BALZAC

AZ ELEGÁNS ÉLET FIZIOLÓGIÁJA
Fordította: Balla Ignác

TARTALOM
Az elegáns élet fiziológiája A comme il faut asszony Divatos szavak A párizsi bulvárok története és fiziológiája A párizsi házasélet filozófiája

Az elegáns élet fiziológiája
ELSŐ RÉSZ Általános alapelvek

Mens agitat molem. (Vergilius) Az ember szelleme megnyilatkozik abban, hogy mint hordja a sétapálcáját.

2

ELSŐ FEJEZET Prolegomena A civilizáció három nagy osztályba sorozta az embereket... Természetesen igen könnyű dolog volna ezeket az osztályokat Charles Dupin úr sémája szerint festői színekkel is szemlélhetővé tenni. De mert a sarlatinizmus kirína egy keresztény filozófiai munkából, mint amilyen ez is, inkább algebrával keverjük a festői színeket, és arra fogunk törekedni, hogy az elegáns élet legtitkosabb törvényeit úgy mondjuk el, hogy még ellenfeleink, a kitaposott cipőjű emberek is megérthessék. Az a három emberi csoport tehát, amelyet a modern élet megteremtett, a következő: - emberek, akik dolgoznak; - emberek, akik gondolkoznak; - emberek, akik semmit sem csinálnak. Ebből azután három életforma alakul ki, amelyek eléggé kiterjedtek ahhoz, hogy az egzisztenciáknak minden ágát magukba foglalják, kezdve a poétikus és kissé csavargószerű bohémség regényétől egészen az alkotmányos királyok egyforma és elaltató történetéig. Ezek az életformák: - a munkás élet; - a művész élet; - az elegáns élet. 1. § A munkás életről Hát bizony a munkás életnek nincs sok változata. Akinek tíz ujjával dolgoznia kell, az lemond az egyéni emberi életről. Az egyszerűen eszköz a cél érdekében. És minden emberbarátiaskodásunk mellett meg kell vallanunk: csak a munkáik eredményei terelik rájuk figyelmünket és csodálatunkat. Igen, az ember mindenütt csodálkozva áll meg néhány szabályosan rendezett kőtömeg mellett, de ha eszébe jutnak azok, akik ezt emelték, csak szánalmat érez irántuk. Ha az építészre gondol, ó, akkor még bizonyos szellemi erőt is érez. De a munkások az ő szemében nem egyebek, mint bizonyos szerszámok, és nem is különbözteti meg őket valami túlontúl a lapátoktól, csákányoktól és taligáktól. Igazságtalanság ez? Nem. Mint a gőzgépek, olyanok az emberek, mihelyt beosztották őket a munkászászlóaljakba, mindegyik egyforma és egyikben sincs többé egyéniség. Az ember mint dolgozó instrumentum ebben a tekintetben szociális nulla. Ha még annyi ilyen nullát állít is egymás mellé az ember, sohasem lesz belőlük jelentős summa, ha nincs előttük valami más számegység. A munkás, a kőműves, a katona, ugyanolyan részei a külsőleg egy és ugyanazon tömegnek, szeletei ugyanannak a körnek, ugyanazok a szerszámok, más fogantyúkkal. Naplementével lefekszenek és napkeltével fölkelnek. Egyiknek a kakaskukorékolás, a másiknak az éjjeli őrség jutott osztályrészéül. Az egyiknek a bőrnadrág, két rőfnyi kék szövet és a pár csizma, a másiknak a legelső rongyok, amikre rátalál. Valamennyien a legdurvább ételeket eszik. Agyagot dagasztani, vagy embert dagasztani, sarlózni vagy kardcsapásokat osztani, ez telik ki csak tőlük legjobb akaratuk mellett, bármint fordul is a világ. Maga a munka azonban örökké rejtélyként áll előttük, amelynek megfejtését, amíg csak meg nem halnak, hiába is keresik.

3

egy külvárosi utca negyedik emeletén. és úgy döcög. amelyre le szabad ülnie kunyhója előtt. szerény tollas kalap és cérnakesztyű az asszonynak. amit egy kis fapad nyújthat. haláluknak napján. sárral befröcskölt hágcsójával meglehetősen szomorú alkalmatosság. tudom: időről-időre akad olyan is. rendben tartott és olajozott. hordja el magát. És ha nem is szűkölködnek úgy. de az ő egzisztenciájuk is még eléggé világosan magán viseli a közönségesség bélyegét. de még nem is egész számegységek. vagy talán a tandíj a gyerekeknek. annyi bosszúságot szerzett nekik. vagy a. mint bármilyen despota. ezek valamivel magasabbrendű típusai a munkásoknak. ha egyszer kielégítették valami szeszélyüket. Ezekben a körökben 4 . De ez az élet is még mindig csak a mozdulatok élete. mintha már ezzel ki is rabolták volna hitelezőiket. Ha néhány fokkal magasabbra szállunk azon a létrán. hogy valami lakáj ráordít: . amelyen a munkásság kapaszkodik fölfelé. nem is valami nagyon meleg. Mindezeknek a nyomorúságosan tengődő embereknek az életcélja nem egyéb tehát. mint: kirojtozott ablakfüggönyök. az előkelő élet ideje elmúlt számukra.Jó ember. lelkiismeretfurdalásaik vannak. mennyezetes ágy és üvegbúrás lámpás. a kisebb katonatiszt. amelyen sétakocsizásra indulnak. a jegyzőt.Igen. mint egy kis kenyér a ládafiában és az eleganciájuk egy kopott sifonér. kapcsok. úgy. és minden órában eszükbe juttatja. mi csak hétfőn osztogatunk alamizsnát. kerekek. hogy rabszolgái egy józan társadalomnak. mint a napszámosok. a hivatalnok. hogy mozdulataikat a széppé öltöztetett külső alatt szabályosan viszik végbe. hogy öreg napjaikra házikót szerezzenek és a legszükségesebb élelmet megtakarítsák. akkor már a „fashion” érzéke teljesen kihalt belőlük. és nem is termékenyek. Visszaélnek a fölgombolható kézelők intézményével. Amikor végre öregkorukban megpihenhetnének. Ezen a békés területen az élet lezárul a nyugdíjjal. Talán tizedes törteknek lehetne nevezni e teremtéseket. Ezek a dicséretre méltó személyiségek csodálatosan tökéletes gép-babák. a poros orgonabokor mellett anélkül. Munka és megint munka.ez az ő szemükben rendes körülmények között egy nyomorúságos konflist jelent. akiknél a rugók. a kifizetetlen számlával fölfegyverkezetten. amelyben a gondolatok éppenséggel nem szabadok. mint a hajósinas egy nagy hajó árbocain: ott találjuk az orvost.. a kereskedőt. a fészerből való kétfogatút pedig csak legföljebb a házasságuk megkötésének. amelyben pár rongy hever. súlyok. amely azelőtt. A szabó? Nem.. a falusi gavallért és így tovább. leveshús és petrezselyem hetenként kétszer: ez a végső életcéljuk. és egy kocsi . az áruháztulajdonost. a lelkészt. a kis államhivatalnokot. és az előkelőség nem más. Ezeknek az uraknak nap-nap után bizonyos számú mozdulatot kell tenniük. őelőttük mint siránkozó figura jelenik meg mindig. vagy valami szerény életjáradékkal. mint valami régimódi orvos batárja. amely ezerszerte szeszélyesebb és hálátlanabb. szóval az egész szerkezet gondosan simára csiszolt. méh-életük reményei nem is terjednek sokkalta messzebbre ennél. hogy attól kellene tartania. Ez a napirend helyettesíti a felnőtteknél azt az órarendet. Ők nem egészen nullák. akinek szegényes életfeladata megjutalmazást lel abban a szerencsében. amelyet napirendjük előír. A kiskereskedő. és közben egyensúlyt igyekszik tartani. bár mindenesetre kissé siralmasan. mindig csak ugyanaz a taposómalom. csak éppen itt kissé bonyolultabb a gépezet és az intelligenciának is. szürke kürtőkalap és egy csésze feketekávé a férfinak. Ezért aztán az a kocsi is. Kis szobácska. az iskolában. ezeknek az embereknek szemében a szabó igazán nem valami nagy művész. és soha többé vissza nem jő. az ügyvédet. a neveltetés Saint-Denis-ben. szerepe jut.

hát annyi undor fog el azokkal az előítéletekkel szemben. IV. Az. amilyen. és ha filozófusok vagyunk. milliomosnak vagy egy herceg fiának kell lennie. amelyek arra kényszerítik az embereket. És a házaikban. ezeknek a férfiaknak feleségei nyakláncot és mindenféle csillogó díszt hordanak.hát jó. és az ő birodalmuk az elegáns élet. II. e fogalom tágabb jelentőségét véve alapul. a miniszter és a komornyik.” Ha a szociális élet eshetőségeinek summájában egyáltalán számítanak valamit . hogy a nyugalmat élvezni tudja. A magasabb tisztviselő. ez az osztályozása segíti elő az első axiómák fölállítását. mint kell állásokat és méltóságokat egymásra halmozni.Nem a saját mulatságomra teremtettem olyannak ezt a népet. aki egyszer már megszokta a munkát. III. sohasem tudja az elegáns életet fölfogni. én csak olybá veszem. jó rugójú fogat és egy páholy a Vígoperában. 1 A komornyik olyan poggyászféle az elegáns életben 5 . miszerint egymás előtt elsurranjanak. mint a kígyók. Az elegáns élet. az előszoba ajtaja előtt ott fekszik a lábtörlő. de a fényűzésük mindig lelketlen és fáradtságosan összehordott marad. anélkül. hogy valaha dolgozott volna. amelyeket a következőkben lehet megszövegezni: I. a tábornok. úgy kerülvén egymást.1 meg a fejedelem már a semmittevők kategóriájába tartozik. abban a helyzetben kell lennie. vagy pedig értsen ahhoz. A civilizálatlan és a civilizált életnek egyaránt végső célja a nyugalom. vagy valami szinekúrája legyen az illetőnek. Utóirat. ők jelentik az egységeket.fölöttébb nagyra becsülik a kasmír-sált. V. a magasabb papi méltóságok viselője. a nyugalom megelevenítésének művészete. Ez osztály parvenüinek az életcéljuk: a bárói titulus és az eleganciájuk: egy öblös. Az abszolút nyugalom hozza magával a spleen-t. mint tömegnek. Hogy az ember „fashionable” legyen. ezzel a felírással: „Kéretik a lábat jól megtörölni. amilyen történetesen. Lakásaikban minden fölöttébb „honett”. hogy könnyíteni kell lelkünkön ezzel a kijelentéssel: . A társadalomnak. De e ponton már meg is szűnik a munkás élet. Ha eddig eljutottunk a társadalmi rend e szomorú osztályában. a nagy földbirtokos. Más szavakkal: főnyereményt kell csinálnia.

mint egy ezredes. hogy valami pálcával egy gebét irányít-e. amelyek új ideáktól vannak áthatva. vagy pedig két kézzel szórja-e az aranyat: . vagy ahogyan éppen tud. hogy azt saját felfogásuk szerint átalakíthassák. amint éppen jön. egyéni élete. Ebből viszont egy olyan aforizma következik. amelynek minden darabja tölgyfából készült. Nem hajol meg a törvények előtt. jó. hogy a zsebében nincs huszonöt centimes. hát egyszerűsítsünk. hogy valamennyi angliai. a materiális élet tökéletesítése. Kedve szerint veheti föl a dolgozó-kabátot. Ahány művész van. De talán még pontosabban meghatározhatnánk ilyesformán: A grácia és az ízlés fejlődése mindenben. anélkül. amely megtanít arra. vagy hanyag. ezt a többi emberre kényszeríti. mint egyszerűsíteni.. Az ő életükön a „fashion”-nak nincs hatalma: ezek a fegyelmezetlen lelkek mindent saját ízlésük szerint módosítanak. Ha elfoglalnak egy pagodát. Az ő semmittevése munka. Definíciók Az elegáns élet a külsőséges. ez a fejtegetés valóban szegényes lenne. A fejtegetés definíció nélkül olyan. hogy mi az előkelő élet. egy dolgozószobát látott maga előtt. Vagy még egy kissé logikusabban: A birtokunkból érdemet csinálni. Amikor M. Peel belépett Chateaubriand gróf szobájába. amely egész Európára érvényes: VI. rögtön megérezte. ami a miénk és ami körülöttünk van. Megvan a saját külön eleganciája és külön. A művész úgy él.és aranybútora. 3. holott látszólag mégis úgy cselekszünk. hogy ne cselekedjünk úgy. hát ezt is csak azért teszik. Smith pedig így: 6 . vagy pedig éppen egy remekművet érlel agyában. Egyre megy. a munkás-zubbonyt vagy a frakkot. akinek mindkét lábát amputálták: csak döcögni tud. P. A követ. amint mások cselekednek. az ő munkája üdülés és felfrissülés. hogy bármit is tenne.§ A művész-élet A művész: a kivétel.2. Lehet előkelő is. Definiálni pedig annyit jelent. amelyet a világfi visel. mint mások. A művész mindig és mindenben nagy.§ Az elegáns életről Ha itt elmulasztanánk definiálni. annyiféle élet van. semmit sem tesz. még oly tömör ezüst. és ő uralkodik a társaságon. T. emellett az egyszerűség mellett tökéletesen elvesztette jelentőségét. aki harmincszoros milliomos volt. mert őrajta minden: szellemi erejének és hírnevének reflexe. Mélyen tisztelt Emile de Girardin barátunk ezt így mondaná: Noblesse minden dologban. Vagy: A tudomány.ő mindig egy nagy gondolat megnyilvánulása. vagy pedig gyeplőjével a bricska négy paripáját kormányozza. ahogy akar..

Itt csak . És mivel mi nem másoknak vagyunk szószólói. hogy éppen elegen vannak még.ha mindjárt ki is tesszük magunkat annak a veszedelemnek. származott: a nemesség. nécessairement accompagné de celui des sens. kíséreljük meg e problémák kifejtését. amely sohasem valósulhat meg. nézzen csak utána a „Cours de l’historie de la Philosophie” 44-ik oldalán. amikor már elérkezünk annak az útnak végéhez. hívek maradjunk. va teignant la vie de ses couleurs. máris nyugodtan tovább mehetünk. mindamellett. amelyek a mi III. mint filozófiai természetű. ez az eredmény titok. akkor már a műveltebb szférákban mozgunk: „L’exercice de la raison. az állam természetesen és szükségszerűleg a viszontbiztosításnak egyik módozata volt.Az elegáns élet az ipar megtermékenyítő princípiuma. Amíg csak társadalmi formák voltak. hogy ez a kifejezés „elegáns élet” nem fejti-e meg valóban ezt a talányt. aux illuminations immédiates de l’animalisme. hogy arisztokratának csúfolnak nyíltan azt jelentjük ki. De elég könnyű leleplezni ezt a titkot. A pedagógus Jacotot ezt mondaná: Az elegáns élet taglalása fölösleges. akik az alkotmányos államformák felett gondolkozni szoktak. hogy aki vet. Mert abból a törekvésből. 3 2 Chodruc-Duclos. A nemzet. hogy ne tartozzanak a szenvedő és kínlódó osztályhoz. az egyszerűsítéshez. az osztálykülönbség. minden intelligens emberben felgyújtotta a birtok után való vágyat. a courtisane és így tovább. se mêlant aux institutions primitives. és hogy bánkódjon. Igen. természetKérem. hogy az az ember. De a láznak ez a neme. mert az már megtalálható a „Telemach”-ban is. És e titok megfejtését talán csak később adjuk. az emberi öntudatnak ezt a legegyszerűbb érzését. öntöz. akik termelnek és olyanokból. olyan emberekből alakul ki. annál az alapelvnél fogva. arat. Ez a felvilágosítás. kétségtelenül föltárja a helyzetet mindazok szemében. ez így is van: az előkelő élethez nagyjában találnak mind e definíciók. mint politikai utópia. létének célja és értelme miatt. amely éppen olyan mértékben keresztényi. akik ebben a sors titokzatos akaratát látják. amelyet a gazdagok kötöttek egymás között a szegényekkel szemben. amely a szociális szervezetet kikezdheti. Ha Cousin-re hallgatunk. mint egy osztriga. Hogyan van az. éppen olyan kevéssé vonhatja felelősségre sorsáért az Istent. A belső harc. hogy: „Minden nagy vagyon: rablás. az udvaronc. de l’immaginations et du coeur. éppen annak jut a legkevesebb ennivaló? Igen. akkori párizsi különc. Csupa gazdag emberből álló nemzet nem egyéb. Szeretett rongyokban járni és könyveket írt. szükségszerűleg. ha nem áll rajtuk elég magasan. az arisztokrácia. hogy mindenütt úgynevezett kapaszkodó létrafokokat lásson. amelyet az emberiség eddig megtett.”2 Saint-Simon tana szerint: Az előkelő élet a legnagyobb betegség. számú aforizmánknak parafrázisai. ültet. amely arra ösztökéli az embert.” Chodruc3 úr szerint: Az előkelő élet siralmas keveréke a frivolitásnak és a hiú fecsegésnek. aki a társadalmi ranglétra legalsó fokán áll. és hogy rendszerünkhöz. akik fogyasztanak. 7 . qui. amely e testvéries osztozás következménye volt. De amellett még sokkalta mélyebb problémát is foglalnak magukban.

hogy ugyanazok.. ha csak mint erőpróbájának jelvényét is. és másként is szórakozik. És az elegáns élet újabb fényhez jutott. diadémek. akiket elnyomnak. visszatértünk ehhez a szisztémához. ez utolsó kísérletével kísérleti úton eljutott annak megismeréséig. hogy valahogyan. némileg a katonaság jóindulatú segítsége révén is. a díszhelyek a templomokban. hogy közöljék a szegény néppel azt. a nullát a számtól. filiszter! . akik eddig a legnagyobb mértékben izgattak e rendszer mellett.” Mert az az ember. eszik. én uralkodom fölöttetek és kormányozlak titeket és . a talárok. amelyet tizennégy évszázad hordott össze. és így. vadonatújan ragyogott. alkotmá- 8 . külső jelvények. hogy a munkát és a jövedelmet egyformán meg kell osztaniuk azokkal a szerencsétlen gazdagokkal. amely valaha rátört egy nemzetre. amely a mellette elhaladókat arról tájékoztatja. Így lettek a címerek. és a kócsagtollakra várt a feladat. hogy fölöttetek állok. amely szerint a népek eddig berendezkedtek. és láthatta. esztendőben. a hermelinszegésű köpenyek.Én fölöttetek állok. valami olyas jelvényt viseljen. hogy milyen sok vagy milyen kevés időt engedhet magának nyugalomra az illető. És mert utóvégre a hiúság nem egyéb. Ekkor hirtelen jött a forradalom és hatalmas öklével fölmarkolta ezt az egész gardróbot. köhög. amelyek azt mutatják. stb. Franciaország. Satanas! . öltözködik. a nemesítések. aki uralkodik és kormányoz. büszkén és kihívóan. Az egész világ szemlélője volt ennek a harcnak. a nemesek cipőinek vörös sarkai. szalagok. hát minden ember átérezte annak szükségességét. méltóságot és hívőt vagy hűbérest. amelynek alapján már a Szentháromság is a legnyomorúságosabb világba hegyeket és völgyeket. ősiesen és ifjan. a sarkantyú stb. avagy alattvalót mondhat magáénak. És így minden járókelő egyetlen tekintettel meg tudta különböztetni a semmittevőt a munkástól. mihelyt ők is munkásokból semmittevőkké válhattak. hasznos és biztos volt a régi rendszer. hogy végtelenül kellemes egy férfinak és nőnek. ismét megkezdődtek a bárósítások. hogy a ranglétrának. hegyes orrú cipők. az emberek ismét rendjelekkel díszítgették fel magukat. elviselhetetlennek. amit azelőtt a heraldikai köriratok mondottak nekik: Vade retro. hogy az ember hétköznap is olyan legyen. a püspöki fövegek. És valóban. mintha vasárnap volna.. amelynek tetején a királyok trónolnak. leigázlak benneteket. csigákban leomló hajviseletek. a hosszú. így szólhatni: „.szerűleg az önzést és az önző érdekek kifejlődését is mérhetetlenül elősegítette és a hiúságig kényszerítette. kényelmetlennek és lehetetlennek jelentették ki. idővel. és így felidézte a legszerencsétlenebb sorsot. bizonyos mértékben. a rendjelek. A könyörület ezernyolcszáznegyedik esztendejében éppen úgy. hogy milyen jó. egyformán felismerték. mint azok az emberek. akik nem értenek egyébhez. leszorította értékét. jár. veszedelmesnek. elnyomlak. protegálnak és akik fölött uralkodnak. ettől a pillanattól kezdve a társadalmi rend újból szilárdulni kezdett. megjavulva és megnövekedve és ismét joghoz és hatalomhoz jutottan. amit annak a csodálatosan morális. később megvetették azt. kucsmák. a bíbor.. én leigázlak benneteket. monarchisztikus. vallásos. leigáznak. Fejükbe vették.egyébként is mindenki látja. A munkásemberek nem akartak többé egymaguk dolgozni. mint annak művészete. mindenkitől elismerten.. aki leigáz.. mint az MCXX. ez az eminensen filozofikus ország. mint hogy semmittevésüket élvezzék. Mars vissza. És így született meg az elegáns élet!. az impozáns hajdíszek magasabb hivatalnokoknál. ő melyik fokán áll. irodalmi. gondolatot. mint a bankók árfolyamát. embertársaira pillantva. alszik.. magas tölgyeket és alacsony cserjéket ültetett. uniformisok. hogy többé vagy kevésbé van-e joga szeszélyeit kielégíteni és hogy mennyi vagyont. én elnyomlak titeket. másként beszél.

VIII. aki kocsiban ül. kiinduló pontjai . és olyan szubtilisan állítottam fel. Az elegáns életben mint tökéletes emberi példány csak a Kentaur jöhet számításba. De tulajdonképpen melyik osztálynál kezdődik az elegáns élet? És még egy kérdés: valamennyi semmittevő tud-e élni az elegáns élet törvényei szerint? Két aforizmát írok le itten. mintha csak Ravez gróf. vagyis: az az ember. hogy: „. és így tovább!” Mert azok az elvek.kételkedni sem lehet ebben . és vagyonos emberek élnek.a fashionable gondolkodásnak: VII.Ne mutasd magad fejedelemnek .nyos és egoisztikus felkiáltásnak köszönhetett. az alsóház elé terjesztette volna. vagy gazdagon születni. hogy a kérdést ilyesformán elegendőképpen leegyszerűsítettem. a kamara elnöke. Az elegáns élet íme: lényegileg a jó modor tudománya. melyek szerint a talentumos. 9 . hatalmas. És senki sem akar pórias lenni. ha nem tanultál meg fejedelemnek lenni. amelyek a pórias emberiségre nézve érvényesek.mondotta már előttünk Szólon -.. .Én igázok le. és mint ilyenek. sohasem fognak hasonlítani azokhoz. én. hogy elegáns életet élhessünk: külön érzék is kell ahhoz. én protegálok. Azt hiszem tehát. amelyek minden kétséget el fognak oszlatni. Nem elegendő gazdaggá lenni..

amit tékozlóan egyszerre elköltöttek egy kelengyéért. hogy ezt az egész világ elfogadja. Azt lehetett volna mondani. Százezer ecu. mintha azok fából lettek volna. A franciák két olasz eredetű királynője volt az. hogy az egyáltalában nem tette becstelenné. ez így van.mialatt a gazdagon öltözött udvari ember alaposan zavarban volt. hogy a forradalmi mozgalmakból mint virágzott ki az elegáns élet. hogy legelsősorban az okozati összefüggést vizsgáljuk meg. és számba sem jött. ha polgárok pénzét egyszerűen ellopta (erről Barrière legutolsó művében. Igen. Amellett az udvari modor közöttük csak Medici Katalin idejétől datálódik. a bodros nyakfodrokban. Ezt a tant annyira vallották és átérezték. De mindezek mellett . elegendő volt azután az egész életre. Később azután már a falusi nemes egész bátran hanyagul és rosszul öltözködhetett. és ez a hatalom elég erős volt ahhoz. a többé vagy kevésbé kivágott cipőben. akik Franciaországban a fényűzés raffinementjét. akkor szükséges. ahelyett. de már eléggé erőteljes szervezet hozott újból létre. Valamikor a nemes ember a maga módja szerint élt. amelyeket egy fiatal.MÁSODIK FEJEZET Az elegáns élet érzékéről Csak a haladás és fejlődés összes erőinek tökéletes együttműködése adhatja meg az elegáns élet érzékét. később a spanyol eredetű királynők folytatták. amely körül nyers falócák álltak. A munkát. olyan asztalra helyezték. azaz. mert a többi gaulois formálisan csak rabszolga volt. a többé vagy kevésbé beparfümözött coiffure-ben és több vagy kevesebb új szóban jutott kifejezésre. hogy ők a civis romanusok Franciaországban.ő mégis mindig csak nemes ember maradt. a modern vagyon miatt . Mert így élni. ha csak két hölgyet is kellett egyszerre vendégül fogadnia. Ha tehát valami képet akarunk alkotni magunknak erről az érzékről. Ez a kizárólag személyes jellegű fényűzés sohasem tökéletesedett úgy.egész XV. Tallard hercegnő szórakozásairól 10 . és azt akarjuk. Hiszen azelőtt semmi sem volt. és amellett éppen úgy emeltethetett valami építészeti remekművet. amit ilyen névvel lehetett volna illetni. Károlyhoz írt!) és a trónust intellektuális emberekkel vette körül. hogy az egész életmódra kiterjedt volna. mint amennyi egy királyi váltságdíj. A hóhér és a törvény mégis csak különbséget tett közötte és a Jacques Bonhomme-ok valamennyi példányai (a munkás emberek típusának e legcsodálatraméltóbbjai) között: mert nekik egyszerűen csak lenyisszantották a fejüket. hogy egy nemes asszony a cselédsége előtt öltözködött. amelyet Katalin megkezdett. neki szabad volt butaságokat mondania . De az udvaroncok modora már ő közöttük is kijelölte a mi fashionable életünk útirányát a piros cipősarkos urakkal. ez a kifejezése mindazon vonatkozásnak és szükségletnek. és mindig önmagának élő valaki volt. hogy a francia udvart az elegancia döntőbírájává és a hajdan való móroktól és törököktől származó előkelőség védőjévé avassa. tivornyázhatott a kocsmákban. mint ahogyan éppen így kétségbeesésre is késztet. Ha az anyagi élettől az erkölcsi élet felé fordulunk: a nemes ember adósságokat csinálhatott. Benvenuto Cellini egyetlen sótartójáért akkora árat fizettek. amelyeket IX. nem kellett sem írni. amikor az etikettet bevezette (erről az ő leveleiben is olvashatunk.az udvari emberek és a nemes emberek között való különbség legföljebb csak a valamivel drágább ruhában. egy fogatért. sem olvasni tudnia. amely még ma is csodálkozással tölt el bennünket. hogy fölakasztották volna őket. a modor és mozdulatok gráciáját és az öltözködés minden pompáját otthonossá tették. valami fölszerelésért. és mihelyt megvásárolták. Lajos uralmáig .

aki kocsiban jár és olyan. hogy hűtlen volt férjéhez. amelyet apáink vérével váltottunk meg. a hatalom és az ipar fejedelmei. A társadalmi formák különbözők. amelyeken a szociális rend az 1789-i esztendő mozgalma révén keresztülment . Az emberek még most is az élet örömeit és a hatalmat annak a szerencsének köszönhetik. és küldetése nem volt hiábavaló. mégis csak általánosította a bajt: mert most a gazdagok demokráciája uralkodik. Ezért Franciaország. miután a dolgok lényege iránt érdeklődött és kifáradt ebben. aki gyalogol. és madame de Chaulnes azt vallotta. mint keresztes hadjárat a kiváltságos osztályok ellen. amely azelőtt a nemeseket megteremtette. Nem kaptuke cserébe a nevetséges és elzüllött feudalitásért a pénz. hogy Egmont grófnője nem akarta elhinni. a talentum éppen úgy a fizikai szervezet szerencséje. aki már megváltotta a jogát a semmittevéshez és olyan. De mindeme egészen jelentős javulásokkal szemben. hogy világosan felismerhető megkülönböztetési jelvényeket találjon ki. szóval a gazdag ember mindig saját intelligenciájának céljaira fogja felhasználni az ember lelkében lakozó hatalmi vágyat. és ez az a haladás.is olvashatni). olyan. a bürokratizmus és a közvélemény révén. a hatalom és a talentum háromszoros arisztokráciáját? Bármilyen jogosult is ez. hogy játsszék az emberekkel. És akkor mind a kettő a nép élén fog állni. összehasonlítani tud. esztendőtől. a pénz és a tehetség háromszoros hatalma az uralom monopóliumát biztosítja számára. a másik pedig a tudomány és művészet terén fog bámulatos hódításokról beszámolhatni. amikor egy csavargót szeretett. aki csak most harcol érte. a jó ízlés. amelyet a hírlapokból vagy a szószékekről irányítanak. Ma már a nemesekben. ebből nincsen semmi.sohasem fog olyan arisztokráciát teremteni. olyan. vizsgálódni. de a szellemük ugyanaz maradt. az államtudomány tradíciója lesz. amelyek az egyeseket 11 . Így azután az idő. Mert az az ember. aki a gondolat fegyverével van felruházva. és a művelődés meg a világosság útján fogják továbbvezetni. A forradalom nem volt egyéb. De a gondolatok. talentumos embereknek ez ugródeszkáiról. Így azután még az ezernyolcszázharmincadik esztendő októberében is csak kétféle ember van: gazdag és szegény. akik ez új és tágabb kasztokat alkotják. az állam keretén belül. a régi idők nemeseinél nem kevésbé fognak legyőzhetetlen vágyat érezni azután. elnyomta a vaspáncélos címeres lovagot. Ha a pair-ek felsőháza: az öröklött előjogok ez utolsó roncsa nagybirtokos-oligarchiáról tanúskodik is . Sőt még többet is: az. akár az 1804. hiszen a tehetség. hogy hatalmuk méreteit nyilvánosan megcsodáltassák. Az arisztokrácia és a burzsoázia egyesíteni fogja erejét és hatásait: az egyik az elegancia. ha hazug politikai egyenlőségét el is dobta magától az alkotmányos monarchiához való visszatérésével. A szociális egyéniség még ma is megerőlteti lángeszét. Az intelligencia lett a mai műveltség gyújtópontja. A semmittevő mindig uralkodni fog a hozzá hasonlók felett. amikor a húszmillió adófizetőt. A nép csak az ügyesebbek segítő ereje volt. mindenkor kénytelen volt egyre újabb és újabb formákban jelentkezni. A baj vesztett erejéből. mint ahogy az öröklött vagyon a születés szerencséje. És ismerjük csak el: a tizennyolcadik század nagy harca különös és csodálatraméltó viszálykodása volt a harmadik és a felsőbb rendnek. akár az MCXX-tól datálódnak.az a szükségszerűen igazságtalan viszony. hogy: egy hercegnőnek a plebejusokkal szemben egyáltalán nincsen kora és Joly de Fleury úr így tehát egész logikusan cselekedett. egyszerűen valami quantité negligeable-nak tekintette. amely a vagyonok egyenlőtlenségét idézi elő. kedvet érez ahhoz. amennyiben elterjedt és általánossá vált. amely minden más ellen heves jogokkal kikelhetne. akinek egzisztenciája biztosítva van és azért tanulni. mindamellett mégis mérhetetlen terhet ró a népre a bankok patriciátusa.

amelyek császári pompában ábrázolják őt. attól a pillanattól kezdve. mert a vadembernek is vannak tarka tollai. Ha ezt a szisztémát egy képpel akarom megvilágítani. amikor a gondolat diadalt aratott mindenekfölött. hogy a mai társadalom struktúráját feltárja. Nos. hanem igazi Istenek. mint egy gróf fiának. mint a léleknek. Descartes és Bayle befolyásának tulajdonítható. zöld egyenruhájában láthatjuk. egy tény. aki a magasba törekszik. ami azonban az orgánumokban nem lelhető fel. Ma pedig mindenki. Mivel a munkásélet mindig az anyagnak az emberek által való kihasználását ábrázolja. csakhogy. az egyetlen gát. az egyetlen barrière.a tömegből kiemelik. Mert a fejedelmeknek és népeknek végre tudatára kell ébredniük annak. csak magasabbra emelték.a mi magasabb rendű kultúránk állandó térfoglalásának is alá kell vetnie magát e felsőbbrendű filozófiai gondolat befolyásának. Amikor ellenségei ledöntötték ezekről az oszlopokról. vagy az emberek kihasználását ismét csak az emberek által. Ez a mérhetetlen fontosságú tény azt mutatja. amelyet homogéneknek lehetne nevezni. amikor a szülészkedés művészetét a világbölcselet minden tudományánál és tanánál előbbre helyezte. a gyakorlásban és a tökéletesedésben. amelyeket az individuális élet mutat. e gyönge és degenerált nép. 4 12 . Tegnap még a franciák. kaurijai. saját erejére támaszkodhat. Így azután társadalmunkban a goromba osztálykülönbségeknek el kell tűnniük. Különösen a civilizált embereknél alig található két organizáció. Most már azután a semmittevők nem lesznek többé bálványok. bárha van hasonlatosság az erőkben. a művész-élet és az elegáns élet viszont alapelvül mindenkor az emberek kihasználását a gondolat által tekinti. könnyű megmagyarázni a vagyonok különbségét. vértezetlenül és fegyver nélkül hadarta le egy holt vallás szertartását és egy hajdan való. Igazán poétikus és valóban igazi: csak a császári pompa cafrangjai nélkül. tetováltatja magát. vannak díszesen faragott íjai. Tényleg. mint a pénzügyekben és a mechanikában az eredmény mindig az illető eszközök nagyságának felel meg. Jacotot úr sikerei mellett is téves az a hit. így tehát ha e formulákat az emberi munkában kifejtett több vagy kevesebb értetemre vonatkoztatjuk. ami a tökéletes nevelés gyümölcse. Ez az érzés kétségtelenül a lélek ösztönszerű szükséglete. Tehát mindig lesznek szegények és gazdagok. hogy talán igaza volt Sternének. hanem mindenütt egyszerű. az a bizonyos „je ne sais quoi”. arra is szolgálhat. melynek vezetője az embereknek az emberek által való kizsákmányolását az embereknek az intelligencia által való kizsákmányolásával kell helyettesíteni4 . és ezentúl sokkal kevesebb szerepe lesz az anyagnak. karjait mellén összefonva. hogy minden intelligencia egyforma. az Ez a metafizikai terminológiája a „legutóbbi haladásnak”. most már csak a belső értékeink alapján tehetünk különbséget egymás között. a politikában éppen úgy. A királyság külső jelvényei és ruhái nélkül Napóleon a végtelenségig nőtt meg. A hatalmas férfi mindig egyszerű és természetes. és a mi vagyonunk jelentősége attól fog függeni. Ha még egyáltalán van valami kiváltság. alakja átnyúlik a mérhetetlenbe. és üveggyöngyökért harcol. amelyet az emberiség megtett. és az élet művészete. mert a magasabbrendű intelligenciák most a haladás útján vannak. Quod erat demonstrandum. ami Európában Bacon. a modor eleganciája. A mi individuális műveltségünk bizonyítéka megtalálható lesz életünk egész megformálódásában. ő korának szimbóluma. amelyekkel elérni óhajtjuk. Milliomosokká tesz-e ez a rendszer mindnyájunkat valamikor? Kötve hiszem. hogy a túlontúl is világos és erőszakos jelvények még nem tudják helyettesíteni az igazi hatalmat. hogy mihez kezdünk vele. fején a háromszögletű csákóval. amint előrehaladt a tizenkilencedik század. amit a műveltség története a tizenhatodik század óta felmutathat. Attól a pillanattól kezdve. régen megfakult dicsőség zászlait emelte a magasba. a szomjúságnak egyik neme. és most már csak árnyalatok vannak. a jövő gondolata. hogy két fontnyi nemesi levél többé már nem jelent mindent és egy milliomos fürdőmester törvénytelen fiának és a tehetséges embernek ugyanolyan jogai vannak. akkor ezt kell mondanom: ma már nem három szobra áll Napóleonnak. Nem lehet az. a tömegek átlagos jóléte nagyobb lesz. és megadja az okait ama jelenségeknek. ami a semmittevőt a munkásembertől elválasztja.

hogy minden dolgot költőivé tegyen. hogy mint kell a vagyont élvezni és akinek a nép megbocsátja elsőbbségi rangját. menj sétálni. kiválogatni tudjuk. és én megmondom. És a derék filiszter. Az elegáns élet a kifejezője minden haladásnak. A csőcselék forradalma ma már lehetetlenség. Egy francia pair. gondolkodik. sőt egy fejedelem is. Ma már az olyan egzisztencia. lehetetlenség. amelyeket világító szelleme szór széjjel. ez már az intelligencia hideg megvetésének lesz a következménye. mert hiszen a fényűzés minden válfaját magába foglalja. ez segít bennünket tetteink következményeinek előre való meglátásában. Mert ma már senkinek sem szabad arcátlannak vagy durvának és aljasnak lennie. amelyről egy ország beszámolhat. sorsjátékon: ahhoz még külön tehetség is kell. a nemesi kiváltságoknak következménye volt.a morális felelősség és megfontoltság. ha már a tökéletesedésnek ilyen jelvényévé vált: nem kell-e minden embernek óhajtania. ez a képe annak. Ez az oka azután. És végül. Ez a kifejezője ama tökéletes tapintatosságnak. amely arra hivatott. Hát nem nyomjuk-e rá szokásainknak. Ez ama szelíd lejtőjű. öltözködj fel. Hogy röviden összefoglaljuk: Az előkelő élet princípiuma különös. szóval: óriás lett. hogy az őszinte érzés a hatalom minden külső és változó jelvényeit mint hatotta át. Ez az erő tesz mindig képessé bennünket arra. erről a magaslatról nézve. Ha néhány király talán még ott is hagyja a fejét. vagy hogy a főnyereményt megüsse az emberek állította lottón.Beszélj. megkockáztatja azt. ideák. amely helyettesíti azt a régit. mint az az ember. Jacques Bonhomme hosszú időre kikapcsolódott Franciaország életéből. a szavak. a lakás finom berendezésének. amit már átolvasott és félredobott. gondolatainknak bélyegét mindenre. de mégis csak lankás síkság. a gondolatok. amit talán az idegek szellemének lehetne nevezni. Sőt ellenkezőleg: az elegáns élet szigorúan a szociális rend felismerésének alapjára épült. mint azt a hírlapot. amelyen a forradalom kereszténysége a hűbérrendszer sokisten-imádását ledöntötte. ki vagy! . És ezért álljon itt ez az aforizma: IX. És most ismét visszajutottunk ahhoz a ponthoz. ahonnan kiindultunk: ott vagyunk a csodálatnál. és ezért egyre finomabbak. jár. Mindezeket a dolgokat a gondolatok hozták létre. az ilyen élet többé már nem egyszerű tűnő gyönyörködés. nem üres szó. amelyek összhangban állnak arcvonásainkkal és végzetünkkel. hogy nemesi származású legyen. fejlett. mint amilyen Richelieu marsallé volt. a ruhaviselés többé vagy kevésbé biztos formáinak. az aranyborjú imádásánál. szóval az egyéni élet egész tökéletesedésének. Csakhogy a bálványkép most beszél. ami a miénk és ami körülöttünk van? . aki ért ahhoz. aki csak száz garas adót fizet. a művelődésnek. az elegancia vele születik. hogy a fontos vonatkozásokat felismerjük. hogy (mindig csak az előkelő életről van szó) minden részletében tanulmányozhassa és titkának nyitjára juthasson? 13 . tisztábbak és nagyobb jelentőségűek lettek életünk összes részletei és körülményei. azokat a dolgokat. Hogy valaki életének értékét az eleganciával emelje. Hiszen ez az esszenciája minden finom szervezetű ember erkölcsének és szokásának. ahhoz már nem elég többé az. amelynek állandó gyakorlása tanít meg bennünket egyedül arra. amely az udvari életnek kifejezése. hogy az igazán szép és valóban jó dolgokat felismerjük. a dolgok horderejének és igazi helyének megítélésében. erkölcsünknek.ez az a közmondás. amelyet a gondolkodó ember megvet. hogy sokkal mélyebbre süllyed. aminthogy Franciaországban is így történt. személyiségek felismerésében. Erre az alapra támaszkodva. hogy most már a legtöbb ember olyan kiváló fontosságot tulajdonít a nevelésnek. Az ember a gazdagságra szert tehet. mert hálás neki azokért a jótéteményekért. a nyelv tisztaságának. a testtartás gráciájának. magasabbrendű érzék a rend és a harmónia iránt. mégpedig az a meghatározhatatlan képesség. ha nem ügyel minden tettére.

mint: közvélemény a kosztümök. nagy alkotásoknak. és a mozgalomnak élére áll. A régi eszközök az osztályok megkülönböztetésére ma már közönségesek és lealacsonyítók lettek.a zseni érdemeinek. megjelöli erejét. a divat sohasem volt egyéb. minthogy a divat diktálja az elegancia törvényeit. mert: mens molem agitat. az öltözködés dolgában. Az ember szellemére következtetni lehet abból. így a forradalom ügye a divatnak is ügye volt. amely az emberi jólétet előmozdíthatja? Avagy nem ő adja-e meg a jutalmat . mint az egyesek munkájának. De ma már a divat nem terjed ki egyedül az egyéni öltözködés fényűzésére. hogy a divat tűnő szabályait megvetik-e vagy követik.minthogy az általános haladásnak objektumai voltak . irodalomban. a képzőművészetben és az építőművészetben. Az elegáns életről szóló értekezés tehát összefoglalása minden megváltoztathatatlan princípiumnak. minden tekintetben? A haladást örömmel veszi át. de van egy hatalom. Éppen úgy alapja a közös. Minthogy pedig a kosztüm volt valamennyi szimbólum között a legerősebb.Így hát nem is közömbös ügy. harc a selyem és a posztó között. minden új felfedezésre. amely elég erős ahhoz. és elpusztulnak közönséges voltukban. Avagy talán nem nyomja-e bélyegét egyértelmű helyeslés alapján minden új találmányra. Egyébként. amelyek gondolataink kifejezését az élet külsőségeiben is megjelölik: így tehát bizonyos mértékben a dolgok metafizikája is. minden művészetet is magába foglal.ha egyébként nem is mindenkor jövedelmező jutalmat . Anyagi létünk minden dolga . amelynek ne volna szerepe az életben. Nincsen többé egyetlen olyan szükségletünk sem. és állati lényünknek ezerszeres vonatkozásai vannak az emberi tudományok egyetemességével. hogy újakat teremtsen és ez a nyilvánosság. 14 . Nos.végtelen változáson ment át és fejlődött. a közvélemény. hogy mint hordja a sétapálcáját. A divat csinálja a forradalmakat a zenében.

amely egy keresztény néphez igazán nem méltó. amelyek az életet költőivé teszik? Ha a provinciákban. hogy a mi tiszteletreméltó barátunk csak éppen lélegzetet vesz. ha viszálykodások és perpatvarok. az olcsó szőnyegek Párizstól hatvan mérföldnyi távolságban már ismeretlenek: ennek oka okvetlenül csak abban rejlik.Ugyan kérem! . egy unokatestvérért hullatnunk kell.Nos tehát. M. Az udvariasságnak. a hajózási törvények szerepelnek. kezdve az udvari gyásztól. ha kereskedelmünkről. a földművelésnek. az „Organisateur”-t) valami önmagában álló tudomány volna. hogy az elegáns élet még nem találta meg a maga törvényhozóját? E sok firkász és gondolkodó ember között? Ez a sok kézikönyv.kiált föl egyszerre a mi tiszteletreméltó barátunk L. amikor ott talán a cauda szóból eredő „caudificatinon” állt. és „codification”-t szedett.Nos tehát . ha nemzetünk szerepel. Törekedni pedig ama cél felé törekszik. ha erdeinkről. vannak lovai. polgári jogokról. csak éppen arról nincs fogalma. nem unalmas irkafirkálások-e a divat lélektanához mérten? Nem volna-e mérhetetlen haszna amaz alapelvek megismertetésének. mi a groom. mi a bricska és még most is régimódi. akkor a rendőri jogokról van szó.felelte -. és valósággal elárasztottak bennünket törvényekkel. akkor népjogokról van szó. ha a kényelem tudománya. és közben egyik hallgatóját kabátjának gombjánál tartotta fogva -. a színháznak. a polgármesterek és adófizetők számára készültek. a legfontosabb axiómák egyike az. kereskedői törvények.HARMADIK FEJEZET A fejtegetés terve Pierrefond-ról jövök haza. ahol meglátogattam nagybátyámat. a tömérdek könnytől. nem igazi csoda-e. mit akar ön ezzel mondani? . amikor ezeket a törvényeket csinálták. mert azt állítják. az erdő-törvények. hogy mi a korrekt livrée. amelyet egy nagybácsinkért. az asszonyoknak.. földbérletünk. Franciaországban olyan bánásmódban részesülnek. ha birtokainkról. a birtok-jogok.Csak azt kérdem öntől . és pipáját a kandallót díszítő gipsz-Vénusz karjai közé dugja. hogy csak sajtóhiba ez. a rendes trágyázás. . amikor a kéziratot nem tudta jól elolvasni. Lemare kávéfőző-gépe. a gyújtószerkezet.Ó Istenem. aki nem vette észre. ha négereinkről. Isten tudja miféle epizootia (ugyanis epidémiát akart mondani) tört rá a firkászokra.kérdezte E. Mert valóban. néger-törvények. hogy a kodifikáció (kérem olvassa csak Saint Simon saját külön kebellapját. de G. . ha saját érdekeink. Az elegancia mindenre kiterjed. . ha a zászlaink alatt vitorlázó hajókról. amelyek az erdőkerülők. Ha kicsapongásainkról van szó. vagy a szedő tévedett. És Saint Simon bölcs tana uralkodik e könyvek felett. hogy mi a kisbirtokosokat a modern tudományok iránt való legteljesebb tudatlanságban hagytuk felnőni. akkor perrendtartásról és ha személyes szabadságunk szerepel.folytatta azután. különösen a lovak. majorságunk. a kármentesítésnek.. államjogokról. a tiszteletreméltó személyiségeknek. hogy a nemzeteket gazdagabbá tegye azáltal. hogy: 15 . egészen a katonai lovak életéig és menetelésének mikéntjéig. rázós falusi hintójában utazgat. ha az állatok. Lehet azonban.. birtokunk a valóságban csak kutyaól. . ami végtére is egyre megy. a vidéken a legtöbb uradalmunk. hogy beléjük neveli a luxus szükségleteit. . a közigazgatásnak. Gazdag ember. ha az emberiség mint tömeg szerepel. mindennek megvannak már a saját törvényei. a büntetőtörvények. egy királyért. az ínyencségnek.. szóval minden szépen formákba van szorítva. a nyúlványok tana.

Ez (természetesen még mindig az előkelő életről van szó) pittoreszk látszatot kölcsönöz egy országnak.Ez az ember egzisztál. túlontúl is nagyszámú hitelezői miatt. Tiszteletreméltó barátunk hosszasan és jól beszélt. de G. azoktól az igényektől. kísérleteznek.. valósággal gutaütést okoz. értéke azoktól a szükségletektől függ. Szavait azzal fejezte be: .Uraim. ebben a pillanatban általános hurrázás következett. az a gondosság. Minden szerzett vagyon nagysága. hogy annak méretei fel sem érhetők ésszel. az ürüik és a gyerekeik. Végezetül ezeket mondta: . a tudománynak ezt a hiányát megmagyarázni. száműzték Angliából a sajnos. A bölcs E. a lovaik. összehasonlította Angliát Spanyolországgal. és tökéletesíti a földművelést. Általános kacagás fogadta ezt a kijelentést. a kifejezéseknek azzal a könnyedségével. amelyeket mindkét vidék szokásainak ismerete szolgálhatott számára. amelyet egyáltalán meg kell írni. olyan fanatikus nagyzási mániában kellene szenvednie. hogy valamennyi könyv között. és ha végre az ön nagybácsija még mindig ócska kabrioletében sétakocsikázik. amennyiben azokat lokális színekkel díszítette. hogy a fashionnak ez a patriarchája mennyit tett szülőhazájáért.Az elegancia ad életet az egzisztenciának. hát mindennek oka abban rejlik. Mert hiszen ez azt jelentené: hogy „csak” az a törekvése. befolyással van a faj szépségére és termékeire. a dráma nem következhetne be attól az egyformaságtól. amelyet a táplálkozásra. és bebizonyította alapelveinek igazságát.. hogy Párizs előkelő emberein uralkodni óhajt. hogy ekkora felelősséget vállaljon magára? Hogy valaki az előkelő életnek fejtegetését megírja. És ezt ez az egyszerű beszéd váltotta ki. bebizonyította. próbálkoznak. Jó.Brummel!. tessék csak egyszer szemügyre venni. és így a szellemek már megvilágosodtak. 16 . Ha egy miniszter a zsebkendőjét és burnótszelencéjét XVIII. amelyeket megszereztünk. ha bizonytalanul is. amely előtt egy előkelő fiatalember a vidéken. és nem mindig sikerült nekik graciőznek lenniük. amikor hozzátette: . 5 Az elegancia itt az öltözködésre vonatkozik. amit az elegancia egy ország lakóinak arcára nyom. Az elegáns emberek azonban egyre tapogatóznak. Mivel pedig ebben a pillanatban a tea fashionable istennőjének már bőséges italáldozatot hoztunk. Ó Istenem! melyik öreg vagy ifjú ember volna elég bátor ahhoz. felállt a „Divat” egyik legelőkelőbb5 szerkesztője. evégből jellemezte ezeket az országokat. ha a tükör. amelyet csípős emberek fecsegésnek neveznek. hogy nincs egyetlen klasszikus munkánk sem a divatról. akik megfeledkeztek arról. valami öreg embernél megborotválkozik.X. diadalmasan nézett munkatársaira és így szólt: . és ön be fogj a látni. de a csodálkozásnak ama bizonyos csöndje elég hamarosan beállott. Lajos asztalán hagyta. Brummel Boulogne-ban van. amelyeket kielégítettünk. az állatok otthonára szentelünk. Ó. hogy a behemótoknak milyen odúkban vannak a teheneik... Mert az a körültekintés. valóságos gyermekmunka ezt a rést a tudományban. és ez lesz a legnagyobb szellemi munka. hogy a megelevenedés. az előkelőségről írott értekezés fogja a legemberbarátibb szolgálatokat tenni.

és a belépő komornyikkal kidobatta a szerinte szemtelenkedő Brummelt. példaképe annak a befolyásnak.a szobájának egyéb berendezésével. Így találtuk Brummelt . hogy Brummelnek köszönhetjük azokat a filozófiai gondolatmeneteket. ebben a pillanatban. György király legintimebb barátja iránt. aki feltalálta a bútorok és mellények filozófiáját.. amint ez IV. Hálókabátja magán viselte szerencsétlenségének bélyegét.. Hízelgően látszott hatni rá az. csak nagy ritkán mulasztotta el. amint holtrészegen kibotorkál a parlamentből. egyesülve a respektussal. De hogyan is kezdjük. hogy ne harapjunk szimbolikusan az ajkunkba. Györgynél is megtörtént. Lajos piros sapkával és X. A nagy ember tökéletes udvariassággal fogadott bennünket. amikor szemünk elé kerül az az ember. Kant gyerekruhácskában. hogy egy ilyen kényes hivatást be is tudjon tölteni. parókát hordott! . mint valami nagy jótétemény. csöngess csak!) IV..7 Nem volt-e ő maga eleven bizonyítéka. Györgyöt a ruháinak kiválogatásában. hogy az elegáns élet milyen szorosan függ egybe az emberi társadalom fejlődésével és tökéletesedésével. minden érzésünk respektussal teli rajongásba olvadt át. amely annyi jól öltözött tisztnek csinos előléptetést jelentett. az ő gondolatainak eme. amikor a divatnak e fejedelmét láttuk: az öröm érzése volt ez. állítólag azok miatt a túlságosan is familiáris szavak miatt. Bizonyára nem szükséges hozzáfűzni. hogy utolsó örökségül ránk hagyja a nadrágokról szóló axiómát éppen úgy. most egyszerre egész egyszerű dolognak tetszett „Az elegáns élet fejtegetésének” megírása.Nos. 7 6 17 . milyen rettenetes tanulság ez számunkra! . György bárhol is jól öltözködő katonát látott. mint valami óriási lépés azon az úton. IV. Brummel látta el jó tanácsokkal IV. Nem volt-e ez olyan látvány. hogy elragadólag hasson reánk. Brummel. És egyhangúlag elhatároztatott. elrontotta egykori ideális alakjának szerencsés proporcióit és a dandyzmus existene . hogy Brummel élete most. de még mindig Brummel volt. amikor egy estebéden így szólt: „Wal ring the bell!” (Walesi. Ha IV..mi legalább azt reméljük . hogy elegendő tehetsége volna ahhoz.. amelyeknek alapján a két előbbi fejezetben meghatározhattuk. Hogyan is kellene elkezdeni. Csak elhájasodása. hogy ne legyünk rögtön áthatva a csodálattól IV. mint a gráciáról és a lovak fölkantározásáról szóló axiómát. De éppen azért. amelyeket a dandy IV. Györggyel szemben megengedett magának. amit a divat gyakorol? De amikor arra gondoltunk. a legcsodálatosabb összhangban állt . Láttuk őt. hogy valamiképpen kitüntesse vagy előléptesse. hogy a vezérséget az ő számára tartjuk fenn... amellyel az emberiségnek tesznek szolgálatot. de minden köszönete mellett is kijelentette: nem hiszi. Szeretetreméltóságában most azon igyekezett. György ekkor csöngetett is..már mint a hálókabát . az iránt a fashionable ember iránt.korunknak ez az öt valóban nagy. Nehezünkre esne szavakat adni azoknak az érzéseknek. Az angol fényűzés e halhatatlan létrehozójának igaz barátai már régóta . A nem előkelően öltözködő embereket mindig nagyon rosszul fogadta. György azonban később ejtette Brummelt.felismerhették e sorok között az ő mély életbölcseletét és világfelfogását. és már azon az úton volt. A legbensőségesebb barátok voltak. Ó Istenem. Károly Cherbourgban . öregen és szegényen. mert ilyen veretű volt. amely előbbre vezet. hacsak tökéletlen átírásában is. aki törvényeket kényszerített Angliára és a walesi herceget az öltözködésben és a „confortabilismus”-ban6 olyan ízléshez juttatta. látványos drámája. vagy amint poroszlók megragadják? Brummel parókával! Napóleon mint kertész. amelyek erőt vettek rajtunk. amikor éppen fölkelt ágyából. mintha Sheridant látnánk. bútorainak és műkincseinek dolgában. XVI. tele van keserűséggel és hogy Boulogne az ő számára Szent Ilona szigetének szikláit jelenti.

Györgynek. a kereskedők és bankárok aggódó rendjét is. a lét vagy nem lét kérdése volt a mi egész vállalkozásunkra nézve. hogy a jövőben eldönthesse annak az életnek legnehezebb ügyeit is. Ezért aztán egy nép számára sincs utálatosabb látvány. előkelő anyák nevelik őket. akkor az embereket. amelyben vidámság és gúny csillogott. 8 IV. az előkelők és a misera plebs. vigasztaló jellegű axióma: XI.. mint IV. és ha azután az önök párizsi barátai elfogadják. 18 . Így hát nem is volna többé már szükség az elegáns életről szóló értekezésre. mint egy nemes.Így tehát . Habár az előkelő életnek inkább bizonyos érzék.velem van néhány jó barátom.k. azzal a bizonyos jó ízléssel. és így a nagy urak gyermekei már születésüktől fogva megismerkednek a mi tudományunk alaptörvényeivel. Elfogadtuk. hát ebből megtudjuk. jött át közben a szomszédos szobából.8 Csak éppen a korona-ágak dolgában állott tehát királyi barátja mögött. ez emlékezetes tanácskozás után keletkezett a következő. s természetüknek igazán makacs ellenállóképessége kell ahhoz.. hogy a főuraknak nem mindegyik gyermeke születik az előkelőség érzékével.nyugtassa meg a »country gentleman«-ek. mint a nevelésből is. amellyel Londonban az előkelő életet felfogták. vagy legalább is félig-meddig halott. aki embonpoint-je mellett is elegáns volt. Mert valóban. mint művészet az előfeltétele. hogy Brummelnek is. És mégis minden országban az arisztokrácia az. Ez pedig a neveléstől és a rendi szokásoktól van így. De tisztelet a lelki erőnek a szerencsétlenségben! tette hozzá.Szerencsére . Első tanácskozásunk e déjeuner alatt folyt le. akiknek szép beszéde és mozdulata mindenkor a tradíciókat őrzi meg. hogy a valóban szép dolgok állandó látása mellett is csökönyösek maradjanak ezzel szemben. amivel foglalkozunk.pedig úgy sem tudják már megtanulni. Egy angol nő. De mindenesetre. amelyet a felületesség léhának és üresnek nevez. mind a kettő halott. az Párizsban jó módnak is bevált volna.kiáltott fel itt sir William Crad. aki mélyebbre süllyedt a burzsoáziánál is. Brummelnek hűséges társa . ha az elegáns élet helyes érzéke a többé vagy kevésbé szerencsés testi szervezet következménye. hogy a teát felszolgálja nekünk. akik szintén amiatt a kissé szabad szellem miatt. kénytelenek voltak Franciaországba menekülni. amely egymaga költői fényt ad az életnek. Már a bölcsőjüknél megkezdi befolyását az a harmonikus grácia. az utóbbiak . figyelemreméltó. . Henry Conyngham felesége.mondta . amelynek elég jó neve van és elegendő tapasztalata is van ahhoz. és az étrendre fordított gondosság azt bizonyította. hogy ami Brummel számára nyomort és ínséget jelentett.mondta azután .„Isten tudja! . a gentlemanek színe-java. akiken azután nem is lehet segíteni. Miután ezt kijelentette. mialatt kalapját megemelte és egy tekintetet vetett felénk. amely kitűnik modorával és valami egészen különös. megvan a maga Conyngham marquise-ja.. a mi szempontunkból. egységes életformájával. vagy ha visszautasítják is a mi irányelveinket. . mégis éppen úgy eredhet az ösztönökből. Istenem! most már ambo pares. mert az előbbiek már úgyis tudnak mindent. A kérdés. hogy vállalkozásunk monumentális jellegű lesz. két osztályba kell sorolni: a poéták és a prózai emberek.a többiek . György egyik legutolsó maitresse. Ebből aztán láthattuk. amely körülöttük uralkodik.ilyesformán itt afféle bizottságot alkothatunk. teával kínált bennünket.

amely az előkelő élet és a közönséges élet között emelkedik. amelyek egyenes vonalakat szolgáltatnak. . hogy csődöt mondott volna. Az előkelőséget pedig. Például: az emberek lába sokkalta inkább hasonlít egymáshoz. hogy egyformán ugyanazon a módon hordjon rendes cipőt és jól vasalt nadrágot. mint az arca. Komoly stúdiumok alapján a meggazdagodott ember is elérheti azt. és hogy ilyesformán a templomok kapuit az egész népnek megnyissuk. És így van ez minden más dologgal is. De azután végre mégis csak ezt mondta: . XIV. nem uraim. Megtanulhatja azt is. tőzsérek és gimnáziumi tanárok. aki negyven esztendős lett. nem minden láb hivatott arra. Az elegáns életből kizáratnak a szatócsok. akik világéletükben sohasem lesznek előkelő megjelenésűek? És nem volt-e már életünkben százezerszer is alkalmunk hirdetnünk ezt az alapelvet: XII. a legnagyobb mértékben ellene vagyok annak. az elegáns élet poklában van: látja a mennyországot. nem! Nincsenek talán sánta.mondta -. De én. felállítottuk tehát a következő axiómákat: XIII. . hát egyúttal állapítsuk meg azt is. XVI. mégpedig a végtagok bonctani konstrukciója miatt. a magam részéről. a nevelés útján mindenki számára elérhetővé kell tenni. XV. hajlandóságainknak mégis többé-kevésbé egyformáknak kell lenniük. a formuláikat. Legalábbis le kellett tennie az érettségi vizsgát annak. aki elegáns életet akar élni. Keressük tehát. amelyet azelőtt a gazdagok népe lesett. ami az érzékbeli dolgok tökéletesedését mutatja. A fösvény maga az előkelő élet megtagadása. hogy rövidesen hallani fogjuk prófétai hangját. anélkül. hogy vagyonát gráciával költse el. Nincs nagyobb különbség. . és részben helyeslem a tisztelt előttem szólónak érvelését is. amennyire ez csak lehetséges. mint mi magunk. hogy ledöntsük azt a gátat.Mivel pedig ama jóindulatú axiómát már valahogyan érvényre engedtük jutni. Hosszas fáradozás után és sok tudással megvitatott tárgyalások után. azt a hangot.Ha intelligenciánk nem is egyforma.” Brummel kissé összeráncolta homlokát.kiáltott fel Brummel. hogy a nevelés révén is részesülhetnek a kegyelemben.Nem. korcstagú emberek? Olyanok. lövészeinek meghagyja azt a reményt. amely az elegáns élet A-B-C. hogy vannak kivételek is. Egy bankár. Tehát: minél jobban kitágítjuk a formák birodalmának határait. fülelt figyelmesen. annál nagyobb egyenlőség felé törekszünk. Az intelligencia a benső tökéletesedésnek. Megsejtettük. és öklével az asztalra sújtott. mint a két ember között való különbség.Az axióma helyes . de sohasem szabad oda belépnie. hogy éppen olyan jó cipőket és éppen olyan szép nadrágokat hordjon. 19 . lelki fejlődésnek következménye. érzékeinknek.Nem! .

amelyet az eleganciáról állítunk fel. Sterne. mintha az „Általános elvek” tanaira akarnánk áttérni. akinek barátsága olyan nagy megtiszteltetés volt számomra. márpedig ezeknek csak a mi értekezésünk második részének anyagát kell szolgáltatniuk.folytatta Brummel . Az ember felöltözik. . csak a második helyet foglalhatják el. meg fogja lepni az a többé vagy kevésbé intimebb összefüggés. az. amelyet mi rányomunk mindenre. amely korunkat mozgatja. . a beszélgetés módja és így tovább. mint a következő napon.Ha most még csak egyetlenegy aforizmát is teszünk hozzá. nem dolgozik többé. és amelyek ilyenformán állandóan alá vannak rendelve az elegancia törvényeinek. amivel érintkezésbe jutunk: mégis valamivel távolabb állónak látszanak a gondolatok trónusától és ezért aztán a mi új teóriánkban. jár vagy eszik. amit a társadalmi individuum tapasztalhat. A szó. hogy nagyobb. akkor önt éppen úgy. amely arra hivatott. mint engemet. mint egy borotválatlan férfinak. hogy egy jól borotvált férfinak más gondolatai vannak. amennyiben munkánkat a következőképpen osztotta fel: Ezt mondta: . XVIII. amely rajtunk van.IV. ami bizonyos dolgok és saját személyünk között fennáll.többé már nem ugyanaz a nő. Egy asszony peignoirban vagy báli ruhában .És most . mint például a viselkedés. György. Ezt a kis könyvet J. . így hát örömmel ragadjuk meg az alkalmat.mondta azután. 9 20 . a modor.XVII. akik nem jönnek felettébb gyakran Párizsba. Hát nem természetes-e. Mi valamennyien alá vagyunk vetve öltözetünk befolyásának. . ami éppen az előkelő életet alkotja. lényeMivel az udvariasság legprimitívebb törvényeinek ismerete elemi része a mi tudományunknak. állapodjunk meg tehát a következőkben: minden olyan vonatkozásnak. az első hely jut ebben az arisztokratikus enciklopédiában. annak a ruhának. A terített asztal. Habár tehát a létnek e segédeszközei éppen úgy magukon viselik az előkelőség bélyegét. rögtön olyan lenne a dolog. a járás. nagyon szellemesen jelentette ki azt. egészen bizonyos. Az udvariatlan ember a fashionable világában a bélpoklost jelenti. ez a bámulatraméltóan finom megfigyelő. a kocsi. a szolgaszemélyzet. mind olyan aktus.mind emellett van mégis egy tény. mindig csak az öltözködésnek következménye.kiáltotta közbe Brummel.9 . társaságbeli ruhában. szinte azt lehetne mondani: már két különböző asszony! Ezeknél a szavaknál felsóhajtott Brummel. hogy annak a nagy filozófiának. a bútor. hogy úgy mondjam. sohasem lehetnek igazán elegánsak. lecsapódása benne legyen abban a munkában. amelyek közvetlenül az embertől származnak. ahogyan a házunkat vezetjük: mindez. beszél. még mielőtt valamit tesz. Renourdnál lehet megvásárolni. akinek az udvariasságról szóló munkáját a maga nemében legtökéletesebb műnek és az erkölcsről szóló csodálatraméltó fejtegetésnek kell tekintenünk.„Saját modorunk is más reggel és más este . jobb véleménnyel volt magáról a megkoronáztatásának napján. Egy művész. Olyan kegyes volt azután. ami minden más dolog felett uralkodik. hogy a minden fashion iránt közömbösek erkölcsére és szokására befolyással legyen? Egyezzünk meg tehát. amely a divatnak alá van vetve. csak közvetve függ az egyéntől. hogy ő maga írta körül e tudomány határvonalait. a lovak.Egyelőre elég! . amely közvetlenül az intelligenciára vezethető vissza. A ruha idézi elő tehát a legnagyobb változást. behatóan. hogy e helyen komplimentumot mondjunk Gaultier abbénak.Ha gondosan megvizsgáljuk minden anyagi kifejezését a gondolatnak. Minden olyan tett. Azok a teremtések.

és annak minden egyes részletével. amelyet sajnos nem közölhetünk teljes terjedelmében. magába kell foglalnia mindazokat az alapelveket. a munka negyedik része azoknak a dolgoknak szenteltessék. Arról akartunk határozni. legalább én úgy gondolom. hogy a modorról szóló fejezet a társalgásról szóló fejezet előtt álljon-e vagy sem. egész sor fejezetre osztottuk. amint már mondtam. rögtönzött beszédével. Lehet. amelyek az egyéniséggel közvetlen összefüggésben állnak. A tárgyat tehát. Végre is Brummel fejezte be a vitát. mert az én honfitársaim rendszerint kissé hallgatagok. amellyel a második részben fogunk foglalkozni. amelyek közvetlen összefüggésben és vonatkozásban állnak magával az individuummal és csak azután térhet rá az öltözködésre. amelyek szerint a lovakkal. amelyek szerint lakásainkat be kell rendeznünk. mert hiszen ez volt az. amelyet a segédeszközöknek szentelünk. Sue. mielőtt valamit tennének. a harmadikban pedig azokkal a dolgokkal kell foglalkoznia. bútorait kiválogatnunk. a művészetekhez és az irodalomhoz. hogy Franciaországban kissé sokat beszélnek. A harmadik legyen egy értekezés a parfümről. egyhangúlag. hogy a következőképpen ossza be munkáját: Ön munkájának csak második részében állapítja meg az előkelő élet általános törvényeit. hogy ez csak egy nagy ember tévedése. ha azt ajánlom önnek. Azt vélem tehát. hogy Brummellel együtt fogunk tévedni. ha mindjárt az a veszedelem fenyegetett is bennünket. a falun vagy vidéken) és arról a művészetről. vonatkozással az erkölcshöz.Uraim. A negyedik résznek azután. 21 . közvetlenül az egyéniséggel függenek össze. De alkalmam volt észrevenni és megfigyelni. egy második paragrafus a nők toilette-jének. Azután. Az utána következő fejezet azután teljes teóriáját adja a testtartásnak. hogy mint kell viselkednünk másoknál. a kocsikkal bánnunk kell. de nem volt bátorságunk vitára kelni vele emiatt és meggyőzni őt. akkor természetesen a tetteknek a szavak előtt kellene helyet foglalniuk. hogy ezt a mi szemünkben szerencsésnek látszó rendszert az elegantologisták mindenfelé el is vetik.” Meg kell bocsátanunk Brummel előszeretetét a ruhák iránt. és amelyeket én afféle segédeszközöknek nevezek. amely számára a hírnevet e földön megszerezte. Az első paragrafus a férfiak öltözködésének szenteltessék. valláshoz. a személyzettel. A következő szavakkal végezte beszédét: .megígérte még nekünk. hogy egyéni nézeteit és felfogását külön fejezetben fogja megírni. mint minden dologban megnyilvánuló tökéletes ízlése és életének csodálatraméltó harmóniája folytán . asztalait megteríttetnünk. A harmadik részt.gében megváltoztatja az egzisztenciákat. amelyek. Legjobb barátaim egyike. közösen határozta el „Az elegáns élet általános elvei” címmel a divatbarátoknak ez a parlamentje. amelynek címe ez lesz: „Az arcátlanságról. a viselkedésnek és a modornak. ha Angliában volnánk. amely mindazokkal a dolgokkal fog foglalkozni. amikor az utolsó két fejezetről volt szó. a fürdőkről és a coiffure-ről. hogy nem vétek a logika ellen. végül aztán még egy kis fejtegetés következnék „A fogadás művészetéről” (legyen az a városban. aki éppen olyan kiváló stílusának eleganciája és aperçuinek eredetisége révén.” A tárgyalás később azután kissé hevesebb lett. monsieur E. Elhatároztuk tehát. Az első a toilette-tel foglalkozik.

Mert még az éjszaka csöndjében is uralkodik ez az érzéskomplexum. amely minden tettünket irányítja. 22 . amely életünk minden pillanatát magában foglalja.Így azután az egész anyagot minden oldalról tudományosan fogjuk fel. sőt még az álmunk funkcióira is befolyást gyakorol. azt az anyagot.

MÁSODIK RÉSZ Általános elvek „Gondolja csak el.” Monográfia az erényről. nagyságos asszonyom. (A szerző közre nem bocsátott műve. hogy van olyan tökéletesedés is. amely felháborító.) 23 .

de a jó dolgokban csak egy és egyetlenegy az igazság. hogy mi volt az egész állat? Hogy. Ez csak e három alapvető erénynek valami titokzatos összhangzatából keletkezik. a húsevők vagy a növényevők közé tartozik-e? Még soha. ami az eleganciát megszüli. És mégis. azt fogjuk mindenkor találni. lángesze feltárta számára az állati élet alaptörvényeit. Ezt az összhangzatosságot mindenkor és tüstént előidézni: ez a természetüknél. XXI. valahányszor csak rossz ízlésű dolgokat közelebbről megvizsgálunk. hogy ki a lovasa. mint a szentháromság. példának okáért. de a gonosz tetteknek ezer a módja. Nos. Ennek a felismeréséből származnak a mi legfontosabb általános aforizmáink. XX. a remény és vigasztalás három forrásával szemben! Micsoda szomorú egyenlet ez! 3 : 7 = az ember: X! Nem is akadhat emberi teremtés (anélkül.NEGYEDIK FEJEZET Dogmák Az egyház hét főbűnt ismer. amint hogy a ló is megérzi a sarkantyúból. Az előkelőség alapvető elve az egységesség. Éppen így az elegáns élet keretén belül egyetlen székből meg lehet állapítani az egész bútorzatot. legyen az egy idegen valaki toilette-je. hogy mint tegyünk jót. beszéde vagy modora. nem tudja-e rögtön meghatározni. A külsőséges élet a szervezési rendszernek valami módja. és csak három égi erényt ismer el. Csak egy módja van annak. mint a tisztaság. Igen. az egyik dolog magával hozza a másikat. Az elegáns életnek tehát megvannak a főbűnei és három kardinális erényei. lakása. amelynek igazságát a „Lelki szükséglet” minden kézikönyve is igazolhatja: XIX. minden szigorúsága mellett is ez a dogma uralkodik az előkelő világon éppen úgy. mint a katolikus világon. ezekből az örök törvényekből egy axiómát vezethetünk le. Bizonyos ruhadarabok felismerhetővé teszik a noblesse-nek és a jó ízlésnek bizonyos szféráit. az antidiluviális korból való-e? Nem tudja-e rögtön osztályozni is az állatot. harmónia nélkül és viszonylagos egyszerűség nélkül. Ha Cuvier úr valamilyen állatnak homlokcsontját. hogy háromszoros egység törvényeinek valami többé vagy kevésbé tisztán érezhető megsértéséről van szó. mint ahogyan egy csiga színei a csigaházon meglátszanak. De éppen olyan kevéssé az egyszerűség az. aki e szerencsétlen egyenlet következményei alól kivonhatná magát. Így tehát hét eshetőségünk van a lelkiismeretbeli furdalásokra. Nincs egységesség tisztaság nélkül. mint a harmónia és éppen olyan kevéssé a harmónia az. Az elegáns életben minden mint valami szorosan összeillő láncszemekkel kapcsolódik össze. Veszedelmes dolgokban még csak lehet engedményeket tenni. hogy Szent Terézt és Assisi Szent Ferencet kivételnek kellene tekintenünk). hogy vagy a hüllők vagy az erszényesek. Minden vagyonnak 24 . az előkelőség egy és eloszthatatlan. születésüknél fogva kiválasztottaknak titka. mint a szabadság és mint az erény. Mindig. sohasem tévedett ez az ember. orrcsontját vagy bárminő más csontját fedezi fel. amely az embert éppen olyan egzaktul ábrázolja.

hát annak vége! Mert: XXIII. 25 . Az elegancia leglényegesebb hatása: elleplezni azokat a költségeket. Tételünk első fogalmát. Ez az ensemble. amely vagyonukat „reprezentálja”10 sohasem szabad. Nem hasonlítanak-e ezek újra és újra csak azokhoz az ügyetlen színházi díszletezőkhöz és gépmesterekhez. 10 A „reprezentálás” szónak ez az eredete és értelme. és ők meg fogják önnek pontosan mondani. amelyekbe kerül. Idegzete minden okos és jó gazdálkodásnak. Az előkelőség George Cuvier-jei sohasem kerülhetnek abba a veszedelembe. vagy telivéreik. hogy hűtlen szimbólum legyen: máskülönben csak egyike mutatkozhatna a két fatális eshetőségnek: a fösvénység vagy a szerénység. akiknek díszletei mögött láthatók a rugók. maga az egész palota. akiknek képtáraik lehetnek.megvan a maga alapja és a maga csúcspontja. egy „semmiség” alapján is tud ítélni. Ha nagyon hiú vagy nagyon szerény. Minél tökéletesebb azután ez az egységesség. a hálószoba. hogy egy gyertyát egy gyertyatartóba dugjon. Egy asszony szellemét már megismerjük abban a pillanatban. de ha az ember nem is hibás egy ilyen rettenetes bűnben. hogy milyen az egész boudoir. ökonomikus módon és alapon akarnak elegáns életet élni. mégis még mindig tömérdek ember van. Ezek az emberek kétségtelenül elérnek egy célt: nevetségessé teszik magukat. akik sóváran. Igen. hogy szerencsés egyensúlyt tarthasson produktív erői és a külső életformái között. a kandallóik mozaikdíszesek. de hasonlatos az olajhoz. hogy mindkét eredményt elérjék. a takarékosság elkerülhetetlen tényezője életünknek. amelyeken egy Cortot vagy egy David vésőjétől eredő szobrok díszelegnek. Az ilyen alapvető hiba azután minden előnyével és hibájával mutatja be az arcot. hogy a lét minden „segédeszköze” harmonikus lesz. ami a takarékoskodási vágyat elárulja. akinek a következő aforizmát köszönhetjük: XXII. mihelyt nem veti többé magát alá ennek az egységességnek. Valóban. XXIV.). E fashionable törvény következményeit ragyogóan megértette egy híres nő (Madame T. mutasson meg csak nekik egy köpőcsészét. Mert az ízléses ember. Ez a tág értelmű és éppen olyan kiterjedt jelentőségű példázat. abban a pillanatban. Pontosan meg fogják tudni mondani. hány nulla szerepel azoknak az embereknek az évjáradékában. előkelőtlen. vagy átlátszó selyemfüggönyeik. a vázáik etruszk vázák és óráik ama bizonyos talpas órák. a fösvénységet már letárgyaltuk. Csak tökfilkó vagy lángeszű ember lehetett képes arra. Minden. vagy szőnyegeik. hogy téves ítéletet hoznak. a legszélső határig keresztülvitt stílusérzékével hozza magával azt. amely könnyeddé és szelíddé teszi a mozgást. egyensúlyozó rudak és a kulisszák? Ha tehát valaki vétkezik a mi tudományunk alábbi két alapvető törvénye ellen. többnyire elveszíti azt a képességét. annál erősebben érezhető minden barbarizmus. mint a művész is. amikor házának küszöbét átlépjük. mohón.

hogy szolgálataikat és hivatásukat arra már bőségesen betöltötték. Ez a tanulság összefoglalható egy aforizmában is. szeretnék és óhajtanák előre megérezni. Madame. sártól összefröcskölve. Ezek a bajok azonban nem az egyedüli megtorlások. a mozdulatoknak ez a biztonsága. és sohasem panaszkodik amiatt. amíg bútorainak huzatai kikopott részeikkel elárulják. amelyekben a fösvényeknek igazságosan részük van. és veszekszenek.amelytől a gépek kerekei jobban forognak. amelyet „az életérzék lelkiismeretének” is lehetne nevezni. A természet bölcs példaképét követve nem átallja. rosszul értelmezett hiúság idézhet elő. örökké abban az aggodalomban élnek. és ha csak egyetlen felhő is megjelenik az égen. amije van. És a mozgásnak. egy talpas órát üvegbúra alá rakni. hogy nap-nap után bemutassa pompáit. monsieur pedig fél a naptól és a portól. soha semmit sem élveznek. Aki vágyait saját anyagi eszközeihez méri. akik igazán értenek az elegáns élethez. Azok az emberek tehát. mindez nem hasonlít-e túlontúl is azokhoz a derék emberekhez. és elszaladnak. olyan érzékenyen. A vagyon terheit és jótéteményeit egyformán megadással viselik el. Csak a külső élet és a vagyon között való összhangból alakulhat ki a fesztelen magatartás lehetősége. megvéd bennünket mindazoktól a viharoktól. ha valamiben kárt szenvedtek. de mert nincsen kocsijuk. akik mértéken felül pöffeszkednek. akik viszont hiúságuk miatt éppen az ellenkező irányú. akinek vigyáznia kell a ruhájára. Ő nem is várja meg. hogy átalakítsák őket. hogy eltávolodik. hogy miként is rendezhetnék be jól a látogatásaikat. amelyeket a félreértett. szórakozásaikat és kötelezettségeiket. akár városban. Fontanelle szavai szerint nem szereti azokat a dolgokat. mint a veteránok Luxembourgban. Hiszen ha elromlanak. Mert ő mindezt már előre tudta. vagy pedig több vagy kevesebb fáradtság révén. még mindig vásárolhat újat. fél az esőtől. odahaza azután kölcsönösen egymást szidalmazzák. alább is szállnak légkörükből. fesztelenségnek kifejtését. megszagolnunk. És mert mindig feszélyezi őket valami. hogy milyen lesz az idő. Az esőtől átázva. ha ki akarnak kocsizni. kiesik onnan. a csillárt gazefátyolba bevarrni. mint a barométer. Mert őnáluk utóvégre minden rendbe jön. aki a kalapjának rabszolganője. de ugyanolyan veszedelmes sziklaszirtekre űzetnek. Csak ennek az alapelvnek áhítatos követése teszi lehetővé a legcsekélyebb tettekben és cselekvésekben is annak a szabadságnak. és hatalmuk mellett is saját maguktól azoknak az embereknek színvonalára süllyesztik alá magukat. mindent élvezzen. aki saját használatára udvari bolondot akar tartani: XXV. kezdve az asszonytól. a pamlagot zsákvászonnal bevonni. És ki nem borzad meg egy ilyen rettenetes testvéresülés gondolatától? De hányszor nem találkoztunk már. Amennyiben korlátozzák létük fejlődését. mert mind a ketten közönségesek. hogy minden olyan nagyon drága. kicicomázkodnak. amely nélkül nincs is grácia. amit az ő személyzetük fejt ki. és így sohasem gurulnak dühbe. akik előbb takarékperselyt vásároltak. saját légkörében marad és sohasem kell attól tartania. Egy vázát. otthagynak mindent. de azért nem szabad látnunk és főként éreznünk. 26 . amely ráilleszthető minden életformára. Nem kérnek aggodalmaskodón felvilágosítást a barométertől. „amelyeket túlságosan is respektálni kell”. hogy elhelyezkedhessen a kocsiban. És ők nem is félnek egy asztmatikus bácsi látogatásaitól. nem borítanak zöld posztóból készült futószőnyeget a szőnyegeikre. akár falun azokkal a félarisztokrata burzsoákkal. egészen addig a kis német fejedelemig. hogy azután csillárt vehessenek és akik azután a csillárt sűrű szövedékű fátyollal borítják be? Az ízléses ember élvezzen. vagy a pénzük révén.

A munkás-élet emberei számára a fogadások, a vendéglátások egész ünnepség számba mennek. A szokás által szentesített, bizonyos szabályos időközben visszatérő fogadónapokat tart, és ezeken felhordatja legszebb dolgait, fiókjait kiüríti és bronzait megszabadítja huzataiktól. Az elegáns élet embere azonban minden órában tud vendéget fogadni anélkül, hogy a vendégek érkezte miatt kínosan lenne meglepődve. Az ő jelszava annak a családnak jelszava, amelynek hírneve és dicsősége az újvilág felfedezéséhez fűződik; ez ez: semper paratus, minden órában készen és mindig önmagához méltóan. Az ő háza, az ő szolgaszemélyzete, kocsijai és az egész fényűzése semmit sem tudnak a vasárnap előítéletéről. Az ő számára minden nap ünnepnap. Egyszóval, ha a nagy dolgokat szabad kicsiny dolgokkal összehasonlítani: olyan ő, mint a híres Dessein, a fogadós, aki, midőn egy napon a portása a yorki herceg jövetelét jelentette neki, a legnagyobb nyugalommal felelte: - Adja neki a négyes számú szobát. Vagy pedig mint Abrantés hercegnője, akit egy este megkért Napóleon, hogy fogadja Raincyben a wesztfáliai hercegnőt, és aki másnap vendégeinek királyi vadászattal, fejedelmi lakomával és fényűző bállal szolgált. Aki fashionbeli akar lenni, annak a maga szférájában a létnek ezt a tágabb értelmű fogalmát kell érvényre juttatni. Ekkor azután könnyen csodálatos eredményeket fog elérhetni, ha állandóan ügyel mindenre, és ha figyel arra, hogy mindent a leggondosabban jó karban tartsanak. Az állandó felügyelet és szemmeltartás őrzi meg az egésznek szép gráciáját. És ez a titka az angol axiómának: XXVI. A gondos karbantartás művészete a sine qua nonja az elegáns étetnek. Ez a karbantartás nem csupán a tisztaságnak első életfeltétele, amely arra kényszerít bennünket, hogy a dolgoknak nap-nap után új fényt adjunk; ez a szó egy egész rendszert foglal magában. Attól a pillanattól kezdve, amikor az európai kosztümökben az aranyszövetek és a címerhímzéses ujjasok nehéz tömörségét, amilyen ez már a dolgos középkorban volt, a szövetek finomsága és gráciája helyettesítette, attól a pillanattól kezdve mérhetetlen forradalom indult meg az élet minden dolgában. Ahelyett, hogy egy egész tőkét fektessünk házieszközökbe, amelyeknek úgyis csak tönkre kell menniük, inkább csak kamatainkat fogyasztjuk, amennyiben könnyebb és kevésbé drága holmikat vásárolunk, amelyeket könnyebb megújítani, és így azután az egyes famíliákban nem fogy el egészen, nem megy tönkre a teljes tőke.11 Az előrehaladott, fejlődött civilizációnak ez a mérlegelése a legteljesebb tökéletesedését Angliában érte el. A kényelemnek e hazájában a materiális létnek e valamennyi szükségletét az élet afféle ruhájának tekintik, amely lényegében mindig változik, és amely a fashion minden szeszélyének alá van vetve. A gazdagok évről-évre változtatják lovaikat, kocsijaikat, lakásberendezéseiket, sőt még a gyémántjaikat is újonnan foglaltatják évről-évre: szóval náluk minden új formát kap. Még a legjelentéktelenebb bútorokat is ebben a szellemben készítik el; az anyaggal józanul és bölcsen takarékoskodnak. Ha mi nem is jutottunk el még egészen ennyire, de mégis már némely jelentős haladást tettünk ezen a téren is. Az empire stílus tömör
A Bassompierre kosztümje, amelyet itt közismert volta miatt idézünk, a mi mai pénzünk szerint százezer ecu-be került. Ma a legelegánsabb ember tizenötezer frankot sem költ ruhájára, és minden szezonban új ruhát vesz. Az e célra használt pénzek differenciája a fényűzés különbözőségeit mutatja. És ez a megjegyzés éppen úgy vonatkozik az asszonyok toilette-jeire, mint minden más objektumra a mi tudományunk birodalmában.
11

27

fafaragványai már egészen divatjukat múlták, éppen úgy, mint a súlyos, nehézkes fogasok, és ama kornak bizonyos szoborművei, amelyek csak félig-meddig mesterművek és amelyek sem a művészt, sem pedig az ízléses embert nem tudják kielégíteni. Végre már úton vagyunk az egyszerű elegancia felé. Ha vagyonunk szerény volta még nem is engedi meg a gyakori változtatást, mégis legalább megszövegeztük az alábbi axiómát, amely a mai szokásokat irányítja: XXVII. A luxus kevésbé költséges, mint az elegancia. Így legalább tehát kikapcsolni igyekszünk életünkből azt a rendszert, amely szerint egy-egy bútordarab megszerzését valami tőkebefektetésnek tekintik. Mert hát lassanként mindenki megérzi azt, hogy elegánsabb és kényelmesebb az egyszínű porcelán szervizből étkezni, mint a kíváncsiaknak egy olyan csészét mutogatni, amelyre Constantin a Fornarina-t másolta. A művészetek remekműveket hoznak létre, amelyeket a magánosok mégis csak kénytelenek átengedni a királyoknak és emlékműveket, amelyek csak a nemzet tulajdonai lesznek. Az az ember, aki elég balga ahhoz, hogy életének egészébe valamilyen magasabb szférának egyetlen darabját, mint példaadó mintát, illessze bele, azon fáradozik, hogy másnak mutassa magát, mint amilyen a valóságban, és így visszaesik a tehetetlenségnek abba az állapotába, látszatába, amelynek nevetségességét mi már előbb is ostoroztuk. Azért állítottuk fel mi a következő maximát, hogy a nagyzási hóbort áldozatait felvilágosítsuk: XXVIII. Mivel az elegáns élet az egoizmusnak ügyes fejlődését mutatja, ami a hiúságot túlontúl is világosan leleplezi, nem egyéb, mint pleonazmus. Igazán csodálatraméltó...! Tudományunknak valamennyi általános elve most egyszerre csak egyetlen főelv toldalékának látszik, amelyet már proklamáltunk is; mert a dolgok gondos karbantartásának művészete és törvénye bizonyos mértékben következménye a már előbb tárgyalt egységességnek. Némelyek szemünkre vetették, hogy milyen rettenetes költségeket követelnek és idéznek elő a mi despotikus aforizmáink. - Mekkora vagyon - mondották ők - volna valaha is elégséges, hogy az önök teóriáinak követelései teljesíthetők legyenek? Azon a napon, amikor egy ház újonnan bútoroztatott és újonnan tapétáztatott, amikor a fogat újonnan befényeztetett, nem jön-e a fashionabel úr és nem támasztja-e zsíros fejét szemtelenül a falburkolathoz? Egy dühös ember nem fogja-e készakarva bepiszkítani a szőnyegeket? És a pipogya ügyetlenek nem fognak-e nekirontani a fogatoknak? És meg lehet-e mindenkor akadályozni, hogy az arcátlanok át ne lépjék a budoárok szent küszöbét? Mindezek a reklamációk, azzal a különös művészettel megszövegezve, amellyel a nők rendelkeznek, hogy ellenvetéseiket és kifogásaikat megelevenítsék, eloszlanak a levegőben a következő aforizma erejétől: XXIX. A jó társaságnak egyetlen tagja sem gondolja azt, hogy ura a saját jószágainak, sőt sokkalta inkább mások rendelkezésére bocsátja mindazt, ami az övé. Az előkelő ember ugyan nem egészen olyasformán mondja, mint a király, hogy: a mi fogatunk, a mi palotánk, a mi kastélyunk, a mi lovaink, de azért mindazt, amit tesz, át tudja itatni ezzel a királyi finomsággal.
28

És ez a szerencsés metamorfózis volt az, amely odáig fejlesztette a dolgokat, hogy az ilyen ember a környezetéből mindenkit egyformán meghív vagyonának élvezéséhez. Ezért aztán az előbbi nemes alapelv magával hozza a következőt is, amely nem kevésbé fontos: XXX. Valakit vendégül látni, annyit jelent: mint őt a saját színvonalukra emelni. Mindezekből már kezd nyilvánvalóvá válni, hogy azok az állítólagos szerencsétlen esetek, valamennyien, amelyek miatt a kicsinyes háziasszonyok panaszt emelnek és amelyeket a mi feltétlen erejű dogmáinkkal szembehelyeznek, csak az ő megbocsáthatatlan tapintatosságbeli fogyatkozásaikon alapulhatnak. Hiszen a háziasszonynak sohasem szabad panaszkodnia figyelmesség és gondosság hiánya miatt. Ez mindenkor csak az ő hibája. Nincs-e azok között az emberek között, akik valóban comme il faut emberek, afféle szabadkőműves jel, amelynek segítségével bizonyos mértékben felismerhetik egymást? És mert az elegáns ember intimitásaiban csak magához hasonlóknak ad helyet, az ilyen véletlenségektől nem kell tartania. De ha mégis megtörténnek, hát ezek a sors csapásai, amilyenek minden emberfiával megtörténhetnek az életben. Az előszoba intézménye, érthetően angol berendezés, mert ott az arisztokrácia az élet művészetében már olyan nagy haladást tett meg. Ott csak nagyon kevés ház akad még, ahol nem volna egy parlour. Ennek a teremnek az a rendeltetése, hogy olyan embereknek, akik alattunk állnak, ott adjunk audienciát. Az a többé vagy kevésbé nagyobb távolság, amely a mi semmittevőinket a munkásemberektől elválasztja, az etikettben nyer kifejezést. A filozófusok, a frondeur-ök, a gúnyolódók, akik a ceremóniákat kicsúfolják, még sem fogadnák ugyanazzal a figyelmességgel a szatócsot, akinél vásárolnak, ha mindjárt választója volna is a nagytanácsnak, mint egy márkit. Ebből nem következik még az, hogy a fashionable emberek megvetik a munkásembereket; sőt ellenkezőleg, az ő számukra van egy külön nagyszerű kifejezésük is, tele szociális tisztelettel, ugyanis azt mondják róluk, hogy „azok becsülésre méltó emberek”. Éppen olyan ügyetlen és esetlen dolog az elegáns ember részéről a munkásosztályon gúnyolódni, mint a mézet gyártó méhet háborgatni, vagy egy művészt zavarni, aki alkot: mindez egyszerűen rossz modor. A szalon azoké, akiknek elegáns a megjelenésük, éppen úgy, mint a fregattok azoké, akiknek megvan a rendes tengerész járásuk. Ha ön, tisztelt olvasóm, nem utasította vissza a mi prolegomenánkat, hát el kell fogadni minden következményét is. Ebből a tanból adódik most a következő alapvető aforizma: XXXI. Az elegáns világban nincs semmiféle felsőbbség: egyformán magasan álló hatalmak tárgyalnak egymással. A jó társaságból való ember senki emberfiának nem mondja. „Van szerencsém” stb. és ő senki fiának sem „alázatos szolgája”. Annak az érzéke, hogy mi illik, az ízléses embereknek manapság új formákat diktál, amelyeket különös körülményeknek megfelelően választanak ki és használnak. Ebből az alkalomból ajánljuk a terméketlen szellemeknek, hogy olvasgassanak Montesquieu leveleiben. Ez a kiváló író különös ügyességről és tehetségről tett tanúságot abban, hogy a legkisebb leveleit is mint tudta befejezni. Ő szinte formális ellenszenvet, irtózatot érzett az efféle abszurd és unalmas frázisokkal szemben, mint aminő: „Van szerencsém” stb.

29

mint amilyen valójában. ez áttekinthetőbbé teszi majd az anyagot. mert a következő két fejezetben racionálisabban vezethetjük le következményeiket. Az elegáns élet ellenállhatatlan erővel követeli. A sok szín. mint formáira vonatkoztak. hogy a legtöbb dolog. tartoznak egymásnak azzal a figyelmességgel. hogy minden dolog olyannak is lássék. Ebből az elvből. Az a külsőleg gyönge és hatalom nélkül való ember. ha szükség lesz rá. XXXVI. De mindenesetre. Anélkül azonban. A tehetség. igen sok ember szemében vulgárisaknak fognak feltűnni. hogy jobb lesz ezeket mint összefoglalásokat az egyes fejezetek élén elhelyeznünk. akik elegáns életet élnek. dicséreteknek fogyjuk tekinteni ezt a szemrehányást. úgy véljük. a 30 . úgy látszik. Az ornamenseket magasan kell elhelyezni. Mi. Az ornamensek szertelensége káros az összhatásra. amikor azok az emberek. Most azután azt kérdezzük magunktól. hogy az eszközök tökéletesen megfeleljenek a célnak. Feltétlenül szükséges. az illető ország természetes arisztokráciáját alkotják. hogy ez így van mindennel és mi mindent csak arra használunk . mint másrészről pedig a lakás egy nagy ruha.amint ezt már Talleyrand mondta a beszédről .hogy azzal életünket. jegyezzünk fel mégiscsak itt néhány ilyen törvényt: XXXII. még két más aforizma adódik: XXXIII. Az ízléses embernek értenie kell ahhoz. hogy igényeit állandóan az egyszerűségig fokozza le. amely beburkolja az embereket és mindazokat a dolgokat. mint közvetlen konzekvencia. Egyébként . Mindeddig a mi dogmáink inkább a dolgok szellemére. Nem akarjuk itt ennek az axiómának igazságát egyes példákkal bebizonyítani. csak egy kevéssé elcsodálkoztunk azon. holnap már eltűnhet a hatalomnélküliség szakadékaiban. XXXIV. a tarka-barkaság mindig rossz ízlésről tanúskodik. Igen. a pénz és a hatalom. amelyeket az ember használ. a kocsi.mindazok a szabályok. hogy az építészet princípiumai és a mi általunk felállított törvények között bizonyos hasonlatosságot fedezhetünk fel. az ágy. amely a tökéletes egyenlőségből adódik. hogy ez igazság felismerésének nagyobb fontosságot tulajdonítanánk. ami az elegáns életet szolgálja. nem is lepődtünk meg túlságosan. Ez a megfigyelés késztetett bennünket arra is. és az. XXXVII. akinek ön ma foghegyről csak a fejével biccent. valamennyi ugyanazokat a jogokat adja meg. amennyiben minden egyes részletnek hatását kimutatjuk. hogy a fejtegetésnek ebben a részében mellőzzük minden mellékkérdésnek egyéb általános elveit. amelyeket már felállítottunk és amelyekhez még elég gyakran kell visszatérnünk. a gondolatainkat eltakarjuk. holnap már a ranglétra tetején lehet.Attól a pillanattól kezdve. Bizonyos mértékben az elegáns élet esztétikáját adták meg. mint amilyet megérdemel. akinek ön ma alázatosan köszön. amelyek azután a részleteket adták. ezek azonban minden fáradozásaink mellett is áttörnek minden fátyolon. mindezek az egyéniség lakóhelyei éppen úgy. nem tartozik-e talán valóban az építészet birodalmába? A ruha. Amíg elsősorban az általános törvényeket kerestük. XXXV.

Irigyelni kell őt. hogy mint állunk éppen most a politikával. És sohasem használ egyetlen csúnya mozdulatot sem. Az embernek olyan könnyedén kell élnie ezzel a tudománnyal. Se nem graciőz. akkor most. hogy azokkal mondjuk ki azokat az eredményeket. ő maga is új szokásokat vezet be. se nem visszataszító. Megengedi. finom diner-ket ad. Az az ember. a mostanában divatos szokásokat. akik rettenetesen megerőltetik magukat. hogy a fashion neofitáinak tudomására ne hozzuk.. a dandyzmus a divatban az affektáltságot jelenti. jusson hát eszetekbe. akik zavarban vannak. Nem akarjuk ezt a képet a legkisebb részletekig kidolgozni.. sőt poétikus is. Nem látták már önök is elég gyakran azokat a talmi-fashionable embereket. és évszázadunk magaslatain megy sétálni. aki lóra tud ülni és a pamlagra is le tud ülni. ez így van. ő maga kitűnő gazda. tökfilkó. De nem ismerünk mindnyájan egy másfajta embert is.. Ehhez a maximához. akik verejtéket és vért izzadnak. Ti szegény félkegyelműi az elegáns életnek. A fáradtságos. olyan. Igen. a szeretetreméltó egoistát. szóval mindent egybevetve. hogy mi a divat. és mégis aggodalmaskodni látszik az önök vagyoni eszközeinek hiányán vagy szűkös voltán. amikor a grácia után futkároznak. akik minden szónál kirántják kardjukat hüvelyéből. Egy új ember tűnik fel. sem pedig a tudományokat. hogy soha illetlen szót nem hallhatunk tőle. friss. Az elegáns életben veszedelmes dolog a dadogás. hogy megmutassa az embereknek. hogy mint kell azt felhasználniuk rendesen egy. Tudja. a legtökéletesebbig kifejlődött idea alapján. aki érti annak titkát.törvények egyszerűsége mellett is. amely örökre elkárhoztat benneteket: XXXVIII. aki a divatban csak a divatot látja. mint ahogyan az anyanyelvén beszél. nála az egzakt komfort benyomása csapja meg az embert. hogy a „korrektségnek” valami egészen hamis módját elérhessék? Ezek azokhoz a szegény angolokhoz hasonlítanak. e fejezet végén is. ha az ingükön eggyel kevesebb a hajtás. erőltetett elegancia úgy hasonlít a valódi eleganciához. hanem. gondosan előkészített. a teológia néhány jellegzetes kifejezését óhajtjuk kikölcsönözni. hasznot húzzanak az ő fényűzéséből. és csak azt mondjuk még: ez az ember Isten segítő kegyelmében részesült... Az elegáns élet nem zárja ki sem a gondolkodást.nem akarjuk e fejezetet befejezni anélkül. ismeri az új szavakat. vagy még közelebbi vonatkozásba hozott volna egymással . hogy a jó ízlés nem ezeknek a szabályoknak egyszerű ismeretéből adódik. hogy a mi XXXIII. hogy önök részt vegyenek az ő élvezeteiben. aki a sétapálcájának fejét rágcsálni vagy harapdálni szokta. akik elveinket több vagy kevesebb szerencsével alkalmazni tudják. hogy mint beszéljen mindig csak saját magáról anélkül. aforizmánknak elkerülhetetlen konzekvenciája az alábbi elv. hanem csakis az alkalmazásukból. szigorúan logikus következtetés gyanánt. személyzete jól kitanult. egy fölöttébb szellemesen kitalált mechanikus baba. mint a paróka az igazi hajhoz. Soha! Az az ember. de hogy gondolkodó lény volna? . 31 . A dandyzmus az előkelő életnek heretikus szektája. Az elegáns élet tana nem csupán arra szolgál. jobban kifejtett volna. mint kell élvezniük idejüket. aki dandyt csinál magából. Sőt. Ő bizonyos mértékben az előkelő élet metodistája. Ha mink már értekezésünk második részének elején bizonyos hasonlatosságot találtunk dogmáink és a keresztény egyház dogmái között. sőt egyenest szentté avatja őket és imádja. amelyekben azok részesülnek. amelyeket az elegantologisták egyike-másika talán tetszetősebben szövegezett volna meg. egy budoárbútor. A fogatai ízlésesek. társul még az alábbi: XXXIX. hogy terhünkre lenne ezáltal? Őnála minden graciózus.

De nehéz dolog ennyire eljutni. ha szükség van erre. hogy szelleme mindig újra és újra kellemes és tetszetős. személyes gyönyörűsége a társalgás. áttérhetünk a részletekre. mert unatkozik. fényűzést. amely bárkire nézve is kínos volna. de annak hirtelen félbeszakítása is. Ez a típus tud beszélni és hallgatni. Úgy fogadják el az embereket. és semmin sem izgatódnak fel. És mi mindig és mindig szeretni is fogjuk őket. ahogy az Isten megteremtette őket. és mindig gyöngédek és mindig derűsek. amelynek gazdagságát ő tökéletesen ismeri. ez az elegáns élet végső célja. a gúnyuk is kedveskedés és a kritikájuk sohasem sért. ha minden mosolyog felénk: a természet is és az emberek is! Most. gyermek a gyermekekkel. a beszédük tiszta. és az ember mintha szülőföldje levegőjét szívná be. hogy újra megtévesztessük magunkat általa. máris hálára köteleznek le. És ha már észre is vesszük. és ennek a szellemnek bélyegét ott találja minden dolgon. amelynek harmonikus hangjában ugyanaz a báj van. hogy ezt elérjük. sohasem erőlteti meg saját magát. Ezek az emberek egyszerűek. a barátságossága nem megalázkodó. Magánál tart bennünket. holnap mégis csak újra elmegyünk hozzá. öreg az aggastyánokkal. Boldogok azok. Mielőtt vigasztalnának. valami állandó egyéni vonástól. Számára a barátság csak valamilyen zenei téma. akiknek ilyen a lelkük! Hiszen olyan szép az. Sohasem fog ön náluk pazarlást. mindig csak önökkel foglalkozik valami kecses és finom módon. A szavaikat szerencsésen válogatják meg. Egész élete át van hatva valami állandó személyességtől. Művész a művészekkel. sem önt. és áldoznunk kell az ő kultuszuknak. Valamennyiünknek törekednünk kellene.amelyek természetesen mindenkor csak szavakban nyilatkoznak meg . hogy mindent előre megéreznek. 32 . hogy voltaképpen tetszene nekünk. elragad valamennyiünket. mert hazudik nekünk a saját érdekében. amivel ő magát körülveszi.az ilyen ember a társaságban mindig az „ésszerűt” vagy az „igazságot” igyekszik megtalálni. és ezek az emberek sohasem nyúlnak olyan beszédtémához. amelyet megbocsátunk neki. csöndes és mosolygó. Távol áll tőle.Az ő szívességei . Udvariassága sohasem erőltetett. Ezek az emberek elérték a segítő és megszentelő kegyelmet. és sohasem vitatkozik. Nyíltszívűek és még sem sértik meg senkinek sem az öntudatosságát.a tökéletes udvariasságok. tolakodást tapasztalni. hogy csak játékszerek voltunk számára. megbocsátanak a bűnösöknek és a nevetségeseknek. mert az ilyen sikerek alapja a szép lélek. Ez a típus sohasem tart hosszú beszédeket. amely megvan egész modorában is. mert annyira tapintatosak. Az intim érintkezésben ezek az emberek el fogják önt bájolni naiv hangjukkal. és mindenkor az önnel és a saját magával való megelégedettség benyomását kelti fel önben. Mindig ugyanabban a hangulatban lévén a modora szelíd. mert ők maguk is őszinték. mert olyan jó modora van. Ezeket az embereket példaképeknek kell tekintenünk. anélkül. Itt minden hízeleg a szemnek. Az ő saját. Az ő légkörébe valami megmagyarázhatatlan hatalom vonzza önt. De a mi köreinkben van egy típus. Érzéseiket egyszerűen tudják kifejezni. és úgy fogja találni. és amelyet ő az egyes személyek hangjának terjedelméhez mérten bizonyos mértékben variál. Ilyen magnetikus hatalmat elérni. minden kornak megadják a magáét. Ez az ember a megszentelő kegyelemben részesült. és szórakoztat bennünket számításból. és kedves velünk szemben. hogy csökönyös és tudatlan tökfilkók módjára örökösen ellentmondjon . A tiszteletet a leghalványabb árnyékáig redukálja. miután így a dolgok velejével végeztünk.

ez a hölgy válasza. hogy az ember talentumos lehet anélkül is. uram. 33 . hogy mindezen külsőségek iránt érdeklődjék? .Hát nem hiszi ön is. de hát vannak talentumos emberek.HARMADIK RÉSZ Azokról a dolgokról. akik többé vagy kevésbé szeretetre méltóak és többé vagy kevésbé jólneveltek .Ó igen. amelyek közvetlenül az egyéniséggel függenek össze Két ismeretlen beszélgetése egy szalonban: .

akár a mellről. mindenkor azt fogjuk látni. így futkároztál utcáról-utcára. siess a kunyhódba abban a pillanatban. A köpenyeden valami érdemkereszt helyett sárga foltot hordasz? Takarodj. akik rövidszárú nadrágokat húztak fel. amely a durva szokásokat Európába hozta. a bársony: mindez azt jelentené.. hogy honnan és miből származnak a hegyes orrú cipők. csatangoltál szerte a városban. aki filozofikus szellemével véghez tudta vinni azt. hetykén és büszkén a tested szépségére. amelyet itt axiómává formálunk: XL. az arisztokratikusan berizsporozott fejeket és az ezerhétszázkilencvenedik esztendő Titus-fejét: nem mondaná-e el Franciaország legjelentősebb forradalmainak históriáját? Kifürkészni és megállapítani.. akár pedig a fejről van szó. Fehér kezed van? Akkor megfojtanak. ilyesformán megírhatná a legszebb. hogy a legfrivolabb divatkérdésnek is komoly arcot kölcsönözzön. akiknek erszényeit ki akarod üríteni! . egy fiatal írónak. mint valami szerencsésebb vagy szerencsétlenebb körülírása ennek a bölcs aforizmának. és azt mondja: Te a keresztes vitézekhez tartozol. A tudós vagy legalábbis az elegáns életnek olyan embere. Jól vigyázz magadra! Ha a városi őrség elcsíp. az álarc.. másszor a sapka vagy a kalap jelképezett forradalmat.ÖTÖDIK FEJEZET A toilette-ről és különböző részeiről Auger úrnak. a keresztény világból! . amelyekben végre a civilizáció győzelmet aratott a középkor barbarizmusa fölött. a kalappántlikák. a csípő-tournure. azután pedig azokat exkommunikálta. Zsidó. te pária. a legigazibb históriát. hogy vagy valami szociális fejlődés vagy valami rendszerbeli visszaesés vagy pedig valami heves harc fűződött egy-egy ruhadarabhoz. mert így kószáltál. a Popocambou parókáit. ott egy pántlika vagy valami üres szalmából font dísz jelenti a valamely párthoz való tartozást.. és ha Beauvais papjának parókái a párizsi parlamentet teljes fél esztendőn át izgalomban tudták tartani: mindennek az volt az oka. mint a tüzes szemeid? . és sóváran felvillantottad az aggastyánok szemét. hogy egy új „divatológiát” írjunk a rettenetesen bonyolult luxus-törvényekhez és mindazokhoz a harcokhoz. Ha az egyház először azokat a papokat közösítette ki. te a guise-khez. te a protestánsokhoz. hogy ezek a külsőleg közömbös dolgok vagy ideáknak vagy pedig érdekeknek kifejezői voltak.. Ó! Ifjú leányka. aki egy nép ruházatát minden egyes korban pontosan le tudná írni. a Fronde-hoz. te fülönfüggőket hordasz. Most aztán akár a lábról. szép csillogó nyakláncot és a fityegő ékszereid drágakövei úgy ragyognak. hogy itt semmi olyast sem mondhatnánk. a rabszolgák leborotvált fejét. ezzel a kiáltással: 34 .. hát el is fog és le is csuknak! Azért. köszönhetjük ezt a gondolatot. akik elpártoltak a rövidszárú nadrágoktól. mert máskülönben utolér a büntetés. Ez a maxima olyan pompásan foglalja egybe a mi tanainkat és olyan ragyogóan sűríti össze lényegüket. ami más volna. Bêarnais-hez. és ami a nemzeti vonásokat illeti. Itt egy hímzés vagy egy vállszalag. hogy hosszú nadrágokat húzzanak fel. a barátok tonzúráját. a kesztyű. te a Ligue-hez. Egyszer a cipőviselet jelentett valami privilégiumot. mihelyt a lámpákat meggyújtják. a homlokszalagok. az abroncsszoknya. a női övtarsolyok. Te zöld sapkát viselsz? Akkor becstelen ember vagy. A toilette a társadalom kifejezése. Ha az ember megmagyarázza a frankok hosszú hajviseletét.

a szokásoknak és az erkölcsöknek. A flaneur-t kitágult nadrágzsebeiről.. De mindamellett is a jó megfigyelő számára elég könnyű dolog egy egész nagy embertömegből. a hivatalnokot a kikopott könyökéről és azokról a hosszú. bárha ma már mindannyian szinte egyformán vagyunk felöltözködve. hogy most nincsenek bennük a megszokott csomagocskák. Amikor az imént az öltözködésből levezethető tudomány komoly kérdéseinek általánosságán elgondolkoztunk. és ha ön eddig nem úgy járkált az utcákon. Lehet. az embert politikai nézeteivel. Az öltözetünkre nem ügyelni: erkölcsi öngyilkosság. az embert. ez az aranygombos frakk Lyon régimódi lakójáé és ez a piszkos spencer itt valami fösvényé. amikor a ruhát tekintette az előkelő élet kulminációs pontjának. a kabát.. Csöndes megfigyelésünkben fel fogjuk ismerni az üzletembert megdagadt. és akasszon fel rá ruhákat. amelyek valamilyen módon minden országban uralkodnak. De ha a „ruha teszi az embert”. amelyekben jegyzőkönyvecskéit tartogatja. horizontális vonalakról. Állítson csak föl ön valahol egy ruhafogast. aki semmit sem tud meglátni. amelyek ruháin végigvonulnak. amelyek mindig tátonganak. A szatócsot a rendkívül öblös zsebeiről. a költekezőt és a pénzkeresőt. amely tele van rizsporral és pomádéval. Ez egy dandy új öltözete. a Faubourg Saint-Germain. a túlontúl új kabát merevsége: mindezek csalhatatlan jelei a hivatásnak. Ez így maradt meg. Brummelnek tehát egész biztosan igaza volt. Még a mi hadseregünk számvivő tisztjei sem ismerik fel jobban az egyes regimentek egyenruháit. amikor egyet szippantott a burnótszelencéjéből vagy meg akart pihenni a semmittevés megerőltetései után. az embert egzisztenciájának minden formájában. Ott. népgyűlésen vagy a sétahelyen felismernie a Marais emberét. amelyeket a fényűzés. ez már így van ezen a világon. mint a „fiziologista” azokat a livréeket. Háromszínű kokárdát viselsz? . Mert a ruha uralkodik a mi nézeteinken és véleményeinken. még sokkalta inkább „a ruha teszi az asszonyt”. mégpedig a férfiak ruházatát illetőleg éppen 35 . aki beszél. Egyszóval és röviden. a proletárt. És ezért kétkedés nélkül el kell fogadni ezt a gondolatot axióma gyanánt: XLI. a többé vagy kevésbé tiszta gallér. mert mindig a szék támlájához támaszkodott. kitágult zsebeiről. hieroglifákban megírva? A Vestignomie még ma is szinte egyik alfejezete annak a művészetnek.Vive Jacques Bonhomme. de hiába. mintha amiatt panaszkodnának. a kinyúlt és ernyedten lelógó kabát. a butaságok szent intézményekké válnak. a latin negyed vagy a Chaussée d’Antin lakóit. az ügyvédet és a katonát. Miért lett volna a toilette mindenkor a legbeszédesebb stílus. a kikopott gomblyukak. Az öltözködésben a legcsekélyebb inkorrektség is elegendő ahhoz. aki inkognitóban van. amelyekbe kezeit szokta dugni. hogy egy hercegnőt. aki cselekszik. amelyek vagy erősebben. a szeretett filiszter! Halál az urakra! Szent András kereszted van? Akkor félelem nélkül gyere Párizsba: Félelemnélküli János uralkodik ott. ez itt az ügynök rövid kabátja. amelyet valamikor Gall és Lavater alapított meg. akkor rögtön fel fogja ismerni például az irodai alkalmazottat. és az embert.a régi Bourbon-dinasztia. ahol sok a tökfilkó. a munka vagy a nyomor juttat az embereknek. a háztulajdonost. ez a tőkepénzes zsakettje. vagy kevésbé kirojtozódtak. Akkor menekülj! Marseille halálba kergetne téged.. az egész embert. a ruha befolyásolja és irányítja azokat. ha nem adta volna valóban az egész embert. hogy ez szerencsétlenség. meglepett bennünket bizonyos elvek általános érvényessége. mint valami tökfilkó. színházban. mert az utolsó waterlooi ágyúk torkából a halál tőrt reánk és . a társaság legutolsó tagjainak sorába száműzzön.

hogy megtérítsük őket az elegáns élet számára. akiknek megvan mindenük. a művészet.úgy. és akik nem mondanak sem szellemességeket. mint a csábítás művészetének professzorai: 36 . mint valami japán bálványszoboré! Mindezekből ismét egy csalhatatlan aforizmát vezetünk le. sem pedig butaságokat. hogy ott semmit se lássanak. akik meghalnak anélkül. III. IV. mint egy kis grisette . finom selyem. a fényűzés legcsodálatosabb alkotásai mind az övék. § A ruhák változása. hogy azután olyan legyen a megjelenésük.§ Az öltözködés egyetemes elvei Azok az emberek. I. a gazdag ember vagy a tökfilkó felcicomázza magát. V. § A férfiak ruházkodása. XLIII. hogy bizonyos részletek előbbre valók az egésznél. § A nők ruházkodása. éppen olyan számosak. hogy mit cselekszenek. amelyet tudásunk összességéből merítettünk? XLII. és ők mindezt fel is használják. Valóban. melyik negyvenesztendős asszony nem fogja helybenhagyni azt. hogy az öltözködés mélységesen nagy tudomány? Vagy talán önök nem hajlandók elismerni.. hogy éltek volna. akik ájtatosan áldoznak mindezeknek a dolgoknak. § Az öltözködés egyetemes elvei. úgy véljük: hogy felállíthassuk az „öltözködés törvényei”-t.. akik úgy öltözködnek fel. hát ugyanazt a sorrendet kell követnünk. II. mielőtt még felöltözködne. A toilette egyidejűleg a tudomány.” De ha arról van szó. és a fejezetek rezüméje. hogy egyáltalán nincsen egyetlen graciőz öltözet sem. mint ami a nők öltözékeit illeti. akik társaságba járnak. sem az asszonyok erejét. Ki fog derülni. ha nem szokták meg annak viselését? Hát van-e nevetségesebb dolog annál. mert nem tudják. éppen úgy előbb megfürdik. De „édes jó istenem. akik nem ismerik sem az ételek értékét. szép szövet. akik testüket nap-nap után egykedvűen ugyanabba a lepelbe burkolják. mint azok a balgák. mint a napszámosok. bocsásd meg vétkeiket. igen. Ezeknek a fejezeteknek beosztásai is tehát lelkiismeretes megfontolásból erednek a következő sorrendben: I. Amint az ember előbb felöltözködik. meg fogják-e ezek valaha érthetni az itt következő fundamentális axiómát. az elegáns ember pedig felöltözik. § A tisztaságnak a ruházkodáshoz való viszonyáról. amidőn felöltözködünk.udvari toilette-ben? És ami pedig az öltözködésben megint csak az „ösztön”-t illeti hány teremtést találunk mégis a társaságban. mielőtt beszélne vagy cselekedne. mint amelyet akkor követünk. arany. a szokás és a megérzés dolga. És most. Az állat ruházatával védekezik. amelyet kiérdemesült kokottok éppen úgy tanulmányozzanak. amely piszkos és büdös.

amelyek a kitűnő komorna ügyes kezét árulják el. de azért mégsem jelképezi a tisztaság fogalmát.. már kora reggel drágaköveket hordanak ingükben. rangjukat. hogy ez a közönséges szemek előtt mindenképpen közömbös marad. szerencsétlen lornyonjaikat láncon viselik és Tabarnál fogyasztják el estebédjüket! Bizony mondom. amint ez a középkorban és az abszolút királyságok idején dívott. de ez nem egyéb. a vidéken. hogy gyémántos csatokat hordjanak. De azért a jó megfigyelőnek. mégis csak nagyon nehezen tudja megkülönböztetni a határvonalat.talán mert nem is akarnak tudni . A művész szemében és a világfi szemében. hogy sétál. akikről el kell ismernünk. de olyasformán. olyasformán. mint hiúság az öltözködésben. hogy: sokkal okosabb és jobb finom posztóruhát viselni és lovat tartani. csak azért. egy-egy szalag megerősítésére csillogó kapcsokat illesszenek fel. amely egy gyalogjáró ember és egy olyan ember toilette-je között van. amíg végre az jutott eszébe. Éppen ezért nem is annyira az a fontos. hogy a legnagyobb gondot fordítson minden egyes részletre. ezek a párizsiak semmit sem tudnak . aki egy szép napon valami értékes. éppen úgy. mint a nép is. akiknek száz arany a járadékuk. műveltségük. köztük olyanok is. minden érzésüket és ösztönüket kifejezésre juttatják ruházkodásukban. és valami befejezettsége is van minden dolguknak. A kosztüm. mert a grandseigneur-ök. és jó sokáig elgondolkozott azon. aki fogaton jár. amely ugyan fölöttébb szükséges bútordarab. akik padlásszobában laknak és akik. de ismeretlen formájú nagyobb csészét kapott. amit siffón-nak neveznek. hogy tulajdonképpen és pontosan megállapítva. akik nevüket. Sokkal kevésbé jelent ez egyszerűséget a luxusban. amint Párizs utcáin. A ruhának sohasem szabad luxusnak lennie. mint ahhoz. hogy feltűnők legyenek. már egyáltalán nincsenek többé kosztümök.ami egy új divatot illet . A toilette-nek kevesebb köze van magukhoz a ruhadarabokhoz. hogy ez az edény. hogy gondolataik. mint inkább luxust az egyszerűségben. modorok bizonyos felsőbbséget árul el. mint a vonalaknak. akinek hivatása az. és csak a művész szemében jelent igazi költészetet. akik .XLIV. Bizonyos asszonyokat ez arra bír rá. nadrágjaikat aranygombokra gombolják fel. a bulvárokon azokat a zseniális asszonyokat látja. a formája szerint. mert így a legutolsó divatot akarják bemutatni. Ezeknél a nőknél a ruhák színeinek tökéletes harmóniája van. rájöttek arra az igazságra. vagyonukat. az előkelő világot arra kényszerítette. de magában Párizsban is éppen elég ember van. hogy ugyan mit is csináljon vele. hogy bizarr szöveteket viseljenek. hogy hogyan kell azokat hordani.szintén meg tudják ismételni ama spanyol hercegnő tévedését. mihelyt ruha lett belőle. mint a divatnak bizonyos mártírjai.erről az axiómáról: XLV. Lent. Sok kiváló személyiség. Hiszen van még egy másik módja is az eleganciának. hanem sokkalta inkább a siffón szellemét kell megérteni. Valamennyi európai nép lassanként a posztószövet használatára tért át. a műértőnek is végtelen öröme telhet abban. mint ruháikra drágaköveket aggatni. az asztalra való volna és vendégeinek valami gombás ételt tálalhatott fel ebben az ominózus edényben. 37 . ha mindjárt szépen aranyozott is a porcelánja. éppen úgy.. Ma már a szokások annyira átalakították a kosztümöt.

ízléstelen. Természetesen ehhez még hozzácsatlakozik a következő kiegészítés: 38 . mint minden. hogy vitatkozzunk felette. akkor nem vagy helyesen felöltözve: akkor túlontúl is fel vagy öltözködve. Diadalát elérte. amit Anglia helyeslése szentesített: XLIX. LI. hogy gondolkozzanak és megfigyeljenek. ha egyidejűleg megszokott és választékos is tud lenni megjelenésében és a tömeg részéről figyelmet sem keltve. Mert csak azok az emberek. Ha a nép figyelmesen néz reád. De despotikus módon. és a toilette-t sokkalta inkább azért találták ki. És kétségtelenül éppen ezért meg fogja remegtetni az igényekkel teljes asszonyokat a következő axióma: L. A gyalogjárónak mindenkor valami előítélettel kell megküzdenie. akik nincsenek hozzászokva ahhoz. A fogat passepartout mindarra. hogy a következő axióma legfőképpen a prózai gyalogjáró emberek toilette-jét akarja irányítani: XLVIII. mert unos-untalan átélhették a fogat hozzájuk méltó gyönyörűségeit. E párizsi istennők egyik legelragadóbbikának köszönhetjük az alább következő két formulát: XLVI. hogy a külső. A ruha csak a fátyolnak egyik fajtája. vagy pedig túlságosan sokat törődsz a ruházkodásoddal! E halhatatlan szentencia szerint kell tehát minden gyalogjárónak feltűnés és észrevétel nélkül elhaladnia. az karikatúrát csinál magából. Túlontúl sok gondot fordítani a ruházkodásra ez talán még nagyobb vétek. milyen példás szigorúságot kell hát tanúsítania a világnak az ilyen hiú bolondok üldözésében! Hiszen ezek még a nevetségességnél is mélyebbre süllyednek. éppen úgy. hogy mint kell helyesen felöltözni a gyalogjáráshoz. XLVII. Most még le kell rombolnunk a tévedések legsúlyosabbját. akkor túlságosan is tele vagy aggatva ruhadarabokkal. Aki átlépi a divat határait. mint a hanyagság. Minden. Ebből következik. Egyébként erről a kérdésről Brummel a legcsodálatosabb maximát hagyta hátra. minden sok kommentár nélkül fogjuk felállítani szuverén törvényünket és a jó ízlésű asszonyokra meg a szalonok filozófusaira bízzuk.Ezek a nagy női hatalmasságok azután fényesen tudnak alkalmazkodni a gyalogjáróknak látszólag alantas szerepéhez is. értenek ahhoz. amelyet egy téves tapasztalat szült meg azoknál a szellemeknél. Azt. akik megszokták a fogatok fényűző pompáját. amit egy asszony merészelni akar. Ha Murat „Franconi király”-nak nevezhette magát. Mindent kidomborít. semhogy a fogyatkozásokat eltakarja. ami feltűnést akar kelteni. testi előnyöket érvényre juttassa. éppen azért. ami rikító.

amint ezt a természet vagy a divat megengedi: egyenesen bűnös. A folt: bűn. hogy rossz ízlésről is tanúságot tesz. amelynek célja és lényege a hazugság. ha elhitetné magával. Eltekintve attól. Ezért aztán minden olyan divatnak. púpos vagy sánta asszony udvariasságból megpróbálhatja ugyan. amelyek megfigyeléseken alapulnak. rövid életűnek kell lennie. hogy milyen nagy előnyt is nyújt számukra valami hiba! A tökéletes férfi vagy a tökéletes asszony.nullák. Mikor fogják végre megérteni az asszonyok. Mademoiselle de la Vallière bájosan sántított. formáját vesztett.LII. hogy: egy rossz termetű. egy olyan axiómával óhajtjuk lezárni. hogy testi fogyatkozását elfeledtesse velünk szellemének bájával. Ezeket az eddigi megállapításokat. hogy bennünket valamiképpen meg is téveszthet. amelyeket egzakt juris-prudenciával vezettünk le. amelynek semmiféle kommentárra sincs szüksége: LIII. amely jobban igyekszik eltitkolni. adódik az. de nem volna méltó az asszonyi névre. ezek igazán a legüresebb . Szakadás a ruhában: szerencsétlenség. és nem egy púpos nő érti annak módját. megnagyítani vagy megnövelni valamit. Minden olyan toilette. hogy alakjának testi fogyatkozásait enyhítse. Ezek után az elvek után. 39 . és amelyeknek életét az asszonyi és férfiúi önérzet szigorú egyensúlyozása biztosítja. vagy pedig szenvedélyesen lüktető szívének elragadó gazdagságával. amelyek minden országra nézve érvényesek. megtéveszteni.

40 .

Senki sem tudhatja. valami csodálatos. amelyet sújtások tartanak össze. hogy mint kell bánni a legakaratosabb szövettel is úgy. mint kígyók a zöld mezőn. olyan. hogy szabadalmat kellene rá vennie. A párizsi nő a .A comme il faut asszony Gyönyörű idő van. Ha egy angol nő próbálkozik meg így járni-kelni. és csodáljátok a szépségnek e virágát. sem olyan nadrágocskát. kimért távolságban . egyszerű livrée-ben. Hogyan csinálja ezt? Ez titok. a legkimondottabb egyszerűségben. sem áttört harisnyát. amelynek a gépek technikájához semmi köze. hogy az embernek a régiek Mnemosyneja jusson eszébe. meglengeti a csipke szegélyzetét. Egy nyárspolgári asszony. hogy amint elhalad mellettünk. ha szabad magamat így (a szabók zsargonjában) kifejezni. és ezáltal olyan kitűnően ért ahhoz. mint a zseninek titokzatos rózsavirágát.járás zsenije. hogy a ruha alatt szelíd (vagy veszedelmes) formái meg-megrezzennek. olyan lesz. ha ezt utánozni akarná. mint emeli a lábát! Ruhája ilyenkor úgy simul testéhez. Lábán vagy szilvabarna cipőt lát az ember. költők. Az ismeretlen nő egész egyénileg tudja magát beléburkolni sáljába vagy átvetőjébe: a redőzetet úgy tudja elrendezni vállától a csípőjéig. fekete selyem sál alatt. amely éri. a nyak a „redőzet művészetének” hatalma alatt áll. de amelyet lenyűgöz az őszinte tisztelet. mérsékelten drága szövetből való a ruhája. koncentrikus mozdulat születik járásából. zsinórjait keresztvonalba kötve át a legfinomabb cérnából. Tessék csak megfigyelni. 41 . de még nem ütötte el az öt órát. De ennél az ismeretlen asszonynál éppen azért sejthetjük meg a legszebb formákat. sem gazdagon feldíszített és kicifrázott övcsatot. és amely ízlésesen paszománttal vagy pókhálófinomságú szegélyzettel van díszítve. a derék. balzsamos illatot áraszt. amely érti a módját.valami tíz lépésnyire. szorgalmasan kószálni. és amelyet én „a párizsi nők szellőjének” neveznék. valami harmonikus. amelyet ő meg tud őrizni saját magának anélkül. Az első tekintet. mert ilyen kitűnően tudja elleplezni őket. különös érzés fog el bennünket. aki olyan ügyesen tud elrejtőzni. vagy pedig egyszínű szürke selyemből való harisnyát. déli napsütésben. Ti művészek. Vagy két úr kíséri őt. akik a szépséget mint ideált imádjátok. ugyanis: ez a ruha jóformán mindenkor egy redingot. Csinos. maga is olyan lenne. Párizs sétál. amelynek hímzései a boka körül suhognak-lobognak. mint valami előszó egy szép könyvhöz. Nem hord semmiféle feltűnő színeket. ahol növényeket gyűjt és füvészkedik. akik közül legalább az egyiknek kis szalagocska van a gomblyukában. Igen. amely a csodálatnak és az epedő vágyakozásnak keveréke. Két óra már elmúlt. mint valami gránátos. Szembe jön velünk egy asszony. aki a sáncok megtámadására nyomul előre. ez a nő ért a „járás szabásához”. szerelmesek. hogy az valami teknősbéka pajzsához hasonló kagyló alakká rajzolódik. Az ember tömérdek szép és elegáns dolgot sejt. menjetek csak gyakran. hogy a gyalogjárókat aszfaltoztassa. amely megmozgatja. hogy magát mutogassa! Ha ez a bájos nő jár. úgy nekünk is a pórias tömegben egy ritka virág került a szemünk elé. És a városi kormányzatnak kötelessége is volna velük szemben. A kar. amely ott játszik a hosszú. Amint a botanikusnak a hegyekben és völgyekben. avagy esetleg félcipőcskét. hogy angyaltól vagy ördögtől tanulta-e ezt a himbálódzó rengést-ringást. mint valami teknősbéka. amelynek szabása nem egy polgárnőnek fel fog tűnni. vagy egy inas követi.

eltűnnek. hogy szolgálatára álljon. és ha ötöt ütött az óra. nyugatra a Place Marigny. aki biztos a maga dolgában. vagy a kevésbé piszkos polgári negyedekben a Rue du Faubourg Saint Honoré harmincadik házszámától a százötvenedik házszámig. Testtartása. Ha el akarsz haladni valaki mellett. ha jó. kezdve a „Passage du Panorama” legforróbb egyenlítői vidékétől. Ez a szép női típus Párizs legmelegebb szélességi fokait és legtisztább hosszúsági vonalait járja legnagyobb előszeretettel. amint ezek a nők . aki senkire sem néz és mégis mindent lát. a virágok túlságosan feltűnők. Talán néhány virág is. Ezek a párizsi virágok a déli klímában virágzanak. hogy mint fogja össze keblén a sálját vagy az átalvetőjét. és sohasem tudja. Azok az asszonyok. És a kalap alatt látható a friss. mint a csak nappal nyíló virágok. Amint így elvonul az utcán. beillatozzák a sétányokat.A mi ismeretlen nőnk senkihez sem ér járás közben. De az ilyen asszonyok legokosabbja beéri egyszerűen a szalagokkal.még az asszonynép is . hát büszkén és egyúttal szerényen megvárja. üde. hogy utat nyissanak számára. mint a kis piszkos üzleti utcácskák kamcsatkai területein. Ott találni őket a Rue de Rivoli huszadik és harmadik árkádja között a bulvároknak azon a részén. az újonnan átalakított kalapdísz. és hirtelen megint itt terem. hogy megfigyelik. ahol az indiai produktumok virágzanak. Idegenek számára egyáltalán nem olyan könnyű dolog ezeket a különbségeket észrevenni. amely a ruha hátulján tátongó hasítékon kikandikál. akkor érti csak meg azt az elragadtatást. A burzsoát azonban sohasem lehet összetéveszteni a „comme il faut” asszonnyal. „amilyeneknek éppen csak lenniük kell”. aranyos keretében. mint az ökörnyál: fehéren és tisztán. amelyeket keletre a Place Louis XV. Nagyon jól tudja. amelyeket a gyakorlott megfigyelő azon nyomban könnyűszerrel felismerhet. 42 . hogy mindenki .lesütik szemüket. olyanok. hogy önhitt és képzelődő volna. Hiszen az asszonynép kitűnő színésznép. akiket még azután is látni lehet. egészen a Madeleine-fokig. amely kíváncsiságra ingerel. a mi egynapi Beatricénk. ha rossz az idő. éppen oly kevéssé. tudja. amely kielégítést nyert állandóan. míg a mi szép ismeretlenünk. olyan egykedvűséget sugároz arcáról.. ez a legjobb relief számukra. a kitaposott cipő. hát elrejtőznek. északra pedig a Faubourg Saint Honoré kertjei szegélyeznek. anélkül. és akik ezeket utánozni akarják. bizonyos derűs méltóság sugárzik le róla. Sohasem és sehol sem: rossz időben. a legszemtelenebb dandyt is arra kényszeríti. De a párizsinak tüstént szemet szúr: egy rosszul elrejtett tű.utána fordul. hogy be akar-e menni valamelyik üzletbe vagy sem. Egész egyszerű kalapján világos szalagok vannak. kipihent arca az olyan nőnek. A jól nevelt asszony egész különös disztinkciója abban nyilvánul meg. Szigorú törvények vannak mindezekre. a durva fehér pántlika. Ha az ember előbb a „burzsoá”-t nézi meg. a túlontúl kitömött szoknya. délre a Chaussée. azokon a fasorokon. akik az előbbi típus szokásaiból valamit átvettek. ő elmegy hazulról: megy ide. amely nyugodt és hanyag egyidejűleg. A polgári asszonynak mindig van valami dolga. A tollas kalap fogatot követel magának. a „comme il faut” asszony. Az évszakok szerint átlibeg a Champs-Elysées-en is. a nagyon is összefűzött derék. megy oda. De a nőknek e kedves példányait sohasem fogják önök a Rue Saint Denis morális térségein feltalálhatni. hogy utána nézhessen. Aztán észre lehet még venni bizonyos erőltetettséget is. akinek hiúsági érzése.mindig kissé korán . akár csak a Raffaello madonnáról. amit a másik gyakorol. ezek már csak „comme il en faut” asszonyok. Ő azonban úgy vonul át Párizson.

és áttört harisnyát visel. Ha ragyogó a profilja. szemünk nagy gyönyörűségére. valaki felé gyors tekintetet kell vetnie. hogy mit akar és mit tesz. betölti-e szerepét. Színházban sohasem megy az első emeletinél magasabb páholyba (kivéve az olasz Operát) és így önnek alkalma nyílik nyugodtan tanulmányozni a comme il faut asszony mozdulatainak bölcs kerekdedségét. hogy az ember nem is gondol pózra és előzetes megfontoltságra. és kinyújtja lábacskáit. hogy a gallér és ruha. hogy valami kedves vagy ironikus mondanivalója van a szomszédja számára. hogy valami makrancos ujjast a helyére rángat. azt már régtől fogva tudja. vajon a hajdísze és frizurája jó-e és elég erős-e? Az ő toilette-je mindig hozzáillik karakteréhez.engedelmeskedik. Kis tarsolyában mindig pénzt hord. avagy a tükörbe pislogat. Szép sétáló nőnket. akkor a macska kacérságával. vagy pedig aggodalmasan ügyel arra. egy-egy ígéretet kell elfogadnia. a Nagy Operában és a bálokon.Mindazokban a dolgokban. két különböző teremtésről van itt szó. Az elragadó szélhámosnő az asszonyok bizonyos apró politikus fogásait olyan természetességgel gyakorolja. maga után vonszol egy gyereket. a toilette pleonazmusához. mint egy elragadóan bájos modell természetes fekvését. és a tekintetnek csillogó tüze van. Ez az asszony itt kirepült az őt burkoló ruhából. fölfelé és lefelé tologassa. Magasra emeli a szoknyáját. nyáron sálat és hozzá csipkekendőt. az orrcimpácskák rózsásan ragyognak. semmi sem feszélyezi őt. hogy azokat ide-oda forgassa. akkor valami történik lelkében. amikor hozzáfordul. mint valami nyalánkságot. lényegében eltérő a külseje. viszontláthatja az olasz operában. amelyekben a comme il faut asszony pontosan tudja. A polgári nő kitűnően ért a túlzsúfoláshoz. Csak a comme il faut asszony érzi magát tökéletesen otthonosan a ruháiban. 43 . az orr tisztán kiemelkedik. amely a napon sütkérezik. hát a legravaszabb férfi is kénytelen beismerni. hogy mi illik neki legjobban. elég ideje volt tanulmányozni és kifürkészni. Hogy mi nem illik neki. akinek . hogy valamelyik rabszolgája hiúságát kielégítse. de mi ebben semmi egyebet nem fogunk látni. amikor a lépcsőház vörös futószőnyegein halad lefelé. Itt elénk tárja azokat a formákat. a homlok szép vonalat ad. azt fogjuk hinni. hogy átléphessen egy pocsolyán. Minden nagy nyilvánosság mellett is ő anya marad és mindenütt fesztelenül foglalkozik a lányával. Talán csak azért halad olyan lassan lefelé a lépcsőfokokon. Télen boát hord prémkabátja fölött. akikben nincs semmi hasonlatosság. mint a kis polgári asszonykákat. a pamlagra veti magát. Ha azután egyszer véletlenül akkor pillantjuk meg. világos tündöklés látható. hogy minden kocsi elől aggodalmasan kitérjen. hogy ellenőrizze. a polgári nő tétovázó. aki elfáradt. Talán nem is okvetlenül szükséges. de sohasem lehet az olyasvalaki. hogy a „profil perdu” ama látványát előidézze számunkra. aki arra kényszerít. akinek nincs kitűnő ízlése. hogy gombocskáival és gyűrűivel játszadozzék. hogy feltétlen szükségesség kényszerítene arra. Sohasem kaphatja ön rajta őt. vagy egy engedetlen ráncot leráncigál. Nem is fogja ön a comme il faut asszonyt sohasem ott látni a színházi kijárat előtt ácsorogva. amelyeket délután még csak alig hogy sejteni engedett ruhája. mint a lepke a selyemlárvából. mert ilyenkor a fény az arcra esik. mert ő már az előadás végezte előtt eltűnik. Most „szolgálatban” van itt. e két hűtlen őrzője keble két vakítóan fehér kincsének. hogy okos legyen az a nő. Az ilyen profiltartásnál az áll fehér kerekdedségén még könnyű. ha felismeri. De most olyan. Ha szép lába van. amelyet a nagy festőművészek annyira szerettek. aki comme il faut asszony akar lenni.néha! . hogy ön szinte azt hiheti. és mégis a távolba vész. Ha fejedelmien szép keze van.

mert valami utánozhatatlan trükk folytán a gondolat értékét tudja kölcsönözni ezeknek az üres szavaknak is. Semmi sincs üvegbúra alatt. hogy ezt újra felfedezhesse. elég okos ahhoz. Egyébként a virág az az egyetlen ajándék. de ezt is csak nagyon-nagyon kevesektől. a legérzéketlenebb embert is meg kell hogy rázkódtassa ez a mozdulat. és amikor este lefekszik. hogy egymaga nem is tudna elkészülni ezzel a feladattal. de már közel lehetett hozzá. de azért mégsem emlékeztetnek sem egy múzeumra. üdvözli önt. Már a lépcsőházban is jól érzi magát az ember. és aki valami érdemrendet visel. Kezét előkelőn a karosszék karjára ejtette alá. ha tudott is erről a szomorú tényről. mint a bálban. A fényűzés itt mindennapos dolog. mégis észre fogja venni. és mégis el van varázsolva. hogy ez az úr nyomban biccent egyet a fejével. amely ellen nincs semmiféle fellebbezés. és ezzel alkalmat nyújtott önnek arra. egy gyönyörű álom ígéretével tér ágyba. hogy várakoztat magára. Az ő „Eh?”. A legcsekélyebb aprósággal is nagy művészi hatásokat tud elérni.és e pont körül forognak ma a comme il faut asszony minden igyekvései és gondjai. hogy férjes voltát eltitkolja. Otthonában egyetlen comme il faut asszonyhoz sem lehet egykönnyen hozzáférni. sehol sem lehet fátyolszerű huzatokat látni. sem egy régiségkereskedő boltjára. örömet szereznek. mélységes értelem tanyázott. akkor hallhatja hajlékony és simulékony hangjának természetes (vagy affektált) édességét. A dívatnak mindenfajta egyéb költséges apróságai is szanaszéjjel hevernek e nő szobájában. Itt fogja ön azután legjobban átérezni. Ott ül a causeuse-n. olyannyira. itt az ő szelleme szolgál gyönyörűséggel. Elég gyakran megeshetne az is. hogy az ilyen pillanatok felettébb ritkák. kimondta ítéletét. Ön felé bólintott fejecskéjével. és mindig idejében frissítik fel. Az ő üres szavai is el fogják önt varázsolni. Lakásában minden ízléses. aki se nem öreg. Ért ahhoz is. és most elmegy. és másokkal helyettesíthetők. és egy jelentéktelen frázist bearanyozott egy kedves kis grimasz mosolygásával. Az efféle árnyalatokhoz kitűnően ért a comme il faut asszony. hogy a mi asszonyunk a társaság szétoszlásakor mint néz erősen egy úrra. Ennek az asszonynak szelleme az alakító művészet diadala. A ház asszonyát ön a kandalló mellett fogja találni. „Ah” vagy „Oh” felkiáltásaiban Voltaire-nek egy-egy epigrammája rejtőzködött. hogy ön. se nem fiatal. hogy valahogyan ne keverné a beszélgetésbe a férjét. hogy felállna. De ha ön nem is kérdezhetett ki senkit sem efelől. Egy bólintás volt a legjelentősebb kérdés. amellyel fityegő ékszereit megtáncoltatta. De a társalgás itt már nem ugyanolyan. Bennünk férfiakban szalonjának díszeit. és távozik. Mindenütt virágok derítik fel a szemet. gazdagítását látja . amely eljöhet. és észre fogja venni azt is. ígéretek. Polgári asszonnyal egy félórát sem cseveghet ön anélkül. Ön nem is tudja. hogy önt meghallgassa. De a mi asszonyunk érti a módját. mégis csak Kolumbusz Kristóf felfedező talentumának szükségét érezné. saját maga. Az asszony a fogatát kérte. mint ahogy a virág leveleiről hullanak a harmatcsöppek és . és mozdulatában. amit elfogad. amelyet önhöz intézett.Ha társaságban vagy bálban találkozik ön vele. Éppen ezért elragadóan kacér is önnel szemben. hogy milyen egyedül van 44 . amelyek az éléskamrákra emlékeztetnek. hogy tudniillik odaláncolja önt a szalonjához.. De én most az ön szerénységére apellálok: vallja meg.. Ha fogadja is önt. Ön nincsen vágyainak céljánál. Ott ő az ön hitelezője. Egyetlen egészségtelen idea sem ingerelte fel önt ezzel az asszonnyal való beszélgetésében. és felmelegszik. fehér vállait bájosan leeresztve. hogy szellemes legyen. Ennek az asszonynak szemében egyébként keleti értelemben vett szimbólumok. ha az álom erőteljes ujjaival felnyitja a fantázia templomának elefántcsont kapuit. ott ő fogad el öntől. de anélkül.evvel elhangzott az utolsó szó. hogy ez az asszony mit is mondott önnek. A virágcsokrok egy napig élnek.

hanem ehelyett „morálisak”. hogy az-e még mindig. ha mindjárt tudja is őket. amelyek se nem melankolikusak. Érdeklődött az ön titkai iránt.manapság a legtöbb asszony. feltéve. Csak egyetlen dolog van nála. amelynek ők a gyújtópontjai. A comme il faut asszony ritkán megy templomba. hogy mielőbb újabbak jöhessenek helyükbe. mindenre azt mondja: Igen. amíg a másik típus kereken azt mondja: „nem” és elbukik. hogy az ilyen asszony körülveszi magát csillogó. és a szabadszelleműt játssza előtte. csak azért. amelyekben ezek az asszonyok mintha kölcsönösen megállapodtak volna: . és így tovább. amely segíteni tud. Ez a diskurzus elárulja önnek azt. bemutassa azokat a fejmozdulatokat és gesztusokat. Azelőtt az előkelő társaságbeli asszonyok a nagy nyilvánosság előtt szerettek. Nincsen semmiféle csevegés általános érdekek nélkül. mint a tizennyolcadik században. Habozik. és a vallás az egyetlen orvosság. mint egy ív kotta- 45 . És vannak dolgok. ez a tétovázás minden dologban. mert a comme il faut asszony úgy tesz. hogy egy egész kis világ legyen körülöttük. amely gyorsan óhajtja szétromboltatni saját alkotásait. de annál kevésbé szolid produktumaival amaz iparnak. mint állnak ennek a nőnek a szívbéli ügyei. ami idegessé teszi önt. A társadalom megingott. de a vallásról fog önnel beszélni. hogy a comme il faut asszony éppen olyan otthonos az intellektus mélységeiben. ellenkezik. Sohasem lehet még csak sejtelme se. ami még megmaradt számunkra e rettenetes évszázadban. A burzsoá minden kétségen kívül erényes. vonakodik. és meg fogja kísérelni. mert ő gyöngéd és lágy kézzel már kipuhatolta az ön szívét. hát ő az. Meg fogja ezt kísérelni. hogy ön a jó ízlés alattvalója. a búcsúzásnál ön így szól majd magában: .. A mi korunk betegsége az individualizmus. ez az egyetlen sorba sűrített könyv. takarékosak. ez nem szép öntől! Én igazán azt hittem. már csak azért is. rendes. látja. hogy elmondja azokat a sztereotip szavakat.Ennek az asszonynak határozottan felsőbbrendű nézetei vannak! Annál is inkább meg van ön győződve erről. hanem nyomorúságos.. És mégis. mintha semmit sem tudna. a vagyont. ez az egész határozatlanság a legutolsó vonzó valami. a comme il faut asszony maga sem egészen bizonyos magában. És így azután tart egy szép neo-keresztény szónoklatot. és hogy az lesz-e mindig.Ó. nem készül több emberekről és dolgokról. és ön meg akarja fosztani e legutolsó támaszától is! Hiszen egyedül a vallás az. Az epigramma azonban. meg szellemét. ami most minden értékest megvéd: Önt és engem. se nem protestánsak. Ez a bizonytalanság. és szerelmeiket jóformán az újságokba tették. amelyben minden modern üdvözítő tannak egy-egy foszlánya felfedezhető. felcicomázva politikai jelszavakkal. ön sokkal szellemesebb. hogy mindent megtudjon. amelyre készült. a birtokot. és ezért meg is hal az illető nappal. A polgári nő. Ha szellemes az ilyen asszony. mert csak itt van aztán kitűnő alkalma arra. ez aztán igazi ördögi morál. amelyeket sohasem tud. a gyermekeink jövőjét. semhogy a vallást is kikezdené. A mai comme il faut asszonynak csinos. amely egyesíti a családokat. apró szenvedélyei vannak. és hogy mennyire vágyódnak az után. Ó. mint a politika titkaiban. Nem. ó. az ő ellentéte. És ez pompásan hangolódik össze azzal. aki mindenben kételkedik. És ez a szakadék e két típus között. amelyeket az önök törvényei szétdarabolnak. múló eseményekről. hogy megtérítse önt. nem szabad egoistáknak lennünk.

ami a comme il faut asszony lényegét alkotja: az aprólékos fogások tudományát.nem szabad lennie. aki aggodalmasan csüng a társadalmi szabályokon. Az ő helyzete valahogyan ott van az angol álszenteskedés és a tizennyolcadik század graciőz nyíltsága között. Ma már elmúltak azok az idők.tárggyá. de sohasem szabad anyagot szolgáltatnia rossznyelvűségre. És ez a korcs rendszer jellemzi az egész kort: semmi sem hasonlít abból. sóhajokkal. Ha történetesen nem lángész. megvédje valamely hajó csempészetét és dugáruit. Az ő lába már semmit sem tud eltiporni. Az átmenetek zsákutcák. aki szűkös évjáradékra van rászorulva. Mert ma nincs az a név. nincs az a rang. se nem burzsoá. Minden forradalomnak megvan a maga jelszava. aki nem fejthet ki fényűzést és nem áldozhat a toilette művészetét szolgáló mennyei segédeszközöknek . Mindig comme il faut asszony akar maradni. sem pedig gyermekeinek jövőjét. Az ilyen nő „ki van közösítve” és átváltozott személyből . Gyönge nő és nem akarja veszedelemnek kitenni sem a szerelmét. aki elhagyta férjét. se nem lány. 46 . És azután: megtartja-e őket örökre a szeretőjük? Ez a nagy kérdés. Már csak árnyalatok vannak. a szellemességet és oktondiságot. amikor az egész nemesség kiállt. és a társadalmi kvalitások már csak egyesek dolgai. akinek csekély a temperamentuma. mindazokat a fontos semmiségeket. a sétányon olyan szép. amilyennek lennie kell. Ő már modern teremtés. hogy mint zászló. akinek szeme előtt mindig valami botránypör lebeg. Úgy fél a szolgaszemélyzettől. az angol sátánkodásokat és az ártatlan rosszaságokat. Például ez a szó: organizálni. mint valami angol asszony. és benne van egész Napóleon.az ilyen „nő” manapság se nem asszony. mi az ilyen asszony? Milyen családból való. ez gyönyörű történelmet adna. hát ő az olyan asszony. Indiszkrét emberek az iránt érdeklődtek nálunk. Mit gondol voltaképpen. aki a bálon olyan szabad. amilyennek . Ezért lett belőle jezsuita felemásságú asszony. empire szó. a diplomatikusságot és a tudatlanságot . hogy egyetlen asszony sem .ha bölcsője még olyan közel is állt a trónhoz . fekete és fehér fejecskékkel. ami azelőtt volt. sem páholybérlete az operában. orgonafutamokkal. tele kis fekete keresztekkel. amelyben bennfoglaltatik és amely karakterizálja. A mai comme il faut asszonyban így azután nincs is már semmi a régi idők nagy hölgyeinek harcos kedvéből. amely elég nagy volna arra. vagyis olyan asszony. Ez körülbelül annyi volna. mielőtt elérné huszonötödik életévét. Ugyanaz a nő. hogy egy elbukott asszonyt fedezzen. A nagy személyiségek kihalnak.mindezt a sok szerszámát a comme il faut asszonynak. A comme il faut asszonynak szabad alkalmat nyújtania gyanúsításokra. Egészen bizonyos vagyok abban. az apróságoknak azt az egész enciklopédiáját. Ez az élete célja és lényege. Bizonyos szavakat megmagyarázni. nincs az a vagyon. és névtelen szenvedélyekkel kígyózik el a zátonyos partok között. oktávokkal. a beszédességet és a némaságot. honnan származott? És íme. amelyekkel évszázad évszázad után gazdagította a francia nyelvet. sőt inkább még ő tiportatna el. hogy az írónő is comme il faut asszony-e. A karmelita kolostorok nem akarnak házas nőket felfogadni.tudja megszerezni. ami következik ahhoz. Az a nő azonban. Nem. a szebbik nemre alkalmazva.papíros. egy szó. itt a comme il faut asszony hirtelen kapcsolatba kerül a forradalommal. szánalomra méltó jelképe a tenyésztés diadalának. az érzékeknek és színeknek azt a harmóniáját. Csak zárt ajtók mellett vagy gondolatban tud független lenni. mint bigámia. akinek nincs sem fogata. sem a férjét. a saját házában csak rabszolganő.

sem ideje a maga számára. amelyek szalagokkal és csokrokkal gazdagon voltak díszítve. Meg kellett volna mentenünk az asszonyokat ettől a roppant hajótöréstől.lornyonját odatarthatja összevont szemöldökei alá. A gondolat. hogy komolyan vegyék őket. de a „Code civile”. Be van zárva a házaséletbe. mint százezer frank évjáradék. sem páholybérlete az Operában. mindegyiknek. csodás palotájuk és hatalmas szolgaszemélyzetük . aki fejét talán rendesen tudja gallérja felett tartani. mint fogják alkalmazni. Napóleon nem sejtette. aki udvarát az uszályos ruhák selyem. comtesse. ismét több gyermekük van. paragrafusainak egyenlőségi szisztémájával elhaladt fejük felett. aki éppen az iskolából jön és a kalapácsot kezébe veszi . Ez az ember hercegnőket teremtett. E herceg négy gyermeket hagyott hátra. hogy abból.amint ezt az olaszok mondják . megszentségtelenítheti és lebecsülheti pillantásaival. és ami a bárónőket illeti.aki mint egy gyerek. Ezeknek azután. mint valami koporsóba. Tegyük fel. De már nincs sem saját fogata. és közben az uracska így szólhat barátjához. hogy az az uralkodó. és olyan lakkcipőben jár. hogy nagyon nagy szerencséje volt abban. amelyeknek párja hat frank. azok meghaltak az elmúlt századokból való egész grandiózus környezetükkel.az udvariasság comtesse-e. Károly alatt voltak olyanok is. tetőtől-talpig a legbájosabb hercegnőt is. ennek folytán. félméter selyemmel boríthatja büszke férfiúi mellét. ruháját Buissard-nál. miért nem hozott megdönthetetlen törvényeket. E francia grandseigneurök legutolsója Talleyrand herceggel halt meg. A hercegnők ma keresztülmehetnek minden ajtón anélkül. a fürtös haj alól az elkeseredett lángész ragyogjon elő. akiknek kétszázezres livre-es évjáradékuk volt. Ma minden tökfilkó. És az empire kor látta az utolsó uszályos ruhákat. mégis arcátlanul végigmérheti tekintetével. amelyre ő olyan büszke volt. azok meg fognak maradni. hogy az ajtófélfákat ki kellene törni abroncsszoknyáik miatt. kesztyűit és nyakkendőit Bordiernél vagy Berrynél vásárolja. kedves barátom. hogy nem kergetnek-e valami nagy vagyont? Ennek következtében azután a legidősebb fiú felesége már csak név szerint hercegnő. hogy azt a törvénykönyvet. A comtesse-ek. lakkcipőkben ugrálhat . hogy mint adta férjhez leányait. sem személyzete. az empire kor comtesse-e vagy a tegnap comtesse-e. mint valami vérbeli herceg: .selyemharisnyákkal kérkedik. Nincsenek saját lakosztályai a palotájában. és ha bárcsak valami kis ügyvédbojtár vagy egy spekuláns fia is. és homlokát úgy formálhatja. a rizsporukkal és a szépségtapaszaikkal. de azért mégis egyik örökösére sem juthatott több. de költséges szeszélyei. a régi kék vérből való. a márkinők szintén. mint a Rue de Saints Denis asszonyai 47 .és bársonysleppjével akarta kisöpörtetni. A „nagy dámák”. kénytelenek nagyon takarékosan élni a Rue-de-chaussé egyik bérelt lakásában vagy pedig egy bérház első emeletén. Bármilyen rettenetesen hangzanak is ezek a szavak.Nos. És minden comme il faut asszony többé vagy kevésbé egy-egy comtesse lesz.az egész szociális rend minden hatalmát lerombolhatta. és ezáltal világra hozta a comme il faut asszonyt. ez egy comme il faut asszony. hát ők sohasem tudták annyira vinni. És ki tudja. mialatt a hercegnő lehalad a színházi lépcső fokain. vagy valami bankár fattya is. amelyek bizonyos családok számára az elsőszülöttek és a majorátus jogát biztosítanák. ki kell hogy mondjuk: a hercegnők eltűnnek.szóval minden herceg grandseigneur lehetett. aki nadrágját Blois-nál szerzi be. Az arisztokrácia csak a vicomtesse-szel kezdődik. és így. akik közül kettő leány. nincs saját vagyona és nincsenek apró. egy kis újságíró kezében .és XVIII. vagy pedig . Ennek a rettenetes szerencsétlenségnek okait akarom itt most elmondani: minden herceg . Még most sem értem igazán. az ő törvényhozásának közvetlen produktumát.Ötven esztendeje csendben nézzük már végig a szociális különbségek folyton előrehaladó nivellálódását. magas sarkú cipőikkel és fűzőikkel. és ebben a tekintetben például semmivel sem különb. Lajos vagy X. mellényeit.

nem kell sugdosniuk. akik comme il faut asszonyok. hogy elhagyták harcterüket. hogy hatalmukkal a közvéleményt kesztyű gyanánt kiforgassák. sem pedig egészen polgáriak. sem pedig magukat mutogatniuk. mint ami tényleg. és ezek azokban a kis újságokban jelennek meg. akkor már túlontúl hasznos ahhoz. akiket többé nem adhat zárdába. hogy ez mennyi pénzébe került. akit véletlenül találnak valahol. ahol azelőtt elegáns emberek éltek. A legelőkelőbb asszonyok ilyenformán végül is csak tiszteletreméltó kotlós tyúkok lettek. és akiket a királyi kegy egy hajszállal sem tud magasabbra emelni. ahol a burzsoá hercegnőket óhajt látni. amennyiben a művészeket és az intellektuális embereket. akik értettek ahhoz. ahol elrejtőzött. mindez még megvan. aki vagy a noblesse-ből származik vagy a burzsoáziából emelkedett a magasba. A mai asszonyoknak már nem kell pirulniuk. hogy legyezzék vele magukat. a szellemnek. mint lelkiismeretük ólomsúlyai. akiknek hatalmukban állt olyan európai jelentőségű szalonokat létrehozni. hogy ott esetleg darabokra apríttassanak és a barbároktól lábbal tapostassanak. Az az asszony. olyan zsargonban megfogalmazva. Franciaországban minden hozzájárult ahhoz. A hercegek ma már nem is találhatnak „nagy dámákat”. A sajtó vette át az asszonyok örökségét. amely a legelragadóbb rossznyelvűséget választékos. hogy a comme il faut asszony típusa kifejlődjék. Egyesek az ország belsejébe menekülnek az ideák elől. A legyező ma már csak arra szolgál. akik feltűnés nélkül eveznek a burzsoá és a noblesse partjai között és akik sem egészen előkelőek. Ő maga vásárolja szeretett unokái számára a harisnyákat. elfojtott hangon nevetgélniük. hogy az egész világot kormányozzák. akik a világot kormányozni tudják. mint aminők a nagy századokat díszítették. Az arisztokrácia hozzájárult. hogy meghaljon. mert szégyellték felvenni a küzdelmet a polgári nőkkel. Ott tehát.még vidéken is . akiket kompromittálhatnának. a megkülönböztetésnek.ez a legtalálóbb kifejezője a mai kor szellemének.szatócsüzleteikben. mint ahogy mások külföldre menekültek a néptömegek elől. amely minden harmadik esztendőben változik. ahol most sajtógép kattog azokon a helyeken. amelyek olyan szórakoztatóak. mint a halottjelentők és olyan könnyedek. Többé már sohasem fogunk „nagy dámákat” láthatni Franciaországban. szép nyelven mondja el. nem kell rossznyelvűnek lenniük. Ma már nem is tudnak híressé tenni egy nőt. nem kell titkolózniuk. amennyiben visszavonult vidéki birtokaira. aki ezt a privilégiumot kihasználta. ő ápolja őket. megjelentek a nagyvilág színpadán. De még sokáig lesznek nők. Az asszonynak már nem érdeme többé az elmondott tárca. Bourbon hercege volt az utolsó. ők kormányozták: abba a hibába estek. Ma már a hercegeknek is csak comme il faut asszonyok juthatnak osztályrészül. amelyek olyan házakban nyomtatódnak. akik elkapatva saját erejüktől. A mi korunk nem hozott már létre olyan gyönyörű asszonyi virágokat. akinek mindenütt lehet otthona . és ha valami már nem egyéb. Azok az asszonyok. Utolsó felcsillanása a nagy ízlésnek. hogy fényűzési tárgy legyen. A nagy társaságbeli élet lélekharangja már felcsendült. Figyeljünk csak rá! És e lélekharang első kondulása a „comme il faut asszony” modern kifejezése. és ő őrködik lányain. már csak fiatal asszonyokat látni. amely Franciaország egyik végétől a másikig elterjedt a végtelen közönséges újsághasábok útján. de mindennek már csak a fénye .a fénye. és egyedül csak az Úristen tudja. amelyek a közvéleményen uralkodtak. A nagy dáma legyezője eltörött. akikről el lehet majd 48 . Ugyanis vannak írott tárcák most már. a gráciának. A francia társalgási nyelv a forradalmi indiánnyelvbe megy át. akik kénytelenek páholyaikat barátnőikkel megosztani.

mint a vakmerő kurtizáné. mint Anglia számára a gentleman szó. Ma azonban. ha mindjárt egy Montmorency volna is. akiket a közvélemény valami olyasféle női parlamentbe küld ki. a lába lehetett nagy. nem lehetne comme il faut asszony. ha ilyen volna. Azelőtt a nőnek lehetett olyan hangja is. a haját hátrafelé fésülhette. 49 . a keze kövér és mégis „grande dame” volt. a homloka. mint a gránátosoké. Ha ugyan valaha a Montmorency-ház asszonyai ilyenek lehettek volna. a járása lehetett olyan. akik a női nem számára ugyanazt jelentik. Ez a haladás.mondani: ezek comme il faut asszonyok. mint egy halaskofának.

Az új szavak. szoknyáinkat Victoriene-nél csináltatjuk. az atmoszférának ezeket az ingadozásait figyelmen kívül hagyták. Joga van ahhoz.és egyedül már ez is elég ahhoz. mert ők ama közönséges újságok előírásai szerint öltözködnek. mert hol van nálunk Franciaországban az az ember. aki nála e szavak értelme iránt érdeklődik. mint mindenütt az emberi tudományok birodalmában. hogy értéke fokozódjék. a tudatlant. Itt most a divatos szavakról óhajtanék beszélni.. amely azonfelül előidézi még mindazokat a csalódásokat. mélyeknek látszanak. őszintén szólva: ezek a figyelmen kívül hagyások csupán azoknál fordultak elő. beszélni. Ez a hiedelem óriási tévedés. Mert a beszéd árulja el legjobban a műveletlenséget. Amíg egy majom egy szót sem szól. ha éppen csak azt a szövetet használjuk. én nem értem azt a kifejezést. ahogy éppen a divat ezt óhajtja és előírja. hintónkat Thomas Baptistenél. Vagy. szemtelenül tetőtől-talpig végigmérje tekintetével. éppen úgy. 50 . hogy a naivat. akik elég könnyelműek ahhoz. maga is hatalomra tett szert. vagy amelyek a divat szeszélyeiből születnek. leülni. akinek hatalmában vannak a divatos szavak. vagy . aki bókol előtte.Mit? Hát ön nem ismeri ezt a kifejezést? És azután. hogy ne tegyenek eleget mindazoknak a kötelezettségeknek. finomkodó modorával egy márkit is megszégyeníthet. énekelni. És közben beszédébe belékeverhet görög. arab. kegyetlen leereszkedéssel. akad talán herceg. aki ezerkétszáz frankot keres. szanszkrit vagy latin szavakat satöbbi. valami különös hangot adnak a konverzációnak . akik vagy tudatlanok voltak. ezeket a gyakran meglepő vonatkozásokat. és kesztyűinket Bodiernél szerezzük be. amelyeket valamely esemény szül. a társalgásnak bizonyos titkos mellékértelmet is kölcsönöznek. Az egész világ előtt leleplezheti. Így például sokan azt hiszik. amelyeket azután végig kell szenvedniük azoknak. hogy felkiáltson: . amelyet ön az imént használt. vannak bizonyos előítéletek. amelyek ellen mi minden erőnkkel küzdeni akarunk. hogy így szóljon: . inni. De. Még nem tettünk meg mindent. mint ahogy előkelő ruhájával és néha találó beszédével is elhomályosíthatja) ma már az igazán előkelő emberek csak éppen a modornak az árnyalataiban ismerhetik fel egymást. hogy egyenest a szemébe nevessen. hogy a kérdezősködő úr mennyire a világtól elmaradt ember. hogy ők modern emberek. Nos.mint a mi ellenfeleink -. köszönni. a groomunk livrée-jét Angliából hozatjuk.. csupán azért. Az olyan ember tehát. akinek van bátorsága ahhoz. hogy egy kereskedősegéd. mert a mi életünk nivellálódásával (amelynek következménye az. amiket a jó ízlés és az élnitudás ír elő.Divatos szavak A divat birodalmában.Igen tisztelt uram. ha ruháinkat Blainnél. mindeddig ezeket a fölöttébb fontos részletkérdéseket. Ezek a szavak azok szemében. Ma már azonban ezek a finom árnyalatok is igazi fontosságot nyertek. satöbbi. Szélesmedrű fejtegetést tarthat az illető kérdésről. Vagy. akik nem ismerik még értelmüket. enni. amely az illető esztendőben divatos. kioktathatja őkelmét. tehetségtelenek. Hogy igazán divatosak lehessünk. társalogni. járni és táncolni is úgy kell tudnunk.

hogy milyen hasznot jelentenek ezek a divatos emberek számára. divatos szót. hogy hallhatja. Most igazat ad egy másik úrnak: .az igazán modern. Azután ön szépen felveszi a tűzkaparó vasat. abszolutizmus szavai lesznek a felkavart szenvedélyek lobogói. A ház urának véleményét is osztani óhajtja: .Rosszul van megírva ez a könyv. az ágyban. és ön elég könnyen felismerheti majd.ez mégsem az igazi.. egyéni kifejezései vannak. hogy ki a tökfilkó és ki a szellemes ember. A csemegénél heves lesz a beszéd. Vagy egy könyvet vagy egy újságcikket vagy valami effélét.. piszkálgatni kezdi a tüzet a kandallóban.A jellemek jól kijönnek.. amelyet az iránt érez... hogy mint tetszik önnek. Nézzünk csak meg közelebbről néhány új. . A vendégek frázisokat vágnak egymás fejéhez. manapság. . hogy miben rejlik. és hogy ki . a püspök.Szép képek vannak benne. mintha tudná a rejtély megfejtését. és mutassuk ki.. amint így beszélnek róla: . Menjünk csak tovább: Az az ember. Egy nagybirtokosnál a politikáról folyik a beszélgetés. 51 .Ennek az embernek egész különös. és aki mindig ellentmond. Néhány nap múlva egy nő használja ezt a kifejezést. mint minden másnak. Önt is megkérdezik. Mindenki csak önre néz. hogy „aktuális”. Ön a ház úrnőjének ad igazat: . a monsegnieur. és szinte belehal abba a nagy tiszteletbe.. és ön erre a nőre azt mondja most. Magam sem tudom.teszi még hozzá . Az asztal körül ott ülnek a prefektus úr... aki a divatos szavak titkát ismeri. Ön észreveszi. és a forradalom. aki hangos beszédű. Este. aktuálisnak kell lenniük. ahol egyáltalán nem odavaló. mielőtt elaludna. abszolutisták.Jó természete van ennek az embernek. hogy a játszma mindkét oldalon egyformán áll. liberalizmus. Másnap már szájról szájra fog szállni ez a szó. Kérdőjel. olvas még egy kicsit.Manapság a könyveknek. úgy beszél. Megkérdezik öntől.De nálunk rendszerint mindenki úgy tesz.. Az empire kornak egy parvenüje.. de a társalgása olyan disztingvált.. és ezért aztán élvezheti annak boldogságát.De az író szándéka jó volt.. Most egy harmadiknak: . tolakodó modorú. és helytelenül használva. és anélkül. nagyszavú. mint senki más. anarchia. aztán a kormány néhány embere. A szomszédságból valami fontos személyiség jön látogatóba. Ön megérkezik látogatóba egy kastélyba. hogy csak egyetlen pillantásra is méltatná most az egész társaságot. Ön hallani fogja jó helyen alkalmazva. de pont ott.. hogy . aki a rejtélyt feladta neki. Elolvassák és mindenki elmondja a véleményét... meg egy tucat liberális férfiú. De .rendkívül kellemes teremtés.legyen az férfi vagy nő .

Az olyan ember. Az előszó charmant. akik eddig megbecsülték önt. ez volt az a szó. ki az? Nem.mondaná Savarin. Senki sem akar elaggott lenni. Most éppen Devrient asszonyról folyik a szó. minden fölösleges fejtegetéstől megkímélhetnek. az a szerencsétlen flótás többé már nem is emberi teremtés. és a nyakkendője korrektül megkötött. a frivol élet minden komoly kérdéséről vitatkoznak.Nagyságos asszonyom.. bájos . . 52 . hogy megtudja. uraim . A ház asszonya megkérdezi önt is. tisztára semmit sem mondott. . aki nem így beszél: .. elaggott ideák. amely a nő egész lényéhez és toilette-jéhez illett. hogy a kecses hízelkedésnek ez a finom árnyalata le fogja dönteni magaslatáról a charmant szót. hogy mi az ön véleménye Madame Devrient-ről? És ön azt feleli: . mit is értett ön ezalatt.Ó. vagy tönkreteszik. Ön pedig többé már nem tökéletes ember. ez most a beszéd kulminációs pontja. akinek csak félszeme van! . tökéletesebb. Most ugyan megint van egy kifejezés. Érti most már? .Most erősebb. amelyekben az embereknek jó hírét költik. amellyel készpénzben fizethet az ember. mi az. ő egyenest elragadó! Két vagy három előkelő úr. mindent kifejezhetnek. . Isteni. és ahol a divat.mondja most ön ..Ó. Minden csodálkozást.eh! ez a régi stílus. E szórendszer skálájának másik végén ott áll ez a szó: utálat. most hirtelen hátat fordít önnek.A mi évszázadunkat magasabb idea uralja.feleli önnek a ház úrnője. Az ilyenek hasonlatosak azokhoz a valakikhez. akik a Constitionnelt olvassák. és amelyek olyanok. Charmant. sétapálcája ízlésesen kiválasztott. elragadó. De mi itt a szép szavakkal akarunk foglalkozni.. Abszolutizmus és liberalizmus: ezek régi. ő charmant . amely divatba jön. de egész biztos. Az az ember semmit. mint valami pénzdarab. Ez a kifejezés: nagyon csinos. Mindenki hallgat és figyel. Charmant.. Ön belép ama párizsi szalonok egyikébe. aki nem ezt a szót használja. hogy itt valami ostobaságot mondhatott. amelyek mindenhová illenek. Ez a szó az: abrakadabra. és ön érzi. csodálatraméltó. hogy: fölöttébb kellemetlen.Olvastam a Confessionst. és valami régimódi kalapot viselnek. Ehelyett néhány öregebb hölgy a Faubourg Saint Germainből ezt az előkelőbb kifejezést használja. És bár nem akarok esküt tenni rá. És mindenki udvarolni fog önnek.hol járnak az önök gondolatai? Mit beszélnek önök a liberalizmusról? A liberalizmus meghalt. Egy olyan szép nő. és ezzel a rettenetes charmant szóval kezd el viaskodni. ideje lejárt. hozzá édes likőrt isznak. A híres stupid vén szamár is kiszorította a használatból a szép és jó stupid szót. fejlettebb dolgok vannak már. azokkal. most öltözete kitűnő szabású. minden benyomást manapság ezzel a szóval adunk vissza: charmant.

hogy minden poétikus legyen. a Rossz fiúkról. a Deux Fous-ról.Ez az igazi természet. Például: Bonaparte . Egyenesen ízléstelen dolog volna mindazokról a koravén nagy gyermekekről.milyen drámai! Az udvar .milyen drámai! Mit lehet még eztán mondani? Ha fiatal lánykával áll ön valamilyen csendes.Milyen drámai! Temetési menet megy el önök előtt.Ez úgyszólván neutrális kifejezés. Tessék csak azt mondani szomszédjának: . megérted őket. Ezekkel vagy te egyenlő magaslaton.hát merev arcot kell vágnia. Frilay. Görögországról. akik az irodalmi világban forognak . a divat azt követeli. de nem veszi tragikusan a dolgot. az én „magánéletből” vett jeleneteimről vagy az én Scènes populaires-emről.egyebet mondani. prózáról. Mindig és mindenütt. Az „álarc” egyébként szintén divatos szó és önt közeli rokonságba hozza a Société des antiquaires vagy pedig az Academie des inscriptions et belles lettres tagjaival. mindenre fel lehet használni. és a könyvekben már nincs számára hely. És 53 . amely ellentétben áll az ön megszokott fiziognómiájának szellemes álarcával.Milyen drámai! Az esküdtszék tárgyalása. .milyen drámai! Ez a könyv . tiszta víz partján. Bouquet . királyokról. a Confessionsról. mintha egyenesen Monomotapából jött volna. Keletről. amelyben a poézis meghalt. szép. a népről. reményeket fűzhetünk hozzá. Mindenütt ott van a dráma. mondja csak neki ezt: .ha mindjárt egyikük-másikuk ötven esztendős volna is . van egy szó. Poézis van benne és milyen drámai. aki efféle szavakat kitalál vagy divatba hoz (ami itt ugyanazt jelenti). a Faubourg Saint Antoine-ről. mint azt. hanyagul veti oda e kifejezéseket. ------------------------------------------------------------Ha ön ezt mondja: . Az a tehetséges ember. a reneszánszról. hogy ismertekké legyenek. Drámai! Ezzel a szóval kíméletlenül és könyörtelenül agyon lehet ütni minden hosszadalmas kritikai fejtegetést. ha nem azt mondja. amely ennél is hatalmasabb.Ennek az embernek van jövője. hogy: . hogy önre úgy fognak nézni. Ő maga is használja.Poézis van a táncában.Ez az igazi természet! . Spanyolországról. És végre legyen szó akár a festészetről.Poézis van benne! . akár versekről. Szóval korod embere vagy. akik azzal kínlódnak-vergődnek. nyugodt alkonyaton. hogy: . És mégis. és beszéded illik a ruhádhoz. Ezzel a szóval ön egy egész évszázadot és annak minden ideáit odavághatja a hallgatóság fejéhez.A mai korban. bátorkodom önt figyelmeztetni arra.milyen drámai! A fegyház: dráma. Taglioniról óhajt ön valamit mondani? Egyszerűen azt mondja: . e két kifejezésbe van elzárva azoknak a titka. csak éppen a színházban nincs.

uram.olyan kifejezések. mikor érkezett el utolsó napja.azután ezek a szavak szájról-szájra szállnak. Ugyanis éppen olyan veszedelmes dolog egy elkoptatott szót használni. hogy abszolutizmusban dolgozzon. A szavaknak egymáshoz illesztése is sokszor pittoreszk hatásokat idéz elő a társalgásban. mint azt helytelenül alkalmazni vagy rosszul kiejteni.A minisztérium megkísérelte. igen. Komoly férfiak . de maga a közönségesség. hogy milyen hosszú élete lehet éppen annak az illető szónak.Ebben a műben egész különös. Ez a zátony. Mindezek csupa olyan kifejezések.Az újságíró befolyást dolgozott ki magának. egyéni bélyeget ütnek a szellemre és a toilette-re.Ó. hogy van egy parlamentáris forma.. És már igazán fölöttébb kitűnő érzék kell annak a megsejtéséhez. amikor ez a szó is meghal vagy nevetségessé válik. akik fejüket magasan hordják. akik nemsokára már Párizsban tanácskoznak. utolsó perce. De még ma is divatos ez a kifejezés: . hogy azzal meglepje. aki hatást akar elérni azáltal. Az elegáns világ felkapja az ilyen szót. A beszédet szakszerű frazeológiával is szokták felcicomázni. ami megszépíti a festményt.Megfosztotta életét minden fénytől. a pozitív nő . . . Beaumarchais-nek ez a csodálatos trilógiája. . amit nem adhat meg.Vidor Hugo? .ezt még használják. ha teljes tisztelettel figyelmeztetjük a jövendő képviselő urakat. Emberek. aki lánykájának kaleidoszkópot hoz ajándékba. Fiatal lelkek ez már nevetségesen hangzik. megfontolásra bocsátjuk.Az életem színtelen. egyéni pszichológia van. Az a maradi ifjú.. Éppen ezért üdvös dolgot vélünk cselekedni. amelyek már elavulni kezdenek. Avagy: .Ó. 54 . Ez az a bizonyos firnisz. .ez a kifejezés lassanként egész megszokottá kezd válni.Ha legalább ennek a regénynek jobban megalapozott cselekménye lenne. A beavatatlanokat barbár ékesszólással ejtik meglepetésbe és csodálkozásba. És: . éppen olyan nevetséges.Ez közönséges . Vidor Hugo valami drámaiban akart dolgozni. hogy mikor ütött órája. . De az elegáns világ bámulatra méltó pontossággal meg is érzi. ezek a kifejezések már kihaltak. . mint az a dandy. akiknek széles a mellük. amely már egy kissé elavult és rettenetesen elkopott. Vagy: . Szerencsét hoznak. az változatlan marad. vagy az a tőkepénzes. amelyek már kikerültek a forgalomból. mégpedig ez: „Uraim. hogy valamit piramidálisnak nevez. aki a forró égöv divatos fehér sisakjait viselné Párizsban.” A pozitív férfi.Az élettől azt követelni.Tönkreteszi egész egzisztenciáját. Vagy: .

és például ezt is mondhatod: . buddhizmus és így tovább..A reflexió reprodukciójának hatalma nem terjed ki bizonyos tüneményekig. ha bátran így szól majd: . mint például objektivitás. szubjektivitás. Ha Lamartine-ről folyik a szó. hogy ne értelmesen fejezze ki magát. ha nem ügyelnél itt is aggodalmasan a divatra. és ellenfeled erősebbnek látszik náladnál. mint például szenzualizrnus. kriticizmus. idealizmus. de a mester olyan szavakkal fejezi ki magát. hogy lépést tartson a divatnak e téren való újításaival. spontaneitás és így tovább. De a tiszta. mert ha a reflexió totalitás. hát akkor. dogmatizmus.Esik még szó a filozófiáról? Ó. szenzáció. igen! De bárki lennél is. gondolj arra.A szenzualizmus a szenzáció által elmélyül a szenzibilis világba. ön nem logikus és nagyon szeretném. ha súlyt vet arra. ó! az egész világ önre fog figyelni..Ó a lakisták iskolájához tartozik. hogy milyen nagyfontosságú valami minden ember számára. Mert ha te olyan szavakat használsz. hogy örökre elveszett ember lennél. Azt hiszem. hát akkor biztos. 55 . szimultaneitás. hogy természetesen beszélek.akarom mondani ezzel a „prodrome”-mal. variétás. hogy butaságokat beszélt. vagy ha te véletlenül az izmusokat használod. hát akkor zavaros totalitás. amikor ő az iókat veszi ajkára.Uram. csak ragadd meg a szót. Ez egész tisztességes módja annak. amelyek izmussal végződnek. eléggé bebizonyítottuk ezzel a fejtegetéssel . identitás. inspiráció. hogy az ember nyugodtan megmondhassa neki. ha belemélyedsz valami szóvitába. amelyek tás-sal végződnek..de most veszem észre.. ha ön racionálisabb útra csapna át. verőfényes napokon világosan és érthetően beszélhetsz. mint például affekció. hogy téged buta tökfilkónak fognak tartani. Más példa: a napéjegyenlőségi viharok idején meg van engedve. hogy gondolatainkat a következő mondatba burkoljuk bele: . bocsánatot is kérek érte! . argumentáció. És mindenesetre. és mondd egész bátran: .

pedig túlontúl is meg van tömve kémekkel ahhoz. a Graben Bécs számára és a Puerta da Sol Madrid számára. amelyekbe a nép burkolja magát.A párizsi bulvárok története és fiziológiája A Madeleine-től a Bastille-ig Minden fővárosnak megvan a maga poétikus alkotása. A Canal Grande: hulla.. és első sarkán fogházhoz hasonló házak állnak. felveheti a versenyt a párizsi bulvárokkal. mint a hamis gyémánt az igazira. hogy csak egyetlen cár van a világon. mégpedig éppen eléggé kellemetlen módon.. Ha London és Szent-Pétervár között kell választani. vagy megálljon egy utcasarkon. hát egy pártatlan író mindenesetre elismerhetné. amely tovább vánszorog. És azok az alkonyati órák. A „Proszpekt”-en az ember úgy érzi.. Milánó számára a Corsia dei Servi. A „Linden” olyan szomorú utca. Az emberben a vidéki postakocsik emlékét ébreszti fel. sehol örömlányok és sehol .. A „Graben” alig akkora. ami Velence számára a Canal grande. ami a párizsi városi sétálók jellemző tulajdonsága. a „Proszpekt”-en semmit sem jelentenek. És ez igazán túlságosan sok. közlékeny élet. forró élet. A „Corsia dei Servi” . amely a rendesnél erősebben füstöl. művészi.öröm. de Londonban az unalom folytonosan kinyitva tartja a száját. amely gyorsabb.. hogy három ember egymással beszélgessen. ugyanígy vagyunk a „Regem Street”-tel is: mindig ugyanaz az angol. De Londonban: ahány lord. siető emberek. Azonkívül ott még az ország törvényei azt is megtiltják. egyéni karaktere lehessen. ha ennek mindjárt csupán egy kémény is az oka. De akárhová néz is az ember: mindenütt egyenruhák. mint a mi bulvárjainknak legkisebbike. Ma Párizs számára a bulvárok azok.. Hiányzik ott a lélek ébresztő napfénye. A „Proszpekt” Szent-Pétervárott csak annyiban emlékeztet a mi bulvárjainkra. amelyek Párizsban olyan szépek és bájosak. kacagjanak mindenen. Szent-Pétervárott az ajkakra fagyott a mosolygás. tollas kalapok és katonai köpönyegek! Sehol egyetlenegy embercsoport sem verődik össze. hogy tréfát űzzenek. és a vasárnapra kicicomáskodott burzsoára emlékeztet. ugyanabban a fekete kabátban és ugyanabban az esőköpenyben. itt van igazi élet. amely tele van ellentét- 56 . annyi cár. hogy az architektonikus dekoráció. Ellenben Párizsban! Ó. legalábbis bizonyos részeken. a szabadság. De mindenesetre. élet a napfényben. sehol sincs valami meglepő látvány. és amelyben egész rendkívüli módon saját magát tudja adni. ahol valami hangos beszéd keletkezhetne.igazán nem akarok felségárulást elkövetni Ausztriával szemben .. Még azok a rongyok is egyhangúak. mint a Bouleavard Pont-auChoux.. amely egész lényét különösen ki tudja fejezni. hát akkor mindenki a világon inkább a természet tükrét fogja választani az emberi alak tükre helyett. mint a futó gyík. hogy saját. De ezeknek a városoknak e szívei közül egyiket sem lehet összemérni a párizsi bulvárokkal. De egyébként. mint széles kolóniája a gazdag emberek nyaralóinak. Róma számára a Corso. A hágai Busch nem egyéb. az épületek figyelemre méltók. a Regen Street London számára. mulatságos élet. Mindig ugyanaz a bunda. A nép! . És ha a művészetben az anyag nem volna olyan fontos valami. Csodálatos és termékeny élet. Párizsban. a hágai Busch Hollandia számára. a Proszpekt (a bulvárok utánzata) Szentpétervár számára. az intelligencia számára csak itt van igazán szabadság.

jól felcsomagolt levélhordóknak. akik elhaladnak a bulvárokon csak azért jönnek erre. A bulvár legkorábban is csak nyolc órakor ébred. Tizenkét órakor a bulvár megéhezik. Azok az elegáns asszonyok. Kilenc óra van már. koldusokkal. a vidám. a magányos és a mozgalmasan élénk.tel. Végre két órától öt óráig: ekkor éri el a bulvár élete tetőfokát. ennek igazi arcát az ezerötszázadik esztendőben a Rue Saint-Antoine-n lehet látni. amikor . és ekkor jönnek a tőzsdéről a börziánerek. de nem nagy toilette-jükben. szeretnek. Csak az ezernyolcszázadik esztendőben kezdte sejtetni a bulvár. A bulvár. a szemérmes és a kicsapongó órái. hiszen azok a bulvárt mindenkor csak díszének teljében látják. akkor néhány cabriolet zaja hallatszik. Itt sietnek a szabók. ügyvédekhez. Háromezer üzlete ragyog. De néhány pillanat múlva a bulvár már foglalatoskodón nyugtalankodni kezd. látni lehet az üzletek árnyékát. Mindezek a helyek. Ezerhétszázban a Pont-Neuf-ön. hogy a „toilette-k színházá”-t végignézzük. és az üzletek olyan csukottak. A bulvár ingyenes díszelőadást tart. mint egy kis grisette. Az üzletek kinyitják szemüket és közben belsejüknek utálatos rendetlenségét árulják el. Még mindig meg sem rezdül egyetlen ablakfüggöny sem. és amelynek dolga van. A nagy toilette-eket az ember az Avenue des Champs-Elysées-en láthatja vagy a Bois-ban. Ezernyolcszázban a Palais Royal-ban. és alkalmilag valami még kissé álmos boldogságot is. Ahány ember. Reggeli hét órakor még egyetlen lépés zaja sem hangzik az aszfalton.úgyszólván . amely korán kelő. amelyek gondolkodásra késztetnek. amely sohasem marad ugyanaz. Nevetnek. az üzleti fizetések teljesítésére. Arról a kis föld57 . szóval az a Párizs. A szebb napokon az elegáns asszonyok is megjelennek. tisztálkodik a bulvár. hogy örömük teljék az alkudozásban és a bevásárlásban. Az antik tragédiák kórusa jutott számukra szerepül. Ezerhatszázban a Place Royale-n. akik egy-egy sous-ért könyörögnek és vaudevilleírókkal. egymásután. Olyan látvány ez. amik ma a bulvárok.a Madeleine-től egészen a Porte Saint Denis-ig. szenvednek és mosolyognak. egyetlen kocsikerék se nyikorog még az úton. A járókelők a színészek. megérzi a párizsi élet minden megrázkódtatását. annyi különböző ruha. ekkor villásreggelizik. néhány munkás kiáltásai. anélkül. jegyzőkhöz. a nyakig begombolt kabátok felett. amelyekről mélységes gondolat vagy üresség sugárzik le. aztán nehéz lépései a csoportosan haladó. (És az egyik olyan szemtelen igényeiben. Viszik magukkal újabb csődbejutások magvait. az intrikákat gondterhes arcukon. árnyékot vet a gyalogjáróra. mint az osztrigák. hogy mi lesz belőle egy szép napon. hogy gyorsan kielégítsék valaminő szeszélyüket. amilyent csak nagyon kevés párizsi ismer. hogy senki sem ismerje fel őket. akik témát keresnek. különcködőkkel. tündököl és a kirakatok nagy költeménye most zengi el színes strófáit . és néhány köpönyeg. És ők is azt hiszik. akik blúzaikban a műhelyekbe sietnek. mint az önök legkedveltebb kritikusa. Ahány különböző ruha. a kis börziánereket. a fehérnemű-varrók. De gyorsan elsietnek ismét. A párizsi életet. Megvannak a maga melankolikus órái. Az ember nem mehet végig két bulváron anélkül.megmosakodik. csak éppen több a pénze. mint ahogy ma megremeg a bulvárok aszfaltja a börziánerek talpai alatt a Café Tortoni teraszán. hogy a tengeri rákok pirosan jönnek a világra. azok voltak.) És most itt az ideje. és azt óhajtják. Végre magának a bulvárnak is megvan a maga sorsa és históriája. És ezek alapjukban éppen olyan mozgalmasan élénkek és elevenek voltak. hogy ne találkozzon baráttal vagy ellenséggel. mint a másik. akik nevetésre vagy gondolkodásra késztetnek. Tizenegy óra felé a cabrioletek a tárgyalásokhoz robognak. hogy ezt tudnák. annyi különböző karakter. és olyan arcokat vágnak.

Párizs színpadjai a Boulevard du Temple-n álltak. amelyek a szórakoztató helyekre vezettek! . azok ki lettek szolgáltatva olyan üzleteknek. aztán meg Blois-ba. A párizsiak kötötték magukat ahhoz. Ezernyolcszázban már nem volt többé ilyen középpontja a városnak. E karókerítések barbár és stupid fenntartása harminc esztendőn keresztül karakterizálja a francia közigazgatás módját. Párizs akkortájt kizárólag a város északi része és a Szajna-part között élt. a Pont-Neuf lett a főütőér. Esős időben a párizsi bulvárok elviselhetetlen sártengerek voltak. hogy ők csak ezen az oldalon fognak járni. alakult ki a Montmartre dombjai és a déli rész között. és még ma is küzdenek egymással a sétálók kegyeinek elnyeréséért. Amikor a Bourbonok ezernyolcszáztizenötben Franciaország éber és élénk életét a kamarába helyezték át. amely átlüktetett az egész városon. amellett. A Louvre nem volt a királyság legutolsó lakhelye. Az udvar azután nemsokára átköltözött Saint-Germainbe. aki vállalkozott arra. valóságos kloakák. éppen úgy. A bulvárok akkor még csak kifogástalan közlekedési utak voltak. És ez egy újabb karakterisztikuma a mi városi közigazgatásunknak! Auvergne legbelsejéből vulkanikus. amely a Rue du Faubourg du Temple és a Rue Charlot között húzódik meg. és most állandóan a Madeleine felé húzódik. majd Fontainebleau-ba. és amely.. mint ahogyan egyszer majd a bulvárokat is meg fogják énekelni. ezt az újítást a párizsiak mégis mint valami jótéteményt üdvözölték. és hasukkal nekiütköztek? Esztendőnként ezernél is több szerencsétlenség történt ilyesformán és . mint a szórakozott embereknek. hogy ezzel a lávakövekkel való utálatos flaszterozással megajándékoz bennünket. a bulvárok lettek az egész város főútjai. a legkevésbé tűnik fel. Van-e olyan párizsi negyvenesztendős ember. éppen úgy. ekkor már ott keresett szórakozást mindenki. Ezernyolcszázhúszban a Boulevard de Grand-on állapodott meg. amelyet Corneille megénekelt. amely a legügyetlenebb. a Bastille védelme alatt székelt. amelyekhez a terhes asszonyoknak neki kellett ütköződniük. Végre is az auvergnei Chabrol volt az. sem bérlői nem voltak. Minthogy az üzleteknek sem vevői.területről. De tizenöt esztendő lefolyása alatt egy új Párizs fejlődött ki. És ettől kezdve e két rész vetélkedni kezdett előkelőség dolgában. ahol éppen talált. A bulvárok története.. amely divatba jött. porózus. Ezerhatszázban az arisztokrácia a híres Place Royale-n lakott. omló. amely olyan sokáig minden bulvár bejárójánál karókerítéseket állított fel. mialatt a Szajna az óceán partjairól gránitot is szállíthatna hozzánk. A párizsi élet e költözködéseinek megvan a maga oka. bár ez a jótéte- 58 . különösen Párizs városáét. mert hiszen mindenki rajta ment át az egyik partról a másikra. Ezerötszázban az udvar a Chateau des Tournelles-ben. meglehetős siralmasan kezdődik. sem méltóság nem volt.. Az ezernyolcszázhatvanadik esztendőben Párizs szíve már ott fog lüktetni a Rue de la Paix és a Place de la Concorde közötti térségen. És ezt a haladást.. aki ne emlékeznék még ama városrendészeti barbárságra. a leghebehurgyább mindezek közül. A déli résznek nem voltak járókelői. és ahol egész Párizs ott nyüzsgött. éppen úgy. Lajos Versailles mellett döntött. hogy ezeket a cölöpöket nem vették észre. az élet átvonult az ezernyolcszáztizenötödik esztendőben a Boulevard du Panoramara. Csodálatosképpen az északi rész volt az. tehát a Boulevard du Temple volt maga a város. Mégis tetőpontját és tökéletes fényét csak körülbelül ezernyolcszázharmincban érte el a bulvárok élete. amelyekben sem fényűzés.az emberek mulattak ezen. Ennek a különcködésnek is megvolt a maga oka. mint a császárság históriája. akiknek szemét annyira lefoglalták egyéb dolgok. Amikor XIV. és Désaugiers róla írta híres sanzonját. és így értéke sem volt. nem tartós kőlapokat hozatnak.

anélkül. és a jobb oldalon még csak egy esztendő óta állnak házak. de amelyet. mint ahogyan mostanában a Rue Montmartre-en próbálkoztak meg vele. De a bulvárok csak akkor lesznek igazán méltók a mi Párizs városunkhoz. Végre a talajt egyik végétől a másikig egyenletessé. Gyönyörű. De a politikát el fogják távolítani innen.mény azt sem engedte meg nekik. És miért ne lehetne a Place de la Concorde-tól a Place de la Bastille-ig. A politika a kerékkötője minden mozgásnak. olyan sétányok. De ez a legveszedelmesebb része is a bulvároknak: öt utca torkollik itt egymásba... radikális változás fog beállni. De a házak átépítésének és újjáalakításának költségei akkorák volnának. amelynek végén ott van a Jardin des Plantes. duzzasztották fel a Szajna vizének szintjét a Pont Louis XVI. amely a déli oldalon párhuzamosan fut a bulvárral. hogy izzó napfénytől vagy a szakadó esőtől félnünk kellene . még soha és semmiféle országban sem voltak olyan kilátópontok.-nél ismét a Szajnába vezessék vissza a vizet? Akkor ennek csak egy magyarázata lehet: vagy gyerekjáték volt az egész vagy pedig. És a kövezésnek. hogy azután majd milliókat arassatok! Egyébként a sétálónak itt mindig 59 . legyetek elég bölcsek. és most tegyünk úgy. És mégis. Még mais epedve várjuk a javításokat. mintha egy omnibusz imperiale-ján ülnénk. káprázatos lesz ez a rész. de itt nem sétálnak. ahol a Place de la Concorde és a Champs-Elysées sorakoznak. A Madeleine-től a Rue Caumartin-ig nem sétálgatnak az emberek. és ha majd éppen olyan bátran sétálhatunk . Ezt a teret a mi Parthenon utánzatunk uralja.! Hát igazán csak azért emelték fel. és beutaznók ezt a folyót . minden fasor végén egy-egy tiszta szökőkutat csörgedeztetni? Miféle fákat. A bulvároknak ez a része a jövőtől várja sorsát és érvényesülését.. bár száraz Szajnát . különösen ha a déli utcákat eltávolítják. hogy ez egyértelmű a lehetetlenséggel. De háziurak. elegánsak és gazdagok. Ez a legsikamlósabb része is: hiszen a külügyek minisztériuma van itt. egész a Madeleine-ig. és nem félig aszfalttal. Mert Párizsban az emberek éppen úgy gondolkoznak a lábukkal is. A Chaussee-ket gazdagon. vagy egymás mellett haladhasson. hogy három ember egymás mellett megállhasson. Ez a rész élettelen. sőt szinte kacérul kellene elrendezni. melyek azokkal lennének összemérhetők. bármit mondanak is felőle. miféle növényzetet kell ma a bulvárokon látnunk. mintha tető alatt volnánk. százezer frankokat vessetek el itt. az úttest burkolásának ez a különlegessége nyugtalanítja a lábat és a fejet is.ezt a széles. olyasformán. hogy miért nem akar egyetlen ember sem megállni itt. amely szép és nagy dolog. A bulvárokat egyenletesen aszfalttal kellene burkolni. e vidéknek legutolsó kis utcája. Azonban egészen a külügyminisztériumnak áruházakká való és a legközelebbi időkben várható átalakításáig ez a rész jóformán elveszettnek tekintendő.a szabadban.és tanulmányozzuk a fiziognómiáját.. félig meg flaszterkövekkel. olyan látnivalók. sem sétáló közönség és éppen ezért vevői sem lesznek itt az üzleteknek. Az az utca. mindezek mellett. mint a fejükkel. sem vidámság. Amíg csak meglesz a Rue Basse-du-Rempart. mítosz. ezen a bulváron nem lesz sem jókedv. sajnos. De mindemellett máris kitűnő eredményeket lehetne elérni olyan balkonok révén. amelyeket erkélyek módjára vagy pedig folytatólagosan építenének. bár a járókelők rendszerint jól öltözöttek. ha majd a homlokzatok és fasszádok építkezéseiben is gyökeres. És talán ez az oka annak is. a mellette sorakozó kávéházak infámis szoborművei eléktelenítenek. a Porte Saint Denist pedig szabaddá kellene tenni. Az emberek elhaladnak ugyan előtte. aminőket a bulvárok nyújtanak. kezdve a Pont d’Austerlitztől. Nos. elvezeti a sétálókat az üzletektől. sem egyéniség.

A Rue de la Paix a Rue Richelieu-nek jövendő ellenlábasa: ez lesz a modern Rue Saint-Denis. Azután következik a kínai fürdő. Tessék csak jól szemügyre venni a Rue Grand-Batelière bejáróját. a kereskedői vállalkozások egyik legmerészebbike. És valóban. Ugyanis a szoborművek között látható a hegedű is. hogy Richelieu marsall kertjei elől elvegye a kilátást. A Rue de la Paix-en minden másképpen van. hogy. Buisson ajándékozta meg a bulvárokat. látják.az empire korban létesült. amellyel vagyonát szerezte. amelyben Párizs játékosai harmincöt esztendőn keresztül izgultak. hogy az épületek miatt húsz esztendei per folyt.. ahol úgyszólván nevét írta be a falakba. amelyet végül is a marsall veszített el. akit Fragonard is lefestett. De tíz évvel 1 A híres táncosnő. 60 . amelynek nevét áhítatosan őrzi meg az utókor. nyomorúságos. A párizsi ember pedig nem tudja azt elviselni. hinnünk kell a „bon plaisir” uralma idejének igazságszolgáltatásában. akkor . örökös reklám. kerek egymillióba kerülő hirdetés. hogy eszébe jutna. dísztelen és ízléstelen épületek között. egy-egy fejezet az Ezeregy éjszakából. mint aminő a Maison Dorée is vagy azok a nagy erkélyek. nincs annyi nemzeti érzés. mint a Lulli házát. mint egy-egy fantasztikus mese. hogy nemes versenyre kelnének a londoni klubokkal. A ház sarkának kerek erkélyén még mindig látható az Operának kőbe faragott emblémája. Egész Párizs áthaladt a Rue de la Paix-en. amely . amely a Rue de la Chaussée d’Antin és a Faubourg Montmartre között dobog. Ha elértük ezt a pontot. Tessék csak csodálkozni e forradalmakon Párizs földjén! Csupán a tizenkilenc esztendőre szóló bérleti szerződés garanciája mellett és évi ötvenezer frank bérösszegért egy szabó ilyen kolosszális épületet emel. versenytársa volt a szemközti Café Cardinal-nak..felvehetnék a versenyt a velencei Canal Grandéval is. a Rue de la Chaussee d’Antin-re. A Rue Caumartin sarkának háza egyik leghíresebb háza a tizennyolcadik századnak. Itt lakott mademoiselle Guimard. minden sarkon egyenlőtlen nagyságú. nem állnának piszkos. Valamikor régen valóban itt végződött a bulvár. hogy a Jockey-Club tagjaiban. karakter nélkül való házakkal közben pedig annyi ragyogás! Elhinné-e ön. Ha a bulvárokon a szép és csodálatraméltó építkezések.1 amíg át nem költözött saját palotájába. Itt mindig egész sereg járókelő látható. hogy e házak egyike a Jockey-Club palotája? Nem találja-e ön különösnek. akik mind gazdag és elegáns emberek. Itt kezdődnek azok a bizarr és csodálatos épületek. Egész Párizs elhalad itt anélkül. amelyek valamennyien olyanok. akkor már ott vagyunk a mai Párizs szívében.ami az építészet fantáziáját illeti .túlontúl is azt kell éreznie. amikor a parlament magának a királynak sem adott igazat. Ezt a házat is le fogják egyszer bontani. amellyel egy nagy szabó. amelyek pompája még a királyi rezidenciákat is felülmúlja? Egy belső hajlamból építésszé lett kárpitosnak köszönhető a hírneves Maison Dorée és a másik oldalon ott áll egy hotel udvarába építve az az óriási épület. amelyet Simon építtetett. Ekkor még Frascati. és amint mondják. amely szintén utcasarkon állt (mégpedig a Rue Neuve des Petits Champs és a Rue Sainte-Anne sarkán). Először is itt van a Pavillon de Hanovre és vele szemben az a hatalmas palota. hogy a Tuileriákhoz érjen. hogy az elsőemeleti lakók számára ő legyen a látnivaló és a színház. kerek egymilliót fog keresni vele.elég különös .

Itt mindenki úgy érezheti. és az ember. mint valami velencei palota. hogy Párizsban az ember száz Lajos-arany évjáradékkal boldogabb. fogat vágtat itt el. Az Opera és ezer lábacskája minden pillanatban elhalad itt. az aznapi színdarabok. És ez az oka annak. a kávéházi nyalánkságok. Ellenállhatatlan álmot fog itt álmodni aranyról és csillogó. Hát a Tortoni nem előszava és egyúttal utolsó fejezet a tőzsdének? Párizsnak jóformán valamennyi klubja képviselve van itt. A járókelők itt már többé nem elegánsak. Párizsban egyetlenegy bulvár viszi 61 . mint az a vadász. kétszázezer frankon. nyugalomba vonult nyárspolgárok mutogatják itt magukat. tarka holmikról.ezelőtt a Café Cardinal épülete. Ugyanabban az időben az ember egyedül van és társaságban is van... ami csábít és izgat. És ez mégis csak más világ már! Egyébként ugyanez a jelenség észlelhető Szent-Pétervárott is. kelt el. a művészek és a társaságbeli arszlánok nem merészkednek el a vidékekre. a Rue du Faubourgból. Drágakövek. mert máskülönben tüstént a kisajátítás törvényéhez kell folyamodniuk. hogy néhány pillanatig azt is el lehet hinni. a szép ruhák itt mintha száműzetésben volnának.. Az elegancia nélkül való vidéki tömegek. Nincsenek-e itt együtt a konyhák. amelyeknek bizonyos karakterük van. hogy szellemes. Be tudja rendezni. hogy találkozzanak. az épületek ellenére. Vén háziurak. tehát az egyik gyomorrontást egy másikkal cseréljük fel.. az ékszerészek brilliánsai és még minden egyéb. hogy ő is gazdag ember. hogy. mi magunk sem járunk gyalogszerrel. A Rue Montmartre-tól azután a Rue Saint Denis-ig tökéletesen megváltozik a bulvárok arca. És a kis lorette most biztosan közeledik a négy vagy öt utca egyikén. mint a híres milliomosok. metszetek. ragyog itt a közelben. szóval egész Párizs? Mert ezek körül a dolgok körül fordul meg minden. a gyémántok. mint örökáron. ahol most Aubuisson szőnyegeit őrzik. a komoly ember hirtelen olyan lesz. hogy gondolkozó természetű. a gondolkozó. hírneves művészek éppen úgy. A kávéházak meseszerűen vannak berendezve. sőt még azt is hiheti. milyen meglepő az atmoszféra főként a Rue Taitbout és a Rue Richelieu között? Ki ne tudná ezt? Ha ön egyszer idetéved. Tíz színház. De mindez meddő fáradozás. mennyi gyöngéd ajándék. mennyi üzlet. könyvek. Párizs egész nagy. ahol az élet a „Proszpekt”-en a Morskaja és az Anikof-palota között koncentrálódik. Párizsnak ez a pontja ölte meg a Palais Royalt. és amelyek között legelsősorban is feltűnik Lagrange gyönyörű palotája. Itt vannak a műkereskedők metszetei. a Rue SaintDenis-ből. és egyszerre csak egy raj fogolymadár röppen fel előtte. hogy vendéglőbe menjünk. amelynek egyedül a Rez-de-chaussée-je ma negyvenezer frankot jövedelmez. az egész napját elveszettnek tekintheti. amely éppen olyan szép. amely egy varázsgyűrű megforgatásával szökött ki itt a földből. vagy egy-egy érdekes gondolat meghallgatására. mint Londonban ötven milliónyi vagyonnal. valamivel tovább hiába van ott a Bazar Bonne-Nouvelle. még ha alkalom nyílik is valami csevegésre. beleértve a Comte is. Annyi kocsi. Rue du Temple-ből és a Rue Saint-Martin-ből idejönnek. a Café Cardinal és a petite Jeanette (ó mennyi dejeuner. fényűzéses kereskedelmének itt van az otthona. És azután milyen vonzó. a gardróbok. a Gymnase hiába mutogatja kis kacér homlokzatát. Veszedelmes dolog itt megállni. De azért hiába építették ezt a házat babiloni stílusban. aki Horatiust olvassa. A rendőrfőnöknek meg kellene tiltani. Elhagyjuk a tőzsde küzdőterét. és Szent-Pétervárott ötvenezer jobbágynyi jövedelemmel. feltéve. hogy a szegények is erre járhassanak. Szédülő érzés fogja el az embert. mert itt minduntalan szellemes emberekhez dörgölődzhetik. alkudozó hajlamúak. és randevúkat adnak egymásnak. amelyet szeret. rossz cipőjűek. szövetek. hány különféle sors e néhány szóban!) ezek a fejei a Rue Richelieunek. Buisson és Janisset.

mindenütt túl is kell adni ezen a vízen. Itt más gondolatai támadnak az embernek. az a gazdagság. kificamította a lábát. Nyolc színház hívogatja állandóan a közönséget. akkor: ó! akkor az itt előtáruló nagy térségek eredeti látványa mellett is. és úgy eladnia boltokban? Hát nincs-e az egész környéken egy zug. amelyet a városi tanács már húsz esztendő óta próbál szabaddá tenni. hogy e kerületbe elmerészkedjék. Az úgynevezett Passage du Bois de Boulogne előtt egy kis lépcső volt. és igyekezzék mentegetni ezt az egész ügyet. Ez a bulvár mindig utálatos kátyú és fertő volt. Miért? Felszólítok száz városi tanácsost. De miért ne lehetne palackokba fejteni ezt a vizet. munkásoknak. hát egészen bizonyos. hogy vizet szolgáltasson. elrongyolt ruháknak. emiatt. teljes napfényben ragyog itt. magyarázza ezt meg nekem. az ember lábainak hirtelen kedve kerekedik. amelynek egyedüli rendeltetése. valamiképpen tiszta ruha disszonanciát ébreszt fel. amikor lefelé haladt rajta. hogy nem hiába hívnak valakit „Perfect de la Seine”-nek. hogy vannak ilyen pénzei. ezt a tökéletes átváltozást. Ez a bulvár a különböző formájú blúzoknak. Tudom jól. ahol a város elegáns reservoárokat állíthatna fel. még akkor is. hogy rögtön a szellemre is hat. feltéve. nap-nap után láthatja az ember a megszokott jeleneteket a káplár úrral és a dadával. Reggel itt minden kihalt. amelyeket egy szerencsétlen intézmény vagy berendezkedés idéz elő. Száz esztendőn át egy kicsi. A kirakatokban itt már nincsenek meg azok a merész ékszerek. mint intervallum. amilyenek a Rue de l’Arcade víztartói? És íme. Egész Párizs fel volt háborodva emiatt. ami pár lépéssel előbb annyi sokféleségben mutatkozott.véghez. Az áruk is mások. itt nyugodtan hagyja zsebében az ötfrankosait. De ha azután még elmegyünk a Porte Saint-Denis-ig is. Még ötven esztendeig a szerencsétlenség után. Itt azután. A szerencsétlenségek. hogy ez sikerülne neki. A Chateau d’Eau-t soha meg nem rágalmazták a népies regényírók. amelyet lehetetlen minden időben átgázolni. amely a Faubourg-okban lakik. mert az a szemérmetlen bolt. Igaz. ha szép idő van. a 62 . anélkül. Tizenkét órától kezdve négy óráig. rettenetes posvány.. hogy itt már minden. Este azonban ijesztően eleven itt az élet. és amely húsz méternyi körzetben csupa piszok. hogy még száz esztendeig is megmaradt volna. visszafordulni. amely a bulvárokat a Rue de la Paix-től kezdve a Rue Montmartre-ig egyenesen költeményekké avatja. igazi szégyenfolt ezen a földrészen. elértünk a bulvárok népszerű részére. Ez a rész a nép Bulvár des Italiens-je. A Porte Saint-Denis-től tíz lépésnyire már vagy ötven esztendeje ott hagynak állni egy kutat. ötven elárusítónő kínálgatja folytonosan az ennivalókat. amelyen egyszer a hírneves Guimard. A fantáziát itt már semmit sem izgatja mindabból. Itt ismét csak a városi közigazgatás dőreségét látjuk. A Porte Saint-Martin színháztól egészen a török kávéházig a párizsi nép vette oltalmába a bulvárokat. vidéki embereknek. szóval: a népnek akkora tömegét tárja elénk. de a kis fal továbbra is csak itt maradt. akit a nép az ezernyolcszázötvenkettedik esztendőben itt árulással vádolt és kifütyült. hiányzik belőlük a részletek fényűzése. alig egy méter magasságú falat lehet ott látni. amely egy mellékutcát választott el a bulvártól. mocsár keletkezett. ahol minden tárgy huszonöt sous-ba kerül. Ez az ellentét annyira világos és észrevehető. ha valami üzlet kényszerítette arra. És így a siker nemcsak hallgatókat vonz a színházba. de egyszerűen azt a „nemzetet” is. taligáknak. És ha Lafayette. élet és mozgás nélkül való és karaktertelen. Párizsban mintha csak biztos létet biztosítanának ezeknek.. és szinte feltűnő botrányt idéz elő. hogy csak este. a szivattyú alatt náthát kapott volna. itt mutogatja múlékony produktumait.

amelyet amaz egyiptomi kő fed. ahol Franciaország királya világra jött. Ha egy angol lóval jó trapban a Place de la Concorde-tól a Madeleine-ig és a Pont d’Austerlitzig hajt az ember. Lajos vérpadjától. amely azonban Beaumarchais-től eleddig csak a nevét kölcsönözte. amelyből az eredetiség sem hiányzik. amely a forradalomban Beaumarchais szeme előtt dördült el.szabadban ők szállítják a táplálékot annak a népnek. ahol már nincsenek sétálók. amit Théba romjai a civilizáció számára. A lábai: a Boulevard des Filles du Calvarie. amelyek megnevettették a gyerekeket. akiknek ruhái adják meg ennek a híres bulvárnak az egyéniségét és egész belső igazságát. Az austerlitzi híd. Ez az egyetlen pontja Párizsnak. Már nincs semmiféle eredeti látnivaló. amelynek egyforma volna a stílusa. a Jardin des Plantes. A segédjét Galimatrée-nek hívták. Itt még van egy színház. A bulvárok feje: a Madeleine. egy negyed óra alatt elolvashatja Párizs költeményét. A kilátás lebilincselő. ahol háromezer katona alakja újjá éled. amelyek nem találtak követőkre. ha neki úgy tetszik. a júliusi oszlop. tágas magtárak. Ez már a vidék. egyetlen ablaka sem. De azért az egész mégis csak bizarr hatást ad. De azért mégis egyik legfelségesebb része Párizsnak. a Pantheon: mindez grandiózus látványt nyújt innen. a tőkepénzes itt már. mert itt néhány zsibárusnak van boltja. hálókabátban sétálhat. amelyek hamar pusztuló gipsz ornamenseket használnak fel. In piscem desinit elegantia. a házak. És a „Török kávéház” azt jelenti a divat számára. a „Torelles”-től. Ott asztalokra kis palotácskákat raknak. egész a Palais-ig. ő volt a leghíresebb személyisége e zugnak. e királyi promenád mezőségei kezdődnek. és szép napokon az ember vakokat láthat itt. 63 . és itt láthat az ember olyan bátor tekinteteket. a külváros. akinek viszont az első bonmot-ot köszönhetjük. a Bastille árkai. Egy római látványossági színdarab. Martinville írta e két híres bohócnak a szövegkönyveket. akit csodálatra nem ragadna. ahol olyan rongyokat láthat az ember. hogy nincs az a festő. vasból vagy üvegből. kezdve az Etoile diadalívétől. mint a kezdete. ahol a legszélesebb. amelyet az első puskalövés előtt tíz esztendővel mondott el. amely két sous-t áldoz a gyomra és húsz sous-t a szeme kedvéért. Valóban: e párizsi dráma vége éppen olyan nagyszerű. a pusztaság fönsége. egészen az első lövésig. a boltok utálatosak és a kirakatok piszkosak. a Saint Louis-sziget. ezeket a kiváló személyiségeket. ő is utód nélkül maradt. minden a legutálatosabb modellek után készült. A többi színház. Azután a Boulevard Bourdon következik. meg a Cirque csupán kísérletek. A Deffieux-vendéglő épülete kísérelte meg utoljára e negyedben felvenni a versenyt a felső bulvárokkal. katonákat és dajkákat. és mert a nép szíves-örömest csoportostul egy kissé a júliusi oszlop körül. ahol igazán hallhatja az ember a híres „cris de Paris”-kat. nézők nélkül. De ez már nem Párizs. Az unalom fogja el az embert és a gyárak levegője már messziről érezhetővé válik. a nagy országút. ahol háromezer őrült él még. A megboldogult Bobèche valamikor itthon volt itt. a Szajna. a Salpetrière. amelyektől minden háziúrnak meg kell ijednie. egész a kamaráig. a Notre Dame. De nemsokára már az elhagyott bulvárok. amint kártyáznak. a borkereskedők árucsarnoka. Az élet és mozgás már csak a Boulevard Beaumarchais-en kezdődik meg ismét. ahol a népet nyüzsögni láthatja. és mint sok híres ember. és amelyeknél minden éktelen és szánalmat keltő. A Garde-Meuble-től a Múzeumig. Ez az épület és az Ambigu. ahol a francia király halálra ítéltetett. A híres „Cadran-Bleu”-nek nincsen egyetlen emelete. XVI.

Franciaország története. 64 . Caveant consules! Én megtettem a magam kötelességét. De most egy konkurencia készülődik a bulvárok ellen. különösen annak utolsó fejezetei. amely esős időben használhatatlanokká teszi a bulvárokat (márpedig Párizsban jóformán mindig esik az eső) még jó ideig hátráltatni fogja a Champs Elysées nagy avenuejének sikerei. és annak déli mellékfasorában sétálgat. De ugyanaz a hiány az előrelátásban. a bulvárokra vannak feljegyezve. Ma már a disztingvált közönség a Champs Elysées-re jár.

A párizsi házasélet filozófiája 65 .

amikor még őszinte és a második. Vagy pedig most észrevesz olyan többé kevésbé fiatal. csak a nagyságos úr!” . esti tizenegy órakor vagy éjfélkor. ami azonban méltatlan dolog lenne ehhez a fölöttébb komoly munkához . Vagy pedig: ön egy kissé későbben jön haza. habár a bulvár egész fekete volt a sok férfikalaptól. kullancs. a zátonyokat? Méltóztassék engem jól megérteni. olyan tekintettel és olyan kifejezéssel tett meg. csak a nagyságos úr! . hogy mindenki irigykedve csodálta meg önt. függ azután még az áramlat erősségétől és irányától.Ahelyett.) Vagy pedig. amikor ennél a felkiáltásnál: „Ó. hogy milyen a hajó járása. hogy a tengeri útnak erre a pontjára érkezett? És legfőként. ott valami kis krónikus betegség lép fel. akik már ismerik az időjárást és a tenger áramlatait. milyen a szél. aki igazán boldog!” Egy asszonynak ez a felkiáltása két fázisban és kétféle hangnemben történhet: az első. melynek nevére célzást tenni olcsó tréfa volna. Ez a házasságbeli 66 . mint női cipőcske. itthon van Adolf!”. és ettől kezdve sohasem jut ismét eszébe. Mert amikor már azt mondja: „Ó.. hogy az ő számukra csak egy módja van annak. találóan „házasságbeli szúnyog”-nak neveztek el.szóval itt mutatkozik az a nyomorult. ha a bulvárokon sétálgatnak. moszkitó. az óceánnak ezen a pontján. mint tíz havi házasság után. Vagy pedig a felesége ön előtt húzza fel a harisnyáit. hogyan kerülhetjük el a szirteket. hol jár a hajójuk. hogy ön félbe akarja szakítani szavaimat. amelyet okosan. szélességi vagy hosszúsági vonalaihoz elérkezünk. aki azonban most az ön felesége.ELSŐ FEJEZET Vénasszonyok nyara a házaséletben Ha a házasélet óceánjának bizonyos magassági. és ez a legtolakodóbb valamennyi szúró-csípő állat. ez ellen nem tud megvédeni semmiféle eddig feltalált szúnyogháló. de annyi példa volna! Ezek a megfigyelések olyan tengerészekre vagy férjekre vonatkoznak. bögöly. Nos jó. többé kevésbé jól öltözött urakat is. de legfőképpen a legénységtől. és a felesége horkol. bolha és skorpió között. de hiszen még annyi. hogy megmérjék és megállapítsák. és felesége azt mondja: . Vagy pedig ön haza jön. ami nem sokban különbözik a fogfájástól. akiket azelőtt meg sem látott. Ez tisztára csak attól függ. most kissé nagyon is erősen támaszkodik az ön karjára. vagy pedig egyszerre azt találja ízlésesebbnek. hogy azt mondja: . azelőtt az ön szerelmes báránykája. milyenek a vitorlái. De mindenesetre a tengerészeknek megvan még az az előnyük is. hogy fáradságot vegyen magának a komédiázáshoz. Ez már aztán elég rettenetes szimptóma. és több férficipő kopogott a járdán. ez Adolf!” . végre egy asszony. Karolina. merre járnak az idő tájt. hogy effélét elkövessen.Ó. (Ez ugyanis egy lady házaséletében csak egyetlenegyszer történhet meg. A férjek számára azonban ezer módja is van annak. hogy ezt kiáltaná: „Ó.akkor már arra sem tartja érdemesnek. iszonyatos szörny. másnap már megszökik a kontinensre valamilyen katonatisztecskével. bagócs. hogy egyáltalán nem megy kart karba öltve önnel. de hogyan mérjük meg ennek a tengernek a mélységét? Honnan tudhatja meg azt a férfi. amit azelőtt olyan mozdulattal. amely közel áll ahhoz a csillagképhez. és azt gondolta magában: „Hál’ Istennek.már csal. Tíz évi házasság után éppen úgy elérhet oda az ember.. Veszem észre. az ön édes mucuskája.Igen ám. hogy kimérjék.

hogy tulajdonképpen mi is történt. Azok a szavak pedig. hogy az átalakítás számára is gondoskodik szövetről. nem csíp nyomban. hogy később átalakíthassa a ruháját. valami egészen közömbös alkalommal a világ legtermészetesebb hangján ezt mondja: . Ha ön a legcsekélyebb heves mozdulatot is megengedi magának. és egy blúzt is kapott hozzá.. és ön még nem tudja. hogy előbb a férj füle körül zümmög. amelybe feleséged minduntalan újra és újra beleszúrja őket.kiáltja Adolf. De egy tű. Karolina például. Ha pedig ön hoz haza valamit Karolinának. és azonfelül még külön két rőf szövetet is ajándékozott neki. a te hiúságod pedig a tűpárna. még sokkal rosszabb. . Adolf ekkor így szól magában: Úgy? Tehát Karolina új ruhát szeretne. mint Tamás apostol. hogy: „Gondolkozz csak afölött. 67 . nagy üggyel-bajjal megkísérelvén egy kis tréfát.feleli Adolf. amit Deschars úr vitt haza a feleségének.Monsieur Deschars sohasem viselkedne így! Vagy pedig: .Nem minden férfi gondol így mindenre! . Igen. mint a kard.Szegény Deschars igazán praktikus ember . . aztán meg Deschars úr újonnan foglaltatja a felesége gyémántjait. Karolina válaszol: . ha át akarja alakítani. vagy valami hangos szó csúszik ki a száján. .. egy ruhát.Tegnap este nagyon szép ruha volt Deschars asszonyon. hát az sohasem olyan szép. minden alkalommal fel fog bukkanni Deschars úr képe. ízlésesen öltözködik. megint kihúzza. mint az.De Adolf! Hiszen az igazán nagyon figyelmes tőle. Szegény ember!. és még külön blúzt is ajándékoz hozzá. és olyan arcot vág hozzá. és ezek a szavak tűk. . az ön házaséletének minden pillanatában. vagy ha dekolletálva akarja hordani. hogy akkor is használhassa majd a ruhát.Hogyan? .. amelynek négyszáz frank az ára.A férje ajándékozta neki ezt a ruhát. Deschars úr sohasem megy el hazulról a felesége nélkül. hát ön rögtön azt a vipera sziszegéséhez hasonlatos választ fogja kapni: .. A legfinomabb bársonyból készült. .Négyszáz frank! . Adolf így felel: .. mint karonfogva a feleségével. ami szúr. vagy sohasem megy másként valahová.. hogy vajon Deschars úr valaha is megengedne magának effélét.Igen. hogy Deschars úr mint csinálja ezt! És végül is. az édes Karolinának.” valóságos Damoklész-karddá lesznek.feleli Karolina.Igen. Kis idő múlva Deschars úr új hálószobával lepi meg a feleségét.Inkább figyelnéd meg. azzal kezdi a munkát.szúnyog nem szúr.

Nos. egy fiatal. és ekkor már két szúnyog szúrja-csípi önt egy helyett. egyáltalán kedves módja a tréfálkozásnak. szép. mert itt találod meg a kulcsát minden asszonyi karakternek. még abban az egyetlen asszonyban is. ami a stratégiának minden művészete. hogy ezáltal vidámabb legyen az élet. hogy Adolfot minden időben szurkálhassa egy kevéskét. hogy „partnerére” . akit ez a házasságbeli szúnyog annyira összeszurkált már. azt kérdezi: . ne is fárassza magát azzal. De Adolfnál az ilyen dolgok kegyetlenségek. mintha tetoválva volna. így kettesben. de nagyon szereti Fischtaminel asszonyt? Olyan szellemes volna az az asszony.) Adolf végül is felfedezi Fischtaminel asszonyt. hát ezek a kedves kis tréfák.. És mindenekelőtt Karolina szándékai mindig a legjobbak.Én igazán nem tudom.. aki így kiáltasz fel: . hogy nem ismeri az asszonyi szívet. és a legbarátságosabb. hogy a feleségének fájdalmat okozzon. mint én. kedves jó uram? Önnek nem szabad meggyanúsítania Karolinát. leggyöngédebb kifejezéseket használja és egyáltalán igazán ő maga is egészen elbájoló és barátságos. Adolf ellenben rögtön valóságos szörnyeteg lesz. mihelyt a feleségére irányít csak akár egyetlen ártatlan legyet is. miközben egész sereg ürügyet talál.. akkor így szól: . De mindez még csak semmiség. és mint valami flastromot applikálja Karolina kissé csiklandó bőrére. Csak folytassa tovább is így. hogy ki vagyok én és ki ő. elegáns és kissé kacér teremtést. és mennyire jutott már madame de Fischtaminellel. Ó. gondosan megfontolt tervek. Másnap pedig olyan ártatlanul..Csak menj barátom. és akit jónak látott megteremteni. . mint amennyit én.Tehát ön olyan nagyon. Adolf. (Tessék csak erre a kérdésre vonatkozólag Vauban könyveit elolvasni. Mert hiszen ők maguk sem ismerik önmagukat. hogy ismerem is őket. csakis azzal a célzattal. Karolina nem engedi megfosztani magát attól az örömtől. De ön. és legfőképpen: jó előre. De ha már valaki annyit is tud az asszonyokról. hogy neki monsieur Deschars szimpatikus. De utóvégre az Isten is csalódott..és megint beleszúrja. de ez a jog. Majd nemsokára érezni fogja. Méltóztatik most már érteni engem.Már régóta észrevettem.De Karolina. akár csak egy gyerek.! .alkalomadtán darazsakat eregethessen. ez még mindig nem jelenti azt. hogy formálisan olyan. csak a törvényes feleség joga. önnek még azt sem szabad mondani.engedtessék meg ez a kereskedői ízű kifejezés .. hogy önnek jobban tetszik ez a meszelőrúd (Fischtaminel asszony ugyanis sovány). jelek arra. menj a szórakozásaid után! 68 . és megakadályozza. hogy le akarja tagadni ezt a különös ízlését! . hogy Adolf ebben az egész dologban egyáltalán vitára is kelhessen vele. akit irányítania kellett.. Ha Karolina csinál effélét. a várművek megtámadásának és védelmének technikáját illetőleg. vagy talán a modora olyan csábító ennek a póknak? .? Ha ön elmegy otthonról. hogy mi van tulajdonképpen a feleségemmel . te kedves ember. örömest végzi is ezt. Karolina ezt kérdezi: .feleli Karolina. minden jó rendőrség és minden kormány szintén csak megtesz. Szép..meg fogod még csókolni a transzcendentális filozófiának ezt az oldalát. végül is megteszi azt. ön szerelmes madame Fischtaminelbe! És Karolina most szellemes kezd lenni.Ó kérem.

hogy azt tehetnéd. 69 . el kell találnod. hogy Karolinát meggyőzze arról. megkísérelni annak bebizonyítását. és tönkretenné az idegeit. ha hercegnő is volna. Igen. szerencsétlenségedre elérkeztél abba az évszakba. kedves Adolfom.újra meg kell hódítanod a te kedves Karolinádat. ezzel elvesztené a hatalmát. hogy mi tetszik neki. és minden férj között neked kell a legjobb férjnek lenned.Mert ha egy asszony dühös valamilyen vetélytársnőjére. És most azután vissza kell szerezned a feleségedet . De megkísérelni azt. amit te akarsz. ahelyett. De az ostobaság is volna. a sértegetéshez menekül. amelyet olyan bölcsen „a házasélet vénasszonyok nyarának” neveztek el. és nem riad vissza a piaci kofák kifejezéseitől sem. hogy téved. aminőt egy okos ember a házaséletben nem követ el. hogy önnek semmi dolga sincs Fischtaminel asszonnyal.ami egyébként egész csinos dolog . mert minden eszköz jó számára fegyver gyanánt. és örömöket kell szerezned számára. mint ez az egy. hát ennek bizony nagy ára volna. gyöngéden át kell ölelned a derekát. És ettől kezdve már nincs is a te számodra egyéb probléma. akkor.

és arra is kell vigyázni.. Az embereket nem lehet kormányozni. a parádé-fűző. vacsoráljunk is a vendéglőben. 70 . ezek lefeküdhetnek a halottak közé: számukra nem marad hátra egyéb. és azonfelül meg érzik is a sok asszony jelenlétét.. Karolina felettébb örül ennek a látszólag véletlen szerencsének. az ember egy darabka cukrot ad nekik. amely (a mi véleményünk szerint) egészen vadonatúj igazság: Axióma A legtöbb embernek legalább is van valamije abból az észből. és ők úgy ugrándoznak rögtön. amelyet azoknak a mártásoknak egyike ízesít. Titkos páncéljuk. akkor ismét az enyém lesz a feleségem! Adolf néhány nap múlva. csak ha számol a hibáikkal. amelyet egy súlyos helyzet megkövetel. Amikor a bulváron járnak. Ínyenckedésük nem irányul a „jó”-ra. hogy az embernek legyen egy kis cukra a számukra.Tudod mit.MÁSODIK FEJEZET Kényszermunka Legelőször is le akarjuk szögezni a következő axiómát. hogy azokban a pillanatokban szolgálja a földi nagyságokat. aminővé már ezt Borel varázsolni szokta azok számára. hogy azt a buta színdarabot végignézzük. így szól Karolinához: . amely madame Deschars ruhájának mintájára készült). amikor azok az alantas emberiséghez ereszkednek alá. Karolinám? Menjünk el ma este mulatni! Fel kell venned az új ruhádat (azt a bizonyos ruhát. Adolf tehát így szól magában: . rántott fürjet és fajdkakas szárnyat rágcsálni. Közben Adolf már meg is rendelt Borelnél. egész otthoniasan letelepszik egy kis szalonban. akiknek elég pénzük van ahhoz. az ember nem szerezhet magának barátokat. mint az elkényeztetett gyerekek. hirtelen fel is kiált. Mert itt már nincs többé harc. Én is meg fogom ezt tenni. . és aztán menjünk el a Variétés-be. hanem „a szép”-re.. Az effajta indítványok mindig jókedvre hangolják a feleségeket. a Rocher de Cancale-ban egy kedves kis estebédet kettesben. akiknek tekintetétől és nyelvétől egyformán félni kell. Az asszonyok csak nagyon keveset esznek.. csak ha hízeleg a szenvedélyeiknek. amikor egy-egy dinerre hivatalosak. Azokkal a férjekkel tehát felesleges itt foglalkoznunk.Most. Így hát fel is készülhetnek az útra. mint a rezignáció. hogy ne múljon el bennük a cukor szeretete. feszélyezi őket. miután feleségével szemben tanúsított figyelmességét megkétszerezte.Az asszonyok gyerekek. A párizsi nők (és Karolina természetesen párizsi) nagyon hiúk és nagyon torkosak!. ha már nincs is elég esze ehhez a helyzethez. mintha éppen ebben a pillanatban támadt volna ez a gavallér ötlete. hogy meg tudják fizetni ennek a helyiségnek örömeit. Csak éppen mindig kell. amelynek tulajdonképpeni célja az. és minden olyan csinos és kacér. ahol az asztal már meg van terítve. amit aztán a magasba kell tartani. rákokat szopogatni. hogy már a Variétés-be megyünk. amelyek a francia konyhát híressé tették. akiknek nincs elegendő erejük a saját pozícióikhoz. és mindenekelőtt halnak is kell lenni.

azt kezdte erősítgetni. úgy. és sohasem hiányzik egyetlen istentiszteletről sem a Saint-Roche-ben. amióta a királynővel együtt koldulgathatott egy jótékonysági ünnepségen.. akkor aztán már el is árulta. maga nagyon boldog . Ez a gáláns figyelem tehát mindösszevéve százhatvan frankba kerül. hogy olyasformán teljesíti a kötelességeit. ezt a boldogságot. mint Borelnél. Hát még ha aztán ezt a dinert a színházban lehet megemészteni. hogy száz vagy kétszáz frank az én számomra. igenis.feleli madame Deschars. hogy desszert gyanánt egy operai páhollyal kedveskedett nekem Adolf. magyarázatul és felvilágosításul azokhoz a többi kis botorságokhoz. amelyek a színpadon történnek. ha egy kissé epés is. hogy grizettek.. ami körülbelül négyezer frankot jelent havonta. Hétfőn elvitt engem a Rocher de Cancale-ba. amelyek az ő véleménye szerint nagyon hízelgők Adolfra. . A „Tell Vilmos”-t adták. .. és ahol azokat a szeretetre méltó butaságokat hallgathatják. a virágcsokor és a többi ugyanannyiba. A vendéglőben a számla száz frankra rúg. a páholy harmincba kerül. „Szerelem”-ről tehát szó sincs. Ha egy ilyen rettenetes mondat csúszik ki egy férjes asszony száján. fennhéjázás és irigység . és megvallom. . a jó ízlésnek olyan tanújeleit is adja. de valósággal elhalmoz a figyelmességeivel. . Figyeljen csak ide. szenvedélyesen szeretek. csak azzal a különbséggel. olyan nagy hatással vannak... amelyből csak néhány kortyocskát hörpintenek fel. ha gyakran megyünk a nagy Operába. amelyet. Az iskolában valamiféle kedvezést. Deschars is elkövetett már egyszer efféle butaságokat1 de én észre térítettem...mégpedig hazugság.Egy idő óta Adolf igazán charmant.de olyasfajta. amelyeknél egy kevés kitűnő bort is felszolgálnak. És ez az oka annak. és amikor elkészültünk a diner-vel. meg minden egyébben megnyilvánul. amely a rajzban. És azonfelül még a gyöngédségnek. amilyeneket a jámbor emberek megengednek maguknak. Négyezer frank havonta: ehhez a mi pénzünk szerint körülbelül kétmillió frank tőke kell.. én okos vagyok. a toilette.Deschars asszony ugyanis egy kissé meg van sértve -. a kocsi. a divatban. 1 71 . amelyek vagy a színpadon hangzanak el. kissé szárazon és rosszul leplezett irigységgel.. az olasz Operába vagy a Vígoperába.Franciaország uralkodik az egész világon jó ízlés dolgában. aki családanya vagyok. de amelyekhez egy eszes férjnek igen savanyú arcot kell vágnia. és ezért aztán másnap megismételtük ezt a dolgot. hogy Vérynél legalábbis olyan jó a konyha. amint ezt már elmeséltem önnek. aki híven teljesíti kötelességeit. a mártás azonban a konyha diadala. polgárasszonyok és hercegnők egyformán el vannak ragadtatva az ilyen kedves kis diner-kéktől.De édesem . Igazán nem is tudom. jelentékeny összeg. mint valami iskolásfiú. a házaséletben pedig az asszony egy sált vagy valami ékszert remél. asszonyokra. De házaséletének boldogságát győzedelmesen kivívta! És Karolina ezután olyan dolgokat mond el barátnőinek. amelyek éppen miránk. aki jutalmat vár érte. az új kesztyű. édesem: nekünk két gyerekünk van. Deschars asszony ugyanis nagyon jámbor és lélekben alázatos asszony. hogy mivel érdemeltem ki most ennyire a szeretetreméltóságát. valami munka vagy feladat alól való felmentést akar elérni a kis diák.De hát nem érdemli meg egy asszony. ahol a jó páholyban ülhetnek.Ó. Ez a hazugság háromszorosan halálos vétek . amint tudja. amilyeneket csak Párizsban kaphat az ember.. Ezeknek az estebédeknek a befejezései pedig azok a gyümölcsök. vagy amelyeket a fülükbe suttognak.

Észreveszi. de ettől kezdve már csak azt találja nagyon disztingváltnak. a szerencsétlenség és a szerelem . hogy derékban erősebb lett.. köszön és ajánlja magát.mindezek csak a jelent ismerik. mint ez a kövér madame Deschars. A legédesebb bűn is zsarnoki. önmagában vannak tövisei. mindig csak előre kell haladnia. a bűnnek is. Karolina egyszer csak a desszertnél a tükörbe néz. Adolf. amely felvilágosítaná. akit felesége nullává alacsonyított le) nem hallja meg ennek a mondatnak a végét. kedves Adolfom. akiknek jól megy a soruk.Adolf egy egészen közönséges gonosztevő. csak azért. többé már nem olyan finomak és nem olyan üdék. A színházban rosszkedvű . Behívják a szobalányt. A férjnek.Mit? Olyan legyek. a ruha még mindig szűk. Egyszer el lehet menni. az igazán comme il faut asszony ne menjen túlságosan gyakran az ilyen helyekre.Kedves barátom . Néhány nap múlva megjelenik Karolinánál a szabónő. de hogy megszokásszerűleg mindig ott mutogassam magam? Nem. hogy miért? Ön. mint Rubens asszonyai?. mihelyt csak egyetlen rózsalevél is megzavarja a boldogságot.mondja most madame Fischtaminel -.Ó. Igen. Axióma A bűn. Karolina tehát még hajlandó ugyan elmenni az olasz Operába.. amelyről böjti prédikációt is lehetne tartani -. tréfából. . az udvaronc.mondja most -. A könyörületet nem ismerő szabónő kegyetlenségében nem titkolhatja el Karolina előtt. amelynek tartamát nehéz volna meghatározni.és ön. előnyt nyer. amint ezt a lóversenyeknél mondani szokták. Állandóan és szakadatlanul. az volt az ő terve: hogy kövér öregasszonyt csinál belőlem.. mint az olyan férfiak. kedvtelésből. kegyesen elfogadja még a felajánlott páholyt. feláll.. nagyságos asszonyom . hogy többé senkinek se tessem. hiába minden. és hogy orrcimpái. . Karolina hiúságában fölöttébb kielégítve a fennhéjázás és a torkoskodás édes gyönyörei közé veti magát. Felpróbál egy ruhát. Karolina. . igaz. és aki mellét olyan büszkén dülleszti ki. mint minden gyönyörnek. hogy Deschars úr (egy férfi. aki szépen kikeményített ingében úgy pompázkodik mellette. hogy Deschars asszonyhoz lesz hasonlóvá. . de édes Istenem . mint ha.. ha már elindult ezen az úton. utóvégre nem jobb-e az. amelyeket önnel kellene végigennie az étteremben. nekifekszenek húsz lóerővel is.mondja magában. amelyek pedig mind a ketten kardinális (de édes) bűnök.ez olyan megjegyzés.. teljes két ujjnyival. a karcsú Karolina azzal a veszedelemmel áll szemben.Deschars? . 72 . és mégsem tudja bekapcsolni. ön nem tudja. Karolina le van sújtva. Brutális őszinteséggel hízni kezd. Herkules tizenharmadik munkája ez. Most már belátom. hogy a vagyonát „excentrikus asszonyokkal” is elfogyaszthatná. szent igaz .hívja magához hirtelen Deschars asszony a férjét. és egész húshegyeket hordjak magamon. Így történhetik meg azután.. hogy arcán piros foltok virítanak. ha a férjünk a mi társaságunkban diner-ezik így. megfeszíti minden erejét. minden édessége eltűnik nyomban. amelyek azelőtt olyan finomak és tiszták voltak. Bizonyos idő múlva. hogy keveset egyék és kitartóan visszautasítja azokat a bizonyos kis diner-eket.

gazdag férfivendégeket. Axióma A kacérság megöli a torkoskodást. annak látásánál. és csak az ördög tudhatja megmagyarázni ennek a hirtelen változásnak az okát. a jó konyhától meghízott. Ha ezek a fogatok egy külön kapun begördülhetnének és egy másik kapun távozhatnának. ők is élvezhessenek valamit.most már végre igazán szeretném tudni. és ha közben a nőknek csak gyorsan be kellene lépniük az előkelő lépcsőházba: hány női vendégük hozna magával jó kövér. Az olyan asszonyt azonban. Ezért tehát nem is szabad Adolfnak szemrehányásokat tennünk. toilette-jei és pózai után szert tesz. amelynek voltaképpen semmi köze sincs a színpadhoz. amit még azonfelül rossz levegőben és nagy felkészülődés után kell bevenni. és hogy a romlott gyümölcsből. vagy pedig talán azért. csak alig nézegetik. így szól: . sem pedig zsiráf. Nemsokára tehát éppen úgy jár a színházzal. akik a maguk számára külön színházat rendeznek az előadás előtt. De az. akik nem a saját férjükkel vannak ott. De Karolina elég hamar jóllakik a színházzal is. egyáltalán nincs arányban a fáradt szemekkel. És ezért azután az a bevétel. és egy mű-pauza után. Ez a paraszt ugyanis lábát odadugta az országút legélesebb kövei közé. Sok asszonynak a füle túlontúl is tele van muzsikával. De mutogatni magukat. titkos bejáratuk az ilyen nők fogatai számára. milyen a mai előadás.. amely a legnagyobb színésznőnek is dicséretére válhatna.Én édes Istenem! . hogy egy nagyon tisztességtelen darabnál nevetni lehessen.. hát én meg visszaadom neked a kölcsönt! ... Aztán. azokkal a bizonyos. kissé excentrikus nőkkel. És Karolinának valóban még azt a fájdalmat is meg kell érnie. hogy valami rettenetes melodráma borsából ők is bevehessenek egy kevéskét. Karolina teljes fenségességével tetőtől talpig végignéz az urán. kivéve azt a néhány alkalmat. a színháztól pedig megsárgult.. amit a távozáskor okvetlenül megkap az ember.Az ördögbe is. És most Adolfnak vagy bármelyik más férjnek a mi Adolfunk helyében. A párizsi nők egyharmada unatkozik a színházban. hogy mi okoz neked örömet!.. és az olasz operába csak az énekesek miatt megy.Borel és Véry.két órára. hogy kritikus szemmel megfigyelje.. alatt és után.Én nem vagyok sem liba. aki a férjével van. mert nincs külön. nem is szólván a nátháról. „milyen pompás zabálás ez” mondaná Rabelais. Például: az az alkalom. az maga az asszonynép. nap nap után ezer frank bevételt veszítenek el. De hogy a hiúságnak ezt a fenséges jutalmát learathassák. 73 . félezer férfi tekintetét magukon érezni. mint ahogyan az étkezéssel járt. a kiadásokkal és az unalommal. Adolf nem ördög. egy nagyon kétséges szórakozásért. eszébe jut az a bizonyos paraszt.negyven frankot .mondja Adolf. akinek nagyon fájt a tyúkszeme. hogy a szép díszletekben gyönyörködhessenek. hogy a hóhér vigye el! Ha te fájdalmat csinálsz nekem. Csak hiúságból fizetik meg ezt az óriási belépődíjat . és így szólt a tyúkszeméhez: . hogy a nézőtéren a férfiak sokkal többet törődnek azokkal a nőkkel. a konyhának e két híressége. fölöttébb csalódottan.. amelyre Karolina a színházban való erőfeszítései. észre is kell vétetniük magukat. miután a felesége minden hosszas megokolás nélkül mindent visszautasított . amiért valóban megtelnek a színházak.

igazi.az utolsó szög a szerelem koporsójához. miért ne lehetnének ugyanilyen színű örömök is a házaséletben? 74 . tiszteletreméltó gonosztevők között osztja szét.Havi négyezer frankért igazán többet kaphat az ember! . fiatal.feleli Adolf. ha derék fegyencek. és a dolog civakodássá fajul.és akkor minden fiatal asszony büszke lenne az urára! Ez a mondat . afféle forradalmi hős! . De ha vannak sárga sugarak.úgyszólván . amellyel a következő fejezetben foglalkozunk. Ez azonban már ahhoz az ezerfajtájú veszedelemhez tartozik. Mert Karolina nem érti meg az efféle tréfát.Mit akarsz ezzel mondani? .Ennek az összegnek negyedrészével is. .. melynek címe fölött a szerelmesek és az ifjú házastársak bizonyosan mosolyogni fognak. fontos személyiség lehet az ember.feleli most Adolf . éppen most szabadon bocsátott.

Mi köze van a gyomornak az orrhoz? . amelyek a házasság nagy operájában a „közjátékok”. Hát mondom például én azt neked. étkezés után mindnyájan ilyenek vagyunk! .A gyomor a testnek központi szerve. Példának okáért: . hogy ez nyugtalanít! .HARMADIK FEJEZET Epesárga tréfák Ha egyszer aztán elérkezik ezekre a vizekre. hiszen csak tréfálok. én egyáltalán sohasem fűzöm be magam. nemcsak a vendéglőben. hogy itthon is kissé piros akar lenni. (Karolina eközben az ég felé emeli tekintetét. .. És példaképpen közlök is itt egyet.. Általános igazság: Még egyetlen emberfia sem találta fel azt. beleértve a magunk feleségét is. széjjelhúzza. hogy valami kellemes napod volna!. nagyságos asszonyom.Ó. . az illető asszony (aki nagyon jól tudja.Semmit.. ha meg akarják tudni... hát most szükségét érzitek.Édes Istenem. mintha az orrod arra a gazságra kezdene vetemedni. akkor te biztosan így felelnél: . és olyan naiv volnék. És végre is.. hogy mint kell bármilyen asszonynak is igazán barátságos tanácsot adni.. mit vétettem én ellened? . hogy 75 . és a vállait remegteti. akkor élvezheti azokat a kis jeleneteket. utoljára is.És azután elkezdenél bókolni nekem.Ezt kérdezem én is magamtól! .Karolina. . másodszor pedig ez kitűnően illik az ön arcszínéhez. hogy a halcsont rugalmas és tágítható) megragadja fűzőjét. Egy este egyedül vagytok a diner után. ön saját magát rágalmazza. hogy mint állnak egy férfival): Az orrom ma olyan rettenetesen piros.Hát akkor a gyomor lesz az oka.Ha nem viselném a nevedet. .Tehát az orr egy szerv? . és az a szerencsétlenségem.Ma nem dicsekedhetsz el azzal... amikor ezeket a szavakat intézik egy asszonyhoz.mondja Adolf...úgy tűnik fel nekem.Igen. Ó! Miért is nem mentem én máshoz feleségül? .Kérlek. és így szól. hogy neked nem tetszenek az én tréfáim . . hogy a te feleséged vagyok. és mivel már olyan sokszor voltatok egyedül. hogy egymásnak apró tűszúrásokat osztogassatok. kinek a szívére nyomasztólag hat a sok hiábavaló fáradozás .és ha közben a tükörben majomfintorokkal nézném meg magam.. mit akarsz tőlem édesem? Talán nagyon szorosra van fűzve a fűződ? Ennek néha veszedelmes következményei szoktak lenni. és így összefüggésben áll a többi szervekkel is. Abban a pillanatban.mondja Adolf mosolyogva. amint ezt Karolina is megteszi: .Hát akkor ebben a pillanatban nagyon rosszul áll neked a te szerved. . tessék csak idenézni. hogy így szóljak hozzád (amint ezt a kacér asszonyok meg szokták tenni..Az én szerencsétlenségem pedig az..) Mondd Adolf. Először is nem is látszik semmi pirosság. . jól vigyázz .

aki már látja.Én? Ami engem illet. és hogy napról napra ügyesebb lesz a kifejezései keserűségében. Ebben a pillanatban Karolina renonce-ra gondol. hogy az arcod már olyan piros.És mindez . . sőt talán a nyelvre is. aki nem tud elegendő méltósággal felállni és távozni. hogy csupa hibát vegyél észre rajtam. mégpedig: charmant! . hogy ezt a mozdulatot kihívó szemtelenséggel vigye végbe. De ne haragudj én reám.Miért? . Veszedelmesen betegnek látszik. de közben gondolkozik. mert egy idő óta csak azon töröd a fejed..Mit mondtál? .El e kézzel a bárdtól! Franciaországban azt kellene mondani: . és csak azért szolgálok néked ezzel a jó tanáccsal: Légy óvatos! . hogy ilyesformán óhajtasz engem „tökéletesíteni”. és ezt az alatt az ürügy alatt mondod el nekem. Ezalatt Karolina azzal foglalkozik.hízol. Adolf feláll.. erős lökéssel oldalt löki a ruháját.kiáltja most Adolf . és leül mellé.kérdezi Adolf. arra gondol.Istenem. az asszony orrától! .kérdezi Karolina.Nem akarsz talán egy pohár cukrosvizet? . mint tökéletes.. ez lehet invite au roi is és renonce is. és fel meg alá sétál a szobában. amely őt XII. hogy milyen elmés kezd lenni a felesége. hogy miféle újabb és újabb kellemetlenségeket mondhatnál nekem.Mennyire törődsz te a gyomrommal! . hogy valahová valamivel több festéket rakjon fel. Karolina.egy kevéske természetes cinóber szín miatt! A jó Istenre haragudj. . hogy ezzel jelképezzen kettőjük között bizonyos távolságot. Egyre jobban és jobban begyakorolja magát a csipdelőzés művészetébe és a disputának abba a stratégiai művészetébe. ezért tehát a szívre is kihatással lesz. Némely asszony érti a módját annak. aki szeretlek téged. és összefüggésben van a többi szervvel. hogy nyugtalanító grimaszokat csináljon. . .A túlságos cinóber vörössel? Adolf.El a kézzel . akinek eszébe jutott.. hogy ez kitűnő szer.. és hogy én csak a sovány és sápadt férfiakat szeretem. hogy te még valamivel több is vagy. és sokat is szenvedhetsz emiatt! Talán néhány csepp konyakot is kellene önteni a cukrosvízbe? Az orvos mondta egyszer. 76 . hogy egy szót is szólna. mint egy kőművesé. közelebb megy hozzá. anélkül. én úgy találom. te nehezen emésztesz. aki tökéletes szépnek akarlak látni.. Londonban azt szokták mondani: . és egy buzgó szobalány feladatának terhét vállalja magára. . Károlyra és az oroszokra emlékeztetik..Akkor valószínűleg túlságosan is szeretsz engem. aki most elkezd a férje egészségével foglalkozni. mint máshová. de ennek a mozdulatnak kettős értelme is lehet: hogy a whist-játék kifejezését használjuk. hogy feleségének arcán újabb viharok előjelei jelentkeznek. Te csak azon igyekszel mostanában.A gyomor egy központi szerv. Öt esztendővel ezelőtt még elég tökéletes voltam a számodra..

feleli Adolf -.amelyet valószínűleg gőzszivattyúval kellett előpumpálni .Tudod. éppen szemben a feleségével. elgondolkozva: a házasélet az ő szemében egy nagy pusztaságnak tűnik fel. Miután elmúlt egy félóra.. aki mindezt mondta. . hanem a hasa. udvariatlanságodat csak az emésztésed rovására írtam.Nem. amikor hozzád mentem feleségül. és Adolfnak mosolyognia kell. hogy én csak ugyanolyan pénzzel akartam neked visszafizetni a kölcsönt? Te vagy a legjobb bizonyság arra. hogy: karakterek vagytok... És ezt ti. úgy. Ez a te módszered.. Neked mindig mozognod kell! Milyen nevetséges is vagy! De egyébként.Nos. derék uram.Karolina. ő nem akar nevetni. amikor koncessziókat tesznek egymásnak. Adolf úgy ül ott. és ebből fonja most a hálót. . most így szól: . Erre a mosolyra . hogy megtegye azt. azután meg egymást megtéveszteni. .. hogy egy férfi fel és alá szaladgál a szobában. tudod te. nyugtalanul attól a drámai póztól. tömérdek csípő csalánnal.Mire való a duzzogás? Én szeretlek téged. valld meg.Az ember szíve fáj az étkezés után. . a férje térdeire ül. ha végig kell néznie. amely nem tudja megállni. hogy felveszed a mi asszonyi tulajdonságainkat. És én nem tudtam. mint amilyen voltál. . mert hiszen az asszonyok mindig a legjobb helyen kezdenek ki bennünket. én nem: én nem tudom elviselni azt a gondolatot.kérdezi Karolina. hogy mit jelent az. hogy beszéljen.Az ember tréfálkozni próbál. mintha oda lenne szögezve.. csak gondolkozom. a férfiak többé-kevésbé valamennyien őrültek!. milyen csúf karaktered van! . mint óra ingája..mondja Karolinám és vállat von. mert azt mondom a hasadról. ez az egész.. hogy nincs igazad! ..Nos? . Karolina mosolyogva néz Adolfra.) Igen. én jó.várt csak Karolina. (Adolf hűvös marad. amelyet Adolf felvett. hogy te hasbeszélő vagy. mint a nők.. ha a szívünk ellen intéznek rohamot.mondja az asszony.Haragszol. hogy ugyanis a te. amit én megtettem.Nem . . (Adolfra néz.. tudod. hogy a férfiak éppen olyan hiúk és kacérok.. mondjuk.Nos..) .. talán haragszol? . hogy én még egyenest nagyon kedvesnek és részedről dicséretreméltó engedékenységnek találom azt.) . De hát ez egészen rád vall.Ó. Adolf leül a kandalló egyik oldalához. a derekadról és az emésztésedről? Nem látod hát. Talán még soványabbnak is. amikor a házastársak elkezdenek ezekről a kicsiny dolgokról különböző véleménnyel lenni.. . és Karolina közben a férjére nézett. és amikor már egyáltalán nem jönnek dühbe.. (Tökéletes csönd. amilyen vagy! Én téged még mindig olyan soványnak látlak. és te mindjárt meg vagy sértve.Hogy már nem szeretik annyira egymást! 77 . hogy csak egy kis fájdalmat is okoztam neked! Egy férfi sohasem jutott volna arra a gondolatra..kérdezi Adolf tüstént nagyon megindulva. mit jelent ez? . a magatok kifejezéseivel úgy nevezitek. amelyben a férjét meg fogja fogni. mint te.. Én nem vagyok olyan. ámítani kezdik. Azt gondolom magamban: hiszen ez nem az én jó Adolfom. és ott marad ülve.Valami bajod van? . . te meg vagy sértve. Ó! Mennyivel jobbak vagyunk mi asszonyok! Karolina most odamegy Adolfhoz..

. ez nem volt szép tőled! És hogy örömet szerezzek neked. úgy akarom kifejezni magam. ahelyett. hogy gorombán a fejemhez vágod (most mélyített hangon beszél): Az orrod piros kezd lenni! . mint a te szeretett madame de Fischtamineled: Ez nem volt tőled gentlemanlike. mégpedig az egyetlen lehető módon tette ezt meg: mosolyogva. hogy felfedezné. és megfizeti a kibékülés költségeit. csak azt ismeri fel. amivel Karolina őt láncolja magához..Miért bántottál meg engem? Nincs igazam? Hát nem lett volna jobb azokat a dolgokat. mi az. hogy te szeretsz engem.. amiket nekem mondani akartál. Adolf nevetni kezd. és mi az az eszköz. De ahelyett. hogy elhitesd velem azt. amellyel magához láncolhatja. Az asszony most azt mondja: . Nem. ami igazán örömet szerez Karolinának. most már értelek: te megmaradsz sértődöttnek. 78 . Legyünk őszinték! Adolf igazat mondott. kedvesen elmondani.Ó! Te óriási szörnyeteg.

hogy az ég kékségének hatását növeljék. mintha szív volna.. Nos. a bájos és elragadó iskolásleány lesz belőle. hogy az Alpok kényelmetlenségeit végig kellene szenvedniük. amelyen tejfehér felhőcskék úszkálnak csak azért. ha ugyanis az illető asszony a hitestársunk?.Hogyan is fogja kezdeni.Ó. hogy olyan. hogy figyel aggodalmasan szívük minden hangjára. most hozzásimul. amely elveszítette a gazdáját. Némely asszonyok (vidéken még vannak ilyenek) elég naivak ahhoz. És úgy futkározik. ha észreveszi. amelyet egy firenzei villáról másoltak le. mit akarnak és mi tetszik nekik.. a kis Károlyt tehát otthon hagyják a nagymamánál. és megint a csinos. ha látják. Istenem! Milyen boldogság is lehet egy ilyen falusi lak! . Adolfot és Karolinát meghívja bájos falusi villájába. ahol Descharsék büszkén. a szolgaszemélyzet pedig kimenőt kap. amilyen „valamikor” volt. Gyönyörű dolog az. A szeme mosolyog. mint Adolf. aki most ismét az ő Adolfja lesz. A szeme is boldoggá tudja tenni az embert. amelyek egészen újszerűnek látszanak. amelyet egy jó erős normann ló ügetése közben.mondja Adolf. Elindulnak a mosolygó ég alatt. A hajfonatai lehullanak. Valami bolond író elragadóan szép nyárilakot épített magának. hogy mi az. árnyékos kertjével. úgy. leveszi a kalapját. amely a Marne-t és a Ville d’Avray-t övezi. mint Karolina is: . Ebben a szituációban a tiszteletreméltó és kitűnő Deschars úr. hogy nyíltan megvallják. a kicsi. mint valami kutya. és mint viselkedik úgy. Karolina. amelybe százezer frankot ölt bele. mint a pávák.. amelynek szerencsére érzékei is vannak. és az egész világnak mutogathatja. hogy hajlékonyságát megmutassa. . mint forog körben.. hogy „szeretnek minket”. minden szeszélyükre (ez csak három kifejezési formája ugyanannak a dolognak). hogy a férfi mint futkos ide-oda. És hányan közülük szólnak ilyesformán magukhoz. szelnek át. A kis fiúcskájukat. ami egy asszonynak örömet szerez. mint valami szomorúfűz. hogy kijusson ebből a csávából? Adolf éppen erre a pontra jutott már el.kiáltja Karolina. Karolinán csinos ruha van. most tehát megint fiatal. aki. Beszívják a jó levegőt. Végre megérkeznek a Marne melletti Ville d’Avray-ba. sétálgatnak egy nyári lakban. melyre a tavasz szintén hatással van. hogy most kocsiba szállhat. és amelyben a svájci rétek környezetét élvezhetik anélkül. De Párizsban jóformán minden asszony bizonyos örömérzetet érez. és érzi az asszony testét. akinek nem áll más férfi rendelkezésére.. a figyelmes férjeknek ez a mintaképe. amelyet most vett fel először.Egy kórtörténet Nagyon kellemes dolog-e nem tudni. .NEGYEDIK FEJEZET A falusi lak . tehát neked nagyon tetszene egy ilyen falusi lak? . és amelyet azután tizenegyezer frankért árvereztek el tőle. mint válik szinte őrültté. 79 . véletlen alkalmi vétel volt. mialatt a gyönyörű erdőben sétálgat. az ajka gránátalma.Úgy. fehér és piros. Ez a ház. És ezt ők úgy nevezik. karonfogja tehát Adolfot. aki most átöleli Karolinát derekánál. és a szalagjánál fogva tartja kezében. mégpedig olyasfajta érzékei. a naiv. nagy tollaskalap a fején. minden kívánságukra. mint fiatal őzike. ezek a szegény teremtések! ..

hogy ott mindig tele legyenek a vásárcsarnokok. hanem férj: ő tehát megveszi a falusi házat. amint azt a vegyészek mondják. akinek az a különös szerencséje volt. A gyümölcs egyenest megfizethetetlen. Párizsban egy bögre tejért. ijesztő gyorsasággal máris néhány megdöbbentő szimptóma mutatkozik. amely őhozzá. az ő fehér báránykája. hogy mi szerezhetne neked örömet.” Axióma Ha egy férfi és egy nő egymást fogva tartja. akikkel az ember konzultál ebben az ügyben. Ha csak nem volna valami különös véletlen. hát te tudnál olyan kedves lenni. prűd és jámbor asszonyhoz képest kissé túlontúl is világos: .„Hála Istennek. mint a (természetesen steril) kertben. Adolf azonban nem orvos. mint 80 . Egyedül vannak.természetesen a ponyvák gondos oltalma alatt. megcsókolja férje homlokát. nem szabad bolondságokat elkövetned. és a gazdag trágyázás segítsége mellett . amely a párizsi kereskedő. A hús Párizsban olcsóbb. de vidéken ötven centime-t. amelynek ára olyan potom. és azután még várni kell öt évig. . amely „meg van keresztelve”. Mielőtt az ember a saját kertjében gyümölcsöt szedhetne (ahol ugyanis csak egy svájci rét van. mint Sévres-ben. A házastársak elragadóan kedvesek egymáshoz.Tehát valami örömet szeretnénk szerezni a kicsi feleségünknek? . két négyzetméternyi területtel. nagyon sok pénzt kell még elkölteni. amelyek a saját telkén nőnek . a szigorú. zöldségneműek a vidéki veteményeskertekből mind a nagyvárosokba özönlenek. az ő Karolája. hogy a férjeket nagyon szeretetre méltóakká teszi. az ő édes kis leánya és így tovább. az ő drága kincse. ha egyszer a különböző minőségű húsokkal kipróbálta az ember.Ó. És íme. Egy szép körte vidéken többe kerül. mint a Deschars-éknál. a vidéki szakemberek véleménye szerint. elimádkozhatják tehát együtt legtitkosabb gyöngédségeiknek rózsafüzérét.mondja Karolina.Neked örömet okozni. huszonöt centime-t fizetnek. amelyet meg kell ragadni.. hogy olyan kertészt kapott.. akkor csak az ördög tudja igazán. meg kellett vallania. a vidéki életnek megvan az az ereje. hogy ki tulajdonképpen az. berendezkedik ott Karolinával együtt. mondhatnak hát egymásnak gyöngéd szavakat. aki egyúttal portás is. amelyek a Vaudeville-beli díszletekre emlékeztetnek). másra nem is gondol a te Adolfod. aki a másikat fogva tartja. megtudni azt. és fejét Adolf vállára hajtja. és ezt gondolja magában: . ha garantáltan steril.kétszer annyiba kerülnek. amelyre Párizs lakói különösen hajlamosak. A vetemények. Ville d’Avray-ban éppen most eladó egy ház. Deschars asszonynak. most jó erősen fogva tartalak. hogy szinte már félig-meddig ingyen adják.. Chevet kirakatában díszlik. hogy azok a vetemények. . hogy vennél nekem egyet? Nem.Úgy látszik. Ennek a betegségnek megvan a maga meghatározott lefolyása és különleges terápiája. néhány zöldellő fával bekerítetten. aki most ismét „az ő Karolinája” lett. és a kövér Deschars asszony megenged magának egy megjegyzést. alkalmi vétel. A nyaraló: betegség. Deschars úr is tud valamit egy alkalmi vételről.

. a nyaraló. akiknek hiúsága minden alkalommal rögtön meg van sértve.. mert hiszen mindig vannak tökfilkók. a volt jegyző. Egy anya szívesen megtesz mindent a gyermekéért. így szól szegény Adolfjához: .feleli Adolf. maitresse-t vagy nyaralót. Madame tehát hallgat. ennek a válasznak egyedül csak az a hatása.azok.!” . De akármilyen okos is lett már Adolf.neked feltétlenül igazad van: de másrészt. amelyekhez szép parkok és melléképületek is tartoztak. hogy ezeken a dolgokon túltegye magát az ember. És a portás-kertész minden erőfeszítése és ígérgetése mellett is. és magunk is falusiak leszünk. mint ezer ecu-re.. Mivel pedig Adolf a városban van üzleti ügyekben.Ó . Este nyolc órától tizenegy óráig a házastársak nem tudják. hogyan hagyhatta magát ennyire befonni. . itt berendezkedünk. hogy falusi lakot vásároltál! Egy ilyen nyaralóból csak a vendégeknek van hasznuk! Adolfnak most eszébe jut egy angol közmondás. ha a gyereket előbbre helyezik nálánál. hogy egy fiatal asszony ennyire egyedül. Deschars úr. minden nap meg kell öntözni. magára hagyottan éljen? Ő semmiképpen sem fogja elviselhetni ezt az életmódot! És a falusi lak. kiszámítja. egyáltalán. azokkal nem lehet érintkezni. amelyeket Párizsban. De másnap már halálosan unatkozik. hozzászámítva a falusi lakba beléfektetett tőkének kamatait. amely egymaga megérdemel egy külön fejezetet. hogy Karolinában felébreszti a gyanút. akiknek pedig üzletük van. hogy egyedül kell otthonról elmennie a postáig. hogy mihez kezdjenek. illő dologe az.Igen . a primőrök Párizsban már egy hónappal azelőtt megvannak. tehát tizenkét órától hét óráig csak őt várja.Igazán nem értem . hogy párizsi útjának ára. Mert hiszen ő már annyiszor és annyiszor állított ki bérleti szerződéseket kastélyokról.hogy a vásárcsarnokban hogyan adhatnak öt centimeért egy karfiolt.mondja Karolina . akik ezt helyettünk is megteszik. ha végleg letelepszünk vidéken. még attól is félt. mint vidéken. mindez együtt körülbelül ezer ecu lakbért jelent! Nem tudja megérteni. hogy a falusi lak nemcsak hogy nem jelent örömet. és amelyeknél a bérleti összeg szintén nem rúgott többre. de nem szereti. amely így szól: „Az ember sohase tartson újságot. Akkor mindjárt megváltozik minden. de egyenesen örökké nyílt seb. adót is fizetnek és a férjük választópolgár. akit az a bizonyos „házaséletbeli szúnyog” már alaposan felvilágosított az asszonyok logikáját illetőleg . Amikor Karolina hazamegy. a javítások árát. hogy ő. támaszkodva arra az alapos számvetési tudományra. mit akarsz? A gyereknek nagyon jót tesz.az egyetlen mód. Madame Deschars szalonjában tehát megegyeznek abban. most egészen különös életfázist teremt. amíg levágják.Micsoda ötlet volt ez tőled. A szomszédok körülöttük csupa kicsinyes emberek. aki vidékre vonult nyugalomba . 81 . a kapusnak és feleségének bérét. a zöldséges kofáknál vesznek. amely az egykori nótáriust jellemzi. És hát. amelyet születése napjától egészen addig.mondj a egy kis szatócs. Három órán keresztül csak a nyugtalanságáról beszél. és ekkor a kis Károlykával együtt eléje megy a postakocsi állomásáig.

. és észre kell vennie. hogy mifélék az én dolgaim. magánéletét. amely mint intézmény. ..És otthon is találtál mindenkit. így szól: .. és ezek a kéjes szurkálások most éppen olyan elkerülhetetlenül megjelennek minden alkalommal az újjáébredt házaséletben. és Karolina is észrevette.Hát nem tudod. kedves barátom? .De hát mikor írtál nekik? A tintatartódban be van száradva a tinta. az ügyvédje.Igen.? . rengeteg! .? Talán megmagyarázzam neked. éppen olyan elkerülhetetlenül feldúlja a házasság..? . Adolf szavaiba vágva. . amely idő alatt Karolina elég pontosan megfigyelte férje távollétének időtartamait. Így például: alkalomadtán mindenkor és természetesen elég gyűlölettel volt szó az oldalvágásokról. Adolf? . . akikkel előre megállapodtam. mint egy színész. 82 .Valószínűleg Párizsból írtam nekik. de ez a csapás csekélység azokhoz a szúrásokhoz mérten. hogy Karolina arcát könnyed „fehér” réteg borítja. Miután a szerencsétlenséget felfedezte rajta. hogy naponta teljes hét órát tölt távol tőle. mint ahogyan a zongora billentyűszerkezetének kis kalapácsai a hangot előidézik.Tehát csak üzleteket csináltál.? . az asszony ál-barátságos hangon.Kocsit is kellett fogadnod? . amellyel talán a tropikus tájakra elküldendő csomagokat is meg lehetett volna címezni.. A nyomorúságnak olyan gyötrelmes formáiból állnak ezek... amelyekről itt szó lesz.Igen.. amikor a fiatal asszonyka bátortalansága helyet ad a végzetteljes „jogegyenlőség”-nek. amelyek csak abban a pillanatban virágoznak ki. de azért van itt is képviselője. észrevette. hogy férje észrevette..Igen.? Itt van például. és olyan vastag. legelőször is a Chaumontel-féle ügy.Milyen dolgaid is voltak csak. És minden évszaknak megvan a maga külön nyomorúsága. Egy napon azután Adolf olyan vidáman tér haza.Tehát sok dolgod volt ma. mint a kátrány... A férj most már mégis csak kutató pillantást vet szebbik fele felé: .ÖTÖDIK FEJEZET Baj a bajban Axióma A baj ad alkalmat újabb szerencsétlen eseményekre.. Éppen írnom kellett ma.Igen és hét frankot fizettem.Azt hittem. és egy teljes órába került.. akinek sikere volt.. .mondj a Karolina... hogy azután végre is egy olyan sűrű mártást kapjak belőle. Egy hét múlva. amelynek jól ismert csengése a legteljesebb kétségbeesésbe kergetheti a férfit. mint az állam életét. hogy Chaumontel úr Svájcban van. azokat. amíg megint folyékonnyá tudtam tenni.. ..

mit csináltál egész nap. amit csináltál. akik a bulváron sétálgattak.. de te is úgy faggatsz engem. amely nem kevésbé döfi át szemét.kiáltja csak közbe egyszerre. Tehát valószínűleg egy óraszámra felfogadott kétfogatú kocsiról lesz szó? Tehát a kétfogatúban intézted el a dolgaidat? .? . . átható tekintetet vet felé..Szerettem volna tudni.Kész. azelőtt mindent elmondtál nekem.Nem.Tehát te ezek szerint egyáltalán nem is voltál Fischtaminel asszonynál? .? . . . . hogy kész-e már a szalonja.Jóságos Istenem! Most már sértést magyarázol bele a gyöngéd szavakba is! Tipikus asszony vagy.Igen.Ah! Tehát mégis csak ott voltál. abban a pillanatban. a kárpitosa mondta. .kérdezi most kedvesen és tréfálkozva. és egészen fesztelenül szakítja félbe férjének különös bonyolult elbeszélését. És Karolina elég ügyesen affektálja a szórakozottságot... jó. Eleget kell úgyis unatkoznom. Mert végre már törődnöm kell az én szórakozásaimmal is.Hány emberrel kerültél össze egyáltalán. éles. .Hát mi egyebet csináltam volna? Hamis pénzt. .Azt akarod.Jó.hogy hét frankot fizettél egy kabrioletért..... csak gyaníthatom.kérdezi most Karolina. Hiszen te már százszor is mondtad nekem. .. és úgy látszik.. .? . .Végeztél legalább valami jót is? Elértél valami jó eredményt? . nem számítva azokat. amikor magamra hagysz itt egész napokra.Te ismered a kárpitosát? . mondj el mindent.. barátságos szemrehányással Karolina csak álcázni akarja azt a biztos tudatot. semmit sem. .Igen. mintha már tíz esztendeje lennél vizsgálóbíró... . hogy nem is figyel rá.. Ez kissé szórakoztatni fog engem.Tulajdonképpen hát miért is nem volna szabad nekem többé fiákert használnom? . és most egy bérkocsiról beszélsz. 83 .Miért lettem volna ott. amikor Adolf egy történet elmesélésébe fog .Miféle válaszokat adsz nekem! .Nem. Hát mondd el nekem. hogy Adolf azt hihesse.De hát én nem tudhatom mindezt! Én egyelőre csak sejthetem. mint a kard a szívet. . és folytatni akarja történetének elbeszélését.. adósságot vagy hímzést.mondja most Karolina. érdeklődik férje dolgai iránt. Adolf tehát beszélni kezd.. hogy Adolf valami fontos dolgot titkol előtte. Ezzel a kicsiny.? .Valamikor.. hogy buta liba vagyok.De hiszen te csak az imént mondtad nekem . és kezdi elmondani....? .kérdezi Adolf. hogy szórakoztassalak azzal.Tizeneggyel.. . hogy az üzleteimről beszélek neked. . És most tiszta. hogy mit csinált egész nap.

! De a te helyzetedben mégis inkább valamivel jobban megfontolt történeteket mesélnék el.Nos jó. De Karolina. jegyzőkkel. de Adolf álnok nyugalmat ölt magára. hogy szerencséje volt téged láthatni. mint Monsieur. hogy az asszonyok romlottak.Tehát majd inkább semmit sem mondok el neked! . ...Már túlontúl is soká hallgattalak. te már teljes egy óra óta folyton-folyvást csak hazudsz nekem..Ó! Ez aztán gyönyörű kombináció! A feleséget falura küldeni. mialatt ti a dolgaitok után jártok! Szép dolgok ezek. megengedem Adolf. édesem.Ugyan! Biztosan a fiákeredben találtad. hogy olyan nagyon szereted a falusi lakásokat! És én. a szalont vagy azt a Braschon kárpitost! Az egyik éppen olyan valószínű. hogy a terhelő bizonyítéknak csak egy kis foszlányát is kihalászhassa. de két legyet is lehet ám ütni egy csapással! Madame éppen olyan jól berendezkedhet mindenre.. tudod. tehát ne is vitatkozzunk többet emiatt. hogy egy hosszú történet elmesélésével elcsöndesítheti majd Karolinát...Braschon. . Isten tudja. Mi igazán sohasem tudhatjuk.. előbb keresnie is kell egyet. hogy erősen néz Karolinára. hogy ez magamnak is tetszik. csak annál közönyösebb lesz. . aki azt hiszi. hogy mindenfelé csak kocsival mentél?. Ez az oka tehát annak. mint te! . te azt mondtad nekem..Igen. szegény birka. szépen bevallaná. Nyugodtan..Igen. mint az a ló.De te azt mondtad nekem. .. ahogy csak akarod.Tehát te meg sem akarsz hallgatni? . hogy azzal. Mi ide vagyunk szögezve a háztartásunkhoz.! . bankárokkal volt dolgod. beléestem a csapdádba! Igaza van önnek. hát elárulom neked. mint a másik. mit mondana nekem? Ebben a pillanatban Karolina élesen megfigyeli Adolfot..Ki az? .De kit? . amelyet ostoroznak. De ki rontotta el őket? Adolf most megpróbálja.Tehát te találkoztál vele.kiáltja most Adolf. ezzel a kárpitossal? .. Az öné lehet Párizs és kétfogatúi. .Már úgyis eleget tudok. Olyan eleven. Adolf most már egy órán át tűrte. nekem pedig megmaradnak az erdők és az erdők gyönyörű árnyai! .. Ohó. de édes kis fiam. akár csak Rossini muzsikája.. hogy ti... Hallod. gátat vessen szóáradatának. . hogy szarkazmusokat mondjanak neki. . amit tudni akarok. Igen. már tudom. Jóságos Isten! Hát nem vagyunk mi boldogtalanok!. Nos. mit csináltok. hogy az ember kocsit fogadhasson. .. te senkit még csak nem is láttál ezek közül az emberek közül! Ha holnap reggel meglátogatnám madame de Fischtaminelt. Azt mondják. hogy ügyvédekkel. 84 . . uram: az ilyen falusi lak nagyon kényelmes és sohasem lehet elég messze Párizstól. Ó! Hiszen te gyönyörű dolgokat mesélsz nekem..Istenem.. férfiak. hogy a napot úgy tölthesd el szabadon. amelynek csöndes felszínébe azonban Karolina horgot vet.

Ezért aztán onnan elmentem a kárpitosunkhoz. . Braschonhoz. Párizsban legalább én is szórakozhatok. Így felel tehát: . mennyivel tartozunk még neki.Tehát három órát voltam. Karolina pedig ezzel a kijelentéssel végzi: . és én előre is megbocsátok neked mindent. ha hatszor megkerüli a rétet. 85 . a jegyzőnknél. okosan beszélni. ami boldoggá tehetné Karolinát. hagyja..A te makacsságodon és csökönyösségeden kell nevetnem. de nagyon jól tudja. amikor a felesége hallgat.Igen .. az üldözött vadat belékergették. hogy rájött. amit csináltál.. . én igazán jó lélek volnék. .? . De amellett én nagyon jól tudom. De amellett megmaradt az a haszna..mondja az asszony . mert ő teljes bútorzattal akarta a nyaralót. és én soha többé még csak be sem teszem a lábam ebbe a nyaralóba. hogy megragadhatott egy pillanatot. Adolfnak még vannak bizonyos összeköttetései abból az időből. aki tud egy vevőt a nyaralónkra.kérdezi most.. amikor még nem volt nős. feláll. Holnap én magam megyek el Braschonhoz.. édesem? . mialatt veled beszélgetek!.Bevégezted..Látod. hogy megtudjam tőle. A nyaraló tehát. és akkor aztán megint szeretni foglak! . nevetned kell! .. Egy csapda. a falak hat ujjnyi vastagok. hogy mi fog ezután velem történni: ön azért továbbra is megtartja ezt a nyaralót.. miszerint a vidéki élet éppenséggel nem az a valami. amelybe őt. hogy Karolina azt mondja. hogy azok majd árnyékot adnak! Itt az ember úgy érzi magát. amit a feleségének tesz. Micsoda „Villa Adolphini” ez. Adolf nem tudja elleplezni arcának ideges megrándulását.Látod ez szép..Bánom is én! Az Isten szent szerelmére. nagyon szép tőled!. Fischtaminel asszonynál.Milyen brutális vagy! .Hiszen tudtam előre. .. mialatt ön majd madame Fischtaminelt sétálni viszi az erdőbe. a falusi életből. Jó. mondd hát el nekem.. hogy mi mindent csináltál a mai napon. . Karolina..Hallgass meg egyszer már.Elég volt nekem a vidékből.Nem. azzal az ürüggyel. mint a sütőkemencében.! Figyelj ide! Te még igazán nem ismersz engem.Te vén szörnyeteg! .Holnap reggel magam megyek el Fischtaminel asszonyhoz.. ahol az ember rosszul lesz. és hevesen a szeméhez nyomja a zsebkendőjét. ami éppen neki tetszik. eladta ötezer frankért. amely után Karolina olyan epedve vágyakozott. Kérlek. hogy tudniillik a feleségével nem lehet értelmesen. De nem tudtunk megegyezni. hogy mi fejlődhet ki egy vallomásból.ha legalább még bevallanád..mondja Karolina. és ahol széklábak vannak a földbe ültetve és mellettük porseprők.Hiszen te csak most találod ki ezt az egész regényt. ahová csak akarsz! . . a nagyságos úr a nap tizenkét órájából hét órát távol tölt! Ez a célja a nyaralónak..mondja Karolina.. . mint Adolf ördögi találmánya. és engem Párizsban fog hagyni. De két hónap múlva a nyaralót. . . Amióta Adolf felismerte a helyzetet. nem egyéb többé.Elmondok neked mindent. menj. nézz csak egyszer a szemembe! . amelyet huszonkétezer frankért vett.

Adolf kész lemondani és a maga részéről átvenni Karolina szerepét. 86 . erdeivel. e két bűn ideje elmúlt. torkoskodás. A természet minden gazdagságával. völgyeivel. a Párizs környékbeli Svájc.Most már tehát komollyá vált a probléma: hiúság. a gyönyörű felséges patakok alig hat hónapig tudták szórakoztatni Karolinát.

amint akarsz. akiket valami veszedelem fenyeget: tudni akarják. és így szól hozzá: . hogy beírja azokba minden kiadását. Egy hónap múlva Adolf állapota körülbelül olyan. mint a házasélet minden ilyen főnixmadara számára. amelyet igazán nem lehetne „diadalmas”-nak nevezni. mint ahogy ez mindenkin elhatalmasodik. Adolf. akinek most saját házában is színházban van része. mert azt hiszik. mint amennyit most Karolina reá fordít. Ha fel akar öltözködni. hogy a házasélet hajójának vezetését a feleségének engedi át. ha a nadrágtartó már nem kifogástalan. ha ezek a torkoskodások már nem lennének meg a földi paradicsom napjai óta. egészen közönséges gondolat lett volna. Ebben a helyzetben az asszonyok egyszerűen édesek sőt túlságosan is édesek. Számára. amelyet boldogság tekintetében még a mézeshetek sem tudnak felülmúlni. ha egészen egyszerűen szabadjára eresztik.ha még nem is szavakban. és el is fog mindig hatalmasodni. Átadja neki a ház felett való uralmat. még Armidánál sem fordítottak rá annyi gyöngédséget és annyi gondosságot. A bizalomnak ez a bizonyítéka amely után titokban minden asszony vágyódik. az arckifejezésében. Ettől a pillanattól kezdve néhány olyan nap vár Adolfra. Sohasem hiányzik 87 . a nők marsallbotja. semmije sem hiányzik.HATODIK FEJEZET Államcsíny a házaséletben Egy reggel azután Adolfban megérett véglegesen az a diadalmas elhatározás. amint ezt e fejezet elején megtettük. ha ezt az ideát nem kísérte volna nyomon egy másik: Karolinát éppen ezáltal teljesen kikapcsolni a háztartás vezetéséből! Adolf lelkén úrrá lett ez a gondolat. Még sohasem. aki a cenzori állást adományozta önmagának. hogyan kezdje el. A férje dicséretei boldoggá teszik. új fenőszíjat szereznek be a borotválkozáshoz. keresztülmegy a következő fázisokon: Első időszak Minden rendben megy. Házasságában való határtalan boldogságának napjai után Adolf. jöjjön ő maga rá. hogy meddig terjedhet a szerencsétlenség. Valami kísérlet útján meg akarják tudni. gyöngéd szavait. hogy Karolinára fogja bízni. újat kap helyette.azt mondani: az ember igazán nem tudja. Csodálatos egyetértésben él Adolffal. bizonyos grimaszokban .Tégy egyszerűen úgy. Karolina kis háztartási könyveket szerez be. hogy példátlanul kitűnő háziasszony legyen. hogy végtére mégis csak sikerül majd eloltani. hogy boldoggá tegyen egy férfit. Az. Fel tudnák fedezni a házasélet valamennyi apró szeretetreméltóságát. és egész ambíciója az. figyelmességeit. A kíváncsiságnak ez a fajtája velünk születik és végigkísér a sírig. Fölfedez tömérdek dolgot. hogy az ezüstöt elzárhassa. de viselkedésében. amelyek hiányoznak még a háztartásban. hogy tulajdonképpen mit is akar. Karolina szintén elkezdi már . becézgetéseit és dédelgetéseit. Szép szekrénykéket vesz. vagy azt érzik. Adolf tehát a konstitucionális rendszert az autokratikus formával helyettesíti. és a házasság abszolút közösségének helyére a felelős minisztériumot állítja. hogy mennyi kárt okozhat a tűzvész. mint amilyenekben a karácsony után való hetekben vannak a gyerekek. a legcsekélyebb megjegyzésre sem talál alkalmat.

és a kis szivacs. mert előre látja már azt a katasztrófát. mit nem. Soha sincs semmi kifogásolni valója.Rendes iskolákat kellene felállítani! . akinek az asszony szerelmi bűneit gyónja meg. A desszertek tönkre tudják tenni a háziasszonyt! Adolf most elég gyakran hallhatja. De mert nem tud belenyugodni abba. tesznek jól mindent! Szóval: a hatalom minden gondja reá nehezül.De hát hogyan csinálja ezt ön? És most már az ő jelenlétében is hosszú konferenciák tartatnak arról a kérdésről.. úgy állítja oda az ügyet. Egy szakácsnő.. mint például: . hogy saját magával túlontúl is keveset törődik. igen a gyümölcsök. Az asszonyokra nehezedik minden teher! Karolina már adósságokat is csinált. hogy azt nem is lehet elég drágán megfizetni. aki ruha. 88 . állandóan nedves. amely vissza fogja majd adni neki a hatalmat. hogy milyen műveletlenek és amellett milyen számítóak a cselédek. hogy mit szeret. Siránkozik. valamennyien. hogy mint kell bánni a szakácsnőkkel. Lajos mondott: . a férfiak boldogok. Időről-időre apró megjegyzéseket vet oda.ruhájáról egyetlen gomb sem. amikor a bérét kifizetik. hogy ne neki legyen igaza. Adolf a szakállába nevet. mintha Kamcsatkából hoznák. Két kofferje tele van holmikkal. és a lábán kitűnő bőrcipőkkel. hogy a tapasztalat olyan valami szép dolog. legfeljebb talán ha fejedelmek. Étkezéseknél mindig figyelembe veszik minden szeszélyét. amilyen egy jámbor asszony gyóntató papjáé. ügyelnek arra. amelyekbe gyöngyszemecskék vannak foglalva. A második időszak Az étkezéseknél minden megváltozott. bankárok és grandseigneurök ehetnek még gyümölcsöket. Karolina pedig megjegyzi magának ezt a szelíd szemrehányást. A fehérneműje olyan gondosan kiválogatott. Most már minden. még azt sem mondhatja el. amelyen a bélyegeit szokta megnedvesíteni. de minden drága.Igen. A gyümölcsök. és az ételek megválogatásában az után igazodnak. a füleiben fülbevalókkal. . amelyek finom fil d’écosse-harisnyákat engednek látni. mert nem kell háztartást vezetniük. fehérnemű és minden tudás nélkül állt be önökhöz. A harisnyája sohasem lukas. és azonkívül van takarékpénztári könyvecskéje is. Adolf most kötelességének tartja szemrehányásokat tenni Karolinának. elmegy önöktől kék merinószövetből készült ruhában.Várnom kellett! Amellett minden alkalommal még „a férjek legjobbjának” nevezik. hogy milyen erkölcstelen is a nép. Karolina most elkezd panaszkodni. amit egyszer XIV. A főzelékfélék hihetetlen összegeket emésztenek fel. hogy mitől hízhatna meg Adolf. hímzett fichu-vel díszítve. A fa olyan drága. Mindig van tinta a tintatartójában.Csak azok. akik semmit sem tesznek. amint Karolina így szól Deschars asszonyhoz: .

hát egy órára van szüksége. A fehérneműi ócskák és lyukak vannak bennük. míg végre talál olyant is. vagy pedig amelyeken egész vastag foltok díszelegnek. mint a pénzügyminiszter. ezek a jelenetek a kamarában2 játszódnak le. Ez a kifejezés. csak az alkalmat várja. amelyek akkorákat ásítanak. úgy kell előbb előkeresnie és egész sereg más ruhát és ruhadarabot kell széthánynia. hogy mindent elvégezzen. az asszonyok nyelvén azt jelenti: „szegény megboldogult férjem!” és támadás az özvegy második férje ellen. hogy az alkotmányos rendszer sokkalta költségesebb és drágább. hogy azután megvallja férjének egész jelentős összegű deficitjét. amelyek többé soha sem hegednek be tökéletesen. 2 Chambre = képviselőház és egyúttal hálószoba is. mint a háztartásban az „arany középút” uralmát. amelyek tarka-barkák.Karolina így szól: . a középszerűséget és a kicsinyeskedést jelenti. Ez a két kifejezés olyan sebeket tud ütni. ha még nőtlen volnék!. hogy felöltözhessen.. Ellenben Karolina most mindig nagyon csinosan van felöltözve. hogy valami sürgős tárgyaláshoz még idejekorán odaérhessen. hogy csak azért eszünk. aki dicsérni kezdi az adófizető polgárokat és a nemzet nagyságát méltatja. csak kicsúsznak Adolf száján ezek a szavak: . Mikor tör ki tehát a civakodás? Hát tudhatjuk-e előre. Végre egyszer.Hiszen te magad szidtál össze engem.Igen. Egy szép napon Karolina eléggé kicsinosította magát arra. mert a holmijait. egyiket a másik után. kiábrándultan. Adolfnak egyébként most már olyan harisnyákat kell hordani. Elhatározta magában. hogy ezentúl a következő elv szerint fog cselekedni: . ami egyetlen napra felgyűlik. Adolf tehát olyan nadrágtartókat hord. A felesége most nem ér rá arra. mint valami portás vagy valami kapu. amelyik rendes. éppen úgy. hogy „ha még nőtlen volnék”. mert hát sietve kellett kifoltozni őket. hogy éppen úgy az államelméletben. Egész nyugodtan mondhatjuk tehát azt.A jótékonyságot saját magunkon kell elkezdeni! Ha Adolf panaszkodni mer e kontraszt miatt . mint a házaséletben is. és amelyiket fel lehet vennie. Adolf attól a nyomorúságtól.már mint a saját rongyos ruhái és a felesége pompás toilette-jei miatt . hogy azután lecsaphasson. A nagyságos asszonynak nagyon szép kalapjai vannak.. bársony cipellőcskéket hord és gyönyörű köpenyeket. bizonyos idő múlva (amelyet minden házasság különböző körülményei szabnak meg). áthatva annak igazságától. Karolina csalóka biztonságban szunnyadoz. amelyek a használattól kissé már meg is feketedtek.A harmadik időszak Karolina. megismerteti Adolffal a frugális konyha kellemetességeit. 89 . mint a monarchisztikus. és egy szempillantás alatt már itt is van. hogy élhessünk. amelyet azelőtt átszenvedett. hogy nem gondolok eleget a saját személyemre! És most megkezdődik a házastársak között a többé vagy kevésbé keserű élcek váltásának ideje. hogy azután egy kis adótöbblet tervezetével álljon elő. megvizsgálnia. A nemzet életében éppen úgy. hogy milyen elektromos áramlatokat idéz elő egy lavina vagy egy forradalom! Egyszerre jön ez. Ha Adolfnak nagyon sietnie kell. E két eljárás között még megvan az a hasonlatosság is.

ha biztos benne.Ahhoz semmi közöd. Te. asszonyok. igenis. te sértetted meg a polgári törvénykönyvet azzal.. .Tehát mit fogsz cselekedni? . hogy: „Le a zsarnokkal!” Mert az ember sohasem kiabálja ezt. . amelynek ereje mindeddig még nem volt érezhető házaséletében.? .Vedd hát megint magadhoz a kasszakulcsokat! De mi lesz ezután? Én szégyellem magam.mondja Karolina. a nevem. mit fogok cselekedni. ami ezt illeti. amikor végre el kell magunkat határozni valamire. hogy csak a legszükségesebbem is meglegyen. van hozzá közöm.A házastartásunknak már nincs meg többé a rendes vezetése. a boldogságról beszélsz.Amikor még nőtlen voltam. . mint ahogy azt az az ötszáz megtette. de te kényszeríteni fogsz. mint Marius Karthágó romjaira .mondja Karolina. te pusztítottad el. uram. miközben leül kuckójába. legyen ön csak nyugodt! A titkot meg fogom őrizni. úgy is.Bocsánat. mintha Bonaparte volna.? Karolina kígyótekintetet vet Adolf felé.kérdezi Adolf. A mi egész belső életünket újjá kell formálnunk. becsapott egy bizonyos összeg erejéig.Hát olyan bűnös vagyok én. Adolf? Hát én gondokat szereztem neked? ... két ellenséges hatalmat akarsz csinálni belőlünk? És ezek a szavak Franciaország házasságainak háromnegyed részét karakterizálják.kérdezi hosszas..! .. amire előre el voltam készülve! Teérted feláldoztam az én drága szabadságomat. hogy kétségbeesett helyzetbe került.Dolgozni fogok. aki így szól ötszáz harcosához: „Vulkán felett táncolunk!” . kellemetlen viharnak közeledtét. Én nem vagyok koldusasszony! Tudom már. . nagyságos asszonyom. de le fogja dönteni. hogy beléavatkoztál az én ügyeimbe.nem fogok többé semmit sem kérni tőled. és a férje elé áll. hogy így is. Észreveszi. Karolina nem kiáltozik. hogy a vendéglős meglopott. . mély hallgatás után. éppen ellenkezőleg. és már érzi is annak a súlyos. Karolina. amikor felharsant szavuk.Ó. mindig csak új harisnyáim voltak! És akkor minden nap tiszta szalvétát találtam az asztalomon.. .. uram! E fennkölt és magasztos kijelentésre Adolf annak lehetőségét kezdi keresni. Mit csináltál vele? . te kezdted ki az igényeiddel. hát mit akarsz te tenni. 90 . Akkor legfeljebb csak az történt velem. sokkalta inkább ön miatt. A becsületem..Hát mondd meg végre. tréfálni sem lehet. mint ahogyan komolyan sem lehet beszélni veletek? Hát mit fogsz tenni. Karolina. mint magam miatt! . Te magad tetted tönkre ezt a boldogságot. Csakhogy te még nem ismersz engem..Hát veletek.. aki meghátrál és nyugtalanul járkál fel és alá.. egymás ellen harcoló erőt. édes Karolina.. éppen úgy. . hogy méltósággal visszavonulhasson. Elérkezett az óra. hogy mit akarsz tenni? .És Adolf folytatja még szavait. és így támadást intéztél a házastársi jogok ellen. .Légy nyugodt. Ezt akarod? Meg akarod alázni a feleségedet? Vagy két. barátom .De hát miket beszélsz te itt össze-vissza! Nézd. hogy komédiázzam.

.HETEDIK FEJEZET Annak a művészete.Karolina. . mintha a férje őt is csak meghívta volna.Én már készen vagyok.kérdezi Adolf. . Beszélgetés a villásreggeli előtt: . és Adolf az esküdtszék elé kerül mint vádlott. akiket mind Adolf hívott meg estebédre. ..mondja Adolf. . amely az ügyetlen szobalány műve. mint művészieknek lehetne nevezni.. hangos elégiák. a szavakban. néma elégiák. még siralmasabbá teszik Karolina silány frizuráját. 91 . Karolina. . a szakácsnő azt sem tudja. Látja.Miért nem mondtad ezt meg nekem? . amelyeket inkább mesterkélteknek. elégiák a mosolygásban.Nincsen más ruhám. hiszen tudod. Néhány mutatót adok itt alább belőlük. . aki az elégiákat csak úgy ontja.Nos. fekete gyászruha. Karolina is jelen van. Karolina vértanú arcot vett fel. Még egy ilyen győzelem.Amint te akarod! . furcsán csillogó blúzzal. aki felvehetné a versenyt Karolinával. akárcsak Shakespeare Othellója. hogy hol áll a feje. egyiket a másik után. hogy mint kell áldozatnak lennünk Ettől a győzedelmi naptól kezdve Karolina. .? . kissé bánkódva.. amik közöttünk történtek? .. Egyszerűen ellenzékké lesz. a legyőzött. Egy új toilette száz ecube kerül. ördögi manőverben keres menedéket: minden órában megkeseríti Adolfnak győzelmét.Ez a te toilette-d?. Egyszerűen arra vár. hogy saját két kezével megfojtja feleségét. ma este Descharséknál vagyunk. Nincs az az elégikus poéta.. barátom.Elhiszem. hogy Karolinán valami kopottas szoknya van. te még most sem öltöztél fel.mondja Karolina. hogy ez kedvedre van . .mondja az inas halkan gazdájának -.Én? Hogy én ilyesmiről beszéljek neked? Azok után. elégiák a gesztusokban. nagy társaság lesz ott. Vannak most elégiák a tettekben.Egyébként ez látszik is abból. aki mégsem akar szégyenkezni a felesége miatt.Hát akkor egyedül fogok elmenni . sőt egyenest előkelően felöltözve lép a szobába.Nagyságos úr . Minden alkalommal ezzel gyilkolja Adolfot: . barátom. ahogyan te felöltözködtél. Beszélgetés az estebéd után: .. hogy az estebédet felszolgálják. és megbánatja vele diadalát. de olyasformán.és szavait rettenetes alázatossággal kíséri. ------------------------------------------------------------Tizenegy vendég van a szalonban.Igen. Karolina kezén piszkos kesztyűk vannak. Virágok.. aki nagyon ízlésesen. és át van hatva valami olyan szelídségtől. ne feledd el. és ezekben minden házastárs fellelheti saját élményeit. amely az idegekre megy.

édes kis Karolinám . egy tyúkot.Miért? .Honnan tudjam én.mondja végre Fischtaminel asszony. . mintha azt akarná kérdezni: .? . hogy alkalmilag valami élvezetet szerezhessenek maguknak. és én. mit törődöm én az egész életemmel. egyik lábáról a másik lábára áll. ide-oda vergődik. fickándozik. minden nap hálát adott ezért a jó Istennek. hallja. hogy így szólnak hozzá vendégei: .Mit mondhat most rólam Karolina. én ezt egy kereskedő számára csinálom.Ön kissé sokat köhécsel.Mit jelentsen ez? ...Ó .Ön tehát házi-papucsot hímez kedves Adolfja számára? Adolf úgy áll a kandalló előtt... .. és ő csak két entrée-fogást. Adolf elpirul. akinek jó véleményére ön véletlenül sokat ad. mint olyan valaki.! ------------------------------------------------------------Karolina a causeuse-ön ül egyik barátjuknak feleségével. ------------------------------------------------------------Madame Fischtaminel meglátogatja Karolina asszonyt. van-e nekem itthon jogom valamiben rendelkezni? Hiszen ön levett az én vállamról minden gondot. amint valami kézimunkán dolgozik.feleli Karolina -.Nem... igazán. egy darab marhahúst. és amellett ugyanakkor a vendégeivel is foglalkozni.A férjem akarta így! És ezek a szavak úgy hangzanak el. összegörbülten. te tehát semmit sem rendeltél meg. . .. Hiúságában megsértve ön szeretne egyidőben ott lenni ennél a beszélgetésnél is.. amint belép az arénába. és madame de Fischtaminel úgy néz rá.. mintha egy fiatal római nő mondaná el őket.? ------------------------------------------------------------- 92 .. mint a foglyok a fegyházakban: a munkájuk megengedi nekik. Köhögve találja. amint ezt mondja: . ahol ön beszélget a férfiakkal.Hol van az ön feje? Mert minden pillanatban elveszti a társalgás fonalát. akit a következő pillanatban kerékbe fognak törni. amiért aztán olyan feleleteket ad. mert folyton csak az jár a fejében: ..A nagyságos úr semmit sem szólt neki. Úgy teszek. nem: leolvassa a felesége ajkáról. hogy te vendégeket hívtál magadnak? És egyáltalán. aki megveszi tőlem. nagyságos asszonyom. A fülke hátteréből. Nem verheti meg a feleségét.Karolina. egész kevés salátát és főzeléket..

mint gyilkolják őt.De hát mi van köztetek. hogy 93 . mintha könnycseppek égetnék Karolina torkát. most nem gondol arra. minthogy boldog legyen a házasságában mondja Karolina egy asszonynak. hogy Karolináé volt a feltétlen hatalom. . . ------------------------------------------------------------A vakbélgyulladások ijesztően nagy számáról folyik a diskurzus. most elfordítván fejét.Semmi sem könnyebb egy asszony számára. édesem.Egy asszonynak nem kell egyebet tennie.azzal olyan pillantást vet feléje. titokban egy könnycseppet töröl ki szeméből és így szól: . mintha közelgő halálának programját fejtené ki. Karolina azt mondja: .mondja szeretetre méltóan Fischtaminel úr.. és így szól: .Istenem! .mondja Karolina.Ön. vagy legalább is azon az úton van. Ezek a szavak keserűen hangzanak el. .mondja az anyós. hogy a leánya egyedül hagyja a vejével.Hogy mi van velünk? Az. miután kivárta. és aki unokaöccse Adolfnak. amit akar. amint ezt a kamarában mondani szokás. Ez feldühíti Adolfot. . tizenkét személyre. és hogy nem tudott bánni ezzel a hatalommal.Szinte azt lehetne mondani. ez itt az uram hálószobája. . .feleli Adolf. és akkor minden rendben van.Ön talán. ------------------------------------------------------------Adolf anyósa látogatóba jön a leányához. akinek neve Ferdinánd. mint a ház belső cselédjének vagy mint rabszolganőnek.mondja az anyós. hogy megmutathatta. . ha a saját boldogságunkat így kikiabáljuk! . hogy bármiben is valami akarata legyen. gyermekeim? . nem szabad soha.Adósságokat csinált Karolina? . akire a gazdája vigyáz. Karolina elégedetten. aki panaszkodik. inkább azt kívánja. szinte úgy. hogy azt tegyen a házában. . hogy a lányom nagyon jól öltözködjék. nem szabad magát másnak éreznie.A boldogságot nem lehet megmagyarázni. Az incidens. hogy ti ketten nem éltek boldogan egymással? .Figyeljen rám. Az első két fogás ideje alatt a házasélet boldogságáról folyik a beszélgetés. mint hogy nem avatkozik bele semmibe. nagyságos asszonyom . amely méltó volna egy melodráma kényurához is. . De Ferdinánd ekkor már az üldözött ártatlanságot ismerte fel unokanővérében.Árulja el nekünk ennek a titkát. és úgy tetszik. és kimondhatatlan betegségekről. Merev tekintettel néz feleségére.Ez itt a férjem szalonja. Őnála minden: „a férjemé”. asszonyom. el van intézve. .Adolfék hivatalosak Descharsékhoz.Ezek az asszonyok nagyon boldogok! . nem szabad soha megjegyzést tennie.. hogy milyen boldogság az. édes mama. Estebéd. hogy ez a sors várjon rá. csinos férfi mellett ül. Karolina egy fiatal. ami a családra vonatkozik.Igen. Adolf! . amelyekben fiatal asszonyok halnak meg.

És egyre sír.kérdezi. mialatt a „női jogok”-nak ezt a fejtegetését végighallgatja.Mi van veled? . a csipkéihez. mindenki gratulál neki kitűnő ízléséhez. Ideges vagyok. Történetesen Descharséknál vagyunk. mint Karolina legrosszabb esztendejében. és azt mondja: . és élénk beszélgetésbe kezd Fischtaminel asszonnyal.? Hála Istennek. ------------------------------------------------------------Karolina Schubert melódiáit játssza. Kérlek. . . elképzelni Adolf arcát. én csak terhedre vagyok. könnyek között találja.Újra vezetni akarod a háztartást? 94 . .Magam sem tudom.mondja Deschars asszony. .Jó férjem van. én egy fillérjébe se kerülök a férjemnek.. ...Csinálj egyszer egy számvetést. Adolf. te csak nem akarsz semmit sem látni. ------------------------------------------------------------Egy esztendei abszolút uralom után egy szép napon szelíd és lágy lesz Karolina. nagyságos asszonyom. de hogy mindez egyetlen fillérjébe se kerüljön önnek? .Nem is tudtam.. és valami kedveset akar mondani Karolinának..Kedves barátom. és Karolina felé pillant. hogy nem maradnak meg többé az ujjaimon.. mondd meg nekem. . gyönyörködik benne. Adolf úgy találja.Méltóztassék csak egyszer. . Adolf élvezi a zene szép játékát.És nekem egy fillérre sem volt szükségem a toilette-imre .Ó igen. feláll. . de amikor odaér hozzá. Te már nem szeretsz engem. hogy egy harmadnyival többet költött. és Adolfnak minden újabb szavára újra és újra csak sírni kezd. önnek jó férje van . nem hallgat többé semmire..az ön házában minden úgy menjen. .Ó.mondja Karolina. mint a karikacsapás. Mindezt az édesanyámtól kapom. Adolf kissé hirtelenül megfordul. ------------------------------------------------------------Karolina most már nem hord többé kopottas toilette-t. a gyűrűim már olyan tágak lettek. hogy ez is gyötör. sőt annál inkább csodálatosan szép ruha van rajta.Semmi. tulajdonképpen mennyit is költöttél ebben az esztendőben? Kérlek. . alkalmilag.. a szép szövethez. Adolf büszke lesz erre a kijelentésre. ékszereihez.

hogy ez mit jelent. hogy már alaposan rájöhettél. és kiegyenesedik. Karolina.Ó . ... Ez a „Jó. sebzett szívemet meggyógyítsad. 95 .. amint akarod” az első kísérlete a közömbösségnek hiteles feleségével szemben.. És Karolina most már látja a szakadékot. amelyhez saját akaratából közeledett...Jó. most. amint akarod.? Nem.. Különös egy módszered van. mintha ez teljesen váratlan kérdés volna számára -.. hogy az én vérző. Nem. köszönöm! Hát akarom én a te pénzedet? .. köszönöm.kiált fel Karolina.

elhagyatott asszonyok ügyes-bajos dolgaiba. a kacérakét. a bátorság csak a romlásba vezet. Kárpótlásul egy tizenkilenc éves semmittevő uracska most az éppen borotválkozó férfiaknak kissé kezdetleges öltözetében mutatja meg magát egy derék. és mégis úgy érzi magát. Karolina most kezd azon töprengeni. az ablakhoz közeledik. hogy bűnös kéjenc lehessen. ő is méltó. hogy a sivatagban. hogy kölcsönösen megfigyeljék egymást. Párizsban. ahányszor csak akar. ha a költőknek hihetünk. még az emberi élet minden más jelenségénél is erősebben megvan a saját francia háborúja. és a vár meginog. az öreg agglegény különcködő szokásait éppen úgy. és a szemben lévő lakás férjemuramja így egy olyan női fejet csodálhat meg. amikor minden akadály diadallá alakult át. 96 . hogy ilyen „látogatásokat” tegyenek. ön most tömérdek dolgot felismerhet és kitalálhat . mint karmait belévájni szegény. mert az értelemnek vannak feledékeny pillanatai. ájtatos lelkű asszonynak. Mindenki annyiszor nézhet át a szomszédjához. a szőnyegeket kirakja az ablakpárkányra. az erényes asszonyét. de bizonyos fokig joggá is lesz. és a saját szerencsétlen ezernyolcszáztizennegyedik esztendeje. a pusztaságban él.NYOLCADIK FEJEZET A francia háború Minden ember életében van egy szerencsétlen 1814-es esztendő. Mindez csupa jel. És éppen így bizonyos idő múltán ön megismerheti a szemközti lakók intim szokásait. de amelyre. csupa anyag a kombinálásra. mint a bútorok színét és a macskát a második emeletről vagy a harmadikról. amely udvar és kert között áll. a képzelődő bolondét. arcát az üvegtáblához szorítva. megint feláll. olyan pillanatok következnek. aki ilyesformán ingyen jutott ahhoz. ha az ember nem lakik történetesen egy olyan házban. és ezekben az órákban a fantáziája dolgozik. és íme. mint a szemérmes Zsuzsánna -. és egyszerre csak megáll révedezve. Minden emelet minden lakásából minden házaspár más házaspárt fedez fel a szemben lévő házban. A függönyöket nem eresztik le mindenkor kellő pillanatban. és a legcsekélyebb alkalomból szerencse lett. A hódítások csodateljes ideje után. leül. akárcsak az öregekét és fiatalokét. hogy milyen eszközöket használhatna fel arra. hogy cérnát fűzzön be a tűbe. amely. elálmodozva az ablak előtt. amikor a legszerencsésebb gondolatok hirtelen butaságokká lesznek. ő úgy véli. Így azután sohasem szűnik meg az alkalom és a lehetőség a megfigyelésekre. A szomszédék szobalánya éppen takarítja a lakást. Egy asszony. Ide-oda járkál. bárha tulajdonképpen jól. Az ördög semmit sem szeret jobban. A házaséletben való szerelemnek. mert hiszen ő tagja a Nemzetőrségnek és egyenruhájában valóban imponáló megjelenésű. sőt fényűzéssel berendezett lakásában van. amely a valóságban Rafael ecsetjére volna méltó. hogy áldozatul esett egy öreg hivatalnok (akinek ezernyolcszáz frank évi jövedelme van) örömtől elragadtatott színházi látcsövének. A reggelnek bizonyos órájában ön felkel. amelyek alól senki sem vonhatja ki magát. hogy férjét ismét visszaterelje önmagához. kinéz a népes utcára. az ablakokat jó szélesen kitárja. az egzisztenciák közeli érintkezésben vannak egymással. Szinte bizonyos kényszerűség áll fenn. még mielőtt kisüt a nap. És Karolina most ebben a szituációban van. Nos.és megfordítva. a szerelemnek egész különös válfaja. a csinosakét csakúgy. Karolina számos hosszú órát tölt egyedül otthon. A negyedik emeleten egy csodálkozó kis grisette észreveszi (természetesen mindig későn) éppen úgy. azok után a napok után. odaátról is ez történik.

észreveszi odaát a csipkefüggönyökön a két szerelmes gyerek árnyékát. Az erények igazán költségesebbek. s most azt kell látnia. barna asszonyka. Karolina most teljes lélekkel átadja magát a legizgatóbb megfigyeléseknek. és meglátja boldogságtól sugárzó arcát. és várja távollévő férjét. Karolina felsóhajt. Odaát nagyon korán leeresztik a függönyöket. vagy reggeli toilette-t. ha ugyanis elég értelem lakozik a tekintetében. Igen. és az egész világot telezengi ezzel. Ó. amint egymással bolondoznak. van. és így végre egy rendkívül zseniális tervet eszel ki: megkísérli. és beszívják az üde esti levegőt. Aztán felhangzik a férj lovának patkócsattogása.Adolf .mondja végre -. az irodáját.odaát. Valóban. Egy szép napon Karolina. . az udvarban. .Tudom. amely éppen a mézeshetek örömeit élvezi. Egy város. már nyolc órakor felkelt. Hogy valakinek szemérmes lehessen az életmódja. Foullepointe-né. nagyon szeretetreméltó szomszédnőnk. és mozdulataiból fel lehet ismerni. aztán kissé egymáshoz simulva az erkélyen kikönyökölnek. hogy most azt kiáltja: . egy bankár felesége. és amely éppen most költözött szemközt az első emeletre. amely még az utca másik végén jár. 97 . hancúroznak.. Meglesi. illetve azok tekintetétől. meglepi a fiatal asszonykát. de Karolina céljai szentesítenek mindent. egy elragadóan bájos deshabillée-t készít elő. És ettől kezdve úgy áll leshelyén.amelyen a szövetfüggönyöket elfelejtették leereszteni . Kis. hogy Monsieur és Madame kinyitják az ablakot. észreveszi. megérthető és érthetetlen fantasztikus játékokat űznek. a pénztárcáit is ebben a házban tartja. beadja Adolfnak. amint már mondtam. mint a vadász. amikor egy szép napon . és az asszonyka máris felugrik a pamlagról. amely lényében kokott. És végre eljut már odáig is.Mennyire szeretik egymást! Karolina. hogy ezt a házaséletbeli boldogságot. Karolina erősen megfeszíti idegeit. erősen megfeszíti idegeit.Ha végigmegy a Place Saint-Georges-on hát rögtön felismerheti három szép asszony titkát. aki. még a tőzsdén is. Meglehetősen perverz idea ez. A férfi nagyon kellemes. és minden fajta. ember.. és az utcára nyílik a lakása. minden szemérem nélkül való. és végre észrevesz egy fiatal házaspárt. Karolina szerencséjére tekintete gyakran hatol át a muszlin-függönyön. amit odaát lát. . egy kocsi zörgése. hogy kikémleli ezt a bájos házaspárt. és nagyon szereti a feleségét. Barátnője Fischtaminel asszonynak. sőt egyenest bolondul utána. hol van ez? Párizs olyan város. amelyik boldogabb volna náluk. mint a bűnök.feleli Adolf. Foullepointe mindig erről a boldogságról beszél. mégpedig minden órában. és csak nagyon későn húzzák fel. A fiatal asszonyka . valósággal szerelmes belé. nem ismerek egyetlen házaspárt se. legalábbis százezer frank évjáradékkal kell rendelkeznie.gyakran melankolikusan és álmodozva ül az ablaknál. mint valami ugyanerre stimuláló szert. amely megvédi lakását a szemközt álló ház ötödik emeletének lakóitól.Igen . hogy odaát a komorna valami fürdő-. természetesen csak véletlenül.Ő jön! És Karolina azt mondja magában: . derék fickó. amely úgyszólván meztelenül mutogatja magát. a szent magánélet.

szőke és kimondhatatlanul kecses és finom. hogy milyen eszközöket használ. amikor egy jardinière virágain keresztülpillant. hogy a férje annyira szereti. Öt esztendeje. ha az operabálon találkoznék veled.Édesem. a koponyája ragyog.. egy pillanatig én is meginognék.. A férfi arca és hasa egy szilénre emlékeztet. akinek a haja szürke. Karolina ismét csak elfoglalja leshelyét. Elragadóan öltözködött fel ma estére. ő megtalálta annak titkát.Istenem. 98 . Vagyok én is olyan csinos. hogy a legközelebbi szombatra meghívod őket estebédre. Karolina erre a szombatra meghívja Deschars urat és Descharsnét.Adolf. aki már az ötvenes éveiben jár.. mint mi.. Igazán nagyon boldog volnék.Igazán. Karolina felettébb csodálkozva nézi végig ezt az urat. És a modora! Amellett valóságos lord Byron-feje van. Az asszony charmant. talán. barna teremtés. hogy Foullepointe-né mit csinál. társaságuknak legerényesebb házaspárjait.. és most kénytelen felkiáltani: . hajlékony. és te nem volnál a feleségem. kinek szemét hosszú szempillák árnyékolják be.mondja Deschars asszonyhoz. Ha Adolf csak megpillantja őket.Ma igazán kedves vagy. abban a pillanatban. én meghalok az irigységtől! Okvetlenül össze kell hoznod engem Foullepointe-nével. és bemutatja Karolinának ezt a tiszteletreméltó öregurat.. a mi szomszédainkat a szemközti házból.Hát jó. Monsieur Foullepointe .. El fog pirulni és. Isten tudja. Körülbelül három óra lehet. .Ez az asszony meg fogja nekem mondani.Ezt még ma este megtehetem.. aki azonban hű a feleségéhez. hogy a szerelmet mint lehet az örökkévalóságig konzerválni.mondja magában Karolina. és most leül a pamlagra. a szekrényekből előszedte összes kincseit. .szóval: egy filozófus áll az ember előtt. karcsú. akkor tedd meg nekem azt az örömet. Karolina most egy kövér urat üdvözöl. Mindenben készülődnek Karolinánál.. amikor az összes asszonyok némán egymást vizsgálgatják . vastag ajkain cinikus.Végre! . és aki fáradtan követi ezt a párizsi andalúziai szépséget. Igazi Don Juan. mint ő? . .. de már nem nagyon sűrű. ha az én házaséletem boldogsága újjáéled. ragyogó tekintetű.. ki a legdedikáltabb estebédet rendelte meg. édes barátom.Éppen olyan régóta. amelyek az ablakból valóságos erdőt varázsolnak. .mondja Adolf.Madame és Monsieur Foullepointe! Foullepointe asszony csinos. és úgy látszik. ha megtudhatnám. mint a friss vaj. Elég gyakran találkozom Foullepointe-tel a tőzsdén. Tehát ne feledd el.. hogy bemutatod nekem Foullepointe urat és asszonyságot. A férfi fiatal. máris szégyenkezni fog saját modora és viselkedése miatt. . mint két gerle.ma este meg fogja nálam ismerni a földkerekség legbájosabb házaspárját. olyanok. a méltóságteljes Fischtaminelt.Ma este . igazi párizsi nő.. . és mindenképpen méltón óhajtja ünnepelni az „imádott asszonyoknak” ezt a példaképét. És én talán éppen neki fogom köszönhetni azt. . Már régóta házasok? . lusta mosoly vonaglik. Ebben a pillanatban jelentik: . .

amely pedig meg fogja hozni a maga gyümölcseit. aki szeretetreméltóságot erőltet magára .el vagyok ragadtatva.. de remélem.jegyzi meg mély hangon Deschars asszony. mert észreveszi..mondja Foullepointe asszony. . bátran a mennyezetre néz fel.. .eltüntetni a föld színéről. aki Fischtaminel asszonnyal van elfoglalva.Nagyságos asszonyom . Mert tessék megjegyezni. Karolina most skarlátvörös lesz. Adolf áll most minden tekintet középpontjában. 99 .Ez itt Monsieur Foullepointe. aki okos nő.. néma a csodálkozástól. apósával jött el hozzánk (általános csodálkozás).. . mégis szerencsénk lesz kedves férjéhez is. Szeretné Karolinát valami süllyesztő szerkezettel .mondj a Foullepointene-nénak Karolina. .. hogy a férje fiatal. amelynek elektromos ereje legalábbis kétszáz volt.Egy hónap múlva madame Foullepointe és Karolina bensőségteljes barátnők. a férjem .? Mindenki felfülel és rájuk néz.. Foullepointe-né. szőke. figyelmet sem szentel ennek a kissé veszedelmes barátságnak.Hiszen kegyed azt mondta.. mint axiómát Az asszonyok már több asszonyt rontottak el..Nagyságos asszonyom. hogy mit csinált. .. Adolf.. hogy kedves.amint ezt a színházban meg lehet tenni . Adolf pedig feléje lövell egy szúrós pillantást. mint amennyi asszonyt a férfiak szerettek.

Beteg vagy? ..Igen. hogy mit jelent az: az igazi férjet kiválasztani.Nem a halál az. nekem nincs szükségem semmire. Végre a szolgaszemélyzet mégis elárulja a nagyságos úrnak a nagyságos asszony házastársi heroizmusát.Ez nagyon kellemes és egyenest pajkos kívánság. ha már meghaltam volna! . ma reggel végignéztem egy temetést. . aki a jövőre gondol. milyen nehéz is az élet! . Adolf másodszor otthon marad és unatkozik. te csak járj nyugodtan tovább a szórakozásaid után. hogy kis lánykámat mint férjes asszonyt láthassam..) Mindaz... a diner után otthon marad. hagyj engem.Szeretném. és ezalatt a nyolc nap alatt Karolina a legszigorúbban megparancsolta a szolgaszemélyzet minden egyes tagjának. és Adolf. hogy milyen rettenetes állapotban van ő most.Mi a bajod? . az olyan asszony. Menj csak. és hogy nagy ügyesen könnyeket hullat beléje. hogy még elég ideig élhetek-e ahhoz. És most már sokkalta jobban is érzem magam. amelynek tartama Karolina alapelveinek szilárdságától függ. ilyenek az asszonyok! Adolf zsémbeskedve dübörög keresztül a szalonon. az volna: megtudni. de hirtelen csak megáll. Én semmit sem félek a haláltól . menj szórakozni..! . mert azt látja. és látja. Mennél jobban igyekszik Adolf felvidítani Karolinát. mindig csönget. hogy a halál mégis csak valami szép dolog! De mi lehet az oka annak. én édes Istenem. Ó.De gyermekem . Menj. igazán nem mulattató.Barátom. én nem csinálok magamnak semmiféle gondot! . és közben azt gondoltam magamban.. amikor ájulni készül. mint gyíkot a napon. hogy én mindig csak a halálra gondolok? Valami betegség volna ez? Úgy érzem. ne törődj velem. amitől félek. azzal a bizonyos korrekt aggodalmaskodással kérdezi: ..mondja most Adolf -. (Hallgatás. aki egy díványon látja heverni. az olyan asszony. de igazán semmire sem. hogy a nagyságos úr előtt el kell titkolniuk. Karolina annál jobban eltakarni igyekszik arcát a lecsillapíthatatlan sírás fátyolával. aki beteg. miért csinálsz magadnak annyi gondot? . nekem nincs semmi bajom. Nagyon gyönge.Szóval ez azt jelenti: hogy nem teszlek boldoggá!.. édesem? Mi a bajod? . az erőszakolt könnyek harmadszori rohamánál eltávozik.Ó. Most már tudom. Aztán.Igazán nem érzem magam jól. én kitűnően érzem magam.. Most először Adolf elmegy és majdnem szomorú. hogy Karolina csipkés zsebkendőjét tartja kezében.Mi van veled. A fiatalok még nem értik ezt . .KILENCEDIK FEJEZET Előkészületek egy szép temetéshez Bizonyos idő múlva. hogy én magam fogom megölni magamat.. amit még szeretnék.. Nyolc nap múlik el. hogy a felesége nagyon is túlságos gyöngéden öleli át a kis Marie-t. egy szép napon csak fáradtnak és gyöngének látszik. . és Adolf este. hanem az előzetes szenvedés! ....Szegény gyermek! Csak te miattad aggódom és gondolok a jövőre! Ó... és rengeteg mennyiségű étert fogyaszt el. és most már egyáltalán nem 100 .

Az orvos megerőltetetten néz Karolina testének ama részére.mondja a hírneves orvos -..Szép! 101 .Nincs étvágyam.természetesen Adolfra való tekintettel -.Szép. és éppenséggel nem olyan. de az bizonyos. az a bizonyos.. hozz magaddal egyet a te híres orvosaid közül..Igen uram. Hol fáj még? . és nagyszerűen kiismerik magukat a házassági betegségek összes diagnózisában és terápiájában. itt. amire az asszony mutat. Egy hónap múlva Adolf már annyira kifáradt annak a halált jelentő arcnak a látásától. Lenne szíves tehát megmutatni a nyelvét? Karolina két sor fehér foga között kinyújtja macska-nyelvecskéjét. ezt majd később fogjuk megvizsgálni. . És végül azt mondja: .Szép. én a sír szélén állok már. .Amint akarod! Akkor legalább hamarabb vége lesz az egész dolognak. és közben Adolfra pillant. doktor.szomorú többé.Semmit sem reggeliztem .. . . . hogyan is juthat egy ilyen szép asszony arra a gondolatra. .. Párizsban az orvosok valamennyien okos és szellemes emberek. aki így szól magában: .feleli Karolina -.Nos. láz emészt. . . .Az bizonyos.Fájdalmaim vannak. és nagyon komolyan néz rá. alig észrevehető bujkáló láz. csak két csésze teát.Milyen szép szeme van ennek az asszonynak! Hangosan pedig ezt mondja: ... mintha szüksége volna a mi ördögi patikaszereinkre..! És Karolina most maliciózus tekintettel néz a hírneves orvosra.Nem tudok aludni..Ha beteg vagy. a haldoklásnak ezeket a pózait és ezeket a krokodilus könnyeket. hogy mosolyogjon. . nagyságos asszonyom . itt lent. hát akkor orvost kell hívatnod! . Karolina megkísérli . hogy a kegyed szeme tiszta tekintetű. hogy beteg legyen? ..Nos hát jó. Végül is megunja már ezeket az örökös panaszkodásokat. hogy az asszony vagy a férfi űz-e vele tréfát.Csak nézzen utána jobban..kérdezi a hírneves doktor Karolinát. mert az orvos ebben a pillanatban éppen azt kérdezi magától. hogy végül is egy híres orvost rendel magukhoz. De bizonyára reggelizett? . Karolina. Nekem semmi kifogásom sincs ellene.Úgy. Jó.jegyzi meg a nagy orvos. egy kicsikét fehér. .És mi kínozza önt tulajdonképpen? .. Adolf és a hírneves orvos egymásra néz. .Minden pillanatban hideg borzongás fut végig rajtam. amellyel Karolina nap-nap után az összes lehető változatokban kedveskedik neki.

Lószőr. hogy az idegrendszer dolga az egész.. . hogy ha a tudomány nagyon pontosan tudja is azt..Helyes. megy. aztán a szemhéjaim folytonosan reszketnek. mintha mi nem is figyelnénk meg önt. már régóta és mindig egyedül voltam. és öngyilkossági gondolataim vannak. igen. amely jön. .Helyes! Ön most néhány napig itthon tartózkodott? . . . ha jobban meggondolom. olyanokat.Olykor. akárcsak Elsler Fanny. uram. Az orvos egy óra hosszat a legnehézkesebb tudományos kifejezésekkel magyarázza a trismus természetét. .Szép. Igen egészen úgy. az okai ennek az ideges betegségnek.Igen.. néha még selyemkendőt is kötök föléje.azt mégis teljes bizonyossággal tudjuk. azt hiszem. De közben a legnagyobb szerénységgel még megjegyzi... Ez talál. .Három. egészen forró lesz az arcom. . . .Nem. talál. 102 . igazán nem figyelhetem meg ezt. (és most megint leül) . hogy a trismus .. és közben már szinte egészen andalúziai módon mozgatja tournure-jét. Karolina néhány lépést tesz. És van még azonfelül fejpárna is? .Ó? Igazán? . mintha verejték futná el? .. éppenséggel nem.teszi még hozzá . .. Hány matrac van az ön ágyában? . Hogyan fésüli a haját éjszakára? . ólmosságot a térdeiben? .Nagyon helyes..hát az éppen trismus.És mi van a fejpárnában? . hogy mégiscsak. És melyik oldalán? .Nem érez olykor forróságot.Igen..Nem érez bizonyos nehézséget.. de.Kinyújtózkodva.Hogyan fekszik ön az ágyban? . valóságos rejtély számba mennek.. . valami csipkedísszel.Főkötőt veszek fel. Lenne szíves most néhány lépést tenni előttem.Ó.Nagyon helyes.Amikor alszom.kérdezi Karolina nyugtalanul. . .A jobbon.Igen. .De édes Istenem. hogy a trismus az trismus. mindig halálosan szomorú vagyok.Ó. .Jó. és aztán. mindig a halálra kell gondolnom.Veszedelmes? . ezt mi trismusnak nevezzük. amiből kitűnik. hirtelen.. visszatér és megint elvonul.És .

- De mindenesetre észreveheti azt, hogy a fehérnemű ott, ahol a homloka fekszik, nedves, amikor reggel felébred. - Igen, ez néha így van... - Helyes! Most nyújtsa ide a kezét! Az orvos előhúzza az óráját. - Mondtam már önnek, hogy gyakran vannak szédüléseim? - kérdezi most Karolina. - Úgy! - mondja a doktor, mialatt a pulzust vizsgálja. - És estefelé? - Nem, reggelente. - Ó! Szédülési rohamok reggel! - mondja most az orvos, és megint Adolfra néz. - Nos? - kérdezi Adolf. - Mi az ön véleménye a feleségem egészségi állapotáról? - G ... herceg Londonba utazott - mondja a nagy orvos, mialatt Karolina teint-jét figyeli - és most sokat beszélnek erről a Faubourg Saint-Germain-ben. - Sok betege van ott önnek? - kérdezi Karolina. - Jóformán minden jó család... Istenem, ma reggel is már hét látogatásom volt ott, és ezek közül nem egy helyen igazán veszedelmes a betegség. Az orvos feláll. - Nos, mi az ön véleménye az én betegségemről? - kérdezi Karolina. - Nagyságos asszonyom, önnek vigyáznia kell, nagyon vigyázni, önnek csillapító szereket kell használnia, némi hársfa teát kell innia, gyönge diétát tartania, csak fehér húst szabad ennie, és mindenekelőtt sokat kell mozognia. - És ezért nekem húsz frankot kell fizetnem! - mondja magában Adolf, mosolyogva. A kiváló orvos karonfogja Adolfot, és kiviszi magával. Karolina lábujjhegyen követi őket, az ajtóig. - Kedves uram - mondja a hírneves orvos -, nem akartam kedves feleségét nyugtalanítani és megijeszteni. Nincs semmi értelme, hogy megijesszem őt. Az egész dolog inkább önt érinti. Önnek nem szabad ennyire elhanyagolnia a feleségét. A nagyságos asszonynak elég élénk temperamentuma van; és ennek folytán olyan nyomorúságos állapotba is juthat, hogy azután ön ezt még nagyon meg fogja bánni. Ha ön szereti őt, nos hát szeresse is őt! De ha már ön nem szereti többé őt, és mégis súlyt helyez arra, hogy életben tartsa gyermekeinek anyját, hát ez azután már... a higiénia dolga, de csak ön segíthet itt! - Milyen pompásan megértett engem ez az ember! - mondja magában Karolina. Most kinyitja az ajtót: - Doktor úr, hiszen ön fel sem írta nekem a receptet... A nagy orvos mosolyog, zsebre vágja a húszfrankos bankjegyet, és Adolfot átengedi felesége kezeinek, aki most megragadja a férjét, és így szól: - Nos, hát mondd meg az igazságot az egészségi állapotom felől...! El kell tehát készülnöm a halálra? - Ó, Istenem, hiszen az orvos azt mondta nekem, hogy te túlságosan is egészséges vagy! kiáltja most Adolf, aki egyre idegesebb lett.

103

Karolina a díványra veti magát, és sírni kezd. - Mi a bajod? - Ó, sok minden az én bajom ... terhedre vagyok, te már nem szeretsz többé engem! Nem is akarom többé, sohasem akarom többé látni ezt az orvost. Igazán nem tudom, hogy madame Foullepointe miért ajánlotta, hogy ezt hívassam. Hiszen csak csupa butaságot mondott itt nekem. Jobban tudom én, mint ő, hogy mire van nekem tulajdonképpen szükségem. - És hát mire van neked szükséged? - Te hálátlan, még te kérdezed ezt? - mondja az asszony, és fejét Adolf vállára hajtja. Adolf megindultan ezt mondja magában: - A jó doktornak mégiscsak igaza volt. És Karolina egy Schubert-dalt énekel, a hipochonder asszonyok minden szertelenségével. -------------------------------------------------------------

104

TIZEDIK FEJEZET Kommentár, amelyben megmagyaráztatik a „felichitta” (ó, boldogság!) szó értelme, minden operának, tehát a házasságnak fináléjában is.
Ki nem hallgatott még meg világéletében valamilyen olasz operát? Ha pedig ön már ezt megtette, okvetlenül észre kellett vennie, hogy a költő és a kórus mennyire visszaél ezzel a szóval „felichitta” (ó, boldogsági) abban a pillanatban, amikor már mindenki távozik a páholyokból, vagy elhagyja ülőhelyét. Az életnek valóban csúf szimbóluma ez. Eltávoznak abban a pillanatban, amikor az „ó, boldogság”-ot hallják. Gondolkozott-e már ön azon, hogy milyen mély igazság rejlik ebben a fináléban? Ebben az „ó, boldogság!”-ban, abban a pillanatban, amikor a zeneszerző utolsó hangjait hallatja, amikor a költő utolsó rímeit csendíti ki, amikor a zenekarban az utolsó vonásokat teszik meg a hegedűkön, amikor a muzsikának utolsó lehelete olvad el, a szólisták így szólnak magukban: - Végre mehetünk vacsorázni! és a kóristák: - Milyen jó, hogy ma nem esik az eső! Nos, minden életsorsban van egy pillanat, amikor megszűnnek a tréfák, amikor vége a darabnak, amikor itt a befejezés, és amikor mindenki a maga módja szerint elénekli az „ó, boldogság!” fináléját. Amikor elhangzottak már az összes duók, szólók, stretták, kódák, a kórusok, a duettek és a noktürnök, amikor már készen vagyunk mindazokkal a fázisokkal, amelyeket azok az apróbb jelenetek bemutattak önöknek, amelyeket a házaséletből rajzoltunk, és amelyek olyan témák, hogy azoknak variációit a szellemes emberek éppen úgy, mint a korlátoltak, saját maguk megcsinálhatják - mert ahol bajokról van szó, ott mindnyájan egyformák vagyunk - akkor a legtöbb párizsi házaspár elérkezett ama fináléhoz, amely talán ilyesforma: A feleség (egy fiatal asszonyhoz, aki a házaséletben éppen a vénasszonyok nyarát éli): Édesem, én vagyok a legboldogabb asszony a földkerekségen. Adolf a legkiválóbb ember: jó, sohasem kínoz engem, mindig előzékeny. Ugyebár, Ferdinánd? (Karolina ezzel a kérdéssel Adolf unokaöccséhez fordul, ahhoz a fiatalemberhez, akinek csinos nyakkendője van, a haja ragyogó, a cipője lakkból való, a kabátja végtelenül elegáns szabású, a kalapja claque, kesztyűje glasszé, mellénye gondosan választékos, bajusza a legdivatosabb, csinos pofaszakálla van, à la Mazarin „légy” ül az állán, és aki mindenekfelett megáldatott még mély, néma és örökös csodálattal Karolina iránt.) Ferdinánd Adolf nagyon boldog, hogy olyan felesége van, mint ön. Mi hiányozhat még neki? Semmi! A feleség Kezdetben mindig veszekedtünk. De most már kitűnően értjük egymást. Adolf még mindig csak azt teszi, amit ő akar, sohasem kényszeríti magát valamire, én sohasem kérdezem meg, hogy hová megy és nem faggatom ki, hogy kivel beszélt. Az egymásra való kölcsönös tekintet, édes barátnőm, ez a nagy titka a házasélet boldogságának. Ti még az apró civakodásoknál, kis perpatvaroknál tartotok, a féltékenykedésnél, a vitatkozásoknál, a kölcsönös tűszurkálódásoknál. Mire való mindez? A mi életünk, akik csak asszonyok
105

mint egy török jelmez karneválkor. adieu. Én istenem. Ferdinánd? Ferdinánd Mi a földkerekség legjobb unokatestvérei vagyunk. Most ő a legelragadóbb ember. ön még azt hiszi. a legüdvösebb. ön kavicsokat rakott rájuk. kedves Fischtaminel uram. Én vagyok a világ legboldogabb férje. amit éppen akarok. hogy Karolina és én közöttem a legcsekélyebb elkeseredett szó sem hangzott el. amennyi csak belefér. amit a házasságban tehetünk: ha tekintettel vagyunk egymásra. miért rontsuk ezt el saját magunk. Sőt még egyenest boldog is. Ha egyszer-egyszer újra közeledünk egymáshoz. Most már pajtásom van Karolinában. hagyj magamra. Mi most boldogabbak vagyunk. férfiak? . a társadalomnak valamennyi szabálya sem fékezheti meg a természetet. amelyeket mézesheteknek neveznek. hogy mint lehet egy férfit boldoggá tenni. mindent feláldozna értem. ha színházba megyek. ő képes mindent megtenni értem. egy bájos.): Ferdinánd.. Igen.Ferdinánd remélhetőleg érted megy? Ugyebár. de ez igaz. és ha hét órakor egyedül vagyunk: . ön most nevet. hogy társaságban a felsőbbségest játssza. alkalomadtán. akinek mindent elmondhatok. még Ferdinándot is. látja. De önnek nincs igaza: az Othello-kosztüm rosszul illik a magunk fajta emberekre. És mert tisztességes asszony. Annyi gyönyörűséget kell belétömni. De egy szép napon megismerkedtem madame Foullepointe-tel. mint kegyed. hogy mit kell tartanunk egymásról. így szól hozzám: . eltávozik. menj csak el! . mi tudjuk jól. Most ő az első. semmiféle megtévesztés. De az élet nem tér vissza még egyszer. maga bűnhődni fog ezekért a szavakért! A férj (a Boulevard des Italiens-en Fischtaminel urat kabátjának gombjánál tartja fogva és így szól): Kedves uram. A feleségem hagyja. a legjobb. hogy a házasság talpköve a szenvedély. ha nekem saját külön apró örömeim vannak. Mi közöttünk nincs semmiféle csalás. hogy azt tegyek a felesleges pénzünkkel. akin most sor van. Látja kérem. és aki komoly esetekben ott áll az oldalamon. hát ezek. nagyságos asszonyom. kedves asszonnyal. kicsikém! (A fiatalasszony. és olyan. bosszúállások. Mennyink van összevissza? Tíz jó esztendőnk. A fiatalasszony (aki most kerül sorra): És ebben a boldogságban lesz majd nekem is részem? Ferdinánd Ó! Kegyed nagyon csinos. Az asszonyok szükség esetén szerethetnek egyetlen férfit. mint azokban az unalmas. A feleségem olykor. és kegyed számára semmi sem lesz könnyebb. Önök még mindig gyötrik magukat a szociális berendezkedések javítása felett való legkülönösebb ideákkal. Mindenkinek csak jót mond felőlem. és megmutatta nekem. mi egyszerűen megolajoztuk a kerekeket és ön. hát a vagyonunkat a legnagyobb finomsággal és gyöngédséggel élvezi. ért ön engem? Így azután mi a kötelességeinket örömökké változtattuk át. Karolina többé meg sem kísérli. úgyis rövid. 106 .vagyunk. mint ezt elérhetni! A feleség (kissé ingerlékenyen): Nos. ha szükség volna erre. hogy úgy mondjam. Azóta Adolfból egészen más ember lett. A háztartásunk jókarban tartott. Nos. sivár időkben. Én éppen olyan voltam valamikor. aki nyugtalanul. sőt aggodalmaskodva így szól.Ma rossz hangulatban vagyok.és így a vihar másnak a feje felett tör ki. Most már két esztendeje múlt el.. és ő felvilágosított engem mindenről. de mi. Karolina egy jó barátnő a számomra.

szívélyes és soha. hogy mint bánjon a férjével. Fischtaminel asszony egyik barátnője Imádja a feleségét. Egy negyvenéves asszony (aki nem tud magával mit kezdeni): Adolf úr éppen olyan boldognak látszik. akkortájt valóságos tüske csomók voltak!. méltóságteljes! Egy másik asszony (akinek hét gyereke van): Igen. Ferdinándnak egy barátja De szereti is a férjét. Adolf egyébként nagyon disztingvált és sok élettapasztalattal rendelkező ember. mama? 107 . Őnáluk soha sincsenek kellemetlen helyzetek. Úgy látszik. hogy a társalgás olyan fordulatot fog venni. mint a felesége. Örökösen civakodtak! (Madame Fischtaminel eltávozik.) Egy színész De Deschars úr is ért ahhoz. senkire sem mond rosszat. meg a férje is. a tartása nagyszerű. Szín: egy bál): Karolina asszony bájos asszony! Egy asszony (fején turbánnal): Igen. náluk mindenki jól érzi magát. kedves.A kórus (egy szalonban. amely veszedelmes lehet a lányára): Madame Fischtaminel ma este igazán bájos volt.. hogy mint kell szórakozni! Sokat látni őkelmét a kulisszák mögött. ő is. amikor Deschars-ékkal érintkeztek? Fischtaminel asszony Ó. Egy polgárasszony (aki attól tart. Egy asszony (akiről sok rosszat mondanak): Karolina jó.. Egy másik asszony (aki táncolt és éppen most jön vissza a helyéhez): Emlékszik még. kitűnő alakja van. hogy Deschars asszonynak végre is kissé drágán kell majd megfizetnie az erényességét. értett ahhoz. Foullepointe úr Igen nagyon kellemes ház az övék.) Mit parancsolsz. Egy fiatal lány Milyen csinos ember ez a Ferdinánd! (Az anyja „csöndesen” a lábára lép. milyen unalmas volt abban az időben.

hogy nem tudod megírni a boldog házasságok történetét! 108 . hogy a társadalmat befeketítse. hogy rövidesen hazugságokká legyenek.. Márpedig Ferdinánd nem az az ember. vannak házaspárok. Sotto voce): Édesem. mert úgyis csak úgy fogják venni őket. látja. Az író Úgy! Azt gondolja?. Az író (aki azt akarja. mint a vicceket a bohózatokban! Az író Utóvégre ez is egy módja annak. de ezerszerte boldogabbak. akivel házasságra lehet lépni. akkor folytatni fogjuk ezt a beszélgetést.. akik kettesben százszorta. amikor olyasvalakiről van szó. és az utolsó szavakat ki kellene törölnünk? A barát Nem. meg kellene tévesztenünk. A barát (aki éppen mostanában nősült meg): Ön az egész tintakészletet csak arra használja. hogy: Boldog házaspárok csak. aki házasság dolgában is szóba jöhet. négyesben vannak. amelyek csak arra valók. édes jó uram. hogy felvilágosítja! Ó.. hogy övé legyen az utolsó szó): És miből nem lesz végül is hazugság? Ha a feleséged húsz esztendővel idősebb lesz. Az író Tehát azokat az embereket. ilyesmit nem szoktak kimondani. megmutatta ezt a kéziratot): Ezek az utolsó szavak hamisak. A barát (aki megmarad véleményénél): Olyan igazságokat. Azzal az ürüggyel. Lehet. hogy a világnak megmondjuk az igazságot.. mint az ön állítólagos négyesben élő házaspárjai. ------------------------------------------------------------Egy barát (akinek az író.Az anya (merev tekintettel néz a lányára): Édesem.. aki nem kevésbé dekolletált. mindebből az a morál.. Egy nagyon dekolletált nő (egy másikhoz. kivéve azt az esetet. eléggé elővigyázatlanul. hogy ti csak hármasban lesztek boldogok! A barát Te kissé hevesen állsz bosszút azért. akik házasodni óhajtanak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful