MODURI DE COMERCIALIZARE PARAMETRII DE CALITATE A MERELOR CONFORMSTANDARDELOR DE COMERCIALIZARE INTERNEŞI EUROPENE Pentru a face faţă concurenţei este necesar

ca producătorii să se conformezecerinţelor de calitate şi siguranţă a alimentului. Aceste cerinţe sunt prezentate înregulamentele şi directivele Uniunii Europene necesare de respectat, dacăproducătorii doresc să penetreze pe pieţele cu mari clienţi din UE. Standardulmoldovean SM SR 2714 este identic cu standardul CEE/ONU FFV-50:2002 şiRegulamentul (CE) nr. 1221/2008 [35]. Merele sunt clasificate în trei categorii definite în cele ce urmează: Categoria Extra Merele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Ele trebuie săprezinte forma, calibrul şi coloraţia caracteristice soiului respectivşi să aibă ataşat unpeduncul intact. Pulpa trebuie să fie lipsită de orice deteriorare. Merele nu trebuie săprezinte defecte, cu excepţia unor foarte mici alterări superficiale la nivelul epidermei,cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea,păstrarea şi prezentarea sa în ambalaj. Toleranţe de calitate pentru Categoria Extra5 % din numărul sau din greutatea merelor care nu îndeplinesc cerinţele categoriei,dar le întrunesc pe cele ale categoriei I sau, în mod excepţional, se încadrează întoleranţele pentru acea categorie. Categoria I Merele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Ele trebuie să prezinteforma, calibrul şi coloraţia caracteristice soiului respectiv Pulpa trebuie să fie lipsită deorice deteriorare. Cu toate acestea, sunt permise .următoarele defecte cu condiţia caacestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, calitatea de păstrareşi prezentarea în ambalaj: un uşor defect de formă; un uşor defect de dezvoltare; unuşor defect de coloraţie; uşoare defecte la nivelul epidermei care nu pot depăşi:lungimea de 2 cm, în cazul defectelor de formă alungită; 1 cm2 din suprafaţa totală încazul altor defecte, cu excepţia ruginii (Venturia inaequalis), a cărei Criteriile privindcoloraţia şi înroşirea precum şi o listă neexhaustivă a soiurilor corespunză Criteriileprivind coloraţia şi înroşirea precum şi o listă neexhaustivă a soiurilor corespunzătoarefiecărui criteriu figurează în anexa 2 la prezentul ghid.169 suprafaţă totală nu poatedepăşi 0,25 cm2; 1 cm2din suprafaţa totală în cazul loviturilor uşoare, caz în careepiderma nu trebuie să fie decolorată. Pedunculul poate lipsi cu condiţia ca secţiuneasă fie curată şi epiderma adiacentă să nu fie deteriorată. Toleranţe de calitate pentru Categoria I 10 % din numărul sau din greutateamerelor care nu îndeplinesc cerinţelecategoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei II sau, în mod excepţional, se încadrează în toleranţele pentru acea categorie. Categoria II

dacă nivelul Brix al produselor este mai mare sau egal cu 10. uşoare leziuni sau fisuri necicatrizate. a căror suprafaţă totală nu poate depăşi 1 cm2. Pulpa nu trebuie să prezintedefecte esenţiale. practic 170fără materii străine vizibile. În cadrul acestei toleranţe.sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza căroradevin improprii pentru consum). fărăboli. . 2.Această categorie cuprinde merele care nu se încadrează în categoriile superioare. care nu pot depăşi: lungimea de 4 cm. diferenţa de diametru dintre fructele din acelaşicolet este limitată la: (b) 5 mm pentru fructele din categoria Extra şi pentru fructele din categoriile I şi IIprezentate pe rânduri şi în straturi suprapuse. fructele trebuie să fie culese cu grijă. Dispoziţii privind calibrarea Calibrul este determinat de diametrul maxim al secţiunii ecuatoriale sau de greutate. curate. diferenţa de diametruse poate ridica până la 10 mm. Se potaccepta fructe cu calibre mai mici. se poateadmite un procent de maximum 2 % din numărul sau din greutatea fructelor careprezintă următoarele defecte: atacuri grave ale bolilor care dau anumitor regiuni dinfructe un aspect sticlos sau de plută. cu excepţia ruginii(Venturia inaequalis). iar calibrul este de minim 50 mm sau 70 g. calibrul minim este de 60 mm. epiderma putând fi uşor decolorată. fără deteriorări cauzate de boli.dar corespund caracteristicilor minime definite mai jos.5 o Brix. cu condiţia ca fructele săpăstreze caracteristicile esenţiale în ceea ce priveşte calitatea.5 cm2 dinsuprafaţa totală în cazul unor uşoare lovituri. Dezvoltarea şi starea merelor trebuie să le permită: continuarea procesului de maturaţie şi atingereagradul de maturitate adecvat în funcţie de caracteristicile soiului respectiv2. 1. fără umezeală externă anormală. dacă sedetermină după diametru. Pentru a garantaomogenitatea de calibru a fructelor dintr-un colet: (a) pentru fructele al căror calibru sestabileşte în funcţie de diametru.La toate soiurile şi la toate categoriile. De asemenea. Următoarele defecte sunt admise. defecte lanivelul epidermei. Toleranţe de calitate pentru Categoria II 10 % din numărul sau din greutatea merelor care nu îndeplinesc cerinţele categorieişi nici cerinţele minime. sau de 90 g. dacă se determină după greutate. săreziste la transport şi manipulare şi să ajungă în stare satisfăcătoare la locul dedestinaţie. Cu toate acestea. prezenţa unor paraziţi vii în fruct şi/sau alterarea pulpei dincauza paraziţilor Cerinţele minime Pentru toate categoriile definite ţinând seama de dispoziţiile speciale prevăzutepentru fiecare categorie şi de toleranţele admise. fără mirosşi/sau gust străin.5 cm2 din suprafaţa totală în cazul altor defecte. defecte de dezvoltare.3. în cazul defectelor de formăalungită. urmefoarte uşoare de putregai. Triomphe de Kiel) şi Horneburger. defecte de coloraţie. merele trebuie să fie: întregi. la merele din soiurile Bramley’s Seedling (Bramley. cu excepţia fructelor atinse de putregai sau cu alterări dincauza cărora devin improprii pentru consum. păstrarea şiprezentarea: defecte de formă.

(c) 10 mm pentru fructele din categoria I prezentate în vrac în colet sau în ambalajul devânzare. pentru fructele din categoria Iprezentate în vrac în colet sau în ambalaje destinate vânzării cătreconsumatori. pentru categoria Extra. înspecial hârtie sau înscrisuri. Ambalajele în care sunt puse merele pentrucomercializare. Utilizarea de materiale. De asemenea. calibrul (dacă seimpune calibrarea) şi gradul de maturitate. ambalajele pentru comercializare având o greutate netă de peste 3 kg trebuie să fie suficient de rigide pentru a proteja produsul în mod adecvat. care poartă specificaţii .acestea trebuie să prezinte un conţinut de substanţe solubile şi un grad de fermitatesatisfăcătoare. Materialelefolosite în interiorul coletului trebuie să fie noi. pentru fructele din categoriaExtra şi pentru fructele din categoriile I şi II prezentate pe rânduri şi în straturisuprapuse. Toleranţe de calibru Pentru toate categoriile este permisă o toleranţă totală de 10 % din numărul sau dingreutatea fructelor care nu îndeplinesc cerinţele privind calibrul. curate şi de o calitate care să nuproducă deteriorări exterioare sau interioare ale produsului. calitate şi calibru (dacă se impune calibrarea) şi cu acelaşi gradde maturitate.În acest scop. pot conţine amestecuri demere din diverse soiuri. Ambalare Merele trebuie ambalate astfel încât să se asigure o protecţie adecvată a produsului.În special. cu rezerva ca acestea să fie omogene în ceea ce priveştecalitatea şi. în cazul în care calibrul este determinat pebaza greutăţii. • cel puţin 10 g sub greutatea minimă.Datorită caracteristicile varietale ale soiului Fuji şi ale soiurilor mutanteprivind maturitatea la recoltare. diferenţa de diametru se poate ridica până la 20mm. diferenţa de greutate dintrefructele din acelaşi colet este limitată la: •20 % din greutatea medie pe fruct a fructelor din colet. pentru fiecare soi prezent. Cu toate acestea. Dispoziţii privind prezentarea. Această toleranţă nupoate fi extinsă astfel încât să includă produsele cu un calibru de: • cel puţin 5 mm sub diametrul minim. în cazul în care calibrul este determinat pebaza diametrului. având o greutate netă de maximum 5 kg. se impune omogenitatea dinpunctul de vedere al coloraţiei. •25 % din greutatea medie pe fruct a fructelor din colet. în ceea ce priveşte originea. soi. prezenţa bolii miezului sticlos este permisă cucondiţia ca aceasta să se limiteze la fasciculele vasculare ale fructelor. (b) pentru fructele măsurate în funcţie de greutate. la merele din soiurile Bramley’s Seedling (Bramley. Triomphe de Kiel) şi Horneburger.Nu există nici o cerinţă referitoare la omogenitatea de calibru pentrufructele din categoria II prezentate în vrac în colet sau în ambalaje destinate vânzăriicătre consumatori. Partea vizibilă a conţinutului coletuluitrebuie să fie reprezentativă pentru întregul conţinut. OmogenitateFiecare colet trebuie să aibă un conţinut omogen şi să nu cuprindă decât mere deaceeaşi origine.

indicarea fiecăreia dintreţările de origine ale fructelor respective trebuie să apară în imediata apropiere asoiului în cauză. Identificare Numele şi adresa ambalatorului şi/sau expeditorului. vizibile din exterior şi pe care figureazăindicaţiile respective. calibrul sau. în litere grupate pe aceeaşi parte. aceasta este indicată: • pentru produsele pentru care există norme privind omogenitatea. Caracteristici comerciale Categoria. opţional. indelebil şi vizibil din exterior. prin diametrulminim şi maxim sau prin greutatea minimă şi maximă. indicarea fiecărui soi prezent înambalaj. regional sau local. pentru fructele prezentate în straturi suprapuse. Originea produsului Ţara de origine şi. • pentru produsele pentru care nu există norme privind omogenitatea.marcajul fiind lizibil. să nu lase urme vizibile de clei. urmate de expresiile «şi peste» sau «+» sau o denumire echivalentă sau. Dispoziţii privind marcajul Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii. Natura produsuluiSe specifică „Mere” în cazul în care conţinutul nu este vizibil din exterior. atunci când sunt dezlipite.11.Denumirea soiului sau soiurilor. Etichetele aplicate individual peproduse trebuie ca. după caz. . regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivelnaţional. numărul debucăţi. Marcajul de control oficial (opţional) Nu este necesar să se menţioneze pe colete indicaţiile prevăzute atunci când coleteleconţin ambalaje pentru comercializare. În cazul ambalajelor pentru comercializarecare conţin un amestec de soiuri diferite de mere. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje care să inducă îneroare. după caz.10.Coletele nu trebuie să conţină materii străine.comerciale este permisă numai cucondiţia ca înscrisul sau etichetarea să se realizeze cu cerneală sau clei netoxice. diametrul sau greutatea celui mai marefruct din colet. nici defecte pe epidermă. În cazul unui ambalaj pentru comercializare care conţineun amestec de soiuri diferite de mere de origini diferite. În cazul în care identificarea are loc pe baza calibrului. Atunci când aceste colete sunt aşezate pe paleţi. prin diametrulsau greutatea celui mai mic fruct din colet. Prezentare Fructele din categoria Extra trebuie ambalate în straturi suprapuse. aceste indicaţii trebuie săfigureze pe o fişă plasată vizibil cel puţin pe două din faţetele paletului. Ambalajele folosite pentru ambalarea merelor variazăfuncţie de diferite cerinţe de piaţă şi calitatea produsului.