P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE
S U M A R
Anul 175 (XIX) — Nr. 71 bis
Pagina
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor,
construc˛iilor ∫i turismului nr. 21/2007 pentru
aprobarea Reglement„rii aeronautice civile
rom‚ne RACR-RA, Regulile aerului, edi˛ia
02/2006.............................................................. 2–83
Mar˛i, 30 ianuarie 2007
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI
O R D I N
pentru aprobarea Reglement„rii aeronautice civile rom‚ne RACR-RA, Regulile aerului,
edi˛ia 02/2006*)
Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ca autoritate de stat
Ón domeniul transporturilor,
Ón scopul armoniz„rii reglement„rilor aeronautice civile na˛ionale Ón domeniul regulilor generale aplicabile
aeronavelor civile care efectueaz„ zboruri Ón spa˛iul aerian na˛ional cu standardele ∫i practicile recomandate emise de
Organiza˛ia Avia˛iei Civile Interna˛ionale,
Ón temeiul prevederilor art. 4 lit. b) ∫i f) din Ordonan˛a Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 2 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 405/1993 privind Ónfiin˛area
Autorit„˛ii Aeronautice Civile Rom‚ne, precum ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea aeronautic„ civil„
rom‚n„ RACR-RA, Regulile aerului, edi˛ia 02/2006, care
stabile∫te regulile generale aplicabile aeronavelor civile care
efectueaz„ zboruri Ón spa˛iul aerian na˛ional, prev„zut„ Ón
anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Procedurile ∫i instruc˛iunile specifice de
aplicare a prevederilor Reglement„rii aeronautice civile
rom‚ne RACR-RA se elaboreaz„ de Regia Autonom„
îAutoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“ ∫i se public„ de
aceasta pe pagina web www.caa.ro, Ón termen de 6 luni
de la data prezentului ordin.
*) Ordinul nr. 21/2007 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis.
Art. 3. — (1) Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(2) La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului lucr„rilor publice, transporturilor ∫i
locuin˛ei nr. 477/2001 privind aprobarea Reglement„rii
aeronautice civile rom‚ne RACR RA — Regulile aerului,
edi˛ia 1/2001, care stabile∫te regulile generale de
desf„∫urare a zborurilor Ón spa˛iul aerian na˛ional, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 310 din
11 iunie 2001, se abrog„.
Art. 4. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, prin Direc˛ia general„ avia˛ie civil„ din cadrul
acestuia, ∫i Regia Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„ Civil„
Rom‚n„“ vor lua m„suri pentru ducerea la Óndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
2
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Bucure∫ti, 12 ianuarie 2007.
Nr. 21.
ANEX√*)
R E G L E M E N T A R E A A E R O N A U T I C √ C I V I L √ R O M ¬ N √
RACR-RA, Regulile aerului, edi˛ia 02/2006
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
3
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
4
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
5
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
6
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
7
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
8
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
9
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
10
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
11
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
12
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
13
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
14
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
15
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
16
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
17
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
18
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
19
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
20
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
21
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
22
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
23
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
24
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
25
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
26
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
27
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
28
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
29
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
30
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
31
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
32
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
33
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
34
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
35
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
36
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
37
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
38
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
39
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
40
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
41
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
42
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
43
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
44
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
45
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
46
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
47
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
48
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
49
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
50
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
51
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
52
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
53
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
54
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
55
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
56
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
57
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
58
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
59
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
60
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
61
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
62
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
63
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
64
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
65
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
66
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
67
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
68
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
69
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
70
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
71
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
72
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
73
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
74
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
75
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
76
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
77
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
78
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
79
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
80
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
81
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
82
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 71 bis/30.I.2007
83
îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 71 bis/30.I.2007 con˛ine 84 de pagini. Pre˛ul: 16,80 lei ISSN 1453—4495
EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR
&JUYDGY|147966]
P R E fi U R I L E
publica˛iilor legislative pentru anul 2007
— pe suport fizic —
Pre˛ul Pre˛ul Pre˛ul
Denumirea publica˛iei abonamentului abonamentului abonamentului
anual (lei) trimestrial (lei) lunar (lei)
• Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„ 1.560 400 140
• Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„, numere bis* 260 — —
• Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba maghiar„ 1.400 350 —
• Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.100 525 —
• Monitorul Oficial, Partea a III-a 400 100 —
• Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.600 400 —
• Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.500 375 —
• Monitorul Oficial, Partea a VII-a 500 125 —
• Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei 400 100 —
• Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului ∫i alte acte normative 660 165 —
• Breviar Legislativ 60 15 —
• Repertoriul actelor normative 109 — —
** Cu excep˛ia numerelor bis de interes restr‚ns.
Legisla˛ie Ón format electronic (op˛ional pe CD sau DVD) Pre˛
n Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale 80
n Colec˛ia electronic„ a Monitorului Oficial, Partea I ∫i Partea I bis 1989—2006 1.400
n Colec˛ia electronic„ a Monitorului Oficial, Partea I Maghiar„ 2000—2006 900
n Colec˛ia electronic„ a Monitorului Oficial, Partea a II-a 1995—2006 1.200
n Colec˛ia electronic„ a Monitorului Oficial, Partea a III-a 2001—2006 400
n Colec˛ia electronic„ a Monitorului Oficial, Partea a IV-a 2001—2006 1.700
n Colec˛ia electronic„ a Monitorului Oficial, Partea a VI-a 2001—2006 800
n Colec˛ia electronic„ a Monitorului Oficial, Partea a VII-a 2005—2006 80
Pre˛urile includ T.V.A. 9%.
Abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin urm„toarele societ„˛i de distribu˛ie:
u COMPANIA NAfiIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
u RODIPET — S.A. — prin toate filialele
u ACTA LEGIS — S.R.L. — Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
u INFO EUROTRADING — S.A. — Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
u INTERPRESS SPORT — S.R.L. — Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
u MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L. — Bucure∫ti, str. Izvor nr. 78, et. 2
(tel. 311.97.84, fax 311.97.85)
u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L. — Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
u PRESS EXPRES — S.R.L. — Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
u ZIRKON MEDIA — S.R.L. — Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
(tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)
u ART ADVERTISING — S.R.L. — R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
u CALLIOPE — S.R.L. — Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
u CARTEXIM — S.R.L. — Slobozia, Bd. Matei Basarab, bl. A2, sc. B, ap. 15, parter
(telefon/fax: 0243/22.06.95)
u CURIER PRESS — S.A. — Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
u MIMPEX — S.R.L. — Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
u ROESTA — S.R.L. — Curtea de Arge∫, str. Valea Ia∫ului, bl. P10, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
u VIAfiA LIBER√ — S.A. — Gala˛i, str. Domneasc„ nr. 68
(telefon: 0236/46.07.19, fax: 0236/46.08.75)
Acest num„r bis al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful