You are on page 1of 6

lanHkZ xzUFk lwph

1.

oekZ] MkW0 izhfr ,oa JhokLro] MkW0 ,u0] euksfoKku vkSj f'k{kk esa lkaf[;dh] fouksn iqLrd eafnj] vkxjk] 1996

2.

'kekZ] MkW0 jkefuokl] fo|ky; laxBu ,oa LokLFk f'k{kk] fouksn iqLrd eafnj] vkxjk] 1992

3.

pkScs] ,e0] ikBd] ftrsUnz dqekj ,oa f}osnh] vfEcdk izlkn] 'kkjhfjd f'k{kk ds ewyk/kkj] dY;k.kh ifCy'klZ] yqf/k;kuk] 1977

4.

'kekZ] MkW0 vkj0 ,0] f'k{kk vuqla/kku] vkj yky cqd fMiks] esjB] 1993

5.

'kekZ] x.kifrjk; ,oa O;kl] gfj'pUnz] f'k{kk ,oa Hkkjrh; lekt] jktLFkku fgUnh xzUFk vdkneh] t;iqj] 1993

6. 7.

eqdthZ] Jherh la/;k] f'k{kk n'kZu] y[ku] 1989 ikMs.;] MkW0 jke'kdy] f'k{kk dh nk'kZfud ,oa lkekt'kkLkh; i`"BHkwfe] vkxjk] 1996 fouksn iqLrd eafnj]

8.

HkkbZ ;ksxsUnzthr] f'k{kk fl)kUr] fouksn iqLrd eafnj] vkxjk] 1996

9.

ik.Ms;] ch0 ch0] 'kSf{kd vkSj lkekftd vuqla/kku ,oa losZ{k.k] olqa/kjk izdk'ku] xksj[kiqj] 1995

10.

O;kl] gfj'pUnz ,oa O;kl] dSyk'kpUnz] 'kSf{kd izca/k vkSj f'k{kk dh leL;k,] vk;Z cqd fMiks] ubZ fnYyh] 1996

11.

dfiy] MkW0 ,p0 ds0] lkaf[;dh ds ewy rRo] fouksn iqLrd eafnj] vkxjk] 1992

12.

JhokLro] Mh0 ,u0] euksfoKku vkSj f'k{kk esa lkaf[;dh] fouksn ifCyds'ku] vkxjk] 2009

13.

feJ] ih0 lh0] vkt dk fodklkRed euksfoKku] lkfgR; ifCy0] 2009

14.

lDlsuk] ,y0 vkj0 Lo:i] f'k{kk ds lkekt'kkLkh; vk/kkj] lw;kZ ifCy0

15.

HkkxZo] egs'k] vk/kqfud euksoSKkfud ijh{k.k ,oa ekiu] ,p0 ih0 HkkxZo ifCy0

16.

JhokLro] MkW0 Mh0 ,u0] cky euksfoKku & cky fodkl] fouksn ifCyds'ku] vkxjk

17.

JhokLro]

MkW0

Mh0

,u0]

euksoSKkfud

vuqla/kku ,oa ekiu] fouksn ifCyds'ku] vkxjk


18.

'kekZ] MkW0 vkj0 ,0] f'k{kk vkSj euksfoKku esa izkjEHkd lkaf[;dh] lw;kZ ifCy0

19.

HkkxZo] r`fIr] ekuo O;ogkj dk euksfoKku] gj izlkn ifCy0] 1996

20.

lDlsuk]

MkW0

,u0

ds0]

euksHkkSfrd

,oa

euksekiu] gj izlkn HkkxZo ifCy0] 1996


21.

vLFkkuk] fcfiu] euksfoKku vkSj f'k{kk esa ekiu ,oa ewY;kdu] fouksn ifCy0

22.

fkikBh] t;xksiky] vlkekU; euksfoKku] ,p0 ih0 HkkxZo ifCy0] 2001

23.

ck;rh] teuk yky] lHkh ds fy, f'k{kk] HkkxZo ifCy0] 1998

,p0 ih0

24.

okrk;u] lquhy] 'kkjhfjd f'k{kk ,oa [ksy&dwn esa laxBu rFkk iz'kklu] [ksy ifCy0] 2006

25.

vyh] MkW0 tkosn] [ksy euksoSKkfud] [ksy ifCy0] 2007

26.

flag] MkW0 cythr] 'kkjhfjd f'k{kk esa ewY;kadu rFkk ekiu] LiksV~lZ ifCy0] 2007

27.

nhf{kr] lqjs'k] [ksy euksfoKku] LiksV~lZ ifCy0] 2007

28.

