INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU, JOHOR.

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) AMBILAN JANUARI 2012

EDU 3105 MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN

NAMA

: MUHAMMAD IMRAN BIN IBRAHIM

NO. KAD PENGENALAN : 920326-06-5309 KUMPULAN PENSYARAH PENILAI JABATAN TARIKH SERAHAN : 4 PISMP BM/PJ/PM : TN HJ YUSOF BIN OSMAN : JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN : 29 OGOS 2013

S .utilize media and materials (menggunakan media dan bahan). IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM | 2 . S . Terdapat enam langkah utama dalam model reka benuk pengajaran ASSURE iaitu A .require learner participation (memerlukan penglibatan pelajar) dan E evaluate and revise (melakukan penilaian dan pengubahsuaian). pembelajaran berlaku sebagai satu proses perkembangan secara berperingkat. Saya memilih model reka bentuk pengajaran ASSURE kerana model tersebut sesuai untuk digunakan dalam merancang proses pengajaran dan pembelajaran. media and materials (memilih kaedah. U. Perancangan pengajaran yang rapi dan tersusun akan menghasilkan pengajaran yang berkesan. Model ASSURE merupakan sebuah model rancangan pengajaran yang berasaskan bilik darjah. media dan bahan sumber).TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN EDU 3105 Model reka bentuk pengajaran Model reka bentuk pengajaran yang saya pilih adalah model ASSURE.state objectives (menyatakan objektif).analyze learners (menganalisis pelajar). Terdapat beberapa langkah penting dalam model reka bentuk pengajaran ASSURE yang sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. R . Menurut Gagne (1985).select methods.

Setiap pelajar membawa pengalaman dan pengetahuan yang tertentu ke dalam bilik darjah. Jika pelajar berasal dari satu kumpulan etnik yang sama. Dalam proses menganalisis ciri-ciri pelajar. pengetahuan dan pengalaman sedia ada mereka serta gaya pembelajaran pelajar tersebut. Ianya merujuk kepada cara yang paling sesuai dan berkesan untuk individu menguasai pembelajaran. Oleh itu. berinteraksi dan bertindak balas secara emosi dengan persekitaran pembelajaran. umur. budaya dan kelas atau taraf ekonomi.analyze learners (menganalisis pelajar) Bagi langkah pertama iaitu menganalisis pelajar. bakat. guru perlu mengenal pasti ciri-ciri umum yang terdapat pada seseorang murid seperti jantina. Hal ini adalah bagi membantu guru menyediakan pengajaran yang berkesan dan pelajar dapat membina pengetahuan secara konstruktivis selain membantu guru mengesan pengetahuan pelajar melalui ujian pra atau melalui soal jawab. Ciri-ciri umum ini boleh diperolehi semasa sesi suai kenal antara guru dengan murid pada hari pertama persekolahan dan guru daripada pemerhatian guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran. terdapat tiga perkara yang boleh dibuat analisis oleh guru iaitu ciri-ciri pelajar. Ini dikenali sebagai entry point. IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM | 3 . Gaya pembelajaran murid-murid merupakan trait psikologi berkaitan dengan cara dan gaya individu menanggap. Gaya pembelajaran individu mempengaruhi cara seseorang individu memproses maklumat serta membentuk persepsi. pemilihan bahan bolehlah berasaskan unsur budaya etnik berkenaan. guru perlu mengetahui tahap pengetahuan dan pengalaman sedia ada yang dimiliki oleh murid-muridnya terlebih dahulu sebelum beralih kepada langkah yang seterusnya. gaya pembelajaran petempatan / daerah / kawasan. Analisis pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid-murid dapat membantu guru menyediakan pengajaran yang bermanfaat kepada murid-murid. Sesuatu perancangan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira gaya pembelajaran akan menjadikan sesuatu pembelajaran menjadi lebih berkesan.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN EDU 3105 Model assure A .

Pertama ialah pemilihan kaedah yang paling sesuai. IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM | 4 . S . keupayaan. iii. media and materials (memilih kaedah. Sesuatu kaedah yang sesuai perlu dipilih bersesuaian dengan ciri-ciri murid-murid. Pemilihan media adalah mengenai bentuk format media yang akan digunakan seperti gambar. Siapa yang hendak mencapai objektif tersebut? Apa objektif yang hendak dicapai? Bagaimana objektif hendak dicapai dan berapakah ukuran tahap minimum yang hendak dicapai.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN EDU 3105 S . media dan bahan sumber) Bagi langkah ketiga iaitu memilih kaedah. video serta video interaktif. pengetahuan sedia ada. Pemilihan media perlulah mengambil kira kumpulan pelajar. Pemilihan bahan sumber adalah merujuk kepada isi pelajaran yang difokuskan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.select methods. Ketiga ialah memilih. media dan bahan. Sebagai contoh : i. Objektif-objektif pembelajaran secara khusus perlu dinyatakan dengan jelas bagi memastikan aplikasi yang kan dibangunkan mempunyai hala tuju yang terpimpin serta menepati kehendak. mengubah suai atau menghasilkan sumber pengajaran dan pembelajaran. terdapat tiga langkah proses pemilihan yang perlu dijalankan. guru perlu menyatakan objektif pelajaran yang akan dicapai oleh murid dan sesuai dengan kehendak pelajar serta menetapkan perubahan tingkahlaku yang akan berlaku pada pelajar. ii. foto.state objectives (menyatakan objektif) Bagi langkah kedua iaitu menyatakan objektif pembelajaran secara khusus. objektif serta maklum balas yang akan diberi. slaid. Kedua ialah format media yang dipilih. audio. gaya pembelajaran serta objektif.

perbincangan. Pemilihan media dan bahan sumber yang sesuai dapat membantu dan mengekalkan penglibatan pelajar. penjanaan idea dan penglibatan aktif pelajar. Contoh penglibatan aktif pelajar adalah seperti membuat latihan.require learner participation (memerlukan penglibatan pelajar) Bagi langkah kelima iaitu penglibatan pelajar dalam pembelajaran. efektif serta menarik minat pelajar. latih tubi. kuiz. sediakan persekitaran yang sesuai dengan menyusun bahan dan sumber agar mudah dicapai serta menggunakan bahan sumber secara optimum dan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlulah memastikan suasana proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan adalah sesuai. perbincangan serta komen. sediakan bahan dengan betul. Penggunaan gambar. mengadakan sesi pemerhatian. IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM | 5 . R . rancang penggunaan bahan sumber. simulasi. lengkap dan cukup.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN EDU 3105 U. video dan animasi dapat mencetuskan perbincangan kumpulan. gambar bersiri. Antara langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah seperti semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum digunakan. persoalan penting adalah bagaimana sesuatu media dan bahan sumber dapat dimanfaatkan oleh guru dan pelajar. sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Terdapat beberapa langkah yang perlu dibuat sebelum media dan bahan sumber boleh digunakan dalam proses pengajran dan pembelajaran.utilize media and materials (menggunakan media dan bahan) Bagi langkah keempat iaitu menggunakan media dan bahan.

Adakah objektif akan tercapai? Adakah media tersebut dapat membantu dalam proses pembelajaran? Adakah pelajar dapat mengendalikan media dengan betul? Adakah suasana pembelajaran yang terhasil selesa dan kondusif? IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM | 6 . sesuatu sesi refleksi guru bersama murid-murid perlu dijalankan bagi membolehkan murid-muird memberikan respon terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan secara individu.evaluate and revise (melakukan penilaian dan pengubahsuaian) Bagi langkah keenam iaitu melakukan penilaian dan pengubahsuaian. Antara fungsi penilaian yang lain juga adalah bagi menjawab persoalan-persoalan seperti : i. iii. ii. iv. Ia adalah bertujuan bagi memasti dan mengenalpasti kelemahan yang terdapat dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran agar penambahbaikan dapat dilakukan pada masa akan datang. Oleh itu.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN EDU 3105 E . sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran perlu dinilai bagi mendapatkan maklum balas dari pelajar dan memastikan keberkesanannya.

Pahang. kanak-kanak lelaki tidak harus dibiarkan begitu sahaja. tahap komunikasi dan Bahasa Melayu juga boleh dilihat melalui taraf sosio ekonomi keluarga murid-murid. Selain itu.dan adalah menjadi tugas seorang guru untuk mencungkil bakat serta kreativiti seseorang murid itu kepada tahap yang semaksima mungkin.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN EDU 3105 Menghuraikan enam langkah model ASSURE untuk membina pakej pembelajaran bagi satu sub topik pelajaran : Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Tahun 3 Tajuk : Peribahasa (Simpulan Bahasa) Menganalisis Pelajar Dalam langkah membuat analisis terhadap murid-murid.kaum orang asli . Tahap pengetahuan dan pengalaman pelajar mengenai tajuk ini juga boleh diuji melalui sesi soal jawab atau ujian pra bertulis. pengetahuan dan pengalaman sedia ada serta gaya pembelajaran pelajar. terdapat tiga perkara yang boleh dibuat analisis iaitu ciri-ciri umum pelajar. guru bolehlah bertanya dan berbincang dengan murid mengenai tajuk simpulan bahasa bagi memanggil semula ingatan murid terhadap terhadap tajuk tersebut. dapat diandaikan bahawa tahap komunikasi dan bahasa mereka adalah rendah. taraf sosio ekonomi dan petempatan / daerah / kawasan.saraf pertuturan jantina kanak perempuan lebih cepat berkembang berbanding kanak-kanak lelaki.Rompin. Ciri-ciri umum yang boleh dianalisis bagi tajuk peribahasa ini ialah jantina.tahap komunikasi Bahasa Melayu mereka amat rendah sekali.Contohnya. Seandainya murid tinggal di kawasan pedalaman. Jika taraf sosio ekonomi keluarga muridmurid adalah rendah.dapat di tafsirkan bahawa kelancaran penggunaan bahasa lisan mahupun bukan lisan adalah lebih berpihak kepada yang berjantina perempuan.Oleh yang demikian . Seandainya diadakan sesi soal jawab. IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM | 7 .Namun begitu .Menurut kajian yang telah pun dijalankan. maka dapat diandaikan bahawa tahap komunikasi dan Bahasa Melayu murid-murid adalah rendah dan begitulah sebaliknya.

objektif pembelajaran boleh dibahagikan kepada objektif kognitif dan objektif afektif. Contoh bagi objektif afektif ialah murid-murid dapat menerapkan nilai yang terkandung dalam sesebuah simpulan bahasa kepada diri mereka serta kehidupan seharian. apa yang hendak capai. murid-murid dapat menyatakan cara-cara menggunakan simpulan bahasa dengan penggunaan struktur ayat yang betul serta gramatis.Guru boleh juga memanggil beberapa orang murid ke depan bagi membuat lakonan seperti berdialog dengan menggunakan simpulan bahasa yang betul. Menyatakan Objektif Objektif yang dibuat perlulah dinyatakan secara khusus yang menepati kehendak siapa yang hendak capai. guru bolehlah memasukkan beberapa soalan pengetahuan am berkaitan dengan tajuk bagi menguji tahap pengetahuan murid-murid. bagaimana hendak capai dan ukuran tahap minimum yang hendak dicapai. Memilih Kaedah.bermakna serta gramatis. Seandainya ujian pra bertulis diadakan. Bagi tajuk Simpulan bahasa ini.Contoh media dan bahan sumber yang dapat digunakan dalam e-pembelajaran tajuk ini adalah seperti video mengenai penerangan ringkas tentang simpulan bahasa serta nyanyian lagu berkenaan contoh simpulan bahasa.Sebagai contoh.murid dapat menggunakan simpulan bahasa dengan struktur ayat yang betul . Media dan Bahan Sumber Bagi tajuk ini. contoh kaedah yang dapat dijalankan adalah kaedah main peranan.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN EDU 3105 Sebagai contoh. Contoh bagi objektif kognitif. IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM | 8 . guru menanya dan berbincang dengan murid mengenai contoh simpulan bahasa yang mereka tahu.

Hal ini kerana terdapat pelbagai jenis media yang terdapat dalam internet bersesuaian untuk sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam kelas.Begitu juga dengan video kedua dimana ia berkaitan nyanyian lagu simpulan bahasa menggunakan rentak yang perlahan dan menarik serta mudah untuk diikuti senikata lagunya oleh murid-murid.ia memaparkan animasi yang kreatif dan pelajar terhibur apabila melihatnya. Dalam tajuk ini. Tayangan video dapat membolehkan murid-murid nampak dengan jelas sesuatu pembelajaran.Hal ini kerana isi pembelajaran tidak akan membosankan apabila kebiasannya semua isi pembelajaran harus dibaca dan kadang kala dihafal.guru perlu mencari sebarang video berkenaan simpulan bahasa yang terdapat dalam internet.Sebagai contoh. dapat diulang tayang seberapa kali yang mahu serta dapat menjana idea murid-murid. Edaran nota ringkas kepada murid juga digunakan semasa sesi induksi Simpulan Bahasa ini dengan isi kandungan nota berkenaan tentang contoh-contoh simpulan bahasa mahupun koleksi Simpulan Bahasa.bagi murid yang pasif mereka berani untuk mengeluarkan suara dan turut serta dalam proses PdP Memerlukan Penglibatan Pelajar Dalam pengajaran tajuk ini. guru boleh menayangkan pelbagai video berkenaan dengan tajuk seperti video apa itu Simpulan Bahasa dan video nyanyian contoh simpulan bahasa. penggunaan video semasa sesi induksi mengenai tajuk Simpulan Bahasa adalah sangat sesuai.Secara tidak langsung .terdapat dua video yang telah dijumpai.Ini seterusnya akan membawa kepada pembunuhan bakat serta kreativiti murid dalam mengembeangkan idea.Melalui penggunaan video ini. IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM | 9 .Video yang pertama berkenaan pengenalan ringkas apa itu simpulan bahasa yang mana sedikit sebanyak dapat menarik minat pelajar untuk terus kekal dalam proses PdP.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN EDU 3105 Menggunakan Media dan Bahan Bagi pengajaran e-pembelajaran simpulan bahasa ini.

menarik serta efektif. aktiviti yang melibatkan murid perlulah bersifat baru. Contoh penglibatan murid-murid dalam pembelajaran tajuk ini adalah seperti sesi main peranan iaitu lakonan budak menggunakan simpulan bahasa dalam dialog mereka. boleh diadakan sesi pemerhatian video berkenaan pembentukan simpulan bahasa itu sendiri di dalam ayat serta sesi perbincangan selepas selesai proses pengajaran dan pembelajaran. IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM | 10 .penggunaan bahan sumber buku simpulan bahasa yang terdapat dalam perpustakaan sekolah dalam sesi main peranan juga akan dapat membantu meningkatkan serta mengekalkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran. Guru perlu memastikan suasana proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan sesuai. Bagi mencapai tujuan ini. Selain itu. Hal ini seterusnya dapat menigkatkan perubahan tingkah laku yang diharapkan iaitu muridmurid dapat mempraktikkan cara penggunaan simpulan bahasa dengan betul .TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN EDU 3105 Selain itu . menarik serta melibatkan semua orang murid. Perlu dipastikan bahawa isi yang disampaikan adalah ringkas tetapi padat. Jangan biarkan isi yang ingin disampaikan adalah meleret kerana hal ini akan membuat murid-murid berasa bosan.

dan bahan pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak dan keperluan pelajar. alat pengajaran gagal berfungsi.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN EDU 3105 Melakukan Penilaian dan Pengubahsuaian Langkah terakhir ini sering kali diabaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh mengajukan beberapa soalan kepada murid-murid bagi mengetahui apa yang telah diperolehi oleh murid-murid daripada sesi pengajaran dan pembelajran yang telah dijalankan. Keseluruhan langkah-langkah yang telah diutarakan di atas dapat diolah oleh semua guru akan tetapi guru yang baik ialah mereka yang dapat menilai semula adakah ianya efektif dan perlu diteruskan ataupun beberapa penambahbaikan perlu dilaksanakan untuk persembahan yang akan datang. IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM | 11 . Selepas tamat sesi pembelajaran e-pembelajaran subjek Bahasa Melayu ini yang bertajuk Simpulan Bahasa. namun sewaktu persembahan dilakukan beberapa masalah timbul seperti. Ada ketika rancangan pengajaran yang dirangka Nampak begitu sempurna. guru perlulah melakukan sesi refleksi bersama dengan murid-murid. Sesi refleksi ini juga dapat membantu guru menilai kelemahan yang terdapat dalam pengajarannya .

penyertaanpelajar (Required Participation). Setelah sumber yang sesuai kami perolehi. Selain itu saya juga menggunakan sumber internet bagi memantapkan lagi maklumat yang telah saya perolehi. penggunaan (Utilize). Hampir keseluruhan maklumat yang saya guna pakai adalah diperolehi daripada buku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. bersyukur kami ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh Tuan Haji Yusof bin Osman .Pada kali ini. Saya memulakan tugasan ini dengan membuat rujukan awal bagi mencari tajuk yang sesuai bagi membuat tugasan ini. Tugasan ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar tentang cara penghasilan Rancangan Pengajaran Harian berdasarkan model ASSURE.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN EDU 3105 REFLEKSI Alhamdulillah. saya mula mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan sebanyak mungkin. IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM | 12 . Setelah mendengar dan memahami penerangan serta perbincangan yang diberikan.kehendak tugasan adalah untuk membina satu Rancangan Pengajaran dengan mengambil kira aspek-aspek rekabentuk pengajaran serta juga penghasilan sebuah pakej pembelajaran yang besesuaian. Tugasan ini juga dikehendaki disediakan dalam bentuk epembelajaran. saya berasa sedikit keliru dan tidak memahaminya. dan penilaian (Evaluation). penyataan Objektif (State objective). pemilihan Bahan (Select Method / Media). iaitu Analisa (Analysis) . Saya melakukan pembacaan dan pencarian menyeluruh mengenai isu dan perkara yang berkaitan bagi menyiapkan tugasan saya. Kaedah yang digunakan ialah melalui media elektronik atau buku.Pensyarah subjek EDU 3105 ini dalam masa yang ditetapkan. Tugasan ini merupakan salah satu kerja kursus yang diberikan kepada semua guru pelatih bagi Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP).

Pada masa yang sama pelbagai aktiviti dan program lain yang dirancang dan perlu dilaksanakan.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN EDU 3105 Pada peringkat seterusnya. saya telah melaksanakan jadual perancangan yang teliti dan menggunakan semaksimum yang mungkin. Saya mula melaksanakan tugasan yang seterusnya iaitu membuat analisis data terhadap segala maklumat yang saya terima. Setelah semua maklumat yang telah siap dianalisis. saya tidak mempunyai sebarang masalah. Sekian. Oleh yang demikian saya terpaksa menggunakan masa yang ada bagi dimanfaatkan untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. namun ia bukanlah sebab bagi saya untuk menyerah kalah dan berputus asa. saya mula melakukan penyemakan awal buat kali pertama. terima kasih. maka saya mula melaksanakan tugasan ini. Pertamanya dari segi masa. Saya telah menyerahkan segala maklumat awal yang perolehi ini bagi disemak oleh pensyarah. segala sumber yang ada dengan IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM | 13 . Dalam melaksanakannya terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa saya hadapi. Setelah semua maklumat siap sedia. Jutaan terima kasih terhadap apa jua sumbangan yang telah diberikan. Saya mengasingkan berdasarkan kepada beberapa kategori yang tertentu iaitu berdasarkan kepada jenis. Saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang telibat secara langsung atau tidak bagi menjayakan tugasan saya ini. huraian dan contoh perkataan. Bagi mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Walaupun keadaan ini berlaku. Saya tetap berusaha. Bermula daripada penghasilan e-pembelajaran mahupun juga penghasilan papan cerita. Saya mempunyai masa yang agak suntuk iaitu selama kira-kira sebulan sahaja bagi menyiapkan segala tugasan ini. Saya berasa puas hati dengan segala hasil kerja yang telah saya hasilkan. Masalah yang kedua yang terpaksa saya hadapi ialah kesukaran perlaksanaan iaitu kesalahan dan kesilapan samada kecil dan besar dalam membuat tugasan ini. Maka dengan itu berakhirlah tugasan ini yang saya usahakan selama hampir satu bulan .

/penggunaan-teknologi-dalam-pendidikan-1335310 www.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN EDU 3105 BIBLIOGRAFI  BUKU  Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran . Mazenah Youp.. 2009 ./pendidikan www.  Teknologi Pengajaran . Utusan Publications and Distributors Sdn.. Roziahah Jamaludin . 2003 .  Pengajaran Bantuan Komputer . Bhd.scribd.com/. Bhd. Wan Kmarauddin Wan Hassan .asp?.org/wiki/Sarawak IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM | 14 .tutor./Teknologi-Maklumat-Dalam-Pendidikan http://ms. Oxford Fajar Sdn.. Noriati A. Dewan Bahasa dan Pustaka  LAMAN WEB     www. 1996 . Rose Alinda Alias...net/.. Norhashim Abu Samah.my/tutor/motivasi/index.com.wikipedia.Rashid.slideshare. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Boon Pong Ying.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful