Agniveer

http://agniveer.com

bZ'kkokL;ksifu"kn~

29

******************************

bZ'kkokL;ksifu"kn~
vFkok

(;tqonZs L; pRok¯j'kks¿è;k;%)
¹eg£"kn;kuUnÑrHkk";;qr% 'kkVjkfn&Hkk";&leh{k;k p laofyr%º
vksýe~ fo'okfifu nso lfornqfZ jrÆ kfUkÆ Æ ijkfi lqo A
;‰æÆ a rÂ¿Æ vklqfio AAûAA
;ú ýúAýAA
nh?kZrek% A vkRek
vkRek¾ijekRek A vuq"Vqi~ NUn% A /Sor% AA
vFk euq";k% ijekRekua foKk; ¯d oqQ;qZfjR;kg AA
vc pkyhlosa vè;k; dk vkjEHk gS A euq"; ijekRek dks
tkudj D;k djsa] ;g mins'k fd;k gS AA

bZ'Æ kk okL;~fEkÆ nÆ § lo±Æ ;fRd×pÆ txfiR;kaÆ txfir~ A
rsufi R;DÆ rsufi Hkq×thFkÆkÆ ek x`fi/%Æ dL;fi fLOÆ kÆ Æ¼ufie~ AAûAA
inkFkZ % μ
μ(bZ'kk) bZ'ojs.k¾ldyS'oÕ;ZlEiUusu loZ'kfDrerk
ijekReuk (okL;e~) vkPNknf;rqa ;ksX;a¾loZrks¿fHkO;kI;e~ (bne~)
izÑR;kfni`fFkO;Ure~ (loZe~) vf[kye~ (;r~) fde~) (p)
(txR;ke~) xE;ekuk;ka l`"VkS (txr~) ;n~ xPNfr rr~ A (rsu)
(R;Drsu) o£trsu rfPpÙkjfgrsu (Hkq×thFkk%) HkksxeuqHkos% (ek)
fu"ks/s (x`/%) vfHkdkÄ~ {kh% (dL;) (fLor~) dL;kfi fLofnfr
iz'us ok (/ue~) oLrqek=ke~ AAûAA
vUo;%μ
vUo;%μgs euq"; ! Roa ;fnna lo± txR;ka rn~ txnh'kk¿¿&
okL;efLr rsu R;Drsu Hkq×thFkk% fd×p dL; fLo¼ua ek x`/%AAûAA
l i n k F k k Z U o ; % μ gs
Hkk"kkFkZ μgs euq"; ! rw
euq"; ! Roa ;fnna izÑR;kfn& (;r~) tks (bne~) izÑfr ls ysdj
i`fFkO;Ura loZe~ vf[kya txR;ka i`fFkoh i;ZUr (loZe~) lc
xE;ekuk;ka l`"VkS txr~ ;n~ xPNfr (txR;ke~) pyk;eku l`f"V esa
rr~ bZ'kk bZ'ojs.k ldyS'o;ZlEiUusu (txr~) tM+ psru txr~ gS] og

Agniveer
http://agniveer.com

30

mifu"kn~&Hkk";

******************************

loZ'kfDrerk ijekReuk okL;e~
vkPNknf;rqa ;ksX;a¾loZrks¿fHkO;k&
I;e~ vfLr_ rsu R;Drsu o£trsu
rfPpÙkjfgrsu Hkq×thFkk% HkksxeuqHkos%A

(bZ'kk) bZ'oj vFkkZr~ ldy ,s'o;Z
ls lEiUu] loZ'kfDreku~ ijekRek
osQ }kjk (okL;e~) vkPNkfnr
vFkkZr~ lc vksj ls vfHkO;kIr
fd;k gqvk gS A (rsu) blfy,
(R;Drsu) R;kxiwod
Z vFkkZr~ txr~
ls fpÙk dks gVk osQ (Hkq×thFkk%)
Hkksxksa dk miHkksx dj A
fd×p dL;fLor~ dL;kfi
(¯d p) vkSj (dL;&
/ua oLrqek=ka ek u x`/%¾ fLor~) ;g /u fdldk gS vFkkZr~
vfHkdkÄ~ {kh%AAþúAûAA
fdlh dk ugha_ vr% fdlh osQ
Hkh (/ue~) /u vFkkZr~ oLrqek=k
dh (ek) er (x`/%) vfHkyk"kk
dj AAþAûAA
HkkokFkZ%μ
HkkokFkZ % μ
HkkokFkZ%μ;s euq " ;k
μtks euq"; bZ'oj
bZ'ojkn~ fcH;R;;eLeku~ loZnk ls Mjrs gSa fd ;g ge dks lc
loZr% i';fr] txfnneh'ojs.k dky esa lc vksj ls ns[krk gS_
O;kIra] loZ=ks'ojks¿Lrhfr O;kid& ;g txr~ bZ'oj ls O;kIr vFkkZr~
eUr;kZfe.ka fuf'pR;] dnkfpnI;& lc LFkkuksa esa bZ'oj fo|eku gS A
U;k;kpj.ksu dL;kfi fdf×pnfi bl izdkj ml O;kid vUr;kZeh
æO;a xzghrqa usPNs;qLrs_ /k£edk dks tkudj dHkh Hkh vU;k;&
HkwRok¿=k ij=kk¿H;qn;fu%Js;ls iQys vkpj.k ls fdlh dk oqQN Hkh
izkI; lnk¿¿uUns;q% AAþúAûAA
æO; xzg.k djuk ugha pkgrs_ os
bl R;kx ls /k£ed gksdj bl
yksd esa vH;qn; vkSj ijyksd esa
fu%Js;l :i iQyksa dks Hkksx dj
lnk vkuUn esa jgrs gaS AAþúAûAA
HkkŒ inkFkZ % μ
μbZ'kk¾bZ'ojs.k A okL;e~¾O;kIre~ A dL;fLor~¾
dL;kfi A /ue~¾fdf×pnfi æO;e~ A ek¾u A x`/%¾dnkfpnI;U;k;kpj.ksu
xzghrqfePN A Hkq×thFkk%¾v=k ij=kk¿H;qn;fu%Js;ls iQys izkI; lnk¿¿uUns%AA
Hkk";lkjμ
Hkk";lkjμeuq"; ijekRek dks tkudj D;k djsaμbl

Agniveer
http://agniveer.com

bZ'kkokL;ksifu"kn~

31

******************************

pyk;eku l`f"V ls izÑfr ls ysdj i`fFkoh i;ZUr tks tM+&psru txr~
gS] og lc ldy ,s'o;Z ls lEiUu] loZ'kfDreku~ ijekRek ls
vkPNkfnr vFkkZr~ lc vksj ls O;kIr gS A bZ'oj loZ=k gS A og
loZO;kid vkSj vUr;kZeh gS A og loZnk lc vksj ls euq";ksa dks ns[k
jgk gS A ,slk fuf'pr tkudj ijekRek ls Mjrs jgsa A R;kxiwod
Z inkFkks±
dk miHkksx djsa A /k£ed gksdj bl yksd esa vH;qn; iQy vkSj
ijyksd esa fu%Js;l iQy dks izkIr djosQ lnk vkuUn esa jgsa A ;g
/u fdldk gS \ vFkkZr~ fdlh dk ugha A ;g lc /u ijekRek dk
gS A mlh us dekZuqlkj lc dks fn;k gS A vr% dHkh Hkh vU;k; ls
fdlh osQ æO; dks xzg.k djus dh bPNk u djsa A
vU;= O;k[;krμ
O;k[;krμgs euq"; ! tks oqQN bl lalkj esa txr~
gS] ml lc esa O;kIr gksdj fu;Urk gS] og bZ'oj dgkrk gS A mlls
Mjdj rw vU;k; ls fdlh osQ /u dh vkdka{kk er dj A vU;k; osQ
R;kx vkSj U;k;kpj.k :i /eZ ls vius vkRek ls vkuUn HkksxAAþúAûAA
(lR;kFkZizdk'k lIre leqYykl)
leh{kkμbZ'kkokL;ksifu"kr~ osQ fo"k; osQ lEcU/ esa Jh 'kVjkpk;Z
th fy[krs gSaμbZ'kkokL;feR;kn;ks eU=kk% deZ.;fofu;qDrk% A
rs"kkedeZ'ks"kL;kReuks ;kFkkRE;izdk'kdRokr~ A ;kFkkRE;a pkReu%
'kq¼Rokikifo¼RoSdRofuR;Rok'kjhjRoloZxrRokfn o{;ek.ke~ A rPp
deZ.kk fo#è;srsfr ;qDr ,oS"kka deZLofofu;ksx% A
vFkkZr~ ^bZ'kkokL;e~* bR;kfn eU=kksa dk deZ esa fofu;ksx ugha gS]
D;ksafd ;s deZ'ks"k ls fHkUu vkRek osQ ;FkkFkZ Lo:i dk izfriknu djus
okys gSa A vkSj vkRek dk ;FkkFkZLo:i gSμ'kq¼Ro] fu"ikiRo] ,dRo]
fuR;Ro] v'kjhjRo vkSj loZxrRokfn gS] tks vkxs dgk tk;sxk] bldk deZ
ls fojks/ gS] vr% bu eU=kksa dk deZ esa fofu;ksx u gksuk gh Bhd gS A
leh{kkμ^bZ'kkokL;e~* bR;kfn eU=kksa esa vkRek osQ Lo:i dk
o.kZu gS] vr% deZ esa budk fofu;ksx ugha gS] Jh 'kVjkpk;Z th dk
dFku lR; ugha gS A D;ksafd osnksa esa tgka&tgka Hkh vkRek dk o.kZu gS]
mu eU=kksa dk Hkh deZ esa fofu;ksx ugha gksuk pkfg, A ijUrq ,slk ugha
gS] tSls ;tqosZn osQ ýüosa vè;k; esa Hkh vkRek dk o.kZu gS vkSj mldk
fofu;ksx ^loZes/;K* esa fd;k x;k gS A vr% 'kVjkpk;Z th dk dFku

kZu dk deZ ls fojks/ gS A vkRek osQ lR.su deZ'ks"krk L.sf"V deZ esa fofu.FkkFkZ Lo:iμmRik|] fodk.eqRik|a fodk. ugha gS fd ^bZ'kkokL.ksx u ekuuk dkYifud gh gS A dμ¶u ásoa y{k.com 32 mifu"kn~&Hkk". Lo:i dks tkudj gh thokRek Js"Bdeks± esa izo`Ùk gksrk gS vkSj nq"deks± ls cp tkrk gS A ijekRek osQ fu"ikikfn xq.kZ .k¾vfXugks=kknhfu ftthfo"ksr~ A* ('kkVjHkk".g dFku Hkh feF.Uuso dekZf.± dÙk`ZHkksDr`:ia ok .sls y{k.] laLdk.k fofgrkfu A¸ ('kkVjHkk".e~) vFkkZr~ bl dkj.Agniveer http://agniveer.qjfuyee`reFksne~ú* eU=k dk vUR.g dFku Hkh lR.Ro dks ysdj gh deks± dk fo/ku fd. lkS o"kks± rd thus dh bPNk djsa Aû vkSj mudk .kksa okyk .s eU=k vkRek osQ .izdk'kusu vkRefo"k. yksdcqf¼fl¼a dekZf. yksxksa dh cqf¼ ls fl¼ gksus okys vusdRo] dr`ZRo] HkksDr`Ro rFkk v'kq¼Ro vkSj ikie.a Jh 'kVj Lokeh us ^oqQoZUusosg dekZf. vkRek osQ lkekU.a laLdk.gh gS] fd ijekRek dh Hkkafr thokRek vius dks fu"iki cukus dk iw. lqiFkk* eU=k dk .Z] dÙkkZ vkSj HkksDrk :i ugha gS] ftlls fd og deZ dk 'ks"k gks losQ A [kμ^^rLeknkReuks¿usdRodÙk`ZRo&HkksDr`Rokfn pk'kq¼Roiki& fo¼Rokfn pksiknk.KdeZ esa rFkk ^ok.kfn eU=kksa esa vkRek osQ Lo:i dk gh o.^oqQoZUuso bg fuoÙkZ.Ur% 'kksdeksgkfnlalkj/eZfofPNfÙklk/uekReSdRokfn foKkueqRikn.e~) vFkkZr~ blfy.kksa dh Lrqfr dk iz.FkkFkZ Lo:i dk izdk'k û.k ls .kú* eU=k osQ vFkZ esa fy[kk gS fd vfXugks=kkfn deZ djrs gq.Ru djs vkSj 'kq¼Lo:i ijekRek dh Hkkafr 'kq¼ cu losQ A vr% vkRek osQ Lo:i Kku rFkk deZ esa ijLij dksbZ Hkh fojks/ ugha gS vfirq ijLij ?kfu"B lEcU/ gS A Kku osQ ckn gh thokRek 'kqHk deks± osQ vuq"Bku esa izo`Ùk gksrk gS A blh mifu"kr~ osQ ^vXus u.e~* bR.ksx gksus ls 'kVj Lokeh dk bu eU=kksa dk deZ esa fofu.kFkkRE.kr~ A¸ ('kkVjHkkú) vFkkZr~ vkRek dk .ZekI.kstu Hkh .kZu gS A Lo.k gS A xμrLeknsrs eU=kk vkReuks .Z] vkI.kFkkRE.e~) .k gS fd vkRek osQ o.a LokHkkfodeKkua fuoÙkZ.kekReuks . ****************************** vuSdkfUrd gS A vkSj mudk .fUr A* ('kkVjHkk".k x.

lkS .qtkú* (eqúμýAûAû) eU=k dh O.euks.rk Hkh lR.Z th dk vfHkizk.Fkk ^}k lqi.d] loZK] loZ=k O. ijekRek ls gh gS] D.k vkSj ijczã dks y{.Agniveer http://agniveer.qtkú* tSls eU=kksa dk vFkZ oSQls Hkh lXr ugha gks ldrkA D.kkZ l.k ^vkResfUæ.com bZ'kkokL.&cqf¼.Dq ra HkksDrsR.k A D.k vkiosQ dFkukuqlkj ijekRek osQ Lo:i dk gh izdk'k djus okys eU=k ^oqQoZUusosg dekZf.ksafd ijekRek bl leLr txr~ dk dÙkkZ gS A [kμ'kVjkpk.k gS] D. cqf¼ ls fl¼ vkRek osQ vusdRo] dÙk`ZRo] HkksDr`Rokfn dks ysdj gh deks± dk fo/ku fd. gh o.k eU=kksa esa Hkh lkekU. dgdj Hkh mikld o mikL.k.Mdksifu"kr~ osQ ^}k lqi.rk gksus ls dÙkkZ ugha gS \ D.kkZ l.Mdksú) esa thokRek dks ck.fn 'kVjkpk.Z okyk vkSj deZ djus esa LorU=k gksrk gqvk Hkh iQy Hkksxus esa ijrU=k gS A bl fuf'pr fl¼kUr dks Lo.Z th dh . esa Hksn ugha ekuk\ ftl vkRek esa vusdRo] dÙkZ`Ro] HkksDr`Rokfn dks ekudj osnksa esa deks± dk fo/ku fd. A D.kksa dk izfr"ks/ 'kVj Lokeh dj jgs gSa \ .k ijekRek l`f"V dk jpf.e~* (eq.k esa Lohdkj djuk iM+k A vU.k* esa deZ djrs gq.sls gh vFkZ djus iM+s A fdUrq dÙk`ZRo&HkksDr`Ro vkfn fdl vkRek osQ y{k. lalkj osQ 'kksd eksgkfn /eks± osQ foPNsn osQ lk/uLo:i vkReSdRokfn foKku dks gh mRiUu djrs gSa A leh{kkμdμvkRek osQ nks Hksn gSaμthokRek vkSj ijekRek A nksuksa gh vuqRik|] psru o 'kk'or gSa fdUrq ijekRek .k dk rks izfr"ks/ ugha djuk pkfg. ugha gS fd lkekU.k okyk ugha gS \ .k[.a 'kVjkpk.Z th dks Hkh eq.k gS A lkekU.kgqeuZ hf"k.qDr gS vkSj thokRek izfr'kjhj esa fHkUu&fHkUu vYiK] ifjfPNUu] vYilkeF.kid] fujkdkj] loZ'kfDreku~ vkfn xq.kZu fd.k%* (dBksú) eU=k esa vkRek dks HkksDrk] ^psru'psrukuke~ú* (dBksiú) thokRek dk vusdRo] ^rekReLFka .ksifu"kn~ 33 ****************************** djosQ vkRelEcU/h LokHkkfod vKku dks fuo`Ùk djrs gq.fUrú* (dBksiú) esa ijekRek dk thokRek }kjk ân.&cqf¼ okyksa dh ckr NksM+ nsa rks Hkh ijekRek ls fHkUu thokRek dh lÙkk Lohdkj djuh iM+rh gS A vU.k og dfYir gh gS \ D.ksafd os thokRek dh lÙkk i`Fko~Q ugha ekurs rks Hkh dÙk`ZRo&y{k.s¿uqi'.g Li"V ugha fd.kdk'k esa lk{kkRdkj] vkSj ^'kjks ákRek czã rYy{.ksa osQ fy.=k Hkh .k thokRek dÙkkZ] HkksDrk rFkk vusdRokfn y{k.k gS \ D.g ekU.

kkReus'kkokL.kfn iz'uksa dk lek/ku .g vKku D. ****************************** o"kks± rd thus dk mins'k ijekRek osQ fy. gS \ deZ ls vkRek osQ Lo:i dks fo#¼ ekudj D.e~ A üμ.ka i`fFkO.k gS rks og dHkh Hkh nwj ugha gks ldrk A D.kZ feF.koxZ) gS] og lc vius vkRek bZ'oj ls vUr.xkRer.Agniveer http://agniveer.:is.kHkwr pjkpj vkPNknu djus .Fkk czã ls fHkUu thokRek dh lÙkk Lohdkj djus ij mlosQ vKku dks nwj djuk gh eU=kksa dk y{.k ijekRek dk LokHkkfod xq.ksafd thokRek dh lÙkk dks rks osnkUrh Lohdkj ugha djrs A /U.] fdUrq dkykUrj esa og fiQj 'khry gh gks tkrk gS A vkSj .k rsu Losu :is.fn vkRek dk LokHkkfod xq.g fl¼ fd. gS vkSj og Hkh LokHkkfod vKku ugha gksrk] vfirq uSfefÙkd gksrk gS A bZ'kksifu"kn~ osQ izFke eU=k dh O. rks Jh 'kVj Lokeh dk v}Srokn Lor% gh /jk'kk.g lc oqQN eSa gh gwa] .ksafd LokHkkfod xq.k esa 'kVjkpk. A l fg loZeh"Vs loZtUrw& ukekRek lUizR.ksx ls xeZ fdruk Hkh fd. gS Aû [kμ.g lEiw.Z th fy[krs gSaμ dμlc dk bZ'ku¾'kklu djus okyk ijes'oj ijekRek gS A ogh lc thoksa dk vkRek gksdj vUr.k gS \ D.kgesons a loZfefr ijekFkZlR.k tk.slk tkudj vius ijekFkZlR.kZeh :i ls lc dk bZ'ku djrk gS A ml vius Lo:iHkwr vkRek bZ'k ls lc (txr~) okL.k mUgsa .ekPNknuh.a Losu ijekReuk A .ka txr~] rRlo± LosukReuk bZ'ksu izR.r~ fdf×pTtxR.kku`rfena lo± pjkpjekPNknuh.h gks tkrk gS A xμbu eU=kksa ls vkRek osQ LokHkkfod vKku dh fuo`fÙk ekuuk Hkh . lkS o"kZ thus dk mins'k fdl osQ fy.d vlXr&dYiuk gS A vKku .rk osQ dkj. gS \ bR.xkRer.k tk ldrk gS fd bl eU=k esa vfXugks=kkfn deZ djrs gq. gS] .kZfe :i ls .fn [kkstk tk.kr loZK ijczã dks Hkh vKkuh cukus dk nqLlkgl djus yxs gSa vkSj viuh dfYir ekU.ksX.k fdlh Hkh oLrq ls dnkfi i`Fko~Q ugha gks ldrk A tSls ty dk LokHkkfod xq.slk djuk iM+k gS vU.Lo:i ijekRek ls .g lc tks oqQN txrh vFkkZr~ i`fFkoh esa txr~ (LFkkoj&tXeizkf.k .k 'khryrk gS A ty dks vfXu osQ la.com 34 mifu"kn~&Hkk".¾vkPNknu djus .ksX.sls v}Srer rFkk mlosQ laLFkkidksa dks] tks mifu"knksa esa o£. gS Aü ûμbZf'krk ijes'oj% ijekRek loZL.k[.

d rks .k vU.g fd ijekRek thoksa dk vUr.kxk gqvk vFkok ejk gqvk iq=k . iq=kk|s"k.Drks e`r% iq=kks ok Hk`R.kfn ckrsa ewy eU=k esa u gksus ls Lo.k .gka .oeh'ojkReHkkou.k gS fd iljekRek lc dk 'kklu djus okyk gS A vkSj og LFkkoj&tXe nksuksa izdkj osQ txr~ dks O.Fkk pjkpj txr~ osQ nks Hksn cu gh ugha ldrs A vr% Li"V gh ijekRek] HkksDrk&thokRek rFkk ijes'oj ls vkPNkfnr vpsru izÑfr dh lÙkk dks Lohdkj djus ls =kSrokn dh flf¼ gks tkrh gS A bl eU=k dh O.a Lohdkj dj fy.kZeh gS A .kk=k.laU.k gS* bR.k gSa A eU=k osQ mÙkjk¼Z dh O.k[.kxsu bR.kl .kxsusR.a Lohdkj dj yh gS A vkSj LFkkoj&tXe .okf/dkjks u deZlq A rsu R.g lEiw.fn ijekRek ls fHkUu fdlh oLrq dh ijekFkZlÙkk gh ugha gS rks ijekRek fdl dk vkPNknu djrk gS \ vkSj Jh 'kVj Lokeh us nksuksa ckrsa .Drsu Hkq×thFkk%¾vFkkZr~ R.k esa 'kVjkpk.qDr gS] mlosQ iq=kkfn rhuksa .a dfYir rFkk feF.kZeh :i ls .k vHkkokr~ vkRekua iky.com bZ'kkokL.kx esa gh vf/ dkj gS] deZ esa ugha A mlosQ R.kkvksa osQ R.kx Hkko ls lkalkfjd inkFkks± dk Hkksx djks A deZ dk izfr"ks/ ugha fd.kid gksus ls vkPNknu dj jgk gS A blls Li"V gS fd 'kklu djus okyk rFkk ftl txr~ ij og 'kklu dj jgk gS] nksuksa fHkUu&fHkUu gSa A .k viuk ikyu ugha djrk] vr% R.sFkk% A . gSa A ftUgsa tM+&psru :i ls Hkh dgk tk ldrk gS A blls Hkh ijekRek ls fHkUu psru thokRek rFkk vpsru tM+ txr~ dh lÙkk dks Jh 'kVj Lokeh us Lo.g lc oqQN eSa gh gwa vkSj ^.Agniveer http://agniveer.kx ls Hkksx¾ikyu dj A¸û leh{kkμeU=k esa dgk gSμrsu R.k[.kA ûμ.k esa ¶vUr.s txr~ osQ nks Hksn Hkh Lohdkj fd.FkZ% A u fg R.ksifu"kn~ 35 ****************************** leh{kkμeU=k osQ iwokZ¼Z esa cgqr gh Li"V dgk x."k.gka thokRek dh ijekRek ls fHkUu lÙkk Lo..Mr gks tkrk gS A .k lsod] vius lEcU/ dk vHkko gks tkus osQ dkj.slh fy[kh gSa] ftuls mudk v}Srokn Lor% gh [kf.eso osnkFkZ%μHkq×thFkk%¾iky.k pj&vpj .fr] vrLR.ks ok vkRelEcfU/rk.kZ pjkpj txr~ feF.Z th fy[krs gSaμ ¶bl izdkj tks bZ'oj gh pjkpj txr~ dk vkRek gS] .kx ls vkRek dk ikyu dj A R.slh Hkkouk ls .Drsu R.qDrL.

ksafd Hkksx djrk gqvk euq".k dk ^ikyu dj* vFkZ Hkh .eqP.kxk gqvk iq=k .gka D.k% izk/kU.ogkj.k osQ vuqlkj Hkh Jh 'kVjkpk."k.com 36 mifu"kn~&Hkk".o Æ a RofÕ kÆ Æ ukU. vPNs|kfn xq.rs A vc oSfnd deZ dh iz/kurk dk mins'k fd.ogkj¾[kkuk nksuksa vFkZ gSa A fdUrq ^Hkqtks¿uous* (vú ûAýAöö) bl ikf.kdj.k lsod tSls lEcU/ u jgus ls ikyukfn fØ.A R.k ^iky.gka lXr ugha gS A ^vkRek dk ikyu dj* bl vFkZ dh .FksrÆ ks~¿fLRÆ kÆ Æ u dEfikZ fyI.k fn.k gh =kqfViw.k ikyu djuk \ vkSj .kksa okyk gS] mldk D. dgk x.k ijekRek ijekRek dks gh vkns'k ns jgk gS \ vkSj ^Hkq×thFkk%* fØ. esa deZ dk fu"ks/ djosQ u osQoy O.kk.k[.kZ dh gS] izR.fn Hkk".g ^Hkqt ikyukH.k R.s .k.k dk Hkksxuk vFkZ fd."k. lw=k esa ikyu ls fHkUu vFkZ esa vkReusin gksrk gS A ikyu vFkZ esa ijLeSin gksrk gS A eU=k esa vkReusin dk :i gS] vr% mldk vFkZ ^ikyu djuk* O.dkj dk Hkko .k lXfr\ vkSj tks mnkgj.ks%* /krq dk :i gS A ."k.qr ^oqQoZUusosg dekZf.k gS] mldh Hkh dksbZ lXfr gksuh pkfg.Agniveer http://agniveer.k) .|fi ^Hkqt* /krq osQ ikyu djuk rFkk vH.sFkk%* v'kq¼ gS A .kkvksa osQ tky esa iaQl ldrk gS] vr% mls cpus dh f'k{kk nsuk Hkh mfpr gS A O.kx osQ ckn ikyu dh vk'kk osQ vHkko esa ikyu djus dk vkns'k fn.k gS \ vkSj vkRek fuR. A D.a ikyu djrh Fkha] tks muosQ R.k ftthfOkÆ Æ"ksPNÆr§ lekfi% A .kx ls vkRek dk ikyu djus dh ckr mfpr ugha gS A D.g gks fd bu .g vkns'k fdls fn.kuh.o) (bg) vfLeu~ lalkjs (dekZf.kkvksa osQ R."k. ****************************** fdUrq 'kkVj&Hkk".k tk.kú* eU=k osQ fo#¼ Hkh dh gSA vkSj tc ijekRek ls fHkUu dksbZ lÙkk gh Jh 'kVjkpk.Z th ugha ekurs rks .k[.a ugha djrk] oSls gh iq=kkfn .ZÑr ^Hkq×thFkk%* dh O.kdj.kfu.k tkrk gS A oqÉQoZÂsÆosg defikZf.kx ls iwoZ . gh .rsÆ ujs fi AAþúAüAA inkFkZ % μ μ(oqQoZu~) (.e ls Hkh v'kq¼ gS A nh?kZrek% A vkRek vkRek¾ijekRek A Hkqfjxuq"Vqi~ A /Sor% AA vFk oSfnddeZ.kkvksa ls cpus osQ fy.k tk jgk gS \ D.k gS rks Hkh vFkZ dh lXfr rHkh gks ldrh gS tcfd ^Hkq×thFkk%* fØ.

%μeuq".Fkk (br%) bl osnksDr izdkj ukfLr u Hkofr ysikHkko%AAþúAüAA ls fHkUu (vU.sZ deZf.oe~) bl izdkj ls deZf.kfu oqQoZUuso osnksDr] fu"dke&deks± dks 'kra lek% laoRljku~ ftthfo"ksr~ (oqQoZUuso) djrk gqvk gh ('kre~) thforqfePNsr~ A lkS (lek%) o"kZ (ftthfo"ksr~) thus dh bPNk djs A .Fkk) (br%) vLekr~ izdkjkr~ (vfLr) Hkofr (u) fu"ks/s (deZ) v/E. mldh vkKk R.rs) (ujs) u. æ"Vkja U. izdkj ls deZ osQ ysi dk vHkko (u) ugha (vfLr) gS A þúAüAA HkkokFkZ % μ HkkokFkZμ μeuq".sZ (. bg dekZf.) u.fuxzg.k oqQoZUrks¿'kqHkkfu vkpj.udÙkZfj uμdeZ v/E.s k oh.k osnksDrkfu fu"dkeÑR.k lalkj esa (dekZf.k.d uj euksjFklEcfU/deZ fyI. (bg) bl bg vfLeu~ lalkjs dekZf.Fkk) vU.qDr deZ eas yxs gq.k/h'ka vkyL.k (Rof.k gq.%μ vUo.oe~ vequk izdkjs.%μeuq".k vkyL.ZeoSfnoaQ rq> (ujs) O.k) /eZ.ogkjksa osQ uk. ujs u deZ fyI.rs) ysi ugha jgrk gS A br% vLekr~ izdkjkn~ vU.ksifu"kn~ 37 ****************************** /E.kfu (ftthfo"ksr) ~ thforqfePNsr~ ('kre~) (lek%) laoRljku~ (.u& dÙkZfj AAüAA vUo.k/h'k ijekRek dks] vkSj eRok 'kqHkkfu dekZf.rs A esa (deZ) vius euksjFk ls fd.Fkk ukfLr ysikHkko% AAüAA linkFkkZ U o.k fo|klqf'k{ks dks ekudj 'kqHk&deks± dks djrs izkI. czãp.qDrk¿¿gkjfogkjs.k oqQoZUuso 'kra lek ftthfo"ksnsoa /E.kZf. dks NksM+ dj lcosQ æ"Vk ijekRekua dÙkqZegk± rnk¿¿Kka p U. yks x fogk.k djus .) (u) fu"ks/s (vU.ZeUq uh.k izoÙkZekus Rof.k izoÙkZekus Rof.com bZ'kkokL.rs] brks¿U.k /E.a μeuq " . Hkk"kkFkZ μeuq". loZL.ksX.sZ. vkSj v'kqHk deks± dks NksM+rs ¿Yie`R.k /E.Z osQ }kjk fo|k vkSj . ujs /eZ.k.ksiLFksfUæ.tUrks czãp.qa ?uUrq] .k& gq.oe~) vequk izdkjs.kZf.qDr osnksDrkfu fu"dkeÑR.%μ o.ZeoSfnoaQ euks¿FkZlEcfU/deZ (fyI.qDr] voSfnd deZ dk (u fyI. (Rof.Agniveer http://agniveer. v/eZ .

ú þúAü) ijes'oj vkKk nsrk gS fd euq".ksX.q% izkIuqoUrq A mÙke&f'k{kk dks izkIr djosQ miLFk&bfUæ.Z .e ls oh. mldh vkKk dks ekudj 'kqHk deZ djrk gqvk vkSj v'kqHk deks± dks NksM+rk gqvk] czãp. vkyL.k[.k.q dks izkIr djs A bl izdkj ls oSfnd (/eZ.qDr) deZ esa izo`Ùk gksus ls euq". dks NksM+dj] lc osQ æ"Vk] U.Fkk .lkjμoSfnd deZ dh iz/kurkμeuq". osQ la.Fkk euq".krμ O.k djus .kFkZizdk'k lIre leqYykl) .q dk fouk'k djs A .krμtks ijes'oj dh iq#"kkFkZ djus dh vkKk gS] mldks tks dksbZ rksM+sxk og lq[k dHkh u ikosxk A tSls ¶oqQoZUusosg dekZf.Z ls fo|k vkSj lqf'k{kk dks izkIr djosQ] miLFksfUæ. Js"B&deks± ps"VUrs] rFkk rFkSo ikideZrks cqf¼& dh vksj c<+rs gSa] oSls&oSls gh £uoÙkZrs A fo|k¿¿.k/h'k] ijekRek dks rFkk vkpj.k% lqdeZlq tSls&tSls euq".qDr) deZ esa fyIr ugha gksrk A tSls&tSls euq". osQ la.q dks gVkosa] vkSj . bl lalkj esa oSfnd fu"dke deZ djrk gqvk gh lkS o"kZ thus dh bPNk djs A rkRi.qDr vkgkj&fogkj ls lkS o"kZ dh vk. lkS o"kZ i.q vkSj lq'khyrk c<+rh gS A bl izdkj dks NksM+dj deZ esa ysikHkko dk vU.= O.q esa e`R.com 38 mifu"kn~&Hkk". ****************************** p 'krok£"kdek.lkjμ Hkk".q dks izkIr djsa A .g gksrk gS fdμfo|k] vk.q% A deZ¾ikideZ A u fyI.ZUr vFkkZr~ tc rd thos rc rd deZ djrk gqvk thus dh bPNk djs] vkylh dHkh u gks AAþúAüAA (lR.s voSfnd (v/eZ.Z dks c<+kdj vYik.k ftthfo"ksPNr§ lek%A¸ (.Agniveer http://agniveer.qDr vkgkj&fogkj ls lkS o"kZ dh vk.q vkSj lq'khyrk vkfn xq.Z dks c<+kdj vYik.rs¾fuoÙkZrs AA Hkk".k[. dksbZ izdkj ugha gS AAþúAüAA vU. oSfnd deks± esa izo`Ùk gksrk gS oSls&oSls ikideZ ls mldh cqf¼ fuo`Ùk gksrh tkrh gS A fo|k] vk.e ls oh.g gS fd euq".kksa dh o`f¼ gksrh gS AAþúAüAA HkkŒ inkFkZ % μ μ'kra lek%¾'krok£"kdek.q% lq'khyrk p iki&deks± ls mudh cqf¼ gVus o¼Zrs AAþúAüAA yxrh gS A ftldk iQy . vius euksjFk ls fd.

k[.g gS fd tc rd thos] rc rd vfXugks=kkfn deZ djrk gqvk thus dh bPNk djs A eU=k esa dgha Hkh .Ro dks ysdj gh (vfXugks=kkfn) deks± dk fo/ku fd.g mins'k vukReK iq#"k osQ fy.Uuso dekZ.slk gh vFkZ fd.g vukReK iq#"k osQ fy.kdk% lek% laoRljku~ A rkof¼ iq#"kL.kú* eU=k dh Hkwfedk esa 'kVjkpk.ksuSo mi{k.slk funsZ'k ugha gS fd .a euq". dh A fdUrq tc .k djus esa gh gksrh gS A D.k vkRexzg. thou Hkj oSfnd deks± dks djus osQ fy.k x. bl eU=k dh O. gks ldrk gS \ tcfd eU=k dk nsork ^vkRek* gS] tks eU=k dk izfrik| fo"k. v'kDrL.Z th osQ er esa blesa vkReLo:i dk o.k le>k tk. yksdcqf¼fl¼a dekZf.sneqifn'kfr A* vFkkZr~ vc tks vkRerÙo dk xzg.rk dks] ftlesa deZ rFkk vkReLo:i esa fojks/ ekuk gS] feF. dh cM+h ls cM+h vk.kr~ A* vFkkZr~ leLr mifu"knksa dh ifjlekfIr vkRek osQ .k gS A¸û osn dk vkns'k rks .g ys[k Hkh osn ls fo#¼ gS fdμ¶vkRek osQ lkekU.com bZ'kkokL.k djus esa vleFkZ nwljk vukRe iq#"k gS] mlosQ fy.k gS A fdUrq vki bl izdj.k esa vfXugks=kkfn deZ djrk gqvk]ü .kukReKr.k .k vukReK iq#"k osQ fy.k bl eU=k dks mifu"kr~ dk Hkkx u ekuk tk.Z th us Lo. \ vkidk .q ûúú o"kZ ekuh gS A vkSj eU=k dh O. gS A ftlosQ vuqlkj vkRek (thokRek) osQ fy.k gS A D.Z th fy[krs gSaμ ^vFk brjL.fXugks=kknhfu ftthfo"kst~ thforqfePNsr~ 'kra 'krla[.kZu ugha gS A blfy.k fofgrkfu A¸ (bZ'kksiú 'kkú Hkkú) üμ¶oqQoZUuso bg fuoÙkZ.Agniveer http://agniveer.k lXr vFkZ dks oSQls Lohdkj djrs\ ûμ¶rLeknkReuks¿usdRodÙk`ZRoHkksDr`Rokfn pk'kq¼Roikifo¼Rokfn pksiknk.FkkFkZ Lo:i dk fu:i.kFkkRE.fu:i.q£u:fire~ A¸ (bZ'kksiú 'kkú Hkkú) .k x.. yksxksa dh cqf¼ ls fl¼ gksus okys vusdRo] dÙk`ZRo] HkksDr`Ro rFkk v'kq¼Ro vkSj ikie. esa izkjEHk esa gh Jh 'kVjkpk.k[. \ vFkok vkidh ekU.g eU=k Hkh mifu"kr~ dk gS vkSj mifu"knksa osQ fo"k.ksifu"kn~ 39 ****************************** leh{kkμ^oqQoZUusogs dekZf. mins'k fn. mins'k gS A vkSj 'kVjkpk. ijek. bl nwljs eU=k dk mins'k djrs gSa A blls Li"V gS fd Jh 'kVjkpk.Z th us fy[kk gSμ ^lokZlkeqifu"knkekRe.kk.

g ekU.fDr dgka&dgka vkSj oSQls&oSQls Bksdjsa [kkrk gS] bldk . ugha gks ldrh A Jh 'kVjkpk. osQ .k tkrk gS A eU=k esa Hkh dgk gS ^u deZ&fyI.d uewuk gS A vkidh bl xyr f'k{kk osQ dkj.Z th dh .k uohu&osnkUrh lk/q Lo.k gS fdμ^euq".k.q"ka tenXus% d'.com 40 mifu"kn~&Hkk". Lo.μ^vFk oSfnddeZ. ls foeq[k O.Z th us ^Kku] deZ] leqPp. esa euq".k gS A lR.a 'kVk dh gSμ¶.g oSQls tkuk x. ****************************** vkius thoczã dh .tqú ýAöü) eU=k esa iq#"k dh vk.q esa deh ns[kdj gh fy[kk gSμ ¯d iquj|Ros] fpja thofr] o"kZ'kra thofr A (egkHkk".{k osQ vuqlkj Hkh Jh 'kVjkpk.fDr vc Hkh fo|eku gSa A NkUnksX.kl esa vleFkZ iq#"k dh deZfu"Bk dk o.Z th dh eU=kkFkZHkwfedk izdj.k rqEgsa Lej.srjs.k% izk/kU.k.klh dh Kkufu"Bk dk rFkk f}rh.q ûúú o"kZ gS A*û (ýöAüþ) osQ ^rPp{kqnsZoú* eU=k esa ^Hkw. gSa A eg£"k n.Agniveer http://agniveer.rs ujs* vFkkZr~ Js"B dk.iL.Z th dh ekU.drk dh feF.k fd iwoZ eU=k ls ¹laU. v/eZ.q£u:fire~ A¸ (bZ'kksiú 'kkú Hkkú) .kuUn dh eU=kkFkZHkwfedk nsf[k.Mu djus osQ fy. esa Jh 'kVjkpk.k ekU.k gS A D.k gS] vf/d thrk gS rks lkS o"kZ thrk gS A vkSj izR. dh cM+h ls cM+h vk.rk dks ekudj vkSj thokRek dh i`Fko~Q lÙkk u ekudj osnksa dk vuFkZ dj fn.rs* vFkkZr~ vc oSfnd deks± dh iz/kurk dk mins'k fd.q osQ O.eqP. ijek.ksafd lkS o"kks± ls vf/d vk. efgnkl dh ûûö o"kZ dh vk.q"ke~* (.rk feF.qDr deks± dk ysi ugha jgrk A vr% 'kVjkpk.q fy[kh gSμ ¶l g "kksM'ka o"kZ'krethor~ A¸ ([kaú ûöA÷) bl eU=k osQ Hkk".kfo#¼ gksus ls ekU. cus gq.* dk [k.g eU=k .kdk% lek% laoRljku~ A rkof¼ iq#"kL.dkj eg£"k ir×tfy us vius le.&uokú) vFkkZr~ vktdy D.rk Hkh voSfnd rFkk feF.ksa dh vk.k x. =.'p 'kjn% 'krkr~* dgdj lkS o"kks± ls vf/d ns[kus&lquus] thus rFkk mins'k djus dh izkFkZuk dh xbZ gS A vkSj ^=.q þúú o"kks± dh crkbZ gS A egkHkk". eU=k ls laU.e~ vKkuxzLr gksus ls nwljksa dks Hkh vKkuh gh cuk jgs gSa A vkSj vkReKku osQ fy.k ugha fd tSlk igys dg pqosQ gSaμKku vkSj ûμ^ftthfo"ksTthforqfePNsPNra 'krla[.ks± dks djrs gq. deZ dk fojks/ ekudj fuf"Ø.k gS Aº bldk mÙkj nsrs gSaμ^D.kZu fd.

fn buesa ijLij fojks/ gksrk rks .kid le>dj yksHkkfn nqxqZ.com bZ'kkokL.tqú þúAûþ) vFkZμtks euq".FkksDra u Lejfl fde~ \¸ (bZ'kksiú 'kkú Hkkú) . ^mHk.qa rhRokZ fo|. ijeko'.ek=k osQ fy.k.klh osQ fy.k gS fd euq".slk dnkfi ewy&eU=k esa mYys[k u gksrk A ûμ¶dFka iqufjneoxE.Kkfn 'kqHkdeZ djus dk mins'k gS A Kku vkSj deZ esa ioZr osQ leku vVy fojks/ dguk egku~ vk'p.k gS A .) gksrk gS A bu nksuksa osQ leqPp.k¾Kkusu* vFkZ djus osQ fy.a . osQ fouk ykSfdd vFkok ikjykSfdd fdlh Hkh izdkj dh mUufr lEHko ugha gS A Lo. dgk x.k x.q dks ikj djosQ fo|k (Kku) ls ve`r dks izkIr djrk gS A Kku osQ fouk deZ vkSj deZ osQ fouk Kku nksuksa ijLij v/wjs gSa A KkuiwoZd dekZuq"Bku gh lokZXiw.kfluks Kkufu"BksDrk f}rh. 'kVjkpk. ckè.e~ blh vè.Zs k laU.ksifu"kn~ 41 ****************************** deZ dk fojks/ ioZr osQ leku vfopy gS A¸û eU=k esa Kku&deZ osQ fojks/ dh dksbZ ckr ugha dgh gS] vkSj ugha .Z th dks Hkh lR. fn[kk. ijekRek dks loZ=k O.k¾deZ.Agniveer http://agniveer.kks£ojks/a ioZrondEI.k gS A bl eU=k osQ vfo|.d gS A osn&eU=k esa bl ckr ij cy nsus osQ fy.ksafd eU=k esa vfo|k vkSj fo|k dks lkFk&lkFk tkuus osQ fy. osQ fuEu eU=k esa Kku&deZ dk leqPp. fo|k (Kku) vkSj vfo|k (deZ) dks lkFk&lkFk tku ysrk gS] og vfo|k (deZ) ls e`R. deZ dk mins'k gS A eU=k esa euq".rs KkudeZ.rs iwo. deZfu"Bsfr A mP.k gSμ fo|ka pkfo|ka p .su rn'kDrL.k x.k e`R.Z dh ckr gS A fouk Kku osQ deZ vU/s osQ leku vkSj fouk deZ osQ Kku iXor~ q (yaxM+s osQ rqY. Kku dk vkSj nwljs esa vukReK osQ fy. gksuk iM+kA D.a lg* 'kCnksa ls mins'k fd.g ckr dgh gS fd iwoZ eU=k esa laU.k¿e`re'uqrs AA (.Lrn~ osnksHk.ksafd eks{k Hkh deks± dk iQy gh gS_ vr% Kku&deZ dk leqPp.kk ^fo|.kksa ls cpdj vuklDr gksdj lkalkfjd lq[kksa dk Hkksx djsa vkSj nwljs eU=k esa vkthou .kFkZ djus osQ fy. mins'k fd.kZ gS A vkSj osQoy Kku ls eks{k dnkfi ugha gks ldrk A D.a lg A vfo|.

vkRekua ?ufUr¾rf}#¼ekpjfUr rs (tuk%) euq".kZ ukeÆ rs yksÆdk¿vÆU/suÆ reÆlkfio`rk% A rk¡Lrs izRs .) ejus osQ ihNs (vfi) vkSj thrs gq.s osQ pkRegu% .g mins'k fd. ej.kojosQ.k esa rRij] vfo|k vkfn LrRln`'k% ikidekZ.kka¾izk.k (vko`rk%) leUrk|qDRkk¾vkPNkfnrk% (rku~) nq%[kkU/& dkjko`rku~ Hkksxku~ (rs) (izsR.k gS AA vÆlqÉÕ.k ls vR.%μ.s Hkk"kkFkZ μtks (yksdk%) yksdk% yksdUrs¾i'.s osQ pkReguks tuk% lfUr rs¿lqÕ.qDrkukfees lEcfU/u& izk.qDrkukfees lEcfU/uLrRln`'k% ikidekZ.kke& gSa_ (rs) os (vlq.kZ%) vius fo|kfn.k% uke nks"kksa ls .kfi rku~ xPNfUr AAýAA l i n k F k k Z U o .fUr rs tuk% yksx (vU/su) vU/dkj:i vU/su vU/dkj:is.kZ% vkpj.k (relk) vR.fUr rs tuk% (vU/su) vU/dkj:is.qDr Hkksxksa .s yksdk vU/su relko`rk .s] osQ] p) vkSj tks dksbZ vkRekua ?ufUr¾rf}#¼ekpjfUr rs (vkRegu%) vkRek osQ fo#¼ tuk% euq".%μ vUo.kZ uke] rs izsR.oe~ muosQ izfl¼k%_ rs izsR.kiks"k.ka izkI.kfifi xPNfURÆ kÆ Æ .kojosQ.k relk (relk) vKku osQ vkoj. vkPNkfnrk% . ****************************** nh?kZrek% A vkRek vkRek¾Li"Ve~ A vuq"Vqi~ A xkU/kj% AA vFkkRegUrkjks tuk% dhn`'kk bR.kg AA vc vkRek osQ guudÙkkZ vFkkZr~ vkRek osQ fo#¼ vkpj.k vko`rk% leUrk|qDrk¾ (vko`rk%) lc vksj ls <osQ gq. Hkh (rku~) mu nq%[k vKku :i vU/dkj ls .ka izkI.k% lfUr rs¿lqÕ.) ej.kka¾izk. % μ .k% AAýAA vUo.s) (osQ) (p) (vkRegu%) .k djus okys tu oSQls gksrs gSa] .k djus gkjs (tuk%) euq". vlqjk.krRijk. vfi lEcfU/.s osQ pkfiRegÆ uksÆ tukfi% AAýAA inkFkZ % μ μ(vlqÕ.qDr yksxksa .com 42 mifu"kn~&Hkk".k% (uke) izfl¼kS (rs) (yksdk%) yksdUrs¾i'.ksa osQ ln`'k iki deZ djus thoUrks¿fi rku~ nq%[kkU/dkjko`rku~ okys (uke) izfl¼ gSa] (rs) os Hkksxku~ xPNfUr izkIuqofUr AAþúAýAA (isRz .kZ) vlqjk.krRijk.kkefo|kfn& . (vfi) thoUrks¿fi (xPNfUr) izkIuqofUr (.Agniveer http://agniveer.kiks"k. (.kiks"k.

kh esa] ¿uqfr"BfUr_ r .k djus okys gSa] os vkRegUrk dgykrs gSa A os gh vlqj vFkkZr~ izk.s p .] jk{kl] fi'kkp vkSj nq"V euq".oa .] jk{kl] fi'kkp .Z] lkSHkkX.Z] bgk¿eq=kk¿rqya lq[ke'uqors AAþúAýAA lkSHkkX.U.ksifu"kn~ 43 ****************************** dks (xPNfUr) izkIr gksrs gSa AAýAA HkkokFkZ % μ HkkokFkZ μ os gh euq".k djrs gSa] os gh vlqj] nSR.kh esa lks deZ esa fu"diV Hkko ls vkpj..kh esa lks deZ esa diVjfgr lkSHkkX. Hkh nq%[k .U.}kP.}kP.U.Ur vkpj.k ls vkPNkfnr gSa_ lc vksj ls <osQ gq.k vlqj] nSR.k] jk{klk%] fi'kkpk] nq"Vk euq".com bZ'kkokL. vkReU.kZ%] tks ok.U.k&iks"k..kk& lks eu esa] tks eu esa lks ok.}kpk rRdeZ.Ueulk r}kpk] . μr .o nsok] vk. gSa] os ejdj rFkk thrs gq.nkpj.Agniveer http://agniveer.nkReuk rUeulk vkSj tks yksx tks vkRek esa .oUrks¿f[kytxRifo=k.U.qDr] ikideZ djus okys gSa A tks vkRek esa vkSj ok.k djrs gS_a os gh nso] vk.k& dÙkkZj% A xPNfUr¾izkIrqa 'kDuqofUr A Hkk".kh esa] tks ok.qDr Hkksxksa dks izkIr gksrs gSa A os dHkh Hkh vfo|k :i nq%[klkxj ls ikj gksdj vkuUn dks izkIr ugha dj ldrs A blosQ foijhrμtks euq".lkjμvkRegUrk yksx oSQls gksrs gSμ a tks yksx vU/dkj :i vKku osQ vkoj.kZ¿¿uUna izkIrqa 'kDuqofUrA djrs gSa] os dHkh vfo|k :i nq%[k&lkxj ls ikj gksdj vkuUn dks ugha izkIr dj ldrs A .lkjμ Hkk".U.RdeZ. gSa_ vkSj tks vkRek osQ fo#¼ vkpj.kh esa vkSj rFkk deZ esa vkSj gh vkpj.kh pjfUr rs u dnkfpnfo|knq%[k& esa vkSj rFkk deZ esa oqQN vkSj gh lkxjknqÙkh.oe~ vU/dkj ls .nk& nq"V gSa_ tks vkRek esa vkSj] ok.o vlqjk] nSR.k esa rRij] vfo|kfn nks"kksa ls . tks vkRek esa lks eu esa] tks eu esa lks ok.k djrs gSa_ os gh nso] vk.'kkyh] ldy] txr~ dks ifo=k djus okys gksrs gSa_ tks bl yksd vkSj ijyksd esa vrqy lq[k dks izkIr djrs gSa AAþúAýAA .RdeZ. bl yksd rFkk ijyksd esa vuqie lq[k dks izkIr djrs gSa AAþúAýAA HkkŒ inkFkZ % μ μvkRegu%¾vkReU.oku~ tu lc txr~ dks ifo=k djrs gq.

rs A** (bZ'kkokú eaú ý 'kkVjHkk".DRosea nsgefHkxPNfUr . ****************************** vU.ksfu.k esa 'kVjkpk. .kuh Hkksx gksrk gS] os yksd vFkkZr~ tUe vU/¾vn'kZukRed re¾vKku ls vkPNkfnr gSa A os bl 'kjhj dks NksM+dj vius deZ vkSj Kku osQ vuqlkj czãk ls ysdj LFkkoj i.Z* gSa A ftuesa deZiQyksa dk yksdu¾n'kZu .ZUr .krμ O.krμ(.) üμ¶vlq. ijekRe&Hkko dh vis{kk ls nsorkfn Hkh vlqj gh gSaA muosQ vius yksd ^vlq.kZ%¾ijekReHkkoe}.qDr gksosQ thrs gq.fl¼ vkRek dk frjLdkj djus ls A¸ ¶izkÑr vKkuh tu vkRe?kkrh dgs tkrs gSa A bl ûμ^^vFksnkuhefo}fUuUnkFkksZ¿.kr gSa A os gh loZnk lq[k dks izkIr gksdj ejus osQ ihNs Hkh vkuUn .a eU=k vkjH.ksifu"kr~ osQ r`rh. gSa_ vkSj os gh (vU/su relko`rk%) cM+s v/eZ :i vU/dkj ls .ogkjHkkuq) leh{kkμbZ'kkokL.eis{. nsokn.k djrs gSa_ os euq".k dks izkIr gksdj (rku~) nq%[knk.k[.com 44 mifu"kn~&Hkk".Urs HkqT.¾R.Ur bfr tUekfu A vU/sukn'kZukReosQukKkusu relko`rk vkPNkfnrk% rku~ LFkkojkUrku~ izsR.Z th fy[krs gSaμ dμ¶vc vKkuh dh fuUnk djus osQ fy.s) tks (vkRegu%) vkRegR. vkSj ej.qDr nsgkfn inkFkks± dks izkIr gksrs gSa A (O. fo|k:i 'kq¼ izdk'k ls .d nsgkfn inkFkks± dks (vfHkxPNfUr) loZFkk izkIr gksrs gSa A vkSj tks vkRej{kd vFkkZr~ vkRek osQ vuqowQy gh dgrs] ekurs vkSj vkpj.Agniveer http://agniveer.] jk{kl uke okys euq".k[.k vius fuR.kZ uke) vlqj vFkkZr~ nSR.kjs vFkkZr~ vkReLFk Kku ls fo#¼ dgus] ekuus vkSj djus gkjs gSa (rs) os gh (yksdk%) yksx (vlq.ks¿I.FkkdeZ .= O.kZ uke A rs yksdk% deZiQykfu] yksD.ksa esa gh tkrs gSa A¸ü xμ¶tks vkRek dk ?kkr djrs gSa] os vkRe?kkrh gSa A os yksx dkSu gSa \ tks vKkuh gSa A os loZnk vius vkRek dh fdl izdkj ¯glk djrs gSa \ vfo|k:i nks"k osQ dkj.&eU=k dh O.FkkJqre~ A¸ (bZ'kkokú eaú ý A 'kkú Hkkú) .k tkrk gS A¸û [kμ¶v}.lqjkLrs"kk×p LoHkwrk yksdk vlq.g (rhljk) eU=k vkjEHk fd.rs n`'.k[.qDr gksdj nso vFkkZr~ fo}ku~ uke ls iz[.

Urs A rsu ákReguunks"ks.k dh gSμdeZiQy rFkk tUe A ^yksd* 'kCn ^yksÑ n'kZus* /krq ls cuk gS] fdUrq 'kkVj&Hkk".k[.kReu% frjLdj. esa bl eU=k dk fo"k.ksa esa tkuk Lohdkj dj gh fy.k A D.s¿fo}kal% A dFka r vkRekua ¯glfUr \ vfo|knks"ks.FkkFkZ esa ^yksdUrs i'. vKku ls <osQ gq.k nso vkSj vlqj esa dksbZ vUrj ugha gS \ vkSj ^lo± [kyq czã* ekuus okys .k gh os tUe&ej.gka .g Hkh Hkwy x. gSaA D.k[.a gh HkksDrk ugha ekurs] vkSj thokRek dh lÙkk gh ugha ekurs] fdUrq . ^vKkuh dh fuUnk* ekuk gS A tc muosQ er esa . gksrs gSa \ vr% .k tUe vU/dkj ls <osQ gksrs gSa\ .d ppkZ gh eU=k dk fo"k. fd deZiQy osQ fl¼kUr dks Lohdkj djus ls v}Srokn f[kld tk.d ijekRek gh ijerÙo gS] mlls fHkUu vkSj fdlh dh lÙkk gh ugha rks vKkuh dkSu gSa \ D.k A fdUrq .gka rks ekuuh gh iM+sxh A .sxk A vkSj ^yksdk%* in dh O.g vpsru 'kjhj rks vfXu&}kjk gh HkLe gks tkrk gS A vr% deZ&iQy dk Hkksx thokRek gh djsxk A iwoZ 'kjhj dk R.ksfu.s rs tuk%* bl /kRoFkZ osQ vuqlkj euq".ksafd eU=k esa dgk gS fd os yksd relk¾vU/dkj ls <osQ gq.k deZiQy .FkkJqre~* dgdj vius&vius deZ vkSj Kku osQ vuqlkj .k laljfUr rs A¸ (bZ'kkokú eaú ýA 'kkú Hkkú) .k ijekRek gh vKkuh cu tkrk gS \ vkSj ^vlq.kRegu% A osQ rs tuk% \ .ksafd deks± dk iQy dkSu Hkksxrk gS] ijekRek .k esa nsorkfn dks Hkh vlqj dguk fcYoqQy xyr gS A 'kriFk czkã.fUr .FkkdeZ .k osQ vuqlkj ^fo}kalks fg nsok%* fo}ku~ iq#"kksa dks nso dgrs gSa A D.Z th us ^.kkr~ A¸ ¶izkÑrk¿fo}kalks tuk vkRegu mP.k dks izkIr gksrs gSa AA¸û bl eU=k dk nsork ^vkRek* gS A vr% vkRe&fo"k.ksifu"kn~ 45 ****************************** vkRe?kkr:i nks"k osQ dkj. gksuk pkfg.k thokRek \ ijekRek dks rks Lo.kx vkSj uohu 'kjhj dh izkfIr thokRek dh gh ekuuh gksxh A ûμ¶vkRekua ?uUrhR.k esa Jh 'kVjkpk. esa /kRoFkZ dh Hkh mis{kk djosQ mldk ^Hkksxuk* vFkZ dj fn.sxk A D.k gh fofp=k dYiuk gS \ vkSj bl vFkZ dh eU=kkFkZ esa lXfr Hkh ugha yxrh A D.g Hkwy x.k[. fd blls og czã Hkh vlqj gks tk.k fo|ekuL.gka ^yksdk%* dk vFkZ ^tuk%* gh lqlXr gS A bl eU=k dh O. A 'kkVj&Hkk".com bZ'kkokL.kZ%* in dh O.Agniveer http://agniveer.

fd.com 46 mifu"kn~&Hkk".k djrs jgrs gSa] vkSj vfo}ku~ vkRek osQ fo#¼ vkpj.qÙke lqlXr O. gks ldrs gSaμKkuh vkSj vKkuh A osQoy vKkuh gh ugha A fo}ku~ Hkh cgqr ckj yksHkkfn osQ dkj.k[. esa ^pdkj* dks u le>dj .s LoxZ&izkfIrgsrwfu dekZf.k oqQoZfUr AA¸ (vFkZ) tks yksx vkRek dk guu djrs gSa] os ^vkRegu~* dgykrs gSa A vkSj vkRek dk guu os yksx djrs gSa] tks LoxZizkfIr osQ fufeÙk deZ djrs gSa A leh{kkμeU=k esa dgk gS fd tks vkRek dk guu djrs gSa os vlqj¾jk{kl gSa vkSj os ejdj ?kksj vU/dkj okys yksdksa dks izkIr djrs gSa A fdUrq ^LoxZdkeks .K djsa] bl izek.s osQ pkReguks tuk%¾vkRekua ?ufUr .k gS A eU=k esa nks ckrsa dgh gSa vkSj mu dk pdkj ls leqPp. ve`rRo¾vejrk dks izkIr djrs gSa A .ksa dks vkRe?kkrh rFkk jk{kl crkuk oSQlk vn~Hkqr Hkk".d rks . vKku ls <osQ gq.k osQ vuqlkj LoxZizkfIr osQ gsrqHkwr .k dh gS A mUgksaus fy[kk gS fd vkRe?kkrh os euq".Z th us Bhd ugha fd.=k . gSa vkSj nwljh .k esa vkokxeu osQ pØ dk dkj.k gks .fn deZ vPNs ugha gSa] og dHkh Hkh tUe&ej.g gS fd tks vkRegu%¾vkRek osQ fo#¼ vkpj.k u djus ls vkRe?kkr&nks"k ls eqDr Hkh jg tkrs gSa A vkSj tUe&ej. esa Hkh mOoV fy[krs gSaμ ¶.g gSμtks euq". gksrs gSa tks viuh vkRek osQ fo#¼ vkpj. ****************************** eU=k&ifBr ^vkRegu%* in dk vFkZ Hkh Jh 'kVjkpk.Kkfn 'kqHk deks± dks djus okys euq".k djus okys gSaA ijUrq 'kkVjHkk". gS \ ftl LoxZ osQ fo"k.kuUn us eU=k osQ jgL.k ls eqDr ugha gks ldrk A bl eU=k osQ Hkk".tsr* (czkã. dks vPNh izdkj le>k vkSj mldh vR.k vfo|k&xzLr vkRe?kkr gh ugha gS] vfirq thoksa osQ vius 'kqHkk'kqHk deZ Hkh gSa A pkgs fdruk Hkh fo}ku~ gks x.k vkRek osQ fo#¼ vkpj.slk fy[kk gSμ dμLoxZyksdk ve`rRoa HktUrs AA (dBksú) LoxZ dks izkIr euq".Agniveer http://agniveer. esa mifu"knksa esa vU.kú) LoxZ dh dkeuk djus okys .k djrs gSa A os nksuksa izdkj osQ gh euq".k gS A .s tuk% rs vkRegu%A vkRekua p rs ?ufUr .kA vkRe?kkrh dkSu gSa \ tks vKku ls <osQ gSa A eg£"k n.d gh vFkZ dj fn.

ku~ izfr irr% (vU.a Jh 'kVjkpk.|fi LoxZyksd dksbZ LFkku fo'ks"k ugha gS] ijUrq tks lukruh cU/q LFkku fo'ks"k gh ekurs gSa] muosQ er esa Hkh ?kksj vU/dkj okyk yksd dnkfi fl¼ ugha gks ldrkA vr% LoxZ dh izkfIr djkus okys deks± dks djus okyksa dks vkRe?kkrh crkuk .q osQ nq%[k dks ikj dj ysrk gS A bR.kZIr o.kZe~ (v"kZr~) xPNr~ (/kor%) fo"k.de~) vf}rh.kf.k ok (vkIuqou~) izkIuqofUr (iwoZe~) iqj%lja iw.k fcHksfr AA (dBksú) vFkkZr~ LoxZyksd dks izkIr djus okys dks Hk.trs¾dEirs rnpyr~¾LokoLFkk.d feF.fr) izkIuksfr¾xPNfr (fr"Br~) .d% lokZuqifj vf/olfr A* (eq.su osxor~ (u) (. bZ'oj dks lk{kkr~ djrk gS] .Z th us Hkh fy[kk gSμ ^.k nq%[k vFkok vlqjksa dk LFkku ugha gS A Lo.k[.k loZFkk gh foijhr gS A nh?kZrek% A czã czã¾Li"Ve~ A fup`fR=k"Vqi~ A /Sor% AA dhn`'kks tu bZ'oja lk{kkRdjksrhR.Mdksú ûAüAÿ 'kkú Hkkú) vFkkZr~ LoxZyksd esa nsoksa dk Lokeh bUæ loksZifj gS A .ku~) Lo:ikf}y{k.w AA (dBksú) vFkkZr~ f=kdeZÑr~¾.k gS AA vus fitÆnos QÆa eufilksÆ tohfi..kkUeuks& okfxfUæ.k& 'P.a czã (eul%) euksosxkr~ (toh. rFkk cq<+kikfn ugha jgrs A ?kμf=kdeZÑr~ rjfr tUee`R. LoxZyksd esa vkuUn ls jgrk gSA xμLoxsZ yksosQ u Hk.qfr% dEiua ræfgre~ (.Agniveer http://agniveer.kuR.ksÆ uSufi ío Æs k¿vkIuqouÆ ~ iwoeÆZ "fikrZ ~ A r¼korks¿U.%) vfr'k.K] vè.kxzg ls mRiUu izfrHkk dk gh iQy gks ldrk gS_ 'kkL=kksa rFkk ewy eU=k ls .knhu~ (vfr) mYy†rs (.ur~) (nsok%) p{kqjknhuhfUæ.kfn LFkyksa ij LoxZ osQ fo"k.a fd×pukfLr u r=k Roa u tj.kg AA oSQlk euq".g O.g mins'k fd.s fifR ÆkÆ fr"BÙÆ kfLefiÂiÆ ks ekfirÆfj'okfi n/kfr AAþAA inkFkZ % μ μ(vustr~) u .com bZ'kkokL.fLeu~ LoxsZ nsokuka ifrfjUæ% .kZu feyrk gS] ftl ls Li"V gksrk gS fd LoxZyksd ?kksj vU/dkj .ksifu"kn~ 47 ****************************** [kμ'kksdkfrxks eksnrs LoxZyksosQ AA (dBksú) 'kksdkfn nq%[kksa ls ikj gqvk euq". esa i.u rFkk nku djus okyk tUe rFkk e`R.

ka ok (ekrfj'ok) ekrÕ.ksa dh vksj Hkkxus okys (vU.kIrs ekrfj'ok ok.k% ! .kIR.% fopfyr ugha gksrk_ og (eul%) vfr'k.sfr) izkIr ugha gksrk A rfLeu~¾fLFkjs loZ=kkfHk& (rfLeu~) ml loZ=k O.ka ok n/krhfr (vi%) deZ ok fØ.Agniveer http://agniveer.a fr"Br~ Lo& igqapk gqvk czã gS A (.su osxor~ iwo± iqj%lja iw.sfr rfLefULFkjs loZ=kkfHkO.Z U rfj{ks 'oflfr¾iz k .ku& R.%μ vUo.a tks (.ku~) mlosQ vius Lo:i ls fHkUu eu] ok.a (fr"Br~) vius izkIuksfr¾xPNfr A Lo:i esa fLFkj gqvk viuh vuUr O.% iwoe Z "kZn~ czãk¿LR.kku~ vUrfj{k esa ok.nsdeustUeulks toh. czã gS og czã vustr~ u .k fLFkja lr~ LokuUrO. (rr~) og Lo.kIrs (vi%) deZ fØ.kIrs ekrfj'ok¾ok.%μgs Hkk"kkFkZ μgs fo}ku~ euq".k'P. vkfndksa dks (vR.ZUrfj{ks 'oflfr¾izk.kf.kZe~ eu osQ osx ls Hkh (toh.kidrk ls (/kor%) fo"k.ku~ izfr irr% vU.qfjo thoks¿iks n/krhfr fotkuhr AAþAA linkFkkZUo.k czã dks (nsok%) vfo}ku~ vFkok /kor% fo"k.de~) vf}rh.kIR.knhu~ vfr$.k fLFkja lr~ (rfLeu~) loZ=kk¿fHkO.ka (u) ugha LoLo:ikf}y{k.k .suísok ukIuqo¡LrRLo.kZ (v"kZr~) loZ=k eu ls igys izkIuqofUr_ rRLo.qfr% dEiua viuh voLFkk&Lo:i ls dHkh ræfgra] eul% euksosxkr~ toh.ur~) bl Lo:is.kid O.q fØ.k ok ukIuqou~ iw.com 48 mifu"kn~&Hkk". ****************************** LoLo:is.qLr}n~ oÙkZekuks tho% gS oSls gh tho (ml czã esa) vi% deZ fØ.kku~ /jfr ok.%) vfr v"kZr~ xPNr~ czãk¿LR.fr mYyÄ~?.a fr"BRlRLokuUrO.nsde~ vf}rh.k'khy jgrk /jfr ok.kh] p{kqjknhuhfUæ.ks ! fo}kalks euq".trs¾dEirs (vustr~) dEiu jfgr vFkkZr~ rnpyr~¾LokoLFkk.qfjo tho% fLFkj czã esa (ekrfj'ok) tSls ekrÕ.qLr}}ÙkZekuks tho% (n/kfr) AAþAA vUo.k ! .ku~ p{kq vkfn bfUæ.%μgs fo}kalks euq".k dks /kj.k /korks¿U.kkUeuksokfxfUæ& (vkIuqou~) izkIr dj ldrh gSa A .sun~ nsok% osxoku~ (iwoZe~ lc dk vxz.kh] bfUæ.

bZ'oj dk lk{kkRdkj djrk gSμ vf}rh.= O. gksus ls /k£ed] fo}ku~] .k djrk gS ml czã osQ vfr lw{e .=k euks .ksa dh vksj nkSM+us okyh] czã osQ Lo:i ls fHkUu eu vkSj ok.oe~ vkxs vkxs fLFkr gS_ ml czã dk Kku 'kq¼ eu ls gh gksrk gS A mls p{kq vkfn bfUæ.k[.k[.esu pky.kIr rFkk fLFkj czã esa tho vius deks± dks LFkkfir djrk gS A og vfr lw{e vkSj vrhfUæ.k¿frlw{eRoknrh& fUæ.kh vkfn bfUæ.k djrk gS A ml loZ=k O.ú þúAþ)μbl opu esa nso 'kCn ls bfUæ.ksa dks og viuh vuUr O.kid gS A mldk fof'k"V Kku 'kq¼ eu ls gh gksrk gS A p{kq vkfn bfUæ. czã dEiu jfgr gS vFkkZr~ vius Lo:i ls dHkh fopfyr ugha gksrk A og euksosx ls vf/d osxoku~ gS vFkkZr~ czã vuUr gS_ tgka&tgka eu tkrk gS ogka&ogka czã igys ls gh O.e ls pykrk gS vkSj mUgsa /kj. gSA /k£ed fo}ku~ .kid .ksxh gh mldk lk{kkRdkj djrk gS AA þúAþAA vU.o lk{kkRdkjks Hkofr] usrjL.a fu'pya lr~ lokZu~ thoku~ fu.ksifu"kn~ 49 ****************************** fotkuhr AAþúAþAA HkkokFkZ % μ μczã. dks ugha AAþúAAþAA HkkŒ inkFkZ % μ μv"kZr~¾vxzLFka oÙkZrs A nsok¾fo}kal'p{kqjknhfu p A vkIuqou~¾æ"Vqa 'kDuqofUr A vustr~¾fu'pya lr~ AA Hkk".ka vkSj vfo}ku~ yksx ugha ns[k ldrs A og Lo.ka vkSj vfo}ku~ yksx mldk lk{kkRdkj ugha dj ldrs_ mls izkIr ugha dj ldrs A og vius Lo:i esa fLFkj gS A fo"k.ksxh dks gh ml dk lk{kkRdkj gksrk gS_ vU.fr /jfr p A rL.rs A p{kq j kfnfHkjfo}f‰'p æ"Vq e & 'kD. AAþúAþ djrk gS] .efLr A Lo.Rok¼k£edL. fonq"kks .a fu'py gS rFkk lc thoksa dks fu.ksfxu .com bZ'kkokL.k gksrk gS_ tks fd .Agniveer http://agniveer.a fLFkj jgrk gqvk lc thoksa dks fu.oe~ vrhfUæ.kIrexzLFka czã oÙkZr_s rf}Kkua 'kq¼su eulSo tk.lkjμoSQlk euq".krμ O.kfr r=k r=k iqjLrknsok¿fHkO.slk tkuks AAþAA HkkokFkZ μczã vuUr gS] vr% tgka&tgka eu tkrk gS] ogka&ogka igys ls gh O.lkjμ Hkk".e esa pykrk gS vkSj mudks /kj.kks¿uUr& Rok|=k .ksa dk xzg.krμ¶uSun~nsok vkIuqou~ iwoZe"kZr~¸ (.kfIr ls yka?k tkrk gS A og Lo.

ksafd 'kCn Li'kZ] :i] jl] xU/] lR.kf.q% loZizk.kfnR.oa o"kkZfn deZ foHkDr djrk gS A¸ý (û) ¶vustr~¾u .kRedks .Z th fy[krs gSaμ dμ¶og vkRerÙo dEiu¾pyu&vFkkZr~ viuh voLFkk ls P.Zdj.k dk. bR.q] tks leLr izk.ksifu"kr~ osQ prqFkZ eU=k dh O.ktkrkfu .k esa Jh 'kVjkpk.kih vkRerÙo vius fu#ikf/d Lo:i ls leLr lalkj/eks± ls jfgr rFkk fu£odkj gksdj gh mikf/Ñr lEiw.k izkf.q) izkf.kkfu n/kfr foHktfr bR. djus ls nsork 'kCn fl¼ gksrk gSAAþúAþAA (ÍXosnkfnHkk".& foosfduka ew<kukeusdfeo p izfrnsga izR.qr gksus ls jfgr gS% vFkkZr~ loZnk .. ****************************** Jks=k] Ropk] us=k] thHk] ukd vkSj eu .k.kHk`r~ fØ.k.s lc vksr&izksr gSa vkSj tks lw=klaKd rÙo fuf[ky txr~ dk fo/kjd gS] og ekrfj'ok (ok.FkZ%A¸ (bZ'kkokú þA eaú 'kkú Hkkú) .kfn vFkks± dk buls izdk'k gksrk gS A vkSj ^nso* 'kCn ls LokFkZ esa ^ry~* izR.Rlw=klaKoaQ loZL.com 50 mifu"kn~&Hkk".FkZ% A rPpSoaQ loZHkwrs"kq A¸ (bZ'kkokú eaú þ A 'kkú Hkkú) (ü) ¶loZO.kkfu] vXU.fopkj) leh{kkμbZ'kkokL.eso lnqikf/Ñrk% lokZ% lalkj&fofØ.s N% nso dgkrs gSa A D.fr¾xPNrhfr ekrfj'ok ok. gh] tks vUrfj{k esa l×pkj¾xeu djrk gS] og ekrfj'ok ok.pSrU.oHkklrs A¸ (bZ'kkú eaú þ A 'kkú Hkkú) (ý) ¶rfLeUukRerÙos lfr fuR.ksa osQ ps"Vk:i deZ vFkkZr~ vfXu] lw.k:i gS] ftlosQ v/hu .kkfny{k.Z es?kkfn osQ Toyu] ngu] izdk'ku .Agniveer http://agniveer. vkSj vlR.nkJ.ka gSa rFkk ftlesa .k[.kuka ps"Vky{k.d :i gh jgrk gS A og .kfi rnkRerÙoa loZlalkj/eZo£tra Losu fu#ikf/osQu Lo:is.kZ lkalkfjd fodkjksa dks vuqHko djrk gS vkSj vfoosdh ew< iq#"kksa dks izR.s lkjs 'kjhj vkSj bfUæ.LoHkkos ekrfj¾vUrfj{ks 'o. pSrU.tr~ A .k vuqHkorhR.ksa esa oÙkZeku gS A¸û [kμ¶og loZO.fLeUuksrkfu izksrkfu p .sd 'kjhj esa vusd lk izrhr gksrk gS A¸ü xμ¶ml fuR.r` l ekrfj'ok] vi% dekZf.t` dEius] dEiua pyua LokoLFkkizP.qfr%] rn~o£tre~¾loZnSd:ifeR.Hkwfedk&osnfo"k.knhuka Toyu&ngu&izdk'kkfHko"kZ.d gh lc izkf.Lo:i vkRerÙo osQ oÙkZeku jgrs gq.kksa dk iks"kd vkSj fØ.& itZU.kkfofØ. txrks fo/kjf.

rk mifu"knksa osQ Hkh fo#¼ gS] vkSj ugha bl eU=k esa gh dgh xbZ gS A eU=k esa czã dks .kRek 'kjhje~ A* (c`gnkj.qr u gksus okyk loZnk .d osQ nq"deZ djus ls lHkh ikih D.Z dj jgh gS] ml czã ls fHkUu thokRek dh dksbZ lÙkk ugha gS rks .k[. vkRefu fr"BUukReuks¿Urjks .g Hkh dg fn. esa ¶loZlÙoks& ikf/jh'ojks uk'ukfr¸ og bZ'oj Hkksx ugha djrk gS] .k .ekRek u osn .g ekU.d nwljs dh ckrksa dk Kku D.d gh psru czã gS rks deks± dk iQy fdldks feyrk gS vkSj dkSu nsrk gS \ .Z th us vkRerÙo (czã) dks vkdk'k dh Hkkafr loZO.L.kkZ l.kid gS A (b) ^fuR.Mdksiú ýAûAû) osQ Hkk".k gS A (vk) ^.Mdú) esa ijekRek dks vHkksDrk vkSj thokRek dks HkksDrk i`Fko~Q ekudj gh o.ks fuR.a Jh 'kVjkpk.d dgk gS] mlesa izfr'kjhj esa fo|eku thoksa dk dksbZ izlX gh ugha gS A mifu"knksa esa czã ls fHkUu thokRek dh i`Fko~Q lÙkk dks Li"V :i ls Lohdkj fd..djl rFkk fu#ikf/d Lo:i ls lkalkfjd /eks± ls jfgr ekuk gS] vkSj fiQj mls gh .s ijLij fojks/h ckrsa fo}kuksa dks ekU.rk esa dksbZ mÙkj lEHko gS \ vkSj .kkZ l.dksú) esa thokRek dks ijekRek dk 'kjhj crk.slk ekuk gS] vkSj .qtkú* (eq.kfn iz'uksa dk D.gka mls gh fodkjksa dk vuqHko djus okyk eku fy.sd 'kjhj esa .k bl ekU.g dFku Hkh feF.d gh psru lÙkk dk.k esa oSQls dgk tk ldrk gS \ Jh 'kVjkpk. o psru czã ls fHkUu thokRekvksa .k rFkk 'kkL=kfo#¼ gS fd vfoosdh ew< iq#"kksa dks og czã gh izR.ksa ugha gks tkrs \ lc 'kjhjksa esa .k gS A D.d osQ fo}ku~ gksus ls lHkh fo}ku~ rFkk .k gS A tSlsμ (v) ^}k lqi.ksifu"kn~ 51 ****************************** .Agniveer http://agniveer.qtkú (eq. ugha gks ldrha A tks fu#ikf/Lo:i gS] og mikf/Lo:i oSQls gksxk \ tks fu£odkj gS] og fodkjksa dk vuqHko oSQls djsxk \ Lo.kid viuh voLFkk ls P.Z th us ^}k lqi. gks ldrh gSa \ vkSj tks ckr eU=k esa gh ugha gS] mldks O.gka 'kVjkpk.kuka psru'psrukuke~ú* (dBksiú) esa fuR.k fd ogh lksikf/d gksdj lc lalkj osQ fodkjksa dks vuqHko djrk gS A .k gS vFkkZr~ og lw{ere gksus ls thokRek esa Hkh O.kZu fd.ksa ugha gks tkrs \ bR.fn izR.ksa ugha gksrk \ .com bZ'kkokL.sd 'kjhj esa vusd lk izrhr gksrk gS A .s ijLij fojks/h ckrsa dnkfi lR.d osQ eqDr gksus ls lc eqDr D.Z th dk .

oa cqf¼fojks/h ckrsa fy[kh xbZ gSa A Lo.kZfn ls gS A thokRek dh lÙkk u ekudj i{kikr .ksa dks pykrk gS vkSj lc izkf.kuUn dk lqlXr] 'kkL=klEer rFkk vfo#¼ vFkZ ns[kus ls mi.kvksa dks thokRek dk fyX¾Kkid ekuk gS fdUrq Jh 'kVj&Lokeh dg jgs gSa fd izk.slh 'kkL=kfojks/h .q gksuh gh ugha pkfg.slk Kku dgka fd .q] lw.ksa dks o'k esa jD[ks] vkSj izkf.d nwljs osQ deks± dks foHkDr dj losaQ A .a izR.fn bl ekU.k] ekU.g Hkh ekU.qZDr leLr feF.com 52 mifu"kn~&Hkk".oa nqjkxzgxzLr gksdj gh . gh Vdjkrh gSa A bl eU=k dk eg£"k n.q dk vFkZ gS] 'kjhj ls thokRek dk fo.ksa osQ deks± dks /kj.kh ls vfHkizk.k .g Hkh osnkfn 'kkL=kksa ls fo#¼ ekU.Agniveer http://agniveer.fDr in&in ij Bksdjsa gh [kkrk gSA mldh ekuh gqbZ feF.sd O. tk ldrs gSaA Jh 'kVjkpk.kid rFkk 'kk'or gS] e`r 'kjhj esa Hkh gS] rc rks fdlh dh e`R.drk gh ugha gSA vpsru ok.kZfn ijekRek dh izsj.fDr Hkh Lohdkj ugha dj ldrk A irk ugha bu uohu osnkfUr.k fd.kZfn izkf.] rc rks dksbZ Hkh izk.k] vikukfn fØ. A vkSj ok. ****************************** dks fuR.rk dks eku fy.s ckrsa cqf¼xE.Z th dh .gka fnokyk gh fudy x.k.gka Jh 'kVjkpk.rk oSQlh csrqdh gS fd czãrÙo osQ oÙkZeku jgrs gq.ksa us bUgsa oSQls eku jD[kk gS A tks Lo.k djsa .ksa osQ deks± dks foHkDr djs] D.k&ekU.q tM+ gS] og KkusfUæ.ks± esa jr gSa A bu esa .rkvksa dk lewy . ls foeq[k O.ksa ls .kfn vusd izek.k tk.slh fujk/kj ckrksa dks dksbZ ew<+ O.kk ls vius&vius dk.Z th us vfXu] lw. tM+ lw.k.FkkFkZ esa lR.k gS A vkSj tM+ ok.k.ksa osQ deks± dks /kj.q lw.ksx gksuk A tc thokRek dh dksbZ lÙkk gh ugha rks ijczã rks loZ=k O.k djrk .rk gS A leLr 'kkL=kksa esa izk.k gS A .kh ejs gh ugha A e`R.q 'kjhj&bfUæ.k.q 'kjhj esa bfUæ.Z] es?kkfn dk xzg.rk loZ=k ijLij fo#¼ gksus ls vo'.k fn. gks ldrh gSa \ izkf. rFkk psru ekuk gS A bR.ksa o 'kjhjkfn dks pykrk gS] .k ekuuk D.q ns[kuk pkgs ns[ks] lquuk pkgs lqus] .k foHkDr djsa] bls Hkh dkSu fo}ku~ Lohdkj djsxk \ ok.k foHkDr djrk gS A .k foosd dh ckr gks ldrh gS \ ok.a dks czã ekuus okyksa dh cqf¼ dk . ok.g oSQls lEHko gS \ ijczã dks rks ns[kus lquus dh dksbZ vko'.fDr dks lk{kkr~ vuqHko esa vk jgk gS] mlls Hkh fo#¼ dguk .

kZu gS A mlh dk Lekjd ^rfLeu~* in eU=k osQ prqFkZ&pj.k gS AA .g gksxk A ¶ml czã esa ok.q dks ^ekrfj'ok* dgrs gSa] oSls gh tho Hkh czã:ih ekrk osQ vkJ.k[.Z] Jh mOoV rFkk Jh egh/j us ^ekrfj'ok* in dk ok.k esa fo|eku gS A bl in dk ok. esa Jh 'kVjkpk. gS] D.r~* (vfouk'kh) vFkZ fd.k esa Jh mOoV us ^v"kZr*~ in esa fj'kfr ¯glkdekZ* /krq ekudj ^vfou'.k osQ vuqowQy ugha gS A eU=k osQ izFke rhu pj.kksa esa czã osQ Lo:i dk o.Agniveer http://agniveer.q vFkZ fd.k ckn esa fouk'kh gks tkrk gS \ .qijd vFkZ djus ij eU=kkFkZ .ZUrfj{ks 'oflfr¾izk.q deks± dks LFkkfir djrk gS A¸ ok.ksafd mlesa fdlh Hkh rjg dh vlXfr ugha gS A bl eU=k osQ Hkk".k gS A Jh egh/j us ^v'kZr~* in gh ekudj fy[kk gSμ ¶v'kZr¾~ fj'k ¯glk.q vpsru gS] og czã esa D.kkfn /kj.k deks± dks LFkkfir djsxk \ eg£"k n.q%] r}n~ oÙkZekuks tho% A¸ vFkkZr~ tSls vUrfj{k esa jgus ls ok.k gS A fdUrq .com bZ'kkokL.kg AA fo}kuksa osQ fudV vkSj vfo}kuksa ls czã nwj gS] .k gSA bl vFkZ osQ vuqlkj ¶og czã igys vfouk'kh¸ Fkk A D. dh leh{kkμ bl eU=k osQ ^iwoZe~ v"kZr~* inksa dh O.fn ugha] rks igys vfouk'kh dguk vlXr gh gS A bl dk eg£"k n.k djrk gS vkSj vius deks± dks czã esa LFkkfir djrk gS A vFkkZr~ LodekZuqlkj czã thoksa dks deZiQy nsrk gS A vr% .kuUnÑr vFkZ æ"VO. fy[kk gSμ¶ekr.g mins'k fd.g vFkZ izdj.ksifu"kn~ 53 ****************************** ifjgkj gks tkrk gS A Jh mOoV rFkk Jh egh/j osQ Hkk".fr¾u'.kkuqowQy gksus ls lqlXr gS A nh?kZrek% A vkRek vkRek¾ijekRek A fup`nuq"Vqi~ A xkU/kj% AA fonq"kka fudVs¿fonq"kka p czã nwjs¿LrhR.kuUn us bl in dk vFkZ djrs gq. ls izk.fr fj'kr~] u fj'kn~] vfj'kr~] /krksfjdkjyksi'NkUnl% A¸ bl izdkj nksuksa gh Hkk".g vFkZ izdj.kku~ /jfr ok.dkjksa us ^v"kZr~¾vfouk'kh* vFkZ fd.ke~] fj'.

ksfx. ok (rr~) (m) (loZL.tfr) dEirs¾pyfr ew<n`"VÔk (rr~) (u) (. vf[kyL.tfr) pyrk pyfr ew<n`"VÔk rUuStfr dEirs gS . ok vUr% vkH.) bl ckár% cfgjfi oÙkZeku% oÙkZr (loZL.tfr) pyrk gS vkSj fo}n~H.ksfxH. txrks v.ksa osQ lehi izR. ls (vfUrosQ) rnq loZL. loZL.) vf[kyL.%μ vUo.kid gksus ls vius Lo:i ls dHkh Hkh pyk.oa thoksa osQ (vUr%) vUnj fojkteku gS A bfr fuf'puqr AAþúAÿAA (rr~ ) og (m) fu'p.kLrn~ czãt S fr rUuStfr rn~njw s r}fUrosQ rnL. % μ gs euq". vL.ks¿& (u) ugha (.tfr) dEirs dEI.ksfx.slk ew<+ ekurs Lorks O.Æ lOfikLZ .{k txr~ osQ (cfg%) ckgj Hkh fojkteku gS_ . lexzL.) lexzL.ksfxuka lehis A (rr~) og nwjs v/ekZRek vfo}ku~ rnL.ksa ls nwj gS_ (rr~) og tholewgL.ks ! l i n k F k k Z U o .Urjs (vL.Urjs] (m) fu'p. (ckár%) cfgjfi oÙkZeku% AAÿAA vUo.{k&vizR. txrks tholewgL.k¿L.% (rr~) (m) (vfUrosQ) /ekZReuka fonq"kka lehis (rr~) (vUr%) vkH.ks¿.{kkRedL.kidRokr~ dnkfpUu pyfrA gSa_ og O.ks¿.ks ! og HkkokFkZ % μ μgs euq".k% ! rn~¾czãStfr dEirs¾ (rn~) og czã (. (vL.slk ew< le>rs gSa_ (rr~) og dEI.kUrLrnq loZL.%μgs euq". /ekZRek fo}ku~ .{kkRedL.) (loZL. ckárÆ % AAÿAA inkFkZ % μ μ(rr~) (.k% ! rn~ czã ew<n`"VkS dEir bo A rr~ czã pyrk lk gS] .ksfxH.com 54 mifu"kn~&Hkk".{kk¿izR.) bl izR.ks¿& fo}n~H.rs ok (rr~) (nwjs) v/ekZReH.kL.) lc txr~ .rs ok rn~njw s v/ekZReH.Æ rnqÉ lO kfi LZ .eku .slk fuf'pr tkuks AAþúAÿAA HkkokFkZ μgs euq".{kk¿& izR. ckárks orZr bfr fuf'puqr AAÿAA Hkk"kkFkZ μ gs euq". loZL. ls (vL. ****************************** rns fitfRkÆ Æ rÂSt Æ fifRkÆ Æ rn~njwÉ s r}fifURÆ kÆ oÆ Qs A rnÆUrjfiL. (txr%) gS A (rr~) og czã (vL.Agniveer http://agniveer.) izR.% r}fUrosQ u dksbZ mldks pyk ldrk gS A /ekZReuka fonq"kka .

g Lor% O.a iQya] iz.okufHkO.& Bhd iQy iznku djrk gS_ vr% fefr AAþúAÿAA blh czã dk gh lc dks è.kFkkrF.kIr djosQ lc thoksa osQ ..ku (mikluk) djuh pkfg.s rnkKkfo#¼kLrs brLrrks tks yksx mldh vkKk osQ /koUrks¿fi rUu fotkufUr_ . AAþúAÿAA HkkŒ inkFkZ % μ μrn~¾czã A ..Z .PNR.k vUr. izÑR. vkSj blh ls lc dks Mjuk pkfg.g gS fd czã lc izÑfr vkfn inkFkks± osQ cká vkSj vkUrfjd vo.n~ czã loZL.eLeknso loSZHksZrO. deks± dks tkurk gqvk Bhd& rnso loSZè.kI.ksxh tuksa ls og nwj gS A tks mldh vkKk osQ fo#¼ vkpj.kns% A Hkk".{k txr~ osQ ckgj Hkh gS A rkRi.kReddekZf.k& tks czã lc izÑfr vkfn nsckZák¿H. osQ ckgj vkSj Hkhrj osQ vo.s fo#¼ vkpj.k esa O.oksa losZ"kka thokukeUr.{k vkSj vizR.Agniveer http://agniveer. Hkh mldks ugha tku ldrs_ vkSj tks bZ'oj dh vkKk osQ vuqlkj vkpj.ksxh tuksa osQ lehi gS A vFkkZr~ tks bZ'oj dh vkKk dk ikyu djrs gSa_ os vius vkRek esa fLFkr] vfr fudV czã dks izkIr dj ysrs gSa A og bl lc txr~ osQ rFkk thoksa osQ vUnj fo|eku gS rFkk og bl izR.sZ.lkjμ Hkk".k iki&iq.k djrs gSa] os mldh ps'ojk¿¿Kk¿uq"BkrkjLrs Lok¿¿Re& izkfIr osQ fy.tfr¾ew<n`"VkS dEir bo A vfUrosQ¾vfrfudVe~ A vL.s& iq.k djrs gSa] os b/j&m/j nkSM+rs gq.kZfe:ir.k djrs gSa] os vfr fudV vius vkRek esa fLFkr czã dks izkIr dj ysrs gSa A . b/j&m/j Hkkxrs LFkefrfudVa czã izkIuqofUr A gq.com bZ'kkokL.¾izÑR.ksifu"kn~ 55 ****************************** ugha gksrk gS A .lkjμczã fo}kuksa osQ fudV vkSj vfo}kuksa ls nwj gSμog czã ew<ksa dh n`f"V esa pyrk gS A okLro esa og u pyrk gS vkSj u mldks dksbZ pyk ldrk gS A .oksa dks O.Urjk¿o. Hkh mls ugha tku ldrs A og /ekZRek] fo}ku~ .kid gksdj lc thoksa osQ lokZf.kid gksus ls dHkh ugha pyrk A v/ekZRek] vfo}ku~ vkSj v.kZeh :i ls lc iki vkSj fotkuu~ .

qDr euq".k esa mikluk osQ izek.kkfn nq%[klkxj esa b/j&m/j ?kwers fiQjrs gSa fd tc rd mldks ugha tkursA ^r}fUrosQ*¾og lR. üAûü) AA (x) ¶rnUrjL.eku ugha gksrkA vr.= O.Ur fudV gS A ¯d pμog lc osQ vkRekvksa osQ chp esa vUr.kid gks jgk gS A mlh dks tkuus ls lq[k vkSj eqfDr gksrh gS_ vU.&fopkj izdj.Hkwfedk osQ osnfo"k. ****************************** vUr.Fk± iqujkg A¸ .k esa m¼`r fd. rnq loZL.ku djsa] blh dh mikluk djsa_ vkSj blh ls Mjrs jgsa AAþúAÿAA vU. blh czã dk è. vftrsfUæ. ckár%¸ og lc osQ Hkhrj vkSj ckgj ifjiw.k[.krμ O.k[.g izek.k gS) A Lor% og ijekRek dHkh ugha pyrk] .kZ gS A (osnfo#¼er[k.MSdjl] lc esa O.ekuh] ftrsfUæ.Z th fy[krs gSaμ (d) ¶eU=kksa dks vkyl ugha gksrk] vr% igys eU=k }kjk dgs gq.o ^rUuStfr* (.d fryek=k Hkh mlosQ fouk [kkyh ugha gS A og v[k.tfr* og ijekRek lc txr~ dks viuh&viuh pky ij pyk jgk gS] lks vfo}ku~ yksx bZ'oj esa Hkh vkjksi djrs gSa fd og Hkh pyrk gksxk] ijUrq og lc esa iw.g eU=k eg£"k usμ^rnstfr* ÍXosnkfnHkk".kZeh :i ls lc iki&iq.kZ gS] dHkh pyk.k esa Jh 'kVjkpk.kL.] bZ'oj HkfDr jfgr bR.kZfHkfou.kfn nks"k.Mu) AAþúAÿAA leh{kkμbZ'kkokL.djl fu'py gksosQ Hkjk gS A fo}ku~ yksx blh jhfr ls czã dks tkurs gSa A ^rn~ nwjs*μv/ekZRek] vfo}ku~] fopkj'kwU.krμ(d)μ.kZeh] O.Agniveer http://agniveer.com 56 mifu"kn~&Hkk".kZ Hkj jgk gS A og vkRek dk Hkh vkRek gS_ D. vFkkZr~ .ksafd ijes'oj lc txr~ osQ Hkhrj vkSj ckgj rFkk eè..kid gksosQ loZ=k iw.oknh] lR.k[. :i deks± dks tkurk gS_ vkSj Bhd&Bhd iQy nsrk gS A lc euq".Fkk ugha A (vk. loZL. vFkZ dks gh fiQj dgrs gSa A¸û ûμ¶u eU=kk.ksifu"kr~ osQ i×pe eU=k dh O.ksa ls og bZ'oj cgqr nwj gS_ vFkkZr~ os dksfV&dksfV o"kZ rd mldks ugha izkIr gksrs A blls os rc rd tUe ej.] loZtuksidkjd fo}ku~ fopkj'khy iq#"kksa osQ ^vfUrd* vR.k gS AA ([k)μ^rn~ .dkjh] lR.kka tkferkLrhfr iwoZeU=kksDreI.

k:is.RizÑra rnstfr pyfr] rnso p uStfr Lorks uSo pyfr Lorks¿pyeso lu~ pyrhosR. A ijczã pyrk gS vkSj ugha Hkh pyrk gS] .k .k u osQoy nwj gS] vfirq lehi gS A og bl lc osQ vUrj .kuUn us bldk cgqr gh mÙke lek/ku fd. esa fy[kk gSμ ¶rnstfr¸¾rnso loZikz f.kZfHkfou.Z th us dksbZ lek/ku ugha fd.Mu gh gksrk gSA (d) Jh mOoV us bl eU=k osQ Hkk".g ikBd dks Hkze gh cuk jgrk gS A eg£"k n.kuh Hkhrj Hkh gS A¸ü leh{kkμ^eU=kk euukr~* (.tfr] dEion~ Hkofr] ûμ¶rnkRerÙoa .* iqLrd esa ^.k gSμ¶ijekRek lc txr~ dks .k gS] pyrk gS] ogh Lo.s eU=k dgykrs gSa A vFkok ^ef=k xqIrHkk"k. A vkSj eU=kksa esa ijes'oj dk Kku gS] muesa fi"V&is"k.kA .fn czã vpy gS rks pyrk gqvk lk oSQls izrhr gksrk gS \ .kkofLFkra lr~ .k gSμ^.kLd%) euu djus osQ dkj.ksifu"kn~ 57 ****************************** ([k) ¶og vkRerÙo] ftldk izdj.k oSQls lEHko gS \ iwoZ&eU=k ls bl eU=k esa vusd fo'ks"k ckrsa dgh gSa A osQoy ^vustr~* .k ^.ks* /krq ls ^eU=k* 'kCn curk gS A ftlls Li"V gS fd eU=kksa esa jgL.kRed ckrsa gksrh gSa] ftu ij cgqr gh xEHkhjrk ls fopkj djuk pkfg.g vFkZ fd.a ugha Hkh pyrk A vFkkZr~ Lo. loZL.e~ vpy jgdj gh pyrk gqvk lk tku iM+rk gS A¸û (x) ¶ogh vfUrd vR. A¸ (bZ'kkokú eaú ÿ A 'kkú Hkkú) .tfr* ns[kdj gh iqu#Dr ugha dguk pkfg.Urjs¿L.gka fojks/kHkklkyVkj gS A bl fojks/kHkkl dk Jh 'kVjkpk.Fkk.Ureso fonq"kkekReRokUu osQoya nwjs¿fUrosQ p A rnUrjH.FkZ% A¸ üμ¶r}fUrosQ lehis¿R.tfr* in esa vUrHkkZfor f.Agniveer http://agniveer.kp~ ekudj .ksX.Ur lehi Hkh gS A fo}kuksa dk vkRek gksus osQ dkj.tfr dEirs¾pyfr ew<n`"VÔk* vFkkZr~ ew<+ksa dh n`f"V ls czã pyrk gqvk izrhr gksrk gS] okLro esa ugha A* vFkok ^vk.com bZ'kkokL. viuh&viuh pky ij pyk jgk gS A¸ vkSj eU=k esa dgk gS fd og ijczã bl lc osQ vUnj vkSj ckgj Hkh gS A tc ijczã ls fHkUu dksbZ oLrq gS gh ugha rks og fdlosQ vUnj vkSj fdlosQ ckgj gS \ vr% blls v}Srer dk [k.

M u{k=k rFkk .M dj fn. (lw.k[.ZxkPNqØedk.kid czã dks [k. rnq loZL.k.g [k.gka Jh mOoV us v[k.qDr gksus ls ekU.koku~ gks jgk gS] vkSj ogh czã LFkkoj¾o`{kkfn :i esa vofLFkr gksdj ugha pyrk gS A leh{kkμ.kkofLFkre~ A---rnso pkfUrosQ i`fFkO. ugha gks ldrk A ([k) Jh mOoV ^rn~ nwjs r}fUrosQ* dh O.kon~ Hkofr A rUuStfr¾rnso p u pyfr LFkkoj:ikofLFkra lr~ A¸ (vFkZ) og czã lc izkf.d [k.k gS A czã dk . loZL.kL.k gS] mlh dks [k.sls ijLij fojks/h xq.d [k. ckár% A* vFkkZr~ og czã bl txr~ osQ vUnj vkSj ckgj Hkh gS A .k vfHkizk.M i`fFkoh vkfn gS A .kh:i esa py jgk gS A nwljkμczã LFkkoj (o`{k&ioZrkfn) :i esa ugha pyrk A vFkkZr~ czã psru vkSj tM+ nksuksa :iksa esa gS A fdUrq tM+&psru nksuksa .k gS A vkSj .Z)] . (lw.u{k=kkfn:is. gSaA .gka ijLij fojks/h O.com 58 mifu"kn~&Hkk".k dks ns[kdj ys'kek=k Hkh cks/ ugha gqvk A eU=k osQ vfUre Hkkx esa dgk gSμ ^rnUrjL.ksa osQ :i esa vofLFkr gksdj pyrk gS] dEiu'khy gksrk gS] fØ.Agniveer http://agniveer.M gqvk czã fdlls nwj rFkk lehi gS \ bl ij dksbZ fopkj ugha fd.M vkSj loZO.M crk.M&[k.dμczã izk.fn og czã tho ls nwj . Jh mOoVÑr vFkZ nks"k.dns'kh eku fy. ****************************** fØ. gksxk \ blfy.kkofLFkre~ A¸ (vFkZ) og czã vkfnR.k gS A ftl czã dks ^l i.Z th dks ^loZL.slh n'kk esa ^rUuStfr* dk D.M&[k.k A ^.d [k.d czã esa dnkfi ugha jg ldrs vkSj ugha .Z] pUækfn Hkh xfr'khy gSa A .slk dksbZ n`"VkUr gS] ftlesa .k lehi gS] rks tho&czã dh i`Fko~Qrk fl¼ gksrh gS A* vr% ^lo± [kfYona czã* dk fl¼kUr ekuus okyksa dks . txr%* vFkZ djuk gh iM+k A txr~ dh lÙkk .gka Jh mOoV us czã osQ nks :i Lohdkj fd.Z) u{k=kkfn :i esa vofLFkr gksus ls nwj gS vkSj i`fFkoh vkfn :i esa vofLFkr og czã lehi Hkh gS A leh{kkμ.k[.* in dk Jh 'kVjkpk.kih] 'kjhjkfn ls jfgr rFkk v{kr¾v[k.kfn:is.M vkSj .k[.k feyrs gksa A o`{kkfn esa dEiu gksrk gS A i`fFkoh] lw.g oSQlh fofp=k O.k gSa] tks .e~ú* (bZ'kkú) eU=k esa loZO.k esa fy[krs gSaμ ¶rn~ nwjs rnso p nwjs vkfnR.s ijLij fojks/h xq.gka eU=kifBr ^vL.M vkfnR.

kfn inkFkks± vrfr¾loZ=k O.a izkIuksfr AAöAA vUo.s gSa A nh?kZrek% A vkRek vkRek¾ijekRek A fup`nuq"Vqi~ A xkU/kj% AA vFks'ojfo"k..izkf.Agniveer http://agniveer.kid gS] bl txr~ osQ dgus ls vpsru izÑfr osQ dk.k) vf[kykfu (Hkwrkfu) izk. % μ gs Hkk"kkFkZμ Hkk"kkFkZμgs euq " ..Lrq lofikZf.k tkrk gS AA .kFkZ ls cgqr nwj gh pys x.o) vuqi'. vkReUuso lokZf.fr) fo|k/eZ.w.k) lc Hkwrkfu izk.klkuUrja (vuqi'.% fo}ku~ tu% vkReu~ (.kÆReÂsÆokuqÉi'.kIuksfr ra p leh{krs esa (vkRekue~) loZ=k O.ksxkH.ksxkH.fr) fo|k] /ekZpj.k HkwÉrkU.fifr A lo Æ HÆZ kwr"s kqfi pkRÆ ekuaÆ rrksÆ u fo fpfifdRlfr AAöAA inkFkZ % μ μ(.k vuq$ (Hkwrkfu) tM+ psruksa dks i'.fr] .% rq) vkSj tks fo}ku~ loZHkwr"s kq los"Z kq izÑR.ksifu"kn~ 59 ****************************** ekudj v}Srokn dgka jg x.d mins'k fd.k HkwrkU.o lokZf.com bZ'kkokL.k vkSj leh{krs A .uqi'.k\ .%μgs euq".k% ! .%) tks fo}ku~ tu (vkReu~) ijekRefu .% fo}ku~ tu% rq iqu% (.ks ! euq".fr fo|k/eZ.kl osQ i'pkr~ ns[krk gS A .k vf[kykfu ijekRek esa gh (lokZf.ksxkH.izkf.k% ! .kfn"kq (p) (vkRekue~) vrfr¾loZ=k O.FkkFkZ esa eU=k osQ vuqlkj =kSrokn Li"V :i ls fl¼ gSμczã loZ=k O.kid l rr% rnuUrja u fo$fpfdRlfr ijekRek dks ns[krk gS] og (rr%) .k lehi dgykrk gS A vr% czã ls fHkUu thoksa dh lÙkk dks Li"V :i ls ekuk gS A vr% Jh mOoVkfn eU=k osQ jgL.%μ vUo.Lrq loZHkwrs"okRekua p leh{krs] l rrks u fofpfdRlrhfr .kIuksfr re~ (rr%) rnuUrje~ (u) (fo) (fpfdRlfr) la'k. dks u le> dj lR.kfn"kq vkRekue~ (loZHkwrs"kq) lc izÑR.ekg AA vc bZ'oj&fo"k.a fotkuhr AAöAA l i n k F k k Z U o .%) fo}ku~ tu% (rq) iqujFksZ (lokZf.k&:ikf.Z Hkwr txr~ dh lÙkk gS] vkSj ew<+ rFkk fo}ku~ thoksa dh n`f"V ls og czã nwj .k (vkReu~) ijekRefu (.k:ikf.klkuUrja leh{krs (loZHkwrs"kq) losZ"kq izÑR.

kh¾psru vkSj vizk.kid] U.a fotk& .w.klh (rq ) iq u % (vkReUuso) vkRek esa vFkkZr~ ijes'oj gh esa rFkk vius vkRek osQ rqY.kZ izk.oLFkk esa ns[ks] ogh mÙke laU.%) tks la U .ksa dks le>dj] .k vkSj gkfu&ykHk esa vius vkRek Hkwrkfu foKk.kid] U.lkjμ Hkk".k.k.k. ****************************** la'k.kek=k dks gkfu&ykHk] lq[k&nq%[kkfn O.k Hkwrkfu) lEiw.rs] eks{ke'uqrs AAþúAöAA Hkk".kl /eZ dks izkIr gksrk gS AAþúAöAA (laLdkjfof/] laU.com 60 mifu"kn~&Hkk". lc izkf.] /k£edk tk.Xn'kZu osQ ihNs (u] fo uhr AAþúAöAA fpfdRlfr) loZFkk lUnsg dks izkIr ugha gksrk] .kid] lokZUr.o eks{ke'uqors AAþúAAöAA /k£ed curs gSa os gh eks{k dks izkIr gksrs gSa AAþúAöAA HkkŒ inkFkZ%μ inkFkZ%μvkRefu¾loZL.k[.krμ μ(.dkjh] loZK] lukru] lokZRek vkSj lc dk æ"Vk le>rk gS_ lq[k&nq%[k vkSj gkfu&ykHk esa vius vkRek osQ rqY. lc izkf.a izkIuksfr bfr .ks ! tks μgs euq".k.k) .μijekRek esa lc izk.dkfj. (lokZf.lkjμbZ'oj&fo"k.klizdj.ksa esa (vkRekue~) ijekRek dks ns[krk gS_ (rr%) bl dkj.kfiua] U.s loZO. æ"Vfj ijekRefu A u fofpfdRlfr¾/k£edks tk.kl osQ mijkUr Hkyh&Hkkafr ns[krk gS_ rFkk lc izÑfr vkfn inkFkks± esa ijekRek dks O.ksa dks tkurk gS_ la'k.kid :i esa ns[krk gS A rkRi.k og fdlh O.kh¾tM+:i Hkwrksa dks fo|k] /eZ vkSj .= O. dks izkIr ugha gksrk vFkkZr~ ijes'oj dks loZO. æ"Vkja lukru] lokZRek lc osQ æ"Vk ijekRekua fofnRok] lq[k&nq%[k& ijekRek dks tkudj_ lq[k&nq%[k gkfu&ykHks"kq Lok¿¿Reor~ lokZf.k% ! .dkjh] loZK] lukrua] lokZRekua loZL.kh] vizkf.Urs] r osQ leku lc izkf.sls lE.kZeh] loZlk{kh tku osQ vius vkRek osQ rqY.slk rqe tkuks AA HkkokFkZ % μ HkkokFkZ μgs euq".ka] loZKa] yksx loZO.ksxkH.kZ tho vkSj txRLFk inkFkks± dks (vuqi'.g gS fd ijekRek dks loZO.fr) vuqowQyrk ls ns[krk gS_ (p) vkSj (loZHkwrs"kq) lEiw.ogkj esa (u fofpfdRlfr) la'k.d mins'kμtks fo}ku~ euq".k.Z . dks izkIr ugha gksrk A og lUnsg&jfgr gks tkrk gS A og /k£ed cu tkrk gS vkSj eks{k dks izkIr djrk gS AAþúAöAA vU.k.Agniveer http://agniveer.

ksa esa] vkSj lc Hkwrksa esa ijekRek dks ns[k ysrk gS] rc og fufUnr dk.Z th fy[krs gSaμ ¶tks ifjozkV~ eqeq{kq vO.kZ Hkwrksa esa Hkh vkRek dks ns[krk gS] vFkkZr~ mu Hkwrksa osQ vkRek dks Hkh viuk gh vkRek tkurk gS A vkSj .tqosZn osQ þúosa vè.Z th dh dkYifud gksus ls vizkekf.k[.kZ Hkwrksa dk vkRek Hkh eSa gh gwa A bl izdkj tks lc Hkwrksa esa vius fu£o'ks"k vkReLo:i dks gh ns[krk gS A¸û eU=kkFkZ cgqr ljy rFkk lqxe gS A mikld .k ?k`.. dks izkIr ugha gksrk vFkok fufUnr ugha gksrk vFkok fdlh ls ?k`.kl†krL.kkO. ijekRek dks lc izk.kk djrk gS A tks ijekRek dks loZ=k loZHkwrksa esa ns[krk gS] .k l†kr dk vkRek vkSj bldh leLr izrhfr.Z kks¿usuo S Lo:is.LRouqi'. A vkSj ^vuqi'.% ifjozkV~ eqeq{kq% lokZf.R.Dr ls ysdj LFkkoj i.g le>rk gS fd ftl izdkj eSa bl nsg osQ dk.kZ Hkwrksa dks vkRek esa gh ns[krk gS] vkSj mUgsa vkRek ls i`Fko~Q ugha ns[krk rFkk mu lEiw.fr* fØ.frfjDrkfu u i'.k eqeq{kq la'k.kih ijekRek osQ Lo:i dks le> ysrk gS A ml le.ksxh . dk.ksxh tc ijekRek dk lk{kkRdkj dj ysrk gS] rc loZO.Dr ls ysdj LFkkoj i.ksifu"kn~ rFkk .k.ksifu"kn~ esa ^fotqxqIlrs* ikB gS A nksuksa inksa osQ vFkks± esa fo'ks"k vUrj ugha gS A fofpfdRlfr¾la'k.k.com bZ'kkokL.Drknhfu LFkkojkUrkfu vkReU.rhR.k dk dÙkkZ .k vizkf.ksxh .ksa osQ (û) ¶.lkf{kHkwr'psrf.slk .ZUr lEiw.Agniveer http://agniveer.k ijekRek dk gS] ogka thokRek ijd vFkZ mfpr ugha gS A ^vkRek* 'kCn ls ^ijczã* gh ysuk pkfg.Z vkSj dkj. osQ eU=kksa esa dgha dgha ikBHksn gS A NBs eU=k esa ^fofpfdRlfr* osQ LFkku ij bZ'kkokL.fr A¸ (bZ'kkokú eaú öA 'kkú Hkkú) .ksifu"kn~ 61 ****************************** leh{kkμbZ'kkokL.Drknhuka LFkkojkUrkukegesokResfr loZHkwrs"kq pkRekua fu£o'ks"ka .FkZ%] loZHkwrs"kq p rs"oso pkRekua rs"kke~ vfi Hkwrkuka LoekRekue~ vkReRosu . ls eqDr gks tkrk gS A fdUrq bl ewy eU=kkFkZ ls fHkUu tks ckrsa gSa] os Hkh 'kVjkpk.k HkwrkU.k.Zdkj.O. izkf.rk osQoyks fuxq.a izkIuksfr] fotqxIq lrs¾fufUnr gksrk gS .k eqeq{kq ml ijczã ls i`Fko~Q gS A vU.sokuqi'.k esa Jh 'kVjkpk.ks± ls vFkok la'k.ksa dk lk{kh psrf.k gwa mlh izdkj vius blh :i ls vO.ZUr lEiw.kReO. nsgL.kRek vga loZiRz .rk] osQoy vkSj fuxqZ.kk ugha djrk A bl eU=k dh O.kh .kd gh gSaA tSls izdj.FkkL.

frfjDra i'.kid Hkko ls gS] fdUrq muesa thokRek ugha gS A fiQj muosQ vkRek dks viuk vkRek tkuuk] vKku ugha rks D.Agniveer http://agniveer.{k izek.kid rFkk loZK dks vYiK vkSj vYiK dks loZK le>uk vKku gh gS A .ksafd lc osQ vkRek fHkUu&fHkUu gSa A blhfy.fr* dh tks .g rks Bhd fd.so lokZf.a dks le>uk vKkurk gS A vO.fDr esa fLFkr ugha gSaA .k dh gS fd lc tM+&psru (Hkwr) eq> esa gh vofLFkr gSa .k iz'u mRiUu gks tk.kZ gS A tM+&psru txr~ czã osQ vkfJr rks gS] fdUrq mlls fHkUu u ekuuk nqjkxzg ek=k gh gS A izFke rks psru&vpsru nksuksa fojks/h /eZ .gka Jh mOoV us ^Hkwrkfu* in ls psru vFkkZr~ izk.fr] rrks u fofpfdRlfr¾u la'ksrs AA¸ (vFkZ) tks lc psru vkSj vpsru Hkwrksa dks vkRek (czã) esa gh ns[krk gS A eq> esa gh lc Hkwr vofLFkr gSa eq> ls fHkUu ugha] eSa gh ijczã gwa vkSj lc Hkwrksa esa vkRek (czã) dks vofLFkr ns[krk gS] vFkkZr~ mu ls fHkUu le>rk gS] fiQj og la'k.Dr ls ysdj LFkkoj i.k nwljs dks ugha gksrk A .k osQ fo#¼ gS A lc tM+&psruHkwr fdlh Hkh O.kid dks ifjfPNUu] ifjfPNUu dks O.com 62 mifu"kn~&Hkk".k Hkwrkfu¾psrukpsrukfu vkReUusokuqi'.FkkFkZ esa bl izdkj [kSapkrkuh ls v}Srokn fl¼ ugha gks ldrk A loZO.% iqu% lokZf.k[.jfgr gks tkrk gS A leh{kkμ.frfjDrkfu A vgeso ija czãsfr A loZHkwrs"kq pkRekue~ vofLFkra rn~O.k gS rks D.Dr izÑfr ls cus LFkkojkUr inkFkZ vpsru] .fn O.ZUr ftrus Hkh txr~ esa inkFkZ gSa] os lc vpsru gSa] muesa ijczã rks O.k czã vpsru Hkh gS \ .krk dk vfHkizk. ****************************** vkRek dks viuk gh vkRek tkuuk . esa fy[kk gSμ¶.s lc =kSrokn dh gh iqf"V djrs gSa A Jh mOoV us bl eU=k osQ Hkk".g O.k[.g ckr izR.k nks"kiw.sxkA .kh vkSj vpsru¾i`fFkoh vkfn tM+ txr~ dk xzg.fn czã dk xq. czã ls gS rks Hkh O.k gS \ vkSj izkf.fr A eÕ.k fd.ksa osQ vkRek dks Hkh viuk vkRek ugha dgk tk ldrk D.k gS .d u.k gS A fdUrq ^vkReUusokuqi'. nwljs osQ ns[ks lqus dk vuqLej.d oLrq osQ (czã osQ) gh /eZ ugha gks ldrs vkSj vpsru .FkkFkZ Kku dks gh fo|k dgrs gSa A vpsru dks psru] loZO.k.k HkwrkU.k leLr Hkwrksa dk vkRek Lo.k[.kid ijekRek] mldks mikldHkko ls tkuus okyk thokRek vkSj vO.g .ofLFkrkfu u en~O.

Mr gks tkrk] bl izdkj ijLij&fo#¼ O.dRoe~) ijekReus¿f}rh.k[.k[.R.FkkFkZ lR.g ijLij fojks/h O.dRÆ oefiuÉiq '..Agniveer http://agniveer.gka opu&O.k) (Hkwrkfu) (vkRek) vkReor~ (.com bZ'kkokL.us la'k.kÆReSokHkwfif}tkuÆr% A r=k dks eksg%Æ d% 'kksofiQ¿.e~ v}Sroknh Hkh czã dks vpsru ekuus osQ fy.R.fir% AA÷AA inkFkZ % μ μ(.k gh gS A .s p* /krq ls ¶xqfIrt~fdn~H. /krqikB esa ^fdr fuokls jksxkiu.k esa ^fdr jksxkiu.g mins'k fd.k rks dh] fdUrq feF.k[.k[.kj ugha gSaA ^eSa gh ijczã gwa* .k .k tkrk gSAA .g eU=kxr fdlh in dh rks O.kxzg dks ugha NksM+ losQ A .k[.ksx la'k. vFkZ esa gksrk gS A nh?kZrek% A vkRek vkRek¾ijekRek A fup`nuq"Vqi~ A xkU/kj% AA vFk osQ¿fo|kfnnks"kku~ tgrhR.ksifu"kn~ 63 ****************************** tks Lo.us p* ikB gS A .ksx ugha gksrk A ^milxsZ.rs* bl osQ vuqlkj foiwoZd ^fdr~* /krq dk iz.g fo}kuksa dks dnkfi 'kksHkk ugha nsrk A Jh egh/j us bl eU=k osQ ^fofpfdRlfr* in dh O.g Jh egh/j dh HkzkfUr gh gS A 'kq¼ ^fdr* /krq dk la'k. vFkZ esa iz.gka Jh egh/j us v'kq¼ /krqikB m¼`r fd. (r=k) rfLeu~ ijekRefu fLFkrL.k HkwrkU. rS.kg AA vc dkSu vfo|kfn nks"kksa dks NksM+rs gSa] . ekuk gS A .fLÆEÆkÆURlofikZf.suSdopue~ A (fotkur%) fo'ks"ks.% lu~¸ lw=k ls LokFkZ esa ^lu~* izR.k gS A vkSj Jh mOoV vkxs fy[krs gSaμ¶lc Hkwrksa esa vkRek (czã) dks vofLFkr ns[krk gS vFkkZr~ muls fHkUu le>rk gS A¸ D. vFkZ dgrs rks viuk feF.k gS A ikf.kuh.r%) vuqowQysu ..k /kRoFkksZ cyknU.fLeu~) ijekRefu Kkus foKkus /esZ ok (lokZf.=k uh.kxzg [kf.o) (vHkwr~) HkofUr A v=k opuO.k ugha gS] osQoy viuh dfYir O.klsu lk{kkn~æ"Vq% AA÷AA iz e k.k[.ksxkH.kL.&eU=kkFkZ dks dgka rd fNikrs \ lR..k ugha gS \ izFke fy[kk gS fd lc Hkwr czã ls fHkUu ugha gSa vkSj vc mudks fHkUu fy[kuk vlXr O.kkFkZ μ(vHkwr) ~ HkofUr A .k leh{kek.Roe~ (vuqi'. (d%) (eksg%) ew<koLFkk (d%) ('kksd%) ifjrki% (. ls cgqopu .

ktkrkfu A .Fkkon~ vkSj tks vius vkRek dks foKk.%μ vUo.ksfxu% dks eksgks¿HkwRd% 'kksd'p AA÷AA l i n k F k k Z U o .rks . (fotkur%) lE.e~ AA÷AA . ****************************** osQ LFkku esa .ktkrkfu LOkkReof}tkufUr] .d (vf}rh.ok& (lokZf.kl d% 'kksd% ifjrki% p AAþúA÷AA osQ }kjk lk{kkr~ ns[kus okys .kReSokHkwr~ r=kSdRoeuqi'.kL.s fo}kal% HkkokFkZ%μ μtks fo}ku~ laU.k ('kksd%) Dys'k (vHkwr)~ gksrk gS AAþú÷AA HkkokFkZ % μ .r%¾.k% ! .ksa osQ lkFk 'kj.kh Hkwr~ HkofUr_ r=k rfLeu~ ijekRefu (vkRek) vius vkRek osQ leku fLFkrL.dRoa ijekReuks& (.ksxkH.s p Lok¿¿Rekua .ks nks"kk% dnkfpUuk& ijekRek dh 'kj.dRoe~) ijekRek osQ .ksfxu% ml ijekRek es a fojkteku] vuqowQysu .ksxh tu dks (d%) D.) 'kksdyksHkkn. lokZf.k (eksg%) eksg vkSj (d%) D.kRek vkReor~ .r%) Bhd&Bhd .ksxkH. .a ijekReu% pkgrs gSa oSls vU. ijekRekua fonfUr] rs lnk Bhd&Bhd tkudj ijekRek dks lqf[kuks HkofUr AAþúA÷AA tkurs gS_a os lnk lq[kh jgrs gSAa AþúA÷AA HkkŒ inkFkZ % μ μHkwrkfu¾ijekReuk lg pfjrkfu izkf.de~¾vf}rh.ks ! euq".k leh{kek.fLeu~¾ijekRefu (.o) gh (vHkwr~) gksrs gSa_ (r=k) ¿f}rh. % μ gs Hkk"kkFkZμ Hkk"kkFkZμgs euq " .Fkk izk.k% ! .com 64 mifu"kn~&Hkk". izkf. esa fotkur% fo'ks"ks.Agniveer http://agniveer.desok¿f}rh.k) lc (Hkwrkfu) izk.dopu gS A vUo.fLeu~) ftl ijekRek] Kku] ijekRefu Kkus foKkus /esZ ok foKku] vFkok /eZ osQ fo"k.k.dRo dks dks eksg% ew<koLFkk vHkwr~ Hkofr] (vuqi'.klh yksx ijekRek osQ lgpkjh izkf.kflu% ijekReuk lgpfjrkfu laU.khek=k dks vius vkRek osQ leku Lok¿¿Reuks fgrfePNfUr rFkSo rs"kq le>rs gSa] vFkkZr~ tSls viuk fgr oÙkZUrs_ .XKkrk tu osQ fy.Roe~ vuqi'.%μgs euq".klsu lk{kkn~æ"Vq% (.k HkwrkU.k dks izkIr gks pqosQ ¿¿IuqofUr A gSa] mUgsa eksg] 'kksd] yksHk vkfn nks"k dHkh Hkh izkIr ugha gksrsA .k Hkwrk& U.fLeu~ ijekRefu fotkur% lokZf.keqikxrk% lfUr] rku~ eksg& orkZo djrs gSa_ .

k] Hkwrkfu) lc izk.k[.k dks izkIr gks pqosQ gksrs gSa A ijekRek esa fLFkr] . djrs gSμ a dksbZ dgrk gS---¶ewykfo|kfuo`ÙkkS rRdk. (vHkwr~) gksrk gS (r=k) ml laU.ksjkR. esa tho&czã dh .ksa dks vius vkRek osQ rqY.lkjμdkSu vfo|kfn nks"kksa dks NksM+rs gSaμijekRek] Kku] foKku ok /eZ osQ fo"k.g lkjk lalkj jTtq&liZor~ HkzkfUr :i izrhr gksrk gS] HkzkfUr nwj gksus ij 'kksd&eksg dh fuo`fÙk gks tkrh gS bR.klh dks (dks eksg%) dkSu lk eksg vkSj (d% 'kksd%) dkSu lk 'kksd gksrk gS_ vFkkZr~ u mldks fdlh ls dHkh eksg vkSj u 'kksd gksrk gS A blfy.lkjμ Hkk".k.ksa osQ vusd er gSa] ij lc dk rÙo . tkurs gSa A tSls vius vkRek dk fgr pkgrs gSa oSls gh os lc osQ izfr O.d Hkko dks ns[kus okys laU.ogkj djrs gSa A os .fUrdk¿Hkkokfnfr Hkko% A¸ ewy vfo|k osQ fuo`Ùk gksus ij blosQ dk.Zeqfu th us bl eU=k dh O.qDr laU. tkuuk vFkkZr~ tSlk viuk vkRek vius dks fiz.kh vius vkRek osQ leku gks tkrs gSa A os fo}ku~ laU.krμ(fotkur%) foKku.klh eksg] 'kksdkfn nks"kksa ls jfgr gksdj lnk lc dk midkj djrk jgs AAþúA÷AA (laLdkjfof/] laU. .klkJeizdj.ksifu"kn~ 65 ****************************** Hkk".d cukus osQ fy. laU.klh dk (. esa fo'ks"k :i ls tkuus okys fo}kuksa osQ fy.r%) vkRek osQ .g eU=k lgÏksa LFkkuksa esa fy[kk x.ksa cyiwod Z Hkk". gS] mlh izdkj dk fu'p. lc izk.drk fl¼ djus osQ fy.kl ls ijekRek dks lk{kkr~ ns[kus okys .kfn A ek.UrkHkko gks tkrk gS A buosQ er esa czã dks vkPNknu djus okyh vfo|k dk uke ^ewyk¿fo|k* gS A dksbZ dgrk gS fdμ.fLeu~) ftl i{kikrjfgr /eZ. .k) leh{kkμJh iaú vk.klh ijekRek osQ lkFk fo|eku lc izkf.k[.ks% 'kksdeksg.k] tho&czã dks .gh .kokfn.koknh bl eU=k dk ti vg£u'k djrs gSa vkSj 'kkVj&Hkk".Agniveer http://agniveer.k gS A vf/d D.ksxh yksxksa dks vfo|kfn nks"k izkIr ugha gksrs A os eksg] 'kksd] yksHkkfn nks"kksa dks NksM+ nsrs gSa A os vius vkRek dks .Fkkor~ tkudj ijekRek dks tku ysrs gSa vkSj lnk lq[kh jgrs gSa AAþúA÷AA vU.qDr laU.) ijekRek dh 'kj.k[.krμ O.Z 'kksd] eksgkfndksa dk Hkh vR.k esa v}Srokn dh leh{kk djrs gq.com bZ'kkokL. fy[kk gSμ¶ek.klkJe esa (.dek=k .khek=k (vkReSo) vkRek gh osQ rqY.gh eU=k buosQ ikl gS A ftldk .s .d (vf}rh.dRoeuqi'.= O.ksxkH.Z.kl esa (lokZf.

ksjfo|kdk. lalkjL.k ijekFkkZRen'kZuknkReSokHkwn~ vkReSo lao`r% ijekFkZoLrq fotkur%] r=k rfLeu~ dkys r=kkRefu ok dks eksg% d% 'kksd% A¸(bZ'kkokú eaú ÷A 'kkú Hkkú) (ü) ¶'kksd'p eksg'p dk.ksa dh HkykbZ pkguk A (ü) vkSj .ksxh dks ijekRen'kZu gksus ij .k[. ****************************** gS fd 'kksd&eksg dh fuo`fÙk thoczã osQ .drk dk Hkko bl eU=k esa xU/ek=k Hkh ugha gS A¸ (mifu"knk.UresoksPNsn% izn£'krks Hkofr AA¸ (bZ'kkokú eaú ÷A 'kkú Hkkú) .ksjk{ksis.k dks izkIr djuk A Jh 'kVjkpk.k vlEHkoizn'kZukr~ ldkj.k gS A¸ý 'kksd eksg dk dkj.Agniveer http://agniveer.Ur gh mPNsn izn£'kr fd. vFkkZr~ vkReHkko dks gh izkIr gks x.k x.ZLo:i 'kksd vkSj eksg dh vk{ksi:i vlEHkork fn[kykdj dkj.g cks/ gks tkrk gS fd . ijekRek dh 'kj.ksx gksus ij 'kksd gksrk gS A fdUrq tc . vFkok ftl iwoksZDr vkReLo:i ijekFkZ rÙo dks tkuus okys iq#"k dh n`f"V esa os gh lc Hkwr ijekFkZ vkReLo:i osQ n'kZu ls vkRek gh gks x.k.Fkk ugha A ijUrq tho&czã dh .k 'kksd \ bl izdkj vfo|k osQ dk.klfgr lalkj dk vR. gSaμ(û) vius vkRek osQ leku lc izkf.k eksg vkSj D.kR. i`ú ÷) bl eU=k esa 'kksd eksgkfn osQ nwj djus osQ nks mik.± deZchte~ vtkurks Hkofr] u RokReSdRoa fo'kq¼a xxuksiea i'.d vf}rh.fn Jh 'kVjkpk.s firk&iq=kkfn osQ lEcU/ lkalkfjd gh gSa vkSj lalkj osQ inkFkks± dk .dRo Kku ls gh gksrh gS] vU.FkksDrkRefu ok rkU.k esa fy[kk gSμ(d) ¶ftl le.dek=k Lokeh ijczã gh gS rks mldk eksg rFkk rRi'pkr~ 'kksd Hkh Øe'k% nwj gks tkrk gS A .k 'kksd jg ldrk gS \¸û ([k) ¶'kksd vkSj eksg rks dkeuk vkSj deZ osQ cht dks u tkuus okys dks gh gqvk djrs gSa] tks vkdk'k osQ leku vkREkk dk fo'kq¼ .r% A¸ (ý)¶dks eksg% d% 'kksd bfr 'kksdeksg.dRo ns[kus okyk gS] mldks ugha gksrs A¸ü (x) ¶D.k eksg vkSj D.k vfo|k gS A ^. crk. rks .g iz'u LokHkkfod :i ls gh mRiUu gksrk gS fd ftldh vfo|k (û) ¶.k tk.Z th us bl eU=k dh O.Z.k[.fLeu~ dkys .] ml le.ZHkk". vFkok ml vkRek esa D.so Hkwrkfu lokZf.g esjk gS]* bl Hkkouk osQ c<+us ls iq=kkfn osQ izfr eksg iSnk gksrk gS] vkSj mlosQ fo.kL.Z th dh O.k dks ekudj vFkZ fd.com 66 mifu"kn~&Hkk".

kh) vkRek gh gks x.kg* tks nsonÙk ugha gS] mldks nwj ls nsonÙk dh oqQN lekurk ns[kdj ^nsonÙk* dgdj iqdkjk A mlls .gka vkReor~¾vkRek osQ leku gks x.k Hkko gksuk pkfg.rk ugha] v}Srokfn.qDr rFkk lXr gksrk gS A D. A Jh'kVjkpk.a] .k vfo|k gS] .k vfHkizk.ksa dh gks ldrh gS] D.Z th dks eU=kkFkZ osQ le>us esa cM+h Hkwy gqbZ gS A eU=k dk okLrfod vFkZ bl izdkj gksuk pkfg.μtSls fdlh us ^vnsonÙka nsonÙkfeR.Z dj jgh gSa] os lc .d gS] mldh n`f"V esa lc Hkwr (izk.g rks ekuk Hkh tk ldrk Fkk] fdUrq eU=k esa rks ^lokZf. gS A blh izdkj .g ckr u rks eU=k esa gh dgh vkSj ugha mfpr gh gS A ijekReKku gksus ij O.k ftthfo"ksPNra lek%* A vFkkZr~ tc rd thfor jgs fuf"Ø.kh) ijekRek gh gks tk.gka eU=k esa dgk gS ^ftl vkReLo:i osQ tkuus ij tkuus okys dh n`f"V esa lc Hkwr (izk.Agniveer http://agniveer.rk esa Kku o deZ esa ijLij dksbZ fojks/ ugha gS A Jh 'kVjkpk.g rks Bhd gS] fd deZ osQ dkj.Z th dk .ksafd os Kku vkSj deZ esa ioZron~ vVy fojks/ le>rs gSa A osn esa rks Li"V :i ls dgk gSμ^oqQoZUusosg dekZf.ksifu"kn~ 67 ****************************** nwj gqbZ gS] mlh dh vkRek ijekRek :i gks tk.fDr fuf"Ø.g dFku Hkh lR.ksa) dks fey tk.gh vFkZ mi.d us vkSj mldk iQy lc Hkwrksa (izkf.a dk. x.k. gSa A* .k Hkwrkfu* dgk gS A ijczã dks tkuus okyk .e~* . ls fdruh cM+h HkzkfUr gksrh gS fd .FkkFkZ esa .gh ckr le> esa vkrh gSμ^nsonÙkon.k fdlh .g oSQls lEHko gS\ vr% Jh 'kVjkpk.k ls D.k fu"dkeHkko ls fd. u cSBs] deZ djrk gqvk gh thus dh bPNk djs A vr% oSfndekU.k gks ldrs gSa \ . gS \ deZ rks 'kqHkk'kqHk Hksn ls nks izdkj osQ gSa A D.g ckr cqf¼lUXr dnkfi ugha gks ldrh A .] .g cqf¼fo#¼ ckr gS A vkSj lc Hkwrksa esa fHkUu&fHkUu vkRek. ugha gS fd dkeuk vkSj deZ cht dks u tkuus okys dks 'kksd o eksg gksrs gSa A dkeuk dk dkj.ksafd lc gh Hkwr vkRek gks tk. 'kqHk deZ Hkh 'kksd&eksg dk dkj.Zdj.com bZ'kkokL.g nsonÙk osQ rqY. gSa A vFkkZr~ og nwljksa osQ lq[k&nq%[kkfn dks vius leku le>us yxrk gS] .] .Z th osQ Hkk".d dks gS] . gks tkrk gS] .a] vkSj cks/ fdlh .g osn dh ekU.sxk A vFkkZr~ fd.slk ekuus ij ^vÑrkH.kxe* nks"k vk tk.d gks Hkh oSQls ldrh gSa \ oqQN rks muesa dk.

k eksg vkSj D.d vVy fu.g n'kZu dk . A osQoy viuh feF.n/kPNk'orÆ hH.k vfo|k gS] vfo|k osQ lekIr gksus ij 'kksd&eksg nwj gks tk.r%* okyh .slh fujk/kj ckrsa fy[kuk .d oSQls gks ldrs gSa \ vr% v}Srokfn.% AAøAA inkFkZ % μ μ(l%) ijekRek (ifj) loZr% (vxkr~) O.com 68 mifu"kn~&Hkk".Æ efioÆ.ksxh dh n'kk dk o.%Æ lekfiH.g Bhd gS A fdUrq dkj.Z gSa A oqQN rks buesa dkj.a] .g ewyeU=k mudh feF.ksxn'kZu esa blh ^.drk gks tkus ij tks ns[k jgk gS] vkSj ftldks ns[k jgk gS] os æ"Vk&n`'. nksuksa .dRoeuqi'.Z 'kksd&eksg osQ nwj gksus ij ¶dkj.d (vf}rh.k ekU.ksa dk .z kefiLukfOkÆ Æj§ 'kq¼eikfiifo¼e~ A oQÆ foEfikuZ h"Æ kh ififjÆHkw% Lofi.Agniveer http://agniveer.EÆ Hkw.drk ugha A nh?kZrek% A vkRek vkRek¾ijekRek A LojkM~txrh A fu"kkn% AA iqu% ijes'oj% dhn`'k bR.kZu gS] ftlls izÑfr o thokRek ls ijczã dh i`Fko~Qrk Li"V :i ls fl¼ gksrh gS A .k 'kksd gksrk gS\ blesa dgka dgk x. fy[kk gSμ ræk æ"Vq% Lo:is¿oLFkkue~ AA (.kksa dk o.fikFZ kkrF.k ekuuk D.e gS A 'kksd&eksg dk dkj.kekU.Mu gh gksrk gS A vkSj blls vxys gh eU=k esa ijczã osQ fo'ks"kxq.kZu djrs gq.rk osQ o'khHkwr gksdj .klfgr lalkj dk mPNsn oSQls gksxk \ bl lalkj dk dkj.Z Hkh u"V gks tkrk gS] .kIrks¿fLr .k fo}kuksa dks 'kksHkk ns ldrh gSa A eU=k osQ mÙkjk¼Z esa dgkμ^.ksxú ûAý) lekf/&n'kk esa iq#"k dh ijekRek osQ Lo:i esa fLFkfr gksrh gS .dRoeuqi'.) czã dk lk{kkRdkj djus okys dks D.k dk.Ur gh mPNsn gks tkrk gS A¸ dkj. ****************************** vfo|k osQ dk.Ærks¿FkkZuÆ ~ O.k gS AA l iÕÕfikxZ kPNqØ É efidk.rk dk izfriknd dnkfi ugha gks ldrk A blls rks v}Srokn dk Li"V [k.k osQ u"V gksus ls dk.kg AA ijes'oj oSQlk gS] .k lfgr lalkj dk vR.r%* vFkkZr~ .g fiQj mins'k fd.k gS fd tho czã dh .k rks ewy izÑfr gS A mlosQ egÙkRokfn dk.Z Hkko ns[kuk pkfg.

r~ iki.k (vFkkZu~) osn}kjk lokZu~ inkFkkZu~ (fo) fo'ks"ks.EHkw%¾ O.k% ! .ksx ls mRifÙk vkSj fo.% AAøAA l i n k F k k Z U o .ks¿ukfn& (Lo.ksxus fouk'kks ekrk&firjkS] dks tkuus okyk] (ifjHkw%) nq"V xHkZoklks] tUeo`f¼{k.Zxk|% dfoeZuh"kh ifjHkw% Lo.ksxs& uksRifÙk£o.e~) LFkwy] lw{e vkSj dkj. la.kFkkrF.ksa uksRifÙk£o.n/kr~ l .qDra ikidkfj ikifiz.oa ftlosQ nks VqdM+s ugha lEcU/cU/jfgra 'kq¼e~ vfo|kfn& gks ldrs] (vLukfoje~) ukM+h vkfn nks"kjfgrRokRlnk ifo=ke~ vikifo¼a osQ cU/u ls jfgr gS] ('kq¼e~) .qDra ikidkfj ikifiz.q"ekfHk#ikluh.% AAøAA vUo.n~ czã 'kqØe~ vk'kqdja czã ('kqØe~) 'kh?kzdkjh] loZ'kfDr& loZ'kfDren~ vdk.a LFkwylw{e& eku~ (vdk.% lekH.ke~) vfPNæePNs|e~ (vLukfoje~) ukMÔkfnlEcU/cU/jfgre~ ('kq¼e~) vfo|kfnnks"kjfgrRokRlnk ifo=ke~ (vikifo¼e~) .e~) LFkwylw{edkj.k (vn/kr~) fo/Ùks ('kk'orhH.% dfo% loZK% dHkh Hkh iki ls .o .EHkw%) vukfnLo:iks] .rks¿FkkZu~ O.k 'kjhj ls jfgr gS] (voz.kIrks¿fLr_ .eoz. la.r~ iki.kksRifÙk& ftldh la.ks nq"Vku~ ikfiu% ifj Hkofr¾frjLdjksfr l% (Lo.L. % μ gs Hkk"kkFkZ μgs euq".r%) .ksifu"kn~ 69 ****************************** ('kqØe~) vk'kqdja¾loZ'kfDrer~ (vdk.ks .ks¿ukfnLo:ikH.keLukfoja 'kq¼eikifo¼a i.ksx .L.ksa dk frjLdkj djus okyk] 'kk'orhH.%) iztkH.ke~) ePNs|e~ vLukfoja ukMÔkfn& fNæ jfgr .ksxsu fouk'kks] ekrkfirjkS] xHkZoklks] tUeo`f¼{k.%μgs euq".%) lukruhH.% LoLo:is.% (lekH.qDr] iki djus euh"kh losZ"kka thokuka eukso`Ùkhuka okyk vkSj iki ls izse djus okyk osÙkk ifjHkw% .com bZ'kkokL.a vfo|k vkfn nks"kksa ls jfgr gksus ls dnkfpUu Hkofr rr~ ifj$vxkr~ lnk ifo=k gS] (vikifo¼e~) tks loZr% O.% LoLo:is.% lukruhH.EHkw%) vukfnLo:i okyk] Lo:ikH.kS p u fo|Urs (.a dnkfpUu Hkofr rr~ (dfo%) loZK (euh"kh) losZ"kka thokuka eukso`Ùkhuka osÙkk (ifjHkw%) .EHkw% ijekRek 'kk'orhH.kid gS_ tks (dfo%) loZK] ijekRek vukfnLo:iks .ks ! tks euq".ksx&s (euh"kh) lc thoksa dh eukso`fÙk.ke~ vfPNæ& dkj.k% ! .Agniveer http://agniveer.k'kjhjjfgre~ (voz.%μ vUo.FkkFkZr.n~czã 'kqØedk.k'kjhjjfgre~ voz.ks nq"Vku~¾ikfiu% ugha gS] og (ifj$vxkr~) loZ=k ifjHkofr¾frjLdjksfr l% Lo.kFkkrF.kksRifÙkfouk'kjfgrkH.kS p u fo|Urs ikfi.

%¾thosH.ks ! .r%) .Agniveer http://agniveer.% iztkH.ka fueZy]a loZK]a v[k.% lekH.Me~) A vLukfoje~¾lnk eqDre~ A 'kq¼e~¾fueZye~ A vikifo¼e~¾U.ksX.kFkkrF.%) lukru] vukfn Lo:i okyh] vius Lo:i dh n`f"V ls mRifÙk vkSj fouk'k ls jfgr (lekH.com 70 mifu"kn~&Hkk".k. gS AAþúAøAA HkkokFkZ % μ HkkokFkZ μgs euq".M] lnk ls eqDr] U.% .% AAþúAøAA ls fouk'k ugha gksrk] ftlosQ ekrk&firk dksbZ ugha vkSj ftldk xHkZokl] tUe] o`f¼ vkSj {k.q"ekfHk#ikluh.dkfj.kr~ A rLekfnneso lnSoksik& u djs rks dksbZ Hkh fo}ku~ u cu èoe~ AAþúAøAA losQ_ vkSj u /eZ] vFkZ dke] eks{k :i iQy dks izkIr dj losQA blfy. mikluk djus . ****************************** fouk'kjfgrkH.% A vFkkZu~¾LoksDrSosZnS% 'kCnkFkZlEcU/foKkfidka fo|ke~ O.FkkFkZrk ls (vFkkZu~) osn osQ }kjk lc inkFkks± dk (O.Ur`] vukfnLo:ia ikijfgr] loZK] lc dk æ"Vk] czã dYiknkS thosH. ugha gksrs gS]a og ijekRek ('kk'orhH.Ur` A Lo. lk{kh A ifjHkw%¾fu. bl czã dh mikluk lnk djks AAþúAøAA HkkŒ inkFkZ % μ μ'kqØe~¾vuUr'kfDrer~ (czã) A vdk.k fo/Ùks A l% ijekRek .k vFkkZu~ osn}kjk lokZu~ inkFkkZu~ fo$vn/kr~ fo'ks"ks.ke~¾fujUrja (v[k.EHkw%¾vukfnLo:ia (czã) A lekH.o .n/kr~¾mifn'ksr~ .r% .e~¾vte~ (czã) A voz.kFkkrF. (.k. lkf{k] fu.a izksDr uksifn'ksÙk£g dks¿fi fo}ku~ u Hkosr_~ osnksa osQ }kjk 'kCn] vFkZ vkSj lEcU/ u p /ekZFkZdkeeks{kiQya izkIrqa dks crykus okyh fo|k dk mins'k 'kDuq.FkkFkZr.dkfj A euh"kh¾loZL.k% ! .Urk vkSj vukfnLo:i okyk 'kCnkFkZ&lEcU/foKkfidka fo|ka czã l`f"V osQ vkfn esa Lo.n/kr~) vPNh rjg ls mins'k djrk gS A (l%) og ijekRek gh rqEgkjs fy.k.%) iztk osQ fy.fn μgs euq".% LoksDrSosZnS% fu.dkjh] loZL.|uUr'kfDrenta] fujUrja] vuUr 'kfDr'kkyh] vtUek] lnkeqDra] U.

qDr] ikidkjh vkSj ikifiz.k ugha djrk] ftlesa Dys'k] nq%[k] vKku dHkh ugha gksrk_ bR.ksx ls fouk'k ugha gksrk A mlosQ ekrk&firk dksbZ ugha A og dHkh xHkZokl ugha djrk A og tUe] o`f¼ vkSj {k. fo}ku~ u gks losQ vkSj u dksbZ /eZ] vFkZ] dke] eks{k :i iQy dks izkIr dj losQ A vr% lc euq".dkjh gksos] vkSj tks osQoy HkkaM osQ leku ijes'oj osQ xq.a fl¼ ijes'oj viuh tho:i lukru vukfn iztk dks viuh lukru fo|k ls .ksx ls mRifÙk vkSj fo.kfn ftl&ftl jkx] }s"kkfn xq.g lxq.k&dhrZu djrk tkrk gS vkSj vius pfj=k ugha lq/kjrk mldk .kZeh] loksZifj fojkteku] lukru] Lo.M] ukM+h vkfn osQ cU/u ls jfgr] vfo|kfn nks"kksa ls jfgr gksus ls lnk ifo=k . eU=kksDr czã dh gh mikluk djsa AAþúAøAA vU.dkjh gS rks vki Hkh U.EHkw vFkkZr~ vukfn gS] mldh la.) vFkkZr~ og dHkh 'kjhj /kj.dkjh] fueZy] loZK] lc dk lk{kh] fu.k Lrqfr gS A blls vius xq.k ls i`Fko~Q ekudj ijes'oj dh Lrqfr djuk gS] og fuxqZ.k[. ugha gS_ og loZ=k O.k lfgr ijes'oj dh Lrqfr djuk og lxq.krμ O.Fkkor~ vFkks± dk cks/ osn }kjk djkrk gS A .k_ (vdk.k] deZ] LoHkko Hkh djuk] tSls og U. .k Lrqfr vFkkZr~ ftl&ftl xq.Urk] vukfn Lo:i czãμl`f"V osQ vkfn esa lukru] vukfn Lo:i] vius Lo:i ls mRifÙk vkSj fouk'k ls jfgr thoksa osQ fy. ls jfgr gS A vuUr 'kfDr okyk] vt] fujUrj] lnk eqDr] U.ksa dk Kkrk] nq"V ikih tuksa dk frjLdkj djus okyk] Lo.k[.kid gS A og loZK] lc thoksa dh eukso`fÙk.k.com bZ'kkokL.lkjμ Hkk".oa v[k.FkkFkZ :i esa osn osQ }kjk lc inkFkks± dk mins'k djrk gS A .fn czã Lo.Agniveer http://agniveer.ZxkPNqú* AA bZ'oj dh Lrqfrμog ijekRek lc esa O.krμ(d) ^l i.k.k 'kjhj ls jfgr] fNæ jfgr .lkjμijes'oj oSQlk gSμtks czãμ'kh?kzdkjh] loZ'kfDreku~] LFkwy] lw{e vkSj dkj.k tks dHkh iki.a izksDr osnksa osQ }kjk 'kCn] vFkZ] lEcU/ dh foKkid fo|k dk mins'k u djs rks dksbZ Hkh euq".k.ksifu"kn~ 71 ****************************** czã A l%¾bneso AAøAA Hkk".kid] 'kh?kzdkjh vkSj vuUr cyoku~ tks 'kq¼] loZK] lc dk vUr.= O.k ok tUe ugha ysrk] ftlesa fNæ ugha gksrk] ukM+h vkfn osQ cU/u esa ugha vkrk vkSj dHkh ikikpj.

ksafd bl eU=k ls Hkh 'kjhj/kj.k.EHkw] loZO.e~¸ bR..tqú þúAø) AA tks Lo.kkFkZ .com 72 mifu"kn~&Hkk".k djrk] D.k gksuk bR.k.qDr ijekRek gS_ ogh lc dks mikluk osQ ._ D.) (p)μ¶l] i.EHkw%) vukfn Lo:i gS] tks viuh vukfn Lo:i iztk dks vUr.k dHkh ugha djrk] mlls vf/d dksbZ inkFkZ ugha gS] blls bZ'oj dk 'kjhj /kj.fo"k.kfn ckrksa dk fu"ks/ ijes'oj fo"k.rks¿FkkZu~ O.ogkjksa dk mins'k fd.k A blls bldh iRFkj vkfn dh ew£r cukdj iwtuk fdlh izek.ka) dVuk vkSj lc jksxksa ls jfgr (vLukfoja) ukM+h vkfn osQ cU/u ls i`Fko~Q] ('kq¼a) lc nks"kksa ls vyx vkSj (vikifo¼a) lc ikiksa ls U.% lekH.MSdjl] vPNs|] vHks|] fu"dEi vkSj vpy gS blls va'kka'khHkko Hkh mlesa ugha gS] D.M vkSj vuUr] fu£odkj gS] blls nsg/kj.k ok . ****************************** Lrqfr djuk O.kfn fo'ks"k.ksafd .kizkek.Zxkr~) lks lc esa O.kid] 'kq¼] lukru] fujkdkj ijes'oj gS og lukru tho :i iztk osQ dY.k djosQ tUe&ej.k djuk dHkh ugha cu ldrk A ¶voz..kFkZizdk'k] .Zxkr~¸ og ijekRek vkdk'k osQ leku lc txg esa ifjiw.ksX.FkZ gS AA (lR.kfn y{k.k gh x.kZ (O.dkn'k leqYykl) (Ä)μ¶l i.ZxkPNqú¸ tks ijes'ojμ(dfo%) lc dk tkuus okyk] (euh"kh) lc osQ eu dk lk{kh] (ifjHkw%) lc osQ mQij fojkteku vkSj (Lo.e~¸ vkSj og dHkh 'kjhj (vorkj) ugha /kj.kFkZizdk'k lIre leqYykl) ([k) Lo.kid ('kqØe~) vR.Hkwfedk] xzUFkizkek.k vkSj 'kjhj /kj.ksafd og v[k. osn }kjk ijekRek us lc fo|kvksa dk cks/ fd.kFkZizdk'k] v"Ve leqYykl) (?k)μ¶vt .% lekH.kFkZizdk'k] lIre leqú) (x)μ¶'kk'orhH.%¸ (vFkkZr~ vukfn lukru tho:i iztk osQ fy.kksa ls ijes'oj dks tUe] ej.% (.Agniveer http://agniveer.k jfgr osnksa esa dgk gS A (lR.kjk bR.qfDr ls fl¼ ugha gks ldrkA (ÍXosnkfnHkk".slk gh lc dks ekuuk pkfg. gS A .Ur ijkØe okyk] (vdk.Fkkor~ jhfriwoZd osn }kjk lc fo|kvksa dk mins'k djrk gS A (lR.kid) gS] ¶'kqØe~¸ lc txr~ dk djus okyk ogh gS ¶vdk.dikr~¸ ¶vdk.a) lc izdkj osQ 'kjhj ls jfgr (voz.ke~¸ og v[k.kZeh :i ls vkSj osn osQ }kjk lc O. esa ik.EHkw.k gS A (lR.k djrk gS A (l i.n/kPNk'orhH.kZFkkrF.

k gS A ml gekjs n.kFkkrF.dkjh bZ'oj gS oSlk gh osn iqLrd Hkh gS A vU. dksbZ iqLrd bZ'ojÑr osnrqY.kuUn] nksuksa osQ Hkk".k x.k gS rks fo|knku D.kZfHkfou.k] g"kZ] 'kksd] {kq/k] r`".kZ fo|koku~ vkSj U.com bZ'kkokL.ksa osQ ijefgrkFkZ mins'k fd.Z izdkf'kr fd.Fkkor~ lR. firk ijes'oj us cM+h Ñik ls vfo|kU/dkj dk uk'kd] osnfo|k:i lw. A fo|k dk mins'k bZ'oj us viuh Ñik ls fd.slk vo'.% lekH.k bZ'oj dks gh fuf'pr ekuuk pkfg.kZ gks jgk gS] lc osQ mQij fojkteku gS] ¶Lo. dk ¶lR.kFkZizdk'k¸ vkSj ¶ÍXosnkfn& Hkk".kkfn nks"kksikf/. fd.ksa esa ijekRek osQ Lo:i osQ fo"k. mlus lc inkFkks± dk nku fn.dkjh gh gS] ¶dfo%¸ =kSdkyK (loZfor~) egkfo}ku~ ftldh fo|k dk vUr dksbZ dHkh ugha ys ldrk] ¶euh"kh¸ lc thoksa osQ eu (foKku) dk lk{kh lc osQ eu dk neu djus okyk gS] ¶ifjHkw%¸ lc fn'kk vkSj lc txg esa ifjiw.ksifu"kn~ 73 ****************************** mlesa fNæ fdlh izdkj ls ugha gks ldrk] ¶vLukfoje~¸ ukM+h vkfn dk izfrcU/ (fujks/) Hkh mldk ugha gks ldrk] vfrlw{e gksus ls bZ'oj dk dksbZ vkoj.k. A .Agniveer http://agniveer.k gS rks osn osQ fouk vU.k ekrk] firk] mRiknd dksbZ ugha fdUrq ogh lc dk vkfndkj.k ijekRek gS] .k gS vkSj lc dk vkfndkj.ksfa d og lnSo U.rks¿FkkZu~ O.sls fo|kiqLrd dk Hkh vkfndkj.] lR.ksa u djsxk \ loksZRÑ"V fo|kinkFkZ dk nku ijekRek us vo'. üAü) leh{kkμbZ'kkokL.kZu fd.k.k gS] D.% A¸ ml bZ'oj us viuhs iztk dks .k ugha gks ldrk] ¶'kq¼e~¸ og ijekRek lnSo fueZy vfo|kfn tUe] ej. ekuuk pkfg.Hkwfedk¸ esjs fd.k gS A 'kVjkpk. dksbZ iqLrd lalkj esa bZ'ojksDr ugha gS A tSlk iw.ksifu"kr~ osQ vkBosa eU=k esa ijekRek osQ Lo:i dk o.ksafd ge yksxksa osQ fy.Z rFkk Lokeh n.fo|k tks pkj osn mudk lc euq".k gS A ¶.s xzUFkksa esa ns[k ysuk A (vk. ok vf/d ugha gS A vf/d fopkj bl fo"k.EHkw%¸ ftldk vkfndkj.n/kPNk'orhH.ke.ksa ls jfgr gS] 'kq¼ dh mikluk djus okyk 'kq¼ gh gksrk gS vkSj efyu dk mikld efyu gh gksrk gS] ¶vikifo¼e~¸ ijekRek dHkh vU.% lekurk gS A tSlsμ .k. esa izk. ugha djrk D.

% (thosH.% iztkH.n/kr~ fo'ks"ks.kH.qDra ikidkfj ikifiz.ke~ vLukfoje~ loZ'kfDrer~ LFkwylw{edkj.ksfr"eíhfIreku~ v'kjhjks fyX'kjhjo£tr% v{kre~ Lukok% f'kjk .qZ¼`r nksuksa Hkk".EHkw% vukfnLo:i% .r% .eso Hkofr .keLukfojfeR.Fkkuq:ia O.k'kjhjjfgre~ vfPNæeNs|e~ ukMÔkfnlEcU/jfgre~ vkRek leUrkn~ xroku~ vkdk'kon~ O.dkjksa osQ er esa ijekRek loZ=k O.% lekH.kFkkrF.ksxsu fouk'kks ekrkfirjkS xHkZoklks tUe& o`f¼{k.% mRifÙkfouk'kjfgrkH.kH.Agniveer http://agniveer.r~ iki.% iztkifrH.eso Hkofr A .FkkFkZr.kih 'kq¼a T.ks nq"Vku~ ikfiu% ifj& Hkofr frjLdjksfr Lo.'pksifj l loZ% Lo.ZÑr inkFkZ l% i.% mi.ksxs& uksRifÙk£o.Zxkr~ ijekRek loZrks O.%) ØkUrn'khZ loZn`o~Q eul bZf"krk loZK bZ'oj losZ"kkeqifj Hkofr Lo.a dnkfpUu Hkofr dfo% loZK% euh"kh losZ"kka thokuka eukso`Ùkhuka osÙkk ifjHkw% .inkFkkZu~ fofgroku~ .k fo/Ùks 'kk'orhH.kIrks¿fLr 'kqØe~ vdk.Hktn~ fuR.sH. la.FkkHkwrdeZiQylk/ur% dÙkZO.L.kid] LFkwykfn f=kfo/ 'kjhj jfgr] vfo|kfn nks"kksa ls jfgr] loZ'kfDreku~] .k'kjhjizfr"ks/% /ekZ/ekZfnikio£tre~ 'kq¼e~ vfo|kfnnks"kjfgrRokr~ lnk ifo=ke~ vikifo¼e~ .% laoRljk[.kuUnÑr inkFkZ Jh'kadjkpk.s"kkeqifj Hkofr .fLeu~ fo|Urs] voz.com 74 mifu"kn~&Hkk".k vFkkZu~ osn}kjk lokZu~ inkFkkZu~ O.e~ voz.ka LFkwy'kjhjizfr"ks/% A fueZyfo|keyjfgre~ bfr dkj.kS p u fo|Urs A . ****************************** eU=kxr in eg£"k n.

M nsdj frjLdkj djrk gS A .k tkrk gS rks Hkh ijekRek osQ fy. vlXr ugha gksrk gS] D.ksa dks n.k Lo:i ekurs gSa] .k /eZ gS A vr% ijekRek dks /eZghu dguk vlXr gS A ^ifjHkw%* in dk ^mQij gksuk* rFkk ^Lo. l`f"V&jpuk djrk gS] .|fi Li"V ugha fd.kxzg fd. oLrq dks Lohdkj gh ugha djrs rks fdldh vis{kk ls mls loksZRÑ"V dgksxs A vkSj ifjiwoZd ^Hkw* /krq dk iz. djuk ijekRek osQ /eZ gSa A og thoksa dh HkykbZ osQ fy. Hkh 'kkVj&Hkk". esa nksuksa osQ .fn Hkk".kZ gS A ijekRek loZ=k O.g U.dkj dk vk'k.ksifu"kn~ 75 ****************************** izdk'kLo:i] vPNs|] loZfo/ ikiksa ls 'kwU. gq.fDr.k 'kjhj jfgr* fd. .Z th D.ksafd og leLr yksd&yksdkUrjksa dks /kj.kpj.qDr gS A og ijekRek deZ&iQy O. esa ^'kq¼e~* dk vFkZ ^dkj. esa fuEu&nks"k rFkk v}Srer osQ izfriknu esa feF. osn dk mins'k fn.k vkSj og dekZuqlkj iQy iznkrk gS A .der gksrs gq.oLFkk osQ vuqlkj ikih O.ksafd tc ijekRek ls fHkUu os fdlh vU.ksa dk Kkrk] ikideZ djus okyksa dk 'kkld rFkk vukfnLo:i vFkkZr~ mRifÙkfouk'kjfgr gS A bl izdkj ijekRek osQ Lo:i osQ fo"k.ksafd v/eZ rks iki gS] blls ijekRek jfgr gS] fdUrq /eZ dks iki ugha dgk tk ldrk A ^iki* 'kCn dk /eZ vkSj v/eZ nksuksa vFkZ oSQls lEHko gSa\ /eZ dk Jh 'kVjkpk.EHkw%* in dk ^Lo.kid gS] mldk mQij uhps gksuk vFkok fdlh LFkku fo'ks"k esa gksuk oSQls lEHko gS \ .kgq%* /eZ dk vFkZ fd.gka . gS A l`f"Vjpuk] fLFkfr vkSj izy.k gSμ eU=k esa ijekRek dks vfo|kfn nks"kjfgr gksus ls ^'kq¼* dgk gSA fo|k vkSj vfo|k dk lEcU/ thokRek ls gS] HkkSfrd 'kjhj ls ugha] fdUrq 'kkVj&Hkk".ksx ugha dj ldrk A .k gS] fdUrq dksbZ Hkh fo}ku~ /eZ 'kCn dks ikikFkZ esa iz.k gSA rhuksa izdkj osQ 'kjhj izÑfr osQ gh fodkj gksrs gSa A fo|k Kku dks dgrs gSa] bldk lEcU/ vpsru 'kjhjksa ls oSQls lEHko gS A vkSj ^vikifo¼e~* dk vFkZ ^/ekZ/ekZfn iki jfgr* djuk Hkh vuqfpr gSA D.kkn~ /eZ bR.a gh gksuk* vFkZ Hkh =kqfViw.g gks fd og lc ls mRÑ"V gksus ls loksZifj gS rks Hkh v}Srer osQ fo#¼ gS A D.com bZ'kkokL.fn ^/kj.k x.ksx ^frjLdkj* vFkZ esa gh mi.Agniveer http://agniveer.k.g midkj djuk /eZ gS A mlus thoksa osQ fy.] loZæ"Vk] loZK] euksof` Ùk.k fd.

dky ls gS rks mlosQ ^'kk'orhH.h gks tkrk gS A bldh O.kfn osQ 'kjhjksa esa og ijekRek gh gS rks og LFkwy] lw{e rFkk dkj.oLrq dks u ekuus ls v}Srokn dh izfrKk dk fuokZg ugha dj ldrs A vkSj laoRljkfn dky osQ ifjek.Z th us feF.k Jh 'kVjkpk.a gh gksrk gS] blfy.kfn 'kjhjksa esa dk. foHkkx fd.fn mudk vfHkizk.com 76 mifu"kn~&Hkk".k gSa A lw.k A¸ .EHkw%* in dh O.k foijhr gksus ls dnkfi ekU.Z djus okyk vkRek tUe&ej.fn .EHkw%* dgrs gSa A . oSQls ekuk tk ldrk gS \ vkSj .ksa dk foHkkx djrk gS] bldh lXfr laoRljksa osQ lkFk oSQls lXr gksxh \ buosQ deZ D.Z dj jgk gS A .gka lXfr osQ vuqlkj Bhd gS rks bu laoRljksa dks psru .Z th us .k[.kxzg dh ijkdk"Bk fn[kk nh gS A D.fn euq".Agniveer http://agniveer.k gh ekuuk iM+xs k] euq".s fuR.kxzg ls . esa Li"V ugha gS A fdUrq .inkFkks± dk fuR.g ekuukμftuosQ mQij gS] vkSj tks mQij gS] og lc Lo. laoRlj uked iztkifr dkSu gSa \ .k .kFkZ dks Lohdkj djus ls mudk v}Srokn loZr% /jk'kk.g ekU.Z ls budh x.g bZ'oj budks fdl :i esa iQy nsrk gS \ .%* osQ vFkZ esa rks Jh 'kVjkpk.%* dk fo'ks"k. ugha gks ldrh A vkSj ^vFkkZu~ O. bZ'oj us loZK gksus ls .k oSQls gksaxs \ fiQj budks 'kk'or¾fuR.k vpsru ekuuk iM+sxk A og bZ'oj loZK gksus ls buosQ deZ&iQy osQ vuqlkj drZO.gh vFkZ .n/kPNk'orhH. jgus okys laoRlj uked iztkifr.k[.ksafd blosQ lR.g dh gSμ¶ml fuR.k gksus ls mls fuR.fn .kfn lc .ksa esa Lo.g fdruk iwoZfu/kZfjr feF.k 'kjhjksa ls jfgr oSQls gks ldrk gS \ euq".k.k okyk rFkk 'kjhjksa okyk gS] og ijekRek dnkfi ugha gks ldrk] vr% eU=kkFkZ esa dfFkr czãLo:i ls 'kkVj&eU=kO.k[.qDr rFkk eU=kkFkZ osQ Hkh foijhr vFkZ gS A v}Srer okyksa dh .g 'kkVj Hkk". ****************************** vkSj ^Lo.FkkFkZ esa bl feF. ekuus okys ijekRek ls fHkUu fuR. mls ^Lo.k gSa\ vkSj .kuk gksrh gSA tc lw.ksa osQ fy.a gh dk.dns'kh] vYiK] ikifo¼ rFkk 'kjhj okys gSa] .Z ugha jgrk] rc laoRljkfn dky ifjek. ekuuk iM+sxk A vkSj dky dks fuR.rk gS fd tho vkSj izÑfr dh ijekFkZ esa dksbZ lÙkk gh ugha gS A og ijekRek gh lc izkf.FkkHkwr deZ] iQy vkSj lk/u osQ vuqlkj dÙkZO.k esa .g ijekRek gh gS rks eU=kksDr ijekRek dk lc Lo:i feF.

=k mifu"kn~ esa Li"V fy[kk gSμ¶vu'uUuU.d LFkku ij feF. inkFkks± dk Lo.sd euq".k lR.n/kr~* inksa dk tks rkRi.kZFkZ fudkyk gS] og loZFkk v'kq¼ rFkk dfYir gS A .d dr`Zdkjd (czã) ls gh lEcU/ gS A vr% .k vFkZ djus ij O.k izeÙk&izyki ek=k gh gS A oqQN fo}kuksa us bl eU=k osQ ^lekH.kfu osQ lw=k ls dkyokph 'kCnksa esa i×peh foHkfDr ogka gksrh gS] tgka dkyokph 'kCn nks dkjd&'kfDr.ksa osQ eè.e~¾'kjhjjfgr* dgk gS] og fouk 'kjhj osQ miHkksx oSQls djsxkA vkSj vU.ksa dk vpsru inkFkks± osQ lkFk Lo&Lokeh lEcU/ izR.Agniveer http://agniveer.k[.%* in esa i×peh foHkfDr ekudj ^vukfndky ls* vFkZ fd. Hkwy gS A .k .k gS A fdUrq dkyokph 'kCnksa esa O.g Lo&Lokeh lEcU/ ugha gS \ vkSj czã dk psru&vpsru inkFkks± ls miHkksx djuk Hkh lEHko ugha gS A ftl czã dks eU=k esa ^vdk.Dr& LoLokfelEcU/S'psrukpsruS#iHkksxa Ñroku~A¸ vFkkZr~ vFkkZu~ O.Mdú) vFkkZr~ czã Hkksx ugha djrk A vr% Jh mOoV dh O.g gS fd Lo&Lokeh lEcU/ ls jfgr psru vkSj vpsru inkFkks± ls miHkksx fd.k AA leh{kkμ.|fi Jh 'kVjkpk. Lodh.gka ^vFkkZu~ O.gka i×peh foHkfDr ekudj vFkZ djuk O.k esa .kdj.Z dh ckr gS A eg£"k n.e ls i×peh foHkfDr loZ=k ugha gksrh A ^lIreh&i×pE.n/kr~¾ inkFkks± dks cuk.k osQ fu. esa gks A izLrqr eU=k esa ^lek%* in dk nks dkjd 'kfDr.kFkZ ugha dj losQ] .kuUn Ñr O.qr .k[.n/kr~* inksa dh cgqr gh fofp=k O.k[.k gS] fdUrq .k gS] og izR.k A mldk rkRi.gka feF.{k fo#¼ gS A psru izkf.k'kkL=kh.k[.qtkú* dh O.k iwokZxzgek=k gh gS D.Z .kS dkjdeè.k dh gS A os fy[krs gSaμ¶vFkkZr~ fofgroku~* R.{k ns[kk tkrk gS A izR.k[.slh folaxfr dgha Hkh ugha gS A Jh mOoV us bl eU=k osQ ^vFkkZu~ O.kkZ l.k dk dkj.gh n'kk gS A .g vk'p.ks¿fHkpkd'khfr¸ (eq.Z th us ^}k lqi.gka tks psru&vpsru inkFkks± esa Lo&Lokeh lEcU/ dk fu"ks/ fd.ksifu"kn~ 77 ****************************** O.k[.com bZ'kkokL.kdj.ksafd .s A* (vú üAýA÷) bl ikf.krk mldh lXfr u ikdj loZ=k yM+[kM+krk jgrk gSA 'kkVj&Hkk".kxzg osQ dkj.k.k esa bZ'oj dks deZiQy&iznkrk vkSj thokRek dks HkksDrk Li"V:i esa Lohdkj fd.ksa ls lEcU/ ugha gS] izR.a dks Lokeh ekurk gSA D. dh Hkh .

g mins'k fd.a lÙojtLreks& ftldh mRifÙk dHkh ugha gksrh] xq.s) tks yksx (lEHkwR.k tkufUr (rr%) rLekn~ (Hkw.com 78 mifu"kn~&Hkk". ?kksj vU/dkj dks izkIr gksrs gSa] .k ifj.s) (vlEHkwfre~) vuk|uqRiUua izÑR. % μ . bo vf/dfeo re% gS]a (rs) os (m) fuLlUnsg (rr%) vfo|ke.ke~) .s) (m) forosZQ.ka jrkLr m rrks Hkw.r.s lEHkwR. bo) vf/dfeo (rs) (re%) vfo|ke.a lÙojt& Lreksxq.ke. vU/dkje~ iz$fo'kfUr izd"ksZ.s ijes'oja fogk.s lEHkwR.k le>rs gSa (rs) os (vU/e~) <dus okys (re%) vU/dkj esa (iz) fo'kfUr A vPNh rjg ls (fo'kfUr) izfo"V gksrs gSa A (.ka l`"VkS (jrk%) . bo re% izfo'kfUr AAùAA Hkk"kkFkZ μtks yksx ijes'oj l i n k F k k Z U o .a tMoLrq (miklrs) mikL.krk.k:i izÑfr uked r.k tkufUr rs¿U/e~ vkojde~ re% tM+ oLrq dks (miklrs) mikluh.k gSAA vUÆ /Ure%Æ iz fofi'kfUÆRkÆ Æ .k¿lEHkwfreqiklrs rs¿/Ure% izfo'kfUr] .eU/dkje~ (.& lÙo] jt] rexq.s ijes'oja fogk.%μ.¿boÆ rs fi reksÆ .%μ vUo.kr gqbZ r m forosZQ.k djus okys Hkw.a tMoLrq miklrs mikL.eU/dkja izfo'kfUr AAùAA mlls (Hkw.ka egnkfnLo:is. ****************************** nh?kZrek% A vkRek vkRek¾Li"Ve~ A vuq"Vqi~ A xkU/kj% AA osQ tuk vU/Ure% izkIuqoUrhR.k ifj. bo) dgha vf/d (re%) vfo|k:i vU/dkj esa (izfo'kfUr) izfo"V gksrs gSa AAùAA .Agniveer http://agniveer.kg AA dkSu euq".k[.Z k (fo'kfUr) (.ka l`"VkS jrk% .k lg rr% rLekr~ l`f"V esa (jrk%) je.k lg (lEHkwR.k¿lEHkwfre~ vuk& dks NksM+dj (vlEHkwfre~) vukfn] |uqRiUua izÑR.s jeUrs rs AAùAA vUo.ke.ke~) egnkfnLo:is. ¿ mÆ lEHkwfiR.k¦ jrÆ k% AAùAA inkFkZ % μ μ(vU/e~) vkojde~ (re%) vU/dkje~ (iz) izd"ks.s jeUrs rs egÙkÙokfn Lo:i esa ifj.k[.s¿lfiEHkwfreqÉikfilrs A rrksÆ Hkw.krk.

r.k LohoqQoZfUr] rs¿fo|ka izkI.k :i lw{e vfuR.ke. la.fUr rLekr~ lfPpnkuUnLo:ia ijekRekueso losZ lnksiklhju~ AAþúAùAA HkkokFkZ μtks yksx ldy tM+ txr~ osQ vukfn fuR.k vkSj o`{kkfn vo. ekurs gSa_ mlesa je.Urs] rs xk<kefo|ka izkI. dk.k izÑfr ls mRiUu] egnkfn Lo:i esa ifj.kfnLFkwya] lw{ea dk.kr gqbZ l`f"V vFkkZr~ i`fFkO.Zdkj.ksifu"kn~ 79 ****************************** HkkokFkZ%μ .Agniveer http://agniveer. ekurs gSa] os ?kksj vU/dkj dks izkIr gksrs gSa vFkkZr~ vfo|k dks izkIr gksdj lnk nq%[kh jgrs gSa A vkSj tks lEHkwfr vFkkZr~ ml dkj.Zdkj. i` f FkO.± txfn"VeqikL. lfPpnkuUn Lo:i ijekRek dh gh lnk mikluk djsa AAþúAùAA vU.kfn osQ 'kjhj dh mikluk czã osQ LFkku esa djrs gSa_ os egkew[kZ ml vU/dkj ls Hkh vf/d vU/dkj vFkkZr~ fpjdky ?kksj nq%[k:i ujd esa fxjosQ egkDys'k Hkksxrs gSa AAþúAùAA (lR.ksxtU.k izÑfr ls mRiUu gq .com bZ'kkokL.s p rLekRdkj. dkj.s tuk% ldytMtxrks¿ukfnfuR.kk& ¿¿[.Z&dkj.k izÑfr dks le>rs gSa] os vfo|k dks izkIr djosQ lnk nq%[kh jgrs gSaA vkSj tks ml dkj.lkjμ Hkk".o vkSj euq".k[. nso ekurs gSa_ os xk<+ vfo|k dks izkIr djosQ ml ls vf/d nq%[kh jgrs gSa A blfy.dkn'k leqYykl) . ijes'oj dks NksM+dj vlEHkwfr vFkkZr~ vukfn] vuqRiUu] izÑfr uked lÙo] jt] rexq.krμ O.= O.k ls mRiUu gq.keq& ikL.Z:ih i`fFkoh vkfn Hkwr] ik"kk.krμ^vU/Ure% izfo'kfUrú*μtks vlEHkwfr vFkkZr~ vuqRiUu] vukfn] izÑfr dkj. la. tM+oLrq dks mikL.kfn LFkwy txr~] dk.Z txr~ dks mikL.k djrs gSa os mlls Hkh dgha vf/d xk<+ vfo|k& vU/dkj dks izkIr gksdj nq%[kh jgrs gSa A vr% lc euq".k dh czã osQ LFkku esa mikluk djrs gSa] os vU/dkj vFkkZr~ vKku vkSj nq%[klkxj esa Mwcrs gSa vkSj lEHkwfr tks dkj. dk.lkjμdkSu euq".a eU.a dk.ksx ls mRiUu dk.kfn LFkw y ] dk.kknqRiUua i`fFkO.fUr A .k¿f/drja fDy'.a dkj. lnk fDy'.k[.kFkZizdk'k . lfPpnkuUn Lo:i ijekRek dh lnk mikluk djsaAAþúAùAA Hkk".ksxtU. ?kksj vU/dkj dks izkIr gksrs gSμ a tks euq".a la.k :i lw{e] vfuR.efuR.Z txr~ dks viuk b"V mikL.

kkÆ aÆ .ksa .fUr bfr vusu iQy (vkgq%) crykrs gSa rFkk izdkjs.okgq% dFk.ks£oospua foppf{kjs gesa (rr~) ml lEHkwfr vkSj vlEHkwfr O.Z ok iQy (vkgq%) crykrs gSaA (bfr) bl izdkj rqe Hkh lquks AAûúAA HkkokFkZ % μ HkkokFkZ μgs euq".` kqe% (/hjk.fUr A fHkUu midkj xzg.ksxh ok .o) vkSj gh dk.k djrs rFkk vU.fUr (lEHkokr~) la.k& fHkUua fHkUua o{.ksxh tuksa osQ opu (mins'k) op% 'kqJe q kÜ .kg AA fiQj euq".k ('kqJe q ) kÜ .kRdkÕ.Fkk o.nkgqfjfr .k% ¯d oqQÕ.kp{krs AAûúAA vUo.Fkk fo}kal% dk.s u% vLeku~ ('kqJqe) lqus gSa (.%μgs euq".ek.%μ vUo.kRdkÕ.kkr~ vU.r~ dkÕ.k djsa] .k gS AA vÆU.± iQya O.s) ftUgksaus (u%) izfr rr~ r.r~) dk.kk}Lrquks fo}ku~ yksx dk.a /hjk.ks ! tSls μgs euq".s uLrf}ppf{kjs] rs lEHkoknU.kZr~ (vU.k gS_ os .kZRdkj.Z vuqRiUukRdkj.ksfxuka ldk'kk|n~& .ks£oospue~ (foppf{kjs) O.k% ! .fUr (vlEHkokr~) vuqRiUukRdkj.w.` kqrAAûúAA l i n k F k k Z U o .nsÆokgq% lfiEHkÆoknÆU.g mins'k fd.kka es/k& geus (/hjk.efi Ük`.ksfxuke~ (.s uLÆ rf}fippf{kÆ jÆ s AAûúAA inkFkZ % μ μ(vU.r~) fHkUue~ (vkgq%) dFk.k[.Fkk o.Agniveer http://agniveer.kkr~ (bfr) vusu izdkjs.% A vuq"Vqi A xkU/kj% AA iqueZuq".efi kÜ .k .ZqfjR.w.r~ fHkUue~ ls (vU. ****************************** nh?kZrek% A vkRek vkRek¾euq".kqr AAþúAûúAA (vlEHkokr~) mRiUu u gksus okys dkj.ksxtU.ksx ls mRiUu dk.kp{krs_ rs lEHkokn~ la.k% ! .r~ .ksx& nksuksa dk foospu (foppf{kjs) tU.kiwoZd le>k.com 80 mifu"kn~&Hkk". % μ gs Hkk"kkFkZ μgs euq".a /hjk.kka ldk'kk|}p% 'kqJqe] .Z&oLrq vkSj dkj.k ls (vU.kZr~ vU.k .fUr_ vlEHkokr~ (lEHkokr~) la.Z ok iQye~ vkgq% dFk.keqidkja x`ÊfUr] oLrq ls vkxs dgs tkus okys fHkUu& xzkg.` kqe%] .kke~) es/koh] fo}ku~ fouka] fonq"kka .ks ! tSls euq".s) (u%) vLeku~ izfr (rr~) r.r~) fHkUu dk. D.nkfigqÉjlfiEHkokr~ A bfrfi 'kqJeq Æ /hjkfi.kka) es/kfouka] fonq"kka .nsokgqjlEHkoknU.± iQya ok (.o) (vkgq%) dFk.

e~) dkÕ.Z vkSj dkj.ksxtU.feR.qa rhÆRokZ lEHkwfiR.k oLrq osQ xq.kksa dks Lo.k% inkFkkZ HkofUr .Z:i.ksa dks dk.kZ[.sZ .kksa dks tkudj vU.k midkj xzg.kZ}Lrqu% A vlEHkokr~¾¾dkj. djks AAþúAûúAA HkkŒ inkFkZ % μ μ/hjk%¾fo}kal% A lEHkokr~¾dk.ksxh tuksa ls ftu lEHkwfr fo"k.qe~) 'kjhjfo.a nq%[ke~ (rhRokZ) mYyÄ~?.Zdkj.keÆ `rfie'uqrs AAûûAA inkFkZ % μ μ(lEHkwfre~) lEHkofUr .k oLrq) ls fHkUu&fHkUu o{.ka ¯d ¯d lk/uh.k txr~ ls vU. (lEHkwR.kUr%dj.%) (rr~) (osn) tkukfr (mHk.kdeZLoHkkoku~ (fouk'ke~) fou'.ek. lEHko (dk.k) 'kjhjsfUæ.d opuksa dk Jo. D.fLeu~ (p) rn~xq.ka l`f"Ve~ (p) rL.ksx ls mRiUu dk.k djsa mudk foospu djosQ lc euq".efi fuf'puqr AAûúAA xq.fUr AAþúAûúAA Hkk".S% dkÕ.k oLrq dks tkusa AAþúAûúAA nh?kZrek% A vkRek vkRek¾fo}ku~ A vuq"Vqi~ A xkU/kj% AA iqueZuq".Zdkj.Lr}snksHÆ k.ka rka dkÕ.r~¾fHkUua fHkUua o{.k fl¼ djuk pkfg.k foKkrsu dkj.ksa dks le>krs gSa% blh izdkj rqe Hkh fu'p.UR.k osQ rn~xq.k djokrs gSa A mu dk.k /E.k gS AA lEHkwfi¯r p foukÆ'ka pÆ .kLo:ia txr~ (lg) (fouk'ksu) fuR.w.keqidkje~ A foppf{kjs¾vf/Kki.k¿f/Kki& .k djsaμfo}ku~ euq".Z vkSj dkj.fi§ lgÆ A fO ÆkuÆ k'Æ ksu e`RÉ .kk}Lrqu% A vU.ksifu"kn~ 81 ****************************** dks Hkh xzg.soeso .Lo:is.lkjμeuq".k djrs vkSj djkrs gSa A dk.ksRiUu.Z vkSj dkj.k&D.ek.Z oLrq vkSj dkj.ksu lg (e`R. dk.k dk.k oLrq ls D. iQy crykrs gSa vkSj vlEHko (vlEHkwfr) vFkkZr~ vuqRiUu dkj.ksa dks le>kosa A lEHko (lEHkwfr) vFkkZr~ la.kku~ foKk.n`'.g mins'k fd. iQy crykrs gSa A mDr fo}ku~ euq". /hj vFkkZr~ es/koh fo}ku~ .k:i.ZoLrq)] vlEHko (dkj.k xq.] .kdEeZLoHkkoku~ (.L.Z txr~ ls mDr fo}ku~ vU.a tkudj mudk mins'k djrs gSa A vr% lc euq".kg AA fiQj euq".com bZ'kkokL.Agniveer http://agniveer.UR.kkH.lkjμ Hkk".

Rosu eks{k osQ lk/uksa esa mi.Z&dkj.k l`"VÔk (ve`re~) eks{ke~ (v'uqrs) izkIuksfr AAûûAA vUo.k.ksT.ksx djosQ] e`R.k] fuR. Lo:i dks le>us /E.rk osQ foKku ls .oa .ksx ls mRiUu nq%[k dks (rhRokZ) ikj djosQ (lEHkwR.%) tks fo}ku~ (lEHkwfre~) ftlesa lEHkofUr .Z&dkj.Lo:is.a R. vUr%dj. lEHkwR.a fujFkZd ugha gSa] fdUrq dk.k% inkFkkZ HkofUr xq .k xq.ksRiUu.Z vkSj lEikn.a nq%[ka rhRokZ (mHk.k foKkrsu dkj.ksu lg deZ] LoHkko dks (lg) .nso dkj.k l`"VÔk lgke`ra osQ dkj.k] (fouk'ksu) fuR.%μgs euq".UR.k& oLrq.ks ! dk.qa rhRokZ lEHkwR.kUr%& txr~ dks (osn) tkurk gS_ og dj.=.ks¾fo}ku~ lEHkw¯r (.=.Z esa izoÙ` k djkus okyh l`f"V osQ lg.k.d lkFk e`R.ksxtU.kdeZLoHkkoku~ fouk'ka l`f"V dks (p) vkSj l`f"V osQ fou'.Z :i] /eZ dk.ks ! euq".Z μgs euq".k) 'kjhj bfUæ.Z&dkj.k lgke`re'uqrs AAûûAA Hkk"kkFkZμ l i n k F k k Z U o .Z dkj.kZ[.L.k :i mRiUu gksus okys dk.k (e`R.k% ! .a rr~) ml dk.%μ vUo.qe~) 'kjhj vkSj eks{ke~ v'uqrs izkIuksfr AAþúAûûA vkRek osQ fo.ka l`¯"V inkFkZ mRiUu gksrs gSa ml dk.keU.k bu nksuksa osQ xq.k :i mYyÄ~ ?.kLo:ia txr~ vn`'.qHk. gks tkrs gSa ml dkj.Z:i.k% ! . ****************************** izoÙkZf.ksxqZ.kk¿¿[.ka rka dkÕ.Z] deZLoHkkoku~ fofnRok] /ekZfn& dkj.com 82 mifu"kn~&Hkk".k (izÑfr) uked u Lr%_ fdUrq dk.Zdkj.fLeu~ p rn~xq. % μ gs Hkk"kkFkZμgs euq " .a r}sn] l fouk'ksu lg e`R.DRok eks{kfl¯¼ vius&vius Lo:i ls dk.k dk.a dkÕ._ Lok¿¿Re& LoHkko dks tkudj] budk /ekZfn] dk.k dh fuR.s oLrquh fujFkZoQs (l`f"V)] dkj.k 'kjhjsfUæ.ks fo}ku~ lEHkw¯r p fouk'ka p lgksHk.ks£oKkrsu fuR.k% ! dk.Zdkj.rsfr dk.k:i.sZ izoÙkZf.Agniveer http://agniveer.k] deZ] eks{klk/us"kq lEiz.qa 'kjhjfo.kkH.n`'.k:i rn~osn tkukfr_ l fouk'ksu izÑfr dks rFkk (p) mlosQ xq.ksx ls (ve` r e~ ) eks { k&lq [ k dks (v'uqrs) izkIr gksrk gS A HkkokFkZ % μ HkkokFkZ μgs euq".Z:i p rL. k] deZ ] LoHkko dks .k&deZ&LoHkkoku~ (fouk'ke~) ftlesa inkFkZ fou"V¾ lgksHk.

k esa LFkku miklukizdj.k] deZ] LoHkko dks lkFk&lkFk tkusa A fouk'k (vlEHkwfr) fuR.fefr A e`R. gks tkrs gSa A ml dkj.ksx dks le>k.k (izÑfr) dh mikluk djus dk fu"ks/ le>uk pkfg.ksxh tuksa us .qe¾~ e`R. mi.kZ¿¿[.k fl¼ djsaμfo}ku~ euq".k :i izÑfr vkSj mlosQ xq. dk R.k&D.Agniveer http://agniveer.Z oLrq ls eks{k&iQy dh flf¼ :i fHkUu&fHkUu iQy dh izkfIr djsa A dkj.k x.kx vkSj dk.ksx ls mRiUu nq%[k dks ikj djsaA lEHkwfr vFkkZr~ 'kjhj] bfUæ.q osQ Hk.kk¿¿[. vkSj vUr%dj.Z AAûûAA (l`f"V)] dkj.e~ A ve`re~¾eks{kflf¼e~ AAþúAûûAA Hkk".e~¾dk. lEHkwfr vFkkZr~ dk.Z vkSj dkj. A vu.k vkSj dk. lEHkwfr esa gh jr gSa] os mlls Hkh vf/d ?kksj vU/dkj esa izfo"V gksrs gSa A vkSj nwljs eU=k esa dgk gS fd ftu es/koh fo}ku~ .Fkk.Z txr~ rFkk /eZ esa izo`Ùk djus okyh l`f"V dks tkudj] bldk lnqi.k gS A buesa izFke eU=k esa dgk x.q&Hk.ksx djosQ eks{k&iQy dks izkIr djsa A bl izdkj dkj.k.a oLrq A fouk'ke~¾ dkj.k :i mRiUu dk.Z uked l`f"V vkSj mlosQ xq.Z oLrq dk ijes'oj osQ LFkku esa mikluk djus dk fu"ks/ gS_ buls .k (izÑfr) osQ }kjk fHkUu&fHkUu /ekZfn vkSj eks{kflf¼ :i iQy izkIr djus pkfg.Z (l`f"V)] dkj.lkjμ Hkk". izÑfr dks tkudj e`R.k] deZ] LoHkko] fouk'k (vlEHkwfr) vFkkZr~ ftlesa lc inkFkZ fou"V¾vn`'.ks£u"ks/ks fg ijes'oj& mikluk osQ izdj.ksifu"kr~ osQ ûü] ûý rFkk ûþosa eU=kksa (.ksifu"kn~ 83 ****************************** iQya fu"iknuh. dks gVk dj eks{k dh flf¼ djks A bl izdkj dk.ksx. AAþúAûûAA HkkŒ inkFkZ % μ μlEHkwfre~¾dk.q&Hk.k oLrq ls e`R.k gS fd tks vlEHkwfr dh mikluk djrs gSa] os ?kksj vU/dkj esa izfo"V gksrs gSa vkSj tks euq".Zq k&deZ&LoHkkoe~ A e`R.tqonZs esa ù] ûú o ûûosa eU=k) esa lEHkwfr vkSj vlEHkwfr osQ mi.q vFkkZr~ 'kjhj osQ fo.lkjμeuq".Zdkj. dk.a oLrq A mHk.% ijes'oj osQ LFkku esa bu dk.ksx ysus dk ugha AAþúAûûAA leh{kkμbZ'kkokL.ksX.k oLrq ls D.com bZ'kkokL.ks osfnrO.

ksx ysuk pkfg. ****************************** gekjs fy. osQ vuqlkj vlEHkwfr dk vFkZ izÑfr gS] tks dHkh mRiUu u gksus ls vukfn gS A .k x.k gS A rhljs eU=k esa mu iQyksa dk o.Agniveer http://agniveer. esa izÑfr esa fouk'k¾y. oLrq ugha gSa fdUrq .g tM+ oLrq gS A bl izÑfr ls tks egÙkRokfn mRiUu gksrs gSa] mUgsa ^lEHkwfr* dgrs gSa A .q osQ Hk.ksx gS] . inkFkZ izy.kZu djosQ crk.k x. dks izkIr gksrs gSa A tks bl fouk'k osQ foKku vFkkZr~ l`f"V osQ dkj.k. D.k oLrq gSa \ Hkk".k[. vlEHkwfr vkSj lEHkwfr nksuksa gh mikluh. A rhljs eU=k esa vlEHkwfr osQ LFkku ij ^fouk'k* 'kCn dk ikB gS A D.k x. mikluh.q dks ikj dj tkrk gS A vkSj lEHkwfr¾izÑfr osQ dk.Ur mi.k&dk.gka izFke eU=k esa dgk x.ksxh gSa A vkRek dks bu nksuksa dk lkFk&lkFk Kku izkIr djosQ budk mi. gS vkSj vlEHkwfr dk iQy nwljk gSA vkSj rhljs eU=k esa lEHkwfr vkSj vlEHkwfr dks tks lkFk&lkFk tku ysrk gS] og vlEHkwfr ls e`R.ksx crk. dks ikj dj ysrk gS rFkk lEHkwfr ls ve`r¾eks{k dks izkIr dj ldrk gS A bl izdkj bl eU=k esa lEHkwfr vkSj vlEHkwfr osQ iQyksa dk o.gka iz'u mRiUu gksrk gS fd vlEHkwfr vkSj lEHkwfr D.k mi.k lEHkwfr dgykrs gSaA mDr vlEHkwfr vkSj lEHkwfr dk vkRek osQ fy.ksafd lc mRiUu gq.Z i`fFkoh vkfn tM+ oLrqvksa ls yxs jgrs gSa os muls Hkh ?kksj vU/dkj esa izfo"V gksrs gSaA vr% vkRek osQ fy.k gS] muls geus .k gS fd tks vlEHkwfr¾izÑfr dh mikluk djrs gSa] os ?kksj vU/dkj esa izfo"V gksrs gSa] vFkkZr~ os lnk vfo|kxzLr gksus ls lnk nq%[kh jgrs gSa] vkSj tks lEHkwfr¾izÑfr osQ dk. lEHkwfr vkSj vlEHkwfr dk mins'k fd.ksX.k fd vlEHkwfr vkSj lEHkwfr vkRek osQ fy.kZIr fHkUurk gS A eg£"k n.d psru ijekRek gh mikluk osQ . rks ugha gSa] fdUrq vR.dkjksa us budh tks O.k gSμ vc .slk lquk gS fd lEHkwfr dk iQy vU.kZu fd.com 84 mifu"kn~&Hkk".ksx djs rks og ve`r¾ eks{k dks izkIr dj ldrk gS A bu rhuksa eU=kksa ls Li"V gS fd .Z Hkko dks le> ysrk gS] og vfo|kfn Dys'kksa ls cpus osQ dkj.s .ZinkFkks± dk vkRek fo}kuksa dh laxfr esa jgdj osnksDrfof/ ls Bhd&Bhd mi. gS A nwljs eU=k esa vlEHkwfr vkSj lEHkwfr dk fHkUu&fHkUu iQy crkdj mudk mi.k e`R.s egÙkÙokfn izÑfr ls lEHkwr¾mRiUu gksus osQ dkj.kuUn osQ Hkk".a dh gSa] muesa i.

A tc ^vlEHkwfr* osQ vFkZ esa ^lEHkwfr* dk vFkZ Hkh Li"V dj vk.xHkZuked A .k lEHkwfr dk vFkZ dkYifud gS A vkSj fgj.Zcã z ¾fgj.k esa Jh 'kVjkpk.Z&czã* gS rks vlEHkwfr dk vFkZ ^dkj. mikluh.ksxh vo'.s A¸ vFkkZr~ lEHkou¾mRiUu gksus dk uke lEHkwfr gS A og ftl dk.k fgj.k dh gS A bu eU=kksa esa ls izFke eU=k dh O.k[.k[..Z th fy[krs gSaμvlEHkwfre~¾lEHkoua lEHkwfr% lk .kroUr bR.kÑrkn~ vO. A . esa fd.kÑrksiklukr~ A .ksifu"kn~ 85 ****************************** vlEHkwfr vkSj lEHkwfr vkRek osQ fy. dk.k Hkwr izÑfr dh lÙkk dks rks Lohdkj dj fy.k x.xHkkZ[.L.k gS A fdUrq rhljs ewy eU=k esa dfFkr iQy dh mis{kk djosQ 'kkVj&Hkk".gka 'kkVj&Hkk"..FkZ%A ---vlEHkokn~¾vlEHkwrsjO.k gS] rc bl dk.Zczã dh mRifÙk oSQls gks xbZ \ tc bu eU=kksa ls Li"V:i ls tM+&inkFkks± dh mikluk&izfr"ks/ fd.k vlEHkwfr% izÑfr% dkj. dk.ka O..ksafd v}Srokn esa rks czã ls fHkUu&nwljh oLrq gksuh gh ugha pkfg.xHkkZ[. dks ugha le>dj foijhr gh O.xHkZ dk o.Z&czã D.k[.k oLrq gS \ vkSj vlEHkwfr¾izÑfr D.fn lEHkwfr dk vFkZ ^dk.gka Jh 'kVjkpk.k dkj.ka dk.ke~--lEHkwR.k gS] fdUrq lEHkwfr dk vFkZ iwokZxzg o'k dfYir dj x.fn ^vlEHkwfr* dk vFkZ izÑfr . osQ vuqlkj .Z th us txr~ osQ dkj.nqDreU/Ure% .Z th us bu eU=kksa osQ iwoksZDr jgL.Z&czã vkSj eku&cSBs A tc ^l i.k dkj.. lk lEHkwfr%] rL.gka oSQls gks ldrk gS \ vr% .k czã* gksuk pkfg.com bZ'kkokL. gSa A Jh 'kVjkpk. vFkok 'kkVjHkk".kZu .ksa \ .k gS rks lEHkwfr dk vFkZ izÑfr ls mRiUu dk..k vU.Z&txr~ gksuk pkfg.k fdUrq fgj. esa ^vlEHkwfr* dk vFkZ rks Bhd fd.Zczãf.k dgrs gSa A lEHkwfr dk vFkZ gS dk.Zczã fgj. esa fy[kk gSμ ¶lEHkwr%s dk.Zcã z ksiklukn~ vf.g vFkZ dkYifud gh gSA nwljs o rhljs eU=k esa vlEHkwfr o lEHkwfr dk iQy crk. gSa rks mlls fHkUurk D. A vr% 'kkVjHkk".Agniveer http://agniveer.k gS \ D.Z dk /eZ gS mls lEHkwfr dgrs gSa A mlls fHkUu dks vlEHkwfr¾izÑfr .Zxkr~* eU=k esa czã dks O.ZL.kek|S'o.k gS] rc dkj.xHkkZ[.k czã ls dk. dk.Zy{k.kid loZfo/'kjhjksa ls jfgr] vfou'ojkfn dgk x. oLrq rks ugha gS]a fdUrq mi.

k[.rs fouk'k bfr] rsu rnqiklusukuS'o.xHkksZiklusu áf.kZu rks vxys eU=k esa fd. vlEHkwR.k gS] mldk o.kk vHksnus mP.qr mldh mi.s'o. dgrs gSa A bl eU=k dh O.qa rhRokZ fgj.qerhR.Ze& /eZdkekfnnks"ktkra p e`R.kekfnizkfIr% iQye~] rsukuS'o.k esa Jh 'kVjkpk.k esa Jh 'kVjkpk. ugha gSa] rc mudk . l rsu /£e.k x.L. dk..kÑr (izÑfr) dh mikluk ls] ftls ^vU/Ure% izfo'kfUr* bl okD.xHkZ (lEHkwfr) dh mikluk ls vf.kd mls izÑfry.y{k. ls dg pqosQ gSa rFkk ikSjkf.Z&izkfIr vkfn cryk.com 86 mifu"kn~&Hkk".q dks yka?krk gS vkSj vlEHkwfr¾vO.kÑrksiklu.Lrn~ osnksHk.Z dk /eZ fouk'k gS vkSj ml /ehZ ls vHksn gksus osQ dkj.gka mUgksaus bruk Hkh fopkj ugha fd.k gS A tc fd blls igys eU=k esa lEHkwfr dh mikluk djus okyksa dks ?kksjre vU/dkj esa izfo"V gksuk fy[kk gS A .Ro dks .kZu gh fd.q dks ikj djrk] vkSj lEHkwfr foKku ls eks{k dks izkIr dj ldrk gS A eU=k esa ^osn¾tkuuk* fØ.Agniveer http://agniveer.k[.Z izkfIr :i iQy feyrk gS A mlls vuS'o.k tks Lo.k[.Z th us lEHkwfr vkSj vlEHkwfr dh mikluk dk iQy vf.s'o.fn ugha] rks vkidh O.Z:i iQy izkIr gksrk gS vkSj vlEHkwfr¾ vO.q dks ikj djosQ fgj.k fd ftu vlEHkwfr o lEHkwfr dh mikluk dh izFke fuUnk dh xbZ gS vkSj ftl ls Li"V gS fd os mikluh.kekfn .kekfn .kekfn .Zcã z dh mikluk ls vf.k vkiosQ iQy esa vkSj eU=k&izksDr iQy esa lerk gS \ .kZfn rFkk e`R.k gS A D.k x.k gS] mikluk ughaA buesa ls rhljs eU=k dh O.Z th fy[krs gSaμ¶lEHkw¯r p fouk'ka p .k vO.Z] v/eZ rFkk dkeukfn nks"kksa ls mRiUu e`R.Z&izkfIr :i iQy oSQls lEHko gS \ vkSj bl eU=k esa ^mikluk* 'kCn Hkh ugha gS A eU=k esa ftl mi. eU=k esa mikluk dk iQy ugha] izR. bfr p ikSjkf.kZfn e`R.k ewy eU=k ls fo#¼ gS vkSj r`rh.ke'uqrs A¸ vFkkZr~ tks iq#"k lEHkwfr vkSj fouk'k bu nksuksa dks lkFk&lkFk tkurk gS] ogμftlosQ dk.kÑr (izÑfr) dh mikluk ls ve`r¾izÑfry.k x.. ****************************** izfo'kUrhfr izÑfry.a lg fouk'kks /eksZ .koSQ#P.ksx:i iQy dk lVsr fd.rs A¸ vFkkZr~ lEHkwfr¾dk.s'o.k ve`ra izÑfry.k gS vFkkZr~ vlEHkwfr foKku ls e`R.s'o.ZL.a Hkh fouk'k dgk tkrk gS] ml fouk'k dh mikluk ls vuS'o.ksfxrk dk o.

gS] Jh 'kVjkpk.UR. \ vkSj bl jgL.k djuh pkfg. A . dks HkyhHkkafr le>k vkSj eU=k esa fouk fdlh ifjorZu osQ eU=kkFkZ dh lXfr yxk nh] .Z th eU=kifBr ^fouk'k* in osQ vFkZ dks ugha le> losQ A vkius ^fouk'k* dk vFkZ fouk'k gksus okyk dk.k[.kksjijk/ks .a ^dk. vkSj eU=k esa gh ifjorZu djus dk nqLlkgl dj cSBs A vkSj .k] ijUrq vius nks"k dks u le> losQ A eg£"k n.nsueU/ks u i'.g Fkk eU=kæ"Vk eg£"k dk Íf"kRo A eg£"k fy[krs gSa fd bl eU=k esa ^lEHkwfr* dk vFkZ rks ^dk. A vFkkZr~ ^lEHkwfr* dks ^vlEHkwfr* djosQ O.fr A* eU=k osQ iwokZ¼Z esa tc Jh 'kVjkpk.] fiQj eU=k osQ mÙkjk¼Z dh lXfr oSQls yxrh\ vc pØ esa iM+ x.fn eU=k esa ^lEHkwfr* vkSj ^fouk'k* inksa dk .k gS A .k tk.Z th us fd. cqf¼ dks A .k% inkFkkZ HkofUr .g nks"k ugha gS] .d gh vFkZ gS rks eU=k esa iqu#fDr nks"k gS A .k A /U.ku dj x.k:i izÑfr gS A eg£"k fy[krs gSaμ^fou'.k dj x.gh fy[k nsrs fd fo}ku~ bl ij fopkj dj ysosa A blls O.k[.k gS A eU=k esa dk.Fkk O.s fd ^fouk'k* dk vFkZ izÑfr oSQls fd.k gS A Jh 'kVjkpk.gka Jh 'kVjkpk.n`'.Z inkFkZ fd.k[.com bZ'kkokL.fLeu~* vFkkZr~ ftlesa lc dk.k[.=kko.fn fdlh LFky ij dksbZ ckr le> esa ugha vkbZ Fkh] rks eU=k esa ifjorZu dh vis{kk .kdkj dk xkSjo c<+rk gh gS] ?kVrk ughaA .Z th xyr O.kZyksi ekuuk pkfg.kμ ¶lEHkw¯r fouk'ka psR.% A¸ vFkkZr~ ^fouk'k* dk vFkZ rks Bhd gS] fdUrq ^lEHkwfr* ls iwoZ vo.g O.Z th dh fnO.FkkFkZ esa eU=k esa .k esa fy[k fn.k[.gka eU=k esa ifjorZu djus dk nqLlkgl rks Jh 'kVjkpk.k[.k[.Z&czã* vFkZ fd. ^lEHkwfr* in tc i<+k gqvk gS] ftldk mUgksaus Lo.Z&inkFkZ osQ fy.ksifu"kn~ 87 ****************************** izkIr gksrk gS A .klEer O.kuUn us bl jgL. dks u le>dj eU=k esa ifjorZu dj fn.kdkj dk nks"k gS] tks mldks u le>dj vU.Z&inkFkZ* gh gS fdUrq ^fouk'k* dk vFkZ dkj.ZinkFkZ fou"V¾vn`'. A ^uS"k LFkk& . oSQlh lqUnj rFkk O.g O. gks tkrs gSa] mls fouk'k¾izÑfr dgrs gSa A nsf[k.kZyksisu funsZ'kks æ"VO.Z th tks izÑfr dh lÙkk dks ugha ekurs] izÑfr dks fuR. ekuuk rks nwj dh ckr gS] os bl ckr ls vle×tl esa iM+ x.kdj.Agniveer http://agniveer.

q dks ikj djrk gS A 'kkVj&Hkk".kZo esa Mwcuk vkSj dgka ve`r¾eks{k izkfIr ftlesa ys'kek=k Hkh nq%[k ugha gS] bu nksuksa esa vkdk'k&ikrkyor~ vUrj gS A bUgsa .Agniveer http://agniveer. mi.d iQy dk funsZ'k gS A Jh 'kVjkpk.k ugha gS] vfirq ^osn*¾tkurk fØ.k esa vU/Ure%¾?kksj vU/dkj esa izos'k rFkk izÑfry.k gS A nsf[k.fUr losZ AA (eq.Z dks ikj djrk gS] vkSj v/ekZfn ls mRiUu e`R.d eku dj osnkFkZ djuk cgqr gh vfoosdiw.k[.a fdl vFkZ dks crk jgk gS ftlesa e`R.Mdksú ýAüAö) ^ijke`rk%¾ijee`re~¾vej.Z th vusd iQyksa dk funsZ'k dj jgs gSa vFkkZr~ vkRek fouk'k ls vuS'o.k gS A bu eU=kksa esa nwljs o rhljs eU=kksa dh O.¾egknq%[kk.Z th fouk'k¾dk.s"kka rs A* .Z v/eZ rFkk dkeukfn nks"kksa ls mRiUu e`R. dks gh ve`r dg fn.ksfxrk gh crykbZ xbZ gS A bl rhljs eU=k esa ^miklrs* fØ. :i ve`r izkfIr crk.ksx djrs jgs gSa A eU=kksa esa lEHkwfr rFkk vlEHkwfr osQ foKku dh vkRek osQ fy.k mls izÑfry.k[.Z inkFkZ dh mikluk ls vuS'o.Z dks ikj djuk rFkk fouk'k osQ foKku osQ LFkku ij fouk'kksikluk crkuk dYiuk gh ugha] izR.kZu dj jgs gSa A eU=k esa osQoy fouk'k osQ foKku ls e`R. ****************************** .μ (û) ijke`rk% ifjeqP.a leku ekuk gS vkSj vc (rhu eU=kksa esa) izÑfry.k/eZoaQ czã vkReHkwra . dks u le>dj ^mikluk* 'kCn dk iz.gka ^ve`r* dk vFkZ ^vej.k gS A vr% eU=k esa buosQ foKku dk gh funsZ'k gS A iqujfi Jh 'kVjkpk.com 88 mifu"kn~&Hkk".q dks ikj djosQ ^ve`re~* D.k esa 'kkVj&Hkk".q dks ikj djuk .k A D.Z th us vU.kZ rFkk osn&fo#¼ dk.d gks ldrs gSa\ dgka izÑfry.q vkfn dk nq%[k u gks A D.k gks ldrk gS \ ^ve`re~* 'kCn Lo.k gSA nwljs eU=k dh O. dh vuS'o. esa vlEHkwfr dh mikluk dk iQy izÑfry.q dks ikj djus dk o.=k ^ve`re~* 'kCn dk vFkZ ^vej.k/eZoaQ czã* vFkkZr~ eks{k vFkok ^ve`re~¾lq[k:ie~* fd.k gS A . dks Lo.k[.Z gS A e`R.k/eZd czã* fd.k izÑfry. vkSj ve`r .k tk pqdk gS fd bu eU=kksa esa lEHkwfr vkSj vlEHkwfr dh mikluk dh fuUnk rks dh gS] fdUrq fo/ku ugha A iqujfi Jh 'kVjkpk.g rks izFke cryk.Z th eU=kksa osQ jgL.qr ewyeU=k ls fo#¼ O.¾?kksj vU/dkjkoLFkk dgk tk ldrk gS \ Jh 'kVjkpk.

ke`re'uqr*s dh O.com bZ'kkokL.k[.k :i mRiUu gksus okyh dk.ke`re'uqrs AA (ûþ oka eU=k) lEHkwR.kú Hkkú) vFkkZr~ vkRek vkSj 'kq¼ vUr%dj.ksifu"kr~ osQ eU=kksa esa ^ve`r* 'kCn dk ikB vusd LFkkuksa ij vk.ksx:i/eZ ls mRiUu .&vUr%dj.kÑrksiklu.k l`"VÔk ve`re~¾eks{ke'uqrs A (eg£"kn.dkjksa osQ vFkZ&Hksn Hkh nz"VO.k ijekRek dks izkIr djrk gS A ([k) lEHkwR.k:i.klizgh.k) vius vè.Z esa izo`Ùk djkus okyh l`f"V osQ lg.q%¾izk.:i dguk mudh O.k esa ^ve`re~* dks izÑfr&y.sZ izoÙkZf.Mdksú üAüA÷) ¶vkuUn:ia lokZuFkZn%q [kk.k /E.& y{k.k) vO.kReifjPNsna fgRokf/nSorkRekua lokZRedefuy& ee`ra¾lw=kkRekua izfri|rke~ AA ('kkú Hkkú) vFkkZr~ ejus okys dk ok.ksx/eZtfursu .Z:i] /eZdk.k[.ka lq[k:ie~ ve`ra .n~ foHkkfrA¸ vFkkZr~ ^ve`re~* dk vFkZ lq[k:i gS vkSj og vkuUn:i vFkkZr~ leLr vuFkZ o nq%[kksa ls jfgr gS A vr% ^ve`re~* dk vFkZ eks{k gSA blfy.k (vlEHkwR. gSaμ (d) fo|.k ve`re~¾izÑfry.q (izk.k osQ la.k¾'kjhjsfUæ. ^lEHkwR.FkkFkZn'kZuus ve`re~¾ uk'kjfgra LoLo:ia ijekRekua ok v'uqrs AA (eg£"kn.ke'uqrs A ('kkú Hkkú) vFkkZr~ vO.kla.ke`re'uqrs A (ûûoka eU=k) nsorkKkusuke`re~¾nsorkReHkkoe'uqrs izkIuksfr A ('kkú Hkkú) vFkkZr~ nsorkKku ls ¶nsoRoHkko¸ dks izkIr gks tkrk gS A fo|.kks¿è.qjfuyee`re~ú AA (û÷ oka eU=k) ok.n~ foHkkfr AA (eq.ksRiUu.k¾vkRe'kq¼kUr%dj.k dk. gks ldrk gS \ (ý) bZ'kkokL.k ls Hkh fo#¼ gksus ls oSQls fo}nfHkuUnuh.Agniveer http://agniveer.ksx ls ¶ve`re~¾eks{klq[k¸ dks izkIr djrk gS A (x) ok.kRe ifjPNsn dks .FkkFkZ Kku ls ve`re~¾vfouk'kh vkReLo:i .Drksikluk ls ¶ve`re~¾izÑfry.k gS A mu LFkkuksa ij nksuksa Hkk".kú Hkkú) vFkkZr~ 'kjhj&bfUæ.ksifu"kn~ 89 ****************************** (ü) vkuUn:iee`ra .kUr%dj.Z:i.=.¸ :i ve`r dks izkIr dj ysrk gS A lEHkwR.

eS% lEcè. esa ^ve`re~* in dk vFkZ ve`rRo¾eks{k D.ksú ûøoka eU=k) vFkkZr~ fo|k 'kCn ls ijekRe&fo|k dk vkSj ^ve`r* 'kCn ls ¶ve`rRo¸ (eks{k) dk xzg.s lEHkwR. ugha gks ldrk A blls Li"V gS fd .s rhu eU=k bl izdkj osQ gSa fd vlEHkwfr vkSj .rs---A .k¸ vFkZ gSa A nksuksa Hkk". esa ugha gS A 'kkVj&Hkk".ksa ugha fd.k gS A os fy[krs gSμ a .a fy[kk Hkh gSμ ^^fo|k'kCnsu eq[.ka /jfr A (eg£"kn.com 90 mifu"kn~&Hkk".kfn :i ok.k% ijekRefo|k.q dks vkSj ¶ve`ra¾uk'kjfgrdkj.kkn& LekoaQ eqfDrjso A u fg foKkukRek df'pnuqfPNfÙk/ekZ¿fLr .slk djuk fo}kuksa dks 'kksHkk ns ldrk gS \ Jh mOoV us .kú Hkkú) vFkkZr~ .kSfxd) ij dksbZ è.kuUn osQ vuqlkj ¶vfouk'kh vkReLo:i . osQ vuqlkj ^ve`ra* 'kCn dk vFkZ gSμ¶nsoRo&Hkko¸ ¶izÑfry. gSa A D.k ijekRefo|So dLekUu x`árs¿e`rRo×p A uuwDrk.Z th us Lo.k .g gS fd 'kkVj&Hkk".kk osQ vuqlkj ^fo|k* rFkk ^ve`rkfn* 'kCnksa osQ vFkks± dks tkurs gq.efu.kfn:i% vfuya dkj.k vFkZ fd.gka izFke eU=k dh O.d er esa iwoZfu/kZfjr /kj.gka fo|eku /u×t.k[.qe~ vfuys¿e`ra uk'kjfgra dkj. ****************************** R.ka¸ dks /kj. Hkh feF.k djrk gS A mi.ks . lr% iqu% lEHkoks ukfLr] vr% 'kjhjxzg.k D.¸ vkSj ¶lw=kkRek ok.ku ugha fn.kuqiifÙk% A¸ (bZ'kkokL.kksa esa 'kkVj&Hkk".q:i ¶ve`r¾lw=kkRek¸ dks izkIr gksA v=kLFkks ok. x.) leh{kkμ.g Jh 'kVjkpk.kkuqlkj tks Hkh vFkZ fd.k gS] fdUrq eg£"k us izdj.Agniveer http://agniveer.k:i ok. gSa] mu lc esa ^ve`re~* 'kCn dk .kSfxdkFkZ dk ifjR.k% deZ.s¿lEHkwfreqiklrs] e`rL. esa 'kkfCnd vFkZ (.Z rFkk lXfr gS] og 'kkVj&Hkk".qZDr rhuksa m¼j.k] .q¸ A vkSj eg£"k n.k ijekRek¸ ¶eks{klq[k¸ vkSj ¶uk'kjfgr dkj.o jrk% A (mOoVHkk".kx dgha Hkh ugha gqvk gS A vr% muosQ vFkZ esa tks vFkZ&xkEHkh.keso jrk%---vkReKku .dkjksa osQ vFkks± esa lc ls egku~ vUrj .kxdj vf/nSo:i lokZRed ok.k:ia ok.k'p fojks/kr~ leqPp.q% /u×t.k esa ^vlEHkwfr* in dk vFkZ viqutZUe] vkSj lEHkwfr dk vFkZ vkReKku fd.q dkj.ksa ugha djrs \ ijekRefo|k vkSj deZ dk fojks/ gksus ls mudk leqPp.

Agniveer
http://agniveer.com

bZ'kkokL;ksifu"kn~

91

******************************

lEHkwfr dk tks Hkh dksbZ vFkZ Lohdkj fd;k tk,] og loZ=k ?kVuk
pkfg, A ;fn LohÑr vFkZ dgha ?kVrk gS vkSj dgha ugha rks ;g le>
ysuk pkfg, fd vFkZ esa vo'; dksbZ nks"k gS A ;gka izFke eU=k esa
vlEHkwfr vkSj lEHkwfr in gSa A f}rh; eU=k esa bUgha osQ i;kZ;okph
vlEHko vkSj lEHko in gSa A r`rh; eU=k esa vlEHkwfr dk i;kZ;okph
^fouk'k* in gS A lEHkwfr 'kCn izFke eU=k osQ rqY; ogh gS A Jh mOoV
us f}rh; eU=k esa vlEHko vkSj lEHko in dk dksbZ vFkZ ugha fd;kA
r`rh; eU=k esa lEHkwfr dk vFkZ ijczã vkSj fouk'k dk vFkZ fouk'kh
'kjhj fd;k gS A ;gka r`rh; eU=k esa lEHkwfr dk ,d u;k vFkZ vkSj dj
Mkykμijczã A vkSj fouk'k in dk Hkh fouk'kh 'kjhj izFke eU=k osQ
vFkZ ls fHkUu vFkZ fd;k gS A A vlEHkwfr in dk izFke eU=k esa
viqutZUe rFkk r`rh; eU=k esa fouk'kh 'kjhj A Jh mOoV LFkku LFkku
ij vlEHkwfr vkSj lEHkwfr dk vFkZ cny jgs gSa A vr% muosQ fd,
inkFkks± ij Lo;e~ mUgsa lUrks"k ugha A
Jh mOoV us lEHkwfr in dk vFkZ izFke eU=k esa vkReKku rFkk
r`rh; eU=k esa ijczã fd;k gS A izFke eU=k esa lEHkwfr¾vkReKku ls ?kksj
vU/dkj dh izkfIr dk o.kZu fd;k tk jgk gS vkSj r`rh; eU=k esa
lEHkwfr¾ijczã osQ Kku ls ve`r dh izkfIr crykbZ tk jgh gS A ;g
vFkZ ijLij fojks/h gksus ls v'kq¼ gS A vkSj fouk'k in dk tks
'kjhjxzg.k vFkZ fd;k gS lks Hkh roZQlaxr ugha A 'kjhjxzg.k ls e`R;q dk
Hk; nwj ugha gksrk] vfirq Hk; mRiUu gksrk gS A vr% mOoV osQ lEHkwfr
vkSj vlEHkwfr inksa osQ vFkZ feF;k gSa A
nh?kZrek% A vkRek
vkRek¾Li"Ve~ A fup`nuq"Vqi~ A xkU/kj% AA
vFk fo|k¿fo|ksikluiQyekg AA
vc fo|k vkSj vfo|k dh mikluk osQ iQy dk mins'k fd;k
tkrk gS AA

vÆU/UreÆ% iz fofi'kfUr ;s¿fofi|keqÉiklfirs A
rrksÆ Hkw;fi ¿ boÆ rs reksÆ ; ¿ mfi fOkÆ |
Æ k;kfi¦ jrÆ k% AAûüAA

Agniveer
http://agniveer.com

92

mifu"kn~&Hkk";

******************************

inkFkZ % μ
μ(vU/e~) n`"VÔkojde~ (re%) xk<eKkue~ (iz)
(fo'kfUr) (;s) (vfo|ke~) vfuR;k'kqfpnq%[kkukRelq fuR;'kqfp&
lq[kkRe[;kfrjfo|sfr¾Kkukfnxq.kjfgra oLrq dk;Zdkj.kkReoaQ tMa
ijes'ojkf‰Uue~ (miklrs) vH;L;fUr (rr%) (Hkw; bo) vf/d&
feo (rs) (re%) vKkue~ (;s) if.Mra eU;ekuk% (m) (fo|k;ke~)
'kCnkFkZlEcU/foKkuek=ks¿oSfnosQ vkpj.ks (jrk%) jeek.kk% AAûüAA
vUo;%μ
vUo;%μ;s euq";k vfo|keqiklrs rs¿U/re% izfo'kfUr ;s
fo|k;ka jrkLr m rrks Hkw; bo re% izfo'kfUr AAûüAA
l i n k F k k Z U o ; % μ ;s
Hkk"kkFkZ μ(;s) tks euq";
euq";k% vfo|ke~ vfuR;k'kqfp& (vfo|ke~) vfuR; dks fuR;]
nq%[kkukRelq fuR;'kqfplq[kkRe& vifo=k dks ifo=k] nq%[k dks lq[k
[;kfrjfo|sfr¾Kkukfnxq.kjfgra oLrq¾ vukRek dks vkRek tkuuk :i
dk;Zdkj.kkReoaQ tMa ijes'ojkf‰Uue~ vfo|k gS] vr% Kkukfn xq.kksa ls
miklrs vH;L;fUr_ rs¿U/a n`"VÔk& jfgr] dk;Zdkj.k :i ijes'oj ls
ojoaQ re% xk<eKkua izfo'kfUr A fHkUu tM+ oLrq dh (miklrs)
mikluk djrs gSa (rs) os (vU/e~)
Kkun`f"V dks <dus okys (re%)
xk<+ vKku esa (izfo'kfUr) izfo"V
gksrs gSa A vkSjμ
;s if.Mra eU;ekuk fo|k;ka
(;s) tks vius vkidks
'kCnkFkZlEcU/foKkuek=ks¿oSfnosQ if.Mr ekuus okys (fo|k;ke~)
vkpj.ks jrk% jeek.kk% r m rr% 'kCn] vFkZ vkSj lEcU/ osQ tkuus
Hkw; bo vf/dfeo re% vKkua ek=k rFkk voSfnd vkpj.k esa
izfo'kfUr AAþúAûüAA
(jrk%) je.k djrs gSa (rs) os
(m) fu'p; gh (rr%) mlls
(Hkw;% bo) dgha vf/d (re%)
vKku esa izfo"V gksrs gSa AAûüAA
HkkokFkZ%μ v=kks i ek&
HkkokFkZμ
HkkokFkZμ;gka miek&
yVkj% A ;|Ppsrua Kkukfnxq.k;qDra yVkj gS A tks&tks Kkukfn xq.kksa ls
oLrq rTKkr`] ;nfo|k:ia rTKs;e~_ ;qDr psru oLrq gS] og Kkrk_ vkSj
;Pp psrua czã fo}nkReLo:ia tks vfo|k:i gS og Ks; dgykrk

Agniveer
http://agniveer.com

bZ'kkokL;ksifu"kn~

93

******************************

ok rnqikluh;a lsouh;a p A ;nrks gS A vkSj tks psru czã vFkok
fHkUua rUuksikluh;a] fdUrwidÙkZO;e~A fo}ku~ vkRek gS] mlh dh mikluk
vkSj lsok djuh pkfg,] vkSj tks
blls fHkUu gSa] mldh mikluk ugha
djuh pkfg,] fdUrq mlls midkj
xzg.k djuk pkfg, A
;s euq";k vfo|k¿fLerkjkx&
tks euq"; vfo|k] vfLerk]
}s"kk¿fHkfuos'kDys'kS;DZq rkLrs ijes'oja jkx] }s"k vkSj vfHkfuos'k bu ikap
fogk;k¿rksfHkUua tMa oLrwikL; Dys'kksa ls ;qDr gSa_ os ijes'oj dks
egfr nq%[k&lkxjs fueTtfUr A
NksM+dj blls fHkUu tM+ oLrq dh
mikluk djosQ egku~ nq%[klkxj
esa Mwcrs gSa A
;s p 'kCnkFkkZ¿Uo;ek=ka
vkSj tks 'kCn] vFkZ] lEcU/
laLÑre/hR; lR;Hkk"k.k&i{kikr& ek=k laLÑr Hkk"kk i<+dj lR;Hkk"k.k]
jfgrU;k;kpj.kk[;a /e± uk¿¿& i{kikr jfgr U;k;kpj.k :i /eZ dk
pjUR;fHkekuk¿:<k% lUrks fo|ka vkpj.k ugha djrs] vfirq vfHkekuh
frjLÑR;kfo|keso eU;Urs] rs pk¿& gks d j fo|k dk vieku djos Q
f/drefl nq%[kk.kZos lrra ihfMrk vfo|k dk eku djrs gSa] os vR;Ur
tk;Urs AAþúAûüAA
vKku:i nq%[klkxj esa iM+s lnk nq%[kh
jgrs gSaAAþúAûüAA
HkkŒ inkFkZ % μ
μvfo|ke~¾ijes'ojkf‰Uua tMa oLrq A fo|k;ke~¾
'kCnkFkkZ¿Uo;ek=ka laLÑre/hR; lR;Hkk"k.ki{kikrjfgrU;k;kpj.kk[;&
/eZL;k¿ukpj.ks jrk%¾vfHkekuk:<k% lUrks fo|ka frjLÑR;k¿fo|keso
eU;ekuk% A vU/Ure%¾egn~nq%[klkxje~ A Hkw;%¾vf/de~ AAþúAûüAA
Hkk";lkjμ
Hkk";lkjμfo|k vkSj vfo|k dh mikluk dk iQyμtks
vfuR; dks fuR;] vifo=k dks ifo=k] nq%[k dks lq[k] vukRek dks
vkRek tkuuk :i vfo|k gS] vr% Kkukfn xq.kksa ls jfgr] dk;Z
dkj.kkRed] ijes'oj ls fHkUu oLrq dh tks mikluk djrs gSa os ?kksj
vKku dks izkIr gksrs gSa A vius vkidks if.Mr ekuus okys] fo|k
vFkkZr~ 'kCn&vFkZ&lEcU/ osQ foKkuek=k esa rFkk voSfnd vkpj.k esa
je.k djrs gSa] os mlls Hkh dgha vf/d vKku dks izkIr gksrs gSa A

rs .ksX.¶r=k vU/Ure%¾vn'kZukReoaQ re% izfo'kfUr A osQ \ .k ugha djrs] vfHkekuh gksdj fo|k (psru czã) dk frjLdkj djosQ vfo|k (tM+ inkFkZ) dks gh vf/d ekurs gS_a os vf/ d vU/dkj :i nq%[klkxj esa lnk ihfM+r jgrs gSa AAþúAûüAA leh{kkμ(d) bZ'kkokL.k nsoyksd%* (c`ú mú ûAÿAûö) bfr i`Fko~Q iQyJo.k vU.gka nsofoÙk vFkkZr~ nsork lEcU/h Kku dk gh mYys[k gqvk gS] ijekReKku dk ugha A D.ksafd ^fo|k ls nsoyksd izkIr gksrk gS] . vfo|k vFkkZr~ deZ (osQoy vfXugks=kkfn:i vfo|k gh) dh mikluk djrs gSa vFkkZr~ rRij gksdj deZ dk gh vuq"Bku djrs jgrs gSa A D.ksifu"kn~ esa uoe eU=k .com 94 mifu"kn~&Hkk".& fHkizk. gS A psru czã mikluh.kks fo|kfojksf/Rokr~ A rkefo|ke~ vfXugks=kkfny{k.s m¾. Jh 'kVjkpk.ksX.Lra u ijekReKkue~ A ^fo|.íSoa foÙka nsorkfo"k.g gS fd psru vkRek Kkukfn xq.Hkk"k.s¿fo|ka fo|k.k :i /eZ dk vkpj. gS A fo|k vFkkZr~ psru czã vkSj vkRek ls fHkUu vFkkZr~ vfo|k (tM+) oLrq mikluk osQ .FkZ%_ deZ.Agniveer http://agniveer.ksX.kkr~ A¸ (bZ'kkokL. gS vkSj fo}kuksa dk vkRek lsok djus .ksú eaú ù A 'kkú Hkkú) .qDr Kkrk gS A Kkukfn xq.gka LFkkuHksn gksrs gq.kpj.keso¾nsorkKku . Hkh ikBHksn ugha gS A bl eU=k dk vFkZ djrs gq.k vfo|k rka deZ bR. bo cgqrjeso rs re% izfo'kfUr] osQ \ deZ fgRok .o jrk% vfHkjrk%A¸ ü. ijes'oj dks NksM+dj muls fHkUu tM+ (vfo|k) oLrq dh mikluk djrs gSa] os egku~ nq%[klkxj esa Mwcrs gSa A vkSj tks 'kCn] vFkZ] lEcU/ek=k laLÑr i<+dj lR.qDr euq".Z th fy[krs gSaμ(d) ¶muesa os rks vn'kZukRed vU/dkj esa izos'k djrs gSa A dkSu \ tks vfo|k¾fo|k ls vU.% A rrLrLeknU/kRedkÙkelks Hkw.k.Z .kksa ls jfgr vfo|k :i oLrq Ks.kkeso osQoykeqiklrs rRijk% lUrks¿uqfr"BUrhR.tqosZn esa þúAûüoka eU=k gS A .kksa ls .s rq fo|k. ugha gksrh fdUrq midkj ysus .slk i`Fko~Q iQy lquk x.¶rfngksP.k gS A¸ü û. ****************************** rkRi.k] i{kikr jfgr U.a Kkua deZlEcfU/RosuksiU. gksrh gS A vfo|k] vfLerk] jkx] }s"k vfHkfuos'k ikap Dys'k gSa A buls .ksafd deZ fo|k osQ fojks/h gSa rFkk ml vU/dkj ls Hkh dgha vf/d vU/dkj esa os izos'k djrs gSa] dkSu \ tks deZ djuk NksM+dj osQoy fo|k vFkkZr~ nsork&Kku esa gh jr gSa A¸û ([k) ¶lks deZ osQ lEcU/h:i ls .

k gS A vkSj blosQ fy.kSo tÕ. esa ^vn'kZukRed vU/dkj* vFkZ fd.k e`R.ksafd ^re%* rks gksrk gh vn'kZukRed gS A vkSj eU=k esa ^miklrs* fØ.ksa dks fir`yksd vkSj fo}kuksa dks nsoyksd dgrs gSa A vkSj bu lcosQ lkFk ^tÕ.Zjr gksrs gSa A fo}kuksa dks fo|k ls thrk tk ldrk gS A blesa deZ vkSj fo|k esa D.yksd% iq=ks.k gSA blesa vFkZxkEHkh.kZu gS vkSj os dgha vU.%¾thruk pkfg.gka ^fo|k* dk vFkZ 'kkVj&Hkk".su deZ.ksafd os vuojr dk.Z izdV ugha gksrk gS A D.k ifBr gS] ftlls Li"V gS fd bl eU=k esa tks fu"ks/ fd.kls Hkw. A tSls ijekRek mikluh.ks oko yksdk euq".kLdkpk. ^fo|.ksa dks euq".s fouk fo|k osQ gh lEHko gSa \ vkSj tks fo|k esa jr gSa] D.kk gS] vkSj .kk fir`yksdks fo|.k gS A fdUrq 'kkVjHkk".g dFku mifu"kr~ osQ eU=k osQ Hkh fo#¼ gS A blh mifu"kn~ esa fo|k vkSj vfo|k dks lkFk&lkFk tkuus dk vkxs iQy Hkh fy[kk gSμ¶vfo|.k nsoyksd%] nsoyksdks oS yksdkuka Js"BLrLekn~ fo|ka iz'kalfUr A¸ bl izek.q .ksx gS A tks firj¾j{kd gSa] mudks deZ ls thrk tk ldrk gS A D.ksifu"kn~ 95 ****************************** leh{kkμeU=k esa ^vU/e~* ^re%* nks 'kCn ifBr gSa A nksuksa gh vU/dkj osQ okpd gSa A ^vH.Z osQ erkuqlkj eg£"k n.a 'kwU.k cy ls) gksus ls fof'k"V euq".g vFkZ rks mfpr gS A fo|k ls tM+oLrq.yksd% fir`yksdks nsoyksd bfr lks¿.com bZ'kkokL.yksd] j{kd (fo|k .k nsoyksd%* dk izek.k:i ls euq". /kj.kk] deZ.a euq".Z dk ^vfXugks=kkfn* ls gS] D.k gS A izFke rks .ksafd (c`ú mú ûAÿAûö) esa iwjk okD.ke`re'uqrs A¸ vFkkZr~ vfo|k ls e`R.k esa rhuksa yksdksa dk o. esa ^nsork&Kku* fd. gksrh gSa A mudh mikluk vKkukU/dkj esa ys tkrh gSA vkSj tks fo|k esa yxs gSa] os muls Hkh vf/d vU/dkj dks izkIr djrs gSa A .k gS] og mikluk fojks/h gh gksuk pkfg.k mudh ckr dh iqf"V ugha djrk A D.g izek.kaleFk± eU.k mUgsa deZ ugha djuk iM+rk A fo|k vkSj deZ dks ijLij fo#¼ crkuk furkUr vlR. bl izdkj gSμ ¶=k.Urs bfr* .k .=k ugha gSa] blh lalkj esa gSa A lk/kj.kuUn us ^Kku n`f"V dks <dus okyk vKku* vFkZ fd. gS] mlls fHkUu tM+kfn oLrqvksa osQ mikld vKkukU/dkj esa fxjrs gSa] .k dk la.k fojks/ gqvk \ deZ ls vfHkizk.ks ukU.k Hkh m¼`r fd.] fØ.Agniveer http://agniveer.qa rhRokZ fo|. Jh 'kVjkpk.

kkaÆ .%μ vUo.k% (vU.kfi ¿ vUÆ . ****************************** dks ikj djosQ fo|k ls ve`r¾ijekRek dks izkIr djrk gS A Jh 'kVjkpk.k% (bfr) ('kqJqe) JqroUr% (/hjk.Z th us Hkh bl dk . eU=k esa mUgsa egkU/dkj vFkkZr~ nq%[klkxj esa xksrs yxkus dh ckr dgh gS A nh?kZrek% A vkRek vkRek¾Li"Ve~ A vuq"Vqi~ A xkU/kj% AA vFk tM&psru.k vU.s) (u%) vLeH.ks£oHkkxekg AA vc tM+&psru dk foHkkx dgrs gSa AA vUÆ .k vfHkekuh gksus ls rnuqowQy vkpj.k%) iwoZeU=ks.d nwljs osQ iwjd gSa A ^fo|k ls nsorkKku* esa 'kVjkpk.g vFkZ cqf¼xE.k% ! . gS] .nkgqjfo|k.k u djuk fo|k dk Li"V:i ls frjLdkj gS A blfy.a 'kqJqesfr fotkuhr AAûýAA .Z th dk D.k djrs gSa vFkok ijekRek ls fHkUu nsoksa dk xzg.k izdk'kkfn ls izdkf'kr gh djrs gSa] vr% ^vKku esa fxjuk* .qr ijLij .± iQya ok (.k%) iwoksDZ rk.kuUn dh O.r~) vU.nsokgqfjfr] rs"kka /hjk.nkfigjqÉ fofi|k.s uLÆ rn~fofippf{kÆ jÆ s AAûýAA inkFkZ % μ μ(vU.k izfrikfnrk.e~ (rr~) fo|k¿fo|kta iQya }.kka rn~opks o.fUr (fo|k.k gS A ^nsork* ls .k roZQlaxr gS fd tks fo|ktZu esa rks yxk gS] fdUrq rnuqowQy vkpj.k djrs gSa rks Hkh KkuksUeq[k gksus ls egkU/dkj esa D.k ugha djrk] og u tkuus okys dh vis{kk vf/d nks"kh gS] vr% tkucw>dj deZ u djus ls og vf/d vKkuh gS A vkSj fo|k i<+dj feF.k[.k vk'k.g mUgksaus vLi"V gh NksM+ fn.nso dk.k% A bfrfi 'kqJeq Æ /hjkfi.k[.k vU.gh vFkZ fy[kk gS A blesa deZ vkSj fo|k esa dksbZ fojks/ ugha gS] izR.nso Æ kgq£OkÆ | Æ k.ksa fxjsaxs \ tM+ o psru mHk.fn loksZÙke egknso ijekRek dk xzg.r~) (vkgq%) (vfo|k.kke~) vkReKkuka fonq"kka ldk'kkr~ (.%μgs euq".com 96 mifu"kn~&Hkk".fo/ nsoksa dks tkuus ls vKku oSQls gksxk \ ^nsoks nkuk}k nhiuk}k |ksruk}k |qLFkkuks Hkorhfr ok* bl fu#Dr osQ izek.k ls nso nwljksa dks fo|k .s fo}kalks uks foppf{kjs A fo|k.Agniveer http://agniveer.o) (vkgq%) dFk.kroUr% AAûýAA vUo. ugha gS A eg£"k n.ks% Lo:ia ok (foppf{kjs) O.

S£o}RlXsu] foKkusu] .kroUr%] (fo|k.kL.k% ! . (foppf{kjs) cryk x. mi.lkjμtM+ vkSj psru dk foHkkxμfo}ku~ euq".k%) iwoksDZ rk. gSa fd (fo|k.r~) vU.qDrL.ks ! tks fo}ku~ yksx (u%) gekjs fy. AA Hkk".slk rqe tkuks AAþúAûýAA HkkokFkZ μKku vkfn xq. tML.k gS A vkReKkuh fo}kuksa ls fo|k vkSj vfo|k ls mRiUu iQy rFkk mudk Lo:i ge fHkUu&fHkUu lqurs gSa A .ksxsu] /ekZpj.s fo}kalks (u%) vLeH.fUr A (vfo|k.lkjμ Hkk".k[.com bZ'kkokL.slk mu (/hjk. ldk'kkn~ .kL.a ('kqJqe) JqroUr%] bfr fotkuhr AAþúAûýAA HkkokFkZ%μ HkkokFkZ%μKkukfnxq .qDrL.k%) iwoZeU=k esa izfrikfnr vfo|k dk (vU.Z ok iQy gksrk gS] .k izfrikfnrk.nso dk.k%) iwoZeU=k esa dgh fo|k dk (vU.k%¾vKkukfn& xq.k tk ldrk gS] og vKku.ksa us iwoZ eU=kksDr fo|k (psruoLrq) dk vfo|k ls vU.ksu pk¿u.slk (vkgq%) dgrs gSa A (vfo|k.slk lc euq". psruL. ldk'kkr~] .ksX.okgq%) dFk.ks£oosoaQ ÑRoksHk.ksx djuk pkfg.qDr psru ls tks mi.ks#i.ksx% dÙkZO.ksx fy.k%) iwoe Z U=ks. AA HkkŒ inkFkZ % μ μfo|k.ksifu"kn~ 97 ****************************** l i n k F k k Z U o .ksxks Hkforqa . (fHkUu) gh dk.fr] u rPpsrukfnfr loSZeZuq".kke~) vkReKkuka fonq"kka ldk'kkr~ (rr~) fo|k¿fo|kta iQya }. k& .± iQya ok (vkgq%) dFk.k gS A iwoZ eU=kksDr vfo|k (tM+oLrq) dk fo|k ls vU.ks% Lo:ia ok opks o.k% (vU.Pp tMkr~ iz.k¾Kkukfnxq. %%μ μ gs euq".a (foppf{kjs ) O.± iQya ok (.r~) vkSj gh dk.kke~) vkReKkuh fo}kuksa osQ ikl ls (rr~) mins'k geus ('kqJqe) lquk gS] .Z .ks u l vKku.r~) vU.k ls bu nksuksa dk foospu djosQ tM+ vkSj psru nksuksa dk Bhd&Bhd mi.nso dk.k ls .ksx vkSj /ekZpj. (fHkUu) gh dk.r~) vkSj gh iQy gksrk gS] .kstu fl¼ gksrk gS] og psru ls ugha gks ldrk A .fUr bfr rs"kka (/hjk.kstua flè.Agniveer http://agniveer. A vfo|k.Z ok iQy cryk.k iQy cryk.% AAþúAûýAA Hkk"kkFkZ μgs euq".ksa dks fo}kuksa osQ lX] foKku] .qDr tM+ oLrq ls ugha A vkSj tks tM+&oLrq ls iz.k% (vU.

k* ikB gS A bl ikBHksn ls vFkZ esa dksbZ vUrj ugha gqvk gS A bl eU=k esa tks fo|k vkSj vfo|k osQ fHkUu&fHkUu iQyksa dh ppkZ dh gS] mlls muesa ijLij dksbZ fojks/ ugha gS A 'kVjkpk.com 98 mifu"kn~&Hkk".Z .k ls fo|k vkSj vfo|k dk foospu djsa rFkk budk . bl eU=k esa ikBHksn Hkh gS A osn esa ^fo|k.d gh fo"k.FkkFkZ :i esa tkuus ls euq". esa nks fojks/h ckrsa gksa rks fojks/ gksrk gS] vkSj fHkUu&fHkUu fo"k.ksx dk iQy nwljk gS] vkSj fo|k¾Kku vFkok fo|kfn.tqosZn esa ûýoka eU=k gS A LFkkuHksn gksrs gq.Agniveer http://agniveer.ekg AA tM+ vkSj psru osQ foHkkx dk fiQj mins'k fd. mudk Bhd&Bhd mi. lc euq".ksx djsa AAþúAûýAA leh{kkμbZ'kkokL.kksa ls . fo}kuksa osQ lX ls foKku] .ksx vkSj /ekZpj.Z th dh .g ekU.qDr psru ls tks mi.g gS fd fo|k vFkkZr~ Kkukfnxq.k gS AA .ko~Q Í"kHk% AA iquLreso fo"k.kUr ^fo|. ****************************** rkRi.k* vkSj ^vfo|.ke`re'uqrs* dksbZ fojks/ ugha gS] rc muesa fojks/ oSQlk\ vfo|k¾ fo|k ls fHkUu deZ vFkok Kkujfgr tM+ inkFkks± osQ mi.k e`R.qDr tM+ inkFkZ ls ugha A vkSj tks vfo|k vFkkZr~ tM+ inkFkZ ls iz.ksifu"kn~ esa ûúoka eU=k .k%* vkSj ^vfo|k. .qa rhRokZ fo|.ksx fy.d gS A lkalkfjd inkFkks± dks .FkkFkZ esa fojks/ dgka gksrk gS \ blh ckr dks gh os ugha le> losQ A . dh rjiQ c<+rk jgrk gS] vkSj psru (fo|k ls .kstu fl¼ gksrk gS] og fo|k vFkkZr~ psru inkFkZ ls ugha A blfy.ksx djrk gS] vkSj mudks lk/u cukdj gh vius y{. tM+&psru dk Kku vFkok fo|k o deZ dks tkuuk ijeko'.Fkkor~ mi.gh gS fd eks{k dks izkIr djus osQ fy.d ckrksa esa fojks/ oSQlk \ vkSj tc fo|k o vfo|k osQ iQyksa esa ^vfo|.qDr) ijekRek dks tkuus ls ve`r¾eks{k dh izkfIr gksrh gS A buesa ijLij oqQN Hkh fojks/ ugha gSA nh?kZrek% A vkRek vkRek¾Li"Ve~ A LojkMqf".k tk ldrk gS] og vfo|k vFkkZr~ vKku.g fcYoqQy HkzkfUrewyd gS A .qDr psru dks tkuus dk iQy nwljk gS A bl dk vfHkizk.rk fd deZ vkSj fo|k esa ioZr osQ leku] vfopy fojks/ gS] .k%* ikB gSa vkSj mifu"kn~ esa buosQ LFkku ij r`rh.

ksx/eZtfursu 'kjhj vkfn tM+ inkFkks± osQ }kjk .qa rhRÆ okZ fO kÆ Æ|.kla.ksxh lks¿fo|.k¿u.Agniveer http://agniveer.qa ej.knq%[kHk.e~ (rhRokZ) mYyÄ~ ?.a rhRokZ mYyÄ~ ?.kx Lo:ia ijekRekua ok v'uqrAs AþúAûþ esa gksus okys nq%[k osQ Hk.%μ vUo.rnqi.ks fo}ku~ fo|ka pk¿fo|ka p rnqHk.fi§ lgÆ A vfofi|.ksfxlk/u& dks rFkk (vfo|ke~) iwoZ izfrikfnr dykia rnqHk.a lg osn fotkuhr vfo|k (p) vkSj mlosQ mi.FkkFkZn'kZuus (ve`re~) uk'kjfgra LoLo:ia ijekRekua ok (v'uqr) s AAûþAA vUo.rnqi.ke`rfie'uqrs AAûþAA inkFkZ % μ μ(fo|ke~) iwoksZDrke~ (p) rRlEcfU/lk/uksi& lk/ue~ (vfo|ke~) izfrikfnriwokZe~ (p) . dks (rhRokZ) ikj djosQ (fo|.k e`RÉ .e~) (lg) (vfo|.com bZ'kkokL.a lg osn lks¿fo|.ksx/eZtfursu .FkkFkZ Kku ls (ve` r e~ ) vfouk'kh vkReLo:i dks vFkok ijekRek dks (v'uqr)s izkIr djrk gS AAûþAA HkkokFkZ%μ HkkokFkZ μtks euq".k) 'kjhjkfntMsu inkFkZlewgsu Ñrsu iq#"kkFksZu (e`R.s iq#"kkFkZ ls (e`R.ksfxlk/udykie~ (.ksx :i /eZ ls mRiUu .ke`re'uqrs AAûþAA linkFkkZUo.k) vkRe'kq¼kUr%dj.k 'kjhjkfntMsu inkFkZ& ukuk lk/uksa (rr~] mHk.ks& vkSj vfo|k osQ Lo:i dks tkudj tZMpsrukS lk/dkS oÙksZrs] bfr vkSj buosQ tM+ . (fo|.qa rhRokZ fo|.k e`R.%) tks fo}ku~ μ.%) (rr~) (osn) fotkuhr (mHk. fo|.%μ.ks ¾ fo}ku~ fo|ka iwoksZDrka p (fo|ke~) iwoZeU=k esa dgh fo|k] rRlEcfU/lk/uksilk/ue~ vfo|ka (p) vkSj mlosQ lk/u milk/uksa izfrikfnriwok± p .FkkFkZn'kZusu ve`ra uk'kjfgra Lo& fd.kla.ksifu"kn~ 99 ****************************** fOkÆ | Æ ka pkfofi|ka pÆ .qe~) ej.k osQ la.k&R. fo|k HkkokFkZ%μ.Lr}snksHÆ k.k fo|k¿fo|s Lo:irks foKk.k) vkRe'kq¼kUr%dj.s euq " .qe)~ izk.k tkurk gS_ (l%) og (vfo|.%μ Hkk"kkFkZ μ(.oa psru inkFkZ .k& mu nksuksa dks lkFk&lkFk (osn) nq%[kHk.k) vkRek vkSj 'kq¼&vUr%dj.e~] lg) lewgsu Ñrsu iq#"kkFksZu e`R.

fDr /eZ] vFkZ] dke vkSj eks{k dh flf¼ dj ldrk gS AAþúAûþAA HkkŒ inkFkZ % μ μe`R.ka .kk u p osQoysu Kkusu psru (fo|k) osQ }kjk_ vFkok u df'pnfi /ekZfnfl¯¼ dÙkq± leFkksZ osQoy deZ (vfo|k) osQ }kjk Hkofr AAþúAûþAA vkSj u osQoy Kku (fo|k) osQ }kjk dksbZ Hkh O. A ve`re~¾ikjek£FkoaQ lq[ke~ A v'uqrs¾izkIuksfr A vfo|ke~¾deksZiklus A fo|ke~¾Kkue~ AAþúAûþAA Hkk".koLrq vFkok 'kjhj vkfn txnqRi¯Ùk] tho% deksZiklus Kkua dk.tM+ vkSj psru dk foHkkxμtks fo}ku~ iwoZ eU=kksDr fo|k (psru oLrq) vkSj rRlEcU/h lk/u&milk/u rFkk iwoZ esa izfrikfnr vfo|k (tM+ oLrq) vkSj mlosQ mi.lkjμ Hkk".fn tMa izÑR.s iq#"kkFkZ osQ }kjk e`R.Urs] rs ykSfdoaQ nq%[ka fogk. lo± 'kjhjk¿¿fntMa psruekRekua p /ekZFkZ&dkeeks{k& fl¼.fn tM+ (vfo|k) izÑfr 'kjhjkfndk. ****************************** fuf'pR.FkkFkZ Kku (n'kZu) ls ve`r vFkkZr~ vfouk'kh vkReLo:i rFkk ijekRek dks izkIr dj ysrk gS A .k osQ la.s lgSo lEiz.qe~¾ykSfdoaQ nq%[ke~ A rhRokZ¾fogk.ZoLrq u gks rks ijekRek txr~ p dÙkq± dFka 'kDuq. .kfndkj.q osQ nq%[k dks ikj dj ldrk gS_ vkSj fo|k vFkkZr~ vkRek vkSj vUr%dj.ksx ls mRiUu . u osQoy tM+ u p osQoysu psrusu_ vFkok u (vfo|k) osQ }kjk vkSj u osQoy osQoysu deZ.lkjμû.± ok u L.ksxh lc lk/uksa dks lkFk&lkFk tkurk gS A og vfo|k vFkkZr~ 'kjhjkfn tM+ inkFkks± ls fd.Agniveer http://agniveer.kÙk£g ijes'ojks vkfn dkj.com 100 mifu"kn~&Hkk".d lkFk iz.qT. djosQ 'kjhj vkfn tM+ vkSj psru vkRek dk /eZ] vFkZ] dke vkSj eks{k dh flf¼ osQ fy.kr~ \ dh mRifÙk rFkk tho deZ] mikluk vkSj Kku dh izkfIr oSQls dj ldrs gSa A rLekUu u osQoysu tMsu] blfy.slk fu'p. ikjek£FkoaQ lq[ka izkIuqofUr A lk/d gSa_ .ksx djrs gSa_ os yksx ykSfdd nq%[k ls NwVdj ikjek£Fkd lq[k (eks{k) dks izkIr gksrs gSa A .

drkμ. tkus .Soa leqPp.ksX.ksifu"kn~ 101 ****************************** rkRi.kfnR.krμ O.k oLrq vFkok 'kjhjkfn dk.a osn rL. fo|.eqHk.tqosZn esa ûþ osa LFkku ij gS A buesa LFkkuHksn gksrs gq.LrnsrnqHk.fn vfo|k vFkkZr~ tM+ izÑfr vkfn dkj.q) dks NksM+dj ikjek£Fkd lq[k (ve`r¾eks{k) dks izkIr djsa A ü.slk fu'p. tkurk gS] bl izdkj leqPp.Z .= O. esa deZ o Kku esa (û) ¶fo|ka pkfo|ka p nsorkKkua deZ psR.FkZ%] . u osQoy tM+ (vfo|k) vkSj u osQoy psru (fo|k) vFkok u osQoy deZ (vfo|k) vkSj u osQoy Kku (fo|k) ls dksbZ Hkh euq".com bZ'kkokL.qe~¾LokHkkfooaQ deZ Kkua p e`R.dkfj.tM+ vkSj psru dh vko'.tqú þúAûþ)AA tks euq".k[. fo|k vkSj vfo|k osQ Lo:i dks lkFk gh tkurk gS_ og vfo|k vFkkZr~ deksZikluk ls e`R.o .q¾LokHkkfod deZ vkSj Kku bu nksuksa dks rjdj¾ikj djosQ fo|k¾nsorkKku ls ve`r¾nsorkReHkko dks izkIr gks tkrk gS A¸û ¶vU/Ure% izfo'kfUrú* eU=k osQ Hkk".d iq#"kkFkZlEcU/% Øes.kFkZizdk'k] uoe leqYykl) leh{kkμbZ'kkokL.rs A vfo|.Z oLrq u gks rks ijes'oj txr~ dh mRifÙk ugha dj ldrk vkSj tho deZ] mikluk vkSj Kku izkIr ugha dj ldrk A blfy.kk vfXugks=kkfnuk] e`R. fo|k vkSj vfo|k osQ Lo:i dks le>sa tM+ vkSj psru inkFkZ buosQ lk/d gSa_ .d iq#"kkFkZ dk lEcU/ Øe'k% gksrk gS A vfo|k vFkkZr~ vfXugks=kkfn deZ ls e`R. Hkh dksbZ ikB&Hksn ugha gS A bl eU=k osQ vFkZ esa Jh 'kVjkpk.k .d gS AAþúAûþAA vU.k deZ.k vuq"Bs.d gh iq#"k ls vuq"Bku fd.qP.krμ¶fo|ka pkfo|ka pú¸ (.FkkFkZ Kku ls eks{k dks izkIr gksrk gS A (lR.q'kCnokP. lkFk&lkFk mi.q dks rj osQ fo|k vFkkZr~ .Agniveer http://agniveer.Z th fy[krs gSaμ ¶fo|k vkSj vfo|k vFkkZr~ nsorkKku vkSj deZ] bu nksuksa dks tks .a rhRokZ¾vfrØE.a lgSoQs u iq#"ks. djus okys dks gh .ksx djsa A ykSfdd nq%[k (e`R.g gS fd euq".d lkFk .k L.k nsorkKkusuke`ra nsorkReHkkoe'uqrs¾izkIuksfr A¸ (bZ'kkokú eaú ûû A 'kkú Hkkú) . djsa A 'kjhj vkfn tM+ oLrq (vfo|k)] vkSj psru vkRek (fo|k) dk /eZ] vFkZ] dke vkSj eks{k dh flf¼ osQ fy.ksifu"kn~ esa ûûoka eU=k . /eZ] vFkZ] dke vkSj eks{k dh flf¼ dj ldrk gSA vr% fo|k vkSj vfo|k nksuksa dk lg&Kku vko'.k[.

Zpfdr gh djrk gS A D.ksafd ^vU/Ure%ú* eU=k esa vki Lo.gka nSo foÙk vFkkZr~ nsorklEcU/h Kku dk gh mYys[k gqvk gS] ijekReKku dk ugha A¸ ijUrq .k gS A tks fd ijekReKku .gka deZ vkSj Kku dk Øe'k% leqPp.ksx ^'kjhj&fo.g dkSu lh voLFkk gS \ D.gka fo|k ls Hkh eqfDr ugha eku jgs] D.kZ uke rs yksdk%* eU=k esa fo}ku~ vkSj vfo}ku~ nks Hksn fd.slk vFkZ vfHkizsr ugha gSμ^e`Ä~ izk.kksa o deks± dk rks R.Agniveer http://agniveer.rs AA (Nkú izikú ö A [kaú ûû A izokd ý) vFkkZr~ tho osQ i`Fko~Q gksus ij .kR.k gS A blls Li"V gS] deZ o Kku esa fojks/ ugha gks ldrk A D.ksafd fdlh 'kkL=k esa Hkh .ksx* gh vFkZ djuk mfpr gS Aû vkSj ^LokHkkfod deZ o Kku* fdlosQ gSa \ thokRek osQ .k .kxs* /krq ls ^e`R.kx dj fn.kx gks tkrk gS] LokHkkfod dk ugha A vkSj ^ve`re~* dk vFkZ Hkh vkius ^nsorkRe&Hkko* fd. NkUnksX.q* in dk vFkZ ^LokHkkfod deZ o Kku* djuk iwokZxzg dks gh izdV djrs gSa A ^e`R. Fks fd vfo}ku~ vkRek dk guu djrs gSa vkSj fo}ku~ yksx eqDr gks tkrs gSa A fdUrq .k fo|k¾Kku ls ijekRek dk Kku . eku fy.ksafd Øfed Kku esa izFke ckrksa dks lgk.ksx dks gh e`R.g 'kjhj ej tkrk gS] thokRek ugha ejrk gS A .q ekurs gq.k og nwj gks ldrk gS \ n'kZu&'kkL=k osQ vuqlkj uSfefÙkd xq.ksifu"kn~ esa fy[kk gSμ thokisra oko fdysna fez.k ijekRek vius LokHkkfod deks± ok Kku dks R.k&fo.q* 'kCn cuk gS] vr% ^izk.q* 'kCn dk ^LokHkkfod deZ o Kku* vFkZ vk'p.k ^nq%[k* vFkZ esa gksrk gS A ^e`R.k eks{k izkIr ugha gksrk \ vFkok iwoksZDr dfFkr&ckr ls fojks/ le>dj lR.Z th us fy[kk gSμdeZ osQ lEcU/h:i ls .] fojks/h ugha A vkSj ^e`R. ****************************** vfopfyr fojks/ ekudj Jh 'kVjkpk.k ijekRek osQ\ thokRek dh lÙkk dks vki Lohdkj gh ugha djrs rks D.q* 'kCn dk iz.kx nsrk gS \ vkSj tks ftldk LokHkkfod deZ o Kku gksrk gS] D.k eks{k rks gks ugha ldrk] D.kFkZ dk gh ifjR.com 102 mifu"kn~&Hkk".s ijLij fojks/h ckrsa ugha gSa \ (û) 'kjhj ls thokRek osQ fo.a fu"ks/ dj pqosQ gSa A rks ^nsorkReHkko* .rs u thoks fez.k \ ihNs ^vlq.d gh ekuuk pkfg.ksx* .

fd.g osn&fo#¼ ekU.kuUn Ñr gh mi.k dk mi. dh cgqr cM+h Hkwy gS A ftlls vusd izdkj dh HkzkfUr.Agniveer http://agniveer. nksuksa LFkkuksa ij ^vfo|k* 'kCn dk ^vfXugks=kkfn deZ* vFkZ djuk 'kkVj&Hkk".d ijekRek dks tkudj gh e`R.q dks ikj djuk D.FkkFkZ Kku gksus ls euq". ls ugha yx ikrh A eg£"k n. e`R.k'kqfpnq%[kkukRelq fuR.ksxn'kZu esa vfo|k dk y{k.k gS fd tks yksx vfo|k dh mikluk djrs gSa] os xk<+ vU/dkj esa izfo"V gksrs gSa vkSj tks fo|k vFkkZr~ 'kCnkFkZ& lEcU/cks/ek=k esa jr gSa] os muls Hkh dgha vf/d ?kksj vU/dkj esa izfo"V gksrs gSa A .kjfgr tM+ dh mikluk A vkSj tgka vfo|k ls e`R.d gh ckr gS \ vr% vfo|k 'kCn dh lXfr 'kkVj&Hkk".k gS \ izkÑfrd inkFkks± osQ Lo:i dks u le>dj muesa iaQls jguk] e`R.k iq#"kkFkZ A ^e`R.q dk rjuk vkSj vU/dkj vko`r yksdksa dk izkIr djuk .ksú üAÿ) vFkkZr~ vfuR.q dks rjus osQ lk/u cu ldrs gSa \ D.fn ^nsorkReHkko* ls .'kqfplq[kkRe[.FkkFkZ Kku djus osQ fy.k gS A tgka ij vfo|k ls vU/Ure yksd esa tkuk fy[kk gS] ogka vfo|k dk vFkZ gSμKkukfnxq. gks fd ijekRek ls fHkUu nsoksa dh mikluk ls ^ve`r* dks izkIr djrk gS] rc Hkh .k .q* D.g vfHkizk.qDr lek/ku fd.k x.ksifu"kn~ osQ ù] ûú] rFkk ûûosa eU=k esa (. esa fuR.kjfgr 'kjhjkfn tM+ inkFkks± dk .k gS \ tM+ oLrqvksa osQ Lo:i dks le>dj muosQ tky ls vius dks cpkuk A blfy.k gS A buesa izFke eU=k esa crk.ksx dks le>k.g fd.k gSμ vfuR.k os gh deZ e`R.qnq%[k ls NqVdkjk ikrk gS A vkSj ftl vfo|k¾deZ ls vU/Ure%¾ vU/dkjko`r ujd dh izkfIr ekuh Fkh] D.qDr rFkk lqlXr gS A bZ'kkokL.tqosZn osQ ûú] ûý] ûþosa esa) fo|k vkSj vfo|k osQ mi.q ls cp tkrk gS A vr% vfo|k dk vFkZ eg£"k&n.rk gS A osn esa rks dgk gS fdμ^reso fofnRokfr& e`R.q dks ikj djuk fy[kk gS] ogka vfo|k dk vFkZ gSμKkukfnxq.qesfr* (.ú ýûAûø) ml .k e`R.kfrjfo|kA (.] v'kqfp esa 'kqfp] nq%[k esa lq[k vkSj vukRek esa vkRecqf¼ djuk vfo|k gS A bl vfo|k osQ Lo:i dk .k x.ka gh mRiUu gksrh gSa A .com bZ'kkokL.ksifu"kn~ 103 ****************************** vkSj .kuUn us bl leL.

k gS fd vfo|k vkRek osQ fy.k A bl ftKklk dk mÙkj nwljs vkSj rhljs eU=kksa (ûý&ûþ) esa fn.kuUn us vfo|k dk vFkZ ijekRek ls fHkUu Kkukfnxq.Z&dkj.Ur mi.gka D.a eU=k esa mins'k fd. gS A .kpj.ksxh oLrq gSa .k A ftls u le>dj Jh 'kVjkpk.k gS] fdUrq mudk mi.Z .k mn~/`r fd.kksa ls jfgr dk.gka nwljs eU=k esa . dks ikj djosQ fo|k ls ve`r¾eks{k dks izkIr djrk gS A vc .k gS fd ftu es/koh fo}ku~ .k x.k o U.Hkk"k.k. gS \ eg£"k n.g iz'u mRiUu gksrk gS fd fo|k vkSj vfo|k dk .dek=k ijekRek gh mikluh.g mins'k fd.ksxh tuksa us gekjs fy.slk lquk gS fd fo|k dk oqQN vkSj iQy gS vkSj vfo|k dk oqQN vkSj iQy gS A vkSj rhljs eU=k esa fo|k vkSj vfo|k osQ iQy dk mins'k fd. fuR. fo|k vkSj vfo|k dk mins'k fd.] v'kqfp] nq%[k vkSj vukReLo:i gSa A ftUgsa vKkuo'k euq".] 'kqfp] lq[k vkSj vkReLo:i le> ysrk gS A vkSj fo|k ls vfHkizk. eks{kizkfIr osQ vFkZ . mikluk dh oLrq ugha gS A tks vfo|k dh mikluk djrs gSa os vfo|k] vfLerk] jkx] }s"k rFkk vfHkfuos'k :i Dys'kksa ls NwV ugha ldrs A vkSj tks euq".kr fo|k&vfo|k dk vkRek osQ fy.g ugha crk.k nsoyksd%* vkfn izek.k mi. ugha gSa A vkRek osQ fy.k x.k :i /eZ dk vuq"Bku ugha djrs vkSj feF.ksx gS \ izFke eU=k esa .g gS fd vkRek osQ fy.gka izFkeeU=k esa vfo|k dh mikluk rFkk fo|k esa vuqjr gksus dk fu"ks/ rks dj fn.gka .com 104 mifu"kn~&Hkk".k gS] .kfHkekuo'k fo|k dk frjLdkj djrs gSa] os muls Hkh vf/d ?kksj vU/dkj esa izfo"V gksrs gSa A bldk rkRi.ksx ugha cryk.k vfHkizk.Z th us fo|. D.Agniveer http://agniveer. vR. vfo|k¾tM+oLrq dh mikluk vkSj fo|k¾'kCnkFkZlEcU/ cks/ek=k nksuksa gh mikns.k gS A vfo|k vkSj fo|k vkRek osQ fy. gS vkSj fo|k dk iQy nwljk gS A mudk iQy D.k gS] muls geus .k[.k gS] tks vfuR.kkRed tM+&oLrq fd.q osQ Hk. 'kCnkFkZ lEcU/ dk Kku gS A bl eg£"k&O.k x.k gS A vFkkZr~ tks fo}ku~ fo|k vkSj vfo|k dks lkFk&lkFk tku ysrk gS] og vfo|k ls e`R. ****************************** . 'kCnkFkZ lEcU/ foKku esa jr gSa vkSj lR. A fdUrq rhljs eU=k esa ml iQy dk Lo.k gS A nwljs eU=k esa dgk gS fd vfo|k¾tM+oLrq dk iQy vU.g dgk x.

k x.k gS A .g cká vkSj vUrj fØ.k nsdj fo|k ls nsoyksd dh izkfIr rFkk vfo|k¾deZ ls fir`yksd dh izkfIr dk mYys[k dj fn.g nsork&Kku D.k esa e`R.s ewy&eU=kksa ls foijhr gksus ls ekU.slk eU=k esa mins'k gS A vFkkZr~ bu nksuksa esa ls fdlh dks Hkh NksM+sa ugha A osnkfn 'kkL=kksa osQ vè.ksx djuk vo'..ksx ls (mikluk ls ugha) vkRek e`R.ksifu"kn~ 105 ****************************** mikluk dh ugha A vkRek dks vfo|k o fo|k dk lkFk&lkFk Kku izkIr djuk pkfg.s rhuksa vFkZ 'kkVj&Hkk".k gS \ nwljs eU=k esa vfo|k o fo|k osQ fHkUu fHkUu iQy dgs gSa] fdUrq D. esa vfo|k dk vFkZ vfXugks=kkfn deZ rFkk fo|k dk vFkZ nsork&Kku fd. gSa fd .u .k esa dfYir iQyksa dk mYys[k djuk eU=kkFkZ dks u le>uk gh gS A vFkok viuh dYiuk dks cykr~ feykuk gS A rhljs eU=k dh O. ugha gks ldrs A r`rh.] .g voLFkk eks{k esa gh gksrh gS A vr% ve`r dk vFkZ eks{k gS A blh izdkj fo|k vFkZ dk ^nsork&Kku* dkYifud gh gS A .&eU=k esa fo|k o vfo|k osQ iQyksa dk Li"V mYys[k gS A vr% nwljs eU=k dh O.g mudh O.k[.kFkZizdk'k (uoe leqYykl) esa vfo|k dk vFkZ deZ o mikluk fd.k&R.Agniveer http://agniveer.kx dk vHkko vFkkZr~ tUe&ej.k[.kZ gS A Kku] deZ] rFkk mikluk rhu oLrq gSa A eU=k esa fo|k o vfo|k nks gh gSaA fo|k dk vFkZ Kku gS rks vfo|k dk D.kksa dk R.kuUn us lR.kR.q osQ Hk.q* 'kCn ^e`Ä~ izk.g ugha cryk. ugha gks ldrs A ^e`R.Z th us c`gnkú osQ izek.k gS A os fy[krs gSaμ¶deZ vkSj mikluk vfo|k blfy.k iQy gSa \ .gka Jh 'kVjkpk. lh[ksa A vfo|k¾tM+oLrq osQ lnqi.com bZ'kkokL.k gS A fdUrq .kx djuk vkSj ^ve`r* 'kCn dk vFkZ gSμizk.k gS A .oa fo}kuksa osQ lX ls budk mi. dks ikj dj tkrk gS vkSj fo|k osQ lnqi. esa fujk/kj o dkYifud gksus ls ekU.ksx ls ve`r¾eks{k dks izkIr dj ldrk gS A 'kkVj&Hkk".k viw.q¾LokHkkfod deZ vkSj Kku] fo|k¾nsorkKku rFkk ve`r¾nsorkReHkko] .k dk vHkko A vkSj .k fo'ks"k gh gSa Kku fo'ks"k ugha A¸ vr% vfo|k dk vFkZ osQoy deZ ugha mikluk Hkh gS A fo|k dk vFkZ Hkh mudk ^nsork Kku* vLi"V gS A ijekRek ls fHkUu .k[.k vFkZ gksxk \ mÙkj Li"V gS fd Kku ls fHkUu deZ vkSj mikluk A eg£"k n.kxs* /krq ls cuk gS] vr% bldk vFkZ gSμizk.

nuqf"Bra rr~ (Lej) AAûÿAA .rs rnkJ. (Lej) (Ñre~) .Agniveer http://agniveer.k:ia ok.ksx djosQ mlls fof'k"V iQy izkIr djus dk mins'k gS A vfo|k dks tkudj vkRek e`R.ksa esa miyC/ gks jgk gS A ûþoka eU=k ûüosa eU=k dk fojks/ dj jgk gS A bldk ifjgkj eg£"k osQ Hkk".e~ (vksýe~) .k djuk pkfg. rr~ ('kjhje~) .ko~Q A Í"kHk% AA vFk nsgkUrle.k gS A os fy[krs gSaμ¶fo|ka p vkReKkua p vfo|ka p deZ pú A¸ vFkZμfo|k vFkkZr~ vkReKku] vfo|k vFkkZr~ deZ A (mOoVHkk".ke~ (vFk) (bne~) (HkLekUre~) HkLe vUrs .% lHkh Hkk". D.qe~ (ve`re~) uk'kjfgra dkj.PNhÕ.s ¯d dkÕ.] . esa gh miyC/ gksrk gS A ifjgkj . ****************************** leh{kkμJh mOoV egksn. dks NksM+ dj izk.kg A vc nsgkUr osQ le.k gS AA okÆ.g gSμûüosa eU=k esa fo|k vkSj vfo|k (deZ] mikluk rFkk tM+ oLrq) dh mikluk dk fu"ks/ gS A tks yksx budh mikluk djrs gSa os ?kksj vU/dkj esa izfo"V gksrs gSa A ûþosa eU=k esa fo|k vkSj vfo|k dks tkudj mldk Bhd&Bhd mi.kZu fd.Zrs¾¯gL.g cM+k gh lqUnj lek/ku gS A nh?kZrek% A vkRek vkRek¾Li"Ve~ A LojkM~ mf".qjfufiyeÆe`rÆeFksnÆ a HkLekfiUr§Æ 'kjhfije~ A vksýe~ Ørks fi Lej fDÆYkÆ c Æ s Lefij o`ÉQr§ Lefij AAûÿAA inkFkZ % μ μ(ok.gka mOoVHkk".L.q ij fot.com 106 mifu"kn~&Hkk".gh nks"k eg£"k osQ osnHkk". (fDycs) LolkeF.kZ.k tk jgk gS A Jh mOoV bu rhuksa eU=kksa dh Bhd&Bhd lXfr ugha yxk losQ A mDr fojks/ dk muosQ Hkk". us fo|k dk vFkZ vkReKku rFkk vfo|k dk vFkZ deZ fd.eh'oje~ (Ørks) .kZyksp.kfn:i% (vfuye~) dkj.q%) /u×t. esa ûüosa eU=k esa rks fo|k vFkkZr~ vkReKku vkSj vfo|k vFkkZr~ deZ ls ?kksj vU/dkj dh izkfIr crykbZ tk jgh gS A vkSj ûþosa eU=k esa mDr fo|k (vkReKku) ls eks{k dh izkfIr rFkk vfo|k (deZ) ls e`R.% djksfr thoLrRlEcq¼kS (Lej) iÕ. esa fojks/ dk .q dks ikj djs rFkk fo|k dks tkudj vkRek ve`r (eks{k) dks izkIr djs A eg£"k osQ Hkk".rUuke& okP. dk o.) .ZfeR.g mins'k fd. esa dksbZ ifjgkj ugha A .

ksifu"kn~ 107 ****************************** vUo. fpÙk dh o`fÙk gksrh gS_ vkSj 'kjhjknkReu% i`FkXHkko'p Hkofr_ 'kjhj ls vkRek dk i`Fko~Q Hkko rFkSosnkuhefi foKs.qjfuyefuyks¿e`ra /jfr A vFksna 'kjhja HkLekUra Hkorhfr fotkuhr AAûÿAA linkFkkZUo.k bl 'kjhj dh HkLekUr&fØ.kxle.rs rnkJ. ijekRek vkSj vius Ñra .rPNjhjL.A Lo:i dks (Lej) .rUuke& vksýe~] .q%) :i% vfuye~ dkj.com bZ'kkokL. (vksýe~) 'kjhjR.s fpÙko`fÙktkZ.Zrs¾ (vFk) vkSj (bne~) .kfn& .g ¯gL.k djA v=kLFkks ok.s (vksýe~) Lej] fDycs ijekRekua LoLo:ia p Lej] Ñra Lej A v=kLFkks ok.%μ vUo.L.k djrk gS A vFksna 'kjhja ._ izkfIr osQ fy. tkusAa ._ ml bZ'oj dks (Lej) pkjksa rjiQ fDycs LolkeF.k osQ i'pkr~ dksbZ Hkh .kfn :i ok.k dks /kj.PNhÕ.k :i ok.q osQ e`R. ijekRekua ns[k_ (fDycs) vius lkeF.a HkLekUra HkLe ('kjhje~) ps"Vkfn dk vkJ.q% /u×t.kZyksp.Z dh LoLo:ia p Lej iÕ.qle.k gS mldks (Lej) Lej.ka dkj.Agniveer http://agniveer.% A ngu&fØ.%μgs Ørks ! Roa 'kjhjR.rs] le.slk tkuks AAþúAûÿAA HkkokFkZ%μ euq " .q dks vkSj vfuy /jfr A (ve`re~) uk'kjfgr dkj.kZ.S .qe~ /u×t.k:ia ok.sf"V) djuh pkfg.% djksfr thoLrRlEcq¼kS! Roa okys tho ! nsgkUr osQ le.gka fo|eku (ok.kxle.kZyksp.k dk.%μ .e~ A gksrk gS_ oSlh gh fpÙk dh o`fÙk rFkk 'kjhj&vkRek osQ lEcU/ dks thoudky esa Hkh lc euq".kn dj_ (Ñre~) vkSj tks oqQN thou esa fd._ bl laLdkj% dÙkZO.eh'oja Lej iÕ. Z F kk HkkokFkZ μtSls e`R.g ftldk fut uke gS okP.s vksýe~ . HkLekUrk fØ. rr~ Hkorhfr fotk& fouk'kh 'kjhj (HkLekUre~) vUr uhr AAþúAûÿAA esa HkLe gksus okyk gksrk gS] .q (vfuye~) vfuyks¿e`ra uk'kjfgra dkj.nuqf"Bra rr~ Lej iÕ.% μ gs Ørks! Hkk"kkFkZ μgs (Ørks) deZ djus o.] vUrs .kZ_ uk¿rks ngukRij% df'pr~ (vUR.kZyksp.

vkfn uked ok. bl 'kjhj dh HkLekUr fØ.Z dh izkfIr osQ fy.k gS mldks Lej.k djs A bl 'kjhj esa fLFkr /u×t.q osQ le.q uk'kjfgr dkj.k djsaμdeZ djus okyk tho nsgkUr vFkkZr~ 'kjhjR.k osQ mijkUr bl 'kjhj dk dksbZ laLdkj&drZO.Sok¿¿Kkikyueqiklua_ dh gh vkKk dk ikyu] mikluk LolkeF. ijekRek dks vkSj vius Lo:i dks Lej.gka tSlh fpÙko`fÙk crykbZ gS_ oSlh gh fpÙko`fÙk vc thou&dky esa Hkh j[ks A nsgkUr osQ le.d% ijes'oj% A Lej¾ vkKkikyueqiklu×p oqQ# A fDycs¾LolkeF.q osQ vkfJr gS A 'kjhj ls vkRek osQ i`FkXHkko vFkkZr~ e`R.q osQ vkSj lw{e ok.kx osQ le.k[.k[.tqosZn osQ þúAûÿosa eU=k osQ mÙkjk¼Z esa fuEufyf[kr ikBHksn gSμ .Zo¼Zuk. D.k (vUR.ZUr gS (laLdkj& fof/] vUR.k (izÑfr) osQ vkfJr gS A 'kjhj ls vkRek dk i`Fko~QHkko mDr ok.Zo¼Zu×pSo dk. ****************************** laLdkj ugha djuk pkfg.slk ekudj dÙkZO. thou dky esa . AAþúAûÿAA HkkŒ inkFkZ % μ μbne~¾.krμ O.k gqvk deZ foiQy ugha gksrk] .slk le> dj /eZ esa #fp vkSj v/eZ esa vizhfr j[ksa AAûÿAA vU.= O.ú þúAûÿ)AA bl 'kjhj dk laLdkj (HkLekUre~) vFkkZr~ HkLe djus i.lkjμnsgkUr osQ le. 'ks"k ugha jgrk A thou&dky esa .k :i lw{e ok.Z dh o`f¼ djsa A fd. A Ñre~¾Ñra deZ AAþúAûÿAA Hkk".d ijes'oj ijes'ojL.k AAþúAûÿAA /eZ esa #fp vkSj v/eZ esa vizhfr j[kuh pkfg. esa ^vksýe~* uke dk Lej.dL.Ze~ A rFkk viuh 'kfDr dh o`f¼ djuh pkfg.k djs A tks oqQN thou esa fd.k djsA vius lkeF.lkjμ Hkk".k gqvk deZ dHkh eRok] /esZ #fpj/esZ¿izhfr'p fu"iQy ugha gksrk] .rr~ A vksýe~¾.d ijes'oj dh gh vkKk dk ikyu] mldh mikluk vkSj vius lkeF. . A Ñra deZ foiQya u Hkorhfr fd. A oÙkZekule.sf"V deZ) djsa A HkLekUr fØ.ksifu"kr~ osQ û÷osa eU=k rFkk .com 108 mifu"kn~&Hkk".Agniveer http://agniveer.q dkj.krμ¶HkLekUr§'kjhje~¸ (.sf"VdeZ) AAþúAûÿAA leh{kkμbZ'kkokL. esa .

gka Jh 'kVjkpk. dgk x.g mldk le. esa Jh 'kVjkpk.Agniveer http://agniveer.g Hkh dFku lR. A vr% ijczã ls ^vfXu* uked czã dksbZ fHkUu ugha gS A vkSj u gh eU=k esa gh ^vfXu* dk funsZ'k fd.a izR. dgk x.k djuk pkfg.¶fyXa psna KkudeZlaLÑreqRØkerq A¸ ('kkú Hkkú) .k gS A D.k gS \ vkSj fiQj vfXuczã dh rjg ok.gka mikluk osQ vuqlkj lR.k gS A D. gS] fdUrq og Lo.] mudks Hkh Lej.g HkzkfUr oSQls gks xbZ \ D.k gS A eu Lej. fut uke gS A vr% thoksa osQ fy.q vkfn egkHkwr Hkh czã gq. ugha A D. HkkSfrdkfXu ls gS rks D.k ewy eU=k ls fo#¼ gh gS A ^vkse~* czã dk izrhd gS] .k eU=k esa tMkfXu dks Lej.k djus dk ijekRek dk mins'k gS A 'kkVj&Hkk".gka lXr gksrk gS A ^Ørq¾deZ djus okyk* bl 'kCnkFkZ osQ vuqlkj Hkh thokRek gh vFkZ mfpr gS A Jh û.ksafd izrhd rks Le`fr&fpÉ gksrk gS A ^vkse~* ijczã dk izrhd ugha] vfirq mldk eq[.slk dgdj .k djus okyk Ørq¾thokRek gh vFkZ .com bZ'kkokL.rs A gs Ørks ! lVYikRed ! Lej . blh uke dk Lej.slh O.Z th us ^vkse~* dk vfHkizk.k[. dkyks¿.k djus dk lk/u vUr%dj.kRedeXU.k[. mudk vfHkizk.k gS A v}Srokn dks ekuus okyksa dks . tks esjk Lej.k vo'.g fyX 'kjhj mRØe.k djs A¸ü leh{kkμ.k dj A vc .fn ejrs le. gS mldk Lej. mifLFkr gks x.Fkksiklue~ A vkse~ izrhdkRedRokRlR.k ugha dj ldrk A Lej.ksafd ^vkse~* mldk izrhd gS A gs Ørks ! lVYikRed eu ! rw bl le.ksifu"kn~ 109 ****************************** (osn esa) vksýe~ Ørks Lej fDycs Lej Ñra Lej AA (bZ'kkokú) vksýe~ Ørks Lej Ñra Lej Ørks Lej Ñra Lej AA bl eU=k osQ Hkk".k gS] vr% rw Lej.a rL.k osQ fy.Uee LeÙkZO.k dj A¸û ([k) ¶vkSj .kh. esa eU=k&ifBr ^Ørks* 'kCn dk ^lVYikRed eu* vFkZ fd.¶vksfefr . esa Lej.e~ vpsru gksus ls Lej.k vfXu uked dksbZ fo'ks"k czã gS] ftldks e`R.Lo:i vfXu laKd czã gh vHksn:i ls dgk x.k gS] fiQj .qifLFkrks¿r% Lej A¸ ('kkú Hkkú) ü. ^vfXu* uked czã cryk.k ^vfXu czã* dks ekudj ^v}Srczã* dh flf¼ lEHko gS] .k djus osQ fy.q le.a czãkHksnsuksP.Z th fy[krs gSaμ (d) ¶vksýe~¸ .

k \ vkSj Lo.kfn LFkkuksa ij thokRek dks deZ&iQy HkksDrk ekuk gS A deZ djus okyk gh HkksDrk gksrk gS rks .M ns ldrh gS \ vr% ^Ørq* dk lVYikRed eu vFkZ feF.g fyX 'kjhj D.k ryokj Lo.k esa fy[krs gSaμ¶bnkuha .euks.qDra HkksDrsR.k djrk gS A bZ'kkokL. dk.ksú osQ eU=k ý dh O.q osQ le. izxzg¾yxke osQ leku gS A vkSj ^eu%* dks vUr%dj.e~ mRØe.ksfxu vkyEcuHkwre{kja dF.a tM+ gksus ls Lo.kgqeZuhf"k. ^vksýe~* uke&Lej. ****************************** 'kVjkpk.ks± dks Lej.DRosea nsgefHkxPNfUr .ksxh osQ vkyEcu Hkwr v{kj dk dFku fd.e~ mifu"kn~ esa vU.rsμvkse~ bfr uke ok izfrek ok czã.g fyXnsg Lo.k dj ldrs gSa A ijUrq eU=k esa rks Ñr dk.:ih ?kksM+ksa dks o'k esa djus osQ fy.k[.k rks lHkh 'kkL=kdkjksa us Lohdkj fd.qtk* bR.gka deZ djus okyk ^eu* D.ks± dks oSQls Lej. osQ vuqlkj Hkh fyX 'kjhj (lw{e&'kjhj) nwljs tUe esa mRØe.ksxh dk vkyEcu gSA leh{kkμbl eU=k esa Ørq¾vkRek osQ fy. dk ^Ørq* 'kCn dk vFkZ loZFkk gh ifjR.k% A¸ vFkkZr~ vc .a fouk dÙkkZ osQ dk.k% AA (dBksú ýAþ) vFkkZr~ 'kjhj:ih jFk dk thokRek Lokeh gS vkSj eu bfUæ.k djus dk Li"V mins'k gS] mldks oSQls i`Fko~Q djosQ NksM+k tk ldrk gS \ e`R.Agniveer http://agniveer.k dfYir gh gS A vkSj deks± dks Kku dk fojks/h ekuus okys ^Ñra¾thou esa fd. gS A Jh mOoV bl eU=k dh O.Z th fy[krs gSμ a ^R.k .a gh fdlh dks n.FkkJqre~A¸ vFkkZr~ bl 'kjhj dks NksM+dj deZ vkSj Kku osQ vuqlkj 'kjhjkUrjksa esa pys tkrs gSa A D.g uke .gka thokRek ls fHkUu dk funsZ'k gS \ vr% .ksa ekuk x.=k fy[kk gSμ vkRekua jfFkua fof¼------eu% izzxzgeso p AA (dBksú ýAý) vkResfUæ.ksxh dk vkyEcu gS vFkok czã dh izfrek . 'kjhj dk rks HkLe (jk[k) gh vUr gks tkrk gS vkSj 'kkVj Hkk".Z dj ldrk gS \ D.k .k esa Jh 'kVjkpk.k ugha dj ldrk A thokRek gh fyXnsg ls vkosf"Vr gksdj tkrk gS A thokRek dks Lohdkj fd.kT. fn[kkbZ ns jgk Fkk A fdUrq tc mUgksaus ^}k lqi.k djrk gS A .kkZ l.FkkdeZ .k[.k thokRek osQ fouk gh mRØe.k lk/u Lo.k tkrk gS A ^vkse~* . fouk bu LFkyksa dh lXfr dnkfi ugha yx ldrh A vr% 'kkVj&Hkk".com 110 mifu"kn~&Hkk".k gS A D.Z th ^Ørq* in dk thokRek vFkZ oSQls djrs \ mUgsa viuh izfrKk&gkfu dk Hk.

Leku~ jk. tx& Lo:i d#."Bka uem¯Dr fo/se rLekf}}kaLRoeLeTtqgqjk.k ekxsZ.kkFkZ μ(o.qukfu u.rks o.qukfu) iz'kL."Bke~) cgqreke~ (rs) rqH.slk vFkZ gS AA vUo.k gS A vXusÆ u.a rs Hkwf. txnh'oj ! ftlls . (lqiFkk) /E. É ksèÆ .Lo:i vXus¾ijes'oj fnO.g in fu?k.) xe. ^vksýe~* uke osQ lkFk eU=k esa vdfFkr ^czã dh izfrek* dk vkyEcu crkuk dYiuk gh gS A izFke rks . izfrek¿fLr A¸ nh?kZrek% A vkRek vkRek¾Li"Ve~ A fup`fR=k"VqINUn% A /Sor% AA bZ'oj% dkuuqx`ÊkrhR.u%) ikikpj.s) foKkuk.gh in fu?k.kke.ksxh osQ fy.Vq (ýAù) esa izKk&ukeksa esa Hkh ifBr gS A vr% .Agniveer http://agniveer.%μ vUo.Lo:i (o.q.% lo± osfÙk l% (.g vuqfpr gS vkSj . AAûöAA linkFkkZ U o.kke.k gS] .g ckr eU=k esa ugha dgh] vkSj czã dh dksbZ izfrek ugha gksrh A osn esa czã dh izfrek dk Li"V:i ls fu"ks/ fd.ksa ij Ñik djrk gS] .kfu izKkukfu* . izki.sZ.kesuks .ukeAA fu?kaú ýAøAA izKkukelq fu?kaú ýAùAA (fo}ku~) .q.ke~) dkSfVY.fi lqÉiFkkfi jk.gka ^iz'kL.] /uk.e~ (. Æ ¿s vLÆ ekfUo'okfifu nso o.%μ H k k " k k F k Z μ gs (ns o ) o.qu* .q.%μgs nsokXus ijes'oj A .kfu izKkukfu A o.s lqiFkk fo'okfu o.qukfu) iz'kL.ksè.ksf/) i`FkDoqQ# (vLer~) vLekoaQ ldk'kkr~ (tqgjq k.kke.¾Js"B A vkSj ^o.&ukeksa esa ifBr gSμiz'kL.kfu izKkukfu ! ^o. gh lhfer dj fn.Lo:i (vXus) Loizdk'k& Loizdk'kLo:i d#.kg AA bZ'oj fdu euq".%μgs nso fnO.qu* . (vLeku~) thoku~ (fo'okfu) vf[kykfu (nso) fnO.Æ uq kfifu fOkÆ }Æ ku~ A .ke~ (Hkwf.k gSμ¶u rL.ksxh osQ fy.k (jk."Bka rs uefi ¿ m¯Dr fo/se AAûöAA inkFkZ % μ μ(vXus) Loizdk'kLo:i d#.com bZ'kkokL.g mins'k fd.ksifu"kn~ 111 ****************************** dk mins'k gS A Jh mOoV us mls osQoy .] olqlq[kk.qufefr iz'kL.Vq (ýAø) esa iz'kL.kesuksÆ Hkwf.ûLeTtqfigjq kÆ. txnh'oj ! (u.e~ (uemfDre~) lRdkjiqj%ljka iz'kalke~ (fo/se) ifjpjse AAûöAA iz e k.

ksf/ i`Fko~Q oqQ# A vLeku~ thoku~ jk. lc euq".k osQ ekxZ ls eks{kku~ lk¼aq leFkkZu~ djksfr A rLekr~ gVkdj_ /eZ&ekxZ esa pykdj] mUgsa loZe~ .k ekxsZ. xe. fnO.ksf/¾ i`FkDoqQ# A lqiFkk¾/E.ZekxsZ.qiklua dnkfpUuSo dh flf¼ osQ fy.kekxZe~ A .Lo:i] Loizdk'k&Lo:i] d#.lkjμ Hkk".] /E.fUr_ ls ijekRek dh mikluk djrs gSa_ loksiZ fj lRdÙkZO.ke~) oqQfVyrk vkSj (."Bka cgqreka uem¯Dr lRdkjiqj%ljka iz'kalka fo/se ifjpjse_ rLekf}}ku~ .] olqlq[kk.ka .¾lk¼qa leFkkZu~ oqQ# AAþúAûöAA Hkk". bZ'oj dks NksM+dj fdlh dh Hkh mikluk u djsa AAþúAûöAA HkkŒ inkFkZ % μ μue mfDre~¾lR.Hkkosu ijes'ojeqiklrs] rnkKka iky.q.a ijekRekua eU. leFkZ cuk oqQÕ. ijekRek dks ekurs gS_a mudks f.qukfu) Js"B Kku .s) foKku] /u vkSj /u ls izkIr gksus okys lq[k dh izkfIr osQ fy.ksa ij Ñik djrk gSμtks euq".rks o.a Hkwf. .kyqjh'oj% A . (Hkwf.kyqjh'oj% ikikpj.ksX.k dks (. foKku nsdj] /eZ&vFkZ] dke&eks{k dL.kyq bZ'oj ikikpj.k& rFkk lc ls vf/d lRdkj djus ekxkZRi`Fko~QÑR.u% ikikpj.q.Hkkosu ijes'ojksiklua rnkKk& ikyu×p A fo}ku~¾n.eh'oja fogk.% lo± osfÙk l% RoeLer~ vLekoaQ ldk'kkr~ tqgqjk. txnh'oj dh cgqr .u%) ikikpj.e~ .sZ.d vf}rh.ksf/) nwj dj A (vLeku~) ge thoksa dks (jk.u%¾ikikpj.ZekxsZ pky& .q.s foKkuk.qukfu¾foKkukfu] /ekFkZdkeeks{kku~ A u.kke.a rs rqH.kI.q%Z AAþúAûöAA nsrk gS A blfy.com 112 mifu"kn~&Hkk". AAþúAûöAA ge (rs) rsjs fy.Agniveer http://agniveer.oa Js"B cqf¼ dks (u.¾ izki.qukfu iz'kL.lkjμbZ'oj fdu euq".Rok] foKkua nÙok] /ekZFkZdke& n. (lqiFkk) /eZ&iFk ls (fo'okfu) lc (o.] /uk. ****************************** nh'oj ! .k fo'okfu vf[kykfu o.k A o.Urs mldh vkKk dk ikyu djrs gSa rku~ n.def}rh."Bke~) cgq r vf/d (ue mfDre~ ) lRdkjiwoZd iz'kalk (fo/se) djrs gS_a blls (fo}ku~) loZK rw (vLer~) ge ls (tqgqjk.s lR.) izkIr djk AAþúAûöAA HkkokFkZ % μ HkkokFkZ μtks lPph Hkkouk μ.ka dkSfVY. lqiFkk /E.kfu izKkukfu u.

k djsa vkSj loZnk vkuUn esa jgsaA (laLdkjfof/] bZ'ojLrqfrizkFkZuksikluk) (x)μgs (vXus) Loizdk'kLo:i lc nq%[kksa osQ nkgd (nso) lc lq[kksa osQ nkrk ijes'oj ! (fo}ku~) vki (jk."Bke~) cgqr izdkj dh Lrqfr:i (ue mfDre~) uezrkiwoZd iz'kalk (fo/se) lnk fd.s vkSj .ksifu"kn~ 113 ****************************** vf/d lRdkjiwoZd iz'kalk djrs gSa vFkkZr~ lPph Hkkouk ls ijes'oj dh mikluk vkSj mldh vkKk dk ikyu djrs gSa] lc ls mQij lRdkj osQ .kZ izKkuksa dks izkIr djkb.kZ (o.= O.) Ñik ls izkIr dhft. ge yksx uezrkiwoZd vkidh cgqr lh Lrqfr djrs gSa_ fd vki ge dks ifo=k djsa A (lR.krμ(d)μ¶vXus u. ijekRek dks gh ekurs gSa_ mu ij fo}ku~] n.krμ O.kZ (o. (lqiFkk) osnksDr /eZ&ekxZ ls (vLeku~) ge dks (fo'okfu lEiw.ke~) oqQfVyrk.ksf/) nwj dhft.q.u%) iki:i deZ dks (.k[.s'o.ksX.ksxμfoKku :i /u dh izkfIr osQ fy.oa Js"B cqf¼ izkIr djkrk gSA /eZ] vFkZ] dke vkSj eks{k dh flf¼ osQ fy. A bl dkj.k[.s_ vkSj tks ge esa oqQfVy ikikpj.Z dh izkfIr osQ fy. A blhfy.kFkZizdk'k] lIre leqYykl) ([k)μgs (vXus) Loizdk'k] KkuLo:i] lc txr~ osQ izdk'k djus gkjs (nso) ldy lq[knkrk ijes'oj ! vki ftlls (fo}ku~) lEiw.qukfu) izKku vkSj mÙke deZ (u.ke~) oqQfVy i{kikr lfgr (.d] vf}rh.kfn . bZ'oj dks NksM+dj fdlh vU.s vkSj (vLer~) ge ls (tqgqjk.ú þúAûöAA) gs lq[k osQ nkrk ! Loizdk'kLo:i ! lc dks tkuus gkjs ijekReu~ ! vki ge dks Js"B ekxZ ls lEiw.k :i ekxZ gS mlls i`Fko~Q dhft.k ge yksx (rs) vkidh (Hkwf.s% vkSj (vLer~) ge ls (tqgqjk.u%) vijk/ ikideZ dks (.qDr ekxZ esa pykdj mUgsa foKku] /u vkSj /u ls izkIr gksus okys lq[k iznku djrk gS A mUgsa Js"B izKku .ksf/) nwj jf[k.s) foKku ok jkT. mUgsa leFkZ cukrk gS A vr% lc euq". lqiFkkú¸ (. (lqiFkk) vPNs /eZ.qDr (.qDr vkIr yksxksa osQ ekxZ ls (fo'okfu) lEiw.qukfu) izKku vkSj mÙke deks± dks (u.kZ fo|k .com bZ'kkokL. dh mikluk dHkh u djsa AAþúAûöAA vU.q.k osQ ekxZ ls i`Fko~Q djrk gSA /eZ.qDr gSa_ Ñik djosQ (vLeku~) ge yksxksa dks (jk. .s) .kyq ijes'oj cM+h Ñik djrk gS A oqQfVyrk vkSj ikikpj.) izkIr djkb.Agniveer http://agniveer.

Agniveer
http://agniveer.com

114

mifu"kn~&Hkk";

******************************

bl v/ekZpj.k ls ge dks lnk nwj jf[k,] blhfy, (rs) vki gh dh
(Hkwf;"Bke~) cgqr izdkj (ue mfDre~) ueLdkjiwod
Z iz'kalk dks fuR;
(fo/se) fd;k djsa AAþúAûöAA (laLdkjfof/&laU;klkJeizdj.k)
leh{kkμbZ'kkokL;ksifu"kr~ osQ ûøosa (;tqosZn osQ þúAûöosa)
eU=k dh O;k[;k esa Jh 'kVjkpk;Z th fy[krs gSaμ
¶gs vXus ! eq>s lqiFk¾lqUnj ekxZ ls ys py A ;gka ^lqiFkk* ;g
fo'ks"k.k nf{k.k ekxZ dh fuo`fÙk osQ fy, gS A eSa vkokxeu:i
nf{k.kekxZ ls mQc x;k gwa] vr% rq> ls izkFkZuk djrk gwa fd ;FkksDr
deZiQy fof'k"V ge yksxksa dks gekjs lEiw.kZ deZ vFkok izKkuksa dks
tkuus okys gs nso ! rw jk;s¾/u osQ fy,] deZiQy Hkksx osQ fufeÙk
iqu%&iqu% vkus tkus ls jfgr 'kqHk ekxZ ls ys py A rFkk rw ge ls
oqQfVy vFkkZr~ o×pukRed ikiksa dks fo;qDr dj ns A vr% ge rsjs
fy, cgqr lh ue%&m¯Dr¾ueLdkj opu&fo/ku djrs gSa A¸û
Jh 'kVjkpk;Z th us fy[kk gSμ¶iq=kk|s"k.kk=k;laU;kl ,okf/dkjks
u deZlq¸ (bZ'kkokL;fenaú eU=ks) vFkkZr~ iq=kkfn rhuksa ,"k.kkvksa ls jfgr
euq"; dk vkReKku esa vf/dkj gS] vfXugks=kkfn deks± esa vf/dkj ugha A
vkSj ¶fuo`Ùky{k.kL; osnkFkZL; izdk'kus¿r mQèo± c`gnkj.;deqi;qDre~ A¸
(bZ'kkokú ûÿosa eU=kHkk"; esa) vFkkZr~ blosQ ckn fuo`fÙk y{k.k osnkFkZ
dks vfHkO;Dr djus esa blls vkxs c`gnkj.;d dk mi;ksx fd;k tkrk
gS A bu nksuksa m¼j.kksa ls Li"V gS fd bu eU=kksa esa 'kVjkpk;Z th osQ
er esa KkuppkZ gh gksuh pkfg, A fdUrq izkFkZuk dh tk jgh gSμjk;s¾
/u osQ fy, vFkok deZiQy Hkksx osQ fy, rFkk oqQfVy ikikpj.k dks
nwj djus osQ fy, A D;k bu esa ijLij fojks/ gksus ls 'kkVj&Hkk"; dh
ckr lR; gks ldrh gS \ vkSj deZ&iQy Hkksx dh izkFkZuk ls Kku o
û- ¶gs vXus ! u; xe; lqiFkk 'kksHkusu ekxZs.k A lqiFksfr
fo'ks"k.ka nf{k.kekxZfuo`Ù;FkZe~ A fu£o..kks¿ga nf{k.ksu ekxs.Z k xrkxry{k.ksukrks
;kps Roka iqu% iquxZeukxeuo£trsu 'kksHkusu iFkk u; A jk;s /uk;
deZiQyHkksxk;sR;FkZ% A vLeku~ ;FkksDr/eZiQyfof'k"Vku~ fo'okfu lokZf.k
gs nso o;qukfu dekZf.k izKkukfu ok fo}ku~¾tkuu~ A fd×p ;q;ksf/¾
fo;kst; fouk'k; vLenLeÙkks tqgqjk.ka oqQfVya o×pukRedesu% ikie~ A
Hkwf;"Bka cgqrjka rs rqH;a ue m¯Dr ueLdkjopua fo/se¾ueLdkjs.k
ifjpjse AA¸

Agniveer
http://agniveer.com

bZ'kkokL;ksifu"kn~

115

******************************

deZ esa D;k fojks/ gqvk \ ;fn fojks/ gS rks ;gka deZ&iQy Hkksx dh
izkFkZuk D;ksa dh tk jgh gS A
vkSj tc ijczã ls fHkUu thokRek dh dksbZ lÙkk gh ugha gS rc
izkFkZuk dkSu fdlls dj jgk gS \ oqQfVy ikikpj.k ls eqfDr dh dkSu
bPNk dj jgk gS \ vkokxeu:i nf{k.kekxZ ls fojfDr fdls gks jgh
gS \ deks± dk iQy dkSu Hkksxsxk \ ijczã dks ckj&ckj ueLdkj opu
dkSu cksy jgk gS \ ijczã fdl osQ deks± o izKkuksa dks tkurk gS \
bR;kfn iz'uksa dk v}Srokfn;ksa osQ ikl D;k dksbZ mÙkj gS \ vr% Li"V
gS fd deZiQy dk HkksDrk ikikpj.k deks± ls ;qDr] vkokxeu osQ pØ
ls nq%[kh vkSj vfXu¾ijczã ls izkFkZuk djus okyk thokRek vo'; gh
ijczã ls fHkUu gS A
vkSj 'kkVj&Hkk"; esa eU=k&ifBr ^lqiFkk* dks ^vnf{k.k&ekxZ*
dk fo'ks"k.k ekuk gS A fo'ks"k.k osQ lkFk fo'ks"; dk gksuk vR;Ur
vko';d gS] ,slk dHkh ugha gksrk fd fo'ks"k.k in rks gks vkSj fo'ks";
in dk uke Hkh u gks A eU=k esa ,slk dksbZ in ugha gS] ftldk ^lqiFkk*
fo'ks"k.k gks A vr% ^lqiFkk* in dks fo'ks"k.k ekuuk v'kq¼ O;k[;k gSA
vkReKkuh laU;klh osQ fy, vfXugks=kkfn deks± dk vf/dkj u
crkuk Hkh osn'kkL=kfo#¼ funsZ'k gS A osn rFkk bZ'kkokL;ksifu"kr~ osQ
nwljs eU=k esa thou Hkj deZ djus dk mins'k fn;k x;k gS vkSj
v}Sroknh bu rhu xzUFkksa dks izLFkku=k;h dgrs gSaμmifu"kn~] czãlw=k
rFkk Jhen~Hkxon~xhrk A xhrk esa vfXugks=kkfn deks± dks djus osQ fy,
laU;klh dks Li"V funsZ'k fn;k gS] R;kx dk ugha A nsf[k,μ
(d) loZdeZiQyR;kxa izkgqLR;kxa fop{k.kk% AA xhrk ûøAüAA
vFkkZr~ lc deks± osQ iQy osQ R;kx dks R;kx dgrs gSa] deks± dks
ugha A
([k) ;Knkuri% deZ u R;kT;a dk;Zeso rr~ A
;Kks nkua ri'pSo ikoukfu euhf"k.kke~ AA xhrk ûøAÿAA
vFkkZr~ laU;kfl;ksa dks ;K] nku rFkk ri bu deks± dks ugha
NksM+uk pkfg,] djuk gh pkfg, A D;ksafd ;s rhuksa deZ euhf"k;ksa dks
Hkh ifo=k djus okys gSa A
(x) ,rkU;fi rq dekZf.k lXa R;DRok iQykfu p A
dÙkZO;kuhfr es ikFkZ fuf'pra ereqÙkee~ AA xhrk ûøAö

Agniveer
http://agniveer.com

116

mifu"kn~&Hkk";

******************************

fu;rL; rq laU;kl% deZ.kks uksii|rs AA xhrk ûøA÷AA
vFkkZr~ gs vtqZu ! laU;kfl;ksa dks ;K] nku rFkk ri lEcU/h
deks± dks vklfDr rFkk iQysPNk dks NksM+dj djuk pkfg,] ;g esjk
fuf'pr er gS A fu;r deks± dk ifjR;kx rks fdlh izdkj Hkh mfpr
ugha gS A vkSj eq.Mdksifu"kn~ esa czãfu"B laU;kfl;ksa osQ fy, deZ dh
iz/kurk crkrs gq, fy[kk gSμ
fØ;kokus"k czãfonka ofj"B% AA
(eq.Mdú ýAûAþ)
vFkkZr~ tks czãKkfu;ksa esa ;Kkfn 'kqHk&deZ Hkh djrk gS] og lc
ls Js"B gS A bl eU=k osQ Hkk"; esa Jh 'kVjkpk;Z th fy[krs gSaμ¶u
fg ckáfØ;koku~ vkReØhM vkRejfr'p Hkforqa 'kDr% A-----ckáfØ;kRe&
ØhM;ks£ojks/kr~ A ufg re%izdk'k;ks;qZxinsd=k fLFkfr% lEHkofr A¸
vFkkZr~ cká vfXugks=kkfn fØ;k djus okyk vkRejr ugha gks
ldrk A D;ksafd ckáfØ;k rFkk vkRejfr esa oSlk gh fojks/ gS] tSlk
fd vU/dkj o izdk'k esa gS A
leh{kkμ;g 'kkVjHkk"; dh O;k[;k Lo;a dfYir gS A eU=k
esa ,slk dksbZ o.kZu ugha gS A vkSj vfXugks=kkfn nSfud dÙkZO; euq";ek=k
osQ fy, gSa A muesa fdlh osQ fy, Hkh NwV ugha gS A bu ;Kkfn 'kqHk
deks± osQ djus ls vUr%dj.k 'kq¼ gksrk gS vkSj 'kq¼ vUr%dj.k ls
ijekRek dh mikluk lEHko gS A vr% buesa ijLij vuqlgk;hHkko gS]
fdlh izdkj dk fojks/ ugha gS A tks buesa fojks/ le>rs gSa] os Lo;a
HkzkfUr esa iM+s gq, gSa A
nh?kZrek% A vkRek
vkRek¾Li"Ve~ A vuq"Vqi~ A xkU/kj% A
vFkkUrs euq";kuh'oj mifn'kfr AA
vc vUr esa euq";ksa dks bZ'oj mins'k djrk gS AA

fgÆj.Ê e;s fiuÆ ik=ks fi.k lRÆ ;L;kfififgraÆ eq[kfie~ A
;ks¿lkokfifnÆR;s iq#fi"k%Æ lks¿û lkogÆ e~ A vksýe~ [ka czãfi AAû÷AA
inkFkZ % μ
μ(fgj.e;su) T;ksfreZ;us (ik=ks.k) j{kosQ.k (lR;L;)
vfoukf'ku% ;FkkFkZL; dkj.kL; (vfifgre~) vkPNkfnre~ (eq[ke~)
eq[konqÙkekXe~ (;%) (vlkS) (vkfnR;s) izk.ks lw;Ze.Mys ok

su T.kid gwa_ eq> ls dksbZ Hkh nwljk losZH.%) tks [ke~ vkdk'kon~O.ks¿lkokfnR.ksýfefr fotkuhr AAû÷AA Hkk"kkFkZ μgs euq".e.=k lw.ksfr ls ifjiw.k) lc osQ j{kd esjs }kjk vfoukf'ku% .kdeZLo:irks c`gr~ vLE.k ¹izÑfrº dk onqÙkekXa fodk'.ks xq.ks¿ge=kk¿fLe] l .My esa (iq#"k%) iw.ks egkufLe A cM+k ugha gS] eSa gh lc ls egku~¾ cM+k gwa A .su) T.k% ! .kZfn esa gwa ogh .kZ eZ.kidks u vU.kZ% ijekRek vfLr] lks¿lkoga fodkl fd.FkkFkZL.kZ ijekRek xq.L.k e.s iq#"kks¿fLr lks¿lkoga [kEczãkLE.kZ% ijekRek (l%) (vlkS) vge~) (vksýe~) .com bZ'kkokL. (eq[ke~) okfnR.k lR.gka gwa] ogh .su ik=ks.k] deZ] LoHkko dh n`f"V ls lc ls cM+k gwa] (vksýe~) eSa lc txr~ dk j{kd ^vksýe~ gw_a .rs] .%μgs euq".ku~ euq".k e.us ik=ks. %%μ μ gs euq".k% ! dks bZ'oj mins'k djrk gS A gs .) dHkh u"V u gksus okys vfifgre~ vkPNkfnra eq[ka eq[k& lr~:i dkj.ksfr& (fgj.ok=kkfLe_ vU.ksifu"kn~ 117 ****************************** (iq#"k%) iw.=k lw.Agniveer http://agniveer.k lR.ks¿ofr ldya txÙknk[.k o Z .ks¿U.ks¿lk& (vfifgre~) <osQ gq.n~ c`gn~] vgeso eSa loZ=k ifjiw.rs_ . dkj.kioaQ czã losHZ .kZ] vkdk'k osQ leku O.kZ%] [kon~ O.kfifgra eq[ka fodk'.e .L.kZnkofLe l .Z vkfn esa gwa vkSj tks loZ=k ifjiw.ksa izrh'oj mifn'kfrμgs euq".kL.k j{kosQ.ks ! tks eSa .kid] (czã) xq. (lR.ks ! ftl l i n k F k k Z U o .k tkrk gS_ (.ks¿ofr ldya txÙknk[.e.ks lw.e~ bfr gS (l%) og (vlkS) ijks{k (vge~) eSaμ([ke~) vkdk'k osQ fotkuhr AAþúAû÷AA leku O.a ([ke~) vkdk'kon~O.e. (ik=ks.k .kdeZ& Lo:irks c`gr~ AAû÷AA vUo.slk tkuksAAþúAû÷ HkkokFkZ μlc HkkokFkZ μlokZu~ euq".e Z .su fgj.s) izk.gka gwa A eÙk% fdf×pnU.%μ vUo.ksýe~ lw.kide~ (czã) losHZ .=k lw.su fgj.L.Mys ok iq#"k% eq[k osQ leku mÙke vX dk iw.=k lw.ks (vlkS) og (vkfnR.kZnkS] euq".ok¿U.s izk.

kjk fut uke ^vksýe~* gS A izseHkko vkSj lR.kse~ AAþúAû÷AA lqy{k.L.lkjμvUr esa euq".ks egku~ A vksýe~¾lqy{k.k& ehR. 'kq¼ foKku dks nsdj] lc nq%[kksa ls NqM+kdj] eks{k&lq[k dks iznku djrk gwa A .=k lw.k] deZ] LoHkko cukrk gwa A mlesa lR.kpj.a uke A lR.ka xPNfr_ rL.kZeh :i ls mldh vfo|k dk fouk'k djrk gwa A mldh vkRek dks izdkf'kr djrk gwa A mlosQ 'kqHk xq. osQ Lo:i dk vkpj.FkkFkZ] dkj. uke vksfefr oÙkZrs A .] 'kqHkxq.k (izÑfr) osQ vkPNkfnr eq[k dks [kksyrk gwa A tks eSa .] j{kd bZ'ojμlR.Lo:iL.kZnkS A iq#"k%¾vgeh'oj% A [ke~¾loZ=k ifjiw.a futL.kfiz. fiz.krμ O.k iq=k osQ rqY.kZfn esa gwa vkSj tks vU.= O.kZ] vkdk'k osQ rqY.tqosZn Hkk".kZ% loZO.kiq=koRizk.kid gwa A eq> ls dksbZ vkSj cM+k ugha gS A eSa gh xq.kksa osQ rqY.k ls tks esjh 'kj.krμ(d) ¶vksýe~ [kEcz㸠AAûAA (.lkjμ Hkk".Lo:ik¿¿pj. gksrk gS oSls lc ls I. izk.k gS AA HkkŒ inkFkZ % μ μvkfnR.kk¿gefo|ka fouk'. O.% i`FkDÑR.tqú .k[.ks nq%[ksH.ksfreZ.k dks LFkkfir djrk gwa A 'kq¼ .com 118 mifu"kn~&Hkk".ksa dks bZ'oj dk mins'kμeSa T.gka gwa A eSa loZ=k ifjiw.k[.gka gwa] lks gh lw.Agniveer http://agniveer.kZfn esa gwa] lks gh .] rnkRekua izdk'.k¿Ur.kksa ls . dh lekfIr ij vUr esa ^vksýe~* uke dk Lej. eks{klq[ka izki.kid% A czã¾losHZ .kiq=koRizk.ka 'kj.kZeh :i ls vfo|k dks fou"V djosQ] mldh vkRek dks izdkf'kr dj] mlosQ 'kqHk xq.ka LFkkif.qDr iq=k izk.kpj.k fd.Rok] 'kq¼a .k¾HkfDr dks izkIr djrk gS] rks eSa mldh vUr.s¾lw.kZfe& :is.Lo:i vkpj.kdeZLoHkkoa ÑRok] lR.k] deZ] LoHkko cukdj] lR.¾lR.k LFkkfir dj] .ks ee ize s lR.a lqy{k.kHkkokH.ksxt foKku dk nku djrk gwa A lc nq%[kksa ls i`Fko~Q djosQ eks{k&lq[k izkIr djkrk gwa A bfr vksýe~ AAþúAû÷AA vU. ****************************** enh.k osQ Hkkoksa ls 'kj. AA Hkk".kfiz.kksa ls fiz.ksx ls mRiUu gq.k esa vkrk gS eSa vUr.ksxta foKkua nÙok] losZH.kpj.k] deZ] LoHkko ls lc ls cM+k gwa A tSls mÙke y{k. esjk viuk uke ^vkse~* gSA tks esjh izhfr vkSj lR. vFkkZr~ vfouk'kh] .

k.gka r¼eZrkifÙk }kjk ml ijekRek osQ vigrikIekfn xq..k gS A tSls yksd esa Hkh vis{kkÑr lkn`'.L.kksa dk o.k[.k x.s osnksa esa .kksa dks /kj.f/d lkfUuè. O.ksxh ijczã osQ vR.g dnkfi ugha gS fd tho czã gks tkrk gS A eg£"k O.kksa dk lk{kkRdkj (vuqHko) djus yxrk gS A bldk vfHkizk.kdkjd xq.kl us bl rF. dks ysdj gh v}Srokn dk Hkou [kM+k fd.kfe A .krea rÙks i'. Li"V fy[kk gSμ¶'kkL=kn`"V~.kksa dks izkIr djosQ ijekRek osQ ln`'k gksus dk o.s nksuksa czã osQ uke gSa A (ÍXosnkfnHkk".kj. dks le>krs gq.kfifgra eq[ke~ A rÙoa iw"kUuiko`.wg j'ehu~ lewg] rstks .k[.kFkZizdk'k] izFke leqYykl) ([k) ^vksýe~ [ka czã (.e lw.ksxh dh mPpre fLFkfr esa ijczã osQ xq.Ùks :ia dY.kkfn xq.qZDr O.k.k .k.k gS A bl eU=k osQ ^lks¿gefLe* okD.Ùks :ia dY.kdkjd xq. ns[kdj vrn~oLrq esa rn~oLrq dk uke dgus . .k.k gS fd tks ijekRek dY.k x.com bZ'kkokL.ksa us vius dks czã:i dFku fd.kksa dks /kj.g ije.fopkj) leh{kkμmi.ksifu"kn~ esa bl eU=k osQ LFkku ij fuEu nks eU=kksa dk ikB gSμ fgj.k lR.kksa esa vksýe~ vkfn ijes'oj osQ uke gSa A (lR. osQ û÷osa eU=k dh gS A bZ'kkokL.tqosZn osQ þúosa vè.sls&.osQ A izú ü A vuqú øAA vkse~ vkSj [ka .kZu gS A mifu"kn~ esa tks O.ksifu"kn~ 119 ****************************** þúAû÷) AA nsf[k.s AAûAA iw"kUusd"ksZ .k.kksa dk ykHk djosQ gh okensokfn Íf"k. esa gksdj mlosQ dY.kksa okyk iq#"k gS] mlosQ xq.k gS A fdUrq blls muosQ v}Srokn dh iqf"V ugha gksrhA .sls izdj.Z izktkiR.kq lR.krea rÙks i'.su ik=ks.e.slk dgk x.Agniveer http://agniveer.Hkwfedk] osnfo"k.k. n`"V.kfe¸ vFkkZr~ .k rwins'kks okensoor~¸ AA czú lwú ûAûAýú vFkkZr~ ijczã osQ xq./ekZ. Hkh vFkZ esa dksbZ fo'ks"k vUrj ugha gS A bu eU=kksa esa ijekRek osQ dY.tqú vú þú) AA vksfefr czã A rSfÙkjh.k:i vf/d eU=k gS] mlesa Hkh blh ckr dks vkSj Li"V djosQ dgk gSμ¶.k djus rFkk lkalkfjd inkFkks± ls fojfDr esa .k djosQ eSa oSlk iq#"k gksmQa A .kZu djosQ .g crk.ks ¿ lkolkS iq#"k% lks¿gefLe AAüAA osn vkSj mifu"kn~ osQ eU=kksa esa ikBHksn gksrs gq.

sxk A Jh 'kVjkpk.k gSμ ¶tks ijekRek izk. eq[ke~¾lr~:i dkj. esa ^lR.k .Zxkr~ú* eU=k esa loZ=k O. lqiFkkú* bl vxys eU=k esa lUekxZ ij pykus] iki ls fuo`Ùk gksus rFkk ckj&ckj ueLdkj&opu dgus dh D.e.k esa fy[krs gSaμ¶tks lksus dk lk gks] mls ^fgj.k lw.ksfreZ.e.kks¿fifgre~ vkPNkfnra eq[ka }kje~ A¸ ('kkú Hkkú) .My esa fLFkr czã vkSj mldk eq[k (}kj) T.e.¾czã dk eq[k&}kj fNik gqvk gS A¸ .kidrk dks fl¼ dj (û) ¶fgj.L. <dus ls <dk gqvk dguk D. czã.My esa fLFkr lR.FkkFkZ esa os nksuksa fHkUu&fHkUu gh gksrh gSa A .drk* dk .ksfreZ.koknh v}Srokn dh flf¼ bl eU=k ls dnkfi ugha gksrh A izdj.* in dk vFkZ fd.kSo vfi/kuHkwru s lR.k[.e.gka tho czã dh .fn v}Srokn dk ys'kek=k Hkh Hkko ^tho&czã dh .s okD.k gS vkfnR.k (izÑfr) dk eq[k osQ ln`'k eq[. dgk x.ksfr ls ifjiw.Ze.My esa iq#"k (iqfj 'k. eU=k esa o£.ukr~) iw.k vko'.ke~*¾fNæ& jfgr crk.Agniveer http://agniveer.*û dgrs gSa vFkkZr~ tks T.k gS A tks czã ^l i.kZ ik=k¾lc osQ j{kd ijczã osQ }kjk lR.drk gksus ij dkSu fdlls izkFkZuk djsxk \ vkSj ^lks¿lkoge~* vFkok ^lks¿gefLe* .e.gka 'kkVj&Hkk".com 120 mifu"kn~&Hkk".feR.k ls fo#¼ vFkZ ewy eU=k ls fo#¼ gh dgyk.kZu gSμ¶fgj.e.kZ gS] vkSj tks [ke~¾vkdk'k osQ leku O.k czã dh O.kid] czã¾xq.k] deZ] LoHkko dh n`f"V ls lc ls cM+k gS vkSj vksýe~¾lc txr~ dk j{kd gksus ls ^vksýe~* ftldk fut uke gS] og vlkS¾ijks{k eSa vFkkZr~ ijczã gwa A¸ .e.kr fo"k.MyLFkL.¾T.drk Fkh \ vkSj tho&czã dh .feo fgj.e~¾'kjhjjfgr rFkk ^voz. ****************************** esa vkrk gS A .MyLFk crykuk] mldk eq[k crkuk rFkk T.k gS] mlh czã dks vkfnR. ije lw{e rÙoksa dks vkPNkfnr dj jD[kk gS A¸ vr% ek.kZu djrs gq.ksfreZ.drk dh dksbZ ckr ugha gS A vkSj eU=k osQ iwokZ¼Z esa Hkh ijczã dk gh o.L.srr~ A rsu ik=ks.Z th bl eU=k dh O. e. vkPNknu (ik=k) ls <dk crk.gka gksrk rks ^vXus u. gS] ml <dus :i ik=k ls gh vkfnR.kid vdk.SokfnR.a T.ksfreZ. ls gh lEc¼ gSa] i`Fko~Q ugha gSa A eU=k esa ijekRek dk o.

] mikld&mikluh.kid gksus ls vkPNkfnr crk.MyLFkks O.k&cqf¼ vkfn ftlosQ v/hu gSa] .] lsod&lsO.uk}k iq#"k% lks¿gefLeA¸ vFkkZr~ tks . esa oqQN Hkh ugha fd.kâR. gSa] vkSj .k[. <Ddu D.o% iq#"k% iq#"kkdkjRokr~ iw.o.k± okusu izk.kid&O.e.ku fn.* vkfn inksa dh O.kSfxdkFkZ rFkk fu#Drkfn esa o£.s .k 'kkVj&Hkk".k .k&cqf¼:i ls leLr txr~ dks iw.d dguk ewyeU=kkFkZ ls fo#¼ rFkk feF.k oLrq gS \ bldk Li"Vhdj.e.u djus osQ dkj.kfn lEcU/ rks dgs tk ldrs gS]a fdUrq nksuksa dks .u¾fLFkr gksus ls ijekRek vkSj bl 'kjhj:i iqj¾uxj esa 'k.k[.k A ^bZ'kkokL.kZ ijczã] vkfnR.g vkfnR.e.k Hkh 'kkVj&Hkk".a .e.kZ fd.ksafd og O.k lR.dns'kh thokRekijd ckrsa ijczã esa dnkfi lXr ugha gks ldrha A ^iq#"k* 'kCn dk vFkZ lalkj:i iqj¾uxj esa 'k.k .d gh gSa] vFkok fHkUu&fHkUu \ .k o cqf¼ vkfn .kI.a fd.k ijczã Lo.slh ijLij fojks/h O.ksfreZ.k ijLij fo#¼ ugha gS \ D.g dFku ijczãijd gh gksrk] D.MyLFk vkfn dgdj mlosQ O.qr 'kjhjLFk vkSj izk.k] izR. ls fcYoqQy Li"V ugha gksrh A buosQ . ik=k ls <dk crkuk D.gka mlh czã dks fgj. gq.ksifu"kn~ 121 ****************************** ldrk gS \ vkSj T. gq.kcq¼ÔkReuk txRleLrfefr iq#"k% iqfj 'k. gks ldrh gS \ okLro esa ^ik=k* ^lR.kr vFkks± ij .fn ijczã osQ v/hu gSa rks iki&iq.fn .k[.u djus ls thokRek Hkh iq#"k gS A nksuksa esa O.Agniveer http://agniveer.MyLFk czã vkSj 'kjhjLFk iq#"k D.MyLFk rFkk O.kid gksus ls lc oLrqvksa esa fo|eku gS] rc rks oqQN Bhd gksrk fdUrq vkfnR.k dYiuk gh gS A vkSj 'kjhjLFk izk.kâfr:i vXksa okyk iq#"k gS] vkSj tks iq#"kkdkj gksus ls vFkok tks izk.k iq#"k gS] og eSa gh gwa A ..kFkZ Li"V gks ldrk Fkk A ^ik=k* dk vFkZ <Ddu osQoy ykSfddkFkZ dh n`f"V ls gh dj fn.k 'kkVj&Hkk".ú* eU=k esa txr~ osQ lHkh pjkpj inkFkZ bZ'k¾ijczã ls O.kfn dk dÙkkZ Hkh czã gh gksxk vkSj fiQj HkksDr`Hkko ls Hkh oSQls cp ldrk gS \ D.k gS A vkSj bl in osQ vLi"V gksus ls leLr vFkZ gh Li"V u gks ldk A vkSj eU=k osQ mÙkjk¼Z dh O. deks± dk iQy Lo.kidRo esa lUnsg gh iSnk ugha fd. gS] tks 'kjhj:i iqj esa 'k.ks¿lkokfnR.fn è. esa fcYoqQy vlXr dh gSμ ¶. e.k tkrk rks lR.com bZ'kkokL.gka lc txr~ esa iw.

kdj. O.k o`¼] vKkuh gks .oLFkk rFkk vVy fu.tqosZn&pkyhloka vè.FkZ esa Hkkj cus jgrs gSa A .h ekudj czã ekurk jgs] fdUrq loZ=k O.k[.eksa osQ cU/u ls dksbZ Hkh izk.kuUn us ^ik=k* 'kCn dk O.oLFkk dks dkSu HkX dj ldrk gS \ pkgs lk/q gks] vFkok vU.kSfxdkFkZ djosQ eU=k osQ iwokZ¼Z rFkk mÙkjk¼Z dh cgqr gh vPNh lXfr yxkbZ gS A iwokZ¼Z rFkk mÙkjk¼Z osQ vFkks± esa .g .kfo#¼ gksus ls nks"kiw.k o cqf¼ vkfn thokRek osQ v/hu gSa] czã osQ ugha A bu feF. eg£"k n. cuk fy.sxkA . deks± dk iQy Lo.sd dks vius fd.a dks fuf"Ø.s djrs gSa] blls D. vkJeoklh gks] czãpkjh gks .com 122 mifu"kn~&Hkk".k.slh voSfnd ekU.a dks ikiksa ls xzLr djrs jgrs gSa] vkSj lkalkfjd yksxksa dk dksbZ midkj u djosQ muosQ mQij O. gSa A ^ik=k* 'kCn dk ^<Ddu* vFkZ djus ij eU=k osQ iwokZ¼Z osQ lkFk mÙkjk¼Z dh dksbZ lXfr Bhd ugha yxrhA eg£"k n.rkvksa dks ekudj osn&fo#¼ f'k{kkvksa osQ izpkj ls tks vkRe?kkr dk egku~ iki .k..e~ vo'. gh Hkksxuk iM+rk gS laLÑr esa Bhd gh dgk gSμ vo'.k Kkuh] izR. lO.a Ñra deZ 'kqHkk'kqHke~ AA .Agniveer http://agniveer.fn dksbZ lXfr ugha gS rks og vFkZ izdj.koknh uohu osnkfUr.a dks ijczã crkdj rFkk dÙkZO.dkj ^ik=k* 'kCn dks ns[kdj vf/d HkzkUr gq.eso HkksDrO.kdkjh 'kVj dh f=k'kwyle dBksj U.&foeq[k gksdj Lo.ksa us ijczã dks Hkh vius leku ek.k gS A vkSj Lo.k x`gLFkh] ckyd gks . dk dÙkkZ cukdj Lo.gka Jh 'kVjkpk.k lekIr AA . ****************************** dks gh nsrk gS A vr% 'kjhjLFk izk.kid dY.kh cp ugha ldrk] pkgs dksbZ vius dks fdruk gh 'kkVjer dk vuq.kkfndks"k osQ (þAûÿù) lw=kkuqlkj .k.kuUnÑr&Hkk".ktky esa iaQlkus rFkk iki&iq.k osQ m.Z ls fHkUu nwljs Hkh lHkh Hkk".kZ gh dgyk.&O.k.k os dHkh eqDr gks ldrs gSa \ bZ'ojh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful