1

80 เรื่องของในหลวงทีเ่ รา(อาจ)ไม่ เคยรู้
ข้ อ 40 ระหว่ างทรงผนวช พระอุปัชฌาย์ และพระพีเ่ ลีย้ ง คือ สมเด็จพระญาณสั งวร สมเด็จพระสั งฆราช
ไม่ ถูกต้ อง
สมเด็จพระสั งฆราชเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นพวงศ์ )
ทรงเป็ นพระราชอุปัธยาจารย์ สมเด็จพระญาณสั งวร สมเด็จพระสั งฆราช เมื่อครั้งทรงสมณศักดิ์พระศาสนโสภณ
เป็ นพระอภิบาล หรือพระพีเ่ ลีย้ ง
80 เรือ
่ งของในหลวงทีเ่ รา(อาจ)ไม่เคยรู ้
เมือ
่ ทรงพระเยาว์
1. ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น.
2.นายแพทย์ผทู ้ าํ คลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ มีน้ าํ หนักแรกประสู ติ 6 ปอนด์
3.พระนาม 'ภูมิพล'ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7
4.พระยศเมื่อแรกประสู ติ คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ภูมิพลอดุลยเดช
5.ทรงมีชื่อเล่น ว่า เล็ก หรื อ พระองค์เล็ก
6.ทรงเคยเป็ นศิษย์เก่าโรงเรี ยนมาแตร์ เดอี เพราะช่วงพระชนมายุ 5 พรรษา ทรงเคยเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนแห่งนี้ 1 ปี
มีพระนามในใบลงทะเบียนว่า 'H.H Bhummibol Mahidol'หมายเลขประจําตัว 449
7.ทรงเรี ยกสมเด็จพระราชชนนีหรื อสมเด็จย่า อย่างธรรมดาว่า'แม่'
8. สมัยทรงพระเยาว์ ทรงได้ค่าขนม อาทิตย์ละครั้ง
9.แม้จะได้เงินค่าขนมทุกอาทิตย์ แต่ยงั ทรงรับจ้างเก็บผักผลไม้ไปขาย เมื่อได้เงินมาก็นาํ ไปซื้ อเมล็ดผักมาปลูกเพิ่ม
10.สมัยพระเยาว์ทรงเลี้ยงสัตว์หลายชนิดทั้งสุ นขั กระต่าย ไก่ นกขุนทอง ลิง แม้แต่งูก็เคยเลี้ยง
ครั้งหนึ่งงูตายไปก็มีพิธีฝังศพอย่างใหญ่โต
11.สุ นขั ตัวแรกที่ทรงเลี้ยงสมัยพระเยาว์เป็ นสุ นขั ไทย ทรงตั้งชื่อให้วา่ 'บ๊อบบี้'
12.ทรงฉลองพระเนตร(แว่นสายตา)ตั้งแต่พระชันษายังไม่เต็ม 10 ขวบ
เพราะครู ประจําชั้นสังเกตเห็นว่าเวลาจะทรงจดอะไรจากกระดานดําจะต้องลุกขึ้นบ่อยๆ
13.สมัยพระเยาว์ทรงซนบ้าง หากสมเด็จย่าจะลงโทษ จะเจรจากันก่อนว่า โทษนี้ควรตีกี่ที ในหลวงจะทรงต่อรอง 3 ที
มากเกินไป 2ทีพอแล้ว
14.ระหว่างประทับอยู่ ส วิตเซอร์ แลนด์ โดยนะหว่างพี่นอ้ งจะทรงใช้ภาษษฝรั่งเศส
แต่จะใช้ภาษาไทยกับสมเด็จย่าเสมอ
15.ทรงได้รับการอบรมให้รู้จกั
'การให้'โดยสมเด็จย่าจะทรงตั้งกระป๋ องออมสิ นเรี ยกว่า'กระป๋ องคนจน'หากทรงนําเงินไปทํากิจกรรมแล้วมีกาํ ไร
จะต้องถูก' เก็บภาษี'หยอดใส่ กระปุกนี้ 10%
ทุกสิ้ นเดือนสมเด็จย่าจะเรี ยกประชุมเพื่อถามว่าจะเอาเงินในกระป๋ องนี้ไปทําอะไร เช่น มอบให้โรงเรี ยนตาบอด
มอบให้เด็กกําพร้า หรื อทํากิจกรรมเพื่อคนยากจน

.ครั้งหนึ่ง ในหลวงกราบทูลสมเด็จย่าว่าอยากได้รถจักรยาน เพราะเพื่อนคนอื่นๆเขามีจกั รยานกัน สมเด็จย่าก็ตอบว่า'ลูกอยากได้จกั รยาน ลูกก็ตอ้ งเก็บค่าขนมไว้สิ หยอดกระป๋ องวันละเหรี ยญ ได้มาก ค่อยเอาไปซื้ อจักรยาน ' 17.? ทรงมีพระอุปนิ สัยสนใจการถ่ายภาพเหมือนใคร : เหมือนสมเด็จย่า และ รัชกาลที่5 27.ทรงพระราชนิพนธ์เพลงครั้งแรก เมื่อพระชนม์พรรษา 18 พรรษา เพลงพระราชนิพนธ์แรกคือ'แสงเทียน' จนถึงปั จจุบนั พระราชนิพนธ์เพลงไว้ท้ งั หมด 48 เพลง 25.กล้องถ่ายรู ปกล้องแรกของในหลวง คือ Coconet Midget ทรงซื้ อด้วยเงินสะสมส่ วนพระองค์ เมื่อพระชนม์เพียง 8 พรรษา 18.2510 31.ครู สอนดนตรี ให้ในหลวง ชื่อ เวย์เบรชท์ เป็ นชาว อัลซาส 24..ศ..จุฬาฯ โรงพยาบาลภูมิพล รวมทั้งใช้ในโครงการโรคโปลิโอและโรคเรื้ อนด้วย 29. .ทรงพระราชนิพนธ์เพลงได้ทุกแห่ง บางครั้งไม่จาํ เป็ นต้องใช้เครื่ องดนตรี ช่วย อย่างครั้งหนึ่งทรงเกิดแรงบันดาลพระทัย ทรงฉวยซองจดหมายตีเส้น 5 เส้นแล้วเขียนโน้ตทํานองเพลงขึ้นเดี๋ยวนั้น กลายเป็ นเพลง 'เราสู้' 26.รู้ไหม.ทรงเครื่ องดนตรี ได้หลายชนิด เช่น เปี ยโน กีตาร์ แซกโซโฟน แต่รู้หรื อไม่ เครื่ องดนตรี ชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นคือ หีบเพลง (แอกคอร์ เดียน) 22.นกจากทรงโปรดการถ่ายภาพแล้ว ยังสนพระทัยการถ่ายภาพยนตร์ ดว้ ย ทรงเคยนําภาพยนตร์ ส่วนพระองค์ออก ฉายแล้วนําเงินรายได้มาสร้างอาคารสภากาชาดไทย ที่ รพ.ทรงพระราชนิพนธ์เรื่ อง'นายอินทร์ 'และ'ติโต' ทรงเขียนด้วยบายพระหัตถ์ แล้วให้เสมียนพิมพ์แต่พระมหาชนก ทรงพิมพ์ลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ 30.2 16..สมเด็จย่าทรงสอนให้ในหลวงรู ้จกั การใช้แผนที่และภูมิประเทศของไทย โดยโปรดเกล้าฯให้โรงเรี ยนเพาะช่างทําแผนที่ประเทศไทยเป็ นรู ปตัวต่อ เลื่อยเป็ นชิ้นสี่ เหลี่ยมเล็กๆเพื่อให้ทรงเล่นเป็ น จิ๊กซอว์ 21.28.พระอัจฉริ ยภาพของในหลวง มีพ้นื ฐานมาจาก'การเล่น'สมัยพระเยาว์ เพราะหากอยากได้ของเล่นอะไร ต้องทรงเก็บสตางค์ซ้ื อเอง หรื อ ประดิษฐ์เอง ทรงเคยหุ น้ ค่าขนมกับ พระชษฐาน ซื้ อชิ้นส่ วนวิทยุทีละชิ้นๆ แล้วเอามาประกอบเองเป็ นวิทยุ แล้วแบ่งกันฟัง 20.ครั้งหนึ่ง ทรงเรื อใบออกจากฝั่งไปได้ไม่นานก็ทรงแล่นกลับฝั่งตรัสกับผูท้ ี่คอยมาเฝ้ าฯว่า .ทรงสนพระทัยดนตรี อย่างจริ งจังราวพระชนม์ 14-15 พรรษ า ทรงซื้ อแซกโซโฟนมือสองราคา 300 ฟรังก์มาหัดเล่น โดยใช้เงินสะสมส่ วนพระองค์ครึ่ งหนึ่ง และอีกครึ่ งหนึ่งสมเด็จย่าออกให้ 23.