
^oQ>ë`m. Ë`mÀ`mH$S>yZ _m{hVr {_imë`mda Ë`m \$ÎmaJra ~m~mÀ`m _R>mV Joë`m.
Ë`mZo lr_hmamOm§Mr àe§gm H$arV gm§{JVbo H$s, “AmnU nwT>o OmÊ`mMm à`ËZ
H$ê$ ZH$m. lr_hmamO bdH$aM naV `oVrb, Ë`mZm H$mhrhr hmoUma Zmhr. Vo
gwIê$n naV `oVrb, qMVm H$ê$Z ZH$m.” Varhr AmB©gmho~m§Zr hÅ> Yabm Am{U
lr_hmamOm§Mo Zm_ KmoH$V am{hë`m. _J ~m~mZo dmQ> XmI{dÊ`mgmR>r EH$ godH$
{Xbm d Ë`m gmZo ñdm_tÀ`m _R>mV Joë`m.
gmZo ñdm_tZr _mo R > ç m AmXamZo lr_hmamOm§ M o Jw U JmZ Ho $ bo d
AmB©gmho~m§Zm gëbm {Xbm H$s, “Vwåhr naV Om. lr_hmamO ho gwIê$n naV
`oVrb. nwT>o Joë`mg Vo Vwåhmbm ^oQ>Uma ZmhrV Am{U Vo n[aH«$_m nyU© Pmë`m{edm`
naV `oUma ZmhrV.” eodQ>r AmB©gmho~ nwÊ`mbm {Zame hmoD$Z naV Amë`m.
{dÇ>b-épŠ_Ur~Ôb Ë`mZm AZÝ` {Zðm hmoVr. Ë`m§Mr AI§S> godm Mmby Ho$br.
Á`m {Xder lr_hmamO Am|H$maoídabm naV Ambo, Ë`mM {Xder AmB©gmho~m§Zm
ñdßZ nS>bo H$s Vo Am|H$maoídabm naV Ambo AmhoV. Voìhm Ë`m ~«m÷U d ZmoH$a
`mZm KoD$Z Am|H$maoídabm Amë`m. ~«÷Mmar ñdm_tÀ`m _RmV Ë`m§Mr ^oQ> Pmbr.
gdmªZm AmZ§X Pmbm. Z§Va Vo gd© nwÊ`mg Ambo.
lrgX²Jwê§$À`m AmkoZo lr~rS>H$a _hmamO `m§Zr AË`§V H$ï>_` Am{U
gÎdhaU H$aUmar Z_©Xm-n[aH«$_m nyU© Ho$br. Xoh Am{U àmUmMr ndm© H$Yrhr
Ho$br Zmhr. hr gd© AdU©Zr` H$hmUr Amho. d{U©Vm Z `oB© H$hmUr.
***
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 40

7. d¡am½`
`Wm bm^ g§Vmof gXm
Z_©Xm n[aH«$_ohÿZ naV Amë`mda lr_hmamOm§À`m ñd^mdmV _moR>m \$aH$
nS>bm. Vo nwÊ`mV Amnë`m H$g~m noR>oVrb KamV amhmV hmoVo, na§Vw n«{gÕrnmgyZ
Xya AgV. Ë`m§Zr ñdV:bm Xoh-àmaãYmÀ`m hmVr gmon{dbo hmoVo Am{U Ë`mV
g§Vwï> amhÿZ na_oídamÀ`m Ü`mZmV _½Z AgV. J¥hñWml_mV Agë`mZo A{V{WgËH$ma _moR>çm ào_mZo hmoV Ago. H$mhr dfmªV KamVrb gmR>{dbobr ~MV g§nV
Jobr, Voìhm n[apñWVr nmhÿZ ZmVodmB©H$ d {_Ìm§Zr H$mT>Vm nm` KoVbm. Oo bmoH$
Ë`m§Zm ^mD$gmho~ gwJ§Yr qH$dm ^mD$gmho~ gam\$ åhUV AgV, Vo AmVm Ë`m§Zm
doS>çmV H$mTy> bmJbo. S>moHo$ {\$abobm _mUyg, Ago åhUy bmJbo. Varhr Hw$Ur
`oD$Z H$mhr _m{JVbo Va Vo CMbyZ XoV AgV. Zmhr, Ago åhUV ZgV. H$O©
dmT>V Jobo Am{U gmdH$ma VJmXm bmdy bmJbo. Voìhm Ë`m§Zr Amnbo Ka {dH$bo
d Vo ^mS>çmÀ`m KamV amhy bmJbo. VoWo `mMH$ `oD$Z Ìmg XoD$ bmJbo. gm¡.
OmZH$s~mB© AmB©gmho~ Ë`m§Mo ho Am¡Xm`© Wm§~dÊ`mMo à`ËZ H$arV, na§Vw Vo ì`W©
hmoB©. Hw$Ur `oD$Z dñÌ _mJo Hw$Ur OmoS>o Va Hw$Ur nobm-^m§S>o. lr_hmamO H$mhrhr
g§H$moM Z H$aVm _m{JVbobr dñVy XoD$Z Q>mH$V. AmB©gmho~ Q>mo_Uo _marV.
_J Ë`m§Zr ZdrZ nÕV gwê$ Ho$br. gH$mi hmoVmM Vo KamVyZ ~mhoa nS>V
d naV `oD$Z Am§Kmoi d OodU AmQ>nyZ nwÝhm ~mhoa OmV. amÌr Kar `oV AgV.
g§Ü`mH$mir gmo_oídamÀ`m _§{XamV OmD$Z ~gV. VoWo ~mhoê$Z Amboë`m gmYwg§Ý`mem§Mm _wŠH$m_ Ago. EImXm gÀMm gmYy ^oQ>Vmo` H$m`, ho nmhmV Vo H$monè`mV
~gV. Z_©Xm-n[aH«$_ohÿZ naV Amë`mda OdiOdi ghm df} Vo na_mË_qMVZm_Ü`o _½Z hmoD$Z am{hbo. _§{XamV EH$ gmYy Ambm hmoVm Vmo ~mgar N>mZ
dmOdrV Ago. dmO{dVmZm Vmo ZmX-~«÷mV ~wSy>Z OmB©. EoH$Umam AJXr _w½Y hmoV
d¡am½` / 41

Ago. Vmo ~mgar dmOÊ`mg ~mhoa nS>o, Voìhm Z _mJVm 5-6 én`o O_V AgV.
_wŠH$m_r Amë`mda JaOonwaVo n¡go R>odyZ ~mH$sMo dmQy>Z Q>mH$V Ago. EHo$ {Xder
lr_hmamO gmo_oídamÀ`m _§{XamV OmD$Z Amnë`m H$monè`mVrb OmJoda ~gy
bmJbo. EdT>çmV YwZrOdi ~gboë`m gmYyZo hmH$ _mabr, “~m_U Xodm,
ñdV:bm Ago bn{dÊ`mV H$m` AW© Amho. BH$S>o `m, BH$S>o.” Ë`m§Mm hmV Yê$Z
Ë`mZo Ë`m§Zm Amnë`m YwZrOdi ~g{dbo. ho nmhÿZ gd© bmoH$ M{H$V Pmbo. Vmo
gmYy Amnë`m YwZrOdi Hw$Umbmhr ~gy XoV Zgo. Ë`mZo Amnë`m {eî`mH$adr
{Mbr_ V`ma H$ê$Z lr_hmamOm§À`m hmVr {Xbr. Ë`m§Zr OmoamZo X_ _mabm Voìhm
_moR>r Ádmim {ZKmbr. Vo nmhÿZ bmoH$ M{H$V Pmbo. Ë`m§Zm H$iyZ MwH$boo H$s ho
H$moUrVar {gÕnwéf AmhoV.
EH$ bmo^r Jmogmdr H$monè`mV ~gbm hmoVm. Vmo lr_hmamOm§À`mOdi
`oD$Z {dZdUr H$ê$ bmJbm H$s, “YwZrgmR>r bmHy$S> Zmhr.” Vo Ë`mbm åhUmbo
H$s, “VwÂ`m Z{e~mV Agob Va AmÎmmÀ`m AmVm bmH$S>o {_iVrb. Amåhr
XoUmao H$moU d Vy KoUmam H$moU ?” gd©OU EoH$V hmoVo. ~mgardmë`m gmYyZohr
EoH$bo. Xwnmar Ë`mbm bmH$S>mgmR>r n¡go {Xbo hmoVo, Varhr g_mYmZ Zmhr. ho nmhÿZ
Ë`mbmhr dmB©Q> dmQ>bo. lr_hmamOm§Mo ~mobUo EoHy$Z _mJUmam Jmogmdr ZmamO
Pmbm d nwQ>nwQ>V OmD$Z Amnë`m OmJr ~gbm. VoWo ~gboë`m XmoZ-Mma
~¡am½`m§~amo~a Vmo ZmbñVr H$arV ^OZ JmD$ bmJbm H$s, “X`m Y_© Zht _Z _|
....” ~mgardmë`m gmYybm Ë`mMo ho dmJUo ~ao dmQ>bo Zmhr. Ë`mZo Ë`mbm
Wm§~dyZ gm§{JVbo H$s, “Hw$UmMohr _Z XwIdy Z`o. hm ~m_U Xod _moR>m {gÕnwéf
Amho. nmOr OJmnmgyZ Ë`mZo ñdV:bm bndyZ R>odbo Amho. Ë`mbm H$_Zer~
g_Oy ZH$mog.” BVŠ`mV EH$ _madmS>r Ë`m _§{XamV Ambm. Ë`m Jmogmì`mÀ`m
YwZrOdi bmH$S>o ZmhrV, Ago nmhÿZ Ë`mZo AYm© _U bmH$S>o _mJdyZ Ë`mbm
{Xbr. Ë`mda Vmo Jmogmdr eaq_Xm Pmbm.
bmoH$g§nH©$ dmT>bm
Ë`m H$mir nwÊ`mV R>moga d dmH$Zrg ZmdmMo XmoZ J¥hñW hmoVo. KaMo
gwIdñVy hmoVo. doi H$mT>Ê`mgmR>r {Xdg^a ehamV {\$ê$Z BVam§Mr {deofV:
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 42

Zì`m Amboë`mMr qQ>Jb Q>dmir H$aUo hoM Ë`m§Mo H$m_. hr XwŠH$b gmo_oídamÀ`m
_§{XamV Ambr Am{U ~mgardmë`m gmYybm nmhÿZ Q>dmir H$ê$ bmJbo.
“~mgardmbo ~m~m, VwåhrVa H¥$îU_yVu AmhmV. a§J VgmM Amho. ~g, \$º$
Imbr XmoZ hmV VodTo H$_r AmhoV.” Ë`m qQ>JbrH$S>o gmYy ~m~mZo bj Z XoVm
åhQ>bo, “AÀN>m, H$Ýh¡`mMr brbm AJmY Amho. Vwåhmbm Vr H$er g_OUma ?
ho nmhm, hm ~«m÷UXod _moR>m {gÕ Amho. Vw_À`m JmdmV Amho. Odi AgyZhr
Vwåhr Ë`mbm AmoiIV Zmhr. _J ^JdmZ lrH¥$îUmbm H$go AmoiIUma ? ”
Voìhm bmO dmQy>Z Ë`m§Zr lr_hmamOm§Zm Z_ñH$ma Ho$bm d Ë`m§Mm nÎmm {dMmabm.
Ë`m WÅ>mImoa bmoH$m§Zm VoM hdo hmoVo. Xwgè`m {Xder Vo lr_hmamOm§À`m Kar hOa
Pmbo. Z§Va Vo amoO `oD$ bmJbo. Amnë`m ñd^mdmà_mUo Ë`m§Zr lr_hmamOm§Zm
“g\o$V gmYy” Ago Zmd {Xbo. Vo XmoKo Ë`m§Zm ~amo~a KoD$Z {\$am`bm OmV.
Amnë`m gd`rn«_mUo añË`mV Omo ^oQ>o Ë`m§Mr qQ>Jb H$arV. `m {Z{_ÎmmZo
lr_hmamOm§Mm bmoH$m§er n[aM` hmoD$ bmJbm. bmoH$m§da Ë`m§Mm à^md nSy> bmJbm.
Ë`m§À`m Xe©ZmZo H$mhr bmoH$m§Mr H$m_o hmoD$ bmJbr. H$mhr bmoH$ ^{º$-^mdZoZo
Ë`m§À`mH$S>o `oD$ bmJbo. hiyhiy lr_hmamO bmoH$m§À`m g§nH$m©V `oD$ bmJbo.
H$mhr ^m{dH$ Ë`m§À`m Kar {eYm nmR>dy bmJbo.
T>m|Jr `moJr
_mVªS>_m_m ZmdmMo EH$ J¥hñW ñdV:bm `moJr åhUdyZ KoV AgV. Vo
JrVoda àdMZ H$arV AgV. EHo$ {Xder `moJ-gmYZoda àdMZ H$aVmZm Vo
H$ënZoZo A{Va§{OV dU©Z H$ê$Z bmoH$m§Zm à^m{dV H$ê$ bmJbo. Moï>m H$aUmè`m
XwŠH$brZo lr_hmamOm§Zm {dMmabo H$s, “^mD$gmho~, Vwåhr Va `moJ OmUV
AgUma. Amåhr AkmZr AmhmoV.” Ë`m§Zr \$mS>H$Z CÎma {Xbo H$s, “Vwåhr AkmZr
AmhmV, hoM ~ao. Zmhr Va Hw$Umbm XmT>r dmT>{dVm Ambr ZgVr H$s Hw$Umbm
^Jdr dóo ZogVm Ambr ZgVr Am{U Hw$Ur `moJmÀ`m Jßnm _maVmZm H$mën{ZH$
_ZmoamÁ` H$ê$ eH$bm ZgVm. Omon`ªV H$moUr ñdJm©V OmV Zmhr, Vmon`ªV a§^mhr
{XgV Zmhr Am{U A_¥Vhr MmIm`bm {_iV Zmhr. _J eãXm§Mm Ioi H$aÊ`mg
H$m` OmV§` ? hmhr EH$ Y§Xm Amho.” ho ~mobUo _mVªS>_m_m§Zm bmJbo. Vo
lr_hmamOm§Zm åhUmbo H$s, “Amnë`mOdi {gÕVm Agob Va XmIdm.”
d¡am½` / 43

lr_hmamO åhUmbo, “Kar `mb Va XmIdy.” _mVªS>_m_m åhUmbo H$s, “Kar
H$embm ? BWoM XmIdm.” Voìhm lr_hmamOm§Zr AmgZ KmVbo. Vo pñWa ~gyZ
am{hbo. _mVªS>_m_m§Zm AYm© VmggwÕm pñWa amhmVm Ambo Zmhr. eodQ>r Ë`m§Zr
Amnbm nam^d _mÝ` Ho$bm d Vo lr_hmamOm§Mm A{YH$ma _mZy bmJbo.
Oi\$iUmao emór~wdm
H$g~m noR>oV _hmamOm§À`m eoOmar EH$ emór~wdm amhmV AgV. nËZr
{ZdV©ë`mda Ë`m§Zr H$mhrhr {dMma Z H$aVm g§Ý`mg KoVbm. Vmo {Z^oZm åhUyZ
Á`mo{Vfr Pmbo. Vo lr_hmamOm§da {dZmH$maU Oi\$iV AgV. EHo$ {Xder EH$
J¥hñW Hw§$S>br KoD$Z emór~wdm§À`mOdi Ambm. Ë`mZo {dMmabo H$s nËZr JamoXa
Amho. Vr Ho$ìhm ~mi§V hmoB©b. emór~wdm§Zr JUZm H$ê$Z gm§{JVbo H$s, “AmR>
{Xdgm§Zr _wbJr hmoB©b. _yi ZjÌmMr ^rVr Amho, Voìhm On, XmZ BË`mXr
H$amdo bmJob.” lr_hmamO VoWoM hmoVo. Ë`m§Mo _V {dMmabo Voìhm Vo åhUmbo,
“XmoZ {Xdgm§V _wbJm hmoB©b.” Ë`m§Mo åhUUo Iao R>abo. Vmo J¥hñW 25 bmoH$m§Mm
{eYm d XmoZ én`m§Mo noT>o KoD$Z Ambm. emór~wdm MS\$S>bo. Vo lr_hmamOm§Mr
narjm KoÊ`mgmR>r amoO Ë`m§À`mH$S>o `oD$ bmJbo. R>moH$a-dmH$Zrg hr XwŠH$b VoWo
~gyZ gH$mi-g§Ü`mH$mi Q>dmir H$arV Ago. emór~wdmgwÕm {Xdg^a ~gV
AgV. Ë`m§Mo XwnmaMo OodUhr VoWoM hmoD$ bmJbo. EHo$ {Xder Vo Q>mo_Um _marV
åhUmbo H$s, “Amåhr ÁdmarMr ^mH$ar ImD$Z d¡VmJbmo. Vm|S>mMr Md ~Xbmdr
åhUyZ Amnë`mH$S>o Ambmo Va `oWohr VrM.” lr_hmamO åhUmbo, “Oo Vw_Mo
hmoVo, VoM Vw_À`mnwT>o Ambo. Amåhmbm Oo Xoh-àmaãYm_wio {_iVo, Vo {Ob~rbmS>dmnojm OmñV Amhoo.” BVŠ`mV EH$ ^º$ noT>o KoD$Z Ambm Am{U
25 _mUgm§Mm {eYm Ë`mZo AmUbm. nmQ>r^a bmSygwÕm KoD$Z Ambm. emór~wdm
n§Yam {Xdg {_ï>mÞ ImV am{hbo. Vo b{‚mV Pmbo, na§Vw ImoS> A§JmV Agë`m_wio
bmMma hmoVo. Ë`m§Zr {dMma Ho$bm H$s `m ^mD$gmho~m§Mo nwÊ`mV MmbVo. Oam ~mhoa
OmD$Z ~Ky `m, åhUyZ Ë`m§Zr lr_hmamOm§Zm H$mer-`mÌoMm AmJ«h Yabm.
lr_hmamOm§H$S>o Ë`m doir 5-6 én`oM hmoVo.
***
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 44

8. H$mer `mÌm
H$mer `mÌobm àñWmZ
H$mer `mÌoÀ`m ~oVm_wio AmB©gmho~m§Zm \$ma AmZ§X Pmbm. H$mhr ^m§S>r,
{eYm d H$nS>o KoD$Z Ë`m V`ma Pmë`m. emór~wdmgwÕm ñQ>oeZda Ambo. {VKm§Mr
{V{H$Q>o KoVë`mda lr_hmamOm§À`mOdi \$º$ gìdm én`m Cabm, na§Vw ^Jd§Vm§À`m
^ademda Vo {ZpíM¨V hmoVo. Vo gd© bmoH$ H$ë`mU ñQ>oeZbm nmohmoMbo. VoWo
emór~wdm§Zr H$mhr ImÊ`mMr BÀN>m Xe©{dbr, Voìhm AmB©gmho~m§Zr Ë`m§Zm bmSy>
{Xbm. emór~wdm åhUmbo, “`m doir XwYmVë`m Xeå`m AgË`m Va {H$Vr ~ao
Pmboo AgVo.” EdT>çmV lr_hmamOm§Mm EH$ ^º$ H$ë`mU ñQ>oeZda Ambm.
Ë`mZo Mm¡H$er Ho$br. Kar OmD$Z Ë`mZo XwYmVë`m Xeå`m ~Z{dë`m Am{U
ImÊ`mMo H$mhr nXmW© KoD$Z Vmo ñQ>oeZda Ambm. Ë`mZo Zm{eH$n`ªVMr {V{H$Q>o
H$mTy>Z {Xbr Am{U lr_hmamOm§Mo g_moa XhmMr ZmoQ> R>odbr. {VKm§Zm JmS>rV
~gdyZ Vmo AmZ§XmZo naV Jobm. emór~wdm§Zm S>moù`m§Zr nmhÿZhr ho ahñ` g_Obo
Zmhr.
Zm{eH$mV
{VKo Zm{eH$bm nmohmoMbo. lr_hmamO Amnë`m _wŠH$m_rM nSy>Z am{hbo.
_wiì`mYrMo XwIUo hmoVo, åhUyZ Vo ~mhoa nS>V ZgV. IaoXrMo H$m_ emór~wdmM
H$arV AgV. Vo ~mOmamVyZ Mm§Jbo Mm§Jbo {OÝZg AmUrV åhUOo n¡go bdH$a
IM© hmoVrb d lr_hmamO Amnë`mbm n¡em§Mr ì`dñWm H$aÊ`mg gm§JVrb,
na§Vw Ë`m§Mr BÀN>m H$Yr nwar hmoV Zgo. n¡go g§në`mda H$mhr Cnm` {ZKo. lr_hmamO
~mhoa OmV ZgV, na§Vw Zm{eH$_Ü`o Hw$Ur {gÕnwéf Amë`mMr ~mV_r bmoH$m§À`m
H$mZr nS>br. _w§~B©Mm EH$m JwOamWr ì`mnmar gÅ>m Ioibm hmoVm. Ë`mV nÝZmg
hOmam§Mm \$Q>H$m ~gob, Aer e§H$m hmoVr. `m g§H$Q>mVyZ ~mhoa nS>Ê`mgmR>r Vmo
H$mer `mÌm / 45

EImÚm {gÕ-nwéfmÀ`m emoYmV Zm{eH$bm Ambm hmoVm. Ë`mbm H$ië`mda Vmo
nwOoMo gm{hË` d noT>o-\$io KoD$Z lr_hmamOm§À`m godobm Ambm. Ë`mZo Amnë`mda
AmoT>{dbobo g§H$Q> gm§{JVbo; Voìhm lr_hmamO åhUmbo H$s, “^Jd§Vmbm eaU
Om. Vmo ào_mMm ^wHo$bm Amho. Vmo ^º$dËgb `mVyZ {Z^mdyZ ZoB©b.” na§Vw ì`mnmar
åhUmbm H$s, “Amnë`m hmVrM gd© H$mhr Amho. AmnU _O J[a~mda H¥$nm
H$am.” lr_hmamO åhUmbo, “ÑT> ^md Agob Va VmoM Cn`moJr nS>ob.”
XmoZ {Xdgm§V Ë`m ì`mnmè`mÀ`m _w{Z_mMr Vma Ambr. gÅ>çmV ZwH$gmZ
Z hmoVm Xhm hOmamMm \$m`XmM Pmbm hmoVm. bJoM Vmo lr_hmamOm§À`m godobm
hOa Pmbm. nyOm-gËH$ma Ho$ë`mda e§^amMr ZmoQ> g_moa RodyZ H¥$Vk ^mdZoZo
naV Jobm. Vo nmhÿZ emór~wdm§Mo S>moio CKS>bo. Ë`m§Zm níMmÎmmn dmQy> bmJbm.
lr_hmamOm§Mr j_m _mJyZ Vo nwÊ`mbm {ZKyZ Jobo. gËnwéfmMr narjm KoÊ`mV
Ë`m§MrM MyH$ hmoVr.
H$mer_Ü`o
emór~wdm naV Joë`mda XmoZ-Mma {Xdgm§Zr lr_hmamO AmB©gmho~m§Zm
KoD$Z H$merbm {ZKmbo. JaOonwaVo n¡go R>odyZ Cabobo dmQy>Z Q>mH$bo. H$merbm
Joë`mda Vo ZmJnwaH$am§À`m am__§{XamV Jobo. {VWë`m nwOmè`mZo Ë`m§Mr ì`dñWm
R>odbr. `moJm`moJ Agm H$s lr_hmamOm§Zr VoWo nm` R>odbm, Ë`m {XdgmnmgyZ Ë`m
_§{XamV nwîH$i bmoH$ `oD$ bmJbo Am{U XodmnwT>o OmñV n¡go O_y bmJbo. EH$
J¥hñW lram_mgmR>r Z¡doÚ nmR>drV AgV. AmVm Vo lr_hmamOm§gmR>rhr XmoZ VmQ>o
^ê$Z nmR>dy bmJbo.
Hw§$^_où`mgmR>r à`mJ_Ü`o
`mM Xaå`mZ Hw$§^_oim Ambm, åhUyZ lr_hmamO à`mJbm Ambo. g§nyU©
XoemVyZ gmYw-g§Ý`mgr d ^m{dH$ ho `m doir J§Jm-ñZmZ H$aÊ`mgmR>r à`mJbm
`oVmV. AZoH$ g§àXm`mVrb d«Vr Am{U AmImS>çm§Vrb hOmamo gmYw-Jmogmdrg§Ý`mgr-`Vr ho Amnë`m ga§Om_mgh `oVmV Am{U VoWo amhmVmV. Ë`mV eoH$S>mo
Z§Jo gmYyhr AgVmV. ndm©À`m doir gd©OU {_adUwH$sZo emhr WmQ>m_mQ>mV ñZmZ
H$aÊ`mg {ZKVmV. Ë`m dfr© B§J«Om§Zr Z½ZñZmZ A`mo½` g_OyZ Ë`mda ~§Xr
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 46

KmVbr hmoVr. gmYy§Zm _‚mmd H$aÊ`mgmR>r H$S>oH$moQ> ~§Xmo~ñV Ho$bm hmoVm. eoH$S>mo
eóYmar KmoS>oñdma {enmB© añVm amoIyZ C^o hmoVo. Ë`m§Mm à_wI Agbobm H°$ßQ>Z
KmoS>Xi KoD$Z Ambm hmoVm.
lr_hmamO VoWo OmD$Z {_adUyH$ nmhmV hmoVo. Ë`m {_adUwH$sMo ZoV¥Ëd
öfrHo$eMo EH$ d`mod¥Õ {gÕ`moJr H$arV hmoVo. Vo {Z^©` hmoD$Z nwT>o OmV hmoVo.
gaH$ma H$m` H$aUma, H$moUmg R>mD$H$. ZoV¥Ëd H$aUmè`m Ë`m na_h§g `mo½`mMr
ZOa Ë`m JXuV Cä`m am{hbo ë `m lr_hmamOm§ d a nS> b r. Vo JXuVy Z
lr_hmamOm§À`mOdi Jobo Am{U Ë`m§Mm hmV Yê$Z åhUmbo H$s, “^mB©, Mbmo
h_mao gmW &” Ë`m§Zm Vo {_adUwH$sV KoD$Z Ambo. nmhUmao gd©OU M{H$V hmoD$Z
Jobo. `mM doir B§J«O H°$ßQ>Z g_moê$Z KmoS>çmda ~gyZ `oV hmoVm. Ë`mMr ZOa
{gÕ`mo½`mda nS>VmM Vmo W~H$bm. AmVm Vmo H$m` AË`mMma H$arb, H$moUmg
R>mD$H$ Ago dmQ>V AgVmZmM Ë`mZo Q>monr CVê$Z Ë`m§À`mg_moa _ñVH$ bd{dbo.
{gÕ`mo½`mZo g§VmnyZ {dMmabo H$s, “qhXy Y_© ~wS>dm`bm {ZKmbmg H$m ?” ho
eãX EoH$VmM H°$ßQ>Zda _moR>m à^md nS>bm Am{U> bJoM KmoS>çmda ~gyZ Ë`mZo
~§Xr hQ>{dÊ`mMm hþHy$_ {Xbm. B§J«Om§Mo g¡{ZH$ ~mOybm Pmbo Am{U JXuVrb
bmoH$ {gÕm§Mm O`O`H$ma H$ê$ bmJbo. Xw_Xy_yZ Q>mH$Umè`m O`O`H$mamV Ë`m
{gÕ`mo½`m§Zr lr_hmamOm§À`m ~amo~a n{dÌ J§JmñZmZ Ho$bo. gd© `mÌoH$ê$§Zm H$iyZ
MwH$bo H$s lr_hmamO ho Cƒ H$moQ>rMo {gÕ AmhoV. ñdV: {gÕ`mo½`m§Zr Ë`m§Zm
_mZ {Xbm.
lr_hmamO Omon`ªV à`mJ_Ü`o hmoVo, Vmon`ªV Vo Ë`m {gÕ`mo½`m§Zm ^oQ>Ê`mg
OmV AgV Am{U Ë`m§Zm _moR>çm ào_mZo AmXamZo ^oQ>V AgV. gm¡. OmZH$s~mB©
AmB©gmho~ `m§Zrhr à`mJ_Ü`o Amnë`mbm hdr Vr Ym{_©H$ H¥$Ë`o Ho$br. Z§Va Vo
H$merbm XmoKo Ambo.
H$merV nm§Sw>a§J^Q>
H$merbm lr_hmamO ~«÷ KmQ>mdarb EH$m KamÀ`m daÀ`m _Oë`mda
amhmV hmoVo. nm§Sw>a§J^Q> ^S>H$_H$a `m ZmdmMo EH$ XeJ«§Wr {dÛmZ ~«m÷U H$merbm
`oD$Z Ë`mM KamÀ`m ImbÀ`m _Oë`mda amhmV hmoVo. H$merVrb emór-n§{S>V
H$mer `mÌm / 47

Ë`m§Mm A{YH$ma _mZrV hmoVo, na§Vw ñdV: emór ho eŠ`Vmo bmoH$m§nmgyZ Xya amhÿZ
{edmMr godm H$arV AgV. gH$mir ñZmZ H$ê$Z XmoZ hmVmV J§JmObmÀ`m XmoZ
KmJar KoD$Z éÐnR>U H$arV Vo {dídoídambm A{^foH$ KmbrV. Xwnman`ªV dma§dma
J§JoMo Ob AmUyZ A{^foH$ KmbÊ`mMm Ë`m§Mm H«$_ Mmbbobm Ago.
lmdU _mg Ambm Voìhm emótÀ`m nËZrÀ`m _ZmV {edm_yR> An©U
H$aÊ`mMm {dMma Ambm. {ó`m àË`oH$ lmdU gmo_dmar _yR>^a Vm§Xyi, Vri,
_yJ, Amier `mgmaIo AÝZYmÝ` {ede§H$a ho AÝZnVr Agë`m_wio Ë`m§Zm
An©U H$aVmV. nVrMr AZw_Vr {_imë`mda {VZo R>aë`m {Xder _§{XamV OmÊ`mMo
R>a{dbo. Ë`mM amÌr nm§Sw>a§J^Q> `m§Zm {ede§H$am§Zr ñdßZmV `oD$Z gm§{JVbo
H$s, “Vy OoWo amhVmog, Ë`mM _mS>rda _r amhmVmo. {VWo {edm_yR> An©U Ho$ë`mg
Vr _bm {_iob.” Ë`m§Zr ñdßZmVrb Ñï>m§V Amnë`m ~m`H$mobm gm§{JVbm. Vr
åhUmbr H$s, “_bm Oa Agm Ñï>m§V Pmbm Va _r _mÝ` H$arZ.” Ooìhm Xwgè`m
{Xder {Vbmhr Ñï>m§V Pmbm Voìhm XmoKm§Mm {dídmg ~gbm.
nm§Sw>a§J^Q> H$merbm Ambo hmoVo. VoìhmnmgyZ {H«$`m-H$_m©V _½Z AgV.
eoOmar H$moU amhmVo `mMoH$S>o Ë`m§Mo bj ZìhVo. ^Q> n{V-nËZr XmoKohr daÀ`m
_Oë`mda Jobo. lr_hmamO ImobrV Pmonbo hmoVo d AmB©gmho~ Xod-Xe©Zmbm
Joë`m hmoË`m. XadmOm ~§X hmoVm. ^Q> n{V-nËZr ho VoWo ~gyZ am{hbo. ~mam
dmOVm AmB©gmho~ naV Amë`m Voìhm Xma CKS>bo. nm§Swa§J^Q>m§Zr AmV OmD$Z
lr_hmamOm§À`m MaUr bmoQ>m§JU KmVbo Am{U Ë`m§Zm ñdßZ Ñï>m§V gm§{JVbm.
lr_hmamO åhUmbo, “Amåhr Xoh àmaãY ^moJV `oWo nSy>Z AmhmoV. Am_Mo ñZmZg§Ü`mXr `oWo A§Wê$UmdaM hmoVmV. Vw_Mm Ogm ^md Agob Vgo H$am.” ^Q>m§À`m
~m`H$moZo lr_hmamOm§Mo MaUr {edm_yR> An©U Ho$br. Ë`m n{V-nËZtZm H$iyZ
Ambo H$s lr_hmamO àË`j H$mer {dídoída AmhoV Am{U Vo gd© àH$mao Ë`m§Mr
godm H$ê$ bmJbo.
nm§S w> a §J ^Q> ho lr_hmamOm§Mo~amo~a doXm§V {df`H$ MMm© H$arV.
lr_hmamOm§Zr Ë`m§Zm AmË_-Xe©Z KS>{dbo. ^Q>m§Zm lrXod H$mer-{dídZmW Am{U
lr_hmamO `m§À`m MaUr ÑT> ^{º$^md {Z_m©U Pmbm. XeJ«§Wr ~«m÷U Agë`m_wio
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 48

bmoH$ ^Q> `m§Zm ~mobmdrV AgV. H$merVrb ~«m÷U Ë`m§Mr Moï>m H$arV AgV H$s
nm§Sw>a§J^Q> EH$m åhmVmè`m doS>çm ~wdmÀ`m ZmXr bmJbo AmhoV. ~«m÷U Ë`m§Zm
åhUV AgV H$s, “Ë`m doS>çm åhmVmè`mÀ`m ZmXr bmJy ZH$m.” Vo bmoH$ lr_hmamO
Am{U ^Q> `m§Mr WÅ>m H$arV AgV. Voìhm ^Q> Ë`m§Zm amJmdbo. Varhr H$mhr
~«m÷Um§Zm lr_hmamOm§Mo _moR>onU R>mD$H$ hmoVo.
~«m÷Um§Mo Jd©haU
EH$ lr_§V J¥hñW nm§Sw>a§J^Q> `m§Zm _mZV AgV. Ë`m§Zm ^Q>m§À`mH$Sy>Z
lr_hmamOm§Mo _moR>onU H$ibo. lr_hmamOm§À`m nX-ñnem©Zo Amnbo Ka n{dÌ
ìhmdo, Ago Ë`m§Zm dmQ>V hmoVo. Ë`m§Zr _§Ì-OmJamgmR>r lr_hmamOm§Zm nmMmaU
Ho$bo. Vo Ë`m§Zm nmbIrV ~gdyZ KoD$Z Jobo. VoWo ~aoM ~«m÷U Ambo hmoVo.
lr_hmamOm§Zm ì`mgnrRmda ~g{dbo hmoVo. hr Jmoï> IQ>çmi ~«m÷Um§Zm AmdS>br
Zmhr. Vo lr_hmamOm§Zm åhUmbo, “ _§ÌnR>U AmnUM gwê$ H$am.” Voìhm gX²Jwê§$Mo
ñ_aU H$ê$Z Vo Ü`mZñW Pmbo. Ë`m§À`m à^mdm_wio ~«m÷UgwÕm Jßn Pmbo. Voìhm
Vmo lr_§V J¥hñW lr_hmamOm§Zm eaU Jobm d Ë`m§Mr àmW©Zm H$ê$ bmJbm. OmJ¥V
Pmë`mda Ë`m§Zr ~«m÷Um§Zm _§ÌnR>U H$aÊ`mg gm§{JVbo Am{U Vo Amnbm Ah§H$ma
gmoSy>Z nR>U H$ê$ bmJbo. gdmªZr lr_hmamOm§Zm gmï>m§J Z_ñH$ma Ho$bm. gd©OU
Ë`m§Zm _mZ XoD$ bmJbo.
H¥$îUmZ§X ñdm_r
EHo$ {Xder lr_hmamO d nm§Sw>a§J^Q> ho J§Jm {H$Zmar {ZKmbo hmoVo. dmQ>oV
H¥$îUmZ§X ñdm_tMm _R >hmoVm. Ë`mM doir ñdm_r _R>mVyZ ~mhoa nS>bo. Ë`m§Zm
nmhÿZ ^Q>m§Zr Z_ñH$ma Ho$bm, na§Vw _hmamOm§Zr Ho$bm Zmhr. ^Q>m§H$Sy>Z AmoiI
Pmë`mda ñdm_tZr lr_hmamOm§Zm ~gdyZ KoVbo Am{U Vo Ë`m§À`mer nma_m{W©H$
MMm© H$ê$ bmJbo. Ë`m§Zr ñdm_tZm gm§{JVbo H$s, Ho$di “Ah§ ~«÷m{g” KmoHy$Z
H$mhr Cn`moJ Zmhr. Ë`mMr AZw^yVr {Z_m©U Pmbr nm{hOo.”
AOJa ñdm_r
EH$Xm lr_hmamOm§Mr AOJa ñdm_ter ^oQ> Pmbr. Vo AOJa d¥ÎmrZo
amhmV AgV. Ë`m§Zr Amnbr Xoh-__Vm nyU©nUo gmoSy>Z {Xbr hmoVr. Vo H$S>mŠ`mÀ`m
H$mer `mÌm / 49

CÝhmV Vmnboë`m dmiyV AJa nmdgmù`mV nya Amboë`m J§Jo_Ü`o VmgZVmg
C^o amhmV. Ë`m§Zr _hmamOm§Zm _moR>çm ào_mZo “AmAmo ~oQ>m” åhUyZ Amnë`m
Odi ~mobmdyZ gm§{JVbo H$s, “àË`j lrH$mer-{dídZmWmZo Vwbm _mZ {Xbm
Amho, _J Vwbm EImÚm H¥$îUmZ§XmMr qH$dm AOJa ñdm_rMr JaO H$m` ?”
J`oMr `mÌm
H$merbm Am{U à`mJbm Xhm-AH$am _{hZo Kmb{dë`mda lr_hmamO
J`m `m joÌr Jobo. nm§Sw>a§J^Q> `m§Zr EH$m J`mdibm nÌ {b{hbo hmoVo H$s lr_hmamO
ho {gÕ-nwéf AmhoV, Ë`m§Mr MmoI ì`dñWm R>odm. Vmo J`mdi Iyn lr_§V hmoVm.
lr_hmamOm§À`m ñdmJVmgmR>r Vmo ñdV: ñQ>oeZda Ambm. lr_hmamOm§Mo _iH$Q>
H$nS>o nmhÿZ Ë`mMr {Zamem Pmbr H$s hm H$gbm {gÕnwéf ?
Ë`m J`mdimMr XmoZ b½Zo Pmbr hmoVr Am{U XmoÝhr ~m`H$m {ZdV©ë`m
hmoË`m. {gÕnwwéfmÀ`m H¥$noZo {Vgao b½Z hmoB©b, åhUyZ Vmo ñQ>oeZda Ambm hmoVm.
Ë`mZo lr_hmamOm§Zm emoYyZ gm§{JVbo H$s, “Amnbr »`mVr EoHy$Z _r ñdV:M
Amnë`mbm KoD$Z Om`bm Ambmo Amho.” Voìhm lr_hmamO åhUmbo, “h_mao
dmñVo AmE hmo, `m AnZr Am¡aV Ho$ dmñVo ? Amnë`m _Zmbm ho {dMma.” ho
EoH$VmM J`mdimbm Ë`m§Mr `mo½`Vm nQ>br. Kar AmUyZ Ë`mZo Ë`m§Mm _moR>m
gËH$ma Ho$bm Am{U b½ZmMr _ZmoH$m_Zm nyU© H$aÊ`mMr {dZ§Vr Ho$br. Vo åhUmbo,
“n§T>anyaÀ`m ^JdmZ {dÇ>bmZo nw§S>brH$, Zm_Xod, VwH$mam_ BË`mXr ^º$m§da
H¥$nm Ho$br. Vmo AmOhr H¥$nmiy Amho. H$mhrhr \$aH$ Zmhr. Ogm ^md, Vgo \$i.
^{º$^md Agob Va AmR> {Xdgm§V _ZmoH$m_Zm nyU© hmoB©b.” Am{U IamoIaM
AmR> {Xdgm§V Ë`mMo b½Z Pmbo. Vmo lr_hmamOm§Zm na_oída _mZy bmJbm. J`o_Ü`oo
Vo na_mË_-qMVZmV JH$© Pmbo.
^m§J-M§Sy>Mr Zem
J`o_Ü`o lr_hmamOm§Mr H$sVu ngabr. Vo Ë`m J`mdim~amo~a {\$am`bm
OmV. J`o_Ü`o _moR>çm à_mUmda Jm§Om, ^m§J, Mag `m§Mr Zem H$aÊ`mMr àWm
Amho. KamoKar ^m§J V`ma hmoVo. EH$a§Jr nmgyZ Xhma§Jrn`ªV. Oa H$moUr Zd{eŠ`m
Agob Va ^m§J nrVmM AmS>dm hmoVmo. EH$Xm lr_hmamOm§Zmhr _wÔm_ ^mJ XoÊ`mV
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 50

Ambr, na§Vw lr_hmamOm§Zm H$mhrhr Zem MT>br Zmhr. Xwgè`m {Xder Ë`mZm
Zda§Jr ^m§J nmO{dbr. H$mhrhr n[aUm_ Pmbm Zmhr.
Voìhm Vo bmoH$ Ë`mZm M§Sy>ImÝ`mV KoD$Z Jobo. Ë`m {R>H$mUr EH$ _moR>m
_m§{ÌH$ hmoVm. Ë`mZo bú_rZmam`UmMo _§{Xa ~Z{dbo hmoVo. VoWo Mag, M§S>mob
{nÊ`mMm AÈ>m hmoVm. M§S>mob {nÊ`mV Ë`mMm hmV YaUmam H$moUr ZìhVm, åhUyZ
bmoH$ Ë`mbm _mZ XoV Am{U Vmo Jdm©Zo \w$Jbobm Ago. {gÕrÀ`m Omoamda Vmo
M_ËH$ma H$arV Ago. bmoH$m§À`mH$Sy>Z n¡gm {_idr d ZeoV Mya amhmV Ago.
Ë`mZo ^Jd§VmÀ`m _§{XamMm M§Sy>ImZm ~ZdyZ Q>mH$bm hmoVm. H$moUr EImXm ZdIm
{VWo Jobm Va Ë`mbm Zem H$am`bm bmdyZ Ë`mMr \${OVr nmhÊ`mV {VWë`m
bmoH$m§Zm _Om dmQ>V Ago.
H$mhr bmoH$ lr_hmamOm§Zm `m AS²>S>çmda KoD$Z Jobo. gwadmVrbm
MagmÀ`m {Mb_r AmoT>ë`m, nU Zem Ambr Zmhr. Voìhm bmoH$m§Zr M§S>mobmMr
{Mbr_ V`ma H$ê$Z lr_hmamOm§À`m hmVr {Xbr. M§S>mob {nUmam _mUyg bmoS>mbm
Q>oHy$Z ~gVmo; H$maU M§S>mobmMm X_ _maVmM Vmo O{_Zrda bmoiU KoVmo.
lr_hmamOm§Mr {Mbr_ OiyZ ImH$ Pmbr, Var Ë`m§À`mda ZeoMm H$mhrhr n[aUm_
Pmbm Zmhr. Vo VoWyZ ~mhoa nS>bo d OdiÀ`m _méVrÀ`m XodimV nÙmgZ
KmbyZ d S>moù`mda nm§Kê$U KoD$Z ~gbo.
_m§{ÌH$mbm H$ië`mda Vmo Km~abm. Ë`mbm ImÌr nQ>br H$s lr_hmamO
ho {gÕ`moJr AmhoV. Ë`mbm Amnë`m H¥$Ë`m~Ôb níMmÎmmn hmoD$ bmJbm. Vo éï>
hmoD$ Z`oV åhUyZ Vmo nyOoMo gm{hË` KoD$Z Ë`m§À`mnmer Jobm Am{U Vo CR>Ê`mMr
dmQ> nmhy bmJbm. lr_hmamO Xhm dmOVm OmJo Pmbo Am{U Ë`m§Zr S>moŠ`mdaMo
dó H$mT>bo. _m§{ÌH$mZo j_m`mMZm Ho$br Am{U nyOm ñdrH$maÊ`mMr {dZ§Vr
Ho$br. Voìhm Vo åhUmbo, “Oo H$mhr KS>bo Vo ^Jd§VmÀ`m BÀN>oZo ~aoM Pmbo. na§Vw
Vwbm nmhÿZ _bm _moR>m IoX dmQ>Vmo. àË`oH$ àmUr hm gwImgmR>r YS>nS>V AgVmo.
Ë`mbm Oo AmdS>Vo, Ë`mbmM Vmo Y_© _mZy bmJVmo. `mMm Xwgè`mda H$m` n[aUm_
hmoB©b, `mMm Vmo {dMmahr H$arV Zmhr.”
_m§{ÌH$mZo {dMmabo H$s, “OJmV gwI {_i{dÊ`mMm à`ËZ H$am`Mm
H$mer `mÌm / 51

Zmhr Va _J H$m` H$am`Mo ? `moJ, XmZ, Vn BË`mXr Jmoï>r gwImgmR>rM AgVmV
Zm ? gwI ho gJio gmaIoM AgVo. _J A_wH$ VèhoMo gwI {_i{dÊ`mMm AmJ«h
H$emgmR>r Yamdm ?”
lr_hmamO åhUmbo H$s, “H$maU Amnë`mbm Ë`mMr gd` Pmbr Amho
Am{U Vr gwQ>V Zmhr. Vy ^Jd§VmMo XoD$i ~m§Ybog Am{U Ë`mMm M§Sy>ImZm
~Z{dbmg. dada gd© gwIo hr gmaIrM dmQ>VmV. gÎdJwUm_wio {_iUmao gwI
d V_moJwUm_wio {_iUmao gwI `mV \$aH$ dmQ>V Zmhr. Xmê$À`m ZeoV Agboë`m
_Zwî`mV d JmT> Pmonboë`m _Zwî`mV H$mhrhr \$aH$ Zmhr. na§Vw n{hë`m_Ü`o
AkmZ Amho Am{U Xwgè`m_Ü`o kmZ. Ë`m_Ü`o O_rZ-Añ_mZMm \$aH$ Amho.
V_moJU
w hm AkmZm_Ü`o n[aUV hmoVmo, Va gÎdJwU kmZmV. V_moJUw hm AY:nVZmg
KoD$Z OmVmo Va gÎdJwU hm _mojmÀ`m XmamH$S>o ZoVmo. _moR>çm {dÚm `m _moR>çm
H$ï>mZo {_iVmV. Vy _§Ì{dÚm _moR>çm H$ï>mZo {_i{dbrg, na§Vw {VMm Cn`moJ
V_moJwU dmT>{dÊ`mgmR>r H$arV Amhog. Aem {dÚoMm Cn`moJ namonH$mamgmR>r,
Xwgè`mMo Xw:I Zmhrgo H$aÊ`mgmR>r H$amdm. Ë`mgmR>r n¡gm KoD$ Z`o. H$maU
^Jd§V hm gdmªMm `moJjo_ Mmb{dVmo. Vy _§{XamV ^Jd§VmÀ`m gm{ÝZÜ`mV amhVmog.
ñdV:bm gmda VrM _mPr nyOm Ago g_O. BVa nyOoMr JaO Zmhr.”
lr_hmamOm§À`m eãXm§Mm Ë`m _m§{ÌH$mda _moR>m n[aUm_ Pmbm. Ë`mZo
Amnbr MyH$ _mÝ` Ho$br Am{U dmB©Q> gd`r gmoS>Ê`mMr enW KoVbr.
lr_hmamOm§Mr BÀN>m ZgVmZm Ë`mZo Ë`m§Zm hma KmVbm d Kar nmohmoM{dbo.
J`o_Ü`o lmÕmXr H$_} H$ê$Z d {dîUwnXmda qnS>XmZ Ho$ë`mda lr_hmamO
d AmB©gmho~ nwÊ`mbm Amë`m.
***

gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 52

9. BVa `mÌm
Am¡Xw§~abm
H$mer-à`mJ-J`m Aer {ÌñWir `mÌm H$ê$Z Amë`mZ§Va H$mhr
{Xdgm§Zr lr_hmamO Am¡X§w~abm Jobo. Am¡Xw§~a gm§Jbr {OëømVrb H¥$îUm ZXrÀ`m
VQ>mda dgbobo a_Ur` ñWmZ Amho. VoWo XÎmmdVma lrZ¥qgh gañdVr `m§Zr
MVw_m©gmV dmg Ho$bm hmoVm. ho XÎmmonmgZoMo OmJ¥V ñWmZ _mZbo OmVo. Ë`mÀ`m
AJXr g_moa ZXrÀ`m nbrH$S>rb VQ>mda {^bdS>rbm ^wdZoídarMo _§{Xa Amho.
lr_hmamO d AmB©gmho~ Ooìhm ^wdZoídarÀ`m _§{XamV nmohmoMbo Voìhm gy`© _mdibm
hmoVm. nbrH$S>o Am¡Xw§~abm OmÊ`mgmR>r Zmd ZìhVr. W§S>r `oD$ bmJbr hmoVr.
AmB©gmho~m§Zm hþS>hwS>r ^aV hmoVr. lr_hmamO Jßn nSy>Z am{hbo. gH$min`ªV
Zmd Mmby hmoÊ`mMr eŠ`Vm ZìhVr. EdT>çmV AMmZH$ EH$ ZmdmS>r Zmd KoD$Z
Ambm Am{U Am¡Xw§~abm OmÊ`mgmR>r AmoaSy>Z {dMmê$ bmJbm. amÌrMm A§Yma
XmQ>V hmoVm. Vr XmoKo ZmdoVyZ nbrH$S>o ~mnQ>mÀ`m Y_©emioV nmohmoMbr. Ë`m§Zr
{VWë`m H$ma^mè`mH$S>o Imobr _m{JVbr, na§Vw `m `mÌoH$ê§$H$Sy>Z H$mhr {_iUma
Zmhr åhUyZ Vmo Q>miÊ`mMm n«`ËZ H$ê$ bmJbm. eodQ>r EH$Xm Ë`mZo EH$ Imobr
{Xbr. Ë`m _mo H $ù`m nS> b o ë `m Y_© e mio V JmdmVbo H$mhr bmo H $ do i
Kmb{dÊ`mgmR>r `oV AgV Am{U WÅ>m _ñH$ar H$arV ~gV. Ë`m amÌr Jm§Om
AmoT>yZ Vo lr_hmamOm§Mr qQ>Jb H$arV ~gbo.
Xwgè`m {Xder gH$mir AmB©gmho~m§Zr VrW©-ñZmZ d XodnyOm Ho$br.
lr_hmamO Amnë`m ImobrV nSy>Z na_mËå`mMo Ü`mZ H$arV am{hbo. gH$mir
H$ma^mar OmJm Pmbm, EdT>çmV lrXÎm à^y§Mm nwOmar YmdV Ambm. Vmo
åhUmbm H$s, “ñdßZmV `oD$Z XÎm _hmamOm§Zr gm§{JVbo H$s _mPm Z¡doÚ ~mnQ>
Y_©emioV _bm nmohmoMd.” nwOmè`mMo EoH$ë`mda H$ma^mè`mbm C_Jbo H$s
BVa `mÌm / 53

ImobrV amhUmao H$moUr {gÕnwéf AmhoV. Vmo lr_hmamOm§À`mOdi OmD$Z j_m`mMZm H$ê$ bmJbm. Vo åhUmbo, “VwPr MyH$ Pmbr Agbr, Va XÎm _hmamOm§Zm
j_m _mJ. Vy Ë`m§À`m Aml`mg amhVmog. Ë`m§Mr godm H$arV amhm. Jßnm _maV
~gÊ`mV Am{U Jm§Om {nÊ`mV Am`wî`mMm Zme H$ê$ ZH$mog.”
VoWo nm§Jioemór ZmdmMo J¥hñW {gÕr àmá H$aÊ`mgmR>r lrJUoemMo
AZwð>mZ H$arV hmoVo. Ë`m§Zm WmoS>rer {gÕrhr {_imbr hmoVr. Vo _§Ì{gÕrÀ`m
Omoamda bmoH$m§H$Sy>Z n¡go {_idrV Am{U M¡ZrV amhmV hmoVo. ~mV_r H$iVmM Vo
lr_hmamOm§Zm ^oQ>Ê`mg Jobo. Am¡Xw§~abm `oD$Zhr lr_hmamOm§Zr ñZmZgwÕm Ho$bo
Zmhr, åhUyZ emór Ë`m§Zm Q>mo_Um _mê$ bmJbo. Voìhm Vo åhUmbo H$s, “_mUgmZo
Xwgè`mH$S>o Zìho Va ñdV:H$S>o ~Kmdo. jwëbH$ _§Ì-{gÕrZo n¡gm {_idyZ B§{Ð`gwI KoVë`mg ZaH$ {_iob. Vm|S>mV {H$S>o didiy bmJVrb. hm na_mWm©Mm _mJ©
Zìho.”
emór~wdm AmoemiyZ VoWyZ {ZgQ>bo. Ë`m amÌr Ë`m§Zm ñdßZ nS>bo H$s
Ë`m§Zm dmMm-{gÕr Pmbobr Amho. bmoH$m§À`m AS>MUr Xya hmoD$ bmJë`mV Ë`m§Zm
AmXa-gÝ_mZ, à{gÕr d n¡gm {_iy bmJbm Amho. Vo WmQ>mV amhÿ bmJbo.
^modVmbr {eî`m§Mr JXu Amho. Ë`m§Mr {epî`Uter gbJr dmT>br Amho Am{U
bmoH$m§Zm Ë`m§Mo Xe©Z {_iUo AdKS> Pmbo Amho. eodQ>r Ë`m§Zm A_m§e Pmbm
Am{U Aeº$ hmoD$Z Vo A§Wê$Umda nS>bo AmhoV. A§Wê$UmVM _b-_yÌ hmoD$
bmJbo. Vm|S>mVrb {H$S>o didiV AmhoV, Ago Ë`m§Zm dmQy> bmJbo. Vm|S>mVrb
{H$S>o H$mTy>Z Q>mH$Ê`mgmR>r Vo AmoaSy> bmJbo. EH$m go{dHo$Zo Vm|S>mV ~moQ>o KmbyZ
gm§{JVbo H$s Vm|S>mV H$mhrhr Zmhr. Ë`m§Zr {Vbm {eì`m XoV _mam`bm hmV
CMbbm. Vmo g_B©da nSy>Z Vr {dPbr. Vo OmJo Pmbo.
ñdßZm_w i o Km~ê$Z Vo lr_hmamOm§ À `mOdi Ambo Am{U _mJ©
XmI{dÊ`mgmR>r {dZ§Vr H$ê$ bmJbo. Ë`m§Zr emór~wdm§Zm gm§{JVbo H$s,
“n¡emgmRr gmYZ H$aUo `mo½` Zìho. {gÕr `m dmam§JZoà_mUo AgVmV. Ë`m
j{UH$ gwI XoD$Z {ZKyZ OmVmV. nwÊ`-joÌr amhÿZ Aer Hw$H$_} H$aÊ`m_Ü`o
AmË_Zme Amho. _§Ì{gÕr hr {_i{dVm `oVo, na§Vw `moJ-{gÕr ^Jd§Vm§À`m
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 54

H¥$no_wio àmá hmoVo.” lr_hmamOm§Zr {Xboë`m CnXoem_wio emór~wdm§Mo Am`wî`
~XbyZ Jobo.
Á`mo{V~mMo Xe©Z
Am¡Xw§~ahÿZ Vo XÎmjoÌ Z¥qghdmS>rbm Jobo. VoWyZ H$moëhmnyabm OmD$Z
_hmbú_rMo Xe©Z KoVbo. H$moëhmnyaOdi Á`mo{V~mMm S>m|Ja Amho. VoWrb
Á`mo{V~mMo _§{Xa \$ma à{gÕ Amho. lr_hmamO d AmB©gmho~ Á`mo{V~mÀ`m S>mJ| ambm
{ZKmbo. Ë`mM {Xder Á`mo{V~mMm nwOmar Agboë`m Jmo{d§X^Q> IQ>çmi `mbm
ñdßZ nS>bo. Á`mo{V~mZo ñdßZmV `oD$Z gm§{JVbo H$s, “ _mPm ^º$ H$moëhmnyahÿZ
`oV Amho. Ë`mMr MmoI ì`dñWm R>od.”
VoWrb Y_©emioV Joë`mda AmB©gmho~m§Zr Ira ~ZdyZ lr_hmamOm§Zm
{Xbr Am{U e{ZdmaMm Cndmg Agë`m_wio Ë`mZr \$bmhma Ho$bm. lr_hmamO
AmË_-ñdê$nmV _½Z hmoD$Z PmonyZ am{hbo. WmoS>çmM doimV C_Úm KmoS>çmda
~gyZ EH$m é~m~Xma gaXmamZo `oD$Z {dMmabo, “~m~m Pmonbo AmhoV H$m` ? _r
Xe©ZmgmR>r H$moëhmnyabm OmV Amho. g§Ü`mH$mir naV `oB©Z, _J Xe©Zmbm `m.”
lr_hmamO OmJo Pmë`mda AmB©gmho~m§Zr ho Ë`m§Zm gm§{JVbo. Voìhm Vo åhUmbo
H$s, “gaH$ma Xa~mamV Am_Mo H$mhr H$m_ Zmhr. Ë`m§Mo H$m_ Agob Va Vo
`oVrb.” IQ>çmi nwOmarhr `oD$Z nmohmoMbm. Vmo Ë`m§Zm Amnë`m Kar KoD$Z
Jobm. g§Ü`mH$mir ^JdmZ Á`mo{V~mMo Xe©Z Pmbo. ~mhoa _§{XamÀ`m A§JUmV
gObobm KmoS>m C^m hmoVm. AmB©gmho~m§Zr AmoiIbo H$s Á`mda ~gyZ gaXma
Ambm hmoVm, VmoM hm KmoS>m Amho. lr_hmamO Ë`m§Zm åhUmbo H$s, “Vwåhmbm
n«Ë`j Á`mo{V~mZo Xe©Z {Xbo Amho.” AmB©gmho~m§Zm J{hdê$Z Ambo. KmoS>m Km_mZo
{ZWiV hmoVm. n«Ë`oH$ {Xder KmoS>çmbm gOdyZ C^o Ho$bo OmVo. Á`mo{V~m KmoS>çmda
~gyZ lr_hmbú_rMo Xe©Z KoD$Z g§Ü`mH$mir naV `oVmo. A§JUmVrb KmoS>m Ooìhm
Km_mZo W~W~Vmo Voìhm Xod H$moëhmnyahÿZ naV Ambo Ago _mZbo OmVo.
H$mhr {Xdg VoWo Joë`mda lr_hmamO nwÊ`mbm naVy bmJbo. Voìhm
IQ>çmi nwOmar Ë`m§Zm {Zamon XoÊ`mgmR>r bm§~da Jobm. Ë`mZo lr_hmamOm§Zm
CnXoe XoÊ`m{df`r {dZ§Vr Ho$br. Voìhm Ë`m§Zr gm§{JVbo H$s, “nmoQ> ^aÊ`mnwaVo
BVa `mÌm / 55

AÞ Am{U Mm§Jbr g§JV bm^br Va {Zå_o H$m_ Pmbo, Ago g_Om. _moR>çm
^m½`mZo Vwbm XodmMr g§JVr bm^br Amhoo. Ë`m§Mr godm H$arV amherb Va Vwbm
H$moUVrhr H$_VaVm ^mgUma Zmhr. Xod hm Amnë`m _ZmVM AgVmo. Ooìhm _Z
ho {dH$mam§Zr _{bZ hmoVo, Voìhm Xod {XgV Zmhr. Xw{Z`m hr XodmU-KodmUrda
MmbVo. Vy Xwgè`mMo dmB©Q> qMVbog Va VwÂ`m nXar dmB©Q> `oVo. `m OJmV Or
WmoS>rer godm KS>ob, Vr _Z:nyd©H$ H$aerb Va Vr loð> hmo`. Xod hm ^mdmMm
^wHo$bm Amho.”
Ami§Xr_Ü`o
lr_hmamO ho OJmnmgyZ A{bá amhÊ`mMm à`ËZ H$arV. AmB©gmho~m§Mo
Am`wî` g§nÞ Kam_Ü`o Jobo hmoVo. AmVm MUMU ^mgy bmJbr, hr Jmoï> Ë`mZm
~moMV hmoVr. Ë`m§Mr AdñWm Ë`m Q>mo_Uo _mê$Z ì`º$ H$arV. Aem AdñWoV
lr_hmamOm§À`m _Zmg Xya Hw$R>o Var {ZKyZ Omdo Ago dmQ>V Ago. EHo$ {Xder Vo
Ami§Xrbm {ZKmbo. KamVyZ ~mhoa nS>VmM OmoamMm nmD$g Ambm, na§Vw Vo Z
Wm§~Vm {^OV{^OV Mmbbo. añË`mV EH$ Y_©emim hmoVr, Ë`m Y_©emioV kmZoœa
_hmamOm§À`m nmXwH$m hmoË`m. VoWo Ë`m§Zr Aml` KoVbm. {VWë`m bmoH$m§Zr Ë`m§Zm
H$moaS>r dóo {Xbr Am{U eoH$Ê`mgmR>r eoH$moQ>r bmdbr.
Xwgè`m {Xder gH$mir {ZKyZ Vo Ami§Xrbm nmohmoMbo, Va VoWo EH$
~«m÷U Ë`m§Mr dmQ> nmhmV ~gbm hmoVm. Vmo Ë`m§Zm Kar KoD$Z Jobm. Ë`mZo CQUo d
gwdm{gH$ Vob MmoiyZ Ë`m§Zm ñZmZ KmVbo. _moR>çm AmXamZo gmodio ZogdyZ n¹$mÞmMo
OodU KmVbo. {dS>m Am{U X{jUm {Xbr. lr_hmamOm§Zr {dS>m KoVbm d X{jUm
kmZoída _hmamOm§Zm An©U H$aÊ`mg gm§{JVbo. EH$m AZmoiIr _mUgmH$Sy>Z
Am{VÏ` Pmë`m_wio lr_hmamOm§Zm AmíM`© dmQ>bo. Ë`m§Zr {dMmaë`mda Ë`mZo
gm§{JVbo H$s, “_r Ami§Xr_Ü`o XmoZ _{hZoo AZwð>mZ H$arV Amho. H$mb amÌr
_mÂ`m ñdßZmV lrkmZoída _hmamOm§Zr `oD$Z gm§{JVbo H$r, “VwPo AZwð>mZ g\$i
hmoÊ`mgmR>r _r CÚm Xhm dmOVm `oV Amho. _mÂ`m ñZmZmMr d ^moOZmMr Mm§Jbr
ì`dñWm R>od.” Ë`mZo kmZoída _hmamOm§Mm O`O`H$ma H$arV lr_hmamOm§Zm
bmoQ>m§JU KmVbo. Aem CnmYtnmgyZ Xya amhÊ`mgmR>r Ë`m§Zr _§{XamVM amhÊ`mMo
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 56

R>a{dbo. _J Ë`m ~«m÷UmZo EH$ Amogar ñdÀN> H$ê$Z {Xbr. lr_hmamOm§Zr
lrkmZoída _hmamOm§Mo Xe©Z KoVbo d Vo AmogarV `oD$Z Pmonbo.
na_mËå`mMo qMVZ H$arV Vo Ago _½Z Pmbo H$s amÌr AH$am dmOVm
Ü`mZmVyZ OmJo Pmbo. Mm§XUo {dIwabo hmoVo. Hw$UmMr Var Mmhÿb bmJë`m_wio
lr_hmamOm§Zr {VH$S>o nm{hbo. Va EH$ gw§Xa VéUr ZQy>ZWQy>Z Ë`mZm de H$ê$Z
KoÊ`mgmR>r H$m_wH$VoZo Ñï>r Q>mH$V C^r hmoVr. Ë`m gw§XarZo {dZ§Vr Ho$br H$s,
“Am_Mo Am{VÏ` ñdrH$mam.” Voìhm lr_hmamO åhUmbo, “kmZoída _hmamOm§H$Sy>Z
Am_Mo `mo½` àH$mao Am{VÏ` Pmbo Amho. Am_Mm Ë`m§Zm {Zamon Úm H$s Amåhr
~ogmdY Zmhr.” ho EoH$VmM Vr gw§Xar nmhVm-nmhVm AÑí` Pmbr. lr_hmamO
^Jd§VmMr hr brbm nmhÿZ M{H$V Pmbo.
Ami§XrMo lrZ¥qgh gañdVr
Xwgè`m {Xder lr_hmamO Ami§XrVrb à{gÕ gËnwéf lrZ¥qgh
gañdVr§Zm ^oQ>m`bm Jobo. Ë`m§Zm nmhVmM ñdm_tZr Ë`m§Mo _moR>çm AmXamZo ñdmJV
Ho$bo d Amnë`mOdi ~gdyZ KoVbo. “Ë`m§À`m_Ü`o nma_m{W©H$ MMm© hmoD$
bmJbr. ñdm_r åhUmbo, “^Q>Hy$Z earambm H$ï> XoÊ`mnojm EH$m {R>H$mUr amhÿZ
gmYZ Ho$ë`mZo Vo \$bÐÿn hmoVo.” Ë`mda lr_hmamOm§Zr gm§{JVbo H$s, “earamMr
__Vm hr `moJ_mJm©V {d¿Z AmUVo. Vr __Vm EImÚm {d{eï> _mJm©Zo Xya hmoVo,
Ago åhUVm `oV Zmhr. Á`mbm Omo _mJ© gmo`rMm dmQ>ob, Ë`mZo Vmo ñdrH$mamdm.
H$moUË`mhr `_-{Z`_m§§À`m ^mZJS>rV Z nS>Vm, Xoh-àmaãY ho ^moJyZM g§n{dbo
nm{hOo. gwI {_imo AJa Xw:IM gmogmdo bmJmo, åhUyZ àmaãY ^moJÊ`mMm hm
g§H$ën Ho$bm nm{hOo.” lr_hmamOm§Mo ~mobUo EoHy$Z ñdm_tZm g§Vmof dmQ>bm.
XmoZ {Xdg ñdm_tÀ`mOdi amhÿZ Z§Va lr_hmamO g§V VwH$mam_ _hmamOm§À`m
Xohÿ JmdmH$S>o {ZKmbo.
Xohÿ_Ü`o
lr_hmamO Ami§XrhyZ Xohÿbm Ambo. lrg§V VwH$mam_ _hmamO `m§Mo
Xe©Z KoD$Z _§{XamVrb EH$m \$irda H$monè`mV Ü`mZ H$arV ~gbo. Xwgè`m
{Xder H¥$îU OÝ_mï>_r hmoVr. XwnmaZ§Va dmaH$è`m§Mo OËWo ^OZ H$arVH$arV `oD$
BVa `mÌm / 57

bmJbo. Q>mi _¥Xw§JmÀ`m JOamZo dmVmdaU ^ê$Z Jobo. Ë`m {Xder _§{XamVrb
{dÇ>bmbm n§Mm_¥VmZo ñZmZ KmbÊ`mMr àWm Amho. ^º$OZ Xodmbm n§Mm_¥VñZmZ Kmby Z àgmX Ko D $Z OmV hmo V o . na§ V w Ë`m JXuV Hw $ UmMo h r bj
lr_hmamOm§À`mH$S>o Jobo Zmhr. Vo {Xdg^a Cnmer hmoVo. AÜ`m© amÌr Hw$UrVar
Ë`m§Zm dmQ>r^a n§Mm_¥VmMm àgmX {Xbm. Xwgè`m {Xder OÝ_mï>_rMm Cndmg
hmoVm. lr_hmamO XohÿVrb _§{Xam§Mo Xe©Z KoD$Z nwÝhm \$irda `oD$Z ~gbo.
Xwnmar Hw$UrVar Ë`m§Zm e|JXmUo, Jyi d XmoZ Ho$ir AmUyZ {Xbr. Ë`mVrb WmoS>ogo
ImD$Z Vo Ü`mZmbm ~gbo. OÝ_mï>_rMm CËgd Pmë`mda Ë`m§Zm àgmX {_imbm.
àëhmX ZmdmMm EH$ J¥hñW Ë`m§Zm Amnë`m Kar KoD$Z Jobm. OodUmZ§Va Vo
VwH$mam_ _hmamO OoWo {ZË` ^OZ H$arV AgV Ë`m S>m|JamH$S>o {ZKmbo.
{ede§H$amMo Xe©Z
S>m|JamÀ`m nm`Ï`mbm {edmMo àmMrZ d ^ì` _§{Xa Amho. VoWo H$moUrhr
OmV-`oV Zgo. ^Jd§Vmbm An©U H$aÊ`mgmR>r lr_hmamO {ZJw©S>rMr nmZo KoD$Z
Ambo. J^©J¥h Imbr hmoVo Am{U VoWo XmQ> A§Yma hmoVm. nmH$moù`m CSy>Z ~mhoa `oV
hmoË`m. {edqbJmbm ñZmZ KmbÊ`mgmR>r lr_hmamOm§Monmer ^m§S>o ZìhVo. Voìhm
Ë`m§Zr n§Mm {^OdyZ AmUbm. Vo AmV OmD$ bmJbo Va EH$ ZmJamO ~mhoa nS>bm.
g§H$ënmà_mUo Ë`m§Zr nyOm H$ê$Z {edmbm gmï>m§J Z_ñH$ma Ho$bm Am{U AmZ§XmZo
~mhoa Ambo.
Ë`m§Zr AmJ noQ>{dÊ`mgmR>r bmH$S>o Jmoim Ho$br, na§Vw MH$_H$ qH$dm
AmJnoQ>r Hw$Ry>Z `oUma ? Ë`m§Zr _§{Xa Yw§S>mibo. EH$m H$monè`mV EH$ H$Å>m hmoVm.
Ë`mda EH$ nwéf^a C§MrMo ~iV ~Z{dbo hmoVo. Ë`mda EH$ _S>Ho$ R>odbo hmoVo. Vo
~mOybm H$aVmM VoWo VobmMr ~mQ>br, AmJnoQ>r, Vm§XimMr {nedr, {nR>mMr
nmoQ>br, Jm§OmMr {Mbr_ Am{U JaOoMr ^m§S>rhr hmoVr. n¡emMr W¡brhr VoWo
hmoVr. Z _mJVm gd© H$mhr {_imbo. lr_hmamOm§Zr {Xdm bmdbm. ^JdmZ {edmMr
nyOm Ho$br. ^mV-{nR>bo V`ma H$ê$Z Z¡doÚ XmI{dbm. YwZr noQ>dyZ Vo ^Jd§VmÀ`m
Ü`mZmg ~gbo. AÜ`m© amÌr _§{XamV AMmZH$ {Xì` àH$me ngabm. ^JdmZ
{ed ho nmd©Vr_mVogh àgÞVoZo nmhmV Agë`mMo lr_hmamOm§Zm {Xgbo. jU^a
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 58

Ë`m {Xì` Xe©ZmZo Ë`m§Mo S>moio AmZ§XmZo ^ê$Z Ambo. Xwgè`m {Xder OdinmgMr
\w$bo AmUyZ Ë`m§Zr ^Jd§§VmMr nyOm ~m§Ybr.
Ë`m {Xder VwH$mam_ ZmdmMm ^m{dH$ _§{XamV Xe©ZmgmR>r Ambm.
Ë`mÀ`mH$Sy>Z g_Obo H$s Ë`m _§{XamV EH$ Jmogmdr amhmV hmoVm. ZwH$VmM Ë`mZo
Xoh-Ë`mJ Ho$bm hmoVm. lr_hmamOm§Zm H$iyZ MwH$bo H$s gd© gm{hË` Ë`m AkmV
Jmogmì`mZoM R>odbo hmoVo. Ë`m§Zr VwH$mam_mH$adr OdinmgÀ`m ~«m÷Um§Zm ~mobmdyZ
Ë`m§À`mH$Sy>Z {edmbm bKwéÐm{^foH$ Ho$bm. Ë`m§Zr Cabobo gm{hË` d n¡go Ë`m
VwH$mam_mbm XoD$Z Q>mH$bo. Z§Va Vo Ë`m XwJ©_ ^mbM§Ð S>m|Jamda OoWo VwH$mam_
_hmamO ~gV AgV VoWo OmD$Z Ü`mZ bmdyZ ~gbo. amÌr dmKmMr S>aH$mir EoHy$
Ambr, na§Vw Vmo XwgarH$S>o {ZKyZ Jobm. {Vgè`m {Xder Xwnmar EH$ {ÌeybYmar
AdYyV àH$Q> Pmbm. Ë`mZo gm§{JVbo H$s, “gd© `moJmMr n[aUVr _rM Amho,
_rM {dídmV ^ê$Z am{hbmo Amho, _mÂ`m{edm` `m OJmV Xwgam H$moUr Zmhr,
Aer AZw^yVr {_imë`mda H$mhrhr doJio CaV Zmhr. Voìhm Ago ^Q>H$Ê`mnmgyZ
H$m` \$m`Xm ? AmVm `oWyZ {ZKyZ Om,” Ago åhUyZ Vmo AÑí` Pmbm.
VoWo Xwgam EH$ S>m|Ja Amho. Ë`mda VwH$mam_ _hmamO `m§À`m nmXwH$m
AmhoV. Xe©Z H$ê$Z lr_hmamO Xohÿbm naV Ambo. VoWo àëhmX ZmdmMm ^º$
Ë`mZm Kar KoD$Z Jobm. Ë`mMr gwñdê$n Xwgar ~m`H$mo CÀN¥>§IbnUo dmJyZ
lr_hmamOm§Mr ~S>XmñV H$ê$ bmJbr, åhUyZ lr_hmamO XwnmaMo ^moOZ KoVmM
qMMdS>bm {ZKmbo.
^Jd§VmÀ`m Amkoà_mUo lr_hmamO XohÿhÿZ {ZKmbo. Vo qMMdS>bm Ambo.
_hmZ JUoe-CnmgH$ _moa`m Jmogmdr `m§À`m g_mYrMo Xe©Z KoVbo Am{U Vo
g^m _§S>nmV ~gbo. EH$m AmoiIrÀ`m J¥hñWmZo Ë`mZm nm{hbo Am{U nwÊ`mbm
AmB©gmho~m§MoH$S>o ~mV_r H$i{dbr. VgoM XodñWmZMm CÎmam{YH$mar `mZmhr
_m{hVr {Xbr. Ë`mZr lr_hmamOm§Mo AmXam{VÏ` Ho$bo. ~mV_r {_iVmM Xwgè`m
{Xder AmB©gmho~ lr_hmamOm§Zm KoD$Z OmÊ`mgmR>r Amë`m.
gamoda gwHy$Z Joë`mda nmIao CSy>Z OmVmV. lr_hmamOm§À`mH$S>o Omon`ªV
n¡gm hmoVm, Vmon`ªV ZmVodmB©H$ _§S>ir KamV AgV. nU Ooìhm Q>§MmB© Ambr Voìhm
BVa `mÌm / 59

^moOZ^mD$ hiyhiy {ZKyZ Jobo. H$merhyZ naV Amë`mda KamV lr_hmamO d
AmB©gmho~ Ago XmoKoOUM Cabo. lr_hmamO Zoh_r AmË_mZ§XmV JTy>Z Jobobo
AgV. gH$mir AH$am dmOon`ªV A§Wê$U gmoS>V ZgV. bmoH$ Xwamdbo. g§gm[aH$
CnmYr niyZ Joë`m, Ago _mZyZ lr_hmamO {ZpíM¨V Pmbo, na§Vw Ka H$go
Mmbm`Mo ? Ë`mMr O~m~Xmar AmB©gmho~m§Moda hmoVr. Ë`m§Zm Q>§MmB© OmUdy bmJbr
H$s Ë`m Q>moMyZ ~moby bmJV. eodQ>r lr_hmamOm§Zr Ka {dHy$Z Q>mH$bo d n¡go
AmB©gmho~m§Zm {Xbo, na§Vw Ë`m§Zm H$mQ>H$ga H$aUo _mhrV ZìhVo. Ë`m gUdma
Am{U XmZ-Y_© CXmanUo H$arV AgV. JaO nS>br H$s Ë`m Amnbm EImXm
Xm{JZm {dHy$Z H$m_ ^mJdrV AgV. AJXrM hmV AIS>bm Va H$Yr Ë`m
lr_hmamOm§Zm Q>mo_Um _marV H$s `mZm åhmVmaMi bmJbo Amho AmVm.
g~ Ho$ XmVm am_
lr_hmamOm§Zm gX²Jwê$ ñdm_r g_WmªMm AZwJ«h àmá Pmë`mZ§Va {daº$s
Ambr. Varhr Vo J¥hñW hmoVo Am{U àn§M Mmb{dÊ`mgmR>r nwÝhm gwJ§YrMm Y§Xm
ì`dgm` H$ê$ bmJbo. {Xdmirnydu {JèhmBHo$ _moR>çm AmZ§XmZo _mb KoV AgV.
gZ 1896 _Ü`o lr_hmamO Or AÎmao _w§~B©bm KoD$Z Jobo hmoVo, Vr bdH$a
g§nbr. nwÊ`mhÿZ _mJ{dbobm _mb doioda Ambm Zmhr, åhUyZ Cabobm _mb
{dHy$Z Ë`m§Zr nwÊ`mbm Om`Mo R>a{dbo. gH$mir Ooìhm noQ>r CKS>br Voìhm gd©
~mQ>ë`m ^aboë`m hmoË`m. Vo M{H$V Pmbo. Ë`m§Zr gd© AÎmao {dH$br. Xwgè`m
{Xder nm{hbo Va nwÝhm ~mQ>ë`m ^aboë`m. Ë`m§Zr {dMma Ho$bm H$s Omo _moH$ù`m
~mQ>ë`m ^ê$Z Q>mH$Vmo, Vmo Ka ~gë`m Am_Mr Cnojm H$arb H$m` ?
AOJa H$ar Z MmH$ar, njr H$ar Z H$m_ &
Xmg _byH$ åhUVmo, gdmªMm XmVm am_ &&
Am{U VoìhmnmgyZ Ë`m§Zr n¡gm {_i{dÊ`mgmR>r H$moUVohr H$m_ H$am`Mo
Zmhr, Agm g§H$ën Ho$bm d Vmo nwT>o 17 df} åhUOoM OÝ_^a nmibm.
g§VËdmMr AmoiI
gd© AmoiIrMoo bmooH$ lr_hmamOm§Zm AOwZr am_^mD$ J§Yr `m ZmdmZoM
OmUV hmoVo. Ë`m§À`m g§VËdmMr AmoiI \$ma H$_r bmoH$m§Zm hmoVr. lr_hmamOm§Zm
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 60

H$mer_Ü`o Oo nm§Sw>a§J^Q> ^S>H$_H$aemór ^oQ>bo hmoVo Am{U Á`m§Zm H$mer{dídZmWmZo ñdßZmV `oD$Z gm§{JVbo hmoVo H$s VwÂ`m daÀ`m _Oë`mda _r amhmVmo,
{VWo {edm_yR> {Xë`mg _bm An©U hmoB©b; Vo ^S>H$_H$aemór R>mÊ`mbm `oD$Z
am{hboo hmoVo. lr_hmamOm§Mm AZwJ«h {_iyZhr AOwZr Ë`m§À`m_Ü`o H$_©R>Vm hmoVr.
Vo doX nR>U H$arV. XaamoO ^JdmZ {edmbm A{^foH$ H$arV. EHo$ {Xder
R>mÊ`m_Ü`o lr_hmamO ~mhoa nS>bo hmoVo, EdT>çmV `moJm`moJmZo ^S>H$_H$aemór
nmÊ`mÀ`m KmJar ^ê$Z VoWo Ambo. lr_hmamOm§Zm nmhmVmM Ë`m§Zr hmVmVë`m
KmJar Imbr R>odë`m d Ë`m§À`m MaUr bmoQ>m§JU KmVbo. Vo nmhÿZ BVa bmoH$m§Zm
lr_hmamO ho gËnwéf AmhoV `mMr OmUrd Pmbr.
nwÊ`mV ßboJ
1896 gmbr nwÊ`mV ßboJMm H$ha Pmbm. g§gJ©OÝ` amoJ Agë`m_wio
AmOmè`m§Zm hm°pñnQ>b_Ü`o ^aVr H$amdo Agm hþHy$_ Pmbm. B§J«O {enmB© KamKamMr
VnmgUr H$ê$ bmJbo. Ë`m_wio nwÊ`mbm XheV ~gbr hmoVr. B§J«O {enmB© ~yQ>
KmbyZ KamV KwgVmV, ho lr_hmamOm§Zm ng§V ZìhVo, åhUyZ Vo Ambo H$s Q>|nb,
Jm°S>, Hw$qH$J ê$_ Ago åhUyZ Vo {enm`m§Zm {nQ>miyZ bmdV. lr_hmamOm§da
{dZmH$maU Oi\$iUmao eoOmar B§J«O {enm`m§Zm _wÔm_hÿZ lr_hmamOm§Mo Ka
XmIdrV. EHo$ {Xder EH$ _wXm©S> {enmB© Ë`m§À`m KamV Kwgbm. lr_hmamOm§Zr
Ë`mbm Wmon{dÊ`mMm à`ËZ Ho$bm, Voìhm Ë`mZo Ë`m§Zm _maÊ`mgmR>r hmV CJmabm.
Ë`m§Zr Amnbo _ñVH$ nwT>o Ho$bo. Vmo naVÊ`mgmR>r {\$abm Voìhm nm`ardê$Z nm`
Kgê$Z nS>bm Am{U Ë`mÀ`m nm`mMr hmS>o _moS>br. Ë`mZo OmD$Z ßboJ Am°{\$gaH$S>o
VH«$ma Ho$br. Voìhm Ë`mZo amJ H$mT>bm H$s Vy Q>|nb åhQ>ë`mda AmV H$m Jobm
hmoVmg ?
gáe¥§Jr `mÌm
ßboJÀ`m gmWr_Ü`o {enm`m§Mm Ìmg ZH$mo åhUyZ lr_hmamO gáe¥§Jrbm
Om`bm {ZKmbo. VoWo Ë`m§Zm lrgXmZ§X _hmamO ho Jwé~§Yy ^oQ>bo. Ë`m§Zm
“hþnñdm_r” Agohr åhUV. Vo {gÕ`moJr hmoVo.
gáe¥§Jr JS>mda “{eVIS>m” `m ZmdmMo ñWmZ Amho. VoWo S>m|JamMo
BVa `mÌm / 61

VwQ>bobo H$S>o AmhoV d Imbr Imob Xar Amho. nyduÀ`m H$mir bmoH$ Amnbm
Zdg \o$S>Ê`mgmR>r Ë`m OmJodê$Z Imbr CS>r KoV. Ë`mV Ord OmÊ`mMm YmoH$m
Ago. lr_hmamO hþnñdm_r§À`m~amo~a ~mobV~mobV Ë`m {R>H$mUr nmohmoMbo. Vo
EH$ a_Ur` ñWmZ Amho. hþnñdm_r J§_VrZo åhUmbo H$s, “^mD$gmho~, Vwåhr
`oWyZ CS>r ¿`mb H$m?” lr_hmamO åhUmbo H$s, “_r EH$Q>mM H$m` Vwåhmbm
KoD$Z CS>r _maVmo.” ‹hwnñdm_r åhUmbo, “CS>r _mamb nU {Od§V amhmb
H$m` ?” lr_hmamOm§Zr H$moUVmhr {dMma Z H$aVm hþnñdm_tMm hmV Yê$Z S>moim
bdVmo Z bdVmo EdT>çmV Imbr CS>r _mabr. hþnñdm_r gX²Jwê§$Mo ñ_aU H$ê$Z
AmoaS>bo. XmoKohr gwIê$n Imbr Ambo. Voìhm ñdm_r åhUmbo H$s, “ho H$gbo
amjgr H¥$Ë` ? ^mD$gmho~, Amåhr Vw_À`mnwT>o VwÀN> AmhmoV.”
ßboJMr JmR>
gáe§¥Jr JS>mdê$Z Amë`mda lr_hmamOm§Zr Amnbo H$g~m noR>oVrb Ka
{dH$bo Am{U Vo ewH«$dma noR>oV Ji{b_H$a `m§À`m Kar ^mS>çmZo amhÿ bmJbo.
VoWo Amë`mnmgyZ lr_hmamOm§Mr Vã`oV \$maM {~KS>br. nm§Sw>a§J^Q>m§À`m_wio lr_hmamO _wÝgr\$ ^mJdV `m§À`m Kar R>mÊ`mbm dma§dma OmV AgV.
_wÝgr\$ ^mJdVm§Mm _wbJm ~id§Vamd ^mJdV lr_hmamOm§Zm hdmnmbQ> åhUyZ
R>mÊ`mbm Amnë`m Kar KoD$Z Jobm. R>mUo-_w§~B© BWë`m S>m°ŠQ>am§Zr CnMma H$ê$Z
nm{hbm. nU H$mhrhr Cn`moJ Pmbm Zmhr. S>m°ŠQ>a åhUV hmoVo H$s, “AmVm ho
H$mhr {Xdgm§MoM nmhþUo AmhoV.” eodQ>r lr_hmamOm§Zr Am¡fY KoUo ~§X Ho$bo.
EHo$ {Xder Ë`m§Zm \$ma Vmn Ambm. Vo åhUmbo, “‹Xwnmar _bm WmoS>o VmOo VmH$ XoV
amhm.” Am{U AmR> {Xdgm§Zr Ë`m§À`m Om§Ko_Ü`o Am§ã`mEdT>r JmR> Ambr. Vr
Ë`m§Zr XmI{dbr. Vr \w$Qy>Z Ë`mVyZ aº$-ny dmhÿZ Jobm Am{U Vo ~ao Pmbo. Vo
åhUmbo, “‹Vwåhm bmoH$m§Zm nyduM gm§{JVbo AgVo, Va Vwåhr Km~abm AgVm
Am{U H$m`H$m` Am¡fYo nmO{dbr AgVr, Vo H$moUmg R>mD$H$ ?”
Amnbo Ka {dHy$Z Ji{b_H$a `m§À`m KamV ^mS>çmZo am{hë`mda
lr_hmamOm§Zr ñdV:bm Xoh àmaãYmda gmon{dbo Am{U Vo gd© {Xdg nSy>Z amhÿ
bmJbo. Odi nmZmMo gm_mZ, {nVioMm Ib~Îmm, {nH$XmUr, nmÊ`mZo ^abobm
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 62

Vm§ã`m R>odbobm Ago. R>mÊ`mhÿZ ~id§Vamd ^mJdV d nm§Sw>a§J^Q> ho dma§dma `oV
AgV. Ë`m§À`m {Z{_ÎmmZo AmUIr H$mhr bmoH$ `oD$ bmJbo, Voìhm CnmYr dmT>ÿ
bmJbr. n¡gm Hw$Ry>Z AmUm`Mm ? `m bmoH$m§nmgyZ Xya amhmÊ`mgmR>r lr_hmamO
CJ« ê$n YmaU H$ê$ bmJbo. ào_-^º$s ZgUmè`m bmoH$m§da Vo CgiV AgV.
Ë`m§À`mda {eì`m§Mm ^{S>_ma H$ê$ bmJV. _J Vo bmoH$ Ë`m§Zm doS>m åhmVmam
g_OyZ Xya hmoV AgV.
gmYw-g§Vm§Mm R>md
lr_hmamOm§Mr Vã`oV dma§dma {~KS>o. Vo AmOmar nS>bo H$s ~id§Vamd
^mJdV ho R>mÊ`mhÿZ ~mV_r {_imbr ZgVmZm AmnmoAmn `oV Am{U Ë`m§Mr
godm, Am¡fY-nmUr H$ê$Z Vo ~ao Pmë`mda naV OmV. ^mJdVm§Mo ~amo~a ^mD$,
{_Ì, ZmVodmB©H$ Aer _§S>irgwÕm `oD$ bmJbr. H$moUVrhr {_iH$V ZìhVr
Am{U IM© dmT>V hmoVm. Varhr lr_hmamOm§À`m KamV H$go Mmbm`Mo, ho g_OV
Zgo. ~id§Vamd ^mJdV `m§Zmhr ho ahñ` dmQ>m`Mo.
bmoH$ Amë`mda amoOMm IM© dmT>m`Mm. àn§Mmbm H$m` bmJV Zmhr ?
~id§Vamd JaOoÀ`m dñVy§Mr `mXr H$ê$Z lr_hmamOm§À`mnwT>o R>odrV Voìhm Vo n¡go
JmXrImbyZ KoÊ`mg gm§JV. JmXrImbr JaOoonwaVo n¡go {_iV. ~id§Vamdm§À`m
_ZmV àíZ `oB© H$s JmXrImbr n¡go Hw$Ry>Z `oVmV ? EHo$ {Xder Ë`m§Zr N>S>m
bmdm`Mo R>a{dbo. lr_hmamO CR>ë`mda AmV Jobo, Voìhm ~id§Vamdm§Zr ~¡R>H$
PmSy>Z PQ>Hy$Z gm\$ Ho$br. lr_hmamO naV Amë`mda ~id§Vamdm§Zr gm_mZmMr
`mXr Ë`m§À`mg_moa R>odbr. Voìhm lr_hmamO åhUmbo H$s, “JmXrImbyZ Koo !”
~bd§Vamd åhUmbo, “n¡go ZmhrV. _r AmÎmmM gm\$g\$mB© Ho$br Amho.” Voìhm
lr_hmamO åhUmbo, “nwÝhm ~K.” nm{hbo Va JmXrImbr JaOoMo n¡go {_imbo.
XÎmmon§V {ZamoIoH$a `m§Zmhr AgmM AZw^d Ambm. lr_hmamOm§À`m
Jm{bMmImbr JaOo n w a Vo n¡ g o {_iV AgV. Zì`m KamV Amë`mda
“AZÝ`mpíM¨V`ÝVmo” `m dMZmMm AZw^d {_iy bmJbm. {OVŠ`m n¡em§Mr
JaO Ago, {VVHo$ n¡go EImXm ^º$ lr_hmamOm§À`mg_moa R>odyZ OmV Ago.
~mOmamVyZ IaoXrMo H$m_ XÎmmon§V {ZamoIoH$am§H$S>o hmoVo. Xwgè`m {Xder n§Yam
BVa `mÌm / 63

én`m§Mr JaO hmoVr. BH$S>o KamV XmoZ AmUogwÕm ZìhVo. H$m` H$am`Mo ? na§Vw
Xwgè`m {Xder lr_hmamO OmJo hmoV AmhoV, EdT>çmV OarMo \o$Q>o ~m§Ybobo XmoZ
J¥hñW Ambo Am{U Ë`m§Zr lr_hmamOm§g_moa 15 én`o An©U Ho$bo.
lr_hmamO åhUV H$s, “gmYw-g§Vm§Mm R>md Xodm{XH$m§ZmgwÕm bmJV
Zmhr.”
XohmMr _m`m
~id§Vamdm§Zm H$mhr AS>MU Ambr Va EImÚm _§{XamV {ZJ«hmZo OmD$Z
~gV. VoWrb XodmMm Ñï>m§V hmoB© H$s, “VwPo H$m_ `oWo hmoUma Zmhr. Vy nwÊ`mg
Om.” EH$Xm Vo nwÊ`mVrb {dÇ>bdmS>rÀ`m JUoe _§{XamV OmD$Z XmoZ {Xdg
~gbo. Omon`ªV H$m_ hmoV Zmhr, Vmon`ªV `oWyZ OmUma Zmhr, Agm Ë`m§Zr {ZíM`
Ho$bm. JUoemZo ñdßZmV `oD$Z gm§{JVbo H$s, “VwPo H$m_ `oWo hmoUma Zmhr. Vy
nwÊ`mg Om.” Varhr Vo ASy>Z ~gbo, Voìhm Ag§»` C§Xra n¡Xm Pmbo Am{U Ë`m§Zm
Mmdy bmJbo. eodQ>r Vo lr_hmamOm§H$S>o Jobo. Ë`m§Zr [dMmabo Voìhm ImoQ>oM gm§{JVbo
H$s, “_r R>mÊ`mhÿZ Ambmoo Amho.” lr_hmamO åhUmbo, “ZmpñVH$mbm AmpñVH$
~Z{dUo \$ma _wpîH$brMo Amho. Ë`mbm C§Xrahr nidyZ bmdVmV.” ‹eodQ>r
~id§Vamdm§Zr _mÝ` H$arV åhQ>bo H$s, “Amnë`m narjog Amåhr CVaUma
Zmhr. Amnë`m ghdmgm_wio H$mhr H$amdo, Aer B©î`m© dmQ>Vo, na§Vw Xoh-__Vm
gwQ>V Zmhr” Am{U gd© Jmoï>r gm§JyZ ñdV:Mr MyH$ H$~yb Ho$br. Voìhm lr_hmamO
åhUmbo, “earamMr __Vm XwñVa AgVo. {ZíM`mZo d ào_mZo ^Jd§VmMo Ü`mZ
Ho$ë`mda Y¡`© dmT>Vo. Aä`mgm_wio gd© O_Vo, åhUyZ à`ËZ Ho$bo nm{hOoV.
Voìhm Hw$R>o _wŠH$m_mbm nmohmoMVm `oVo.” ‹
gZ 1902 _Ü`o lr_hmamO gmV-AmR> _{hZo AmOmar hmoVo. godogmR>r
R> m Ê`mhÿ Z ~id§ V amd Ambo hmo V o . AmB© g mho ~ m§ Z m ßbo J Mm Vmn Ambm.
~id§Vamdm§Zmhr ßboJMm Vmn Ambm. Voìhm ~id§Vamd åhUmbo H$s, “_r R>mÊ`mbm
OmVmo.” lr_hmamOm§Zr Ë`m§Zm Wm§~{dÊ`mMm Iyn à`ËZ Ho$bm, na§Vw Vo hÅ> Yê$Z
Jobo. lr_hmamO åhUmbo, “eodQ>r ~id§V naV Jobm. Ë`mMo H$mhr Iao {XgV
Zmhr.” VoM Iao R>abo. XmoZ-VrZ {Xdgm§VM ~id§Vamdm§Mo {ZYZ Pmbo.
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 64

~id§Vamdm§Z§Va bú_Uamd ~mnQ>m§Zm ßboJÀ`m VmnmZo nN>mS>bo.
AmB©gmho~ AmOmar hmoË`mM. lr_hmamO _yiì`mYr_wio h¡amU hmoVo. Ë`mV ~mnQ>
VmnmZo nS>bo. Ë`m§À`m EH$m {_ÌmZo gëbm {Xbm H$s KamV AmUIr H$moUr Zmhr,
Voìhm ~mnQ>m§Zm ßboJÀ`m hm°pñnQ>b_Ü`oM R>odmdo, na§Vw lr_hmamOm§Zr R>UH$mdyZ
gm§{JVbo H$s, “_mPr hmS>o Omon`ªV Cabr AmhoV, Vmon`ªV _r `mbm _maÊ`mgmR>r
hm°pñnQ>b_Ü`o nmR>{dUma Zmhr.” AmB©gmho~ A§Wê$Umda Am{U lr_hmamO
AmOmar; Varhr Vo gm~wXmÊ`mMr Ira d {eam ~ZdyZ ~mnQ>m§Zm ImD$ KmbV.
ghmì`m {Xder Ë`m§Zm dm`y Pmbm. dm`yMm àH$mon Wm§~{dÊ`mgmR>r Vo ~mnQ>m§Zm
Yê$Z ~gbo. Ooìhm ~mnQ>mM
§ r ~m`H$mo d ZmVodmB©H$ JmdmhÿZ naV Ambo, Voìhm Vo
Kar Job.o VoWo Ë`m§Zm nwÝhm dm`w-àH$mon Pmbm. lr_hmamO ñdV: Ë`m§À`m Kar Job.o
~mnQ>mZ§ m ~m§YZy KmVbo hmoV.o lr_hmamOm§Zr Ë`m§Zm _moH$io H$ê$Z Am¡fY nmObo
Am{U Ë`m§À`m H¥$no_i
w o ~mnQ> dmMbo. ~mnQ>mÀ§ `m {ZîR>_o i
w o Ë`m§Zr {Z^mdyZ Zob.o
ZdrZ Ka
lr_hmamO H$g~m noR>oVrb Ka {dHy$Z Zì`m KamV amhm`bm Ambo.
1903 _Ü`o Ë`m§Zr e{Zdma noR>oVrb _o§h|Xio ZmdmMm J¥hñWmH$Sy>Z Ka IaoXr
KoVbo Am{U VoWo amhÿ bmJbo. VoWo EH$ {edmb` hmoVo. Ë`m KamV Xodm{XH$m§À`m d
gmYw-g§Vm§À`m Vg{~ar bmdë`m. Ë`m Vg{~atZm amoO hma KmVbo OmV. lr_hmamO
ñdV: hma V`ma H$arV. \w$bm§gmR>r aVr~ hmoVm. EHo$ {Xder Xwnmar ~mam dmObo
Var \w$bo Ambr ZmhrV. Voìhm H$S>H$ CÝhm_Ü`o lr_hmamO AZdmUr \w$bo
AmUÊ`mg Jobo. \w$bo AmUbr, _mim Ho$ë`m Am{U Ë`m Vg{~atZm KmVë`m. Ë`m
KamV Hw$b-Y_©, Hw$bmMma Am{U CËgd _moR>çm WmQ>mZo gmOao hmoD$ bmJbo. Ka
H$m¡bmê$ hmoVo, N>moQ>o hmoVo. ^º$ Amë`mda {Vi^ahr OmJm CaV Zgo. Ë`mÀ`m
npíM_oH$S>rb OmJm _moH$ir hmoVr. {VMo _mbH$ J§JmYa _oh|Xio `m§Zr Vr OmJm
lr_hmamOm§Zm XmZ åhUyZ XoD$Z Q>mH$br.
lr_hmamO {Z:ñn¥h hmoVo Am{U à{gÕrnmgyZ Xya AgV, na§Vw Ë`m§Mo
gmYwËd AmoiIUmao bmoH$ `oVM AgV. Ë`m doir lr_hmamO Ë`m§Zm ì`mdhm[aH$,
nm¡am{UH$, Ym{_©H$, AmÜ`mpË_H$ BË`mXr {df`m§Mo ahñ` VmgZ² Vmg g_OmdyZ
BVa `mÌm / 65

gm§JV AgV. H$YrH$Yr Vo ^º$m§À`m _yI©nUmda IoH$gV Am{U {eì`m§Mm ^{S>_ma
H$arV. ho IoH$gUo bmoH$m§Zm gwYmaÊ`mgmR>rM Ago. H$YrH$Yr EImXm X§^r Ë`m§Mr
narjm KoÊ`mgmR>r `oB©, Ë`m doir Vo Ë`mÀ`mda amJ H$mT>V. Ë`m§Mm amJ qH$dm
Ë`m§À`m {eì`m `m ^º$m§gmR>r Amerdm©X R>aV.
{eì`m§Mo daXmZ
H$ë`mUMo {^S>o ZmdmMo J¥hñW lr_hmamOm§À`mH$S>o `oV AgV. Ë`m§Mm
XÎmy ZmdmMm _wbJm \$ma {Xdgm§nmgyZ g§J«{hUr_wio AmOmar hmoVm. hmS>m§Mm ZwgVm
gmnim Cabm hmoVm. S>m°ŠQ>am§Zr hmV Q>oH$bo. OJÊ`mMr Amem {XgV ZìhVr.
Ë`mMr AmOr JmoXyVmB© Ho$VH$a `m§Zr Ë`mbm lr_hmamOm§H$S>o KoD$Z OmÊ`mMo R>a{dbo.
Ë`mbm aoëdoVyZ KoD$Z EHo$ {Xder Xwnmar Ë`m lr_hmamOm§À`mnmer Amë`m.
ZwH$VoM Vo OodU H$ê$Z nS>bo hmoVo. JmoXyVmBªZr Ë`m§À`m XmamOdi noT>o, hma d
YmoVamV Jw§S>miboë`m XÎmybm R>odbo. lr_hmamO g§Vmnbo, “‹Vy JmT>d Amhog,
_yI© Amhog. Vwåhr ~m`H$m Xwgè`mbm ~XZm_ H$aUmè`m AgVm. Vy WoaS>r
Pmbrg, _J AŠH$b Jobr H$m` ? Vwbm {dídmg Zmhr. {dídmg AgVm Va BWo
H$embm Ambr AgVrg ? Vy `m _wbmbm AmJJmS>rV ~gdyZ AmUbog. Vy ~mb
hË`mar Amhog.” ~moMH$ Q>m_o Ê`m§Mm _mam hmoV hmoVm, na§Vw JmoXVy mBªMr lr_hmamOm§Mdo a
nyU© {Zð>m hmoVr. Ë`m Ë`m§Mm amJ gmogV am{hë`m. eodQ>r lr_hmamO Jßn Pmbo.
lr_hmamOm§Mr H¥$nm-Ñï>r nS>VmM W§S> nS>boë`m _wbmÀ`m A§JmV C~
`oD$ bmJbr d Ë`mbm JmT> Pmon Ambr. JmoXyVmBªZr lr_hmamOm§Mo ñ_aU H$ê$Z
A§ J mam Ë`mÀ`m H$nmir bmdbm. g§ Ü `mH$min`ª V _w b Jm ~am Pmbm.
lr_hmamOm§À`m {eì`m Ë`m _wbmgmR>r daXmZ R>aë`m.
_oh|Xù`m§Mr OmJm naV
_oh|Xù`m§Zr lr_hmamOm§Zm H$mJX {bhÿZ ~Ii {Xbr hmoVr, `m Jmoï>tMr
Ë`m§Zm K_|S> hmoVr. H$YrH$Yr Vo lr_hmamOm§À`mH$S>o `oD$Z VH©$-{dVH©$ H$arV
~gV. Ë`m§Zm dmQ>V hmoVo H$s OmJm XmZ {Xbr Amho, Voìhm ho X~yZ dmJVrb. na§Vw
lr_hmamO ho ñnï>dºo$ hmoVo. _oh|Xio ho CbQ>gwbQ> Jmoï>r ~mobyZ Amnbm à^md
nmSy> BpÀN>V AgV. EH$Xm Vo åhUmbo H$s, “~«m÷Um§Zm doXm§V emó ho j{Ì`m§Zr
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 66

{eH${dbo.” lr_hmamO åhUmbo H$s, “Vw_Mr ~rOo AewÕ AmhoV, Ë`m_wio
Ago VH©$-Hw$VH©$ gwMVmV.” ho EoHy$Z _oh|Xù`m§Zm An_mZ dmQ>bm Am{U Ë`m§Zr
lr_hmamOm§Zm YS>m {eH$dm`Mo R>a{dbo. Ë`m§Zr {Xbobo XmZ-nÌ a{OñQ>a Ho$bo
ZìhVo. hm _wÔm KoD$Z Vo H$moQ>m©V Jobo. àH$aU hm`H$moQ>m©n`ªV Jobo. _oh|Xio `m§Mm
Xmdm H$m`ÚmZo {gÕ Pmbm. Ë`m§Zm OmJm naV H$aÊ`mMm \¡$gbm Pmbm. bmoH$m§Zm
_oh|Xù`m§Mo dmJUo ~ao dmQ>bo Zmhr, na§Vw _oh|Xù`m§Zm gyS> KoVë`mMm AmZ§X
Pmbm. _mÌ lr_hmamOm§Zm WmoS>rhr {Zamem dmQ>br Zmhr.
EH$m ^º$mZo {dMmabo H$s, “Amnë`mOdi H$Vw©_H$Vw©_² eº$s Amho.
_J {déÕ njmbm YS>m H$m XoV Zmhr ?” Voìhm lr_hmamO åhUmbo, “_r Amnë`m
OrdZmV CÎm_moÎm_ gwIo ^moJbr AmhoV. CËH¥$ï> H$bmH$ma, amOm-_hmamOm `m§Mr
g§JV {_i{dbr Amho. gwImon^moJmgmR>r n¡gm H$_{dÊ`mMm bmo^ hmoVm. Ë`m
ZmXmV Iyn H$ï> Pobbo. {h_mb`mV OmD$Z Vnñ`m Ho$br. EH$m \${H$amH$Sy>Z
{H$_`m {eHy$Z KoVbr, na§Vw M¡Z nS>V ZìhVo. gX²Jwê$ lrñdm_r g_W© `m§À`mOdi
Joë`mda g_mYmZ dmQ>bo. XohmMr __Vm gwQ>mdr åhUyZ H$miOr Z H$aVm ~oYS>H$nUo
_JatZr ^aboë`m S>mohmV CS>r KoVbr, S>m|Jamdê$Z CS>r _mabr, Amnë`mOdirb
{gÕtMr nmaI H$aÊ`mMm à`ËZ Ho$bm. Ooìhm Ago nm{hbo H$s `m_wio Ah§H$ma
dmT>V Amho, Voìhm Ë`m gmoSy>Z {Xë`m Am{U AmVm Xoh-àmaãY ^moJV OrdZ
KmbdrV Amho. _oh|Xù`m§Zr OmJm naV KoVbr, `mMo _bm Xw:I dmQ>V Zmhr. `oWo
Y_©emioMr JaO H$m` Amho ? AZoH$ bmoH$m§Zr _§{Xao ~m§Ybr, AmVm VoWo nmH$moù`m
amhmVmV. Y_©emim ~Z{dë`m, Ë`m CÜdñV Pmë`m AmhoV, åhUyZ `m ^mZJS>rV
nS>Ê`mMr AmVm JaO dmQ>V Zmhr.”
g§Vm§Zm gVmdÊ`mMo dmB©Q> \$i
JëbrV amhmUmao bmoH$ {dZmH$maU lr_hmamOm§da Oi\$iV hmoVo. Ë`m§Zr
H$mhr nmoam§Zm ^S>H$mdyZ lr_hmamOm§Zm Ìmg XoÊ`mMm M§J ~m§Ybm. KmUoaS>çm
{eì`m XoUo, ~m|~m _maUo, KamV Yyi \o$H$Uo, qQ>Jb H$aUo, XadmÁ`mda XJS>
_maUo, Ago CÚmoJ H$arV Vo lr_hmamOm§Zm Ìmg XoD$Z ^S>H$m{dÊ`mMm à`ËZ
H$ê$ bmJbo, na§Vw lr_hmamO OamgwÕm T>ibo ZmhrV. EHo$ {Xder H$mhr ~X_me
KamV Kwgbo. AmaS>mAmoaS>m H$ê$ bmJbo. lr_hmamOm§Zm Ë`m§Zr {eì`m {Xë`m.
BVa `mÌm / 67

{Xdm {dP{dbm. ~mhoaMr _mVr-H$Mam AmUyZ KamV \o$H$bm Am{U Vo {ZKyZ Jobo.
lr_hmamOm§Zr Ë`m§Zm Wm§~{dbo Zmhr Am{U g§Vmnhr XmI{dbm Zmhr. Vo em§VnUo
nmhmV am{hbo. VH«$ma ZìhVr H$s {VañH$ma ZìhVm. na§Vw AmB©gmho~m§Zm amJ Ambm.
Ë`m åhUmë`m H$s, “_mÂ`m KamVrb {Xdm Á`m§Zr {dP{dbm, Ë`m§Zm ^Jd§V
nmhÿZ KoB©b.” nwT>o Ë`m _ñVdmb bmoH$m§Mo Oo nwT>mar hmoVo Ë`m§Mr XwX©em Pmbr,
Hw $ Ur ßbo J bm ~ir nS> b m, H$mo U r OÝ_mMm AmOmar nS> b m, Va Hw $ Ur
B§J«Om§À`m{déÕ H$mañWmZ H$aÊ`mÀ`m JwÝøm_Ü`o gmnSy>Z Vwé§$JmV gS>V
nS>bm. g§Vmbm Ìmg {Xë`m_wio Vo ~a~mX Pmbo.
ì`mdgm{`H$ gmdY{Jar
~id§Vamd ^mJdV d ^S>H$_H$a^Q> {ZdV©ë`mda dmgwAÊUm ^mJdV
Am{U Ë`m§Mo _ohwUo AÀ`wVamd nmZdiH$a ho AmbQy>Z-nmbQy>Z `oD$Z godogmR>r
XmoZXmoZ {Xdg amhmV AgV. X¡{ZH$ d CËgd-gUmdmamMm ~mOma Ë`m§ZmM H$amdm
bmJo. lr_hmamO _mb nmaIyZ KoV, qH$_V {dMmarV, {hemo~ nmhmV Am{U
H$mhr Zm H$mhr Xmof H$mTy>Z Ë`m bmoH$m§À`mda amJmZo VwQy>Z nS>V. BVHo$ H$s Ë`m§Zm
aS>drV AgV. H$Yr Ë`m bmoH$m§Zm dmQ>o H$s n¡-n¡Mm {hemo~ R>odÊ`mgmR>r Amåhr
`oWo am{hbmo AmhmoV H$m` ? Ë`m§À`m _ZmVrb Jmoï> AmoiIyZ lr_hmamO åhUV
H$s, “ì`dhmamV gmdY Agbo nm{hOo. Vwåhr _mPm Aml` KoVbm Amho. _r
bmImo én`o CS>dyZ em§VnUo ~gbmo Amho. ì`dhmam_Ü`o Vw_Mo nwaVo bj Agbo
nm{hOo. hoM bj nmbQy>Z na_mWm©_Ü`o ghOnUo bmdVm `oVo.”
lr_hmamOm§Mo dmËgë`
lr_hmamO Amnë`m bmoH$m§da nwÌdV ào_ H$arV AgV. Vo àË`oH$ {Xder
bmoH$m§Zm ~mobVm-~mobVm OrdZmMo ahñ` g_OmdyZ gm§JV. Ë`m§À`m ImÊ`m{nÊ`mMr H$miOr KoV. AmOmar Agë`mg bj XoV. g§H$Q>m§Mo àg§Jr Ë`m§Mo ajU
H$arV. amÌr PmonÊ`mnydr© ~KV AgV H$s gdmªZm A§Wê$U-nm§Kê$U {_imbo
Amho H$s Zmhr. Zgbo Va ñdV:À`m Im§Úmdarb emb Ë`mbm nm§KaV. Vo Iè`m
AWm©Zo Jwé_mD$br hmoVo. Vo ^º$m§Mo bm¡{H$H$ d nma_m{W©H$ H$ë`mU hmoÊ`mgmR>r
H$miOr KoV.
***
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 68

10. Zm{eH$Mo XÎm_§{Xa
Zm{eH$Mo {dîUwn§V ñ_mV© ho lr~rS>H$a _hmamO `m§Mo {eî` hmoVo. Vo
noÝeZa hmoVo. Ë`m§Mo {_Ì hmoVo Jm¡V_. Ë`m XmoKm§Zmhr Ago dmQ>V hmoVo H$s Zm{eH$mV
XÎm_§{Xa ~m§Ymdo Am{U åhmVmanUr godm H$arV amhmdo. Ë`m§Zr Vo lr_hmamOm§Zm
gm§{JVbo, Voìhm lr_hmamOm§Zr AZw_Vr {Xbr. {dîUwn§Vm§Zm _§{XamMm gd© IM©
H$aUo eŠ` ZìhVo, åhUyZ Ë`m§Zr dJ©Ur Jmoim Ho$br. Jm¡V_ `m§Mr H$mim
am__§{XamOdi ñdV:Mr OmJm hmoVr, Vr Ë`m§Zr {Xbr. nU IM© H$gm nyU©
hmoUma ?
{dîUwn§Vm§Zr nwÊ`mg `oD$Z lr_hmamOm§Zm IMm©Mr AS>MU gm§{JVbr.
Voìhm lr_hmamO§Zr H$O© H$mTy>Z _§{Xa nyU© H$aÊ`mMr Amkm Ho$br. {dîUwn§V ñ_mV©
`m§Zr Ë`m§Zm Zm{eH$bm `oD$Z _yVu ñWmnZ H$aÊ`mMr {dZ§Vr Ho$br. lr_hmamO
Zì`m KamV amhmÊ`mg Amë`mnmgyZ Hw$Ro ~mhoaJmdr OmV ZgV, na§Vw Zm{eH$bm
Jobo Am{U 5-6 _{hZo VoWo amhÿZ lrXÎmO`§Vr H$ê$ZM nwÊ`mV naV Ambo.
Ooìhm lr_hmamO Zm{eH$bm Ambo, Ë`m doir ñdmJV H$ê$Z {dîUwn§V
ñ_mV© åhUmbo H$s, “ho Amnbo _§{Xa Amho. `mMm nyU© ^ma Amnë`mda Amho.”
Voìhm lr_hmamO åhUmbo H$s, “XÎmmMo àmaãY XÎmm~amo~a Am{U _mPo àmaãY
_mÂ`m~amo~a !” _§{XamÀ`m daÀ`m _Oë`mda OmD$Z Ë`m§Zr _wŠH$m_ Q>mH$bm.
lr_hmamO Zm{eH$bm Amë`m_wio ^º$OZ VoWo `oD$ bmJbo. `mM doir
Zm{eH$Mm Hw§$^_oim Ambm. _hmamOm§Mr à{gÕr dmTy> bmJbr Am{U _moR>çm
g§»`oZo bmoH$ Xe©ZmgmR>r `oD$ bmJbo. Oo H$mhr An©U hmoV Ago, Vo gd© lr_hmamO
{dîUwn§V ñ_mV© `m§À`m hdmbr H$arV. lr_hmamOm§Zr nwÊ`mhÿZ `oVmZm 25 én`o.
AmUbo hmoVo. amoO _moR>çm g§»`oZo àgmXmgmR>r bmoH$ `oD$ bmJbo, na§Vw
lr_hmamOm§À`m H¥$no_wio H$Yrhr CUrd ^mgbr Zmhr. gd© gU-CËgd _moR>çm
Zm{eH$Mo XÎm_§{Xa / 69

WmQ>mZo Pmbo. Oo H$O© MT>bo hmoVo Vohr MwH$Vo Ho$bo Jobo. XÎmO`§Vr H$ê$Z lr_hmamO
nwÊ`mbm {ZKmbo Voìhm Ë`m§À`mOdi 25 én`oM hmoVo.
Zm{eH$Mo XÎm_§{Xa V`ma Pmbo, nU AmVm Ë`mÀ`m ì`dñWoMr H$miOr
bmJbr. {dîUwn§V ho d`mod¥Õ Pmbo hmoVo. Ë`m§Zr {dMmabo H$s, “_mÂ`mZ§Va
_§{XamMr ì`dñWm H$er R>odm`Mr ?” lr_hmamOm§Mo à_wI {eî` VoWo hOa hmoVo.
Ë`m§Zr gdmªZm {dMmabo H$s, “Zm{eH$Mo _§{Xa H$moU gm§^miUma ?” H$moUr nwT>o
Ambo Zmhr. Voìhm {dîUwn§Vm§Mo Om_mV Xm_moXa qÌ~H$ Xoenm§S>o nwT>o Ambo Am{U
åhUmbo, “Amnbr Amkm Agob Va H$arZ.” lr_hmamOm§Zr Ë`m§Zm Odi ~gdyZ
KoVbo Am{U nwÌ _mZyZ Ë`m§À`m Vm|S>mV ñdV: gmIa KmVbr. Ë`m§Mo Zmd EH$ZmW
am_M§Ð ~rS>H$a Ago R>odbo Am{U VogwÕm ñdV:bm EH$ZmW ~rS>H$a åhUdy
bmJbo.
Xm_moXa Xoenm§S>o ho AmB©bm ^oQ>Ê`mg \$bQ>Ubm Jobo hmoVo. Ë`m Xaå`mZ
lr_hmamO g_m{YñW Pmbo. Hw$Urhr Ë`m§Zm H$i{dbo Zmhr. dV©_mZnÌmV
dmMë`mda Ë`m§Zm g_Obo. Vo {ZKyZ nwÊ`mbm Ambo, _mÌ Ë`m§Mr Cnojm Pmbr.
Vo \$bQ>Ubm OmD$Z ZmoH$ar emoYy bmJbo. ZmoH$ar {_iV Ago. nU bmoH$ VH«$ma
H$arV H$s hm ImoQ>o Zmd bmdVmo. Vr gwQ>V Ago. Voìhm Vo H§$Q>miyZ EH$ZmWm§À`m
n¡R>Ubm Jobo. VoWo lr_hmamOm§Zr ñdßZ Ñï>m§V {Xbm H$s, “Vy Zm{eH$bm Om.” Vo
VoWo Joë`mZo {dîUwn§V ñ_mV© `mZm AmZ§X Pmbm. Ë`mZm VoWo ZmoH$arhr {_imbr.
Ë`mZr Zm{eH$À`m _§{XamVrb nyOm-nmR> `mMr O~m~Xmar gm§^mibr. {dîUwn§V
ñ_mV© `mZr _§{Xa d gd© dñVy Xm_moXa Xoenm§S>o `m§Mo Zmdo H$ê$Z {Xë`m.
lr_hmamOm§Mo Zmd Ë`m§Zm bmdVm Ambo Zmhr H$maU H$mhr bmoH$m§Zr haH$V KoVbr.
na§Vw Xoenm§S>çm§Zr ñdV:bm lr_hmamOm§Mm dmag _mZbo. Vo _hmamOm§Mo JmoÌ
bmdyZ Ë`m§À`m Hw$bmMmam§Mo nmbZ H$arV hmoVo.
H$mhr {Xdgm§Z§Va {dîUwn§V ñ_mV© d Ë`mMr nËZr `m§Mo {ZYZ Pmbo.
Voìhm Xoenm§S>o \$bQ>Ubm OmD$Z Amnë`m AmB©-~{hUtZm KoD$Z Ambo. XwX£dmZo
Ë`m§Mr nËZr ({dîUwn§Vm§Mr _wbJr) dmabr. Voìhm Ë`mZr J¥hñWml_mMo nmbZ
hmoÊ`mgmR>r d _§{XamMr na§nam Mmby amhmÊ`mgmR>r Xwgao b½Z Ho$bo. Vo _§{XamVrb
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 70

{ZË`-Z¡{_{ÎmH$ nyOm-nmR> `mgmaIo H$m`© `Wmgm§J H$ê$ bmJbo. Ë`m§Mr ~Xbr
Ah_XZJabm Pmbr. Voìhm Ë`m§Zr EH$mbm Vr O~m~Xmar gmondyZ Amnbo H$V©ì`
nyU© Ho$bo. eodQ>r noÝeZ KoD$Z Vo Zm{eH$bm Ambo. Ë`m§Zr XÎm_§{XamMm Q´>ñQ>
~Z{dbm.
Xm_moXa Xoenm§S>o `m§Zr Amnbo H$V©ì` nyU© H$ê$Z gZ 1969 _Ü`o
XohË`mJ Ho$bm. Ë`m§Mo {Ma§Ord S>m°. {XZH$a ndB©bm Am`. Am`.Q>r. _Ü`o ZmoH$ar
H$arV hmoVo. AmVm Vo noÝeZ KoD$Z Zm{eH$bm Ambo AmhoV d _R-_§{XamMr godm
H$arV AmhoV.
***
lr~rS>H$a _hmamO `m§Mr ^{dî`dmUr
1. lr_hmamOm§Zm EH$ ^º$mZo {dMmabo H$s, “XoemÀ`m ñdV§Í`mgmR>r
gmYw-g§V _XV H$arV ZmhrV. _J Amnbm Xoe H$Yr ñdV§Ì
hmoUo eŠ` Amho H$m ? hmoUma Agob Va Ho$ìhm Am{U H$gm ?”
Voìhm lr_hmamOm§Zr {dgmì`m eVH$mÀ`m gwadmVrbmM
gm§{JVbo H$s, “ho B§J«O bmoH$ \$Q>mH$m Z dmOVmM qhXwñVmZ
gmoSy>Z {ZKyZ OmVrb. hrM Am_Mr _XV g_Om.” hr
^{dî`dmUr Iar R>abr.
*
2. lr_hmamOm§Zr Ë`m doir Xwgar ^{dî`dmUr Ho$br hmoVr H$s,
“B§J«O Am_À`m AmnbonUm~amo~a YZ, g§nÎmr d d¡^d {hamdyZ
KoD$Z Jobo, Var AmnU H$Yr Zm H$Yr Vo naV {_idy eHy$.
na§Vw `m B§J«Or amÁ`mV Amnbr XmZV (gË`{Zð>m) AWm©V
Am`©gñ§ H¥$Vr Jobr, Va Vr naV {_i{dUo AeŠ` Amho.”
AmnU AmO `m ^{dî`dmUrMm AZw^d KoV AmhmoV.
Zm{eH$Mo XÎm_§{Xa / 71

11. A{^ÝZ n{Vd«Vm : AmB©gmho~
gm¡. OmZH$s~mB© AmB©gmho~ `m lr~rS>H$a _hmamOm§À`m OÝ_^a Iè`m
AZwJm{_Zr am{hë`m hmoË`m. Ë`m g§nÞ KamÊ`mVyZ Amë`m hmoË`m. Ë`m Ym{_©H$ d
lÕmiy hmoË`m. ~rS>H$a KamÊ`mV Amë`mda Amnë`m gmgy§À`m d nVrÀ`m
AmdS>Ë`m ~Zë`m.
lr_hmamOm§Mr amhUr g§nÎmr {_iob Ver ~XbV Jobr, na§Vw Ë`m§Zr
Amnbm àn§M gm§^miV nVrÀ`m BÀN>oZwgma Ë`mZm gmW Ho$br. lr_hmamO ho
H$Yr ì`mnmamÀ`m {Z{_ÎmmZo Va H$Yr {dbmgmÀ`m AmH$f©Um_Ü`o ~wSy>Z OmV,
na§Vw AmB©gmho~m§Zr ^m§S>U V§Q>m Ho$bm Zmhr. Ë`m J¥hñW-Y_m©Mo nmbZ H$aÊ`m_Ü`o
d Y_©-H$_m©À`m Jmoï>r_Ü`o JH©$ hmoV AgV.
lr_hmamO gX²Jwê§$Mo H¥$nm-nmÌ Pmë`mda g§gmamnmgyZ {daº$ Pmbo.
Ë`m§Zr ñdV:bm Xoh-àmaãYmda gmoSy>Z {Xbo. Voìhm KamV Q>§MmB©Mo MQ>Ho$ ~gy
bmJbo. _J AmB©gmho~ AYyZ_YyZ Amnë`m nVrÀ`m ZmH$V}nUmda g§VmnV.
Varhr Ë`m§Zr àn§M {Z^mdyZ Zobm.
AmB©gmho~m§Zm VrW©-`mÌm \$ma AmdS>V. lr_hmamO Ooìhm Ë`m§Zm
VrW©`mÌogmR>r ZoV, Voìhm Ë`m§Zm AmZ§X dmQ>o. KamVrb gUdma, Ym{_©H$ CËgd,
ho Ë`m _moR>çm AmZ§XmZo gmOao H$arV.
nwÌ-àmár Z Pmë`m_wio Ë`m Xw:Ir AgV. EImXo _yb XÎmH$ KoÊ`mgmR>r
Ë`m Vi_iV AgV, na§Vw lr_hmamOm§Zr Hw$Umbmhr XÎmH$ KoVbo Zmhr. dm_Z
Zmam`U {~~rH$a `m _wbmg lr_hmamO Kar KoD$Z Ambo hmoVo, na§Vw Vmo Adoir
dmabm. AmB©gmho~m§Zr lr_hmamOm§À`m {eî`m§Zm d ^º$m§ZmM Amnbr _wbo _mZyZ
Amnë`m dmËgë`mMm dfm©d Ë`m§À`mda Ho$bm.
AmB©gmho~m§Mo OrdZ lr_hmamOm§Mo MaUr g_{n©V Pmbo hmoVo. Ë`m§Mo
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 72

lr_hmamOm§da {OdmnmS> ào_ hmoVo. lr_hmamO Ooìhm Z gm§JVm KamVyZ {ZKyZ OmV
Voìhm Ë`m§Zm M¡Z nS>V Zgo. lr_hmamO AMmZH$nUo Z_©Xm-n[aH«$_og {ZKyZ Jobo,
Voìhm Ë`m§Mm Vnmg H$arV Ë`m Am|H$maoídabm Joë`m Am{U Ë`m§Mm nmR>bmJ H$arV
n[aH«$_oÀ`m _mJm©da OmD$ bmJë`m. \$ÎmaJra Jmogmdr, Q>oH$S>rdaMm Jmogmdr,
BË`mXr bmoH$m§Zr g_OyV H$mT>ë`mda Ë`m naV `oD$Z Ë`m§Mr dmQ> nmhmV am{hë`m.
lr_hmamO n[aH«$_m AmQ>monyZ Am|H$maoídabm Amë`mMr ~mV_r `oVmM Ë`m
Am|H$maoídabm Joë`m Am{U Ë`m§Zm Kar KoD$Z Amë`m. VgoM Ooìhm lr_hmamO Z
gm§JVm Ami§Xr-Xohÿg Jobo, Voìhm ~mV_r H$iVmM qMMdS>bm Joë`m Am{U
Ë`m§Zm KoD$Z Amë`m.
H$YrH$Yr amoO Ë`m lr_hmamOm§er ^m§S>V. EH$Xm égyZ XodimV OmD$Z
~gë`m. lr_hmamOm§Zr H$mH$mgmho~ {ZamoIoH$a `m§Zm nmR>dyZ ~mobmdbo. Ë`m
Amë`m ZmhrV. Ooìhm Ë`m§Zr {Zamon nmR>{dbm H$s, “Vwåhr Ambm ZmhrV Va _rM
Vwåhmbm Ý`m`bm `oBZ© .” Vo EoH$VmM Ë`m bJ~JrZo CRy>Z åhUmë`m, “ZH$mo, ZH$mo.
`m H$S>H$S>Ë`m CÝhmV Ë`m§Mo nm` ^mOVrb. _rM `oV.o ” Ë`m bJoM naV Amë`m.
AmB©gmho~ `m ^JdmZ {dÇ>b-épŠ_UrÀ`m ^º$ hmoË`m. `m AZÝ`
^º$s_wio Ë`m ñdV:M A{YH$m[aUr Pmë`m hmoË`m. lr_hmamOm§g_doV Zm{eH$bm
aoëdoZo OmVmZm Ë`m§À`m S>ã`mV H$mim-gmdim EH$ {YßnmS> _mUyg lr_hmamOm§Zm
^oQ>Ê`mg Ambm. Ë`m§Zr {dMmabo H$s, “H$m` H$m_ Amho, ~m~m ?” Vmo åhUmbm,
“_r Amnë`mbm ^oQ>m`bm Xm¢S>hÿZ Ambmo Amho.” Vo åhUmbo, “R>rH$ Amho. `o.”
na§Vw Vmo åhUmbm H$s, “_r _mJÀ`m S>ã`mV ~gVmo. AmnUm§g Z§Va ^oQ>oZ.” Vmo
{ZKmbm Va AmB©gmho~m§Zr Ë`mbm Z_ñH$ma Ho$bm. EH$m ^º$mZo {dMmabo H$s,
“Vwåhr H$moUmbm Z_ñH$ma Ho$bmV ?” Voìhm Ë`m åhUmë`m, “{dÇ>bmbm.” bmoH$m§Zr
emoY KoVbm. JXu ZìhVr, na§Vw Vmo {Xgbm Zmhr. àË`j ^JdmZ {dÇ>b Xe©Z
XoÊ`mg Ambm hmoVm Am{U AmB©gmho~m§Zr Ë`mbm AmoiIyZ Z_ñH$ma Ho$bm hmoVm.
AmB©gmho~m§Zr Amnë`m AmË_Yw§X \$H$sa ~Zboë`m nVrMm g§gma OÝ_^a
{Zð>oZo gm§^mibm. Ë`m n{Vd«Vm Am`© órÀ`m AmXe© hmoË`m. gm¡^m½` AgVmZm
lr_hmamOm§À`m nyduM lmdU ewÕ fð>r, eH$$ 1833 (gZ 1911) amoOr
A{^Þ n{Vd«Vm : lrAmB©gmho~ / 73

{df_ÁdamZo nabmoH$s Joë`m. Ë`m§Mm A§Ë`g§ñH$ma lr_hmamOm§Mo CÎmam{YH$mar
AmÊUmgmho~ ~hþVwbo `m§Zr Ho$bm.
lrgX²Jwê$ dmgwXodmZ§V gañdVr D$\©$ lr~m~m _hmamO ghò~wÕo ho
~rS>H$a _hmamOm§Mo {eî`moÎm_ hmoVo. lr_hmamOm§Zr Amnbm AmÜ`mpË_H$ R>odm
lr~m~m _hmamOm§Zm {Xbm hmoVm. ~m~m _hmamO ho AmB©gmho~m§Zm àË`j Amnbr
OÝ_XmÌr AmB© _mZV AgV. Ë`m§Zr Xoh-Ë`mJ Ho$bm, Voìhm ~m~m nwÊ`mV ZìhVo.
Ë`m§Zm nÌmZo H$i{dbo. Voìhm Vo AmB©gmho~ Joë`mÀ`m Xhmì`m {Xder nwÊ`mV
nmohmoMbo. AmB©gmho~ Joë`m_wio lr~m~m _hmamO BVHo$ Xw:Ir Pmbo hmoVo H$s Ë`m
Xw:Im_wio JßnJßn am{hbo. AmB©gmho~m§Zm {Vbm§Obr XoD$Z bmoH$ Ooìhm naV
Ambo, Voìhm ~rS>H$a _hmamOm§Zr gdmªZm OodyZ KoÊ`mg gm§{JVbo. lr~m~m§Zm
Oodm`bm gm§{JVbo. Voìhm Vo åhUmbo, “AmnU AmÎmmÀ`m AmÎmm AmB©gmho~m§Mo
Xe©Z KS>dm, VaM _r OodU KoB©Z.” lr~rS>H$a _hmamOm§Zr VèhoVèhoZo g_OmdyZ
gm§{JVbo, na§Vw Ë`m§Zr _mÝ` Ho$bo Zmhr. eodQ>r lr_hmamO g§Vmnbo, {eì`m§Mm
^{S>_ma H$ê$ bmJbo. Vo amJmdyZ åhUmbo, “_yIm©, _obobm _mUyg naV `oV
Zmhr, EdT>r AŠH$bgwÕm Vwbm Zmhr ?” Varhr ~m~m hÅ> Yê$Z ~gbo. lr_hmamO
amJmdÊ`m~Ôb à{gÕ hmoVo. Varhr Ë`m§Zr BVam§Zm gm§{JVbo H$s, “Vwåhr OodyZ
¿`m. amdgmho~ doS>m Amho. Ë`mÀ`mgmR>r Wm§~y ZH$m.” Vo ñd:hr Oodm`bm Jobo
ZmhrV.
gdmªMo ^moOZ Pmë`mda lr_hmamOm§Zr gm§{JVbo H$s, “AmV {VKm§Mr
nmZo ¿`m Am{U gd©OU ~mhoa `m. _r Ë`mbm Oody KmbVmo.” nmZo _m§S>br Jobr.
Voìhm lr_hmamO amdgmho~m§Zm åhUmbo, “Vwbm AmB©Mo Xe©Z ¿`m`Mo Amho Zm ?
{VÀ`m~amo~a Ooderb Zm ?” lr~m~m _hmamO AmV OmD$Z nmQ>mda ~gbo.
lr_hmamOm§Zr ñd`§nmH$KamMo Xma ~§X Ho$bo Am{U ñdV: ~m~m _hmamOm§MoOdi
~gbo. ~m~m§Zr lr_hmamOm§Mo nm` Yabo Am{U H$idiyZ åhUmbo H$s, “_bm
AmB©gmho~m§Mo Xe©Z KS>dm.” lr_hmamOm§Zm Amnë`m ^moù`m {eî`mMm hÅ> nmhÿZ
J{hdê$Z Ambo. Ë`m§Zr Ë`m§Zm AmqbJZ {Xbo Am{U Hw$admiV åhQ>bo, “amdgmho~
hm _mPm _moVrXmUm Amho. Ë`mMo _Z _bm amIbo nm{hOo.” Am{U Ë`m§Zr
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 74

AmB©gmho~m§Zm hmH$ _mabr. “Ahmo, ho ~Km, Vw_Mm doS>m _wbJm Vw_À`m{edm`
OodV Zmhr. VwåhrM `oD$Z Ë`mbm g_OmdyZ gm§Jm.”
lr_hmamOm§Zr Ho$boë`m AmdmhZm_wio àË`j AmB©gmho~ gJwU ê$n
KoD$Z, OarMr gmS>r ZogyZ Am{U Xm{JZo KmbyZ gOboë`m OJÝ_mVoà_mUo àH$Q>
Pmë`m. Ë`m ~m~m _hmamOm§À`mOdi ~gë`m. Vo Ë`m§À`m nm`m§da Aly T>miy
bmJbo. AmB©gmho~m§Zr Ë`m§Zm Odi KoD$Z d Hw$admiyZ em§V Ho$bo. _J ñdV:À`m
hmVmZo Ë`m§Zm Oody KmVbo. OodU Pmë`mda Ë`m åhUmë`m, “Iwù`m, _oboë`m
_mUgmbm naV ~mobdVm `oVo H$m` ? _J Vy Agm doS>m hÅ> H$m H$aVmog ? _m`m
nm§Kê$Z AkmZmV emoYÊ`mMm VwPm hm hÅ> lrgX²Jwê§$Mr H¥$nm Pmë`mda Vwbm
emo^V Zmhr. n§M_hm^yVmË_H$ hm Xoh H$Yr Zm H$Yr gmoS>mdmM bmJVmo. Ë`mÀ`m
nbrH$S>o AmËå`mMo A{dZmer ê$n Amho. Ë`m_Ü`o Ü`mZ bmd.” Agm CnXoe
XoD$Z Ë`m AÑí` Pmë`m. lr~m~m _hmamOm§Zr lr_hmamOm§À`m nm`r bmoQ>m§JU
KmVbo. Ë`m§Zr Ë`m§Zm CMbyZ {_R>r _mabr Am{U åhQ>bo, “amdgmho~, AmO _r
_mPo gd©ñd Vwbm XoD$Z Q>mH$bo Amho. AmVm AmnUm XmoKm§V Û¡V Cabo Zmhr. VwPm
g§nyU© Ah§H$ma _r KoVbm Amho.”
XohË`mJmZ§Va {ZgJm©Mm AQ>i {Z`_ _moSy>Z AmB©gmho~ Amnë`m `m
_wbmgmR>r gJwU ñdê$nmV àH$Q> Pmë`m Am{U Ë`m§Zr Amnë`m hmVm§Zr _moR>çm
ào_mZo Ë`m§Zm ^a{dbo.
YÝ` Amho ~rS>H$a _hmamOm§Mm H¥$nmiynUm, YÝ` Amho AmB©gmho~m§Mr
dËgbVm Am{U YÝ` Amho lr~m~m ghò~wÕo _hmamOm§Mr ^{º$-^mdwH$Vm.
***

A{^Þ n{Vd«Vm : lrAmB©gmho~ / 75

12. nmhVm `oB© H$go ?
AmB©gmho~m§Zr 1911 _Ü`oo XohË`mJ Ho$bm. Ë`mZ§Va lr_hmamO Amnë`m
bmoH$m§Zm ì`mdhm[aH$ d nma_m{W©H$ CnXoe XoD$ bmJbo. bmoH$m§Zr Amnbr CÝZVr
H$ê$Z ¿`mdr, Ago Ë`m§Zm dmQ>V Ago. `mMr H$miOr Ë`m§Zm eodQ>n`ªV dmQ>V
Ago. H$Yr Vo åhUV H$s, “AmVm Amåhr OmUma.” Va H$Yr Vo åhUV, “am_H¥$îUmXr AdVmar nwéfm§Zmhr Omdo bmJVo, åhUyZ hm Xoh H$Yr Zm H$Yr OmUmaM.”
Amnë`m bmoH$m§Zm AmídmgZ XoV Vo gm§JV, “Vw_Mo OrdZ ì`W© OmUma Zmhr.
{ZíM`mZo, ào_mZo d gmdYnUmZo gd© H$mhr nyU©Ëdmg nmdVo. {dídmgnyd©H$ {ZË`
hiyhiy Aä`mg H$amdm. gd© H$mhr XoUmam Vmo EH$ na_mË_mM hmo`. Ë`mÀ`m{edm`
`m OJmV Xwgao H$mhr Zmhr.”
lr_hmamOm§Zm _yiì`mYrMo OwZo XwIUo hmoVo. Vo Ë`m§Zr Z_©Xm-n[aH«$_oÀ`m
doir EH$m ~«m÷Umbm Xw:ImnmgyZ _wº$ H$ê$Z KoÊ`mgmR>r ñdV:da AmoTdy>Z KoVbo
hmoVo. \$ma `mVZm§_wio Vo Jßn nSy>Z amhmV. H$Yr aº$ dmhÿZ Joë`mda Aeº$nUm
`oB©. eodQ>r-eodQ>r Ë`m§Zm bKdrMm Ìmg hmoD$ bmJbm. _Ü`oM Vo “A§~o,A§~o,
gX²Jwê$, gX²Jwê$,” Aer hmH$ _marV. {X. 31 _mM© 1913 amoOr Vo Km~ao-Kw~ao
Pmbo. gH$mir S>m°. ^mJdV Ambo. Ë`m§Zr Am¡fY nmR>{dVmo Ago gm§{JVbo, Voìhm
lr_hmamO åhUmbo H$s, “Vwåhmbm R>mD$H$ AmhoM H$s Amåhmbm {dXoer Am¡fY
MmbV Zmhr.” S>m°ŠQ>a åhUmbo, “_r nmdS>a nmR>{dVmo. Ja_ nmÊ`m~amo~a ¿`m.”
lr_hmamO AëH$mohmobMo {dXoer Am¡fY KoV ZgV. Vo ^«wHw$Q>r_Ü`o Ü`mZ bmdyZ
nSy>Z am{hbo. _§Jidmar 1ŸE{àb 1913 amoOr (\$mëJwZ dÚ Xe_r, eH$$
1834) Xwnmar ~mam dmOÊ`mÀ`m gw_mamg Ë`m§Mr àmUÁ`moVr AZ§V ~«÷m_Ü`o
{dbrZ Pmbr. Ë`m§Zr H$mhr g§Ý`mg KoVbm ZìhVm, åhUyZ Ë`m§Mm A§Ë`g§ñH$ma
Xwgè`m {Xder Ho$bm Jobm. Ë`m_wio Ë`m§Mo {eî`-^º$JUhr `ooD$ eH$bo. _w§~B©,
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 76

R>mUo, H$ë`mU, Zm{eH$ BË`mXr {R>H$mUm§hÿZhr ^º$ Ambo.
Vo Joë`mMo Hw$Umbm H$iboM Zmhr. H$Yr bmoH$m§Zm Ë`m§Zr åhQbo hmoVo
H$s, “Amåhr Ho$ìhm OmD$. `mMm Vwåhmbm nÎmmgwÕm bmJUma Zmhr.” Am{U
AgoM Pmbo. W|~ gmJamV {_giyZ OmVmo, Voìhm Vmo H$gm ~ao {Xgob ? ‘q~Xy
gmJam {_io, Vmo H$gm ~ao {Xgo?’
lr_hmamOm§Zr XÎmH$ KoVbm ZìhVm, na§Vw AmÊUmgmho~ ~hþVwbo `m§Zm
Amnbm CÎmam{YH$mar _mZbo hmoVo. Vo gZ 1903 nmgyZ lr_hmamOm§À`m godogmR>r
_R>mV amhmV hmoVo. AmÊUmgmho~m§Zr AmB©gmho~m§Mohr A§Ë`g§ñH$ma Ho$bo hmoVo. Ë`m§Zr
lr_hmamOm§Mohr Ho$bo. lr_hmamOm§À`m Z§Va R>rH$ 12 df} _moR>çm H$m¡eë`mZo
lr~rS>H$a _hmamOm§Mm _R> Ë`m§Zr Mmb{dbm. Ë`m§Zr _moR>çm {Zð>oZo nyOm-nmR>
gUdma BË`mXr _R>mÀ`m na§naoà_mUoo Mmb{dbo Am{U gZ 1925 amoOr Amnë`m
gX²Jwê§$À`m nwÊ`{VWr {XderM Xoh R>odbm. Ë`m§Zr nmM {dídñVm§Mo S>rS> Ho$bo.
Ë`m bmoH$m§Zr _R>mMo H$m_ nwT>o Mmby R>odbo. AmVm Zdo Q´>ñQ>r AmhoV. Ë`m§Zr _R>mg
ZdrZ ê$n {Xbo Amho.
***

lram_mZ§X CdmM
earamMr __Vm hr `moJ_mJm©V {d¿Z AmUVo. Vr __Vm
EImÚm {d{eï> _mJm©Zo Xya hmoVo, Ago åhUVm `oV Zmhr. Á`mbm
Omo _mJ© gmo`rMm dmQ>ob, Ë`mZo Vmo ñdrH$mamdm. H$moUË`mhr `_{Z`_m§§À`m ^mZJS>rV Z nS>Vm, Xoh-àmaãY ho ^moJyZM g§n{dbo
nm{hOo. gwI {_imo AJa Xw:IM gmogmdo bmJmo, åhUyZ àmaãY
^moJÊ`mMm hm g§H$ën Ho$bm nm{hOo.

nmhVm `oB© H$g o? / 77

13. YÝ` hm XmVm
lr~rS>H$a _hmamO ho Amnë`m {eî`m§À`m-^º$m§À`m H$ë`mUmMr H$miOr
KoV. H$Yr Vo ào_mZo g_OmdyZ gm§JyZ, H$Yr EImXr Jmoï> gm§JyZ, H$Yr g§VmnyZ,
H$Yr {eì`m XoD$Z, Va H$Yr Ñï>m§V XoD$Z bmoH$m§Zm bm¡{H$H$ d nma_m{W©H$ Jmoï>tMo
ahñ` gm§JV AgV. Vo Amnë`mOdiMo gd© H$mhr XoÊ`mg V`ma AgV. àË`oH$
OU Amnë`m narZo à`ËZ H$ar, na§Vw Ë`m H$gmoQ>rbm CVaUo gmono Zgo. _mÌ Vo
X`miy Amnë`mnarZo bmoH$m§Zm OrdZmMo JyT> gm§JUmao Jwê$ hmoVo.
Xm_moXa Xoenm§S>o
\$bQ>U ({O.gmVmam) `oWrb Xm_moXa qÌ~H$ Xoenm§S>o ho bhmZnUmnmgyZM
lr~rS>H$a _hmamOm§À`m gm{ÝZÜ`mV Ambo. lrXÎmmÌo`m§Mo AdVma Agbobo
AŠH$bH$moQ>{Zdmgr lrñdm_r g_W© `m§Mo EH$ à_wI {eî` harH$mH$m ho {dXohr
gËnwéf \$bQ>Ubm amhmV hmoVo. VoWrb ~mUJ§JoÀ`m nbrH$S>rb VQ>mda Ë`m§Mr
g_mYr Amho. g_mYrÀ`m_mJo harH$mH$m `m§Mr _moR>r Vg~ra Q>m§Jbobr Amho.
Xm_moXa Xoenm§S>o ho bhmZnUr amoO gH$mir g_mYrÀ`m Xe©Zmg OmV AgV d
VoWZy Amnbo {ejH$ ~mim^mD$ {ZamoIHo $a (XÎmmonV§ {ZamoIHo $am§Mo ^mD$) `m§À`mH$S>o
OmV. EHo$ {Xder Xm_moXa hm g_mYrÀ`m Xe©Zmg Jobm. Voìhm VoWrb Vg{~ar_Ü`o
harH$mH$m§À`m EodOr YmoVa Zogbobo d _m§S>r KmbyZ ~gbobo XwgaoM H$moUrVar
gmYw-nwéf {Xgbo. S>moio MmoiyZ Ë`m§Zr nm{hbo Voìhm harH$mH$m {Xgbo. Z_ñH$ma
H$ê$Z _ñVH$ da Ho$bo, Voìhm nwÝhm Vo AZmoiIr nwéf {Xgbo. Ago VrZ-Mma
doim KS>bo. Vo M{H$V hmoD$Z ~mim^mD§$À`m Kar Ambo. ~mim^mD$ ho lr~rS>H$a
_hmamOm§Mo {eî` hmoVo. ZwH$VoM Vo gX²Jwê§$Mo Xe©Z KoD$Z nwÊ`mhÿZ Ambo hmoVo.
~amo~a Ë`m§Zr gX²Jwê§$Mm \$moQ>mo AmUbm hmoVm. Vmo nmhVmM Xm_moXa Xoenm§S>o `mZo
AmoiIbo H$s harH$mH$m§À`m OmJr {Xgbobo hoM Vo gmYy hmoV. Ë`m§Zr ~mim^mD§$Zm
hr Jmoï> gm§{JVbr. ~mim^mD$ åhUmbo, “Aao, ho nwÊ`mMo lram_mZ§X ~rS>H$a
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 78

_hmamO hmoV. VwPm Ë`m§À`mer H$mhr F$UmZw~§Y {XgVmo`. Ë`m§Zr Vwbm ~mobmdbo
Amho, Ago dmQ>Vo. nwT>À`m doir Vy _mÂ`m~amo~a nwÊ`mg `o.”
H$mhr {Xdgm§ Z § V a ~mim^mD$ `m§ À `m~amo o ~ a Xm_mo X a Xo e nm§ S > o ho
lr_hmamOm§À`mH$S>o Jobo. Voìhm Ë`m§Zr _moR>çm ào_mZo Ë`m§Mr Mm¡H$er Ho$br Am{U
{dMmabo, “Vy _mÂ`mH$S>o amhmVmog H$m?” AmB©Mr nadmZJr {_imë`mda Vo
nwÊ`mV lr_hmamOm§À`mH$S>o Ambo. Ë`m§Mo {ejU lr_hmamOm§Zr Ho$bo. _°Q´>rH$
Pmë`mda lr_hmamOm§Zr Ë`m§Mo b½Z Zm{eH$À`m {dîUwn§V ñ_mV© `m§À`m _wbrer
Ho$bo. Ë`m§Zr Xm_moXabm Amnbm _wbJm _mZbo. Ë`mMo Zmd EH$ZmW am_M§Ð
~rS>H$a Ago R>odbo. nwT>o {dîUwn§V ñ_mV© `m§Zr Zm{eH$bm XÎm_§{Xa ~Z{dbo.
Voìhm Ë`mMr O~m~Xmar lr_hmamOm§Zr Xm_moXa Xoenm§S>o `m§Zm gmon{dbr.
EH$Xm Xm_moXa Xoenm§S>o ho \$bQ>Ubm Jobo hmoVo, BVŠ`mV BH$S>o nwÊ`mV
lr_hmamO g_m{YñW Pmbo. Xm_moXan§Vm§Zm H$moUr H$i{dbo Zmhr. d¥ÎmnÌmVyZ
Ooìhm hr ~mV_r {_imbr, Voìhm Vo nwÊ`mbm YmdV Ambo. Ë`m§Zr {dMmabo H$s,
“_bm H$m H$i{dbo Zmhr ?” Voìhm VoWrb bmoH$ åhUmbo H$s, “Vwåhr H$moU ?”
lr_hmamOm§À`m nwÊ`mVrb _R>mV Xm_moXan§Vm§Zm H$moUVohr ñWmZ Cabo
Zmhr. AmB©-~{hUr-nËZr `m g§nyU© Hw$Qw§~mMr O~m~Xmar Ë`m§À`mda hmoVr Am{U
CnOr{dHo$Mo H$moUVohr gmYZ ZìhVo. H$moR>o ZmoH$ar {_imbr Va bmoH$ VH«$ma H$arV
H$s hm ImoQ>o Zmd bmdVmo`, ZmoH$ar gwQ>o. ÌmgyZ Vo EH$ {Xdg lrg§V EH$ZmW
_hmamOm§À`m n¡R>Ubm Jobo. Vo lrEH$ZmW _hmamOm§À`m KamOdi Pmonbo AgVmZm
amÌr ñdßZ nS>bo. lr_hmamOm§Zr ñdßZmV `oD$Z gm§{JVbo H$s, “dooS>onUm H$ê$
ZH$mog. Zm{eH$bm Om. gd© H$mhr R>rH$ hmoB©b.”
lr_hmamOm§À`m Amkoà_mUo Xm_moXan§V Zm{eH$bm Ambo. {dîUwn§V ñ_mV©
`m§Zm AmZ§X Pmbm. Ë`m§Zm Zm{eH$mV ZmoH$arhr {_imbr. _J Ë`m§Zr VoWo {~èhmS>
Ho$bo. Vo {Zð>mnyd©H$ XÎm_§{XamV godm H$ê$ bmJbo.
gZ 1925 lr_hmamOm§Mr nwÊ`{VWr Ambr. Xm_moXa Xoenm§S>o `m§Zm
lr_hmamOm§Zr ñdßZmV `oD$Z gm§{JVbo H$s, “`mdfu nwÊ`mV _mPr nwÊ`{VWr
gmOar hmoUma Zmhr. Voìhm Vy `oWoM Zm{eH$_Ü`o H$a. Xm_moXa Xoenm§S>çm§Zr
Zm{eH$bm nwÊ`{VWr Ho$br. _hmàgmX Pmbm. nwÊ`mÀ`m _R>mg H$i{dbo. gd©OU
M{H$V Pmbo, H$maU nwÊ`{VWrÀ`m {XderM AmÊUmgmho~ ~hþVwbo H¡$bmgdmgr
YÝ` hm XmVm / 79

Pmbo hmoVo. Ë`m_wio VoWo nwÊ`{VWr H$aVm Ambr Zmhr. hr Jmoï> Xoenm§S>çm§Zm Hw$Ur
H$i{dbr ?
`m doir AmUIr EH$ {dbjU Jmoï> KS>br. nwÊ`{VWrgmR>r Iyn bmoH$
Ambo. ~mOmamVyZ CYma _mb AmUyZ XwßnQ> ^moOZ ~Zdmdo bmJbo. H$mhr
{XdgmZ§Va XwH$mZXma CYmargmR>r Ambm. n¡gm Hw$Ry>Z AmUm`Mm ? Xm_moXa Xoenm§S>o
`m§À`m _ZmV Ambo H$s, “lr_hmamOm§À`m AmkoZo ì`dñWm Ho$br hmoVr, AmVm
VoM nV amIVrb,” Ago åhUyZ Ë`m§Zr lr_hmamOm§À`m JmXrdarb MmXa PQ>H$br
Va ~mdrg ê$n`o Xhm AmUo nS>bo. `oD$Z ~gboë`m XwH$mZXmambm CYmar {dMmabr
Va Ë`mZo ~mdrg én`o Xhm AmUo CYmar Agë`mMo gm§{JVbo. CYmar XoD$Z
Q>mH$br. lr_hmamOm§Mr brbm Xwgao H$m` ?
Xoenm§So `m§Mm _wbJm amhþb
Xoenm§S>o `m§Mm _moR>m _wbJm amhþb hm 5-6 dfm©Mm AgVmZmM dmabm.
Vmo ~S>~S>çm d hÅ>r hmoVm. Vmo dma§dma AmOmar nS>o. EHo$ {Xder amÌr 10 dmOVm
Ë`mZo hÅ> Yabm H$s, “_wabrYa H¥$îUmMo {MÌ hdo.” hr 1930 À`m nyduMr Jmoï>
Amho. Ë`m H$mir drO ZìhVr. amÌr 7-7Ÿ&& bmM XwH$mZo ~§X hmoV AgV. Ë`mbm
VèhoVèhoZo gm§JyZ nm{hbo,” na§Vw Vmo hÅ> Yê$Z AmoaSy> bmJbm. Voìhm Ë`mbm
{dMmabo H$s, “EdT>çm amÌr {MÌ Hw$R>o {_iUma ?” Vmo åhUmbm, “J§JoH$mRr
{_iob.” Xm_moXa Xoenm§S>o VoWo Jobo. VoWo EH$ _mUyg {Xdm bmdyZ {MÌo {dH$V
~gbm hmoVm. {MÌ {dH$V KoVë`mda Ë`mbm {dMmabo H$s, “BVŠ`m amÌr Vy
EH$Q>m H$gm H$m` ~gbm Amhog ?” Vmo åhUmbm, “Hw$UrVar `oD$Z gm§{JVbo
hmoVo H$s {MÌ {dH$V KoÊ`mgmR>r Hw$UrVar `oB©b, Vmon`ªV Wm§~.” Ë`m N>moQ>çm
amhþb_Ü`o ho OmUÊ`mMr eº$s H$moRy>Z Ambr hmoVr ? `mÀ`m_mJo lr_hmamOm§Mr
brbm hmoVr H$m` ?
Zm{eH$À`m XÎm_§{XamV Hw$Ur nwÊ`mhÿZ Ambm H$s amhþb lr_hmamOm§À`m
à_mUo doMH$ {eì`m§Mm ^{S>_ma H$am`Mm. {eì`m XoVmZm Ë`mMr bH$~
lr_hmamOm§À`mgmaIr Agm`Mr. EH$Xm Xm_moXan§Vm§Zr Ë`mbm {dMmabo, “eodQ>r
Vy H$moU Amhog Var H$moU?” Vmo åhUmbm, “Amåhr H$moUrhr Agy. Vwbm H$m`
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 80

\$aH$ nS>Vmo` ?” AmOmanUmV EHo$ {Xder Ë`mZo XÎmmÀ`m nmXwH$m AmUÊ`mg
gm§{JVë`m d Ë`m Amnë`m öX`r Yê$Z àmU gmoS>bm.
{XZH$a Xoenm§S>o
Xm_moXa Xoenm§S>o ho H$mer-`mÌoÀ`m doir _wbmgmR>r H$mer-{dídoídambm
Zdg ~mobbo hmoVo, Ë`mà_mUo gZ 1931 _Ü`o Ë`m§Zm _wbJm Pmbm. Ë`mMo Zmd
{XZH$a D$\$© {dídZmW Ago R>odbo. Ë`mbm “^mD$” Agohr åh>UV AgV. Zdg
\o$S>Ê`mgmR>r Ë`mMr _w§O H$merbm OmD$Z H$aÊ`mV Ambr. _w§OrÀ`m doir Ooìhm
A§VanmQ> Yabm, Voìhm Xm_moXan§Vm§Zm {Xgbo H$s {edqbJmgh àË`j lr~rS>H$a
_hmamO C^o AmhoV.
`mM {XZH$abm 1941 _Ü`o _moR>m Vmn Ambm. Vmo XmoZ {Xdg ~oewÕ
hmoVm. dS>rb Xm_moXan§V Cemer ~gyZ On H$arV hmoVo. amÌr XmoZÀ`m gw_mamg
XodKamVrb \$moQ>mo_YyZ lr_hmamOm§Zr àH$Q> hmoD$Z Amnbm COdm hmV Ë`mÀ`m
S>moŠ`mda R>odbm Am{U Vo {XgoZmgo Pmbo. {XZH$a bJoM ewÕrda Ambm. ñdßZmV
Ë`mbm EH$ AmH«$mi-{dH«$mi Xodr Amnbm O~S>m ngê$Z {JiyZ Q>mH$m`bm
Ambr Amho, Ago {Xgbo. EdT>çmV lr_hmamOm§Zr `oD$Z {VMm hmV nH$S>bm.
Ë`mM doir {XZH$a ~am hmoD$ bmJbm.
AT>i lÕm
XÎmmo n § V {Zamo I o H $a `m§ À `m~amo ~ a _w H w § $ X _mo K o ho g w Õ m go d o g mR> r
lr_hmamOm§À`mOdi amhmV AgV. Zm{eH$À`m amOÐmohmÀ`m H$mañWmZmÀ`m
IQ>ë`mV nmobrg _wHw§$X _moKo `m§Zm nH$Sy>Z KoD$Z Jobo. Ë`m doir {ZamoIoH$a VoWo
ZìhVo. naV Amë`mda Ooìhm Ë`m§Zm g_Obo Voìhm Vo Km~abo H$s, “AmVm
nmobrg _bmhr nH$Sy>Z ZoVrb d _mê$Z-~XSy>Z hdm Vmo O~m~ KoVrb.” Ë`m§Mr
AdñWm nmhÿZ lr_hmamO åhUmbo H$s, “VwPo _Z AñdñW Amho, Voìhm Vy MmaAmR> {Xdg _w§~B©bm Om.” Vo _w§~B©bm Amnbo {_Ì ^mJdVm§À`mH$S>o Jobo. H$mhr
{Xdgm§Z§Va ~m~mgmho~ H$d} `m§Zm H$ibo H$s lr_hmamOm§À`mda nH$S> dm°a§Q>
{ZKmbo Amho. Ë`m§Zr hr ~mV_r lr_hmamOm§Zm OmD$Z H$i{dÊ`mg gm§{JVbo.
{ZamoIoH$a _w§~B©hÿZ nwÊ`mg Ambo. Vo gai lr_hmamOm§À`m Kar Z OmVm Ë`m§Mo
YÝ` hm XmVm / 81

^º$ Agboë`m AmÊUmgmho~ Jwáo `m§À`mH$S>o Jobo. Voìhm Jwáo åhUmbo, “_r
g§Ü`mH$mir lr_hmamOm§À`mH$S>o Jobmo hmoVmo. Ë`m§Zr EH$ Jmoï> gm§{JVbr H$s EH$m JmdmV ^JdmZ {edmMo _§{Xa hmoVo. EH$ lr_§V _mUyg VoWo `oD$Z
{ed{b§JmMr fmoS>emonMma nyOm H$ar. Ë`mZ§Va Xwnmar ~mamÀ`m gw_mamg EH$
JwamIr Vm|S>mV nmUr KoD$Z `oB©. Vmo nyOm H$mTyZ Q>mH$s. Myi {edqbJmda Q>mHy$Z
‘e§§^mo ha ha’ Aer Amamoir XoD$Z {ZKyZ OmB©. EH$Xm nmd©VrZo {edmbm
{dMmabo, “Vwåhmbm KmUoaS>çm Jmoï>r AmdS>VmV. Vmo lr_§V _mUyg Vw_Mr Mm§Jbr
nyOm H$aVmo, nU Vwåhr Ë`mÀ`mda àgÞ hmoV Zmhr. Vmo JwamIr Vm|S>mVbr Myi
Vw_À`mda Q>mH$Vmo, Varhr Vwåhr Ë`mbm {ejm H$arV Zmhr.” Voìhm {ed åhUmbm,
“_r \$º$ ewÕ Jmoï>rM ñdrH$maVmo, ho H$mhr {Xdgm§VM Vwbm nQ>ob.”
H$mhr {XdgmZ§Va Vmo lr_§V _mUyg nyOogmR>r Ambm, BVŠ`mV _§{Xamda
JS>JS>mQ> Pmbm. dê$Z XJS> nSy> bmJbo. _§{Xa nS>Uma `m ^rVrZo Vmo _mUyg
niyZ Jobm. Xwnmar ~mam dmObo Voìhm Vmo JwamIr Ambm. nwÝhm JS>JS>mQ> hmoD$Z
_moR>o XJS> nSy> bmJbo. Ë`mbm dmQ>bo H$s, “{edqbJ \w$Q>bo Va _r CÚm Hw$UmMr
nyOm H$aUma d H$er H$aUm ? H$mhrhr Pmbo Va ho dmM{dbo nm{hOo.” Ago
åhUyZ Vmo {edqbJmbm H$dQ>miyZ nSy>Z am{hbm. Jmoï> nwar Pmë`mda lr_hmamO
åhUmbo, “{Zð>m Aer Agmdr.”
AmÊUmgmho~m§Mo EoH$ë`mda {ZamoIoH$am§Zm C_Jbo H$s lr_hmamOm§Zr hr
Jmoï> _mÂ`mgmR>r gm§{JVbr Amho. Vo lr_hmamOm§À`mH$S>o Ambo Am{U Ë`m§Zm
dm°a§Q>Mr ~mV_r gm§{JVbr. lr_hmamOm§Zr em§VnUo Mhm KoVbm Am{U åhUmbo,
“Am_Mo H$m` ? BWo amhm`À`mEodOr Vwé§JmV amhÿ.” ~mV_r ^`§H$a hmoVr, na§Vw
Vo OamgwÕm S>J_Jbo ZmhrV. Hw$Umbm H$mhrM Pmbo Zmhr. _wHw§$X _moKo hohr {ZXm}f
gwQ>bo. AT>i {Zð>mM _Zwî`mbm g§H$Q>mVyZ ~mhoa H$mT>Vo.
J§Jy~mB©Mr Jwé{Zð>m
Zm{eH$bm lrZmam`U _hmamO Mm§XmoaH$a ZmdmMo _moR>o {gÕ-nwéf hmoVo.
Vo JmoXmdarÀ`m Vramda {dXohr Z½ZmdñWoV nSy>Z AgV. J§Jy~mB© ZmdmMr EH$
H$bmd§VrU Ë`m§Mr {eî`m hmoVr. Vr amoO Ë`m§À`mnmer `oD$Z Ë`m§Zm Mm§Jë`m
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 82

JmbrÀ`mda ~gdr Am{U Vmg^a Amnë`m JmoS> AmdmOmV Ë`m§Zm ^{º$nXo
EoH$dr.
EHo$ {Xder Zm{eH$Mm B§J«O H$boŠQ>a Amnë`m _È>>_~amo~a ZXrH$mR>r
{\$am`bm Ambm. VoWo Z½ZmdñWoV nS>bobo lrZmam`U _hmamO Ë`mbm {Xgbo.
Ë`mZo Ë`m§Zm Zm{eH$nmgyZ Xya Hw$R>oVar ZoD$Z R>odÊ`mMm hþHy$_ {Xbm. lrZmam`U
_hmamOm§Zm VoWyZ hbdyZ Mm§Xmoarbm ZoD$Z R>odÊ`mV Ambo. Amnë`m Jwê$À`m
{ZË` Xe©Zmg J§Jy~mB© _wH$br. _J Vr Amnë`m `O_mZm~amo~a Q>m§½`mVyZ Xa
Jwédmar Mm§Xmoarbm OmD$ bmJbr Am{U VoWo Ë`m§Mr godm H$ê$ bmJbr. Ë`m§Zr
{VMr VèhoVèhoZo narjm KoVbr. H$Yr Vo {VÀ`m _m§S>rda ~gV, VoWoM em¡M
H$arV. J§Jy~mB© _moR>çm ^º$sZo Ë`m§Zm ñdÀN> H$ê$Z ~gdr d nXo EoH$dr.
EH$Xm lrZmam`U _hmamO `m§Zr {Vbm {dMmabo H$s, “Vy Am_À`m_mJo
H$m bmJbr Amhog ? Vwbm H$m` hdo ?” Vr åhUmbr H$s, “_bm Amnbm g§J
hdm.” ho EoH$VmM _hmamOm§Zr {Vbm OmoamZo Wmo~mS>rV _mabr. Ë`mgaer Vr
~oewÕ Pmbr. {VMm `O_mZ nmUr AmUÊ`mg Ymdbm, Voìhm _hmamOm§Zr Ë`mbm
hmV Yê$Z ~g{dbo d åhQ>bo, “{VMm VwPm g§~§Y g§nbm. hdo Va godm H$a. CÚm
`mM doir hr ewÕrda `oB©b.” _hmamOm§À`m Amkoà_mUo Vmo {Vbm KoD$Z Zm{eH$bm
Jobm Am{U {VMr godm H$ê$ bmJbm.
Vo lrZmam`U _hmamO Mm§XmoaH$a ho g_m{YñW Pmë`mda lr~rS>H$a
_hmamO EH$Xm Zm{eH$bm Ambo hmoVo. Ë`m§À`m Xe©ZmgmR>r J§Jy~mB© XÎm_§{XamV
Ambr. lr_hmamOm§Zr {Vbm gm§{JVbo H$s, “J§Jy~mB©, _r Omon`ªV BWo Amho,
Vmon`ªV amoO àgmXmbm `oV Om.” Ë`m§À`m Amkoà_mUo Vr amoO `oV Ago Am{U
^moOZ Pmë`mda lr_hmamOm§MoOdi ~gyZ nmZ-V§~mIy ImD$Z OmV Ago.
EHo$ {Xder lr_hmamO OodUmZ§Va Amnë`m bmoH$m§Zm åhUmbo, “Vwåhr
{dMmaVm H$s na_mWm©_Ü`o Amåhr nwT>o H$m OmV Zmhr? `m AmO Vwåhmbm
XmI{dVmo !” gd©OU VoWo Jobo, Ë`m doir {ZamoIoH$ahr hmoVo. J§Jy~mB© nmZ ImD$Z
V§~mIy$ Vm|S>mV Q>mH$V hmoVr, EdT>çmV lr_hmamOm§Zr {dMmabo, “J§Jy~mB©,
Mm§Xmoarbm Jobm hmoVm H$m` ?” ho EoH$VmM {Vbm aSy> H$mogibo. ñ\§w$XV Vr åhUmbr,
YÝ` hm XmVm / 83

“Mm§XmoarV AmVm H$m` ImH$ am{hbr Amho ?” _Z Amdaë`mda S>moio nwgyZ Vr
{ZKyZ Jobr. _J lr_hmamOm§Zr bmoH$m§Zm gm§{JVbo H$s, “~Km, ho H$go Jwéào_.
Ooìhm Jwê§$Mo Zmd EoH$VmM aSy> H$mogibo, VoìhmM na_mWm©V nmD$b nwT>o nS>ob.”
‹Ah§H$mamMo AÞ
lr_hmamO Ooìhm Zm{eH$À`m XÎm_§{XamV hmoVo, Voìhm amoO EImXm ^º$
Z¡doÚ H$arV Ago. EHo$ {Xder JmoS>~mobo ZmdmÀ`m EH$m J¥hñWmMm Z¡doÚ hmoVm.
Ë`m§Mo dS>rb ~§Yy àË`j lrñdm_r g_WmªMo {eî` hmoVo. Ë`m§Zm K_|S> hmoVr H$s _r
àË`j ñdm_r g_WmªMm {eî` Amho, _J `m ~rS>H$a _hmamOm§À`m_Ü`o {deof
H$m` Amho ?” Ë`m§À`m _ZmV hm ^md OmJm hmoVmM lr_hmamO OUy ñdV:erM
~moby bmJbo. Vo H$moUmer Var ~mobV Agë`mMo OmUdV hmoVo. Ë`m§Zm Hw$UrVar
OodÊ`mg _ZmB© H$arV hmoVo. lr_hmamO åhUV hmoVo, “Vmo AmnbmM Amho. ^moOZ
KoVë`mZo H$m` hmoUma ?” lr_hmamO VH©$ H$arV hmoVo, na§Vw Ë`m§Zm ^moOZ
H$aÊ`mnmgyZ Hw$UrVar namd¥Îm H$arV hmoVo. eodQ>r Ë`m§À`m Vm|Sy>Z CX²Jma ~mhoa
nS>bo, “hm _mÂ`m N>mVrda ~gbm Amho. _bm CRy> XoUma Zmhr.”
^moOZmMr V`mar Pmbr. JmoS>~mobo Ë`m§Zm ~mobmdÊ`mg Ambo; na§Vw
lr_hmamOm§Mr hþS>hþS>r H$_r hmoV ZìhVr. _J Vo åhUmbo, “_bm OodVm `oUma
Zmhr. Vwåhr OodyZ ¿`m. hdoM Agob Va Z¡doÚmMo WmoS>ogo XyY AmUm.” Vo KmoQ>^a
XyY KoD$Z Pmonbo. àË`j lrñdm_r g_WmªZr Ë`m§Zm AS>{dbo hmoVo Am{U gX²Jwê§$Mr
Amkm Ë`m§Zm _mZmdr bmJbr, Ago dmQ>V hmoVo. JmoS>~mob|À`m ImoQ>çm Ah§H$mam_wio
Ë`m§Mo AÝZ KoÊ`mg gX²Jwê§$Zr lr_hmamOm§Zm namd¥Îm Ho$bo.
_m§{ÌH$ \$H$sa
lr_hmamO Zm{eH$bm hmoVo, Voìhm EHo$ {Xder gH$mir Jƒrda C^o
hmoVo. Imbr añË`mdê$Z EH$ \$H$sa OmV hmoVm. lr_hmamOm§Zm nm{hë`mda Vmo
nm` _mJo-nwT>o H$arV Wm§~y bmJbm. Ë`mZr Ë`mbm da ~mobm{dbo. Hw$UrVar {dMmabo
H$s, “\$H$sa gmho~, Vw_À`mOdi H$mhr _§Ì-V§Ì Agë`mg XmIdm.” Ë`mda
Vmo åhUmbm, “‹Vy H$m` ~ƒm Amhog. Vwbm H$m` XmIdm`Mo ? ~m~m ~KV AgVrb
Va XmIdrZ.” lr_hmamOm§Zr gm§{JVë`mda Ë`mZo EH$m H$moè`m H$mJXmda nopÝgbrZo
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/84

H$mhrVar {b{hbo d Vmo Imbr O{_Zrda R>odbm. Ë`mda é_mb PmHy$Z H$mhr _§Ì
åhQ>bo Am{U é_mb H$mTy>Z KoVbm. _J Vmo H$mJX ZmMVZmMV bmoH$m§À`mH$S>o OmB©
Am{U naV {\$ao, Ago ~è`mM doim Pmbo. na§Vw Vmo H$mJX Ë`m bmoH$mZm ñne©
H$ê$ eH$bm Zmhr.” eodQ>r Vmo \$H$sa lr_hmamOm§Zm åhUmbm, “Am_Mr OmXy
Vw_À`mgmR>r Zmhr.” Am{U Ë`mZo Ë`mZm gbm_ Ho$bm. lr_hmamOm§Zr Ë`mbm
H$mhr n¡go XoD$Z nmR>dyZ {Xbm. Voìhm Vo åhUmbo, “Vmo H$mJX Oa Hw$Umbm
{edbm AgVm Va Ë`mMr _waHw§$S>r dibr AgVr.” Ë`mZr Amnë`m à^mdmZo
\${H$amMr OmXy Hw$MH$m_r H$ê$Z Q>mH$br hmoVr.
O§Jbr _hmamO
nwÊ`mV O§Jbr _hmamO ZmdmMo {gÕnwéf hmoD$Z Jobo. AmO OoWo O§Jbr
_hmamO añVm Amho, VoWo nydu XmQ> O§Jb hmoVo d Ë`m_Ü`o Vo amhmV hmoVo. Ë`m_wio
Ë`m§Mo Zmd O§Jbr _hmamO Ago nS>bo. EHo$ {Xder lr_hmamO VoWo Jobo. O§Jbr
_hmamOm§Zr Ë`m§Mr narjm KoÊ`mgmR>r _§Ì \w§$H$bm, Ë`mgaer lr_hmamOm§Mo g§nyU©
eara AmIS>yZ Jobo. Vo VoWoM AmS>do hmoD$Z Amnbo AmamÜ` _méVrMo ñ_aU H$ê$
bmJbo. amÌr JmT> Pmonr OmD$Z gH$mir CRy>Z ~gbo. O§Jbr _hmamO gH$mir
Ë`m§Zm nmhÿZ M{H$V Pmbo d Ë`m§Zr em~mgH$s {Xbr. VoìhmnmgyZ Vo lr_hmamOm§Mm
AmXa H$ê$ bmJbo.
Xe©ZmgmR>r ^º$m§Zm ~mobmdUoo
R>mÊ`mbm Ho$edamd Jwáo ZmdmMo lr_hmamOm§Mo {eî` hmoVo. lr_hmamO
g_m{YñW hmoÊ`mnydu VrZ {Xdg JwßË`m§À`m ñdßZmV Ambo. Vo åhUmbo, “ Vwbm
Xe©Z hdo Zm ? `o, _r Mmbbmo.” ‹Jwáo `m§Zr Ë`m ñdßZmH$S>o bj {Xbo Zmhr.
Xwgè`m {Xder VgoM ñdßZ nS>bo. Varhr Ë`m§Zr bj {Xbo Zmhr. {Vgè`m
{Xder nwÝhm ñdßZ nS>bo; Voìhm Ë`m§Zr nwÊ`mH$S>o Ymd KoVbr. AgmM AZw^d
lr_Vr JmoXyVmB© Ho$VH$a `m§Zmhr Ambm. Ë`m§À`m ñdßZmV `oD$Z lr_hmamO åhUmbo,
“_r {ZKmbmo, Vy ~gyZ H$m Amhog ?” ‹
\${H$amMo CX²Jma
lr_hmamOm§Mr ImbmdV Mmbobr AdñWm nmhyZ XÎmmon§V {ZamoIoH$a
YÝ` hm XmVm / 85

{d_ZñH$ Pmbo. Ë`m doir Zm{eH$Mo AdYyV ~m~m nwÊ`mV Ambo hmoVo. Ë`m§Zm
^oQy>Z _Z em§V H$aÊ`mgmR>r {ZamoIoH$a Jobo, na§Vw Ë`m§Mr ^oQ> Pmbr Zmhr. añË`mV
EH$ \$H$sa ^oQ>bm. Vmo åhUmbm H$s, “‹VwÂ`m ~m~m§Zr ~ao Ho$bo. {nH$bobo \$i
Vw_À`mgmR>r PmS>mda {H$Vr H$mi amhmUm a? Aëbm g~ Hw$N> AÀN>m H$aZodmbm
h¡Ÿ& ” ‹Ë`mMo ~mob EoHy$Z {ZamoIoH$am§À`m _Zmbm g_mYmZ bm^bo.
~§Jmbr gmYy
lr_hmamO Ooìhm Zm{eH$bm hmoVo, Voìhm Ë`m§À`mH$S>o EH$ ~§Jmbr gmYy
`oV AgV. Vo AH$am-~mam dmOVm `oV Am{U VoWoM OodV AgV. Vo CÝ_Zr
AdñWoV amhmV AgV. Ë`m§À`m nmZmV Oo dmT>bo OmB© Vo gd© EH$Ì H$ê$Z Vo ImV
AgV Am{U Cï>r nÌmdi g_moa amhUmè`m Jmogmì`mÀ`m XmamV \o$H$V AgV. Vmo
AmoaS>m`Mm, {eì`m Úm`Mm. Ë`mMm AmZ§X KoV d ZŠH$b H$arV Vo {ZKyZ OmV.
A§Jmda H$Yr \$º$ b§JmoQ>r Agm`Mr, Va H$Yr qMÜ`m, H$Yr Zdo YmoVa, eQ>© d
H$mo Q > Ago . Vo {gÕ-nw é f hmo V o , na§ V w do S > g anUm YmaU Ho $ bo b m hmo V m.
lr_hmamOm§À`mH$S>o Amë`mda _mÌ Vo Jßn AgV. Ë`m§À`mg_moa ~S>~S> Ho$ë`mda
Ooìhm lr_hmamO Jßn ~gÊ`mg gm§JV, Voìhm JwS>¿`mV S>moHo$ IwngyZ VmgZ²Vmg
Jßn ~gV AgV. H$Yr Xwnmar `oV, Va H$Yr g§Ü`mH$mir. lr_hmamO \$i, noT>o
Oo Agob Vo Ë`m§Zm XoV. g§Ü`mH$mir A§Yma ngê$ bmJbm H$s Vo dZmV {eê$Z
{XgoZmgo hmoV Am{U `moJmä`mg H$arV. lr_hmamO _moR>çm ào_mZo Ë`m§Mr Mm¡H$er
H$arV. Vo Amnë`m {eî`-^º$m§Zm åhUV H$s, “Xod Vw_À`mgmR>r `oWo Ka ~gë`m
Aem nwéfmbm KoD$Z `oVmo.”
ajUH$Vm© Jwê$
XÎmmon§V {ZamoIoH$a (X. b. {ZamoIoH$a) ho lr_hmamOm§Mo {Zð>mdmZ {eî`
hmoVo. Vo {ZîUmV dH$sb hmoVo. Ë`m§Zm S>m°ŠQ>a qH$dm H$mH$mgmho~ Agohr åhUV. Vo
Ë`m H$miMo ~r.E., Eb²Eb². ~r. hmoVo. {ejUmgmR>r Vo Amnbo {_Ì ^mJdV
`m§À`mH$S>o R>mÊ`mbm Jobo hmoVo. Ë`m§Zr Aä`mgmgmR>r ^mS>çmMr Imobr KoVbr
hmoVr. XwX£dmZo Ë`m§À`meoOmar Mmoar Pmbr Am{U {ZamoIoH$am§À`mda g§e` KoVbm
OmD$ bmJbm. nmo{bgm§Zr `oD$Z Ë`m§Mr Mm¡H$er Ho$br. Vo Km~ê$Z Jobo H$s AmVm
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 86

nmobrg _maVrb. Ë`m amÌr Ë`m§Zm ñdßZ nS>bo H$s EH$ gmn Ë`m§À`m_mJo `oV
Amho Am{U Vo niV AmhoV. EdT>çmV EH$ _mUyg H$mRr KoD$Z Ambm Am{U
Ë`mZo gmnmbm nidyZ bmdbo. Vmo _mUyg ew^« YmoVa Zogbm hmoVmo Am{U Ë`m
YmoVamMmM EH$ ^mJ A§Jmda KoVbm hmoVm.
nwT>o XÎmmon§V {ZamoIoH$a ho ^mJdV `m§À`m~amo~a lr_hmamOm§À`mH$S>o
Jobo, Voìhm Ë`m§Zm {Xgbo H$s ñdßZmVrb gmnmbm nidyZ bmdUmao hoM J¥hñW
AmhoV. Ë`mnydu Ë`m§Zr lr_hmamOm§Zm H$Yrhr nm{hbo ZìhVo. Ë`m_wio à^m{dV
hmoD$Z Vo Ë`m§Mo ^º$ ~Zbo. Ë`m§Zr gZ 1902 _Ü`o am_Zd_r {Xder lr_hmamOm§Mm
AZwJ«h KoVbm Am{U ñdV:bm {ZðoZo Ë`m§À`m MaUr gmon{dbo. EbEb. ~r.
Pmë`mda lr_hmamOm§À`m Amkoà_mUo Ë`m§Zr _w§~B©À`m EH$m hm`ñHy$b_Ü`o g§ñH¥$V
{ejH$mMr ZmoH$ar Ho$br. Z§Va Ë`m§À`mM gm§JÊ`mdê$Z Vo ZmoH$ar gmoSy>Z
lr_hmamOm§ À `m Aml`mbm Ambo . lr_hmamOm§ À `m H$R> m o a {eñVr_Ü`o
Amnë`mH$Sy>Z Jwé-godm H$er KS>Uma ? ÑT {Zð>m hr H$mhr WÅ>m Zmhr, `m
H$miOrV AgVmZm EH$m amÌr Ë`m§Zm ñdßZmV `oD$Z EH$m gmYyZo CnXoe {Xbm
H$s, “Jwégodm _moR>r H$R>rU Jmoï> Amho. gmn Ooìhm {~imV {eaVmo, Voìhm Ë`mMr
eonQ>r Yê$Z AmnU AmoT>m`Mm à`ËZ H$ê$ bmJbmo H$s eonQ>r VwQ>ob; nU Vmo
~mhoa `oUma Zmhr. _ZmV EdT>m ÑT> {ZíM` Agob Va Jwégodm KS>ob.” XÎmmon§V
Jwê§$Mr godm H$ê$ bmJbo. Ë`m§À`mH$S>o ~mOmamMo H$m_ Ago. IaoXr_Ü`o lr_hmamO
H$mhr Zm H$mhr Xmof H$mTy>Z BVH$s AmJ nmIS>V H$s aSy> H$mogio, na§Vw Amnë`m
{Zð>o_wio XÎmmon§V lr_hmamOm§Mo bmS>Ho$ Pmbo hmoVo. lr_hmamOm§ZrM Ë`m§Mo {ddmh
d J^m©YmZ ho g§ñH$ma Ho$bo. b½Zm_wio XÎmmon§Vm§Mr O~m~Xmar dmT>br. ZmoH$ar
Zmhr, {_iH$V Zmhr. gd© gmoSy>Z niyZ Omdo, Ago Ë`m§Zm dmQy> bmJbo. amÌr
Ë`m§Zm ñdßZ nS>bo H$s Vo nwÊ`mÀ`m Vwier~mJoVrb am__§{XamV Jobo AmhoV
Am{U am_mg_moa àË`j lr_hmamO C^o AmhoV. Xwgè`m {XdgmnmgyZ Vo
lr_hmamOm§Mr Amkm KoD$Z lram_mÀ`m Xe©Zmbm OmD$ bmJbo.
XÎmmon§V {ZamoIoH$a amÌr lr_hmamOm§Zm {dS>m Hw$Q>y>Z XoV AgV. EHo$
{Xder Ë`m§À`m _ZmV {dMma Ambm H$s g§V EH$ZmW _hmamO Amnbo Jwê$
YÝ` hm XmVm / 87

lrOZmX©Zñdm_r `m§Zm {dS>m Hw$Qy>Z XoV AgV Am{U Ë`m§Mr {nH$XmUr {nD$Z
Q>mH$sV AgV. _mPm EdT>m A{YH$ma Zmhr, na§Vw Oa lr_hmamO Amnë`m _wImVrb
{dS>m XoVrb Va _r ImB©Z. XÎmmon§Îmm§À`m _ZmVrb {dMma lr_hmamOm§Zr AmoiIbm.
Vo åhUmbo, “Hw$R>o EH$ZmW Am{U Hw$R>o Vy. Ho$ë`m{dZm ~mobUo ì`W© Amho. ”
lr_hmamO C{eam OmJo Pmë`mda Xwnmar gw_mao 11 dmOVm ~¡R>H$sda
`oV AgV. Voìhm nyOm Pmë`mda Cabobr \w$bo Ë`m§À`mg_moa R>odbr OmV. Vo Ë`m
\w$bm§À`m _mim AmodyZ EImÚm XodmÀ`m Vg{~arg KmbÊ`mg gm§JV. EHo$ {Xder
nyOoZ§Va \w$boM Cabr ZmhrV, Voìhm Ë`m§Zr H$UoarMr \w$bo AmUÊ`mg gm§{JVbo,
Ë`mda XÎmmon§V åhUmbo, “_r Jobmo hmoVmo, na§Vw AmVm VoWo \w$bo ZmhrV.” lr_hmamO
åhUmbo, “Ogo gm§{JVbo, Vgo H$a.” eodQ>r XÎmmon§V VoWo Jobo, Va {T>JmZo \w$bo
{_imbr. YmoVamV KoD$Z `mdr bmJbr. lr_hmamO åhUmbo, “H$m`, \w$bo ZìhVr
Zm ? AmVm H$moRy>Z Ambr ? AgoM AgVo. Ooìhm ^Jd§V XoB©b Voìhm BVHo$ XoB©b
H$s KoD$hr eH$Uma Zmhrg.” nwT>o XÎmmon§V {ZamoIoH$a ho nmobrg àm°{gŠ`wQ>a Pmbo.
^Jd§VmZo Ë`m§Zm ^anya {Xbo.
EH$Xm XÎmmon§V {ZamoIoH$a `m§Zm _bo[a`m Pmbm Am{U Vmn nwîH$i {Xdg
`oV am{hbm. \$ma Aeº$nUm Ambm. Aeº$ pñWVrV Vo H$mhr bmoH$m§À`m~amo~a
am_Zd_rgmR>r nwÊ`mg {ZKmbo. dmQ>oV Xohÿbm OmÊ`mMo R>abo, na§Vw XÎmmon§Vm§Mm
Vmn MT>bm. Ë`m§Zr Amnë`m~amo~aÀ`m _§S>itZm nwT>o nmR>{dbo Am{U ñdV:
lrg§V VwH$mam_ _hmamO `m§À`m {Zdm©U-ñWmZr OmD$Z ~gbo. àH¥$Vr {~KS>br.
Ë`m§Zm dmQy> bmJbo H$s AmVm _r _aVmo`, BVŠ`mV AmdmO Ambm H$s, “_aUma
Zmhrg. H$_©-^moJ ^moJV Amhog.” hm gX²Jwê$ ~rS>H$a _hmamO `m§Mm AmdmO
hmoVm. H$maU Amgnmg Hw$Urhr ZìhVo. Jwé{Zð>m ÑT> Agob, Va Hw$R>ohr Jwê$Mo
H¥$nm-N>Ì {_iVo d Vo AmídñV H$aVo.
XÎmmon§V {ZamoIoH$a `m§Zr Amnë`m XmoZ nwVÊ`m§Mr _w§O Ami§Xrbm H$am`Mo
R>a{dbo. Vo EH$m nwamo{hVmH$S>o CVabo, na§Vw XmoZ {Xdgm§Zr EH$mXer `oV hmoVr
åhUyZ Ë`mZo lrZ¥qgh gañdVr (lrñdm_r g_WmªMo {eî`) `m§À`m _§{Xamg_moarb
Y_©emioV Ë`m§Zm AmUyZ gmoS>bo. Voìhm XÎmmon§Vm§Zr Ami§XrMo lrZ¥qgh gañdVr
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 88

`m§Zm àmW©Zm Ho$br H$s, “AmÎmmn`ªV Amåhr lrkmZoída _hmamOm§À`m Aml`mg
hmoVmo, AmVm Amnë`m Aml`mg Ambmo AmhmoV.” ‹Xwgè`m {Xder Ë`m§À`m 2-3
dfm©À`m _wbrbm gS>Hy$Z Vmn Ambm. S>m°ŠQ>a åhUmbo, “H$emMm Vmn Amho, ho
H$iV Zmhr.” Ë`m§Zm ñdV:bmhr \$ma Vmn MT>bm. Ë`m Jw§JrV AgVmZm Ë`m§Zm
EoHy$ Ambo H$s, “Ami§Xr_Ü`o Xwgè`m H$moUmMmM A{YH$ma Zmhr.” EoH$VmM
Ë`m§Zm Amnbr MyH$ H$iyZ Ambr. Vo lrkmZoídam§À`m g_m{Y_§{XamV Jobo Am{U
nyOm H$ê$Z Ë`m§Zr j_m-`mMZm Ho$br. ~ñg, Ë`m§Mm Am{U Ë`m§À`m _wbrMm Vmn
nmM {_{ZQ>m§V CVabm. gX²Jwê$§Zr XÎmmonÎmm§Mr MyH$ gwYmabr.
EH$Xm {S>g~| aÀ`m gwÅ>r_Ü`o XÎmmonV§ gX²Jêw $À`m godgo mR>r d gm{ÞÜ`mgmR>r
nwÊ`mbm Ambo. Vo gX²Jwê§$Mr ~¡R>H$ ñdÀN> H$ê$ bmJbo. XmoZ-Mma {XdgmZ§Va
Ë`m§Zm H$mhr {d{MÌ Agm AZw^d `oD$ bmJbm. ~¡R>H$ gm\$ H$aVmZm Amig
`oD$ bmJbm Am{U _Zm_Ü`o Xodm§Zm KmUoaS>çm {eì`m `oD$ bmJë`m. Vo ~oM¡Z
Pmbo. `m {d{MÌ AdñWoV Ë`m§Zr naV OmÊ`mMo R>a{dbo. lr_hmamOm§Mr Amkm
{_imbr d Vo naV {ZKmbo. OmVmZm lr_hmamOm§Zm Z_ñH$ma H$am`bm Jobo, Va Vo
åhUmbo, “Xwê$Z Z_ñH$ma H$a, _mPo nm` {edy ZH$mog.” ‹_Ü`amÌr aoëdo hmoVr.
JmS>rV XÎmmonVm§Zm Sw>bH$s Ambr. Ë`m§Zm {Xgbo H$s EH$ H$mimHw$Å> nwéf Ë`m§À`m
earamVyZ ~mhoa nS>bm d WmoS>m doi Odi C^m amhÿZ AÑí` Pmbm. Ë`m
jUmnmgyZ Ë`m§Mo _Z ñdÀN> Pmbo. Ë`m§À`m _ZmV `oUmè`m dmB©Q> Jmoï>r gX²Jwê§$À`m
H¥$noZo Zmhrem Pmë`m.
{Zð>m hdr, _J gX²Jwê$ Amnë`m {eî`mbm gd© g§H$Q>m§VyZ dmM{dVmo.
BVa gmYy
lr~rS>H$a _hmamOm§Mm AÜ`mË_mVrb A{YH$ma VËH$mbrZ Zm{eH$Mo
{XJ§~a `moJr, Jmonmi~m~m, eoJmdMo JOmZZ _hmamO, gmoZJraMo ZmZH$ _hmamO,
^wgmdiMr Imbå_m, nbygMo Ym|S>r~wdm, {eaS>rMo gmB©~m~m, Zm{eH$Mo
AdYyV~m~m, _m¡bm~m~m, Í`§~Ho$ídaMo Ohm{JaXma~m~m BË`mXr gmYw-gËnwéf
_mZV AgV. lr_hmamOm§Mm EImXm {eî` Ooìhm `m§À`m Xe©Zmg OmB©, Voìhm
Ë`m§À`m Vm|Sy>Z `oV Ago H$s, “VwPm XmVm YÝ` Amho.” ‹
***
YÝ` hm XmVm / 89

14. JwUgmJa Jwê$
^JdmZ lrXÎmmÌo`mMo AdVma, AŠH$bH$moQ>Mo {Zdmgr lrñdm_r g_W©
`m§Mo {eî`moÎm_ n. ny. lram_mZ§X ~rS>H$a _hmamO ho AdVmar nwéf hmoVo. Y_©½bmZr Xya H$aÊ`mgmR>r, gmYw-g‚mZm§À`m ajUmgmR>r Am{U ^º$sMm CÝ_of
XmI{dÊ`mgmR>r ^Jd§V hm Amnë`m {d^yVtgh gJwU M[aÌ àH$Q> H$aVmo. AZoH$
MTCVma `m§Zr ^abobo Am{U AZoH$ d¡{eîQ>çm§Zr n[anyU© Agbobo lr_hmamO
`m§Mo M[aÌ A{ÛVr` hmo`. Ë`m§Mo M[aÌ nmhÿZ Ago dmQ>Vo H$s, “Za H$ao Vmo Za
H$m Zmam`U ~ZVm h¡ &” Ë`mÀ`m_Ü`o Oo AZ§V JwU hmoVo, Vo _Zwî`mg_moa AmXe©
R>odVmV. har hm AZ§V Amho. Ë`mÀ`m H$Wmhr AZ§V AmhoV. lr~rS>H$a _hmamO
`m§À`m gJwU M[aÌmVrb H$mhr à_wI d¡{eîQ>ço g_OyZ KoVë`mg göX` ^º$m§Zm
bm^Xm`H$ R>aob.
ì`{º$Ëd
lr_hmamO ho C§M, gS>nmVi ~m§Ü`m§Mo d Jm¡a dUm©Mo hmoVo. S>moio nmUrXma
hmoVo. Ë`m§Zm nmhUmam AmnmoAmn à^m{dV hmoV Ago. Vo aoe_r C§Mr dóo KmbV.
nmJmoQ>o, H$moQ> d YmoVa Agm nmofmI. AÎmam§Mm Ë`m§Zm em¡H$ hmoVm. Aem à^mdr
ì`{º$_ÎdmZo g§nÞ Agbobo lr_hmamO Ooìhm _moR>_moR>çm bmoH$m§À`m_Ü`o OmV
qH$dm amOm-_hmamOm§À`m Xa~mamV OmV, Voìhm Amnë`m JmoS> ~mobÊ`mZo d
dmH²$MmVw`m©Zo gdmªÀ`m AmH$f©UmMo H|$Ð ~ZV AgV. gd© Ë`m§Zm _mZ XoV. Ë`m§À`m
~mobÊ`mV hmñ`-{dZmoXm§Mrhr nmIa Ago.
Ooìhm Ë`m§Zr \${H$ar~mUm ñdrH$mabm, Voìhm Vo gd© Jmoï>tMm Ë`mJ H$ê$Z
~mOybm Pmbo. Amnbm gd© WmQ>_mQ> gmoSy>Z XoD$Z \$º$ EH$m YmoVamda CKS>o amhÿ
bmJbo. YmoVamMm gmoJm Amnë`m Im§Úmda qH$dm S>moŠ`mda KoV AgV. Varhr
Amnë`m à^mdr ì`{º$Ëdm_wio d Amnë`m A§JÀ`m eº$s_wio ^º$OZ _J Vmo
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 90

Jar~ Agmo H$s lr_§V, gmYy-g§Ý`mgr Agmo H$s J¥hñW-gd©OU à^m{dV hmoV
AgV.
BVHo$M H$m` qhò neygwÕm X~yZ OmV. Z_©Xm-n[aH«$_oÀ`m doir EH$
^`§H$a dmK Ë`m§À`m VrúU ZOao_wio {~MHy$Z {ZKyZ Jobm. Z_©XoÀ`m S>mohmV
Ë`m§Zr CS>r KoVbr Voìhm {h§ò _Jar Ë`m§À`m OdigwÕm {\$aH$ë`m ZmhrV.
Am|H$maoídamÀ`m AmogarV n§M_wIr ZmJmZo Ë`m§Zm {diIm KmVbm, na§Vw Ë`m§Zr
“Om” Ago åhUVmM Vmo Jßn {ZKyZ Jobm. ^mbM§Ð nd©VmÀ`m (Xohÿ) nm`Ï`mÀ`m
OwÝ`m {ed_§{XamVrb H$mim ZmJ, Vo VoWo OmVmM VoWyZ {ZKyZ Jobm. Z_©Xm
{H$Zmè`mÀ`m {ÌeybnmUrÀ`m O§JbmV Ooìhm añVmM g_OV ZìhVm, Voìhm EH$Xm
bm§S>½`mZo Ë`m§Zm dmQ> XmI{dbr.
Am¡Xm`©
lr_hmamOm§À`m _ZmV \$ma CXmaVm hmoVr. Ë`m§À`m Kar AZoH$ Am{lV
`oV. Ë`m gdmªMo Vo ào_mZo nmbZ H$arV. Hw$R>o ~mhoaJmdr Jobo H$s ^oQ>-dñVy AmUyZ
gdmªZm dmQy>Z Q>mH$V. Ë`m doir Oa H$moUr hOa Zgob Va Ë`mMr dñVy amIyZ
R>odV. Ë`m§À`m Am¡Xm`m©V g_Ñï>r hmoVr.
AZoH$ ^º$-{eî` Ë`m§À`mH$S>o godogmR>r qH$dm Xe©ZmgmR>r `oV. Ë`m
gdmªMo `mo½`àH$mao Am{VÏ` hmoV Ago. amÌr PmonÊ`mnydr© lr_hmamO gdmªZm
A§Wê$U-nm§Kê$U {_imbo Amho H$s Zmhr ho nmhmV AgV. lr_hmamOm§Zr bmImo
én`o {_i{dbo Am{U CXma _ZmZo CS>{dbo. b. J. ~mnQ> ho ßboJZo AmOmar hmoVo
Am{U Ë`mM doir AmB©gmho~hr A§WéUmda nS>ë`m hmoË`m. ñdV: lr_hmamOhr
AmOmar AgVmZm CRy>Z {eam, Ira ~ZdyZ ~mnQ>mZ§ m ImD$ KmbV. Ho$dT>o ho Am¡Xm`©.
Ë`m§Zr Amnë`m Kar H¥$îUm {~drH$a, Xm_moXa Xoenm§S>o, AmÊUmgmho~
~hþVwbo, {ZamoIoH$a `m§gma»`m bmoH$mZm AmUyZ R>odbo hmoVo. Ë`m§Zr Xm_moXa Xoenm§S>o
d XÎmmon§V {ZamoIoH$a `m§Mm {ddmh WmQ>mV H$ê$Z {Xbm. gX²Jwê$ lr_hmamOm§À`m
Am¡Xm`m©bm gr_m ZìhVr.
_mV¥^ºs
lr_hmamO ho _mV¥^º$ hmoVo. Vo AmB©Mm eãX H$Yr _moS>V ZgV. Ë`m§Zm
JwUgmJa Jwê$ / 91

Mm§Jë`m KaÀ`m _wbr gm§JyZ Amë`m hmoË`m, na§Vw Ë`m§Zr AmB©À`m ng§VrÀ`m
_wbrerM b½Z Ho$bo. Vo Amnë`m bmoH$m§Zm gm§JV AgV H$s, “AmB©-d{S>bm§À`m
godo_wio ^Jd§V àgÝZ hmoVmo. ^º$ nw§S>{bH$mÀ`m _mV¥-godo_wio nm§Sw>a§J àgÞ
Pmbm.”
Ym{_©H$Vm
lr_hmamO \$ma Ym{_©H$ hmoVo. Hw$bmMma, nyOm, nmR, A{^foH$, bKwéÐ,
CËgd BË`mXr Vo _moR>çm ào_mZo gmOao H$arV. ^mbM§Ð S>m|JamÀ`m nm`Ï`mer
Agboë`m {ed_§{XamVhr Ë`m§Zr ~«m÷Um§H$Sy>Z bKwéÐ H$a{dbm. KamV nyOmnmR> ~«m÷Um§H$Sy>Z hmoV Ago, na§Vw lr_hmamO ñdV: Amnë`m hmVmZo _mim Jw§\y$Z
Xodm§À`m Vg{~ar§Zm KmbV AgV. AÞ-g§Vn©Um{df`r Ë`m§Zm \$ma AmñWm hmoVr.
Ë`m§À`mH$S>o Amboë`m ^º$-{eî`m§gmR>r ^moOZmMr ì`dñWm hmoVr. AZoH$ gUmdmar
_hmn«gmX hmoV Ago. Zm{eH$À`m XÎm_§{XamÀ`m ñWmnZoMo doir AZoH$ {Xdg
_hmàgmX Mmbbm hmoVm.
~mø AdS>§~amnojm _ZmVrb Ym{_©H$Vog _moR>r _mZV AgV. _ZmV
^{º$^mdZm Zgob, Va H$moUVohr Ym{_©H$ H¥$Ë` åhUOo {Zìdi H$dm`V Amho,
Ago Vo _mZrV AgV. d¡am½` YmaU Ho$ë`mZ§Va Ë`m§Zr hrM Iar Ym{_©H$Vm
~mUdbr. doXm§Mo ajU H$aUmè`m ~«m÷Um§Zm Vo nyÁ` _mZrV.
^º$dËgbVm
lr_hmamO Amnë`m {eî`m§À`m-^º$m§À`m H$ë`mUmMr Zoh_r H$miOr
KoV. Ë`m gd©OUm§Zr Eo{hH$ d nma_m{W©©H$ H$ë`mU gmÜ` H$amdo åhUyZ Ë`m§Zm
ì`mdhm[aH$ ~maH$mdo g_OmdyZ gm§JV. ~mOmamV _mb H$gm IaoXr H$amdm ?
Ë`mMr nmaI H$er H$amdr ? KmgmKrg H$er H$amdr ? gmÜ`m ^mOrMrgwÕm
IaoXr H$aVmZm H$moUVr H$miOr ¿`mdr, BË`mXr gd© Jmoï>r Vo g_OmdyZ XoV. `mV
MyH$ Pmë`mg amJmdyZ {eì`m§Mm ^{S>_ma H$arV. AJXr Ë`mbm aS>drV AgV.
Amnë`m bmoH$m§Vrb AdJwU d Xmof nmhÿZ Ë`m§Zm g§Vmn `oB©.
Amnë`m {eî`m§À`m ImÊ`m-{nÊ`mda Ë`m§À`m {dlm§Vrda Vo bj XoV.
Amnë`m bmS>Š`m {eî`m§Mm, lr~m~m_hmamO ghò~wÕo `m§Mm hÅ> nyU© H$aÊ`mgmR>r
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 92

Ë`m§Zr nabmoH$s Joboë`m AmB©gmho~m§Zm gmH$ma àH$Q> Ho$bo. ^º$m§gmR>r Vo Jwé_mD$br
hmooVo. Vo Ago gX²Jwê$ hmoVo H$s, Á`m§À`m {df`r _hmË_m H$~ram§Zr åhQ>bo Amho
H$s, Jwé Hw$åhma grI Hw§$^ h¡, J‹T> J‹T> H$m‹T>¡ ImoQ>Ÿ&
^moJr-Ë`mJr : gr_m Amobm§Sy>Z Agr_
Amnë`m A§J _ohZVrZo d Z{e~mZo lr_hmamOm§Zr Y§ÚmV bmImo én`o
{_i{dbo. Ë`m§À`m S>moŠ`mV n¡gm {_i{dÊ`mMm bmo^ {eabm hmoVm, na§Vw Oo
H$mhr {_i{dbo Vo _ohZVrZo Am{U àm_m{UH$nUo {_i{dbo, Hw$UmMm {dídmgKmV
H$ê$Z Zìho. gam\$mMm Am{U gwJ§YrMm Y§Xm Ho$bm. EdT>oM H$m` {H$_`mgwÕm
{_i{dbr. BVH$m gd© n¡gm M¡Z H$aÊ`mV CS>dyZ {Xbm. Vo åhUV AgV H$s,
“_r Ago ^moJ KoVbo AmhoV H$s Vwåhr Ë`m§Mo dU©Z H$Wm-H$mX§~è`mVhr dmMbo
Zgob.” ZmM-JmUo BË`mXtMo em¡H$ Ho$bo Am{U OrdZmMm AmZ§X {_i{dbm.
Ë`m_wio {_imbobr ~XZm_r ghZ Ho$br Am{U Ðì`m^mdmMo Xw:IgwÕm ^moJbo.
na§Vw gX²Jwê§$Mr H¥$nm bm^VmM Vo `m gdmªnmgyZ Xya hmoD$Z \$H$sa ~Zbo.
Jwê§$Zr gm§JVmM gmoZo ~Z{dÊ`mMr {H$_`m{Jarhr gmoSy>Z {Xbr. OoWo ^moJm§Mr
gr_m JmR>br hmoVr, VoWo Ë`mJmMrgwÕm JmR>br. VoWohr Ë`m§Zm {IÝZVm dmQ>br
Zmhr H$s MS>\$S> OmUdbr Zmhr. \${H$ar_Ü`ohr Vo a_yZ Jobo. VoWohr Yw§X hmoD$Z
EH$m YmoVam{Zer AmË_mZ§XmV _½Z hmoD$Z Jobo. Oo YmoVa ZogV hmoVo, Ë`mVboM
AY} nm§KaV AgV. Z_©Xm-n[aH«$_o_Ü`o Vo ^yH$-VhmZ, W§S>r-D$Z gmogV am{hbo.
H$moUVrhr VH«$ma Zmhr. ~oM¡Zr Zmhr. Ë`mJm_Ü`ogwÕm Vo hÔ gmoSy>Z ~ohÔ ~Zbo,
gr_m Amobm§Sy>Z Agr_ Pmbo. ^moJmVyZ Ë`mJr, amJmVyZ {damJr, _mohmVyZ {Z_m}hr
~ZÊ`mg OamgwÕm Ë`m§Zm doi bmJbm Zmhr. _hmR>{JUr _m`oMo ~§YZ Ë`m§Zr
EH$m PQ>Š`mV VmoSy>Z Q>mH$bo Am{U gd© gmoS>ë`mda Ë`m§Zr H$Yr _m`obm Odi
{\$aHy$ {Xbo Zmhr.
_mohmMo jU
lr~rS>H$a _hmamO `m§À`m OrdZmV Ooìhm Mm§Jbo g§nÞ {Xdg hmoVo,
Voìhm Vo _mohm_Ü`o Sw>§~V am{hbo. n¡emÀ`m _ñVr_Ü`o ^moJgwÕm ^moJbo. ~XZm_r
ghZ Ho$br, na§Vw gX²Jêw $§ Mm AZwJh« hmoVmM Ë`m§Zr ghOmghOr _mohmÀ`m Omù`mVyZ
JwUgmJa Jwê$ / 93

ñdV:bm _wº$ H$ê$Z KoVbo. Z_©Xm n[aH«$_oÀ`m doir EH$m _h§VmÀ`m AË`§V gw§Xa
_wbrZo Ë`m§Zm _§Ì-de H$aÊ`mMm à`ËZ Ho$bm. Ë`m§À`mer b½Z H$aÊ`mMr BÀN>m
XmI{dbr. ñdV:bm Am{U Amnë`m {nË`mMm g§nÝZ _R> Ë`m§À`m MaUr g_{n©V
H$aÊ`mMr V`mar XmI{dbr, na§Vw lr_hmamO T>ibo ZmhrV. Ooìhm Vo Ami§Xrbm
kmZoída _mD$brÀ`m Xe©Zmg Jobo, Voìhm EH$m AqZÚ gw§XarZo Am{VÏ`
ñdrH$maÊ`mMr {dZ§Vr Ho$br. AemMàH$mao Xohÿ_Ü`ogwÕm àëhmX ZmdmÀ`m
_mUgmÀ`m Xwgè`m ~m`H$moZo Ë`m§À`mda _mo{hZr Q>mH$Ê`mMm à`ËZ Ho$bm, na§Vw
lr_hmamO {ZÛªÛ am{hbo. {damJr OrdZ ñdrH$maë`mZ§Va H$m{_ZrMr H$m_Zm
Ë`m§Zm ñne© H$ê$ eH$br Zmhr. J¥hñWml_mV amhÿZhr Ë`m§À`mnmer Agbobm
_Zmo{ZJ«h hm Ë`m§À`m M[aÌmg AË`wƒ {eIamda ZoD$Z R>odVmo.
AXå` gmhg
H$moUVohr AmìhmZ C^o R>mH$bo H$s lr_hmamOmVrb AXå` gmhg àH$Q>
hmoB©. {Z^©`Vm Am{U ghZerbVm `m§À`m_wio H$moUVohr YmS>g Vo ghOnUo H$arV.
AŠH$bH$moQ>_Ü`o Ooìhm Vo gX²Jwê§$Mo nm` MonV hmoVo. Voìhm AMmZH$nUo lrñdm_r
g_WmªÀ`m JwS>¿`m_YyZ ^`§H$a ZmJ {ZKmbm Am{U \y$ËH$mê$ bmJbm, Varhr Vo
{Z^©`nUo gX²Jwê§$Mr godm H$arV am{hbo. Vo nmhÿZ lrñdm_r g_W© g§VmnyZ åhUmbo,
“Vy _moR>m {OÝZ, amjg Amhog.” Ë`m§À`m `m YmS>grnUm_wio Ë`m§Zr àgÞ hmoD$Z
Wmo~mS>rV _mabr d e{º$nmV-Xrjm {Xbr. gX²Jwê§$Zr Ooìhm JwéX{jUm åhUyZ
{H$_`m{Jar gmoS>Ê`mMr _mJUr Ho$br, Voìhm _moR>çm YmS>gmZo Vr _mÝ` Ho$br.
gX²Jwê§$Zr Ë`m§Zm Z_©Xm-n[aH«$_m H$aÊ`mg gm§{JVbo, Voìhm Vo {Z:g§J ~ZyZ W§S>rdmam, D$Z, nmD$g, {d¿Z, g§H$Q>o `m§Mr ndm© Z H$aVm Mmby bmJbo. AZoH$ g§H$Q>o
nma H$arV nwT>o OmV am{hbo. Vrd« Aer VhmZ-^yH$ ghZ Ho$br. H$S>H$ CÝhmV
^mOyZ Q>mH$Ê`mè`m dmiy_Ü`o Am{U Q>moH$Xma nmfmUm§da MmbV am{hbo.
\$ÎmaJra Jmogmì`mZo Jm§Á`mMr {Mbr_ nwT>o Ho$br, Voìhm Agm X_ _mabm
H$s {Mb_rVyZ Ádmim ~mhoa nS>br. hÅ>r ^º$mbm M§ÐeoIa ~mU XoÊ`mgmR>r
_JatZr ^aboë`m S>mohmV CS>r _mabr, ZmJ Agboë`m Amogar_Ü`o Pmonbo,
J`o_Ü`o M§S>mobMr {Mbr_ EH$m X_mV AmoT>br, Aer AZoH$ H¥$Ë`o Ë`m§Zr H$ê$Z
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 94

XmI{dbr. Ë`m_YyZ Ë`m§Mr gmhgrd¥Îmr d Anma ghZerbVm {XgyZ `oVo.
X`miynUm
lr_hmamO Amnë`m ^º$m§da X`m XmIdrV. naXw:I nmhÿZ Ë`m§Mo _Z
Ð{dV hmoV Ago. Z_©XoÀ`m {H$Zmar _yiì`mYrZo ÌñV Pmboë`m JwOamWr ~«m÷Umg
nmhÿZ Ë`m§Zm Xw:I Pmbo d Ë`m§§Zr Ë`mMm amoJ ñdV: ñdrH$mê$Z Ë`mbm amoJmVyZ
_wº$ Ho$bo. `m AmOmamMo Xw:I Ë`m§Zm OÝ_^a ^moJmdo bmJbo.
JmoXyVmB© Ho$VH$a `m Amnë`m _aUmoÝ_wI Agboë`m ZmVdmbm KoD$Z
Amë`m, Voìhm Ë`m§Zr ^anya {eì`m {Xë`m, na§Vw Ë`m _wbmMr AdñWm nmhÿZ Vo
Ð{dV Pmbo d Ë`mÀ`mda H¥$nm-Ñï>r Q>mH$br. Vmo ~am Pmbm.
bú_U JUoe ~mnQ> ho lr_hmamOm§À`m _R>mVM ßboJZo \$ma AmOmar
nS>bo. Voìhm ñdV: AmOmar AgVmZmhr Ë`m§Zr H¥$nmiy ~ZyZ Ë`m§Mr godm Ho$br.
eodQ>r Ë`m§Zm _¥Ë`yÀ`m XmT>oVyZ dmM{dbo.
àmH¥$V JwUm§Zm _`m©Xm AgVo. lr~rS>H$a _hmamO Vr _`m©Xm Cëb§KyZ
JwUmVrV Pmbo hmoVo. AZ§V JwU-g§nÝZ Ago gX²Jwê$ ~Zbo hmoVo.
***

lram_mZ§X CdmM
earamMr __Vm hrM XwñVa _m`m hmo`. {ZíM`mZo
Am{U ào _ mV ^Jd§ V mMo Ü`mZ Ho $ ë`mZo Y¡ ` © dmT>Vo .
Aä`mgm_wio gd© gmÜ` hmoVo, åhUyZ à`ËZ H$arV am{hbo
nm{hOo, Voìhm Hw$R>o H$Yr Zm H$Yr _w¸$m_mda nmohmoMVm `oB©b.

JwUgmJa Jwê$ / 95

15. {ZíMb nX
gËnwéfm§H$S>yZ gÝ_mZ
lr~rS> H $a _hmamO ho _Z:em§ V rgmR> r Jw ê $À`m emo Y mW© Oo ì hm
A¸$bH$moQ>_Ü`o Ambo, Voìhm AŠH$bH$moQMo> lrñdm_r g_W©© amOdmS>çmÀ`m
VQmdê$Z CS>r Q>mHy$Z Ë`m§Zm Xe©Z XoÊ`mgmR>r ~mhoa Ambo. Ë`m§Zm nmhÿZ lrñdm_r
g_W© åhUmbo H$s, “Am§~m nmS>mbm Ambm Amho.” Am{U Ë`m§Mm Am{YH$ma d
^{º$^md nmhÿZ eodQ>r lrñdm_tZr Ë`m§Zm e{º$nmV Xrjm {Xbr.
Ë`mZ§Va Z_©Xm-n[aH«$_oÀ`m doir EH$m Jwho_Ü`o EH$ _moR>o {gÕ-nwéf
^oQ>bo. Ë`m§Zr lr_hmamOm§Zm _moR>çm ào_mZo XmoZ {Xdg Amnë`mOdi R>odyZ
KoVbo. Ë`m§Mr Iar AmoiI nQ>VmM Z_©XoÀ`m VQ>mdarb Q>oH$S>rdarb Jmogmdr,
\$ÎmaJra ~m~m, gmZo ñdm_r d nwÊ`mV Ambobm _wabrdmbm gmYy BË`mXr gmYy§Zr
lr_hmamOm§Zm _mZ {Xbm. J`o_Yrb M§S>mobH$g _m§{ÌH$ Ë`m§Mm {eî` ~Zbm.
hþnñdm_r, AdYyV~m~m, eoJmdMo JOmZZ _hmamO, nwÊ`mMo O§Jbr _hmamO,
Zm{eH$Mo ~§Jmbr gmYy, Jmonmi~wdm, H$merMo H¥$îUmZ§X, AOJañdm_r, {eaS>rMo
gmB©~m~m, Í`§~Ho$ídaMo Ohm{JXma~wdm BË`mXr VËH$mbrZ gmYw-gËnwéf lr~rS>H$a
_hmamOm§Zm ^JdX²ñdê$n _mZyZ _moR>m _mZ XoV AgV. gmYyMo ñdê$n gmYyM
OmUVmo.
Z_©Xm_mVoMr H¥$nm
lr_hmamO ho A{YH$mar nwéf hmoVo d lrñdm_r g_WmªMm AZwJ«h
{_imë`mda Ë`m§Mm nma_m{W©H$ A{YH$ma {eIamda nmohmoMbm hmoVm. Ë`m_wio
n[aH«$_oÀ`m àg§Jr Ooìhm Vo VhmZ-^yHo$Zo ì`mH$yi Pmbo hmoVo. Voìhm àË`j
Z_©©Xm_mVoZo JdiUrMo ê$n KoD$Z Ë`m§Zm XyY {Xbo. Vo XyY {nVmM Ë`m§Mm WH$dm
Xya Pmbm. nm`mÀ`m OI_m ~è`m Pmë`m. Vr nmhVm-nmhVm AÑí` Pmbr.
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 96

n[aH«$_m nyU© Pmë`mda lr_hmamO Am|H$maoídabm Ambo, Voìhm AmogarV
Pmonbo hmoVo. H$moUr {gÕnwéf Ambm Amho Am{U AmnUmbm OodU Kmbrb, `m
AmeoZo VoWrb gmYw-Jmogmdr O_bo hmoVo. lr_hmamOm§Zm OmJ `oV ZìhVr Am{U
gmYy bmoH$ CVmdio hmoD$Z dmB©Q>-gmBQ> ~S>~S>V hmoVo. Ë`m§Zm n¡em{dZm ImD$
H$go KmbVm `oUma ? Voìhm àË`j Z_©Xm_mVm àH$Q> Pmbr Am{U {VZo Amnbo
gwdU© H§$H$U H$mTy>Z Ë`m§À`m A§Jmda Q>mH$bo. {dOoà_mUo Vr Ambr Am{U {ZKyZ
Jobr. VoWo Oo A{YH$mar gmYy hmoVo, Ë`m§Zm {VMo Xe©Z Pmbo.
XmoZ doim Z_©Xm àH$Q> hmoD$Z {VZo lr_hmamOm§Moda H¥$nm Ho$br. `mMm
AW© lr_hmamOm§Mm A{YH$ma _mÝ` H$ê$Z {VZo Ë`m§Mm _mZ amIbm. Amnë`m
dmËgë`mMm dfm©d Ho$bm.
Xodm§Zr Amnbo _mZbo
lr_hmamOm§Mm A{YH$ma _mÝ` H$ê$Z AZoH$ Xodm§Zr Ë`m§Zm Amnbo _mZbo.
Amnbo ñdê$nM _mZbo. Ooìhm lr_hmamO H$mer_Ü`o hmoVo. Voìhm ImbÀ`m
_Oë`mda {ed-^º$ nm§Sw>a§J^Q> ^S>H$_H$a amhmV hmoVo. Ë`m§À`m ~m`H$moZo {edmbm
{edm-_yR> An©U H$aÊ`mMo R>a{dbo hmoVo, Ë`m doir ^JdmZ {edmZo Ë`m XmoKm§À`m
ñdßZmV `oD$Z gm§{JVbo H$s, “‹Vwåhr OoWo amhmVm Ë`mÀ`mdaÀ`m _Oë`mda _r
ñdV: amhmVmo. VoWo amhUmè`mbm {edm_yR> An©U Ho$ë`mg Vr _bm {_iob.”
àË`j {edmZo lr_hmamOm§Zm Amnbo A{^ÝZ ê$n _mZbo.
AemMàH$mao lr_hmamO ho lrkmZoída _hmamO `m§À`m Xe©ZmgmR>r
Ami§Xrbm {ZKmbo, Voìhm VoWo AZwð>mZ H$aUmè`m ^º$mÀ`m ñdßZmV `oD$Z kmZoída
_hmamOm§Zr gm§{JVbo H$s, “‹VwÂ`m AZwð>mZmgmR>r _r CÚm gH$mir 10 dmOVm
`oV Amho. _mÂ`m ñZmZmMr d ^moOZmMr Mm§Jbr gmo` H$a.” Ë`m ^º$mZo
lr_hmamOm§Zm lrkmZoída _hmamO g_OyZ _moR>çm ^mdmZo Am{VÏ` Ho$bo. lrkmZoœa
_hmamOm§Zr Ë`m§Zm ñdV:er A{^Þ _mZbo.
lr_hmamO Ooìhm Á`mo{V~mÀ`m Xe©ZmgmR>r Jobo, Voìhm n«Ë`j Á`mo{V~m
XodmZo VoWrb nwOmar JmoqdX IQ>çmi `mbm ñdßZmV `oD$Z gm§{JVbo H$s, “_mPm
^º$ nËZrgh H$moëhmnyahÿZ `oV Amho. Ë`mMr Mm§Jbr gmo` H$a.” VgoM àË`j
{ZíMb nX / 97

Á`mo{V~mXod gaXmamÀ`m ê$nmZo KmoS>çmda ~gyZ Y_©emioV Ambm Am{U Ë`mZo
AmB©gmho~m§Zm {Zamon {Xbm H$s, “_r _hmbú_rÀ`m Xe©ZmgmR>r H$moëhmnyabm
OmV Amho. g§Ü`mH$mir naV `oB©Z, Voìhm Vwåhr `m.”‹
bhmZnUr lr_hmamO n§T>anyabm nm§Sw>a§JmMo Xe©ZmgmR>r dmar~amo~a EH$Q>o
Jobo hmoVo, Voìhm VoWrb JXu nmhÿZ Vo Jm|YiyZ Jobo d aSy> bmJbo. EH$m IoS>di>
{XgUmè`m _mUgmÀ`m ê$nmV `oD$Z nm§Sw>a§JmZo Ë`m§Zm AmV Zobo d Xe©Z KS>{dbo.
Z§Va EH$m ^º$mZo gm§{JVbo H$s, “Vmo _mUyg àË`j nm§Swa§J hmoVm. Vy _moR>m
^m½`dmZ Amhog.”
_hmamO Ooìhm XohÿOdirb ^mbM§Ð S>m|JamÀ`m nm`Ï`mer Agboë`m
{ZO©Z {ed_§{XamV Jobo hmoVo, Voìhm àË`j ^JdmZ e§H$a `m§Zr OJÝ_mVm nmd©Vrgh
àH$Q> hmoD$Z Ë`m§Zm Xe©Z {Xbo.
VgoM Vo ^mbM§Ð S>m|Jamda Jobo, Voìhm EH$m {ÌeybYmar AdYyVmÀ`m
ê$nmV ^JdmZ e§H$am§Zr àH$Q> hmoD$Z CnXoe {Xbm H$s, “gd© `moJmMr n[agr_m
_rM Amho, gd© {dídm_Ü`o _rM ^ê$Z am{hbmo Amho, _mÂ`m{edm` `m OJmV
Xwgao H$moUrhr Zmhr, ho VÏ` OmUë`mda lrkmZoída qH$dm lrVwH$mam_ doJio
H$moR>o AmhoV ? Agm CnXoe H$ê$Z Vmo {edñdê$n AdYyV naV Jobm.
Z_©Xm-n[aH«$_oMo doir Q>Ho $S>rdarb Jmogmì`mZo H$S>H$ CÝhmV lr_hmamOm§Zm
nmUr AmUÊ`mg nmR>{dbo hmoVo, Voìhm Ë`m Jmogmì`mMo AmamÜ` X¡dV Agboë`m
lrJmonmiH¥$îUmZo Ë`mbm Y_H$mdbo H$s, “_bm nmUr AmUÊ`mg nmR>{dVmog
H$m` ?”
Aem àH$mao àË`j AZoH$ Xodm§Zr lr_hmamOm§Zm AmnboM A{^ÝZ ê$n
_mZbo hmoVo. AÜ`mË_mÀ`m AË`wƒ {eIamda nmohmoMyZ lr_hmamO àË`j
na_mË_-ñdê$n ~Zbo hmoVo.
gX²Jwê§$À`m~Ôb {Zð>m
^JdmZ lrXÎmmÌo`mMo AdVma Agboë`m AŠH$bH$moQ>{Zdmgr lrñdm_r
g_W© `m§Zm lr_hmamOm§Zr Amnbo gX²Jwê$ _mZbo hmoVo. Ooìhm Vo àW_V:
AŠH$bH$moQ>bm Jobo hmoVo, Voìhm JwéXe©Z Pmë`m{edm` AÝZJ«hU H$aUma Zmhr
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 98

Agm g§H$ën Ho$bm hmoVm. Ë`m doir lrñdm_r g_W©© amOdmS>çmV Jobo hmoVo. VoWo
Joë`mda Vo 15-15 {Xdg _wŠH$m_ H$arV, na§Vw lr_hmamOm§Zr Amnbm g§H$ën
gmoS>bm Zmhr. Ë`m§Mr hr {Zð>m nmhÿZ lrñdm_r g_W© ho amOdmS>çmVrb godH$m§Zr
Wm§~{dÊ`mMm à`ËZ Ho$bm, Var Z EoH$Vm VQ>mdê$Z CS>r KoD$Z ~mhoa Ambo Am{U
Ë`m§Mr nyOm ñdrH$mabr. lrñdm_r g_W© `m§À`mgmaIm Jwê$gwÕm `m ^º$mbm
^oQ>Ê`mgmR>r ñdV:bm Amdê$ eH$bm Zmhr. `m n{hë`m ^oQ>rVM lr_hmamOm§Zm
gX²Jwê§$Mo~Ôb ào_ {Z_m©U Pmbo d Ë`m§Zr Ë`m§Zm Amnbr {Zð>m An©U Ho$br.
Xwgè`m doir Ooìhm lr_hmamO Xe©ZmgmR>r AŠH$bH$moQ>bm Jobo, Voìhm
lrñdm_r g_WmªZr H$R>moa narjm KoVbr. lr_hmamO Ë`m§Mo nm` MonV hmoVo, Voìhm
AMmZH$ lrñdm_r g_WmªÀ`m JwS>¿`m_YyZ ^`§H$a ZmJ {ZKyZ \y$ËH$mê$ bmJbm,
Varhr Vo {dM{bV Pmbo ZmhrV. Ë`m§Mr {Z^©`Vm nmhÿZ lrñdm_r g_WmªZr Ë`m§Zm
“amjg” Ago åhQ>bo Am{U Wmo~mS>rV _mê$Z g_mYr AdñWoV nmohmoM{dbo.
lr_hmamOm§Zm _hmàgmX H$aÊ`mg gm§{JVbo; Voìhm Ë`m§Zr n¡go ZgVmZm CYma
_mb KoD$Z _hmàgmX Ho$bm. lrñdm_r g_WmªZr Ë`m§Zm {H$_`m{Jar gmoS>Ê`mg
gm§{JVbo; Voìhm _mJMm-nwT>Mm {dMma Z H$aVm Ë`m§Zr Vr gmoSy>Z {Xbr. lrñdm_tZr
Ë`m§Zm Z_©Xm-n[aH«$_m H$aÊ`mMr Amkm {Xbr, Va Ë`m§Zr {Z:g§J ~ZyZ Vr nyU©
Ho$br. Ë`m n[aH«$_o_Ü`o Ë`m§Zm Amnbo gX²Jwê$ lrñdm_r g_W© `m§Zr g_mYr
KoVë`mMo g_Obo, Voìhm Vo Ë`m§À`m {d`moJm_wio Xw:ImZo ì`mHy$i Pmbo, na§Vw
lrñdm_r g_WmªZr Ë`m§Zm AmídñV Ho$bo H$s, “h_ JE Zht, qOXm h¢Ÿ&” Am{U
Ë`mMm AZw^d XoÊ`mgmR>r Ë`m§Zr dmKmÀ`m ê$nmZo Am{U Z§Va {gÕ `mo½`mÀ`m
JwhoV n«H$Q> hmoD$Z àË`j Xe©Z {Xbo. gX²Jwê§$~Ôb lr_hmamOm§À`m _ZmV Anma
ào_ d ÑT> {Zð>m hmoVr. Amnbm Ah§H$ma {dgê$Z Vo {ZË` Jwé_` ~ZyZ am{hbo.
lr_hmamOm§Zr ñdV:bm g§nyU©V: gX²Jwê§$À`m MaUr An©U H$ê$Z Q>mH$bo
hmoVo. Ë`m§Zr Jwé_mD$brMo ñ_aU H$ê$Z Ag§»` M_ËH$ma H$ê$Z XmI{dbo. Jwê§$À`m
~imdaM Ë`m§Zr Agø ^`§H$a Ago Xoh-àmaãY ^moJbo. gX²Jwê§$~ÔbÀ`m Aem
ÑT>{Zð>o_wioM Vo OoWo Jobo VoWo Ë`m§Zr ñdV:À`m g§nyU© eº$s¨{Zer ñdV:bm PmoHy$Z
{Xbo hmoVo. gX²Jwê§$Mm _{h_m AZ§V AgVmo. Vmo Amnë`m {ZðmdmZ {eî`mbm
{ZíMb nX / 99

VËH$mi Amnë`mgmaIm ~ZdyZ Q>mH$Vmo.
lr~rS>H$a _hmamOm§Zr Amnë`m OrdZmV _mZdr eŠ`Vm§Mr n[agr_m
JmR>br. Ë`m§Zr AWH$ CÚ_erbVm XmI{dbr. CËH$Q> a{gH$VoZo OrdZmMm AmñdmX
KoVbm. Yw§X \$H$sa ~ZyZ H$R>moa d¡am½` ^moJbo, AI§S> Ü`mZ-`moJmZo nma_m{W©H$
AZ§VVm {_i{dbr, Ah§H$ma {dê$Z Q>mHy$Z Iè`m AWm©Zo ñdV§ÌVm {_i{dbr
Am{U na_oídamer AÛ¡V n«má Ho$bo. AZoH$ Xodm§Zr Ë`m§Zm AmnboM ê$n _mZbo.
_Zwî`mÀ`m gm_Ï`m©Mm Agm CËH$f© Xwb©^ hmo`. gmYZoÀ`m ~imda Vo {gÕnwéf ~Zbo Am{U {gÕ-nwéfmMo {ZíMb ~«÷ ~Zbo.
lr_hmamOm§Mr na§nam
lr~rS>H$a _hmamOm§Mo AJ{UV {eî` gd©Ì {dIwabo hmoVo. Ë`m§_Ü`oo
H$merZmWn§V JX}, ~m~m JX}, dmgwAmÊUm ^mJdV, AmÊUmgmho~ Jwáo, Zmam`U
amZS>o, {edam_n§V Im§S>oH$a, AmR>dbo, _wHw§$Xamd _moKo, amdgmho~ ghò~wÕo,
~m~mgmho~ H$d}, amhyaH$a, Jwáo dH$sb, _§JbXmg, nwéfmoÎm_ {ngmoiH$a, aKwZmW
H¥$îU {Q>iH$, AmÊUmgmho~ H$amS>H$a, am_ Omoer, {ede§H$a em¡Mo, Xm_wAmÊUm
gmo_U, AmÊUm H$d}, X.b. D$\©$ XÎmmon§V {ZamoIoH$a, qÌ~H$amd ~moS>g, am_^mD$
Xidr, b.J.~mnQ>, Xm_moXan§V Xoenm§S>o, H$Zm¡Or ~«m÷Ur, AmÊUmgmho~ ~hþVwbo
BË`mXr à{gÕ AmhoV.
`m§n¡H$s AmÊUmgmho~ ~hþVwbo ho nwÊ`mÀ`m e{Zdma noR>oVrb _R>mMo
CÎmam{YH$mar hmoVo. Ë`m§À`mZ§Va dmgwAmÊUm ^mJdV d b.J. ~mnQ> `m§Zr _R>mMr
ì`dñWm nm{hbr. ~mnQ> `m§Zr _amR>rV lr~rS>H$a _hmamO `m§Mo M[aÌ {b{hbo
Amho. Xm_moXa Xoenm§S>o `m§Zr Zm{eH$À`m XÎm_§{XamMr na§nam gm§^mibr. amdgmho~
D$\©$ ~m~m _hmamO ghò~wÕo ho lr_hmamOm§À`m AmÜ`mpË_H$ na§naMoo Iao dmag
hmoVo, Vo OJahmQ>rnmgyZ A{bá hmoVo. H$Zm¡Or ~«m÷Ur hr gmÜdr hmoVr, Vr
lr_hmamOm§Mm AZwJh« {_imë`mda gmYZmaV hmoÊ`mgmR>r AkmVñWir {ZKyZ Jobr.
Xm_moXan§V ~hþVwbo D$\©$ AmÊUmgmho~
{eaT>moU `oWrb Xm_moXan§V ~hþVwbo ho lrJOmZZmMo ^º$ hmoVo. Xhmdrn`ªV
{eH$bo hmoVo. lrJOmZZmMr Vo {ZË` godm H$arV AgV. Ë`m§Mr AmOr hrM Ë`m§Mo
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 100

gd©ñd hmoVr. Vr Joë`mda Vo CXmg Pmbo Am{U {eaT>moUÀ`m hZw_mZ _§{XamV
OmD$Z ~gy bmJbo. hZw_§VmZo Ñï>m§V {Xë`mda Ë`m§Zr Ka gmoS>bo d 1903 _Ü`o
Vo lr~rS>H$a _hmamO `m§À`m godoV ê$Oy Pmbo. Vo lr_hmamOm§Mo Ka gmoSy>Z Hw$R>ohr
OmV ZgV. _R>mMr gd© ì`dñWm AmÊUmgmho~ ~KV AgV. lr~rS>H$a _hmamOm§Zr
Ë`m§Zm Amnbm CÎmam{YH$mar _mZbo hmoVo. AmB©gmho~gwÕm Ë`m§Zm Amnbm _wbJm
_mZrV AgV. lr~rS>H$a _hmamOm§Zr Xoh gmoS>ë`mda nyU© ~mam df} `m§Zr _R>mMr
godm Ho$br Am{U ~amo~a ~mam dfmªZr lr_hmamOm§À`m nwÊ`{VWr {XderM
AmÊUmgmho~m§Zr XohË`mJ Ho$bm. Ë`m§Mo OrdZ gX²Jwê§$À`m MaUr A{n©V Pmbobo
hmoV.o
dmgwAmÊUm ^mJdV
lr_hmamOm§Zm H$mer_Ü`o Oo nm§Sw>a§J^Q> ^S>H$_H$a ^oQ>bo hmoVo, Vo R>mÊ`mV
ñWm{`H$ Pmbo hmoVo. Ë`m§À`m {Z{_ÎmmZo ~id§Vamd ^mJdV ho lr~rS>H$a _hmamO
`m§À`m ghdmgmV Ambo. ~id§Vamdm§À`m~amo~a Ë`m§Mo bhmZ gmdÌ ^mD$
dmgwAmÊUm ^mJdV hohr lr~rS>H$a _hmamOm§Mo_wio à^m{dV Pmbo. gwadmVrbm
Vo R>mÊ`mhÿZ H$mhr {Xdg lr_hmamOm§À`m godogmR>r `oV AgV. Z§Va Vo Hw$Qw>§~mgh
lr_hmamOm§À`m Aml`mg Ambo. Vo dmgwAmÊUm `m§Mr H$R>moa narjm KoV. Ë`m§Zm
B§àyìh_|Q> Q´>ñQ>H$Sy>Z Iyn n¡gm {_imbm, na§Vw Vmo gd© Ë`m§Zr lr_hmamOm§Mo MaUr
An©U Ho$bm. ~hþVwbo `m§À`mZ§Va dmgwAmÊUm _R>mMr ì`dñWm nmhmV hmoVo. Vo
A{YH$mar nwéf hmoVo.
AmÊUmgmho~ Jwáo
R>mÊ`mMo ìhr.Or. Jwáo D$\©$ AmÊUmgmho~ Jwáo ho ~r.E., Eb²Eb².~r.hmoVo.
Ë`m§Zr nwÊ`mV d{H$br gwê$ Ho$br, nU Vr MmboZm. _moR>o Hw$Qw>§~ d {_iH$V H$_r.
Ë`m_wio Vo ÌmgyZ Jobo. Vo Vwier~mJoV OmD$Z lram_ d hZw_mZ `m§Mo Xe©Z KoD$
bmJbo. S>m°.XÎmmon§V D$\©$ H$mH$mgmho~ {ZamoIoH$a ho Ë`m§Mo {_Ì hmoVo. Ë`m§À`m
gëë`m_wio AmÊUmgmho~ lr~rS>H$a _hmamO `m§MoH$S>o `oD$ bmJbo. H$mhr
{Xdgm§VM Ë`m§Zm H$moQ>m©_Ü`o ZmPaMr ZmoH$ar {_imbr. nwT>o àJVr hmoV hmoV
lrJwê§$À`m H¥$noZo _wÝg\$XoIrb Pmbo. Ë`m§Mr lr~rS>H$a _hmamOm§À`mda AT>i
{Zð>m hmoVr.
{ZíMb nX / 101

{edam_n§V Im§S>oH$a
Zm{eH$Mo {edam_n§V Im§S>oH$a ho lr_hmamOm§Mo {eî` hmoVo. Zm{eH$Mo
Jmonmi~wdm, _m¡bm~wdm, Í`§~Ho$ídaMo Ohm{JaXma, AdYyV~wdm Aem gËnwéfm§Mm
Ë`m§À`mda bmo^ hmoVm. `m§Zr nXo, A^§J, AmaË`m, Aï>H$ Aem AZoH$ aMZm
Ho$boë`m AmhoV. AdYyV~wdm `m§À`mer Ë`m§Mo \$ma O_V Ago. Vo XmoKo JmoXmdarÀ`m
H$mR>r ~gbo hmoVo, Voìhm ~wdm åhUmbo, “‹XwnmaÀ`m OodUmMo nm{hbo nm{hOo.”
{edam_n§V åhUmbo, “Vwåhr {OWo ~gbm AmhmV, VoWoM am_ XoUma Zmhr H$m` ?”
~wdm åhUmbo, “am_ Amåhmbm XoB©b, nU Xoh-àmaãY KoD$Z ~gÊ`mMm Am_Mm
Am{YH$ma Zmhr. Vmo Vw_À`m ~rS>H$a _hmamOm§Mm Amho. Amåhmbm AOwZr nmoQ>mMr
qMVm AgVo.”
AmR>dbo
Zm{eH$À`m amOÐmoh àH$aUmnydu AmR>dbo ZmdmMm EH$ H«$m§{VH$mar VéU
lr_hmamOm§À`mnmer Ambm. Ë`mZo {dMmabo H$s, “H«$m§VrÀ`m Midirbm `e
`oB©b H$m` ?” Voìhm lr_hmamOm§Zr Jmoï> gm§{JVbr H$s, “EH$ _w§Jim Amnë`m
AmB©bm åhUmbm H$s, AmB©, AmB©, _r AmO JwimMr EH$ T>on nm{hbr. CÚm Vr
_r Kar KoD$Z `oVmo. _J Amnbo Xm[aÐç Xya hmoB©b.” AmB© Ë`mbm åhUmbr,
“VwPr H§$~aM VwPm namH«$_ XmI{dVo. Vy BVa hOmamo _w§Jù`m§~amo~a T>onoImbr
[MaSy>Z _aerb.” lr_hmamO AmR>dbobm åhUmbo, “_yI©nUm H$ê$Z ZH$mog,
_aerb.” AmR>dbobm Vo AmdS>bo Zmhr. Vmo MidirV H$m_ H$arV am{hbm.
H$mhr {XdgmZ§Va Ë`mbm H$ë`mU `oWo nH$S>Ê`mV Ambo. Ë`mÀ`m ~°JoV
Amjonmh© Jmoï>r AmTië`m. Ë`mMr O~mZr KoVbr. Voìhm Vmo åhUmbm, “ _hmamOm§Zr
gm§{JVbobo EoH$bo AgVo, Va hr nmir Ambr ZgVr.” nmo{bgm§Zr lr_hmamOm§Mm
Zmd-nÎmm {dMmabm. nmobrg lr_hmamOm§À`mH$S>o `oD$Z Mm¡H$er H$ê$ bmJbo.
lr_hmamOm§Zr {dMmabo H$s, “Vmo H$m` åhUV hmoVm ?” Voìhm nmobrg åhUmbo H$s
Ë`mZo _w§Jù`m§Mr Jmoï> gm§JyZ åhQ>bo H$s, “_r _hmamOm§Mo EooH$bo AgVo Va ~ao
Pmbo AgVo.” Voìhm lr_hmamO åhUmbo H$s, “Ë`mbm _mPm {Zamon gm§Jm H$s `m
àg§Jr Vwbm Oer _mPr AmR>dU Pmbr, Ver ^Jd§Vm§Mr H$a.” Vmo ^Jd§VmMm
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 102

Ymdm H$ê$ bmJbm.
Ë`mÀ`m ~°JoV Amjonmh© dñVy {_imë`m hmoË`m, na§Vw H$moQ>m©V Vr ~°J
Ë`mMr Agë`mMo {gÕ Pmbo Zmhr. Ë`m_wio Ë`m IQ>ë`mVyZ Ë`mMr _wº$Vm Pmbr.
Vmo lr_hmamOm§Mm {Zñgr_ ^º$ Pmbm.
_§JiXmg
_§JiXmg ZmdmMm EH$ JwOamWr `wdH$ S>m°. XÎmmon§V {ZamoIoH$a `m§Mm
dg{VJ¥hmVrb {_Ì hmoVm. Vmo H¥$îUmMm _moR>m ^º$ hmoVm. Vmo H¥$îU-^º$s_Ü`o
_½Z Ago. Z§Va Vmo {WAm°gm\$sH$S>o dibm. Vmo S>m°. XÎmmon§V {ZamoIoH$a `m§Zm
gmaIm AmJ«h H$ê$ bmJbm H$s Vwåhr {WAm°gm{\$ñQ> ìhm. Voìhm Vo åhUmbo, “_r
nyduM Jwê$ Ho$bm Amho.” _§JiXmgmÀ`m _ZmV lr_hmamOm§Mo Xe©Z KoÊ`mMr
CËH§$R>m {Z_m©U Pmbr, na§Vw Vmo {ÛYm AdñWoV nS>bm H$s Ë`m_wio _mÂ`m
H¥$îU^º$s_Ü`o ~mYm `oB©b. Voìhm Ë`mbm ñdßZm_Ü`o lr_hmamOm§Zr Ñï>m§V {Xbm
H$s, “Aao, lrH¥$îU nmM hOma dfmªnydu hmoD$Z Jobm. _r AmO Amho.” Voìhm
Xwgè`m {Xder Vo ñdßZ Ë`mZo {ZamoIoH$am§Zm gm§{JVbo. Vmo lr_hmamOm§À`m
Xe©ZmgmR>r nwÊ`mg Jobm Am{U Ë`m§Mm ^º$ ~Zbm.
am_ Omoer
R>mÊ`mVrb am_ Omoer `m§À`m KamV na§naoZo d¡ÚH$s MmbV Ambr hmoVr.
am_ Omoer ho nm§Sw>a§J ^S>H$_H$a `m§À`m AmoiIrZo lr_hmamOm§Mo {eî` ~Zbo.
Ë`m§Mo _Z ^md-^moio hmoVo. `m {Z_©i ^mdZo_wio Vo à{gÕ d¡Ú Pmbo. _moR>_moR>o
d¡Ú d S>m°ŠQ>a hmV Q>oH$V AgV, Vo amoJr am_ Omoer `m§À`m Am¡fYmZo ~ao hmoV
AgV. AmB©gmho~m§Mo Vo AmdS>Vo hmoVo. Vo nwÊ`mg Ambo H$s AmB©gmho~ åhUV,
“am_ Omoer Or nyOm H$aVmo Vr _mÂ`m {dÇ>bmbm AmdS>Vo.” lr_hmamO gdmªZm
amJmdV, nU Vo am_ OmoetMr ^º$s d {dZ_«Vm nmhÿZ Ë`m§À`mda amJmdV ZgV.
lr_hmamOm§À`m H¥$no_wio Vo na_mWm©Vhr nwT>o Jobo.
{ede§H$a em¡Mo
Zm{eH$Mo {ede§H$a em¡Mo ho AmB©-dS>rb d nËZr {ZdV©ë`m_wio CXmg
Pmbo hmoVo. Ë`mV Xm[aÐç. Ooìhm Vo lr_hmamOm§Zm ^oQ>bo Voìhm lr_hmamO åhUmbo,
{ZíMb nX / 103

“{ddmh Ho$ë`mg gwI {_iob.” Vo amoO Xe©ZmgmR>r `oD$ bmJbo. EHo$ {Xder
Ë`m§Zr {dMmabo H$s, “_r EH$Q>m Ord Amho. b½Z Ho$ë`mg XmoZ bmoH$m§Mo nmbZ
H$go hmoUma ? {OH$S>o AmJ {VH$S>o \$mo\$mQ>m.” Voìhm lr_hmamO åhUmbo, “ho VwPo
ñ_emZ-d¡am½` Amho. àË`oH$ OU Amnbo Zer~ KoD$Z `oVmo. n{hbr ~m`H$mo
_obr, åhUyZ XwgarMo Zer~ _obobo Zmhr. dmgZm Vrd« AgVmV. d¡am½` YmaU
H$ê$Z na_mW© Ho$ë`mg \${OVr hmoB©b. g§gmamV amhÿZ gË`dMZ, Z_«Vm Am{U
naór _mVog_mZ hm {ZíM` ~miJë`mg Vo d«Vhr na_mW© AgVo. ewÕ _ZmZo
Am{U bjnyd©H$ h[aZm_-ñ_aU H$amdo. VoM nbrH$S>o nmohmoMdrb.” em¡Mo `m§Zr
lr_hmamOm§À`m AmkoMo nmbZ lÕoZo Ho$bo Am{U Vo gwIr Pmbo.
bú_U JUoe ~mnQ>
`m§Mr KaMr J[a~r d ZmOwH$ Vã`oV hmoVr. _°Q´>rH$ Pmë`mda bú_U
JUoe ~mnQ> ho nmoñQ> ImË`mV hmoVo. _Z bmdyZ H$m_ H$arV Vo hoS> nmooñQ> _mñVa
Pmbo. Ë`m§Mr n{hbr nËZr Joë`mda lr_hmamOm§Zr Ë`m§Mo Xwgao b½Z H$ê$Z {Xbo.
Ë`m§Zr ~mnQ>m§Zm amoO 10{_{ZQ>o {Z`{_VnUo Ü`mZ H$aÊ`mMm CnXoe {Xbm hmoVm.
1911 gmbr AmB©gmho~m§Zr Xoh R>odë`mda lr_hmamOm§Zr ~mnQ>m§Zm ghHw$Qw>§~
_R>mV `oD$Z amhÊ`mMr Amkm Ho$br. Ë`mà_mUo Vo _R>mVrb godm H$ê$ bmJbo.
Ë`m§Zm hm{Z©`m, ßboJ d VrZ doim Q>mB\$m°B©S> Pmbm, na§Vw lr_hmamOm§À`m H¥$noZo
dmMbo.
b. J. ~mnQ> `m§Zr lr~rS>H$a _hmamOm§Mo _amR>r_Ü`o M[aÌ {b{hbo
Amho. ~mnQ> 1937 nmgyZ 1960 n`ªV, Xoh Agon`ªV lr_hmamOm§Mo _R>mV
ì`dñWmnH$ hmoVo.
Zm{eH$Mo H$d} ~§Yy
Zm{eH$À`m dm_Zamd D$\©$ ~m~mgmho~ H$d} `m§Zm d{H$brÀ`m narjoV
`e {_iV ZìhVo. Vo lr_hmamOm§Zm eaU Ambo Am{U Ë`m§À`m H¥$noZo nmg Pmbo.
VoìhmnmgyZ lr_hmamOm§À`m~Ôb lÕm CËnÝZ Pmbr. Ë`m§Zm lr_hmamOm§À`m H¥$noZo
bm¡{H$H$ d nma_m{W©H$ gwI bm^bo.
~m~mgmho~m§À`m_wio Ë`m§Mo MwbV ~§Yy AmÊUmgmho~ H$d} hogwÕm
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 104

lr_hmamOm§Mo {eî` Pmbo. AmÊUmgmho~ ho H«$m§{VH$maH$m§À`m ghdmgmV Ambo,
Voìhm Ë`m§Zm lr_hmamOm§Zr CnXoe gm§{JVbm H$s, Ë`m§À`mnmgyZ Xya amhm. Ë`m§Zr
hohr gm§{JVbo H$s, “‹Vy Zm{eH$_Ü`o amhm. Hw$R>o Var ZmoH$ar H$a. EbEb.~r. À`m
Aä`mgmgmR>r _w§~B©bm OmD$ ZH$mog.” na§Vw Ë`m§Zr EoH$bo Zmhr. eodQ>r Vo
Zm{eH$À`m amOX«mohmÀ`m IQ>ë`mV gmnS>bo. IwZmMm Amamon em~rV Pmbm d
Ë`m§Zm \$merMr {ejm Pmbr.
lrgX²Jwê§$À`m~Ôb lÕm ~miJë`m_wio ~m~mgmho~m§Zm gd© H$mhr
bm^bo d lÕm Z R>odë`m_wio AmÊUmgmho~m§Zm \$mer {_imbr.
am_^mD$ Xidr
am_M§Ð e§H$a Xidr (IoS,> Vm.dmido) ho KaMo gwIdñVy hmoV.o S>m.° XÎmmonV§
{ZamoIoH$a `m§Mo ~§Yy Zmam`U bú_U {ZamoIoH$a ho XidtMo _ohþUo hmoVo. EH$Xm
Zmam`U {ZamoIoH$a Ë`m§Zm KoD$Z lr_hmamOm§MoH$S>o Ambo. VoìhmnmgyZ Vo à^m{dV
Pmbo Am{U doimodoir Xe©ZmgmR>r `oD$ bmJbo. Xidr `m§À`mH$S>o nmodmS>o aMÊ`mMr
à{V^m hmoVr. Ë`m§Zr EH$m h[aXmgmH$Sy>Z CnXoe KoVbm. lr_hmamOm§À`m Xe©ZmZ§Va
Ë`m§Mr à{V^m {dH${gV Pmbr Am{U emhra åhUyZ Ë`m§Zm à{gÕr {_imbr.
Ë`m§Zr lr{edN>ÌnVtÀ`mda Eo{Vhm{gH$ nmodmS>m aMbm hmoVm.
EH$Xm Vo Mma {Xdgm§gmR>r _R>mV Ambo hmoV.o naV Om`bm {ZKmbo. Voìhm
lr_hmamOm§Zr Ë`m§Zm Wm§~dyZ KoVbo. Ë`m§Mr Amkm Ë`m§Zm Q>miVm Ambr Zmhr. amÌr
AmÊUm_hmamO ~hþVb
w o `m§Zm qdMy Mmdbm. \$ma doXZm `oD$ bmJë`m. lr_hmamO
XidtZm åhUmbo H$s, “Vy qdMdmMo {df CVaderb H$m ?” XidtZm _§Ì AdJV
hmoVm. Ë`m§Zr _§Ì åhUyZ qdMy Mmdë`mOmJr amI Mmoibr. Voìhm {df CVabo.”
lr_hmamO åhUmbo H$s, “EdT>çmgmR>rM Vwbm Wm§~dyZ KoVbo hmoVo.” EoHy$Z
XidtZm AmíM`©© dmQ>bo Am{U Ë`m§Mr lr_hmamOm§À`m~ÔbMr lÕm ÑT> Pmbr.
_wH§w$X nm§Sw>a§J _moKo
B§XyaMo _wHw§$X _moKo ho ~id§Vamd ^mJdVm§Mo ZmVodmB©H$ hmoVo. _moKo `m§Zr
EbEb.~r. H$ê$Z EbEb.E_.Mr narjm {Xbr hmoVr. ^mJdVm§À`m_wio
lr_hmamOm§À`m Aml`mg Ambo. Vo H«$m§{VH$maH$m§À`m_Ü`o gm_rb hmoVo, na§Vw
{ZíMb nX / 105

lr_hmamOm§Zr Ë`m§Zm VmH$sX {Xbr hmoVr H$s Vy `m ^mZJS>rV nSy> ZH$mog.
Varhr H«$m§VrMo AmH$f©U Agë`m_wio Vo Zm{eH$À`m amOÐmohmÀ`m H$Q>mV
AS>H$bo. Zm{eH$Mm B§J«O H$boŠQ>a O°ŠgZ `mbm R>ma _mam`Mo hmoVo. àW_ AZ§V
H$mÝhoao Jmoir _maUma hmoVm, Ë`mVyZ O°ŠgZ dmMbm Va _moKo Jmoir KmbUma hmoVo.
{WEQ>a_Ü`o O°ŠgZ `oVmM H$mÝhoaoZo Jmoir _mabr Am{U Vmo _mabm Jobm. gd©OU
nimbo. _moKo Kar Jobo Va nmobrg nH$S>Uma, åhUyZ Vo bnV-N>nV lr_hmamOm§À`m
_R>mV Ambo. lr_hmamOm§Zr gd© AmoiIyZ åhQ>bo, “Oo Pmbo Vo Mm§Jbo Pmbo
Zmhr. àË`oH$mZo Amnbr Hw$dV AmoiIyZ H$m_ H$amdo. \$º$ Midi H$ê$Z H$mhr
hmoV Zmhr. AmVm Ambm Amhog, Va BWoM ahm, ~mhoa nSy> ZH$mog.”
_moKo _R>mV am{hbo, na§Vw KaMo bmoH$ H$miOr H$arV AgVrb åhUyZ
Ë`m§Zr nmoñQ>H$mS>© nmR>{dbo d Vo Zo_Ho$ nmo{bgm§À`m hmVmV nS>bo. nmobrg `oD$Z
nwÊ`mÀ`m _RmVyZ Ë`m§Zm nH$Sy>Z KoD$Z Jobo. Ë`m doir _moKo `m§Zr lr_hmamOm§Zm
H$idirMr {dZ§Vr Ho$br Am{U X`oMr ^rH$ _m{JVbr. Voìhm lr_hmamO åhUmbo,
“Om, gwQ>erb.” _moKo `m§Zm ZŠH$s \$merMr {ejm Pmbr AgVr. Vo Vwé§Jm_Ü`o
lr_hmamOm§Mm Ymdm H$arV am{hbo. _m\$sMm gmjrXma Ë`m§Zm AmoiIy eH$bm
Zmhr. g§e`mMm \$m`Xm {_iyZ _mo¿`m§Mr gwQ>H$m Pmbr. lr_hmamO {ZH$mbmnyduM
åhUmbo H$s, “_moKo Amë`mda gm§Jm.”
_moKo Vwé§JmVyZ gwQ>bo, nU Om`Mo Hw$R>o ? Ë`m§Zr lr_hmamOm§Mo Xe©Z
KoD$Z B§Xyabm Om`Mm {dMma Ho$bm. {IemV n¡gmhr ZìhVm. BVŠ`mV añË`m§_Ü`o
Ë`m§À`mg_moa EH$ H$mimHw$Å> _mUyg C^m am{hbm. BÀN>m ZgVmZm, Z _mJVm
Ë`mZo nmMmMr ZmoQ> _mo¿`m§À`m {IemV KmVbr. _moKo noTo-hma dJ¡ao KoD$Z
lr_hmamOm§À`mOdi nmohmoMbo. Voìhm Vo åhUmbo, “Aao, Vwbm àË`j {dÇ>bmZo
Xe©Z {Xbo Am{U Vwbm AmoiIVm Ambo Zmhr.” _moKo Amnë`m ^m½`m_wio
amo_m§{MV Pmbo.
lr_hmamOm§Zr Ë`m§Zm Kar naVÊ`mMr Amkm {Xbr. OmVmZm ^wgmdibm
Imbå_mMr ^oQ> KoÊ`mg gm§{JVbo. Vr g§V-ór ^oQbr, Voìhm {VZo _mo¿`m§Zm
Wmo~mS>rV _mabr d _m§S>rda ~gdyZ KoD$Z Ë`m§Zm ^mH$ar ImD$ KmVbr. Vr
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 106

åhUmbr, “eoa H$m ~ƒm AgyZhr Vy Agm H$m {\$aVmog ? AmH$memV CS>r _mabr
Va nm` _moS>ob, Kar Omerb Va nmoQ> ^aob.”
B§Xyabm Joë`mda _moKo `m§Zm n¡gm AS>H$m, _mZ-_amV~ {_imbm. Ë`m§Zr
AÜ`mË_mVhr àJVr Ho$br. lr_hmamOm§À`m H¥$no_wio Ë`m§Zm àn§M d na_mWm©V
`e {_imbo. Vo B§XyaÀ`m ñQ>oQ> {_b_Ü`o _moR>o Am°{\$ga hmoVo.
JX} {nVm-nwÌ
H$merZmW JX}
H$merZmW JX} ho R>mÊ`mÀ`m ~id§Vamd ^mJdVm§Mo _ohþUo hmoVo.
^mJdVm§À`m {Z{_ÎmmZo H$merZmWn§Vm§Zm lr_hmamOm§Mo Xe©Z Pmbo. Ë`m§À`m H¥$noZo
Vo d{H$brMr narjm nmg Pmbo. VoWo nwÊ`mV d{H$br MmbUma Zmhr, åhUyZ
Ë`m§Zr {dX^m©V OmÊ`mMm {dMma Ho$bm, na§Vw VoWo gZX {_iÊ`mV AS>MUr
Amë`m. gZX {_imbr nU d{H$br Mmbbr Zmhr. eodQ>r _wÝg\$s {_imbr
Am{U nwT>o Vo ZmJnyabm g~O‚m Pmbo. lr_hmamOm§À`m H¥$no_wio ñdmW© d na_mW©
XmoÝhr_Ü`o `e {_imbo.
H$merZmW JX} lr_hmamOm§À`m {ZË` Xe©Zmg OmV AgV. Ë`m doir
lr_hmamOm§Zr gm§{JVbo hmooVo H$s, “‹nwÊ`mV VwPm O_ ~gUma Zmhr, Vy {dX^m©V
Om.” lr_hmamOm§Mo H$merZmWn§Vmda \$ma ào_ hmoVo. Ë`mZr Ë`m§Mr na_mWm©_Ü`o
_moR>r àJVr H$ê$Z KoVbr. H$merZmWn§V Ooìhm H$moUm gmYw-gËnwéfmH$S>o Xe©ZmgmR>r
OmV AgV, Voìhm Vo bmoH$ Ë`m§Mm A{YH$ma AmoiIyZ Ë`m§À`mda ào_ H$arV.
H$merZmWn§V ho {eaS>rÀ`m gmB©~m~m§Mo Xe©Z KoÊ`mgmR>r Jobo, Voìhm
dmH$V AgVmZmM gmB©~m~m åhUmbo, “`m am_Xmg.” lr~rS>H$a _hmamO `m§À`m
am_M§Ð qH$dm am_mZ§X `m ZmdmV “am_” hmoVm. gmB©~m~m§Zr Ë`m§Zm AmJ«hnyd©H$
AmR> {Xdg Amnë`mOdi R>odyZ KoVbo.
H$merZmWn§V ho eoJmdÀ`m JOmZZ _hmamO `m§À`m Xe©Zmg 1905
_Ü`o Jobo, Voìhm JOmZZ _hmamOm§Zr Ë`mÀ`m nmR>rda hmVmMm H$monam _mabm. Vo
Kar naV Ambo, Voìhm Ë`mZm _wÝg\$sÀ`m Zo_UwH$sMr Vma {_imbr. Xwgè`m§Xm
1910 _Ü`o Jobo Voìhm JOZmZZ _hmamOm§Zr H$merZmWn§VmMm eQ>©-H$moQ> H$mTy>Z
{ZíMb nX / 107

KoD$Z Amnbo gd© A§J nwgbo d Vo H$nS>o naV {Xbo. _hmamOm§À`m aO:H$Um§Zr
n{dÌ Pmbobr dóo {_imë`m_wio H$merZmWn§Vm§Zm H¥$VmW© dmQ>bo.
H$merZmWn§V E{bMnyaMo gËnwéf e§H$a ^Q>Or `mZm ^oQ>Ê`mg Jobo,
Voìhm Vo Ë`m§Mo ñdmJV H$aÊ`mgmR>r añË`mda C^o hmoVo. Ë`mZr {dÇ>b _§{XamMm
g^m_§S>n ñdV: ñdÀN> H$ê$Z ~¡R>H$ KmVbr. Ë`m§Zr H$merZmWn§Vm§Zm _m§S>rda
~gdyZ Ë`m§Mo Mw§~Z KoVbo Am{U åhQ>bo, “‹‹Vwåhr Xw{Z`oMo _wÝg\$ AmhmV. H$miOr
H$ê$ ZH$m ^Jd§V H¥$nm H$arb.”
H$merZmWn§V EH$Xm OmbÝ`mg Jobo. Ë`m doir Xod {eañVoXma hmoVo.
H$merZmWn§V åhUmbo, “g§Vm§Mo Xe©Z KoÊ`mMr `mo½`Vm _mÂ`m_Ü`o Zmhr.” Voìhm
Xod {eañVoXma åhUmbo, “‹_wÝg\$gmho~, nwÝhm H$Yr Ago åhUy ZH$m. Vwåhr
Am_À`m_Yrb AmhmV. AOwZr doi Amho. doi `oVmM Vwåhmbm M_ËH$maM
M_ËH$ma Mmodrg Vmg {XgVrb; H$miOr H$ê$ ZH$m. gd© H$ë`mU hmoB©b.”
H$merZmWn§V ½dmëhoabm EH$m Ad{b`m Z¾ gmYyÀ`m Xe©Zmg Jobo. Vo
gmYy MT>m`bm \$ma AdKS> Aem {Vgè`m _Oë`mda amhmV hmoVo. Xe©Zmbm
`oUmè`mda Vo XJS> _marV. H$merZmWn§V ho Yra Yê$Z Ë`m§À`mOdi Jobo. Voìhm
Vo AdYyV Ë`m§À`mH$S>o nmhmVM am{hbo. Ë`mZr nmR>rda em~gH$s XoV åhQ>bo,
“~oQ>m, Vw_H$mo g~ h¡Ÿ& gwÞm h¡, Mm±Xr h¡, _moVr h¡, _m{UH$ h¡Ÿ& Vwåhmao D$na
D$nadmbm amOr h¡Ÿ& D$nadmbm H¡$gm P_H$Vm h¡ XoImoŸ&”
H$merZmWn§V nwÊ`mg `oVm-OmVmZm ^wgmdiÀ`m Imbå_mbm ^oQ>Ê`mg
OmV. Vr _moR>çm ào_mZo Ë`m§Zm ~gdyZ ~mobV Ago.
~m~m JX}
H$merZmWn§Vm§Mo dS>rb ~m~m JX} ho _hmamï´>mVrb n«H$m§S> doXmÝVr hmoVo.
Ë`m§Mo JrVm_¥V eVnXr d n§MXer ho J«§W Ë`m§À`m {dÛÎmoMo gmj XoVmV. Vo _moR>o
doXmÝVr hmoVo, na§Vw nma_m{W©H$ CÞVr H$ê$Z KoÊ`mgmR>r lr_hmamOm§Mr H¥$nm
{_i{dÊ`mMr Ë`m§Mr BÀN>m hmoVr. Ë`mZm Amnë`m {dÛÎmoMm Ah§H$ma hmoVm,
åhUyZ lr_hmamO Ë`mZm {eì`m XoV AgV. EH$Xm Ë`m§Zr lr_hmamOm§Mm AZwJ«h
àmá H$aÊ`mgmR>r YaUo Yabo, Voìhm lr_hmamO åhUmbo, “lÕmdmZ² b^Vo
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 108

kmZ_² Ÿ&” Vo ~m~m JX} `m§Mr H$moaS>r {dÛVm nmhÿZ Ë`mZm AmË_KmVr Ago åhUV.
EH$Xm H$merZmWn§V Amnë`m d{S>bm§Zm åhUmbo, “Vo Vwåhmbm {eì`m XoVmV,
_J Vwåhr Ë`m§À`mH$S>o H$m OmVm ?” Voìhm ~m~m JX} `mZr CÎma {Xbo H$s, “Vo
Amåhmbm {eì`m XodmoV, AmË_KmVr qH$dm _yI© åhUmoV, na§Vw Am_À`mgmR>r Vo
{dlm§{VñWmZ AmhoV, Vo Amåhmbm Amnë`mH$S>o IoMyZ KoVmV. Ë`m§À`mOdi
H$gbr OmXy Amho H$moUmg R>mD$H$.”
EH$Xm IwÔ ~m~m§Zr lr_hmamOm§Zm {dMmabo, “Vwåhr _wbmZm Amnbo
_mZVm, _J Vwåhmbm Amåhr AmË_KmVr H$m dmQ>Vmo?” Voìhm lr_hmamO hgyZ
åhUmbo H$s, “‹Vwåhr OJmMo JwéËd KoVbo Amho. Vo gwQ>ë`m{edm` Am_Mo MmbV
Zmhr. EH$m å`mZm_Ü`o XmoZ gwè`m amhy eH$V ZmhrV.” H$merZmWn§Vm§Zr lÕoÀ`m
Omoamda lr_hmamOm§Mr H¥$nm {_i{dbr, na§Vw Ë`m§Mo dS>rb {dÛÎmoÀ`m Ah§H$mam_wio
Ë`mnmgyZ d§{MV am{hbo.
***

lr~rS>H$a _hmamOm§Mr ^{dî`dmUr
ñdmV§Í` {_imë`mdahr Oa Y_m©Mo nwZé‚mrdZ Pmbo Zmhr,
Va A{Vd¥ï>r, AZmd¥ï>r, ^yH$§ n, Ádmbm_wIr, dmXio, _hmnya, XwîH$mi,
gmWrMo amoJ BË`mXr g§H$Q>o `oVrb Am{U bmoH$ ÌñV hmoD$Z OmVrb.
eodQ>r bmoH$ nwÝhm Y_m©H$S>o diVrb Am{U gË`{Zð>m (XmZV)
`oB©b, VoìhmM qhXy§Mo Zï>M`© g§nob, VoìhmM Vo gd© OJmMo Jwê$
~ZÊ`mg g_W© hmoVrb. “Y_© Ed hVmoŸh{ÝVŸ& Y_m} aj{V a{jV:Ÿ&”
hoM Am_Mo ~«rX Amho. Oo bmoH$ `mbm {MH$Qy>Z amhVrb, Ë`m§Mo
ajU Amåhr H$moUË`mhr n[apñWVrV H$ê$, hrM Amåhm gmYw-g§Vm§Mr
H$m_{Jar hmo` Am{U VrM Amåhr `m Ñí`mÑí` g¥ï>r_Ü`o H$arV
AgVmo.
{ZíMb nX / 109

16. g§àXm`mMr na§nam
A¸$bH$moQ>{Zdmgr lrñdm_r g_W© _hmamO

lr~rS>H$a _hmamO `m§Mo gX²Jwê$
B.g.1275 À`m Odinmg H$ma§OmZJar_Ü`o _mYd d A§~m^dmZr `m
gXmMmar d gÀN>rb _mVm-{nË`mÀ`m Kar lrXÎmmÌo`mZo lr_V² Z¥qghgañdVtÀ`m
ê$nmZo AdVma KoVbm. Vo ~mbH$ OÝ_V: \$º$ Am|H$mamMoM CƒmaU H$arV hmoVo.
AmB©-dS>rb H$miOrV nS>bo H$s hm _yH$ Va Zmhr ? na§Vw _w§O Ho$ë`mda Vmo
YSm>YS> doXm§Mo nR>U H$ê$ bmJbm. _moR>_moR>o emór-n§{S>V Vo nmhÿZ M{H$V Pmbo.
Ë`m§Zr H$mer_Ü`o Vnñ`m H$aÊ`mgmR>r J¥hË`mJ Ho$bm. VoWo d`mod¥Õ d
kmZd¥Õ lrH¥$îU gañdVr hmoVo. Ë`m§À`mH$Sy>Z `m§Zr g§Ý`mgml_mMr Xrjm KoVbr.
Ag§»` AX²^wV brbm H$ê$Z Ë`m§Zr AJ{UV ^º$m§Mm CÕma H$arV _moR>_moR>çm
kmZr d `moJr nwéfm§Zm CnXoe {Xbm.
lrjoÌ JmUJmnwamV ~aoM {Xdg {Zdmg Ho$ë`mZ§Va ^º$m§À`m {hVmgmR>r
Ë`m§Zr VoWo Amnë`m {ZJw©U nmXwH$m ñWmnZ Ho$ë`m d Vo nmVmiJ§JoÀ`m VQ>mda
Ambo. Ë`m§Zr Amnë`m {eî`m§Zm EH$ nwînmgZ ~Z{dÊ`mMr Amkm Ho$br. Ë`m
AmgZmda ~gyZ lr_V² Z¥qghgañdVr ho n«dmhmÀ`m {déÕ {XeoZo ZXrÀ`m CJ_mH$S>o
H$XbrdZmV Jobo.
Ë`m§Zr H$XbrdZmV A§XmOo XrS>eo df} Vnñ`m Ho$br. Ë`mZ§Va Ë`m§Zr
Omdm, gw_mÌm, B§S>moZo{e`m, MrZ, OnmZ, Am°ñQ´>o{b`m `m§gma»`m XoemV g§Mma
H$ê$Z AZoH$ Ordm§Mm CÕma Ho$bm. Vo Z§Va {V~oQ>bm Ambo. VoWrb {h_mÀN>m{XV
{eIam§da ^«_U H$arV Ë`m§Zr VoWo eVH$mZweVHo$ VníM`}Ûmao Xoh-H$ï> H$arV
Agboë`m Vnpñd`m§Mm CÕma Ho$bm.
Ë`mZ§Va lrZ¥qghgañdVr ho {h_mb`mVrb EH$m XodXma d¥jmImbr

Vnñ`m H$arV ~gbo. Z§Va OdiOdi AS>rMeo dfmªZr EH$m bmHy$S>VmoS>çmÀ`m
{Z{_ÎmmZo dméimVyZ àH$Q> Pmbo. AZoH$ doim Vo b§Ho$nmgyZ {h_mb`mn`ªV n[a^«_U
H$arV d AZ§V brbm XmIdrV Jobo. Ë`m§Zm {R>H${R>H$mUr doJdoJù`m Zmdm§Zr
AmoiIV AgV. Hw$R>o Ë`m§Zm {XJ§~añdm_r, Va Hw$R>o M§Mb^maVr Ago åhUV. Vo
_w§~B©bm ~mam df} am{hbo. VoWyZ _§JidoT>m, amOwar, _mohmoi Am{U gmobmnyamV
amhÿZ eodQ>r 1857 bm AŠH$bH$moQ> g§ñWmZmV Ambo. VoM lrñdm_r g_W© `m
ZmdmZo AŠH$bH$moQ>bm Amë`mda à{gÕ Pmbo. `m§À`m ^º$-_§S>ir§_Ü`o gd©
OmVr-Y_m©Mo bmoH$ hmoVo. lrñdm_r g_WmªÀ`m {Zdmgm_wio AŠH$bH$moQ> ho VrW©joÌ
~Zbo. Ë`m§À`m Ho$di Xe©ZmZo hOmamo ^º$m§À`m _ZmoH$m_Zm nyU© hmoV AgV.
“lrJwé-brbm_¥V” ZmdmMm àmgm{XH$ J«§W hm lrñdm_r g_W© `m§Mm brbmM[aÌ åhUyZ à{gÕ Amho. lrXÎmmÌo`m§à_mUo ñdm_r g_WmªÀ`m ñ_V¥©Jm{_ËdmMr
à{MVr gwadmVrnmgyZM `oV hmoVr. nwÊ`mMo lr~rS>H$a _hmamO, {eaS>rMo gmB©~m~m,
nwÊ`mMo e§H$a _hmamO, eoJmdMo JOmZZ _hmamO, lrXod _m_boXma (Zm{eH$),
lr~mimßnm _hmamO, lrMmoimßnm _hmamO (AŠH$bH$moQ>), lrZ¥qgh gañdVr
(Ami§Xr) `mgmaIo AZoH$ {eî` Ë`m§Zr {Z_m©U Ho$bo. AŠH$bH$moQ> g§ñWmZMo
amOo _mbmoOramd ho Ë`m§Mo ^º$ hmoVo.
lrñdm_r g_WmªÀ`m àË`oH$ H¥$Vr_Ü`o ^º$m§Zm JyT> Aer nyd© gyMZm
{_iV Ago. lr_§Vr d gÎmm `m§À`m _ñVrMm Ë`m§Zm {VañH$ma dmQ>o. Vo CnmgH$m§Zm
åhUV AgV H$s, “gmJa ^abobm Amho. {OVH$m KoVm `oB©b {VVH$m ¿`m qH$dm
eoV {nH$dm Am{U Im.” ewîH$ nm§{S>Ë`mMm {_Ï`m{^_mZ ~miJyZ H$moUr Oa
Ë`m§À`mOdi Ambm Va Vo Ë`mMo {nVi CKS>o H$arV. AŠH$bH$moQ>_Ü`o Ë`m§Zr
M¡Ì dÚ 13, eH$ 1800; _§Jidma, {X. 30 E{àb 1878 `m {Xder
Amnë`m ghmeo dfmªÀ`m nwamVZ AdVmamMr g_már Amnë`m AmdS>Ë`m
dQ>d¥jmImbr Ho$br. Ë`m§Zr åhQ>bo Amho H$s, “Amåhr Jobmo Zmhr, {Od§V AmhmoV.”
`m AmídmgZmMm àË`` ^º$OZm§Zm AmOhr dma§dma `oVmo. lrñdm_r g_WmªZr
lr~rS>H$a _hmamO `m§Zm Amnbm ñdê$n g§àXm` Mmb{dÊ`mMr Amkm Ho$br.
***

gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 110

g§àXm`mMr na§nam / 111

lr~rS>H$a _hmamOm§Mo {eî`moÎm_
lrgX²Jwê$ ~m~m _hmamO D$\©$ lramdgmho~ ghò~wÕo D$\©
lrdmgwXdo mZ§V gañdVr _hmamO
lrñdm_r g_W© _hmamOm§Zr Amnbm ñdê$n g§àXm` Mmb{dÊ`mMr Amkm
lr~rS>H$a _hmamO `m§Zm {Xbr. Ë`mZ§Va ñdm_r g_WmªZr gX²Jwê$ lr~m~m _hmamO
`m§À`m ê$nmZo gZ 1883 _Ü`o hþ~ir `m joÌr OÝ_ KoVbm. gZ 1906 _Ü`o
lr~rS>H$a _hmamO `m§Zr gX²Jêw $ ~m~m§À`m _ñVH$mda H¥$nmhñV R>do Zy lre{º$nmVmZo
Xrjm {Xbr Am{U nma_m{W©H$ nyU©Ëdmg nmohmoM{dbo. Ë`m doir lr~m~m _hmamO
ZwH$VoM B§{O{Z`[a¨JMr nXdr (Eb.gr.B) KoD$Z ~mhoa nS>bo hmoVo.
Vo gX²Jwê§$Mm AZwJ«h àmá Ho$boë`m jUmnmgyZ eodQ>n`ªV {dXoh
AdñWo_Ü`oM dmdaV hmoVo. lr~rS>H$a _hmamO `m§ZrM Ë`m§Mm {ddmh Ho$bm.
Ë`m§Zm EH$ _wbJr Pmbr. J¥hñWml_mV amhÿZ Ë`m§Zr A{g. B§{O{Z`a åhUyZ
aËZm{Jar, noU, _hmS>, ZmJmoR>Um, nZdob BË`mXr {R>H$mUr gaH$mar ZmoH$ar
Ho$br. gZ 1923 _Ü`o dm§Ðm `oWo Mr\$ Am{H©$Q>oŠQ> `m§Mo nr.E. åhUyZ Ë`m§Mr
Zo_UyH$ Pmbr. d[að> B§J«O A{YH$mar Ë`m§À`m kmZmMm A{YH$ma _mÝ` H$arV
AgV. lr~m~m _hmamO ho Zoh_r AÛ¡V AmË_VÎdm_Ü`o a§Jbobo AgV. EH$Xm
nJmamMo {Xder Vo Kar `oV hmoVo. dmQ>oV {^H$mar {Xgbm. Amnbm nyU© nJma
Ë`mÀ`m hmVr R>odyZ Vo em§V {MÎmmZo Kar Ambo. eodQ>r 1928 _Ü`o BZ²ìh°{bS>
noÝeZ KoD$Z Vo {Zd¥Îm Pmbo Am{U nwÊ`mÀ`m Zmam`U noR>oV Yw_mi {~pëS>¨J_Ü`o
amhÿ bmJbo.
VoWyZ Vo OdiÀ`m lr~rS>H$a _hmamOm§À`m _R>mV amoO {VÝhr {ÌH$mi
Xe©ZmgmR>r OmV AgV. Ë`m§Mr d§XZ-^º$shr AZÝ` gmYmaU hmoVr. Vo gX²Jwê§$À`m
KaMm nmUŠ`mM H$m`, _R>mÀ`m nm`ardê$Z CVaUmè`m _m§OambmgwÕm Z_ñH$ma
H$arV. H$YrH$Yr A§JmV 105 Vmn Agbm Var Vo AmË_mZ§XmV {Z_½Z AgV.
EH$Xm Vo 24 {Xdg gy`m}X`mnmgyZ gy`m©ñVmn`ªV EH$Q>H$ gy`©q~~ nmhÊ`mMr
gmYZm H$arV hmoVo.
lr~m~m _hmamO Cƒ{dÚm^y{fV d d[að> gaH$mar A{YH$mar hmoVo,
na§Vw Ë`m§À`m nËZrbm bmH$S>o Zgë`mZo Myb ~§X R>odm`Mr nmir `oV Ago. Varhr

Ë`m n[apñWVrV lr~m~m {ZpíM¨V AgV.
Y_©nËZr {ZdV©ë`mda Vo n¡go XoD$Z OodUmMm S>~m _mJdV AgV.
Ë`m§Mo {eî`gwÕm Ë`m§À`mgmR>r OodU qH$dm ImÚnXmW© KoD$Z `oV, na§Vw Vo gd©
4-4 {Xdg VgoM nSy>Z Ago. Z§Va H$YrVar Ë`m_Yrb H$U^a ImD$Z ~mH$sMo
^º$m§Zm dmQy>Z Q>mH$V AgV. Varhr AZoH$ doim bmoH$m§Zm Ë`m {eù`m dñVy
VmÁ`m Agë`mgma»`m bmJV. lr~m~m _hmamO åhUV H$s, “Am` dm±Q> Qy>
ñQ>mQ>© gË``wJ ZmC” (_bm nwÝhm Ý`m` d Y_m©Mo gË``wJ AmUm`Mo Amho).
lr_hmamO Amnë`m {eî`m§Zm AJXr gmonm CnXoe H$arV AgV H$s,
“_mUgmZo gmYo amhmdo. Amnë`m CnmgZoMm JmOmdmOm H$ê$ Z`o. gdmªV àW_
_mUyg ~ZÊ`mMm à`ËZ H$am. ñdV:bm nwT>mar åhUdyZ KoUmao nwîH$i AmhoV,
na§Vw Á`mZo H$m_-H«$moYmXr fS²>[any§Mo X_Z Ho$bobo Amho, Agm XoemMm ZoVm H$moUr
Zmhr. earamZo H$mhrhr _mJmdo, åhUyZ AmnU H$m` Ë`mbm gd© Úm`Mo ?”
VËH$mbrZ g§V-gËnwéfm§À`m _ZmV lr~m~m§À`m~Ôb Iyn AmXa hmoVm.
lr~m~m _hmamO eodQ>À`m H$mimV AmOmar hmoVo. Aeº$nUm \$ma
hmoVm. A§WéUmdê$Z hby eH$V ZìhVo, Ë`m_wio gX²Jwê§$À`m _R>mV OmD$ eH$V
ZgV. EH$Xm lr~rS>H$a _hmamO `m§Mr nwÊ`{VWrMr nmbIr {ZKmbr. Vr Yw_mi
{~pëS>§Jdê$Z OmVmZm lr~m~m§Zr VmS>H$Z CRy>Z nmbIrMo Xe©Z KoVbo. Ë`m§À`m
ZoÌm§VyZ Aly AmoKiy bmJbo. Ë`m§Zr WaWaUmè`m hmVm§Zr àUm_ Ho$bm. Aer
lr~m~m§Mr ÑT> Jwé{Zð>m hmoVr.
gZ 1954 _Ü`o lr~m~m _hmamOm§Zr nwÊ`mV Amnë`m {ZdmgñWmZr
n§M_hm^yVmË_H$ XohmMm Ë`mJ Ho$bm. Ë`m§Mo {eî`moÎm_ lr{XJ§~aXmg _hmamO
`m§Zr ~m~m§À`m ImgJr OmJoV “lr~m~m _hmamO ghò~wÕo g_m{Y_§{Xa”
C^mabo.
XohË`mJ H$aÊ`mnydu Ë`m§Zr Amnë`m {eî`m§Zm AmídmgZ {Xbo H$s,
“Vwåhm ^º$m§À`m ajUmgmR>r _r `m g_m{Y_§{XamÀ`m ñWmZr EH$ hOma df}
amhmUma Amho.” ^º$m§Zm Ë`m§À`m dMZmMm {ZË` AZw^d `oVmo.
***

gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 112

g§àXm`mMr na§nam / 113

lr~rS>H$a _hmamOm§Mo à{eî`
lrgX²Jwê$ ~m~m _hmamOm§Mo {eî`
lrgX²Jwê$ {XJ§~aXmg _hmamO
Xoe-OmJ¥VrÀ`m ~m~VrV N>ÌnVr {edmOr _hmamO d Y_©-OmJ¥VrÀ`m
~m~VrV lrg_W© am_Xmg ñdm_r `m§À`mnmgyZ àoaUm KoD$Z AIoaÀ`m jUmn`ªV
A{daV H$m`© H$aUmao lrgX²Jwê$ {XJ§~aXmg _hmamO `m§Mo AmYw{ZH$ H$mimVrb
_amR>r g§Vm§_Ü`o {d{eï> ñWmZ Amho.
lrgX²Jwê$ {XJ§~aXmg _hmamO `m§Mm OÝ_ aËZm{JarOdirb nmo_|S>r `m
JmdmVrb Omoer KamÊ`mV AmpídZ ewŠb Aï>_r, eH$ 1834; Jwédma, {X. 17
Am°ŠQ>mo~a 1912 amoOr Pmbm. Ë`m§À`m d{S>bm§Mo Zmd JUoe d AmB©Mo OmZH$s
Ago hmoVo. AmB©-d{S>bm§Zr _moR>çm ào_mZo lr_hmamOm§Mo Zmd {dÇ>b Ago R>odbo.
d{S>bm§H$S>o ImoVr hmoVr. ^abobo Ka hmoVo. {dÇ>b JUoe Omoer ho bhmZnUmnmgyZM
B©ída^º$ d {daº$ ñd^mdmMo hmoVo. d`mÀ`m 12 ì`m dfu AmB©Mr d 18 ì`m
dfu {nË`mMr gmdbr hanbr. AmVm Ë`m§À`m _ZmV gX²Jwê$ {_i{dÊ`mMr BÀN>m
{Z_m©U Pmbr. Vo Ka gmoSy>Z gX²Jwê§$À`m emoYmV {ZKmbo. `moJm`moJmZo Vo nwÊ`mVrb
~rS>H$a _hmamO `m§À`m _R>mV Jobo. VoWo _hX²^m½`mZo lr~m~m _hmamO ghò~wÕo
D$\©$ dmgwXodmZ§V gañdVr `m§Mo Xe©Z KS>bo. Jwê$ Am{U {eî` XmoKohr nañnam§Mr
dmQ> nmhmV hmoVo. lr~m~m _hmamO `m§Zr {dÇ>b Omoer `m§Zm ~rS>H$a _R>m_Ü`o
XÎmmÌo`mdVma A¸$bH$moQ>{Zdmgr lrñdm_r g_W© `m§À`m ê$nmV Xe©Z {Xbo Am{U
Amnbm {eî` åhUyZ Ë`m§Mm ñdrH$ma Ho$bm. lr{dÇ>bamd Omoer `m§Zm gX²Jwê$
{_imë`m_wio Vo gZmW Pmbo.
lr_hmamOm§Zr H$mhr H$mi S>m°. ~mog b°~moaoQ>ar_Ü`o _o{S>H$b [aàoP|Q>o{Q>ìh
åhUyZ H$m_ Ho$bo. `m H$m_mV Ë`m§Zm _moR>o `e {_imbo, na§Vw AmÜ`mpË_H$ AmoT>
Ë`m§Zm Jßn ~gy XoV ZìhVr. Vo gZ 1946 _Ü`o ZmoH$ar gmoSy>Z aËZm{Jarg naV
Ambo Am{U H$R>moa gmYZm H$ê$ bmJbo.
lrgX²Jwê$ ~m~m _hmamO `m§Zr Ë`m§Zm ~mobmdyZ KoVbo Am{U 24 Owb¡
1953 amoOr Ë`m§Zr Amnë`m hmVmVrb A§JR>r d dio H$mTy>Z lr_hmamOm§À`m
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 114

VO©Zr_Ü`o KmVbo. AZwJ«h XoVmZm Vo åhUmbo, “Jwê$Mr A§JR>r Jwê$À`m ~moQ>mV
KmVbr Amho. {dÇ>bm, AmOnmgyZ VwPm gd© Ah§H$ma _r KoVbm Amho. AmVm
Vwbm ñdV: H$mhr H$am`Mr JaO Zmhr. VwPo gd© H$mhr _rM H$arZ.”
gX²Jwê$ lr~m~m _hmamO `m§Zr 1953 _Ü`o XohË`mJ H$am`Mo R>a{dbo.
gX²Jwê§$À`m g§H$ënm_wio lr_hmamO \$ma ì`mHy$i Pmbo. Ë`m§Zr AmJ«h H$ê$Z EH$
df© AmUIr amhmÊ`mMo Jwê§$H$Sy>Z AmídmgZ {_i{dbo. lr~m~m _hmamO `m§Zr
18 Am°JñQ> 1954 amoOr Amnbr AdVma-brbm g§n{dbr. Ë`m§Mr g_mYr
Ë`m§À`m ImOJr OmJoV, 937 S>r, MVw:e¥§Jr _mJ©, {edmOrZJa, nwUo `oWo ~m§YÊ`mV
Ambr.
lr~m~m _hmamO `m§À`m g_mYrZ§Va lr_hmamO `m§Zr Amnbo OrdZ
Jwé-godogmR>r An©U H$aÊ`mMm g§H$ën Ho$bm. g_mYr Á`m {R>H$mUr C^mabr
Jobr, Vr lr~m~m _hmamOm§Mr {_iH$V hmoVr. lr_hmamOm§Zr lr~m~m _hmamO
`m§À`m dmag Agboë`m Ë`m§À`m EHw$bË`m H$Ý`m gm¡. {Z_©bmVmB© ZrbH§$R> Iao
`m§À`mH$Sy>Z Vr OmJm brOda KoVbr d gX²Jwê§$Mm _{h_m dmT>{dUo, hoM Amnbo
OrdZ-H$m`© _mZbo. Vo åhUV AgV H$s, “24 Owb¡ 1953 amoOr _mPo åhUOo
{dÇ>b JUoe Omoer `mMo ApñVËd g§nbo. AmVm `m XohmH$Sy>Z lr~m~m _hmamO
hoM gd© H$mhr H$ê$Z KoV AmhoV.” AmVm Aer AdñWm hmoVr _r hmoVmo Vmoda Jwé ZìhVm & AmVm Jwé Amho, Zmhr Ah§Vm &&
gwadmVrg g_m{YñWmZmMr O_rZ nS>rH$ d PmS>m-PwS>nm§Zr ^abobr
hmoVr. lr_hmamOm§Zr Vr gnmQ> H$ê$Z KoD$Z VoWo EH$ VmËnwaVr eoS> C^r Ho$br.
^º$m§À`mgmR>r amhm`Mr gmo` Ho$br d hm¡X ~ZdyZ KoVbm. amoOÀ`m nyOobm VmOr
\w$bo {_imdrV åhUyZ ~mJ bmdbr. ñWmZmÀ`m OdinmgMr O_rZ IaoXr H$ê$Z
n[agamMm {dH$mg Ho$bm. nU Xwï> bmoH$ ho gËH$_© ghOnUo H$ê$ XoV ZmhrV.
Ë`m§Zr ho ñWmZ gmd©O{ZH$ Amho, Ago åhUyZ Vo Vmã`mV KoÊ`mMm à`ËZ Ho$bm.
H$moQ>m©Mr Xmao IQ>IQ>mdr bmJbr, na§Vw lr_hmamOm§Zr qh_V gmoS>br Zmhr. eodQ>r
XodñWmZ ho ImOJr _mbH$sMo Amho d Ë`mMo brO-hmoëS>a lr_hmamO AmhoV,
Agm {ZH$mb Pmbm. `m Hw$amnV H$mT>Umè`m bmoH$m§Zr Ìmg {Xbm, Var lr_hmamOm§Zr
g§àXm`mMr na§nam / 115

gX²Jwê$ lr~m~m _hmamO `m§Mo g_m{YñWi gwg{‚mV d gwì`dpñWV ~Z{dbo.
VoWo AmÜ`mpË_H$ CnmgZm Mmby Pmbr. {d{YdV Am{U emómoº$ AZwð>mZo hmoD$
bmJbr. lr~m~m _hmamOm§Mr O`§Vr, nwÊ`{VWr, lrXÎmO`§Vr, lrñdm_r g_W©
O`§Vr, lram_ Zd_r, JUoe MVwWu, lrH¥$îU-OÝ_mï>_r `mgmaIo CËgd _moR>çm
CËgmhmZo gmOao hmoD$ bmJbo. Ag§»` ^º$ `m {R>H$mUr `oD$Z H¥$nm-àgmX KoD$
bmJbo.
lr_hmamO `m§Mo ì`{º$Ëd AZoH$ bmoH$moÎma JwUm§Zr _§{S>V hmoVo. Ë`m§À`m
g§nH$m©V Amboë`m H$moUË`mhr ì`º$sMo Zmd, Jmd, Hw$Qw>§~, ZmoH$ar-ì`dgm`
BË`mXrMr _m{hVr Ë`m§Zm Ago, _J Vmo {H$Vrhr {Xdgm§Zr ^oQ>mo. gmYonUm,
ñdÀN>Vm, {eñV, dº$eranUm, CXmaVm, göX`Vm BË`mXr JwUm§_Ü`o Ë`m§Mr
~amo~ar H$moUr H$ê$ eH$Uma Zmhr. bhmZm§nmgyZ Wmoam§n`ªV gdmªer Ë`m§Mo ào_mMo
d {Oìhmù`mMo g§~§Y AgV. bmoH$m§Zm H$mhr AS>MU Agob, Va lr_hmamO Vr
{ZdmaU H$arV. H$Yr JaO nS>ë`mg EImÚmMr H$R>moa eãXmV H$mZ-CKS>Urhr
H$arV AgV. Ë`mM~amo~a ^º$mbm EImÚm bhmZem JwUm~Ôb em~mgH$s XoD$Z
Ë`mbm Amnë`mOdi Oodm`bm KoD$Z ~gV. godoH$è`m§À`m AS>rAS>MUr Xya
H$aÊ`mMm à`ËZ H$arV AgV. ñWmZm_Ü`o nmibobo nmonQ>, Hw$Ìo `m àmÊ`m§Zm
doioda Im`bm-ß`m`bm {_imdo, åhUyZ Vo H$miOr KoV AgV. Vo Iao g§VgËnwéf hmoVo.
lr_hmamO ho ñWmZm_Ü`o `oUmè`m bmoH$m§Zm H$m`Xoera g„m XoV AgV.
Vo nmhÿZ _moR>_moR>o H$m`Xo-n§{S>V M{H$V hmoV. Ë`m§Mr ~wÕr {dbjU hmoVr. Vo
d¡ÚH$s` BbmO H$aÊ`m~Ôb qH$dm ì`mdgm{`H$ AS>MUt~Ôb AMyH$ _mJ©Xe©Z
H$arV AgV. g_m{YñWmZmÀ`m ~m§YH$m_mMo doir Vo B§{O{Z`g©ZmgwÕm H$m`
~amo~a Amho d H$m` MyH$ Amho, ho g_OmdyZ XoV.
_§{XamVrb CËgdm§À`m àg§Jr nmbIr {ZKV Ago, Voìhm lr_hmamO
ñdV: nXo aMyZ JmV AgV Am{U Ë`m§Mo agmi {Zê$nU H$arV AgV. Vo erK«
H$dr hmoVo. H$sV©ZmÀ`m doir Ë`m§À`m _wImVyZ nXo AmnmoAmn Pê$ bmJV. Ë`m§Zr
eoH$S>mo-hOmamo nXo ~Z{dbr d Jm`br. XwX£dmZo AmO Ë`mVrb {b{IV Aer
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 116

WmoS>rM Cabr AmhoV. Vo V~bm-nIdmO Aer dmÚo dmO{dÊ`mV Va~oO hmoVo. Vo
ZmQ>H$mV H$m_ H$amd`mMo. Vo {eënH$mahr hmoVo. nmo_|S>rV AgVmZm Vo JUoe-_yVu
~ZdrV. Ë`m§À`m {R>H$mUr {MÌH$boMr à{V^mhr hmoVr. Vo {MÌH$ma, {eënH$ma
`m§Zm `mo½` g„m XoV AgV.
lr_hmamO ho eoVr_Yrb _moR>o OmUH$ma hmoVo. Ë`m§Zr ñdV: Zm§Ja OmoSy>Z
eoVr Ho$br hmoVr. eoVrVrb Zì`m-OwÝ`m nÕVr, _mVrMm gwnrH$nUm, IV,
{~`mUo BË`mXt~Ôb Vo EImÚm AZw^dr eoVH$è`mg _mJo Q>mH$V. Ë`m§Zr OZmdam§Mm
JmoR>m ~Z{dbm hmoVm. JmoR>o ñdÀN> AgmdoV d OZmdao nwï> AgmdrV, `mMr Vo
H$miOr KoV AgV. åhmVmar OZmdao H$gm`mbm {dH$Ê`mg Ë`m§Mm {damoY hmoVm.
àmÊ`m§H$Sy>Z OÝ_^a godm H$ê$Z KoD$Z eodQ>r Ë`m§Zm H$gm`mbm {dH$Uo, åhUOo
H¥$V¿ZnUm hmo`, Ago Vo _mZrV AgV.
doX Am{U doXàUrV _mJm©Zo OmUmè`m ~«m÷Um§~Ôb Ë`m§Zm Anma lÕm
hmoVr. Vo åhUV AgV, ‘~«m÷Umo __ X¡dV_²’ ~«m÷Um§Zr hOmamo df} _moR>çm
H$ï>mZo doXm§Mo ajU Ho$bo. `m~Ôb Ë`m§Mo F$Ur Agbo nm{hOoo. ~«m÷Um§Mm `Wmo{MV
Jm¡ad H$aÊ`mgmR>r Vo AZoH$ AZwð>mZo H$arV d XyaXyaÀ`m ~«m÷Um§Zm ~mobmdyZ
Ë`m§À`m {ZnwUVo~Ôb Am{U {dÛVo~Ôb H¥$VkVm ì`º$ H$ê$Z CXmanUo Ë`m§Mm
gÝ_mZ H$arV.
lr_hmamOm§Mo {R>H$mUr OmÁdë` Y_©{Zð>o~amo~aM Ádb§V Xoe{Zð>m hmoVr.
Ë`m§À`m eãXm§VyZ d AmMaUmVyZ Xoe-ào_ àJQ> hmoV Ago. Ë`m§Zr XodñWmZm_Ü`o
amï´>ÜdO C^mê$Z ñdmV§Í`{XZ d àOmgÎmmH$ {XZ gmOao H$aÊ`mMr àWm gwê$
Ho$br. Ë`m§Zr ñdV: 1942 À`m ñdmV§Í` bT>çmV H$m_ Ho$bo hmoVo. Ë`m doir
JmdmoJmdr OmD$Z Vo amï´>r` OmJ¥Vr H$arV AgV d JwánUo MidirMo H$m_ H$arV
hmoVo. aËZm{Jar_Ü`o Ooìhm ñdmV§Í`dra gmdaH$a hmoVo, Voìhm lr_hmamO Ë`m§Zm
^oQy>Z MMm© H$arV AgV. S>oadU `oWrb lr{ed-g_W©JS> C^maÊ`mV Ë`m§Mr
hrM amï´>r` àoaUm {XgyZ `oVo.
lr_hmamOm§Zr lr~m~m _hmamO ghò~wÕo `m§À`m nwÊ`mVrb g_m{YñWmZm~amo~aM S>oadU `oWohr Amnbo H$m`©joÌ Mmby Ho$bo. {MniyUÀ`m n[agamV
g§àXm`mMr na§nam / 117

A¸$bH$moQ>{Zdmgr lrñdm_r g_W© `m§À`m na§naoVrb EH$ gËnwéf lrg§V
{XJ§~a~wdm dhmiH$a ho hmoD$Z Jobo. Ë`m§À`mer lr_hmamOm§Mr OwZr AmoiI
hmoVr. lrdhmiH$a~wdm `m§Mo {eî` lrg§V grVmam_~wdm dmbmdbH$a `m§À`m~Ôb
lr_hmamOm§À`m _ZmV \$ma ào_ hmoVo. gX²Jwê$ lr~m~m _hmamO `m§Zr lrgrVmam_~wdm
`m§Mr H$miOr KoÊ`mg lr_hmamO `m§Zm gm§{JVbo hmoVo; åhUyZ Vo dma§dma gmdS>}
`oWo OmD$Z lrgrVmam_~wdm `m§Mr godm H$arV. gmdS>} `oWo ~wdm§Mr hoigm§S> hmoV
Amho, Ago nm{hë`mda lr_hmamO `m§Zr OdiÀ`m S>oadU JmdmVrb H$mhr
O_rZ KoD$Z VoWo ~wdm§À`mgmR>r Ka ~Z{dbo Am{U WmoS>çm eoVrMr ì`dñWm
H$ê$Z {Xbr. Ë`m§Zr “lrg§V grVmam_~wdm dmbmdbH$a M°[aQ>o~b Q´>ñQ>” {Z_m©U
Ho$bm d VoWo _moR>_moR>r H$m_o H$aÊ`mMm g§H$ën gmoS>bm. Ë`m§Zr OdinmgMr
~arM O_rZ IaoXr Ho$br. VoWrb Jar~ bmoH$m§Zm gmdH$ma, _wgb_mZ d amOH$s`
nwT>mar `m§Mm \$ma Ìmg hmoV hmoVm. lr_hmamOm§À`m Q´>ñQ>H$Sy>Z J[a~m§Zm AÞ,
dó, Km|JS>r BË`mXr _mo\$V {Xbo OmD$ bmJbo. Ë`m§Zm amoOJma {Xbm Jobm.
Ë`m§À`mgmR>r Am¡fYmonMmamMr _mo\$V gmo` Ho$br. Ë`m§Zm eoVrÀ`m ZdrZ nÕVrMr
AmoiI H$ê$Z {Xbr. Ë`m§À`m dmB©Q> gd`r Xya H$aÊ`mgmR>r lr_hmamO à`ËZerb
AgV. Ë`m§À`m _wbm§Zm {eH${dÊ`mgmR>r àmoËgmhZ {Xbo OmB©. Ë`m§Zm døm,
nopÝgbr, nwñVHo$ BË`mXr _mo\$V {Xbo OmB©. Ë`m§Mr JdVmZo emH$mabobr Kao
nmdgmù`mV JiV AgV åhUyZ lr_hmamOm§Zr VoWrb hOmamo Kao _§Jbmoar H$m¡bm§Zr
_mo\$V emH$mê$Z {Xbr. OdinmgÀ`m Jmdm§_Ü`o nmÊ`mMr H$_VaVm hmoVr, åhUyZ
Q´>ñQ>H$Sy>Z drg _¡bm§dê$Z nmUr AmUyZ Q>±H$aZo nwadR>m Ho$bm OmD$ bmJbm.
lr_hmamO J[a~m§À`m JaOm nwadÊ`m~amo~aM Ë`m§À`m_Ü`o Y_©-ào_ d
Xoe-ào_ `m§Mr OmUrd {Z_m©U H$ê$ BpÀN>V hmoVo. `m_wio Ë`m n[agamVrb
Amn_Vb~r bmoH$m§À`m ñdmWm©bm Y¸$m nmohmoMy bmJbm. J[a~m§Zm bmMma ~ZdyZ
Ë`m§Mo emofU H$aÊ`mMo Ë`m§Mo à`ËZ ì`W© R>ê$ bmJbo. Ë`m_wio Vo Hw$amnVr H$mTy>Z
Ìmg XoD$ bmJbo. na§Vw lr_hmamOm§Zr I§~ranUo Ë`mbm Vm|S> {Xbo Am{U Amnbo
bmoH$-H$ë`mUmMo H$m_ ZoQ>mZo gwê$ R>odbo.
bmoH$m§À`m g_moa amï´>{Zð>m d Y_©{Zð>m `m§Mm AmXe© R>odÊ`mgmR>r
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 118

lr_hmamOm§Zr N>ÌnVr {edmOr _hmamO Am{U lrg_W© am_Xmg ñdm_r `m§Mo
A{ÛVr` ñ_maH$ ‘lr{ed-g_W©JS>’À`m ê$nmZo S>oadU `oWo C^mabo Amho.
S>oadU `oWo {edO`§VrMm CËgd _moR>çm WmQ>mZo gmOam Ho$bm OmVmo. hOmamo
{ed-ào_r Am{U dmaH$ar ^º$ _moR>çm ào_mZo CËgdmÀ`m doir ^ì` {_adUwH$sV
gh^mJr hmoD$Z Vmo n[aga {edào_mZo d Y_©ào_mZo ^mê$Z Q>mH$VmV.
lr_hmamOm§Zr à{gÕrnmgyZ Xya amhÿZ bmoH$-H$ë`mU Am{U na_mW©gmYZ `mgmR>r A{dlm§V l_ OÝ_^a Ho$bo d Am`©Y_m©Mm ÜdO Zoh_r \$S>H$drV
R>odbm. ho H$m`© H$arV-H$arV Ë`m§Zr d¡emI H¥$îU à{VnXm, eH 1911; a{ddma,
{X. 21 _o 1989 amoOr Xoh R>odbm.
AmO Ë`m§À`m H$m`m©Mm {dñVma Pmbobm Amho. Ë`m§Mo CÎmam{YH$mar n.
ny. lrAemoH$H$mH$m _hmamO ho g§nyU© eº$s{Zer Amnë`m gX²Jwê§$Mo d¡^d
dmT>{dÊ`mgmR>r H$m`©aV AmhoV. lr_hmamOm§À`m àoaUoZo S>oadU `oWo, lrñdm_r
g_W©-lram_ _§{Xa Am{U ñdm_r g_W© CÚmZ C^mabo Jobo Amho. OdiM
gwg‚m Aer B§J«Or emim Am{U lr_hmamOm§Mo {eî`moÎm_ ^º$loð> H$_bmH$an§V
bú_U dmbmdbH$a `m§À`m ZmdmZo \$ma _moR>o é½Umb` C^o am{hbo Amho. ho
200 ImQ>m§Mo é½Umb` gwg‚m AgyZ, `oWo gd© d¡ÚH$s` gw{dYm d CnMma
AmhoV. ho B§Q>aZoQ>Zo OmoS>bo AgyZ XoemVrb d {dXoemVrb VÁk S>m°ŠQ>a `oWo
`oVmV. S>m°. ~mUmdbr `m§À`m à`ËZm_wio d _w§~B©À`m Q>mQ>m _o_mo[a`bÀ`m _XVrZo
H°$ÝgaÀ`m VnmgUrgmR>r d à{V~§YmgmR>r VrZ {Oëøm§V 80 S>m°ŠQ>g© d H$_©Mmar
`m§Mo nWH$ PQ>V Amho. Vmo|S>mÀ`m d J^m©e`mÀ`m H°$ÝgaÀ`m eó{H«$`m `oWo
_mo\$V Ho$ë`m OmVmV. VoWo EH$ gwg‚m Z{gªJ H$m°boO CKS>bo Amho. _w§~B© (A§Yoar
n{ü_) `oWo A¸$bH$moQ> {Zdmgr lrXÎmmÌo`mdVma ^JdmZ lrñdm_r g_W© `m§Mo
\$ma gwaoI _§{Xa ~Zbo Amho. `m gd© {R>H$mUr {ZË`-Z¡{_{ÎmH$ AZwð>mZ d CËgd
gmOao Ho$bo OmVmV, Ë`m_wio Y_©OmJ¥Vr Am{U bmoH$m§Mo Mm[aÍ` KS>{dÊ`mMo _moR>o
H$m_ Mmbbo Amho. Vo lr_hmamOm§Mr Aj` H$sVu ngadrV Amho.
***
g§àXm`mMr na§nam / 119

Ÿ&& lrgX²Jwê$ am_mZ§X ñVdamO &&
( lr~rS>H$a _hmamOm§Mo à{eî` Am{U lr~m~m _hmamO ghò~wÕo `m§Mo {eî`
lr. {d. J. Omoer D$\©$ lr{XJ§~aXmg _hmamO Ûmam a{MV )
g§gmar ~hþ H$ï> hmoD${Z Vwbm Pmbm{g ~m AmV© V§y &
emoYm`m {ZOXod [h§S>{g OZr§ gm§S>mo{Z`m§ ñdmW© V§y &
lrñdm_r JwéXÎm ^oQw>{Z Vwbm Ho$bo VwPo gmW©H$ &
am_mZ§XJwamo VwÂ`m n{X§ AVm§ R>drVg§o _ñVH$ &&

ñdm_tZr§ H$a R>o{dV§m {e[a§ VwÂ`m Vw`m© gwIm bm^gr &
hmodmoZr _Z nyU© CÝ_Z VwPo§ _wº$sgwIt a§Jgr &
_m§S>moZr gH$bmW© b§m¡{H$H$ BWo Pmbm{g ê$nmoÝ_wI &
am_mZ§XJwamo VwÂ`m nqX AVm§ R>odrVg§o _ñVH$ &&

Jwdm©km {e[a§ _mÝ` Vr H$é{Z`§m Jobm{g aodmVQ>t &
VoW| H$ï> ~hÿ H$é{Z {\$agr Ë`m Z_©XoÀ`m VQ>r§ &
Jmogmdr ~hþ nrSw>Zr VwO{g ~m Pmbm VwPm godH$ &
am_mZ§XJwamo VwÂ`m nqX AVm§ R>odrVg§o _ñVH$ &&
3
\$ÎmoJra~wdm§{g ~moYw{Z Vwdm§ gX²-kmZ Ë`m XrYb§o &
gmZoñdm{_àVr {ZOmË_{hV V|, Ëdm§ gË` ~m Xm{db| &
nyUm©Z§X Jwéñdê$n VwObm ^oQ>o ‘V¥fm’hmaH$ &
am_mZ§XJwamo VwÂ`m n{X§ AVm§ R>odrVg§o _ñVH$ &&

ì`mK«mMo ñdê$nm Yamo{Z VwObm ñdm_r [VWo ^oQ>Vr &
Amho _r AOwZr Aer VwOàVr XoVr àMrVrM Vr &
Ë`m§nm`t Z{_V§m {ZJd© ~Zgr ñdm_r VwPo VmaH$ &
am_mZ§XJwamo VwÂ`m nqX AVm§ R>odrVg§o _ñVH$ &&

ZH«$s¨`wº$ Obme`m§V ~wS>Vm§ Ëdm§ H$m¡VwH$m Xm{db§o &
Xohàr{V H$er {Odm§gr ^wbdr g§Ý`m{g`m ~mo{Yb| &
gË`kmZ àMrVr XoD${Z V`m§ Pmbm{g g§ajH$ &
am_mZ§XJwamo VwÂ`m nqX AVm§ R>odrVgo _ñVH$ &&

gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 120

_mohm`m VwObm _R>m{YnVrMr H$Ý`m OYr§ nmVbr &
A§V_y©I H$amo{Z d¥[Îm Anwbr Ëdm§ doi Vr {O§{H$br &
VOÜ`mqZ jUmojUt a_w{Z`m§, hmogr {Odm àoaH$ &
am_mZ§XJwamo VwÂ`m nqX AVm§ R>odrVgo _ñVH$ &
doS>m hÅ> Yamo{Z _mJV Vwbm “XoB© _bm ~mU” Vmo &
OmdmoZr Oqb “M§ÐeoIa” {Xbm Pmbm V`t em§V Vmo &
bmoH$s¨ nmhþ{Z`§m M_ËH¥${V Aer Ho$b§o VwP§o H$m¡VwH$ &
am_mZ§XJwamo VwÂ`m nqX AVm§ R>odrVgo _ñVH$ &&
Xoer gËda H$mÝ`Hw$ãO d{ZVo bmJr§ àMrVr Iar§ &
AmË_mZmË_ {dMma ~moqY a_Vm§ VÐÿnVm Vo dar &
Û§ÛmVo§ Ë`OwZr gXm hg{g V§y gX²~w{ÕMm àoaH$ &
am_mZ§XJwamo VwÂ`m nqX AVm§ R>odrVgo _ñVH$ &&
doXm§gr na O§o {ZOmË_gwI Vo Ëdm§ A§Var ^mo{Jb| &
{ZË`mZ§X nXt gX¡d ~gw{Z g{ÀN>î` Vo Vm[abo &
{eî`m ajw{Z`m§§ BhmW© na{h Xogr V`m§ gËgwI &
am_mZ§XJwamo VwÂ`m nqX AVm§ R>drVgo§ _ñVH$ &&
ñdm_rÀ`m dMZ| {Odm{g VaÊ`m Xogr Iam _mJ© Vmo &
~moYo “VÎd_{g” à~wÕ H$[agr Omo H$s¨ ^dm Zm{eVmo &
nyU©ào_ H¥$nmЩ X¥ï>r> Vd ~m ÌrVmn g§hmaH$ &
am_mZ§XJwamo VwÂ`m nqX AVm§ RodrVg§o _ñVH$ &&
~m~m§Mo {e[a§ hñV R>odw{Z Vwdm§ Zobo naoÀ`m na &
ê$nr a§JdwZr H¥$VmW© H$ê$Zr Amkm{nb| gËda &
Mmbm`m OqJ g§àXm` Anwbm Ho$b| V`m VmaH$ &
am_mZ§XJwamo VwÂ`m nqX AVm§ R>odrVg§o _ñVH$ &&
VwÂ`m nwÊ`{XZr VwÂ`mM MaUr, dmH²$nwîn ho A[n©Vm &o§
VoUo Vmof{w Z`m§ {Odm§{g gwIdr, `mMr dam _mJVm| &
Xmgmgr ñdént gXm pñWadwZr, XoB© ñdê$nr gwIŸ&
( Xo AmË_énr gwI & )
am_mZ§XJwamo VwÂ`m n{X§ AVm§ R>odrVg| _ñVH$ &&
ñVdamO / 121

10Ÿ

11Ÿ

12

13

am_mZ§X ñVdm{g `m nR>Vr Oo {Za§Va &
`eH$s{V© V`m bm^o hmoVr Vo hf©{Z^©a &
Xw:IX¡Ý` hamo{Z`m§ YZYmÝ` g_pÝdV &
hmodmoZr Bï> H$m`m©gr gmYo Ë`m§ Amnwbo {hV &&

14

H$m¡Qw>§{~H$ gwImMr Jwé{H$ëbr

Ÿ&& lrgX²JwéMaUmaqdXmn©U_ñVw &&

lr~rS>H$a _hmamO `m§Mr OÝ_Hw§$S>br
(O. g. D$\©$ VmË`mgmho~ H$a§XrH$aH¥$V)
OÝ_ eHo$ 1760, _mK ewÕ 7, Aï>_rMm j`, _§Jidma, doi-XmoZ
àha, B§J«Or VmarI 22 OmZodmar 1838, OÝ_ ZjÌ - ApídZr, MVwW© MaU,
_of amer, gy`© _hmZjÌ, ldU, adr _H$a amerV
12 am.

2
3

1 M§.

11 h.
Zo.
10 a. ew.

4
7 Jw.

5
6 Ho$. _§.

9 ~w.
8 e.

OÝ_b¾mV M§Ð Agë`mZo doJir am{eHw§$S>br _m§S>bobr Zmhr. OÝ_doi
ZŠH$s Pmbobr Zmhr. _moK_ XmoZ àha åhQ>bo Amho. Ë`m_wio OÝ_b¾ _rZ
Yamdo, H$s _of `m~Ôb bmoH$m§g e§H$m dmQ>Vo, na§Vw OmVH$VÎdmà_mUo gJio `moJ
VnmgyZ nmhVm OÝ_b¾ _of hoM {ZpíMV Amho.

gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 122

lr~rS>H$a _hmamO `m§Mo {dMma
1. KamVrb Ywgnyg
KamV Oa EH$ ^mD$ {_i{dVm Agob Am{U Xwgam ^mD$ ~oH$ma Agob,
Va Amnë`m l_m_Ü`o d g§nÎmr_Ü`o Xwgè`m ^mdmZohr dmQ>oH$ar ìhmdo, Ago
dmQ>Ê`mOmoJo _moR>o _Z {_i{dË`m ^mdmH$S>o ZgVo. _J Ë`m§À`m ~m`H$m§_Ü`o bhmZ_moR>onUmMr ^mdZm ngê$ bmJVo. ZU§Xm-^mdO`m `m§Mo nQ>V Zmhr. gmgygwZoMo nQ>V Zmhr. KamVrb H$Ë`m© nwéfmMr H$moVr ~wÕr, hoM `mMo _w»` H$maU
hmo`. Ë`mMo Xwb©j Pmbo H$s MwJë`m-MhmS>çm gwê$ hmoVmV. Ë`mda {dídmg
R>odbm H$s Hw$Qw>§~mMr B_maV T>mgiy bmJVo. ImÊ`m-{nÊ`mdê$Z d H$Yr-OmñV
H$m_mdê$Z KamV {dVwï>o `oD$ bmJVmV. H$m_ Ho$ë`m_wio _Zwî` {POV Zmhr qH$dm
H$m_ Z Ho$ë`mZo _Zwî` dmT>V Zmhr. EImÚmZo {M_wQ>^a OmñV Imëbo qH$dm
H$nS>o Mm§Jbo dmnabo Va _ZmV Ii~i _mO{dUmar jwÐ d H$moVr ~wÕr H$m
Yamdr ? X¡dmZo {_imbo Amho, Ë`mV AmZ§X _mZmdm. _ZmMr jwÐVm, H$moVonUm,
Hw$pËgVnUm d Ag{hîUwVm `m AdJwUm§_wio nmnm§_Ü`o ^a nS>Vo. Amá-Bï> d
Am{lV bmoH$m§À`m Ag§Vmofm_wio Amnë`mM ^a^amQ>rbm AS>Wim `oVmo, åhUyZ
`m Jmoï>r AmJrgma»`m OmiyZ amI H$ê$Z Q>mH$Umè`m AmhoV, Ago g_OyZ
Ë`m§À`mnmgyZ {^D$Z dmJmd
2. ^mD$~§XH$s
^mD$~§XH$sMo _yi AË`§V bmo^, _Ëga d Ah§_Ý`Vm `m_Ü`o AgVo,
“_r _moR>m” Agm Ah§H$ma ~miJy ZH$m. Amnë`m àmárVrb WmoS>m dmQ>m Xwgè`m
^mdmH$S>o Jobm, Va KmgmKrg H$ê$ ZH$m. Vmo H$mhr MmoamZo Zobm Zmhr, Amnë`m
^mdmH$S>oM Jobm, Ago åhUÊ`mOmoJo CXma _Z ~miJm. Amnbo nmaS>o hbHo$
Jwé{H$„r >/ 123

hmoVo, åhUyZ Xwgè`mÀ`m nmaS>çmVrb H$mTy>Z KoD$ ZH$m. Ë`mEodOr Amnë`m
nmaS>çmV Xwgè`m Jmoï>tMr ^a KmbÊ`mMr B©fm© ~miJm. KaÀ`m ^m§S>UmV Hw$Umbm
_Ü`ñW H$ê$ ZH$m qH$dm H$moQ>©~mOr H$ê$ ZH$m. Ë`mV An`eM AgVo. WmoS>r
Yg gmogyZ _moR>onUm {_idm. AmáOZm§À`m ViVimQ>m_wio {OVHo$ ZwH$gmZ hmoVo,
{VVHo$ ZwH$gmZ eÌyMr VbdmagwÕm H$ê$ eH$V Zmhr.
***

lr~rS>H$a _hmamOm§Mr AmaVr
O` Xod O` Xod O` O` Jwéam`m &
gX²Jwé am_mZ§Xm H$éUmH$a gX`m && Y«w0 &&

Ÿ

ñdm_r-gm§àXm`r§ CƒV_ Vwåhr§ &
ñdê$nmZwg§YmZr§ aV AmË_mam_r§ &
{ZOXoh H$ï>{dbm OZ{hV H$m_r &
eãX Anwam nS>o Vd JwU dUm©` &&

1

Xohr§ AmË_m Xmdw{Z OS>OZ CÕ[abo &
~moYm_¥V nmOmoZr ^dnma Ho$bo &
Bhna gwI_`-OrdZ {ZO{eî`m§ {XYb§o &
MaUñne} OmB© niwZr Xw[a _m`m &&

2

Ord-{ed EoŠ` Vwåhr§ KS>drVm§ &
gmo@h§-^md§o AmË_-a§Jr§ a§J{dVm§ &
H$éUmgmJa Jwé hmo ^º$m§ CÕ[aVm§ &
Xmg {dRy> d§{XVgo nXH$_bm§gr `m &&

Ÿ&& lrgX²JwéMaUmaqdXmn©U_ñVw &&

***
gm§JÊ`m nbrH$S>Mr Jmoï >/ 124

125