PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________

HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK SEPTEMBER 2013 ________________________________________________________________________

ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 8hb - 10hb November 2013 atau Tutorial 4. Serahan selepas 10hb November 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula. plagiarisme dikesan. markah akan dipotong seperti berikut:    Jika Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . . Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik.

Kementerian Tenaga. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT . Kumpulan anda telah memutuskan menghasilkan tenaga elektrik berasaskan solar yang akan digunakan untuk lampu jalan kawasan sekolah. Sebagai seorang guru Kemahiran hidup. peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia.____________________________________________________________________________ SOALAN TUGASAN _____________________________________________________________________________ Teknologi Hijau merujuk pembangunan dan aplikasi produk. Bincangkan bagaimana solar mampu menghasilkan tenaga elektrik seterusnya boleh digunakan dalam projek inovasi kumpulan anda. Antara tunggak dasar Teknologi Hijau Negara ialah mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga yang selamat digunakan seterusnya menyediakan persekitaran sihat dan kualiti hidup yang lebih baik untuk semua. anda telah di minta oleh pihak sekolah untuk mengetuai sekumpulan pelajar menyertai pertandingan inovasi sempena Hari Hijau peringkat Daerah. Teknologi Hijau dan Air dengan kerjasama Kementerian Pendidikan telah menganjurkan satu kempen Teknologi Hijau yang turut merangkumi pertandingan inovasi.

• Perkara-perkara yang penting juga dihuraikan secara jelas • Pemahaman konseptual diaplikasi dengan sangat berkesan • Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukan keupayaan membuat penyelidikan terkini • Perbincangan jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan 20 Perbincangan Kritikal dan Reflektif 12. konsisten dan terperinci. • Liputan cukup dan memenuhi keperluan tugasan Melebihi Piawai Markah 4 • Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas menyeluruh dan terkni. • Liputan menyeluruh.5 • Tiada pemahaman konsep • Tiada membuat hujah atau membincangkan penyelidikan • Perbincangan menunjukan kefahaman konseptual yang terhad • Tiada percubaan perbincangan untuk membuat hujah dan penyelidikan • Perbincangan terhad dan kurang kritis. • Memenuhi kriteria kandungan tetapi terdapat bahagian yang kurang jelas Menepati Piawai 3 • Menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh dan terkni. kurang berupaya menganalisa dan mensintesis • Pemahaman konseptual diaplikasi dengan memuaskan • Cuba membuat Hujah dan membincangan penyelidikan tetapi kurang sesuai pada beberapa bahagian • Perbincangan jelas dan kritikal dan mempunyai keupyaan menganalisis dan mensintesis serta kesimpulan • Pemahaman konseptual diaplikasi dengan berkesan • Hujah disokong dengan bukti yang sesuai serta menunjukan keupayaan membuat penyelidikan • Perbincangan jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan 50 .RUBRIK TUGASAN KOD KURSUS : HBLS3203 SEMESTER : SEPTEMBER 2013 Kriteria Wajaran Kandungan 5 Sangat Lemah 0 • Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang sangat terhad • Kandungan Tidak lengkap Lemah 1 • Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang terhad • Kandungan Tidak lengkap Menepati Sebahagian Piawai 2 • Menunjukkan pengetahuan yang memuaskan.

banyak perlu diperbetulkan • Kesilapan Struktur ayat dan ejaan yang amat ketara • Organisasi maklumat yang memuaskan • Struktur ada tetapi kurang jelas • Sedikit perkembangan idea disampaikan pada setiap bahagian walaupunterdapat beberapa kekurangan • Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan memuaskan • Agak Lancar • Penggunaan perbendaharaan kata yang sesuai • Kesilapan Struktur ayat dan ejaan ketara • Organisasi maklumat yang baik • Struktur danperkembangan idea jelas dengan mengaitkan setiap bahagian walaupunterdapat bebrapa kekurangan • Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan baik 10 • • Lancar • Penggunaan perbendaharaan kata yang sesuai • Struktur ayat dan ejaan sedikit kesilapan • Sangat lancar • Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai dan bersesuaian • Struktur ayat dan ejaan betul 10 . Organisasi maklumat yang cemerlang Struktur dan perkembangan idea yang sangat jelas dengan menagitkan setiap bahagian Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan cemerlang • • • • Organisasi 2.Kriteria Wajaran Sangat Lemah 0 Lemah 1 • Kurang mencungkil pemikiran pembaca Menepati Sebahagian Piawai 2 menyeluruh • Dapat mencungkil pemikiran pembaca Menepati Piawai 3 mensintesis serta kesimpulan menyeluruh • Dapat mencungkil pemikiran pembaca Melebihi Piawai Markah 4 mensintesis serta kesimpulan menyeluruh Mempunyai pemikiran aras tinggi Dapat mencungkil pemikiran pembaca.5 • Organisasi maklumat lemah • Struktur yang tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas • Gagal mengurus dan melaksana kan aktiviti • Organisasi maklumat kurang memuaskan • Struktur yang tidak lengkap • Pengurusan aktiviti yang dilaksanakan kurang memuaskan Bahasa 2.5 • Keseluruhan tidak Lancar • Penggunaan perbendaharaan terhad • Kesilapan Struktur ayat dan ejaan yang amat ketara • Keseluruhan kurang lancar • Penggunaan perbendaharaan kata yang lemah.

* Wajaran adalah berat sesuatu bahagian bergantung pada kepentingan maklumat yang diperlukan. . TOTAL MARKS 10 100 * Jumlah markah akan ditukar kepada 40 peratus.5 Sangat Lemah 0 • Kurang atau hampir tiada rujukan • Hasil penulisan tidak menepati Publication Manual Of The American Psychological Assosiation (APA) dan Konvensyen • Tiada bahan dan sokongan Lemah 1 • sedikit rujukan yang releven • Hasil penulisan kurang menepati Publication Manual Of The American Psychological Assosiation (APA) dan Konvensyen • Disertakan dengan bahan dan sokongan yang terhad Menepati Sebahagian Piawai 2 • Rujukan yang releven dan menunjukan bacaan yang memuaskan • Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual Of The American Psychological Assosiation (APA) dan Konvensyen • Disertakan dengan bahan dan sokongan yang memuaskan Menepati Piawai 3 • Rujukan yang releven danmenunjukan bacaan yang luas daripada pelbagai sumber • Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual Of The American Psychological Assosiation (APA) dan Konvensyena Penulisan kademik • Disertakan dengan bahan dan sokongan yang amat sesuai Melebihi Piawai Markah 4 • Rujukan yang releven danmenunjukan bacaan yang sangat luas daripada pelbagai sumber • Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual Of The American Psychological Assosiation (APA) dan Konvensyena Penulisan kademik • Disertakan dengan bahan dan sokongan yang amat kuat.Kriteria Wajaran Kemahiran Merujuk 2.

h. h. konsisten. Guna gaya APA. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. komprehensif dan lengkap. . c. Keupayaan menganalisis dan mensentisis beserta kesimpulan yang menyeluruh Menjurus kepada pemikiran aras tinggi Kualiti sumber ditujukkan dengan kemahiran membuat rujukan dan bibiliografi yang sangat baik. Tugasan anda haruslah meliputi perkara-perkara berikut. d. Pengenalan yang menarik dan dapat mengupas tenaga solar dan bagaimana ia menyumbang kepada penghasilan elektrik selaras membantu mencapaui dasar Teknologi Hijau. terperinci dan releven dengan soalan tugasan. Susun atur idea dikembangkan secara menyeluruh dengan inovasi yang sesuai. releven dan jelas terperinci.Lampiran II: PANDUAN PELAJAR Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria berikut. Menepati APA berkaitan tugasan. e. 3. 5. 2. 6. 4. g. Hubungkait idea antara satu bahagian ke satu bahagian lain Lampiran III: PANDUAN TUTOR 1. a. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Mempunyai pelbagai sumber utama dan skunder. Laporan isi kandungan yang menyeluruh. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan Cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. 1. f. Penggunaan bahasa yang sangat lancar. Perkembangan ditunjukkan. Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. b. penerangan dan huraian tambahan. Liputan kandungan tepat. Sila cadangkan bukubuku rujukan mengikut bidang. Analisa idea dan isu tepat. Hujah disokong dengan bukti yang kukuh tepat serta menunjukan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful