ความรู้ทท

ี ่ ่านอาจ
ยังไม่รู้
1. รู้รอบตัวมากมาย แต่ไม่รู้ดีรู้ช่ว
ั ก็เสื่อม
2. รู้เวูนง้ เวูนเสือ เวูนมีด เวูนปื น แต่ไม่รู้เวูนอบายมุข ก็เสื่อม
3. รู้ภาษาต่างประเทศแต่ไม่รู้คุณค่าภาษาไทย ก็เสื่อม
4. รู้ตอบคำาถามแต่ไม่รู้ตอบคุณแผ่นดิน ก็เสื่อม
5. รู้ท่ก
ี ินที่เที่ยว แต่ไม่รู้ท่ต
ี ่า
ำ ที่ส้ง ก็เสื่อม
6. รู้วัน เดือน ปี เกิด แต่ไม่รู้กาลเทศะ ก็เสื่อม
7. รู้พยากรณ์อากาศ แต่ไม่รู้ว่าชีวิตมีขึ้นมีลง ก็เสื่อม
8. รู้จักรวาลวิทยานภากาศ แต่ไม่รู้จักฟู าส้งแผ่นดินตำ่า ก็เสื่อม
9. รู้จักคนมากมายหลายวงการ แต่ไม่รู้จักตนเอง ก็เสื่อม
10. รู้จักบริหารคน บริหารงาน แต่ไม่รู้จักวิธีบริหารใจ ก็เสื่อม
11. รู้จักวิธีหาเงินมากมาย แต่ไม่รู้วิธีบริหารเงิน ก็เสื่อม
12. รู้จักสรูางตึกส้งนับรูอยชั้น แต่ไม่รู้วิธีฝึกใจใหูสง
้ ก็เสื่อม

รู้ท่จ ี ะพ้ด แต่ไม่รู้จักศิลปะการพ้ด ก็เสื่อม 23. รู้ท่จ ี ะนับถือ แต่ไม่รู้ท่จ ี ะนับถืออย่างไร ก็เสื่อม 22. รู้คุณของเงินทอง แต่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ ก็เสื่อม . รู้จักโกรธ แต่ไม่รู้จักใหูอภัย ก็เสื่อม 14. รู้จักสวมนาฬิกาแพงๆ แต่ไม่รู้จักคุณค่าของเวลา ก็เสื่อม 16. รู้ท่จ ี ะมีล้ก แต่ไม่รู้จักเลี้ยงล้ก ก็เสื่อม 19. รู้จักกติกามารยาท แต่ไม่รู้จักกฏแห่งกรรม ก็เสื่อม 15. รู้เรียนเอาปริญญาส้งๆ แต่ไม่รู้จักยกพฤติกรรมใหูส้ง ก็เสื่อม 18.13. รู้ท่จ ี ะสวมหัวโขน แต่ไม่รู้ท่จ ี ะถอด ก็เสื่อม 24. รู้ท่จ ี ะด้ แต่ไม่รู้ท่จ ี ักเห็น ก็เสื่อม 21. รู้ท่จ ี ะรัก แต่ไม่รู้จักรับผิดชอบ ก็เสื่อม 20. รู้จักการเขูาสังคม แต่ไม่รู้จักการเขูาหาสังฆะ ก็เสื่อม 17. รู้ว่าวันหนึ่ งจะตูองตาย แต่ไม่รู้วิธีเตรียมตัวตาย ก็เสื่อม 25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful