INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS( PROJEK) Nama Pelajar: KAMARIAH

BT ESA Angka Giliran Pelajar: 801202-02-5682

Tajuk Tugasan : PROJEK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEMESTER 5 Pensyarah: PN.FATHAIYAH BT ABDULLAH KURSUS/MATA PELAJARAN :SCE 3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

Tarikh Hantar: 01 SEPTEMBER 2013 Pengakuan Pelajar

Tarikh diterima(diisi oleh pensyarah):

Saya mengaku bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya. Tandatangan:____________________________ ( ) Tarikh:______________________

Perincian Maklum Balas Tugasan Pemeriksa Kekuatan: Moderator(jika berkaitan) Kekuatan:

Aspek yang boleh diperbaiki:

Aspek yang boleh diperbaiki:

Tandatangan:

Tarikh:

Tandatangan:

Tarikh:

Pengesahan Pelajar Terhadap Maklum balas Yang diberikan Pensyarah Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuki dan fahami. Catatan (jika ada) Tandatangan Pelajar: Tarikh:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful