TVA

Informaţii utile privind TVA
http://infotva.mfinante.ro/wps/portal Pe acest portal găsiţi circularele emise pentru soluţionarea unor situaţii fiscale dificile, legislaţia naţională, legislaţia europeană şi alte informaţii importante

2

Legislaţia aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2013:

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, astfel cum a fost modificată prin O.G. 15/2012 şi

Hotărârea nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată prin HG 1071/2012 şi

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1519/2012 de aprobare a Ghidului pentru Legea 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor prin mijloace electronice aplicarea sistemului TVA la încasare

128. Modificarea plafonului pentru cheltuieli de protocol . locul prestării se mută de la locul unde este stabilit prestatorul la locul unde este stabilit beneficiarul. acestea vor fi tratate la articolele privind ajustarea TVA exigibilitatea TVA pentru LIC şi AIC Capitolul Facturare este modificat in conformitate cu prevederile comunitare pentru serviciile de închiriere pe termen lung de mijloace de transport (inclusiv leasing) către persoane neimpozabile.OG 15/2012  Modificări semnificative prin OG 15/2012 care vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2013:       implementarea sistemului TVA la încasare prevederile referitoare la bunuri lipsă din gestiune sunt abrogate la art.

a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2. .a). a) se aplică sistemul TVA la încasare.250.Sistemul TVA la încasare     Prevederile legale generale referitoare la amânarea colectării TVA. realizate în cursul unui an calendaristic.a). (1) şi alin.250. (2) lit. precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate. 1563 alin. Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2. b) în cazul persoanelor impozabile.250. astfel: a) în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art 153. 132 şi 133. începând cu data înregistrării în scopuri de TVA. (2) lit. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2. (13) şi care aplică sistemul de la data înscrisă în decizia de înregistrare în registru.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere. care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. care au sediul activităţii economice în România conform art 1251 alin.000 lei. conform art. care au sediul activităţii economice în România conform art 1251 alin. cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă este înregistrată din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. (2) lit. 153 în cursul anului calendaristic curent. respectiv exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau a prestării de servicii. respectiv sistemul TVA la încasare Art 1342 (3) Prin excepţie de la prevederile alin.000 lei aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul.

(8). a) din Legea nr. (2) În scopul aplicării prevederilor alin. cu modificările şi completările ulterioare. a cărei cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 . (4) . 571/2003. cu modificările şi completările ulterioare. urmând a aplica sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013. (3) lit. precum şi ale art. (1).000 lei aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 156^3 alin.30 septembrie 2012 inclusiv. a) din Legea nr. persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România conform art. (13) din Legea nr. se aplică în mod corespunzător şi de către aceste persoane impozabile.250. persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013 are obligaţia să depună la organele fiscale competente. 571/2003 privind Codul fiscal. alin. (12) din Legea nr. .000 lei. (3) din Legea nr. 571/2003.250. În situaţia în care persoana impozabilă nu depune notificarea prevăzută la prima teză. Dispoziţiile art. (2) lit. (3) lit. 571/2003. 134^2 alin. alin.Sistemul TVA la încasare     Prevederi legale tranzitorii referitoare la aplicarea sistemului TVA la încasare ART. nu depăşeşte plafonul de 2. până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv. determinată în funcţie de elementele prevăzute la art. (10) şi (11). b). 571/2003. aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. 156^3 alin. până la data de 1 ianuarie 2013.30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2. 125^1 alin. cu modificările şi completările ulterioare. o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011 . începând cu data de 1 ianuarie 2013. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. II OG 15/2012 (1) În anul 2013. prevăzut la art. 134^2 alin. 134^2 alin.

(13) din Legea nr. prevăzut la art. a persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013 se face de către organele fiscale competente până la data de 1 ianuarie 2013 pe baza notificărilor prevăzute la alin.Sistemul TVA la încasare   ( continuare art II din OG 15/2012) (3) Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. cu modificările şi completările ulterioare. . 571/2003. (2). 156^3 alin.

(12) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art.” . (6).(8) este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.Sistemul TVA la încasare     Prevederi legale referitoare la amânarea dreptului de deducere în legătură cu operaţiunile supuse TVA la încasare Art.(8) este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său. Aceste prevederi nu se aplică pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri. (10) sau art. 1342 alin. 1523 alin. (2) . pentru importuri. 150 alin. 145 (11) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art.(6). art. pentru achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. (3) . chiar dacă o parte din operaţiunile realizate de persoana impozabilă sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare conform art. 1342 alin. (3) . 160. 1342 alin.

şi concomitent vor include în facturile emise mențiunea "TVA la încasare“ ( art. beneficiarii (indiferent dacă sunt sau nu în sistemul TVA la încasare) vor deduce TVA pentru achiziţiile efectuate de la contribuabilii care aplică TVA la încasare numai la momentul achitării acestor facturi ( art. 145 alin.(19) lit. 155 alin.(3).p).Sistemul TVA la încasare  În ce constă sistemul TVA la încasare:   contribuabilii obligaţi să aplice sistemul vor colecta TVA la încasarea facturilor. dar nu mai târziu de 90 de zile ( art. Aceşti contribuabili nu vor deduce TVA pentru toate achiziţiile efectuate decât atunci când îşi vor plăti furnizorii –art 145 alin.(12) ( indiferent dacă furnizorii sunt sau nu în sistemul TVA la încasare).( 11) . 1342 alin.

Sistemul TVA la incasare – fluxuri la nivelul persoanei impozabile care aplica sistemul ACHIZITII Deducere TVA la plata facturii pentru achizitii de bunuri si servicii taxabile de la orice persoana Daca TVA nu se plateste in perioada fiscala in care a fost primita factura se inregistreaza in ct. 4428 Ce operatiuni ? VANZARI Colectare TVA la: -incasare -sau in a 90a zi de la data facturii / data operatiunii Soc B -Cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art 1342 alin.(6) excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare Deducere TVA conform regulilor generale: -Achizitii supuse taxarii-inverse -Achizitii intracomunitare de bunuri -Importuri (pe baza DVI) .

(1) .(6) excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare 2. C Deducere TVA conform regulilor generale art 145 alin.De la persoane din RO care NU aplica sistemul TVA la incasare Soc. De la persoane care aplica sistemul TVA la incasare Vanzari Deducere TVA la plata Colectare TVA conform regulilor generale pentru operatiuni taxabile Catre orice persoana - cu exceptia Deducere TVA conform regulilor normale: -pentru operaţiunile prevăzute la art 1342 alin.Sistemul TVA la incasare – fluxuri la nivelul persoanei impozabile care NU aplica sistemul Achizitii 1.

conform prevederilor art. liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică. ( modificare prin Legea nr. conform prevederilor art 133. cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice. livrările de bunuri/prestările de servicii care sunt scutite de TVA. ulterior emiterii facturii. (10) sau art. în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată. livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art.(1) pct. (1) şi (2) lit. art. se încasează în numerar o parte sau contravaloarea integrală a acesteia. 208/2012 de aprobare a OG 15/2012) livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art 7 alin. persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA.(6). parţial sau total. 21. a). operaţiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art.Sistemul TVA la încasare        Persoanele care au obligaţia să aplice sistemul TVA la încasare vor exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare următoarele operaţiuni care intră sub incidenţa regulilor generale privind exigibilitatea TVA . (2) . pentru taxa aferentă acestor sume nu se aplică regulile de exigibilitate prevăzute la art. În cazul în care. 150 alin.1523.(6): operaţiuni pentru care locul livrării. nu se consideră a fi în România ( neimpozabile în România).art 1342 alin.160. Pentru aceste operaţiuni nu vor menţiona pe facturi TVA la încasare Pentru celelalte operaţiuni realizate vor aplica sistemul TVA la încasare şi vor menţiona pe facturi TVA la încasare   . persoane fizice autorizate. sau locul prestării. 1342 alin. 1523 alin. 1521 . 132.

(6) lit. 1342 alin. liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică. 162 alin. furnizorul/ prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la încasare.(19) Livrările de bunuri/prestările de servicii a căror contravaloare este încasată parţial sau total cu numerar de către persoana eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la alte categorii de beneficiari decât cele prevăzute la art. persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA. exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factură care sunt încasate în numerar de la beneficiari persoane juridice. În sensul art. (6) lit. d) din Codul fiscal. nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare. persoane fizice autorizate.Sistemul TVA la încasare    Prevederi din norme pct. d) din Codul fiscal. Nu sunt considerate încasări/plăţi în numerar sumele în numerar depuse de beneficiar direct în contul bancar al furnizorului/prestatorului. ( incasarea partiala in numerar a unei facturi nu exclude de la aplicarea sistemului intreaga factura) . 1342 alin.

livrează piese de schimb în valoare de 1000 lei către societatea B în data de 12 martie 2013. cu excepţia situaţiei în care livrarea/prestarea se încadrează în altă categorie exceptată prevăzută la art. persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA. furnizorul/ prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la încasare. (6) lit. d) din Codul fiscal. (19) lit. 1342 alin. Factura în valoarea de 1000 lei plus 240 lei TVA. dată până la care societatea A a încasat deja 500 lei în numerar de la societatea B. 1342 alin. la societatea A exigibilitatea TVA aferente acestei sume încasate în numerar. La societatea B exigibilitatea taxei aferente acestei plăţi intervine de asemenea în data de 20 aprilie 2013. intervine la data de 20 aprilie 2013. respectiv 58 lei. exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factură care sunt încasate în numerar până în ziua emiterii facturii. de la beneficiari persoane juridice. p) din Codul fiscal. respectiv B va deduce TVA în sumă de 58 lei in decontul lunii aprilie 2013. şi separat diferenţa de 597 lei plus 143 lei TVA în dreptul căreia se înscrie menţiunea „TVA la încasare”. Pe factura emisă. în sensul art. respectiv 403 lei plus 97 lei TVA pentru care se aplică regimul normal de exigibilitate. 155 alin.(6) referitor la plăţile în numerar În cazul încasării în numerar a contravalorii facturii. este emisă în data de 12 martie. (6) din Codul fiscal. care aplică sistemul TVA la încasare. inclusiv. Pentru eventualele diferenţe neachitate până la data emiterii facturii. liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică. Exemplu: Societatea A. societatea A va menţiona separat valoarea care a fost încasată în numerar şi a TVA aferentă. furnizorul/prestatorul aplică sistemul TVA la încasare şi înscrie menţiunea prevăzută la art.Sistemul TVA la încasare         Completare ca urmare a modificării art 1342 alin. persoane fizice autorizate. Dacă în data de 20 aprilie 2013 societatea B va face o altă plată în numerar de 300 lei. .