ช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทรงปั่ นจักรยานไปโรงเรี ยนแทนรถพระที่นงั่ พระอัจฉริยภาพ 19.ทรงเล่นกีฬาได้หลายชนิด แต่กีฬาที่ทรงโปรดเป็ นพิเศษได้แก่ แบดมินตัน สกี และเรื อใบ ทรงเคยได้เหรี ยญทองจากการแข่งขันเรื อใบประเภทโอเค ในกีฬาแหลมทอง(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ น'กีฬาซี เกมส์') ครั้งที่ 4 ปี พ.

พระเกศาที่ทรงตัดแล้ว : ส่ วนหนึ่งเก็บไว้ที่ธงชัยเฉลิมพลเพื่อมอบแก่ทหาร อีกส่ วนหนึ่งเก็บไว้สร้างวัตถุมงคล เพื่อมอบแก่ราษฎรที่ทาํ คุณงามความดีแก่ประเทศชาติ 44.ว.ระหว่างทรงผนวช พระอุปัชฌาย์และพระพี่เลี้ยง คือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 41.พระนามเต็มของในหลวง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิ ตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี นฤบดินทร สยามินทราธิ ราช บรมนาถบพิตร 36.ทรงเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการพัฒนาเชื้อเพลิงนํ้ามันจากวัสดุการเกษตรเพื่อใช้เป็ นพลังงานทดแทน เช่น แก๊สโซฮอล์ .ดีโซฮอลล์ และ นํ้ามันปาล์มบริ สุทธิ์ ต่อเนื่องเป็ นเวลากว่า 20ปี แล้ว 34.ของใช้ส่วนพระองค์น้ นั ไม่จาํ เป็ นต้องแพง ต้องแบรนด์เนม ดังนั้นการถวายของให้ในหลวงจึงไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นของแพง อะไรที่มาจากนํ้าใจจะทรงใช้ท้ งั นั้น 42.หลังอภิเษกสมรส ทรง'ฮันนีมูน'ที่หวั หิน 39.องค์การสหประชาชาติ ได้ถวาย รางวัลความสําเร็ จสู งสุ ดด้านการพัฒนามนุษย์ แด่ในหลวงเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระราชกรณี ยกิจด้านการพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนชาวไทย โดยมี นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ เดินทางมาถวายรางวัลด้วยตนเอง เรื่องส่ วนพระองค์ 35.วันที่ในหลวงเสี ยใจที่สุด คือวันที่สมเด็จย่าเสด็จสวรรณคต มีหนังสื อเล่าไว้วา่ วันนั้นในหลวงไปเฝ้ าแม่ถึงตีสี่ตีห้า พอแม่หลับจึงเสด็จฯกลับ ถึงวัง ทางโรงพยาบาลก็โทรศัพท์มาแจ้งว่า สมเด็จย่าสิ้ นพระชนม์แล้ว ในหลวงรี บกลับไปที่โรงพยาบาล เห็นแม่นอนหลับตาอยุบ่ นเตียง ในหลวงคุกเข่าเข้าไปกราบที่อกแม่ ซบหน้านิ่งอยูน่ าน ค่อยๆเงยพระพักตร์ ข้ ึนมานํ้าพระเนตรไหลนอง งานของในหลวง .สิ ริกิต์ ิ กิติยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492 และจัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ที่วงั สระปทุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 โดยทรงจดทะเบียนสมรสเหมือนคนทัว่ ไป ข้อความในสมุดทะเบียนก็เหมือนคนทัว่ ไปทุกอย่าง ปิ ดอากรแสตมป์ 10 สตางค์ เสี ยค่าธรรมเนียม 10 บาท 38.ทรงผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมืองวันที่ 22 ตุลาคม 2499 และประทับจําพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็ นเวลา 15 วัน 40.ร.ทรงหมั้นกับ ม.เครื่ องประดับ : ในหลวงไม่ทรงโปรดสวมเครื่ องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ ของมีค่าต่างๆ ยกเว้น นาฬิกา 43.3 เสด็จฯกลับเข้าฝั่งเพราะเรื อแล่นไปโดนทุ่นเข้า ซึ่ งในกติกาการแข่งเรื อใบถือว่าฟาวส์ ทั้งๆที่ไม่มีใครเห็น แสดงให้เห็นว่าทรงยึดกติกามากแค่ไหน 32.พลอดยาสี พระทน ทรงใช้จนแบนราบเรี ยบคล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริ เวณคอหลอด ยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด ซึ่ งเป็ นผลจากการใช้ดา้ มแปรงสี พระทนช่วยรี ด และ กดเป็ นรอยบุ๋ม 45.ร ์ักแรกพบ ของในหลวงและหม่อมสิ ริกิต์ ิเกิดขึ้นที่สวิสเซอร์ แลนด์ แต่เหตุการณ์ครั้งนั้น สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯทรงให้สัมภาษณ์วา่ 'น่าจะเป็ น เกลียดแรกพบ มากกว่า รักแรกพบ เนื่องเพราะรับสั่งว่าจะเสด็จถึงเวลาบ่าย 4 โมง แต่จริ งๆแล้วเสด็จมาถึงหนึ่งทุ่ม ช้ากว่าเวลานัดหมายตั้งสามชัว่ โมง 37.ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์แรกของโลกที่ได้รับสิ ทธิ บตั รผลงานประดิษฐ ์์คิดค้นเครื่ องกลเติมอากาศที่ผิว นํ้าหมุนช้าแบบทุ่มลอย หรื อ 'กังหันชัยพัฒนา' เมื่อปี 2536 33.

4 46.เครื่ องดื่มทรงโปรด : โปรดโอวัลตินเป็ นพิเศษ เคยเสวยวันหนึ่งหลายครั้ง 60.ทีวชี ่องโปรด ทรงโปรดข่าวช่องฝรั่งเศส ของยูบีซี เพื่อทรงรับฟังข่าวสารจากทัว่ โลก 61.ผักที่ไม่โปรด : ผักชี ต้นหอม และตังช่าย 57.โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา เริ่ มต้นขึ้นจากเงินส่ วนพระองค์จาํ นวน 32 .100 และเคยโทรศัพท์ไปรายงานสถานการณ์ต่างๆใน กทม.866.หนังสื อที่ในหลวงอ่าน : ตอนเช้าตื่นบรรทม ในหลวงจะเปิ ดดูหนังสื อพิมพ์รายวันทั้งไทยและเทศ ทุกฉบับ และก่อนเข้านอนจะทรงอ่านนิตยสารไทม์ส นิวสวีก เอเชี ยวีก ฯลฯ ที่มีข่าวทัว่ ทุกมุมโลก 63.โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ จนถึงปั จจุบนมีจาํ นวนกว่า 3.คึกฤทธิ์ ปราโมช กราบบังคมทูลถามว่า เคยทรงเหนื่อยทรงท้อบ้างหรื อไม่ ในหลวงตอบว่า 'ความจริ งมันน่าท้อถอยอยูห่ รอก บางเรื่ องมันน่าท้อถอย แต่วา่ ฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสู งเหลือเกิน เดิมพันของเรานั้นคือบ้านเมือง คือความสุ ขของคนไทยทัว่ ประเทศ 54.100ด้วย โดยใช้พระนามแฝง 62.ทุกครั้งที่เสด็จฯไปยังสถานต่างๆจะทรงมีสิ่งของประจําพระองค์อยู่ 3 สิ่ งคือ แผนที่ซ่ ึ งทรงทําขึ้นเอง(ตัดต่อเอง ปะกาวเอง) กล้องถ่ายรู ป และดินสอที่มียางลบ 48.ทรงฟัง จส.อาหารทรงโปรด : โปรดผัดผักทุกชนิด เช่น ผัดคะน้า ผัดถัว่ งอก ผัดถัว่ ลันเตา 56.เก็บร่ ม : ครั้งหนึ่งเมื่อในหลวงเสด็จฯเยีย่ มโครงการห้วยสัตว์ใหญ่ เมื่อเฮลิคอปเตอร์ พระที่นงั่ มาถึง ปรากฏว่าฝนตกลงมาอย่างหนัก ข้อราชการและราษฎรที่เข้าแถวรอรับเปี ยกฝนกันทุกคน เมื่อทรงเห็นดังนั้น จึงม ์รี ับสั่งให้องครักษ์เก็บร่ ม แล้วทรงเยีย่ มข้าราชการและราษฎรทั้งกลางสายฝน 50.ทรงเสวย ข้าวกล้อง เป็ นพระกระยาหารหลัก 58.ร้านตัดเสื้ อของในหลวง คือ ร้านยูดลย เจ้าของชื่ อ ยูไลย ลาภประเสริ ฐ ถวายงานตัดเสื้ อในหลวงมาตั้งแต่ปี 2501 .ทรงนึกถึงแต่ประชาชน แม้กระทัง่ วันที่พระองค์ทรงกําลังจะเข้าห้องผ่าตัดกระดูกสันหลังในอีก 5 ชัว่ โมง (20 กรกฎาคม 2549) ยังทรงรับสั่งให้ขา้ ราชบริ พารไปติดตั้งคอมพิวเตอร์ เดินสายออนไลน์ไว้ เพราะกําลังมีพายุเข้าประเทศ พระองค์จะได้มอนิเตอร์ เผือ่ นํ้าท่วมจะได้ช่วยเหลือทัน ของทรงโปรด 55.ไปที่ จส.000 โครงการ 47.ร.เวลามีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยีย่ มชมโครงการฯสวนจิตรลดา ในหลวงจะเสด็จฯลงมาอธิบายด้วยพระองค์เอง เนื่องจากทรงรู้ทุกรายละเอียด 53.73บาท ซึ่งได้จากการขายหนังสื อดนตรี ที่พระเจนดุริยางค์ จากการขายนมวัว ก็ค่อยๆเติบโตเป็ นโครงการพัฒนามาจนเป็ นอย่างที่เราเห้นกันทุกวันนี้ 52.ว.ไม่เสวยปลานิล เพราะทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงปลานิลคนแรกในประเทศไทย โดยใช้สระว่ายนํ้าในพระตําหนักสวนจิตรลดาเป็ นบ่อเลี้ยง แล้วแจกจ่ายพันธุ์ไปให้กรมประมง 59.ม.ในหลวงทรงงานด้วยพระองค์เองทุกอย่างแม้กระทัง่ การโรเนียว กระดาษที่จะนํามาให้ขอ้ ราชการที่เข้าเฝ้ าฯถวายงาน 49.ทรงศึกษาลักษณะอากาศทุกวัน โดยใช้ขอ้ มูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานําขึ้นทูลเกล้าฯร่ วมกับข้อมูลจากต่างประเทศที่หามาเอง เพื่อป้ องกันภัยธรรมชาติที่อาจก่อความเสี ยหายแก่ประชาชน 51.

ในหลวง เกิดจากคําที่ชาวเหนือใช้เรี ยกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ว่า ' นายหลวง' ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็ น ในหลวง 67.000 ครั้ง นํ้าหนักปริ ญญาบัตรฉบับละ 3 ขีด รวมนํ้าหนักทั้งหมด 141 ตัน 76.80. พระราชประวัติในหลวง ฉบับการ์ตูน .สี ประจําพระองค์คือ สี เหลือง 78.ในหลวงทรงพระเนตรเทียมข้างขวา เป็ นผลจากอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ที่เมืองโลซานน์ สวิสเซอร์แลนด์ รถพระที่นงั่ ชนกับรถบรรทุกอย่างแรง ทําให้เศษกระจกเข้าพระเนตรข้างขวา ตอนนั้นมีอายุเพียง 20 พรรษา และทรงใช้พระเนตรข้างซ้ายข้างเดียว ในการทํางานบําบัดทุกข์บาํ รุ งสุ ขประชาชนชาวไทยมาตลอดกว่า 60 ปี 70..รู ้หรื อไม่วา่ ในหลวงเป็ นคนประดิษฐ์รูปแบบฟอนต์ภาษาในคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กนั อยูท่ ุกวันนี้อย่าง ฟอนต์จิตรลดา ฟอนต์ภูพิงค์ 74.อาชีพของในหลวง เมื่อผูแ้ ทนพระองค์ไปติดต่อเอกสารสําคัญใดๆทรงโปรดให้กรอกในช่อง อาชีพ ของพระองค์วา่ 'ทําราชการ' 69.ในหลวงเริ่ มพระราชทานปริ ญญาบัตรครั้งแรกเมื่อปี พ.ทรงเชี่ยวชาญถึง 6 ภาษา คือ ไทย ละติน ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน และ สเปน 68.หัวใจทรงเต้นไม่ปกติด ในหลวงเคยประชวรหนักจนหัวใจเต้นไม่ปกติ เนื่องจากติดเชื้อไมโครพลาสม่า ขณะขึ้นเยีย่ มราษฎรที่อาํ เภอสะเมิงติดต่อกันหลายปี 73..ปี หนึ่งๆ ในหลวงทรงเบิกดินสอแค่ 12 แท่ง ใช้เดือนละแท่ง จนกระทัง่ กุด 72.นัง่ รถหารสอง : ทรงรับสั่งกับข้าราชบริ พารเสมอว่า การนัง่ รถคนละคันเป็ นการสิ้ นเปลือง ให้นงั่ รวมกัน ไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียด 79 ..ดอกไม้ประจําพระองค์ คือ ดอกดาวเรื อง 77.ครั้งหนึ่งหนังสื อพิมพ์อเมริ กนั ลงข่าวลือเกี่ยวกับในหลวงว่า แซกโซโฟนที่ทรงอยูเ่ ป็ นประจํานั้นเป็ นแซกโซโฟนที่ทาํ ด้วยทองคําเนื้อแท้บริ สุทธิ์ ซึ่ งได้มีพระราชดํารัสว่า'อันนี้ ไม่จริ งเลย สมมติวา่ จริ งก็จะหนักมาก ยกไม่ไหวหรอก ' 71.ในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี จัดขึ้นที่อิมแพ็ค มีประชาชนเข้าชมรวม 6ล้านคน 75.24 93 จน 29 ปี ต่อมาจึงมีผคู ้ าํ นวณว่าเสด็จพระราชทานปริ ญญาบัตร 490ครั้ง ประทับครั้งละ 3 ชม.ห้องทรงงานของในหลวง อยูใ่ กล้หอ้ งบรรทม บนชั้น 8 ของตําหนักจิตรลดาฯเป็ นห้องเล็กๆ ขนาด 3 x4 เมตร ภายในห้องมีวทิ ยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องพยากรณ์ แผนที่ ฯลฯ 65.ศ. ทรงยืน่ พระหัตถ์พระราชทาน 470.สุ นขั ทรงเลี้ยง นอกจากคุณทองแด ง สุ วรรณชาด สุ นขั ประจํารัชกาล ที่ปัจจุบนั อยูท่ ี่พระราชวังไกลกังวล แล้ว ยังมีสุนขั ทรงเลี้ยงอีก 33 ตัว รู้ หรือไม่ ? 66.5 เมื่อนายยูไลยเสี ยชีวติ ก็มี ลูกชาย นายสมภพ ลาภประเสริ ฐ มาถวายงานต่อ จนถึงตอนนี้ก็เกือบ 50 ปี แล้ว 64.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful