P. 1
Jeevitha kathava.pdf

Jeevitha kathava.pdf

3.0

|Views: 31,998|Likes:
Published by Wal_kolla

More info:

Published by: Wal_kolla on Sep 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/03/2014

http://sinhalawalkathapage.blogspot.

com/ Page 1
0ca ¬0 ¬m·mq:. 00 o9 ¬:aco 0000o o:ç ë:o 3ëo ë coqqo. ¬m ëomo
m0c oë:ooo oc ç00 0ca o90q: o:oo:q: o0oo oc oc0. co ocq: _¬c¬
oo0ooocoo ca¬. c oo0oooo: o0c0¬9 c9 0¬mmo: o:_o ë:mo co:ç
oooo aoao o:o oc:acoo oo:q:.co:ca ¬0 mco. oë:oo o¬_ oc c0:co:0
0o çëmo¬0 co:ca o90q: o:oo:q: ooë ço0¬0 om:ç oc묬 ooq: 0q
oq:. oc¬ oco o90:o cë:0 o:0:o cëq: 0:ë om:ç 0¬çq: _¬¬:. om:çco
ç:ë:çç0 o·a m9oco cooc¬ 0mç. caçc0 oësc ¸ooco o:0 coo0 _¬¬:
00 o¬co:0. cëo¬ co oo00 oc aoo:. o¬0¬ co aoco caçc0 co:0mo _c
co:0qoo.

0:o qmm¬0 q:o:mo cëq: o:ç0 cëq: o:0o: co: ç¬o9. ca:mo ocë¬o¬
o0o:. 00 co:ç00 0o ëo:. 00 co:ç00 o:më:. oqcë¬ 0·aq c:ocoç0 00
o¬o0 ¬ç: a¬¬ ëo co0. cëq:ë0 o !o. co: o:oo cç:c0 o00 oq:. 0ca
o:m co:ç00 ççãq: omq0. 00 cç:c çc0 ao¬ cç:c o:co:. cç:c oc¬co:00
cç:c çc mco ë:0q: o0o:. oc¬ co:ç00 oq:. oç ëca çëmo o:o c0co0
c0:¬c¬. 00 co:ç00 o:mo:. 00 co:ë ¸mmq: o:ç0 ç:90:. cç:c ëoq: qo0
¬ëq: 00 o:ooo0 cëq: ¬ç: aoo:. çëm0 0o¬m ëo ¬m: 00 co:ç00 ¬¬ç

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/ Page 2

ao:.

00 coo:c00 o:o:c:o:. 0ca o:c ¸m cq:o 0co oco¬ë: ëca ç:¬o:. o:m
o:cq: 0q¬co:0 mco 0ca o:c ¸m. co: 0ca¬ oo¬c¬o ¬:oë q·aoë
o:mcc¬ë:. 0ca a:o:ocoo ocqo co: 0ca om0 cçoo oo¬c¬ ¬:oëo. mco
c c0q:c0ëo 0ca¬ o:oc0 ¬· 00 c_¬:ç ooq:. 00 cç: ca:mo o· a:oë:. co:
c¬:¬ëoo:0 co oq:. 00 0:c0 o:¬ o:më:. co: ocmc¬o ëca 0ca o:c
c¬:coc¬¬ co:0m co:ç00 oë:q oq:. 3oco 03m0o c9 oc90 o0:c:o ooq:
00 ç:¬c¬ cç:.

mco o:cç¬ ¬:a0q: 0:oc·9 co0 ao:. 00 o:ç0 cëq: 0oo cëq: o:q cëq:
o0o:. 00 c0:oç ëc¬ ooq: 00ëo oo:a¬¬ 0:c ëo ¬m:. 0o cëq:ëo0
omcm mco q:o:mo cëq: cqo00 o:ë:. 00o 0:oc·9 co0 ao¬ co:ç0 o:c
co:ç: aoo:. omcm ç¬ço:cë¬ ca¬:o qmm¬ m:co o:çq: cqo0 o:ë:. coco:0
mcoca caçc¬ o:oo 0ca ocm_ o0 0q¬ a0¬ o0co. 00o ca:mo o:m90c
ooo:. co:q: c¬¬ oq¬ 0ca ocm_ o0 co¬¬¬¬ 00 ocë¬ ëo ¬m:.

mcoca o90: 0:ë o:çcc¬ oqaoo:. co: çëcmo caçc co:ç00 o:0 o00:.
ca:mo oo o:ë:. 00o ca:mo ao0¬ o0o:. o:0:o cc o cëq:ëoëo mco 00
oco0 oo: ocq ¬·. oëc: oc o:ëo0 c9 ooëq: ooq: o_¬ëq: _¬¬: ooco.
co: ë:m ¬m: 0:o o:mc0 o0o:. oco cçë¬ çëcmço mco co:ç00 oq:. oc¬
co:0mo oo: oc¬¬ëo co: 0ca qc0 o:c0 ¬·. o0o ¬· co0 ¸cç0 oo:
oc¬ë: ooq: 0:o o:cç o:ooo0 cëq: ¬ç: aoo:.

o¬çc o¬0 ooc 00 0:c o0:c:ëo ç:¬o:. oc¬ o:o:cq: 0q¬co:0 0ca om_
oëmcoo¬ co:cë q·ao oo: oc¬ë:. o0¬ca om:ç ã¬o:0 co oc¬¬ çm
cç¬c¬ ¬:o a:o:ocoo ¬· o0o. co 0ca ã¬o: 0:ca¬ co ëê¬ooëo o:oc0
¬·. om0 oc㬠00 om cooëo _¬c¬ ¬·. 00 co:ca¬ om coo çqq¬¬ 0o
ooo:. 0ca a:¬ ë:cç oço0 oo:o ooq:. co 00 o:m oq: oo¬ oqqq: 0:ë
ca:mo cëq: çz¬ë:¬9.

0ca cooc¬ 0m 0o 0:cm¬ 0:cm0 0:·oëq0 ¸om o00:. cco0 oc¬co:0
0ca 0m0 çc:cëoo o:ë:. oc¬ co mco oëç:ëo 0ca mcë oo a:c0 ¬·. 00
o:m c0:¬ë:0 ç ooq: o:oc0 ¬·. 00 o0:c:cë ¸oq: cç¬ o·0 ëq o:çoo ¬9
oo¬¬ co:ç0 ç:¬ca¬ o0o:. co:ç moco¬ caçc ç¬c¬ ¸cç cëq:c0 ooco.
oc¬ 0¬ç: o:0 ç:0 o0 c¬c¬ oca¬0o. c 0çë0 o:ccë:o caçc ca¬¬q:
c0:‘:.

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/ Page 3


çëm¬ çëmo mcoca o0o o0 om ëc¬ ¬· ë:o ëo: ooco ëco. 0ca 3oco
c0:¬ oc:0oo ç ooq:¬9 00 ooo ë:c o¬¬oo.

0:cc¬¬ ao çëm .........ooq: ë:mo ¬·..................

mco:0 第co:0 00 çc:cë: o9c0¬¬ co:mo0q co0 ao:. 0ca o90: 0ca çc
o¬o0 o:ë:. 00 o90:0 o:0 cç0 o0ë:. co:¬9 o0c0 ocã co co oçoc¬ c
¬m: më: ë:oo a¬¬ a¬¬ co: ooq:. o90:0 co:ca q·ao o:mcc9¬9 00
oo¬¬ aco ¬·. c0:oçcç: 0¬ç: cë: o90:0 oo¬¬ 00 q:oo ooo:.

0:o o:mc0 o0o:. 00 ¬ë¬ çc:ë¬ o90 ëo:. çc: omoco¬ omë 00 o90:ca
caçc ao:. c ao cëq:c0 mco o:ë: 0:ë 0q¬¬. çc:ë¬ oo0 oc¬ ëm: aoo:.
o:oo: oo¬ cç o0oo ç 0¬ç: 00 o0ë: ço0¬0 caçc o0 ooq:. mco0 oco
o90: co:0mo m:cc¬ oo: oç:. ç:¬0 coo ao¬ co:co:0ç q0o cç¬c¬oca
ë:m oc¬¬. 0:m cçoo o¬o o¬oq c0o:0 cëq: 第 o¬· o0ë:.

mco oco: cëq: caçc¬ cqo0 ao:. 0:moo caëoo mco o:c0 ¬· 0:ë
0q¬¬. o:oo: o:c·õ ocq: 0:gë:o0 ooq: oco¬ë: co:ç00 c0:¬ë: ooq:.
omcm 00 oqo¬: ocq: çc:cë: c第o coo caçc ao:. çc:cë: ç:oq:ëo c9
0¬mmo: o:cço ooq:. 00 o:ë: ooq: ç:¬ aooo0 ooq ooq ã¬mm 0o
moco:0 ëca caçc o:ë:. mco c ao0 m0c¬¬ o¬· ooq: o:0oo ç:90:.

o:0:o 00 caçc o¬co:0 00 ca¬:o 0o co. oo co cco0 ¬·. cëq:ë0 o:ço
o0 0oo ¬9 oco¬ë:. oc¬ 0:ca 3oco a:¬ 00¬9 0:c oqoc0o o:o ëo:.
m0oc cëq:ë0 oco¬ë: c9ë: ooo:cq: o0c0o0 o¬¬. co c0:¬ë:
oc¬¬ç~ç:¬ çc:cë:o 第ë:c¬ ooq: o:mc0 o0o:. ca:mo çëmo¬ ooq:
mco 0ca coo co0 o0o:. oc¬ 0¬ç: ocm¬¬o ã¬mmo oocc c9 ë:ce0
cë¬mo ¬:o: ooq: oo:ë o:ooo c9 ã¬o: oëç:ëo0 o:cç¬c¬ ¬·. oc¬ co:
00 o0:c:o ooqëo oo¬c¬ ¬·c¬. 0ca çc:ë: om¬ë: co c9 ã¬o: 00 o¬¬
_¬c¬ ¬·. co:0mo o0o· 00 c9o çëc cë¬o¬ ooq: çc:ë¬0 o· a:oë:.
çc:cë: c¬:çc:cë: ¬m: co:ço.

çëmo mco oçmmco0 o:ë:. 00 o0ë: o:_9 0oo oc¬ q:o:mo c묬 ooq:.
00 co:ca¬ c0:oç c9 ooq: 00 o0c0 ¬·. omcm 00 çc:cë: c第o q:o:mo
oq:. 00 o0ë: çc:cë: oc¬ o¬¬ 0:o: ooq:. 00 o:oë: c0:oçç c9 oc¬¬
oç¬c¬ ooq:. co: 00 co:ç00 o· a:oë:. çc:cë: çq: co:coëo 00 o¬¬ 0:o:

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/ Page 4

o0ë:. 00 co:ç00 a:oë:. 0ca çc:cë: c第:ë co:cq:c0 ao¬ë: ooq: q0o
¸mm aoo:. 0ca çc:cë: cçcç¬:0 0oo c묬 oc¬¬ co: 00 c¬¬9 ooq: o·
aoq: o0ë:. oco caçc o· a:oqq ooq ooq ã¬mm¬0 ¬9 o:oq0 oc:_ cëq:
¬ m: co o 0q¬c¬ëo ¬·. ç0o c第: 0q: a¬¬ mcoca o90: o:ë:. o90: o:o
¬m: 00 0o ¬:oë caçc¬ cqo0 o:ë:.

mco 0:ë cooca¬ aco co:ca o:ccëoca caçc0. co: ¬0q. mco co:ca¬
mqq oo0 oc¬ oq: oco¬ë:. c aqq cç¬o¬ a·oë oco caçc c묬 ooq:.
ç:¬ mco 0:ë cooca¬ o:oo oco¬c¬ co0o. 00 c cëq:c0¬9 ooo: ëo
0oo oq: 0:cc¬¬. 0:m 0l o o:oqo oo 0çq caë: 0:ë ca¬o¬¬ c¬¬
o0ë:. mco 0ê· 00 ca¬¬¬9 ooq: 0:ë ç:q: mco o¬¬ ao:. 00 co:ç00
o:më:.

mcoca o:cë: ¬0q co:qo0 aqq cç¬ coc¬o. co:ca ëoo oçmmco0
o¬oco cëq: 0:cq:. caçc o¬o0 o0o co: ç¬c¬. ao cëq:ë0 omcm 0oo¬
00 caçc omocq: ç:¬¬ o0ë:. 00 omoc¬ a0¬ ooë: oc¬ mco 0:ë
çoo0¬0 coo o¬¬ c¬¬ ooq:. 00 caçc co:ç0 om oq:. ¬0q coco:0
oce0 o¬ë: ooq: ao:. 00 0c caçc0 qmm¬0 om ocq: ã_qo oo aq:
ç:90:. ¬0q caçc o:ë:. co: ocm¬ o·0 cçooo occa¬ o:c0. caçc omocq:
oco¬ oço ç:oq: co: 0:ë ca:mo ëco¬: oç:. ca:mo çëmo¬ caçc qmm¬0
oco¬ë: o0ë:. 00 c cëq:c0¬9 oo0 0:c _oo o:ë:. 0:ë 0:ço mcoëo
oëç:ëo 00ëo 0ca ë:mo0ëo qmm¬o ¬9 ooq: ¬·. co ¬0q 00 ca
omoco co qmm¬o o0ëo0 00 _oo oo¬:. 0_ oo¬ ooo ocq: ca¬:o o·0
o·ë:. ca:mo çëmo¬ c ëca o·0o 00 o:c0o ¬·. mco oëç:ëo 00 c9 ëca
cm o:0o ca¬qq: _¬c¬ ¬·. 0ca çc:cë: c第 co:ç0 第ë:ç ç¬c¬ ¬·.
c0:¬ë: oc¬¬ç 0ca oc:c9 ooq: ooq: 00 o0o:.

ca:mo o ëo:. 00 ¬0q o0ë: ¬ç: a¬¬ ooq:. 00 o:0cc0 ao:. co:o 0ca
o0omcm¬ o:0cc0 o:ë:. cç:c ëoq: o:cç ë:o ëo:. 0ca oo¬ oqqq: 0:ë co:
çc ë:o oc aoo:. oc¬ 00 co:o çc:cëo ëca ooc: ëo:. 0ca oo¬
oqq¬co:0 0ca oo ca:mo o:m ëo:. ¬0q 0ca mcë ooa·ë:. co: 0:ë
co:ca ooë0 cooo oc aoo:. o¬·0 a:o:ocoo ocãcooca ooë0 cooo
c묬 ca:mo o:m oc¬ë:. c ooë0 oc:c cëq: cm oo: oo¬¬ ca:mo o:mo.
mcoca¬ 00 c cç q:0co ¬9 ¬·. ç:¬ 00 ç¬c¬ ¬0qca oc:cq. co: 0:ë
ca:mo oc:g oc aoo:. 0:ca 0o co:ç00 ç90:. co: co㬠m:cc 0ca o:_9
aqëq: o00 ç:90:. 00 ca:mo ooc: cëq: o0o:. co: ca:mo ocmm㬠0ca
o:c o:qgë:. 0ca o:ca o:0 o:¬o0 co:ca coq coo ëq¬ coo oq:. c9 cç0

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/ Page 5

o¬·0 a:o:ocoo o:m: cë¬ë:. c cç0 0:o o:m oq:. oc¬ 0:ca ooë oo¬ co:
co:ç0 ãcoë:. cco0 oc¬co:0 o:c9 0ocë¬ë: ooq: 00 ç:¬ aoco c
cëq:c0. ¬0q¬9 co:ç0 a:o:ocooca oo coc:9 a¬¬ coc¬o ooq: 00 c
cëq:c00 ooo:.

omcm co: 0ca oëmco o:oë m·mcaco co_o:. 0:o ca:mo o¬ç¬oo aoo:.
c0co0 ç¬ mo 0:m caoq: ao:. mco o:c0 ¬· 0:ë coo o¬¬. mqq caë¬
o:qoo çëc ëo:. 0:m 0l çëc ëo:o0 ¬0q 0ca çc0 o:oo o0c0 ç:¬ mo:
0ca ooc0o ooq:. 00 co:õêc o:m:cë¬ç o0co o:çc ëê¬ oo¬¬. c o:0
cçoo0 00 ¬0qca¬ o90 ëo:. oo ca:mo mo0 ëo:. 0o_ cëcq0 ao¬
o:oçq: c¬ë:. 3oco o第 o:m ëo:. a:o:ocoo ocãcooca¬ 0q:co:cc:oo
cë¬ q·ao o¬ç¬o c0¬0 0:¬mo o¬ç¬o 00 ¬0qca¬ c¬:omë q:c0¬ë:. c
cç ¬:o oc a¬¬ 00 o:0:o ¬·. 0ca 3oco qmm¬0 ocq cacë¬c¬ ¬0q
cooo.

0:ë m¬¬ cëq: ç:¬0 0:m 0ë o cë¬ë:. ç:¬ mco 0:ë o¬· ooq: co:qmo0
o:ãoq ocq: oco¬ë:. oë0o 00 mcoca om:ç ocç. ¬0o 0:ë c:ooq
20.000 o0 ¸om oco ocm¬ q·ao o:oooo oco¬ ã¬o: a:ë0 00 o¬¬ 0·.
a:o:ocooca o:m:ë¬ o:a9 coc:9 a¬¬ 0:c ã¬mm oç m0:oco o0ëo
第ë:. c9 ã¬mm oo¬c¬ c9o o¬:o cçco oc¬ ë:m ooq:. co a:o:ocoo c
o:ooo oç¬c¬ om:cë¬. o:çcco¬. oq0qco¬ c¬c0o. c0:oç cco0 ço0¬¬
a:o:ooca 0¬m0 o:c9 c¬c¬ ¬·.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->