xqIr] jes'kpUnz] euksfoKku o f'k{kk esa ijh{kk vkSj ewY;kadu] d`".kk izdk'ku] 1959

29.

tk;loky] MkW0 lhrkjke] xqIr] MkW0 Bkdqj izlkn ,oa dqekj] MkW0 lqcks/k] f'k{kk esa lkaf[;dh ,oa euksoSKkfud iz;ksx] izdk'ku dsUnz] y[ku

30. 31.

ckcwjke] lkekftd fopkj /kkjk,a] izse cqd fMiks yky] jeu fcgkjh] f'k{kk ds nk'kZfud vkSj

lekt'kkLkh; fl)kUr] jLrksxh ifCy0


32.

flag] v:.k dqekj] O;fDrRo dk euksfoKku] eksrh yky cukjlhnkl ifCy0 & 2006

33.

osLV] tku MCyw0] fjlpZ bu ,twds'ku] esdxzkfgy cqd da0] U;w;kdZ

34.

Hkr`Zgfj] uhfr'kkL=e~] O;k[;kdkj& ,l0,y0 ik.Ms;] ';ke izdk'ku] t;iqj

35.

JhenHkxon~xhrk] 2051

Vhdkdkj&t;n;ky

xks;Undk]

xksfoUn Hkou dk;kZy;] xhrk izsl] xksj[kiqj] la0

36.

JhokLro] MkW0 vt; dqekj] 'kkjhfjd f'k{kk esa vuqla/kku dh i)fr;k] vfer cznlZ ifCyds'ku] ukxiqj] 2008

37.

feJk] vkj0,e0] f'k{kk esa euksoSKkfud iz;ksx ijh{k.k ,oa lka[;dh] vkyksd izdk'ku] y[ku] 1996

38.

vukZYM] fy0] 1972

ihVj]

,twds'ku

fQftdy

,twds'ku

,.M

ilZukfyVh MsoyiesaV] yanu] ghesu ,twds'kuy cqd

39.

pkSgku] ,l0,l0] ,Mokal ,twds'kuy lkbdksykWth] 5ok laLdj.k] fodkl ifCyflax gkml] ubZ fnYyh] 1983

40.

DykdZ] MsfoM ,p0 ,.M DykdZ] ,p0 gfjlu] fjlpZ izkslsl bu fQftdy ,twds'ku] fj;s'ku ,.M gsYFk] izsafVl gky bad0] baftyoqM fDyQ] U;w tlhZ] 1970

41- ukMxhj] ds0 th0] 'kjhj f'k{k.k bfrgkl] 'kjhj f'k{k.k izdk'ku] /kkjokM+] 1969 42- tkslsQ] MkW0 ds0 ih0 th0 ,0] 'kjhj f'k{k.k 'kjhj laxBu] f'k{k.k vuqoknd& ukMxhj]

izdk'ku] /kkjokM] 1967 43- xqIr] ,l0ch0] Hkkjrh; f'k{kk dk bfrgkl ,oa leL;k,] 'kkjnk iqLrd Hkou] bykgkckn] 1996 44- vxzoky] ts0lh0] LorU= Hkkjr esa f'k{kk dk fodkl] vk;Z cqd fMiks] ubZ fnYyh] 1961 46- jkor] ih0,l0] Hkkjrh; f'k{kk dk bfrgkl] jkeizlkn ,.M lal] vkxjk] 1970 'kks/k izca/k % 47- feuh] Jh ,e0 vk;] Hkkjr esa 'kkjhfjd f'k{kk] 1970

48- ekFkqj] ,l0 ,l0] ek/;fed fo|ky; esa ikB~;e lgxkeh f;kvksa esa Nkkksa dh lgHkkfxrk 49- nslkbZ] ts0 fo0] Hkkjrh; fo|ky;ksa esa Nkkksa dh 'kkjhfjd f'k{kk dk v/;;u 50- rnyxh] lh0 ch0] ek/;fed fo|ky;ksa esa 'kkjhfjd f'k{kk ds Lrj dk v/;;u] 1975 51- dktksZy] ,e0 th0] ek/;fed fo|ky;ksa esa ikB lgxkeh f;kvksa dk v/;;u ik ifkdk % 12345lkfgR; ifjp; f'k{kk leL;k fo'ks"kkad] tuojh&Qjojh tujy vkWQ LiksV~Zl lkbdkykWth] fnlacj 1979 tujy vkWQ LiksV~Zl fcgsfo;j] okY;we 10] ua0 3] tujy vkWQ LiksV~Zl fcgsfo;j] okY;we 12] ua0 1] baVjus'kuy tujy LiksVZ~l lkbdkykth] Qjojh 1985 1969

1987 1989