‫­·­§´؟‪²‬ك ‪®·²¹‬؟»ق ‪±´´·²¹‬خ‬

‫­¬‪±²½»°‬ف ´؟·¬‪­­»²‬غ‬
‫§‪»½¸²±´±¹‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ؛‪±‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫­·­§´؟‪²‬ك ‪®·²¹‬؟»ق ‪±´´·²¹‬خ‬

‫­¬‪±²½»°‬ف ´؟·¬‪­­»²‬غ‬
‫§‪»½¸²±´±¹‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ؛‪±‬‬
‫­­»®ذ فخف‬
‫‪®±«°‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج‬
‫ًًي »¬·«ح ‪ô‬ةز §؟©‪®µ‬؟ذ ¼‪±«²‬ح ‪®±µ»²‬ق ًًً‪ê‬‬
‫‪î‬ى‪èéَîé‬ىيي شع ‪¬±²ô‬؟خ ؟½‪±‬ق‬
‫فشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪w îًًé‬‬
‫­­»‪ ¾«­·²‬؟‪±®³‬؛‪² ײ‬؟ ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج ؛‪² ·³°®·²¬ ±‬؟ ­· ­­»®ذ فخف‬
‫­‪»®²³»²¬ ©±®µ‬ھ‪±‬ظ ٍحٍث ´؟‪·³ ¬± ±®·¹·²‬؟´½ ‪±‬ز‬
‫®»‪°‬؟‪®»» °‬؛َ¼·½؟ ‪ ±²‬؟½·®»‪³‬ك ؛‪¬»­ ±‬؟¬ح ¼»¬·‪²‬ث »¸¬ ‪®·²¬»¼ ·²‬ذ‬
‫‪ î ï‬ي ى ‪ïً ç è é ê ë‬‬

‫­·®®؟ط ٍك ½·®¼»ج‬
‫­؟´؟¦¬‪±‬ص ٍز ´»؟¸½·س‬

‫÷®»ھ‪®¼½±‬؟طّ بَي‪َéïè‬ي‪ç‬ى‪ ًَè‬وً‪«³¾»®َï‬ز ‪±±µ‬ق ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟‪ײ¬»®²‬‬
‫÷®»ھ‪®¼½±‬؟طّ ‪َé‬ي‪َéïè‬ي‪ç‬ى‪ çéèًََè‬وي‪«³¾»®َï‬ز ‪±±µ‬ق ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟‪ײ¬»®²‬‬
‫¼»¬‪´ ·­ ¯«±‬؟·®»¬؟‪»°®·²¬»¼ ³‬خ ٍ­»½®«‪®¼»¼ ­±‬؟‪²¼ ¸·¹¸´§ ®»¹‬؟ ½·¬‪«¬¸»²‬؟ ‪®±³‬؛ ¼»‪·²‬؟¬¾‪¬·±² ±‬؟‪±®³‬؛‪·²­ ·²‬؟¬‪¸·­ ¾±±µ ½±²‬ج‬
‫‪¼» ¬±‬؟‪» ¾»»² ³‬ھ؟¸ ­¬®‪±‬؛؛» »´¾؟‪­±²‬؟»خ ٍ¼»¬­·´ »®؟ ­»½‪»®»²‬؛»® ؛‪®·»¬§ ±‬؟ھ »¼·© ك ٍ¼»¬؟½·¼‪®» ·²‬؟ ­»½®«‪²¼ ­±‬؟ ‪©·¬¸ °»®³·­­·±²ô‬‬
‫؛‪´·¼·¬§ ±‬؟ھ »¸¬ ®‪±‬؛ §¬·´·¾·­‪­­«³» ®»­°±²‬؟ ¬‪²²±‬؟½ ®»¸­·´¾«‪²¼ ¬¸» °‬؟ ®‪«¬¸±‬؟ »¸¬ ¬«¾ ‪¬·±²ô‬؟‪±®³‬؛‪²¼ ·²‬؟ ؟¬؟¼ »´¾؟·´»® ¸­·´¾«‪°‬‬
‫ٍ»­« ®·»¸¬ ؛‪±® ¬¸» ½±²­»¯«»²½»­ ±‬؛ ®‪´­ ±‬؟·®»¬؟‪´´ ³‬؟‬
‫®‪´ô ±‬؟½·‪²‬؟¸½»‪²§ »´»½¬®±²·½ô ³‬؟ §¾ ‪±®³‬؛ §‪²‬؟ ‪²­³·¬¬»¼ô ±® «¬·´·¦»¼ ·²‬؟®¬ ‪§ ¾» ®»°®·²¬»¼ô ®»°®±¼«½»¼ô‬؟‪ ¬¸·­ ¾±±µ ³‬؛‪®¬ ±‬؟‪± °‬ز‬
‫َ؟‪±®³‬؛‪²§ ·²‬؟ ‪²¼ ®»½±®¼·²¹ô ±® ·²‬؟ ‪·´³·²¹ô‬؛‪»²¬»¼ô ·²½´«¼·²¹ °¸±¬±½±°§·²¹ô ³·½®±‬ھ‪¬»® ·²‬؛؟»®»¸ ®‪²­ô ²±© µ²±©² ±‬؟»‪±¬¸»® ³‬‬
‫ٍ­®»¸­·´¾«‪®±³ ¬¸» °‬؛ ‪´ ­§­¬»³ô ©·¬¸±«¬ ©®·¬¬»² °»®³·­­·±²‬؟ھ»·®¬»® ®‪¹» ±‬؟®‪¬·±² ­¬±‬‬
‫ٌٌو‪½½»­­ ©©©ٍ½±°§®·¹¸¬ٍ½±³ ّ¸¬¬°‬؟ »­؟»´‪®±³ ¬¸·­ ©±®µô °‬؛ §´´؟½·‪´ »´»½¬®±²‬؟·®»¬؟‪±® °»®³·­­·±² ¬± °¸±¬±½±°§ ±® «­» ³‬ع‬
‫‪ô‬ي‪ ًïçî‬كس ‪»®­ô‬ھ‪²‬؟ـ ‪»ô‬ھ·®ـ ¼‪±­»©±±‬خ ‪÷ îîî‬فففّ ٍ½‪»²¬»®ô ײ‬ف »½‪²‬؟®؟»´ف ¬¸‪±°§®·¹‬ف »¸¬ ¬½؟¬‪©©©ٍ½±°§®·¹¸¬ٍ½±³ٌ÷ ±® ½±²‬‬
‫َ؟‪±® ±®¹‬ع ٍ­®»­« ؛‪®·»¬§ ±‬؟ھ ؟ ®‪±‬؛ ‪¬·±²‬؟®¬­·‪²¼ ®»¹‬؟ ­»­‪·¼»­ ´·½»²‬ھ‪¬ °®±‬؟¸¬ ‪¬·±²‬؟¦·‪²‬؟‪·¬ ±®¹‬؛‪±®َ°®±‬؛َ¬‪ ²±‬؟ ­· ففف ًًٍى‪çéèَéëًَè‬‬
‫ٍ¼»‪²¹‬؟®®؟ ‪­ ¾»»²‬؟¸ ¬‪§³»²‬؟‪ °‬؛‪¬» ­§­¬»³ ±‬؟®؟‪ ­»°‬؟ ‪ô‬ففف »¸¬ §¾ »­‪ °¸±¬±½±°§ ´·½»²‬؟ ¼»¬‪²‬؟®‪» ¾»»² ¹‬ھ؟¸ ¬؟¸¬ ­‪¬·±²‬؟¦·‪²‬‬
‫®‪±‬؛ §´‪®» «­»¼ ±²‬؟ ¼‪²‬؟ ‪®µ­ô‬؟‪¼»³‬؟®¬ ¼»®»¬­·‪®µ­ ±® ®»¹‬؟‪¼»³‬؟®¬ »¾ §؟‪³»­ ³‬؟‪¬» ²‬؟®‪®±¼«½¬ ±® ½±®°±‬ذ و»½·¬‪±‬ز ‪®µ‬؟‪¼»³‬؟®ج‬
‫ٍ»‪®·²¹‬؛‪¬·±² ©·¬¸±«¬ ·²¬»²¬ ¬± ·²‬؟‪²‬؟´‪²¼ »¨°‬؟ ‪¬·±²‬؟½·؛·¬‪·¼»²‬‬
‫¬؟ »¬·­ ¾»ة ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج »¸¬ ¬·­·ت‬
‫‪²½·­ٍ½±³‬؟®؛¼‪²‬؟®‪§´±‬؟¬ٍ©©©ٌٌو‪¸¬¬°‬‬
‫¬؟ »¬·­ ¾»ة ­­»®ذ فخف »¸¬ ¼‪²‬؟‬
‫‪ٌٌ©©©ٍ½®½°®»­­ٍ½±³‬و‪¸¬¬°‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫»½؟؛»®ذ‬
‫َ‪½¸·²» »´»³‬؟‪®» ½±³³±²´§ «­»¼ ³‬؟ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ‪´´»¼ ®±´´·²¹‬؟½ ®»¸¬»‪®·²¹­ô ¬±¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟ق‬
‫­؟ ¸½«­ ­»½·ھ»¼ ´؟·½®»‪¬­ ·² ­·³°´» ½±³³‬؛؟¸­ ‪¾±«¬ô‬؟ ®‪ô ±‬؛‪®» «­»¼ ¬± °»®³·¬ ³±¬·±² ±‬؟ §»¸ج ٍ­¬‪»²‬‬
‫¸½«­ ­‪²·­³‬؟¸½»‪´­± «­»¼ ·² ½±³°´»¨ ³‬؟ »®؟ §»¸ج ٍ­®‪²¼ »´»½¬®·½ ³±¬±‬؟ ‪¬»­ô‬؟‪¾·½§½´»­ô ®±´´»® ­µ‬‬
‫´·¬‪²‬ث ٍ­‪²­³·­­·±²‬؟®¬ ®»©‪²¼ °±‬؟ ‪´ ¼®·´´­ô ¹§®±­½±°»­ô‬؟¬‪­ ¬«®¾·²»­ô ®±´´·²¹ ³·´´­ô ¼»²‬؟‪¬ ¹‬؛؟®½®·؟ ­؟‬
‫ٍ»½‪² ­½·»²‬؟¸¬ ¬®؟ »®‪»¼ ³±‬ھ´‪±‬ھ‪®·²¹­ ·²‬؟»¾ »­»¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟½·´‪°°‬؟ ¼‪²‬؟ ‪ًô ¬¸» ¼»­·¹²‬ى‪®±«²¼ ïç‬؟‬
‫½·؛·¬‪¹»ô ­½·»²‬؟ ½·‪¬±³‬؟ »¸¬ ؛‪²¼ ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ ±‬؟ ×× ®؟ة ¼´®‪±‬ة ؛‪®µ·²¹ ¬¸» »²¼ ±‬؟‪ëô ³‬ى‪·²½» ïç‬ح‬
‫َ»½‪®µ­ ¬¸» ½±³³»²‬؟‪¬ ³‬؟¸¬ »¬؟¼ »¸¬ ‪·²½» ïçëèô‬ح ٍ»½؟‪´ °‬؟·¬‪² »¨°±²»²‬؟ ¬؟ ¼»®®«½½‪­ ±‬؟¸ ­­»®‪°®±¹‬‬
‫َ‪ »²¹·²»»®·²¹ »¯«·°‬؛‪¼» ±‬؟‪» ¾»»² ³‬ھ؟¸ ­¼‪²‬؟‪­·²¹ ¼»³‬؟»®½‪´´§ ·²‬؟«‪»´ô ½±²¬·²‬ھ؟®¬ »½؟‪ ­°‬؛‪³»²¬ ±‬‬
‫؟ ‪¬·±²­ô‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹­ ·² ³±¼»®² »²¹·²»»®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪»²»­­ ±‬ھ·¬½»؛؛» »¸¬ ‪·²‬؟¬®»½­؟ ‪±‬ج ٍ¬‪³»²‬‬
‫َ¼‪²‬؟‪¬»² »¨¬®»³»´§ ¼»³‬؛‪²¼ ±‬؟ ¼»·®؟ھ ®»¼‪±®³ «²‬؛®»‪®·²¹­ °‬؟»¾ »­»¸¬ ©‪ ¸±‬؛‪²¼·²¹ ±‬؟¬­®»¼‪·®³ «²‬؛‬
‫ٍ§®؟­­»½»‪¬·±² ·­ ²‬؟®»‪ ±°‬؛‪·²¹ ½±²¼·¬·±²­ ±‬‬
‫­· ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪²½» ±‬؟‪±®³‬؛®»‪ ±² ¬¸» °‬؟¬؟¼ ¼‪²‬؟ ‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛‪ ·²‬؛‪³±«²¬ ±‬؟ ´؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ ك‬
‫¼»‪·²‬؟¬¾‪¬«®»ô ±‬؟‪´ ·² ²‬؟½·®·‪®» ³±­¬´§ »³°‬؟ ؟¬؟¼ »­»¸ج ٍ­‪´±¹‬؟¬؟½ ژ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪°®»­»²¬»¼ ·² ³‬‬
‫§´»‪²·»­ô ±®ô ³±®» ´·µ‬؟‪½¬«®·²¹ ½±³°‬؟؛«‪²‬؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ ®»‪®¹‬؟´ »¸¬ §¾ ­¬½«¼‪ °®±‬؛‪®±³ ¬¸» ¬»­¬·²¹ ±‬؛‬
‫‪¬·±²­ô‬؟½·´¾«‪®¼­ °‬؟¼‪²‬؟¬­ ­«‪®·±‬؟ھ ‪¬·±² ·²‬؟‪±®³‬؛‪®±³ ·²‬؛ ‪²·»­ô‬؟‪½¬«®·²¹ ½±³°‬؟؛«‪²‬؟‪´´»® ³‬؟‪±® ­³‬؛‬
‫®‪«x‬؛ ¬«¬·¬­‪»«¬­½¸»­ ײ‬ـ ‪×÷ô‬حزكّ »¬«¬·¬­‪®¼­ ײ‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك »¸¬ ‪³°´»ô‬؟¨» ®‪±‬؛‬
‫؟¬؟¼ »­»¸ج ٍ½¬» ‪÷ô‬رح×ّ ­‪¬·±²‬؟¦·¼®؟¼‪²‬؟¬ح ®‪±‬؛ ‪¬·±²‬؟¦·‪²‬؟‪®¹‬ر ´؟‪¬·±²‬؟‪÷ô ײ¬»®²‬ز×ـّ ‪±®³«²¹‬ز‬
‫¼‪²‬؟ ‪¼·²¹ô‬؟‪¬» ­°»»¼ô ­·³°´» ´±‬؟®»¼‪·²¹ ­´±©َ¬±َ³±‬ھ´‪±‬ھ‪¬·±²­ ·²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪·² ±²´§ ¬±‬؟¬®»‪°‬‬
‫َ®»‪¬·±²­ ±°‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪²½» ±‬؟‪±®³‬؛®»‪¬» ¬¸» °‬؟«´؟ھ» ‪±‬ج ٍ­»®«¬؟®»‪¬·²¹ ¬»³°‬؟®»‪´ ±°‬؟‪²±³·²‬‬
‫­‪²¼ ­´·¼·²¹ ³±¬·±²‬؟ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪­·½­ ±‬؟¾ »¸¬ ‪®§ ¬± ®»¬«®² ¬±‬؟­­»½»‪¬·²¹ ¾»§±²¼ ¬¸»­» ¾±«²¼­ô ·¬ ·­ ²‬؟‬
‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪¬ ±½½«® ·² ®±´´·²¹‬؟¸¬ ­¬½؟¬‪¬»¼ ½±²‬؟®¬‪»® ¬¸» ½±²½»²‬ھ‪±‬‬
‫¼·ھ®ك §¾ ‪²¹·²»»®·²¹‬غ ‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ¼‪²‬؟ ´´؟ق ­؟© ¬½»¶¾«­ ­·¸¬ ‪·®­¬ ¾±±µ­ ±²‬؛ »¸¬ ؛‪²» ±‬ر‬
‫‪²‬؟¸¬ §´»¬»´‪·²»¼ô ³±®» ½±³°‬؟´‪®­ٍ ׬ »¨°‬؟»§ §‪²‬؟‪±® ³‬؛ عصحقك ؛‪·®»½¬±® ±‬ـ ´؟½·‪»½¸²‬ج ‪´³¹®»²ô‬؟ذ‬
‫ھ؟¬­«ظ ¼‪²‬؟ ‪´³¹®»²‬؟ذ ٍ»؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪·±«­´§ô ¬¸» ½±²½»°¬ ±‬ھ»®‪²§ ±¬¸»® ¾±±µ °‬؟‬
‫‪»½¸²±´±¹§ ·²‬ج ؛‪´³»®­ ײ­¬·¬«¬» ±‬؟¸ف ¬؟ ‪²¹·²»»®·²¹‬غ ´؟½·‪²‬؟¸½»س ؛‪»­­±® ±‬؛‪®±‬ذ ‪«²¼¾»®¹ô‬ش‬
‫رح× ¼‪²‬؟ ´؟‪¬·±²‬؟‪­ ±² ©¸·½¸ ¬¸» ½«®®»²¬ ²‬؟´«‪±®³‬؛ ¼‪²‬؟ §®‪©»¼»²ô °®±°±­»¼ ¬¸»±‬ح ‪±x¬»¾±®¹ô‬ظ‬
‫ژ­»‪±²‬ض ‪«®¬±²‬ق ٍك ‪´­±ô‬ك ٍ¼»­؟¾ »®؟ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪¬·±² ±‬؟´«½´؟½ »¸¬ ®‪±‬؛ ­¼®؟¼‪²‬؟¬­‬
‫´´؟¾ ؛‪¼·²¹ ±‬؟‪¬·½ ´±‬؟¬­ »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟‪²‬؟´‪ ¹±±¼ »¨°‬؟ »ھ؟‪´»½¬·±²­ô ¹‬؛»ـ ¼‪²‬؟ ­»­­»®¬ح ؛‪´§­·­ ±‬؟‪²‬ك ‪¬»¨¬ô‬‬
‫´´؟ق »®«¬®؟‪»°‬ـ ©»ز »¸¬ ®‪±‬؛ ­»·¬·½؟‪°‬؟½ ´؟½·‪®·±«­ ¬»½¸²‬؟ھ ‪±²»­ô ©¸± ©±®µ»¼ ·²‬ض ٍ‪®·²¹‬؟»¾‬
‫®·‪²‬؛؟ع ¼‪²‬؟ ‪¬·±²ô‬؟®‪±®°±‬ف ´´»©‪±½µ‬خَ‪®´·²‬؟س ‪¬·±²ô‬؟®‪±®°±‬ف ­®‪±¬±‬س ´؟®»‪»²‬ظ ؛‪·­·±² ±‬ھ·ـ ‪®·²¹‬؟»ق‬
‫´؟¬·‪·®­¬ ¬± «­» ¼·¹‬؛ »¸¬ ‪³±²¹‬؟ ­؟© ‪ ½±²­«´¬·²¹ »²¹·²»»®ô‬؟ ­؟ ‪´­±‬؟ ¼‪²‬؟ ‪²§ô‬؟‪±³°‬ف ‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق‬
‫‪®·²¹َ¸±«­·²¹‬؟»¾َ¬؛؟¸­ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ؛‪²½» ±‬؟‪±®³‬؛®»‪´§¦» ¬¸» °‬؟‪²‬؟ ‪½±³°«¬»®­ ¬±‬‬
‫‪½¸»­ ¬±‬؟‪°°®±‬؟ ®·»¸¬ ‪´ ·²‬؟½·®·‪®¹»´§ »³°‬؟´ »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪®´§ ¬»¨¬­ ±² ®±´´·²¹‬؟» ®»¸¬ر ٍ­‪­§­¬»³‬‬
‫ٍ­·­§´؟‪²‬؟ ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟‬
‫ٍ¬½؟¬‪²¼ ®±´´·²¹ ½±²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪­ ¾»»² ½±²¼«½¬»¼ ±² ®±´´·²¹‬؟¸ ¸½®؟»­»® ¸½«‪·²½» ïçêًô ³‬ح‬
‫َ‪²­³·­­·±² »´»½¬®±² ³·½®±‬؟®¬ ¼‪²‬؟ ‪²²·²¹‬؟½­ ­؟ ¸½«­ ¬‪¬±®§ »¯«·°³»²‬؟®‪¾±‬؟´ ‪ ³±¼»®²‬؛‪¸» «­» ±‬ج‬
‫َ‪²‬؟¸½»‪­ ­¸»¼ ³«½¸ ´·¹¸¬ ±² ¬¸» ³‬؟¸ ­®»¬«‪´ ½±³°‬؟¬·‪²¼ ¼·¹‬؟ ‪·½»­ô‬ھ»¼ ‪½¬·±²‬؟®؛؛·¼ §؟®َ¨ ‪­½±°»­ô‬‬
‫‪®·²¹‬؟»¾ ‪»¼ ·² ®±´´·²¹‬ھ´‪±‬ھ‪ ·²‬؟‪´ °¸»²±³»²‬؟½·‪²¼ ½¸»³‬؟ ‪´ô‬؟½·‪´´«®¹‬؟¬»‪³·½ô ³‬؟‪´ô ¸§¼®±¼§²‬؟½·‬
‫‪®·±«­ »²¹·²»»®·²¹‬؟ھ §¾ ¼»¸­·´¾«‪» ¾»»² °‬ھ؟¸ ­®»‪°‬؟‪´ °‬؟½·‪²¬ ¬»½¸²‬؟½·؛·‪²§ ­·¹²‬؟س ٍ­‪¬·±²‬؟®»‪±°‬‬
‫؛‪²¹·²»»®­ô ¬¸» ײ­¬·¬«¬·±² ±‬غ ´؟½·‪²‬؟¸½»س ؛‪±½·»¬§ ±‬ح ‪²‬؟½·®»‪³‬ك »¸¬ ‪³°´»ô‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪­±½·»¬·»­ô‬‬
‫»¸¬ ¼‪²‬؟ ‪²¹·²»»®­ô‬غ ‪¬·±²‬؟½·®¾«ش ¼‪²‬؟ ­¬­·‪®·¾±´±¹‬ج ؛‪±½·»¬§ ±‬ح »¸¬ ‪²¹·²»»®­ô‬غ ´؟½·‪²‬؟¸½»س‬
‫‪ ®±´´·²¹‬؛‪²½» ±‬؟‪±®³‬؛®»‪´§¦·²¹ ¬¸» °‬؟‪²‬؟ ‪³±²¹ ±¬¸»®­ô‬؟ ‪²¹·²»»®­ô‬غ ´؟½·‪²‬؟¸½»س ؛‪±½·»¬§ ±‬ح ‪²‬؟‪°‬؟ض‬
‫§®؟‪±®¼·²‬؟®¬¨» ¼‪²‬؟ ‪¼ô‬؟‪§َ´±‬ھ؟»¸ ‪·²¹ ¸·¹¸َ­°»»¼ô‬ھ´‪±‬ھ‪¬·±²­ ·²‬؟½·´‪°°‬؟ ´؟‪®·²¹­ ·² »¨½»°¬·±²‬؟»¾‬
‫؛‪²·­³­ ±‬؟¸½»‪»² ¬± ¬¸» ³‬ھ·‪­ ¾»»² ¹‬؟¸ ‪¬¬»²¬·±²‬؟ ´؟·¬‪²‬؟¬­¾«ح ٍ­´؟·®»¬؟‪²¼ ³‬؟ ‪´ ¼»­·¹²‬؟‪·²¬»®²‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫؛‪²¼·²¹ ¬¸» »¨·­¬»²½» ±‬؟¬­¸¬·©¬‪±‬ز ٍ­¬‪²‬؟½·®¾«´ ؛‪²¼ ¬¸» ®¸»±´±¹§ ±‬؟ ‪¬·±²‬؟½·®¾«´ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪®±´´·²¹‬‬
‫َ‪·»¼ô «°‬؛·‪ «²‬؟ ­¬‪¬ °®»­»²‬؟¸¬ »½‪»®»²‬؛»® ؟ ®‪±‬؛ ¼»»‪ ²‬؟ ­‪·²‬؟‪¬«®»ô ¬¸»®» ®»³‬؟®»¬·´ ¼»‪±®»³»²¬·±²‬؛؟ »¸¬‬
‫­·¸¬ ؛‪¬ ·­ ¬¸» °«®°±­» ±‬؟¸ج ٍ»½‪²‬؟‪±®³‬؛®»‪®·²¹ °‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪´§­·­ ±‬؟‪²‬؟ »¸¬ ‪½¸ ¬±‬؟‪°°®±‬؟ »¬؟¼َ‪¬±‬‬
‫ٍ‪¾±±µ‬‬
‫»½‪²‬؟‪±®³‬؛®»‪»®·²¹ ¬¸» °‬ھ‪²¼ ¬»¨¬­ ½±‬؟ ­®»‪°‬؟‪´ °‬؟½·‪²¬ ¬»½¸²‬؟½·؛·‪´ô ­·¹²‬؟‪½½±³°´·­¸ ¬¸·­ ¹±‬؟ ‪±‬ج‬
‫­¬‪¸» ½±²½»°‬ج ٍ¼»©»·ھ»® »®»© ‪¬·±²‬؟½·®¾«´ ¼‪²‬؟ ‪´­ô‬؟·®»¬؟‪®·²¹­ô ¬¸»·® ½±²­¬·¬«»²¬ ³‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪±‬‬
‫َ·´‪²¼ ­·³°‬؟ ¼»­‪» ¾»»² ½±²¼»²‬ھ؟¸ »®«¬؟®»¬·´ »¸¬ ‪·²»¼ ·²‬؟¬‪¬·±²­ ½±²‬؟¬‪´ °®»­»²‬؟½·¬؟‪¬¸»³‬؟‪²¼ ³‬؟‬
‫‪»®ô‬ھ»©‪­­«³»¼ô ¸±‬؟ »¾ ¬‪²¼·²¹ٍ ׬ ­¸±«´¼ ²±‬؟¬­®»¼‪ «²‬؛‪­» ±‬؟» ¼‪²‬؟ §¬·¼·‪°‬؟® ®‪±‬؛ ‪·»¼ ·² ¬¸·­ ¾±±µ‬؛‬
‫‪«´ ·²‬؛»­« ¼‪±«²‬؛ ؟¬؟¼ §´‪²‬ر ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪°¸§ ±² ®±´´·²¹‬؟®‪ ½±³°´»¬» ¾·¾´·±¹‬؟ ­»·´‪¬ ¬¸·­ ¾±±µ ­«°°‬؟¸¬‬
‫ٍ¼»½‪»®»²‬؛»® ‪» ¾»»²‬ھ؟¸ ­·­§´؟‪²‬؟ ´؟½·¬½؟®‪°‬‬
‫»¸¬ ‪²¼·²¹‬؟¬­®»¼‪¬ «²‬؟ ¼»‪·³‬؟ ­· ‪¼·¬·±²‬غ ¸¬؛·ع ‪´§­·­ô‬؟‪²‬ك ‪®·²¹‬؟»ق ‪±´´·²¹‬خ ؛‪¬ ±‬؟‪±®³‬؛ »¸ج‬
‫‪­ ¾»»²‬؟¸ ´؟·®»¬؟‪¬·±²ٍ ײ ¬¸·­ »¼·¬·±²ô ¬¸» ³‬؟®»‪²¼ ±°‬؟ ‪®·²¹ ¼»­·¹²‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪°®·²½·°´»­ ±‬‬
‫­¬‪±²½»°‬ف ¼»½‪²‬؟ھ¼ك ¼‪²‬؟ §‪»½¸²±´±¹‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ؛‪±²½»°¬­ ±‬ف ´؟·¬‪­­»²‬غ و­»‪±´«³‬ھ ‪¬»¼ ·²¬± ¬©±‬؟®؟‪­»°‬‬
‫½·­؟¾ ؟ §´‪®·²¹­ ©¸± ®»¯«·®» ±²‬؟»¾ ؛‪±® ¬¸» «­»®­ ±‬؛ ­· »‪±´«³‬ھ ¬­®·؛ »¸ج ٍ§‪»½¸²±´±¹‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ؛‪±‬‬
‫َ·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ¨»´‪»¼ ·² ½±³°‬ھ´‪±‬ھ‪¾´»­ «­»®­ ·²‬؟‪±´«³» »²‬ھ ¼‪­ ¬¸» ­»½±²‬؟»®»¸© ‪²¼·²¹ô‬؟¬­®»¼‪«²‬‬
‫®·»¸¬ ؛‪ ­±´«¬·±² ±‬؟ ®‪±‬؛ §®؟­­»½»‪´§­·­ ¬± ¬¸» ¼»¹®»» ²‬؟‪²‬؟ »½‪²‬؟‪±®³‬؛®»‪®·²¹ °‬؟»¾ §®®؟½ ‪¬·±²­ ¬±‬؟½‬
‫§´¬‪®»¯«»²‬؛ »‪±´«³‬ھ ¼‪»®ô ¬¸» ­»½±²‬ھ»©‪ ¸±‬ه¬¨»¬ »‪´±²‬؟َ¼‪²‬؟¬­ ؟ ­· »‪±´«³‬ھ ¬­®·؛ »¸ج ٍ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟‬
‫ٍ»‪±´«³‬ھ ¬­®·؛ »¸¬ ‪·²»¼ ·²‬؟´‪­·½ ½±²½»°¬­ »¨°‬؟¾ ‪»®­ ¬±‬؛»®‬
‫¸½؟» ®‪±‬ع ٍ­®»¬‪°‬؟¸½ ´؟®»ھ»­ ‪»®»²½»¼ ·²‬؛»® »®؟ ­»´‪³°‬؟¨» ´؟½·®»‪§ ¬¸» ¼·­½«­­·±²ô ²«³‬؛·´‪³°‬؟ ‪±‬ج‬
‫»¸¬ ؛‪»® ±‬ھ‪½µ ½±‬؟¾ »¸¬ »¼·­‪·¼»¼ ·²‬ھ‪ °®±‬سرخَـف ؟ ‪·²»¼ ·²‬؟¬‪®» ½±²‬؟ ­»´‪³°‬؟¨» »­»¸¬ ‪±´«³»ô‬ھ‬
‫®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪ îًç ½§´·²‬؟ ‪®·²¹ô‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟® ‪ îًç‬؟ ¸¬·© ´؟»¼ ­»´‪³°‬؟¨» »¸¬ ؛‪´ ±‬؟®»ھ»ح ٍ¬¨»¬‬
‫¼‪²‬؟ ‪»­·¹²‬ـ ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪ïé ­°‬ي‪ îî‬؟ ¼‪²‬؟ ‪®·²¹ô‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ‪ îïè‬؟ ‪®·²¹ô‬؟»¾‬
‫»¸¬ ¸‪¼»® °®±¹®»­­»­ ¬¸®±«¹‬؟»® »¸¬ ­؟ ¼»¬؟´«‪½½«³‬؟ »®؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ¸½؟» ®‪±‬؛ ؟¬؟¼ »½‪²‬؟‪±®³‬؛®»‪°‬‬
‫­¬·‪ «²‬؛‪×÷ ­§­¬»³ ±‬حّ ´؟‪¬·±²‬؟‪®¼ ײ¬»®²‬؟¼‪²‬؟¬ح ®‪®®·»¼ ±«¬ ·² ³»¬®·½ ±‬؟½ »®؟ ­»´‪³°‬؟¨» »¸ج ٍ‪¾±±µ‬‬
‫َ‪®»²‬؟‪»² °‬ھ·‪´­± ¹‬؟ »®؟ ­¬´«­»® »¸¬ ‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه÷‪²¼ ­± ±²‬؟ ‪ô‬ف‪»©¬±²­ô ­»½±²¼­ô è‬ز ‪ّ³·´´·³»¬»®­ô‬‬
‫­¬‪²‬؟¬­‪´ ½±²‬؟½·®»‪°°»²¼·¨ô ¬¸» ²«³‬؟ »¸¬ ‪ «²·¬­ٍ ײ‬؛‪²¹´·­¸ ­§­¬»³ ±‬غ »¸¬ ‪´´§ ·²‬؟½·¬»¸¬‬
‫؛‪²¹´·­¸ ­§­¬»³ ±‬غ »¸¬ ‪·¼»¼ ·²‬ھ‪®» °®±‬؟ ­¬·‪× ±® ³»¬®·½ ­§­¬»³ «²‬ح ‪¬·±²­ °®»­»²¬»¼ ·²‬؟«¯» ®‪±‬؛‬
‫ٍ´´»© ­؟ ­¬·‪«²‬‬
‫¼‪²‬؟ ‪´ô ³±«²¬·²¹ô‬؟‪®·²¹ ¼·³»²­·±²‬؟»¾ ؛‪¾´»­ ±‬؟¬ §‪²‬؟‪®» ³‬؟ سرخَـف »¸¬ ‪·²»¼ ±²‬؟¬‪´­± ½±²‬ك‬
‫¬¨»¬ »¸¬ ‪»®»²½»¼ ·²‬؛»® »®؟ ­»´¾؟¬ »­»¸ج ٍ­¼®؟¼‪²‬؟¬­ ×حزكٌكسقك ‪®±³‬؛ ¼»‪·²‬؟¬¾‪ ±‬؟¬؟¼ ‪¬·²¹‬؟® »؛·´‬
‫»¸¬ ؛‪²§ ±‬؟‪ ³‬؛‪®» «­»¼ ·² ¬¸» ­±´«¬·±² ±‬؟ ­»´¾؟¬ »¸¬ ‪®±³‬؛ ؟¬؟¼ ه‪îٍï‬ـف »´¾؟ج ‪³°´»ô‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪­ô‬؟‬
‫ٍ­»´‪³°‬؟¨» ´؟½·®»‪²«³‬‬
‫‪­¬·½·¬§ô‬؟´» ‪³°´»ô ¹»±³»¬®§ô‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪·½ ¼·­½·°´·²»­ô‬؛·¬‪²§ ­½·»²‬؟‪²­ ³‬؟‪´ ­°‬؟·®»¬؟‪¸» ¬»¨¬ ³‬ج‬
‫´؟½·¬؟‪¬¸»³‬؟‪²§ ³‬؟‪¸«­ô ³‬ج ٍ®»؛­‪²‬؟®¬ ¬؟»¸ ¼‪²‬؟ ‪¬·­¬·½­ô‬؟¬­ ‪³·½­ô‬؟‪³·½­ô ¸§¼®±¼§²‬؟‪¬·½­ô ¼§²‬؟¬­‬
‫¬‪­ ¾»»² ½¸±­»² ¬± ®»°®»­»²‬؟¸ ´‪³» ­§³¾±‬؟­ »¸¬ ‪­»­ô‬؟½ »‪» ¾»»² »³°´±§»¼ٍ ײ ­±³‬ھ؟¸ ­´‪­§³¾±‬‬
‫‪¬ ¬¸» ¾»¹·²²·²¹‬؟ ¼»¬‪ ­§³¾±´­ ·­ °®»­»²‬؛‪ ´·­¬ ±‬؟ ‪«­·±²ô‬؛‪±·¼ ½±²‬ھ؟ ‪± ¸»´°‬ج ٍ­®»¬»‪³‬؟®؟‪»®»²¬ °‬؛؛·¼‬
‫ٍ­®»¬‪°‬؟¸½ ¬­‪ ³±‬؛‪±‬‬
‫­»·®؟ھ ­½·‪ ¬±°‬؛‪¬³»²¬ ±‬؟»®¬ »¸¬ ‪·½ ¼·­½·°´·²»­ô‬؛·¬‪´ ­½·»²‬؟®»ھ»­ ‪²‬؟‪«­» ¬¸»­» ¬©± ¾±±µ­ ­°‬؟½»ق‬
‫»®؟ ­‪»´±°»¼ ­±´«¬·±²­ ¬± °®±¾´»³‬ھ»¼ §´´؟½·¬؟‪¬¸»³‬؟‪­·¾´»ô ³‬؟»؛ »®»¸ة ٍ®»‪²²‬؟‪²¼ ³‬؟ »‪·² ­½±°‬‬
‫»®‪®» «­»¼ ©¸»®» ·¬ ·­ ³±‬؟ ­‪½¸»­ ¬± °®±¾´»³‬؟‪°°®±‬؟ ´؟½·®·‪²¼ô »³°‬؟¸ ®»¸¬‪² ¬¸» ±‬ر ٍ¼»¬‪°®»­»²‬‬
‫¬‪·¼»²‬ھ» §´®؟´«½·¬®؟‪´ ¬»½¸²·¯«»­ ·­ °‬؟½·®·‪²¼ »³°‬؟ ´؟½·¬؟‪¬¸»³‬؟‪ ³‬؛‪¬·±² ±‬؟‪¸» ½±³¾·²‬ج ٍ´؟½·¬½؟®‪°‬‬
‫ٍ»؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ¼‪²‬؟ ‪®·½¬·±²ô‬؛ ‪¬·±²ô‬؟½·®¾«´ ‪»®·²¹‬ھ‪°¬»®­ ½±‬؟¸½ ‪·²‬‬
‫َ؟½·´¾«‪´´§ ·² ±¬¸»® °‬؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ ­¬­·¨» ‪´ °®»­»²¬»¼ ¸»®»·²‬؟·®»¬؟‪·±«­´§ô ¬¸» ³‬ھ»®‪¬»¼ °‬؟¬­ ­ك‬
‫¬·؛»‪±® ¬¸» ¾»²‬؛ »½؟´‪¬ µ²±©´»¼¹» ·² ±²» °‬؟¸¬ »¬؟®¬‪ ¬¸»­» ¾±±µ­ ·­ ¬± ½±²½»²‬؛‪¸» °«®°±­» ±‬ج ٍ­‪¬·±²‬‬
‫‪²¼·²¹‬؟¬­®»¼‪¼»® «²‬؟‪ ¾®±‬؟ ­¬‪²‬؟© ®‪®·²¹ «­»® ©¸± ²»»¼­ ±‬؟»¾ ‪²¼ ¬¸» ®±´´·²¹‬؟ ¬‪ ¾±¬¸ ¬¸» ­¬«¼»²‬؛‪±‬‬
‫®»¬‪°‬؟¸½ ¸½؟» ؛‪¬ ¬¸» »²¼ ±‬؟ ¼»¼·ھ‪»®»²½»­ °®±‬؛»® »¸ج ٍ­¬½«¼‪²¼ ¬¸» °®±‬؟ ¼´»·؛ ´؟½·‪ ¬¸» ¬»½¸²‬؛‪±‬‬
‫ٍ´·؟¬»¼ ®»¸¬®«؛ ‪¼»® ¬± ¹± ·²¬±‬؟»® ­«‪¾´» ¬¸» ½«®·±‬؟‪»²‬‬
‫¼»®‪­ ­°±²­±‬؟¸ ÷كسقكّ ‪¬·±²‬؟·½‪­­±‬ك ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟س ‪®·²¹‬؟»ق ‪²‬؟½·®»‪³‬ك »¸¬ ‪·²½» ïççëô‬ح‬
‫»¸ج ٍ§¬·­®»ھ·‪²‬ث »¬؟¬ح ؟·‪²‬؟ھ´§­‪»²²‬ذ »¸ج ¬؟ §‪®·²¹ ¬»½¸²±´±¹‬؟»¾ ‪­¸±®¬ ½±«®­»­ ±² ®±´´·²¹‬‬
‫‪´ ·²‬؟·®»¬؟‪­»¼ ±² ¬¸» ³‬؟¾ ­· ژژ‪»½¸²±´±¹§ô‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ؛‪±²½»°¬­ ±‬ف ¼»½‪²‬؟ھ¼كڈڈ ‪±²»َ©»»µ ½±«®­»ô‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫؟ ¬؟¸¬ ¼»ھ»·´»¾ ‪»®ô‬ھ»©‪±³» ­¬«¼»²¬­ô ¸±‬ح ٍ­‪¼·¬·±²‬غ ¸¬®«‪±‬ع ¼‪²‬؟ ¼®·¸ج ‪´§­·­ô‬؟‪²‬ك ‪®·²¹‬؟»ق ‪±´´·²¹‬خ‬ ‫‪­ ®»¯«·®»¼ ¬±‬؟© ژژ‪»½¸²±´±¹§ô‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ؛‪±²½»°¬­ ±‬ف ´؟·¬‪­­»²‬غڈڈ ‪§ ½±«®­»ô‬؟¼َ»»®¸¬ §®؟‪°®»´·³·²‬‬ ‫»­®«‪¬¬»® ½±‬؟´ »¸ج ٍ»­®«‪²½»¼ ½±‬؟ھ¼؟ »¸¬ »¬»´‪«´´§ ½±³°‬؛­­»½½«­ ‪½µ¹®±«²¼ ¬±‬؟¾ ¬‪·½·»²‬؛؛«­ »¼·ھ‪°®±‬‬ ‫¬؟¸¬ ®‪±‬؛ ¼»­« »¾ ´´·© §‪»½¸²±´±¹‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ؛‪±²½»°¬­ ±‬ف ´؟·¬‪­­»²‬غ ­·¸¬ ه§´´؟«‪²²‬؟ ¼»¬‪·­ ²±© °®»­»²‬‬ ‫ٍ»­®«‪½±‬‬ ‫­‪·±«­ »¼·¬·±²‬ھ»®‪­ ©·¬¸ ¬¸» °‬؟ ‪²§ô‬؟‪ ½±³°‬عصح »¸¬ ¸¬·© ‪¬·±²‬؟·½‪­­±‬؟ »‪ ³§ ´±²¹َ¬·³‬؛‪«­» ±‬؟½»ق‬ ‫عصح ‪®»¼ ·²‬؟»‪°°‬؟ §´­«‪·±‬ھ»®‪» °‬ھ؟¸ ‪¬¸ »¼·¬·±²‬؛·؛ ­·¸¬ ‪¬·±²­ ·²‬؟®¬­«´´· »¸¬ ؛‪´ ±‬؟®»ھ»­ ‪ ¬¸·­ ¾±±µô‬؛‪±‬‬ ‫¼‪²‬؟ ­¸‪°‬؟®‪¸±¬±¹‬ذ ٍ¼»·؛·¬‪®» ·¼»²‬؟ ­»½‪»®»²‬؛»® »¬؟·®‪°°®±°‬؟ ‪¬·±²­ô‬؟®¬­«´´· ¸½«­ ®‪±‬؛ ه­‪¬·±²‬؟½·´¾«‪°‬‬ ‫‪±´´±©·²¹‬؛ »¸ج ٍ´´»© ­؟ ¼»¼«´½‪®» ·²‬؟ ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ ‪®±³ ±¬¸»® ®±´´·²¹‬؛ ­‪¬·±²‬؟®¬­«´´·‬ ‫‪ô‬ظكعٌكز× و´؟·®»¬؟‪°¸·½ ³‬؟®‪±® ½±²¬®·¾«¬·²¹ °¸±¬±¹‬؛ ¼»‪½µ²±©´»¼¹‬؟ §´´«؛»¬؟®‪®» ¹‬؟ ­»·‪²‬؟‪½±³°‬‬ ‫»¸ج ٍ§‪²‬؟‪±³°‬ف ‪·³µ»²‬ج »¸ج ¼‪²‬؟ ‪ô‬؟½·®»‪³‬ك ؛‪¬·±² ±‬؟®‪±®°±‬ف ‪®·²¹‬؟»ق زجز ‪¬·±²ô‬؟®‪±®°±‬ف صحز‬ ‫ٍ¼»·؛·¬‪¬·±² ·­ ·¼»²‬؟®¬­«´´· ¸½«­ ¸½؟» ؛‪½±²¬®·¾«¬±® ±‬‬ ‫َ·‪²‬ث »¬؟¬ح ؟·‪²‬؟ھ´§­‪»²²‬ذ »¸ج ¬؟ ‪´ »²¹·²»»®·²¹‬؟½·‪²‬؟¸½»‪ ³‬؛‪»­­±® ±‬؛‪­ °®±‬؟ »‪«®·²¹ ³§ ¬·³‬ـ‬ ‫ٍـٍ¸ذ ¼‪²‬؟ ٍحٍس »¸¬ ؛‪²¼ ¹«·¼·²¹ ¬¸» °«®­«·¬ ±‬؟ ‪·­·²¹‬ھ®»‪ ­«°‬؛‪­«®» ±‬؟»´‪¼ ¬¸» °‬؟¸ × ‪»®­·¬§ô‬ھ‬ ‫»¸ج §¾ ¼»§‪­ ¾»»² »³°´±‬؟¸ »¸ ‪¬·±² ·² ïçççô‬؟«¼؟®‪·²½» ¹‬ح ٍ­؟´؟¦¬‪±‬ص ٍز ´»؟¸½·س §¾ ­»»®‪¼»¹‬‬ ‫‪·¬·»­ ·²ô ¬¸» ®±´´·²¹‬ھ·¬½؟ ¼‪²‬؟ ‪ô‬؛‪²¼»¼ ¸·­ µ²±©´»¼¹» ±‬؟‪¬´§ »¨°‬؟»®‪­ ¹‬؟¸ ¼‪²‬؟ §‪²‬؟‪±³°‬ف ‪·³µ»²‬ج‬ ‫»‪¬ × ©»´½±³‬؟¸¬ ‪½¬·±²‬؟؛­·¬؟­ ¬؟»®‪±®» ©·¬¸ ¹‬؛»®»¸¬ ­· ¬× ٍ¼´»·؛ ¸½®؟»­»® ¼‪²‬؟ ‪®·²¹ »²¹·²»»®·²¹‬؟»¾‬ ‫ٍ­‪²¬ ½±²¬®·¾«¬·±²‬؟½·؛·‪¼» ­·¹²‬؟‪­ ³‬؟¸ »¸ ¸½·¸© ‪¬¸ »¼·¬·±²ô ¬±‬؛·؛ ­·¸¬ ؛‪«¬¸±® ±‬؟َ‪­ ½±‬؟ ‪¸·³‬‬ ‫­·®®؟ط ٍك ½·®¼»ج‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫­®‪«¬¸±‬ك‬ ‫¼»©»·ھ»®َ®»»‪®¬·½´»­ ·² °‬؟ ‪´­± °«¾´·­¸»¼ ¬»²‬؟ ­؟¸ ´»؟¸½·س ٍ»»¬¬·‪±³³‬ف ­¼®؟©ك »¸¬ ؛‪³»³¾»® ±‬‬ ‫­ژ‪·­·±²‬ھ·ـ §‪®·¾±´±¹‬ج غسحك »¸¬ ¼»ھ·»½»® »¸ ‪±® ¬¸·­ô‬ع ٍ‪»®»²½» °®±½»»¼·²¹‬؛‪²¼ ±²» ½±²‬؟ ­´؟‪¶±«®²‬‬ ‫‪´­±ô ©±®µ·²¹‬ك ٍ‪²¼ îًًê‬؟ يًً‪®¼ ·² î‬؟©ك ‪±¼­±²‬ط ­ژغشجح »¸¬ ¼‪²‬؟ ‪®¼ ·² îًًï‬؟©ك ®»‪°‬؟ذ ¬­»ق‬ ‫»¸¬ ؛‪­ ·­ ±²» ±‬؟´؟¦¬‪±‬ص ٍ®ـ ‪÷ô‬كسقكّ ‪¬·±²‬؟·½‪­­±‬ك ­ژ®»®«¬½؟؛«‪²‬؟س ‪®·²¹‬؟»ق ‪²‬؟½·®»‪³‬ك »¸¬ ¸¬·©‬ ‫ژژٍ§‪»½¸²±´±¹‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ؛‪±²½»°¬­ ±‬ف ¼»½‪²‬؟ھ¼كڈڈ »­®«‪±® ¬¸» ­¸±®¬ ½±‬؛ ­®‪²§ ·²­¬®«½¬±‬؟‪³‬‬ ‫»¬؟¬ح ؟·‪²‬؟ھ´§­‪»²²‬ذ »¸¬ ‪®±³‬؛ ‪´ »²¹·²»»®·²¹‬؟½·‪²‬؟¸½»‪¬» ·² ³‬؟«¼؟®‪ ¹‬؟ ­· ­·®®؟ط ٍك ½·®¼»ج‬ ‫­؟© »¸ ‪¬·±²ô‬؟«¼؟®‪¬»® ¹‬؛ك ٍى‪ٍ ·² ïçë‬حٍس ‪²‬؟ ¼‪²‬؟ ي‪ٍ ·² ïçë‬حٍق ؟ ¼»ھ·»½»® ‪·²¹‬ھ؟¸ ‪»®­·¬§ô‬ھ·‪²‬ث‬ ‫¬؛؟®½®·ك ¼»¬·‪²‬ث ‪·­·±²ô‬ھ·ـ ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ‪³·´¬±²‬؟ط »¸¬ ¬؟ ®»»‪»´±°³»²¬ ¬»­¬ »²¹·²‬ھ»¼ ؟ ­؟ ¼»§‪»³°´±‬‬ ‫َ؟®‪¾±‬؟ش ®»©‪±‬ذ ½·‪¬±³‬ك ­·¬¬»ق »¸¬ ¬؟ ®»»‪´ ¼»­·¹² »²¹·²‬؟½·¬§´؟‪²‬؟ ‪²‬؟ ­؟ ®»¬؟´ ¼‪²‬؟ ‪¬·±²ô‬؟®‪±®°±‬ف‬ ‫َ؟´·¸ذ ‪ ײ¼«­¬®·»­ô ײ½ٍ ·²‬عصح ¼»‪¬·±²ٍ ײ ïçêًô ¸» ¶±·²‬؟®‪±®°±‬ف ½·®¬½»´غ »­«‪»­¬·²¹¸±‬ة ‪¬±®§ô‬‬ ‫¬‪¹»³»²‬؟‪²‬؟‪´ µ»§ ³‬؟®»ھ»­ ¼´»¸ »¸ ‪ô‬عصح ¬؟ »´·¸ة ٍ®»»‪ »²¹·²‬؛؛؟¬­ ؟ ­؟ ‪ô‬؟·‪²‬؟ھ´§­‪»²²‬ذ ‪ô‬؟·¸‪¼»´°‬‬ ‫‪¹»®ô‬؟‪²‬؟‪´ ³‬؟®»‪ ¹»²‬ه­‪§­¬»³‬ح ؟¬؟ـ »¬؟®‪±®°±‬ف ‪ ¼·®»½¬±®ô‬ه­»½·ھ®»ح ´؟½·¬§´؟‪²‬ك ‪¹»®ô‬؟‪²‬؟‪ ³‬و­‪°±­·¬·±²‬‬ ‫عصح ‪ °®»­·¼»²¬ô‬ه§¬·´؟«د ْ §‪»½¸²±´±¹‬ج ¬½«¼‪®±‬ذ ‪·½» °®»­·¼»²¬ô‬ھ ه‪·­·±²‬ھ·ـ ­‪®·²¹‬؟»ق §¬´؟·½»‪°‬ح‬ ‫ه÷­»¬؟¬ح ¼»¬·‪²‬ث »¸¬ ‪´´ ·²‬؟ّ ­‪®·²¹‬؟»ق فخس ‪®½¸ô‬؟»­»خ ْ ‪²¹·²»»®·²¹‬غ ‪·½» °®»­·¼»²¬ô‬ھ ه­½·¬»‪®·¾±²‬ج‬ ‫¼‪²‬؟ ه‪©»¼»²‬ح ‪±¬¸»²¾«®¹ô‬ظ ‪®¬»®­ô‬؟«¯¼؟»ط عصح ¬؟ ­‪§­¬»³‬ح ‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛‪®±«° ײ‬ظ ®‪±‬؛ ®‪¼·®»½¬±‬‬ ‫‪®±³‬؛ ¼»®·¬»® »ط ٍ­¼‪²‬؟´®»¸¬»ز »¸¬ ‪»²¬»® ·²‬ف ¸½®؟»­»خ ْ ‪²¹·²»»®·²¹‬غ »¸¬ ؛‪¹·²¹ ¼·®»½¬±® ±‬؟‪²‬؟‪³‬‬ ‫؟·‪²‬؟ھ´§­‪»²²‬ذ »¸ج ¬؟ ‪´ »²¹·²»»®·²¹‬؟½·‪²‬؟¸½»‪ ³‬؛‪»­­±® ±‬؛‪ °®±‬؟ ­؟ ¼»¬‪°°±·²‬؟ ­؟© ¼‪²‬؟ ‪ ·² ïççï‬عصح‬ ‫¼‪²‬؟ §‪²¼ ¬®·¾±´±¹‬؟ ‪½¸·²» ¼»­·¹²‬؟‪«¹¸¬ ½±«®­»­ ·² ³‬؟¬ »ط ٍ‪®µ‬؟ذ §¬·­®»ھ·‪²‬ث ‪»®­·¬§ô‬ھ·‪²‬ث »¬؟¬ح‬ ‫‪»®­·¬§ «²¬·´ ®»¬·®»³»²¬ ·²‬ھ·‪¬ ¬¸» «²‬؟ §‪½¬ ¬®·¾±´±¹‬؟¬‪ ®±´´·²¹ ½±²‬؛‪·»´¼ ±‬؛ »¸¬ ‪®½¸ ·²‬؟»­»® ¼»¬½«¼‪½±²‬‬ ‫‪»­­±® ·²‬؛‪¼¶«²½¬ °®±‬؟ ­؟ ‪²¼ô‬؟ »½·¬½؟®‪ ½±²­«´¬·²¹ »²¹·²»»®·²¹ °‬؟ ­¬½«¼‪«®®»²¬´§ô ¸» ½±²‬ف ٍ‪îًًï‬‬ ‫»¸¬ ‪¬» »²¹·²»»®­ ·²‬؟«¼؟®‪®·²¹ ¬»½¸²±´±¹§ ¬± ¹‬؟»¾ ‪½¸»­ ½±«®­»­ ·²‬؟»¬ ‪´ »²¹·²»»®·²¹ô‬؟½·‪²‬؟¸½»‪³‬‬ ‫ٍ‪³‬؟®‪®±¹‬ذ ‪¬·±²‬؟½«¼غ ‪±²¬·²«·²¹‬ف ­ژ§¬·­®»ھ·‪²‬ث‬ ‫‪²¼ ïçêèô‬؟ ‪®·²¹­ٍ ײ ïçêë‬؟»¾ ‪¬·±²­ô ³±­¬´§ ±² ®±´´·²¹‬؟½·´¾«‪´ °‬؟½·‪ êé ¬»½¸²‬؛‪«¬¸±® ±‬؟ »¸¬ ­· »ط‬ ‫َ·®¾«ش ¼‪²‬؟ ­¬­·‪®·¾±´±¹‬ج ؛‪±½·»¬§ ±‬ح »¸¬ ‪®±³‬؛ ­¼®؟©؟ ®»‪°‬؟ذ ´؟½·‪»½¸²‬ج ‪²¼·²¹‬؟¬­¬«ر ¼»ھ·»½»® »¸‬ ‫­®»»‪²¹·²‬غ ´؟½·‪²‬؟¸½»س ؛‪±½·»¬§ ±‬ح ‪²‬؟½·®»‪³‬ك »¸¬ ‪®±³‬؛ ‪²¼ ·² îًًï‬؟ ­®»»‪²¹·²‬غ ‪¬·±²‬؟½‬ ‫‪®±³‬؛ ¼®؟©ك ¸½®؟»­»خ ‪²¼·²¹‬؟¬­¬«ر »¸¬ ¼»ھ·»½»® »¸ ‪·­·±²ٍ ײ îًًîô‬ھ·ـ §‪®·¾±´±¹‬ج ÷غسحكّ‬ ‫ٍغسحك »¸¬‬ ‫‪®·½¬·±²‬عَ·¬‪²‬ك »¸¬ ‪¬·±²­ô ·²½´«¼·²¹‬؟¦·‪²‬؟‪´ ±®¹‬؟½·‪»´§ ·² ²«³»®±«­ ¬»½¸²‬ھ·¬½؟ ¼»ھ®»­ ­؟¸ »ط‬ ‫غسحك ¼‪²‬؟ ‪·­·±²ô‬ھ·ـ §‪®·¾±´±¹‬ج غسحك ‪÷ô‬كسقك ©‪¬·±² ّ²±‬؟·½‪­­±‬ك ژ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟س ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫»ط ٍي‪»³¾»® ·² ïçé‬س ©‪»´´±‬ع غسحك ¼»¬½»´» ­؟© »ط ٍ‪¬·±²‬؟½·®¾«ش ‪±³³·¬¬»» ±²‬ف ¸½®؟»­»خ‬ ‫­ژ‪·­·±²‬ھ·ـ §‪®·¾±´±¹‬ج »¸¬ ؛‪²¼ ±‬؟ ‪·­·±²‬ھ·ـ §‪®·¾±´±¹‬ج غسحك »¸¬ ؛‪·® ±‬؟¸½ ­؟ ¼»ھ®»­ ­؟¸‬ ‫ٍ­¬‪¬»²‬؟‪ٍ °‬حٍث »»®¸¬ ­¼´‪» ¸±‬ط ٍ»»¬¬·‪±³³‬ف ¬¸‪»®­·¹‬ھر ¼‪²‬؟ ­‪¬·±²‬؟‪±³·²‬ز‬ ‫‪ٍ ·²‬حٍق ؟ ¸¬·© §¬·­®»ھ·‪²‬ث »¬؟¬ح ؟·‪²‬؟ھ´§­‪»²²‬ذ »¸ج ‪®±³‬؛ ¼»¬؟«¼؟®‪­ ¹‬؟´؟¦¬‪±‬ص ٍز ´»؟¸½·س‬ ‫»¸¬ ‪«®·²¹ ¬¸·­ ¬·³»ô‬ـ ٍ‪´ »²¹·²»»®·²¹‬؟½·‪²‬؟¸½»‪´´ ·² ³‬؟ ‪ٍ ·² ïçççô‬ـٍ¸ذ ¼‪²‬؟ ‪ٍ ·² ïççéô‬حٍس ‪ô‬ى‪ïçç‬‬ ‫‪²½»ô ·²½´«¼·²¹‬؟‪±®³‬؛®»‪®·²¹ °‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪´§­·­ ±‬؟‪²‬؟ »¸¬ ‪­ ±²‬؟© ¸½®؟»­»® ¼‪²‬؟ §¼«¬­ ­·¸ ؛‪±½«­ ±‬؛‬ ‫َ؟½·´‪°°‬؟ ‪¬·±²‬؟®»´»½½؟َ¸‪±® ¸·¹‬؛ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪²¼ ½§´·²‬؟ ´´؟¾ ؛‪³·½ ³±¼»´·²¹ ±‬؟‪­·¼§²‬؟«¯‬ ‫»½‪²‬؟‪·²¬»²‬؟‪­»¼ ³‬؟¾َ‪±® «­» ·² ½±²¼·¬·±²‬؛ ‪²¼ ³±¼»´·²¹‬؟ ‪´´ °®±¹®»­­·±² ¬»­¬·²¹‬؟‪²¼ ­°‬؟ ­‪¬·±²‬‬ ‫ٍ­‪´¹±®·¬¸³‬؟‬ ‫¸½®؟»­»® ­¬· ‪²§ ·²‬؟‪±³°‬ف ‪·³µ»²‬ج »¸ج §¾ ¼»§‪­ ¾»»² »³°´±‬؟¸ »¸ ‪¬·±²ô‬؟«¼؟®‪·²½» ¹‬ح‬ ‫¬‪·­ ½«®®»²‬ط ٍ­­»‪«­·²‬ق ‪®·²¹‬؟»ق ´؟·®¬­«¼‪²¼ ³±­¬ ®»½»²¬´§ ·² ¬¸» ײ‬؟ ‪»´±°³»²¬ ©·²¹‬ھ»¼ ¼‪²‬؟‬ ‫´؟·®¬­«¼‪±® ·²‬؛ ¬®‪¬·±² ­«°°±‬؟½·´‪°°‬؟ ¼‪²‬؟ ‪²½»¼ °®±¼«½¬ ¼»­·¹²‬؟ھ¼؟ »¼«´½‪®»­°±²­·¾·´·¬·»­ ·²‬‬ ‫َ‪´¹±‬؟ ­·­§´؟‪²‬؟ ¼‪²‬؟ ¬½«¼‪­ °®·±® ®»­°±²­·¾·´·¬·»­ ·²½´«¼»¼ ²»© °®±‬؟»®»¸© ‪®·²¹ ½«­¬±³»®­ô‬؟»¾‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪±® ½§´·²‬؛ ­¬‪¬»²‬؟‪ٍ °‬حٍث ‪»¼ ¬©±‬ھ·»½»® »¸ ‪±® ¬¸·­ ©±®µô‬ع ٍ¬‪»´±°³»²‬ھ»¼ ‪®·¬¸³‬‬ ‫ٍ­‪¼»­·¹²‬‬ ‫‪²‬؟½·®»‪³‬ك »¸¬ ؛‪ ³»³¾»® ±‬؟ ­ك ٍ­»·¬»·½‪´ ­±‬؟·®¬­«¼‪» ·² ·²‬ھ·¬½؟ ‪´­±‬؟ ­· »¸ ‪ ©±®µô‬؛‪«¬­·¼» ±‬ر‬ ‫؛‪·® ±‬؟¸½ »¸¬ ­؟ ­»ھ®»­ §´¬‪­ ½«®®»²‬؟´؟¦¬‪±‬ص ٍ®ـ ‪÷ô‬غسحكّ ­®»»‪²¹·²‬غ ´؟½·‪²‬؟¸½»س ؛‪±½·»¬§ ±‬ح‬ ‫´؟½·‪»½¸²‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ¬‪´»³»²‬غ ‪±´´·²¹‬خ »¸¬ ؛‪ ³»³¾»® ±‬؟ ­؟ ¼‪²‬؟ »»¬¬·‪±³³‬ف ­‪¬·±²‬؟½·´¾«ذ »¸¬‬ ‫؟ ­· »¸ ‪÷ô‬غشجحّ ­®»»‪²¹·²‬غ ‪¬·±²‬؟½·®¾«ش ¼‪²‬؟ ­¬­·‪®·¾±´±¹‬ج ؛‪±½·»¬§ ±‬ح »¸¬ ¸¬·ة ٍ»»¬¬·‪±³³‬ف‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫­¬‪±²¬»²‬ف ؛‪¾´» ±‬؟ج‬ ‫‪°¬»® ï‬؟¸ف‬ ‫­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬ك ¼‪²‬؟ ­»‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ‪±´´·²¹‬خ‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ‪±´´·²¹‬خ ‪ïٍï ײ¬®±¼«½¬·±² ¬±‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ‪ïٍî‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ´؟·¼؟خ ‪ïٍîٍï‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق §´¾‪­­»³‬كَ¼؟®‪±²‬ف »ھ‪®±±‬ظَ‪»»°‬ـ ©‪±‬خَ»´‪·²¹‬ح ‪ïٍîٍïٍï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق §´¾‪­­»³‬ك ¬‪´±‬حَ‪·´´·²¹‬ع »ھ‪®±±‬ظَ‪»»°‬ـ ©‪±‬خَ»´‪·²¹‬ح ‪ïٍîٍïٍî‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق »ھ‪®±±‬ظَ‪»»°‬ـ ©‪±‬خَ»´¾«‪±‬ـ يٍ‪ïٍîٍï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ¬‪ ײ­¬®«³»²‬ىٍ‪ïٍîٍï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ¬½؟¬‪±²‬فَ®؟´«‪²¹‬ك ‪ïٍîٍî‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ¬½؟¬‪±²‬فَ®؟´«‪²¹‬ك ©‪±‬خَ»´‪·²¹‬ح ‪ïٍîٍîٍï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ¬½؟¬‪±²‬فَ®؟´«‪²¹‬ك ©‪±‬خَ»´¾«‪±‬ـ ‪ïٍîٍîٍî‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ©‪±‬خَ»´¾«‪±‬ـ ‪´·¹²·²¹‬كَ؛´»ح يٍ‪ïٍîٍî‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ‪·²¹‬خَ®»‪°´·¬ ײ²‬ح ىٍ‪ïٍîٍî‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ¬­«®¸ج يٍ‪ïٍî‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ يٍ‪ï‬‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ ‪ٍï‬يٍ‪ï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟·¼؟خ ‪ٍî‬يٍ‪ï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟½·®¼‪§´·²‬ف ‪ٍîٍï‬يٍ‪ï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ »´¼»»ز ‪ٍîٍî‬يٍ‪ï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ¼»®»‪°‬؟ج يٍيٍ‪ï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟½·®»¸‪°‬ح ىٍيٍ‪ï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ¬­«®¸ج ‪ٍë‬يٍ‪ï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ¬­«®¸ج ®»´´‪±‬خ ´؟½·®»¸‪°‬ح ‪ٍëٍï‬يٍ‪ï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ¬­«®¸ج ®»´´‪±‬خ ´؟½·®¼‪§´·²‬ف ‪ٍëٍî‬يٍ‪ï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ¬­«®¸ج ®»´´‪±‬خ ¼»®»‪°‬؟ج يٍ‪ٍë‬يٍ‪ï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ¬­«®¸ج ®»´´‪±‬خ »´¼»»ز ىٍ‪ٍë‬يٍ‪ï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ‪±¬·±²‬س ®؟»‪·²‬ش ىٍ‪ï‬‬ ‫­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬ك ´؟·½»‪°‬ح ®‪±‬؛ ­‪®·²¹‬؟»ق ‪ïٍë‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´»»¸ة »ھ·¬‪«¬±³±‬ك ‪ïٍëٍï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»©‪±´´±‬ع ‪³‬؟ف ‪ïٍëٍî‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ‪²­³·­­·±²‬؟®ج ®»©‪±‬ذ ¼‪²‬؟ »‪²¹·²‬غ »‪«®¾·²‬ج ­؟ظ ¬؛؟®½®·ك يٍ‪ïٍë‬‬ ‫»®«­‪´±‬ف ‪ïٍê‬‬ ‫­»½‪»®»²‬؛»خ‬ ‫‪°¬»® î‬؟¸ف‬ ‫§®¬»‪½®±¹»±³‬؟س ‪®·²¹‬؟»ق ‪±´´·²¹‬خ‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ ‪îٍï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ‪îٍî‬‬ ‫‪¬·±²‬؟´«½­ر ‪îٍîٍï‬‬ ‫§؟´‪²¼°‬غ ¼‪²‬؟ »´‪²¹‬ك ¬½؟¬‪±²‬ف ‪îٍîٍî‬‬ ‫¬‪´·¹²³»²‬؟­·س ؛‪²¹´» ±‬ك »»®ع يٍ‪îٍî‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫»®«¬؟ھ®«ف »ھ·¬؟´»خ ¼‪²‬؟ »®«¬؟ھ®«ف ىٍ‪îٍî‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟½·®»¸‪°‬ح يٍ‪î‬‬ ‫§؟´ذ ´؟®¬»‪³‬؟·ـ ¼‪²‬؟ ®»¬»‪³‬؟·ـ ¸½¬·ذ ‪ٍï‬يٍ‪î‬‬ ‫§؟´‪²¼°‬غ »»®ع ¼‪²‬؟ »´‪²¹‬ك ¬½؟¬‪±²‬ف ‪ٍî‬يٍ‪î‬‬ ‫‪¬·±²‬؟´«½­ر يٍيٍ‪î‬‬ ‫»®«¬؟ھ®«ف ىٍيٍ‪î‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟½·®¼‪§´·²‬ف ´؟·¼؟خ ىٍ‪î‬‬ ‫§؟´‪²¼°‬غ ¼‪²‬؟ ‪²½»ô‬؟®؟»´ف ´؟®¬»‪³‬؟·ـ ‪³»¬»®ô‬؟·ـ ¸½¬·ذ ‪ٍï‬ىٍ‪î‬‬ ‫»®«¬؟ھ®«ف ‪ٍî‬ىٍ‪î‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ¼»®»‪°‬؟ج ‪îٍë‬‬ ‫®»¬»‪³‬؟·ـ ¸½¬·ذ ‪îٍëٍï‬‬ ‫§؟´‪²¼°‬غ ‪îٍëٍî‬‬ ‫»®«¬؟ھ®«ف يٍ‪îٍë‬‬ ‫»®«­‪´±‬ف ‪îٍê‬‬ ‫­»½‪»®»²‬؛»خ‬ ‫ي ®»¬‪°‬؟¸ف‬ ‫»½‪²‬؟®؟»´ف ¼‪²‬؟ ‪·¬¬·²¹‬ع »½‪»®»²‬؛®»¬‪ײ‬‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ ‪ٍï‬ي‬ ‫­¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟‪²¼ ײ¬»®²‬؟ ‪´ô‬؟‪¬·±²‬؟ز ‪´ô‬؟·®¬­«¼‪ٍî ײ‬ي‬ ‫»‪½±°‬ح ¼‪²‬؟ ¬‪¾´·­¸³»²‬؟¬­غ ؛‪»¬¸±¼ ±‬س ‪ٍîٍï‬ي‬ ‫­‪±«­·²¹‬ط ‪²¼ ·²‬؟ ­¬؛؟¸ح ‪·²¹­ ±²‬خ ‪®·²¹‬؟»ق ؛‪·¬¬·²¹ ±‬عَ­­»®ذ ®‪±‬؛ ­»½‪²‬؟®»´‪±‬ج ‪ٍîٍî‬ي‬ ‫ٍ»½‪²‬؟®؟»´ف ‪·¬¬·²¹ ±²‬ع »½‪»®»²‬؛®»¬‪ ײ‬؛‪»½¬ ±‬؛؛غ يٍي‬ ‫»½®‪±‬ع ­­»®ذ ىٍي‬ ‫‪²­·±²‬؟‪¨°‬غ ´؟·¬‪»®»²‬؛؛·ـ ‪ٍë‬ي‬ ‫¸­·‪·²‬ع »½؟؛®«ح ؛‪»½¬ ±‬؛؛غ ‪ٍê‬ي‬ ‫»®«­‪´±‬ف ‪ٍé‬ي‬ ‫­»½‪»®»²‬؛»خ‬ ‫ى ®»¬‪°‬؟¸ف‬ ‫­¼»»‪°‬ح ¼‪²‬؟ ­¼؟‪±‬ش ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ ‪ٍï‬ى‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪±‬ش ´؟·¼؟خ ¼»¬؟®¬‪±²½»²‬ف ‪ٍî‬ى‬ ‫­¼؟‪±‬ش ‪®·²¹‬؟»ق ‪ٍîٍï‬ى‬ ‫­¼؟‪±‬ش ®؟»ظ ‪ٍîٍî‬ى‬ ‫­¼؟‪±‬ش »ھ·®ـ ‪·²‬؟¸ف ¼‪²‬؟ §»´´«ذَ¼‪²‬؟َ¬´»ق يٍ‪ٍî‬ى‬ ‫­»ھ·®ـ ´»»¸ة ‪®·½¬·±²‬ع ىٍ‪ٍî‬ى‬ ‫®‪±¬±‬خ ½·®¬‪½½»²‬غ ‪²‬؟ ‪«» ¬±‬ـ ‪¼·²¹‬؟‪±‬ش ½·‪³‬؟‪§²‬ـ ‪ٍîٍë‬ى‬ ‫‪²·­³‬؟¸½»س ¼؟‪±‬ش ‪¬·²¹‬؟½‪»½·°®±‬خَ‪²µ‬؟®ف ؟ ‪«» ¬±‬ـ ‪¼·²¹‬؟‪±‬ش ½·‪³‬؟‪§²‬ـ ‪ٍîٍê‬ى‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪±‬ش ¬‪±³»²‬س ¼‪²‬؟ ´؟·¼؟خ ¼»¬؟®¬‪±²½»²‬ف يٍى‬ ‫­¼؟‪±‬ش ®؟»ظ ´؟½·´»ط ‪ٍï‬يٍى‬ ‫­¼؟‪±‬ش ®؟»ظ ´»ھ»ق ‪ٍî‬يٍى‬ ‫®؟»ظ ¼·‪§°±‬ط يٍيٍى‬ ‫®؟»ظ ‪±®³‬ة ىٍيٍى‬ ‫­¼»»‪°‬ح ¬؛؟¸ح ىٍى‬ ‫­‪§­¬»³‬ح ¼؟‪±‬ش ¼»¬«¾·®¬­·ـ ‪ٍë‬ى‬ ‫»®«­‪´±‬ف ‪ٍê‬ى‬ ‫­»½‪»®»²‬؛»خ‬ ‫‪°¬»® ë‬؟¸ف‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪±‬ش ¼»·´‪°°‬ك ‪®·²¹‬؟»ق ‪«» ¬±‬ـ ­¼؟‪±‬ش ®»´´‪±‬خ ¼‪²‬؟ ´´؟ق‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ ‪ëٍï‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪¼·²¹‬؟‪±‬ش §؟©»½؟خٹ´´؟ق‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪±‬ش §؟©»½؟خٹ®»´´‪±‬خ ´؟½·®»¸‪°‬ح ´؟½·®¬»‪§³³‬ح‬ ‫§؟©»½؟خٹ®»´´‪±‬خ ´؟½·®»¸‪°‬ح ´؟½·®¬»‪­§³³‬ك ¼‪²‬؟ ¼»®»‪°‬؟ج‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪±‬ش »‪²¹‬؟´عٹ®»´´‪±‬خ ¼‪²‬؟‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪±‬ش §؟©»½؟خٹ®»´´‪±‬خ ´؟½·®¼‪§´·²‬ف‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪±‬ش ´؟·¼؟خ ‪ëٍëٍï‬‬ ‫¬‪±³»²‬س ‪µ»©·²¹‬ح ®»´´‪±‬خ ‪ëٍëٍî‬‬ ‫»®«­‪´±‬ف‬ ‫‪ëٍî‬‬ ‫يٍ‪ë‬‬ ‫ىٍ‪ë‬‬ ‫‪ëٍë‬‬ ‫‪ëٍê‬‬ ‫‪°¬»® ê‬؟¸ف‬ ‫‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»ـ ¼‪²‬؟ ­­»®¬ح ¬½؟¬‪±²‬ف‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ ‪êٍï‬‬ ‫§¬·½·¬­؟´غ ؛‪¸»±®§ ±‬ج ‪êٍî‬‬ ‫­‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»ـ ¼‪²‬؟ ­»­­»®¬ح »½؟؛®«ح يٍ‪ê‬‬ ‫­»­­»®¬ح »½؟؛®«­¾«ح ىٍ‪ê‬‬ ‫­­»®¬ح ®؟»¸ح »½؟؛®«ح ؛‪»½¬ ±‬؛؛غ ‪êٍë‬‬ ‫­¬½؟¬‪±²‬ف ؛‪§°»­ ±‬ج ‪êٍê‬‬ ‫­­»®¬ح ¬½؟¬‪±²‬ف »‪²¹‬؟´عٹ¼‪²‬غ ®»´´‪±‬خ ‪êٍé‬‬ ‫»®«­‪´±‬ف ‪êٍè‬‬ ‫­»½‪»®»²‬؛»خ‬ ‫‪°¬»® é‬؟¸ف‬ ‫‪®·²¹‬؟»ق ¼»¼؟‪±‬ش §´´؟½·¬؟¬ح ‪¼·²¹ ·²‬؟‪±‬ش ´؟‪ ײ¬»®²‬؛‪·­¬®·¾«¬·±²­ ±‬ـ‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ ‪éٍï‬‬ ‫­‪¬·±²­¸·°‬؟´»خ ‪´»½¬·±²‬؛»ـٹ¼؟‪±‬ش ‪éٍî‬‬ ‫¼؟‪±‬ش ´؟·¼؟خ ®»¼‪®·²¹­ «²‬؟»ق يٍ‪é‬‬ ‫¼؟‪±‬ش ¬­«®¸ج ®»¼‪®·²¹­ «²‬؟»ق ىٍ‪é‬‬ ‫¼؟‪±‬ش ¬­«®¸ج ½·®¬‪»²‬ف ‪ٍï‬ىٍ‪é‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ¬½؟¬‪±²‬فَ®؟´«‪²¹‬ك ‪ٍî‬ىٍ‪é‬‬ ‫¼؟‪±‬ش ¬­«®¸ج ½·®¬‪½½»²‬غ يٍىٍ‪é‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ‪·®»½¬·±²‬ـَ»´‪·²¹‬ح ‪ٍï‬يٍىٍ‪é‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ‪·®»½¬·±²‬ـَ»´¾«‪±‬ـ ‪ٍî‬يٍىٍ‪é‬‬ ‫¼؟‪±‬ش ¬­«®¸ج ¼‪²‬؟ ´؟·¼؟خ ¼»‪±³¾·²‬ف ®»¼‪®·²¹­ «²‬؟»ق ‪éٍë‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ©‪±‬خَ»´‪·²¹‬ح ‪éٍëٍï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ©‪±‬خَ»´¾«‪±‬ـ ‪éٍëٍî‬‬ ‫»®«­‪´±‬ف ‪éٍê‬‬ ‫­»½‪»®»²‬؛»خ‬ ‫‪°¬»® è‬؟¸ف‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪®»´±‬ذ ¼‪²‬؟ ‪´»½¬·±²‬؛»ـ ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ ‪èٍï‬‬ ‫­‪·²¹‬خ ¼»¬®‪«°°±‬ح §´¼·‪·¹‬خ ¸¬·© ­‪®·²¹‬؟»ق ؛‪´»½¬·±²­ ±‬؛»ـ ‪èٍî‬‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪®»´±‬ذ يٍ‪è‬‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪®»´±‬ذ ´؟·¨ك ‪ٍï‬يٍ‪è‬‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪®»´±‬ذ ´؟·¼؟خ ‪ٍî‬يٍ‪è‬‬ ‫§¬·½·¬­؟´»‪» ×­±‬ھ»·¸½ك ‪¼·²¹ ¬±‬؟‪®»´±‬ذ يٍيٍ‪è‬‬ ‫¼؟‪±‬ش ¬­«®¸ج ‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ‪·³·¬·²¹‬ش ىٍ‪è‬‬ ‫­‪¬·±²‬؟®»¼·­‪±²‬ف ´؟®»‪»²‬ظ ‪ٍï‬ىٍ‪è‬‬ ‫¼‪²‬؟ش »¼·®®»ھر ‪´´ ¬±‬؟ق ‪«­·²¹‬؟ف ¼؟‪±‬ش ¬­«®¸ج ‪ٍî‬ىٍ‪è‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫­­»®¬ح ¬½؟¬‪±²‬ف »ھ·­­»½¨غ ‪«­·²¹‬؟ف ¼؟‪±‬ش ¬­«®¸ج يٍىٍ‪è‬‬ ‫‪èٍë‬‬ ‫»®«­‪´±‬ف‬ ‫­»½‪»®»²‬؛»خ‬ ‫‪°¬»® ç‬؟¸ف‬ ‫§¬·½؟‪°‬؟ف ½·¬؟¬ح ‪®·²¹‬؟»ق ¼‪²‬؟ ‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»ـ ¬‪²»²‬؟‪»®³‬ذ‬ ‫‪çٍï‬‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ‬ ‫‪çٍî‬‬ ‫‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»ـ ¬‪²»²‬؟‪»®³‬ذ ؛‪¬·±² ±‬؟´«½´؟ف‬ ‫يٍ‪ç‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ؛‪¬·²¹ ±‬؟خ ¼؟‪±‬ش ½·¬؟¬ح‬ ‫ىٍ‪ç‬‬ ‫¼؟‪±‬ش ¬‪´»²‬؟ھ·«¯غ ½·¬؟¬ح‬ ‫‪çٍë‬‬ ‫­¬‪±³°±²»²‬ف ‪®·²¹‬؟»ق ؛‪½¬«®» ±‬؟®ع‬ ‫‪çٍê‬‬ ‫¼؟‪±‬ش ½·¬؟¬ح »´¾·­­·‪»®³‬ذ‬ ‫‪çٍé‬‬ ‫»®«­‪´±‬ف‬ ‫­»½‪»®»²‬؛»خ‬ ‫ً‪°¬»® ï‬؟¸ف‬ ‫­­‪±‬ش ®»©‪±‬ذ ¼‪²‬؟ ‪±®¯«»ô‬ج ‪®·½¬·±²‬ع ‪°»»¼­ô‬ح ½·¬؟‪·²»³‬ص‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ ‪ïًٍï‬‬ ‫¼»»‪°‬ح »‪¹‬؟ف ‪ïًٍî‬‬ ‫¼»»‪°‬ح ¬‪´»³»²‬غ ‪±´´·²¹‬خ يًٍ‪ï‬‬ ‫‪®·½¬·±²‬ع ‪®·²¹‬؟»ق ‪±´´·²¹‬خ ىًٍ‪ï‬‬ ‫»«¯®‪±‬ج ‪®·½¬·±²‬ع ‪®·²¹‬؟»ق ‪±´´·²¹‬خ ‪ïًٍë‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ‪ïًٍëٍï‬‬ ‫¼؟‪±‬ش ¼»·´‪°°‬ك ‪«» ¬±‬ـ »«¯®‪±‬ج ‪ïًٍëٍïٍï‬‬ ‫‪®·½¬·±²‬ع ­«‪·­½±‬ت ¬‪²‬؟½·®¾«ش ‪«» ¬±‬ـ »«¯®‪±‬ج ‪ïًٍëٍïٍî‬‬ ‫»«¯®‪±‬ج ‪®·½¬·±²‬ع ´؟¬‪±‬ج يٍ‪ïًٍëٍï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟½·®¼‪§´·²‬ف ‪ïًٍëٍî‬‬ ‫¼؟‪±‬ش ¼»·´‪°°‬ك ‪«» ¬±‬ـ »«¯®‪±‬ج ‪ïًٍëٍîٍï‬‬ ‫‪®·½¬·±²‬ع ­«‪·­½±‬ت ¬‪²‬؟½·®¾«ش ‪«» ¬±‬ـ »«¯®‪±‬ج ‪ïًٍëٍîٍî‬‬ ‫‪®·½¬·±²‬ع ‪´·¼·²¹‬ح »‪²¹‬؟´ع ‪·²¹‬خٹ¼‪²‬غ ®»´´‪±‬خ ‪«» ¬±‬ـ »«¯®‪±‬ج يٍ‪ïًٍëٍî‬‬ ‫»«¯®‪±‬ج ‪®·½¬·±²‬ع ´؟¬‪±‬ج ىٍ‪ïًٍëٍî‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟½·®»¸‪°‬ح يٍ‪ïًٍë‬‬ ‫¼؟‪±‬ش ¼»·´‪°°‬ك ‪«» ¬±‬ـ »«¯®‪±‬ج ‪ٍï‬يٍ‪ïًٍë‬‬ ‫‪®·½¬·±²‬ع ­«‪·­½±‬ت ¬‪²‬؟½·®¾«ش ‪«» ¬±‬ـ »«¯®‪±‬ج ‪ٍî‬يٍ‪ïًٍë‬‬ ‫»«¯®‪±‬ج ‪®·½¬·±²‬ع ´؟¬‪±‬ج يٍيٍ‪ïًٍë‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ »´¼»»ز ىٍ‪ïًٍë‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ¼»®»‪°‬؟ج ‪ïًٍëٍë‬‬ ‫­¬½»؛؛غ ¼»»‪°‬حَ¸‪·¹‬ط ‪ïًٍëٍê‬‬ ‫­­‪±‬ش ®»©‪±‬ذ ‪®·²¹‬؟»ق ‪ïًٍê‬‬ ‫­‪¬·²¹‬؟خ ¼»»‪°‬ح ´؟‪¸»®³‬ج ‪ïًٍé‬‬ ‫»®«­‪´±‬ف ‪ïًٍè‬‬ ‫­»½‪»®»²‬؛»خ‬ ‫‪°¬»® ïï‬؟¸ف‬ ‫­¼®؟¼‪²‬؟¬ح ‪¬·²¹‬؟خ ¼‪²‬؟ §®‪¸»±‬ج ½·­؟ق و»؛·ش »«‪¬·¹‬؟ع‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ ‪ïïٍï‬‬ ‫»«‪¬·¹‬؟ع ¬½؟¬‪±²‬ف ‪±´´·²¹‬خ ‪ïïٍî‬‬ ‫‪¬·±²‬؟®»‪°‬ر ‪®·²¹‬؟»ق »®‪±‬؛»¾ »®«¬½«®¬­‪·½®±‬س ´؟·®»¬؟س ‪ïïٍîٍï‬‬ ‫‪±´´·²¹‬خَ®»ھر §¾ ¼»­«؟ف »®«¬½«®¬­‪·½®±‬س »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟®»¬´ك ‪ïïٍîٍî‬‬ ‫§¾ ¼»­«؟ف ‪´´·²¹‬؟‪°‬ح §؟©»½؟خ ¼‪²‬؟ ‪½µ·²¹‬؟®ف »«‪¬·¹‬؟ع يٍ‪ïïٍî‬‬ ‫‪±´´·²¹‬خَ®»ھر‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫¸¬‪»°‬ـ ¼‪²‬؟ ­­»®¬ح ‪¬·²¹‬؟·¬·‪·´«®»َײ‬؟ع »«‪¬·¹‬؟ع ىٍ‪ïïٍî‬‬ ‫يٍ‪ïï‬‬ ‫‪·­°»®­·±²‬ـ »؛·ش »«‪¬·¹‬؟ع‬ ‫ىٍ‪ïï‬‬ ‫‪·­¬®·¾«¬·±²‬ـ ´´«¾·»ة‬ ‫‪ïïٍë‬‬ ‫¬½؟¬‪±²‬ف ‪±´´·²¹‬خ ؟ ؛‪» ±‬؛·ش ¼‪²‬؟ §¬·½؟‪°‬؟ف ½·‪³‬؟‪§²‬ـ‬ ‫¬½؟¬‪±²‬ف »‪·²‬ش ‪ïïٍëٍï‬‬ ‫‪ïïٍê‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»ق ‪±´´·²¹‬خ ؟ ؛‪» ±‬؛·ش »«‪¬·¹‬؟ع‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´؟·¼؟خ ¬½؟¬‪±²‬فَ¬‪±·²‬ذ ‪ïïٍêٍï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ¬­«®¸ج ¬½؟¬‪±²‬فَ¬‪±·²‬ذ ‪ïïٍêٍî‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´؟·¼؟خ ¬½؟¬‪±²‬فَ»‪·²‬ش يٍ‪ïïٍê‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ¬­«®¸ج ¬½؟¬‪±²‬فَ»‪·²‬ش ىٍ‪ïïٍê‬‬ ‫¬½؟¬‪±²‬ف »‪·²‬ش ¼‪²‬؟ ¬‪±·²‬ذ ¸¬·© ­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟·¼؟خ ‪ïïٍêٍë‬‬ ‫¬½؟¬‪±²‬ف »‪·²‬ش ¼‪²‬؟ ¬‪±·²‬ذ ¸¬·© ‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ¬­«®¸ج ‪ïïٍêٍê‬‬ ‫‪ïïٍé‬‬ ‫­¼®؟¼‪²‬؟¬ح ‪¬·²¹‬؟خ ¼؟‪±‬ش‬ ‫‪ïïٍè‬‬ ‫»؛·ش »«‪¬·¹‬؟ع ‪¼·²¹ ±²‬؟‪±‬ش »´¾؟·®؟ت ؛‪»½¬ ±‬؛؛غ‬ ‫‪ïïٍç‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ‪¬·²¹‬؟´´·½­ر ؛‪» ±‬؛·ش »«‪¬·¹‬؟ع‬ ‫»؛·ش »«‪¬·¹‬؟ع ¼‪²‬؟ §¬·´·¾؟·´»خ ً‪ïïٍï‬‬ ‫»®«­‪´±‬ف ‪ïïٍïï‬‬ ‫­»½‪»®»²‬؛»خ‬ ‫‪°¬»® ïî‬؟¸ف‬ ‫­»«¯·‪»½¸²‬ج ‪¬·±²‬؟½·®¾«ش ¼‪²‬؟ ­¬‪²‬؟½·®¾«ش‬ ‫‪ïîٍï‬‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ‬ ‫‪ïîٍî‬‬ ‫­¬‪²‬؟½·®¾«ش ؛‪§°»­ ±‬ج‬ ‫»‪§°‬ج ¬‪²‬؟½·®¾«ش ؛‪»´»½¬·±² ±‬ح ‪ïîٍîٍï‬‬ ‫­¬‪²‬؟½·®¾«ش ¼·«¯·ش ‪ïîٍîٍî‬‬ ‫­»­؟»®ظ يٍ‪ïîٍî‬‬ ‫­¬‪²‬؟½·®¾«ش ½·®»‪±´§³‬ذ ىٍ‪ïîٍî‬‬ ‫­¬‪²‬؟½·®¾«ش ¼·´‪±‬ح ‪ïîٍîٍë‬‬ ‫يٍ‪ïî‬‬ ‫­¬‪²‬؟½·®¾«ش ¼·«¯·ش‬ ‫­¬‪²‬؟½·®¾«ش ¼·«¯·ش ؛‪§°»­ ±‬ج ‪ٍï‬يٍ‪ïî‬‬ ‫´·ر ´؟®»‪·²‬س ‪ٍïٍï‬يٍ‪ïî‬‬ ‫­´·ر ½·¬»¸¬‪§²‬ح ‪ٍïٍî‬يٍ‪ïî‬‬ ‫­´·ر »´¾؟¬‪½½»°‬ك §´´؟¬‪·®±²³»²‬ھ‪²‬غ يٍ‪ٍï‬يٍ‪ïî‬‬ ‫¬‪²‬؟½·®¾«ش ‪¬±½µ‬ح »­؟ق ‪ٍî‬يٍ‪ïî‬‬ ‫­¬‪²‬؟½·®¾«ش ¼·«¯·ش »­؟ق ؛‪®±°»®¬·»­ ±‬ذ يٍيٍ‪ïî‬‬ ‫§¬·­‪·­½±‬ت ‪ٍï‬يٍيٍ‪ïî‬‬ ‫¨»¼‪·­½±­·¬§ ײ‬ت ‪ٍî‬يٍيٍ‪ïî‬‬ ‫¬‪±·²‬ذ ®«‪±‬ذ يٍيٍيٍ‪ïî‬‬ ‫¬‪±·²‬ذ ¸­؟´ع ىٍيٍيٍ‪ïî‬‬ ‫­­‪±‬ش ‪¬·±²‬؟®‪°±‬؟ھغ ‪ٍë‬يٍيٍ‪ïî‬‬ ‫»ھ·¬·¼¼ك ¬‪²‬؟½·®¾«ش ىٍيٍ‪ïî‬‬ ‫»­‪«®°±‬ذ ‪ٍï‬ىٍيٍ‪ïî‬‬ ‫­®»ھ‪× ×³°®±‬ت ‪ٍî‬ىٍيٍ‪ïî‬‬ ‫®؟»©·¬‪²‬كٌ»®«­­»®ذ »‪¨¬®»³‬غ يٍىٍيٍ‪ïî‬‬ ‫­»ھ·¬·¼¼ك ®»¸¬ر ىٍىٍيٍ‪ïî‬‬ ‫ىٍ‪ïî‬‬ ‫»­؟»®ظ‬ ‫­‪«²½¬·±²‬ع ‪¬·±²‬؟½·®¾«ش »­؟»®ظ ©‪±‬ط ‪ٍï‬ىٍ‪ïî‬‬ ‫‪¬·±²‬؟½·®¾«ش »­؟»®ظ ؛‪¹»­ ±‬؟¬‪²‬؟ھ¼ك ‪ٍî‬ىٍ‪ïî‬‬ ‫­»­؟»®ظ ؛‪§°»­ ±‬ج يٍىٍ‪ïî‬‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ ‪ٍï‬يٍىٍ‪ïî‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫­»­؟»®ظ ‪°‬؟‪±‬ح ‪·¬¸·«³‬ش ‪ٍî‬يٍىٍ‪ïî‬‬ ‫­»­؟»®ظ ‪°‬؟‪±‬ح ‪´½·«³‬؟ف يٍيٍىٍ‪ïî‬‬ ‫­»­؟»®ظ ‪°‬؟‪±‬ح ‪±¼·«³‬ح ىٍيٍىٍ‪ïî‬‬ ‫­»­؟»®ظ ¨»´‪±³°‬ف ‪´«³·²«³‬ك ‪ٍë‬يٍىٍ‪ïî‬‬ ‫­»­؟»®ظ »­؟قَ‪°‬؟‪±²­±‬ز ‪ٍê‬يٍىٍ‪ïî‬‬ ‫»­؟»®ظ ®‪±‬؛ ­®»‪¸·½µ»²‬ج ½·‪²‬؟‪ٍé ײ±®¹‬يٍىٍ‪ïî‬‬ ‫­»­؟»®ظ ‪±³¾·²·²¹‬ف ‪ٍè‬يٍىٍ‪ïî‬‬ ‫­»·¬®»‪®±°‬ذ »­؟»®ظ ىٍىٍ‪ïî‬‬ ‫´·ر ¼»‪·²‬؟¬»خ ؛‪®±°»®¬·»­ ±‬ذ ‪ٍï‬ىٍىٍ‪ïî‬‬ ‫¬‪±·²‬ذ ‪®±°°·²¹‬ـ ‪ٍî‬ىٍىٍ‪ïî‬‬ ‫»«¯®‪±‬ج »®«¬؟®»‪»³°‬جَ©‪±‬ش يٍىٍىٍ‪ïî‬‬ ‫‪¬·±²‬؟®؟‪»°‬ح ´·ر ىٍىٍىٍ‪ïî‬‬ ‫‪¬·±²‬؟®¬»‪»²‬ذ ‪ٍë‬ىٍىٍ‪ïî‬‬ ‫­¬‪²‬؟½·®¾«ش ¼·´‪±‬ح ‪ïîٍë‬‬ ‫­‪§­¬»³‬ح §®»ھ·´»ـ ¬‪²‬؟½·®¾«ش ‪ïîٍê‬‬ ‫´·ر ¸­؟´‪°‬حٌ¸¬؟ق ´·ر ‪ïîٍêٍï‬‬ ‫´·ر ‪¬·²¹‬؟´«½®·ف ‪ïîٍêٍî‬‬ ‫¬­·س ´·رٌ´·رٹ®·ك يٍ‪ïîٍê‬‬ ‫»­؟»®ظ ىٍ‪ïîٍê‬‬ ‫¬‪²‬؟½·®¾«ش ½·®»‪±´§³‬ذ ‪ïîٍêٍë‬‬ ‫­´؟»ح ‪ïîٍé‬‬ ‫‪ïîٍéٍï‬‬ ‫‪ïîٍéٍî‬‬ ‫­´؟»ح ؛‪«²½¬·±² ±‬ع‬ ‫­´؟»ح ؛‪§°»­ ±‬ج‬ ‫­´؟»ح ¸¬‪¾§®·²‬؟ش ‪ïîٍéٍîٍï‬‬ ‫­¼´»·¸ح ‪ïîٍéٍîٍî‬‬ ‫­´؟»ح ‪·°‬ش ½·®»‪­¬±³‬؟´غ يٍ‪ïîٍéٍî‬‬ ‫­´؟»ح ®»¬®؟ظ ىٍ‪ïîٍéٍî‬‬ ‫»®«­‪´±‬ف ‪ïîٍè‬‬ ‫­»½‪»®»²‬؛»خ‬ ‫ي‪°¬»® ï‬؟¸ف‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ؛‪´­ ±‬؟·®»¬؟س ´؟®«¬½«®¬ح‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ ‪ٍï‬ي‪ï‬‬ ‫­´»»¬ح ‪®·²¹‬؟»ق ‪±´´·²¹‬خ ‪ٍî‬ي‪ï‬‬ ‫­¬‪±³°±²»²‬ف ‪±´´·²¹‬خ ®‪±‬؛ ­´»»¬ح ؛‪§°»­ ±‬ج ‪ٍîٍï‬ي‪ï‬‬ ‫­´»»¬ح ‪®¼»²·²¹‬؟طَ¸‪¸®±«¹‬ج ‪ٍîٍî‬ي‪ï‬‬ ‫­´»»¬ح ‪®¼»²·²¹‬؟طَ»­؟ف يٍ‪ٍî‬ي‪ï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´؟·½»‪°‬ح ®‪±‬؛ ­´»»¬ح ىٍ‪ٍî‬ي‪ï‬‬ ‫»®«¬½؟؛«‪²‬؟س ´»»¬ح يٍي‪ï‬‬ ‫­¼‪»¬¸±‬س ‪»´¬·²¹‬س ‪ٍï‬يٍي‪ï‬‬ ‫­´؟·®»¬؟س ©؟خ ‪ٍî‬يٍي‪ï‬‬ ‫­­»½‪®±‬ذ »½؟‪«®²‬ع ½·®¬½»´غ ½·­؟ق يٍيٍي‪ï‬‬ ‫´»»¬ح ؛‪­­·²¹ ±‬؟‪»¹‬ـ ‪½««³‬؟ت ىٍيٍي‪ï‬‬ ‫»½؟‪«®²‬ع »´¼؟ش ‪ٍë‬يٍي‪ï‬‬ ‫´»»¬ح §¬·®«ذَ¸‪¸·¹‬؟®¬´ث ‪®±¼«½·²¹‬ذ ®‪±‬؛ ­¼‪»¬¸±‬س ‪ٍê‬يٍي‪ï‬‬ ‫‪»´¬·²¹‬س ‪½««³ ײ¼«½¬·±²‬؟ت ‪ٍêٍï‬يٍي‪ï‬‬ ‫‪»³»´¬·²¹‬خ ½®ك ‪½««³‬؟ت ‪ٍêٍî‬يٍي‪ï‬‬ ‫‪·²·²¹‬؛»خ ‪¹‬؟´­‪´»½¬®±‬غ يٍ‪ٍê‬يٍي‪ï‬‬ ‫­¬½«¼‪®±‬ذ ´»»¬ح‬ ‫‪ٍé‬يٍي‪ï‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫­½·¬­·®»¬½؟®؟¸ف ´؟½·‪´´«®¹‬؟¬»س ´»»¬ح ‪ٍè‬يٍي‪ï‬‬ ‫­­»‪²´·²‬؟»´ف ‪ٍèٍï‬يٍي‪ï‬‬ ‫‪¬·±²‬؟‪»¹®»¹‬ح ‪ٍèٍî‬يٍي‪ï‬‬ ‫»®«¬½«®¬ح يٍ‪ٍè‬يٍي‪ï‬‬ ‫­¬‪±³°±²»²‬ف ´»»¬ح ‪»¬¸±¼­ ±²‬س ‪®±½»­­·²¹‬ذ ؛‪»½¬­ ±‬؛؛غ‬ ‫´»»¬ح ؛‪¬³»²¬ ±‬؟»®ج ¬؟»ط‬ ‫­»´‪®·²½·°‬ذ ½·­؟ق ‪ٍëٍï‬ي‪ï‬‬ ‫»ھ®«ف ‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛­‪²‬؟®ج »®«¬؟®»‪»³°‬جٹ»‪·³‬ج ‪ٍëٍî‬ي‪ï‬‬ ‫­»ھ®«ف ‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛­‪²‬؟®ج ‪±±´·²¹‬ف ­«‪±²¬·²«±‬ف يٍ‪ٍë‬ي‪ï‬‬ ‫§¬·´·¾؟‪®¼»²‬؟ط ىٍ‪ٍë‬ي‪ï‬‬ ‫­¼‪»¬¸±‬س ‪®¼»²·²¹‬؟ط ‪ٍëٍë‬ي‪ï‬‬ ‫‪¸®±³·«³‬فٹ‪®¾±²‬؟فَ¸‪·¹‬ط ‪®¼»²·²¹ô‬؟طَ¸‪¸®±«¹‬ج ‪ٍëٍê‬ي‪ï‬‬ ‫­´»»¬ح ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫¬‪¬³»²‬؟»®ج ¬؟»ط ´؟®»‪»²‬ظ ‪ٍëٍêٍï‬ي‪ï‬‬ ‫»¬·­‪®¬»²‬؟س ‪ٍëٍêٍî‬ي‪ï‬‬ ‫‪®¯«»²½¸·²¹‬؟س يٍ‪ٍëٍê‬ي‪ï‬‬ ‫»¬·‪·²‬؟ق ىٍ‪ٍëٍê‬ي‪ï‬‬ ‫‪®¼»²·²¹‬؟ط »½؟؛®«ح ‪ٍëٍé‬ي‪ï‬‬ ‫­¼‪»¬¸±‬س ‪ٍëٍéٍï‬ي‪ï‬‬ ‫‪®¾«®·¦·²¹‬؟ف ‪ٍëٍéٍî‬ي‪ï‬‬ ‫‪®¾±²·¬®·¼·²¹‬؟ف يٍ‪ٍëٍé‬ي‪ï‬‬ ‫‪¬·²¹‬؟»ط ‪ ײ¼«½¬·±²‬ىٍ‪ٍëٍé‬ي‪ï‬‬ ‫‪®¼»²·²¹‬؟طَ»‪³‬؟´ع ‪ٍëٍéٍë‬ي‪ï‬‬ ‫§¬·´·¾؟¬ح ´؟®«¬½«®¬ح ®‪±‬؛ ¬‪¬³»²‬؟»®ج ´؟‪¸»®³‬ج ‪ٍëٍè‬ي‪ï‬‬ ‫¬‪¬³»²‬؟»®ج ¬؟»ط §¾ ¼»¬½»؛؛ك ­»·¬®»‪®±°‬ذ ´؟½·‪²‬؟¸½»س ‪ٍëٍç‬ي‪ï‬‬ ‫§¬·½·¬­؟´غ ‪ٍëٍçٍï‬ي‪ï‬‬ ‫¸¬‪¬®»²¹‬ح »¬؟‪´¬·³‬ث ‪ٍëٍçٍî‬ي‪ï‬‬ ‫¸¬‪¬®»²¹‬ح »«‪¬·¹‬؟ع يٍ‪ٍëٍç‬ي‪ï‬‬ ‫­­»‪±«¹¸²‬ج ىٍ‪ٍëٍç‬ي‪ï‬‬ ‫­­»‪®¼²‬؟ط ‪ٍëٍçٍë‬ي‪ï‬‬ ‫­­»®¬ح ´؟«¼·­»خ ‪ٍëٍçٍê‬ي‪ï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´؟·½»‪°‬ح ®‪±‬؛ ­´؟·®»¬؟س‬ ‫­´؟·®»¬؟س »‪¹‬؟ف‬ ‫­»‪§°‬ج ´؟·®»¬؟س ‪ٍéٍï‬ي‪ï‬‬ ‫´»»¬ح ‪®¾±²‬؟فَ©‪±‬ش ‪ٍéٍî‬ي‪ï‬‬ ‫­­؟®ق يٍ‪ٍé‬ي‪ï‬‬ ‫»¦‪®±²‬ق ىٍ‪ٍé‬ي‪ï‬‬ ‫­´؟·®»¬؟س »‪¹‬؟ف ½·®»‪±´§³‬ذ ‪ٍéٍë‬ي‪ï‬‬ ‫­»‪¹‬؟¬‪²‬؟ھ¼؟­·ـ ¼‪²‬؟ ­»‪¹‬؟¬‪²‬؟ھ¼ك ‪ٍéٍëٍï‬ي‪ï‬‬ ‫­»‪¹‬؟ف ®»‪±´§³‬ذ ‪®·²¹‬؟»ق ‪±´´·²¹‬خ ‪ٍéٍëٍî‬ي‪ï‬‬ ‫­®»‪±´§³‬ذ »®«¬؟®»‪»³°‬جَ¸‪·¹‬ط ‪ٍéٍê‬ي‪ï‬‬ ‫­´؟·®»¬؟س ´؟»ح‬ ‫‪¬·±²‬؟®¬­«´´× ¼‪²‬؟ ‪»­½®·°¬·±²ô‬ـ ‪«²½¬·±²ô‬ع ‪ٍèٍï‬ي‪ï‬‬ ‫­´؟·®»¬؟س ´؟»ح ½·®»‪­¬±³‬؟´غ ‪ٍèٍî‬ي‪ï‬‬ ‫­¬‪±³°±²»²‬ف ‪®·²¹‬؟»ق ®‪±‬؛ ­‪¬·²¹‬؟‪±‬ف ´؟½·‪®·¾±´±¹‬ج‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ ‪¬·²¹­ ·²‬؟‪±‬ف ‪ٍçٍï‬ي‪ï‬‬ ‫­»­­»½‪®±‬ذ ‪»°±­·¬·±²‬ـ ‪¬·²¹‬؟‪±‬ف ‪ٍçٍî‬ي‪ï‬‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ ‪ٍçٍîٍï‬ي‪ï‬‬ ‫­‪¬·²¹‬؟‪±‬ف ‪»®­·±²‬ھ‪±²‬ف ´؟½·‪¸»³‬ف ‪ٍçٍîٍî‬ي‪ï‬‬ ‫‪¬·²¹‬؟´ذ ­­»´‪´»½¬®±‬غ ¼‪²‬؟ ‪¬·²¹‬؟´‪´»½¬®±°‬غ يٍ‪ٍçٍî‬ي‪ï‬‬ ‫‪»°±­·¬·±²‬ـ ®‪°±‬؟ت ´؟½·‪¸»³‬ف ىٍ‪ٍçٍî‬ي‪ï‬‬ ‫ىٍي‪ï‬‬ ‫‪ٍë‬ي‪ï‬‬ ‫‪»°±­·¬·±²‬ـ ®‪°±‬؟ت ´؟½·­§¸ذ ‪ٍçٍîٍë‬ي‪ï‬‬ ‫­‪²·­³‬؟¸½»س »‪¹‬؟‪³‬؟ـ ؛‪¬·±² ±‬؟‪·¬·¹‬س ®‪±‬؛ ­¬‪¬³»²‬؟»®ج »½؟؛®«ح يٍ‪ٍç‬ي‪ï‬‬ ‫­‪±²¼·¬·±²‬ف ‪¬·²¹‬؟®»‪°‬ر »®»ھ»ح ¸¬·© ¼»¬؟·½‪­­±‬ك‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ ‪ٍï‬يٍ‪ٍç‬ي‪ï‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»ق »¸¬ ‪«°°´§ ¬±‬ح ¬‪²‬؟½·®¾«ش ؛‪½µ ±‬؟ش ®‪ٍî ײ¬»®®«°¬·±² ±‬يٍ‪ٍç‬ي‪ï‬‬ ‫‪®·²»´´·²¹‬ق »­´؟ع يٍيٍ‪ٍç‬ي‪ï‬‬ ‫­¬‪²‬؟‪³·²‬؟¬‪±²‬ف »´½·¬®؟ذ ¼®؟ط §¾ ¼»­«؟ف ­‪¬·±²‬؟¬‪ ײ¼»²‬ىٍيٍ‪ٍç‬ي‪ï‬‬ ‫÷‪®·²¹‬؟»‪³‬ح ®‪´´·²¹ ±‬؟ظّ ®؟»ة »®»ھ»ح ‪ٍë‬يٍ‪ٍç‬ي‪ï‬‬ ‫»«‪¬·¹‬؟ع ¼»¬؟·¬·‪½»َײ‬؟؛®«ح ‪ٍê‬يٍ‪ٍç‬ي‪ï‬‬ ‫»®«­‪´±‬ف ً‪ٍï‬ي‪ï‬‬ ‫­»½‪»®»²‬؛»خ‬ ‫‪ٍê‬ي‪ï‬‬ ‫‪ٍé‬ي‪ï‬‬ ‫ى‪°¬»® ï‬؟¸ف‬ ‫‪±²·¬±®·²¹‬س ‪±²¼·¬·±²‬ف ¼‪²‬؟ ‪±·­»ô‬ز ‪¬·±²ô‬؟®¾·ت‬ ‫‪ٍï‬ى‪ï‬‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ‬ ‫‪ٍî‬ى‪ï‬‬ ‫­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬ك »ھ·¬·­‪»²‬حَ»­·‪±‬ز ¼‪²‬؟ َ‪¬·±²‬؟®¾·ت‬ ‫»­·‪±‬ز ¼‪²‬؟ ‪¬·±²‬؟®¾·ت ؛‪²½» ±‬؟½·؛·‪·¹²‬ح ‪ٍîٍï‬ى‪ï‬‬ ‫­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬ك »ھ·¬·­‪»²‬حَ»­·‪±‬ز ‪ٍîٍî‬ى‪ï‬‬ ‫­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬ك »ھ·¬·­‪»²‬حَ‪¬·±²‬؟®¾·ت يٍ‪ٍî‬ى‪ï‬‬ ‫يٍى‪ï‬‬ ‫‪¬·±²‬؟®¾·ت »‪½¸·²‬؟س ‪®·²¹­ ·²‬؟»ق ؛‪±´» ±‬خ »¸ج‬ ‫‪¬·±²‬؟®¾·ت »‪½¸·²‬؟س ‪»½¬­ ±²‬؛؛غ ‪®·²¹‬؟»ق ‪ٍï‬يٍى‪ï‬‬ ‫­¬‪´»³»²‬غ ´؟®«¬½«®¬ح ‪ٍî‬يٍى‪ï‬‬ ‫»½‪²‬؟·´‪±³°‬ف ½·¬­؟´غ »´¾؟·®؟ت يٍيٍى‪ï‬‬ ‫­‪»½¬·±²‬؛®»‪»±³»¬®·½ ׳°‬ظ ىٍيٍى‪ï‬‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ ‪ٍï‬ىٍيٍى‪ï‬‬ ‫»´؟½­‪·½®±‬س ‪ٍî‬ىٍيٍى‪ï‬‬ ‫­®‪®®±‬غ ‪±®³‬ع ®»¸¬ر ¼‪²‬؟ ­­»‪·²‬ھ؟ة يٍىٍيٍى‪ï‬‬ ‫´»¼‪±‬س ­­»‪·²‬ھ؟ة ‪ٍë‬يٍى‪ï‬‬ ‫ىٍى‪ï‬‬ ‫‪¬·±²‬؟®¾·ت ¼‪²‬؟ ­­»‪±²®±«²¼²‬ز ؛‪­«®»³»²¬ ±‬؟»س‬ ‫‪»­¬·²¹‬ج ­­»‪·²‬ھ؟ة ‪ٍï‬ىٍى‪ï‬‬ ‫‪»­¬·²¹‬ج ‪¬·±²‬؟®¾·ت ‪ٍî‬ىٍى‪ï‬‬ ‫­»·½‪®»¯«»²‬ع ­­؟ذ ‪®·²¹‬؟»ق يٍىٍى‪ï‬‬ ‫­¬½»؛»ـ ®»¸¬ر ®‪·²»­­ ±‬ھ؟ة ¼‪²‬؟ ‪¬·±²‬؟®¾·ت ؛‪¬·±² ±‬؟´»خ ىٍىٍى‪ï‬‬ ‫‪ٍë‬ى‪ï‬‬ ‫­»‪½¸·²‬؟س ‪®·²¹­ ·²‬؟»ق ‪·´·²¹‬؟ع ؛‪»¬»½¬·±² ±‬ـ‬ ‫‪ٍê‬ى‪ï‬‬ ‫»½‪²‬؟‪·²¬»²‬؟س ¼»­؟قَ‪±²¼·¬·±²‬ف‬ ‫‪ٍé‬ى‪ï‬‬ ‫»®«­‪´±‬ف‬ ‫­»½‪»®»²‬؛»خ‬ ‫¨·¼‪°°»²‬ك‬ ‫‪ٍè‬ي‪ï‬‬ ‫‪ٍç‬ي‪ï‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫­»‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ‪±´´·²¹‬خ‬ ‫­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬ك ¼‪²‬؟‬ ‫‪ï‬‬ ‫حظز×خكغق ظز×ششرخ رج زر×جفثـرخجز× ‪ïٍï‬‬ ‫¬½»¶¾‪² ±‬؟ »ھ‪­ ®»¯«·®»¼ ¬± ³±‬؟© ¬ ®‪±‬؛؛» ­­»´ ¬؟¸¬ ¼»‪®²‬؟»´ ­؟© ¬· ‪ ¬¸» ©¸»»´ô‬؛‪»²¬·±² ±‬ھ‪¬»® ¬¸» ·²‬؛ك‬ ‫‪»®»¼ ¬±‬ھ‪­ ¼·­½±‬؟© ‪¬·±²‬؟½·®¾«´ ®»¬؛؟ ‪»²‬ھغ ٍ»½؟؛®«­ »‪³‬؟­ »¸¬ ®»ھ‪² ¬± ­´· ¼» ·¬ ±‬؟¸¬ ­®»´´‪±² ®±‬‬ ‫»¾ ¼´«‪®»¼«½» ¬¸» ©±®µ ®»¯«·®»¼ ·² ­´·¼·²¹ô ®±´´·²¹ ³±¬·± ² ­¬·´´ ®»¯«·®»¼ ´»­­ ©±®µ ©¸»² ·¬ ½±‬‬ ‫¼» §‪ô »³°´±‬فق ًًى‪ٍ î‬؟½ ‪²­ô‬؟·¬‪¹§°‬غ »¸¬ ¬؟¸¬ ­©‪·¼»²½» ­¸±‬ھ» ´؟½·‪®½¸»±´±¹‬؟ ‪³°´»ô‬؟¨» ®‪±‬ع ٍ¼»­«‬ ‫»‪®®§·²¹ ¸«¹‬؟½ ­»‪¹ ­´»¼¹‬؟®¼ ‪²°±©»® ®»¯«·®»¼ ¬±‬؟‪¬»®ô ¬± ®»¼«½» ¬¸» ³‬؟© §´»‪¬·±²ô ³±­¬ ´·µ‬؟½·®¾«´‬ ‫‪»®ô »³°´±§ »¼ ®±´´»®­ «²¼»® ¬¸» ­´»¼¹»­ ¬±‬ھ»©‪ô ¸±‬فق ًً‪ٍ ïï‬؟½ ‪ ²­ô‬؟·®§­­ك »¸ج ٍ­»«¬؟¬­ ¼‪²‬؟ ­»‪­¬±²‬‬ ‫‪®·²¹­ «­·²¹‬؟»¾ ¬؟¸¬ »´¾؟¬·ھ»‪±®» ·²‬؛»®»¸¬ ­؟© ¬× ٍ®»©‪²°±‬؟‪® ®»­«´¬ ©·¬¸ ´»­­ ³‬؟´·‪ ­·³‬؟ »ھ»·¸½؟‬ ‫‪·¹«®» ïٍï‬ع ٍ­‪²· ­³‬؟¸½»‪²¼ ³‬؟ §®»‪½¸·²‬؟‪±® «­» ·² ½±³°´»¨ ³‬؛ ¼»‪»´±°‬ھ »¼ »¾ ¼´«‪®±´´·²¹ ³±¬·±² ©±‬‬ ‫؟ ­»¼·ھ ‪ °®±‬أ‪ï‬إ ‪±©­±²‬ـ ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪±´«¬·±² ±‬ھ» »¸¬ ‪²²»®ô‬؟‪ ­·³°´·­¬·½ ³‬؟ ‪¼»°·½¬­ô ·²‬‬ ‫»‪¹‬؟®»ھ‪ ¸·­ ½±‬ه´؟®»‪¬·±² ·² ¹»²‬؟½·®¾«´ ¼ ‪²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪ ¬¸» ¸·­¬±®§ ±‬؛‪¬·±² ±‬؟ ¬‪» °®»­»²‬ھ·­ ‪½±³°®»¸»²‬‬ ‫‪­ µ²±©²‬؟© ‪ ®±´´·²¹ ³±¬·±²‬؛‪´¬¸±«¹¸ ¬¸» ½±²½»°¬ ±‬ك ٍ»ھ·­‪®·²¹­ ·­ »¨¬»²‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ‪±²‬‬ ‫ـك ً ‪ٍ ë‬؟½ »­« ‪®·²¹­ ©»®» ·²‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪±®³­ ±‬؛ »´‪²¼ ­·³ °‬؟ ‪®­ô‬؟»§ ؛‪² ¼­ ±‬؟­«‪±® ¬¸±‬؛ ¼»­« ¼‪²‬؟‬ ‫»¸¬ ´·¬‪®·²¹­ ¼·¼ ²±¬ ±½½« ® «²‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪´ «­» ±‬؟®»‪ ¬·±²ô ¬¸» ¹»²‬؟¦·´·ھ·½ ‪²‬؟‪±³‬خ »¸¬ ‪¼«®·²¹‬‬ ‫­·¸ ‪÷ô ·²‬ـك ‪ïëïç‬ٹ‪ëî‬ى‪·²½· ّï‬ت ؟¼ ‪®¼±‬؟‪»±²‬ش ¬؟¸¬ ­©‪»®ô ­¸±‬ھ»©‪ô ¸±‬أ‪î‬إ · ¬»خ ٍ‪±´ «¬·±²‬ھ»خ ´؟·®¬­«¼‪ײ‬‬ ‫¼‪²‬؟ ­¬‪¼ ®±´´·²¹ »´»³ »²‬؟¸ ¬؟¸¬ ­‪®·²¹‬؟»¾ ¬‪±‬ھ·‪ °‬؛‪±®³­ ±‬؛ ­«‪®·±‬؟ھ ؛‪»¼ ±‬ھ·»½‪¼®·¼ô ½±²‬؟س ¨»¼‪±‬ف‬ ‫½·؛ ·´‪³±²¹ ¸·­ °®±‬؟ ‪®¼± ô ©¸±‬؟‪»±²‬ش ‪½¬ô‬؟؛ ‪ ´´­ٍ ײ‬؟¾ »¸¬ »½؟‪·½» ¬± ­°‬ھ»¼ ؟ ¸¬·© ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ؟ ‪»²‬ھ»‬ ‫و¼ »¬؟¬­ ‪®·½¬·±²ô‬؛ ¼» ·¼«¬­ ­¬‪½½±³°´·­¸³ »²‬؟‬ ‫¼»¬؟¬·´·½؟؛ »¾ ´´·© ¬‪»³»²‬ھ‪²» ¬¸»·® ³±‬؟´‪® °‬؟´·‪ ­·³‬؟ ‪»­ ±²‬ھ‪½» ³±‬؟؛®«­ ¬؟´؛ ؛‪ ©»·¹¸¬ ±‬؟ ؛· ¬؟¸¬ ‪·®³ô‬؛؛؟ ×‬ ‫¼‪²‬؟ ­´´؟¾ ‪»®»²½» ¾»¬©»»²‬؛؛·¼ §‪²‬؟ »»­ ¬‪²¼ × ¼± ²±‬؟ ه­®»´´‪´´­ ±® ®±‬؟¾ ‪¾§ ·²¬»®°±­·²¹ ¾»¬©»»² ¬¸»³‬‬ ‫ٍ»‪´±²‬؟ ‪» ·² ±²» ¼·®»½¬·±²‬ھ‪² ³±‬؟½ ­®»´´‪´ ³±¬·±² ©¸·´» ®±‬؟­®»ھ·‪» «²‬ھ؟¸ ­´´؟¾ ¬؟¸¬ ¬½؟؛ »¸¬ »ھ؟­ ­®»´´‪®±‬‬ ‫¬´«½·؛؛·¼ »®‪»³»²¬ ³±‬ھ‪µ» ¬¸» ³±‬؟‪½¸ ±¬¸»® ·² ¬¸»·® ³±¬·±²ô ¬¸»§ ©·´´ ³‬؟» ¸½«‪´´­ ±® ®±´´»®­ ¬±‬؟¾ ؛· ¬«ق‬ ‫­·¸¬ ¼‪²‬؟ ­‪®§ ³±¬·±²‬؟®¬‪«­» ¬¸»·® ¬±«½¸·²¹ ·­ ¾§ ½±²‬؟½»¾ ‪½¬ ¾»¬©»»² ¬¸»³ô‬؟¬‪ ¬¸»®» ©»®» ²± ½±²‬؛· ‪²‬؟¸¬‬ ‫ٍ­¬‪»³»²‬ھ‪®·©·­» ³±‬؟®¬‪«­»­ ½±²‬؟½ ‪®·½¬·±²‬؛‬ ‫¬‪¬ ±²» °±·²‬؟ ¸½«‪½¸ ±¬¸»®ô ¬¸»§ ©·´´ ¬±‬؟» ‪®±³‬؛ »½‪²‬؟¬­·¼ ؟ ¬؟ ¬‪®» µ»°‬؟ ­®»´´‪´´­ ±® ¬¸» ®±‬؟¾ »¸¬ ؛· ¬«ق‬ ‫­·¸¬ »¬؟®»‪­§ ¬± ¹»²‬؟» »¾ ´´·© ¬· §´¬‪²¼ ½±²­»¯«»²‬؟ ٍ ٍ ٍ »½‪²‬؟¬­·­»® ­¬· ¼‪²‬؟ ¼؟‪±²´§ ¾»¬©»»² ¬¸» ´±‬‬ ‫ٍ¬‪»³»²‬ھ‪³±‬‬ ‫­·¸ ه‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ¬¸» ³±¼»®² ®±´´·²¹‬؛‪­·½ ½±²­¬®«½¬·±² ±‬؟¾ »¸¬ ؛‪» ±‬ھ·»½‪®¼± ½±²‬؟‪»±²‬ش ¼·¼ ­«¸ج‬ ‫§¾ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪²½» ±‬؟¬‪½½»°‬؟ ´؟­®»ھ·‪¸» «²‬ج ٍ‪·¹«®» ïٍî‬ع ‪®·²¹ ¼»­·¹² ·­ ­¸±©² ·²‬؟»¾ ´´؟¾‬ ‫‪½¬«®»®­ ¬± ­«°°´§ ®±´´·²¹‬؟؛«‪²‬؟‪ ³‬؛‪¾·´·¬§ ±‬؟‪´´§ ·³°»¼»¼ ¾§ ¬¸» ·²‬؟·¬·‪­ ·²‬؟© ­®»»‪¼»­·¹² »²¹·²‬‬ ‫‪¬·±²ô‬؟«¬·­ ­·¸ج ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪³·½ ­´·¼·²¹‬؟‪²½» ©·¬¸ ¸§¼®±¼§²‬؟®«¼‪¬ ½±«´¼ ½±³°»¬» ·² »²‬؟¸¬ ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫§¾ ‪®´§ ­·²½» ïçêًô‬؟´«½·¬®؟‪²¼ °‬؟ ‪´¬»®»¼ ¼«®·²¹ ¬¸» îً¬¸ ½»²¬«®§ô‬؟ §´¾؟®‪±‬ھ؟؛ ‪­ ¾»»²‬؟¸ ‪»®ô‬ھ»©‪¸±‬‬ ‫َ«‪²‬؟‪»³»²¬ ·² ³‬ھ‪²¬ ·³°®±‬؟¬­‪²¼ ¬¸» ½±²‬؟ ­´»»¬­ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ­«°»®·±® ®±´´·²¹‬؛‪»´±°³»²¬ ±‬ھ»¼ »¸¬‬ ‫‪­­»³¾´·»­ ©·¬¸ ´±²¹‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪²¼ ®±´´·²¹‬؟ §®¬»‪¬» ¹»±³‬؟®«½½؟ §´»‪·¼·²¹ »¨¬®»³‬ھ‪½¬«®·²¹ô °®±‬؟؛‬ ‫¼»»‪±® ¸·¹¸َ­°‬؛ ­¬‪®·²¹ ®»¯«·®»³»²‬؟»¾ »¸¬ §¾ ¼»®»‪­ ¬®·¹¹‬؟© ¬‪»´±°³»²‬ھ»¼ ­·¸¬ ‪´´§ô‬؟·¬·‪»­ٍ ײ‬ھ·´‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍ ٍ ٍ فق ًً‪» ­¬±²»­ ·² ïï‬ھ·­­؟‪» ³‬ھ‪²­ ¬± ³±‬؟·®§­­ك »¸¬ §¾ ¼»­« ­®»´´‪·¬¸ ¬¸» ®±‬ة‬ ‫ٍ‪¹‬؟®¼ ­ژ‪®·½¬·±²‬؛ »‪»®½±³‬ھ‪»¼ ¬± ±‬ھ·®¬­ ‪²‬؟‪®¬ ©¸»»´­ô ³‬؟½ »¼«®½ ¸¬·© ‪¬»®ô‬؟´ ¼‪²‬؟‬ ‫ٍ§®‪·½¬±‬ھ ¬‪²‬؟¬®‪·®­¬ ·³°±‬؛ ­ژ‪²‬؟‪®µ»¼ ³‬؟‪±® ï笸 ½»²¬«®§ ¾·½§½´»­ ³‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »´‪¸» ­·³°‬ج‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪±´«¬·±² ±‬ھ» »¸ج ‪ ïٍï‬غخثظ×ع‬ ‫®‪±‬؛ ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ‪»®ô ½±³°»¬·¬·±² ¾»¬©»»²‬ھ»©‪ ¸±‬ه­»‪­ ¬«®¾·²‬؟‪¬ ¹‬؛؟®½®·؟‬ ‫»¼·ھ‪»¼ ¬± °®±‬ھ®»­ ­؟¸ ­·¸¬ ¼‪²‬؟ ‪´´§ ¼«®·²¹ ¬¸» ïçéً­ô‬؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ ¼»­؟»®½‪®µ»¬­ ·²‬؟‪©±®´¼©·¼» ³‬‬ ‫‪¸» ¬»®³‬ج ٍ»½‪²‬؟®«¼‪²¼·²¹ »²‬؟¬­¬«‪ ±‬؛‪®·²¹­ ±‬؟»¾ ‪®¼ ¼»­·¹²‬؟¼‪²‬؟¬­ ‪½±²­«³»®­ ©·¬¸ ´±©َ½±­¬ô‬‬ ‫­®»´´‪´´­ ±® ®±‬؟¾ ؛‪½¬·±² ±‬؟ ‪¬ «¬·´·¦» ¬¸» ®±´´·²¹‬؟¸¬ ­‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪±®³­ ±‬؛ ´´؟ ­»¼«´½‪®·²¹­ ·²‬؟»¾ ‪®±´´·²¹‬‬ ‫ٍ®»¸¬‪²±‬؟ ‪» ¬±‬ھ·¬؟´»® §¼‪ ±²» ¾±‬؛‪·²»¼ ³±¬·±² ±‬؟®¬­‪®±³ ¬¸» ½±²‬؛ ‪®·½¬·±²ô‬؛ ‪¬± °»®³·¬ ³·²·³«³‬‬ ‫¼»¨·؛ »‪» ¬± ­±³‬ھ·¬؟´»® ¬؛؟¸­ ؟ ؛‪¬·±² ±‬؟¬‪®» »³°´±§»¼ ¬± °»®³·¬ ¬¸» ®±‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪±­¬ ®±´´·²¹‬س‬ ‫‪® ³±¬·±²ô‬؟»‪» ´·²‬ھ·¬؟´»® ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ‪¬·±²ô‬؟´­‪²‬؟®¬ ¬·‪»®ô °»®³‬ھ»©‪®·²¹­ô ¸±‬؟»¾ ‪±³» ®±´´·²¹‬ح ٍ»®«¬½«®¬­‬ ‫­‪®·²¹ ¼»­·¹²‬؟»¾ ‪»© ®±´´·²¹‬؛ ؟ ¼‪²‬؟ ‪¬ô‬؛؟¸­ §®؟‪¬·±²‬؟¬­ ؟ §¾ ¼»¼·ھ‪·¨¬«®» ·² ¬¸» ¼·®»½¬·±² °®±‬؛ ؟ ؛‪±‬‬ ‫ٍ­»·¼‪®§ ³±¬·±²­ ¾»¬©»»² ¬©± ¾±‬؟¬‪²¼ ®±‬؟ ®؟»‪» ´·²‬ھ·¬؟´»® ؛‪¬·±² ±‬؟‪ ½±³¾·²‬؟ ¬·‪°»®³‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ؛‪±®³­ ±‬؛ ¼»¦·¼®؟¼‪²‬؟¬­ »¸¬ ¸¬·© §´·®؟‪¸·­ ¾±±µ ·­ ½±²½»®²»¼ °®·³‬ج‬ ‫»¼«´½‪§­ ·²‬؟©´؟ ´´·© ­‪®·²¹‬؟»¾ »­»¸ج ٍ­¬‪½¸·²» »´»³»²‬؟‪®§ ³±¬·±² ¾»¬©»»² ¬©± ³‬؟¬‪¬ °»®³·¬ ®±‬؟¸¬‬ ‫‪®§ ­«°°±®¬·²¹‬؟‪¬·±²‬؟¬­ §´´؟«­« ؟ ¼‪²‬؟ ¬؛؟¸­ »¸¬ ‪·²‬؟¬‪·²‬؟‪¬ ³‬؟¸¬ ­®»´´‪´´­ ±® ®±‬؟¾ ؛‪ ½±³°´»³»²¬ ±‬؟‬ ‫ٍ‪¬·±²­¸·°‬؟´»® ¬®؟‪°‬؟ٹ¼»½؟‪´´§ ­°‬؟·¨؟ ®‪´´§ ±‬؟·¼؟® ؟ ‪ ¸±«­·²¹ô ·²‬؟ ¼»´´؟½ §´¬‪®»¯«»²‬؛ ‪­¬®«½¬«®»ô‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫÷؟ّ‬ ‫­­؟‪®¼»²»¼÷ ¬¸» ³‬؟¸َ¸‪®¼»²»¼ ¬¸®±«¹¸±«¬ ّ¬¸®±«¹‬؟¸ §´·­؟» ¼‪²‬؟ ‪¬»´§ ®·½¸ ·² ½¸®±³·«³‬؟®»¼‪³±‬‬ ‫‪´­± «­»¼ ·²‬؟ ­· ´»»¬­ ­·¸ج ٍ­­»‪®¼²‬؟¸ »´؟½­ ف ´´»©‪±½µ‬خ ‪êë‬ٹ‪®·²¹ ½±³°±²»²¬­ ¬± êï‬؟»¾ ¬­‪ ³±‬؛‪±‬‬ ‫َ®؟»¾ »­‪½¬«®»®­ô ©¸±‬؟؛«‪²‬؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ ´´؟¾ »®«¬؟·‪·²‬س ٍ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®·²¹­ ¾§ ­±³» ³‬؟»¾ ®»´´‪®±‬‬ ‫‪®±³‬؛ ­¬‪¬» ½±³°±²»²‬؟½·®¾؟؛ ‪»® ¬±‬؛»®‪­ ¹§®±­½±°»­ô °‬؟ ¸½«­ ­¬‪» ·²­¬®«³»²‬ھ·¬·­‪®» «­»¼ ·² ­»²‬؟ ­‪·²¹‬‬ ‫»¬؟½·®¾؟؛ ‪»® ¬±‬؛»®‪®»¯«»²¬´§ °‬؛ ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ ®»´´‪±‬خ ٍفًىى ×ح×ك ­؟ ¸½«­ ­´»»¬­ ­­»´‪·²‬؟¬­‬ ‫ًٍ‪ï‬ي‪²¼ ç‬؟ ‪êîًô èêîًô‬ى ‪ïïèô‬ى ‪ïًô‬يي ×ح×ك ­؟ ¸½«­ ­´»»¬­ ¼»‪®¼»²‬؟¸َ»­؟½ ‪®±³‬؛ ­®»´´‪²¼ ®±‬؟ ­‪®·²¹‬‬ ‫‪®·²¹­ô ¬¸» ®±´´·²¹‬؟»¾ ¾«¸ ´»»¸© »ھ·¬‪«¬±³±‬؟ ­؟ ¸½«­ ‪¬·±²­ô‬؟½·´‪°°‬؟ ¼»¦·´؟·½»‪±® ­±³» ­°‬ع‬ ‫»¸¬ ¬­؟»´ ¬؟ ‪­»­ô‬؟½ ´´؟ ‪®¼»²»¼ ­¬»»´­ٍ ײ‬؟¸َ‪®±³ ·²¼«½¬·±²‬؛ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®» ³‬؟ ­¬‪½±³°±²»²‬‬ ‫‪¬·±²­ô ¬±‬؟½·´‪°°‬؟ ¼»»‪®¼ٍ ײ ­±³» ¸·¹¸َ­°‬؟¸ §´»‪®» »¨¬®»³‬؟ ­¬‪ ¬¸» ®±´´·²¹ ½±³°±²»²‬؛‪½»­ ±‬؟؛®«­‬ ‫‪®±³‬؛ ¼»¬؟½·®¾؟؛ »®؟ ­¬‪´´­ ±® ®±´´»®­ô ¬¸»­» ½±³°±²»²‬؟¾ »¸¬ ؛‪¼·²¹ ±‬؟‪´ ´±‬؟·¬®»‪³·²·³·¦» ·²‬‬ ‫»­»¸¬ ‪´­±ô‬ك ٍ»¼·®¬·‪­ ­·´·½±² ²‬؟ ¸½«­ ­´؟·®»¬؟‪³·½ ³‬؟®»½ ¸¬‪»َ­¬®»²¹‬ھ·­­»®‪´·¹¸¬©»·¹¸¬ô ¸·¹¸َ½±³°‬‬ ‫‪²¼ ·²‬؟ ­»®«¬؟®»‪¸·¹¸ ¬»³°‬؟®¬´« ¬؟ ´»»¬­ ‪²‬؟¸¬ ®»‪³·½ ®±´´·²¹ »´»³»²¬­ ¬»²¼ ¬± »²¼«®» ´±²¹‬؟®»½‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟½·®¾«´ ¼·«´؛ ´؟‪·´³ ±® ³·²·³‬؛ §®¼ ¸¬·© ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟‬ ‫§´´؟®»‪®» ¹»²‬؟ ‪²¼ ®·²¹­ô‬؟ ‪´´­ô ®±´´»®­ô‬؟¾ ®‪±‬؛ ­´؟·®»¬؟‪®»¼ ©·¬¸ ³‬؟‪´­ô ©¸»² ½±³°‬؟·®»¬؟‪¹» ³‬؟ف‬ ‫ه‪¬·±‬؟® ¬¸‪ ¹±±¼ ­¬®»²¹¬¸َ¬±َ©»·¹‬؟ ­­»­­‪´­± °±‬؟ ¬­«‪¸»§ ³‬ج ٍ¬؛‪»´§ ­±‬ھ·¬؟´»® »¾ ‪®»¯«·®»¼ ¬±‬‬ ‫‪­­ô ¾®±²¦»ô‬؟®¾ ‪­ ³·´¼ ­¬»»´ô‬؟ ­»·¬®»‪´ °®±°‬؟½·­§¸‪»®­» ·² °‬ھ·¼ §´»¼·© ­؟ ­´؟·®»¬؟‪±®»ô ³‬؛»®»¸¬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪­­ô‬؟´‪·¾»®¹‬؛ ‪÷ô‬غعجذ ®‪´±² ±‬؛»¬ّ »‪´«±®±»¬¸§´»²‬؛؟®¬»¬§´‪³·¼» ّ²§´±²÷ô °±‬؟§´‪´«³·²«³ô °±‬؟‬ ‫ٍ´؟·®»¬؟‪¹» ³‬؟½ ­؟ ¼»­« »®؟ ­®»¾·؛ ‪®¾±²‬؟½ ¸¬·© ¼»´´·؛ ­½·¬­؟´‪°‬‬ ‫؛‪»®»²¬ µ·²¼­ ±‬؛؛·¼ §‪²‬؟‪½»ô ³‬؟‪²¼ ½§¾»®­°‬؟ ‪¬·±²‬؟®‪½» »¨°´±‬؟‪ ¼»»°َ­°‬؛‪¹» ±‬؟ ‪ײ ¬¸·­ ³±¼»®²‬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ½·¬»‪¹²‬؟‪®·²¹­ô ³‬؟»¾ ´·‪±‬؛ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ‪·´³‬؛ ­؟‪­ ¹‬؟ ¸½«­ ‪» ½±³» ·²¬± «­»ô‬ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫»‪®·²¹ ¬§°»­ »¨½»´­ ·² ­±³‬؟»¾ »­»¸¬ ؛‪½¸ ±‬؟غ ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ½·¬؟¬­‪´´§ °®»­­«®·¦»¼ ¸§¼®±‬؟‪»¨¬»®²‬‬ ‫َ؟½·´‪°°‬؟ ®‪±‬؛ ¬‪®» »¨½»´´»²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ½·¬؟¬­‪³°´»ô ¸§¼®±‬؟¨» ®‪±‬ع ٍ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ؛‪·»´¼ ±‬؛ ¼»¦·´؟·½»‪­°‬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪¾´»ô‬؟´·؟ھ؟ ­· ¼·«´؛ ¼»¦·®«­­»®‪ °‬؛‪³°´» ­«°°´§ ±‬؟ ‪²‬؟ ‪ °®±¾´»³ô‬؟ ¬‪¬·±²­ ·² ©¸·½¸ ­·¦» ·­ ²±‬‬ ‫®‪±‬؛ ¼»­« »¾ §؟‪®·²¹­ ³‬؟»¾ ­؟‪½¬·²¹ ¹‬؟َ؛´»ح ٍ¼»®·«¯»® ­· ‪¼·²¹‬؟‪§ ´±‬ھ؟»¸ ®»¼‪»¨¬®»³» ®·¹·¼·¬§ «²‬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪¬³±­°¸»®» »¨·­¬­ô‬؟ ­«‪­»±‬؟‪ ¹‬؟ ‪®» ¸·¹¸ô‬؟ ­¼»»‪®» ´·¹¸¬ô ­°‬؟ ­¼؟‪¬·±²­ ·² ©¸·½¸ ´±‬؟½·´‪°°‬؟‬ ‫ٍ»‪®» ²±¬ ¯«·¬» ­± ´·³·¬»¼ ·² ­½±°‬؟ ‪»®ô‬ھ»©‪®·²¹­ô ¸±‬؟»¾ ‪±´´·²¹‬خ ٍ´؟‪®·½¬·±² ³«­¬ ¾» ³·²·³‬؛‬ ‫‪±«²¼ ·²‬؛ »®؟ يٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪­ ¬¸±­» ­¸±©² ·²‬؟ ¸½«­ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »®«¬؟·‪±²­»¯«»²¬´§ô ³·²‬ف‬ ‫ٍ­´´·®¼ ´؟¬‪²¼ ¸·¹¸َ­°»»¼ ¼»²‬؟ ­»‪²½» ¹§®±­½±°‬؟¼·«‪´ ¹‬؟·¬®»‪­ ·²‬؟ ¸½«­ ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪°®»½·­·±²‬‬ ‫‪¬·±²­ô‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®» «¬·´·¦»¼ ·² ³·²·²¹‬؟ ‪ô‬ىٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪­ ¬¸±­» ­¸±©² ·²‬؟ ¸½«­ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪®¹» ®±‬؟ش‬ ‫÷¾ّ‬ ‫؟ـ ÷¾ّ هأ‪î‬إ ·½‪·²‬ت ؟¼ ‪®¼±‬؟‪»±²‬ش §¾ ¼·®¼؟س ¨»¼‪±‬ف ‪ٍ ïëًً÷ ·²‬؟½ّ ‪®·²¹ ¼»­·¹²‬؟»¾ ´´؟¾ ¬­«®¸ج ÷؟ّ ‪ ïٍî‬غخثظ×ع‬ ‫‪§±²‬ش »¼ ­»‪°°´·¯«»l‬ك ­»½‪½·»²‬ح ­»¼ ´؟‪¬·±²‬؟ز ¬«¬·¬­‪¬ ײ‬؟ ¼»¬؟½·®¾؟؛ »¬؟´‪­ «°°»® °‬؟´‪®·²¹ ©·¬¸ °´»¨·¹‬؟»¾ ·½‪·²‬ت‬ ‫»¸¬ ‪­­·²¹‬؟‪ ¸·­ °‬؛‪­·±² ±‬؟½½‪­ ±² ¬¸» ±‬؟·´‪»l‬ز ´»·‪²‬؟ـ »«¯·‪²‬؟½‪»l‬س ‪±½¬»«® »²‬ـ ®‪±‬؛ ¬‪ °®»­»²‬؟ ­؟ ÷كحز×ّ‬ ‫­»¼ ´؟‪¬·±²‬؟ز ¬«¬·¬­‪ ײ‬؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ‪»½»³¾»® ïêô ïççç‬ـ ژژ‪»½¸»®½¸»­ô‬خ ­»¼ ®»‪·®·¹‬ـڈڈ ®‪±‬؛ ­¬‪®»¯«·®»³»²‬‬ ‫÷ٍ‪»½»³¾»® ïêô ïççç‬ـ ÷كحز×ّ ‪§±²‬ش »¼ ­»‪°°´·¯«»l‬ك ­»½‪½·»²‬ح‬ ‫؟ ­؟¸ ¸½·¸© ؛‪½¸ ±‬؟» ‪¬ ·²½´«¼»­ ¬©± ­¬»»´ ®·²¹­ô‬؟¸¬ ¬·‪ «²‬؟ ­؟ ¼»‪·²‬؟¬¾‪®·²¹ ©·´´ ¾» ±‬؟»¾ ؟ ‪´´§ô‬؟«­ث‬ ‫¼»´´؟½ ‪´­±‬؟ ‪´´­ ±® ®±´´»®­ô‬؟¾ »¸ج ٍ´´‪´´­ ±® ®±´´»®­ ®±‬؟¾ ¼»‪®¼»²‬؟¸ ¸½·¸© ‪§ ±²‬؟©»½؟® ¼»‪®¼»²‬؟¸‬ ‫»­‪¹»ô ©¸±‬؟½ ؟ §¾ ‪¬·±²­¸·°‬؟´»® ¼»½؟‪®´§ ­°‬؟´«‪²¹‬؟ ‪²‬؟ ‪´´§ ¸»´¼ ·²‬؟«­« »®؟ ‪®±´´·²¹ »´»³»²¬­ô‬‬ ‫ٍ®»‪·²‬؟¬»® ®‪¬±® ±‬؟®؟‪ ­»°‬؟ ¼»´´؟½ ­· »‪¹‬؟½ »¸ج ٍ‪®¼±‬؟‪»±²‬ش §¾ ¼»¬؟‪²¬·½·°‬؟ ­؟© ‪«²½¬·±²‬؛‬ ‫¬؟ ‪ ¸·¹¸ ¼»¹®»»ô‬؟ ‪®¼»² ¬±‬؟¸ ¬؟¸¬ ­´»»¬­ ‪®±³‬؛ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪´´§ ³‬؟‪®» ²±®³‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪±´´·²¹‬خ‬ ‫´»»¬­ ؟ ‪× ëîïًًô‬ح×ك ­· §®¬­«¼‪®·²¹ ·²‬؟»¾ ´´؟¾ »¸¬ §¾ »­« ´؟­®»ھ·‪½»ٍ ײ «²‬؟؛®«­ »¸¬ ‪­¬ ±²‬؟»´‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »®«¬؟·‪·²‬س يٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫؛‬ ‫؟‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ÷‪´´ ³·´´ ّ³·²·²¹‬؟¾ ؟ ®‪±‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪®¹» ­°‬؟´ ك ىٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬ ‫­»‪½¸·²‬؟‪·¹«®» ïٍëô ©»®» «­»¼ ·² ¬«²²»´·²¹ ³‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­؟ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ‪®¹»® ­´»©·²¹‬؟´ ‪»²‬ھ» ¼‪²‬؟‬ ‫ٍ ¬½»¶‪²²»´ ¬«²²»´·²¹÷ °®±‬؟¸ف ¸­·´‪²¹‬غّ ژژ´»‪¸«²²‬فڈڈ »¸¬ ®‪±‬؛‬ ‫‪³°´»ô‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪¬·±²­ô‬؟®»‪½¸·²»®§ ±°‬؟‪»®­» °®»½·­·±² ³‬ھ·¼ ‪®» «­»¼ ·²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪»®ô ®±´´·²¹‬ھ‪±®»±‬س‬ ‫§¬®·¼ »¸¬ ه÷‪·¹«®» ïٍê‬عّ ‪µ·²¹‬؟‪ ­¬»»´ ³‬؛‪·®±²³»²¬ ±‬ھ‪¬«®»ô ¼«­¬§ »²‬؟®»‪¼ô ¸·¹¸َ¬»³°‬؟‪¬¸» ¸·¹¸َ´±‬‬ ‫َ؟½·´‪°°‬؟ ´؟½·¬·®½َ»؛·´ »¸¬ ه÷‪·¹«®» ïٍè‬ع ¼‪²‬؟ ‪·¹«®» ïٍé‬عّ ‪®³·²¹‬؟؛ ¼‪²‬؟ ‪·²¹‬ھ‪®¬¸³±‬؟» ؛‪·®±²³»²¬­ ±‬ھ‪»²‬‬ ‫¼‪²‬؟ »®«¬؟®»‪¸·¹¸ ¬»³°‬ٹ©‪²¼ ¬¸» »¨¬®»³» ´±‬؟ ه÷‪·¹«®» ïٍç‬عّ ­‪²­³·­­·±²‬؟®¬ ®»©‪¬ °±‬؛؟®½®·؟ ‪¬·±²­ ·²‬‬ ‫ٍ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ »­»¸¬ ؛‪´´ ±‬؟ ‪±®³ ©»´´ ·²‬؛®»‪¸»§ °‬ج ٍ÷ً‪·¹«®» ïٍï‬عّ »½؟‪ ¼»»° ­°‬؛‪·®±²³»²¬­ ±‬ھ‪½««³ »²‬؟ھ‬ ‫و­»‪®·²¹ ¬§°‬؟»¾ ®»¸¬‪®»¼ ©·¬¸ ±‬؟‪¹»­ ½±³°‬؟¬‪²‬؟ھ¼؟ ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ »ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪´´§ô ®±´´·²¹‬؟½·؛·½»‪°‬ح‬ ‫»®‪±‬؛»®»¸¬ ¼‪²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ½ ·‪³‬؟‪² ¸§¼®±¼§²‬؟¸¬ »«¯®‪®·½¬·±² ¬±‬؛ ­­»´ ¸½«‪¬» ©·¬¸ ³‬؟®»‪¸»§ ±°‬ج‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟®»‪¬ ¹»²‬؟»¸ ‪®·½¬·±²‬؛ ¼‪²‬؟ ­­‪¾´§ ´»­­ °±©»® ´±‬؟ ®»¼·­‪¬¸»®» ·­ ½±²‬‬ ‫ٍ»«¯®‪®·½¬·±² ¬±‬؛ ‪·²¹‬ھ‪² ¬¸» ³±‬؟¸¬ ®»¬؟»® ‪®·½¬·±² ¬±®¯«» ·­ ±²´§ ­´·¹¸¬´§ ¹‬؛ ‪®¬·²¹‬؟¬­ »¸ج‬ ‫½·‪³‬؟‪² ·¬ ·­ ©·¬¸ ¸§ ¼®±¼§²‬؟¸¬ ‪¬·±²‬؟«¬½«´؛ ¼؟‪» ¬± ´±‬ھ·¬·­‪´»½¬·±² ·­ ´»­­ ­»²‬؛»¼ ‪ ®·²¹‬؟»¾ »¸ج‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫»¸¬ »ھ؟¸ ¼‪²‬؟ ‪¬·± ²‬؟®»‪½¬±®§ ±°‬؟؛­·¬؟­ ®‪±‬؛ ­¬‪²‬؟½·®¾«´ ؛‪²¬·¬·»­ ±‬؟«¯ ´´؟‪¸»§ ®»¯«·®» ±²´§ ­³‬ج‬ ‫ٍ¬‪²‬؟½·®¾«´ ؛‪»´±²¹ ­«°°´§ ±‬؛·´ ‪·²»¼ô‬؟¬‪َ½±²‬؛´»­ ؟ ¸¬·© ‪¬·±²‬؟®»‪±® ±°‬؛ ´؟·¬‪°±¬»²‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ½·‪³‬؟‪´ ¸§¼®±¼§²‬؟‪»²¬·±²‬ھ‪² ½±²‬؟¸¬ ­¸¬‪´ ´»²¹‬؟·¨؟ ® »¬®‪¸»§ ±½½«°§ ­¸±‬ج‬ ‫ٍ§´­«‪²»±‬؟¬´« ‪² ¾» ­«°°±®¬»¼ ­·³‬؟½ ­¼؟‪²¼ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ ´؟·¼؟® ؛‪¬·±² ­ ±‬؟‪±³ ¾·²‬ف‬ ‫ٍ »‪²¹‬؟® ¼» »‪­°‬ٹ¼؟‪ ©·¼» ´±‬؟ ®»ھ‪²½» ±‬؟‪±®³‬؛®»‪´ ¼»­·¹²­ §·»´ ¼ »¨ ½»´´»²¬ °‬؟«¼ ·ھ·¼‪ײ‬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪¼ô ­° »»¼ô‬؟‪¬·±²­ ·² ´±‬؟ «¬½«´؛ ‪» ¬±‬ھ·¬·­‪» ´§ ·²­»²‬ھ·¬؟´»® ­· »½‪²‬؟‪±®³‬؛® »‪½¬ ±®§ °‬؟؛­·¬؟ح‬ ‫ٍ»®«¬؟®»‪¬·²¹ ¬»³°‬؟®»‪±°‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫¼‬ ‫»‬ ‫½‬ ‫¾‬ ‫÷¾ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫؟ »ھ؟¸ ‪» ¾»»² ½±²­·¼»®»¼ ¬±‬ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪»ô ®±´´·²¹‬ھ‪¾±‬؟ ¼»¬­·´ ­»‪¹‬؟¬‪²‬؟ھ¼؟ »¸¬ ‪²¼·²¹‬؟¬­¸¬·©¬‪±‬ز‬ ‫أيإ ‪²‬؟·´´؟ج ¼®؟‪®·²¹­ٍ ײ ¬¸·­ ®»¹‬؟»¾ ½·‪³‬؟‪®»¼ ©·¬¸ ¸§¼®±¼§²‬؟‪¹» ©¸»² ½±³°‬؟¬‪²‬؟ھ¼؟­·¼ »´‪­·²¹‬‬ ‫ه¸‪°‬؟®‪¸±¬±¹‬ذ ÷؟ّ ٍ»‪½¸·²‬؟‪²²»´ ¬«²²»´·²¹ ³‬؟¸ف ¸­·´‪²¹‬غ ‪²‬؟ ‪®·²¹ «­»¼ ·²‬؟»¾ ‪®¹» ­´»©·²¹‬؟ش ‪ ïٍë‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ§´¾‪­­»³‬؟ »¸¬ ؛‪©·²¹ ±‬؟®¼ ½·¬؟‪ّ¾÷ ­½¸»³‬‬ ‫‪ô »¨¬»²¼·²¹‬؟®» ژژ´؟ ½·®·‪»³°‬ڈڈ »¸¬ و¬‪»´±°³»²‬ھ»¼ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ³±¼»®² ®±´´·²¹‬؛‪­ ±‬؟®» »»®¸¬ ¼»‪·²‬؛»¼‬ ‫‪ô‬؟®» ژژ‪³±¼»®²‬ڈڈ »¸¬ ¼‪²‬؟ ه­ً‪­¬·²¹ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ïçë‬؟´ ‪ô‬؟®» ژژ´؟½·­­؟´½ڈڈ »¸¬ ه­ً‪¬¸®±«¹¸ ¬¸» ïçî‬‬ ‫­؟© ¬· ‪­ô‬؟®» ‪»² ·²¬± ¬¸» ³±¼»®²‬ھ» ¼‪²‬؟ ‪´ô‬؟½·­­؟´½ ‪´ ô‬؟½·®·‪¸®±«¹¸ ¬¸» »³°‬ج ٍ®»¬؛؟»®»¸¬ ‪±½½«®®·²¹‬‬ ‫¼»¬½»¬‪¬»¼ô °®±°»®´§ ³±«²¬»¼ô °®±°»®´§ °®±‬؟½·®¾«´ §´®»‪®» °®±°‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛· ‪»²‬ھ» ¬؟¸¬ ¼·؟­‬ ‫؛‪«­» ±‬؟½»¾ ´·؟؛ §´ ´؟«¬‪»²‬ھ» ´´·© §»¸¬ ‪¬»¼ô‬؟® »‪²¼ ±¬¸»®©·­» °®±°»®´§ ±°‬؟ ‪²¼ ³±·­¬«®»ô‬؟ ¬®·¼ ‪®±³‬؛‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ‪·¹«®» ïٍïïô ®±´´·²¹‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ‪´´§ô‬؟½·®‪·­¬±‬ط ٍ¬½؟¬‪½»­ ·² ®±´´·²¹ ½±²‬؟؛®«­ »¸¬ ؛‪¬·¹«» ±‬؟؛‬ ‫¼‪²‬؟ ­¾´«¾ ¬¸‪ ´·¹‬؛‪¬ ±‬؟¸¬ ‪® ¬±‬؟´·‪´´§ ­·³‬؟½·¬­·¬؟¬­ ‪» ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؛·´ ؟ »ھ؟¸ ‪» ¾»»² ½±²­·¼»® »¼ ¬±‬ھ؟¸‬ ‫ٍ­‪² ¾»·²¹‬؟‪¸«³‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ٍ§¬·´·½؟؛ ‪µ·²¹‬؟‪ ­¬»»´َ³‬؟ ‪¼´» ·²‬؟´ »¸¬ ¬®‪´´§ «­»¼ ¬± ­«°°±‬؟½·‪®» ¬§°‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪°‬ح ‪ ïٍê‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ‬ ‫؛‪·®±²³»²¬ ±‬ھ‪¬·±² »²‬؟‪³·²‬؟¬‪«²½¬·±² ·² ¬¸» ¸·¹¸َ½±²‬؛ ¬­«‪®·²¹­ ³‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ §‪²‬؟س ‪ ïٍé‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ­‪¬·±²‬؟®»‪»¸·½´» ±°‬ھ ‪·²¹‬ھ‪®¬¸³±‬؟»‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫‪·¼» ´±²¹‬ھ‪´­ ¬± °®±‬؟»­ ´؟·½»‪®·²¹­ ©·¬¸ ­°‬؟»¾ §‪²‬؟‪¬·±²­ »³°´±§ ³‬؟½·´‪°°‬؟ ´؟®«¬´«½·®‪¹‬ك ‪ ïٍè‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ»؛·´ ‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫¼‪²‬؟ ‪´ ®±´´»®ô‬؟½·®¼‪´´ô ½§´·²‬؟¾ §‪¬ ¸»´·½±°¬»®­ »³°´±‬؛·´َ§ھ؟»¸ ‪´´·±²‬؟¬ح ®»‪«°‬ح §‪·µ±®­µ‬ح غي‪َë‬طف ‪ ïٍç‬غخثظ×ع‬ ‫§‪·µ±®­µ‬ح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ­®‪·´ ®±¬±‬؟¬ ¼‪²‬؟ ‪·²‬؟‪¬ °±©»® ¬¸» ³‬؟¸¬ ­‪²­³·­­·±²‬؟®¬ ‪®·²¹­ ·²‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪­°‬‬ ‫÷ٍ‪±®°‬ف ­»·‪»½¸²±´±¹‬ج ¼»¬·‪²‬ث ‪¬ô‬؛؟®½®·ك‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫»¸¬ ‪¬»¼ ©»´´ ·²‬؟®»‪»® ±°‬ھ‪±‬خ ®؟‪«²‬ش ¼‪²‬؟ »´«¼‪±‬س ‪¨½«®­·±²‬غ ®؟‪«²‬ش »¸¬ ‪®·²¹­ ·²‬؟»¾ ´´؟¾ »¸ج ً‪ ïٍï‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ»½؟؛®«­ ®؟‪½««³ ±² ¬¸» ´«²‬؟ھ ¼®؟¸ ¼‪²‬؟ ­»®«¬؟®»‪»¨¬®»³» ¬»³°‬‬ ‫‪²‬؟‪«³‬ط‬ ‫»؛·´‬ ‫؛‪´ ²«³¾»® ±‬؟¬‪±‬ج‬ ‫­¸¬؟»¼‬ ‫؛‪´ ²«³¾»® ±‬؟¬‪±‬ج‬ ‫¼»´·؟؛ ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫؛‪´ ²«³¾»® ±‬؟¬‪±‬ج‬ ‫¼»´·؟؛ ­‪³°‬؟´‬ ‫´´؟ق‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫‪«²¹­¬»²‬ج‬ ‫­‪³°‬؟´‬ ‫¬¸‪²¼ ´·¹‬؟ ­‪²‬؟‪ ¸«³‬؛‪» ¼·­¬®·¾«¬·±² ©·¬¸ ¬¸±­» ±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪®·­±² ±‬؟‪±³°‬ف ‪ ïٍïï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ­¾´«¾‬ ‫»«‪¬·¹‬؟؛ ‪ ³·²·³«³‬؟ ¬·¾· ¸¨» ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪¬ ®±´´·²¹‬؟¸¬ ¼»¬؟®¬­‪ ¼»³±²‬أىإ ­ً‪®½¸ ·² ¬¸» ïçê‬؟»­»خ‬ ‫‪±®»¹±·²¹‬؛ »¸¬ ‪¬·¹«» ¼± ²±¬ ±½½« ® ©¸»²‬؟؛ ¬½؟¬‪ ¼«» ¬± ®±´´·²¹ ½±²‬ژژ­¸¬؟»¼ ¾·®½ڈڈ ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ه»؛·´‬ ‫»´¾؟‪½¬«®· ²¹ ¬»½¸²·¯«» ­ »²‬؟؛«‪²‬؟‪»®ô ³±¼»®² ³‬ھ‪±®»±‬س ٍ¼»ھ»·¸½؟ »®؟ ‪¬·±²‬؟®»‪±® ¹±±¼ ±°‬؛ ؟·®»¬·®½‬ ‫َ‪´ ½±³°±²»²¬ ¹»±³‬؟‪² ¼ »¨¬»® ²‬؟ ´؟‪¬» ·²¬»®²‬؟®«½½؟ §´»‪®·²¹­ ©·¬¸ »¨¬®»³‬؟»¾ ؛‪¬¸» °®±¼«½¬·±² ±‬‬ ‫»¼·ھ‪µ·²¹ °® ±½»­­»­ °®±‬؟ ‪±¼»®² ­¬»»´َ³‬س ٍ­»½؟؛®«­ ¬½؟¬‪²¼ »¨¬®»³»´§ ­³±±¬¸ ®±´´·²¹ ½±²‬؟ ­»·®¬»‬ ‫‪´·²¹‬؟»­ ‪²¼ ³±¼»®²‬؟ ‪»© ·³°«®·¬·»­ô‬؛ ¸¬·© §¬·»‪²¼·²¹ ¸±³±¹»²‬؟¬­¬«‪ ±‬؛‪®·²¹ ­¬»»´­ ±‬؟»¾ ‪®±´´·²¹‬‬ ‫‪²¬­ ·²¬±‬؟‪³ ·²‬؟¬‪«´ ½±²‬؛‪®³‬؟¸ ؛‪¬·±² ³»¬¸±¼­ ³·²·³·¦» ¬¸» ·²½«®­·±² ±‬؟®¬´·؛ ¬‪²‬؟½·®¾«´ ¼‪²‬؟‬ ‫§‪²‬؟‪¬·±² ·² ³‬؟‪®» ²±© «­»¼ ·² ½±³¾·²‬؟ ¸½·¸© ‪¸»­» ³»¬¸±¼­ô‬ج ٍ­»‪½¬ ¦±²‬؟¬‪¬¸» ®±´´·²¹ ½±²‬‬ ‫‪»² ·²‬ھ» ‪¬·¹«»ô‬؟؛ ¬½؟¬‪ ®± ´´·²¹ ½±²‬؛‪¬» ¬¸» ±½½«®®»²½» ±‬؟‪´´§ »´·³·²‬؟«¬®·ھ ‪²‬؟½ ‪¬·±²­ ô‬؟½·´‪°°‬؟‬ ‫‪¬·±²­ô‬؟½·´‪°°‬؟ ¼»¼؟‪²§ ´·¹¸¬´§ ´±‬؟‪¼·²¹ٍ ײ ³‬؟‪°° ´·»¼ ´±‬؟ §ھ؟»¸ §®»ھ ‪·²¹‬ھ´‪±‬ھ‪¬·±²­ ·²‬؟½·´‪°°‬؟ »‪­±³‬‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟ ®»¼·­‪¶±® ¼»­·¹² ½±²‬؟‪ ³‬؟ »¾ ¬‪» ²»»¼ ²±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪³°´»ô ³±­¬ »´»½¬®·½ ³±¬±® ­ô‬؟¨» ®‪±‬؛‬ ‫‪ ¼·­½«­­·±²‬؟ ‪®µ· ²¹ ±²‬؟¾‪±®» »³‬؛»¾ ¼‪²‬؟ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪»®»²¬ µ·²¼­ ±‬؛؛·¼ §‪²‬؟‪®» ³‬؟ »®»¸ج‬ ‫¸¬·© ®؟·´·‪³‬؟؛ ¬؟¸©»‪®§ ¬± ¾»½±³» ­±³‬؟­­»½ »‪¬·± ²ô ·¬ ·­ ²‬؟®»‪ ¬¸»·® ±°‬؛‪´§­·­ ±‬؟‪²‬؟ ¼‪²‬؟ §®‪ ¬¸» ¬¸»±‬؛‪±‬‬ ‫®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ®؟´«‪ ¬¸» ³±­¬ °±°‬؛‪½¸ ±‬؟» ®‪±‬؛ ‪ ¼»­½®·°¬·±²‬؟ ‪¹»­ô‬؟‪½¸ ¬§°»ٍ ײ ¬¸» ­«½½»»¼·²¹ °‬؟»‬ ‫ٍ‪»²‬ھ·‪®·²¹­ ·² ½« ®®»²¬ «­» ·­ ¹‬؟»¾‬ ‫حظز×خكغق ششكق ‪ïٍî‬‬ ‫حظز×خكغق ششكق شك×ـكخ ‪ïٍîٍï‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق § ´¾‪­­»³‬كَ¼؟®‪±²‬ف »ھ‪®±±‬ظَ‪»»°‬ـ ©‪±‬خَ»´‪·²¹‬ح‬ ‫‪ïٍîٍïٍï‬‬ ‫‪® ®±´´·²¹‬؟´«‪ ·¬ ·­ ¬¸» ³±­¬ °±°‬ه‪·¹«®» ïٍïî‬ع ‪®·²¹ ·­ ­¸±©² ·²‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪ ­·²¹´ »َ®±© ¼»»°َ¹®±±‬ك‬ ‫؛‪û ±‬ي‪²¼ ë‬؟ ‪¼·· ¾»¬©»»² ëïٍë‬؟® »®«¬؟ھ®« ½ »ھ؟¸ ­»ھ‪§ ¹®±±‬؟©»½؟® ®»¬«‪²¼ ±‬؟ ®»‪¸» ·²²‬ج ٍ‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´؟·½®»‪±® ³±­¬ ½±³³‬؛ ®»¬»‪³‬؟·¼ ´´؟¾ »¸¬‬ ‫­؟ ­‪²¼ ±«¬»® ®·²¹‬؟ ®»‪®» ·²­»®¬»¼ ¾»¬©»»² ¬¸» ·²²‬؟ ­´´؟¾ »¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ »­»¸¬ »´¾‪­­»³‬؟ ‪±‬ج‬ ‫­؟ ‪»²‬ھ·‪ ·­ ¹‬؛ »´‪²¹‬؟ §´¾‪­­»³‬؟ »¸ج ٍى‪·¹«®» ïٍï‬ع ¼‪²‬؟ ي‪·¹«®» ïٍï‬ع ‪­¸±©² ·²‬‬ ‫‪ïï‬‬ ‫‪ ¼³‬ـ ‪ï‬‬ ‫ئ ‪î‬‬ ‫؛‬ ‫®»‪¸» ·²²‬ج ٍ®»¬»‪³‬؟·¼ ¸½¬·‪²¼ ¼ ·­ ¬¸» °‬؟ ‪³»¬»®ô‬؟·¼ ´´؟¾ »¸¬ ­· ـ ‪´´­ô‬؟¾ ؛‪ ·­ ¬¸» ²«³¾»® ±‬ئ » ®»¸©‬ ‫¼»¬؟®؟‪®» ­»°‬؟ ­´´ ؟¾ »¸¬ ‪ °±­·¬·±² ½±²½»²¬®·½ ©·¬¸ ¬¸» ±«¬»® ®·²¹ô‬؟ ‪°°»¼ ¬±‬؟‪®·²¹ ·­ ¬¸»² ­²‬‬ ‫»®«‪·¹‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­؟ »‪¹‬؟½ ½·¬­؟´‪ °‬؟ ®‪·¹«®» ïٍïî ±‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ »‪¹‬؟½ ¼»¬»ھ·® ؟ ¼‪²‬؟ ‪±®³´§ô‬؛·‪«²‬‬ ‫®‪±‬؛ ¼»»‪²¼ ¬¸» ²‬؟ ‪¬·±²‬؟´«½­‪ ¬¸» ¸·¹¸ ±‬؛‪«­» ±‬؟½»ق ٍ‪¬·±²‬؟®؟‪·² ¬¸» ­»°‬؟¬‪·²‬؟‪ ·­ ·²­»®¬»¼ ¬± ³‬؟‪ٍïè‬ي‪ï‬‬ ‫‪®·²¹ °·¬½¸ ½·®½´»ô‬؟»¾ »¸¬ ´´·؛ §´´؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ ‪´´ ½±³°´»³»²¬ ¬±‬؟¾ ¼‪²‬؟ ®»¬»‪³‬؟·¼ ´´؟¾ »¬؟·®‪°°®±°‬؟ ‪²‬؟‬ ‫َ®«½½؟ ‪½·¬§ ©¸»²‬؟‪°‬؟½ ‪®®§·² ¹‬؟½َ¼؟‪»´§ ¸·¹¸ ´±‬ھ·¬ ؟®؟‪ ½±³°‬؟ ­؟¸ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´ ؟¾ »ھ‪¬¸» ¼»»°َ¹® ±±‬‬ ‫‪¬·±²‬؟½·®¾«´ ¼‪²½» ©· ¬¸ ¹±±‬؟¼®‪½½±‬؟ ‪¬»¼ ·²‬؟® »‪²¼ ±°‬؟ ´»»¬­ §¬·´؟«¯َ¼‪®±³ ¹±±‬؛ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪¬»´§ ³‬؟‬ ‫¬· ‪¼ô‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ؟ §®®؟½ ‪´¬¸± «¹¸ ·¬ ·­ ¼»­·¹²»¼ ¬±‬ك ٍ­»½·¬½؟®‪²¬َ»¨½´«­·±² °‬؟‪³ ·²‬؟¬‪²¼ ½±²‬؟‬ ‫®»‪ °®±°‬؟ ¸¬·ة ٍ»‪´±²‬؟ ¬­«®¸¬ ®»¼‪²¼ «²‬؟ ­¼؟‪²¼ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ ´؟·¼؟® ¼»‪±® ³­ ©»´´ «²¼» ® ½±³¾·²‬؛®»‪°‬‬ ‫÷­¼؟‪¼­ ّ³±³»²¬ ´±‬؟‪´·¹²·²¹ ´±‬؟­·‪²¼ ³‬؟¬­¸¬·© ‪´­±‬؟ ‪²‬؟½ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪¹» ¼»­·¹²ô ¼» »°َ¹®±±‬؟½‬ ‫­؟ »®»¸‪ ­°‬؟ ؛‪ °±®¬·±² ±‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪½ » ±‬؟؛®«­ »¼·­¬«‪µ·²¹ ¬¸» ±‬؟‪§ ³‬ق ٍ»¼«¬·‪¹²‬؟‪´´ ³‬؟‪ ­³‬؛‪±‬‬ ‫‪²¼ô ¬¸«­ô‬؟ ‪´ ·¹²·²¹‬؟َ؛´»­ §´´؟‪¼» »¨¬»® ²‬؟‪² ¾» ³‬؟½ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪»®ô‬ھ»©‪·¹«®» ïٍïëô ¸±‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´·‬ ‫ٍ¼؟‪ ³±³»²¬ ´±‬؟ ‪ ­«°°±®¬· ²¹‬؛‪¾´» ±‬؟‪°‬؟½‪·²‬‬ ‫®‪·¹«®» ïٍïê ±‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ­´؟»­ ¸¬·© ¼»¬‪°‬؟¼؟ §´·¼؟»® »¾ ‪²‬؟½ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪¸» ¼»»°َ¹®±±‬ج‬ ‫­¬‪¸»­» ½±³°±²»²‬ج ٍ‪·¹«®» ïٍïè‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­؟ ¸¬‪·¹«®» ïٍïé ±® ¾±‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ­¼´»·¸­‬ ‫­¼´»·¸­ ¼‪²‬؟ ­´؟»ح ٍ­¬‪²‬؟‪³ ·²‬؟¬‪²¼ »¨½´«¼» ½±²‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪²¬ ·²‬؟½·®¾«´ »¸¬ ‪«²½¬·±² ¬± µ»»°‬؛‬ ‫‪ ¬¸±­» ­¸±©²‬ه­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ »ھ·¬½»´»­ ®‪´ ±‬؟®»‪» ¹»²‬ھ®»­ ‪¬·± ²­ ¬±‬؟®«‪·¹‬؛‪»®»²¬ ½±²‬؛؛·¼ §‪²‬؟‪½±³» ·² ³‬‬ ‫»®؟ ­´؟»­ ‪°¬ »® ïîô‬؟¸ف ‪³°´»­ٍ ײ‬؟¨» ­؟ §´‪µ»² ±²‬؟¬ »¾ ¼´« ‪·¹«®» ïٍïè ­¸±‬ع ¸‪·¹«®» ïٍïê ¬¸®±« ¹‬ع ‪·²‬‬ ‫ٍ´·؟¬»¼ ®»¬؟»®‪¼·­½«­­»¼ ·² ¹‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫®»‪°°·²¹ ¬¸» ·²²‬؟‪±®» ­²‬؛»¾ ¬­«¶ ­¬‪®·²¹ ½±³°±²»²‬؟»¾ ´´؟¾ »‪¼َ¬§°‬؟®‪±²‬ف ‪°¸ ­¸±©·²¹‬؟®‪¸±¬±¹‬ذ ى‪ ïٍï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ‪®·²¹ ¬± ¬¸» °±­·¬·±² ½±²½»²¬®·½ ©·¬¸ ¬¸» ±«¬»® ®·²¹‬‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟® §´¾‪­­»³‬؟َ¼؟®‪±²‬ف »ھ‪ ­·²¹´»َ®±© ¼»»°َ¹®±±‬ك ‪ ïٍïî‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪¼َ¬§°»ô ¼»»°َ¹®±±‬؟®‪±²‬ف ؟ ؛‪­­»³¾´§ ±‬؟ ؛‪¬·²¹ ¬¸» ³»¬¸±¼ ±‬؟®¬­«´´· ‪³‬؟®‪¹‬؟·ـ ي‪ ïٍï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫»‪µ‬؟‪½» ¬± ³‬؟؛®«­ ®»¬«‪ ­°¸»®»¼ ±‬؟ ­؟¸ ¬؟¸¬ §´¾‪­­»³‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪ ­·²¹´»َ®±© ¼»»°َ¹®±±‬ك ‪ ïٍïë‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ‪´·¹²·²¹‬؟ §´´؟‪·¬ »¨¬»®²‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫¼‪²‬؟ ÷»­؟»®‪²¬ ّ¹‬؟½·®¾«´ ‪·²‬؟¬»® ‪´­ ¬±‬؟»­ ‪­ ¬©±‬؟¸ ¬؟¸¬ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪ ­·²¹´»َ®±© ¼»»°َ¹®±±‬ك ‪ ïٍïê‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪ ¼·®¬ ·²¬±‬؛‪»²¬ ·²¹®»­­ ±‬ھ»®‪°‬‬ ‫»®؟ ­¼´»·¸­ »¸ج ٍ­´؟»­ ¼‪²‬؟ ­¼´»·¸­ ¸¬·© §´¾‪­­»³‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪ ­·²¹´»َ®±© ¼»»°َ¹®±±‬ك ‪ ïٍïè‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ®»¬¬؟‪±®»·¹² ³‬؛ ؛‪®¬·½´»­ ±‬؟‪®¹» °‬؟´ »¼«´½¨» ‪«­»¼ ¬±‬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪¬·±²‬؟½·®¾«´ »¬؟«¯»¼؟ ¼»¼·ھ‪¬ ¸·¹¸ ­°»»¼­ô °®±‬؟ ´´»© ‪±®³‬؛®»‪®·²¹­ °‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪»»°َ¹®±±‬ـ‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ‪·² ¬±‬؟¬®»‪´´§ °‬؟®»‪´±¹­ ¹»²‬؟¬؟½ ژ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪°»»¼ ´·³·¬­ ­¸±©² ·² ³‬ح ٍ»´¾؟´·؟ھ؟ »®؟ ‪½±±´·²¹‬‬ ‫ٍ­»«¯·‪´ ½±±´·²¹ ¬»½¸²‬؟·½»‪¾·´·¬§ ±® ­°‬؟‪°‬؟½ ‪´ ½±±´·²¹‬؟‪ »¨¬»®²‬؛‪·¬ ±‬؛»‪¬·±² ©·¬¸±«¬ ¬¸» ¾»²‬؟®»‪±°‬‬ ‫×حزك ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬؟ ­»·®»­ ‪ »®»²¬ ¼·³»²­·±²‬؛؛·¼ ‪·²»¼ ·²‬؟¬¾‪² ¾» ±‬؟½ ­‪®·²¹‬؟»¾ §´¾‪­­»³‬؟َ¼؟®‪±²‬ف‬ ‫ٍ­»·®»­ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ­«‪®·±‬؟ھ ؛‪» ¼·³»²­·±²­ ±‬ھ·¬؟´»® »¸¬ ­©‪·¹«®» ïٍïç ­¸±‬ع ٍ­¼®؟¼‪²‬؟¬­ رح× ¼‪²‬؟‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق §´¾‪­­»³‬ك ¬‪´±‬حَ‪·´ ´·²¹‬ع »ھ‪®±±‬ظَ‪»»°‬ـ ©‪±‬خَ»´‪·²¹‬ح‬ ‫‪ïٍîٍïٍî‬‬ ‫؟ ­؟¸ ً‪·¹«®» ïٍî‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ §´¾‪­­»³‬؟ ¬‪·´´·²¹َ­´±‬؛ »ھ‪ ­·²¹´»َ® ±© ¼»»°َ¹®±±‬ك‬ ‫§´¾‪­­»³‬؟ »¸¬ ¬ ·‪»­ ¬± °»®³‬ھ‪² ¼ ±«¬»® ®·²¹ ¹®±±‬؟ ®»‪ ¬¸» ·²²‬؛‪½¸ ±‬؟» ؛‪´´ ±‬؟© »¼·­ »¸¬ ‪½¸·²»¼ ·²‬؟‪­´±¬ ³‬‬ ‫ٍ§¬·½؟‪°‬؟½ ‪® ®§·²¹‬؟½َ¼؟‪´َ´ ±‬؟·¼؟® »®‪­ ³±‬؟¸ ¬· ­«¸¬ ¼‪²‬؟ ‪¼ ¬§°» ¼±»­ô‬؟®‪±²‬ف »¸¬ ‪²‬؟¸¬ ­´´؟¾ »®‪ ³±‬؛‪±‬‬ ‫¼؟‪±® ¬¸®«­¬ ´±‬؛ ¼»¼‪®·²¹ ·­ ²±¬ ®»½±³³»²‬؟»¾ »¸¬ ‪» ½±²¬·²«· ¬§ô‬ھ‪«­» ¬¸» ­´±¬ ¼·­®«°¬­ ¬¸» ¹®±±‬؟½»ق‬ ‫ٍ»‪¼ ¬§°‬؟®‪±²‬ف »¸¬ ؛‪® ¬± ¬¸±­» ±‬؟´·‪½¬»®·­¬·½­ ­·³‬؟®؟¸½ ­؟¸ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪ ±¬¸»®©·­»ô‬ه­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟‬ ‫ى‬ ‫ي‬ ‫‪î‬‬ ‫»¸¬ ‪®±³‬؛ ¬®·¼ »¼«´½¨» ‪­ ¬©± ­¸·»´¼­ ¬±‬؟¸ ¬؟¸¬ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪ ­·²¹´»َ®±© ¼»»°َ¹®±±‬ك ‪ ïٍïé‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫‪ï‬‬ ‫ً‬ ‫‪ç‬‬ ‫®»¬»‪³‬؟·ـ‬ ‫­»·®»­‬ ‫‪è‬‬ ‫ٍ­»·®»­ ‪®·²¹ ¼·³»²­·±²‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪® ¼»»°َ¹®±±‬؟´«‪ °±°‬؛‪®·­±² ±‬؟‪·¦» ½±³°‬ح ‪ ïٍïç‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫»¸¬ ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ§´¾‪­­»³‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »‪·´´·²¹ ­´±¬َ¬§°‬؛ »ھ‪ ­·²¹´»َ®±© ¼»»°َ¹®±±‬؟ ؛‪·»© ±‬ت ً‪ ïٍî‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍ§‪²‬؟‪±³°‬ف ‪·³µ»²‬ج‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟® »ھ‪ ¼±«¾´»َ®±© ¼»»°َ¹®±±‬ك ‪ ïٍîï‬غخثظ×ع‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق »ھ‪®±±‬ظَ‪»»°‬ـ ©‪±‬خَ»´¾«‪±‬ـ‬ ‫يٍ‪ïٍîٍï‬‬ ‫‪®®§·²¹‬؟½َ¼؟‪´َ´±‬؟·¼؟® ®»¬؟»®‪­ ¹‬؟¸ ‪·¹«®» ïٍîï‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪ ¼±«¾´»َ®±© ¼»»°َ¹®±±‬ك‬ ‫»¸¬ ؛‪«²½¬·±² ±‬؛ ؟ ­· ­©‪®·²¹ ¾»¬©»»² ¬¸» ®±‬؟¸­َ¼؟‪®±°»® ´±‬ذ ٍ­»‪² ¬¸» ­·²¹´»َ®±© ¬§°‬؟¸¬ §¬·½؟‪°‬؟½‬ ‫©‪®´§ ¬± ­·²¹´»َ®±‬؟´·‪» ­·³‬ھ؟¸»¾ ­‪®·²¹‬؟»¾ »­»¸¬ ‪¬¸»®©·­»ô‬ر ٍ­»ھ‪ ¬¸» ¹®±±‬؛‪½§ ±‬؟®«½½؟ ´؟½·®¬»‪¹»±³‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´ ؟ق ¬‪ײ­¬®«³»²‬‬ ‫ىٍ‪ïٍîٍï‬‬ ‫‪®±³ ïٍëَ³³‬؛ »¦·­ ‪²¹»­ ·²‬؟® ­‪®·²¹‬؟»¾ »­»¸¬ ؛‪±®³ ±‬؛ ¼»¦·¼®؟¼‪²‬؟¬­ »¸¬ ‪ײ ³»¬®·½ ¼»­·¹²­ô‬‬ ‫‪²¼ îêَ³ ³‬؟ »®‪َ·²ٍ÷ ¾±‬ييى‪ë‬يًٍّ ‪èَ·²ٍ÷ ±ٍ¼ٍ ¬± çَ³³‬ى‪َ³³ ًٍّïëé‬ى ¼‪²‬؟ »®‪ًًٍّëçًêَ·²ٍ÷ ¾±‬‬ ‫‪±®³ô ·²½¸ ¼» ­·¹²‬؛ ¼»¦·¼®؟¼‪²‬؟¬­ ‪ô‬أ‪ê‬إ ٍ؛»خ ‪·´»¼ ·²‬؟¬»¼ ­ك ٍ÷أ‪ë‬إ ٍ؛»خ »»­ّ ٍ¼ٍ‪êîَ·²ٍ÷ ±‬ي‪ّïًٍî‬‬ ‫÷ٍ‪َ³³ ًٍّï ًًَ·²‬ى‪²¼ îٍë‬؟ »®‪ëَ³³ ًًٍّîëًَ·²ٍ÷ ¾±‬ي‪®±³ ًٍê‬؛ »‪²¹‬؟® ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬ ‪·²­¬®«³»²‬‬ ‫¬‪´´§ô ·²­¬®«³»²‬؟‪¼¼·¬·±²‬ك ٍ¼ٍ‪ïٍîéëَ³³ ّïٍê îëًَ·²ٍ÷ ±‬ى ¼‪²‬؟ »®‪±ٍ¼ٍ ¬± ïçًٍëًَ³³ ًٍّéëًًَ·²ٍ÷ ¾±‬‬ ‫‪²¼ ¬¸·²‬؟ ٍ¼ٍ‪éٍêîëَ³³ ّïٍèéë ًَ·²ٍ÷ ±‬ى ‪²¹» «° ¬±‬؟® ¬؟¸¬ ­»·®»­ ‪َ¬¸·²‬؟®¬¨» »ھ ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾‬ ‫‪² çَ³³‬؟¸¬ ­­»´ ‪·²¹‬ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ »­‪¸±‬ج ٍ¼ٍ‪éًïَ·²ٍ÷ ±‬ي ‪ٍç‬يّ ‪²¹» «° ¬± ïًًَ³³‬؟® ¬؟¸¬ ­»·®»­‬ ‫»­« ‪²‬؟½ ¼‪²‬؟ أ‪ê‬إ ×حزك ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »®«¬؟·‪­ ³·²‬؟ ¼»·؛·­­؟´½ »®؟ ٍ¼ٍ‪َ·²ٍ÷ ±‬يى‪ë‬يًٍّ‬ ‫ٍيٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ »­»¸ج ٍ®»¬»‪³‬؟·¼ ÷ٍ‪ëًَ³³ ًًٍّîëًَ·²‬ي‪­ ًٍê‬؟ ´´؟‪­ ­³‬؟ ­´´؟¾‬ ‫®‪±‬؛ ­؟ ¸½«­ ‪®¼ ­ô‬؟¼‪²‬؟¬­ ‪½¬«®·² ¹‬؟؛«‪²‬؟‪½½±®¼·²¹ ¬± ³±®» ­¬®·²¹»²¬ ³‬؟ ¼»¬؟½ ·®¾؟؛ »®؟ §»¸ج‬ ‫­»´½·¬®؟‪«­» ³·²«¬» °‬؟½»¾ ­· ­·¸ج ٍ¼»¾·®½­»¼ §´­«‪·±‬ھ»®‪®·²¹­ °‬؟»¾ »¸¬ ؛‪² § ±‬؟ »®؟ ‪²‬؟¸¬ ‪²´·²»­­ô‬؟»´½‬ ‫»¸¬ ¬½»؛؛؟ §´»ھ·¬؟‪² ¼ ²»¹‬؟ »«¯®‪®·½¬·±² ¬±‬؛ »¸¬ »­؟»®½‪²¬´§ ·²‬؟½·؛·‪² ­·¹²‬؟½ ®»¬¬؟‪±®»·¹² ³‬؛ ؛‪±‬‬ ‫‪²‬؟»´½َ؟®¬´« ‪²‬؟ ‪­­»³¾´»¼ ·²‬؟ »®؟ §»¸¬ ‪­±² ô‬؟»® ­·¸¬ ®‪±‬ع ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟®»‪­³±±¬¸ ±°‬‬ ‫ٍ‪·¹«®» ïٍîî‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­؟ ¬‪·®±²³»²‬ھ‪»²‬‬ ‫´´؟¾ »¸¬ ؛‪² ëéû ±‬؟¸¬ ®»´´؟‪´´§ ²±¬ ­³‬؟«­« »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬‪ ·²­¬®«³»²‬؛‪¼·· ±‬؟® »ھ‪®±±‬ظ‬ ‫­»´½·¬®؟‪·²´»­­ ­¬»»´­ ­·²½» ½±®®±­·±² °‬؟¬­ ‪®±³‬؛ ¼»¬؟½·®¾؟؛ §´´؟«­« »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ »¸ج ٍ®»¬»‪³‬؟·¼‬ ‫ٍ»½‪²‬؟‪±®³‬؛®»‪®·²¹ °‬؟»¾ »¬؟®‪©·´´ ­»®·±«­´§ ¼»¬»®·±‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫¼»‪±®³‬؛®»‪­­»³¾´§ ·­ °‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬‪² ·²­¬®«³»²‬؟ ‪¬·±² ±²‬؟®»‪­­»³¾´§ ±°‬؟ ´؟‪·²‬؛ »¬؟½·´»¼ ك ‪ ïٍîî‬غخثظ×ع‬ ‫ژژٍ‪©¸·¬» ®±±³‬ڈڈ ؟ ‪¬·±² ·²‬؟½·؛·‪¹²‬؟‪«²¼»® ³‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫حظز×خكغق ششكق جفكجزرفَخكشثظزك‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ¬½؟ ¬‪±²‬فَ®؟´«‪²¹‬ك ©‪±‬خَ»´‪·²¹‬ح‬ ‫‪ïٍîٍî‬‬ ‫‪ïٍîٍîٍï‬‬ ‫´؟·¼؟® ¼»‪®» ¼»­·¹²»¼ ¬± ­«°°±®¬ ½±³¾·²‬؟ ي‪·¹«®» ïٍî‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬ك‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ٍ»¼«¬·‪¹²‬؟‪²¹´» ³‬؟ ¬½؟¬‪¼­ô ¼»°»²¼·²¹ ±² ¬¸» ½±²‬؟‪§ ¬¸®«­¬ ´±‬ھ؟»¸ ®‪¼­ ±‬؟‪²¼ ¬¸®«­¬ ´±‬؟‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ­©‪ ­¸±‬ى‪·¹«®» ïٍî‬ع ٍ­¼؟‪·»® ¬¸®«­¬ ´±‬ھ؟»¸ ¬®‪² ­«°°±‬؟½ ­»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪®¹» ½±²‬؟´ ‪·²¹‬ھ؟¸‬ ‫‪¼·· ·²‬؟® »®«¬؟ھ®«½ »ھ‪» ¹®±±‬ھ؟¸ §´´؟®»‪®·²¹­ ¹»²‬؟»¾ »¸ج ٍ­»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪®¹» ½±²‬؟´ ¼‪²‬؟ ´´؟‪» ­³‬ھ؟¸ ¬؟¸¬‬ ‫»¸ج ٍ‪ًè‬ى ¼»»½¨» §´´؟«­« ¬‪²¹´» ¼±»­ ²±‬؟ ¬½؟¬‪¸» ½±²‬ج ٍ®»¬»‪³‬؟·¼ ´´؟¾ »¸¬ ؛‪û ±‬ي‪ë‬ٹ‪ ëî‬؛‪²¹» ±‬؟® »¸¬‬ ‫ٍ‪·¹«®» ïٍîë‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ¼»ھ‪§ ®»³±‬؟´‪®»» »²¼°‬؛ »¸¬ ¸¬·© ­®·؟‪´´§ ³±«²¬»¼ ·² °‬؟«­« »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫ٍ‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¨؟ »¸¬ ‪­­»³¾´§ ·²‬؟ »¸¬ ‪»²‬؛؛·¬­ ‪½¸ ±¬¸»® ¬±‬؟» ¬­‪·²‬؟‪¹‬؟ ¼»¼؟‪§ ¾» °®»´±‬؟‪¸»­» ­»¬­ ³‬ج‬ ‫®»¬؟»®‪» ¹‬ھ»·¸½؟ ‪·¹«®» ïٍîê ¬±‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­؟ ‪²¼»³‬؟¬ ‪´­± ¾» ³±«²¬»¼ ·²‬؟ §؟‪®·²¹­ ³‬؟»¾ »¸ج‬ ‫ٍ§¬·½؟‪°‬؟½ ‪®®§·²¹‬؟½َ¬­«®¸¬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´ ؟ق ¬½؟¬‪±²‬فَ®؟´«‪²¹‬ك ©‪±‬خَ»´¾«‪±‬ـ‬ ‫‪ïٍîٍîٍî‬‬ ‫­¼؟‪®®§ ¬¸®«­¬ ´±‬؟½ ‪²‬؟½ ‪·¹«®» ïٍîéô‬ع ‪­ ¼»°·½¬»¼ ·²‬؟ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ©‪±«¾´»َ®±‬ـ‬ ‫‪²‬؟½ »‪ ¬¸» ®·¹·¼ ¬§°‬؛‪®·²¹­ ±‬؟»ق ٍ­¼؟‪²¼ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ ´؟·¼؟® ؛‪¬·±² ±‬؟‪ ½±³¾·²‬؟ ®‪·² »·¬¸»® ¼·®»½¬·±² ±‬‬ ‫¨»´‪®´§ ¬± ¼«°‬؟´·‪±®³ ­·³‬؛®»‪®·²¹­ °‬؟»¾ »¸¬ ‪´´§ô‬؟·¬‪­­»²‬غ ٍ§´»ھ·¬½»؛؛» ‪¼·²¹‬؟‪²¼ ³±³»²¬ ´±‬؟¬­¸¬·©‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ©‪ ­·²¹´»َ®±‬؛‪·®­ ±‬؟‪°‬‬ ‫»´‪²¹‬؟ »‪®¹‬؟ش ÷¾ّ‬ ‫»´‪²¹‬؟ ´´؟‪³‬ح ÷؟ّ‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬ك ى‪ ïٍî‬غخثظ×ع‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ©‪±‬خَ» ´¾«‪±‬ـ ‪´·¹²·²¹‬كَ؛´»ح‬ ‫يٍ‪ïٍîٍî‬‬ ‫؟ ­· ‪®·²¹‬؟ »¾ ´´؟¾ ©‪´·¹²·²¹ ¼±«¾´» َ®±‬؟َ ؛´»­ ؟ ؛‪§ ±‬؟©»½؟® ®»¬«‪·¹«®» ïٍîèô ¬¸» ±‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­ك‬ ‫؟ ¬®‪²²± ¬ ­«°°±‬؟½ ¼‪²‬؟ ‪´·¹²·²¹‬؟َ ؛´»­ §´´؟‪®» ·²¬»®²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪¸«­ô‬ج ٍ»®»¸ ‪ ­°‬؟ ؛‪°±®¬·±² ±‬‬ ‫‪»¼÷ô‬ھ‪ § ّ·¬ ·­ ²±¬ ¹®±±‬؟©»½؟® ®»¬«‪±®³ ©»´´ ¬± ¬¸» ±‬؛‪´´­ ¼± ²±¬ ½±²‬؟¾ »¸¬ »­«؟½»ق ٍ¼؟‪³±³»²¬ ´±‬‬ ‫¼»¬‪½» ³±«²‬؟؛َ‪½»َ¬±‬؟ع ÷¾ّ‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ‪²‬ك ي‪ ïٍî‬غخثظ×ع‬ ‫¼»¬‪½µ ³±«²‬؟¾َ‪½µَ¬±‬؟ق ÷؟ّ‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ؛‪·®­ ±‬؟‪«°´»¨ °‬ـ ‪ ïٍîë‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ؛‪·® ±‬؟‪²¼»³َ³±«²¬»¼ °‬؟¬ ك ‪ ïٍîê‬غخثظ×ع‬ ‫»¸¬ §¾ ¬؟¸©»‪¬»¼ ­±³‬؟­‪¸·­ ·­ ½±³°»²‬ج ٍ§¬·½ ؟‪°‬؟½ ‪®®§·²¹‬؟½َ¼؟‪­ ®»¼«½»¼ ´±‬؟¸ §؟©»½؟® ®»¬«‪¬¸» ±‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ »¸ج ٍ´´؟¾ ¸½؟» §¾ ¼» ·®®؟½ ¼؟‪¬ ³·²·³·¦»­ ¬¸» ´±‬؟¸¬ ¬‪´´ ½±³°´»³»²‬؟¾ »‪®¹‬؟´ §®»ھ ؟ ؛‪«­» ±‬‬ ‫‪´´»´·­³‬؟®؟‪½¬ °‬؟¨» ‪·²‬؟¬¾‪·½«´¬ ¬± ±‬؛؛·¼ ­· ¬· ¸½·¸© ‪¬·±²­ ·²‬؟½·´‪° °‬؟ ‪«´ ·²‬؛»­« §´®؟´«½·¬®؟‪®» °‬؟‬ ‫»ھ»»´­ ¼»®»‪°‬؟¬ ؟ ¸¬·© ‪®·²¹‬؟ »¾ ­·¸¬ ­©‪·¹«®» ïٍîç ­¸±‬ع ٍ­»®‪²¼ ¸±«­·²¹ ¾±‬؟ ¬؛؟¸­ »¸¬ ‪¾»¬©»»²‬‬ ‫®»¼´«‪¬·²¹ ­¸±‬؟½‪ ´±‬؟ »®·«¯»® ¬‪®·²¹ ¼±»­ ²±‬؟ »¾ »¸¬ ‪²¹» ³»²¬ô‬؟®®؟ ­·¸¬ ¸¬·ة ٍ ®»¬‪°‬؟¼؟ ¬«‪²¼ ´±½µ²‬؟‬ ‫ٍ¬؛؟¸­ »¸¬ ‪±²‬‬ ‫»‪·¹·¼ ¬§°‬خ ÷¾ّ‬ ‫»‪±²®·¹·¼ ¬§°‬ز ÷؟ّ‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ©‪±«¾´»َ®±‬ـ ‪ ïٍîé‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ§´¾‪­­»³‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪´·¹²·²¹‬؟َ؛´»­ §´´؟‪ ¼±«¾´»َ®±© ·²¬»®²‬ك ‪ ïٍîè‬غخثظ×ع‬ ‫¼‪²‬؟ »ھ»»´­ ¼»®»‪°‬؟¬ ؟ ¸¬·© §´¾‪­­»³‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪´·¹²·²¹‬؟َ؛´»­ §´´؟‪ ¼±«¾´»َ®±© ·²¬»®²‬ك ‪ ïٍîç‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ®»¬»‪³‬؟·¼ ‪±®³‬؛·‪ «²‬؛‪¬ ±‬؛؟¸­ ؟ ‪·»¼ ³±«²¬·²¹ ±²‬؛·´‪±® ­·³°‬؛ ®»¬‪°‬؟¼؟ ¬«‪´±½µ²‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ٍ§´¾‪­­»³‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪ ­°´·¬ ·²²»®َ®·²¹‬ك ًيٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´ ؟ق ‪·²¹‬خَ®»‪°´·¬ ײ²‬ح‬ ‫ىٍ‪ïٍîٍî‬‬ ‫‪¬ ¬¸» ·²²»® ®·²¹‬؟¸¬ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬· »®»¸© ‪ًô‬يٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪°´·¬ ·²²»®َ®·²¹‬ح‬ ‫§»¸ج ٍ‪² ¾» ­«°°±®¬»¼ ·² »·¬¸»® ¼·®»½¬·±²‬؟½ ¼؟‪§ ¬¸®«­¬ ´±‬ھ؟»¸ ؟ ¬؟¸¬ ¸½«­ ­»ھ´؟¸ ´؟·¨؟ ‪ ¬©±‬؛‪½±²­·­¬­ ±‬‬ ‫»ھ·­‪±«²¼ »¨¬»²‬؛ »ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ »¸ج ٍ‪¼·²¹‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® »¬؟®»¼‪²»±«­´§ô ³±‬؟¬´«‪´­± ­«°°±®¬ô ­·³‬؟ §؟‪³‬‬ ‫‪ï‬يٍ‪·¹«®» ï‬ع ٍ­¬؛؟¸­‪·²‬؟‪­ ¬«®¾·²» »²¹·²» ³‬؟‪½¬·²¹ ±² ¸·¹¸َ­°»»¼ô ¹‬؟ ­¼؟‪«­» ·² ­«°°±®¬·²¹ ¬¸» ¬¸®«­¬ ´±‬‬ ‫­؟‪¬ ¹‬؛؟®½®·؟ »½‪²‬؟‪±®³‬؛®»‪ ¸·¹¸َ°‬؟ ‪¬·±²­ ·²‬؟½‪®·²¹ ´±‬؟»¾ ´´؟¾ ¬؛؟¸­ »‪²¼ ¬«®¾·²‬؟ ®‪­¸±©­ ¬¸» ½±³°®»­­±‬‬ ‫‪´ ­·¼»­ ¬±‬؟·¨؟ ¸¬‪²¼ ±«¬»® ®·²¹­ ³«­¬ ¾» ´±½µ»¼ «° ±² ¾±‬؟ ®»‪·±«­´§ô ¾±¬¸ ¬¸» ·²²‬ھ¾ر ٍ»‪¬«®¾·²» »²¹·²‬‬ ‫»¦·´·¬« ‪½¬±®§ ¬±‬؟؛ »¸¬ ¬؟ ‪´«­¸ ¹®·²¼·²¹‬؛ »¬؟®«½½؟ ¸¬·© »´¾·­­‪¼ٍ ׬ ·­ °±‬؟‪»®­·²¹ ¬¸®«­¬ ´±‬ھ»® ؟ ¬®‪­«°°±‬‬ ‫ٍ‪»² ¼·®»½¬·±²‬ھ·‪ ¹‬؟ ‪¼ ·²‬؟‪ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ »®؟¸­ ‪î ¬±‬يٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ‪²¼»³‬؟¬ ‪®·²¹­ ·²‬؟»¾ »­»¸¬‬ ‫ٍ­‪¬·±²‬؟½‪®·²¹ ´±‬؟»¾ ¬؛؟¸­‪·²‬؟‪­ ¬«®¾·²» »²¹·²» ­¸±©·²¹ ³‬؟‪² ¹‬؟؛‪ ¬«®¾±‬؛‪·»© ±‬ھ §؟©؟¬«ف ‪ï‬يٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍ‪±®°‬ف ­»·‪»½¸²±´±¹‬ج ¼»¬·‪²‬ث ‪¸·¬²»§ô‬ة ¼‪²‬؟ ¬¬؟®ذ ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪ ­°´·¬ ·²²»®َ®·²¹‬؛‪·® ±‬؟‪²¼»³َ³±«²¬»¼ °‬؟¬ ك ‪î‬يٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬ ‫حظز×خكغق ششكق جحثخطج يٍ‪ïٍî‬‬ ‫´´؟¾ ‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪ çًè ½±²‬؟ ­؟¸ ييٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬­«®¸¬ »¸ج‬ ‫´؟·¼؟® ®‪±‬؛ ­ك ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ­؟ ¼»·؛·­­؟´½ ‪´­±‬؟ »®؟ ‪ëè‬ى ¼»»½¨» ­»´ ‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪®·²¹­ ©¸±­» ½±²‬؟»¾‬ ‫؟ »ھ»·¸½؟ ‪±‬ج ٍ­¼»»‪¬ ¸·¹¸ ­°‬؟ ‪¬·±²‬؟®»‪±® ±°‬؛ »´¾؟¬·«­ »® ؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬­«®¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾‬ ‫´؟½·®»¸‪®» ­±³»¬·³»­ ³±«²¬»¼ ±² ­°‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬­«®¸¬ ‪¾·´·¬§ô‬؟ ‪´·¹ ²·²¹‬؟ §´´؟‪ »¨¬»® ²‬؛‪¼»¹®»» ±‬‬ ‫¬½؟¬‪®·²¹ ©¸±­» ½±²‬؟»¾ ´´؟¾ ¬­«®¸¬ ك ٍىيٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­‪²¹»³»²¬ ·­ ¼»³±²‬؟®®؟ ­·¸ج ٍ­¬؟»­‬ ‫ٍ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® §‪²‬؟ ¬®‪²²±¬ ­«°°±‬؟½ ‪²¹´» ·­ çًè‬؟‬ ‫حظز×خكغق خغششرخ يٍ‪ï‬‬ ‫شكخغزغظ ‪ٍï‬يٍ‪ï‬‬ ‫‪¼َ­«°°±®¬·²¹‬؟‪®¹» ´±‬؟´ §´´؟‪¬·±²­ ®»¯«·®·²¹ »¨½»°¬·±²‬؟½·´ ‪°°‬؟ ®‪±‬؛ ¼»­« §´´؟«­« »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪±‬خ‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪±‬خ ٍ­»·´¾‪­­»³‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪·²»¼ «­·²¹‬؟¬¾‪­·¾´§ ±‬؟»؛ »¾ ¬‪²²±‬؟½ ¸½·¸© ‪¾·´·¬·»­ô‬؟‪°‬؟½‬ ‫»«‪¬·¹‬؟؛ ®»¬؟»®‪·¼» ¹‬ھ‪²¼ °®±‬؟ ÷‪¼·²¹‬؟‪´»½¬·±² °» ® «²·¬ ´±‬؛ »¼ ­­»´ّ ­»®«¬½«®¬­ ®»؛؛·¬­ ¸½«‪´´§ ³‬؟«­« »®؟‬ ‫‪´­± ½±­¬ ³±®» ¬±‬؟ §»¸¬ ‪´ô‬؟®»‪¾´» ­·¦»­ٍ ײ ¹»²‬؟®؟‪ ½±³°‬؛‪®·²¹­ ±‬؟»¾ ´´؟¾ ‪² ¼±‬؟¸¬ »½‪²‬؟®«¼‪»²‬‬ ‫§´´؟«­« §»¸ج ٍ­»·´¾‪­­»³‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »´¾؟®؟‪² ½±³°‬؟¸¬ ‪­»ô‬؟¸½®«‪²¼ ¸»²½» °‬؟ ‪½¬«®»ô‬؟؛«‪²‬؟‪³‬‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ§´¾‪­­»³‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬­«®¸¬ »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪ çًè ½±²‬ك ييٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ٍ‪´·¹²·²¹‬؟ §´´؟‪µ» ·¬ »¨¬»®²‬؟‪¬ ¬± ³‬؟»­ ´؟½·®»¸‪ ­°‬؟ ¸¬·© ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬­«®¸¬ »´‪²¹‬؟َ¬½؟¬‪ çًè ½±²‬ك ىيٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ‬ ‫؛‪´·¹²³»²¬ ±‬؟ ؛‪½§ ±‬؟®«½½ك ٍ­»·´¾ ‪­­»³‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪² ¼±‬؟¸¬ ‪®» ·² ³±«²¬· ²¹‬؟½ ®»¬؟»®‪®»¯«·®» ¹‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ·¹²·²¹ ®±‬؟َ؛´»­ ¬«¾ ´´؟ ‪ °®±¾´»³ ·²‬؟ »¾ ‪²‬؟½ ­‪²¼ ¸±«­·²¹‬؟ ­¬؛؟¸­‬ ‫حظز×خكغق خغششرخ شك×ـكخ‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟½·®¼‪§´·²‬ف‬ ‫‪ٍî‬يٍ‪ï‬‬ ‫‪ٍîٍï‬يٍ‪ï‬‬ ‫‪®·½¬·±²‬؛َ ©‪´´§ ´±‬؟‪» »¨½»°¬·±²‬ھ؟¸ ‪ëô‬يٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­؟ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪§´·²‬ف‬ ‫»ھ؟¸ ‪´­±‬؟ §»¸ج ٍ­‪¬·±²‬؟®»‪±® ¸·¹¸َ­°»»¼ ±°‬؛ »´¾؟¬·«­ ‪µ» ¬¸»³‬؟‪¬ ³‬؟¸¬ ­½·¬­·®» ¬½؟®؟¸½ »«¯®‪¬±‬‬ ‫¬؟‪´±‬؛ ‪®»» ¬±‬؛ ­· ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪´ ½§´·²‬؟«­« »¸ج ٍ ­»·¬·½؟‪°‬؟½ ‪ ®®§·²¹‬؟½َ¼؟‪´َ´±‬؟·¼؟® ¸‪¸·¹‬‬ ‫‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ‪²¼ ²±²» ±² ¬¸» ±¬¸»®ô‬؟ ‪²¹»­ ±² ±²» ®·²¹‬؟´؛ ‪­ ¬© ± ®±´´ »®َ¹«·¼·²¹‬؟¸ ¬× ٍ§´´؟·¨؟‬ ‫¼»¬؟®¬­«´´·ّ ‪²¹» ±² ¬¸» ±°°±­·²¹ ®·²¹‬؟´؛ »¼·«‪ ¹‬؟ ¸¬ ·© ‪ ®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪§ »¯«·°°·²¹‬ق ٍ‪ê‬يٍ‪·¹«®» ï‬ع‬ ‫ٍ¼؟‪¼» ¬± ­«°°±®¬ ­±³» ¬¸®«­¬ ´±‬؟‪² ¾» ³‬؟½ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪é÷ô‬يٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪·²‬‬ ‫­؟ ¼»‪´´§ ½®±©²‬؟« ­« »®؟ ­®»´´‪ ¬¸» ®±´´»®­ô ¬¸» ®±‬؛‪¬ ¬¸» »¼¹»­ ±‬؟ ­»­­»®¬­ ¸‪»²¬ ¸·¹‬ھ» ®‪± °‬ج‬ ‫»¸¬ ¬ ­‪·²‬؟‪¹‬؟ ‪®·²¹ °®±¬»½¬·±²‬؟»¾ »¸¬ ­»ھ·‪´­± ¹‬؟ ­®»´´‪ ®±‬؛‪¸·­ ½®±© ²·²¹ ±‬ج ٍ‪è‬يٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪­¸±©² ·²‬‬ ‫؛‪±® ±²´§ ±²» ½±²¼·¬·± ² ±‬؛ ¼»‪´´§ ¼»­·¹²‬؟»¼· ­· ‪¸» ½®±©²‬ج ٍ¬‪´·¹²³»²‬؟­·‪ ­´·¹¸¬ ³‬؟ ؛‪»½¬­ ±‬؛؛»‬ ‫ٍ­®»´´‪ ½®±©²»¼ ®±‬؛‪§ ¾» «­»¼ ·² ´·»« ±‬؟‪§­ ³‬؟©»½؟® ¼»‪®±© ²‬ف ٍ‪¼·²¹‬؟‪´±‬‬ ‫َ»®؛ »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪½·¬·»­ô ½§´·²‬؟‪°‬؟½ ‪®®§·²¹‬؟½َ¼؟‪´َ´±‬؟·¼؟® ®» ¬؟»®‪» ¹‬ھ»·¸½؟ ‪±‬ج‬ ‫­· ­·¸ج ٍ­®»´´‪ ´±²¹»® ®±‬؛‪² ±‬؟¸¬ ®»¸¬؟® ­®» ´´‪ ®±‬؛‪ ¬©± ±® ³±®» ®±©­ ±‬؛‪¯«»²¬´§ ½±²­¬®«½¬»¼ ±‬‬ ‫©‪´´ ¼±«¾´» َ®±‬؟‪ ­³‬؟ ­©‪ç ­¸±‬يٍ‪·¹«®» ï‬ع ٍ©»‪ ¬¸» ®±´´»®­ ¬± ­µ‬؛‪¼±²» ¬± ®»¼«½» ¬¸» ¬»²¼»²½§ ±‬‬ ‫؟ ­»¬؟ ®¬­«´´· ًىٍ‪·¹«®» ï‬ع ٍ­‪¬·±²‬؟½·´‪° °‬؟ ‪±® «­» ·² °®»½·­·±²‬؛ ¼»‪®·²¹ ¼»­·¹²‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪½§´·²‬‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟½·´‪° °‬؟ ´´·‪ ­¬»»´ ®±´´·²¹ ³‬؟ ®‪±‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪®¹» ³«´¬·®±© ½§´·²‬؟´‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ »´¼»»ز‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪´ ½§´·²‬؟·¼؟® ك ‪ë‬يٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬ ‫؟ ¬؟ ­· »½؟‪´ ­°‬؟·¼؟® »¸¬ ¸½·¸© ‪¬·±²­ ·²‬؟½·´‪° °‬؟ ‪·¬ ·²‬؛ ‪®» ¼»­·¹²»¼ ¬±‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´ ‪»»¼´» ®±‬ز‬ ‫¼»‪®¼»²‬؟¸ ؟ ‪® ¼·®»½¬´§ ±²‬؟»¾ ‪®» ­»¬ ¬±‬؟ ­»´¼»»‪½»ô ¬¸» ²‬؟‪» ­°‬ھ®»­‪±³»¬·³»­ô ¬± ½±²‬ح ٍ‪°®»³·«³‬‬ ‫¸½·¸© ‪¬ ±®§ ³±¬· ±² ±½½«®­ ±® ·²‬؟´´·½­‪¬·±²­ ·² ©¸·½¸ ±‬؟½·´‪°°‬؟ ®‪±‬؛ ´«؛»­« »®؟ §»¸ج ٍ¬؛؟¸­‬ ‫»¾ §؟‪®·²¹­ ³‬؟»¾ »¸ج ٍ ¬‪²¼ ·²¬»®³·¬¬»²‬؟ ¬¸‪¼·²¹ ·­ ´·¹‬؟‪¬·±² ±½ ½«®­ ¾«¬ ´±‬؟¬‪½±²¬·²«±«­ ®±‬‬ ‫‪®·²¹ô‬؟»¾ »‪«´´َ½±³ °´»³»²¬َ¬§°‬؛ ­·¸¬ ‪îٍ ײ‬ىٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ‪¹»ô‬؟½ ؟ ¬«‪­­»³¾´»¼ ©·¬¸±‬؟‬ ‫®»¬«‪´ ©·¬¸ ¬¸» ±‬؟®‪®» ·²¬»¹‬؟ ¬؟¸¬ ­»‪²¹‬؟´؛ ®»¼‪·²»¼ ¾§ ¬«®²»¼َ «²‬؟¬»® §´ ¬‪®»¯«»²‬؛ »®؟ ­®»´´‪¬¸» ®±‬‬ ‫ٍ¼‪®¼»²»¼ ¾«¬ ²±¬ ¹®±«²‬؟¸ §´¬‪®»¯«»²‬؛ »®؟ ­§؟©»½؟® »¸ج ٍ´´»¸­‬ ‫‪ٍîٍî‬يٍ‪ï‬‬ ‫®» ¬؟»®‪¾´§ ¹‬؟®»¼·­‪ ½±²‬؛‪­ ®±´´»®­ ±‬؟¸ ¬؟¸¬ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪ ½§´·²‬؟ ­· ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪ ²»»¼´» ®±‬ك‬ ‫»¸¬ ؛‪ ¬¸» ¹»±³»¬®§ ±‬؛‪«­» ±‬؟½»ق ٍ‪ï‬ىٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­ «´´· ­· ‪®·²¹‬؟»¾ ­·¸ج ٍ®»¬»‪³‬؟·¼ ‪²‬؟¸¬ ¸¬‪´»²¹‬‬ ‫»¾ §»¸¬ ‪²‬؟½ ®‪´ ®±´´»®­ô ²±‬؟½·®¼‪­ ±¬¸»® ½§´·²‬؟ §´»¬؟®«½½؟ ­؟ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪²²±¬ ¾» ³‬؟½ §»¸¬ ‪®±´´»®­ô‬‬ ‫®»¸¬‪² ±‬؟¸¬ ‪®·½¬·±²‬؛ ®»¬؟»®‪»´§ ¹‬ھ·¬؟´»® »ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪±²­»¯«»²¬´§ô ²»»¼´» ®±‬ف ٍ´´»© ­؟ ¼»¼·«‪¹‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪½§´·²‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍ­»‪²¹‬؟´؛ ¬­«®¸¬ ¬«‪®·²¹­ ©·¬¸±‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪§´·²‬ف ‪ê‬يٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ٍ­»‪²¹‬؟´؛ ¬­«®¸¬ ¸¬·© ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪§´·²‬ف ‪é‬يٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬

‫حظز×خكغق خغششرخ ـغخغذكج‬

‫يٍيٍ‪ï‬‬

‫َ‪®®§ ½±³¾·²‬؟½ ‪¾·´·¬§ ¬±‬؟ »¸¬ ­؟¸ يىٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪®·²¹ ­¸±©² ·²‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ©‪¸» ­·²¹´ »َ®±‬ج‬
‫»½‪ »®»²‬؛؛·¼ »¸¬ ؛‪«­» ±‬؟½»ق ٍ§´‪¼ ±²‬؟‪ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ §®®؟½ ‪¼­ ±® ¬±‬؟‪²¼ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ ´؟·¼؟® »‪®¹‬؟´ ؛‪¬·±²­ ±‬؟‬
‫»¸¬ ­»ھ·®¼ ¬؟¸¬ ¬‪±®½» ½±³°±²»²‬؛ ؟ ­· »®»¸¬ ‪²¹´»­ô‬؟ ¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ®»¬«‪²¼ ±‬؟ ®»‪¾»¬©»»² ¬¸» ·²²‬‬
‫‪®·½¬·± ²‬؛ ‪®¹» ­´· ¼·²¹‬؟´ §´»ھ·¬؟´»® »¸¬ ؛‪«­» ±‬؟½»ق ٍ»‪²¹‬؟´؛ »¼·«‪·²­ ¬ ¬¸» ¹‬؟‪¹‬؟ ­®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬‬
‫‪§·²¹‬؟‪¬·±²­ ©·¬¸±«¬ °‬؟®»‪±® ¸·¹¸َ­°»»¼ ±°‬؛ »´¾؟¬·«­ ¬‪®·²¹ ·­ ²±‬؟»¾ »¸¬ ‪²¹»ô‬؟´؛ ­·¸¬ ¬؟ ¼»¬؟®»‪¹»²‬‬
‫ٍ‪¬·±²‬؟½·®¾«´ ¼‪²‬؟ ‪¬¬» ²¬·±² ¬± ½±±´·²¹‬؟ ´؟·½»‪­°‬‬
‫®»´´‪·²·²¹ ¬± ±¬¸»® ®±‬؟¬®»‪¬ °‬؟¸¬ ‪®±³‬؛ ¬؟¸©»‪»®­ ­±³‬؛؛·¼ § ‪®·²¹ ¬»®³·²±´±¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟ج‬
‫»¸¬ ‪»°»²¼·²¹ ±²‬ـ ٍ‪²¼ ¬¸» ±«¬»® ®·²¹ ¬¸» ½«°‬؟ »‪´´»¼ ¬¸» ½±²‬؟½ ‪®·²¹­ô ©·¬¸ ¬¸» ·²²»® ®·²¹‬؟»¾‬
‫¬½؟¬‪´´ ±® ­¬»»° ½±²‬؟‪ ­³‬؟ »ھ؟¸ §؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ »¸¬ ‪¼ ¬± ¾» ­«°° ±®¬»¼ô‬؟‪ ¬¸» ¬¸®«­¬ ´±‬؛‪¹²·¬«¼» ±‬؟‪³‬‬
‫»¸¬ ‪¾´ »ô‬؟®؟‪®» ­»°‬؟ ­‪®·²¹ ®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ »­«؟ ½»ق ٍىىٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ‪²¹´»ô‬؟‬
‫¬ ­‪·²‬؟‪¹‬؟ ¼» ¬­«¶¼؟ ­· ‪®·²¹‬؟»¾ »‪²¼ ±²‬؟ ‪ëô‬ىٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟½·¼‪­ ·²‬؟ ‪·®­ô‬؟‪®» ³±«²¬»¼ ·² °‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾‬
‫­ ‪¬» °®±¾´»³‬؟‪²¼ ¬± »´·³·²‬؟ ­»·¬·½؟‪°‬؟½ ‪®®§·²¹‬؟½َ¼؟ ‪´َ´±‬؟·¼؟® ®»¬؟»®‪» ¹‬ھ»·¸½؟ ‪±‬ج ٍ®»¸¬‪¬¸» ±‬‬
‫»¾ ‪²‬؟½ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ‪²½» ¾»¬©»»²‬؟¬­·¼ »¸¬ ‪¼¶«­¬³»²¬ ¼«» ¬±‬؟ ´؟·¨؟ ؛‪±‬‬
‫´؟½·‪ ¬§°‬؟ ­© ‪é ­¸±‬ىٍ‪·¹«®» ï‬ع ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ©‪êô ·²¬± ¬©± َ®±‬ىٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ‪½±³¾·²»¼ô‬‬
‫َ»´¾«‪±‬ـ ٍ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ´»»¸© ®؟½ ¼؟‪·´®±‬؟® ؟ ®‪±‬؛ §´¾ ‪­­»³‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ©‪¼±«¾´»َ®±‬‬
‫§ھ؟ »¸ §´´؟‪±® »¨½»°¬·±²‬؛ ­‪®·²¹‬؟»¾ ¼ ؟«¯ ®‪±«®َ®±© ±‬؛ ‪´­± ¾» ½±³¾·²»¼ ·²¬±‬؟ ‪²‬؟½ ­‪®·²¹‬؟»¾ ©‪®±‬‬
‫­؟¸ ¬؟¸¬ ‪®·²¹‬؟»¾ ¼؟«¯ ؟ ­©‪è ­¸±‬ىٍ‪·¹«®» ï‬ع ٍ­´´·‪­ ®± ´´·²¹ ³‬؟ ¸½«­ ­‪ ¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ¼؟‪´َ´±‬؟·¼؟®‬
‫ٍ­´؟»­ ´؟®‪·²¬»¹‬‬

‫´‬
‫ـ‬

‫ٍ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ »´¼‪½¸·²» ¬±±´ ­°·²‬؟‪±® °®»½·­·±² ³‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪ ¼±«¾´»َ®±© ½§´·²‬ك ‪ç‬يٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬
‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ‬

‫´‬
‫ـ‬

‫÷؟ّ‬

‫÷¾ّ‬

‫­«·¼؟® ‪´ ®±´´»® ّ½®±©²‬؟½·®¼‪´´§ ½®±©²»¼ ½§´·²‬؟·¬®؟‪ ّ¾÷ °‬ه÷¼»‪«´´§ ½®±©²‬؛ّ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪°‬ح ÷؟ّ ‪è‬يٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬
‫ٍ÷§¬·®؟´½ ®‪±‬؛ ¼»¬؟®»‪¹¹‬؟¨» §´¬؟»®‪·­ ¹‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫§­»¬®«‪±‬فّ ٍ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ´´·‪ ­¬»»´ ®±´´·²¹ ³‬؟ ®‪±‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪ ³«´¬·®±© ½§´·²‬ك ًىٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬
‫÷ٍعصح ؛‪±‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ§´¾‪­­»³‬؟ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ‪¹»ô‬؟½ ‪¾´» ±«¬»® ®·²¹ô‬؟®؟‪®·²¹ô ²±²­»°‬؟»¾ ®»´´‪»»¼´» ®±‬ز ‪ï‬ىٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬
‫÷ٍ§‪²‬؟‪±³°‬ف ‪·³µ»²‬ج »¸¬‬

‫‪´´§ ½®±©²»¼ ¬±‬؟«­« »®؟ ­§؟©»½؟® ®‪°»®»¼ ®±´´»®­ ±‬؟¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼ ‪­ ©·¬¸ ½§´·²‬ك‬
‫»¸¬ ‪§ »¯«·°°·²¹‬ق ٍ­®»¾‪½¬ ³»³‬؟¬‪ ¬¸» ®±´´·²¹ ½±²‬؛‪´ »¨¬®»³·¬ ·»­ ±‬؟·¨؟ »¸¬ ‪§ ­¬®»­­»­ ±²‬ھ؟»¸ »ھ»·´»®‬
‫‪­ ­¸±©²‬؟ ‪¬·±² ¸±´»­ô‬؟½·®¾«´ ¼‪²‬؟ ‪¹»ô‬؟½ ´؟·½»‪ ­°‬؟ ‪²¹»­ô‬؟´؛ ¼»®«‪´´§ ½±²¬±‬؟·½ »‪®·²¹ ©·¬¸ ­°‬؟»¾‬
‫®»¼‪½¬±®·´§ «²‬؟؛­·¬؟­ »¬؟®»‪² ¾» ¼»­·¹²»¼ ¬± ±°‬؟½ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ؟ ‪çô‬ىٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪·²‬‬
‫»‪²¼­ ±² ¾±¬¸ ¬¸» ½±²‬؟´ §¾ ¼»¼·«‪¹» ·­ ¹‬؟½ »¸¬ ‪­»ô‬؟½ ­·¸¬ ‪¸·¹¸َ­°»»¼ ½±²¼·¬·±²­ٍ ײ‬ٹ¼؟ ‪¸·¹¸َ´±‬‬
‫»‪²¹‬؟´؛َ¼‪´±© ¬± ¬¸» ®±´´»® »²‬؛ ´؟‪«¹‬؛·®¬‪»®»¼ ¼·®»½¬´§ ¾§ ½»²‬ھ·´»¼ ­· ´·‪²¼ ±‬؟ ‪²¼ ¬¸» ½«°ô‬؟ ¾·®‬
‫ٍ¬½؟¬‪²¼ ½±²‬؟´ »‪½±²‬ٹ´·؟® »‪¹‬؟½ ¼‪²‬؟ ­¬½؟¬‪½±²‬‬

‫÷¾ّ‬

‫‪¹»ô‬؟½ ‪¾´» ½±²»ô‬؟®؟‪²¼ ²±²­»°‬؟ ‪¾´» ½«°‬؟®؟‪®·²¹ ­¸±©·²¹ ­»°‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ©‪·²¹´»َ®±‬ح يىٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬
‫÷ٍ§‪²‬؟‪±³°‬ف ‪·³µ»²‬ج »¸¬ ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ§´¾‪­­»³‬؟ ®»´´‪²¼ ®±‬؟‬

‫حظز×خكغق خغششرخ شكف×خغطذح ىٍيٍ‪ï‬‬
‫»¸¬ ‪ ¸»²½»ô‬ه»®»¸‪ ­°‬؟ ؛‪ °±®¬·± ² ±‬؟ ­· ¬؟¸¬ §؟©»½؟® ®»¬«‪² ±‬؟ »ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪±­¬ ­°‬س‬
‫¼»ھ®«½ ؟ ­؟¸ ®»´´‪½¸ ®±‬؟غ ٍ ‪´·¹²·²¹‬؟َ؛´»­ §´´؟‪®» ·²¬»®²‬؟ ‪·¹«®» ïٍëًô‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­ «´´· ­؟ ‪®·²¹­ô‬؟»¾‬
‫®»‪» ´§ ½´±­»´§ ¬± ¬¸» ·²²‬ھ·¬؟´»® ­‪±®³‬؛‪¬ ½±²‬؟¸¬ ‪¬·±²‬؟¬‪»®­» ¬± ®±‬ھ­‪²‬؟®¬ ‪¬®·¨ ·² ¬¸» ¼·®»½¬·±²‬؟®»‪¹»²‬‬

‫÷؟ّ‬

‫¼‪­­»³¾´§ ©·¬¸ ¬®«²²·±²َ»²‬؟ ‪©² ½«°‬؟®ـ ÷؟ّ ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪«´´َ½±³°´»³»²¬ ²»»¼´» ®±‬ع ‪î‬ىٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬
‫»¸¬ ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ‪½µ‬؟‪­» °‬؟»®‪·²»¼ ¾§ ¹‬؟¬»® ­®»´´‪­­»³¾´§ ©·¬¸ ®±‬؟ ‪©² ½«°‬؟®¼ ÷¾ّ ه‪²¼ ·²²»® ®·²¹‬؟ ­®»´´‪®±‬‬
‫÷ٍ§‪²‬؟‪±³°‬ف ‪·³µ»²‬ج‬

‫»´‪²¹‬؟ ‪¬»»°‬ح‬

‫»´‪²¹‬؟ ´´؟‪³‬ح‬

‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪²¼ ­¬»»° ½±²‬؟ ´´؟‪³‬ح ىىٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ؛‪´ ³±«²¬·²¹ ±‬؟½·‪§°‬ج ‪ë‬ىٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬

‫­‪®·±«­ »¨»½«¬·±²‬؟ت ٍ§¬·½؟ ‪°‬؟½ ‪®®§·²¹‬؟½َ¼؟‪ ¸·¹¸ ´±‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ­»ھ·‪¸·­ ¹‬ج ٍ­§؟ ©»½؟® ®»¬«‪²¼ ±‬؟‬
‫ٍ‪·¹«®» ïٍëï‬ع ‪®» ­¸±©² ·²‬؟ ­‪®·²¹‬؟ »¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪ ¼±«¾´»َ®±© ­°‬؛‪±‬‬
‫¼»®»‪°‬؟¬ ‪® ¬±‬؟´· ‪®·²¹ô ­·³‬؟»¾ ­·¸ج ٍ­®»´´‪´ ®±‬؟½·®¬»‪­§³³‬؟ ¸¬ ·© ‪®·²¹‬؟»¾ ؟ ­©‪ ­¸±‬؟‪·¹«®» ïٍëï‬ع‬
‫»¼·«‪´ ¹‬؟®¬‪·¨»¼ ½»²‬؛ »¸¬ ¬ ­‪·²‬؟‪¹‬؟ ­®»´´‪» ¬¸» ®±‬ھ·®¼ ¬؟¸¬ ­¬‪±®½» ½±³°±²»²‬؛ ­؟¸ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪®±‬‬
‫´؟½·®¬» ‪» ­§³³‬ھ؟¸ ½‪·¹«®» ïٍëï‬ع ¼ ‪²‬؟ ¾‪·¹«®» ïٍëï‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· »­‪­ ¬¸±‬؟ ¸½«­ ­‪®·²¹‬؟»ق ٍ»‪²¹‬؟´؛‬
‫¬‪¾­»²¬ »¨½»°‬؟ »¾ ‪±®½» ½±³°±²»²¬­ ¬»²¼ ¬±‬؛ »­»¸¬ ¼‪²‬؟ ‪°»¼÷ ®±´´»®­ô‬؟¸­َ­ ­؟´‪®®»´َ ±® ¸±«®¹‬؟¾ّ‬
‫´؟½·®¬» ‪°»¼ô ­§³³‬؟¸­َ ´»®®؟¾ »ھ؟¸ ¬؟¸¬ ­‪®·²¹‬؟»¾ ©‪±«¾´»َ ®±‬ـ ٍ­ ‪¬·±²‬؟®»‪«²¼»® ¸·¹¸َ­°»»¼ ±°‬‬
‫­·¸ج ٍ¼‪·¹«®» ïٍëï‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­؟ »‪²¹‬؟´؛ ´؟®¬‪¬·²¹ ½»²‬؟‪´±‬؛ §´´؟· ¨؟ ‪²‬؟ »­« §´ ¬‪®»¯«»²‬؛ ­®»´´‪®±‬‬
‫­«¸¬ ‪ ´±²¹»® ®±´´ »®­ô‬؛‪² ¼ °»®³·¬­ ¬¸» «­» ±‬؟ ­§؟ ©»½؟® ®»‪¬»­ «²¼»®½«¬­ ·² ¬¸» ·²²‬؟‪»´·³·²‬‬
‫­¼‪®·²¹­ ¬»²‬؟»¾ ¸½«­ ‪±´´»® ¹«·¼·²¹ ·²‬خ ٍ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ‪®®§·²¹‬؟½َ¼؟‪­·²¹ ¬¸» ´±‬؟»®½‪·²‬‬
‫‪®·²¹ô‬؟»¾ ¼»‪ ©»´´َ¼»­·¹²‬؟ ‪¹»ٍ ײ‬؟½ »¸¬ ¸¬·© ‪§­ ·² ½±²¶«²½¬·±²‬؟©»½؟® »¸¬ §¾ ¼»¸­·´‪½½±³°‬؟ »¾ ‪¬±‬‬
‫ٍ¼»¦·‪§ ¾» ³·²·³‬؟‪¼­ ¼«» ¬± ®±´´»® ­µ»©·²¹ ³‬؟‪¹» ´±‬؟½َ®»´´‪¬¸» ®±‬‬

‫‪±«¾´» ½«°‬ـ‬
‫¾·® ®»¬‪»²‬ف‬

‫´»»¸© ¼؟‪·´®±‬؟® ®‪±‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ©‪¼¶«­¬»¼ ¼±«¾´»َ®±‬؟»®‪²¼ °‬؟ ‪­»¼ô‬؟»®‪´»¼ô ¹‬؟»ح ‪é‬ىٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬
‫÷ٍ§‪²‬؟‪±³°‬ف ‪·³µ»²‬ج »¸¬ ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ­‪®·²¹‬؟»¾‬

‫‪¬®·½»­ô‬؟®»‪»¼ ¹»²‬ھ®«½ ¼‪²‬؟ ­§؟©»½؟® ¼‪²‬؟ ­®»´´‪¬·±² ¾»¬©»»² ®±‬؟´«½­‪ ¬¸» ½´±­» ±‬؛‪«­» ±‬؟½»ق‬
‫­·¸ج ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪² ½§´·²‬؟¸¬ ‪®·½¬·±²‬؛ ®»¬؟»®‪» ·²¸»®»²¬´§ ¹‬ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪­°‬‬
‫­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪°‬ح ٍ­¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®ٹ®»´´‪¬ ±½½«®­ ·² ¬¸» ®±‬؟¸¬ ‪ ­´·¼·²¹‬؛‪·­ ¼«» ¬± ¬¸» ¼»¹®»» ±‬‬
‫§ھ؟»¸ ‪±®³ ©»´´ ·²‬؛®»‪¸»§ °‬ج ٍ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ¼»»‪±® «­» ·² ¸·¹¸َ­°‬؛ ¼»¬·«­ §´·¼؟»® ¬‪±®» ²±‬؛»®»¸¬ »®؟‬
‫»‪®·²‬؟‪²¼ ·² ³‬؟ ­‪²­³·­­·±²‬؟®¬ ®»©‪²¼ °±‬؟ ‪°»® ³·´´­ô‬؟‪­ ®±´´·²¹ ³·´´­ô °‬؟ ¸½«­ ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ §¬«¼‬
‫¬‪²²±‬؟½ §»¸¬ ه­¼؟‪²¼ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ ´؟·¼؟® ¼»‪®®§ ½±³¾·²‬؟½ ‪²‬؟½ ­‪®·²¹‬؟»¾ ©‪±«¾´»َ®±‬ـ ٍ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟‬
‫»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪­·½ ½±²‬؟¾ ؟ »ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪´ô ­·²¹´»َ®±©ô ­°‬؟·¼؟خ ٍ‪¼·²¹‬؟‪­«°°±®¬ ³±³»²¬ ´±‬‬
‫¬‪³±«²‬؟ §‪²‬؟ ‪ ½±²­»¯«»²¬´§ô‬ه§´¾؟·½»®‪°°‬؟ »­؟»®½‪²¹´» ¼±»­ ²±¬ ·²‬؟ ­·¸¬ ‪¼·²¹ô‬؟‪²¼»® ¬¸®«­¬ ´±‬ث ٍ‪ ًè‬؛‪±‬‬
‫­‪®·²¹‬؟»¾ »­»¸¬ ‪±®»ô‬؛»®»¸ج ٍ§´´؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ ‪¼·²¹‬؟‪§ ´±‬؟©»½؟®ٹ®»´´‪·»­ ¬¸» ®±‬؛·‪¹²‬؟‪¼·²¹ ³‬؟‪ ¬¸®«­¬ ´±‬؛‪±‬‬
‫»¸¬ ؛‪¼·²¹ ©¸»² ¬¸» ¬¸®«­¬ ½±³°±²»²¬ ±‬؟‪²¼ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ ´؟·¼؟® ¼»‪®®§ ½±³¾·²‬؟½ ‪­¸±«´¼ ²±¬ ¾» «­»¼ ¬±‬‬

‫¾·خ‬

‫»´¾«‪±‬ـ‬
‫»‪½±²‬‬

‫»´‪²¼ ¸±‬؟ »ھ‪¬·±² ¹®±±‬؟½·®¾«ش‬
‫÷¾ّ‬

‫÷؟ّ‬

‫ٍ§´¾‪­­»³‬؟ ‪ ّ¾÷ ¼±«¾´» ½«°‬ه§´¾‪­­»³‬؟ »‪±«¾´» ½±²‬ـ ÷؟ّ ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪°»®»¼ ®±´´·²¹‬؟¬ ©‪±«¾´»َ®±‬ـ ‪ê‬ىٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬
‫÷ٍ§‪²‬؟‪±³°‬ف ‪·³µ»²‬ج »¸¬ ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫ٍ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ´´·‪ ¸±¬ ­¬®·° ³‬؟ ®‪±‬؛ ­´؟»­ ´؟®‪®·²¹ ©·¬¸ ·²¬»¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ©‪±«®َ®±‬؛ ك ‪è‬ىٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬
‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫‪«°‬ف‬ ‫‪´ ¸±´»­ ¬±‬؟‪¼¼·¬·±²‬ك‬ ‫»‪²¹‬؟´؛ »‪¹‬؟½ »¬؟½·®¾«´‬ ‫®»´´‪±‬خ‬ ‫»‪¹‬؟½ »‪§°‬جَ‪Œ‬ئچ‬ ‫÷½ّ‬ ‫÷¼ّ‬ ‫÷»ّ‬ ‫÷؟ّ‬ ‫÷¾ّ‬ ‫»‪±²‬ف‬ ‫¬؛؟¸­ ©‪±´´±‬ط‬ ‫»½®«‪»½±²¼ ±·´ ­±‬ح‬ ‫÷؛ّ‬ ‫»‪¹‬؟½ »‪َ¬§°‬ژژئڈڈ »¸ج ٍ¼´‪±‬؛·‪²‬؟‪²¼ ³‬؟ ­»´‪´ ±·´ ¸±‬؟·¼؟® ¸¬·© ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ¼»»‪·¹¸َ­°‬ط ‪ç‬ىٍ‪ ï‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍ§‪²‬؟‪±³°‬ف ‪·³µ»²‬ج »¸¬ ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ­¼‪²‬؟´ ‪²¼ ½«°‬؟ ¾·® »‪·­ ¹«·¼»¼ ±² ¬¸» ½±²‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪ ¼±«¾´»َ®±© ­°‬؛‪®·±«­ »¨»½«¬·±²­ ±‬؟ت ‪ ïٍëï‬غخثظ×ع‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ©‪ ­·²¹´»َ®±‬؛‪´ ¬§°» ±‬؟·½»‪ ­°‬ك ٍ¬‪´ ½±³°±²»²‬؟·¼؟® »¸¬ ¸¬·© ¼»®؟‪®¹» ½±³°‬؟´ §´»ھ·¬؟´»® ­· ¼؟‪´±‬‬ ‫­¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® »¬؟¼‪½½±³³±‬؟ ‪²‬؟½ ¬× ٍ÷‪·¹«®» ïٍëî‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­· ­·¸¬ّ §؟©»½؟® ®»¬«‪´ ±‬؟¼·‪ ¬±®±‬؟ ­؟¸‬ ‫ٍ­¼؟‪»®ô ´·¬¬´» ¬¸®«­¬ ´±‬ھ»©‪ ¸±‬ه­¼؟‪¬±¹»¬¸»® ©·¬¸ ­±³» ³±³»²¬ ´±‬‬ ‫حظز×خكغق خغششرخ جحثخطج ‪ٍë‬يٍ‪ï‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ¬­«®¸ج ®»´´‪±‬خ ´؟ ½·®»¸‪°‬ح‬ ‫‪ٍëٍï‬يٍ‪ï‬‬ ‫‪®®§·²¹‬؟½َ¼؟‪»®§ ¸·¹¸ ´±‬ھ ؟ ­؟¸ ي‪·¹«®» ïٍë‬ع ‪®·²¹ ­¸±©² ·²‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪¸» ­°‬ج‬ ‫‪¬·±²‬؟‪ ½±³¾·²‬؟ §®®؟½ ‪²‬؟½ ¬× ٍ­§؟ ©»½؟® ¼‪²‬؟ ­®» ´´‪¬·±² ¾»¬© »»² ¬¸» ®±‬؟´«½­‪½·¬§ ¼«» ¬± ¸·¹¸ ±‬؟‪°‬؟½‬ ‫‪´ô‬؟½·®¬»‪­§³³‬؟ »®؟ ­®»´´‪«­» ¬¸» ®±‬؟½»ق ٍ‪´·¹²· ²¹‬؟َ؛´»­ §´´؟‪²¼ ·­ ·²¬»®²‬؟ ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¼‪²‬؟ ¬­«®¸¬‬ ‫´؟½·®»¸‪» ­°‬ھ؟½‪ ½±²‬؟ ¬­‪·²‬؟‪¹‬؟ ®»´´‪ ¬¸» ®±‬؛‪» ¬¸» ­°¸»®» »²¼­ ±‬ھ·®¼ ¸½·¸© ‪±®½» ½±³°±²»²¬­ ±½½«®ô‬؛‬ ‫¼‪²¼ ¼± ²±¬ ´»²‬؟ »‪²¹‬؟´؛ ­·¸¬ ¬؟ ‪®·½¬·±²‬؛ ‪®·²¹­ »¨°»®·»²½» ­´·¼·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪¸«­ ô‬ج ٍ»‪²¹‬؟´؛ »¼·«‪¹‬‬ ‫ٍ­‪¬·±²‬؟®»‪¼·´§ ¬± ¸·¹¸َ­°»»¼ ±°‬؟»® ­»ھ´»­‪¬¸»³‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ¬­ «®¸ج ®»´´‪±‬خ ´؟½·®¼‪§´·²‬ف‬ ‫‪ٍëٍî‬يٍ‪ï‬‬ ‫َ·®»‪ô »¨°‬ى‪·¹«®» ïٍë‬ع ‪®·²¹ô ­¸±©² ·²‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪ ·¬­ ¹»±³»¬®§ô ¬¸» ½§´·²‬؛‪«­» ±‬؟½»ق‬ ‫‪¸«­ô‬ج ٍ­®»¸­؟© ¼»´´؟½ ‪´­±‬؟ ‪§­ô‬؟©»½؟® ¼‪²‬؟ ­®»´´‪ ­´·¼·²¹ ¾»¬©»»² ¬¸» ®±‬؛‪³±« ²¬ ±‬؟ »‪®¹‬؟´ ؟ ­»½‪»²‬‬ ‫»´‪¬ ¾§ «­·²¹ ³«´¬·°‬؟¸©»‪´·¼·²¹ ·­ ®»¼«½»¼ ­±³‬ح ٍ­‪¬·±²‬؟®»‪®» ´·³·¬»¼ ¬± ­´±©َ­°»»¼ ±°‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬‬ ‫ٍ‪·¹«®» ïٍëë‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­· ­·¸ج ٍ®»´´‪´ ®±‬؟®‪ ­·²¹´» ·²¬»¹‬؟ ‪²‬؟¸¬ ®»¸¬؟® ¬»‪½¸ °±½µ‬؟» ‪­¸±®¬ ®±´´»®­ ·²‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ¬­«®¸ج ®»´´‪±‬خ ¼»®»‪°‬؟ج‬ ‫؟ ¼‪²‬؟ ­®»´´‪´ ®±‬؟½·®¬»‪®·²¹ ©·¬¸ ­§³³‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪ ¼±«¾´»َ®±© ­°‬؟ ؛‪·»© ±‬ھ §؟©؟¬«ف ً‪ ïٍë‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ»‪²¹‬؟´؛ »¼·«‪¬·²¹ ¹‬؟‪´±‬؛‬ ‫يٍ‪ٍë‬يٍ‪ï‬‬ ‫¬؟¸¬ ¬‪±®½» ½±³°±²»²‬؛ ¬‪² ·²¸»®»²‬؟ »ھ؟¸ ‪·¹«®» ïٍëêô‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟ج‬ ‫»¸¬ ¬؟ ¼»¬؟®»‪±®½»­ ¹»²‬؛ ´؟‪®·½¬·±²‬؛ ‪¸» ­´·¼·²¹‬ج ٍ»‪²¹‬؟´؛ ¼®؟‪·²­¬ ¬¸» ±«¬¾±‬؟‪¹‬؟ ®»´´‪½¸ ®±‬؟» ­»ھ·®¼‬ ‫ٍ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ¼»»‪»´§ ­´±©َ­°‬ھ·¬؟´»® ‪®·²¹ ¬±‬؟»¾ »¸¬ ¬·‪²¹» ´·³‬؟´؛ »¸¬ ¼‪²‬؟ ­®»´´‪½¬­ ¾»¬©»»² ¬¸» ®±‬؟¬‪½±²‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟¼·‪´ô ¬±®±‬؟·¼؟® ‪·²¹´»َ®±©ô‬ح ‪ ïٍëî‬غخثظ×ع‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ¬­«®¸ج ®»´´‪±‬خ »´¼»»ز‬ ‫ىٍ‪ٍë‬يٍ‪ï‬‬ ‫®»´´ ‪´ ®±‬؟½·®¼‪® ¬± ½§´·²‬؟´·‪®» ­·³‬؟ ‪·¹«®» ïٍëéô‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­؟ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®»´´‪»»¼´» ®±‬ز‬ ‫َ »­‪±²‬ف ٍ­®»´´‪´ ­·¦»¼ ®±‬؟‪ ²±®³‬؛‪®» «­»¼ ·² ´·»« ±‬؟ ­®»´´‪¬ ²»»¼´» ®±‬؟¸¬ ¬‪®·²¹­ »¨½»°‬؟»¾ ¬­«®¸¬‬ ‫»¸ج ٍ¬¸‪¼·²¹ ³«­¬ ¾» ´·¹‬؟‪² ¼ ´±‬؟ »»®‪¬»® ¼»¹‬؟»®‪ ¹‬؟ ‪´»²¬ ¬±‬؟ ھ»®‪­¸»® ­´·¼·²¹ ·­ °‬؟ ©َ®»´´‪¯«»²¬´§ô ®±‬‬ ‫´؟·¨؟ ©‪®®±‬؟‪ ²‬؟ §´‪¬ ·¬ ®»¯«·®»­ ±²‬؟¸¬ ­· ‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®»´´‪ ¬¸» ²»»¼´» ®±‬؛‪¹» ±‬؟¬‪²‬؟ھ¼؟ ´؟‪°®·²½·°‬‬ ‫؛‪­»¼ ·² ´·»« ±‬؟¸½®«‪§ ¾» °‬؟‪¬ ³‬؟¸¬ §´¾ ‪­­»³‬؟ »‪¹‬؟½ٹ®»´´‪ ²»»¼´» ®±‬؟ ­»¬ ؟®¬­«´´· ‪·¹«®» ïٍëè‬ع ٍ»½؟‪­°‬‬ ‫ٍ§´¾‪­­»³‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »®·¬‪² »²‬؟‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ§´¾‪­­»³‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪ ­°‬؟ ؛‪·»© ±‬ھ §؟©؟¬«ف ي‪ ïٍë‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪§´·²‬ف ى‪ ïٍë‬غخثظ×ع‬ ‫حظز×خكغق زر×جرس خكغز×ش ىٍ‪ï‬‬ ‫‪§­‰‬؟©َت ‪³°´»ô‬؟¨» ®‪±‬؛‪‰‬ژژ­§؟©ڈڈ ´‪½¸·²» ¬±±‬؟‪­ ¬¸±­» «­»¼ ·² ³‬؟ ¸½ «­ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ‪® ³±¬·±²‬؟»‪·²‬ش‬ ‫§´»ھ·¬؟´»® ‪®» ­«¾ ¶»½¬ ¬±‬؟ ­‪½¬·±²‬؟ ‪¸»­» ­´·¼·²¹‬ج ٍ‪½¬·±²‬؟ ‪¬»¼ ­´·¼·²¹‬؟½·®¾«´ §´‪´´§ »³°´±§ ±²‬؟®»‪¹»²‬‬ ‫­‪´´ ¾«­¸·²¹‬؟ق ٍ §½؟®«½½؟ ´؟‪¬·±²‬؟½‪ ´±‬؛‪²¼ ­«¾­»¯«»²¬ ´±­­ ±‬؟ ‪®ô‬؟»© ‪®·½¬·±²ô‬؛ ‪¸·¹¸ ­¬·½µَ­´ ·°‬‬ ‫§‪²‬؟‪·¼» ³‬ھ‪·¹«®» ïٍëçô °®±‬ع ‪´´§ ·²‬؟½·¬ ؟‪¬»¼ ­½¸»³‬؟ ®¬­«´´· ‪¬ ­ô‬؛؟¸­ ´»»¬­ ¼»‪ ®¼»²‬؟¸ ‪¬·²¹ ±²‬؟®»‪±°‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪´ ®±´´·²¹‬؟·¼؟® ؛‪½¬ »®·­¬·½­ ±‬؟®؟¸½ ´؟‪®·½¬·±²ô ³·²·³‬؛ ©‪ ¬¸» ´±‬؛‪±‬‬ ‫‪¬ô ´·³·¬»¼ ±²´§ ¾§ ¾«·´¬َ·²‬؛؟¸­ »¸¬ ‪´±²¹‬؟ ´»ھ؟®¬ ®؟»‪·¼»­ ´·²‬ھ‪´´ ¾«­¸·²¹ô ©¸·½¸ °®±‬؟¾ »¸ج‬ ‫‪¬»¼ ·²‬؟ ®¬­«´´· ­ك ٍ­´´؟¾ ‪¬·²¹‬؟´«½ ®·½»® ؛‪·²­ ¬¸®»» ±® ³±®» ±¾´±²¹ ½·®½«·¬­ ±‬؟¬‪³±¬·±² ­¬±°°»® ­ô ½±²‬‬ ‫­´´؟¾ ‪¼ ±² ¬¸» ®±´´·²¹‬؟‪´´ ½±³°´»³»²¬ ­«° °±®¬­ ¬¸» ´±‬؟¾ ‪ ¬¸» ±¾´±²¹‬؛‪·¹«®» ïٍêًô ±²» °±®¬· ±² ±‬ع‬ ‫ٍ‪½µ‬؟®¬ ‪²½» ·² ¬¸» ®»¬«®²‬؟®؟»´½ ¸¬·© »¬؟®»‪´´­ ±°‬؟¾ ‪·²·²¹‬؟‪©¸·´» ¬¸» ®»³‬‬ ‫®‪»´§ ©·¬¸ °®»­­»¼ ­¬»»´ ±‬ھ·­‪»´§ ·²»¨°»²‬ھ·¬؟´»® ¼ »¬؟½·®¾؟؛ »¾ ‪²‬؟½ ­¬·‪·²»® «²‬؟¬»® ´´؟ق‬ ‫­¬· ¸¬·© ¬·‪´ «²‬؟«¬½؟ ‪²‬؟ ‪°¸ ­¸±©·²¹‬؟®‪ °¸±¬±¹‬؟ ­· ‪·¹«®» ïٍêï‬ع ٍ­´؟·®»¬؟‪³·¼»÷ ³‬؟§´‪²§´±² ّ°±‬‬ ‫­؟ ­®»¬»‪³‬؟·¼ ¬؛؟¸­ ‪¬» ±²‬؟®»‪¼» ¬± ±°‬؟‪®» ³‬؟ §¬·´؟«¯ ¬‪ ·²­¬®«³»²‬؛‪´´ ¾«­¸·²¹­ ±‬؟ق ٍ­¬‪½±³°±²»²‬‬ ‫ٍ ÷ٍ‪ٍïè ³³ ًٍّïîë ·²‬ي ­؟ ´´؟‪­³‬‬ ‫‪­» ¬±‬؟»®‪ ´·¹¸¬ ¹‬؟ ¸¬·© ®‪§ ©»·¹¸¬ ±·´­ ±‬ھ؟»¸ٹ ‪¬»¼ ©· ¬¸ ³»¼·«³‬؟½ ·®¾«´ »¾ ‪²‬؟½ ­‪´´ ¾«­¸·²¹‬؟ق‬ ‫»¾ ‪²‬؟½ ­´؟»ح ٍ¼»¼‪®» ®»½±³³ »²‬؟ ­´·‪ ® ­°»»¼­ô ´·¹¸¬ ±‬؟»‪±® ¸·¹¸ ´·²‬؛ ه‪²¼ ½±®®±­·±²‬؟ ®؟»© ¬‪»²‬ھ»®‪°‬‬ ‫ٍ §´¬‪²‬؟½·؛·‪­»¼ ­·¹²‬؟»®½‪®·½¬·±² ·­ ·²‬؛ ‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه¼»¼·ھ‪°®±‬‬ ‫؛‪¬·¹«» ±‬؟؛ ¼»¬؟·¬·‪½»َ·²‬؟؛®«­¾«­ §¾ ¼»¬·‪² ¾» ´·³‬؟½ »؛·´ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟® ¸¬·© ­ك‬ ‫´؟®»ھ»­ ®‪±‬؛ §´·®‪½¬±‬؟؛­·¬؟­ ‪±®³‬؛®»‪´´§ ¼»­·¹²»¼ ¬± °‬؟«­« ­· ¬·‪ «²‬ك ٍ­»½؟؛®«­ ¬½؟¬‪¬¸» ®±´´·²¹ ½±²‬‬ ‫®‪® ±‬؟»© ®‪¬·¹«» ±‬؟؛ »½؟؛®«­ ‪¬ ·­ ­«¾¶»½¬ ¬±‬؛؟¸­ ¼»‪®¼»²‬؟¸ »¸¬ ­ك ٍ´»ھ؟®¬ ®؟»‪ ´·²‬؛‪³·´´·±² «²·¬­ ±‬‬ ‫»½؟؛®«­ ‪®·²¹‬؟»¾ ©»‪¬ ¬± ¾®·²¹ ²‬؛؟¸­ ®‪¬·²¹ ¬¸» ¾«­¸·²¹ ±‬؟¬‪±® ®±‬؛ »¼؟‪² ¾» ³‬؟½ ‪·­·±²‬ھ‪¾±¬¸ô °®±‬‬ ‫ٍ§؟´‪·²¬± °‬‬ ‫؟ ­؟¸ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ه¬»‪¹» °±½µ‬؟½ ¸½؟» ‪­ ¬©± ®±´´»®­ ·²‬؟¸ ¬؟¸¬ ‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪§´·²‬ف ‪ ïٍëë‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ§¬·´·¾؟‪°‬؟½ ¬‪´·¹²³»²‬؟ ´؟‪±® »¨¬»®²‬؛ ¬؟»­ ´؟½·®»¸‪­°‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫÷؟ّ‬ ‫­´´؟¾ ‪®®§·²¹‬؟½َ¼؟‪±‬ش‬ ‫÷¾ّ‬ ‫ٍ¼»®»‪°‬؟¬ ®»¸­؟© »‪ ّ¾÷ ±²‬ه¼»®»‪°‬؟¬ ­®»¸­؟© ¸¬‪±‬ق ÷؟ّ ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟ج ‪ ïٍëê‬غخثظ×ع‬ ‫»½‪²‬؟®؟»´½ ‪´´­ ·²‬؟¾ ‪¬·²¹‬؟´«½®·½»خ‬ ‫ٍ‪´´ ¾«­¸·²¹‬؟¾ ؟ ؛‪¬·±² ±‬؟®¬­«´´· ½·¬؟‪½¸»³‬ح ‪ ïٍëç‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ¬»­ ´´؟¾ ‪¬·²¹‬؟´«½®·½»® ؟ ‪´´ ¾«­¸·²¹ ­¸±©·²¹‬؟¾ ؟ ؛‪³ ±‬؟®‪¹‬؟·¼ ½·¬؟‪½¸»³‬ح ً‪ ïٍê‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍ§‪²‬؟‪±³°‬ف ‪·³µ»²‬ج »¸¬ ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®»´´‪»»¼´» ®±‬ز ‪ ïٍëé‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍ§‪²‬؟‪±³°‬ف ‪·³µ»²‬ج »¸¬ ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ§´¾‪­­»³‬؟ »‪¹‬؟½ٹ®»´´‪¸®«­¬ ²»»¼´» ®±‬ج ‪ ïٍëè‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ­¬‪®·±«­ ½±³°±²»²‬؟ھ ‪´´ ¾«­¸·²¹ ­¸±©·²¹‬؟¾ ®؟»‪·²‬ش ‪ ïٍêï‬غخثظ×ع‬ ‫حزر×جكف×شذذك شك×فغذح خرع حظز×خكغق ‪ïٍë‬‬ ‫حظز×خكغق شغغطة غت×جرسرجثك‬ ‫‪ïٍëٍï‬‬ ‫‪®·²¹­ ³±«²¬»¼ ·²‬؟»¾ ´؟«¼·ھ·¼‪«¬±³±¾·´» ©¸»»´­ «­»¼ ¬± ¾» ·²‬؟ ®‪±‬؛ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬ك‬ ‫‪¼¶«­¬»¼ ¬±‬؟ »¾ ‪¼ ¬±‬؟¸ »­»¸¬ ‪»¸·½´ »ô‬ھ »¸¬ ‪­­»³¾´§ ·²‬؟ ‪²‬ر ٍ‪·¹«®» ïٍîë‬ع ‪­ ­¸ ±©² ·²‬؟ ‪¼«°´»¨ ­»¬­ ô‬‬ ‫‪±‬ج ٍ­¬»­ ‪®·²¹‬؟»¾ ´»»¸© ‪°»®»¼ ®±´´»®ô ¬®«½µ‬؟¬ ®‪±‬؛ »«®¬ ­؟© »‪³‬؟­ »¸ج ٍ§؟´‪®·²¹ »²¼°‬؟»¾ »¬؟‪»´·³·²‬‬ ‫َ»­؟»®‪®·²¹­ ©»®» ¹‬؟»¾ »¸ج ٍ¼»®·«¯»® »®»© ­´؟»­ ´؟‪®·²¹­ô »¨¬»®²‬؟»¾ »¸¬ ‪®±³‬؛ ­¬‪²‬؟‪³ ·²‬؟¬‪»¨½´«¼» ½±²‬‬ ‫»¾ ‪¬·±²ô ²»»¼»¼ ¬±‬؟½·´‪°°‬؟ ¬´«½· ؛؛·¼ ­·¸¬ ‪¬·±² ·²‬؟® ‪­» ¼»¬»®·±‬؟»®‪²¼ô ±©·²¹ ¬± ¬¸» ¹‬؟ ¼»¬؟½·®¾«´‬ ‫­؟© ‪¬·±²‬؟‪³·²‬؟¬‪¾´§ ½±²‬؟¬·ھ»‪®»ô ·²‬؟½ ¸¬·© ¼»¸­·´‪½½±³°‬؟ ¬‪­ ²±‬؟© ­·¸¬ ؛× ٍ§´´؟½·¼‪­»¼ °»®·±‬؟»®‪®»¹‬‬ ‫­·¸¬ »‪»®½±³‬ھ‪± ±‬ج ٍ¼»´·؟¬®«½ §´´؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ ­؟© §¬·ھ »‪²¼ ¬¸»·® ´±²¹‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪·²¬®±¼«½»¼ ·²¬±‬‬ ‫‪» ¼«°´»¨ ­»¬­ô‬؛·´َ®‪±‬؛َ¼»´؟»­ ¼‪²‬؟ ‪­»¼ô‬؟»®‪¼¶«­¬»¼ô ¹‬؟»®‪­ °‬؟ ¼»¼·ھ‪®·²¹­ ©»® » °®±‬؟»¾ §‪²‬؟‪¬·±²ô ³‬؟«¬·­‬ ‫§؛·´‪± ­·³°‬ج ٍ­¾«¸ ´»»¸© »¸¬ ‪·¬¬»¼ ·²¬±‬؛َ­­»®‪¸»­ » «²·¬­ ²»»¼»¼ ¬± ¾» °‬ج ٍ؟‪·¹«®» ïٍêî‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫÷½ّ‬ ‫÷¾ّ‬ ‫÷؟ّ‬ ‫ٍ­¬·‪®·²¹ «²‬؟»¾ ´´؟¾ ‪»ô‬؛·´ ®‪±‬؛َ¼»´؟»­ ¼‪²‬؟ ‪­»¼ô‬؟»®‪¼¶«­¬»¼ô ¹‬؟»®‪«¬±³±¾·´» ©¸»»´ °‬؟ ‪±¼»®²‬س ‪ ïٍêî‬غخثظ×ع‬ ‫»´‪ ­·²¹‬؟ ¸¬·© ÷¾ّ ه»´¨؟ »¸¬ ‪·¬¬»¼ ±²¬±‬؛َ‪²¼ ­´·°‬؟ ¾«¸ ´»»¸© ‪·¬¬»¼ ·²¬±‬؛َ­­»®‪ «²·¬ ·­ °‬ه­»‪²¹‬؟´؛ ¬«‪·¬¸±‬ة ÷؟ّ‬ ‫­‪²¼ ·²²»® ®·²¹‬؟ ®»¬«‪´ ©·¬¸ ¬¸» ±‬؟®‪²¹»­ ·²¬»¹‬؟´؛ ¸¬·© ÷½ّ ه‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪´ ©·¬¸ ¬¸» ±«¬»® ®·²¹ ±‬؟®‪²¹» ·²¬»¹‬؟´؛‬ ‫÷ٍعصح ؛‪°¸­ ½±«®¬»­§ ±‬؟®‪¸±¬±¹‬ذّ ٍ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪±‬‬ ‫´؟®‪¼» ·²¬»¹‬؟‪­ ³‬؟© »‪²¹‬؟´؛ ؟ ‪²¼ ¬± ³·²·³·¦» ­·¦»ô‬؟ ®»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪«¬±³±¾· ´» ³‬؟ »¸¬ ®‪±‬؛ §´¾ ‪­­»³‬؟ »¸ج‬ ‫‪ ¬¸«­ô ¬¸» «²·¬ ½±«´¼ ¾» ¾±´¬»¼ ¬±‬ه¾‪·¹«®» ïٍêî‬ع ‪­ ­¸± ©² ·²‬؟ ‪®·²¹ô‬؟»¾ »¸¬ ؛‪©·¬¸ ¬¸» ±«¬»® ®·²¹ ±‬‬ ‫­؟ ‪½¸ ®·²¹ô‬؟» ¸¬·© ´؟®‪²¹» ·²¬»¹‬؟´؛ ؟ ¸¬·© ¬·‪·²»¼ «²‬؟¬‪َ½±²‬؛´»­ ؟ ‪«¾­»¯«»²¬´§ô‬ح ٍ´»»¸© »¸¬ ‪­¬«¼­ ±²‬‬ ‫´»»¸© »¸¬ ¼‪²‬؟ »‪³‬؟®؛ »´½·¸»ھ »¸¬ ‪² ¾» ¾±´¬»¼ ¬±‬؟½ ¬·‪ ¬¸» «²‬ه»­« ‪³» ·²¬±‬؟½ ‪·¹«®» ïٍêî½ô‬ع ‪­¸±©² ·²‬‬ ‫»®«‪·¹‬عّ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ‪­ ¬®«½µ­ ô‬؟ ¸½«­ ­»´½·¸»ھ §¬«¼ ®»·ھ؟»¸ ®‪±‬ع ٍ§´¾‪­­»³‬؟ »´‪±® ­·³°‬؛‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ؛‪¼ ±‬؟»¬­‪®» «­»¼ ·²‬؟ ÷ي‪ïٍê‬‬ ‫¬·‪®·²¹ «²‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ »¸¬ §¾ ‪­ ­¸± ©²‬؟ ‪®·²¹ «²·¬ô‬؟»¾ »¸¬ ‪¼¼»¼ ¬±‬؟ »¾ ‪´­±‬؟ ‪²‬؟½ ‪«²½¬·±²‬ع‬ ‫‪²‬؟ ¸¬·© ¼»‪®·²¹ «²·¬ ·­ »¯«·°°‬؟»¾ ¼»‪·²‬؟¬‪َ½±²‬؛´»­ ‪¼¶«­¬»¼ô‬؟»®‪½¬ô °‬؟‪¸·­ ½± ³°‬ج ٍى‪·¹«®» ïٍê‬ع ‪·²‬‬ ‫‪´ ¬±‬؟‪·¼» ­·¹²‬ھ‪´ ­°»»¼ ­»²­±® ¬± °®±‬؟®‪² ·²¬»¹‬؟ ¸¬·© ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ‪·²»¼ô‬؟¬‪َ½±²‬؛´»ح ى‪ ïٍê‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍ§‪²‬؟‪±³°‬ف ‪·³µ»²‬ج »¸¬ ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ‪µ·²¹ ­§­¬»³‬؟®¾ ‪²¬·´±½µ‬؟ »¸¬‬ ‫»®؟ ­®‪»²­±‬ح ٍ÷حقكّ ‪µ·²¹ ­§­¬»³‬؟®¾ ‪²¬·´±½µ‬؟ »¸¬ ‪´ ¬±‬؟‪ ­·¹²‬؟ »¼·ھ‪´ ­°»»¼ ­»²­±® ¬± °®±‬؟®‪·²¬»¹‬‬ ‫ٍ¼»·´‪°°‬؟ ‪¼·²¹‬؟‪­«®» ¬¸» ´±‬؟»‪®·²¹­ ¬± ³‬؟»¾ ‪½»¼ ·² ®±´´·²¹‬؟´‪´­± °‬؟‬ ‫حظز×خكغق خغةرششرع سكف‬ ‫‪ïٍëٍî‬‬ ‫»¾ §؟‪³­ô ®±´´·²¹ ³±¬·±² ³‬؟½ ‪½¬ ±²‬؟¬‪±´´±©»® ½±²‬؛ »¸¬ ¸¬·© ¼»¬؟·½‪­­±‬؟ ‪®·½¬·±²‬؛ »¸¬ »½«¼»® ‪±‬ج‬ ‫»®؟ §»¸¬ »­«؟½»¾ ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ­·¸¬ ‪®´§ ­«·¬»¼ ¬±‬؟´«½·¬®؟‪®» °‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪»»¼´» ®±‬ز ٍ¼»§‪»³°´±‬‬ ‫ٍ§´¾‪­­»³‬؟ ®»©‪±´´±‬؛ ‪³‬؟½ ‪®·²¹ô‬؟»¾ ®»´´‪ ²»»¼´» ®±‬؟ ­©‪·¹«®» ïٍêë ­¸±‬ع ٍ¬½؟‪´´§ ½±³°‬؟·¼؟®‬ ‫ٍ¬·‪®·²¹ «²‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ‪»ô‬؛·´َ®‪±‬؛َ¼»´؟»­ ¼‪²‬؟ ‪­»¼ô‬؟»®‪¼¶«­¬»¼ô ¹‬؟»®‪±¼»®² ¬®«½µ ©¸»»´ °‬س ي‪ ïٍê‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫÷ٍ§‪²‬؟‪±³°‬ف ‪·³µ»²‬ج »¸¬ ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ§´¾‪­­»³‬؟ ®»©‪±´´±‬؛ ‪³‬؟½ ®»´´‪»»¼´» ®±‬ز ‪ ïٍêë‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫´؟½·®»¸‪ ّ®·¹¸¬÷ ­°‬ه‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪¬÷ ½§´·²‬؛»´ّ و­‪®·²¹‬؟»¾ ‪²­³·­­·±²‬؟®¬ ®»©‪¬ °±‬؛؟®½®·ك ‪ ïٍêê‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍزجز ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ®؟»‪²»¬ ¹‬؟´‪°‬‬ ‫حظز×خكغق زر×حح×سحزكخج خغةرذ ـزك غز×ظزغ غز×قخثج حكظ جعكخفخ×ك‬ ‫‪¬‰­°´·¬ ·²²»®َ®·²¹‬؛»´ ®»©‪ ´±‬و­¬‪®·²¹ ½±³°±²»²‬؟»¾ ¬؛؟¸­‪·²‬؟‪­ ¬«®¾·²» »²¹·²» ³‬؟‪¬ ¹‬؛؟®½®·ك ‪ ïٍêè‬غخثظ×ع‬ ‫؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ­¬·‪²¼ ±«¬»® ®·²¹ «²‬؟ ®»‪­ ·²²‬ژ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪²¼ «°°»® ®·¹¸¬‰½§´·²‬؟ ®»¬‪ ½»²‬ه‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾‬ ‫÷ٍظك ´»¼‪²‬؟ط ¼‪ «²‬سغر ظكع‬ ‫يٍ‪ïٍë‬‬ ‫¼»¦·®»¬½؟®؟¸½ §´´؟®»‪®» ¹»²‬؟ ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪²­³·­­·±²‬؟®¬ ®»©‪²¼ ¸»´·½±°¬»® °±‬؟ »‪²‬؟´‪·®°‬ك‬ ‫»¸ج ٍ»¦·­ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪¬ ¸·¹¸ ­°»»¼­ ©¸·´» ³·²·³·¦·²¹‬؟ ­¼؟‪§ ´±‬ھ؟»¸ §®®؟½ ‪¾§ ¬¸» ²»½»­­·¬§ ¬±‬‬ ‫¸‪¸±«¹‬ج ٍ­´»»¬­ §¬·´؟«¯َ¸‪´ ¸·¹¸َ­¬®»²¹¬¸ô ¸·¹‬؟·½»‪®±³ ­°‬؛ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪´´§ ³‬؟®»‪®» ¹»²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫»¸¬ ¼‪²‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪²¬ô ³·²·³·¦·²¹ ¬¸» ©·¼¬¸ ±‬؟½·؛·‪ ·­ ­·¹²‬؛´»­¬· ‪®·²¹‬؟»¾ ´»»¬­ ؟ ؛‪¬¸» ©»·¹¸¬ ±‬‬ ‫َ‪´´±©·²¹ ¬¸» ­«®®±«²¼·²¹ »²¹·²» ½±³‬؟ ‪½¬²»­­ ·² »²¹·²» ¼»­·¹²ô‬؟‪·¼­ ½±³°‬؟ ®»¬»‪³‬؟·¼ »¼·­¬«‪±‬‬ ‫‪» ­´·³³»® ®·²¹­ô‬ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪·²‬؟®¬ ®»©‪¬ °±‬؛؟®½®·؟ ‪¸«­ô‬ج ٍ­­»´ ¸‪²¼ ©»·¹‬؟ ®»´´؟‪°±²»²¬­ ¬± ¾» ­³‬‬ ‫»¼؟‪®» ³‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪»®ô‬ھ‪±®»±‬س ٍ‪·¹«®» ïٍêê‬ع ‪®·²¹ ·²‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪¬»¼ ¾§ ¬¸» ½§´·²‬؟®¬­«´´· ­؟‬ ‫®؟»‪®§ ¹‬؟¬»‪²‬؟´‪¸·­ ·­ ­¸±©² ¾§ ¬¸» °‬ج ٍ¬¸‪´ ©·¬¸ ±¬¸»® ½±³°±²»²¬­ ¬± ®»¼«½» ©»·¹‬؟®‪·²¬»¹‬‬ ‫´؟½·®¼‪­ ¬«®¾·²» »²¹·²» ½§´·²‬؟‪¸» ¹‬ج ٍ‪·¹«®» ïٍêê‬ع ‪®·²¹ ·²‬؟»¾ ¬»‪²‬؟´‪´ ®±´´»® °‬؟½·®»¸‪²­³·­­·±²ô ­°‬؟®¬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ¸¬·© ´؟®‪²¹» ·²¬»¹‬؟´؛ ‪ ­´»²¼»®ô ¸±´´±©»¼ ±«¬ô‬؟ ­؟¸ ‪·¹«®» ïٍêé‬ع ‪®·²¹ ·²‬؟»¾ ®»´´‪®±‬‬ ‫ٍ§´¾‪­­»³‬؟ ؛‪­» ±‬؟» ®‪±‬؛ »‪³‬؟®؛ »‪²¹» ·­ ¾±´¬»¼ ¬± ¬¸» »²¹·²‬؟´؛ »¸¬ ه‪±«¬»® ®·²¹‬‬ ‫‪² ±«¬»® ®·²¹‬؟ ¸¬·© ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪¬ô ­°´·¬ ·²²»®َ®·²¹‬؛؟¸­‪·²‬؟‪­ ¬«®¾·²» ³‬؟‪ ¹‬؟ ­©‪·¹«®» ïٍêè ­¸±‬ع‬ ‫®»¬«‪²¼ ±‬؟ ®»‪­ ·²²‬ژ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪ ½§´·²‬؟ ­¬½·‪´­± ¼»°‬؟ ¬· ه§´¾‪­­»³‬؟ ‪¬ ¾±´¬­ ¬± ¬¸» ¸±«­·²¹‬؟¸¬‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ »‪ ¬«®¾·²» »²¹·²‬؟ ®‪±‬؛ ¼»¬؟½·®¾؟؛ §´´؟·½»‪®·²¹ «²·¬­ ­°‬‬ ‫غخثحرشف ‪ïٍê‬‬ ‫®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ؛‪²¼ »¨»½«¬·±²­ ±‬؟ ­»‪®·±«­ ¬§°‬؟ھ ¼»¾·®½­»¼ ¼‪²‬؟ ¼»¬؟®¬­«´´· ­؟¸ ®»¬‪°‬؟¸½ ­·¸ج‬ ‫ه¼»¾·®½­»¼ ‪­ ¾»»²‬؟¸ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪»®§ ¬§°» ±‬ھ» ¬؟¸¬ ¼»«®¬­‪®·²¹­ٍ ׬ ·­ ²±¬ ¬± ¾» ½±²‬؟»¾‬ ‫»®؟ »®»¸¬ ‪³°´»ô‬؟¨» ®‪±‬ع ٍ­‪±®³‬؛ ½·­؟¾ ¼‪²‬؟ ®؟´«‪­ ¾»»² ´·³·¬»¼ ¬± ¬¸» ³±­¬ °±°‬؟¸ ‪¼·­½«­­·±²‬‬ ‫ٍ­»‪²¹‬؟´؛ ¼‪²¼ ¹®±«²‬؟ ¼»‪½¸·²‬؟‪ ³‬؛‪¼ ±‬؟»¬­‪° ®·²¹­ô ·²‬؟‪¬ «­» ­²‬؟¸¬ ­‪®·²¹ ¼»­·¹²‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪½§´·²‬‬ ‫»®‪ ¬¸» ³±‬؛‪²§ ±‬؟‪¬» ³‬؟®¬­«´´· أ‪è‬إ ¼‪²‬؟ أ‪é‬إ §‪®¼­ ±² ¬»®³·²±´±¹‬؟¼‪²‬؟¬­ رح× ¼‪²‬؟ كسقكٌ×حزك‬ ‫¼»‪´´§ ¼»­·¹²‬؟·½»‪®» ­°‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪²§ ®±´´·²¹‬؟‪¬ ³‬؟¸¬ ¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ ‪´­±‬؟ ­· ¬× ٍ­‪®·²¹ ¼»­·¹²‬؟»¾ ‪½±³³±²‬‬ ‫‪´ ¼»­·¹²‬؟·½»‪¬ ­°‬؟¸¬ »¬؟½·¼‪» ¾»»² ¼·­½«­­»¼ ¸»®»·² ±²´§ ¬± ·²‬ھ؟¸ »­»¸¬ ؛‪±³» ±‬ح ٍ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ®‪±‬؛‬ ‫­‪®·²¹ ¼»­·¹²‬؟»¾ ´؟·½»‪´ô ­°‬؟®»‪¬·±²ٍ ײ ¹»²‬؟½·´‪°°‬؟ »¸¬ §¾ ¼»¬‪²‬؟®®؟© ­»‪®» ­±³»¬·³‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫§´´؟«­« ­· »­؟»®½‪ ½±­¬ ·²‬؟ ¸½«­ ‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه¬·‪®·²¹ «²‬؟»¾ ®‪®·²¹ ±‬؟»¾ »¸¬ ®‪±‬؛ ¬­‪´ ½±‬؟‪¼¼·¬·±²‬؟ ´·؟¬‪»²‬‬ ‫§®»‪½¸·²‬؟‪²¼ ³‬؟ ‪²·­³‬؟¸½»‪²¼ ½±­¬ ®»¼«½¬·±² ¾®±«¹¸¬ ¬± ¬¸» ³‬؟ §½‪·½·»²‬؛؛» ´´؟®»ھ‪­»¬ ¾§ ±‬؛؛‪±‬‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟®»‪²¼ ±°‬؟ ‪½¬«®»ô‬؟؛«‪²‬؟‪¼»­·¹²ô ³‬‬ ‫حغفزغخغعغخ‬ ‫ٍ‪±®µô ïççç‬ا ©»ز ‪²ô‬؟‪±²¹³‬ش ‪®·¾±´±¹§ô î²¼ »¼ٍô‬ج ؛‪·­¬±®§ ±‬ط ‪ٍô‬ـ ‪±©­±²ô‬ـ ٍ‪ï‬‬ ‫ٍ‪ïïًô ïçéï‬ٹ‪ّî÷ô ïًï‬ى‪²ô îî‬؟½·®»‪³‬ك ½·؛·¬‪½·»²‬ح ‪®­ô‬؟»‪²¼ ¹‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪®¼± ±²‬؟‪»±²‬ش ‪ٍô‬ش ‪»¬·ô‬خ ٍ‪î‬‬ ‫ٍ‪êçًًًéô ïçêç‬شك ¬®‪»°±‬خ عصح ‪½¬ ¬»½¸²±´±¹§ô‬؟¬‪®±¹®»­­ ·² ®±´´·²¹ ½±²‬ذ ‪ٍô‬ج ‪²ô‬؟·´´؟ج ٍي‬ ‫غشحك ‪®±³ô‬؛َ»®»¸¬ ­‪¬·±²‬؟·ھ»¼ ¼‪²‬؟ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ¬½؟¬‪ ®±´´·²¹ ½±²‬؛‪»·¾«´´ ¼·­¬®·¾«¬·±² ±‬ة ‪ٍô‬ج ‪²ô‬؟·´´؟ج ٍى‬ ‫ٍ‪ïçêô ïçêî‬ٹي‪²­ٍô ëّï÷ô ïè‬؟®ج‬ ‫‪¬¼ٍ ïîٍïَïççîô‬ح ÷كسقكٌ×حزكّ ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ‪®¼­ ײ­¬·¬«¬»ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ٍ‪ë‬‬ ‫ٍ÷‪°®·´ êô ïççî‬كّ ‪®·²¹­‰³»¬®·½ ¼»­·¹²‬؟»¾ ´´؟¾ ¬‪ײ­¬®«³»²‬‬ ‫÷ٍعصح ؛‪±«®¬»­§ ±‬فّ ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪­ ¬«®¾·²» »²¹·²»ô ½§´·²‬؟‪¬ ¹‬؛؟®½®·ك ‪ ïٍêé‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪¬¼ٍ ïîٍîَïççîô‬ح ÷كسقكٌ×حزكّ ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ‪®¼­ ײ­¬·¬«¬»ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ٍ‪ê‬‬ ‫ٍ÷‪°®·´ êô ïççî‬كّ ‪®·²¹­‰·²½¸ ¼»­·¹²‬؟»¾ ´´؟¾ ¬‪ײ­¬®«³»²‬‬ ‫‪¬¼ٍ ïَïççًô‬ح ÷كسقكٌ×حزكّ ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ‪®¼­ ײ­¬·¬«¬»ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ٍ‪é‬‬ ‫ٍ÷ً‪ô ïçç‬ى‪«´§ î‬ضّ ­¬®؟‪²¼ °‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ‪®·½¬·±²‬؛َ·¬‪²‬؟ ®‪±‬؛ §‪»®³·²±´±¹‬ج‬ ‫‪®·²¹­‰‬؟»¾ ‪±´´·²¹‬خ ‪ô‬ي‪ ëëç‬رح× ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟‪®¼­ô ײ¬»®²‬؟¼‪²‬؟¬ح ®‪±‬؛ ‪¬·±²‬؟¦·‪²‬؟‪®¹‬ر ´؟‪¬·±²‬؟‪èٍ ײ¬»®²‬‬ ‫ٍ÷‪ًَéًَï‬ى‪®§ ّïçè‬؟´«¾؟½‪±‬ھ‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫§®¬»‪½®±¹»±³‬؟س ‪®·²¹‬؟»ق ‪±´´·²¹‬خ‬ ‫‪î‬‬ ‫حشرقساح عر جح×ش‬ ‫­¬·‪²‬ث‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪ّ·²‬‬ ‫‪³³‬‬ ‫‪³³‬‬ ‫‪³³‬‬ ‫‪³³‬‬ ‫‪³³‬‬ ‫‪³³‬‬ ‫‪³³‬‬ ‫‪³³‬‬ ‫‪³³‬‬ ‫‪³³‬‬ ‫‪³³‬‬ ‫‪³³‬‬ ‫‪³³‬‬ ‫‪³³‬‬ ‫‪è‬‬ ‫‪è‬‬ ‫‪è‬‬ ‫‪è‬‬ ‫‪è‬‬ ‫‪è‬‬ ‫‪³³‬‬ ‫÷ ٍ‪ّ·²‬‬ ‫­ٌ¼؟®‬ ‫´‪§³¾±‬ح‬ ‫‪»­½®·°¬·±²‬ـ‬ ‫­®»¬‪¬«®» ½»²‬؟ھ®«½ »ھ‪§ ¹®±±‬؟©»½؟® ‪²½» ¾»¬©»»²‬؟¬­·ـ‬ ‫ـٌك‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ §؟©»½؟خ‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ¸½¬·‪®·²¹ °‬؟»ق‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ´؟‪´´ ±® ®±´´»® ²±³·²‬؟ق‬ ‫®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ؛‪³»¬»® ±‬؟·¼ ‪²‬؟»س‬ ‫¼‪®¹» »²‬؟´ ¬؟ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ؛‪³»¬»® ±‬؟·ـ‬ ‫¼‪´´ »²‬؟‪¬ ­³‬؟ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ؛‪³»¬»® ±‬؟·ـ‬ ‫ـٌ®‬ ‫¸¬‪» ´»²¹‬ھ·¬½»؛؛» ®»´´‪±‬خ‬ ‫­»‪²¹‬؟´؛ »¼·«‪´ ®±´´»® ¹‬؟½·®¼‪²½» ¾»¬©»»² ½§´·²‬؟¬­·ـ‬ ‫»½‪²‬؟®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫§؟´‪®»» »²¼°‬؛ ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫­«·¼؟® »®«¬؟ھ®«½ »ھ‪§ ¹®±±‬؟©»½؟خ‬ ‫­«·¼؟® ®»‪±´´»® ½±®²‬خ‬ ‫­«·¼؟® ®«‪±´´»® ½±²¬±‬خ‬ ‫§؟´‪´ °‬؟®¬»‪³‬؟·¼ ‪®·²¹‬؟»¾ ¼»´¾‪­­»³‬ك‬ ‫­¬‪ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛‪«³¾»® ±‬ز‬ ‫»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪±²‬ف‬ ‫»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪®»» ½±²‬ع‬ ‫»´‪²¹‬؟ »‪²¹‬؟´؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟ج‬ ‫»´‪²¹‬؟ ¼»¼«´½‪°»®»¼ ®±´´»® ·²‬؟ج‬ ‫»´‪²¹‬؟ ‪¸·³‬ح‬ ‫¼ٌ؟ ­‪ ½±‬ـ‬ ‫»´‪²¹‬؟ ¬‪´·¹²³»²‬؟­·س‬ ‫»®«¬؟ھ®«ف‬ ‫»½‪»®»²‬؛؛·¼ »®«¬؟ھ®«ف‬ ‫‪¬«®» ­«³‬؟ھ®«ف‬ ‫‪¬·±²‬؟´«½­ر‬ ‫¼»»‪´ ­°‬؟‪¬·±²‬؟¬‪±‬خ‬ ‫­¬‪«¾­½®·°‬ح‬ ‫»‪¹‬؟ف‬ ‫§؟©»½؟® ®‪ײ²»® ®·²¹ ±‬‬ ‫§؟©»½؟® ®‪«¬»® ®·²¹ ±‬ر‬ ‫®»´´‪±‬خ‬ ‫ك‬ ‫ق‬ ‫¼‬ ‫¼‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫؛‬ ‫´‬ ‫´‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫®‬ ‫®‬ ‫خ‬ ‫ح‬ ‫ئ‬ ‫؟‬ ‫‪è‬؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫‪¹‬‬ ‫«‬ ‫®‬ ‫÷® ّع‬ ‫®ح‬ ‫؛‬ ‫ھ‬ ‫شكخغزغظ ‪îٍï‬‬ ‫»®؟ ­»·®¬»‪´ ¹»±³‬؟‪²·­³­ô ¬¸»·® ·²¬»®²‬؟¸½»‪® ¬± ¾» ­·³°´» ³‬؟»‪°°‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ¸‪´¬¸±«¹‬ك‬ ‫؛‪²¹´»­ ±‬؟ ­»‪­­«³‬؟ ‪¼·²¹‬؟‪®·²¹ ­«¾¶»½¬»¼ ¬± ¬¸®«­¬ ´±‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟® ؟ ‪³°´»ô‬؟¨» ®‪±‬ع ٍ¨»´‪¯«·¬» ½±³°‬‬ ‫‪´´­ ¬±‬؟¾ »¸¬ ؛‪±®³·¬·»­ ±‬؛‪» ½±²‬ھ·¬؟´»® »¸¬ ¸¬·© »½‪²‬؟¼®‪½½±‬؟ ‪§­ ·²‬؟©»½؟® ¼‪²‬؟ ­´´؟¾ »¸¬ ‪½¬ ¾»¬©»»²‬؟¬‪½±²‬‬ ‫‪®·²¹ ¬±‬؟»¾ »‪³‬؟­ »¸¬ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟ »¸¬ ‪²¼ô‬؟¸ ®»¸¬‪² ¬¸» ±‬ر ٍ»½‪²‬؟®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ »¸¬ ¼‪²‬؟ ­§؟©»½؟® »¸¬‬ ‫®‪²½» ±‬؟®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ »‪³‬؟­ »¸ج ٍ¼»‪±®³‬؛ ­»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪¼·²¹ ¼»°»²¼­ ±² ¬¸» ½±²‬؟‪­«°°±®¬ ¬¸» ¬¸®«­¬ ´±‬‬ ‫®»¬؟´ ‪®·²¹ «­»®ٍ ײ‬؟»¾ »¸¬ ‪¾´» ¬±‬؟®»´‪§ ²±¬ ¾» ¬±‬؟‪§ ±® ³‬؟‪¬ ³‬؟¸¬ §؟´‪´ »²¼°‬؟·¨؟ ‪²‬؟ ­»½«¼‪§ °®±‬؟´‪°‬‬ ‫¼‪²‬؟ ­»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪»½¬­ ²±¬ ±²´§ ½±²‬؛؛؟ »½‪²‬؟®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ ¬؟¸¬ ¼»¬؟®¬­‪°¬»®­ô ·¬ ©·´´ ¾» ¼»³±²‬؟¸½‬ ‫ٍ»؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ¼‪²‬؟ ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²­ô‬؟‪´»½¬·±²­ô ´±‬؛»¼ ‪´­± ­¬®»­­»­ô‬؟ ¬«¾ §؟´‪»²¼°‬‬ ‫¼‪²‬؟ ­´´؟¾ ؛‪±®³·¬·»­ ±‬؛‪» ½±²‬ھ·¬؟´»® »¸¬ ‪´»½¬·±²­ô‬؛»¼ ¼‪²‬؟ ­»­­»®¬­ ؛‪¬·±² ±‬؟‪ײ ¬¸» ¼»¬»®³·²‬‬ ‫َ‪½®±‬؟‪´ ³‬؟‪°¬»®ô ¬¸» °®·²½·°‬؟¸½ ­·¸¬ ‪´ ·²¬»®»­¬ٍ ײ‬؟¬·ھ ؛‪®» ±‬؟ ­§؟©»½؟® ‪½¬·²¹‬؟¬‪®±´´»®­ ¬± ¬¸»·® ½±²‬‬ ‫¼»‪»´±°‬ھ»¼ »¾ ´´·© ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ؛‪¬·±² ±‬؟®»‪»®²·²¹ ¬¸» ±°‬ھ‪¬·±²­¸·°­ ¹±‬؟´»® ½·®¬»‪¹»±³‬‬ ‫ٍ¼»‪³·²‬؟¨» ¼‪²‬؟‬ ‫حظز×خكغق ششكق ‪îٍî‬‬ ‫‪²‬؟½ »‪·¹«®» îٍïô ±²‬ع ‪®±³‬ع ٍ‪·¹«®» îٍï‬ع ‪­ ·²‬؟ ‪±®³‬؛ »´‪¬»¼ ·² ¬¸» ³±­¬ ­·³°‬؟®¬­«´´· »¾ ‪²‬؟½ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟ق‬ ‫®‪ٍ ±‬ـٍر ¼‪²‬؟ »®‪ ¬¸» ¾±‬؛‪² ±‬؟»‪´ ¬± ¬¸» ³‬؟«¯» §´»¬؟‪°°®±¨·³‬؟ ­· ®»¬»‪³‬؟·¼ ¸½¬·‪®·²¹ °‬؟»¾ »¸¬ ¬؟¸¬ »»­ §´·­؟»‬ ‫‪îï‬‬ ‫ـر‬ ‫»®‪¾±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪²¼ ±«¬»®َ®·²¹‬؟ َ®»‪ ¬¸» ·²²‬؛‪² ±‬؟»‪³»¬»® ·­ ¬¸» ³‬؟·¼ ¸½¬·‪®·²¹ °‬؟»¾ »¸¬ ‪»®ô‬ھ»©‪±®» °®»½·­»´§ô ¸±‬س‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸ج ٍ­®»¬»‪³‬؟·¼ ¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®‬ ‫‪îî‬‬ ‫‪¼±‬‬ ‫·¼‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪¼³‬‬ ‫½‬ ‫·‬ ‫‪±‬‬ ‫®‬ ‫ٍ»½‪²‬؟®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ ‪®·²¹ ­¸±©·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟خ ‪ îٍï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪­ ½§´· ²‬؟ ¸½«­ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪´ ®±´´·²¹‬؟·¼؟® ®»¸¬‪²¼ ±‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪ ´´§ô‬؟®»‪»²‬ظ‬ ‫و ­©‪±´´±‬؛ ­؟ ­· »½‪²‬؟ ®؟»´½ ِ´؟®¬»‪³‬؟·¼ »¸¬ ‪·¹«®» îٍïô‬ع ‪®±³‬ع ٍ»½‪²‬؟®؟»´½ ¸¬·© ¼»‪®» ¼»­·¹²‬؟‬ ‫ي‪î‬‬ ‫ـ‪î‬‬ ‫·¼‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪±‬؟‬ ‫¼ذ‬ ‫´´؟¾ ¬½؟¬‪´ ½±²‬؟·¼؟® ®‪±‬؛ »½‪²‬؟ ®؟»´½ ´؟‪´ ·²¬»®²‬؟·¼؟® ؛‪´«»­ ±‬؟ھ »¸¬ ­»ھ·‪ ¹‬أ‪ï‬إ ٍ؛»خ ‪®±³‬؛ ‪îٍï‬ـف »´¾؟ج‬ ‫ٍ¼؟‪®·²¹­ «²¼»® ²± ´±‬؟»¾‬ ‫‪±‬‬ ‫ٍ‪³°´» îٍï‬؟¨غ »»ح‬ ‫زر×جكشثفحر‬ ‫‪îٍîٍï‬‬ ‫‪±‬‬ ‫»¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟´«½­‪­«® » ±² ¬¸» ±‬؟»‪®¹» ³‬؟´ ‪¼ ¼»° »²¼­ ·²‬؟‪®®§ ´±‬؟½ ‪®·²¹ ¬±‬؟»¾ ´´؟¾ ؟ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟ »¸ج‬ ‫‪ ¬¸» ®±´´·²¹‬؛‪¬«®» ±‬؟ھ®«½ ؛‪¼·«­ ±‬؟® »¸¬ ؛‪¬·± ±‬؟® »¸¬ ­· ‪¬·±²‬؟´«½­ر ٍ­§؟©»½؟® ¼‪²‬؟ ­¬‪®±´´·²¹ »´»³ »²‬‬ ‫‪®±³‬ع ٍ‪ ®±´´·²¹‬؛‪»®­» ¬± ¬¸» ¼·®»½¬·±² ±‬ھ­‪²‬؟®¬ ‪ ¼·®»½¬·±²‬؟ ‪§ ·²‬؟ ©»½؟® »¸¬ ؛‪¬ ±‬؟¸¬ ‪»´»³ »²¬ ¬±‬‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪¬·±² ·­ ¹‬؟´«½­‪§ô ±‬؟©»½؟® ؟ ¸¬·© ‪¬·²¹‬؟‪´´ ³‬؟¾ ؟ ®‪±‬؛ ¬؟¸¬ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬· ‪·¹«®» îٍïô‬ع‬ ‫ـ‬ ‫®‪î‬‬ ‫ى‪î‬‬ ‫؛‬ ‫‪îë‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ذ‬ ‫» ‪î‬‬ ‫‪¬·±²‬؟¬‪ ®±‬؛‪¨·­ ±‬ك‬ ‫­· ‪¬·±²‬؟´«½­‪ô ±‬ـ؛‬ ‫‪ï‬‬ ‫؛‪î‬‬ ‫® ‪»¬¬·²¹‬ش‬ ‫ٍ­‪²¼ ±«¬»® ®·²¹‬؟ ®»‪ ·²²‬؛‪¬ ±‬؛·¸­ ´؟·¨؟ ‪½¬ ¼«» ¬±‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®ٹ´´؟¾ ‪®·²¹ ­¸±©·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟خ ‪ îٍî‬غخثظ×ع‬ ‫»‪¼» ¾§ ¬¸» ´·²‬؟‪²¹´» ³‬؟ »¸¬ ­· »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪®»» ½±²‬؛ »¸¬ ¬؟¸¬ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬· ‪·¹«®» îٍîô‬ع ‪®±³‬؛ ‪´­±‬ك‬ ‫‪® ¬±‬؟´«½·¼‪²» °»®°»²‬؟´‪ °‬؟ ¼‪²‬؟ ­§؟©»½؟® ¸¬‪²¼ ¾±‬؟ ´´؟¾ »¸¬ ؛‪½¬ ±‬؟¬‪ ½±²‬؛‪­­·²¹ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» °±·²¬­ ±‬؟‪°‬‬ ‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ ¼»¾·®½­»¼ »¾ ‪²‬؟½ »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪®»» ½±²‬؛ »¸¬ ؛‪¹²·¬«¼» ±‬؟‪¸» ³‬ج ٍ‪¬·±²‬؟¬‪ ®±‬؛‪¨·­ ±‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬‬ ‫؛‬ ‫ٍ­¬½؟¬‪²¼ ±«¬»® ½±²‬؟ ®»‪±® ·²²‬؛ ´؟½·¬‪®·´§ ·¼»²‬؟­­»½»‪¬·±² ·­ ²±¬ ²‬؟´«½­‪¬ ¬¸» ±‬؟¸¬ ¼»¬‪׬ ·­ ¬± ¾» ²±‬‬ ‫ٍ‪³°´» îٍî‬؟¨غ »»ح‬ ‫اكشذـزغ‬ ‫ـزك‬ ‫غشظزك جفكجزرف‬ ‫‪ï‬‬ ‫¼ذ ى‬ ‫‪ï‬‬ ‫ك‪î‬‬ ‫‪îè‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ك‪î‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫‪îٍîٍî‬‬ ‫¼؟‪²½» ·² ¬¸» ²±َ´±‬؟®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ ؟ »ھ؟¸ ‪´´§ ¼»­·¹²»¼ ¬±‬؟®»‪®·²¹ ·­ ¹»²‬؟»¾ ´´ ؟¾ ´؟·¼؟® ؟ »­«؟½»ق‬ ‫»¸¬ ­»­«؟½ ‪®»»¼±³‬؛ ´؟·¨؟ ­·¸¬ ؛‪´ ±‬؟ھ‪»³±‬خ ٍ§؟´‪´ °‬؟·¨؟ ‪²‬؟ »½‪² »¨° »®·»²‬؟½ ‪´­±‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪¬»ô‬؟¬­‬ ‫»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬ ‪ ½±²‬؟ ‪ ¸»²½»ô‬ه»‪²‬؟´‪´ °‬؟·¼؟® »¸¬ ¸¬·© »´‪²¹‬؟ »«¯·´¾‪² ±‬؟ »‪­­«³‬؟ ‪½¬ ¬±‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®ٹ´´؟¾‬ ‫»¬؟®»‪´´§ ¼»­·¹²»¼ ¬± ±°‬؟½·؛·½»‪®» ­°‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬ك ٍ®«½½‪®±³ ًè ©·´´ ±‬؛ ¬‪»®»²‬؛؛·¼‬ ‫§؟©»½؟® »¸¬ ¸¬·© ‪´±²¹‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ¼»¼؟‪²½» ¾«·´¬ ·²¬± ¬¸» «²´±‬؟®؟»´½ »¸¬ ¼‪²‬؟ ‪¼­ô‬؟‪«²¼»® ¬¸®«­¬ ´±‬‬ ‫؟ ؛‪·¹«®» îٍî ­¸±©­ ¬¸» ¹»±³»¬®§ ±‬ع ٍ»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪®»» ½±²‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ­»‪¬«®»­ ¼»¬»®³·²‬؟ھ®«½ »ھ‪¹®±±‬‬ ‫»½‪²‬؟¬­·¼ »¸¬ ¬؟¸¬ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬· ‪·¹«®» îٍîô‬ع ‪®±³‬ع ٍ¼»ھ‪§ ®»³±‬؟´‪´ °‬؟·¨؟ »¸¬ ¸¬·© ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟®‬ ‫­· ­»ھ‪²¼ ±«¬»®َ®·²¹ ¹®±±‬؟ َ®»‪ ¬¸» ·²²‬؛‪ ±‬ژژر ¼‪²‬؟ ژر »®«¬؟ھ®«½ ؛‪¾»¬©»»² ¬¸» ½»²¬»®­ ±‬‬ ‫‪îê‬‬ ‫ـ‬ ‫·®‬ ‫‪®±‬‬ ‫®‪±‬‬ ‫¼ذ‬ ‫ك‪î‬‬ ‫‪îç‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫؟‬ ‫­‪½±‬‬ ‫»¾ ¬­«‪²½» ³‬؟®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ »¸¬ ‪·¬ ·­ «­»¼ô ¬¸»²‬؛ »½‪»®»²‬؛®»¬‪² ·²‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪ ·² ³±«²¬·²¹‬؛×‬ ‫‪»²½»ô‬ط ٍ»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪®»» ½±²‬؛ »¸¬ ‪·²‬؟¬¾‪³»¬»® ¬± ±‬؟·¼ ‪²¹» ·² ®·²¹‬؟¸½ »¸¬ §¾ ¼»¸­·‪¼·³·²‬‬ ‫¼ذ‬ ‫ً‪î ï‬‬ ‫¼ذ‬ ‫‪ï‬‬ ‫ك‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫؟‬ ‫­ ‪½±‬‬ ‫ك‬ ‫ٍيٍ‪³°´» î‬؟¨غ »»ح‬ ‫­¼´»·§ ـ؛‬ ‫‪îé‬‬ ‫ـ ‪ï‬‬ ‫ـق‬ ‫·؛‬ ‫‪±‬؛‬ ‫® ‪«¾­¬·¬«¬·²¹‬ح‬ ‫ك‬ ‫؛‬ ‫ٍ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪¬«®» ±‬؟ھ®«½ ´؟¬‪­ ¬¸» ¬±‬؟ ¼»‪·²‬؛»¼ ‪ïô‬‬ ‫ق »®»¸©‬ ‫؛‬ ‫‪´´§ «²¼»® ¬¸» ½±²¼·¬·±²‬؟·¨؟ ¬؟‪´±‬؛ ‪®»» ¬±‬؛ ­· ‪®·²¹‬؟»¾ ´؟·¼؟® ؟ ‪²½»ô‬؟®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ ؛‪«­» ±‬؟½»ق‬ ‫»¸¬ ؛‪»³»²¬ ±‬ھ‪´ ³±‬؟·¨؟ »ھ·¬؟´»® ‪¨·³«³‬؟‪­ ¬¸» ³‬؟ ¼»‪·²‬؛»¼ »¾ §؟‪§ ³‬؟´‪®»» »²¼°‬؛ ­·¸ج ٍ¼؟‪ ²± ´±‬؛‪±‬‬ ‫‪·¹«®» îٍîô‬ع ‪®±³‬ع ٍ¼؟‪·²²»® ®·²¹ ©·¬¸ ®»­°»½¬ ¬± ¬¸» ±«¬»® ®·²¹ «²¼»® ¦»®± ´±‬‬ ‫؟ ‪ ­·²‬ك‬ ‫‪î ïï‬‬ ‫‪î ïî‬‬ ‫§´‪²»ô ·¬ ·­ ½±³³±²‬؟´‪´ °‬؟·¼؟® ؟ ‪­«®»³»²¬ ·­ ·²‬؟»‪«­» ³‬؟½»¾ ‪»®ô‬ھ»©‪³»¬»®ô ¸±‬؟·¼ ؟ ‪­«®»¼ ±²‬؟»‪§­ ³‬؟©´؟ ­· »½‪²‬؟®؟»´فِ‬ ‫ٍ§´¾؟»‪²¹‬؟¸½®»¬‪²½» ·²‬؟®؟»´½ ´؟·¼؟® ¼‪²‬؟ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ ­»­« ¬¨»¬ ­·¸ج ٍ»½‪²‬؟®؟»´½ ´؟·¼؟® ¼»´´؟½‬ ‫‪ï‬‬ ‫»ذ ‪î‬‬ ‫»ذ‬ ‫؟ ‪ ­·²‬ك‪î‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ©‪±® ­·²¹´»َ®±‬؛ ـٌ ذ ­«­®»ھ §؟´‪²¼ »²¼°‬؟ »´ ‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪®»» ½±²‬؛ »¸¬ ­©‪ ­¸±‬يٍ‪·¹«®» î‬ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫»»®ع‬ ‫¬½؟¬‪½±²‬‬ ‫»´‪²¹‬؟‬ ‫‪îë‬‬ ‫ى‪î‬‬ ‫ي‪î‬‬ ‫‪îî‬‬ ‫‪îï‬‬ ‫ً‪î‬‬ ‫‪ïç‬‬ ‫‪ïè‬‬ ‫‪ïé‬‬ ‫‪ïê‬‬ ‫‪ïë‬‬ ‫ى‪ï‬‬ ‫ي‪ï‬‬ ‫‪ïï‬‬ ‫‪ًٍïï‬‬ ‫‪ïî‬‬ ‫‪ًٍïî‬‬ ‫ً‪ًٍï‬‬ ‫ى‪î ï‬‬ ‫­©‬ ‫ٍ‪±® ¹®·²¼·²¹‬؛ ‪®·²¹­ ­¸±©·²¹ ­¸·³‬؟»¾ ´´؟¾ ‪ ­°´·¬ ·²²»®َ®·²¹‬؛‪ ײ²»® ®·²¹­ ±‬ىٍ‪ î‬غخثظ×ع‬ ‫­؟ ‪­·²‬‬ ‫ـ‬ ‫·®‪î‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫§؟´‪®»» »²¼°‬ع‬ ‫‪è‬‬ ‫‪ًًٍè‬‬ ‫‪ç‬‬ ‫‪ًًٍç‬‬ ‫‪ë‬‬ ‫‪ًًٍë‬‬ ‫‪ê‬‬ ‫‪ًًٍê‬‬ ‫‪é‬‬ ‫‪ًًٍé‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ًًٍî‬‬ ‫ي‬ ‫يًًٍ‬ ‫ى‬ ‫ىًًٍ‬ ‫­©‬ ‫­»‪ ¾»½±³‬ى‪¬·±² îٍï‬؟«¯غ ‪ô‬ـٌ ®‬ ‫‪î ïë‬‬ ‫·؛‪î‬‬ ‫­؟ ‪ ­·²‬ـ ‪ï‬‬ ‫؛ »½‪·²‬ح‬ ‫­©‬ ‫»¸¬ »¬؟¬½·¼ §´‪½½±®¼·²¹‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪ ±‬ح §؟´‪´ °‬؟®¬»‪³‬؟·¼ ¼»´¾‪­­»³‬؟ »¸¬ ¼‪²‬؟ ؟ »´‪²¹‬؟ ‪¸» ­¸·³‬ج‬ ‫»®«‪·¹‬ع ‪®±³‬؛ ¼»‪§ ¾» ¼»¬»®³·²‬؟‪®·²¹ ³‬؟ »¾ »¸¬ ؛‪ ±‬ذ »½ ‪²‬؟®؟»´½ »ھ·¬½»؛؛» »¸ج ٍ»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪®»» ½±²‬؛‬ ‫»¾ ‪îٍë ¬±‬‬ ‫‪î ïê‬‬ ‫ـ ­؟ ­‪½±‬‬ ‫·؛‪î‬‬ ‫‪ï ï‬‬ ‫¼ح‬ ‫¼ذ‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪·¹«®» îٍî ·­ ¹‬ع ‪²¹´» ­¸±©² ·²‬؟ ¬½؟¬‪®·²¹ ½±²‬؟»¾ »¸¬ ‪¸«­ô‬ج‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ًًٍï‬‬ ‫‪ًًٍïè‬‬ ‫‪ًًٍïê‬‬ ‫ى‪ًًٍï‬‬ ‫‪ًًٍïî‬‬ ‫ً‪ًًٍï‬‬ ‫‪ًًًٍè‬‬ ‫‪ًًًٍê‬‬ ‫ىًًًٍ‬ ‫‪ًًًٍî‬‬ ‫‪î ïé‬‬ ‫ً‬ ‫­؟ ­‪ï ï ½±‬‬ ‫ق‪î‬‬ ‫·؛‪î‬‬ ‫¼ح‬ ‫ـق‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫؟‬ ‫ـٌ ¼ذ‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ©‪±® ­·²¹´»َ®±‬؛ ‪ ï‬؛‬ ‫؛‬ ‫ق ­«­®»ھ §؟´‪²¼ »²¼°‬؟ »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪®»» ½±²‬ع يٍ‪ î‬غخثظ×ع‬ ‫¼­‬ ‫‪î‬‬ ‫¬‪³±«²‬؟ ‪·²‬؟¬®»½ ؟ ¸¬·© ¼»´¾‪­­»³‬؟ §´´؟®» ‪®» ¹»²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪® َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ©‪±«¾´»َ®±‬ـ‬ ‫»»®؛ »¸¬ ¬؟¸¬ ¼»‪² ¾» ¼»¬»®³·²‬؟½ ¬× ٍ÷»½‪²‬؟ ®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ ‪²‬؟¸¬ ®»´´؟‪§ ّ­³‬؟´‪´ °‬؟®¬»‪³‬؟·¼ ؛‪±‬‬ ‫­· ‪®·²¹‬؟»¾ ©‪ ¼±«¾´»َ®±‬؟ ®‪±‬؛ §؟´‪»²¼°‬‬ ‫‪î ï î‬‬ ‫ي‪î ï‬‬ ‫¼ح‬ ‫‪î‬‬ ‫‪î‬ك ‪î‬‬ ‫؟ ­ ‪ ½±‬ك‬ ‫؟ ‪ ­·²‬ك‪î‬‬ ‫»ذ‬ ‫ـ‬ ‫­؟‬ ‫؟ ¸¬·© ¼‪®» ¹®±«²‬؟ ¬؟¸¬ ­‪» ·²²»® ®·²¹‬ھ؟¸ ‪ô‬ىٍ‪·¹«®» î‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ‪°´·¬ ·²²»®َ®·²¹‬ح‬ ‫­· ¬؟¸¬ »´‪²¹‬؟ ‪¬»¼ ©·¬¸ ¬¸» ­¸·³‬؟ ·½‪­­±‬؟ ­· ‪ ¬¸·­ ­¸·³‬؛‪¸» ©·¼¬¸ ±‬ج ٍ­»ھ´؟¸ ‪­¸·³ ¾»¬©»»² ¬¸» ®·²¹‬‬ ‫ٍ­»ھ´ ؟¸ ‪¾«¬¬·²¹ ¬¸» ®·²¹‬؟ ¼‪²‬؟ ‪·²¹ ¬¸» ­¸·³‬ھ‪·²»¼ ¾§ ®»³±‬؟¬¾‪±‬‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪¬ ¬¸» ­¸·³ ©·¼¬¸ ·­ ¹‬؟¸¬ ¼»‪² ¾» ¼»¬»®³·²‬؟½ ¬· ‪·¹«®» î ٍëô‬ع ‪®±³‬ع‬ ‫ٍ»´‪²¹‬؟ ‪®·²¹ ­¸·³‬؟»¾ ‪­­»³¾´§ ­¸±©·²¹‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪°´·¬ ·²²»®َ®·²¹‬ح ‪ îٍë‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫جزغسزظ×شكح×س‬ ‫عر‬ ‫غشظزك غغخع‬ ‫يٍ‪îٍî‬‬ ‫ٍ¼؟‪´·¹² ­´·¹¸¬´§ «²¼»® ²± ´±‬؟­·‪®·²¹ ¬± ³‬؟»¾ ´´؟¾ ؟ ©‪´´±‬؟ ‪²‬؟½ »½‪²‬؟®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ ‪«®¬¸»®³±®»ô‬ع‬ ‫»¸¬ ؛‪¨·­ ±‬؟ »¸¬ ¸½·¸© ¸‪²¹´» ¬¸®±«¹‬؟ ‪¨·³«³‬؟‪­ ¬¸» ³‬؟ ¼»‪·²‬؛»¼ ­· ¬‪´·¹²³»²‬؟­·‪ ³‬؛‪²¹´» ±‬؟ »»®؛ »¸ج‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ‪±®» ­¬®»­­·²¹‬؛»¾ ‪ ¬¸» ±«¬»® ®·²¹‬؛‪¨·­ ±‬؟ »¸¬ ‪¬»¼ ©·¬¸ ®»­°»½¬ ¬±‬؟¬‪² ¾» ®±‬؟½ ‪·²²»® ®·²¹‬‬ ‫¬؟¸¬ ¼»‪² ¾» ¼»¬»®³·²‬؟½ ¬· ­»‪ ½±­·²‬؛‪© ±‬؟´ »¸¬ ‪·¹«®» îٍêô «­·²¹‬ع ‪®±³‬ع ٍ­¬‪½±³°±²»²‬‬ ‫‪î ïè‬‬ ‫ـ ‪· ï‬؛‪¼ î‬ذ‬ ‫ى ¼ذ‬ ‫‪î¼³ ¼³‬‬ ‫ـ ‪· ï‬؛‪î‬‬ ‫‪¼ î‬ذ‬ ‫‪ï‬‬ ‫·‬ ‫‪î ïç‬‬ ‫ـ ‪± ï‬؛‪¼ î‬ذ‬ ‫ى ¼ذ‬ ‫‪î¼³ ¼ ³‬‬ ‫ـ ‪· ï‬؛‪î‬‬ ‫‪¼ î‬ذ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪±‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫­· ‪´·¹²³»²¬ô‬؟­·‪ ³‬؛‪²¹´» ±‬؟ ¬½؟¬ ‪®»» ½±²‬؛ »¸¬ ‪±®»ô «ô‬؛»®»¸ج‬ ‫ً‪î î‬‬ ‫‪±‬‬ ‫·‬ ‫­‪½±‬‬ ‫§¬·¬‪±´´±©·²¹ ¬®·¹±²± ³»¬®·½ ·¼»²‬؛ »¸¬ ­ك‬ ‫‪î îï‬‬ ‫‪±‬‬ ‫·‬ ‫‪î‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫·‬ ‫‪±‬‬ ‫­‪î ½±‬‬ ‫‪î‬‬ ‫ـ‬ ‫‪±‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫·‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸¬ ‪½¸»­ ¦»®±ô‬؟‪°°®±‬؟ «‬ ‫‪±‬‬ ‫‪î îî‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫·‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫« »½‪²¼ ­·²‬؟ ‪·­ ¬®«»ô‬‬ ‫­‪î ½±‬‬ ‫®‪±‬‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪î‬‬ ‫ي‪î î‬‬ ‫·¯‬ ‫ـ ‪ï‬‬ ‫ى ¼ذ‬ ‫ـ ‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫¼ذ‬ ‫‪±‬؛‪î‬‬ ‫‪±‬؛‪î‬‬ ‫ـ ‪ï‬‬ ‫ى ¼ذ‬ ‫ـ ‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫¼ذ‬ ‫‪¼³‬‬ ‫·؛‪î‬‬ ‫·؛‪î‬‬ ‫¼ذ‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪¼ ³‬ى‬ ‫·¼‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫­‪î ½±‬‬ ‫ٍىٍ‪³°´» î‬؟¨غ »»ح‬ ‫÷؟ّ‬ ‫‪®±‬‬ ‫غخثجكتخثف غت×جكشغخ‬ ‫ـزك‬ ‫غخثجكتخثف ىٍ‪îٍî‬‬ ‫­»‪²‬؟´‪´ °‬؟‪ °®·²½·°‬؛‪·® ±‬؟‪ °‬؟ ‪¬«®» ·²‬؟ھ®«½ ؛‪¼·· ±‬؟® ¬‪»®»²‬؛؛·¼ ‪·²¹‬ھ؟¸ ‪±´«¬·±²‬ھ»® ؛‪©± ¾±¼·»­ ±‬ج‬ ‫®»¼‪ ­·²¹´» °±·²¬ «²‬؟ ¬؟ ®»¸¬‪½¸ ±‬؟» ¬½؟¬‪§ ½ ±²‬؟‪½¬ ¾»¬©»»² ¬¸» ¾±¼·»­ ³‬؟¬‪­­·²¹ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ½±²‬؟‪°‬‬ ‫‪·¹«®» îٍé‬ع ٍ¬½؟¬‪´´ »¼ °±·²¬ ½±²‬؟½ ­· ‪ ½±²¼·¬·±²‬؟ ¸ ½«ح ٍ¼؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ ‪ ²±‬؛‪¬¸» ½±²¼·¬·±² ±‬‬ ‫ٍ‪¬»­ ¬¸·­ ½±²¼·¬·±²‬؟®¬­‪¼»³±²‬‬ ‫´؟‪ ¬¸» °®·²½·°‬ه×× §¾ §¼‪²¼ ¬¸» ´±©»® ¾±‬؟ × §¾ ¼»¬‪·¹«®» îٍéô ¬¸» «°°»® ¾±¼§ ·­ ¼»²±‬ع ‪ײ‬‬ ‫­· ‪²» î‬؟´‪ ¾±¼§ × ·² °‬؛‪¬«®» ±‬؟ھ®«½ ؛‪¼·«­ ±‬؟® »¸¬ ‪±®»ô‬؛»®»¸ج ٍ‪²¼ î‬؟ ‪®» ¼»²±¬»¼ ¾§ ï‬؟ ­»‪²‬؟´‪°‬‬ ‫­؟ ¼»‪·²‬؛»¼ ­· »®«¬؟ھ®«½ »¸¬ ‪¬«®»ô‬؟ھ®«½ ؛‪¼·«­ ±‬؟® »¸¬ ­»¬‪­ ® ¼»²±‬ك ٍ ® §¾ ¼»¬‪¼»²±‬‬ ‫ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫®‬ ‫ى‪î î‬‬ ‫‪¼±‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪¯±‬‬ ‫®‬ ‫‪»ô‬ھ·¬؟‪» ±® ²»¹‬ھ·¬·­‪§ ¾» °±‬؟‪¬«®» ³‬؟ھ®«½ ‪»ô‬ھ·¬·­‪§­ °±‬؟©´؟ ­· »®«¬؟ھ®«½ ؛‪¼·«­ ±‬؟® »¸¬ ¸‪´¬¸±«¹‬ك‬ ‫ٍ»ھ·¬؟‪½»­ ²»¹‬؟؛®«­ »ھ؟½‪²¼ ½±²‬؟ »ھ·¬·­‪½»­ °±‬؟؛®«­ ¨»ھ‪©·¬¸ ¬¸» ½±²‬‬ ‫­‪·²·¬·±²‬؛»¼ ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ ‪±´«¬·±²ô‬ھ»® ؛‪½»­ ±‬؟؛®«­ ‪¬·²¹‬؟‪½¬ ¾»¬©»»² ³‬؟¬‪± ¼»­½®·¾» ¬¸» ½±²‬ج‬ ‫و¼»­« »®؟‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪î‬‬ ‫و‪¬«®» ­«³‬؟ھ®«ف ٍ‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪®××î‬‬ ‫‪î îë‬‬ ‫÷¾ّ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪®××ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪®×ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪®×î‬‬ ‫®‬ ‫؛‪´·¹²³»²¬ ±‬؟­·‪®»» ³‬؛ ÷¾ّ ¼‪²‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ©‪ ­·²¹´»َ®±‬؛‪ ·²²»® ®·²¹ ±‬؛‪´·¹²³»²¬ ±‬؟­·‪®»» ³‬ع ÷؟ّ ‪ îٍê‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ©‪ ­·²¹´»َ®±‬؛‪±«¬»® ®·²¹ ±‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫د‬ ‫ـ ‪®±‬‬ ‫‪²» î‬؟´ذ‬ ‫·®‬ ‫× §¼‪±‬ق‬ ‫‪®×î‬‬ ‫‪®×ï‬‬ ‫؟‬ ‫‪®××ï‬‬ ‫‪®××î‬‬ ‫§¼‪±‬ق‬ ‫‪çًè‬‬ ‫‪²» î‬؟´ذ‬ ‫ٍ§®¬»‪®·²¹ ¹»±³‬؟»¾ ´´؟ق ‪ îٍè‬غخثظ×ع‬ ‫ـ‬ ‫د‬ ‫ٍ­»·¼‪½¬·²¹ ¾±‬؟¬‪ ½±²‬؛‪»±³»¬®§ ±‬ظ ‪ îٍé‬غخثظ×ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¼³‬‬ ‫؟ ­‪î ½±‬‬ ‫ـ ·؛‬ ‫‪ï‬‬ ‫·¼‬ ‫‪î‬‬ ‫‪®××ï‬‬ ‫‪®××î‬‬ ‫¬»ش‬ ‫و»½‪»®»²‬؛؛·¼ »®«¬؟ھ®«ف ٍ‪î‬‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ـ‬ ‫‪î îé‬‬ ‫‪® ××î‬‬ ‫‪î îê‬‬ ‫‪® ×î‬‬ ‫‪® ××ï‬‬ ‫‪® ×ï‬‬ ‫®‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫® ع‬ ‫‪¸»²ô‬ج‬ ‫­· ­»½ ؟؛®«­ »ھ؟½‪²¼ ½±²‬؟ ¨»ھ‪±® ½±²‬؛ ‪»² ¬·±²‬ھ‪¬·±² îٍîêô ¬¸» ­·¹² ½±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² îٍîë‬؟«¯غ ‪ײ‬‬ ‫ٍ»ھ·¬·­‪ّ®÷ ·­ °±‬ع ¬؟¸¬ »»­ ‪®» ³«­¬ ¾» »¨»®½·­»¼ ¬±‬؟½ ‪«®¬¸»®³ ±®»ô‬ع ٍ¼»­«‬ ‫‪´§¦» ¬©± ¾±¼·»­ ·²‬؟‪²‬؟ ‪»®»²½» ·­ ¬±‬؛؛·¼ »¸¬ ¼‪²‬؟ ‪¬«®» ­«³‬؟ھ®«½ »¸¬ ‪·²·² ¹‬؛»¼ ؛‪¸» °«®°± ­» ±‬ج‬ ‫‪­·²¹ ¬¸·­ ½±²½»°¬ô ¬¸» ­·¹²‬ث ٍ»‪²‬؟´‪¬ °‬؟´؛ ؟ ‪½¬·²¹‬؟¬‪´»²¬ »´´·°­±·¼ ½±²‬؟ھ·« ¯» ‪²‬؟ ­؟ ¬½؟¬‪½±²‬‬ ‫‪±®³ ¬±‬؛‪½» ©·´´ ½±²‬؟؛®«­ »ھ؟½‪ ½±²‬ك ٍ­«‪·±‬ھ¾‪·±«­´§ ¾»½± ³»­ ³±®» ±‬ھ»®‪»² ¬·±² ¼»­½®·¾»¼ °‬ھ‪½±²‬‬ ‫َ‪±²‬ف ٍ»®«¬؟ھ®«½ »¸¬ ‪¼·«­ ±® ®»¼«½·²¹‬؟® ¬‪´»²‬؟ھ·«¯» »¸¬ ‪­·²¹‬؟»®½‪½¬·²¹ ¾±¼·»­ô ¬¸«­ ·²‬؟¬‪½±²‬‬ ‫‪´´§ô‬؟ ‪·²‬ع ٍ»®«¬؟ھ®«½ »¸¬ »­؟»®½‪¼·«­ ±® ·²‬؟® ¬‪´»²‬؟ھ·«¯» »¸¬ »­؟»®½»¼ ­»½؟؛®«­ ¨»ھ‪»®­»´§ô ½±²‬ھ‬ ‫»¸¬ ‪» ®»²½» ¾» ¬©»»²‬؛؛·¼ »¸¬ ‪¬»­ ¬±‬؟´»® »½‪»®»²‬؛؛·¼ »®«¬؟ھ®«½ »¸¬ ‪² »´´·°­±·¼ô‬؟ ­· ­·¸¬ »½‪­·²‬‬ ‫ٍ‪»®»²½» ·­ ¦»®±‬؛؛·¼ »¸¬ ‪´ ّ­°¸»®»÷ô‬؟«¯» »®؟ ··¼؟® »¸¬ ؛× ٍ­»‪²‬؟´‪´ °‬؟‪¼·· ·² ±®¬¸±¹± ²‬؟® ¬‪´»²‬؟ھ·«¯»‬ ‫ٍ®»¼‪ ½§´·²‬؟ ­»¸½؟‪°°®±‬؟ ¼·‪´»²¬ »´´·°­±‬؟ھ·«¯» »¸¬ ‪®¹»ô‬؟´ §´»¬·‪·²‬؛‪»®»²½» ·­ ·²‬؛؛·¼ »¸¬ ؛×‬ ‫»»­ّ ­©‪±´´±‬؛ ­؟ ¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ®»‪·²²‬ٹ´´؟¾ ؟ ®‪±‬؛ ¼»‪ّ®÷ ·­ ¼»¬»®³·²‬ع ‪³° ´»ô‬؟¨» ؛‪§ ±‬؟© §ق‬ ‫و÷‪·¹«®» îٍè‬ع‬ ‫‪î‬‬ ‫ـ‬ ‫‪® ×î‬‬ ‫‪® ×ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ ï ¹‬ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫ـ ·؛‬ ‫‪î îè‬‬ ‫‪î¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪î¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪î¹‬‬ ‫‪î îç‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ـ‬ ‫‪î‬‬ ‫‪®×ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ـ‬ ‫‪î‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫·؛‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪®×î‬‬ ‫‪® ××ï‬‬ ‫‪® ××î‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ ï ¹‬ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫ى‬ ‫ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫ـ ·؛‬ ‫‪ï‬‬ ‫·؛‬ ‫‪ï‬‬ ‫·؛‬ ‫ى‬ ‫ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫ـ ·؛‬ ‫® ع‬ ‫·‬ ‫·®‬ ‫ى‬ ‫ـ‬ ‫‪î‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ ï ¹‬ـ‬ ‫·®‬ ‫‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه»ھ‪¾±‬؟ ­؟ ـٌ‪î‬‬ ‫® ‪½¬ô‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ®»¬«‪±‬ٹ´´؟¾ »¸¬ ®‪±‬ع‬ ‫®‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¼³‬‬ ‫؟ ­‪î ½±‬‬ ‫ـ ‪±‬؛‬ ‫‪®××ï‬‬ ‫‪®××î‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ًي ‪î‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ ï ¹‬ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫ـ ‪±‬؛‬ ‫‪î¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪±‬؛‬ ‫‪î¹‬‬ ‫‪ï ¹‬‬ ‫‪î¹‬‬ ‫‪ï‬ي ‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪±® »ô‬؛»®»¸ج‬ ‫»ذ‬ ‫ح‪ï‬‬ ‫¼ ‪î‬‬ ‫‪® ××ï‬‬ ‫®»¬«ر‬ ‫‪®·²¹‬‬ ‫‪® ××î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ى‬ ‫ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪±‬؛‬ ‫‪±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪±‬؛‬ ‫‪®±‬‬ ‫® ع‬ ‫ى‬ ‫ٍ­‪ ®·²¹‬؟»¾ ´´ ؟¾ ®‪±‬؛ ‪ ًٍç‬؛‪²¹» ±‬؟® »¸¬ ‪´´§ ·²‬؟½·‪²¼ ¬§°‬؟ ‪²¼ ïô‬؟ ً ‪ ²«³¾»® ¾»¬©»» ²‬؟ ­§؟©´؟ ­· ÷®ّع‬ ‫ٍ÷®ّع ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ®»´´؟‪«­» ­«¾­»¯«»²¬´§ ­³‬؟½ ؛ ¼‪²‬؟ ؛ ؛‪¹²·¬«¼»­ ±‬؟‪®¹» ³‬؟ش‬ ‫¾‬ ‫؟‬ ‫ٍ‪³ °´» îٍê‬؟¨غ ¼‪²‬؟ ‪³°´» îٍë‬؟¨غ »»ح‬ ‫حظز×خكغق خغششرخ شكف×خغطذح يٍ‪î‬‬ ‫اكشذ شكخجغسك×ـ‬ ‫ـزك‬ ‫خغجغسك×ـ طفج×ذ‬ ‫‪ٍï‬يٍ‪î‬‬ ‫ٍ®»¬»‪³‬؟·¼ ¸½¬·‪¬» ¬¸» °‬؟‪®·²¹­ ¬± »­¬·³‬؟ »¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪±® ­°‬؛ ¼»­« »¾ ‪´­±‬؟ §؟‪¬·±² îٍï ³‬؟«¯غ‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪·¹«®» îٍçô ·­ ¹‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­ «´´· ­؟ ‪§ô‬؟´‪´ °‬؟®¬»‪³‬؟·¼ ¼»´´؟½ ‪´­±‬؟ ‪²½»ô‬؟ ®؟»´½ ´؟‪´ ·²¬»®²‬؟·¼؟خ‬ ‫و‪¬·±²‬؟«¯» ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬‬ ‫ـ‬ ‫‪î‬ي ‪î‬‬ ‫‪î ®±‬‬ ‫·®‬ ‫‪¬·±²‬؟¬‪ ®±‬؛‪¨·­ ±‬ك‬ ‫´؟®¬»‪ô ¼·³‬؟ »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪´ ½±²‬؟‪®·²¹ ­¸±©·²¹ ²±³·²‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪ ­°‬؛‪³ ±‬؟®‪¹‬؟·¼ ½·¬؟‪½¸»³‬ح ‪ îٍç‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ ذ §؟´‪²¼ »²¼°‬؟ ‪ ô‬ح §؟´‪°‬‬ ‫¼ح‬ ‫زر×جكشثفحر يٍيٍ‪î‬‬ ‫؟ ¸¬·© ¼» ®«­؟»‪² ¾» ³‬؟½ ح §؟´‪´ °‬؟®¬»‪³‬؟·¼ »¸ج ٍ··¼؟® ®«‪§ ½±²¬±‬؟ ©»½؟® »¸¬ »®؟ ® ¼‪²‬؟ ® » ®»¸©‬ ‫´؟·¼؟® ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ¼®؟¼‪²‬؟¬­ »ھ·‪ ¹‬أ‪ï‬إ ٍ ؛»خ ‪®±³‬؛ يٍ‪î‬ـف »´¾؟ج ¼‪²‬؟ ‪îٍî‬ـف »´¾؟ج ٍ»‪¹‬؟‪»»´»® ¹‬؛‬ ‫ٍ¼؟‪§÷ «²¼»® ²± ´±‬؟´‪´ °‬؟®¬»‪³‬؟·¼ّ »½‪²‬؟ ®؟»´½ ´؟‪·²¬»®²‬‬ ‫اكشذـزغ غغخع‬ ‫ـزك‬ ‫غشظزك جفكجزرف‬ ‫‪ٍî‬يٍ‪î‬‬ ‫‪·¹«®» îٍç‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­؟ ‪¬ô‬؟¸¬ ‪®·²¹­ ·²‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪°°´·»­ ¬± ­°‬؟ ‪´­±‬؟ ‪¬·±²‬؟´«½­‪¸» ¬»®³ ±‬ج‬ ‫‪»®­» ¬±‬ھ­‪²‬؟®¬ ‪¬«®»­ ·² ¬¸» ¼·®»½¬·±²‬؟ھ®«½ »ھ؟¸ ­§؟ ©»½؟® ¼‪²‬؟ ­®»´´‪·¹«®» îٍïًô ¬¸» ®±‬ع ¼‪²‬؟‬ ‫و­©‪±´´ ±‬؛ ­؟ ¼»‪·²‬؛»¼ ­· ‪¬·±²‬؟´«½­‪­»ô ±‬؟½ ­·¸¬ ‪®±´´·²¹ٍ ײ‬‬ ‫خ‬ ‫®‬ ‫‪ê‬ي ‪î‬‬ ‫»½‪²¼ ¸»²‬؟ §؟´‪´ °‬؟®¬»‪³‬؟·¼ »»®؛ ¸¬·© ¼»´¾‪ ­­»³‬؟ §´´؟‪®» ²±®³‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪´ ­°‬؟·¼؟خ‬ ‫¬؟¸¬ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬· ‪·¹«®» îٍçô‬ع ‪®±³‬ع ٍ ذ §؟´‪®»» »²¼°‬؛ ¬·¾·¸¨»‬ ‫يي ‪î‬‬ ‫ٍ ­«·¼؟® ®«‪ ·­ ¬¸» ®±´´»® ½±²¬±‬خ » ®»¸©‬ ‫ٍ‪³ °´» îٍè‬؟¨غ »»ح‬ ‫¼ح‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫‪î‬‬ ‫¾ ­‪®± ½±‬‬ ‫‪®±‬‬ ‫غخثجكتخثف ىٍيٍ‪î‬‬ ‫®‪±‬‬ ‫ىي ‪î‬‬ ‫¼ح‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫‪î®±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫­‪¬·±²‬؟«¯» »¸¬ ‪§­ô‬؟ ©»½؟® ¼‪²‬؟ ­®»´´‪½¬ ¾»¬©»»² ®±‬؟¬‪®·²¹­ ©·¬¸ °±·²¬ ½±²‬؟ »¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪±® ­°‬ع‬ ‫و÷ً‪·¹«®» îٍï‬ع »»­ّ ­©‪±´´ ±‬؛ ­؟ »®؟ ­»½‪»®»²‬؛؛·¼ ¼‪²‬؟ ­‪¬«®» ­«³‬؟ھ®«½ ®‪±‬؛‬ ‫¾‬ ‫‪é‬ي ‪î‬‬ ‫¬؟¸¬ ¼»‪² ¾» ¼»¬»®³·²‬؟½ ¬· ‪±®»ô‬؛»®»¸ج‬ ‫‪ë‬ي ‪î‬‬ ‫؟ ‪¼ ­·²‬ح‬ ‫¾ ‪î®± ­·²‬‬ ‫؟ ‪­·²‬‬ ‫»ذ‬ ‫‪è‬ي ‪î‬‬ ‫ٍ‪³°´» îٍé‬؟¨غ »»ح‬ ‫‪ï‬‬ ‫·®‬ ‫‪ï‬‬ ‫·®‬ ‫‪ï‬‬ ‫·®‬ ‫‪ï‬‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫‪ï‬‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫‪ï‬‬ ‫خ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ ï ¹‬ـ‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫ـ‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫·®‬ ‫‪ï‬‬ ‫·®‬ ‫‪î¹‬‬ ‫‪ï ¹‬ـ‬ ‫‪î¹‬‬ ‫‪ ï ¹‬ـ‬ ‫‪î‬‬ ‫‪î‬‬ ‫ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫خ‬ ‫‪î‬‬ ‫ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫خ‬ ‫·‬ ‫·®‬ ‫·®‬ ‫® ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪ç‬ي ‪î‬‬ ‫ًى ‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪®±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪®±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪®±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫·®‬ ‫خ‬ ‫ـ‬ ‫¬´‬ ‫؛´‬ ‫‪ï‬‬ ‫¼‬ ‫‪î ³‬‬ ‫ـ‬ ‫»¼·«‪´ ®±´´»® ¹‬؟®‪·²¹ ¬©± ·²¬»¹‬ھ؟¸ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪´ ½§´·²‬؟·¼؟® ؟ ؛‪©·²¹ ±‬؟®¼ ½·¬؟‪½¸»³‬ح ‪ îٍïï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ‪²¹» ±² ¬¸» ±«¬»® ®·²¹‬؟´؛ »¼·«‪¾´» ¹‬؟®؟‪²¼ ±²» ­»°‬؟ ´؟®‪²¼ ±²» ·²¬»¹‬؟ ‪²¹»­ ±² ¬¸» ·²²»® ®·²¹‬؟´؛‬ ‫؟‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪®±‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪î¹‬‬ ‫‪ ï ¹‬ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪®±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪®±‬‬ ‫‪î‬‬ ‫ـ‬ ‫ٍ®» ´´‪ ¬¸» ®±‬؛‪´ ´»²¹¬ ¸ ±‬؟¬‪²¼ ´ ·­ ¬¸» ¬±‬؟ ‪ ®·²¹‬؟ ؛‪²¹ »­ ±‬؟´؛ »¼·«‪²½» ¾»¬© »»² ¬¸» ¹‬؟ ¬­·¼ »¸¬ ­· ´ » ®»¸©‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪´ ½§´·²‬؟·¼؟® ‪°¬»® ­ô‬؟¸½ ® »¬؟´ ‪²¼ ¼·­½«­­»¼ ·²‬؟ ‪°¬ »® ï‬؟¸ف ‪­ ³»²¬·± ²»¼ ·²‬ك‬ ‫؛‪³±«²¬­ ±‬؟ ´´؟‪² ­«°°±®¬ ­³‬؟½ ­‪²¼ ±«¬»® ®·²¹‬؟ ®»‪²¹ »­ ±² ¾±¬¸ ¬¸» ·²²‬؟´؛ »¼·«‪©·¬¸ ¬©± ®±´´»® ¹‬‬ ‫»¸¬ ­»½‪´«»²‬؛‪§ ·²‬؟´‪®·²¹ »²¼°‬؟»¾ »¸ج ٍ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¼»·´‪°°‬؟ »¸¬ ‪¼¼ ·¬·±² ¬±‬؟ ‪¼ ·²‬؟‪°°´·»¼ ¬¸®«­¬ ´±‬؟‬ ‫§؟´‪¸» »²¼°‬ج ٍ¼؟‪¬ ©·´´ ¾» «­»¼ ·² ­«°° ±®¬·²¹ ¬¸» ¬¸®«­¬ ´±‬؟¸¬ ­®»´´‪¼»¼ ®±‬؟‪´´§ ´±‬؟·¼؟® ؛‪²«³¾»® ±‬‬ ‫ٍ­‪¬·±²‬؟®»‪®·²¹ ±°‬؟»¾ ‪² ±½½«® ¼«®·²¹‬؟½ ¬؟¸¬ ‪ ®±´´»® ­µ»©·²¹‬؛‪´«»²½»­ ¬¸» ¼»¹®»» ±‬؛‪´­± ·²‬؟‬ ‫ٍ§®¬»‪®·²¹ ¹»±³‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪°‬ح ً‪ îٍï‬غخثظ×ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ ï ¹‬ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫‪ï‬‬ ‫خ‬ ‫‪î¹‬‬ ‫‪ï ¹‬ـ‬ ‫‪®±‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪î‬‬ ‫ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫خ‬ ‫‪î‬‬ ‫ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫خ‬ ‫‪®±‬‬ ‫‪±‬‬ ‫® ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫ٍ§¬·‪½¸»­ «²‬؟‪°°®±‬؟ »½‪»®»²‬؛؛·¼ »®«¬؟ھ®«½ »¸¬ » ®»¸©‬ ‫غخثجكتخثف ‪ٍî‬ىٍ‪î‬‬ ‫­¬½ »؛؛» ‪­·²¹‬؟»®½‪± ·¼ ¬¸» ­¬®»­­َ·²‬ھ؟ ‪®·²¹­ »³°´±§ ½®±©²»¼ ®±´´»®­ ¬±‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪±­¬ ½§´·²‬س‬ ‫»¸¬ ؛‪°¬ »® ï ±‬؟¸ف ‪²¼ ·²‬؟ »‪±´«³‬ھ ­·¸¬ ؛‪°¬»® ê ±‬؟¸ف ‪¸·­ ·­ ¼·­½«­­»¼ ¾±¬¸ ·²‬ج ٍ‪¼·²¹‬؟‪ »¼¹»َ´±‬؛‪±‬‬ ‫‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­؟ ¼»‪«´´§ ½®±©²‬؛ ؛· ‪»²‬ھ» ‪±® ¬¸»­» ®±´´»®­ô‬ع ٍ‪²¼¾± ±µ‬؟¸ ­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ت ¼‪»½±²‬ح‬ ‫»®؟ ­§؟ ©»½؟® »¸¬ ؛· ‪»²‬ھ» ‪»®ô‬ھ‪ ±®»±‬س ٍ»‪®¹‬؟´ §®»ھ ­· خ ­«·¼؟® ‪ô ¬¸» ½±²¬±«® ±® ½®±©²‬؟‪è‬يٍ‪·¹«®» ï‬ع‬ ‫¸½·¸© ‪çô‬يٍ‪¬·±² î‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪é‬يٍ ‪¬·±² î‬؟«¯غ ‪±® »ô ½±²­·¼»®·²¹‬؛»®»¸ج ٍ‬ ‫® ® خ ‪½®±©²»¼ô‬‬ ‫»¸¬ ‪»´ §ô‬ھ·¬½»‪½¬­ô ®»­°‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ®»¬«‪²¼ ±‬؟ ®»‪±® ¬¸» ·²²‬؛ ­‪¬«®» ­«³‬؟ھ®«½ »¸¬ »¾·®½­»¼‬ ‫¼‪²‬؟ ‪´´§ ²·´ô‬؟· ¬‪¼·· ·­ »­­»²‬؟® »­»¸¬ ؛‪´­ ±‬؟½‪ ¬¸» ®»½·°®±‬؛‪»®»²½» ±‬؛؛·¼‬ ‫‪®±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ ï ¹‬ـ‬ ‫يى ‪î‬‬ ‫·®‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ ï ¹‬ـ‬ ‫‪î‬ى ‪î‬‬ ‫حظز×خكغق خغششرخ شكف×خـز×شاف شك×ـكخ ىٍ‪î‬‬ ‫اكشذـزغ‬ ‫ـزك‬ ‫‪ô‬غفزكخكغشف شكخجغسك×ـ ‪ô‬خغجغسك×ـ طفج×ذ‬ ‫‪ٍï‬ىٍ‪î‬‬ ‫­»‪±® ±¬¸»® ¬§°‬؛ ¬؟¸¬ ‪®±³‬؛ ¬‪ »®»²‬؛؛·¼ ­· ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ¸¬ ·© ¼»¬؟·½‪­­±‬؟ »®«¬؟´½‪¸» ²±³»²‬ج‬ ‫»¸¬ ¼»´´؟½ ­· ‪®·²¹ ·²²»® ®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪·¹«®» îٍïîô‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟½·¼‪­ ·²‬؟ ‪³°´»ô‬؟¨» ®‪±‬ع ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪ ®±‬؛‪±‬‬ ‫¼»¬؟ ·½‪­­±‬؟ ­· ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟®»‪¬ ¬¸» ±°‬؟¸¬ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬× ٍ‪²¼ ¬¸» ±«¬»® ®·²¹ ¬¸» ½«°‬؟ »‪½±²‬‬ ‫®‪±‬ع ٍ»‪¬ ½±²‬؟¸¬ ؛‪³»¬»® ±‬؟·¼ ‪²‬؟»‪² ¾» «­»¼ ¬± ¼»­½®·¾» ¬¸» ³‬؟½ ‪¬·±² îٍï‬؟«¯غ ه»‪ °·¬½¸ ½±²‬؟ ¸¬·©‬ ‫»¼·«‪·²¹ ¬©± ®±´´»® ¹‬ھ؟¸ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´ ‪´ ®±‬؟½·®¼‪´ ½§´·²‬؟·¼؟® ؟ ‪ ®±´´»® ·²‬؟ ­»¬؟®¬­«´´· ‪·¹«®» îٍïï‬ع‬ ‫¸¬‪½¬ ©·¬¸ ¾±‬؟¬‪­»ô ¬¸» ®±´´»® ·­ ­¸±©² ·² ½±²‬؟½ ­·¸¬ ‪²¼ ±«¬»® ®·²¹­ ٍ ײ‬؟ ®»‪²¹»­ ±² ¾±¬¸ ¬¸» ·²²‬؟´؛‬ ‫»´‪ ­·³°‬؟ ‪¼ ¦±²» ©¸»²‬؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ »¸¬ ‪§­ô ©¸·½¸ ©±«´¼ ±½ ½«® ·²‬؟©»½؟® ®»¬«‪²¼ ±‬؟ ®»‪¬¸» ·²²‬‬ ‫´؟·¨؟ »¸¬ ‪²½» »¨·­¬­ ·²‬؟ ®؟»´½ ¬؟¸¬ ¼»¬‪®·²¹ٍ ׬ ·­ ¬± ¾» ²±‬؟»¾ »¸¬ ‪°°´·»¼ ¬±‬؟ ­· ‪¼·²¹‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟®‬ ‫ٍ­»‪²¹‬؟´؛ »¼·«‪² ¼ ¬¸» ®±´´»® ¹‬؟ ­¼‪¼·®»½¬·±² ¾»¬©»»² ¬¸» ®±´´»® »²‬‬ ‫§¾ ¼»‪·²‬؛»¼ §؟´‪² »²¼°‬؟ ­»½‪®·²¹ »¨°»®·»²‬؟ »¾ »¸¬ ¬؟¸¬ ‪·¹«®» îٍïï‬ع ‪®±³‬؛ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬×‬ ‫حظز×خكغق خغششرخ ـغخغذكج ‪îٍë‬‬ ‫ًٍ‪³°´» îٍï‬؟¨غ »»ح‬ ‫÷®ّع ¬؟¸¬ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬· ‪ًô‬ىٍ‪¬·±² î‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪è‬يٍ‪¬·±² î‬؟«¯غ ‪³·²·²¹‬؟¨غ‬ ‫­؟ ´´»© ­؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ® »´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪´ ½§´·²‬؟·¼؟® ®‪±‬؛ ¼ ·´؟ھ »®؟ يٍ‪¬·±² î‬؟«¯غ ¸‪¬·±² îٍï ¬¸®±«¹‬؟«¯غ‬ ‫®‪±‬؛ »½‪²‬؟®؟»´½ ´؟‪ ·²¬»®²‬؛‪´«»­ ±‬؟ھ ¼®؟¼‪²‬؟¬­ ­»ھ·‪ô ¹‬أ‪ï‬إ ٍ؛»خ ‪®±³‬؛ ‪ô‬ىٍ‪î‬ـف »´¾؟ج ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪´ ½§´· ²‬؟·¼؟®‬ ‫‪ï‬ى ‪î‬‬ ‫؛´ ‪î‬‬ ‫¬´‬ ‫ٍ‪ï‬‬ ‫÷®ّع‬ ‫خغجغسك×ـ طفج×ذ ‪îٍëٍï‬‬ ‫»ذ‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫¸¬¼·© ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫¸¬¼·© ‪«°‬ف‬ ‫¨؟‪³‬ـ‬ ‫¬´‬ ‫‪«°‬ف‬ ‫‪³·²‬ـ‬ ‫خ؟‬ ‫»½؟؛ ‪½µ‬؟¾ ‪«°‬ف‬ ‫»½؟؛ ¬‪®±²‬؛ ‪«°‬ف‬ ‫¾·® »½؟؛ ‪½µ‬؟¾ »‪±²‬ف‬ ‫®»´´‪±‬خ‬ ‫»‪¹‬؟ف‬ ‫¾·® »½؟؛ ¬‪®±²‬؛ »‪±²‬ف‬ ‫»½؟؛ ‪½µ‬؟¾ »‪±²‬ف‬ ‫»‪±²‬ف‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫؛؟‬ ‫·؟‬ ‫»½؟؛ ¬‪®±²‬؛ »‪±²‬ف‬ ‫‪±‬؟‬ ‫ٍ­·­§´؟‪²‬؟ »½‪²‬؟‪±®³‬؛®»‪®·²¹ °‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ®‪±‬؛ ­‪´ ¼·³»²­·±²‬؟‪ ײ¬»®²‬ي‪ îٍï‬غخثظ×ع‬ ‫‪¬ ®±±³‬؟ ¬»­ ­· §؟´‪ »²¼°‬؛‪³±«²¬ ±‬؟ ´ ´؟‪ ­³‬؟ ‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه‪¼·²¹‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¼»·´‪°°‬؟ §´´؟·¬‪²‬؟¬­¾«­‬ ‫­®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ »¸¬ ‪³±²¹‬؟ ¼؟‪ ´±‬؛‪» ¬¸» ¼»­·®»¼ ¼·­¬ ®·¾«¬·±² ±‬ھ»·¸½؟ ‪¬«®» ³±«²¬·²¹ ¬±‬؟®»‪¬»³°‬‬ ‫­· ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ‪§ ·²‬؟´‪¸» »²¼°‬ج ٍ­‪¬·²¹ ½± ²¼·¬·±²‬؟®»‪¬«® » ±°‬؟®»‪«²¼»® ¸·¹¸»®َ¬»³°‬‬ ‫ٍ®·؟‪®·²¹ °‬؟ »¾ »¸¬ ¸¬·© ¼»¬؟·½‪­­±‬؟ »®‪±‬؛»®»¸¬‬ ‫¸¬¼·© »‪±²‬ف‬ ‫غخثجكتخثف يٍ‪îٍë‬‬ ‫®»‪² ¬¸» ·²²‬؟¸¬ ®»¬؟»®‪²¹´» ·­ ¹‬؟ ¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ®»¬«‪¬ ¬¸» ±‬؟¸¬ ‪ô ·¬ ·­ ­»»²‬ي‪·¹«®» îٍï‬ع ‪®±³‬ع‬ ‫َ؟ھ®«½ »¸¬ ‪çô‬يٍ‪¬·±² î‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪é‬يٍ‪¬·±² î‬؟«¯غ ‪±®»ô ½±²­·¼»®·²¹‬؛» ®»¸ج ٍ»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪§ ½± ²‬؟©»½؟®‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪®» ¹‬؟ ­¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ®»¬«‪²¼ ±‬؟ ®»‪±® ¬¸» ·²²‬؛ ­‪¬«®» ­«³‬‬ ‫‪®±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪³ ï ¹ ±‬ـ‬ ‫‪ë‬ى ‪î‬‬ ‫·®‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫· ‪³ ï ¹‬ـ‬ ‫ىى ‪î‬‬ ‫»®»¸©‬ ‫‪ê‬ى ‪î‬‬ ‫»½‪²‬؟®؟»´½ »‪¹‬؟ف‬ ‫‪³·²‬ـ‬ ‫¨؟‪³‬ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪³‬ـ‬ ‫‪¹±‬‬ ‫‪±‬؟ ­‪³ ½±‬ـ‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪è‬ى ‪î‬‬ ‫·‪¹‬‬ ‫·؟ ­‪³ ½±‬ـ‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪é‬ى ‪î‬‬ ‫ٍ»®«¬؟´½‪¬·²¹ ²±³»²‬؟½·¼‪®·²¹ ·²‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ؛‪©·²¹ ±‬؟®¼ ½·¬؟‪½¸»³‬ح ‪ îٍïî‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ ¼ ®»¬»‪³‬؟·¼ ¸½¬·‪®·²¹ °‬؟»¾ »¸¬ ­؟ ¼»­« »¾ ´´·© ®»¬»‪³‬؟·¼ »‪² ½±²‬؟»‪¬·±²­ô ¬¸·­ ³‬؟´«½´ ؟½ §‪²‬؟‪³‬‬ ‫¼ »®»‪°‬؟¬ ؛‪´§­ ·­ ±‬؟‪²‬؟ »½‪²‬؟‪±® ³‬؛®»‪±® ¬¸» °‬؛ §®؟­­»½»‪²¹´»­ ²‬؟ ¼‪²‬؟ ­‪¬»­ ¼·³»²­·±²‬؟½·¼‪ ·²‬ي‪·¹«®» îٍï‬ع‬ ‫¬½؟¬‪®±´´»® ½±²‬ٹ§؟©»½؟® ®»‪ ô ¬¸» ·²²‬؟ ¬؟¸¬ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬· ‪ô‬ي‪·¹«®» îٍï‬ع ‪®±³‬ع ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪®±‬‬ ‫¼»¼«´½‪²¹´» îï ّ½«°َ·²‬؟ ¬½؟¬‪®±´´»® ½±²‬ٹ§؟©»½؟® ®»¬«‪ ô ¬¸» ±‬؟ ه÷»´‪²¹‬؟ ¼»¼«´½‪²¹´» îï ّ½±²»َ·²‬؟‬ ‫»¸¬ ­· ؟ ¼ ‪²‬؟ ه÷»´‪²¹‬؟ ¾·® »½؟؛ ‪½µ‬؟¾ »‪² ¹´» îï ّ½±²‬؟ ¬½؟¬‪²¹» ½±²‬؟´؛َ¼ ‪®¹» »²‬؟´ ®»´´‪ ô ¬¸» ®±‬؟ ه÷»´‪²¹‬؟‬ ‫ـ ٍ»´‪²¹‬؟ ¼»¼«´½‪®±´´»®َ· ²‬‬ ‫ـ ¼‪²‬؟ ®»´´‪ ¬¸» ®±‬؛‪³»¬»® ±‬؟·¼ ¼‪®¹»َ»²‬؟´ »¸¬ ­·‬ ‫¼ ‪´´َ»²‬؟‪·­ ¬¸» ­³‬‬ ‫ٍ ´ ¸¬‪­ ¬¸» »²¼َ¬±َ»²¼ ´»²¹‬؟¸ ¸½·¸© ‪ ¬¸» ®±´´»®ô‬؛‪³»¬»® ±‬؟·¼‬ ‫­‪¬«®» ­«³‬؟ھ®«½ ؛‪¬·±²­ ±‬؟´«½´؟½ »ھ·¬½»‪´«»­ ·² ¬¸» ®»­°‬؟ھ »¬؟‪°°®±¨·³‬؟ »ھ·‪¬·±²­ ¹‬؟«¯» »­»¸ج‬ ‫»¸¬ ¸½·¸© ‪¬ ·²‬؟¸¬ ‪²¹´»¼ ¬±‬؟ §´¬¸‪²» ­´·¹‬؟´‪ °‬؟ ‪ ¬¸» ®±´´»® ´·»­ ·²‬؛‪¼·«­ ±‬؟® ‪²‬؟»‪«­» ¬¸» ³‬؟½»¾‬ ‫ٍ­»·´ ­«·¼؟® ‪§ ®±´´·²¹‬؟©»½؟®‬ ‫÷®ّع ÷®ّع ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪±® ½§´·²‬؛ ­ك‬ ‫ٍ‪ï‬‬ ‫غخثحرشف ‪îٍê‬‬ ‫اكشذـزغ‬ ‫‪îٍëٍî‬‬ ‫‪»¼ ­±‬ھ‪²½» ·­ ®»³±‬؟®؟»´½ »¸¬ ‪´ ô‬؟®»‪·®­ٍ ײ ¹»²‬؟‪´´§ ³±«²¬»¼ ·² °‬؟«­« »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟ج‬ ‫؟ ¬®‪®·²¹ ­»¬ ¬± ­«°° ±‬؟»¾ ؟ ®‪±‬؛ »´¾·­­‪¼ٍ ׬ ·­ °±‬؟‪»¼ «²¼»® ²± ´±‬ھ»·¸½؟ ­· ¬·؛ »‪ ´·²»َ¬±َ´·²‬؟ ¬؟¸¬‬ ‫‪ ¬¸» ®±´´·²¹‬؛‪°»­ ±‬؟¸­‪½®±‬؟‪­»¼ ±²´§ ±² ¬¸» ³‬؟¾ »®؟ ®»¬‪°‬؟¸½ ­·¸¬ ‪»´±°»¼ ·²‬ھ»¼ ­‪¬·±²­¸·°‬؟´»® »¸ج‬ ‫»¾ §؟‪®·²¹ô ¬¸»­» ½±²¬±«®­ ³‬؟»¾ »¸¬ ‪°°´·»¼ ¬±‬؟ ­· ¼؟‪ ´±‬؟ ‪¸»²‬ة ٍ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪½±³°±²»²¬­ ±‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫¼»¬®‪±®³»¼ ¹»±³»¬®§ ³«­¬ ¾» «­»¼ ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸» ¼·­¬±‬؛»¼‪»®ô «²‬ھ»©‪ ¸±‬ه¼»®»¬´؟ ¬؟¸©»‪­±³‬‬ ‫ٍ»‪°‬؟¸­‬ ‫‪»®§ ­·³°´» ·²‬ھ ‪ ²»½»­­·¬§ô‬؛‪°¬»® ©»®»ô ±«¬ ±‬؟¸½ ­·¸¬ ‪»´±°»¼ ·²‬ھ»¼ ­»´‪³°‬؟¨» ´؟½·®»‪«³‬ز‬ ‫­‪¬·±²‬؟´«½´؟½ »¸¬ ‪®±³‬؛ ­¬´«­»® »¸¬ ­؟ ¼»·؛·¬­«¶ ­· ­»´‪³°‬؟¨» »´‪ ¬¸»­» ­·³°‬؛‪²¬·¬§ ±‬؟«¯ »¸ج ٍ¬؟‪±®³‬؛‬ ‫‪·²¹‬ھ´‪±‬ھ‪³°´»­ ·²‬؟¨» ´؟½·®»‪®¬·²¹ °±·²¬­ ·² ³±®» ½±³°´»¨ ²«³‬؟¬­ ­؟ ¼»­« »¾ §´¬‪©·´´ ­«¾­»¯«»²‬‬ ‫ٍ­»ھ·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ¼‪²‬؟ ‪®·½¬·±² ¬±®¯«»­ô‬؛ ‪´»½¬·±²­ô‬؛»¼ ‪­¬®»­­»­ô‬‬ ‫حغفزغخغعغخ‬ ‫َ‪´´ô ½§´·²‬؟¾ ؛‪®·²¹­ ±‬؟»¾ ´؟·¼؟خ ‪¬¼ٍ îًَïççêô‬ح ÷كسقكٌ×حزكّ »¬«¬·¬­‪®¼­ ײ‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ٍ‪ï‬‬ ‫ٍ÷‪»°¬»³¾»® êô ïççê‬حّ ‪´ ®±´´»® ¬§°»­ô ³»¬®·½ ¼»­·¹²‬؟½·®»¸‪²¼ ­°‬؟ ‪´ ®±´´»®ô‬؟½·®¼‬ ‫­®‪±¬±‬س ´؟®»‪»²‬ظ ‪·­·±²ô‬ھ·ـ »®«¬®؟‪»°‬ـ ©»ز ‪±´ٍ ïô‬ھ ‪´»½¬·±²­ô‬؛»ـ ¼‪²‬؟ ­»­­»®¬ح ؛‪´§­·­ ±‬؟‪²‬ك ‪ٍô‬ك ‪±²»­ô‬ض ٍ‪î‬‬ ‫ٍ‪êô °ٍ ïî‬ى‪ô ïç‬جف ‪®·­¬±´ô‬ق ‪±®°ٍô‬ف‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫­¬·‪²‬ث‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷·­‪ ّ°‬؟ذس‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷·­‪ ّ°‬؟ذس‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ع‪ ّè‬ف‪è‬‬ ‫‪³³ٌ³³‬‬ ‫÷ٍ‪ّ·²ٌٍ·²‬‬ ‫‪³³ٌ³³‬‬ ‫÷ٍ‪ّ·²ٌٍ·²‬‬ ‫ف‪³³ٌ³³ٌè‬‬ ‫÷ع‪ّ·²ٌٍ·²ٌٍè‬‬ ‫÷·­‪ ّ°‬؟ذس‬ ‫÷·­‪ ّ°‬؟ذس‬ ‫‪·¬¬·²¹‬ع »½‪»®»²‬؛®»¬‪ײ‬‬ ‫»½‪²‬؟®؟»´ف ¼‪²‬؟‬ ‫ي‬ ‫حشرقساح عر جح×ش‬ ‫´‪§³¾±‬ح‬ ‫‪»­½®·°¬·±²‬ـ‬ ‫¶‬ ‫­‬ ‫­‬ ‫‪¬·±‬؟® ­ژ‪±·­­±²‬ذ‬ ‫‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¼؟® ‪´ ­¬®»­­ ·²‬؟‪±®³‬ز‬ ‫‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¬‪²¹»²‬؟¬ ‪´ ­¬®»­­ ·²‬؟‪±®³‬ز‬ ‫ظ‬ ‫‪²­·±²‬؟‪® »¨°‬؟»‪ ´·²‬؛‪·½·»²¬ ±‬؛؛»‪±‬ف‬ ‫‪u‬‬ ‫‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¬‪²¹»²‬؟¬ ‪·² ·²‬؟®¬ح‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫‪u‬‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ »®‪­·½ ¾±‬؟ق‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ §؟©»½؟® ®»‪®·²¹ ·²²‬؟»ق‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ §؟©»½؟® ®»¬«‪®·²¹ ±‬؟»ق‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ »¼·­¬«‪­·½ ±‬؟ق‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ‪±³³±²‬ف‬ ‫»®‪­·½ ¸±«­·²¹ ¾±‬؟ق‬ ‫ٍـٍر ‪«¬­·¼» ®·²¹‬ر‬ ‫ٍـٍ× ‪ײ­·¼» ®·²¹‬‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ¬؛؟¸­ ½·­؟ق‬ ‫§¬·½·¬­؟´» ؛‪±¼«´«­ ±‬س‬ ‫»½‪»®»²‬؛®»¬‪ײ‬‬ ‫¸¬‪»²¹‬ش‬ ‫»½‪²‬؟®؟»´½ ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫»®«­­»®ذ‬ ‫­«·¼؟® ‪·²¹‬خ‬ ‫‪ ®·²¹‬؛‪¼·«­ ±‬؟® »¼·­‪ײ‬‬ ‫‪ ®·²¹‬؛‪¼·«­ ±‬؟® »¼·­¬«ر‬ ‫‪´»½¬·±²‬؛»¼ ´؟·¼؟خ‬ ‫‪·¬¬·²¹‬؛َ­­»®‪²½» ®»¼«½¬·±² ¼«» ¬± °‬؟®؟»´ف‬ ‫‪®·²¹ ·² ¸±«­·²¹‬؟»¾ ؛‪±‬‬ ‫؛‪·¬¬·²¹ ±‬؛َ­­»®‪²½» ®»¼«½¬·±² ¼«» ¬± °‬؟®؟»´ف‬ ‫¬؛؟¸­ ‪®·²¹ ±²‬؟»¾‬ ‫‪²­·±²‬؟‪´ »¨°‬؟‪­» ¼«» ¬± ¬¸»®³‬؟»®½‪²½» ·²‬؟®؟»´ف‬ ‫»®«¬؟®»‪»³°‬ج‬ ‫‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¼؟® ‪·² ·²‬؟®¬ح‬ ‫¼‬ ‫¼‬ ‫¼‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫غ‬ ‫×‬ ‫ش‬ ‫ذ‬ ‫‪°‬‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫«‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫شكخغزغظ ‪ٍï‬ي‬ ‫ٍ­¬·؛ »½‪»®»²‬؛®»¬‪¬­ ±® ·² ¸±«­·²¹­ ©·¬¸ ·²‬؛؟¸­ ‪´´§ ³±«²¬»¼ ±²‬؟«­« »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟ق‬ ‫¬‪»³ »²‬ھ‪» ³±‬ھ·¬؟´»® §¾ ¼»½«¼‪¬ ½±«´¼ ¾» °®±‬؟¸¬ ‪®»¬¬·²¹ ½±®®±­·±²‬؛ ¬‪»²‬ھ»®‪¸·­ ·­ ¼±²» ¬± °‬ج‬ ‫¼‪²‬؟ ٍـٍر ‪®·²¹ ±«¬»®َ®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ®‪ٍ ±‬ـٍر ¬؛؟¸­ »¸¬ ¼‪²‬؟ »®‪®·²¹ ·²²»®َ ®·²¹ ¾±‬؟»¾ »¸¬ ‪¾»¬©»»²‬‬ ‫§ ´´؟«­« ­· ¬؛؟¸­ »¸¬ ¸¬·© ‪®·²¹ ·²²»® ®·²¹‬؟ »¾ »¸¬ ؛‪·¬ ±‬؛ »½‪»®»²‬؛®»¬‪¸» ·²‬ج ٍ»®‪¬¸» ¸±«­ ·²¹ ¾±‬‬ ‫»¸¬ ‪»®ô‬ھ»©‪­»­ô ¸±‬؟½ »‪¬¬»®ٍ ײ ­±³‬؟´ »¸¬ ®»ھ‪±®³»® ³»³¾»® ±‬؛ »¸¬ ‪½½±³°´·­¸»¼ ¾§ °®»­­·² ¹‬؟‬ ‫®»‪¸»²ô ¬¸» ·²²‬ج ٍ¸¬؟¾ ´·‪² ±‬؟ ‪»² ±® ·²‬ھ‪² ±‬؟ ‪¬«®» ·²‬؟®»‪ ½±²¬®±´´»¼ ¬»³°‬؟ ‪¬»¼ ¬±‬؟»¸ ­· ‪·²²»® ®·²¹‬‬ ‫ٍ¬·؛ ‪ ­¸ ®·²µ‬؟ ‪½½±³°´·­¸·²¹‬؟ ­«¸¬ ‪´´±© »¼ ¬± ½±±´ô‬؟ ¼‪²‬؟ ¬؛؟¸­ »¸¬ ®»ھ‪®·²¹ ·­ ­´·°°»¼ ±‬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪«­»­ ¬¸» ·²²»® ®·²¹ ¬± »¨°‬؟½ ¬؛؟¸­ »¸¬ ‪ ¬¸» ·²²»® ®·²¹ ±²‬؛‪·¬¬·² ¹ ±‬؛َ‪®»­­َ ±® ­¸®·²µ‬ذ‬ ‫‪±®³»® ³»³¾»® ¬±‬؛ »¸¬ ­»­«؟½ ‪ ¬¸» ±«¬»® ®·²¹ ·² ¬¸» ¸±«­ ·²¹‬؛‪·¬¬·²¹ ±‬؛َ­­»®‪®´§ô °‬؟´·‪·³‬ح ٍ§´¬¸‪­´·¹‬‬ ‫؛‪³±«²¬­ ±‬؟ »‪®¹‬؟ش ٍ»­؟»®½»¼ ‪²½» ¬»²¼­ ¬±‬؟®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ ­ژ‪®·²¹‬؟ »¾ »¸¬ ‪¸«­ô‬ج ٍ§´¬¸‪­¸®·²µ ­´·¹‬‬ ‫»½«¼ ‪»² °®±‬ھ» ¼‪²‬؟ ¸­· ‪²‬؟ھ ‪²½» ¬±‬؟ ®؟»´½ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ »­«؟½ ‪²‬؟½ »½·¬½؟®‪·¬¬·²¹ °‬؛ »¸¬ ‪»®»²½» ·²‬؛®»¬‪·²‬‬ ‫ٍ‪®·²¹‬؟ »¾ »¸¬ ‪»®»²½» ·²‬؛®»¬‪²½ » ±® ·²‬؟®؟»´½ »ھ·¬؟‪²»¹‬‬ ‫¬؟»¸ »¸ج ٍ»½‪²‬؟ ®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ »¸¬ ¬½»؛؛؟ ‪´­±‬؟ ‪²‬؟½ ­ ‪¬·±²‬؟®»‪®·²¹ ±°‬؟»¾ ؛‪´ ½±²¼·¬·±²­ ±‬؟‪¸»®³‬ج‬ ‫؛‪²­·±² ±‬؟‪«­»­ ¬¸» »¨°‬؟½ ‪¸·­ ·² ¬«®²‬ج ٍ»­·® ‪¬«®»­ ¬±‬؟® »‪´ ¬»³°‬؟‪«­»­ ·²¬»®²‬؟½ ‪®·½¬·±²‬؛ §¾ ¼»¬؟®»‪¹»²‬‬ ‫­´؟·®»¬؟‪²¼ ¸±«­ ·²¹ ³‬؟ ¬؛؟¸­ »¸¬ ‪»°»²¼·²¹ ±²‬ـ ٍ­¬‪®·²¹ ½±³°±²»²‬؟»¾ ¼‪²‬؟ ‪¬ô ¸±«­·²¹ô‬؛؟¸­ »¸¬‬ ‫‪²¼ ¬¸»­» ­«° °±®¬·²¹ ­¬®«½¬«®»­ô‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ­­‪½®±‬؟ ­¬‪¼·»²‬؟®‪´ ¹‬؟ ‪ ¬¸»®³‬؛‪¹²·¬«¼» ±‬؟‪²¼ ±² ¬¸» ³‬؟‬ ‫‪·®±²³»²¬ ·²‬ھ‪´ »²‬؟‪¬ ¬¸» ¬¸»®³‬؟¸¬ ¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ ‪´­±‬؟ ­· ¬× ٍ»­؟»®½»¼ ®‪­» ±‬؟»®½‪² ¬»²¼ ¬± ·²‬؟½ »½‪²‬؟ ®؟»´½‬ ‫ٍ»½‪²‬؟®؟»´½ ‪»½¬ ±²‬؛؛» ¬‪²‬؟½·؛ ·‪ ­·¹²‬؟ »ھ؟¸ §؟‪¬»­ ³‬؟® »‪®·²¹ ±°‬؟»¾ ؟ ¸½·¸©‬ ‫¬½؟¬‪®·²¹ ½±²‬؟»¾ ´´؟¾ ­¬½»؛؛؟ §´¬‪²‬؟½·؛·‪²½» ­·¹²‬؟®؟»´½ ¬؟¸¬ ¼»¬؟®¬­‪­ ¼»³±²‬؟© ¬· ‪°¬ »® îô‬؟¸ف ‪ײ‬‬ ‫´´·© »؛·´ ¼‪²‬؟ ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪´ ´±‬؟‪®·²¹ ·²¬»®²‬؟»¾ ‪²½» ±²‬؟®؟»´ ½ ؛‪»½¬­ ±‬؛؛» »¸¬ ‪«¾­»¯« »²¬´§ô‬ح ٍ»´‪²¹‬؟‬ ‫‪²‬؟ ­· »½·¬½؟®‪·¬¬·²¹ °‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪²·½­ ±‬؟¸½»‪¬ ¬¸» ³‬؟¸¬ ®؟»´½ »®‪±‬؛»®»¸¬ ­· ¬× ٍ¼»¬؟‪»­¬·¹‬ھ‪¾» ·²‬‬ ‫ٍ‪ ¬¸·­ ¾±±µ‬؛‪ ®¬ ±‬؟‪²¬ °‬؟¬®‪·³°±‬‬ ‫حـخكـزكجح شكزر×جكزخغجز× ـزك ‪ô‬شكزر×جكز ‪ô‬شك×خجحثـز× ‪ٍî‬ي‬ ‫غذرفح‬ ‫ـزك‬ ‫جزغسطح×شقكجحغ عر ـرطجغس ‪ٍîٍï‬ي‬ ‫َ´»ھ»¼ ¬­®·؛ »®»© »‪¹‬؟­« ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪² ¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ®‪±‬؛ ­»½·¬½؟®‪·²·²¹ ®»½±³³»²¼»¼ °‬؛»¼ ­¼®؟¼‪²‬؟¬ح‬ ‫‪÷ô‬كسقعكّ ‪¬ ·±²‬؟·½‪­­±‬ك ژ­®»®«¬½؟؛ «‪²‬؟س ‪®·²¹‬؟»ق ‪®·½¬·±²‬عَ·¬‪²‬ك »¸¬ §¾ ­»¬؟¬ح ¼»¬·‪²‬ث »¸¬ ‪±°»¼ ·²‬‬ ‫كسقك ٍ÷كسقكّ ‪¬·±²‬؟·½‪­­±‬ك ژ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟س ‪ ®·²¹‬؟»ق ‪²‬؟½·®»‪³‬ك »¸¬ »‪­ ²±© ¾»½±³‬؟¸ ¸½·¸©‬ ‫©»‪®·²¹ ²‬؟‪²¼ °®»°‬؟ ‪²¼ °® ±°±­·²¹‬؟ ­¼®؟¼‪²‬؟¬­ ¬‪·­·²¹ ¬¸» ½«®®»²‬ھ»® ؛‪½±²¬·²«»­ ¬¸» °®±½»­­ ±‬‬ ‫¬‪±® ¬¸» ³±­¬ ®»½»²‬ع ٍ­»·‪²‬؟‪®·²¹ ·²¼«­¬®§ ³»³¾»® ½±³°‬؟»¾ ­¬· §¾ §®؟­­»½»‪­ ¼»»³»¼ ²‬؟ ­¼®؟¼‪²‬؟¬­‬ ‫»¾ ‪²‬؟½ ÷‪ َ¼½ٍ±®¹‬؟‪¾³‬؟ٍ©© ©ّ »¬·­ ¾»© كسقك »¸¬ ‪®¼­ô‬؟¼‪²‬؟¬­ كسقك ‪·²‬؟¬¾‪¬·±² ±² ±® ¬± ±‬؟‪±® ³‬؛‪·²‬‬ ‫´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك »¸¬ ‪®» ­«¾­»¯«»² ¬´§ °® ±°±­»¼ ¬±‬؟ ­¼®؟¼‪²‬؟¬­ ¼»¬؟® »‪َ¹»²‬كس قك ٍ¼»¬´«­‪½±²‬‬ ‫»» ¬¬·‪ ½±³³‬؟ ­؟¸ ×حزك ٍ­¼®؟¼‪²‬؟¬­ ´؟‪¬·±²‬؟‪¬»­ ²‬؟¬ح ¼» ¬·‪²‬ث ­؟ ÷×حزكّ »¬«¬·¬­‪®¼­ ײ‬؟¼‪²‬؟¬ح‬ ‫­»ھ·¬؟¬‪ ®»°®»­»²‬؛‪ ¬¸·­ ½±³³·¬¬»» ½±² ­·­¬­ ±‬ه­»·¬·ھ·¬½؟ ­¼®؟¼‪²‬؟¬­ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪¬»¼ ¬± ®±´´·²¹‬؟½·¼»¼‬ ‫­»¬؟¬ح ¼»¬·‪²‬ث »¸¬ ¼‪²‬؟ ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪´ ³‬؟·®¬­«¼‪¶±® ·²‬؟‪­ ³‬؟ ¸½«­ ­‪¬·±²‬؟¦·‪²‬؟ ‪®·²¹ «­»® ±®¹‬؟»¾ ‪®±³‬؛‬ ‫®‪±‬؛ ‪×ô‬حزك ‪® ¬±‬؟´·‪¬·±²­ ­·³‬؟¦·‪²‬؟‪®¼­ ±®¹‬؟¼‪²‬؟¬­ ´؟‪¬·±²‬؟‪» ²‬ھ؟¸ ­»·®¬‪¬¸»® ½±«²‬ر ٍ¬‪»®²³»²‬ھ‪¹±‬‬ ‫‪·²¹‬ھ؟¸ ‪ ¬¸»³‬؛‪«®®»² ¬´§ô êé ¼±½«³»²¬­ô ­±³» ±‬ف ٍ‪²‬؟‪°‬؟ض ‪ ·²‬حزض ¼‪²‬؟ §‪²‬؟‪»®³‬ظ ‪ ·²‬ز×ـ ‪³°´»ô‬؟¨»‬ ‫ٍ­¼®؟¼‪²‬؟¬­ كسقكٌ ×حزك ­؟ ¼»¸­·´¾«‪» ¾»»² °‬ھ؟¸ ‪®¬­ô‬؟‪²¹´·­¸ «²·¬ ­§­¬»³ °‬غ ¼‪²‬؟ ½·®¬»‪³‬‬ ‫‪¬·±²‬؟¦·‪²‬؟‪®¹‬ر ´؟‪¬·±²‬؟‪§ ­«¾­»¯«»²¬´§ ¾» °®±°±­»¼ ¬± ¬¸» ײ¬»®²‬؟‪®¼ ³‬؟¼‪²‬؟¬­ ´؟‪¬·±²‬؟‪²§ ²‬ك‬ ‫´؟‪¬·±²‬؟‪ײ¬»®²‬ڈڈ ‪²‬؟ ­؟ ¼»¸­·´¾«‪¬·±² ¾» °‬؟·¬‪¬»® »¨¬»²¼»¼ ²»¹±‬؛؟ ¼‪²‬؟ ‪÷ô‬رح×ّ ‪¬·±²‬؟¦·¼®؟¼‪²‬؟¬ح ®‪±‬؛‬ ‫‪ ·²‬؟¬؟¼ »½‪²‬؟®»´‪²¼ ¸±«­·²¹ ¬±‬؟ ‪¬ô‬؛؟¸­ ‪®·²¹ô‬؟»¾ ­«‪®·±‬؟ت ٍ®»¾‪§·²¹ ²«³‬؛·¬‪² ·¼»²‬؟ ¸¬·© ژژ¼®؟¼‪²‬؟¬ح‬ ‫ٍ­¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك »¸¬ ‪®±³‬؛ ¼»¬‪®» »¨½»®°‬؟ ®»¬‪°‬؟¸½ ­·¸¬‬ ‫حظز×حثرط‬ ‫ز× ـزك‬ ‫حجعكطح‬ ‫زر‬ ‫حظز×خ ظز×خكغق‬ ‫عر‬ ‫ظز×جج×عَححغخذ‬ ‫خرع‬ ‫حغفزكخغشرج‬ ‫‪ٍîٍî‬ي‬ ‫¼‪²‬؟ ­¬؛؟¸­ ‪®·²¹ ·²²»® ®·²¹­ ¬±‬؟»¾ ‪·¬¬·²¹‬؛ ‪½¬·½» ·²‬؟®‪·²»­ ¬¸» ®»½±³³»²¼»¼ °‬؛»¼ أ‪ï‬إ كسقكٌ×حزك‬ ‫§ھ؟»¸ ¼‪²‬؟ ‪´ô‬؟‪ ´·¹¸¬ô ²±®³‬؛‪®» ®»½±³³»²¼»¼ ·² ¬»®³­ ±‬؟ ­¬·؛ »­»¸ج ٍ­‪±«¬»® ®·²¹­ ·² ¸±«­·²¹‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫؟ §¾ ¼»¬؟‪²¹» ·­ ¼»­·¹²‬؟® »½‪²‬؟®»´‪·¬ ¬±‬؛ ‪®·² ¹‬؟»¾َ¬؛؟¸­ ¸½؟غ ٍ‪ٍï‬ي »®«‪·¹‬ع ‪·²»¼ ·²‬؛»¼ ­؟ ‪¼·²¹‬؟‪´±‬‬ ‫ٍ‪·¬ ®é‬؛ ¬­»¬¸‪²¼ ­± ±² «° ¬± ¬¸» ¬·¹‬؟ ‪³°´»ô ¹êô ¸ëô‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪ ²«³¾»®ô‬؟ §¾ ¼»©‪±´´±‬؛ ®»¬¬»´ »­؟½ ®»©‪´±‬‬ ‫®»¬¬»´ »­؟½ ®»‪² «°°‬؟ ؛‪·¬ ½±²­·­¬­ ±‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾َ‪±® ¸±«­ ·²¹‬؛ ´ ‪²¹» ­§³¾±‬؟® »½‪²‬؟®»´‪½¸ ¬±‬؟» ‪®´§ô‬؟´·‪·³‬ح‬ ‫‪ٍî‬ي »®«‪·¹‬ع ٍ‪é‬ذ ¬·؛ ¬­»¬¸‪²¼ ­± ±² «° ¬± ¬¸» ¬·¹‬؟ ‪éô‬ط ‪éô‬ظ ‪³°´»ô‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪ ²«³¾»®ô‬؟ §¾ ¼ »©‪±´´±‬؛‬ ‫كسقكٌ×حزك »¸¬ ­»ھ·‪ٍï ¹‬يـف »´¾؟ج ٍ‪¬·±²‬؟‪·¬ ¼»­·¹²‬؛ ¸½؟» ؛‪²¹» ±‬؟® »¸¬ ­»¬؟®¬­«´´· §´´؟½·¸‪°‬؟®‪¹‬‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼َ¬؛؟¸­ »¸¬ ­©‪ٍî ­¸±‬يـف »´¾؟ج ٍ­¬؛؟¸­ ‪·¬¬·²¹ ®·²¹­ ±²‬؛ ®‪±‬؛ »½·¬½؟®‪®»½±³³»²¼»¼ °‬‬ ‫¼´»·§ ىٍيـف »´¾؟ج ¼‪²‬؟ يٍيـف »´¾؟ج ٍ¬·؛ ¼»¼‪²½» ´·³·¬­ ½±®®»­°±²¼·²¹ ¬± ¬¸» ®»½±³³»²‬؟®»´‪¬±‬‬ ‫ٍ­»®‪ٍ­ ·² ¸±«­·²¹ ¾±‬ـٍر ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪·¬¬·²¹ ±‬؛ ®‪±‬؛ ؟¬؟¼ ®؟´·‪­·³‬‬ ‫¼‪²‬؟ »®‪®·²¹ ¾±‬؟»¾ ‪²¹»­ ±²‬؟® »½‪²‬؟®»´‪±® ¬±‬؛ ­¼®؟¼‪²‬؟¬­ ­»¼·ھ‪´­± °®±‬؟ أ‪è‬ٹ‪î‬إ كسقكٌ×حزك‬ ‫»´¼»»‪³°´»ô ²‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪®·²¹ ¬§°»­ô‬؟»¾ »­»¸¬ ؛‪´ ±‬؟®»ھ»ح ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´؟·¼؟® ؛‪®·±«­ ¬§°»­ ±‬؟ھ ®‪±‬؛ ٍـٍر‬ ‫»¸¬ ؛‪´´ ±‬؟ »¼«´½‪¬·±²­ ¬± ·²‬؟·®؟ھ §‪²‬؟‪®·²¹­ô »¨·­¬ ·² ¬±± ³‬؟»¾ ´´؟¾ ¬‪²¼ ·²­¬®«³»²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪®±‬‬ ‫ٌ×حزكّ ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ‪²¼ô‬؟¸ ®»¸¬‪² ¬¸» ±‬ر ٍ‪¾´»­ ¸»®»·²‬؟¬ »½‪²‬؟®»´‪¬» ¬±‬؟·®‪°°®±°‬؟‬ ‫®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ´؟·¼؟® ¼®؟¼‪²‬؟¬­ ؛‪²¹» ±‬؟® »¼·© ؟ ­®»ھ‪ ½±‬أ‪è‬إ ÷‪ ïççç‬خّ ‪¬¼ ïèٍîَïçèî‬ح ÷كسقك‬ ‫‪´ô‬؟½·®¼‪´´ô ½§´·²‬؟¾ ´؟·¼؟® ®‪±‬ع ٍأ‪è‬إ ٍ؛»خ ‪®±³‬؛ »®؟ ً‪ٍï‬يـف »´¾؟ج ¸‪ٍê ¬¸®±«¹‬يـف »´¾؟ج ه­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫‪ô ëô‬ي ‪­­»­ ïô‬؟´½ فغقخ ®‪ ±‬فغقك ‪®» ¹®±«°»¼ ·²‬؟ ­»½‪²‬؟®»´‪®·²¹­ô ¬¸» ¬±‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪²¼ ­°‬؟‬ ‫»½‪²‬؟®»´‪²¼ ¬±‬؟ ­»ھ‪½§ ·³°®±‬؟®«½½؟ »¸ج ٍ‪½¬«®·²¹‬؟؛«‪²‬؟‪ ³‬؛‪½§ ±‬؟®«½½؟ »¸¬ ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬؟ ‪²¼ ç‬؟ ‪éô‬‬ ‫»¸¬ »¼·ھ‪ٍïً °®±‬يـف »´¾؟ج ¸‪ٍê ¬¸®±«¹‬يـف »´¾؟ج ٍ­»­؟»®½‪­­ ²«³¾»® ·²‬؟´½ »¸¬ ­؟ ©‪®®±‬؟‪²¹»­ ²‬؟®‬ ‫فغقك »¸ج ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬؛ ­؟ ´´»© ­؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟·¼؟® ®‪±‬؛ ٍـٍر ¼‪²‬؟ »®‪²½»­ ±² ¾±‬؟®»´‪¬±‬‬ ‫¼»­®‪­­»­ »²¼±‬؟´½ ‪»®§ ®»­°»½¬ ¬± ¬¸» °®»½·­·±²‬ھ» ‪­­»­ ½±®®»­°±²¼ ·²‬؟´½ »½‪²‬؟®»´‪ ¬±‬فغقخ ¼‪²‬؟‬ ‫َ·­­؟´½ رح× ¼‪²‬؟ كسقكٌ×حزك »¸¬ ‪ٍë ­¸±©­ ¬¸» ½±®®»­°±²¼»²½» ¾»¬©»»²‬يـف »´¾؟ج ٍرح× §¾‬ ‫¬¸‪´·¹‬‬ ‫´؟‪²±®³‬‬ ‫§ھ؟»¸‬ ‫­¬؛؟¸ح‬ ‫‪®é‬‬ ‫‪®ê‬‬ ‫‪°ê‬‬ ‫‪²ê‬‬ ‫‪³ê‬‬ ‫‪³ë‬‬ ‫»½‪»®»²‬؛®»¬‪ײ‬‬ ‫‪µê‬‬ ‫‪µë‬‬ ‫‪¶ê‬‬ ‫‪¸ë‬‬ ‫ً‬ ‫‪¸ê‬‬ ‫‪¹ê‬‬ ‫ً‬ ‫»½‪²‬؟®؟»´ف‬ ‫­‪±«­·²¹‬ط‬ ‫‪é‬ظ‬ ‫‪é‬ط‬ ‫»½‪²‬؟®؟»´ف‬ ‫‪é‬ص‬ ‫‪ê‬ض‬ ‫‪é‬ض‬ ‫‪ê‬ط‬ ‫‪ê‬ص‬ ‫ً‬ ‫´´؟ق‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫ً‬ ‫‪é‬ذ‬ ‫‪ê‬ذ‬ ‫‪é‬ز‬ ‫‪ê‬ز ‪é‬س‬ ‫‪ê‬س‬ ‫»½‪»®»²‬؛®»¬‪ײ‬‬ ‫‪®·²¹ ±«¬»® ®·²¹َ¸±«­·²¹‬؟»¾ ¼‪²‬؟ ¬؛؟¸­َ‪®·²¹ ·²²»® ®·²¹‬؟»¾ ؛‪¬·±² ±‬؟¬‪´ ®»°®»­»²‬؟½·¸‪°‬؟®ظ ‪ٍî‬ي غخثظ×ع‬ ‫ٍ­‪¬·±²‬؟½·؛·­­؟´½ ¬·؛ ¼®؟¼‪²‬؟¬­‬ ‫´؟½·®»¸‪°‬ح‬ ‫®»´´‪®±‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫¬¸‪´·¹‬‬ ‫´؟½·®¼‪§´·²‬ف‬ ‫®»´´‪®±‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫¬¸‪´·¹‬‬ ‫´؟‪²±®³‬‬ ‫§ھ؟»¸‬ ‫´؟‪²±®³‬‬ ‫§ھ؟»¸‬ ‫¬¸‪´·¹‬‬ ‫¼»®»‪°‬؟ج‬ ‫®»´´‪®±‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫´؟‪²±®³‬‬ ‫§ھ؟»¸‬ ‫ىًٍ‬ ‫ً‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫يًٍ‬ ‫‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪­·½ ´±‬؟¾ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪¼ ¬±‬؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ ؛‪¬·± ±‬؟خ ‪ ‰‬فٌذ‬ ‫®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ¼‪²‬؟ ‪´ ®±´´»®ô‬؟½·®»¸‪´ ®±´´»®ô ­°‬؟½·®¼‪´´ô ½§´·²‬؟¾ ®‪±‬؛ ‪¼·²¹‬؟‪ ´±‬؛‪¬·±² ±‬؟½·؛·­­؟´ف ‪ٍï‬ي غخثظ×ع‬ ‫¬؛؟¸­ »¸¬ ‪¬·±² ±²‬؟¬‪»²¬ ·²²»®َ®·²¹ ®±‬ھ»®‪·¬¬·²¹ ¬± °‬؛َ­­»®‪ °‬؛‪³±«²¬ ±‬؟ ¼»®·«¯»® »‪®·²¹­ «­»¼ ¬± ¼»¬»®³·²‬؟»¾‬ ‫ٍ‪¬·±² ·² ¬¸» ¸±«­·²¹‬؟¬‪ ±«¬»®َ®·²¹ ®±‬ژژ®‪²¼ٌ±‬؟ڈڈ‬ ‫ٍكسقك ؛‪±³³·¬¬»» ±‬ف ژ­®»»‪²¹·²‬غ ‪®·²¹‬؟»ق ®؟´«‪²²‬ك‬ ‫ٍكسقك ؛‪±³³·¬¬»» ±‬ف ژ­®»»‪²¹·²‬غ ‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ‬ ‫¸‪ٍê ¬¸®±«¹‬يـف »´¾؟ج ؛‪®¬ ×× ±‬؟ذ ‪»² ·²‬ھ·‪²½»­ ¹‬؟®»´‪¬ ·²½¸ ¬±‬؟¸¬ ¼»¬‪«®¬¸»® ²±‬؛ ­· ¬× ٍ­‪¬·±²‬؟½·؛‬ ‫ٍ­»´¾؟¬ »­‪ ¬¸±‬؛‪®¬ × ±‬؟ذ ‪»² ·²‬ھ·‪²½»­ ¹‬؟®»´‪®§ ³»¬®·½ ¬±‬؟‪®±³ °®·³‬؛ ¼»¬؟´«½´؟½ »®؟ ً‪ٍï‬يـف »´¾؟ج‬ ‫­؟ ¼»·´‪®·´§ ­«°°‬؟‪®» °®·³‬؟ ¸½·¸© ‪®·²¹­ ¼·­½«­­»¼ ¸»®»ô‬؟»¾ ´؟·¼؟® ¼‪²‬؟ ´´؟¾ »¸¬ ‪°°±­»¼ ¬±‬ر‬ ‫§´´؟«­« »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ‪²¼ ±«¬»®َ®·²¹ ©·¼¬¸­ô‬؟ َ®»‪´ ·²²‬؟«¯» ¸¬·© ­»·´¾‪­­»³‬؟ »¬»´‪½±³°‬‬ ‫ٍ­¸¬¼·© ‪»®·²¹‬؛؛·¼ ؛‪­­»³¾´·»­ ±‬؟¾«­ ÷‪²¼ ½«° ّ±«¬»® ®·²¹‬؟ ÷‪­ ·²¼»°»²¼»²¬ ½±²» ّ·²²»® ®·²¹‬؟ ¼´‪­±‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ »¸¬ ®‪±‬؛ ¼»ھ´‪±‬ھ» »ھ؟¸ ­¼®؟¼‪²‬؟¬­ ¬‪»®»²‬؛؛·¼ ‪½¬±®­ô‬؟؛ ؛‪¬·±² ±‬؟‪·¬¸ ¬¸·­ ½±³¾·²‬ة‬ ‫§´´؟·¬·‪­ ·²‬؟© ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ »¸¬ ‪´­±ô‬ك ٍأ‪êôé‬إ ­»‪®·²¹ ¬§°‬؟»¾ ´؟·¼؟® ®»¸¬‪­ ±°°±­»¼ ¬± ¬¸» ±‬؟‬ ‫؛‪²¹´·­¸ ­§­¬»³ ±‬غ »¸¬ »®»¸© ؟½·®»‪³‬ك ¸¬®‪±‬ز ‪¬·±²ô ·²‬؟®¬»‪®µ»¬ °»²‬؟‪» ³‬ھ·­‪­ »¨¬»²‬؟¸ ¼‪²‬؟ ‪»´±°»¼ô‬ھ»¼‬ ‫§®؟¼‪»®·²¹ ¾±«²‬؛؛·¼ ‪ ¬©±‬؛‪¬·±² ±‬؟»®½ »¸¬ ‪­ ´»¼ ¬±‬؟¸ ­·¸ج ٍ¼»­« §´»¬؟‪­«®»³»²¬ «²·¬­ ·­ °®»¼±³·²‬؟»‪³‬‬ ‫َ‪²¼ ¬¸» ±¬¸»® ±² ³»¬®·½ ¼·³»²‬؟ ÷¸½‪²¹´·­¸ ّ·²‬غ ‪­»¼ ±²‬؟¾ »‪®·²¹­ô ±²‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ®‪±‬؛ ­‪²‬؟´‪°‬‬ ‫‪²½» ­§­¬»³‬؟®»´‪ ¬±‬؟ »¦·´·¬« ­‪¸» ³»¬®·½ ¼»­·¹²‬ج ٍ»®«¬½«®¬­ »½‪²‬؟®»´‪»®»²¬ ¬±‬؛؛·¼ ؟ ¸¬·© ¸½؟» ‪­·±²­ô‬‬ ‫‪´´±©»¼ ¬±‬؟ »®؟ ®»¬»‪³‬؟·¼ »¼·­¬«‪²¼ ½«° ±‬؟ »®‪®·²¹­ô ©¸»®» ¬¸» ½±²» ¾±‬؟»¾ ´؟·¼؟® ®»¸¬‪® ¬± ¬¸» ±‬؟´·‪­·³‬‬ ‫¸½‪»®ô ¬¸» ·²‬ھ»©‪±‬ط ٍ‪» ¼·®»½¬·±²‬ھ·¬؟‪´´§ ·² ¬¸» ²»¹‬؟®»¬؟´·‪´ ¼·³»²­·±² «²‬؟‪®±³ ¬¸» ²±³·²‬؛ »¬؟·ھ»¼‬ ‫»¬؟·ھ»¼ ®»¬»‪³‬؟·¼ »¼·­¬«‪²¼ ½«° ±‬؟ »®‪²½» ­§­¬»³ ©¸»®» ¬¸» ½±²» ¾±‬؟®»´‪ ¬±‬؟ »¦·´·¬« ­‪¼»­·¹²‬‬ ‫©‪ٍïë ´·­¬ ¬¸» ­·²¹´»َ®±‬يـف »´¾؟ج ¸‪ٍïï ¬¸®±«¹‬يـف »´¾؟ج ٍ‪» ¼·®»½¬·±²‬ھ·¬·­‪´´§ ·² ¬¸» °±‬؟®»¬؟´·‪«²‬‬ ‫¸‪ٍïê ¬¸®±«¹‬يـف »´¾؟ج ¼‪²‬؟ أ‪ê‬إ ٍ؛»خ ‪®±³‬؛ ­»´¾؟¬ »½‪²‬؟®»´‪®·²¹ ¬±‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ‪³»¬®·½ ¼»­·¹²‬‬ ‫ٍأ‪é‬إ ٍ؛»خ ‪®±³‬؛ ­»´¾؟¬ »½‪²‬؟®»´‪®·²¹ ¬±‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ‪ٍîً ¬¸» ­·²¹´»َ®±© ·²½¸ ¼»­·¹²‬يـف »´¾؟ج‬ ‫¸½‪±® ·²‬؛ ًً ¼‪²‬؟ ‪ô ًô‬ي ‪ô îô‬ى ­»­­؟´½ ‪®» ¹®±«°»¼ ·²‬؟ ­»½‪²‬؟®»´‪®·²¹ ¬±‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ »¸¬ ¬؟¸¬ »¬‪±‬ز‬ ‫­»­­؟´½ »½‪²‬؟®»´‪®·²¹ ¬±‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ½·®¬»‪·²ô ¬¸» ³‬؟‪¹‬ك ٍ½·®¬»‪±® ³‬؛ ك ¼‪²‬؟ ‪ô‬ق ‪ô‬ف ‪ô‬ز ‪ô‬ص ¼‪²‬؟‬ ‫ٍ‪ٍë‬يـف »´¾؟ج ‪­ ´·­¬»¼ ·²‬؟ ‪ô‬رح× §¾ ¼»­®‪­­»­ »²¼±‬؟´½ ‪½±®®»­°±²¼ ¬± ¬¸» °®»½·­·±²‬‬ ‫»¼·­¬«‪²¼ ±‬؟ »®‪®·²¹ ¾±‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ »¸¬ ‪²½» ­¬®«½¬«®» ±²‬؟®»´‪»®»²¬ ¬±‬؛؛·¼ ؟ ¸¬·ة‬ ‫‪·¬¬·²¹‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ »¸ج ٍ­»½·¬½؟®‪·¬¬·²¹ °‬؛ ¼»¬­»‪»®»²¬ ­«¹¹‬؛؛·¼ »ھ؟¸ ‪´­±‬؟ §»¸¬ ‪³»¬»®ô‬؟·¼‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫»´¾؟ج ¼‪²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ½·®¬»‪±® ³‬؛ أ‪ê‬إ ‪®±³‬؛ ى‪ٍî‬ي »´¾؟ج ¸‪ٍîï ¬¸®±«¹‬يـف »´¾؟ج ‪½¬·½» ·­ ´·­¬»¼ ·²‬؟®‪°‬‬ ‫‪ ´·¹¸¬ô‬؛‪·²·¬·±² ±‬؛»¼ »¸¬ ‪·²ô‬؟‪¹‬ك ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ¸½‪±® ·²‬؛ أ‪é‬إ ‪®±³‬؛ ‪ٍîè‬يـف »´¾؟ج ¸‪ٍîë ¬¸®±«¹‬يـف‬ ‫ٍ‪ٍï‬ي »®«‪·¹‬ع ­»¦· ´·¬« ¼؟‪§ ´±‬ھ؟»¸ ¼‪²‬؟ ‪³»¼·«³ô‬‬ ‫¬؛؟¸­ ؟ ‪² ·²²»® ®·²¹ ±²‬؟ ؛‪»®»²½» ±® ´±±­»²»­­ ·² ¬¸» ³±«²¬·²¹ ±‬؛®»¬‪ ·²‬؛‪²¹» ±‬؟® »¸¬ »‪·²‬؛»¼ ‪±‬ج‬ ‫‪¬ô ¸±«­·²¹ô‬؛؟¸­ »¸¬ ؛‪¬·±²­ ±‬؟‪®§ ¬± ½±²­·¼»® ½±³¾·²‬؟­­»½»‪ ¸±«­·²¹ô ·¬ ·­ ²‬؟ ‪² ±«¬»® ®·²¹ ·²‬؟ ®‪±‬‬ ‫ٍ­»½‪²‬؟®»´‪®·²¹ ¬±‬؟»¾ ¼‪²‬؟‬ ‫يي‬ ‫«¼‬ ‫خ¼‬ ‫®‪u‬‬ ‫­· ‪·²‬؟®¬­ ¬·‪´ ¼·®»½¬·±²ô ¬¸» «²‬؟·¬‪»®»²‬؛‪ײ ¬¸» ½·®½«³‬‬ ‫ىي‬ ‫«‬ ‫خ‬ ‫¬‪u‬‬ ‫‪·² ¬¸»± ®§ô‬؟®¬­ »‪²‬؟´‪½½±®¼·²¹ ¬± °‬ك‬ ‫غفزكخكغشف زر ظز×جج×ع غفزغخغعخغجز× عر جفغععغ يٍي‬ ‫§¾ ¼»‪·²‬؟¬¾‪§ ¾» ±‬؟‪²½» ³‬؟®؟»´½ ‪·¬¬·²¹ ±²‬؛ »½‪»®»²‬؛®»¬‪ ·²‬؛‪»½¬ ±‬؛؛» »¸¬ ؛‪¸» ­±´«¬·±² ¬± ¬¸» °®±¾´»³ ±‬ج‬ ‫‪´ °®»­­«®» °‬؟‪² ·²¬»®²‬؟ ‪ ­«¾¶»½¬»¼ ¬±‬يٍي »®«‪·¹‬ع ‪±²­·¼»® ¬¸» ®·²¹ ·²‬ف ٍ§®‪­¬·½ ¬¸·½µ ®·²¹ ¬¸»±‬؟´» ‪«­·²¹‬‬ ‫؟»®؟ ´؟¬‪±® ¬¸» »´»³»²‬ع ٍ خ ­«·¼؟® »¼·­¬«‪² ±‬؟ ¼‪²‬؟ خ ­«·¼؟® »®‪ ¾±‬؟ ­؟¸ ‪¸» ®·²¹‬ج ٍ¸¬‪°»® «²·¬ ´»²¹‬‬ ‫و‪¬·½ »¯«·´·¾®·«³‬؟¬­ ®‪±‬؛ ‪´ ¼·®»½¬·±² ·­ ¦»®±‬؟·¼؟® »¸¬ ‪±®½»­ ·²‬؛ ؛‪¬·±² ±‬؟‪ô ¬¸» ­«³³‬؛¼ خ¼ خ‬ ‫‪ï‬ي‬ ‫ً‬ ‫؛¼ خ¼‬ ‫خ‬ ‫®­¼‬ ‫خ¼‬ ‫خ¼‬ ‫®­‬ ‫؛¼‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ ­·²‬خ¼ ¬ ­‪î‬‬ ‫‪ ¸·¹¸»® ±®¼»®ô‬؛‪²¬·¬·»­ ±‬؟«¯ ´´؟‪²¼ô ²»¹´»½¬·²¹ ­³‬؟‬ ‫ً‬ ‫‪î‬ي‬ ‫®­¼‬ ‫خ¼‬ ‫خ‬ ‫®­‬ ‫‪ï‬‬ ‫؛¼ ‪î‬‬ ‫¬­‬ ‫‪ë‬ي‬ ‫‪ê‬ي‬ ‫¬‪u‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¬­‬ ‫غ‬ ‫®­¶‬ ‫®‪u‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫®­‬ ‫غ‬ ‫¬­¶‬ ‫­¼´»·§ ‪ٍê‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ¸ ‪ ¬¸®±«¹‬يٍي ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪±³ ¾·²·²¹‬ف‬ ‫؛¼ خ ® ­‬ ‫؛¼ ‪´´ô ­·² îï‬؟‪ ·­ ­³‬؛¼ ­ك‬ ‫‪é‬ي‬ ‫‪è‬ي‬ ‫‪·²‬؟®¬­ ¬·‪²¼ ¬¸» «²‬؟ « ‪¬·±²‬؟‪² »´±²¹‬؟ ­· »®»¸¬ ‪´ ¼·®»½¬·±²ô‬؟·¼؟® »¸¬ ‪±®®»­°±²¼·²¹ ¬± ¬¸» ­¬®»­­ ·²‬ف‬ ‫­· ‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¼؟® »¸¬ ‪·²‬‬ ‫«‬ ‫خ‬ ‫¶‬ ‫«¼‬ ‫خ¼‬ ‫¶‬ ‫«¼‬ ‫خ¼ ‪¶ î‬‬ ‫«‬ ‫خ ‪¶î‬‬ ‫غ‬ ‫®­‬ ‫‪ï‬‬ ‫غ‬ ‫¬­‬ ‫‪ï‬‬ ‫­¼´»·§ ‪ٍî‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪ٍè ·²¬±‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ٍé‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪«¾­¬·¬«¬·²¹‬ح‬ ‫‪ç‬ي‬ ‫«‬ ‫‪î‬خ‬ ‫ً‬ ‫« ‪¼î‬‬ ‫‪î‬خ¼‬ ‫«¼ ‪ï‬‬ ‫خ¼ خ‬ ‫­· ‪ٍç‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪´ ­±´«¬·±² ¬±‬؟®»‪¸» ¹»²‬ج‬ ‫‪ï‬‬ ‫ً‪ ï‬ي‬ ‫خ ‪½î‬‬ ‫«‬ ‫خ ‪½ï‬‬ ‫­»ھ·‪ٍè ¹‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ٍé‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪ٍïً ·²‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪«¾­¬·¬«¬·²¹‬ح‬ ‫‪ ïï‬ي‬ ‫‪ ïî‬ي‬ ‫¶‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪½î‬‬ ‫‪î‬خ‬ ‫‪ï‬‬ ‫¶‬ ‫¶‬ ‫‪½î‬‬ ‫‪î‬خ‬ ‫‪½ï ï‬‬ ‫‪½ï ï‬‬ ‫¶‬ ‫غ‬ ‫‪¶î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫غ‬ ‫‪¶î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫®­‬ ‫¬­‬ ‫´؟«¯» §´¬½»®·¼ ­· ­»½؟؛®«­ ´؟‪²¼ »¨¬»®²‬؟ ´؟‪°°´·»¼ ¬± ¬¸» ·²¬»®²‬؟ »®«­­»®‪®·»­ô ¬¸» °‬؟¼‪¬ ¬¸» ¾±«²‬ك‬ ‫­ ‪ ô‬خ خ ‪²²»® ّ·ٍ»ٍô‬؟‪» ³‬ھ·­­»®‪ ½±³°‬؟ ‪´ ­¬®»­­ ·²‬؟·¼؟® »¸¬ ‪¬±‬‬ ‫­ ‪ô‬خ خ ه ‪°‬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪° ÷ô‬‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸¬‬ ‫‪°‬‬ ‫‪±î °· ° ±‬خ ‪ ·î‬خ ¶‬ ‫‪·î‬خ ‪±î‬خ‬ ‫ى‪ ï‬ي‬ ‫·‪·î °‬خ ¶‬ ‫‪±î‬خ‬ ‫‪±î ° ±‬خ‬ ‫‪·î‬خ‬ ‫ي‪ ï‬ي‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪½ï‬‬ ‫غ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪½î‬‬ ‫غ‬ ‫ٍ‪´ °®»­­«®» °‬؟‪¼»¼ ¾§ ·²¬»®²‬؟‪¸·½µ ®·²¹ ´±‬ج يٍي غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫­¼ ´»·§ ‪ٍïî‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ٍïï‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪ ·²¬±‬ى‪ٍï‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ي‪ٍï‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪«¾­¬·¬«¬·²¹‬ح‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ ïë‬ي‬ ‫‪î‬‬ ‫خ ·خ‬ ‫‪ ±‬خ ·خ‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ ïê‬ي‬ ‫‪î‬‬ ‫خ ·خ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ ±‬خ ·خ‬ ‫‪°±‬‬ ‫‪°±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫· خ ‪±‬خ‬ ‫‪î‬‬ ‫خ ‪±‬خ‬ ‫‪î‬‬ ‫· خ ‪±‬خ‬ ‫‪î‬‬ ‫خ ‪±‬خ‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫·‪°‬‬ ‫®­‬ ‫­‬ ‫·‪°‬‬ ‫‪ ïé‬ي‬ ‫‪î‬‬ ‫‪î‬‬ ‫خ ·خ‬ ‫‪ ±‬خ ·خ‬ ‫‪ ïè‬ي‬ ‫‪¶î‬‬ ‫‪°±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î «ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬ـ‬ ‫‪î‬‬ ‫ـ‬ ‫‪¶î‬‬ ‫‪î‬ـ ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫خ ‪±‬خ‬ ‫‪î‬‬ ‫×‬ ‫‪ï‬ـ‬ ‫­ـ‬ ‫‪î‬ـ‬ ‫ٍ¬؛؟¸­ ؟ ‪®·²¹ ·²²»® ®·²¹ ³±«²¬»¼ ±²‬؟»¾ ؟ ؛‪³ ±‬؟®‪¹‬؟·¼ ½·¬؟‪½¸»³‬ح ىٍي غخثظ×ع‬ ‫¼‪²‬؟ ‪ ·­ ¦»®±‬ـ ®»¬»‪³‬؟·¼ ‪´ô‬؟·®»¬؟‪³» ³‬؟­ »¸¬ ؛‪¬ ±‬؛؟¸­ ¼·´‪ ­±‬؟ ‪®·²¹ ·²²»® ®·²¹ ³±«²¬»¼ ±²‬؟»¾ ؟ ®‪±‬ع‬ ‫ي‪ î‬ي‬ ‫­‬ ‫‪´ ®·²¹‬؟‪ ¬¸» ·²¬»®²‬؛‪ ¬¸» ¾±®» ±‬؛‪½¬·±² ±‬؟®¬‪® °®±½»­­ô ·¬ ·­ °±­­·¾´» ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸» ½±²‬؟´·‪ ­·³‬؟ §ق‬ ‫‪¸«­ô‬ج ٍ‪ٍë‬ي »®«‪·¹‬ع ‪­­»³¾´§ ­¸±©² ·²‬؟ »¸¬ ؛‪±‬‬ ‫ى‪ î‬ي‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ ¬¸«­ô‬ه‪ × ·­ µ²±©²‬؛· ‪² ¾» «­»¼ ¬± ¼»¬»®³·²» °‬؟½ ‪ٍïç‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ¬؟¸¬ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬×‬ ‫ً‪ î‬ي‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬ـ ـ‬ ‫‪¶ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫¸ـ ‪ï‬ـ‬ ‫¸ـ ‪ï‬ـ‬ ‫¾غ‬ ‫¸غ‬ ‫¸ـ‬ ‫×‪î‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¾¶‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬ـ ¸ـ‬ ‫‪î‬ـ ¸ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫¸‬ ‫‪î‬ـ ¸ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫×‪î‬‬ ‫‪°‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫¬­‬ ‫§‪²‬؟ ¬؟ « ­«·¼؟® »¸¬ ‪²¹» ·²‬؟¸ ½ »¸¬ ‪ٍëô‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ٍïêô‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪ٍïëô‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪®±³‬ع‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪»´§ô ·­ ¹‬ھ·¬½»‪´ °®»­­«®»­ ° ±® ° ô ®»­°‬؟‪´ ±® »¨¬»®²‬؟‪ ¼«» ¬± ·²¬»®²‬خ ‪¬·±²‬؟½‪´ ´±‬؟·¼؟®‬ ‫‪î‬‬ ‫خ ·خ‬ ‫‪ ±‬خ ·خ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¶‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫خ ‪±‬خ‬ ‫· خ ‪±‬خ‬ ‫¶‬ ‫‪ï‬‬ ‫·خ ‪ ±‬خ‬ ‫·‪°‬‬ ‫خ‬ ‫غ‬ ‫«‬ ‫‪²§ ½±²¼·¬·± ²‬ك ٍ­‪±® ¬¸·½µ ®·²¹‬؛ ­‪¬·±²‬؟«¯» ´؟®»‪®» ¬¸» ¹»²‬؟ ‪ٍïé‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ¸‪ٍïë ¬¸®±«¹‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ‬ ‫؛‪´«» ±‬؟ھ ®»¸¬‪² ¾» ½±²­·¼»®»¼ ·²¼»°»²¼»² ¬´§ ¾§ ­»¬¬ ·²¹ ¬¸» ±‬؟½ »®«­­»®‪ ´ °‬؟‪´ ±® »¨¬»®²‬؟‪ ·²¬»®²‬؛‪±‬‬ ‫ٍ‪°®»­­«®» ¬± ¦»®±‬‬ ‫؟ ¸¬·© ¼»¬‪ ·­ ³±«²‬ـ »®‪²¼ ¾±‬؟ ‪ ô‬ـ ®»¬»‪³‬؟·¼ »¼·­¬«‪ ô ±‬غ ­«´«¼‪­¬·½ ³±‬؟´» ‪·²¹‬ھ؟¸ ‪ ®·²¹‬؟ ؛×‬ ‫‪ ô‬ـ »®‪²¼ ¾±‬؟ ‪ô‬ـ ®»¬»‪³‬؟·¼ »¼·­¬«‪ ô ±‬غ ­«´«¼‪·²¹ ³±‬ھ؟¸ ‪ ­»½±²¼ ®·²¹‬؟ ‪»®»²½» × ±²‬؛®»¬‪´ ·²‬؟®¬»‪³‬؟·¼‬ ‫»¸¬ ؛‪»®»²½» ·­ ¬¸» ­«³ ±‬؛®»¬‪´ ·²‬؟·¼؟® »¸ج ٍ ­‪»´±°­ ¾»¬©»»² ¬¸» ®·²¹‬ھ»¼ ‪ ½± ³³±² °®»­­«®» °‬؟ ‪¬¸»²‬‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪»®»²½» ·­ ¹‬؛®»¬‪´ ·²‬؟®¬»‪³‬؟·¼ »¸¬ ‪»²½»ô‬ط ٍ‪½¸ ®·²¹ ¼«» ¬± °® »­­«®» °‬؟» ؛‪´»½¬·±² ±‬؛»¼ ´؟·¼؟®‬ ‫‪«î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬ـ ـ‬ ‫­ـ‬ ‫×‬ ‫‪ï‬ـ‬ ‫×‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸¬ ‪ô‬ـ ®»¬»‪³‬؟·¼ ‪ ¬¸» ½±³³±²‬؛‪ײ ¬»®³­ ±‬‬ ‫‪ ïç‬ي‬ ‫‪î‬‬ ‫‪î‬ـ ـ‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬غ‬ ‫‪¶ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ـ ‪ï‬ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬غ‬ ‫ـ‪°‬‬ ‫‪î‬ـ‬ ‫¸¶‬ ‫ـ ×‬ ‫‪î‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬غ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ـ ‪ï‬ـ‬ ‫ـ ‪ï‬ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬غ‬ ‫‪ô‬ىٍ ي »®«‪·¹‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ـ »®‪ ²¼ ¾±‬؟ ـ ®»¬»‪³‬؟·¼ ؛‪®·²¹ ·²²»® ®·²¹ ±‬؟»¾ ؟ ­· ‪´ ®·²¹‬؟‪ ¬¸» »¨ ¬»®²‬؛×‬ ‫­· ‪·¬¬·²¹‬؛َ­­»®‪ ¼«» ¬± °‬ـ ‪­» ·²‬؟»®½‪¬¸»² ¬¸» ·²‬‬ ‫­ـ ‪ ï‬ـ ×‪î‬‬ ‫‪ îï‬ي‬ ‫­¶‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ î‬ـ ­ـ‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ î‬ـ ­ـ‬ ‫¾غ‬ ‫­غ‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¾¶‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫­‬ ‫­ـ ‪ï‬ـ‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫­ـ ‪ï‬ـ‬ ‫‪ï‬ـ‬ ‫¸ـ ‪î‬ـ‬ ‫­ـ ‪ ï‬ـ‬ ‫¸‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪´ô ¬¸»²‬؟·®»¬؟‪³» ³‬؟­ »¸¬ ‪®±³‬؛ ¼»¬؟½·®¾؟؛ ¸¬‪®» ¾±‬؟ ¬؛؟¸­ ¼‪²‬؟ ‪®·²¹ ·²²»® ®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛×‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ îî‬ي‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬ـ ‪ï‬ـ‬ ‫‪î‬‬ ‫‪î‬ـ ­ـ‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬ـ‬ ‫­ـ‬ ‫×‬ ‫­‬ ‫ٍ‪ ¸±«­·²¹‬؟ ‪®·²¹ ±«¬»® ®·²¹ ³±«²¬»¼ ·²‬؟»¾ ؟ ؛‪³ ±‬؟®‪¹‬؟·¼ ½·¬؟‪½¸»³‬ح ‪ٍë‬ي غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪ îë‬ي‬ ‫‪´ô‬؟·®»¬؟‪³» ³‬؟­ »¸¬ ؛‪ ¸±«­·²¹ ±‬؟ ‪®·²¹ ±«¬»® ®·²¹ °®»­­»¼ ·²¬±‬؟»¾ ؟ ®‪±‬ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬ـ ‪ï‬ـ‬ ‫‪î‬‬ ‫¸ـ ‪ï‬ـ‬ ‫‪î‬‬ ‫¸ـ‬ ‫‪î‬ـ‬ ‫×‬ ‫¸‬ ‫¼‪²‬؟ §¬·‪·²‬؛‪½¸»­ ·²‬؟‪°°®±‬؟ ـ ®»¬»‪³‬؟·¼ ‪®»¼ ©·¬¸ ¬¸» ®·²¹ ¼·³»²­·±²­ô‬؟‪®¹» ½±³°‬؟´ ­· ‪ ¬¸» ¸±«­·²¹‬؛×‬ ‫‪ îê‬ي‬ ‫‪ï‬ي ي‬ ‫؟ج‬ ‫ج ش‬ ‫«‬ ‫½·¬­·®»¬½؟®؟¸½ »¸¬ ­· ش ¼‪²‬؟ ف‪²­·±² ·² ³³ٌ³³ ٌè‬؟‪® »¨°‬؟»‪ ´·²‬؛‪·½·»²¬ ±‬؛؛» ‪ ·­ ¬¸» ½±‬ظ ¸½·¸© ‪·²‬‬ ‫ٍ¸¬‪´»²¹‬‬ ‫»ھ‪¾±‬؟ ج ج ­»®«¬؟®»‪¬ ¬»³°‬؟ ¼ ®»¬»‪³‬؟·¼ »¼·­¬«‪ ±‬؛‪®·²¹ ±«¬»® ®·²¹ ±‬؟»¾ ؟ ®»¼·­‪±²‬ف‬ ‫§¾ §´»¬؟‪°°®±¨·³‬؟ ‪»²‬ھ·‪»®»²½» ·­ ¹‬؛‪­» ·² ®·²¹ ½·®½«³‬؟»®½‪³¾·»²¬ô ¬¸» ·²‬؟‬ ‫‪î‬ي ي‬ ‫‪î‬ـ‬ ‫¸ـ‬ ‫×‬ ‫؟ج‬ ‫‪±‬ج‬ ‫¸‬ ‫‪¾ ° ¼±‬‬ ‫½‪«¬±‬‬ ‫­· ®»¬»‪³‬؟·¼ ‪­» ·²‬؟»®½‪¬» ·²‬؟ ‪°°®±¨·³‬؟ »¸¬ ‪±®»ô‬؛»®»¸ج‬ ‫®»¬؛؟ »½‪²‬؟®؟»´½ ‪²¹» ·²‬؟¸½ »¸¬ ‪±®» ³±«²¬·²¹ô‬؛»¾ ذ »½‪²‬؟®؟»´½ ؟ ‪·²¹‬ھ؟¸ ‪®·²¹‬؟»¾ ؟ ‪±²­·¼»®·²¹‬ف‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪³±«²¬·²¹ ·­ ¹‬‬ ‫يي ي‬ ‫‪±‬ج‬ ‫؟ج‬ ‫‪¾¼±‬‬ ‫‪«¬±‬‬ ‫و‪²­·±²‬؟‪® »¨°‬؟´·‪ ­·³‬؟ ‪¸» ·²²»® ®·²¹ ©·´´ «²¼»®¹±‬ج‬ ‫‪ îé‬ي‬ ‫¸‬ ‫¼ذ‬ ‫­‬ ‫ىي ي‬ ‫·ج‬ ‫؟ج‬ ‫·¼ ¾‬ ‫·¬«‬ ‫ٍ­‪²­·±²‬؟‪´ »¨°‬؟‪´ ¬¸»®³‬؟·¬‪»®»²‬؛؛·¼ ؛‪½½±«²¬ ±‬؟ ‪µ»­ ²±‬؟¬ ‪¬·±²‬؟«¯» ‪¸» °®»½»¼·²¹‬ج‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪·¬ ·­ ¹‬؛ »¸¬ ؛‪²­·±² ±‬؟ ‪´ »¨°‬؟®¬»‪³‬؟·¼ ¬»‪¸«­ô ¬¸» ²‬ج‬ ‫غفخرع ححغخذ ىٍي‬ ‫¬‪³±«²‬؟ »¸¬ »¬؟‪½»­ ·­ µ²±©²ô ·¬ ·­ °±­­·¾´» ¬± »­¬·³‬؟؛®«­ ‪»®·²¹‬؛®»¬‪­ ¬¸» °®»­­«®» ° ¾»¬©»»² ·²‬ك‬ ‫®؟»¸­ ؛‪ ±‬؟»®؟ »¸¬ »­«؟½»ق ٍ¬·؛ »½‪»®»²‬؛®»¬‪² ·²‬؟ »ھ‪½½±³°´·­¸ ±® ®»³±‬؟ ‪®§ ¬±‬؟­­»½»‪±®½» ²‬؛ ´؟·¨؟ ؛‪±‬‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪±®½» ·­ ¹‬؛ ´؟·¨؟ »¸¬ ‪ô‬قـ‪·­ °‬‬ ‫‪°‬قـ‪³°‬‬ ‫‪ îè‬ي‬ ‫؟ع‬ ‫‪ îç‬ي‬ ‫ًي ي‬ ‫‪ë‬ي ي‬ ‫؟ج‬ ‫؟ج‬ ‫·ج ·¼‬ ‫‪ ±‬ج ‪¼±‬‬ ‫¾‬ ‫ج‬ ‫»¸¬ ‪»®»²½» × ¾»¬©»»²‬؛®»¬‪² ­¬»»´ô ¬¸» ·²‬؟¸¬ ®»¸¬‪´ ±‬؟·®»¬؟‪ ³‬؟ ‪®±³‬؛ ¼»¬؟½ ·®¾؟؛ ­· ‪¸»² ¬¸» ¸±«­·²¹‬ة‬ ‫‪¬·±²‬؟«¯غ ٍ­»®«¬؟® »‪¬»¼ ¬»³°‬؟ھ»´» ¬؟ »­؟»®½»¼ ®‪­» ±‬؟»®½‪§ »·¬¸»® ·²‬؟‪²¼ ¬¸» ±«¬»® ®·²¹ ³‬؟ ‪¸±«­·²¹‬‬ ‫و»®«¬؟®»‪²¹» ·² × ©·¬¸ ¬»³°‬؟¸½ »¸¬ ­»ھ·‪ê ¹‬يٍي‬ ‫‪ê‬ي ي‬ ‫´»»¬­ ؟ ­­»®‪±®½» ®»¯«·®»¼ ¬± °‬؛ »¸¬ ‪ô‬أ‪ç‬إ ­»‪±²‬ض ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬ك ٍ‪®·½¬·±²‬؛ ؛‪·½·»²¬ ±‬؛؛»‪©¸»®» ³ ·­ ¬¸» ½±‬‬ ‫و‪¬·±²‬؟«¯» ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ §¾ ¼»¬؟‪§ ¾» »­¬·³‬؟‪¬ ³‬؛؟¸­ ´»»¬­ ¼·´‪ ­±‬؟ ‪®·²¹ ±²‬‬ ‫‪î‬‬ ‫­ـ‬ ‫‪ï‬ـ‬ ‫‪× ï‬قًً‪éôï‬ى‬ ‫؟ع‬ ‫‪ ±‬ج ¸ـ‬ ‫؟ج‬ ‫¸‬ ‫×‬ ‫¾‬ ‫ٍ§´»ھ· ¬½»‪²¼ ¸±«­·²¹ô ®»­°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪²­·±² ±‬؟‪ »¨°‬؛‪·½·»²¬­ ±‬؛؛»‪®» ¬¸» ½±‬؟ ظ ¼‪²‬؟ ظ » ®»¸©‬ ‫¸½·¸© ‪®·²¹ô‬؟»¾ »¸¬ ‪²‬؟¸¬ »®‪²¼ ³±‬؟‪´­ô ¬¸» ¸±«­·²¹ ·­ ³±­¬ ´·µ»´§ ¬± »¨°‬؟·®»¬؟‪® ³‬؟´·‪±® ¼·­­·³‬ع‬ ‫­»‪±®» ¾»½±³‬؛»®»¸¬ ‪ٍîé‬ي ‪¬·±²‬؟«¯غ ٍ¬·؛ »½‪»®»²‬؛®»¬‪¬»²¼­ ¬± ®»¼«½» ¬¸» ·²‬‬ ‫‪é‬ي ي‬ ‫‪±®½» ®»¯«·®»¼ ¬±‬؛ ´؟·¨؟ »¸¬ ‪®´§ô‬؟´·‪·³‬ح ٍ‪®·½¬·±² ³ ًٍïë‬؛ ؛‪·½·»²¬ ±‬؛؛»‪ µ·²»¬·½ ½±‬؟ ‪­»¼ ±²‬؟¾ ­· ­·¸ج‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪ ­¬»»´ ¸±«­·²¹ ·­ ¹‬؟ ‪®·²¹ ·²¬±‬؟»¾ ´»»¬­ ؟ ­­»®‪°‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪î‬ـ‬ ‫¸ـ‬ ‫‪× ï‬قًً‪éôï‬ى‬ ‫­‬ ‫¸‬ ‫¼ذ‬ ‫ج‬ ‫؟ ‪®·²¹ô ¬¸»²‬؟»¾ »¸¬ ­؟ ÷´»»¬­ §´´؟«­«ّ ´؟·®»¬؟‪³» ³‬؟­ »¸¬ ‪®±³‬؛ ¼ »¬؟½·®¾؟؛ ¬‪¬ ·­ ²±‬؛؟¸­ »¸¬ ؛×‬ ‫ٍ­»·´‪°°‬؟ ­·­§´؟‪²‬؟ ®؟´·‪­·³‬‬ ‫طح×ز×ع غفكعخثح عر جفغععغ ‪ٍê‬ي‬ ‫­ع‬ ‫زر×حزكذبغ شك×جزغخغعع×ـ ‪ٍë‬ي‬ ‫¸¬·© ¼»¬‪´´§ ³±«²‬؟®»‪®» ¹»²‬؟ ¼‪²‬؟ ´»»¬­ ¼»‪®¼»²‬؟¸ ‪®±³‬؛ ¼»¬؟½·®¾؟؛ §´´؟«­« »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪±´´·²¹‬خ‬ ‫§؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ »¸¬ ‪»®ô‬ھ»©‪¬ô ¸±‬؛؟®½®·؟ ‪­ ·²‬؟ ¸½«­ ‪¬·±²­ô‬؟½·´‪°°‬؟ §‪²‬؟‪¬­ٍ ײ ³‬؛؟¸­ ´»»¬­ ‪·¬­ ±²‬؛َ­­»®‪°‬‬ ‫‪¬ ®±±³‬؟ ¼»¬‪´´§ ³±«²‬؟«­« »®؟ ­‪®·²¹‬؟»ق ٍ´؟·®»¬؟‪® ³‬؟´·‪ ¼·­­·³‬؟ ؛‪ ¸±«­·²¹ ±‬؟ ‪¾» ³±«²¬»¼ ·²‬‬ ‫»¸ج ٍ»®«¬؟®»‪» ®±±³ ¬»³°‬ھ‪¾±‬؟ جـ ¼»¬؟ھ»´» ­»®«¬؟®»‪¬ ¬»³°‬؟ »¬؟®»‪§ ±°‬؟‪ ¾«¬ ¬¸»§ ³‬ه»®«¬؟®»‪¬»³°‬‬ ‫¬؟»¸ ¼‪²‬؟ ‪¬·±²‬؟®»‪¬ ¹»²‬؟»¸ »¸¬ ‪§ ¾» ¼»¬»®³·²»¼ ¾§ «­·²¹‬؟‪¬·±² ³‬؟ھ»´» »®«¬؟®»‪ ¬»³°‬؛‪³±«²¬ ±‬؟‬ ‫‪¬«®»ô‬؟®»‪­»¼ ¬»³°‬؟»®½‪ ·²‬؛‪´«»²½» ±‬؛‪²¼»® ¬¸» ·²‬ث ٍ­®»¬‪°‬؟¸½ ®»¬؟´ ‪¬»¼ ·²‬؟½·¼‪»® ¬»½¸²·¯«»­ ·²‬؛­‪²‬؟®¬‬ ‫و‪¬·±²‬؟«¯» ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬؟ §´®؟»‪²¼ ´·²‬؟‪´ ©·´´ »¨°‬؟·®»¬؟‪¬¸» ³‬‬ ‫َ‪®»²¬ ¼·³»²‬؟‪°°‬؟ »¸¬ ‪²‬؟¸¬ ­­»´ ¬؟¸©»‪ٍ ·­ ­±³‬ـٍر ‪²‬؟ ¼‪²‬؟ »®‪ ¾±‬؟ ‪»®»²½» × ¾»¬©»»²‬؛®»¬‪¸» ·²‬ج‬ ‫»´«¼»¸½­ »¸ج ٍ»½؟؛®«­ »¸¬ ؛‪´´»§­ ±‬؟ھ ¼‪²‬؟ ­‪µ‬؟»‪ ¬¸» ³·²«¬» °‬؛‪´«» ¼«» ¬± ¬¸» ­³±±¬¸·²¹ ±‬؟ھ ´؟‪­·±²‬‬ ‫ٍ¼»­« »¾ §؟‪ × ³‬؛‪±® ®»¼«½¬·± ² ±‬؛ ‪ٍï‬ي »´¾؟ج ؛‪±‬‬ ‫‪® ¾±®»ô‬؟´·‪ ­·³‬؟ ¸¬·© ‪¬·²¹‬؟‪¬ ³‬؛؟¸­ ¼‪¬»´§ ¹®±«²‬؟®«½½؟ ‪²‬؟ ®‪±‬؛ ¬؟¸¬ ‪ٍï‬ي »´¾؟ج ‪®±³‬؛ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬×‬ ‫÷ٍ‪³»¬»® ©±«´¼ ¾» ًًًٍî ³³ ًًًًًٍّè ·²‬؟·¼ »®‪¬ ¬¸» ®»¼«½¬·±² ·² ¬¸» ¾±‬؟¸¬ ¼»¬½»‪§ ¾» »¨°‬؟‪·¬ ³‬‬ ‫‪ ًًًٍêï ³³‬؛‪´ ®»¼«½¬·±² ·² × ±‬؟¬‪ ¬±‬؟ ®‪ï ³³ ًًًًٍّïê ·²ٍ÷ô ±‬ىًًًٍ §´¾·­­‪¬ °±‬؛؟¸­ »¸¬ ‪²¼ ·²‬؟‬ ‫ٍ÷ٍ‪ ·²‬ى‪ًًًًٍّî‬‬ ‫ٍىٍي »´‪³°‬؟¨غ ¸‪ٍï ¬¸®±«¹‬ي »´‪³°‬؟¨غ »»ح‬ ‫غخثحرشف ‪ٍé‬ي‬ ‫¼»¬؟®¬­‪­ ¾»»² ¼»³±²‬؟¸ »½‪²‬؟®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ ‪½¬·½» ±²‬؟®‪·¬¬·²¹ °‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪»½¬ ±‬؛؛» ¬‪²‬؟¬®‪¸» ·³°±‬ج‬ ‫­¬· ­»‪²¹´» ¼»¬»®³·²‬؟ ¬½؟¬‪®·²¹ ½±²‬؟»¾ ´´؟¾ »¸¬ »­«؟½»ق ٍ­»´‪³°‬؟¨» ´؟½·®»‪®·²¹­ ©·¬¸ ²«³‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬؛‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ٍ‪·²‬‬ ‫‪ٍï‬ي غشقكج‬ ‫‪±²¼·¬·±²‬ف »½؟؛®«ح ‪«» ¬±‬ـ »½‪»®»²‬؛®»¬‪»¼«½¬·±² ·² ײ‬خ‬ ‫‪»¼«½¬·±²‬خ‬ ‫‪³³‬‬ ‫ً‪ï‬ي‬ ‫ً‪î‬ٹ‪è‬‬ ‫‪ëê‬ٹى‪î‬‬ ‫ى‪ç‬ٹًى‬ ‫ً‪ïç‬ٹى‪ç‬‬ ‫ً‪ï‬ي‬ ‫‪ëï‬ٹً‪î‬‬ ‫‪î‬ى‪ï‬ٹ‪êï‬‬ ‫‪ç‬ي‪î‬ٹ‪ïًî‬‬ ‫ي‪è‬ىٹ‪ç‬ي‪î‬‬ ‫¸­·‪·²‬ع‬ ‫»½؟؛®«­ ¼‪¬»´§ ¹®±«²‬؟®«½½ك‬ ‫»½؟؛®«­ ¼»‪»®§ ­³±±¬¸ ¬«®²‬ت‬ ‫­»®‪³»¼ ¾±‬؟»®َ»‪½¸·²‬؟س‬ ‫»½؟؛®«­ ¼»‪¬»´§ ¬«®²‬؟®«½½؟ §®؟‪®¼·²‬ر‬ ‫»¸¬ ؛‪´§­·­ ±‬؟‪²‬؟ »¸¬ ‪²½»ô‬؟®؟»´½ ‪²¹´» ·­ ¼»°»²¼»²¬ ±²‬؟ ¬½؟¬‪²¼ ¬¸» ½±²‬؟ ¼؟‪®®§ ¬¸®«­¬ ´±‬؟½ ‪¾·´·¬§ ¬±‬؟‬ ‫‪²‬؟»‪­»¼ ±² ³‬؟¾ »®»© ‪³°´»­ ¸»®»·²‬؟¨» ´؟½·®»‪¸» ²«³‬ج ٍ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ §‪²‬؟‪²¬ ·² ³‬؟¬®‪·¬َ«° ·­ ·³°±‬؛‬ ‫ٍ¬·؛ ؛‪³·²» ¬¸» »¨¬®»³»­ ±‬؟¨» ‪®§ ¬±‬؟­­»½»‪»®ô ·¬ ·­ ²‬ھ»©‪­»­ô ¸±‬؟½ §‪²‬؟‪²½» ½±²¼·¬·±²­ٍ ײ ³‬؟®»´‪¬±‬‬ ‫»¾ ‪³·²»¼ô ·¬ ·­ ²±¬ ¬±‬؟¨» ‪­ ¾»»²‬؟¸ »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪·¬َ«° ±² ½±²‬؛ ؛‪»½¬ ±‬؛؛» »¸¬ §´‪´¬¸±«¹¸ ±²‬ك‬ ‫؟ ؛‪­»­ ±‬؟¸‪ ±¬¸»® °‬؛‪·¬§ ±‬ھ·¬·­‪¬»®ô ¬¸» ­»²‬؟ش ٍ»½‪²‬؟½·؛·‪ ­·¹²‬؛‪»½¬ ±‬؛؛» §´‪¬ ¬¸·­ ·­ ¬¸» ±²‬؟¸¬ ¼»«®¬­‪½±²‬‬ ‫ٍ¼»¬؟‪»­¬·¹‬ھ‪²½» ©·´´ ¾» ·²‬؟®؟»´½ ‪¬·±² ¬±‬؟®»‪®·²¹ ±°‬؟»¾ ‪®±´´·²¹‬‬ ‫»¸¬ ‪²‬؟¸¬ »½‪²‬؟½·؛·‪ ²± ´»­­ ­·¹²‬؛‪» ¾»»² ­¸±©² ¬± ¾» ±‬ھ؟¸ ‪¬·±²‬؟®»‪ ±°‬؛‪´ ½±²¼·¬·±²­ ±‬؟‪¸» ¬¸»®³‬ج‬ ‫ٍ­‪¬·²¹ ½±²¼·¬·±²‬؟®»‪¬»¼ «²¼»® ±°‬؟«´؟ھ» »¾ ¬­«‪²½» ³‬؟®؟»´½ »¸¬ ‪¬·±²­ô‬؟½·´‪°°‬؟ ‪·¬َ«°ٍ ײ °®»½·­·±²‬؛‬ ‫­؟ ¬«‪´ ®«²±‬؟·¨؟ ¼‪²‬؟ ´؟·¼؟® ‪²½» ´·³·¬­ ±²‬؟®»´‪·² ¬±‬؟¬‪ٍïً ½±²‬يـف »´¾؟ج ¸‪ٍê ¬¸®±«¹‬يـف »´¾؟ج‬ ‫»´¬¾«­ ‪²½» ·²‬؟‪±®³‬؛®»‪®·²¹ °‬؟»¾ ­¬½»؛؛؟ ¬«‪«²±‬خ ٍ­®»¬»‪³‬؟·¼ ‪²‬؟»‪²½» ´·³·¬­ ±² ³‬؟®»´‪­ ¬¸» ¬±‬؟ ´´»©‬ ‫ٍ­®»¬‪°‬؟¸½ ®»¬؟´ ‪­ ¼·­½«­­»¼ ·²‬؟ ‪¬·±²‬؟®¾·ھ ¸‪­ ¬¸®±«¹‬؟ ¸½«­ ­§؟©‬ ‫حغفزغخغعغخ‬ ‫‪¬¼ éَïççë‬ح ÷كسقكٌ×حزكّ ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ‪®¼­ ײ­¬·¬«¬»ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ٍ‪ï‬‬ ‫®»´´‪±‬خ ¼»®»‪°‬؟ج ¬‪¨½»°‬غّ ­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ¼‪²‬؟ ´´؟ق ½·®¬»س ®‪±‬؛ ­¬·ع ‪±«­·²¹‬ط ¼‪²‬؟ ¬؛؟¸حڈڈ ‪ îًًï÷ô‬خّ‬ ‫ٍ÷‪½¬±¾»® îéô ïççë‬رّ ژژ­‪²‬؟´ذ §®؟¼‪±«²‬ق ½·­؟ق ‪±®³·²¹ ¬±‬؛‪±²‬ف ÷­‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫‪¬¼ ïîٍïَïççî‬ح ÷كسقكٌ×حزكّ ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ‪®¼­ ײ­¬·¬«¬»ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ٍ‪î‬‬ ‫ٍ÷‪°®·´ êô ïççî‬كّ ژژ‪»­·¹²‬ـ ½·®¬»س ­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ¬‪ײ­¬®«³»²‬ڈڈ ‪ ïççè÷ô‬خّ‬ ‫‪¬¼ ïîٍîَïççî‬ح ÷كسقكٌ×حزكّ ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ‪®¼­ ײ­¬·¬«¬»ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ٍي‬ ‫ٍ÷‪°®·´ êô ïççî‬كّ ژژ‪»­·¹²‬ـ ¸½‪®·²¹­ ײ‬؟»ق ´´؟ق ¬‪ײ­¬®«³»²‬ڈڈ ‪ ïççè÷ô‬خّ‬ ‫‪¬¼ ïèٍïَïçèî‬ح ÷كسقكٌ×حزكّ ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ‪®¼­ ײ­¬·¬«¬»ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ٍى‬ ‫ٍ÷‪»½»³¾»® îô ïçèî‬ـّ ژژ‪»­·¹²‬ـ ½·®¬»س ´؟·¼؟خ ­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ »´¼»»زڈڈ ‪ ïççç÷ô‬خّ‬ ‫‪¬¼ ïèٍîَïçèî‬ح ÷كسقكٌ×حزكّ ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ‪®¼­ ײ­¬·¬«¬»ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ٍ‪ë‬‬ ‫ٍ÷‪ô ïçèî‬ى‪§ ï‬؟سّ ژژ‪»­·¹²‬ـ ¸½‪´ ײ‬؟·¼؟خ ­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ »´¼»»زڈڈ ‪ ïççç÷ô‬خّ‬ ‫‪¬¼ ïçٍïَïçèé‬ح ÷كسقكٌ×حزكّ ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ‪®¼­ ײ­¬·¬«¬»ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ٍ‪ê‬‬ ‫ٍ÷‪½¬±¾»® ïçô ïçèé‬رّ ژژ‪»­·¹²‬ـ ½·®¬»س ´؟·¼؟خ ­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ¼»®»‪°‬؟جڈڈ ‪ ïççç÷ô‬خّ‬ ‫ى‪¬¼ ïçٍîَïçç‬ح ÷كسقكٌ×حزكّ ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ‪®¼­ ײ­¬·¬«¬»ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ٍ‪é‬‬ ‫ٍ÷ى‪§ ïîô ïçç‬؟سّ ژژ‪»­·¹²‬ـ ¸½‪´ ײ‬؟·¼؟خ ­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ¼»®»‪°‬؟جڈڈ ‪ ïççç÷ô‬خّ‬ ‫‪¬¼ îًَïççêô‬ح ÷كسقكٌ×حزكّ ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ‪®¼­ ײ­¬·¬«¬»ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ٍ‪è‬‬ ‫®»¾‪»°¬»³‬حّ ژژ‪»­·¹²‬ـ ½·®¬»س ‪§°»­ô‬ج ®»´´‪±‬خ ´؟½·®»¸‪°‬ح ¼‪²‬؟ ‪±´´»®ô‬خ ´؟½·®¼‪§´·²‬ف ‪´´ô‬؟ق ؛‪®·²¹­ ±‬؟»ق ´؟·¼؟خڈڈ‬ ‫ٍ÷‪êô ïççê‬‬ ‫‪±®°ٍô‬ف ­®‪±¬±‬س ´؟®»‪»²‬ظ ‪·­·±²ô‬ھ·ـ »®«¬®؟‪»°‬ـ ©»ز ‪´»½¬·±²­ô‬؛»ـ ¼‪²‬؟ ­»­­»®¬ح ؛‪´§­·­ ±‬؟‪²‬ك ‪ٍô‬ك ‪±²»­ô‬ض ٍ‪ç‬‬ ‫ٍ‪ê‬ى‪ïéًô ïç‬ٹ‪ô ïêï‬جف ‪®·­¬±´ô‬ق‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫­¬·‪²‬ث‬ ‫­¼»»‪°‬ح ¼‪²‬؟ ­¼؟‪±‬ش ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫ى‬ ‫شكخغزغظ ‪ٍï‬ى‬ ‫¬؛؟¸­ »¸¬ ¸‪®·²¹ ¬¸®±«¹‬؟»¾ »¸¬ ‪²­³·¬¬»¼ ¬±‬؟®¬ §´´؟«­« ­· ­¬®‪®·²¹ ­«°°±‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؟ ‪¼·²¹‬؟‪¸» ´±‬ج‬ ‫»¸¬ ¸‪²­³·¬¬»¼ ¬¸®±«¹‬؟®¬ ­· ‪¼·²¹‬؟‪»®ô ¬¸» ´±‬ھ»©‪±³»¬·³»­ô ¸±‬ح ٍ¼»¬‪®·²¹ ·­ ³±«²‬؟»¾ »¸¬ ¸½·¸© ‪±²‬‬ ‫‪­»ô‬؟½ ®»¸¬·» ‪®·²¹ٍ ײ‬؟»¾ ´»»¸© ؟ ‪³°´»ô‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪®·²¹ ±«¬»® ®·²¹ô‬؟»¾ »¸¬ ­»­­؟‪¬ »²½±³°‬؟¸¬ ‪¸±«­·²¹‬‬ ‫¼»·´‪°°‬؟ »¸¬ ‪­ ­·³°´§ ®»­·­¬·²¹‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ®»¼·­‪·½·»²¬ ¬± ½±²‬؛؛«­ ­· ¬· ‪¬·±²­ô‬؟½·´‪°°‬؟ ¬­‪²¼ ·² ³±‬؟‬ ‫­·¸¬ ‪»®»¼ ·²‬ھ‪¸·­ ½±²¼·¬·±² ©·´´ ¾» ½±‬ج ٍ‪¼»¼ ­§­¬»³‬؟‪ ¬¸» ´±‬؛‪®¬ ±‬؟‪´ °‬؟®‪² ·²¬»¹‬؟ ­؟ ¬‪²¼ ²±‬؟ ¼؟‪´±‬‬ ‫»‪®·²¹ ­§­¬»³ ¾§ ­±³‬؟»¾َ¬؛؟¸­ »¸¬ ‪»®®»¼ ¬±‬؛­‪²‬؟®¬ ­¼؟‪ ¬¸» ´±‬؛‪·²·¬·±² ±‬؛»¼ ؟ ¸¬·© ®»¸¬»‪°¬»® ¬±¹‬؟¸½‬ ‫ٍ­¬‪²­³·­­·±² ½±³°±²»²‬؟®¬ ®»©‪½±³³±² °±‬‬ ‫حشرقساح عر جح×ش‬ ‫‪»­½®·°¬·±²‬ـ‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷ ­ٌٍ‪³³ٌ­ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷‪ ّ¸°‬ة‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫‪®°³‬‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪ ³³ ّ´¾ ·²‬ز‬ ‫÷ٍ‪ٌ³³ ّ´¾ٌ·²‬ز‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫¼؟®‬ ‫¼؟®‬ ‫¼؟®‬ ‫¼؟®‬ ‫‪èô‬‬ ‫‪èô‬‬ ‫‪èô‬‬ ‫‪èô‬‬ ‫´‪§³¾±‬ح‬ ‫®»¬‪®·²¹ ½»²‬؟»¾ ¼‪²‬؟¸َ¬¸‪®±³ ®·¹‬؛ ¬‪¼ °±·²‬؟‪²½» ¬± ´±‬؟¬­·ـ‬ ‫»«´؟ھ ‪·²‬؟®¬ ®؟»ظ‬ ‫¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫¬‪²‬؟¬­‪´ ½±²‬؟‪¬·±²‬؟¬·ھ؟®ظ‬ ‫­«·¼؟® ¸½¬·‪¬ ¬¸» °‬؟ ‪ ©±®³‬؛‪¼ °·¬½¸ ±‬؟»®¸ج‬ ‫®»©‪±‬ذ‬ ‫­®»¬‪®·²¹ ½»²‬؟»¾ ‪²½» ¾»¬©»»²‬؟¬­·ـ‬ ‫¼‪ ½±²²»½¬·²¹ ®±‬؛‪»²¹¬¸ ±‬ش‬ ‫¼»»‪°‬ح‬ ‫®؟»‪ ¬»»¬¸ ±² ¹‬؛‪«³¾»® ±‬ز‬ ‫¼؟‪´ ¼·®»½¬·±² ´±‬؟·¼؟® ¼»·´‪°°‬ك‬ ‫‪°°´·»¼ ±² °·­¬±² °·²‬؟ »½®‪±‬ع‬ ‫­»­­؟‪¬·²¹ ³‬؟½‪±®½» ¼«» ¬± ®»½·°®±‬؛ ´؟·¬®»‪ײ‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ¼‪½¬·²¹ ±² ½±²²»½¬·²¹ ®±‬؟ »½®‪±‬؛ ´؟‪«¹‬؛·®¬‪»²‬ف‬ ‫­»­­؟‪¬·²¹ ³‬؟¬‪¼«» ¬± ®±‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ¬؛؟¸­‪²µ‬؟®½ ‪½¬·²¹ ±²‬؟ »½®‪±‬؛ ´؟‪«¹‬؛·®¬‪»²‬ف‬ ‫­»­­؟‪¬·²¹ ³‬؟¬‪¼«» ¬± ®±‬‬ ‫­«·¼؟® ‪²µ‬؟®ف‬ ‫­«·¼؟® ¸½¬·‪® °‬؟»ظ‬ ‫¼؟‪°°´·»¼ ³±³»²¬ ´±‬ك‬ ‫¸¬‪¼ °»® «²·¬ ´»²¹‬؟‪°°´·»¼ ´±‬ك‬ ‫­¬®؟‪¬·²¹ °‬؟½‪ ®»½·°®±‬؛‪»·¹¸¬ ±‬ة‬ ‫­»·´¾‪­­»³‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ½±²²»½¬·²¹ ®±¼ ·²½´«¼·²¹‬؛‪»·¹¸¬ ±‬ة‬ ‫¼‪ ½±²²»½¬·²¹ ®±‬؛‪¬·²¹ °±®¬·±² ±‬؟½‪ ®»½·°®±‬؛‪»·¹¸¬ ±‬ة‬ ‫¼‪ ½±²²»½¬·²¹ ®±‬؛‪¬·²¹ °±®¬·±² ±‬؟¬‪ ®±‬؛‪»·¹¸¬ ±‬ة‬ ‫¸¬·© ­¾»© ‪²µ‬؟®½ ¼‪²‬؟ ‪²µَ°·²‬؟®½ ؛‪»·¹¸¬ ±‬ة‬ ‫­¬¸‪²½» ©»·¹‬؟´؟¾‬ ‫¬؛؟¸­ ‪´±²¹‬؟ »½‪²‬؟¬­·ـ‬ ‫´»»¸© ‪¼­ ±² ©±®³ô ¬»»¬¸ ±² ©±®³‬؟»®¸¬ ؛‪«³¾»® ±‬ز‬ ‫»´‪²¹‬؟ »‪® ½±²‬؟»‪»´ ¹‬ھ»ق‬ ‫­«·¼؟® ¸½¬·‪¬ ¬¸» °‬؟ ‪ ©±®³‬؛‪²¹´» ±‬؟ ¼؟»ش‬ ‫»´‪²¹‬؟ »®«­­»®‪® °‬؟»ظ‬ ‫»´‪²¹‬؟ ¨·´»¸ ®؟»ظ‬ ‫؟‬ ‫»‬ ‫ع‬ ‫‪¹‬‬ ‫¸‬ ‫ط‬ ‫´‬ ‫´‬ ‫‪²‬‬ ‫ز‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ظز×ـكرش شك×ـكخ ـغجكخجزغفزرف ‪ٍî‬ى‬ ‫حـكرش ظز×خكغق‬ ‫‪ٍîٍï‬ى‬ ‫؟ ¸½·¸© ‪ٍï ·²‬ى »®«‪·¹‬ع ‪­­»³¾´§ ·­ ­¸±©² ·²‬؟ ¬؛؟¸­َ‪®·²¹‬؟»¾ ‪®§ ®±´´·²¹‬؟¬‪¸» ³±­¬ »´»³»²‬ج‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪¼ ·­ ­«°°±®¬»¼ ¾»¬©»»² ¬©±‬؟‪¬»¼ ´±‬؟®¬‪½±²½»²‬‬ ‫ٍ‪²¼ ­± ±²‬؟ ‪²µô »´»½¬®·½ ³±¬±®ô‬؟®½ ¼‪²‬؟ ‪®ô °·­¬±²‬؟»‪ °«´´»§ô ¹‬؟ §¾ ¼»­«؟½ »¾ §؟‪¼ ³‬؟‪¸·­ ´±‬ج‬ ‫­· ‪¬ ¾»²¼·²¹‬؛؟¸­ ‪´·¹²³»²¬ ¼«» ¬±‬؟­·‪®·²¹ ³‬؟»¾ »¸¬ ¼‪²‬؟ ‪»´§ ®·¹·¼ô‬ھ·¬؟´»® ­· ¬؛؟¸­ »¸¬ ‪´´§ô‬؟®»‪»²‬ظ‬ ‫§؟‪ ³‬ع ­¼؟‪½¬·±² ´±‬؟»® ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ه»¬؟‪´´§ ¼»¬»®³·²‬؟½·¬؟¬­ ­· ‪¸«­ô ¬¸» ­§­¬»³‬ج ٍ»´¾·‪²»¹´·¹‬‬ ‫‪»²½»ô‬ط ٍ‪¬·½ »¯«·´·¾®·«³‬؟¬­ ؛‪¬·±²­ ±‬؟«¯» »¸¬ ‪®±³‬؛ ¼»‪¾» ¼»¬»®³·²‬‬ ‫‪ï‬ى‬ ‫‪î‬ى‬ ‫ً‬ ‫يى‬ ‫ىى‬ ‫ً‬ ‫‪î‬ع‬ ‫ذ‬ ‫ع‬ ‫ً‬ ‫´ذ‬ ‫؟‬ ‫س‬ ‫ً‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫´‪ ï‬ع‬ ‫­¼´»·§ §´­«‪²»±‬؟¬´«‪ ­·³‬ىٍى ‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ٍî‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪·²¹‬ھ´‪±‬ح‬ ‫ذ‬ ‫®‬ ‫®‬ ‫ج‬ ‫©‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫؟‬ ‫´‬ ‫‪ë‬ى‬ ‫‪ ï‬ذ‬ ‫؟‬ ‫´‬ ‫‪ê‬ى‬ ‫ذ‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪î‬ع‬ ‫ذ‬ ‫¨‬ ‫ئ‬ ‫‪¹‬‬ ‫´‬ ‫؛‬ ‫½‬ ‫؟‬ ‫‪±‬‬ ‫´‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪î‬ع‬ ‫ٍ‪¬ ­§­¬»³‬؛؟¸­َ‪®·²¹‬؟»¾َ‪©±‬ج ‪ٍï‬ى غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ذ‬ ‫؟‬ ‫»¸¬ ‪½½±®¼·²¹´§ô‬ك ٍ÷‪´·¹²»¼ ©·¬¸ ¬¸» ¨َ¼·®»½¬·±²‬؟ ­· ­·¨؟ ¬؛؟¸­ »¸¬ ‪­­«³·²¹‬؟ّ ‪¦µ‬ذ ¼‪²‬؟ ‪§µ‬ذ ‪³°´»ô‬؟¨»‬ ‫‪¸»²ô‬ج ٍ¼»‪ ©·´´ ¾» ¼»¬»®³·²‬ع ¼‪²‬؟ ‪ ô‬ع ‪ ô‬ع ‪ ô‬ع ­‪½¬·±²‬؟»® ´؟·¼؟® ‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫‪ ïï‬ى‬ ‫‪ï î‬‬ ‫‪î‬ع‬ ‫‪î‬‬ ‫§‪î‬ع‬ ‫‪î‬‬ ‫¦‪î‬ع‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪î‬‬ ‫§‪ï‬ع‬ ‫‪î‬‬ ‫¦‪ï‬ع‬ ‫‪±‬‬ ‫‪ ïî‬ى‬ ‫‪ï î‬‬ ‫´‬ ‫حـكرش خكغظ‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪î‬ع‬ ‫ٍ¼؟‪»®¸«²¹ ´±‬ھ‪¬ ­§­¬»³ô ±‬؛؟¸­َ‪®·²¹‬؟»¾َ‪©±‬ج ‪ٍî‬ى غخثظ×ع‬ ‫¼ ·´؟ھ ‪·²‬؟‪ٍê ®»³‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ٍë‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪ٍîô‬ى »®«‪·¹‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ¼؟‪²¹· ²¹ ´±‬؟¸®»ھ‪² ±‬؟ ®‪±‬ع‬ ‫ٍ»ھ·¬؟‪®» ½±²­·¼»®»¼ ²»¹‬؟ ¬®‪®·²¹ ­«°°±‬؟»¾ ¼‪²‬؟¸َ¬؛»´ »¸¬ ؛‪¬ ±‬؛»´ »¸¬ ‪­«®»¼ ¬±‬؟»‪²½»­ ³‬؟¬­·¼ »¸¬ ؛·‬ ‫»‪±®» ¾»½±³‬؛»®»¸¬ ‪ٍê‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ٍë‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ‬ ‫؟‬ ‫´‬ ‫؟‬ ‫´‬ ‫‪é‬ى‬ ‫‪è‬ى‬ ‫‪ ï‬ذ‬ ‫ذ‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪µ ï‬ذ‬ ‫‪ٍîٍî‬ى‬ ‫‪®·²¹­ ·²‬؟»¾ ‪¬·±² ©·¬¸ ®±´´·²¹‬؟‪½¸·²» »´»³»²¬­ «­»¼ ·² ½±³¾·²‬؟‪³±²¹ ¬¸» ³±­¬ ½±³³±² ³‬ك‬ ‫ٍ­®؟»‪±®³ ­°«® ¹‬؛ »¬«´‪±‬ھ‪®» ·²‬؟ ­‪²­³·­­·±²‬؟®¬ ®»©‪°±‬‬ ‫»‪½¸·²‬؟‪­ ­¸±©² ¾§ ³‬ك ٍ­¬؛؟¸­ ´»´´؟®؟‪²­³·¬ °±©»® ¾»¬©»»² °‬؟®¬ ‪®» «­»¼ ¬±‬؟ ­®؟»‪¸»­» ¹‬ج‬ ‫‪ô‬أيإ ٍ´؟ ¬» ‪³®±½µ‬؟ط ‪ô‬أ‪î‬إ ‪®­¸»µ‬؟س ¼‪²‬؟ ´´؟‪·²‬ھ«ض ‪ô‬أ‪ï‬إ ‪¸±«°‬ح ¼‪²‬؟ ­¬¬‪°±‬ح ‪³°´»ô‬؟¨» ®‪±‬؛ّ ­¬¨»¬ ‪¼»­·¹²‬‬ ‫؛ »´‪²¹‬؟ ‪²‬؟ ¬؟ ¸¬»»¬ ®؟»‪ ¬¸» ¹‬؛‪²µ­ ±‬؟´؛ »¸¬ ‪´´§ ¬±‬؟‪²­³·¬¬»¼ ²±®³‬؟®¬ ­· ¼؟‪´ ±¬¸»®­÷ô ´±‬؟®»ھ»­ ¼‪²‬؟‬ ‫¼»ھ´‪² ¾» ®»­±‬؟½ ذ ¼؟‪´ ´±‬؟‪¸·­ ²±®³‬ج ٍ¬½؟¬‪ ½±²‬؛‪¬ ¬¸» °±·²¬ ±‬؟ »´½®·½ ¸½¬·‪® °‬؟»‪²¹»²¬ ¬± ¬¸» ¹‬؟¬ ؟ ‪¬±‬‬ ‫­¼؟‪¬»­ ¬¸» ´±‬؟®¬­«´´· ىٍى »®«‪·¹‬ع ٍ ذ ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ®‪¬·²¹ ±‬؟®؟‪ ­»°‬؟ ¼‪²‬؟ ذ ¼؟‪´ ´±‬؟·¬‪²¹»²‬؟¬ ؟ ‪·²¬±‬‬ ‫¼»‪² ¾» ¼»¬»®³·²‬؟½ ذ ¼؟‪´ ´±‬؟·¬‪²¹»²‬؟¬ »¸ج ٍ ® ­«·¼؟® ¸½¬·‪® °‬؟»‪¬ ¬¸» ¹‬؟ ­®؟»‪²­³·¬¬»¼ ¾§ ­°«® ¹‬؟®¬‬ ‫‪¬·±²­¸·°‬؟´»® ®»©‪®±³ ¬¸» °±‬؛‬ ‫‪î‬ع‬ ‫‪î°²‬‬ ‫‪¬ ®°‬ذ‬ ‫ً‪ê‬‬ ‫ي‪ ï‬ى‬ ‫»¸¬ ؛‪¹²·¬«¼» ±‬؟‪ô ¬¸» ³‬يٍى »®«‪·¹‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ¬؛؟¸­ »¸¬ ‪½¬­ ±²‬؟ ذ ­¼؟‪ ´±‬؛‪ ¬¸» ²«³¾»® ±‬؛×‬ ‫‪­»­ô‬؟½ »­»¸¬ ®‪±‬ع ٍ‪ ­«°»®°±­·¬·±²‬؛‪·²»¼ ¾§ ¬¸» °®·²½·°´» ±‬؟¬¾‪§ ¾» ±‬؟‪½¬·±²­ ³‬؟»® ‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫‪ç‬ى‬ ‫ً‪ ï‬ى‬ ‫ط‬ ‫و‪¬·±²‬؟«¯» ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ ‪¬»¼ «­·²¹‬؟´«½´؟½ ­· »½®‪±‬؛ ‪¬·²¹‬؟®؟‪¸» ­»°‬ج‬ ‫ى‪ ï‬ى‬ ‫‪µ ²‬‬ ‫‪µ‬؟‬ ‫´‬ ‫‪µ‬؟‬ ‫´‬ ‫؛ ‪²‬؟¬ ¬ذ‬ ‫®ذ‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪µ ï‬‬ ‫¬ذ‬ ‫‪µ ²‬‬ ‫‪µ‬ذ‬ ‫‪î‬ع‬ ‫‪µ ï‬‬ ‫­· ‪¼·²¹‬؟‪ ´±‬؛× ٍ»‪²‬؟´‪³» °‬؟­ »¸¬ ‪°°´·»¼ ·²‬؟ ­¼؟‪±® ´±‬؛ ¼·´؟ھ »®؟ ً‪ٍï‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ٍç‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ‬ ‫®‪±‬؛ ه­¬‪´ ½±³°±²»²‬؟‪»¼ ·²¬± ±®¬¸±¹±²‬ھ´‪¼­ ³«­¬ ¾» ®»­±‬؟‪²»­ô ¬¸»² ¬¸» ´±‬؟´‪»®»²¬ °‬؛؛·¼ ‪°°´·»¼ ·²‬؟‬ ‫®ذ‬ ‫‪î‬ذ‬ ‫‪ï‬ذ‬ ‫‪î‬؟‬ ‫‪®°‬‬ ‫‪ï‬؟‬ ‫ي؟‬ ‫يذ‬ ‫´‬ ‫‪î‬ع‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫ٍ®؟»‪ ­°«® ¹‬؟ §¾ ¼»¬¬·‪²­³‬؟®¬ ­¼؟‪±‬ش ىٍى غخثظ×ع‬ ‫ٍ‪¼·²¹‬؟‪¬ ­§­¬»³ô ³«´¬·°´» ´±‬؛؟¸­َ‪®·²¹‬؟»¾َ‪©±‬ج يٍى غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫¬·‪²­³‬؟®¬ ‪´­±‬؟ ¸½·¸© ‪®­ô‬؟»‪±® ¸»®®· ²¹¾±²» ¹‬؛ ¼·´؟ھ ‪´­±‬؟ »®؟ ى‪ٍï‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ي‪ٍï‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ‬ ‫ٍ‪ٍë‬ى »®«‪·¹‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­· ®؟»‪ ¹‬؟ ¸½«ح ٍ­¬؛؟¸­ ´»´´؟®؟‪°±©»® ¾»¬©»»² °‬‬ ‫‪²‬؟½ ¬× ٍ‪ ٍê‬ى »®«‪·¹‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­· ­‪²­³·­­·±²‬؟®¬ ®؟»‪®§ ¹‬؟¬»‪²‬؟´‪®­ ·² °‬؟»‪²»¬ ¹‬؟´‪ °‬؛‪¼·²¹ ±‬؟‪±‬ش‬ ‫َ؛´»­ »®؟ ­¼؟‪¬·²¹ ´±‬؟®؟‪´­±ô ¬¸» ­»°‬ك ٍ ذ‪¬ ·­ î‬؛؟¸­ »¸¬ ‪½¬·²¹ ±²‬؟ ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ´؟¬‪¬ ¬¸» ¬±‬؟¸¬ ‪¾» ­»»²‬‬ ‫­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ت ¼ ‪»½±²‬ح »¸¬ ؛‪°¬»® ï ±‬؟¸ف ‪½¸ ±¬¸»®ٍ ײ‬؟» ´» ½‪²‬؟½ §»¸¬ ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ه‪¬·²¹‬؟® ¾·´·«¯»‬ ‫»¸¬ ‪»½¬·²¹‬؛؛؟ ‪®·²¹ ±«¬»®َ®·²¹ ¾»²¼·²¹ô‬؟»¾ »­«؟½ ‪®» ­¸±©² ¬±‬؟ ­¼؟‪¬·²¹ ´±‬؟®؟‪²¼¾±±µô ¬¸» ­»°‬؟¸‬ ‫ٍ­®» ´´‪³±²¹ ®±‬؟ ­¼؟‪ ´±‬؛‪¼·­¬®·¾«¬·±² ±‬‬ ‫¬ذ‬ ‫يـ‬ ‫¬ذ‪î‬‬ ‫ىـ‬ ‫ذ‪²‬‬ ‫حـكرش غت×خـ ز×كطف ـزك اغششثذَـزكَجشغق‬ ‫يٍ‪ٍî‬ى‬ ‫‪î‬ـ‬ ‫¬ذ‬ ‫‪²‬؟½ ¬× ٍ‪ٍé‬ى »®«‪·¹‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­ «´´· ­؟ ‪¼·²¹ô‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® »½«¼‪´­± °®±‬؟ ­¬ ‪²¹»³»²‬؟®®؟ §»´´«‪² ¼َ°‬؟َ¬´»ق‬ ‫»¸¬ ؛‪ ¬¸» ­«³ ±‬؛‪«²½¬·±² ±‬؛ ؟ ­· ¬؛؟¸­ §»´´«‪°°´·»¼ ¬± ¬¸» °‬؟ ¼؟‪¬ ¬¸» ´±‬؟¸¬ ‪ٍé‬ى »®«‪·¹‬ع ‪®±³‬؛ ‪¾» ­»»²‬‬ ‫­· ¬´»¾ »¸¬ ‪²­³·¬¬»¼ °±©»®ô‬؟®¬ »¸¬ ‪¬·±² ·²‬؟·®؟ھ ¼‪²‬؟ ‪²­·±²‬؟‪ ¾»´¬ »¨°‬؛‪«­» ±‬؟½»ق ٍ­¼؟‪¬»²­·±² ´±‬‬ ‫»¾ §؟‪¬ ³‬؛؟¸­ »¸¬ ‪¼ ±²‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® »¸ج ٍ§®؟­­»½»‪´´§ ²‬؟½·¬»®‪² ·­ ¬¸»±‬؟¸¬ »®‪¼»¼ ³±‬؟‪´´§ °®»´±‬؟®»‪¹»²‬‬ ‫§¾ ¼»¬؟‪°°®±¨·³‬؟‬ ‫‪ ïë‬ى‬ ‫ذ ‪î‬؛ ‪ï‬؛‬ ‫‪ï‬ـ‬ ‫ح‪²‬‬ ‫ذ‬ ‫‪®¹»ô ¬¸»²‬؟´ §®»ھ ­· ‪ ¬¸» ¾»´¬ ½®±­­َ­»½¬·±²‬؛× ٍ¼؟‪´ °«´´»§ ´±‬؟½·¬»®‪ ·­ ¬¸» ¬¸»±‬ذ »®»¸©‬ ‫‪ ïê‬ى‬ ‫ك ي؛‬ ‫ذ‬ ‫خ‪²‬‬ ‫‪ٍïô‬ى »´¾؟ج ‪ٍïٍ ײ‬ى »´¾؟ج ‪»² ·²‬ھ·‪®» ¹‬؟ ؛ ¼‪²‬؟ ‪ ô‬؛ ‪ ô‬؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ت ٍ؟»®؟ ´؟‪ ·­ ¬¸» ½®±­­َ­»½¬·±²‬ك »®»¸©‬ ‫»¾ ¼´«‪´«»­ ­¸±‬؟ھ ؛ ®»¸‪ ¬¸» ¸·¹‬ه©‪¬» ©¸»² ¬¸» ¾»´¬ ­°»»¼ ·­ ´±‬؟·®‪°°®±°‬؟ »®؟ ­»«´؟ھ ؛ ®»¸‪¬¸» ¸·¹‬‬ ‫ٍ»´¾؟®‪±‬ھ؟؛ ¬‪®» ²±‬؟ ­‪¬·²¹ ½±²¼·¬·±²‬؟®»‪²¼ ¬¸» ±°‬؟ ¬®‪²½» ·­ ­¸±‬؟¬­·¼ ®»¬‪«­»¼ ©¸»² ¬¸» ½»²‬‬ ‫ٍ‪¼·²¹‬؟‪® ´±‬؟»‪²»¬ ¹‬؟´ذ ‪ٍê‬ى غخثظ×ع‬ ‫حغت×خـ شغغطة زر×جف×خع ىٍ‪ٍî‬ى‬ ‫¬ذ‬ ‫¬‪·½·»²‬؛؛»‪ ½±‬؟ ‪­»ô‬؟½ ­·¸¬ ‪»ٍ ײ‬ھ·®¼ ´»»¸© ‪®·½¬·±²‬؛ ؟ ‪¼­ ·²‬؟‪¬»­ ¬¸» ´±‬؟®¬­«´´· §´´؟½·¬ ؟‪ٍè ­½¸»³‬ى »®«‪·¹‬ع‬ ‫­´؟·®»¬؟‪ ³‬؛‪¬·±²­ ±‬؟‪¸» ½±³¾·²‬ج ٍ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ »¸¬ ؛‪«²½¬·±² ±‬؛ ؟ ­؟ ¼»‪®·½¬·±² ³«­¬ ¾» ¼»¬»®³·²‬؛ ؛‪±‬‬ ‫¼»¼«´½‪´«»­ ¬± ¾» ·²‬؟ھ ¬‪·½·»²‬؛؛»‪®·½¬·±² ½±‬؛ ®‪±‬؛ ­«‪®» ¬±± ²«³»®±‬؟ ­¬‪·®±²³»²‬ھ‪¬·²¹ »²‬؟®»‪²¼ ±°‬؟‬ ‫¼‪²‬؟ »‪´´±²‬؟ھك ‪³°´»ô‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪ ²¼¾±±µô‬؟¸ ‪´ »²¹·²»»®·²¹‬؟½·‪²‬؟¸½»‪ ³‬؟ ¬؟¸¬ ¼»¬­»‪¸»®»·²ٍ ׬ ·­ ­«¹¹‬‬ ‫ٍ¼»¬´«­‪ô ¾» ½± ²‬أىإ ®»¬­·»‪«³‬؟ق‬ ‫خرجرخ ف×خجزغففغ‬ ‫®ذ‬ ‫زك رج‬ ‫غثـ ظز×ـكرش ف×سكزاـ ‪ٍîٍë‬ى‬ ‫ٍ­­؟‪² »½½»²¬®·½ ³‬؟ ؛‪¬·±² ±‬؟¬ ‪¬»¼ ¼«» ¬± ¬¸» ®±‬؟®»‪¼·²¹ ·­ ¹»²‬؟‪³·½ ´±‬؟‪¬·±²­ ô ¼§²‬؟½·´ ‪°°‬؟ »‪ײ ­±³‬‬ ‫» »½‪²‬؟¬­·¼ ¬؟ ¼»¬؟½‪ ´±‬ة ¬¸‪¬»¼ ¾§ ¬¸» ©»·¹‬؟®»‪ ¹»²‬ذ »½®‪±‬؛ »¸ج ٍ‪ٍç‬ى »®«‪·¹‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­· ­·¸ج‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪¬·±² ·­ ¹‬؟¬‪ ®±‬؛‪¨·­ ±‬؟ »¸¬ ‪®±³‬؛‬ ‫‪®°‬‬ ‫ـ‬ ‫‪²‬‬ ‫ذ‬ ‫ٍ»´‪²¹‬؟ ¨·´»¸ »¸¬ ­· ½ ه®؟»‪ ¸»®®·²¹¾±²» ¹‬؟ §¾ ¼»¬¬·‪²­³‬؟®¬ ­¼؟‪±‬ش ‪ٍë‬ى غخثظ×ع‬ ‫ٍ¬‪²¹»³»²‬؟®®؟ §»´´«‪²¼َ°‬؟َ¬´»ق ‪ٍé‬ى غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫؛‬ ‫ً‪ëë‬‬ ‫ًً‪è‬‬ ‫‪îéë‬‬ ‫‪‰‬‬ ‫‪‰‬‬ ‫؛‬ ‫؛‬ ‫‪ٍï‬ى غشقكج‬ ‫­‪¬·±²‬؟´«½´؟ف »ھ·®ـ ‪·²‬؟¸ف ¼‪²‬؟ ¬´»ق ®‪±‬؛ ­®‪½¬±‬؟ع‬ ‫»ھ·®ـ ؛‪§°» ±‬ج‬ ‫‪ٍë‬يٹ‪îٍîë‬‬ ‫‪ïٍî‬ٹًٍ‪ï‬‬ ‫‪îٍë‬ٹ‪ïٍéë‬‬ ‫‪ïٍï‬ٹًٍ‪ï‬‬ ‫‪ïٍî‬ٹًٍ‪ï‬‬ ‫‪ïٍî‬ٹًٍ‪ï‬‬ ‫‪ïٍë‬ٹ‪ïٍï‬‬ ‫ًٍ‪î‬ٹ‪ïٍë‬‬ ‫ًٍ‪ê‬ٹًٍى‬ ‫‪ï‬‬ ‫§»´´«‪¬¸»® ¾»´¬ ©·¬¸ ¬»²­·±² °‬؟»´ ¬؟´ع‬ ‫§»´´«‪¬¸»® ¾»´¬ ©·¬¸±«¬ ¬»²­·±² °‬؟»´ ¬؟´ع‬ ‫¬´»¾ ‪­ ¾»´¬ô ²§´±²‬؟ھ‪²‬؟½ ¼»¦·®»¾¾«® ‪¾®·½ ¾»´¬ô‬؟ع‬ ‫¬´»¾ ؟¬؟´؟ق‬ ‫¬´»¾َت‬ ‫¬´»¾ ´»»¬ح‬ ‫‪·²‬؟¸ف‬ ‫¼ذ‬ ‫ة‬ ‫»‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ ïé‬ى‬ ‫ة‬ ‫»‬ ‫‪¹‬‬ ‫¼ذ‬ ‫­· ذ »½®‪±‬؛ »¸ج ٍ­ٌ¼؟® ‪¬·±² ·²‬؟¬‪ ®±‬؛‪ ·­ ¬¸» ­°»»¼ ±‬ھ ¼‪²‬؟ ‪¬·±²‬؟®»´»½½؟ ´؟‪¬·±²‬؟¬ ·ھ؟®‪©¸»® » ¹ ·­ ¬¸» ¹‬‬ ‫®؟´·‪ ­·³‬؟ ‪¬»­ ·²¬±‬؟´­‪²‬؟®¬ ¼‪²‬؟ ‪® °±­·¬·±²ô‬؟´ «‪²¹‬؟ ¬؛؟¸­ ‪¬·²¹‬؟¬‪ ®±‬؟ ‪®¼ ¬±‬؟‪²¬ ©·¬¸ ®»¹‬؟¬­‪½±²‬‬ ‫‪¬·±²‬؟«´؟ھ» »¸¬ ‪¸·­ ½±²¼·¬·± ² ³«­¬ ¾» ½±²­·¼»® »¼ ·²‬ج ٍ‪¼·²¹‬؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ ‪®¼ ¬±‬؟‪½±²¼·¬·±² ©·¬¸ ®»¹‬‬ ‫ٍ»؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪±‬‬ ‫©‬ ‫ٍ­­؟‪±¬±® ©·¬¸ »½½»²¬®·½ ³‬خ ‪ٍç‬ى غخثظ×ع‬ ‫‪ ïè‬ى‬ ‫سح×زكطفغس ـكرش ظز×جكفرخذ×فغخَصزكخف‬ ‫ك‬ ‫رج غثـ ظز×ـكرش ف×سكزاـ‬ ‫‪ٍîٍê‬ى‬ ‫‪·® ½±³°®»­­±®­ô‬؟ ‪´ ½±³¾«­¬ ·±² »²¹·²»­ ô‬؟‪­ °·­¬±²­ ·² ·²¬»®²‬؟ ¸½«­ ‪²·­³­ô‬؟¸½»‪¬·²¹ ³‬؟½‪»½·°®±‬خ‬ ‫»­»¸¬ ؛‪½¸ ±‬؟غ ٍ­‪¬·±²‬؟½‪»®»²¬ ´±‬؛؛·¼ ´؟®»ھ»­ ‪®·²¹­ ·²‬؟»¾ ‪§ »³°´±§ ®±´´·²¹‬؟‪´ °«³°­ô ³‬؟·¨؟ ¼‪²‬؟‬ ‫­· ً‪ٍï‬ى »®«‪·¹‬ع ٍ‪¬·²¹ ³±¬·±²‬؟½‪¬»¼ ©·¬¸ ¬¸» ®»½·°®±‬؟·½‪­­±‬؟ ‪¼·²¹‬؟‪³·½ ´±‬؟‪®·²¹­ »¨°»®·»²½»­ ¼§ ²‬؟»¾‬ ‫»®؟ ­‪¬·±²‬؟½‪®·²¹ ´±‬؟»¾ »»®¸¬ ‪ٍïًô‬ى »®«‪·¹‬ع ‪²·­³ٍ ײ‬؟¸½»‪²µ ³‬؟®½ ؟ ؛‪¬·±² ±‬؟¬‪¬·½ ®»°®»­»²‬؟‪ ­½¸»³‬؟‬ ‫‪÷ °·­¬±²‬يّ ¼‪²‬؟ ه‪®·²¹‬؟»¾ ‪²µ‬؟®½َ¼‪ ّî÷ ½±²²»½¬·²¹ ®±‬ه­‪®·²¹‬؟»¾ ¬®‪¬ ­«°°±‬؛؟¸­‪²µ‬؟®½ ÷‪ ّï‬و¼»¬؟½·¼‪·²‬‬ ‫­؟ ¼»®»¼·­‪ ¬¸» ½±²²»½¬·²¹ ®±¼ ·­ ½±²‬؛‪ًû ±‬ىٹًي §´´؟«­« ‪²·­³ô‬؟¸½»‪®·²¹ٍ ײ ¬¸·­ ³‬؟»¾ ‪°·²‬‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸¬ ه‪¬·²¹‬؟½‪®»½·°®±‬‬ ‫‪î‬ة ى ً‬ ‫‪î‬ة ‪ً ê‬‬ ‫‪ ïç‬ى‬ ‫‪î‬ة‬ ‫‪ًé‬‬ ‫‪î‬ة‬ ‫يً‬ ‫»ھ·¬؟‪®» ²»¹‬؟ §»¸¬ ه»ھ·¬·­‪®» ½±²­·¼»®»¼ °±‬؟ ً‪ٍï‬ى »®«‪·¹‬ع ‪¬ ¬± ®·¹¸¬ ·²‬؛»´ ‪®±³‬؛ ‪½¬·²¹‬؟ ­»½®‪±‬؛ ´´ك‬ ‫¼‪²‬؟ ‪­­»­ ½±³°®·­» ¬¸» °·­¬±²‬؟‪¬·²¹ ³‬؟½‪¸» ®»½·°®±‬ج ٍ‪½¬·²¹ ·² ¬¸» ±°°±­·¬» ¼·®»½¬·±²‬؟ ‪©¸»²‬‬ ‫»¸¬ ‪±®»ô‬؛»®»¸ج ٍ§´¾‪­­»³‬؟ ¼‪ ¬¸» ½±²²»½¬·²¹ ®±‬؛‪¬·²¹ °±®¬·±² ±‬؟½‪²¼ ¬¸» ®»½·°®±‬؟ ‪°·­¬±² °·²‬‬ ‫­· ­»­­؟‪¬·²¹ ³‬؟½‪±®½» ¼«» ¬± ®»½·°®±‬؛ ´؟·¬®»‪·²‬‬ ‫®‬ ‫‪½±­ î‬‬ ‫´‬ ‫ً‪ î‬ى‬ ‫‪î‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫®‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬ة‬ ‫‪î‬ة‬ ‫´·ذ‬ ‫؛‪¨·³«³ ±‬؟‪ ³‬؟ ­»¸½؟»® ذ ‪ًè÷ô‬‬ ‫®‬ ‫´‬ ‫‪ îï‬ى‬ ‫¬ذ‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫®‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪î‬ة‬ ‫‪ï‬ة‬ ‫؟ّ ®»¬‪¼َ½»²‬؟»¼ ‪¬ ¬±°‬ك‬ ‫´·ذ‬ ‫‪²‬‬ ‫®ذ‬ ‫®ذ‬ ‫´‬ ‫®‬ ‫‪°‬ذ‬ ‫ـ‬ ‫‪²‬‬ ‫ٍ‪¼·²¹‬؟‪®·½¬·±² ©¸»»´ ´±‬؛ ؛‪¬·±² ±‬؟®¬­«´´· ½·¬؟‪½¸»³‬ح ‪ٍè‬ى غخثظ×ع‬ ‫ٍ‪²·­³‬؟¸½»‪²µ ³‬؟®½ ؛‪³ ±‬؟®‪¹‬؟·¼ ½·¬؟‪½¸»³‬ح ً‪ٍï‬ى غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪ îî‬ى‬ ‫®‬ ‫´‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫®‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪î‬ة‬ ‫‪ï‬ة‬ ‫÷‪ïèًè‬‬ ‫؟ّ ®»¬‪¼َ½»²‬؟»¼ ‪¬ ¾±¬¬±³‬؟ ¼‪²‬؟‬ ‫´·ذ‬ ‫ي‪ î‬ى‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪µ‬ذ‬ ‫‪µ‬؟‬ ‫‪µ‬ج‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪ ¬¸» ½±²²»½¬·²¹ ®±¼ ·­ ¹‬؛‪®·²¹ ±‬؟»¾ ¼‪®¹»َ»²‬؟´ »¸¬ ‪½¬·²¹ ±²‬؟ »½®‪±‬؛ ´؟‪«¹‬؛·®¬‪¸» ½»²‬ج‬ ‫‪î‬‬ ‫®‬ ‫‪î‬ة‬ ‫‪±‬‬ ‫´½ذ‬ ‫´‬ ‫­· ‪®·²¹‬؟»¾ ¬؛؟¸­‪²µ‬؟®½ »¸¬ ‪²­³·¬¬»¼ ¬±‬؟®¬ »½®‪±‬؛ ´؟‪«¹‬؛·®¬‪¸» ½»²‬ج‬ ‫ى‪ î‬ى‬ ‫‪î‬ع‬ ‫‪ µ‬؟‪ µ‬ذ‬ ‫‪ îé‬ى‬ ‫´·ذ‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫ٍ­¼؟‪²¼ ³±³»²¬ ´±‬؟ ´؟·¼؟® ¼»¬؟®¬‪¬ ­§­¬»³ ©·¬¸ ½±²½»²‬؛؟¸­َ‪®·²¹‬؟»¾َ‪©±‬ج ‪ٍïî‬ى غخثظ×ع‬ ‫‪®ï‬‬ ‫‪® î‬‬ ‫ية‬ ‫®‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪î‬ة‬ ‫½½ذ‬ ‫‪µ ²‬‬ ‫÷ظفّ §¬·ھ؟®‪ ¹‬؛‪²¼ ¬¸» ½»²¬»® ±‬؟ ­·¨؟ ¬؛؟¸­‪²µ‬؟®½ »¸¬ ‪²½» ¾»¬©»»²‬؟¬­·¼ »¸¬ ­· ® ‪ô‬ى‪ٍî‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪ײ‬‬ ‫؛‪®» ±² ±°°±­·¬» ­·¼»­ ±‬؟ ظف »¸¬ ¼‪²‬؟ ‪²µَ°·²‬؟®½ »¸¬ ‪ ¬¸» ³·²«­ ­·¹² ·­ «­»¼ ©¸»²‬ه ة ¬¸‪ ©»·¹‬؛‪±‬‬ ‫ٍ­·¨؟ ¬؛؟¸­‪²µ‬؟®½ »¸¬‬ ‫»¾ §؟‪²¼ ³‬؟ ‪½¬·±²‬؟ ؛‪ ½±³³±² ´·²» ±‬؟ »ھ؟¸ ذ »½®‪±‬؛ ´؟·¬®»‪²¼ ¬¸» ·²‬؟ ذ »½®‪±‬؛ ´؟‪¸» »¨¬»®²‬ج‬ ‫­· ¬‪²‬؟¬´«­»® »¸¬ ¬؟¸¬ ¸½«­ ¼»‪½±³¾·²‬‬ ‫‪ îë‬ى‬ ‫‪°‬ذ‬ ‫ذ‬ ‫س‬ ‫‪µ ï‬‬ ‫‪»´ô ¸§ °±·¼ô ±® ©±®³‬ھ»¾ ´؟®· ‪»´ô ­°‬ھ»¾ ‪´ô‬؟ ½·´»¸ ‪·²¹‬ھ´‪±‬ھ‪²­³·­­·±² ­§­¬»³ ·²‬؟®¬ ®»©‪ °±‬؟ ‪ײ‬‬ ‫ٍ­®؟»‪²­³·¬¬»¼ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ¹‬؟®¬ »®؟ ­¼؟‪¼­ô ¬¸®«­¬ ´±‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® »¸¬ ‪¼¼·¬·±² ¬±‬؟ ‪®·²¹ô ·²‬؟»‪¹‬‬ ‫¼»¬؟®¬‪¬ » ½±²½»²‬؟»®½ §¾»®»¸¬ ¼‪²‬؟ ­·¨؟ ¬؛؟ ¸­ »¸¬ ‪®±³‬؛ ­»½‪²‬؟¬­·¼ ¬؟ ® «½½‪¼­ ±‬؟‪¸»­» ¬¸®«­¬ ´±‬ج‬ ‫‪­»­ô‬؟½ »­»¸¬ ®‪±‬ع ٍ‪ٍïî‬ى »®«‪·¹‬ع ‪´´§ ·²‬؟½·¬ ؟‪¬»¼ ­½¸»³‬؟®¬­«´´· ­· ­·¸ج ٍ¬؛؟¸­ »¸¬ ‪½¬ ±²‬؟ ¬؟¸¬ ­¬‪³±³»²‬‬ ‫»®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪¼·²¹ ±‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® »¸¬ ‪·²·²¹‬؛»¼ ­‪¬·±²‬؟«¯» »¸¬‬ ‫‪µ‬ج‬ ‫´‬ ‫‪ îè‬ى‬ ‫ظز×ـكرش جزغسرس ـزك شك×ـكخ ـغجكخجزغفزرف يٍى‬ ‫®»ھ»´·¬‪²‬؟½ ؟ ­؟ ¬؛؟¸­ »¸¬ ¬®‪®·²¹ ·­ «­»¼ ¬± ­«°°±‬؟»¾ »´‪ ­·²¹‬؟ §´‪¬·±²­ô ±²‬؟½·´‪°°‬؟ »‪ײ ­±³‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ »­؟½ ­·¸¬ ‪ٍïïô ·²‬ى »®«‪·¹‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟½·¼‪­ ·²‬ك ٍ»‪²‬؟´‪´ °‬؟·¼؟® »¸¬ ‪¼ ·²‬؟‪­«¾¶»½¬»¼ ¬± ´±‬‬ ‫´؟·¼؟® ‪®·²¹‬؟»¾ ®‪±‬؛ ­‪¬·±²‬؟«¯» »¸ج ٍ¼؟‪´·¹²·²¹ ³±³»²¬ ´±‬؟­·‪ ³±³»²¬ ±® ³‬؟ ¬®‪´­± ­«°°±‬؟ ¬­«‪³‬‬ ‫»®؟ ¼؟‪²¼ ³±³»²¬ ´±‬؟‬ ‫‪µ‬ج‬ ‫´‬ ‫‪ îç‬ى‬ ‫‪µ‬؟‬ ‫´‬ ‫‪µ‬؟‬ ‫´‬ ‫‪µ ²‬‬ ‫‪µ ï‬ذ‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪µ ï‬‬ ‫‪µ ²‬‬ ‫‪µ‬ذ‬ ‫‪î‬ع‬ ‫‪µ ï‬‬ ‫حـكرش خكغظ شكف×شغط ‪ٍï‬يٍى‬ ‫‪µ ²‬‬ ‫‪µ‬ذ‬ ‫‪ îê‬ى‬ ‫¼‪²‬؟ ´؟·¼؟® »¸¬ ه­¬؛؟¸­ ´»´´؟® ؟‪²­ ³·¬ °±©»® ¾»¬©»»² °‬؟®¬ ‪´­± ³±­¬´§ «­»¼ ¬±‬؟ »®؟ ­®؟»‪´ ¹‬؟½·´»ط‬ ‫¼؟‪´ ´±‬؟·¬‪²¹»²‬؟¬ »¸¬ ‪®­ô‬؟»‪±® ­°«® ¹‬؛ ­ك ٍي‪ٍï‬ى »®«‪·¹‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· »®؟ ¼»¬¬·‪²­³‬؟®¬ ­¼؟‪´ ´±‬؟·¨؟‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪¼ ·­ ¹‬؟‪¬·²¹ ´±‬؟®؟‪¸» ­»°‬ج ٍ‪ٍïî‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ¼»‪ ·­ ¼»¬»®³·²‬ذ ¬‪½±³°±²»²‬‬ ‫ع‬ ‫‪µ ï‬‬ ‫؛ ‪²‬؟¬‬ ‫¬ذ‬ ‫½ ­‪½±‬‬ ‫ًي ى‬ ‫‪µ‬ذ‬ ‫‪µ‬؟‬ ‫®ذ‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪ ·­ ¹‬ذ ¬‪¼ ½±³°±²»²‬؟‪´ ´±‬؟·¨؟ »¸ج ٍ»´‪²¹‬؟ ¨·´»¸ »¸¬ ­· ½ ¼‪²‬؟ »´‪²¹‬؟ »®«­­»®‪ ·­ ¬¸» °‬؛ » ®»¸©‬ ‫½ ‪²‬؟¬ ¬ذ‬ ‫‪ï‬ي ى‬ ‫؟ذ‬ ‫­· ذ »½‪­»ô ±²‬؟½ ­·¸¬ ‪¬ ­ٍ ײ‬؛؟¸­ ¼»­­‪²­³·¬ °±©»® ¾»¬©»»² ½®±‬؟®¬ ‪´­±‬؟ ‪²‬؟½ ­®؟»‪´ ¹‬؟½·´»ط‬ ‫»‪² ¾» «­»¼ ¬± ¼» ¬»®³·²‬؟½ ‪ï‬يٍى ‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ًيٍى ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪ٍïîô‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪¼»¬»®³·²»¼ «­·²¹‬‬ ‫ٍ ½ ¼‪²‬؟ ½ ­»´‪²¹‬؟ ¨·´»¸ »ھ؟¸ ¸½·¸© ‪²¼ îô‬؟ ‪®­ ï‬؟»‪±® ¹‬؛ ذ ¼‪²‬؟ ‪ ô‬ذ ‪ ô‬ذ ‪ ô‬ذ‬ ‫س‬ ‫حـكرش خكغظ شغتغق‬ ‫ع‬ ‫ٍ‪¬ ­§­¬»³‬؛؟¸­َ‪®·²¹‬؟»¾َ»´‪·²¹‬ح ‪ٍïï‬ى غخثظ×ع‬ ‫‪ٍî‬يٍى‬ ‫‪¸«­ô‬ج ٍ¬½»­®»¬‪¬·±² ·²‬؟¬‪ ®±‬؛‪¨»­ ±‬؟ »­‪¬­ ©¸±‬؛؟¸­ ‪²­³·¬ °±©»® ¾»¬©»»²‬؟®¬ ‪®» «­»¼ ¬±‬؟ ­®؟»‪»´ ¹‬ھ»ق‬ ‫´؟·¨؟ ¼‪²‬؟ ´؟·¼؟® ‪®­ô‬؟»‪»´ ¹‬ھ»¾ ‪®­ô ·²‬؟»‪´ ¹‬؟½·´»¸ ¸¬·© ­ك ٍ»‪²‬؟´‪ ½±³³±² °‬؟ ‪¨»­ ´·» ·²‬؟ ¬؛؟¸­ »¸¬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫¬ذ‬ ‫؟ذ‬ ‫¬ذ‬ ‫؟ذ‬ ‫®ذ‬ ‫®ذ‬ ‫‪®°‬‬ ‫§‬ ‫‪®°‬‬ ‫§‬ ‫ٍ®؟»‪´ ¹‬؟½·´»¸ ؟ §¾ ¼»¬¬·‪²­³‬؟®¬ ­¼؟‪±‬ش ي‪ٍï‬ى غخثظ×ع‬ ‫ٍ®؟»‪»´ ¹‬ھ»¾ ´؟®·‪ ­°‬؟ §¾ ¼»¬¬·‪²­³‬؟®¬ ­¼؟‪±‬ش ‪ٍïë‬ى غخثظ×ع‬ ‫؟ ¬؟ ­®«½½‪¼ ±‬؟‪´ ´±‬؟·¨ ؟ »¸¬ »­«؟½»ق ٍ¸¬»»¬ ®؟»‪¬·²¹ ¹‬؟‪²­³·¬¬»¼ ¾»¬©»»² ¬¸» ³‬؟®¬ »®؟ ­¼؟‪´±‬‬ ‫ى‪ٍï‬ى »®«‪·¹‬ع ٍ¼»¬؟»®½ ­· ذ ® ج ¬‪¬»¼ ³±³»²‬؟®¬‪ ½±²½»²‬؟ ‪¨·­ô‬؟ ¬؛؟¸­ »¸¬ ‪®±³‬؛ ® »½‪²‬؟¬­·¼‬ ‫¼؟‪´ ´±‬؟·¬ ‪²¹»²‬؟¬ »¸¬ ‪®­ô‬؟»‪±® ­°«® ¹‬؛ ­ك ٍ®؟»‪»´ ¹‬ھ »¾ ¬¸‪ ·¹‬؟®¬­ ؟ §¾ ¼»¬¬·‪²­³‬؟®¬ ­ ¼؟‪­¸±©­ ¬¸» ´±‬‬ ‫‪ ¬¸» ¬»»¬ ¸ô‬؛‪¼·«­ ±‬؟® ¸½¬·‪² °‬؟»‪ ³‬؟ ‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه‪ٍïî‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ¼»‪ ·­ ¼»¬»®³·²‬ذ ¬‪½±³°±²»²‬‬ ‫­· ®؟»‪»´ ¹‬ھ»¾ »¸¬ ؛‪®¹» »²¼ ±‬؟´ »¸¬ ؛‪¼·«­ ¬± ¬¸» °·¬½¸ ½·®½´» ±‬؟® »¸ج ٍ¼»­« »¾ ¬­«‪³°´»ô ® ô ³‬؟¨» ®‪±‬؛‬ ‫¬· ‪²µ ´»²¹¬¸ ´ ô‬؟´؛ ¸¬‪® ¬±±‬؟»‪²¼ ¬¸» ¹‬؟ ‪²¹´» ¹‬؟ »‪َ½±²‬؛´؟¸ »¸¬ ‪­·²¹‬ث ٍ ® ­«·¼؟® »‪½µ ½±²‬؟¾ »¸¬ ¼»´´؟½‬ ‫¬؟¸¬ ¼»‪² ¾» ¼»¬»®³·²‬؟½‬ ‫¬ذ‬ ‫‪®°‬‬ ‫¬´‬ ‫‪­·² ¹‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪î‬ي ى‬ ‫¾®‬ ‫‪®°‬‬ ‫­‪¬·±²‬؟«¯» ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ §¾ ‪»²‬ھ·‪®» ¹‬؟ ­¼؟‪´ ´±‬؟·¨؟ ¼‪²‬؟ ÷´؟·¼؟®ّ ‪¬·²¹‬؟®؟‪¸» ­»°‬ج‬ ‫يي ى‬ ‫ىي ى‬ ‫؟ذ‬ ‫®ذ‬ ‫‪¹‬‬ ‫؟ذ‬ ‫‪ ­·² ¹‬؛ ‪²‬؟¬ ¬ذ‬ ‫®ذ‬ ‫‪ ½± ­ ¹‬؛ ‪²‬؟¬ ¬ذ‬ ‫‪ٍïëٍ ײ‬ى »®«‪·¹‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟½·¼‪­ ·²‬؟ ½ »´‪²¹‬؟ ¨·´»¸ ؟ » ھ؟¸ ‪®­ô‬؟»‪´ ¹‬؟½·´»¸ ‪® ¬±‬؟´·‪®­ô ­·³‬؟»‪»´ ¹‬ھ »¾ ´؟®·‪°‬ح‬ ‫¨·´»¸ »¸¬ §¾ ¼»¬½ »؛؛؟ »®؟ ¸¬»»¬ »¸¬ ‪²­³·¬¬»¼ ¾»¬©»»²‬؟®¬ ­¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¼‪²‬؟ ´؟·¨؟ »¸¬ ‪­»ô‬؟ ½ ­·¸¬‬ ‫‪«®¬¸»®³±®»ô‬ع ٍ®؟» ‪ ¬¸» ¹‬؛‪¬ ·±² ±‬؟¬‪ ®±‬؛‪² ¼ ¬¸» ¼·®»½¬·±² ±‬؟ ‪ ¬¸» ¸»´·¨ô‬؛‪²¹´»ô ¬¸» ¼·®»½¬·±² ±‬؟‬ ‫®؟»‪·²¹ ¹‬ھ·®¼ »¸¬ ‪±²­·¼ »®·²¹‬ف ٍ­®؟»‪»² ¹‬ھ·®¼ ¼‪²‬؟ ‪· ²¹‬ھ·®¼ ‪¼» ¾»¬©»»²‬؟‪ ¼·­¬·²½¬·±² ³«­¬ ¾» ³‬؟‬ ‫‪»²‬ھ·‪®» ¹‬؟ ¼»¬¬·‪²­³‬؟®¬ ­»½®‪±‬؛ ®؟»‪ô ¬¸» ¹‬؟‪ٍïê‬ى »®«‪·¹‬ع ؛‪´ ¼·®»½¬·±²­ ±‬؟‪¬ ·±²‬؟¬‪²¼ ®±‬؟ ¨·´»¸ »¸¬ ¼‪²‬؟‬ ‫ٍ‪ê‬يٍى ‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ë‬يٍى ‪¬·±²‬؟«¯غ §¾‬ ‫‪ë‬ي ى‬ ‫‪ê‬ي ى‬ ‫ٍ®؟»‪»´ ¹‬ھ»¾ ¬¸‪·¹‬؟®¬­ ؟ §¾ ¼»¬¬·‪²­³‬؟®¬ ­¼؟‪±‬ش ى‪ٍï‬ى غخثظ×ع‬ ‫‪½±­ ¹ ï‬‬ ‫‪ ­·² ¹ ï‬؛ ‪²‬؟¬‬ ‫‪ ½±­ ¹ ï‬؛ ‪²‬؟¬‬ ‫¬ذ‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪­·²‬‬ ‫‪­·² ¹ ï‬‬ ‫¬ذ‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪­·²‬‬ ‫‪ï‬؟ذ‬ ‫‪®ï‬ذ‬ ‫»¸¬ ®‪±‬ع ٍ»´‪²¹‬؟ ¼»¼«´½‪َ½±²»َ·²‬؛´؟¸ »¸¬ ­· ‪²¼ ¹‬؟ ‪®ô‬؟»‪·²¹ ¹‬ھ·®¼ »¸¬ ‪»®­ ¬±‬؛»® ‪©¸»® » ­«¾­½®·°¬ ï‬‬ ‫­‪¬·±²‬؟«¯» ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸ج ٍ¾‪ٍïê‬ى »®«‪·¹‬ع ‪´ ¼·®»½¬·±²­ ¼»­½®·¾»¼ ·²‬؟‪¬·±²‬؟¬‪²¼ ®±‬؟ ­»·®¬»‪¹»±³‬‬ ‫و§´‪°°‬؟‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪é‬ي ى‬ ‫‪è‬ي ى‬ ‫÷طشّ ¨·´»¸ ¼‪²‬؟¸َ¬؛»ش‬ ‫÷ةففّ ‪¬·±²‬؟¬‪±«²¬»®½´±½µ©·­» ®±‬ف‬ ‫÷طخّ ¨·´»¸ ¼‪²‬؟¸َ¬¸‪·¹‬خ‬ ‫÷ةفّ ‪¬·±²‬؟¬‪´±½µ©·­» ®±‬ف‬ ‫‪ç‬ي ى‬ ‫ًى ى‬ ‫‪ ­·² ¹ î‬؛ ‪²‬؟¬‬ ‫‪ ½± ­ ¹ î‬؛ ‪²‬؟¬‬ ‫‪½±­ ¹ î‬‬ ‫‪­·² ¹î‬‬ ‫‪­·²‬‬ ‫‪­·²‬‬ ‫¬ذ‬ ‫­‪½±‬‬ ‫¬ذ‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪î‬؟ذ‬ ‫‪®î‬ذ‬ ‫‪±´´± ©·²¹‬؛ »¸¬ ‪ٍïê¼ô‬ى »®«‪·¹‬ع ‪´ ¼·®»½¬·±²­ ¼»­½®·¾»¼ ·²‬؟‪¬·±²‬؟¬‪²¼ ®±‬؟ ­»·®¬»‪±® ¬¸» ¹»± ³‬؛ ­؟» ®»¸©‬ ‫و§´‪°°‬؟ ­‪¬·±²‬؟«¯»‬ ‫ٍ­®؟»‪»´ ¹‬ھ»¾ ´؟®·‪·²¹ ­°‬ھ·®¼ ´؟«¼·ھ·¼‪±® ·²‬؛ ‪¬·±²‬؟¬‪ ®±‬؛‪²¼ ¼·®»½¬·±² ±‬؟ ‪»´·¨ ¼·®»½¬·±²‬ط ؟‪ٍïê‬ى غخثظ×ع‬ ‫‪ï‬ى ى‬ ‫‪î‬ى ى‬ ‫ةففَطش‬ ‫ةفَطش‬ ‫‪ ­·² ¹ î‬؛ ‪²‬؟¬‬ ‫‪ ½±­ ¹ î‬؛ ‪²‬؟¬‬ ‫‪½±­ ¹ î‬‬ ‫‪­·² ¹ î‬‬ ‫‪­·²‬‬ ‫‪­·²‬‬ ‫¬ذ‬ ‫­‪½±‬‬ ‫¬ذ‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪î‬؟ذ‬ ‫‪®î‬ذ‬ ‫خكغظ ـ×رذاط‬ ‫ةفَطخ‬ ‫ٍ­®؟»‪»´ ¹‬ھ»¾ ´؟®·‪·²¹ ­°‬ھ·®¼ ´؟«¼·ھ·¼‪ ·²‬؛‪¬·±² ±‬؟¬‪ ®±‬؛‪²¼ ¼·®»½¬·±² ±‬؟ ‪»´·¨ ¼·®»½¬·±²‬ط ¾‪ٍïê‬ى غخثظ×ع‬ ‫يٍيٍى‬ ‫¬‪¬·±² ¼± ²±‬؟¬‪ ®±‬؛‪¨»­ ±‬؟ »­‪¬­ ©¸±‬؛؟¸­ ‪²­³·¬ °±©»® ¾»¬©»»²‬؟®¬ ‪®» «­»¼ ¬±‬؟ ­®؟»‪§°±·¼ ¹‬ط‬ ‫¼»¬؟®¬­«´´· ‪²¹»³»²¬ô‬؟®®؟ ­·¸¬ ؛‪«­» ±‬؟½»ق ٍ­»‪²‬؟´‪»®»²¬ °‬؛؛·¼ ‪¨»­ ´·» ·²‬؟ ¬؛؟¸­ »¸¬ ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ه¬½»­®»¬‪·²‬‬ ‫»¸¬ ¼‪²‬؟ ‪® ¬»»¬¸ô‬؟»‪½¬·²¹ ¹‬؟¬‪ ­´·¼·²¹ ±½½«®­ ¾»¬©»»² ½±²‬؛‪³±«²¬ ±‬؟ ´؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ ؟ ‪ٍïéô‬ى »®«‪·¹‬ع ‪·²‬‬ ‫؟ ¸¬·© ¼»¬؟½·®¾«´ §´®»‪®­ °®±°‬؟»‪±® ¸§°±·¼ ¹‬ع ٍ¼»‪·²‬؛»¼ »¾ ¬­«‪®·½¬·±² ³‬؛ ‪ ­´·¼·²¹‬؛‪·½·»²¬ ±‬؛؛»‪½±‬‬ ‫´؟®·‪® ¬± ­°‬؟´·‪·³‬ح ٍ»ھ·¬؟¬‪®·½¬·±² ³ ًٍï ·­ ®»°®»­»²‬؛ ؛‪·½·»²¬ ±‬؛؛»‪´ ±® ­§²¬¸»¬·½ ±·´ô ¬¸» ½±‬؟®»‪³·²‬‬ ‫¸¬·© ®»¸¬»‪®­ ¼»°»²¼­ ±² ¬¸» ¸»´·¨ ¼·®»½¬·±² ¬±¹‬؟»‪´ ¹‬؟«¼·ھ·¼‪ ¬¸» ·²‬؛‪¼·²¹ ±‬؟‪®­ô ¬¸» ´±‬؟»‪»´ ¹‬ھ»¾‬ ‫»¸¬ ‪ô‬ذ ؛‪«²½¬·±²­ ±‬؛ ­؟ ‪»²‬ھ·‪®» ¹‬؟ ­¼؟‪® ´±‬؟»‪·²¹ ¹‬ھ·®¼ ®‪±‬؛ ­‪¬·±²‬؟«¯» »¸ج ٍ‪¬·±²‬؟¬‪ ®±‬؛‪¬¸» ¼·®»½¬·±² ±‬‬ ‫و‪¬·±²‬؟«¯» ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ §¾ ¼»‪·²‬؛»¼ ­· ¸½·¸© ‪¼ô‬؟‪® ¬±±¬¸ ´±‬؟»‪®»­«´¬·²¹ ¹‬‬ ‫يى ى‬ ‫¬ذ‬ ‫‪ï‬‬ ‫ةففَطخ‬ ‫‪­·²‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫­‪ ½±‬؛ ­‪½±‬‬ ‫ذ‬ ‫ٍ­®؟»‪»´ ¹‬ھ»¾ ´؟®·‪»² ­°‬ھ·®¼ ´؟«¼·ھ·¼‪ ·²‬؛‪¬·±² ±‬؟¬‪ ®±‬؛‪²¼ ¼·®»½¬·±² ±‬؟ ‪»´·¨ ¼·®»½¬·±²‬ط ½‪ٍïê‬ى غخثظ×ع‬ ‫ةفَطش‬ ‫ةففَطخ‬ ‫ٍ­®؟»‪»´ ¹‬ھ»¾ ´؟®·‪»² ­°‬ھ·®¼ ´؟«¼·ھ·¼‪ ·²‬؛‪¬·±² ±‬؟¬‪ ®±‬؛‪²¼ ¼·®»½¬·±² ±‬؟ ‪»´·¨ ¼·®»½¬·±²‬ط ¼‪ٍïê‬ى غخثظ×ع‬ ‫‪ ­·² ¹ ï‬؛ ‪²‬؟¬‬ ‫‪ ½±­ ¹ ï‬؛ ‪²‬؟¬‬ ‫‪½±­ ¹ ï‬‬ ‫‪­·² ¹ ï‬‬ ‫‪­·²‬‬ ‫¬ذ‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪ï‬؟ذ‬ ‫¬ذ‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪­·²‬‬ ‫‪®ï‬ذ‬ ‫­‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟‪¬·±²‬؟¬‪²¼ ®±‬؟ ­»·®¬»‪²¼ ¬¸» ¹»±³‬؟ ‪® ّ­«¾­½®·°¬ î÷ô‬؟»‪»² ¹‬ھ·®¼ »¸¬ ‪±²­·¼»®·²¹‬ف‬ ‫‪ٍïê½ô‬ى »®«‪·¹‬ع ‪¼»­½®·¾»¼ ·²‬‬ ‫ٍ¸­»‪® ³‬؟»‪§°±·¼ ¹‬ط ‪ٍïé‬ى غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ىى ى‬ ‫‪ë‬ى ى‬ ‫‪ô‬؟‪ٍïê‬ى »®«‪·¹‬ع ؛‪´ ½±²¼·¬·±²­ ±‬؟‪¬·±²‬؟¬‪²¼ ®±‬؟ ­»·®¬»‪±²­·¼ »®·²¹ ¬¸» ¹»±³‬ف‬ ‫‪®ï‬ذ‬ ‫‪½±­ ¹ ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï ­·² ¹ ï‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪ ­·² ¹ ï‬؛ ‪­·²‬‬ ‫‪ ­·² ¹ ï‬؛ ‪­·²‬‬ ‫‪ï ½±­ ¹ ï‬‬ ‫‪ï ­·² ¹ ï‬‬ ‫‪ ­·²‬؛ ­‪½±‬‬ ‫ذ‬ ‫‪ ­·²‬؛ ­‪ ½±‬ذ‬ ‫‪ï‬؟ذ‬ ‫‪¬ï‬ذ‬ ‫‪®ï‬ذ‬ ‫‪ٍïê¾ô‬ى »®«‪·¹‬ع ؛‪´ ½±²¼·¬·±²­ ±‬؟‪¬·±²‬؟¬‪²¼ ®±‬؟ ­»·®¬»‪±® ¬¸» ¹»±³‬؛ ­؟» ®»¸©‬ ‫‪®°ï‬‬ ‫‪¬î‬ذ‬ ‫‪ï‬؟ذ‬ ‫‪ê‬ى ى‬ ‫‪é‬ى ى‬ ‫‪½±­ ¹ ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï ­·² ¹ ï‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪ ­·² ¹ ï‬؛ ‪­·²‬‬ ‫‪ ½±­ ¹ï‬؛ ‪­·²‬‬ ‫‪½±­ ¹ ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï ­·² ¹ ï‬‬ ‫‪ ­·²‬؛ ­‪ ½±‬ذ‬ ‫‪ ­·²‬؛ ­‪½±‬‬ ‫ذ‬ ‫‪½±­ ¹ î‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪î ­·² ¹ î‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪ ­·² ¹ î‬؛ ‪­·²‬‬ ‫‪½±­ ¹ î‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪î ­·² ¹ î‬‬ ‫‪ ­·²‬؛ ­‪ ½±‬ذ‬ ‫‪ï‬؟ذ‬ ‫‪î‬؟ذ‬ ‫‪®ï‬ذ‬ ‫»¸¬ ®‪±‬؛ ‪ٍëï‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ¸‪è ¬¸®±«¹‬ىٍى ‪¬·±²‬؟«¯غ §¾ ‪»²‬ھ·‪®» ¹‬؟ ­¼؟‪® ¬±±¬¸ ´±‬؟»‪»² ¹‬ھ·®¼ »¸ج‬ ‫و½‪ٍïê‬ى »®«‪·¹‬ع ؛‪´ ¼·®»½¬·±²­ ±‬؟‪¬ ·±²‬؟¬‪²¼ ®±‬؟ ­»·®¬»‪¹»±³‬‬ ‫‪è‬ى ى‬ ‫‪ç‬ى ى‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪ ½±­ ¹î‬؛ ‪­·²‬‬ ‫‪ ­·²‬؛ ­‪½±‬‬ ‫ذ‬ ‫‪®î‬ذ‬ ‫‪®°î‬‬ ‫‪î‬؟ذ‬ ‫‪®î‬ذ‬ ‫»¸¬ §¾ ‪»²‬ھ·‪®» ¹‬؟ ¼‪ٍïê‬ى »®«‪·¹‬ع ‪·²»¼ ·²‬؛»¼ ­‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟‪¬·±²‬؟¬‪²¼ ®±‬؟ ­»·®¬»‪­ ¬¸» ¹»±³‬؟» ®»¸©‬ ‫و­‪¬·±²‬؟«¯» ‪±´´±©· ²¹‬؛‬ ‫ً‪ ë‬ى‬ ‫‪ ëï‬ى‬ ‫‪î ½±­ ¹ î‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪î ­·² ¹ î‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪ ­·² ¹ î‬؛ ‪­·²‬‬ ‫‪ ½±­ ¹ î‬؛ ‪­·²‬‬ ‫‪î ½±­ ¹ î‬‬ ‫‪ ­·²‬؛ ­‪½±‬‬ ‫‪î ­·² ¹ î‬‬ ‫ذ‬ ‫‪ ­·²‬؛ ­‪ ½±‬ذ‬ ‫‪ ëî‬ى‬ ‫ٍ»ھ·®¼ ®؟»‪ ©±®³ ¹‬؟ ‪¼·²¹ ·²‬؟‪ ¬±±¬¸ ´±‬؛‪¬·½ ±‬؟‪½¸»³‬ح ‪ٍïè‬ى غخثظ×ع‬ ‫‪î‬؟ذ‬ ‫‪®î‬ذ‬ ‫خكغظ سخرة‬ ‫ىٍيٍى‬ ‫¬½»؛؛» ‪®­ô ·­ «­»¼ ¬±‬؟»‪´ ¹‬؟½·´»¸ ¼»­­‪ çًè ½®±‬؛‪­» ±‬؟½ ؟ ­؟ ¼»¼®؟‪§ ¾» ®»¹‬؟‪®· ²¹ô ©¸· ½¸ ³‬؟»‪±®³ ¹‬ة‬ ‫‪®­ô‬؟»‪®»¼ ©·¬¸ ¸§ °±·¼ ¹‬؟‪±³°‬ف ٍ¬»­ ‪ ­·²¹´» ®»¼«½¬·±²‬؟ ‪´ ®»¼«½¬·±² ·² ­°»»¼ ©·¬¸·²‬؟·¬‪²‬؟¬­¾«­‬ ‫َ‪·¹‬ع ٍ¸¬»»¬ ´»»¸© ‪²¼ ¬¸» ©±®³‬؟ ©»®½­ ‪´´§ ³±®» ­´·¼·²¹ ±½½« ®­ ¾»¬©»»² ¬¸» ©±®³‬؟·¬‪²‬؟¬­¾«­‬ ‫‪ ¬¸» ©±®³‬؛‪²¹´» ´ ±‬؟ ¼؟»´ »¸ج ٍ»ھ·®¼ ®؟»‪ ©±®³ ¹‬؟ ‪²­³·¬¬»¼ ·²‬؟®¬ ­¼؟‪¬»­ ¬¸» ´±‬؟®¬­«´´· ‪ٍïè‬ى »®«‬ ‫¬‪¬ °±·²‬؟¸¬ ¬؟ ¸ ¸½¬·‪¼ °‬؟»®¸¬ »¸¬ ؛‪·²»¼ ·² ¬»®³­ ±‬؛»¼ ­· ‪ ¬¸» ©±®³‬؛‪¼·«­ ® ±‬؟® ¸½¬·‪¬ ¬¸» °‬؟ ¼؟»®¸¬‬ ‫و‪¬·±²‬؟«¯» ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ §¾ ¬‪·½·»²‬؛؛»‪®·½¬·±² ½±‬؛ »¸¬ ¼‪²‬؟‬ ‫¸‬ ‫´‪î ®°‬‬ ‫´ ‪²‬؟¬‬ ‫‪¬ï‬ذ‬ ‫‪¬ï‬ذ‬ ‫‪®ï‬ذ‬ ‫حـغغذح جعكطح ىٍى‬ ‫¸¬‪ ¾±‬؛‪²½» ±‬؟‪±® ³‬؛®»‪»®ô ¬¸» °‬ھ»©‪ ¸±‬ه‪»²‬ھ·‪¬ ­°»»¼ ·­ ¹‬؛؟¸­ ¬«‪¬·±²­ô ±²´§ ¬¸» ·²°‬؟½·´‪°°‬؟ »‪ײ ­±³‬‬ ‫َ‪¬·±²‬؟´»® ½·¬ ؟‪´ô ­·³°´» µ·²»³‬؟®»‪¬»¼ٍ ײ ¹»²‬؟«´؟ھ» »¾ ¬­«‪®·²¹­ ³‬؟»¾ ¬؛؟¸­ ¬«‪²¼ ±«¬°‬؟ ¬«‪·²°‬‬ ‫¼»» ‪±«¬°«¬ ­°‬ٹ¬«‪®» «­»¼ ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸» ·²°‬؟ ­¬‪²¬ ½»²¬»® ½±²½»°‬؟¬­‪­¸·°­ ®»´§·²¹ ±² ·²‬‬ ‫»¸¬ ‪½¬ô‬؟¬‪ ½±²‬؛‪¬ ¬¸» °±·²¬ ±‬؟ ‪ٍèô‬ى »®«‪·¹‬ع ‪®·½¬·±² ©¸»»´ ­¸± ©² ·²‬؛ »¸¬ ‪­·²¹‬ث ٍ‪¬·±²­¸·°‬؟´»®‬ ‫­´ ؟«¯» ‪ ©¸»»´ ï‬؛‪»´±½·¬§ ² ±‬ھ »½؟؛®«­ »¸¬ »®‪±‬؛»®»¸¬ ¼‪²‬؟ ‪­­«³»¼ô‬؟ ­· »‪¹‬؟‪ ²± ­´·°°‬؛‪½±²¼·¬·±² ±‬‬ ‫‪®ô‬ھ ‪­ ²‬ك ٍ‪ ©¸»»´ î‬؛‪¬ ±‬؟¸¬‬ ‫‪ï‬ـ‬ ‫‪î‬ـ‬ ‫‪ ëë‬ى‬ ‫‪®ï‬‬ ‫‪®î‬‬ ‫‪²î‬‬ ‫‪²ï‬‬ ‫‪î‬ھ‬ ‫‪ï‬ھ‬ ‫ٍ­®؟»‪´ ¹‬؟½·´»¸ ¼‪²‬؟ ®«‪²¼ ­°‬؟ ­§»´´«‪±® °‬؛ ­¼´‪¬·±²­¸·° ¸±‬؟´»® »‪³‬؟­ »¸ج‬ ‫و­»·´‪°°‬؟ ‪¬·±²‬؟«¯» ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ ‪®­ô‬؟»‪»´ ¹‬ھ»¾ ´؟½·´»¸ ¼‪²‬؟ ¬¸‪·¹‬؟®¬­ ®‪±‬ع‬ ‫‪®³ï‬‬ ‫‪®³î‬‬ ‫‪ ëê‬ى‬ ‫‪±® ¬¸» ©±®³‬؛ ‪¸»²ô‬ج‬ ‫ي‪ ë‬ى‬ ‫´ ­‪½±‬‬ ‫؛ ‪­·²‬‬ ‫´ ‪ ­·²‬؛ ­‪½±‬‬ ‫؛ ­‪½±‬‬ ‫´ ‪²‬؟¬‬ ‫´ ‪²‬؟¬ ؛ ­‪½±‬‬ ‫ى‪ ë‬ى‬ ‫ٍ ذ‬ ‫ذ ¼‪²‬؟ ‪ ô‬ذ‬ ‫ذ‪ ô‬ذ‬ ‫‪²î‬‬ ‫‪²ï‬‬ ‫‪®­ô‬؟»‪±® ¸§°±·¼ ¹‬ع ٍ§´»ھ· ¬½»‪²¼ îô ®»­°‬؟ ‪®­ ï‬؟»‪ ¹‬؛‪¼·· ±‬؟® ¸½¬·‪² °‬؟»‪®» ¬¸» ³‬؟‬ ‫‪®³ï ½±­ ½ï‬‬ ‫‪®³î ½±­ ½î‬‬ ‫‪ ëé‬ى‬ ‫® ¼‪²‬؟‬ ‫® » ®»¸©‬ ‫‪²î‬‬ ‫‪²ï‬‬ ‫‪®·²¹ô‬؟»‪±® ©±®³ ¹‬ع‬ ‫‪ï‬؟ذ‬ ‫ذ و»«®¬ »®؟ ­‪¬·±²­¸·°‬؟´»® ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ ‪±® ¬¸» ©±®³ ©¸»»´ô‬ع‬ ‫‪ï‬ئ‬ ‫‪î‬ئ‬ ‫‪ ëè‬ى‬ ‫‪²î‬‬ ‫‪²ï‬‬ ‫‪ ¬»»¬¸ ±² ¬¸» ©±®³‬؛‪ ·­ ¬¸» ²«³¾»® ±‬ئ ¼‪²‬؟ ‪¼­ ±² ¬¸» ©±®³‬؟»®¸¬ ؛‪ ·­ ¬¸» ²«³¾»® ±‬ئ »®»¸©‬ ‫ٍ´»»¸©‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ىز‬ ‫‪ï‬ز‬ ‫¬«‪ײ°‬‬ ‫¬«‪«¬°‬ر‬ ‫®؟»‪²»¬ ¹‬؟´‪½¸ °‬؟» ‪±®»ô‬؛»®»¸¬ ه­¬»‪²‬؟´‪®» ¬¸®»» ±® ³±®» °‬؟ »®»¸¬ ‪´ô‬؟®»‪®³ٍ ײ ¹ »²‬؟ »¸¬ ‪½±²²»½¬»¼ ¬±‬‬ ‫®‪±‬؛ ً‪ٍî‬ى »®«‪·¹‬ع ‪²»¬ ·­ ­¸±©² ·²‬؟´‪ ­·²¹´» °‬ك ٍ®»©‪ ¬¸» ·²°«¬ °±‬؛‪²­³·¬ ­ ±²» ¬¸·®¼ ±® ´»­­ ±‬؟®¬ ¬؛؟¸­‬ ‫‪ ¬¸» ­«²‬؛‪¬ ¬¸» ­°»»¼ ±‬؟¸¬ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬· ‪ٍîًô‬ى »®«‪·¹‬ع ‪­·²¹‬ث ٍ­¼»»‪ ­°‬؛‪´§­·­ ±‬؟‪²‬؟ ؛‪¬¸» °«®°±­» ±‬‬ ‫‪²‬‬ ‫‪» ¬±‬ھ·¬؟´»® ®؟»‪ ¬¸» ®·²¹ ¹‬؛‪«®¬¸»®³±®»ô ¬¸» ­°»»¼ ±‬ع ٍ ‪²‬‬ ‫‪®³ ·­ ²‬؟ »¸¬ ‪» ¬±‬ھ·¬؟´»® ®؟»‪¹‬‬ ‫‪®³ ·­ ²‬؟ »¸¬‬ ‫‪²‬‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸ج ٍ ‪²‬‬ ‫‪ êï‬ى‬ ‫يز‬ ‫‪î‬ز‬ ‫ٍ‪·²‬؟®¬ ®؟»‪±«®َ¹‬؛ »´‪·³°‬ح ‪ٍïç‬ى غخثظ×ع‬ ‫‪ ëç‬ى‬ ‫ً‪ ê‬ى‬ ‫ك‪²‬‬ ‫ك‪²‬‬ ‫خ‪²‬‬ ‫ح‪²‬‬ ‫كخ‪²‬‬ ‫كح‪²‬‬ ‫»‬ ‫‪·²ô‬؟®¬ ®؟»‪ ­·³°´» ¹‬؟ ‪­ ·²‬؟ »¬؟¬‪® ¬± ®±‬؟»‪´´±©·²¹ ¬¸» ®·²¹ ¹‬؟ ‪®§ô‬؟‪¬·±²‬؟¬­ ‪®³‬؟ »¸¬ ‪±©ô ¾§ ¸±´¼·²¹‬ز‬ ‫‪ٍêًô‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪° °´§·²¹‬؟ ¼‪²‬؟‬ ‫‪ êî‬ى‬ ‫®؟»‪´´»¼ ¹‬؟½ ­¬·‪®»¯«»²¬´§ ½±³¾·²»¼ ·² «²‬؛ »®؟ ­®؟»‪´ ­°»»¼ ®»¼«½¬·±²­ô ¹‬؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ »ھ»·¸½؟ ‪±‬ج‬ ‫¼»‪·²‬؛»¼ ­· »«´؟ھ ‪·²‬؟®¬ »¸ج ٍ­®؟»‪±«® ¹‬؛ ؛‪·² ½±³°±­»¼ ±‬؟®¬ »´‪ ­·³°‬؟ ­»¬؟®¬­«´´· ‪ٍïç‬ى »®«‪·¹‬ع ٍ­‪·²‬؟®¬‬ ‫‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ه­¼»»‪ ¬¸» ±«¬°«¬ ¬± ·²°«¬ ­°‬؛‪¬·± ±‬؟® »¸¬ ­؟‬ ‫‪»² ·²‬‬ ‫¬«‪² ±‬‬ ‫ح‪®°‬‬ ‫خ‪®°‬‬ ‫ذ‪ ®°‬ح‪®°‬‬ ‫خ‪ ®°‬ذ‪®°‬‬ ‫»‬ ‫»¬·­‪¬»­ ·² ¬¸» ±°°±‬؟¬‪® ّ±«¬°«¬÷ ®±‬؟»‪¬ ¬¸» ®·²¹ ¹‬؟¸¬ ­»¬‪ٍêî ¼»²±‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪¸» ³·²«­ ­·¹² ·²‬ج‬ ‫‪ٍêîô ­»¬¬·²¹‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ٍêï‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ‪­·²¹‬ث ٍ÷¬«‪® ّ·²°‬؟»‪®¼ ¬± ¬¸» ­«² ¹‬؟‪¼·®»½¬·±² ©·¬¸ ®»¹‬‬ ‫‪²‬‬ ‫»¸¬ ‪«¾­»¯«»²¬´§ô‬ح ٍ¼»»‪¬ ­°‬؛؟¸­ ¬«‪±® ¬¸» ±«¬°‬؛ ‪²¹·²¹ §·»´¼­ ¬¸» »¨°®»­­·±²‬؟®®؟»® ¼‪²‬؟ ً‬ ‫و¼»‪² ¾» ¼»¬»®³·²‬؟½ ¼»»‪¬ ­°‬؛؟¸­ ®؟»‪²»¬ ¹‬؟´‪°‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫خ‪®°‬‬ ‫‪ ï‬ح‪®°‬‬ ‫ي‪ ê‬ى‬ ‫¬؟¸¬ ÷ٍ½¬» ‪ô‬أ‪ï‬إ ٍ؛»خ »»­ّ ¼»¬؟®¬­‪«®¬¸»® ¼»³±²‬؛ »¾ ‪²‬؟½ ¬×‬ ‫ي‪®°ï ®°‬‬ ‫ى‪®°î ®°‬‬ ‫ح‪²‬‬ ‫ك‪²‬‬ ‫­‪¬·±²‬؟«¯» »¼·ھ ‪®·»¼ ¬± °®±‬؟ھ ¼‪²‬؟ ­«‪®» ¬±± ²«³»®±‬؟ ­‪¬·±²‬؟®«‪·¹‬؛‪²­³·­­·±² ½± ²‬؟®¬ ®؟»‪®§ ¹‬؟¬»‪²‬؟´ذ‬ ‫­· ‪¬»¼ ¸»®»·²‬؟½·¼‪´ ³»¬¸±¼ ·²‬؟‪¬·±²‬؟´«½´؟½ »¸¬ ‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه»­؟½ ¸½؟» ®‪±‬؛ ­¼»»‪ ¬» ­°‬؟´«½´؟½ ‪¬±‬‬ ‫ٍ¼»·´‪° °‬؟ »¾ §؟‪²¼ ³‬؟ ¼·´؟ھ §´´؟­®»ھ·‪«²‬‬ ‫»‬ ‫»¸¬ ؛‪ ¬¸» °®±¼«½¬ ±‬؛‪¬·± ±‬؟® »¸¬ ­· » »«´؟ھ ‪·²‬؟®¬ »¸¬ ‪®­ô‬؟»‪´ ¹‬؟®»ھ»­ ؛‪·² ±‬؟®¬ ؟ ®‪±‬؛ ‪´´§ô‬؟®»‪±®» ¹»²‬س‬ ‫¼»¬‪®­ٍ ّ׬ ·­ ²±‬؟»‪»² ¹‬ھ·®¼ »¸¬ ؛‪¼·· ±‬؟® ¸½¬·‪ ¬¸» °‬؛‪®­ ¬± ¬¸» °®±¼«½¬ ±‬؟»‪·²¹ ¹‬ھ·®¼ »¸¬ ؛‪¼·· ±‬؟® ¸½¬·‪°‬‬ ‫¼»»‪¬ ­°‬؛؟¸­ ¬«‪»²½»ô ¬¸» ±«¬°‬ط ÷ٍ··¼؟® ¸½¬·‪±® ¬¸» °‬؛ ¼»¬«¬·¬­¾«­ »¾ ‪²‬؟½ ¸¬»»¬ ؛‪¬ ¬¸» ²«³¾»®­ ±‬؟¸¬‬ ‫ٍ¼»‪² ¾» ¼·®»½¬´§ ¼»¬»®³·²‬؟½‬ ‫¼»»‪´ ­°‬؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ »ھ»·¸½؟ ‪®» ¼»­·¹²»¼ ¬±‬؟ ­‪²­³·­­·±²‬؟®¬ ®»©‪® ±® »°·½§½´·½ °±‬؟»‪®§ ¹‬؟¬»‪²‬؟´ذ‬ ‫‪²­³·­­·±² ·­ ­¸±©²‬؟®¬ ½·´½§½·‪±®³ô ¬¸» »°‬؛ ¬­»´‪½»ٍ ײ ·¬­ ­·³°‬؟‪½¬ ­°‬؟‪ ½±³°‬؟ ‪®»¼«½¬·±² ·²‬‬ ‫ح ¼‪²‬؟ ‪®ô‬؟»‪²»¬ ¹‬؟´‪ ¬± ¬¸» °‬ذ ‪®ô‬؟»‪»®­ ¬± ¬¸» ®·²¹ ¹‬؛»® خ ¸½·¸© ‪ٍîًô ·²‬ى »®«‪·¹‬ع ‪´´§ ·²‬؟½·¬؟‪­½¸»³‬‬ ‫­· ¬؛؟¸­ ¬«‪²¼ ¬¸» ±«¬°‬؟ ‪¬ô‬؛؟¸­ ¬«‪´´§ ½±²²»½¬»¼ ¬± ¬¸» ·²°‬؟½·‪® ·­ ¬§°‬؟»‪¸» ­«² ¹‬ج ٍ®؟»‪¬± ¬¸» ­«² ¹‬‬ ‫حسغجحاح ـكرش ـغجثق×خجح×ـ ‪ٍë‬ى‬ ‫‪¬·±²ٍ ײ‬؟½·´‪° °‬؟ ´´·‪ ®±´´·²¹ ³‬؟ ‪­ ·²‬؟ ¬؛ ؟¸­ »¸¬ ؛‪ °±®¬·±² ±‬؟ ®»ھ‪¼ ·­ ¼·­¬®·¾«¬»¼ ±‬؟‪±³»¬·³»­ ¬¸» ´±‬ح‬ ‫‪®ô‬؟´«‪¼·²¹ ·­ ·®®»¹‬؟‪ ¬¸» ´±‬؛× ٍ‪ٍîï‬ى »®«‪·¹‬ع ‪­ ·²‬؟ ¼»¬؟ ®¬­«´´· »¾ §؟‪¼·²¹ ³‬؟‪ ´±‬؛‪´ô ¬¸·­ ¬§°» ±‬؟®»‪¹»²‬‬ ‫‪®±³‬؛ ؟ »½‪²‬؟¬­·¼ ´؟«¼·ھ·¼‪¬ ·¬­ ·²‬؟ ‪½¬·²¹‬؟ ¸½؟» ‪ ô‬ذ ­¼؟‪ ´±‬؛‪ ­»®·»­ ±‬؟ ­؟ ¼»®»¼·­‪§ ¾» ½±²‬؟‪¬¸»² ·¬ ³‬‬ ‫»¬؟«´؟ھ» ‪§ ¬¸»² ¾» «­»¼ ¬±‬؟‪ٍïً ³‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ٍç‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ٍ¬®‪®·²¹ ­«°°±‬؟»¾ ¼‪²‬؟¸َ¬؛»´ »¸¬‬ ‫‪î‬؟‬ ‫¨‬ ‫÷§®؟‪¬·±²‬؟¬حّ خ‬ ‫‪ï‬؟‬ ‫‪®³‬ك‬ ‫ذ‬ ‫÷¨ّ©‬ ‫ح‬ ‫´‬ ‫‪î‬ع‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫ٍ‪¼·²¹‬؟‪¬ ­§­¬»³ô ½±²¬·²«±«­ ´±‬؛؟¸­َ‪®·²¹‬؟»¾َ‪·³°´» ¬©±‬ح ‪ٍîï‬ى غخثظ×ع‬ ‫ٍ‪²­³·­­·±²‬؟®¬ ®»©‪ ­·³°´» »°·½§½´·½ °±‬؟ ؛‪³ ±‬؟®‪¹‬؟·¼ ½·¬؟‪½¸»³‬ح ً‪ٍî‬ى غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪î‬؟‬ ‫‪©î‬‬ ‫‪ï‬؟‬ ‫‪©ï‬‬ ‫´‬ ‫‪î‬ع‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫ٍ‪¼·²¹‬؟‪±®³ ½±²¬·²«±«­ ´±‬؛·‪¬ ­§­¬»³ô «²‬؛؟¸­َ‪®·²¹‬؟»¾َ‪·³°´» ¬©±‬ح ‪ٍîî‬ى غخثظ×ع‬ ‫»¾ §؟‪¼ °»® «²·¬ ´»²¹¬¸ © ³‬؟‪±® ©¸·½¸ ¬¸» ´±‬؛ ¼؟‪ ¼·­¬®·¾«¬»¼ ´±‬؟ ®‪±‬ع ٍ ع ¼‪²‬؟ ع ­‪½¬·±²‬؟»®‬ ‫‪¬·±²‬؟«¯غ ‪³°´ »ô © © ­·²ّ¨÷ ±® © © ّï ¾¨÷ô‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪«²½¬·± ²ô‬؛ ­«‪ ½±²¬·²«±‬؟ §¾ ¼»­­»®‪»¨°‬‬ ‫÷‪ٍîî‬ى »®«‪·¹‬ع »»­ّ »‪ٍïً ¾» ½±³‬ى ‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ٍç‬ى‬ ‫¨‬ ‫¨¼‬ ‫´‬ ‫‪ êë‬ى‬ ‫¨‬ ‫¨¼ ©‬ ‫´‬ ‫ى‪ ê‬ى‬ ‫‪ï‬‬ ‫©‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪î‬ع‬ ‫غخثحرشف ‪ٍê‬ى‬ ‫‪¼­ ·²‬؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ »¬؟´«½´؟½ ‪·¼»¼ ¬±‬ھ‪» ¾»»² °®±‬ھ؟¸ ­‪¬·±²‬؟«¯» ¼‪²‬؟ ­¼‪°¬»®ô ³»¬¸±‬؟¸½ ­·¸¬ ‪ײ‬‬ ‫»½‪²‬؟‪±®³‬؛®»‪±® °‬؛ »¬؟«¯»¼؟ »®؟ ­¼‪¸»­» ³»¬¸±‬ج ٍ­‪®·²¹ ­§­¬»³‬؟»¾َ¬؛؟¸­ »¬؟‪´´§ ¼»¬»®³·²‬؟½·¬؟¬­‬ ‫»ھ؟¸ ­‪¬·±²‬؟«¯» ¼‪²‬؟ ­¼‪´­±ô ³»¬¸±‬ك ٍ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ¬­‪®·²¹­ ·² ³±‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ؛‪´§­·­ ±‬؟‪²‬؟‬ ‫­¬®‪®·²¹ ­«°°±‬؟»¾ ­¬· ‪¬ ¬±‬؛؟¸­ »¸¬ ¸‪²­³·¬¬»¼ ¬¸®±«¹‬؟®¬ ‪¼·²¹‬؟‪¬» ¬¸» ´±‬؟‪·¼»¼ ¬± »­¬·³‬ھ‪¾»»² °®±‬‬ ‫­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ §‪²‬؟س ٍ­¬‪½¸·²» »´»³»²‬؟‪²­³·­­·±²ô ³‬؟®¬ ®»©‪®·±«­ ½±³³±² °±‬؟ھ ‪®±³‬؛ ‪®»­«´¬·²¹‬‬ ‫ٍ®»¬‪°‬؟¸½ ­·¸¬ ‪»®»¼ ·²‬ھ‪² ¬¸±­» ½±‬؟¸¬ ¼»¬؟½·¬­·¸‪»®ô ³±®» ­±°‬ھ»©‪®»ô ¸±‬؟‬ ‫­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ت ¼‪»½±²‬ح »¸¬ ‪»®»¼ ·²‬ھ‪¬» ­§­¬»³­ô ½±‬؟‪´´§ ·²¼»¬»®³·²‬؟½·¬؟¬­ »ھ´‪±‬ھ‪§ ·²‬؟‪¸»­» ³‬ج‬ ‫§¾ ¼»‪² ±²´§ ¾» ¼»¬»®³·²‬؟½ ¸½·¸© ‪¼·²¹ô‬؟‪ ­§­¬»³ ´±‬؛‪­»¼ ½±³°´»¨·¬§ ±‬؟»®½‪²¼ ·²‬؟ ‪²¼¾±±µô‬؟¸‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ½·؛·½»‪ ¬¸» ­°‬؛‪¬·±² ±‬؟«´؟ھ» ¼»´·؟¬»¼‬ ‫حغفزغخغعغخ‬ ‫‪ô‬ضز ‪­ô‬؛؛·´ف ¼‪²¹´»©±±‬غ ‪´´ô‬؟ط »½·¬‪®»²‬ذ ‪¼ٍô‬غ ¸¬‪´»³»²¬­ô é‬غ »‪½¸·²‬؟س ؛‪»­·¹² ±‬ـ ‪ٍô‬ج ‪¸±«°ô‬ح ¼‪²‬؟ ٍس ‪°±¬¬­ô‬ح ٍ‪ï‬‬ ‫ٍ‪ïççè‬‬ ‫‪±®µô‬ا ©»ز ‪·´»§ô‬ة ‪¼ٍô‬غ ¼‪»­·¹²ô î²‬ـ ¬‪±³°±²»²‬ف »‪½¸·²‬؟س ؛‪´­ ±‬؟¬‪³»²‬؟¼‪«²‬ع ‪ٍô‬ص ‪®­¸»µô‬؟س ¼‪²‬؟ ٍخ ‪´´ô‬؟‪·²‬ھ«ض ٍ‪î‬‬ ‫ٍ‪ïççï‬‬ ‫‪·´´ô‬طَ©؟®ظ½س ‪´»³»²¬­ô‬غ »‪½¸·²‬؟س ؛‪´­ ±‬؟¬‪³»²‬؟¼‪«²‬ع ‪ٍô‬ح ‪½¸³·¼ô‬ح ¼‪²‬؟ ‪ٍô‬ق ‪½±¾­±²ô‬؟ض ‪ٍô‬ق ‪³®±½µô‬؟ط ٍي‬ ‫ٍ‪±®µô ïççç‬ا ©»ز‬ ‫‪¼ٍô‬غ ¸¬‪²¹·²»»®­ô ç‬غ ´؟½·‪²‬؟¸½»س ®‪±‬؛ ‪²¼¾±±µ‬؟ط ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ­ژ‪®µ‬؟س ‪ٍô‬ج ‪«³»·­¬»®ô‬؟ق ¼‪²‬؟ ٍغ ‪´´±²»ô‬؟ھك ٍى‬ ‫ٍ‪±®µô ïçèé‬ا ©»ز ‪·´´ô‬طَ©؟®ظ½س‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫»«ـ ­¼؟‪±‬ش ®»´´‪±‬خ ¼‪²‬؟ ´´؟ق‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪±‬ش ¼»·´‪°°‬ك ‪®·²¹‬؟»ق ‪¬±‬‬ ‫‪ë‬‬ ‫®د‬ ‫؟‬ ‫حشرقساح عر جح×ش‬ ‫­¬·‪²‬ث‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪ٌ³³ ّ´¾ٌ·²‬ز‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫¼؟® ‪èô‬‬ ‫¼؟®‬ ‫´‪§³¾±‬ح‬ ‫‪»­½®·°¬·±²‬ـ‬ ‫ـ‬ ‫¼‬ ‫¸‬ ‫´‬ ‫´‬ ‫¯‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫¨‬ ‫؟‬ ‫‪³‬‬ ‫¶‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ®»´´‪´´ ±® ®±‬؟ق‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ¸½¬·ذ‬ ‫­»½®‪±‬؛ ´؟·¨؟ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪² ¾»¬©»»² ½§´·²‬؟‪°‬ح‬ ‫¸¬‪±´´»® ´»²¹‬خ‬ ‫¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®ٹ®»´´‪ ®±‬؛‪» ´»²¹¬¸ ±‬ھ·¬½»؛؛غ‬ ‫¸¬‪¼ °»® «²·¬ ´»²¹‬؟‪§ ´±‬؟©»½؟®ٹ®»´´‪±‬خ‬ ‫¼؟‪´ ´±‬؟‪´´ ±® ®±´´»® ²±®³‬؟ق‬ ‫®»´´‪´´ ±® ®±‬؟¾ ‪¼ ±²‬؟‪´ ¼·®»½¬·±² ´±‬؟·¼؟خ‬ ‫®»´´‪´´ ±® ®±‬؟¾ ‪¼ ±²‬؟‪´ ¼·®»½¬·±² ´±‬؟·¨ك‬ ‫»½‪²‬؟¬­·¼ ‪¬» ¼·®»½¬·±²‬؟‪±±®¼·²‬ف‬ ‫»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪±²‬ف‬ ‫‪®·½¬·±²‬؛ ؛‪·½·»²¬ ±‬؛؛»‪±‬ف‬ ‫»´‪²¹‬؟ ‪±´´»® ­µ»©·²¹‬خ‬ ‫­¬‪«¾­½®·°‬ح‬ ‫؟‬ ‫؛‬ ‫·‬ ‫‪±‬‬ ‫®‬ ‫‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¨ك‬ ‫»‪²¹‬؟´؛ »¼·«ظ‬ ‫§؟©»½؟® ®»‪ײ²‬‬ ‫§؟©»½؟® ®»¬«ر‬ ‫‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¼؟خ‬ ‫د‬ ‫®د‬ ‫؟د‬ ‫ٍ´´؟¾ ¼»¼؟‪´´§ ´±‬؟·¼؟خ ‪ ëٍï‬غخثظ×ع‬ ‫ظز×ـكرش اكةغفكخٹششكق ‪ëٍî‬‬ ‫‪½¬ ¾»¬©»»² ¬¸» ®±´´·²¹‬؟¬‪ ½±²‬؛‪´±²¹ ¬¸» ´·²» ±‬؟ ¼؟‪´ ´±‬؟‪ ²±®³‬؟ ¬®‪² ­«° °±‬؟½ ¬‪ ®±´´·²¹ »´»³ »²‬ك‬ ‫»®«‪·¹‬ع ‪´´ ·²‬؟¾ »¸¬ ‪°°´·»¼ ¬±‬؟ ­· د ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ؟ ؛× ٍ÷‪·¹«®» ëٍï‬ع »»­ّ §؟©»½؟® »¸¬ ¼‪²‬؟ ¬‪»´»³ »²‬‬ ‫­· ´´؟¾ »¸¬ §¾ ¼»¬®‪¼ ­«°°±‬؟‪´ ´±‬؟‪ëٍïô ¬¸»² ¬¸» ²±®³‬‬ ‫‪ëï‬‬ ‫®د‬ ‫؟ ­ ‪½±‬‬ ‫د‬ ‫»¼«¬·‪¹²‬؟‪ ³‬؛‪¼ ±‬؟‪ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ ‪»²½»ô‬ط‬ ‫‪ëî‬‬ ‫؟ ‪ ­·²‬د‬ ‫؟د‬ ‫®‪±‬‬ ‫شكخغزغظ ‪ëٍï‬‬ ‫­¬‪²­³·¬¬»¼ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟®¬ »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ‪°°´·»¼ ¬±‬؟ ­¼؟‪¸» ´±‬ج‬ ‫»¸¬ §¾ ¼»·®®؟½ ‪¼·²¹‬؟‪ ¬¸» ´±‬؛‪¹²·¬«¼» ±‬؟‪¸» ³‬ج ٍ؟­®»ھ »½·ھ ®‪®±³ ¬¸» ·²²»® ®·²¹ ¬± ¬¸» ±«¬»® ®·²¹ ±‬؛‬ ‫؛‪²¼ ±² ¬¸» ¬§°» ±‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪´ ¹»±³»¬®§ ±‬؟‪´´ ±® ®±´´»® ¼»°»²¼­ ±² ¬¸» ·²¬»®²‬؟¾ ´؟«¼·ھ·¼‪·²‬‬ ‫‪´ô‬؟·¬®»‪®» ­«¾¶»½¬»¼ ¬± ·²‬؟ ­¬‪¼·²¹ô ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ ‪¼¼·¬·±² ¬±‬؟ ‪°°´·»¼ ¬± ·¬ٍ ײ‬؟ ¼؟‪´±‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ؛‪¬·±²­ ±‬؟´«½´؟½ ¬­‪±‬س ٍ­¬½»؛؛» ¼»»‪¼·²¹ ¼«» ¬± ­°‬؟‪³·½ô ´±‬؟‪¬ ·­ ¼§²‬؟¸¬‬ ‫‪¬·²¹‬؟®»‪®·²¹ ±°‬؟»¾ ‪¼·²¹ ©¸»²‬؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ »¸¬ §´‪»®ô ¬»²¼ ¬± ½±²­·¼»® ±²‬ھ»©‪²½»ô ¸±‬؟‪±®³‬؛®»‪°‬‬ ‫®»¼‪¼·²¹ «²‬؟‪·²» ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²¬ ´±‬؛»¼ ‪°¬»® ·­ ¬±‬؟¸½ ­·¸¬ ؛‪» ±‬ھ·¬½»¶¾‪¸» ±‬ج ٍ´؟‪®» ²±³·²‬؟ ­¼»»‪­°‬‬ ‫ٍ‪¼·²¹‬؟‪¬·½ ´±‬؟¬­ ¼»‪´­± ¾» ¬»®³‬؟ ¬¸‪¬¸·­ ½±²¼·¬·±²ô ©¸·½¸ ³·¹‬‬ ‫ي‪ë‬‬ ‫؟ ‪²‬؟¬ ®د‬ ‫؟د‬ ‫ٍ§´¾‪­­»³‬؟ »¸¬ ‪·­ ·²¼«½»¼ ·²‬‬ ‫ٍ‪³°´» ëٍî‬؟¨غ ¼‪²‬؟ ‪³°´» ëٍï‬؟¨غ »»ح‬ ‫ظز×ـكرش اكةغفكخٹخغششرخ شكف×خغطذح شكف×خجغسساح يٍ‪ë‬‬ ‫´؟½·®¬»‪®·²¹­ «­·²¹ ­§³³‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·® »¸‪±® ­°‬؛ ¼·´؟ھ ‪´­±‬؟ »®؟ يٍ‪¬·±² ë‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ëٍî‬؟«¯غ‬ ‫¼»·´‪°°‬؟ ‪²‬؟ ®»¼‪®·²¹ «²‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪ ¼±«¾´»َ®±© ­°‬؟ ®‪±‬ع ٍ­®»´´‪°» ¼÷ ®±‬؟¸­َ´»®®؟¾ّ ®«‪½±²¬±‬‬ ‫ٍ÷‪·¹«®» ëٍî‬ع »»­ّ ‪¬·²¹‬؟®¾·´·«¯»َ ؛´»­ »®؟ ­¼؟‪¼ô ¬¸» ·²¼«½»¼ ®±´´»® ¬¸®«­¬ ´±‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟®‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫®د‪î‬‬ ‫‪±‬؟‬ ‫®‪±‬د‬ ‫‪±‬د‬ ‫؟‪±‬د‬ ‫؛د‬ ‫؛؟‬ ‫®؛ د‬ ‫؟؛ د‬ ‫·؟‬ ‫د‬ ‫®د‬ ‫®·د‬ ‫د‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫·د‬ ‫®د‬ ‫؟·د‬ ‫؟ دُ‬ ‫ٍ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¬»‪­§³³‬؟ ¼»¼؟‪´´§ ´±‬؟·¼؟خ يٍ‪ ë‬غخثظ×ع‬ ‫؟دٹ‬ ‫­¼´»·§ د ¼‪²‬؟ د ®‪±‬؛ ‪¬·±² ëٍç‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ëٍè‬؟«¯غ ‪·²¹‬ھ´‪±‬ح‬ ‫ٍ­®»´´‪´ ®±‬؟½·®¬»‪¼»¼ ­§³³‬؟‪´´§ ´±‬؟·¼؟خ ‪ ëٍî‬غخثظ×ع‬ ‫؛د‬ ‫®·د‬ ‫؛؟ ­‪· ½±‬؟ ‪²‬؟¬ ‪±‬؟ ‪­·²‬‬ ‫؛؟ ‪±‬؟ ‪­·²‬‬ ‫‪ë ïï‬‬ ‫‪±‬د‬ ‫®·د‬ ‫؛؟ ­‪· ½±‬؟ ‪²‬؟¬ ؛؟ ‪­·²‬‬ ‫؛؟ ‪±‬؟ ‪­·²‬‬ ‫ً‪ë ï‬‬ ‫اكةغفكخٹخغششرخ شكف×خغطح شكف×خجغسساحك ـزك ـغخغذكج ىٍ‪ë‬‬ ‫ظز×ـكرش غظزكشعٹخغششرخ ـزك‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ®» ´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ¼‪²‬؟ ­®»´´ ‪´ ½±²¬±«® ®±‬؟½·®¬»‪­§³³‬؟ ¸¬·© ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪°‬ح‬ ‫»®«‪·¹‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ‪²¹»ô‬؟´؛ ­·¸ج ٍ‪®·²¹ ·²²»® ®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪²¹» ±²‬؟´؛ »¼·«‪·¨»¼ ¹‬؛ ؟ »ھ؟¸ §´´؟«­«‬ ‫»¸¬ ‪°°´·»¼ ¬±‬؟ ­· د ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ؟ ؛× ٍ­¼‪¼·²¹ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ®±´´»® »²‬؟‪ô ·­ ­«¾¶»½¬ »¼ ¬± ´±‬يٍ‪ë‬‬ ‫و­®«½½‪¼·²¹ ±‬؟‪±´´±©·²¹ ´±‬؛ »¸¬ ‪­­»³¾´§ô‬؟‬ ‫®·د‬ ‫·؟ ­‪½±‬‬ ‫ى‪ë‬‬ ‫·؟ ‪²‬؟¬ ®·د‬ ‫‪ëë‬‬ ‫‪ëê‬‬ ‫­· ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¼»·´‪°°‬؟ »¸¬ §¾ ¼»½«¼‪¼ ·²‬؟‪¸» ¬¸®«­¬ ´±‬ج‬ ‫‪ë ïî‬‬ ‫؛؟ ­‪· ½±‬؟ ‪²‬؟¬‬ ‫؛؟ ‪­·²‬‬ ‫‪±‬؟ ‪­·²‬‬ ‫؛؟ ‪±‬؟ ‪­·²‬‬ ‫®·د‬ ‫؟‪±‬د‬ ‫½·¬؟¬­ ‪·²ô ½±²­·¼»®·²¹‬؟¬¾‪¼ ±‬؟‪ ´±‬؛‪¬·±²­ ±‬؟«¯» ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ ‪ ô‬د ¼؟‪°°´·»¼ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ ‪²‬؟ ®»¼‪²‬ث‬ ‫و‪»¯«·´·¾®·«³‬‬ ‫·د‬ ‫®؛د‬ ‫؟‪±‬د‬ ‫؛د‬ ‫؟·د‬ ‫‪±‬؟ ­ ‪± ½±‬؟ ‪· ­·²‬؟ ‪½¬²‬‬ ‫؛؟ ‪±‬؟ ‪­·²‬‬ ‫ى‪ë ï‬‬ ‫‪±‬د‬ ‫؟·د‬ ‫؛؟ ‪· ­·²‬؟ ‪ ½¬²‬؛؟ ­‪½±‬‬ ‫؛؟ ‪±‬؟ ‪­·²‬‬ ‫ي‪ë ï‬‬ ‫؟· د‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸¬ ه‪´ ¬± ¦»®±‬؟«¯» ­· ‪²§ ¼·®»½¬·±²‬؟ ‪±®½»­ ·²‬؛ ؛‪¬·½ »¯«·´·¾ ®·«³ô ¬¸» ­«³ ±‬؟¬­ ®‪±‬ع‬ ‫ً‬ ‫‪ëé‬‬ ‫®‪±‬د‬ ‫ً‬ ‫®·د‬ ‫؟؛د‬ ‫ٍيٍ‪³°´» ë‬؟¨غ »»ح‬ ‫؟·د‬ ‫ظز×ـكرش اكةغفكخٹخغششرخ شكف×خـز×شاف ‪ëٍë‬‬ ‫®‪±‬‬ ‫ظز×ـكرش شك×ـكخ ‪ëٍëٍï‬‬ ‫‪ëè‬‬ ‫‪ëç‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪±‬؟ ­‪± ½±‬د‬ ‫‪±‬؟ ‪± ­·²‬د‬ ‫؛؟ ­‪ ½±‬؛د‬ ‫؛؟ ‪ ­·²‬؛د‬ ‫®·د‬ ‫»¸¬ ­»·®®؟½ ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¼»·´‪°°‬؟ »´‪´ ®±´´»® «²¼» ® ­·³°‬؟½·®¼‪ ½§´· ²‬؟ ‪ô‬ىٍ‪·¹«®» ë‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­ «´´· ­ك‬ ‫‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ه­¬½؟¬‪®±´´»® ½± ²‬ٹ§؟ ©»½؟® ®»¬«‪²¼ ±‬؟ ®»´´‪®±‬ٹ§؟©»½؟® ®»‪¬ ¾±¬¸ ·²²‬؟ ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® »‪³‬؟­‬ ‫د د‬ ‫‪´±²¹ ´ ô‬؟ §´‪±®³‬؛·‪´´§ ½±²­·¼»®»¼ ¬± ¾» ¼·­¬®·¾«¬»¼ «²‬؟»¼· ­· ¼؟‪­»ô ¬¸» ´±‬؟½ ­·¸¬ ‪ٍ ײ‬د‬ ‫·؟ ‪²‬؟¬ ®·د‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪ë ïë‬‬ ‫‪±‬د‬ ‫‪±‬د‬ ‫؟د‬ ‫¸‬ ‫؛؛»´‬ ‫؟د‬ ‫؛؛»×‬ ‫·د‬ ‫¨‬ ‫؛؛»´‬ ‫·د‬ ‫÷¨ّ¯‬ ‫ٍ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¼»·´‪°°‬؟ »´‪¼·²¹ «²¼»® ­·³°‬؟‪§ ´±‬؟©»½؟®ٹ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪§´·²‬ف ىٍ‪ ë‬غخثظ×ع‬ ‫¬·‪¼ °»® «²‬؟‪§ ´±‬؟©»½؟®ٹ®»´´‪¸» ®±‬ج ٍ‪·¹«®» ëٍë‬ع ‪­ ­¸± ©² ·²‬؟ ‪½¬ ô‬؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪» ´»²¹¬¸ ±‬ھ·¬½»؛؛» »¸¬‬ ‫ٍ ´ ¯ د ®‪§ô ±‬؟©»½؟® ¸½؟» ¬؟ ´ٌد ¯ ¸¬‪´»²¹‬‬ ‫­؟¸ ‪²¼ ¬¸» ·²²»® ®·²¹‬؟ ‪²¹»­ô‬؟´؛ »¼·«‪­ ¬©± ®± ´´»® ¹‬؟¸ ‪ ®·²¹ ±«¬»® ®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪ô‬ىٍ‪·¹«®» ë‬ع ‪ײ‬‬ ‫»¸¬ ‪»®ô‬ھ»©‪ô ¸±‬؛× ٍ»¬؟®؟‪®·²¹ ®·²¹­ ¬± ­»°‬؟»¾ »¸¬ »­«؟½ ´´·© ¼؟‪´÷ ´±‬؟·¨؟ّ ¬­«®¸¬ ؟ ­‪²‬؟»‪¸·­ ³‬ج ٍ»‪²±²‬‬ ‫‪²‬؟½ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪éô‬يٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­؟ ‪²¹»ô‬؟´؛ »¼·«‪ ¹‬؟ ¸¬·© ¼»‪´­± »¯«·°°‬؟ ­· ‪·²²»® ®·²¹‬‬ ‫ٍ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ®»‪®¹‬؟´ §´´؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ ؟ ­¬®‪ ²»±«­´§ ­«° °±‬؟¬´«‪·¼»¼ ·¬ ­·³‬ھ‪¼ô °®±‬؟‪´ ´±‬؟·¨؟ »‪®®§ ­±³‬؟½‬ ‫َ‪½½±³‬؟ ‪±‬ج ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ؟ ¸½«­ ‪ ®±´´»® ·²‬؟ ؛‪¼·²¹­ ±‬؟‪´ ´±‬؟·¨؟ ¼ ‪²‬؟ ´؟·¼؟® »¸¬ ­»¬؟®¬­«´´· ‪·¹«®» ëٍê‬ع‬ ‫‪«­»¼ ¾§ ¬¸» ±°°±­·²¹‬؟½ ¸ د »´‪¼ô ¬¸» ®±´´»® ©·´´ ¬·´¬ ¼«» ¬± ³±³»²¬ ½±«°‬؟‪´ ´±‬؟·¨؟ »¸¬ »¬؟¼‪³±‬‬ ‫‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪±®³ ´±‬؛·‪½¬ô ¬¸·­ ®»­«´¬­ ·² ¬¸» ²±²«²‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®ٹ¬¸‪·¹‬؟®¬­ ؟ ®‪±‬ع ٍ­¼؟‪´ ´±‬؟·¨؟‬ ‫ٹ¬‪¬ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟¸¬ ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪´ ´±‬؟·¨ ؟ ­·¸¬ ‪®±³‬؛ ¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ ­· ¬× ٍ‪·¹«®» ëٍê‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´·‬ ‫­· ¼؟‪½¬ ´±‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®‬ ‫؛؛»´‬ ‫د‬ ‫¨¼¯‬ ‫ً‬ ‫¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ ­· ¬· ‪­ ¯ ô‬؟ ‪¨·³«³‬؟‪²¼ ¬¸» ³‬؟ ¯ ­؟ ¸¬‪¼ °»® «²·¬ ´»²¹‬؟‪¬·²¹ ¬¸» ³·²·³«³ ´±‬؟‪»­·¹²‬ـ‬ ‫‪¸·­ ®»­«´¬­ ·²‬ج ٍ‪¼·²¹‬؟‪´ ´±‬؟»¼· »¸¬ ¸¬·© ¼»¬؟·½‪­­±‬؟ ¸¬‪¼ °»® «²·¬ ´»²¹‬؟‪±®³ ´±‬؛·‪¬ ¯ ¯ô ¬¸» «²‬؟¸¬‬ ‫‪·´ ·²‬؟¬»¼ ‪¬·±² ©·´´ ¾» ¼·­½«­­»¼ ·²‬؟«¬·­ ­·¸ج ٍ»½‪²‬؟®«¼‪²¼ ®»¼«½»¼ »²‬؟ ­­»®¬­ ¬½؟¬‪­»¼ ½±²‬؟»®½‪·²‬‬ ‫§´´ ؟«­« ­®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪«­» ½§´·²‬؟½»ق ٍ‪ ²¼¾±±µ‬؟¸ ­·¸¬ ؛‪±´«³»× ±‬ت ¬­®·؛ع »¸¬ ‪²¼ è ·²‬؟ ‪°¬»®­ ï‬؟¸ف‬ ‫´؟·¨؟ ¼‪²‬؟ ´؟·¼؟® ¼»‪°°´·»¼ ½±³¾·²‬؟ ®»¼‪§ «²‬؟©»½؟® ®»‪´ ®±´´»® ±² ·²²‬؟½·®¼‪ ½§´·²‬؛‪¼·²¹ ±‬؟‪±‬ش ‪ ëٍê‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ÷‪¼·²¹‬؟‪·´» ®±´´»®­ ّ²± »¼¹» ´±‬؛‪·¹¸¬ °®±‬؟®¬­ ¸¬·© ‪¼·²¹‬؟‪¼­ô ´±‬؟‪´±‬‬ ‫»¸¬ ­­‪½®±‬؟ ‪¼ ¼·­¬ ®·¾«¬·±²‬؟‪´ ´±‬؟·¨؟ »¸¬ ‪èô‬يٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­؟ »´·؛‪ ½®±©²»¼ °®±‬؟ »ھ؟¸‬ ‫»¸¬ ‪°¬ »® ï ·²‬؟¸ف ٍ÷‪·¹«®» ëٍé‬ع »»­ّ ‪·¹«®» ëٍê‬ع ‪¬ ­¸±©² ·²‬؟¸¬ ‪²‬؟¸¬ »®»ھ»­ ­­»´ §´´؟®»‪½¬ ·­ ¹»²‬؟¬‪½±²‬‬ ‫ٍ´·؟¬»¼ ‪¬» ¬¸·­ ½±²¼·¬·±² ·²‬؟‪»­¬·¹‬ھ‪²¼¾±±µ ©·´´ ·²‬؟¸ ­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ت ¼‪»½±²‬ح‬ ‫جزغسرس ظز×ةغصح خغششرخ ‪ëٍëٍî‬‬ ‫¬؟ ­®«½½‪®·½¬· ±² ±‬؛ ‪²¹»­ô‬؟´؛ ‪²¼ ¬¸» ®·²¹‬؟ ­¼‪ ¬¸» ­´·¼·²¹ ³±¬·±² ¾» ¬©»»² ¬¸» ®±´´»® »²‬؛‪«­» ±‬؟½»ق‬ ‫؟ §¾ §´‪² ¾» ®»°®»­»²¬»¼ ­·³°‬؟½ ­»½®‪±‬؛ ‪®·½¬·±²‬؛ »­»¸¬ ؛‪½¸ ±‬؟» ‪­­«³·²¹‬ك ٍ­‪¬·±²‬؟½‪¬¸»­» ´±‬‬ ‫®»´´‪ ´ô ·² ©¸·½¸ ´ ·­ ¬¸» ®±‬د ‪¬ ·­ô ³‬؟¸¬ ‪¬»¼ô‬؟®»‪ ³±³»²¬ ô ·­ ¹»²‬؟ د ‪®·½¬·±² ³‬؛ ؛‪·½·»²¬ ±‬؛؛»‪½±‬‬ ‫ٍ÷‪·¹«®» ëٍè‬ع »»­ّ ¼‪®±³ »²¼َ¬±َ»²‬؛ ¸¬‪´»²¹‬‬ ‫­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ت ¼ ‪»½±²‬ح »¸¬ ي ®» ¬‪°‬؟¸ف ‪ ®±´´»® ­µ»©·²¹ ·­ °®»­»²¬»¼ ·²‬؛‪´§­·­ ±‬؟‪²‬؟ ¼»´ ·؟¬»¼ ك‬ ‫»¦·‪²¹ » ·­ ¬± ³·²·³‬؟´؛ »¼·«‪ ¬¸» ¹‬؛‪¬ ¬¸» °«®°±­» ±‬؟¸¬ »¬‪²¬ ¬± ²±‬؟¬®‪»®ô ·¬ ·­ ·³°±‬ھ»©‪ ¸±‬ه‪²¼¾±±µ‬؟¸‬ ‫¨‬ ‫؛؛»´‬ ‫؛؛»´‬ ‫¯‬ ‫´؟»¼· ‪¼ô‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¼»·´‪°°‬؟ ®»¼‪§ «²‬؟©»½؟® ®»‪´ ®±´´»® ±² ·²²‬؟½·®¼‪ ½§´·²‬؛‪¼·²¹ ±‬؟‪±®³ ´±‬؛·‪²‬ث ‪ ëٍë‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ­®»´´‪·´» ®±‬؛‪·¹¸¬ °®±‬؟®¬­ ¸¬·© ‪¼·²¹‬؟‪´±‬‬ ‫´؟·¨؟ ¼‪²‬؟ ´؟·¼؟® ¼»‪°°´·»¼ ½±³¾·²‬؟ ®»¼‪§ «²‬؟©»½؟® ®»‪´ ®±´´»® ±² ·²²‬؟½·®¼‪ ½§´·²‬؛‪¼·²¹ ±‬؟‪±‬ش ‪ ëٍé‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ­®»´´‪·´» ®±‬؛‪¼·²¹ ©·¬¸ ½®±©²»¼ °®±‬؟‪¼­ô ´±‬؟‪´±‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫´‬ ‫ـ‬ ‫؟دو‬ ‫د‪³‬‬ ‫؟‬ ‫؟د‪³‬‬ ‫¬‪½µ ¼±‬؟´¾ »¸جّ ٍ­»‪²¹‬؟´؛ ‪²¼ ®·²¹‬؟ ­¼‪±®½»­ ¾»¬©»»² ®±´´»® »²‬؛ ‪®·½¬·±²‬؛ ؛‪³ ±‬؟®‪¹‬؟·¼ ½·¬؟‪½¸»³‬ح ‪ ëٍè‬غخثظ×ع‬ ‫»¸¬ ؛‪»½¬±® ½±³·²¹ ±«¬ ±‬ھ »½®‪±‬؛ ؟ ­¬‪§ ¼±¬ ®»°®»­»²‬؟®‪ ¬¸» ¹‬ه»‪¹‬؟‪­­·²¹ ·²¬± ¬¸» °‬؟‪»½¬±® °‬ھ »½®‪±‬؛ ؟ ­¬‪®»°®»­»²‬‬ ‫÷ٍ»‪¹‬؟‪°‬‬ ‫ٍ­»‪²¹‬؟´؛ »¼·«‪²¼ ¹‬؟ ®»´´‪²½» ¾»¬©»»² ®±‬؟®؟»´½ ´؟·¨؟ §¾ ¼»¬·‪²¹´» ¶ ´·³‬؟ ‪±´´»® ­µ»©·²¹‬خ ‪ ëٍç‬غخثظ×ع‬ ‫­· ­·¸ج ٍ­»‪²¹‬؟´؛ ‪² ¼ ®·²¹‬؟ ­¼‪²½» ¾»¬©»»² ¬¸» ®±´´»® »²‬؟®؟»´½ ‪·¼·²¹ ³·²· ³«³‬ھ‪­µ»©·²¹ ¾§ °®±‬‬ ‫ٍ‪·¹«®» ëٍç‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´·‬ ‫غخثحرشف ‪ëٍê‬‬ ‫¼؟‪®§ ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸» ´±‬؟­­»½»‪¬·±²ô ·¬ ·­ ²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪²‬؟ ‪²½» ·²‬؟‪±® ³‬؛®»‪®·²¹ °‬؟»¾ ‪´§¦» ®±´´·²¹‬؟‪²‬؟ ‪±‬ج‬ ‫´´·© ­¼؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ »¸¬ ¬‪½½»°‬؟ ­®»´´ ‪´´­ ±® ®±‬؟¾ »¸¬ ´´»© ©‪±‬ط ٍ­®»´´‪´´­ ±® ®±‬؟¾ ´؟ «¼·ھ·¼‪±² ·²‬‬ ‫¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¬¸‪ ´·¹‬؟ ‪³°´ »ô‬؟¨» ®‪±‬ع ٍ ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ¬­‪²½» ·² ³±‬؟®«¼‪®·²¹ »²‬؟»¾ »¸¬ »‪¼»¬»®³·²‬‬ ‫‪®´§ô‬؟´ ·‪·³‬ح ٍ§ ´¼·‪°‬؟® ´·؟؛ ‪®·²¹ ¬±‬؟»¾ »¸¬ »­«؟½ ‪²‬؟½ ‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪ çً è ½±²‬؟ ‪°°´·»¼ ¬±‬؟‬ ‫‪½½±®¼·²¹ ¬±‬؟ ¼»·؛·‪¹²‬؟‪¬´§ ³‬؟»®‪®·²¹ ·­ ¹‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟® »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪ ًè ½±²‬؟ ‪°° ´·»¼ ¬±‬؟ ¼؟‪ ¬¸®«­¬ ´±‬؟‬ ‫­´´؟¾ ‪³±²¹‬؟ ¼؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ ؛‪°¬»® éô ¬¸» ¼·­¬®·¾«¬·±² ±‬؟¸ف ‪·²­ ٍ ײ‬؟¬¾‪¬ ±‬؟¸¬ »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬ ‪´ ½±²‬؟‪·²‬؛ »¸¬‬ ‫¬‪½¸ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟» ¸½·¸© ‪²²»® ·²‬؟‪¬ ¬¸» ³‬؟¸¬ ‪²¼ ®±´´»®­ ©·´´ ¾» ¼·­½«­­»¼ٍ ׬ ©·´´ ¾» ­¸±©²‬؟‬ ‫»¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ‪´´ ±¬¸»®­ٍ ײ‬؟ ؛‪¼·²¹ ±‬؟‪¼ ©·´´ ¼»¬»®³·²» ¬¸» ´±‬؟‪½½»°¬­ ·¬­ ´±‬؟‬ ‫َ‪³»²‬؟¼‪«²‬؛ »®‪±‬؛»®»¸¬ ­· ®»¬‪°‬؟¸½ ­·¸ج ٍ§´¬‪²‬؟½·؛·‪¹» ­°»»¼­ ­·¹²‬؟½ ¼‪²‬؟ ´´؟¾ ¬½»؛؛؟ ‪²‬؟½ ‪¼·²¹‬؟‪´´ ´±‬؟¾‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؟ ؛‪´§­·­ ±‬؟‪²‬؟ §®؟¬‪ ®«¼·³»²‬؟ ‪»² ¬±‬ھ» ´؟¬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»ـ ¼‪²‬؟ ­­»®¬ح ¬½؟¬‪±²‬ف‬ ‫‪ê‬‬ ‫¼؟®‬ ‫÷·­‪ ّ°‬؟ذس‬ ‫÷·­‪ ّ°‬؟ذس‬ ‫¼؟®‬ ‫‪¼ ±® è‬؟®‬ ‫حشرقساح عر جح×ش‬ ‫­¬·‪²‬ث‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷·­‪ ّ°‬؟ذس‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷·­‪ ّ°‬؟ذس‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷·­‪ ّ°‬؟ذس‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫¼؟® ‪èô‬‬ ‫¼؟®‬ ‫‪»­½®·°¬·±²‬ـ‬ ‫¬½؟¬‪ ¬¸» °®±¶»½¬»¼ ½±²‬؛‪¨·­ ±‬؟ ®‪¶±‬؟‪»³·³‬ح‬ ‫»­‪½¬ »´´·°‬؟¬‪ ½±²‬؛‪¨·­ ±‬؟ ®‪¶±‬؟‪·³»²­·±²´»­­ ­»³·³‬ـ‬ ‫»­‪½¬ »´´·°‬؟¬‪ ¬¸» °®±¶»½¬»¼ ½±²‬؛‪¨·­ ±‬؟ ®‪»³·³·²±‬ح‬ ‫»­‪½¬ »´´·°‬؟¬‪ ½±²‬؛‪¨·­ ±‬؟ ®‪·³»²­·±²´»­­ ­»³·³·²±‬ـ‬ ‫§¬·½·¬­؟´» ؛‪±¼«´«­ ±‬س‬ ‫¼‪ ¬¸» ­»½±²¼ µ·²‬؛‪´ ±‬؟®‪±³°´»¬» »´´·°¬·½ ·²¬»¹‬ف‬ ‫¼‪ ¬¸» ­»½±²¼ µ·²‬؛‪´ ±‬؟®‪´´·°¬·½ ·²¬»¹‬غ‬ ‫¼‪·®­¬ µ·²‬؛ »¸¬ ؛‪´ ±‬؟®‪±³°´»¬» »´´·°¬·½ ·²¬»¹‬ف‬ ‫¼‪·®­¬ µ·²‬؛ »¸¬ ؛‪´ ±‬؟®‪´´·°¬·½ ·²¬»¹‬غ‬ ‫»½®‪±‬ع‬ ‫§¬·½·¬­؟´» ؛‪® ³±¼«´«­ ±‬؟»¸ح‬ ‫¸¬‪» ´»²¹‬ھ·¬½»؛؛» ®»´´‪±‬خ‬ ‫§؟©»½؟® ¼‪²‬؟ ¬‪±®½» ¾»¬©»»² ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛ ´؟‪±®³‬ز‬ ‫»®«¬؟ھ®«½ ؛‪¼·«­ ±‬؟خ‬ ‫­­»®¬­ ´؟‪®·²½·°‬ذ‬ ‫‪´»½¬·±² ·² ¨ ¼·®»½¬·±²‬؛»ـ‬ ‫‪«²½¬·±²‬؛ §®؟®¬·¾®ك‬ ‫‪´»½¬·±² ·² § ¼·®»½¬·±²‬؛»ـ‬ ‫‪«²½¬·±²‬؛ §®؟®¬·¾®ك‬ ‫‪´»½¬·±² ·² ¦ ¼·®»½¬·±²‬؛»ـ‬ ‫»½‪²‬؟¬­·¼ ‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟‪®·²½·°‬ذ‬ ‫®»¬»‪³‬؟®؟‪·³»²­·±²´»­­ °‬ـ‬ ‫»½‪²‬؟¬­·¼ ‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟‪®·²½·°‬ذ‬ ‫®»¬»‪³‬؟®؟‪·³»²­·±²´»­­ °‬ـ‬ ‫»½‪²‬؟¬­·¼ ‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟‪®·²½·°‬ذ‬ ‫ً § ‪¬ ¨ ًô‬؟ ­­»®¬­ ®؟»¸­ ‪¨·³«³‬؟‪»°¬¸ ¬± ³‬ـ‬ ‫ً ¨ ‪® ­¬®»­­ § ًô‬؟»¸­ ‪»®­·²¹‬ھ»® ‪¨·³«³‬؟‪»°¬¸ ¬± ³‬ـ‬ ‫®»¬»‪³‬؟®؟‪·³»²­·±²´»­­ °‬ـ‬ ‫‪·²‬؟®¬­ ®؟»¸ح‬ ‫‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»ـ‬ ‫‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬½؟¬‪·³»²­·±²´»­­ ½±²‬ـ‬ ‫‪·²‬؟®¬­ ®؟»‪·²‬ش‬ ‫»´‪²¹‬؟ ‪¦ٌ¾ô ®±´´»® ¬·´¬·²¹‬‬ ‫»´‪²¹‬ك‬ ‫÷ ٍ‪ّ·²‬‬ ‫‪³³‬‬ ‫·‬ ‫‪±‬‬ ‫®‬ ‫¨‬ ‫§‬ ‫¦‬ ‫¦§‬ ‫¦¨‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫§؟©»½؟® ®»‪ײ²‬‬ ‫§؟©»½؟® ®»¬«ر‬ ‫‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¼؟خ‬ ‫‪·®»½¬·±²‬ـ ¨‬ ‫‪·®»½¬·±²‬ـ §‬ ‫‪·®»½¬·±²‬ـ ¦‬ ‫»‪²‬؟´ذ ¦§‬ ‫»‪²‬؟´ذ ¦¨‬ ‫× §¼‪½¬ ¾±‬؟¬‪±²‬ف‬ ‫×× §¼‪½¬ ¾±‬؟¬‪±²‬ف‬ ‫¯‬ ‫‪µ‬‬ ‫´‬ ‫¶‬ ‫­‬ ‫¬‬ ‫‪²‬‬ ‫؛‬ ‫÷®ّع‬ ‫®ح‬ ‫»´‪²¹‬؟ §®؟·´·¨«ك‬ ‫¾ٌ؟‬ ‫®»¬»‪³‬؟®؟ذ‬ ‫‪¬·±‬؟® ­ژ‪±·­­±²‬ذ‬ ‫­­»®¬­ ´؟‪±®³‬ز‬ ‫­­»®¬­ ®؟»¸ح‬ ‫»´‪²¹‬؟ §®؟·´·¨«ك‬ ‫»´‪²¹‬؟ §®؟·´·¨«ك‬ ‫»½‪»®»²‬؛؛·¼ »®«¬؟ھ®«ف‬ ‫‪¬«®» ­«³‬؟ھ®«ف‬ ‫­¬‪«¾­½®·°‬ح‬ ‫´‪§³¾±‬ح‬ ‫؟‬ ‫ِ؟‬ ‫¾‬ ‫ِ¾‬ ‫غ‬ ‫غ‬ ‫÷؛ّغ‬ ‫ع‬ ‫÷؛ّع‬ ‫ع‬ ‫ظ‬ ‫´‬ ‫د‬ ‫®‬ ‫ح‬ ‫«‬ ‫ث‬ ‫ھ‬ ‫ت‬ ‫©‬ ‫¨‬ ‫ب‬ ‫§‬ ‫ا‬ ‫¦‬ ‫¦‬ ‫¦‬ ‫ئ‬ ‫‪¹‬‬ ‫¼‬ ‫ِ¼‬ ‫‪u‬‬ ‫¦‬ ‫«‬ ‫شكخغزغظ ‪êٍï‬‬ ‫´´؟‪»´±° ±²´§ ­³‬ھ»¼ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪§­ ·² ®±´´·²¹‬؟©»½؟® ¼‪²‬؟ ­¬‪½¬·²¹ ¾»¬©»»² ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟ ­¼؟‪±‬ش‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪´ ´±‬؟¬‪´¬¸±«¹¸ ¬¸» »´»³»²‬؟ ‪±²­»¯«»²¬´§ô‬ف ٍ­®»¾‪¬·²¹ ³»³‬؟‪½¬ ¾»¬©»»² ¬¸» ³‬؟¬‪ ½±²‬؛‪­ ±‬؟»®؟‬ ‫­§؟©»½؟® ¼‪²‬؟ ­¬‪ ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛‪½»­ ±‬؟؛®«­ »¸¬ ‪¬»ô ­¬®»­­»­ ·²¼«½»¼ ±²‬؟®»¼‪§ ±²´§ ¾» ³±‬؟‪³‬‬ ‫¸¬·© §´­«‪¬» ½±²¬·²«±‬؟®»‪®·²¹­ ¬± ±°‬؟»¾ ‪±® ®±´´·²¹‬؛ ‪®¹»ٍ ׬ ·­ ²±¬ «²½±³³±²‬؟´ §´´؟«­« »®؟‬ ‫ٍ­»½؟؛®«­ ‪ٌ³³ ّîًًôًًً °­·÷ ½±³°®»­­·±² ±² ¬¸» ®±´´·²¹‬ز ً‪è‬ي‪´ ­¬®»­­»­ »¨½»»¼·²¹ ïô‬؟‪²±®³‬‬ ‫§؟‪½»­ ³‬؟؛®«­ ‪´ ­¬®»­­»­ ±² ®±´´·²¹‬؟‪²½» ¬»­¬·²¹ô ²±®³‬؟®«¼‪²¼ ¼«®·²¹ »²‬؟ ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ »‪ײ ­±³‬‬ ‫­· ¼؟‪ ´±‬؟ ¸½·¸© ®»ھ‪ ±‬؟»®؟ »ھ·¬½»؛؛» »¸¬ ­ك ٍ‪ٌ³³ ّëًًôًًً °­·÷ ½±³°®»­­·±²‬ز ‪ç‬ىى‪ô‬ي ¼»»½¨»‬ ‫­­»®¬­ »ھ·­­»®‪½»ô ¬¸» ¸·¹¸ ½±³°‬؟؛®«­ ‪ ®±´´·²¹‬؟ ©‪­»­ ©·¬¸ ¬¸» ¼»°¬¸ ¾»´±‬؟»®½‪°·¼´§ ·²‬؟® ¼»¬®‪­«°°±‬‬ ‫»®«´·؟؛ ‪±®»ô ¾«´µ‬؛»®»¸ج ٍ®»¾‪¬» ¬¸» »²¬·®» ®±´´·²¹ ³»³‬؟»‪½» ¼±»­ ²±¬ °»®³‬؟؛®«­ »¸¬ ¬؟ ‪±½½«®®·²¹‬‬ ‫‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه‪®·²¹ ¼»­·¹²‬؟»¾ ‪½¬±® ·² ®±´´·²¹‬؟؛ ¬‪²‬؟½·؛·‪ ­·¹²‬؟ ¬‪´´§ ²±‬؟®»‪ ®±´´·²¹ ³»³¾»®­ ·­ ¹»²‬؛‪±‬‬ ‫»¸¬ ¸¬·© §´‪±®» ½±²½»®²»¼ ±²‬؛»®»¸¬ ­· ®»¬‪°‬؟¸½ ­·¸ج ٍ­· ­»½؟؛®«­ ‪ ¬¸» ®±´´·²¹‬؛‪¼»­¬®«½¬·±² ±‬‬ ‫َ‪±®³‬؛»¼ ¬½؟¬‪±²‬ف ٍ»½؟؛®«­ »¸¬ ®؟»‪²¼ ­¬®»­­»­ ±½½«®®·²¹ ²‬؟ ­»­­»®¬­ »½؟؛®«­ ؛‪¬·±² ±‬؟‪¼»¬»®³·²‬‬ ‫»­»¸¬ ‪ ¬¸» ®±´´·²¹ ³»³¾»®­ô‬؛‪¬«®» ±‬؟‪ ¬¸» ®·¹·¼ ²‬؛‪«­» ±‬؟½»ق ٍ­»­­»®¬­ ¬½؟¬‪«­»¼ ¾§ ½±²‬؟½ »®؟ ­‪¬·±²‬؟‬ ‫®‪³°´» ًًٍîë ³³ ًًًٍّï ·²ٍ÷ ±‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪¹²·¬«¼»ô‬؟‪ ³‬؛‪ ´±© ±®¼»® ±‬؟ ؛‪´´§ ±‬؟®»‪®» ¹»²‬؟ ­‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼‬ ‫»¸¬ ‪¬·±²­¸·°­ °»®³·¬¬·²¹‬؟´»® ‪»´±°‬ھ»¼ ‪°¬»® ¬±‬؟¸½ ­·¸¬ ؛‪®·²¹­ٍ ׬ ·­ ¬¸» °«®°±­» ±‬؟»¾ ´»»¬­ ‪´»­­ ·²‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪¬·±²­ ·² ®±´´·²¹‬؟‪±®³‬؛»¼ ¼‪²‬؟ ­»­­»®¬­ ¬½؟¬‪ ½±²‬؛‪¬·±² ±‬؟‪¼»¬»®³·²‬‬ ‫اج×ف×جحكشغ عر اخرغطج ‪êٍî‬‬ ‫§´¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ ­»·¼‪­¬·½ ¾±‬؟´» ‪ ¬©±‬؛‪¬·±² ±‬؟‪±®³‬؛»¼ ¼‪²‬؟ ­­»®¬­ ´؟½‪±® ¬¸» ´±‬؛ ‪´ ­±´«¬·±²‬؟½·­­؟´½ »¸ج‬ ‫»®؟ ­»­­»®¬­ ¬½؟¬‪§ô ½±²‬؟¼‪±‬ج ٍ‪ ·² ïèçê‬أ‪ï‬إ ¦¬®»ط §¾ ¼»¸­·´¾؟¬­» ­؟© ¬‪ ­·²¹´» °±·²‬؟ ¬؟ ‪½¬·²¹‬؟¬‪½±²‬‬ ‫ٍ¬‪½½±³°´·­¸³»²‬؟ ­·¸ ؛‪»®¬¦ ­¬®»­­»­ ·² ®»½±¹²·¬·±² ±‬ط §´‪² ±® ­·³°‬؟·¦¬®»ط ¼»´´؟½ §´¬‪®»¯«»²‬؛‬ ‫»¸¬ ‪¬·±² ·²‬؟¼‪±«²‬؛ ‪·®³‬؛ ؟ »ھ؟¸ ¬­«‪½¬ ­¬®»­­»­ô ±²» ³‬؟¬‪ ½±²‬؛‪¬·½­ ±‬؟‪¬¸»³‬؟‪»´±° ¬¸» ³‬ھ»¼ ‪±‬ج‬ ‫§®‪½¸ ¬¸»±‬؟»¬ ‪ ¬¸·­ ¬»¨¬ ¬±‬؛‪»®ô ²±¬ ¬¸» °«®°±­» ±‬ھ»©‪­¬·½·¬§ٍ ׬ ·­ô ¸±‬؟´» ´؟½·‪²‬؟¸½»‪ ³‬؛‪°®·²½·°´»­ ±‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪¬ ¼·­½·°´·²» ·­ °®»­»²¬»¼ ¸»®»·²‬؟¸¬ ؛‪®§ ¼·­½«­­·±² ±‬؟¬‪ ®«¼·³»²‬؟ §´‪±®» ±²‬؛»®»¸¬ ¼‪²‬؟ §¬·½·¬­؟´» ؛‪±‬‬ ‫َ·­»¬·‪·²‬؛‪² ·²‬؟ ®»¼·­‪½¬ ­¬®»­­ °®±¾´»³­ٍ ײ ¬¸·­ ´·¹¸¬ô ½±²‬؟¬‪ ½±²‬؛‪¬» ¬¸» ½±³°´»¨·¬§ ±‬؟®¬­‪¬± ¼»³±²‬‬ ‫‪´ ­«¾¶»½¬»¼ ¬± ¬¸» ­¬®»­­»­ ­¸±©² ·²‬؟·®»¬؟‪­¬·½ ³‬؟´» ­«‪² ·­±¬®±°·½ ¸±³±¹»²»±‬؟ ؛‪´ ½«¾» ±‬؟‪³‬‬ ‫‪±®½»­ô‬؛ §¼‪ ¾±‬؛‪¾­»²½» ±‬؟ »¸¬ ‪²¼ ·²‬؟ ‪½¬·²¹ ·² ¬¸» ¨ ¼·®»½¬·±²‬؟ ­»­­»®¬­ »¸¬ ‪±²­·¼»®·²¹‬ف ٍ‪·¹«®» êٍï‬ع‬ ‫¬؟¸¬ ­»®·«¯»® ‪¬·½ »¯«·´·¾®·«³‬؟¬­‬ ‫‪êï‬‬ ‫ً‬ ‫¨­‬ ‫§¼ ¦¼ ¨¼‬ ‫¨‬ ‫¦¨ ¬‬ ‫§¼ ¨¼ ¦¼‬ ‫¦‬ ‫¨­‬ ‫¦¨¬‬ ‫§¼ ¨¼ ¦¨ ¬‬ ‫§¨ ¬‬ ‫¦¼ ¨¼ §¼‬ ‫§‬ ‫¦¼ ¨¼ §¨¬‬ ‫§¼ ¦¼ ¨ ­‬ ‫‪êî‬‬ ‫ي‪ê‬‬ ‫¦­‬ ‫¦¼‬ ‫¦‬ ‫¦§¬‬ ‫¦‬ ‫§¨ ¬‬ ‫¨‬ ‫§¨ ¬‬ ‫¦¼ ¦¨¬ ُ ¦¨¬‬ ‫¦‬ ‫ى‪ê‬‬ ‫ً‬ ‫¦§¬‬ ‫§‬ ‫‪êë‬‬ ‫‪êê‬‬ ‫§­‬ ‫§‬ ‫¦¨¬‬ ‫¨‬ ‫‪u‬‬ ‫¨‪u‬‬ ‫§‪u‬‬ ‫¦‪u‬‬ ‫‪¬·±²‬؟¬‪» ®±‬ھ·¬؟´»® ‪ ¬¸» ½«¾» «²¼»®¹±‬؛‪¬·±² ±® ½±³°®»­­·±²ô ¬¸» ­·¼»­ ±‬؟‪² »´±²¹‬؟ ؛‪¼ ±‬؟»¬­‪ ·²‬؛×‬ ‫»¸¬ ‪®ô ¬¸»²‬؟´«½·¼‪´´§ °»®°»²‬؟«¬«‪®» ²± ´±²¹»® ³‬؟ ­‪±®³»¼ ½±²¼·¬·±²‬؛»¼ »¸¬ ‪¬ ¬¸» ­·¼»­ ·²‬؟¸¬ ¸½«­‬ ‫­؟ ‪»²‬ھ·‪®» ¹‬؟ ­‪·²‬؟®¬­ ´؟‪¬·±²‬؟¬‪®±‬‬ ‫ُ ¦­‬ ‫ئ‬ ‫¦§¬‬ ‫¦¼‬ ‫¦‬ ‫¦­‬ ‫¦‬ ‫ٍ­ »¬؟‪² ½±±®¼·²‬؟·­»¬®؟ف ‪ »¯ «·´·¾®·«³ ·²‬؛‪¬·±²­ ±‬؟«¯» »¸¬ »®؟ ىٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ ¸‪¬·±² êٍî ¬¸®±«¹‬؟«¯غ‬ ‫¬·‪´ ´·³‬؟‪¬ ©·¬¸·² ¬¸» °®±°±®¬·±²‬؟¸¬ ­»¬؟¬­ ´؟·®»¬؟‪­¬·½ ³‬؟´» ‪²‬؟ ®‪±‬؛ ©؟´ ­ژ»‪±±µ‬ط‬ ‫­‬ ‫غ‬ ‫© ¼‪²‬؟ ‪ô‬ھ ‪ «ô‬؛× ٍ´؟·®»¬؟‪·²»¼ ³‬؟®¬­ »¸¬ ؛‪­¬·½·¬§ ±‬؟´» ؛‪ ·­ ¬¸» ³±¼«´«­ ±‬غ ¼‪²‬؟ ‪·²‬؟®¬­ »¸¬ ­· ‪©¸»®» u‬‬ ‫‪»´§ô ¬¸»²‬ھ·¬½»‪²¼ ¦ ¼·®»½¬·±²­ô ®»­°‬؟ ‪´»½¬·±²­ ·² ¬¸» ¨ô §ô‬؛»¼ »¸¬ »®؟‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸ج‬ ‫ً‬ ‫¦¨¬‬ ‫¦‬ ‫§¨ ¬‬ ‫§‬ ‫¨­‬ ‫¨‬ ‫«‬ ‫¨‬ ‫ھ‬ ‫§‬ ‫©‬ ‫¦‬ ‫‪»´§ô‬ھ·¬½»‪²¼ ¦ ¼·®»½¬·±²­ô ®»­°‬؟ § »¸¬ ®‪±‬؛ ‪®´§ô‬؟´·‪·³‬ح‬ ‫ً‬ ‫¨¼ ¨­ ُ ¨­‬ ‫¨‬ ‫¦¨¬‬ ‫¨¼ ¨ ُ ¦¨ ¬‬ ‫§¨¬‬ ‫¨¼‬ ‫ُ §¨ ¬‬ ‫¨‬ ‫­‬ ‫§¼ § ُ §­‬ ‫§‬ ‫¦§ ¬‬ ‫§¼‬ ‫§‬ ‫ھ‬ ‫¨‬ ‫©‬ ‫¨‬ ‫©‬ ‫§‬ ‫‪êé‬‬ ‫ُ ¦§¬‬ ‫«‬ ‫§‬ ‫«‬ ‫¦‬ ‫ھ‬ ‫¦‬ ‫§¨ ‪¹‬‬ ‫¦¨ ‪¹‬‬ ‫¦§ ‪¹‬‬ ‫‪² »¨¬»²­·±² ·²‬؟ ‪¼¼·¬·±² ¬±‬؟ ‪ ½«¾»ô ¬¸»² ·²‬؟ ؛‪½»­ ±‬؟؛ ‪°°´·»¼ ¬± ¬©±‬؟ ­· ­ ­­»®¬­ »´·­‪ ¬»²‬؟ ‪¸»²‬ة‬ ‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ ­‪²¼ ¦ ¼·®»½¬·±²‬؟ § »¸¬ ‪½¬·±² ·­ °®±¼«½»¼ ·²‬؟®¬‪ ½±²‬؟ ‪¬¸» ¨ ¼·®»½¬·±²ô‬‬ ‫¦§¬‬ ‫§­‬ ‫¦¨ ¬‬ ‫ُ ¦§ ¬‬ ‫§¨ ¬‬ ‫§¨¬‬ ‫¦§¬‬ ‫¨¼‬ ‫¨­‬ ‫غ‬ ‫¨ ­¶‬ ‫غ‬ ‫¨ ­¶‬ ‫غ‬ ‫‪êè‬‬ ‫¨­‬ ‫¦¨¬‬ ‫¦¼‬ ‫§¼‬ ‫¨‪u‬‬ ‫§‪u‬‬ ‫¦‪u‬‬ ‫ٍيًٍ ¶ ´»»¬­ ®‪±‬؛ ه‪¬·±‬؟® ­ژ‪±·­­±²‬ذ »¸¬ ­· ¶ ‪¬·±² êٍèô‬؟«¯غ ‪ײ‬‬ ‫‪´ ­¬®»­­»­ ­ ô ­ ô‬؟‪ ²±®³‬؛‪½¬·±² ±‬؟ »¸¬ ‪´ ¼·®»½¬·±² ¼«» ¬±‬؟‪½¸ °®·²½·°‬؟» ‪·² ·²‬؟®¬­ ´؟¬‪±©ô ¬¸» ¬±‬ز‬ ‫‪»²½»ô‬ط ٍ­‪·²‬؟®¬­ ´؟«¼·ھ·¼‪ ¬¸» ·²‬؛‪´ ±‬؟¬‪²¼ ­ ·­ ¬¸» ¬±‬؟‬ ‫¦­‬ ‫ا‬ ‫¦­‬ ‫‪êç‬‬ ‫ب‬ ‫§­ ¶‬ ‫¨­ ¶‬ ‫¦­‬ ‫¨­ ¶‬ ‫§­‬ ‫ٍ¼؟‪´ «²¼»® ´±‬؟·®»¬؟‪ ³‬؛‪´ ½«¾» ±‬؟‪·²·¬»­·³‬؛‪² ·²‬؟ ‪½¬·²¹ ±²‬؟ ­»­­»®¬ح ‪ êٍï‬غخثظ×ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫¨­‬ ‫غ‬ ‫‪ï‬‬ ‫§­‬ ‫غ‬ ‫‪ï‬‬ ‫¦­‬ ‫غ‬ ‫¨‪u‬‬ ‫§‪u‬‬ ‫¦‪u‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ٍ‪ ­«°»®°±­· ¬·±²‬؛‪·²»¼ ¾§ ¬¸» ³»¬¸±¼ ±‬؟¬¾‪¬·±²­ êٍç ©»®» ±‬؟«¯غ‬
‫¼»¬؟´»® ­· ­­»®¬­ ®؟» ¸­ ¬؟¸¬ ¼»¬؟®¬­‪«®¬ ¸»® ¾» ¼»³±²‬؛ ‪²‬؟½ ¬· ‪©ô‬؟´ ­ژ»‪±±µ‬ط ¸¬·© »½‪²‬؟¼®‪½½±‬؟ ‪ײ‬‬
‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ ‪·²‬؟®¬­ ®؟»¸­ ‪¬±‬‬

‫ً‪ê ï‬‬

‫§¨¬‬
‫ظ‬
‫¦¨¬‬
‫ظ‬
‫¦§ ¬‬
‫ظ‬

‫§¨ ‪¹‬‬
‫¦¨ ‪¹‬‬

‫حزر×جكسخرعغـ ـزك حغححغخجح غفكعخثح يٍ‪ê‬‬
‫»´‪»¼ ¬¸» ­·³°‬ھ´‪ ·² ïèçî ­±‬أيإ ¯­»‪±«­­·²‬ق ‪² ±²»­ô‬؟·­»¬®؟ف ‪²‬؟¸¬ ®»¸¬؟® ­»¬؟‪® ½±±®¼·²‬؟´‪­·²¹ °±‬ث‬
‫»¸¬ ¸¬·ة ٍ‪·¹«®» êٍî‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ¼·´‪·²·¬» ­±‬؛‪ ­»³··²‬؟ ‪ ­¬®»­­ ©·¬¸·²‬؛‪´ ¼·­¬®·¾«¬·±² ±‬؟·¼؟®‬
‫¼»‪·²‬؟¬¾‪­ ±‬؟© ‪±´´±©·²¹ ­±´«¬·±²‬؛ »¸¬ ‪® ­¬®»­­ô‬؟»¸­ ؛‪®»» ±‬؛ »½؟؛®«­ ؟ ؛‪®§ ½±²¼·¬·±² ±‬؟¼‪¾±«²‬‬
‫و­­»®¬­ ´؟·¼؟® ®‪±‬؛‬
‫‪ê ïê‬‬

‫¦§ ‪¹‬‬

‫­؟ ¼ »‪·²‬؛»¼ ­· ¬· ¼‪²‬؟ ®؟»¸­ »¸¬ ‪­¬·½· ¬§ ·²‬؟´» ؛‪ ·­ ¬¸» ³±¼«´«­ ±‬ظ » ®»¸©‬
‫‪ê ïï‬‬

‫غ‬
‫¶ ‪î ï‬‬

‫ظ‬

‫« ­‪ ½±‬ع‪î‬‬
‫®‪°‬‬

‫®­‬

‫­· ¬× ٍ»‪®¹‬؟´ §´»¬·‪·²‬؛‪½¸»­ ًô ­ ¾»½±³»­ ·²‬؟‪°°®±‬؟ ® ­؟ ¬؟¸¬ ‪¬·±² êٍïê‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ ­· ¬×‬
‫؛‪·´«®» ±‬؟؛ ®‪«­·²¹ ¹®±­­ §·»´¼·²¹ ±‬؟½ ¬«‪²²±¬ »¨·­¬ ©·¬¸±‬؟½ ‪¬ ¬¸·­ ½±²¼·¬·±²‬؟¸¬ ¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ ®»¸¬®«؛‬
‫ٍ»½؟؛®«­ »¸¬ ¬؟ ´؟·®»¬؟‪¬¸» ³‬‬
‫‪±®³ô‬؛ ¬­«‪ ³‬؟»®؟ ¬½؟¬‪´´ ½±²‬؟‪ ­³‬؟ ‪½¬ô‬؟¬‪ °±·²¬ ±® ´·²» ½±²‬؟ ؛‪¼ ±‬؟»¬­‪¬ ·²‬؟¸¬ ¼»‪­±²‬؟»® ¦¬®»ط‬
‫»¬·‪·²‬؛‪ ·²‬؛‪¬·²¹ ¬¸» ½±²¼·¬·±² ±‬؟·ھ»´´؟ ­«¸¬ ¼‪²‬؟ ‪½»ô‬؟؛®«­ ؟ ®»ھ‪¼ ¬± ¾» ¼·­¬®·¾«¬»¼ ±‬؟‪«­·²¹ ¬¸» ´±‬؟½‬
‫و­‪­­«³°¬·±²‬؟ ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ »¼؟‪´§­·­ô ¸» ³‬؟‪²‬؟ ­·¸ ‪±®³·²¹‬؛®»‪­¬®»­­ٍ ײ °‬‬

‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ » ¾«½ »¸¬ ؛‪²­·±² ±‬؟‪±´«³» »¨°‬ھ »¸¬ ­»‪·²‬؛»¼ ®»¸¬®«؛ »‪²‬ر‬
‫‪ê ïî‬‬

‫¦‪u‬‬

‫§‪u‬‬

‫‪u‬‬

‫¨‪u‬‬

‫­»­­»®¬­ ´؟‪±® ²±®³‬؛ ­‪·²‬؟¬¾‪¬·±² êٍïîô ±²» ±‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² êٍïïô‬؟«¯غ ‪¬·±² êٍçô‬؟«¯غ ‪±³ ¾·²·²¹‬ف‬
‫‪u‬‬
‫ي‪ê ï‬‬

‫‪u‬‬
‫‪u‬‬

‫¶‬
‫‪ï‬‬

‫¶‪î‬‬
‫¶‬

‫‪ï‬‬

‫¶‪î‬‬
‫¶‬

‫‪ï‬‬

‫¶‪î‬‬

‫«‬
‫¨‬
‫ھ‬
‫§‬
‫©‬
‫¦‬

‫¨­‬

‫ظ‪î‬‬

‫¦­‬

‫ظ‪î‬‬

‫§­‬

‫ظ‪î‬‬

‫‪ ·²‬؟®¬­ »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟·¬‪»®»²‬؛؛·¼ §¾ ¼» ‪»´±°‬ھ»¼ »¾ ‪²‬؟½ ­‪ ½± ²¼·¬·±²‬ژژ§¬·´·¾·¬؟‪½±³ °‬ڈڈ ؛‪ ­»¬ ±‬؟ ‪´´§ô‬؟‪·²‬ع‬
‫‪¬·±² êٍî‬؟«¯غ ‪² ¼ ­«¾­¬·¬«¬·²¹ ·² ¬¸» »¯«·´·¾®·«³‬؟ ‪´ô‬؟‪¬ ·±²‬؟¬‪²¼ ®±‬؟ ®؟»‪¬·±²­¸·°­ô ¾±¬¸ ´·²‬؟´»®‬
‫وىٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ ¸‪¬¸®±«¹‬‬
‫‪u‬‬
‫¨‬
‫‪u‬‬
‫§‬
‫‪u‬‬
‫¦‬

‫ً‬
‫ى‪ê ï‬‬

‫ً‬
‫ً‬

‫‪ï‬‬
‫¶‪ï î‬‬
‫‪ï‬‬
‫¶‪ï î‬‬
‫‪ï‬‬
‫¶‪î‬‬

‫«‬

‫‪¬·±² ±½½«®­ ·²‬؟‪±®³‬؛»¼ ´´؟ ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ‪´ ·­ ²±¬ »¨½»»¼»¼ô‬؟·®»¬؟‪ ¬¸» ³‬؛‪´ ´·³·¬ ±‬؟‪¸» °®±°±®¬·±²‬ج‬
‫ٍ»‪²¹‬؟® ½·¬­؟´» »¸¬‬
‫­· ­»­­»®¬­ ®؟»¸­ »½؟؛®«­ ؛‪»½¬ ±‬؛؛» »¸¬ ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ‪½»ô‬؟؛®«­ »¸¬ ‪® ¬±‬؟´«½·¼‪¼·²¹ ·­ °»®°»²‬؟‪±‬ش‬
‫ٍ¼»¬½»´‪²»¹‬‬
‫»¸¬ ؛‪¬«®» ±‬؟ھ®«½ ؛‪¼·· ±‬؟® »¸¬ ¸¬·© ¼»®؟‪´´ ½±³°‬؟‪®» ­³‬؟ ­‪ ¼·³»²­·±²‬؟»®؟ ¬½؟¬‪¸» ½±²‬ج‬
‫ٍ¼؟‪¾±¼·»­ «²¼»® ´±‬‬
‫­‪®»¼ ©·¬¸ ¬¸» ¼·³»²­·±²‬؟‪®¹» ½±³°‬؟´ §®»ھ »®؟ ­؟»®؟ ¬½؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪¬«®» ±‬؟ھ®«½ ؛‪¼·· ±‬؟® »¸ج‬
‫ٍ­؟»®؟ »­»¸¬ ؛‪±‬‬

‫ٍ‪ï‬‬
‫ٍ‪î‬‬
‫ٍي‬
‫ٍى‬

‫­­»®¬­ ؟ ؛‪­­«³°¬·±² ±‬؟ »¸¬ ‪­»¼ ±²‬؟¾ ­· §¬·½·¬­؟´» ‪´ °®±¾´»³­ ·²‬؟½·¬»®‪ ¬¸»±‬؛‪¸» ­±´«¬·±² ±‬ج‬
‫§´‪®§ ½±²¼·¬·±²­ ­·²¹‬؟¼‪²¼ ¬¸» ¾±«²‬؟ ­‪¬·±²‬؟«¯» §¬·´·¾·¬؟‪·¬ ¬¸» ½±³°‬؛ ¬؟¸¬ ­‪«²½¬·±²‬؛ ®‪«²½¬·±² ±‬؛‬
‫»¸¬ ¼»½«¼‪»®¬¦ ·²¬®±‬ط ‪­¬·½ ­±´·¼ô‬؟´» »¬·‪·²‬؛‪ ­»³··²‬؟ ‪±® ­¬®»­­ ¼·­¬®·¾«¬·±² ·²‬ع ٍ‪¬·±²‬؟‪±® ·² ½±³¾·²‬‬
‫و­‪­­«³°¬·±²‬؟‬

‫‪î‬‬

‫ع‬

‫‪ï‬‬

‫‪î‬‬

‫©‬

‫‪î‬‬

‫ھ‬

‫ا‬

‫»®»¸©‬
‫‪î‬‬

‫‪ê ïë‬‬

‫‪î‬‬

‫‪¦î‬‬

‫‪î‬‬

‫‪§î‬‬

‫¯‬
‫¯¼‬

‫‪î‬‬

‫‪¨î‬‬

‫§¼‪ ¾±‬؟ ‪½¬·²¹ ±²‬؟ ­»­­»®¬­ ‪¬ ¾§ «­·²¹ ¬¸» µ²±©²‬؟¸¬ ­‪ ½±²¼·¬·±²‬؛‪ ­»¬ ±‬؟ ¬‪ ®»°®»­»²‬ى‪¬·±²­ êٍï‬؟«¯غ‬
‫»»ح ٍ§¼‪¬ ¾±‬؟¸¬ ؛‪´ ­¬®»­­»­ ±‬؟‪²¼ ·²¬»®²‬؟ ­‪·²‬؟®¬­ ¬‪»¼ ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸» ­«¾­»¯«»²‬ھ´‪³«­¬ ¾» ­±‬‬
‫ٍ‪¬·±²‬؟¬‪·´»¼ °®»­»²‬؟¬»¼ ؟ ®‪±‬؛ أ‪î‬إ ®»·¼‪±±‬ظ ¼‪²‬؟ ‪·³±­¸»²µ±‬ج‬

‫ب‬

‫ٍ­·­§´؟‪²‬؟ ¯­»‪±«­­·²‬ق ®‪±‬؛ ´»¼‪±‬س ‪ êٍî‬غخثظ×ع‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫‪ê ïé‬‬

‫¨‬
‫¾‬
‫§‬
‫¾‬
‫¦‬
‫¾‬

‫ب‬
‫ا‬
‫ئ‬

‫‪´­±ô‬ك ٍ­®»¬»‪³‬؟®؟‪®» ¼·³»²­·±²´»­­ °‬؟ ئ ¼‪²‬؟ ‪ô‬ا ‪ô‬ب ‪²¼ ¸»²½»ô‬؟ ¸¬‪·¨»¼ ´»²¹‬؛ §®؟®¬·¾®؟ ‪²‬؟ ­· ¾ » ®»¸©‬

‫؟ ®‪±‬؛ ¼»‪§ ¾» ¼»¬»®³·²‬؟‪¬·±²­ ³‬؟‪±®³‬؛»¼ ¼‪²‬؟ ­»­­»®¬­ »¸¬ ‪­ô‬؟´«‪±®³‬؛ ‪®±³ ¬¸» °®»½»¼·²¹‬ع‬
‫¬ ¸½·¸© ‪²» ±²‬؟´‪·²·¬» ¾±¼§ ´·³·¬»¼ ¾§ ¬¸» ¨§ °‬؛‪­»³··²‬‬
‫¬‬
‫‪½»ô‬؟؛®«­ »¸¬ ‪·²·¬» ±²‬؛ ­· ­ ¼‪²‬؟ ً‬
‫ًٍ ¦ ¬؟ ‪¬ ·­ô‬؟¸¬‬
‫¼·‪² »´´·°­±‬؟ ؛‪¬ ±‬؟¸¬ ­؟© »½؟؛®«­ ¼»‪±®³‬؛»¼ »¸¬ ؛‪°» ±‬؟¸­ »¸¬ ¬؟¸¬ ­؟© ‪­­«³°¬·±²‬؟ ¬­؟´ ­ژ¦¬®»ط‬
‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ ¼»­­»®‪­ »¨°‬؟© ت ‪«²½¬·±²‬؛ »¸ج ٍ‪±´«¬·±²‬ھ»® ؛‪±‬‬

‫‪ê îî‬‬

‫‪ê ïè‬‬
‫ت‬

‫ث‬
‫ب‬
‫ث‬
‫ا‬
‫ث‬
‫ئ‬

‫ت‬
‫ئ‬
‫ب‬
‫ت‬
‫ئ‬
‫ا‬
‫ت‬
‫ئ‬
‫ئ‬

‫«‬
‫½‬
‫ھ‬
‫½‬
‫©‬
‫½‬

‫ح¼‬

‫‪î‬ئ‬
‫‪î‬ح‬

‫‪î‬ح‬

‫‪î‬ا‬
‫‪î‬ح ‪ï‬‬

‫‪î‬ب‬
‫‪î‬ح‬

‫‪î ï‬ح‬

‫‪î‬‬

‫‪ï‬‬

‫‪î‬‬

‫ًح‬

‫‪ï‬‬
‫‪î‬‬

‫ت‬

‫‪¬·±²‬؟«¯» »¸¬ ؛‪» ®±±¬ ±‬ھ·¬·­‪®¹»­¬ °±‬؟´ »¸¬ ­· ح »®»¸©‬
‫‪ï‬‬

‫ي‪ê î‬‬

‫‪î‬ئ‬
‫‪ًî‬ح‬

‫‪î‬ب‬

‫‪î‬ا‬
‫‪ًî‬ح‬

‫‪ï‬‬

‫‪ًî‬ح‬

‫‪î‬‬

‫¼‪²‬؟‬

‫ث ٍ­­»´‪®» ¼·³»²­·±²‬؟ ½ٌ© ¼‪²‬؟ ‪ ٌ½ô‬ھ ‪¬·±²­ «ٌ½ô‬؟‪±®³‬؛»¼ »¸¬ ¬؟¸¬ ¸½«­ ¸¬‪®§ ´»²¹‬؟®¬·¾®؟ ‪²‬؟ ­· ½ » ®»¸©‬
‫¬؟¸¬ ¸½«­ §´‪ ±²‬ا ¼‪²‬؟ ب ؛‪«²½¬·±²­ ±‬؛ §®؟®¬·¾®؟ »®؟ ت ¼‪²‬؟‬
‫ى‪ê î‬‬
‫‪ê ïç‬‬

‫ت‬

‫ً‬

‫‪î‬‬
‫ث‬

‫ً‬

‫ث‬
‫‪î‬ئ‬

‫ً‪ê î‬‬

‫¾ ؟‬

‫ٍ¬½؟¬‪ ½±²‬؛‪ ±‬؟»®؟ ´؟½·¬‪ ¬¸» °®±¶»½¬»¼ »´´·°‬؛‪¨»­ ±‬؟ ®‪²¼ ­»³·³·²±‬؟ ®‪¶±‬؟‪®» ¬¸» ­»³·³‬؟ ¾ ¼‪²‬؟ ؟ ‪»®»ô‬ط‬
‫­· ®»¬‪´ ½»²‬؟½·®¬»‪¬ ¬¸» ¹»±³‬؟ ­­»®¬­ »¸¬ ‪ô‬؟»®؟ ¬½؟¬‪´ ½±²‬؟½·¬‪² »´´·°‬؟ ®‪±‬ع‬

‫‪î‬‬

‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ ث ‪¬»¼ ¬±‬؟´»® »®؟ ½ ¼‪²‬؟ ¾ ‪«®¬¸»®³±®»ô‬ع‬
‫‪î‬‬

‫دي‬
‫¾؟‪î°‬‬

‫‪ê îë‬‬

‫‪¾u‬‬
‫½‬

‫‪î‬‬

‫ً­‬
‫§¾ ¼»‪·²‬؛»¼ ­· ½ ¸¬‪®§ ´»²¹‬؟®¬·¾®؟ »¸ج‬

‫¼»‪­»¼ ±² »¨°»®·»²½»ô ©¸»² ½±³¾·²‬؟¾ §´¬®؟‪²¼ °‬؟ »ھ·¬·«¬‪®¬´§ ·²‬؟‪®» °‬؟ ¸½·¸© ‪­­«³°¬·±²­ô‬؟ »­»¸ج‬
‫َ؟«¯غ ¸‪¬·±² êٍïî ¬¸®±«¹‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ê ٍïًô‬؟«¯غ ‪¬·±² êٍéô‬؟«¯غّ ­‪¬·±²­¸·°‬؟´»® §¬·½·¬­؟´» ¸¬·©‬
‫و­‪±´´±©·² ¹ »¨° ®»­­·±²‬؛ »¸¬ ¼´»·§ ÷ى‪¬·±² êٍï‬‬

‫دي‬
‫؟ظ‪°‬ى‬

‫‪ê îê‬‬

‫½‬
‫‪ô‬‬

‫ت‬
‫‪î‬‬
‫ئ‬
‫ت‬
‫ئ‬

‫‪î‬‬

‫‪ê îï‬‬

‫ت‪î‬‬
‫ئ‬
‫‪î‬ب‬
‫ت‪î‬‬
‫ئ‬
‫‪î‬ا‬
‫ت‪î‬‬
‫ئ‬
‫‪î‬ئ‬
‫‪î‬‬
‫ت‬
‫ئ‬
‫ا ب‬
‫‪î‬‬
‫ت‬
‫ئ‬
‫ئ ب‬
‫‪î‬‬
‫ت‬
‫ئ ا‬

‫ث‪î‬‬
‫‪î‬ب‬
‫ث‪î‬‬
‫‪î‬ا‬
‫ت‬
‫ئ‬

‫‪î‬‬
‫ث‬
‫ا ب‬

‫¨­‬
‫ً­‬
‫§­‬
‫ً­‬
‫¦­‬
‫ً­‬
‫§¨ ¬‬
‫ً­‬
‫¦¨ ¬‬
‫ً­‬
‫¦§ ¬‬
‫ً­‬
‫»®»¸©‬

‫¦¼ ¦ ‪ô‬ا‪ ô‬ب ت‬

‫‪ï‬‬

‫¶‪î‬‬

‫¼‪²‬؟‬

‫ث‬

‫¾ ½ظ‪î‬‬

‫د‪î‬‬
‫¾‪°‬‬

‫‪ê îé‬‬
‫‪ê îè‬‬

‫‪­» µ‬؟½ ´؟·½»‪±® ¬¸» ­°‬؛ ‪¸»²ô‬ج‬

‫ً­‬

‫د‬
‫ظ‪°‬‬

‫½‬

‫»¸¬ ؛‪®»¼ ©·¬¸ ¬¸» ¼·³»²­·±²­ ±‬؟‪´´ ½±³°‬؟‪»´§ ­³‬ھ·¬؟´»® »¾ ‪­­«³»¼ ¬±‬؟ ­· »½؟؛®«­ ¬½؟¬‪­ ¬¸» ½±²‬ك‬
‫­؟ ¼»­­»®‪§ ¾» »¨°‬؟‪²½» ¾»¬©»»² ¬¸» ¾±¼·»­ ³‬؟¬­·¼ »¸¬ ‪¾±¼·»­ô‬‬
‫‪§î‬‬
‫§®‪î‬‬

‫‪ê îç‬‬

‫ًي ‪ê‬‬

‫ً­‬

‫‪¨î‬‬
‫¨®‪î‬‬

‫¦‬

‫ٍ»®«¬؟ھ®«½ ؛‪¼·· ±‬؟® ´؟‪®» ¬¸» °®·²½·°‬؟ ® ¼‪²‬؟ ® »®»¸©‬
‫»¾ ‪±«²¼ ¬±‬؛ ­· ­·¸¬ ‪¬·±² îٍîêô‬؟«¯غ §¾ ¼»‪­ ¼»¬»®³·²‬؟ ÷®ّع §¬·¬‪²‬؟«¯ §®؟·´·¨«؟ »¸¬ ‪ײ¬®±¼«½·²¹‬‬
‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ ¾ ¼‪²‬؟ ؟ ­®»¬»‪³‬؟®؟‪´ °‬؟½·¬‪ ¬¸» »´´·°‬؛‪«²½¬·±² ±‬؛ ؟‬
‫ع‪ î‬غ ‪ï‬‬
‫غ ‪ï‬‬

‫¦‬

‫‪î‬‬

‫ع‬

‫‪î‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

ً ًî‫ي‬ê¾ِ

‫د‬

ï ‫ي‬

‫؛‬±® ­¬»»´ ¾±¼·»­

ê ‫ى‬ï

©¸»®» ‫؟ ع‬²¼ ‫½ »¸¬ »®؟ غ‬±³°´»¬» »´´·°¬·½ ·²¬»¹®‫ ­´؟‬±‫؟ ¬­®·؛ »¸¬ ؛‬²¼ ­»½±²¼ µ·²¼ô ®»­°»½¬·‫§´»ھ‬ô
° î

‫دي‬
ِ
î
î éç

ïً

ï

¶×î
‫×غ‬

‫ى‬

ِ‫ د‬î

‫ي‬

î
ï ¶××
‫××غ‬
ï ‫ي‬

‫ع‬

î ‫ي‬

î

‫؛‬±® ­¬»»´ ¾±¼·»­

ِ

‫غ‬

ï ‫ي‬

ê ‫ىى‬

°

ï

ï

ً

ê ‫ى‬î

° î

ê ‫يى‬

©¸»® » ¼ ·­ ¬¸» ®»´‫؟ »ھ·¬؟‬°°®±‫ ¸½ ؟‬±‫»® ؛‬³±¬» °±·²¬­ ·² ¬¸» ½±²¬‫·¬½؟‬²¹ ¾±¼·»­ ‫؟‬²¼
î

î

‫ِ؟‬

‫غ‬

ï

ï

ê ‫ى‬ë
ï ‫ي‬

ï ً‫يي‬ç

ê ‫ى‬ê

‫ِ؟‬

¾ِ

ï
ïًٍéêً
ïٍîêî‫ي‬
ïٍ‫ى‬ëëê
ïٍê‫ًىى‬
ïٍèîëè
îًٍïï
îٍîêë
îٍ‫ى‬ç‫ى‬
îٍèًً
‫ٍي‬î‫يي‬
‫ٍي‬é‫ي‬è
‫يٍى‬çë
ëٍîêé
êٍ‫ىى‬è
èًٍêî
ïًٍîîî
ïîٍéèç
ï‫ٍى‬è‫ي‬ç
ïéٍçé‫ى‬
î‫ٍي‬ëë
‫ي‬éٍ‫ي‬è

¼ِ

ï
ًٍç‫ي‬ïè
ًٍèïï‫ى‬
ًٍéîéè
ًٍêêèé
ًٍêî‫ى‬ë
ًٍëèèï
ًٍë‫ى‬èً
ًٍëïèê
ًٍ‫ى‬èê‫ي‬
ًٍ‫ىى‬çç
ًٍ‫ى‬ïêê
ًٍ‫ي‬è‫ًي‬
ًٍ‫ىي‬çً
ًٍ‫ي‬ïëً
ًٍîèï‫ى‬
ًٍî‫ى‬çé
ًٍîî‫ي‬î
ًٍîًéî
ًٍïèèîî
ًٍïê‫ىى‬î
ًٍï‫ًي‬ëً
ً

ï
ًٍççé‫ى‬
ًٍçéêï
ًٍç‫ى‬îç
ًٍçًéé
ًٍèé‫يي‬
ًٍè‫ي‬ç‫ى‬
ًٍéçêï
ًٍéêًî
ًٍéïêç
ًٍêê‫ي‬ê
ًٍêïïî
ًٍëëëï
ًٍ‫ى‬çêً
ًٍ‫يى‬ëî
ًٍ‫ي‬é‫ى‬ë
ًٍ‫ي‬ïéê
ًٍîéًë
ًٍî‫ى‬îé
ًٍîïًê
ًٍïéïêé
ًٍïïççë
ً

ï
î

ï
î

ً

ï î

­·²î ‫؛‬

¼‫؛‬

ê ‫ي‬ï

ï î

­·² î ‫؛‬

¼‫؛‬

ê ‫ي‬î

‫«­­؟ §ق‬³·²¹ ¬¸» ‫ ­»«´؟ھ‬±‫·´´» »¸¬ ؛‬°¬·½‫»½½» ´؟‬²¬®·½·¬§ °‫؟®؟‬³»¬»® µô ·¬ ·­ °±­­·¾´» ¬± ½‫»¬؟´«½´؟‬
½±®®»­°±²¼·²¹ ‫ ­»«´؟ھ‬±‫؟ ÷®ّع ؛‬²¼ ¬¸«­ ½®»‫ »´¾؟¬ ؟ »¬؟‬±‫ ؛‬µ ‫ٍ÷®ّع ٍ­ھ‬
‫؟ »©»®ق‬²¼ ‫؟ط‬³®±½µ ‫أىإ‬ô «­·²¹ ‫ ­»®؟«¯­ ¬­؟»´ ؟‬³»¬¸±¼ ±‫·´ ؛‬²»‫»® ®؟‬¹®»­­·±²ô ±¾¬‫·؟‬²»¼
­·³°´·‫؟ ¼»·؛‬°°®±¨·³‫·¬؟‬±²­ ‫؛‬±® µô ‫ع‬ô ‫؟‬²¼ ‫·¬؟«¯» »­»¸ج ٍغ‬±²­ ‫و»®؟‬

ï ‫ي‬

î‫غ‬
°

¾ِ

î‫ع‬
°
° î î‫غ‬

‫غ‬

‫ ­»«´؟ت‬±‫·¼ »¸¬ ؛‬³»²­ ·±²´»­­ ¯«‫ ؟‬²¬·¬·»­ ‫ِ؟‬ô ¾ِô ‫؟‬²¼ ¼ِ ‫«؛ ­؟‬²½¬·±²­ ±‫ »®؟ ÷®ّع ؛‬¹·‫»ھ‬² ·² ‫»´¾؟ج‬
êٍïٍ ‫ ­»«´؟ھ »¸ج‬±‫ »´¾؟ج ؛‬êٍï ‫­´؟ »®؟‬± °´±¬¬»¼ ·² ‫·ع‬¹«®» êٍ‫®¸¬ ي‬±«¹¸ ‫·ع‬¹«®» êٍëٍ

‫ غشقكج‬êٍï
‫·ـ‬³»²­·±²´»­­ ‫ف‬±²¬‫؟®؟ذ ¬½؟‬³»¬»®­
‫÷®ّع‬
ً
ًٍïًéë
ًٍ‫ي‬îً‫ى‬
ًٍ‫ى‬éçë
ًٍëçïê
ًٍêéïê
ًٍé‫يي‬î
ًٍéç‫ى‬è
ًٍè‫ىي‬çë
ًٍèé‫ي‬êê
ًٍçًççç
ًٍç‫ي‬êëé
ًٍçëé‫ي‬è
ًٍçéîçً
ًٍçè‫ي‬éçé
ًٍççًçًî
ًٍççëïïî
ًٍççé‫ًًي‬
ًٍççèïè‫ى‬é
ًٍççèçïëê
ًٍççç‫ى‬éèë
ًٍçççèëîé
ï

îًًê ¾§ ‫´§؟ج‬±® ْ ‫؟®ع‬²½·­ ‫®ظ‬±«°ô ‫ٍفشش‬

‫ع‬

‫§خ‬
‫¨خ‬

ً ê‫ي‬ê

ê ‫يي‬

ً ëçêè
‫§خ‬
‫¨خ‬

ï ًًً‫ي‬

ï ëîéé

ً êًî‫´ ي‬²

ê ‫ىي‬

‫§خ‬
‫¨خ‬

ê ‫ي‬ë

‫ع‬±® ï µ ïًô ¬¸» »®®±®­ ·² ¬¸» ½‫·¬؟´«½´؟‬±² ±‫ ؛‬µ ‫؟¸¬ ­­»´ »®؟‬² ‫ي‬ûô »®®±®­ ±² ‫»­­» »®؟ غ‬²¬·‫§´´؟‬
²·´ »¨½»°¬ ‫ ¬؟‬µ ï ‫؟‬²¼ ‫·½·ھ‬²·¬§ ©¸»®» ¬¸»§ ‫؟¸¬ ­­»´ »®؟‬² îûô ‫؟‬²¼ »®®±®­ ±² ‫»­­» »®؟ ع‬²¬·‫ §´´؟‬²·´
»¨½»°¬ ‫ ¬؟‬µ ï ‫؟‬²¼ ‫·½·ھ‬²·¬§ô ©¸»®» ¬¸»§ ‫؟¸¬ ­­»´ »®؟‬² îٍêûٍ ‫·¬½»®·¼ »¸ج‬±²‫»´؟ھ·«¯» ´؟‬²¬ ®‫خ ··¼؟‬
‫·؛»¼ »®؟‬²»¼ ¾§
ï

§×

‫ §خ‬ï

¨×

‫¨خ‬

ê ‫ي‬ê

¨××

ê ‫ي‬é

§××

©¸»®» ­«¾­½®·°¬ ¨ ®»‫¬ ­®»؛‬± ¬¸» ¼·®»½¬·±² ±‫ »¸¬ ؛‬³‫¶؟‬±® ‫ ­·¨؟‬±‫½ »¸¬ ؛‬±²¬‫؟ ¬½؟‬²¼ § ®»‫¬ ­®»؛‬± ¬¸»
³·²±® ‫·¬½»®·¼ ­·¨؟‬±²ٍ
‫«؛ ؟ ­· ÷®ّع ¬؟¸¬ ´´؟½»خ‬²½¬·±² ±‫ »®«¬؟ھ®«½ ؛‬±‫½ ؛‬±²¬‫·¬½؟‬²¹ ¾±¼·»­‫و‬
×ï

‫ع‬

×î

××ï

××î

î îê

׬ ©‫®»¬»¼ ®»¸¬®«؛ ­؟‬³·²»¼ ¬¸‫¬؟‬

‫؟‬

‫ِ؟‬

¾ِ

‫دي‬
î

ï

¶×î
‫×غ‬

‫دي‬
î

ï

ï

ï ‫ي‬

î
¶××
‫××غ‬

ê ‫ي‬è

ï ‫ي‬

‫د‬

ً ًî‫ي‬ê‫ِ ؟‬

¾

‫؛‬±® ­¬»»´ ¾±¼·»­

¶×î
‫×غ‬

ï

ê ‫ي‬ç

ï ‫ي‬

î
¶××
‫××غ‬

ê ‫ًى‬

îًًê ¾§ ‫´§؟ج‬±® ْ ‫؟®ع‬²½·­ ‫®ظ‬±«°ô ‫ٍفشش‬

‫ىي‬ ًٍîê ‫ي‬ê ًٍîè ¼ِ ًٍî‫ى‬ ‫ي‬î ¾ِ ïè ًٍïً îً ًٍïî îî ًٍï‫ى‬ î‫ى‬ ًٍïê îê ًٍïè îè ًٍîً ‫ًي‬ ًٍîî ïً ًًٍî ïî ًًٍ‫ى‬ ï‫ى‬ ًًٍê ïê ًًٍè ًٍççً ًٍççï ًٍççî ًٍçç‫ي‬ ًٍçç‫ى‬ ًٍççë ‫÷®ّ ع‬ ًٍççê ‫ِ؟‬ ًٍççé ًٍççè ï ًٍçë ًٍçً ¼* ًٍèë ًٍï ًٍî ًٍ‫ي‬ ‫ٍي‬ê ‫ىٍي‬ ‫ٍي‬î ‫ًٍي‬ ًٍèً ‫*؟‬ ًٍéë ًٍéً îٍè îٍê ¾* îٍ‫ى‬ ًٍêë îٍî ًٍêً îًٍ ًٍëë ïٍè ًٍëً ïٍê ًٍ‫ى‬ë ïٍ‫ى‬ ًٍ‫ًى‬ ًٍ‫ي‬ë ً ًٍççç ïٍî ï ًٍ‫ى‬ ًٍë ‫÷®ّع‬ ًٍê ًٍé ًٍè ًٍç ‫ غخثظ×ع‬êٍ‫ِ؟ ي‬ô ¾ِô ‫؟‬²¼ ¼ِ ‫ٍ÷®ّع ٍ­ھ‬ ‫ غخثظ×ع‬êٍë ‫ِ؟‬ô ¾ِô ‫؟‬²¼ ¼ِ ‫ٍ÷®ّع ٍ­ھ‬ ïً ًٍé ‫ع‬±® ‫؟‬² »´´·°¬·½‫½ ´؟‬±²¬‫؟»®؟ ¬½؟‬ô ¬¸» ³‫·¨؟‬³«³ ½±³°®»­­·‫ ­­»®¬­ »ھ‬±½½«®­ ‫ »¸¬ ¬؟‬¹»±³»¬®·½‫´؟‬ ½»²¬»®ٍ ‫ »¸ج‬³‫؟‬¹²·¬«¼» ±‫­· ­­»®¬­ ­·¸¬ ؛‬ ­ ³‫¨؟‬ ‫دي‬ ï î°‫¾؟‬ ¨ ‫؟‬ î ç ًٍê ‫دي‬ î° ‫¾؟‬ ê ‫ى‬é ‫ »¸ج‬²±®³‫ ¬؟ ­­»®¬­ ´؟‬±¬¸»® °±·²¬­ ©· ¬¸·² ¬¸» ½± ²¬‫ ­· ؟»®؟ ¬½؟‬¹·‫»ھ‬² ¾§ ‫·¬؟«¯غ‬±² êٍ‫ى‬è ·² ‫½½؟‬±®¼‫؟‬²½» ©·¬¸ ‫·ع‬¹«®» êٍê‫و‬ ­ § ¾ ¼ِ è ًٍë ‫ِ؟‬ ًٍ‫ى‬ î ï î é ¾ِ ê ‫ى‬è ‫·¬؟«¯غ‬±² êٍ‫®¸¬ ًي‬±«¹¸ ‫·¬؟«¯غ‬±² êٍ‫ يى‬±‫؟ ­­ »®¬­ »½؟؛®«­ ؛‬²¼ ¼»‫؛‬±®³‫·¬؟‬±² ‫؟‬°°´§ ¬± °±·²¬ ½±²¬‫ٍ­¬½؟‬ ًٍ‫ي‬ ê ‫ى‬ ًٍï ‫ع‬±® ·¼»‫·´ ´؟‬²» ½±²¬‫¬ ¬½؟‬± »¨·­¬ô ¬¸» ´»²¹¬¸ ±‫¾ ؛‬±¼§ × ³«­¬ »¯«‫ ¬؟¸¬ ´؟‬±‫¾ ؛‬±¼§ ××ٍ ‫»¸ج‬²ô µ ‫؟‬°°®±‫· ­»¸½؟‬²‫ ·؛‬²·¬§ ‫؟‬²¼ ¬¸» ­¬®»­­ ¼·­¬®·¾«¬·±² ·² ¬¸» ½±²¬‫ »¼ ؟»®؟ ¬½؟‬¹»²»®‫¬ ­»¬؟‬± ‫»­ ؟‬³· ½§´َ ·²¼®·½‫؛ ´؟‬±®³ ‫¸­ ­؟‬± ©² ·² ‫·ع‬¹«®» êٍéٍ ‫ع‬±® ¬¸·­ ½±²¼·¬·±²ô ë ًٍî ‫؟¨غ »»ح‬³°´» êٍïٍ ­ ³‫¨؟‬ î‫د‬ °´¾ ê ‫ى‬ç ‫ي‬ ًٍçً ًٍçï ًٍçî ًٍç‫ي‬ ًٍç‫ى‬ ًٍçë ‫÷®ّ ع‬ ًٍçê ًٍçé ًٍçè ًٍçç ‫ غخثظ×ع‬êٍ‫ِ؟ ى‬ô ¾ِô ‫؟‬²¼ ¼ِ ‫ٍ÷®ّع ٍ­ھ‬ îًًê ¾§ ‫´§؟ج‬±® ْ ‫؟®ع‬²½·­ ‫®ظ‬±«°ô ‫ٍفشش‬ îًًê ¾§ ‫´§؟ج‬±® ْ ‫؟®ع‬²½·­ ‫®ظ‬±«°ô ‫ٍفشش‬ .

‫¾‬ ‫§‬ ‫؟‬ ‫­‬ ‫¨؟‪­³‬‬ ‫¨‬ ‫ا‬ ‫ي‪ê ë‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ ï ¶î‬د‪î‬‬ ‫‪´ î‬غ‪°‬‬ ‫‪´²‬‬ ‫´غ‪°‬‬ ‫‪ ï ¶î ï‬د‬ ‫¼»¬؟®¬­«´´· ­؟ ¼»‪®» ½®±©²‬؟ ­®»´´‪½¬·½»ô ®±‬؟®‪½¬ٍ ײ °‬؟¬‪´ ´·²» ½±²‬؟»¼· ‪²‬؟ ‪·²­ ¬±‬؟¬®»‪ °‬ي‪¬·±² êٍë‬؟«¯غ‬ ‫¼»¼؟‪ ½®±©²»¼ ®±´´»®­ ´±‬؛‪¬±®§ ¬»­¬·²¹ ±‬؟®‪¾±‬؟´ ‪­»¼ ±²‬؟ق ٍ¼‪·¹«®» êٍîê‬ع ¸‪·¹«®» êٍîê¾ ¬¸®±«¹‬ع ‪·²‬‬ ‫و‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬½؟¬‪±® ½±²‬؛ ى‪¬·±² êٍë‬؟«¯غ ¼»‪»´±°‬ھ»¼ أ‪ê‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ‪§­ô‬؟ ©»½؟® ¬ ­‪·²‬؟‪¹‬؟‬ ‫‪ًç‬‬ ‫د‪ë‬‬ ‫‪´ً è‬‬ ‫ى‪ê ë‬‬ ‫ب‬ ‫ٍ¬½؟¬‪ °±·²¬ ½±²‬؛‪» ­¬®»­­ ¼·­¬®·¾«¬·±² ±‬ھ·­­»®‪½» ½±³°‬؟؛®«­ ´؟¼·‪´´·°­±‬غ ‪ êٍê‬غخثظ×ع‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫ى‪ è‬ي‬ ‫¼»¦§´؟‪²‬؟ أ‪é‬إ ¸½­®»‪±‬ط ¼‪²‬؟ ­؟‪¸±³‬ج ‪ô‬أ‪ë‬إ ´´؟ھ‪¶±x‬ح ¼ ‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش ¼‪²‬؟ أ‪ï‬إ ¦ ¬®»ط ‪¼¼·¬·±² ¬±‬؟ ‪ײ‬‬ ‫»¼·ھ‪»®»²½»­ °®±‬؛»® »­»¸ج ٍ­¬½؟¬‪¬»¼ ½±²‬؟®¬ ‪¬»¼ ©·¬¸ ½±²½»²‬؟ ·½‪­­±‬؟ ­‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¼‪²‬؟ ­»­­»®¬­‬ ‫َ‪¬»¼ ©·¬¸ ½±²‬؟·½‪­­±‬؟ ­‪­¬·½·¬§ °®± ¾´»³‬؟´» »¸¬ ؛‪¬·±² ±² ¬¸» ­±´«¬·±² ±‬؟‪±®³‬؛‪³±®» ½±³°´»¬» ·²‬‬ ‫ٍ­ ¬½؟¬‪¬»¼ ½±²‬؟®¬‪½»²‬‬ ‫ٍ‪³°´» êٍî‬؟¨غ »»ح‬ ‫‪î ï î‬‬ ‫ً‪ê ë‬‬ ‫‪ï î‬‬ ‫‪î‬‬ ‫×׶‬ ‫××غ‬ ‫‪ê ëï‬‬ ‫§‬ ‫¾‬ ‫د‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¾´‪°‬‬ ‫‪¶ ×î‬‬ ‫×غ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫حغححغخجح غفكعخثحقثح ىٍ‪ê‬‬ ‫­‬ ‫دى‬ ‫´‪°‬‬ ‫¾‬ ‫§¾ ¼»¬؟‪°°®±¨·³‬؟ »¾ §؟‪½» ³‬؟؛®«­ ¬½؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪®·²¹­ô ¬¸» ­»³·©·¼¬¸ ±‬؟»¾ ®»´´‪±® ­¬»»´ ®±‬ع‬ ‫‪ï î‬‬ ‫‪ê ëî‬‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫´‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫¾‬ ‫‪ë‬ي ي‬ ‫¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش §¾ ¼»‪­ ¼»¬»®³·²‬؟© ‪½¬ ½±²¼·¬·±²‬؟¬‪ ´·²» ½±²‬؟ ®‪±‬؛ ‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬½؟¬‪¸» ½±²‬ج‬ ‫»¾ ‪ ¬±‬أ‪ë‬إ ´´؟ھ‪¶±x‬ح‬ ‫¼»·´‪°°‬؟ »½®‪±‬؛ ¼»¬؟®¬‪ ½± ²½»²‬؟ §¾ ¼»­«؟½ ­»­­»®¬­ »½؟؛®«­ ‪·²»¼ ±²´§ ¬±‬؟¬®»‪´§­·­ °‬؟‪²‬؟ ­ژ¦¬®»ط‬ ‫‪ ®±´´·²¹‬؛‪·´«®» ±‬؟؛ »¸¬ ¬؟¸¬ ­»¬؟½·¼‪·¼»²½» ·²‬ھ» ´؟¬‪¨°»®·³»²‬غ ٍ»½؟؛®«­ »¸¬ ‪® ¬±‬؟´«½·¼‪°»®°»²‬‬ ‫¼»­­ »®¬­ »¸¬ ©‪®±³ °±·²¬­ ¾» ´±‬؛ ­» ¬؟‪²‬؟‪¼ »³‬؟‪«­»¼ ¾§ ¬¸·­ ´±‬؟½ »«‪¬·¹‬؟؛ »½؟؛®«­ ‪®·²¹­ ·²‬؟»¾‬ ‫­ك ٍ­»­­»®¬­ »½؟؛®«­¾«­ »¸¬ ؛‪¹²·¬«¼» ±‬؟‪ ·²¬»®»­¬ ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸» ³‬؛‪±® »ô ·¬ ·­ ±‬؛»®»¸ج ٍ»½؟؛®«­‬ ‫‪´ °¸»²±³»²±² ¼»°»²¼»²¬ ±²‬؟½·¬­·¬؟¬­ ؟ ­· ¬½؟¬‪½»­ ·² ®±´´·²¹ ½±²‬؟؛®«­ »¸¬ ؛‪·´«®» ±‬؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸¬‬ ‫®«½½‪²¬ ­¬®»­­»­ ±‬؟½·؛·‪¬ ©¸·½¸ ­·¹²‬؟ ­¸¬‪°¬»® ïï÷ô ¬¸» ¼»°‬؟¸ف »»­ّ ¼»­­»®¬­ ´؟·®»¬؟‪ ³‬؛‪±´«³» ±‬ھ »¸¬‬ ‫ٍ¬­»®»¬‪ ·²‬؛‪´­± ±‬؟ »®؟ »½؟؛®«­ »¸¬ ©‪¾»´±‬‬ ‫»¸¬ ‪´ ¬±‬؟‪°°´·»¼ ²±®³‬؟ »½®‪±‬؛ ¼»¬؟®¬‪ ½±²½»²‬؟ §¾ ¼»­«؟½ ­»­­»®¬­ §´‪·²ô ½±²­·¼»®·²¹ ±²‬؟‪¹‬ك‬ ‫­‪¬·±²‬؟«¯» ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ ­»ھ·‪ô ¹‬أ‪é‬إ ¸½­®»‪±‬ط ¼‪²‬؟ ­؟‪¸±³‬ج ؛‪ô «­·²¹ ¬¸» ³»¬¸±¼ ±‬أ‪è‬إ ­»‪±²‬ض ‪½»ô‬؟؛®«­‬ ‫©‪²§ ¼»°¬¸ ¾»´±‬؟ ¬؟ ­·¨؟ ئ »¸¬ ‪´±²¹‬؟ ‪ ±½½«®®·²¹‬ح ¼‪²‬؟ ‪ ô‬ح ‪ ô‬ح ­»­­»®¬­ ´؟‪¬» ¬¸» °®·²½·°‬؟´«½´؟½ ‪¬±‬‬ ‫ٍ»½؟؛®«­ ¬½؟¬‪¬¸» ½±²‬‬ ‫‪¨·³«³‬؟‪·² ³‬؟¬¬؟ ¬­«‪´ ­¬®»­­»­ ³‬؟‪¨·­ô ¬¸» °®·²½·°‬؟ ئ »¸¬ ¬؟ ‪¨·³«³‬؟‪½» ­¬®»­­ ·­ ³‬؟؛®«­ »¸¬ ­ك‬ ‫و÷‪·¹«®» êٍè‬ع »»­ّ »®»¸¬ ­»«´؟ھ‬ ‫¨‬ ‫ب‬ ‫¶‬ ‫§‬ ‫‪ê ëë‬‬ ‫¨‬ ‫¶‬ ‫§‬ ‫§ح‬ ‫´‬ ‫¨ح‬ ‫´‬ ‫‪ï ï‬‬ ‫´‬ ‫‪î‬‬ ‫¦ح‬ ‫»®»¸©‬ ‫‪ê ëê‬‬ ‫‪î‬‬ ‫×׶‬ ‫××غ‬ ‫¾‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï ¶×î‬‬ ‫غ‬ ‫×غ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï î‬‬ ‫‪ê ëé‬‬ ‫¨؟‪­³‬‬ ‫­‬ ‫ا‬ ‫‪¦î‬‬ ‫‪¦î‬‬ ‫§‬ ‫‪ê ëè‬‬ ‫¾‪î‬‬ ‫´‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫¦‬ ‫¾‬ ‫¦‬ ‫ٍ¬½؟¬‪´ ´·²» ½±²‬؟»¼· ؛‪» ­¬®»­­ ¼·­¬®·¾«¬·±² ±‬ھ·­­»®‪½» ½±³°‬؟؛®«­ ´؟½·®¼‪»³·½§´·²‬ح ‪ êٍé‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ا‬ ‫ئ‬ ‫‪–ًٍè‬‬ ‫ً‬ ‫؟‬ ‫‪–ًٍê‬‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫¾‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫ئ‬ ‫ىًٍ–‬ ‫ا‬ ‫¦‬ ‫ىًٍ‬ ‫¦ح‬ ‫§ح‬ ‫‪–ًٍî‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫¨ح‬ ‫¨ح‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫؟ٌ¾‬ ‫­ٌ ح ‪ êٍç‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ¾ٌ¦ ¼‪²‬؟ ؟ٌ¾ ٍ­ھ‬ ‫§ح‬ ‫¦ح‬ ‫ٍ»½؟؛®«­ ¬½؟¬‪¨·­ ¾»´±© ½±²‬؟ ئ ‪´ ­¬®»­­»­ ±½½«®®·²¹ ±² »´»³»²¬ ±²‬؟‪®·²½·°‬ذ ‪ êٍè‬غخثظ×ع‬ ‫ًٍ‪–ï‬‬ ‫؛ غ‬ ‫‪ê ëç‬‬ ‫ً‪ê ê‬‬ ‫؛ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫؛ ع¦‬ ‫؛ ع‬ ‫‪ê êï‬‬ ‫؛ غ‬ ‫؛غ‬ ‫‪î‬‬ ‫‪î‬‬ ‫¦‬ ‫¦‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫¨‬ ‫‪–ًٍè‬‬ ‫¨‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫ً‬ ‫§‬ ‫‪–ًٍê‬‬ ‫‪ê êî‬‬ ‫؛ ع¦‬ ‫؛غ‬ ‫‪ï î‬‬ ‫ي‪ê ê‬‬ ‫؛ ‪­·²î‬‬ ‫؛¼‬ ‫‪ï î‬‬ ‫ى‪ê ê‬‬ ‫؛ ‪­·² î‬‬ ‫؛¼‬ ‫‪ï‬‬ ‫§‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫؛‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ىًٍ–‬ ‫؛ ع‬ ‫ً‬ ‫؛‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫؛ غ‬ ‫‪ï‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫‪–ًٍî‬‬ ‫ً‬ ‫‪·¹«®» êٍç‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟ ®¬­«´´· §´´؟½·¸‪°‬؟®‪®» ¹‬؟ ­‪¬·±²‬؟«¯» »­»¸¬ §¾ ¼»¬؟½·¼‪´ ­¬®»­­»­ ·²‬؟‪¸» °®·²½·°‬ج‬ ‫ٍ‪·¹«®» êٍïï‬ع ¸‪¬¸®±«¹‬‬ ‫‪«®¬¸»® °±­­·¾´» ¬±‬؛ ­· ¬· ‪² ¾» ¼»¬»®³·²»¼ô‬؟½ ­»­­»®¬­ ´؟‪¨·³«³ °®·²½·°‬؟‪ ¬¸» ³‬؛‪½¸ ±‬؟» »½‪·²‬ح‬ ‫»´½®·½ ­ژ®¸‪±‬س §ق ٍ»½؟؛®«­ ¬½؟¬‪¨·­ ¾»´±© ¬¸» ½± ²‬؟ ¦ »¸¬ ‪® ­¬®»­­ ±²‬؟»¸­ ‪¨·³«³‬؟‪¬» ¬¸» ³‬؟«´؟ھ»‬ ‫»¾ ‪±«²¼ ¬±‬؛ ­· ­­»®¬­ ®؟»¸­ ‪¨·³«³‬؟‪÷ô ¬¸» ³‬أ‪î‬إ ٍ؛»خ »»­ّ‬ ‫‪ê êë‬‬ ‫¦ح‬ ‫§ح‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫؟ٌ¾‬ ‫ٍ¾ٌ¦ ¼‪²‬؟ ؟ٌ¾ ٍ­ھ‬ ‫¦§¬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫­ٌ ح ً‪ êٍï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪ًٍé‬‬ ‫‪ًٍç‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ïٍï‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫¾ٌ‪¦ï‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫يًٍ‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ïٍî‬‬ ‫ىٍ‪ï‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫؟ٌ¾‬ ‫ىًٍ‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫ً‬ ‫¨؟‪¨ ٌ­³‬؟‪¬§¦³‬‬ ‫­ٌ ح ‪ êٍïï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ¾ٌ¦ ¼‪²‬؟ ؟ٌ¾ ٍ­ھ‬ ‫يًٍ‬ ‫»¸¬ ©‪®·±«­ ¼»°¬¸­ ¦ô ¾»´±‬؟ھ ¬؟ ­®«½ ½‪® ­¬®»­­ ±‬؟»¸­ ‪¨·³«³‬؟‪·¹«®» êٍïîô ¬¸» ³‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬ك‬ ‫ٍ¬½؟¬‪±® ´·²» ½± ²‬؛ ¾ ‪²¼ ًٍéèê‬؟ ¬½؟¬‪±® ­·³°´» °±·²¬ ½±²‬؛ ¾ ‪êé‬ىًٍ ¬؟ ‪½»ô ¾»·²¹‬؟؛®«­‬ ‫»¸¬ ‪½»ô‬؟؛®«­ §؟©»½؟® »¸¬ ‪ °±·²¬ ±²‬؟ ®»ھ‪¼»¼ ®±´´·²¹ »´»³»²¬ ±‬؟‪ ´±‬؟ ؛‪¹» ±‬؟­­؟‪«®·²¹ ¬¸» °‬ـ‬ ‫»¸¬ ‪ ¬¸» »´»³ »²¬ ®±´´­ ·²‬؛× ٍ ¬ ¼ ‪²‬؟ ً ‪®·» ­ ¾»¬©»»²‬؟ھ ­·¨؟ ¦ »¸¬ ‪® ­¬®» ­­ ±²‬؟»¸­ ‪¨·³«³‬؟‪³‬‬ ‫»½؟؛®«­ ¬½؟¬‪²» ¾»´±© ¬¸» ½±²‬؟´‪® ­¬®»­­»­ ±½½«®®· ²¹ ·² ¬¸» §¦ °‬؟» ¸­ »¸¬ ‪¨·­ô ¬¸»²‬؟ § »¸¬ ؛‪¼·®»½¬·±² ±‬‬ ‫‪² ¦»®±ô‬؟¸¬ ®»¬؟»®‪²¼ ¹‬؟ ‪²‬؟¸¬ ­­»´ § ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ®‪±‬؛ »ھ·¬·­‪» ¬± °±‬ھ·¬؟‪®±³ ²»¹‬؛ ­»«´؟ھ »‪­­«³‬؟‬ ‫؟ ®‪±‬؛ ¬‪² § °±·²‬؟ ¬؟ »‪²‬؟´‪® ­¬®»­­ ·² ¬¸» §¦ °‬؟»¸­ ؛‪¬·±² ±‬؟·®؟ھ ‪¨·³«³‬؟‪¸«­ô ¬¸» ³‬ج ٍ§´»ھ· ¬½»‪®»­°‬‬ ‫ٍ ¬‪»² ¼»°¬¸ ·­ î‬ھ·‪¹‬‬ ‫¬؟¸¬ ©‪ ­¸±‬أ‪ç‬إ ‪«²¼¾»®¹‬ش ¼‪²‬؟ ‪´³¹®»²‬؟ذ‬ ‫‪ê êê‬‬ ‫؛ ‪­·²‬‬ ‫‪ê êé‬‬ ‫‪ê êè‬‬ ‫‪ï î‬‬ ‫‪¾î‬‬ ‫¯ ‪²î‬؟¬ ‪î‬؟‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫؟ٌ¾‬ ‫‪ê éï‬‬ ‫§‬ ‫ً‬ ‫ٍ؟ٌ¾ ٍ­ھ ¾ٌ ¦ ¼‪²‬؟ ¨؟‪¨ ­³‬؟‪ êٍïî ¬ §¦³‬غخثظ×ع‬ ‫¬؟¸¬ ¸½ «­ ®»¬»‪³‬؟®؟‪®§ °‬؟·´·¨«؟ ‪²‬؟ ­· ¬ » ®»¸©‬ ‫‪ï î‬‬ ‫ً‪ê é‬‬ ‫¯ ‪ ­·²‬؛ ‪ ­·²‬؛ ‪½±­ î‬‬ ‫؛ ‪²î ¯ ¾î ½±­ î‬؟¬ ‪î‬؟‬ ‫دي‬ ‫‪î°‬‬ ‫¦§¬‬ ‫‪©¸»® »·²‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¬î‬‬ ‫¬‪ï î‬‬ ‫¾‬ ‫؟‬ ‫‪°¬»® ëô‬؟¸ف ‪ ²»±«­´§ô ·¬ ·­ ­¸±©² ·²‬؟¬´«‪¬·±² êٍéً ­·³‬؟«¯غ ¸‪¬·±² êٍêê ¬¸®±«¹‬؟«¯غ ‪·²¹‬ھ´‪±‬ح‬ ‫¬؟¸¬ أ‪è‬إ ٍ؛»خ‬ ‫‪î‬‬ ‫؛ ­‪² ¯ ½±‬؟¬ ؟‬ ‫ً‬ ‫‪ê êç‬‬ ‫‪î¬ ï ï‬‬ ‫‪¬¬ ï‬‬ ‫ً ¬‪î‬‬ ‫¨؟‪­³‬‬ ‫¦‬ ‫¼‪²‬؟‬ ‫¬؟¸¬ ¸½«­ ­»´‪²¹‬؟ §®؟·´·¨«؟ »®؟ ؛ ¼‪²‬؟ ¯ ‪»®»ô‬ط‬ ‫¦§ ¬‬ ‫¯‬ ‫¬‬ ‫¬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ê éî‬‬ ‫¦§ ¬‬ ‫؛‬ ‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ ¼»¬؟´»® »®؟ ؛ ¼‪²‬؟ ¯ ‪«®¬¸»®ô‬ع ٍ­­»®¬­ ®؟»¸­ »¸¬ ؛‪³°´·¬«¼» ¬ ±‬؟ »¸¬ ­»‪·²‬؛»¼ ¸½·¸©‬ ‫‪ï‬‬ ‫¯ ‪²î‬؟¬‬ ‫؛ ‪²î‬؟¬‬ ‫‪ï î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¬‪ï î‬‬ ‫¦‬ ‫¬‬ ‫؛‪¬ ¼»°¬¸ ¦ ·² ¬¸» ¼·®»½¬·±² ±‬؟ ­­»®¬­ ®؟»¸­ ؛‪ ­¸± ©­ ¬¸» ®»­«´¬·²¹ ¼·­¬®·¾«¬·±² ±‬ي‪·¹«®» êٍï‬ع‬ ‫ٍ¬½؟¬‪ ´·²» ½±²‬؟ ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ‪ ًô‬؟ٌ¾ ®‪±‬؛ ‪®±´´·²¹‬‬ ‫‪´­±‬ك ٍ؟ٌ¾ ؛‪«²½¬·±² ±‬؛ ؟ ­؟ ‪¬·±² êٍéï‬؟«¯غ ؛‪³°´·¬«¼» ±‬؟ ­­»®¬­ ®؟»¸­ »¸¬ ­©‪ ­¸±‬ى‪·¹«®» êٍï‬ع‬ ‫­­»®¬­ ®؟»¸­ »¸¬ ­ك ٍ­®«½½‪® ­¬®»­­ ±‬؟»¸­ ­·¸¬ ¸½·¸© ¬؟ »½؟؛®«­ »¸¬ ©‪­¸±©² ·­ ¬¸» ¼»°¬¸ ¾»´±‬‬ ‫‪«²¼¾»®¹‬ش ¼‪²‬؟ ‪´³¹®»²‬؟ذ ‪·¹«®» êٍïîô‬ع ‪¬ ·²‬؟¸¬ ‪²‬؟¸¬ ®»¬؟»®‪ ·­ ¹‬ى‪·¹«®» êٍï‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟½·¼‪³°´·¬«¼» ·²‬؟‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪îٍë‬‬

‫ًٍ‪î‬‬

‫‪ïٍë‬‬

‫ًٍ‪ï‬‬

‫‪ًٍë‬‬

‫ً‬
‫¾ٌ§‬

‫‪–ًٍë‬‬

‫ٍ÷¼؟‪´ ´±‬؟‪¬»¼ ²±®³‬؟®¬‪¦ ّ½±²½»²‬‬

‫ًٍ‪–ï‬‬

‫¦ ¼‪²‬؟ ً‬

‫‪–ïٍë‬‬

‫ًٍ‪–î‬‬

‫ي‪ê é‬‬
‫‪î‬‬
‫¨¦¬‬

‫¦­‬

‫§­‬

‫‪î‬‬

‫§­‬

‫¦‬
‫§¨ ¬ ‪ê‬‬

‫¨­‬

‫‪ï‬‬

‫ًيًٍُ‬
‫‪ًٍُîë‬‬
‫ً‪ًٍُî‬‬
‫¨؟‪³‬‬

‫ًٌ ‪î‬‬

‫‪ًٍُïë‬‬

‫‪ًٍë‬‬
‫‪è‬ىًٍ‬
‫‪ê‬ىًٍ‬
‫ىىًٍ‬

‫ً‪ًٍُï‬‬

‫‪î‬ىًٍ‬

‫‪ًًٍُë‬‬
‫¾ٌ ً¦‬

‫ً‬

‫ًىًٍ‬
‫‪è‬يًٍ‬

‫‪–ًًٍë‬‬

‫‪ê‬يًٍ‬
‫ً‪–ًٍï‬‬
‫ىيًٍ‬

‫‪–ًٍïë‬‬
‫ً‪–ًٍî‬‬

‫ست­‬

‫¦­‬

‫ًٍ‪ï‬‬

‫‪ًٍê‬‬

‫‪ًٍè‬‬

‫ىًٍ‬

‫‪ًٍî‬‬

‫ً‬

‫؟ٌ¾‬

‫ٍ÷¼؟‪´ ´±‬؟‪¬»¼ ²±®³‬؟®¬‪ ّ½±²½»²‬؟ٌ¾ ٍ­ھ ¾ٌ ¦ ¼‪²‬؟‬

‫‪–ًٍîë‬‬
‫ًيًٍ–‬
‫‪–îٍë‬‬

‫؟ٌ¾ ®‪±‬؛ ¾ٌ§ ٍ­ھ‬

‫­ٌ ¬ ي‪ êٍï‬غخثظ×ع‬

‫‪² ¬ ·²‬؟½·؛·‪® ­¬®»­­÷ ¬± ¾» ­·¹²‬؟»¸­ ´؟‪¨·³«³ ±®¬¸±¹±²‬؟‪´´»¼ ¬¸» ³‬؟½ّ ­­»®¬­ ®؟»¸­ ­·¸¬ ¼»‪­­«³‬؟ أ‪ç‬إ‬
‫؟ ®‪±‬؛ ‪ô‬ى‪·¹«®» êٍï‬ع ‪®±³‬؛ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ­ك ٍ¬½؟¬‪½»­ ·² ®± ´´·²¹ ½±²‬؟؛®«­ »¸¬ ؛‪·´«®» ±‬؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪«­·²¹‬؟½‬
‫­·¸¬ ¸½·¸© ¬؟ »½؟؛® «­ »¸¬ ©‪ ًٍïô ¬¸» ¼»°¬¸ ¾»´±‬؟ ٌ¾ ؛‪½¬ ±‬؟¬ ‪®·²¹ °±·²¬ ½±²‬؟»¾ ‪´ ®±´´·²¹‬؟½·‪¬§°‬‬
‫¬؟ ­®«½½‪ô ¬¸·­ ­¬®»­­ ±‬ي‪·¹«®» êٍï‬ع ‪­ ­»»² ·²‬؟ ‪»®ô‬ھ‪±®»±‬س ٍ¾ ‪ç‬ىًٍ §´»¬؟ ‪°°®±¨·³‬؟ ­· ­®«½½‪­¬®»­­ ±‬‬
‫‪ ³±¬· ±²ô‬؛‪®¼ ¬± ¬¸» ¼·®»½¬·±² ±‬؟‪½¬ »´´·°­» ©·¬¸ ®»¹‬؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪® ¬¸» »¨¬®»³·¬·»­ ±‬؟»‪²¬ ²‬؟¬­‪²§ ·²‬؟‬
‫ٍ¾‪¬ § ًٍُç‬؟ ‪¬ ·­ô‬؟¸¬‬
‫§¾ ´؟·®»¬؟‪½» ³‬؟؛®«­¾«­ ‪¬·±² ­ ¼»¬»½¬»¼ ·²‬؟®»¬´؟ ½·¬­؟´‪­»¼ ±² °‬؟¾ أً‪ï‬إ ¸½®؟»­»® ´؟½·‪´´«®¹‬؟¬»س‬
‫¬؟ ¸¬‪½» ¼»°‬؟؛®«­¾«­ »¸¬ ¬؟¸¬ ­‪¬·±²‬؟½·¼‪»­ ·²‬ھ·‪ ¬·±² ¹‬؟‪»­¬·¹‬ھ‪²­³·­­·±² »´»½¬®±² ³·½®±­½±°·½ ·²‬؟®¬‬
‫¬؟¸¬ ‪­­«³·²¹‬ك ٍ¾‪¬»´§ ًٍéë‬؟‪°°®±¨·³‬؟ ­· ®«½½‪¬·±² ±‬؟® »¬´؟ ´؟·®»¬؟‪ ³‬؛‪³±«²¬­ ±‬؟ ¬‪²‬؟½·؛·‪©¸·½¸ ­·¹²‬‬
‫‪¨·³«³‬؟‪¬ ¬¸» ³‬؟¸¬ ®؟»‪°°‬؟ ¼´«‪·´«®»ô ·¬ ©±‬؟؛ ´؟·®»¬؟‪ ³‬؛‪±®»®«²²»® ±‬؛ »¸¬ ­· ‪¬·±²‬؟®»¬´؟ ½·¬­؟´‪­«½¸ °‬‬
‫‪«­·²¹‬؟½ ­­»®¬­ ¬‪²‬؟½·؛ ·‪­ ¬¸» ­·¹²‬؟ ‪¬·±²‬؟ ®»¼·­‪ ½±²‬؛‪§ ¾» ©±®¬¸§ ±‬؟‪·¹«®» êٍïî ³‬ع ؛‪® ­¬®»­­ ±‬؟»¸­‬
‫‪°¸­ ­¸±©·²¹‬؟®‪®» °¸±¬±³·½®±¹‬؟ ‪ô‬أً‪ï‬إ ٍ؛»خ ‪®±³‬؛ ¼»‪·²‬؟¬¾‪·¹«®» êٍïêô ±‬ع ¼‪²‬؟ ‪·¹«®» ê ٍïë‬ع ٍ»®«´·؟؛‬
‫ٍ»½؟؛®«­ »¸¬ ‪²¬ ®±´´·²¹ ±²‬؟¬­‪«­»¼ ¾§ ½±²‬؟½ ­»‪²¹‬؟¸½ »½؟؛®«­¾«­ »¸¬‬
‫»¸¬ ¼‪²‬؟ أ‪ïï‬إ §®‪»² ½µ§ ¼·­¬±®¬·±² »² »®¹§ ¬¸»±‬طٹ­»­·س ‪±²‬ھ »¸¬ ®»¼·­‪®½¸»®­ ½±²‬؟»­»® §‪²‬؟س‬
‫§¾ ‪»²‬ھ·‪¬¬»® ­¬®»­­ ·­ ¹‬؟´ »¸ج ٍ»®«´·؟؛ ¬½؟¬‪±® ®±´´·²¹ ½±²‬؛ ‪ ¾»¬¬»® ½®·¬»®·±²‬؟ ­­»®¬­ ­»­·س ‪±²‬ھ ®؟´؟½­‬
‫‪î‬‬
‫‪ï î‬‬

‫‪î‬‬
‫¦§¬‬

‫‪î‬‬

‫¨­‬

‫‪î‬‬

‫­ٌ ¬‪ î‬ى‪ êٍï‬غخثظ×ع‬

‫¦ ¸¬‪¬ ¼»°‬؟ ­®«½½‪® ­¬®»­­ ¬ ô ©¸·½¸ ±‬؟»¸­ ´؟‪¨·³«³ ±®¬¸±¹±²‬؟‪®»¼ ©·¬¸ ¬¸» ³‬؟‪­ ½±³°‬ك‬
‫‪´ ¬± ًٍُç ¾ ·² ¬¸» ®±´´·²¹ ¼·®»½¬·±²ô‬؟«¯» §´»¬؟‪°°®±¨·³‬؟ § ¬؟ ¼‪²‬؟ ‪´ ¬± ًٍë ¾ô‬؟«¯» §´»¬؟‪°°®±¨·³‬؟‬
‫ًٍ § ¬؟ ¼‪²‬؟ ¾‪²¼ ًٍè‬؟ ¾ ‪¬ ¦ ¾»¬©»»² ًٍé‬؟ ­®«½½‪±‬‬
‫­‬
‫َ‪®½¸ »®­ô ·­ ¼·®»½¬´§ °®±‬؟»­»® »‪±®»¼ ¾§ ­±³‬ھ؟؛ §¬·¬‪²‬؟«¯ ®‪»½¬±‬ھ ؟ ‪® ­¬®» ­­ô‬؟»¸­ ´؟® ¼»¸؟¬½ر‬
‫و ­ ‪´ ¬±‬؟‪°±®¬·±²‬‬
‫‪î‬‬
‫ست ­‬
‫ي‬

‫ى‪ê é‬‬
‫ٍ¸¬‪­ٍ ¼»°‬ھ‬

‫¬½‪¬ ±‬‬

‫¬ ¼‪²‬؟ ‪® ­¬®»­­ô‬؟»¸­ ‪¨·³«³‬؟‪ ¬ ô ³‬؛‪¹²·¬«¼»­ ±‬؟‪®»­ ¬¸» ³‬؟‪·¹«®» êٍïé ½±³°‬ع‬
‫ٍيٍ‪³°´» ê‬؟¨غ »»ح‬

‫ححغخجح خكغطح غفكعخثح عر جفغععغ ‪êٍë‬‬
‫¼»·´‪°°‬؟ ¼؟‪¬»¼ ´±‬؟®¬‪¼ô ±²´§ ¬¸» ½±²½»²‬؟‪­ٍ ´±‬ھ ‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬½؟¬ ‪ ½±²‬؛‪¬·±² ±‬؟‪ײ ¬¸» ¼»¬»®³·²‬‬
‫‪»®ô ·² ³±­¬ ®±´´·²¹‬ھ‪±®»±‬س ٍ ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ¬­‪±® ³±‬؛ ¼»®»¼·­‪ ½» ²»»¼ ¾» ½± ²‬؟؛®«­ »¸¬ ‪´ ¬±‬؟‪²±®³‬‬
‫‪®·½¬·±² ¾»¬©»» ²‬؛ ‪²¼ ¬¸» ­´·¼·²¹‬؟ ‪ ¬»ô‬؟«¯»¼؟ ¬­؟»´ ¬؟ ­· ‪¬·±²‬؟½·®¾«´ ‪¬·±²­ô‬؟½·´‪° °‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾‬
‫‪½¬·²¹ ±²‬؟ ­»­­»®¬­ ®؟»¸­ »¸¬ ¬؟¸¬ ­ ‪²‬؟»‪¸·­ ³‬ج ٍ»´¾·‪§­ ·­ ²»¹ ´·¹‬؟©»½؟® ¼‪²‬؟ ­¬‪®±´´·²¹ »´»³ »²‬‬
‫‪½¬ô‬؟¬‪ ½±²‬؛‪­ ±‬؟»®؟ ´؟½·¬‪¬ ·­ô ¬¸» »´´·°‬؟¸¬ ‪½¬ô‬؟¬‪ ½»­ ·² ½±²‬؟؛®«­ §؟ ©»½؟® ¼ ‪²‬؟ ­¬‪¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²‬‬
‫ٍ­»­­ »®¬­ ´؟‪®»¼ ©·¬¸ ²±®³‬؟‪®» ²»¹´·¹·¾´» ½±³°‬؟‬
‫‪½¬·²¹ ®±´´·²¹‬؟¬‪ ¬¸» ½ ±²‬؛‪¬·¹«» ±‬؟؛ ‪®¼ ¬±‬؟‪²½» ©·¬¸ ®»¹‬؟®«¼‪®·²¹ »²‬؟»¾ ؛‪¬·±² ±‬؟‪±® ¬¸» ¼»¬»®³·²‬ع‬
‫¬‪²‬؟½·؛·‪­»­ ·­ ¬¸» ³±­¬ ­·¹²‬؟½ §‪²‬؟‪²¼ ·² ³‬؟ ¼»¬½»´‪²²±¬ ¾» ²»¹‬؟½ ­­»®¬­ ®؟»¸­ »½؟؛®«­ »¸¬ ‪½»­ô‬؟؛®«­‬
‫؛‪»¬¸±¼­ ±‬س ٍ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ ‪®·²¹ ·²‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؟ ؛‪²½» ±‬؟®«¼‪½¬±® ·² ¼»¬»®³·²·²¹ ¬¸» »²‬؟؛‬
‫»¸¬ ؛‪ °¬»® ë ±‬؟¸ف ‪®» ¼·­½«­­»¼ ·²‬؟ ÷­»­­»®¬­ ‪½¬·±²‬؟®¬ّ ­»­­»®¬­ ®؟»¸­ »½؟؛®«­ »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟´«½´؟½‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫‪´ »¬½¸÷ ­¸±©·²¹‬؟®½·‪¬»® °‬؛؟ ‪¬·±²‬؟½·؛·‪¹²‬؟‪ًً ¬·³»­ ³‬ي‪´ ­¬®«½¬«®» ّï‬؟½·‪´´«®¹‬؟¬»‪½» ³‬؟؛®«­¾«ح ‪ êٍïë‬غخثظ×ع‬
‫»¬·¸©‪ ّ¾÷ ­¬®»­­َ½§½´»¼ ­¬®«½¬«®»‰‬ه»®«¬½«®¬­ ´؟‪±®³‬ز ÷؟ّ ٍ¼؟‪¬»¼ ®±´´·²¹ «²¼»® ´±‬؟»‪²¹» ¼«» ¬± ®»°‬؟¸½‬
‫ٍ»´¾·­·ھ »®؟ ­‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛ »¼·¾®؟½ ®؟´«½·¬‪²¼ ´»²‬؟ ­¼‪²‬؟¾ ‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼‬

‫»½؟؛®«­¾«­ »¸¬ ‪»½¬ ±²‬؛؛» »¸¬ ‪±® ¼»¬»®³·²·²¹‬؛ ­‪²‬؟ »‪¸» ³‬ج ٍ‪²¼¾±±µ‬؟¸ ­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ھ ‪²·±²‬؟‪½±³°‬‬
‫»® ؟ »½ ؟؛®«­ »¸¬ ¬؟ ¼»·´‪°°‬؟ ­»­­»®¬­ ÷‪½¬·±²‬؟®¬ّ ´؟·¬‪²¹»²‬؟¬ ¼‪²‬؟ ´؟‪ ²±®³‬؛‪¬·±² ±‬؟‪ ¬¸» ½±³¾·²‬؛‪­¬®»­­»­ ±‬‬
‫¼‪²‬؟ ‪©·®´»·²‬ئ ‪³±²¹ ±¬¸»®­ô‬ك ٍ‪¬·±²‬؟¬«‪ ´ ½±³°‬؟¬·‪ ¼·¹‬؛‪»¨¬®»³»´§ ½±³°´»¨ô ®»¯«·®·²¹ ¬¸» «­» ±‬‬
‫®؟»¸­ »½؟؛®«­ ؛‪¬·±­ ±‬؟® ¼»‪ ­­«³‬؟ ‪­»¼ ±²‬؟¾ ­¼´»·؛ ­­»®¬­ »½؟؛®«­¾«­ ¼»¬؟´« ½´؟½ » ھ؟¸ أً‪ï‬إ ¬¸½·´¸½ح‬
‫­· ­­»®¬­ ­»­·س ‪±²‬ھ »¸¬ ¬؟¸¬ »‪­­«³‬؟ أً‪ï‬إ ¬¸½·´¸½ح ¼‪²‬؟ ‪©·®´»·²‬ئ ٍ­­»®¬­ ´؟‪°°´·»¼ ²±®³‬؟ ‪­¬®»­­ ¬±‬‬
‫ٍ‪·¹ «®» êٍïè‬ع ‪ ¬¸·­ ­¬®»­­ ·²‬؛‪¬·±² ±‬؟®¬­«´´· ‪²‬؟ »ھ·‪ ²¼ ¹‬؟ »®«´·؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®¼ ¬±‬؟‪²¬ ©·¬¸ ®»¹‬؟½·؛·‪³±­¬ ­·¹²‬‬
‫ٍ®«½½‪®·±«­ ­¬®»­­»­ ±‬؟ھ »¸¬ ¸½·¸© ¬؟ ­¸¬‪ô ­¸± ©­ ¬¸» ¼»°‬أً‪ï‬إ ٍ؛»خ ‪®±³‬؛ ‪´­±‬؟ ‪·¹«®» êٍïçô‬ع‬
‫‪¨·³«³‬؟‪­»­ô ¬¸» ³‬؟»®½‪´ ­¬®»­­ ·²‬؟‪® ¬± ²±®³‬؟»¸­ »½؟؛®«­ ؛‪¬·± ±‬؟® »¸¬ ­؟ ¬؟¸¬ ­©‪·¹«®» êٍïç ­¸±‬ع‬
‫­»­·س ‪±²‬ھ ‪¨·³«³‬؟‪ô ¬¸» ³‬يًٍ ­ٌ¬ ؛‪¬·± ±‬؟® ؟ ¬ك ٍ»½؟؛®«­ »¸¬ ‪»­ ½´±­»® ¬±‬ھ‪·­»­ ­¬®»­­ ³±‬س ‪±²‬ھ‬
‫­· ­­»®¬­ ®؟»¸­ ؟ ؛· ¬؟¸¬ ¼‪±«²‬؛ »ھ؟¸ ­®‪¬±‬؟‪»­¬·¹‬ھ‪®·±«­ ±¬¸»® ·²‬؟ت ٍ»½؟؛®«­ »¸¬ ¬؟ ­®«½½‪­¬®»­­ ±‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫؛‪¬·±² ±‬؟¬‪´ »¬½¸÷ ­¸±©·²¹ ±®·»²‬؟®½·‪¬»® °‬؛؟ ‪¬·±²‬؟½·؛·‪¹²‬؟‪ًً ¬·³»­ ³‬يّ »®«¬½«®¬­ »½؟؛®«­¾«ح ‪ êٍïê‬غخثظ×ع‬
‫­· »®«´·؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ¸½·¸© ¬؟ ­‪¬·±²‬؟½‪µ ´±‬؟»© »¾ ‪®» ¬¸±«¹¸¬ ¬±‬؟ ­»¼·¾®؟ف ٍ‪ ®±´´·²¹‬؛‪®¾·¼»­ ¬± ¼·®»½¬·±² ±‬؟½‬
‫ٍ¼»¬؟·¬·‪·²‬‬

‫­¼‪® ­¬®»­­ ¬»²‬؟»¸­ ‪¨·³«³‬؟‪´ ­¬®»­­ô ¬¸» ³‬؟‪¼¼·¬·±² ¬± ¬¸» ²±®³‬؟ ‪½» ·²‬؟؛®«­ ¬½؟¬‪¬ ¬¸» ½±²‬؟ ¼»·´‪°°‬؟‬
‫¬½»؛؛» »¸¬ ؛‪¬·±²­ ±‬؟½·¼‪÷ٍ ײ‬أ‪ïë‬ٹ‪ïï‬إ ٍ­؛»خ »»­ّ »½؟؛®«­ »¸¬ ‪¬ »¼ ½´±­»® ¬±‬؟½‪²¼ ·¬ ·­ ´±‬؟ ‪­»ô‬؟»®½‪¬± ·²‬‬
‫»¸ج ٍأ‪ïè‬ٹ‪ïê‬إ ٍ­؛»خ ‪»² ·²‬ھ·‪®» ¹‬؟ ‪½¬ ­¬®»­­ ­±´«¬·±²‬؟¬‪½»­ ±² ¬¸» ½±²‬؟؛®«­ ®»¼®‪ ¸·¹¸»®َ±‬؛‪±‬‬
‫؛‪¬·±² ±‬؟¬‪ ®»°®»­»²‬؟ §´‪» ±²‬ھ·‪»ô ¾«¬ ¬± ¹‬ھ·­‪®» ·²¬»²¼»¼ ²±¬ ¬± ¾» »¨¬»²‬؟ »ھ‪¾±‬؟ ¼»¬·½ ­»½‪»®»²‬؛»®‬
‫ٍ»‪ µ²±© ´»¼¹‬؛‪·»´¼ ±‬؛ »¸¬‬
‫¼»¬؟®¬‪ ½±²½»²‬؟ §¾ ¼»­ «؟½ ¼´»·؛ ­­ »®¬­ »½؟؛®«­¾«­ »¸¬ ‪·²»¼ ¬±‬؟¬®»‪±®»¹±·²¹ ¼·­½«­­·±² °‬؛ »¸ج‬
‫»½ ؟؛®«­ ؛‪¬·± ±‬؟® »¸ج ٍ­­»®¬­ ®؟»¸­ »½؟؛®«­ ‪±® ³‬؛·‪ «²‬؟ ¸¬·© ‪¬·±²‬؟‪°°´·»¼ ·² ½±³¾·²‬؟ ¼؟‪´ ´±‬؟‪²±®³‬‬
‫»¸¬ ؛‪°¬ »® ë ±‬؟¸ف »»­ّ ‪®·½¬·±²‬؛ ؛‪·½·» ²¬ ±‬؛؛»‪´´» ¼ ¬¸» ½±‬؟½ ‪´­±‬؟ ­· ­­»®¬­ ´؟‪® ­¬®»­­ ¬± ²±®³‬؟»¸­‬
‫½·­ ؟¾ »¸¬ ‪®·¬·»­ ·²‬؟´«‪´´ ·®®»¹‬؟‪ ´´§ ­³‬؟‪·²·¬»­·³‬؛‪ ·²‬؛‪«­» ±‬؟½»ق ٍ÷‪²¼¾±±µ‬؟¸ ­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ت ¼‪»½±²‬ح‬
‫‪­ ­¸±©²‬؟ ­¼´»·؛ ­­»®¬­ ´؟‪±®³ ²±®³‬؛·‪½¬ ¾±¼·»­ô ²»·¬¸»® «²‬؟¬ ‪ ¬¸» ®±´´·²¹ ½±²‬؛‪½» ¹»±³»¬®·»­ ±‬؟؛®«­‬
‫ٍ»½·¬½؟®‪®» ´·µ»´§ ¬± ±½½«® ·² °‬؟ ¼´»·؛ ­­»®¬­ ®؟»¸­ ‪±®³‬؛·‪ «²‬؟ ®‪·¹«®» êٍé ²±‬ع ¼‪²‬؟ ‪·¹«®» êٍê‬ع ‪·²‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫­»»®¬­ ®؟»¸­ ´؟‪¬±‰ ±®¬¸±¹±²‬‬
‫­­»®¬­ ®؟»¸­ ‪¨·³«³‬؟‪¬§¦‰ ³‬‬

‫‪îٍë‬‬

‫ًٍ‪î‬‬

‫‪ïٍë‬‬

‫ًٍ‪ï‬‬

‫‪ًٍë‬‬

‫¾ٌ§‬
‫‪–ًٍë‬‬

‫ً‬

‫ًٍ‪–ï‬‬

‫‪–îٍë –îًٍ –ïٍë‬‬

‫ًىًٍ‬
‫­­»®¬­ ®؟»¸­ ´؟®¼»¸؟¬½‪¬±½¬‰ ±‬‬

‫¨؟‪³‬‬

‫¬‬

‫‪ًٍë‬‬
‫‪ًٍëëé‬‬
‫ً‪ًٍëë ًٍë‬‬

‫‪ًٍè‬‬
‫§‬

‫‪°±‬‬

‫ًٍ‪ï‬‬
‫¾ٌ¦‬

‫‪ë‬ىًٍ‬
‫‪ïٍë‬‬
‫ًىًٍ‬

‫‪ًٍê‬‬

‫¾‬

‫ًٍ‪î‬‬

‫‪ë‬يًٍ‬

‫¦‬

‫‪ًٍîë‬‬
‫ًم‪³‬‬

‫ىًٍ‬

‫ً‪ًٍî‬‬

‫ًيًٍ‬

‫‪îٍë‬‬
‫ًٍي‬

‫‪ًٍî‬‬
‫¾ٌ§‬
‫¾ٌ¦‬
‫‪îٍë‬‬

‫ًٍ‪î‬‬

‫‪îٍë‬‬

‫ً‬
‫‪ïٍë‬‬

‫ًٍ‪ï‬‬

‫‪ًٍë‬‬

‫ًٍ‪î‬‬

‫‪ïٍë‬‬

‫ًٍ‪ï‬‬

‫‪ًٍë‬‬

‫‪–ًٍë‬‬

‫ً‬

‫ًٍ‪–îٍë –îًٍ –ïٍë –ï‬‬

‫ًىًٍ‬

‫‪ًç‬ىًٍ‬

‫ً‬

‫‪ًٍë‬‬

‫¾ٌ¦‬

‫ٍ÷ً‬

‫§‬

‫‪ًٍëê‬‬

‫‪ًٍëë‬‬

‫¨ّ »½؟؛®«­ ¬½؟¬‪¬¸ ¬¸» ½±²‬؟»‪¬ ¼»°¬¸­ ¾»²‬؟ ­»­­»®¬­ ®؟»¸­ ؛‪®·­±² ±‬؟‪±³°‬ف ‪ êٍïé‬غخثظ×ع‬

‫§¬·‪±®³‬؛‪­¬·½ ½± ²‬؟´» ‪²‬؟ ‪» ´±°·²¹‬ھ»¼ ‪·¹«®» êٍîً ·²‬ع ‪ «­» ¬¸» ³±¼»´ ­¸±©² ·²‬أ‪ïç‬إ ٍ´؟ ¬» ­»´§؟ح‬
‫ٍ§®‪½¬±‬؟؛‬
‫‪½» ­¬®»­­ ¼·­¬®·¾«¬ ·±²‬؟ ؛®«­¾«­ »¸¬ »¬؟´«½´؟½ ‪´ ³±¼»´ ¬±‬؟½·¬؟‪¬¸»³‬؟‪ ³‬؟ ¼»‪ »´±°‬ھ»¼ أً‪î‬إ ®»‪´µ‬؟ص‬
‫‪ ½» ·²‬؟؛®«­ ؟ ®»ھ‪´ ­¬®»­­»­ ±‬؟‪²¼ ²±®³‬؟ ®؟»¸­ ؛‪®§ ¼·­¬®·¾«¬·±² ±‬؟®¬·¾®؟ ‪²‬؟ ¸¬·© ¼»¬؟·½‪­­±‬؟‬
‫‪°°´·»¼ ¬±‬؟ »¾ ‪²‬؟½ ¬؟¸¬ ¼‪¬½¸ ³»¬¸±‬؟‪ °‬؟ ¼»‪»´±°‬ھ»¼ أ‪îï‬إ ٍ´؟ ¬» ·¼؟‪¸³‬ك ٍ¬½؟¬‪¬»¼ ½±²‬؟®¬ ‪½±²½»²‬‬
‫§´·®؟®¬·¾®؟ ‪½» ­«¾¶»½¬»¼ ¬±‬؟؛® «­ ¬½؟¬‪¬»¼ ½±²‬؟®¬‪²§ ½±²½»²‬؟ ®‪±‬؛ ­»­­»®¬­ »½؟؛®«­¾«­ »¸¬ »‪¼»¬»®³·²‬‬
‫­؟ ‪¸±³‬ج ؛‪¬ ±‬؟¸¬ ¸¬·© ¼»‪­·²¹ ­«°»®°±­·¬·±²ô ¬¸·­ ³»¬¸±¼ ½±³¾·²‬ث ٍ­»­­»®¬­ ®؟»¸­ ¼»¬«¾·®¬­·¼‬
‫»¸¬ »‪°°´·»¼ ¬± ¼»¬»®³·²‬؟ »¾ ‪²‬؟½ ‪¼·²¹ô‬؟‪½» ´±‬؟؛®«­ ‪²‬؟·¦ ¬®»ط ®‪±‬؛ ‪³°´ »ô‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪ô‬أ‪é‬إ ¸½­®»‪±‬ط ¼‪²‬؟‬
‫«ا ¼‪²‬؟ ­·®®؟ط ٍ­¬½؟¬‪§ ½ ±²‬؟©»½؟®ٹ¬‪½» ­¬®»­­ ¼·­¬®·¾«¬·±²­ ±½ ½«®®·²¹ ·² ®±´´·²¹ »´»³ »²‬؟؛®«­¾«­‬
‫´؟‪¨·³«³ ±®¬¸±¹±²‬؟‪ ³‬؛‪²¹» ±‬؟® »¸¬ ¬؟¸¬ ¼»‪´§­·­ô ¼»¬»®³·²‬؟‪²‬؟ ؛‪°° ´§·²¹ ¬¸·­ ³»¬¸±¼ ±‬؟ ‪ô‬أ‪îî‬إ‬
‫‪²‬؟·¦¬®»ط »¸¬ ‪® ­¬®» ­­»­ ¬±‬؟»¸­ »½؟؛®«­ ؛‪¼¼·¬·±² ±‬؟ »¸¬ §¾ ¼»®»¬´؟ ¬‪® ­¬®»­­ô ·ٍ»ٍô î¬ ô ·­ ²±‬؟»¸­‬
‫ٍ‪ ¬»­ ¬¸·­ ½±²¼·¬·±²‬؟®¬­«´´· ‪·¹«®» êٍîï‬ع ٍ­»­­»®¬­‬
‫®؟»¸­ ´؟‪¨·³«³ ±®¬¸±¹±²‬؟‪­»¼ ±² ³‬؟¾ ­· أ‪ç‬إ §®‪» ¬¸»±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪´³¹®»²‬؟ذٹ‪«²¼¾» ®¹‬ش »¸¬ ­ك‬
‫¬½·¼»®‪¬ ³»¬¸±¼ ¬± °‬؟¸¬ ‪ «­·²¹‬؛‪½§ ±‬؟«¯»¼؟ »¸¬ ‪¬·²¹ ­¬®»­­ô‬؟·¬·‪·´«®»َ·²‬؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸¬ ­؟ ­­»®¬­‬
‫‪²‬؟·¦¬®»ط »´‪ ­·³°‬؟ ®‪±‬؛ ‪»®­»´§ô‬ھ‪±²‬ف ٍ‪²½» ·­ ­«¾¶»½¬ ¬± ¯«»­¬·±²‬؟®«¼‪¬·¹«» »²‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪®±´´·²¹‬‬
‫»¸¬ ®»¼‪±½½«®­ ¼·®»½¬´§ «²‬‬
‫¬ ­­»®¬­ ®؟»¸­ ´؟®¼»¸؟¬½‪¨·³«³ ±‬؟‪ ًô ¬¸» ³‬؛ ‪¼·²¹ô ·ٍ»ٍô‬؟‪´±‬‬
‫¬ ؛‪¹²·¬«¼» ±‬؟‪¬ ¬¸» ³‬؟¸¬ ­©‪«®¬¸»® ­¸±‬؛ ‪·¹«®» êٍîî‬ع ٍ ¬½؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪½»²¬»® ±‬‬
‫¬؟ ¸¬‪²¼ ¬¸» ¼»°‬؟‬
‫ٍ­­»®¬­ ®؟»¸­ »½؟؛®«­ §¾ ¼»½‪´«»²‬؛‪´´§ ·²‬؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ »®؟ ­®«½ ½‪©¸·½¸ ·¬ ±‬‬
‫»¾ ´´·© ‪» °®»¼·½¬·±²‬؛·´ »®«´·؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ®‪±‬؛ ¼»­« »¾ ¼´«‪ ©¸·½¸ ­¬®»­­ ­¸±‬؛‪¸» ¯«»­¬·±² ±‬ج‬
‫ٍ‪²¼¾±±µ‬؟¸ ­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ت ¼‪»½±²‬ح »¸¬ ؛‪°¬»® è ±‬؟¸ف ¼ ‪²‬؟ ‪°¬ »® ïï‬؟¸ف ‪·­·¬»¼ ·²‬ھ»®‬

‫حجفكجزرف عر حغذاج ‪êٍê‬‬
‫ٍ¼؟‪ ¦»®± ´±‬؛‪·²»¼ «²¼»® ½±²¼·¬·±²­ ±‬؛»¼ »¾ ‪²‬؟½ ¬½؟¬‪ ½±²‬؛‪´ ¬§°»­ ±‬؟½·¬»¸¬‪´´§ô ¬©± ¸§° ±‬؟½·­؟ق‬
‫»®؟ »­»¸ج‬

‫ًٍ‪ï‬‬

‫ً‪ًٍë‬‬
‫§‬

‫‪°±‬‬

‫¾ٌ¦‬

‫‪ë‬ىًٍ‬

‫‪ïٍë‬‬

‫ًىًٍ‬

‫¾‬

‫ًٍ‪î‬‬

‫¦‬
‫ً‪ ًًٍë‬م ‪³‬‬

‫ًيًٍ‬

‫‪îٍë‬‬

‫‪ًٍîë‬‬

‫ً‪ًٍî‬‬
‫ًٍي‬

‫¾ٌ§‬
‫‪îٍë‬‬

‫ًٍ‪î‬‬

‫‪ïٍë‬‬

‫ًٍ‪ï‬‬

‫ً‬

‫‪ًٍë‬‬
‫‪ًٍëë‬‬

‫‪–îٍë –îًٍ –ïٍë –ïًٍ –ًٍë‬‬

‫‪ًٍëçè‬‬

‫‪ًٍêًç‬‬

‫‪ًٍë‬‬

‫ً‪ًٍê‬‬

‫‪ًٍëê‬‬

‫‪ًٍëë‬‬
‫§‬

‫ًٍ‪ï‬‬

‫ً‪ًٍë‬‬

‫‪°±‬‬

‫¾ٌ¦‬

‫‪ë‬ىًٍ‬

‫‪ïٍë‬‬

‫ًىًٍ‬

‫¾‬

‫ًٍ‪î‬‬

‫¦‬

‫‪îٍë‬‬

‫ً‪ ًٍîë‬م ‪³‬‬

‫ًيًٍ‬

‫‪ًٍîë‬‬

‫ً‪ًٍî‬‬
‫ًٍي‬

‫­»­­»®¬­ ®؟»¸­ »½؟؛®«­ ­«‪®·±‬؟ھ ®‪±‬؛ ­­»®¬­ ¼»·´‪°°‬؟ ´؟‪·­»­ ­¬®»­­ٌ²±®³‬س ‪±²‬ھ ´؟«¯» ؛‪·²»­ ±‬ش ‪ êٍïè‬غخثظ×ع‬
‫َ‪²‬؟»¾¦´‪x‬؟ة ·»¾ ‪²­¬®»²¹«²¹‬؟؛؛‪»®µ­¬±‬ة ‪ٍô‬ط ‪½¸´·½¸¬ô‬ح ¼‪²‬؟ ٍر ‪©·®´»·²ô‬ئ ‪®±³‬عّ ٍ­ ­­»®¬­ ¼»·´‪°°‬؟ ´؟‪¬ٌ²±®³‬‬
‫÷ًٍ‪ô ïçè‬ى‪ï‬ٹ‪¬»½¸ٍô ïïô ï‬؛؛‪»®µ­¬±‬ة ٍئ ‪²²«²¹»²ô‬؟‪·¹»²­°‬غ ¼‪»·¾«²¹ «²‬خ ‪±²‬ھ ­­«´؛‪·²‬غَ‪­°®«½¸«²¹‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫‪°±‬‬ ‫­‬ ‫¬‬ ‫¬‬ ‫­ م‪³‬‬ ‫¾‬ ‫ًىًٍ م ‪³‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫ًيًٍ م ‪³‬‬ ‫‪ ًٍîë‬م ‪³‬‬ ‫¦‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪–ًٍë‬‬ ‫‪ ًًٍë‬م ‪³‬‬ ‫‪îٍë‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ًم؛‬ ‫‪ ًٍï‬م ؛ ُ‬ ‫‪ ًٍî‬م ؛‬ ‫‪–ًٍë‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪–ï‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ًم‪³‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪–ïٍë‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫ًٍي‬ ‫ًٍ‪î‬‬ ‫‪–ï‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ًم‪³‬‬ ‫‪ ًًٍë‬م ‪³‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫ًم؛‬ ‫‪ ًٍï‬م ؛ ُ‬ ‫‪ ًٍî‬م ؛‬ ‫¾ٌ¦‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫‪–ïٍë‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ïٍë‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫يًٍ‬ ‫‪ًٍîë‬‬ ‫‪ًٍïë‬‬ ‫‪ًًٍë‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪–î‬‬ ‫‪–î‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫ً‬ ‫ٍ÷­ٌ¬ّ ­­»®¬­ ®؟»¸­ »½؟؛®«­ ؛‪³±«²¬­ ±‬؟ ¬‪»®»²‬؛؛·¼ ®‪±‬؛ ¸¬‪­ٍ ¼»°‬ھ ÷­ٌ ­ّ ‪´ ­¬®»­­·²¹‬؟·®»¬؟س ‪ êٍïç‬غخثظ×ع‬ ‫‪±²‬ھ ­­«´؛‪·²‬غَ‪²­°®«½¸«²¹‬؟»¾¦´‪x‬؟ة ·»¾ ‪²­¬®»²¹«²¹‬؟؛؛‪»®µ­¬±‬ة ‪ٍô‬ط ‪½¸´·½¸¬ô‬ح ¼‪²‬؟ ٍر ‪©·®´»·²ô‬ئ ‪®±³‬عّ‬ ‫÷ًٍ‪ô ïçè‬ى‪ï‬ٹ‪¬»½¸ٍô ïïô ï‬؛؛‪»®µ­¬±‬ة ٍئ ‪²²«²¹»²ô‬؟‪·¹»²­°‬غ ¼‪»·¾«²¹ «²‬خ‬ ‫®‪±‬؛ ً‬ ‫¾‬ ‫؟‬ ‫¾؟‪ °‬م ؟»®ك‬ ‫¼‬ ‫¬‬ ‫خ‬ ‫ُ‬ ‫‪–îٍë‬‬ ‫ي–‬ ‫ً‬ ‫‪–ًًٍë‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪–ًٍï‬‬ ‫‪–îٍë‬‬ ‫‪–ًٍïë‬‬ ‫‪–ًٍîë‬‬ ‫‪–ًٍî‬‬ ‫يًٍ–‬ ‫ي–‬ ‫‪ë‬يًٍ–‬ ‫¾‪ –ًٍç‬م‬ ‫¾‪ ًٍُç‬م‬ ‫¬‪ ­·²¹´» °±·²‬؟ ¬؟ ¸½«‪½»­ ¬±‬؟؛®«­ ‪¬ ·­ô ¬©±‬؟¸¬ ‪½¬ô‬؟¬‪±·²¬ ½±²‬ذ ٍ‪ï‬‬ ‫¸¬¼·© ‪ ¦»®±‬؛‪»¼ ´·²» ±‬ھ®«½ ®‪·¹¸¬ ±‬؟®¬­ ؟ ‪´±²¹‬؟ ¸½«‪½»­ ¬±‬؟؛®«­ ‪¬ ·­ô ¬©±‬؟¸¬ ‪½¬ô‬؟¬‪·²» ½±²‬ش ٍ‪î‬‬ ‫¨ ‪¬·±²‬؟½‪ ´±‬؟»®؟ ¬½؟¬‪¬ ½±²‬؟ ¾ٌ¦ ¸¬‪­ٍ ¼»°‬ھ ÷؟­­·½­¾؟ّ‬ ‫­ٌ ¬ ­­»®¬­ ®؟»¸­ ´؟‪®¬¸±¹±²‬ر ‪ êٍîï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ‪ ًô ًٍïô ًٍî‬؛ ­¬‪·½·»²‬؛؛»‪®·½¬·±² ½±‬؛‬ ‫‪²‬؟ ‪²¼ ­ ¬±‬؟‪½¬·²¹ ¾±¼·»­ ¬¸» °±·²¬ »¨°‬؟¬‪°°´·»¼ ¬± ¬¸» ½±²‬؟ ­· ¼؟‪ ´±‬؟ ®»¬؛؟ ‪·±«­´§ô‬ھ¾ر‬ ‫´؟«¯» »ھ؟¸ ­»·¼‪¬ ·­ô ¬¸» ¾±‬؟¸¬ ‪½¬ ô‬؟¬‪´ ´·²» ½±²‬؟»¼· ‪²¹´» ·²‬؟¬½»® ؟ ‪²¼ ¬¸» ´·²» ¬±‬؟ »­‪»´´·°‬‬ ‫¸½؟» ‪¬ ±½½« ®­ ·²‬؟¸¬ ‪» ­¬®»­­ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬ھ·­­»®‪½» ½±³°‬؟؛®«­ »¸¬ ­»¬؟®¬­«´´· ي‪·¹«®» êٍî‬ع ٍ¸¬‪´»²¹‬‬ ‫ٍ»­؟½‬ ‫­­»®¬­ ´؟·¨؟ »¸¬ ‪¬»® ´»²¹¬¸ô‬؟»®‪ ¹‬؛‪§ ±‬؟©»½؟® ؟ ­¬½؟¬ ‪·²· ¬» ´»²¹¬¸ ½±²‬؛ ؛‪ ®±´´»® ±‬؟ ‪¸»²‬ة‬ ‫§؟©»½؟® »¸¬ ‪´ ·²‬؟·®»¬؟‪·²½» ¬¸» ³‬ح ٍي‪·¹«®» êٍî‬ع ‪¬ ·²‬؟¸¬ ­؟ ‪´¬» ®»¼ô‬؟ ­· ®»´´‪´±²¹ ¬¸» ®±‬؟ ‪¼·­¬®·¾«¬·±²‬‬ ‫‪ ¬¸» ®±´´»® »²¼­ô‬؛‪§ ±«¬­·¼» ±‬؟©»½؟® »¸¬ ؛‪ ¼»°®»­­·±² ±‬؛‪«­» ±‬؟½»¾ ­¼‪¬ ¬¸» ®±´´»® »²‬؟ ‪·­ ·² ¬»²­·±²‬‬ ‫»®«‪·¹‬ع ٍ¬½؟¬‪ ½±²‬؛‪¬ ·² ¬¸» ½»²¬»® ±‬؟¸¬ ‪²‬؟¸¬ ®»¸‪» ­¬®»­­ ¬»²¼­ ¬± ¾» ¸·¹‬ھ·­ ­»®‪¬¸» ®±´´»® »²¼ ½±³°‬‬ ‫ٍ‪¼·²¹‬؟‪ »¼¹» ´±‬؛‪¬»­ ¬¸·­ ½±²¼·¬·±² ±‬؟®¬­‪ ¼»³±²‬ى‪êٍî‬‬ ‫­؟ ¼»‪§ ¾» ½®±©²‬؟‪§­÷ ³‬؟ ©»½؟® »¸¬ ®‪´ ®±´´»®­ ّ±‬؟½·®¼‪½¬ ¬¸·­ ½±²¼·¬·±²ô ½§´·²‬؟®»¬‪± ½±«²‬ج‬ ‫»¸¬ ‪±®³ ¼»°»²¼·²¹ ±²‬؛·‪¼» ³±®» «²‬؟‪¸» ­¬®»­­ ¼·­¬®·¾«¬·±² ·­ ¬¸»®»¾§ ³‬ج ٍ‪è‬يٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪­¸±©² ·²‬‬ ‫ٍ‪·²‬؟‪¹‬؟ »½‪¼·²¹ ©·´´ ±½½«® ±²‬؟‪²¬´§ô »¼¹» ´±‬؟½·؛·‪ ­»¼ ­·¹²‬؟»®½‪¼ ·­ ·²‬؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ »¸¬ ؛× ٍ¼؟‪°°´·»¼ ´±‬؟‬ ‫ٹ®»´´‪±® ®±‬؛ ¬½؟¬ ‪ ·»¼ ´·²» ½±²‬؛·¼‪ ³±‬؛‪ ½±²¼·¬·±² ±‬؟ ¼»‪·²‬؛»¼ »ھ؟¸ أ‪ç‬إ ‪«²¼¾»®¹‬ش ¼‪²‬؟ ‪´³¹®»²‬؟ذ‬ ‫»¸¬ ‪²‬؟¸¬ ®»¬؟»®‪½¬ »´´·° ­» ·­ ¹‬؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪÷ ±‬؟‪¨·­ ّî‬؟ ®‪¶±‬؟‪¸«­ô ©¸»² ¬¸» ³‬ج ٍ¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®‬ ‫÷؟ّ‬ ‫؟‪î‬‬ ‫÷¾ّ‬ ‫‪–ï‬‬ ‫‪–ï‬‬ ‫‪–ًٍë‬‬ ‫‪–ًٍë‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪–î‬‬ ‫‪–î‬‬ ‫‪–ïٍë‬‬ ‫‪–ïٍë‬‬ ‫ي–‬ ‫ي–‬ ‫‪–îٍë‬‬ ‫‪–îٍë‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫َ´»ھ»¼ ‪½¬ ³±¼»´ «­»¼ ·²‬؟¬‪² ½±²‬؟·¦¬®»ط ÷؟ّ ٍ§¬·‪±®³‬؛‪­¬·½ ½±²‬؟´» ´؟»¼·َ‪²‬؟¸¬َ­­»´ ®‪±‬؛ ­´»¼‪±‬س ً‪ êٍî‬غخثظ×ع‬ ‫»¾ ¼´«‪´ ®±«¹¸²»­­ ©±‬؟»® ¸¬·© ¼»‪¹‬؟­·ھ‪±®³·¬§ »²‬؛‪­¬·½ ½±²‬؟´غ ÷¾ّ ٍ®»¬»‪³‬؟®؟‪±®³·¬§ °‬؛‪­¬·½ ½±²‬؟´» ‪±°·²¹‬‬ ‫¬‪²‬؟·´‪·¹«®» ­¸±©­ ±²´§ ±²» ½±³°‬؛ »¸¬ ‪»²·»²½»ô‬ھ‪±® ½±²‬ع ٍ­¸¬‪»´»²¹‬ھ؟© §¬·®»‪­°‬؟ ‪·²‬؟¬®»½ ‪´ ¬±‬؟·¬‪»®»²‬؛»®‪°‬‬ ‫‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ »¸¬ ¼»§‪® ³±¼«´«­ ©»®» »³°´±‬؟´·‪ ­·³‬؛‪´­ ±‬؟·®»¬؟‪ ³‬؛· »½·¬½؟®‪­ ·² °‬؟»®»¸© ‪®±´´·²¹ »´»³»²¬ô‬‬ ‫ٍ¼»®؟¸­ »¾ ¼´«‪©±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫؟ٌ¨‬ ‫‪–ًٍë‬‬ ‫؟ٌ¨‬ ‫‪–ï‬‬ ‫­ٌ‬ ‫ٍ؟ٌ¨ ‪¬·±²‬؟½‪²¼ ´±‬؟ ¾ٌ¦ ¸¬‪­ٍ ¼»°‬ھ ÷‪ّ§ ¼·®»½¬·±²‬‬ ‫‪–ًٍë‬‬ ‫‪–ï‬‬ ‫¬ ­­»®¬­ ®؟»¸­ ´؟®¼»¸؟¬½ر ‪ êٍîî‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫د‬ ‫ئ‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ئ‬ ‫ئ‬ ‫ب‬ ‫´‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪»²­·±²‬ج‬ ‫‪»²­·±²‬ج‬ ‫؟‪î‬‬ ‫÷؟ّ‬ ‫¾‪î‬‬ ‫¾‪î‬‬ ‫؟‪î‬‬ ‫ئ‬ ‫÷؟ّ‬ ‫ب‬ ‫´‬ ‫÷¾ّ‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ئ‬ ‫ئ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫؟»®؟ ¬‪®»²‬؟‪°°‬ك‬ ‫¬½؟¬‪ ½±²‬؛‪±‬‬ ‫؟»®؟ ´؟«¬½ك‬ ‫¾‪î‬‬ ‫¬½؟¬‪ ½±²‬؛‪±‬‬ ‫ب‬ ‫¾‪î‬‬ ‫´‬ ‫´‬ ‫؟‪î‬‬ ‫»´‪²¹‬؟¬½»® ¬½؟¬‪±²‬ف‬ ‫÷½ّ‬ ‫َ‪§ ½±³‬؟©»½؟®ٹ®»´´‪ ّ¾÷ ®±‬ه¸¬‪·²·¬» ´»²¹‬؛‪ ·²‬؛‪½» ±‬؟؛®«­ ؟ ‪½¬·²¹‬؟¬‪÷ ®±´´»® ½±²‬؟ّ و¬½؟¬‪·²» ½±²‬ش ى‪ êٍî‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ»­‪½¬ »´´·°‬؟¬‪ ّ½÷ ½±²‬ه‪» ­¬®»­­ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬ھ·­­»®‪°‬‬ ‫÷¾ّ‬ ‫ٍ¬½؟¬‪´ ´·²» ½±²‬؟»¼· ÷¾ّ ه¬½؟¬‪±·²¬ ½±²‬ذ ÷؟ّ ٍ‪» ­¬®»­­ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬ھ·­­»®‪½» ½±³°‬؟؛®«ح ي‪ êٍî‬غخثظ×ع‬ ‫‪ ´ô ¬¸»²‬؟‪ î‬؛× ٍ¬­· ¨» ‪·¼ ¬±‬؟­ ­· ¬½؟¬‪·»¼ ´·²» ½±²‬؛·¼‪ ³±‬؟ ‪² ïٍë´ô‬؟¸¬ ­­»´ ¬«¾ ´ ¸ ¬‪» ®± ´´»® ´»²¹‬ھ·¬½»؛؛»‬ ‫­·¸ج ٍ‪¼·²¹‬؟‪²¬ »¼¹» ´±‬؟¼‪¬¬»²‬؟ ¸¬·© ­¬­·¨» ¬½؟¬‪ ïٍë´ô ¬¸»² ´·²» ½±²‬؟‪ î‬؛· ه­¬­·¨» ¬½؟¬‪°±·²¬ ½±²‬‬ ‫‪ô «­·²¹‬يٍ‪»½¬·±² ê‬ح ‪¬»´§ ¾§ ¬¸» ³»¬¸±¼­ °®»­»²¬»¼ ·²‬؟ ‪°°®±¨·³‬؟ ¼»‪·²‬؟¬®»½­؟ »¾ §؟‪½±²¼·¬·±² ³‬‬ ‫ًٍىٍ‪¬·±² î‬؟«¯غ ¸‪é ¬¸®±«¹‬يٍ‪¬·±² î‬؟«¯غ ‪ ·²‬خ ®‪±‬؛ ­«·¼؟® ‪¬¸» ®±´´»® ½®±©²‬‬ ‫»¸¬ ‪­»¼ ±²‬؟¾ ­· ‪¬·±² °®»­»²¬»¼ ·² ¬¸·­ ­»½¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¼‪²‬؟ ­­»®¬­ ¬½؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪´§­·­ ±‬؟‪²‬؟ »¸ج‬ ‫؟ ­؟¸ ¸½·¸© ‪¼ô‬؟‪´ ®±´´»® «²¼»® ´±‬؟»¼· »¸¬ ®‪±‬؛ ¬‪½¬ô »¨½»°‬؟¬‪ ½±²‬؛‪ ±‬؟»®؟ ´؟½·¬‪² »´´·°‬؟ ؛‪»¨·­¬»²½» ±‬‬ ‫­­»®¬­ ¸‪²¬ ¸·¹‬؟¼‪¬¬»²‬؟ ¼‪²‬؟ ‪¼·²¹‬؟‪¾´» ¬± °®»½´«¼» »¼¹» ´±‬؟®·­»¼ ­· ¬· ­ك ٍ¬½؟¬‪® ½±²‬؟´«‪²¹‬؟¬½»®‬ ‫»¸¬ ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬؟ §´´«؛»®؟½ ¼»‪³·²‬؟¨» »¾ ¼´«‪¬·±²­ ­¸±‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪¬·±²­ô ®±‬؟®¬‪½±²½»²‬‬ ‫¼‪²‬؟ ®»´´‪ ®±‬؛‪¬ ½®·¬»®·±² ·­ »¨½»»¼»¼ô ®»¼»­·¹² ±‬؟¸¬ »®»¸ة ٍ‪½¬ ½®·¬»®·±²‬؟¬‪·»¼ ´·²» ½±²‬؛·¼‪³±‬‬ ‫ٍ¼»¬؟¬·­­»½»‪§ ¾» ²‬؟‪¬«®»­ ³‬؟ھ®«½ §؟©»½؟®‬ ‫»¸¬ »¬؟´«½´؟½ ‪»´±°»¼ ¬±‬ھ»¼ ‪» ¾»»²‬ھ؟¸ ­¼‪´ ³»¬¸±‬؟½·®»‪²¼ ²«³‬؟ ´؟½·¬؟‪¬¸»³‬؟‪·¹±®±«­ ³‬خ‬ ‫‪¬ ·­ô ·²½´«¼·²¹‬؟¸¬ ‪¬·±²ô‬؟«¬·­ ¬½؟¬‪ ½±²‬ژژ»‪´·²‬ڈڈ §‪²‬؟ ‪½» ­¬®»­­»­ ·²‬؟؛®«­ ؛‪¹²·¬«¼» ±‬؟‪²¼ ³‬؟ ‪¼·­¬®·¾«¬·±²‬‬ ‫»¸¬ ؛‪»½¬·±² ïٍê ±‬ح ‪­ ·²‬؟ ؛‪¬·±²­ ¬¸»®»±‬؟‪²¼ ½±³¾·²‬؟ ‪§­ô‬؟©»½؟® ‪ ®±´´»®­ô‬؛‪ ½®±©²·²¹ ±‬؛‪»½¬­ ±‬؛؛» »¸¬‬ ‫­¼‪·²·¬» »´»³ »²¬ ³»¬¸±‬؛ ‪´´§ ô‬؟‪¼¼·¬·±²‬ك ٍأى‪ôî‬ي‪î‬إ ٍ­؛»خ »»­ ®‪²¼¾±±µô ±‬؟¸ ­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ت ¼‪»½±²‬ح‬ ‫‪¬·±²‬؟¬«‪´ ½±³°‬؟¬·‪­»­ô ¼·¹‬؟½ ´´؟ ‪´§­·­ٍ ײ‬؟‪²‬؟ »‪³‬؟­ »¸¬ ‪±® ³‬؛®»‪ ¬± °‬أ‪îë‬إ ¼» §‪» ¾»»² »³°´±‬ھ؟¸ ÷­سغعّ‬ ‫§‪²‬؟‪¬·±²ô ³‬؟½·´ ‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪»² ®±‬ھ·‪ ¹‬؟ ‪¬·±²ٍ ײ‬؟«¬·­ ¬½؟¬‪ ­·²¹´» ½±²‬؟ ‪»²‬ھ» »ھ´‪·­ ®»¯«·®»¼ ¬± ­±‬‬ ‫§´·ھ؟ »¸ ؟ ؛‪´§­·­ ±‬؟ ‪²‬؟ سغع ‪²‬؟ ؛‪·¹«®» êٍîë ­¸±©­ ¬¸» ®»­«´¬ ±‬ع ٍ¼»¬؟´«½´؟½ »¾ ¬­«‪½¬­ ³‬؟¬‪½±²‬‬ ‫¬½؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪°» ±‬؟¸­ ژژ»‪¼±¹¾±²‬ڈڈ ¬¸‪±¬» ¬¸» ­´·¹‬ز ٍ§؟ ©»½؟® ؟ ‪´ ®±´´»® ±²‬؟½·®»¸‪´ ­°‬؟½·‪¼»¼ ¬§°‬؟‪´±‬‬ ‫¼‪­» ©¸»® » ¬¸» ®±´´»® ½®±©² ¾´»²¼­ ·²¬± ¬¸» ®±´´»® »²‬؟»®½‪´­± ¬¸» ­´·¹¸¬ °® »­­«®» ·²‬؟ »¬‪±‬ز ٍ»½؟؛®«­‬ ‫ٍ§®¬»‪¹»±³‬‬ ‫‪²¼ êٍë‬؟ ىٍ‪³°´»­ ê‬؟¨غ »»ح‬ ‫»¸¬ ­؟»®»¸© ‪ô‬أ‪ï‬إ ¦¬®»ط ؛‪®±³ ¬¸» ¬¸»±®§ ±‬؛ ¼»¬´«­»® ؟‪è‬يٍ‪·¹«®» ï‬ع ‪® ½®±©² ­¸±©² ·²‬؟´«½®·½ »¸ج‬ ‫¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش ؛‪®±³ ¬¸» ©±®µ ±‬؛ ¼»¬´«­»® ¾‪è‬يٍ‪·¹«®» ï‬ع ؛‪·´»­ ±‬؛‪²¼ ½®±©²»¼ °®±‬؟ ´؟½·®¼‪½§´·²‬‬ ‫»‪·´»­ô ©¸·´» ³·²· ³·¦·²¹ »¼¹‬؛ ‪½» °®±‬؟؛®«­ »­»¸¬ ؛‪½¸ ±‬؟» ‪·¹«®» êٍîêô‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­ك ٍأ‪ë‬إ ´´؟ھ‪¶±x‬ح‬ ‫´´«؛ §‪· ´» ¼±»­ ²±¬ »²¶±‬؛‪® ½®±©²»¼ °®±‬؟´«½®·½ ؟ ‪¼­ô‬؟‪²¼»® ´·¹¸¬ ´±‬ث ٍ­‪½µ‬؟¾©؟®¼ ­¬· ­؟¸ ‪­¬®»­­»­ô‬‬ ‫®»·ھ؟»¸ §®®؟½ ‪ ´´­ ¬±‬؟¾ ؛‪ ®±´´»®­ ·² ´·»« ±‬؛‪¬·² ¹ ¬¸» «­» ±‬؟‪¬ ²»¹‬؟¸ ©»‪ ¬¸» ®±´´»® ´»²¹¬¸ô ­±³‬؛‪«­» ±‬‬ ‫»®؟ ­»­­»®¬­ »‪¼­ô ©¸·´» »¼¹‬؟‪·»® ´±‬ھ؟»¸ ®»¼‪²‬ث ٍ÷‪°¬»® ïï‬؟¸ف »»­ّ »½‪²‬؟®«¼‪¼­ ©·¬¸ ´±²¹»® » ²‬؟‪´±‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪è‬‬ ‫‪ê‬‬ ‫»®«­­»®‪»®­» °‬ھ­‪²‬؟®¬ ‪¨·³«³‬؟‪ ³‬؛‪·­¬®·¾«¬·±² ±‬ـ‬ ‫ًًً‪è‬‬ ‫ًًً‪ê‬‬ ‫÷؟ّ‬ ‫ًًًى‬ ‫ًًً‪î‬‬ ‫÷¾ّ‬ ‫ً‬ ‫ى‬ ‫‪î‬‬ ‫ً‬ ‫‪–î‬‬ ‫ى–‬ ‫‪–ê‬‬ ‫‪–è‬‬ ‫÷‪´±²¹ ®±´´»® ّ³³‬؟ ‪±­·¬·±²‬ذ‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫÷½ّ‬ ‫ًًٍ‬ ‫‪–ًٍë‬‬ ‫‪è‬‬ ‫‪ê‬‬ ‫ى‬ ‫‪î‬‬ ‫ً‬ ‫‪–î‬‬ ‫ى–‬ ‫‪–ê‬‬ ‫‪–è‬‬ ‫÷¼ّ‬ ‫©»·ھ ‪²‬؟´‪ °‬؟»®؟ ¬½؟¬‪±²‬ف‬ ‫ٍ÷¬½؟¬‪² ½±²‬؟·¦¬®»طَ‪ ²±²‬؛‪³°´» ±‬؟¨»ّ ¬½؟¬‪®·²¹ ½±²‬؟»¾ ®»´´‪¼»¼ ®±‬؟‪§ »¼¹»َ´±‬ھ؟»ط ‪ êٍîë‬غخثظ×ع‬ ‫§´¬؟»® ‪² ¹‬؟½ ¬½؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪½¬ ­¬®»­­ ·² ¬¸» ½»² ¬»® ±‬؟¬‪¬·±²­ô ¬¸» ½± ²‬؟½·´‪°°‬؟ ¬­‪±® ³±‬؛ ¼»¼·‪±‬ھ؟‬ ‫»½‪²‬؟®«¼‪´´§ ®»¼«½»¼ »²‬؟·¬‪²‬؟¬­ ¾«­ ‪·² ®»­«´¬·²¹ ·²‬؟‪¹‬؟ ‪½¬ô‬؟¬ ‪·´» ½±²‬؛‪ ·¹¸¬ °®±‬؟®¬­ ؟ ‪¬ ·²‬؟¸¬ ¼»»½¨»‬ ‫ٍ­½·¬­·®»¬½؟®؟¸½‬ ‫»®«‪·¹‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­«´´· ­؟ ¾‪è‬يٍ‪·¹«®» ï‬ع ؛‪´´§ ½®±©²»¼ ®±´´»® ±‬؟·¬®؟‪¼­ô ¬¸» °‬؟‪²¼»® ´·¹¸¬ ´±‬ث‬ ‫ٍ‪¼·²¹‬؟‪³» ´±‬؟­ »¸¬ ®»¼‪«´´§ ½®±©²»¼ ®± ´´»® «²‬؛ ؟ ­»‪² ¼±‬؟¸¬ ­­»®¬­ ¬½؟¬‪êٍîê½ »¨°»®·»²½»­ ´»­­ ½± ²‬‬ ‫¼»‪«´´§ ½®±©²‬؛ »¸¬ ¬­؟´¬«‪´­± ¬»²¼­ ¬± ±‬؟ ®»´´‪´´§ ½®±©²»¼ ®±‬؟·¬®؟‪¼·²¹ô ¬¸» °‬؟‪§ ´±‬ھ؟»¸ ®»¼‪²‬ث‬ ‫­· ‪¬¬» ²¬·±²‬؟ ´«؛»®؟½ ­­»´‪»®ô «²‬ھ»©‪ ¸±‬ه¬½؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪ ´±©»® ­¬®»­­ ·² ¬¸» ½»²¬»® ±‬؛‪«­» ±‬؟½»¾ ®»´´‪®±‬‬ ‫»¸¬ ¼‪²‬؟ ÷­»´·؛‪ ¬¸» °®±‬؛‪·¹¸¬ °±®¬·±² ±‬؟®¬­ّ ژژ¬؟´؛ڈڈ »¸¬ ؛‪ ¬¸» ·²¬»®­»½¬·±² ­ ±‬؛‪·¼ ¬± ¾´»²¼·²¹ ±‬؟‪°‬‬ ‫‪´ ®»¼«½¬·±² ·²‬؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ ¸¬·© ­ ‪¬ ¬¸» ·²¬»®­»½¬·±²‬؟ ®«½½‪² ±‬؟½ ­‪¬·±²‬؟®¬‪½®±©²ô ­¬®»­­ ½±²½»²‬‬ ‫¸¬‪¨·­ô ¾±‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪» ¬±‬ھ·¬؟´»® ¼»¬´·¬ ­· ­·¨؟ ®»´´‪¸»² ¬¸» ®±‬ة ٍ÷‪°¬ »® ïï‬؟¸ف »»­ّ »½‪²‬؟®«¼‪»²‬‬ ‫‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ ®»¼‪¬» ´»­­ »¼¹» ­¬®»­­ «²‬؟®» ‪·´»­ ¬»²¼ ¬± ¹»²‬؛‪´´§ ½®±©²»¼ °®±‬؟·¬®؟‪² ¼ °‬؟ ¼»‪«´´§ ½®±©²‬؛ »¸¬‬ ‫ٍ»´·؛‪ ·¹¸¬ °®±‬؟®¬­ »¸¬ ¸¬·© ¼»®؟‪­ ½±³°‬؟ ¼؟‪´±‬‬ ‫­؟ ¸½«­ ­´‪´ ¬±±‬؟½·¬؟‪¬¸»³‬؟‪ ³‬؛‪²½» ±‬؟¬­·­­؟ »¸¬ ¸¬·© ¼‪²‬؟ ‪¬·±²‬؟‪»­¬·¹‬ھ‪ ·²‬؛‪®­ ±‬؟»§ §‪²‬؟‪¬»® ³‬؛ك‬ ‫َ´»ھ»¼ ­؟© »´·؛‪ °®±‬ژژ½·‪®·¬¸³‬؟‪´±¹‬ڈڈ ؟ ‪½¬·½»¼ «­·²¹ ½±³°«¬»®­ô‬؟®‪­ °‬؟ ­سغع ¼‪²‬؟ »½‪ »®»²‬؛؛·¼ »¬·‪·²‬؛‬ ‫؛‪´´§ ±°¬·³ ·¦»¼ ­¬®» ­­ ¼·­¬®·¾«¬·±² «²¼» ® ³±­¬ ½±²¼·¬·± ²­ ±‬؟·¬‪²‬؟¬­ ¾«­ ؟ ‪ô §·»´¼·²¹‬أ‪îê‬إ ¼»‪±°‬‬ ‫َ½·¬؟‪¬¸»³‬؟‪² ¾» »¨°®»­­»¼ ³‬؟½ ¬· »­«؟½»¾ ¼»‪³‬؟‪·´» ·­ ­± ²‬؛‪¸» °®±‬ج ٍ÷¼‪·¹«®» êٍîê‬ع »»­ّ ‪¼·²¹‬؟‪´±‬‬ ‫»´·؛‪®·¬¸³·½ °®±‬؟‪¼·²¹ ½±²¼·¬·±²­ô ¬¸» ´±¹‬؟‪´´ ´±‬؟ ®»¼‪²‬ث ٍ‪«²½¬·± ²‬؛ ½·‪®·¬¸³‬؟‪´ ´±¹‬؟·½»‪ ­°‬؟ ­؟ §´´؟‬ ‫®» ´´‪´´§ ½®±©²»¼ ®±‬؟·¬® ؟‪«´´§ ½®±©²»¼ ±® °‬؛ »¸¬ ®»¸¬·» ‪²‬؟¸¬ ¸¬‪ ¬¸» ®±´´»® ´»²¹‬؛‪«­»­ ³±®» ±‬‬ ‫§´´«؛ ‪·¹¸¬ô‬؟®¬­ ؛‪®·­±² ±‬؟‪ ½±³°‬؟ و¼؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ ¼‪²‬؟ ¸¬‪­ٍ ´»²¹‬ھ ¼؟‪½¬ ´±‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®ٹ®»´´‪±‬خ ‪ êٍîê‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ­»´·؛‪®·¬¸³·½ °®±‬؟‪²¼ ´±¹‬؟ ‪´´§ ½®±©²»¼ô‬؟·¬®؟‪½®±©²»¼ô °‬‬ ‫§´´؟‪´´ ¾«¬ » ¨½»°¬·±²‬؟ ®»¼‪±·¼»¼ «²‬ھ؟ »¾ ‪¼·²¹ ¬»²¼­ ¬±‬؟‪´·¹²³»²¬ô »¼¹» ´±‬؟­·‪²¼»® ³‬ث ٍ­»´·؛‪°®±‬‬ ‫َ‪·¹‬ع ‪ëًً °­·÷ô‬ى‪ ّîçًً ¬± ï‬ذس ًً‪®±³ îً ¬± ï‬؛ ÷ـ´ٌدّ ‪¼·²¹‬؟‪·½ ´±‬؛·½»‪²¼»® ­°‬ث ٍ­¼؟‪§ ´±‬ھ؟»¸‬ ‫»¸¬ ‪²¬ ±²‬؟¼‪¬¬»²‬؟ ­‪½¬ ­¬®»­­ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟¬‪¬»­ ¬¸» ½±²‬؟®¬­«´´· ‪ô‬أ‪îê‬إ ٍ؛»خ ‪®±³‬؛ ‪µ»²‬؟¬ ‪«®» êٍîéô‬‬ ‫»¸¬ ­»®؟‪ô ½±³°‬أ‪îê‬إ ٍ ؛»خ ‪®±³‬؛ ‪´­±‬؟ ‪·¹«®» êٍîèô‬ع ٍ‪·´»­ ¼·­½«­­»¼ ¸» ®»·²‬؛ ‪½» °®±‬؟؛®«­ ­«‪®·±‬؟ھ‬ ‫ٍ­»´·؛‪½» °®±‬؟؛®«­ ­«‪®·±‬؟ھ »¸¬ ®‪±‬؛ ­½·¬­·®»¬½؟®؟ ¸½ ­­»®¬­ »½؟؛®«­¾«­ ¼‪²‬؟ »½؟؛®«­‬ ‫ححغخجح جفكجزرف غظزكشعٹـزغ خغششرخ ‪êٍé‬‬ ‫­­»®¬­ ¬½؟¬‪®±³ ¬¸» ½±²‬؛ ¼» ¬؟‪§ ¾» »­¬·³‬؟‪²¼ ®±´´»® »²¼­ ³‬؟ »‪²¹‬؟´؛ ‪½¬ ­¬®»­­»­ ¾»¬©»» ²‬؟¬‪¸» ½±²‬ج‬ ‫¸¬·© ¬؟´؛ §´´؟«­« »®؟ ­¼‪¸» ®±´´»® »²‬ج ٍ¼ »¬‪·±«­ ´§ °®»­»²‬ھ»®‪¬·±²­¸·°­ °‬؟´»® ‪¬·±²‬؟ ‪±®³‬؛»¼ ¼‪²‬؟‬ ‫؟ »¾ ‪´­±‬؟ §؟‪²¹» ³‬؟´؛ »¸ج ٍ»´·؛‪ ¬¸» ®±´´»® °®±‬؛‪¼·· ¾´»²¼·²¹ ·²¬± ¬¸» ½®±© ²»¼ °±®¬·±² ±‬؟® ®»‪½±®²‬‬ ‫­· ¬· ‪¸»²‬ة ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪´ ¼»­·¹² ·² ½§´·²‬؟«­« »¸¬ ­· ­·¸ج ٍ»½؟؛®«­ ¬؟´؛ ؟ ؛‪°±®¬·±² ±‬‬ ‫‪²¹»ô‬؟´؛ »¸¬ ¼‪²‬؟ ­¼‪¼­ ¾»¬©»»² ¬¸» ®±´´»® »²‬؟‪®®§ ¬¸®«­¬ ´±‬؟½ ­®»´´‪» ¬¸» ®±‬ھ؟¸ ‪®»¯«·®»¼ ¬±‬‬ ‫­®»‪­»ô ¬¸» ®±´´»® ½±®²‬؟½ ­·¸¬ ‪ ½±²»ٍ ײ‬؟ ؛‪ °±®¬·±² ±‬؟ ­؟ ¼»‪½» ·­ ¼»­·¹²‬؟؛®«­ »‪²¹‬؟´؛ »¸¬ ­»‪­±³»¬·³‬‬ ‫ٍ»´‪²¹‬؟ ‪½µ‬؟¾§؟´ »¸¬ ¼»´´؟½ ­· »‪²‬؟´‪´ °‬؟·¼؟® ؟ ¼‪²‬؟ »‪²¹‬؟´؛ »¸¬ ‪²¹´» ¾»¬©»»²‬؟ »¸ج ٍ»‪²¹‬؟´؛ »¸¬ ¬½؟¬‪½±²‬‬ ‫ٍ»‪²¹‬؟´؛ »¸¬ ­¬½؟¬‪¬ ½±²‬؟¸¬ »®»¸‪ ­°‬؟ ؛‪ °±®¬·±² ±‬؟ ­؟ ¼»‪§ ¾» ¼»­·¹²‬؟‪»´§ô ¬¸» ®±´´»® »²¼ ³‬ھ·¬؟‪´¬»®²‬ك‬ ‫‪» ¬±‬ھ·½«¼‪²¹»ô ·­ ½±²‬؟´؛ ¼»´‪²¹‬؟ ‪²‬؟ ‪½¬·²¹‬؟¬‪ ­°¸»®»َ»²¼ ®±´´»® ½±²‬؟ ­· ¬؟¸¬ ‪²¹»³»²¬ô‬؟®®؟ ®»¬¬؟´ »¸ج‬ ‫‪­»ô‬؟½ ­·¸¬ ‪¾·´·¬§ٍ ײ‬؟‪°‬؟½ »½‪²‬؟¼·«‪®±´´»® ¹‬ٹ»‪²¹‬؟´؛ »‪·½·²¹ ­±³‬؛·®½؟­ »´·¸© ‪¬·±²‬؟½·®¾«´ ¼»ھ‪·³°®±‬‬ ‫ٍ»‪¹‬؟½ »¸¬ §¾ ¼»¼·ھ‪» ¬± ¾» °®±‬ھ؟¸ §؟‪­±³» ­µ»©·²¹ ½±²¬®±´ ³‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫´‬ ‫÷؟ذسّ ¦­‬ ‫ًًً‪ë‬‬ ‫¬¸‪·¹‬؟®¬ح‬ ‫ـ‬ ‫د‬ ‫¼»‪´ٌ½®±©²‬؟½·®¼‪§´·²‬ف‬ ‫ًًًي‬ ‫¼»‪®±©²‬ف‬ ‫ًًً‪î‬‬ ‫ًًً‪ê‬‬ ‫ًًً‪ê‬‬ ‫؟ذس‬ ‫ًًً‪ï‬‬ ‫½·‪®·¬¸³‬؟‪±¹‬ش‬ ‫؟ذس‬ ‫÷؟ّ‬ ‫ًًً‪ë‬‬ ‫ًًً‪ë‬‬ ‫ًًًى‬ ‫÷؟ذسّ ­‬ ‫ًًًى‬ ‫ًًًي‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫ً‪è‬‬ ‫ً‪ê‬‬ ‫ًى‬ ‫ًًًي‬ ‫ًًًي‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫ً‪è‬‬ ‫ً‪ê‬‬ ‫ًًً‪î‬‬ ‫ًًً‪î‬‬ ‫ًًً‪î‬‬ ‫ًى‬ ‫ً‪î‬‬ ‫ًًً‪ï‬‬ ‫ً‪î‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ًًً‪ï‬‬ ‫ًًً‪ï‬‬ ‫´‬ ‫´‬ ‫÷¾ّ‬ ‫¼»‪®±©²‬ف‬ ‫¼»‪´ٌ½®±©²‬؟½·®¼‪§´·²‬ف‬ ‫½·‪®·¬¸³‬؟‪±¹‬ش‬ ‫¬¸‪·¹‬؟®¬ح‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫يًٍ‬ ‫ًًًى‬ ‫ًًًى‬ ‫؟ذس‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫ً‪è‬‬ ‫ً‪ê‬‬ ‫ًى‬ ‫؟ذس‬ ‫ًى‬ ‫ًًً‪î‬‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫ً‪è‬‬ ‫ً‪ê‬‬ ‫ًًًي‬ ‫ً‪î‬‬ ‫ًًًي‬ ‫ًًً‪ï‬‬ ‫ً‬ ‫´‬ ‫¬‪»®»²‬؛؛·¼ ®‪±‬؛ ­­»®¬­ ‪±³°®»­­·±²‬ف ÷؟ّ‬ ‫¦­ ­»´·؛‪°®±‬‬ ‫­ ­­»®¬­ ­»­·س ‪±²‬ھ ‪¨·³«³‬؟س ÷¾ّ‬ ‫¦ ­¬½؟ ¬· ¸½·¸© ¬؟ ¸¬‪»°‬ـ ÷½ّ‬ ‫ًًً‪î‬‬ ‫ً‪î‬‬ ‫ًًً‪ï‬‬ ‫ً‬ ‫´‬ ‫®‪®·±«­ ®±´´»® ّ±‬؟ھ ®‪±‬؛ ÷ـ´ٌدّ ¼؟‪·½ ®±´´»® ´±‬؛·½»‪²¼ ­°‬؟ ¸¬‪­ٍ ´»²¹‬ھ ­­»®¬­ »ھ·­­»®‪±³°‬ف ‪ êٍîé‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍ‪·¬¸ °»®³·­­·±²‬ة ٍ‪«²» ïçèé‬ض ‪ô‬عصح ‪ًô‬ي‪ٍô î‬ض ‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ‪ٍô‬ط ‪»«­²»®ô‬خ ‪®±³‬عّ ٍ­»´·؛‪§÷ °®±‬؟©»½؟®‬ ‫÷‪¦ّ³³‬‬ ‫÷½ّ‬ ‫¸¬‪²¼ ¼»°‬؟ ‪·­»­ ­¬®»­­ ­ ô‬س ‪±²‬ھ ‪¨·³«³‬؟‪» ­¬®»­­ ­ ô ³‬ھ·­­»®‪½» ½±³°‬؟؛®«­ ؛‪®·­±² ±‬؟‪±³°‬ف ‪ êٍîè‬غخثظ×ع‬ ‫´´؟ق ‪ٍô‬ط ‪»«­²»®ô‬خ ‪®±³‬عّ ٍ­»´·؛‪§÷ °®±‬؟©»½؟® ®‪®·±«­ ®±´´»® ّ±‬؟ھ ®‪±‬؛ ­­»®¬­ ­»­·س ‪±²‬ھ ‪¨·³«³‬؟‪¦ ¬± ¬¸» ³‬‬ ‫÷ٍ‪·¬¸ °»®³·­­·±²‬ة ٍ‪«²» ïçèé‬ض ‪ô‬عصح ‪ًô‬ي‪ٍô î‬ض ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫َ¼·ھ·¼‪²¹» ¹»±³»¬®§ô ¬¸» ·²‬؟´؛ ¼»´‪²¹‬؟ ¼‪²‬؟ ­¼‪°» »²‬؟¸­ ´؟½·®»¸‪·²¹ ­°‬ھ؟¸ ­®»´´‪ ®±‬؛‪­» ±‬؟½ »¸¬ ®‪±‬ع‬ ‫‪¬·±²ô‬؟´«½´؟½ ؛‪±® ¬¸» °«®°±­» ±‬ع ٍ®»¼‪ ½§´·²‬؟ ‪½¬·²¹‬؟¬‪ ­°¸»®» ½±²‬؟ ­؟ ¼»´»¼‪§ ¾» ³±‬؟‪½¬ ³‬؟¬‪´ ½±²‬؟«‬ ‫»¾ ‪²‬؟½ ­«·¼؟® ®»¼‪²¼ ¬¸» ½§´·²‬؟ ‪¼·«­ô‬؟® ¼‪´ ¬± ¬¸» ®±´´»® ­°¸»®» »²‬؟«¯» ¬»­ ­· ­«·¼؟® »®»¸‪¬¸» ­°‬‬ ‫ٍ¬½؟¬‪ ½±²‬؛‪´ °±·²¬ ±‬؟½·¬»®‪¬ ¬¸» ¬¸»±‬؟ »‪²¹‬؟´؛ ´؟½·‪ ¬¸» ½±²‬؛‪¬«®» ±‬؟ھ®«½ ؛‪¼·«­ ±‬؟® »¸¬ §¾ ¼»¬؟‪°°®±¨·³‬؟‬ ‫‪½¬ ¹»±³»¬®·»­ô‬؟¬‪²¼ ½±²‬؟ ‪´ °®±°»®¬·»­ô‬؟·®»¬؟‪²¹» ³‬؟´؛ٹ®»´´‪¼ô ®±‬؟‪½¬ ´±‬؟¬‪­¬·½ ½±²‬؟´» »¸¬ ‪§ µ²±©·²¹‬ق‬ ‫»­«؟½»¾ ‪¬»ô‬؟‪°°®±¨·³‬؟ §´‪½¸ ·­ ±²‬؟‪°°®±‬؟ ­·¸ج ٍ¼»¬؟´«½´؟½ »¾ ‪²‬؟½ ‪´»½¬·±²‬؛»¼ ¼‪²‬؟ ­­»®¬­ ¬½؟¬‪¬¸» ½±²‬‬ ‫؛‪¼·«­ ±‬؟® »¸¬ ‪´­±ô‬ك ٍ‪­­«³°¬·±²‬؟ »½؟‪َ­°‬؛´؟¸ ‪²‬؟·¦¬®»ط »¸¬ ¬»»‪²¹» ¼± ²±¬ ³‬؟´؛ ¼‪²‬؟ ¼‪¬¸» ®±´´»® »²‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫­·¸ج ٍ¸¬¼·© ¬½؟¬‪½®±­­ ¬¸» ½±²‬؟ §®؟ھ ´´·© ¬«¾ ¬‪²‬؟¬­‪ ½±²‬؟ ¬‪²¹» ·­ ²±‬؟´؛ ´؟½·‪¬«®» ±² ¬¸» ½±²‬؟ھ®«½‬ ‫´؟½·‪²¼ ¬¸» ½±²‬؟ ¼‪´ ®±´´»® »²‬؟½·®»¸‪·²»¼ ¬± ¬¸» ­°‬؛‪«´´§ ½±²‬؛ »®؟ ¬؟¸¬ ­¬½؟¬‪°°´·»­ ±²´§ ¬± ½±²‬؟ ¼‪³»¬¸±‬‬ ‫»¸¬ »­«؟½ ¼´«‪» ­µ»©·²¹ ½±‬ھ·­­»½¨» ®‪¬ ·³°®±°»® ¹»±³»¬®§ ±‬؟¸¬ »´¾·­­‪²¹»ٍ ׬ ·­ °±‬؟´؛ »¸¬ ؛‪°±®¬·±² ±‬‬ ‫؟ ¸½«ح ٍ­«·¼؟® ®»‪²¹» »¼¹»ô «²¼»®½«¬ô ±® ®±´´»® ½±®²‬؟´؛ »¸¬ §¾ ¼»¬؟½‪½¬ »´´·°­» ¬± ¾» ¬®«²‬؟¬‪­¬·½ ½±²‬؟´»‬ ‫‪±·¼»¼ ·² ¼»­·¹²‬ھ؟ »¾ ¼´«‪²¼ ­¸±‬؟ §®‪»®¬¦ ­¬®»­­ ¬¸»±‬ط §¾ ¼»´»¼‪¬·±² ·­ ²±¬ °®±°»®´§ ³±‬؟«¬·­‬ ‫ٍ¬´«­»® ‪²‬؟½ ‪¬·±²‬؟½·®¾«´ ®‪²¼ °±±‬؟ ­»­­»®¬­ »‪«­» ¸·¹¸ »¼¹‬؟½»¾‬ ‫¬½؟¬‪¾´» ¬± ­·³°´» ½±²‬؟‪³»²‬؟ ­­»´ ­· ¬½؟¬‪²¹» ½±²‬؟´؛ ¼»´‪²¹‬؟ ¼‪²‬؟ ®»´´‪¬َ»²¼ ®±‬؟´؛ ؟ ؛‪­» ±‬؟½ »¸ج‬ ‫»¸¬ ®؟»‪¬ ±® ²‬؟ ­· ¸½·¸© ‪½» ±² ¬¸» ®±´´»®ô‬؟؛®«­ ¬½؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪¬«®» ±‬؟‪¸» ²‬ج ٍ‪¬·±²‬؟«´؟ھ» ­­»®¬­‬ ‫؛‪¸» ²±¬·±² ±‬ج ٍ§´»¬؟«¯»¼؟ ´»¼‪·½«´¬ ¬± ³±‬؛؛·¼ ­· ‪¬ô‬؟´؛ ¼‪²¼ »²‬؟ ­«·¼؟® ®»‪ ¬¸» ½±®²‬؛‪·²¬»®­»½¬·±² ±‬‬ ‫¬؟´؛ ¼‪²¼ »²‬؟ ®»‪¼·«­ ¾»¬©»»² ®±´´»® ½±®²‬؟® ¼‪­­«³»¼ ¾´»²‬؟ ‪²‬؟ ‪­»¼ ±²‬؟¾ ­«·¼؟® ®»´´‪» ®±‬ھ·¬½»؛؛» ‪²‬؟‬ ‫»¾ ‪²‬؟½ ‪½¬ ­¬®»­­ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟¬‪ ³±®» °®»½·­» ½±²‬ك ٍ­‪¬·±²‬؟´«½´؟½ »¬؟‪°°®±¨·³‬؟ ®‪±‬؛ »´¾؟¬·«­ ­·‬ ‫ٍ§®؟­­»½»‪ ²‬؛· »«¯·‪´§­·­ ¬»½¸²‬؟‪²‬؟ ­­»®¬­ سغع ‪·²»¼ ¾§ «­·²¹‬؟¬¾‪±‬‬ ‫غخثحرشف ‪êٍè‬‬ ‫¬½؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪¬·±² ±‬؟‪ ¼»¬»®³·²‬؟ »‪µ‬؟‪·½·»²¬ ¬± ³‬؛؛«­ ­· ®»¬‪°‬؟¸½ ­·¸¬ ‪¬·±² °®»­»²¬»¼ ·²‬؟‪±®³‬؛‪¸» ·²‬ج‬ ‫»¸ج ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ‪¼»¼ ®±´´·²¹‬؟‪´´§ ´±‬؟½·¬؟¬­ ؟ ‪¬·±²­ ±½½«®®·²¹ ·²‬؟‪±®³‬؛»¼ ½·¬­؟´» ¼‪²‬؟ ´»ھ»´ ­­»®¬­‬ ‫­»­­»®¬­ ´؟·¬‪²¹»²‬؟¬ »½؟؛®«­ »¸¬ §¾ ¼»¬®‪¬ ¼·­¬±‬؟¸©»‪®·²¹ ·­ ­±³‬؟»¾ ¼»¼؟‪´´§ ´±‬؟½·¬؟¬­ ؟ ؛‪³±¼»´ ±‬‬ ‫§ھ؟»¸ ‪¬» ¬±‬؟®»¼‪ ³±‬؛‪»½¬­ ±‬؛؛» »¸¬ ®»¼‪»®ô «²‬ھ»©‪±‬ط ٍ­‪½¬·±²‬؟ ¬‪²‬؟½·®¾«´ ¼‪²‬؟ ‪·²¼«½»¼ ¾§ ®±´´·²¹‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ‪¬·²¹‬؟¬‪±® ¬¸» ®±‬؛ »¬؟®«½½؟ §´¬‪·½·»²‬؛؛«­ »®؟ ‪¬»¼ ¸»®»·²‬؟´«½´؟½ ­»­­»®¬­ ¬½؟¬‪¼·²¹ô ¬¸» ½±²‬؟‪´±‬‬ ‫‪ »¼¹» ­¬®»­­»­ ±²‬؛‪»½¬ ±‬؛؛» »¸¬ ‪®¼ ¬±‬؟‪³» ·­ ¬®«» ©·¬¸ ®»¹‬؟­ »¸ج ٍ¬­»® ¬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ­؟ ´´»© ­؟‬ ‫¼‪²‬؟ ؟»®؟ ´´؟‪¬¸»® ­³‬؟® ؟ ¼‪¸»­» ­¬®»­­»­ ­«¾¬»²‬ج ٍ‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ »½‪²¼ ¸»²‬؟ ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪®±´´»® ´±‬‬ ‫‪»²¬ô‬ھ» §‪²‬؟ ‪½¬»®·­¬·½ٍ ײ‬؟®؟¸½ ‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼َ¼؟‪­¬·½ ´±‬؟´» ´´؟®»ھ‪´«»²½» ¬¸» ±‬؛‪±®» ¼± ²±¬ ·²‬؛»®»¸¬‬ ‫»¾ ‪²‬؟½ ‪¼·²¹‬؟‪ ´±‬؛‪»´ ±‬ھ»´ ؟ ‪°¬»®ô‬؟¸½ ­·¸¬ ‪´ ³»¬¸±¼­ °®»­»²¬»¼ ·²‬؟½·¬§´؟‪²‬؟ ¼»·؛·´‪®±³ ¬¸» ­·³°‬؛‬ ‫­¼‪¸» ³»¬¸±‬ج ٍ­¼؟‪»®»²¬ ´±‬؛؛·¼ ®‪³» ±‬؟­ »¸¬ ¬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»¸¬‪·²­¬ ©¸·½¸ ¬± ½¸»½µ ±‬؟‪¹‬؟ ¼»¬؟´«½´؟½‬ ‫»¾ ‪²‬؟½ »­»¸¬ ¼‪²‬؟ ‪¬»ô‬؟®«½½؟ §´¬‪·½·»²‬؛؛«­ ‪´­±‬؟ »®؟ ‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬½؟¬‪­¬·½ ½±²‬؟´» ؛‪¬·±² ±‬؟´«½´؟½ ®‪±‬؛‬ ‫ٍ­»‪®·²¹ ¬§°‬؟»¾ ®»¸¬‪ ±‬؛‪²»­­ ±‬؛؛·¬­ »¸¬ ¬­‪·²‬؟‪¹‬؟ ­­»‪²‬؛؛·¬­ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪®» ®±´´·²¹‬؟‪«­»¼ ¬± ½±³°‬‬ ‫¼»­­»®‪ ¬©± ®±´´·²¹ ½§´·²¼»®­ °‬؛‪²¼ ­¬®»²¹¬¸ ½±²¼·¬·±² ±‬؟ ‪¬®»­­ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬ح ‪ٍô‬غ ‪­µ§ô‬ھ‪¼¦·³±‬؟خ‬ ‫ٍي‪®§ ïçë‬؟«®¾»ع ‪ًèô‬ى ­»·®»ح ‪«´´ٍô‬ق ‪¬·±²‬؟¬ح ¬‪¨°»®·³»²‬غ ٍ‪²¹‬غ ­·‪ٍ ×´´·²±‬ھ·‪²‬ث ‪¬±¹»¬¸»®ô‬‬ ‫¸¬·© ¼·´‪­¬·½ ­±‬؟´» ‪²‬؟ ‪¼­ ±²‬؟‪´ ´±‬؟‪²¼ ²±®³‬؟ ´؟·¬‪²¹»²‬؟¬ ‪¬·±²­ ¼«» ¬±‬؟‪±®³‬؛»¼ ¼‪²‬؟ ­­»®¬ح ‪ٍô‬ف ‪·«ô‬ش‬ ‫ًٍ‪«²» ïçë‬ض ‪ ×´´·²±·­ô‬؛‪»®­·¬§ ±‬ھ·‪²‬ث ‪¸»­·­ô‬ج ٍـٍ¸ذ ‪½¬ ­¬®»­­ô‬؟¬‪¬·±² ¬± ½±²‬؟½·´‪°°‬؟‬ ‫¼»ھ®«½ ´؟½·¬‪´´§ ·¼»²‬؟½·®¬»‪²¼ ¹»±³‬؟ §´´؟½·¬­؟´» ‪½¬ ¾»¬©»»²‬؟¬‪±«¹¸ ½±²‬خ ‪ٍô‬ش ‪»»®ô‬ص ¼‪²‬؟ ٍس ‪²¬ô‬؟§®ق‬ ‫ٍ‪«²» ïçèî‬ض ‪ëîô‬يٹ‪ë‬ىي ‪çô‬ى ‪»½¸ٍô‬س ٍ´‪°°‬ك ٍض ‪²­ٍô‬؟®ج غسحك ‪¾±¼·»­ô‬‬ ‫‪ëïîô‬ٹ‪°°´ٍô êô ëًë‬ك ٍ¬؟س ٍ¼‪»²‬خ ؟‪±³‬خ ٍھ·‪²‬ث ‪½¬ô‬؟¬‪­¬·½ ½±²‬؟´» ®»¼®‪ ­»½±²¼ ±‬؛‪ ¬¸»±®§ ±‬ك ‪ٍô‬ف ‪²»±ô‬؟¬¬؟ف‬ ‫ٍ‪é‬ى‪ïç‬‬ ‫‪êô‬ى‪ïî‬ٹ‪ë‬ي‪ô éô ïî‬؟½·‪·²‬ح ٍ·½ح ‪½¬ °®±¾´»³ô‬؟¬‪­¬·½ ½±²‬؟´» »¸¬ ‪¬·±² ­±´«¬·±² ±²‬؟‪°°®±¨·³‬؟ ¼‪ ­»½±²‬ك ‪ٍô‬ج ‪±±ô‬ش‬ ‫ٍ‪ïçëè‬‬ ‫‪îô‬ى‪ï‬ٹ‪ï‬ى‪»½¸ٍô îèô ï‬س ٍ´‪°°‬ك ٍض ٍ­‪²‬؟®ج غسحك ‪½¬ô‬؟¬‪»®¬¦ ½±²‬ط ®»¼®‪ ²±¬» ±² ­»½±²¼ ±‬ك ‪ٍô‬ط ‪»®»­·»©·½¦ô‬ـ‬ ‫ٍ‪®½¸ ïçêï‬؟س‬ ‫ٍ‪îîô ïçèï‬يٹ‪ïë‬ي ‪ô‬ى‪®·¾±´ٍ ײ¬´ٍô ï‬ج ‪½¬­ô‬؟¬‪² ½±²‬؟·¦¬®»ط ‪±®³·¬§ ·²‬؛‪­¬·½ ½±²‬؟´غ ‪´ٍô‬؟ ¬» ٍخ ‪§´»­ô‬؟ح‬ ‫¼؟‪®§ ´±‬؟®¬·¾®؟ ‪²‬؟ ‪½» ¼«» ¬±‬؟‪َ­°‬؛´؟¸ ؟ ‪·»´¼ ·²‬؛ ½·¬­؟´» »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟´«½´؟½ ´؟½·®»‪«³‬ز ‪ٍô‬ض ‪´µ»®ô‬؟ص‬ ‫‪ًًîô‬ـ‪èî‬شز ¬®‪»°±‬خ ®»¬‪»²‬ف ٍ­»خ ¼‪²‬؟ ٍ‪²¹‬غ عصح ‪½»ô‬؟؛®«­ »¸¬ ؛‪ ¾±«²¼»¼ ®»¹·±² ±‬؟ ®»ھ‪¼·­¬®·¾«¬»¼ ±‬‬ ‫ٍ‪«²» ïçèî‬ض ‪°°»²¼·¨ô‬ك‬ ‫‪²‬؟ ‪¬½¸ ±²‬؟‪® °‬؟´«‪²¹‬؟¬½»® ؟ ؛‪¼·²¹ ±‬؟‪´ ´±‬؟·¬‪²¹»²‬؟¬ §¾ ¼»­«؟½ ¼´»·؛ ­­»®¬­ ®‪¸» ·²¬»®·±‬ج ‪´ٍô‬؟ ¬» ٍز ‪¼·ô‬؟‪¸³‬ك‬ ‫ٍ‪½¬±¾»® ïçèê‬ر ‪®·¾َïëô‬جَ‪°»® èê‬؟ذ غسحك ‪½»ô‬؟‪ ­°‬؛´؟¸ ½·¬­؟´»‬ ‫¼‪²‬؟ ­­»®¬­ »®«´·؟؛ ؛‪¬·±²­ ±‬؟®»¼·­‪ ½±²‬و§®‪¬·¹«» ¬¸»±‬؟؛ ‪´³¹®»²‬؟ذٹ‪«²¼¾»®¹‬ش ‪ٍô‬صٍَة ‪«ô‬ا ¼‪²‬؟ ٍج ‪®®·­ô‬؟ط‬ ‫ٍ‪®§ ïççç‬؟«‪²‬؟ض ‪çًô‬ٹ‪®·¾±´ٍô ïîïô èë‬ج ٍض ٍ­‪²‬؟®ج غسحك ‪±´«³»ô‬ھ ¼»­­»®¬­‬ ‫®»¾ ‪»®¬»·´«²¹ «x‬ھ­‪x½¸»²°®»­­«²¹‬؟´ع ®»¸½­·¬‪´´·°‬غ ·»¾ ‪«³‬؟®¾´؟ط ‪»®¬»·´«²¹ ·³‬ھ­‪²²«²¹‬؟‪°‬ح ‪ٍô‬ص ‪«²»®¬ô‬ص‬ ‫ٍ‪ô ïçêï‬ى‪ïé‬ٹ‪»¾ٍ ײ¹»²·»«®©»­ô îéّê÷ô ïêë‬ظ ٍ¸½­®‪±‬ع ‪x½¸»ô‬؟´؛‪®«½µ‬ـ ‪»½¸¬»½µ·¹»²‬خ ®»‪»·²‬‬ ‫َ‪x¬·±²‬؟¬‪±‬خ ‪±²‬ھ ¬‪µ‬؟¬‪x´¦µ±²‬؟ة ‪»®­½¸·»¾«²¹ ·²‬ھ‪x½¸»²‬؟´؛®»ھر ¼‪­¬«²¹ «²‬؟´»¾‪x½¸»²‬؟´؛‪®«½µ‬ـ ‪ٍô‬ط ‪»«­²»®ô‬خ‬ ‫ٍ‪²§ô ïçéé‬؟‪»®³‬ظ ‪«®¬ô‬؛‪½¸©»·²‬ح ‪¬·±²ô‬؟¬®»­­·ـ ‪µ±x®°»®²ô‬‬ ‫‪²¹·²»»®·²¹‬غ ¼»½‪²‬؟ھ¼ك ‪´§­·­ô‬؟‪²‬؟ ­­»®¬­ ¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®ٹ®»´´‪´ ®±‬؟‪¸®»»َ¼·³»²­·±²‬ج ‪ٍô‬ق ‪®»¼®·µ­­±²ô‬ع‬ ‫ًٍ‪©»¼»²ô ïçè‬ح ‪·²µ±x°·²¹ô‬ش ‪»°±®¬ô‬خ ٍ‪±®°‬ف‬ ‫¼‪²‬؟ ´؟½·®¼‪ ½§´·²‬؛‪²½» ±‬؟‪±®³‬؛®»‪·´»‰¬¸» µ»§ ¬± ­«°»®·±® °‬؛‪®·¬¸³·½ ®±´´»® °®±‬؟‪¸» ´±¹‬ج ‪ٍô‬ط ‪»«­²»®ô‬خ‬ ‫ٍ‪«²» ïçèé‬ض ‪ô‬عصح ‪ًô‬ي‪ٍô î‬ض ‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪°»® ®±‬؟¬‬ ‫ٍي‪ï‬‬ ‫ٍى‪ï‬‬ ‫ٍ‪ïë‬‬ ‫ٍ‪ïê‬‬ ‫ٍ‪ïé‬‬ ‫ٍ‪ïè‬‬ ‫ٍ‪ïç‬‬ ‫ًٍ‪î‬‬ ‫ٍ‪îï‬‬ ‫ٍ‪îî‬‬ ‫ٍي‪î‬‬ ‫ٍى‪î‬‬ ‫ٍ‪îë‬‬ ‫ٍ‪îê‬‬ ‫حغفزغخغعغخ‬ ‫َ´·س½؟س ‪°»®­ô‬؟ذ ­«‪²»±‬؟´´»½­·س ‪®¼²»­­ô ·²‬؟¸ ‪²¼ ±²‬؟ ­¼·´‪­¬·½ ­±‬؟´» ¼·‪ ®·¹‬؛‪½¬ ±‬؟¬‪² ¬¸» ½±²‬ر ‪ٍô‬ط ‪»®¬¦ô‬ط ٍ‪ï‬‬ ‫ٍ‪ô ïèçê‬ي‪ïè‬ٹي‪±²¼±²ô ïê‬ش ‪²ô‬؟´‬ ‫ًٍ‪±®µô ïçé‬ا ©»ز ‪·´´ô‬طَ©؟®ظ½س ‪®¼ »¼ٍô‬ي ‪­¬·½·¬§ô‬؟´غ ؛‪¸»±®§ ±‬ج ‪ٍô‬ض ‪±±¼·»®ô‬ظ ¼‪²‬؟ ٍح ‪·³±­¸»²µ±ô‬ج ٍ‪î‬‬ ‫ٍ‪êëô ïèçî‬ى‪ô ï‬ى‪»²¼ٍô ïï‬خ ٍ¬‪±³°‬ف ‪ٍô‬ض ‪±«­­·²»­¯ô‬ق ٍي‬ ‫‪¬·±² ¾»¬©»»² ¬©±‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬½؟¬‪´َ½±²‬؟½·¬‪±® »´´·°‬؛ ‪·»¼ ­±´«¬·±²‬؛·´‪·³°‬ح ‪ٍô‬ق ‪³®±½µô‬؟ط ¼‪²‬؟ ٍـ ‪®»©»ô‬ق ٍى‬ ‫ٍ‪çô ïçéé‬ي‪î‬ٹ‪ï‬ي‪»½¸ٍô ïًïّî÷ô î‬ج ٍ¾«ش ٍض ٍ­‪²‬؟®ج غسحك ‪­¬·½ ­±´·¼­ô‬؟´»‬ ‫؛‪ô ײ­¬·¬«¬» ±‬ى ٍ¾«ذ ‪½¬­ô‬؟¬‪±²‬ف ½·¬­؟´غ ‪¬·±² ·²‬؟‪±®³‬؛»ـ ¼‪²‬؟ ­­»®¬ح ‪ٍô‬ط ‪´´ô‬؟ھ‪¶±x‬ح ¼‪²‬؟ ٍظ ‪«²¼¾»®¹ô‬ش ٍ‪ë‬‬ ‫ٍ‪±¬¸»²¾«®¹ô ïçëè‬ظ ‪»½¸ٍô‬ج ٍ¬­‪´³»®­ ײ‬؟¸ف ‪´­ô‬؟·®»¬؟س ؛‪¬®»²¹¬¸ ±‬ح ¼‪²‬؟ §¬·½·¬­؟´غ ؛‪¸»±®§ ±‬ج‬ ‫ٍ‪ô ïçëç‬؟·¸‪¼»´°‬؟´·¸ذ ‪²µô‬؟¾®«ق ‪®¼ »¼ٍô‬ي ‪²¹·²»»®·²¹ô‬غ ‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ¼‪²‬؟ ´´؟ق ‪ٍô‬ك ‪´³¹®»²ô‬؟ذ ٍ‪ê‬‬ ‫ٍھ·‪²‬ث ‪²±¬¸»®ô‬؟ ‪­¬·½ ­±´·¼ «°±²‬؟´» »‪ ±²‬؛‪¬®»­­»­ ¼«» ¬± ¬¸» °®»­­«®» ±‬ح ‪ٍô‬ت ‪±»®­½¸ô‬ط ¼‪²‬؟ ٍط ‪­ô‬؟‪¸±³‬ج ٍ‪é‬‬ ‫ًٍي‪«´§ ïëô ïç‬ض ‪«´´ٍô îïîô‬ق ­·‪×´´·²±‬‬ ‫ٹ‪ô ïî‬جف ‪®·­¬±´ô‬ق ‪ô‬؟¬؟ـ ‪²¹·²»»®·²¹‬غ »®«¬®؟‪»°‬ـ ©»ز ‪´»½¬·±²­ô‬؛»ـ ¼‪²‬؟ ­»­­»®¬ح ؛‪´§­·­ ±‬؟‪²‬ك ‪ٍô‬ك ‪±²»­ô‬ض ٍ‪è‬‬ ‫ٍ‪ê‬ى‪îîô ïç‬‬ ‫ٍ‪²¹‬غ ٍ¸½»س ٍ¸½»¬§´‪±‬ذ ؟¬½ك ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪§²‬ـ ‪ٍô‬ظ ‪«²¼¾»®¹ô‬ش ¼‪²‬؟ ٍك ‪´³¹®»²ô‬؟ذ ٍ‪ç‬‬ ‫ٍ‪é‬ى‪ô éô ïç‬ي ٍ‪±‬ز ‪ٍô‬غٍغٍكٍحٍخ ‪»®ٍ ïô‬ح‬ ‫‪»·¾«²¹‬خ ‪±²‬ھ ­­«´؛‪·²‬غَ‪²­°®«½¸«²¹‬؟»¾¦´‪x‬؟ة ·»¾ ‪²­¬®»²¹«²¹‬؟؛؛‪»®µ­¬±‬ة ‪ٍô‬ط ‪½¸´·½¸¬ô‬ح ¼‪²‬؟ ٍر ‪©·®´»·²ô‬ئ ًٍ‪ï‬‬ ‫ًٍ‪ô ïçè‬ى‪ï‬ٹ‪¬»½¸ٍô ïïô ï‬؛؛‪»®µ­¬±‬ة ٍئ ‪²²«²¹»²ô‬؟‪·¹»²­°‬غ ¼‪«²‬‬ ‫‪­¬·½ ¾±¼·»­ ·²‬؟´» ‪½» ¾»¬©»»²‬؟؛®»¬‪¬ ¬¸» ·²‬؟ »½®‪±‬؛ ´؟·¬‪²¹»²‬؟¬ ‪¬·²¹‬؟´´·½­‪² ±‬؟ ؛‪»½¬­ ±‬؛؛» »¸ج ‪ٍô‬ص ‪±¸²­±²ô‬ض ٍ‪ïï‬‬ ‫ٍى‪²½¸»­¬»®ô ïçë‬؟س ؛‪»®­·¬§ ±‬ھ·‪²‬ث ‪¸»­·­ô‬ج ٍـٍ¸ذ ‪½¬ô‬؟¬‪½±²‬‬ ‫¸¬·© ¼·´‪­¬·½ ­±‬؟´» ‪²‬؟ ‪¼­ ±²‬؟‪´ ´±‬؟‪²¼ ²±®³‬؟ ´؟·¬‪²¹»²‬؟¬ ‪¬®»­­»­ ¼«» ¬±‬ح ‪ٍô‬ف ‪·«ô‬ش ¼‪²‬؟ ٍض ‪³·¬¸ô‬ح ٍ‪ïî‬‬ ‫ٍ‪»½»³¾»® ïçëî‬ـ ‪ô‬ي‪َï‬كَ‪°»® ëî‬؟ذ غسحك ‪½¬ ­¬®»­­ °®±¾´»³­ô‬؟¬‪¬·±² ¬± ­±³» ½±²‬؟½·´‪°°‬؟‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪¼·²¹‬؟‪±‬ش ´؟‪ ײ¬»®²‬؛‪·­¬®·¾«¬·±²­ ±‬ـ‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ¼»¼؟‪±‬ش §´´؟½·¬؟¬ح ‪·²‬‬ ‫‪é‬‬ ‫‪¼ôè‬؟®‬ ‫حشرقساح عر جح×ش‬ ‫­¬·‪²‬ث‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷·­‪ ّ°‬؟ذس‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷ ٍ‪ٌ³³ ّ´¾ٌ·²‬ز‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫¬‪±³»²‬س‬ ‫÷ٍ‪ ³³ ّ´¾ ·²‬ز‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫‪¼ôè‬؟®‬ ‫‪¼ôè‬؟®‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫‪¼ôè‬؟®‬ ‫‪³³‬‬ ‫÷ ٍ‪ّ·²‬‬ ‫´‪§³¾±‬ح‬ ‫‪»­½®·°¬·±²‬ـ‬ ‫­®»¬‪¬«®» ½»²‬؟ھ®«½ »ھ‪§ ¹®±±‬؟©»½؟® ‪²½» ¾»¬©»»²‬؟¬­·ـ‬ ‫؛ ؛‬ ‫»®«¬؟ھ®«½ ´؟¬‪ïô ¬±‬‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ®»´´‪´´ ±® ®±‬؟ق‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ¸½¬·‪®·²¹ °‬؟»ق‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪ ´±‬؛‪½½»²¬®·½·¬§ ±‬غ‬ ‫§¬·½·¬­؟´» ؛‪±¼«´«­ ±‬س‬ ‫ـٌ®‬ ‫¼؟‪°°´·»¼ ´±‬ك‬ ‫­¬‪ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛‪ ®±©­ ±‬؛‪«³¾»® ±‬ز‬ ‫´؟®‪¼ ·²¬»¹‬؟‪´ ´±‬؟·¨ك‬ ‫´؟®‪¼ ·²¬»¹‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟خ‬ ‫´؟®‪¼ ·²¬»¹‬؟‪±³»²¬ ´±‬س‬ ‫®‪½¬±‬؟؛ ‪´»½¬·±²‬؛»¼ٹ¼؟‪´ ´±‬؟·¨؟ ه®‪½¬±‬؟؛ ‪´»½¬·±²‬؛»¼ٹ¼؟‪±‬ش‬ ‫¸¬‪±´´»® ´»²¹‬خ‬ ‫­©‪²½» ¾»¬©»»² ®±‬؟¬­·ـ‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ‪°°´·»¼ ¬±‬؟ ¬‪±³»²‬س‬ ‫¬‪´»½¬·±² »¨°±²»²‬؛»¼ٹ¼؟‪±‬ش‬ ‫»½‪²‬؟®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·ـ‬ ‫¼؟‪´ ´±‬؟‪§ ²±®³‬؟©»½؟®ٹ®»´´‪ ±® ®±‬ٹ´´؟ق‬ ‫­«·¼؟® »®«¬؟ھ®«½ »ھ‪§ ¹®±±‬؟©»½؟خ‬ ‫­¬‪ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛‪«³¾»® ±‬ز‬ ‫»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪±«²¬»¼ ½±²‬س‬ ‫»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪®»» ½±²‬ع‬ ‫¼ٌ÷؟ ­‪ ½±‬ـّ‬ ‫‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬½؟¬‪´»½¬·±² ±® ½±²‬؛»ـ‬ ‫­‪²¼ ±«¬»® ®·²¹‬؟ ®»‪²½» ¾»¬©»»² ·²²‬؟¬­·ـ‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪´ ´±‬؟‪´ ²±®³‬؟»¼· ‪¬·±² ¼«» ¬±‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬½؟¬‪±²‬ف‬ ‫­¬‪½·²¹ ¾»¬©»»² ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟‪® ­°‬؟´«‪²¹‬ك‬ ‫®‪½¬±‬؟؛ ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪±‬ش‬ ‫‪¬«®» ­«³‬؟ھ®«ف‬ ‫ك‬ ‫ق‬ ‫ـ‬ ‫¼‬ ‫»‬ ‫غ‬ ‫؛‬ ‫ع‬ ‫·‬ ‫ض‬ ‫ض‬ ‫ض‬ ‫ص‬ ‫´‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫÷ٍ‪ ³³ ّ´¾ ·²‬ز‬ ‫س‬ ‫‪²‬‬ ‫ذ‬ ‫د‬ ‫®‬ ‫ئ‬ ‫؟‬ ‫‪è‬؟‬ ‫‪¹‬‬ ‫¼‬ ‫¼‬ ‫ـ‬ ‫½ـ‬ ‫‪u‬‬ ‫®ح‬ ‫»´‪²¹‬؟ ¸¬«‪¦·³‬ك‬ ‫­¬‪«¾­½®· °‬ح‬ ‫‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¨ك‬ ‫§؟ ©»½؟® ®» ‪ײ²‬‬ ‫‪±´´·²¹ »´»³ »²¬ °±­·¬·±²‬خ‬ ‫¬½؟¬‪·² » ½±²‬ش‬ ‫§؟ ©»½؟خ‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪ ±³»²¬ ´±‬س‬ ‫¼؟‪´ ´±‬؟‪® ©· ¬¸ ²±®³‬؟»‪·®»½¬·±² ½±´´·²‬ـ‬ ‫§؟©»½؟® ®»¬«ر‬ ‫¬½؟¬‪±·²¬ ½±²‬ذ‬ ‫‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¼؟خ‬ ‫¬‪±´´·²¹ »´»³ »²‬خ‬ ‫©‪ ®·²¹ ®±‬؟»ق‬ ‫®»‪¬·±²‬؟½‪® ´±‬؟´«‪²¹‬ك‬ ‫½‬ ‫؟‬ ‫·‬ ‫¶‬ ‫´‬ ‫‪³‬‬ ‫س‬ ‫‪²‬‬ ‫‪±‬‬ ‫‪°‬‬ ‫®‬ ‫خ‬ ‫‪ïô î‬‬ ‫½‬ ‫شكخغزغظ ‪éٍï‬‬ ‫‪®±³‬؛ ­®»´´‪´´­ ±® ®±‬؟¾ »¸¬ ‪³±²¹‬؟ ¼»¬«¾·®¬­·¼ ­· ¼؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ »¸¬ ©‪׬ ·­ °±­­·¾´» ¬± ¼»¬»®³·²» ¸±‬‬ ‫ٍ÷‪°¬»® ë‬؟¸ف ‪­ ¼»¬»®³·²»¼ ·²‬؟ّ ¼؟‪®®·»­ ´±‬؟½ ‪®·²¹‬؟»¾ ؟ ‪´´ ±® ®±´´»® ·²‬؟¾ ¸½؟» ©‪ ¸±‬؛‪ µ²±©´»¼ ¹» ±‬؟‬ ‫­¬‪±® ®±´´ ·²¹ »´»³»²‬؛ ­‪¬·±²­¸·°‬؟´»® ‪´»½¬·±²‬؛» ¼ٹ¼؟‪»´±° ´±‬ھ»¼ ‪®§ ¬±‬؟­­»½»‪·®­¬ ²‬؛ ­· ¬· ­·¸¬ ‪± ¼±‬ج‬ ‫­‪¬·±²­¸·°‬؟´»® ‪ ´»½¬·±²‬؛»¼ٹ¼؟‪°¬ »® êô ¬¸»­» ´±‬؟¸ف ¼‪²‬؟ ‪°¬ »® î‬؟¸ف ‪§ «­·²¹‬ق ٍ­§؟ ©»½؟® ‪½¬·²¹‬؟¬‪½±²‬‬ ‫»¸¬ ‪»²½»ô‬ط ٍ§؟©»½؟® ؛‪²§ ¬§°» ±‬؟ ‪½¬·²¹‬؟¬‪ ®±´´·²¹ »´»³»²¬ ½±²‬؛‪²§ ¬§°» ±‬؟ ®‪±‬؛ ¼»‪»´±°‬ھ»¼ »¾ ‪²‬؟½‬ ‫؟ ¼‪²‬؟ ‪°¬»®­ô‬؟¸½ ­«‪·±‬ھ»®‪°¬»® ·­ ½±³°´»¬»´§ ¼»°»²¼»²¬ ±² ¬¸» °‬؟¸½ ­·¸¬ ‪´ °®»­»²¬»¼ ·²‬؟·®»¬؟‪³‬‬ ‫ٍ¬‪¬ ¬¸·­ °±·²‬؟ ­«‪¹»±‬؟¬‪²‬؟ھ¼؟ »¾ ¬¸‪·»© ³·¹‬ھ»® ‪¯«·½µ‬‬ ‫®»¬«‪ »·¬¸»® ¬¸» ·²²»® ±® ±‬؛‪¬·±² ±‬؟¬‪¬» ®±‬؟¬­َ§¼؟»¬­ »ھ´‪±‬ھ‪¬·±²­ ·²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪±­¬ ®±´´·²¹‬س‬ ‫؛‪»®ô ¬¸» ­°»»¼­ ±‬ھ»©‪¬·±²­ô ¸±‬؟½·´‪°°‬؟ ¬­‪¬»ٍ ײ ³±‬؟¬‪§­ ®±‬؟©»½؟® ¸¬‪ ­±³»¬·³»­ ¾±‬ه§؟©»½؟®‬ ‫¬‪·½·»²‬؛؛«­ ؛‪±®½»­ ±‬؛ ´؟·¬®»‪´´ ±® ®±´´»® ·²‬؟¾ »­«؟½ ‪­ ¬±‬؟ ¬؟»®‪´´§ ²±¬ ­± ¹‬؟«­« »®؟ ‪¬·±²‬؟¬‪®±‬‬ ‫ٍ­¬‪³±²¹ ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟ ¼؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ ؛‪»½¬ ¬¸» ¼·­¬®·¾«¬·±² ±‬؛؛؟ §´¬‪²‬؟½·؛·‪¹²·¬«¼» ¬± ­·¹²‬؟‪³‬‬ ‫‪½¬·²¹ ±² ¬¸» ®±´´·²¹‬؟ ­¬‪²¼ ³±³»²‬؟ ­»½®‪±‬؛ ´؟‪®·½¬·±²‬؛ »¸¬ ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ¬­‪»®ô ·² ³±‬ھ‪±®»±‬س‬ ‫‪±®»ô ·² ¼»¬»®³·²·²¹‬؛»®»¸ج ٍ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪´«»²½» ¬¸·­ ´±‬؛‪²¬´§ ·²‬؟½·؛·‪´­± ¼± ²±¬ ­·¹²‬؟ ­¬‪»´»³»²‬‬ ‫‪»½¬­ ·²‬؛؛» »­»¸¬ »®‪½¬±®§ ¬± ·¹²±‬؟؛­·¬؟­ §´´؟«­« ­· ¬· ‪¼­ô‬؟‪ ®±´´·²¹ »´»³»²¬ ´±‬؛‪¬¸» ¼·­¬®·¾«¬·±² ±‬‬ ‫§´»ھ·¬؟´»® ‪¬·±²ô‬؟¬«‪´ ½±³°‬؟¬·‪ ¼·¹‬؛‪´ «­» ±‬؟®»‪±®» ¬¸» ¹»²‬؛»¾ ‪«®¬¸»®³±®»ô‬ع ٍ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ¬­‪³±‬‬ ‫ٍ­‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪ ¬¸»­» ´±‬؛‪´§­»­ ±‬؟‪²‬؟ »¸¬ ‪­­·­¬ ·²‬؟ ‪»´±°»¼ ¬±‬ھ»¼ »®»© ­‪²‬؟»‪» ³‬ھ·¬½»؛؛» ¼‪²‬؟ »´‪­·³°‬‬ ‫َ­»ھ‪®·²¹­ ©·´´ ¾» ·²‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ¼»¼؟‪´´§ ´±‬؟½·¬؟¬­ ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²­ ·²‬؟‪°¬»®ô ´±‬؟¸½ ­·¸¬ ‪ײ‬‬ ‫ٍ­·­§´؟‪²‬؟ ؛‪» ³»¬¸±¼­ ±‬ھ·¬½»؛؛» ¼‪²‬؟ »´‪¬»¼ «­·²¹ ¬¸»­» ­·³°‬؟‪¬·¹‬‬ ‫حذ×طحزر×جكشغخ زر×جفغشعغـٹـكرش ‪éٍî‬‬ ‫‪¼·²¹÷ô‬؟‪½¬ ّ°±·²¬ ´±‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®ٹ´´؟¾ ‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ ®‪±‬؛ ¬؟¸¬ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬· ‪îô‬ىٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ ‪®±³‬ع‬ ‫ي‬ ‫‪éï‬‬ ‫‪î‬د‬ ‫­¼´»·§ ¬؟‪±®³‬؛ ‪¬·±²‬؟«¯» ‪²¼ »¨°®»­­·²¹ ·¬ ·²‬؟ ‪¬·±² éٍï‬؟«¯غ ‪»®¬·²¹‬ھ‪ײ‬‬ ‫‪ î‬ي‬ ‫‪éî‬‬ ‫‪°‬ص‬ ‫د‬ ‫‪½¬÷ô‬؟¬‪½¬ ّ´·²» ½±²‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®ٹ®»´´‪»² ®±‬ھ·‪ ¹‬؟ ®‪±‬؛ ‪®´§ô‬؟´·‪·³‬ح‬ ‫‪ïً ç‬‬ ‫ي‪é‬‬ ‫´ص‬ ‫د‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ى‪é‬‬ ‫‪²‬‬ ‫ص‬ ‫‪´ ¬¸»²ô‬؟®»‪ײ ¹»²‬‬ ‫د‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪±® ®±‬؛ ÷‪²¼ ² ïًٌç ّ ïٍïï‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬؛ ÷‪ٌî ّ ïٍë‬ي ‪©¸»® » ²‬‬ ‫؟ §¾ ¼»¬؟®؟‪¼ ­»°‬؟‪§­ «²¼» ® ¬¸» ´±‬؟©»½؟® ‪½¸ ¾»¬©»»² ¬© ±‬؟‪°°®±‬؟ ´؟‪´ ²±®³‬؟¬‪¸» ¬±‬ج‬ ‫ٍ§؟©»½؟® ¸½؟» ¼‪²‬؟ ¬‪½¸»­ ¾»¬©»»² ¬¸» ®± ´´·²¹ »´»³ »²‬؟‪°°®±‬؟ »¸¬ ؛‪®±´´·²¹ »´»³ »²¬ ·­ ¬¸» ­«³ ±‬‬ ‫‪»²½»ô‬ط‬ ‫‪éë‬‬ ‫·‬ ‫‪±‬‬ ‫‪²‬‬ ‫‪±® »ô‬؛»®»¸ج‬ ‫‪²‬‬ ‫‪éê‬‬ ‫‪ï ²‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï ²‬‬ ‫‪±‬ص ‪ï‬‬ ‫·ص ‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ذٹ‬ ‫¼ ‪î‬‬ ‫¬‪½»³»²‬؟´‪±®» ¼·­°‬؛»ق‬ ‫÷؟ّ‬ ‫‪²‬ص‬ ‫¼‪²‬؟‬ ‫‪²‬‬ ‫‪éé‬‬ ‫‪²‬ص‬ ‫د‬ ‫‪½¬ô‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ´»»¬­ٹ´´؟¾ ´»»¬­ ؟ ®‪±‬ع‬ ‫®‬ ‫‪éè‬‬ ‫‪ î‬ي‬ ‫‪ïً ë‬‬ ‫‪ï î‬‬ ‫‪î ïë‬‬ ‫‪°‬ص‬ ‫‪½¬ô‬؟¬ ‪§ ½±²‬؟©»½؟® ´» »¬­ٹ®»´´‪±® ­¬»»´ ®±‬؛ ‪®´§ô‬؟´·‪·³‬ح‬ ‫ا‬ ‫‪ç‬‬ ‫‪éç‬‬ ‫‪ ´ è‬ى ً‪ï‬‬ ‫‪è ًê‬‬ ‫‪ï‬ص‬ ‫÷¾ّ‬ ‫¬‪½»³»²‬؟´‪´ ¼·­°‬؟·¼؟® ®»¬؛ك‬ ‫ٍ¬‪½»³»²‬؟´‪®·²¹ ®·²¹ ¼·­°‬؟»ق ‪ éٍï‬غخثظ×ع‬ ‫ـكرش شك×ـكخ خغـزث حظز×خكغق يٍ‪é‬‬ ‫‪²§ ®±´´·²¹‬؟ ¬؟ ‪´»½¬·±²‬؛»¼ ´؟·¼؟® »¸¬ ‪¼ô‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ؟ ‪®·²¹ ­«¾¶»½¬»¼ ¬±‬؟»¾ ¼ »¬®‪ ®·¹·¼´§ ­«°°±‬؟ ®‪±‬ع‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪® °±­·¬·±² ·­ ¹‬؟´«‪²¹‬؟ ¬‪»´»³»²‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¼ذ ‪î‬‬ ‫ً‪é ï‬‬ ‫½‬ ‫­‪® ½±‬‬ ‫´؟®¬»‪³‬؟·¼ »¸¬ §¾ ¼»‪¼ ¦±²» ·­ ¼» ¬»®³·²‬؟‪ ¬¸» ´±‬؛‪® »¨¬»²¬ ±‬؟´«‪²¹‬؟ »¸¬ ‪¬·±² éٍïîô‬؟«¯غ ‪®±³‬ع‬ ‫¬؟¸¬ ¸½«­ »½‪²‬؟®؟»´½‬ ‫½‬ ‫¼ذ‬ ‫® ‪î‬‬ ‫ي‪é ï‬‬ ‫»®«‪·¹‬ع ٍ»½‪²‬؟ ®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ »¸¬ ­· ذ ¼‪²‬؟ ً ½ ¬؟ ‪¬ô ±½ ½«®®·²¹‬؛·¸­ ´؟·¼؟® ‪©¸»®» ¼ ·­ ¬¸» ®·²¹‬‬ ‫؛‪²¹»¼ ·² ¬»®³ ­ ±‬؟®®؟»® »¾ §؟‪¬·±² éٍïً ³‬؟«¯غ ٍ»½‪²‬؟®؟»´½ ¸¬ ·© ‪®·²¹‬؟»¾ ´؟·¼؟® ؟ ­»¬؟®¬­«´´· ‪éٍï‬‬ ‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ ‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ‪¨·³«³‬؟‪³‬‬ ‫‪é ïï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪îu‬‬ ‫½ ­‪½±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¨؟‪³‬‬ ‫½‬ ‫ى‪é ï‬‬ ‫»®»¸©‬ ‫‪u‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫´½‬ ‫ٍ‪²½»ô ½ çًè‬؟®؟»´½ ‪±® ¦»®±‬ع‬ ‫‪ô‬ىٍ‪¬·±² é‬؟«¯غ ‪®±³‬ع‬ ‫‪²‬‬ ‫½د‬ ‫¨؟‪³‬د‬ ‫½‬ ‫¨؟‪³‬‬ ‫¼ذ‬ ‫® ‪î‬‬ ‫‪é ïî‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ô‬ى‪¬·±² éٍï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² éٍïï‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ‪±®»ô‬؛»®»¸ج‬ ‫‪²‬‬ ‫½ ­‪½±‬‬ ‫‪é ïë‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪îu‬‬ ‫‪¨ ï‬؟‪³‬د‬ ‫½د‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫­¬‪´ ½±³°±²»²‬؟½·¬®»ھ »¸¬ ؛‪´ ¬¸» ­«³ ±‬؟«¯» ¬­«‪¼ ³‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¼»·´‪°°‬؟ »¸¬ ‪¬·½ »¯«·´·¾®·«³ ô‬؟¬­ ®‪±‬ع‬ ‫و­¼؟‪ ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³ »²¬ ´±‬؛‪±‬‬ ‫´½‬ ‫‪é ïê‬‬ ‫½‬ ‫®ع‬ ‫½ ­‪½ ½±‬د‬ ‫ً ½‬ ‫®‪±‬‬ ‫‪²‬‬ ‫‪é ïé‬‬ ‫½ ­‪½±‬‬ ‫½ ­‪½±‬‬ ‫´½‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪îu‬‬ ‫½‬ ‫¨؟‪³‬د‬ ‫‪ï‬‬ ‫®ع‬ ‫ً ½‬ ‫¼»ھ´‪§ ¾» ­±‬؟‪¬·±² éٍîî ³‬؟«¯غ ‪¼ô‬؟‪»² ´±‬ھ·‪ ¹‬؟ ®»¼‪²½» «²‬؟®؟»´½ ‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ ¸¬·© ‪®·²¹‬؟»¾ ‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ ®‪±‬ع‬ ‫­·¸ج ٍ‪¬·±² éٍïî‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ¼»¬؟´«½´؟½ ­· ‪²¼ u‬؟ ‪­­«³»¼ô‬؟ ¬­®·؛ ­· ¼ ؛‪´«» ±‬؟ھ ك ٍ®‪²¼ »®®±‬؟ ´؟·®¬ §¾‬ ‫ٍ¼»¬؟»‪²½»ô ¬¸» °®±½»­­ ·­ ®»°‬؟´؟¾ ‪¬·±² éٍîî ¼±»­ ²±¬ ¬¸»²‬؟«¯غ ؛× ٍ‪¾´» éٍï‬؟ج ‪®±³‬؛ ÷‪ ّu‬ض ­¼´»·§‬ ‫ٍ‪­ٍ u‬ھ ض ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ­»ھ·‪´­± ¹‬؟ ‪·¹«®» éٍî‬ع‬ ‫‪ ّï÷ ½±®®»­°±²¼·² ¹ ¬± ¦»®±‬و‪ u‬؛‪´«»­ ±‬؟ھ ®‪±‬؛ ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ­©‪ ­¸±‬يٍ‪·¹«®» é‬ع‬ ‫َ®»؛®»¬‪²½» ±® ·²‬؟®؟»´½ »ھ·¬؟‪÷ ²»¹‬يّ ¼‪²‬؟ ‪ ًٍë÷ô‬ن ‪ u‬ن ًّ »½‪²‬؟ ®؟»´½ »ھ·¬·­‪²½» ّu ًٍë÷ ô ّî÷ °±‬؟ ®؟»´½‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ؟ ‪¼ ¦±²» °® ±¶»½¬»¼ ±²‬؟‪ ¬¸» ´±‬؛‪¬·± ±‬؟® »¸¬ ¼» ®»¼·­‪§ ¾» ½±²‬؟‪»®»ô u ³‬ط ٍ÷‪ ï‬ن ‪ u‬ن ‪»²½» ًٍّë‬‬ ‫ٍ®»¬»‪³‬؟·¼ »¸¬ ¸¬ ·© ¼»®؟‪³»¬»® ½±³°‬؟·¼‬ ‫أ‪ï‬إ ‪¬®·¾»½µ‬ح ‪¼ô‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® »´‪ ­·³°‬؟ ‪²¼ ­«¾¶»½¬»¼ ¬±‬؟ »½‪²‬؟ ®؟»´½ ‪·²¹ ¦»®±‬ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟ »¾ ´´؟¾ ®‪±‬ع‬ ‫¬؟¸¬ ¼»‪¼»¬»®³·²‬‬ ‫ي‪é î‬‬ ‫و‪±®³‬؛ ´؟®‪´­± ¾» ©®·¬¬»² ·² ·²¬»¹‬؟ ‪²‬؟½ ‪¬·±² éٍïé‬؟«¯غ‬ ‫‪²‬‬ ‫‪é ïè‬‬ ‫½ ­‪½±‬‬ ‫½¼ ½ ­‪½±‬‬ ‫´½‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪îu‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫´½‬ ‫¨؟‪³‬دئ‬ ‫‪é ïç‬‬ ‫ً‪é î‬‬ ‫½¼ ½ ­‪½±‬‬ ‫‪é îï‬‬ ‫®ع‬ ‫®ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪îu‬‬ ‫‪²‬ص‬ ‫®‬ ‫®ع ‪é‬ي ى‬ ‫­‪ ½±‬ئ‬ ‫¨؟‪³‬د‬ ‫‪±´´±©· ²¹‬؛ »¸¬ »­« §؟‪®·²¹ô ±²» ³‬؟ »¾ »¸¬ ‪²½» ·²‬؟®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ ´؟‪±® ²±³·²‬؛ ‪½½±«²¬·²¹‬ك‬ ‫و‪¬·±²‬؟‪°°®±¨·³‬؟‬ ‫®‪±‬‬ ‫‪® u‬ض ¨؟‪ ³‬دئ‬ ‫ى‪é î‬‬ ‫®ع‪ë‬‬ ‫­‪ ½±‬ئ‬ ‫¨؟‪³‬د‬ ‫»´‪ ­·³°‬؟ ‪²¼ ­«¾¶»½¬»¼ ¬±‬؟ »½‪²‬؟ ®؟»´½ ´؟·¼؟® ´؟‪·²¹ ¦»®± ·²¬»®²‬ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟·¼؟® ®‪±‬ع‬ ‫¬؟¸¬ ¼»‪´­± ¾» ¼»¬»®³·²‬؟ ‪²‬؟½ ¬· ‪¼ô‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟®‬ ‫» ®»¸©‬ ‫‪²‬‬ ‫½ ­‪½±‬‬ ‫´½‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫´½‬ ‫‪é îë‬‬ ‫‪® u‬ض‬ ‫؛‪´«»­ ±‬؟ھ ­«‪®·±‬؟ھ ®‪±‬؛ §´´؟½·®»‪¬»¼ ²«³‬؟«´؟ھ» ‪­ ¾»»²‬؟¸ ً‪¬·±² éٍî‬؟«¯غ ؛‪ ّu÷ ±‬ض ´؟®‪´ ·²¬»¹‬؟·¼؟® »¸ج‬ ‫ٍ‪¾´» éٍï‬؟ج ‪»² ·²‬ھ·‪¸·­ ·­ ¹‬ج ٍ‪u‬‬ ‫‪¬·±² éٍéô‬؟«¯غ ‪®±³‬ع‬ ‫‪²‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¼ ذ‪î‬‬ ‫‪²‬‬ ‫ً ½‬ ‫®ع ‪ ًè‬ى‬ ‫­‪ ½±‬ئ‬ ‫¨؟‪³‬د‬ ‫´؟·¼؟® ´؟‪·²¹ ²±³·²‬ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟·¼؟® ®‪±‬؛ ‪¬·±²‬؟‪° °®±¨·³‬؟ ¼ ·´؟ھ ؟ ‪´­±‬؟ ­· ى‪¬·±² éٍî‬؟«¯غ‬ ‫‪¬» ¬±‬؟«¯»¼؟ ¬‪ ·­ ²±‬ى‪¬·±² éٍî‬؟«¯غ ‪»®ô‬ھ»©‪¼­ô ¸±‬؟‪®·²¹­ ­«°°±®¬·²¹ ´·¹¸¬ ´±‬؟»¾ ®‪±‬ع ٍ»½‪²‬؟ ®؟»´½‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟«¬·­ ¬؟¸¬ ‪²¼ ­¸±«´¼ ²±¬ ¾» «­»¼ ·²‬؟ ¼؟‪¨·³«³ ®±´´·²¹ »´»³»²¬ ´±‬؟‪¼»¬»®³·²» ¬¸» ³‬‬ ‫¨؟‪³‬د‬ ‫‪²‬ص‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸ج‬ ‫‪u‬‬ ‫‪é îî‬‬ ‫‪²‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫®ض ¼ ذ‪î‬‬ ‫‪ ²‬صئ‬ ‫®‬ ‫ًيًٍ‬ ‫®ع‬ ‫‪ًٍîë‬‬ ‫ً‪ًٍî‬‬ ‫‪ éٍï‬غشقكج‬ ‫÷‪ ّu‬ض ´؟®‪·­¬®·¾«¬·±² ײ¬»¹‬ـ ¼؟‪±‬ش‬ ‫¬½؟¬‪±²‬ف »‪·²‬ش‬ ‫¬½؟¬‪±²‬ف ¬‪±·²‬ذ‬ ‫‪ًٍîêëè‬‬ ‫‪ًٍîêîè‬‬ ‫ي‪ًٍîëî‬‬ ‫‪ًٍîًéè‬‬ ‫‪ًٍïëèç‬‬ ‫‪ًٍïًéë‬‬ ‫ىى‪ًًٍë‬‬ ‫ً‬ ‫‪u‬‬ ‫‪ًٍîëëç‬‬ ‫‪ًٍîëéê‬‬ ‫‪ê‬ى‪ًٍîë‬‬ ‫‪ًٍîîèç‬‬ ‫‪ًٍïèéï‬‬ ‫‪ç‬يي‪ًٍï‬‬ ‫‪ًًٍéïï‬‬ ‫ً‬ ‫¬½؟¬‪±²‬ف »‪·²‬ش‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍç‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ïٍîë‬‬ ‫‪ïٍêé‬‬ ‫‪îٍë‬‬ ‫ًٍ‪ë‬‬ ‫¬½؟¬‪±²‬ف ¬‪±·²‬ذ‬ ‫ئٌ‪ï‬‬ ‫‪ًٍïîêè‬‬ ‫‪é‬ي‪ًٍïé‬‬ ‫‪ًٍîًëë‬‬ ‫‪ًٍîîèê‬‬ ‫ي‪ë‬ى‪ًٍî‬‬ ‫‪ًٍîëêè‬‬ ‫‪ê‬ي‪ًٍîê‬‬ ‫ئٌ‪ï‬‬ ‫‪ًٍïïëê‬‬ ‫ً‪ًٍïëç‬‬ ‫‪ًٍïèçî‬‬ ‫‪ًٍîïïé‬‬ ‫‪ًٍîîèè‬‬ ‫‪ïê‬ى‪ًٍî‬‬ ‫‪ًٍîëًë‬‬ ‫‪ًٍïë‬‬ ‫‪u‬‬ ‫ً‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫يًٍ‬ ‫ىًٍ‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫‪ًًٍë‬‬ ‫ً‪ë ê é è ï‬‬ ‫ى‬ ‫ي‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ ًٍëًٍê ًٍè ï‬ىًٍ يًٍ‬ ‫»‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫ً‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´؟·¼؟® ®‪±‬؛ ‪­ٍ u‬ھ ÷‪ ّu‬ض ‪ éٍî‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫®ع‬ ‫®ع‬ ‫´§‬ ‫·¼ »‬ ‫´§‬ ‫·¼‬ ‫­؟ ‪° °´·»¼ ¬± ¬¸» ·²²»® ®·²¹‬؟ ع ¼؟‪ ¬¸®«­¬ ´±‬ك ٍ»½‪²‬؟ ®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ ¼»¬‪ ·­ ¬¸» ³±«²‬ذ » ®»¸©‬ ‫؟ ؛‪ ½± ³°±²»²¬ ±‬؟ ­· ‪´»½¬·±²‬؛»¼ ´؟·¨؟ ­·¸ج ٍ ¼ ‪´»½¬·±²‬؛»¼ ´؟·¨؟ ‪²‬؟ ­»­«؟½ ىٍ‪·¹«®» é‬ع ‪­¸±©² ·²‬‬ ‫‪ô‬ىٍ‪·¹«®» é‬ع ‪®±³‬؛ ¬؟¸¬ ¸½«­ ¬½؟¬‪ ½±²‬؛‪´±²¹ ¬¸» ´·²» ±‬؟ ‪´»½¬·±²‬؛»¼ ´؟‪²±®³‬‬ ‫‪é îè‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫·¼ »‬ ‫­‪½±‬‬ ‫ـق‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪²‬‬ ‫‪² ²ï ë ô‬ص‬ ‫‪ïë‬‬ ‫÷؟ّ‬ ‫»½‪²‬؟®؟»´½ ‪ çًèô‬ن ´ § ن ً ‪ ًٍëô‬ن » ن ً‬ ‫÷¾ّ‬ ‫»½‪²‬؟®؟»´½ ً ‪çً ô‬‬ ‫´ § ‪ًٍëô‬‬ ‫»‬ ‫‪é îç‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ïë‬‬ ‫ـق ‪²‬ص‬ ‫د ­ك‬ ‫د‬ ‫­¼ ´»·§ ‪¬·±² éٍîç‬؟«¯غ ‪¬·±² éٍîê ·²¬±‬؟«¯غ ؛‪«¾­¬·¬«¬·±² ±‬ح‬ ‫‪ïë‬‬ ‫®ع‬ ‫·¼ »‬ ‫ًي ‪é‬‬ ‫´§‬ ‫­‪½±‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪­·²‬‬ ‫؟ع‬ ‫‪ïë‬‬ ‫ـق ‪ ²‬صئ‬ ‫¼‪²‬؟ ´؟·®¬ §¾ ¼»ھ´‪ً ³«­¬ ¾» ­±‬يٍ‪¬·±² é‬؟«¯غ ‪ô‬؟ »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪´ ½±²‬؟‪·²‬؛ »¸¬ ؛‪«²½¬·±² ±‬؛ ؟ ­· ص »½‪·²‬ح‬ ‫¬‪²‬؟¬­‪´»½¬·±² ½±²‬؛»¼ ´؟·¨؟ ‪²‬؟ ­»‪·²‬؛»¼ ‪»®ô‬ھ»©‪ô ¸±‬أ‪î‬إ ­»‪±²‬ض ٍ؟ ®‪±‬؛ ‪½¬ ­±´«¬·±²‬؟¨» ‪²‬؟ ¼´»·§ ‪»®®±® ¬±‬‬ ‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ ص‬ ‫¼؟‪ ïèً ô °®»´±‬ن ´ § ن ً‪ ïô ç‬ن » ن ‪ًٍë‬‬ ‫÷½ّ‬ ‫ٍ»½‪²‬؟®؟»´½ ؛‪³±«²¬­ ±‬؟ ¬‪»®»²‬؛؛·¼ ®‪±‬؛ ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪±´´·²¹ »´»³»²¬ ´±‬خ يٍ‪ é‬غخثظ×ع‬ ‫ٍىٍ‪é‬ٹ‪³°´»­ éٍï‬؟¨غ »»ح‬ ‫ق‬ ‫‪ï‬ي ‪é‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫ص‬ ‫‪¹‬‬ ‫®»¬«‪»®­ ¬± ¬¸» ±‬؛»® ÷‪²¼ ¹ّ ¹‬؟ ‪§ô‬؟©»½؟® ®»‪»®­ ¬± ¬¸» ·²²‬؛»® ÷‪÷ٌ¼ ô ¹ّ ¹‬؟ ­‪ ½±‬ـّ ‪©¸»®» ¹‬‬ ‫§´´؟«¬®·ھ ­‪·²‬؟‪²¼ ¹ّ ¹÷ ®»³‬؟ ÷‪ ¹ّ ¹‬؛‪¬ ¬¸» ­«³ ±‬؟¸¬ ­»¬؟½·¼‪«®¬¸»® ·²‬؛ أ‪î‬إ ­»‪±²‬ض ٍ§؟©»½؟®‬ ‫ـكرش جحثخطج خغـزث حظز×خكغق ىٍ‪é‬‬ ‫ـكرش جحثخطج ف×خجزغف‬ ‫‪ٍï‬ىٍ‪é‬‬ ‫¼»¬«¾·®¬­·¼ ¼؟‪» ¬¸» ´±‬ھ؟¸ ¼؟‪ ½»²¬®·½ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ ‪®·²¹­ ­«¾¶»½¬»¼ ¬±‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ¬­«®¸ج‬ ‫‪»²½»ô‬ط ٍ­¬‪³±²¹ ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟ §´´؟«¯»‬ ‫؟ع‬ ‫‪ ­·²‬ئ‬ ‫‪é îê‬‬ ‫؟¼‬ ‫د‬ ‫´´؟¾ ¬­«®¸¬ ®‪±‬ع ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ¼»¼؟‪¬ ±½½«®­ ·² ¬¸» ´±‬؟¸¬ »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪ ·­ ¬¸» ½±²‬؟ ‪¬·±² éٍîêô‬؟«¯غ ‪ײ‬‬ ‫¼»¼؟‪²¹´» ·² ¬¸» ´±‬؟ ¬½؟¬‪² çًèô ¬¸» ½±²‬؟¸¬ ­­»´ §´´؟‪®» ²±³·²‬؟ ­»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪®·²¹­ ©¸±­» ½±²‬؟»¾‬ ‫»¸ج ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ¼»¼؟‪¬ ±½½«®­ ·² ¬¸» ²±²´±‬؟¸¬ ‪è‬؟ »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪´ ½±²‬؟·¬·‪² ¬¸» ·²‬؟¸¬ ®»¬؟»®‪®·²¹ ·­ ¹‬؟»¾‬ ‫ٍ­‪·´ ·² ¬¸» ²»¨¬ ­»½¬·±²‬؟¬»¼ ‪°¸»²±³»²±² ·­ ¼·­½«­­»¼ ·²‬‬ ‫حظز×خكغق ششكق جفكجزرفَخكشثظزك‬ ‫‪¬»¼ °±­·¬·±²‬؛·¸ح‬ ‫‪ ·²²»® ®·²¹‬؛‪±‬‬ ‫‪ٍî‬ىٍ‪é‬‬ ‫»®؟ ­§؟©»½؟® ®»¬«‪²¼ ±‬؟ ®»‪¬ ·²²‬؟ ­»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪¼·²¹ô ¬¸» ½±²‬؟‪´ ´±‬؟‪«¹‬؛·®¬‪ ½»²‬؛‪¾­»²½» ±‬؟ »¸¬ ‪ײ‬‬ ‫¼»¼؟‪¼»¼ ½±²¼·¬·±²ٍ ײ ¬¸» «²´±‬؟‪² ¬¸±­» ·² ¬¸» «²´±‬؟¸¬ ®»¬؟»®‪®» ¹‬؟ §»¸¬ ‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه´؟½·¬‪·¼»²‬‬ ‫§¾ ¼»‪·²‬؛»¼ ­· »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪½±²¼·¬·±²ô ¬¸» ½±²‬‬ ‫¼ذ‬ ‫ـق‪î‬‬ ‫‪é îé‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫؟¼‬ ‫­‪½±‬‬ ‫؟ع‬ ‫ٍ¼؟‪®·²¹ «²¼»® ¬¸®«­¬ ´±‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬ك ىٍ‪ é‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ٍ÷أ‪î‬إ ـٌ®‬ ‫؛ ‪ïô‬‬ ‫؛‬ ‫؛‬ ‫ًًً‪ë‬‬ ‫ًًًى‬ ‫ًًً‪èًًô‬‬ ‫ًًً‪éًًô‬‬ ‫ًًً‪ï‬‬ ‫ً‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫ي‬ ‫ً‪ç‬‬ ‫‪éً éë èً èë‬‬ ‫ى‬ ‫‪êë‬‬ ‫‪ë‬‬ ‫‪ê‬‬ ‫ً‪ê‬‬ ‫‪ëë‬‬ ‫؟–؟‬ ‫‪é‬‬ ‫ً‪ë‬‬ ‫‪è‬‬ ‫‪ë‬ى‬ ‫‪ç‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪ïï‬‬ ‫ًى‬ ‫‪ïî‬‬ ‫ي‪ï‬‬ ‫ى‪ï‬‬ ‫‪ïë‬‬ ‫ًي‬ ‫‪îë‬‬ ‫ً‪î‬‬ ‫‪ïë‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪ë‬‬ ‫ً‪ًٍï‬‬ ‫‪ًًٍë‬‬ ‫ًًً‪ïًًô‬‬ ‫ً‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫‪ًٍïê‬‬ ‫‪ًٍïî‬‬ ‫‪ًًٍè‬‬ ‫ىًًٍ‬ ‫ً‬ ‫‪ë‬ي‬ ‫ًًً‪êًًô‬‬ ‫ًًً‪ëًًô‬‬ ‫ًًًي‬ ‫ًًً‪ًًô‬ى‬ ‫ًًً‪î‬‬ ‫ًًً‪ًًô‬ي‬ ‫ًًً‪îًًô‬‬ ‫‪ ًًٍë‬م ¬‬ ‫‪ë‬ىًًٍ‬ ‫ىًًٍ‬ ‫‪ë‬يًًٍ‬ ‫يًًٍ‬ ‫‪ًًٍîë‬‬ ‫‪ًًٍî‬‬ ‫‪ًًٍïè‬‬ ‫‪ًًٍïê‬‬ ‫‪ًًٍïë‬‬ ‫ى‪ًًٍï‬‬ ‫‪ًًٍïî‬‬ ‫‪ًًٍï‬‬ ‫‪ًًًٍè‬‬ ‫‪ًًًٍê‬‬ ‫‪ًًًٍë‬‬ ‫ىًًًٍ‬ ‫يًًًٍ‬ ‫‪ًًًٍî‬‬ ‫‪ًًًٍïë‬‬ ‫‪ًًًٍï‬‬ ‫‪ًًًًٍë‬‬ ‫يًًًًٍ‬ ‫‪ًًًًٍï‬‬ ‫‪ ًًًًًٍë‬م ¬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ï‬‬ ‫ي‬ ‫‪î‬‬ ‫ى‬ ‫‪ê‬‬ ‫‪ë‬‬ ‫ـقٌ ؟¼‬ ‫‪è‬‬ ‫‪é‬‬ ‫‪ًٍïë‬‬ ‫‪ç‬‬ ‫؟–؟‬ ‫ً‬ ‫ً‪ًٍî‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪ïï‬‬ ‫‪ًٍîë‬‬ ‫‪ ïî‬ي‪ ï‬ى‪ï‬‬ ‫ٍ‪è‬؟ ¼‪²‬؟ ص ـئٌ ع‬ ‫ق‬ ‫¬ ٍ­ھ ‪è‬؟‬ ‫ًيًٍ‬ ‫‪ïë‬‬ ‫؟ ¼‪²‬؟ ـقٌ ¼ ‪ éٍê‬غخثظ×ع‬ ‫قّ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬؛ ق »®«¬؟ھ®«½ ´؟¬‪­ٍ ¬±‬ھ ص ¬‪²‬؟¬­‪´»½¬·±² ½±²‬؛»¼ ´؟·¨ك ‪ éٍë‬غخثظ×ع‬ ‫­¼´»·§ ‪¬·±² éٍîè‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ¼ ‪«¾­¬·¬«¬·²¹‬ح‬ ‫‪´»½¬·±²‬؛ »¼ ´؟·¨؟ »¸ج ٍق »®«¬؟ھ®«½ ´؟¬‪²¹´»­ ¼»°»²¼»²¬ ±²´§ ±² ¬±‬؟ ¬½؟¬‪´´ ½±²‬؟ ®‪±‬؛ ¬‪²‬؟¬­‪½±²‬‬ ‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ ص ‪¬»¼ ¬±‬؟´»® ­· ص ¬‪²‬؟¬­‪½±²‬‬ ‫‪ً ë‬ـص‬ ‫‪ï ë‬ق‬ ‫‪î‬ي ‪é‬‬ ‫‪²‬ص‬ ‫‪ ­·²‬ـق‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪ê‬ي ‪é‬‬ ‫؟‬ ‫»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪²¹» ·² ½±²‬؟¸½ »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟´«½´؟½ ¼·‪°‬؟® »¸¬ ®‪±‬؛ ­»ھ®«½ ؛‪ ­»®·» ­ ±‬؟ ­ ¬‪·¹«®» éٍê °®»­»²‬ع‬ ‫ٍص ـئٌ ع ¬ ¼‪²‬؟ »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪´ ½±²‬؟·¬·‪ ·²‬؛‪«²½¬·±² ­ ±‬؛ ­؟ ‪´»½¬·±²‬؛»¼ ´؟·¨؟ ¼‪²‬؟ ‪è÷ô‬؟ ؟ّ‬ ‫‪»²½»ô‬ط‬ ‫‪ïë‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫يي ‪é‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪­·²‬‬ ‫ٍ‪³°´» éٍë‬؟¨غ »»ح‬ ‫؟ع‬ ‫ص ‪î‬ـئ‬ ‫ـكرش جحثخطج ف×خجزغففغ يٍىٍ‪é‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ‪· ®»½¬·±²‬ـَ»´‪·²¹‬ح‬ ‫‪°¸­±²‬؟ خٹ‪»©¬±²‬ز »¸¬ §¾ §´´؟½·®»‪»¼ ²«³‬ھ´‪§ ¾» ­±‬؟‪ ³‬ييٍ‪¬·±² é‬؟«¯غ ‪·¹«®» éٍëô‬ع ‪®±³‬؛ ص ‪µ·²¹‬؟ج‬ ‫­· §´»ھ·¬؟®»¬· ¼»·؛­·¬؟­ »¾ ‪¬·±² ¬±‬؟«¯» »¸ج ٍ¼‪³»¬¸±‬‬ ‫‪ïë‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ىي ‪é‬‬ ‫‪ًë‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪­·²‬‬ ‫؟ع‬ ‫ص ‪î‬ـئ‬ ‫‪ïë‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪²î‬؟¬ ‪ï ë‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ ­·²‬ـق‬ ‫‪²‬‬ ‫‪ٍï‬يٍىٍ‪é‬‬ ‫»© ؛× ٍ¼؟‪² »½½»²¬®·½ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ ‪®·²¹ ­«¾¶»½¬»¼ ¬±‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ©‪ ­·²¹´»َ® ±‬؟ ­»¬؟ ®¬­«´´· ‪·¹«®» éٍé‬ع‬ ‫‪¼»¼ ®±´´·²¹ »´»³»²¬ô ¬¸»²‬؟‪¨·³«³ ´±‬؟‪ ¬¸» ³‬؛‪­ ¬¸» °±­·¬·±² ±‬؟ ً ½ »‪µ‬؟¬‬ ‫‪é‬ي ‪é‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫½ ­‪¼ ³ ½±‬‬ ‫؟‬ ‫½‬ ‫‪´­±ô‬ك‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪è‬ي ‪é‬‬ ‫ٍ‪´´§ ¦»®±‬؟·¬‪ ·­ »­­»²‬؟ ژ؟ ‪·»¼ ©¸»²‬؛­·¬؟­ ­· ىيٍ‪¬·±² é‬؟«¯غ‬ ‫­؟ ‪·¹«®» éٍê‬ع ‪®±³‬؛ ¼»‪´­± ¾» ¼»¬»®³·²‬؟ §؟‪´»½¬·±² ¼ ½±®®»­°±²¼·²¹ ¬± ¼ ³‬؛»¼ ´؟·¨؟ »¸ج‬ ‫و­©‪±´´±‬؛‬ ‫‪ë‬ي ‪é‬‬ ‫‪­·²‬‬ ‫ـق‬ ‫؟‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪¼³‬‬ ‫؟‬ ‫¨؟‪³‬‬ ‫‪¬·±²­¸·°‬؟´»® ®؟·´·‪³‬؟؛ »¸¬ ‪»´±°‬ھ»¼ §؟‪èô ±²» ³‬يٍ‪¬·±² é‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪é‬يٍ‪¬·±² é‬؟«¯غ ‪®±³‬ع‬ ‫‪ç‬ي ‪é‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪îu‬‬ ‫½ ­‪½±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫½‬ ‫¨؟‪³‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

©¸»® » ‫ض‬³ u ï î ½´ ï ½´ ï ï îu ¼³ ² ½±­ ½ ½±­ ½ ¼½ é ‫ى‬è » ¼‫؟‬ ‫؟ع‬ ¯ ‫ »´¾؟ج‬éٍîô ‫¸­ ­؟‬± ©² ¾§ ‫«خ‬³¾‫®؟‬¹»® ‫أيإ‬ô ¹·‫ ­»«´؟ھ ­»ھ‬±‫ّ ض ؛‬u÷ ‫؟‬²¼ ‫ّ ض‬u÷ ‫«؛ ­؟‬²½¬·±²­ ±‫ ؛‬î» ٌ¼ ٍ ‫·ع‬¹«®» éٍè ‫؟‬²¼ ‫·ع‬¹«®» éٍç §·»´¼ ·¼»²¬·½‫· ؟¬؟¼ ´؟‬² ¹®‫؟‬°¸·½‫؛ ´؟‬±®³‫·ع ٍ¬؟‬¹«®» éٍïً ¼»³±²­¬®‫؟ ­»¬؟‬ ¬§°·½‫·¬«¾·®¬­·¼ ´؟‬±² ±‫´ ؛‬±‫· ¼؟‬² ‫ ؟‬çًè ¬¸®«­¬ ¾»‫·®؟‬²¹ ­«¾¶»½¬»¼ ¬± »½½»²¬®·½ ´±‫ٍ¼؟‬ éٍ‫ٍيٍى‬î ‫ـ‬±«¾´»َ‫·¬½»®·ـ‬±² ‫·®؟»ق‬²¹­ ‫ د‬³‫¨؟‬ ‫؛ »¸ج‬±´´±©·²¹ ®»´‫·¬؟‬±²­¸·°­ ‫؛ ¼·´؟ھ »®؟‬±® ‫©¬ ؟‬±َ®±© ¼±«¾´»َ¼·®»½¬·±² ¬¸®«­¬ ¾»‫·®؟‬²¹‫و‬ ‫؟‬ï ‫ غخثظ×ع‬éٍé çًè ¾‫·®؟»¾ ¬­«®¸¬ ´´؟‬²¹ «²¼»® ‫؟‬² »½½»²¬®·½ ´±‫ٍ¼؟‬ é ‫ى‬ç ‫؟‬î ©¸»®» ï é ëً î u ׬ ½‫؟‬² ‫­´؟‬± ¾» ­¸±©² ¬¸‫¬؟‬ uï uî ï é ëï uî uï é ëî ‫ذ‬±·²¬ ‫ف‬±²¬‫¬½؟‬ î» î» ‫ّ ض‬u÷ ïٌ‫ئ‬ ًٍïïëê ًٍïëç ًٍïèçî ًٍîïïé ًٍîîèè ًٍî‫ى‬ïê ًٍîëًë ًٍîëëç ًٍîëéê ًٍîë‫ى‬ê ًٍîîèç ًٍïèéï ًٍï‫يي‬ç ًًٍéïï ً ‫ّ ض‬u÷ ¼³ ïٌ‫ئ‬ ًٍïïçê ًٍïéًé ًٍîïïً ًٍî‫ى‬êî ًٍîéèî ًٍ‫ًي‬è‫ى‬ ًٍ‫يي‬é‫ى‬ ًٍ‫ي‬êëè ًٍ‫ي‬ç‫ى‬ë ًٍ‫ى‬î‫ىى‬ ًٍëً‫ىى‬ ًٍêًêً ًٍéî‫ًى‬ ًٍèëëè ïًًًًٍ ïًًًًٍ ًٍçêï‫ي‬ ًٍçîïë ًٍèèًë ًٍè‫ي‬èً ًٍéç‫ي‬ç ًٍé‫ى‬èè ًٍêççç ًٍê‫ى‬èê ًٍëçîً ًٍëî‫ي‬è ًٍ‫ي‬ëçè ًٍî‫ًىي‬ ًٍï‫ي‬éî ًًٍêïï ً ïٌ‫ئ‬ ًٍïîêè ًٍïé‫ي‬é ًٍîًëë ًٍîîèê ًٍî‫ى‬ë‫ي‬ ًٍîëêè ًٍîê‫ي‬ê ًٍîêëè ًٍîêîè ًٍîëî‫ي‬ ًٍîًéè ًٍïëèç ًٍïًéë ًًٍë‫ىى‬ ً ï ½±­ ï î ‫؟‬ ¼³ é ‫ًى‬ î ‫؟‬ ¼³ é ‫ى‬ï ‫؛»¾ ­ك‬±®»ô ï ï îu ‫د‬³‫ ¨؟‬ï ² ½±­ ½ é ‫ى‬î ‫«·®¾·´·«¯» ½·¬؟¬ح‬³ ®»¯«·®»­ ¬¸‫¬؟‬ ‫·ش‬²» ‫ف‬±²¬‫¬½؟‬ ‫ّ ض‬u÷ ¼³ ïًًًًٍ ًٍçêê‫ي‬ ًٍç‫ي‬ïè ًٍèçê‫ى‬ ًٍèêًï ًٍèîîë ًٍéè‫ي‬ë ًٍé‫ى‬îé ًٍêççë ًٍêëîç ًٍêًًً ًٍ‫ييى‬è ًٍ‫ًي‬èè ًٍïèëً ًًٍè‫ي‬ï ً ï î ‫»¬¨» »¸ج‬²¬ ±‫¦ »¸¬ ؛‬±²» ±‫´ ؛‬±‫·¼؟‬²¹ ·­ ¼»‫·؛‬²»¼ ¾§ ½ ‫؟‬²¼ ³‫¨؟‬î ³‫¨؟‬ï ‫½د‬ ‫ غشقكج‬éٍî ‫ّ ض‬u÷ ‫؟‬²¼ ‫ّ ض‬u÷ ‫؛‬±® ‫·ح‬²¹´»َ‫خ‬±© ‫·®؟»ق ¬­«®¸ج‬²¹­ u ً ًٍï ًٍî ًٍ‫ي‬ ًٍ‫ى‬ ًٍë ًٍê ًٍé ًٍè ًٍç ïًٍ ïٍîë ïٍêé îٍë ëًٍ ½ ‫ّ ض‬u÷ ° ‫؟ع‬ ïٌ‫ئ‬ ًٍï‫ي‬ïç ًٍïèèë ًٍî‫ىيي‬ ًٍîéîè ًٍ‫ًي‬çً ًٍ‫ييىي‬ ًٍ‫ي‬éêê ًٍ‫ًى‬çè ًٍ‫يىى‬ç ًٍ‫ى‬èïé ًٍëééë ًٍêéçً ًٍéè‫ي‬é ًٍèçًç ïًًًًٍ ‫·­ ½د‬² é ‫يى‬ ½ ً ½ ‫س‬ ° »‫؟ع‬ ½ ً ï ‫¼ ½د‬³ ­·² î ½±­ ½ é ‫ىى‬ ‫·¬؟«¯غ‬±² éٍ‫؟ يى‬²¼ ‫·¬؟«¯غ‬±² éٍ‫ ىى‬³‫­´؟ §؟‬± ¾» ©®·¬¬»² ·² ¬»®³­ ±‫؟ ¬­«®¸¬ ؛‬²¼ ³±³»²¬ ·²¬»¹®‫­´؟‬ ‫؛ ­؟‬±´´±©­‫و‬ ‫؟ع‬ ‫ دئ‬³‫ ؟ض ¨؟‬u ­·² é ‫ى‬ë ©¸»®» ½ ï îu ‫ ؟ض‬u ‫ح‬±«®½»‫«خ و‬³¾‫®؟‬¹»®ô ‫ٍض‬ô ‫·®؟»¾ ¬­«®¸ج‬²¹ ©·¬¸ »½½»²¬®·½ ´±‫­¼؟‬ô ‫ §®؟«®¾»ع ٍ­»ـ ٍ¸½؟س‬ïëô ïçêîٍ ‫س‬ îًًê ¾§ ‫´§؟ج‬±® ْ ‫؟®ع‬²½·­ ‫®ظ‬±«°ô ‫ٍفشش‬ ² ï ï îu ï ½ ½±­ ½ ï ‫دئ‬ ³‫¼ ¨؟‬³ ‫ض‬³ î »‫؟ع‬ ¼½ u ­·² é ‫ى‬ê é ‫ى‬é îًًê ¾§ ‫´§؟ج‬±® ْ ‫؟®ع‬²½·­ ‫®ظ‬±«°ô ‫ٍفشش‬ .

‫‪ïٍî‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫»‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍç‬‬ ‫‪ًٍç‬‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫÷ »ّ؟ض‬ ‫»‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫÷ »ّ؟ض‬ ‫ىًٍ‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫يًٍ‬ ‫÷ »ّ‪³‬ض‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪î»ٌ¼ ³‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫÷ »ّ‪³‬ض‬ ‫يًٍ‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ïٍî‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪î»ٌ¼³‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪·¹«®» éٍïï‬ع ٍ­‪®·²¹‬؟ »¾ ©‪±® ¬©±َ®±‬؛ ¼ٌ»‪ î‬؛‪«²½¬·±²­ ±‬؛ ­؟ ض ¼‪²‬؟ ض ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ­»ھ·‪ ¹‬يٍ‪¾´» é‬؟ج‬ ‫ٍ¬؟‪±®³‬؛ ´؟½·¸‪°‬؟®‪ ·² ¹‬؟¬؟¼ »‪³‬؟­ »¸¬ »ھ·‪·¹«®» éٍïî ¹‬ع ¼‪²‬؟‬ ‫­»‪¬·±² éٍëî ¾» ½±³‬؟«¯غ ‪ô‬ىٍ‪¬·±² é‬؟«¯غ ‪±²­·¼ »®·²¹‬ف‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ¬½؟¬‪±® ´·²»َ½±²‬؛ ¼ٌ»‪­ٍ î‬ھ ‪ ّu÷ô u‬ض ‪ ّu÷ô‬ض ‪ éٍç‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ¬½؟¬‪±® °±·²¬َ½±²‬؛ ¼ٌ»‪­ٍ î‬ھ ‪ ّu÷ô u‬ض ‪ ّu÷ô‬ض ‪ éٍè‬غخثظ×ع‬ ‫‪²‬‬ ‫ي‪é ë‬‬ ‫‪uî‬‬ ‫‪uï‬‬ ‫­‪®±³ ½±²¼·¬·±²‬ع ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪±® ®±‬؛ ‪ïٍïï‬‬ ‫ى‪é ë‬‬ ‫‪¨î‬؟‪³‬د‬ ‫‪¨ï‬؟‪³‬د‬ ‫ـكرش جحثخطج ـزك شك×ـكخ ـغز×قسرف خغـزث حظز×خكغق ‪éٍë‬‬ ‫‪²¼ ²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬؛ ‪ô ² ïٍë‬ي‪¬·±² éٍë‬؟«¯غ ‪ײ‬‬ ‫¬؟¸¬ »¼«´½‪§ ½±²‬؟‪ »¯«·´·¾®·«³ ±²» ³‬؛‪±‬‬ ‫‪ ­·²‬؟ض ‪¨ï‬؟‪ ³‬دئ‬ ‫‪î‬؟ع‬ ‫‪ï‬؟ع‬ ‫؟ع‬ ‫حظز×خكغق ةرخَغشظز×ح ‪éٍëٍï‬‬ ‫‪¼ ·²‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ؟ ‪²»±«­´§ ¬±‬؟¬´«‪²½» ·­ ­«¾¶»½¬»¼ ­·³‬؟ ®؟»´½ ´؟®¬»‪³‬؟·¼ ¬«‪®·²¹ ©·¬¸±‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؟ ؛×‬ ‫»¸¬ ؛‪²¼ ±«¬»® ®·²¹­ ±‬؟ ®»‪¼ô ¬¸»² ¬¸» ·²²‬؟‪ ½»²¬®·½ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ ¼‪²‬؟ ­®»´´‪ ¬¸» ®±‬؛‪²» ±‬؟´‪ ´ °‬؟®¬‪¬¸» ½»²‬‬ ‫»®»¸©‬ ‫‪¨î‬؟‪³‬د‬ ‫‪ uî‬؟ ض‬ ‫د‬ ‫‪é ëë‬‬ ‫¨؟‪ ³‬د‬ ‫ًم §‬ ‫؟ض‬ ‫‪ uï‬؟ض‬ ‫§د‬ ‫‪¨ï‬؟‪³‬‬ ‫‪­·²‬‬ ‫‪é ëê‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪³‬ض ‪¨ï ¼³‬؟‪³‬دئ‪î‬‬ ‫§–‬ ‫‪ï‬س‬ ‫‪î‬س‬ ‫س‬ ‫´‬ ‫‪» ¼³‬‬ ‫‪¼³‬‬ ‫§‬ ‫§ُ‬ ‫´‬ ‫ً‪ –ç‬م §‬ ‫»®»¸©‬ ‫‪¨î‬؟‪³‬د‬ ‫‪³ uî‬ض‬ ‫‪¨ï‬؟‪³‬د‬ ‫‪é ëé‬‬ ‫‪³ u ï‬ض‬ ‫ً‪ ïè‬م §‬ ‫‪³‬ض‬ ‫ٍ¼؟‪®·²¹ «²¼»® »½½»²¬®·½ ´±‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ‪ çًè‬؟ ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±² ·²‬؟‪±‬ش ً‪ éٍï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ غشقكج‬éٍ‫ي‬ ‫؟ ض‬²¼ ‫؛ ض‬±® ‫©ج‬±َ‫خ‬±© ‫·®؟»ق ¬­«®¸ج‬²¹­ ًٍç ‫ذ‬±·²¬ ‫ف‬±²¬‫¬½؟‬ ًٍè »ï ًٍé ًٍê ًٍë ًٍ‫ى‬ u ًٍëً ًٍëï ًٍêً ًٍéً ًٍèً ًٍçً ïًٍ ïٍîë ïٍêé îٍë ëًٍ »î ًٍ‫ي‬ u ًٍëً ًٍ‫ى‬ç ًٍ‫ًى‬ ًٍ‫ًي‬ ًٍîً ًٍïً ً ً ً ً ً ً î» ¼³ îëٍéî îًٍ‫ى‬ê ïًٍçî ًٍèًً ًٍêéï ًٍêًً ًٍ‫ىيى‬ ًٍ‫ًي‬ç ًٍïèë ًًٍè‫ي‬ ً ‫ض‬ ًٍ‫ى‬ëéé ًٍ‫ىى‬éê ًٍ‫ي‬ëêè ًٍ‫يًي‬ê ًٍîéëè ًٍîêïè ًٍîë‫ى‬ê ًٍîîèç ًٍïèéï ًٍï‫يي‬ç ًًٍéïï ً ‫ض‬ ً ًًٍïé‫ى‬ ًٍïé‫ىى‬ ًٍîéèî ًٍ‫ىىي‬ë ًٍ‫ي‬çًً ًٍ‫ى‬î‫ىى‬ ًٍëً‫ىى‬ ًٍêًêً ًٍéî‫ًى‬ ًٍèëëè ïًًًًٍ ‫د‬³‫¨؟‬î ‫د‬³‫¨؟‬ï ïًًًٍ ًٍç‫ى‬ï ًٍë‫ىى‬ ًٍîèï ًٍïîë ًًٍ‫ي‬é ً ً ً ً ً ً î» ¼³ îèٍëً îٍ‫ي‬èç ïٍîïً ًٍèî‫ي‬ ًٍê‫ىي‬ ًٍëî‫ى‬ ًٍ‫ي‬êً ًٍî‫ىي‬ ًٍï‫ي‬é ًًٍêï ً ‫·ش‬²» ‫ف‬±²¬‫¬½؟‬ ‫ض‬ ًٍ‫ى‬çًê ًٍ‫ى‬èïè ًٍ‫يًى‬ï ًٍ‫ىىي‬ë ًٍ‫يًي‬ê ًٍîé‫ى‬ï ًٍîëî‫ي‬ ًٍîًéè ًٍïëèç ًٍïًéë ًًٍë‫ىى‬ ً ‫ض‬ ً ًًٍïêç ًٍïêèé ًٍîè‫ى‬é ًٍ‫ي‬êèè ًٍ‫يى‬îï ًٍ‫ى‬èïé ًٍëééë ًٍêéçً ًٍéè‫ي‬é ًٍèçًç ïًًًًٍ ‫د‬³‫¨؟‬î ‫د‬³‫¨؟‬ï ïًًًٍ ًٍçëë ًٍê‫ًى‬ ًٍ‫ي‬ç‫ى‬ ًٍîïè ًًٍèç ً ً ً ً ً ً ‫؟ض‬ ًٍî ًٍï ًٍç ً ًٍî ًٍ‫ًٍ ى‬ê ًٍè ï ïٍî ïٍ‫ ى‬ïٍê ïٍè î îٍî îٍ‫ ى‬îٍê î»ٌ¼ ³ ‫ غخثظ×ع‬éٍïî ‫ ض‬ô ‫ ض‬ô u ô u ô ‫د‬ ٌ‫د‬ ًٍè ‫ ٍ­ھ‬î»ٌ¼ ‫؛‬±® ¼±«¾´»َ®±© ´·²»َ½±²¬‫·®؟»¾ ¬­«®¸¬ ¬½؟‬²¹­ٍ »ï ًٍé ¾»‫·®؟‬²¹ ©·´´ ®»³‫·؟‬² °‫؟ ´»´´؟®؟‬²¼ ©·´´ ¾» ®»´‫­·¼ §´»ھ·¬؟‬°´‫؟¬­·¼ ؟ §¾ ¼»½؟‬²½» ¼ ·² ¬¸» ‫´؟·¨؟‬ ¼·®»½¬·±² ‫؟‬²¼ ¼ ·² ¬¸» ®‫·¬½»®·¼ ´؟·¼؟‬±²ٍ ‫؟ ¬ك‬²§ ®»¹«´‫ ®؟‬°±­·¬·±² ½ ³»‫®؛ ¼»®«­؟‬±³ ¬¸» ³±­¬ ¸»‫´ §´·ھ؟‬±‫® ¼»¼؟‬±´´·²¹ »´»³»²¬ô ¬¸» ‫؟‬°°®±‫ ¸½؟‬±‫·® »¸¬ ؛‬²¹­ ·­ ½ ‫·­ ؟‬² ‫·ع‬¹«®» éٍï‫½ ­·¸¬ ­»¬؟®¬­«´´· ي‬±²¼·¬·±²ٍ ‫½ ¬ك‬ ® ½±­ ® ½±­ ½ ½±­ ًٍê ًٍë é ëè »î ًٍ‫ى‬ ًô ³‫·¨؟‬³«³ ¼»‫·¬½»´؛‬±² ±½½«®­ ‫؟‬²¼ ·­ ¹·‫»ھ‬² ¾§ ‫·­ ؟‬² ³‫¨؟‬ é ëç ًٍ‫ي‬ ‫ف‬±³ ¾·²·²¹ ‫·¬؟«¯غ‬±² éٍëè ‫؟‬²¼ ‫·¬؟«¯غ‬±² éٍëç §·»´¼­ ‫؟ض‬ ًٍî ½ ³‫¨؟‬ ï ï îu ï ½±­ ½ é êً ًٍï ‫¨» ­·¸ج‬°®»­­·±² ·­ ·¼»²¬·½‫· ´؟‬² ‫؛‬±®³ ¬± ‫·¬؟«¯غ‬±² éٍïï‫¸ ه‬±©»‫®»ھ‬ô ï ï î u ‫؟‬ ¬‫؟‬² ً ًٍî ًٍ‫ًٍ ى‬ê ًٍè ï ïٍî ïٍ‫ ى‬ïٍê ïٍè î îٍî îٍ‫ى‬ î»ٌ¼ ³ é êï ® ‫ غخثظ×ع‬éٍïï ‫ ض‬ô ‫ ض‬ô u ô u ô ‫د‬ îًًê ¾§ ‫´§؟ج‬±® ْ ‫؟®ع‬²½·­ ‫®ظ‬±«°ô ‫ٍفشش‬ ٌ‫د‬ ‫ ٍ­ھ‬î»ٌ¼ ‫؛‬±® ¼±«¾´»َ®±© °±·²¬َ½±²¬‫·®؟»¾ ¬­«®¸¬ ¬½؟‬²¹­ٍ îًًê ¾§ ‫´§؟ج‬±® ْ ‫؟®ع‬²½·­ ‫®ظ‬±«°ô ‫ٍفشش‬ .

‫ غشقكج‬éٍ‫ى‬ ‫ّ ض‬u÷ ‫؟‬²¼ ‫ّ ض‬u÷ ‫؛‬±® ‫·ح‬²¹´»َ‫خ‬±© ‫·®؟»ق‬²¹­ ‫ د‬³‫¨؟‬ § ‫§د‬ ‫ذ‬±·²¬ ‫ف‬±²¬‫¬½؟‬ u ً ًٍî ًٍ‫ي‬ ًٍ‫ى‬ ًٍë ًٍê ًٍé ًٍè ًٍç ï ïٍîë ïٍêé îٍë ë ïٌ‫ئ‬ ًٍïëçً ًٍïèçî ًٍîïïé ًٍîîèè ًٍî‫ى‬ïê ًٍîëًë ًٍîëëç ًٍîëéê ًٍîë‫ى‬ê ًٍîîèç ًٍïèéï ًٍï‫يي‬ç ًًٍéïï ً ï ًٍç‫ي‬ïè ًٍèçê‫ى‬ ًٍèêًï ًٍèîîë ًٍéè‫ي‬ë ًٍé‫ى‬îé ًٍêççë ًٍêëîç ًٍêًًً ًٍ‫ييى‬è ًٍ‫ًي‬èè ًٍïèëً ًًٍè‫ي‬ï ً ‫ّ ض‬u÷ ‫؟¬ ®ع‬² ‫؟‬ ‫؟ع‬ ‫ّ ض‬u÷ ïٌ‫ئ‬ ًٍïéًé ًٍîïïً ًٍî‫ى‬êî ًٍîéèî ًٍ‫ًي‬è‫ى‬ ًٍ‫يي‬é‫ى‬ ًٍ‫ي‬êëè ًٍ‫ي‬ç‫ى‬ë ًٍ‫ى‬î‫ىى‬ ًٍëً‫ىى‬ ًٍêًêً ًٍéî‫ًى‬ ًٍèëëè ï ‫؟¬ ®ع‬² ‫؟‬ ‫؟ع‬ ï ًٍçîïë ًٍèèًë ًٍè‫ي‬èً ًٍéç‫ي‬ç ًٍé‫ى‬èً ًٍêççç ًٍê‫ى‬èê ًٍëçîً ًٍëî‫ي‬è ًٍ‫ي‬ëçè ًٍî‫ًىي‬ ًٍï‫ي‬éî ًًٍêïï ً ‫·ش‬²» ‫ف‬±²¬‫¬½؟‬ ‫ّ ض‬u÷ ‫دئ‬³‫ ؟ ض ¨؟‬u ­·² ½´ ï ½´ ï ï îu ïٌ‫ئ‬ ًٍïèèë ًٍî‫ىيي‬ ًٍîéîè ًٍ‫ًي‬çً ًٍ‫ييىي‬ ًٍ‫ي‬éêê ًٍ‫ًى‬çè ًٍ‫يىى‬ç ًٍ‫ى‬èïé ًٍëééë ًٍêéçً ًٍéè‫ي‬é ًٍèçًç ï é êè ¼½ ¼‫؟‬ ¼ ® ‫§ حرف‬ » ¼· ‫ك‬ï ¼ ® ‫§ حرف‬ ‫؟‬ ¼® ¼· ‫ر‬ ‫ر‬ï ¼ ® ‫§ حرف‬ ¼‫؟‬ ‫ر‬ ‫ غخثظ×ع‬éٍï‫خ ي‬±´´·²¹ ¾»‫·®؟‬²¹ ¼·­°´‫»½؟‬³»²¬­ ¼«» ¬± ½±³¾·²»¼ ®‫؟ ´؟·¼؟‬²¼ ‫´ ´؟·¨؟‬±‫·¼؟‬²¹­ٍ ׬ ­¸±« ´¼ ‫­´؟‬± ¾» ‫؟‬°°‫»®؟‬²¬ ¬¸‫¬؟‬ ‫د‬³‫ ¨؟‬ï ï ï îu ² ½±­ ½ é êî ‫· ­ك‬² ‫·¬؟«¯غ‬±² éٍ‫ى‬ô ² ïٍë ‫؛‬±® ¾‫·®؟»¾ ´´؟‬²¹­ ‫؟‬²¼ ² ïٍïï ‫؛‬±® ®±´´»® ¾»‫·®؟‬²¹­ٍ ‫ع‬±® ­¬‫«·®¾·´·«¯» ½·¬؟‬³ ¬± »¨·­¬ô ¬¸» ­«³³‫·¬؟‬±² ±‫® ؛‬±´´·²¹ »´»³»²¬ ‫؛‬±®½»­ ·² »‫·¬½»®·¼ ¸½؟‬±² ³«­¬ »¯«‫؟ »¸¬ ´؟‬°°´·»¼ ´±‫· ¼؟‬² ¬¸‫·¬½»®·¼ ¬؟‬±²‫و‬ ½ ‫½ ½د‬±­ ‫®ع‬ ² ½±­ ½ ¼§ ‫ّ ض‬u÷ ‫ك‬ ïٌ‫ئ‬ ًٍïé‫ي‬é ًٍîًëë ًٍîîèê ًٍî‫ى‬ë‫ي‬ ًٍîëêè ًٍîê‫ي‬ê ًٍîêëè ًٍîêîè ًٍîëî‫ي‬ ًٍîًéè ًٍïëèç ًٍïًéë ًًٍë‫ىى‬ ً ‫½د‬ ‫؟‬²¼ ‫؟ع‬ ©¸»® » ½ ‫ ؟ض‬u ï î ½ é êç ½±­ ½ é ê‫ي‬ ½ ½ ‫· »¸ج‬²¬»¹®‫ ­´؟‬±‫·¬؟«¯غ ؛‬±² éٍêé ‫؟‬²¼ ‫·¬؟«¯غ‬±² éٍêç ©»®» ·²¬®±¼«½»¼ ¾§ ‫¶ح‬±‫؟ھ‬x´´ ‫ »´¾؟ج ٍأىإ‬éٍ‫ى‬ ¹·‫ ­»«´؟ھ ­»ھ‬±‫· »­»¸¬ ؛‬²¬»¹®‫؛ ­´؟‬±® °±·²¬ ‫؟‬²¼ ´·²» ½±²¬‫«؛ ­؟ ¬½؟‬²½¬·±²­ ±‫؟¬ ع ؛‬² ‫ٍ عٌ؟‬ ‫ز‬±¬» ¬¸‫½ »¸¬ ¬؟‬±²¬‫؟ ¬½؟‬²¹´» ‫«­­؟ ­· ؟‬³»¼ ·¼»²¬·½‫؛ ´؟‬±® ‫´ ´´؟‬±‫ ­´´؟¾ ¼»¼؟‬±® ®±´´»®­ٍ ‫­«¸ج‬ô ¬¸» ‫ ­»«´؟ھ‬±‫· »¸¬ ؛‬²¬»¹ ®‫؟ »®؟ ­´؟‬°°®±¨·³ ‫¸ ه»¬؟‬±©»‫®»ھ‬ô ¬¸»§ ‫»·½·؛؛«­ »®؟‬²¬´§ ‫؛ »¬؟®«½½؟‬±® ³±­¬ ½‫·¬؟´«½´؟‬±²­ٍ ‫·­ث‬²¹ ¬¸»­» ·²¬»¹®‫ ­´؟‬ô ½ ‫؟ع‬ ‫·­ ½د‬² ½ é ê‫ى‬ ½ ©¸»®» ¬¸» ´·³·¬·²¹ ‫؟‬²¹´» ·­ ¼»‫·؛‬²»¼ ¾§ ½ ‫د‬³‫¨؟‬ ‫؟¬ ؟‬² ï ½±­ é êë ® ‫®ع‬ ‫ ® ض‬u ‫·­ ئ‬² é éً ‫·¬؟«¯غ‬±² éٍê‫؟ ي‬²¼ ‫·¬؟«¯غ‬±² éٍê‫ ى‬³‫»¬¬·®©»® »¾ §؟‬² ·² ¬»®³­ ±‫· ´؟·¼؟® ؟ ؛‬²¬»¹®‫؟ ´؟‬²¼ ¬¸®«­¬ ·²¬»¹®‫´؟‬ô ®»­°»½¬·‫و§´»ھ‬ ±® ‫د‬³‫¨؟‬ ‫؟ع‬ ‫ ؟ض‬u ‫·­ ئ‬² ‫ دئ‬³‫ ®ض ¨؟‬u ½±­ ‫®ع‬ é éï é êê ©¸»®» ‫·ع‬¹«®» éٍï‫؟ ى‬²¼ ‫·ع‬¹«®» éٍïë ‫­´؟‬± ¹·‫ ­»«´؟ھ »ھ‬±‫ ض ؛‬ô ‫ ض‬ô ‫؟‬²¼ u ‫؟¬ ع ٍ­ھ‬² ‫؛ ع ٌ؟‬±® °±·²¬ ‫؟‬²¼ ´·²» ½±²¬‫­¬½؟‬ô ®»­°»½¬ ·‫ٍ§´»ھ‬ ‫ ®ض‬u ‫؟¨غ »»ح‬³°´» éٍéٍ îًًê ¾§ ‫´§؟ج‬±® ْ ‫؟®ع‬²½·­ ‫®ظ‬±«°ô ‫ٍفشش‬ ½ ï î ² ï ï îu ï ½ ½±­ ½ ½±­ ½ ¼½ é êé îًًê ¾§ ‫´§؟ج‬±® ْ ‫؟®ع‬²½·­ ‫®ظ‬±«°ô ‫ٍفشش‬ .

‫‪ïٍî‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍç‬‬ ‫‪ًٍç‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫»‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫÷ »ّ؟ض‬ ‫»‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫÷ »ّ؟ض‬ ‫ىًٍ‬ ‫ىًٍ‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫يًٍ‬ ‫÷ »ّ ®ض‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫؟عٌ ؟ ‪²‬؟¬ ®ع‬ ‫ىًٍ‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫يًٍ‬ ‫÷ »ّ ®ض‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫‪ïٍî‬‬ ‫ً‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫؟عٌ ؟ ‪²‬؟¬ ®ع‬ ‫ىًٍ‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫ً‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ¬½؟¬‪±® ´·²»َ½±²‬؛ عٌ؟ ‪²‬؟¬ ع ٍ­ھ ‪ ّu÷ô u‬ض ‪ ّu÷ô‬ض ‪ éٍïë‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ¬½؟¬‪±® °±·²¬َ½±²‬؛ عٌ؟ ‪²‬؟¬ ع ٍ­ھ ‪ ّu÷ô u‬ض ‪ ّu÷ô‬ض ى‪ éٍï‬غخثظ×ع‬ ‫¬؟¸¬ ىٍ‪¬·±² é‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ®؟»´½ ®»¸¬®«؛ ­· ¬×‬ ‫حظز×خكغق ةرخَغشقثرـ‬ ‫‪éٍëٍî‬‬ ‫´؟®¬»‪³‬؟·¼ ‪·²¹ ¦»®±‬ھ؟¸ ‪®·²¹‬؟»¾ ©‪ ¬©±َ®±‬؟ ؛‪¬» ¬¸» ®±©­ ±‬؟‪²¼ î ¼»­·¹²‬؟ ‪»¬ ¬¸» ·²¼·½»­ ï‬ش‬ ‫‪¸»²ô‬ج ٍ»½‪²‬؟®؟»´½‬ ‫‪²‬‬ ‫‪é éé‬‬ ‫‪uî‬‬ ‫‪uï‬‬ ‫‪¨î‬؟‪³‬د‬ ‫‪¨ï‬؟‪³‬د‬ ‫¬؟¸¬ »¬؟¬½·¼ ‪¬·½ »¯«·´·¾®·«³‬؟¬­ ؛‪©­ ±‬؟´ »¸ج‬ ‫‪é éî‬‬ ‫®‬ ‫‪®î‬‬ ‫‪®ï‬‬ ‫‪é éè‬‬ ‫ي‪é é‬‬ ‫‪î‬؟‬ ‫‪®î‬ع‬ ‫‪ï‬؟‬ ‫‪î‬؟ع‬ ‫‪é éç‬‬ ‫؟ع‬ ‫‪ï‬؟ع‬ ‫®ع‬ ‫‪®ï‬ع‬ ‫­¼´»·§ ً‪¬·±² éٍê‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² éٍëç‬؟«¯غ ‪«¾­¬·¬«¬·²¹ ¬¸»­» ½±²¼·¬·±²­ ·²¬±‬ح‬ ‫‪±®»ô‬؛»¾ ­ك‬ ‫ى‪é é‬‬ ‫‪é éë‬‬ ‫‪¨ï‬؟‪³‬‬ ‫‪uï‬‬ ‫‪¨î‬؟‪³‬‬ ‫‪uî‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪uî‬‬ ‫‪uï‬‬ ‫؟ع‬ ‫‪ ­·²‬؟ض ‪¨ï‬؟‪³‬دئ‬ ‫‪é èï‬‬ ‫®ع‬ ‫­‪® ½±‬ض ‪¨ï‬؟‪³‬دئ‬ ‫ً‪é è‬‬ ‫»®»¸©‬ ‫‪¼»¼ô ¬¸»²‬؟‪ ±²´§ ±²» ®±© ·­ ´±‬؛× ٍ¼»¼؟‪®» ´±‬؟ ­©‪ ¾±¬¸ ®±‬؛· §´‪·²­ ±²‬؟¬®»‪¬·±² éٍéë °‬؟«¯غ‬ ‫‪é éê‬‬ ‫‪uî‬‬ ‫ً‬ ‫‪é èî‬‬ ‫‪uï‬‬ ‫‪ïô‬‬ ‫‪¨î‬؟‪³‬د‬ ‫‪® uî‬ض‬ ‫‪¨î‬؟‪³‬د‬ ‫®ض‬ ‫‪® uï‬ض‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪®î‬ع‬ ‫‪®ï‬ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫ً‪ًٍëé‬‬ ‫‪ًê‬يًٍ‬ ‫‪î‬ى‪ًٍï‬‬ ‫يىًًٍ‬ ‫ً‬ ‫‪¨î‬؟‪³‬د‬ ‫‪¨ï‬؟‪³‬د‬ ‫‪ï‬‬ ‫ًى‪ًٍê‬‬ ‫ى‪ç‬يًٍ‬ ‫‪ًٍîïè‬‬ ‫‪ًًٍèç‬‬ ‫ً‬ ‫¬½؟¬‪±²‬ف »‪·²‬ش‬ ‫ض‬ ‫ً‬ ‫‪ًٍïêèé‬‬ ‫‪é‬ى‪ًٍîè‬‬ ‫‪êèè‬يًٍ‬ ‫‪îï‬يىًٍ‬ ‫‪èïé‬ىًٍ‬ ‫ض‬ ‫‪çًê‬ىًٍ‬ ‫‪ï‬يًىًٍ‬ ‫‪ë‬ىىيًٍ‬ ‫‪ê‬يًيًٍ‬ ‫‪ï‬ى‪ًٍîé‬‬ ‫ي‪ًٍîëî‬‬ ‫؟‪²‬؟¬ ®ع‬ ‫؟ع‬ ‫‪èç‬يٍ‪î‬‬ ‫ً‪ïٍîï‬‬ ‫‪î‬ي‪ًٍèî‬‬ ‫يىي‪ًٍê‬‬ ‫‪è‬ي‪ًٍëî‬‬ ‫‪®î‬ع‬ ‫‪®ï‬ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪éé‬ىًٍ‬ ‫‪ًٍîïî‬‬ ‫‪ًًٍéè‬‬ ‫‪ًًٍïé‬‬ ‫ً‬ ‫‪¨î‬؟‪³‬د‬ ‫‪¨ï‬؟‪³‬د‬ ‫‪ï‬‬ ‫ىى‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍîèï‬‬ ‫‪ًٍïîë‬‬ ‫‪é‬يًًٍ‬ ‫ً‬ ‫‪ éٍë‬غشقكج‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ©‪±‬خَ»´¾«‪±‬ـ ®‪±‬؛ ض ¼‪²‬؟ ض‬ ‫¬½؟¬‪±²‬ف ¬‪±·²‬ذ‬ ‫ض‬ ‫ً‬ ‫ىى‪ًٍïé‬‬ ‫‪ًٍîéèî‬‬ ‫‪ë‬ىىيًٍ‬ ‫ًً‪ç‬يًٍ‬ ‫ىى‪î‬ىًٍ‬ ‫ض‬ ‫‪ëéé‬ىًٍ‬ ‫‪ëêè‬يًٍ‬ ‫‪ê‬يًيًٍ‬ ‫‪ًٍîéëè‬‬ ‫‪ًٍîêïè‬‬ ‫‪ê‬ى‪ًٍîë‬‬ ‫؟‪²‬؟¬ ®ع‬ ‫؟ع‬ ‫‪ê‬ىًٍ‪î‬‬ ‫‪ïًٍçî‬‬ ‫‪ًٍèًًë‬‬ ‫ي‪ًٍêéï‬‬ ‫ًًً‪ًٍê‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫يًٍ‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫ً‬ ‫‪u‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍç‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫ي‪é è‬‬ ‫‪»ï‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍç‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪¨ï‬؟‪³‬دٌ‪¨î‬؟‪ ³‬د‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪® ï‬عٌ ‪® î‬ع‬ ‫‪¨î‬؟‪³‬د‬ ‫‪ uî‬؟ ض‬ ‫‪¨ï‬؟‪³‬د‬ ‫‪ uï‬؟ ض‬ ‫؟ض‬ ‫ىًٍ‬ ‫‪»î‬‬ ‫»ھ·‪·¹«®» éٍïé ¹‬ع ¼‪²‬؟ ‪·¹«®» éٍïê‬ع ٍ عٌ؟ ‪²‬؟¬ ع ؛‪«²½¬·±²­ ±‬؛ ­؟ ض ¼‪²‬؟ ض ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ­»ھ·‪¾´» éٍë ¹‬؟ج‬ ‫ٍ§´»ھ·¬½»‪½¬ô ®»­°‬؟¬‪²¼ ´·²» ½±²‬؟ ¬‪±® °±·²‬؛ ¬؟‪±®³‬؛ ´؟½·¸‪°‬؟®‪ ·² ¹‬؟¬؟¼ »‪³‬؟­ »¸¬‬ ‫ٍ‪³°´» éٍè‬؟¨غ »»ح‬ ‫®ض‬ ‫؟ض‬ ‫يًٍ‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫‪ًٍç‬‬ ‫‪ îٍê‬ىٍ‪ ïٍê ïٍè îًٍ îٍî î‬ىٍ‪ ًٍê ًٍè ïًٍ ïٍî ï‬ىًٍ ‪ً ًٍî‬‬ ‫؟عٌ ؟ ‪²‬؟¬ ®ع‬ ‫‪»ï‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ¬½؟¬‪±® ¼±«¾´»َ®±© ´·²»َ½±²‬؛ عٌ؟ ‪²‬؟¬ ع ٍ­ھ عٌ ع ‪ô‬‬ ‫دٌ‬ ‫د ‪ ô u ô u ô‬ض ‪ ô‬ض ‪ éٍïé‬غخثظ×ع‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫غخثحرشف ‪éٍê‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫®ض‬ ‫يًٍ‬ ‫؟ض‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫‪»î‬‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫ىٍ‪ ïٍê ïٍè î îٍî î‬ىٍ‪ ًٍê ًٍè ï ïٍî ï‬ىًٍ ‪ً ًٍî‬‬ ‫؟عٌ ؟ ‪²‬؟¬ ®ع‬ ‫دٌ‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ¬½؟¬‪±® ¼±«¾´»َ®±© °±·²¬َ½±²‬؛ عٌ؟ ‪²‬؟¬ ع ٍ­ھ عٌ ع ‪ô‬‬ ‫د ‪ ô u ô u ô‬ض ‪ ô‬ض ‪ éٍïê‬غخثظ×ع‬ ‫‪ ®±´´·²¹‬؛‪²¼ ®±´´»®­ ±‬؟ ­´´؟¾ »¸¬ ‪³±²¹‬؟ ¼؟‪ ´±‬؛‪¬» ¬¸» ¼·­¬®·¾«¬·±² ±‬؟´«½´؟½ ‪¸» ³»¬¸±¼­ ¬±‬ج‬ ‫­¼»»‪´ ­°‬؟‪¬·±²‬؟¬‪¬·±²­ ©¸»®» ®±‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪² ¾» «­»¼ ·²‬؟½ ®»¬‪°‬؟¸½ ­·¸¬ ‪®·²¹­ ­¸±©² ·²‬؟»¾‬ ‫´؟‪«¹‬؛·®¬‪ ®±´´·²¹ »´»³»²¬ ½»²‬؛‪»½¬­ ±‬؛؛» ‪²¼»® ¬¸»­» ­°»»¼ ½±²¼·¬·±²­ô‬ث ٍ»¬؟®»¼‪®» ­´±© ¬± ³±‬؟‬ ‫­»½®‪±‬؛ §¼‪´ ­°»»¼­ô ¬¸»­» ¾±‬؟‪¬·±²‬؟¬‪¬ ¸·¹¸ ®±‬ك ٍ»´¾·‪®» ²»¹´·¹‬؟ ­¬‪²¼ ¹§®±­½±°·½ ³±³»²‬؟ ­»½®‪±‬؛‬ ‫»¸¬ ¬½»؛؛؟ ‪²‬؟½ ¼‪²‬؟ »½‪²‬؟®؟»´½ ´؟‪²¼ ·²¬»®²‬؟ ­»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪´¬»® ½±²‬؟ ‪²¬ô ¬»²¼·²¹ ¬±‬؟½·؛·‪¾»½±³» ­·¹²‬‬ ‫ٍ¬‪¬ »¨¬»²‬؟»®‪ ¹‬؟ ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±² ¬±‬؟‪´ ´±‬؟‪·²¬»®²‬‬ ‫َ®»¬»¼ ‪¬·±² ¬»½¸²·¯«»­ ©»®» «­»¼ ¬±‬؟´«½´؟½ »´‪»´§ ­·³°‬ھ·¬؟´»® ‪±®»¹±·²¹ ¼·­½«­­·±²ô‬؛ »¸¬ ‪ײ‬‬ ‫‪·¼»¼ô‬ھ‪ °®±‬؟¬؟¼ ´؟½·¸‪°‬؟®‪²¼ ¹‬؟ ®؟´«¾؟¬ »¸¬ ¸¬·© ®»¸¬»‪±¹‬ج ٍ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪´ ´±‬؟‪³·²» ¬¸» ·²¬»®²‬‬ ‫¬‪¬»¼ ®»­«´¬­ٍ ײ ­«¾­»¯«»²‬؟´«½´؟½ »¸¬ »ھ»·¸½؟ ‪§ ¾» »³°´±§»¼ ¬±‬؟‪·½»­ ³‬ھ»¼ ‪¬·±²‬؟´«½´؟½ ¼‪²‬؟¸‬ ‫®‪¼·²¹ ·² ¬¸®»» ±‬؟‪ ´±‬؛‪»½¬­ ±‬؛؛» »¸¬ »¬؟«´؟ھ» ‪²¼¾±±µô ¬±‬؟¸ ­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ت ¼‪»½±²‬ح »¸¬ ‪°¬»®­ ·²‬؟¸½‬ ‫¬­«®¸¬ ¼‪²‬؟ ¬‪´·¹²³»²‬؟­·‪ ³‬؛‪»½¬­ ±‬؛؛» »¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ‪®»»¼±³ ·²‬؛ ؛‪» ¼»¹®»»­ ±‬ھ·؛‬ ‫ٍ¼»­« »¾ ¬­«‪¬·±² ³‬؟¬«‪´ ½±³°‬؟¬·‪®·²¹ ®·²¹­ô ¼·¹‬؟»¾ ¼·‪²¼ ²±²®·¹‬؟ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪¼·²¹ ·² ®±‬؟‪´±‬‬ ‫­·¸¬ ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­‪»´§ ­·³°´» ³»¬¸±¼­ ¼»³±²‬ھ·¬؟´»® »¸¬ ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ §‪²‬؟‪±® ³‬؛ ‪»®¬¸»´»­­ô‬ھ»ز‬ ‫ٍ§´»ھ·¬½»؛؛» ¼»­« »¾ §؟‪°¬»® ³‬؟¸½‬ ‫»®؟ ­‪´»½¬·±²‬؛»¼ ´؟·¨؟ ¼‪²‬؟ ´؟·¼؟® ‪®·²¹‬؟»¾ ¬؟¸¬ ®»¬‪°‬؟¸½ ­·¸¬ ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­‪­ ¾»»² ¼»³±²‬؟¸ ¬×‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ؟ ‪½¬ ­¬®»­­»­ ·²‬؟¬‪«®¬¸»®ô ­·²½» ¬¸» ½±²‬ع ٍ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪´ ´±‬؟‪ ¬¸» ·²¬»®²‬؛‪«²½¬·±²­ ±‬؛‬ ‫َ«¾·®¬­·¼ ¼؟‪ ´±‬؛‪«²½¬·±² ±‬؛ ؟ ‪´­±‬؟ ­· ‪®·²¹‬؟»¾ ؟ ‪½¬ ­¬®»­­ ·²‬؟¬‪¨·³«³ ½±²‬؟‪¼ô ³‬؟‪¼»°»²¼ ±² ¬¸» ´±‬‬ ‫§´¬‪²‬؟½·؛·‪»´ô ·­ ­·¹²‬ھ»´ ­­»®¬­ §¾ ¼»‪»®²‬ھ‪»ô ©¸·½¸ ·­ ¹±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪±²­»¯«»²¬´§ô‬ف ٍ‪¬·±²‬‬ ‫ٍ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪»½¬»¼ ¾§ ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²¬ ´±‬؛؛؟‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫حغفزغخغعغخ‬ ‫ٍ‪ô ïçًé‬ي‪ê‬ىٹً‪î‬ى ‪ îçô‬غسحك ٍ­‪²‬؟®ج ‪¼­ô‬؟‪®·±«­ ´±‬؟ھ ®‪±‬؛ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟ق ‪ٍô‬خ ‪¬®·¾»½µô‬ح‬ ‫ٍ‪ê‬ى‪ô ïç‬جف ‪®·­¬±´ô‬ق ‪ô‬؟¬؟ـ ‪²¹·²»»®·²¹‬غ »®«¬®؟‪»°‬ـ ©»ز ‪´»½¬·±²­ô‬؛»ـ ¼‪²‬؟ ­»­­»®¬ح ؛‪´§­·­ ±‬؟‪²‬ك ‪ٍô‬ك ‪±²»­ô‬ض‬ ‫ٍ÷‪®§ ïëô ïçêî‬؟«®¾»عّ ٍ­»ـ ٍ¸½؟س ‪¼­ô‬؟‪®·²¹ ©·¬¸ »½½»²¬®·½ ´±‬؟»¾ ¬­«®¸ج ‪ٍô‬ض ‪®¹»®ô‬؟¾‪«³‬خ‬ ‫´؟·¨؟ ¼‪²‬؟ ´؟·¼؟® ´؟‪»² »¨¬»®²‬ھ·‪®·²¹­ «²¼»® ¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±² ©·¬¸·²‬؟‪¸» ´±‬ج ‪ٍô‬ط ‪x´´ô‬؟ھ‪¶±‬ح‬ ‫ٍيي‪»µٍô ¸ٍçô ïç‬س ‪¬ô‬؛·®‪·¼­µ‬ج ‪»µ²·­µ‬ج ‪¼ô‬؟‪´±‬‬ ‫ٍ‪ï‬‬ ‫ٍ‪î‬‬ ‫ٍي‬ ‫ٍى‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫­¬·‪²‬ث‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫‪ٌ³³‬ز‬ ‫÷ ٍ‪ّ´¾ٌ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫‪ ³³‬ز‬ ‫÷¾´ ٍ‪ّ·²‬‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫‪¼ô è‬؟®‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷¾´ٌٍ‪ ّ·²‬زٌ‪³³‬‬ ‫‪¼ô è‬؟®‬ ‫÷·­‪ ّ°‬؟ذس‬ ‫÷ ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫‪¼ô è‬؟®‬ ‫‪´»½¬·±²‬؛»ـ ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪®»´±‬ذ ¼‪²‬؟‬ ‫‪è‬‬ ‫حشرقساح عر جح×ش‬ ‫´‪§³¾±‬ح‬ ‫‪»­½®·°¬·±²‬ـ‬ ‫´‬ ‫س‬ ‫¸¬‪» ´»²¹‬ھ·¬½»؛؛» ®»´´‪±‬خ‬ ‫¼؟‪±³»²¬ ´±‬س‬ ‫؟‬ ‫¾‬ ‫¼‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫÷‪ ّu‬ض‬ ‫ص‬ ‫»­‪½¬ »´´·°‬؟¬‪ ¬¸» °®±¶»½¬»¼ ½±²‬؛‪¨·­ ±‬؟ ®‪¶±‬؟‪»³·³‬ح‬ ‫»­‪½¬ »´´·°‬؟¬‪ ¬¸» °®±¶»½¬»¼ ½±²‬؛‪¨·­ ±‬؟ ®‪»³·³·²±‬ح‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ¼‪²‬؟ش‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ®»´´‪´´ ±® ®±‬؟ق‬ ‫»½®‪±‬؛ ¼»·´‪°°‬ك‬ ‫´؟®‪¼ ·²¬»¹‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟خ‬ ‫¬‪²‬؟¬­‪´»½¬·±² ½±²‬؛»¼ٹ¼؟‪±‬ش‬ ‫¼؟‪±´´·²¹ »´»³»²¬ ´±‬خ‬ ‫©‪ ®±´´·²¹ »´»³»²¬­ °»® ®±‬؛‪«³¾»® ±‬ز‬ ‫»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪±²‬ف‬ ‫¼ٌ؟ ­‪ ½±‬ـ‬ ‫‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬½؟¬‪´»½¬·±² ±® ½±²‬؛»ـ‬ ‫»¬؟® ‪´»½¬·±²‬؛»ـ‬ ‫¸½¬·‪®·²¹ °‬؟»¾ ‪¼ ¦±²» ±²‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ؛‪®±¶»½¬·±² ±‬ذ‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼‬ ‫¼‪²‬؟´ ؛‪²¹´» ±‬ك‬ ‫­­»®¬­ ¬½؟¬‪¨·³«³ ½±²‬؟س‬ ‫‪¬«®» ­«³‬؟ھ®«ف‬ ‫»´‪²¹‬ك‬ ‫د‬ ‫ئ‬ ‫؟‬ ‫‪¹‬‬ ‫¼‬ ‫¼‬ ‫‪u‬‬ ‫«‬ ‫­‬ ‫®ح‬ ‫ع‬ ‫‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¨ك‬ ‫§؟©»½؟® ®»‪ײ²‬‬ ‫¼؟‪® ©·¬¸ ®±´´·²¹ »´»³»²¬ ´±‬؟»‪·®»½¬·±² ½±´´·²‬ـ‬ ‫§؟©»½؟® ®»¬«ر‬ ‫‪¼ ½±²¼·¬·±²‬؟‪®»´±‬ذ‬ ‫‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¼؟خ‬ ‫®»´´‪´´ ±® ®±‬؟ق‬ ‫‪®·²¹ ï‬؟»ق‬ ‫‪®·²¹ î‬؟»ق‬ ‫شكخغزغظ ‪èٍï‬‬ ‫؟ ¼‪²‬؟ ´´ ؟¾ ؟ ‪¬·±²­ ¾»¬©» »²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬½؟¬‪­¬·½ ½±²‬؟´» »¸¬ ‪¬·²¹‬؟ ´«½´؟½ ®‪±‬؛ ­¼‪°¬ »® êô ³»¬¸±‬؟¸ف ‪ײ‬‬ ‫§´¼·‪®·²¹­ ©·¬¸ ®·¹‬؟»¾ ®‪±‬ع ٍ¼»¬؟®¬­‪§ ©»®» ¼»³±²‬؟ ©»½؟® ؟ ¼‪²‬؟ ®»´´‪ ®±‬؟ ‪²¼ ¾»¬©»»²‬؟ §؟©»½؟®‬ ‫½·¬­؟´» ‪¨·³«³‬؟‪ «²·¬ ¼»° »²¼­ ±² ¬¸» ³‬؟ ­؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ؟ ؛‪´»½¬·±² ±‬؛»¼ ½·¬­؟´» »¸¬ ‪­«°°±®¬»¼ ®·²¹­ô‬‬ ‫»¸¬ ‪ ·²¬»®»­¬ ¬±‬؛‪¼ ±® ·² ¬¸» ¼·®»½¬·±² ±‬؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ »¸¬ ؛‪¬·±² ·² ¬¸» ¼·®»½¬·±² ±‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬½؟¬‪½±²‬‬ ‫‪¬·±² ¼»°»²¼­ ±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬½؟¬‪­¬·½ ½±²‬؟´» ‪¨· ³«³‬؟‪«­» ¬¸» ³‬؟½»ق ٍ®»‪¬·±² ¼»­·¹²‬؟½·´‪°°‬؟‬ ‫‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±² ±½½«®®·²¹ ©·¬¸·²‬؟‪´§¦» ¬¸» ´±‬؟ ‪²‬؟ ‪®§ ¬±‬؟­­»½»‪¼­ô ·¬ ·­ ²‬؟‪¬¸» ®±´´·²¹ »´»³ »²¬ ´±‬‬ ‫­¼‪¬»¼ ³»¬¸±‬؟®¬­‪°¬»® é ¼»³±²‬؟¸ف ٍ‪´»½¬·±²‬؛»¼ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟‪±®» ¼»¬»®³·²‬؛»¾ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬‬ ‫§´¼·‪®·²¹­ ©·¬¸ ®·¹‬؟»¾ ®‪±‬؛ ­¬‪³±²¹ ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟ ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪¬·²¹ ¬¸» ´±‬؟«´؟ھ» ®‪±‬؛‬ ‫‪¼·²¹ٍ ײ ¬¸»­» ³»¬¸±¼­ô‬؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ §´´؟½·¬؟¬­ »´‪»´§ ­·³°‬ھ·¬؟´»® ؟ ‪­«°°±®¬»¼ ®·²¹­ ­«¾¶»½¬»¼ ¬±‬‬ ‫§؟‪´»½¬·±²­ ³‬؛»¼ »­»¸ج ٍ¼»¦·´·¬« »®»© ‪´»½¬·±²­ô‬؛»¼ ‪®·²¹‬؟»¾ ´؟‪²¼ ¼ ô ¬¸» °®·²½·°‬؟ ¼ ­»´¾؟·®؟ھ »¸¬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪¼·²¹ ±² ±¬¸»® ½±³°±²»²¬­ô‬؟‪³·½ ´±‬؟‪¾·´·¬§ô ¼§²‬؟¬­ ‪´ ·² ¼»¬»®³·²·²¹ ­§­¬»³‬؟½·¬·®½ »¾‬ ‫ٍ®»¬‪°‬؟¸½ ­·¸¬ ‪®» ¼·­½«­­»¼ ·²‬؟ ¼‪²‬؟ ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ §‪²‬؟‪¬·±² ·² ³‬؟®»‪ ­§­¬»³ ±°‬؛‪½§ ±‬؟®«½½؟‬ ‫حظز×خ ـغجخرذذثح اشـ×ظ×خ طج×ة حظز×خكغق عر حزر×جفغشعغـ ‪èٍî‬‬ ‫¼؟‪¨·³«³ ®±´´·²¹ »´»³»²¬ ´±‬؟‪¬» ¬¸» ³‬؟´«½´؟½ ‪°¬»® éô ·¬ ·­ °±­­·¾´» ¬±‬؟¸ف ؛‪­·²¹ ¬¸» ³»¬¸±¼­ ±‬ث‬ ‫د‬ ‫‪¼­ٍ ײ‬؟‪´ ´±‬؟·¨؟ ¼‪²‬؟ ´؟·¼؟® ¼»‪¼ô ±® ½±³¾·²‬؟‪´ ´±‬؟·¨؟ ‪¼ô‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¼»·´‪°°‬؟ »´‪ ­·³°‬؟ ‪¼«» ¬±‬‬ ‫أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ‪´»½¬·±²­ô‬؛»¼ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪¬·±² ±‬؟‪½¸ ¬± ¬¸» ¼»¬»®³·²‬؟‪°°®±‬؟ ­«‪ ³±®» ®·¹±®±‬؟ ؛‪´·»« ±‬‬ ‫؛‪·½ ½±²¼·¬·±²­ ±‬؛·½»‪±® ­°‬؛ ‪´»½¬·±²‬؛»¼ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ »¬؟´«½´؟½ ‪­ ¬±‬؟´«‪±®³‬؛ ؛‪ ­»®·»­ ±‬؟ ¼»¼·ھ‪°®±‬‬ ‫َ®؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ¼‪²‬؟ ‪»ô‬ھ‪¬» ­°»»¼ô ¼»»°َ¹®±±‬؟®»¼‪²¼ ³±‬؟ ©‪±® ­´±‬ع ٍ‪¼·²¹‬؟‪°°´·»¼ ´±‬؟‬ ‫‪¬ ·­ ¼ ًô‬؟¸¬ ‪´»½¬·±²ô‬؛»¼ ´؟·¼؟® §´‪«­»­ ±²‬؟½ ¬؟¸¬ ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ؟ ‪·²¹­ ­«¾¶»½¬ ¬±‬‬ ‫ي ‪î‬‬ ‫‪èï‬‬ ‫¨؟‪ ³‬د‬ ‫ى‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ي ‪ï‬ـ‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪ê‬ي ى‬ ‫®¼‬ ‫‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ‪´·¹²·²¹‬؟َ؛´»­ ®‪±‬ع‬ ‫ي ‪î‬‬ ‫‪èî‬‬ ‫¨؟‪ ³‬د‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ي ‪ï‬ـ‬ ‫ى‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪ê çè‬‬ ‫®¼‬ ‫»‪²¼ ´·²‬؟ §؟©»½؟® »‪¬ ±²‬؟ ¬½؟¬‪®·²¹­ ©·¬¸ °±·²¬ ½±²‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟·¼؟® ¼»»‪¬» ­°‬؟®»¼‪²¼ ³±‬؟ ©‪±® ­´±‬ع‬ ‫‪¬ ¬¸» ±¬¸»®ô‬؟ ¬½؟¬‪½±²‬‬ ‫ى ي‬ ‫ي‪è‬‬ ‫­¬‪«¾­½®·°‬ح‬ ‫؟‬ ‫·‬ ‫‪²‬‬ ‫‪±‬‬ ‫‪°‬‬ ‫®‬ ‫خ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫¨؟‪ ³‬د‬ ‫؟ ­‪´ ï î ½±‬‬ ‫ى‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪ï èï‬‬ ‫®¼‬ ‫‪§ô‬؟©»½؟® ¸½؟» ¬؟ ¬½؟¬‪®·²¹­ ©·¬¸ ´·²» ½±²‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟·¼؟® ®‪±‬ع‬ ‫ى‪è‬‬ ‫‪ًç‬‬ ‫¨؟‪ ³‬د‬ ‫؟ ­‪´ ً è ½±‬‬ ‫‪ë‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪é êè‬‬ ‫®¼‬ ‫‪´»½¬·±² ¼«» ¬±‬؛»¼ §‪²‬؟ ¼‪²‬؟ »½‪²‬؟®؟»´½ ´؟·¼؟® »¬؟·®‪°°®±°‬؟ »¸¬ ¼¼؟ ¬­«‪´«»­ô ©» ³‬؟ھ ‪»²‬ھ·‪± ¬¸»­» ¹‬ج‬ ‫ٍ‪ ²±²®·¹·¼ ¸±«­·²¹‬؟‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ®‪±‬؛ ‪¬ ·­ô ¼ ًô‬؟¸¬ ‪¼ô‬؟‪´ ´±‬؟·¨؟ »®«‪´»½¬·±² «²¼»® °‬؛»¼ ´؟·¨؟ »¸ج‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪·­ ¹‬‬ ‫ي ‪î‬‬ ‫‪èë‬‬ ‫¨؟‪ ³‬د‬ ‫؟ ‪ ­·²‬ي ‪ï‬ـ‬ ‫ى‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪ê‬ي ى‬ ‫؟¼‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪èê‬‬ ‫‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ‪´·¹²·²¹‬؟َ؛´»­ ®‪±‬ع‬ ‫ي ‪î‬‬ ‫¨؟‪ ³‬د‬ ‫؟ ‪ ­·²‬ي ‪ ï‬ـ‬ ‫ى‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪ê çè‬‬ ‫»­»¸ج‬ ‫­»½؟؛‬ ‫¼‪¹®±«²‬‬ ‫؟¼‬ ‫‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´ ؟¾ ¬­«®¸¬ ®‪±‬ع‬ ‫ي ‪î‬‬ ‫‪èé‬‬ ‫¨؟‪ ³‬د‬ ‫؟ ‪ ­·²‬ي ‪ ï‬ـ‬ ‫ى‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫ى‪ë î‬‬ ‫؟¼‬ ‫»®‪±‬؛»¾ ¼»‪ ³«­¬ ¾» ¼»¬»®³·²‬؟ »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪¼ô ¬¸» ½±²‬؟‪´ ´±‬؟·¨؟ ‪®·²¹­ ­«¾¶»½¬»¼ ¬±‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟® ®‪±‬ع‬ ‫¬؟ ¬½؟¬ ‪²¼ ´·²» ½±²‬؟ §؟©»½؟® »‪¬ ±²‬؟ ¬½؟¬‪®·²¹­ ©·¬¸ °±·²¬ ½±²‬؟»¾ ®»´´‪±® ®±‬ع ٍ‪¬·±² èٍë‬؟«¯غ ‪«­·²¹‬‬ ‫‪¬¸» ±¬¸»®ô‬‬ ‫»½؟؛َ‪½»َ¬±‬؟ع‬ ‫‪½µ‬؟¾َ‪½¬َ¬±‬؟ق‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ؛‪«°´»¨ ­»¬­ ±‬ـ ‪ èٍî‬غخثظ×ع‬ ‫ى ي‬ ‫‪èè‬‬ ‫¨؟‪ ³‬د‬ ‫؟ ‪´ ï î ­·²‬‬ ‫ى‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪ï èï‬‬ ‫؟¼‬ ‫‪ §ô‬؟©»½؟® ¸½؟» ¬؟ ¬½؟¬‪®·²¹­ ©·¬¸ ´·²» ½±²‬؟»¾ ®»´´‪±® ®±‬ع‬ ‫‪èç‬‬ ‫‪ًç‬‬ ‫¨؟‪ ³‬د‬ ‫؟ ‪´ ً è ­·²‬‬ ‫‪ë‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪é êè‬‬ ‫؟¼‬ ‫ٍ‪²¼ èٍî‬؟ ‪³°´»­ èٍï‬؟¨غ »»ح‬ ‫ظز×ـكرشغخذ يٍ‪è‬‬ ‫ظز×ـكرشغخذ شك×بك‬ ‫»¸¬ ® »¬؛؟ ¼‪²‬؟ »®‪±‬؛»¾ ­¬»­ ‪®·²¹‬؟»¾ ¼»¼؟‪ ­¸±©­ °®»´±‬يٍ‪·¹«®» è‬ع ٍ¬؛؟¸­ »¸¬ ‪¬±¹»¬¸»® ±²‬‬ ‫‪»³»²¬ ·²‬ھ‪´´§ ô ¬¸» ·³°® ±‬؟½·¸‪°‬؟®‪¬»­ô ¹‬؟®¬­«´´· ىٍ‪·¹«®» è‬ع ٍ®»¸¬»‪´´§ ´±½µ»¼ ¬±¹‬؟·¨؟ »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪¼·²¹‬؟‪·²»¼ ¾§ °®»´±‬؟¬¾‪½¬»®·­¬·½­ ±‬؟®؟¸ ½ ‪´»½¬·±²‬؛»¼ٹ¼؟‪´±‬‬ ‫َ»½؟؛ ®‪½µ ±‬؟¾َ‪½µَ¬±‬؟¾ ¼»½؟´‪®» °‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ´؟½·¬‪¬ ¬©± ·¼»²‬؟¸¬ » ­‪«°°±‬ح‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ¸½؟غ ٍ»½·ھ»¼ ‪ ´±½µ·²¹‬؟ §¾ ®»¸ ¬»‪©² ¬±¹‬؟®¼ ¼‪²‬؟ ‪·¹«®» èٍë‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ¬؛؟¸­ ؟ ‪½» ±²‬؟؛َ‪¬±‬‬ ‫¬­«®¸¬ ‪¬»® ­«¾¶»½¬ »¼ ¬±‬؛؟»®»¸¬ ­· ¬؛؟¸­ »¸ج ٍ ع ¼؟‪´»½¬·±² ¼ ¼«» ¬± °®»´±‬؛»¼ ´؟·¨؟ ‪²‬؟ ­»½‪»¨°»®·»²‬‬ ‫‪¬·±²‬؟‪®·²¹ ½±³¾·²‬؟»¾ »¸¬ ‪¼ô‬؟‪ ¬¸» ¬¸®«­¬ ´±‬؛‪«­» ±‬؟½»¾ ¼‪²‬؟ ‪·¹«®» èٍëô‬ع ‪­ ­¸± ©² ·²‬؟ ‪ ô‬ع ¼؟‪´±‬‬ ‫­· ‪®·²¹ ï‬؟ »¾ ¬؟ ‪´»½¬·±²‬؛»¼ ´؟·¨؟ ´؟¬‪¬·±²ô ¬¸» ¬±‬؟«¬·­ ­·¸¬ ‪´»½¬·±² ¼ ٍ ײ‬؛»¼ ´؟·¨؟ ‪²‬؟ ­»‪«²¼»®¹±‬‬ ‫؟¼‬ ‫ً‪è ï‬‬ ‫‪¼°‬‬ ‫‪¼ï‬‬ ‫‪®·²¹ îô‬؟»¾ ¬؟ ¼‪²‬؟‬ ‫‪ٍï‬يٍ‪è‬‬ ‫‪®±³‬؛ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬× ٍ‪·¹«®» èٍï‬ع ‪¼ ·­ ­¸±©² ·²‬؟‪­ٍ ´±‬ھ ‪´»½¬·±²‬؛»¼ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´ ؟¾ ؛‪» ±‬ھ®«½ ´؟½·‪ ¬§°‬ك‬ ‫ٍ­»‪­» ¼»½´·²‬؟»®½‪´»½¬·±² ·²‬؛»¼ ؛‪¬» ±‬؟® »¸¬ ‪±®³´§ô‬؛·‪ ­»¼ «²‬؟»®½‪¼ ·­ ·²‬؟‪­ ¬¸» ´±‬؟ ¬؟¸¬ ‪·¹«®» èٍï‬ع‬ ‫‪¼ ¬±‬؟‪´»½¬·±² «²¼»® ´±‬؛ »¼ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪®¼ ¬± ³·²· ³·¦·²¹‬؟‪¹»±«­ ©·¬¸ ®»¹‬؟¬‪²‬؟ھ¼؟ »¾ ¼´«‪»²½»ô ·¬ ©±‬ط‬ ‫§´´؟·¨؟ §¾ ¼»¦·´؟»® »¾ ‪²‬؟½ ‪¸·­ ½±²¼·¬·± ²‬ج ٍ»ھ®«½ ‪ ´»½¬·±²‬؛»¼ٹ¼؟‪ ¬¸» ´±‬؛‪» ¬¸» µ²»» ±‬ھ‪¾±‬؟ »¬؟®»‪±°‬‬ ‫§¾ ‪·¹«®» èٍîô‬ع ‪­ ­¸± ©² ·²‬؟ ‪´´§ ¼±²»ô‬؟«­« ­· ­·¸ج ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ‪¼·²¹‬؟‪°®»´±‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪²¼ ¬¸»² ´±½µ·²¹‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪½»­ ±‬؟؛ ¼‪®±³ ±°°±­·²¹ » ²‬؛ ‪¹®·²¼·²¹ ¬¸» ­¬±½µ‬‬ ‫‪è ïï‬‬ ‫؟¼ ¼‬ ‫؟¼ ‪¼°‬‬ ‫؟¼‬ ‫‪¼°‬‬ ‫ً‬ ‫‪¼î‬‬ ‫و¼؟‪°°´·»¼ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ »¸¬ ‪´ ¬±‬؟«¯» ­· ­‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪¼ ·²‬؟‪´ ´±‬؟¬‪¸» ¬±‬ج‬ ‫‪î‬ع‬ ‫‪è ïî‬‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫؟ع‬ ‫ه‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪°°´·»¼ ¬±‬؟ ¼؟‪´§­·­ô ½±²­·¼»® ±²´§ ¬¸» ½»²¬®·½ ¬¸®«­¬ ´±‬؟‪²‬؟ ­·¸¬ ؛‪±® ¬¸» °«®°±­» ±‬ع‬ ‫‪ô‬ييٍ‪¬·±² é‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ‪±®»ô‬؛»®»¸¬‬ ‫‪ïë‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ي‪è ï‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫‪î‬؟ ­‪½±‬‬ ‫‪ïë‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬؟ ‪­·²‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫‪ï‬؟ ­‪½±‬‬ ‫‪ï‬؟ ‪­·²‬‬ ‫؟ع‬ ‫ص ‪ î‬ـئ‬ ‫­¼´»·§ ‪¬·±² èٍïï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ً‪¬·±² èٍï‬؟«¯غ ‪±³ ¾·²·²¹‬ف‬ ‫¼‬ ‫ى‪è ï‬‬ ‫‪¼î‬‬ ‫‪î¼°‬‬ ‫‪¼ï‬‬ ‫­»ھ·‪ê ¹‬يٍ‪¬·±² é‬؟«¯غ ‪±® ¼ ·²‬؛ ‪¬·±² èٍïï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ¼ ®‪±‬؛ ً‪¬·±² èٍï‬؟«¯غ ؛‪«¾­¬·¬«¬·±² ±‬ح‬ ‫ً‬ ‫‪î¼°‬‬ ‫ـق‬ ‫‪è ïë‬‬ ‫ع‬ ‫‪î‬؟ ‪­·²‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫؟‬ ‫‪î‬‬ ‫؟‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬؟ ‪­·²‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬؛ ½·¬­·®»¬½؟®؟¸½ ¼؟‪­ٍ ´±‬ھ ‪´»½¬·±²‬؛»ـ ‪ èٍï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫؟ »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪±²‬ف‬ ‫‪±«­·²¹‬ط‬ ‫¬؛؟¸ح‬ ‫¬­«®¸ج‬ ‫´؟·¨ك‬ ‫¬«‪²‬‬ ‫‪°‬؟ظ‬ ‫÷¾ّ‬ ‫÷؟ّ‬ ‫‪±«­·²¹‬ط‬ ‫‪î‬ع‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫؟ع‬ ‫‪°‬؟ظ‬ ‫¬؛؟¸ح‬ ‫¬­«®¸ج‬ ‫‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫‪²±ٍ î‬‬ ‫÷¼ّ‬ ‫‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫‪²±ٍ ï‬‬ ‫÷½ّ‬ ‫‪¬·±²‬؟¬«‪¸» ½±³°‬ج ٍ¼؟‪´ ¬¸®«­¬ ´±‬؟‪² »¨¬»®²‬؟ ‪ ô‬ع ‪®·²¹­ ­«¾¶»½¬»¼ ¬±‬؟»¾ ¨»´‪ ¼«°‬؛‪¼»¼ ­»¬ ±‬؟‪®»´±‬ذ ‪ èٍë‬غخثظ×ع‬ ‫ع ¼؟‪­»¼ ¾§ ´±‬؟»®½‪®·²¹ ï ·­ ·²‬؟»¾ ¬؟ ¼؟‪¬ ¬¸» °®»´±‬؟¸¬ ¬½؟؛ »¸¬ §¾ ¼»¬؟½·´‪´»½¬·±² ·­ ½±³°‬؛»¼ ‪±® ¬¸» ®»­«´¬·²¹‬؛‬ ‫ٍ¼»­؟»®½»¼ ­· ‪®·²¹ î‬؟»¾ ¬؟ ¼؟‪©¸·´» ¬¸» °®»´±‬‬ ‫‪¸·³‬ح‬ ‫¬­«®¸ج‬ ‫‪«¾­»¯«»²¬ ­«¾­¬·¬«¬·±²‬ح ٍ ؟ ¼‪²‬؟ ؟ ®‪±‬؛ ¼»ھ´‪§ ²±© ¾» ­±‬؟‪¬·±² èٍïë ³‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ي‪¬·±² èٍï‬؟«¯غ‬ ‫¼»¬½»´»­ »¸¬ ‪·²·²¹ ¬±‬؟¬®»‪ °‬؟¬؟¼ »¸ج ٍ ؟ ¼‪²‬؟ ؟ ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ­¼´»·§ ‪ê‬يٍ‪¬·±² é‬؟«¯غ ‪ ·²¬±‬؟ ¼‪²‬؟ ؟ ؛‪±‬‬ ‫و­‪¬·±²‬؟«¯» ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ ‪®±³‬؛ ¼»‪·²‬؟¬¾‪§ ¾» ±‬؟‪ ³‬ع ¼؟‪°®»´±‬‬ ‫÷»ّ‬ ‫÷؛ّ‬ ‫ٍ‪¼·²¹‬؟‪´ °®»´±‬؟·¨؟ »®‪±‬؛»¾ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ‪½µ‬؟¾َ‪½µَ¬±‬؟¾ ¸¬·© ¬»­ ¨»´‪«°‬ـ ÷؟ّ يٍ‪ è‬غخثظ×ع‬ ‫‪¬»® ¬·¹¸¬»²·²¹‬؛؟ ÷؟ّ ‪­ ·²‬؟ ¬·‪³» «²‬؟ح ÷¾ّ ٍ‪°‬؟‪´ ¹‬؟·¨؟ ½·؛·½»‪ ­°‬؟ »¼·ھ‪®» ¹®±«²¼ ¬± °®±‬؟ ­»½؟؛ ‪¸» ·²²»®َ®·²¹‬ج‬ ‫¬»­ ¨»´‪½¬ ¼«°‬؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ »½؟؛َ‪½»َ¬±‬؟ع ÷½ّ ٍ¼»­؟»®½‪» ·²‬ھ؟¸ ­»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪¸» ½±²‬ج ٍ‪°‬؟‪» ¹‬ھ‪´ ²«¬ ¬± ®»³±‬؟·¨؟‬ ‫ٍ‪°‬؟‪·¼» ¬¸» ®»¯«·®»¼ ¹‬ھ‪®» ¹®±«²¼ ¬± °®±‬؟ ¬؟¸¬ ­»½؟؛ ‪­» ·¬ ·­ ¬¸» ±«¬»®َ®·²¹‬؟½ ­·¸¬ ‪¼·²¹ٍ ײ‬؟‪±®» °®»´±‬؛»¾‬ ‫®»¼‪­» «²‬؟»®½‪²¹´»­ ·²‬؟ ¬½؟¬‪»®¹»²¬ ½±²‬ھ‪¸» ½±²‬ج ٍ¬«‪´ ²‬؟·¨؟ »¸¬ ‪¬»® ¬·¹¸¬»²·²¹‬؛؟ ÷½ّ ‪­ ·²‬؟ ¬»­ »‪³‬؟ح ÷¼ّ‬ ‫»¸¬ ؛‪½»­ ±‬؟؛ »¸¬ ‪±® ¹®·²¼·²¹‬؛ ¼»»‪±·¼­ ²‬ھ؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ¸¬¼·©َ¼®؟¼‪²‬؟¬­ ‪¸·³ ¾»¬©»»² ¬©±‬ح ÷»ّ ٍ‪¼·²¹‬؟‪°®»´±‬‬ ‫®»‪µ·²¹ ¬¸» ·²²‬؟‪¼ ¾§ ³‬؟‪·¼» °®±°»® °®»´±‬ھ‪´´§ °®±‬؟½·¬؟‪«¬±³‬؟ ‪½»®­ ·² ¾»¬©»»²‬؟‪®»½·­·±² ­°‬ذ ÷؛ّ ٍ­‪±«¬»® ®·²¹‬‬ ‫ٍ®»¬«‪² ¬¸» ±‬؟¸¬ ®»¬®‪½»® ­´·¹¸¬´§ ­¸±‬؟‪­°‬‬ ‫‪ïë‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪è ïê‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫‪°‬؟ ­‪½±‬‬ ‫‪°‬؟ ‪­·²‬‬ ‫؟ ‪°‬؟ ‪ ­·²‬ـق‬ ‫‪°‬؟ ­‪½±‬‬ ‫‪è ïé‬‬ ‫‪°‬ع‬ ‫ص ‪ î‬ـئ‬ ‫‪¼°‬‬ ‫­· ‪´»½¬·±²‬؛»¼ ¬؟¸¬ »¬‪±‬ز ٍ¼؟‪­ٍ ´±‬ھ ¼ ‪´»½¬·±²‬؛»¼ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪´ °´±¬ ±‬؟½·‪ ¬§°‬؟ ­©‪·¹«®» èٍê ­¸±‬ع‬ ‫¼؟‪¬ ©¸·½¸ °®»´±‬؟ ¼؟‪®·²¹ «° ¬± ¬¸» ´±‬؟»¾ ¼»¼؟‪ ²±²°®»´±‬؟ ®‪±‬؛ ¬؟¸¬ ‪²‬؟¸¬ ­­»´ »®»¸©§®»ھ»‬ ‫»¸¬ ­»‪­­«³‬؟ ¼‪²‬؟ ¼؟‪®·²¹ «²¼»® ¬¸®«­¬ ´±‬؟»¾ »´‪ ­·²¹‬؟ ­؟ ­¬½؟ ¬·‪¬»®ô ¬¸» «²‬؛؟»®»¸ج ٍ¼»ھ‪·­ ®»³±‬‬ ‫¬؟ ¬‪¸» °±·²‬ج ٍ»ھ®«½ ‪®·²¹‬؟»¾َ»´‪»² ¾§ ¬¸» ­·²¹‬ھ·‪­ ¬¸±­» ¹‬؟ ­½·¬­·®»¬½؟®؟¸½ ‪´»½¬·±²‬؛»¼ٹ¼؟‪³» ´±‬؟­‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾َ»´‪»®¬·²¹ ¬¸» ­·²¹‬ھ‪´´§ ¾§ ·²‬؟½·¸‪°‬؟®‪§ ¾» ¼»¬»®³·²»¼ ¹‬؟‪¼ ³‬؟‪®·²¹ î ´±­»­ ´±‬؟»¾ ¸½·¸©‬ ‫ٍ‪·¹«®» èٍê‬ع ‪¸·­ ·­ ­¸±©² ·²‬ج ٍ¬‪¼ °±·²‬؟‪¾±«¬ ¬¸» °®»´±‬؟ »ھ®«½ ‪´»½¬·±²‬؛»¼ٹ¼؟‪´±‬‬ ‫¼‬ ‫‪¼ï‬‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪¼°‬‬ ‫‪¼î‬‬ ‫؟¼‬ ‫ً‬ ‫ع‬ ‫؛‪¬» ±‬؟® »¸¬ ‪­»­ô‬؟»®½‪¼ ·²‬؟‪­ ¬¸» ´±‬ك ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬؛ ­½·¬­·®»¬½؟®؟¸½ ¼؟‪­ٍ ´±‬ھ ‪´»½¬·±²‬؛»ـ ىٍ‪ è‬غخثظ×ع‬ ‫‪´»½¬·±²‬؛»¼ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ »½«¼»® ‪¼·²¹ ّ¬±° ´·²»÷ ¬»²¼­ ¬±‬؟‪±®»ô °®»´±‬؛»®»¸¬ ه­»­؟»®½»¼ ‪´»½¬·±²‬؛»¼ ؛‪­» ±‬؟»®½‪·²‬‬ ‫ٍ‪¼·²¹‬؟‪´ ´±‬؟‪¼¼·¬·±²‬؟ ®»¼‪«²‬‬ ‫‪î‬ع‬ ‫¼؟‪±‬ش‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ؛‪¼»¼ ¼«°´»¨ ­»¬ ±‬؟‪ °®»´±‬؟ ®‪±‬؛ ¼؟‪­ٍ ´±‬ھ ‪´»½¬·±²‬؛»ـ ‪ èٍê‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪±«­·²¹‬ط‬ ‫´؟·¨ك‬ ‫¬«‪²‬‬ ‫‪î‬ع‬ ‫¬؛؟¸ح‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ¼»¼؟‪·¹¸¬´§ °®»´±‬ش ‪ èٍé‬غخثظ×ع‬ ‫¸½«‪¼ô ¬¸»®» ·­ ²±¬ ³‬؟‪® ©·¬¸ ®»­°»½¬ ¬± ´±‬؟»‪´³±­¬ ´·²‬؟ ­· ‪´»½¬·±²‬؛»¼ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪­ ®±‬ك‬ ‫‪ ¸»²½»ô‬ه­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪°»®»¼ ±® ­°‬؟¬ ‪¼·²¹‬؟‪´ ´§ °®» ´±‬؟·¨؟ §¾ ¼»‪·²‬؟‪¹» ¬± ¾» ¹‬؟¬‪²‬؟ھ¼؟‬ ‫¼ »®»‪°‬؟¬ ­©‪»®ô ­¸±‬ھ»©‪·¹«®» èٍéô ¸±‬ع ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬؛ ­· ¬· ­؟ »½·¬½؟®‪´ °‬؟­®»ھ·‪ «²‬؟ ¬‪¬¸·­ ·­ ²±‬‬ ‫ٍ¬‪²¹»³»²‬؟®®؟ ¼؟‪ ´·¹¸¬ °®» ´±‬؟ ‪´´§ ´±½µ»¼ ¬±¹»¬¸»® ·²‬؟·¨؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪®±‬‬ ‫ٍيٍ‪³°´» è‬؟¨غ »»ح‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫­·¸ج ٍ¼»­‪²¼ ±²» ±°°±‬؟ ‪²¼»³‬؟¬ ‪®·²¹­ô ¬©± ³±«²¬»¼ ·²‬؟»¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ؛‪®·°´»¨ ­»¬ ±‬ج ‪ èٍè‬غخثظ×ع‬ ‫¬«¾ ‪ ¼«°´»¨ ­»¬ô‬؟ ¸¬·© ‪²‬؟¸¬ »؛·´ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»‪²¼ ´±²¹‬؟ ­­»‪²‬؛؛·¬­ ´؟·¨؟ ®»¸‪»² ¸·¹‬ھ» ‪²‬؟ ­»¼·ھ‪²¹»³»²¬ °®±‬؟®®؟‬ ‫ٍ»½؟‪®»¯«·®»­ ³±®» ­°‬‬ ‫¼‪²‬؟ ي‪¬·±² èٍï‬؟«¯غ ‪´ô‬؟½·¬‪®» ²±¬ ·¼»²‬؟ ¬؟¸¬ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¼؟‪¾´» ¬± °®»´±‬؟®·­»¼ ­· ¬· ؛×‬ ‫»‪¬·±² èٍïë ¾»½±³‬؟«¯غ‬ ‫‪ïë‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪è ïè‬‬ ‫‪è ïç‬‬ ‫‪î‬؟ ­‪½±‬‬ ‫‪î‬؟ ­‪½±‬‬ ‫‪î¼°‬‬ ‫‪ïë‬‬ ‫‪î‬؟ ‪î ­·²‬ص ‪îî‬ـ ‪ î‬ئ‬ ‫‪î‬؟‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬؟ ‪î ­·²‬ـ ‪î‬ق‬ ‫‪î‬؟ ­‪½±‬‬ ‫‪ï‬؟ ­‪½±‬‬ ‫‪î‬؟ ­‪½±‬‬ ‫‪ï‬؟‬ ‫‪ï‬؟ ‪ï ­·²‬ص ‪ïî‬ـ ‪ï‬ئ‬ ‫ع‬ ‫‪ï‬؟ ‪ï ­·²‬ـ ‪ï‬ق‬ ‫‪ï‬؟ ­‪½±‬‬ ‫‪±®»ô‬؛»¾ ­ك ٍ ؟ ¼‪²‬؟ ؟ ®‪±‬؛ §´­«‪²»±‬؟¬´«‪»¼ ­·³‬ھ´‪¬·±² èٍïç ³«­¬ ¾» ­±‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² èٍïè‬؟«¯غ‬ ‫ٍ¼ ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ‪ê §·»´¼­ ¬¸» ½±®®»­°±²¼·²¹‬يٍ‪¬·±² é‬؟«¯غ‬ ‫®»¸¬»‪² ¾» ´±½µ»¼ ¬±¹‬؟½ ­‪®·²¹‬؟ »¾ ‪² ¬©±‬؟¸¬ »®‪«®¬¸»®ô ³±‬؛ ´´·¬­ ‪´»½ ¬·±²‬؛»¼ ´؟·¨؟ »½«¼»® ‪±‬ج‬ ‫‪½»ô ©»·¹¸¬ô‬؟‪­»¼ ­°‬؟»®½‪ ®» ·²‬؟ ‪ ¬¸·­ ­§­¬»³‬؛‪¹»­ ±‬؟¬‪²‬؟ھ¼؟­·¼ »¸ج ٍ‪·¹«®» èٍè‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ §´´؟·¨؟‬ ‫ٍأ‪î‬إ ٍ ؛»خ ‪»² ·²‬ھ·‪®» ¹‬؟ ‪¼·²¹‬؟‪´ °®»´±‬؟·¨؟ ‪ ±²‬؟¬؟¼ »®‪±‬س ٍ¬­‪²¼ ½±‬؟‬ ‫ظز×ـكرشغخذ شك×ـكخ‬ ‫‪ٍî‬يٍ‪è‬‬ ‫»¼«¬·‪¹²‬؟‪®¹» ³‬؟´ ´؟·¬·‪¬» ·²‬؟‪´´§ «­»¼ ¬± »´·³·²‬؟«­« ¬‪®·²¹­ ·­ ²±‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪¼·²¹ ±‬؟‪´ °®»´±‬؟·¼؟خ‬ ‫؛‪¬»® ²«³¾»® ±‬؟»®‪ ¹‬؟ ‪·²‬؟¬¾‪´´§ ¬± ±‬؟®»‪¼ô ·¬­ °«®°±­» ·­ ¹ »²‬؟»¬­‪¼ٍ ײ‬؟‪´ °®»´±‬؟·¨؟ ‪­ ·²‬؟ ‪´»½¬·±²‬؛»¼‬ ‫¼»­« ‪´­±‬؟ ­· ¬× ٍ¼؟‪¨·³«³ ®±´´·²¹ »´»³ »²¬ ´±‬؟‪²¼ ¬¸«­ ®»¼«½» ¬¸» ³‬؟ ¼؟‪®±´´·²¹ »´»³»²¬­ «²¼»® ´±‬‬ ‫‪»²‬ھ·‪®» ¹‬؟ ¼؟‪´ ®±´´·²¹ »´»³ »²¬ ´±‬؟·¼؟® ‪¨·³«³‬؟‪¬» ³‬؟´«½´؟½ ‪»¬¸±¼­ «­»¼ ¬±‬س ٍ‪»²¬ ­µ·¼¼·²¹‬ھ»®‪¬± °‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪¼ ®±‬؟‪´´§ °®»´±‬؟·¼؟® ‪®·±«­ ³»¬¸±¼­ ¬±‬؟ھ ­©‪·¹«®» èٍç ­¸±‬ع ٍ‪°¬»® é‬؟¸ف ‪·²‬‬ ‫ٍىٍ‪³°´» è‬؟¨غ »»ح‬ ‫اج×ف×جحكشغرح× غتغ×طفك‬ ‫رج‬ ‫ظز×ـكرشغخذ‬ ‫»¸ج ٍ­·¨؟َ ¨ »¸¬ ¸¬·© ¬‪·¹«®» èٍïً÷ ·­ ½±·²½·¼»²‬عّ ­·¨؟ ‪ ¹§®±­½±°» ·² ©¸·½¸ ¬¸» ­°·²‬؟ ®»¼·­‪±²‬ف‬ ‫‪ ¬¸» ­°·²‬؛‪·¬§ ±‬ھ؟® ‪ ¹‬؛‪²¼ ¬¸» ½»²¬»® ±‬؟ ‪ô‬ر ‪®·¹·²‬ر »¸¬ ¬؟ ®»‪°‬؟‪® ¬± ¬¸» °‬؟´«½·¼‪¨·­ ·­ °»®°»²‬؟ ¬´·¬‬ ‫‪ ¬±‬؛ »´‪²¹‬؟ »«¯·´¾‪² ±‬؟ ¬؟ ¼»¬½»®·¼ ¼‪²‬؟ »‪²‬؟´‪ ·² ¬¸» ¨¦َ°‬ع »½®‪±‬؛ ‪ ¼·­¬«®¾·²¹‬؟ §¾ ‪½¬»¼ ±²‬؟ ­· ­­؟‪³‬‬ ‫­؟ ‪ô‬؛× ٍ ر ‪ ¬±‬ر ‪®±³‬؛ §¬·ھ؟®‪ ¹‬؛‪­­ ½»²¬»® ±‬؟‪½» ¬¸» ­°·² ³‬؟´‪±®½» ©·´´ ¬»²¼ ¬± ¼·­°‬؛ ­·¸¬ ه­·¨؟َ¨ »¸¬‬ ‫‪´ô‬؟«¯» ¬‪®» ²±‬؟ ­»¨؟َ¦ ¼‪²‬؟ َ¨ »¸¬ ؛‪½»³»²¬­ ·² ¬¸» ¼·®»½¬·±²­ ±‬؟ ´‪·¹«®» èٍïًô ¬¸» ¼·­°‬ع ‪­¸±©² ·²‬‬ ‫ٍ­·¨؟ ¬´·¬ »¸¬ ¬«‪¾±‬؟ ¬‪² »®®±® ³±³»²‬؟ »¬؟»®½ ´´ ·© ع »½®‪±‬؛ »¸¬‬ ‫­· س ¬‪®·²¹­ô ¬¸» »®®±® ³±³»²‬؟»¾ »¸¬ ؛‪¬»­ ±‬؟® ¼´»·§ ´؟·¼؟® ¼‪²‬؟ ´؟·¨؟ »¸¬ ؛‪ײ ¬»®³­ ±‬‬ ‫‪¼¨ ­·² î‬‬ ‫ً‪è î‬‬ ‫¦¼ ‪ î‬ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫س‬ ‫ٍ»½®‪±‬؛ ؛‪´»½¬·±² °»® «²·¬ ±‬؛»¼ ‪®» ·²‬؟ ¨¼ ¼‪²‬؟ ¦¼ ­»¬؟® ¼´»·§ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ » ®»¸©‬ ‫؟‪­ °±­­·¾´»‰‬؟ ¨¼ ‪´ ¬±‬؟«¯» §´®؟»‪­ ²‬؟ »¾ ¬­«‪¬ô ¼¦ ³‬؛· ®¼ ¬‪²¼ ­«¾­»¯«»²‬؟ س »¦·‪± ³·²·³‬ج‬ ‫¬؟¸¬ ¼»¬‪² ¾» ²±‬؟½ ¬· ً‪·¹«®» èٍï‬ع ‪®±³‬؛ ‪´­±ô‬ك ٍ»½‪²‬؟¼·«‪¬·±² ±® ¹‬؟‪·¹‬ھ ؟‪±® °·²°±·²¬ ²‬؛ ¬‪®»¯«·®»³»²‬‬ ‫»¸¬ ­»½«¼»® ‪»´§ô‬ھ·¬½»´´‪²¼ ¼¨ ½±‬؟ ¦¼ ‪­·²¹‬؟»®½»¼ ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ‪®·²¹ô‬؟»¾ »¸¬ ؛‪·²¹ ¬¸» ®·¹· ¼·¬§ ±‬ھ‪·³°® ±‬‬ ‫ٍ§¬·½·¬­؟´»‪»¼ ¬¸®±«¹¸ ·­±‬ھ»·¸½؟ ­¬‪´ »®®±® ³±³»²‬؟‪ ¬¸» ³·²·³‬؛‪¹²·¬«¼» ±‬؟‪³‬‬ ‫­· ­·¸ج ٍ»¬؟® ´؟·¨؟ »¸¬ ‪²‬؟¸¬ ®»´ ´؟‪´´§ ­³‬؟«­« ­· »¬؟® ´؟·¼؟® »¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟® ¬­‪ײ ³±‬‬ ‫¼‪²‬؟ »¬؟® ¼ ´»·§ ´؟·¨؟ »¸¬ ­»½«¼»® ¸½·¸© ‪²¹´»ô‬؟ ¬½؟¬‪®·²¹ ½±²‬؟»¾ »¸¬ ‪­·²¹‬؟»®½‪»®½±³» ¾§ ·²‬ھ‪¾»­¬ ±‬‬ ‫¸¬·© ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪·²»¼ ¾§ «­·²¹‬؟¬¾‪² ¾» ±‬؟½ ­‪¬·±‬؟® »‪²»َ ¬±َ±²‬ر ٍ»¬؟® ¼´»·§ ´؟·¼؟® »¸¬ ­»­؟»®½‪·²‬‬ ‫ٍ®»¸‪ًè ±® ¸·¹‬ي »®؟ ¬؟¸¬ ­»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪½±²‬‬ ‫؛‪³±«²¬ ±‬؟ »¸¬ ‪¬·± ¬±‬؟® »¬؟® ¼´»·§ ´؟ ·¼؟®َ‪´َ¬±‬؟·¨؟ »¸¬ ؛‪ ·¬§ ±‬ھ·¬·­‪²¹´»­ô ¬¸» ­»²‬؟ ¸‪¬ ¬¸»­» ¸·¹‬ك‬ ‫¼»®·­»¼ »¸¬ ‪·²‬؟¬‪·²‬؟‪®·²¹­ ¬± ³‬؟»¾ »¸¬ ¼؟‪®§ ¬± °® »´±‬؟­­»½»‪»®ô ²‬ھ»©‪´´ٍ ׬ ·­ô ¸±‬؟‪¼ ·­ ¯«·¬» ­³‬؟‪°®»´±‬‬ ‫ٍ­»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪½±²‬‬ ‫يٍيٍ‪è‬‬ ‫‪²¼ ·¬­ ­«°°±®¬·²¹‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪¬»­ ±‬؟® ¼´»·§ ´؟·¼؟® ¼‪²‬؟ ´؟·¨؟ »¸¬ ¬؟¸¬ »´¾؟®·­»¼ ­»‪׬ ·­ ­±³»¬·³‬‬ ‫´؟·¼؟® ®‪´ ±‬؟· ¨؟ »¸¬ ®»¸¬·» ‪¼ ·²‬؟‪ ´±‬؟ ‪­ °±­­·¾´»ٍ ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô‬؟ ´؟½·¬‪®´§ ·¼»²‬؟»‪­ ²‬؟ »¾ ­»®«¬½«®¬­‬ ‫´´؟¾ »¸¬ ‪­¬·½·¬§ ·²‬؟´»‪±® ·­±‬؛ §¬·­­»½»‪¸·­ ²‬ج ٍ÷§´´؟»¼·ّ ­‪´»½¬·±²‬؛»¼ ´؟½·¬‪«­» ·¼»²‬؟½ ¼´« ‪¼·®»½¬·±² ­¸±‬‬ ‫®‪±‬؛ ­»‪´ ¹§®±­½±°‬؟·¬®»‪¬ ·²‬؛·®¼ ©‪¬»ô ´±‬؟®«½½؟ §´¸‪ ¬¸» ¸·¹‬؛‪»´±°³»²¬ ±‬ھ»¼ »¸¬ ¸¬·© »‪³‬؟½ ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫­»‪´ ¹§®±­½±°‬؟·¬®»‪«½¸ ·²‬ح ٍ­‪²½» ­§­¬»³‬؟¼·«‪½» ¹‬؟‪²¼ ­°‬؟ »´·­­·‪±® ³‬؛ ¼‪²‬؟ ‪´ ­§­¬»³­ô‬؟‪¬·±²‬؟‪·¹‬ھ؟‪²‬‬ ‫­¬‪» ¬± »®®±® ³±³»²‬ھ·¬·­‪®» »¨¬®»³»´§ ­»²‬؟ ¼‪²‬؟ ­·¨؟ ¬´·¬ ‪®»»¼±³‬؛ ؛‪ ­·²¹´» ¼»¹®»» ±‬؟ »ھ؟¸ §´´؟«­«‬ ‫ٍ­·¨؟ ­·¸¬ ¬«‪¾±‬؟‬ ‫ـكرش جحثخطج ظز×خكغق ششكق ظز×ج×س×ش ىٍ‪è‬‬ ‫حزر×جكخغـ×حزرف شكخغزغظ ‪ٍï‬ىٍ‪è‬‬ ‫»¸¬ ¼»¼·ھ‪«²½¬·±² °®±°»®´§ °®±‬؛ ¼‪²‬؟ ¼؟‪ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ »¬؟¼‪½½±³³±‬؟ ‪²‬؟½ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟® ¬­‪±‬س‬ ‫ٍ¼‪²‬؟´ »¸¬ »¼·®®»ھ‪´´ ¼±»­ ²±¬ ±‬؟¾ »¸¬ ®‪»´§ ¸·¹¸ ±‬ھ·­­»½¨» ¬‪½¬ ­¬®»­­ ¬¸»®»¾§ ·²¼«½»¼ ·­ ²±‬؟¬‪½±²‬‬ ‫»®«´·؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ¼·‪°‬؟® ¬‪²‬؟¼‪¬¬»²‬؟ ¼‪²‬؟ ‪¬·±²‬؟®¬‪»®» ­¬®»­­ ½±²½»²‬ھ»­ ‪¬¬»® ½±²¼·¬·±² ®»­«´¬­ ·²‬؟´ »¸ج‬ ‫‪¨·³«³‬؟‪®·²¹ ¬¸» ³‬؟»¾ ‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ ®‪±‬؛ ‪·²‬؟¬®»½­؟ ‪®§ ¬±‬؟­­»½»‪±®»ô ¾» ²‬؛»®»¸¬ ‪§ô‬؟‪®·²¹ٍ ׬ ³‬؟»¾ »¸¬ ؛‪±‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫®»¬«ر‬ ‫‪®·²¹‬‬ ‫‪±«­·²¹‬ط‬ ‫‪ ®»­«´¬·²¹‬؛‪·²» ±‬ش‬ ‫‪´»½¬·±²‬؛»¼‬ ‫´؟®¬»‪³‬؟·ـ‬ ‫»½‪²‬؟®؟»´½‬ ‫¦‬ ‫ع‬ ‫®»‪ײ²‬‬ ‫‪®·²¹‬‬ ‫؛‬ ‫¦‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫®‪®®±‬غ‬ ‫¬‪³±³»²‬‬ ‫÷؟ّ‬ ‫ب‬ ‫¼»·´‪°°‬؟ ؛‪·²» ±‬ش‬ ‫»½®‪±‬؛‬ ‫¦‬ ‫§´¬‪®»¯«»²‬؛ ­· ¬× ٍ­­؟‪ ­°®·²¹ ³‬؛‪·¬§ ±‬ھ؟®‪ ¹‬؛‪ ±² ¬¸» ½»²¬»® ±‬ع »½®‪±‬؛ ‪ ¼·­¬«®¾·²¹‬؛‪»½¬ ±‬؛؛غ ً‪ èٍï‬غخثظ×ع‬ ‫»¸¬ ¸¬·© »‪²§ ¼·®»½¬·±² ·­ ·² ´·²‬؟ ‪½»³»²¬ ·²‬؟´‪®·²¹­ ·² ©¸·½¸ ¬¸» ¼·­°‬؟»¾ ‪­¬·½·¬§ ·²‬؟´»‪·² ·­±‬؟¬¾‪¾´» ¬± ±‬؟®·­»¼‬ ‫ٍ»½®‪±‬؛ ‪¼·­¬«®¾·²¹‬‬ ‫‪¼´±‬‬ ‫‪è îï‬‬ ‫‪¼±‬‬ ‫ـ‬ ‫÷¾ّ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫­‪½±‬‬ ‫‪±‬‬ ‫§´»¬؟‪°°®±¨·³‬؟ ­· ؟‪ ¬¸» ½¸±®¼ î‬؛‪´´ô ®± ¬± ¬¸» ³·¼°±·²¬ ±‬؟‪¬·±² ·­ ­³‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬½؟¬‪­ ¬¸» ½±²‬ك‬ ‫®‪ ±‬ـٌ ؟‪ î‬؛ ‪±®»ô ­·²‬؛»®»¸¬ ه‪ٌî‬ـ ‪´ ¬±‬؟«¯»‬ ‫´؟·¨ك‬ ‫¬«‪²‬‬ ‫¼»®»‪°‬؟ج‬ ‫»ھ»»´­‬ ‫‪ ±‬؟‪î‬‬ ‫ـ‬ ‫‪è îî‬‬ ‫؟‬ ‫‪±‬‬ ‫‪­·²‬‬ ‫¬؛؟¸ح‬ ‫؟‬ ‫¬½؟¬‪±²‬ف‬ ‫»­‪»´´·°‬‬ ‫÷½ّ‬ ‫؛‪²» ±¾¶»½¬ ±‬ر ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛´»¸­َ»¸¬َ؛؛‪±«²¼ ·² ³±­¬ ±‬؛ »½‪²‬؟®؟»´½ ÷´؟·¼؟®ّ ´؟®¬»‪³‬؟·ـ ÷؟ّ ‪ èٍç‬غخثظ×ع‬ ‫‪®·²¹ ³±«²¬»¼ ±²‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪§´·²‬ف ÷¾ّ ٍ§´¾‪­­»³‬؟ ‪²½» ¼«®·²¹‬؟®؟»´½ ­·¸¬ »ھ‪¼·²¹ ·­ ¬± ®»³±‬؟‪°®»´±‬‬ ‫»½؟؛®«­ ®»‪°»® ±² ¬¸» ·²²‬؟¬ ؟ ¸¬·© »¼؟‪´´§ ³‬؟«­« »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ¸½«ح ٍ‪²¼ ·²²»® ®·²¹‬؟‪¬ô ¬± »¨°‬؛؟¸­ ¼»®»‪°‬؟¬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ ïî‬؛‪±‬‬ ‫ٍ‪²¼ ¬¸» ·²²»® ®·²¹‬؟‪» ¬± »¨°‬ھ»»´­ ¼»®»‪°‬؟¬ ‪®·²¹ ³±«²¬»¼ ±²‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪°‬ح ÷½ّ ٍ‪³³ٌ³³‬‬ ‫‪¯±‬‬ ‫؟‬ ‫‪¾±‬‬ ‫؛‬ ‫»¸¬ ¸½ ·¸© ‪¬·±² ·²‬؟«¬·­ »¸ج ٍ®»¼‪«²½¬·±² «²‬؛ ´´·¬­ ¼‪²‬؟ ‪·²‬؟¬­«­ ‪²‬؟½ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ¬؟¸¬ ¼؟‪¬¸®«­¬ ´±‬‬ ‫ٍ¬­®·؛ ¼»‪³·²‬؟¨» »¾ ´´·© ¼‪²‬؟´ »¸¬ »¼·®®»ھ‪´´­ ±‬؟¾‬ ‫ـزكش غـ×خخغتر رج ششكق ظز×حثكف ـكرش جحثخطج‬ ‫ـ‬ ‫‪ٍî‬ىٍ‪è‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î ¼´±‬‬ ‫‪²‬؟ ¬؟ ‪®» ®·¼·²¹‬؟ ­´´؟¾ »¸¬ ¸½·¸© ‪®·²¹ «²¼»® ¬¸®«­¬ ·²‬؟»¾ ¬½؟¬‪® َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ‪²‬؟ ­©‪·¹«®» èٍïï ­¸ ±‬ع‬ ‫ٍ­´´؟¾ »¸¬ ‪²¼­ ½«¬¬·²¹ ·²¬±‬؟´ ‪¬·±² ©·¬¸±«¬ ¬¸» ®·²¹‬؟½‪® ´±‬؟´«‪²¹‬؟ »‪»¨¬®»³‬‬ ‫»¸¬ ؛‪¨·­ ±‬؟ ®‪¶±‬؟‪«­»­ ¬¸» ³‬؟½ ¸½·¸© ‪¼ô‬؟‪¬ ¬¸» ¬¸®«­¬ ´±‬؟¸¬ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬· ‪·¹«®» èٍïï‬ع ‪®±³‬ع‬ ‫»¸¬ ¬؟¸¬ ¼؟‪¨·³«³ °»®³·­­·¾´» ´±‬؟‪®·²¹ô ·­ ¬¸» ³‬؟»¾ »¸¬ ؛‪²¼ ±‬؟´ »¸¬ ¸½؟»® ¬­«¶ ‪½¬ »´´·°­» ¬±‬؟¬‪½±²‬‬ ‫¼‪²‬؟ ®»‪±¬¸ ¬¸» ·²²‬ق ٍ¼‪²‬؟´ ‪»®®·¼·²¹ ¬¸» ½±®®»­°±²¼·²¹‬ھ‪¬» ©·¬¸±«¬ ±‬؟¼‪½½±³³±‬؟ ‪²‬؟½ ‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫»¸¬ ¬؟¸¬ ¼»‪² ¾» ¼»¬»®³·²‬؟½ ¬· ‪·¹«®» èٍïï‬ع ‪®±³‬؛ ‪´­± ô‬ك ٍ¼» ®»¼·­‪²¼­ ³«­¬ ¾» ½±²‬؟´ ‪±«¬»® ®·²¹‬‬ ‫؛ ؟ ‪´ ¬±‬؟«¯» ­· §؟©»½؟® ®»¬«‪²¼ ©·¬¸ ¬¸» ±‬؟´ ‪ ¬¸» ±«¬»® ®·²¹‬؛‪²¹´» « ¼» ­½®·¾·²¹ ¬¸» ¶«²½¬«®» ±‬؟‬ ‫»¸¬ ؛‪¨·­ ±‬؟ ®‪¶±‬؟‪« ­» ¬¸» ³‬؟½ ‪®§ ¬±‬؟­­»½»‪¼ ²‬؟‪²¹´» «²¼»® ¬¸» ´±‬؟ ¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® »¸¬ ­· ؟ ¸½·¸© ‪·²‬‬ ‫»¸¬ §¾ ¼»¼‪²¹´» ­«¾¬»²‬؟ »¸¬ ؛‪ ±‬؛´؟¸ »‪ ·­ ±²‬؛ ¼‪²‬؟ « ‪ ô ¬± »¨¬»²¼ ¬±‬؟‪¬ ·­ô î‬؟¸¬ ‪½¬ »´´·°­»ô‬؟¬‪½±²‬‬ ‫§¾ §´»¬؟‪°°®±¨·³‬؟ ‪»²‬ھ·‪²¹´» « ·­ ¹‬؟ »¸ج ٍ؟‪½¸±®¼ î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¼‬ ‫‪î ±‬‬ ‫¼‪ï‬‬ ‫·´ ‪î‬‬ ‫؟ع‬ ‫¼‪ï‬‬ ‫· ‪î‬‬ ‫‪¬·±²‬؟¬‪ ®±‬؛‪¨·­ ±‬؟ ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫ٍ¼؟‪½¬ «²¼»® ´·³·¬·²¹ ¬¸®«­¬ ´±‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®ٹ´´؟ق ‪ èٍïï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫§¾ ‪»²‬ھ·‪½¬ »´´·°­» ·­ ¹‬؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪¨·­ ±‬؟ ®‪¶±‬؟‪§­ô ¬¸» ­»³·³‬؟©»½؟® ´»»¬­ ‪½¬·²¹‬؟¬‪´´­ ½±²‬؟¾ ´»»¬­ ®‪±‬ع‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪ç‬ي ‪ê‬‬ ‫د‬ ‫‪ ±‬؟‪ê‬ي‪ً ً î‬‬ ‫‪è îê‬‬ ‫‪±‬؟‬ ‫ًي ‪î‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬ي ‪î‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪±‬‬ ‫·¼‬ ‫·´¼‬ ‫‪ï‬‬ ‫ـ‬ ‫­‪½±‬‬ ‫ححغخجح جفكجزرف غت×ححغفبغ ظز×حثكف ـكرش جحثخطج‬ ‫» ®»¸©‬ ‫‪±‬‬ ‫دي‬ ‫¾؟ ‪î‬‬ ‫‪é‬ى ‪ê‬‬ ‫‪®·²¹ô‬؟»¾ ´´؟¾ ¼ »¼؟‪ ¬¸®«­¬َ´±‬؟ ®‪±‬؛ ‪¬·±² éٍîê‬؟«¯غ ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬ك‬ ‫‪ï‬‬ ‫يي ‪é‬‬ ‫‪ًë‬‬ ‫ى‪è î‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫؟ ­ ‪½±‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪è îë‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪±‬‬ ‫·‬ ‫د‬ ‫؟ ‪­·²‬‬ ‫‪ ï‬ص ‪±‬؟‬ ‫ي‬ ‫‪éî‬ىً ً‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ ‫‪ï‬ص‬ ‫يٍىٍ‪è‬‬ ‫¨؟‪³‬‬ ‫»®»¸©‬ ‫؟ ­ ‪ ½±‬ـ‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪î îé‬‬ ‫·‬ ‫ٍ§ ´»ھ·¬½»‪¬·±² îٍîçô ®»­°‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² îٍîè‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ¼»‪®» ¼»¬»®³·²‬؟ ÷®ّع ¼‪²‬؟ ®ح ¼‪²‬؟‬ ‫‪±‬‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪·­ ¹‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪±‬؛‬ ‫‪ï‬‬ ‫ى‬ ‫ـ‬ ‫»¸¬ ¬؟ ®«½½‪§ ±‬؟‪½¬ ­¬®»­­ ³‬؟¬‪» ½±²‬ھ·­­»½¨» ‪²‬؟ ¼‪²‬؟´ ®»¸¬·» ؛‪»®®·¼·²¹ ±‬ھ‪±®» ±‬؛»¾ ¬؟¸¬ »´¾·­­‪׬ ·­ °±‬‬ ‫»¸ج ٍ÷‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪´·¹²·²¹‬؟َ؛´»­ ؟ ®‪±‬؛ ¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ®»¬«‪½¬ ّ±® ±‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ®»‪·²²‬‬ ‫­· د ¼؟‪´´ ´±‬؟¾ ‪½¬ ­¬®»­­ ¼«» ¬±‬؟¬‪¨·³«³ ½±²‬؟‪³‬‬ ‫§¾ ¼»‪·²‬؛»¼ ÷®ّع ؛‪«²½¬·±² ±‬؛ ؟ ­· ‪±‬؟ ¼‪²‬؟‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪±‬؛‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ع‬ ‫‪±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪±‬؛‬ ‫ى‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪ï‬ى ‪ê‬‬ ‫د‬ ‫·¾‪ê‬ي‪ً ًî‬‬ ‫·‬ ‫¾‬ ‫­¼´»·§ ييٍ‪¬·±² é‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪éô‬ىٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ ‪çô‬يٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ ‪ïô‬ىٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ ؛‪¬·±² ±‬؟‪ ½±³¾·²‬ك‬ ‫‪è îé‬‬ ‫؟ع‬ ‫؟ ‪ ­·²‬ئ‬ ‫‪é îê‬‬ ‫ي‪è î‬‬ ‫‪±‬‬ ‫¨؟‪ · ¾· ³‬؟‬ ‫ي ‪î‬‬ ‫ي‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫·‬ ‫­‪·²‬؟¬¾‪¬·±² éٍîêô ±²» ±‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² èٍîîô‬؟«¯غ ‪ًô‬يٍ‪¬·±² î‬؟«¯غ ‪çô‬يٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ ‪±³ ¾·²·²¹‬ف‬ ‫ي‬ ‫؟ ‪ ­·² ±‬ـ‬ ‫‪±‬؟‪éî‬ىً ً‬ ‫؟ ‪ ­·²‬ئ‬ ‫‪±‬؟ع‬ ‫‪ï ïêê‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ص ‪î‬ـ‬ ‫­ ­­»®¬­ ¬½؟¬‪¨·³«³ °»®³·­­·¾´» ½±²‬؟‪ ³‬؛‪´«» ±‬؟ھ ؟ ‪­­«³·²¹‬ك‬ ‫‪´ ­±´«¬·±²‬؟½·®»‪ ²«³‬؟ ­¬·‪°»®³‬‬ ‫»½·¬½؟®‪§ °‬؟¼َ¬‪®»­»²‬ذ ٍييٍ‪¬·±² é‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ¼»¬؟´«½´؟½ »¾ §؟‪ ³‬ع ‪¬»®ô ¬¸» ´·³·¬·²¹‬؛؟»®»¸¬ ه؟ ®‪±‬؛‬ ‫­ ­»­«‬ ‫‪´´­ ¼±‬؟¾ »¸¬ ؛× ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ´»»¬­ ®‪±‬؛ ¬·‪´ ´·³‬؟½·¬½؟®‪ °‬؟ ­؟ ÷·­‪ًًôًًً °‬يّ ‪ٌ³³‬ز ‪îًêç‬‬ ‫‪ٌ³‬ز ‪ç‬ىى‪ô‬ي ¼»»½¨» ‪´´±© ­¬®»­­»­ ¬±‬؟ ‪»®ô ·¬ ·­ ²±¬ «²½±³³±² ¬±‬ھ»©‪²¼­ô ¸±‬؟´ »¸¬ »¼·®®»ھ‪²±¬ ±‬‬ ‫ٍ­¼‪±® ­¸±®¬ ¬·³» °»®·±‬؛ ÷·­‪ّëًًôًًً °‬‬ ‫؛‪ ·² ¬»®³ ­ ±‬؟ »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪²¬ ½±²‬؟¬´«­»® »¸¬ ‪·²·²¹‬؛»¼ ‪»´±°»¼ô‬ھ»¼ ­؟© ييٍ‪¬·±² é‬؟«¯غ ‪°¬»® éô‬؟¸ف ‪ײ‬‬ ‫»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪²¼ ³±«²¬»¼ ½± ²‬؟ ¼؟‪¬¸®«­¬ ´±‬‬ ‫‪ïë‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫؟ع‬ ‫ص ‪ î‬ـئ‬ ‫‪¬·±²‬؟«¯غ ‪±³ ¾·²·²¹‬ف ٍ‪·¹«®» éٍë‬ع ‪®±³‬؛ »´¾؟‪·²‬؟¬¾‪²¬ô ±‬؟¬­ ‪´»½¬·±² ½±²‬؛»¼ ´؟·¨؟ ژ­»‪ ±²‬ض ­· ص » ®»¸©‬ ‫و‪¬·±²­¸·°‬؟´»® ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ ­¼ ´»·§ ي‪¬·±² èٍî‬؟«¯غ ¸¬ ·© ييٍ‪é‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫»¸¬ ®‪±‬؛‬ ‫؟‬ ‫‪±‬‬ ‫‪­·²‬‬ ‫ٍ­¼‪´ ³»¬¸±‬؟½·®»‪ «­·²¹ ²«³‬؟ ®‪±‬؛ §´»ھ·¬؟®»¬· ¼»ھ´‪§ ¾» ­±‬؟‪¬·±² ³‬؟«¯» ­·¸ج‬ ‫ع ¼؟‪ô ·¬ ·­ ¬¸»² °±­­·¾´» ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸» ´·³·¬·²¹ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ ¼»¬؟´«½´؟½ ‪·²¹‬ھ؟ط‬ ‫ٍييٍ‪¬·±² é‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ¼‪²‬؟´ ®»¬«‪»®®·¼·²¹ ¬¸» ±‬ھ‪´´ ±‬؟¾‬ ‫§؟©»½؟® ®»‪±® ¬¸» ·²²‬؛ §´®؟´·‪·³‬ح‬ ‫‪ًë‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫غخثحرشف ‪èٍë‬‬ ‫½·‪³‬؟‪¾´·­¸ ¬¸» ¼§²‬؟¬­» ‪´»½¬·±² ³«­¬ ¾» µ²±©² ¬±‬؛»¼ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪¬·±²­ô‬؟½·´‪°°‬؟ ‪²§ »²¹·²»»®·²¹‬؟‪ײ ³‬‬ ‫­؟ ¸½«­ ­‪²¬ ·² ¸·¹¸َ­°»»¼ ­§­¬»³‬؟¬®‪¬·±² ·­ ·³°±‬؟®»¼·­‪¸·­ ½±²‬ج ٍ‪ ¬¸» ®±¬±® ­§­¬»³‬؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¬­‬ ‫‪² ½±²¬®·¾«¬» ¬± ¬¸» ­§­¬»³‬؟½ »­؟½ ­·¸¬ ‪´»½¬·±² ·²‬؛»¼ ´؟·¼؟® ‪®·²¹‬؟»¾ »¸ج ٍ­»‪­ ¬«®¾·²‬؟‪¬ ¹‬؛؟®½®·؟‬ ‫»‪½¸·²‬؟‪²¼ ³‬؟ ‪¼·±¬»´»­½±°»­ô‬؟® ‪´ ¹§®±­½±°»­ô‬؟·¬®»‪­ ·²‬؟ ¸½«­ ‪¬·±²­ô‬؟½·´‪°°‬؟ ®»¸¬‪»½½»²¬®·½·¬§ٍ ײ ±‬‬ ‫®‪½§ ±‬؟®«½½؟ ‪» ­§­¬»³‬ھ»·¸½؟ ‪¼ ·­ ®»¯«·®»¼ ¬±‬؟‪´»½¬·±² «²¼»® ´±‬؛»¼ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪¬·±² ±‬؟¦·‪¬±±´­ô ³·²·³‬‬ ‫‪´ ¼»­·¹²ô‬؟‪®·²¹ ·²¬»®²‬؟»¾ ؛‪«²½¬·±² ±‬؛ ؟ ­· ‪´»½¬·±²‬؛»¼ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ¬؟¸ج ٍ‪½¬«®·²¹‬؟؛«‪²‬؟‪ ³‬؛‪½§ ±‬؟®«½½؟‬ ‫َ‪°‬؟¸½ ­«‪·±‬ھ»®‪¬»¼ ·² ¬¸» °‬؟½·¼‪­ ¾»»² ·²‬؟¸ ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪²¼ ´±‬؟ ‪²½»ô ­°»»¼­ô‬؟®؟»´½ ‪¼·³»²­·±²­ô‬‬ ‫‪½§ ·­ ²±¬ ®»¯«·®»¼ô‬؟®«½½؟ »‪²¼ »¨¬®»³‬؟ ©‪®» ­´±‬؟ ­¼»»‪¬·±²­ ·² ©¸·½¸ ­°‬؟½·´‪°°‬؟ ®‪±‬؛ ‪»®ô‬ھ»©‪±‬ط ٍ­®»¬‬ ‫ٍ‪´»½¬·±²‬؛»¼ ‪®·²¹‬؟»¾ »¬؟‪·½·»²¬ ¬± »­¬·³‬؛؛«­ »®؟ ®»¬‪°‬؟¸½ ­·¸¬ ‪¬·±²­ °®»­»²¬»¼ ·²‬؟«¯» ¼»·؛·´‪¬¸» ­·³°‬‬ ‫»¾ ¬­«‪®» ³‬؟ف ٍ¼»§‪§ ¾» »³°´±‬؟‪¼·²¹ ³‬؟‪´ °®»´±‬؟·¼؟® ®‪´ ±‬؟·¨؟ ‪´»½¬·±²ô‬؛»¼ »¦·‪± ³·²·³‬ج‬ ‫¼»­؟»®½‪«­» ·²‬؟½ ‪²‬؟½ ­·¸¬ »½‪®·²¹­ ­·²‬؟»¾ ‪¼ ®±´´·²¹‬؟‪»´§ °®»´±‬ھ·­­»½¨» ‪»®ô ²±¬ ¬±‬ھ»©‪»¨»®½·­»¼ô ¸±‬‬ ‫ٍ»½‪²‬؟®«¼‪²¼ ®»¼«½¬·±² ·² »²‬؟ ‪¬·²¹‬؟»¸®»ھ‪®·²¹ ±‬؟»¾ ‪®·½¬·±² ¬±®¯«»ô ®»­«´¬·²¹ ·²‬؛‬ ‫حغفزغخغعغخ‬ ‫ٍ‪ëïô ïçëç‬ٹ‪ç‬ى ‪ô‬؟·¸‪¼»´°‬؟´·¸ذ ‪²µô‬؟¾®«ق ‪®¼ »¼ٍô‬ي ‪²¹·²»»®·²¹ô‬غ ‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ¼‪²‬؟ ´´؟ق ‪ٍô‬ك ‪´³¹®»²ô‬؟ذ ٍ‪ï‬‬ ‫ٍ‪«´§ ïçô ïçêë‬ض ‪ô‬ي‪ç‬ٹى‪²¹ٍô è‬غ ٍ¼‪®±‬ذ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ¼»¼؟‪ °®»´±‬؛‪»½¬­ ±‬؛؛» »¸¬ »¬«‪±© ¬± ½±³°‬ط ‪ٍô‬ج ‪®®·­ô‬؟ط ٍ‪î‬‬ ‫·؟‬ ‫‪éî‬ىً ً‬ ‫ـ‬ ‫؟‬ ‫·‬ ‫‪­·²‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»ـ ¬‪²»²‬؟‪»®³‬ذ‬ ‫§¬·½؟‪°‬؟ف ½·¬؟¬ح ‪®·²¹‬؟»ق ¼‪²‬؟‬ ‫‪ç‬‬ ‫شكخغزغظ ‪çٍï‬‬ ‫»¸¬ ؛‪»® § ±‬ھ‪«´´ ®»½±‬؛ ¸½·¸© ¼‪¼ ¾»§±²‬؟‪·² ´·³·¬ «²¼»® ´±‬؟®¬­ ؟ ¬ ·¾·¸¨» ­´؟·®»¬؟‪´ ³‬؟®«¬½«®¬­ §‪²‬؟س‬ ‫¼»¼؟‪®·²¹ ­¬»»´ ´±‬؟»ق ٍ¼»ھ‪¼ ·­ ®»³±‬؟‪´ ¼·³»²­·±²­ ·­ ²±¬ °±­­·¾´» ©¸»² ¬¸» ´±‬؟¬‪´ »´»³»²‬؟‪±®·¹·²‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ؟ ‪´´ ·­ °®»­­»¼ ±²‬؟¾ ¼»¼؟‪ ´±‬؟ ‪¸«­ ô ©¸»²‬ج ٍ®»‪²²‬؟‪® ³‬؟´·‪ ­·³‬؟ ‪»­ ·²‬ھ؟¸»¾ ‪·² ½±³° ®»­­·±²‬‬ ‫®»¬؛؟ ¬‪¬ ­°±‬؟´؛ ؟ ¬ ·¾·¸¨» §؟‪´´ ³‬؟¾ »¸¬ ¼‪²‬؟ §؟ ©»½؟® »¸¬ ‪·² ·²‬؟‪§ ®»³‬؟‪¬·±² ³‬؟¬‪² ·²¼»²‬؟ ‪§ô‬؟©»½؟®‬ ‫»­«؟½ ‪²‬؟½ ‪®¹»ô‬؟´ §´¬‪·½·»²‬؛؛«­ »®؟ §»¸¬ ؛· ‪¬·±²­ô‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪¸»­» °»®³‬ج ٍ¼»ھ‪¼ ·­ ®»³±‬؟‪¬¸» ´±‬‬ ‫ٍ»¼«¬·‪¹²‬؟‪¾´» ³‬؟ ®»¼·­‪ ½±²‬؛‪¬·±²­ ±‬؟®¬‪²¼ °±­­·¾´§ ­¬®»­­ ½±²½»²‬؟ ‪¬·±²‬؟®¾·ھ »ھ·­­»½¨»‬ ‫زر×جكسخرعغـ جزغزكسخغذ عر زر×جكشثفشكف ‪çٍî‬‬ ‫حشرقساح عر جح×ش‬ ‫­¬·‪²‬ث‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫‪è‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷·­‪ ّ°‬؟ذس‬ ‫´‪§³¾±‬ح‬ ‫‪»­½®·°¬·±²‬ـ‬ ‫ف‬ ‫¼‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫؛‬ ‫حع‬ ‫تط‬ ‫·‬ ‫´‬ ‫ذ‬ ‫د‬ ‫®‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ئ‬ ‫؟‬ ‫‪¹‬‬ ‫¼‬ ‫¸‬ ‫®‬ ‫­‬ ‫©‬ ‫‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪¬·½ ´±‬؟¬­ ½·­؟ق‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ¸½¬·ذ‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ®»´´‪´´ ±® ®±‬؟ق‬ ‫¼؟‪±‬ش‬ ‫ـٌ®‬ ‫§¬»؛؟­ ؛‪½¬±® ±‬؟ع‬ ‫­­»‪®¼²‬؟¸ ­®»‪·½µ‬ت‬ ‫­©‪ ®±‬؛‪«³¾»® ±‬ز‬ ‫¸¬‪» ´»²¹‬ھ·¬½»؛؛» ®»´´‪±‬خ‬ ‫»½‪²‬؟®؟»´½ ´؟·¼؟خ‬ ‫¼؟‪±´´·²¹ »´»³»²¬ ´±‬خ‬ ‫­«·¼؟® »®«¬؟ھ®«½ »ھ‪®±±‬ظ‬ ‫­«·¼؟® ®«‪±´´»® ½±²¬±‬خ‬ ‫®‪½¬±‬؟؛ ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟خ‬ ‫®‪½¬±‬؟؛ ¼؟‪´ ´±‬؟·¨ك‬ ‫©‪ ®±´´·²¹ »´»³»²¬­ °»® ®±‬؛‪«³¾»® ±‬ز‬ ‫»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪±²‬ف‬ ‫¼ٌ؟ ­‪ ½±‬ـ‬ ‫‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪»®³‬ذ‬ ‫®‪½¬±‬؟؛ ‪®¼²»­­ ®»¼«½¬·±²‬؟ط‬ ‫»®«¬؟ھ®«ف‬ ‫­­»®¬­ ¬·‪·»´¼ ±® ´·³‬ا‬ ‫®‪½¬±‬؟؛ ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪±‬ش‬ ‫َ‪·¹‬ع ٍ­¼؟‪»² «²¼»® ´·¹¸¬ ´±‬ھ» ®«½½‪¹²·¬«¼» ±‬؟‪´´ ³‬؟‪ ­³‬؛‪¬·±²­ ±‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪½¬·½»ô °»®³‬؟®‪ײ °‬‬ ‫¬‪½¬·²¹ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪¬·±² ±‬؟½·؛·‪¹²‬؟‪®¹» ³‬؟´ §®»ھ ؟ ­©‪ô ­¸±‬أ‪ï‬إ ٍ؛»خ ‪®±³‬؛ ‪«®» çٍïô‬‬ ‫¬؟¸¬ ‪»®­» ¬±‬ھ­‪²‬؟®¬ ¼ ‪²‬؟ ‪ ®±´´·²¹ ³±¬· ±²‬؛‪®·²¹ ¾±¬¸ ·² ¬¸» ¼·®»½¬·±² ±‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟½·‪ ¬§°‬؟ ‪½»­ ·²‬؟؛®«­‬ ‫‪·²¹‬ھ؟¸ »½؟؛® «­ ¼‪ ¹®±«²‬؟ ؛‪·»© ±‬ھ ½·®¬»‪² ·­±³‬؟ ­©‪ô ­¸±‬أ‪ï‬إ ٍ؛»خ ‪®±³‬؛ ‪´­±‬؟ ‪·¹«®» çٍîô‬ع ٍ‪¼·®»½¬·±²‬‬ ‫؛‪±¬·²¹ ¬¸» ±½½«®®»²½» ±‬ز ٍ­»½؟؛®«­ §؟©»½؟® ¼ »‪°°‬؟´ ¼‪²‬؟ ¼»‪® ¬± ¸±²‬؟´·‪´ °®± °»®¬·»­ ­·³‬؟·¬؟‪­°‬‬ ‫؟ ‪±®» ¼·­¬®·¾«¬·²¹‬؛»¾ ¬؟¸¬ ¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ ­· ¬· ‪½ »ô‬؟؛®«­ ¼»¸­·‪·²‬؛ §´»‪·²‬؛ ؟ ¸¬·© ‪»²‬ھ» ­§»´´؟ھ ¼‪²‬؟ ­‪µ‬؟»‪°‬‬ ‫‪²‬؟ ‪·²¹‬ھ·‪ô ¬¸«­ ¹‬؟»®؟ ¬½؟¬‪»® ¬¸» »²¬·®» ½±²‬ھ‪§ ±‬؟©»½؟® ¼‪²‬؟ ¬ ‪¼ ¾»¬©»»² ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟‪´±‬‬ ‫؛‪ ±‬؟»®؟ ®»´´؟‪»® ¬¸» ­³‬ھ‪¼ ·­ ¼·­¬®·¾«¬»¼ ±²´§ ±‬؟‪ô ¬¸» ´±‬كٌ د ­ ­­»®¬­ »ھ·­­»®‪¹» ½±³°‬؟®»ھ؟‬ ‫»ھ·­­»®‪¬ ¬¸» ½±³°‬؟¸¬ »´¾؟ ¾‪¸«­ô ·¬ ·­ °®±‬ج ٍ­ ‪²‬؟¸¬ ­­ »®¬­ ®»‪®¹‬؟´ ¸½«‪ ³‬؟ ‪·²¹‬ھ·‪µ­ô ¹‬؟»‪½¬·²¹ °‬؟¬‪½±²‬‬ ‫‪²¼ °±´·­¸»¼ ·²‬؟ ¼»‪¬¬»²‬؟´؛ ¬؟¸©»‪®» ­±³‬؟ ­»½؟؛®«­ ¸¬‪² ¼ ¾±‬؟ §´´؟½‪§·»´¼ ­¬®»²¹¬¸ ·­ »¨½»»¼»¼ ´±‬‬ ‫‪¬·±²‬؟®»‪®·²¹ ±°‬؟»¾ »¸¬ ‪»½¬ ±²‬؛؛» »´¬¬·´ ­؟¸ ‪¬¬»²·² ¹‬؟´؛ ­·¸¬ ‪ô‬أ‪î‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬ك ٍ‪¬·±²‬؟®»‪±°‬‬ ‫¬¸‪ ­´·¹‬؟ §¾ ¼»¬½»¬»¼ »¾ §؟‪¬·±²ٍ ׬ ³‬؟ ‪±®³‬؛»¼ ؛‪¹²·¬«¼» ±‬؟‪´ ´ ³‬؟‪ ¬¸» »¨¬®»³»´§ ­³‬؛‪«­» ±‬؟½»¾‬ ‫ٍ»½؟؛® «­ »¸¬ ‪®±³‬؛ ¬¸‪ ´·¹‬؛‪´»½¬·±² ±‬؛»® ‪²¹» ·²‬؟¸½‬ ‫¼»¼؟‪ ¬©± ­±´·¼ ­¬»»´ ¾±¼·»­ ´±‬؛‪½¸ ±‬؟‪°°®±‬؟ »ھ·¬؟´»® »¸¬ ¬؟¸¬ ‪°¬»® ê‬؟¸ف ‪­ ­¸±©² ·²‬؟© ¬×‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪½¬ ·­ ¹‬؟¬‪ ´´§ ·² °±·²¬ ½±²‬؟½·¬­؟´»‬ ‫يى ‪ê‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫®‬ ‫ي‬ ‫‪ î‬د ِ¼ ى ً‪ï‬‬ ‫‪î éç‬‬ ‫¼‬ ‫¼؟‪­ ¬¸» ´±‬ك ٍ­»½؟؛®«­ ‪½¬·²¹‬؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪°»­ ±‬؟ ¸­ »¸¬ ‪²¬ ¼»°»²¼·²¹ ±²‬؟¬­‪ ½±²‬؟ ­· ِ¼ » ®»¸©‬ ‫‪¬ ¼»°·½¬»¼ ·²‬؟¸¬ ‪®±³‬؛ ­¬®؟‪´´§ ¼»°‬؟«¼؟®‪¬·±² ¹‬؟‪±®³‬؛»¼ »¸¬ ‪­»¼ô‬؟»®½‪½»­ ·­ ·²‬؟؛®«­ »¸¬ ‪¾»¬©»»²‬‬ ‫» ®«¬®؟‪ ¼»°‬؛‪¸» °±·²¬ ±‬ج ٍ÷يٍ‪·¹«®» ç‬ع »»­ّ ¼؟‪»² ´±‬ھ·‪²§ ¹‬؟ ®‪±‬؛ ®»‪®¹‬؟´ ­»‪²¼ ¾»½±³‬؟ يىٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ‬ ‫؟‪î‬‬ ‫¬‪«¾­½®·°‬ح‬ ‫؟‬ ‫·‬ ‫‪·°‬‬ ‫‪±‬‬ ‫®‬ ‫­‬ ‫‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¨ك‬ ‫§؟©»½؟® ®»‪ײ²‬‬ ‫´؟·®»¬؟‪ ³‬؛‪´±© ±‬؛ ½·¬­؟´‪ײ½·°·»²¬ °‬‬ ‫§؟©»½؟® ®»¬«ر‬ ‫‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¼؟خ‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪¬·½ ´±‬؟¬ح‬ ‫¾‪î‬‬ ‫´´؟ق‬ ‫§؟©»½؟خ‬ ‫‪ٍô‬ح ‪±±²ô‬ذ ¼‪²‬؟ ٍخ ‪§´»­ô‬؟ح ‪®±³‬عّ ٍ÷¼»·؛·‪¹²‬؟‪¬´§ ³‬؟»®‪½»­ ّ¹‬؟؛®«­ ‪½¬·²¹‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ¼‪²‬؟ ´´؟ق ‪ çٍï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ‪ô ïçèï‬ىى‪ï‬ٹ‪é‬ي‪²¹ٍô ï‬غ ٍ­·½»®ذ ‪¬·±²ô‬؟®¾·ھ ¬‪²¼ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟ §¸‪°‬؟®‪½» ¬±°±¹‬؟؛®«ح‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪¹‬‬ ‫‪½» ®±«¹¸²»­­ ïٍë k³‬؟؛®«­ حسخ ٍحٍس ¼‪®±«²‬ظ‬ ‫‪ ³³ ¨ ç ³³‬ي‬ ‫‪ k³‬يٍ‪ é‬م ٍھ·¼ ‪ï‬‬ ‫‪ًً k³‬ي م ٍھ·¼ ‪ï‬‬ ‫‪ ïًً k³‬م ٍھ·¼ ‪ï‬‬ ‫®»¬«‪»® ¬± ¬¸» ±‬؛»® ­‪²¼ ¬¸» ´±©»® ­·¹²‬؟ ¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ®»‪»® ¬± ¬¸» ·²²‬؛»® ­‪©¸»® » ¬¸» «°°»® ­·¹²‬‬ ‫و ­‪·²‬؟¬¾‪¬·±² ±‬؟«¯» ‪±´´± ©·²¹‬؛ »¸¬ ‪½¬ô‬؟¬ ‪§ °±·²¬ ½±²‬؟©»½؟®ٹ®»´´‪±® ®±‬ع ٍ¬½؟¬‪§ ½± ²‬؟©»½؟®‬ ‫ي‪ç‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫®‬ ‫‪ï‬‬ ‫خ‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫‪é‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪î ëî‬‬ ‫­¼‬ ‫¼·´؟ھ »®؟ ­؟´«‪±®³‬؛ ‪±®»¹±·²¹‬؛ »¸ج ٍ­«·¼؟® »ھ‪²¼ ® ·­ ¬¸» ¹®±±‬؟ ­«·¼؟® ®«‪ ·­ ¬¸» ®±´´»® ½±²¬±‬خ »®»¸©‬ ‫ٍ´»»¬­ »¸¬ ؛‪­¬·½ ´·³·¬ ّ§·»´¼ °±·²¬÷ ±‬؟´» »ھ·­­»®‪ ¬¸» ½±³°‬؛‪·½·²·¬§ ±‬ھ »¸¬ ‪¬·±² ·²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪±® °»®³‬؛‬ ‫ٍ‪³°´» çٍï‬؟¨غ »»ح‬ ‫‪§ ¾» «­»¼ ¬±‬؟‪ ³‬؟´« ‪±®³‬؛ ‪±´´±©·² ¹‬؛ »¸¬ ‪§ô‬؟©»½؟® ¼‪²‬؟ ®»´´‪½¬ ¾»¬©»»² ®±‬؟¬‪±® ´·²» ½±²‬ع‬ ‫و®»·´®؟» ­؟ ­‪³» ®»­¬®·½¬·±²‬؟­ »¸¬ ¸¬·© ‪¬·±²‬؟ ‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪·² °»®³‬؟¬®»½­؟‬ ‫‪ï î î‬‬ ‫ى‪ç‬‬ ‫‪ٍô‬ح ‪±±²ô‬ذ ¼‪²‬؟ ٍخ ‪§´»­ô‬؟ح ‪®±³‬عّ ٍ»½؟؛®«­ ¼»‪°°‬؟´ ¼‪²‬؟ ¼»‪´ ¸±²‬؟½·‪ ¬§°‬؟ ؛‪·»© ±‬ھ ½·®¬»‪ çٍî ×­±³‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ‪ô ïçèï‬ىى‪ï‬ٹ‪é‬ي‪²¹ٍô ï‬غ ٍ­·½»®ذ ‪¬·±²ô‬؟®¾·ھ ¬‪²¼ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟ §¸‪°‬؟®‪½» ¬±°±¹‬؟؛®«ح‬ ‫´»»¬­ §¬·´؟«¯ ‪®·²¹‬؟»¾ ®‪±‬؛ ؟¬؟¼ ´؟½·®·‪ »³°‬؛‪­·­ ±‬؟¾ »¸¬ ‪²‬ر ٍ¸¬‪» §·»´¼ ­¬®»²¹‬ھ·­­»®‪·­ ¬¸» ¾«´µ ½±³°‬‬ ‫‪ ¬±‬؟´«‪±®³‬؛ ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ ¼»‪»´±°‬ھ»¼ أ‪î‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ‪ô‬ف ´´»©‪±½µ‬خ ‪²¼ êëٍë‬؟ ‪ٍë‬ي‪®¼»²»¼ ¾»¬©»»² ê‬؟¸‬ ‫و¬½؟¬‪¬·±² °±·²¬ ½±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪¼»­½®·¾» °»®³‬‬ ‫‪çï‬‬ ‫‪® ××î‬‬ ‫‪® ××ï ®×î‬‬ ‫‪î‬د‬ ‫®‬ ‫‪ ×ï‬ـ‬ ‫‪é‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫ي‪ï‬‬ ‫­¼‬ ‫‪¬·±²‬؟«¯غ ‪½¬ô‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®ٹ´´؟¾ ®‪±‬ع ٍ‪²¼ ­± ±²‬؟ ‪²» ïô‬؟´‪ ¾±¼§ × ·² °‬؛‪¬«®» ±‬؟ھ®«½ »¸¬ ­· ® »®»¸©‬ ‫­· ‪çٍï‬‬ ‫‪çî‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫؛‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬د‬ ‫‪ï‬‬ ‫يـ‬ ‫‪é‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪ë îë‬‬ ‫­¼‬ ‫د‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪´ ï ¹‬‬ ‫‪ïï‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪î‬ـ‬ ‫يً ‪ê‬‬ ‫­¼‬ ‫»¸¬ ¬؟ ­®«½½‪ ±‬ىٍ‪¬·±² ç‬؟«¯غ §¾ ¼»¬½·¼»®‪¬·±² °‬؟‪±®³‬؛»¼ »¸¬ ‪ô‬أيإ ٍ´؟ ¬» ‪«²¼¾»®¹‬ش ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬ك‬ ‫»¸ج ٍ¸¬‪» ´»²¹‬ھ·¬½»؛؛» ®» ´´‪§ ´»²¹¬¸ ¬»²¼­ ¬± »¨½»»¼ ¬¸» ®±‬؟ ©»½؟® »¸¬ ‪½¬ ©¸»²‬؟¬‪ ´·²» ½±²‬؟ ؛‪»²¼­ ±‬‬ ‫ٍأيإ ٍ؛»خ ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬؟ ‪½¬ ·­ ¼ ٌêٍî‬؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪¬·±² ·² ¬¸» ½»²¬»® ±‬؟‪±®³‬؛ »¼ ‪½±®®»­°±²¼·²¹‬‬ ‫­¼ ®·¸¬ ‪¬»´§ ¬©±‬؟‪° °®±¨·³‬؟ ‪¬·±²ô‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪´ °»®³‬؟¬‪ ¬¸» ¬±‬؛‪¬ ±‬؟¸¬ ¼»¬؟¬­ أ‪î‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ‬ ‫ٍ¬‪²¼ ±²» ¬¸·®¼ ·² ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³ »²‬؟ ‪±½½«® ·² ¬¸» ®·²¹‬‬ ‫»®»© ؟¬؟¼ »¸¬ ¼‪²‬؟ ‪ً­ô‬ى‪®®·»¼ ±«¬ ·² ¬¸» ïç‬؟½ ­¬­»¬ ‪¬·±²‬؟¬‪­»¼ ±² ·²¼»²‬؟¾ »®»© ؟¬؟¼ ­ژ‪´³¹®»²‬؟ذ‬ ‫¼»¬؟»‪ ¬¸»­» ¬»­¬­ ©»®» ®»°‬؛‪¬»®ô ­±³» ±‬؟ش ٍ‪¾´» ¬¸»²‬؟´·؟ھ؟ ­»½·ھ»¼ ¬‪­«® »³»²‬؟»‪¼»°»²¼»²¬ ±² ¬¸» ³‬‬ ‫و¼»¸½؟»® »®»© ­‪±´´±©· ²¹ ½±²½´«­·±²‬؛ »¸ج ٍ­»½·ھ»¼ ¬‪­«®»³»²‬؟»‪«­·²¹ ³±¼»®² ³‬‬ ‫د ¼؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ ‪²‬؟ ‪¬·±² ±½½«®®·²¹ ¼«» ¬±‬؟¬‪²»²¬ ·²¼»²‬؟‪´ °»®³‬؟¬‪ ¬±‬؛‪³±«²¬ ±‬؟ »¸ج ٍ‪ï‬‬ ‫ٍ‪¬·±² çٍï‬؟«¯غ ‪»² ·²‬ھ· ‪¬ ¹‬؟¸¬ ‪²‬؟¸¬ ­­»´ »¾ ‪®­ ¬±‬؟»‪°°‬؟ §؟ ©»½؟® ؟ ¼ ‪²‬؟ ´´؟¾ ؟ ‪¾»¬©»»²‬‬ ‫´؟«¯» §´´ ؟«¬®·ھ ­· »½؟؛®«­ ´´؟¾ »¸¬ ‪¬ ±½½« ®­ ·²‬؟¸¬ ‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪ °»®³‬؛‪³±«²¬ ±‬؟ »¸ج ٍ‪î‬‬ ‫ٍ¼»‪ ®¼»²‬؟¸ ‪» ²±¬ ¾»»² ©±®µ‬ھ؟¸ ­´´؟¾ ‪§ô ©¸»²‬؟©»½؟® »¸¬ ‪¬ ±½½«®®· ²¹ ·²‬؟¸¬ ‪¬±‬‬ ‫َ؟«¯غ ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬؟ ¼»¬؟ ´«½´؟½ ­‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪¬ °»®³‬؟¸¬ ¼»¬؟¬­ »¾ ‪²‬؟½ ¬· ‪½½±®¼·²¹´§ô‬ك‬ ‫´´ ؟¾ ‪´´§ ±½½«® ·² ³±¼»®²‬؟«¬½؟ ´´·© ‪²‬؟¸¬ ®» ¬؟»®‪ ©·´´ ¬»²¼ ¬± ¾» ¹‬ىٍ‪¬·±² ç‬؟«¯غ ¸‪¬·±² çٍï ¬¸®±«¹‬‬ ‫ٍ­»¸­·‪·²‬؛ »½؟؛® «­ ¸¬‪»´§ ­³±±‬ھ·¬؟´»® ¸¬·© ¼‪²‬؟ ´»»¬­ §¬·´؟«¯ ¼‪ ¹±±‬؛‪®·²¹­ ±‬؟»¾ ®» ´´‪²¼ ®±‬؟‬ ‫حظز×خكغق عر ظز×جكخ ـكرش ف×جكجح يٍ‪ç‬‬ ‫‪¼»¼ ®±´´·²¹‬؟‪¾´» ·² ´±‬؟¼·‪±‬ھ؟‪¬·±² ·­ «²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪ °»®³‬؛‪®´·»®ô ­±³» ¼»¹®»» ±‬؟» ¼»¬ ؟½·¼‪­ ·²‬ك‬ ‫§´´؟®»‪®·²¹­ ¼± ²±¬ ¹»²‬؟ »¾ ‪¬ ®±´´·²¹‬؟¸¬ ¼»¬؟®¬­‪ ­ ¼»³±²‬؟¸ »½‪»®ô »¨°»®·»²‬ھ‪±®»±‬س ٍ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫¬‪²»²‬؟‪¬ °»®³‬؟¸¬ ‪ ­ ­¸±©²‬؟¸ »½‪«®¬¸»®ô »¨° »®·»²‬ع ٍ­¼؟‪¬·²¹ ´±‬؟®»‪´ ±°‬؟‪½¬«®» «²¼»® ²±®³‬؟®؛‬ ‫‪»²‬ھ·‪²§ ¹‬؟ ¬؟ »¼«¬·‪¹²‬؟‪ ¬¸» ³‬؛· ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟®»‪»½¬ ±² ¬¸» ±°‬؛؛» »´¬¬·´ »ھ؟¸ ­‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼‬ ‫‪®¹»®ô‬؟´ ¸½«‪¬·±²­ ¾»½± ³» ³‬؟‪±®³‬؛»¼ »¸¬ ؛× ٍـ‪ ًًًًٍï‬؛‪¨· ³«³ ±‬؟‪ ³‬؟ ‪½¬ °±·²¬ ·­ ´·³·¬»¼ ¬±‬؟¬‪½±²‬‬ ‫¸‪´¬¸±«¹‬؟ ‪²¼ ¾»½±³» ²±·­·»®ô‬؟ »¬؟®¾·ھ ‪®·²¹ ¬±‬؟»¾ »¸¬ »­«؟½ ­§؟ ©»½؟® »¸¬ ‪±®³»¼ ·²‬؛ ­»·¬·ھ؟½ »¸¬‬ ‫¬‪´´§ ²±‬؟«­« ­· ‪¬·±²‬؟®»‪®·²¹ ±°‬؟»¾ »¸ج ٍ§´¬‪²‬؟½·؛ ·‪­» ­·¹²‬؟»®½‪® ¬± ·²‬؟»‪°°‬؟ ¬‪®·½¬·±² ¼±»­ ²±‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫´؟‪®¹·²‬؟‪ ³‬؛‪¬·±²­ ¬±¹»¬¸»® ©·¬¸ ½±²¼·¬·±²­ ±‬؟¬‪»®ô ·²¼»²‬ھ»©‪ ¸±‬ه®» ‪²²‬؟‪²§ ±¬¸»® ³‬؟ ‪·®»¼ ·²‬؟‪·³°‬‬ ‫ٍ»«‪¬·¹‬؟؛ ¼»¬؟·¬·‪½»َ·²‬؟؛®«­ ‪¼ ¬±‬؟»´ ‪²‬؟½ ‪¬·±²‬؟½·®¾«´‬ ‫؟ ‪°°´·»¼ ¬±‬؟ ¼؟‪­ ¬¸» ´±‬؟ ¼»‪·²‬؛»¼ ­· ‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؟ ؛‪¬·²¹ ±‬؟® ¼؟‪¬·½ ´±‬؟¬­ ½·­؟¾ »¸ج‬ ‫®»‪µ‬؟»© »¸¬ ¬؟ ـ‪ ًًًًٍï‬؛‪¬·±² ±‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪ °»®³‬؟ ‪¬ ©·´´ ®»­«´¬ ·²‬؟¸¬ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪¬·²¹‬؟¬‪²±²®±‬‬ ‫¼»¼؟‪¨·³«³ ´±‬؟‪ ¬¸» ³‬؛‪¬ ¬¸» °±­·¬·±² ±‬؟ ‪½¬­ ±½½«®®·²¹‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ®»¬«‪ ¬¸» ·²²»® ±® ±‬؛‪±‬‬ ‫¬؟ ‪ ًًًًٍï‬ـٌ ¼ ‪ô‬ىٍ‪¬·±² ç‬؟«¯غ ¸‪¬·±² çٍî ¬¸®±« ¹‬؟«¯غ ‪®±´´·²¹ »´»³ »²¬ٍ ײ ±¬¸»® ©±®¼­ô ·²‬‬ ‫‪­¬·½ ½±³°®»­­·±²‬؟´ذ‬ ‫¼‬ ‫‪­¬·½ ½±³°®»­­·±²‬؟´غ‬ ‫يٌ‪ î‬د‬ ‫ٍ¬½؟¬‪¼ ·² °±·²¬ ½±²‬؟‪­ٍ ´±‬ھ ‪´»½¬·±²‬؛»ـ يٍ‪ ç‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫د د‬ ‫¸¬·© ¬‪¬·±² ½±²­·­¬»²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪ °»®³‬؛‪³±«²¬ ±‬؟ »´¾؟©‪´´±‬؟ ‪²‬؟ ؛‪¸·­ ½± ²½»°¬ ±‬ج‬ ‫؛‪ ­·­ ±‬؟¾ »¸¬ »¾ ‪®·²¹ ½±²¬·²«»­ ¬±‬؟»¾ ‪ ®± ´´·²¹‬؟ ؛‪¬·±² ±‬؟®»‪²¼ ²±·­» ±°‬؟ ‪¬·±²‬؟®¾·ھ ´؟‪­³±±¬¸ ³·²· ³‬‬ ‫¬· ‪ô‬أىإ ¼®؟¼‪²‬؟¬­ رح× »¸¬ ؛‪·­·±² ±‬ھ»® ¬­»¬؟´ »¸¬ ‪ٍ ײ‬أ‪ëôê‬إ ­¼®؟¼‪²‬؟¬­ ×حزك ¼‪²‬؟ أىإ ¼®؟¼‪²‬؟¬­ رح× »¸¬‬ ‫­¬‪¼»¼ ®±´´·²¹ »´»³ »²‬؟‪¨·³«³ ´±‬؟‪¬ ¬¸» ³‬؟ ¬½؟¬‪ ½±²‬؛‪¬ ¬¸» ½»² ¬»® ±‬؟ ­»­­»®¬­ ¬½؟¬ ‪¬ ½±²‬؟¸¬ ¼»¬؟¬­ ­·‬ ‫­»‪®·²¹ ¬§°‬؟»¾ »¸¬ ®‪±‬؛ ـ‪ ً ًًًٍï‬؛‪¬·±²­ ±‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪¾´» çٍï §·»´¼ °»®³‬؟ج ‪­ ­¸±©² ·²‬؟‬ ‫ٍ؟·®» ¬·®½ »‪³‬؟­ »¸¬ »­« أ‪ëôê‬إ ­¼®؟¼‪²‬؟¬­ ×حزك »¸ج ٍ¼»¬؟½·¼‪·²‬‬ ‫‪¼»¼ ®±´´·²¹‬؟‪¨·³«³ ´±‬؟‪¬·±²­ô ¬¸» ³‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟® ¬­‪±® ³±‬ع‬ ‫§¾ ¼»¬؟‪°°®±¨·³‬؟ »¾ §؟‪°¬»® é ³‬؟¸ف ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬؟ ¼؟‪»´»³ »²¬ ´±‬‬ ‫ى‪é î‬‬ ‫®ع‪ë‬‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ئ·‬ ‫­¼´»·§‬ ‫ف‬ ‫‪çë‬‬ ‫ً‪ç ï‬‬ ‫¨؟‪³‬د‬ ‫‪é îê‬‬ ‫؟ع‬ ‫؟ ‪ ­·²‬ئ·‬ ‫‪®·²¹­ô‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®‪±‬ع‬ ‫¨؟‪³‬د‬ ‫­¼´»·§‬ ‫؟ ‪¨ ­·²‬؟‪³‬د ئ·‬ ‫؟ ‪­·²‬‬ ‫‪î‬‬ ‫ـئ ­‬ ‫ف‬ ‫ع ‪»¬¬·²¹‬ح‬ ‫؟­ف‬ ‫ع ‪»¬¬·²¹‬ح ٍ­¬‪ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛‪ ®±©­ ±‬؛‪©¸»®» · ·­ ¬¸» ²«³¾»® ±‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪çé‬‬ ‫؟­ ف‬ ‫­· ؟´«‪±®³‬؛ ‪®¼ ­¬®»­­ ½®·¬»®·±²‬؟¼‪²‬؟¬­ »¸¬ ‪±®®»­°±²¼·²¹´§ô‬ف‬ ‫‪ç ïï‬‬ ‫؟ ­‪¨ ½±‬؟‪³‬دئ·‪ً î‬‬ ‫‪çê‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫·؛‬ ‫ٍ‪çٍï‬ـف »´¾؟ج ‪»² ·²‬ھ·‪©¸»® » © ·­ ¹‬‬ ‫‪½¬ô‬؟¬‪®·²¹­ ©·¬¸ ´·²» ½±²‬؟»¾ ®»´´‪±® ¬¸®«­¬ ®±‬ع‬ ‫­ف‬ ‫»¾ §؟‪ê ³‬يٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ô‬ىيٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ ‪¬·±² êٍîëô‬؟«¯غ ‪±²­·¼»®·²¹ ¬¸» ­¬®»­­ ½®·¬»®·±²ô‬ف‬ ‫د »‪«­»¼ ¬± ¼»¬»®³·²‬‬ ‫´´؟¾ ´؟·¼؟® ¼®؟¼‪²‬؟¬­ ®‪±‬؛ ÷·­‪ ّêًçôًًً °‬؟ذس ًً‪ôî‬ى ‪½±®®»­°±²¼·²¹ ¬±‬‬ ‫‪¬·±²‬؟«¯» »¸¬ ­¼´»·§ ‪¬·±² çٍë‬؟«¯غ ‪·²‬‬ ‫د ®‪±‬؛ ‪«¾­¬·¬«¬·²¹‬ح ٍ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫ي‬ ‫·¾ · ؟ ‪î‬ـئ·‪ è‬ي‪î‬‬ ‫‪î¹‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫‪î‬‬ ‫­ف‬ ‫‪ç ïî‬‬ ‫‪îîً ï‬‬ ‫؟ ‪ ­·²‬ـ×ئ ‪¹‬‬ ‫؟­ ف‬ ‫‪ ½±®®»½¬·±²‬؟ ‪´·¼·¬§ô‬؟ھ ؛‪·»¼ ´±©»® ´·³·¬ ±‬؛·½»‪² ¬¸» ­°‬؟¸¬ ­­»´ ­· ­»½؟؛®«­ »¸¬ ؛‪®¼²»­­ ±‬؟¸ »¸¬ ‪¸»²‬ة‬ ‫¬؟¸¬ ¸½«­ §¬·½؟‪°‬؟½ ½·¬؟¬­ ½·­؟¾ »¸¬ ‪°°´·»¼ ¼·®»½¬´§ ¬±‬؟ »¾ §؟‪½¬±® ³‬؟؛‬ ‫­ف ­ ¸‬ ‫ي‪ç ï‬‬ ‫ى‬ ‫‪î‬‬ ‫ى‪ç ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪çè‬‬ ‫‪çç‬‬ ‫ـئ· ­‬ ‫تط‬ ‫ًً‪è‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫­¸‬ ‫‪¸ï‬‬ ‫­ف‬ ‫‪ ï‬ىى‬ ‫­­»®¬ح ¬½؟¬‪±²‬ف‬ ‫·­‪°‬‬ ‫­ف‬ ‫» ®»¸©‬ ‫¼‪²‬؟ §؟©»½؟® ®»‪¬ ¬¸» ·²²‬؟ ­®«½½‪¨·³«³ ­¬®»­­ ±‬؟‪ ¬¸» ³‬؛·‬ ‫ي‬ ‫‪± ¾ ±‬؟ ‪î‬ـئ·‪ è‬ي‪î‬‬ ‫‪î¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪±‬؛‬ ‫ى‬ ‫‪¬·±²­ ¬±‬؟«¯» »­»¸¬ ­»½«¼»® أىإ »½‪»®»²‬؛»خ ٍ§؟©»½؟® ®»¬«‪¬ ¬¸» ±‬؟ ­®«½½‪¨·³«³ ­¬®»­­ ±‬؟‪ ¬¸» ³‬؛·‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫‪î‬‬ ‫­· ­­»‪®¼²‬؟¸ ف ´´»©‪±½µ‬خ ­«­®»ھ ­­»‪®¼²‬؟¸ ­®»‪·½µ‬ت ؛‪°¸ ±‬؟®‪ ¹‬ك ٍ­­»‪®¼²‬؟¸ ­®»‪·½µ‬ت »¸¬ ­· تط ¼‪²‬؟‬ ‫ٍىٍ‪·¹«®» ç‬ع ‪­¸±©² ·²‬‬ ‫؛‪ ¸ ¼»°»²¼ ±² ¬¸» ¬§°» ±‬؛‪´«»­ ±‬؟ھ »¸ج ٍعصح §¾ §´´؟½·®·‪»´±°»¼ »³°‬ھ»¼ ­؟© ى‪¬·±² çٍï‬؟«¯غ‬ ‫ٍ§¬·‪ «²‬؛‪´«» ±‬؟ھ ‪¨·³«³‬؟‪ ³‬؟ ­؟¸ ¸ ٍ‪¾´» çٍî‬؟ج ‪»² ·²‬ھ·‪®» ¹‬؟ ¼‪²‬؟ ¬½؟¬‪½±²‬‬ ‫­ف‬ ‫ـكرش جزغشكت×ثدغ ف×جكجح ىٍ‪ç‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¼®؟¼‪²‬؟¬­ ®‪±‬؛ ‪çٍï‬ـف »´¾؟ج ‪»² ·²‬ھ·‪®» ¹‬؟ © ؛‪´«»­ ±‬؟ھ »®»¸©‬ ‫­· أىإ ٍ؛»خ ‪®±³‬؛ ‪µ»²‬؟¬ ­؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟·¼؟® ®‪±‬؛ ؟´«‪±®³‬؛ ‪¸» ½±®®»­°±²¼·²¹‬ج‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ـئ´· ‪¹‬‬ ‫­ف‬ ‫‪ çٍï‬غشقكج‬ ‫‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»ـ ¬‪²»²‬؟‪»®³‬ذ ـ‪«­»­ ًًًًٍï‬؟ف ¬؟¸ج ­­»®¬ح ¬½؟¬‪±²‬ف‬ ‫‪®§ ¬±‬؟­­»½»‪½·¬§ô ·¬ ·­ ²‬؟‪°‬؟½ ½·¬؟¬­ ½·­؟¾ »¸¬ ¸¬·© ‪®·²¹‬؟»¾ ‪¬·²¹‬؟¬‪ ²±²®±‬؟ ‪¼ ±²‬؟‪®» ¬¸» ´±‬؟‪± ½± ³°‬ج‬ ‫­· ®»ھ»¸½·¸ ©‪¼‰‬؟‪´ ±® °«®» ¬¸®«­¬ ´±‬؟·¼؟® »®«‪¬ ·­ô ¬¸» °‬؟¸¬ ‪¼ô‬؟‪´ »²¬ ´±‬؟ھ·«¯» ½·¬؟¬­ »¸¬ »‪¼»¬»®³·²‬‬ ‫§´·ھ؟ »¸ ¬­‪¬ ¬¸» ³±‬؟ ‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪´ °»®³‬؟¬‪³» ¬±‬؟­ »¸¬ »­«؟½ ¼´«‪¬ ©±‬؟¸¬‪¬»‰‬؟·®‪°°®±°‬؟‬ ‫»¾ §؟‪¼ ³‬؟‪ ¬¸·­ ´±‬؛‪¬·±² ±‬؟´«½´؟½ ´؟½·¬»®‪ ¬¸»±‬ك ٍ¼؟‪° °´·»¼ ½± ³¾·²»¼ ´±‬؟ »¸¬ ­ ؟ ¬½؟¬‪¼»¼ ½±²‬؟‪´±‬‬ ‫ٍ‪°¬»® é‬؟¸ف ؛‪²½» ©·¬¸ ¬¸» ³»¬¸±¼­ ±‬؟¼®‪½½±‬؟ ‪¼» ·²‬؟‪³‬‬ ‫¼‪²‬؟ ´؟·¼؟® ¼»‪®·²¹­ ­«¾¶»½¬»¼ ¬± ½±³¾·²‬؟»¾ ®‪±‬؛ ‪½¸ô‬؟‪°°®±‬؟ ­«‪ ¬¸» ³±®» ®·¹±®±‬؛‪ײ ´·»« ±‬‬ ‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ ¼»¬؟´«½´؟½ »¾ §؟‪¼ ³‬؟‪´»²¬ ´±‬؟ھ·«¯» ½·¬؟¬­ »¸¬ ‪¼­ô‬؟‪¬¸®«­¬ ´±‬‬ ‫‪ç ïë‬‬ ‫؟ذس‬ ‫ًًً‪êêéô‬‬ ‫ًًً‪êًçô‬‬ ‫ًًً‪ëèًô‬‬ ‫»‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪´·¹²·²¹‬؟َ؛´»ح‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ®»¸¬ر‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪±‬خ‬ ‫ًً‪ôê‬ى‬ ‫ًً‪ôî‬ى‬ ‫ًًً‪ô‬ى‬ ‫®ع ­ب‬ ‫؟ع ­ ا‬ ‫­ع‬ ‫‪®±³‬؛ ‪µ»²‬؟¬ ‪ô‬يٍ‪¾´» ç‬؟ج ٍ ع ‪´ ¬±‬؟«¯» ع »­« ‪¬·±² çٍïëô‬؟«¯غ ‪¬»¼ ·²‬؟ ´«½´؟½ ­؟ ع ‪²‬؟¸¬ ®»¬؟»®‪ ·­ ¹‬ع ؛×‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟® ®‪±‬؛ ا ¼‪²‬؟ ب ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ­»ھ·‪ô ¹‬أ‪ë‬إ ٍ؛»خ‬ ‫؛‪û ±‬ي‪² ë‬؟¸¬ ®»¬؟»®‪¬«®» ²±¬ ¹‬؟ھ®«½ »ھ‪ ¹®±±‬؟ ‪·²¹‬ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪·² ¬±‬؟¬®»‪ °‬يٍ‪¾´» ç‬؟ج ‪ ·²‬؟¬؟ـ‬ ‫¼‪²‬؟ »½؟؛َ‪½»َ¬±‬؟ع ٍ´؟½·®¬»‪®» °®»­«³»¼ ¬± ¾» ­§³³‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ©‪±«¾´»َ®±‬ـ ٍ®»¬»‪³‬؟·¼ ´´؟¾ »¸¬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ً‪é‬‬ ‫ً‪ê‬‬ ‫ً‪ë‬‬ ‫ًي‬ ‫ًى‬ ‫­­»‪®¼²‬؟¸ ف ´´»©‪±½µ‬خ‬ ‫ً‪î‬‬ ‫ًً‪è‬‬ ‫ًً‪é‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ©‪±‬خَ»´¾«‪±‬ـ‬ ‫¾­ا‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫ًً‪ê‬‬ ‫ًً‪ë‬‬ ‫ًًى‬ ‫ًًي‬ ‫ٍ­­»‪®¼²‬؟¸ ف ´´»©‪±½µ‬خ ٍ­ھ ­­»‪®¼²‬؟¸ ­®»‪·½µ‬ت ىٍ‪ ç‬غخثظ×ع‬ ‫‪ç ïê‬‬ ‫ب‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪é‬ىًٍ‬ ‫‪î‬ىًٍ‬ ‫‪è‬يًٍ‬ ‫ييًٍ‬ ‫‪ًٍîç‬‬ ‫‪ًٍîê‬‬ ‫؟ ‪ًٍîî ½¬²‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫»‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫ب‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ى‪ًٍç‬‬ ‫ى‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍéê‬‬ ‫‪ًٍêê‬‬ ‫‪ًٍëè‬‬ ‫‪ًٍëî‬‬ ‫؟ ‪ ½¬²‬ىىًٍ‬ ‫يٍ‪ ç‬غشقكج‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ´؟·¼؟خ ®‪±‬؛ ا ¼‪²‬؟ ب ؛‪´«»­ ±‬؟ت‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ©‪±‬خَ»´‪·²¹‬ح‬ ‫¾­ا‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪½¬ ¹®±±‬؟¬‪´َ½±²‬؟·¼؟خ‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪½¬ ¹®±±‬؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬ك‬ ‫‪ ïëè‬؟‬ ‫‪ îًè‬؟‬ ‫‪ îëè‬؟‬ ‫‪ًè‬ي ؟‬ ‫‪ëè‬ي ؟‬ ‫‪ًè‬ى ؟‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪´·¹²·²¹‬؟َ؛´»ح‬ ‫ٍ ع ­§؟©´؟ ­· ذ‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟´‪® ·²¬»®°±‬؟»‪·²»¼ ¾§ ´·²‬؟¬¾‪®» ±‬؟ ­»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪¬» ½±²‬؟·¼»‪±® ·²¬»®³‬؛ ا ؛‪´«»­ ±‬؟ت‬ ‫ٍ÷»½‪²‬؟®؟»´½ ´؟‪²¼ ·²¬»®²‬؟ ¸¬‪» ¼»°‬ھ‪®·²¹ ¼»­·¹² ّ¹®±±‬؟»¾ »¸¬ ‪ ¼»°»²¼­ ±²‬فٌ ع ؛‪´«» ±‬؟ھ ‪¨·³«³‬؟‪»®³·­­·¾´» ³‬ذ‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬؛ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ¼‪²‬؟ ­‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪¬¼ çَïççًô ´±‬ح كسقعكٌ×حزك ‪®¼ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك و»½®«‪±‬ح‬ ‫ًً‪î‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫ـكرش ف×جكجح غشق×حح×سخغذ ‪çٍê‬‬ ‫ه­‪®·²¹‬؟»¾ ©‪® ¬± ¼±«¾´»َ®±‬؟´·‪®» ­·³‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪® َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ¼»¬‪½µ ³±«²‬؟¾َ‪½µَ¬±‬؟¾‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟ »¾ »´‪® ¬± ­·²¹‬؟´·‪ ®» ­·³‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ¼»¬‪²¼»³ ³±«²‬؟¬‬ ‫ٍ§´‪°°‬؟ ‪ô‬أ‪ê‬إ ٍ؛»خ ‪®±³‬؛ ‪µ»²‬؟¬ ‪ô‬ىٍ‪¾´» ç‬؟ج ؛‪´«»­ ±‬؟ھ »¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟·¼؟® ®‪±‬ع‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪¼ ·­ ¹‬؟‪´»² ¬ ´±‬؟ھ·«¯» ½·¬؟¬­ »¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®‪±‬ع‬ ‫؟ ‪²‬؟¬ ®ع ي ‪î‬‬ ‫؟ع‬ ‫؟­ع‬ ‫»¸¬ ¼‪²‬؟ ­»¸­·‪¬·±² çٍïê ¼·³·²‬؟«¯غ ؛‪½§ ±‬؟®«½½؟ »¸¬ ‪ô‬؟ ‪ ½¬²‬عىىًٍ ‪²‬؟¸¬ ®»¬؟»®‪ ·­ ¹‬ع ‪¸»²‬ة‬ ‫ٍ¼»¬‪²‬؟®®؟© ­· ‪°¬»® é‬؟¸ف ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬؟ ¸½؟‪°°®±‬؟ ´؟½·¬»®‪¬¸»±‬‬ ‫حجزغزرذسرف ظز×خكغق عر غخثجفكخع ‪çٍë‬‬ ‫»¸¬ ¼»»½¨» ‪§ ¾» °»®³·¬¬»¼ ¬±‬؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ ‪¬·²¹‬؟¬‪ ®±‬؟ ‪¼ ±²‬؟‪¨·³«³ ´±‬؟‪¬ ¬¸» ³‬؟¸¬ ‪׬ ·­ µ²±©²‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪±´«¬·±²­ ±‬ھ»® ´؟®»ھ»­ ¸‪½¬­ ½±²¬·²«±«­´§ ¬¸®±«¹‬؟ ¼؟‪·¼»¼ ¬¸·­ ´±‬ھ‪¬·²¹ô °®±‬؟® ¼؟‪­·½ ´±‬؟¾‬ ‫¼»¬«¾·®¬­·¼ §´‪±®³‬؛·‪®» «²‬؟ ®«½½‪¬ ±‬؟¸¬ ­‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪²²»®ô ¬¸» °»®³‬؟‪¬·±²ٍ ײ ¬¸·­ ³‬؟¬‪®±‬‬ ‫‪ô ±²‬؛× ٍ‪¬·±²‬؟®»‪½¬±®§ ±°‬؟؛­·¬؟­ ­‪·²‬؟¬»® ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ¼‪²‬؟ ‪²¼ ®±´´·²¹ »´»³»²¬­ô‬؟ ­§؟©»½؟® »¸¬ ®»ھ‪±‬‬ ‫‪»´±°‬ھ»¼ §؟‪¬·±²­ ³‬؟‪±®³‬؛»¼ ¼»¬«¾·®¬­·¼ §´‪»²‬ھ»‪¬·±²ô «²‬؟®«¼ ¬®‪ ­¸±‬؛‪¼ ·­ ±‬؟‪²¼ô ¬¸» ´±‬؟¸ ®»¸¬‪¬¸» ±‬‬ ‫­· ¬· ‪¬·±²ô‬؟«¬·­ ­·¸¬ ®‪±‬ع ٍ­®«½½‪²¬ ©¸»² ­¸±½µ ±‬؟¬­‪¬ ¬¸» ·²‬؟ ‪¬·²¹‬؟¬‪®·²¹ ·­ ®±‬؟»¾ »¸¬ ‪»² ©¸»²‬ھ»‬ ‫ٍ¼؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ ‪¨·³«³‬؟‪¬·²¹ »¨½»»¼­ ¬¸» ³‬؟® ¼؟‪¬·½ ´±‬؟¬­ ½·­؟¾ »­‪®·²¹ ©¸±‬؟»¾ ؟ »­« ‪®§ ¬±‬؟­­»½»‪²‬‬ ‫¬«‪§ ¾» »¨½»»¼»¼ ©·¬¸±‬؟‪¬·²¹ ³‬؟® ¼؟‪¬·½ ´±‬؟¬­ ½·­؟¾ »¸¬ ‪¬·±²ô‬؟®«¼ ®»‪ ´±²¹‬؛‪¼ ·­ ±‬؟‪¸»² ¬¸» ´±‬ة‬ ‫ٍ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟®»‪·®·²¹ ¬¸» ±°‬؟‪·³°‬‬ ‫¼؟‪­·½ ´±‬؟¾ »¸¬ ‪°°´·»¼ ¬±‬؟ »¾ §؟‪»¬§ ³‬؛؟­ ؛‪½¬±® ±‬؟؛ ؟ ‪·½»ô‬ھ®»­ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪½½±®¼·²¹ ¬± ¬¸» ¬§°» ±‬ك‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪¼ ·­ ¹‬؟‪¾´» ´±‬؟©‪´´±‬؟ »¸¬ ‪±®»ô‬؛»®»¸ج ٍ‪¬·²¹‬؟®‬ ‫­ف‬ ‫حع‬ ‫‪ç ïé‬‬ ‫­§؟©»½؟® ®‪®·²¹ ®±´´·²¹ »´»³»²¬­ ±‬؟»¾ »®«¬½؟®؛ ´´·© ¬؟¸¬ ¼؟‪¬ ¬¸» ´±‬؟¸¬ ¼»®»¼·­‪´´§ ½±²‬؟®»‪׬ ·­ ¹»²‬‬ ‫ٍ÷أ‪î‬إ ٍ؛»خ »»­ّ ف‪² è‬؟¸¬ ®»¬؟»®‪·­ ¹‬‬ ‫÷­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪´·¹²·²¹‬؟َ؛´»­ّ »‪²‬؟´‪´´ ±² °‬؟ق‬ ‫»ھ‪´´ ±² ¹®±±‬؟ق‬ ‫÷­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟·¼؟®ّ ®»´´‪±´´»® ±² ®±‬خ‬ ‫»‪²‬؟´‪±´´»® ±² °‬خ‬ ‫¸‬ ‫¬½؟¬‪±²‬ف ؛‪§°» ±‬ج‬ ‫­ع‬ ‫ىٍ‪ ç‬غشقكج‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟·¼؟خ ®‪±‬؛ ا ¼‪²‬؟ ب ؛‪´«»­ ±‬؟ت‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ©‪±‬خَ»´¾«‪±‬ـ‬ ‫‪ çٍî‬غشقكج‬ ‫¸ ؛‪´«»­ ±‬؟ت‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ïٍë‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪îٍë‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ©‪±‬خَ»´‪·²¹‬ح‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪ï‬‬ ‫؟ ‪ ½¬²‬ىىًٍ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫؟ ‪ًٍîî ½¬²‬‬ ‫»‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫‪ًè‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫؟ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ¼‪²‬؟ ‪´·¹²·²¹‬؟َ؛´»ح‬ ‫¼‪²‬؟ ‪®·²¹ ¼»­·¹²‬؟»¾ ¸¬·© §´¾؟®»¼·­‪®·»­ ½±²‬؟ھ ­¼؟‪´ ´±‬؟·¨؟ ¬®‪ ًè ¬± ­«°°±‬؟ ¸¬·© ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟·¼؟® ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟ »¸ج‬ ‫»¸¬ ‪®¼·²¹‬؟‪¬·±²­ ®»¹‬؟¼‪±® ®»½±³³»²‬؛ ®»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ »¸¬ ¬´«­‪±®» ½±²‬؛»®»¸¬ ¼´«‪®·²¹ «­»® ­¸±‬؟»¾ »¸ج ٍ‪»¨»½«¬·±²‬‬ ‫ٍ­¼؟‪´ ´±‬؟·¨؟ ‪®» ­«¾¶»½¬»¼ ¬±‬؟ ‪ ًè‬؟ ¸¬·© ­‪®·²¹‬؟»¾ »®»¸© ­»­؟½ ‪¼ ·²‬؟‪´»²¬ ´±‬؟ھ·«¯» ؛‪¬·±² ±‬؟«´؟ھ»‬ ‫¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ‪²¼ ­«¾¶»½¬»¼ ¬±‬؟ ‪ ًèô‬؟ ¸¬·© ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟·¼؟® ®‪±‬؛ ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¬‪´»²‬؟ھ·«¯» ½·¬­؟´» »¸ج ٍ ع ­§؟©´؟ ­· ع‬ ‫ٍ ع ع ­· §´‪±²‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪±® ®±‬؛ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ¼‪²‬؟ ­‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪¬¼ ïïَïççًô ´±‬ح كسقعكٌ×حزك ‪®¼ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك و»½®«‪±‬ح‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫»½·ھ®»ح‬ ‫‪ çٍë‬غشقكج‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪±‬ش ½·¬؟¬ح ®‪±‬؛ §¬»؛؟ح ؛‪½¬±® ±‬؟ع‬ ‫÷حعّ §¬»؛؟ح ؛‪½¬±® ±‬؟ع‬ ‫‪¬·±²‬؟®»‪®»» ±°‬؛َ‪³±±¬¸ ­¸±½µ‬ح‬ ‫»½·ھ®»­ §®؟‪®¼·²‬ر‬ ‫‪±® ­³±±¬¸ ®«²²·²¹‬؛ ­¬‪²¼ ¸·¹¸ ®»¯«·®»³»²‬؟ ­‪«¼¼»² ­¸±½µ‬ح‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫ٍ­»½·ھ®»­ ؛‪®·±«­ ¬§°»­ ±‬؟ھ ®‪±‬؛ حع ؛‪´«»­ ±‬؟ھ §®‪½¬±‬؟؛­·¬؟­ ­»ھ·‪¾´» çٍë ¹‬؟ج‬ ‫ٍ‪³°´» çٍî‬؟¨غ »»ح‬ ‫غخثحرشف ‪çٍé‬‬ ‫ٍ­‪ ®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ‪¬·±² ·² ³±¼»®²‬؟®»¼·­‪²¬ ½±²‬؟¬ ®‪² ·³°±‬؟ ­· ‪¬·±²‬؟®»‪ ±°‬؛‪³±±¬¸²»­­ ±‬ح‬ ‫‪¬·±²­ ®»­«´¬ ·²‬؟ ‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪« ­»¼ ¾§ °»®³‬؟½ »­‪­ ¬¸±‬؟ ¸½«­ ¸¬؟‪ײ¬»®®«°¬·±²­ ·² ¬¸» ®±´´·²¹ °‬‬ ‫َ‪¬·±² °¸»²±³‬؟®¾·ھ ¼‪²‬؟ »­·‪ ¼·­½«­­»­ ¬¸» ²±‬ى‪°¬»® ï‬؟¸ف ٍ‪¬·±²‬؟®¾·ھ ¼‪²‬؟ ‪®·½¬·±²ô ²±·­»ô‬؛ ¼»­؟»®½‪·²‬‬ ‫‪¬·²¹­ô‬؟® ¼؟‪¬·½ ´±‬؟¬­ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪°¬»®ô ¬¸» ¼·­½«­­·±² ½»²¬»®»¼ ±²‬؟¸½ ­·¸¬ ‪·´ٍ ײ‬؟¬»¼ ´؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ ‪»²±² ·²‬‬ ‫َ‪±®³‬؛»¼ ¬‪²»²‬؟‪¬·²¹ô ©±«´¼ °®»½´«¼» °»®³‬؟¬‪­ ²±¬ ®±‬؟© ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ »´·¸© ¼»¼»»½¨» ¬‪ ²±‬؛· ‪©¸·½¸ô‬‬ ‫¬‪²»²‬؟‪¾´» °»®³‬؟©‪´´±‬؟ ‪¨·³«³‬؟‪ ³‬؟ ‪­»¼ ±²‬؟¾ »®»© ­‪¬·²¹‬؟® »¸ج ٍ»¼«¬·‪¹²‬؟‪²¬ ³‬؟½·؛·‪ ­·¹²‬؛‪¬·±²­ ±‬؟‬ ‫¼‪²‬؟ ´´؟¾ ؛‪®·±«­ ¬§°»­ ±‬؟ھ ®‪±‬؛ ¬؟¸¬ ¼»‪­ ¼»¬»®³·²‬؟© ¬· ‪«¾­»¯«»²¬´§ô‬ح ٍـ‪ ًًًًٍï‬؛‪¬·±² ±‬؟‪±®³‬؛»¼‬ ‫¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®ٹ¬‪ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛‪´«» ±‬؟ھ ؟ ‪¬»¼ ¬±‬؟´»® »¾ ¼´«‪¬·±² ½±‬؟‪±®³‬؛»¼ ­·¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪®±‬‬ ‫‪½¸ ®±´´·²¹‬؟» ®‪±‬؛ ¼»‪»´±°‬ھ»¼ »®؟ ­‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪¬·½ ´±‬؟¬­ ½·­؟¾ ‪²½» ©·¬¸ ¬¸·­ ­¬®»­­ô‬؟¼®‪½½±‬؟ ‪­¬®»­­ٍ ײ‬‬ ‫ٍ»¦·­ ¼‪²‬؟ »‪®·²¹ ¬§°‬؟»¾‬ ‫§´­«‪²²±¬ ¾» ½±²¬·²«±‬؟½ ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪¬·½ ´±‬؟¬­ ½·­؟¾ »¸¬ ‪´ ¬±‬؟«¯» »¼«¬·‪¹²‬؟‪ ³‬؛‪¼ ±‬؟‪ ´±‬؟ ‪´´§ô‬؟®»‪»²‬ظ‬ ‫ٍ­½·¬­·®»¬½؟®؟¸½ »½‪²‬؟®«¼‪½¬±®§ »²‬؟؛­·¬؟­ ‪·²·²¹‬؟¬¾‪ ±‬؛‪¬·±² ±‬؟¬½»‪®·²¹ ©·¬¸ ¬¸» »¨°‬؟»¾ »¸¬ ‪°°´·»¼ ¬±‬؟‬ ‫¬®‪ ­¸±‬؛‪¬ ³±­¬ô ±²» ±‬؟ ‪¼ ±®ô‬؟‪»®´±‬ھ‪ ­«¼¼»² ±‬؟ ‪­»¼ ±²‬؟¾ ­· ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪¬·½ ´±‬؟¬­ ½·­؟¾ »¸¬ ‪¬¸»®ô‬؟خ‬ ‫­·¸¬ ‪¨½»°¬·±²­ ¬±‬غ ٍ‪¬·±²‬؟®»‪ ½±²¬·²«±«­ ±°‬؟ ‪¼·²¹ ¼«®·²¹‬؟‪´ ´±‬؟‪®»¼ ©·¬¸ ¬¸» ²±®³‬؟‪¬·±² ½±³°‬؟®«¼‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ‪³°´»ô‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪¬·±²­ô‬؟®«¼ ¬®‪ ­¸±‬؛‪¬·±²­ ±‬؟®»‪®»¯«»²¬ ±°‬؛‪¬ «²¼»®¹± ·²‬؟¸¬ ­‪®·²¹‬؟»¾ »®؟ »´«®‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪¬·±²­ô‬؟½·´‪°°‬؟ ®»´‪²¼ ­·³°‬؟ »­»¸¬ ®‪±‬ع ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ »¬؟‪³ ¹‬؟¼ ®‪ ³·­­·´» ­·´±­ ±‬؛‪±² ¼±±®­ ±‬‬ ‫­؟»®»¸ة ٍ»«‪¬·¹‬؟؛ ؛‪²½» ±‬؟®«¼‪² ±² »²‬؟¸¬ ®»¸¬؟® ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪¬·½ ´±‬؟¬­ ½·­؟¾ ‪­»¼ ±²‬؟¾ »¾ §؟‪¼»­·¹² ³‬‬ ‫®»¼‪¬·±² «²‬؟®»‪¬·±²ô ¼«®·²¹ ±°‬؟¬‪¹» ¼«®·²¹ ²±²®±‬؟‪³‬؟¼ ‪­»¼ ±²‬؟¾ »®؟ ­‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪¬·½ ´±‬؟¬­ ¬‪¬¸» ½«®®»²‬‬ ‫´؟®«¬½«®¬­‪²¬ ³·½®±‬؟½·؛·‪½¬ô ½±³°±²»²¬­ »¨°»®·»²½» ­·¹²‬؟¬‪²¼ ­´±© ­°»»¼ô ®±´´·²¹ ½±²‬؟ ¼؟‪§ ´±‬ھ؟»¸‬ ‫®»¸¬·»‪¬·±²ô ²‬؟®»‪®»¯«»²¬ ±°‬؛‪²¼ ·²‬؟ ‪¬·±²‬؟¬‪ ®±‬؛‪»´§ ­´±© ­°»»¼­ ±‬ھ·¬؟´»® »¸¬ ؛‪«­» ±‬؟½»ق ٍ­‪¬·±²‬؟®»¬´؟‬ ‫©‪´±‬؛ ½·¬­؟´‪» °‬ھ·­­»½¨» ­؟ ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ¸½«­ ‪²¬ ·²‬؟½·؛·‪­ ­·¹²‬؟ »¾ §؟‪¬·¹«» ³‬؟؛ »½؟؛®«­ ®‪¬·±² ²±‬؟®¾·ھ‬ ‫½·¬­؟´‪¬» ±® ³·²·³·¦» ­«½¸ °‬؟‪®·²¹­ ½±«´¼ ¬¸«­ ¾» ­·¦»¼ ¬± »´·³·²‬؟»¾ »¸ج ٍ´؟·®»¬؟‪½» ³‬؟؛®«­¾«­ ؛‪±‬‬ ‫ٍ»®«´·؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ §´»¬؟‪²¼ «´¬·³‬؟ ©‪´±‬؛‬ ‫حغفزغخغعغخ‬ ‫‪ô‬ىى‪ï‬ٹ‪é‬ي‪²¹ٍô ï‬غ ٍ­·½»®ذ ‪¬·±²ô‬؟®¾·ھ ¬‪²¼ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟ §¸‪°‬؟®‪½» ¬±°±¹‬؟؛®«ح ‪ٍô‬ح ‪±±²ô‬ذ ¼‪²‬؟ ٍخ ‪§´»­ô‬؟ح ٍ‪ï‬‬ ‫ٍ‪ïçèï‬‬ ‫ٍ‪ô ïçëç‬؟·¸‪¼»´°‬؟´·¸ذ ‪²µô‬؟¾®«ق ‪®¼ »¼ٍô‬ي ‪²¹·²»»®·²¹ô‬غ ‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ¼‪²‬؟ ´´؟ق ‪ٍô‬ك ‪´³¹®»²ô‬؟ذ ٍ‪î‬‬ ‫‪¹»®ô‬؟´´«خ ¸½‪¹»® ±‬؟´´«ص ­‪² ¸±‬؟‪¹‬؟‪x®±x®³‬؟ق ؟‪¬·­µ‬؟¬ح ‪ٍô‬غ ‪¬¬ô‬؟®ق ¼‪²‬؟ ‪ٍô‬ك ‪´³¹®»²ô‬؟ذ ‪ٍô‬ظ ‪«²¼¾»®¹ô‬ش ٍي‬ ‫ٍيى‪ô ïç‬ي ‪¹»®¬·¼²·²¹»²ô‬؟´´«ص‬ ‫ٍ‪¬·²¹­ô ïçèç‬؟® ¼؟‪¬·½ ´±‬؟¬­‪®·²¹­‰‬؟»¾ ‪±´´·²¹‬خ ‪ éêô‬رح× ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟‪ٍ ײ¬»®²‬ى‬ ‫´´؟¾ ®‪±‬؛ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ¼‪²‬؟ ­‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪±‬ش ‪¬¼ çَïççًô‬ح كسقعكٌ×حزك ‪®¼ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ٍ‪ë‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫®»´´‪±® ®±‬؛ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ¼‪²‬؟ ­‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪±‬ش ‪¬¼ ïïَïççًô‬ح كسقعكٌ×حزك ‪®¼ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ٍ‪ê‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪®·½¬·±²‬ع ‪°»»¼­ô‬ح ½·¬؟‪·²»³‬ص‬ ‫‪±®¯«»ô‬ج ً‪ï‬‬ ‫­­‪±‬ش ®»©‪±‬ذ ¼‪²‬؟‬ ‫حشرقساح عر جح×ش‬ ‫­¬·‪²‬ث‬ ‫÷ ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷®¸ٌ«¬قّ ة‬ ‫‪³³‬‬ ‫÷¾´ ٍ‪ ³³ ّ·²‬ز‬ ‫÷¾´ ٍ‪ ³³ ّ·²‬ز‬ ‫÷¾´ ٍ‪ ³³ ّ·²‬ز‬ ‫÷¾´ ٍ‪ ³³ ّ·²‬ز‬ ‫‪®°³‬‬ ‫‪ٌ³³‬ة‬ ‫÷ ٍ‪¬«ٌ¸®َ·²‬قّ‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷½»­ٌٍ‪³³ٌ­»½ ّ·²‬‬ ‫‪¼ô è‬؟®‬ ‫­»‪½»²¬·­¬±µ‬‬ ‫½»­ٌ¼؟®‬ ‫‪»­½®·°¬·±²‬ـ‬ ‫´‪§³¾±‬ح‬ ‫ك‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫¼‬ ‫¼‬ ‫¼‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ط‬ ‫´‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫‪²‬‬ ‫¯‬ ‫؟»®ك‬ ‫¸¬¼·© ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪¬·½ ´±‬؟¬­ ½·­؟¾ ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ¸½¬·‪®·²¹ °‬؟»ق‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ »®‪®·²¹ ¾±‬؟»ق‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ »¼·­¬«‪­¸»® ±‬؟© ¬؛؟¸­ ‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸ج‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ®»´´‪´´ ±® ®±‬؟ق‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ »¼·­¬«‪®·²¹ ±‬؟»ق‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ »¼·­‪­¸»® ·²‬؟© ‪®·²¹ ¸±«­·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸ج‬ ‫¼؟‪´»²¬ ´±‬؟ھ·«¯» ½·¬؟¬­ ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫­­‪´ °±©»® ´±‬؟‪®·½¬·±²‬ع‬ ‫®»´´‪ ²»»¼´» ®±‬؛‪´»²¹¬¸ ±‬‬ ‫÷´؟¬‪®·½¬·±² ¬±®¯«» ّ¬±‬؛ ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫¼؟‪²¹» ´±‬؟´؛ٹ¼‪®·½¬·±² ¬±®¯«» ¼«» ¬± ®±´´»® »²‬؛ ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫¼؟‪®·½¬·±² ¬±®¯«» ¼«» ¬± ´±‬؛ ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫‪¬·±²‬؟½·®¾«´ ‪®·½¬·±² ¬±®¯«» ¼«» ¬±‬؛ ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫¼»»‪´ ­°‬؟‪¬·±²‬؟¬‪±‬خ‬ ‫؟»®؟ ¬·‪´±©ٌ«²‬؛ ¬؟»ط‬ ‫شكخغزغظ‬ ‫‪ïًٍï‬‬ ‫´؟‪¬·±²‬؟¬‪¼­ ©¸·´» °»®³·¬¬·²¹ ®±‬؟‪ ´±‬؛‪®·±«­ µ·²¼­ ±‬؟ھ ¬®‪®» «­»¼ ¬± ­«°°±‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟ق‬ ‫‪­ ¾»»² ®»­¬®·½¬»¼ ¬±‬؟¸ ¬‪¬³»²‬؟»®¬ ‪¬ ±® ­´·¼»®ٍ ײ ¬¸·­ ¾±±µô‬؛؟¸­ ؟ ؛‪¬±®§ ³±¬·±²­ ±‬؟´­‪²‬؟®¬ ¼‪²‬؟‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟´´·½­‪¬·±² ±® ±‬؟¬‪¬ ±® ±«¬»®َ®·²¹ ®±‬؛؟¸­‬ ‫»®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪®·²¹­ô ³±¬·±²­ ±½½«®®·²¹ ·² ®±´´·²¹‬؟»¾ ½·¬؟¬­‪³·½ ±® ¸§¼®±‬؟‪²´·µ» ¸§¼®±¼§²‬ث‬ ‫¬؟¸¬ ¬؛؟¸­ ؟ ‪®·²¹ ³±«²¬»¼ ±²‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؟ ‪²½»ô ·²‬؟¬­‪±® ·²‬ع ٍ­¬‪»³»²‬ھ‪²±¬ ®»­¬®·½¬»¼ ¬± ­·³°´» ³±‬‬ ‫§»¸¬ ¼‪²‬؟ ‪ ² ®°³ô‬؛‪ ­°»»¼ ±‬؟ ¬؟ ­·¨؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ¬·¾®‪¬ ² ®°³ô ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²¬­ ±‬؟ ­»¬؟¬‪®±‬‬ ‫‪¬·±²­ô‬؟½·´‪°°‬؟ ¬­‪ ² ®°³ٍ ײ ³±‬؛‪¬ ­°»»¼­ ±‬؟ ­»¨؟ ‪¾±«¬ ¬¸»·® ±©²‬؟ »ھ´‪±‬ھ»® §´­«‪²»±‬؟¬´«‪­·³‬‬ ‫­¼»»‪´ ­°‬؟‪¬ ±® ±«¬»®َ®·²¹ ­°»»¼­ô ¬¸»­» ·²¬»®²‬؛؟¸­ ©‪»´§ ­´±‬ھ·¬؟´»® ¬؟ ‪¬·²¹‬؟®»‪®´§ ¬¸±­» ±°‬؟´«½·¬®؟‪°‬‬ ‫»¸¬ ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ه­‪¬·±²­¸·°‬؟´»® ´؟½·¬؟‪½§ «­·²¹ ­·³°´» µ·²»³‬؟®«½½؟ ¬‪·½·»²‬؛؛«­ ¸¬·© ¼»¬؟´«½´؟½ »¾ ‪²‬؟½‬ ‫»¾ ´´·© ‪¸·­ ½±²¼·¬·±²‬ج ٍ‪§­ ©·¬¸±«¬ ­´·¼·²¹‬؟©»½؟® »¸¬ ‪­­«³»¼ ¬± ®±´´ ±²‬؟ »®؟ ­®»´´‪´´­ ±® ®±‬؟¾‬ ‫ٍ®»¬‪°‬؟¸½ ­·¸¬ ‪½±²­·¼»®»¼ ·²‬‬ ‫¸¬·© ‪¬ô ·² ½±²¶«²½¬·±²‬؟¸¬ »«¯®‪®·½¬·±² ¬±‬؛ ؟ ­· ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪®§ ³±¬·±² ±‬؟¬‪»­·­¬·²¹ ¬¸» ®±‬خ‬ ‫؛‪­·­ ±‬؟¾ »¸¬ ‪²‬ر ٍ­­‪®·²¹ °±©»® ´±‬؟»¾ »¬؟‪² ¾» «­»¼ ¬± »­¬·³‬؟½ ‪¬ ±® ±«¬»®َ®·²¹ ­°»»¼ô‬؛؟¸­‬ ‫»´¾؟‪»´±°»¼ ¬± »²‬ھ»¼ ‪» ¾»»²‬ھ؟¸ ­‪¬·±²‬؟«¯» ´؟½·®·‪®·²¹­ô »³°‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪¬±®§ ¬»­¬·²¹ ±‬؟®‪¾±‬؟´‬ ‫‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ‪»´§ ­´±©ô‬ھ·¬؟´»® »®؟ ­¼»»‪¬·±²­ ©¸»®» ­°‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·½¬·±² ¬±®¯«» ·²‬؛ ­·¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟‪¬¸» »­¬·³‬‬ ‫¬½؟¬‪´«»²½»¼ ¾§ ½±²‬؛‪²¬´§ ·²‬؟½·؛·‪®» ²±¬ ­·¹²‬؟ ­»½®‪±‬؛ ‪®·½¬·±²‬؛ ¬½؟¬‪²¼ ½±²‬؟ ­»½®‪±‬؛ ´؟·¬®»‪©¸»®» ·²‬‬ ‫ٍ®»¬‪°‬؟¸½ ­·¸¬ ‪®» °®»­»²¬»¼ ·²‬؟ ­‪¬·±²‬؟«¯» ´؟½·®·‪¸»­» »³°‬ج ٍ¼»»‪²¼ ­°‬؟ ­‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛»¼‬ ‫ـغغذح غظكف‬ ‫‪ïًٍî‬‬ ‫‪²‬؟½ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪¹²·¬«¼»ô ®±´´·²¹‬؟‪®¹» ³‬؟´ ؛‪¼ ±‬؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ ‪²‬؟ ®‪¬·±² ±‬؟¬‪ ­´±©َ­°»»¼ ®±‬؛‪­» ±‬؟½ »¸¬ ‪ײ‬‬ ‫´؟½·¬؟‪´´»¼ µ·²»³‬؟½ ­· ®‪·±‬ھ؟¸»¾ ¼»»‪¸·­ ­´±©َ­°‬ج ٍ­¬½»؛؛» ½·‪³‬؟‪´§¦»¼ ©¸·´» ²»¹´»½¬·²¹ ¼§²‬؟‪²‬؟ »¾‬ ‫ٍ®‪·±‬ھ؟¸»¾‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ؟ ‪¬» ·²‬؟¬‪²¼ ±«¬»® ®·²¹­ ®±‬؟ ®»‪¬ ¾±¬¸ ·²²‬؟¸¬ ¼»‪­­«³‬؟ §´´؟·¬·‪­»ô ·¬ ©·´´ ¾» ·²‬؟½ ´؟®»‪ ¹»²‬؟ ­ك‬ ‫‪¨·­ô‬؟ ‪²‬؟ ¬«‪¾±‬؟ ‪¬·±²‬؟¬‪±® ®±‬ع ٍ‪·¹«®» ïًٍï‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟½·¼‪­ ·²‬؟ ؟ »´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪ ½±³³±² ½±²‬؟ ‪·²¹‬ھ؟¸‬ ‫‪ïً ï‬‬ ‫®ھ‬ ‫ھ‬ ‫؟‬ ‫­«·¼؟® §؟©»½؟خ‬ ‫­­»‪®·²¹ ¬¸·½µ²‬؟»¾ ¬­«®¸ج‬ ‫§¬·½‪»´±‬ھ »½؟؛®«ح‬ ‫­¬‪ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛‪«³¾»® ±‬ز‬ ‫»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪±²‬ف‬ ‫¼ٌ؟ ­‪ ½±‬ـ‬ ‫§¬·­‪·­½±‬ھ ½·¬؟‪²¬ µ·²»³‬؟½·®¾«ش‬ ‫¼»»‪´ ­°‬؟‪¬·±²‬؟¬‪±‬خ‬ ‫­¬‪«¾­½®·°‬ح‬ ‫§؟©»½؟® ®‪ײ²»® ®·²¹ ±‬‬ ‫¬‪ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛‪´ ³±¬·±² ±‬؟¬·¾®‪¹» ³±¬·±² ±® ±‬؟ف‬ ‫§؟©»½؟® ®‪«¬»® ®·²¹ ±‬ر‬ ‫‪»®»²½» ­°»»¼ ½±²¼·¬·±²‬؛»® ´؟‪¸»®³‬ج‬ ‫¬‪´»³»²‬غ ‪±´´·²¹‬خ‬ ‫®‬ ‫ج‬ ‫ھ‬ ‫ئ‬ ‫؟‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪²‬‬ ‫ھ‬ ‫‪«³‬‬ ‫‪«±‬‬ ‫خ‪²‬‬ ‫‪²±‬‬ ‫·«‬ ‫·‪²‬‬ ‫‪¼³‬‬ ‫·‬ ‫‪³‬‬ ‫‪±‬‬ ‫«‬ ‫خ‬ ‫ـ‬ ‫ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ؟ ‪»´±½·¬·»­ ·²‬ھ ¼‪²‬؟ ­¼»»‪±´´·²¹ ­°‬خ ‪ ïًٍï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪ïً î‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪·¼ ³ ï‬ھ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ـ‬ ‫ٍ¼‪²­ °»® ­»½±²‬؟·¼؟® ‪ ·­ ·²‬ھ »®»¸©‬ ‫‪±²­»¯«»²¬´§ô‬ف‬ ‫‪ · ¼³‬ھ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫·ھ‬ ‫ً‪¬·±² ïًٍï‬؟«¯غ ‪­ ·²‬؟‬ ‫‪ïً ïî‬‬ ‫‪²¼ ¾§ ­«¾­¬·¬«¬·²¹ ²‬؟ ھ ‪´ ¬±‬؟‪±®»ô ­·²½» ² ·­ °®±°±®¬·±²‬؛»®»¸ج‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ـ‬ ‫·‪²‬‬ ‫‪²³‬‬ ‫خ‪²‬‬ ‫­¼´»·§ ‪±® ²‬؛ ‪¬·±² ïًٍç‬؟«¯غ ‪«¾­¬·¬«¬·²¹‬ح‬ ‫‪®´§ô‬؟´·‪·³‬ح‬ ‫ي ً‪ï‬‬ ‫‪± ¼³ ï‬ھ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪±‬ھ‬ ‫ي‪ïً ï‬‬ ‫‪¹ ²±‬‬ ‫·‪²‬‬ ‫‪¹ ï‬‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ـ‪î‬‬ ‫خ‪²‬‬ ‫­ك‬ ‫»‪ ¾»½±³‬ي‪¬·±² ïًٍï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïًٍç‬؟«¯غ ‪¬·±²ô‬؟¬‪±²­·¼»®·²¹ ±²´§ ·²²»®َ®·²¹ ®±‬ف‬ ‫‪î°²‬‬ ‫ً‪ê‬‬ ‫ى ً‪ï‬‬ ‫ھ‬ ‫‪¹‬‬ ‫ى‪ïً ï‬‬ ‫·‪²‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪²³‬‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸¬ ‪©¸»®» ² ·­ ·² ®°³ô‬‬ ‫‪ïً ë‬‬ ‫‪ïً ê‬‬ ‫‪°² ± ¼³‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ً‪ê‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪°² ·¼ ³‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ً‪ê‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ïً é‬‬ ‫‪¹î‬‬ ‫‪ïً ïë‬‬ ‫·ھ‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸¬ ‪ًô‬‬ ‫‪±‬ھ‬ ‫»‪¹‬؟½ »¸¬ ؛‪»´±½·¬§ ±‬ھ »¸¬ ‪½¬ô ¬¸»²‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®ٹ¬‪¬ ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟ ‪ ¬¸»®» ·­ ²± ¹®±­­ ­´·°‬؛×‬ ‫‪»²½»ô‬ط ٍ­»·¬·½‪»´±‬ھ §؟©»½؟® ®»¬«‪²¼ ±‬؟ ®»‪ ¬¸» ·²²‬؛‪² ±‬؟»‪²¼ ®±´´·²¹ »´»³»²¬ ­»¬ ·­ ¬¸» ³‬؟‬ ‫‪±‬ھ‬ ‫·ھ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪³‬ھ‬ ‫·‪¼³ ²‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ـ‪î‬‬ ‫خ‪²‬‬ ‫؟ ­‪ çًèô ½±‬؛‪²¹´» ±‬؟ ¬½؟¬‪ ½±²‬؟ ‪·²¹‬ھ؟¸ ‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ؟ ®‪±‬ع‬ ‫‪²±‬‬ ‫‪ïً ïê‬‬ ‫·‪²‬‬ ‫‪ïً ïé‬‬ ‫·‪²‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪²³‬‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪²±‬‬ ‫ـ‪î‬‬ ‫خ‪²‬‬ ‫­¼´»·§ ‪¬·±² ïًٍé‬؟«¯غ ‪¬·±² ïًٍê ·²¬±‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïًٍë‬؟«¯غ ‪«¾­¬·¬«¬·²¹‬ح‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ïً è‬‬ ‫‪²± ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪°¼³‬‬ ‫‪²· ï‬‬ ‫ً‪ïî‬‬ ‫‪ïً ç‬‬ ‫‪²± ï‬‬ ‫ً‪ïً ï‬‬ ‫ـ خھ‬ ‫‪²· ï‬‬ ‫‪²³‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫ٍ‪³°´» ïًٍï‬؟¨غ »»ح‬ ‫‪³‬ھ‬ ‫زر×جف×خع ظز×خكغق ظز×ششرخ‬ ‫­ك‬ ‫‪°¼³ ²³‬‬ ‫ً‪ê‬‬ ‫‪ ³ ¼³‬ھ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪³‬ھ‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸¬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪²³‬‬ ‫ـغغذح جزغسغشغ ظز×ششرخ‬ ‫يًٍ‪ï‬‬ ‫­· §؟©»½؟® ®»‪» ¬± ¬¸» ·²²‬ھ·¬؟´»® »‪¹‬؟½ »¸¬ ؛‪´ ­°»»¼ ±‬؟‪¬·±²‬؟¬‪¸» ®±‬ج‬ ‫·‪²‬‬ ‫·‪²³‬‬ ‫‪´ ¬±‬؟½·¬‪´´ ·­ ·¼»²‬؟¾ »¸¬ ؛‪»´±½·¬§ ±‬ھ »¸¬ ‪½¬ô‬؟¬‪´´ ½±²‬؟¾ٹ§؟©»½؟® ®»‪¬ ¬¸» ·²²‬؟ ‪­­«³·²¹ ²± ¹®±­­ ­´·°‬ك‬ ‫‪»²½»ô‬ط ٍ¬½؟¬‪ ½±²‬؛‪¬ ¬¸» °±·²¬ ±‬؟ §؟©»½؟® »¸¬ ؛‪¬ ±‬؟¸¬‬ ‫‪ïً ïï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ ³ ¼³ ï‬ھ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫ىًٍ‪ï‬‬ ‫¬؟¸¬ ‪²‬؟¸¬ ­­»´ §´¾؟®»¼·­‪½¸ ±¬¸»® ·­ ½±²‬؟» ®»ھ‪½»­ ±‬؟؛®«­ ¼»¬؟½·®¾«´‪ ²±²‬؛‪®·½¬·±² ¼«» ¬± ®±´´·²¹ ±‬ع‬ ‫»¸¬ ¬؟¸¬ ¬½؟؛ »¸¬ ‪²¼·²¹‬؟¬­¸¬·©¬‪±‬ز ٍ®»¸¬‪½¸ ±‬؟» ®»ھ‪½»­ ±‬؟؛®«­ »‪³‬؟­ »¸¬ ‪»²½±«²¬»®»¼ ¾§ ­´·¼·²¹‬‬ ‫§¾ ¼»¬؟½·¼‪² ·²‬؟¸¬ ¨»´‪®» ³±®» ½±³°‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪½¬·²¹ »´»³»²¬­ ·² ®±´´·²¹‬؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪³±¬·±²­ ±‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ »ھ»»´­ ®‪·´³ ±‬؛َ¼·«´؛ ¬­‪² ³±‬؟¸¬ ‪®·½¬·±²‬؛ ­­»´ ¸½«‪®·²¹­ »¨¸·¾·¬ ³‬؟»¾ ‪°«®» ®±´´·²¹ô ®±´´·²¹‬‬ ‫َ؟¦·´؟®»‪¾´» »¨½»°¬·±² ¬± ¬¸·­ ¹»²‬؟¬‪ ²±‬ك ٍ§¬·´·¾؟ ‪®®§·²¹‬؟½َ¼؟‪²¼ ´±‬؟ ‪¾´» ­·¦»ô ­°»»¼ô‬؟®؟‪ ½±³°‬؛‪±‬‬ ‫‪ ®±´´·²¹‬؟ ­· ­؟ ‪½¬·²¹ô‬؟َ؛´»­ ¬‪®·²¹ ·­ ²±‬؟»¾ ؟ ¸½«­ ‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه‪®·²¹‬؟»¾ ­؟‪¬·½ ¹‬؟¬­‪¬·±² ·­ ¬¸» ¸§¼®±‬‬ ‫ٍ‪­ ­«°°´§ ­§­¬»³‬؟‪» ¹‬ھ·­‪²¼ »¨°»²‬؟ ¨»´‪ ½±³°‬؟ ­»®·«¯»® ¬· ¼‪²‬؟ ‪®·²¹ô‬؟»¾‬ ‫‪¬·²¹‬؟®»‪² ±°‬؟ ‪²¼ ®»­«´¬­ ·² »²»®¹§ ´±­­ٍ ײ‬؟ ‪®¼­ ³±¬·±²‬؟¬»® »¼«¬·‪¹²‬؟‪²§ ³‬؟ ؛‪®·½¬·±² ±‬ع‬ ‫َ‪ ³±¬·±²‬؟ ­؟ ¼»®«­؟»‪§ ¾» ³‬؟‪²¼ ³‬؟ »­؟»®½‪¬«®» ·²‬؟®»‪«­»­ ¬»³°‬؟½ ‪®·½¬·±²‬؛ ‪®·²¹ô‬؟»¾ ‪®±´´·²¹‬‬ ‫‪³» ®±´´·²¹‬؟‪»² ½±²­·¼»®·²¹ ¬¸» ²‬ھ» ‪¬ô‬؟¸¬ ®»¬‪°‬؟¸½ ®»¬؟´ ؟ ‪®»­·­¬·²¹ ¬±®¯«»ٍ ׬ ©·´´ ¾» ­¸±©² ·²‬‬ ‫®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ¼»¼؟‪·´§ ´±‬ھ؟»¸َ‪¬»´§َ¬±‬؟®»¼‪®·½¬·±² ·² ³±‬؛ ؛‪«­»­ ±‬؟½ ´؟‪®·²¹ô ¬¸» °®·²½·°‬؟»¾‬ ‫‪¼¼·¬·±²ô‬؟ ‪½¬­ٍ ײ‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®ٹ¬‪±®³»¼ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛»¼ »¸¬ ‪®» ­´·¼·²¹ ³±¬·±²­ ·²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫®»´´‪®·½¬·±² ·­ ¬¸» ­´·¼·²¹ ³±¬·±² ¾»¬©»»² ¬¸» ®±‬؛ ؛‪¶±® ­±«®½» ±‬؟‪®·²¹­ô ¬¸» ³‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ‪·²‬‬ ‫»¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪²¹» ±² ¬¸» ·²²»® ®·²¹ ±® ½±²»ٍ ײ ½§´·²‬؟´؛ ¼‪®¹» »²‬؟´ »¸¬ ¼‪²‬؟ ­¼‪»²‬‬ ‫؟ ­· ­‪²¹»­ ±² ¬¸» ·²²»®ô ±«¬»®ô ±® ¾±¬¸ ®·²¹‬؟´؛ »¼·«‪²¼ ®±´´»® ¹‬؟ ­¼‪­´·¼·²¹ ¾»¬©»»² ¬¸» ®±´´»® »²‬‬ ‫‪¹»­ »¨°»®·»²½» ­´·¼·²¹ ¾»¬©»»² ¬¸» ®±´´·²¹‬؟½ ¸¬·© ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪±´´·²¹‬خ ٍ‪®·½¬·±²‬؛ ؛‪¶±® ­±«®½» ±‬؟‪³‬‬ ‫‪®·½¬·±²‬؛ ‪¹» ·­ °·´±¬»¼ ±² ¬¸» ·²²»® ±® ±«¬»® ®·²¹ô ­´·¼·²¹‬؟½ »¸¬ ؛· ه­¬»‪¹» °±½µ‬؟½ ¼‪²‬؟ ­¬‪»´»³»²‬‬ ‫ٍ»½؟؛®«­ ‪²¼ ¬¸» °·´±¬·²¹‬؟ ´·؟® »‪¹‬؟½ »¸¬ ‪±½½«®­ ¾»¬©»»²‬‬ ‫‪¾´§ ±²‬؟®»¼·­‪®·½¬·±² ±½½«®®·²¹ ¼»°»²¼­ ½±²‬؛ ؛‪³±«²¬ ±‬؟ »¸¬ ‪» ½±²¼·¬·±²­ô‬ھ‪¾±‬؟ »¸¬ ؛‪´´ ±‬؟ ‪ײ‬‬ ‫¬‪²‬؟½·®¾«´ »¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ‪¬»¼ ®±´´·²¹‬؟½·®¾«´َ¼·«´؛ ‪»®ô ·²‬ھ‪±®»±‬س ٍ¼»­« ¬‪²‬؟½·®¾«´ ؛‪¬¸» ¬§°» ±‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫؛‪¹» ±‬؟­­؟‪²¼ ®»­·­¬­ ¬¸» °‬؟ ­»·®؟¼‪®·²¹ ¾±«²‬؟»¾ »¸¬ ‪½» ©·¬¸·²‬؟‪®»» ­°‬؛ »¸¬ ؛‪ °±®¬· ±² ±‬؟ ­»·‪±½½«°‬‬ ‫‪²¬ °®±°»®¬·»­ô‬؟½·®¾«´ »¸¬ ؛‪«²½¬·±² ±‬؛ ؟ ­· »½‪²‬؟¬­·­»® ´؟‪®·½¬·±²‬؛ ­·¸ج ٍ­®»´´‪´´­ ±® ®±‬؟¾ ‪¬¸» ±®¾·¬·²¹‬‬ ‫»¸¬ ‪ ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²¬­ٍ ײ‬؛‪´ ­°»»¼ ±‬؟¬·¾®‪²¼ ¬¸» ±‬؟ ‪½»ô‬؟‪®»» ­°‬؛ »¸¬ ‪²¬ ·²‬؟½·®¾«´ ؛‪³±«²¬ ±‬؟ »¸¬‬ ‫¬‪®·½¬·±² ½±³°±²»²‬؛ ­·¸¬ ¬؟¸¬ ¼»¬؟®¬­‪²¼¾±±µô ·¬ ©·´´ ¾» ¼»³±²‬؟¸ ­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ت ¼‪»½±²‬ح‬ ‫ٍ­¼»»‪´«»² ½»­ ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³ »²¬ ­°‬؛‪·²‬‬ ‫غثدخرج زر×جف×خع ظز×خكغق ظز×ششرخ‬ ‫‪ïًٍë‬‬ ‫§‬ ‫‪ًٍëë‬‬ ‫ييًٍ‬ ‫ييًٍ‬ ‫ًىًٍ‬ ‫حظز×خكغق ششكق ‪ïًٍëٍï‬‬ ‫‪®·½¬·±² ¬±®¯«»ô‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ »¬؟´«½´؟½ ¼‪²‬؟ »¦§´؟‪²‬؟ ‪½¸ ¬±‬؟‪°° ®±‬؟ ´؟½·¬؟‪¬¸»³‬؟‪ ³‬؟ ؛‪» ±‬ھ·­«´½¨غ‬ ‫؛‪¬±®§ ¬»­¬·²¹ ±‬؟®‪¾±‬؟´ ¸‪®·½¬·±² ¬±®¯«» ¬¸®±«¹‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ¼»¬؟«´؟ھ» §´´؟½·®·‪ »³°‬أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ‬ ‫‪®±³‬؛ ‪²¹ ·²¹‬؟® ­¼؟‪¸»­» ¬»­¬­ ©»®» ½±²¼«½¬»¼ «²¼»® ´±‬ج ٍ­»¦·­ ¼‪²‬؟ ­»‪®·±«­ ¬§°‬؟ھ ؛‪®·²¹­ ±‬؟»¾‬ ‫¼‪²‬؟ ­¬‪²‬؟½·®¾«´ ؛‪®·»¬§ ±‬؟ھ ؟ ‪²¼ «­·²¹‬؟ ‪¬ ­°»»¼­ô‬؛؟¸­ »¬؟®»¼‪¬ ­´±© َ¬±َ³±‬؟ ‪§ô‬ھ؟»¸ ‪´·¹¸¬ ¬±‬‬ ‫¼»®«­؟»‪¬»¼ ¬¸» ³‬؟®؟‪ ­»°‬أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ‪¬·²¹ ¬¸» ¬»­¬ ®»­«´¬­ô‬؟«´؟ھ» ‪¬·±² ¬»½¸²·¯«»­ٍ ײ‬؟½·®¾«´‬ ‫­«‪·­½±‬ھ »¸¬ ‪ ½±³°±²»²¬ ¼«» ¬±‬؟ ¼‪²‬؟ ¼؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ ‪ ½±³°±²»²¬ ¼«» ¬±‬؟ ‪®·½¬·±² ¬±®¯«» ·²¬±‬؛‬ ‫ٍ¼»»‪®·²¹ ­°‬؟»¾ ¼‪²‬؟ ‪²¬ »³°´±§ »¼ô‬؟½·®¾«´ »¸¬ ؛‪³±«²¬ ±‬؟ »¸¬ ‪²¬ ¬§°»ô‬؟½·®¾«´ »¸¬ ؛‪°®±°»®¬§ ±‬‬ ‫¼؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ ‪®· ½¬·±² ¬±®¯«» ½±³°±²»²¬ ¼«» ¬±‬؛ »¸¬ ‪»²‬ھ» ‪ô‬ىًٍ‪»½¬·±² ï‬ح ‪­ ­«¹¹»­¬»¼ ·²‬؟ ‪´´§ô‬؟«¬½ك‬ ‫ٹ¬‪²¬ ·² ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³ »²‬؟½·®¾«´ »¸¬ ؛‪´ °®±°»®¬·»­ ±‬؟½ ·‪²‬؟¸½»‪·´ § ¼»°»²¼»²¬ ±² ¬¸» ³‬ھ؟»¸ ­·‬ ‫‪»®ô‬ھ»©‪±´´±©ô ¸±‬؛ ¬؟¸¬ ­¼‪´ ³»¬¸±‬؟½· ¬§´؟‪²‬؟ ¼»· ؛·´‪ ¬¸» ­·³°‬؛‪±® ¬¸» °«®°±­»­ ±‬ع ٍ­¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®‬ ‫»¸¬ ‪·¬¸·²‬ة ٍ‪¼·²¹‬؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ ‪®·½¬·±² ¬±®¯«» ½±³°±²»²¬ ¬±‬؛ ­·¸¬ »¬«¾·®¬¬؟ ‪·½·»²¬ ¬±‬؛؛«­ ­· ¬·‬ ‫­‪¬·±²‬؟«¯» ´؟½·®·‪­ »³°‬ژ‪´³¹®»²‬؟ذ ‪¬·±²ô‬؟®»‪®·²¹ ±°‬؟ »¾ ¼»»‪¬»َ­°‬؟®»¼‪ ­´±© َ¬±َ³±‬؟ ؛‪·²¬­ ±‬؟®¬­‪½±²‬‬ ‫‪³°´»ô‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪®´§ ¬®«»ô‬؟´«½·¬®؟‪¸·­ ·­ °‬ج ٍ´«؛»­« §®»ھ »¾ ‪²‬؟ ½ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪®·½¬·±² ¬±®¯«» ±‬؛ ®‪±‬؛‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪·´³‬؛َ¼·«´؛ ¼‪²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪®·­±² ¾»¬©»»² ®±´´·²¹‬؟‪·¼· ²¹ ½ ±³°‬ھ‪©¸»² °®±‬‬ ‫¼؟‪±‬ش ¼»·´‪°°‬ك ‪«» ¬±‬ـ »«¯®‪±‬ج‬ ‫‪ïًٍëٍïٍï‬‬ ‫و»«¯®‪¬·±² ¬± ¼»­½®·¾» ¬¸·­ ¬±‬؟«¯» ‪±´´ ±©·²¹‬؛ »¸¬ »ھ؟‪ ¹‬أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ‬ ‫‪ïً ïè‬‬ ‫‪ ¾ ¼ ³‬ع ‪ï‬؛‬ ‫‪ïً ïç‬‬ ‫®ع‪ً ï‬‬ ‫‪ïً îï‬‬ ‫¾ع‬ ‫¦‬ ‫‪ًًًًٍê‬ٹىًًًًٍ‬ ‫‪ًًًٍï‬‬ ‫‪ًًًًٍè‬‬ ‫يًًًًٍ‬ ‫÷‪²¹´» ّè‬ك ¬½؟¬‪±²‬ف ´؟‪±³·²‬ز‬ ‫ً‬ ‫ًىٹًي‬ ‫ً‪ç‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪ ïًٍï‬غشقكج‬ ‫§ ¼‪²‬؟ ¦ ؛‪´«»­ ±‬؟ت‬ ‫»‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق‬ ‫»ھ‪´ ¼»»°َ¹®±±‬؟·¼؟خ‬ ‫¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬ك‬ ‫¬­«®¸ج‬ ‫‪´·¹²·²¹‬؟َ؛´»­ ‪±«¾´»َ®±©ô‬ـ‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ­»·®»­ §ھ؟»¸ ‪´«»­ ¬±‬؟ھ ®»¸‪ ¸·¹‬ه­‪®·²¹‬؟»¾ ­»·®»­ ¬¸‪·² ¬± ´·¹‬؟¬®»‪´«»­ °‬؟ھ ®»©‪±‬ش‬ ‫‪®·½¬·±²‬ع ­«‪·­½±‬ت ¬‪²‬؟½·®¾«ش ‪«» ¬±‬ـ »«¯®‪±‬ج‬ ‫‪ïًٍëٍïٍî‬‬ ‫َ®·‪±´´±©·²¹ »³°‬؛ »¸¬ ¼»¸­·´¾؟¬­» أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ‪¬» ­°»»¼­ô‬؟®»¼‪¬ ³±‬؟ »¬؟®»‪¬ ±°‬؟¸¬ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®‪±‬ع‬ ‫§»¸¬ ­؟ ­¬‪«­»¼ ¾§ ±®¾·¬·²¹ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟½ »«¯®‪®·½¬·±² ¬±‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ »¬؟‪¬·±²­ ¬± »­¬·³‬؟«¯» ´؟½·‬ ‫و­»·®؟¼‪®·²¹ ¾±«²‬؟»¾ »¸¬ ‪½» ©·¬¸·²‬؟‪®»» ­°‬؛ »¸¬ ­»·‪¬ ±½½«°‬؟¸¬ ¬‪²‬؟½·®¾«´ ­«‪·­½±‬ھ »¸¬ ¸‪°´±© ¬¸®±«¹‬‬ ‫ًًً‪î‬‬ ‫‪ïً îî‬‬ ‫ًًً‪î‬‬ ‫ي‪ïً î‬‬ ‫‪²± ²‬‬ ‫‪²± ²‬‬ ‫ي ي ‪î‬‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪±²‬‬ ‫ي‪± ¼³‬؛ ‪ïً é‬‬ ‫ھس‬ ‫ً‪ïê‬‬ ‫ھس‬ ‫‪±‬؛ ‪ïً é‬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïًٍîî‬؟«¯غ ‪±´«¬·±²­ °»® ³·²«¬»ٍ ײ‬ھ»® ‪²¼ ² ·²‬؟ ­»‪»² ·² ½»²¬·­¬±µ‬ھ·‪©¸»®» ² ·­ ¹‬‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟½·®¾«´ ؛‪²¼ ¬¸» ³»¬¸±¼ ±‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪½¬±® ¼»°»²¼·²¹ ±² ¬¸» ¬§°» ±‬؟؛ ؟ ­· ؛ ‪ô‬ي‪¬·±² ïًٍî‬؟«¯غ‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ؛‪®·±«­ ¬§°»­ ±‬؟ھ ®‪±‬؛ ؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ­»ھ·‪ ¹‬أ‪î‬إ ٍ؛»خ ‪ ·²‬؟¬؟¼ ¸¬·© ¼»¬؟¼‪­ «°‬؟ ‪¾´» ïًٍî‬؟ج‬ ‫¼·´؟ھ »®؟ ي‪¬·±² ïًٍî‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïًٍîî‬؟«¯غ ٍ‪¬·±²‬؟½·®¾«´ ؛‪»®»²¬ ½±²¼·¬·±²­ ±‬؛؛·¼ ‪­«¾¶»½¬»¼ ¬±‬‬ ‫»¬»´‪ ³±®» ½±³°‬؟ »ھ؟‪ ¹‬أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ٍ‪¬»´§ ًٍç‬؟‪°°®±¨·³‬؟ ؛‪·¬§ ±‬ھ؟®‪·½ ¹‬؛·½»‪ ­°‬؟ ‪·²¹‬ھ؟¸ ­´·‪±® ±‬؛‬ ‫´·‪»®­ ¬± ¬¸» ±‬؛»® ‪®·²¹­ô ²‬؟»¾ ¼»¬؟½·®¾«´َ»­؟»®‪±® ¹‬ع ٍ­»·¬·­‪»®»²¬ ¼»²‬؛؛·¼ ؛‪±® ±·´­ ±‬؛ ؟´«‪±®³‬؛‬ ‫ٍ¬‪²‬؟½·®¾«´ »¸¬ ؛‪¼¼·¬·±² ±‬؟ »¸¬ ®»¬؛؟ §´¬®‪´·¼ ­¸±‬؟ھ ­· ‪¬·±²‬؟«¯» »¸¬ ¼‪²‬؟ ‪­»ô‬؟»®‪©·¬¸·² ¬¸» ¹‬‬ ‫´س‬ ‫»«¯®‪±‬ج ‪®·½¬·±²‬ع ´؟¬‪±‬ج‬ ‫و¼؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ »ھ·¬؟´»® ¼‪²‬؟ ‪®·²¹ ¼»­·¹²‬؟»¾ »¸¬ ‪½¬±® ¼»°»² ¼·²¹ ±²‬؟؛ ؟ ­· ؛ » ®»¸©‬ ‫§‬ ‫­ع‬ ‫­ف‬ ‫¦‬ ‫‪ï‬؛‬ ‫يٍ‪ïًٍëٍï‬‬ ‫¼؟‪¬» ´±‬؟®»¼‪®·²¹ «²¼»® ³±‬؟»¾ ‪»² ®±´´·²¹‬ھ·‪ ¹‬؟ ؛‪®·½¬·±² ¬±®¯«» ±‬؛ »¸¬ ؛‪¬» ±‬؟‪¾´» »­¬·³‬؟‪­±²‬؟»® ك‬ ‫‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ‪®·½¬·±² ¬±®¯«»ô‬؛ ­«‪·­½±‬ھ ¼‪²‬؟ »«¯®‪®·½¬·±² ¬±‬؛ ¼؟‪ ¬¸» ´±‬؛‪²¼ ­°»»¼ ½±²¼·¬·±²­ ·­ ¬¸» ­«³ ±‬؟‬ ‫ى‪ïً î‬‬ ‫»®»© ­‪¸»­» ¬»®³‬ج ٍ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪¬·½ ´±‬؟¬­ ½·­ ؟¾ »¸¬ ­· ف ¼‪²‬؟ ¼؟‪´»²¬ ´±‬؟ھ·«¯» ½·¬؟¬­ »¸¬ ­· ع » ®»¸©‬ ‫»®؟ ف ؛‪´«» ­ ±‬؟ت ٍ§ ¼‪²‬؟ ¦ ؛‪´«»­ ±‬؟ھ »¬؟·®‪°°®±°‬؟ ­»ھ·‪¾´» ïًٍï ¹‬؟ج ٍ‪°¬ »® ç‬؟¸ف ‪·²»¼ ·²‬؟´‪»¨°‬‬ ‫ٍ ع ؛‪¬·±² ±‬؟´«½´؟½ »´¾؟‪ ¬± »²‬؟¬؟¼ ¸¬·© ‪´±²¹‬؟ ­‪´±¹‬؟¬؟½ ژ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪»² ·² ³‬ھ·‪´´§ ¹‬؟®»‪¹»²‬‬ ‫§؟‪¼ٍ ׬ ³‬؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ »¸¬ ؛‪²¼ ¼·®»½¬·±² ±‬؟ »¼«¬·‪¹²‬؟‪¬·±² ïًٍïè ¼»°»²¼­ ±² ¬¸» ³‬؟«¯غ ‪ ·²‬ع‬ ‫و­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟® ®‪±‬؛ ­©‪±´´±‬؛ ­؟ ‪±®³‬؛ ‪¬·±²‬؟«¯» ‪¾» »¨°®»­­»¼ ·²‬‬ ‫ً‪ïً î‬‬ ‫®ع‬ ‫¾ع‬ ‫®‪±‬‬ ‫؟ ¬‪ ½±‬؟ع‪ً ç‬‬ ‫ھس‬ ‫س‬ ‫´س‬ ‫¬»‪¹» °±½µ‬؟½ٹ¬‪ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛‪»½¬ ±‬؛؛» »¸¬ ‪­ô‬؟´«‪±®³‬؛ ´؟½·®·‪­»¼ ±² »³°‬؟¾ »®؟ س ¼‪²‬؟ س ­ك‬ ‫ٍ¼»¼«´½‪­´·¼·²¹ ·­ ·²‬‬ ‫‪ ïًٍî‬غشقكج‬ ‫¼‪»¬¸±‬س ‪¬·±²‬؟½·®¾«ش ¼‪²‬؟ »‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق ٍ­ھ ؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ت‬ ‫¬»ض ´·ر ®‪¬÷ ±‬؛؟¸ح ´؟½·¬®»تّ ¸¬؟ق ´·ر‬ ‫ى‬ ‫ىٹي‬ ‫ي‬ ‫‪êٍê‬‬ ‫´´؟¾ »ھ‪±® ¼»»°َ¹®±±‬ع ٍ¼»­« ­· ع ؛‪´«» ±‬؟ھ ®»‪®¹‬؟´ »¸¬ ‪¬·±²­ ïًٍîًô ¬¸» ±²» §·»´¼·²¹‬؟«¯غ ؛ر‬ ‫§¾ ¼»¬؟‪°°®±¨·³‬؟ »¾ ‪²‬؟½ ‪¬·±²‬؟«¯» ¬­®·؛ »¸¬ ‪²¹´» ًèô‬؟ ¬½؟¬‪´ ½±²‬؟‪ ²±³·²‬؟ ‪·²¹‬ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫®ع‪ً ï‬‬ ‫؟عي‬ ‫¬­·س ´·ر‬ ‫¸¬؟ق ´·ر‬ ‫‪î‬‬ ‫‪î‬ٹ‪ïٍë‬‬ ‫‪ïٍë‬‬ ‫يٍي‬ ‫¾ع‬ ‫ٍع‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬ٹ‪ًٍé‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ïٍé‬‬ ‫´´؟¾ »ھ‪»»°َ¹®±±‬ـ‬ ‫´´؟¾ ‪´·¹²·²¹‬؟َ؛´»ح‬ ‫´´؟¾ ¬­«®¸ج‬ ‫´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬ك‬ ‫‪î‬ٹ‪ًٍé‬‬ ‫‪î‬ٹ‪ïٍë‬‬ ‫‪ëٍë‬‬ ‫‪î‬‬ ‫»‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ´´؟ق‬ ‫»­؟»®ظ‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ©‪®·²¹­ ±® ¼±«¾´»َ®±‬؟»¾ ¼»®·؟‪±® °‬؛ ؛ ‪­» î‬ث‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ­»·®»­ §ھ؟»¸ ‪´«»­ ¬±‬؟ھ ®»¸‪ ¸·¹‬ه­‪®·²¹‬؟»¾ ­»·®»­ ¬¸‪·² ¬± ´·¹‬؟¬®»‪´«»­ °‬؟ھ ®»©‪±‬ش‬ ‫ٍ§´‪®·²¹­ ±²‬؟»¾ ©‪±«¾´» ®±‬ـ‬ ‫ع ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ¬­«®¸¬ ®‪±‬ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫؛‬ ‫ىًًًًٍٹ‪ًًًًٍî‬‬ ‫‪ًًًًٍëë‬‬ ‫‪ًًًٍïë‬‬ ‫يًٍ‪ ï‬غشقكج‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟½·®¼‪§´·²‬ف ®‪±‬؛ ؛‬ ‫»‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ‬ ‫»‪¹‬؟½ ¸¬·© ´؟½·®¼‪´ ½§´·²‬؟·¼؟خ‬ ‫¬‪«´´ ½±³°´»³»²‬؛ ‪´ô‬؟½·®¼‪´ ½§´·²‬؟·¼؟خ‬ ‫´؟½·®¼‪¸®«­¬ ½§´·²‬ج‬ ‫‪·² ¬±‬؟¬®»‪´«»­ °‬؟ھ ®»¸‪ ¸·¹‬ه­‪®·²¹‬؟»¾ ­»·®»­ ¬¸‪·² ¬± ´·¹‬؟¬®»‪´«»­ °‬؟ھ ®»©‪±‬ش‬ ‫ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ­»·®»­ §ھ؟»¸‬ ‫‪¬·±²‬؟½·®¾«ش ´·ر‬ ‫‪ًًًٍî‬‬ ‫‪ًًًٍê‬‬ ‫يًًًٍ‬ ‫‪ًًًٍç‬‬ ‫‪ïً îê‬‬ ‫ٍ‪³°´» ïًٍî‬؟¨غ »»ح‬ ‫‪ ïًٍë‬غشقكج‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟½·®¼‪§´·²‬ف ´؟·¼؟خ ®‪±‬؛ ؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ت‬ ‫‪¬·±²‬؟½·®¾«ش »­؟»®ظ‬ ‫يًًًٍ‬ ‫‪ًًًٍç‬‬ ‫‪ًًًٍê‬‬ ‫‪ًًٍïë‬‬ ‫‪ ¼ ³‬؟ ع ؛؛‬ ‫»‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫‪¹»ô ±°¬·³«³ ¼»­·¹²‬؟½ ¸¬·ة‬ ‫­‪¹»ô ±¬¸»® ¼»­·¹²‬؟½ ¸¬·ة‬ ‫©‪«´´ ½±³°´»³»²¬ô ­·²¹´»َ®±‬ع‬ ‫©‪«´´ ½±³°´»³»²¬ô ¼±«¾´»َ®±‬ع‬ ‫؛س‬ ‫ٍ‪¾´» ïًٍë‬؟ج ‪»² ·²‬ھ·‪®» ¹‬؟ ؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ‪·­½±«­ô‬ھ §´¬‪·½·»²‬؛؛«­ ­· ¬‪²‬؟½·®¾«´ »¸¬ ¼‪²‬؟ ‪ô‬ىًٍ‬ ‫‪ïًٍëٍîٍï‬‬ ‫ىٍ‪ïًٍëٍî‬‬ ‫حظز×خكغق خغششرخ شكف×خـز×شاف ‪ïًٍëٍî‬‬ ‫¼؟‪±‬ش ¼»·´‪°°‬ك ‪«» ¬±‬ـ »«¯®‪±‬ج‬ ‫®ع‬ ‫¾ع‬ ‫®‪±‬‬ ‫عٌ ع ‪¸»²‬ة‬ ‫¼؟‪¬» ´±‬؟®»¼‪®·²¹ «²¼»® ³±‬؟»¾ ‪»² ®±´´·²¹‬ھ·‪ ¹‬؟ ؛‪®·½¬·±² ¬±®¯«» ±‬؛ »¸¬ ؛‪¬» ±‬؟‪¾´» »­¬·³‬؟‪­±²‬؟»® ك‬ ‫®»´´‪²¼ ®±‬؟ ‪®·½¬·±² ¬±®¯«»ô‬؛ ­«‪·­½±‬ھ ‪®·½¬·±² ¬±®¯«»ô‬؛ ¼؟‪ ¬¸» ´±‬؛‪²¼ ­°»»¼ ½±²¼·¬·±²­ ·­ ¬¸» ­«³ ±‬؟‬ ‫‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ه§‪²‬؟ ؛· ‪®·½¬·±² ¬±®¯«»ô‬؛ »‪²¹‬؟´؛ٹ¼‪»²‬‬ ‫¼»‪·²‬؟¬¾‪§ ¾» ±‬؟‪ ³‬؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ھ »¸¬ ه­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪°° ´·»­ ¬± ½§´·²‬؟ ‪´­±‬؟ ‪¬·±² ïًٍïè‬؟«¯غ‬ ‫ٍيًٍ‪¾´» ï‬؟ج ‪®±³‬؛‬ ‫‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟·¼؟® ®‪±‬؛ ‪¬·±² ïًٍïè‬؟«¯غ ‪ײ‬‬ ‫‪ïً îë‬‬ ‫ٍع‬ ‫؟ ¬‪ ½±‬؟ع‪ً è‬‬ ‫¾ع‬ ‫ع ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪±® ¬¸®«­¬ ½§´·²‬ع ٍ¼»­« ­· ع ؛‪´«» ±‬؟ھ ®»‪®¹‬؟´ »¸¬ ‪·²ô‬؟‪¹‬ك‬ ‫»«¯®‪±‬ج ‪®·½¬·±²‬ع ´؟¬‪±‬ج‬ ‫؛س‬ ‫‪ïً îé‬‬ ‫ھس‬ ‫´س‬ ‫س‬ ‫¬»‪¹» °±½µ‬؟½ٹ¬‪ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛‪»½¬ ±‬؛؛» »¸¬ ‪­ô‬؟´«‪±®³‬؛ ´؟½·®·‪­»¼ ±² »³°‬؟¾ »®؟ س ¼‪²‬؟ س »½‪·²‬ح‬ ‫ٍ¼»¼«´½‪­´·¼·²¹ ·­ ·²‬‬ ‫ٍيًٍ‪³°´» ï‬؟¨غ »»ح‬ ‫‪®·½¬·±²‬ع ­«‪·­½±‬ت ¬‪²‬؟½·®¾«ش ‪«» ¬±‬ـ »«¯®‪±‬ج‬ ‫‪ïًٍëٍîٍî‬‬ ‫حظز×خكغق خغششرخ شكف×خغطذح يٍ‪ïًٍë‬‬ ‫‪®±³‬؛ ؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ه­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪°°´§ ¬± ½§´·²‬؟ ‪´­±‬؟ ي‪¬·±² ïًٍî‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïًٍîî‬؟«¯غ‬ ‫ٍىًٍ‪¾´» ï‬؟ج ‪»² ·²‬ھ·‪®» ¹‬؟ أ‪î‬إ ٍ؛»خ‬ ‫¼؟‪±‬ش ¼»·´‪°°‬ك ‪«» ¬±‬ـ »«¯®‪±‬ج‬ ‫‪ٍï‬يٍ‪ïًٍë‬‬ ‫و؟´«‪±®³‬؛ »¸¬ ¼»­« عصح ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪´ ­°‬؟·¼؟® ‪±® ³±¼»®² ¼»­·¹² ¼±«¾´»َ®±©ô‬ع‬ ‫‪®·½¬·±²‬ع ‪´·¼·²¹‬ح »‪²¹‬؟´ع ‪·²¹‬خٹ¼‪²‬غ ®»´´‪±‬خ ‪«» ¬±‬ـ »«¯®‪±‬ج‬ ‫يٍ‪ïًٍëٍî‬‬ ‫¬­«®¸¬ §®®؟½ ‪²‬؟½ ­‪²¼ ±«¬»® ®·²¹‬؟ ®»‪²¹»­ ±² ¾±¬¸ ·²²‬؟´؛ ¸¬·© ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪´ ½§´·²‬؟·¼؟خ‬ ‫‪²¹» ±²‬؟´؛ »‪·²­¬ ±²‬؟‪¹‬؟ ¼»¼؟‪®» ´±‬؟ ­®»´´‪­»ô ¬¸» ®±‬؟½ ­·¸¬ ‪¼­ٍ ײ‬؟‪´ ´±‬؟‪¼¼·¬·±² ¬± ¬¸» ²±®³‬؟ ‪¼­ ·²‬؟‪´±‬‬ ‫¼»‪·²­¬ °®±°»®´§ ¼»­·¹²‬؟‪¹‬؟ ­‪®·½¬·±² ¬±®¯«» ¼«» ¬± ¬¸» ®±´´»® »²¼ ³±¬·±²‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸ج ٍ‪½¸ ®·²¹‬؟»‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪²¹»­ ·­ ¹‬؟´؛ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪²¼ ³‬؟‬ ‫¾ ¼ ؟ ع ‪ï‬؛‬ ‫‪ïً îè‬‬ ‫´س‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ½·؛·½»‪²¼ ¾ ¼»°»²¼ ±² ¬¸» ­°‬؟ ؟ ­¬‪²¼ »¨°±²»²‬؟ ؛ ­¬‪²‬؟¬­‪¬·±² ïًٍîèô ¬¸» ½±²‬؟«¯غ ‪ײ‬‬ ‫´؟‪­ ¬¸» ·²¬»®²‬ك ٍأ‪î‬إ ‪´±¹‬؟¬؟½ عصح »¸¬ ‪·¼»¼ ·²‬ھ‪­ °®±‬؟ ¾ ¼‪²‬؟ ‪ô‬؟ ‪ ô‬؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ­»ھ·‪¾´» ïًٍê ¹‬؟ج ٍ­»·®»­‬ ‫‪ ïًٍê‬غشقكج‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟½·®»¸‪°‬ح ®‪±‬؛ ¾ ¼‪²‬؟ ‪ô‬؟ ‪ ô‬؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ت‬ ‫ىًٍ‪ ï‬غشقكج‬ ‫‪¬·±²‬؟½·®¾«ش ¼‪²‬؟ »‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟½·®¼‪§´·²‬ف ٍ­ھ ؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ت‬ ‫¾‬ ‫؟‬ ‫­»·®»ح ‪·³»²­·±²‬ـ ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫؛‬ ‫‪¬·±²‬؟½·®¾«ش ؛‪§°» ±‬ج‬ ‫¬»ض ´·ر ®‪¬÷ ±‬؛؟¸ح ´؟½·¬®»تّ ¸¬؟ق ´·ر‬ ‫¸¬؟ق ´·ر‬ ‫ىٹ‪îٍî‬‬ ‫‪‰‬‬ ‫¬­·س ´·ر‬ ‫ىٹ‪îٍî‬‬ ‫ً‪ï‬ٹ‪ë‬‬ ‫‪ٍë‬ي‬ ‫‪è‬‬ ‫‪îٍè‬ٹ‪ïٍë‬‬ ‫‪‰‬‬ ‫‪‰‬‬ ‫»‪¹‬؟½ ¸¬·© ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪§´·²‬ف‬ ‫¬‪«´´ ½±³°´»³»²‬؛ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪§´·²‬ف‬ ‫®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪¸®«­¬ ½§´·²‬ج‬ ‫‪ï‬ٹ‪ًٍê‬‬ ‫ً‪ï‬ٹ‪ë‬‬ ‫‪ç‬‬ ‫»‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫»­؟»®ظ‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫يًٍ‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫يًٍ‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ­»·®»­ §ھ؟»¸ ®‪±‬؛ ­»«´؟ھ ®»¸‪ ¸·¹‬ه­‪®·²¹‬؟»¾ ­»·®»­ ¬¸‪±® ´·¹‬؛ »®؟ ­»«´؟ھ ®»©‪±‬ش‬ ‫ٍ ؛ ‪¬·±² «­» î‬؟½·´‪°°‬؟ ¬؛؟¸­ ´؟½·¬®»ھ ¼‪²‬؟ ‪¬·±²‬؟½·®¾«´ ¸¬؟¾ ´·‪±® ±‬ع‬ ‫‪ë‬يٍ‪ï‬‬ ‫‪ë‬يٍ‪ï‬‬ ‫‪ë‬يٍ‪ï‬‬ ‫‪ïٍë‬‬ ‫‪ïٍë‬‬ ‫‪ïٍë‬‬ ‫‪ïٍë‬‬ ‫‪ïٍë‬‬ ‫‪ïٍë‬‬ ‫ي‪ï‬‬ ‫‪îî‬‬ ‫ي‪î‬‬ ‫ًي‬ ‫‪ï‬ي‬ ‫‪î‬ي‬ ‫‪ç‬ي‬ ‫ًى‬ ‫‪ï‬ى‬ ‫‪ًًًًٍîî‬‬ ‫‪ًًًًٍïë‬‬ ‫‪ًًًًٍêë‬‬ ‫‪ًًًٍï‬‬ ‫‪ë‬يًًًًٍ‬ ‫‪ë‬ىًًًًٍ‬ ‫‪ًًًًٍîë‬‬ ‫‪ًًًًٍè‬‬ ‫‪ًًًٍï‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫¾‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ ïًٍé‬غشقكج‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟½·®»¸‪°‬ح ¬­«®¸ج ® ‪±‬؛ ¾ ¼‪²‬؟ ‪ô‬؟ ‪ ô‬؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ت‬ ‫؟‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫؛‬ ‫يًًًًٍ‬ ‫ىًًًًٍ‬ ‫‪ًًًًٍë‬‬ ‫­»·®»ح ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫‪îçî‬‬ ‫ي‪îç‬‬ ‫ى‪îç‬‬ ‫‪ ïًٍè‬غشقكج‬ ‫‪¬·±²‬؟½·®¾«ش ¼‪²‬؟ »‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟½·®»¸‪°‬ح ٍ­ھ ؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ت‬ ‫‪¬·±²‬؟½·®¾«ش ؛‪§°» ±‬ج‬ ‫¬»ض ´·ر ®‪¬÷ ±‬؛؟¸ح ´؟½·¬®»تّ ¸¬؟ق ´·ر‬ ‫ى‪ï‬ٹ‪é‬‬ ‫ً‪ï‬ٹ‪ë‬‬ ‫¸¬؟ق ´·ر‬ ‫‪é‬ٹ‪ٍë‬ي‬ ‫‪ë‬ٹ‪îٍë‬‬ ‫¬­·س ´·ر‬ ‫‪ٍë‬يٹ‪ïٍé‬‬ ‫‪‰‬‬ ‫´؟·¼؟® ©‪±«¾´»َ®±‬ـ‬ ‫¬­«®¸ج‬ ‫‪é‬ٹ‪ٍë‬ي‬ ‫‪‰‬‬ ‫»‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟½·®»¸‪°‬ح‬ ‫»­؟»®ظ‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ­»·®»­ §ھ؟»¸ ®‪±‬؛ ­»«´؟ھ ®»¸‪ ¸·¹‬ه­‪®·²¹‬؟»¾ ­»·®»­ ¬¸‪±® ´·¹‬؛ »®؟ ­»«´؟ھ ®»©‪±‬ش‬ ‫‪´±¹ô‬؟¬؟½ »¸¬ §¾ ¼»®»ھ‪ ¼«®·²¹ ¬¸» ¬·³» °»®·±¼ ½±‬ع صح ‪·½ ¬±‬؛·½»‪®·²¹­ ·­ ­°‬؟»¾ »­»¸¬ ؛‪¼»­·¹² ±‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪´´§ ´·³·¬»¼ ¬±‬؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ ­· ‪¾´» ïًٍê‬؟ج ؛‪ ±‬؟¬؟¼ ‪¬·±² ïًٍîè «­·²¹‬؟«¯غ ؛‪¬·±² ±‬؟½·´‪°°‬؟‬ ‫®‪±‬؛ ­‪²¼ ®±´´»® ¼»­·¹²‬؟ §؟©»½؟® ®؟´· ‪½¬«®»®­ »³°´±§ ­·³‬؟؛«‪²‬؟‪ ±¬¸»® ³‬؛· ‪»²‬ھغ ٍأ‪î‬إ ٍ؛»خ ‪´·­¬»¼ ·²‬‬ ‫»¸¬ ‪¬·±²­ ·²‬؟·®؟ھ »­«؟½ ´´·© ٍ½¬» ‪¹» ¼» ­·¹²ô‬؟½ ‪·²·­¸ô‬؛ »½؟؛®«­ ‪¬·±²­ ·²‬؟·®؟ھ ‪®·²¹ ­»®·»­ô‬؟»¾ ®؟´·‪­·³‬‬ ‫¼»¼·ھ‪¾´» ïًٍê ·­ °®±‬؟ج §¾ ¼»·‪²‬؟‪½½±³°‬؟ ‪¬·±² ïًٍîè‬؟«¯غ ‪±® »ô‬؛»®»¸ج ٍ¼؟‪®·½¬·±² ¬±®¯«» ¼«» ¬± ´±‬؛‬ ‫ٍ»«¯®‪®·½¬·±² ¬±‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪¬· ±²­ ±‬؟´«½´؟½ »ھ·¬؟®؟‪®§ ½±³°‬؟‪¸»®»·² ¬± °»®³·¬ °®»´·³·²‬‬ ‫®»´´‪±® ¬¸®«­¬ ®±‬ع ٍ¾ ¼‪²‬؟ ‪ô‬؟ ‪ ô‬؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ­»ھ·‪¾´» ïًٍé ¹‬؟ج ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪±® ¬¸®«­¬ ­°‬ع‬ ‫ٍ ع ع ‪®·²¹­ô‬؟»¾‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ »½‪²¼ ¸»²‬؟ ‪®·½¬·±²‬؛ ¬½؟¬‪¬·²¹ ½±²‬؟‪±® »­¬·³‬؛ ­¼‪»® ¼·®»½¬ ³»¬¸±‬ھ‪°¬»®­ ©·´´ ½±‬؟¸½ ®»¬؟ش‬ ‫¬­«®¸¬ ¼‪²‬؟ ´؟·¼؟® ®‪±‬؛ ­‪¬·±²‬؟«¯» »«¯®‪®·½¬·±² ¬±‬؛ ´؟½·®·‪»®ô »³°‬ھ»©‪ ¸±‬ه»«¯®‪®·½¬·±² ¬±‬؛ ‪®«²²·²¹‬‬ ‫‪±´´±©·²¹ ¬¸» ©±®µ‬ع ٍ»®»¸ ¼»¬‪ ©·´´ ¾» °®»­»²‬أ‪ë‬إ ­®»§س ¼‪²‬؟ «·¸ف §¾ ¼»‪»´±°‬ھ»¼ ­‪®·²¹‬؟»¾ »´¼»»‪²‬‬ ‫»´¼»»‪¹»¼ ²‬؟½ ‪´ô‬؟·¼؟® ®‪±‬؛ ‪¬·±²‬؟«¯» ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ ¸¬®‪±‬؛ ¬«‪§»®­ °‬س ¼‪²‬؟ «·¸ف ‪ô‬أ‪ê‬إ ¬¬»‪®·°°‬ج ؛‪±‬‬ ‫و­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪®±‬‬ ‫‪ï‬ى ً ®ع‪ً ïî‬‬ ‫‪ïً îç‬‬ ‫‪®·½¬·±²‬ع ­«‪·­½±‬ت ¬‪²‬؟½·®¾«ش ‪«» ¬±‬ـ »«¯®‪±‬ج‬ ‫‪ ² ً ê‬ي ً‪ïً é ² ±‬‬ ‫‪ ë‬ى ‪¼³‬‬ ‫س‬ ‫‪ٍî‬يٍ‪ïًٍë‬‬ ‫‪®±³‬؛ ؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ه­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪°°´§ ¬± ­°‬؟ ‪´­±‬؟ ي‪¬·±² ïًٍî‬؟«¯غ ¼ ‪²‬؟ ‪¬·±² ïًٍîî‬؟«¯غ‬ ‫ٍ‪¾´» ïًٍè‬؟ج ‪»² ·²‬ھ·‪®» ¹‬؟ أ‪î‬إ ٍ؛»خ‬ ‫»«¯®‪±‬ج ‪®·½¬·±²‬ع ´؟¬‪±‬ج‬ ‫يٍيٍ‪ïًٍë‬‬ ‫ٍ‪´­±‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪±® ­°‬؛ ¼»­« »¾ §؟‪ ³‬ى‪¬·±² ïًٍî‬؟«¯غ‬ ‫­«‪·­½±‬ھ ‪®·²¹‬؟»¾ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïًٍïè‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ¼»¬؟´«½´؟½ ­؟ »«¯®‪¼ ¬±‬؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ ؛‪´«»­ ±‬؟ت‬ ‫»¾ ‪® ¬±‬؟»‪°°‬؟ ي‪¬·±² ïًٍî‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïًٍîî‬؟«¯غ ‪¬»¼ «­·²¹‬؟´«½´؟½ ­؟ »«¯®‪®·½¬·±² ¬±‬؛ ¬‪²‬؟½·®¾«´‬ ‫¼»»‪»´§ ­´±©َ­°‬ھ·¬؟´»® ¼‪²‬؟ ­¼؟‪¾´» ´±‬؟‪­±²‬؟»® ®»¼‪¬·²¹ «²‬؟®»‪®·²¹­ ±°‬؟»¾ ®‪±‬؛ »¬؟®«½½؟ §´¾؟‪­±²‬؟»®‬ ‫»‪®·²‬؟‪ ­«¾³‬؟ ؛‪¬·±² ±‬؟«´؟ھ» ´ ؟‪«´´§ ·² ¬¸» ¬¸»®³‬؛­­»½½«­ ؟¬؟¼ »­»¸¬ ¼»­« أىإ ­·®®؟ط ٍ­‪½±²¼·¬·±²‬‬ ‫ٍ§´¾ ‪­­»³‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ¼‪²‬؟ ´؟·¼؟® ¬؛ ؟¸­ ®»´´»‪°®±°‬‬ ‫حظز×خكغق خغششرخ غشـغغز ىٍ‪ïًٍë‬‬ ‫‪´´ô‬؟¾ »¸¬ ‪®±³‬؛ ‪¬·±²‬؟®»‪²¼ ±°‬؟ ‪»®»²¬ ·² ¬¸»·® ¼»­·¹²‬؛؛·¼ §´¬¸‪®» ­´·¹‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪»»¼´» ®±‬ز‬ ‫¬؟ ­· ¸¬‪´ ®±´´»® ´»²¹‬؟½·‪¸» ¬§°‬ج ٍ®»·´®؟» ¼»­­«½­·¼ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪²¼ ­°‬؟ ‪´ô‬؟½·®¼‪½§´·²‬‬ ‫»¸¬ ¬؟ ‪¼ ¬± ³±®» ­´·¼·²¹‬؟»´ ­®»´´‪±²¹»® ®±‬ش ٍ®»¬»‪³‬؟·¼ »¸¬ ‪²‬؟¸¬ ®»‪®¹‬؟´ ­»‪±«® ¬·³‬؛ ‪­¬ ¬¸®»» ¬±‬؟»´‬ ‫§´´؟½·‪¬ ·­ ¬§°‬؟¸¬ ‪´·¹²³»²¬ ±® ­µ»© ·²¹‬؟­·‪§ ³‬؟©»½؟®ٹ®»´´ ‪ ®±‬؛‪³±«²¬­ ±‬؟ ´´؟‪®±´´»® »²¼­ ©· ¬¸ ­³‬‬ ‫‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪±® ¬¸®«­¬ ²»»¼ ´» ®±‬؛ »«®¬ §´´؟·½»‪¸·­ ·­ »­°‬ج ٍ­»‪®·²¹ ¬§°‬؟»¾ ®»¸¬‪²¬ ·² ±‬؟½·؛·‪²±¬ ­·¹²‬‬ ‫®»´´ ‪³»¬»®ô ©¸·´» ¬¸» ®±‬؟·¼ ¬½؟¬‪»´±½· ¬§ ·­ ¼»°»²¼»²¬ ±² ¬¸» ½±²‬ھ »½؟؛®«­ §؟ ©»½؟® »¸¬ » ®»¸©‬ ‫»¸¬ ؛‪¬ ¬¸» »² ¼­ ±‬؟ ‪ ­´·¼·²¹ ³±¬· ±²‬؟ ‪¬·²¹‬؟¬ ·­­»½»‪´±²¹ ·¬­ ´»²¹¬¸ô ²‬؟ ¬‪²‬؟¬­‪»´±½· ¬§ ·­ ½±²‬ھ »½؟؛®«­‬ ‫¬½؟¬‪®»¯«»²¬´§ ³±«²¬»¼ ¼·®»½¬´§ ·² ½±²‬؛ »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ »´¼»»‪´­±ô ²‬ك ٍ­¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®ٹ®»´´‪®±‬‬ ‫­­»‪½» ®±« ¹¸²‬؟؛®«­ ‪¸·­ ®»­«´¬­ ·²‬ج ٍ®»­« ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ §¾ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪¬ ±® ¸±«­ ·²¹ ³‬؛؟¸­ »¸¬ ¸¬·©‬ ‫­‪®·²¹ ®·²¹‬؟»¾ ‪¬» ¼ ±²¬±‬؟½·®¾؟؛ ­§؟©»½؟® »¸¬ ‪±«²¼ ±²‬؛ »­‪®±³ ¬¸±‬؛ ¬‪» ®»²‬؛؛·¼ §´¬¸‪²¼ ¬»¨¬«®»­ ­´·¹‬؟‬ ‫¬­·¨» ‪®·½¬·±² ½±²¼·¬·±²­ ¬±‬؛ ¬‪»®»²‬؛؛·¼ »­«؟½ ­‪¬·±²‬؟«¬·­ »­»¸¬ ؛‪±¬¸ ±‬ق ٍ­®»®«¬½؟؛ «‪²‬؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ §¾‬ ‫ٍ­»‪®·²¹ ¬§°‬؟»¾ ®»¸¬‪®»¼ ©·¬¸ ±‬؟‪­ ½±³°‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪ ²»»¼´» ®±‬؛‪¬·±² ±‬؟®»‪·² ¬¸» ±°‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ²»»¼´» ®±‬؟·¼؟® ¬‪«´´ ½±³°´»³»²‬؛ ¬؟¸¬ ¼»©‪´­± ­¸±‬؟ ‪§»®­ ¬»­¬·²¹‬س ¼‪²‬؟ «·¸ف‬ ‫‪®´§ô ¬¸» ®«²²·²¹‬؟´·‪·³‬ح ٍ‪¬·±² ïًٍîç‬؟«¯غ ‪¬ ïٍë ¬± î ¬·³»­ ¬¸» ¬±®¯«» ¼»¬»®³·²»¼ «­·²¹‬؟ »¬؟®»‪±°‬‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪®·²¹­ ·­ ¹‬؟»¾ ®»´´‪ ¬¸®«­¬ ²»»¼´» ®±‬؛‪®·½¬·±² ¬±®¯«» ±‬؛‬ ‫´ ؟ع‪ً ًïê‬‬ ‫ًي ً‪ï‬‬ ‫‪ ² ً ê ¼³‬ي ً‪ïً é ² ±‬‬ ‫‪ë‬ى‬ ‫س‬ ‫¬½؟¬‪®·²¹­ ±² ¬¸» ½±²‬؟»¾ ®»´´‪±® ¬¸®«­¬ ²»»¼´» ®±‬؛ »«¯®‪®·½¬·±² ¬±‬؛ ‪ ®«²²·²¹‬؛‪¸» ¼»°»²¼»²½» ±‬ج‬ ‫»¸¬ ‪¬»¼ ¬±‬؟´»® §´¬½»®·¼ ­· ­·¸ج ٍ¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ ­· ًيًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ ‪§ ·²‬؟©»½؟®ٹ®»´´‪ ¬¸» ®±‬؛‪´»²¹¬¸ ±‬‬ ‫ٍ‪§»®­ ¬»­¬·²¹‬س ¼‪²‬؟ «·¸ف ‪·¼»²¬ ·²‬ھ» ­؟© ¼‪²‬؟ ‪®´·»®ô‬؟» ¼»­­«½­·¼ ­؟ ­¼‪¬ ¬¸» ®±´´»® »²‬؟ ‪­´·¼·²¹‬‬ ‫´·‪¬·²¹ ±‬؟´«½®·½ ¸¬·© ‪¬·²¹‬؟®»‪®·²¹ ±°‬؟»¾ ؟ ‪·² ¬±‬؟¬®»‪ً ¾±¬¸ °‬يًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïًٍîç‬؟«¯غ‬ ‫»­؟¾ »¸¬ ؛‪·­½±­·¬§ ±‬ھ »¸¬ ‪¬·±²ô‬؟½·®¾«´ »­؟»®‪±® ¹‬ع ٍ¬®‪±‬؛؛» ¬­»¬ »¸¬ ‪­ «­»¼ ·²‬؟© ¸½«­ ­؟ ‪¬·±²ô‬؟½·®¾«´‬ ‫´؟·¬·‪¬»® ¬¸» ·²‬؛؟ ¼‪²‬؟ ‪­·²¹‬؟»®‪¬»® ®»¹‬؛؟ §´¬®‪¬» ¬¸» ®«²²·²¹ ¬±®¯«» ­¸±‬؟‪² ¾» «­»¼ ¬± »­¬·³‬؟½ ´·‪±‬‬ ‫‪´´§ô‬؟‪·²‬ع ٍ¼»¼·­¾«­ ­؟¸ §¬·ھ؟½ »¸¬ ؛‪­» ±«¬ ±‬؟»®‪¬»¼ ¬± ¬¸» ®±´´»®­ °«­¸·²¹ ¬¸» ¹‬؟´»® »«¯®‪²­·»²¬ ¬±‬؟®¬‬ ‫‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïًٍîç‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ¼»¬؟‪´­± ¾» »­¬·³‬؟ ‪²‬؟½ ‪¬·±²‬؟½·®¾«´ ¸¬؟¾ ´·‪¬¸» ¬±®¯«» ¼«» ¬± ±‬‬ ‫‪®·²¹ ¬±®¯«» ±²‬؟»¾ »¸¬ ؛‪´«»²½» ±‬؛‪²¬´§ ³±®» ·²‬؟½·؛·‪±«²¼ ­·¹²‬؛ أ‪ê‬إ ¬¬»‪®·°°‬ج ‪®±³‬؛ ­¬­»¬ »¸¬ ­؟ ‪ًô‬يًٍ‪ï‬‬ ‫ٍ»¬؟® ©‪´±‬؛ »¸¬ ‪² ±²‬؟¸¬ ‪·­½±­·¬§ô‬ھ ´·‪¬«®»ô ©¸·½¸ ½±²¬®±´­ ¬¸» ±‬؟®»‪²¬ ­«°°´§ ¬»³°‬؟½·®¾«´‬ ‫ٍ‪³°´» ïًٍë‬؟¨غ ¼‪²‬؟ ىًٍ‪³°´» ï‬؟¨غ »»ح‬ ‫حظز×خكغق خغششرخ ـغخغذكج ‪ïًٍëٍë‬‬ ‫؟ ¸¬·© »¬؟®»‪¬ ¬¸»§ ±°‬؟¸¬ ‪®·²¹ ¬§°»­ ·²‬؟»¾ ®»¸¬‪®±³ ±‬؛ ¬‪»®»²‬؛؛·¼ »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟ج‬ ‫»¸¬ ¼»·¼«¬­ §´´؟½·®·‪ »³°‬أ‪é‬إ »¬¬·ة ٍ¬½؟¬‪®¹» »²¼ ®·¾ ½±²‬؟´ٹ¼‪¬ ¬¸» ®±´´»® »²‬؟ ‪­´·¼·²¹ ³±¬·±²‬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪ï‬يًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ ‪®·²¹­ô ©¸·½¸ ®»­«´¬»¼ ·²‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ؛‪®·½¬·±² ¬±®¯«» ±‬؛ ‪®«²²·²¹‬‬ ‫ٍ§´»ھ·¬½»‪®·²¹­ô ®»­°‬؟»¾ ¼»¼؟‪²¼ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ ´؟·¼؟® ®‪±‬؛ ‪î‬يًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪ï‬ي ً‪ï‬‬ ‫»«¯®‪®·½¬·±² ¬±‬؛ »¸¬ ‪´±¹ô‬؟¬؟½ ­·¸¬ ‪ٍ ײ‬أيإ ‪´±¹‬؟¬؟½ ´؟®»‪ ¬¸»·® ¹»²‬؛‪»®­·±² ±‬ھ ¼»¬؟¼‪²¼ «°‬؟ ©»‪ ²‬؟ ¼»¸­·´¾«‪­ ­·²½» °‬؟¸ عصح‬ ‫»¼·ھ‪¾´» ïًٍê ­¸±«´¼ °®±‬؟ج ¸¬·© ®»¸¬»‪¬·±² ïًٍîè ¬±¹‬؟«¯غ ‪»®¬¸»´»­­ô‬ھ»ز ٍ¼»·؛·¼‪­ ¾»»² ³±‬؟¸ ¼‪¬·±² ³»¬¸±‬؟´«½´؟½‬ ‫ٍ¼»¬‪®·²¹­ ²±‬؟»¾ »¸¬ ®‪±‬؛ ‪¬·±²‬؟¬‪¬» ®»°®»­»²‬؟«¯»¼؟‬ ‫ي‬ ‫‪î‬ي ً‪ï‬‬ ‫®ع‬ ‫ص‬ ‫¬؛‬ ‫‪ï‬؟ع‬ ‫‪ï î‬‬ ‫‪ï î‬‬ ‫‪ ²² ±‬ظ ‪ïً è‬‬ ‫‪ ²² ±‬ظ ‪ïً è‬‬ ‫‪ë‬ي ي‬ ‫‪ë‬ي ي‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪ï‬يًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ ‪ô‬ي‪¬·±² ïًٍî‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïًٍîî‬؟«¯غ ‪¬·±²­ô‬؟ «¯» »«¯®‪·­½±«­ ¬±‬ھ »¸¬ ‪® ¬±‬؟´·‪·³‬ح‬ ‫»¬¬· ة ٍ‪¬»´§ ًٍç‬؟ ‪°°®±¨·³‬؟ ؛‪· ¬§ ±‬ھ؟®‪·½ ¹‬؛·½»‪ ­°‬؟ ‪·²¹‬ھ؟¸ ­´·‪±® ±‬؛ ¼·´؟ھ »®؟ ‪î‬يًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟‬ ‫®‪½¬±‬؟؛ §®¬»‪¸» ¹»±³‬ج ٍ§¬·ھ؟®‪·½ ¹‬؛·½»‪ ­°‬؛‪´«»­ ±‬؟ھ ‪»®·²¹‬؛؛·¼ ‪·²¹‬ھ؟¸ ­´·‪´ ©·¬¸ ±‬؟»¼ ‪¼·­½«­­»­ ¸±© ¬±‬‬ ‫§¾ ¼»‪²¼ ·­ ¼»¬»®³·²‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪´ ¼·³»²­·±²­ ±‬؟‪­»¼ ±² ¬¸» ·²¬»®²‬؟¾ ­· ظ‬ ‫يي ً‪ï‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫؟ ‪­·²‬‬ ‫ي ‪î‬‬ ‫´ ئ‬ ‫‪ê‬‬ ‫‪ï î ï‬‬ ‫‪¼³‬‬ ‫ـ‬ ‫ظ‬ ‫ٍ‪·¹«®» ïًٍî‬ع ‪®±³‬؛ ‪µ»²‬؟¬ ­· ‪ï‬يًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ ‪ ·²‬؛ ®‪½¬±‬؟؛ ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® »¸ج‬ ‫­· ‪®·½¬·±²‬؛ ¼‪®±´´»® »²‬ٹ¾·® ¼‪®¹» »²‬؟´ ‪­»¼ô ¬¸» ®·²¹‬؟¾ §´´؟½·®·‪­ »³°‬؟© ‪ ©±®µ‬أ‪é‬إ ­ژ»¬¬·ة ­ك‬ ‫­؟ ¼»‪·²‬؛»¼ »®؟ ­‪¸»­» ½±²¼·¬·±²‬ج ٍ­‪¬·²¹ ½±²¼·¬·±²‬؟®»‪ ±°‬؛‪²¹» ±‬؟® ´؟½·‪ ¬§°‬؟ ®‪±‬؛ ¬‪½½±«²‬؟ ‪µ»² ·²¬±‬؟¬‬ ‫‪ً ëïç‬‬ ‫ىي ً‪ï‬‬ ‫؟ ف ؟ع‬ ‫ًً‪îé‬‬ ‫®‪±‬‬ ‫®ف ®ع‬ ‫‪²² ±‬‬ ‫حجفغععغ ـغغذحَطظ×ط ‪ïًٍëٍê‬‬ ‫¼‪²‬؟ ­»½®‪±‬؛ ´؟‪«¹‬؛·®¬‪®·²¹­ ·² ©¸·½¸ ®± ´´·²¹ »´»³ »²¬ ½»²‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ¼»»‪±® ¸·¹¸َ­°‬ع‬ ‫»­؟»®½‪®·½¬·±² ¼«» ¬± ­´·¼·²¹ ³±¬· ±²­ ¬»²¼­ ¬± ·²‬؛ »¸¬ ‪²¬ô‬؟½·؛·‪¹§®±­½±°·½ ³±³»²¬­ ¾»½±³» ­·¹²‬‬ ‫؛‪³±«²¬ ±‬؟ »¸¬ »¬؟¬­®»¼‪°¬»® ©·´´ ¬»²¼ ¬± «²‬؟¸½ ­·¸¬ ‪·¼»¼ ·²‬ھ‪¬· ±²­ °®±‬؟«¯» »¸¬ ¼‪²‬؟ ‪²¬´§ ô‬؟½·؛·‪­·¹²‬‬ ‫»®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´ ‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ¼ »»‪®·½¬· ±² ·² ¸·¹¸َ­°‬؛ »¬؟´«½´؟½ ‪´ ³»¬¸±¼­ ¬±‬؟½·¬§´؟‪²‬ك ٍ‪®·½¬·±²‬؛‬ ‫ٍ‪²¼¾±±µ‬؟¸ ­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ت ¼‪»½±²‬ح »¸¬ ‪·´»¼ ·²‬؟¬»¼‬ ‫ححرش خغةرذ ظز×خكغق ‪ïًٍê‬‬ ‫»¸¬ ‪±®»ô‬؛» ®»¸ج ٍ¼»»‪»´±½· ¬§ ±® ¬±®¯«» ¬·³»­ ­°‬ھ ­»‪±®½» ¬·³‬؛ ­´؟« ¯» ®»©‪®±³ ­·³°´» °¸§­·½­ô °±‬ع‬ ‫و‪¬·±²­¸·°‬؟´»® ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ ‪®±³‬؛ ¼»¬؟´«½´؟½ »¾ §؟‪®·½¬·±² ³‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪°±©»® ´±­­ ¼«» ¬±‬‬ ‫‪ë‬ي ً‪ï‬‬ ‫‪®±³‬؛ ‪®·½¬·±²‬؛ ¾·®ٹ¼‪»²¬ ¬¸» ®±´´»® »²‬ھ»®‪·²»¼ ©·´´ °‬؟¬‪·²‬؟‪®» ³‬؟ ­‪¬ ¬¸»­» ½±²¼·¬·±²‬؟¸¬ ‪²­«®·²¹‬غ‬ ‫ٍ»«¯®‪®·²¹ ®«²²·²¹ ¬±‬؟»¾ ؛‪¬·±² ±‬؟‪² «²¼»®»­¬·³‬؟ ‪¼ ¬±‬؟»´ ¼´«‪²¬ô ©¸·½¸ ©±‬؟½·؛·‪¾»½±³·²¹ ­·¹²‬‬ ‫»«¯®‪®·²¹ ¬±‬؟»¾ »¸¬ ‪®·½¬·±² ±²‬؛ ¾·®ٹ¼‪ ®±´´»® »²‬؛‪»½¬­ ±‬؛؛» »¸¬ ­­«½­·¼ ®»¸¬®«؛ أ‪è‬إ ´´·ط ¼‪²‬؟ »¬¬·ة‬ ‫»®؟ ىيًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ ؛‪î ©¸»² ¬¸» ´·³·¬·²¹ ½±²¼·¬·±²­ ±‬يًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ï‬يًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ ‪«­·²¹‬‬ ‫ٍ¼»‪·²‬؟¬‪·²‬؟‪²±¬ ³‬‬ ‫َ´»ھ»¼ »¸¬ ‪¬·±² ­§­¬»³­ ·²‬؟½·®¾«´ ´·‪¬·²¹ ±‬؟´«½®·½ ¼‪²‬؟ ‪¬·±²‬؟½·®¾«´ ¸¬؟¾ ´·‪·¬¬» «­»¼ ¾±¬¸ ±‬ة‬ ‫؟ ¼‪±«²‬؛ ‪´­±‬؟ »¬¬·ة ‪·¬¸ ¾±¬¸ ½±²¼·¬·±²­ô‬ة ٍ‪î‬يًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ï‬يًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ ؛‪±°³»²¬ ±‬‬ ‫¬‪²‬؟½·؛·‪ ³±®» ­·¹²‬؟ ‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه‪¬·±² ­§­¬»³‬؟½·®¾«´ ؛‪ ¬¸» ¬±®¯«» ±² ¬¸» ¬§°» ±‬؛‪»½¬ ±‬؛؛» ‪³·²·³«³‬‬ ‫‪ ¬¸» ®±´´»®­ °´±©·²¹‬؛‪¹ ±‬؟®¼ »¸¬ ‪·­½±­·¬§ٍ ײ ³±­¬ ´·µ»´·¸±±¼ô‬ھ ¬‪²‬؟½·®¾«´ ¸¬·© ¼‪±«²‬؛ ­؟© ¬½»؛؛»‬ ‫؛‪³±«²¬ ±‬؟ »¸¬ ‪² ±²‬؟¸¬ §¬·­‪·­½±‬ھ ¬‪²‬؟½·®¾«´ ‪²¬ ·­ ³±®» ¼»°»²¼»²¬ ±²‬؟½·®¾«´ »¸¬ ¸‪¬¸®±«¹‬‬ ‫‪²‬؟½ ´·‪­» ±‬؟¾ »¸¬ ؛‪·­½±­·¬§ ±‬ھ »¸¬ ‪¬·±²ô‬؟½·®¾«´ »­؟»®‪±® ¹‬ع ٍ§¬·ھ؟½ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪²¬ ©·¬¸·²‬؟½·®¾«´‬ ‫ٍ»«¯®‪ ¬¸» ®«²²·²¹ ¬±‬؛‪¬»­ ±‬؟‪±® »­¬·³‬؛ ¼»­« »¾‬ ‫ھ س‪ً ًًï‬‬ ‫ط‬ ‫‪®·²¹ ­°»»¼ ² ·²‬؟»¾ ‪­·²¹‬ث ٍ½»­ٌ¼؟® ‪ ·­ ·²‬ھ ¼‪²‬؟ ‪ ³³ ّ³·´´·َ¶±«´»­÷ô‬ز ‪ ·­ ·²‬س ‪¬¬­ô‬؟© ‪ ·­ ·²‬ط » ®»¸©‬ ‫­»‪ ¾»½±³‬ىيًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ ‪®°³ô‬‬ ‫‪ê‬ي ً‪ï‬‬ ‫‪ ²‬س ى ً‪ï‬‬ ‫‪é‬ىً ‪ï‬‬ ‫ط‬ ‫حظز×جكخ ـغغذح شكسخغطج‬ ‫‪ïًٍé‬‬ ‫»«¯®‪¬·²¹ ½±²¼·¬·±²­ «­·²¹ ¬¸» ¬±‬؟®»‪»®»²½» ±°‬؛»® ؛‪»² ­»¬ ±‬ھ·‪ ¹‬؟ ®‪±‬؛ ¼»»‪¨·³«³ ­°‬؟‪·²»­ ¬¸» ³‬؛»¼ أ‪ç‬إ رح×‬ ‫®»©‪®·²¹ °±‬؟»¾ »¸¬ ‪¬·²¹‬؟«¯غ ٍ­‪®´·»® ­»½¬·±²‬؟» »¸¬ ‪²¼ ¼·­½«­­»¼ ·²‬؟ أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ §¾ ¸¬®‪±‬؛ ¬»­ ­‪¬·±²‬؟«¯»‬ ‫و»½‪²‬؟´؟¾ §‪±´´±©·²¹ »²»®¹‬؛ »¸¬ ‪®·²¹ ®»­«´¬­ ·²‬؟»¾ »¸¬ ‪®±³‬؛ ©‪´±‬؛ ¬؟»¸ ؛‪³±«²¬ ±‬؟ ‪²‬؟ ‪´±­­ ¬±‬‬ ‫‪é‬ي ً‪ï‬‬ ‫« ك «¯‬ ‫‪« ¼³‬ع «‪ï‬؛‬ ‫ي ي‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪î‬‬ ‫ٍ‪³°´» ïًٍé‬؟¨غ ¼‪²‬؟ ‪³°´» ïًٍê‬؟¨غ »»ح‬ ‫ىٍ‪î‬‬ ‫«‪° ²‬‬ ‫«‪ ±« ²‬ھ «‪±‬؛ ‪ïً é‬‬ ‫ي ً‪ً ï‬ي‬ ‫¼‪²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´؟·¼؟® ®‪±‬؛ ¬ح½ ‪­ ïî‬؟ ¼»·؛·½»‪·­½±­·¬§ ² ·­ ­°‬ھ »½‪»®»²‬؛»® »¸¬ ‪éô‬يًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ ‪­·²¹‬ث‬ ‫¼؟‪¬·½ ´±‬؟¬­ »¸¬ ؛‪²¼ îû ±‬؟ ‪­ ëû‬؟ ع ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® »½‪»®»²‬؛»® »¸¬ ¼‪²‬؟ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®‪±‬؛ ¬ح½ ى‪î‬‬ ‫»®؟ ­؟»®؟ »½؟؛®«­ ‪¬ »³·¬¬·²¹‬؟»¸ »¸¬ ‪´­±ô‬ك ٍ§´»ھ·¬½»‪®·²¹­ô ®»­°‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ¼‪²‬؟ ´؟·¼؟® ®‪±‬؛ ‪¬·²¹‬؟®‬ ‫­؟ ¼»‪·²‬؛»¼‬ ‫ًٍ‪î‬‬ ‫‪ïٍê‬‬ ‫‪è‬ي ً‪ï‬‬ ‫®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ¬‪®·²¹­ »¨½»°‬؟»¾ ´؟·¼؟®‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪¬¸®«­¬ ½§´·²‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪¬¸®«­¬ ­°‬‬ ‫¼ ـق‬ ‫¼ ـ ج‬ ‫‪î ¼ î‬ـ‬ ‫‪¼î‬‬ ‫‪ïî‬ـ‬ ‫‪¼ïî‬‬ ‫‪ïٍî‬‬ ‫‪°‬‬ ‫‪°‬‬ ‫‪°‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪° î‬‬ ‫ـ‬ ‫ى‬ ‫«ك‬ ‫و­‪®·²¹‬؟»¾ ´؟·¼؟® ®‪±‬ع‬ ‫ىي ً‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪® â îٍë‬عٌ؟ع ص و؛×‬ ‫؟ع م ÷¯»ّ؟ع و»­ث‬ ‫ىٍ‪î‬‬ ‫‪ç‬ي ً‪ï‬‬ ‫‪ïٍê‬‬ ‫‪ً ًïê‬‬ ‫«ك‬ ‫ًًً‪ëًô‬‬ ‫«¯‬ ‫«¯‬ ‫‪ً ًïê‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫®‪±‬؛ ‪ ًٍëًî‬م ®عٌ؟ عص‬ ‫¼؟‪±‬ش ´؟·¼؟خ »®«ذ‬ ‫ًٍ‪î‬‬ ‫‪ïٍî‬‬ ‫و­‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®‪±‬ع‬ ‫‪ًٍïًè‬‬ ‫ً‬ ‫ىًٍ‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫ىي ً‬ ‫ً‪ً ًî‬‬ ‫ًى ً‪ï‬‬ ‫«ك‬ ‫ًًً‪ëًô‬‬ ‫«¯‬ ‫®عٌ ؟ع ص‬ ‫«¯‬ ‫ً‪ً ًî‬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ¼»¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ®‪±‬؛ ؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ت ‪ ïًٍî‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫»´¾؟ج ‪·²»¼ ·²‬؛»¼ »®؟ »«¯®‪·­½±«­َ¼»°»²¼»²¬ ¬±‬ھ ¼‪²‬؟ َ¼؟‪±® ´±‬؛ ­¬‪·½·»²‬؛؛»‪»®»²½» ½±‬؛»® »¸ج‬ ‫®؟»‪ ²±²´·²‬؟ ­»‪·²‬؛»¼ ‪é‬يًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ ¸¬ ·© ‪ç‬يًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ ‪èô‬يًٍ‪¬·±² ï‬؟«¯غ ‪­·²¹‬ث ٍ‪ïًٍï‬ـف‬ ‫»ھ·¬؟®»¬· ‪²‬؟ ‪¬»¼ «­·²¹‬؟ ´«½´؟½ »¾ ‪²‬؟½ ¸½·¸© ‪¬·²¹ô‬؟® ¼»»‪»®»² ½» ­°‬؛»® ´؟ ‪±® ¬¸» ¬¸»®³‬؛ ‪¬·±²‬؟«¯»‬ ‫ٍ¼‪°¸­±² ³»¬¸±‬؟خٹ‪»©¬±²‬ز »¸¬ ­؟ ¸½«­ »«¯·‪¬»½¸²‬‬ ‫‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ ®‪±‬؛ »‪®·²¹ ¬§°‬؟ »¾ ؛‪´ ­»´»½¬·±²­ ±‬؟·¬·‪±® ·²‬؛ »´¾؟«´؟ھ »®؟ ­‪¬·²¹‬؟® ¼»»‪´ ­°‬؟‪¸»®³‬ج‬ ‫¬‪»®»²‬؛؛·¼ §®»ھ »¾ ‪²‬؟½ ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪²‬؟ ®‪±‬؛ ­‪¬·²¹ ½±²¼·¬·±²‬؟®»‪´ ±°‬؟«¬½؟ »¸¬ ­ك ٍ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟‬ ‫‪²‬؟ ®‪±‬؛ ­‪¬·±²‬؟¬·‪´ ­°»»¼ ´·³‬؟«¬½؟ »¸¬ ‪»®»²½ » ½±²¼·¬·±²­ô‬؛»® »¸¬ »‪·²‬؛»¼ ‪®±³ ¬¸±­» «­»¼ ¬±‬؛‬ ‫رح× »¸¬ ‪³°´ »ô‬؟¨» ®‪±‬ع ٍرح× §¾ ¼»‪·²‬؛ »¼ »­‪®±³ ¬¸±‬؛ ¬‪»®»²‬؛؛·¼ §´ ¬؟»®‪§ ¾» ¹‬؟‪¬·±² ³‬؟½·´‪°°‬؟‬ ‫®‪¬·²¹ ±·´ ±‬؟´«½®·½ ‪®±³ ¬¸» ­§­¬»³ ¼«» ¬±‬؛ ¼»¬؟‪¬ ¼·­­·°‬؟»¸ »¸¬ »¼«´½‪¬·²¹ ¼±»­ ²±¬ ·²‬؟® ¼»»‪­°‬‬ ‫®»¸‪¼ ±® ¸·¹‬؟‪·»® ´±‬ھ؟ »¸ ­؟ ¸½«­ ­‪¬¸»® ½±²¼·¬·±²‬ر ٍ‪®·²¹ ¸±«­·²¹‬؟»¾ ؟ ؛‪·® ½±±´·²¹ ±‬؟ ¼»½®‪±‬؛‬ ‫‪¬·²¹‬؟® ¼»»‪² ¬¸» ­°‬؟¸¬ ­»·¬·´·¾؟‪°‬؟½ ¼»»‪·»¼ ³·¹¸¬ ®»­«´¬ ·² ´±©»® ­°‬؛·½»‪² ­°‬؟¸¬ ­»·¬·­‪·­½±‬ھ‬ ‫‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ »¸¬ §¾ ‪¬·±²‬؟®»‪®·½¬·±² °±©»® ¹»²‬؛ »¸¬ ¼‪²‬؟ ‪®» ²»»¼­ ¬± ¾» «­»¼ô‬؟½ ‪­ ­«½¸ô‬ك ٍ­»¬؟½·¼‪·²‬‬ ‫»¸¬ ¸¬ ·© ¼»¬؟·½‪­­±‬؟ ­‪¬· ±² ½±²¼·¬·±²‬؟‪¬ ¼·­­·°‬؟»¸ ´؟«¬½؟ »¸¬ ‪®¼ ¬±‬؟‪­¸±«´¼ ¾» ½±²­·¼»® »¼ ©·¬¸ ®»¹‬‬ ‫»¾ ‪²‬؟½ ­‪ ®·²¹‬؟»¾ ¬‪ ®±´´ ·²¹ »´»³»²‬؛‪¬«® »­ ±‬؟®»‪¬·²¹ ¬»³°‬؟®»‪ ¼·­½«­­·±² ±² ¬¸» ±°‬ك ٍ‪®·²¹ ­§­¬ »³‬؟»¾‬ ‫ٍ‪²¼¾±±µ‬؟¸ ­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ت ¼‪»½±²‬ح »¸¬ ؛‪°¬»® é ±‬؟¸ف ‪±«²¼ ·²‬؛‬ ‫غخثحرشف‬ ‫‪ïًٍè‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ‪®·½¬·±²‬؛·¬‪²‬؟ ¼»´´؟½ »®»© ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´ ؟¾ ‪ ¬¸» îً¬¸ ½»²¬«®§ô‬؛‪®¬ ±‬؟‪·®­¬ °‬؛ »¸¬ ‪ײ‬‬ ‫َ ‪±³‬ف ٍ‪¬·±²‬؟®»‪´ °±©»® ½ ±²­«³»¼ ¼«®·²¹ ¬¸»·® ±°‬؟‪®· ½¬·±²‬؛ ؛‪³±«²¬ ±‬؟ ´´؟‪­·¦» ¬¸» ­³‬؟¸‪¬± »³°‬‬ ‫®‪®·²¹­ ±‬؟»¾ ‪·´³‬؛َ¼ ·«´؛ ½·‪³‬؟‪¬»¼ ©·¬¸ ¸§¼®±¼ §²‬؟·½‪­­±‬؟ ­ »­­‪®·½¬·±² °±©»® ´±‬؛ »¸¬ ؛‪®·­±² ±‬؟‪°‬‬ ‫ٍ ¬½؟؛ ­·¸¬ ­»¬؟® ¬­‪³°´§ ¼»³±²‬؟ ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ »‪³‬؟­ »¸¬ ‪®·²¹­ ·²‬؟»¾ »ھ»»´­ »´‪­·³°‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ‪¼ ®±´´·²¹‬؟‪¬» ´±‬؟®»¼‪²¼ ³±‬؟ ¼»»‪» ´§ ­´±©َ­ °‬ھ·¬؟´»® §´‪°¬»®ô ·² ©¸·½¸ ±²‬؟ ¸½ ­·¸¬ ‪ײ‬‬ ‫­‪¬·±²­¸·°‬؟´»® ´؟½·¬؟‪¬»¼ µ·²»³‬؟·½‪­­±‬؟ ¼‪²‬؟ ‪ ­·³°´» ®± ´´·²¹ ³±¬·±²‬؟ ‪®» ½±²­·¼»® »¼ô‬؟ ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟‬ ‫‪¬·²¹ ½±²¼·¬·±²­ô‬؟®»‪® ±°‬؟´·‪±® ­·³‬ع ٍ­¼»»‪¹» ­°‬؟½ ¼‪²‬؟ ¬‪©»®» «­»¼ ¬± ¼»¬»®³·²» ®±´´·²¹ »´»³ »²‬‬ ‫¼‪²‬؟ »«¯®‪®·½¬·±² ¬±‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪¬·±² ±‬؟‪¾´» ¬¸» »­¬·³‬؟‪¬·±²­ ©»® » ·²¬®±¼«½»¼ ¬± »²‬؟«¯» ´؟½·®·‪»³°‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ §‪²‬؟‪ ³‬؛‪´§­·­ ±‬؟‪²‬؟ »¸¬ ‪·½» ·²‬؛؛«­ ­¼‪¬·±² ³»¬¸±‬؟´«½´؟½ »­»¸¬ »´·¸ ة ٍ­­‪®·²¹ °±©»® ´±‬؟»¾‬ ‫¬·‪¬ °»®³‬؟¸¬ ¼»‪»´±°‬ھ»¼ »®؟ ­¼‪²¼¾±±µô ³»¬¸±‬؟¸ ­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ت ¼‪»½±²‬ح »¸¬ ‪¬·±²­ô ·²‬؟½·´‪°°‬؟‬ ‫®»¼‪¬»­ «²‬؟® ‪¬·±²‬؟®»‪¬ ¹»²‬؟»¸ ¼‪²‬؟ ‪®·½¬·±²ô‬؛ ¬½؟¬‪´ ­°»»¼­ô ½±²‬؟‪ ·²¬»®²‬؛‪¬·±² ±‬؟ ´«½´؟½ »¬؟®«½½؟ »®‪³±‬‬ ‫َ¬؟®»‪²¼ ¸·¹¸ ¬»³°‬؟ ‪´·¹²³»²¬ô ¸·¹¸ ­°»»¼­ô‬؟­·‪¼­ô ³‬؟‪§ ´±‬ھ؟»¸ ‪·²¹‬ھ´‪±‬ھ‪¬·²¹ ½±²¼·¬·±²­ ·²‬؟®»‪±°‬‬ ‫ٍ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®±³ ³±®» ½±³³±²‬؛ ­»®«¬®؟ ‪´ ¼»°‬؟ ‪«®»­ô ¬± ½·¬» ­±³» °®·²½·°‬‬ ‫حغفزغخغعغخ‬ ‫ٍ‪ïô ïçëç‬ىٹىي ‪ô‬؟·¸‪¼»´°‬؟´·¸ذ ‪²µô‬؟¾®«ق ‪®¼ »¼ٍô‬ي ‪²¹·²»»®·²¹ô‬غ ‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ¼‪²‬؟ ´´؟ق ‪ٍô‬ك ‪´³¹®»²ô‬؟ذ ٍ‪ï‬‬ ‫ٍ‪ô î²¼ »¼ٍô ïççé‬حث ‪ًًًô‬ى ‪´±¹‬؟¬؟ف ´؟®»‪»²‬ظ ‪ô‬عصح ٍ‪î‬‬ ‫ٍىًً‪ًًًô î‬ى ‪´±¹‬؟¬؟ف ´؟®»‪»²‬ظ ‪ô‬عصح ٍي‬ ‫´·®‪°‬ك ‪ïëًô‬ٹ‪ë‬ى‪²¹ٍô ï‬غ ٍ¾«ش ‪­­»³¾´§ô‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ¬½؟¬‪ ®±´´·²¹ ½±²‬؟ ‪¬«®» ·²‬؟®»‪ ¬»³°‬؛‪®»¼·½¬·±² ±‬ذ ‪ٍô‬ج ‪®®·­ô‬؟ط ٍى‬ ‫ٍى‪ïçê‬‬ ‫®»´´‪±® ²»»¼´» ®±‬؛ ¼»»‪±® ¼»¬»®³·²·²¹ °»®³·­­·¾´» ­°‬؛ ¸½؟‪°°®±‬؟ ´؟‪¬·±²‬؟® ك ‪ٍô‬س ‪§»®­ô‬س ¼‪²‬؟ ٍا ‪¸·«ô‬ف ٍ‪ë‬‬ ‫ٍ‪»°¬»³¾»® ïççè‬ح ‪ًô‬يً‪±ٍ çèî‬ز ®»‪°‬؟ذ ٍ¸½»ج غكح ‪®·²¹­ô‬؟»¾‬ ‫ٍ¸½»ج غكح ‪¼ ½±²¼·¬·±²­ô‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ®»¼‪¬·±²­ «²‬؟´»®®‪®·½¬·±² ½±‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ »´¼»»‪²¼ ²‬؟ ´´؟ق ‪ٍô‬خ ‪®·°°»¬¬ô‬ج ٍ‪ê‬‬ ‫ٍ‪»°¬»³¾»® ïçèë‬ح ‪±ٍ èëïëïîô‬ز ®»‪°‬؟ذ‬ ‫ٍي‪êéô ïçé‬ٹ‪²­ٍô ïêّï÷ô êï‬؟®ج غشحك ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ؛‪¬·²¹ ¬±®¯«» ±‬؟®»‪°‬ر ‪ٍô‬ـ ‪·¬¬»ô‬ة ٍ‪é‬‬ ‫¼‪­·­ ±² ®·¾َ®±´´»® »²‬؟¸‪½¬»®·­¬·½­ ©·¬¸ »³°‬؟®؟¸½ »«¯®‪®·²¹ ¬±‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟ج ‪ٍô‬ط ‪·´´ô‬ط ¼‪²‬؟ ٍـ ‪·¬¬»ô‬ة ٍ‪è‬‬ ‫ٍ‪½¬±¾»® ïçèé‬ر ‪ô‬ى‪±ٍ èéïçè‬ز ®»‪°‬؟ذ ٍ¸½»ج غكح ‪½¬ô‬؟¬‪½±²‬‬ ‫‪±´´·²¹‬خ ‪ô‬يًً‪î‬و‪ïî‬ي‪¬¼ٍ ïë‬ح ÷رح×ّ ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟‪®¼­ô ײ¬»®²‬؟¼‪²‬؟¬ح ®‪±‬؛ ‪¬·±²‬؟¦·‪²‬؟‪®¹‬ر ´؟‪¬·±²‬؟‪çٍ ײ¬»®²‬‬ ‫ٍيًً‪»½»³¾»® ïô î‬ـ ‪·½·»²¬­ô‬؛؛»‪²¼ ½±‬؟ ­‪¬·±²‬؟´«½´؟½‪¬·²¹­‰‬؟® ¼»»‪´ ­°‬؟‪®·²¹­‰¬¸»®³‬؟»¾‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ً‪ï‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫§®‪¸»±‬ج ½·­؟ق و»؛·ش »«‪¬·¹‬؟ع‬ ‫¼‪²‬؟ ‪ïï‬‬ ‫­¼®؟¼‪²‬؟¬ح ‪¬·²¹‬؟خ‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫‪®°³‬‬ ‫‪®°³‬‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫حشرقساح عر جح×ش‬ ‫­¬·‪²‬ث‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷·­‪ ّ°‬؟ذس‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫÷¾´ّ ز‬ ‫­‪±´«¬·±²‬ھ»®‬ ‫­‪±´«¬·±²‬ھ»®‬ ‫‪»­½®·°¬·±²‬ـ‬ ‫´‪§³¾±‬ح‬ ‫¬‪²‬؟¬­‪®·²¹­ô ½±²‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬؛ ®‪½¬±‬؟؛ ´؟·®»¬؟س‬ ‫»­‪½¬ »´´·°‬؟¬‪ °®±¶»½¬»¼ ½±²‬؛‪¨·­ ±‬؟ ®‪¶±‬؟‪»³·³‬ح‬ ‫­·¨؟ ®‪¶±‬؟‪·³»²­·±²´»­­ ­»³·³‬ـ‬ ‫¬½؟¬‪®·²¹­ ©·¬¸ ´·²» ½±²‬؟»¾ ®»´´‪±® ®±‬؛ ®‪½¬±‬؟؛ ´؟·®»¬؟س‬ ‫»­‪½¬ »´´·°‬؟¬‪ °®±¶»½¬»¼ ½±²‬؛‪¨·­ ±‬؟ ®‪»³·³·²±‬ح‬ ‫­·¨؟ ®‪·³»²­·±²´»­­ ­»³·³·²±‬ـ‬ ‫´؟·®»¬؟‪®§ ³‬؟®‪±® ½±²¬»³°±‬؛ ®‪½¬±‬؟؛ ‪¬·²¹‬؟خ‬ ‫§؟©»½؟® ‪®·²¹‬؟»¾ ؟ ؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟ق‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ »®·¬‪±® »²‬‬ ‫¬ ‪¨°±²»²¬ ±²‬غ‬ ‫®»¬»‪³‬؟·ـ‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ¸½¬·ذ‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ®»´´‪´´ ±® ®±‬؟ق‬ ‫§¬·½·¬­؟´» ؛‪±¼«´«­ ±‬س‬ ‫»‪»·¾«´´ ­´±°‬ة‬ ‫»®«´·؟؛ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪®±‬ذ‬ ‫¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¼»·´‪°°‬ك‬ ‫¼؟‪´ ´±‬؟·¨؟ ¼»·´‪°°‬ك‬ ‫¼؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ ¬‪´»²‬؟ھ·«¯غ‬ ‫ـٌ®‬ ‫®‪½¬±‬؟؛ ´؟·®»¬؟س‬ ‫­»·¬·½؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬ ‪½¬±® ½±³¾·²·²¹‬؟ع‬ ‫­§؟©»½؟® ‪®·²¹‬؟»¾ »¬؟®؟‪ ¬¸» ­»°‬؛‪±‬‬ ‫¦ ‪¨°±²»²¬ ±²‬غ‬ ‫­©‪ ®±‬؛‪«³¾»® ±‬ز‬ ‫د ‪§ ¬±‬؟©»½؟® ‪¬·²¹‬؟¬‪ ®±‬؟ ‪¼ ±²‬؟‪² ´±‬؟»‪¬·²¹ ³‬؟´»® ®‪½¬±‬؟ع‬ ‫د ‪§ ¬±‬؟©»½؟® ‪¬·²¹‬؟¬‪ ²±²®±‬؟ ‪¼ ±²‬؟‪² ´±‬؟»‪¬·²¹ ³‬؟´»® ®‪½¬±‬؟ع‬ ‫´؟®‪¼ ·²¬»¹‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟خ‬ ‫´؟®‪¼ ·²¬»¹‬؟‪´ ´±‬؟·¨ك‬ ‫¬‪²‬؟¬­‪±²‬ف‬ ‫»؛·´ »«‪¬·¹‬؟ع‬ ‫»®«¼‪®·²¹­ ©·´´ »²‬؟»¾ ؛‪ ¹®±«° ±‬؟ ؛‪¬ çًû ±‬؟¸¬ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟ع‬ ‫»®«¼‪®·²¹­ ©·´´ »²‬؟»¾ ؛‪ ¹®±«° ±‬؟ ؛‪¬ ëًû ±‬؟¸¬ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟ع‬ ‫ك‬ ‫؟‬ ‫ِ؟‬ ‫ق‬ ‫¾‬ ‫ِ¾‬ ‫¾‬ ‫ف‬ ‫½‬ ‫¼‬ ‫¼‬ ‫ـ‬ ‫غ‬ ‫»‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫؛‬ ‫؛‬ ‫‪¹‬‬ ‫÷ ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫÷ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫‪¼ôè‬؟®‬ ‫÷·­‪ ّ°‬؟ذس‬ ‫÷·­‪ ّ°‬؟ذس‬ ‫‪¼ôè‬؟®‬ ‫‪¼ôè‬؟®‬ ‫½»­ٌ¼؟®‬ ‫½»­ٌ¼؟®‬ ‫÷ ٍ‪³³ ّ·²‬‬ ‫¸‬ ‫·‬ ‫ض‬ ‫ض‬ ‫ض‬ ‫ض‬ ‫ص‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫؟‬ ‫½‬ ‫»‬ ‫·‬ ‫¶‬ ‫´‬ ‫‪³‬‬ ‫‪²‬‬ ‫‪±‬‬ ‫®‬ ‫­‬ ‫‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¨ك‬ ‫¬½؟¬‪·²¹´» ½±²‬ح‬ ‫¼؟‪´»²¬ ´±‬؟ھ·«¯غ‬ ‫§؟©»½؟® ®»‪ײ²‬‬ ‫‪¬·±²‬؟½‪±´´·²¹ »´»³»²¬ ´±‬خ‬ ‫¬½؟¬‪·²» ½±²‬ش‬ ‫§؟©»½؟® ‪¬·²¹‬؟¬‪±‬خ‬ ‫§؟©»½؟® ‪¬·²¹‬؟¬‪±²®±‬ز‬ ‫§؟©»½؟® ®»¬«ر‬ ‫‪´ ¼·®»½¬·±²‬؟·¼؟خ‬ ‫ح ´؟ھ·ھ®«­ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪®±‬ذ‬ ‫­‬ ‫¬‬ ‫½‬ ‫½‬ ‫ھ‬ ‫ھ‬ ‫®ح‬ ‫÷® ّع‬ ‫¸¬‪» ®±´´»® ´»²¹‬ھ·¬½»؛؛غ‬ ‫¸¬؟‪ ®±´´·²¹ °‬؛‪»²¹¬¸ ±‬ش‬ ‫­‪±´«¬·±²‬ھ»® ؛‪«³¾»® ±‬ز‬ ‫¼»»‪´ ­°‬؟‪¬·±²‬؟¬‪±‬خ‬ ‫‪ ¹®±«°‬؟ ‪®·²¹­ ·²‬؟»¾ ؛‪«³¾»® ±‬ز‬ ‫§؟©»½؟® ®»‪» ¬± ·²²‬ھ·¬؟´»® ­¬‪ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛‪´ ­°»»¼ ±‬؟¬·¾®ر‬ ‫¼؟‪´´ ±® ®±´´»® ´±‬؟ق‬ ‫¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ؟ ؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟ق‬ ‫¼؟‪´»²¬ ®±´´·²¹ »´»³»²¬ ´±‬؟ھ·«¯غ‬ ‫­«·¼؟® ®«‪±´´»® ½±²¬±‬خ‬ ‫­«·¼؟® »ھ‪§ ¹®±±‬؟©»½؟خ‬ ‫´؟ھ·ھ®«­ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪®±‬ذ‬ ‫­ٌ ¬‬ ‫‪±´«¬·±²‬ھ»® ®»‪ ­¬®»­­ ½§½´»­ °‬؛‪«³¾»® ±‬ز‬ ‫­­»®¬­ ®»¼‪±´«³» «²‬ت‬ ‫®‪½¬±‬؟؛ ‪¬·±²‬؟¬‪±‬خ‬ ‫÷‪ ًٍّë‬ضٌ÷‪ ًٍّë‬ض‬ ‫®‪½¬±‬؟؛ ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟خ‬ ‫®‪½¬±‬؟؛ ¼؟‪´ ´±‬؟·¨ك‬ ‫©‪ ®±´´·²¹ »´»³»²¬­ °»® ®±‬؛‪«³¾»® ±‬ز‬ ‫­­»®¬­ ®؟»¸­ ´؟‪¨·³«³ ±®¬¸±¹±²‬؟‪ ³‬؛‪»°¬¸ ±‬ـ‬ ‫»´‪²¹‬؟ ¬½؟¬‪±²‬ف‬ ‫¼ٌ؟ ­‪ ½±‬ـ‬ ‫‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪½¬±® ¼»­½®·¾·²¹ ´±‬؟ع‬ ‫¾ٌ ¦‬ ‫®‪½¬±‬؟؛ ‪½·¬§ ®»¼«½¬·±²‬؟‪°‬؟ف‬ ‫¼‪²‬؟ ‪¼·²¹‬؟‪±® »¼¹» ´±‬؛ ¬‪½½±«²‬؟ ‪½¬±® ¬±‬؟؛ ‪»¼«½¬·±²‬خ‬ ‫­¬‪±®³ ­¬®»­­ ¼·­¬®·¾«¬·±² ±² ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛·‪²±²«²‬‬ ‫»؛·´ٹ¼؟‪ ´±‬؟ ¸¬·© ‪½¬±® «­»¼ ·² ½±²¶«²½¬·±²‬؟؛ ‪»¼«½¬·±²‬خ‬ ‫يًٌ‪»¨°±²»²¬ ² ï‬‬ ‫­­»®¬­ ´؟‪±®³‬ز‬ ‫­­»®¬­ ®؟»¸­ »½؟؛®«­¾«­ ´؟‪¨·³«³ ±®¬¸±¹±²‬؟س‬ ‫¬‪ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛‪²¹´» ±‬؟ ‪±­·¬·±²‬ذ‬ ‫»´‪²¹‬؟ ‪·³·¬·²¹ °±­·¬·±²‬ش‬ ‫¼»»‪°·²²·²¹ ­°‬ح‬ ‫¼»»‪±´´·²¹ ­°‬خ‬ ‫‪¬«®» ­«³‬؟ھ®«ف‬ ‫»½‪»®»²‬؛؛·¼ »®«¬؟ھ®«ف‬ ‫´‬ ‫ش‬ ‫ز‬ ‫‪²‬‬ ‫ز‬ ‫‪²‬‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫خ‬ ‫®‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫«‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ھ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ئ‬ ‫¦‬ ‫؟‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪u‬‬ ‫¦‬ ‫¸‬ ‫´‬ ‫‪²‬‬ ‫­¬‪«¾­½®·°‬ح‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫¬‪±´´·²¹ »´»³»²‬خ‬ ‫§¼‪±‬ق‬ ‫§¼‪±‬ق‬ ‫شكخغزغظ‬ ‫خ‬ ‫×‬ ‫××‬ ‫‪ïïٍï‬‬ ‫؛‪®»» ±‬؛ ¬‪´·¹²»¼ô µ»°‬؟ ¼ ‪²‬؟ ¼»¬‪¬»¼ô °®±°»®´§ ³±«²‬؟½·®¾«´ §´®»‪· ½» ·­ °®± °‬ھ®»­ ‪®·²¹ ·²‬؟ »¾ ‪ ®±´´·²¹‬؟ ؛×‬ ‫¼‪²‬؟ »‪¹‬؟‪³‬؟¼ ؛‪«­»­ ±‬؟½ ´´؟ ‪¼»¼ô ¬¸»²‬؟‪»®´±‬ھ‪² ¼ ²±¬ ±‬؟ ‪¹»² ¬­ô‬؟»® »ھ·­‪² ¼ ½±®®±‬؟ ‪»­ô ³±·­¬«®»ô‬ھ·­؟®¾؟‬ ‫¸¬ً‪ ¬¸» î‬؛‪¼»­ ±‬؟½»¼ ¬¸‪·®­¬ »·¹‬؛ »¸¬ ¸‪¸®±«¹‬ج ٍ»«‪¬·¹‬؟؛ ´؟·®»¬؟‪¬ »¼ »¨½»°¬ ³‬؟‪®» »´·³·²‬؟ »®«´·؟؛‬ ‫»½·ھ®»­ ¼»¬·‪» «²´·³‬ھ·‪®·²¹ ½±«´¼ ¹‬؟»¾ ‪¬ ²± ®±´´·²¹‬؟¸¬ ¼»¬ ®»­­؟ §®‪½½»° ¬»¼ ¬¸»±‬؟َ§®¬­«¼‪½»²¬«®§ô ·²‬‬ ‫‪°¬»® êô‬؟¸ف ‪¬»¼ ·²‬؟½·¼‪­ ·²‬ك ٍ¬½؟¬‪ ½»­ ·² ®±´´·²¹ ½±²‬؟؛®«­ »¸¬ ؛‪¬·¹«» ±‬؟؛ ؛‪¾ ·´·¬§ ±‬؟¾‪ ¬¸» °®±‬؛‪«­» ±‬؟½»¾‬ ‫­»­­»®¬­ ®»¸¬‪®»¼ ©·¬¸ ±‬؟‪®» »¨¬®»³»´§ ¸·¹¸ ½±³°‬؟ ­»½؟؛®«­ »­»¸¬ ‪½¬·²¹ ±²‬؟ §´¼»¬؟»‪¬¸» ­¬®»­­»­ ®»°‬‬ ‫´؟·®»¬؟‪ ­«½¸ ½±³°±²»²¬­ô ¬¸» ³‬؛‪½¬·²¹ ±² »²¹·²»»® ·²¹ ½±³°±²»²¬ ­¬®«½¬«®»­ٍ ײ ¬¸» ¼»­·¹² ±‬؟‬ ‫؛· ¸½ ·¸© ‪»´ô‬ھ»´ ­­»®¬­ ‪»®­·²¹‬ھ»® ‪°°´·»¼ô‬؟ §´´ ؟½·´½§½ ؟ ­· ­·¸ج ٍ¼»­« §´¬‪²½» ´·³·¬ ·­ ½±²­·­¬»²‬؟®«¼‪»²‬‬ ‫´؟®«¬½«®¬­ ‪·´ ¼«» ¬±‬؟؛ ¬‪¬·±²ô ¬¸» ½±³°±²»²¬ ©·´´ ²±‬؟®»‪²±¬ »¨½ »»¼»¼ ¼«®·²¹ ¬¸» ½±³°±²»²¬ ±°‬‬ ‫ٍ¬·‪²½» ´·³‬؟®«¼‪² »²‬؟ ؛‪­ ²±¬ ·²½´«¼»¼ ¬¸» ½±²½»° ¬ ±‬؟¸ §®‪¬·¹«» ¬¸»±‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪­·½ ®±´´·²¹‬؟ق ٍ»«‪¬·¹‬؟؛‬ ‫‪°¬»®ô‬؟¸½ ­·¸¬ ‪»´±°»¼ٍ ײ‬ھ»¼ ¼‪ ²‬؟ ¼»­­«½­·¼ ­· ¬‪²¼ ¾±±µô ¬¸·­ ½±²½»°‬؟¸ ­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ھ ¼‪ײ ¬¸» ­»½±²‬‬ ‫¼؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ ¸¬·© ‪¬·±²‬؟·½‪­­±‬؟ ­¬· ¼‪²‬؟ »«‪¬·¹‬؟؛ ¬½؟¬‪ ®±´´·²¹ ½±²‬؛‪­·½ ½±²½»°¬ ±‬؟¾ »¸¬ §´‪»®ô ±²‬ھ»©‪¸±‬‬ ‫و ­‪­±²‬؟»® ‪±´´±©· ²¹‬؛ »¸¬ ®‪±‬؛ ¼»®‪¬·²¹­ ©·´´ ¾» »¨°´±‬؟® »؛·´ ¼‪²‬؟‬ ‫ٍ´»»¬­ ًً‪× ëîï‬ح×ك ¼»®»‪²¼ ¬»³°‬؟ ¼»‪®¼»²‬؟¸ ؛‪·½®±­¬®«½¬«®» ±‬س ‪ ïïٍï‬غخثظ×ع‬ ‫»­« ´؟­®»ھ·‪» «²‬ھ ·¬½؟ ‪¬·±² ½«®®»²¬´§ ·²‬؟´«½´؟½ ؛‪®¼ ³»¬¸±¼­ ±‬؟¼‪²‬؟¬­ ‪¬·²¹‬؟® »؛·´ ¼‪²‬؟ ¼؟‪±‬ش ٍ‪ï‬‬ ‫ٍ§®‪­·½ ¬¸»±‬؟¾ »¸¬ ‪¬·±² ·²‬؟¼‪±«²‬؛ ®·»¸¬ »ھ؟¸‬ ‫»ھ·¬؟ھ®»­ ‪¬» ½±²‬؟®»‪»­ ¬»²¼­ ¬± ¹»²‬ھ·´ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪¬·±² ±‬؟´«½´؟½ »¸¬ ‪­·½ ¬¸»±®§ ·²‬؟¾ »¸¬ ؛‪­» ±‬ث ٍ‪î‬‬ ‫ٍ­»¬؟‪»­¬·³‬‬ ‫¼ ‪²‬؟ ¬‪»´±°³»²‬ھ»¼ »¸¬ ®‪±‬؛ ‪¬·±²‬؟¼‪±«²‬؛ §®؟­­»½»‪ ²‬؟ ­· §®‪­·½ ¬¸»±‬؟¾ »¸¬ ؛‪²¼·²¹ ±‬؟¬­®»¼‪²‬ث ٍي‬ ‫‪²‬؟ ؛‪²¼ ³±¼»®² ¬¸»±®§ô ·²½´«¼·² ¹ô ¾«¬ ²±¬ ´·³·¬ »¼ ¬±ô ¬¸» «­» ±‬؟ »¬؟®«½ ½؟ »®‪ ¬¸» ³±‬؛‪«­» ±‬‬ ‫ٍ­­»®¬­ ¬·‪²½» ´·³‬؟®«¼‪»²‬‬ ‫غثظ×جكع جفكجزرف ظز×ششرخ‬ ‫‪ïïٍî‬‬ ‫زر×جكخغذر ظز×خكغق غخرعغق غخثجفثخجحرخف×س شك×خغجكس ‪ïïٍîٍï‬‬ ‫َ®»ھ‪¬ ·²½´«¼»­ ±‬؟¸¬ ‪¬·±²‬؟®»‪±®» ±°‬؛»¾ ‪× ëîïًً ­¬»»´ô‬ح×ك ‪®±³‬؛ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®·²¹­ ³‬؟»¾ ‪±® ®±´´·²¹‬ع‬ ‫­®؟»‪°°‬؟ ´؟·®»¬؟‪ ¬¸» ³‬؛‪§­ ¾§ ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²¬­ô ¬¸» ³·½®±­¬®«½¬«®» ±‬؟©»½؟® ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪®±´´·²¹ ±‬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪´´­ô‬؟¾ ‪ ¬¸» ®·²¹­ô‬؛‪½¬«®» ±‬؟؛«‪²‬؟‪´ «­»¼ ·² ¬¸» ³‬؟·®»¬؟‪­ ¬¸» ³‬؟© ­·¸ج ٍ‪·¹«®» ïïٍï‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟‬ ‫½·­؟¾ »¸¬ ¸­·´¾؟¬­» ‪ ¬±‬أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش §¾ ¼»¬­»¬َ»½‪²‬؟®«¼‪®·²¹­ »²‬؟»¾ »¸¬ ؛‪´´ ±‬؟ ؛‪®±´´»®­ ±‬‬ ‫َ‪¸» ³·½®±‬ج ٍ»؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ¼‪²‬؟ ­‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪³·½ ´±‬؟‪®·²¹ ¼§²‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪¬·±² ±‬؟´«½´؟½ »¸¬ ®‪±‬؛ ¼‪³»¬¸±‬‬ ‫أيإ ­»¼·¾®؟½ »‪ ¬§°‬ف ÷®ف‪»ô‬عّ ؛‪±´ٍû ±‬ھ ‪è‬ٹ‪ ©·¬¸ ë‬أ‪î‬إ »¬·­‪®¬»²‬؟‪¬» ³‬؟´‪ °‬؛‪®·´§ ±‬؟‪­¬®«½¬«®» ½±²­·­¬­ °®·³‬‬ ‫ٍ­‪²¼ ¬»³°»®·²¹ ½±²¼·¬·±²‬؟ ‪«­¬»²·¬·¦·²¹‬؟ ‪«­¬»²·¬»ô ¼»°»²¼·²¹ ±²‬؟ ¼»‪·²‬؟¬»® ‪±´ٍû‬ھ ً‪²¼ «° ¬± î‬؟‬ ‫¼»‪·²‬؟¬»® »¸¬ ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ®»©‪¸» ´±‬ج ٍ»´؟½­ ف ´´»©‪±½µ‬خ »¸¬ ‪ ±²‬ى‪ê‬ٹ‪´´§ ëè‬؟®»‪®¼²»­­ ·­ ¹»²‬؟¸ ¼»®»‪»³°‬ج‬ ‫ٍ­»®«¬؟®»‪¬»¼ ©·¬¸ ¸·¹¸»® ¬»³°»®·²¹ ¬»³°‬؟·½‪­­±‬؟ »®؟ ­­»‪®¼²‬؟¸ ¼‪²‬؟ ¬‪«­¬»²·¬» ½±²¬»²‬؟‬ ‫ظز×ششرخَخغتر اق ـغحثكف غخثجفثخجحرخف×س غطج عر زر×جكخغجشك ‪ïïٍîٍî‬‬ ‫­‪®·²¹ ·²²»® ®·²¹‬؟»¾ ¼»¬­»¬َ»½‪²‬؟®«¼‪ »²‬؛‪½» ³·½®±­¬®«½¬«®» ±‬؟؛®«­َ®؟»‪ ¬¸» ²‬؛‪¬·±² ±‬؟®»¬´؟ ¼»‪®µ‬؟س‬ ‫­»½‪»®»²‬؛؛·¼ §¾ ¼»¬؟®¬­ «´´· »®؟ ­‪¬·±²‬؟®»¬´؟ »¸ج ٍأ‪ê‬ٹىإ ‪³°´ »ô‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪êô‬ى‪­ ¾»»² ®»°±®¬»¼ ­·²½» ïç‬؟¸‬ ‫§؟©»½؟® »¸¬ ¸¬؟»‪ ¬¸» ³·½®±­¬®«½¬«®» ·² ¬¸» ®»¹·±² ¶«­¬ ¾»²‬؛‪½·¼ »¬½¸·²¹ ®»­°±²­» ±‬؟ ´؟¬·‪·² ¬¸» ²‬‬ ‫»¸¬ ‪ ¼» °¬¸ ½± ®®»­°±²¼·²¹ ¬±‬؟ ¬؟ ¼»¬؟®¬‪·´§ ½±²½»²‬ھ؟»¸ ¬­‪®» ³±‬؟ ¼‪²‬؟ ÷‪·¹«®» ïïٍî‬ع »»­ّ »½؟؛®«­‬ ‫§؟©»½؟®ٹ¬‪ ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛‪·»´¼ ±‬؛ ­­»®¬­ ‪²‬؟·¦¬®»ط »¸¬ ¸¬·© ¼»¬؟·½‪­­±‬؟ ­­»®¬­ ®؟»¸­ ‪¨·³«³‬؟‪³‬‬ ‫»¸¬ ­· ¾ »®»¸© ه¾‪¾±«¬ ًٍéê‬؟ ­· ¸¬‪¬ ¬¸·­ ¼»°‬؟¸¬ ¼»‪² ¾» ¼»¬»®³·²‬؟½ ¬· ‪·¹«®» êٍïî‬ع ‪®±³‬ع ٍ¬½؟¬‪½±²‬‬ ‫ٍأ‪éôè‬إ ٍ؛»خ »»ح ٍ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟½·‪ ¬§°‬؟ ‪½¬ »´´·°­» ·²‬؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪¨·­ ±‬؟ ®‪­»³·³·²±‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫خغـ‬ ‫‪´´»´ ­»½¬·±²‬؟®؟ذ‬ ‫‪»®­» ­»½¬·±²‬ھ­‪²‬؟®ج‬ ‫؟ ‪¬·±²­ ·²‬؟®»¬´؟ ´؟®«¬½«®¬­‪ ³·½®±‬؛‪ ®»¹·±² ±‬؛‪¬·±² ±‬؟½‪²¼ ´±‬؟ ­‪·»©·²¹ ­»½¬·±²‬ھ ؛‪¬·±² ±‬؟¬‪®·»²‬ر ‪ ïïٍî‬غخثظ×ع‬ ‫»¬·­‪®¬»²‬؟س ‪ٍô‬ر ‪·²¹­¾±ô‬ت ¼‪²‬؟ ‪ٍô‬ذ ‪»½µ»®ô‬ق ‪ٍô‬ط ‪¸²ô‬؟©ح ‪®±³‬عّ ٍ‪®·²¹ ·²²»® ®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪ًç ¼»»°َ¹®±±‬ي‬ ‫¬­«‪«¹‬ك ‪ïïïًô‬ٹ‪ô ïًçç‬ك‪ô é‬ك ٍ­‪²‬؟®ج ´؟½·‪´´«®¹‬؟¬»س ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ‪¬·¹«» ·²‬؟؛ ¬½؟¬‪§ ¼«®·²¹ ®±´´·²¹ ½±²‬؟½»¼‬ ‫÷ٍ‪·¬¸ °»®³·­­·±²‬ة ٍ‪ïçéê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ً‪ً ُ è‬ي ُ خغـ‬ ‫­¼‪²‬؟¾‬ ‫ًي ُ خغـ‬ ‫­¼‪²‬؟¾‬ ‫خغـ‬ ‫´؟®«¬½«®¬­ ‪±‬ز‬ ‫»‪²¹‬؟¸½‬ ‫ً‪éî‬ي‬ ‫‪¨·³«³‬؟س‬ ‫¬½؟¬‪½±²‬‬ ‫­­»®¬­‬ ‫؟ذس‬ ‫َ­­»®¬­ ؟ ¬؟¸¬ ¼»‪ ¼»¬»®³·²‬أ‪ç‬إ ٍ´؟ ¬» ‪¸²‬؟©ح ٍ»¬·­ ‪®¬»²‬؟‪®»²¬ ³‬؟‪´ °‬؟«¼·­»® ¸¬·© ¼»¨·‪®¬»²­·¬»÷ ³‬؟‪³‬‬ ‫­· »®«¬½«®¬­‪´¬»®»¼ ³·½®±‬؟ ؛‪­°»½¬ ±‬؟ ¼‪¸» ­»½±²‬ج ٍ­®«½½‪§ ±‬؟½»¼ ½·¬·­‪®¬»²‬؟‪ ³‬؛‪·²¼«½»¼ °®±½»­­ ±‬‬ ‫÷ٍ‪îًً ³·²‬ٹًىّ ‪ًٍë ³³‬ٹ‪¾±«¬ ًٍï‬؟ ‪»®®·¬»ô‬؛ ؛‪°»¼ ®»¹·±²­ ±‬؟¸­َ‪ ©¸·¬»َ»¬½¸·²¹ô ¼·­µ‬؛‪¬·±² ±‬؟‪±®³‬؛ »¸¬‬ ‫­‪¸»­ » ®»¹·±²‬ج ٍ¬‪²¹»²‬؟¬ ´؟·¬‪»®»²‬؛ ‪§ ½·®½«³‬؟ ©»½؟® »¸¬ ‪ً è ¬±‬ي §´»¬؟‪° °®±¨·³‬؟ ¼»‪² ¼ ·²½´·²‬؟ ‪¬¸·½µ‬‬ ‫‪ ©¸·¬»َ»¬½¸·²¹‬؛‪ ­»½±²¼ ­»¬ ±‬؟ ­· »®«¬؟»؛ ¼ ®·¸¬ »¸ج ٍ­ ®»§؟´ ¸½·®َ»¼·¾®؟½ ‪²¼©·½¸»¼ ¾»¬©»»²‬؟­ »®؟‬ ‫‪²¹»²¬ ·²‬؟¬ §؟©»½؟® »¸¬ ‪²¼ ·²½´·²»¼ èً è ¬±‬؟ ‪²¼­ô‬؟¾ ‪ً è‬ي »¸¬ ‪²‬؟¸¬ ®»‪®¹‬؟´ §´¾؟®»¼·­‪²¼­ô ½± ²‬؟¾‬ ‫؛‪²¼ ½±²­·­¬·²¹ ±‬؟ ‪ًً ³·²ٍ÷ ¬¸·½µ‬ىّ ‪¾±«¬ ïً ³³‬؟ »®؟ ­‪°»¼ ®»¹·±²‬؟¸­َ‪¸»­ » ¼·­µ‬ج ٍ­‪´´»´ ­»½¬·± ²‬؟®؟‪°‬‬ ‫ٍ»¬·®®»؛ ¼»‪±®³‬؛»¼ §´´؟½· ¬­؟´‪»®»´§ °‬ھ»­‬ ‫ً‪îè‬ي‬ ‫ظز×ششرخَخغتر اق ـغحثكف ظز×ششكذح اكةغفكخ‬ ‫‪ïًç‬‬ ‫‪ïًè‬‬ ‫­‪±´«¬·±²‬ھ»خ‬ ‫‪ïًé‬‬ ‫‪ïًê‬‬ ‫‪ë‬‬ ‫ً‪ ï‬ي ‪ë‬‬ ‫‪ ·²²»®َ®·²¹‬؛‪²¼ ²«³¾»® ±‬؟ ´»ھ»´ ­­»®¬­ ؛‪«²½¬·±² ±‬؛ ؟ ­؟ ­‪¬·±²‬؟®»¬´؟ ´؟®«¬½«®¬­‪·½®±‬س يٍ‪ ïï‬غخثظ×ع‬ ‫¬½؟¬‪§ ¼«®·²¹ ®±´´·²¹ ½±²‬؟½»¼ »¬·­‪®¬»²‬؟س ‪ٍô‬ر ‪·²¹­¾±ô‬ت ¼‪²‬؟ ‪ٍô‬ذ ‪»½µ»®ô‬ق ‪ٍô‬ط ‪¸²ô‬؟©ح ‪®±³‬عّ ٍ­‪±´«¬·±²‬ھ»®‬ ‫÷ٍ‪·¬¸ °»®³·­­·±²‬ة ٍ‪«¹«­¬ ïçéê‬ك ‪ïïïًô‬ٹ‪ô ïًçç‬ك‪ô é‬ك ٍ­‪²‬؟®ج ´؟½·‪´´«®¹‬؟¬»س ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ‪¬·¹«» ·²‬؟؛‬ ‫َ‪®µ‬؟¼ »¸¬ و­‪¬·±²‬؟®»¬´؟ ´؟®«¬½«®¬­‪ ³·½®±‬؛‪­°»½¬­ ±‬؟ »»®¸¬ ¼»¾·®½­»¼ أً‪ï‬إ ¼‪«²‬ش ¼‪²‬؟ أ‪ç‬إ ٍ´؟ ¬» ‪¸²‬؟©ح‬ ‫أ‪ç‬إ ٍ´؟ ¬» ‪¸²‬؟©ح ٍ­¼‪²‬؟¾ ‪²¼­ èًè‬؟¾ ‪ًè‬ي خغـ ¼‪²‬؟ ‪²¼­ô‬؟¾ ‪ًè‬ي خغـ ‪÷ô‬خغـّ ‪»¬½¸·²¹ ®»¹·±²‬‬ ‫­¸‪°‬؟®‪´ ³·½®±¹‬؟½·¬‪°‬ر ٍيٍ‪·¹«®» ïï‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ­‪½¬»®·¦»¼ ¬¸» ¬¸®»» ®»¹·±²‬؟®؟¸½ §´´؟½·‪´­± ½¸®±²±´±¹‬؟‬ ‫ٍىٍ‪·¹«®» ïï‬ع ‪®» ­¸±©² ·²‬؟ ‪´´»´ ­»½¬·±²­ô‬؟®؟‪¬·±²­ô ·² °‬؟®»¬´؟ ´؟®«¬½«®¬­‪ ¬¸» ³·½®±‬؛‪±‬‬ ‫َ‪·²‬؟¬‪­» ½±²‬؟¸‪»®®·¬·½ °‬؛ ؟ ؛‪¸·­ ½±²­·­¬­ ±‬ج ٍخغـ »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟‪±®³‬؛ »¸¬ ­· ‪¬·±²‬؟®»¬´؟ ¬­®·؛ »¸ج‬ ‫´؟·¬·‪ ¬¸» ·²‬؛‪¬ ±‬؟¸¬ ‪´»²¬ ¬±‬؟ھ·«¯»ّ ¬‪®¾±² ½±²¬»²‬؟½ ­­»½¨» ¼»¬«¾·®¬­·¼ §´­«‪ ²±²¸±³±¹»²»±‬؟ ‪·²¹‬‬ ‫ـزك‬ ‫ظز×صفكخف غثظ×جكع يٍ‪ïïٍî‬‬ ‫؛‪½»­ ±‬؟؛®«­ »¸¬ ‪®±³‬؛ ­»´½·¬®؟‪´ °‬؟·®»¬؟‪ ³‬؛‪ ±‬؛؛‪µ·²¹ ±‬؟´؛ ؟ ­؟ ¼»¬­»؛·‪²‬؟‪¬·¹«» ·­ ³‬؟؛ ¬½؟¬‪±´´·²¹ ½±²‬خ‬ ‫­·¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪¬»¼ô °®± °»®´§ ³‬؟½·®¾«´َ´´»© ®‪±‬ع ٍ­¬‪²¼ ®±´´·²¹ »´»³ »²‬؟ ­§؟©»½؟® »¸¬‬ ‫‪½»ô‬؟؛®«­ »¸¬ ‪¬»­ ¬±‬؟‪¹‬؟‪½µ °®± °‬؟®½ ­·¸ج ٍ»½ ؟؛®«­ »¸¬ ©‪½µ ¾»´±‬؟®½ ؟ ­؟ ­»½‪´´ § ½±³³»²‬؟«­« ‪µ·²¹‬؟´؛‬ ‫؟ ؛‪°¸ ±‬؟®‪ °¸±¬±¹‬؟ ­· ‪·¹«®» ïïٍë‬ع ٍ»½؟؛®«­ ‪®®§·² ¹‬؟½َ¼؟‪´´ ّ°·¬÷ ·² ¬¸» ´±‬؟‪ ­°‬؟ ‪±®³·²¹‬؛ §´´؟«¬‪»²‬ھ»‬ ‫¸‪°‬؟®‪ °¸±¬±¹‬؟ ­· ‪·¹«®» ï ïٍê‬ع ¼‪²‬؟ ‪§ô‬؟ ©»½؟® ‪®·²¹‬؟»¾ ؟ ©‪´ ¾»´±‬؟·®»¬؟‪½µ ·² ¬¸» ³‬؟®½ »«‪¬·¹‬؟؛‬ ‫ٍ§؟ ©»½؟® ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ؟ ‪·´«®» ·²‬؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ´؟½·‪ ¬§°‬؟ ؛‪±‬‬ ‫ژژٍ§´؛ ®»¬¬«¾ڈڈ ؟ ­»¬؟®¬­ «´´· ‪´­±‬؟ ‪½µô‬؟®½ »½؟؛®«­ ¾«­ ؟ ‪¬·²¹‬؟®¬­«´´· »´·¸© ‪·¹«®» ïïٍëô‬ع ‪´´§ô‬؟«¬½ك‬ ‫¬½؟¬‪®·²¹ ®±´´·²¹ ½±²‬؟ »¾ ‪±«²¼ ·²‬؛ ‪¬·±²‬؟®»¬´؟ ´؟®«¬½«®¬­‪ ¬¸» ³·½®±‬؛‪¬·±² ±‬؟¬­»؛·‪²‬؟‪ ³‬؟ ­· ­·¸ج‬ ‫»­«؟½»¾ §´؛®»¬¬«¾ ؟ ¼»´´؟½ ­· ¬× ٍ‪¼·²¹‬؟‪§ ´±‬ھ؟»¸ §´´؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ ¼»½ ‪» »¨°»®·»²‬ھ؟¸ ¬؟¸¬ ­¬‪½±³°±²»²‬‬ ‫¼·½؟ ´؟¬·‪¬»® ²‬؛ك ٍ‪´´·½ ·²½´«­ ·±²‬؟¬»‪ ²±²³‬؟ ؛‪ ¾±¼§ ½±³°±­»¼ ±‬؟ ‪®±³‬؛ ­‪¬·±²‬؟‪²‬؟‪ ©·²¹َ´·µ» »³‬؛‪±‬‬ ‫¬­؟®¬‪® ©¸·¬» ·² ½±²‬؟»‪°°‬؟ ­‪´§ ©·²¹‬؛®»¬¬«¾ »¸¬ ‪ ¬¸» ­»½¬·±²»¼ ½±³°±²»²¬ô‬؛‪ ½» ±‬؟؛®«­ »¸¬ ؛‪»¬½¸·²¹ ±‬‬ ‫‪½µ‬؟®½ ¼‪²‬؟ ­‪·¹«®» ïïٍé ¬¸» ©·²¹‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬ك ٍ»¬·­‪®¬ »²‬؟‪ ³‬؛‪¬®·¨ ±‬؟‪¬± ¬¸» ­«®®±« ²¼·²¹ ³‬‬ ‫‪ ¼·®»½¬·±² ¼»¬»®³·²»¼ ¾§ ¬¸» ¼·®»½¬·±²‬؟ ‪½µ ·²‬؟®¬ §؟©»½؟® »¸¬ ‪ëè ¬±‬ىٹًى ؛‪²¹´» ±‬؟ ‪²‬؟ ¬؟ ¼»¬‪®» ±®·»²‬؟‬ ‫‪±´´·²¹ ¼·®»½¬·±²‬خ‬ ‫‪èًè‬‬ ‫‪ًè‬ي‬ ‫‪ïًً k‬‬ ‫÷½ّ‬ ‫‪ïً k‬‬ ‫÷؟ّ‬ ‫÷¾ّ‬ ‫­»´½§½ ؛‪­·²¹ ²«³¾»® ±‬؟»®½‪ײ‬‬ ‫­‪®·²¹ ·²²»® ®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪ًç ¼»»°َ¹®±±‬ي ‪²¹»­ ·²‬؟¸½ ´؟®«¬½«®¬­ ؛‪°¸­ ±‬؟®‪´ ³·½®±¹‬؟½·¬‪°‬ر ىٍ‪ ïï‬غخثظ×ع‬ ‫­¼‪²‬؟¾ ‪ًè‬ي ‪ô‬خغـ ÷½ّ ٍ­¼‪²‬؟¾ ‪ًè‬ي ¼‪²‬؟ خغـ ¼»‪»´±°‬ھ»¼ §´´«ع ÷¾ّ ٍ»‪¹‬؟¬­ §´®؟» ‪ ·²‬خغـ ÷؟ّ ٍ÷‪´´»´ ­»½¬·±²‬؟®؟‪ّ°‬‬ ‫¬½؟¬‪§ ¼«®·²¹ ®±´´·²¹ ½±²‬؟½»¼ »¬·­‪®¬»²‬؟س ‪ٍô‬ر ‪·²¹­¾±ô‬ت ¼‪²‬؟ ‪ٍô‬ذ ‪»½µ»®ô‬ق ‪ٍô‬ط ‪¸²ô‬؟©ح ‪®±³‬عّ ٍ­¼‪²‬؟¾ ‪²¼ èًè‬؟‬ ‫÷ٍ‪·¬¸ °»®³·­­·±²‬ة ٍ‪«¹«­¬ ïçéê‬ك ‪ïïïًô‬ٹ‪ô ïًçç‬ك‪ô é‬ك ٍ­‪²‬؟®ج ´؟½·‪´´«®¹‬؟¬»س ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ‪¬·¹«» ·²‬؟؛‬ ‫ٍ§؟©»½؟® ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ؟ ؛‪½» ±‬؟؛®«­¾«­ »¸¬ ‪½µ ·²‬؟®½ »«‪¬·¹‬؟ع ‪ ïïٍë‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪ô ©·²¹‬أىإ ®»‪·¼²‬ة ¼‪²‬؟ ‪²²‬؟‪·¬¬³‬ش ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬ك ٍ»½ ؟؛®«­ »¸¬ ‪½¬·²¹ ±²‬؟ »½®‪±‬؛ ‪®· ½¬·±²‬؛ »¸¬ ؛‪±‬‬ ‫»ھ· ­‪ ½±³°®»¸»²‬ك ٍ­»´½ §½ ­­»®¬­ ؛‪²¼ ¬¸» ²«³ ¾»® ±‬؟ ´»ھ»´ ­­»®¬­ »¸¬ ‪»´±°³»²¬ ¼»°»²¼­ ±²‬ھ»¼‬ ‫¬؟¸¬ ¼»¼«´½‪ ½±²‬أ‪ïï‬إ ®»‪»½µ‬ق §¾ ­‪´§ ©·²¹‬؛®»¬¬«¾ ؛‪¬«®»­ ±‬؟»؛ ´؟®«¬½«®¬­‪ ¬¸» ³·½®±‬؛‪¬·±² ±‬؟¦·®»¬½؟®؟¸½‬ ‫¼‪²‬؟ »®«¬؟‪® ·² ²‬؟´·‪»®§ ­·³‬ھ ‪®¾·¼»ô‬؟½ ¼‪²‬؟ »¬·®®»؛ ¼»‪·²‬؟® ‪·²» ¹‬؛؟®¬´« ؛‪ ¼·­°»®­·±² ±‬؟ ؛‪¬¸»§ ½±²­·­¬ ±‬‬ ‫‪½ ½±®¼·²¹ ¬±‬؟ ‪«®¬¸»®ô‬ع ٍ®»·´®؟» ¼»¾ ·®½­»¼ ­¼‪²‬؟¾ ‪²¼ èً è ©¸· ¬»َ»¬½¸·²¹‬؟ ‪ً è‬ي »¸¬ ‪¬·±² ³±¼» ¬±‬؟‪±®³‬؛‬ ‫‪¬ »¼ ¾§ °®»»¨·­¬·²¹‬؟·¬·‪¾´§ ·²‬؟ ¾‪®» °®±‬؟ ­‪ô ¬¸» ©· ²¹‬أ‪ïï‬إ ®»‪»½ µ‬ق ¼‪²‬؟ أىإ ®»‪·¼²‬ة ¼‪²‬؟ ‪²²‬؟‪·¬¬³‬ش ¸¬‪¾±‬‬ ‫َ‪²¼ ©·²¹ ¹®±©¬¸ °®±‬؟ ‪½µ‬؟®½ ¬‪«¾­ »¯«»²‬ح ٍ­»·¼‪ ´´·½ ·²½´«­·±² ¾±‬؟¬»‪¬»¼ ©·¬¸ ²±²³‬؟·½‪­­±‬؟ ­‪½µ‬؟®½‬ ‫‪ ¸·¹¸َ­¬®»­­ô ¸·¹¸َ½§½´»ô‬؛‪¬·±²­ ±‬؟¬­»؛·‪²‬؟‪®» ³‬؟ ­»·´؛®»¬¬«¾ ¼‪²‬؟ ­¼ ‪²‬؟¾ ‪¸·¬»َ»¬½¸·²¹‬ة ٍ®»¸¬»‪½»»¼ ¬±¹‬‬ ‫‪¬·²¹‬؟·¬·‪·´«®»َ·²‬؟؛ ­؟ ‪§ ¬¸»³‬؛·¬‪»´§ ·¼»²‬ھ·¬·­‪·½«´¬ ¬± °±‬؛؛·¼ ‪­ ¾»»²‬؟¸ ¬· »´·¸ ة ٍ ¬½؟¬‪®±´´·²¹ ½±²‬‬ ‫ٍ»½‪¾­»²‬؟ ®·»¸¬ ‪·´«®» ¼±»­ ²±¬ ­»»³ ¬± ±½½«® ·²‬؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ¬؟¸¬ ­»¬؟½·¼‪ ·²‬أ‪ïî‬إ ­؟·´‪»l‬ز ‪½¬»®·­¬·½­ô‬؟®؟¸½‬ ‫طجذغـ‬ ‫ـزك‬ ‫ححغخجح ظز×جك×ج×ز×َغخثش×كع غثظ×جكع ىٍ‪ïïٍî‬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش ‪·´«®»ô‬؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´ ·²¹‬؛‪­·½ ¬¸»±®§ ±‬؟¾ »¸¬ ؛‪»´±°³»²¬ ±‬ھ»¼ ®·»¸¬ ‪ײ‬‬ ‫؛‪½» ±‬؟؛®«­ »¸¬ ©‪µ °±·²¬­ ¾»´±‬؟»© ¬؟ ­»½‪½µ·²¹ ½±³³»²‬؟®½ »«‪¬·¹‬؟؛ ¬؟¸¬ ¼»¬؟´«¬­‪ °±‬أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ‬ ‫؛‪²¼ ¸±³±¹»²»·¬§ ±‬؟ »®«¬½«®¬­ ´؟½·‪´´«® ¹‬؟¬»‪²¹·²¹ ¬¸» ³‬؟¸½ ‪»²½»ô‬ط ٍ÷´»»¬­ّ ´؟·®»¬؟‪§ ³‬؟©»½؟® »¸¬‬ ‫­®‪½¬±‬؟؛ ®»¸¬‪´´ ±‬؟ ‪®·²¹ô‬؟»¾ ؟ ؛‪½¬»®·­¬·½­ ±‬؟®؟ ¸½ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸¬ ¬½»؛؛؟ §´¬‪²‬؟½·؛ ·‪² ­·¹²‬؟½ ´»»¬­ »¸¬‬ ‫‪ ¬¸»­» ®»­«´¬ ·²‬ه­‪¹ ·²½´«­·±²‬؟´­ ½·‪½®±­½±°‬؟‪µ °±·²¬­ ¼± ²±¬ ·²½´«¼» ³‬؟»ة ٍ»‪³‬؟­ »¸¬ ‪·² ·²¹‬؟‪®»³‬‬ ‫‪¬¸»®ô‬؟خ ٍ»®«´·؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ »®«¬؟‪²¼ ¸»²½» °®»³‬؟ ‪¬·±²‬؟½·®¾؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ®‪±‬؛ ´»»¬­ ¬½»؛®»‪·³°‬‬ ‫§®‪¬±‬؟®‪¾±‬؟´ §¾ ¬‪¾´» »¨½»°‬؟¬½»¬ »¼‪¬·±²­ô «²‬؟½‪´ ¼·­´±‬؟½·‪´´«®¹‬؟¬»‪² ¼ ³‬؟ ­‪³·½®±­½±°·½ ·²½´«­·±²‬‬ ‫ٍ‪µ °±·²¬­ ·² ¯«»­¬·±²‬؟»© »¸¬ §´¾·­­‪®» °±‬؟ ‪³»¬¸±¼­ô‬‬ ‫‪¨·³«³‬؟‪ ¬¸» ³‬؛‪²¹» ±‬؟® »¸¬ ­· ¬· ¬؟¸¬ ¼»¬؟´«¬­‪«®¬¸»® °±‬؛ أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪ ²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش‬ ‫»¸¬ ‪ô‬ى‪·¹«®» êٍï‬ع ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬ك ٍ‪½µ‬؟®½ »¸¬ ­» ¬؟·¬·‪¬ ·²‬؟¸¬ ¬‪¬ ·­ô î‬؟¸¬ ‪® ­¬®»­­ ¬ ô‬؟»¸­ ´؟‪±®¬¸±¹±²‬‬ ‫´´؟¾ ´؟½·‪±® ¬§°‬؛ ¾‪ç‬ىًٍ § ´»¬؟‪°°®±¨·³‬؟ ­· ­®«½½‪¬ ©¸·½¸ ¬ ±‬؟ »½ ؟؛®«­ §؟ ©»½؟® »¸¬ ©‪¼»°¬¸ ¾»´±‬‬ ‫­»·´؛®»¬¬«¾ »¸¬ ¸¬·© ¼»¬؟·½‪­­±‬؟ ­‪¬·±²‬؟®»¬´؟ ´؟®«¬½«®¬­‪»ô ¬¸» ³·½®±‬ھ‪¾±‬؟ ¼»¬؟½·¼‪­ ·²‬ك ٍ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫»¸¬ ‪´­±ô‬ك ٍ¾‪¬ ·­ô ًٍéê‬؟¸¬ ‪² ¬ ô‬؟¸¬ ®» ¬؟»®‪ ¼»°¬¸ ëًû ¹‬؟ ¬؟ ®«½½‪½µ·²¹ ¬»²¼ ¬± ±‬؟®½ »«‪¬·¹‬؟؛ ¼‪²‬؟‬ ‫»¸¬ ¸¬·© ¬‪ ½» ·­ ½±²­·­¬»²‬؟؛®«­ §؟©»½؟® »¸¬ ¸¬·© ­»·´؛®»¬¬«¾ »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟¬‪ë è ±®·»²‬ى § ´»¬؟‪°°®±¨·³‬؟‬ ‫¼ ‪²‬؟ §®‪´³¹®»² ¬¸»±‬؟ذٹ‪«²¼¾»®¹‬ش »¸¬ ‪»®¬¸»´»­­ô‬ھ»ز ٍ­­»®¬­ ®؟»¸­ ‪¨· ³«³‬؟‪ ¬¸» ³‬؛‪¬·±² ±‬؟¬‪±®·»²‬‬ ‫»¸¬ ‪­»¼ ±²‬؟¾ »®؟ ­؟´«‪±®³‬؛ ‪¬·² ¹‬؟® »؛·´ ¼‪²‬؟ ¼؟‪®¼ ´±‬؟¼‪²‬؟¬­ »¸¬ ؛‪»´±°³»²¬ ±‬ھ »¼ ¬‪­«¾­»¯«»²‬‬ ‫ٍ­®«½½‪¬ ©¸·½¸ ·¬ ±‬؟ ¸¬‪²¼ ¬¸» ¼»°‬؟ ¬ ­­»®¬­ ®؟»¸­ ´؟‪¨·³«³ ±®¬¸±¹± ²‬؟‪³‬‬ ‫زر×حخغذح×ـ غع×ش غثظ×جكع‬ ‫ٍ»½؟؛®«­ §؟©»½؟® ‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪´´ ·²‬؟‪¬·¹«» ­°‬؟ع ‪ ïïٍê‬غخثظ×ع‬ ‫ش ‪·¹«®» ïïٍèô‬ع ‪ײ‬‬ ‫»½‪²‬؟®«¼‪¬·¹«» »²‬؟؛ ‪­»¼ ±²‬؟¾ ­· ‪¬·±²­¸·°‬؟´»® ­·¸ج ٍ§´»¬؟ ‪°°®±¨·³‬؟ ش‪ë‬‬ ‫‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛‪½¬ ·²‬؟¨» »®‪ ¬¸«³¾ ©¸»² ³±‬؛‪ ¹±±¼ ®«´» ±‬؟ ­· ¼‪²‬؟ ¼»¬­»¬ ­‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪´´ ¬§°»­ ±‬؟ ®‪±‬؛ ؟¬؟¼‬ ‫ٍ»´¾؟´·؟ھ؟‪·­ «²‬‬ ‫يٍ‪ïï‬‬ ‫‪¼ô ­°»»¼ô‬؟‪´ ´±‬؟½·¬‪®·²¹­ ·­ ­«¾¶»½¬»¼ ¬± ·¼»²‬؟»¾ ‪´ ®±´´·²¹‬؟½·¬‪®»²¬´§ ·¼»²‬؟‪°°‬؟ ؛‪¬·±² ±‬؟´«‪ °±°‬؟ ؛×‬ ‫»‪³‬؟­ »¸¬ »ھ»·¸½؟ ¬‪®·²¹­ ¼± ²±‬؟»¾ ´؟«¼·ھ·¼‪´ ½±²¼·¬·±²­ô ¬¸» ·²‬؟¬‪·®±²³ »²‬ھ‪²¼ »²‬؟ ‪¬·±²ô‬؟½·®¾«´‬ ‫»®«‪·¹‬ع ‪¬ °®»­»²¬»¼ ·²‬؟¸¬ ­؟ ¸½ «­ ‪ ¼·­°»®­·±²‬؟ ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬؟ ´·؟؛ ­‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪¼ô‬؟»¬­‪»ٍ ײ‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛‬ ‫‪½½±³°´·­¸ ©·¬¸ ïًًû‬؟ §؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ ؟ ­‪±´«¬·±²‬ھ»® ؛‪¬»­ ¬¸» ²«³¾»® ±‬؟½·¼‪·¹ «®» ïïٍè ·²‬ع ٍ‪ïïٍè‬‬ ‫§‪²‬؟ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪»´§ô ¬¸» °®±‬ھ·¬؟‪´¬»®²‬ك ٍ‪¬·¹«» ·­ ¦»®±‬؟؛ ‪ïô ·²‬‬ ‫ح ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ه´؟ھ·ھ®«­ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪°®±‬‬ ‫‪­­«³»¼ ¬±‬؟ ­· »«‪¬·¹‬؟؛ ‪±® ¬¸·­ ³±¼»´ô‬ع ٍ‪²½» ·­ ¦»®±‬؟®«¼‪·²·¬» »²‬؛‪·²¹ ·²‬ھ؟¸ ‪¬·±²‬؟´«‪®·²¹ ·² ¬¸» °±°‬؟»¾‬ ‫‪½µ‬؟®½ ‪­­«³·²¹‬؟ ¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ ­· ¬× ٍ»½؟؛®«­ ‪®®§·²¹‬؟½َ¼؟‪ ´±‬؟ ‪»¼ ±²‬ھ®»­¾‪´´ ·­ ±‬؟‪±½½«® ©¸»² ¬¸» ­°‬‬ ‫‪®±³‬؛ »¬؟‪¹‬؟‪½µ ¬± °®±°‬؟®½ ؟ ®‪±‬؛ ¼»®·«¯»® »‪½»ô ±©·²¹ ¬± ¬¸» ¬·³‬؟؛®«­¾«­ »¸¬ ‪¬·±² ·²‬؟·¬·‪·²‬‬ ‫¬‪ ¦»®± ·­ ²±‬؛‪» ±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ´؟½·¬½؟®‪ °‬؟ ¬؟¸¬ ‪½»ô‬؟؛®«­ »¸¬ ‪¬·±² ¬±‬؟·¬·‪ ·²‬؛‪½» ¼»°¬¸ ±‬؟؛®«­¾«­ »¸¬‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟·¬·‪² ¬¸» ¬·³» ¬± ·²‬؟¸¬ ®»´´؟‪¬·±² ·­ ³«½¸ ­³‬؟‪¹‬؟‪½µ °®±°‬؟®½ ®‪±‬؛ »‪´ô ¬¸» ¬·³‬؟®»‪°±­­·¾´»ٍ ײ ¹»²‬‬ ‫¸½·¸© ¬؟ »‪­­«³» ¬¸» ¬·³‬؟ ‪» ¬±‬؛؟­ ‪´­±‬؟ ­· ¬· ‪¬·±²ô‬؟·¬·‪½µ ·²‬؟®½ »½؟؛®«­¾«­ ‪­­«³·²¹‬؟ ‪±®»ô‬؛»®»¸ج‬ ‫ٍ»؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ­؟ ¼»ھ®»­¾‪´´·²¹ ·­ ±‬؟‪­°‬‬ ‫‪» ½¸±­»² ¬± «­» ±²» ±® ¬©±‬ھ؟¸ ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ ‪» ¼·­°»®­·±² ±½½«®­ô‬؛·´ ؟ »­«؟½»ق‬ ‫»®؟ »­»¸ج ٍ»½‪²‬؟®«¼‪®·²¹ »²‬؟»¾ »‪·²‬؛»¼ ‪» ¬±‬ھ®«½ »¸¬ ‪°±·²¬­ ّ±® ¾±¬¸÷ ±²‬‬ ‫ٍ»®«¼‪¬·±² ©·´´ »²‬؟´«‪®·²¹ °±°‬؟»¾ »¸¬ ؛‪¬ çًû ±‬؟¸¬ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸¬ ش ٍ‪ï‬‬ ‫ٍ»®«¼‪¬·±² ©·´´ »²‬؟´«‪®·²¹ °±°‬؟»¾ »¸¬ ؛‪¬ ëًû ±‬؟¸¬ »؛·´ »¸¬ ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ه»؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪²‬؟·¼»‪ ¬¸» ³‬ش ٍ‪î‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫¬½؟¬‪¬·±² ¬± ¬¸» ®±´´·²¹ ½±²‬؟¬‪ëè ±®·»²‬ى ¬؟ ‪ëً ­¬»»´ ®·²¹ô ­¸±©²‬س ‪ ·²‬ژژ§´؛®»¬¬«¾ڈڈ »½؟؛®«­¾«ح ‪ ïïٍé‬غخثظ×ع‬ ‫­»¼ »¼«¬»ژش ؟ ‪±²¬®·¾«¬·±²‬ف ‪ٍô‬ـ ‪­ô‬؟·´‪»l‬ز ‪®±³‬عّ ٍ¬؛»´ »¸¬ ‪±®½» ·­ ¼·®»½¬»¼ ¬±‬؛ ‪®·½¬·±²‬؛ »½؟؛®«­ »¸ج ٍ»½؟؛®«­‬ ‫‪½¬­ô‬؟¬‪±²‬ف ­»¼ »«¯·‪²‬؟½‪»l‬س »¼ »®·‪¬±‬؟®‪¾±‬؟ش ‪»½¸»®½¸»­ô‬خ ­»¼ ®»‪·®·¹‬ـ ؟ ‪¬·±²‬؟¬·´·¾؟طژ¼ ®»·­­‪±‬ـ ‪±«´»³»²¬­ô‬خ‬ ‫÷ٍ‪·¬¸ °»®³·­­·±²‬ة ٍ‪»½»³¾»® ïêô ïççç‬ـ ‪ô‬ى‪±ٍ ëëï‬ز ‪§±²‬ش »¼ كحز×َحخزفَخسث‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ً‬ ‫‪ïï ï‬‬ ‫‪ïï î‬‬ ‫ً‪ë‬ش‬ ‫ً‪î‬‬ ‫‪·´´·±²‬س‬ ‫­‪±´«¬·±²‬ھ»®‬ ‫ًً‪ïè‬‬ ‫ًً‪ïé‬‬ ‫‪ïë‬‬ ‫ًً‪ïê‬‬ ‫ًً‪ïë‬‬ ‫ًًى‪ï‬‬ ‫ًًي‪ï‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫ًً‪ïî‬‬ ‫ًً‪ïï‬‬ ‫ًًً‪ï‬‬ ‫ًً‪ç‬‬ ‫‪ë‬‬ ‫ًً‪è‬‬ ‫ًً‪é‬‬ ‫ًً‪ê‬‬ ‫ًً‪ë‬‬ ‫ً‪ï‬ش‬ ‫‪ ًٍî ًٍï‬يًٍ ىًٍ ‪ًٍè ًٍé ًٍê ًٍë‬‬ ‫ح ‪´ô‬؟ھ·ھ®«­ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪®±‬ذ‬ ‫‪ًٍç‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ً‬ ‫ًًى‬ ‫ًًي‬ ‫ٍ‪» ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪±´´·²¹‬خ ‪ ïïٍè‬غخثظ×ع‬ ‫و ­©‪±´´±‬؛ ­؟ ¼»¾·®½­ »¼ ­· ح ´؟ھ·ھ®«­ ؛‪¾ ·´·¬§ ±‬؟¾‪¸» °®±‬ج‬ ‫­ز‬ ‫ز‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫ً‪ç‬‬ ‫ً‪è‬‬ ‫ً‪é‬‬ ‫ً‪ê‬‬ ‫ً‪ë‬‬ ‫ًى‬ ‫ًي‬ ‫ً‪î‬‬ ‫ًً‪î‬‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫÷‪·´»¼ ّû‬؟؛ ­‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪«³¾»® ±‬ز‬ ‫ح‬ ‫‪¬·± ²‬؟®»‪ ±°‬؛‪±´«¬·±²­ ±‬ھ»® ش ¼»®«¼‪»´§ »²‬ھ·­­»½½«­ »ھ؟¸ ¬؟¸¬ ­‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪ ·­ ¬¸» ²«³¾»® ±‬ز » ®»¸©‬ ‫‪²¼ ïî‬؟ ¼»¬­»¬ »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ًً‪ ï‬؛· ‪¸«­ô‬ج ٍ¬­»¬ ®»¼‪®·²¹­ «²‬؟»¾ ؛‪´ ²«³¾»® ±‬؟¬‪ ·­ ¬¸» ¬±‬ز ¼‪²‬؟‬ ‫‪·²·²¹‬؟‪ ¬¸» ®»³‬؛‪´ ±‬؟ھ·ھ®«­ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟ ¾‪±´«¬·±²­ô ¬¸» °®±‬ھ»® ش ¬؟ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪·´»¼ ·²‬؟؛ »ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ ¼»‪·²‬؛»¼ »¾ §؟‪·´«®» ³‬؟؛ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪ °® ±‬؟ ‪»®­»´§ô‬ھ‪±²‬ف ٍ‪ ًٍèè‬ح ­· ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫ح‬ ‫‪ï‬‬ ‫ع‬ ‫»«‪¬·¹‬؟؛ »¸¬ ؛‪­«®» ±‬؟»‪ ³‬؟ ­؟ ژژ»؛·´ ‪¬·²¹‬؟®ڈڈ ؟ ‪»® ¬±‬؛»® §´´؟­®»ھ·‪´³±­¬ «²‬؟ ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®·²¹ ³‬؟»ق‬ ‫»¸¬ ­· »؛·´ ‪¬·²¹‬؟® ­·¸ج ٍ­‪¼ ½±²¼·¬·±²‬؟‪»² ´±‬ھ·‪¬·±² «²¼»® ¹‬؟®»‪®·²¹ ±°‬؟»¾ ‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ ؛‪²½» ±‬؟®«¼‪»²‬‬ ‫¼»·؛·½»‪¬·²¹ «²¼»® ¬¸» ­°‬؟®»‪®·²¹­ ±°‬؟»¾ ¸½«­ ؛‪¬·± ² ±‬؟´«‪®¹» °±°‬؟´ ؟ ؛‪» ±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ش ¼»¬؟‪»­¬·³‬‬ ‫ٍ‪¼·²¹‬؟‪´±‬‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ §®؟¬·´‪ ­±‬؟ ‪» ¬±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ »¾ ·®½­؟ ‪½¬ô ·¬ ·­ ²±¬ °±­­·¾´» ¬±‬؟؛ ‪ײ‬‬ ‫؟ ‪¬·±² «­·²¹‬؟½·´‪°°‬؟ ‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ ®‪±‬؛ ؛· ‪¸«­ô‬ج ٍ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪¾ ·´·¬§ ±‬؟·´»® »¸¬ ‪»® ¬±‬؛»® ®»ھ»©‪§ ¸±‬؟‪²» ³‬ر‬ ‫‪»½¬ô‬؛؛» ‪½¬«®»® ·­ô ·²‬؟؛«‪²‬؟‪»ô ¬¸» ³‬؛·´ ‪¬·²¹‬؟® ؟ ­»¬؟‪½¬«®»® »­¬· ³‬؟؛«‪²‬؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ ؟ ‪®·²¹ô‬؟»¾ ‪»²‬ھ·‪¹‬‬ ‫ٍ§¬· ´·¾؟·´»® ‪±´«¬·±²­÷ ©·¬¸ çًû‬ھ»® شّ »؛·´ ‪¬·²¹‬؟® »¸¬ »ھ·ھ®«­ ´´·© ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ¬؟¸¬ ‪¬·²¹‬؟¬­‬ ‫§´´؟®»‪» ·­ ¹»²‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟ع ٍ´؟ھ·ھ®«­ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪±®» ­§²±²§³±«­ ©· ¬¸ °® ±‬؛»®»¸¬ ­· §¬·´·¾؟·´»خ‬ ‫‪»² ·²‬ھ·‪®»¯«»²¬ ´§ ·­ô ¹‬؛ ¼‪²‬؟ ‪§ ¾»ô‬؟‪»ô ·¬ ³‬ھ·¬؟‪´¬»®²‬؟ ‪²‬؟ ­ك ٍ­‪±´«¬·±²‬ھ»® ؛‪¬»¼ ·² ³·´´·±²­ ±‬؟¬­‬ ‫ٍ¼»»‪»² ­°‬ھ·‪ ¹‬؟ ¬؟ ‪¬·±²‬؟®»‪«´ ±°‬؛­­»½½«­ ؛‪¸±«®­ ±‬‬ ‫؛‪³°´ » ±‬؟¨» ‪²‬؟ ­ك ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ©‪ ³«´¬·®±‬؛‪» ±‬؛·´ »¸¬ ­· »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪­°»½¬ ±‬؟ ‪² ·²¬»®»­¬·²¹‬ك‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ©‪ ­·²¹´»َ®±‬؛‪ ¹®±«° ±‬؟ ؛‪ ±‬؟¬؟¼ »½‪²‬؟®«¼‪´ »²‬؟«¬½؟ »¸¬ ­©‪·¹«®» ïïٍç ­¸±‬ع ‪»½¬ô‬؛؛» ­·¸¬‬ ‫»®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ¬­»¬ »¸¬ ¬؟¸¬ ®»¼·­‪±©ô ½±²‬ز ٍ‪·¹«®» ïïٍè‬ع ؛‪» ±‬ھ®«½ ‪­«°»®·³°±­»¼ ±² ¬¸» ¼·­°»®­·±²‬‬ ‫َ»´‪ ­·²¹‬؛‪ ¹®±«° ±‬ك ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ©‪ ¬©±َ®±‬؟ ‪®·²¹ ¬±‬؟»¾ ©‪ ­·²¹´»َ®±‬؟ ؛‪®·­±² ±‬؟‪» ½±³°‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟ع ‪ ïïٍç‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ»ھ·­«´½‪ًô ·²‬يٹ‪±ٍ ï‬ز ‪²¼±³ ­»´»½¬·±²ô‬؟® §¾ ¼»®»¾‪­ ²«³‬؟© ‪¬·¹«» ¬»­¬·²¹‬؟؛ ®‪±‬؛ ¼»‪³³‬؟®‪®·²¹­ °®±¹‬؟»¾ ©‪®±‬‬ ‫‪±­ٍ ï‬ز ‪®·²¹‬؟»¾ ؛· ­¬´«­»® »ھ®«½ ®»©‪¸» ´±‬ج ٍ»ھ®«½ ®»‪» ¬¸» «°°‬ھ·‪´´§ô ¹‬؟«¼·ھ·¼‪»­ô °´±¬¬»¼ ·²‬ھ·´ ¬‪²‬؟¬´«­»® »¸ج‬ ‫»¸¬ ؛‪» ±‬؛·´ ®»¬®‪²¼ ¬¸» ­¸±‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ©‪²¼ ­± ±² ©»®» ½±²­·¼»®»¼ ¬©±َ®±‬؟ ‪²¼ êô‬؟ ‪±­ٍ ë‬ز ‪ô‬ى ¼‪²‬؟ ي ٍ­‪±‬ز ‪²¼ îô‬؟‬ ‫ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ©‪ ¬©±َ®±‬؟ ؛‪» ±‬؛·´ »¸¬ ­؟ ¼»¬¬‪¬©± °´±‬‬ ‫؛· ®·؟‪ ¬¸» °‬؛‪» ±‬؛·´ ¬­؟»´ »¸¬ §´¬‪·¼»²‬ھ» ­· ®·؟‪½¸ °‬؟» ؛‪» ±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸ج ٍ­®·؟‪²¼±³´§ ¹®±«°»¼ ·² °‬؟®‬ ‫»¸¬ ¬؟¸¬ ‪·¹«®» ïïٍç‬ع ‪®±³‬؛ »¬‪±‬ز ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ©‪ ¼±«¾´»َ®±‬؟ §´´؟·¬‪·® ·­ »­­»²‬؟‪ °‬؟ ¬؟¸¬ ­®»¼·­‪±²» ½±²‬‬ ‫»؛·´ »¸¬ ‪¸«­ô‬ج ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ »´‪ ¬¸» ­·²¹‬؛‪¬ ±‬؟¸¬ ©‪´´­ ¾»´±‬؟؛ ­‪®·²¹‬؟»¾ ¼»®·؟‪ ¬¸» °‬؛‪» ±‬ھ®«½ ‪» ¼·­°»®­·±²‬؛·´‬ ‫´؟½·¬‪ ·¼»²‬؛‪ ­·²¹´»َ®±© ±‬؟ ­؟ ‪¼·²¹‬؟‪·»¼ ´±‬؛·½»‪³» ­°‬؟­ »¸¬ ‪®·²¹ ­«¾¶»½¬»¼ ¬±‬؟»¾ ©‪ ¼±«¾´»َ®±‬؟ ؛‪±‬‬ ‫»¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪¬·¹«» ±‬؟؛ »¸¬ ‪»²½»ô ·²‬ط ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ©‪ ­·²¹´»َ®±‬؟ ؛‪» ±‬؛·´ »¸¬ ‪²‬؟¸¬ ­­»´ ­· ‪¼»­·¹²‬‬ ‫ٍ¬½»؛؛» ‪ ·­ ·²‬أي‪ï‬إ §¬·´·¾؟¾‪ °®±‬؛‪© ±‬؟´ ¬½«¼‪°®±‬‬ ‫»´«® ­·¸¬ ؛‪´ ¬®«¬¸ ±‬؟½·­§¸‪¬·¹«»ô ¬¸» °‬؟؛ »½؟؛®«­ ؛‪«­» ±‬؟½ ¼»¬؟´«¬­‪¸»² ±²» ½±²­·¼»®­ ¬¸» °±‬ة‬ ‫؟ ‪µ °±·²¬­ ·²‬؟»© ؛‪ ¬¸» ²«³¾»® ±‬؛‪«²½¬·±² ±‬؛ ؟ ‪·´«®» ·­ô ·²¼»»¼ô‬؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ؛× ٍ¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ ­»‪¾»½±³‬‬ ‫­¬‪µ °±·²‬؟»© ؛‪±´«³»ô ¬¸» ²«³¾»® ±‬ھ ‪­»­ ·²‬؟»®½‪­ ¬¸» ®»¹·±² ·²‬؟ ‪¸·¹¸´§ ­¬®»­­»¼ ®»¹·±²ô ¬¸»²‬‬ ‫ٍ¼»®»¬´؟‪¼·²¹ ·­ «²‬؟‪·½ ´±‬؛·½»‪´¬¸±«¹¸ ¬¸» ­°‬؟ ­»­؟»®½‪·´«®» ·²‬؟؛ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪²¼ ¬¸» °®±‬؟ ­»­؟»®½‪·²‬‬ ‫ٍأ‪ôïë‬ى‪ï‬إ ´´«¾·»ة §¾ ¼»‪·²‬؟´‪«®¬¸»® »¨°‬؛ ­· ‪¸·­ °¸»²±³»²±²‬ج‬ ‫زر×جثق×خجح×ـ ششثق×غة‬ ‫ىٍ‪ïï‬‬ ‫أ‪ïë‬إ ´´«¾·»ة ‪´­ô‬؟·®»¬؟‪ ¾®·¬¬´» »²¹·²»»®·²¹ ³‬؛‪·´«®» ±‬؟؛ ½·¬؟¬­ »¸¬ ‪½¸ ¬±‬؟‪°°®±‬؟ ´؟½·¬­·¬؟¬­ ؟ ‪ײ‬‬ ‫´؟½·®»‪ ­·²¹´» ²«³‬؟ §¾ ¼»­­»®‪²²±¬ ¾» »¨°‬؟½ ´؟·®»¬؟‪ ³‬؟ ؛‪¬» ­¬®»²¹¬¸ ±‬؟‪¬ ¬¸» «´¬·³‬؟¸¬ ¼»‪¼»¬»®³·²‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫»¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟½·´‪°°‬؟ »¸ج ٍ»­‪±® ¬¸·­ °«®°±‬؛ ¼»®·«¯»® ­؟© ‪´ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟½·¬­·¬؟¬­ ؟ ¬؟¸¬ ¼‪²‬؟ »«´؟ھ‬ ‫و§®‪»·¾«´´ ¬¸»±‬ة »¸¬ ؛‪© ±‬؟´ ´؟¬‪³»²‬؟¼‪«²‬؛ »¸¬ ‪¾·´·¬§ ´»¼ ¬±‬؟¾‪ °®±‬؛‪´½«´«­ ±‬؟½‬ ‫ي ‪ïï‬‬ ‫ھ¼‬ ‫‪²‬‬ ‫ع‬ ‫‪´² ï‬‬ ‫ت »‪±´«³‬ھ »®·¬‪÷ ¬¸» »²‬زّ ح §¬·´·¾؟¾‪¬ ¬¸» °®±‬؟¸¬ ‪¾·´·¬§ô ·¬ ·­ µ²±©²‬؟¾‪ °®±‬؛‪© ±‬؟´ ¬½«¼ ‪§ ¬¸» °®±‬ق‬ ‫­· »®«¼‪©·´´ »²‬‬ ‫‪ïï ç‬‬ ‫ز‬ ‫ح‪î‬‬ ‫ز‬ ‫ح‪ï‬‬ ‫ز ح‬ ‫ت‬ ‫­ ­­»®¬­ ؛‪»² ¼·­¬®·¾«¬·±² ±‬ھ·‪ ¹‬؟ ‪ ¼«» ¬±‬ع »®«¬‪ ®«°‬؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪ ¼»­½®·¾»­ ¬¸» °®±‬يٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ‬ ‫»¸¬ ­· ‪´ ½±²¬®·¾«¬·±²‬؟‪­ °®·²½·°‬ژ´´«¾·»ة ٍ½·¬­·®»¬½؟®؟¸½ ´؟·®»¬؟‪ ³‬؟ ­· ÷­ّ‪ ©¸»®» ²‬ت »‪±´«³‬ھ ®»ھ‪±‬‬ ‫­· §®‪¸» ¬¸»±‬ج ٍ­­»®¬­ ®»¼‪±´«³» «²‬ھ »¸¬ ؛‪«²½¬·±² ±‬؛ ؟ ­· »®«´·؟؛ ´؟®«¬½«®¬­ ¬؟¸¬ ‪¬·±²‬؟‪¼»¬»®³·²‬‬ ‫‪ ®±´´·²¹‬؛‪¬·¹«» ±‬؟؛ »¸¬ ‪µٍ ײ‬؟»®¾ ؟ ‪¼­ ¬±‬؟»´ ‪½µ‬؟®½ ´؟·¬·‪¬ ¬¸» ·²‬؟¸¬ ‪­­«³°¬·±²‬؟ »¸¬ ‪­»¼ ±²‬؟¾‬ ‫‪¬ ¼±‬؟¸¬ »½؟؛®«­ »¸¬ ©‪±®³»¼ ¾»´±‬؛ »®؟ ­‪½µ‬؟®½ §‪²‬؟‪¬ ³‬؟¸¬ ¼»¬؟®¬­‪­ ¼»³±²‬؟¸ »½‪®·²¹­ô »¨°»®·»²‬؟»¾‬ ‫‪¾´» ¬± ®±´´·²¹‬؟½·´‪°°‬؟ §´¬½»®·¼ ¬‪­ ¬¸»±®§ ·­ ²±‬ژ´´«¾·»ة ‪¸«­ô‬ج ٍ»½؟؛®«­ »¸¬ ‪¬» ¬±‬؟‪¹‬؟‪²±¬ °®±°‬‬ ‫»¸¬ ‪»² ¬±‬ھ·‪¬·±² ±«¹¸¬ ¬± ¾» ¹‬؟®»¼·­‪¬ ½±²‬؟¸¬ ¼»¦·®‪ ¬¸»±‬أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش ٍ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫¸¬‪ ¬¸» ¼»°‬؛‪«²½¬·±² ±‬؛ ؟ »¾ ¼´«‪µ ­¸±‬؟»®¾ »«‪¬·¹‬؟؛ ؟ ؛‪ ¬¸» ±½½«®®»²½» ±‬؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪¬ ¬¸» °®±‬؟¸¬ ¬½؟؛‬ ‫´´«¾·»ة »¸ج ٍ­®«½½‪® ­¬®»­­ ±‬؟»¸­ »®»ھ»­ ¬­‪¬ ©¸·½¸ ¬¸» ³±‬؟ »½؟؛®«­ ‪®®§·²¹‬؟½َ¼؟‪¦ ¾»´±© ¬¸» ´±‬‬ ‫¼‪·´ ·² ¬¸» ­»½±²‬؟¬»¼ ®»¬؟»®‪®» ¼·­½«­­»¼ ·² ¹‬؟ ­¼‪´ ³»¬¸±‬؟½·¬­·¬؟¬­ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪²¼ ®±´´·²¹‬؟ §®‪¬¸»±‬‬ ‫ٍ‪²¼ ¾±±µ‬؟¸ ­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ھ‬ ‫»¸¬ ­»¾·®½­»¼ ¬؟¸¬ ‪«²½¬·±²‬؛ ؟ »¾ ÷‪ّ²‬ظ ¬»´ ‪ô‬أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬ك‬ ‫¬؟¸¬ ‪²¹» ·²‬؟¸½ »¸¬ ­· ÷‪ّ²‬ظ¼ ‪±®»ô‬؛»®»¸ج ٍ­‪¼·²¹‬؟‪¬»® ² ´±‬؛؟ ¦ ¸¬‪¬ ¼»°‬؟ ´؟·®»¬؟‪ ³‬؟ ؛‪½±²¼·¬·±² ±‬‬ ‫´´·© ‪½µ‬؟®½ ؟ ¬؟¸¬ §¬·´·¾؟¾‪¸» °®±‬ج ٍ­‪¼·²¹‬؟‪ ¼² ­«¾­»¯«»²¬ ´±‬؛‪´´ ²«³¾»® ±‬؟‪ ­³‬؟ ®»¬؛؟ ‪½±²¼·¬·±²‬‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪²¹» ·² ½±²¼·¬·±² ·­ ¹‬؟¸½ ¬؟¸¬ ®‪±‬؛ ¦ ¸¬‪¬ ¼»°‬؟ ت ¬‪±´«³» »´»³»²‬ھ »¸¬ ‪±½½«® ·²‬‬ ‫ى ‪ïï‬‬ ‫ت‬ ‫¼ ‪²‬‬ ‫‪²‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ ²‬ع‬ ‫¼»­­»®¬­ »¸¬ ؛‪´ ¬± ¬¸» ½±²¼·¬·±² ±‬؟‪­­«³»¼ ¬± ¾» °®±°±®¬·±²‬؟ ­· »®«´·؟؛ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪¸«­ô ¬¸» °®±‬ج‬ ‫»¸ج ٍ»‪±´«³‬ھ ¼»­­»®¬­ »¸¬ ¼‪²‬؟ ‪´ô‬؟·®»¬؟‪ ¬¸» ­¬®»­­»¼ ³‬؛‪²¹» ·² ¬¸» ½±²¼·¬·±² ±‬؟¸½ »¸¬ ‪´ô‬؟·®»¬؟‪³‬‬ ‫®»¼‪µ °±·²¬­ «²‬؟»© ؛‪ ¬¸» ²«³¾»® ±‬؛‪­«®» ±‬؟»‪ ³‬؟ §´¬‪·¼»²‬ھ» ­· »‪±´«³‬ھ ¼»­­»®¬­ »¸¬ ؛‪¹²·¬«¼» ±‬؟‪³‬‬ ‫ٍ­­»®¬­‬ ‫´´·© ´؟·®»¬؟‪¬ ¬¸» ³‬؟¸¬ §¬·´·¾؟¾‪ ّ²÷ ·­ ¬¸» °®±‬ع ‪ّ²÷ ï‬ح ‪ô‬ىٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ¸¬·© »½‪²‬؟¼®‪½½±‬؟ ‪ײ‬‬ ‫‪­¬ ² ¼²‬؟»´ ¬؟ »ھ·ھ®«­ ´´·© ´؟·®»¬؟‪¬ ¬¸» ³‬؟¸¬ §¬·´·¾؟¾‪¸» °®±‬ج ٍ‪¼·²¹‬؟‪ ´±‬؛‪­¬ ² ½§½´»­ ±‬؟»´ ¬؟ »®«¼‪»²‬‬ ‫»¸¬ ¬؟¸¬ ¼‪²‬؟ ­»´½§½ ¼؟‪» ² ´±‬ھ·ھ®«­ ´´·© ¬· ¬؟¸¬ ­»·¬·´·¾؟¾‪ ¬¸» °®±‬؛‪¼·²¹­ ·­ ¬¸» °®±¼«½¬ ±‬؟‪´±‬‬ ‫­· ¬؟¸¬ ‪¬ô‬؟‪±®³‬؛ ‪¬·±²‬؟«¯» ‪ّ²÷ٍ ײ‬ظ¼ ‪²¹» ·² ½±²¼·¬·±²‬؟¸½ »¸¬ »®«¼‪´ ©·´´ »²‬؟·®»¬؟‪³‬‬ ‫‪½¸»­ ¦»®±‬؟‪°°®±‬؟ ‪­ ¼²‬؟ ¬·‪µ·²¹ ¬¸» ´·³‬؟¬ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍç‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍè‬؟«¯غ ‪±³ ¾·²·²¹‬ف‬ ‫­¼´»·§‬ ‫ً‪ïï ï‬‬ ‫ت¼ ‪²‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ ²‬ح‬ ‫ظ‬ ‫ت‬ ‫‪´²‬‬ ‫أ÷‪ّ²‬ظإ ظ ¬؟¸¬ ¬‪ »¨½»°‬يٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ‪«²½¬·± ²‬؛ ­ژ´´«¾·»ة ‪±®³ ¬±‬؛ ‪® ·²‬؟´·‪¬·±² ïïٍïً ·­ ­·³‬؟«¯غ‬ ‫­؟ ‪¬·±² ïïٍïً ½±«´¼ ¾» ©®·¬¬»²‬؟«¯غ ‪»´§ô‬ھ·¬؟‪´¬»®²‬ك ٍ»®«´·؟؛ ‪ ¼»°¬¸ ¦ ±²‬؛‪»½¬ ±‬؛؛» »¸¬ ­»¼«´½‪·²‬‬ ‫و­©‪±´´±‬؛‬ ‫‪ïï ïï‬‬ ‫ت‬ ‫ً¦ ‪ô‬ز ‪ً ô‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫؛‬ ‫‪´²‬‬ ‫‪®®§·²¹‬؟½َ¼؟‪® ­¬®»­­ô ¦ ·­ ¬¸» ¼»°¬¸ ¾»´±© ¬¸» ´±‬؟»¸­ ´؟‪¨·³«³ ±®¬¸±¹±²‬؟‪©¸»®» ¬ ·­ ¬¸» ³‬‬ ‫¸¬·© ¼»ھ·ھ®«­ ­»´½§½ ­­»®¬­ ؛‪ ·­ ¬¸» ²«³¾»® ±‬ز ¼‪²‬؟ ‪® ­¬®»­­ ±½½«®­ô‬؟»¸­ ­·¸¬ ¸½·¸© ¬؟ »½؟؛®«­‬ ‫¸¬‪¼»°‬ٹ­­»®¬­ ®»¸¬‪²±‬؟ §¾ ¼»½؟´‪²¼ ¦ ½±«´¼ ¾» ®»°‬؟ ¬ ¬؟¸¬ »®»¸ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬× ٍح §¬·´·¾؟¾‪°®±‬‬ ‫ٍ‪¬·±²­¸·°‬؟´»®‬ ‫§»¸¬ ¸½·¸© ‪¬·±²­¸·°ô‬؟´»® ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ ¼»‪´´§ ¼»¬»®³·²‬؟½·®·‪ »³°‬أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش‬ ‫و­¬´«­»® ¬­»¬ ®·»¸¬ ¼»¸½¬؟‪¬»´§ ³‬؟«¯»¼؟ ¬´»؛‬ ‫‪ïï ïî‬‬ ‫¸ » ½‬ ‫ً¦ ز ً‬ ‫؛‬ ‫ً¦ ‪ô‬ز ‪ً ô‬‬ ‫§¾ ¼»¼‪»´§ ¾±«²‬ھ·¬½»؛؛» ­؟© »‪±´«³‬ھ ¼»­­»®¬­ »¸¬ ¬؟¸¬ »¼؟‪­ ³‬؟© ‪­­«³°¬·±²‬؟ ‪²‬؟ ‪«®¬¸»®³±®»ô‬ع‬ ‫‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ‪¬¸ô‬؟‪ ¬¸» °‬؛‪ ±‬ش ¸¬‪²¼ ¬¸» ´»²¹‬؟ ‪½¬ »´´·°­»ô ¬¸» ¼»°¬¸ ¦ ô‬؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪ ±‬؟‪¬¸» ©·¼¬¸ î‬‬ ‫ي‪ïï ï‬‬ ‫ت‬ ‫ش ً¦؟‬ ‫­»ھ·‪¬·±² ïïٍïï ¹‬؟«¯غ ‪ ·²¬±‬ي‪¬·±² ïïٍï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍïî‬؟«¯غ ‪«¾­¬·¬«¬·²¹‬ح‬ ‫‪ïï ë‬‬ ‫ت‬ ‫‪²‬‬ ‫¼‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪²‬‬ ‫‪ ² ï‬ح‬ ‫‪¼²‬‬ ‫‪ ²‬ح‬ ‫­¼´»·§ ‪½¸»­ ¦»®±‬؟‪°°®±‬؟ ‪­ ¼²‬؟ ¬·‪µ·²¹ ¬¸» ´·³‬؟¬ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍë‬؟«¯غ ‪²¹·²¹‬؟®®؟»خ‬ ‫ت‬ ‫‪ïï ê‬‬ ‫­»ھ·‪ï ¹‬‬ ‫‪²‬‬ ‫‪¼²‬‬ ‫¼‬ ‫‪²‬‬ ‫‪ ²‬ح ¼ ‪ï‬‬ ‫‪ ²‬ح‬ ‫‪¼²‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫÷ًّحـ ¬؟¸¬ ‪²¼ ®»½±¹²·¦·²¹‬؟ ز ¼‪²‬؟ ً ‪¬·±²ïïٍê ¾»¬©»»²‬؟«¯غ ‪¬·²¹‬؟®‪ײ¬»¹‬‬ ‫‪²‬‬ ‫‪¼²‬‬ ‫‪¼²‬‬ ‫‪ïï é‬‬ ‫ز‬ ‫¼‬ ‫‪²‬‬ ‫ت‬ ‫‪¹‬‬ ‫ً‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫‪´²‬‬ ‫®‪±‬‬ ‫‪ïï è‬‬ ‫‪²‬‬ ‫ت‬ ‫‪ï‬‬ ‫ز ح‬ ‫ظ‬ ‫‪´²‬‬ ‫ى‪ïï ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫¸ ‪½ ï‬‬ ‫»‬ ‫زش؟ ً ¦ ً‬ ‫‪´²‬‬ ‫»¸¬ ‪®±³‬؛ ­¬‪¬»­ ¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟®؟‪«´´§ ­»°‬؛ ‪·´³‬؛ ¬‪²‬؟½·®¾«´ ؟ ¬؟¸¬ ‪¬ °®»­»²¬ô ·¬ ·­ µ²±©²‬ك‬ ‫‪¬·±²ô‬؟«¬·­ ­·¸¬ ‪¬»¼ٍ ײ‬؟½·®¾«´ §´®»‪¬ ·­ °®±°‬؟¸¬ ‪®·²¹‬؟»¾ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪¬»´§ ³‬؟®«½½؟ ‪²‬؟ ‪§­ ·²‬؟©»½؟®‬ ‫‪¬·²¹‬؟®»‪±²­·¼»®·²¹ ¬¸» ±°‬ف ٍ»´¾·‪´´§ ²»¹´·¹‬؟®»‪½¬ ·­ ¹»²‬؟¬‪ ®±´´·²¹ ½±²‬؟ ‪® ­¬®»­­ ·²‬؟»¸­ »½؟؛®«­ »¸¬‬ ‫®·»¸¬ ‪»´±°‬ھ»¼ ‪ً­ ¬±‬ى‪´³¹®»² ·² ¬¸» ïç‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش §¾ ¼»­« ­‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ¼‪²‬؟ ­‪½±²¼·¬·±²‬‬ ‫‪² ¦»®± ±½½«®®»¼ ·²‬؟¸¬ ®»¬؟»®‪¹²·¬«¼»­ ¹‬؟‪ ³‬؛‪® ­¬®»­­»­ ±‬؟»¸­ »½؟؛®«­ ¬؟¸¬ »´¾؟¾‪¬¸»±®§ô ·¬ ·­ °®±‬‬ ‫»½؟؛®«­ ؟ ؛· ‪¬ô‬؟¸¬ ­®»¸½®؟»­»® §‪²‬؟‪­ ¾»»² ­¸±©² ¾§ ³‬؟¸ ¬× ٍ­¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®ٹ¬‪¬¸» ®±´´·²¹ »´»³»²‬‬ ‫‪¨·³«³‬؟‪¬ ©¸·½¸ ¬¸» ³‬؟ ¸¬‪´ ­¬®»­­ô ¬¸» ¼»°‬؟‪¼¼·¬·±² ¬± ¬¸» ²±®³‬؟ ‪® ­¬®»­­ ±½½«®­ ·²‬؟»¸­‬ ‫‪ ¦ ·²‬؛‪»²½»ô ¬¸» «­» ±‬ط ٍ ¦ ‪²‬؟¸¬ »½؟؛®«­ »¸¬ ‪® ­¬®»­­ ±½½«®­ ©·´´ ¾» ½´±­»® ¬±‬؟»¸­ »½؟؛®«­¾«­‬ ‫ٹ‪«²¼¾»®¹‬ش »¸¬ ‪ ³«­¬ ¾» ¯«»­¬·±²»¼ ½±²­·¼»®·²¹‬ى‪¬·±² ïïٍï‬؟«¯غ ¸‪¬·±² ïïٍïî ¬¸®±«¹‬؟«¯غ‬ ‫»¸¬ ‪ ¦ ·­ ·² ¯«»­¬·±²ô ¬¸»²‬؛· ‪»®ô‬ھ‪±®»±‬س ٍ­‪¾´» ¬»­¬ ½±²¼·¬·±²‬؟¾‪²¼ °®±‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ¬­»¬ ‪´³¹®»²‬؟ذ‬ ‫ٍ¼»®»¼·­‪¬·±²­¸·° ³«­¬ ¾» ®»½±²‬؟´»® »‪±´«³‬ھ ¼»­­»®¬­ »¸¬ ‪ ·²‬؟ ؛‪«­» ±‬‬ ‫®»‪ ­¬®»­­ ½§½´»­ °‬؛‪ô ©¸»®» « ·­ ¬¸» ²«³¾»® ±‬ش« ­´؟«¯» ز ­»´½§½ ­­»®¬­ ؛‪ ¬¸» ²«³¾»® ±‬؛×‬ ‫‪±´«¬·±²­ô ¬¸»²‬ھ»® ‪» ·²‬؛·´ »¸¬ ­· ش ¼‪²‬؟ ‪±´«¬·±²‬ھ»®‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪ïï ïë‬‬ ‫¸ ‪½ ï‬‬ ‫» »‬ ‫ش «ش؟ ً¦ ً‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫‪´²‬‬ ‫‪¼ô‬؟‪»² ´±‬ھ·‪ ¹‬؟ ®»¼‪®·²¹ «²‬؟»¾ ‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ ®‪±‬؛ ‪±®» ­·³°´§ô‬س‬ ‫‪ïï ïê‬‬ ‫»­شك‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫‪´²‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ¼» ­« §´ ‪±® ½±³³±²‬؛ ¬؟¸¬ ­»¬؟¬­ أ‪ïç‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ٍ´»»¬­ ًً‪× ëîï‬ح×ك ¼ »‪®¼»²‬؟¸َ¸‪¬¸®±«¹‬‬ ‫» ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ‪½««³َ®»³»´¬»¼ ­¬»»´­ô‬؟ھ ‪²ô‬؟»´½؟®¬´« ‪±® ³±¼»®²ô‬ع ٍ‪ïٍë‬ٹ‪²¹» ïٍï‬؟® »¸¬ ‪­¬»»´­ô » ·­ ·²‬‬ ‫؛‪¬»® ¼·­°»®­·±² ±‬؟»®‪¬»­ ¹‬؟½·¼‪ » ·²‬؛‪´«» ±‬؟ھ ®»©‪¸» ´±‬ج ٍ¼‪±«²‬؛ ‪» ¾»» ²‬ھ؟¸ ‪ٍë‬يٹ‪²¹» ًٍé‬؟® »¸¬ ‪·²‬‬ ‫ٍ»؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛‬ ‫­»ھ·‪¬·±² ï ïٍïé ¹‬؟«¯غ ‪´«»­ ·²‬؟ھ »­»¸¬ ‪»¬¬·²¹‬ح ٍ‪ ًٍç‬ح ‪ ô‬ش ش ¬ك‬ ‫‪ïï ïç‬‬ ‫ك ‪´²‬‬ ‫ً‪ï‬ش ‪» ´²‬‬ ‫®‪±‬‬ ‫‪ïï ïé‬‬ ‫ك ‪´²‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫­ش ‪» ´²‬‬ ‫‪´² ´²‬‬ ‫‪ïï ïè‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ًç‬‬ ‫‪´²‬‬ ‫­¼´»·§ ‪¬·±² ïïٍïç‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍïé‬؟«¯غ ‪ ¾» ¬©»»²‬ك ‪¬·²¹‬؟‪´·³ ·²‬غ‬ ‫»¸ج ٍ»؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪»·¾«´´ ¼·­¬®·¾«¬·±² ±‬ة ؟ ¼»´´؟½ ­· ¬؟¸© ­»‪·²‬؛»¼ ‪¬·±² ïïٍïé‬؟«¯غ‬ ‫ٍ»‪»·¾«´´ ­´±°‬ة »¸¬ ¼»´´؟½ ­· » ¬‪»¨°±²»²‬‬ ‫»؛·´ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪»­ ±‬ھ·´ ش ¼‪²‬؟ ش »¸¬ ‪¬ ¾»¬©»»²‬؟¸¬ §´´؟¬‪±«²¼ »¨°»®·³»²‬؛ ‪­ ¾»»²‬؟¸ ¬×‬ ‫‪®±³‬ع ٍ÷أ‪ïê‬إ ٍ؛»خ »»­ّ ´´»© §´»‪ »¨¬®»³‬؟¬؟¼ ¬­»¬ »¸¬ ­¬·؛ ‪»·¾«´´ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬ة »¸¬ ‪¼·­¬®·¾«¬·±²ô‬‬ ‫­©‪·¹«®» ïïٍïً ­¸±‬ع ٍ»‪·¹¸¬ ´·²‬؟®¬­ ؟ ­؟ ­¬‪ °´±‬ش ‪­ٍ ´²‬ھ حٌ‪¬ ´² ´² ï‬؟¸¬ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬· ‪¬·±² ïïٍïéô‬؟«¯غ‬ ‫»®«‪·¹‬ع ¼‪²‬؟ ‪®´·»® ¼·­½«­­·±²‬؟» »¸¬ ‪®±³‬؛ ¬‪·¼»²‬ھ» »¾ ¼´«‪ٍ ׬ ­¸±‬؟¬؟¼ ¬­»¬ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪»·¾«´´ °´±¬ ±‬ة ؟‬ ‫‪¬·±²‬؟«¯غ ‪®±³‬ع ٍ‪» ¼·­°»®­·±²‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪­«®» ±‬؟»‪ ³‬؟ ­· » »‪»·¾«´´ ­´±°‬ة »¸¬ ¬؟¸¬ ً‪ïïٍï‬‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪»² ¬»­¬ ¹®±«° ·­ ¹‬ھ·‪ ¹‬؟ ®‪±‬؛ »‪»·¾«´´ ­´±°‬ة »¸¬ ¬؟¸¬ ¼»‪² ¾» ¼»¬»®³·²‬؟½ ¬· ‪ïïٍïéô‬‬ ‫‪ ï‬ح ‪´² ï‬‬ ‫‪´²‬‬ ‫‪ î‬ح ‪´² ï‬‬ ‫‪ï‬ش‬ ‫‪î‬ش‬ ‫»‬ ‫ً‪ïï î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ًç‬‬ ‫»‬ ‫‪´²‬‬ ‫­ش‬ ‫ً‪ï‬ش‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫‪´²‬‬ ‫®‪±‬‬ ‫»‬ ‫‪ïï îï‬‬ ‫­ش‬ ‫ي‪ً ïًë‬‬ ‫ً‪ï‬ش‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪´²‬‬ ‫ح‬ ‫َ´·¾؟¾‪ ّ°®±‬ح §¬·´·¾؟·´»® ¬؟ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪ ô‬ش ؛‪¬·±² ±‬؟‪¾´»­ ¬¸» »­¬·³‬؟ ‪¬·±² ïïٍîï »²‬؟«¯غ‬ ‫‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ ®‪±‬؛ ¼»‪» ¾»»² ¼»¬»®³·²‬ھ؟¸ ژژ»؛·´ ‪¬·²¹‬؟®ڈڈ ¼‪²‬؟ » »‪»·¾«´´ ­´±°‬ة »¸¬ »½‪´÷ô ±²‬؟ھ·ھ®«­ ؛‪·¬§ ±‬‬ ‫®‪±‬؛ ´«؛»­« ­· ¬؟¸¬ »‪²¹‬؟® ؟ ‪ً‰‬ىًٍ ح ¼‪²‬؟ ي‪ ًٍç‬ح ‪´·¼ ¾»¬©»» ²‬؟ھ ­· ‪¬·±²‬؟«¯» »¸ج ٍ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟‬ ‫ٍ ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ¬­‪³±‬‬ ‫‪´²‬‬ ‫ٍيٍ‪³°´» ïï‬؟¨غ ¸‪³°´» ïïٍï ¬¸®±«¹‬؟¨غ »»ح‬ ‫¬­»¬ »¸¬ ¸‪­­·²¹ ¬¸®±«¹‬؟‪·¹¸¬ ´·²» °‬؟®¬­ ¬­»¾ »¸¬ ‪²§ ¬©± °±·²¬­ ±²‬؟ »®؟ ÷ ح ‪ ô‬شّ ¼‪²‬؟ ÷ ح ‪ ô‬شّ »®»¸©‬ ‫»½‪²‬؟®«¼‪ »²‬؛‪»² ­»¬ ±‬ھ·‪ ¹‬؟ ‪®±³‬؛ ¼»‪¬»´§ ¼»¬»®³·²‬؟®«½½؟ »¾ §؟‪·¹¸¬ ´·²» ³‬؟®¬­ ¬­»¾ ­·¸ج ٍ؟¬؟¼‬ ‫‪½½±®¼·²¹‬ك ٍأ‪ïé‬إ ‪·»¾´»·²‬ش §¾ ¼»¾·®½­»¼ ­؟ ­½·¬­·¬؟¬­ »«´؟ھ »‪ »¨¬®»³‬؛‪ ¾§ «­·²¹ ³»¬¸±¼­ ±‬؟¬؟¼ ¬­»¬‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪±® ®±‬؛ ‪²¼ » çٌè‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬؛ ‪ô » ïًٌç‬أ‪ïôïè‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش ‪¬±‬‬ ‫‪®±³‬؛ ¼»¬؟½·®¾؟؛ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪®±³‬؛ ؟¬؟¼ »½‪²‬؟®«¼‪®·²¹ »²‬؟»¾ ´؟«¬½؟ ‪­»¼ ±²‬؟¾ »®؟ ­»«´؟ھ »­»¸ج‬ ‫جفكجزرف ظز×ششرخ ك عر غع×ش ـزك اج×فكذكف ف×سكزاـ ‪ïïٍë‬‬ ‫¬½؟¬‪¬ °±·²¬ ½±²‬؟ ¬؟¸¬ ¼»¸­·´¾؟¬­» ­؟© ¬· ‪¬·±² êٍéï‬؟«¯غ ‪ײ‬‬ ‫ي‬ ‫‪ê éï‬‬ ‫‪î¬ ï ï‬‬ ‫‪¬ ¬ ï‬‬ ‫ً‬ ‫‪î‬‬ ‫¨؟‪³‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪ç‬‬ ‫‪±®» ­·³°´§ô‬س‬ ‫م»‬ ‫‪ïï îî‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪ç‬‬ ‫¨؟‪³‬‬ ‫ج‬ ‫ً‬ ‫م»‬ ‫‪®±³‬ع ٍ÷ى‪·¹«®» êٍï‬ع »»­ّ ؟ٌ¾ ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ‪½» ¼·³»²­·±²­ô‬؟؛®«­ ¬½؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛‪«²½¬·±² ±‬؛ ؟ ­· ج » ®»¸©‬ ‫­· »­‪½¬ »´´·°‬؟¬‪» ­¬®»­­ ©·¬¸·² ¬¸» ½±²‬ھ·­­»®‪¨·³«³ ½±³°‬؟‪éô ¬¸» ³‬ىٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫دي‬ ‫¾؟ ‪î‬‬ ‫‪é‬ى ‪ê‬‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫ًً‪ë‬‬ ‫ً‪î‬‬ ‫¨؟‪³‬‬ ‫»®؟ ¾ ¼‪²‬؟ ؟ ‪ًô‬ىٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪è‬يٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ‪«®¬¸»®³±®»ô‬ع‬ ‫‪ًًٍë‬‬ ‫ًً‪î‬‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫÷‪ïً ê‬‬ ‫ً‪ë‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫يًًٍ‬ ‫‪ë‬‬ ‫¾‬ ‫ِ¾‬ ‫دي‬ ‫® ًغ‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫؟‬ ‫دي‬ ‫ِ؟‬ ‫® ًغ‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪è‬ي ‪ê‬‬ ‫­‪±´«¬·±²‬ھ»®ّ »؛·ش‬ ‫‪ٍô‬ك ‪´³¹®»²ô‬؟ذ ¼‪²‬؟ ٍظ ‪«²¼¾»®¹ô‬ش ‪®±³‬عّ ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ »¸¬ ®‪±‬؛ ¬‪»·¾«´´ °´±‬ة ´؟½·‪§°‬ج ً‪ ïïٍï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ¼؟½ك ¸­·¼»©ح ´؟§‪±‬خ ‪ô éô‬ي ٍ‪±‬ز ‪»®ٍ ïô‬ح ‪²¹ٍô‬غ ٍ¸½»س ٍ¸½»¬§´‪±‬ذ ؟¬½ك ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪§²‬ـ‬ ‫÷ٍ‪»°®·²¬»¼ ©·¬¸ °»®³·­­·±²‬خ ٍ‪é‬ى‪²¹ٍô ïç‬غ‬ ‫ًى ‪ê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪ï‬‬ ‫ي‪ïï î‬‬ ‫‪î‬‬ ‫×׶‬ ‫××غ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¶ ×î‬‬ ‫×غ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫» ®»¸©‬ ‫ي ‪½ ¸ î‬‬ ‫‪ï‬ي ‪ïï‬‬ ‫ًغ‬ ‫‪¬·±² êٍëè‬؟«¯غ §ق‬ ‫¾‬ ‫ى‪ïï î‬‬ ‫ً¦‬ ‫‪¸ ï‬‬ ‫¼‪²‬؟ ¼‪°‬‬ ‫‪ïï îë‬‬ ‫‪ïï îê‬‬ ‫½د‬ ‫‪¸ ï î‬‬ ‫½د‬ ‫‪ïï îé‬‬ ‫‪½ ¸ ï‬‬ ‫¾‬ ‫‪ï‬‬ ‫د‬ ‫‪¾ î‬؟‬ ‫د‬ ‫‪î‬ـ‬ ‫ي ‪î½ ¸ î‬‬ ‫‪î‬ي ‪ïï‬‬ ‫ي ‪î½ ¸ î‬‬ ‫® ـ ًغ‬ ‫ي‬ ‫® ـً غ‬ ‫ي‬ ‫­»ھ·‪ً ¹‬يٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ‪²¹·²¹‬؟® ®؟»خ‬ ‫»ش »« ¸ ‪î‬ـ¼ ½ ج‬ ‫‪½ ¸ ï‬‬ ‫¾‬ ‫‪½ ï‬‬ ‫؟‬ ‫‪¸ ï‬‬ ‫ي ‪½ ¸ î‬‬ ‫»« ¸ ‪î‬ـ¼ ½ ج‬ ‫‪½ ¸ ï‬‬ ‫¾‬ ‫‪½ ï‬‬ ‫؟‬ ‫»ش‬ ‫‪¸ ï‬‬ ‫‪ïô ¬¸»²‬‬ ‫» ¼‬ ‫«‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ش ‪³»¬»®ô ¬¸»²‬؟·¼ §؟©»½؟® »¸¬ ´؟«¯» ¼ ‪»¬¬·²¹‬ش‬ ‫‪¸ ï î‬‬ ‫½‬ ‫¾ ؟ي‬ ‫‪¸ ï‬‬ ‫ي ‪î½ ¸ î‬‬ ‫‪½ ¸ ï‬‬ ‫¾‬ ‫® ـ‬ ‫‪½ ï‬‬ ‫‪¸ ï‬‬ ‫؟ٌ¾ ‪¦ ©¸»²‬‬ ‫½‬ ‫‪ï‬‬ ‫؟‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫‪î‬ـ‬ ‫¦ ¼‪²‬؟ ج‬ ‫ي ‪½ ¸ î‬‬ ‫ج‬ ‫‪ï‬ج‬ ‫»ش‬ ‫‪ïï îç‬‬ ‫ًي ‪ïï‬‬ ‫»ش »« ¸ ‪î‬ـ¼‬ ‫»ش »« ¸ ‪î‬ـ¼‬ ‫‪½ ¸ ï î‬‬ ‫‪½ ¸ ï î‬‬ ‫د‬ ‫‪î‬ـ‬ ‫ج ‪»¬¬·²¹‬ش‬ ‫د‬ ‫‪î‬ـ‬ ‫­¼´»·§ ¬‪²¹»³»²‬؟®®؟»® ®»¸¬®«ع‬ ‫‪¸ ë‬‬ ‫‪½ ¸ î‬‬ ‫»ي شد‬ ‫¼‪²‬؟ ¬‪²‬؟¬­‪´ ½± ²‬؟·®»¬؟‪ ³‬؟ ­· ك » ®»¸©‬ ‫‪ ½ ¸ î‬ي‬ ‫» ¼‬ ‫«‬ ‫ـ‬ ‫ي ‪î½ ¸ î‬‬ ‫‪½ ¸ ï‬‬ ‫¾‬ ‫‪¸ ë‬‬ ‫§¬·¬‪¬·²¹ ¬¸» ·¼»²‬؟»®ف‬ ‫‪ïï îè‬‬ ‫¸‬ ‫‪î‬ـ‬ ‫‪´²‬‬ ‫؟ ­· ح ´؟ھ·ھ®«­ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪¬ ¬¸» °®±‬؟¸¬ ‪»½±¹²·¦·²¹‬خ ٍ¼»‪²¹‬؟®®؟»® ®»¸¬®«؛ »¾ ‪²‬؟½ ‪ï‬يٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ‬ ‫‪¬·±²ô‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪»²‬ھ·‪²§ ¹‬؟ ®‪±‬؛ ¬‪²‬؟¬­‪½±²‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ٍى‪¬·±² êٍï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² êٍéî‬؟«¯غ ®»‪­ °‬؟ ؟ ٌ¾ ؛‪«²½¬·± ² ±‬؛ ؟ ­· ¦ » ®»¸©‬ ‫­¼´»·§ ‪¬·±² ïïٍïë‬؟«¯غ ‪ً ·²‬ىٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ ¼ ‪²‬؟ ‪é‬ىٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ ‪«¾­¬·¬«¬·²¹‬ح‬ ‫» » ½ د‬ ‫ش«‬ ‫¾؟‬ ‫ش؟ ½ ج‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫‪´²‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¸ ي‬ ‫يي ‪ïï‬‬ ‫‪½ ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫؟‬ ‫‪» ¼ ï‬ش »« ½ ج‬ ‫¾‬ ‫‪¦¸ ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫‪´²‬‬ ‫‪½ ¸ î‬‬ ‫ىي ‪ïï‬‬ ‫½ ‪ î‬ـ ‪ï‬ك‬ ‫‪¬·±² ïïٍîë‬؟«¯غ ‪²¹·²¹‬؟® ®؟»خ‬ ‫‪½ ¸ ï î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫؟‬ ‫¼ »ش » « ½ ج‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫‪´²‬‬ ‫‪ë‬ي ‪ïï‬‬ ‫‪ًô‬ىٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪è‬يٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ ‪®±³‬ع‬ ‫® ًغ‬ ‫‪î‬‬ ‫د‬ ‫‪¾î‬؟‬ ‫® ـ‬ ‫‪½ ï‬‬ ‫‪¸ ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫½‬ ‫؟‬ ‫ج‬ ‫‪ï‬ج‬ ‫§؟©»½؟®ٹ¬‪ ®±´´·²¹ »´»³ »²‬؟ ؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬ ‪´ô‬؟ھ·ھ®«­ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾ ‪»² °®±‬ھ·‪ ¹‬؟ ®‪±‬ع‬ ‫؟ ؛‪±´«¬·±²­ ±‬ھ»® ‪±® ±²» ³·´´·±²‬؛ »®«¼ ‪½¬ ©·´´ »²‬؟¬‪¬ ¬¸» ½±²‬؟¸¬ ¼؟‪­ ¬¸» ´±‬؟ ¼»‪·²‬؛»¼ ­· ¬½؟¬‪½±²‬‬ ‫­· ¬½؟¬‪ ½±²‬؟ ؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬ ‪ ô‬د ‪»²½»ô‬ط ٍ‪®·²¹ ®·²¹‬؟»¾‬ ‫‪½ ¸ î‬‬ ‫‪ê‬ي ‪ïï‬‬ ‫‪½ ¸ ï î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬ـ‬ ‫‪¸ ï î‬‬ ‫½ـ‬ ‫‪¸ ï î‬‬ ‫½‪ î‬ـ ‪ ï‬ك‬ ‫½د‬ ‫»‪êô ±²‬يٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ¸¬·© ىيٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ‪¬·²¹‬؟«¯» §¾ ‪»² ¼·³»²­·±²ô‬ھ·‪ ¹‬؛‪®·²¹ ±‬؟»¾ ؟ ®‪±‬ع‬ ‫­‪·²‬؟¬¾‪±‬‬ ‫½ـ‬ ‫‪é‬ي ‪ïï‬‬ ‫‪½ ¸ î‬‬ ‫½د‬ ‫»ي شد‬ ‫­¼ ´»·§ ‪¬·±² ïïٍîê‬؟«¯غ ‪¬·±² ïïٍîè ·²¬±‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍîé‬؟«¯غ ‪²¼ ­«¾­¬·¬«¬·²¹‬؟‬ ‫‪½ ¸ ï î‬‬ ‫‪½ ¸ ï î‬‬ ‫د‬ ‫‪î‬ـ‬ ‫® ـ ًغ ½ ج‬ ‫‪ِ ¾ِ î‬؟ي ‪¦¸ ï‬‬ ‫ـ‬ ‫؟‬ ‫½‬ ‫‪¸ ï î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫®‪±‬‬ ‫»ي‬ ‫‪´²‬‬ ‫‪½ ¸ î‬‬ ‫½د‬ ‫د‬ ‫‪è‬ي ‪ïï‬‬ ‫و‪¬·±² ïïٍîç‬؟«¯غ ‪½¬ ·²‬؟¬‪ ·² °±·²¬ ½±²‬؟ ­·¨؟ ®‪¶±‬؟‪±® ¬¸» ­»³·³‬؛ ‪è‬يٍ‪¬·±² ê‬؟«¯غ ‪«¾­¬·¬«¬·²¹‬ح‬ ‫‪½ ¸ ï î‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫® ًغ ـ‬ ‫دي ِ؟‬ ‫® ـ ًغ ½ ج‬ ‫‪ ِ ¾ِ î‬؟ي ‪¦¸ ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫‪´²‬‬ ‫ش‬ ‫‪» ·²‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸¬ ‪½¬÷ô‬؟¬‪ ½±²‬؟ ؛‪ ّ±‬د §¬·½؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ ؟ ¼‪²‬؟ د ¼؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ ‪²‬؟ ®‪±‬؛ ‪¸«­ô‬ج‬ ‫ٍ¼»¬؟´«½´؟½ »¾ §؟‪±´«¬·±²­ ³‬ھ»® ؛‪³·´´·±²­ ±‬‬ ‫ٍي ‪»®§ ½´±­» ¬±‬ھ »¾ ‪» »¨°±²»²¬ ¬±‬؛·´ٹ¼؟‪» ­¸±©² ¬¸» ´±‬ھ؟¸ أ‪ï‬إ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ؛‪²½» ¬»­¬­ ±‬؟®«¼‪²‬غ‬ ‫»«´؟ھ »¸¬ ؛‪½§ ±‬؟«¯»¼؟ »¸ج ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬؛ ¼؟‪­ٍ ´±‬ھ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ؛‪´ °´±¬ ±‬؟½·‪ ¬§°‬؟ ­· ‪·¹«®» ïï ٍïï‬ع‬ ‫­¼®؟¼‪²‬؟¬ح ؛‪« ±‬؟»®«ق ´؟‪¬·±²‬؟ز ٍحٍث »¸¬ §¾ ­·­§´؟‪²‬؟ ´؟½·¬­·¬؟¬­ ¸‪¬»¼ ¬¸®±«¹‬؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ ­؟© ي ؛‪±‬‬ ‫­»‪è ¬¸»®»¾§ ¾»½±³‬يٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ٍأً‪î‬إ‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ًًً‪ï‬‬ ‫ًً‪ë‬‬ ‫‪ًç‬ي‪ ï‬م‬ ‫‪ًç‬ي‪ ê‬م‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪ë‬‬ ‫ى‬ ‫ي‬ ‫‪ë‬ى ‪ïï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪î‬‬ ‫يم‪°‬‬ ‫‪ ًٍë‬م ح‬ ‫ًً‪î‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫ً‪î‬‬ ‫ً‪ë‬‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫‪ê‬‬ ‫÷ ً‪±´«¬·±²­ ï‬ھ»®ّ »؛·ش‬ ‫‪ë‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫­»ھ·‪ ¹‬ىىٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ يىٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ‪¼¼·²¹‬ك‬ ‫ـ‬ ‫®‬ ‫‪î‬‬ ‫® ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫­¼´»·§ ىىٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ يىٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ‪½¬·²¹‬؟®¬¾«ح‬ ‫‪ê‬ى ‪ïï‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫®‬ ‫‪ï‬‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ـ‬ ‫® ع‬ ‫®‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ëô‬ىٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ‪®±³‬ع‬ ‫½·‪³‬؟‪§²‬ـ ‪ٍô‬ك ‪´³¹®»²ô‬؟ذ ¼‪²‬؟ ٍظ ‪«²¼¾»®¹ô‬ش ‪®±³‬عّ ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬؛ »؛·´ ٍ­ھ ¼؟‪±‬ش ‪ ïïٍïï‬غخثظ×ع‬ ‫‪²¹ٍô‬غ ٍ¼؟½ك ¸­·¼»©ح ´؟§‪±‬خ ‪ô éô‬ي ٍ‪±‬ز ‪»®ٍ ïô‬ح ‪²¹ٍô‬غ ٍ¸½»س ٍ¸½»¬§´‪±‬ذ ؟¬½ك ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½‬ ‫÷ٍ‪»°®·²¬»¼ ©·¬¸ °»®³·­­·±²‬خ ٍ‪é‬ى‪ïç‬‬ ‫‪é‬ى ‪ïï‬‬ ‫ى‬ ‫‪ ® ï‬ع‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫® ـ‬ ‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ ت »‪·²‬؛»¼ ‪´§­·­ô‬؟‪²‬؟ »¸¬ ‪¬ ¬¸·­ °±·²¬ ·²‬ك‬ ‫ي‬ ‫‪ç‬ي ‪ïï‬‬ ‫½د‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫‪è‬ى ‪ïï‬‬ ‫خ ® ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫® خ‪î‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫® ع‬ ‫® ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ٍ ¬½؟¬‪·²¹ °±·²¬ ½±²‬ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪±® ®±‬؛ »¬؟®«½½؟ ‪´­±‬؟ ­· ‪¬·±²‬؟«¯» ­·¸ج‬ ‫‪½¬ô‬؟¬‪±® °±·²¬ ½±²‬؛ ‪­ » ïًٌç‬ك‬ ‫ًى ‪ïï‬‬ ‫¸‬ ‫‪è‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪ï‬ى ‪ïï‬‬ ‫«‬ ‫‪îï‬‬ ‫¬»ش‬ ‫‪ç‬ى ‪ïï‬‬ ‫½‬ ‫‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش ‪®·²¹­ô‬؟ »¾ ًً‪¬»´ § ïë‬؟‪°°®±¨·³‬؟ ؛‪ ±‬؟¬؟¼ ¬­»¬ »½‪²‬؟®«¼‪¬·²¹ ¬¸» »²‬؟«´؟ھغ‬ ‫‪ë‬يٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ‪²¼ ¸ ·²‬؟ ½ ®‪±‬؛ ­»«´؟ھ »¸¬ ‪«¾­¬·¬«¬· ²¹‬ح ٍيٌ‪²¼ ¸ é‬؟ يٌ‪ï‬ي ½ ¬؟¸¬ ¼»‪ ¼»¬»®³·²‬أ‪ï‬إ‬ ‫­»ھ·‪»´ §ô ¹‬ھ·¬½»‪êô ®»­°‬يٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟‬ ‫يً‬ ‫ـ‬ ‫¼‬ ‫‪ë‬ي‬ ‫ِ¾‬ ‫‪îè‬‬ ‫ِ؟‬ ‫‪ï‬ي‬ ‫ىً‬ ‫® ـ‬ ‫‪ï‬ج‬ ‫ج‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ ï è‬ـ ‪ï‬ك‬ ‫‪î‬ى ‪ïï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ë‬ي‬ ‫¾‬ ‫‪îè‬‬ ‫ىً‬ ‫؟‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬ي‬ ‫ج‬ ‫‪ï‬ج‬ ‫‪îï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫® ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪ï ·­ ¹‬ىٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ‪¬ ¼ ·²‬؟¸¬ »¦·‪´­±ô ®»½±¹²‬ك‬ ‫‪¹‬‬ ‫ً‪ïï ë‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫«‬ ‫½د‬ ‫‪ï‬‬ ‫خ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¼‬ ‫‪¼³ ï‬‬ ‫­¼´»·§ ‪ï‬ىٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ‪¬·±² ïïٍëً ·²¬±‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ç‬ىٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ‪±®»ô ­«¾­¬·¬«¬ ·²¹‬؛»®»¸ج‬ ‫يً‬ ‫‪ïï ëï‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪ ®±‬؟ ‪½¬ ·²‬؟¬‪§ °±·²¬ ½±²‬؟©»½؟®ٹ®»´´‪ ®±‬؟ ®‪±‬؛ ¬؟¸¬ ´´؟½»خ‬ ‫‪ï‬‬ ‫®‬ ‫ًى ‪è î‬ي ‪î‬‬ ‫‪î¹‬‬ ‫‪ ï‬ـ‬ ‫®‬ ‫‪î‬‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪¼³ ï ¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪îï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫®‬ ‫‪îï‬‬ ‫ـ‬ ‫® ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ‪²¹» ½±®®»­°±²¼·²¹ ¬±‬؟® »¸¬ ‪¬ ©·¬¸·²‬؟¸¬ ¼»‪ ¼»¬»®³·²‬أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪®´§ ·­ ¹‬؟»‪»®§ ²‬ھ ت ‪®·²¹­ô‬؟»¾‬ ‫‪ï‬ى ً‬ ‫‪ïï ëî‬‬ ‫ي‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫® ع‬ ‫‪±® »ô‬؛»®»¸ج‬ ‫ـ‬ ‫®‪î‬‬ ‫يى ‪ïï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫ـ‬ ‫خ‪î‬‬ ‫‪¬·±²‬؟«¯غ ‪«¾­¬·¬«¬·²¹‬ح ٍ‪­­«³ °¬·±²‬؟ ­·¸¬ ؛‪´·¼·¬§ ±‬؟ھ »¸¬ ­»¸­·´¾؟¬­» ‪ô‬أ‪ï‬إ ٍ ؛»خ ‪®±³‬؛ ‪·¹«®» ïïٍïîô‬ع‬ ‫­»ھ·‪¬·±² ïïٍëï ¹‬؟«¯غ ‪é ·²¬±‬ىٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪ïïٍëî‬‬ ‫يً‬ ‫ـ‬ ‫® ع®‬ ‫‪î‬‬ ‫ي‪ïï ë‬‬ ‫‪éô‬يٍ‪¬·±² î‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ‪´­±ô‬ك‬ ‫ـ‬ ‫®‪î‬‬ ‫ىى ‪ïï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫ـ‬ ‫خ‪î‬‬ ‫ـ‬ ‫®‬ ‫‪î‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫«‬ ‫‪ï‬ى ً‬ ‫ـ‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪ç‬ي ‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫® خ‪î‬‬ ‫خ ® ـ‬ ‫‪ً ًéًê‬‬ ‫؟ ­­؟‪¬ °‬؟¸¬ ­¬‪ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؛‪±´«¬·±² ·­ ¬¸» ²«³¾»® ±‬ھ»® ®»‪ ­¬®»­­ ½§½´»­ « °‬؛‪¸» ²«³¾»® ±‬ج‬ ‫¸‪­ ¬«®²»¼ ¬¸®±«¹‬؟¸ ‪ ±²» ®·²¹ ©¸·´» ¬¸» ±¬¸»® ®·²¹‬؛‪§ ±‬؟©»½؟® »¸¬ ‪¼÷ ±²‬؟‪»² °±·²¬ ّ«²¼»® ´±‬ھ·‪¹‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪ï‬ىًٍ–‬ ‫ًي‬ ‫ً‪î‬‬ ‫©‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪ë‬‬ ‫´´؟¾ ­·¸¬ ‪­»­ ·²‬؟»®½‪²¬ ·²‬؟½·؛·‪» ®»­«´¬»¼ ·² ­·¹²‬ھ ؟¸ ­»­­»½‪½¬«®·²¹ °®±‬؟؛«‪²‬؟‪²¼ ³‬؟ ‪µ·²¹‬؟ ‪­¬»»´َ³‬‬ ‫ٍ®»¬‪°‬؟¸½ ­·¸¬ ‪¬»® ·²‬؟´ ´·؟¬»¼ ®»¬؟»®‪¬·±² ©·´´ ¾» ¼·­½«­­»¼ ·² ¹‬؟«¬·­ ­·¸ج ٍ®‪½¬±‬؟؛ ´؟·®»¬؟‪®·²¹ ³‬؟»¾‬ ‫جفكجزرف غز×ش ‪ïïٍëٍï‬‬ ‫؟ٌ¾ ­؟ ¬؟¸¬ ¬½؟¬‪±® ´·²» ½±²‬؛ ‪² ¾» ­¸± ©²‬؟½ ¬× ٍ ¬½؟¬‪±® ´·²» ½±²‬؛ ¼·´؟ھ §´´؟«¯» ­· ‪¬·±² ïïٍîç‬؟«¯غ‬ ‫‪²‬؟½ ‪±´´±©·²¹ »¨°®»­­·±²‬؛ »¸¬ ‪±®»ô‬؛»®»¸ج ٍ‪½¸»­ ¬¸» ´·³·¬ îٌ°‬؟‪°°®±‬؟ ÷ِ¾ّ÷ِ؟ّ ‪½¸»­ ¦»®±ô‬؟‪°°®±‬؟‬ ‫و¬½؟¬‪±® ´·²» ½±²‬؛ ‪¾» ©®·¬¬»²‬‬ ‫يٍ‪ –ï‬؛‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫‪ًًٍë‬‬ ‫‪ًًٍï ًًٍî‬‬ ‫‪ًًًٍë‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ًًًٍï ًًًٍî‬‬ ‫‪½ ¸ ï î‬‬ ‫‪ïï ëç‬‬ ‫»ش »« ¸ ‪ î‬ـ¼‬ ‫د‬ ‫‪î‬ـ‬ ‫‪½ ¸ ï î‬‬ ‫ـى‬ ‫´ي‬ ‫‪½ ¸ ï î‬‬ ‫® ـ ًغ‬ ‫‪ê‬‬ ‫½ج‬ ‫‪¸ ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫‪´²‬‬ ‫¬؟¸¬ ¼»‪»´±°‬ھ»¼ »¾ ‪²‬؟½ ¬· ‪½¬ô‬؟¬‪±® °±·²¬ ½±²‬؛ ¼»­« ¬؟¸¬ ‪® ¬±‬؟´·‪²²»® ­·³‬؟‪ ³‬؟ ‪ײ‬‬ ‫‪´³¹®»²ô‬؟ذ ¼‪²‬؟ ٍظ ‪«²¼¾»®¹ô‬ش ‪®±³‬عّ ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ¬½؟¬‪±® °±·²¬َ½±²‬؛ ت ٍ­ھ ت ‪ ïïٍïî‬غخثظ×ع‬ ‫¸­·¼»©ح ´؟§‪±‬خ ‪ô éô‬ي ٍ‪±‬ز ‪»®ٍ ïô‬ح ‪²¹ٍô‬غ ٍ¸½»س ٍ¸½»¬§´‪±‬ذ ؟¬½ك ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪§²‬ـ ‪ٍô‬ك‬ ‫÷ٍ‪»°®·²¬»¼ ©·¬¸ °»®³·­­·±²‬خ ٍ‪é‬ى‪²¹ٍô ïç‬غ ٍ¼؟½ك‬ ‫‪½ ¸ ï‬‬ ‫ً‪ïï ê‬‬ ‫‪½ ¸ ï‬‬ ‫´‬ ‫‪½ ¸ ï‬‬ ‫ي ¸‬ ‫½ ـ ‪ï‬ق‬ ‫½د‬ ‫»®»¸©‬ ‫؟ ‪­­·²¹‬؟‪ ®±´´·²¹ »´»³ »²¬­ °‬؛‪°¬ »® ïً ¬¸» ²«³¾»® ±‬؟¸ف ‪®±³‬؛ ‪»²½»ô‬ط ٍ‪±´«¬·±²‬ھ»® »¬»´‪±²» ½±³°‬‬ ‫­· »‪°±·²¬ ±² ¬¸» ·²²»® ®·²¹ °»® «²·¬ ¬·³‬‬ ‫ى‪ïï ë‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫·‪²³‬‬ ‫ئ‬ ‫‪²‬‬ ‫‪ ï‬ئ‪ً ë‬‬ ‫‪±® ¬¸» ±«¬»® ®·²¹ô‬ع‬ ‫‪ïï ëë‬‬ ‫‪ ï‬ئ‪ً ë‬‬ ‫‪½ ¸ ï‬‬ ‫½‪î‬‬ ‫‪ï‬ج‬ ‫‪½ ¸ ï‬‬ ‫ًج‬ ‫‪ ½ ¸ ï‬ي‬ ‫‪ïï êï‬‬ ‫·«‬ ‫ي ¸ي ½ي‬ ‫ى ¸‪î‬‬ ‫‪ïï êî‬‬ ‫‪½ ¸ ï‬‬ ‫‪½ ¸ ï‬‬ ‫‪½ ¸ ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪½ ¸ ï‬‬ ‫½‪ î‬ك‬ ‫‪î ½ ¸ ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ïï ëê‬‬ ‫» ¼ ‪î‬‬ ‫«‬ ‫ـ‬ ‫‪½ ¸ ï‬‬ ‫ًغ‬ ‫ي‬ ‫‪½ ¸ ï‬‬ ‫‪î¸ ï‬‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫‪ï‬ق‬ ‫ً‬ ‫‪ï‬‬ ‫® ـ‬ ‫‪«±‬‬ ‫¬؟¸¬ ¼»¸­·´¾؟¬­» ®»¸¬®«؛ »¾ ‪²‬؟½ ¬×‬ ‫®‪±‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ ï‬ئ‪ً ë‬‬ ‫‪î ç‬‬ ‫ى ‪ï‬‬ ‫ي‪ïï ê‬‬ ‫«‬ ‫ـ‬ ‫‪¼³‬‬ ‫ئ‬ ‫‪îç îé‬‬ ‫ى ‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ي‪ً ëï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¼‪²‬؟‬ ‫ٍ‪»®­ ¬± ¬¸» ±«¬»® ®·²¹‬؛»® ‪²¼ ¬¸» ´±©»® ­·¹²‬؟ ‪»®­ ¬± ¬¸» ·²²»® ®·²¹‬؛»® ‪©¸»® » ¬¸» «°°»® ­·¹²‬‬ ‫­»ھ·‪ ¹‬ي‪¬·±² ïïٍë‬؟«¯غ ‪¬·±² ïïٍëê ·²‬؟«¯غ ؛‪«¾­¬·¬«¬·±² ±‬ح‬ ‫يً‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪ïï ëé‬‬ ‫ئ‬ ‫ـ‬ ‫‪¼³‬‬ ‫‪ç‬ي ‪ï‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬ى ً‬ ‫‪ï‬‬ ‫® خ‪î‬‬ ‫خ ® ـ‬ ‫‪¹‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬ى ً‬ ‫ى‪ïï ê‬‬ ‫ى ‪ï‬‬ ‫ئ‬ ‫‪îé é ç‬‬ ‫´‬ ‫‪îç‬ـ‬ ‫‪î ç‬‬ ‫‪ً ًèç‬‬ ‫½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬ ‪ ô‬د ®‪±‬؛ ‪¬·±²‬؟«¯» ‪²‬؟ ­¼´»·§ ‪î‬ىٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ¸¬·© ‪¬·±² ïïٍëé‬؟«¯غ ‪±³ ¾·²·²¹‬ف‬ ‫و­®»¬»‪³‬؟®؟‪®·²¹ ¼»­·¹² °‬؟»¾ »¸¬ ؛‪½¬ô ·² ¬»®³­ ±‬؟¬‪ °±·²¬ ½±²‬؟ ؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½‬ ‫‪ïï ëè‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫ئ ‪ï è‬ـ‬ ‫يً‬ ‫‪ç‬ي ‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫® خ‪î‬‬ ‫خ ® ـ‬ ‫ك‬ ‫‪îç îé‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫ى ‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫½د‬ ‫ق‬ ‫ًً‪®¼»²»¼ ëîï‬؟¸َ¸‪®±³ ¬¸®±«¹‬؛ ¼»¬؟½·®¾؟؛ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®‪±‬؛ ÷¾´ ٍ‪çôëًً ·²‬ىّ ز ‪ ëëî ³³‬ق »®»¸©‬ ‫´؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ »‪­ «²¼»®¹±²‬؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪±® ®±‬؛ ®‪½¬±‬؟؛ ´؟·®»¬؟‪®·²¹­ô ¬¸» ³‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬؛ ­ك ٍ´»»¬­‬ ‫‪»®»¼ ·²‬ھ‪¬·±² ©·´´ ¾» ½±‬؟«¬·­ ­·¸ج ٍ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش ؛‪¬·±²­ ±‬؟‪»­¬·¹‬ھ‪­» ­·²½» ¬¸» ·²‬؟»®½‪·²‬‬ ‫ٍ®»¬‪°‬؟¸½ ­·¸¬ ‪¬»® ·²‬؟´ ´·؟¬»¼ ®»¬؟»®‪¹‬‬ ‫¬؟¸¬ ¼»‪­ ¼»¬»®³·²‬؟© ¬· ‪½¬ô‬؟¬‪±® ´·²» ½±²‬ع‬ ‫½د‬ ‫ى‬ ‫‪ïï êë‬‬ ‫ز ‪ çèٍï ³³‬ك »«´؟ھ »‪¹‬؟®»ھ؟ ‪²‬؟ ‪ ®»­«´¬»¼ ·²‬أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش ؛‪ ±‬؟¬؟¼ ¬­»ج‬ ‫´´»©‪±½µ‬خ ‪®¼»²»¼ ¬±‬؟¸َ¸‪®±³ ëîïًً ­¬»»´ ¬¸®±«¹‬؛ ¼»¬؟½·®¾؟؛ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®‪±‬؛ ÷¾´ ٍ‪ëً ·²‬ى‪ّé‬‬ ‫­»·½؟®«½½؟ ‪½¬«®·²¹‬؟؛«‪²‬؟‪²¼ ³‬؟ §¬·´؟«¯ ´»»¬­ »¸¬ ‪·²­ ¬±‬؟¬®»‪´«» ­¬®·½¬´§ °‬؟ھ ­·¸ج ٍ‪ٍë‬ى‪ê‬ٹ‪ êïٍé‬ف‬ ‫‪»³»²¬­ ·²‬ھ‪«¾­»¯«»²¬ ·³°®±‬ح ًٍ‪¬»´§ ïçê‬؟‪°°®±¨·³‬؟ ‪¬ ·­ô «° ¬±‬؟¸¬ ‪¬ ¬·³»ô‬؟¸¬ ¬؟ »´¾؟ھ»·¸½؟‬ ‫½د‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫¬؟¸¬ ‪ô‬أ‪ïè‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش ‪®±³‬؛ ‪«®¬¸»®ô‬؛ ¼‪²‬؟‬ ‫‪ïï êê‬‬ ‫‪¸ ï‬‬ ‫»‪î‬‬ ‫ى‬ ‫½‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪¬·±² ïïٍêêô‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ‪½¬ô‬؟¬‪±® ´·²» ½±²‬؛ ‪çٌè‬‬ ‫‪è‬‬ ‫¸‬ ‫» »­«؟½»ق‬ ‫½‬ ‫¨؟‪³‬د‬ ‫ٍ­¬‪²‬؟¬­‪´ ½±²‬؟·®»¬؟‪®» ³‬؟ ¸ ¼‪²‬؟ ½ ¬؟¸¬ ‪¾´·­¸·²¹‬؟¬­» ‪½¬ô‬؟¬‪±® °±·²¬ ½±²‬؛ ´؟½·¬‪©¸·½¸ ·­ ·¼»²‬‬ ‫®»¼‪¼·²¹ ¼±»­ ²±¬ ±½½«® «²‬؟‪¬ »¼¹» ´±‬؟¸¬ ¸½«­ ­®»´´‪«´´§ ½®±©²»¼ ®±‬؛ »ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪±³» ®±‬ح‬ ‫®»¼‪²‬ث ٍ­¼؟‪½¬ ±½½«®­ «²¼»® ­«½¸ ´±‬؟¬‪·»¼ ´·²» ½±²‬؛·¼‪¬ ·­ô ³±‬؟¸¬ ‪¼­ô‬؟‪¨·³«³ ´±‬؟‪¾´» ³‬؟¾‪¬¸» °®±‬‬ ‫¼´»·§ ¼´«‪ ­¸±‬ى‪¬·±² ïïٍê‬؟«¯غ ‪ ½±²¼·¬·±²ô‬؟ ¸½«­ ®‪±‬ع ٍ­®«½½‪½¬ ±‬؟¬‪»®ô °±·²¬ ½±²‬ھ»©‪¼·²¹ô ¸±‬؟‪´·¹¸¬»® ´±‬‬ ‫´؟‪·½·»²½§ ·² ¬¸» ±®·¹·²‬؛»¼ ؟ ­· ­·¸¬ ‪¬»´§ô‬؟‪±®¬«²‬؛‪²‬ث ٍ‪¬·±² ïïٍëè‬؟«¯غ ­؟ »«´؟ھ §¬·½؟‪°‬؟½ »‪³‬؟­ »¸¬‬ ‫‪¬·±²‬؟«¬·­ ­·¸ج ٍ»´¾؟´·؟ھ؟ ‪¬·±² ¬±±´­ ¬¸»²‬؟´«½´؟½ »¸¬ ‪´³¹®»² ¬¸»±®§ ±©·²¹ ¬±‬؟ذٹ‪«²¼¾»®¹‬ش‬ ‫ً‪î‬‬ ‫ً‪î‬‬ ‫‪²¼ èï‬؟ّ ‪ï‬ى ؛‪·² ´·»« ±‬‬ ‫‪·²‬‬ ‫‪ ½±²¬·²«·¬§ ¾§ «¬·´·¦·²¹ ¬¸» »¨°±²»²¬ èï‬؛‪µ» ±‬؟­ »¸¬ ®‪±‬؛ ¼»·؛·¬½»® »¾ ‪²‬؟½‬ ‫÷¾´ ٍ‪ôèًً ·²‬يىّ ز ‪èè ³³‬ى ­»‪ ¾»½±³‬ق ¬‪²‬؟¬­‪ ½±²‬؛‪´«» ±‬؟ھ »¸¬ ‪´­±ô‬ك ٍى‪¬·±² ïïٍê‬؟«¯غ ‪ï ÷ ·²‬ى ؛‪´·»« ±‬‬ ‫®‪½¬±‬؟؛ ´؟·®»¬؟‪·²ô ¬¸·­ ³‬؟‪¹‬ك ٍ´»»¬­ ًً‪®¼»²»¼ ëîï‬؟¸َ¸‪®±³ ¬¸®±«¹‬؛ ¼»¬؟½·®¾؟؛ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪±® ®±‬؛‬ ‫ٍ؟®» ‪´³¹®»²‬؟ذٹ‪«²¼¾»®¹‬ش »¸¬ ؛‪®·²¹­ ±‬؟»¾ ®»´´‪·²­ ¬± ¬¸» ®±‬؟¬®»‪­¬®·½¬´§ °‬‬ ‫ظز×خكغق ظز×ششرخ ك عر غع×ش غثظ×جكع‬ ‫‪ïïٍê‬‬ ‫»‪·³‬ج‬ ‫ً‬ ‫‪±´«¬·±²‬ھ»خ ‪ï‬‬ ‫ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ´؟·¼؟® ؟ ؛‪§ ±‬؟©»½؟® ®»‪ °±·²¬ ±² ¬¸» ·²²‬؟ ®‪±‬؛ »´½§½ ¼؟‪´ ´±‬؟½·‪§°‬ج ي‪ ïïٍï‬غخثظ×ع‬ ‫»¾ §®‪¼ ¸·­¬±‬؟‪¬ ¬¸» ´±‬؟¸¬ ­»®·«¯»® »®«´·؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ؛‪¬«®» ±‬؟‪´ ²‬؟½·¬­·¬؟¬­ »¸¬ ‪·´«®»ô‬؟؛ ‪«­·²¹‬؟½‬ ‫­¬·؛ ¼؟‪² ´±‬؟»‪ ½«¾·½ ³‬؟ ¬؟¸¬ §´´؟½·®·‪ ¼»¬»®³·²»¼ »³°‬أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»® ¹‬ش ٍ¼»®»¼·­‪½±²‬‬ ‫‪¼ô‬؟‪ ´±‬؟ ‪» ¬±‬ھ·¬؟´»® ­»¬؟¬‪ ®·²¹ ©¸·½¸ ®±‬؟ ®‪±‬؛ ‪»²½»ô‬ط ٍ¬½؟¬‪±® °±·²¬ ½±²‬؛ ´´»© §®»ھ ؟¬؟¼ ¬­»¬ »¸¬‬ ‫حظز×خكغق شك×ـكخ جفكجزرفَجز×رذ ‪ïïٍêٍï‬‬ ‫¬‪§ °±·²‬؟©»½؟®ٹ¬‪ ®±´´ ·²¹ »´»³»²‬؟ ؛‪» ±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸¬ ‪´§­·­ô‬؟‪²‬؟ ‪±®»¹±·²¹‬؛ »¸¬ ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬ك‬ ‫§¾ ¼»¬؟‪§ ¾» »­¬· ³‬؟‪ ³‬د ¼؟‪´ ´±‬؟‪½¬ ­«¾¶»½¬»¼ ¬± ²±®³‬؟¬‪½±²‬‬ ‫ي‬ ‫‪ç‬ي ‪ïï‬‬ ‫½د‬ ‫د‬ ‫‪ç‬ي ‪ï‬‬ ‫‪ç‬ي ‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬ى ً‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫¦ ¶‬ ‫ي¶د‬ ‫‪ïï êè‬‬ ‫‪¶ ï‬‬ ‫ش‬ ‫‪ï‬ى ً‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ئ‬ ‫»د‬ ‫‪ ¬¸» ®±´´ ·²¹ »´»³ »²¬ô‬؛‪® ¼·­°±­·¬· ±² ±‬؟´«‪²¹‬؟ »¸¬ ؛‪ײ ¬¸» ¬»®³­ ±‬‬ ‫¼‪²‬؟ ­‪±´«¬·±²‬ھ»® ؛‪ ·­ ·² ³·´´·±²­ ±‬ش » ®»¸©‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪î°‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫¼ يد‬ ‫‪ïï êç‬‬ ‫ً‬ ‫‪ïï ëè‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫ئ ‪ï è‬ـ‬ ‫يً‬ ‫‪¹‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫® خ‪î‬‬ ‫خ ® ـ‬ ‫‪çè ï‬‬ ‫½د‬ ‫»د‬ ‫و ­©‪±´´±‬؛ ­؟ ¼»¬؟´«½´؟½ »®‪±‬؛»®»¸¬ ­· §؟©»½؟® ‪¬·²¹‬؟¬‪ ®±‬؟ ؛‪» ±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸ج‬ ‫­»‪¬·±² ¾»½±³‬؟«¯» ­·¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟ »¾ ´´؟¾ ®‪±‬ع‬ ‫‪ïï êé‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫ئ‪ ï è‬ـ‬ ‫يً‬ ‫‪¹‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫؛‪î‬‬ ‫؛‪î‬‬ ‫ِ‪çè ï‬‬ ‫½د‬ ‫®»¬«‪»® ¬± ¬¸» ±‬؛»® ­‪²¼ ¬¸» ´±©»® ­·¹²‬؟ ¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ®»‪»® ¬± ¬¸» ·²²‬؛»® ­‪©¸»® » ¬¸» «°°»® ­·¹²‬‬ ‫®»¬«‪¬ ¬¸» ±‬؟ ‪²‬؟¸¬ ¬½؟¬‪§ ½±²‬؟ ©»½؟® ®»‪¬ ¬¸» ·²²‬؟ ®»¸‪´´§ ¸·¹‬؟«­« ­· ­­»®¬­ ­ك ٍ¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®‬ ‫§´·®؟­­»½»‪¸·­ ·­ ²±¬ ²‬ج ٍ¬­®·؛ §؟ ©»½؟® ®»‪´´§ ±½½«®­ ±² ¬¸» ·²²‬؟®»‪·´«®» ¹»²‬؟؛ ‪½¬ô‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®‬ ‫­· ¸½·¸© ‪§ô‬؟©»½؟® ®»¬«‪±® ©¸·½¸ ­¬®»­­ ·­ ¸·¹¸ ±² ¬¸» ±‬؛ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ‪´·¹²·²¹‬؟َ؛´»­ ®‪±‬؛ »«®¬‬ ‫ٍ»®»¸‪ ­°‬؟ ؛‪°±®¬·±² ±‬؟‬ ‫»¸¬ ‪ °±·²¬ ±²‬؟ ‪²½»ô‬؟¬­‪±® ·²‬ع ٍ­¬½؟¬‪ ½±²‬؛‪´·¬§ ±‬؟®«´‪ °‬؟ ؛‪®·²¹ ½±²­·­¬­ ±‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬ك‬ ‫‪­ ­¸±©²‬؟ »´½§½ ¼؟‪ ´±‬؟ »½‪§ »¨°»®·»²‬؟‪¬·±² ³‬؟¬‪®·²¹ ©·¬¸ ·²²»®َ®·²¹ ®±‬؟»¾ ؟ ؛‪§ ±‬؟©»½؟® ®»‪·²²‬‬ ‫‪²¬ ·²‬؟½·؛·‪®» ­·¹²‬؟ ­­»®¬­ ‪¨· ³«³‬؟‪²¼ ¸»²½» ³‬؟ ¼؟‪¨·³«³ ´±‬؟‪´¬¸±«¹¸ ¬¸» ³‬ك ٍي‪·¹«®» ïïٍï‬ع ‪·²‬‬ ‫®‪±‬؛ ÷ًً‪²¼ ¬± èèٍî ّêé‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ©‪±® ­·²¹´»َ®±‬؛ ÷ً‪ٍî ّéًè‬ي‪²¬ ¬± ç‬؟¬­‪´³¹®»² ®»½±³³»²¼»¼ ®»¼«½·²¹ ¬¸·­ ½±²‬؟ذِ‬ ‫َ½؟؛«‪²‬؟‪±®³ ±©·²¹ ¬± ¬¸» ³‬؛ »ھ‪§ ¹®±±‬؟©»½؟® ‪½·»­ ·²‬؟®«½½؟‪±® ·²‬؛ ¬‪½½±«²‬؟ ‪®·²¹­ ¬±‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪¼±«¾´»َ®±©ô ¼»»°َ¹®±±‬‬ ‫»ھ؟¸ ­»·½؟®«½½؟ ‪½¬«®·²¹‬؟؛«‪²‬؟‪²¼ ·² ¬¸» ³‬؟ §¬·´؟«¯ ´»»¬­ »¸¬ ‪»³»²¬­ ·²‬ھ‪«¾­»¯«»²¬ ·³°®±‬ح ٍ»‪¬ ¬·³‬؟¸¬ ¬؟ ­»­­»½‪¬«®·²¹ °®±‬‬ ‫¾ ®‪½¬±‬؟؛ ؟ §¾ ¼»¬؟¼‪½½±³³±‬؟ ­· »­؟»®½‪¸·­ ·²‬ج ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ »‪»َ¬§°‬ھ‪±® ¹®±±‬؛ §´¬‪²‬؟½·؛·‪­» ­·¹²‬؟»®½‪½¬±® ·²‬؟؛ ´؟·®»¬؟‪­»»² ¬¸» ³‬‬ ‫ٍ®»¬‪°‬؟¸½ ­·¸¬ ‪¬»® ·²‬؟´ ´·؟¬»¼ ‪ ¬¸·­ ·­ ¼·­½«­­»¼ ·²‬ه­®‪½¬±‬؟؛ ´؟·®»¬؟‪¬»¼ ³‬؟½·¼‪»َ·²‬ھ‪¾±‬؟ »¸¬ ­¬‪«¹³»²‬؟ ¬؟¸¬‬ ‫ي‬ ‫ً‪ïï é‬‬ ‫½د‬ ‫»د‬ ‫ش‬ ‫‪¼ ·­ ­«¾¶»½¬ »¼ ¬±‬؟‪°° ´·»¼ ´±‬؟ »¸¬ ‪» ¬±‬ھ·¬؟´»® § ®؟‪¬·±²‬؟¬­ ­· ¬؟¸¬ §؟ ©»½؟® ؟ ‪½¸ °±·²¬ ±²‬؟غ‬ ‫­»­«؟½ ­¬‪½» ¾»¬©»»² ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟‪²´§ ¬¸» ­°‬ر ٍ»¼«¬·´‪³°‬؟ ­­»®¬­ ¬‪²‬؟¬­‪´´§ ½±²‬؟«¬®·ھ ؟‬ ‫¬؟¸¬ ¼»‪² ¾» ¼»¬»®³·²‬؟ ½ ¬· ‪ï‬يٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ‪®±³‬ع ٍ»‪¬» ©·¬¸ ¬·³‬؟«¬½«´؛ ‪³°´·¬«¼ » ¬±‬؟ »¸¬‬ ‫­· §؟©»½؟® ‪¬·²¹‬؟¬‪½¬ °±·²¬ ±² ¬¸» ²±²®±‬؟¬‪»² ½±²‬ھ·‪²§ ¹‬؟ ؛‪´ ±‬؟ھ·ھ®«­ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪¬¸» °®±‬‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪¹‬‬ ‫» ي ‪½ ¸ î‬‬ ‫¶ش‬ ‫‪ïï éï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¶ ح‬ ‫¶د‬ ‫‪´²‬‬ ‫»¸¬ ­· ‪ ¬¸» ®·²¹‬؛‪·´«®» ±‬؟؛ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪¾·´·¬§ô ¬¸» °®±‬؟¾‪ °®±‬؛‪© ±‬؟´ ¬½«¼‪½½±®¼·²¹ ¬± ¬¸» °®±‬ك‬ ‫‪ô‬يٌ÷‪» ّ½ ¸ î‬ي ­؟ ‪ ¸»²½»ô‬ه­¬®؟‪´ °‬؟«¼·ھ·¼‪ ¬¸» ·²‬؛‪·´«®» ±‬؟؛ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪ ¬¸» °®±‬؛‪°®±¼«½¬ ±‬‬ ‫‪ïï éî‬‬ ‫»ي»د »ش‬ ‫½¼ »يد‬ ‫‪î°‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪´²‬‬ ‫ح‬ ‫»ش‬ ‫ً‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫يً‬ ‫½¼‬ ‫ي‪ïï é‬‬ ‫ي ً‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫½د‬ ‫ً‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î°‬‬ ‫»ي ‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫½¼ »ي½د‬ ‫ً‬ ‫و­©‪±´´±‬؛ ­ ؟ ¼»‪·²‬؛»¼ ­·‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î°‬‬ ‫د » ®»¸©‬ ‫»د‬ ‫­»‪ ¾»½±³‬ي‪¬·±² ïïٍé‬؟«¯غ ‪¬ô‬؟‪±®³‬؛ ´؟½ ·®»‪ײ ¼·­½®»¬» ²«³‬‬ ‫يً‬ ‫¦ ¶‬ ‫ي ً‪ï‬‬ ‫¶د‬ ‫ى‪ïï é‬‬ ‫‪¶ ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ئ‬ ‫»د‬ ‫»¾ §؟‪¬·²¹ ®·²¹ ³‬؟¬‪ ²±²® ±‬؟ ؛‪» ±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸¬ ‪çô‬يٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ى‪¬·±² ïïٍé‬؟«¯غ ‪®±³‬ع‬ ‫§¾ ¼»¬؟´«½´؟½‬ ‫ي‬ ‫½د‬ ‫»د‬ ‫‪ïï éë‬‬ ‫‪ïï éê‬‬ ‫§´¬‪±´«³» ½±²­»¯«»²‬ھ ®»¬؟»®‪»® ¹‬ھ‪¼·²¹ ¬¸» ­¬®»­­ ½§½´»­ ±‬؟»®‪­ ­«¾¶»½¬»¼ ¬± ­¬®»­­ô ­°‬؟© »½؟؛®«­‬ ‫§´¬‪­ ­«¾­»¯«»²‬؟¸ ¬× ٍ»®«´·؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ §؟©»½؟® »®‪±‬؛»¾ »®«´·؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ´´؟¾ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪®»¼«½·²¹ ¬¸» °®±‬‬ ‫‪¬·±²ô‬؟¬‪ ®±‬؛‪¨·­ ±‬؟ »´‪ ­·²¹‬؟ ‪´´ ¬»²¼­ ¬± ­»»µ‬؟¾ ¸½؟» ¬؟¸¬ ­®»¸½®؟»­»® »‪»¼ ¾§ ­±³‬ھ®»­¾‪¾»»² ±‬‬ ‫َ¼‪«²‬ش »¸¬ »¬؟‪¸·­ ¬»²¼­ ¬± ²»¹‬ج ٍ‪¬·±²‬؟®»‪®·²¹ ±°‬؟»¾ »¸¬ »®‪±‬؛»¾ ‪¬·±²‬؟¬‪´ ±®·»²‬؟‪ ±®·¹·²‬؛‪» ±‬ھ·¬½»‪·®®»­°‬‬ ‫¬‪´³¹®»² ¼·¼ ²±‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش ¬؟¸¬ »‪­­«³‬؟ ‪°­ ½±®®»½¬ ¬±‬؟¸®»‪­­«³°¬·±²ٍ ׬ ·­ °‬؟ ‪´³¹®»²‬؟ذٹ‪¾»®¹‬‬ ‫‪¾·´·¬§ ¬±‬؟ »¸¬ ؟®» ®·»¸¬ ‪«­» ¼«®·²¹‬؟½»¾ ­»®«´·؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ´´؟¾ ؛‪²¬ ²«³¾»®­ ±‬؟½·؛·‪» ­·¹²‬ھ®»­¾‪±‬‬ ‫»¸¬ ®‪±‬؛ ¬؟¸¬ ¼»¼»»½¨» ­»·¬®»‪´ °®±°‬؟½·‪´´«®¹‬؟¬»‪ ¹±±¼ ³‬؛‪´´­ ±‬؟¾ §®¬»‪¬» ¹»±³‬؟®«½½؟ »®«¬½؟؛«‪²‬؟‪³‬‬ ‫´»»¬­ §¬·´؟«¯ ¼‪ ¹±±‬؛‪§­ ±‬؟©»½؟® »®«¬½؟؛«‪²‬؟‪¬»´§ ³‬؟®«½½؟ ‪¾·´·¬§ ¬±‬؟ »¸ج ٍ­§؟©»½؟® ‪½±®®»­°±²¼·²¹‬‬ ‫؛‪®·²¹­ô ¬¸» ·²½·¼»²½» ±‬؟»¾ ´´؟¾ ‪²§ ³±¼»®²‬؟‪±® ³‬ع ٍ؟®» ¬؟¸¬ »½‪»¼ ­·²‬ھ‪­ ½±²­·­¬»²¬´§ ·³°®±‬؟¸‬ ‫؛‪½§ ±‬؟®«½½؟ »¸¬ »´·¸ة ٍ¼»ھ®»­¾‪®»¯«»²¬´§ ±‬؛ ­· »®«´·؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ §؟©»½؟® ؛‪·´«®» ·² ´·»« ±‬؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ´´؟¾‬ ‫­؟¸ ­»®«´·؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ´´؟¾ ¼‪²‬؟ §؟©»½؟® ‪° ¾»¬©»»²‬؟‪»¼ô ¬¸» ¹‬ھ‪´­± ·³°®±‬؟ ­؟¸ »®«¬½؟؛«‪²‬؟‪´´ ³‬؟¾‬ ‫ٍ§´¬‪²‬؟½·؛·‪®®±©»¼ ­·¹²‬؟‪²‬‬ ‫ٍىٍ‪³°´» ïï‬؟¨غ »»ح‬ ‫‪²‬؟ ‪»ô‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪¬·±² ±‬؟´«½´؟½ »¸¬ ‪½¸ ¬±‬؟‪°°®±‬؟ ­«‪±®»¹±·²¹ ®·¹±®±‬؛ »¸¬ ؛‪ײ ´·»« ±‬‬ ‫§´¼·‪·²¹ ®·¹‬ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®‪±‬؛ أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش §¾ ¼»‪»´±°‬ھ»¼ ­؟© ¼‪¬» ³»¬¸±‬؟‪°°®±¨·³‬؟‬ ‫¬؟¸¬ ‪°¬»® é‬؟¸ف ‪»´±°»¼ ·²‬ھ»¼ ­؟© ¬× ٍ­¼»»‪¬» ­°‬؟®»¼‪¬ ³±‬؟ ‪¬·²¹‬؟®»‪²¼ ±°‬؟ ­‪­«°°±®¬»¼ ®·²¹‬‬ ‫ش‬ ‫¼‪²‬؟ ®»‪¬·²¹ ّ·²²‬؟¬‪²¼ ²±²® ±‬؟ ‪¬·²¹‬؟¬‪ ¬¸» ®±‬؛‪»­ ±‬ھ·´ »¸¬ ‪®·²¹ô‬؟»¾ »®·¬‪² »²‬؟ ؛‪» ±‬؛·´ »¸¬ »‪± ¼»¬»®³·²‬ج‬ ‫ٍ©؟´ ¬ ½«¼‪½½±®¼·²¹ ¬± ¬¸» °®±‬؟ ¼»‪´´§ ½±³¾·²‬؟½·¬­·¬؟¬­ »¾ ¬­«‪§­ ³‬؟©»½؟® ÷؟­®»ھ »½·ھ ®‪±«¬»® ±‬‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪§ ·­ ¹‬؟©»½؟® ‪¬·²¹‬؟¬ ‪ ¬¸» ®±‬؛‪´ ±‬؟ھ·ھ®«­ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾ ‪¸» °®±‬ج‬ ‫»ش ص‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫‪´²‬‬ ‫‪§ ô‬؟©»½؟® ‪¬·²¹‬؟¬‪±® ¬¸» ²±²® ±‬؛ ‪®´§ô‬؟´·‪·³‬ح‬ ‫‪ïï éé‬‬ ‫‪ïï éè‬‬ ‫‪ïï éç‬‬ ‫ً‪ïï è‬‬ ‫ص‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫‪²‬‬ ‫‪é ïë‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫½ ­‪½±‬‬ ‫‪îu ï‬‬ ‫‪¨ ï‬؟‪³‬د‬ ‫½د‬ ‫د ®‪±‬؛ ‪¬·±² ïïٍêç‬؟«¯غ ‪§ ¾» ­«¾­¬·¬«¬ »¼ ·²¬±‬؟‪¬·±² ³‬؟«¯» ­·¸ج ٍ¬½؟¬‪±® °±·²¬ ½±²‬؛ ‪²¼ ² ïٍë‬؟‬ ‫¼´»·§ ‪¬±‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫»ش ص‬ ‫‪ï‬‬ ‫ھح‬ ‫‪ïï èï‬‬ ‫‪ë‬ى‬ ‫½¼‬ ‫‪ï‬‬ ‫½ ­‪½±‬‬ ‫‪îu ï‬‬ ‫‪½ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪½ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î°‬‬ ‫¨؟‪³‬د‬ ‫»د‬ ‫‪´²‬‬ ‫®‪±‬‬ ‫‪®·²¹ô‬؟»¾ »®·¬‪±® ¬¸» »²‬؛ ¼‪²‬؟‬ ‫»ش ص‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫ش‬ ‫‪ïï èî‬‬ ‫»د‬ ‫‪ï‬ض ¨؟‪³‬د‬ ‫‪¬·²¹ ®·²¹ô‬؟¬‪±® ¬¸» ²±²®±‬؛ ‪®´§ô‬؟´·‪·³‬ح‬ ‫‪´²‬‬ ‫يً‬ ‫­¼´»·§ ‪¬·±² ïïٍéè‬؟«¯غ ¸‪¬·±² ïïٍéê ¬¸®±«¹‬؟«¯غ ؛‪¬·±² ±‬؟‪ ô ¬¸» ½± ³¾·²‬ح‬ ‫» ‪ï‬‬ ‫»‬ ‫»‬ ‫ح‬ ‫ح ­ك‬ ‫ي‪ïï è‬‬ ‫‪ë‬‬ ‫½¼‬ ‫‪½ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫½ ­‪½±‬‬ ‫‪îu ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î°‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪½ï‬‬ ‫¨؟‪³‬د‬ ‫»د‬ ‫ش‬ ‫®‪±‬‬ ‫­»‪¬·±² ïïٍéç ¾»½±³‬؟«¯غ ‪½¬ô‬؟¬ ‪±® °±·²¬ ½±²‬؛ ‪ïًٌç‬‬ ‫‪ًç‬‬ ‫‪ïً ç‬‬ ‫‪ïً ç‬‬ ‫ش‬ ‫» ­ك‬ ‫ى‪ïï è‬‬ ‫»د‬ ‫‪î‬ض ¨؟‪³‬د‬ ‫ٍ‪±® u‬؛ ­»«´؟ھ ­«‪®·±‬؟ھ ¼‪²‬؟ ¬½؟¬‪±® °±·²¬ ½±²‬؛ ض ¼‪²‬؟ ض ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ­»ھ·‪¾´» ïïٍï ¹‬؟ج‬ ‫و‪®·²¹‬؟»¾ ´؟·¼؟® ؟ ®‪±‬؛ ­»¬؟¬­ ‪¬·±² éٍêê‬؟«¯غ ‪°¬»® éô‬؟¸ف ‪»®®·²¹ ¬±‬؛»® ‪·²‬؟‪¹‬ك‬ ‫ش‬ ‫»«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟ »¾ ‪ ®±´´·²¹‬؟ »¬؟ ´«½´؟½ ‪» ´±°³»²¬ô ·¬ ·­ °±­­·¾´» ¬±‬ھ»¼ ‪ ¬¸» °®»½»¼·²¹‬؛‪­·­ ±‬؟¾ »¸¬ ‪²‬ر‬ ‫؟¬؟¼ »­»¸ج ٍ‪½¸ ®±´´·²¹ »´»³»²¬ °±­·¬·±²‬؟» ¬؟ ‪¼ ·­ µ²±©²‬؟‪´ ´±‬؟‪ ¬¸» ²±®³‬؛· ¬½؟¬‪» ·² °±·²¬ ½±²‬؛·´‬ ‫ٍ‪°¬ »® é‬؟¸ف ‪¾´·­¸»¼ ·²‬؟¬­» ­¼‪¬»¼ ¾§ ³»¬¸±‬؟´«½´؟½ »¾ §؟‪³‬‬ ‫¼»­؟¾ »®؟ »®»¸ ‪»²‬ھ·‪½½±®¼·²¹ ¬± ¬¸» ³»¬¸±¼­ ¹‬؟ ¼»‪»­ ¼»¬»®³·²‬ھ·´ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ¬؟¸¬ ‪׬ ·­ ­»»²‬‬ ‫§´¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ ¼»®»¼·­‪­ ²±¬ ½±²‬؟© »®«´·؟؛ ´´؟ق ٍ­§؟©»½؟® »¸¬ ؛‪·´«®» ±‬؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ¼»¬؟·¬·‪½»َ·²‬؟؛®«­¾«­ ‪±²‬‬ ‫ٍ؟¬؟¼ ¬­»¬ »½‪²‬؟®«¼‪¬·¹«» »²‬؟؛ ‪´³¹®»²‬؟ذٹ‪«²¼¾»®¹‬ش »¸¬ ‪»¼ ·²‬ھ®»­¾‪®»¯«»²¬´§ ±‬؛ ¬‪­ ²±‬؟© ¬· »­«؟½»¾‬ ‫´´؟¾ »®·¬‪¼·´§ô ¬¸» »²‬؟»® ­»¨؟ ´؟‪¬·±²‬؟¬‪²¹» ®±‬؟¸½ ¼´«‪´´ ½±‬؟¾ ؟ »­«؟½»¾ ‪¬ô‬؟¸¬ ¼»¦·´؟‪¬·±²‬؟® ­؟© ¬×‬ ‫‪é êê‬‬ ‫®ع‬ ‫؟ ­‪® ½±‬ض ¨؟‪³‬دئ‬ ‫‪¼÷ô‬؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ »¸¬ ‪» ¬±‬ھ·¬؟´»®ّ ‪¬·²¹ ®·²¹‬؟¬‪ ¬¸» ®±‬؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬ ‪ ô‬ف ع ‪»¬¬·²¹‬ح‬ ‫د ®‪±‬؛ ‪²¼ ­«¾­¬·¬«¬·²¹‬؟‬ ‫­»ھ·‪¬·±² ïïٍèî ¹‬؟«¯غ ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬؟‬ ‫®ض‬ ‫‪ï‬ض‬ ‫‪ïï èë‬‬ ‫ف‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ئ ½د‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ض‬ ‫يي‪ًٍéî‬‬ ‫‪ï‬ي‪ًٍêî‬‬ ‫‪ًٍêîïë‬‬ ‫‪ï‬يي‪ًٍê‬‬ ‫ي‪ë‬ى‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍêëêê‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ©‪±‬خَ»´¾«‪±‬ـ‬ ‫ض‬ ‫‪ًٍêçîë‬‬ ‫ي‪ًٍëçè‬‬ ‫‪ًٍëçèê‬‬ ‫‪ًٍêïًë‬‬ ‫‪è‬ى‪ًٍêî‬‬ ‫‪éî‬ي‪ًٍê‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫يًٍ‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫ً‬ ‫‪ïï èê‬‬ ‫‪ïï èé‬‬ ‫‪ïï èè‬‬ ‫‪ïï èç‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍç‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫ض‬ ‫ً‬ ‫‪êًè‬ىًٍ‬ ‫ًً‪ًٍëï‬‬ ‫‪îé‬ى‪ًٍë‬‬ ‫ي‪ًٍëêé‬‬ ‫‪ًٍëèéë‬‬ ‫‪ë‬ىً‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍêïçê‬‬ ‫ًيي‪ًٍê‬‬ ‫ي‪ë‬ى‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍêëêê‬‬ ‫‪ًٍêèîï‬‬ ‫ً‪ًٍéïç‬‬ ‫‪ًٍéééé‬‬ ‫ي‪ًٍèêç‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ ïïٍï‬غشقكج‬ ‫¬½؟¬‪±²‬ف ¬‪±·²‬ذ ®‪±‬؛ ض ¼‪²‬؟ ض‬ ‫ض‬ ‫‪u‬‬ ‫‪ïï çî‬‬ ‫­»‪¬·±² ïïٍçï ¼»¬»®³·²‬؟«¯غ ¸‪¬·±² ïïٍèç ¬¸®±«¹‬؟«¯غ ‪±³ ¾·²·²¹‬ف‬ ‫يً‬ ‫ي ً‪ï‬‬ ‫ف‬ ‫ي ً‪ï‬‬ ‫ف‬ ‫­»ھ·‪¬·±² ïïٍçï ¹‬؟«¯غ ؛‪²¹»³ »²¬ ±‬؟® ®؟»خ ٍ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬ ­· ف » ®»¸©‬ ‫يً‬ ‫ي‪ïï ç‬‬ ‫ي ً‪ï‬‬ ‫ف ½‪¹‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫‪ï‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫؛‪ ®±©­ ±‬؛‪´·¬§ ±‬؟®«´‪ °‬؟ ؛‪»½¬ ±‬؛؛» »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟´«½´؟½ ¼®؟©‪µ»² ¬±‬؟¬ »¾ §؟‪½¸ ³‬؟‪°°®±‬؟ ®؟´·‪ ­·³‬ك‬ ‫‪ ®±´´·²¹‬؛‪´ ®±©­ ±‬؟½·¬‪­ ¬©± ·¼»²‬؟¸ ¬½؟¬‪®·²¹ ©·¬¸ °±·²¬ ½±²‬؟»¾ ؟ ¬؟¸¬ ®» ¼·­‪±²‬ف ٍ­¬‪®±´´·²¹ »´»³»²‬‬ ‫­· §¬·½؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬ ©‪½¸ ®±‬؟» ®‪±‬؛ ‪¸»²ô‬ج ٍ§´´؟½·¬‪¼»¼ ·¼»²‬؟‪½¸ ®±© ´±‬؟» ¸¬·© ‪»´»³ »²¬­ô‬‬ ‫‪ô‬ي‪¬·±² ïïٍç‬؟«¯غ ‪®±³‬ع ٍف ­· ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬ ¼‪²‬؟ ف‬ ‫‪ï‬ف ‪ï êîë‬‬ ‫‪ ï‬ف ‪îً é‬‬ ‫يً‬ ‫‪ï‬‬ ‫ف‬ ‫‪ï ï‬ف‪î‬‬ ‫ف‬ ‫‪²‬؟½ ‪¬·±² ïïٍèê‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍèë‬؟«¯غ ٍ©‪ ±²» ®±‬؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬ ­· ف » ®»¸©‬ ‫و ­©‪±´´±‬؛ ­؟ ‪²±© ¾» ®»©®·¬¬»²‬‬ ‫®ض‬ ‫‪ï‬ض‬ ‫‪ïï çë‬‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ئ ‪½ · ً é‬د‬ ‫ف‬ ‫®‪±‬‬ ‫ً‪ ï‬ف ص‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫‪¬ u‬ك‬ ‫ف‬ ‫‪ًë‬‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ئ ‪½ · ً é‬د ‪ًé‬ى ً‬ ‫‪u‬‬ ‫®ض‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ئ ‪· ً é‬‬ ‫‪î‬ض‬ ‫‪ïï çé‬‬ ‫‪ًë‬‬ ‫½د‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ئ ‪½ · ً é‬د ‪èç‬ي ً‬ ‫‪u‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫‪±´´±©· ²¹ »¨°®»­­·±²‬؛ »¸¬ ­»ھ·‪¬·±² ïïٍçë ¹‬؟«¯غ ‪¬·±² ïïٍëè ·²¬±‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ د ؛‪«¾­¬·¬«¬·±² ±‬ح‬ ‫و‪¬·²¹ ®·²¹‬؟¬‪ ®±‬؟ ؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ ®‪±‬؛‬ ‫‪´²‬‬ ‫‪®´§ô‬؟´·‪·³‬ح‬ ‫ً‪ïï ç‬‬ ‫‪ïï çï‬‬ ‫ف‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ©‪±‬خَ»´‪·²¹‬ح‬ ‫ً‬ ‫‪îéë‬ىًٍ‬ ‫‪èًê‬ىًٍ‬ ‫ً‪ًٍëïë‬‬ ‫‪ïï‬ى‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍëêîë‬‬ ‫‪ًٍëèًè‬‬ ‫ً‪ًٍëçé‬‬ ‫ىً‪ًٍêï‬‬ ‫‪è‬ى‪ًٍêî‬‬ ‫‪éî‬ي‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍêêëî‬‬ ‫ى‪ًٍéًê‬‬ ‫‪ًٍééًé‬‬ ‫‪ًٍèêéë‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ً‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫يًٍ‬ ‫ىًٍ‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍç‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫ى‪ïٍî‬‬ ‫‪ïٍêé‬‬ ‫‪îٍë‬‬ ‫‪ë‬‬ ‫©‪ ­·²¹´»َ®±‬؟ ؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟ ‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬ »½·©¬ »ھ؟¸ ¬‪®·²¹ ¼±»­ ²±‬؟»¾ ©‪ ¬©±َ®±‬؟ ‪»²½»ô‬ط‬ ‫ٍ»®«´·؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ؛‪¬«®» ±‬؟‪´ ²‬؟½·¬­·¬؟¬­ »¸¬ ؛‪«­» ±‬؟½»¾ ‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫‪ ®±´´·²¹ »´»³ »²¬­ô‬؛‪ ®±©­ · ±‬؛‪´·¬§ ±‬؟®«´‪ °‬؟ ‪·²¹‬ھ؟¸ ¬½؟¬‪®·²¹ ©·¬¸ °±·²¬ ½±²‬؟»¾ ؟ ®‪±‬؛ ‪´ô‬؟®»‪ײ ¹»²‬‬ ‫‪µ‬ف ‪· ً é‬‬ ‫ى‪ïï ç‬‬ ‫؛‪ ¹®±«° ±‬؟ ؛‪±® ©¸·½¸ çًû ±‬؛ ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¬؟¸¬ ­؟ »®»¸ ¼»‪·²‬؛»¼ ­· §¬·½؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟ق‬ ‫¼‪²‬؟ ‪¾´» éٍï‬؟ج ٍ­‪±´«¬·±²‬ھ»® ‪±® ±²» ³·´ ´·±²‬؛ »ھ·ھ®«­ ´´·© ­‪®·²¹ ®·²¹‬؟»¾ ´؟½·¬‪®»²¬´§ ·¼»²‬؟‪°°‬؟‬ ‫ٍ ض ؛‪´«»­ ±‬؟ھ »ھ·‪ ¹‬ىٍ‪¾´» é‬؟ج‬ ‫‪¬·²¹ ®·²¹ô‬؟¬‪±® ¬¸» ²±²®±‬؛ ‪®´§ô‬؟´·‪·³‬ح‬ ‫®ض‬ ‫‪î‬ض‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ئ ½د‬ ‫ف‬ ‫‪ïï çê‬‬ ‫‪®·²¹­ô‬؟»¾ ‪´ ®±´´·²¹‬؟·¼؟® ®‪±‬؛ »«´؟ھ ´؟‪ ²±³·²‬؟ ­· ¸½·¸© ‪ًٍëô‬‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ئ ½د ‪ًé‬ى ً‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ئ ½د ‪èç‬ي ً‬ ‫‪ïï çè‬‬ ‫»¸¬ ؛‪» ±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ »¬؟´»® ‪¾·´·¬§ ·­ ·²¬®±¼«½»¼ ¬±‬؟¾‪ °®±‬؛‪© ±‬؟´ ¬½ «¼‪·²ô ¬¸» °®±‬؟‪¹‬ك‬ ‫¬؟¸¬ ¼»¸­·´¾؟¬­» »¾ ‪²‬؟½ ¬· ‪ïô‬يٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ‪®±³‬ع ٍ­¬‪½±³°±²»²‬‬ ‫ي‬ ‫ً‪ ï‬ف ص‬ ‫»ي ع ص‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫‪ïï çç‬‬ ‫®ض‬ ‫‪ï‬ض‬ ‫‪ç‬ي ‪ï‬‬ ‫‪ ïè‬ي ‪ًé î‬‬ ‫ـ ئ‬ ‫؟ ­‪ · ½±‬ي ً ‪¹‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬ى ً‬ ‫‪ç‬ي ‪ï‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ً‪ ï‬ف ص‬ ‫ًً‪ïï ï‬‬ ‫‪ًë‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪ï è‬ـ ي ‪ î‬ئ‬ ‫‪ًé‬‬ ‫؟ ­‪ · ½±‬ي ً ‪¹‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫® خ‪î‬‬ ‫خ ® ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬ى ً‬ ‫‪çè ï‬‬ ‫ف‬ ‫® خ‪î‬‬ ‫خ ® ـ‬ ‫‪ç ç‬ي‬ ‫ف‬ ‫‪¬·²¹ ®·²¹ô‬؟¬‪±® ¬¸» ²±²®±‬ع‬ ‫‪´²‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫®ض‬ ‫‪î‬ض‬ ‫‪ïï ïًï‬‬ ‫‪´²‬‬ ‫‪ç‬ي ‪ï‬‬ ‫‪ï è‬ـ ي ‪ î‬ئ‬ ‫‪ًé‬‬ ‫؟ ­‪ · ½±‬ي ً ‪¹‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬ى ً‬ ‫® خ‪î‬‬ ‫خ ® ـ‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ف‬ ‫‪çè ï‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪ïï ïًî‬‬ ‫‪ًë‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪ï è‬ـ ي ‪ î‬ئ‬ ‫‪ًé‬‬ ‫؟ ­‪ · ½±‬ي ً ‪¹‬‬ ‫‪ç‬ي ‪ï‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬ى ً‬ ‫® خ‪î‬‬ ‫خ ® ـ‬ ‫‪è î‬ي‬ ‫ف‬ ‫­©‪±´´±‬؛ ­؟ ­· §´¾‪­­»³‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§ ²‬؟¾ »¸¬ ‪ô‬ي‪¬·±² ïïٍç‬؟«¯غ ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬ك‬ ‫و‪±® u ًٍë‬؛‬ ‫‪ï è‬ـ ي ‪ î‬ئ‬ ‫يً‪ïï ï‬‬ ‫‪ًé‬‬ ‫؟ ­‪½ · ½±‬؛‬ ‫ف‬ ‫؟ ؛‪½·¬§ِ ±‬؟‪ °‬؟½ ½·‪ ³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬ ‪¬·±² ïïٍïًêô‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ يً‪¬·±² ïïٍï‬؟«¯غ ‪§ «­·²¹‬ق‬ ‫و©‪»² ¾»´±‬ھ·‪ ·­ ¹‬؟´«‪±®³‬؛ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ش ¬‪¸» °»®¬· ²»²‬ج ٍ¼»¬؟ ´«½´؟½ »¾ §؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ ¼»¼؟‪´´§ ´±‬؟·¼؟®‬ ‫ي‬ ‫‪ïï ïًè‬‬ ‫»®»¸©‬ ‫يً‬ ‫ي ً‪ï ï‬ى ً‬ ‫®‪î‬‬ ‫®‪î‬‬ ‫‪ï éî‬‬ ‫ىً‪ïï ï‬‬ ‫ـ‬ ‫‪ï éî‬‬ ‫‪ïï ïًë‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫ف‬ ‫»ع‬ ‫ش‬ ‫ٍ¼؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ »¸¬ ­؟ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ش »‪³‬؟­ »¸¬ »­«؟½ ´´·© ¬؟¸¬ ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¬‪´»²‬؟ھ·« ¯» ‪²‬؟ ­· ع » ®»¸©‬ ‫¬؟¸¬ ‪² ¾» ­»»²‬؟½ ¬· ‪¬·±² éٍêê‬؟«¯غ ‪®±³‬ع‬ ‫®ع‬ ‫® ض ؟ ­‪ ½±‬ئ‬ ‫‪é êê‬‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫®‬ ‫®‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬ى ً‬ ‫ىً ‪ï‬‬ ‫‪ç‬ي ‪ï‬‬ ‫®‪î‬‬ ‫®‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪ç ç‬ي‬ ‫½؛‬ ‫؟ ®‪±‬ع ٍ¼؟‪¨·³«³ ®±´´·²¹ »´»³ »²¬ ´±‬؟‪·­ ¬¸» ³‬‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸¬ ه ض‬ ‫‪ ï‬ي ً‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ïï ïًç‬‬ ‫»®‪±‬؛»®»¸¬ ¼‪²‬؟ ¼؟‪» ¬± ¬¸» ´±‬ھ·¬؟´»® ­»¬؟¬‪¬ ®±‬؟¸¬ §؟©»½؟® ®»‪´´§ô ·¬ ·­ ¬¸» ·²²‬؟®»‪»²‬ظ‬ ‫يً‬ ‫ي ً‪ï ï‬ى ً‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪®±‬‬ ‫·®‬ ‫·®‬ ‫‪®±‬‬ ‫‪ï‬ى ً‬ ‫ىً ‪ï‬‬ ‫‪ç‬ي ‪ï‬‬ ‫·®‪î‬‬ ‫ـ ·®‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫½؛‬ ‫‪ç ç‬ي‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬ض‬ ‫®ض‬ ‫‪±‬؛‪î‬‬ ‫·؛‪î‬‬ ‫‪ï éî‬‬ ‫‪ïï ïًê‬‬ ‫‪ïï ïًé‬‬ ‫ف‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï ً ë‬ض‬ ‫‪ًë‬‬ ‫»د‬ ‫»ع‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ئ‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ç çِ ï‬ي‬ ‫ىً ‪ï‬‬ ‫‪ç‬ي ‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫ي ‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫¨؟‪³‬د‬ ‫د ¼‪²‬؟ ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¼»·´‪°°‬؟ ‪²‬؟ ­· ع » ®»¸©‬ ‫د ‪¬·±² ïïٍîî‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ‪¬·²¹ ®·²¹ô‬؟¬‪®±‬‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ئ‬ ‫¬ك ٍ ض §¾ ¼»‪·²‬؛»¼ ‪¼·²¹‬؟‪ ½±³¾·²»¼ ´±‬؟ ‪¼ ·²‬؟‪´»²¬ ®±´´·²¹ »´»³ »²¬ ´±‬؟ھ·«¯» ‪²‬؟»‪ ·­ ¬¸» ³‬د » ®»¸©‬ ‫§´»®«‪²¼ °‬؟ ´؟»¼· ­· ‪¼·²¹‬؟‪÷ô ´±‬ى‪¬·±² ïïٍè‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍèî‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪°¬»® éô‬؟¸ف »»­ّ ‪u ًٍë‬‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸¬ ه´؟·¼؟®‬ ‫ً‪ïï ïï‬‬ ‫‪ ï‬ي ً‪¹‬‬ ‫®ض‬ ‫»د‬ ‫ٍ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¬‪´»²‬؟ھ·«¯» »¸¬ ­· ع » ®»¸©‬ ‫‪¬·²¹ ®·²¹ô‬؟¬‪ ²±²®±‬؟ ®‪±‬؛ ‪®´§ ô‬؟´·‪·³‬ح‬ ‫­»‪¬·±² ïïٍïًë ¾»½±³‬؟«¯غ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬ع‬ ‫يً‬ ‫ي ً‪ï ï‬ى ً‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫·؛‬ ‫‪±‬؛‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬ى ً‬ ‫·؛‪î‬‬ ‫‪· ï‬؛‪î‬‬ ‫‪ïï ïïï‬‬ ‫½؛‬ ‫‪î ً ë‬ض‬ ‫‪® ً ë‬ض‬ ‫»ع‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ئ‬ ‫»د‬ ‫§¾ ¼»¾ ·®½­»¼ »¾ §؟‪¬·²¹ ®·²¹ ³‬؟¬‪ ¬¸» ®±‬؛‪» ±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸ج‬ ‫‪ ï‬ي ً‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ïï ïïî‬‬ ‫´´؟¾ ®‪±‬؛ ¼·´؟ھ ¼»®»¼·­‪´´§ ½±²‬؟®»‪¬·±² ïïٍïًê ·­ ¹»²‬؟«¯غ ¸¬·© ‪ ·² ½±²¶«²½¬·±²‬يً‪¬·±² ïïٍï‬؟«¯غ‬ ‫‪­¬ ¬±‬؟»´ ¬؟ ¼»¬؟»®¬َ¬؟»¸ ´»»¬­ ًً‪× ëîï‬ح×ك ‪®±³‬؛ ¼»¬؟½·®¾؟؛ »®؟ ­´´؟¾ ¼‪²‬؟ ­‪®·²¹­ ©¸±­» ®·²¹‬؟»¾‬ ‫´´»©‪±½µ‬خ ‪²‬؟¸¬ ­­»´ ­· ´»»¬­ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪®¼²»­­ ±‬؟¸ »¸¬ ؛× ٍ¬«‪®¼²»­­ ¬¸®±«¹¸±‬؟¸ ‪ ëè‬ف ´´»©‪±½µ‬خ‬ ‫؟´«‪±®³‬؛ ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬؟ §¬·½؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪ ®»¼«½¬·±² ·²‬؟ ‪ ëèô‬ف‬ ‫و¼»­« »¾ §؟‪³‬‬ ‫‪ê‬ي‬ ‫فخ‬ ‫‪ëè‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ًç‬‬ ‫يي ي‬ ‫‪ï ïï ´²‬ش‬ ‫»ع‬ ‫ف‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫‪´²‬‬ ‫َ‪±® ¬¸» ²±²‬؛ ‪®´§ô‬؟´·‪·³‬ح ٍ÷‪¬·±² ïïٍçï‬؟«¯غ ¸‪¬·±² ïïٍèç ¬¸®±«¹‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍîًô‬؟«¯غ »»­ّ‬ ‫‪¬·²¹ ®·²¹ô‬؟¬‪®±‬‬ ‫ي‪ïï ïï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï ïï ´²‬ش‬ ‫‪ًç‬‬ ‫يي ي‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪´²‬‬ ‫ح‬ ‫»ع‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫‪®·²¹ô‬؟»¾ »¸¬ ®‪±‬ع‬ ‫ٍ­­»‪®¼²‬؟¸ »´؟½­ ف ´´»©‪±½µ‬خ »¸¬ ­· فخ »®»¸©‬ ‫®‪±‬؛ ÷ًي‪ëٍç ّîé‬ي ¼‪²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ©‪±® ­·²¹´»َ®±‬؛ ÷ً‪éٍç ّîèè‬ي ­؟ ©‪­ ´±‬؟ »¾ ‪²‬؟½ ®‪½¬±‬؟؛ ­·¸¬ أ‪ïç‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬كِ‬ ‫ٍ­»·½؟®«½½؟‪½¬«®·²¹ ·²‬؟؛«‪²‬؟‪±® ³‬؛ ¬‪½½±«²‬؟ ‪®·²¹­ ¬±‬؟»¾ ´´؟¾ »ھ‪¼±«¾´»َ®±© ¼»»°َ¹®±±‬‬ ‫ى‪ïï ïï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ًç‬‬ ‫يي ي‬ ‫‪ï ïï ´²‬ش‬ ‫»ع‬ ‫ف‬ ‫‪ï‬‬ ‫ح‬ ‫‪´²‬‬ ‫½·­؟¾ ‪ «­»­ ¬¸» ¬»®³‬أ‪îïôîî‬إ ×حزك ٍأ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش §¾ ¼»¬؟»®½ ­؟© §¬·½؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ ‪¸» ¬»®³‬جِ‬ ‫ٍ»´¾؟»‪²¹‬؟¸½®»¬‪®» ·²‬؟ ­‪¸»­» ¬»®³‬ج ٍ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪³·½ ´±‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ ­»­« أي‪î‬إ رح× ¼‪²‬؟ ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪´±‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫­¼´»·§ ى‪¬·±² ïïٍïï‬؟«¯غ ¸‪¬·±² ïïٍïïî ¬¸®±«¹‬؟«¯غ ‪±³ ¾·²·²¹‬ف‬ ‫ى‪ïï ïî‬‬ ‫يي ي‬ ‫‪ïï ïïë‬‬ ‫»ع‬ ‫ف‬ ‫يي ي‬ ‫»ع‬ ‫ف‬ ‫يي ي‬ ‫»ع‬ ‫ف‬ ‫­»ھ·‪¬·±² ïïٍïïً ¹‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍïًç‬؟«¯غ‬ ‫‪ï‬ض ‪ ® ً ë‬ض‬ ‫®ض ‪ ï ً ë‬ض‬ ‫‪ïï ïïê‬‬ ‫‪ïï ïïé‬‬ ‫‪ïï ïïè‬‬ ‫®ع‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫‪ï‬ض‬ ‫®ض‬ ‫¼‪²‬؟ ف‪²‬‬ ‫؟ع‬ ‫‪® ً ë‬ض‬ ‫يً‬ ‫يي ي‬ ‫؟ ‪²‬؟¬ ؟ض‬ ‫‪î‬ض‬ ‫‪ًë‬‬ ‫®ع‬ ‫‪î‬ض‬ ‫ف‬ ‫‪±‬ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫يي ي‬ ‫يي ي‬ ‫‪ï‬ض‬ ‫‪ًë‬‬ ‫ف‬ ‫·ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫»ع‬ ‫»ع‬ ‫ف ‪¼ô‬؟‪» ¬± ´±‬ھ·¬؟´»® § ®؟‪¬·±²‬؟¬­ ‪¬ ·­ô ©·¬¸ ¬¸» ·²²»® ®·²¹‬؟¸¬ ‪¬·±²ô‬؟¬‪±® ±«¬»®َ ®·²¹ ®±‬ع‬ ‫ف‬ ‫‪¼ô‬؟‪´ ´±‬؟·¼؟® »®«‪­» ·² °‬؟½ ­·¸¬ ®‪±‬ع ٍ÷‪ ًٍّë‬ضٌ÷‪ ًٍّë‬ض ‪ ٌ²ô ©¸»®» ²‬ف‬ ‫»ع‬ ‫®عت‬ ‫» ®»¸©‬ ‫ع ®‪±‬؛ ‪«¾­¬·¬«¬·²¹‬ح‬ ‫و¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟®‬ ‫ي ً يي ي‬ ‫‪ïï ïîé‬‬ ‫‪® ً ë‬ض‬ ‫‪ï ً ë‬ض‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫‪ï‬ض‬ ‫§ ®؟‪¬·±²‬؟¬­ ¼؟‪¬ ·­ô ©·¬¸ ´±‬؟¸¬ ‪¬·±²ô‬؟¬‪±® ·²²»® ®·²¹ ®±‬؛ ‪ô‬ى‪¬·±² ïïٍïî‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍïïè‬؟«¯غ ‪ײ‬‬ ‫ف ‪» ¬± ¬¸» ±«¬»® ®·²¹ô‬ھ·¬؟´»®‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪½»³»²¬ ±‬؟´‪´ ¼·­°‬؟·¼؟® »®«‪±® °‬ع ٍ ف ‪²‬ف ¼‪²‬؟ ف‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸¬ ه÷‪®·²¹­ ّu ًٍë‬‬ ‫ي ً يي ي‬ ‫»ع‬ ‫‪ïï ïîë‬‬ ‫‪®´§ô‬؟´·‪·³‬ح‬ ‫‪î‬ض ‪® ً ë‬ض‬ ‫® ض ‪î ً ë‬ض‬ ‫»ع‬ ‫‪ïï ïîê‬‬ ‫¬‪´»²‬؟ھ·«¯» ®‪±‬؛ ‪±´´±©·²¹ »¨°®»­­·±²‬؛ »¸¬ ­¼´»·§ ‪¬·±² ïïٍïïë‬؟«¯غ ‪ ·²‬ع ¼‪²‬؟‬ ‫ي ً يي ي‬ ‫‪î‬ض‬ ‫®ض‬ ‫‪® ً ë‬ض‬ ‫‪î ً ë‬ض‬ ‫يي ي‬ ‫؟ع‬ ‫؟ ‪ ­·²‬ئ‬ ‫يي ي‬ ‫فھ‬ ‫·ف‬ ‫ف‬ ‫‪ ±‬فھ‬ ‫ت‬ ‫»ع‬ ‫­©‪±´´±‬؛ ­؟ ¼»‪²¹‬؟®®؟»® »¾ ‪²‬؟½ ‪½¬ ±®ô‬؟؛ ‪¬·±²‬؟¬‪ ®±‬؟ ­· ¸½·¸© ‪ô‬ت ®‪½¬±‬؟؛ »¸ج‬ ‫و‪®·²¹‬؟»¾ ´؟·¼؟® ؟ ‪°°´·»¼ ¬±‬؟ ع ¼؟‪´ ´±‬؟·¨؟ ‪²‬؟ ؛‪ײ ¬»®³­ ±‬‬ ‫‪ïï ïïç‬‬ ‫يً‬ ‫يي ي‬ ‫‪ïï ïîè‬‬ ‫؟ع‬ ‫؟ ض ؟ ‪ ­·²‬ئ‬ ‫‪ïï ïîï‬‬ ‫»د‬ ‫»د‬ ‫·ف‬ ‫‪±‬ف ‪î‬ھ‬ ‫يي ي‬ ‫¨؟‪³‬د‬ ‫ٍ÷ ض ؛‪¬·±² ±‬؟«´؟ھ» ®‪±‬؛ ‪°¬ »® é‬؟¸ف »»­ّ‬ ‫‪ ô‬ع ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ؟ ®‪±‬؛ ¼»‪»´±°‬ھ»¼ ¬؟¸¬ ‪® ¬±‬؟´·‪²²»® ­·³‬؟‪ ³‬؟ ‪ײ‬‬ ‫‪ï‬ض‬ ‫؟ض‬ ‫ً‪ïï ïî‬‬ ‫؟ع‬ ‫؟ ‪ ­·²‬ئ‬ ‫‪î‬ض‬ ‫؟ض‬ ‫‪ïï ïîî‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ھ‬ ‫·ف‬ ‫‪±‬ف‬ ‫ت‬ ‫‪ï‬‬ ‫فٌ ف ‪½¬ٍ ײ ¬¸» ±¬¸»® »¨¬®»³»ô ©¸»²‬؟¬‪±® °±·²¬ ½±²‬؛ ىًٍ‪ ï‬ھ ت ‪½¸»­ ًô ¬¸»²‬؟‪°°®±‬؟ فٌ ف ‪¸»²‬ة‬ ‫»¸¬ ­©‪ ­¸±‬ى‪·¹«®» ïïٍï‬ع ٍ ¬½؟¬‪±® °±·²¬ ½±²‬؛ ‪ ًٍçêî‬ھٌ‪ ï‬ت ‪®¹»ô‬؟´ §´»¬·‪· ²‬؛‪¾»½±³»­ ·²‬‬ ‫§´¬‪·½·»²‬؛؛«­ ­· ‪ ï‬ت ‪¬·±²­ô‬؟½·´‪°°‬؟ ¬­‪±® ³±‬ع ٍ‪¬·±²‬؟¬‪±® ±«¬»®َ®·²¹ ®±‬؛ فٌ ف ¸¬·© ت ؛‪¬·±² ±‬؟·®؟ھ‬ ‫ٍ»¬؟®«½½؟‬ ‫»¸¬ ¼‪²¼ ­·³° ´§ ®»½±³³ »²‬؟ ®‪½¬±‬؟؛ ‪¬·±²‬؟¬‪ ²»¹´»½¬ ¬¸» ®±‬أي‪î‬إ رح× ¼‪²‬؟ أ‪îï‬إ ×حزك ¸¬‪±‬ق‬ ‫و¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¬‪´»²‬؟ھ·«¯» ‪²‬؟ ®‪±‬؛ ‪¬·±²‬؟«¯» ‪±´´±©·²¹‬؛‬ ‫؟عا‬ ‫‪ïï ïîç‬‬ ‫»ع‬ ‫®عب‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟® ®‪±‬؛ ‪¾´» ïïٍî‬؟ج ‪»² ·²‬ھ·‪®» ¹‬؟ ا ¼‪²‬؟ ب ؛‪´«»­ ±‬؟ت‬ ‫­¼ ´»·§ ً‪¬·±² ïïٍïî‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ً‪¬·±² ïïٍïï‬؟«¯غ ‪±³ ¾·²·²¹‬ف‬ ‫‪ï‬ض‬ ‫؟ع ؟ ‪²‬؟¬‬ ‫؟ض‬ ‫ي‪ïï ïî‬‬ ‫حظز×خكغق جحثخطج جفكجزرفَجز×رذ ‪ïïٍêٍî‬‬ ‫‪® ً ë‬ض‬ ‫‪ï ً ë‬ض‬ ‫»ع‬ ‫‪® ً ë‬ض‬ ‫‪î ً ë‬ض‬ ‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ §´´؟«¯» ¼»¼؟‪»®§ ®±´´·²¹ »´»³»²¬ ·­ ´±‬ھ» ¬­«®¸¬ »®«‪¼»¼ ·² °‬؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ ؟ ®‪±‬ع‬ ‫؟ع‬ ‫؟ ‪ ­·²‬ئ‬ ‫‪é îê‬‬ ‫‪¬·±² ïïٍïîï ô‬؟«¯غ ¼ ‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍïïï‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ‪®´§ô‬؟´·‪·³‬ح‬ ‫‪î‬ض‬ ‫؟ع ؟ ‪²‬؟¬‬ ‫؟ض‬ ‫‪¬·±²‬؟«¯غ ‪»´§ô ·²‬ھ·¬½»‪ ô ®»­°‬ع ¼‪²‬؟‬ ‫د‬ ‫­· ¼؟‪´»²¬ ®±´´·²¹ »´»³»²¬ ´±‬؟ھ·«¯» ‪²‬؟»‪§­ô ¬¸» ³‬؟©»½؟® § ®؟‪¬·±²‬؟¬­ ¼‪²‬؟ ‪¬·²¹‬؟¬‪±® ¾±¬¸ ¬¸» ®±‬ع‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸¬ ‪ ô‬ف‬ ‫ع ‪»¬¬·²¹‬ح ٍ‪¬·±² éٍîê‬؟«¯غ §¾ ¼»‪·²‬؛»¼ ­؟ د §´‪­·³°‬‬ ‫»ع‬ ‫ع ®‪±‬؛ ي‪¬·±² ïïٍïî‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍïîî‬؟«¯غ ‪«¾­¬·¬«¬·²¹‬ح‬ ‫­»ھ·‪ïïٍïïë ¹‬‬ ‫ًي‪ïï ï‬‬ ‫؟ف‬ ‫؟ ‪ ­·²‬ئ ½د‬ ‫؟ف‬ ‫؟ ‪ ­·²‬ئ ½د‬ ‫‪ï‬ي‪ïï ï‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪î‬ي‪ïï ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ïًٍë‬‬ ‫ىًٍ‪ï‬‬ ‫يًٍ‪ï‬‬ ‫¬½؟¬‪·²» ½±²‬ش‬ ‫‪ïًٍî‬‬ ‫¬½؟¬‪±·²¬ ½±²‬ذ‬ ‫‪ïًٍï‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍçç‬‬ ‫‪ًٍçè‬‬ ‫‪ًٍçé‬‬ ‫‪ًٍçê‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ïٍë‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫ً‬ ‫‪±‬فٌ ·ف‬ ‫ٍ فٌ ف ٍ­ھ ت ®‪½¬±‬؟؛ ‪¬·±²‬؟¬‪±‬خ ى‪ ïïٍï‬غخثظ×ع‬ ‫‪¬·±² ïïٍëèô‬؟«¯غ §¾ ‪»²½»ô‬ط‬ ‫‪ç‬ي ‪ï‬‬ ‫‪ï è‬ـ ؟ ‪²‬؟¬ ‪ ً êé‬ئ‬ ‫‪ًé‬‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ي ً ‪¹‬‬ ‫يي ً‬ ‫‪ç‬ي ‪ï‬‬ ‫يي‪ïï ï‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫‪ï è‬ـ ؟ ‪²‬؟¬ ‪ ً êé‬ئ‬ ‫‪ًé‬‬ ‫؟ ­‪ ½±‬ي ً ‪¹‬‬ ‫يي ً‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫خ‪î‬‬ ‫®‬ ‫® ـ‬ ‫خ‬ ‫‪ï‬ى ً‬ ‫خ‪î‬‬ ‫®‬ ‫® ـ‬ ‫خ‬ ‫‪ï‬ى ً‬ ‫؟ف‬ ‫‪çè ï‬‬ ‫؟ف‬ ‫‪çè ï‬‬ ‫»¸¬ ¼‪²‬؟ §؟©»½؟® ®»‪² ·²²‬؟ ‪»® ¬±‬؛»® ­‪ ¬¸» «°°»® ­·¹²‬يي‪¬·±² ïïٍï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪î‬ي‪¬·±² ïïٍï‬؟«¯غ ‪ײ‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ »®·¬‪² »²‬؟ ؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸ج ٍ§؟©»½؟® ®»¬«‪² ±‬؟ ‪´±©»® ­·¹²­ ¬±‬‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪­­»³¾´§ ·­ ¹‬؟‬ ‫يً‬ ‫يي ي ‪ï‬ى ً‬ ‫ىي‪ïï ï‬‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫®‬ ‫®‬ ‫®‪î‬‬ ‫®‪î‬‬ ‫‪ç‬ي ‪ï‬‬ ‫‪ ï è‬ـ ‪ ً êé‬ئ ؟ ‪²‬؟¬‬ ‫‪ًé‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫يي ً‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï éî‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫ي ً ‪ï‬ى ً‬ ‫‪¹ ï‬‬ ‫‪çè ï ï‬‬ ‫ـ‬ ‫‪ï‬‬ ‫؟ف‬ ‫®‪î‬‬ ‫®‪î‬‬ ‫­»‪ ¾»½±³‬ىي‪¬·±² ïïٍï‬؟«¯غ ‪¬·±²ô‬؟¬‪®·²¹­ ©·¬¸ ·²²»®َ®·²¹ ®±‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬ع‬ ‫يً‬ ‫يي ي ‪ï‬ى ً‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ë‬ي‪ïï ï‬‬ ‫‪ï è‬ـ ‪ ً êé‬ئ ؟ ‪²‬؟¬‬ ‫‪ًé‬‬ ‫‪±‬؛‪î‬‬ ‫·؛‪î‬‬ ‫‪ï éî‬‬ ‫·؛‬ ‫‪±‬؛‬ ‫‪ç‬ي ‪ï‬‬ ‫؟ ­‪½±‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫يي ً‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫ي ً ‪ï‬ى ً‬ ‫‪¹ ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪çè ï ï‬‬ ‫؟ف‬ ‫·؛‪î‬‬ ‫‪· ï‬؛‪î‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫َ‪½½±³³±‬؟ ‪²¬ ¬±‬؟¬­‪´ ½±²‬؟·®»¬؟‪ ®»¼«½¬·±² ·² ¬¸» ³‬؟ ¼»¼‪ ®»½±³³ »²‬أ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش‬
‫‪»²½»ô‬ط ٍ­‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪´ ´±‬؟‪´ ·²¬»®²‬؟«¯»‪«­» «²‬؟½ ¬؟¸¬ ‪½¬«®·² ¹‬؟؛«‪²‬؟‪½·»­ ·² ³‬؟®«½½؟‪¬» ·²‬؟¼‬
‫­»‪ë ¾»½±³‬ي‪¬·±² ïïٍï‬؟«¯غ‬
‫؟ ‪ ­·²‬يي ً‬
‫‪ï‬ى ً‬

‫يً‬

‫·؛‪î‬‬
‫‪· ï‬؛‪î‬‬

‫يي ي ‪ï‬ى ً‬

‫‪ï‬‬
‫‪ï‬‬

‫‪±‬؛‪î‬‬
‫·؛‪î‬‬

‫·؛‬
‫‪±‬؛‬

‫‪ï éî‬‬

‫‪¹‬‬
‫‪¹‬‬

‫‪ï‬‬
‫‪ï‬‬

‫‪èè îِ ï‬‬

‫؟ف‬

‫‪ï‬‬

‫‪ê‬ي‪ïï ï‬‬
‫‪ç‬ي ‪ï‬‬

‫‪ï è‬ـ ‪ ً êé‬ئ ؟ ‪²‬؟¬‬

‫‪ًé‬‬

‫؟ ­‪½±‬‬

‫‪¹‬‬

‫يي ً‬

‫‪¹‬‬

‫‪ ï‬ي ً‪¹‬‬
‫‪ï‬‬

‫®‪±‬؛ ­¬‪½½±«²‬؟ ÷؟ ‪ ­·²‬ييًٍ ‪ô ¬¸» ¬»®³ ّï‬أ‪ïç‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ §¾ ¼»¼‪­ ®»½±³³»²‬؟ ‪ê‬ي‪¬·±² ïïٍï‬؟«¯غ ‪ײ‬‬
‫»¸¬ ­· ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸ج ٍ÷§´¾؟‪®·½¬·±² ¼«» ¬± ­°·²²·²¹ ّ°®»­«³‬؛ ¼»¼¼؟ §¾ ¼»­«؟½ ف ‪®»¼«½¬·±² ·²‬‬
‫و§¬·½؟‪°‬؟½ ¬­«®¸¬ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ ®‪±‬؛ ؟´«‪±®³‬؛‬
‫‪ï è‬ـ ي ‪ î‬ئ ؟ ‪²‬؟¬‬

‫‪é‬ي‪ïï ï‬‬

‫‪ًé‬‬

‫؟ف‬

‫؟ ­‪½ · ½±‬؛‬

‫÷§´»¬؟‪°°®±¨·³‬؟ّ ¬؟¸¬ ¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ ­· ¬· ¸½·¸© ®‪±‬؛‬
‫؟ ‪ ­·²‬يي ً‬
‫يً‬

‫يي ي ‪ï‬ى ً‬

‫‪è‬ي‪ïï ï‬‬

‫‪ï‬‬
‫‪ï‬‬

‫‪±‬؛‪î‬‬
‫·؛‪î‬‬

‫‪ï éî‬‬

‫·؛‬
‫‪±‬؛‬
‫‪ï‬ى ً‬

‫‪¹‬‬
‫‪¹‬‬
‫‪ç‬ي ‪ï‬‬

‫·؛‪î‬‬
‫‪· ï‬؛‪î‬‬

‫‪¹‬‬

‫‪ï‬‬

‫‪ï‬‬
‫‪ï‬‬
‫يي ً‬

‫½؛‬

‫‪èè î ï‬‬

‫‪ ï‬ي ً‪¹‬‬
‫‪ï‬‬

‫‪¹‬‬

‫‪²¹´»ô‬؟ ¬½؟¬‪ çًè ½±²‬؟ ¸¬·© ­‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®‪±‬ع‬
‫‪ï è‬ـ ي ‪ î‬ئ ½؛‬

‫‪ç‬ي‪ïï ï‬‬

‫؟ف‬
‫÷§´»¬؟‪°°®±¨·³‬؟ّ »®»¸©‬

‫‪ï‬ى ً‬

‫ًى‪ïï ï‬‬

‫·؛‪î‬‬
‫‪· ï‬؛‪î‬‬

‫يً‬

‫‪ê‬ي ‪ï‬‬

‫‪ï‬‬
‫‪ï‬‬

‫ي ً‪¹‬‬

‫·؛‬
‫‪±‬؛‬

‫‪±‬؛‪î‬‬
‫·؛‪î‬‬

‫½؛‬

‫‪ëç ï ï‬‬

‫®»‪ ®±´´·²¹ »´»³»²¬­ °‬؛‪ ·­ ¬¸» ²«³¾»® ±‬ئ ¸½·¸© ‪´´­ ·²‬؟¾ ؛‪·²¹ · ®±©­ ±‬ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®‪±‬ع‬
‫»¸¬ ؛‪ ±‬ف §¬·½؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬ ‪½·¬§ °»® ®±©ô‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬ ­· ف ¼‪²‬؟ ©‪®±‬‬
‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ ¼»‪§ ¾» ¼»¬»®³·²‬؟‪®·²¹ ³‬؟»¾‬
‫يً‬

‫يي ي‬

‫· ‪µ‬‬

‫‪µ‬ئ‬
‫‪µ‬؟ ف‬

‫‪ï‬ى‪ïï ï‬‬

‫· ‪µ‬‬

‫؟ف‬

‫‪µ‬ئ‬
‫‪µ ï‬‬

‫‪µ ï‬‬

‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬؟ ®‪±‬؛ ÷ً‪ٍî ّéًè‬ي‪­ ç‬؟ ¸‪­ ¸·¹‬؟ »¾ ‪²‬؟½ »«´؟ھ ­·¸جِ‬
‫®»¬؟»®‪³»¬»® ¹‬؟·¼ ؛‪´´­ ±‬؟¾ ‪·²¹‬ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®‪±‬؛ ‪ ïٍè‬؛‪ °±©»® ·² ´·»« ±‬ىٍ‪·­»¼ ¬± ¬¸» ï‬؟® ـ ‪ ®»½±³³»²¼­ «­·²¹‬أ‪îï‬إ ×حزك‬
‫ٍ÷ٍ‪ ³³ ّï ·²‬ىٍ‪² îë‬؟¸¬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫§¾ ‪»²‬ھ·‪®·²¹ ·­ ¹‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ؟ ؛‪» ±‬؛·´‬
‫ي‬

‫‪î‬ى‪ïï ï‬‬

‫؟ف‬
‫؟»ع‬

‫ش »¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´؟·¼؟® ®‪±‬؛ ­ك‬

‫ش‬

‫‪±®»ô‬؛»¾ ­ك ٍ¼؟‪´ ´±‬؟·¨؟ ¬‪´»²‬؟ھ·«¯» »¸¬ ­·‬

‫»¸ج ٍ¼»‪»´±°‬ھ»¼ ­؟© ´ ¼‪²‬؟ ´ ®‪±‬؛ ىٍ‪¾´» ïï‬؟ج ؛‪ ¬¸»·® ¬»­¬ ®»­«´¬­ô ¬¸» ­½¸»¼«´» ±‬؛‪­·­ ±‬؟¾ »¸¬ ‪²‬ر‬
‫‪³°´»ô ·²‬؟¨» ®‪±‬؛ ه‪ ®±´´»® ¹« ·¼·²¹‬؛‪¾´§ ¼«» ¬± ¬¸» ³»¬¸±¼ ±‬؟¾ ‪½¬ ·­ °®±‬؟¬‪±® ´·²» ½±²‬؛ ´ ‪¬·±² ·²‬؟·®؟ھ‬
‫®»¸¬‪®·²¹ ®·²¹ô ±‬؟»¾ ؟ ¸¬·© ´؟®‪®» ·²¬»¹‬؟ ¬؟¸¬ ­»‪²¹‬؟´؛ §¾ ¼»¼·«‪®» ¹‬؟ ­®»´´‪®·²¹­ ®±‬؟»¾ »‪­±³‬‬
‫ٍ­»‪¹‬؟½ ‪®·²¹­ »³°´±§ ®±´´»® ¹«·¼·²¹‬؟»¾‬
‫¬؟¸¬ ¸½«­ ¼»­« »¾ ´´·© ‪²‬؟»‪®¬·½ ³‬؟«¯ ؟ ‪½¬ô‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ؟ ®‪±‬؛ ¼؟‪² ®±´´»® ´±‬؟»‪ ½«¾·½ ³‬؟ ؛‪ײ ´·»« ±‬‬

‫ع »®»¸©‬
‫ى ‪ï‬‬

‫؟عا‬

‫®عب‬

‫؟»ع‬

‫½¼‬

‫ىى‪ïï ï‬‬

‫ى½د‬

‫‪î°‬‬
‫ً‬

‫‪ï‬‬
‫‪î°‬‬

‫ى ‪ï‬‬

‫ئ ¶‬

‫ى¶د‬
‫‪¶ ï‬‬

‫ٍيٍ‪¾´» ïï‬؟ج ‪»² ·²‬ھ·‪®» ¹‬؟ ×حزك §¾ ¼»¼‪­ ®»½±³³»²‬؟ ا ¼‪²‬؟ ب‬
‫ٍ‪³°´» ïïٍë‬؟¨غ »»ح‬

‫‪ï‬‬
‫ئ‬

‫»د‬

‫ٍ»´¾·‪´ ´§ ²»¹´·¹‬؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ ­· ¼؟‪² ´±‬؟»‪®¬·½ ³‬؟«¯ ؟ ¼‪²‬؟ ¼؟‪² ´±‬؟»‪ ½« ¾·½ ³‬؟ ‪»®»²½» ¾»¬©»»²‬؛؛·¼ »¸ج‬
‫­· §؟©»½؟® ‪¬·²¹‬؟¬‪ ¬¸» ®±‬؛‪» ±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸ج‬

‫حظز×خكغق شك×ـكخ جفكجزرفَغز×ش يٍ‪ïïٍê‬‬
‫ى‬

‫»¾ §؟‪ ³‬د ¼؟‪´ ´±‬؟‪½¬ ­«¾¶»½¬»¼ ¬± ²±®³‬؟¬‪§ ´·²» ½±²‬؟©»½؟®ٹ®»´´‪ ®±‬؟ ؛‪» ±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ش »¸ج‬
‫§¾ ¼»¬؟‪»­¬·³‬‬
‫ى‬

‫‪ïï êë‬‬

‫½د‬
‫د‬

‫ى ‪ï‬‬

‫ئ‬

‫´‬

‫‪îé é ç‬‬

‫´‬

‫عٌ ع‬

‫‪îç‬ـ‬

‫‪î ç‬‬

‫‪î ç‬‬

‫‪¹‬‬
‫؟ ­‪½±‬‬

‫ش‬

‫‪îç îé‬‬

‫‪îç îé‬‬
‫ى ‪ï‬‬

‫‪¹‬‬

‫‪¹‬‬
‫‪¹‬‬

‫‪ï‬‬

‫‪ï‬‬
‫‪ï‬‬

‫´‪ëëî‬‬

‫½د‬

‫­‪®·²¹‬؟»ق ‪·®»½¬·±²‬ـَ»´‪·²¹‬ح‬

‫»‬
‫ب‬

‫عٌ ع‬

‫ا‬

‫»‬
‫ب‬

‫‪ë‬ى‪ïï ï‬‬

‫½د‬
‫»د‬

‫ش‬

‫§¾ ‪»²‬ھ· ‪§ ·­ ¹‬؟©»½؟® ‪¬·²¹‬؟¬‪ ²±²® ±‬؟ ؛‪¼·²¹ ±‬؟‪´»²¬ ´±‬؟ھ·«¯» »¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ¬½؟¬‪­ ©·¬¸ °±·²¬َ½±²‬ك‬
‫‪ë‬ى ‪ï‬‬

‫¼‪²‬؟ ­‪±´«¬·±²‬ھ»® ؛‪ ·­ ·² ³·´´·±²­ ±‬ش »®»¸©‬
‫ى‪ïï ê‬‬

‫ى ‪ï‬‬

‫ئ‬

‫‪îé é ç‬‬

‫‪ îç‬ـ‬

‫‪¹‬‬
‫؟ ­‪½±‬‬

‫ى ‪ï‬‬

‫‪¹‬‬

‫‪ï‬‬

‫‪ëëî‬‬

‫عٌ ع‬

‫ا‬

‫‪î°‬‬

‫½¼ ‪ ë‬ى½د‬

‫‪ê‬ى‪ïï ï‬‬

‫‪ï‬‬
‫‪î°‬‬

‫ً‬

‫»ى ‪ï‬‬

‫ئ ¶‬

‫ى¶د‬
‫‪¶ ï‬‬

‫½د‬

‫ب‬

‫‪ï‬‬
‫ئ‬

‫»د‬

‫­· §؟©»½؟® § ®؟‪¬·±²‬؟¬­ »¸¬ ؛‪» ±‬؛·´ »¸ج‬
‫ى‬

‫®»¬«‪² ±‬؟ ‪»® ¬±‬؛»® ­‪²¼ ¬¸» ´±©»® ­·¹²‬؟ ¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ®»‪² ·²²‬؟ ‪»® ¬±‬؛»® ­‪¸» «°°»® ­·¹²‬ج‬
‫ٍ¬½؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟®‬
‫®»´´‪²¼ ²±²½»²¬»®»¼ ®±‬؟ ­®»´´‪ ®±‬؛‪¼·²¹ ±‬؟‪¬·±²­ ¼«» ¬± »¼¹» ´±‬؟®¬‪±® ­¬®»­­ ½±²½»²‬؛ ¬‪½½±«²‬؟ ‪±‬ج‬
‫¬؟¸¬ ¸½«­ ´ ®‪½¬±‬؟؛ ‪ ®»¼«½¬·±²‬؟ ¼»½«¼‪ ·²¬®±‬أ‪ïè‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش ‪¼­ô‬؟‪´±‬‬
‫يى‪ïï ï‬‬

‫»‬
‫»‬

‫‪ïٍîë‬‬
‫‪îٍïé‬‬
‫‪ٍêé‬ى‬

‫‪ًٍëç‬‬
‫ى‪ًٍë‬‬
‫‪ًٍëî‬‬

‫‪ï‬‬
‫‪ï‬‬
‫‪ï‬‬

‫»‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق‬

‫½د‬
‫½د‬

‫‪é‬ى‪ïï ï‬‬

‫ش‬

‫¼»¬؟ ´«½´؟½ ­· ¬½؟¬‪·²¹ ´·²» ½±²‬ھ؟¸ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪ ®±‬؟ ؛‪» ±‬؛·´ »¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ¬½؟¬‪­ ©·¬¸ °±·²¬َ½±²‬ك‬
‫‪®±³‬؛‬
‫‪è ç‬‬

‫‪è‬ى‪ïï ï‬‬

‫يٍ‪ ïï‬غشقكج‬
‫­‪®·²¹‬؟»ق ¬­«®¸ج ´´؟ق ®‪±‬؛ ­®‪½¬±‬؟ع ا ¼‪²‬؟ ب‬
‫­‪®·²¹‬؟»ق ‪·®»½¬·±²‬ـَ»´¾«‪±‬ـ‬

‫ا‬

‫‪ï‬‬
‫‪ï‬‬
‫‪ï‬‬

‫‪ًٍêê‬‬
‫‪ًٍçî‬‬
‫‪ïٍêê‬‬

‫‪ïٍïè‬‬
‫ً‪ïٍç‬‬
‫‪ٍèç‬ي‬

‫‪ًٍêê‬‬
‫‪ًٍçî‬‬
‫‪ïٍêê‬‬

‫´´؟¾ ¬­«®¸ج‬
‫­‪®·²¹‬؟»¾‬
‫¬½؟¬‪©·¬¸ ½±²‬‬
‫»´‪²¹‬؟‬
‫‪ëè‬ى‬
‫‪êًè‬‬
‫‪éëè‬‬

‫‪ç è‬‬

‫ش‬

‫‪ç è‬‬

‫ش‬

‫ش‬

‫؛‪» ±‬؛·´ » «‪¬·¹‬؟؛ »¸¬ ‪°¬ »® éô‬؟¸ف ‪­ ¾»»² ¼»¬»®³·²»¼ ¾§ ¬¸» ³»¬¸±¼­ ·²‬؟¸ ¼؟‪½¸ ®±´´»® ´±‬؟» ؛· ‪¸«­ô‬ج‬
‫ٍ‪è‬ى‪¬·±² ïïٍï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ىى‪¬·±² ïïٍï‬؟«¯غ ‪¬»¼ ¾§ «­·²¹‬؟‪§ ¾» »­¬·³‬؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ »¸¬‬
‫ٍ‪³°´» ïïٍê‬؟¨غ »»ح‬
‫‪²‬؟ ‪» ¶«­¬ ±«¬´·²»¼ô‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪¬·²¹‬؟´«½´؟½ ؛‪§ ¬¸» ®·¹±®±«­ ³»¬¸±¼ ±‬؛·´‪± ­·³°‬ج‬
‫­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪±® ®±‬؛ أ‪ïôïè‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش §¾ ¼»‪»´±°‬ھ»¼ ­؟© ¼‪¬» ³»¬¸±‬؟‪°°®±¨·³‬؟‬
‫‪®·²¹­ô‬؟»¾ ¬½؟¬‪® ¬± °±·²¬َ½±²‬؟´·‪²²»® ­·³‬؟‪ ³‬؟ ‪¬» ­°»»¼­ٍ ײ‬؟®»¼‪²¼ ³±‬؟ ­‪·²¹ ®·¹·¼ ®·²¹‬ھ؟¸‬
‫‪ç‬ى‪ïï ï‬‬

‫»د‬

‫‪ ï‬ض ¨؟‪³‬د‬

‫ىٍ‪ ïï‬غشقكج‬
‫´ ¼‪²‬؟ ´ ؛‪´«»­ ±‬؟ت‬

‫؟‬
‫؟‬
‫؟‬

‫§؟©»½؟خ ®»‪ײ²‬‬

‫§؟©»½؟خ ®»¬«ر‬
‫‪ًٍê‬ٹ‪è‬يًٍ‬
‫‪ًٍè‬ٹ‪ًٍê‬‬

‫ٍ´؟½·®¬»‪®» °®»­«³»¼ ¬± ¾» ­§³³‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪±«¾´»َ¼·®»½¬·±²‬ـ‬
‫ٍ‪ ï‬ا ¼‪²‬؟ ً ع و‪ çًè‬؟ ®‪±‬ع‬

‫¬½؟¬‪±²‬ف‬
‫¬½؟¬‪·²» ½±²‬ش‬
‫¬½؟¬‪·»¼ ´·²» ½±²‬؛·¼‪±‬س‬

‫‪ًٍëê‬ٹ‪ï‬ىًٍ‬
‫‪ًٍè‬ٹ‪ًٍê‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬

ï
ًٍê
ًٍë
ًٍ‫ى‬
ًٍ‫ي‬
ًٍî

° ‫ م هى م‬ï
‫»¸ج‬±®»¬·½‫»ھ®«½ ´؟‬

î

îًé´ ï

îًé´ ï

‫ض‬ï

‫ض‬î
ë

ïً

îً

ëً

ïًً

îًً

ëًً

¹
¹

ï‫ يى‬ïًè ç î

î ç

¹î

ç

ï

ï

¹
¹

ï
î

½ï

ï
½ï

½ï

ï
½ï

ï
ï
îu

‫ىى‬

½±­ ½

ï ‫ى‬

¼½

ïï ïëً

‫د‬³‫ض ¨؟‬î

ï
ï
îu

ïï ïëï

‫ ى‬çë

½±­ ½

î ç

¼½

ïï ïëî

ïًًً

ê

‫·¬؟؛‬¹«» ´·‫ھ»®ّ »؛‬±´«¬·±² ¨ ïً ÷

ï
ï

ï ً‫ى‬

é ç

é ç

ï
î

‫»د‬
° ‫ًٍ م هى م‬ë‫ى‬
‫»ھ®«½ ¼»¬¬·ع‬

ًٍï
ًًٍë
ï

‫ش‬ïً

‫ غخثظ×ع‬ïïٍïë ‫؛ فٌع ٍ­ھ ش‬±® ®±´´»® ¾»‫·®؟‬²¹ٍ ‫ ¬­»ج‬°±·²¬­ ‫؛ »®؟‬±® ‫؟‬² ‫ عصح‬îï‫ًي‬ç ­°¸»®·½‫® ´؟‬±´´»® ¾»‫·®؟‬²¹ٍ
ّ‫®ع‬±³ ‫«ش‬²¼¾»®¹ô ‫؟ ٍظ‬²¼ ‫´؟ذ‬³¹®»²ô ‫ٍك‬ô ‫§ـ‬²‫؟‬³·½ ½‫؟‬°‫ §¬·½؟‬±‫® ؛‬±´´»® ¾»‫·®؟‬²¹­ô ‫ذ ؟¬½ك‬±´§¬»½¸ٍ ‫غ ٍ¸½»س‬²¹ٍô
‫ ٍ®»ح‬îô ‫ز‬±ٍ ‫ى‬ô çêô ‫خ‬±§‫غ ٍ¼؟½ك ¸­·¼»©ح ´؟‬²¹ٍô ïçëîٍ÷

¬¸» ®±´´»® ´»²¹¬¸ٍ ‫·ع‬¹«®» ïïٍïëô ¬‫؟‬µ»² ‫®؛‬±³ ‫إ ٍ؛»خ‬ïè‫أ‬ô ­¸±©­ ¬¸» ®»­«´¬ ±‫ ¬·؛ »¸¬ ؛‬±¾¬‫·؟‬²»¼ ¬± ¬¸»
¬»­¬ ¼‫·­« »´·¸© ؟¬؟‬²¹ ´ ًٍë‫ »´¾؟ج ٍى‬ïïٍê ·­ ‫؛ »´«¼»¸½­ ؟‬±® ´ ‫؛‬±® ¾»‫·®؟‬²¹ ‫»­­؟‬³¾´·»­ٍ
‫·­ث‬²¹ ¬¸» ®»¼«½¬·±² ‫¬½؟؛‬±® ´ô ¬¸» ®»­«´¬·²¹ »¨°®»­­·±² ‫؛‬±® ¾‫§¼ ½·­؟‬²‫؟‬³·½ ½‫؟‬°‫ §¬·½؟‬±‫؟ ؛‬
®‫® ´؟·¼؟‬±´´»® ¾»‫·®؟‬²¹ ·­
‫ف‬

·´ ½±­ ‫؟‬

‫ »´¾؟ج‬ïïٍë ¹·‫ ­»«´؟ھ ­»ھ‬±‫؟ ض ؛‬²¼ ‫«؛ ­؟ ض‬²½¬·±²­ ±‫ ؛‬uٍ
‫؛ ­ك‬±® °±·²¬َ½±²¬‫·®؟ »¾ ¬½؟‬²¹­ô ‫·¬؟«¯غ‬±² éٍêêô ‫·¬؟«¯غ‬±² ïïٍèëô ‫؟‬²¼ ‫·¬؟«¯غ‬±² ïïٍèê ‫»®؟‬
»¯«‫؛ ¼·´؟ھ §´´؟‬±® ®‫® ´؟·¼؟‬±´´»® ¾»‫·®؟‬²¹­ ·² ´·²» ½±²¬‫؛»®»¸ج ٍ¬½؟‬±®»ô ‫ ¬؟‬u ًٍëô

ً ‫ي‬ê‫· ي‬é ç ‫½ ئ د‬± ­ ‫؟‬

‫ف‬

ً ‫ي‬éé ·é ç ‫½ ئ د‬±­ ‫؟‬

‫ف‬

ïï ïë‫ي‬
ïï ïë‫ى‬

‫½½ك‬±®¼·²¹ ¬± ¬¸» °®±¼«½¬ ´‫ ©؟‬±‫ ؛‬°®±¾‫§¬·´·¾؟‬ô

îç îé

ï ‫ى‬

‫ف‬

‫ف‬

‫ف‬
‫ف‬

ï

ç î î ç

¹½ ‫ف‬

ïï ïëë

ïï ïëê
‫ـ ى ي ئ‬îç

îé

‫·¬½«¼»® »¸ج‬±² ‫¬½؟؛‬±® ´ ‫½½؟‬±®¼·²¹ ¬± »¼¹» ´±‫·¼؟‬²¹ ³‫؟ »¾ §؟‬°°´·»¼ ¬± ¬¸» »²¬·®» ¾» ‫·®؟‬²¹
‫»­­؟‬³¾´§ٍ ‫ع‬±® ´·²» ½±²¬‫ ¬؟ ¬½؟‬±²» ®‫؟ §؟©»½؟‬²¼ °±·²¬ ½±²¬‫ »¸¬ ¬؟ ¬½؟‬±¬¸»®ô ´ ًٍë‫؟ ؛· ى‬
­§³³»¬®·½‫ ´؟‬°®»­­«®» ¼·­¬®·¾«¬·±² ­·³·´‫¬ ®؟‬± ¬¸‫¸­ ¬؟‬±©² ·² ‫·ع‬¹«®» êٍî‫·؟¬¬؟ ­· ¾ي‬²»¼ ‫´؟‬±²¹

ײ ³±­¬ ¾»‫·®؟‬²¹ ‫؟‬°°´·½‫·¬؟‬±²­ô ¬¸» ·²²»® ®‫® §؟©»½؟‬±¬‫؟ ­»¬؟‬²¼
‫ف‬

ï
ï ً‫ى‬
ï

¹
¹

ï‫ يى‬ïًè ç î

î ç

¹î

ç

ï

ï

îç îé

¹

ï ‫ى‬

¹

ïï ïëé
·´ ½±­ ‫؟‬

‫ـ ى ي ئ‬îç

‫ ً ®ض‬ë ‫ض‬ï
‫ض‬ï ً ë ‫®ض‬

‫ غشقكج‬ïïٍë
‫؟ ض‬²¼ ‫؛ ض‬±® ‫·ش‬²» ‫ف‬±²¬‫¬½؟‬
‫·ح‬²¹´» ‫خ‬±©

îé

u

‫؛ ­ك‬±® °±·²¬َ½±²¬‫·®؟»¾ ¬½؟‬²¹­ô ‫؟‬² »¯«·‫»´؟ھ‬²¬ ®‫´ ´؟·¼؟‬±‫؟½ ¼؟‬² ¾» ¼»‫´»ھ‬±°»¼ ‫؟‬²¼
‫ف‬
‫·ف‬

‫»ع‬

ç î

ç î

‫ ضف‬ï
‫ض· ف‬ï ً ë

ç î

‫ ً ® ضف‬ë ‫ض‬î
‫ ف‬± ‫ض‬î ً ë ‫® ض‬
‫ ضف‬î
‫ف‬± ‫ ض‬î ً ë

ç î

î ç

‫®ع‬
î ç

ïï ïëè

‫ ً ®ض‬ë
‫؟ع‬
‫؟¬ ؟ض‬² ‫؟‬

‫ غشقكج‬ïïٍê
‫·¬½«¼»خ‬±² ‫¬½؟ع‬±® ´

ًٍ‫ًٍٹى‬ë

‫·ش‬²» ½±²¬‫¾ ¬؟ ¬½؟‬±¬¸ ®‫­§؟©»½؟‬
‫·ش‬²» ½±²¬‫ ¬؟ ¬½؟‬±²» ®‫§؟©»½؟‬
‫ذ‬±·²¬ ½±²¬‫ ¬؟ ¬½؟‬±¬¸»® ®‫§؟©»½؟‬
‫س‬±¼·‫·´ ¼»·؛‬²» ½±²¬‫¬½؟‬

´ ‫؟خ‬²¹»

‫ف‬±²¬‫ف ¬½؟‬±²¼·¬·±²

ًٍë‫ًٍٹ‬ê
ًٍê‫ًٍٹ‬è

ً
ًٍï
ًٍî
ًٍ‫ي‬
ًٍ‫ى‬
ًٍë
ًٍê
ًٍé
ًٍè
ًٍç
ï
ïٍîë
ïٍêé
îٍë
ë

îًًê ¾§ ‫´§؟ج‬±® ْ ‫؟®ع‬²½·­ ‫®ظ‬±«°ô ‫ٍفشش‬

‫ـ‬±«¾´» ‫خ‬±©
‫ض‬

‫ض‬
ً
ًٍëîèé
ًٍëééî
ًٍêًéç
ًٍê‫ًي‬ç
ًٍê‫ى‬çë
ًٍêêë‫ي‬
ًٍêéçî
ًٍêçًê
ًٍéًîè
ًٍéï‫ي‬î
ًٍé‫ي‬êê
ًٍééًë
ًٍèîïê
ًٍèçèç
ï

u

ً
ًٍëê‫يي‬
ًٍêًé‫ي‬
ًٍê‫ي‬ëç
ًٍêëéï
ًٍêé‫ىى‬
ًٍêèèè
ًٍéًïë
ًٍéïîé
ًٍéîîç
ًٍé‫ي‬î‫ي‬
ًٍéë‫ي‬î
ًٍéè‫ي‬î
ًٍè‫ًي‬ï
ًٍçًï‫ى‬
ï

u

ًٍë
ًٍê
ًٍé
ًٍè
ًٍç

‫ض‬

ًٍë
ًٍ‫ى‬
ًٍ‫ي‬
ًٍî
ًٍï

ًٍéëéé
ًٍêèًé
ًٍêèًê
ًٍêçًé
ًٍéًîè

‫ض‬

ًٍéèêé
ًٍéً‫ىى‬
ًٍéً‫ي‬î
ًٍéïîé
ًٍéîîç

îًًê ¾§ ‫´§؟ج‬±® ْ ‫؟®ع‬²½·­ ‫®ظ‬±«°ô ‫ٍفشش‬

‫؟ ‪²‬؟¬ ‪ïٍë‬‬ ‫ا‬ ‫؟ ‪ ½¬²‬ىًٍ‬ ‫؟ ‪ًٍêé ½¬²‬‬ ‫عٌ ع‬ ‫ب‬ ‫ىًٍ‬ ‫‪ًٍêé‬‬ ‫‪ ïïٍé‬غشقكج‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ´؟·¼؟خ ®‪±‬؛ ا ¼‪²‬؟ ب‬ ‫؟ ‪²‬؟¬ ‪ïٍë‬‬ ‫ا‬ ‫­‪ ¬¸» ´±©»® ­·¹²‬ه·‬ ‫‪¬ ·­ô µ‬؟¸¬ ‪§ô‬؟©»½؟® ®»‪»® ¬± ¬¸» ·²²‬؛»® ­‪¬·±² ïïٍïêî ¬¸» «°°»® ­·¹²‬؟«¯غ ‪ײ‬‬ ‫ٍ‪¬ ·­ô µ ±‬؟¸¬ ‪§ô‬؟ ©»½؟® ®»¬«‪»® ¬± ¬¸» ±‬؛»®‬ ‫‪ çًèô‬؟ ¸½·¸© ‪®·²¹­ ·²‬؟»¾ ®»´´‪±® ¬¸®«­¬ ®±‬ع‬ ‫عٌ ع‬ ‫ب‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ً‬ ‫؟ ‪ë ½¬²‬ىًٍ‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ©‪·²¹´»َ®±‬ح‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ©‪±«¾´»َ®±‬ـ‬ ‫ي‪ïï ïê‬‬ ‫ى يئ‬ ‫‪îé‬‬ ‫‪îç‬ـ ‪êç ´¹ î ç ´ é ç‬ى‬ ‫‪±‬؟ ف‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪ ·­ ¹‬ت ®‪½¬±‬؟؛ ‪¬·±²‬؟¬‪¸» ®±‬ج‬ ‫‪ç î î ç‬‬ ‫‪ç î‬‬ ‫؟عا‬ ‫ً‪ïï ïê‬‬ ‫‪é îê‬‬ ‫‪ïï ïêï‬‬ ‫‪ïï ïêî‬‬ ‫·؟ف‬ ‫‪·²‬؟¬¾‪¬·±² ïïٍïëë ¬± ±‬؟«¯غ ‪§ ¾» ­«¾­¬·¬«¬»¼ ·²¬±‬؟‪ ³‬ي‪¬·±² ïïٍïê‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍïêî‬؟«¯غ‬ ‫¼»­« »¾ §؟‪ ³‬ى‪¬·±² ïïٍïê‬؟«¯غ ٍ‪¼·²¹‬؟‪®·²¹ ®±© ·² ¬¸®«­¬ ´±‬؟»¾ ؟ ؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬‬ ‫‪·²¹‬ھ؟¸ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪ ¬¸®«­¬ ®±‬؟ ®‪±‬؛ ‪¼·²¹‬؟‪½·¬§ ·² ¬¸®«­¬ ´±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪ ­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬ »‪¬± ¼»¬»®³·²‬‬ ‫و©‪½ ¸ ®±‬؟» ‪ ®±´´»®­ ·²‬ئ ¼‪²‬؟ ­©‪· ®±‬‬ ‫‪î ç‬‬ ‫‪ïï ïëç‬‬ ‫·ف‬ ‫ف‪î‬‬ ‫‪±‬‬ ‫·ف‬ ‫‪±‬ف‬ ‫‪ç î‬‬ ‫ى‪ïï ïê‬‬ ‫‪µ‬ئ‬ ‫‪ µ‬؟ف‬ ‫‪ï‬‬ ‫ت‬ ‫‪ï‬‬ ‫· ‪µ‬‬ ‫· ‪µ‬‬ ‫؟ف‬ ‫‪µ‬ئ‬ ‫‪µ ï‬‬ ‫‪µ ï‬‬ ‫و‪¬·±²‬؟« ¯» ‪±´´±©·² ¹‬؛ »¸¬ §¾ ¼»¬؟´«½´؟½ »¾ ‪²‬؟½ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪ ¬¸®«­¬ ®±‬؟ ؛‪» ±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸ج‬ ‫» ®»¸©‬ ‫¼ ‪²‬؟ ¬‪±® ¾±¬¸ °±·²‬؛ فٌ ف ¸¬·© ت ؛‪¬·±² ±‬؟·®؟ھ »¸¬ ­©‪ ­¸±‬ى‪·¹«®» ïïٍï‬ع ٍ÷ ‪ ًٍّë‬ضٌ÷‪ ًٍّë‬ض‬ ‫ٍ­¬½؟¬‪´·²» ½±²‬‬ ‫­؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟·¼؟® ®‪±‬؛ ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ¬‪´»²‬؟ھ·«¯» ®‪±‬؛ ؟´«‪±®³‬؛ »‪³‬؟­ »¸¬ ­»ھ·‪ ¹‬أ‪îî‬إ ×حزك‬ ‫و÷ٍ¼»¬½»´‪·² ²»¹‬؟‪¹‬؟ »½‪ ·­ ±²‬ت ®‪½¬±‬؟؛ ‪¬·±²‬؟¬‪±‬خّ ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟® ®‪±‬؛‬ ‫‪ïï ïîç‬‬ ‫®عب‬ ‫»ع‬ ‫ى‬ ‫‪ïï ïêë‬‬ ‫؟ف‬ ‫؟»ع‬ ‫ش‬ ‫§¾ ¼»¬؟‪§ ¾» »­¬·³‬؟‪¼ ³‬؟‪´»²¬ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ھ·« ¯» »¸¬ ‪ô‬أ‪îî‬إ ×حزك ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬ك‬ ‫‪ïï ïêê‬‬ ‫®عب‬ ‫؟عا‬ ‫؟»ع‬ ‫ٍ‪¾´» ïïٍé‬؟ج ‪»² ·²‬ھ·‪®» ¹‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ¼‪²‬؟ ‪´·¹²·²¹‬؟َ؛´»­ ´؟½·®»¸‪±® ­°‬؛ ا ¼‪²‬؟ ب‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪½¬ ·­ ¹‬؟¬‪®·²¹ ·² ´·²» ½±²‬؟»¾ ®»´´‪ ®±‬؟ ؛‪» ±‬؛·´ »¸ج‬ ‫ٍا ¼‪²‬؟ ب ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ­»ھ·‪¾´» ïïٍè ¹‬؟ج‬ ‫جفكجزرف غز×ش ـزك جز×رذ‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫»ع‬ ‫ش‬ ‫حظز×خكغق جحثخطج جفكجزرفَغز×ش ىٍ‪ïïٍê‬‬ ‫‪½¬±® ¸ô ·²‬؟؛ ‪ ·²¬®±¼«½»¼ ¬¸» ®»¼«½¬·±²‬أ‪ïè‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®‪±‬ع‬ ‫؟ »­«؟½ §؟‪» ¼·³»²­·±²­ô ©¸·½¸ ³‬ھ‪§ ¹®±±‬؟©»½؟® ‪¬·±²­ ·²‬؟·®؟ھ ®‪±‬؛ ¬‪½½±«²‬؟ ‪¼¼·¬·±² ¬± ´ô ¬±‬؟‬ ‫و‪¼·²¹‬؟‪±®³ ´±‬؛·‪´ «²‬؟½·¬»®‪®±³ »¨°»®·»²½·²¹ ¬¸» ¬¸»±‬؛ ®»´´‪®±‬‬ ‫؟ع‬ ‫؟ ‪ ­·²‬ئ‬ ‫د‬ ‫‪îé‬‬ ‫‪îç‬ـ ى ي ئ ؟ ‪²‬؟¬‬ ‫‪é ç‬‬ ‫؟ ­‪´ ½±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ى ‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫طج×ة‬ ‫حظز×خكغق خغششرخ شك×ـكخ ‪ïïٍêٍë‬‬ ‫¬½؟¬‪·´»­ô ¬¸»² ´·²» ½±²‬؛‪·¹¸¬ °®±‬؟®¬­ ‪·²¹‬ھ؟¸ ­§؟ ©»½؟® ¼‪²‬؟ ­®»´´‪·²­ ®±‬؟¬‪®·²¹ ½±²‬؟»¾ ®»´´‪ ®±‬؟ ؛×‬ ‫‪ô‬؛× ٍ¼·´؟ھ »®؟ ­‪ ¬¸» °®»½»¼·²¹ ¬© ± ­»½¬·±²‬؛‪¬·±²­ ±‬؟´«‪±®³‬؛ »¸¬ ¼‪²‬؟ ¬½؟¬‪½¸ ½±²‬؟» ¬؟ ­‪·²‬؟¬¾‪±‬‬ ‫‪²‬؟¸¬ ­«·¼؟® ®»´´؟‪ ­³‬؛‪è÷ ±‬يٍ‪·¹«®» ï‬ع »»­ ه¼»‪·´» ّ½®±©²‬؛‪»¼ °®±‬ھ®«½ ؟ »ھ؟¸ ­®»´´‪»®ô ¬¸» ®±‬ھ»©‪¸±‬‬ ‫¨»ھ‪ ½±²‬؟ »ھ؟¸ ­§؟©»½؟® ¸¬‪ ±²» ±® ¾±‬؛· ®‪·´»­ ±‬؛‪§ °®±‬؟©»½؟® ‪±®³·²¹‬؛ ‪ ¬¸» ½±²‬؛‪±²» ±® ¾±¬¸ ±‬‬ ‫؟ ؛‪® °±­·¬·±² ±‬؟´«‪²¹‬؟ »¸¬ ‪·´»­ô ¬¸»² ¼»°»²¼·²¹ ±²‬؛‪·¹¸¬ °®±‬؟®¬­ »ھ؟¸ ­®»´´‪²¼ ¬¸» ®±‬؟ »´·؛‪°®±‬‬ ‫ٍ® «½½‪¾´» ïïٍç ©·´´ ±‬؟ج ‪½¬ ½±²¼ ·¬·±²­ ·²‬؟¬‪ ¬¸» ½± ²‬؛‪¼ô ±²» ±‬؟‪²¼ ·¬­ ®±´´»® ´±‬؟ ®»´´‪®±‬‬ ‫‪»²‬ھ·‪²§ ¹‬؟ ®‪±‬؛ ‪®·²¹ ¼»­·¹²‬؟»¾ ®»´´‪¾´» ïïٍçô ¬¸» ±°¬·³«³ ®±‬؟ج ‪½¬ ½±²¼·¬·±²­ ·²‬؟¬‪ ¬¸» ½±²‬؛ر‬ ‫»‪·»¼ ´·²‬؛·¼‪¼»¼ ®±´´»® ·­ ·² ³±‬؟‪·´ § ´±‬ھ؟»¸ ¬­‪»¼ ©¸»² ¬¸» ³±‬ھ»·¸½؟ §´´؟®»‪¬·±² ·­ ¹»²‬؟½·´‪°°‬؟‬ ‫­­»®¬­ ‪±®³‬؛·‪®´§ «²‬؟»‪°¬»® êô ¬¸·­ ½± ²¼·¬·±² °®±¼« ½»­ ¬¸» ³±­¬ ²‬؟¸ف ‪¬»¼ ·²‬؟¬­ ­ك ٍ¬½؟¬‪½±²‬‬ ‫‪°¬»® ê‬؟¸ف ‪¬»¼ ·²‬؟¬­ ‪´­±‬؟ ­· ¬× ٍ¼»¼«´½»®‪¼·²¹ ·­ °‬؟‪²¼ »¼¹» ´±‬؟ ‪·´»ô‬؛‪´±²¹ ¬¸» ®±´´»® °®±‬؟ ‪¼·­¬®·¾«¬·±²‬‬ ‫®»¼·© ؟ ®»ھ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬ ·±² ±‬؟‪»² ¾»¬¬»® ´±‬ھ» ‪²‬؟ »½«¼‪ ² °®±‬؟½ ®»´´‪·´» ®±‬؛‪®·¬¸³·½ °®±‬؟‪ ´±¹‬؟ ¬؟¸¬‬ ‫‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪±® ¬¸®«­¬ ®±‬؛ ‪ô‬أ‪ïè‬إ ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬ك‬ ‫؟ ‪ً ïë ­·²‬‬ ‫‪ ïïٍè‬غشقكج‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ¬­«®¸ج ®‪±‬؛ ا ¼‪²‬؟ ب‬ ‫ا‬ ‫‪½¬ô‬؟¬‪®·²¹­ ·² ´·²» ½±²‬؟»¾ ®»´´‪±® ¬¸®«­¬ ®±‬؛ ‪²¼ ¸ô‬؟ ´ ‪½·¬§ ®»¼«½¬·±²­ ¼«» ¬±‬؟‪°‬؟½ »¸¬ ‪±²­·¼»®·²¹‬ف‬ ‫و‪ çًè‬؟ ¸½·¸© ‪®·²¹­ ·²‬؟»¾ ¬­«®¸¬ ®‪±‬؛ ¼»­« »¾ §؟‪¬·±²­ ³‬؟«¯» ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬‬ ‫‪îç îé‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ç‬‬ ‫‪ëëî´ ¹ î‬‬ ‫‪µ‬؟ف‬ ‫ب‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ًٍêé‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫؟ ‪²‬؟¬‬ ‫؟ ‪²‬؟¬ ‪ïٍë‬‬ ‫؟ ‪²‬؟¬‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪±‬ش‬ ‫؟ ‪²‬؟¬ ‪ïٍë‬‬ ‫»´‪²¹‬ك ¬½؟¬‪±²‬ف‬ ‫عٌ‬ ‫ً‬ ‫عٌ‬ ‫عٌ‬ ‫عٌ‬ ‫؟ ‪²‬؟¬ ‪ïٍë‬‬ ‫؟ ‪²‬؟¬ ‪ïٍë‬‬ ‫؟ ‪²‬؟¬ ‪ïٍë‬‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫‪çًè‬‬ ‫‪çًè‬‬ ‫‪çًè‬‬ ‫‪çًè‬‬ ‫‪çًè‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫»‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫‪·²¹´» ¼·®»½¬·±²‬ح‬ ‫‪±«¾´» ¼·®»½¬·±²‬ـ‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫¼؟‪±‬ش‬ ‫§ھ؟»ط‬ ‫»¬؟®»¼‪±‬س‬ ‫»¬؟®»¼‪±‬س‬ ‫»¬؟®»¼‪±‬س‬ ‫¬¸‪·¹‬ش‬ ‫¾‪±‬؟‬ ‫´‪ ïٍë‬؟‪î‬‬ ‫´ ؟‪î‬‬ ‫´‪ ïٍë‬؟‪î‬‬ ‫؟‪´ î‬‬ ‫´‪ïٍë‬‬ ‫´ ؟‪î‬‬ ‫´‪ ïٍë‬؟‪î‬‬ ‫´‪ ïٍë‬؟‪î‬‬ ‫´ ؟‪î‬‬ ‫؟‪´ î‬‬ ‫´‪ïٍë‬‬ ‫´ ؟‪î‬‬ ‫»‪·²‬ش‬ ‫¬‪±·²‬ذ‬ ‫»‪·²‬ش‬ ‫»‪·»¼ ´·²‬؛·¼‪±‬س‬ ‫¬‪±·²‬ذ‬ ‫؟·؟‬ ‫§؟©»½؟خ ®»¬«ر‬ ‫‪ ïïٍç‬غشقكج‬ ‫¬½؟¬‪±²‬ف §؟©»½؟خٹ®»´´‪±‬خ‬ ‫§؟©»½؟خ ®»‪ײ²‬‬ ‫»‪·²‬ش‬ ‫»‪·²‬ش‬ ‫¬‪±·²‬ذ‬ ‫»‪·»¼ ´·²‬؛·¼‪±‬س‬ ‫¬‪±·²‬ذ‬ ‫‪ïï ïêé‬‬ ‫÷‪ّî‬‬ ‫يًٌ‪ï‬‬ ‫÷عٌفّ م ش‬ ‫‪ë‬‬ ‫ى‬ ‫ي‬ ‫‪±²¼·¬·±²‬ف‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫‪ë‬‬ ‫‪î‬‬ ‫ك‬ ‫¬؟ ¬½؟¬‪·²» ½±²‬ش‬ ‫÷‪§­ ّï‬؟©»½؟® ¸¬‪¾±‬‬ ‫ًًً‪ïًô‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫ك‬ ‫ٍ»­‪½¬ »´´·°‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ®»‪ ·²²‬؛‪¨·­ ±‬؟ ®‪¶±‬؟‪ ·­ ¬¸» ­»³·³‬؟‬ ‫ٍ»­‪½¬ »´´·°‬؟¬‪§ ½±²‬؟©»½؟® ®»¬«‪ ±‬؛‪¨·­ ±‬؟ ®‪¶±‬؟‪ ·­ ¬¸» ­»³·³‬؟‬ ‫¬؟¸¬ ­· »´·؛‪´ °®±‬؟«­« »®‪¸» ³±‬ج ٍ´؟·½»‪·´» ¬»²¼­ ¬± ¾» ­°‬؛‪»®ô ¬¸·­ ®±´´»® °®±‬ھ»©‪ ¸±‬ه‪¼·²¹‬؟‪ ´±‬؛‪²¹» ±‬؟®‬ ‫®‪¼·· ±‬؟® ‪¬ ¬¸» ±°¬·³«³ ½®±©²‬؟¸¬ ¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ »¾ ¼´«‪´´§ ½®±©²»¼ ®±´´»®ٍ ׬ ­¸±‬؟·¬® ؟‪ ¬¸» °‬؛‪±‬‬ ‫‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ ®‪±‬؛ ¼»¬؟«´؟ھ» »¾ §´‪² ±²‬؟½ ¬½؟¬‪·»¼ ´·²» ½ ±²‬؛·¼‪·² ³±‬؟¬¾‪®§ ¬± ±‬؟­­»½»‪¬·±²­ ²‬؟´«½­‪±‬‬ ‫َ·¬‪¬»² ±°‬؛‪®» ±‬؟ ‪»®ô‬ھ»©‪®·²¹­ô ¸±‬؟»¾ ؛‪»®·»­ ±‬ح ٍ¼»¸­·´¾؟¬­» ‪­ ¾»»²‬؟¸ ‪¼·²¹‬؟‪¬»® ¬¸» ´±‬؛؟ ‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫ف‪³° ´»ô ًٍë‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪¼ô‬؟‪¬ »¼ ´±‬؟‪² »­¬·³‬؟ ‪¬·±²­ ±²‬؟´«½­‪¼·· ±® ±‬؟® ‪­·²¹ ¬¸» ½®±© ²‬؟¾ §¾ ¼»¦·‪³‬‬ ‫َ®؟»¾ ‪¼­ô‬؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ »¸¬ ‪»°»²¼·²¹ ±²‬ـ ٍ§¬·½؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬ ­· ف »®»¸© ‪ô‬ف ‪±® ًٍîë‬‬ ‫§´·ھ؟»¸ ¬­‪¬ ¬¸» ³±‬؟ ¬½؟¬‪®±³ °±·²¬ ¬± ´·²» ½±²‬؛ »®»¸©§‪²‬؟ »¬؟®»‪§ ±°‬؟‪ ­»®·»­ ³‬؟ ¸½«­ ‪·²¹­ ·²‬‬ ‫ٍ®»´´‪¼»¼ ®±‬؟‪´±‬‬ ‫‪«­» ·²‬؟½»¾ ¼‪²‬؟ ‪®·²¹ô‬؟»¾ ®»´´‪»² ®±‬ھ·‪ ¹‬؟ ®‪±‬؛ ¼‪¬·²¹ ³»¬¸±‬؟® »‪¾´» ¬± «­» ±²‬؟®·­»¼ ­· ¬· »­«؟½»ق‬ ‫¬‪²¼ °±·²‬؟ »‪ ´·²‬؛‪¬·±²­ ±‬؟‪» ½±³¾·²‬ھ؟¸ ‪¬·±² ·¬ ·­ °±­­·¾´» ¬±‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´ ‪»² ®±‬ھ·‪²§ ¹‬؟‬ ‫‪®±³‬؛ ¼»¬؟´«½´؟½ »¾ ¼´ «‪» ­¸±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸¬ ¬؟¸¬ ¼»¬؟‪ »­¬· ³‬أ‪ïè‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش ‪½¬ô‬؟¬‪½±²‬‬ ‫ي ً‪ï‬‬ ‫ف‬ ‫»ع‬ ‫ش‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫ًًً‪ëًً ïô‬‬ ‫÷‪ïًê‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫­‪±´«¬·±²‬ھ»®ّ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ً‪ï‬ش‬ ‫ٍ­§؟©»½؟® ¸¬‪¬ ¾±‬؟ ¬½؟¬‪±® ´·²» ½±²‬؛ فٌع ٍ­ھ‬ ‫ش ‪ ïïٍïê‬غخثظ×ع‬ ‫‪ ²¼ ïôëًً ³·´´·±²‬؟ ً‪»­ ¾»¬©»»² ïë‬ھ·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪¬·±² ïïٍïêéô‬؟«¯» ‪·¹«®» ïïٍïêô «­·²¹‬ع ‪ײ‬‬ ‫‪»­ ¾»¬©»»²‬ھ·´ ‪·¹«®» ïïٍïéô‬ع ‪®´§ô ·²‬؟´·‪·³‬ح ٍ‪² ëû‬؟¸¬ ­­»´ ®‪¬· ±² »®®±‬؟´«½´؟½ ؟ »ھ؟¸ ­‪±´«¬·±²‬ھ»®‬ ‫­»ھ·´ ‪·¹«®» ïïٍïèô‬ع ‪²¼ ·²‬؟ ‪¬·±² »®®±®ô‬؟´«½´؟½ ‪² ëû‬؟¸¬ ­­»´ »ھ ؟¸ ­‪±´«¬·±²‬ھ»® ‪²¼ îôًًً ³·´ ´·±²‬؟ ‪ïë‬‬ ‫»¸¬ ­ك ٍ®‪¬·±² »®®±‬؟ ´«½´؟½ ‪² ëû‬؟¸¬ ­­»´ »ھ؟¸ ­‪±´«¬·±²‬ھ»® ‪²¼ ïًôًًً ³·´´·±²‬؟ ًى ‪¾»¬©»»²‬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش ‪¬·±²ô‬؟®»‪®·²¹ ±°‬؟»¾ ®»´´‪ ®±‬؛‪¾´» ®»¹·±²­ ±‬؟¾‪²¹»­ ®»°®»­»²¬ °®±‬؟® ‪±®»¹±·²¹‬؛‬ ‫¸½·¸© §¾ ‪ ¬·±²‬؟‪°°®±¨·³‬؟ §®‪ ½¬±‬؟؛­·¬؟­ ؟ ­؟© ‪¬·±² ïïٍïêé‬؟«¯غ ¬؟¸¬ ¼» ®»¼·­‪ ½±²‬أ‪ïè‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪ ®±‬؛‪» ±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸¬ »¬؟‪¬± »­¬·³‬‬ ‫­»‪¬·±² ïïٍïëê ¾»½±³‬؟«¯غ ٍ¼»‪»´±°‬ھ»¼ » ®»© ً‪¾´» ïïٍï‬؟ج ‪ ·²‬؟¬؟¼ »¸¬ ‪½½±®¼·²¹´§ô‬ك‬ ‫‪¬·±²‬؟«¯» ‪ٍ ײ‬ى ¼‪²‬؟ ي ­¬‪ ´·»­ ¾»¬©»»² ¬¸» »¨°± ²»²‬يًٌ‪¬ ï‬؟¸¬ »¬‪±‬ز‬ ‫‪ïï ïêè‬‬ ‫ف‬ ‫‪ï‬ف‬ ‫ى‬ ‫‪¬·±²‬؟«¯غ ®‪¬·±² ïïٍïëé ±‬؟«¯غ §¾ ¼»¬؟´«½´؟½ ­؟ ¬½؟¬‪½·¬§ ·² ´·²» ½±²‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ »¸¬ ­· ف‬ ‫ٍي‪ïïٍïê‬‬ ‫»‪±® »¼¹‬؛ ¬‪½½±«²‬؟ ‪ë ¬±‬ىًٍ ´ ¼‪²‬؟ ­¬½؟¬‪®» ´·²» ½±²‬؟ ­¬½؟¬‪§ ½±²‬؟ ©»½؟® ®»¬«‪²¼ ±‬؟ ®»‪ ¾±¬¸ ·²²‬؛×‬ ‫؛‪¬·±² ±‬؟·®؟ھ »¸¬ ­©‪·¹ «®» ïïٍïê ­¸±‬ع ؛‪» ï ±‬ھ®«½ ‪±®³ ­¬®»­­ ¼·­¬®·¾«¬·±²ô‬؛·‪²¼ ²±²«²‬؟ ‪¼·²¹‬؟‪´±‬‬ ‫¼ ‪²‬؟ ‪ê‬يٍ‪­­«³·²¹ ² ï‬ك ٍ»‪±«®¬¸ °±©»® ­´±°‬؛ »¸¬ ¼‪²‬؟ ً‪¬·±² ïï ٍïê‬؟«¯غ ‪» ¾§ «­·²¹‬؛·´ ¸¬·© ¼؟‪´±‬‬ ‫؟»®؟ ¼»¼؟¸­ »¸ج ٍ‪» ï‬ھ®«½ ‪¬·±² ¬±‬؟‪°°®±¨·³‬؟ »¸¬ ­»¬؟ ®¬­«´´· ‪» î‬ھ®«½ ‪¬·±² ïïٍïêéô‬؟«¯غ ‪«­·²¹‬‬ ‫‪·¹«®» ïïٍïê‬ع ‪ ±²‬ك ­¬‪±·²‬ذ ٍ‪¬·±²‬؟ ‪°°®±¨·³‬؟ »¸¬ ‪­¸±©­ ¬¸» »®®±® ©¸·½¸ ±½½«®­ ©¸»² «­·²¹‬‬ ‫ٍ®‪®»°®»­»²¬ ëû »®®±‬‬ ‫ف‪² ًٍîï‬؟¸¬ ­­»´ §´·®؟®¬·¾®؟ ­¼؟‪±® ´±‬؛ ­¬½؟¬‪®» °±·²¬ ½±²‬؟ ­¬½؟¬‪ § ½±²‬؟©»½؟® ®»‪²¼ ·²²‬؟ ®»¬«‪ ±‬؛×‬ ‫»؛·´ٹ¼؟‪·¹«®» ïïٍïé ­¸±©­ ¬¸» ´±‬ع ؛‪» ï ±‬ھ®«½ ‪±® ´ ًٍêë‬؛ ‪±´«¬·±²­÷ô ¬¸»²‬ھ»® ‪ ïًً ³·´´·±²‬شّ‬ ‫¬؟ ي ‪ ¬±‬ى ‪®±³‬؛ ­»­؟»®½ »¼ »ھ®«½ »¸¬ ؛‪»®­» ­´±°» ±‬ھ‪¬ ¬¸» ·²‬؟¸¬ »¬‪±‬ز ٍ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟·®؟ھ‬ ‫‪·²»¼ ©¸·´» «­·²¹‬؟¬¾‪·¬ ±‬؛ »¸¬ ­©‪·¹«®» ïïٍïé ­¸±‬ع ؛‪» î ±‬ھ®«ف ٍ­‪±´«¬·±²‬ھ»® ‪ ïًً ³·´´·±²‬ش‬ ‫ًٍ‪²¼ ² ïٍî‬؟ ‪¬·±² ïïٍïêé‬؟«¯غ‬ ‫؛‪» ï ±‬ھ®«½ ‪½¬ô‬؟¬‪²¼ ¬¸» ±¬¸»® ·­ °±·²¬ ½±²‬؟ ¬½؟¬‪½¬ ·­ ´·²» ½± ²‬؟¬‪§ ½±²‬؟ ©»½؟® »‪ ±²‬؛· ‪­¬´§ô‬؟ش‬ ‫»‪®±³ °±·²¬ ¬± ´·²‬؛ ‪¬·±²‬؟‪±®³‬؛­‪²‬؟®ج ٍى‪±® ´ ًٍë‬؛ ‪¬·±²‬؟·®؟ھ »؛·´ٹ¼؟‪·¹«®» ïïٍïè ­¸ ±©­ ´±‬ع‬ ‫»®«‪·¹‬ع ؛‪» î ±‬ھ®«ف ٍ­‪±´«¬·±²‬ھ»® ‪ ïًً ³·´´·±²‬ش ¬؟ ®«½½‪­­«³»¼ ¬± ±‬؟ §´·®؟®¬·¾®؟ ­· ¬½؟¬‪½±²‬‬ ‫ٍ‪²¼ ² ïٍîê‬؟ ‪¬·±² ïïٍïêé‬؟«¯غ ‪·²»¼ ©¸·´» «­·²¹‬؟¬¾‪·¬ ±‬؛ »¸¬ ­©‪ïïٍïè ­¸±‬‬ ‫ف‬ ‫÷‪ ّï‬ع م ش ­§؟©»½؟® ¸¬‪¬ ¾±‬؟ ¬½؟¬‪·²» ½±²‬ش‬ ‫÷ ّ‬ ‫ى‬ ‫ي‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫÷‪ ّî‬ع م ش‬ ‫÷ ّ‬ ‫ك‬ ‫‪î‬‬ ‫ك‬ ‫­»‪²¹‬؟¸½ ¬½؟¬‪±·²¬ ½±²‬ذ‬ ‫¬½؟¬‪¬± ´·²» ½±²‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫¬؟ ¬½؟¬‪±·²¬ ½±²‬ذ‬ ‫­§؟©»½؟® ¸¬‪¾±‬‬ ‫ي ف‬ ‫ع مش‬ ‫÷ ّ‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫ك‬ ‫يًٍ‬ ‫ًًً‪ëًً ïô‬‬ ‫ًًً‪ïًô‬‬ ‫‪ê‬‬ ‫÷ ً‪ï‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫­‪±´«¬·±²‬ھ»®ّ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ً‪ï‬ش‬ ‫ٍ­§؟©»½؟® ¸¬‪¬ ¾±‬؟ ¬½؟¬‪±® °±·²¬ ±® ´·²» ½±²‬؛ فٌع ٍ­ھ‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ش ‪ ïïٍïé‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ًًً‪ïًô‬‬ ‫÷‪ّï‬‬ ‫÷‪ّî‬‬ ‫‪¬ ±²» ®·²¹‬؟ ¬½؟¬‪·²» ½±²‬ش‬ ‫®»¸¬‪¬ ¬¸» ±‬؟ ¬½؟¬‪±·²¬ ½±²‬ذ‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫÷ عّ م ش‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫ًًً‪ïô‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫÷­‪±´«¬·±²‬ھ»®ّ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ً‪ï‬ش‬ ‫´؟·®»¬؟س ‪ٍô‬ك ‪³°ô‬؟‪±­µ‬ت ‪®±³‬عّ ٍ¬½؟¬‪²¼ °±·²¬ ½±²‬؟ »‪ ´·²‬؛‪¬·±² ±‬؟‪±® ½±³¾·²‬؛ فٌع ٍ­ھ ش ‪ ïïٍïè‬غخثظ×ع‬ ‫¸¬·© ¼»¬‪»°®·²‬خ ٍ‪êêô ïçèë‬يٹ‪ëç‬ي ‪®·¾±´ٍô ïًéô‬ج ٍض ‪²­ٍô‬؟®ج غسحك ‪¼·²¹ô‬؟‪½¬ ´±‬؟¬‪®»­°±²­» ¬± ®±´´·²¹ ½±²‬‬ ‫÷ٍ‪°»®³·­­·±²‬‬ ‫‪î ç‬‬ ‫‪ ïًè ç î‬يى‪ï‬‬ ‫‪ïï ïêç‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪îé‬‬ ‫‪îç‬ـ ى ي ئ‬ ‫‪é ç‬‬ ‫حـخكـزكجح ظز×جكخ ـكرش ‪ïïٍé‬‬ ‫¼‪²‬؟ ¼»½«¼‪®·²¹­ °®±‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ »¸¬ »®؟‪²­ ¬± ½±³°‬؟»‪®·²¹ «­»®­ ©·¬¸ ³‬؟»¾ »¼·ھ‪± °®±‬ج‬ ‫‪½½±®¼·²¹ ¬±‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪¬·²¹‬؟® ®‪±‬؛ ­¼®؟¼‪²‬؟¬­ ‪®±«²¼ ¬¸» ©±®´¼ô‬؟ ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ §¾ ¼´‪­±‬‬ ‫‪«²¼¾»®¹‬ش ؛‪­»¼ ±² ¬¸» ©±®µ ±‬؟¾ »®؟ ­¼®؟¼‪²‬؟¬­ »­»¸ج ٍ¼»‪»´±°‬ھ»¼ »®»© §¬·´·¾؟‪°‬؟½ ‪®®§·²¹‬؟½َ¼؟‪´±‬‬ ‫­‪¬·±²‬؟«¯» ´؟½·®·‪°¬»® ô ¬¸» »³°‬؟¸½ ­·¸¬ ؛‪·±«­ ­»½¬·±²­ ±‬ھ»®‪¬»¼ ·² °‬؟½·¼‪­ ·²‬ك ٍأ‪ïôïè‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟‬ ‫ًً‪× ëîï‬ح×ك ‪®±³‬؛ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®·²¹­ ³‬؟»¾ ®‪±‬؛ ¼·´ ؟ھ §´¬½·®¬­ »®؟ ­»½‪»®»²‬؛»® »­‪»´±°»¼ ·² ¬¸±‬ھ»¼‬ ‫¼»­؟¾ »®؟ ­‪¬·±²‬؟ «¯» »¸¬ ‪»®ô‬ھ‪±®»±‬س ٍ‪ ëè‬ف ´´»©‪±½µ‬خ ؛‪ ³·²·³«³ ±‬؟ ‪®¼»²» ¼ ¬±‬؟¸َ¸‪­¬»»´ ¬¸®±«¹‬‬ ‫ٍ‪²½» ¬»­¬·²¹‬؟®«¼‪­ »²‬ژ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش ؛‪¬ ¬¸» ¬·³» ±‬؟ ¼»¬­·¨» ¸½·¸© ‪±² ¬¸» ëîïًً ­¬»»´ô‬‬ ‫¼»ھ»·¸½؟ ‪ ­ ¾»»²‬؟¸ ­»·¬·®«‪»َ®»¼ «½·²¹ ·³°‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ؛‪³±«²¬­ ±‬؟ »¸¬ ‪¾´» ®»¼«½¬·±² ·²‬؟®»¼·­‪±²‬ف‬ ‫»®‪²¼ ³±‬؟ ®»‪²‬؟»´½ ¸½«ح ٍ‪½««³ °®±½»­­·²¹‬؟ھ ‪»¼ ¸±³±¹»²»·¬§ «­·²¹‬ھ‪¬±¹»¬¸»® ©·¬¸ ·³°® ±‬‬ ‫‪²½» ¬± ®±´´·²¹‬؟¬­·­»® ®»¬؟»®‪®·²¹­ ©·¬¸ ³«½¸ ¹‬؟»¾ ‪¸±³±¹»²»±«­ ëîïًً ­¬»»´ °®±¼«½»­ ®±´´·²¹‬‬ ‫¬½؟¬‪·²·­¸·²¹ ¬¸» ®±´´·²¹ ½±²‬؛ ¼‪²‬؟ ‪±®³·²¹‬؛ ®‪±‬؛ ­‪²‬؟»‪»¼ ³‬ھ‪´´§ô ·³°®±‬؟‪¼¼·¬·±²‬ك ٍ»«‪¬·¹‬؟؛ ¬½؟¬‪½±²‬‬ ‫‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪ ´±‬رح× ¼‪²‬؟ ×حزك »¸¬ ‪±®»ô‬؛» ®»¸ج ٍ»½‪²‬؟¬­·­»® »«‪¬·¹‬؟؛ ®»¬؟»®‪´­± ®»­«´¬ ·² ¹‬؟ ­»½؟؛®«­‬ ‫½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ ®‪±‬؛ ­‪¬·±²‬؟«¯» »¸¬ ‪½¬±® ¼·®»½¬´§ ·²‬؟؛ ¾ ؟ §‪»´§ »³°´±‬ھ·¬½»‪ ®»­°‬أي‪î‬ٹ‪îï‬إ ­¼®؟¼‪²‬؟¬­‬ ‫َ»ھ‪¬» ¬¸»­» ·³°®±‬؟¼‪½½±³³±‬؟ ‪¬·²¹ِ ¬±‬؟® ¼؟‪´ ´±‬؟·¨؟ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ ¼‪²‬؟ ِ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟®‬ ‫و­»‪®·²¹­ ¾»½±³‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟® ®‪±‬؛ يً‪¬·±² ïïٍï‬؟«¯غ ‪³° ´»ô‬؟¨» ®‪±‬ع ٍ­¬‪³»²‬‬ ‫‪ïï ïéî‬‬ ‫‪ï è‬ـي ‪ î‬ئ‬ ‫‪ًé‬‬ ‫؟ ­‪½ · ½±‬؛ ‪¾³‬‬ ‫ف‬ ‫½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ ®‪±‬؛ ­؟´«‪±®³‬؛ »¸¬ ‪°°´·»¼ ¬±‬؟ »¾ §؟‪½¬±® ¾ ô ©¸·½¸ ³‬؟؛ »¸¬ ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ­»ھ·‪ ¹‬أي‪î‬إ رح×‬ ‫»´¾؟ج ٍ»¬؟·®‪°°®±°‬؟ ¼»‪­ ¼»»³‬؟ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ؛‪®·±«­ »¨»½«¬·±²­ ±‬؟ھ »¸¬ ؛‪½¸ ±‬؟» ®‪±‬؛ §¬·½؟‪°‬؟½‬ ‫ٍ­»«´؟ھ ¾ »­»¸¬ ­»¦·®؟‪ïïٍïï ­«³³‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫ىً ‪ï‬‬ ‫‪îç îé‬‬ ‫؟ ­‪·´ ½±‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫ى ‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫´ ‪îًé‬‬ ‫‪ç‬‬ ‫ف‬ ‫‪¹î‬‬ ‫‪ ïïٍïï‬غشقكج‬ ‫®‪½¬±‬؟ع ‪®·²¹‬؟»ق §®؟®‪±²¬»³°±‬ف ®‪±‬؛ ®‪½¬±‬؟ع ‪¬·²¹‬؟خ‬ ‫‪ï‬‬ ‫®‪½¬±‬؟ع ‪¬·²¹‬؟خ ¾‬ ‫جفكجزرف غز×ش ـزك جز×رذ طج×ة ظز×خكغق خغششرخ جحثخطج ‪ïïٍêٍê‬‬ ‫يٍ‪ï‬‬ ‫يٍ‪ï‬‬ ‫‪ïٍï‬‬ ‫‪ïٍï‬‬ ‫‪ïٍïë‬‬ ‫‪ïٍï‬‬ ‫‪ïٍï‬‬ ‫‪ïٍï‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ïٍï‬‬ ‫‪ïٍïë‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫»¸¬ ¬؟ ¬½؟¬‪²¼ ´·²» ½±²‬؟ ¬‪¬·±² °±·²‬؟‪ ½±³¾·²‬؟ ¸¬·© ‪¬·²¹‬؟®»‪®·²¹­ ±°‬؟»¾ ®»´´‪±® ¬¸®«­¬ ®±‬ع‬ ‫»‪ ¾»½±³‬ي‪¬·±² ïïٍïê‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍïêî‬؟«¯غ ‪§­ô‬؟©»½؟®‬ ‫‪îç îé‬‬ ‫ً‪ïï ïé‬‬ ‫ً‪ç‬‬ ‫‪ïï ïéï‬‬ ‫‪îé‬‬ ‫؟‬ ‫ً‪ç‬‬ ‫‪îç‬ـ ى ي ئ ؟ ‪²‬؟¬‬ ‫؟‬ ‫‪îé‬‬ ‫‪é ç‬‬ ‫؟ ­‪´ ½±‬‬ ‫ى ‪ï‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪¹‬‬ ‫‪îç‬ـ ى ي ئ ‪êç´ ¹ î ç ´ é ç‬ى‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ç‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪±‬؟ ف‬ ‫‪¹î‬‬ ‫´‪ëëî‬‬ ‫‪µ‬؟ف‬ ‫·؟ف‬ ‫ً‪ ïïٍï‬غشقكج‬ ‫­‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ®‪±‬؛ ´ ¼‪²‬؟ ‪²‬‬ ‫‪´²‬‬ ‫ي‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍéè‬‬ ‫‪ًٍêè‬‬ ‫‪ًٍêï‬‬ ‫‪ًٍêï‬‬ ‫‪ًٍëé‬‬ ‫ى‪ًٍë‬‬ ‫‪ë‬ىًٍ‬ ‫‪ê‬يٍ‪ï‬‬ ‫‪ê‬يٍ‪ï‬‬ ‫‪ïٍîê‬‬ ‫‪ê‬يٍ‪ï‬‬ ‫´‬ ‫‪²‬‬ ‫»‪§°‬ج ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫÷­»‪´·¹²·²¹ ¬§°‬؟َ؛´»­ ¼‪²‬؟ ¬‪·´´·²¹ ­´±‬؛ ¬‪´´ ّ»¨½»°‬؟¾ ´؟·¼؟خ‬ ‫´´؟¾ ¬½؟¬‪®َ½±²‬؟´«‪²¹‬ك‬ ‫´´؟¾ ¬‪·´´·²¹ ­´±‬ع‬ ‫´´؟¾ ¬­«®¸ج‬ ‫®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪´ ­°‬؟·¼؟خ‬ ‫®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪´ ½§´·²‬؟·¼؟خ‬ ‫®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ´؟·¼؟خ‬ ‫­‪½¸·²»¼ ®·²¹‬؟‪´ ²»»¼´» ®±´´»® ©·¬¸ ³‬؟·¼؟خ‬ ‫®»´´‪©² ½«° ²»»¼´» ®±‬؟®ـ‬ ‫®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ¬­«®¸ج‬ ‫®»´´‪´ ®±‬؟½·®»¸‪¸®«­¬ ­°‬ج‬ ‫®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪¸®«­¬ ½§´·²‬ج‬ ‫®»´´‪¸®«­¬ ²»»¼´» ®±‬ج‬ ‫‪±²¼·¬·±²‬ف‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟½·®¼‪½¬ ·² ½§´·²‬؟¬‪·»¼ ´·²» ½±²‬؛·¼‪±‬س‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟¬ ¼‪²‬؟ ´؟½·®»¸‪½¬ ·² ­°‬؟¬‪·»¼ ´·²» ½±²‬؛·¼‪±‬س‬ ‫÷­§؟©»½؟® ®»¬«‪²¼ ±‬؟ ®»‪½¬ ّ·²²‬؟¬‪²¼ °±·²¬ ½±²‬؟ »‪¬·±² ´·²‬؟‪±³¾·²‬ف‬ ‫¬½؟¬‪·²» ½±²‬ش‬ ‫½·­؟¾ ¼‪²‬؟ ‪¬·²¹÷ô‬؟® ¼؟‪´ ´±‬؟·¨؟ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ ®‪¬·²¹ ّ±‬؟® ¼؟‪´ ´±‬؟·¼؟® ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ ‪¬·²¹ô‬؟® ¼؟‪­·½ ´±‬؟¾ ­‪¸» ¬»®³‬جِ‬ ‫ٍأ‪ï‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ¼‪²‬؟ ‪«²¼¾»®¹‬ش §¾ ¼»¬؟»®½ ­؟© ‪­¬ ¬»®³‬؟´ »¸ج ٍ§´¾؟»‪²¹‬؟¸½®»¬‪§ ¾» «­»¼ ·²‬؟‪½·¬§ ³‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪¼§²‬‬ ‫®»¬»‪³‬؟·¼ ؛‪´´­ ±‬؟¾ ‪·²¹‬ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®‪±‬؛ ‪ ïٍè‬؛‪ °±©»® ·² ´·»« ±‬ىٍ‪·­»¼ ¬± ¬¸» ï‬؟® ـ ‪ ®»½±³³»²¼­ «­·²¹‬أً‪ïèٍï‬إ ×حزك‬ ‫»¾ ¬­«‪´«»­ ³‬؟ھ ؛ ‪¬·²¹ô‬؟® ¼؟‪­·½ ´±‬؟¾ ؛‪¬·±² ±‬؟´«½´؟½ ­¬·‪±® ³»¬®·½ «²‬؛ ‪­»ô‬؟½ ­·¸¬ ‪ ³³ ّï ·²ٍ÷ٍ ײ‬ىٍ‪² îë‬؟¸¬ ®»¬؟»®‪¹‬‬ ‫؛ ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ه‪é‬ى‪ٍê‬ي §¾ ¼»·´‪³«´¬·°‬‬ ‫ٍ÷»«´؟ھ ®؟´«¾؟¬ّ ؛ ‪é‬ى‪ٍê‬ي‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪²‬؟¸¬ ®»¸¬‪®¼»²·²¹ ­¬»»´­ ±‬؟¸َ¸‪®±³ ¬¸®±«¹‬؛ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪´­± ³‬؟ »®؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟ق‬ ‫®»´´‪°»®»¼ ®±‬؟ج ٍفًىى ­؟ ¸½«­ ­´»»¬­ ­­»´‪·²‬؟¬­ ¼‪²‬؟ ً‪ë‬س ­؟ ¸½«­ ­´»»¬­ ´‪³°´»ô ¬±±‬؟¨» ®‪±‬؛ ‪ëîïًًô‬‬ ‫¼»‪®¼»²‬؟¸َ»½؟؛®«­ ‪®±³‬؛ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®» ³‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ±¬¸»® ®±‬؟ ‪®ô‬؟´«½·¬®؟‪®·²¹­ô ·² °‬؟»¾‬ ‫‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪­·½ ´±‬؟¾ »¸¬ ‪µ·²¹ô‬؟»‪¬®·½¬´§ ­°‬ح ٍ­®»¸¬‪²§ ±‬؟‪³±²¹ ³‬؟ ً‪ï‬ي‪²¼ ç‬؟ ً‪ èêî‬غكح ­؟ ¸½«­ ­´»»¬­‬ ‫‪²¼ ¬±‬؟‪ ¬¸» ¼»³‬؛‪«­» ±‬؟½»ق ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ¸½«­ ‪°°´§ ¬±‬؟ ¬‪°¬»® ¼± ²±‬؟¸½ ­·¸¬ ‪­ ¼»­½®·¾»¼ ·²‬؟ ­¼®؟¼‪²‬؟¬­‬ ‫­·¸ج ٍ¼»·؛·¼‪» ¾»»² ³±‬ھ؟¸ ­¼®؟¼‪²‬؟¬­ ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪­·½ ´±‬؟¾ »¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ¸½«­ »¬؟® ¼‪²‬؟ »¬؟¼‪½½±³³±‬؟‬ ‫­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ت ¼‪»½±²‬ح »¸¬ ‪»½¬­ ·­ ¼·­½«­­»¼ ·²‬؛؛» ‪§·²¹‬؛·¼‪»َ³±‬؛·´ ®»¸¬‪´±²¹ ©·¬¸ ±‬؟ ¬‪»´±°³»²‬ھ»¼‬ ‫ٍ‪²¼¾±±µ‬؟¸‬ ‫‪½¬±®­ô‬؟؛ ؛ ‪½¬±®­ ·²¬±‬؟؛ ¾ »¸¬ ¼»¬؟®‪» ·²½±®°±‬ھ؟¸ أ‪ïًôïî‬إ ­¼®؟¼‪²‬؟¬­ ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪× ´±‬حزك »¸ج‬ ‫؛ §´‪®» ­·³°‬؟ ¸½·¸©‬ ‫¾‬ ‫¼»­« »¾ ‪´«»­ ¬±‬؟ھ ؛ »¸¬ »ھ·‪ïïٍî ¹‬ـف »´¾؟ج ¼‪²‬؟ ‪ïïٍï‬ـف »´¾؟ج ٍ ؛‬ ‫و­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟¾ ´؟·¼؟® ®‪±‬؛ ي‪¬·±² ïïٍïé‬؟«¯غ ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪­·½ ´±‬؟¾ ¼®؟¼‪²‬؟¬­ »¸¬ ‪·²‬‬ ‫ي‪ïï ïé‬‬ ‫»¾ ‪´«»­ ¬±‬؟ھ‬ ‫ى‪ïï ïé‬‬ ‫‪ïï ïéê‬‬ ‫ِ ‪ï è‬ـ ي ‪ î‬ئ‬ ‫؟‬ ‫‪ًé‬‬ ‫؟ ­‪½³ · ½±‬؛‬ ‫‪ًé‬‬ ‫ً‪ç‬‬ ‫‪ïï ïéé‬‬ ‫‪îé‬‬ ‫؟‬ ‫‪ïï ïéè‬‬ ‫‪îç‬ـ ى ي ئ ؟ ‪²‬؟¬‬ ‫؟‬ ‫‪é ç‬‬ ‫ٍي‬ ‫ٍى‬ ‫ٍ‪ë‬‬ ‫ٍ‪ê‬‬ ‫ٍ‪é‬‬ ‫ف‬ ‫؟ ­‪½³ ½±‬؛‬ ‫ِ‪ï è‬ـ ي ‪ î‬ئ ‪½³‬؛‬ ‫§´®»‪®» °®±°‬؟ ­»¨؟ ‪²¼ ±«¬»® ®·²¹‬؟ ®»‪®·²¹ ·²²‬؟»¾ »¸¬ ¬؟¸¬ »‪­­«³‬؟ ­‪¬·±²‬؟´«½´؟½ »؛·´ ‪¬·²¹‬؟خ‬ ‫ٍ¼»‪´·¹²‬؟‬ ‫»½‪²‬؟®؟»´½ ´؟‪´ ·²¬»®²‬؟‪ ²±³·²‬؟ §´‪­ ±²‬؟¸ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ¬؟¸¬ »‪­­«³‬؟ ­‪¬·±²‬؟´«½´؟½ »؛·´ ‪¬·²¹‬؟خ‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟®»‪¼«®·²¹ ±°‬‬ ‫ي‪ ًٍë‬؛ ‪´´ ©·¬¸·² ًٍëî‬؟؛ ¬­«‪¼·· ³‬؟® »ھ‪§ ¹®±±‬؟©»½؟® »¸¬ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ‪®¼ ¬±‬؟‪·¬¸ ®»¹‬ة‬ ‫ٍ÷ـ ­«·¼؟® »ھ‪ ¹®±±‬؛ ّ‬ ‫¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®·²¹­ ³‬؟»¾ ‪·² ±²´§ ¬±‬؟¬®»‪¬·²¹­ °‬؟® ¼؟‪®·²¹­ô ¬¸» ´±‬؟»¾ ®»´´‪®¼ ¬± ®±‬؟‪·¬¸ ®»¹‬ة‬ ‫­؟ »‪¹‬؟½ ®‪²¹»­ ±‬؟´؛ §¾ »½‪²‬؟¼·«‪»­ ¹±±¼ ®±´´»® ¹‬ھ´‪±‬ھ‪¸·­ ·²‬ج ٍ¬½؟¬‪» ±°¬·³·¦»¼ ½±²‬ھ»·¸½؟ ‪¬±‬‬ ‫ٍ­»´·؛‪§ °®±‬؟©»½؟® ¼‪²‬؟ ®»´´‪­ ±°¬·³«³ ®±‬؟ ´´»©‬ ‫‪¼·²¹‬؟‪§ ±½½«® ¼«» ¬± ´±‬؟‪¬·±²­ ³‬؟®¬‪®·²¹­ô ²± ­¬®»­­ ½±²½»²‬؟»¾ ®»´´‪²¼ ®±‬؟ ´´؟¾ ¸¬‪±® ¾±‬ع‬ ‫­· ¼؟‪°°´·»¼ ¬¸®«­¬ ´±‬؟ »¸¬ ؛· ¼»­«؟½ »¾ ‪²‬؟½ ‪®·²¹ô ¬¸·­ ½±²¼·¬·±²‬؟»¾ ´´؟¾ ؟ ‪½±²¼·¬·±²­ٍ ײ‬‬ ‫ٍ­»‪²¼ »¼¹‬؟´ »¸¬ »¼·®®»ھ‪´´­ ¬± ±‬؟¾ »¸¬ »­«؟½ ‪·½·»²¬ ¬±‬؛؛«­‬ ‫ٍ‪³°´» ïïٍç‬؟¨غ ¸‪³°´» ïïٍé ¬¸®±«¹‬؟¨غ »»ح‬ ‫؛ »¸¬ »ھ·‪ ¹‬ىٍ‪ïï‬ـف »´¾؟ج ¼‪²‬؟ يٍ‪ïï‬ـف »´¾؟ج ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ¬­«®¸¬ ®‪±‬؛ ‪®´§ô‬؟´·‪·³‬ح‬ ‫و‪¬·±² ïïٍïéë‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ى‪¬·±² ïïٍïé‬؟«¯غ ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪­·½ ´±‬؟¾ ¼®؟¼‪²‬؟¬­ »¸¬ ‪«­»¼ ·²‬‬ ‫ً‪ç‬‬ ‫؟‬ ‫‪ïï ïéë‬‬ ‫ِ‪ ï è‬ـ ي ‪ î‬ئ ؟ ‪²‬؟¬‬ ‫ً‪ç‬‬ ‫»¸¬ ‪±® «­» ·²‬؛ ­»«´؟ھ‬ ‫؟ف‬ ‫؟ف‬ ‫؛ »¼·ھ‪ïïٍê °®±‬ـف »´¾؟ج ¼‪²‬؟ ‪ïïٍë‬ـف »´¾؟ج ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪´ ®±‬؟·¼؟® ®‪±‬ع‬ ‫و‪¬·±² ïïٍïéê‬؟«¯غ ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪­·½ ´±‬؟¾ ¼®؟¼‪²‬؟¬­‬ ‫‪îé‬‬ ‫‪îç‬ـ ى ي ئ‬ ‫‪é ç‬‬ ‫؟ ­‪½³ ·´ ½±‬؛‬ ‫ف‬ ‫‪ïïٍïî‬ـف »´¾؟ج ¸‪ïïٍé ¬¸®±«¹‬ـف »´¾؟ج ‪®·±«­ »¨»½«¬·±²­ô‬؟ھ ؛‪®·²¹­ ±‬؟»¾ ®»´´‪±® ¬¸®«­¬ ®±‬؛ ¼‪²‬ك‬ ‫‪¬·±²‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍïéé‬؟«¯غ ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪­·½ ´±‬؟¾ ¼®؟¼‪²‬؟¬­ »¸¬ ‪´«»­ ¬± ¾» «­»¼ ·²‬؟ھ ؛ »ھ·‪¹‬‬ ‫و‪ïïٍïéè‬‬ ‫؟ ­‪½³ ´ ½±‬؛‬ ‫؟ف‬ ‫غع×ش غثظ×جكع زر ظز×ـكرش غشقك×خكت عر جفغععغ‬ ‫‪ïïٍè‬‬ ‫¼»‪·²‬؛»¼ ؟ ‪¬¸»®ô ¬¸»§ «²¼»®¹±‬؟® ه‪¼·²¹‬؟‪°°´·»¼ ´±‬؟ ¬‪²‬؟·®؟ھ‪» ·²‬ھ´‪±‬ھ‪¬·±²­ ¼± ²±¬ ·²‬؟½·´‪°°‬؟ §‪²‬؟س‬ ‫‪·²»® ®«´»ô‬سٹ‪´³¹®»²‬؟ذ »¸¬ ؛‪¼» ±‬؟‪¬·±²­ô «­» ·­ ³‬؟½·´‪°°‬؟ »­»¸¬ »¦§´؟‪²‬؟ ‪±‬ج ٍ»´½§½ »‪­ٍ ¬·³‬ھ ¼؟‪´±‬‬ ‫و‪¬·±² ïïٍïéç‬؟«¯غ §¾ ¼»‪·²‬؛»¼ ­· ¸½·¸©‬ ‫‪ïï ïéç‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫·ز‬ ‫·ش‬ ‫‪· ²‬‬ ‫‪· ï‬‬ ‫‪´ ½±²¼·¬·±²‬؟«¼·ھ·¼‪½¸ ·²‬؟» ‪¬·²¹ ½±²¼·¬·±²­ ²ô‬؟®»‪®·²¹ ±°‬؟»¾ ؛‪ ­»¬ ±‬؟ ‪»®­ ¬±‬؛»® ‪¬·±²‬؟«¯» ­·¸ج‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ¼‪²‬؟ ‪±´«¬·±²­ô‬ھ»® ش »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ´؟·¬‪ °±¬»²‬؟ ‪·²¹‬ھ؟¸ ‪½¸ ½±²¼·¬·±²‬؟» ‪¬»¼ ·ô‬؟‪¼»­·¹²‬‬ ‫ٍ ش ز »®»¸© ­‪±´«¬·±²‬ھ»® ز ®‪±‬؛ §´‪¬·²¹ ±²‬؟®»‪±°‬‬ ‫‪®§ ¬±‬؟­­»½»‪¼ô ·¬ ·­ ²‬؟‪²¬ ´±‬؟·®؟ھَ»‪ ¬·³‬؟ ‪®·²¹ ­«¾¶»½¬»¼ ¬±‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؟ ؛‪» ±‬؛·´ »¸¬ »‪± ¼»¬»®³·²‬ج‬ ‫¬؟¸¬ ¸½«­ ¼؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ »ھ·¬½»؛؛» ‪²‬؟»‪ ³‬؟ »‪¼»¬»®³·²‬‬ ‫‪°‬‬ ‫ً‪ç‬‬ ‫‪îé‬‬ ‫‪îç‬ـ ى ي ئ ‪½³ ´ é ç‬؛‬ ‫؟ف‬ ‫ا ¼‪²‬؟ ‪ô‬ب ‪ ô‬؛ ‪ ±²‬؟¬؟¼ ®؟´«¾؟¬ ¼‪²‬؟ ­‪¬·±²‬؟«¯» ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪®¼ ´±‬؟¼‪²‬؟¬­ »¸¬ ؛‪®¼ ¬± ¬¸» «­» ±‬؟‪·¬¸ ®»¹‬ة‬ ‫»¾ ¼´«‪¬·±²­ ­¸±‬؟¬·‪·² ´·³‬؟¬®»½ ‪²½»ô‬؟®«¼‪» »²‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪¬» ®±´´·²¹‬؟‪½¬±®­ ¬± »­¬·³‬؟؛‬ ‫و¼»ھ®»­¾‪±‬‬ ‫§¬·´؟«¯ ¼‪®¼»²»¼ô ¹±±‬؟¸ §´®»‪®±³ °®±°‬؛ ¼»¬؟½·®¾؟؛ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪·² ±²´§ ¬±‬؟¬®»‪¬·²¹­ °‬؟® ¼؟‪±‬ش ٍ‪ï‬‬ ‫ٍ´»»¬­‬ ‫§´¼·‪®» ®·¹‬؟ ­‪²¼ ±«¬»® ®·²¹‬؟ ®»‪®·²¹ ·²²‬؟»¾ »¸¬ ¬؟¸¬ »‪­­«³‬؟ ­‪¬·±²‬؟´«½´؟½ »؛·´ ‪¬·²¹‬؟خ ٍ‪î‬‬ ‫ٍ¼»¬®‪­«°°±‬‬ ‫ً‪ïï ïè‬‬ ‫ف‬ ‫‪³‬ع‬ ‫ش‬ ‫­· »®»¸¬ ‪´´§ô‬؟«¬½ك ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ¬½؟¬‪±® ´·²»َ½±²‬؛ ى ‪²¼ °‬؟ ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ¬½؟¬‪±® °±·²¬َ½±²‬؛ ي ‪©¸»®» °‬‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸¬ هى ‪±® °‬؛ ¼»¬؟´«½´؟½ ع ¸¬·© ¼»®؟‪­ ½±³°‬؟ ي ‪±® °‬؛ ¼»¬؟´«½´؟½ ع ‪»®»²½» ·²‬؛؛·¼ »´¬¬·´‬ ‫ٍ®‪®·²¹­ ©·¬¸ ´·¬¬´» »®®±‬؟»¾ ®»´´‪±® ®±‬؛ ¼»­« §´¬‪®»¯«»²‬؛ ­· ¼؟‪» ´±‬ھ·¬½»؛؛» ‪²‬؟»‪ ½«¾·½ ³‬؟‬ ‫ٍ­‪±´«¬·±²‬ھ»® ز ®‪±‬؛ ع ¼‪²‬؟ ­‪±´«¬·±²‬ھ»® ز ®‪±‬؛ ع ¼؟‪ ´±‬؟ ‪®·²¹ ­«¾¶»½¬»¼ ¬±‬؟»¾ ؟ ®»¼·­‪±²‬ف‬ ‫»®؟ ­¼؟‪±® ¬¸»­» ´±‬؛ ­»ھ·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ¼»¬؟´«½´؟½ »¸ج‬ ‫‪î‬ش‬ ‫ف‬ ‫‪î‬ع‬ ‫‪°‬‬ ‫‪ï‬ش‬ ‫ف‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪°‬‬ ‫‪ïï ïèï‬‬ ‫‪ïï ïèî‬‬ ‫­¼´»·§ ‪¬·±² ïïٍïéç‬؟«¯غ ‪¬·±² ïïٍïèî ·²¬±‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍïèï‬؟«¯غ ‪«¾­¬·¬«¬·²¹‬ح‬ ‫®»¬؟»®‪³»¬»® ¹‬؟·¼ ؛‪´´­ ±‬؟¾ ‪·²¹‬ھ؟¸ ­‪®·²¹‬؟»¾ ®‪±‬؛ ‪ ïٍè‬؛‪ °±©»® ·² ´·»« ±‬ىٍ‪·­»¼ ¬± ¬¸» ï‬؟® ـ ‪ ®»½±³³»²¼­ «­·²¹‬أ‪îï‬إ ×حزكِ‬ ‫ٍ÷ٍ‪ ³³ ّï ·²‬ىٍ‪² îë‬؟¸¬‬ ‫ي‪ïï ïè‬‬ ‫‪î‬ز ‪ î°‬ع‬ ‫‪°‬ف‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬ز ‪ ï°‬ع‬ ‫‪°‬ف‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪¬·±²‬؟«¯غ ‪½½ ±®¼·²¹ ¬±‬؟ ش ®‪±‬؛ ‪²¼ ­«¾­¬·¬«¬·²¹‬؟ ‪ô‬ش §¾ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ´؟¬‪·¼·²¹ ¬¸» ¬±‬ھ·ـ‬ ‫­¼´»·§ ً‪ïïٍïè‬‬ ‫ى‪ïï ïè‬‬ ‫‪ ³°‬ع‬ ‫‪î‬ز ‪ î°‬ع‬ ‫ش‬ ‫‪ï‬ز ‪ ï°‬ع‬ ‫ش‬ ‫‪ïï ïèë‬‬ ‫ش‬ ‫‪ïï ïèê‬‬ ‫ً‪ïï ïç‬‬ ‫¬‬ ‫‪³·²‬ع‬ ‫¨؟‪³‬ع‬ ‫‪®ô ¬¸»²‬؟»‪¬·±² ·­ ¬®«´§ ´·²‬؟·®؟ھ ¼؟‪ ¬¸» ´±‬؛×‬ ‫‪³·²‬ع‬ ‫‪³‬ع‬ ‫¼‪²‬؟‬ ‫‪»²½»ô‬ط‬ ‫‪ï °‬‬ ‫‪°‬‬ ‫‪î‬ز‪ î‬ع‬ ‫‪ï °‬‬ ‫‪ïï ïçï‬‬ ‫‪°‬‬ ‫‪ï‬ز ‪ ï‬ع‬ ‫‪°‬‬ ‫¦¼ ¦ ‪ï‬‬ ‫‪³‬ع‬ ‫ز ش ¬؟¸¬ ¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ ­· ¬×‬ ‫َ«´‪±‬ھ»® ز ®‪±‬؛ ‪¬·²¹‬؟®»‪½¸ ±°‬؟» ­¼؟‪±® µ ´±‬؛ ´؟®»‪¸«­ô ·² ¹»²‬ج ٍ ز‬ ‫§¾ ‪»²‬ھ·‪¼ ·­ ¹‬؟‪» ´±‬ھ·¬½»؛؛» ‪²‬؟»‪¬·±²­ô ¬¸» ³‬‬ ‫‪ï °‬‬ ‫‪°‬‬ ‫‪µ‬ز ‪ µ‬ع‬ ‫ز‬ ‫¨؟‪³‬ع‬ ‫‪³·²‬ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪³·²‬ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪³‬ع‬ ‫ً‬ ‫ٍ»´¾؟·®؟ھ §‪ ¼«³³‬؟ ­· ¦ » ®»¸©‬ ‫‪®§·²¹‬؟ھ §´´ ؟¼·‪ ­·²«­±‬؟ ¸½ ·¸© ‪ «°±²‬ع ¼؟‪¼§ ´±‬؟»¬­ ؟ ؛‪§ ¾» ½±³°±­»¼ ±‬؟‪¼ ³‬؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ ك‬ ‫ًٍ‪·¹«®» ïïٍî‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ ¼»­‪ ·­ ­«°»®·³°±‬ع »¼«¬·´‪³°‬؟ ؛‪¼ ±‬؟‪´±‬‬ ‫‪­»ô‬؟½ ­·¸¬ ‪ײ‬‬ ‫‪ïï ïçî‬‬ ‫‪³‬ع‬ ‫¬‬ ‫­ ‪ ½±‬يع‬ ‫¬ع‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪¸«­ô‬ج ٍ¼‪²­ °»® ­»½±²‬؟·¼؟® ‪®»¯«»²½§ ·²‬؛ ®؟´«½®·½ »¸¬ ­· ھ » ®»¸©‬ ‫‪¬·±²‬؟«¯غ ‪¬ô‬؟‪±®³‬؛ ´؟®‪¼ ½§½´»ٍ ײ ·²¬»¹‬؟‪±´«¬·±²­ ·² ±²» ´±‬ھ»® ؛‪´ ²«³¾»® ±‬؟¬‪ ·­ ¬¸» ¬±‬ز »®»¸©‬ ‫­»‪ïïٍïèê ¾»½±³‬‬ ‫‪ï °‬‬ ‫ز‬ ‫ز¼ ‪ °‬ع‬ ‫‪ïï ïèé‬‬ ‫ً‬ ‫‪ï‬‬ ‫ز‬ ‫‪³‬ع‬ ‫‪ °»®·±¼ ¬ô‬؛‪¼ ±‬؟‪ ½§½´·½ ´±‬؟ ®‪±‬ع‬ ‫‪ï °‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪°‬‬ ‫¬¼ ¬ ع‬ ‫‪ïï ïèè‬‬ ‫‪³‬ع‬ ‫ً‬ ‫ٍ»‪ ¬·³‬؛‪«²½¬·±² ±‬؛ ¼»‪·²‬؛»¼ ؟ ­· ع »®»¸©‬ ‫‪ï °‬‬ ‫ي‪ïï ïç‬‬ ‫‪°‬‬ ‫¬¼‬ ‫يع‬ ‫¬ھ ­‪ï ½±‬ع‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪³‬ع‬ ‫ً‬ ‫§´´؟¼·‪ ­·²«­±‬؟ ¼‪²‬؟ ‪ ô‬ع ¼؟‪¬·²¹ ´±‬؟¬‪ ®±‬؟ ‪ ô‬ع ¼؟‪¼§ ´±‬؟»¬­ ؟ ؛‪¬ ±‬؟¸¬ ­· ‪¼·²¹‬؟‪ ´±‬؛‪­» ±‬؟½ ´؟®»‪ ³±®» ¹»²‬ك‬ ‫»®«‪·¹‬ع ٍ‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؟ ‪°°´·»¼ ¬±‬؟ §´­«‪²»±‬؟¬´«‪ ÷ ­·³‬ع ¸¬·© »­؟¸‪ ّ·² °‬ع »¼«¬·´‪³°‬؟ ؛‪¼ ±‬؟‪®§·²¹ ´±‬؟ھ‬ ‫ع ¼‪²‬؟ ‪ ô‬ع ‪ ô‬ع ‪¼ ±½½«®­ ©¸»²‬؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ ‪¨·³«³‬؟‪¸» ³‬ج ٍ‪¼·²¹‬؟‪ ´±‬؛‪±®³ ±‬؛ ­·¸¬ ­»¬؟®¬­‪ïïٍîï ¼»³±²‬‬ ‫؟ ‪½¸·²» »´»³»²¬­ ±²‬؟‪ ³‬؛‪«­»¼ ¾§ ¬¸» ©»·¹¸¬ ±‬؟½ »®؟ ع ­¼؟‪¼§ ´±‬؟»¬ح ٍ‪½¬·±²‬؟ ؛‪³» ´·²» ±‬؟­ »¸¬ »‪­­«³‬؟‬ ‫§¾ ¼»­«؟½ »®؟ ع ­¼؟‪¬·²¹ ´±‬؟¬‪±‬خ ٍ­¼؟‪® ±® ¾»´¬ ´±‬؟»‪­ ¹‬؟ ¸½«­ ‪¼·²¹‬؟‪´­± ¾§ ¬¸»·® ·³°±­»¼ ´±‬؟ ¼‪²‬؟ ¬؛؟¸­‬ ‫¼»­«؟½ »®؟ ع ­¼؟‪´ ´±‬؟¼·‪·²«­±‬ح ٍ¬‪´ ±® ²±‬؟‪²·­³­ô »·¬¸»® ·²¬»²¬·±²‬؟¸½»‪²½» ·² ­°·²²·²¹ ³‬؟´؟¾‪«²‬‬ ‫¬؟¸¬ »¬؟¬­ §´‪§ ­·³°‬؟‪¼·²¹ô ±²» ³‬؟‪´ ´±‬؟®»‪±® ¬¸·­ ¹»²‬ع ٍ§®»‪½¸·²‬؟‪¬·²¹ ³‬؟½‪ ®»½·°®±‬؛‪±®½»­ ±‬؛ ´؟·¬®»‪¾§ ·²‬‬ ‫يع‬ ‫ى‪ïï ïç‬‬ ‫‪ï‬ع ‪³‬؛‬ ‫‪î‬ع‬ ‫‪³‬ع‬ ‫ًٍ‪³°´» ïïٍï‬؟¨غ »»ح‬ ‫؟ ®‪±‬؛ ¬؟¸¬ ­»¬؟¬­ أ‪ïç‬إ ‪´³¹®»²‬؟ذ ٍ¼»‪·²‬؛»¼ »¾ ©‪² ²±‬؟½ ¼؟‪¬·²¹ ´±‬؟«¬½«´؛ ؛‪­»­ ±‬؟½ ´؟·½»‪±³» ­°‬ح‬ ‫ع ‪®´§ ¾»¬©»»²‬؟»‪®´§ ´·²‬؟»‪®·»­ ²‬؟ھ ¬؟¸¬ ¼؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾‬ ‫ع ¼‪²‬؟‬ ‫»¸¬ ‪·¹«®» ïïٍïçô‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟‬ ‫و¼·´؟ھ ­· ‪¬·±²‬؟‪°°®±¨·³‬؟ ‪±´´±©·²¹‬؛‬ ‫‪î‬‬ ‫¨؟‪³‬ع ي‬ ‫‪ïï ïèç‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪³·²‬ع ي‬ ‫¨؟‪³‬ع‬ ‫»®»¸©‬ ‫‪ï °‬‬ ‫‪° î‬‬ ‫‪î‬‬ ‫½¼‬ ‫‪î‬‬ ‫½ ‪î ­·²‬ع‬ ‫‪ïï ïçë‬‬ ‫½ ­‪ ½±‬يع‬ ‫يع‬ ‫‪³‬ع‬ ‫يع‬ ‫‪³‬ع‬ ‫‪î‬ع‬ ‫‪î‬ع‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪î°‬‬ ‫ً‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î°‬‬ ‫‪³‬‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪³·²‬ع‬ ‫¨؟‪³‬ع‬ ‫ع‬ ‫ز‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫ج‬ ‫ً‬ ‫‪³·²‬ع‬ ‫­‪±´«¬·±²‬ھ»خ‬ ‫»‪·³‬ج‬ ‫ٍ ع ¼؟‪¼§ ´±‬؟»¬­ ؟ ‪ ­«°»®·³°±­»¼ ±²‬ع ¼؟‪´ ´±‬؟¼·‪·²«­±‬ح ً‪ ïïٍî‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ®؟»‪®´§ ´·²‬؟»‪­ٍ ¬·³»ô ²‬ھ ¼؟‪±‬ش ‪ ïïٍïç‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫¨؟‪³‬ع‬ ‫يم‪°‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍçë‬‬ ‫ً‪ًٍç‬‬ ‫‪î‬ع‬ ‫يع ُ ‪î‬ع‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪ًٍèë‬‬ ‫ً‪ًٍè‬‬ ‫ع‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪î‬ع‬ ‫‪ًٍéë‬‬ ‫§‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫§ ­‪ ½±‬يع‬ ‫ً‬ ‫يع‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ ô‬ع ¼؟‪¼§ ´±‬؟»¬­ ؛‪¼·²¹ ½±²­·­¬·²¹ ±‬؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ ‪´·¦·²¹‬؟®»‪±® ¹»²‬؛ ‪³‬؟®‪¹‬؟·¼ ®‪»½¬±‬ھ ¼؟‪±‬ش ‪ ïïٍîï‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ ع ¸¬·© »­؟¸‪ ·² °‬ع ¼؟‪´ ´±‬؟¼·‪²¼ ­·²«­±‬؟ ‪ ô‬ع ¼؟‪¬·²¹ ´±‬؟¬‪®±‬‬ ‫‪ًٍè ًٍç‬‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫يع ُ ‪ î‬ع ُ ‪ï‬ع‬ ‫‪ًٍë ًٍê‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫ىًٍ يًٍ‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫ً‬ ‫ً‪ًٍé‬‬ ‫‪ًٍêë‬‬ ‫ً‪ًٍê‬‬ ‫÷؟ّ‬ ‫¬½؟¬‪±·²¬ ½±²‬ذ‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫»ھ·¬؟´»® »¸¬ ؛‪¬·±²­¸· ° ·² ¬»®³­ ±‬؟´»® ­·¸¬ ‪»­ ¼»°·½¬·²¹‬ھ®«½ ؛‪ ­»®·»­ ±‬؟ ¼»‪»´±°‬ھ»¼ ­؟¸ عصح‬ ‫»®«‪·¹‬ع ¼‪²‬؟ ‪ô‬ي ‪¬ ·­ô °‬؟¸¬ ‪½¬ô‬؟¬ ‪°°´·»­ ¬± °±·²¬ ½±²‬؟ ؟‪·¹«®» ïïٍîî‬ع ٍ ع ¼‪²‬؟ ‪ ô‬ع ‪ ô‬ع ؛‪¹²·¬«¼»­ ±‬؟‪³‬‬ ‫ي‪·¹«®» ïïٍî‬ع ؛‪¼·²¹ ±‬؟‪ًô ¬¸» ´±‬‬ ‫ع ‪¬ ©¸»²‬؟¸¬ »¬‪±‬ز ٍى ‪½¬ ô °‬؟¬‪°°´·»­ ¬± ´·²» ½±²‬؟ ¾‪ïïٍîî‬‬ ‫»®؟ ع ¼‪²‬؟ ع ؛× ٍ‪¬·±²‬؟ «¬·­ ‪¼·²¹‬؟‪¬ ´±‬؟¸¬ ‪»® ¬±‬؛»® ‪·¹«®» ïïٍîî‬ع ؛‪»­ ±‬ھ®«½ ¬­»©‪¸«­ô ¬¸» ´±‬ج ٍ­®«½½‪±‬‬ ‫‪ô‬ي‪·¹«®» ïïٍî‬ع ‪¬»¼ ·²‬؟®¬­‪¼·²¹ ¼»³±²‬؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ ´؟¼·‪±® ¬¸» ­·²«­±‬؛ ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ‪¾­»²¬ô‬؟ §´´؟« ¼·ھ·¼‪·²‬‬ ‫؛ ¼‪²‬؟ ¬½؟¬‪±® °±·²¬ ½±²‬؛ ‪ًٍéë‬‬ ‫ٍ¬½؟¬‪±® ´·²» ½±²‬؛ ‪ًٍéç‬‬ ‫؛ ‪·¹ «®» ïïٍîîô‬ع ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬؟ ‪¬¸»²‬‬ ‫َ¬«‪½¬­ çً è ±‬؟ ‪¼ô‬؟‪´ ´±‬؟¼·‪ ô ¬¸» ­·²«­±‬ع ¸½·¸© ‪¼·²¹ ·²‬؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ ؟ ­»¬؟®¬­‪ ¼»³±²‬ى‪·¹«®» ïïٍî‬ع‬ ‫­·¸¬ ®‪±‬؛ ؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ¼´»·§ ¾‪·¹«®» ïïٍîë‬ع ¼‪²‬؟ ؟‪·¹«®» ïïٍîë‬ع ٍ ع ¼؟‪¼§ ´±‬؟»¬­ »¸¬ ‪­» ¬±‬؟¸‪َ°‬؛‪±‬‬ ‫¼ ‪²‬؟ ¬‪¾­»²‬؟ ­· ع ¼؟‪¼§ ´±‬؟»¬­ ‪¸»²‬ة ٍ§ ´»ھ·¬½»‪½¬ô ®»­°‬؟¬‪²¼ ´·²» ½±²‬؟ ¬‪±® °±·²‬؛ ‪¼·²¹‬؟‪ ´±‬؛‪¬§°» ±‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ­»¬؟®¬­«´´· ‪·¹«®» ïïٍîê‬ع ‪ ô ¬¸»²‬ع ¸¬·© »­؟¸‪َ°‬؛‪ ±½½«®­ çً è ±«¬َ±‬ع ‪¨·³«³‬؟‪³‬‬ ‫ٍ¬½؟¬‪²¼ ´·²» ½±²‬؟ ¬‪±® °±·²‬؛ ؛ ؛‪´«»­ ±‬؟ھ ­»ھ·‪·¹ «®» ïïٍîé ¹‬ع ¼‪²‬؟ ‪¼·²¹ ©·¬¸ ¬·³»ô‬؟‪´±‬‬ ‫‪ًٍçë‬‬ ‫ىم‪°‬‬ ‫ً‪ًٍç‬‬ ‫‪î‬ع‬ ‫يع ُ ع‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ًٍèë‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫ً‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍéë‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫ً‪ًٍé‬‬ ‫ً‬ ‫حظز×خكغق ظز×جكشش×فحر عر غع×ش غثظ×جكع‬ ‫‪ًٍêë‬‬ ‫‪ïïٍç‬‬ ‫§½‪®»¯«»²‬؛ »¸¬ ‪»®­ ¬±‬؛»® »‪ ±²‬؛× ٍ­ ‪±´«¬·±²‬ھ»® »¬»´‪®·²¹­ ¼± ²±¬ ¬«®² ¬¸®±«¹¸ ½±³°‬؟»¾ ‪¬·²¹‬؟´´·½­ر‬ ‫´´·© ‪®»¯«»²½§ ²‬؛ ¬؟ ‪¬·²¹‬؟®»‪®·²¹ ±°‬؟»¾ ‪¬·²¹‬؟´´·½­‪² ±‬؟ ‪­ ² ½§½´»­ °»® ³·²«¬»ô ¬¸»²‬؟ ‪¬·±²‬؟´´·½­‪ ±‬؛‪±‬‬ ‫­· ­·¸ج ٍ¼؟‪³» ´±‬؟­ »¸¬ ®»¼‪¬ ² ®°³ «²‬؟ ‪¬ ·²¹‬؟¬‪®·²¹ ®±‬؟»¾ »‪³‬؟­ »¸¬ ‪²‬؟¸¬ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ®»‪ ´±²¹‬؟ »ھ؟¸‬ ‫»¸¬ ‪»®­ ¬±‬؛»® ÷»´½§½ّ ‪¬·±²‬؟´ ´·½­‪²» ±‬ر ٍ¬‪¼ °»® ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟‪´»²¬ ´±‬؟ھ·«¯» ‪²‬؟»‪ ´»­­ »® ³‬؟ ‪¼«» ¬±‬‬ ‫»­®»ھ؟®¬ ‪¸» ¬·³» ¬±‬ج ٍ‪²¼ ®»¬«® ²‬؟ ‪®±³ ±²» »¨¬®»³» °±­·¬·±² ¬± ¬¸» ±¬¸»®ô‬؛ ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪³±¬·±² ±‬‬ ‫‪ô‬ىٌ¬ ®‪ ½§½´»ô ±‬؟ ؛‪±«®¬¸ ±‬؛ »‪®±³ ًè °±­·¬·±² ·­ ±²‬؛ ‪®¬·²¹‬؟¬­ ‪¬·±²‬؟´ ´·½­‪ ±‬؛‪ ±‬؛ »¼«¬·´‪³°‬؟ ®؟´«‪² ¹‬؟ »¸¬‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟´´·½­‪ ¬¸» ±‬؛‪©¸»® » ¬ ·­ ¬¸» °»®·±¼ ±‬‬ ‫¼»¬®»ھ‪§ ¾» ½±²‬؟‪¼ ³‬؟‪° °´·»¼ ´±‬؟ »¸¬ ‪®·²¹ô‬؟»¾ ‪¬·²¹‬؟´´·½­‪² ±‬؟ ؛‪» ±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸¬ »‪± ¼»¬»®³·²‬ج‬ ‫؛‪­»¼ ²«³¾»® ±‬؟»®½»¼ »¸¬ ®‪±‬؛ ‪½½±«²¬·²¹‬؟ ­«¸¬ ‪®·²¹ô‬؟»¾ ‪¬·²¹‬؟¬‪ ®±‬؟ ®‪±‬؛ ¼؟‪´»²¬ ´±‬؟ھ·« ¯» ‪²‬؟ ‪¬±‬‬ ‫»¸¬ ­¼´»·§ ‪ï‬يٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ‪»ô‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ ‪·²¹‬ھ؟¸ ‪®·²¹ ¼»­·¹²‬؟»¾ ‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ ®‪±‬ع ٍ­»´½§½ ­­»®¬­‬ ‫و¬½؟¬‪±® °±·²¬ ½±²‬؛ ‪¬·±²­¸·°‬؟´»® ‪±´´±©·²¹‬؛‬ ‫ظ‬ ‫‪ïï ïçê‬‬ ‫«‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍè ًٍç‬‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫يع ُ ‪î‬ع ُ ‪ï‬ع‬ ‫‪ًٍë ًٍê‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫ىًٍ يًٍ‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫ً‬ ‫ً‪ًٍê‬‬ ‫¬½؟¬‪·²» ½±²‬ش‬ ‫÷¾ّ‬ ‫ٍ‪·¹«®» ïïٍîï‬ع ‪¼·²¹ ·²‬؟‪´·¦»¼ ´±‬؟®»‪±® ¬¸» ¹»²‬؛ ÷ ع‬ ‫عٌّ ع ٍ­ھ ؛ ‪ ïïٍîî‬غخثظ×ع‬ ‫ع‬ ‫´´«¾·» ة »¸¬ ­· » ¼‪²‬؟ ‪±´«¬·±²ô‬ھ»® ® »‪ ­¬®»­­ ½§½´»­ °‬؛‪²¬ô « ·­ ¬¸» ²«³¾»® ±‬؟¬­‪ ½±²‬؟ ­· ظ » ®»¸©‬ ‫¬؟¸¬ ‪è‬يٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪é‬يٍ‪¬·±² ïï‬؟«¯غ ‪­ ­¸±©² ·²‬؟© ¬× ٍ»‪­´±°‬‬ ‫‪ïï ïçé‬‬ ‫» ي ‪½ ¸ î‬‬ ‫‪°‬‬ ‫ي‬ ‫‪î‬‬ ‫د‬ ‫¸‬ ‫»ي‬ ‫½‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪³‬ع‬ ‫يع‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍçë‬‬ ‫يم‪°‬‬ ‫ج‬ ‫»‪·³‬ج‬ ‫ً‪ًٍç‬‬ ‫‪ًٍèë‬‬ ‫ٍ¼؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ ´؟¼·‪·²«­±‬ح ي‪ ïïٍî‬غخثظ×ع‬ ‫ع‬ ‫ً‪ًٍè‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸ج‬ ‫ظ‬ ‫‪ïï ïçè‬‬ ‫«ذ د‬ ‫¼‪²‬؟ ‪®·²¹ô‬؟»¾ ‪¬·²¹‬؟´´·½­‪² ±‬؟ ®‪±‬؛ ½­‪®·²¹ô ±‬؟»¾ ‪¬·²¹‬؟¬‪´»²¬ ®±‬؟ھ·«¯» »¸¬ ®‪±‬؛ غخ ¬‪­·²¹ ¬¸» ­«¾­½®·°‬ث‬ ‫‪¬·±² ïïٍïçèô‬؟«¯غ ‪®±³‬؛ ‪®·²¹ô‬؟»¾ ‪¬·²¹‬؟¬‪ ®±‬؟ ®‪±‬؛ خ‬ ‫½­‪±‬د‬ ‫‪ïï ïçç‬‬ ‫ًً‪ïï î‬‬ ‫غخ د‬ ‫يع ُ ‪î‬ع‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫ً‪ًٍé‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍë ًٍê‬‬ ‫ىًٍ يًٍ‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫ً‪ًٍê‬‬ ‫ً‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫¬½؟¬‪±·²¬ ½±²‬ذ‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫ً‪ًٍç‬‬ ‫‪¸«­ô‬ج‬ ‫‪ïï îًï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫½­‪ ±‬د‬ ‫‪ًٍéë‬‬ ‫‪ًٍêë‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫ً‬ ‫‪ï °‬‬ ‫½­‪«±‬‬ ‫خ«‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍè ًٍç‬‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫يع ُ ‪ î‬ع ُ ‪ï‬ع‬ ‫÷؟ّ‬ ‫»®»¸© ‪®·²¹ ·­ î°®ô‬؟»¾ ‪¬·²¹‬؟¬‪ ®±‬؟ ؛‪±´«¬·±² ±‬ھ»® »¬»´‪®½ ­¬®»­­»¼ ¼«®·²¹ ±²» ½±³°‬؟ ؛‪¸» ´»²¹¬¸ ±‬ج‬ ‫‪®ô‬؛ى ­· ‪¬·±²‬؟´´·½­‪®½ ­¬®»­­»¼ ¼«®·²¹ ±²» ½±³°´»¬» ±‬؟ ؛‪¸» ´»²¹¬¸ ±‬ج ٍ­«·¼؟® §؟©»½؟® »¸¬ ­· ®‬ ‫¬؟¸¬ ¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ ­· ¬× ٍ­‪²‬؟·¼؟® ‪¬·±² ·²‬؟´´·½­‪ ±‬؛‪³°´·¬«¼» ±‬؟ »¸¬ ­· ؛ »®»¸©‬ ‫‪°‬‬ ‫‪î‬‬ ‫خ«‬ ‫½­‪«±‬‬ ‫‪ًٍçë‬‬ ‫ىم‪°‬‬ ‫‪ï °‬‬ ‫‪ًٍèë‬‬ ‫غخد‬ ‫‪î‬ع‬ ‫يع ُ ‪î‬ع‬ ‫ً‪ًٍè‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍéë‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫ً‪ًٍé‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫ع‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫‪ًٍêë‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫ً‪ًٍê‬‬ ‫ً‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍè ًٍç‬‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫ىًٍ يًٍ‬ ‫‪ًٍë ًٍê‬‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫ً‬ ‫‪ï‬ع‬ ‫يع ُ ‪î‬ع ُ ‪ï‬ع‬ ‫‪î‬ع‬ ‫يع‬ ‫§‬ ‫÷¾ّ‬ ‫¬½؟¬‪·²» ½±²‬ش‬ ‫ٍى‪·¹«®» ïïٍî‬ع ؛‪¼·²¹ ±‬؟‪´·¦»¼ ´±‬؟®»‪±® ¬¸» ¹»²‬؛ ÷ ع‬ ‫عٌّ ع ٍ­ھ ؛ ‪ ïïٍîë‬غخثظ×ع‬ ‫ع‬ ‫ٍ­ ‪±´«¬·±²‬ھ»® ‪ ³·´´·±²‬ش ؛‪» ±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ؟ ‪½¬ §·»´¼·²¹‬؟¬‪ ½±²‬؟ ؛‪¼ ±‬؟‪ ·­ ¬¸» ´±‬د ‪³°´»ô‬؟¨» ­·¸¬ ‪ײ‬‬ ‫‪®·²¹ô‬؟»¾ ‪¬·²¹‬؟´ ´·½­‪² ±‬؟ ®‪±‬؛ ‪±®»ô‬؛»®»¸ج‬ ‫§ ­‪ ½±‬يع‬ ‫‪°‬‬ ‫‪ ô‬ع ¼؟‪¼§ ´±‬؟»¬­ ؛‪¼·²¹ ½±²­·­¬·²¹ ±‬؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ ¼»¦·´؟®»‪±® ¹»²‬؛ ‪³‬؟®‪¹‬؟·¼ ®‪»½¬±‬ھ ¼؟‪±‬ش ى‪ ïïٍî‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ ع ¸¬·© »­؟¸‪َ°‬؛‪ ô çًè ±«¬َ±‬ع ¼؟‪´ ´±‬؟¼·‪²¼ ­·²«­±‬؟ ‪ ô‬ع ¼؟‪¬·²¹ ´±‬؟¬‪®±‬‬ ‫‪ïï îًî‬‬ ‫ف‬ ‫غخع‬ ‫ش‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫يً‪ïï î‬‬ ‫ع‬ ‫§‬ ‫ع‬ ‫‪î‬ع‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫ً‪î‬‬ ‫ًي‬ ‫ًى‬ ‫ً‪ë‬‬ ‫ً‪ê‬‬ ‫ً‪é‬‬ ‫ً‪è‬‬ ‫ً‪ç‬‬ ‫ًًٍى‬ ‫ًًٍي‬ ‫ًًٍ‪î‬‬ ‫ًًٍ‪ï‬‬ ‫ًًًٍ‪ï‬‬ ‫ًًٍ‪è‬‬ ‫ًًٍ‪ê‬‬ ‫ًًٍى‬ ‫ًًٍ‪î‬‬ ‫ًًًٍ‬ ‫ًًًٍ‬ ‫»‬ ‫يع‬ ‫ٍ­»´‪²¹‬؟ ‪¬·±²‬؟´´·½­‪çًè±‬ٹً‪²¼ ï‬؟ ¬‪¼ ¦±²» »¨¬»²‬؟‪­ٍ ´±‬ھ‬ ‫§ ‪ ­·²‬يع‬ ‫؟ ¼‪²‬؟ ع ¼؟‪¬·²¹ ´±‬؟¬‪ ®±‬؟ ؛‪¼·²¹ ½±²­·­¬·²¹ ±‬؟‪®·²¹ ´±‬؟»¾ ®‪±‬؛ ‪³‬؟®‪¹‬؟·¼ ®‪»½¬±‬ھ ¼؟‪±‬ش ‪ ïïٍîê‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ ع ¸¬·© »­؟¸‪َ°‬؛‪ ±½½«®­ çًè ±«¬َ±‬ع ‪¨·³«³‬؟س ٍ ع ¼؟‪´ ´±‬؟¼·‪­·²«­±‬‬ ‫‪ï °‬‬ ‫؟ ‪²‬؟¬ ؟‬ ‫®‬ ‫ك ‪ ïïٍîè‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ®‪½¸ ­»½¬±‬؟» §¾ ¼»½‪ ­¬®» ­­ ½§½´»­ »¨°» ®·»²‬؛‪±® ¬¸» ²«³¾»® ±‬؛ ‪½½±«²¬·²¹‬؟ §´»¬؟®«½½؟ »®‪³±‬‬ ‫¬؟¸¬ ¸½«­ ¼»‪»´±°‬ھ»¼ ­؟© ك ®‪½¬±‬؟؛ »؛·´َ‪¬·±²‬؟´ ´·½­‪² ±‬؟ ‪½½±®¼·²¹´§ô‬ك‬ ‫»®»¸©‬ ‫‪ï °‬‬ ‫ً‪ç‬‬ ‫غخع ®‪±‬‬ ‫‪°‬‬ ‫ىً‪ïï î‬‬ ‫‪î‬‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫½­‪±‬ك‬ ‫ش‬ ‫غخع‬ ‫ٍ§´»ھ·¬½»‪²¼ ¼»¹®»»­ô ®»­°‬؟ ­‪²‬؟·¼؟® ‪²¹´» ·²‬؟ ‪¬·±²‬؟´´·½­‪±® ±‬؛‬ ‫¬­«®¸¬ ¼‪²‬؟ ´؟·¼؟® ¼»‪®·²¹­ ­«¾¶»½¬»¼ ¬± ½±³¾·²‬؟»¾ ®‪±‬؛ ¼‪·²»¼ ¬¸·­ ³»¬¸±‬؛»® أى‪î‬إ ¬®»‪±«°‬ط‬ ‫§¾ ¼»‪·²‬؛»¼ »‪¼ ¦±²‬؟‪ ÷ô ¬¸» ´±‬ع ¼‪²‬؟ عّ ¼؟‪´±‬‬ ‫‪é êï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪î‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪«²½¬·±²‬؛ ؟ ­؟ §´¬½»®·¼ ¼‪±«²‬؛ »¾ ‪²‬؟½ ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ ®‪±‬؛ ‪ u‬؛‪´«» ±‬؟ھ »¸¬ ‪ô‬ىٍ‪¾´» é‬؟ج ‪®±³‬؛ ‪´­±ô‬ك‬ ‫‪§­ô‬؟©»½؟® »¸¬ ؛‪»­ ±‬ھ·´ »¸¬ §؛·¼‪·²»® ®«´» ¬± ³±‬سٹ‪´³¹®»²‬؟ذ »¸¬ ¼»·´‪°°‬؟ »ط ٍ عٌ÷؟ ‪²‬؟¬ عّ ؛‪±‬‬ ‫ٍ­»´‪²¹‬؟ ‪¬·±²‬؟´ ´·½­‪®·±«­ ±‬؟ھ ®‪±‬؛ »‪¼ ¦±²‬؟‪ ´±‬؛‪­ٍ »¨¬»²¬ ±‬ھ ك »ھ·‪·¹«®» ïïٍîç ¹‬ع ¼‪²‬؟ ‪·¹«®» ïïٍîè‬ع‬ ‫®»´‪² ¬¸» ­·³°‬؟¸¬ ­¬´«­»® » ¬؟®«½½؟ »®‪ ³»¬¸±¼ ¬»²¼­ ¬± §·»´¼ ³±‬أى‪î‬إ ¬®»‪±«°‬ط »¸ج‬ ‫¼؟‪ ¬¸» ´±‬؛‪¸» ² ¬¸» »¨¬»²¬ ±‬ة ٍيً‪¬·±² ïïٍî‬؟«¯غ ¼‪²‬؟ ‪¬·±² ïïٍîًî‬؟«¯غ ‪³»¬¸±¼ ¼»­½®·¾»¼ ·²‬‬ ‫§´¬‪·½·»²‬؛؛«­ »¼·ھ‪´´§ ©·´´ °®±‬؟®»‪»®ô ¬¸» ­·³°´»® ³»¬¸±¼ ¹»²‬ھ»©‪¬ u ïô ¸±‬؟¸¬ ¸½«­ ­· »‪¦±²‬‬ ‫ٍ­¬´«­»® »¬؟®«½½؟‬ ‫‪ ­¬®±²¹‬؟ ‪ ®±´´·²¹ »´»³»²¬­ °»® ®±©ô ¬¸»²‬؛‪ ·­ ¬¸» ²«³¾»® ±‬ئ »®»¸© ‪ô‬ئٌ‪ٌçً ï‬؛ ‪¸»²‬ة‬ ‫»«‪¬·¹‬؟؛ »½؟؛®«­ ‪¬·±²ô‬؟«¬·­ ­·¸¬ ‪§­ ©·´´ ±½½«®ٍ ײ‬؟©»½؟® »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟¬‪¬ ·²¼»²‬؟¸¬ ­¬­·¨» §¬·´·¾·­­‪°±‬‬ ‫‪«®¬¸»®³±®»ô‬ع ٍ‪·²‬؟¬¾‪§ ±‬؟‪¬ ³‬؟¸¬ ‪¬·±²‬؟®¾·ھ »¸¬ ؛‪·»© ±‬ھ ‪·´«®» ·²‬؟؛ ؛‪´·¼ ½®·¬»®·±² ±‬؟ھ ؟ »¾ ¬‪§ ²±‬؟‪³‬‬ ‫¬؟»¸ »ھ·­­»½¨» ¼‪²‬؟ ®؟»© »½؟؛®«­ ‪¬»ô ®»­«´¬·²¹ ·²‬؟«¯»¼؟‪§ ¾» ·²‬؟‪¬·±² ³‬؟½·®¾«´ ¬؟¸¬ »´¾·­­‪·¬ ·­ °±‬‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟®»‪¹»²‬‬ ‫غع×ش غثظ×جكع ـزك اج×ش×قك×شغخ‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫ً‪ïïٍï‬‬ ‫‪²‬؟·´´؟ج ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ًً‪² îë‬؟¸¬ »®‪·²·²¹ ¬± ³±‬؟¬®»‪ °‬؟¬؟¼ ¬­»¬ »½‪²‬؟®«¼‪ »²‬؛‪´§­·­ ±‬؟‪²‬؟ »¸¬ ‪­»¼ ±²‬؟ق‬ ‫»®«´·؟؛ »ھ·¬؟´«‪ ·² ¬¸» ³±­¬ «­»¼ ½«³‬؟¬؟¼ ¬­»¬ »¸¬ ­¬·؛ ‪»·¾«´´ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬ة ؟ ¬؟¸¬ ¼»‪·®³‬؛‪ ½±²‬أ‪ïê‬إ‬ ‫‪ًٍç‬‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫ً‪ïï‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫ً‪ïî‬‬ ‫ًي‪ï‬‬ ‫ىم‪°‬‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫ًى‪ï‬‬ ‫ً‪ïë‬‬ ‫يم‪°‬‬ ‫ً‪ïê‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫ً‪ïé‬‬ ‫ً‪ïè‬‬ ‫ًٍ‪ ًٍë ًٍê ًٍé ًٍè ًٍç ï‬ىًٍ يًٍ ‪ًٍï ًٍî‬‬ ‫ً‪ê‬ي‬ ‫ًًٍى‬ ‫ًًٍي‬ ‫ًًٍ‪ï‬‬ ‫ًًٍ‪î‬‬ ‫ً‪ïٍê‬‬ ‫ًىٍ‪ï‬‬ ‫ً‪ïٍî‬‬ ‫ًًٍ‪ï‬‬ ‫ً‪ًٍè‬‬ ‫ً‪ًٍê‬‬ ‫ًىًٍ‬ ‫ً‪ًٍî‬‬ ‫ًًًٍ‬ ‫ًًًٍ‬ ‫»‬ ‫÷يع ُ ‪î‬عٌّ‪î‬ع‬ ‫ٍ‪·¹«®» ïïٍîê‬ع ‪¼·²¹ ·²‬؟‪±® ¬¸» ´±‬؛ ÷ ع‬ ‫ٍ­»´‪²¹‬؟ ‪¬·±²‬؟´´·½­‪êًè±‬يٹًً‪²¼ ï‬؟ ¬‪¼ ¦±²» »¨¬»²‬؟‪­ٍ ´±‬ھ‬ ‫عٌّ ع ٍ­ھ ؛ ‪ ïïٍîé‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ك ‪ ïïٍîç‬غخثظ×ع‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫­· »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪ ¬¸·­ ®»¹·±²ô‬؛‪»®§©¸»®» ±«¬­· ¼» ±‬ھغ ًٍ‪ ًٍê‬ع ‪¬ ·­ô ًًٍé‬؟¸¬ ‪¾ ·´·¬§ ®»¹·±²ô‬؟¾‪°®±‬‬ ‫ٍ‪»·¾«´´ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬ة ؟ §¾ ¼»¬½·¼»®‪¬ °‬؟¸¬ ‪²‬؟¸¬ ®»¬؟»®‪¹‬‬ ‫‪ ²‬؟·¼»‪ ô ¬¸» ³‬ش ؛‪»­ ·² »¨ ½»­­ ±‬ھ·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ¬«‪¾±‬؟ ¼»‪®» ²±¬ ½±² ½»®²‬؟ ­®»­« ‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ´´§ô‬؟®»‪»²‬ظ‬ ‫‪®»ô‬؟ ­®»­« ‪®·²¹‬؟»¾ ‪±´´·²¹‬خ ٍ»® »¸ ¬­»®»¬‪ ·²‬؛‪·´«®» ®»¹·±² ·­ ²±¬ ±‬؟؛ ®»‪±®»ô ¬¸» «°°‬؛»®»¸¬ ه»؛·´‬ ‫‪² ççû‬؟¸¬ ®»¬¬»¾ §¬·´·¾؟·´»® ؟ ‪½¬ ô‬؟؛ ‪ ًٍïًٍ ײ‬ع ً ‪»®ô »¨¬®»³»´§ ·²¬»®»­¬»¼ ·² ¬¸» ®»¹·±²‬ھ»©‪¸±‬‬ ‫ً‪·¼· ²¹ ï‬ھ‪®» ²±© °®±‬؟ ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪«¬±³±¾· ´» ³‬؟ »‪±³‬ح ٍ¬‪² «²½±³³±² ®»¯«·®»³»²‬؟ ¬‪·­ ²±‬‬ ‫‪²­³·­ ­·±² ½±³°±²»²¬­ ·²½´«¼·²¹‬؟®¬ ®»©‪²¬· »­ ±² °±‬؟®®؟© ÷­»´·‪®‰ïêéôًًً µ³ ّïًًôًًً ³‬؟»§‬ ‫َ¸‪ ¸·¹‬؛‪¾·´·¬§ ±‬؟´·؟ھ؟ »¸¬ ‪±²­·¼ »®·²¹‬ف ٍ§¬·´·¾؟·´»® ®»¬؟»®‪ ¹‬؛‪®·²¹­ ±‬؟»¾ »®·«¯»® »½‪²¼ ¸»²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫»«‪¬·¹‬؟؛ ¼»­؟»®½‪®·²¹­ ©·¬¸ ·²‬؟»¾ »®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®·²¹ ­¬»»´­ô ·¬ ·­ °±­­·¾´» ¬± ³‬؟ »¾ ‪´·¬§ô ³±¼»®²‬؟«¯‬ ‫‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪»² ®±´´·²¹‬ھ·‪ ¹‬؟ ؛‪¬·¹«» ±‬؟؛ »¸¬ §؛·½»‪®§ ¬± ­°‬؟­­»½ »‪±®» ¾» ²‬؛»®»¸¬ §؟‪»ٍ ׬ ³‬؛·´‬ ‫ٍ ش ؛‪¼ ±‬؟»¬­‪²¼ ­± ±²ô ·²‬؟ ‪ ô‬ش ‪ ô‬ش ؛‪·² ¬»®³­ ±‬‬ ‫َ¾‪±® °®±‬؛ ‪»·¾«´´ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬ة »¸¬ ‪®±³‬؛ ‪¬ ·±²‬؟·ھ»¼ »¸¬ ­© ‪ô ­¸±‬أ‪ïê‬إ ٍ؛»خ ‪®±³‬؛ ‪ًô‬يٍ‪·¹«®» ïï‬ع‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ¼»¦·¼®؟¼‪²‬؟¬­ ؟ §´»¬؟‪°°®±¨·³‬؟ ©‪¬ ¾»´±‬؟¸¬ »¬‪±‬ز ٍ‪² ïًû‬؟¸¬ ­­»´ ع »®«´·؟؛ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟‬ ‫»«‪¬·¹‬؟؛ ‪­» ·²‬؟»®½»¼ ‪®»²¬´§ ²±‬؟‪°°‬؟ ­· »®»¸¬ ىًًًٍ ‪ ÷ ´² î‬شٌشّ ا ©‪¬ ·­ô ¾»´±‬؟¸¬ ‪ô‬ىًًًٍ ؛‪» ±‬؛·´‬ ‫‪¬»­ô‬؟‪® ·¬¸³·½ ½±± ®¼·²‬؟‪ ±² ­»³·´±¹‬أ‪îë‬إ ­·®®؟ط §¾ ‪® °´±¬ ­¸ ±©²‬؟´·‪ ­·³‬؟ ­· ¸½·¸© ‪ïô‬يٍ‪·¹«®» ïï‬ع ٍ»؛·´‬ ‫َ‪²±‬ڈڈ ¬؟¸¬ ¬‪®»²‬؟‪°°‬؟ ­· ¬× ٍ¸½®؟»­»® ­ژ‪²‬؟·´´؟ج ؛‪²½» ±‬؟½·؛·‪´´§ ¬¸» ­·¹²‬؟½·¬؟‪³‬؟®¼ »®‪¬»­ ³±‬؟®¬­‪¼»³±²‬‬ ‫ٍ÷ً ع ‪ ïًٍô‬حّ ‪ ïًًû‬؛‪¾·´·¬§ ±‬؟·´»® ¬‪²‬؟¼‪¬¬»²‬؟ ‪²‬؟ ¸¬·© ¼»¬½·¼»®‪§ ¾» °‬؟‪» ³‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ژژ»®«´·؟؛‬ ‫§¾ ¼»¬؟‪°°®±¨·³‬؟ »¾ §؟‪» ³‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »®«´·؟؛َ‪ô ¬¸» ²±‬أ‪ïê‬إ ‪²‬؟·´´؟ج ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬ك‬ ‫‪ïï îًë‬‬ ‫ً‪ï‬ش‪ً ًë‬‬ ‫؟¬؟¼ ¬­»¬ ´؟«¬½ك‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫يًٍ‬ ‫‪ًٍî‬‬ ‫‪»·¾«´´ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬ة‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫ً‪ê è ï‬‬ ‫ى ي‬ ‫‪î‬‬ ‫عزش‬ ‫و­»­؟¸‪¬»¼ ·²¬± ¬©± ¼·­½®»¬» °‬؟®؟‪§ ¾» ­»°‬؟‪» ³‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ¬؟¸¬ ¼»‪­±²‬؟»® أ‪ïê‬إ ‪²‬؟·´´؟ج‬ ‫»¸¬ ©‪½µ ¾»´±‬؟®½ »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟·¬·‪²¼ ·²‬؟ ‪¬·±²‬؟¬‪ ®±‬؛‪¸» ¬·³» ¾»¬©»»² ½±³³»²½»³»²¬ ±‬ج ٍ‪ï‬‬ ‫ٍ ش ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ‪½»ô‬؟؛®«­‬ ‫ٍ ش ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ‪½»ô‬؟؛®«­ »¸¬ ‪¬» ¬±‬؟‪¹‬؟‪½µ ¬± °®±°‬؟®½ »¸¬ ®‪±‬؛ §®؟­­»½»‪¸» ¬·³» ²‬ج ٍ‪î‬‬ ‫و­‪¬·±²‬؟®«¼ ‪ ¬¸» ¬©±‬؛‪­«®»¼ ®»°®»­»²¬­ ¬¸» ­«³ ±‬؟»‪» ³‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸¬ ‪»²½»ô‬ط‬ ‫‪ ًًٍê ًٍï‬ىًًٍ‬ ‫‪ ًٍêًٍè ï‬ىًٍ يًٍ ‪ًٍî‬‬ ‫÷‪ ّû‬ع »®«´·؟؛ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪®±‬ذ‬ ‫ٍ»®«´·؟؛ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪­ٍ °®±‬ھ »؛·´‬ ‫¾ش‬ ‫‪ïï îًê‬‬ ‫؟ش‬ ‫ً‬ ‫‪ًًٍï ًًٍî‬‬ ‫ش ‪½¬·±²‬؟®ع ‪ï‬يٍ‪ ïï‬غخثظ×ع‬ ‫ش‬ ‫‪½µ‬؟®½ ؟ ؛× ٍ§®‪»·¾«´´ ¬¸»±‬ة §¾ ¼»¬½·¼»®‪» °‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸¬ ­· ش »½‪» ­·²‬؛·´ ­­»½¨ » ‪²‬؟ ¼»´´؟½ »¾ §؟‪ ³‬ش‬ ‫؟ ¬‪ ·­ ²±‬ش ¼‪²‬؟ ش ‪²‬؟¸¬ ®»¬؟»®‪»®§ ³«½¸ ¹‬ھ ­· ش ‪­ ¶«­¬ ½±³³»²½»¼ô‬؟¸ ‪¬·±²‬؟¬‪¬»¼ ©¸»² ®±‬؟·¬·‪·­ ·²‬‬ ‫­؟¸ ‪¬·±²‬؟¬‪¬»® ®±‬؛؟ »‪¾´» ¬·³‬؟®»¼·­‪ ½±²‬؟ ¼»¬؟·¬·‪½µ ·­ ·²‬؟®½ ؟ ؛× ٍ¬‪­«®»³»²‬؟»‪» ³‬؛·´ ´´«¾·»ة ¼·´؟ھ‬ ‫»؛·´ ´´«¾·»ة »¬؟®«½½؟ §´¾؟‪­±²‬؟»® ؟ ­· ش ¼‪²‬؟ ش ¸¬·© ¼»®؟‪²¬ ½±³°‬؟½·؛·‪ ·­ ·²­·¹²‬ش ‪®¬»¼ô ¬¸»²‬؟¬­‬ ‫‪·²»¼ٍ ײ‬؟´‪­ »¨°‬؟© ‪»·¾«´´ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬ة »¸¬ ‪®±³‬؛ ­»®«´·؟؛ §´®؟» ؛‪¬·±² ±‬؟·ھ»¼ »¸¬ ‪¸«­ô‬ج ٍ®‪¬±‬؟‪»­¬·³‬‬ ‫و­©‪±´´±‬؛ ­؟ ‪ ًٍç‬ح ‪²‬؟¸¬ ®»¸¬‪¾·´·¬·»­ ±‬؟·´»® ¬؟ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »¸¬ »‪§ ¼»¬»®³·²‬؟‪¬ô ±²» ³‬؟‪±®³‬؛ ‪¬·±²‬؟«¯»‬ ‫» ‪ï‬‬ ‫ًًًٍ‪ï‬‬ ‫‪ïï îًé‬‬ ‫»ا‬ ‫‪ï‬ح ‪´²‬‬ ‫ش‬ ‫ً‪ï‬ش‬ ‫‪´² ًïç‬‬ ‫ًًٍ‪ë‬‬ ‫»؛·´ ´؟½·¬»®‪¸»±‬ج‬ ‫ًًٍ‪ï‬‬ ‫‪ °® »­»²¬»¼ ·²‬ا ®‪±‬؛ »´«¼»¸½­ »¸¬ ­»ھ·‪ ¹‬أ‪ïê‬إ ‪²‬؟·´´؟ج ٍ»؛·´ ­­»½¨» ¼»¦·¼®؟¼‪²‬؟¬­ »¸¬ ­· ا » ®»¸©‬ ‫ٍ‪¾´» ïïٍïî‬؟ج‬ ‫½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ ­¬· ‪®·²¹ ¾§ ®»¼«½¬·±² ·²‬؟»¾ ‪»²‬ھ·‪ ¹‬؟ ‪­­·¹²»¼ ¬±‬؟ »¾ §؟‪¾·´·¬§ ³‬؟·´»® ‪­» ·²‬؟»®½‪ײ‬‬ ‫½·­؟¾ ‪îô ©¸·½¸ ¼»¬»®³·²»­ ¬¸» ®»¼«½¬·±² ·²‬يٍ‪·¹«®» ïï‬ع ¼»‪»´±°‬ھ »¼ أ‪îë‬إ ­·®®؟ط ٍ§¬·½؟‪°‬؟½‬ ‫ٍ‪² çًû‬؟¸¬ ®»¸‪¾·´·¬§ ¸·¹‬؟ ·´»® ؟ »ھ»·¸½؟ ‪½·¬§ ®»¯«·®»¼ ¬±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪¼§²‬‬ ‫ً‪ًٍë‬‬ ‫ٍ‪³ °´» ïïٍïî‬؟¨غ ¼‪²‬؟ ‪³°´» ïïٍïï‬؟¨غ »»ح‬ ‫‪ ïïٍïî‬غشقكج‬ ‫ا »؛·ش ¼»¦·¼®؟¼‪²‬؟¬ح ­­»½¨غ‬ ‫ً‪ًٍï‬‬ ‫»؛·ش ¼»¦·¼®؟¼‪²‬؟¬ح‬ ‫÷‪´ ّû‬؟ھ·ھ®«ح ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪®±‬ذ‬ ‫»؛·ش ´؟½·¬»®‪¸»±‬ج ¼»¦·¼®؟¼‪²‬؟¬ح‬ ‫‪ًًٍë‬‬ ‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫‪ًًًٍï‬‬ ‫‪ًًٍï‬‬ ‫­»ھ·´ ‪®·²¹‬؟»¾ ¼»¦·¼®؟¼‪²‬؟¬ح‬ ‫يًًٍ‬ ‫‪ًًًًًٍï‬‬ ‫ا ا‬ ‫ىًًًٍ‬ ‫÷ ا ‪îè‬يًٍّ ‪ ÷ ًٍêçً ´²‬ا اّ ‪´²‬‬ ‫ا‬ ‫ي‪ًًٍï‬‬ ‫‪ ççٍç‬ح‬ ‫‪ çë‬ح ‪ççٍç‬‬ ‫ًى ح ‪çë‬‬ ‫ا‬ ‫‪ًًًٍï‬‬ ‫‪ ًًٍë‬ا ‪ًًًٍï‬‬ ‫‪ ًٍê‬ا ‪ًًٍë‬‬ ‫؛‪»·¾«´´ ¼·­¬®·¾«¬·±² ±‬ة ‪ٍô‬ج ‪²ô‬؟·´´؟ج ‪®±³‬عّ ٍ‪·´«®» ®»¹·±²‬؟؛ §´®؟» »¸¬ ‪» ¼·­¬®·¾«¬·±² ·²‬؛·ش ًيٍ‪ ïï‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍ‪°®·´ ïçêî‬ك ‪²­ٍô ëّï÷ô‬؟®ج غشحك ‪®±³ô‬؛ »®»¸¬ ­‪¬·±²‬؟·ھ»¼ ¼‪²‬؟ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ¬½؟¬‪®±´´·²¹ ½±²‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ًٍ‪ï‬‬ ‫‪ًٍç‬‬ ‫‪ًٍè‬‬ ‫‪ًٍé‬‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ´´؟ق‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ ®»´´‪±‬خ‬ ‫‪ًٍê‬‬ ‫½·‪²¼ ¹§®±­½±°‬؟ ­»½®‪±‬؛ ´؟‪«¹‬؛·®¬‪´´ ±® ®±´´»® ½»²‬؟¾ ¬؟¸¬ ¸½«­ »®؟ ­¼»»‪¬·²¹ ­°‬؟®»‪®·²¹ ±°‬؟»ق‬ ‫ٍ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²‬؟‪´ ´±‬؟‪®·²¹ ·²¬»®²‬؟»¾ »½‪´«»²‬؛‪³±³»²¬­ ·²‬‬ ‫¬‪²¼ ½±³°±²»²‬؟ ‪¼·²¹‬؟‪´«»²½» ®±´´·²¹ »´»³»²¬ ´±‬؛‪²¼ ³±³»²¬­ ·²‬؟ ­»½®‪±‬؛ ‪®·½¬·±²‬ع‬ ‫ٍ»½‪²‬؟®«¼‪»²‬‬ ‫‪®·½¬·±²ô‬؛ ‪¼ ¼·­¬®·¾«¬·±²ô‬؟‪´ ´±‬؟‪®·²¹ ·²¬»®²‬؟»¾ ‪»½¬­ ±²‬؛؛» ®·»¸¬ ¼‪²‬؟ ­»®«¬؟®»‪´ ¬»³°‬؟‪ײ¬»®²‬‬ ‫ٍ¼»®»¼·­‪²½» ³«­¬ ¾» ½±²‬؟®«¼‪®·²¹ »²‬؟»¾ ¼‪²‬؟ ‪²½»ô‬؟®«¼‪²¬ »²‬؟½·®¾«´‬ ‫ٍ»½‪²‬؟®«¼‪®·²¹ »²‬؟»¾ ­»½‪´«»²‬؛‪®·²¹ ®·²¹­ ·²‬؟»¾ ؛‪´·¹²³»²¬ ±‬؟­·س‬ ‫¼؟‪´ ´±‬؟‪®·²¹ ·²¬»®²‬؟»¾ »½‪´«»²‬؛‪¬ ·²‬؟¸¬ ­¬®‪´»¨·¾´» ­«°°±‬؛ ‪®» ³±«²¬»¼ ·²‬؟ ­‪®·²¹ ®·²¹‬؟»ق‬ ‫ٍ‪¼·­¬®·¾«¬·±²‬‬ ‫ًً‪² ëîï‬؟¸¬ ®»¸¬‪´­ ±‬؟·®»¬؟‪®±³ ³‬؛ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®» ³‬؟ ­¬‪²¼ ®±´´·²¹ »´»³»²‬؟ ­‪®·²¹ ®·²¹‬؟»ق‬ ‫‪´ ­¬®»­­»­ ®»­«´¬·²¹‬؟«¼·­»® ¼‪²‬؟ ¸¬‪²½» ­¬®»²¹‬؟®«¼‪­»¼ »²‬؟»®½‪´­ô ·²‬؟·®»¬؟‪±® ­«½¸ ³‬ع ٍ´»»¬­‬ ‫ٍ»½‪²‬؟®«¼‪®·²¹ »²‬؟»¾ ¬½»؛؛؟ §´¬‪²‬؟½·؛·‪² ­·¹²‬؟½ ‪·²·­¸·²¹‬؛ ´؟·®»¬؟‪²¼ ³‬؟ ‪¬ °®±½»­­·²¹‬؟»¸ ‪®±³‬؛‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫‪ًٍë‬‬ ‫ىًٍ‬ ‫ً‪ê è ï‬‬ ‫ى ي‬ ‫‪î‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ًًٍê ًٍï‬‬ ‫‪ ًٍê‬ىًٍيًٍ ‪ًٍî‬‬ ‫÷‪ô ّû‬ع »®«´·؟؛ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪®±‬ذ‬ ‫يًًٍ ‪ًًٍî‬‬ ‫­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪²½» ·²‬؟‪±®³‬؛®»‪®·²¹ °‬؟»¾ »¬؟«´؟ھ» ‪´§­»­ ®»¯«·®»¼ ¬±‬؟‪²‬؟ »¸¬ ¬½«¼‪²­ ¬± ½±²‬؟»‪¸» ³‬ج‬ ‫َ¼‪²‬؟¸ ­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ت ¼‪»½±²‬ح »¸¬ ‪®» ¼·­½«­­»¼ ·²‬؟ ­‪®§ ½±²¼·¬·±²‬؟‪±®¼·²‬؟®¬¨» ¸½«­ ‪·²¹‬ھ´‪±‬ھ‪·²‬‬ ‫ٍ‪¾±±µ‬‬ ‫يًٍ‬ ‫‪ًًٍï‬‬ ‫حغفزغخغعغخ‬ ‫‪ٍô‬ج ‪®®·­ô‬؟ط ‪®±³‬عّ ٍ§¬·´·¾؟·´»® ¼»­؟»®½‪±® ·²‬؛ ¼»®·«¯»® §¬·½؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪­·½ ¼§²‬؟¾ ‪»¼«½¬·±² ·²‬خ ‪î‬يٍ‪ ïï‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍي‪ô ïçê‬ي §®؟«‪²‬؟ض ‪îô‬ي‪ï‬ٹ‪»­ٍô ïîç‬ـ ٍ¸½؟س ‪¾·´·¬§ô‬؟·´»® ‪®·²¹‬؟»¾ ‪®»¼·½¬·²¹‬ذ‬ ‫غخثحرشف‬ ‫‪ïïٍïï‬‬ ‫؟ ­ك ٍ‪ ¼»­·¹² ½®·¬»®·±²‬؟ ­؟ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ »­« ‪·®­¬ ¬±‬؛ »¸¬ ‪³±²¹‬؟ ­؟© §®¬­«¼‪®·²¹ ·²‬؟»¾ ‪¸» ®±´´·²¹‬ج‬ ‫®؟·´·‪³‬؟؛ ­· ژژ‪´ô‬؟ھ·ھ®«­ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟¾‪°®±‬ڈڈ ¸¬·© ­«‪ ­§²±²§³±‬ژژ‪¾·´·¬§ô‬؟·´»®ڈڈ ‪¹» ¬»®³‬؟َ»½؟‪®»­«´¬ô ¬¸» ­°‬‬ ‫®‪ ±‬ش ¼‪²‬؟ »؛·´ ‪¬·²¹‬؟® ®‪ ±‬ش ؛‪¸» ½±²½»°¬­ ±‬ج ٍ­®»­« ¼‪²‬؟ ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ ‪¬± ®±´´·²¹‬‬ ‫‪ô‬ز×ـ ‪×ô‬حزكّ ´؟‪¬·±²‬؟‪ ²‬؛‪²­ ±‬؟»‪§ ³‬ق ٍ»½‪²‬؟‪±®³‬؛®»‪®·²¹ °‬؟»¾ ؛‪­«®»­ ±‬؟»‪­ ³‬؟ ¼»­« »®؟ »؛·´ ‪²‬؟·¼»‪³‬‬ ‫َ¾؟¬­» §®¬­«¼‪®·²¹ ·²‬؟»¾ ‪®¼­ô ¬¸» ®±´´·²¹‬؟¼‪²‬؟¬­ ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪÷ ´±‬رح×ّ ´؟‪¬·±²‬؟‪²¼ ·²¬»®²‬؟ ÷ٍ½¬» ‪ô‬ح×ض‬ ‫»¾ ‪²‬؟½ ­¼®؟¼‪²‬؟¬­ »­»¸ج ٍ»؛·´ ‪¬·²¹‬؟® »¬؟«´؟ھ» ‪¬»¼ ³»¬¸±¼­ ¬±‬؟½·´‪»´§ «²½±³°‬ھ·¬؟´»® ¼»¸­·´‬ ‫®‪±‬؛ ­®»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪»®»²¬ ³‬؛؛·¼ ‪®±³‬؛ ­»‪®·²¹ ¬§°‬؟»¾ »­®»ھ·¼ ؛‪½§ ±‬؟«¯»¼؟ »¸¬ »®؟‪°°´·»¼ ¬± ½±³°‬؟‬ ‫ٍ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪«­» ·² ³±­¬ »²¹·²»»®·²¹‬‬ ‫»¸¬ ‪®·²¹­ ·²‬؟»¾ ؛‪²½» ±‬؟‪±®³‬؛®»‪¬» °‬؟«´؟ھ» ‪§ ¾» «­»¼ ¬±‬؟‪®¼­ ³‬؟¼‪²‬؟¬­ ‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪¸» ´±‬ج‬ ‫و­®»¬»‪³‬؟®؟‪±´´±©·²¹ °‬؛ »¸¬ »ھ´‪±‬ھ‪¬·±²­ ·²‬؟½·´‪°°‬؟ »­»¸ج ٍ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ؛‪¶±®·¬§ ±‬؟‪³‬‬ ‫¬‪²‬؟½·؛·‪®» ²±¬ ­·¹²‬؟ ­»½®‪±‬؛ ´؟·¬®»‪´´ ±® ®±´´»® ·²‬؟¾ ¬؟¸¬ ¸½«­ ­¼»»‪¬·²¹ ­°‬؟®»‪»´§ ­´±© ±°‬ھ·¬؟´»خ‬ ‫ٍ­»½®‪±‬؛ ¼»·´‪°°‬؟ ¸¬·© ¼»®؟‪½±³°‬‬ ‫§´»¬؟®«½½؟ ‪®·²¹ ±«¬»® ®·²¹‬؟»¾ ه¬؛؟¸­ ¼·‪ ®·¹‬؟ ‪¬»´§ ³±«²¬»¼ ±²‬؟®«½½؟ ‪®·²¹ ·²²»® ®·²¹‬؟»ق‬ ‫ٍ‪ ®·¹·¼ ¸±«­·²¹‬؟ ‪³±«²¬»¼ ·²‬‬ ‫ٍ‪¬·²¹‬؟»¸®»ھ‪»²¬ ±‬ھ»®‪¬·±² ¬± °‬؟½·®¾«´ ¬‪·½·»²‬؛؛«ح‬ ‫ٍ»­»¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟‪ °®±°»® ½±³¾·²‬؟ ®‪¼·²¹ ±‬؟‪´ ´±‬؟·¨؟ ®‪´ ±‬؟·¼؟® »´‪®·²¹­ ­«¾¶»½¬»¼ ¬± ­·³°‬؟»ق‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫؟ ‪®¼»²»¼ ¬±‬؟¸َ¸‪®±³ ëîïًً ­¬»»´ ¬¸®±«¹‬؛ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®·²¹­ ³‬؟»¾ ‪·² ¬±‬؟¬®»‪®¼­ °‬؟¼‪²‬؟¬­ »¸¬ ‪´­±ô‬ك‬ ‫­¼®؟¼‪²‬؟¬­ ‪¬·²¹‬؟® »؛·´ ¼‪²‬؟ ¼؟‪²¼·²¹ ¬¸·­ ½®·¬»®·±²ô ¬¸» ´±‬؟¬­¸¬·©¬‪±‬ز ٍ‪ ëè‬ف ´´»©‪±½µ‬خ ‪³·²·³«³‬‬ ‫ٍ­´»»¬­ ¼»‪®¼»²‬؟¸َ»­؟½ ‪®±³‬؛ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®·²¹­ ³‬؟»¾ ‪°°´·»¼ ¬±‬؟ §´»‪®» ®±«¬·²‬؟‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ¼»¼‪²‬؟‪­ »¨°‬؟ ¼»®»¼·­‪§ ¾» ½±²‬؟‪¬ ³‬؟¸¬ ´؟·®»¬؟‪°¬»® ½±²½´«¼»­ ¬¸» ³‬؟¸½ ­·¸ج‬ ‫¼»¬‪´ °®»­»²‬؟·®»¬؟‪²¼·²¹ ¬¸» ³‬؟¬­®»¼‪±® «²‬؛ ­·­؟¾ ؟ ­»¼·ھ‪¬·±²ٍ ׬ °®±‬؟‪±®³‬؛‪²¼ ·²‬؟ ؟¬؟¼ ‪´±¹‬؟¬؟½‬ ‫¬؟¸ج ٍ¬¨»¬ »¸¬ ؛‪·²¼»® ±‬؟‪±´´±©­ ·² ¬¸» ®»³‬؛ ¬؟¸¬ ´؟·®»¬؟‪±® ¬¸» ³‬؛ ‪´­±‬؟ ¼‪²‬؟ ­‪´±¹‬؟¬؟½ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪·²‬‬ ‫َ؟½·´‪°°‬؟ »´‪¬ ¼± ²±¬ ´·» ©·¬¸·² ¬¸» ­·³°‬؟¸¬ ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ¸¬·© ¼»‪¬·±² ·­ ½±²½»®²‬؟‪±®³‬؛‪·²‬‬ ‫و»´‪³°‬؟¨» ®‪±‬ع ٍ­‪¬·±² ½±²¼·¬·±²‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫‪²¹ٍô‬غ ٍ¸½»س ٍ¸½»¬§´‪±‬ذ ؟¬½ك ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪§²‬ـ ‪ٍô‬ك ‪´³¹®»²ô‬؟ذ ¼‪²‬؟ ٍظ ‪«²¼¾»®¹ô‬ش ٍ‪ï‬‬ ‫ٍ‪é‬ى‪²¹ٍô ïç‬غ ٍ¼؟½ك ¸­·¼»©ح ´؟§‪±‬خ ‪ô éô‬ي ٍ‪±‬ز ‪»®ٍ ïô‬ح‬ ‫‪´´±¹®ٍô ïéô‬؟¬»س ٍ¬½؟®ذ ‪´ ­¬»»´­ô‬؟·½®»‪´´±§ ½±³³‬؟ ©‪ ´±‬؛‪®¬»²­·¬» ³±®°¸±´±¹§ ±‬؟س ‪ٍô‬ض ‪²¼»²ô‬؟ح ‪² ¼»²‬؟ت ٍ‪î‬‬ ‫ًٍ‪èô ïçè‬ى‪î‬ٹ‪è‬ي‪î‬‬ ‫ٍـٍ¸ذ ‪®·²¹ ­¬»»´­ô‬؟»¾ ‪َï‬ىَ‪²¼ ïè‬؟ ً‪ë‬س ‪½µ ¹®±©¬¸ ·² ëîïًًô‬؟®½ »«‪¬·¹‬؟؛ ¼‪²‬؟ »®«¬½؟®ع ‪ٍô‬ض ‪±ô‬ھ´؟½­»خ ٍي‬ ‫‪»½¸²±´±¹§ô‬ج ؛‪½¸«­»¬¬­ ײ­¬·¬«¬» ±‬؟­­؟س ‪²¹·²»»®·²¹ô‬غ ¼‪²‬؟ »½‪½·»²‬ح ­´؟·®»¬؟س ؛‪®¬³»²¬ ±‬؟‪»°‬ـ ‪¬¸»­·­ô‬‬ ‫ٍ‪«²» ïçéç‬ض‬ ‫‪½» ±®·¹·²­ô‬؟؛®«­¾«­ ¼‪²‬؟ »½؟؛®«­ ‪®±³‬؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ¬½؟¬‪ ½±²‬؛‪¬·±² ±‬؟‪¹‬؟‪®±°‬ذ ‪ٍô‬خ ‪·¼²»®ô‬ة ¼‪²‬؟ ٍة ‪²²ô‬؟‪·¬¬³‬ش ٍى‬ ‫ٍ‪êô ïçêê‬ي‪ê‬ٹى‪²¹ٍô èèô êî‬غ ½·­؟ق ٍض‬ ‫ٍي‪ïًçô ïçê‬ٹىً‪±²¼±²ô ï‬ش ‪¬»»´ ײ­¬·¬«¬»ô‬ح ¼‪²‬؟ ‪¬»»´ô ×®±²‬ح ‪²‬؟»´ف ‪ٍô‬ش ‪¸®«­ô‬ث ٍ‪ë‬‬ ‫´»»¬­ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪ ®±´´·²¹‬؛‪¬·±²­ ±‬؟®»¬´؟ ´؟®«¬½«®¬­‪·½®±‬س ‪ٍô‬ك ‪®¼¬ô‬؟¸®»¾غ ¼‪²‬؟ ‪ٍô‬ح ‪±®¹»­»ô‬ق ‪ٍô‬ج ‪®¬·²ô‬؟س ٍ‪ê‬‬ ‫‪¹±ô‬؟½·¸ف ‪»»¬·²¹ô‬س ´؟«‪²²‬ك ®»¬‪·²‬ة ‪ô‬ىَعفٌكةَ‪®»°®·²¬ êë‬ذ غسحك ‪«²¼»®¹±·²¹ ½§½´·½ ­¬®»­­·²¹ô‬‬ ‫ٍ‪»³¾»® ïçêë‬ھ‪±‬ز‬ ‫ٍ‪çô ïçêé‬يىٹ‪ïè‬ى ‪²­ٍô ïًô‬؟®ج غشحك ‪½¬ô‬؟¬‪·´«®» ³±¼»­ ·² ®±´´·²¹ ½±²‬؟؛ ‪² ½±³°»¬·²¹‬ر ‪ٍô‬ج ‪²ô‬؟·´´؟ج ٍ‪é‬‬ ‫ٍ‪êêô ïçèë‬يٹ‪ëç‬ي ‪®·¾±´ٍô ïًéô‬ج ٍض ‪²­ٍô‬؟®ج غسحك ‪¼·²¹ô‬؟‪½¬ ´±‬؟¬‪´ ®»­°±²­» ¬± ®±´´·²¹ ½±²‬؟·®»¬؟س ‪ٍô‬ك ‪³°ô‬؟‪±­µ‬ت ٍ‪è‬‬ ‫´´؟¾ ‪¬·¹«» ·²‬؟؛ ¬½؟¬‪§ ¼«®·²¹ ®±´´·²¹ ½±²‬؟½»¼ »¬·­‪®¬»²‬؟س ‪ٍô‬ر ‪·²¹­¾±ô‬ت ¼‪²‬؟ ‪ٍô‬ذ ‪»½µ»®ô‬ق ‪ٍô‬ط ‪¸²ô‬؟©ح ٍ‪ç‬‬ ‫ٍ‪«¹«­¬ ïçéê‬ك ‪ïïïًô‬ٹ‪ô ïًçç‬ك‪ô é‬ك ٍ­‪²‬؟®ج ´؟½·‪´´«®¹‬؟¬»س ‪®·²¹­ô‬؟»¾‬ ‫ٍ‪éô ïçêç‬يي ‪ô‬ي‪²²ô ïë‬ك ­¬»®‪»®²µ±²¬±‬ض ‪ٍô‬ج ‪«²¼ô‬ش ًٍ‪ï‬‬ ‫¬½؟¬‪«­»¼ ¾§ ®±´´·²¹َ½±²‬؟½ ­‪´´·½ ·²½´«­·±²‬؟¬»‪®±«²¼ ²±²َ³‬؟ ­»‪²¹‬؟¸½ ´؟®«¬½«®¬­‪·½®±‬س ‪ٍô‬ذ ‪»½µ»®ô‬ق ٍ‪ïï‬‬ ‫ٍ‪«²» ïçèï‬ض ‪ô‬يى‪î‬ٹىي‪»½¸²±´ٍô î‬ج ­´؟¬»س ‪®·²¹ ­¬»»´­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ؛‪¬·¹«» ±‬؟؛‬ ‫­»¼ ®»‪·®·¹‬ـ ؟ ‪¬·±²‬؟¬·´·¾؟طژ¼ ®»·­­‪±‬ـ ‪±«´»³»²¬­ô‬خ ­»¼ »¼«¬»ژش ؟ ‪±²¬®·¾«¬·±²‬ف ‪ٍô‬ـ ‪­ô‬؟·´‪»l‬ز ٍ‪ïî‬‬ ‫‪ô‬ى‪±ٍ ëëï‬ز ‪§±²‬ش »¼ كحز×َحخزفَخسث ‪½¬­ô‬؟¬‪±²‬ف ­»¼ »«¯·‪²‬؟½‪»l‬س »¼ »®·‪¬±‬؟®‪¾±‬؟ش ‪»½¸»®½¸»­ô‬خ‬ ‫ٍ‪»½»³¾»® ïêô ïççç‬ـ‬ ‫ٍى‪±®µô ïçë‬ا ©»ز ‪·´»§ô‬ة ‪¼ٍô‬غ ¼‪¬·­¬·½­ô î²‬؟¬ح ´؟½·¬؟‪¬¸»³‬؟س ‪ٍô ײ¬®±¼«½¬·±² ¬±‬ذ ‪±»´ô‬ط ٍي‪ï‬‬ ‫‪»®ٍ ïô‬ح ‪²¹ٍô‬غ ٍ¸½»س ٍ¸½»¬§´‪±‬ذ ؟¬½ك ‪·´«®» ·² ­±´·¼­ô‬؟؛ »«‪¬·¹‬؟؛ ؛‪¬·±² ±‬؟¬‪´ ®»°®»­»²‬؟½·¬­·¬؟¬ ك ‪ٍô‬ة ‪»·¾«´´ô‬ة ٍى‪ï‬‬ ‫ٍ‪ç‬ى‪²¹ٍô ïç‬غ ٍ¼؟½ك ¸­·¼»©ح ´؟§‪±‬خ ‪çô‬ى ‪±ٍ çô‬ز‬ ‫¸­·¼»©ح ´؟§‪±‬خ »¸¬ ؛‪®±½»»¼·²¹­ ±‬ذ ‪´­ô‬؟·®»¬؟‪ ³‬؛‪ ¬¸» ­¬®»²¹¬¸ ±‬؛‪´ ¬¸»±®§ ±‬؟½·¬­·¬؟¬­ ك ‪ٍô‬ة ‪»·¾«´´ô‬ة ٍ‪ïë‬‬ ‫ٍ‪ç‬ي‪¬±½µ¸±´³ô ïç‬ح ‪±ٍ ïëïô‬ز ‪®½¸ô‬؟»­»خ ‪²¹·²»»®·²¹‬غ ®‪±‬؛ »¬«¬·¬­‪ײ‬‬ ‫غشحك ‪®±³ô‬؛ »®»¸¬ ­‪¬·±²‬؟·ھ»¼ ¼‪²‬؟ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ¬½؟¬‪ ®±´´·²¹ ½±²‬؛‪»·¾«´´ ¼·­¬®·¾«¬·±² ±‬ة ‪ٍô‬ج ‪²ô‬؟·´´؟ج ٍ‪ïê‬‬ ‫ٍ‪°®·´ ïçêî‬ك ‪²­ٍô ëّï÷ô‬؟®ج‬ ‫ٍى‪®§ ïçë‬؟«‪²‬؟ض ‪ô‬كفكز ‪ô‬ي‪ًë‬ي »¬‪±‬ز ´؟½·‪»½¸²‬ج ‪ô‬؟¬؟¼ »«´؟ھَ»‪´§¦·²¹ »¨¬®»³‬؟‪²‬؟ ؛‪ ²»© ³»¬¸±¼ ±‬ك ‪ٍô‬ض ‪·»¾´»·²ô‬ش ٍ‪ïé‬‬ ‫‪²¹ٍô‬غ ٍ¸½»س ٍ¸½»¬§´‪±‬ذ ؟¬½ك ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪ ®±‬؛‪½·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ½·‪³‬؟‪§²‬ـ ‪ٍô‬ك ‪´³¹®»²ô‬؟ذ ¼‪²‬؟ ٍظ ‪«²¼¾»®¹ô‬ش ٍ‪ïè‬‬ ‫ٍ‪²¹ٍô ïçëî‬غ ٍ¼؟½ك ¸­·¼»©ح ´؟§‪±‬خ ‪ô çêô‬ى ٍ‪±‬ز ‪»®ٍ îô‬ح‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ٍ‪ô ïçëç‬؟·¸‪¼»´°‬؟´·¸ذ ‪²µô‬؟¾®«ق ‪¼ٍô‬غ ¼®ي ‪²¹·²»»®·²¹ô‬غ ‪®·²¹‬؟»ق ®»´´‪±‬خ ¼‪²‬؟ ´´؟ق ‪ٍô‬ك ‪´³¹®»²ô‬؟ذ ٍ‪ïç‬‬ ‫؛‪« ±‬؟»®«ق ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ؛‪» ±‬؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ؛‪¬·±² ±‬؟‪»­¬·¹‬ھ‪´ ·²‬؟½·¬­·¬؟¬ح ‪ٍô‬س ‪»´»²ô‬ئ ¼‪²‬؟ ٍض ‪·»¾´»·²ô‬ش ًٍ‪î‬‬ ‫ٍ‪®½¸ îèô ïçëë‬؟س ‪ççêô‬ي ٍ‪±‬ز ¬®‪»°±‬خ ‪®¼­ô‬؟¼‪²‬؟¬ح‬ ‫‪¬¼ٍ çَïççًô‬ح ÷كسقكٌ×حزكّ ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ‪®¼­ ײ­¬·¬«¬»ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ٍ‪îï‬‬ ‫ًٍ‪«´§ ïéô ïçç‬ض ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ´´؟¾ ®‪±‬؛ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ¼‪²‬؟ ­‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪±‬ش‬ ‫‪¬¼ٍ ïïَïççًô‬ح ÷كسقكٌ×حزكّ ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ‪®¼­ ײ­¬·¬«¬»ô‬؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟ز ‪²‬؟½·®»‪³‬ك ٍ‪îî‬‬ ‫ًٍ‪«´§ ïéô ïçç‬ض ‪®·²¹­ô‬؟»¾ ®»´´‪±® ®±‬؛ »؛·´ »«‪¬·¹‬؟؛ ¼‪²‬؟ ­‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪±‬ش‬ ‫‪±´´·²¹‬خ ‪³»²¼³»²¬ îô‬ك‪ îèï‬رح× ¼®؟¼‪²‬؟¬ح ´؟‪¬·±²‬؟‪®¼­ô ײ¬»®²‬؟¼‪²‬؟¬ح ®‪±‬؛ ‪¬·±²‬؟¦·‪²‬؟‪®¹‬ر ´؟‪¬·±²‬؟‪ٍ ײ¬»®²‬ي‪î‬‬ ‫ًًًٍ‪®§ ïëô î‬؟«®¾»ع ‪»ô‬؛·´ ‪¬·²¹‬؟® ¼‪²‬؟ ­‪¬·²¹‬؟® ¼؟‪³·½ ´±‬؟‪®·²¹­َ¼§²‬؟»¾‬ ‫ٍ‪ô ïççç‬يى‪ï‬ٹ‪ê‬ي‪î÷ô ï‬ىّ‪²­ٍô ï‬؟®ج ٍ´‪®·¾±‬ج ‪¬·±²­ô‬؟½·´‪°°‬؟ §®‪¬±‬؟´´·½­‪¬·±² ·² ±‬؟´«½´؟½ »؛·´ ‪®·²¹‬؟»ق ‪ٍô‬ش ‪±«°»®¬ô‬ط ٍى‪î‬‬ ‫ٍي‪ô ïçê‬ي §®؟«‪²‬؟ض ‪îô‬ي‪ï‬ٹ‪»­ٍô ïîç‬ـ ٍ¸½؟س ‪¾·´·¬§ô‬؟·´»® ‪®·²¹‬؟»¾ ‪®»¼·½¬·²¹‬ذ ‪ٍô‬ج ‪®®·­ô‬؟ط ٍ‪îë‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫‪¬·±²‬؟½·®¾«ش ¼‪²‬؟ ­¬‪²‬؟½·®¾«ش‬ ‫­»«¯·‪»½¸²‬ج ‪ïî‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪»¬»²¬·±² ·²‬خ‬ ‫»½‪²‬؟‪·²¬»²‬؟‪±® °»®·±¼·½ ³‬؛ §¬·´·¾·­­»½½ك‬ ‫¬­‪±‬ف‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫§؟‪²¬­ ³‬؟½·®¾«´ ‪¬·±²ô‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪»² ®±´´·²¹‬ھ·‪ ¹‬؟ ®‪±‬؛ »½‪²‬؟‪±®³‬؛®»‪®§ °‬؟­­»½»‪·¼» ¬¸» ²‬ھ‪± °®±‬ج‬ ‫ٍ‪±®³‬؛ ¼·´‪­»ô ±® ­±‬؟»®‪·¼»¼ ·² ´·¯«·¼ô ¹‬ھ‪¾» °®±‬‬ ‫حجزكف×خقثش ـ×ثد×ش ‪ïîٍîٍî‬‬ ‫شكخغزغظ‬ ‫‪ïîٍï‬‬ ‫؟ ؛‪½¬­ ±‬؟¬‪²¼ ­´·¼·²¹ ½±²‬؟ ‪ ¬¸» ®±´´·²¹‬؛‪® ±‬؟»© ¬‪»²‬ھ»®‪²¬ ·­ ¬± °‬؟½·®¾«´ ؟ ؛‪«²½¬·±² ±‬؛ §®؟‪¸» °®·³‬ج‬ ‫َ©‪ ¸±‬ه‪¬·±²‬؟½·®¾«´ §®؟¼‪÷ô ±® ¾±«²‬شطغّ ½·‪³‬؟‪­¬±¸§¼®±¼§²‬؟´» ‪³·½ô‬؟‪®·²¹ ¬¸®±«¹¸ ¸§¼®±¼§²‬؟»¾‬ ‫و­؟ ¸½«­ ‪«²½¬·±²­ô‬؛ ´؟¬·ھ ®»¸¬‪²§ ±‬؟‪®» ³‬؟ »®»¸¬ ‪»®ô‬ھ»‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪´ °±©»® ´±­­ ±‬؟‪®·½¬·±²‬؛ »¸¬ ‪·²·³·¦·²¹‬س‬ ‫»¸¬ ‪®·²¹ô ±® ®»¼·­¬®·¾«¬·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪®±³‬؛ ¬؟»¸ »ھ‪»® ³»¼·«³ ¬± ®»³±‬؛­‪²‬؟®¬ ¬؟»¸ ؟ ­؟ ‪½¬·²¹‬ك‬ ‫­‪²­·±²‬؟‪´ »¨°‬؟‪´ ¬¸»®³‬؟·¬‪»®»²‬؛؛·¼ »¦·‪®·²¹ ¬± ³·²·³‬؟»¾ »¸¬ ‪¬ »²»®¹§ ©·¬¸·²‬؟»¸‬ ‫‪®±³ ½±®®±­·±²‬؛ ­¬‪®·²¹ ½±³°±²»²‬؟»¾ »¸¬ ؛‪½»­ ±‬؟؛®«­ ‪®±¬»½¬·²¹ ¬¸» °®»½·­·±²‬ذ‬ ‫­¸¬؟‪½¬ °‬؟¬‪®±³ ¬¸» ®±´´»® ½±²‬؛ ­·®¾»¼ ®؟»© ‪·²¹‬ھ‪»³±‬خ‬ ‫­¸¬؟‪½¬ °‬؟¬‪²»±«­ ¼·®¬ »²¬»®·²¹ ¬¸» ®±´´»® ½±²‬؟®¬¨» ؛‪³±«²¬ ±‬؟ »¸¬ ‪·²·³·¦·²¹‬س‬ ‫­‪³·½ ³±¬·±²‬؟‪¹» ¼§²‬؟½ ®‪±‬؛ ‪³°·²¹ ³»¼·«³‬؟¼ ؟ ‪·¼·²¹‬ھ‪®±‬ذ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫‪¬·²¹‬؟®»‪®·²¹ ±°‬؟»¾ ®‪±‬؛ ­¬‪´´ ¬¸» ®»¯«·®»³»²‬؟ §؛­·¬؟­ ‪²‬؟½ ­¬‪²‬؟½·®¾«´ ؛‪­­ ±‬؟´½ ®‪²¬ ±‬؟½·®¾«´ »´‪± ­·²¹‬ز‬ ‫¼‪²‬؟ ‪¸·¹¸ ­°»»¼­ô‬؟®¬´« ‪»®§ ­´±© ¬±‬ھ ‪®±³‬؛ ‪¬«®»­ô‬؟®»‪¸·¹¸ ¬»³°‬؟®¬´« ‪®±³ ½®§±¹»²·½ ¬±‬؛ ‪½±²¼·¬·±²­ô‬‬ ‫؟ ‪­µ­ô‬؟¬ ‪±® ³±­¬ »²¹·²»»®·²¹‬؛ ­ك ٍ­¬‪·®±²³»²‬ھ‪¬·²¹ »²‬؟®»‪» ±°‬ھ·¬½؟»® §´¸‪®±³ ¾»²·¹² ¬± ¸·¹‬؛‬ ‫»¸ج ٍ­¬‪·²‬؟®¬­‪²¼ »½±²±³·½ ½±²‬؟ »½‪²‬؟‪±®³‬؛®»‪´´§ »¨»®½·­»¼ ¾»¬©»»² °‬؟®»‪½±³°®±³·­» ·­ ¹»²‬‬ ‫‪¬·±²ô‬؟½·´‪°°‬؟ ؛‪²¼ ¬¸» ³»¬¸±¼ ±‬؟ ¬‪²‬؟½·®¾«´ »¸¬ ؛‪» ²±¬ ±²´§ ¬¸» ½±­¬ ±‬ھ´‪±‬ھ‪·²¬­ ·²‬؟®¬­‪»½±²±³·½ ½±²‬‬ ‫ٍ‪´ ­§­¬»³‬؟½·‪²‬؟¸½»‪ ¬¸» ³‬؛‪» ½§½´» ½±­¬ ±‬؛·´ »¸¬ ‪½¬ ±²‬؟‪´­± ·¬­ ·³°‬؟ ¬«¾‬ ‫َ‪²§ ±¬¸»® ½±³‬؟‪«­» ³‬؟½»¾ ¼»¬؟½·´‪®»¯«»²¬´§ ½±³°‬؛ »®؟ ­‪²½» ¼»½·­·±²‬؟‪±®³‬؛®»‪²¼ °‬؟ ¬­‪±‬ف‬ ‫»¬؟‪²¼ ¬¸»§ ³·¹¸¬ ¼±³·²‬؟ ‪¬·±² ±® ½±±´·²¹ô‬؟½·®¾«´ ¼»»‪´­± ²‬؟ ‪´ ­§­¬»³‬؟½·‪²‬؟¸½»‪ ³‬؟ ؛‪°±²»²¬­ ±‬‬ ‫‪ ®·²¹‬؟ ‪®­ô‬؟»‪´´§ ½±³°®·­»­ ¹‬؟½·‪®¾±¨ ¬§°‬؟»‪» ¹‬ھ·¬‪«¬±³±‬؟ ‪²‬؟ ‪³°´»ô‬؟¨» ®‪±‬ع ٍ­­»½‪¬¸» ­»´»½¬·±² °®±‬‬ ‫¼»»‪²¼ ­°‬؟ ¼؟‪»®»²¬ ´±‬؛؛·¼ §®»ھ ‪¬·²¹ ·²‬؟®»‪´ ¬§°»­ ±°‬؟®»ھ»­ ؛‪®·²¹­ ±‬؟»¾ ‪­§²½¸®±²·¦»®ô ®±´´·²¹‬‬ ‫ٍ­»‪²¼ ­°´·²‬؟ ‪®·²¹­ô ½´«¬½¸»­ô‬؟»¾ ‪·²‬؟´‪®»¹·³»­ô °‬‬ ‫حجزكف×خقثش عر حغذاج‬ ‫‪ïîٍî‬‬ ‫غذاج جزكف×خقثش عر زر×جفغشغح ‪ïîٍîٍï‬‬ ‫‪¬·±²­ô‬؟®»¼·­‪´ ½±²‬؟®»ھ»­ ‪­»¼ ±²‬؟¾ ­· ‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ؟ ®‪±‬؛ »‪²¬ ¬§°‬؟½·®¾«´ ؟ ؛‪¸» ­»´»½¬·±² ±‬ج‬ ‫و»´‪³°‬؟¨» ®‪±‬؛‬ ‫»®«¬؟®»‪¬·²¹ ¬»³°‬؟®»‪°‬ر‬ ‫¬‪·®±²³»²‬ھ‪¬·²¹ »²‬؟®»‪°‬ر‬ ‫­»·¬®»‪´ °®±°‬؟½·‪²‬؟¸½»س‬ ‫­»·¬®»‪´ °®±°‬؟½·‪¸»³‬ف‬ ‫­»·¬®»‪²­°±®¬ °®±°‬؟®ج‬ ‫ٍ‬ ‫َ‪®±³ °»¬®±´»«³‬؛ ¼»½«¼‪´«·¼­ °®±‬؛ ‪¬ ·­ô‬؟¸¬ ‪´ ±·´­ô‬؟®»‪®» ³±­¬ ½±³³±²´§ ³·²‬؟ ­¬‪²‬؟½·®¾«´ ¼·«¯·ش‬ ‫‪·²‬؟¸½ ®؟´«½»´‪²¼ ³±‬؟ ­¬‪® ½±²­¬·¬«»²‬؟´«½»´‪ ³±‬؛‪²¹» ±‬؟® »¼·© ؟ »ھ؟¸ §»¸¬ ‪´´§ô‬؟½·‪¸»³‬ف ٍ­‪­»¼ ­¬±½µ‬؟¾‬ ‫»®؟ §»¸ج ٍ­»½‪²‬؟‪±®³‬؛®»‪´ °‬؟½·‪²¼ ½¸»³‬؟ ­»·¬®»‪´±© °®±°‬؛ ‪¬·±² ·²‬؟·®؟ھ »‪®¹‬؟´ ؟ ‪·²¹ ®·­» ¬±‬ھ·‪´»²¹¬¸­ô ¹‬‬ ‫ٍ­»½‪²‬؟‪±®³‬؛®»‪´ °‬؟½·‪²¼ ½¸»³‬؟ ´؟½·‪²‬؟¸½»‪» ¾±¬¸ ³‬ھ‪»­ ¬± ·³°®±‬ھ·¬·¼¼؟ ¸¬·© ¼»½‪²‬؟¸‪´´§ »²‬؟®»‪¹»²‬‬ ‫ٍ­¬­‪» ½±‬ھ·­‪»´§ ·²»¨°»²‬ھ·¬؟´»® ¬؟ ­½·¬­·®»¬½؟®؟¸½ »½‪²‬؟‪±®³‬؛®»‪·¼» ¹±±¼ °‬ھ‪´ ±·´­ °®±‬؟®»‪´´§ô ³·²‬؟®»‪»²‬ظ‬ ‫¸¬·© ­´؟·®»¬؟‪­»¼ ³‬؟¾َ‪®±³ °»¬®±´»«³‬؛ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪®» ³‬؟ ­¼·«´؛ ‪®¾±²‬؟½‪§²¬¸»¬·½ ¸§¼®±‬ح‬ ‫»´¾؟®‪±‬ھ؟؛ »¼·ھ‪® ½±³°±«²¼­ ¬± °®±‬؟´«½»´‪´´§ ½¸±­»² ³±‬؟½·؛·½»‪²¼ ­°‬؟ ¼»¬·‪®®±©´§ ´·³‬؟‪¾±¬¸ ²‬‬ ‫»¾ ‪»®ô‬ھ»©‪²ô ¸±‬؟½ ­»·¬®»‪´«·¼­ ©·¬¸ «²·¯«» °®±°‬؛ ½·¬»¸¬‪§²‬ح ٍ­»­‪¬·±² °«®°±‬؟½·®¾«´ ®‪±‬؛ ­»·¬®»‪°®±°‬‬ ‫‪¬» »­¬»®­ô‬؟¸‪¸»­» ·²½´«¼» °±´§¹´§½±´­ô °¸±­°‬ج ٍ­‪­»¼ ­¬±½µ‬؟¾َ‪®±³ ²±²°»¬®±´»«³‬؛ ¼»®«¬½؟؛«‪²‬؟‪³‬‬ ‫ٍ­®»¸¬» ¼»¬؟‪´«±®·²‬؛ ¼‪²‬؟ ‪¬» »­¬»®­ô‬؟½·´·­ ‪´«·¼­ô‬؛ »‪½·¼ »­¬»®­ô ­·´·½±²‬؟ ½·­؟¾·¼‬ ‫حغحكغخظ يٍ‪ïîٍî‬‬ ‫»¸ج ٍ‪½¬·±²‬؟ §®؟´´·‪°‬؟½ §¾ ®»‪ ¬¸·½µ»²‬؟ ‪·²»¼ ·²‬؟¬»® §´´؟½·­§¸‪¬ ·­ °‬؟¸¬ ´·‪² ±‬؟ ؛‪­» ½±²­·­¬­ ±‬؟»®‪ ¹‬ك‬ ‫¼»¬®‪»®§ ´±²¹ô ¬©·­¬»¼ ±® ½±²¬±‬ھ ؛‪´ ½±³°±­»¼ ±‬؟·®»¬؟‪²±¬¸»® ³‬؟ ®‪° ±‬؟‪ ­±‬؟ §´´؟®»‪¬¸·½µ»²»® ·­ ¹»²‬‬ ‫»­؟»®‪¸» ¹‬ج ٍ´·‪·² ¬¸» ±‬؟¬»® ‪ ¬±‬؟»®؟ »½؟؛®«­ »‪®¹‬؟´ ؟ »ھ؟¸ ¼‪²‬؟ ‪´´§ ·²¬»®´±½µ‬؟½·­§¸‪¬ ¾±¬¸ °‬؟¸¬ ­»´«½»´‪³±‬‬ ‫‪¬»­ ¬± ³»»¬ ¬¸» ½±²­«³°¬·±²‬؟® ¼»´´‪¬ ½±²¬®±‬؟ ´·‪ ¾´»»¼·²¹ ±‬؛‪¾´» ±‬؟‪°‬؟½ ‪¬ ­±´·¼ô‬؛‪ ­±‬؟ ­؟ ­»ھ؟¸»¾‬ ‫ٍ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪²¼­ ±‬؟‪¼»³‬‬ ‫حجزكف×خقثش ف×خغساشرذ ىٍ‪ïîٍî‬‬ ‫؟ ­· ®»‪±®³‬؛ »¸¬ ‪¬®·¨ ·²‬؟‪·²·²¹ ³‬؟¬»®َ´·‪»®ô ¬¸» ±‬ھ»©‪ ¸±‬ه­»­؟»®‪® ¬± ¹‬؟´·‪®» ­·³‬؟ ­¬‪²‬؟½·®¾«´ ½·®»‪±´§³‬ذ‬ ‫»¼؟‪² ¾» ³‬؟½ ¬‪¸» ±·´ ½±²¬»²‬ج ٍ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪¬·±² ·²‬؟½‪²¼ ´±‬؟ »‪°‬؟¸­ ´؟½·­§¸‪¬ ¸±´¼­ ·¬­ °‬؟¸¬ »‪­°±²¹‬‬ ‫»¸¬ ‪½» ©·¬¸·²‬؟‪®»» ­°‬؛ »¸¬ ‪´´»¼ ·²‬؟¬­‪² ¾» ·²‬؟½ §¬·¬‪²‬؟«¯ ®»¬؟»®‪ ¹‬؟ ¼‪²‬؟ ‪­»ô‬؟»®‪ ¹‬؟ ‪² ·²‬؟¸¬ ®»¸‪¸·¹‬‬ ‫­· ´·‪±®» ¬¸» ±‬؛»¾ »؛·´ ‪®·²¹‬؟»¾ ®»‪·¼» ´±²¹‬ھ‪²¬·¬§ ¬»²¼­ ¬± °®±‬؟«¯ ´·‪¬»® ±‬؟»®‪¸» ¹‬ج ٍ»‪»´±°‬ھ‪®·²¹ »²‬؟»¾‬ ‫ٍ»‪¹‬؟‪µ‬؟»´ ®‪¬·±²ô ±‬؟®‪°±‬؟ھ» ‪¬·±²ô‬؟¼·¨‪¼»°´»¬»¼ ¾§ ±‬‬ ‫حجزكف×خقثش ـ×شرح ‪ïîٍîٍë‬‬ ‫َ؟®»‪»®§ ¸·¹¸ ¬»³°‬ھ ­؟ ¸½«­ ­¬‪·®±²³»²‬ھ‪¬·²¹ »²‬؟®»‪®» «­»¼ ©¸»² »¨¬®»³» ±°‬؟ ­¬‪²‬؟½·®¾«´ ¼·´‪±‬ح‬ ‫­ك ٍ­»­؟»®‪²¬­ ±® ¹‬؟½·®¾«´ ¼·«¯·´ ؛‪½««³ °®»½´«¼» ¬¸» «­» ±‬؟ھ ¼®؟¸ ®‪»®§ ¸·¹¸ °®»­­«®»ô ±‬ھ ‪¬«®»ô‬‬ ‫¼‪²‬؟ ­¬‪²‬؟½·®¾«´ ¼·«¯·´ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟‪°‬؟½ ‪±®³·²¹‬؛ ‪·´³‬؛ ¼·«´؛ ½·‪³‬؟‪®»¼ ©·¬¸ ¬¸» ¸§¼®±¼§²‬؟‪½±³°‬‬ ‫®»©‪ ´±‬؛‪§»®­ ±‬؟´ ‪ ¬¸·²‬؛‪²¬­ô ½±²­·­¬·²¹ ±‬؟½·®¾«´ §®؟¼‪­ ¾±«²‬؟ ‪±®³‬؛®»‪²¬­ °‬؟½·®¾«´ ¼·´‪­»­ô ­±‬؟»®‪¹‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ ®»¸‪²¬­ ®»­«´¬­ ·² ¸·¹‬؟½·®¾«´ ¼·´‪ ­±‬؛‪¸» «­» ±‬ج ٍ­´؟·®»¬؟‪®·²¹ ³‬؟»¾ »¸¬ ‪²‬؟¸¬ ¸¬‪® ­¬®»²¹‬؟»¸­‬ ‫ٍ§´»¬؟·®‪°°®±°‬؟ ¼»¸­·‪®» ²±¬ ®»°´»²‬؟ §»¸¬ ؛· ®؟»© ¼‪²‬؟ ‪¬«®»­ô‬؟®»‪®·²¹ ¬»³°‬؟»¾ ®»¸‪®·½¬·±²ô ¸·¹‬؛‬ ‫حجزكف×خقثش ـ×ثد×ش‬ ‫يٍ‪ïî‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫حجزكف×خقثش ـ×ثد×ش‬ ‫عر‬ ‫حغذاج ‪ٍï‬يٍ‪ïî‬‬ ‫´·ر ´؟®»‪·²‬س‬ ‫‪ٍïٍï‬يٍ‪ïî‬‬ ‫­¼·«´؛ »­»¸¬ ‪´´§ô‬؟½·‪¸»³‬ف ٍ‪®±³ °»¬®±´»«³‬؛ ¼»½«¼‪´«·¼­ °®±‬؛ ‪»®®·²¹ ¬±‬؛»® ‪ ¹»²»®·½ ¬»®³‬؟ ­· ­·¸ج‬ ‫ٍ­»´«½»´‪²§ ³±‬؟‪¬·½ ¹®±«°­ ½±³¾·²»¼ ·²¬± ³‬؟‪®±³‬؟ ¼‪²‬؟ ‪°¸¬¸»²·½ô‬؟‪·²·½ô ²‬؛؛؟®؟‪ °‬؛‪½±²­·­¬ ±‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫‪û‬ى‪ï‬ٹ‪®¾±²ô ïï‬؟½ ‪èéû‬ٹي‪ è‬و¬‪²‬؟¬­‪ °»¬®±´»«³ ±·´­ ·­ ¯«·¬» ½±²‬؛‪´´§ô ¬¸» ½±³°±­·¬·±² ±‬؟¬‪´»³»²‬غ‬ ‫®؟´«½»´‪¸» ³±‬ج ٍ‪²¼ ±¨§¹»²‬؟ ‪«®ô ²·¬®±¹»²ô‬؛´«­ ؛‪²¬·¬·»­ ±‬؟«¯ »½؟®¬ »®؟ ®»¼‪·²‬؟‪ ¬¸» ®»³‬ه‪¸§¼®±¹»²‬‬ ‫¬­·­‪§ ½±²‬؟‪¸» ½®«¼» °»¬®±´»«³ ³‬ج ٍ»½®«‪²¼ ¼»°»²¼­ ±² ·¬­ ­±‬؟ ¨»´‪»®§ ½±³°‬ھ ­· ¼·«´؛ »¸¬ ؛‪µ»«° ±‬؟‪³‬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪·²·²¹ô‬؛»® ‪¬·±²ô‬؟´´·¬­·ـ ٍ­¬´؟¸‪­°‬؟ §ھ؟»¸ ؛‪§ ½±²­·­¬ ±‬؟‪»²¬­ô ±® ·¬ ³‬ھ´‪²¼ ´·¹¸¬ ­±‬؟ »‪­±´·²‬؟‪ ¹‬؛‪±‬‬ ‫ه‪»² ½®«¼» ­¬±½µ‬ھ·‪ ¹‬؟ ‪®±³‬؛ ­»‪ ±·´ ¬§°‬؛‪²¹» ±‬؟® »¼·© ؟ ؛‪´´±© ¬¸» °®±¼«½¬·±² ±‬؟ ­»«¯·‪¾´»²¼·²¹ ¬»½¸²‬‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟´«‪±®³‬؛ ¬‪²‬؟½·®¾«´ ®‪±‬؛ »´¾؟®·­»¼ »®‪®» ³±‬؟ ­‪»®ô ­±³» ½®«¼» ­¬±½µ‬ھ»©‪¸±‬‬ ‫‪»¬®±´»«³‬ذ ‪²‬؟½·®»‪³‬ك »¸¬ ‪¬»¼ «­·²¹‬؟® »®؟ ¼‪²‬؟ ­´·‪·²·½ ±‬؛؛؟®؟‪´´§ °‬؟«­« »®؟ ­¬‪²‬؟½·®¾«´ ´ ؟®»‪·²‬س‬ ‫»¸¬ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟ ÷‪­»¼ ±² ¬¸» ّï‬؟¾ »®؟ ­‪¬·±²‬؟‪¸» ¼»­·¹²‬ج ٍ­‪¬·±²‬؟‪×÷ ¬¸®»»َ¹®±«° ¼»­·¹²‬ذكّ ­ژ»¬«¬·¬­‪ײ‬‬ ‫»¼«® ½ »¸¬ ‪®±³‬؛ »´«½»´‪²¬ ³±‬؟½·®¾«´ ¼» ®·­»¼ »¸¬ »¬؟®؟‪¬» ±® ­»°‬؟»®½ ‪½¬«®·²¹ °®±½»­­ ¬±‬؟؛«‪²‬؟‪³‬‬ ‫§¬·­‪·­½±‬ھ ­ژ¬‪²‬؟½·®¾«´ ‪²¼ ّî÷ ¬¸» ®»­«´¬·²¹‬؟ ­»´«½»´‪ ±¬¸»® ³±‬؛‪³±«²¬­ ±‬؟ ´؟‪­¬±½µ ©·¬¸ ³·²·³‬‬ ‫¬‪²‬؟½·®¾«´ »¸¬ ؛‪ ´·¬§ ±‬؟«¯ »¸¬ ‪®±³ × ¬± ×××ô‬؛ ­»­؟»®½‪¬·±² ·²‬؟‪­ ¬¸» ¹®±«° ¼»­·¹²‬ك ٍ÷×تّ ¨»¼‪·²‬‬ ‫­·¸ج ٍ­»­؟»®½»¼ ‪¬»® °®±½»­­·²¹‬؛؟ ‪·² ·²¹‬؟‪ ²±²¼»­·®»¼ ³±´»½«´»­ ®»³‬؛‪³±«²¬ ±‬؟ »¸¬ ®‪­»­ô ±‬؟»®½‪·²‬‬ ‫‪«­·²¹‬؟½ ‪®» ²±¬ °®»­»²¬ô‬؟ ­´·‪·²· ½ ±‬؛؛؟®؟‪® ©»·¹¸¬ °‬؟´«½»´‪­ ´±©»® ±® ¸·¹¸»® ³±‬؟ ×ت »¸¬ ­»­؟»®½‪·²‬‬ ‫؛‪²¹» ±‬؟® »¸¬ ‪×­ ·²‬ت »ھ؟¸ ­´·‪®±«° ×× ±‬ظ ¼‪²‬؟ × ‪®±«°‬ظ ×ذك ٍ» ®«¬؟®»‪ ¬·±²­ ©·¬¸ ¬»³°‬؟·®؟ھ ®»‪®¹‬؟´‬ ‫ًٍ‪² ïî‬؟¸¬ ®» ¬؟»®‪×­ ¹‬ت »ھ؟¸ ­¬‪²‬؟½·®¾«´ ××× ‪®±«°‬ظ ¼‪²‬؟ ‪ïïçô‬ٹً‪è‬‬ ‫®؟´«½»´‪®» °®±½»­­»¼ «­·²¹ ³±‬؟ ‪­»¼ ±·´­ ô‬؟¾َ‪²¬­ô ¬¸±«¹¸ °»¬®±´»«³‬؟½·®¾«´ ××× ‪®±«°‬ظ ×ذك‬ ‫»®؟ ­»‪²¹‬؟® ×ت ´؟ ½·‪¸»·® ¬§°‬ج ٍ­‪®¾±²‬؟½‪¬»² ¹®±«°»¼ ©·¬¸ ­§²¬¸»¬·½ ¸§ ¼®±‬؛‪®» ±‬؟ ¼‪²‬؟ ‪­§²¬¸»­·­ô‬‬ ‫ٍ÷ت× ‪®±«°‬ظ ×ذك ®‪·² ±‬؛»´‪±‬؟¸‪´°‬؟§´‪®¾±²­ ّ°±‬؟½‪ ­§²¬¸»¬·½ ¸§¼®±‬؛‪® ¬± ¬¸±­» ±‬؟´·‪­·³‬‬ ‫­´·ر ½·¬»¸¬‪§²‬ح‬ ‫‪ٍïٍî‬يٍ‪ïî‬‬ ‫َ»ق ٍ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ؛‪·½ ¬§°»­ ±‬؛·½»‪·´±®»¼ ¬± ­°‬؟¬ ­¬‪²‬؟½·®¾«´ ½·¬»¸¬‪» ®»²¬ ­§²‬؛؛·¼ §‪²‬؟‪®» ³‬؟ »®»¸ج‬ ‫§´©‪®®±‬؟‪² ¾» ¾±¬¸ ²‬؟½ ¬‪® ½±³°±«²¼ ­ °®»­»²‬؟´«½·¬®؟‪®» ­§²¬¸»­·¦»¼ °®±¼«½¬­ô ¬¸» °‬؟ §»¸¬ »­«؟½‬ ‫¬­‪²¬ ©·¬¸ ¬¸» ³±‬؟½·®¾«´ ؟ ؛‪´´±©­ ¬¸» °®±¼«½¬·±² ±‬؟ ­·¸ج ٍ¼»¬؟´«‪±®³‬؛ §´´؟½·؛·½»‪²¼ ­°‬؟ ¼»¬·‪´·³‬‬ ‫»®‪´´§ ³±‬؟½·‪»®ô ¬¸» °® ±½»­­ ·­ ¬§°‬ھ»©‪ ¸±‬ه­»­‪¬·±² °«®°±‬؟½·®¾«´ »¸¬ ®‪±‬؛ ­»·¬®»‪¾´» °®±°‬؟®‪±‬ھ؟؛‬ ‫ٍ ­‪´ ½®«¼» ­¬±½µ‬؟®»‪ ³·²‬؛‪² ¬¸» °®±½»­­·²¹ ±‬؟¸¬ »ھ·­‪»¨°»²‬‬ ‫َ§´‪®¾±²­ô ©¸·½¸ ·²½´«¼» °±‬؟½‪®» ­§²¬¸»¬·½ ¸§¼®±‬؟ ­´·‪ ­§²¬¸»¬·½ ±‬؛‪¸» ³±­¬ ½±³³±² ¬§°»­ ±‬ج‬ ‫‪­ »­¬»®­ô‬؟ ¸½«­ ­¬‪²‬؟½·®¾«´ ¼»¦·­»¸¬‪ ­§²‬؛‪´ ±¬¸»® ¬§°»­ ±‬؟®»ھ»­ »®؟ »®»¸¬ ‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه­‪·²‬؛»´‪±‬؟¸‪´°‬؟‬ ‫¸¬·© ­¬‪²‬؟½·®¾«´ ½·¬»¸¬‪»© ­§²‬؛ ؟ ­¬­·´ ‪¾´» ïîٍï‬؟ج ٍ®»¸¬» ´§‪´µ‬؟‪´«±®±‬؛®»‪² ¼ °‬؟ ‪­·´·½±²»­ô °¸»²§´ »¬¸»®ô‬‬ ‫§´´؟® »‪² ¬­ ¹»²‬؟½·®¾«´ ½·¬»¸¬‪® ¾±² ­§²‬؟½‪±²¸§¼®±‬ز ٍ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪²¼ ½±³³±²‬؟ ­»·¬®»‪´ °®± °‬؟½·‪¬§°‬‬ ‫‪²½»ô‬؟¬­‪±® ·²‬ع ٍ­؛؛‪¼»±‬؟®¬ ¬‪²‬؟½·؛·‪¬·²¹ ½±²¼·¬·±²­ ©·¬¸ ­·¹²‬؟®»‪® ±°‬؟´«½·¬®؟‪»®§ °‬ھ ‪¹»­ ·²‬؟¬‪²‬؟ھ¼؟ »ھ؟¸‬ ‫®»¬®‪» ³«½¸ ­¸±‬ھ؟¸ §´´؟«­« ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ §®؟¬·´·‪±® ³‬؛ ¼»‪»´±°‬ھ»¼ ­¬‪²‬؟½·®¾«´ »®«¬؟®»‪¬¸» ¸·¹¸َ¬»³°‬‬ ‫»®؟ ­®»¬­» »¬؟¸‪´­±ô °¸±­°‬ك ٍ­¬®؟‪¬«®» ½±«²¬»®°‬؟®»‪´ô ´±©»®َ¬»³°‬؟·½®»‪² ¬¸»·® ½±³³‬؟¸¬ ­»ھ·´ ´«؛»­«‬ ‫ٍ§¬·´·¾؟¬­ ½·¬§´‪²¼ ¸§¼®±‬؟ ×ت ©‪»®§ ´±‬ھ »ھ؟¸ §»¸¬ ‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه¬‪²‬؟¬­·­»® »®·؛‬ ‫­´·ر »´¾؟¬‪½½»°‬ك §´´؟¬‪·®±²³»²‬ھ‪²‬غ‬ ‫يٍ‪ٍï‬يٍ‪ïî‬‬ ‫َ¬‪½½»°‬؟ §´´؟¬‪·®±²³»²‬ھ‪ ³±®» »²‬؛‪»´±°³»²¬ ±‬ھ»¼ »¸¬ ‪» ´»¼ ¬±‬ھ؟¸ ¬‪·®±²³»²‬ھ‪±® ¬¸» »²‬؛ ­‪±²½»®²‬ف‬ ‫¼‪²‬؟ ‪²¬­ô‬؟½·®¾«´ »­»¸¬ ®‪±‬؛ ¼»®·«¯»® »®؟ §¬·½·¨‪²¼ ´±© »½±¬±‬؟ §¬·´·¾؟¼؟®‪·±¼»¹‬ق ٍ­¬‪²‬؟½·®¾«´ »´¾؟‬ ‫§´´؟¬‪·®±²³»²‬ھ‪­ »²‬؟ ­¬‪²‬؟½·®¾«´ ‪²¼·²¹‬؟®¾ ®‪±‬؛ ­¬‪·½ ®»¯«·®»³»²‬؛·½»‪» ­°‬ھ؟¸ ©‪²§ ½±«²¬®·»­ ²±‬؟‪³‬‬ ‫؛‪±® «­» ±‬؛ ¼»¬»‪®¹‬؟¬ »®»© ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ¬­»®‪±‬؛ ¼‪²‬؟ »‪®·²‬؟‪´´§ô ¬©±َ½§½´» »²¹·²» ³‬؟·¬·‪®·»²¼´§ٍ ײ‬؛‬ ‫»‪´«·¼­ô »²¹·²‬؛ ½·´«؟®¼§¸ »¼«´½‪­ ²±© ¾»»² »¨¬»²¼»¼ ¬± ·²‬؟¸ »­« ­·¸ج ٍ­¬‪²‬؟½·®¾«´ »´¾؟¼؟®‪¾·±¼»¹‬‬ ‫ٍ­»­؟»®‪²¼ ¹‬؟ ‪´ô‬؟®»‪±·´­ ·² ¹»²‬‬ ‫َ¼؟®‪·±¼»¹‬ق ٍ‪­» ­¬±½µ‬؟¾ »¸¬ ‪²¬ ¼»°»²¼ ±²‬؟½·®¾«´ ؟ ؛‪²¼ ´±© »½±¬±¨·½·¬§ ±‬؟ §¬·´·¾؟¼؟®‪·±¼»¹‬ق‬ ‫َ‪±‬؟¸‪´°‬؟§´‪²¼ ­±³» °±‬؟ ‪´µ§´»²» ¹´§½±´­ô‬؟§´‪¾´» ±·´­ô ­§²¬¸»¬·½ »­¬»®­ô °±‬؟¬»‪»¹‬ھ »¼«´½‪´«·¼­ ·²‬؛ »´¾؟‬ ‫؛‪­«®» ±‬؟»‪ ³‬؟ ­· ­‪²·­³‬؟‪¼»¼ ¾§ ³·½®±±®¹‬؟®‪²½» ¬± ¾» ¾·±¼»¹‬؟¬­¾«­ ؟ ؛‪¸» ­«­½»°¬·¾·´·¬§ ±‬ج ٍ­‪·²‬؛»´‬ ‫½·؛·½»‪ ­±³» ­°‬؛‪´ô ®»­«´¬·²¹ ·² ¬¸» ´±­­ ±‬؟·¬®؟‪² ¾» °‬؟½ §¬·´·¾؟¼؟®‪·±¼»¹‬ق ٍ§¬·´·¾؟¼؟®‪·¬­ ¾·±¼»¹‬‬ ‫‪¬·±²÷ô ±® ½±³°´»¬»ô ®»­«´¬·²¹ ·²‬؟¼؟®‪®§ ¾·±¼»¹‬؟‪¹» ّ°®·³‬؟‪² »­¬»® ´·²µ‬؟ ‪­ ­°´·¬¬·²¹‬؟ ¸½«­ ­­»½‪°®±‬‬ ‫¼‪²‬؟ »¼·¨‪®¾±² ¼·±‬؟½ ­؟ ¸½«­ ­¼‪²½» ·²¬± ­·³°´» ½±³°±«²‬؟¬­¾«­ »¸¬ ؛‪µ¼±©² ±‬؟»®¾ ´؟¬‪¬¸» ¬±‬‬ ‫َ­­»­­؟ ®‪±‬؛ ¼»¬‪½½»°‬؟ ¼‪®¼ ³»¬¸±‬؟¼‪²‬؟¬­ ‪¸»®» ·­ ½«®®»²¬´§ ²±‬ج ٍ÷‪¬·±²‬؟¼؟®‪¬» ¾·±¼»¹‬؟‪¬»® ّ«´¬·³‬؟©‬ ‫ٍ»¼·©¼´®‪®» ·² «­» ©±‬؟ ­¼‪´ ³»¬¸±‬؟®»ھ»­ ¼‪²‬؟ ‪²¬ô‬؟½·®¾«´ »´¾؟¬‪½½»°‬؟ §´´؟¬‪·®±²³»²‬ھ‪² »²‬؟ ‪·²¹‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫جزكف×خقثش صفرجح غحكق ‪ٍî‬يٍ‪ïî‬‬ ‫»¸¬ ه¬‪²‬؟½·®¾«´ ‪­» ­¬±½µ‬؟¾ ‪ççû‬ٹً‪¬»´§ ç‬؟‪°°®±¨·³‬؟ ؛‪®» ½±³°±­»¼ ±‬؟ ­¬‪ ²‬؟½·®¾«´ ¼·«¯·´ ´؟½·‪§°‬ج‬ ‫¬· ­؟ ‪´ô‬؟½·¬·®½ ­«¸¬ ­· ¬‪²‬؟½·®¾«´ ‪­» ­¬±½µ‬؟¾ »¸¬ ؛‪¸» ­»´»½¬·±² ±‬ج ٍ­»ھ·¬·¼ ¼؟ »®؟ ®»¼ ‪·²‬؟‪®»³‬‬ ‫»¦·‪ ´´§ ·²¬»²¼»¼ ¬± ±°¬·³‬؟«­« ­· ‪»´»½¬ ·±²‬ح ٍ¬‪²‬؟½ ·®¾«´ »¸¬ ؛‪®¹»­¬ °±®¬·±² ±‬؟´ »´‪½±³°®·­»­ ¬¸» ­·²¹‬‬ ‫ٍ­‪¬·²¹ ½±²¼·¬·±²‬؟®»‪®·²¹ ±°‬؟»¾ »¸¬ ®‪±‬؛ ¬‪²‬؟½·®¾«´ »¸¬ ؛‪¬¸» °®±°»®¬·»­ ±‬‬ ‫حجزكف×خقثش ـ×ثد×ش غحكق‬ ‫عر‬ ‫حغ×جخغذرخذ يٍيٍ‪ïî‬‬ ‫§¬·­‪·­½±‬ت‬ ‫‪ٍï‬يٍيٍ‪ïî‬‬ ‫؟ §¾ ‪¬»¼ ±²‬؟®»‪´±© ©¸»² ±°‬؛ ‪²½» ¬±‬؟¬­·­»® ­¬· ؛‪­«®» ±‬؟»‪ ³‬؟ ­· ¬ ‪²‬؟½·®¾«´ »¸¬ ؛‪·­½±­ ·¬§ ±‬ھ »¸ج‬ ‫®‪±‬؛ §¬»·½‪±‬ح ‪²‬؟½·®»‪³‬ك »¸¬ ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬؟ §´´؟½·¬ ؟‪­«®»¼ µ·²»³‬؟»‪´´§ ³‬؟½·‪® ­¬®»­­ٍ ׬ ·­ ¬§°‬؟»¸­‬ ‫»´‪ ¾´§ ¬¸» ­·²¹‬؟¾‪·­½±­·¬§ ·­ °®±‬ھ »¸ج ٍ ‪ëë‬ىَـ ‪¬·±²‬؟½·؛·½»‪÷ ­°‬سجحكّ ­´؟· ®»¬؟س ¼‪²‬؟ ‪»­¬·²¹‬ج‬ ‫؟ ؛‪¬·±² ±‬؟‪±®³‬؛ »¸¬ ‪´ ¬±‬؟½·¬·®½ ­· ¬· ­؟ ¬‪²‬؟½·®¾«´ »¸¬ ؛‪±® ¬¸» ­»´»½¬·±² ±‬؛ ®‪½¬±‬؟؛ ¬‪²‬؟¬®‪³±­¬ ·³°±‬‬ ‫‪­ ­¸± ©² ·²‬؟ »®«­­»®‪´´§ ©·¬¸ °‬؟·¬‪­»­ »¨°±²»²‬؟»®½‪·­½±­·¬§ ·²‬ھ »¸ج ٍ‪·´³‬؛ ‪¬·²¹‬؟½·®¾«´ ¬‪·½·»²‬؛؛«­‬ ‫ٍ‪·¹«®» ïîٍî‬ع ‪­ ­¸±©² ·²‬؟ »®«¬؟® »‪´´§ ©· ¬¸ ¬»³°‬؟·¬‪­»­ »¨°±²»²‬؟»®½»¼ ¬· ‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه‪·¹«®» ïîٍï‬ع‬ ‫­ك ٍ‪±® ¬¸» ­§­¬»³‬؛ ­‪¬·²¹ ½±²¼·¬·± ²‬؟®»‪ ±°‬؛‪²¹» ±‬؟® »®·¬ ‪²¬ ¬± ½±²­·¼»® ¬¸» »²‬؟¬®‪­ ­« ½¸ô ·¬ ·­ ·³°±‬ك‬ ‫¼‪»½± ²‬ح »¸¬ ؛‪ ±‬ى ®»¬‪°‬؟¸ف ‪»´§ ·²‬ھ· ­‪»®»¼ »¨¬»²‬ھ‪¹²·¬«¼» ·­ ½±‬؟‪·´³ ³‬؛ ¬‪²‬؟½·®¾«´ »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟´«½´؟½‬ ‫‪®±³‬؛ ‪ô‬يٍ‪·¹«®» ïî‬ع ٍ®»¬‪°‬؟ ¸½ ­·¸¬ ‪·´ ·²‬؟¬ »¼ ‪²¼¾±±µô ·¬ ©· ´´ ²±¬ ¾» ¼·­½«­­»¼ ·²‬؟¸ ­·¸¬ ؛‪±´«³» ±‬ت‬ ‫¼»®·«¯»® »¸¬ ‪±®³‬؛ ‪·­½±­·¬§ ¬±‬ھ ‪ ¬¸» ³·²·³«³‬؛‪¬·±² ±‬؟‪ ¯«·½µ »­¬·³‬؟ ®‪±‬؛ ©‪´´±‬؟ ‪»®ô‬ھ»©‪ô ¼±»­ô ¸±‬أ‪ï‬إ‬ ‫ٍ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪´·¬§ ®±´´·²¹‬؟«¯ ¼‪ ¹±±‬؛‪¬·±² ±‬؟®»‪±® ±°‬؛ ‪·´³‬؛ ¬‪²‬؟½·®¾«´‬ ‫¨»¼‪·­½±­·¬§ ײ‬ت‬ ‫‪ٍî‬يٍيٍ‪ïî‬‬ ‫§¬·­‪·­½±‬ھ ½·¬؟‪¬«®» ±² ¬¸» µ·²»³‬؟®»‪ ¬»³°‬؛‪»½¬ ±‬؛؛» »¸¬ ‪¬·²¹‬؟½·¼‪®§ ²«³¾»® ·²‬؟®¬·¾®؟ ‪²‬؟ ­· ×ت »¸ج‬ ‫¸¬·© »¾ ´´·© »‪²¹‬؟¸½ §¬·­‪·­½±‬ھ »¸¬ ®»´´؟‪² ±·´ô ¬¸» ­³‬؟ ®‪±‬؛ ­· ×ت »¸¬ ®»¸‪¸» ¸·¹‬ج ٍ¼·«´؛ ؟ ®‪±‬؛‬ ‫ًًً‪ïًôًًًôًًًô‬‬ ‫ظت رح×‬ ‫ً‪êè‬‬ ‫ً‪ê‬ى‬ ‫ً‪î‬ي‬ ‫ً‪îî‬‬ ‫ً‪ïë‬‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫‪êè‬‬ ‫‪ê‬ى‬ ‫‪î‬ي‬ ‫ً‪îë‬‬ ‫ظت رح×‬ ‫ً‪êè‬‬ ‫ً‪ê‬ى‬ ‫ً‪î‬ي‬ ‫ً‪îî‬‬ ‫ً‪ïë‬‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫‪êè‬‬ ‫‪ê‬ى‬ ‫‪î‬ي‬ ‫ًًً‪ïًô‬‬ ‫ًًً‪ïô‬‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫‪ï‬‬ ‫‪ًٍï‬‬ ‫ًً‪î‬‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫ً‪ïë‬‬ ‫÷ف ّ »®«¬؟®»‪»³°‬ج‬ ‫ً‪ë‬‬ ‫ً‬ ‫½·®»¸‪¬³±­°‬؟ ¬؟ّ ­´·‪´ ±‬؟®»‪®·±«­ ³·²‬؟ھ ®‪±‬؛ »®«¬؟®»‪·­½±­·¬§ ©·¬¸ ¬»³°‬ھ ¬‪²‬؟½·®¾«´ ؛‪¬·±² ±‬؟·®؟ت ‪ ïîٍî‬غخثظ×ع‬ ‫ٍ÷»®«­­»®‪°‬‬ ‫سجحك ‪·­½±­ ·¬·»­ ·­ ¼»­½®·¾»¼ ·²‬ھ ¼»®«­؟»‪®±³ ³‬؛ ×ت ‪¬·²¹‬؟´«½´؟½ ®‪±‬؛ ¼‪¸» ³»¬¸±‬ج ٍ»®«¬؟®»‪¬»³°‬‬ ‫ٍ‪َëêé‬ـ ‪¬·±²‬؟½·؛·½»‪­°‬‬ ‫¬‪±·²‬ذ ®«‪±‬ذ‬ ‫يٍيٍيٍ‪ïî‬‬ ‫ٍ©‪´±‬؛ ®‪² ¬ ©·´´ °±«® ±‬؟½·®¾«´ »¸¬ ¸½·¸© ¬؟ »®«¬؟®»‪¬»­ ¬± ¬¸» ´±©»­¬ ¬»³°‬؟´»® ¬‪¸» °±«® °±·²‬ج‬ ‫®«‪¸» °±‬ج ٍ‪َçé‬ـ ‪¬·±²‬؟½·؛·½»‪ ­°‬سجحك ‪­«®»¼ «²¼»® ¬¸» ½±²¼·¬·±²­ ·²‬؟»‪¸» °±«® °±·²¬ ·­ ³‬ج‬ ‫َ©‪ ¬¸» ´±‬؛‪¬·±² ±‬؟½·¼‪² ·²‬؟ ­»ھ·‪ ·­½±­·¬·»­ ¹‬ھ »®«¬؟®»‪­«®»¼ ´±© َ¬»³°‬؟»‪°±·²¬ ¬±¹»¬¸»® ©· ¬¸ ³‬‬ ‫ٍ´·‪² ±‬؟ ؛‪¾·´·¬§ ±‬؟»½·ھ®»­ »®«¬؟®»‪¬»³°‬‬ ‫¬‪±·²‬ذ ¸­؟´ع‬ ‫ًًً‪ïôًًًôًًًô‬‬ ‫ىٍيٍيٍ‪ïî‬‬ ‫¸½·¸© ¬؟ »®«¬؟®»‪­¸ °±·²¬ ·­ ¬¸» ´±©»­¬ ¬»³°‬؟´؛ »¸¬ ‪َëêêô‬ـ ‪¬·±²‬؟½·؛·½»‪ ­°‬سجحك ‪½½±®¼·²¹ ¬±‬ك‬ ‫ٍ‪¬·±²‬؟®‪°±‬؟ھ» §¾ ®‪°±‬؟ھ »´¾؟‪³³‬؟´؛‪ ·²‬؛؛‪» ±‬ھ·‪ ²¬ ©·´´ ¹‬؟½·®¾«´ »¸¬‬ ‫ًًً‪ïًًôًًًô‬‬ ‫ًًً‪ïًôًًًô‬‬ ‫­­‪±‬ش ‪¬ ·±²‬؟®‪°±‬؟ھغ‬ ‫ًًً‪ïôًًًô‬‬ ‫ًًً‪ïًًô‬‬ ‫ًًً‪ïًô‬‬ ‫ًًً‪ïô‬‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫ًً‪ïôî‬‬ ‫ًًً‪ïô‬‬ ‫ًً‪è‬‬ ‫ًً‪ê‬‬ ‫ًً‪î‬‬ ‫‪ٍë‬يٍيٍ‪ïî‬‬ ‫»¸ج ٍ‪َçéî‬ـ ‪¬·±²‬؟½·؛·½»‪ ­°‬سجحك ‪» ´±­­ ·­ ¼»­½®·¾»¼ ·²‬ھ·¬؟®‪°±‬؟ھ» ‪±® ¼»¬»®³·²·²¹‬؛ ¼‪¸» ³»¬¸±‬ج‬ ‫»®«¬؟®»‪¬ ¬¸» ¼»­·®»¼ ¬»­¬ ¬»³°‬؟ ¼»‪·²‬؟¬‪·²‬؟‪¬¸ ³‬؟¾ ؟ ‪½»¼ ·²‬؟´‪¬·±² ½»´´ ·­ °‬؟®‪°±‬؟ھ» ‪²‬؟ ‪³°´» ·²‬؟­‬ ‫»¸ج ٍ¸ ‪±® îî‬؛ »½؟؛®«­ ´´»½ »¸¬ ®»ھ‪­­»¼ ±‬؟‪·® ·­ °‬؟ ¼»¬؟»ط ٍ÷أع‪ًًè‬يٹً‪îï‬إ ف‪çè‬ى‪ï‬ٹ‪´´§ çç‬؟«­«ّ‬ ‫ٍ­­‪³°´» ©»·¹¸¬ ´±‬؟­ »¸¬ ‪®±³‬؛ ¼»¬؟´«½´؟½ ­· ­­‪¬·±² ´±‬؟®‪°±‬؟ھ»‬ ‫ٍ ­‪­» ­¬±½µ‬؟¾ ¬‪²‬؟½·®¾«´ ­«‪®·±‬؟ھ ®‪±‬؛ ­»·¬®»‪´ °®±°‬؟½·‪ ¬§°‬؛‪ ´·­¬·²¹ ±‬؟ ­· ‪¾´» ïîٍï‬؟ج‬ ‫غت×ج×ــك جزكف×خقثش ىٍيٍ‪ïî‬‬ ‫»­‪«®°±‬ذ‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫ًًى‬ ‫ً‬ ‫÷؟ذسّ »®«­­»®ذ‬ ‫ٍ­´·‪´ ±‬؟®»‪®·±«­ ³·²‬؟ھ ®‪±‬؛ »®«­­»®‪·­½±­·¬§ ©·¬¸ °‬ھ ¬‪²‬؟½·®¾«´ ؛‪¬·±² ±‬؟·®؟ت ‪ ïîٍï‬غخثظ×ع‬ ‫‪ٍï‬ىٍيٍ‪ïî‬‬ ‫¼‪²‬؟ §¬·­‪·­½±‬ھ ­؟ ¸½«­ ­»·¬®»‪·¼»­ ¬¸» ¾«´µ °®±°‬ھ‪²¬ °®±‬؟½·®¾«´ ¼·«¯·´ ؟ ؛‪­» ­¬±½µ ±‬؟¾ »¸¬ »´·¸ة‬ ‫»®؟ ­»ھ·¬·¼¼؟ ´؟½·‪²½»ô ½¸»³‬؟‪±®³‬؛®»‪³·½ °‬؟‪´«»²½» ·¬­ ¸§¼®±¼§²‬؛‪¼»²­·¬§ô ©¸·½¸ ¼·®»½¬´§ ·²‬‬ ‫ٍ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ¼‪²‬؟ ¬‪²‬؟½·®¾«´ »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟®»‪ ±°‬؛‪·¬§ ±‬ھ»‪­» ¬¸» ´±²¹‬؟»®½‪®»¯«»²¬´§ »³°´±§»¼ ¬± ·²‬؛‬ ‫¼‪²‬؟ ‪¬«®»ô °®»­­«®»ô‬؟®»‪ ¬»³°‬؛‪·²¹ »¨¬®»³»­ ±‬ھ´‪±‬ھ‪¬·±²­ ·²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪´´§ ¬®«» ·²‬؟·½»‪¸·­ ·­ »­°‬ج‬ ‫ٍ¬‪·®±²³»²‬ھ‪»²‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫ًً‪ë‬‬ ‫ًًي‪î‬‬ ‫ًًً‪ï‬‬ ‫ًً‪ê‬ى‬ ‫§´´؟­®»ھ·‪´³±­¬ «²‬؟ »®؟ ­»ھ·¬·¼¼؟ »­»¸ج ٍ»½؟؛®«­ »¸¬ ‪§»®­ ±²‬؟´ ¼»¾®‪¼­±‬؟ ­«‪¬» ´«¾®·½·±‬؟»®½‬ ‫­‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪´ ¬±‬؟¬‪´ ±® ¼»¬®·³»²‬؟·½·؛»‪² ¾» ¾»²‬؟½ §»¸¬ ‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه­®؟»‪´ ¹‬؟·®¬­«¼‪±® ·²‬؛ ´؟·½·؛»‪¾»²‬‬ ‫¬‪¬·±² ¼»°»²¼»²‬؟½·´‪°°‬؟ »¾ ‪®­ ¬±‬؟»‪°°‬؟ »«‪¬·¹‬؟؛ ‪®·²¹‬؟»¾ ‪»½¬ ±²‬؛؛» »¸ج ٍأ‪î‬إ ‪³±²¹ ¬¸»³‬؟ ‪¬·²¹‬؟®»‪±°‬‬ ‫‪±®»ô‬؛»®»¸ج ٍ»‪¬ ¬¸·­ ¬·³‬؟ §´´؟½·¬§´؟‪²‬؟ ¼»·؛·¬‪²‬؟«¯ »¾ ¬‪²²±‬؟½ ¼‪²‬؟ ‪µ»«°ô‬؟‪´ ³‬؟½·‪­»¼ ±² ½¸»³‬؟¾‬ ‫ٍ§®؟­­»½»‪ ²‬؛· ¬½»؛؛» ­·¸¬ ¼‪²‬؟¬­®»¼‪½½±³°´·­¸»¼ ¬± «²‬؟ »¾ ¬­«‪¬»­¬·²¹ ³‬‬ ‫­»ھ·¬·¼¼ك ®»¸¬ر‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫ً‪ê‬ى‬ ‫ًً‪î‬‬ ‫ًي‪ç‬‬ ‫ًي‪î‬‬ ‫ً‪ë‬‬ ‫ىٍىٍيٍ‪ïî‬‬ ‫‪»®ô‬ھ»©‪ ¸±‬ه­‪®·²¹‬؟»¾ ‪±® ®±´´·²¹‬؛ ­»ھ·¬·¼¼؟ ¬‪²‬؟½·®¾«´ ¬‪²‬؟¬®‪®» ¬¸» ¬©± ³±­¬ ·³°±‬؟ »ھ‪¾±‬؟ ¼»¬­·ش‬ ‫‪·²‬؟‪ ¬¸» ±¬¸»® ³‬؛‪»© ±‬؛ ك ٍ‪´´ ­§­¬»³‬؟®»ھ‪²½» ¬± ¬¸» ±‬؟¬®‪ ·³°±‬؛‪»­ ±‬ھ·¬·¼¼؟ ®»¸¬‪²§ ±‬؟‪®» ³‬؟ »®»¸¬‬ ‫َ‪¬·±² ·²¸·¾·¬±®­ô ½±®®±‬؟¼·¨‪¹»²¬­ô ±‬؟ ‪³·²¹‬؟‪±‬؛·¬‪²‬؟ ‪²¬­ô‬؟­­»®‪®» °±«® °±·²¬ ¼»°‬؟ ­‪» ¹®±«°‬ھ·¬·¼¼؟‬ ‫»®؟ ­»ھ·¬·¼¼؟ »­»¸¬ ؛‪«²½¬·±²­ ±‬؛ »¸ج ٍ­®»·؛·­´«‪²¼ ¼»³‬؟ ‪²¬­ô‬؟­®»‪­·±² ·²¸·¾·¬±®­ô ¼»¬»®¹»²¬­ô ¼·­°‬‬ ‫ٍ®»¸¬®«؛ ¼»­­«½­·¼ »¾ ¬‪²¼ ©·´´ ²±‬؟ »ھ·¬·«¬‪¬ ·²‬؟¸©»‪­±³‬‬ ‫غحكغخظ‬ ‫ىٍ‪ïî‬‬ ‫حزر×جفزثع زر×جكف×خقثش غحكغخظ ةرط ‪ٍï‬ىٍ‪ïî‬‬ ‫‪ë‬‬ ‫ًى‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫ً‪ê‬‬ ‫ً‪î‬‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫‪ë‬ي‬ ‫ًًً‪ï‬‬ ‫ًً‪ë‬‬ ‫ًً‪î‬‬ ‫ًً‪ï‬‬ ‫ً‪ë‬‬ ‫ً‪î‬‬ ‫ي‬ ‫ً‪ï‬‬ ‫÷‪³»¬»® ّ³³‬؟·¼ ¸½¬·ذ م ‪¼³‬‬ ‫¼‪²‬؟ ÷ ¼ّ ®»¬»‪³‬؟·¼ ¸½¬·‪®·²¹ °‬؟»¾ ٍ­ھ ÷ ‪·­½±­·¬§ ّ²‬ھ ½·¬؟‪²¬ µ·²»³‬؟½·®¾«´ ¼»®·«¯»® ‪·²·³«³‬س يٍ‪ ïî‬غخثظ×ع‬ ‫÷ٍ‪·¬¸ °»®³·­­·±²‬ة ٍ‪îًًï‬ٹ‪¼ٍô ïççé‬غ ¼‪ô î²‬حثًًًى ‪´±¹‬؟¬؟ف ´؟®»‪»²‬ظ ‪ô‬عصح ‪®±³‬عّ ٍ¼»»‪­°‬‬ ‫‪®·²¹ ½±³» ·²¬±‬؟»¾ ؟ ؛‪®¬­ ±‬؟‪·²¹ °‬ھ‪¬ ·­ô ©¸»² ¬¸» ³±‬؟¸¬ ‪²¬ ¾§ ¾´»»¼·²¹ô‬؟½·®¾«´ ­»¼·ھ‪­» °®±‬؟»®ظ‬ ‫»¸¬ ‪¼¸»®» ¬±‬؟ ´´·© »­؟»®‪·²»¼ ©·¬¸·² ¬¸» ¹‬؟¬‪ ±·´ ½±²‬؛‪²¬·¬§ ±‬؟«¯ ´´؟‪ ­³‬؟ ‪­»ô‬؟»®‪½¬ ©·¬¸ ¹‬؟¬‪½±²‬‬ ‫َ·®¬‪¬·±²ô ½»²‬؟®‪°±‬؟ھ» §¾ ¬­‪¬·±² ±® ´±‬؟¼·¨‪¼»¼ ¾§ ±‬؟®‪´´§ ¼»¹‬؟«¼؟®‪¸» ±·´ ·­ ¹‬ج ٍ­»½؟؛®«­ ‪®·²¹‬؟»¾‬ ‫ٍ¼»¬»´‪®·²¹ ©·´´ ¾» ¼»°‬؟»¾ »¸¬ ®؟»‪­» ²‬؟»®‪ ·² ¬·³» ¬¸» ±·´ ·² ¬¸» ¹‬ه‪²¼ ­± ±²‬؟ ‪±®½»ô‬؛ ´؟‪«¹‬؛‬ ‫´·¬‪²‬ث ٍ‪¬·±²‬؟®»‪­» ±°‬؟»®‪ ¹‬؛‪²·­³ ±‬؟¸½»‪½¬ ³‬؟¨» »¸¬ ‪·»©°±·²¬­ »¨·­¬ ½±²½»®²·²¹‬ھ ‪»®·²¹‬؛؛·ـ‬ ‫­ك ٍ­¬½؟¬‪® ¬¸» ©±®µ·²¹ ½±²‬؟»‪ ­°±²¹» ¸±´¼·²¹ ±·´ ²‬؟ §´»®»‪­ ³‬؟ ¼»®»¼·­‪­ ½±²‬؟© »­؟»®‪®»½»²¬´§ô ¹‬‬ ‫©‪´±‬؛ ¬‪ ®»°´»²·­¸³»²‬؟ ‪¬·±²ô‬؟¼·¨‪²¼ ±‬؟ ‪¬·±²‬؟®‪°±‬؟ھ» ؛‪§ ±‬؟© §¾ ´·‪½¬­ ½±²­«³»¼ ±‬؟¬‪¬¸»­» ½±²‬‬ ‫َ‪²¼ ³·½®±‬؟ شطغ ´؟½·¬‪®½¸ «­·²¹ ±°‬؟»­»خ ٍ¼»¬­؟´ §´‪­ ¬¸» ­«°°‬؟ ‪­ ´±²¹‬؟ ‪·²»¼ »¯«·´·¾®·«³‬؟¬‪·²‬؟‪³‬‬ ‫®»¸¬؟® ­§؟´‪­» °‬؟¸‪¬ ¬¸» ¬¸·½µ»²»® °‬؟¸¬ ‪­ ­¸±©²‬؟¸ ­»«¯·‪­­»­­³»²¬ ¬»½¸²‬؟ ‪¬·±²‬؟½·®¾«´ ©‪´±‬؛‬ ‫»¸¬ ‪²¼ ·²‬؟ ­»½؟؛®«­ »¸¬ ‪·´³ ¾»¬©»»²‬؛ ‪¬·²¹‬؟®؟‪ ­»°‬؟ ؛‪»´±°³»²¬ ±‬ھ»¼ »¸¬ ¸¬‪½±³°´»¨ ®±´»­ ·² ¾±‬‬ ‫¼·«´؛ ­¾®‪¾­±‬؟»® ‪´±©ô‬؛¬«‪±© ¬¸» ¬¸·½µ»²»® ½±²¬®±´­ ±·´ ±‬ط ٍ­©‪´±‬؛ ‪ ¬¸» ®»°´»²·­¸·²¹‬؛‪¬·±² ±‬؟´«¼‪³±‬‬ ‫»¸ج ٍ»‪¬ ¬¸·­ ¬·³‬؟ ¼‪®» ´·¬¬´» «²¼»®­¬±±‬؟ ­·®¾»¼ ®‪±‬؛ ‪°‬؟®¬ ؟ ­؟ ­¬½؟ ¼‪²‬؟ ‪½¬­ô‬؟¬‪®±³ ¬¸» ½±²‬؛ ‪¬¸®±©²‬‬ ‫ٍ­¬‪»²‬ھ» »´¾؟·؛·¬‪ ·¼»²‬؛‪ ­»®·»­ ±‬؟ §¾ ¼»¦·®»¬½؟®؟¸½ ­· ¬· ‪¬¸»®ô‬؟® ه»¬؟¬­ §¼؟»¬­ ¬‪²·­³ ·­ ²±‬؟¸½»‪³‬‬ ‫زر×جكف×خقثش غحكغخظ‬ ‫عر‬ ‫حغظكجزكتـك ‪ٍî‬ىٍ‪ïî‬‬ ‫و­»‪¹‬؟¬‪²‬؟ھ¼؟ ‪±´´±©·²¹‬؛ »¸¬ ­®»؛؛‪¬·±² ±‬؟½·®¾«´ »­؟»®‪¬·±² ©·¬¸ ´·¯«·¼­ô ¹‬؟½·®¾«´ ¸¬·© ¼»®؟‪­ ½±³°‬ك‬ ‫­®»ھ‪× ×³°®±‬ت‬ ‫‪ٍî‬ىٍيٍ‪ïî‬‬ ‫­»ھ·¬·¼¼؟ ½·®»‪»®ô °±´§³‬ھ»©‪ ¸±‬ه¼»¬½»´»­ ´·‪­» ±‬؟¾ ؛‪¬»¼ ¬± ¬¸» ¬§°» ±‬؟´»® §´´؟«­« »®؟ ­»·¬®»‪× °®±°‬ت‬ ‫»¼؟®‪®» ½±³³±²´§ «­»¼ ©·¬¸ ³«´¬·¹‬؟ ­®»‪·² °±´§³‬؟¸½ ‪¸»­» ´±²¹‬ج ٍ×ت »¸¬ »­؟»®½‪² ¾» «­»¼ ¬± ·²‬؟½‬ ‫»®«¬؟®»‪²¼ ´±©َ¬»³°‬؟ َ¸‪±® ¸·¹‬؛ ×ت ¬‪·½·»²‬؛؛«­ ‪·²‬؟¬¾‪ً÷ ¬± ±‬يَةً‪ ï‬غكح ٍ‪´ô »²¹·²» ±·´­ ّ»ٍ¹‬؟®»‪³·²‬‬ ‫®؟»¸­ ´؟‪× «²¼»® ³·²·³‬ت »½‪²‬؟¸‪¬ ¬¸» °±´§³»®­ ±²´§ »²‬؟¸¬ ‪­ ¾»»² ­¸±©²‬؟¸ ¬· ‪»®ô‬ھ»©‪±‬ط ٍ­‪¬·±²‬؟®»‪±°‬‬ ‫¬‪²¼ ¼± ²±‬؟ »¬؟‪®·²¹­ô ¬¸»§ »´±²¹‬؟»¾ ‪® ¬± ¬¸±­» ·² ®±´´·²¹‬؟´·‪® ­¬®»­­»­ô ­·³‬؟»¸­ ¸‪¬ ¸·¹‬؟ ¼‪²‬؟ ­»­­»®¬­‬ ‫‪µ‬؟»®¾ ­®»‪® ½±²¼·¬·±²­ô ¬¸» °±´§³‬؟»¸­ ¸‪´­±ô «²¼»® ¸·¹‬ك ٍ§¬·­‪·­½±‬ھ »­؟»®½‪´±© ¬± ·²‬؛ »¸¬ ¬½·®¬­»®‬ ‫ٍ‪²‬؟‪»­°‬؛·´ ¬‪²‬؟½·®¾«´ »¸¬ ‪½¬±® ·²‬؟؛ ‪­ ¬¸» ´·³·¬·²¹‬؟ ‪½¬·²¹‬؟ ­«¸¬ ‪²¬ô‬؟½·®¾«´ »¸¬ ‪²‬؟¸¬ ®»¬­؟؛ ‪¼±©²‬‬ ‫®؟»©·¬‪²‬كٌ»®«­­»®ذ »‪¨¬®»³‬غ‬ ‫يٍىٍيٍ‪ïî‬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪®·½¬·±²‬؛ ®»©‪²¬ ¬± ´±‬؟½·®¾«´ »¸¬ ؛‪¾·´·¬·»­ ±‬؟‪°‬؟½ ‪¬·±²‬؟½·®¾«´ §®؟¼‪­» ¬¸» ¾±«²‬؟»®½‪± ·²‬ج‬ ‫÷ةكٌذغّ ®؟»©·¬‪²‬؟ٌ»®«­­»®‪¼¼ »¨¬®»³» °‬؟ ‪®ô ·¬ ·­ ½±³³±² ¬±‬؟»© ‪²¼ ­½±®·²¹‬؟ ‪·²¹‬؛؛«½­ ¬‪»²‬ھ»®‪°‬‬ ‫¼‪²‬؟ ‪«® ±® °¸±­°¸±®«­ô‬؛´«­ ‪®±³‬؛ »¼؟‪´´§ ³‬؟®»‪®» ¹»²‬؟ ­»ھ·¬·¼¼؟ ذغ ٍ¬‪²‬؟½·®¾«´ »¸¬ ‪½±³°±«²¼­ ¬±‬‬ ‫ٍ»½؟؛®«­ »¸¬ ‪§»® ±²‬؟´ ´؟·½·؛·®½؟­ ­«‪ ´«¾®·½±‬؟ »¬؟»®½ ‪½» ¬±‬؟؛®«­ »¸¬ ¸¬·© ¬½؟®»¬‪´´§ ·²‬؟½·‪¬¸»§ ½¸»³‬‬ ‫¸½·¸© ‪½·¼­ô ±® »­¬»®­ô‬؟ ‪¬¬§ ±·´­ô‬؟؛ ؛‪® ³±´»½«´»­ ±‬؟´‪·² °±‬؟¸½ ‪®» ´±²¹‬؟ ­»ھ·¬·¼¼؟ ةك ‪»®­»´§ô‬ھ‪±²‬ف‬ ‫‪²¬ ²»»¼­ ¬±‬؟½·®¾«´ ©»ز ٍ‪·²‬؟¬‪·²‬؟‪»´ ¬± ³‬ھ»´ ´·‪«­» ¬¸»®» ·­ ²± ±‬؟½»¾ ¼»½«¼»® ­· »½‪²‬؟‪·²¬»²‬؟س‬ ‫ٍ§´¬‪®»¯«»²‬؛ ­­»´ ¼»¼¼؟ »¾‬ ‫‪²‬؟½ ­»®«­‪ »²½´±‬؛‪»­·¹² ±‬ـ ٍ‪·²»¼ ¬± ¬¸» ¸±«­·²¹‬؛‪²¬·¬§ ·­ ½±²‬؟«¯ ®»‪²¬ ·² °®±°‬؟½·®¾«ش‬ ‫ٍ¼»·؛·´‪±®» ¾» ­·³°‬؛»®»¸¬‬ ‫؛‪¬·±² ±‬؟‪³·²‬؟¬‪±·¼·²¹ ½±²‬ھ؟ ‪½½±³°´·­¸»¼ô‬؟ »¾ ‪²‬؟½ »‪¹‬؟‪µ‬؟»´ ¬‪²‬؟½·®¾«´ ‪®±³‬؛ ‪®»»¼±³‬ع‬ ‫ٍ­»·®¬­«¼‪´ ·²‬؟½·‪²¼ ½¸»³‬؟ ‪±±¼ô ¬»¨¬·´»ô‬؛ ‪°®±¼«½¬­ ·²‬‬ ‫‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ®‪±‬؛ ¼»®»؛؛‪´·²¹ ·­ ±‬؟»­ ®»¬¬»¾ ¼‪²‬؟ ‪»¼ô‬ھ‪ ·­ ·³°®±‬ژژ­´؟»­ڈڈ ¸¬‪¾§®·²‬؟´ ؛‪·½·»²½§ ±‬؛؛غ‬ ‫ٍ´؟®»‪·² ¹»²‬‬ ‫ٍ»´¾؟®‪±‬ھ؟؛ »®‪´´§ ³±‬؟®»‪®» ¹»²‬؟ »­·® »®«¬؟®»‪²¼ ¬»³°‬؟ »«¯®‪®·½¬·±² ¬±‬؛ ‪®·²¹‬؟»ق‬ ‫حغحكغخظ‬ ‫عر‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫حغذاج يٍىٍ‪ïî‬‬ ‫´؟®»‪»²‬ظ‬ ‫‪ٍï‬يٍىٍ‪ïî‬‬ ‫َ‪®´§ô ©·¬¸ ®»­°»½¬ ¬± ¬»³‬؟´«½·¬®؟‪²½»ô °‬؟‪±®³‬؛®»‪­» °‬؟»®‪´ ¬± ¹‬؟½·¬·®½ ­· ‪¸·½µ»²»® ½±³°±­·¬·±²‬ج‬ ‫¼»¼·ھ·¼ »®؟ ­®»‪¸·½µ»²‬ج ٍ­½·¬­·®»¬½؟®؟¸½ ‪²¼ ±·´َ¾´»»¼·²¹‬؟ ‪²½»ô‬؟¬­·­»®َ®»¬؟© ‪¾·´·¬§ô‬؟‪°‬؟½ »®«¬؟®»‪°‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ ‫ٍفشش ‪®±«°ô‬ظ ­·½‪²‬؟®ع ْ ®‪§´±‬؟ج §¾ ‪îًًê‬‬ .

‫؟ ¼‪²‬؟ ¼·½؟ §¬¬؟؛ ؟ ؛‪ ½±³°±«²¼ ±‬؟ ‪»® ¬±‬؛»® ­‪°‬؟‪±‬ح ٍ­‪°‬؟‪²¼ ²±²­±‬؟ ­‪°‬؟‪ ­±‬و­»­­؟´½ ¼؟‪·²¬± ¬©± ¾®±‬‬ ‫ٍ‪²¼ ­±¼·«³‬؟ ‪´½·«³ô ´·¬¸·«³ô‬؟½ ‪®·«³ô‬؟¾ ‪´«³·²«³ô‬؟ »¼«´½‪°­ ·²‬؟‪±® ­±‬؛ ­´؟¬»‪±³³±² ³‬ف ٍ´؟¬»‪³‬‬ ‫ٍ¼»­« §´»¼·© ¬­‪­ ¬¸» ³±‬؟ ‪° ¬§°»ô ©·¬¸ ´·¬¸·«³‬؟‪®» ­±‬؟ ­»­؟»®‪´ ¹‬؟·½®»‪ ½±³³‬؛‪¶±®·¬§ ±‬؟‪¬ ³‬؟»®‪¸» ¹‬ج‬ ‫¼‪²‬؟ ­´´·‪·²¼ «­» ·² ®±´´·²¹ ³‬؛ ­»­؟»®‪¸»­» ¹‬ج ٍ÷ع‪ ّ îîè‬ف‪ًè‬ي‬ ‫¬؟ §®‪½¬±‬؟؛­·¬؟­ ­· ¬·‪¬«®» ´·³‬؟®»‪¬»³°‬‬ ‫ٍ­¬‪²‬؟´‪±±¼َ°®±½»­­·²¹ °‬؛‬ ‫­»­؟»®ظ »­؟قَ‪°‬؟‪±²­±‬ز‬ ‫­»­؟»®ظ ‪°‬؟‪±‬ح ‪·¬¸·«³‬ش‬ ‫‪ٍî‬يٍىٍ‪ïî‬‬ ‫´؟·®»¬؟‪¬¬»® ³‬؟´ »¸ج ٍ¨»´‪²¼ ½±³°‬؟ »¬؟®؟»¬­§¨‪ ïîَ¸§¼®±‬و­»‪·¼»¼ ·²¬± ¬©± ¬§°‬ھ·¼ »®؟ ­‪°‬؟‪·¬¸·«³ ­±‬ش‬ ‫ٍ»½‪²‬؟‪±®³‬؛®»‪¬«®» °‬؟®»‪²¼ °»®³·¬­ ¸·¹¸»®َ¬»³°‬؟ ­¬‪½·¼ ½±³°±²»²‬؟ ½·‪²‬؟‪®±³ ±®¹‬؛ ¼»ھ·®»¼ ­·‬ ‫§´»¬؟‪°°®±¨·³‬؟ ­· »­؟»®‪­»¼ ¹‬؟¾َ‪´ ´·¬¸·«³‬؟«­« »¸¬ ؛‪¬«®» ´·³·¬ ±‬؟®»‪¬·²¹ ¬»³°‬؟®»‪¸» «°°»® ±°‬ج‬ ‫¼»¼‪¬«®» ´·³·¬ ·­ »¨¬»²‬؟®»‪­»ô ¬¸» «°°»® ¬»³°‬؟»®‪­»¼ ¹‬؟¾َ¨»´‪ ´·¬¸·«³ ½±³°‬؟ ®‪±‬ع ٍ÷ع‪ًè‬ي‪ ّî‬ف‪ïïًè‬‬ ‫¼‪²‬؟ ÷ع‪ ّ îîè‬ف‪ًè‬ي »®؟ ­¬·‪¬«®» ´·³‬؟®»‪¬·²¹ ¬»³°‬؟®»‪»®­»´§ô ¬¸» ´±©»® ±°‬ھ‪±²‬ف ٍ÷ع‪è‬ى‪ ّîè‬ف‪ًè‬ى‪¬± ï‬‬ ‫¬‪» »¨½»´´»²‬ھ؟¸ ­»‪ ¾±¬¸ ¬§°‬؛‪­»­ ±‬؟»®‪° ¹‬؟‪´·¬§ ´·¬¸·«³ ­±‬؟«¯َ¸‪·¹‬ط ٍ§´»ھ·¬½»‪÷ô ®»­°‬ع‪è‬ى ّ ف‪îًè‬‬ ‫»؛·´َ®‪±‬؛َ¼»­؟»®‪²¼ ¹‬؟ َ¼»´؟»­ ‪»´§ ·²‬ھ·­‪» ¾»»² «­»¼ »¨¬»²‬ھ؟¸ ¼‪²‬؟ ­‪®·²¹‬؟»¾ ‪·½» ¸·­¬±®·»­ ·² ®±´´·²¹‬ھ®»­‬ ‫»ھ؟¸ ¼‪²‬؟ ­»­؟»®‪²½» ·² ³«´¬·°«®°±­» ¹‬؟¬‪½½»°‬؟ ¼‪±«²‬؛ »ھ؟¸ ­¬½«¼‪­»¼ °®±‬؟¾َ‪·¬¸·«³‬ش ٍ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟‬ ‫ٍ­»‪¼·²¹ »¨¬®»³‬؟‪¬«®» ±® ´±‬؟®»‪»®» ¬»³°‬ھ»­ ‪·½·»²½·»­ »¨½»°¬ ·²‬؛»¼ ­«‪²± ­»®·±‬‬ ‫­»­؟»®ظ ‪°‬؟‪±‬ح ‪´½·«³‬؟ف‬ ‫يٍيٍىٍ‪ïî‬‬ ‫¬‪²‬؟¬®‪´ ·³°±‬؟®»ھ»­ »‪­ «²¼»®¹±²‬؟¸ ‪­»ô‬؟»®‪­»¼ ¹‬؟¾َ‪´½·«³‬؟½ ‪° ¬§°»­ô‬؟‪´´·½ ­±‬؟¬»‪ ¬¸» ³‬؛‪¸» ±´¼»­¬ ±‬ج‬ ‫‪­ ²»»¼»¼ ¬±‬؟© ÷‪ïٍëû‬ٹ‪¬»® ًٍّë‬؟© ´؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ ‪¬·±²­ô‬؟´«‪±®³‬؛ ¬­®·؛ »¸¬ ‪²¹»­ٍ ײ‬؟¸½ ´؟½·‪¬»½¸²‬‬ ‫®»‪­ ­«½¸ô ¬¸» «°°‬؟ ه§½‪­» ½±²­·­¬»²‬؟»®‪¬»® ¼»­¬®±§­ ¹‬؟© ؛‪±­­ ±‬ش ٍ¬½«¼‪·²·­¸»¼ °®±‬؛ »¸¬ »¦·´·¾؟¬­‬ ‫»¸¬ ‪±®®»­°±²¼·²¹´§ô‬فّ ٍ÷ع‪ًè‬ى‪ ّï‬ف‪­» ·­ ±²´§ êًè‬؟»®‪ ¬¸» ¹‬؛‪¬·²¹ ´·³·¬·²¹ ±‬؟®»‪¬«®» ±°‬؟®»‪¬»³°‬‬ ‫‪¬·±²‬؟®‪°±‬؟ھ» ‪¬«®»ô‬؟®»‪ ¬»³°‬؛‪®¼´»­­ ±‬؟‪»¹‬خ ÷ٍأع‪è‬ى‪ï‬إ ف‪¬«®» ·­ ±²´§ ïًè‬؟®»‪¬·²¹ ¬»³°‬؟®»‪´±©»® ±°‬‬ ‫؛‪¾·´·¬§ ±‬؟ »¸¬ ‪»´§ô‬ھ·¬؟‪´¬»®²‬ك ٍ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ؛‪¬·±² ±‬؟½·®¾«´»® ¬‪®»¯«»²‬؛ ‪¬»® ±½½«®­ô ®»¯«·®·²¹‬؟© ؛‪±‬‬ ‫َ¼‪±±‬؛ ‪» ¾»»² ©·¼»´§ «­»¼ ·²‬ھ؟¸ ­»­؟»®‪ ­«½¸ ¹‬ه»‪¹‬؟¬‪²‬؟ھ¼؟ »‪ ­±³‬؛‪¬»® ·­ ±‬؟© ‪·²‬؟®¬‪­» ¬± »²‬؟»®‪¬¸» ¹‬‬ ‫َ«‪±®³‬؛ ؛‪§ô ¬¸·­ ¬§°» ±‬؟¼‪±‬ج ٍ´؟®»‪¬·±²­ ·² ¹»²‬؟½·´‪°°‬؟ ¬»© ¼‪²‬؟ ‪¬»® °«³°­ô‬؟© ‪²¬­ô‬؟´‪°®±½»­­·²¹ °‬‬ ‫ٍ»½‪²‬؟‪±®³‬؛®»‪¬«®» °‬؟®»‪¼» ±¾­±´»¬» ¾§ ²»©»® °®±¼«½¬­ ©·¬¸ ¾»¬¬»® ¬»³°‬؟‪­ ¾»»² ³‬؟¸ ‪¬·±²‬؟´‬ ‫‪»®»·²ô‬ط ٍ»­؟»®‪­»¼ ¹‬؟¾َ¨»´‪´½·«³ ½±³°‬؟½ »¸¬ ­· ­»­؟»®‪° ¹‬؟‪´½·«³ ­±‬؟½ ‪»´±°³»²¬ ·²‬ھ»¼ ¬­»¬؟´ »¸ج‬ ‫‪·²¹‬ھ؟¸ ­¬´«­»® ¬½«¼‪»®»²¬ °®±‬؛؛·¼ §´´؟·¬‪²‬؟¬­¾«­ ؟ ¼‪²‬؟ ‪¬»ô‬؟¬»½؟ ‪²‬؟ ‪¼¼·²¹‬؟ §¾ ¼»·؛·¼‪° ·­ ³±‬؟‪¬¸» ­±‬‬ ‫»¸ج ٍ§´»ھ·¬½»‪÷ô ®»­°‬ع‪è‬ى ّ ف‪²¼ îًè‬؟ ÷ع‪ ّîêêè‬ف‪ًè‬ي‪ ï‬؛‪¬«®» ´·³·¬­ ±‬؟®»‪²¼ ´±©»® ¬»³°‬؟ ®»‪«°°‬‬ ‫َ¸‪´¬¸±«¹¸ ¸·¹‬ك ٍ´؟‪² ±°¬·³‬؟¸¬ ­­»´ ­»‪®·²¹­ ·­ ­±³»¬·³‬؟»¾ ‪­»­ ·² ®±´´·²¹‬؟»®‪ ¬¸»­» ¹‬؛‪²½» ±‬؟‪±®³‬؛®»‪°‬‬ ‫»ھ·­­»½¨» ¸¬·© ­‪®» ­±³» °®±¾´»³‬؟ »®»¸¬ ‪» ¾»»² »¨¸·¾·¬»¼ô‬ھ؟¸ ­½·¬­·®»¬½؟®؟¸½ ذغ ¼‪²‬؟ »®«¬؟®»‪¬»³°‬‬ ‫ٍ‪®·²¹‬؟»¾ »¸¬ ‪¬·±² ¬±‬؟½·®¾«´ ؛‪´ ´±­­ ±‬؟«¬‪»²‬ھ» ‪²‬؟ ‪«­·²¹‬؟½ ‪­» ¬¸·½µ»²·²¹ ·² «­»ô‬؟»®‪¹‬‬ ‫­»­؟»®ظ ‪°‬؟‪±‬ح ‪±¼·«³‬ح‬ ‫‪ٍê‬يٍىٍ‪ïî‬‬ ‫»®«¬؟®»‪·¼» ¸·¹¸»®َ¬»³°‬ھ‪®» «­»¼ ¬± °®±‬؟ ‪²¼ ¼§»­ô‬؟ ‪³·¼»­ô‬؟ ‪­ô‬؟»®« ‪²·½ ¬¸·½µ»²»®­ô ·²½´«¼·²¹‬؟‪®¹‬ر‬ ‫®»ھ‪¾·´·¬§ ±‬؟¬­ ‪¬·±²‬؟¼·¨‪»¼ ±‬ھ‪° ¬¸·½µ»²»®­ٍ ׳°®±‬؟‪´´·½ ­±‬؟¬»‪¾´» ©·¬¸ ³‬؟´·؟ھ؟ ­· ‪²‬؟¸¬ §¬·´·¾؟‪°‬؟½‬ ‫‪®±°°·²¹‬ـ ٍ‪¬·±²‬؟¼·¨‪­» ±·´ ±‬؟¾ »¦§´؟¬؟½ ¬‪´­ ¼± ²±‬؟·®»¬؟‪«­» ¬¸»­» ³‬؟½»¾ ­®«½½‪°­ ±‬؟‪´´·½ ­±‬؟¬»‪³‬‬ ‫َ©‪´´§ ¹±±¼ ´±‬؟®»‪÷ ©·¬¸ ¹»²‬ع‪ ّëًًè‬ف‪» îêًè‬ھ‪¾±‬؟ §´´؟®»‪®» ¹»²‬؟ ­»‪ ¬¸»­» ¬§°‬؛‪­»­ ±‬؟»®‪±® ¹‬؛ ­¬‪°±·²‬‬ ‫­· ¸½·¸© ‪ô‬؟»®«§´‪ ¬¸»­» ¬¸·½µ»²»®­ ·­ °±‬؛‪® ±‬؟´«‪¸» ³±­¬ °±°‬ج ٍ÷®»¬؟´ »»­ّ ­»·¬®»‪¬«®» °®±°‬؟®»‪¬»³°‬‬ ‫»¸ج ٍ­®‪±® »´»½¬®·½ ³±¬±‬؛ ­‪¬·±²‬؟½·´‪°°‬؟ ‪®·²¹‬؟»¾ ´´