o: " : n; ;:¬:n:o c::vn n:::x: x:n c::v

www.swdaI.com 1
x ¬ìnv nµ q¬ j·¬¬n:o n>on ·Yii ¬ìnYn
x·Jn! , ¬nix ¬rv·:x ·a¬ : o·n:x ·n5w o·ia :5 n:ixw: o·vw¬ iaiw· , n:ixw: o·vw¬ iaiw· - :x¬w· ·vwis i:x , :5
o·n:x ·n5w o·ia , ·vwìs ìYx
ì [
o··ìx , ¬rv·:x ·a¬ ·¬a!
i ) [ xoJ : ìYx nìnìx Yìvn o (
j·¬¬n:o n>on xnsoìn ) Y¬:xn¬µìx ( x· µ¬s
a n5:n
j·Ji!·J x:i j··n x: o·ia ·vw¬ ·Jai qian nr qJvi nnwJ nr w¬iw ¬nx ¬a! ¬ ' nìx ¬tv·Yx ' µYn onY j·x o·ìx Y>
xin oYìvY Jw ' :ixw: o·vw¬ iaiw· ' :x¬w· ·vw¬ i:·x n:ixw: o·vw¬ iaiw· o·n:x ·n5w o·ia :5 ¬ ìY ¬nx ' vwìn·
x ìY·x ' n>n ' > nYìxwY o·vw¬ ìiìw· ìx ·n··n µnìwì o··ìx Y ' xw ì·w>v q·¬i¬> ' w· xn o·nYx ·n>w iìn>n
xin oYìvY µYn onY w·w nìnìxi o·µ·¬x :
¬ìnv ì nw¬s ¬tv·Yx ·i¬ n:wn 121
o:ivn ninix ·!·on: :x¬w· ·!·on j·a w¬sn . n¬ìnn Y> ìwv·w ¬v o·¬·on j·x¬µ: j:·x Yx¬w· ·¬·on , ·¬·on Yix
oYìvn nìnìx , w jì·> jn·Yv n: ·:i ììox:w nììxn viw j·wìv jn , jn·µì¬µ¬ Y>ì jn , o·¬·on o·x¬µ: jn . ¬i " x ,
j·¬nìxì jnìx j·wìvw> , nx nìxw n>n j·wìv ì:x n¬ìixn ·sn n: ì:·ix ì: , j> ìwv oxì , xin oYìvn ìw¬·· jn ·¬n
Yx¬w·> , vxi " ni!vinni ninawn nx j·¬nwn jJ·xw s , jn·:v iiuxJ x: ·¬nw . x :ax i¬nxi niixn vaw iwv o , ·sn
iJvnw ·Ji:s , jnxv nv!n ix , nv¬5n nv!n q5w , v ow isn·ww ix " r , n:i5 n¬inn :5 iwv ox , x:x j¬5w j·npi: j·x
nrn o:iva .
in¬ " n µ¬s o·>Yn nì>Yn o
x· n5:n
oYìvn nìnìx ·¬·onn nt ·¬n jnìwvY ¬nt:ì nìxn viw Yiµnn Y> , xin oYìvY µYn ìY w·ì , jnìx Yiµ·w xìnì
iµn jni nìxw ·:sn jnìx nwv·ì " jni ììox: o¬ìµn n: ·:iw ì:·i¬ nwn ·¬· Yv ì:v·¬ìnì n¬ìni n , jxwv ox Yix
on·n>nn xYì oYìvn nìnìx ·¬·onn ì:·xì iwìn ¬x nt j·x nv¬n v¬>n ·:sn .
n µ¬s o·>Yn nì>Yn n:wn qo>
x· n5:n
i5i jniwv: ¬nrJi nixn vaw :apnn :5 ' . ¬i ¬rv·:x ·a¬! xnai:s ' p:n p¬sa vwin· ) p q! " n ( ¬:! ' ninix ¬rv·:x
niv: p:n on: j·x o:ivn " vwin· ·a¬5 posi in: n·x vwin· ·a¬:i a . ì>ì Yiµ·w xìnì in>w nnì ' ì:·i¬w ·Y nx¬:
x·n nnì>:ì n·ws:¬ x¬ion q> ¬nìx :
in¬ " x µ¬s niìwn nì>Yn o
n n5:n
... vw o·vw¬n Y> j>ì µYn onY w· Yx¬w· Y>w xin oYìvY µYn jnY w·ì on·xon ·s> jnìx j·:¬ o·iì¬n jn·nì:ì
y¬x ìw¬·· oYìvY o·µ·¬x oYì> qnvì ¬nx:w ìxonw ·s Yv qx xin oYìvY , xìnì o··nn y¬x ¬nìY> Ywn ìt y¬x
xin oYìvn , xin oYìvY µYn onY w· oYìvn nìnìx ·¬·on j>ì x .
in¬ " µ¬s nì¬v nì>Yn o x·
· n5:n
:x¬w· ·vw¬ x:x iJn x:w ni!v ·:ios ::5a jniJn: o·n5n i5·¬xn x: o·¬ninni j·oi¬ip·sxni j·¬oinn a , ìYx Yix
ì>vn jn jn j·nìns j·¬sì>n j·¬¬ìnn " o , ì>vnw " xin oYìvY µYn jn·¬·onY w·ì j·¬·¬ìn xYì j·Yvn xY o , ìYxì
xin oYìvY µYn jnY j·xì j·Yvn xYì j·¬·¬ìn .
in¬ " ¬· µ¬s nx·i ·¬ìo·x nì>Yn o
a n5:n
nixn :w j¬5w inix j·v·!in q5 nixn :w jwJiv inix j·v·!inw ow5i , ··nY n>t· ìYx nìxn n··wviw ìnìx j·v·¬ìnì
xin oYìvn , jv!i·i i:x nixn nwivw nn5nn :va x:x ¬ina p·!x oiw j·xwi .
! n5:n
ì:·x xin oYìvnw v¬ì· ·ìn ìY o·¬nìxì Yx¬w· onì o·µ·¬xY xYx jìsx naiu nrn o:iva ¬vxa :x¬w· nx¬nw nri
ninix5 nrn o:iva naiu ai¬ :ap: j·:i5· jJ·xw on: nJisx x·n , j·Jv5 xan o:ivn ¬5w i!·os·i ivn·i oa: oi¬· xnw
uva·i ji¬iw· jnw·i ¬nxJw .
r n5:n
ì>v nt iwìn ¬x xìn nt ·x " ì> ¬ìiv· xYw ì·Yv Yi·µw o " o n Yio xYì Yn xYì n: ·:i ììox:w nìxnn ¬xw ov " t
oYìvn nìnìx ·¬·onn xìnì ìnìx j·Yiµn , in5 :x¬w· y¬xa iJ·J·a ia·win: iJ: ¬ninw ·s: awin inw x¬pJ nn:i
i5v ni5:na iJ¬x·aw " o .
o: " : n; ;:¬:n:o c::vn n:::x: x:n c::v
www.swdaI.com 2
¬· µ¬s nx·i ·¬ìo·x nì>Yn nnw ¬ìx
o:ivn ninix ·!·onn xini :
ni5:na ¬x·aw nn: iJ·a¬ jii5 s qio o·5:n " apn jna nixw ·Jsn onix nwv·i jnix :a·pw xini n " n , v iJv·!ini " ·
aw iJ·a¬ nwn " jna iiuxJ o!ipn J , i5i awin ¬a nr j·x nv!n v¬5n ·Jsn jxwv ox :ax ' . nìsoìn n··wìµ nti iwì·nì
ow ) v " ¬o t , ¬ i " ìnt·x n ( x¬ " t o··µn ì:·x ox > ' x¬n: xYn nìxn ) n·in jnti ( , ix sY Y " j·nx·w iwìn ¬xn j·¬ t
tni ' ì:·i¬ nwn ·ììx ¬xn nìxn , nwJn !·a p¬sa nJwnn wi¬·s j·iv·i ) s j·:in " n r " i ( !xn j·iixn jJ·x :x¬w· oaw
v n:·na iiuxJw " nai on¬ax · " v J " apv· · , v iiuxJw ·Jsn p¬ " iv· nwn · " w :
i x¬nxn ·¬i¬ ¬·n:n nt ·sYì " Y µ " v n " jnY ¬·nnì ¬nv x , n·x ì> ¬xn·n ·¬ìx ,' ¬>w jn·Yv j·Yiµn j·xw ¬nìY
nwìvì nììxn> , ì> nwìvì nììxn ì:·x> xYx ,' ìw쬷s¬ , v ììox:w ¬xn o··µn xìn ox¬ " ¬>w j·Yiµn o:·x n:ì o¬x · ,
v ìwv·w µ¬ " v ììox:w nn · " n tx ì:·i¬ nwn · " iwìn ¬x t , ì·:iì n: o¬x o·:ìwx¬n o·x·i: ¬xn jnY ¬·nnw ntì ,
iì·nn µ¬ v ììox:w ¬xn jn·Yv " nwn · , wn nìx q>w " o·:ìn¬µnY · , au·n pi!i :
¬·µ jn·o ìiY> ¬so
!ia5 ia ainJ:i i·Jsn !inv: a··n nnn nx nxi¬n ¬ ìnììYY i··n ·ìx nn ìY·sxì ' nìnx ,
tow jn·o nv¬ n¬ì· qoì· n·i
ia :5n an5 ) ·o ' v is q! !·p " a ( :i i·Jsn !inv: a··n nnn nx nxi¬n va¬x inii:: a··n ·ia nn i:·sxi !ia5 ia ainJ
nn·ni ninx ... jY xn··µ¬ ¬·on ·ìxi ·nµìxY ¬wsx ìn·nì ) n:o ' nµ (. xin oYìvY µYn onY w· oYìvn nìnìx ·¬·on :
xY¬ jn·o o·x¬· ¬so ] jw· oìs¬ - ìY [
jpr ·Js ¬!n:i na·w ·Jsn oip: . apn nix q·n:xn nx¬·i " sa n ' na·w ·Jsn o·wi!p oipn . ¬nìx n¬ìn· ji ·o·x x·:nì
·s vnwni ni·w Y> oìµn ni·w ·:sn ' ì:··n¬ n: ·:i ììox:w nìxn viw o··µ·w qx ·ìx ìY·sx oYìvn nìnìx ·¬·on
¬xi " · ] : " x a ' [ ·s ·xn¬x! ·ao ·npn ·xp ··ax n!in· ja ·o·x5 n5:n ' nJ ·Ja on·:v i:apw nixn vaw o··pw . n:i " !
va " r ] o " a ! ' [ ·in! n! x·wp x: awin ¬a " x!in:n in: ·¬p ·xn¬x n jnti o·i>ì> ·¬iìv jìx> o·n··µn o:·x ox Yix
) n·in ( v ·¬iìv " iìo xY vw¬ ·:s nxw i·n>¬ 쬬nYì ì·:sn oìµY ·o·x ¬nx xY o·n¬ ·>sìwì nì·¬v nYxn t
¬ìox ì·:si Y>nonY ] > nY·xn " x n ' [ j>w Y> xY 쬬nYì ì·:sn oìµY .
o·¬µ·vn ¬so x> µ¬s jìwx¬ ¬nxn
nwn n¬ìn nìxnn nnx nìxni xwì· ·wì:xn nìnYwnwi n:ìnxn x·n n·v·i¬nì , nwn n¬in n·nn j5 x: oxw
r iJ·nia¬ nnix iJ5 ¬wx ·wiJxn nin:wn nawnn o!xn nx npn¬n " xan o:ivn ··na : . n¬ìn ·¬· Yvw ¬nx ·> ntì
Yìvn nìx¬¬nn nn nx¬¬n o·x·wn o·w:xn ì·n n: ·:i xin o , t o¬nx> " oYìvn nìnìx ·¬·on Y µYn onY w·
xin oYìvY , xin oYìvY µYn onY w· n: ·:i nìxn viw o·n··µnn ¬nìY nx¬ , nwn n¬ìn Yvi Y> q·¬x n·n oxì
xin oYìvn ··n nìx¬¬nn nx¬¬n ìnì:µnY ·¬> ni ìxiw nìxnn ·ìi¬ Y> , o¬xn nx nµn¬n nwn n¬ìn nn·n
nnn ¬nì· nìnYwn n··:µn ìnìx ni¬µn nn·nw , t o¬nx> n:nn jìì>w nn qsn ntì " xìn qì¬i w쬵n nx¬ Y
nìxnì n¬ìn onY ni¬n q>·sY Yx¬w· nx nì>tY , nwn n¬in: ·u¬s w¬iw nxrn nJinxn n·nnw nx¬·w nn nr:i ,
5 p¬sa ¬xaJw in5 " own n¬rva ·w·:wn ¬nxnnn u .
n> µ¬s jìwx¬ ¬nxn o·¬µ·vn ¬so
n¬ìnw xxnn ntYì xi·w ìn> o··o¬s o·:·:vi nìµYìn onw ov nwn n¬ìnì n: ·:i , o·:·:vi nìn·>on on n:n
jnì:n ¬xn ¬wx o·YYì>n , ¬nx jnti nìxxn: jn·nwì , n¬in nxxnJ nn·n :x¬w·: nwn n¬in xxnn jnra i:·sxw
nix¬xn nis:nnn ·s5 nis:nnn i·ni ninixn ::5: nJ ·Ja , y¬x: nxinn :x¬w· y¬x ¬ni: nx¬ , nis:nnn ·s5 oai
niaxn !xn irn ir ninixn , n: ·:i n¬ìn ·¬· Yv nìv·xn ì·n nìnìxnw µso j·xì , n·nYx x·nw ¬nx , nnYxnY
n·wì:xn , n¬ìnn ¬xn Yx¬w·Y nxwìnn nnYxnn nx¬¬ni nn·n xYw ov , t ì:·nìi¬ ì¬nx " oYìvn nìnìx ·¬·on Y
xin oYìvY µYn onY w· .
s ·v·i¬ ¬nxn o·¬µ·vn ¬so xY µ¬
¬nx YY>i ws:Y xin ¬>wY ·ì:> xìn xin oYìvY µYn onY w· Yx¬w· Y> n:wni ¬>t:w nn ·> ¬nìx ·:x j> Yvì
nìnn , o·nnn n·nn ¬nx o¬xY ìY nxin nx¬¬nn jn , nìnn ¬nx ¬·n ìY nxin nx¬¬nn jn , nn nt Yv n¬ì·ì
¬nxw oYìvn nìnìx ·¬·on ì xin oYìvY µYn onY w· , Yìvn n·n xY oxì n·nn ¬nx nxin nx¬¬n xYx xin o
nY j·>ìt oYìvn nìnìx ·¬·onw ì¬nx· q·x o·nnn , ¬iYi o·¬ìnx o·µ·¬xY xYx nxwìn n:·x x·nn nx¬¬nn ·¬n ,
i¬nxw in5 ) u n·Jvn . ( !a:a o·¬ina o·p·!x: o·nnn n·nn o·vw¬:i o·p·!x: o·nwa n¬iaa , xan o:ivnw x:x
i: nxan na¬!nn :v ¬nxJ nrn oipna · ¬iav ¬nx: ninn ¬nx o!x: " o··¬nnn o·:a¬nn jn wsJn q5!rnw w!n a .
¬ìn·ì nìYY>i ¬nx: ow xin oYìvn ·> ¬nìY ì:µµtìn j> Yvì , nìws:n ¬>w nìx¬¬nn nx¬¬n Y> Yv YY>i ¬nx:
nìnn ¬nx , ¬ìnxn µ·¬xn ws:Y xwìnw ¬wsxw nYì¬x ¬nì·n nx¬¬nn Yv ¬ìn·i ¬nx:ì , ¬nx nxa na¬!n x·nw
nn o·nnn n· , xan o:ivn ··n x¬pn !in·a na¬!n nnixi , xin oYìvY µYn onY w· Yx¬w· Y> ì¬nx· j> Yvì , ¬nìY>
o: " : n; ;:¬:n:o c::vn n:::x: x:n c::v
www.swdaI.com 3
ì·wvn ·sY nn nx¬¬n ìi Yx¬w·n ¬nxì ¬nx Y> x·w· nìnn ¬nx o¬xY xin nìnw:n oYìvi ·> , j>ì nìnìx ·¬·on
oYìvn xin oYìvi nn nx¬¬nì µYn onY w· , ì¬nxn nYì¬xn nx¬¬nn Yix n·Yx n>t· xY xin oYìvn ··n x·nw n:
o·nnn n·nn ¬nxYì o·¬ìnxn o·µ·¬xn xYx o¬x Y> , o··p: i:5· x:w nnw q¬an· i·Js: vi!·i ·i:aw o·p·!x jnix ·5
n¬nx nao ·Jsn ix yinn ¬wx o·p·vni ni:an :iv ·Jsn x:x on¬·na vi¬ ·Jsn n·n x: n:5 n¬inn nx , j¬nxi nwn5
nx o··p: i:5· x:w n:5 n¬inn , y¬xa ni·i:nn nixn ¬ni: nxi¬ , y¬x: ioJ5J x:w ·s: , :5 in··p· rxi n·nn: i5r· i:xi
o·Jiwx¬n o··na o··p: i:5· x:w nixnni y¬xa ni·i:nn nixnn , ··n x·nw nJi¬nxn n:i!an na¬!n: i5r· q5 qinni
xan o:ivn .
ìw " ¬nn n " t·µ jn·o ¬µwYx o
t ow in> ¬ìv " ¬nxw nnì Y vY µYn onY w·w oYìvn nìnìx ·¬·oni ntn i¬n " nì¬nn jìµni ·> ntY tn¬ n
ntn jì¬n· ntY j·x ·> ìnìn> nv¬ n:µ ox Yx¬w· ·nYwn ¬nx> xìn ·¬n nìv·¬·n n:µ ¬wx>ì jì·vn ¬w·n· i5i ' v " 5 .
s qioa a¬n iJ·a¬ iJ: w¬·s ¬a5 ani5n ¬nx " o:ivn ninix ·!·ona nJii5n nn o·5:n ni5:nn n oiw :5i· x:w ¬i¬·aa
ri w·n5n: wpvnn x:i :5o " v: p:n i: w·i o:ivn ninix ·!·onn nr ·¬n jniwv: ¬nrJi nixn vaw :apnn :5 ow : " n
an jna nixw ·Jsn jnix nwv·i inix :ap·w xini " ·a¬ nwn ·!· :v iJv·!ini n¬ina n ' v " jna iiuxJ o!pn nJ ·Jaw n
j·x nv!n v¬5n ·Jsn jxwv ox :ax 5v on·n5nn x:x o:ivn ninix ·!·onn iJ·xi awin ¬a nr " : . j··vnn nnxi
·a¬ jx5 an5w j·Jvn nr ¬inwi i·¬a!a :5non ' j·xw q: ¬xan·i nrn ¬son :va i·:v an5w niJi·n!n ai¬ i¬io·i a¬n
·x ·ian i:·sx ·5 !a: :5wn ai·nn x:i o·x·aJn ·¬a!i nixnn n¬·nwa ox ·5 :x¬w·: nv!n j·Jp ·!·on ¬!aa oJ5J iJ
r inv!: o:ivn ninix " ra j·nx· ox x:x : ' v¬n !xn nJ ·Ja iiuxJw nixn " niv!n ·n:w: i·¬a! o·¬i¬a nn5i n . !iv
·i¬ nt j·:vi in> ' t i¬n " t ì·nì¬ìo n¬xxi Y " vY µYn onY w· oYìvn nìnìx ·¬·on ì¬nx j> Yvì Y " Y> ìx·wn ox n
:·µnnì Yxn nv·¬·n x·wnY ·ìx¬w nn ì¬w>i ìws: j·µnnw ·n Y>w µso ¬i¬i j·xì nìiìon nì¬ni jnxv ì ' nì¬nn
vn ·:in xìn ·x¬ìi x¬ìin n:ìnxi nn>nn nì¬w>ì " Y>ì Yì¬x jn>> xìn ·¬n n¬ìni µoìvì ·ìx ìY·sx ì¬nx j> Yvì n
v¬n n¬ìn Yw nnnxn Y>ì nnxv " w쬵n owY ws:n jìµn n ·· ·n·iw !i! ¬nxw in5 ' i5i !·nn ·!aJ: ' jix¬ inri !v
i5i :xn nJinxa n·ni!na wsJn j·pnn: nixnn nn5ni n¬inn ' v " 5 . ra ¬nr·w ¬nx ·iaa nr jai·i ' nJ ·Ja iiuxJw nixn
:·v: ain5n q¬!n :v . n5 !iv ' nn5:ni nJpn5 nnx nixn nwivnw nJinxn ·¬pvn ni5n n5on qioa a¬n iJ·a¬
xn v xan o:ivn ··n: na n5r· ·nn " 5 . o¬nìx>ì oYìvn nìnìxiw ¬·onn µYn> Yx¬w·iw vì¬xn µYn xxn: nt ·sYì
t " vY µYn onY w· Yx¬w· Y> Yx¬w·i Y " ì¬nx nìnìxiì n oYìvn nìnìx ·¬·on winw:w ìn> xYì µYn onY w·
> xìn ·¬n nìv·¬·n n:µw ·ìxn i¬n ì:·i¬ ·¬i¬ ·sY ·> in>ì ntn ¬son Yvi jì¬n· ntY j·x ·> Yx¬w· ·nYwn ¬nx
qwnn jn ¬ìxn jì¬n·> Y·o>n jn o>nY jì¬n· w·ì ntn .
ìw " i q¬> Yx·tìv ·oswn n - n: jn·o nv¬ n¬ì·
nw:w ·Js: nixnn n:apai ni¬a ·!v: o·awnJ onw o·Jw ·Jsa n:·aua x:x :x¬w· n·¬a: oJ5J ·ian j·xw n!n: xn
ji!: o·¬w5n , xin ·¬n nr x:ai ini·aa ¬xwJ j·x nì¬w>ì n¬no nìxni ¬nt:ì niw ¬nwì nìxni µ·tnn ox ìY·sxì
j·i nì:nnY Yì>· xYx ìnì·xn ìnx·xìn ìt w·w oYìvn nìnìx ·¬·on o·¬i¬n ¬n· Y>Y Yix xin oYìvY µYn onY
j·osìn ì·w쬷µ j·xì ·ìx> xìn ·¬n j·xìw: nt YY>iì ) nx " ·o v ' i q·vo !n .(
ìw " ì>Yn n:wn n nv jn·o ìo µYn n
Jn: !iv " : : o5n nxi¬n :v ni5¬a
nn ·¬i¬n µ··¬Y xx·w nnì " o YY> x " o x " nx·xi q¬in Yx¬w·n n¬ìni Yì¬x o>n nxì¬n in>w n " µYnw n
ì·x¬·Y ìnn>nn , nx·x qì¬i q¬in oYìvn nn>ni Yì¬x o>n nxì¬n " ìnn>nn jn:w n , ì>v o>n in> xY¬nì " o
innn in>w ìn> oYìvn nn>ni wi ¬ " o¬ vnwn v " oYìvn nn>ni Yì¬xw Yx¬w· Yv ìY·sx ìt n>¬i o·>¬in¬ Y .
:vsYì " nn n:ìì>¬ oìws ¬ " o·:ì¬nxnì ¬innn in>w ìn> ·n: x ...
apn ¬nxi " ·: ni·n: o·nvn :5n o5nx :·!axi n , :x¬w· y¬x nx on: jnJ oai , n ¬wx y¬x ' n·wx¬n nnix w¬i!
iai nJwn ' nix ¬xw5 o·¬w nnn x:w ni , vi " o·:an nvaw ¬5r :an :5n o·:an :an n:npa q:nn nn:w ¬nx nr !
n·wx¬a ·n· nvaw !aJ , niv ·J·Jv i¬so :5a nJani " i·nixn nxi x¬· o·p:x nx vnwJ :5n ¬a! qio i¬so onnw !v r
o!xn :5 nr ·5 ¬inw . ¬ " Yin xìn wnwn nnn Y>n ·> Y , ·sxì ' t YY>i onw nìn>n viw ' ìYY>:w o·Yin j·xì nti
nìvY onìx v·xn nt " nìv ·¬·Y x·inw o¬xn qìo xYx i " ¬ìnw ì·nìxn nxì x¬· o·µYx nx xìn i , nìnìx ·¬·on oxì
nìvY ì>t·w oYìvn " nìvY v·xnY Y·vìn ì:·x ntw nìn>n viwn Y·iwi ì:·x i " i , v xYx " tn oì·µ · ' onYw nìxn
nìv ·nY ì>t· oìn··µ· oxw " i , nìvY ìv·x· xY ìxY oxì " i , n5i " an¬n w " r o " s qio : " :nn n ' o·5:n . vsw ¬soa j··vi
oina on·:v j··x ¬a5i ni5·¬xa nJw nxn ja nn!pna :u ' · nix o··n " v n " w , jani . ..
o: " : n; ;:¬:n:o c::vn n:::x: x:n c::v
www.swdaI.com 4
ìw " ¬·µ jn·o ¬ µYn nì>Yn n:wn n
ì>v owi ì:i ìx ìnxv x¬µY Yx¬w·Y ¬nìn ·x " o
a " ¬ n " 5wnn rinn n " J j·:pi¬a n " ix· · " x .
!ia5 an ' in j·Jv5 :xiw aiwnn " i5i a ' an ' ·n ·iix: ·5!¬n nwn " i , r:vu nwi!pn na·w· !·n:n .
nw!nx " u , iv owa inxv ix iJa nx x¬p: :x¬w· ja: ·n! ¬·sw ·x n:xwn ¬a!ai xJ·5¬anp xJ·rn x:! jxn: " ix 5
i5:n x: on·nipinai oiwn nra w· xn:·! ìw ·¬i¬n ¬·vnì " ¬nn n " ·w o " ì· µ " ·o ¬ ' oµ " o¬ o " ¬ìo·x nìn¬ Y
xn··¬ìx¬ iw x·an oai " n nJvs nJsx n " ·o x ' ¬v " iwi n " n n " x o " ·o v ' ·p " w¬nni n " x o " ·o v ' :¬ " n a " nr·x !ivi a
r o·Ji¬nxn o·p·!x ·¬a!a :s:s: nv5 xn¬a jnrn j·x ·5 nnnni nr: nrn niaiwna o·J·ixn oai¬ o·Ji¬nx " v : " xax 5
Jvs:Jw nn j·!n oxv: p¬ " ! oa " ! .
ì>Yn xY on·nìµìniì oìwn nti w· ·x µsnonw nn n:ìwx¬ xx· ntì ·¬nn j: an5 ¬a5 nJn " s w¬iw p " ix·an n
an " wa · " i· v " ·o ! ' vp " n¬ai n " ¬a! ix o:iva ovu ·:a on: pn xinw ¬a!a x:x on·nipinai oiwn ¬io·x j·x! ow x
niJvi niv·Jx q¬! nix·¬s oiwn ia q··w ¬wx , w ¬a!a! qwnJ xinw nx¬J ·x!i rx inwiv x:si pn x:x ovu ·:a xin
:x! on: n!ini on·¬nx " n:xn o·ninnn o·¬a! nwv· nn: 5 , ia ianJi niJvni niv·Jxn ¬!a nix·¬s ia q··w ¬wx ¬a!i
iv " v ¬iox :x¬w·:i 5 " o·Ji¬nx ·¬a!ai ni5·¬xa w . sYì " ìx·¬s oìwn xYì µn oìwn xY ìn:n·Y ìn··ìì¬n j¬·¬i t Yw n
nìn¬nnY xYì nìxxì ynw q¬¬ nìn o:ìnnnì onn µn¬nnY q·¬xw ì¬nxw nn oìwn nti w·w xYx nì:vì nìv·:x
onY ¬nn nv¬Yì " ·w o " o¬ µ " i nìxn qì:n j··vì o·nvn jn o>nx Y·¬ixì¬ x¬µn xìn xn··¬ìx¬n xìn¬ Y ' ·w¬wn
wn nx¬w nìxnn " iµ nìx ìnw Yv x¬µ: nì·nY Y·¬in ¬wx ovi vìiµY · n¬ìxi o·nv ¬xwn oY·¬inY osìxi vì
onìws: n¬ìxi onn o·Y¬iìn onw ìn> osìx i5i ' v " w .
¬nn jixan ·¬a! iJ·:v o·ainx! qx o¬a " ·w o " r o·Ji¬nx ¬xwi p " n : " n·nu·nnw·x n¬ix5:! !·n5n: :5ix x: n
r o·Ji¬nxn o·p·!xn! in··J·n " r o·Ji¬nxn ·Jiwx¬n ¬i!n :i!a ·¬a! : " !w¬nn : " r o " ·o naiwna : ' xp " j! ¬a5w u
nr j·!a ìw jì·Yx Yv ·n:··x i¬ jnt ntì " ¬nn n " tì ·Yw µ·w o " · j·o·x j··v Y " v x " tì i " o·n n:·¬nn o·xin j·o·x Y
svx " ìv nìnw> jn·nìnww · " ìv nìnw> on·nìnw y¬xY nxìniw Yx¬w· iì¬w ·:sn o·¬w> > " xY¬ w¬ìsn ·¬n >
v> jn·nìnww o·Yx¬w· o·xxn:w µ¬ ì " ìniw oiì¬ xYx > " ìv nìnw> on·nìnw Y " xn··¬ìx¬ ¬ìo·x nti n·n ·xì >
n " xn··¬ìx¬ ¬ìo·xi Yx¬w· iì¬ ì¬iv·w ì x:w ¬n·n: x5·: :x¬w· ai¬ :ax iwv o·n5n niw¬a x:w xn·J i:·sxi
iwv niw¬a xi ox ·> nnxi oxì " ìv nìnw> on·nìnw ì·nw o·ovìn ì·n · " x j·i x>·Y¬ > " ìnY · " iì¬ xYx Y ìni¬ " Y
ì>v nìnw> oiì¬ " xiì o " ìv nìnw> ooìv·n · " ìv nìnw> on·nìnw ì·n¬ oìws Yix > " nxiì > ' n·n·¬ ì:·xn xY
x:·¬n nti ¬ìo·x ...
... oa iJ·:vnw ji·5 :ax " ··p! ¬nxn in··nwa p·ox: ¬iox! uiws j5 ! " naa : ' Jn xni· " o·vw¬ owa p·on: ¬iox! :
! ji·5i ap¬· o·vw¬ ow a·n5! oiwn i5v owa p·on: ¬iox inJ·J o·vw¬ in:5 oi·n " 5: o " ·¬a!n xin ¬ina ¬io·xi v
x¬nai n:ap nxn ·n·i¬ ·:nY ·n¬ xYì ' ìniw ·¬ìn· ow ì¬nx¬ " ìv> onìnw oiì¬ Y " ìv ì·n ·n>x on·:nti tx¬ > " >
·n xYì on·:i j·¬ìµ ì·n on·¬nxì o·¬ìnx o·vw¬ ì·n xYì oYìvn nìnìx ·¬·on ' xwn ¬i¬i ¬ìo·x " ì·w>v > nnvni
· " !w¬nn ·¬a!a oa : " ·x¬ x·an! o ' nan inxv: ' ¬nin nr5 jsixa xpi! onn! ì>v owi x¬µY Yix " vw¬ xìnw o
¬ìox¬ ·x¬ì !w¬nn n!ini " nr: o ¬w¬nn n·n: xY¬ xn·: ìY·sxì " n ntY o " xì j> xnY·n x¬inon ·¬n n " n>YnY >
¬nn nv¬>ì o·ìx owi µ·onY j·x¬ ·x¬ì " t µ·w o " ¬ qx Y n·nvon xY . ·x¬ ·nxxn ¬ìv ' ì>v owi x¬µY xY¬ " o
o·¬·on ¬soi ·o ' :wnn " iai o!x ni!:in ¬so nr u ' n owa ¬vJ: x¬p: owa x¬p: ' wi¬·s ·!in· :w inw xinw
v ·¬5J :w ow x:i ·!in· :w inw ¬nx ¬vJn ow nx x¬p·w " w v " n j·xw ·x¬ì > " ì>vn nìnwi x¬µY ì " µ¬ xìnw o
·n Y>ì onY nìn¬nnY n nx¬·w ' nwµ ·ìnon> µn¬n onn µn¬· ìiiYi vxì: , n " nx¬: nti o·:ìwx¬n ìxn:w nn n
o·:ìwx¬n nì¬ì¬i ·nin>w nn oìwn xìn .
iv ¬nx x¬ipw ·n p¬ xin ¬iox! iJan5w nn oa! ¬nix ·Jx !iv " i5v owa iJa: x¬p xinw ·n ox :ax 5 " vw¬ i:·sx o
·wni nrn jnra " n:ai i·!oni i·nn¬ ai¬a n in5 pinn xx· rvni ¬w5 :x¬w· nwvJi auin: i¬·rnn n!· iJnn n!· ·
a na¬n iJ·xnw " nxi nrn jnra n " nx ¬nin xin nn 5 " iv owa i·ax ·axn x¬pJ ¬wx i·ax owa x¬p: 5 " oww qx 5
i5v " ·n ¬w5i :x¬w· owa iJa: x¬ip ¬a5 xin i·w5v! ji·5 xin o ' sYì " nxn iì¬ Yv nì>t ¬nYY w· ¬·sw ·n: t :i ì:· " ·
ì>v jn ìYx on·nìnw ìYvn xY n¬ìn ·¬nìwnn oiì¬ Yix ìYx> nìnw onY w· ìY·sx " n o " vw xYx ì " xìn ni·o ·
v xiw " ¬no: ¬no:w jì·> Yix nnswn ·:in ¬nx · ] . oin j··vi ' · naw " v a " ! a " ¬: nx¬J xJaw n " aw¬ j··v in·ni · " x
iw " n n " x jn·o ! ' v jiwx¬n oxw ¬aa wa:· x:! ix:a 5 o·Jii5nn oJ·x on·¬nx o·xan! qx o·wJ: nin!nn: nw " x
n i·:x nin!nn: " v o·Ji!·J o:i5 n " jiwx¬n nJii5 w .[ on nr ::5a o·iJ5 ·Jn :5 x:·nni nr5 jsixa :x¬w·: on: nJni
n nx¬·w ·nw qx nr :·awa o:ivn w·v¬n: j·xi ' jain5 pn¬· nrn oa iaa:a vaiJ .
·x¬ì nY·nn>Y¬ ntn nYìvn ì>v owi x¬µY ¬ìox " nì o " j> nìwvY ì o·Jsixa :x¬w·: on: nJn nwvnn ¬nx: :ax
Jn " : j> nìwvYn nnn· nìnnY 쬷i w·w Y> nYnn>Yì o·¬io·xn ¬xw :55 xìn ìYxn nìnwi j·¬ìµw onìx ·> o¬siì
jiìn> on·:·i YYìinnYì onY nìn¬nnY o·xì¬w ·:sn xi쬬 xiì¬ .
o: " : n; ;:¬:n:o c::vn n:::x: x:n c::v
www.swdaI.com 5
ì· µYn j¬nx jµt " ts jn·o ¬
nnwY xi nnwY xYw qìnn
i ¬ìnv : q¬ o·nos n>on nìsoìn
n!in· a¬!5i nnw: x:w o·wiva jx5i - nn·n ) i¬¬ ( si ¬nx n·sìx " nì>¬i¬ i ) ¬ ' t· (. xYw n¬ìni µoìvn Y>
¬ìxì x¬i: xYw ìY nì: nnwY " ¬nìY ì:·xì n>Yni ì·¬·in nx nsµYì ¬o:µYì ¬n·nnY ·¬> ¬nìYw jìx> ·¬··n onn¬ ·
v " ·¬··n x>n Yix nìwvY n jii5nn j·xw xnaw ·:vna x:i xnaw n·:i5 !·av x:! ¬5wJi :sw w· :·v:! x·nn! x·ni!
nv¬ oiw: sx nìYxv qìnn xYx " ì¬on o·nw ¬v Yì¬x n .
in¬Y n:wnn w쬷s " x µ¬s nì>n n>on o
] r· [ > nìxn nìxn wwì n¬wv wYwn nìxn o¬xn o··µ oxw n¬ìni n:ìnxn nì¬ìo·n nnv qnw xYì jxìn>ì ·ìx¬
YY> ntn oYìvn nì¬onn n¬on , qY ·n¬x·iw ìn> ninxn nnwY nxwv xYx , xin oYìvn ··nY ni n>ìt xìn ·¬n ,
¬ ¬nx j>Y ' nì¬xwnY n>t·ì nìn·Ywi ì··n ·n· Y>i nnx o¬xn nwv· xYw ¬wsx ·x nìxnn ·ìi¬ nnnn ·> n·::n
nwvnn ìnìxi ws:n . n !io·n :v n¬innw nnni ¬ n:xw nr ' xan o:ivn ··n: ·Jx nn ji·!¬n ja n·JJn , nJivn inJvi
nwvn q!·: xa oi:5 , ·ix¬ nixn n··wv q: jn!rJ oxn ¬ni:5 , nin:wn n·:5na np!x nixn i: nJn!rJw i: nJv
n·¬wsxn , xan o:ivn ··n: na n5ri . n piosn wi¬·si ' ¬·!x·i n¬in :·!a· j5 jvn: :x¬w· nx p!x: ysn .
n¬ i " x µ¬s n¬ìn ¬ìnYn nì>Yn o
n n5:n
ì·wvn ¬xw Yv q> ¬nxì ¬ìnYnn Yv xYx j쬷: ì:·x o¬x Yw ì:·¬ nYnn , o¬x µìov· oYìvY o·n>n ì¬nx q>·sY
nnwY xi nnwY xYw qìnnw nnwY xYw j·i nnwY j·i n¬ìni .
in¬ " · µ¬s niìwn nì>Yn o
n n5:n
xYw ·¬> ìx ¬>w YiµY ·¬> n¬ìni µoìvn Y> nnwY xYw µoìv nt ·¬n nì:v¬ìs ì·Yv v·xn , xY ni µoìvn Y>ì
nnwY ni µoìv nt ·¬n ni nìxw y¬xn Y> jì¬x ninx ·:sn xYx ¬>w YiµY xYì nx¬·Y , piov· o:iv: o·n5n i¬nxi
nnw: xa nnw: x:w qinnw nnw: x:w i:·sxi n¬ina o!x , ·nv ::5i o·wJn nxi o·Jupn nx j·!n:nw5 q5·s:
x y¬xn ¬5w :ap: ·!5i nx¬·n !iav: x:x jnix j·!n:n j· , nr r¬ on: o·:an n¬·n· nn5n in5nn·i jnv! na¬nw !v
nanxn ini!av·i iniv!·i inia·w·w !v nnJa nr j·Jv: jnix j·:·a¬ni uvn uvn .
ìn·Yxn in>n oµ q¬ x q¬> " ·µì ì " n- ·µ " o
o: " : n; ;:¬:n:o c::vn n:::x: x:n c::v
www.swdaI.com 6
j·tìYì o··n i¬ , o··nn ws: