ฟังเสียงคนรอบข้าง

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้นํา
ฟังบรรยาย

เรียนรู้ได้เร็วเมื่ออยู่ในห้องเรียน

ฟังการนําเสนอ

ฟังความหมายที่แท้จริง
ฟังเพื่อจับประเด็น

การฟัง (Listening)
การอ่าน (Reading)

การเป็นผู้ฟังที่ดี

ฟังเพื่ออ่านความคิด

เข้าใจผู้อื่น
สื่อสารได้ดี

กล้าคิด

มีความคิดเป็นของตนเอง

การคิด (Thinking)
การถาม(Asking)

เชื่อมโยงเหตุการณ์
คิดเป็นระบบ
ผสานเหตุปัจจัย

แต่จะคิดมากขึ้น
สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ
การตั้งคําถามที่เฉียบ

ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ

การเขียน (Writing)

เพื่อการสรุปความ
เพื่อแสดงความเชื่อมโยง
เพื่อการสื่อสารความคิด
แผนที่ความคิดหรือ Mind Map
เป็นเครื่องมือเชื่อมโยง สุ จิ ปุ ลิ

การเขียนที่ยอดเยี่ยม

ภาพความคิด

จับประเด็น

ประเด็นหลัก/รอง

ถามด้วย Mind Map

ประเด็นใหญ่
แยกรายละเอียด

บันทึกเหตุการณ์

ประวัติชีวิต

นิสัยการเขียนผลงาน
บทความ
หนังสือ

ย่อย

เชื่อมโยงความคิด

คิดด้วย Mind Map

สื่อความชัดเจนด้วยงานเขียน

ใหญ่
แยก

ฟังด้วย Mind Map

จดบันทึกได้ดี

ประวัติศาสตร์

ถามเพื่อค้นหาสิ่งใหม่

แผนที่ความคิด
กับ สุ จิ ปุ ลิ

มีนิสัยค้นหาคําตอบที่แท้จริง
พื้นฐานของการเรียนรู้
ตลอดเวลา/ตลอดชีวิต

ถามเพื่อหาคําตอบ

สุ จิ ปุ ลิ เครื่องมือ
การเขาถึงความคิด
ของการเรียนรู

สนุกกับการคิด

การตั้งคําถามที่แยบคาย

เพื่อค้นหาความจริง

ประโยชน์ในระยะยาว
ของการใช้ สุ จิ ปุ ลิ

การคิด/ปัญญา

ไม่คิดมาก

คิดว่าจะ ฟัง อ่าน และเขียน
อย่างไร อย่างเป็นระบบ

ทักษะพื้นฐาน
ของการเรียนรู้

รู้ความต้องการ
ที่แท้จริงของคนอื่น

เขียนด้วย Mind Map

เขียนสรุปความ

สร้างสรรค์ความรู้ผ่านงานเขียน

เขียนภาพความคิด

ไม่ใช่เพียงแต่หูได้ยินเสียง
การฟังด้วยใจ

แผนที่ความคิด
ไม่ใช่สักแต่ว่าอ่าน
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical THINKING)
นําไปสู่การเรียนรู้ที่ถูกต้ง

อ่านเป็น
คิดเป็น

การฟัง
การอ่าน

ก่อให้เกิด
ก่อให้เกิด

สุตมยปัญญา
ก่อให้เกิด

ถามเป็น

สําคัญมากกว่าการตอบเป็น
ลักษณะของปราชฎ์
คือการเขียนความคิด

หัวใจของ
สุ จิ ปุ ลิ

การเขียนเป็น

จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้
อ่านหนังสือ /ฟังคนอื่น

ปุจฉา

จินตมยปัญญา

ลิขิต

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.