Anexa ........... la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului cu nr.5229/01.09.2008 .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAME ŞCOLARE

RELIGIE
CULTUL ORTODOX
CLASELE I - a IV-a

Aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 5229/01.09.2008

BUCUREŞTI, 2008

NOTĂ DE PREZENTARE
Noua formă a curriculum-ului de Religie-cultul ortodox pentru clasele I-IV vine în întâmpinarea atât a dorinţei de cunoaştere a elevilor, cât şi a idealurilor Bisericii noastre în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei ortodoxe. Aceste idealuri vizează formarea unor caractere moral-creştine de unde să pornească o nouă concepţie asupra relaţiei Dumnezeu-om, om-semeni şi, nu în ultimul rând, o atitudine morală şi obiectivă faţă de propria persoană. Structura întregului curriculum la disciplina Religie urmăreşte ridicarea nivelului de educaţie religioasă şi morală al societăţii, începând cu tânăra generaţie. Influenţele educative de la disciplina religie completează misiunea Bisericii şi , astfel , vine în ajutorul societăţii în ansamblu deoarece promovează valorile fundamentale: dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea şi întrajutorarea între semeni.Toate acestea sunt şi virtuţiile a pornit de la următoarele premise: • necesitatea revizuirii programelor şcolare anterioare, aprobate prin OMEC în anii 2001- 2004 şi la finalul unui ciclu de 4 ani de utilizare a acesteia în sistemul de învăţământ şi în contextul schimbării structurii sistemului de învăţământ, respectiv al coborârii vârstei de debut al şcolarităţii la 6 ani; • abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică şi confesională; • asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate, prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. Structura programei cuprinde: obiective-cadru comune pentru ciclul primar, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi specifice acestui an de studiu, anexe precum şi standarde de performanţă pentru finalul fiecărui ciclu. Obiectivele cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice, de-a lungul ciclului primar şi secundar inferior. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărei clase şi urmăresc formarea progresivă de capacităţi şi acumularea unui sistem de cunoştinţe Organizarea conţinuturilor respectă principiile didactice specifice religiei dar şi pe cele ale didacticii. În prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor
Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 1

de bază ale

credinţei creştine. Revizuirea programei de Religie – cultul ortodox, pentru clasele I –a- IV-a,

partea educativă a fiecărui demers didactic . elevul să poată avea un cumul de cunoştinţe şi deprinderi religioase bine formate. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. pentru fiecare obiectiv de referinţă. Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 2 . Titlurile domeniilor au fost accesibilizate pentru a orienta şi structura manualelor şi a materialelor auxiliare. la sfârşitul ciclului gimnazial. Modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul de a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse.de a sistematiza .obiectiv major al disciplinei. la sfârşitul învățământului primar. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora cu toate conţinuturile. în corelaţie cu conţinuturile claselor I – IV. în vederea realizării obiectivelor prevăzute. în calitatea lor de standarde naţionale. pe deplin. Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în clasă. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor prevăzute. Unităţile de conţinut sunt organizate tematic. Programa oferă cel puţin un exemplu de activitate de învăţare. cît mai eficient.de referinţă. repeta şi evalua fiecare unitate de învăţare şi de a realiza .Volumul cunostinţelor a fost mult diminuat pentru a lăsa timp suficient de a parcurge fiecare temă . urmând să fie un bun creştin implicat activ în Biserică şi societate. Realizarea obiectivelor fiecărui domeniu din programă are importanţa sa bine determinată astfel încât. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. Standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului primar. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate.

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.OBIECTIVE CADRU 1. Formarea virtuţilor creştine comportament moral-religios şi consolidarea deprinderilor de 5. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4. Educarea atitudinilor de acceptare. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul ortodox – Clasele I – a IV-a 3 .

a IV-a 4 . .1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine . Religie – Cultul ortodox . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.dialog pentru antrenarea elevilor în învăţaţi folosirea termenilor nou învăţaţi. . perfecţiunea.audiţii / vizionări a unor materiale media despre conţinuturile învăţate. O. Domnului .3 să descrie moduri de manifestare a iubirii memorarea şi rostirea conştientă a de Dumnezeu rugăcinilor. a unor evenimente biblice prezentate de profesor. prin povestire orală.CLASA I OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. 1.exerciţii de recunoaştere a Sfintei se găsesc în Sfânta Scriptură (Biblia) Scripturi dintre alte cărţi.C. 3.1 să utilizeze în mod corect termenii religioşi . reproducerea. O. . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 1.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în observarea şi contemplarea lumii împrejurările concrete ale vieţii înconjurătoare: frumuseţea.exerciţii de „citire” a unor planşe cu icoane / imagini biblice.memorarea unor rugăciuni.observarea şi descrierea unor imagini cu conţinut religios. audiţii / vizionări referitoare la Naşterea Domnului şi copilăria lui Iisus. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 3. 2.C.2 să cunoască evenimente biblice . dialoguri pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care Acesta Se manifestă în lume. . măreţia acesteia. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 2. observarea si comentarea unor imagini despre crearea lumii.Clasele I . 3.C. 1.exerciţii de ascultare şi reproducere a referitoare la creaţie.2 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui prezentarea şi explicarea icoanei Dumnezeu Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. 1.exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu termeni nou învăţaţi. Iisus Hristos şi Maica cunoştinţelor transmise de profesor.

Clasele I . . .participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a . vizitarea unei biserici şi exerciţii de observare a elementelor specifice acesteia reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici.2 să recunoască în faptele sfinţilor.organizarea de jocuri de rol. 4.dialog despre regulile de comportament ral-religios în familie şi societate creştin în clasă şi în familie.prezentarea icoanei sfinţilor. de comportament creştin . Semnul Sfintei Cruci II. Despre credinţa creştină 1. Prima oră de Religie a micului creştin 2. . 4.1 să identifice faptele bune şi principalele . Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc 1..organizarea de jocuri.1 să se implice în acţiuni comune cu pri.C. O. CONŢINUTURI CLASA I I.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor - - exerciţii de recunoaştere a unei biserici dintr-o serie de imagini cu diferite construcţii. Dumnezeu – Prietenul copiilor 3. .rezolvarea unor sarcini alături de colegi etenii şi colegii aparţinând altor etnii.învăţarea de colinde şi cântece religioase. serbări. modele . 5. Rugăciunea la intrarea în clasă 2.C. Rugăciunea – cale spre Dumnezeu 1. . credinţei prin gesturi liturgice . proprii sau calităţi ale unui bun creştin ale altora.. Rugăciunea la ieşirea din clasă III.povestirea unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 5.a IV-a 5 . Educarea atitudinilor de acceptare. concursuri pe teme religioase.3 să respecte regulile de comportament mo.organizarea de serbări şcolare cu ocazia marilor sărbători creştine.povestirea unor fapte bune.exerciţii de caracterizare a unui bun creştin. Dumnezeu a făcut cerul si pământul Religie – Cultul ortodox . religii sau confesiuni.exerciţii de efectuare corectă a semnului Sfintei Cruci. 4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: 4.3. O. 4.

smirnă şi tămâie. Am plecat să colindăm 2.Clasele I . în Corul “Madrigal” cântă copiilor 3. Betleem. Dumnezeu iubeşte copiii 2. înger. Sus. sărbătoare. în “Astăzi S-a născut Hristos”. Colinde: Astăzi S-a născut Hristos. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Măndiţă. în Corul “Madrigal” cântă copiilor 2. Dumnezeu l-a făcut pe om IV. facerea omului. Timotei Popovici. Emil. Sf. Leon. “Lupul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repetoriul de cântece 1. Aş vrea să fiu Magdan. Ghicitori creştine pentru copii Nicodim. 6. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Nicodim. Fiul lui Dumnezeu 1. Naşterea Domnului 2. “Hristos a înviat”. “Colinde şi cântări de Crăciun”. Biblia ilustrată. Sus la poarta raiului. 9. 7. Măndiţă. Teodor Balş. “Căţelul”. Elena.a IV-a 6 . Povestiri morale (“Cine vede”. 8. rugăciunea. scenete. 3. craii de la Răsărit. Dreptul Iosif. Sfânta Fecioară Maria 2. Nazaret. Biblia sau Sfânta Scriptură. Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu şi copiii 1. Sf. 4. nu mai dormiţi. Sfântul Nicolae – prietenul copiilor Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Naşterea Domnului. Sf. Fecioara Maria. serbări religioase. Dumnezeu. fapte bune. 2. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase Audiţii muzicale 1. Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre VI. Stelian. boieri. “Pomişorul”. Sfinţii.. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Adam. Eva. Steaua sus răsare. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe (selectiv) Milutinovici. Minunile Sfintei Cruci în vieţile sfinţilor (selectiv) Rîureanu. lecturi moral-religioase. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română Farago. credinţa creştină. prietenii copiilor 1. rai. amin. duminica (ziua Domnului). creştin.“Cântec de primăvară”. Maica Domnului. Trei păstori.2. Biblia pentru copii Chemarea credinţei. Al. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . “Vremea bună”. Sfântul Stelian – ocrotitorul copiilor 2. aur. I. cruce (semnul Sfintei cruci). Dumnezeu i-a făcut pe îngeri 3. facerea lumii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu1 3. apostol sau ucenic. Podoleanu. Naşterea Domnului 3.M.. Copilăria lui Iisus V. Nicolae. închinarea magilor. Ioana et al. Ioachim şi Sfânta Ana. Marin Constantin. Învierea Domnului (colinde. “Dovleacul şi ghinda”. 5. Iisus Hristos. Gândăcelul Gârleanu. biserică. “Iarba preţioasă”.