  .(5)-(8) Trebuie sa aplice sistemul TVA la încasare de la 1 ianuarie 2013 ( art.250. În cazul contribuabililor care au fost deregistrati conform art 153 alin. Aceste persoane vor depune până la data de 25 oct. 2012.Sistemul TVA la încasare   Sinteza prevederilor pct. 2012 o notificare la organele fiscale competente pentru a fi înregistrate în Registrul persoanelor care aplică TVA la încasare Dacă la 1 ianuarie 2012 aceste persoane nu mai sunt înregistrate în scopuri de TVA ( ex. a căror cifră de afaceri. în perioada 1 oct. nu vor mai fi înregistrate în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. II din OG 15/2012. scutite cu drept de deducere. 132 şi 133. 162 alin. nu vor fi luate în calculul plafonului decât sumele raportate prin deconturi de TVA în perioada în care aveau un cod valabil de TVA. operaţiuni care nu au locul în România conform art. se desfiintează sau sunt inactivate).000 lei. este inferioară plafonului de 2.(9) si care vor fi reinregistrati înainte de data de 30 septembrie 2012. din operaţiuni taxabile. care au sediul activităţii economice în România. 2011 – 30 sept.prevederi tranzitorii) următoarele categorii de persoane:  Persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153. sau intră într-un grup fiscal.

cei care au perioadă fiscală luna.000 lei în anul 2012 şi vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 februarie 2013 .250.a) şi ale art 1563 alin. respectiv vor depune notificare până pe 25 ianuarie 2013 dacă nu au depăşit plafonul de 2. cei care au perioadă fiscală luna.(3) lit.000 lei în anul 2012 şi vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 februarie 2013 .(5)-(8). vor aplica prevederile generale ( cifra de afaceri din anul precedent) de la art 1342 alin. a)-e) din Codul fiscal.continuare Contribuabilii care s-au înregistrat în scopuri de TVA după data de 1 octombrie 2012. sau începând cu 1 aprilie 2013.250. iar înregistrarea în scopuri de TVA are loc după data de 1 octombrie 2012.(11). Important: sistemul se aplică până la depăşirea plafonului .(9) lit. 162 alin. sau începând cu 1 aprilie 2013. cei care au perioadă fiscală trimestrul Contribuabilii care au fost scoşi din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art 153 alin. Nu sunt luate în calculul plafonului realizat în cursul anului 2012 livrările/prestările efectuate în perioada în care persoana respectivă nu a avut un cod valabil de TVA. cei care au perioadă fiscală trimestrul.Sistemul TVA la încasare    Sinteza prevederilor pct. vor depune notificare până pe 25 ianuarie 2013 dacă nu au depăşit plafonul de 2.

În perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare şi data înregistrării din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. prevăzute la art. 1342 alin.(11)-modificate prin Legea 208/2012 În situaţia în care persoana impozabilă prevăzută la art. a). (13). (3) lit. . 1342 alin.(8).Sistemul TVA la încasare    Art 1563 din Codul fiscal –prevederi referitoare la persoanele care nu depun notificari in termen dupa 1 ianuarie 2013 pentru intrarea in sistemul TVA la incasare – alin. care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare. prevăzut la alin. dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de persoana impozabilă este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său. 145 alin. iar pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei. în conformitate cu prevederile art. aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. (3) . (12). nu depune notificarea prevăzută la prima teză.

(3).Sistemul TVA la încasare     Art 1563 din Codul fiscal –prevederi referitoare la persoanele care nu depun notificari in termen dupa 1 ianuarie 2013 pentru iesirea din sistemul TVA la incasare – alin. (1).(12) (12) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2. până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul. determinată potrivit prevederilor art.250. începând cu data înscrisă în decizia de radiere din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. 1342 alin. Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă în perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare şi data radierii din oficiu de către organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. în vederea schimbării sistemului aplicat potrivit prevederilor art. prevăzute la art.000 lei are obligaţia să depună la organele fiscale competente. În situaţia în care persoana impozabilă care depăşeşte plafonul nu depune notificarea prevăzută la prima teză. 1342 alin. (1) şi (2). (4). 1342 alin. se aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei. o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată. . prevăzut la alin. (13). iar dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se exercită în conformitate cu prevederile art. aceasta va fi radiată din oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. 145 alin.

(5)-(8)continuare După data de 1 ianuarie 2013. a)-e) din Codul fiscal şi reînregistrate în scopuri de TVA .Sistemul TVA la încasare   Sinteza prevederilor pct.(9) lit. nu vor depune notificări. Contribuabilii care sunt scoşi din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art 153 alin. ci vor fi înregistrati din oficiu de organul fiscal competent în Registrul persoanelor care aplică TVA la încasare următoarele categorii de contribuabili :   contribuabilii care se înregistrează ca plătitori de TVA în cursul anului conform art 153 alin. Nu sunt luate în calculul plafonului livrările/prestările efectuate în perioada în care persoana respectivă nu a avut un cod valabil de TVA.(1) . . 162 alin.

1342 alin. dar în trim II al anului 2013 depăşeşte plafonul de 2. respectiv din data de 1 octombrie 2013. şi nu va mai aplica sistemul TVA la încasare din prima zi a celei de-a doua perioade fiscale următoare celei în care a depăşit plafonul.(10) De exemplu o persoană impozabilă aplică sistemul TVA la încasare la 1 ianuarie 2013 şi are perioada fiscală trimestrul. din anul 2015 va intra din nou sub incidenţa prevederilor art. dacă va avea perioada fiscală trimestrul. sau începând cu data de 1 februarie 2015.a) şi va depune o notificare conform art 1563 alin. Dacă în anul 2014 această persoană impozabilă nu va depăşi plafonul de 2.250.250.(3) lit.000 lei. .Sistemul TVA la încasare    Pct. În consecinţă are obligaţia să depună o notificare pentru ieşirea din sistem pe data de 25 iulie 2013.000 lei. 162 alin.(11) pe data de 25 ianuarie 2015 în vederea intrării în sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 aprilie 2015. dacă va avea perioada fiscală luna.

13. 4.16 (OPANAF 3665/2011) .250. 1342 alin. 3. realizate în cursul unui an calendaristic.13.2.11.(4) Conform prevederilor art. cifra de afaceri afaceri pentru calculul plafonului de 2. inclusiv rândurile de regularizari.-sept 2012: 1.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere.4. conform art. 162 alin. precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate. 132 şi 133.a) din Codul fiscal.11. din decontul de TVA:   Pentru perioada oct. La determinarea cifrei de afaceri se iau în calcul rândurile din decontul de TVA aferente operaţiunilor menţionate. 2. 9.-nov 2011: 1.   Se exclude din calculul cifrei de afaceri valoarea taxei pe valoarea adăugată în cazul operaţiunilor taxabile.(3) lit.9. care cuprind facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării Cifra de afaceri se determina pe baza urmatoarelor rd.14.Sistemul TVA la încasare   Pct.10.3.10.15 ( OPANAF 183/2011) Pentru perioada ian.

respectiv 24 x 100/124 în cazul cotei standard şi 9 x 100/109 sau 5 x 100/105 în cazul cotelor reduse. 1342 (8) Pentru determinarea taxei aferente încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau a prestării de servicii. . (5). care devine exigibilă potrivit prevederilor alin.(3).Sistemul TVA la încasare   Cum se determina TVA exigibilă daca există plăţi parţiale ale facturii: Art. Aceleaşi prevederi se aplică corespunzător şi pentru situaţiile prevăzute la alin. fiecare încasare totală sau parţială se consideră că include şi taxa aferentă aplicându-se următorul mecanism de calcul pentru determinarea sumei taxei.

Sistemul TVA la încasare

Pct.162 alin.(22)

Persoana impozabilă care încasează parţial o factură cuprinzând contravaloarea unor livrări de bunuri/prestări de servicii care conţin mai multe de cote de TVA şi/sau mai multe regimuri de impozitare, are dreptul să aleagă bunurile/serviciile care consideră că au fost încasate parţial pentru a determina suma taxei încasate în funcţie de cote, respectiv regimul aplicabil.

Sistemul TVA la încasare

Pct. 162 alin.(11)

Prin încasarea contravalorii livrării de bunuri sau a prestării de servicii se înţelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obţine contrapartida pentru aceste operaţiuni, de la beneficiarul său, sau de la un terţ, precum plata în bani, plata în natură, compensarea, cesiunea de creanţe, utilizarea unor instrumente de plată

Sistemul TVA la încasare
 

Determinarea datei încasării pentru a stabili data la care se colectează TVA  Sinteza pct. 162 alin.(15) , (17) şi (18) În cazul încasărilor prin bancă de tipul transfer-credit, data încasării contravalorii totale/parţiale a livrării de bunuri/prestării de servicii de către persoana care aplică sistemul TVA la încasare, este data înscrisă în extrasul de cont, sau în alt document asimilat acestuia Data încasării în situaţia în care plata s-a efectuat prin carduri de debit sau de credit de către cumpărător, este data înscrisă în extrasul de cont sau în alt document asimilat acestuia. În cazul plăţii în natură, data încasării este data la care intervine faptul generator de taxă pentru livrarea/prestarea obţinută drept contrapartidă pentru livrarea/prestarea efectuată.

semnătura părţilor şi data semnării procesului-verbal de compensare. persoane juridice.000 lei. sau . nr. valoarea compensată. sau  ii) în cazul în care persoanele impozabile nu optează să intre în sistemul de compensare prevăzut de H. 162 alin.G.(13) -dezvoltat În cazul compensării datoriilor aferente unor facturi pentru livrări de bunuri/prestări de servicii se consideră că furnizorul/prestatorul a încasat. valoarea facturii inlcusiv taxa pe valoarea adăugată. nr. codul de înregistrare în scopuri de TVA. nr. la data la care este emis ordinul de compensare vizat de IMI (Institutul de Management şi Informatică) în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor. data emiterii facturii. numărul facturii. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 2) pentru facturi cu sume mai noi de 30 de zile. b) în cazul compensărilor în care cel puţin una dintre părţi nu este persoană juridică.000 lei:  i) în cazul în care persoanele impozabile optează să intre în sistemul de compensare prevăzut de H. la data la care se sting total sau parţial datoriile reciproce.  monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor. fără viza IMI.Sistemul TVA la încasare    Pct. la data ordinului de compensare prevăzut la pct. în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie. sau după caz codul de identificare fiscală. la data semnării unui proces-verbal de compensare care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: denumirea părţilor. contravaloarea bunurilor/serviciilor. 685/1999.G. cu o valoare individuală mai mică de 10. 685/1999. respectiv beneficiarul a plătit. la data ordinului de compensare prevăzut de H. cu modificările şi completările ulterioare. 1). 685/1999 semnat de părţi. persoane juridice.G. astfel: a) în cazul compensărilor între persoane juridice:  1) pentru facturi cu sume restante mai vechi de 30 de zile şi care au o valoare individuală mai mare de 10.

dreptul de deducere a taxei este amânat până la data la care taxa aferentă bunurilor/serviciilor achiziţionate a fost plătită.Sistemul TVA la încasare  Cesiunea de creanţe – pct. dacă cesiunea are loc înainte de expirarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data prevăzută la art. în cazul beneficiarilor care aplică sistemul TVA la încasare.(12)   În situaţia în care are loc o cesiune de creanţe: a) dacă furnizorul/prestatorul cesionează creanţele aferente unor facturi emise pentru livrări de bunuri/prestări de servicii. exigibilitatea taxei intervine la data cesiunii creanţelor. precum şi a celor care achiziţionează bunuri/servicii de la persoane care au aplicat sistemul TVA la încasare pentru respectivele operaţiuni. Indiferent de faptul că furnizorii/prestatorii au cesionat creanţele. 1342 alin. . indiferent de preţul cesiunii creanţelor. (5) din Codul fiscal. se consideră că la data cesiunii creanţelor. este încasată întreaga contravaloare a facturilor neîncasate până la momentul cesiunii. În cazul în care cedentul este o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare pentru respectivele operaţiuni. 162 alin.

a): Societatea A.000 lei a fost înregistrat în creditul contului 4428 “TVA neexigibilă”. nefiind încasată de la beneficiar în perioada fiscală respectivă. care aplică sistemul TVA la încasare. Preţul cesiunii este de 80. a emis o factură pentru livrarea unui bun în sumă de 124.000 lei. având perioada fiscală luna calendaristică.000 lei şi este încasat în data de 20 aprilie 2013. care nu este încasată de la beneficiarul B. La data de 15 martie 2013 societatea A cesionează către societatea N creanţa aferentă acestei facturi. societatea A având obligaţia să colecteze TVA în sumă de 24.000 lei în debitul contului 4428 “TVA neexigibilă” şi concomitent în creditul contului “4427 TVA colectată“ . respectiv va evidenţia suma TVA de 24. n ceea ce priveşte factura pentru livrarea de bunuri din data de 10 februarie 2013 se consideră că aceasta este încasată şi exigibilitatea TVA intervine la data de 15 martie 2013.000 lei ( inlcusiv TVA) la data de 10 februarie 2013 către societatea B. TVA în sumă de 24.Sistemul TVA la încasare    Exemplu pentru situaţia prevăzută la lit.

continuare b)dacă beneficiarul cesionează furnizorului/prestatorului. respectiv că furnizorul a încasat contravaloarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii.Sistemul TVA la încasare      Cesiunea de creante. la nivelul creanţei cesionate. 1342 alin. intervine exigibilitatea pentru diferenţa neachitată. inclusiv cesiunea dreptului de rambursare a TVA prevăzută la art. În cazul în care cesionarul este o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare pentru respectivele operaţiuni. în situaţia în care contravaloarea livrării/prestării este mai mare decât valoarea creanţei cesionate şi nu a mai avut loc nicio altă încasare. În cazul în care beneficiarul livrării/prestării este cedentul creanţei şi este o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare sau achiziţionează bunuri/servicii de la o persoană care a aplicat sistemul TVA la încasare pentru respectivele operaţiuni. 30 din Codul de procedură fiscală. dreptul de deducere a taxei intervine la data cesiunii creanţei corespunzător valorii creanţei cesionate. drept plată orice creanţe. (5) din Codul fiscal. intervine la data cesiunii creanţei şi corespunzător valorii creanţei cesionate. La expirarea termenului de 90 de zile. data cesiunii este data la care se consideră că beneficiarul a efectuat plata. exigibilitatea taxei aferente livrărilor/prestărilor efectuate în beneficiul cedentului creanţei. iar dreptul de deducere a taxei aferente eventualei diferenţe între contravaloarea achiziţiilor de bunuri/servicii şi contravaloarea creanţei cesionate este amânat până la data la care taxa aferentă diferenţei respective este plătită . dacă cesiunea are loc înainte de expirarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data prevăzută la art.

. inclusiv TVA. respectiv 8. 30 din Codul de procedură fiscală.000 lei.000x9/109=8. care aplică sistemul TVA la încasare. exigibilitatea va interveni în cea de-a 90 zi conform art. 1342 alin. Pentru diferenţa de 743 lei rămasă în contul 4428 TVA neexigibilă. este de 109. În data de 10 mai 2013 societatea A a cesionat societăţii B dreptul său de rambursare conform art.(5) din Codul fiscal.Sistemul TVA la încasare     Exemplu pentru situaţia prevăzută la lit.000 lei. b): Societatea B. La această dată: . a livrat la data de 11 februarie 2013 către societatea A bunuri (cărţi supuse cotei de TVA de 9%) a căror valoare. -societatea B va colecta TVA aferentă livrării corepunzător creanţei care i-a fost cesionată.000 lei.257 lei.000 lei din factura de 109. La data cesiunii. dacă presupunem că A nu a mai facut nicio plată până la data respectivă. Diferenţa de 743 rămasă în contul 4428 TVA neexigibilă va putea fi dedusă la momentul plăţii.257 lei. respectiv 10 mai 2013 se consideră că societatea A a plătit / societatea B a încasat suma de 100. în sumă de 100.societatea A va putea să deducă taxa aferentă achiziţiei astfel: 100.

data încasării contravalorii totale/parţiale a livrării de bunuri/prestării de servicii de către persoana care aplică sistemul TVA la încasare. se consideră că persoana respectivă a încasat contravaloarea integrală a instrumentului de plată. respectiv cec. b) data girului.  . cambie şi bilet la ordin.(16)    În cazul în care încasarea se efectuează prin instrumente de plată de tip transfer-debit. în situaţia în care furnizorul/prestatorul care aplică sistemul TVA la încasare girează instrumentul de plată altei persoane ( în acest scop trebuie să se păstreze o copie a instrumentului de plată care a fost girat). 162 alin. este: a) data înscrisă în extrasul de cont bancar sau alt document asimilat acestuia în situaţia în care furnizorul/prestatorul care aplică sistemul TVA la încasare nu girează instrumentul de plată ci îl încasează/scontează. În cazul scontării instrumentului de plată.Sistemul TVA la încasare  Pct.

Compania A. pentru care faptul generator ( livrarea/prestarea) intervine dupa intrarea in sistem . . deşi aplica sistemul de TVA la incasare de la 1 ianuarie 2013. In data de 12 decembrie 2012. pentru factura respectiva aplica regimul normal de taxa.(7)  Facturile emise pentru contravaloarea totala a livrarii/prestarii.se aplica regulile generale referitoare la exigibilitate    Exemplu: Compania A aplică de la 1 ianuarie 2013 sistemul de TVA la incasare.Reguli pentru facturile totale emise inainte de intrarea in sistem art 1342 alin. iar factura este incasata în data de 22 februarie 2013. emite o factura catre compania B pentru contravaloarea totala a livrării unui bun in valoare de 5000 lei+1200 lei TVA. intrucât TVA a fost deja colectată în anul 2012. indiferent daca au fost sau nu incasate. Livrarea bunului are loc in ianuarie 2013.

333 lei + 2240 lei TVA. emite o factura catre compania B.se aplica sistemul TVA la incasare numai pentru diferentele care vor fi facturate dupa data intrarii in sistem   Exemplu: Compania A aplica de la 1 ianuarie 2013 sistemul TVA la incasare. In data de 14 decembrie 2012.Reguli pentru facturile totale emise inainte de intrarea in sistem art 1342 alin. pentru contravaloarea partiala (30%) a unei livrări de bunuri. inainte de intrarea in sistemul TVA la încasare. nefiind supus sistemului TVA la încasare . . indiferent daca au fost sau nu incasate. iar în dreptul avansului regularizat de 4000 lei + 960 lei TVA nu se înscrie această menţiune.(7)  Facturile emise pentru contravaloarea partiala a livrarii/prestarii. pe factura de regularizare se menţionează “ TVA la încasare“. Pentru diferenţa de 70%. respectiv 9. pentru care faptul generator (livrarea/prestarea) intervine dupa intrarea in sistem . cand se emite si factura de regularizare . Livrarea bunului are loc in data de 15 martie 2013. factura parţială fiind in valoare de 4000 lei+ 960 lei TVA.

La data de 15 iunie 2013 emite o factura înainte de livrarea bunurilor. Livrarea se efectueaza in data de 12 august 2013. dată la care TVA devine exigibilă atât la furnizor cât şi la beneficiar. La data de 10 mai 2013 depaseste plafonul de 2. pentru care faptul generator (livrarea/prestarea) intervine dupa iesirea din sistem – se continua aplicarea sistemului TVA la încasare       Exemplu: Compania A aplica de la 1 ianuarie 2013 sistemul de TVA la incasare şi are perioada fiscală luna.Reguli pentru facturile totale emise inainte de intrarea in sistem art 1342 alin.250. Factura se încasează în data de 26 august 2013.(7)  Facturile emise pentru contravaloarea totala a livrarii/prestarii. in valoare de 6000 lei + 1440 lei TVA. . Pentru factura emisa in data de 15 iunie 2013 (6000 lei + 1440 lei TVA) se aplica in continuare sistemul de TVA la incasare. indiferent daca au fost sau nu incasate. Societatea A va depune notificare pentru iesirea din sistem pana pe data de 25 iunie 2013.000 RON.

pentru care faptul generator (livrarea/prestarea) intervine dupa iesirea din sistem – se continua aplicarea sistemului numai pentru contravaloarea partiala facturată inainte de iesirea din sistem.     Exemplu: Compania A aplica de la 1 ianuarie 2013 sistemul de TVA la incasare.(7)  Facturile emise pentru contravaloarea partiala a livrarii/prestarii. Livrarea se efectueaza in data de 12 august 2013. Începând cu data de 1 august 2013 iese din sistem ca urmare a depăşirii plafonului de 2. respectiv 4000 lei +960 lei TVA nu se face această menţiune. aplicând regimul normal de exigibilitate. având perioada fiscală luna.Reguli pentru facturile totale emise inainte de intrarea in sistem art 1342 alin.250. indiferent daca au fost sau nu incasate. şi se emite factura de regularizare. în valoare de 1000 lei +240 TVA (20% din valoarea totala a livrarii). Pe factura de regularizare se va menţiona în dreptul sumei de 1000 + 240 “TVA la încasare”. . iar în dreptul diferenţei de 80% .000 lei în cursul lunii iunie 2013. La data de 1 iulie 2013 emite o factura parţiala înainte de livrarea bunurilor.

b) pentru facturile parţiale emise de către persoana impozabilă înainte de ieşirea din sistemul TVA la încasare. orice sumă încasată/plătită după ieşirea furnizorului/prestatorului din sistemul TVA la încasare se atribuie mai întâi părţii din factură neîncasate/neplătite până la ieşirea din sistem.    . orice sumă încasată/plătită după intrarea furnizorului/prestatorului în sistemul TVA la încasare se atribuie mai întâi părţii din factură neîncasate/neplătite până la intrarea în sistem. care nu au fost încasate integral înainte de intrarea în sistem.(21) În scopul aplicării prevederilor art.Sistemul TVA la încasare  Normele stabilesc modul în carese atribuie plăţile încasările la intrarea/ieşirea din sistem -pct. 162 alin. atât la furnizor cât şi la beneficiar. (7) din Codul fiscal: a) pentru facturile parţiale emise de către persoana impozabilă înainte de intrarea în sistemul TVA la încasare. care nu au fost încasate integral înainte de ieşirea din sistem. 1342 alin. atât la furnizor cât şi la beneficiar.

dată la care înregistrează TVA neexigibilă de 168 lei corespunzătoare diferenţei facturate în anul 2013 de 700 lei. Din TVA neexigibiliă de 168 lei s-a scăzut suma de 44 lei corespunzătoare părţii din încasare atribuită părţii facturate în ianuarie 2013. Din suma încasată se atribuie 372 lei pentru partea facturată în luna decembrie 2012. iar diferenţa de 228 se atribuie părţii facturate în luna ianuarie 2013. compania A aplică sistemul TVA la incasare.Sistemul TVA la încasare       Exemplu: Compania A emite la data de 20 decembrie 2012 o factura parţială înainte de prestarea unui serviciu în valoare de 300 lei + 72 lei TVA. În anul 2012 nu s-a încasat contravaloarea acestei facturi. In data de 20 ianuarie 2013 emite factura de regularizare (finală) în valoare de 1000 lei +240 lei TVA. . De la data de 1 ianuarie 2013. Compania A încasează de la clientul său pe data de 15 februarie 2013 suma de 600 lei.

beneficiarul aplică corespunzător prevederile art. 1342 alin. după caz. a) . a anulării contractelor conform art 138 – pct. 138 lit. dacă baza de impozitare se majorează. 1342 alin. 138 din Codul fiscal . indiferent dacă taxa aferentă este sau nu exigibilă. 20 norme În situaţiile prevăzute la art. În acest scop furnizorii/prestatorii trebuie să emită facturi cu valorile înscrise cu semnul minus când baza de impozitare se reduce sau. care vor fi transmise şi beneficiarului. În cazul achiziţiilor realizate de/de la persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare. persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare aplică prevederile art. fără semnul minus.(10) din Codul fiscal în situaţiile prevăzute la art.(10) şi (11) din Codul fiscal. .Sistemul TVA la încasare    Ajustarea bazei impozabile în cazul reducerilor de preţ.c) şi e) din Codul fiscal ( mai puţin în cazul falimentului).

TVA în sumă de 1. va diminua TVA neexigibilă în cuantum de 813 lei cu suma de 120 lei. la primirea facturii pentru reducerea de pret de la societatea A. în luna martie 2013 societatea A va diminua TVA neexigibilă în cuantum de 813 lei cu suma de 120 lei. 1342 alin.200 lei.200 lei se înregistrează în creditul contului “4428 TVA neexigilă”. respectiv 5000x25/100=1250 lei şi TVA aferentă. Beneficiarul B.(10) din Codul fiscal . TVA aferentă acestei încasări se determină astfel: 2000x24/124= 387 lei şi se evidenţiază în debitul contului 4428 TVA neexigibilă şi concomitent în creditul contului 4427 TVA colectată. societatea A acordă o reducere de preţ beneficiarului B de 25% din contravaloarea bunurilor livrate. În data de 25 martie 2013. emite către beneficiarul B o factură pentru o livrare de bunuri la data de 10 ianuarie 2013 în valoare de 5. respectiv 5000x10/100=500 lei şi TVA aferentă. Societatea A emite o factură în care înscrie cu semnul minus baza de impozitare. Conform prevederilor art. societatea A acordă o reducere de preţ beneficiarului B de 10% din contravaloarea bunurilor livrate. Conform prevederilor art. În această situaţei. În data de 25 martie 2013.(10) din Codul fiscal . care aplică sistemul TVA la încasare.000 lei plus TVA 1. în luna martie 2013 societatea A va anula TVA neexigibilă în cuantum de 232 lei şi concomitent va diminua taxa colectată cu suma de 68 lei. respectiv 1200*10/100 =120 lei. societatea B va anula TVA neexigibilă de 232 lei şi concomitent va diminua TVA dedusă cu suma de 68 lei.200 lei . La data de 20 februarie 2013 încasează suma de 2000 lei de la beneficiarul său. respectiv 1200x25/100 =300 lei. .Sistemul TVA la încasare     Exemplu: societatea A. total factură 6. Dacă presupunem că la data de 20 februarie 2013 societatea A ar fi încasat de la societatea B suma de 5000 lei TVA aferentă acestei încasări se determină astfel: 5000x24/124= 968 lei şi se evidenţiază în debitul contului 4428 TVA neexigibilă şi concomitent în creditul contului 4427 TVA colectată. Societatea A emite o factură în care înscrie cu semnul minus baza de impozitare. 1342 alin.

1342 alin.Sistemul TVA la încasare  Ajustarea bazei impozabile în cazul falimentului beneficiarului-Punctul 20 norme continuare În cazul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare şi falimentul beneficiarului intervine înainte de cea de-a 90 zi de la data emiterii facturii. d) din Codul fiscal. respectiv se operează anularea taxei neexigibile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii realizate  . (10) lit. se aplică prevederile art. sau după caz de la data termenului-limită pentru emiterea acesteia.

560 lei Exigibilitatea TVA aferentă livrării intervine la data încasării. Compania A aplică sistemul TVA la încasare.4 lei/euro. la data de 20 februarie 2013. Societatea A va înregistra ca taxă neexigibilă aferentă livrării suma de 7. dată la care societatea A trebuie să colecteze TVA în sumă de 7.Art 1391 cursul de schimb utilizat în cazul operaţiunilor supuse TVA la încasare  In cazul operatiunilor supuse sistemului TVA la incasare cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de BNR. respectiv 15 mai 2013.560 . la cursul de 4. Exemplu: Compania A livrează bunuri în valoare de 7.560 lei. valabil la data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza daca nu ar fi fost supusa sistemului TVA la incasare.000 euro x 4. Societatea A încasează contravaloarea integrală a facturii în data de 15 mai 2013. calculată astfel: 7. Banca Centrala Europeana ori utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile.5 lei/euro. iar factura este emisă la data de 10 martie 2013.5 lei/euro x 24%= 7.000 euro către compania B. Cursul de schimb valutar valabil în data de 20 februarie 2013 este de 4.     .

1342 alin.(6) din Codul fiscal.(1) şi (2) şi prevederilor art 145 alin. (6) din Codul fiscal care sunt supuse la furnizor/prestator regulilor generale de exigibilitate conform prevederilor art 1342 alin. 145 alin.Aspecte privind dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor efectuate în cadrul sistemului de TVA la încasare    Norme art 145 –pct.(19) lit. (11) din Codul fiscal se aplică inclusiv de către beneficiarii persoane impozabile care au sediul activităţii economice în afara României dar care sunt înregistrate în România în scopuri de TVA conform art 153 din Codul fiscal. b) din Codul fiscal.(11) din Codul fiscal. indiferent dacă sunt sau nu stabilite în România conform art 1251 alin. (11) se aplică numai în cazul operaţiunilor taxabile. prevederilor art 155 alin. (9) Prevederile art. beneficiarul are obligaţia să exercite dreptul de deducere în conformitate cu prevederile art 145 alin. pentru care furnizorul/prestatorul este obligat să aplice sistemul TVA la încasare şi să înscrie în factură această menţiune conform.(1) din Codul fiscal la beneficiar. . dar nu se aplică în cazul operaţiunilor pentru care furnizorul/prestatorul nu trebuie să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. p) din Codul fiscal. (2) lit. deşi operaţiunea respectivă nu este exclusă de la aplicarea sistemului TVA la încasare conform prevederilor art 1342 alin. În situaţia în care furnizorul/prestatorul este înscris în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare la data emiterii unei facturi dar omite să înscrie menţiunea ”TVA la încasare“. 45 (8) Prevederile art. 145 alin.

Aspecte privind dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor efectuate în cadrul sistemului de TVA la încasare  (10) Prevederile art. nu vor reflecta ca taxă neexigilă taxa nedeductibilă. 1451. indiferent dacă taxa aferentă este sau nu achitată. 145 alin. art. . (11) şi (12) din Codul fiscal şi achiziţionează bunuri/servicii pentru care taxa nu este deductibilă conform prevederilor art 145 alin. Persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 145 alin.(2)-(5). 147 din Codul fiscal. se aplică numai pentru taxa care ar fi deductibilă potrivit prevederilor art. (11) şi (12) din Codul fiscal referitoare la amânarea dreptului de deducere până în momentul în care taxa aferentă bunurilor/serviciilor este plătită furnizorului/prestatorului. 1451 şi art. art 147 şi art 1471 din Codul fiscal. art. 145 alin. (2)-(41).

(11) şi (12) din Codul fiscal aferente plăţii contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau a prestării de servicii se aplică procedeul de calcul prevăzut la art. Dacă taxa nu se achită în aceeaşi perioadă fiscală se înregistrează în contul 4428 “ TVA neexigibilă”. (8) din Codul fiscal. . având perioada fiscală luna calendaristică. 1342 alin. concomitent cu evidenţierea în creditul contului 4428 “ TVA neexigibilă”. 145 alin. chiar dacă plata este făcută către un terţ. Taxa deductibilă aferentă acestei plăţi se calculează astfel: 1300 x 24/124 = 252 lei şi se evidenţiază în debitul contul 4426 „TVA deductibilă”. care aplică sistemul TVA la încasare. (12) În sensul art. se consideră că taxa a fost plătită furnizorului/prestatorului în situaţia în care se stinge obligaţia de plată către furnizor/prestator.Aspecte privind dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor efectuate în cadrul sistemului de TVA la încasare    (11) Pentru determinarea taxei deductibile în conformitate cu prevederile art. În data de 5 iulie 2013. emite o factură pentru o livrare de bunuri în valoare de 3000 lei plus TVA 720 lei în data de 14 mai 2013 către societatea B. societatea B plăteşte parţial prin extras bancar suma de 1300 lei. Exemplu: Societatea A. (11) şi (12) din Codul fiscal. 145 alin.

cambie şi bilet la ordin. b) în situaţia în care plata s-a efectuat prin carduri de debit sau de credit de către cumpărător. d) în cazul cesiunii de crenţe şi a compensării. nu este considerată plată.Aspecte privind dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor efectuate în cadrul sistemului de TVA la încasare         (13) În scopul aplicării prevederilor art. în acest scop fiind obligatorie păstrarea unei copii a instrumentului de plată în care este menţionată şi persoana către care a fost girat instrumentul de plată. 162 alin. se aplică corespunzător prevederile pct. (11) şi (12) din Codul fiscal: a) în cazul în care plata se efectuează prin instrumente de plată de tip transfer-debit. este: 1) data înscrisă în extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia în situaţia în care cumpărătorul este emitentul instrumentului de plată. (12). evidenţiată în extrasul de cont. data plăţii contravalorii totale/parţiale a achiziţiilor de bunuri/prestării de servicii efectuate de la/de persoana care aplică sistemul TVA la încasare. data plăţii contravalorii totale/parţiale a achiziţiilor de bunuri/servicii de la/de persoana care aplică sistemul TVA la încasare este data înscrisă în extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia. 2) data girului către furnizor/prestator. indiferent dacă încasarea este efectuată de furnizor/prestator sau de altă persoană. respectiv pct. 145 alin. (13)-(14) din Codul fiscal. pentru a determina data plăţii. Indisponibilizarea sumelor. data plăţii este data la care intervine faptul generator de taxă pentru livrarea/prestarea care reprezintă contrapartidă pentru achiziţia de bunuri/servicii efectuată. data plăţii este data înscrisă în extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia. în situaţia în care cumpărătorul nu este emitentul instrumentului de plată. c) în cazul plăţilor prin bancă de tipul transfer-credit. respectiv cec. 162 alin.” . e) în cazul plăţii în natură.

.  achiziţii efectuate de persoane care nu aplică sistemul TVA la încasare de la contribuabili care aplică sistemul TVA la încasare  Cu factura şi dovada plăţii TVA aferentă achiziţiei efectuate.Sistemul TVA la încasare  Art 146 – justificarea deducerii taxei în cazul operaţiunilor supuse TVA la încasare  Justificarea deducerii TVA pentru :  achiziţii efectuate de contribuabilii care aplică sistemul TVA la încasare.

b) valoarea integrală a contravalorii livrării de bunuri/prestării de servicii. 79 [. la expirarea termenului limită de 90 de zile prevăzut la art. c) baza impozabilă şi taxa pe valoarea adăugată aferentă. 1342 alin. d) valoarea încasată.  e) diferenţa reprezentând baza impozabilă şi TVA neexigibilă.(5) din Codul fiscal. sau după caz. (5) din Codul fiscal se evidenţiază dacă există diferenţe de sume neîncasate. 1342 alin. În plus faţă de cele menţionate la alin. care devin exigibile precum şi baza impozabilă şi TVA exigibilă corespunzătoare sumei respective. data la care a expirat termenul limită de 90 de zile prevăzut la art... inclusiv TVA.Sistemul TVA la încasare      Prevederi referitoare la jurnalele pentru cumparari si vanzări Norme metodologice     Pct.] “(3) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul TVA la încasare au obligaţia să menţioneze în jurnalele pentru vânzări facturile emise pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la încasare. precum şi baza impozabilă şi TVA exigibilă corespunzătoare sumei încasate.(2) în jurnalele pentru vânzari se înscriu şi următoarele informaţii în cazul acestor operaţiuni: a) numărul şi data documentului de încasare. sau după caz. chiar dacă exigibilitatea taxei nu intervine în perioada fiscală în care a fost emisă factura. inclusiv TVA. .

e).Sistemul TVA la încasare  (4) În cazul jurnalelor pentru vânzări menţionate la alin. (5) din Codul fiscal. (3) lit. (3). d) se va menţiona numai suma încasată în perioada fiscală pentru care se întocmeşte jurnalul pentru vânzări.  . În cazul informaţiei de la alin. sau.(5) din Codul fiscal. facturile care au TVA neexigibilă integral sau parţial vor fi preluate în fiecare jurnal pentru vânzari până când toată taxa aferentă devine exigibilă ori ca urmare a încasării. (3) lit. după caz la expirarea termenului limită de 90 de zile prevăzut la art 1342 alin. cu menţionarea informaţiilor prevăzute la alin. sau. a) . după caz. baza impozabilă şi TVA care devine exigibilă ca urmare a expirării termenului limită de 90 de zile prevăzut la art 1342 alin.

chiar dacă exigibilitatea.e). inclusiv TVA. (6) În cazul jurnalelor pentru cumpărări menţionate la alin. (5) lit. facturile care au TVA neexigibilă integral sau parţial vor fi preluate în fiecare jurnal pentru cumpărări până când toată taxa aferentă devine exigibilă ca urmare a plăţii. e) diferenţa reprezentând baza impozabilă şi TVA neexigibilă. respectiv deductibilitatea taxei. În plus faţă de cele menţionate la alin. În cazul informaţiei de la alin.Sistemul TVA la încasare       (5) Persoanele impozabile care fac achiziţii de bunuri/servicii pentru operaţiuni supuse sistemului TVA la încasare de la persoane care aplică sistemul TVA la încasare. b) valoarea integrală a contravalorii achiziţiei de bunuri/prestării de servicii. . (5) lit. (5). c) baza impozabilă şi taxa pe valoarea adăugată aferentă. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul TVA la încasare înregistrează în jurnalul pentru cumpărări facturile primite pentru livrări de bunuri/prestări de servicii chiar dacă taxa nu este deductibilă în perioada fiscală în care a fost emisă factura. d) valoarea plătită. d) se va menţiona numai suma plătită în perioada fiscală pentru care se întocmeşte jurnalul pentru cumpărări. înregistrează în jurnalul pentru cumpărări facturile primite pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la încasare. inclusiv TVA şi corespunzător baza impozabilă şi TVA exigibilă. a) . (2) în jurnalele pentru cumpărări se menţionează şi următoarele informaţii : a) numărul şi data documentului de plată. cu menţionarea informaţiilor prevăzute la alin. nu intervine în perioada fiscală în care a fost emisă factura.

activelor corporale fixe în curs de execuţie. 1451 din Codul fiscal. 148 lit. bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe. (2) lit. în situaţia în care fac obiectul unei livrări taxabile sau are loc o modificarea de destinaţie. c) alocarea de bunuri/servicii pentru operaţiuni care nu dau drept de deducere şi ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere. a) din Codul fiscal. sau. 149 din Codul fiscal. persoana impozabilă poate să ajusteze taxa nededusă aferentă serviciilor neutilizate. respectiv sunt utilizate exclusiv pentru activităţi exceptate de la limitarea dreptului de deducere prevăzute la art. 1451 din Codul fiscal. Persoana impozabilă realizează aceste ajustări ca urmare a unor situaţii cum ar fi: a) modificări legislative. Se includ în această categorie şi vehiculele pentru care a fost limitat dreptul de deducere conform art. . Ajustarea în acest caz reprezintă exercitarea dreptului de deducere şi se evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea. g) din Codul fiscal. într-un decont de taxă ulterior.Ajustarea TVA pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare şi pentru bunuri lipsă din gestiune    Ajustarea TVA prevăzută de art. constatate pe bază de inventariere. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. în situaţia în care persoana impozabilă câştigă dreptul de deducere a taxei. 148. b) modificări ale obiectului de activitate. întrucât este obligatorie aplicarea scutirii de TVA prevăzute la art. pentru alte bunuri decât cele de capital Norme metodologice    (2) În baza prevederilor art. 141 alin. după caz. Aceste ajustări nu pot fi aplicate pentru vehiculele al căror drept de deducere a fost limitat 100% care sunt ulterior livrate.

(14). În cazul activelor corporale fixe amortizabile. art. 150 alin. persoana impozabilă îşi exercită dreptul de deducere a taxei respective cu excepţia situaţiei în care la data plăţii bunurile/serviciile nu sunt utilizate pentru operaţiuni care dau drept de deducere a taxei. achiziţionate de persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. (10) sau art. altele decât cele prevăzute la art 1342 alin. precum şi cele achiziţionate de beneficiari de la persoane persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.(2)-(6). Dacă apar şi alte evenimente care generează ajustarea TVA până la data plăţii TVA. activelor corporale fixe în curs de execuţie. În situaţia în care la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea nu a fost achitată integral taxa aferentă achiziţiei. precum şi taxa aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii prevăzute la art 1342 alin. bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe. pe măsură ce se plăteşte diferenţa de taxă. 149 din Codul fiscal. art.Ajustarea TVA pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare şi pentru bunuri lipsă din gestiune    (3) În situaţiile prevăzute la alin. se ajustează la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea. altele decât achiziţiile intracomunitare de bunuri. 150 alin. 1523 alin. 160 din Codul fiscal. pe măsură ce se plăteşte diferenţa de taxă. în cazul activelor corporale fixe amortizabile. . iar în cazul activelor corporale fixe se aplică şi prevederile alin.(10) sau art. importurile şi achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 160 din Codul fiscal. importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. suma taxei de dedus se determină în funcţie de valoarea rămasă neamortizată la data fiecărui eveniment care generează ajustarea taxei. respectiv pentru taxa care a fost plătită furnizorului/prestatorului. taxa nededusă aferentă serviciilor neutilizate. se ajustează potrivit regulilor generale prevăzute la alin. pentru taxa deductibilă. 1523 alin. Taxa aferentă achiziţiilor intracomunitare de bunuri. persoana impozabilă deduce partea din taxa plătită corespunzătoare valorii rămase neamortizate la momentul la care intervine evenimentul care a generat ajustarea. (6) din Codul fiscal. (2)-(6). (2).(2).(6) din Codul fiscal efectuate de beneficiari de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. în favoarea statului sau în favoarea persoanei impozabile. efectuate de persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

(1) lit. Se includ în această categorie şi vehiculele pentru care nu a fost limitat dreptul de deducere conform art. respectiv sunt utilizate pentru activităţi care impun limitarea dreptului de deducere la 50% conform art. persoana impozabilă trebuie să ajusteze. b) modificări ale obiectului de activitate. . activelor corporale fixe. Persoana impozabilă realizează aceste ajustări ca urmare a unor situaţii cum ar fi: a) modificări legislative. a) şi c) din Codul fiscal. d) bunuri lipsă în gestiune din alte cauze decât cele prevăzute la art. 1451. serviciilor neutilizate. sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. se efectuează ajustarea taxei.Ajustarea TVA pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare şi pentru bunuri lipsă din gestiune      (6) În baza art. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. în situaţia în care are loc o modificare de destinaţie. 1451 din Codul fiscal. 149 din Codul fiscal. (2) din Codul fiscal. 148 alin. taxa deductibilă aferentă bunurilor de natura stocurilor. activelor corporale fixe în curs de execuţie. la data modificării intervenite. în situaţia în care persoana impozabilă pierde dreptul de deducere a taxei. c) alocarea de bunuri/servicii pentru operaţiuni care dau drept de deducere şi ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operaţiuni care nu dau drept de deducere. În cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate. 148 alin. Ajustarea reprezintă în această situaţie anularea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată deduse iniţial şi se evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea.

activelor corporale fixe în curs de execuţie. 1523 alin.(7) În situaţiile prevăzute la alin.(2)-(6). achiziţionate de persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. În situaţia în care la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea nu a fost achitată integral taxa aferentă achiziţiei. respectiv pentru taxa care a fost plătită furnizorului/prestatorului. Dacă apar şi alte evenimente care generează ajustarea TVA până la data plăţii TVA. bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe.(6) din Codul fiscal efectuate de beneficiar de la o persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. În cazul activelor corporale fixe amortizabile.(10) sau art. importurile şi achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. art. art. precum şi cele achiziţionate de beneficiari de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. în cazul activelor corporale fixe amortizabile. (6).(2)-(6). persoana impozabilă nu deduce partea din taxa plătită corespunzătoare valorii rămase neamortizate la momentul la care intervine evenimentul care a generat ajustarea. altele decât cele prevăzute la art 1342 alin. suma taxei de dedus se determină în funcţie de valoarea rămasă neamortizată la data fiecărui eveniment care generează ajustarea taxei. 150 alin.(10) sau art. pentru taxa deductibilă. Ajustarea TVA pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare şi pentru bunuri lipsă din gestiune . pe măsură ce se plăteşte diferenţa de taxă. 150 alin. se ajustează la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea.(14). importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. taxa deductibilă aferentă serviciilor neutilizate. 1523 alin. 149 din Codul fiscal. altele decât achiziţiile intracomunitare de bunuri.(6) din Codul fiscal. Taxa aferentă achiziţiilor intracomunitare de bunuri. iar în cazul activelor corporale fixe se aplică şi prevederile alin. pe măsură ce se plăteşte diferenţa de taxă. precum şi taxa aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii prevăzute la art 1342 alin. în favoarea statului sau în favoarea persoanei impozabile.(6). 160 din Codul fiscal. se ajustează potrivit regulilor generale prevăzute la alin. 160 din Codul fiscal. efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare. persoana impozabilă nu îşi exercită dreptul de deducere a taxei respective cu excepţia situaţiei în care la data plăţii bunurile/serviciile sunt utilizate pentru operaţiuni care dau drept de deducere a taxei.

Ajustarea TVA pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare şi pentru bunuri lipsă din gestiune        Exemplu: Societatea A.valoarea neamortizată a bunului este de 7. . Taxa de dedus se determină proporţional cu valoarea rămasă neamortizată la momentul la care a intervenit evenimentul care a generat ajustare. Bunul este alocat unei activităţi cu drept de deducere integral.200 lei.TVA dedusă 1.400 lei. în favoarea statului . care se deduce. respectiv bunul este alocat unei activităţi fără drept de deducere a TVA. La data achiziţiei societatea A plăteşte furnizorului suma de 6. astfel: 500 x70%=350 lei.taxă care nu se deduce. din care TVA 1. apare primul eveniment care generează ajustarea taxei. Societatea A trebuie să efectueze ajustarea taxei deduse astfel: . din care 500 lei reprezintă TVA. Diferenţa de 150 lei (500-350) se deduce.000 lei plus TVA 2. care aplică sistemul TVA la încasare ( sau a cumpărat bunuri de la o persoana care a aplicat TVA la încasare) a achiziţionat în ianuarie 2013 un activ corporal fix amortizabil în valoare de 10.200 x70%=840 lei.200 lei.În luna iunie 2014 societatea A mai plăteşte furnizorului suma de 2583 lei.ajustarea calculata în funcţie de valoarea rămasă neamortizată: 1.200 lei . .000 lei (reprezintă 70% din valoarea bunului) .În luna martie 2014.

astfel: 700x70% –700x60%=490-420= 70 lei nu se deduc.ajustarea calculata în funcţie de valoarea rămasă neamortizată: 1.700x60%=1.În luna decembrie 2014 societatea A plăteşte furnizorului suma de 3.200 lei +500 lei=1. iar diferenţa de 630 lei (700-70 ) se deduce.000 lei ( reprezentând 60% din valoarea bunului) . Taxa de dedus se determină în funcţie de valoarea rămasă neamortizată la data fiecărui eveniment care generează ajustarea taxei.Valoarea rămasă neamortizată este de 6. apare al doilea eveniment care generează ajustarea taxei.020 lei în favoarea persoanei impozabile .În luna septembrie 2014.. [.TVA achitată: 1.. respectiv bunul este alocat unei activităţi cu drept de deducere. .] . din care TVA reprezintă 700 lei.617 lei.Ajustarea TVA pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare şi pentru bunuri lipsă din gestiune       .700 lei .

Ajustarea TVA pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare şi pentru bunuri lipsă din gestiune         (9) Conform prevederilor art. (2) lit . război civil. c) prin cauze de forţă majoră se înţelege: 1. din Codul fiscal. dovedit prin documente de asigurare şi/sau alte rapoarte oficiale. incendiu. război. (2) lit. 2. (10) În sensul art. 3. acte de terorism. orice alte evenimente pentru care se poate invoca forţa majoră. cutremurele.a) din Codul fiscal: a) prin bunuri distruse şi prin bunuri pierdute se înţelege bunurile dispărute în urma unor calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră. 148 alin. . 148 alin. a). alunecările de teren. precum şi al bunurilor furate dovedite legal prin hotărâre judecătorească definitivă. b) prin calamităţi naturale se înţelege fenomene cum ar fi inundaţiile. în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. nu se ajustează deducerea iniţială a taxei în cazul bunurilor distruse sau pierdute ca urmare a unor calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră.

1.Ajustarea TVA pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare şi pentru bunuri lipsă din gestiune   (11) Potrivit prevederilor art. 149 din Codul fiscal. se face dovada că bunurile au fost distruse. b) din Codul fiscal nu se fac ajustări ale taxei deductibile: a) în cazul bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ. altele decât bunurile de capital prevăzute la art. care nu mai pot fi valorificate. degradarea calitativă a bunurilor se datorează unor cauze obiective dovedite cu documente. (2) lit.. . 148 alin. Sunt incluse în această categorie şi produsele accizabile pentru care autoritatea competentă a emis decizie de aprobare a distrugerii. 2. respectiv cele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:    b) în situaţia casării activelor corporale fixe.

148 alin. nu se face ajustarea taxei pentru cantităţile de energie electrică consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau. în limitele stabilite potrivit legii sau. (2) lit.Ajustarea TVA pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare şi pentru bunuri lipsă din gestiune  (12) În conformitate cu prevederile art. . a pierderilor tehnologice şi a altor consumuri proprii. Prin excepţie. în limitele stabilite de persoana impozabilă în norma proprie de consum. în lipsa acestora. în cazul societăţilor de distribuţie a energiei electrice. c) din Codul fiscal. persoana impozabilă nu are obligaţia ajustării taxei în cazul perisabilităţilor. în limitele stabilite prin lege. la nivelul normei aprobate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru fiecare societate de distribuţie a energiei electrice. se ajustează taxa aferentă depăşirii acestora. În cazul depăşirii limitelor de perisabilitate sau a limitelor privind normele tehnologice ori consumurile proprii. astfel cum sunt prevăzute la prima teză. care include şi consumul propriu comercial. în lipsa acesteia.

d) din Codul fiscal pentru care nu se efectuează ajustarea taxei deductibile. 54 norme  (3) Conform prevederilor art. . d) din Codul fiscal se ajustează deducerea iniţială a taxei în situaţia în care bunul de capital îşi încetează existenţa ca urmare a unei lipse din gestiune în alte cazuri decât cele prevăzute la pct. 149 alin.4 ale art.Ajustarea TVA pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare şi pentru bunuri lipsă din gestiune   Ajustarea TVA prevăzută de art 149 pentru bunuri de capital Pct. 1 . (4) lit. 149 alin. (4) lit. În cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate. sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. se efectuează ajustarea taxei.

b) prin calamităţi naturale se înţelege fenomene cum ar fi inundaţiile.Ajustarea TVA pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare şi pentru bunuri lipsă din gestiune        (4) În sensul art. orice alte evenimente pentru care se poate invoca forţa majoră. cutremurele. război civil. 2 din Codul fiscal: a) prin bunuri distruse şi prin bunuri pierdute se înţelege bunurile dispărute în urma unor calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră. alunecările de teren. 3. (4) lit. d) pct. c) prin cauze de forţă majoră se înţelege: 1. dovedit prin documente de asigurare şi/sau alte rapoarte oficiale. acte de terorism. . război. incendiu. 149 alin. 2.

(4) a). (2) . (6) din Codul fiscal. 1523 alin. importurile şi achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. art. c) şi d) din Codul fiscal. se ajustează la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea conform art 149 alin. achiziţionate de persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. b) în situaţia în care ajustarea este în favoarea persoanei impozabile se ajustează taxa nededusă dar plătită furnizorului/prestatorului. corespunzătoare perioadei rămase din perioada de ajustare. astfel: a) în situaţia în care ajustarea este în favoarea statului. precum şi a bunurilor de capital achiziţionate de beneficiari de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. altele decât achiziţiile intracomunitare de bunuri. se ajustează taxa efectiv dedusă aferentă sumei plătite.Ajustarea TVA pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare şi pentru bunuri lipsă din gestiune    (18) Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital. corespunzătoare perioadei rămase din perioada de ajustare. 160 din Codul fiscal. altele decât cele prevăzute la art. . 150 alin. (10) sau art. 1342 alin.(6).

(2) (6). . pe măsură ce se plăteşte diferenţa de taxă.Ajustarea TVA pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare şi pentru bunuri lipsă din gestiune   (19) În situaţia prevăzută la alin. (6) lit. 1523 alin. (10) sau art. importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. art. se determină taxa care ar fi deductibilă sau nedeductibilă corespunzător utilizării bunului de capital pentru operaţiuni cu sau fără drept de deducere în cadrul perioadei de ajustare şi se evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care taxa a fost plătită. 160 din Codul fiscal. a) – e) din Codul fiscal efectuate de beneficiar de la o persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare. efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare. se ajustează potrivit regulilor generale prevăzute la alin. (18). Taxa aferentă achiziţiilor intracomunitare de bunuri. (1) – (16). 150 alin. precum şi taxa aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii prevăzute la art 1342 alin. dacă la data la care intervine un eveniment care generează ajustarea nu a fost achitată integral taxa aferentă achiziţiei.

2032 . prima tranşă la data punerii bunului la dispoziţia persoanei impozabile B (20.2014 bunul de capital este utilizat în scopul operaţiunilor taxabile ale persoanei impozabile B respectiv. (2) lit. e) din Codul fiscal. 141 alin.07.Ajustarea taxei deduse la data evenimentul care generează ajustarea: 18.Ajustarea TVA pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare şi pentru bunuri lipsă din gestiune     Exemplu: O persoană impozabilă B cumpară un bun de capital (o clădire) de la persoana impozabilă A.000 lei şi TVA aferentă este de 24. în favoarea statului. . a doua tranşă la 31.000 lei + TVA aferentă care devin scadente la plată corespunzator.2014.31.31.Perioada de ajustare (20 de ani): 1. operaţiuni de închiriere în regim de taxare cu TVA prin opţiune conform art. corespunzător celor trei tranşe de plată efectuate.2013 .       În perioada 20.000 lei.08. a treia tranşă la 30.2014 şi ultima tranşă la 31.2013. Începând cu 1. Valoarea bunului de capital este de 100. .01.12.000 x 19/ 20 = 17.000 lei. Perioada de ajustare incepe de la 1 ianuarie a anului in care bunul de capital este pus la dispozitia persoanei impozabile B. Diferenţa de 900 de lei reprezintă taxa dedusă pentru anul 2013.2013 . respectiv 1 ianuarie 2013.07.12.2014 bunul de capital este alocat în integralitate pentru realizarea de operaţiuni de închiriere în regim de scutire de TVA fără drept de deducere în sensul art. în care bunul a fost utilizat pentru operaţiuni taxabile.12.TVA aferentă achiziţiei bunului de capital: 24. Prin contractul dintre părţi se stabilesc următoarele: bunul de capital va fi pus la dispoziţia persoanei impozabile B la data de 20.2013).100 lei. 141 alin.000 lei. .TVA dedusă conform plăţilor efectuate până la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea: 18.07. (3) din Codul fiscal. Ambele persoane aplică sistemul TVA la încasare.07. . Plăţile se efectuează cu respectarea prevederilor contractuale.2013 urmând ca plata să se facă în 4 tranşe egale de 25.06.

000 x 17/20 = 20.400 lei. La data de 3.03. Ajustarea TVA pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare şi pentru bunuri lipsă din gestiune .000 lei x 19/20 ani = 5.700 lei care nu se pot deduce. Se determină la momentul efectuării plăţii cuantumul TVA deductibile în funcţie de modul de utilizare a bunului de capital în perioada de ajustare. iar bunul de capital este deja alocat operaţiunilor scutite fără drept de deducere.2016 bunul de capital începe să fie utilizat în integralitate pentru operaţiuni taxabile. în favoarea persoanei impozabile. întrucât corespund celor 19 ani rămaşi din perioada de ajustare.      La 31. TVA aferentă fiind de 6.12.2014 se plăteşte şi ultima tranşă. astfel: 6.000 lei. – TVA de ajustat: 24. Suma de 300 lei aferentă anului 2013 se va deduce în decontul lunii decembrie 2014 şi se înscrie în decont la rândurile corespunzătoare de taxă dedusă.

La data de 3.140 lei .03.2016 bunul de capital începe să fie utilizat în integralitate pentru operaţiuni taxabile.17 ani . În decontul lunii decembrie 2014 se înscrie la rândurile corespunzătoare de taxă dedusă suma de 4. întrucât corespund celor 19 ani rămaşi din perioada de ajustare.TVA nededusă: 1.000 – 1.TVA dedusă: 24. iar bunul de capital este deja alocat operaţiunilor scutite fără drept de deducere în proporţie de 20%.140 = 19.Ajustarea TVA pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare şi pentru bunuri lipsă din gestiune        Se determină la momentul efectuării plăţii cuantumul TVA deductibile în funcţie de modul de utilizare a bunului de capital în perioada de ajustare.în favoarea persoanei impozabile B: 24. astfel: 6.000 lei x 19/20 x 20% = 1.000 – 3. .420 lei TVA de ajustat .080 lei .TVA dedusă iniţial şi ajustată în favoarea statului: 3.140).140 lei care nu se pot deduce.000 x 17/20 x 20% = 4.440 lei .860 lei (6.420 – 1.

în limitele prevăzute prin lege. dar prevederi cu efect asemănător se regăsesc la art 148 şi 149.Prevederile referitoare la bunuri lipsă din gestiune  De la 1 ianuarie 2013 :   prevederile art 128 alin. c) perisabilităţile. respectiv :    a) bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră. respectiv ajustarea TVA . precum şi activele corporale fixe casate.d) se abroga -bunurile constatate lipsă din gestiune nu mai constituie o livrare de bunuri prevederile art. dovedite legal. b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ.128. alineatul (8).  Aceste bunuri nu erau considerate livrări de bunuri şi nu se colecta TVA.(4) lit. în condiţiile stabilite prin norme. precum şi bunurile pierdute ori furate. astfel cum sunt prevăzute prin norme. literele a) –c) se abrogă. care nu mai pot fi valorificate.

sponsorizare  Norme pct. 128 alin. . care constituie livrare de bunuri cu plată şi colectează taxa. sponsorizare. respectiv valoarea depăşirilor de plafon. 155 alin. dacă s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achiziţiei bunurilor respective. însumează valoarea depăşirilor de plafon aferente unei perioade fiscale. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit şi a fost depăşit plafonul. mecenat    (10) În sensul art.Cheltuieli protocol. În situaţia în care persoana impozabilă a oferit şi cadouri care depăşesc individual plafonul de 100 lei. f) din Codul fiscal: a) bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei. Baza impozabilă.(7) din Codul fiscal care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acţiunilor de protocol şi a depăşit plafonul. mecenat. 6 – prevederile se aplică numai pentru bunurile acordate gratuit după data de 1 ianuarie 2013 în cadrul acţiunilor de protocol. (8) lit. şi taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută la art.

scutite cu sau fără drept de deducere. Depăşirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată. mecenat. sponsorizare  b) bunurile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri din operaţiuni taxabile. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizările şi acţiunile de mecenat. precum şi bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă. Încadrarea în plafon se determină pe baza datelor raportate prin deconturile de taxă depuse pentru un an calendaristic. 132 şi 133 din Codul fiscal. acordate în numerar. precum şi din operaţiuni pentru care locul livrării/prestării este considerat a fi în străinătate potrivit prevederilor art. respectiv se colectează taxa.Cheltuieli protocol. Taxa colectată aferentă depăşirii se include în decontul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv.  .

nu constituie prestare se servicii efectuată cu plată utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite în cadrul activităţii economice a persoanei impozabile. sau prestarea de servicii în mod gratuit. . nefiind aplicabil plafonul prevăzut la pct. în cadrul acţiunilor de protocol în măsura în care acţiunile de protocol sunt realizate în scopuri legate de activitatea economică a persoanei impozabile. Masa servită la restaurant este un serviciu.Cheltuieli protocol. 6 alin. mecenat. sau prestarea de servicii în mod gratuit. (7) În sensul art.(10 ) lit.(5) lit. în cadrul acţiunilor de sponsorizare sau mecenat. 6 alin.prevederi diferite în cazul serviciilor prestate gratuit pentru acţiuni de protocol .(10) lit. sponsorizare Punctul 7 norme. Prevederile pct. 129 alin.a). a) din Codul fiscal.b) se aplică în mod corespunzător pentru utilizarea bunurilor care fac parte din activele folosite în cadrul activităţii economice a persoanei impozabile.

dar nu pentru LIC Faţă de prevederile actuale regula nu o mai constituie data de 15 a lunii următoare. (2). (2) lit.” La art. b) { avansuri} nu se aplică în ceea ce priveşte livrările şi transferurile de bunuri prevăzute la alin.Exigibilitatea TVA pentru LIC şi AIC     Exigibilitatea pentru livrări intracomunitare de bunuri. după caz. 1342 alin. sau în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator. scutite de taxă conform art. 155 alin. (8). scutite de taxă Art.   . exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevăzute la art. în cazul unei livrări intracomunitare de bunuri. Doar prin excepţie. 1342. vânzări la distanţă. 155 (5) d) se prevede că nu se emite factură de avans decât pentru livrări de bunuri.(1) Prin excepţie de la prevederile art. 143 alin. (2) Prevederile art. ci data emiterii facturii. exigibilitatea intervine pe data de 15 a lunii următoare faptului generator. 1343 . nefiind obligatorie nici emiterea de facturi pentru avansuri la LIC. dacă nu a fost emisă factura. dacă nu a fost emisă nicio factură/autofactură până la data respectivă. 155 alin. Prin urmare nu intervine exigibilitatea de taxă pentru avansuri la LIC. prestări de servicii. (14) sau. (1). la emiterea autofacturii prevăzute la art.

Exigibilitatea TVA pentru LIC şi AIC    Norme 163. exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii. Dacă persoana impozabilă optează pentru emiterea facturii anterior faptului generator de taxă pentru livrarea intracomunitară de bunuri efectuată în condiţiile art. 1562 din Codul fiscal şi în declaraţia recapitulativă prevăzută la art. (2) din Codul fiscal.” . (1) Pentru încasarea de avansuri în legătură cu o livrare intracomunitară de bunuri. 1564 din Codul fiscal. 1343 alin. inclusiv în cazul încasării de avansuri. conform art. (1) din Codul fiscal. conform prevederilor art. nu intervine exigibilitatea taxei. (2) Exigibilitatea determină perioada fiscală în care livrarea intracomunitară scutită se înregistrează în decontul de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 1343 alin. (2) din Codul fiscal. 143 alin.

(1) În cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri. faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrări de bunuri similare. exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevăzute în legislaţia altui stat membru la articolul echivalent art. în statul membru în care se face achiziţia. dacă nu a fost emisă nicio factură/autofactură până la data respectivă. 155 alin. (8). sau în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator. 155 alin. la data emiterii autofacturii prevăzute la art. (14 ) sau.” .Exigibilitatea TVA pentru LIC şi AIC Faptul generator şi exigibilitatea pentru achiziţii intracomunitare de bunuri  Art. 135 .  (2) În cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri. după caz.

1551 alin. exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare la beneficiar intervine la data emiterii facturii. (2) din Codul fiscal. 17 (2) Dacă furnizorul optează pentru emiterea facturii anterior faptului generator de taxă pentru livrarea intracomunitară de bunuri efectuată în condiţiile art. beneficiarul primeşte factura de la furnizor. În situaţia în care. care este emisă la o dată anterioară datei autofacturii. (1) din Codul fiscal. (3) Daca beneficiarul nu a primit o factură de la furnizor până în a 15-a zi a lunii următoare celei în care a avut loc faptul generator are obligaţia să emită autofactura prevăzută la art. ulterior emiterii autofacturii. inclusiv în cazul încasării de avansuri. Pentru determinarea taxei utilizează cursul de schimb prevăzut la art. 1391 din Codul fiscal. (2) din Codul fiscal. acesta are obligaţia de a ajusta baza de impozitare în funcţie de cursul de schimb în vigoare la data emiterii facturii de către furnizor. 135 alin. .Exigibilitatea TVA pentru LIC şi AIC    Norme pct. 143 alin. respectiv cel din data emiterii autofacturii. conform art.

livrările de bunuri/prestările de servicii către beneficiari persoane neimpozabile pentru care este obligatorie emiterea de documente legal aprobate. . între care livrările de bunuri prin magazinele de comerţ cu amănuntul.Facturarea  Normele cuprind precizări referitoare la:   Operaţiunile pentru care persoanele impozabile sunt scutite de obligativitatea emiterii facturii. Condiţii în care se pot emite facturi de către beneficiar în numele şi în contul furnizorului/prestatorului. prestările de servicii către populaţie. respectiv încheierea acordului prealabil prin care să se prevadă această procedură de facturare şi procedura de acceptare a fiecărei facturi.

Controlul de gestiune poate fi utilizat pentru a stabili piste fiabile de audit între facturi și livrări/ prestări. persoanelor impozabile nu ar trebui să li se impună utilizarea niciunei tehnologii de facturare electronică specială. faptul că orice factură (indiferent dacă a fost emisă pe suport de hârtie sau în format electronic) respectă acele cerințe. . având în vedere că există și alte tehnologii. prin aceasta. integritatea și lizibilitatea acestora.Facturarea     Se pune accent pe faptul că facturile trebuie să reflecte livrările reale și. Autenticitatea și integritatea facturilor electronice pot fi garantate prin utilizarea anumitor tehnologii existente. garantând. ar trebui garantate autenticitatea. precum schimbul electronic de date (EDI) și semnăturile electronice avansate. prin urmare. Cu toate acestea.