AÔ•P®

\õQzv¯ APõöuª, B[Q»ö©õÈø¯²® ÷\ºzx C¸£zv |õßS C¢v¯
ö©õÈPÎÀ C»UQ¯¨ £øh¨¦PøÍ öÁΰk® ªP ö£›¯, uÛ¨ö£¸®
{ÖÁÚ©õS®. 1954 B® Bsk {ÖÁ¨£mh G[PÒ {ÖÁÚ®, C¢v¯õÂÀ
EÒÍ £À÷ÁÖ ©õ{»[PÎÀ öÁίõS® C»UQ¯¨ £øh¨¦PøÍ CÚ[Psk,
AuØS J¸ •UQ¯zxÁ® öPõkzxz ÷u]¯ AÍÂÀ ©ØÓ ö©õȯõͺPÐUS
ö©õȯõUPzvß ‰»©õP ÁÇ[Q J¸ ]Ó¢u £s£õmk EÓøÁ¨ £»uµ¨£mh
©UPÎøh÷¯ HØ£kzxQÓx.
C¢v¯ C»UQ¯a ]ؤPÒ Á›ø\°À ©øÓ¢u C»UQ¯ AÔbºPøͨ
£ØÔ¯ ÁõÌUøP Áµ»õÖPÒ, \õQzv¯ APõöuª ¸x ö£ØÓ ¦zuP[PÒ,
ö©õÈö£¯º¨¦PÒ •u¼¯ÁØøÓ öÁΰmkÒ÷Íõ®, C¢v¯U öŒÆ¯À
©ØÖ® öÁÎ|õmk öŒÆ¯À ¦zuP[PÒ, ©º\Ú ©ØÖ® P¸zuµ[S
PmkøµPÒ, |õÁÀPÒ, ]ÖPøuz öuõS¨¦PÒ, PÂøuPÒ, SÇ¢øu C»UQ¯¨
¦zuP[PÒ, ö£õx ¡ÀPÒ, |õhP[PÒ, µÂ¢vµ|õz uõT›ß £øh¨¦PÒ
£Ç[Si°Ú›ß Áõ´ ö©õÈ ÁÇUSPÒ BQ¯ÁØøÓ öÁΰmkÒ÷Íõ®.
uªÈÀ CxÁøµ £øh¨¦PøÍ öÁΰmkÒ÷Íõ®.

|õÁÀPÒ

& 85

ö©õÈö£¯º¨¦

& 101

]ÖPøuPÒ

& 54

C»UQ¯ Áµ»õÖPÒ

&

7

|õhP[PÒ

& 21

SÇ¢øu C»UQ¯®

&

9

PÂøuPÒ

& 28

¤Ó ¡ÀPÒ

&

35

C¢v¯ C»UQ¯a ]ؤPÒ & 85

CvÀ •UQ¯©õP •.Á.AÁºPÍõÀ £øhUP¨£mh uªÌ C»UQ¯ Áµ»õÖ
CxÁøµ C¸£zv HÊ £v¨¦PøÍU PskÒÍx.ö£¸®£õßø©¯õÚ
¦zuP[PøÍ JßÖUS ÷©Ø£mh £v¨¦PÍõP öÁΰmkÒ÷Íõ®.
\õQzv¯ APõöuª C¢v¯ C»UQ¯ BUP¨£oPøÍ, Cøh¯Óõu
FUPzxhß uøhPøÍ EøhzöuÔ¢x öuõhº¢x ö\ÆÁ÷Ú ö\´x
Á¸QÓx.]Ó¢u GÊzuõͺPøͨ £ØÔ¯ BÁn¨£h[PÒ J¼ & JÎ |õhõUPÒ
©ØÖ® SÖ¢umkPÒ ÂØ£øÚUS öÁίõQ²ÒÍÚ.

Visit out website at http://www.sahitya-akademi.gov.in
E-mail:sahityaakademichennai@gmail.com

1

EÒ÷Í....
AÔ•P®

................ 2

|õÁÀPÒ

................ 3

]ÖPøuPÒ

...............10

|õhP[PÒ

...............14

PÂøuPÒ

...............16

C¢v¯ C»UQ¯a ]ؤPÒ ...............18
ö©õÈö£¯º¨¦PÒ

...............24

C»UQ¯ Áµ»õÖPÒ

...............32

SÇ¢øu C»UQ¯®

...............33

¤Ó¡ÀPÒ

...............34

BÁn¨£h®

...............38

Visit out website at http://www.sahitya-akademi.gov.in
E-mail:sahityaakademichennai@gmail.com

2

J¸ ¦v¯ Pøu (A.W. £g\õ¤ |õÁÀ)

100.00

|÷µ¢vµ£õÀ ][
uªÇõUP®: ÷P. £õ»\¢vµß
£U. 287. ISBN 81-7201-746-4 (1995)
Oru Pudhiya Kathai

|õÁÀPÒ
©UPÒ SµÀ (A.W. Aìéõª¯ |õÁÀ)

75.00

AUQÛ \õm] (A.W. ©ø»¯õÍ |õÁÀ)
‰»® »¼uõ®¤Põ A¢uºáÚ®
uªÇõUP®: ]ؤ £õ»_¨¤µ©o¯®
(\õQzv¯ APõöuª°ß ö©õÈö£¯º¨¦
£›_ö£ØÓx.)

(©Ö£v¨¦)
ø£÷µ¢vµS©õº £mhõa\õº¯õ
uªÇõUP®: \÷µõâÛ £õUQ¯•zx
£U. viii + 336. ISBN 81-7201-333-7 (1992)

£U. 138. ISBN 81-260-0686-6 (1998)
Agni Sakshi

Makkal Kural

‰»®: øá÷Ú¢vµ S©õº
uªÇõUP®: Gß. ÿuµß
£U. 172 ISBN 81-260-0581-5 (1998)

£¸Á® u¨¤¯ Á\¢u®

AØÓx £ØÖ (A.W. C¢v |õÁÀ)
135.00

(A.W. Á[P |õÁÀ)
¤©À Pº
uªÇõUP®: Bº. £õÝ©v
£U. Vi +378. ISBN 81-7201-581-X (1994)

J¸ Qµõ©zvß Pøu

350.00

(A.W. ©ø»¯õÍ |õÁÀ)
‰»®: Gì.÷P. ö£õØöÓUPõm
uªÇõUP®: ].H. £õ»ß
£U. 914. ISBN 81-260-0199-2 (1998)

(C¸¨¦ CÀø»)
60.00

""PõÀTm'' Œ©@µè £õ”
uªÇõUP®: _. Q¸èn‰ºzv
£U. 142 ISBN 81-7201-932-7 (1995)

Oru Gramathin Kathai

GÚx {øÚÁø»PÒ (A.W. ]¢v _¯\›u®) 50.00

Samban

‰»®: ÷£õ£i µõ©\¢z ïµõÚ¢uõo
uªÇõUP®: »ôª |õµõ¯nß
£U. 122. ISBN 81-7201-937-8 (1996)

PõmiÀ E›ø© (A.W. Á[P |õÁÀ)

Enathu Ninaivalaigal

©Põ_÷Áuõ ÷uÂ
uªÇõUP®: _. Q¸èn‰ºzv
£U. vi + 324 ISBN 81-7201-602-6 (1995)
Kaattil Urimai
(C¸¨¦ CÀø»)

{ÇÀ ÷PõkPÒ (A.W. B[Q» |õÁÀ)

65.00

Atrathu Patru

Paruvam Thappiya Vasantham

\õ®£ß (A.W. Á[P |õÁÀ)

60.00

ö©ÍÚzvß SµÀ (A.W.B[Q» |õÁÀ)

85.00

‰»®: \] ÷uè£õs÷h
uªÈÀ: Áõé¢v
£U. 222. ISBN 81-260-0653-6 (1999)
135.00

Mounathin Kural

‰»® : AªuõÆ ÷Põè
uªÇõUP®: v»PÁv
£U. vi + 344 ISBN 81-7201-646-8 (1995)
Nizhal Kodugal

Visit out website at http://www.sahitya-akademi.gov.in
E-mail:sahityaakademichennai@gmail.com

3

uzÁ©ê (E£{hu B´Ä)

200.00

©ø»¯õÍ ‰»® _S©õº AÈU÷Põk
(©Ö£v¨¦)
uªÇõUP®: ¸zµ. xÍ]uõì
£U. viii +414 ISBN 81-260-0822-9 (2001)

öÁÒøÍ EøÓ (A.W. Á[P |õÁÀ)

65.00

‰»®: ÷©õv |¢v
uªÈÀ: »ôª |õµõ¯nß
£U. 169. ISBN 81-260-0831-8 (2000)
Vellai Vurai

Tatvamasi

©ø»÷©À ö|¸¨¦ (A.W. B[Q» |õÁÀ) 60.00
\xµ[PU SvøµPÒ (A.W.C¢v |õÁÀ)

170.00

‰»®: Q›µõä Q÷åõº
uªÇõUP®: •. bõÚ®
£U. xii+580. ISBN 81-260-0824-5 (2000)

‰»®: AÛuõ ÷u\õ´
uªÈÀ: A÷\õPªzvµß
£U. 164. ISBN 81-260-0835-0 (2000)
Malaimel Neruppu

Chathuranga Kuthiraigal

Põ»® (A.W. ©ø»¯õÍ |õÁÀ)
J¸ ö£s Pøu¯õQÓõÒ

65.00

(A.W. PßÚh |õÁÀ)
©Ö£v¨¦
‰»®: ¯ìÁ¢z ]zuõ»
uªÇõUP®: i.¤. ]zu¼[ìP#¯õ
£U. 192. ISBN 81-260-0823-7 (2000)

100.00

3 B® £v¨¦
‰»®: G®.i. Áõ_÷uÁß |õ¯º
uªÇõUP®: ©nøÁ •ìu£õ
£U. vi+368. ISBN 81-260-1254-4 (2002)
Kaalam

ö©ÍÚ K»® (A.W. PßÚh |õÁÀ)

Oru Penn Kathaiyagiral

]u®£µ µP]¯® (A.W. PßÚh |õÁÀ)

90.00

‰»®: ÷P.¤. §µn\¢vµ ÷uáìÂ
uªÇõUP®: £. Q¸èn\õª
£U. 264 ISBN 81-260-0834-2 (2000)

(C¸¨¦ CÀø»)
‰»®: \xµ[P
uªÇõUP®: us.Q. öÁ[Phõ\»®
£U. xii+358 (1989)
Mauna Olam

Chidambara Ragasiyam

£siu £µ÷©ìÁµ \õìv› E°À
ö\®«ß (8 B® £v¨-¦)

120.00

(A.W. ©ø»¯õÍ |õÁÀ)
‰»®: uPÈ ]Á\[Pµ¨ ¤ÒøÍ
uªÈÀ: _¢uµ µõ©\õª
£U. iv+350. ISBN 81-260-0713-3 (1999)

(C¸¨¦ CÀø»)
(A.W. öu¾[S |õÁÀ)
‰»®: i.÷Põ¤\¢z
uªÇõUP®: ö\Í›µõáß
£U. 234. (1997)

Chemmeen

Panditha Parameswara Sastri Uyil

öPõÀ»¨£kÁvÀø» (A.W. Á[P |õÁÀ) 130.00

ö£õ¼Ä CÇ¢u ÷£õºøÁ

‰»®: ø©z÷µ° ÷uÂ
uªÈÀ: _. Q¸èn‰ºzv
£U. 364. ISBN 81-260-0780-X (1999)

(C¸¨¦ CÀø»)
(A.W. E¸x |õÁÀ)
‰»®: i. µõáß
uªÇõUP®: µõâ¢uº ][ ÷£i
£U. iv+128 ( 2® £v¨¦) 1986

Kollappaduvathillai

Polivu Izhantha Porvai

Visit out website at http://www.sahitya-akademi.gov.in
E-mail:sahityaakademichennai@gmail.com

4

W.00 ‰»®: ©õ»v ö\¢yº uªÇõUP®: \õ¢uõ uz £U.W.&xviii+ 930 & ISBN 81-260-1552-7 ©o ©÷Pè(Á[PõÎ ¤µ¯õn ¡À) CÛ |õß EÓ[Pmk® (©Ö£v¨¦&2008) 100. ©ø»¯õÍ |õÁÀ) uªÇõUP®. SmiQ¸ènß "E¹¨' uªÇõUP®: Bº.].W.]. 81-260-1084-3 (2001) uõsk (A. |õµõ¯s uªÇõUP®: i.&232 ISBN 81-260-1647-7 2003 Mani Mahesh (A. B[Q» |õÁÀ "B\õv') £õ®¦® P°Ö® (A. C¢v |õÁÀ ) }» {»õ (A. GÀ. ISB 81-260-1082-7 2002 (C¸¨¦ CÀø») ‰»®: ]Á¤µ\õz ][ uªÇõUP®: G®.W.00 ‰»®: Gì.&iv+828 ISBN 81-260-1551-9 Amruthamum Vishamum Yugathin Mudivil Nila Adhirvu Manigale Nanri Aa]À 250. B[Q» |õÁÀ) (C¸¨¦ CÀø») ‰»®: \©ß |íõÀ uªÇõUP®: ¤÷µ©õ |¢uS©õº £U. PßÚh |õÁÀ) Ini Naan Urangattum.©õuÁß.288 ISBN 81-260.W.Gì. iv+302.&iv+584 ISBN 81-260-1545-4 2002 230.&vi+684 -ISBN 81-260-1718-x 2004 250.W. (2® £v¨¦ 1987) (A. ÷\åß £U.|õa]•zx.com 5 . C¢v |õÁÀ) ²Pzvß •iÂÀ 100.00 Pambum Kayirum Viduthalai Aªºu•® Âå•® (A.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.00 (A. ø£µ¨£õ uªÇõUP®:÷\å|õµõ¯nõ £U.ISBN 81-260-1655-8 2003 Idaya Vizhigal Visit out website at http://www. Â÷ÁPõÚ¢u ÷Põ£õÀ £U.ÁÈPõmi (A.00 Neela Nila Arthanareeswar {»AvºÄ©õÛP÷Í |ßÔ ‰»®:Aªºz»õÀ |õPº uªÇõUP®: \µìÁv µõ©|õz £U.00 ‰»®: Âèq ¤µ£õPº uªÇõUP®: (|õ÷P_Áµ) _¢uµ® £U. ©ø»¯õÍ |õÁÀ) ‰»®: ]. 346 (1989) ‰»®:µõáõ µõÆ uªÇõUP®: i.W. B.&iv -220 .ÿuº £U. (A.µõuQ¸ènß uªÇõUP®: Q.W.1446 / 2002 Aºzu |õŸ_Áµº (A. B[Q» |õÁÀ "v øPm') _¢u›PЮ _¢uµß©õºPЮ (C¸¨¦ CÀø») ‰»®: Bº. ©µõzv¯ |õÁÀ ²Põ¢vµõ) ‰»®: v¸©v CµõÁv Pº÷Á uªÇõUP®: CµõP.W.00 70. ©ø»¯õÍ |õÁÀ) ‰»®: ¤. ö\Í›µõáß £U. £U. £U. vii+456 (3® £v¨¦&2002) Vazhikaatti Sundarigalum Sundaranmaargalum Âkuø» (A.00 350.÷P.W.W.W. 602. Q¸èn‰ºzv £U.sahitya-akademi. µõ©\õª £U.gov.& 696 & ISBN 81-260-0991-8 2002 Thaandu Cu¯ ÂÈPÒ (A. öu¾[S |õÁÀ) 140. C¢v |õÁÀ) 300.274 ISBN.00 ‰»®: E©õ ¤µ\õz •÷Põ£õzv¯õ# uªÇõUP®: _.

&378 .00 ö£õÊx ¦»º¢ux (A. S©õµìÁõª G®.com 6 .&xxviii +584 . (1987) (C¸¨¦ CÀø») Perasiriyar Thattakam Â÷|õvÛ (Á[PõÍ |õÁÀ) Aø©¨¦ ø©¯Áõu® ¤ß Aø©¨¤¯À ©ØÖ® RøÇUPõ¯ C¯À 275.00 ‰»®: _ÛÀ P[÷Põ£õz¯õ´ uªÇõUP®: ¦ÁÚõ |hµõáß £U.&270 .¤. & 378 .W.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.00 ‰»®: ¥è© éõðÛ uªÇõUP®: öÁ[Pm _Áõª|õuß £U.ISBN 81-260-1909-3 2005 Vinodhini \»[øPa \h[S (PßÚh |õÁÀ) Amaippu Maiyavadham Pin Amaippiyal Mattrum Kizhaikaaviya Iyal {øÚÄa ]ø»PÒ 150.|õ.W. Viii+424 ISBN: 81-260-2091-&1 2005 ÷áõé¨ •s÷hì÷é› uªÇõUP®: •.&16+328 .÷P.00 (A. ISBN 81-260-0781-8 (1999) (C¸¨¦ CÀø») Salangai Sadangu Cµshõ® Ch® (A.gov.ISBN 81-260-1882-8 2006 Ninaivu silaigal öu´Ázvß Ps (A.&192 . 82. ©ø»¯õÍ |õÁÀ) 180.ISBN 81-260-1656-6 2004 ‰»®: {µg\ß uì}® uªÇõUP®: ©õ. £õ»_¨¤µ©o¯® £U.ISBN 978-81-260-2682-1 2009 µÃ¢vµ|õz uõTº (C¸¨¦ CÀø») uªÇõUP®: u. 206.sahitya-akademi. 924 ISBN 81-260-2605-7 Andak Kaalam Porattam ÷£µõ]›¯º (©ø»¯õÍ |õÁÀ) umhP® (A. ©ø»¯õÍ |õÁÀ) ‰»®: Gß. ©ø»¯õÍ |õÁÀ) ©Ö£v¨¦ G®.W.W.i. Á[PõÍ |õÁÀ) 350. Áõ_÷uÁß |õ¯º uªÇõUP®: "SÔg]÷Á»ß' £U.00 ‰»®: ÷PõÂ»ß uªÈÀ: {º©õÀ¯õ £U.•P©x uªÇõUP®: ÷uõ¨¤À •í®©x «µõß £U.u©ì (A.00 (A. C¢vµõ uªÈÀ: CøÓ¯i¯õß £U.W. £g\õ¤ |õÁÀ) 160.W.00 ‰»®: ÷Põ¤\¢z |õµ[P uªÇõUP®: Ga. 464. PßÚh |õÁÀ "£søh¯õ') ‰»®: ¯õ\µõ¯ £À»õÍ uªÇõUP®: CøÓ¯i¯õß (uõì) £U.W.00 Irandam Idam Theivathin Kann Visit out website at http://www.ISBN 978-81-260-2689-0 Thamas Pozhu Pularndadhu ÷£õµõmh® 180. ÷Á[Ph\õª £U.ISBN 81-260-1648-5 2003 A¢uU Põ»® (A.W. ISBN 81-260-0893-8 (200-2009) 140. Cµõ©¼[P® £U. ©ø»¯õÍ |õÁÀ) ‰»®: ¦ÚzvÀ Sgb¨xÀ»õ uªÇõUP®: ]Á® £U.C¢v |õÁÀ) 180.

S©õµ\õª £U. um]nõ‰ºzv £U.00 © . x+41 0 (1965) (C¸¨¦ CÀø») Santhalai Visit out website at http://www.Ö£v¨¦ uPÈ ]Á[Pµ¨ ¤ÒøÍ uªÇõUP®: i. ÃÈ|õuß £U.÷P. A´¯º uªÇõUP®: Gì. uªÇõUP®: CÍ®£õµv £U. 296 (1976) (C¸¨¦ CÀø») Genji Kathai ©s ö£õ®ø© (J›¯õ |õÁÀ) ©Ö£v¨¦ ‰»®: Põ΢w\µs £õoUµõî uªÇõUP®: µõ.Â. \[Pµ |õµõ¯nß £U. 148 ISBN 81-260-1249-8 £i¨¦ (öu¾[S |õÁÀ) 85.Gì. xøµ\õª £U.Cµõ©¼[P® £U. ISBN 81-260-1447-4(2002) ‰»®: µáÛPõ¢z £º÷hõ÷»õ´ uªÇõUP®: Põ.^uõ ÷u £U.sahitya-akademi.00 ‰»®: öPõhÁmiPßmi Sk®£µõÆ. C¢v |õÁÀ) ‰»®: L£URº ÷©õPß ÷\Úõ£v uªÇõUP®: Ga.00 ©Ö£v¨¦ ‰»®: ©õoU £¢z÷¯õ£õz¯õ´ uªÇõUP®: u.W. 132(1968) (C¸¨¦ CÀø») Malainattu Mangai Bommalaattam |õµõ¯n µõÆ (öu¾[S |õÁÀ) G[PÒ uõzuõÄUS J¸ ¯õøÚ C¸¢ux ‰»®: Ah £õ¨¤ µõáú uªÇõUP®: G®. 154 ISBN 81-260-1439-3 (2002) Mann Bommai ‰»®: ÷|õ› |µ]®© \õìv› uªÇõUP®: Â. vii+454 (1975) (C¸¨¦ CÀø») Saraswathi Chandran 60.248. A¨£õxøµ £U. P©»õ £U. Irandu padi Põo {»® (J›¯ |õÁÀ) £õn£mhß ußÁµ»õÖ (A. iv+360 (1963) (C¸¨¦ CÀø») Kani Nilam Banapattan Than Varalaru ©ø»|õmk ©[øP (Aìéõª¯ |õÁÀ) ö£õ®©»õmh® (Á[P |õÁÀ) 90.com 7 . vii+316. 92(1960) (C¸¨¦ CÀø») Narayana Rao ¸zµ©õ ÷u (öu¾[S |õÁÀ) Engal Thathavukku Oru yanai Irunthadu öPg] Pøu (ᨣõÛ¯ |õÁÀ) 100.Cµsk £i 50.7 (2001) Padippu.÷P.|õ. A¨£õxøµ £U.00 ©Ö£v¨¦ ‰»®: •µ\õUQ uªÇõUP®: Põ. xii+460 (1963) (C¸¨¦ CÀø») (©ø»¯õÍ |õÁÀ) ‰»®: øÁUP® •P®©x £çº uªÇõUP®: ÷P.]. viii+386 ISBN 81-260-0000-0 (2002) Rudhramma Devi \µìÁv \¢vµß (Sáµõzv |õÁÀ) ‰»®: ÷PõÁºuß µõ® v›£õv uªÇõUP®: i. ISBN 81-260-1079 . viii+290 (1971) (C¸¨¦ CÀø») ‰»®: íáõ› ¤µ\õz xÂ÷Áv uªÇõUP®: \[Pº µõáú |õ²k £U.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.00 \õ¢uø» (PßÚh |õÁÀ) ‰»®: ÷P.gov. ᯵õ©ß £U.

Cµõ©¼[P® ‰»®: áõÁº\¢z ö©PõÛ A÷\õU ö©PõÛ : B[Q» ö©õÈ ö£¯º¨¦ £U.00 200. x+686 (1967) Aa]À \õ¢v |õu ÷u\õ´ uªÇõUP®: £õÁsnß £U.00 ‰»®: uõ÷©õuº ö©Í÷\õ uªÇõUP®: ¦Â¯µ_ £U. xxii+432 ISBN 81-260-1438-5 350.00 200. ISBN 81-260-2462-3 Vanavasi Aparajitha ©sq® ©Ûu¸® (PßÚh |õÁÀ) K® |÷©õ (PßÚh |õÁÀ) ‰»®: ÷P. ? +746.gov.Â.00 Puratchikkaran Põº©¼ß (öPõ[Po |õÁÀ) 200. 412 . 160 ISBN 987 .00 ‰»®: ]. 332 ISBN 81-260-2474-7 Marthanda Varma Nichaiyathartham 170.sahitya-akademi.]Áµõ® Pµ¢z uªÇõUP®: i.00 85.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. ÷\Úõ£v £U.com 8 .ISBN 81-260-2614-6 Cheri P°Ö (©ø»¯õÍ |õÁÀ) Kaarmelin ‰»®: uPÈ ]Á\[Pµ ¤ÒøÍ uªÇõUP®: ].¤. xviii+386 (1991) (C¸¨¦ CÀø») uªÇõUP®: v»PÁv ‰»®: §v §ås £¢÷uõ£õz¯õ¯ £U.00 Visit out website at http://www. áP¢|õu µõáõ ©Ö£v¨¦ £U. £z©|õ£ß u®¤ £U.00 |Âß uªÇõUP®: ¸zµ xÎ]uõì £U.81-260 . x+1486 ISBN 81-260-1078-9 Põ»a_ÁkPÒ (öu¾[S |õÁÀ) 240.H.00 ‰»®: EßÚÁ »m_« |õµõ¯nõ _¸UP® : ÷Põushµõ© öµmi uªÇõUP®: •. £õ»ß •uÀ £õP® Cµshõ® £õP® ‰ßÓõ® £õP® £U.GÀ.|õ.00 Omm Namoo 60.00 PõUP|õhß uªÇõUP®: {º©õÀ¯õ £U. ø£µ¨£õ uªÇõUP®: £õÁsnß £U. vi+426 ISBN 81-260-1658-2 uªÇõUP®: ©õ.ÁÚÁõ] (Á[PõÎ |õÁÀ "Bµs¯U') A£µõâuõ (Á[P |õÁÀ) §v §ås £¢v÷¯õ£õz¯õ´ uªÈÀ: u.? ISBN 81-260-2373-2 Mannum Manitharum ¦µm]UPõµß (Á[PõÍ |õÁÀ) ÷\› (öu¾[S |õÁÀ) ‰»®: Põê |ì¹À Cì»õ«Ú uªÇõUP®: ¦Â¯µ_ £U.? +136.2630-2 Kaala Suvadugal Kayiru ¯ǫ̃£õn¨ ¦øP°ø» £¸Á® (PßÚh |õÁÀ) ‰»®: Gì. ISBN 81-260-1633-7 200. xxii+432 ISBN 81-260-1646-9 (1985) 300. µõ©ß ¤ÒøÍ uªÇõUP®: ¤. 160 ISBN 978 81-260-2610-2 (2010) Yazhppana Pugaiyiai Paruvam {a\¯uõºzu® ©õºzuõsh Áº©õ 180.S.00 200. ]zu¼[øP¯õ (\õQzv¯ APõöuª°ß ö©õÈö£¯º¨¦ £›_ ö£ØÓx) £U.

W ©ø»¯õÍ |õÁÀ) 130. 832 ISBN : 978-81-260-2978-5 Vidiyal Mukam |¯ßuõµõ éðPÀ uªÇõUP®: Q.gov. Cµõáìuõß |õÁÀ) Nammaipol Panakkaarar AÝ£Á[PÒ (A.00 µõP@Á¢vµ £õiÀ uªÇõUP®: £õÁsnß £UP®: 178 ISBN 978-81-260-2971-6 Ther Ladakilirundu kavizhum Nizhal AÁ@uìÁ› (A. vi+208 ISBN 81-260-2464-7 |®ø©¨ @£õÀ £nUPõµº (A. uõì £U.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.W.»hõUQ¼¸¢x PÂÊ® {ÇÀ 215. ISBN 81-260-0835-0 (2002) Arokya Nikethanam Avadeswari |Ò뵀 Sk®£[PÒ (Á[PõÎ |õÁÀ) B»õíõÂß ö£s ©UPÒ (A. Á[P |õÁÀ) 110.00 Âi¯À •P® (A. ¦@ÚPº uªÇõUP®: |. Cµõ©ß £U. 163. Á[P |õÁÀ) Aa]À Nalliravu Kudumbangal Œõµõ @áõŒ¨ uªÇõUP®: {º©õÀ¯õ £U.W. iv + 486 -ISBN 978-81-260-2683-8 100. 296 ISBN 978-81-260-3155-9 Âmk Âkuø»¯õQ (A.W. @uÁuõì £U. 160 ISBN : 81-260-2638-8 (2009) Vittu Viduthalaiyagi Anubavangal ¦µm]UPõ»® (A. B[Q»® |õÁÀ) ££õÛ £mhõaŒõº¯õ uªÇõUP®: Œõ.00 365. S©õµ\õª £U.00 ‰»®: Œõ¢v £µzÁõä µõ@Pè uªÌ : Cµõ© S¸|õuß £U.W B[Q»® |õÁÀ) Alahavin Penmakkal (Tamil) 140.G®. PßÚh |õÁÀ) B÷µõUQ¯ {÷PuÚ® (A.|õ.W. 420 ISBN 81-260-2631-9 ‰»®: uõµõ\[Pº £¢v÷¯õ£õz¯õ´ uªÇõUP®: u.00 (A.W PßÚh |õÁÀ) @uº (A.00 ‰»®: •ÀUµõä BÚ¢z uªÌ : å[Pµ|õµõ¯nß £U.00 ¤µ¦À»õ µõ# uªÇõUP®: ”.W.W B[Q» |õÁÀ) ‰»®: ©÷Úõä£õ_ uªÇõUP®: ^uõ»èª ÂìÁ|õz 220.00 Gì. Q¸èn‰ºzv £UP®: 230 ISBN 978-81-260-3152-8 Puratchikkaalam Visit out website at http://www.sahitya-akademi.W.com 9 . Á[P |õÁÀ) Aa]À 220.00 wÆ@¯¢x £õ¼z uªÇõUP®: ¦ÁÚõ |hµõáß £UP®: 220 ISBN 81-260-2977-3 100.

ISBN 81-7201-934-3 (1996) uªÇP |õmk¨¦ÓU PøuPÒ (©Ö£v¨¦) 180.com 10 .00 öuõS¨¦: i.00 uØPõ» C¢v¯a ]ÖPøuPÒ (öuõSv 2) Telungu Sirukathaigal 110.00 120.ê.uªÌ C»UQ¯® ö\õÀ¾® PøuPÒ (Cµshõ® £v¨¦) öuõS¨¦ : •.00 öuõS¨¦ \õ.00 uªÌa ]ÖPøuPÒ öuõSv 2 75. µõ©¼[P® uªÈÀ: •. µõ©¼[P® uªÈÀ: §. ISBN 81-260-0711-7 (1999) Tharkala Indiya Chirukathaigal (Part I) (£» ö©õÈö£¯º¨£õͺPÒ) £U. ISBN 81-260-0717-6 (1999) uØPõ» C¢v¯a ]ÖPøuPÒ (öuõSv 1) Oru Thalaimurai Telungu Chirukathaigal (£» ö©õÈö£¯º¨£õͺPÒ) £U.S. 248. ]u®£µ|õu ö\mi¯õº (Cµshõ® £v¨¦) £U.00 |ÃÚ uªÌa ]ÖPøuPÒ 65. ISBN 81-260-0990 I-X (2000) Chirukathai Kalanjiyam Tharkala Indiya Aangila Chirukathaigal ¥Põº ©õ{» |õmkU PøuPÒ(©Ö£v¨¦) öuõS¨¦: ¥è© \PõÛ uªÈÀ: \µìÁv µõ®|õz £U.S©õº uªÇõUP®: ©. ISBN 81-7201-930-0 (1995) (C¸¨¦ CÀø») Tamizh Ilakkiyam Sollum Kathaigal ]ÖPøuPÒ J¸ uø»•øÓ öu¾[Sa ]ÖPøuPÒ öuõS¨¦: i. xii+176.00 C¢va ]ÖPøuz öuõS¨¦ Tharkala Indiya Chirukathaigal (Part II) uØPõ» C¢v¯a ]ÖPøuPÒ (öuõSv 3) 90.00 (©Ö£v¨¦) £U. ISBN 81-260-0891-1 (2000) Naveena Tamil Chirukathaiga Bihar Maanila Nattu Kathaigal Visit out website at http://www.ö£¸©õÒ £U.|. ISBN 81-260-0040-6 (1998) 160. xviii+182 ISBN 81-7201-161-x (1992) öu¾[Sa ]ÖPøuPÒ 50. ISBN 81-7201-429-5 (2000) Tamil Chirukathaigal (Part II) Tamizhaga Nattuppura Kathaigal ¤. xøµ µõáõ £U. 224 ISBN 81-7201-428-7 (2003) 80. 374. P¢u\õª £U. ISBN 81-260-0657-9 (1999) ]ÖPøuU PÍg]¯® (öuõSv 1) öuõS¨¦: æÆ.00 öuõS¨¦: AQ»ß (©Ö£v¨¦) £U. 554.00 Hindi Chirukathai Thoguppu Tharkala Indiya Chirukathaigal (Part III) uØPõ» C¢v¯a B[Q»a ]ÖPøuPÒ 240.µõ©Œõª £U. 312. 210.sahitya-akademi. ISBN 81-7201-644-1(1994) 100. 488.|.gov.A. A¸nõ\»® £U.@P.00 öuõS¨£õ]›¯º: A. xviii +282.00 öuõS¨¦: A. 584. xviii+ 294.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. áP¢|õu µõáõ £U. ISBN 81-7201-286-1 (2002) 110.µõ´ ö\Íu› uªÇõUP®: µõá® Q¸ènß £U. 358.

÷\åQ›µõÆ uªÇõUP®: GÀ.00 öuõS¨¦: øá÷Ú¢vµ S©õº uªÇõUP®: \µìÁv µõ®|õz £U.|õ. Marathi Cirukathaigal Visit out website at http://www. Cµõáõµõ® £U. 318 ISBN 81. ISBN 81-260-1492-X (2002) (©Ö£v¨¦) öuõS¨¦ : öÁ[Pm \õª|õuß £U. xxiv+216.260. 64 (1971) (C¸¨¦ CÀø») Yugoslovia Cirukathaigal (Tamil) Á[PõÎU PøuPÒ Kannada Chirukathaigal ‰»®: S.Gì. PÂuõ]ßíõ uªÇõUP®: _.00 70.com 11 . Q. 296 ISBN 81-260-1659-0 (2003) uªÇõUP®: u®¤ ÿÛÁõ\ß £U.Pichamurthyin Therndetutha Kathaigal ©s E¸Á[PÒ C¸£x PßÚha ]ÖPøuPÒ ‰»®: Cµõ®¤µPõè ÷£o¦› uªÇõUP®: Â. XX+372 ISBN 81-7201-211x (2002) Mann Uruvangal ©µõzv ]ÖPøuPÒ öuõS¨¦: H. S©õµìÁõª £U.÷P. (1979) (C¸¨¦ CÀø») 225. 326 ISBN 81-260-1541-1 (2002) 60.Sáµõzva ]ÖPøuPÒ (©Ö£v¨¦) 80. (1962) (C¸¨¦ CÀø») öuõS¨£õͺPÒ : ¤.Gì. â. 2® £v¨¦ (1986) öuõS¨¦: ©ß_U»õÀ áõ÷Á› uªÇõUP®: í›íµ \º©õ £U. 98 ISBN 81-260-1492-X1 (2010) Cµshõ® öuõS¨¦ öuõS¨£õͺPÒ : A[SS©õº ]Uuõº.00 CµÃ¢vµº Pøu vµmk & öuõSv 1 uªÇõUP®: u.¤a\‰ºzv°ß ÷uº¢öukzu PøuPÒ 110. 3® £v¨¦ 2003 ISBN 81-260-1650-7 Raveendar Kathai Thirattu (Part II) Hindi Chirukathaigal ²÷Põì÷»Â¯ ]ÖPøuPÒ PßÚha ]ÖPøuPÒ (©Ö£v¨¦) 100. 242 (1967) ISBN 81-260-1246-3 (2002) Aa]À Raveendrar Kathai Thirattu (Part I) Gujarathi Chirukathaigal CµÃ¢vµº Pøu vµmk & öuõSv 2 î¢va ]ÖPøuPÒ (©Ö£v¨¦) 100. 392.00 ‰»®: GÀ.]. ¦mh¨£õ uªÇõUP®: Bº. S©õµìÁõª £U.00 (15 ]ÖPøuPÒ) uªÇõUP®: u.öÁ[Ph _¨ø£#¯õ uªÈÀ: i. £U. |hµõ\ß £U.Q¸èn ‰ºzv £U.sahitya-akademi.Gì. 172.|õ. 441 ISBN-81-260-1124-6 (2008) Kuvembuvin Chirukathaigal Vangalikkathaikal .00 öuõS¨¦: Gì.öÁ. £PÁv uªÇõUP®: ¤.©o¯ß.00 Irupathu Kannada Chirukathaigal.Cµõ©\¢vµ \º©õ.Bº. ö\õºn÷uÂ.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. S¨uß |õ¯º uªÇõUP®: ¦è£÷Áo ÷Põ £U.¤.Part II SöÁ®¦Âß ]ÖPøuPÒ (©Ö£v¨¦) ©ø»¯õÍa ]ÖPøuPÒ (©Ö£v¨¦) 60.00 70. 168.]zu¼[øP¯õ. Aߣß.gov. iv+552. ^zuõ÷u £U. v¸©ø» ]Á\s•P®. i.00 |. µ[P|õuß £U.0993-4 (2001) Malayala Chirukathaigal Na.

00 |õmk¨¦Ó PøuU PÍg]¯® öuõS¨¦: ]®¤ ¼[Psnõ uªÇõUP®: £õÁsnß £U.gov.2 (2001) Penn Maiya Chirukathaigal Marma Kullai uªÌU PmkøµU PÍg]¯® S.com 65. 740 ISBN 81-260-1490-3 (2009) 170.00 öuõS¨¦: Cµõ ÷©õPß £U.00 ‰»® : C¢uáõºï÷\ß Bê¨ L£¹UQ uªÇõUP® : ©õ.00 (Á[Pa ]ÖPøuPÒ) §v §ås £¢@uõ£õz¯õ¯õ uªÇõUP®: BøÚÁõ› BÚ¢uß £U. 246 ISBN: 978-81-260-2680-7 (2011) Nenchang Kavarum Vangali Kathaigal uØPõ» Põè«›a ]ÖPøuPÒ 60.W.sahitya-akademi.00 öuõS¨¦: Q.Cµõ©¼[P® £U. ]zu¼[P´¯õ £U.00 öuõS¨¦: \õ.¤. PßÚha ]ÖPøuPÒ) ‰»® : ¯èÁ¢z]zuõ»õ uªÇõUP® : i.µõá|õµõ¯nß PÇÛ³µß.00 12 . Cµõá|õµõ¯nß £U. 270. £z©|õ£ß £õQìuõß ]ÖPøuPÒ 220. AÇQ›\õª PøuPÒ (©Ö£v¨¦) 275.00 öuõS¨¦: •.00 öuõS¨¦ : Cµõ ¤÷µ©õ £U. ISBN 81-260-1241 . 144 ISBN: 81-260-1657-4 (2003) öuõS¨¦: ]ÁPõª 150. A´³¨ £U.Q¸èn‰ºzv £U. £µ©]Á® £U. £õµu÷u £U. xviii + 350 ISBN: 81-260-2465 8 (2007) (A. xvi + 370 ISBN: 81-260-1649-3 Therndutha vindan in Sirukathaigal 100. 268 ISBN 81-260-1240-4 (2001) öuõS¨¦: Q. 504 ISBN: 978 81-260-2887-0 Pakistan Chirukathaigal Kakkaigalum Ayul Dhandanaigalum J¸ ö£s Pøu¯õQÓõÒ \®ìQ¸u ]ÖPøuz öuõS¨¦ 170. Azhagirisamy Kathaigal ö|g\[ PÁ¸® Á[PõÍU PøuPÒ Â¢uÛß ÷uº¢öukzu ]ÖPøuPÒ 160.P¢uŒõª £U.00 B[Q»zvÀ: ©÷Úõäuõì uªÈÀ: ö©íº.³.00 ö£s ø©¯a ]ÖPøuPÒ 450. 296 ISBN: 81-260-2679-1 (2009) Tamizh Katturai Kalanjiyam Ku.00 öuõS¨¦: öᯩ¢u ªìµõ uªÇõUP®: µõá»m_ª ^ÛÁõ\ß £U.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. 328 ISBN: 81-260-1717-1 (2004) Ayalaga Tamizh Ilakkiya Makaangal Kooriya Marabuvazhikkathaigal (Tamil) PõUøPPЮ B²Ò ushøÚPЮ u¼zv¯ ]ÖPøuPÒ Aa]À (C¢v ]ÖPøuz öuõS¨¦) {º©ÀÁº©õ uªÇõUP®: Ga.00 Aa]À Dalitiya Chirukathaigal Tharkala Kaashmeeri Sirukathaigal A¯»Pz uªÌ C»UQ¯® ©PõßPÒ TÔ¯ ©µ¦ÁÈUPøuPÒ 170.00 öuõS¨¦: ð¸u# öPÍÀ £õµv uªÇõUP®: øÁ. 192 ISBN: 81-260-0823-7 Samaskirutha Chiurkathai Thuguppu Oru Penn Kthaiyagiral Visit out website at http://www. 362 ISBN: 81-260-2379-1 (2007) ‰»® : ©÷Úõä uõì uªÇõUP®: µõäáõ £U.£. xxxvi +1174 ISBN 81-260-2616-2 (2008) Vada Kannada Naattupura kathaigal Nattuppura Kathai Kalanjiyam ©º©USÀ»õ´ (J›¯õ ]ÖPøuPÒ) 90.00 175. 394 ISBN: 81-260-2094-6 (2005) 150.Áh PßÚh |õmk¨¦ÓU PøuPÒ 90.

W. 244.00 100.ISBN 81-260-2682-1 130.W. ISBN 81-260-0782-6 (2008) 550 ISBN: 978-81-260-2984-6 Indiya Sirukkathaigal BÚ¢v£õ° ©ØÖ® ¤ÓPøuPÒ 90. PßÚha ]ÖPøuPÒ) ©õìv öÁ[P÷h\A´¯[Põº uªÇõUP®: ”. XIV +162 ISBN 81-260-0553 -X (1998) Pournami Iravu Mattrum Pira Kathaigal ©xµõ¢uP® Cµõáõµõªß PøuPÒ AnanthiBai Matrum Pirangathaigal £_ø© {øÚÄPÒ 120. £U. Q›¤µPõè £U. 598. A.com 13 .00 Pasumai Ninaiuvgal 175. E¸xa ]ÖPøuPÒ) ‰»®: Sºµzxø»ß øíuº uªÇõUP®: v»PÁv £U. 148 ISBN 81-260-2632-6 (2010) (A.00 £µ”µõ® uªÇõUP®: ”.00 (A. (A.W.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.&200 . öu¾[Sa ]ÖPøuz öuõS¨¦) 80.W.W.W.©x§º öÁSyµ® 80.W.gov.”.&352 & ISBN 81-260-1638-8 2003 Uthirum Illaigalin Osai µõ |v°À (A.Põ. ISBN 81-260-0556-4 (1998) Madhupur Veguthooram Kal Karaiyum Neram @Px ÂìÁ|õu öµmi PøuPÒ 175. ISBN 81-7201-939-4 (1998) (C¸¨¦ CÀø») 75.00 ö£Íºnª CµÄ ©ØÖ® ¤ÓPøuPÒ Cµõ©Q¸ènß uªÇõUP®: ¤µ@® £U.00 (©Ö£v¨¦) £õ»S®ª £z©µõáú uªÈÀ: u.00 ¦¯À (A. Q¸èn‰ºzv £U. Aìéõª¯ ]ÖPøuPÒ) ‰»®: ^À£zµ uªÇõUP®: _.00 PÀ Pøµ²® ÷|µ® (A.W.W.W.00 (A. 170 ISBN:81-260-2691-3 ©õìv ]ÖPøuPÒ (A. 172.00 Raavi Nadhiyil Visit out website at http://www.sahitya-akademi. 370. PßÚha ]ÖPøuPÒ) ‰»®: »[÷Pè uªÇõUP®: £õÁsnß £U. öu¾[Sa ]ÖPøuPÒ) ©xµõ¢uP® Cµõáõµõ® uªÈÀ: {.÷\å|õµõ¯nõ £U. ISBN 81-260-0715-X (1999) (A. E¸x ]ÖPøuPÒ) ‰»®: SÀéõº uªÇõUP®: ]Á\[P› £U.Q¸èn‰ºzv £U. ISBN 81-260-0787-7 (2000) Madhuranthagam Rajaramin Kathaigal Ev¸® Cø»PÎß Kø\ Masdi Chirukathaigal (A. 138. Q¸£õÚ¢u® £U. £g\õ¤ ]ÖPøuPÒ) ‰»®: Pºzuõº ][ xUPÀ uªÈÀ: »uõ µõ©Q¸ènß £U.00 180. B[Q»a ]ÖPøuPÒ) ©Ö£v¨¦ ‰»®: µìQß £õsm uªÇõUP®: CÍ[÷PõÁß. öu¾[Sa ]ÖPøuPÒ) @Px ÂìÁ|õu öµmi uªÇõUP®: CÍ®£õµv Kethu Viswanatha Reddy Kathaigal Puyal C¢v¯a ]ÖPøuPÒ (1900&2000) 325.

182 iv+ ISBN: 81-260-1542-X (2002) öuõS¨¦: Gì. xøµAµ[P\õª £U. öÁ[Phµõ©ß £U. xxviii+288 (1959) (C¸¨¦ CÀø») Mouliarin Iru Nadagangal \¢vµ S¨uß (C¢v |õhP®) ‰»®: öá´\[Pº ¤µ\õz uªÇõUP®: Bº. Bsmi÷Põ÷Ú. A›ì÷hõ÷£Úì uªÇõUP®: ÷P. ©Põµõáß £U. ÷\õ÷£õUÎì. xøµAµ[P\õª £U. "ö\Í›' £U. xvi+176 (1970) (C¸¨¦ CÀø») Chandra Guptan Sáµõzv Kµ[P |õhP[PÒ |õßS Q÷µUP |õhP[PÒ APö©®Úõß. ¸zµ xÍ]uõì £U.Bº. «i¯õ. Q÷µUP |õhP®) ‰»®: ÷\õ÷£õUÍì uªÇõUP®: ÷P. A´¯[Põº (C¸¨¦ CÀø») Tmk¨ £søn 15.00 ÷©Uö£z Mechbath ÷©õ¼¯›ß C¸ |õhP[PÒ uªÇõUP®: ÷P. ³›¤hì.Gì.A.C¨\ß |õhP[PÒ (÷Põìmì ©ØÖ® v øÁQ[ì B¨ öíÀ÷P»õsm |õºÃâ¯ß) uªÇõUP®: A. viii+196 (1985) (C¸¨¦ CÀø») Kaattu Vatthu Telungu Oranga Nadagangal ‰»®: ÷åU줯º uªÇõUP®: ÷P.sahitya-akademi. x+78 (1987) ISBN Koottu Pannai 60.00 Põmk Áõzx (v øÁÀm&hU) |õºÃâ¯ß ö©õÈ |õhP®) ©Ö£v¨¦ ‰»®: C¨\ß uªÇõUP®: ö©õ.Gì. ¨µõUì ‰»®: DìøP»ì.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. •zx Q¸ènõ uªÇõUP®: v›÷»õP ^uõµõ®.00 (©ø»¯õÍ |õhP®&©Ö£v¨¦) Ch÷\› ÷Põ¢uß |õ¯º uªÇõUP®: ö\Í›µõáß.Gì. 300 (1963) (C¸¨¦ CÀø») Naangu Greeka Nadagangal Gujarathi Oranga Nadagangal (Di£ì iµßÚì. \s•P_¢uµ® £U. öÁ[Phµõ©ß £U. xiv+278 (1959) Aa]À Ibsen Nadagangal |õhP[PÒ öu¾[S Kµ[P |õhP[PÒ 30. xii+176 (1963) (C¸¨¦ CÀø») Di£ì ÷Á¢uß Edipus Vendan Hamlet Visit out website at http://www.com 14 . 260 (1962) (C¸¨¦ CÀø») £v¨¦: S»õ¨uõì ¦÷µõUPº uªÇõUP®: í›íµ \º©õ £U. 96 (1966) (C¸¨¦ CÀø») ÷í®»m (÷åU줯›ß xߤ¯À |õhP®) uªÇõUP®: Gì.Gì.gov. öÁ[Phµõ©ß £U.

00 ‰»®: è¯õ® ©÷ÚõPº uªÇõUP®: CµõP. 306 (1962) (C¸¨¦ CÀø») 30. hõU. ]zµõ[Puõ ©ØÖ® ]µS©õº \£õ) ‰»®: CµÃ¢vµ|õz uõTº uªÇõUP®: i.00 CµÃ¢vµº |õhPz vµmk öuõSv 2 öuõS¨£õ]›¯ºPÒ: ÷P.48.xøµ\õª ¤ÒøÍ £U.]. x+184 (1961) (C¸¨¦ CÀø») ‰»®: |õº»õ ÷Á[P÷h_Áµ µõÆ uªÇõUP®: Cµõ. 328 (1961) (C¸¨¦ CÀø») öuõS¨¦: •. 198 (1963) (C¸¨¦ CÀø») 50. ÷Põº.H. öẩß) £U.JöuÀ÷»õ- ^øu ÷áõ]¯® ÷åU줯º uªÇõUP®: H. Cµõ©_Áõª £U.ö\mi¯õº £U.Sn÷\Pµß A›©Í® _.Gì. •Uuuõµõ ©ØÖ® µUu ‰»®: CµÃ¢vµ|õz uõTº uªÇõUP®: i.00 100. £õºzu\õµv £U.gov. ISBN 81-260-1008-8 (2001) Kalleeral Visit out website at http://www.816.com 15 .00 Vaasthu (Part I) CxÁõ |õP›P®? "G÷P÷P ÷£õ÷» \¨¯uõ' ©ØÖ® £º÷íõ \¼Pº Põ÷µ µõ®' Á[PõÎ ‰»®: ø©U÷PÀ ©x`uÚuzuº uªÇõUP®: C. 88 (1961) (C¸¨¦ CÀø») Idhuva Naagareegam? PÀ½µÀ 40. ISBN: 81-260-2090-3 (2005) Cµõáõ.©Ý÷ÁÀ £U. £õºzu\õµv £U.]. ISBN 82-260-0995-0 (2001) Othello Seethai Josiyam CµÃ¢vµº |õhPz vµmk öuõSv 1 uªÈÀ ÷\õuøÚ |õhP[PÒ (Âåµõáß.Gì. 184. \õìv› £U.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. Â÷ÁPõÚ¢u ÷Põ£õÀ £U.00 Tamizhil Sodhanai Nadakangal Sankaradas Swamigalin Iru Nadagangal \xµ[P Raveendrar Naadaga Thirattu (Part II) ‰»®: CµÃ¢vµ|õz uõTº uªÇõUP®: Cµõ© v¸|õÄUPµ_ Áõìx (£õP®&1) (L£õìm. £z©|õ£ß £U. 102 ISBN 81-260-1654-X Chaduranga ‰»®: P÷u uªÇõUP®: A.sahitya-akademi. xxxvi+198 ISBN: 81-260-1083-5 (2001) Raveendrar Naadaga Thirattu (Part I) \[Pµuõì _ÁõªPÎß C¸ |õhP[PÒ 110.

S©õµìÁõª (C¸¨¦ CÀø») £U.|õ. ö\Í›µõ\ß £U.Moonru Kavithaigal Cµõ©¼[P ÁÒÍ»õ›ß A¸m£õ A•u® Âkuø» C¯UPz uªÌ¨ £õhÀPÒ öuõS¨¦: ]ؤ £õ» _¨¤µ©o¯® £U 340. xxiv+118 (1978) (C¸¨¦ CÀø») Tamizh Kavithai Kalangiyam S©µß B\õß & ‰ßÖ PÂøuPÒ (©Ö£v¨¦) 60. 136. ©õÍÁõh uªÇõUP®: v.00 uªÈÀ: u. (1961) 168 ISBN 81-260-1650-7 2003 Raveendrar Kavithai Thirattu (Tamil) P¥º A¸ÒÁõUS (‰ßÓõ® £v¨¦) 65. ]zu¼[P´¯õ £U. xii+134 (C¸¨¦ CÀø») Kabir Arulvakku Vallathol Kavithaigal Á\Ásnº ÁõUP•x (©Ö£v¨¦) 85.sahitya-akademi.81-7201-271-3 (1992) uªÇõUP®: Gì. ÷\x¨¤ÒøÍ öuõSzux £U. Pichamurthyin Therndetutha Kavithaigal (uªÇP |õmk¨¦Ó¨£õhÀPÒ) öuõS¨¦ : _. J›¯õU PÂøuPÒ) ‰»®: ^uõPõ¢u ©Põ£õzµõ.¤. ÷\åõz› £U. ISBN 81-7201-573-0 (1995) £õµv¯õº CßPÂz vµmk Vasavannar Vaakamuthu Bharathiyar Inkavi Thirattu uªÌU PÂøuU PÍg]¯® (©Ö£v¨¦) J¼°ß ÁõÚ® µõ.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. 81-260-1839-3 (2001) öuõS: Bº.00 ÁÒÍz÷uõÒ PÂøuPÒ uªÇõUP®: v.£.00 uªÇõUP®: Cµõ©. ISBN 81-260-0651-X (1999) Naaluvagai Pooveduthu Visit out website at http://www. ISBN 81-260-0993-4 (2000) |õ¾ÁøP¨ §öÁkzx 110. ÷\x¨¤ÒøÍ £U. 216.com 16 .00 Na. 112 ISBN. uªÇõUP®: Âᯠ¤µ\õz ©Põ£õzµõ.W.gov.Gì.¤.00 90.£õµu Ru® ]Ó¢u uªÌU PÂbºPÎß |õmk¨£ØÖ¨ £õhÀPÒ Bharatha Geetham (C¸¨¦ CÀø») CµÃ¢vµº PÂøuz vµmk-&öuõSv II PÂøuPÒ 60. ISBN 81-7201-745-6 (1996) (C¸¨¦ CÀø») Ramalinga Vallalarin Arutpa Amutham Viduthalai Iyakka Tamizh Paadalgal öuõS¨¦: bõÚUTzuß £U 176.00 |. P¢u\õª "xøÓÁß' £U. xxvi+252.00 öuõS¨¦: Gì.\s•P_¢uµ® £U. ÷Põ¤|õuß £U. xii+338 (1986) (C¸¨¦ CÀø») ("\¨uµõ BPõè' A. Âá¯õ uõì £U. ISBN 81-260-0836-9 öuõS¨¦: ö£õß. 158 (1990) (C¸¨¦ CÀø») Oliyin Vaanam (Tamil) Kumaran Aasan .¤a\‰ºzv°ß ÷uº¢öukzu PÂøuPÒ 65. ISBN . 248.

©nÁõÍß £U. 84 ISBN 81-260-2692-0 Vaseekarikkum Thoosi Tamizh Bakti Ilakkiyam Põ»zøu EÓ[P Âh ©õm@hß öu›¢öukzu £õµvuõ\ß PÂøuPÒ 200.gov. 224. 102.öÁmhöÁÎ ÁõºzøuPÒ 50.320 ISBN: 81-260-2208-6 (2006) (C¢v¯ B[Q»U PÂøuPÒ) ‰»®: æÆ.00 (A. ISBN 81-260-1495-1 (2002) Kannada Kavithaigal uªÌ £Uv C»UQ¯® 165. 68.00 (Á[PU PÂøuPÒ) _£õè •U÷Põ£õz¯õ´ uªÇõUP®: CßS»õ¨ £U.00 PÚÄ® ÂiÄ® (PßÚh õø\Á PÂøuPÒ) öuõS¨¦:Ga.3 (Aa]À) Kanavum Vidivum (Tamil) uªÌ J롧 ]Ó¢u PÂøuPÒ PßÚhU PÂøuPÒ 50. J›¯õU PÂøuPÒ) ‰»®: ¤µw£õ \z£v uªÇõUP®: ©xªuõ £U.Bº. ISBN 81-260-2696 . viii + 320 ISBN: 81-260-1729-5 (2004) I¯¨£¨£oUP›ß PÂøuPÒ Namakkal Kavinjarin Thernthdutta Kavithaigal 110.00 (A.\g^ £U 176.uªÌa ö\À £U 106.00 Psnuõ\ß PÂøuPÒ 175. 100 ISBN: 978-81-260-2972-3 Kaalathai Uranga Vida Maaten ©soÀ öu›²x ÁõÚ® 160. ISBN 81-260-0631-5 (1999) öuõS¨¦: ]. ©ø»¯õÍ PÂøuPÒ) uªÇõUP®: }» £z©|õ£ß £U.§£v £U.00 (A.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.W.÷Á.sahitya-akademi.00 BPõ\U PsoPÒ öuõS¨¦: ]ؤ £õ»_¨µ©o¯ß. ]Á¨¤µPõè uªÈÀ: _S©õµß.A.00 öuõS¨¦: £À÷ÁÖ ö©õÈö£¯º¨£õͺPÒ £U. @Põ¤ uªÇõUP®: ]ؤ £U. Gì. 366 ISBN: 81-260-2364-3 (2007) uªÈÀ £Çö©õÈPÒ 60. S©õº uªÇõUP®: £mk G®.00 öuõS¨¦: D÷µõk uªÇß£ß £U. 92.W. ÷P.x.00 Ayyappapanikkarin Kavithaigal Kannadasan Kavithaigal |õß ÷£õS® Chö©À»õ® (Aa]À) öuõS¨¦: \s•P _¢uµ® Tamizhil Pazhamozhigal 140. 302 ISBN: 81-260-1544-6 (2004) Tamizh Oliyin chiranda kavithaigal Á^P›US® y] 60. öu¾[SU PÂøuPÒ) Gß. ISBN 81-260-0582-3 (1998) Mannil Theriuthu Vaanam |õ©UPÀ PÂb›ß ÷uº¢öukzu PÂøuPÒ Aakasa Kannigal öuõS¨¦: S. ISBN 81-260-0928-4 (2001) öuõS¨¦: öÁso»õ Vettaveli Warthaigal öuõS¨¦: ö\.W.com 17 .00 öuõS¨¦: A. 452 ISBN: 81-260-2369-4 (2007) Therinthedutha Bharatidasan Kavithaigal 65. ISBN 81-260-0838-5 (2000) Naan Pogum Idamellam Visit out website at http://www. µÃ¢vµß £U. u. õõ\õª £U. µõá÷Á¾ £U.00 50.

ö£›¯P¸¨£ß "uªÇsnÀ' £U. 118.00 Puddumaipithan µ]P©o i.00 40. ISBN 81-7201-743-X (2000) Maraimalai Adigal Periyalvar Visit out website at http://www. ISBN 81-7201-633-6 (2005) P®£ß (uªÌ ©PõPÂ) (©Ö£v¨¦) BshõÒ 40. ISBN 81-260-0056-2 (2009) Tholkappiar JÍøÁ¯õº 40. 138. 97.÷P. ISBN 81-260-0712-5 (2006) 25. 190 (1988) (C¸¨¦ CÀø») T. ]u®£µ|õu •u¼¯õº C¢v¯ C»UQ¯a ]ؤPÒ 15.00 (uªÌ ø\Á PÂbõÛ) ‰»® ©ØÖ® uªÇõUP®: ÷Põ.00 A. 104.C. 108.gov. µõá÷Põ£õ»ß 15. ÷©õPß £U. \s•P_¢uµ® £U.ISBN 81-260.÷Á¾\õª £U. «Úõm]_¢uµ® £U. ISBN 81-260-2379-8 (2006) 25.Pa.K.Rajagopalan Avvaiyar (£ßÛ¸ BÌÁõºPÎÀ J¸Áº) (‰ßÓõ® £v¨¦) ÷P.sahitya-akademi.£õ. ©nÁõÍß £U.00 ‰»®: Gì.¦xø©¨¤zuß (|õßPõ® £v¨¦) (]Ó¢u uªÌa ]ÖPøu B]›¯º) ÁÀ¼UPsnß £U. 118 ISBN 81-260-0057-0 (2009) Ku.00 (uªÌa ]ÖPøu B]›¯º) Cµõ. ©Põµõáß uªÇõUP®: ÷P. ISBN 81-7201-579-8 (1994) (\[PPõ»¨ ¦»Áº) ‰ßÓõ® £v¨¦ Cµõ©. 116. ^ÛÁõ\ß £U. 120.00 (]Ó¢u uªÌ C»UQ¯ GÊzuõͺ) ÂzÁõß ». ISBN 81-7201-579-6 (1994) Kamban (C¸¨¦ CÀø») ©õoUPÁõ\Pº Andal (Tamil) ©÷Úõß©p¯® _¢uµ® ¤ÒøÍ (Cµshõ® 40.00 40.H.£õskµ[Pß £U. ÷Áu|õ¯P® ¤ÒøÍ öuõÀPõ¨¤¯º 40. 156. Áß«P |õuß £U.00 S.00 Mononmaniyam Sundram Pillai ©øÓ©ø» AiPÒ (©Ö£v¨¦) Manikkavasagar ö£›¯õÌÁõº (BÌÁõºPÎÀ J¸Áº) 25.ö£.00 (uÛz uªÌ C¯UP® PshÁº) CÍ[S©µß £U. ISBN 81-260-1129-7 (2008) Cµshõ® £v¨¦ ©õ.com 18 . 134. ISBN 81-7201-543-3 (2007) Vedanayakam Pillai (C¸¨¦ CÀø») 25. ö£›¯P¸¨£ß "uªÇsnÀ' (©Ö£v¨¦ ) £U.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.00 (uªÌ ö©õÈ°ß •uÀ Põ¨¤¯®) Cµõ©.2884-9 (2009) £v¨¦) |. 144.

ö£›¯\õªz yµß |õßPõ® £v¨¦ 40. ISBN 81-260-0597-1 (1998) (uªÌU PÂbº) (©Ö£v¨¦) Gì.S. AìÂß S©õº £U.00 A.Ka.Bº.x.£.Su. ISBN 81-260-0580-7 (2007) Ásna\µ£® ush£õo _ÁõªPÒ 40.\õ®£]ÁÚõº Cµshõ® £v¨¦ £U.00 25. 144 ISBN 81-260-2378-3 (2007) Ka. (Tamil) u. ISBN 81-260-1435 -0 (2007) Cµshõ® £v¨¦ ö£. vi+96 ISBN 81-260-0583-1 (1998) |õ. Vannacharabham Dhandapani Swamigal Tamil ©.00 Akilan 25. 140. ISBN 81-260-0578-5 (1998) (Aa]À) Ma.Manikkam (Tamil) Visit out website at http://www. A÷\õUS©õº £U. ISBN 81-760-0786-9 (1999) 25.S. 100. ÷©õPß £U. ISBN 81-260-0585-8 (1998) (uªÌ |õÁÀ. 148. ISBN 81-260-0779-6 (1999) Pi. ISBN 81-260-0355-3 (2006) |õÁ»º ÷\õ©_¢uµ £õµv¯õº 25. 124 ISBN 81-260-0825-3 (2010) (uªÌ £õh»õ]›¯º) 40.com 19 . Yogiyar (Tamil) v¸. _¨µ©s¯® (|õÁ»õ]›¯º.Na.µõ.00 Naa.00 Aa]À S. ]ÖPøu B]›¯º) _.00 (uªÌU Puõ]›¯º) Cµshõ® £v¨¦ v¸¨§º Q¸ènß £U. 170. ©õuøÁ¯õ Cµshõ® £v¨¦ {º©»õ ÷©õPß £U. (uªÌ AÔbº) Cµshõ® £v¨¦ ©.00 ö|Àø» |. ©o £U. ÷¯õQ¯õº £z©áõ AÚ¢uµõ©ß £U.Suba. 110 ISBN 81-260-8030-X (2000) Á.Madavaiya (Tamil) ¤. Parthasarathy Ve. 114.Vi. ÷Á[Phµõ©ß £U. ISBN 81-260-0289-1 (2007) AQ»ß (]Ó¢u |õÁ»õ]›¯º) 25.00 Va.Sree.Na. S¸\õª £U.D. Ba\õº¯õ (¤. 122.00 25. 82. S©õµìÁõª (uªÌ Puõ]›¯º) u. 146. Pa.Áõ.00 Navalar Somasundra Bharathyar (Tamil) Thiru.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. £õºzu\õµv Tha.Acharya 25._£.÷£õ.00 AÓ¢øu |õµõ¯nß (C¸¨¦ CÀø») £U. Periyaswamy Thooran Pattukottai Kalyana Sundaram B]›¯º _.P.00 £mkU÷Põmøh PÀ¯õn_¢uµ® (©Ö£v¨¦) B]›¯º: ]ؤ £õ»_¨¤µ©o¯® £U. Jagannathan A.Q.00 25.Â.|õ._. ISBN 81-260-0628-5 (1999) Ki.00 \. áP¢|õuß (uªÌ Puõ]›¯º) 25.00 (uªÌ Bµõ´a]¯õͺ) \.gov. \õª|õu \º©õ (uªÌ Puõ]›¯º) 25.) 25. ©õoUP® (uªÌ AÔbº) Cµshõ® £v¨¦ Cµõ._. 82.ÿ) (uªÌ AÔbº) 25. ö\õUP¼[P® £U.sahitya-akademi.Kumaraswamy (Tamil) öÁ. 125 ISBN 81-260-1125-4 (2001) (C¸¨¦ CÀø») P. ÷Á[Phµõ©ß £U. Va.Saminatha Sarma (Tamil) ugø\¤µPõè £U.ÿ.|õ. 86 .

00 ÷uÁ÷|¯¨ £õÁõnº Cµõ. ISBN 81-260-11260-2 (2001) Mu. Vaanamamalai Va. ISBN 81-260-2472-0 (2010) (Cì»õª¯U P®£º GÚ¨ ¦PǨ£kÁº. £U.\s•P_¢uµ® £U.00 Gì.00 {º©»õ ÷©õPß £U.Á. I¯º (C¸¨¦ CÀø») 25.Iyer ÷\õ©ö» (Cµshõ® £v¨¦) |õ©UPÀ Cµõ©¼[P® ¤ÒøÍ 40. 134 ISBN 81-260-1248 (2004) Seiguthambi Pavalar Tamil Tatta øÁ.00 (uªÌa ]ÖPøu°ß •ß÷Úõi) B]›¯º: ÷Põ.÷Põøu|õ¯Q A®©õÒ AÔbº Asnõ (©Ö£v¨¦) 40.007) 25.£µ©]Á® £U. CÍ[S©µß £U.00 _.) (Cµshõ® £v¨¦) ].Su.00 Q. áP¢|õuß £U.|°Úõº •P©x £U. ISBN 81-260-1123-8 (2001) 25.•.00 (‰ßÓõ® £v¨¦) (Põ¢v¯U PÂbº) B]›¯º: Q. ¤a\‰ºzv (Cµshõ® £v¨¦) ö£õß ö\Í›µõáß.00 |.102.0895-4 (2007) Bharatiyar Umaru Pulavar £õµv¯õº (|õßPõ® £v¨¦) uªÌz uõzuõ (E. (•.Áµuµõ\Úõº) ( uªÌ¨ ÷£µÔbº) 40. 145.00 ¤÷µ©õ £U.÷Á.÷Á.Áõ. ISBN 81-260. _.0996-9 (2006) (Cµshõ® £v¨¦) Cµõ.Va.2087-8 (2007) Vai.00 A÷\õPªzµß £U.00 25.00 40.Kothainayaki Ammal Arignar Anna (Tamil) PÀQ (Cµshõ® £v¨¦) 25.gov.Ve. (C¸¨¦ CÀø») ¢uß (Cµshõ® £v¨¦) •. ISBN 81-260. \õª|õuI¯º) 40.00 •. 120 ISBN 81-260. ISBN 81-260. 98. AÝ©¢uß 40.Á.ÁõÚ©õ©ø» (Cµshõ® £v¨¦) 40.com 20 . ISBN 81-260-1242-0 (2009) Somale E©Ö¨¦»Áº Namakkal Ramalingam Pillai ‰»® & uªÇõUP®: ¤÷µ©õ |¢uS©õº £U. ISBN 81-260-1127-2 (2009) Naa.1536-5 (2002) Jeeva Narana Duraikannan (C¸¨¦ CÀø») Visit out website at http://www. 88 ISBN 81-260.140. A¨xÀPÕ® £U.00 Cµõ© S¸|õuß £U. 119.Pichamurthy 25. ö\ÀÁ® £U. ÷uõzuõz› £U.Mu. vvi 134.1499-7 (2007) Kalki Devneya Paavanar •. ISBN 81-260-1246-03 (2006) Vindhan 25.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. 80 ISBN 81-7201-634-4 (|õßPõ® £v¨¦ 2.00 ö\´Sz u®¤¨ £õÁ»º (‰ßÓõ® £v¨¦) 25. 142.00 ãÁ |õµn xøµUPsnß 25. 160.sahitya-akademi.1546-2 (2009) Na.µ.÷©õPß £U. 126 ISBN 81-260. 144 ISBN 81-260-0827-X (2000) |õ. 132.

00 25.00 •. ö\õUP¼[P® ö£õß.Abdul Kapoor Kulasekaraalwar Visit out website at http://www. 104 ISBN 81-260. Aµ_ £U.S. 130 ISBN-81-260-1632-9 (C¸¨¦ CÀø») 25. Shanmugasundaram Vellakal Pa. 118 ISBN: 81-260-2087-3 (2005) Thirikooda Rasappa Kavirayar Thamihavel Umamaheswaranar Á. Pillai Thi.00 ].sahitya-akademi. Chokalingam Karaikal Ammaiyar ÷Põ£õ»Q¸èn £õµv 25.^ÛÁõ\ß £U. 114. _¨¤µ©o¯ß £U.00 ©õ. Woo. _¨¤µ©o¯ ¤ÒøÍ ÷\. •zøu¯õ £U. áõÚQµõ©ß 25. uÚ÷\Pµß £U. 128 ISBN: 81-260-2088-1 (2005) R. |zuº\õ £U. ISBN 81-260.00 Cµõ©.00 (Cµshõ® £v¨¦) ÷Põ©v `›¯ ‰ºzv £U.•.P.÷Á¾\õª £U. Chidambaranar Põ.00 \.com 21 .00 ¤µ«Íõ S¸‰ºzv £U. Su.1539-X (2007) S.00 \s•P_¢uµ® Udumalai Narana Kavi 25.Ek©ø» |õµõn P (2002) 25. A¨xÀP§º Jagsirpiyan S»÷\PµõÌÁõº 40. ]u®£µÚõº öáP]ؤ¯ß 25. 138 ISBN-81-260-1631-0 (C¸¨¦ CÀø») 25. 156 ISBN: 81-260-1781-3 (2006) (C¸¨¦ CÀø») Põ. S¸|õuß £U. 132 ISBN: 81-260-2099-7 (2005) T.^ÛÁõ\ß 25.00 ©.00 öÁÒÍUPõÀ £.0992-6 (2002) 25. 110 ISBN-81-260-1644-2 (C¸¨¦ CÀø») 25. 134 ISBN: 81-260-1713-9 (2005) Va.gov.00 B. Janakiraman Gopala Krishna Bharati v›Thµõ\¨£UPµõ¯º uªÇ÷ÁÒ E©õ©÷P_ÁµÚõº 25. \õ®£]ÁÚõº £U. 116 ISBN: 81-260-1880-1 (2005) Thi.ö£.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. ISBN 81-260. 102 ISBN-81-260-1637-0 (C¸¨¦ CÀø») v. Seenivasan Bº. 117. •P®©x E÷\ß £U. 110.00 (Cµshõ® £v¨¦) ]ؤ £õ»_¨¤µ©o¯® £U. 107 ISBN: 81-260-2089-X Ka. Narasimhalu Naidu v.00 (Cµshõ® £v¨¦) P¸øÁ £ÇÛ\õª £U. Subramaniya Mudhaliar PõøµUPõ»®ø©¯õº 25. ISBN: 81-260-2086-5 Ka.Gì.|µ]®©¾ |õ²k 25. \s•P_¢uµ® 25.£.÷Põ.00 í.A.00 |.Ko.0713-3 (2009) i.µõ._¨¤µ©o¯ •u¼¯õº ]ؤ £õ»_¨µ©o¯® £U.E.

00 S. 132 ISBN: 81-260-2210-8 BÚ¢uµ[P¨¤ÒøÍ 40.©o £U.com 22 .Po.AÇQ›\õª S. Cµõ\©õoUPÚõº 40. 160 ISBN: 81-260-2085-7 (2005) {º©»õ ÷©õPß £U. A¨£õzxøµ 25.]ÁbõÚ® 25.00 (Cµshõ® £v¨¦) ]»®¦ |õ. 136 ISBN: 81-260-1722-8 (2005) _. 124 ISBN: 81-260-2368-6 (2007) A. Pandithamani Mu. @Á[Phµõ©ß £U.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.00 (Cµshõ® £v¨¦) S. ÷©õPß £U. 124 ISBN: 81-260-2207-8 (2006) Pulavar Kuzhandai Ku.00 40. Chidambaranatha Chettiar Thirugnanasambandar ¤. Gì. 126 ISBN: 81-260-2366-x (2007) ©øÓ©ø» C»USÁÚõº £U. 128 ISBN: 81-260-2095-4 (2005) £õ. C»USÁÚõº \.Si.Ilakkuvanaar ö£›¯õº D. 112 ISBN: 81-260-2375-9 (2007) B.Aµ÷\¢vµß £U. \õ®£]ÁÚõº £U.Pv÷µ\ß ö\mi¯õº ö£.sahitya-akademi.Appadurai ©õ. 128 ISBN: 81-260-2478 Ma. Ve.00 (Cµshõ® £v¨¦) Pø»U÷PõÁß £U.öÁ.ö£õ.00 £õ.00 v¸bõÚ\®£¢uº |. Raamiya Paranjothi Munivar ¦»Áº SÇ¢øu 40.00 BÖ. 144 ISBN: 81-260-2371-6 Vurai Vendar Avvai Duraisamy Pillai C. £ÇÛ CµõS»uõ\ß £U.00 25.Ve. 136 ISBN: 81-260-2204-4 (2009) 25. ö\ÀÁµõä £U.00 (Cµshõ® £v¨¦) ÷\»® £õ.00 £siu©o •. ]Á÷|\ß £U. Aߣµ_ £U. ÷Á.Ra Ka.00 ].©õ. ÷Á¾\õª £U.]u®£µ|õua ö\mi¯õº 25.µõ 40. 140 ISBN: 81-260-2202-7 (2006) Mudiyarasan Põ.S.µõø©¯õ 25.00 Cµõ.öÁ.00 £µg÷\õv •ÛÁº •.xøµ\õª ¤ÒøÍ 25. Kathiresan Chettiar A. £õ»_¨µ©o¯ß £U._.00 40.gov. Rasamanikkanar Aanandaranga Pillai •i¯µ\ß 25. ©õoUP |õ¯UPº 40. Maanikka Nayakkar Visit out website at http://www. 26 ISBN: 81-260-2606-5 Pa. AÇP¨£ß £U. 122 ISBN: 81-260-2613-8 Periyar E. Azhagirisamy Eøµ÷Á¢uº JÍøÁ _. 80 ISBN: 81-260-2372-4 (2006) öÁÎ µ[Pµõáß £U. 136 ISBN: 81-260-2201-9 (2006) Ma.00 25.

128 ISBN: 81-260-2636-4 K. £õskµ[Pß £U.00 A. \zv¯‰ºzv £U.00 A.©. 128 ISBN: 81-260-2633-3 (2006) Srimath Swami Chithbavanadar Áõouõ\ß 40. 136 ISBN: 81-260-2624-3 (2009) Sadasiva Pandarathar öP.gov.00 ÷ÁÀ Põºzv÷P¯ß £U. ISBN 987 81-260-2974-7 Azha Valliappa Desika Vinayagam Pillai \uõ]Á £shõµzuõº 40.00 40.00 •.00 ÷u]P Â|õ¯P® ¤ÒøÍ §Ásns £U. «Úõm]|õu ¤ÒøÍ £U.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. Sivaraj Pillai ÿ©z _Áõª ]z£ÁõÚ¢uº 40. ÷Á»¨£ß £U. A÷¯õzvuõ\ £siuº 40. 142 ISBN: 81-260-2695-1 (2010) Arunagirinathar S©µS¸£µº 40. 122 ISBN: 81-260-2699-9 (2006) Kumaraguruparar Visit out website at http://www.00 40.com 23 .÷Á. 126 ISBN: 81-260-2602634-0 (2009) Vanidasan A¸nQ›|õuº 40. ÁÒί¨£õ 40.00 SßÓUSi AiPÍõº öPÍu© \ßÚõ £U.00 uÁzv¸ A.P. £ÇÛ CµõS»uõ\ß £U. 144.Gß. 112.00 Œ. 107 ISBN 81-260-2466-6 Q¸[øP @Œx£v £U. ]Áµõá ¤ÒøÍ 40.\õ¢vS©õº _ÁõªPÒ £U.Ayothidaja Pandithar Kundrakudi Adigalar AÇ.N. 104 ISBN: 81-260-2612 ÷u.sahitya-akademi.ISBN 978-81-260-2985-3 (2011) Ka .

00 (]Ó¢u Á[P |õÁ»õ]›¯º) B[Q» ‰»®: ©íõ_÷Áuõ ÷u uªÇõUP®: S. 76.00 (Á[P PÂbº) ‰»®: _ÛÀ Põ¢v ö\ß uªÇõUP®: ©õ.00 Michel Madhusudhana Dattar ‰»®: ö|©´ \uß ÷£õì. 86 ISBN 81-7201-380-6 (1993) Jatindranath Sen Gupta (C¸¨¦ CÀø») Hemachandra Barua Visit out website at http://www. Cµõ©¼[P® "GÈÀ •uÀÁß' £U.|õ. CµõPÁß uªÇõUP®: ö£õß. 124 (1988) (C¸¨¦ CÀø») Swami Vivekanandar ÷í©\¢vµ £¹Áõ 15. 54 ISBN 81-201-651-4 (1994) 15.00 B[Q» ‰»®: _÷£õz \¢vµ ö\ß S¨uõ uªÇõUP®: A÷\õPªzvµß £U.00 ‰»®: Â.00 (Á[P GÊzuõͺ) B[Q» ‰»®: ö\ͪ¯¢vµ|õz uõTº uªÇõUP®: P. Q¸èn‰ºzv £U. 184 ISBN 81-260.00 (uØPõ» Aìéõª¯ GÊzuõͺ) ‰»®: ¤µL¦À»õ öPõ÷hõQ uªÇõUP®: A. CÍ[÷PõÁß £U. 90 ISBN: 81-260-0899-7 (C¸¨¦ CÀø») 25.1714-7 (2005) ÷£quº \º©õ 25. Cµõá÷Á¾ £U. (1987) Bamkimchandra Chatterji (C¸¨¦ CÀø») ©õoU £¢z÷¯õ£õz¯õ# Tiyagarajar ©PõP ÿ ÿ £[Q®\¢vµ \õmhºâ (©Ö £v¨¦) 15.com 24 .0 (2000) Mahakavi. 182. v¸|õÄUPµ_ £U.00 15.0897.ö\À»¨£ß £U.uõµõ\[Pº £¢÷uõ£õz¯õ¯º 15. ö\Í›µõáß £U. 122 (1983) Manik Bandhyobhadyayar (C¸¨¦ CÀø») ø©U÷PÀ ©x`uÚ uzuº _Áõª Â÷ÁPõÚ¢uº (Cµshõ® £v¨¦) 25.G”.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.sahitya-akademi.Sree Sree (C¸¨¦ CÀø») µõáõµõ® ÷©õPß µõ´ 15. P¢u\õª "xøÓÁß' £U. uªÇõUP®: Põ. 97 (1981) Tarasankar Bandhobadhyayar(C¸¨¦CÀø») ö©õÈ ö£¯º¨¦PÒ v¯õPµõ\º (Cø\÷©øu) 25.gov.uõ.00 15. ISBN 81-260. 86 (1989) Rajaram Mohan Rai (C¸¨¦ CÀø») áw¢vµ|õz ö\ß S¨uõ Benudhar Sharma (]Ó¢u Aìéõª¯ GÊzuõͺ) B[Q» ‰»®: áw¢vµ|õz ÷PõìÁõª uªÇõUP®: Â.00 B[Q» ‰»®: \÷µõä ÷©õíß ªzµõ uªÇõUP®: Gì.00 ÿµ[P® öu¾[S ©UPÒ PÂbº §uµõáú µõuõQ¸ènõ £U. 58 (1989) (C¸¨¦ CÀø») (Á[PU PÂbº) B[Q» ‰»®: A©÷»¢x ÷£õì uªÇõUP®: u. ÷\Úõ£v £U.

76 ISBN 81-7201-35-2 (1994) Premchand ÷PõÁºußµõ® 15.00 B[Q» ‰»®: ². ÷Põushµõ©ß £U. 76 (1981) Jeevanananda Das (C¸¨¦ CÀø») ÿ AµÂ¢uº öá¯\[Pº ¤µ\õz 15.ãÁÚõÚ¢u uõì 15.00 (]Ó¢u î¢v |õÁ»õ]›¯º) B[Q» ‰»®: Bº. ISBN 81-7201-749-9 (1995) Shyamsundardas (C¸¨¦ CÀø») (î¢v PÂbº) (©Ö£v¨¦) B[Q» ‰»®: ¤µ£õPº ©õa÷Á uªÇõUP®: v.00 (÷¯õQ A¸®¦»Áº) (|õßPõ® £v¨¦) B[Q» ‰»®: ©÷Úõä uõì uªÇõUP®: ¤.00 îµs©´ £õÚºâ uªÇõUP®: Cµõ©. 124 (1985) ISBN Jayasankar Prasath 25.00 (uø»]Ó¢u Á[PU PÂbº) B[Q» ‰»®: ]zuõÚ¢u uõìS¨uõ uªÇõUP®: P. 126.÷P\Áß £U.gov.]. ÷Põ¤|õuß (C¸¨¦ CÀø») £U. 106 (1985) ISBN Naanalal 15.00 (î¢v ÷£µõ]›¯º) ‰»®: _uõPº £õß÷h uªÇõUP®: v. ÷Á[Ph Q¸èn´¯[Põº £U. ISBN 81-7201-2200-0 (2006) £õµ÷u¢x í›\¢vµõ 15. ISBN 81-7201-936-X (1996) Visit out website at http://www.68 (1990) ISBN Govardhanram P¥º 15.sahitya-akademi. 154 ISBN 81-7201-686-7 (1994) (î¢vGÊzuõͺ) v£õ APºÁõÀ uªÇõUP®:AQ»õ ]Áµõ©ß £U: 112 ISBN 81-260-074-1 (C¸¨¦ CÀø») Rangeya Raagav Mohan Rakesh 15.00 (î¢v |õhPõ]›¯º) B[Q» ‰»®: ©uÚ÷Põ£õÀ uªÇõUP®: •zx \s•P® £U.G®.00 (î¢v |õÁ»õ]›¯º) (Cµshõ® £v¨¦) ‰»®: ¤µPõè \¢vµS¨uõ uªÇõUP®: \µìÁv µõ®|õz £U. ©o¯õº uªÇõUP®: "BuÁß' _¢uµ® £U.00 ‰»®: ©x÷µè uªÇõUP®: \µìÁv µõ®|õz £U.]. 60 (1987) ISBN - D_Áº\¢vµ Âz¯õ\õPº Kabir Iswarchandar Vidhyasagar µõ[÷P¯ µõPÆ ÷©õíß µõ÷Pè (î¢v B]›¯º) 15. ]ßÚ¨£ß £U. v¸|õÄUPµ_ £U. 52 (1986) ISBN Barathenthu Harichandra Sri Aravindar ¤÷µ®\¢z |õÚõ»õÀ 15.00 ]¯õ®_¢uºuõì (Sáµõzv |õÁ»õ]›¯º) ‰»®: µ©ß»õÀ ÷áõæ uªÇõUP®: v»PÁv £U.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.Cµõ.00 25 .00 15.com 15. 166. 92.u. µ÷©è\¢vµ åõ uªÇõUP®: •.

50. £õ»_¨µ©s¯õ uªÇõUP®: ÷P. ISBN 81-7201-933-5 (1995) (©µõzv¯ £UvU PÂ) B[Q» ‰»®: ¤. 124.00 B[Q» ‰»®: ©õuÁ ÷Põ£õÀ ÷uè•U uªÇõUP®: \µìÁv µõ®|õz £U. 160. ]ÁS©õº £U. ISBN 81-260-1081-49 Vaanmeegi (Aadhikavi) 15. (1986) ISBN - T.\õx uªÇõUP®: »uõ µõ©Q¸ènß & Bº. ISBN 81-7201-517-8 (1994) PõPõ Põ÷»ÀPº 15.§£v £U.]Á\s•P® £U. 90. 146.Ranganna •zusnõ 25.gov. ÷\Úõ£v £U. 100 (1988) ISBN A.¤. ISBN 81-260-0654-4 (1999) (©µõzv¯ Bß«PU PÂbº) 15.÷\åQ› µõÆ uªÇõUP®: Bº. 118. ^uõµõø©¯õ uªÇõUP®: Psøn¯ß um]nõ‰ºzv £U.GÀ. 144.00 (PßÚh GÊzuõͺ) ‰»®: â.÷uè£õs÷h uªÇõUP®: i. ^uõµõ©´¯õ uªÇõUP®: ].00 (PßÚh GÊzuõͺ) ‰»®: G®.00 (Põ諵U PÂ) B[Q» ‰»®: Gì.00 (]Ó¢u ©µõzv.÷P. 82. £õskµ[PµõÆ uªÇõUP®: ][PõµÁi÷Á»ß £U: 132.00 Áõß«Q (BvPÂ) I. ©vÁõnß £U. ISBN 81-7201-041-9 (1991) Panje Mangesa Rao Kaka Kalelkar Gì.Â.Kailasam Vidhyapati A.N.øÁ.i.Gì. (1985) ISBN Fakirmohan senapathi Visit out website at http://www.Â. øP»õ\® 15. P©ø»¯õ £U. 68.|. (1985) ISBN 15.V.00 (J›¯ GÊzuõͺ) B[Q» ‰»®: ©õ¯õuº ©õß]ßíõ uªÇõUP®: P. (1990) ISBN - (ø©v¼ PÂbº) B[Q» ‰»®: µõ®|õz áõ uªÇõUP®: G®.00 Namadevar £URº ÷©õPß ÷\Úõ£v 15.com 26 . Sáµõzv ö©õÈB]›¯º) î¢v ‰»®: Âèq ¤µ£õPº uªÇõUP®: AQ»õ ]Áµõ©ß £U. µõ©\õª £U.P.00 Âz¯õ£v (]Ó¢u PßÚh |õhP B]›¯º) B[Q» ‰»®: GÀ. Q¸ènµõÆ 15.Â. µõ©\õª £U.Krishna Rao £g÷\ ©[÷P\µõÆ 15.00 bõÚ÷uÁº ‰»®: Gß.Gì. 84.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.Gß.A‰º uªÇõUP®: ].sahitya-akademi. (1991) ISBN Happa Khatoon Ganadevar |õ©÷uÁº Muddana í¨£õ Põyß 15. µ[Psnõ 15. (1988) ISBN - S.].00 (PßÚh GÊzuõͺ) ‰»®: Â.

ISBN 81-7201-247-0 (1993) Nanak Singh A.00 27 . 128. áõºä uªÇõUP®: A. 148. v¸bõÚ \®£¢uß £U. Cøͯö£¸©õÒ (©Ö£v¨¦) £U.00 £õn£mhº (¦PÌ ö£ØÓ J›¯ö©õÈ GÊzuõͺ) B[Q» ‰»®: Q¸èn \¢vµ £õoQµî uªÇõUP®: u.00 ÁÒÍz÷uõÒ (£g\õ¤ PÂbº) ‰»®: £õÀÁ¢z][ BÚ¢lx uªÇõUP®: ©õ.00 15. ISBN 81-260-0557-2 (1998) Jeyadevar M. 112.¤. (1987) (©ø»¯õÍz vÓÚõ´Áõͺ) ‰»®: ÷P.G®.00 G®.00 15. B¼ì £U.com 25. Q¸èn ‰ºzv uªÇõUP®: ö£. 92. 86. (1986) ISBN & Guru Nanak Mahakavi Ulloor Sº£Uè ][ 25. 120. â¯õºä uªÇõUP®: ø\øu _¢uµ‰ºzv £U.Raja Raja Verma S¸|õÚU 15. (1984) (Cµshõ® £v¨¦) B[Q» ‰»®: ÷P. uµUPß uªÇõUP®: |.00 25.G®. Cµõá µõá Áº©õ (£g\õ¤ |õÁ»õ]›¯º) ‰»®: \õ¢z ][ ÷\õ÷Põß uªÇõUP®: |õ. 100.G”. 122. 118.Bº. ISBN 81-260-0356-1 (1998) (©ø»¯õÍ GÊzuõͺ) ‰»®: ÷P.\µÍõuõéº 15. ISBN 81-260-0595-5 (1998) Gurubakshsingh Kesari Balakrishna Pillai öá¯÷uÁº 15. £õºzu\õµv £U.P. (1987) Baba Farid Vallaththol |õÚU ][ 15.gov.sahitya-akademi.00 (^UQ¯ ©u {ÖÁÚº) ‰»®: Tº£a\ß ][ hõ¼¨ uªÇõUP®: £ÇÛ Aµ[P\õª £U.Gì. £õìPµß £U.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. 68. Cµõ\÷Põ£õ»ß £U.00 15. Cµõ©¼[P® "GÈÀ•uÀÁß' £U.G®. ISBN 81-7201-391-4 (1993) (©ø»¯õÍ PÂbº) B[Q» ‰»®: ÷P.Paul Visit out website at http://www. ISBN 81-7201-391-4 (1994) (©ø»¯õÍU PÂbº) B[Q» ‰»®: ¤. £õÀ (\©ìQ¸uU PÂ&©Ö£v¨¦) B[Q» ‰»®: _}v S©õº \õmhºâ uªÇõUP®: i. Cµõ©¼[P® "GÈÀ •uÀÁß' £U. î¸u¯S©õ› uªÇõUP®: ©õ.00 H. 116. (1989) Saraladasar Banabhattar £õ£õ £Ÿx 15.00 ©PõP EÒѺ 15. Bsi¯¨£ß £U.R. ISBN 81-7201-519-4 (1994) (©ø»¯õÍU PÂ) B[Q» ‰»®: _S©õº AÈU÷Põk uªÇõUP®: ©õ.00 ÷P\› £õ»Q¸èn ¤ÒøÍ (£g\õ¤ |õÁ»õ]›¯º) ‰»®: _›¢uº ][ ÷Põð¼ uªÇõUP®: A. CÍ[÷PõÁß £U. 116.

88.00 15. µõáõ©o £U. ö£õm@hUPõm 25.00 15. S¨uß |õ¯º uªÇõUP®: H. £ÇÛ CµõS»uõ\ß £U.Pottekatt Caitanyar ].Ramanpillai (C¸¨¦ CÀø») ÷P\Á÷uÆ Asvakoshar 25.Bº.sahitya-akademi.÷P.N.÷P. (1985) ISBN (öu¾[SU PÂ&©Ö£v¨¦) ‰»®: i.÷P.com 15. (1988) ISBN & Tukaram Bhavabhuthi í›|õµõ¯nB¨÷u 15.00 v¸¨£v ÷Á[Ph PÂPÒ (©µõzvU PÂøuz xøÓ°ß •ß÷Úõi) B[Q» ‰»®: Aݵõuõ ÷£õmuõº uªÇõUP®: Cµõ© ÷Põ¤|õuß £U. £m uªÇõUP®: Bº. @Á[PhõÁuõÛ uªÇõUP®: A. 64. µ[Põa\õ› £U. 100.00 28 .108.00 15.00 (©ø»¯õÍ GÊzuõͺ) ‰»®: Gì.00 (\©ìQ¸uU PÂbº) ‰»®: ÷µõ©õ \Äzx› uªÇõUP®: ©. |õS £U. ISBN 81-260-0633-1 (1999) S.A.|. 104 ISBN 81-7201-293-4 (1992) H. 144. (1987) Shemendrar 40. 120 (1986) (©Ö£v¨¦) (\©ìQ¸u |õhPU PÂ) B[Q» ‰»®: â. ÷áõæ uªÇõUP®: \÷µõâÛ £õUQ¯•zx £U. ©nÁõÍß £U.112.Gì. ISBN 81-260-0596-3 (1998) (©ø»¯õÍ GÊzuõͺ) ‰»®: ÷P.00 ÷£õuÚº (©µõzv |õÁÀ C»UQ¯zvß u¢øu) B[Q» ‰»®: Bº. 120. (1984) ISBN (öu¾[S Cµmøh¨ ¦»ÁºPÒ) ‰»®: \õÀÁ Q¸èn‰ºzv uªÇõUP®: ¸zµ xÍ]uõì £U. µõ©\õª £U.¤. 128. ISBN 81-260-0637-4 (1999) Kesavdev (C¸¨¦ CÀø») xUPõµõ® AìÁ÷Põåº 25. 96.Apte Pothanar uzuP 25. \]uµß uªÇõUP®: •.Â. ISBN 81-7201-428-7 (1998) (øÁnÁ A¸möuõshº) ‰»®: A÷\õU \õmhºâ \õìv› uªÇõUP®: ÷P.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.¤.00 £Á§v (CøhUPõ» ©µõzv¯ £UvU PÂbº) B[Q» ‰»®: £õ»\¢vµ ö|©÷u uªÇõUP®: Bº.gov. ISBN 81-260-0634-X (1999) C.Gì. µõ©ß ¤ÒøÍ 25.00 ÷ñ÷©¢vµº 15.V.K. ¤µnuõºzvíµß £U. 192.00 ø\u߯º (©ø»¯õÍ |õÁ»õ]›¯º) ‰»®: Bº. |õµõ¯n\õª "P›a\õßSg_' £U. ISBN 81-7201-590-9 (1993) Dattakavi Tirupati Venkata Kavigal Visit out website at http://www. ÂìÁ|õuß uªÇõUP®: ø\øu _¢uµ‰ºzv £U.00 (Áhö©õÈ C»UQ¯zvÀ ]Ó¢uÁº) î¢v ‰»®: µá÷©õíÚ \xº÷Áw uªÇõUP®: Bº.

com 29 . µõ©Q¸èn µõÆ uªÇõUP®: Cµõ©. ISBN 81-260-0579-3 Veeresalingam S©õµ ¯õ\ß Si£õi öÁ[Ph \»® 15.00 (PßÚh |õhPõ]›¯º) Gß.00 (©Ö£v¨¦) C£õ.00 (öu¾[S GÊzuõͺ) ‰»®: £.00 25. um]nõ‰ºzv A´¯õ £U.÷åU A¼ uªÇõUP®: ]zuõºzuß £U. 98 (1986) ISBN & 25.i. Cµõ\õ £U. 92.gov.Gì. ]Á\s•P® £U.Radhakrishnan ÿ µ[Põ Gidugu Venkata Ramamurthy AßÚ©õa\õº¯õ 25. CµõuõQ¸ènß (uzxÁ ÷©øu) QkS ÷Á[Phµõ©‰ºzv 25.00 hõUhº áõQº Eø\ß (©Ö£v¨¦) (\‰P ^ºv¸zuÁõv ©ØÖ® öu¾[S ö©õÈ GÊzuõͺ) ‰»®: Ã.Gì. Zahir Hussain 25. 112. 88. ISBN 81-260-0828-8 (2000) Babasaheib Ambedkar Ghalib Visit out website at http://www. ¤µ®©õ|¢uõ uªÇõUP®: Gß. 76.Khandekar Paravasthu Chinnaya Suri Gì. Q¸èn‰ºzv £U.Ã÷µ\¼[P® 15. ISBN 81-260-0587-4 (1998) ¤÷µ©õ |¢uS©õº uªÇõUP®: Q. SÀPºp uªÇõUP®: v. ISBN 81-260-0710-9 (1999) Kumara Vyasan Gudipadi V.00 (©µõzv |õÁ»õ]›¯º) G®.00 (\‰P ^ºv¸zuÁõv) ‰»®: ÷P. Põs÷hPº £µÁìx ]ßøÚ¯õ `› 25.¤._. µõP÷Á¢vµõ µõÆ uªÇõUP®: A¸.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. íõmPÚP÷»Pº uªÇõUP®: Â. 128.sahitya-akademi.00 (uø»]Ó¢u E¸xU PÂbº) B[Q» ‰»®: G®. 144. _¢uµ® £U. 156.00 (PßÚhU PÂbº) Rºzv|õu Sºu÷Põi uªÇõUP®: ]. ISBN 81-260-0598-X (1991) 25. ISBN 81-260-0829-6 (1999) V. 150. 118. 132 . £õºzu\õµv £U. ISBN 81-7201-637-9 (1994) (E¸x PÀ¯õͺ) ‰»®: Sºæz B»® Põß.÷P. 84. um]nõ‰ºzv A´¯õ £U. CµõuõQ¸ènß uªÇõUP®: BøÚÁõ› BÚ¢uß £U.00 öu¾[S ‰»®: Bº. _uº\Ú® uªÇõUP®: Gß. ISBN 81-260-0641-7 (2000) Sree Ranga Annamacharya Põ¼¨ 25.Challam Â.Bº. ISBN 81-7201-741-3 (1995) 25. ISBN 81-260-0894-6 (2000) S. ©¸uxøµ £U.S.•â¨ uªÇõUP®: BÚ¢u® Q¸èn‰ºzv £U.Gì.00 (öu¾[S GÊzuõͺ) ‰»®: Ga. ISBN 81-7201-935-1 (2000) £õ£õ\õQ¨ A®÷£zPº 15.00 Dr. \uõ]Á® £U. |õº»õ uªÇõUP®: |õ.

76 (1972) (C¸¨¦ CÀø») Buddha Deva Bose Kesavasuthar (Á[PU PÂbº) 25.£zµõ\»® Cµõ©uõ\º 25. Cµõ©\õª £U. G®.¤. v¨÷£¸zµ\õª uªÇõUP®: i. \[Pµ÷©Úß uªÇõUP®: S.Bº.Reddy £\÷ÁìÁµº PÀínº (CøhUPõ»U PßÚhU PÂbº) ‰»®: Ga. µáÛ Põ¢uµõÆ uªÇõUP®: Cµ. Gì. |õµõ¯n¤ÒøÍ uªÇõUP®: £ÇÛ Aµ[P\õª £U. Cµõá÷Á¾ £U.com 30 . 102 ISBN 81-7201-750-0 (1994) (C¸¨¦ CÀø») (©ø»¯õÍ AÔbº) ‰»®: ¤. Q¸èn‰ºzv £U.C. 84.Gß.Gß. öµmi (PßÚhU PÂbº) ‰»®: H. 100 (1979) (C¸¨¦ CÀø») Badrachalam Ramadasar Chandu Menon ¤. Bg\÷|¯¾ uªÇõUP®: |.].sahitya-akademi. _¨¦ öµmi¯õº £U. ÿ Psh´¯õ hõUhº ]. 98 ISBN 81-260-1445-8 (2002) Visit out website at http://www. ISBN 81-260-0826-1 (2000) (©ø»¯õÍ |õÁ»õ]›¯º) ‰»®: i. 86 (1981) (C¸¨¦ CÀø») B. í«x £U. ÷Põ¤|õz £U. 60 (1979) (C¸¨¦ CÀø») (\©ìQ¸u Põ¯® Cµõáuµ[Qoø¯ C¯ØÔ¯Áº) ‰»®: ÷\õ©|õz uõº uªÇõUP®: Gì. 80 (1982) (C¸¨¦ CÀø») (©µõzv PÂbº) ‰»®: ¤µ£õPº ©a÷Á uªÇõUP®: Bº. ©vÁõnß £U. B»õ»_¢uµ® £U.00 ‰»®: ÷Põ£õÀ íõÀuõº uªÇõUP®: ÷P. ISBN 81-7201-740-5 (1994) (C¸¨¦ CÀø») Bihari Keralaverma ¦zu ÷uÁ ÷£õì ÷P\Á_uº (uØPõ» Á[P GÊzuõͺ) ‰»®: A÷»õU µg\ß uõìS¨uõ uªÇõUP®: Â.÷P.00 \¢x ÷©Úß (öu¾[S Cø\÷©øu) ‰»®: ¤.gov. Sree Kandtaiyya Dr. |õPõ®£õÒ £U. 84 (1979) (C¸¨¦ CÀø») (öu¾[S PÂbº & vÓÚõ´Áõͺ) ‰»®: i.R. 102 (1983) (C¸¨¦ CÀø») Basaveshwarar Kalhanar £õµÂ (\©ìQ¸uU PÂbº) ª¸nõÒ Põ¢v P[÷Põ£õz¯õ´ uªÇõUP®: G®.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.M.÷P. 120 ISBN 81-7201-752-9 (1994) (C¸¨¦ CÀø») Põâ |ä¸À Cì»õ® Bharavi Kazi Nazerul Islam ¤íõ› ÷PµÍÁº©õ (C¢v GÊzuõͺ) ‰»® £a\ß ][ uªÇõUP®: Gß ÿuµß £U. ‰ºzvµõÆ uªÇõUP®: Cµõ. õõ\õª £U. 120.

V. «Úõm] _¢uµ® £U. 136 2® £v¨¦ 1982 (C¸¨¦ CÀø») Vemanar Namadevar Visit out website at http://www. ÷uè•U uªÇõUP®: \µìÁv µõ®|õz £U.S©õµß B\õß 25.00 40.com 31 . {À\ß uªÇõUP®: Gì. ©vÁõnß £U. ö\À»¨£ß £U. 72 (1986) (C¸¨¦ CÀø») (Aìéõª¯ GÊzuõͺ) ‰»®: ÷í® £¹Áõ uªÇõUP®: ÷P.¤. _¨µ©o¯® £U. \[Pµ S¸¨¦ 25. ½»õÁv uªÇõUP®: Cµõ.\õìv› áúÛ¯º uªÇõUP®: ].in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. G®. 64 (1977) (C¸¨¦ CÀø») Meera Boi |õ©÷uÁº (CøhUPõ» ©µõzv¯ PÂ/bõÛ) ‰»®: G®.Sastri ÷Á©Úº (CøhUPõ» öu¾[S P bõÛ) ‰»®: Â. |õº»õ uªÇõUP®: |.â.Â. §£v £U.00 (Cµshõ® £v¨¦) ‰»®: ÷P. 82 ISBN 81-260-4250-1 (2001) £pìÁµ|õz ÷µq (C¢v GÊzuõͺ) ‰»®: _÷µ¢vµö\Ív› uªÇõUP®: G®. 84 ISBN 81-7201-747-5 (2009) Sarvajnar ÷Áu® öÁ[Pmµõ¯ \õìv›PÒ (öu¾[S AÔbº) ‰»®: Â. v¸|õÄUPµ_ £U. ].Sankara Kurup «µõ£õ´ (CµõáìuõÛ \©¯U PÂbº) ‰»®: Eåõ Gì.00 (©ø»¯õÍU PÂbº) (Cµshõ® £v¨¦) ‰»®: ÷P. 84 (1985) (C¸¨¦ CÀø») 25. P¢u\õª "xøÓÁß' £U.áõºä uªÇõUP®: ÷P.G®. 104 ISBN 81-260-646-8(2001) Mahakavi G.Bº.sahitya-akademi.gov.120 (1986) ©P›æ ÷u÷Á¢vµ|õu uõTº (Á[PõÎ C»UQ¯Áõv) ‰»®: |õµõ¯s ö\Íx› uªÇõUP®: ÷P. 102 (1969) (C¸¨¦ CÀø») Rahul Sankrityayan \÷µõâÛ |õ²k Lakshminatha Bezbarua (C¢v¯ B[Q»U PÂbº) ‰»®: £zªÛ ö\ß S¨uõ uªÇõUP®: u[P÷Á¾ £U. 128 ISBN 81-7201-9386 (1996) (C¸¨¦ CÀø») Panishwaranath Renu Kumaran Asan CµõSÀ \õ[Q¸z¯õ¯ß (C¢v GÊzuõͺ) »ôª |õu ÷£ì£¹Áõ ‰»®: ¤µ£õPº ©a÷Á uªÇõUP®: ÁÀ¼UPsnß £U. 90 (1980) (C¸¨¦ CÀø») Sarojini Naidu \ºÁUbº (\©ìQ¸u PßÚh PÂ) Maharishi Devendranatha Tagore ©PõP â. ¤µ¦¤µ\õz uªÇõUP®: £mk._¨¦ öµmi¯õº £U. \[Pµ |õµõ¯nß £U.00 (©ø»¯õÍU PÂbº) (Cµshõ® £v¨¦) ‰»®: G®. 102 (1983) (C¸¨¦ CÀø») V.i.

00 ‰»®: GÀ. öÁ[Phõ\»® £U. 64. viii +320 (1972) Purandaradasar Assamya Illakkiya Varalaru 40. 120. 112 ISBN 81-260-2376-7 (2009) 30. £µ÷©aÁµß |õ¯º uªÇõUP®: Cµõ©.00 ¤.÷P.00 GÊ©Ø׺ µõáµõá Áº©õ uªÇõUP®: ©õ. AäÁõÛ uªÇõUP®: Cµõ©. ISBN .00 ÷áõ\¨ •shì÷é› 40.£.Ga. |°Úõº £U.gov. •P¼ uªÇõUP®: ÷P.÷£õ. ÿ{Áõ\µõPÁß £U. Cµõá÷Põ£õ»ß uªÇõUP®: Gß _¨µ©o¯ß £U. Krishnapillai C»UQ¯ Áµ»õÖPÒ uªÌ C»UQ¯ Áµ»õÖ (27B® £v¨¦) 100.00 C.\¢vµ÷\Pº £U. Q¸èn¨¤ÒøÍ 25. CµÃ¢vµß uªÇõUP®: _.00 uªÇõUP®: G®. PõµU@P› ‰»®: @uõ¨¤À •P®©x «µõß £U. 108 ISBN 978-81-260-2618-9 (2010) Tamil Illakkiya Varalaru ê¢v C»UQ¯ Áµ»õÖ Joseph Mundesari ÷Põ¢u ¤å÷µõi ö\¸Põm 40. viii+ (1983) Sindhi Illakkiya Varalaru ©ø»¯õÍ C»UQ¯ Áµ»õÖ Govinda Pisharodi Cherukat øÁUP® •P®©x £çº hõUhº •. viii+ 400 ISBN 81-260-7201-164-4 (2001) 40.Gì. ISBN . ÷Põ¤|õuß £U. 144 ISBN 81-7201-981-9 Malayala Illakkiya Varalaru Vaikkam Mohammed Basheer Aìéõª¯ C»UQ¯ Áµ»õÖ ¦µ¢uµuõŒº ‰»®: â. (2005) N. 104 ISBN: 81-260-2082-2 .sahitya-akademi. Áµuµõá µõÆ uªÌ & CøÓ¯i¯õß £U.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. 130 (1974) (C¸¨¦ CÀø») Toru Datt Gß.¤.978-81-260-3156-6 (2011) (C¸¨¦ CÀø») ‰»®: ¤›g]S©õº £¹Áõ uªÇõUP®: ©. Gß. ÷Põ¤|õuß £U.00 PßÚh C»UQ¯ Áµ»õÖ (C¸¨¦ CÀø») ‰»®: Bº.µõ. S¸\õª £U.00 (‰ßÓõ® £v¨¦) ¤. Áµuµõ\ß £U.uõ¸ uz (C¢v¯ B[Q»U PÂbº) ‰»®: £zªÛ ö\ß S¨uõ uªÇõUP®: A. viii+320 (1972) Kannada Illakkiya Varalaru Visit out website at http://www.com 32 .978-81-260-2889-4 125.

00 ‰»®: æg] uõâ©õ uªÇõUP®: öÁ[Pm \õª|õuß £U. 190 ISBN 81-260-0821-0 (2000) Chandramalai ÷Põm¯õ 50.©õ.00 (©ø»¯õÍa ]ÖPøuPÒ) ‰»®: ]¨¤ £ÒΦµ® uªÇõUP®: öPõ.com 33 . ÷Põush® £U.00 (©Ö£v¨¦) B]›¯º: "PÀÂ' ÷Põ£õ»Q¸ènß £U.00 ‰»®: §v §ås £¢v÷¯õ£õz¯õ´ uªÇõUP®: _. _¨µ©o¯ß £U.i.00 (©µõzv ‰»®: Gß. 96 ISBN 81-260-1653-1 (2004) Gotya Ba\›¯® GßÝ® QµP® 100.Á[P C»UQ¯ Áµ»õÖ ‰»®: _S©õº ö\ß uªÇõUP®: ö£.00 SÇ¢øu C»UQ¯® \¢z][ öP÷Põß & Pºzuõº ][ xUPÀ uªÇõUP®: £õ. 78 ISBN 81-260-0652-8 (1999) Kanakakanni \¢vµ ©ø» (Á[P ]ÖÁº |õÁÀ) 70. xiv+560 (1965) (C¸¨¦ CÀø») Vanga Illakkiya Varalaru £g\õ¤ C»UQ¯ Áµ»õÖ 300. A¨¦\õª £U.ö\¯¨¤µPõ\® £U.sahitya-akademi. 126 ISBN 81-260-1710-4 (2005) Aachariyam Yennum Graham Visit out website at http://www.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. 100 ISBN 81-260-0629-3 (1999) Killigalin Gramam PõÚPU PßÛ 45.|õ. 600 ISBN 81-260-2101-2 (2007) Punjabi Illakkia Varalaru QÎPÎß Qµõ©® 50.÷hõ®íõ[) B[Q»‰»®: _÷µPõ £ÚõßiUPº uªÇõUP®: Gß.gov.Q¸èn‰ºzv £U.

Po.Gß.. 136.00 ‰»®: P[Põuº PõmQÀ (©µõzv) B[Q»ö©õȯõUP®: _áõuõ Põm÷£õ¼ uªÇõUP®: BøÚÁõ› Bº.00 (Cµshõ® £v¨¦) B]›¯º: PõPõ Põ÷»ÀPº uªÇõUP®: ¤.00 (uªÌ AÔbº) B]›¯º: uõ. 166.ê.00 (©Ö£v¨¦) B[Q» ‰»®: Gì. ö\ßS¨uõ uªÇõUP®: |õ.÷Á.¤÷µ®\¢vß ]Ó¢u ]ÖPøuPÒ 50.sahitya-akademi. ISBN 81-7201-748-0 (1995) Te.00 ‰»®: ÷©õ°ß Smi øÁzv¯º B[Q»ö©õȯõUP®: _áõuõ ÷Põm÷£õ¼ uªÇõUP®: ÷uõ¨¤À •P®©x «µõß. ISBN 81-260-1881 (2005) ãÁß ½»õ Oru Thirudanai Pidikka íúìÞÀ á©õÀ (SÇ¢øuU Pøu) 40.Gß. viii+164 (1983) ISBN Saratchandrar : Man & Artist µÃ¢vµ›ß ÷uº¢öukzu PmkøµPÒ 80. £õºzu\õµv £U..260-2980-8 (2011) Premchandin Chiranda Chirukathaigal .BÚ¢uß £U.00 Husnul Jamal ¤@µ®Œ¢vß ]Ó¢u ]ÖPøuPÒ ¤Ó¡ÀPÒ 65. £U. «Úõm]_¢uµÚõº 45. 40. vi+382 ISBN 81-7201-214-1 (1992) Ravindrar Therinthedutta Katturaigal öu.00 •uÀ öuõSv öuõS¨¦: A®¸z µõ´ uªÇõUP®: Gß. Q¸èn\õª £U. 136. 112 ISBN 978-81.gov. 64 ISBN 81-260-2374-0 (2007) Cµshõ® öuõSv @uõS¨¦ : A®¸z µõ# uªÌ : Põ©õm] uµo Œ[Pº £U. õõ\õª £U.(Part II) 50. Meenakshisundranar Visit out website at http://www.. ISBN 81-260-1634-5 (2003) Premchandin Chiranda Chirukathaigal .ö£õ.(Part I) J¸ v¸høÚ¨ ¤iUP.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.com 34 . viii+432 (1986) ISBN Jeevan Leela \µz\¢vµº: ©Ûu¨£s¦® Pø»zvÓÝ® 25.G®. ÷\Úõ£v öuõS¨¦: C¢vµõ £õºzu\õµv £U.00 uªÇõUP®: i. ÿuµß £U. S©õµ\õª & i.

÷Á[Phõa\õ› £U. 272 (1965) Poloponishiya Porr Varalaru (C¸¨¦ CÀø») ¤÷Ím÷hõÂß Si¯µ_ 200. viii+112 (1957) ISBN Bhagavan Buddar Gß Áµ»õÖ ö£»¨ö£õÜ]¯ ÷£õº Áµ»õÖ (Q÷µUP Áµ»õÖ) ‰»®: x]ihì uªÇõUP®: Gß.00 (Q÷µUP ¡À "£¨ÎU') (Cµshõ® £v¨¦) ‰»®: ¤÷Ím÷hõ uªÇõUP®: Bº.gov. xx+494 ISBN 81-260-1896-2 (2002) Platovin Kudiyarasu (C¸¨¦ CÀø») C¢v ‰»®: Cµõ÷á¢vµ ¤µ\õz uªÇõUP®: ÷Põ. xxvi+1040 (1962) ISBN Enn Varalaru CµÃ¢vµº Pmkøµz vµmk öuõSv&1 280. ÷\Úõ£v £U. _¨µ©o¯ß £U.00 B[Q» ‰»®: â. vi+418 (1970) CµÃ¢vµº Pmkøµz vµmk öuõSv&2 220. 262 ISBN 81-260-0354-5 (1997) CßøÓ¯ C¢v¯ C»UQ¯® 240.00 ‰»®: ÷P. 192.â.Gì.R.£. öÁ[Ph\õª £U.PßÚhU Pmkøµz vµmk 85.com 35 . Bendre (uõTº ÁõÌÄa ]zvµ®) (C¸¨¦ CÀø») ‰»®: ½»õ ©ã®uõº uªÇõUP®: u. ÷\Úõ£v £U. xxxiv+872 ISBN 81-260-1497-6 (2002) Ravindirar Katturai Thiratti-Part 1 C¢v¯ ÁoP ö|ÔPÒ (C¸¨¦ CÀø») ‰»®: ÷©õv \¢vµõ uªÇõUP®: G®. |hµõ\ß £U.]zu¼[øP¯õ £U.sahitya-akademi. ISBN 81-260-637-4 (1999) D.|õ.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. ISBN 81-260-1550-0 (2003) Indriya Indiya Illakiyam Kannada Katturai Thirattu P塧 Pøu uzuõzv÷µ¯ Cµõ©a\¢vµ ÷£sm÷µ 100. 16 (1961) Kaviyin Kathai PõÎuõ\º 90.00 uªÇõUP®: u.A‰º uªÇõUP®: öu]o £U. S©õµ\õª £U. 512.00 (Cµshõ® £v¨¦) öuõS¨¦: ÷Põ¹º µõ©ìÁõª A´¯[Põº uªÇõUP®: v.|õ. xxxvi+534 (1965) Ravindirar Katturai Thiratti-Part-2 Indiya Vaniga Nerigal Visit out website at http://www. Áß«P|õuß £U.00 (Cµshõ® £v¨¦) uªÇõUP®: u. Cµõ©Ýáõa\õ› £U. 170 ISBN 81-260-0656-0 (1999) Kalidasar £PÁõß ¦zuº(©µõzv) (C¸¨¦ CÀø») ‰»®: uº©õÚ¢z ÷Põ\õ®¤ uªÇõUP®: G®.00 (Cµshõ® £v¨¦) uªÇõUP®: H.|õ. Q¸èn‰ºzv uªÇõUP®: \µìÁv ÷Áq÷Põ£õÀ £U.

168. ISBN 81-260-1443-1 (2002) CµÃ¢vµ|õz uõTº ÁõÌUøP²® PÂøu²® Kannada Dalit Ilakiyam uªÇõUP®: ÷P.00 130. ISBN-81-260-1442-3 (2002) Samuga Oppuneri `߯ \®£õuøÚ 70.|õ. §\Þµ©m uªÇõUP®: i.00 ©PõP £õµv¯õº PmkøµPÒ (Cµshõ® £v¨¦) öuõS¨¦: ½»õ ©ã®uõº ©ØÖ® ævìµõ´ uªÇõUP®: u.gov.sahitya-akademi.00 80.CµÃ¢vµº SÇ¢øu C»UQ¯® 70.£õskµ[PµõÆ uªÈÀ: Aµ.com 36 . x+272 ISBN 81-7201-086-X (1991) CµÃ¢vµ|õz uõTº 65.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.â. vi +192 3® £v¨¦ Jeevanandam ISBN 81-261-247-1 2001 Vivekanandar ©Põ÷u Áº©õ ¯õÁ¸® ÷\õuµº (Cµshõ® £v¨¦) öuõS¨¦: Q¸èn Q¸£ÍõÛ uªÇõUP®: B. ©nÁõÍß £U. 1212 ISBN 81-260-1785-6 (2005) Mahadevi Varma Yavarum Sotharar Visit out website at http://www.Gì. ISBN-81-260-0892-X (2004) Ravindiranath Tagore Soonya Sampathnai Â÷ÁPõÚ¢uº 60. xii+184 (1964) Vanmiki A¤|Á S¨uº (940&1015) Põ諵ø\Á AÔbº ‰»®: â.µõ. £U.00 ãÁõÚ¢u® i.i. 132. ISBN 81-260-1448.÷uè£õs÷h uªÈÀ: Cµõ. ]zu¼[øP¯õ £U.Põº÷»õì £U. 120 (1961) Áõß«Q 100.¤. ISBN 81.00 Cµõ©õ¯nzøu GÊv¯ xÓÄUP ‰»®: I. ][PõµÁi÷Á»ß £U. 352.260. ÷\Úõ£v ©ØÖ® ©. 270.00 ‰»®: áPwè S¨uõ uªÇõUP®: ¤.©vÁõnß. ISBN 81-260-1547-0 (2002) ‰»®: ÷µõ©õß ÷µõ»õsm uªÇõUP®: H.196. 292 ISBN 81-260-1246-3 (2007) 80. @Á[Phµõáú¾ £U.£.A.00 Abinava Guptar (PßÚh Bß«P ¡À) (C¸¨¦ CÀø») ‰»®: Gì.00 Mahakavi Bharathiar Katturaigal PßÚh u¼z C»UQ¯® 90.£õ»_¨¤µ©o¯ß £U.00 25.00 ‰»®: ]êº S©õº ÷Põè uªÇõUP®: A. öÁ[Phõa\õ› £U.÷P. ö£›¯\õª yµß £U. vi+250 ISBN 81-260-1449-0 (2002) (Cµshõ® £v¨¦& 2008) £U.(2001) Ravindiranath Tagore Vazhkaiyum Kaviyum \‰P J¨¦ ö|Ô (C¸¨¦ CÀø») (¤öµg_ ¡À ÷\õåÀPõsmµõUm) ‰»®: ¹÷\õ £U.2 Ravindirar Kuzhandai Illakithaiyam öuõS¨¦ : "uªÇÁß' Gì. \¢vµ÷\Pµß (C¸¨¦ CÀø») £U. vi+ 306. ö\ÀÁµõä £U.

ö£. öŒÀÁµõä £U.00 (A. ISBN 81-260-2102-0 (2007) £.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. xii + 332 ISBN 81-260-2365-1 90. 192.^ÛÁõ\ß £U. Q¸£õÚ¢u® £U. \uõ]Á® £U.226 ISBN 81-260-1122-X (2001) Vaazhkkai Porattam Sami Chidambaranar uªÌ ]zuº C»UQ¯® 125.•u»õÌÁõºPÒ 100. 106.00 öuõS¨£õͺ: ö£õßÜ»ß £U.sahitya-akademi. 296 ISBN 978-81-260-3150-4 Tamil Siddar Illakiyam Visit out website at http://www.00 Mudalazhvargal 100. PßÚh |õmk¨¦Ó¯À |õhP®) ‰»®: \¢vµ÷\Pµ P®£º uªÇõUP®: v.00 i. ISBN 81-260-0058-9 (1998) ©.00 {º©»õ @©õPß £U.W._.00 (öu¾[Sa ]zvµ[PÒ) ‰»®: µõÅ› £µzÁõä uªÇõUP®.ãÁõÚ¢u® ¡À vµmk v¸\®¤øP 120. xxvi 292 ISBN 81-260-2461-5 (2007) Thirusambigai ÁõÌUøP¨ ÷£õµõmh® Pa.com 37 . {.gov. Jeevanandam Nool Thirattu Œõª ]u®£µÚõº 60.

K.BÁn¨£h® ] Ó¢u C»UQ¯¨ £øh¨¦PøÍ E¸ÁõUQ¯ C»UQ¯U PºzuõUPÎß ÁõÌUøP Áµ»õÖPøÍ JÎ&J¼ |õhõUPÎÀ £vÄ ö\´x GvºPõ»a \¢uv°Úº AÁºPøͨ £ØÔz öu›¢xöPõÒÁuØPõÚ J¸ vmhzøu \õQzv¯ APõöuª ÁSzxÒÍx. AßÚh Œ[Pº @µ (ö£[Põ¼) / ¦zu@uÆ uõìS¨uõ Annada Shankar Ray (Bengali) / Budhadev Dasgupta 4. Âßhõ PµsiPõº ( ©µõzv) / |¢uß Sz¯õi Vinta Karantikaar (Marathi) / Nandan Kuthyaadi 9. 8. @Põ£õÀ @ŒõŒõz› (J›¯õ) áPÀ @u£uõ Gopal Chhotray (Oriya) / Jagal Debata 7. Áõ”@uÁß |õ¯º Thakazhi Sivasankara Pillai (Malayalam) / M. A¨£h[PøÍa ]Ó¢u C¯US|ºPÎß ‰»©õP C»UQ¯U PºzuõUPøͨ £À ÷ÁÖ `Ì{ø»PÎÀ AÁºPÒ G¨£i|h¢x öPõÒQÓõºPÒ Gߣøu²® AÁºPÒ u[PÒ¨ £øh¨¦Pøͨ £ØÔ¨ ÷£\øÁzx® AÁºPÐøh¯ \õuøÚ PøͲ® AÁºPÒ \õº¢v¸US® ö©õÈUS AÁºPÒ ö\´u öuõskPøͲ® ¤Óº AÔ²® Ásn® ö£õx©UPÐUS GkzxUPõmkÁ÷u Czvmhzvß ÷|õUP©õS®. 60 Minutes Rs. 150 @|µ® : 60 {ªh[PÒ : B]›¯º / C¯USÚº 1. A®›mhõ ¨Ÿzu® (£gŒõ¤) / £õ” £mhõŒõº¯õ Amrita Pritam (Punjabi) / Basu Bhattacharya 3. £õ»õ©o A®©õ (©ø»¯õÍ®) / ©x‹uß.K.com 38 . V. uPÈ ]ÁŒ[Pµ ¤ÒøÍ (©ø»¯õÍ®) / M.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.T. @PõPõU (PßÚh®) / ¤µŒßÚõ V. Vasudevan Nair.T. Gokhak (Kannada) / Prasanna 5. CÆÁ›ø\°À CxÁøµ öÁΰh¨£mh JÎ&J¼ |õhõUPÒ ©ØÖ® SÖ¢umkPÒ (Video Film) R÷Ç öPõkUP¨£mkÒÍÚ. Âèq ¤µ£õPº (î¢v) / £z©õ Œa@uÆ Vishnu Prabhakar (Hindi) / Padma Sachdev 10. AUuº&EÀ&C©õß (E¸x) / øŒ¯x ªºåõ Akthar-ul-iman (Urdu) / Sayed Mirza 2.@Põ£õ»Q¸èn AiPõ (PßÚh®)/ U›èPºÚm Gopalakrishna Adiga (Kannada) / Girish Karnad Visit out website at http://www. Balamani Amma (Malayalam) / Madhusudan 6.sahitya-akademi.gov.

µõá@Põ£õ»õ Ayyappa Paniker (Malayalam)/K. uº©Ãº £õµv (î¢v) / Eøu ¤µõPõè Dharmavir Bharti (Hindi) / Udai Prakash 1.gov.sahitya-akademi. P¢uŒõª) D. £LQº @©õPß@ŒÚõ£v (J›¯õ) / áPÀ i@£õhõ Fakir Mohan Senapati (Oriya)/Jugal Debata 3. Narayan Pisorodi (Malayalam) / Babu Pisorodi 19.K. A. P©»õ uõì (©ø»¯õÍ® & B[Q»®) / ”@µì @Põæ Kamala Das (Malayalam & English) / Suresh Kozhi 21. A. ¤º J. Rajagopala 8.P. P©@»ìÁº (î¢v) / Œvì Põº Kamaleshwar (Hindi) / Satish Garg Visit out website at http://www. K. A¸s öP»zPº (©µõzv & B[Q»®) vÀ¨ ]z› Arun Kolatkar (Marathi & English) / Dilip Chitre 14. uõì (J›¯õ) / A. SÀŒõº (E¸x) / @©UÚõ SÀŒõº Gulzar (Urdu) / Meghna Gulzar 15. A@ŒõPªzµß (uªÌ) / A®åß S©õº Ashokamitran (Tamil) / Amshan Kumar 7.Duration: 30 Minutes 11.P. xUPÒ (£gŒõ¤) / SÀ£õº ][ K.K. Jayakanthan (Tamil) / Sa.K.S. A@»õRµõáß uõìS¨uõ (ö£[PõÎ) / ”µ¢Œß @µ Alokeranjan Dasgupta (Bengali) / Suranjan Ray 4.Bir 6. Dukkal (Punjabi) / Gulbaar Singh 20. Das (Oriya) / A. I¯¨£ £oUPº (©ø»¯õÍ®) / K. öá¯Põ¢uß (uªÌ) (Œõ.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. åõ›¯õº (E¸x) / J£õ#m ]zvU.S. D. Kandasamy 18. ¤åõ® ŒíõÛ (î¢v) / |¢uß Sèz¯õv Bisham Sahani (Hindi)/Nandan Khudhyadi 10.P. K.P. Shahryar (Urdu) / Obaid Siddiq 12.com 39 .C¢vµõ £õºzuŒõµv (uªÌ) / µÂ ”¨¤µ©o¯® Indira Parthasarathy (Tamil)/Ravi Subramanyam 17. A¼ AP©x ”¹º (E¸x) AßÁº á©õÀ Ali Ahmed Suroor ( Urdu) / Anwar Jamal 13. J. C¢vµõ @PõìÁõª (AŒõªì) / áõÝ £¸Áõ Indira Goswami (Assanese) / Jhanu Paruva 16. vÝ £õ# £sm (@hõU›) / öÁº µõQ Dhinu Bhai Pant (Dogri) / Ved Rahi 2.M.M.K. A©º Pßm (î¢v) / Œ¢Œ# @áõæ Amar Kant (Hindi) / Sanjay Joshi 5. £õ£õ |õPõAºáúß (î¢v) w£U µõ# Baba Nagarjun (Hindi) / Deepak Ray 9. |õµõ¯ß ¤Œ@µõi (©ø»¯õÍ®) / £õ¦ ¤Œ@µõi K.

}» £z©|õ£ß (uªÌ & ©ø»¯õÍ®) / V. SßÁº |@µß (î¢v) / K. @»õm¼Põº Manoharry Sardessai (Konkani) / Sudesh S.V. ©@Úõí@µ Œº@uŒõ# (öPõ[PÛ) / A@uì S. @©õP¢v Manoj Das (Oriya) / Praful Kr. |õµõ¯n µõÆ (©µõzv)/ v½¨ ]z@µ Narayana Rao (Marathi ) / Dilip Chitre 23.sahitya-akademi. ©íõì@Áuõ @u (ö£[PõÎ) / Œ¢w¨ @µ Mahasweta Devi (Bengali) / Sandip Ray 28. ¤Uµõ® ][ Kedarnath Singh (Hindi) / K. u¸¤À»õ (B[Q»®) / v½¨ ]z@µ 33. }@µ¢vµ |õz ŒUPµÁºzv (ö£[PõÎ) / Aª¯õ Œm@hõ£õzv¯õ# Nirendra Nath Chakravarty (Bengali) / Amiya Chattopadhyay 37. ©ßÝ £¢uõ› (î¢v) / A¸s PõÀ Mannu Bhandari (Hindi) Arun Kaul 35. Vijayan (Malayalam) / K. Darupilla (English) / Dilip Chitre 24. @uQ N. |ÁPõ¢uõ £¸Áõ (Aìéõõª) / öPÍu® @£õµõ Navakanta Barua (Assamese) / Gautam Bora Deki N. {»õª §UPß (Aìéõõª) / öPÍu® @£õµõ Neelami Phookan (Assamese) / Gautam Bora 36. @Phº|õz ][ (î¢v) / K. öPÍu©ß Neela Padmanabhan (Tamil & Malayalam) / V.V.K. ¤@ÚõvÛ @u (©o¦›) / A›£® å¯õ® Œº©õ M. M.com 40 .M. |µ]®©õŒõ› (PßÚhõ) / Œ¢vµ@ŒPº P®£º P.22. Gowthaman 25.M.gov. ©x‹uß O. Lotlikar 31. ©@Úõä uõì (J›¯õ) / ¤µõ¦À Kr.T. {º©À öÁº©õ (î¢v) / ÂÚ# Œ[Pº Nirmal Verma (Hindi) / Vinay Shankar 38. Mohanti 29. |õºz & Dìm ö£õ¯mi› (B[Q»® / Áh&QÇUS) / µõ@Pè ]›ÁõmŒÆ North-East Poetry (English / North-East) / Rakesh Srivastav 39. •ÀU µõä BÚ¢z (C¢v¯ B[Q»®) / ”@µì @Põæ Mulk Raj Anand (Indian English) / Suresh Kohzi 30. Madhusudan 40.O. Narasimachari (Kannada) / Chandrasekhar Kambar 41. Binodini Devi (Manipuri) / Aribam Shyam Sharma 27. ¤Uµõ® ][ Kunwar Narain (Hindi) / K. ¤. Âá¯ß (©ø»¯õÍ®) / K.K. Bikram Singh 32.i. Bikram Singh 26. SèÁ¢ ][ (C¢v¯ B[Q»®) / ”@µì @Põæ Khushwant Singh (Indian English) / Suresh Kozhi 34. £z©õ Œa@uÆ (@hõU›) / E©õ Áõ”@uÆ Padma Sachdev (Dogri) / Uma Vasudev Visit out website at http://www.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.

³. @ŒõÝ »õ©õ (@|£õÎ) / ”@uè @»õm½Pº Sonu Lama (Nepali) / Sudesh Lotlikar 53.K. Œõâ @uè£õs@h (C¢v¯ B[Q»®) / ”@µì @Põæ Shashi Deshpande (Indian English) / Suresh Kozhi 50. Raina 47.P. øu¯z A¨xÀ ©õ¼U (Aìéõª) uõµõ AP©x Syed Abdul Malik (Assamese) / Dara Ahmed 57. µð©õß µõQ (Põè«›) / M. ^uõPõ¢z ©íõ£zµõ (J›¯õ) ”@µè @Põæ Sitakant Mahapatra (Oriya) / Suresh Kozhi 52. Obaid Siddiq 48.R. AÚ¢u ‰ºzv (PßÚhõ) Q¸èn ©åõz U.42.A.A.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. Ananda Murthy (Kannada)/Krishna Masad 59. ]›»õÀ ”Uuõ / Œµz uz Sirilal Sukta / Sarad Dutt Visit out website at http://www. P®µõß Kuvardulain Hyder (Urdu) / Mazhar Q. Kamran 44. SÁõºk»õ°ß øíuº (E¸x) / ©äíº Q. µS©õß Vaikom Muhammad Basheer (Malayalam) / M. ŒÄµÆ Kr.P. ”ÛÀ P[@Põ£õz¯õ# (ö£[PõÎ) Ez£»¢x ŒUµÁºzv Sunil Gangopadhyay (Bengali) / Utpalendu Chakravarthi 56. |õµõ¯s (B[Q»®) / S. SÁõ] A¦uì Œõmhº ( E¸x) / J£õ°m ]zvU Quazi Abhudas Sattar (Urdu) / Obaid Sidiq 43. µõ@á¢vµ åõ (Sáµõzv) / £@µì |õ¯U Rajendra Shah (Gujarai) / Paresh Naik 46. Narayan (English) / S. Rahman 51.K. Œõ¼Põ (öPõ[PÛ) / AÀhõL ©âz Saurav Kr. R.K. øÁUP® •P®©x £çº (©ø»¯õÍ®) / M. v›@»õŒß Œõìv› (î¢v) / Œzv¯ ¤µPõè Trilochan Shastri (Hindi) / Satya Prakash 60. ¸ìQß £õsm (B[Q»®) / •P®©x J£õ¤m ]zvU Ruskin Bond (English) / Mohamed.Bº. ”¨¤µ©o¯ £õµv (uªÌ) / ŒÄuõªÛ Subramania Bharathi (Tamil) / Soudhamini 54. @µ#Úõ Rehman Rahi (Kashmiri) / M.gov.com 41 .K. Chaliha (Konkani) / Altaf Mazid 49.sahitya-akademi. ”S©õµß |õ¯º R. ”£õè •@Põ£õz¯õ# (ö£[PõÎ)/ µõáõ öŒß Subhash Mukhopadhyay (Bengali) / Raja Sen 55. uõµõŒ[Pº £¢@uõ£z¯õ# (ö£[PõÎ) / Aª¯õ Œõm@hõ£õz¯õ# Tarashankar Bandopadhyay (Bengali) / Amiya Chattopadhyay 58. Sukumaran Nair 45.

Âz¯õ {Áõì ªìµõ (î¢v & ŒõßìQ›m) / µõ@Pì ]›ÁõìhÁõ Vidya Nivas Mishra (Hindi & Sanskrit) / Rakesh Srivastava ÂØ£øÚUS CÀø»/ Not for sale 62.gov. Q¸èn @Œõ¨i (î¢v) / @Œã ][ Krishna Sobti (Hindi) /Sehjo Singh 63.61.com 42 . Âá# uß @uuõ (µõáìuõÛ) Eu# ¤µPõè Vijay Dan Detha (Rajasthani) / Udai Prakash 2.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. Œ[Põ @Põì ( ö£[PõÎ)/ ¦zu@uÆ uõìS¨uõ Sankha Ghosh (Bengali)/ Budhadev Dasgupta Visit out website at http://www.sahitya-akademi. ¯õì£õÀ (î¢v) / Põ®Úõ ¤µŒõz Yashpal (Hindi)l / Kamna Prasad 1. íº£áß ][ (£gáõ¤) / w£U µõ# Harbhajan Singh (Punjabi) / Deepak Roy 4. Âá# öhskÀPº (©µõzv) / ¯õS¨ Œ±z Vijay Tendulkar (Marathi) / Yakub Sayeed 3. Œa] µõÄm µõ# (J›¯õ) / ¤â¯õ# @Pmhõß ªìµõ Sachi Rout Rai (Oriya) / Bijoy Ketan Mishra 64.

com 43 . a Bank guarantee for the equal amount should be provided in favour of Secretary. Trade terms of discount available on request. Book Sellers Books will be supplied subject to the availability. New Delhi Prices may change without any notice. postage and freight free Order may be supported by advance payment in full Books will be supplied subject to the availability of stock The terms and conditions of this announcement are liable to alteration at any time. All disputes are subject to the jurisdiction of Chennai Court. Books will be supplied freight free. the postage will be charged. The publications can be purchased from the Head Office of the Sahitya Akademi at New Delhi or from its Regional Offices at Mumbai. Bank Commission will be borne by the bookseller. Kolkata.in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. if the bookseller wants to avail credit on regular basis. Sahitya Akademi.5% Journals Nil Packing.gov. Bangaloru and Chennai Office at the addresses given overleaf. Visit out website at http://www.sahitya-akademi. The cost of the publications should be remitted to the Sahitya Akademi in advance while placing the order. However.TRADE TERMS Library / Institution Discount allowed for Akademi Publications 12. Books will be sent to outstation booksellers through Bank. In case they are dispatched by post.

.com Guna Buildings.... Chennai-600018 Price per copy : Rs.. 443(304). No... 50 *US Dollar : 15 : : Rs.... II Floor.sahitya-akademi.. Bank Draft $.O in favour of Sahitya Akademi Sales Office : Guna Buildings... Teynampet. onwards. II Floor.....I/We would like to subscribe INDIAN LITERATURE (Bi-monthly Journal in English) For 1 year / 3 years from .D/M... 250 Rs.... Anna Salai.... Chennai-600018 44 ...gov....in E-mail:sahityaakademichennai@gmail. 443(304).... Teynampet........... Address in Block Letters Subscriber outside Chennai Please include Rs.......35.: Please send cheque/D.... Please find alongwith A Cheque Money Order For Rs.00 extra in their cheque.... E-mail : Phone No. 650 *US Dollar *US Dollar : : 75 200 Subscription rates: One year (six issues) Three years (eighteen issues) *(Price inclusive of air mail charges) Visit out website at http://www.. Anna Salai........ No.

... én¶o..H¥$n¶m ‘wPo g‘H$mbrZ ^maVr¶ gm{h˶ ({Xÿ‘m{gH$ {hÝXr n{ÌH$m) {Z¶{‘V ê$n go ^oO| EH$ df© VrZ df© H¥$n¶m g§bZ nmE± M¡H$ ‘ZrAmS>©a ~¢H$ S´>mâQ> S>mba ($). 10 ‘yb¶ : EH$ à{V : 25 én¶o * gXñ¶Vm ewëH$ EH$ df© (6 A§H$) VrZ df© (18 A§H$) : : 125 én¶o 350 én¶ * * A‘o[aVr S>mba 50 A‘o[aVr S>mba 135 A‘o[aVr S>mba * ‘yë¶ S>mH$ Xa g{hV Visit out website at http://www..com 45 .......sahitya-akademi.600018..JwZm H$månbo³g (Xÿñam Vb).... 443 (304)....in E-mail:sahityaakademichennai@gmail.. gm{h˶ AH$mXo‘r'' Ho$ Zm‘ hr {ZåZ nVo na ^|O&o gm{h˶ AH$mXo‘r.......... VoZm‘noQ>.... {dH«$¶ {d^mJ.... AÞm gmb¡.. MoÞ¡ . ‘oar à{V Bg nVo ào{fV H$s OmE: MoÞ¡ go ~mha Ho$ J«mhH$ M¡H$ go ewëH$ 35 én¶o A{V[aº$ ^oO$| B©-‘ob ’$moZ hgVmja M¡H$/~¢H$ S´>mâQ>/‘ZrAmS>©a ""g{Md....gov...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful