DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 3 LAWANG UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
Mata Pelajaran Kelas Hari, tanggal Waktu : Bahasa Daerah : IX (Sembilan) : Kamis, 27 September 2007 : 60 menit

PETUNJUK UMUM: 1. Tulis nama, kelas, nomor peserta, Anda pada lembar jawab. 2. Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling tepat. 3. Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik. 4. Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir/ hitamkan jawaban yang benar.

Pidhato ngisor iki semaken kang becik, sabanjure wangsulana pitakonan no 1 s/d 40 kanthi milih salah siji wangsulan sing paling benar! PENYULUHAN KESEHATAN Assalamu’alaikum wr.wb. Ingkang kinaturmatan, Bapak senggono kalian Ibu, Ketua RW 10 pucang krajan Panjenenganipun Bapak Dosen pembimbing ingkang kinurmatan, Para rawuh sadaya, ibu-ibu saking PKK RW 10 pucankrajan, ingkang bagya mulya Sumangga kula dherekaken manungku puja, memuji ing Gusti ingkang Maha Suci, ingkang sampun paring kabagas-warasan dhumateng kula kula, panjenengan sedaya kanthi kabagas-warasan kalawau, ing enjing menika seged pepanggihan ing acara penyuluhan kesehatan keluwarga. Kula sakadang para mahasiswa ingkang nembe ngayahi kuwajiban KKN, matur nuwun sanget awit rawuh panjenengan sadaya mugi-mugi pepanggihan menika mbekta guna lan paedah tumrap kula panjenengan sami. Bapak, Ibu ingkang kinurmatan, kathah sanget kadang, sedherek sanggi kula panjenengan ingkang kagungan sakit asma, mengi utawi sesak napas, istilah kedokteranipun asma bronchiale. ......................................................................... 1. Pidhato iku kadadeyan saka telung bagiyan, yaiku... a. pembuka, panutup, pandongo c. pangajeng-ajeng, pakurmatan, salam b. isi, piweling, pangajeng-ajeng d. pambuka, surasa basa, wasana basa 2. Sing kalebu peranganipun pambuka yaiku... a. pandhonga, paweling, salam b. Pangajeng-ajeng, sarining pidhato c. Salam, pakurmatan, puji syukur d. pandhonga, piweling

3. Kang kalebu pamuji syukur ing pidhato, tuladhane.... a. sinten kemawon tamtu mboten remen.... b. Mekaten atur kula, bilih wonten.... c. Sumangga, ngaturaken puji syukuring ngarsaniing Gusti ingkang maha mirah d. matur nuwun sanget awit rawuh panjenengan sadaya.... 4. ......Kula sakadang para mahasiswa ingkang nembe ngayahi kewajiban KKN maturnuwun sangat awit rawuh panjenengan sadaya.... Saka kutipan ing dhuwur kang lagi pidhato yaiku... a. ketua Rt b. Pak lurah c. Mahasiswa d. ketua Osis 5. kaparenga matur, kula minangka wakil saking para siswa kelas 3, ingkang sampun kagula wentah tigang taun ing sekolahan punika kanthi kebah asih... Kutipan ing dhuwur nerangake kang lagi pidhato yaiku.... a. bapak kepala sekolah b. Wali murid c. Bapak/ ibu guru d. wakil siswa kelas III 6. Kagiatan maca, nliti banjur nulis asil panilitian ngenani cerkak sing diwaca diarani... a. nithingi cerkak b. Guru gatra c. Nimbang cerkak d. ngelek-elek cerkak 7. Urutan kadadeyan wiwitan nganti wekasan ing cerkak diarani.... a. Alur utawa plot b. setting utawa latar c. wektu d. Paraga

8. Sing diarani cerkak yaiku.... a. Crita sing dawa banget pada karo novel b. karya sastra ing kaiket aturan guru gatra, guru wilangan, guru lagu c. crita sing nyritakake lelakon wiwitan nganti wekasan kanthi cara jkang ringkes d. Karya sastra kang wujudake puisi jawa 9. Maca karya sastra cerkak iku bisa minterake... a. Tangga b. mripat c. batin d. Tangan d. Triwiyono d. Jayabaya d. Ceritane di cekak d. Paraga-paraga d. Sesak napas d. udara

10. Ing ngisor iki salah siji asmane pengarang cerkak, yaiku.... a. Waljinah b. Anom Suroto c. Yasadipura 11. Karya sastra cerkak iku bisa diwaca ing majalah... a. Kartini b. Kompas c. Nova 12. Cerkak iku cekakan saka tembung.... a. Cerita sing cekak b. cerita cekak 13. Kajaba paraga utama uga ana sing diarani... a. Paraga kaloro b. paraga tambahan c. Cerita rakyat c. paraga antagonis

14. Dasanamane sakit asma kaya ing ngisor iki, kajaba.... a. Gudigen b. Asma bronchitis c. mengi 15. Sesakit asma iku umume disebabake dening.... lan keturunan a. energi b. Elegi c. Alergi

16. Supaya badan ora gampang kaserang penyakit para dokter nganjurake supaya.... a. Dhahar lan ngunjuk vitamin ingkang kathah c. sare kirang langkung 20 jam sedinten b. ngulinakaken pala hidup sehat d. Dhahar ingkang kathah sanget 17. Kalebu ing pola hidup sehat yaiku.... a. Olah raga nganti lemes c. dhahar lan ngunjuk vitamin sing akeh 18. Bandhadonya yen katulis ing aksara jawa.... a. c. c. Dhahar sadurunge krasa luwe d. Dhahar seimbang, istirahat cukup, olahraga teratur

b.

d.

19. Kebone amba, menawa katulis ing aksara jawa.... a. c.

b.

d.

20. a. pada gumrudhung b. Padha gumrudug

, Tembung kasebut yen katulis aksara latin yaiku.... c. Pada gumrudug d. padha gumrudhug

21. Aksara murda iku gunane kanggo nulis jenenge.... a. uwong, tembung manca, mangsa c. Uwong, dolanan perkakas b. uwong, pangkat, panggonan, bebadan d. uwong, dina, sasi, taun 22. Aksara murda iku.... a. ora kena dadi sesigeg/ paten b. Ora bisa dadi pasangan c. Mung bisa dadi paten d. Kanggo nulis tembung manca

23. Aksara murda iku cacahe ana.... a. 1 b. 8

c. 9

d. 10 d. ka, ta, sa d.

24. Kitab jamus Kalimasada mbutuhake aksara murda… a. ka, ra, ba, sa b. ka, sa c. ka 25. Wujude aksara mura Ga yaiku… a. b. c.

26. Nulis jeneng Sutrisno sing bener yaiku…. a. c.

b.

d.

27. a. Resati 28. b. Pasarti

, unine sing bener….. c. Respati d. Resarti

ukara kesebut yen kalatinake..... a. Pangeran Trunajaya iku pahlawan b.Pngeran Trunajaya pahlawan 29. Raden Gondamana, yen katulis ing aksara jawa..... a.

c. Pangeran Trunajaya punika pahlawan d. Raden Trunajaya punika pahlawan

c.

b.

d.

30. Palupi lair ing Taman sari, yen katulis jawa yaiku.... a. c.

b.

d.

31. Gunane aksara swara yaiku... a. kanggo nulis jenenge wong, jenneng panggonan, lembaga lan bebadan hukum b. knggo nulis aksara swara sing dadi wanda, utamane tembung-tembung manca c. kanggo ganteni tembung saburine wanda sigeg d. Kanggo ngganti aksara swara kang dadi wanda 32. Tembung ing ngisor iki kang mbutuhake aksara swara yaiku.... a. arep b. usung c. oktober d. ireng

33. Aksara swara iku dudu aksara murda, mulane menawa wis ana aksara swara…. a. ora perlu maneh aksara murda c. isih bisa ketambahan aksara murda b. ora mbutuhake pasangane d. kabeh wangsulan salah

34. Aksara swara iku…. a. ora bisa dadi paten/ sigeg lan ora duwe aksara pasangan b. Isa dadi paten lan ora duwe aksara pasangan c. Ora bisa dadi paten lan nduweni aksara pasangan d. Bisa dadi paten lan nduweni aksara pasangan

35. Planet Uranus, yen katulis jawa.... a. c.

b.

d.

36. Nabi Ibrahim, yen katulis aksara jawa..... a. c.

b.

d.

37. Kewan Iguana, yen katulis aksara jawa a. c.

b.

d.

38. a. Mas ngali 39. b. Mas Ali

, yen katulis latin... c. Kang Mas Ali , yen katulis latin…. a. ngusman b. Kusman c. Usman , yen katulis latin.... a. Eropa Barat b. Eropah barat c. Arapa Barat d. Aeropa barat d. Rusman d. Dimas Ali

40.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.