KEBUDAYAAN MELAYU BMM3114

KONSEP BUDAYA DEFINISI KONSEP BUDAYA KANDUNGAN BUDAYA MATERIAL (ELEMEN) BUDAYA BUKAN MATERIAL .

• Secara amnya membincangkan hal-hal berkaitan budi dan akal manusia. yang merupakan kata jamak bagi perkataan buddhi. • Di dalam pengertian yang luas pula bermaksud segala sesuatu yang dibawa atau dikerjakan oleh manusia. yang bermaksud budi pekerti atau akal). .DEFINISI BUDAYA • Budaya atau kebudayaan (daripada perkataan Sanskrit buddayah. berlawanan dengan "perkara semula jadi"' yang bukan diciptakan atau boleh diubah oleh manusia.

yang berasal daripada perkataan Latin colore yang bermaksud menanam atau mengerjakan. • Kamus Dewan (2005) mendefinisikan budaya sebagai kemajuan fikiran.DEFINISI BUDAYA • Di dalam bahasa Inggeris. berkelakuan dan sebagainya. akal budi (cara berfikir). . kebudayaan disebut sebagai culture.

Menurut ( Melville J. . Herskovits seterusnya memandang budaya sebagai sesuatu yang diperturunkan daripada satu generasi ke generasi seterusnya dan konsep ini disebut sebagai organik lampau (atau ringkasnya superorganik). Herskovits dan Bronislaw Malinowski) segala sesuatu yang terdapat di dalam sesebuah masyarakat mempunyai hubungkait atau boleh ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Fahaman ini dikenal di kalangan ahli antropologi (kajian manusia) sebagai fahaman determinisme (atau penentuan) budaya.

agama. hukum. dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat . kepercayaan. kesenian. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. norma sosial. dan lain-lain. moral.Menurut (Andreas Eppink) kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial. ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial. Menurut (Edward Burnett Tylor) kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. adat istiadat.

budaya bolehlah disimpulkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia termasuk hasil ciptaan dan pemikiran yang sesuai dengan kehendak rohani dan jasmani yang menjadi amalan untuk kesejahteraan hidup sesuatu kelompok masyarakat . rasa.Menurut (Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi) kebudayaan adalah sarana hasil karya. dan cipta masyarakat. Daripada kesemua definisi ini.

kapal terbang.BUDAYA MATERIAL • Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata (konkrit). bangunan pencakar langit. pakaian. contohnya: mangkuk tanah liat. . • Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi. dan mesin cuci. dan senjata. stadium. seperti televisyen. perhiasan. • Kebudayaan material juga mencakupi barangbarang.

. cerita rakyat. contohnya: cerita dongeng.BUDAYA BUKAN MATERIAL • Kebudayaan bukan material atau nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. dan lagu atau tarian tradisional.