.exerciţii de identificare a faptelor bune este casa lui Dumnezeu necesare pentru mântuire. 2. 2.C. pe baza contextului în care sunt folosiţi.exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin învăţaţi în enunţuri simple orale şi aranjarea unor cuvinte în logica sugerată de un scrise şir de cuvinte date .descrierea şi/sau reprezentarea plastică a unei biserici cunoscute.exerciţii de identificare a termenilor religioşi religioşi învăţaţi în textele studiate.Clasele I .exerciţii de povestire a minunilor făcute de Domnul nostru Iisus Hristos. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.1 să enumere si sa descrie situaţii din .exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri pe teme religioase. .observarea de imagini cu scene care reprezintă persoane care se roaga O.exerciţii de observare asupra naturii ocrotite de Dumnezeu.2 să utilizeze corect termenii religioşi .rezolvarea unor itemi de tip pereche si cu alegere duală.discuţii pe tema tipurilor de rugăciune şi a de Dumnezeu modului în care trebuie să se realizeze aceasta. 1.relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui Dumnezeu faţă de lume.exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind termenii religioşi nou învăţaţi.3 să cunoască faptul că rugăciunea .vizite la biserici. . . .exerciţii de dialog pe tema purtării de grijă a care se poate deduce iubirea lui lui Dumnezeu faţă de lume. .C. . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2.CLASA A II-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică . 7 Religie – Cultul ortodox .1 să explice înţelesul unor termeni . . este o formă de manifestare a iubirii . . Dumnezeu faţă de lume .a IV-a .exerciţii de observare a interiorului bisericii şi a obiectelor din aceasta. . .observarea unor planşe cu icoane/imagini reprezentative 1. .memorarea şi rostirea conştientă a rugăciunilor potrivite vârstei. .enumerarea câtorva reguli de comportare în biserică.exerciţii de a deosebi minunile de faptele obişnuite. 1.

a IV-a 8 . 3.1 să precizeze evenimente şi persoane .exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări cu conţinut moralizator. Educarea atitudinilor de acceptare. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase. 3. modalităţi de manifestare biserică a iubirii faţă de părinţi şi datoriile . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. . unora faţă de ceilalţi .povestirea unor evenimente religioase pe prin care Dumnezeu a pregatit lumea baza audierii/lecturării acestora.exerciţii de autoevaluare a comportamentului bun creştin prin raportare la exemplele învăţate. 4.C. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4. cu identificarea cazurilor pozitive şi a celor negative de comportament. . cu ajutorul profesorului.C.2 să povestească. cu ajutorul profesorului. în familie şi Biserică/ părinţi-copii. . pentru venirea fiului Său . 3. O.redarea într-o succesiune logică a unor evenimente din viaţa Mântuitorului. momente . oral.exerciţii de recunoaştere a personajelor biprincipale din viaţa Domnului Iisus blice din icoane. ruga .4 să identifice. . .învăţarea unor rugăciuni.3 să participe la manifestările .O.scurte dezbateri pe marginea realităţilor zilnice.jocul de rol pe tema relaţiei părinţi-copii.2 să-şi formeze deprinderea de a se .învăţarea unor cântări religioase şi a unor tradiţionale creştine colinde. texte narative şi imagini Hristos: minuni şi învăţături biblice. 5. .exerciţii de exemplificare a comportamentelor dezirabile. a personajelor biblice reguli de unor scurte portrete morale ale personajelor comportament moral-religios biblice studiate.alcătuirea.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale . O. oral. oral. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi Pe parcursul clasei a II-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: Religie – Cultul ortodox .Clasele I . 4. pe baza analizei relaţiei .1 să descrie principalele calităţi ale unui .exerciţii de explicare a necesităţii respectării poruncii divine referitoare la cinstirea părinţilor. 4. .C.exersarea rugăciunii în comun. a scurte portrete morale ale personajelor biblice studiate.participarea la sărbătorile comunităţii creştine căreia îi aparţin.dialog pe tema comportamentului personajelor biblice studiate.alcătuirea. 4.recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare/încălcare a regulilor de comportament religios-moral.

colegi. Învierea Domnului (colinde. T. Familia 1. Să ne ajutăm unii pe alţii! VI. faraon. Sf. Avraam – răsplata credinţei 2. iubire creştină. datorie . Sf.dar al lui Dumnezeu 2. Canaan.1 să manifeste atenţie. israeliteni. Rugăciunea mamei 3. Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor 2. Castrişanu.. Învierea fiului văduvei din Nain V. Iosif. Iubirea copiilor faţă de părinţi 4. Iacob. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Avraam.5. scenete. Sfinţii. credinţă. Dumnezeu iubeşte lumea II. lecturi moral-religioase. Familia . Despre credinţa creştină 1. putiu. mântuire. Călugăr. serbări religioase. jertfă.Clasele I .. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. familie creştină. vecini. popor ales.) CONŢINUTURI CLASA A II-A I. Moise. Sarra. Iordan. Sfat bun! 2.Cuvioasa Filofteia . Botezul Domnului.biserica 2. Sfânta Filofteia – model de milostenie Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Dumitru. Modele de comportament 1. Iosif si fraţii săi IV. aflaţi în lipsuri şi în mediul social apropiat (rude. Ioan Botezătorul.2 exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale sau imaginare. Minunile Mântuitorului 1. prin activităţi îndreptate spre cei de altă confesiune/ credinţă. Egipt. Hristos în şcoală (selectiv) Religie – Cultul ortodox . Mica Biblie 2.a IV-a 9 . Nain. Înmulţirea pâinilor şi a peştilor 3. Iubirea părinţilor faţă de copii 3. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURĂ SUPLIMENTARĂ 1. Casa lui Dumnezeu . Pescuirea minunată 2. prietenii copiilor 1. înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor 5. evrei. Rugăciunea micului creştin III. Isaac. discuţii şi dezbateri pentru identificarea cazurilor de comportament pozitiv/ negativ petrecute în imediata lor apropiere exersarea milosteniei. Naşterea Domnului 2.

în Astăzi S-a născut Hristos. Colinde: Iată. Colinde interpretate de coruri ale copiilor. Limonariu ( “Leul şi Avva Gherasim”) 9. Paladie. Viflaime. O. Viflaime. Ectenia cererilor. Revistă pentru copii editată de Patriarhia Română 5. Proloagele (selectiv) 12. Zoe. “Colinde şi cântări de Crăciun”. Ţie. Rîureanu. “Fiii neguţătorului”. Muştele şi păianjenii”. Ghicitori creştine pentru copii 8. Veniţi astăzi credincioşi. George. vin colindători. Lavsaicon (selectiv) 10. Ioana et al. Corul de cameră “Madrigal” 2.Clasele I . Magdan. “Calul furat”.a IV-a 10 . I. Milutinovici. I.. Leon. Patericul (selectiv) 11. Duna. Mama 6.M. Chemarea credinţei. “Cele trei surori”. Povestiri morale (“Cuibul de pasăre”. Coşbuc.4.. Coborât-a coborât 2. “Leul”) SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 10. Doamne2 Audiţii muzicale 1.. Religie – Cultul ortodox . ce veste minunată. Moshu.

a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: Să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină să rostească conştient rugăciunile studiate Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: .să enumere (oral) cerinţele şi învăţăturile din rugăciunea Domnească aun text din Sfânta Scriptură 3.exerciţii de transcriere a unor versete foarte cunoscute şi scurte (maxim 20 cuvinte) din Biblie. . .1 2.exerciţii de dialog pe o tema dată. 2. . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea .exerciţii practice de cunoaştere şi recunoaştere a Bibliei dintre alte cărţi . .C. imagini. cu conţinut moral-religios (oral şi scris) Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele activităţi: . .exerciţii de construire a unui text pe baza unui suport vizual (icoana. 1.exerciţii de citire şi pronunţare corectă a unor nume şi denumiri scripuristice .2 2. O.3 O.lecturarea unor texte biblice reprezentative. mai importantă carte a creştinilor şi .2 Religie – Cultul ortodox .3 2. să manifeste interes pentru lecturarea .) sau a unui plan de idei.observarea şi discutarea unor imagini cu conţinut religios .1 3.1 1. . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.2 1. de prezentare a portretelor marilor personaje.exerciţii de selectare a elementelor esenţiale de cele de detaliu dintr-un text religios.C.răsfoirea Bibliei. (răsfoire şi numire a părţilor Bibliei şi a unor cărţi componente) Să prezinte structura Rugăciunii Domneşti şi s-o rostească să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat . mesaje religioase) religios 1.exerciţii (orale). .C.CLASA A III-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O.exerciţii de memorare şi recitare a unor unor poezii şi povestiri cu caracter conţinuturi scurte (învăţături.audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi capabil: să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios să construiască texte scurte.audierea de lecturi care prezintă importanţa lumii Bibliei . numirea parţilor.Clasele I . 3.a IV-a 11 . modele biblice morale cu ajutorul profesorului.

discutarea normelor de de comportament religiossublinieze importanţa participării moral în biserică şi în timpul slujbelor. prezentarea calendarului creştin ortodox. să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare în timpul desfăşurării tuturor activităţilor. O. exerciţii de dialog privind minunile.lecturarea şi comentrea unor povestiri care prezintă importanţa sfintelor slujbe.Clasele I . cu toţi membrii grupului identificarea căilor de evitare a conflictelor cu aproapele şi în grup. 4. exerciţii de observarea a părţilor (spaţiilor) şi a destinaţiei acestora. observarea icoanelor unor sfinţi. exerciţii de diferenţiere între fapte obişnuite şi minuni.C. exerciţii de enumerare orală a unor minuni săvârşite asupra naturii şi asupra oamenilor.3 O. Educarea atitudinilor de acceptare.2 4. exerciţii practice de comportare prin simularea de situaţii concrete.3. 4.omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor - 3. să formuleze aprecieri asupra . 5.3 să descrie (oral) clădirea bisericii - 3. virtuţi ale sfinţilor . biblice din Vechiul Testament lectura unor texte cu conţinut moral /vizionarea de filme cu subiect religios şi formularea învăţăturilor morale pentru propriul comportament.1 4. discutarea unor texte morale cu privire la importanţa clădirii bisericii pentru creştini.să identifice din texte religioase virtuţile morale urmat pentru a-şi însuşi unele promovate de sfinţi. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: să aplice porunca iubirii creştine în . .C. 5.a IV-a 12 .discuţii de argumentare a consecinţelor benefice oferite de comportamentul creştin. creştinilor la sfintele slujbe .4 să sesizeze subiectul (natura . să precizeze căi personale de .exerciţii de identificare a faptelor bune/rele săvârşite comportamentului unor personaje de personajele biblice.5 vizitarea bisericii din parohie. vizitarea mănăstirilor şi a locurilor legate de viaţa unor sfinţi.exerciţii de argumentare/contraargumentare în relaţiile cu ceilalţi oameni soluţionarea unor situaţii-problemă apărute în grup.să numească modalităţi concrete de exersare a comportamentului creştin în viaţa cotidiană .1 5. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: să prezinte argumente care să .2 * Religie – Cultul ortodox .

Sfinţii. Din nou la şcoală 2. Învierea fiicei lui Iair IV. idol. învieri făcute de Mântuitorul. Antologie de poezie religioasă (selectiv) 7. Sfântul Andrei – ocrotitorul românilor 2. serbări religioase. David. Saul. scenete. Sfânta Parascheva Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Bolintineanu. Sfintele slujbe ale Bisericii 3. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Biblia.a IV-a 13 . Despre credinţa creştină 1. Magdan. sfinţi români locali. Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. Ioanichie. ieşirea evreilor din Egipt. Sf. Regele David 3.Clasele I . Fiul lui Dumnezeu 1. Moise – alesul lui Dumnezeu 2. Mica Biblie 3. Daniel Sihastru 5.Parascheva . Vechiul şi Noul Testament. Goliat. Evangelie. Potolirea furtunii pe mare 4. Sfântul Dimitrie cel Nou 3. Bălan. prietenii copiilor 1. Personalităţi biblice 1. Patericul românesc . Măndiţă. Ioan de la Neamţ (Hozevitul). Carte de rugăciuni 6. Iisus Hristos. Sf. Învierea Domnului (colinde. Tatăl nostru – explicarea rugăciunii 3. Dimitrie. Nicodim. Duna. Zoe. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. sfinţirea templului. Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine ortodoxe 9. încredere în Dumnezeu. Tablele Legii. minuni asupra naturii. sfinţirea bisericii. Biblia sau Sfânta Scriptură II. Solomon. Minunile Maicii Domnului (selectiv) Religie – Cultul ortodox . Regele Solomon III. membru al Bisericii. Dimitrie cel Nou. Sfântu Andrei. Poezii 8.CONŢINUTURI CLASA A III-A I.texte selective 4. Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească 2. Leon. asupra oamenilor . Sf. viţelul de aur. Micul creştin în biserică 2. Decalog. lecturi moral-religioase. minune. Muntele Sinai. rege al poporului ales. Biblia 2. Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă V. robia egipteană. Naşterea Domnului 2.

Doamne 3 3. Audiţii muzicale 1. Ioana et al. “Măgarul”. “Ploaia”. Vlahuţă.. Mărire Ţie. Praznic luminos.a IV-a 14 . Timotei Popovici. Milutinovici. Crucii Tale.Clasele I . Ghicitori creştine pentru copii 11. Rîureanu. I-II. Sebastian. Proloagele. “Cele două surori”) 14.. Sfinte Dumnezeule. 2.10. Ectenia mare. Patericul (selectiv) 12. Din an în an etc. Maică sfântă. Şebu. Maică Preacurată. “Cine vede”. Ectenia mică. vol. Colo-n sus şi mai în sus. Versul Preacuratei. Pr. Câţi în Hristos. La Vifleem colo-n jos. Hristos a înviat SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1. I. “Stejarul”. a Tale cuvinte. Aliluia. Nicolae Lungu.. Povestiri morale (“Dumnezeu”.texte selectate pe temele de studiu 13. Lăsaţi copiii să vină la Mine. Colinde: Doamne. Mic catehism 15. Liturghia bizantină pe melodii tradiţionale ortodoxe române (fragmente) Religie – Cultul ortodox . Bucură-te.M. Al.

porunca mântuitoare. acceptare etc .descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să în lume reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni. pereche. greşeală.audierea / vizionarea unor materiale adecvate temei. discutarea unor aspecte concrete : naşi. 1. .Clasele I .(cu ajutorul profesorului) a unor Sf. . . O. respect .C. utilizând .exerciţii de descriere orală. a modului de adresare către un preot. 2.nuntă) . O. 1.ascultare. . rabdare. iubire creştină.învăţarea salutului .utilizarea dicţionarelor.CLASA A IV-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE O. intrebare structurată.3 să prezinte importanţa iubirii ca .alcătuirea de scurte compuneri cuprinzând cuvinte date . dobândită în familie şi prin participarea la slujbele Bisericii (cunostinţe generale despre Sfintele Taine: botez. mod de manifestare a lui Dumnezeu . credinţei creştine botez. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: Religie – Cultul ortodox .C. a glosarelor.lecturarea de texte cu mesaj moral –creştin .2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios .a IV-a 15 . . alegere duală.dialog pe tema necesitatii iubirii . .ca poruncă dumnezeiască . 3. bunatate. 2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 2. îndreptare . . temele studiate . a listelor de termeni.sumară .spovedanie. milostenie.rezolvarea unor fişe cu itemi de tip pereche. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. d de repetare alcătuirea de fişe de lucru. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 1.1 Să prezinte Sfânta Taină a Botezului . etc.împărtăşanie.exerciţii de identificare şi prezentare a credinţei 1.participarea la activităţi caritabile. .1 să-şi dezvolte vocabularul.exerciţii de selectare a noilor termeni religioşi din texte corect cuvintele şi expresiile noi din date.Taine la care au participat.plan dat sau compuneri libere pe teme religioase.iertare. Mântuitor. ca părinte spiritual.exerciţii de memorare şi recitare a unor versuri.2 să prezinte elemente definitorii ligvistice şi faptice pentru definirea creştine după repere ligvistice şi faptice : Biblia.discuţii de valorificare a experienţei de viaţă religioasă ca poartă de intrare în creştinism a elevilor.exerciţii de integrare a expresiilor noi în contexte diverse.C.dialog pe baza învăţăturilor de credinţă . cuminţenie.prezentarea generală a Sf Taine a Botezului .

. .exerciţii de citire.rezolvarea de texte lacunare. venirea Mântuitorului .1 să explice rolul profeţilor Vechiului . să cunoască Decalogul şi să aplice . evenimentele din viaţa .3 3.2 3. în succesiune logică. 3.etc.lectura textului din manual şi desprinderea ideilor Mântuitorului principale.discutarea principalului scop al lucrării profeţilor din Testament în pregătirea lumii pentru Vechiul Testament.4 Religie – Cultul ortodox .exerciţii de orientare pe harta Ţării Sfinte: indicarea localităţilor şi a zonelor geografice legate de viaţa Mîntuitorului. . adevărat .exerciţii de identificare a modalităilor de cinstire a profeţilor în Biserica noastră. memorare logică a celor învăţăturile în viaţa zece porunci. transcriere.discuţii .lecturarea unor fragmente scripturistice din care să reiasă dumnezeirea şi umanitatea Mântuitorului şi comentate cu ajutorul profesorului.relatarea. a evenimentelor din Hristos că Mântuitor al lumii şi Om viaţa Mântuitorului.3.prezentarea principalelor profeţii mesianice.exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere .repovestirea textului lecturat. .Clasele I . să-L descrie pe Domnul nostru Iisus .a IV-a 16 . să cunoască. de itemi pereche. .

Iisus Hristos se arată după Înviere Religie – Cultul ortodox . sfinţi.C. Despre credinţa creştină 1. .2 să cunoasca binele şi răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu să prezinte necesitatea urmării modelului pozitiv oferit de sfinţi . . Intrarea Domnului în Ierusalim 2.exerciţii de comparare a comportamentelor unor personaje din textele biblice studiate cu cele din viaţa cotidiană. din vieţile sfinţilor.lecturarea unor texte cu conţinut religios-moral. . Modele de credinţă în Vechiul Testament 1.a IV-a 17 . Învierea Domnului 5.O. Patimile Domnului 4.vizitarea de mănăstiri.argumentarea biblică. a vizând relaţiile cu semenii. Cina cea de Taină 3.exerciţii de dialog pe tema dată.exerciţii de identificare şi descriere. .discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă.Clasele I . C. . Dumnezeu şi om 1.discutarea în clasă a unor reguli de comportament moral-religios. .3 O.jocuri de rol pentru manifestarea opţiunilor de răspuns. pornind aspectelor care demonstrează dragostea lor ne de la situaţii concrete condiţionată faţă de semeni.mici studii de caz. CONŢINUTURI CLASA A IV-A I.lecturarea şi povestirea unor momente importante din viaţa sfinţilor. Profetul Daniel III.exerciţii de recunoaştere a sfinţilor din icoane. Cum devenim creştini 3. .1 să argumenteze rolul respectării .1 să compare tipuri de comportament . biserici care au ca protectori.exerciţii morale de formare a convingerilor morale şi a atitudinilor. Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 4.exerciţii de autocunoaştere prin dialog. argumentarea opţiunilor. Profetul Ilie 2. în situaţii care cer atitudini moral-creştine 4. poruncilor divine pentru mântuire . . . 4. . 5. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 5. . Iisus Hristos. 4. indiferent de credinţa fiecăruia. Educarea atitudinilor de acceptare.exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor pentru semeni. Cum ne păstrăm sufletul curat II.încadrarea liturgică a sfinţilor în anul calendaristic. .

Mic catehism SUGESTII PENTRU REPERTORIUL DE CÂNTECE ŞI PENTRU AUDIŢIILE MUZICALE Repertoriul de cântece 1... Lăsaţi copiii să vină la Mine. Doamne Iisuse Hristoase4 Religie – Cultul ortodox .. Sebastian. Pilat.6. “Spicele de grâu”. “Racii”. Hristos a înviat! 12. Decalog. Iosif. Porunci dumnezeieşti. 2. profeţii mesianice. “Sticletele”. trădarea lui Iuda. Sfinţii. Isus 9. Rîureanu.. Antifonul I. Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu 2. profeţii (prorocii) Ilie şi Daniei. Mare-i seara etc. Învierea Domnului (colinde. Magdan. Alexandrescu. Cele mai frumoase pilde şi poveşti creştine ortodoxe 10. sinteză / rezumat a învăţăturii dumnezeieşti. Zoe. Grigore. Marea poruncă a iubirii V. Muntele Carmel. Iuda vânzătorul. Fericirile. Intrarea Domnului în Ierusalim. “Nu mă uita”. Naşterea Domnului 2. Baal. Proloagele . V. Petru şi Pavel. Colindătorii 7.Clasele I . serbări religioase. “Sămânţa de in”. Şt. Acatistier 4. Decalogul – datoriile faţă de aproapele 3. Ghicitori creştine pentru copii 13. lecturi moral-religioase. Povestiri morale (“Roza de Tanneburg”. Apărătoare Doamnă. Carte de rugăciuni 6.selectiv 14.M. Sfântul Ioan Iacob Românul .a IV-a 18 . arhiereii Vechiului şi Noului Testament. Înălţarea la cer IV. Minunile Maicii Domnului 11. Antifonul II. Milutinovici. prietenii copiilor 1.. Militaru. Ioana et al. N. “Napii”) 15. George. Tismana 5. Osana. Colinde: Nouă azi ne-a răsărit. mironosiţe.Înălţarea la Cer. Sfinţii Apostoli Petru si Pavel 2. scenete. Ap. Coşbuc. giulgiu. Leon. Şebu. Iubirea lui Dumnezeu prin Poruncile Sale 1. Trei crai de la răsărit. Biblia 2. “Comoara”. Îngroprea şi Învierea Domnului. Cina cea de Taină. Muntele Măslinilor. Duna. Sfântul Ioan Iacob Românul Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Patimile. “Ţarina”. Mica Biblie 3. Măndiţă.O. SUGESTII DE BIBLIOGRAFIE PENTRU LECTURA SUPLIMENTARĂ 1. Sf. I. Antologie de poezie religioasă 8. audiţii muzicale) LISTĂ DE TERMENI Anna şi Caiafa. Muntele Golgota.

Moldova şi Transilvania. Prea Sfântă Născătoare”. “O. Corul de cameră “Madrigal” 2.Clasele I . “Prohodul Domnului “. în Slujbele Sfinţilor Români din Transilvania şi alte cântări religioase” Audiţii muzicale 1. Discul nr. D. în Documente ale culturii vocale în Muntenia. Caseta nr. Corul de cameră “Madrigal” Religie – Cultul ortodox . Corul “Madrigal” 4. 2. “Tropar din Canonul Floriilor”. 1.a IV-a 19 . Colecţia Pr. în Patimile şi Învierea lui Iisus. Măicuţă sfântă. Corul “Madrigal” 3. II.3. Chirescu. Vasile Stanciu. în Patimile şi Învierea lui Iisus. Colinde. “Axion la duminica Floriilor”. Caseta nr.

a IV-a 20 . în diferite contexte: viaţa şi activitatea unor personaje biblice.Clasele I . eficientă a unui vocabular religios minimal. a tradiţiilor religioase şi a Istoriei Bisericii 4. Educarea atitudinilor de acceptare. Manifestarea virtuţilor creştine în comportamentul propriu şi cotidian .STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ La sfârșitul învăţământului primar Obiective cadru 1. Prezentarea/ explicarea/ argumentarea clară şi concisă a caracteristicilor unor elemente religioase: adevăruri de credinţă. situaţii de viaţă. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. Religie – Cultul ortodox . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S4. Aplicarea. S6. S5. 3. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Prezentarea /definirea / descrierea sintetică a unor elemente definitorii ale propriei credinţe. cu termeni specifici . în situaţii variate. Identificarea virtuţilor creştine. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Standarde S1. S3. evenimente biblice. Utilizarea corectă. a normelor de comportament creştin. evenimente biblice. Relatarea în cuvinte proprii a unor evenimente. situaţii care vizează diferite aspecte religioase ale vieţii.în prezentarea învăţăturii de credinţă şi a faptelor religioase. S2. fapte. tradiţii religioase. prezentare argumentată şi formată pe baza afirmării iubirii lui Dumnezeu faţă de lume .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful