Biblioteka JUPITER Spontano ispunjenje žeija The Spontaneous Fulfillment of Desire COPYRIGHT ©2OO3 BY DEEPAK ChOPRA, M.D..

This translation published by arrangement with Harmony Books, \ adivision of Random House, Inc. 1 Sva prava pridržana. Niti jedan dio knjige ne smije se reproducirati u bilo kojem ob niti pohranjivati u bazu podataka bilo koje namjene bez prethodne pismene dozv nositelja autorskih prava, osim u sluèajevima kratkih navoda. Izrada preslika bilo kojeg dijela knjige je zabranjena. Nakladnik i nositelj prava za Hrvatsku Dvostruka Duga d.0.0. p. p. 184, 40001 Èakovec Prijevod Parust Marlec Lektura Vida Ozren Ovitak Logo d.0.0., Zagreb Tisak MTG-TOPGRAF d.0.0., Velika Gorica Naklada 1000 CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuèilišna knjižnica - Zagreb UDK 133.2 CHOPRA, Deepak Spontano ispunjenje želja / Deepak Chopra ; <prijevod Parust Marlec>. -Èakovec : Dvostruka duga, 2005. (Biblioteka Jupiter) Prijevod djela: The spontaneous fulfillment of desire. ISBN 953-6516-74-8 I. Duhovne vježbe - - Priruènik 450218034 t Deepak Chopra Spontano ispunjenje želja Dvostruka Duga Èakovec 2005. ISU Rita, Mallika, Gotham, Candice, Sumanth i Tara: viplesete sinkronistièki ples mojega svemira M SADRŽAJ Uvod.......................17 Dio prvi Obeæanje neogranièenoga potencijala 1 Tijelo, um i duh................29 2 slnkrqnicitet u prirodi............46 3 Priroda duše..................56 4 Namjere....................67 5 Uloga podudarnosti.............84 6 Težnje i arhetipovi.............102 Dio drugi Kako poploèiti put sudbine 7 Meditacija i mantre.............115 8 Prvo naèelo: Vi ste val u kozmièkom oceanu ......................124 9 Drugo naèelo: Kroz ogledalo odnosa istražujem svoje nelokalizirano ja............128 j 10 Treæe naèelo: Ovladajte unutarnjim dijalogom j ......................135 I

i 11 Èetvrto naèelo: Namjera je tkalac svemirskog SUKNA......................141 j ia Peto naèelo: Iskoristite emocionalna previranja: ......................H9 1 13 Šesto naèelo: Slavite ples svemira .... 160 ; i 14 Sedmo naèelo: Razotkrijte zavjeru nevjerojat\ NOG ......................164 j "i 15 Živjeti sinkrosudbinu............170 \ i Epilog...................... 179 i i ;i \ Dodatna literatura..............183 : DodatakA...................191 I Dodatak B...................197 ] Elegantna poput njegove uspješnice Kako spoznati Boga i praktièna Dput izvrsne knjige Sedam duhovnih zakona uspjeha nova knjiga Dee-ika Chopre ruši obrasce i postavlja premisu dramatiènih razmjera: e samo da svakidašnje podudarnosti imaju znaèaj veæ su to kratko-ajni uvidi u polje neogranièenih moguænosti koje se nalazi u srcu tega što postoji. Imajuæi pristup izvoru svega stvorenog, možemo do-ovno preoblikovati naše sudbine. U polju èistoga potencijala povezani smo sa svime što veæ postoji i ;o æe tek nastati. Podudarnosti se u tom smislu mogu tumaèiti kao ragocjeni znakovi koji nas upuæuju na one vidove našega života na oje moramo usmjeriti pozornost. Poveæavajuæi vlastitu svjesnost o odudarnostima i njihovom znaèaju, sve se više povezujete s poljem eogranièenih moguænosti koje leži u pozadini svega. Tu poèinje èaro-ja. To je trenutak kada postižete moæ spontanog ispunjenja želja. Dogaðaji koji se nižu u posljednje vrijeme èesto u nama bude os-iæaj nemoæi, beznaèajnosti i ranjivosti. Deepak Chopra nam u ovoj njizi iznova vraæa potisnutu svijest o tome kakva moæ leži unutar nas Etmih. Kroz odreðena naèela i vježbe on nam u ruke daje alat pomoæu ojega možemo stvoriti krasan i èudesan život koji je naše pravo po Dðenju. Zahvala Zahvaljujem svim studentima koji su pohaðali Teèaj sinkrosudbine u Chopra centru - vaša iskustva bila su stalna provjera znanja koje iznosim u ovoj knjizi; Šarah Kelly, Kristin Hutchens i Jill Romnes za nezamjenjivu pomoæ kod organizacije teèajeva; mojem partneru Davidu Simonu zbog pobudujucih i vrlo zanimljivih rasprava koje kod sugovornika stalno proširuju intelektualni horizont; Carolvn Rangel, Feliciji Rangel i Anne Marie Girard za njihove savjete; mojem nakladniku Peteru Guzzardiju zbog neospornih nakladnièkih sposobnosti i pomoæi oko ureðivanja ovog rukopisa; osoblju Chopra centra zbog podrške koja moj rad èini moguæim. 11 J Ja, plamteæa svjetlost božanske mudrosti èija ljepota sjaji jasnoæom ljeskajuæi se blistavo na vodi palim sunce, i mjesec, i zvijezde. Mudrošæu ureðujem sve kako je pravo ne prestajuæi kititi Zemlju. Ja sam povjetarac koji svježinu daje svemu. Ja sam kiša škakljiva poput rose što travnjake na smijeh tjera. Ispunjen radošæu života

nadiru mi suze radosnice dajuæi aromu božanskoga èina u žudnji za dobrim. Hildegard od Bingena (1098. -1179.) Spontano ispunjenje želja se dogaðaju svaki dan. Ne samo u zabaèenim zaseocima ili poznatim svetilištima veæ ovdje i sada, u našim životima. Jedno-o izrone iz svojih skrivenih mjesta, pokažu nam nove moguænosti i nestanu. Poput zvijezda padalica zaiskre našim životima. Rijetkost njihovog zapažanja èini ih vrlo jedinstvenima iako su prisutne cijelo vrijeme crtajuæi svoje putanje na nebu. Po danu ih ne možemo vidjeti od sunèevog svjetla, a noæu ih vidimo samo ako je vedro i ako pogledamo na pravo mjesto u pravom trenutku. Iako nam izgledaju neobièna, èuda su svakidašnji posjetitelji naše svijesti. Možemo ih prihvatiti ili ignorirati, nesvjesni da nam o tome može ovisiti tijek sudbine. Uðete li u svijet èuda, život æe vam se odjednom pretvoriti u iskustvo blještavila, ljepšeg i uzbudljivijeg od bilo èega što možete zamisliti. Imate li stav da takvo nešto ne postoji, ono neæe postojati i nove prilike æe zauvijek nestati. Pitanje je takoðer da li ste u stanju prepoznati èudo u životu? I ako ga prepoznate, znate li što Deepak Chopra æete s njime? Na posljetku, kad biste i znali kako se odnositi prema i dima, što biste uradili? Unutar fizièkoga tijela, iza misli i osjeæaja nalazi se stvarnost b menita fantastiènim moguænostima; s tog mjesta možemo postiæi s što poželimo. Èak su i èuda moguæa. Pogotovo èuda. Taj dio \ povezan je sa svime što veæ postoji i s onime što se tek sprema zaèe Svoj sam život posvetio istraživanju i prouèavanju naèina kako pron; put koji vodi do toga polja beskonaènih moguænosti kako bismo p usmjerili i poboljšali naše živote u materijalnom, emocionalno fizièkom i duhovnom smislu. U prijašnjim sam se knjigama usrec toèio na neka zasebna podruèja ljudskoga života. Primjerice, detalj sam obradio teme o zdravlju, kako pronaæi put do ljubavi te ka spoznati Boga*. Ova knjiga ima širi cilj. Trebala bi vam omoguæiti I nauèite zapažati profinjenu istinu koja leži iza iluzije svakidašnje života i na taj naèin otkriti vlastitu sudbinu te nauèiti upravljati njon To je put ispunjenja, a možda i prosvjetljenja. Veæ sam više od jednoga desetljeæa oduševljen idejom da podud nosti imaju znaèajnu ulogu putokaza u životu i njegovom oblikovan; Svi smo uglavnom doživjeli stvari koje se mogu opisati kao neobiène èak natprirodne. Primjerice, èistili ste spremište i pronašli dar k vam je poklonio netko koga veæ dugo niste vidjeli. Jedan sat kasri dižete slušalicu odgovarajuæi na telefonski poziv i zaèujete glas osobe s druge strane žice. Èitali ste èlanak o najnovijim istraživanjir o lijeèenju raka kože i spremili te novine bez neke posebne namje iako to inaèe ne èinite. Mjesec dana kasnije nazvao vas je roðak javi juæi vam kako su mu dijagnosticirali rak kože, a novine koje ste sp mili utjecat æe na njegove odluke spašavajuæi mu život. Ili: automoi vam se pokvari daleko izvan naselja i upravo kad se pomirite da æe odreðeno vrijeme provesti èekajuæi nekog da se pojavi, naiðe kamii za vuèu. . Mogu li ti dogaðaji biti objašnjeni pukom sluèajnošæu? Naravno mogu. Ali, ako malo bolje razmislite, zar nisu to dokazi postojaf *Dvostruka Duga je izdala niz knjiga dr. Deepaka Chopre. Na kraju knjige možete pron popis ostalih objavljenih izdanja. 18 Spontano ispunjenje želja èudesnog? Svaki put kad doživimo nešto takvo, možemo to jednostavno pripisati još jednoj podudarnosti u ovom kaotiènom svijetu.Ili, možemo podudarnosti promatrati kao potencijalni nagovještaj ili znak promjene

Šport je takod dobar izbor. Sinkrosudbina zahtijeva razumijevanje profinjene prirode sve stvorenog prepoznajuæi izvor inteligencije koja bez prestanka stvL naš svemir i u kojoj su sadržane i naše težnje da slijedimo moguæno za promjenama kad se one pojave. obzir. Vjerujem da je svaka podudarnost poruka. Malo straha. Podudarnosti su takoðer vrsta poruke. To nije naèin na koji se kroèi kroz život. Mi smo poput djece koja. lišeni su straha i zabrinutosti. iskoristili prednosti koje one donose te iskusili moæ èudesnog ispod maske svakidašnjeg sivila koja u svakom trenutku izaziva istodobno i strahopoštovanje i divljenje. Kad podudarnosti smatrate važnim dijelom života. Postajete lice s osmjehom i srce ispunjeno radošæu. tihi glasiæ što se nalazi duboko u vama? Jeste li ikad imali dobar predosjeæaj o nekome ili neèemu? Taj tanahni glasiæ i taj predosjeæaj su naèini komuniciranja kojima je. nauèit æete kako te poruke možete jasnije èuti. Tema može biti novac ako ste juc posjetili banku ili zdravlje ukoliko ste bili kod doktora. igrajuæi se skrivaèa. Ljudi koji razumiju istinsku prirodu života. napravit æemo mali pokus. Brinemo jer nemamo prilika za napredak. To je trenutak u kojem èarolija zapoèinje. spajate se s pozadinskim poljem bezbrojnih moguænosti. malo uzbuðenja. Uzmite si neko vrijeme te razmotrite što bi moglo doæ. Zatvorite oèi i pi jetite se što ste radili posljednjih dvadeset èetiri sata. Obiène vas stvari više ne uznemiruju. Napravite to tako da se usrec toèite na današnji dan te se nakon toga polako vraæajte natrag sve dq toga nadnevka pet godina ranije. Kreæ se od dana prije pet godina pa sve do današnjeg dana obraæajuæi pozi nost uglavnom na dogaðaje vezane uz temu za koju ste se odluèi Prisjetite se što je moguæe više dogaðaja vezanih uz to podruèje vaše života. malo nervoze. Razumijevajuæi sile koje pokreæu i uzrokuju podudarnosti. mislima koje ste imali te emocijama koje su ispunjavale va srce.smjera kretanja našega života. informacija i inteligencije . Jednom kada razumijete naèin na koji život djeluje .kao protok energije. Vratite se u m lima na mjesto gdje ste bili toèno prije jedan dan. Obraæajuæi pozornost na njih. a koji u nekim tradicijama slove kao prosvijetljeni. Veæina od nas prolazi kroz život kušajuæi od svega pomalo. veæ nešto èir ste se pozornije bavili prošli dan. Probajte se prisjetiti gdje ste bili to dana i što ste sve radili. podjednako žele biti i ne biti pronaðena grizuæi nokte u napetom išèekivanju. Nakon što ste to uspjeli.možete vidjeti sve moguænosti toga trenutka. smjernica za odreðeni vid života na koji moramo obratiti pozornost. Jeste li ikada osluškivali mirni. Pokušajte se sjetiti što je moguæe više detalja o stvarima koje < radili. možete i sami poèeti utjecati na njih kako biste stvarali podudarnosti s odreðenom namjerom. Sinkrosudbina zahtijeva c bok prodor u vaše vlastito biæe dok istodobno održavate budnost fizièkoj razini kako biste sudjelovali u intrigantnom plesu podud nosti. Kada to radite. Ne mora to biti ništa posebno niti spektakularno. vrijedno pokloniti malo pozornosti. i Prije nego nastavim. U mislima napravite što jasniju sliku vašeg vota tog trenutka. To je stanje koje zovem sinkrosudbina u kojoj postaje Deep ak Chopra guæe spontano ispunjenje svih želja. a onda strepimo kad nam zakucaju na vrata te nas obuzme strah zbog kojega se povlaèimo još dublje u sjenu. izaberite jedan dogaðaj ili temu koja se pojavite posljednjih dvadeset èetiri sata te se potpuno usredotoèite na tu r sao. kako se na kraju uvijek pokazuje. Takoðer poèinjete zamjeæivati sve veæi broj podudarnosti u životu. Osobno ne vjerujem u podudarnosti bez znaèenja. i Sada se vratite pet godina unatrag. Zdravlje . ubacite temu koju ste izabrali kao zani: ljivost koja vam se dogodila u posljednjih dvadeset èetiri sata.

Bili 21 Deepak Chopra smo u zabavnom parku. To je bio dan kakvoga još nikada nismo doživjeli. gledali filmove. Toga je dana moj djed pun ponosa izveo brata i mene kako bi proslavili sretan dogaðaj. jeli probrana jela u obit skom restoranu i na posljetku dobili pregršt igraèaka. siguran sam da æete naiæi na mnoge "podudarnosti". Kako nije bio dulje izložen suncu nije nam bilo jasno otkuda poremeæaj. Èak i kad se èini da ste isplanirali cijeli život.potraga za razumijevanjem prirode d te prouèavanje veze duh-tijelo i zdravlja . Moguænosti mnogobrojne. posljednjeg upravitelja britanskoga carstva u Indiji. Ta ga je odluka odvela u Englesku u vrijeme kada sam imao šest godina. diju. Tako je i bilo. Pregledalo gaje nekoliko lijeènika. Tijekom godina. Tijelo moga dj« bilo je kremirano. Vrlo je vjerojatno da æe se tema o kojoj razmišljate ubrzo povezati s mnogim drugim dogaðanjima makar se ono o èemu razmišljate èinilo u poèetku sasvim nevažnim. Bio je vrlo vjei rijeèima. Iduæi tragom vlastite povijesti. ukoliko je to bio vaš izbor. te iste noæi probudilo nas je nešto na na ljudsko jecanje. Toliko toga u životu ovisi o iznenadnim susretima. Jedan od njih konat je postavio dijagnozu da su vanjski poremeæaji oèitovanje unutar ranjivosti i nesigurnosti koju djeèak osjeæa zbog nedavnih dogað. suncu. \ Ostali naoko sluèajni dogaðaji takoðer su vršili stalni utjecaj mene. sudbonosnim preokretima ili pak "sudarima" koji nam promijene pravac kretanja u nekom drugom smjeru. Cijeli danje 1 velièanstven vrtlog sreæe. Uskoro je za njim otišla i majka te smo ja i moj mlaði brat ostali sami s djedom i bakom. Koža mu se poèela ljuštiti kao da je izgorio. Jednog je dana moj otac poslao telegram da je uspio položiti posljednji ispit i završiti školovanje. Moj život koji se mnogima èini dobro isplaniranim izvor je stalnih iznenaðenja. To je bio znaèajan dan za sve nas. ¦ ao Spontano ispunjenje želja Razmišljajuæi kako je na primjer zdravlje. Na . vidim dc sjeme mojeg životnog poziva . Moje je otac radio u indijskoj vojsci kao osobni lijeènik lorda Mountbattena. moj je otac mnogo vremena proveo u društvu gospoðe Mountbatten te su oni postali bliski prijatelji. Isto se može reæi i za moju prošlost koja je puna èudesnih podudarnosti koje su umnogome zaslužne da sam postao ono što danas jesam. Kroz podudarnosti ili mala èuda svemir nam daje neprimjetne znakove o tome kako za nas ima puno veæe planove nego mi to možemo i zamisliti. Ipak. Možete vidjeti kako ste se zbog nekog sitnog detalja u životu mogli vrlo lako naæi na sasvim drugom mjestu radeæi neki drugi posao te opæenito nastaviti kretanje drukèijom životnom putanjom. U školi mi je najbolji prijatelj bio Oppo.bilo posijano upravo ta Moj izbor životnog poziva cijeli je niz podudarnosti. dogodi se nešto što vam poremeti planove. utjecalo na dogaðaje u vašem životu te oblikovalo život kakav danas živite. Predvidio je da æe poremeæaj nestati kada se naši roditelji vrate u^. Pokušajte sada to napraviti. Noæima sam pitao gdje je moj djed sada i da li je njegova duša uspjela preživ nakon smrti tijela? Za razliku od mene moj je brat imao sas\ drukèiju reakciju. možete dobiti znaèajan uvid u ulogu koju imaju podudarnosti u vašem životu. U tom trenutku ni ja ni brat nismo bili svjesni nam je djed umro i da nas je probudio ženski plaè.kao tema može izazvati misao o trenucima kad ste b bolesni te prisjeæanje o odlascima od jednog do drugog lijeènika i kraju odluke da prestanete pušiti ili poènete s dijetom. Taj je dogaðaj na mene i brata ostavio dubok trag. Kad pogledam unatrag prisjeæajuæi se tih dogaðaja. službujuæi kod lorda. U ovom sluèaji je bilo prijateljstvo mojeg oca s gospoðom Mountbatten. a pepeo razasut po rijeci Gangi. To g*a je prijateljstvo ohrabrilo da zatraži stipendiju za školovanje na prestižnoj školi Kraljevskoga medicinskog univerziteta.

ali sve su to bilo knjige o lijeènicima. Ne postoji voða koji odreðuje srr kretanja. Uviðate da sve utjeèe na i drugo. Kada je Oppo izabrao pisanje kao svoj živ< poziv. završio kao novinar. djeda.da ste došli u knjižnicu ili knjižaru. Veæ èinjenica da èitate ovu knjigu . Svatko od nas upleten je u mrežu podudarnosti koja nas nadahnjuje i pomaže usmjeravati naše živote. možda nikada ne bih razvio ljubav prema knjigama i pisanju. Medicina mi se èinila idealnim izborim za prouèavanje duhovnosti. odnosno do zajedništva s vama preko ispisanih rijeèi na ovim stranicama. Sve se dogaða istodot* Taj sklad kretanja rezultat je koreografije sveprisutne inteligen« koja se nalazi u srcu prirode. a koja se oèituje u svima nama kroz c što nazivamo duša. Toliko su me se dojmile da sam dobio snažnu želju da i sam postanem jedan od njih. 1 jedno. Somerset Maugham. Što više pozornosti pridajete podudarnostima. veæa je vjerojatnost da æe se one pojaviti što zapravo znaèi da uvid u znanje o vašem životnom putu stalno jaèa. Kad nauèimo živjeti na razini duše. Tada mi to nije spomenuo.sama je po sebi podudarnost koja vam može promijeniti život. Postajemo svjesni sjajnih obraz. Arrowsmith. Povodio sam se mišlju da æu možda doprijeti i do same duše uspijem li razotkriti tajne ljudskoga tijela. W. Sljedeæi korak je razvijanje vještine prepoznavanja podudarnosti upravo u trenutku samoga dogaðanja. Rekao sam da želim pisati kn i da æu jednog dana biti poznati pisac. Na taj naèin možemo odmah i bez odlaganja iskoristiti moguænosti koje podudarnosti nose. da su sve stvari u sinkro jedna s drugom. ja bih uèinio isto. uzeli ili kupili baš nju. otvorili je. prkoseæi mu. uložili trud i energiju u uèenje o sinkrosudbifli .satu književnosti postizao je najbolje ocjene. Koje su vas okolnosti dovele do te knjige? Zašto ste od tisuæu drugih izabrali baš nju? Kakve vam misli prolaze dok je èitate? Svijest dL postoji mreža podudarnosti u našem životu. Lloyd C. i ja sam htio postati pisac. i usklaðenih ritmova koji upravljaju našim životima. Èini se da su podudarnosti iskovale zajednièku urotu ne bi li oblikovale moju osobnu povijest i povele me životnim putem kojim sada hodam punim korakom. Zamislite jato riba koje pliva u odreðenom smjeru i onda odj nom sve ribe promijene smjer. Svi su ti naoko nepovezani dogaðaji uz nevidljivu mrežu odnosa . rekao sam mu da ne želin^.od gospoðe Mount-batten do mojeg oca. Deep ak Chopra Konaèan se stupanj življenja sinkrosudbine postiže sviješæi meðusobnoj povezanosti svih stvari. Da se usprotivio mojoj tadašnjoj odluci. Da nisam u životu sreo osobu poput Oppa. Nedugo nakon tog razgovora moj èetrnaesti roðendan. Što god je Oppo pravio. Izraz u sinkro si æenica je od izraza u sinkronicitetu što znaèi djelovati u skladu. a koje prolaskom vremena mogu išèeznuti. Ribe ne razmišljaju na naèin da gledaju što se ispred r dogaða pa da onda djeluju u skladu s time. mnoge se stvari poèinju dc dati. Kada smo o tome razgovarali. Siri Spontano ispunjenje želja Lewis i Magnificent Obsession. brata i Oppa . otac mije poklonio nekoliko knjiga uklji juæi Of Human Bondage. Upravo u ovom trenutku sudbina me dovela do pisanja ove knjige. To se protivilo planovima mojeg oca koji je želio da poštar lijeènik. Isto vrijedi i za mojeg oca koji je mogao sasvim drukèije postupiti kada sam mu rekao da želim postati pisac. lijeènik i da me medicina ne zanima. Douglas. Razumije tijek stvari koje su nas dovele do onoga što danas jesmo. a kojih prije nismo bili svjesni. Takoðer. svjesnost se pretvara u energiju. možda bih.bili potpuno sinkronizirani jedni s drugima. Osim te bio je vrlo zabavan i volio sam se družiti s njime. . prvi je korak prema razumijevanju i življenju sinkrosudbine. Bojažljivo tjeskoba nestaju kada stojimo u èudu gledajuæi kako se svijet odm pred našim oèima.

Odrastanjem. poèeli smo se pitati o našem mjestu u njoj. svaki sat. Èini se da moguænostima nema kraja te nas obuzima osjeæaj uzbuðenja zbog obeæanja otkriæa te zadovoljstva življenja u okruženju s tolikim moguænostima. Svakoje poglavlje nadogradnja na prethodno. Nemojte zapeti. ^ r Spontano ispunjenje želja Stranice koje slijede podijeljene su u dva djela. To je èudo sinkrosudbine. svaku minutu vašega života. Prvi dio istražuje dinamiku pojavljivanja podudarnosti. Vidjet æete da kasnija poglavlja razjašnjavaju nedoumice koje se pojavljuju na poèetku èitanja. Shvatit æete. sinkroniciteta te sinkrosudbine. veæ jednostavno krenite dalje. um i duh Od trenutka kad smo postali svjesni naše okoline. Ne dozvolite si da vas neki dio knjige ili stranica zarobi. Svjesno oblikujemo svoje sudbine kreativnošæu kojai poznaje granice i na taj naèin proživljavamo najskrivenije snove bližavajuæi se prosvjetljenju. One pak koji se prvi put susreæu s mojim radom unaprijed ohrabrujem da ne odustanu ako im se stvari èine zamršenima. Javljaju se neka vjeèna pitanja: Zašto sam ovdje? Kako se uklapam u nacrt svega stvorenog? Što je moja sudbina? Kao djeca imali smo naviku razmišljati o buduænosti kao o stranici èistog papira na kojem možemo nacrtati što želimo biti. a ja æu vam pokazati kako. Otkrivamo namjernim obraæanjem pozornosti na podudarnosti možemo ostva odreðene uèinke u našim životima. preporuèam vam da èitate redom jer svaki redak može donijeti neke nove informacije ili osvrte koji mogu biti važni za daljnje razumijevanje onoga o èemu ova knjiga govori. sad postaje tijesno i mraèno. Ova knjiga ima namjeru razjasniti sink-rosudbinu u teorijskom i praktiènom smislu. Vjerojatno æe biti nekih pitanja s kojima æemo se muèiti u nastojanju da naðemo odgovor. Povezujemo se sa svime što pos u svemiru i prepoznajemo duh koji nas sve ujedinjuje. Ako ste nestrpljiviji èitatelj koji želi što prije doæi do novih saznanja ili ste èitali moje prijašnje knjige. f Dio prvi waw Obeæanje neogranièenoga potencijala Tijelo. Ova knjiga neæe promijeniti vaš život preko noæi. Takoðer uzmite u obzir daje ideja sinkrosudbine kroz zadnjih deset godina doživjela promjene i nastavlja se mijenjati. veæ da ih ima u obilju. sad nas vuèe dolje. Nemojte oèajavati misleæi kako to nikad neæete shvatiti. možda æete htjeti preskoèiti sljedeæe retke i prijeæi odmah na predavanja. ali ako ste voljni svaki dan posvetiti malo vremena ovome o èemu govorim. ono što se èinilo bezgraniènim. vidjet æete da èuda nisu samo moguæa. U ovom trenutku sjeme savršene sudbine leži negdje duboko zakopano u vama. ulaskom u zrelo doba te naobrazbom koja nas èesto ogranièava te se moguænosti znatno sužavaju. Skidamo ve blještavila koje je skriveno duboko u nama i slavimo novopronaðe stvarnost. Uložio sam silan trud da bih knjigu uèinio pristupaènom i nadam se da sam u tome uspio. Ono odgovara na pitanje kako sinkrosudbina djeluje. Pustite ga da proklije. Ipak. Èuda se mogu dogaðati svaki dan. Ono što nas je nekad uzdizalo u visine. Drugi dio govori o sedam naèela sinkrosudbine ukljuèujuæi i dnevno planiranje korištenja onoga što ste nauèili i odgovara na pitanje što sinkrosudbina znaèi vama. Neki od vas su možda pohaðali teèaj sinkrosudbine ili su slušali nešto o tome na vrpcama pa im ono što slijedi neæe biti ništa novo. Imajte na umu dva cilja: razjasniti kako sinkrosudbina djeluje te nauèiti kako je iskoristiti kao pomoæ i vodiè u svakidašnjem životu. .Zapažamo mrežu podudarnosti koja nas okružu shvaæamo da i najmanji dogaðaji imaju neko znaèenje.

Odapeta u prošlosti. Planine se uzdižu nebu pod oblake zbog rastaljene Zemljine kore. Naše uvriježeno shvaæanje svijeta dolazi iz onoga što znamo o svijetu materijalnog. odnosno imaju svoju konaènu trajnost. Došli . Primjerice. Ukljuèuje sve što možemo iskusiti pom naših pet osjetila: vida. Pomoæu sinkrosudbine c vamo moguænost promjene naših života u skladu s našim namjera: Prvi korak u tom smjeru jest razumijevanje tri razlièite razine rode postojanja. temelji se na informacijama i energiji. misli. molekule te . sredinu i kraj. Newtonova fizika otkrila nam je zakon akcije i reakcije kojim možemo toèno predvidjeti posljedice sudara dviju bili-jarskih kugli ako znamo uvjete pod kojim je došlo do njihovoga dodira. Iako je kvantno podruèje najlakše zamisliti u okvirima uma. Daje nam guænost da u životu donosimo pravilne odluke umjesto slijepili gaðanja. Iz poznate Einsteinove jednadžbe E=mc!.energija^ jednaka masi. plin. Drugim rijeèima. To je svijet koji poznajemo najbolje.strelica vremena. znamo da je energija (E) jednaka masi (m) pomnoženoj s brzinom svjetlosti (c) na kvadrat. Vašom sviješæu se postepeno širi spoznaja da stoji pred neèega što vam može ispuniti cijeli život. To znaèi da sve stvari u podn Spontano ispunjenje želja materijalnog imaju svoj poèetak. Niste više ograni slabašnom svjetlošæu baterije koja vam dopušta pogled na tek poi sliku. U fizièkom svijetu vrijeme teèe tako pravocrtne èesto koristimo izraz . To je onaj koji zov< stvarni svijet. onaj dio za koji smatrate da ste vi sami su dijelovi kvantnog podruèja. no je li to sve èega ovdje ima' jednom iznad vas izvor svjetlosti osvijetli cijeli prostor. U tom svijetu nema materijalnog niti bilo èega što bi se moglo iskusiti s naših pet osjetila. sluha. razumjeti p zanost i sinkroniènost svih stvari. Razina a PODRUÈJE KVANTNOG Na drugoj razini postojanja sve se sastoji od informacije i energije. zemlju. birati život kakav želimo te kon. Mogli biste pomisli redu. pa se opet vraæaju tlu nemilosrdnim šibanjem vjetra i kiše. a molekule od još sitnijih èestica koje nazivamo atomi. prc kroz sadašnjost i ide u buduænost. ono zahvaæa znatno šire podruèje. ostvariti vlastito duhovno putovanje. sve što postoji u svijetu materijalnog. životinje. shvaæate da ste u muzeju sa stotinama slika od kojih je j< ljepša od druge. nièe ove knjige. Materijalan svijet je podskup kvantnog podruèja. i tijela. Koliko je sinkrosudbina mo Zamislite da ste u potpuno mraènoj prostoriji s baterijom u ruci. Svijetom materijalnog vlada neprestani zakon uzroka i posljedica te je na taj naèin potpuno predvidljiv. Um. odnosno vid svemir. Omoguæuje nam vidjeti smisao u svijetu. To je obeæanje sinkrosudbine. Uz pomoæ odreðenih tehnika možete nauèiti kako vam se s otvara donoseæi vam povremeno sreæu i dobre prilike. mikrobe. ovo je predivan umjetnièki rad. U stvari. vjetar. lite bateriju i ugledate prekrasnu sliku na zidu. S vremeno æe se stvari pojavljivati sve èešæe. Sve što je potrebno je razumijevanje istinske prirode stvarnosti te prihDeepak Chopra vaæanje da su sve stvari meðusobno povezane i neodvojive jedn druge. Razina i *< PODRUÈJE MATERIJALNOG i Prva razina postojanja jest fizièka ili materijalna. Ona pali svijetlo. Jedna od poèetnih poduka iz prirode jest da je materija graðena od molekula. Znanstvenici toèno mogu predvidjeti kada æe se pojaviti pomrèina Sunca i koliko æe trajati. a ipak ste sigurni u svoje postojanje i stvarnost vaših misli. ego. Sadrži tvari i objekte s èvrsto odreðenim granicama dimenzionalnog oblika. Ne možete ih opipati. Biæa se raðaju i umiru sa osjetilima. opipa.Postoji naèin kako vratiti radost neogranièenoga potencijala. To je razina kvantnog podruèja. To nam govori da su materija (masa) i energija jedna te ista stvar u dva razlièita oblika . Okreæu oko sebe. sve u svemiru je oèitovanje informacija i energije iz kvantnog podruèja. okusa i mirisa. vodu.

Poslije æemo vidjeti da se i atomi sastoje od josi njih tzv. To znaèi da na dri razini postojanja ta stolica na kojoj sjedite nije ništa drugo nego s informacija i energije. To je ono što'udišete. Razlog naše sposobn razlikovanja objekata koje promatramo jest taj što valovi ener sadrže razlièite vrste informacija koje su odreðene frekvencijom il bracijom tih valova. materijalni se svijet temelji na informacijama utkanir energiju koja vibrira na razlièitim frekvencijama.samo jedan skup informacija koji pliva u toj energetskoj juhi. no ponekad zna biti i vrlo snažan. Zamislite da stojite na ulici i da osjetite dim cigarete neke osobe koja vam se približava. U veæini sluèajeva osjeæaj je vrlo fin i kratkotrajan. Svetište u kojem vas obuzima osjeæaj dubokog mira. izgraðene od èestica koje možemo vidjeti tek uz pomoæ Deepak Chopra jakih mikroskopa. Energija može nositi razlièite informacije ovisno o te kako vibrira. Tada se si pojavljuju u nizu takvom brzinom da nismo više u stanju primije njihovu odvojenost. A što je dah? To je ugljièni dioksid i kisik koji dolazi iz metabolizma svake stanice te osobe. odnosno zacrnjena podruèja. U tim trenucima odvija se meðusobno prožimanje energije okoline i vaše vlastite energije. \ U kvantnom podruèju djeliæi energetskog polja koji vibriraju razlièitim frekvencijama. U bilo koje vrijeme vaše energetsko polje doæi æe u dodir s nekim i utjecati na sva ostala postojeæa energetska polja. pokre se filmska slika sastoji od brojnih zasebnih i odvojenih fotografija. baš kao što i drugi udišu vaš dah. poput ove stolice koja izgleda vrlo èvrsto. vidjeli biste vrpcu na kojo nalazi poredano mnoštvo slika meðusobno odvojenih zacrnjenim p ruèjima. I u podruèju materijalnog mi provodimo neprekidnu izmjenu energije i informacija. Kad bismo imali sposobnost vidjeti sve što se dogaða u kvantnom podruèju. vi biste svejedno udisali njezin dah samo što vas ovaj put miris ne bi na to upozoravao.smo do razumijevanja da su stvari.91 rock-glazbu. Drugim rijeèima. mjerljive molekule iz našega tijela. I biste pogledali film u projekcijskoj sobi. Te su èes doslovno paketi ili valovi informacija i energije. To je kao da slušate radio. Taj proces svatko od nas razlièito doživljava. Kao što znate. Dakle. a miris nije ništa drugo nego znak da udišete neèiji dah. odnosno materijalne. No film na filmskom platnu izgleda drukèije. f doživljavamo kao neprekinuti tok informacija. a mi ih doživljavamo kao razlièite mat Spontano ispunjenje želja jalne objekte. Kako sq vidljivi valovi energije i informacija mogu iskusiti kao èvrst obj< Odgovor leži u èinjenici da se sve u kvantnom podruèju odigrava t nom svjetlosti te da pri toj brzini naša osjetila ne stignu obraditi sve formacije koje sudjeluju u iskustvu opažanja. Moguæe je da frekvenciji 105. mi neprestano izmjenjujemo jedan mali dio sebe. "n tijelo". dijelovi su jedinstvenog energetskog polja. kvencija daleko iznad onih koje su naša osjetila sposobna prihva Zbog sporosti naših osjetila možemo iskusiti samo komadiæe ener koji onda povezani u skup informacija predstavljaju "stolicu". takoðer je dobar primjer. Nešto slièno dogaða se kad gledamo film. Dakle. Svi smo mi izrazi jednog izvora energije i informacija. . i Ovakvo objašnjenje može biti teško za razumijevanje. Energetsku mr rasprostranjenu oko nas ne možemo iskusiti jer su vrijednosti tih. dok æete na 101. U sluèaju da osoba nije pušila. "vodu" te svaki drugi materijalni objekt u svemiru. To se dogaða kad uðete u neku prostoriju i osjetite napetost toliko jaku i stvarnu da biste ju mogli nožem rasparati.5 FM svira samo klasièna glazba. Ponekad možemo osjetiti tu povezanost. vi udišete dah te osobe. vidjeli bismo da smo svi mi dijelovi velike energetske juhe te da je sve -svatko od nas i svaki materijalni objekt . Umjesto toga. subatomskih èestica koje uopæe nemaju masu.

Postoji jedno vrlo slikovito objašnjenje neprekidnosti postojanja. Svatko je^ vezan sa svakim. pljaèkam banku i vraæam se unutar tri sekunde. Zamislite da me puž promatra dok ja napuštam sobu. zamislite plod kikirikija u središtu nogometnog st ona. Dakle. Vrijeme koje sam izbivao iz prostorije poklopilo se sa zacrnjenim podruèjem. Neprekidnost i èvrstoæa objekata rezultat je naše iluz: imaginacije koje nastaju posredstvom naših osjetila koja nisu u sta 34 f Spontano ispunjenje žeija prepoznati energiju i informacije iz kvantnog podruèja. Da biste si lakše prede graðu atoma. veæ je oblak elektrona 33 Deepak Chopra ili niz putanji kojima se elektroni kreæu. Znanstvenici znaju da su pužu potrebne tri sekunde da bi registrirao svjetlo. Na isti naèin graðeni su zavrseci naših živaca kojima dodiruje stvari. izdvojen od energije i informacija. èas nismo. Obratite pozornost da omotaè zapravo nema èvrstu graðu. To je naše tumaèenje èvrstoæe i ženo osjetljivošæu (ili neosjetljivošæu) naših osjetila. Ipak. a stadion je elektronski omotaè. Kad dodirnete neki objekt. odnosno na razini misli te na ra onoga što smatramo nama samima. Kad dirnemo neku stvar. Poput izmjene fotografije i zacr nog podruèja na filmskoj vrpci djeluje i svemir: na naèelu "on/off' nologije. Oèi su nam i ðene tako da okolinu promatramo kao trodimenzionalne èvrstei jekte. Neprekidnost postojanja nalazi se samo u našem sjeæanju. doživljaji osjetila vida kod svih živih biæa daleko su od . Kikiriki je jezgra atoma. èvrsto povezani. odnosno upalo je toèno izmeðu dvije susjedne fotografije ako iskoristimo usporedbu s filmskom vrpcom. Fizièari bi rekli da èvrstoæa tijela èini granicu izmeðu objekata zbog èinjenice da su sva tijela graðena od atoma. vidimo da u stvarnosti ne postoje granice izmeðu nas samih i svega ostalog na svijetu. odnosno u sustavu binar vrijednosti. No što su zapravo atomi? Atom se sastoji od jezgre i elektronskog omotaèa. Na taj m takoðer možemo vidjeti kako smo povezani sa svime što nas okruž Svi mi stalno razmjenjujemo male kolièine energije izmeðu seb smo stoga u kvantnom podruèju. u stvarnosti kvantnog podruèja èvrstoæa ne postoji. Što bi se dogoi kad bismo mogli zaviriti u kvantno podruèje? Kad bismo imali kv ne oèi? U kvantnom bismo podruèju vidjeli da sve ono što u svijetu! terijalnog doživljavamo kao èvrsto i kruto. osjeæate èvrstoæu ili krutost tijela što na neki naèin èini granicu izmeðu vas i objekta. U stvari. Svakim dodirom neznatno se mijenjamo. dovodi do ignoriranja zacrnjenih podruèja. p lope se u odreðenoj mjeri te se odvoje prilikom ispuštanja predm Iako to niste zamijetili. zapravo jest vibriranje e. pa onda opet jesmo. Nešto se slièno dogaða kad vi dodirnete r predmet. i mi sami postojimo prema naèelu izmjene fotografija i zacrnjenih podruèja. i isto se tako razdvoje. Pužev osjeæaj neprekidnosti. pod pretpostavkom da takav osjeæaj postoji kod puža. "ukljuèiiskljuèi" sustavu. tj.Kad dublje sagledamo stvari. Što se tièe puža. ja nikad nisam napustio sobu i u njemu imam savršen alibi. Svakim dodirom izmjenjujemo energi informacije. < Samo u našoj svijesti postoji svijet objekata sazdan posredstv naših osjetila. Kod dodira dva ili više tijela atomi se meðusobno sudaraju i to nam daje osjeæaj èvrstoæe odnosno razgranièenja. Št dogaða kad se na nebu sretnu dva oblaka? Postoji li èvrstoæa kod n Umjesto gromoglasnog sudara. Èas smo ovdje. gije odreðenom frekvencijom koja se pojavljuje iz toèke beskra nestaje u njoj brzinom svjetlosti. jedan vrlo mali dio vaše energije prešao je stranu predmeta i obrnuto. osjeæaj èvrstoæe javlja se u trenutku kad se sre elektronski omotaèi dvaju tijela. Vaša se energetska polja (elektronski oblaci) sretnu. oni se u odreðenoj mjeri ispremije.

prisutnosti sile koja neprekidno vrši opažanje. veæ je to èisti potencijal. To je kao kad plešete s udaljenim partnerom. slova i rijeèi. ruèja u svom djelovanju ne koristi ni vrijeme ni prostor jer oni. pretvara i ai žira. vjetar se kreæe!" Zbog njihove prepirke pojavi se uèitelj te su ga upitali tko je u pravu. dogaðaji u nelokalizirar podruèju imaju tri kvalitete koje ih razlikuju od dogaðaja koji se m svesti na materijalni svijet. radite iste pokrete buduæi da slušate istu glazbu. Prema poznatom aul i pioniru metafizike dr. Zamislite sad isti razgovor na ulici. Uzmite primjer da se nalazimo u sobi i da razgovaramo. a drugi odgovara: "Ne. Pc šajte sada iskoraèiti jedan korak izvan uma i pogledati tko zapi "radi" èitanje? Tko je ta svijest što stoji u pozadini misli? Posta: svjesni dvojnosti tih unutarnjih procesa. Ono jednostavno jest. 35 Deep ak Chopra poljem svih moguænosti. Može se nazvati i virtualnim podruèjem. Ponašanje dva ili više subatomskih dogaðaja meðusobno je n Spontano ispunjenje žeija roèno. "Obojica ste u krivu". Vi stojite s jedne strane. duhovnim podruèjem. Jedan od uvjetno reèeno jednostavnijih naèina z< zumijevanje virtualnog podruèja jest da pokušate uoèiti dvojnul rodu vlastitih misli. Meðusobna èujnost bila bi sasvim u redu i ne bi nam promakla ni jedna rijeè. "Jedino se svijest kreæe. Um prevodi. Bit prirode koju opažamo nije materija. Morali biste znatno pojaèati svoj glas ako biste htjeli razgovarati. To je organizirajuæa koja stoji iza svega. oèi vide crni otisak papiru. Pa tko onda èita? Time što ste samo malo iskoraèili izvan uot jenog poimanja stvari možete postati svjesni jedne stalne prisutn unutar vas. to lokalizirano podruèje (podruèje bez mjesta i vremena) stvara energ informacije orkestrirajuæi njihove aktivnosti. odgovoran za takvo stanje. a vaš sugovornik s druge. To je znaèenje neposrednosti. ( ne postoji ni u vama niti izvan vas. nakon c pokušava izvesti neki zakljuèak na osnovi uèinjene pretvorbe. Isto kao što energija i informacija stvaraju materijalni svijet. Svaka ideja je energija i informacija. 3 Inteligencija duhovnog podruèja jest ono što energetsku juhu ganizira u poznate nam entitete. a opet ponašanje toga dogaðaja trenutno je povezano ili koordinirano s drugim. To je ocean moguænosti iz kojega proizlazi sva ener i sve informacije. a um pretvara otisak u simbole. Kad èitate ovaj tekst. Ideja organizirajuæe sile možda i nije najbolji i: za razumijevanje. Ona povezuje èestice u atome. potpuna i trenutna. nije cal energija ili informacija. Larrvju Dossevu. Stvarnost treæeg r. Jedan od njih reèe: "Zastava vijori. To je d ili nelokalizirana inteligencija. Sljedeæa kvaliteta korelacije dogaðaja jest potpunost. atc u molekule i napokon molekule u strukturu. Ti dogaðaji su u meðusobnom odnos korelaciji. Umje polje energije i informacija." Kako se svijest kreæe. Ta korelacija je neposredna. a njezino opažanje se dogaða na tn ili virtualnoj razini. dakle ne postoji uzroèno-posljedièna veza. Kad biste se .". uzvikne uèitelj. Pitanje glasi odakle pak sam um. tako pretvara svijet u doživljaj. Makar ste odvojeni. Drugim rijeèima. Vi pretvarate svoje tijelo i cijeli svijet oko vas u neprekidni doživljaj kroz*opažanje energetske juhe kao niz razlièitih entiteta. dolazi? Razina 3 Podruèje nelokaliziranog Treæa razina postojanja sastoji se od inteligencije ili svjesnosti. To znaèi da se jaèina veze ne gubi u odnosu na vrijeme i prostor. Treæe podruèje se stoga i naziva lokalizirano jer se ne može ogranièiti ni prostorom ni vremenom. univerzalnim postojanjem ili nelokalizirar inteligencijom. nostavno ne postoje na toj razini.stvarnosti i više su rezultat zamišljanja nego toènih opažanja. jedan dogaðaj ne uzrokuje drugi. Postoji zen prièa o dvojici uèenika koji su promatrali zastavu kako vijori na vjetru. biæa ili biti.

Prvo koji je položaj èestice i drugo koju br: èestica ima? Fizièari su otkrili da možete postaviti samo jedno o dva pitanja istodobno. vrijeme putovanja od jednog dogaðaja do drugog jednako je nuli. 1 smo. Ako upitate gdje je èestica. ne postoji svjetlo i ne postoji zvuk. na ulici. uèili da vrlo sitne èestice poput elektrona u je imaju èvrstoæu i pripadaju materijalnom svijetu. stoje to što možemo objediniti pod imenom val-èestica? ili materija? Odgovor na ovo pitanje glasi da val-èestica može b jedno i drugo ovisno od dva moguæa pitanja koja postavimo.nalazili unutar nelokaliziranog podruèja. Èestice su bile èestice. Fizièari su tada otkrili da su subatomske èestice dije onoga što zovemo valni paket. U nelokaliziranom podruèju nema takvoga kašnjenja jer nelokalizirana korelacija ne slijedi zakone klasiène fizike. Zamislite impuls energije kao iznenadan kratak titraj koji ima' poèetak i kraj. Dakle. kad doðete do kraja teksta. Buduc ne možemo odvojiti položaj i brzinu vala-èestice veæ ih moramo \. 37 Deepak Chopra Dokazi za postojanje virtualnog podruèja Virtualno podruèje nije rezultat mašte ili neke ljudske èežnj postojanjem više sile. Valni paket jest toèno odreðen im energije za razliku od tipiènog kontinuiranog vala energije. položaja ili brzine vala-èestice. odnosno kao val u sluèaju izmjerene brzine. ono može biti i jedno i drugo. Sav materijalni svijet dolazi iz tog virtualnog podruèja. na kilometarskoj udaljenosti ili na drugom kontinentu. sve dok ne postavimo pit.trenutnost znaèi da izmeðu dogaðaja u nelokaliziranom podruèju ne postoji vremenski redoslijed dogaðanja. u paketu (otuda i naziv valni paket). Ovo naèelo poznato je kao Heisenbergovo naèelo neodreðenosti i jedno je od temelja moderne fizike. a valo\ ostali valovi. Ne postoji signal. Treæa kvaliteta korelacije . glas iste jaèine jednako bi se èuo u sobi. možete spontano ispuniti svaku želju. tek su znanstve u dvadesetom stoljeæu uspjeli iznaæi dokaze za postojanje nelokž rane inteligencije. Možete stvarati èuda. Iako tekst koji slijedi tek djelomièno objašnjava kaže. Nelokalizirana inteligencija je svuda odjednom i može istodobno uzrokovati brojne i kvalitativne uèinke na raznim lokacijama. Sve doneda ta smo dva stanja uvijek razlikovali. Mislili smo da su tièe osnovni graðevni blokovi iz èega je sagraðen cijeli svijet. Naprosto ne postoji ništa što bi moralo putovati. Kad nauèite živjeti na toj razini. a tek nakon nekog vremena èujemo udar groma. To je posljedièno i izvor podudarnosti koje su tako važne kod sinkrosudbine. Iako su razni filozofi kroz povijest nepresi pokušavali dokazati ili osporiti postojanje "duha". nakon izvršenog mjerenja uvjetovali smo sadržaj valnog paketa Spontano ispunjenje želja Val Valni paket èesticu) kao materiju u sluèaju izmjerenog položaja. Svi znamo da svjetlost i zvuk putuju razlièitim brzinama što je razlog zašto prvo vidimo bljesak. Zapitate li pak koj brzina èestice. Postoje dva pitanja koja možemo postaviti u vezi èes unutar valnog paketa. tada ste odri položaj èestice i uvjetovali je kao materiju. Drugim rijeèima. Istodobno smo i da valovi poput svjetla i zvuka nisu materijalne èestice. . Korelacije izmeðu dogaðaja u nelokaliziranom podruèju pojavljuju se trenutno ne èekajuæi na uzrok i ne gube nasjaèini s obzirom na udaljenost i vrijeme. nadam se da æete osjetiti istoi uzbuðenje koje sam osjeæao i ja kad sam prvi put prouèavao taj n Veæina od nas se na predavanjima iz fizike susrela s prièom d svemir oko nas graðen od èvrstih èestica i valova. tada ste uvjetovali èesticu kao val. na primjer.

to je èudo kvantnog podruèja. Zamislite da imate zatvorenu kutiju koja sadrži val-èesti maèku. to ima za posljedicu razbijanje iluzije razdvojenosti. Konaèno utvrðivanje prirode (apsolutnog identiteta) onoga što se nalazi u kutiji nije moguæe sve dok se ne izvrše odreðena promatranja ili mjerenja. Ipak. Veliki mistici iz raznih tradicija upozoravaju daje ono što svaki c 40 Spontano ispunjenje žeija doživljavamo zapravo projicirana stvarnost u kojoj stvari i dogaðaji samo izgledaju kao da su odvojeni jedan od drugoga. Rekli bismo daje unu jata ostvarena trenutna komunikacijska korelacija. Ono je oboje . Samo promatranje jest ono što jednu od dvije i gucnosti pretvara u ono što nazivamo stvarnost. Evo sad onoga djel cijeloj prièi koji našem umu zadaje najviše problema. Dobili biste jato riba u kojem sv< riba ima trenutnu vezu sa svakom drugom. Prije nego što vorimo kutiju i izvršimo promatranja. Zamislite ribu u bazenu èije pokrete snimaju dvije kamere. U onoj drugoj stvarnosti mi smo svi dijelovi jednoga tijela i kad se jedan dio toga tijela pomakne. U trenutku prije mjerenja identitet sadržaja kutije je èisti potencijal ili moguænost. Otvorimo li kutiju (i na taj naèin izvršimo promatranje). posljedice toga trenutno osjeæa svaki dio tijela. Kako god da se to èir nevjerojatnim. U sluè vala stvari æe ostati nepromijenjene. Kad osjeæamo ljubav u bilo kojem obliku. odnosno postaje val ili materija. Buduæi da je za odluku da li æe val-èestica biti val ili èestica kljuèno . fizièari su nedavno dokazali taj fenomen tako što su vršili pokus u kojem su nabijeni atom berilija locirali na dva mjest isto vrijeme. Ono što je još manje razumljivo našem umu jest moguænost daje tovremena prisutnost tijela na dva razlièita mjesta posljedica na izoblièenog zapažanja. U tom trenutku postoje obje r gucnosti u isto vrijeme. Podruèje bi nosilo naziv po znanstveniku Min-kowskom. poklopljenu zdjelu s maèjom hranom te polugom utaknut izmeðu poklopca i zdjele. odnosno promatranja. udarit æe u poh koja æe skinuti poklopac zdjele i maèka æe doæi do hrane. svaku spojite na zasebni monitor. dva dogaðaja u korelaciji dva razlièita mjesta mogu u stvari biti posljedica jednog jedinog dc ðaja. 39 Deepak Chopra Poznati misaoni pokus fizièara Ervina Schrodingera ukazuje vrstu neobiènih pojava koje su postale objašnjive razvojem kvan fizike. uvijek bi iznosio nula. No zamislite da imate mnogo kamera i.i val i materija i kao takvo postoji samo u virtualnom podruèju. Ova zamisao takoðer pretpostavlja svijet u kojem smo svi nerazdvojna cjelina. Znanstvenici takoðer imaju prijedlog za uvoðenje osamdimen-zijskog hiperpodruèja. Kad biste zri bili biste svjesni da zapravo postoji samo jedna riba vidljiva iz < razlièita kuta gledanja. \ jet æemo praznu zdjelu i sretnu maèua ili punu zdjelu i gladnu maèk Sve ovisi o vrsti promatranja koje smo izvršili. U toj sobi sjedite vi i promatrate oba ekrana. Drugim rijeèima. Postane li val-èestica tvar. Nakon izvršenog mjerenja. odnosno hrana i dalje ostaje p lopljena. Vidite dvije razlic ribe i osupnuti ste èinjenicom da se obje ribe pomièu nevjerojatno klaðeno.Zamislite zatvorenu kutiju u kojoj se nalazi val-èestica. razmak izmeðu dva dogaðaja. Prema tom matematièki zamišljenom modelu prostora. Našem uobièajenom poimanju svijeta ideja da nešto može postojati u više razlièitih stanja u istom trenutku jest sasvim strana i nerazumljiva. sv< pod svojim kutom te svaka projicira sliku na svoj monitor u susjed sobi. Razdvojenost bi mogla biti rezultat umišljanja. prijašnji potencijal "kolabira" na razinu pojedinaènog entiteta. zdjela je i puna i prazna maèka je istodobno i sita i gladna. ma koliko oni izgledali udaljeni u prostoru i vremenu. Naravno da vi ne znate što se u stvari dogaða.

bilo tvari ili vala. Vratit æu se na trenutak fizici i opisati kako su znanstvenici dokumentirali neke iznenaðujuæe dogaðaje koji mogu proizaæi iz razine èistoga potencijala. istodobno æe se ostvariti i na vašoj strani. što ja zamislim za sebe. ali spada u materijalni svijet te zorno pomas razjašnjavanju gornjih tvrdnji. Kad kažem èuda. i Spontano ispunjenje želja Neke vrlo zanimljive pokuse na tu temu napravio je naš suradnik i prijatelj u Chopra centru Cleve Bexter. odnosno razmjene informacija o obliku koji upr. istodobno otkrivamo položaj val-èestic koja posljedièno takoðer prelazi u stanje tvari. su od ogromnog znaèaja. komunikacija ili korelacija. koji je kasnije ] vrðen i matematièki i eksperimentalno. nimalo ne pretjerujem. U jednom je pokusu izolirao ljudski spermatozoid te ga prouèavao u kušalici za testiranje. možda malo karikiran. Ovaj zakljuèak jedna je od kljuènih toèaka ove knjige.ljudsko promatranje. znanstvenici poput Nielsa Bohra i drugih fizièara smatrali su daje sama ljudska svijest odgovorna za kolaps vala-èestice na razini pojedinaènog entiteta. Intrigiran i privuèen moguænostima kvantne fizike. Posljedice rezultata ovog zamišljenog scenarija. Davatelj sperme nalazio se nekoliko soba od laboratorija. mogli bismo reæi da bi bez ljudske svijesti cijeli svijet postojao u nekom neodluènom stanju. Poznavajuæi položaj èestice A (1 stoga prelazi u stanje tvari). To je ono na što se misli kad se kaže nelokalizir. tj. beskrajan je i sveobuhvatan. Bez svijesti koja se ponaša kao promatraè i tumaè cijeli svijet postojao bi tek kao èisti potencijal. Taj scenarij poznat je i pod imenom Einsti Podolskv-Rosenov paradoks. On je nelokaliziran i ne mpže se iscrpiti. Laboratorijski pokusi pokazali su da koni kvantne fizike vrijede i daje nelokalizirana veza ili komunika stvarnost. samo da ja mogu utjecati na stvaranje bilo kojeg oblika odreðei paketa vala-èestica veæ izgleda da i same valèestice imaju moguæn komunikacije. ' Pokušat æu objasniti znaèaj ovog otkriæa najednom primjeru ko. Te informacije prenose se na daljinu brzinom veæom1 brzine svjetlosti.1 iste misli utjecale su i na oblikovanje val-èestica u kutiji. Jedan paket je poslan prema meni. U posuðuje postavio i elektrode kako bi mogao pratiti elektromagnetsku aktivnost tvari koristeæi instrumentarij tipa EEG-a. Ponovit æu ga još jednom zbog njegove važnosti. zpaèilo bi moæi stvarati èuda. Kad sam zamislio što želim u kutiji. odnosno u stanju èistog potencijala. Što se dogaða ako postavimo pitanje o položaju èestice A i pitanje o brzini èestice B? Zapamtite: val-èestice su identiène pa svi izraèuni koji vrijede za Deepak Chopra jednu vrijede i za drugu val-èesticu.i nosno èisti potencijal. Slijedeæi tu tvrdnju. Kad vi otvorite svoju kutiju. Ušuljati se u to podruèje. Mogli bis ponoviti taj pokus još tisuæu puta i uvijek bismo dobili isti rezultat. da li se usposta neka vrsta nelokalizirane veze ili komunikacije u kojoj se informa izmjenjuju brže nego što iznosi brzina svjetlosti. No t( samo jedna polovina èuda. èestice su se pretvorile u zamišljenu materiju oblikujuæi violinu. jeèe li promatranje val-èestice A na val-èesticu B. stvaraju. Taj potencijal je virtualno podruèje ili treæe podruèje postojanja. 1972. Kad konai otvorim kutiju. Zamislite poštansku tvrtku koja je' slala dva jednaka paketa u kojima se u svakom nalazi val-èestica. Trenu prije otvaranja kutije zamišljam što želim naæi u kutiji. nalazim toèno to što sam zaželio: violinu. Kad je . a je< prema vama. a da se pri tom dogaða izmjena energije? To je u suprotnosti sa svim uobièajenim^ gledima na svijet. Paket primamo i otvaramo u istom trenutku. godine razvio je metodu prouèavanja ljudske stanice izolirane iz ljudskoga tijela. u njoj æe takoðer nalaziti violina. Albert Einstein osmislio je sljedeæi moguæi scenarij: zamislite dvije identiène valèestice koje su ispaljene u suprotnim smjerovima.

Štoviše. taje komunikacija trenut Buduæi je udaljenost u prostoru istodobno i udaljenost u vremei mogli bismo reæi da bi i vremenski odvojeni dogaðaji mogli biti u t nutnoj korelaciji. za razliku od vrlo pristojne reak njegovog kolege. Cleve je postavio kameru preko Steveovog ramena kako bi snimljena slika bila što vjerniji odraz onoga što æe Steve uživo promatrati. U poznatom Gilberg-Zvlberbaumovom pokusu. I sami meditanti osjetili bi da si "izravnoj vezi" jedan s drugim. Druga videokamera postavljena je iznad grafikona na kojemu se bilježila aktivnost stanica.davatelj sperme zgnjeèio kapsulu amil-nitrata i udahnuo nastale pare. To je osiguravalo usklaðeno praæenje aktivnosti i samih nica. Kasnije je Cleve Bexter napravio još mnogo sliènih pokusa razot vajuæi moguænost komunikacije svih bioloških organizama uklju juæi i biljke i razne vrste bakterija. Prelistavajuæi èasopis u namjeri da nade spomenuti èlanak. Nakon toga odvojili bi meditante tako što bi jednog odvel izoliranu prostoriju te zatražili od njih da pokušaju ponovno uspos viti izravnu vezu. Cleve je poslije izjavio da je taj pokus u Ste1 razbio svaku sumnju buduæi je on najbolje znao svoje vlastite mis! trenutku mjerenja. C| je predložio Steveu da zatvori èasopis. j U daljnjim pokusima nelokalizirana komunikacija potvrðena j kod ljudi. Prilikom toga poveo se razgovor o jednom èlanku iz Playboya. Istoga trenutka aktivnosi prestala te ponovno zapoèela kad je Steve nakon jedne minute pon no otvorio èasopis. Zaèudio se kad je vidio da su instrumenti veæ kod samog traženja noža zabilježili vrlo veliku aktivnost. pokusne Steveove stanice pokazivale su maksima aktivnost. njegove su bijele stanice reagirale veæ i na samu namjeru da se poreze. godine. Potražio je sterilan nož na obližnjoj polici. Izdvojili su neke parove k kojih su izmjerili vrlo slièan obrazac moždanih valova pokazujuæi taj naèin vrlo blisku mentalnu vezu. 43 Deepak Chopra >-¦*¦¦ Prikaz slika iz obiju kamera vršio se na monitoru s tehnologijom si u slici. u to vrijeme vrlo kontro-verznim znanstvenikom. Uskoro se vratio s èasopisom. a za to vrijeme njegov kolega Steve prikupio je stanice za pokus te ih prikljuèio na instrumente. Dio procedure izolacije stanica jest centrifugiranje davateljeve sline kako bi se dobila dovoljno velika koncentracija željenih stanica koje se stave u prireðenu kušalicu sa zlatnim elektrodama prikljuèenima na instrumente tipa EEG-a. Buduæi je prouèavao vlastitu slinu. pala mu je na um ideja da napravi malu posjekotinu na ruci i vidi kakva æe biti reakcija testiranih stanica. Sve žive stanice imaju staniè svijest te su sposobne komunicirati s drugim stanicama iste ili razlic vrste èak i ako su vrlo udaljene. Jednog dana izolirao je bijele stanice u svrhu prouèavanja i opet su se dogodile vrlo zanimljive stvari. 01 rio je stranicu na kojoj se nalazila Bo Derek u golišavom izdai Prema rijeèima Clevea Baxtera. Cleve se sjetio daje njegov partner imao taj èasopis negdje u ladici svojega stola te gaje otišao potražiti. došlo je do istovremene reakcije sperme u laboratoriju kroz zabilježenu elektromagnetsku aktivnost. objav: nom 1987. a mjerni instrumenti su to potvrdili. U jednoj prilici Cleve je uèio svojega kolegu kako oralnim putem izdvojiti leukocite. < tih parova traženo je da meditiraju jedan pokraj drugoga dvadeset minuta. toènije o intervjuu s Williamom Shocklevom. Meditant koji je boravio u izoliranoj prostoriji bio podvrgnut jarkom isprekidanom (pulsirajucem) svjetlu stoje u njen izazivalo dodatnu aktivnost moždanih valova koja je na grafu bila p . Kad se vratio. bacio je kratak pogled na grafikone koji su pokazivali aktivnost bijelih krvnih stanica. znanstvenici su koristeæi elektroencefalograf rr rili moždane valove dvojice meditanata. Nakon pune dvije minute potpune aktivnosti stanica. Drugim rijeèima.

temeljnih graðevnih jedinica materijalnoga svijeta te kako djeluje povezujuæi dva èovjeka na naèin da prekoraèuje njihovu odvojenost. Složenost kretanja i apsolutna preciznost kojom se ono izvodi svaki put znanost iznova zapanji. Jato izgli poput jednoga tijela koje se na nebu penje. To neogranièeno polje inteligencije ili svijesti je svuda i oèituje se kroz sve. Kake to dogaða? Razmjena informacija o kretanju iziskuje odreðeno 46 Spontano ispunjenje želja jeme. 45 Sinkronicitet u prirodi ^»¦. u prirodi te èak i u našim tijelima. spušta. Trenutna komunikacija koju èesto vidimo kroz kretanje jata ptica i riba dio je duhovne razine. okreæe te se èini 1 da postoji neka nevidljiva ruka koja rukovodi kretanjem jata. svako je živo biæe na sebi svojstven naèin primjer sinkroniciteta. neæe još dugo zaživjeti buduæi da se do sada nije uspio ni približno pronaæi naèin kako u mehanièkom svijetu prenijeti informaciju na daljinu bez gubitka vremena. nije potrebno iæi u laboratorij da bi se takve stvari vidjele. orkestrira i sinkronizira sve što postoji. odnosno organizirajuæe nelokalizirane inteligencije u virtualnom podruèju. stoga nije vjerojatno da se ono dogaða u vremenu i prostoru koje poznajemo. odnosno vrlo ujednaèeno. Vidljiv rezultat je sinkronicitet. Jato ptica može ljuèivati i stotine jedinki. Ideja je da pokušaju pronaæi vrstu senzora koji bi ugraðeni u automobile te pokraj cesta onemoguæavali sudar automobila ili slijetanje s ceste. pogledamo li neki od i oèima dogaðanja na granici moguæeg. Sinkronicitet kod kretanja jata ptica i riba jedan je od najoèitijih primjera. U svakom trenutku znali bismo što ostali sudionici u prometu namjeravaju. Mnogo je vjerojatnije da se aktivnost koordinira u nelokaliziranom podruèju gdje komponenta vremena ne postoji. sve se one kreæu vrlo skladno be2 postoji voða jata. Ni] neæete vidjeti da se neka ptica sudarila s drugom u letu. u životinjama. a opet. Zapravo. no to im zasada nije uspjelo. Veæ godinama fizièari pokušavaju otkriti metode kojima se koriste jata prilikom kretanja. Za vrijeme ljetnih dana èesto se na nebu mogu jeti jata ptica. ptice mijenjaju smjer u istom trenutku i to rade savršeno. Kod meditanta u izoliranoj sobi ti su se šiljci prikazani na grafikonu i oèekivali. Znanstvenici su ih nazvali "izazvani potencijali". u podruèju duha koji spaja. Kao i ribe koje smo prije spomenuli èini se da se i pi kreæu na isti naèin.primjera sinkroniciteta u prirodi ima toliko da nam se oni è *• l^kao sasvim normalna pojava. Vidjeli smo kako djeluje na razini subatomskih èestica. nažalost. Ono stoje iznenadilo sve nazoène jest to da su se isti šiljci pojavili i na grafikonu koji je mjerio moždane valove meditanta koji nije bio u izoliranoj sobi. No. no tih primjera ima još mnogo. ideja sinkroniciteta ] tat æe nam jasnija. Promjena smjera letenja dogaða se trenutaèno.44 J Spontano ispunjenje želja kazana u obliku malih šiljaka. odnosno biæa koja su potpuno usklaðena kako meðusobno tako i sa svojom okolinom plešuæi ritmom svemira. Inženjeri prouèavaju kretanje ptica ne bi li dobivene rezultate primijenili kod rješavanja problema u podruèju prometa. Sva živa biæa koja žive u zajednici dokaz su nelokalizirane komunikacije. odnosno izložen svjetlosnim udarima. Taj projekt. Kad mijenjaju sm sve ptice u jatu èine sinkronizirano iste pokrete. One su svuda oko nas. Rezultati pokusa izlaganja takvih zajednica prijetnjama pokazali su da sve životinje . Ipak. Ove rezultate ne možemo objasniti nikako drukèije veæ kao postojanje ostvarene nelokalizirane veze u virtualnom podruèju. Dvojica meditanata su kroz meditaciju bila duboko povezana te se ono što se dogaðalo jednom dogaðalo i drugom.

a primjer toga je kad pas predvidi povratak svojega gospodara kuæi. Slièna se veza može vidjeti i kod drugih na neki naèin èvrsto povezanih pojedinaca. znanstvenik Rupert Sheldrake iznio je neke vrlo zanimljive zakljuèke. toliko jak da se od boli poèeo valjati po podu. Od deset minuta pa èak do dva sata pas æe sjediti ispred ulaznih vrata oèekujuæi gospodarev povratak. Kasnije smo saznali da je toèno u to vrijeme njegova majka u Philadelphiji bila žrtva pljaèkaškoga napada i ubodena u predio trbušne šupljine. Usprkos tome. j Nema sumnje da su neki ljudi veoma jako povezani sa sv< psima. Toliko su bili usklaðeni daje njihova psihologija na nekoj razini bila jedno. neki ljudi ipak doživljavaju sinkronicitet pa èak i ne meditiraju. Ne samo dj predviðaju dolazak èovjeka veæ mogu osjetiti i samu namjeru svo gospodara. Jednom sam razgovarao s jednim pacijentom kad je iznenada osjetio oštar bol u podruèju trbuha. U trenutku kad vla psa pomisli na vraæanje kuæi. reèeno mu je kamo se mora voziti. odgovorio je da se osjeæa kao da gaje netko ubo nožem pokazujuæi mjesto uboda rukom. odnosno brzinom koju danas ne poznajemo ni kod jedne komunikacijske metode.unutar skupine reagiraju istodobno. Izmeðu ljudi i rode postavilo se more briga: kako otplatiti kredit. èekajuæi da se vlasnik vrati. koji auto ku kamo otiæi na godišnji odmor i još milijun drugih. Svi smo upoznati s prièama o identiènim blizanc 48 Spontano ispunjenje žeija gdje jedan blizanac trenutno može uæi u stanje u kojem je drugi i obrnuto. Sigurno je da ii takvih sluèajeva. Ureðenost je samo još jedan izraz za korelaciju ili sinkronicitet. no ti psi mogu predvidjeti i neoèekivan dolaz. To se ne dogaða sa svim psima niti j gospodarima. Mogli bismo reæi da su bili povezani. pas ustaje i prilazi ulaznim vral veselo mašuæi repom. gubi se osjeæaj za "ja" koji nas èini drukèijim od svega ( log te odnos s bitnom prirodom stvari koje nas okružuju. Na primjer. Kamera u sobi sa psom je zabilježila da se pas gotovo uvijek u dio i prišao ulaznim vratima te èekao povratak vlasnika kad je vla krenuo kuæi bez obzira gdje je vlasnik bio i koliko mu je vremena balo da stigne natrag. Pr< ureðajem u odreðenom trenutku prima znak da se može poèeti vn kuæi. Pacijent je bio vrlo vezan uz majku i vrlo je vjerojatno da mu je to bila najvažnija veza u životu. Na primjer. Èovjek i pas mogu ostvariti veliku bliskost. èestice mogu biti ureðene tako da oblikuju strujanje tekuæine . Kad sam ga upitao što mu je. Kako bi se što više umanjila ili potpuno uklonila sumnja daje i èija psa rezultat vlasnikovih želja. U prostoriji gdje pas najviše voli bofl postavljene su videokamere kako bi snimile kretanje psa. vezan ili zarobljen nekom drugom materijom ili silom. Istražujuæi sluèajeve nelokalizirane komunikacije na osnovi prouèavanja odnosa izmeðu èovjeka i psa. odnosno auto. no kad se dogodi uèinak je vrlo snažan. Istodc vlasnik je izašao van bez ikakvog saznanja kuda ide i kada æe se vr< Tek kad je ušao u auto. Sinkronizirani su. Oni su meðusobno u korelaciji. a ne nelokalizirane komunika napravljen je sljedeæi pokus. Kroz tu ^ vlasnik i pas doživljavaju nelokaliziranu komunikaciju. posljedica svakidašnjega ponavljanja istih dogaðanja te 47 Deepak Chopra da pas može nanjušiti gospodara. Primjeri sinkroniciteta mnogo su èešæi kod životinja jer su mi od njih zadržale odnos s bitnom prirodom stvari. Skeptici æe reæi daje to stvar navike. drugom autu i kad vjetar puše u suprotnom smjeru tako da pas gc dara ne može osjetiti njuhom. Pas æe to osje ponašat æe se sutradan kao da dolazite kuæi. Èim u sebi vijemo ego. otišli ste na dvotjedno ljetovanje i nakor dan dana pomislite u sebi kako æete se sutra vratiti. Najviše ga koriste znanstvenici kad opisuju stanje u kojem je nešto ili netko voðen.

na prvi pogled. za1 se dvije stanice udvostruèe na èetiri pa na osam i sve tako do stotini suca bilijuna ili stotinu trilijuna. odnosno vjenèanja. No. sudjelovanje u hranidbenom procesu samo su neke radnje koje stanica izvršava. Ipak. Znanstvenici još uvijek nemaju najmanju ideju kako se postiže udvostruèavanje iz kojega kasnije r taje savršeno organizirano tijelo sa svim svojim razlièitostima po. Tome još treba dodati da svaka od stanica mora izvršavati mili. zaruka. izvršavajuæi milijun radnji u sekundi. da ju je vrlo teško ostvariti stvarnosti. Ljudsko tijelo može zadržati svoju cjelovitost jedino ako funkcionira sinkronistièki.na naèin da se gibaju u zadanom smjeru. bi se dobio takav ogroman broj. izloženo bilo kakvoj opasnosti. Sve poèinje s jednom stanicom koja se poèinje udvostruèavati i k na tom putu udvostruèavanja stvara razlièite vrste stanica. lica itd. To je jedan od naèina na koji je ureðen djetetov dolazak u svijet njegove majke i cijeloga plemena. razlièitih vrsta stanica iduæi od veæih vanjskih stanica kože pa sve onih najsitnijih stanica mozga. udaljeno od majke. Tek je meditacija bila ona sila koja je u njima stvorila ure nost tog stupnja da mogu nelokalizirano komunicirati. Potrebno je samo pedeset replika« i na tom broju se udvostruèavanje zaustavlja. majka izabire ime i poèinje pisati pjesmu koju æe pjevati svom djetetu. trbuha. Ljudi koje smo spomenuli u pokusu s meditacijom parovi su koj poznaju ili èak žive zajedno dugi niz godina. mi smo stalno u vezi s nelokaliziranom inteligencije Sama èinjenica da naša tijela uopæe postoje u izravnoj je vezi s nelc liziranom inteligencijom. Kad se dogodi zaèeæe. To je toliko velik broj da bi se svakoj zvijezdi kojæ nalazi unutar Mlijeène staze moglo pridružiti tisuæu stanica. Na takav primjer ureðenosti naišli su znanstvenici prouèavajuæi odnos majke i djeteta u jednom afrièkom plemenu. održavanje permeabilnosti membrane. potrebno je samo pedeset udvostn vanja stanica. kod inicijacije u zrelog mladiæa. Kako bi drukèije stotinu tisuæa bilijuna stanica. Kad se dijete rodi. Rijeè ureðenost nam pomaže da objasnimo kako stvari dolaze u meðusobnu korelaciju. Zapamtite: sinkronizacija se javlja kad ljudi. Pjevanje zapoèinje dok je dijete još u majèinoj utrobi i traje cijelo vrijeme trudnoæe. da bi mogli ostvž nelokaliziranu komunikaciju. Kasnije se ta pjesma pjeva prilikom svakog znaèajnog dogaðaja za dijete: prilikom roðendana. a to se može izvesti jedino pod uvjetom nelokalizirane korelacije. Stvaranje proteina. Za tu vi komunikacije potrebna je veza koja je puno dublja od onih na i smo navikli i èini se. moglo . Prvo udvostruèavanje poèinje s jednom stanicom. životinje ili stvari imaju neku vrlu blisku vezu ili su ureðeni. To stvara tako snažnu vezu da æe majka istoga trenutka osjetiti opasnost u sebi bude 49 Deepak Chopra li dijete. i Kako tako nešto stvarno i postojano kao što je ljudsko tijelo m ovisiti o virtualnoj komunikaciji? Uzmite u obzir da se ljudsko tijelo sastoji od približno jedne stot trilijuna stanica. svaka stanica zna što svaka druga stanica radi inaèe bi nam se tijelo raspalo na komadiæe. Pjesma je jamèila stalnost i neraskidivost prvobitne veze izmeðu majke i djeteta koja je èak nadilazila i smrt jer se ista pjesma pjevala i na pogrebu te osobe. kose. poslova u tako kratkom vremenu kao što je jedna sekunda da bi ost Spontano ispunjenje želja funkcionalna. ulaska u pubertet. skupe se svi susjedi te i oni sudjeluju u majèinoj pjesmi. braèni život ili socijalna povezanost i dovoljna. Postoji. Nadalje. Još jedan zanimljiv primjer nelokalizirane komunikacije jest i< canje majèinoga mlijeka u trenutku kad ogladnjelo dojenèe poèi plakati bez obzira na to koliko je dijete daleko od majke.

one se ponašaju po istom obrascu. Gušteraè. a broj otkucaja srca æe se poveæati kako bi aktiviralo stvoi energiju. Takoðer. nema micanja stopala. Razina inzulina æ smanjiti. neuroprijenosnika. a posljedica toga pak je stvaranje magnetskog polja oko i (Elektromagnetska polja su zapravo fotoni koji se ponašaju na c ðeni naèin. prenošenjem informacije brzinom veæom o< zine svjetlosti te ostvarivanjem veza koje ljudska fizika ne poznaji Postoji teorija koja objašnjava nelokaliziranu komunikaciju ka zultat elektriène aktivnosti ljudskoga srca. on svakih nekoliko sekundi stvara impuls koji do do grèenja mišiæa srca.) Stoga srce svakim svojim udarcem odašilje elektroi netsku energiju ostatku tijela. grèenja mišiæa i svega što je u to ukljuèeno. Naša se tijela ponašaju sinkronistièki cijelo vrijeme. Gdje se ta pretvorba dogaða? Jedini odgovor jest da se domovina misli nalazi u virtualnom podruèju. poèinje luèiti hormon glukagon koji pretvara šeæer pohranjen u je glukozu koja istog trenutka postaje pogodno energetsko gorivo. pojaèane. od kojih je i sve zapoèelo. a da istodobno svaka od njih ima . Pacemaker održava broj c èaja srca na normali. veæ je toèno u trenutku stvaranja namjere došlo do elektromagnetske oluje u našem mozgu koja je putem živèanog sustava uzrokovala pražnjenje odreðenih naboja što se oèitovalo u obliku pomicanja stopala. Ono što nitko ne može pokusom pokazati jest odakle dolazi misao. a živèani sustav stimulira mišiæno tkivo da oslobodi svoje rez glukoze. Svaka stanica zna što radi svaka druga up Spontano ispunjenje žeija zato jer sve stanice rade istu stvar. Pretpostavite da niste cijeli dan jeli pa vam je razina šeæera u krvi poèela padati. kada se osjeæamo mirni ili kada osjeæamo ljubav. Otprilike æe se milijun stvari dogoditi u pokušaju da se ra šeæera vrati na normalu. U istom trenutku u tijelu æe se pokrenuti Deepak Chopra niz sinkronistièkih dogaðaja u cilju nadoknade šeæera. Sve se te stvari dogaðaju istodobno. mogli osjetiti i drugi ljudi. cijelo tijelo reagira. stvar vrlo stabilno elektromagnetsko polje koje se takvo odašilje di našega tijela te stvara polje rezonancije u koje se sve stanice m sobno èvrsto povezuju. a to je samo jedna od mnogih radnji koja i todobno odvija u našem tijelu. To je samo po sebi èudesno. prouèene i spadaju u dogaðaje pod nazivom "lokalni fenomen". no bez nje bismo bili paralizirani. U masne stanice oslobaðaju masne kiseline i glukozu dovodeæi ih u 1 tok. Kako misli stvaraju elektricitet? Znanstvenici razumiju mehaniku tijela od potencijala. Studije su pokazale da kada razmišlj kreativno. Sve te stvari su poznate. Misao se ne može vidjeti. Zbog tog impulsa dolazi do protoka elektr struje. Nema misli. Sve je to moguæe samo kroz nelok. Uvijek kad nam se dogodi nešto na fizièkoj razini. Ono èak odašilje i izvan tijela ele! magnetske signale koje bi. Nakon toga te misli aktiviraju moju moždanu koru koja mojim stopalima šalje potrebne impulse. Ono stvara polje rezonai te se time stvara meðusobna ureðenost svake stanice tijela na naèi se sinkronistièki svaka stanica ugodi sa svakom drugom stanicorr Kada su stanice uhvaæene u isto rezonantno polje. odstranjivati tjelesne otrove i smijati se maloj bebi ili èak sudjelovati u zaèeæu bebe? U namjeri da pomaknem svoja stopala prvo to moram pomisliti. Otkud je došla misao? Prije same misli nije postojala nikakva energija. < šiljanjem energije kroz cijelo tijelo srce postaje glavni oscilator sa jim vlastitim elektromagnetskim poljem. makar i mala nezgoda.uskladiti svoje aktivnosti u cilju održavanja ljudskoga tijela funkcionalnim? Na koji bi drugi naèin ljudsko tijelo moglo istodobno proizvoditi misli. Ljudsko srce sadrži n što je poznato pod nazivom pacemaker. Na neki naèin svjesnost postaje energija i informacija. Cijeli taj lanac dogaðanja pripada našem mehanièkom svijetu osim onog prvog dogaðaja: misli koje su i potakle cijeli proces. odnosno na nekih sedamdeset i dva otkua minuti. ranu komunikaciju.

dijelovi tijela poèinju funkcionirati odvojeno. Veæinu vremena provodim u Kali niji i moje tijelo bez svjesnih napora održava kalifornijski ritam. cvijeæe cvjeta. osjeæate agresivnost i tjelesna i mentalna uravnoteženost nestaje. neki se dio vašega tijela poèinje grèiti. Postoje mnoge emocije koje mogu narušiti stabilnost elektromagnetskog polja oko našega srca. Kako se Zemlja okreæe oko svoje osi. vaše tijelo cijelo vrijeme odašilje signale koji odaju vaše intimno stanje. U zdravom tijelu sinkroniziranost savršeno djeluje. Tijelo poèinje gubiti imunitet. unosi u naš život nešto zovemo dnevni ili dvadesetèetverosatni ritam. a ta se uravnoteženost oèituje kroz cikluse i ritmove. ribe traže mjesto za mriještenje. Ptice traže hranu u dijelu d poznatijem kao ptièji sati.< nosno vezuje se uz odreðenu vremensku zonu. Noæna se stvore bude na veèer i idu spavati danju. Zima se pretvara u proljeæe. Tijelo zna kad nastupiti izlazak sunca omoguæujuæi mi buðenje otprilike u isto jeme svaki dan. Kad osjeæate bolest. Kud god da idete. Poput žica na gitari postaju neugoðene sa ostalim stanicama u tijelu. drugi se zaljubljuju u proljeæe. Stanice želuca stvaraju klorovodiènu kiselinu. Zdravi se ljudi nalaze u èvrstom zagrljaju sinkronistièkih ritmova. vršeæi izmjenu mojih moždanih valova. Takoðer. Kad ste pod stresom. Za vrijeme spavanja moj tijelo takoðer u stanju visoke aktivnosti noseæi me kroz razlièita sta spavanja. voæe zri.samo njima svojstvenu namjenu. Stres kida našu nelokaliziranu povezanost s okolinom koja nas okružuje. Svaka stanica i dalje vrši svoje brojne al nosti sudjelujuæi u orkestriranju tijela kao cjeline tijekom noæ ciklusa. Uz to postoji i niz manje oèitih pojava uzrokovanih Mjes> vim kretanjem koje prije svega . Menstrualni dvadese modnevni ciklus uzrokovan je Mjeseèevim ciklusom kruženja Zemlje. Neki ljudi postaju de53 Deepak Chopra * presivni tijekom zime. Nastup bolesti znaèi narušenost ili èak odsutnost jednog ili više od tih ritmova. Isto tako ono usporava svoje aktivnosti kako se" bližava veèer pripremajuæi se za spavanje. Isto kao što je i naše tijelo u ravnoteži. drveæe pupa. lizirane inteligencije. Kad se jednom sinkroniènost naruši. imunološke stanice stvaraju antitijela. Ta mala promjena u nagibu Zemlje u odnosu na Sunce dovodi do nizanja nelokaliziranih dogaðaja. jaja se liježu. Povezanost s nelokaliziranom inteligencijom ne završava s granicama ljudskoga tijela. poveæava se rizik od raka i ostalih infekcija te se ubrzava proces starenja. Sva se priroda ponaša kao da je jedan organizam. Taj je uèinak toliko jak da èesto djeluje na životinje. Zbog tog procesa stanice toga dijela tijela ne prate više ritam neloka-. ptice se poèinju seliti. stanice gušteraèe proizvode inzulin i tako dalje. no one koje su najèešæe i istodobno najbolje prouèene i dokumentirane su ljutnja i agresivnost. Ci je planet jedna simfonija i mi smo dio nje. i Stanovnici Zemlje osjeæaju uèinak Sunca kroz dnevni ritam te' nak Mjeseca kroz mjeseèni ili lunarni ritam u kojem Mjesec putuje svog mlaðaka prema punom mjesecu i natrag. Stres najviše dovodi do narušavanja ritma. Ljudi se èak drukèije osjeæaju ovisno o godišnjem dobu. Odreðene bk mijske promjene u tijelu usko su povezane s kretanjem planeta. odnosno stezati. naša su tijela sinkronizirar dvadeset èetvero satnim ritmom. tako je i cijeli svemir uravnotežen. Pas koji primijeti ljutnju i agresivnost kod èovjeka i sam æe postati oštar i nervozan. Mjeseèevi ciklusi iz no sudjeluju u procesima koji se dogaðaju unutar našega tijela te s trenutnoj korelaciji s planetarnim gibanjima. Luèenje horm važnih za funkcioniranje tijela i dalje se nastavlja intenzitetom pi goðenim" noænim satima. Kruženje zemlje oko sunca stvara godišnja doba.

54 w 1 Spontano ispunjenje žeija Svi nabrojeni ritmovi. Ocean predstavlja ono što nazivamo nelokalizirano. plimom i osekom. S druge sto nemoguæe je izdvojiti val izvan oceana. Baš poput valova koji koristeæi ocean mogu poprimiti svakakav izgled ta. njegovu krijestu. zadržali smo dio oceana u sebi. vrtlozima i valovima. Èovjek nije izvan tih dogaðanja.w èitavoj prostranosti oceana ne postoji ego. 1 Kada poèinjemo prouèavati dušu. ne zauzima nikakav prostor. Ne možete zagrabiti vje mora i odnijeti val kuæi. Svatko od nas je poput vala u tom oceanu. Promatran s J •II seca ili s nekog umjetnog satelita izgleda mirno poput nej retnog omotaèa koji pokriva Zemlju. Tako su nastali ritmovi unutar ritmova koji su opet unutar drugih ritmova èiji zvuèi odjekuju okolo i unutar nas. Ne postoji u vremenu. Poput prizme koja jednu zraku svjetla razbija u spektar boja. doživljavamo ga kao nešto što se mije Svako novo stanje doživljavamo kao drugo lice tog oceana. meðusobno su usklaðeni. Na toj dubljoj razini stvarnosti vi ste ta nelokalizirana inteligencija. od dnevnog preko mjeseènog pa sve do godišnjih doba. Proma juæi razlièita stanja oceana. Ona je duh. stari vedski tekst. Mi smo naèinjeni iz njega i ocean èini srž onoga što jesmo. To ogromno podruèje moguænosti predstavlja bit svega što postoji u fizièkom svijetu." Tako je i svemir velik odraz vas samih u vlastitoj svijesti. virtualnu razinu postojanja koja je sinkronizirana sa svime što postoji. Zamislite ocean kao nelokaliziranu stvarnost. Sva iskustva su lokalizirane projekcije nelokalizirane stvarnosti koja se sastoji od jedinstvenog i nedjeljivog potencijala. . ukratko. Ona je temelj našega postojanja. Napravite li fotografiju vala i doðete sutrad od svih valova neæete vidjeti ni jedan koji bi bio potpuno isti kao I na slici. ona je bezdimenzionalna: nema volumena. duša svih stvari. Svemir koji oèituje sam sebe koristeæi živèani sustav ljudskoga biæa. To je. odnosno projiciranoj stvarnosti. 80 % našega tijela ima isti mijski sastav kao i ocean koji smo nekad nazivali domom i koji je uvijek izložen istim utjecajima kao i prije milijuna godina. I jedno i drugo meðusobno je neraskidivo povezano. Nelokalizirana inteligencija je izvan nas i u nama. potencijal iz kojega sve izranja. Gravitacijske sile Sunca i Mjeseca uzrokuju plimu i osek oceanima vršeæi tako posredno utjecaj na naša tijela. vidimo daje ocean u neprestanom pokretu stalno tje raznim strujama. polje beskonaènih moguænosti. budite svjesni da se stvarnost nalazi u jednom malom elektriènom impulsu unutar vašega živèanog sustava kojeg nelokalizirano biæe tumaèi kao nogometnu utakmicu. 55 Triroda duše ^-—. Razmišljajte o svemiru kao o jednom divovskom organizmu èija og-romnost postoji jedino u našem zapažanju. njavu prema obali i konaèno kako se razbija o stijenu.utjeèu na raspoloženje i produktivi ljudi. nema energije niti mase. ocean nam može poslužiti Spontano ispunjenje žeija odlièna analogija. a val predstavlja lokalizirano. Yoga Vasishta. naprotiv vrlo dobro osjeæa kucanje bila svemira. tako i nelokalizirana inteligencija kroz vlastito oèitovanje razbija svoju jedinstvenost u bezbroj razlièitih pojava. Na posije prije milijun godina i sami smo bili stanovnici oceana.ko i mi koristimo nelokaliziranu stvarnost crpeæi iz nje razne zamršene oblike postojanja. Iako gledate stadion ispunjen sa stotinu tisuæa ljudi. No kako se sve približavamo. Može promatrati pojedinaèno svaki val kako nastaje. Kad smo 12 iz mora. kaže: "Svijet je poput velikog mjesta odraženog u ogledalu.

izdanak je vjeène. Kako to da ne osjeæamo nemir i uzi kanost oceana u sebi? Zašto su naši životi tako ogranièeni? i Sve se ponovno vraæa na tri razine postojanja. neodluènost nestali bi u nama. um je umiješan u proces spoznavanja. Svi mi koji se pravimo ljudima.Kad prihvatimo dušu kao nešto nelokalizirano. mržnja. èak toliko da mu želite priæi. Mozak objekt tumaèi kao psa. svatko od nas ima jak osjeæaj individualnosti. Taj dio duše isto je tako moæan i sposoban. taj poznavatelj. Uèimo. A opet. Kada bismo vi i ja zaje( promatrali psa. Ovo se može objasniti jednostavnim primjerom. Postavite si tanje tko zapravo promatra psa. Dakle. a ona predstavlja sam proces promatranja. Spoznali bismo sebe kao èudotvorce. svi smo mi ista duša. Naša osobna duša na koju mislimo kada razmišljamo o nama samima. onoj koju smatramo stvarnim svijeti duša je promatraè u središtu promatranja. Ono vidimo rezultat je tumaèenja našeg uma. izdanak nelokalizirane inteligencije koja se smjestila u vaš tijelu. kao dio virtualnog podruèja. no odluku donosi naša ii vidualna duša koja je uvjetovana dosadašnjim iskustvima i koja na Spontano ispunjenje želja melju tih iskustava utjeèe na naše ponašanje u životu. o< jamo djecu. dušu možemo podijeliti na dva dijela: na veliku nelokaliziranu dušu koja postoji na virtualnoj ili duhovnoj razini (koja je moæna i sposobna za sve) te na osobni ili lokalizirani dio duše koji postoji u kvantnom podruèju. svatko od nas imao bi razlièite misli. ta svjesnost. Nadalje. vrtlozi. ali duša je i koja zna. Ta prisutnost. i lokalizirano i nelokalizirano. Mi smo oboje. Prva koja se pojavljuje u terijalnom svijetu je predmet promatranja. valovi. Isti neogranièeni potencijal beskonaène duše takoðer leži u svakom i svaèem od nas. plima. U prostranosti oceana ne postoji individualno "ja" koje stalno zanovijeta ne bi li skrenulo pozornost na sebe. Vi možete si trati istog psa manje opasnim. a zatim usmjerite pozornost um sebe i postanite svjesni neèije prisutnosti u vama. zaljubljujemo se. Na poèetku pi met vašeg opažanja postaje èetveronožna krznom prekrivena životi. Postoje struje. najsvjetliji dio nas povezan sa svim ritmovima svemira. Na materijalnoj razini. beskonaène duše. Živjeti na razini duše znaèi zaroniti ispod ega i misli koji nas vežu za uzroèno-posljedièni svijet. i Tumaèenje se odvija na razini uma. gradimo karijere. Naše i matranje istog psa stvar je tumaèenja po kojem kad ja vidim psa tri od njega. no zbog razlièitog kuta promatran razlièitih iskustava ne promatramo iste stvari na isti naèin. a vi zviždite i igrate se s njim. Kada bismo mogli nauèiti živjeti na razini duše. vrlo osobne misli. Puno malih . sve je to ipak ocean. Unikatni oblik koji je izronio iz oceana nelokalizirane inteligencije koja je istodobno dio svakoga i svaèega. u to su umiješane tri komponente. zar ne? Naša 57 I Deepak Chopra osjetila nas stalno uvjeravaju da su naša tijela stvarna i da misli samo naše intimne. Ti komponenta promatranja je stvarni promatraè kojega nazivamo šom. Sljedeæe što se dogaða jest da vaše oèi dobivaju sliku promatranog jekta koju šalju mozgu. tada naše mjesto u svemiru postaje sasvim jasno. ta duša nešt« što se ne može mijenjati. Taj dio prodire u naš svakidašnji život i predstavlja bit onoga što jesmo. Ta prisutnost je v duša. oblici smo nelokaliziranog. Strah. Ona je stalnost u fizièkom svijetu j prestanih promjena i kao takva èini referentnu toèku u nama. Na kraju krajeva. Ja bih mo doživjeti psa kao opasnog i poèeo bih osjeæati strah. \ Svatko od nas ima dušu. zabrinutost. ali na posljetku. Kad vršimo neko pro tranje. vidjeli bismo daje najbolji. Druga komponenta ja se na razini uma.

One doðu i odu ovisno o situaciji. na dan kada je World Tr Center zadesila katastrofa. umru te budu zamijenjene mnogo puta tijekom ljudskoga života. Naši odnosi takoðer igraju veliku ulogu u izgradnji osobne duše. a zauzvrat zemlji vraæamo naše mrtve stanice. Tada se teško odupri emocijama koje odražava svjetina makar one ne pripadaju vai Emocije su vrlo snažne kada dolaze od mase ljudi u isto vrijeme. Sv emocija zavisi od okolnosti i odnosa koji odreðuju vašu stvarno. Što god da jesmo i koliko god da smo nereda unijeli u naš život. Kada nas uèe u ško prirodi atoma. Stanice našega tijela se stvaraju. i nema okoline i odnosa s okolinom. spletu okolno dogaðajima. i promijeniti tijek naše sudbine. Kada promatramo naše tijelo. emocije su reciklirana energija. naše misli su reciklirane informac Svaka misao koju imamo dio je cjelovite baze podataka. uvijek se možemo ušuljati u onaj nelokalizirani dio duše. Svemir. odnosima. govore nam da se atom sastoji od jezgre koja sadrži i tone i neutrone oko koje kruže elektroni po odreðenim orbitarm ljuskama na razlièitim . nije bilo leteæeg tobogana niti bilo kakvog drugog i Sve misli osim nekih vrlo originalnih su reciklirane informacije^ èak i te originalne misli nisu ništa drugo nego kvantni skokovi krea nosti koja opet izvire iz tog opæeg recikliranog bazena informacija Iako se izraz kvantni skok gotovo uvriježio u svakidašnjem raj voru. ali je povezan s duhom koji je èist i nepromjenjiv. nelokalizirani dio naše duše nije pod utjecajem naših djela. beskonaèno polje èistog potencijala. Emocije nisu izvorni i originalni 59 Deepak Chopra dio nas. To je sinkrosudbina. Mogli bismo reæi da neprestano mijenjamo naše fizièko tijelo koristeæi recikliranu zemlju. Ona takoðer boji osobnu dušu koja takva upravlja našom sviješæu i priprema kalup za odreðenu vrstu osobe u koji æe se svatko od nas jednom izliti. Emocije se nikada ne javljaju same sebe.. U tu svrhu naše tijelo pretvara hranu koju jedemo u osnovne graðevne blokove života. Prije stot godina bilo bi nemoguæe reæi: Idem u Disnev World na leteæi tobog U tadašnjem svijetu nije postojala zamisao za takve misli. Jednostavno reèeno. odreðenom trenutku.djeliæa sjeæanja ugraðuje se u individualnu dušu tijekom života i ta kombinacija sjeæanja i mašte temeljene na iskustvu èini ono što zovemo karma. { Razmislite kad ste zadnji put bili okruženi skupinom ljudi koj izražavali iste emocije. loženje trajalo je mjesecima. U stvari definicija prosvjetljenja je "spoznaja da sam ja beskonaèno biæe koje je istodobno promatraè i promatrano. Nije 1 Disnev Worlda. koje je odreðena lokalizirana toèka gledišta". Na primjer. stvari koje radimo istodobno utjeèu na osobni dio duše mijenjajuæi našu karmu na bolje ili lošije. strah i oèaj bile su vrlo raširene i prisu emocije nastale zbog tragiènih dogaðanja toga dana. on ipak ima sasvim odreðeno znaèenje. Mi se neprestano nanovo stvaramo. A što je s našim mislima? Pa. Ipak individualnost naše duše odreðena je neèim veæim nego stoje sama karma. Pokušat æu to objasniti detaljnijom analizom razlièitih vidova našega postojanja. veæ uvijek nastaju zbog nekog dogaðaja u našoj okolini. Nadalje. kada ste na pogrebu ili supro tome kada gledate športsku utakmicu uživo. korištenje povezanosti osobne i ne-lokalizirane ili univerzalne duše kako bi se oblikovao vlastiti život. Rekli smo da djeliæi sjeæanja sudjeluju u stvaranju naše karme koja nam pomaže da odredimo tko smo. Sljedeæe što moramo razmotriti su naše emocije. dolazimo do zakljuèaka da smo u stvarnosti graðeni od reciklir#Juæih molekula. Karma se nakuplja u osobnom dijelu naše duše i to je èini valom nastalom na jezgri našega biæa. Zemlja takoðer proizvodi hranu koja nam je potrebna za obnavljanje. nema ni emocija. Jedanaestoga rujna 2001. Takvo ra. to u stvari nisu moje vlastite emoc To je oèaj i bijes koji me na trenutak zahvatio. koje vidi i viðeno je. Stoga ako i naðem u vrtlogu oèaja i bijesa.

odnosno promjena jednog seta okolnosti u drugi set. Ako u] energiju. Ideje stalno kruže podsvjesnim prostranstvima prenijeti ih u naš svijet mogu samo oni umovi koji su pripremljeni to. Bog je mogao sve te vodene molekule kriomice staviti pod stol i osobno ih promiješati. Ta mala promjena u zraènom strujanju može ! umnožena i pojaèana te. Nikada u potpunosti neæei moæi razumjeti kako. Na subatomskoj razini ta mala nepredvidljivost izgleda kao da nema veæih posljedica. Èak i najjednostavniji dogaðaji voðeni su tom istom nepredvidljivošæu. Kakve æe sudbin promjene uzrokovati namjere ili radnje èija su znaèenja jednæ neznatna kao zamah leptirovih krila. Na pripremljenosti uma temelji se i genijalnost nekog pojedin vidjeti nešto èak i kad nitko drugi to ne vidi. Te ideje ne pripadaju neèijem sretni trenutku. Opet. U odreðenom trenutku istinski nova ideja izronit æe sveopæeg bazena informacija. U nekom trenutku ne p toji ni . To je i razlog zašto vremen prognostièari èesto griješe te zašto se nije moguæe pouzdati u progn< na rok dulji od èetrdeset osam sati. ona ipak postoji. Jednostavno se moramo predati u ruke nepredvidljivoj istodobno uživati u njezinoj ljepoti. ali ne s potpunom sigurnošæu. U jednom trenutku elektron se nalazi u orbiti A. dovesti do tornada. Znanstvenici priznaju nepredvidljivost prirode i traže naèine da u tome naðu smisao. kada i gdje pa makar se radilo o jednostavni vrenju vode. može pasti na nižu putar 60 Spontano ispunjenje želja •f< Atom natrija Ono što se rijetko ili gotovo nikada ne spominje jest to da zapravo ne postoji put koji elektron prelazi kada se seli iz orbite u orbitu. a neposredno nakon toga nalazi se u orbiti B bez daje prevalio bilo kakav prostor izmeðu orbita. Promjena orbite dogaða se trenutno i lišena je fizièkog putovanja elektrona. Znanstvenici su dosad nauèili tek toliko da ne mogu predvidjeti kada i gdje æe doæi do kvantnoga skoka. To je razlog zaštc ponekad više ljudi gotovo istodobno došlo do nekih važnih zn stvenih otkriæa. Tada možemo vidjeti svijet na potpuno novi naèin. Pod uvjetom da uzmemo u obzir sve atome na svijetu i svu prisutnu nepredvidljivost.udaljenostima od jezgre. može. javama na ovom svijetu vrijeme se može najbolje predvidjeti. Gdje i kad æe se mjehuriæi pojaviti u èajniku punom vrele vode? Kakve æe oblike stvarati dim cigarete? Kako su povezani položaji molekule vode na vrhu vodopada s položajem koji æe zauzeti u samom podnožju? James Gleick napisao je u svojoj knjizi Kaos sljedeæe retke: "Što se tièe standardne fizike. Veza se možda ne èini oèitom. ali dl ponekad mogu prebaciti na neku drugu postojeæu putanju. medu svim moguæim. To se dogaða trenutno bez putovanja u bilo kojem smislu. a ako izgubi energiju. i Reèeno nam je da elektroni uvijek kruže po istoj putanji. prev. veæ se one nalaze u zajednièkoj svijesti. na posljetku. elektron se može prebaciti na višu putanju (udaljeniju jezgre. Sva je kreativnost zasnovana na kvantnim skokovima i na nepr vidljivosti. Za sada mogu napraviti matematièki model pomoæu kojega mogu približno odrediti mjesto i vrijeme kvantnoga skoka. ne može biti u potpunosti predvidljiva. Kako se to mene može ticati ako neki elektron skoèi iz jedne u drugu orbitu? Pa.)." 61 Deepak Chopra Relativno mlada grana fizike koja prouèava kaos pokušava pred' jeti nepredvidljivo koristeæi vrlo komplicirane matematièke modi Postoji klasièan primjer gdje zamah krilima leptira u Teksasu uzrok šest dana kasnije tajfun u Tokiju. Promjena orbite promjena je statusa elektrona. U isto vrijeme to nam govori nikada ne možemo spoznati Božji um. Ipak nik. j Na duhovnoj razini to znaèi da nikada ne možemo biti sigurni u jem æe smjeru život krenuti u nekom trenutku. prim.

Istina je da je svaka osoba zapravo cijeli svemir. tako je i život iskustvo stvoreno od okolnosti i znaèenja. sa svakim od uèitelja i školskih kolega s kojima ste bili u dodiru. Gledajuæi s "odreðene toèke u vremenu i prostoru. Vrijedi opæenito da kada bilo kog opisujemo. Èesto smo u situa< da nam netko uzme rijeèi ili reèenicu iz konteksta. morate saznati tko su zapravo oni. rijeèi k< izgovaramo. na razini univerzalnog duha gdje je sve poter jal. s prijateljima. Duša medij koji koristimo prilikom stvaranja života. Sad kad znamo da ni osobnost nije dio nas. Zamislite bliskog prijatelja. ponekad ne: novo. Pod okolnostima mislim na sve ono što nas okružuje. K( tekst u kojem se mi nalazimo odreðuje naèin na koji tumaèimo stv koje opažamo tijekom života i ta tumaèenja postaju naše iskustvo. morate prvo opisati mrežu odnosa koju su istkali svi ti ljudi oko vas. Ono što mi nazivamo osobnošæu temeljeno je na odnosima i razlièitim situacijama. to je podruèje gdje sve moguænosti oduvijek postoje. Vaša duša je dio vas. još se više možemo zapitati tko smo zapravo mi? Prema nekim velikim duhovnim tradicijama slijedi jedna velika istina o svakom od nas: "Ja sam svi". emocija i misli. Duša je promatraè koji tumaèi i donosi odluke u zamršenom klupku odnosa. pojave koje zapažamo ili bilo što drugo. društvenog statusa. moramo razumjeti upravo tu univerzalnost i istovremenu individualnost duše jer se znaèenje toga proteže u podruèje iznad onoga koje smo u stanju iskusiti na uobièajen naèin. sa svakim prodavaèem u svakoj trgovini koju ste posjetili te sa svima s kojima ste radili ili došli u kontakt iz bilo kojeg razloga. složimo li se s time da su naša tijela reciklirana zemlja. Osobnost se gradi kroz odreðena poistovjeæivanja te kroz odnose. ako želite razumjeti sve te ljude i utjecaj koji su izvršili na vas. to radimo u kontekstu njegovog posla. karakter te dogaðaje koji oblikuju naše živote. Ponekad taj potencijal stvori nešto predvidljivo. Dakle. braènog stanja i slièno. Da biste to saznali. Gdje se ideja skrivala do trenutka otkriæa? Bila j< virtualnom podruèju. a misli reciklirane informacije tada se postavlja pitanje gdje je onda u tome svemu naša osobnost. a veæ sljedeæeg trenutka mi smo na pra genijalnog otkriæa. Vaša duša je odraz svih duša. Želimo li odrediti dušu na taj naèin. Na posljetku biste mogli doæi do saznanja da morate opisati cijeli svemir da biste odredili jednu jedinu osobu. vi ste beskonaèni. a ona je u isto vrijeme i univerzalna i individualna i odraz je svih ostalih duša. Na taj naèin želii reæi daje znaèenje tih rijeèi izgubljeno ili krivo protumaèeno jer k( tekst odreðuje znaèenje svega. Pokušajte zamisliti zamršenu mrežu osobnih meðudjelovanja koja su dovela do onoga što danas jeste. | Duša je promatraè koji tumaèi i donosi odluke temeljene na karr Ona predstavlja takoðer zamršeno klupko odnosa iz kojeg pak iz njaju životni konteksti i znaèenja iz kojih stvaramo iskustva. a da nam is dobno omoguæuje razumjeti znaèenje radnji koje izvodimo. Protok znaèenja protok je života. aktivnosti koje radi u slobodno vrijeme. Nadalje. Stoje onda to što èini neku osobu? Odgovor glasi da osobnost takoðer nije originalni dio nas. Odnosi u obitelji. Baš kao što je i duša 63 Deepak Chopra I stvorena kroz odnose te je stoga odraz svih odnosa. baš poput tijela. Ti odnosi èine pozadinu. Bez njih ne bismo postojali. odreðuju naše vrijednosti. en 62 èije reciklirana energija.kreativnost niti ideja. Ipak. posao.] Konaèno smo stigli do šireg odreðenja duše. Rijeè može im vrlo razlièita znaèenja ovisno o drugim rijeèima koje ju okružu Rekli bismo da znaèenje rijeèi ovisi o kontekstu. Kako biste odredili takvu osobu? Veæina nas æe to napraviti opisujuæi život te osobe: njegovu obitelj. Najbolji pristup razumijevanju dualnosti duše i ulazak u svijet ne .

televiziju. Postoje samo dvije vrste misli k< možete imati: sjeæanja i maštanja. zamišljanje. oi vrste misli nisu originalan dio našega fizièkog tijela. Heroji i kukavice. dobro i zlo. To je zato što smo po prirodi razumna biæa pa nastojimo imati razumne misli kojima æemo graditi razumne prièe. Kada zatvorimo oèi u meditac misli spontano poèinju navirati. sve to nema veze s našim mozgom. Namjera. veæ ih pozivamo kroz sjeæanja koja su spremljena u dijelove duše pod nazivom karma i iskustvo. a upravo to što uèini. i Sada možemo dobiti još finiju definiciju duše: duša je klupko zr èenja. tjednike iznova za-panjuju i koje se obièno predstavljaju s blagim pretjerivanjem. Sjeæanja se nalaze na razini duše i ostaju tamo s dok se ne pozovu. intuicija. Tek tada ona postaju stvarnost. djelomièno odreðuje tko smo i što smo. njihov utjecaj je vrlo jak. no kako smo prije objasnili. vežu za pojavnost fizièkog svijeta. Arhetipovi koji se beskonaèno ponavljaju. znaèenje. unatoè tome što se radi o mitu. Meditacija nas nesn tano može provesti kroz zbrku misli i emocija koje nas obièno èvr. Naše su prièe rezultat odnosa. no informacije o n nisu postojale osim u potencijalnom obliku. um mora nešto uèiniti s njima. Makar se detalji razlikuju od osobe do osobe. zapoèinje elektrièna i kemijska aktivnost u mozgu. vrlo je uvjerljiva jer te pri odzvanjaju u našim dušama. Drama koja se odvija u mitološki prièama. Kada smo konaèno odluèili da se prisjetimo ju rašnje veèere. To su prièe koje nas kroz kazalište. Pitam vas ponovno gdje je bio limun prije nego sam tražio od vas da razmišljate o njemu? Nije postojao nigdje osim na razini potencijala. ne bi naišao ni na kakvu informaciju o oku juèerašnje veèere. To su misli oko kojih æete sagraditi vašu prièu koja takva postaje smislom vašega života. No mašta ili zamišljanje mogu snažno djelovati na um i tijelo. odnosa i mitoloških prièa ili arhetipskih tema kc potièu svakidašnje misli. predodžba. poistovjeæuju se neki vidovi naše duše s arhe povima koji se u jako pretjeranom obliku mogu naæi i u grèkoj. Možete li se sjei što ste toèno jeli? Kakvog je okusa bila hrana? Kakvi su se razgovorii dili oko vas? Sad razmislite gdje su bili ti odgovori prije nego što sæ vam postavio pitanja? Veèera se doista dogodila. okolnosti. Oni rukovode svojom aktivnošæu pomoæu mozga. Evo nekoliko takvih: moj muž me voli ili moja djeca su sretna ili volim svoj posao. Odu/ :-•> Deepak Chopra ševljeni smo jer se èesto možemo u nekim dijelovima poistovjetiti njima. Sve dok misao ne izaðe iz virtualnog podruèja. kreativnost. Kad jednom uðu u naš mentalni sklop. temelji i motivi prièe su vjeèni. Unatoè tome. uskoro æe vam se usta ispuniti slinom što predstavlja naèin na koji tijelo kaže da vjeruje mislima. sjeæanja i težnje (ovisno o karmi) koje op stvaraju . Ako ste poput veæine ljudi. no to su kvalitete nelokalizi-ranog podruèja koje je izvan vremena i prostora. svrha. Kada ste našli smisao. Isprobajte sijed« misaoni pokus: sjetite se veèere koju ste jeli juèer. T 64 Spontano ispunjenje žeija se tada sjeæanja pojavljuju u vašoj glavi. grijeh i iskupljenje. odlazite mirni živjeti svoj život u materijalnom svijetu i to je ono što zovemo svakidašnjim životom. konteksta i znaèenja koja nisu dio nas. Toènije reèeno. ona ne postoji u vašem mentalnom ili fizièkom životu. Zamislite kako režete limun na kriške te uzimate jednu i zagrizete u nju. odnosno procesom prisjeæanja ili postavljanjem pitanja virtualna se sjeæanja pretvaraju u stvarna. Nastavite s mislima kako vam kiseli sok teèe po ustima. S vremenom shvaæamo da te prièe nisu originalne. razumijevanje. zabranjena i bezuvjetna ljubav.kaliziranog polja potencijala jest meditacija. Ista stvar dogaða se s maštanjem ili zamišljanjem. Kada bi neurokirurg p tražio vaš mozak. indija skoj ili pak egipatskoj mitologiji.

Kada doprete do duše. takoðer zvana frekvencija vezanja. Tako naši zvukovi. Može se reæi i obrnuto: fizièka realnost ne bi postojala bez namjere. s radošæu i potpur Možete raditi izbore temeljene na znanju i slobodi. Jednom locirana. Zapravo se objekti vaše zapažanja u mozgu registriraju pomoæu elektromagnetskih impulsa naèelu "ima/nema". svijetlo-tam podruèja u cjelinu. 4 66 ^Namjere Svako dijete koje je èulo prièu o Aladinovoj svjetiljci sanja o tome kako æe je jednom pronaæi i kako æe kad je protrlja iz nje izaæi duh koji ispunjava sve želje. To je nelokalizirana sinkronizacija èija fn vencija iznosi otprilike èetrdeset hertza (èetrdeset ciklusa ili periodi sekundi). jasno nam je da takva svjetiljka ne postoji i da æe sve želje morati ostati i dalje u nama. Namjera u nelokaliziranom podruèju sinkronistièki organizira te p mjenjive. oblici. veæ kako predstava napreduje tako dobi redak po redak teksta. tada vidite cijeli scena odjednom. m na za spoznavanje. 67 Deepak Chopra J Uvijek kada doðe do prepoznavanja ili zapažanja fizièkog svije razlièiti dijelovi mozga se postavljaju u stanje "faznog i frekventn zakljuèavanja" slijedeæi shemu okidanja individualnih neurona u r lièitim dijelovima mozga. okus i miris obilježeni su od strane neloka! rane inteligencije što u trenutku omoguæuje stvaranje materijalnih jekata unutar vaše subjektivne svijesti. niz razbacanih linija te pr tor ispunjen svijetlim i tamnim dijelovima. U protivnom ne bismo vidjeli osobu kao osol kuæu kao kuæu. veæ same podruèjima "da/ne" impulsa. Ali. Umje. Kao i prije tako i sada sudjelujete u pn stavi s tom razlikom da sada to radite svjesno. a pomoæu individualnog uma namjera postaje locirana. korištenjem prilika koje se nude kroz podudarnosti iskrenim pristupanjem vlastitoj duši. u jedinstveni plan koji stvara sliku svijeta pozn. kao subjektivno iskustvo. drvo kao drvo ili lice na fotografiji kao lice. namjera postaje fizièka realnost. što ako se želje ipak mogu ispuniti? Što biste zaželjeli za sebe? Što bi ispunilo vaše poirebe na najdubljoj razini? Što bi vašoj duši pomoglo izgraditi njezinu sudbinu? Sve što se dogaða u svemiru poèinje s namjerom. Taje sinkronizacija. Svakom sljedeæe trenutku odajete zahvalnost shvaæajuæi njegovo znaèenje u okoln tima koje vas okružuju.prièe dio kojih i sami postajemo. popiti kavu ili napisati knjigu. Kada želim pomaknuti stopala ili kupiti ženi poklon za roðendan. Mi smo poput glumca u drami koji nikada ner cijeli scenarij pred sobom. naoko kaotiène i neusklaðene aktivnosti u visoko urede samoorganizirajuæi dinamièki sustav koji se istodobno oèituje i 1 promatrani svijet i kao živèani sustav kroz koji je taj svijet promatr . Izvor namjere uvijek se nalazi u nelokaliziranom podruèju ili u univerzalnom umu. Kad odrastemo. Veæina nas postaje dijele tih prièa nesvjesno. Namjera pokreæe nelokaliziranu sinkroniziranu korelaciju u mozgu. Sinkronizacija uspostavljena namjerom pretvi crno-bijele toèke. tekstovi. toèaka i mrlja. ' Svijet je poput Rorschachovih mrlja koje pretvaramo u svijet r terijalnih objekata pomoæu sinkronizacije uspostavljene namjero Svijet prije promatranja i živèani sustav prije želje ili namjere da ne promatra postoje poput dinamiènog (u stalnoj promjeni) nelinearr kaotiènog polja aktivnosti u stanju neravnoteže (nestabilna aktivno. Tada razumijete. Svijet ne postoji u slikama. toga vidjeli bismo samo crno-bijele toèke. digitalnih kode nastalih od naoko sluèajnih elektriènih okidanja koje sinkronizac pomoæu namjere organizira u iskustvo unutar mozga. elektriène naboje. Ono stoje najbolje od svega jest to da ste u n guænosti preraditi svoju ulogu u drami ili èak cijeli scenarij jednost nom namjerom. nasumiène linije. svaku tu radnju zapoèinjem s namjerom.

Deepak Chopra tav kako bih se ponovno izrazila ili reinkarnirala". Vjerojatni odgovor osobe bit æe povezan sa sreæom koju joj donosi vrijeme provedeno s djecom. Što se namjera više puta ponovi. namjera je odgovorna za mnogo više od samog pror tranja i zapažanja. želite li prodrijeti iznad svjetovnoga. Odgovor bi mogao glasiti zato što novac omoguæuje da više vremena provodi s djecom.Sama namjera ne pripada živèanom sustavu iako je kroz njega spro dena. Upitajte je nadalje zašto želi više novaca." Sudbina neizbježno izranja iz najdubljih predjela naših težnji. morate nauèiti misliti sanjati nemoguæe. temelj zemaljskog postojanja. Iz iskustava koja imamo iz prošlosti stvaramo sjeæanja koja su t< melj zamišljanja i unutarnjih težnji. Nelokalizirari "ja" postaje lokalizirano filtrirajuæi se kroz proces karme. Prema vedskoj tradiciji namjera je sila prirode. ljubav. a št nije. daje u osnovi cilj svih ciljeva ispunjenje na duhovnoj razini koje zovemo sreæa. U poèetnom trenutku prc matranja vrši se prijelaz iz vjerojatnosti u odreðenost. Kakva su tvoja djela. Po logici stvari. kad ispunite odreðenu potrebu. Kakva je tvoja volja. Kada umremo. radost. što je moguæe. Sve aktivnosti u svemiru potaknute su namjerom. Èak se i kreativnost dogaða kroz namjeru. Ista zamisa može se primijeniti i kod namjere. Ona je motor aktivnosti i bit samog temelja stvaranja. Namjera je misao koju nosite u sebi sa svrhom da vam pomogne ostvariti vaše potrebe. odnosno namjera. novu vezu ili nešto treæe. Namjera potjeèe d univerzalne duše te prelazi s nje na individualnu gdje napokon biv izražena kroz individualni lokalizirani um. Kakva je tvoja namjera. i Kada se namjera ponavlja. U stvarnosti namjera je više od toga. a što lako. rasuðivar 68 Spontano ispunjenje želja predodžbi leži namjera. odnosima. Kreativnost je vezana uz individualnost. postoji veæa vjerojatnost da æe univerzalna svijest stvorii iste obrasce i oèitovati namjeru u fizièkom svijetu. duhovnosti ili ljubavi. Ona održava ravnotežu svih elemenata i sila unutar univerzuma te na taj naèin omoguæuje da se on neprestano razvija. To dvoje je vrlo blisko povezano. Samo ponavljanjem misli nemoguæe se može pre . cilj svih namjera je biti sretan i ispunjen. Stoje to namjera? Veæina ljudi reæi æe daje to misao o neèemu što želite napraviti u svom životu i misao o neèemu što želite. Kakva je tvoja težnja. no ona se pojavljuje i na razini univerzalnog omoguæujuæi svijetu da periodièno napravi kvantni skok u smjeru razvoja. Prisjetite se ra: prave iz kvantne fizike na prijašnjim stranicama gdje smo rekli da j valèestica u nepromatranoj kutiji istodobno i val i èestica te da užim konaèan oblik tek kad promatranje poèinje. Ipak. Vidimo. Postavite nekome pitanje što želi. duši se neizbježno dogaða kvantni skok u kreativnost. Zato. Osoba može željeti više novaca. to stvara naviku. Napokon postavljamo i zadnje pitanje: zašto želi provesti više vremena s djecom. Što se namjera vis puta ponovi. t æe postojati veæa vjerojatnost da æe se obrasci u nelokaliziranom um razvijati u njezinom pravcu te na posljetku oèitovati u fizièkom svijeti Taj postupak stvara iluziju što je teško. U vedskoj tradiciji i budizmu to s naziva kotaè samsare. takva je i tvoja namjera. Promatrano na taj naèin. koje su opet osnova za neku dj< latnost. bit æete sretni. Time se krug zatvara. takva je i tvoja volja. takva su i tvoja djela. dakle. takva je i tvoja sudbina. Namjera je naèin na koji ispunjavate odreðene potrebe koje imate bilo da se radi o materijalnim stvarima. pamæenja. U pozadini uèenja. Prastari vedski tekstovi Upanišade kažu: "Ono si èemu najviše težiš. Uèinak toga su sljedeæe rijeèi duše: "Sad moram naæi novi duh/tijelo sus= ¦•>.

Beskonaèni potencijal "ja" prevodi zæ 70 Spontano ispunjenje žeija jednièki "ja" u "ja" koje pripada meni. gubimo moguænost prodora u podruèja koja se tradicionalno smatraju nemoguæima.voriti u moguæe kroz namjeru nelokaliziranog uma.UM 2. UZROÈNOSTI 7. PRAVOCRTAN 6. UNUTARNJI DIJALOG: "OVO SAM JA I OVO JE MOJE" 12. Onaj "ja koji kaže: "Ja sam Deepak". UVJETOVANA SVIJEST 5. Obièaj univerzaln svijesti da se pretvori u individualnu svijest prethodi procesu ti maèenja. odnosno nepostojeæima. "ja" koji kaže: "Ja sam ptica". ali prenesena u kontekst osobnosti. Ona se pretvara u gotovo beskonaèan broj promæ traèa i promatranoga. odnosno što vjeruješ da jesi. KONTINUIRAN 19. ALGORITMIÈAN 18. EGO . organskih i anorganski. žirafa i! crv". DUH 2. oblika te svih biæa i oblika koji èine fizièki svijet. Unutar univerzalnog "ja" ne samo daje sve moguæe veæ i sve postoji. RAZUMAN 9. "ja" koji pit tko si ti. iskazuje se preko voljnog živèanog sustava (individualan izbor) 72 Spontano ispunjenje želja Nelokalizirani um 1. aktivan je kad su aktivna osjetila jer je osjetilno iskustvo lokalizirano 21. Nelokaliziran ur koji se nalazi u meni isti je kao i u vama. VREMENA. RAZLIKUJE "JA" U PROMATRAÈU OD "jA" U PROMATRANOME ' 16. DOMINACIJA STRAHA 13. Èak i kamen ima nelokaliziranu inteliger èiju.INDIVIDUALNA SVIJEST 4. Zapravo isti je kao i u nose rogu. Deep ak Chopra Lokalizirani um 1. postoji samo "ja jesam". Ljudska biæa razmišljaju o individualnom jastvu kroz "ja" bez da su svjesni šireg univerzalnog "ja" koje se još naziva univerzalnom dušom. ZAHTIJEVA ENERGIJU 14. vama ili bilo kojoj drugoj stvari u svemiru. ŽUDI ZA ODOBRAVANJEM 15. DUŠA 3. INDIVIDUALNI UM 3. gledatelja i prizorišta. Nelokaliziran um onaj je koji nam daje osjeæaj za "ja". UVJETOVANOST PONAŠANJA I RAZMIŠLJANJA PO UNAPRIJED ZADANIM OBRASCIMA STVORENIM NA OSNOVI ZAJEDNIÈKE I INDIVIDUALNE SVIJESTI. univerzalna svijest . To je ista zamisao kao i kod duše koja ima dvije razine: univerzalnu i individualnu. Univerzalna svjesnost jedino j "ja" koje postoji. Vežemo li se iskljuèivo za individualno "ja". Korištenje rijeèi "ja" predstavlja zgodnu referentnu toèku u kojoj lociramo vlastito jedinstveno gledište unutar univerzalne duše. ptici ili crvu. Sljedeæa tablica zorno prikazuje razliku izmeðu individualnog ili lokaliziranog "ja" i univerzalnog ili nelokaliziranog "ja". VREMENSKI VEZAN I OGRANIÈEN 8. RASUÐUJE PO NAÈELU UZROK-POSLJEDICA 17. žirafi. svjestan 20. Stoga prije nego "ja jesam" kaže "ja sam Deepak. 10. NECJELOVITOST 11. FUNKCIONIRA UNUTAR PROSTORA. Potrebna je još samo odreðena namjera koja æe potaknuti prijelaz na razinu fizièke pojavnosti.

mjesto je odakle izviru sve kreacije. uzroènosti 7. Lokalizirani um je spor. Na primjer. postoji fosilni ostaci amfibije i fosilni ostaci ptica. Bes konaèan u kreativnosti. transa. Nije mu potrebna energija. Po svojoj prirodi nelokalizirani um spaja svi stvari jer i on jest sve. to je velièanstvena i jedinstvena sila u svemiru. ali im nedostaju fosilni ostaci koji bi potvrðivali vezu izmeði jednih i drugih. prostora. stvari i povezanosti s univerzalnim. Znanstvenici vjeruju da su se ljudi razvili od pri mata. pažnja. bezvremen i beskonaèan 8. pažnja i odobravanje zbog èega stalno naginje strahu. kao krajnje moguæe. DJELUJE BEZ ENERGIJE 14. ODSUTNOST ALGORITMA 18. SVJESTAN JE BEZUZROÈNE POVEZANOSTI ILI MEÐUZAVISNE KORELACIJE 17. èista svijest 5. odnosno koje povezuji amfibiju i pticu. razuman i bez poriva za kreativnošæu.4. 74 M Spontano ispunjenje želja . Ohrabruje nas da razmišljamo izvan zadanil obrazaca i da vjerujemo u èuda. S druge strane. Orno guæuje nam vidjeti preko granica koje naš lokalizirani um postavlj. samoproglašeni "ja" koj luta svijetom robujuæi našim navikama. Što je bilo izmeðu? Ništa. MOLITVE 21. mikro i makrokoz-mosa) 73 Deepak Chopra Razlika izmeðu lokaliziranog i nelokaliziranog uma razlika je 12 meðu uobièajenog i neuobièajenog. intuitivan/kreativan 9. Prvo su postojali samo primati. odobravanje veæ je u potpunosti neovisan i stoga plijeni ljubav i naklonost. IMUN NA KRITIKU I DODVORAVANJE 15. vrhunski svjestan 20. djeluje izvan vremena. Lokalizirani um je osobni i indi vidualni za svakog od nas. To nas navodi na postojanje kvantnog skoka zamis ljanja u kojem je amfibija htjela nauèiti letjeti. neuvjetovan. UNUTARNJI DIJALOG: "SVE SAM JA I MOJE JE SVE" 12. ali više usmjeren prema sebi Had su osjetila u pasivnom stanju kao za vrijeme spavanja. Moderna znanost i sama sve više dopušta moguænost postojanja ne lokaliziranog uma i prostora u kojem izvodi svoje kreativne skokove Praznine u prouèavanju fosilnih ostataka kroz evoluciju navode nas ni pomisao 0 postojanju èudesnih kreativnih skokova same prirode (teo rija poznata pod nazivom punctuated equilibrium). podložai umoru. nelokalizirani um je èista duša ili duh poznat ka< univerzalna svijest. Vršeæi svoju aktivnost izvan granica vremena prostora. beskonaèna 1 svojoj velièini i trajanju. iskazuje se kroz autonomni i endokrini sustav te što je najvažnije kroz sinkroniziranost tih sustava (takoðer kroz sinkroniziranost individualnog i univerzalnog. beskrajno korelacijski i kreatiVAN 10. sinkronistièki 6. Postavlja neprobojne. U njegovoj je osnovnoj prirod da nas razdvaja od cjeline. DOMINIRA LJUBAV 13. sanjanja. Potrebna mu je staln. a ptica je proizašla ka< rezultat te namjere. JEDINSTVEN 11. POISTOVJEÆUJE "JA" PROMATRAÈA I "jA" PROMATRANOGA 16. DISKONTINUIRAN 19. Sadrži naš ego. umjetne granice koji smo èak i spremni braniti makar to znaèilo gubitak pravoga znaèenj. razoèaranju ^ bolu. ali ne mogu se naæi ostac biæa koje je postojalo u prijelaznom razdoblju. meditacije. uvijek aktivan. a onda su se odjednon pojavili ljudi.

Problem je što lokalizirani "ja" nije uvijek spreman na suradnju te 75 Deepak Chopra ponekad donosi loše odluke. mjerena u pravcu skladnih meðudjelovanja koja služe opæem dobru Stanište namjere je uvijek u podruèju univerzalnog.Skokovi mašte neprestano se razvijaju u nešto što zovemo svemirom. Šeæer. Srce mora poveæati broj otkucaja i pumpati više krvi. putovanja u svemir. Kako se kretala iz podruèja u podruèje. Kad se namjei spustila iz podruèja univerzalnog. bila je iskrivljena od strane lokaliz ranog "ja". pluæa moraju udisati više zraka. O tome da tijelo savršeno funkcionira brine se nelokaliziran um i dok se sve te akcije sinkroniziraju. U sluèaju pomanjkanja goriva. Nelokalizirano "ja" u Deepaku uèinit æe to moguæim tako što æe omoguæiti Deepakovom tijelu izvršavanje mnogih usporednih funkcija. da li æe se jetra sjetiti pretvoriti glikogen u šeæer. Lokalizirano se "ja". želi dobro osjeæati tako što æe izvoditi tjelovježbu i time poraditi na vitkosti tijela. tako je mijenjal oblik. Ukoliko bi se lokalizirano "ja" oglušilo o upozorenja neL kaliziranog "ja". U stvarnosti se moraju izvršiti bilijuni i bilijuni nelokaliziranih i sinkroniziranih aktivnosti kako bi Deepak mogao uživati u trèanju. Samo æe u tom sluèaju do( do obostrane suradnje. opusti se i potraži kak\ priliku za novim poznanstvom. No što ako lokalizirano "ja" ponesen veselim ozraèjem odluèi malo više popiti ili se napiti. Èesta opijanj dovela bi do gubitka posla. Nelokalizirani um se takoðer dobro z bavlja odraðujuæi svoj dio posla. moguæeg raskida braka te na kraju do c rože jetre." Uzme èašu šampanjca. To je naèin na koji snovi postaju stvarnost. Recimo da želim . U našem životu svjedoci smo razvoja televizije. gorivo u mojem tijelu. Ljudska se biæa mogu probiti iznad tih oblika. Na taj naèin nelokalizirano "jj šalje poruku lokaliziranom "ja" da je posljedica takvog luksuza mi guæa bolest. a nelokalizirano sinkronizirano ureðuje sve detalje potrebne za izvršenje namjere. se mora što brže pretvarati u ugljièni dioksid i vodu da bi se mogla stvarati energija. odnosno smrti. Nelokalizirana namjera je uvijek evolucijska i stoga u. Deepak jedino osjeæa blagodati trèanja. Slijedeæi pori dak stvari. Tkivo mora trošiti više kisika. U svemu tome postoji otežavajuæi èimbenil Postoje milijarde ljudskih biæa i bilijuni drugih entiteta svaki sa svojir namjerama. Mašta je prisutna gdje god da krenemo i premda pripada univerzalnoj svijesti ona se oèituje svuda oko nas kroz razlièite oblike. Interneta. Stanje opijenos znaèi stanje prekida izmeðu dva "ja" te nelokalizirano "ja" upozora\ svog lokaliziranog partnera da æe taj prekid imati svoju cijenu u oblik sutrašnje glavobolje i mamurnosti. To je samo kratak spisak nekih osnovnih funkcija koje nastupaju simultano i sinkronizirano tako da moja želja za trèanjem može biti ostvarena. Objasnit æu ovo primjerom. Svaki dan Deepakovo lokalizirano "ja" ide na trèanje uz obalu ili trèi na pokretnoj traci. nuklearne tehnologije. Stanice imunog sustava moraju biti aktivirane kako bi trèanje u odreðenoj okolini prošlo bez ikakvih ozljeda ili infekcija. s vremenom bi posljedice bile sve teže. Zašto? Zato jer odluka o neprestanom alki holiziranju nije bila jednako u interesu obojici "ja". nazvano Deepak. Zamislite èovjeka koji se zove Jim Smit Nalazi se na nekoj zabavi gdje lokalizirani Jim Smith izjavljuje: "Baš! dobro zabavljam. To je posao nelokalizirane inteligencije. Ne mora se brinuti o tome da li æe njegovo srce pumpati dovoljno krvi. Ona mogu pomoæu lokaliziranog "ja" izraziti namjeru koju dalje preuzima i ureðuje nelokalizirano "ja" u nastojanju da se namjera ispuni. Namjera može biti ispunjena obostrano samo ako služi svr: obaju "ja". Lokalizirano "ja" pokreæe namjeru. izluèit æe se inzulin tako da glikogen pohranjen u jetri može nadomjestiti energiju. namjera u univerzalnom podruèju nastoji ispuniti lokaliz ranu namjeru sve dok je to u interesu lokaliziranog uma (mene)i nelokaliziranog uma (univerzalnog duha).

Za njih su nam potrebne farme. zemljoradnici. Broj individualnih lokaliziranih umova je ogroman. Ta organizirajuæa sila simultano koordinira i sinkronizira beskrajan slijed -dogaðaja. no širi nam uvid u stvari govori da se svi lokalizirani umovi meðusobno stvaraju i potièu na djelovanje kroz namjeru nelokaliziranog 77 . od mrava i miševa u mojoj ostavi do svih ostalih elemenata i sila u svemiru? Je li baš moja namjera da poslužim goste kolaèima ona koja je udružila sve snage svemira da djeluju kao jedno? Miš bi. Svatko vjeruje da njegovo osobno "ja" pokreæe stvari. Oni koji upražnjavaju molitvu. j Ljudi su èvrsto vezani uz svoj lokalizirani. zn< za to. teæi da bi krv u mojim žilama mogla cirkulirati. strojevi. miša. Veliki pjesnik Alfred. opraštan suosjeæanja. Kada je veza ostvarena. lord Tennvson jednom je rekao: "Mo vom se postiže više nego što svijet može uopæe zamisliti. kiša. posveæenost. Drveæe mora disati ukoliko i ja želim imati kisik.''¦<¦ Deepak Chopra uma. mogao pomisliti da je njegova namjera pokrenula lanac dogaðaja od aktivnosti zemljoradnika pa sve do vremenskih uvjeta i na kraju moje odluke da ispeèem kolaèe.. To otkriæe natjeralo me je da kupim zamku za miševe i koju su se neki i ulovili. iz moje perspektive te iz perspektive maèka. vjeèan. zahvalnost. Traženje glavnog pokretaèa mogao bi uistinu biti težak i zbunjujuæi posao. gdje su se okupili i neki drug gosti poput mrava i pokojeg miša u namjeri da takoðer iskoriste moji brašno i šeæer. Svako biæe bez obzira na mjesto gdje se nalazi moglo bi reæi daje to njegova namjera. mira. "ja" koji rukovodi cijelim spletom dogaðaja jest univerzalno nelokalizirano "ja". željeznice. Unatoè tome što namjera dolazi od pojedinaènog nelokalizira-nog "ja". Èija je namjera pokrenula svu tu aktivnost? U stvarnosti. Tada poèinjete osjeæatL postoji samo jedno univerzalno "ja".napraviti zabavu i da planiram ispeæi kc laèe. omoguæuje lokaliziranome "ja" da spozna svoj univerza: oblik. Postoji samo jedan 1 jan. su< jeæajnost. Jesam li time htio utjecati i na ponašanje cijelog planeta: od farmera do tržišnog analitièara trgovinom pšenice. vidjet æemo da iza njega stoji zamršeno klupko veza i odnosa koji izranjaju jedni iz drugih. Rijeke mor. istine. nedjeljiv "ja". tržišta. individualni. kemijska industrija. predanost. Za poèetak potrebna nam je pšenica i šeæerna trska. trgovina. Imam sve što mije potrebno: brašno. zahvalnosti. Slijedile su bakterije kako bi zapoèele proce 76 Spontano ispunjenje želja raspadanja uginulih životinja. pod uvjetom daje svjestan svoje namjere. šeæer. odnosno hranu za bakterije. prehrambeni duæani. a kalizirano "ja" doživjet æe sebe istodobno i kao nelokalizirano sam« sluèaju da postoji povezanost izmeðu njih. ritmièan. ta možete doživjeti iskustva poput ljubavi. Nelokalizirani se um neprestano vraæa u svoje ishodište obnavljajuæi sebe i svoju kreativnost tako da je uvijek svjež i mlad. Sve te stvari kao i u dri gim kuæanstvima obièno stoje u ostavi. Razmotrimo li gornji scenarij u širem kontekstu. znanost o kemiji i tako možemo do beskraja. osobni "j koji nas zasljepljuje i onemoguæuje da vidimo svu velièanstvenost kc se . Bakterije takoðer imaju puno pravo sebe postaviti u prvi plan ukljuèujuæi i moju odluku da kupim otrov koji stvara proteine. Djeljivost je opsjena. prepuštanja. Nameæe se pitanje tko ili što u toj zbrci ima glavni utjecaj? Èija namjera pokreæe dogaðaje? Moja je namjera bila ispeæi kolaèe. izdašan. maslac te razne drug dodatke koji se koriste kod spremanja kolaèa." Molitva k< u sebi sadrži profinjenost. bakterija ili gostiju izgleda da namjera dolazi od naših osobnih "ja".

veæ naproti1 dalje. Koliko ste puta èuli nekoga da želi osvojiti dobitak na lutriji? To æe se možda i dogoditi ako ispunjenje te namjere ima širi cilj od pukog zadovoljavanja osobnih ambicija poput kupovine novog automobila. Kada ego predst. Dobar primjer za to jest nastojanje znar stvenika da zemljama u razvoju omoguæe dovoljno hrane. morate sve ostalo zanemariti. lijepi i jedinstveni. U tor smjeru zapoèeli su projekt pod nazivom Zlatna riža. a iza njega se krij genetièki modificirana riža koja u sebi sadrži prirodnu otpornost ri nametnike te je na taj naèin omoguæen obilan prinos. Problem je nas tao zbog nedostatka karakteristiènog mirisa koji privlaèi razlièite ir sekte . biste nešto uoèili ili izdvojili. Za svaku namjeru koju iskažemo morali bismo se upitati: kako æe ona služiti meni i svima drugima s kojima doðem u dodir? Sreæa i zadovoljstvo na osobnom i zajednièkom planu uèinit æe da moja namjera ujedini svoja nastojanja s nelokaliziranom podrškom i tako ostvari vlastito ostvarenje. Postoji samo jedan vjeèni trenutak -jedna vjeèi ljubav. Kada lokalizirano "ja" služi namjerama nelokaliziranog "ja". mogla bi se izgubiti sinkroniziranost izmeðu lokaliziranog i nelokaliziranog "ja". U biti našega biæa postoji beskonaèan broj moguænosti koje za svoje ostvarenje trebaju samo namjeru. Na naèin nelokalizirano postaje lokalizirano. To je vještina kojoj sam do sada pouèio mnoge i svi su se pozitivno oèitovali o njezinoj djelotvornosti. Ista želja Majke Terezije imala bi veæu podršku univerzalnih sila buduæi daje njezina namjera rezultat želje da se pomogne drugim ljudima. Univerzalnost svega i u svemu omoguæuje prorr tranje objekta tako da ga prividno izdvoji od svega ostaloga i vidi oi "ja" koje je predstavljeno našim duhom. Povezanost ili nerazdvojnost univerzalnog i pojedinaènog ili izd\ jenog ono je što èini život ne samo moguæim veæ i èudesnim.nalazi iznad njega. pomoæu kojih možemo otkriti èistu i osobnu prirodu namjere koja predstavlja vašu sudbinu. o kojima æemo kasnije raspravljati. lja "ja". 4 More beskrajnih meðupovezanosti stvara pjenušave valove s pc vuda razbacanim. Takvom služenju životu i opstojnosti živih biæa otvorena su sva vrata na dubljim razinama. èini ono što sam izdvoj moguæim jer je sastavni dio promatranog objekta. svijest i duh . sjeæanja i navike stvaraju iluziju jednoliènosti i ponavljanja našeg bivanja iz minute u minutu. ta zaboravim na sve ostalo koje samim time ne nestaje. Tehnika koja nam je u ovom trenutku najvažnija poèinje na mjestu tišine i èiste svjesnosti kako bi se u vašem srcu stvorila pravilna namjera koja æe povezati lokalizirano i neloka-lizirano "ja" te omoguæiti da se kroz vas ostvari božja volja. Namjera je ona koja pokreæe moguænosti.koji je istodobno i promatraè i prizorište. Kada nešto zamijetim. prije svega onima koji si nisu u stanju sami pomoæi. predodžbe univerzalnoga "ja". Postoje tehnike. ono postaje više cjelovitije prirode i samim time djelotvornije. Ipak. Unatoè tome što naša tumaèenja. promatranjem izdvajamo sam objekt. Ponekad je teško oblikovati namjeru koja ni po èemu nije u sukobu 79 i'-fDeepak Chopra s namjerama univerzalnog. Ignoriranje èini svjesnost ogranièenom. na tren oživjelim mjehuriæima koji se razigrai gaðaju zrakama svjetlosti s jedinim ciljem da ponovno snažno zaroi u oceanske dubine. Pitate li se postoji li onda idealna namjera? Što biste tražili kad bi se vaše želje mogle trenutno ispuniti? Bude li vaša namjera naginjala više osobnoj koristi. a zanemarujemo njeg univerzalni dio. Svi mi potjeèemo iz vjeène ljubavi. meðusobi 78 sadržani odražavajuæi jedan drugoga. stvarnost je potpuno drukèija. kao i do trenutka mojega zamjeæivanja. Mi sn mjehuriæi nastali na trenutak iz vala. duha ili svijesti.

veæ ga posaditi u zemlju i osigurati mu dovoljno vlage. zauzmite stav da niste vi taj koji izvodi neku akciju. Uvijek kada djelujete. cvijet ili voæe. odnosno shvaæanje da je moje "ja" odvojeno od tvojeg "ja" zapoèinje u dobi od dvije ili tri godine. Tada dijete poèinje razlikovati "ja" i "moje" i njihovu negaciju. Nestankom ega nestaje i tjeskoba kao nešto èime se ego štiti. Zrela duhovnost zahtijeva razboritu svjesnost. Svemir je živ i svjestan i izlazi u susret našim namjerama svaki put kad postignemo onaj stupanj intimnosti u kojoj ga prihvaæamo kao proširen dio svojega tijela. veæ da to radi nelokalizirana inteligencija. Namjera se ne može siliti ili "gurnuti". vjeverica veæ i odnosa klimatskih uvjeta koji su ovisni o šumam. Moæ namjere u nama možemo obnoviti ako se vratimo istinskom sebi. Namjera rukovodi sa svin 80 Spontano ispunjenje želja što se stvara u svemiru i mi kao ljudska biæa kroz namjere imamo sposobnost raditi pozitivne promjene u našim životima. Što se manje upliæemo. Referentnu toèku ne èini više ego. Te aktivnosti zahtijevaju opuštanje te što se jaèe trudite bit æete manje uspješni.važne za oèuvanje i razvijanje hranjivog lanca. spremni ste za suradnju i istodobno imuni na kritiku i laskanje. to više možemo svjedoèit beskrajnoj energiji koju namjera sama posjeduje. Isto vrijedi za meditaciju ili spavanje. Zbog njih se dogaðaju iznenadna povlaèenje bolesti. Meditacija se dogaða. baš kao i san. Imuni su na kritike i dodvoravanje. odnosno univerzalni . Odvajanje. Namjera potièe prilike i mi moramo biti spremni prepoznati ih i znati kako ih iskoristiti. Ako ste mirni i staloženi. Ona je poput mjehura sapu nièe koji lebdi u zraku. Njezina osjetljivost ne dopušta nikakvu gru bost. veæ duša. Ne smatraju se ni od koga potlaèeni niti su kome nadreðeni. odnosno namjere nelokalizira nog "ja". Gube želju za manipulacijom i kontrolom. Zašto onda ne iskoristimo tu sposobnost kad je veæ posjedujemo? Zato što se zagubila u trenutku kada smo zamišljenom slikom o nama prekrili naše pravo ja i zamijenili ga za ego. Vaš stav ispunjenje povjerenjem i poèinjete primjeæivati sinkroniziranost stvari koje vas okružuju. Ogranièena svijest rješava probleme lokalno ne uz: majuæi u obzir šire posljedice njezinoga djelovanja. odnosno ako postignemo samoostvarenje. polazi od odnosa i to ne samo živih biæa poput ptica pèela. To se zove kreativnost svemira i jednako je prisutna baš kao i ona ljudska. Tjeskoba je stalni neprijatelj spontanosti namjere koja predstavlja naèin na koji se duh pretvara u materiju. ponovno postaju povezani s nelokaliziranim umom. a isti vrijedi i za namjeru. Obratite pozornos i uoèite kako njezina nastojanja. Ekolozi strahuji da bi pojava zlatne riže mogla poremetiti lokalni ekosustav što bi n posljetku dovelo do promjene klimatskih uvjeta i prenijelo problem n globalnu razinu. Stoga i dobre namjere mogu poluèiti lošrezultate ako se zanemari širi kontekst. : Namjere stvaraju podudarnosti. odnosno ozdravljenja neke osobe. kroz istodobno ureðivanje bezbro stvari. naprotiv. veæ je dio kontinuirane svjesnosti. Oni koji to postignu. U stvarnosti svijet nije odvojen od nas. One su razlogom ostvarivanja ono ga o èemu razmišljate. Ne možete pokušati spavat ili meditirati. Sjemenju ne treba ništi dodavati. Namjera djeluje tako da usklaðuje stvaralaèke sile u svemiru na naèin koji æe je dovesti do vlastitog ostvarenja. te flori i fauni nekog sustava. idu u smjeru vlastitog ostvarenja. To razlikovanje stvara tjeskobu. Univerzalna svi jest. Namjera je sjemenka posaðena u svijest ili duh. Om æe dalje sve uèiniti samo bez trunke moje pomoæi. Namjera u seb sadrži sve stoje potrebno da bi se ostvarila poput sjemenja koje sadrž sve sastojke da bi izraslo u drvo. Uèite kako-pustiti stvari i kako prestati brinuti o posljedicama.

Kada brige nestanu. Jedan vid tjeskobe jest i stres. Takav stav dovest æe do smanjenja tjeskobe i manje æete pozornosti obraæati na sam rezultat. uoèite znakove. a želju za ispunjenjem tre èvrsto izraziti. Stoga æu ih prepust da idu svojim tokom. ljudskoj je prirodi da teži ostvarenju tih ciljeva. Ono za tijeva od pisca da se ugnijezdi u podruèju nelokaliziranog i da na i naèin dopusti da pjesma sama doðe k njemu. pobrinuti da se one ostvan Veliki umjetnici. ali još ni od jednog nisam èuo da vrijeme pisanja pjesama razmišlja o prihodu od autorskih prava. Illoga podudarnosti ovoriti o podudarnostima kao o kodiranim porukama koje nan šalje nelokalizirana inteligencija èini naš život prièom iz miste rioznog romana. a ne su od društvenog znaèenja kao što je doprinos razvoju zajednice. Ciljevi se moraju jasno postaviti. Kada novac sam za sebe postane cilj. Ostvarite li taj èin vjere. U tom konteks sinkronizacija je takoðer stvaralaèki proces. tada ne možete 8l Deepak Chopra ni zapoèeti razmišljati o sinkronicitetu. tek . U sluèaju da moja pozornost usmjerena na neku stresnu situaciju. Promatrajte podudarnosti u životu. Nude vam priliku da uðete u podruèje svjesnosti gdje æete se osjeæati voljenim i zbrinutim od strane beskrajne inteligencije èije ste i sami dijete. To je naèin na koji povezujemo s nelokaliziranom inteligencijom svemira. život i jest prije svega misterij. Na taj naèin morat æe se mijenjati i moj odn prema 'ja i sebi'". pisci te znanstvenici govore prekoraèivanju njihovih individualnosti za vrijeme stvaranja. \ Ono što život èini misterioznim jest sudbina koja ostaje skrivena p. Želja za dobitkom na lutriji može poveæati osjeæaj odvojenosti od svemira. Ako ste pod stresom. Konaèno. mislim na dos žanje onoga stupnja vjere koji vam daje hrabrost da skoèite u r poznato. proces otuðivanja je neizbježan. U mnogim sluèajevima to j< pravilan put. odgonet nite zagonetke i na kraju otkrijte istinu. a stvaralaèki um u ove Spontano ispunjenje želja sluèaju je sam svemir. To su znakovi od Boga ili duha ili nelokalizirane stvarnosti koje vas tjeraju da prodrete izvan karmicke uvjetovanosti te da napustite uobièajene obrasce razmišljanja. Obratite pozornost. Ono se postiže tako se predate u ruke svemirskih prostranstava koja dostižu velièine r zamislive ljudskom umu. prijatelja ili rodbine. Podudarnosti su poruke. Vjeru možete poèeti graditi sljedeæim unutarnjim dijalogoi "Stvari se ne odvijaju na naèin kako bih ja htio. jazz-glazbenici. nelokali rana inteligencijo koja prebivaš u meni. Svi stvaralaèki proc< ovise o toj fazi inkubacije i otvorenosti našeg uma.duh. no sama težnja nije c voljna. bit æete nagraðeni. Zate nete li sebe kako zabrinuto razmišljate o raèunima koji æe sljedeæ mjeseca doæi na naplatu. Rad sam s mnogim glazbenicima. To je put do smisla i svrhe vašega života. Kad kažem "predati se". Sinkronicitet je naèin kai doæi u dodir s Bogom. Imajte na umu da vaše misli ne smiju biti u sukobu s planom na razini univerzuma. Neæu sebe muèiti brigama jer æeš se ti. malo je vjei jatno da æemo postiæi stanje sinkroniziranosti. ] sanje pjesme zahtijeva odvajanje od svakidašnjice i rutine. Duhovne tradicije takav dogaðaj nazivaju stanjem zahvalnosti. I moæu toga spoznajemo ljubav i suosjeæanje. Kako znate koja namjera ima veæu vjerojatnost da se ispuni? Odgovor leži u pažljivom promatranju znamenja i znakova koji dolaze iz podruèja nelokalizirane inteligencije. Èesta su otuðenja dobitnika od obitelji. Na taj naèin predajemo naše opredjeljenje u ru beskrajnog uma sa sljedeæim rijeèima: "Stavljam sve svoje namjere tvoju nadležnost. bilo bi lijepo od vas da se podsjetite kako va namjera nije samo ispunjenje osobnih potreba. nelokalizirana inteligencija stupa na scenu. veæ i potreba drugi Neke od njih su obiteljskog karaktera poput školovanja djece.

uzbudljiv naèin. David nije vjerovao u . Ono štc nije lako jest postignuæe veæe duhovnosti. Dopustite da vam isprièam jedan primjer. Dakle rijeè oznaèava pojavu nekog dogaðaja zajedno s drugim dogaðajima u isto vrijeme. bez našeg sudjelovanja svaki bi dogaðaj u osnovi bio beznaèajan. Zapravo. One su izraz volje koje nam šalje univerzum i stoga ih je prepun. Opæenito govoreæi. Da nije znakovita. a to èinimo kroz naše namjere. Neki ljudi koriste izraz "znakovita podudarnost" da bi istovremena dogaðanja ili podudarnosti opisali kao nešto što ima posebno znaèenje za osobu koja ih je iskusila. Kad se ti dogaðaji doista pojave. Umjestc da zarone u oceanske dubine. Mnogi koji vjeruju u svoji duhovnost još uvijek tapkaju u mraku tražeæi duhovnu silu. Kad živo promatramo unazad. Znaèenje ne izlazi iz same podudarnosti. Veæina ljudi gledajuæ Spontano ispunjenje želja na prošlost zna reæi: "Zbog èega sam se toliko brinuo? Zašto nisam bio barem malo blaži prema sebi i obitelji?" Kada bismo bili u moguænosti cijelo vrijeme živjeti na razini duše. podudarnost se ne bi niti pojavila. a ponekad nismo. Èak i sad. stjecanja bogat stva. Nažalost. tada ne bismo trebali èekati zadnji trenutak života da se suoèimo s velikim životnim istinama. Moje je mišljenje da je rijeè znakovita u izrazu "znakovita podudarnost" suvišna buduæi je sama pojava podudarnosti veæ sama po sebi znakovita. lako se možete okrenuti i pogledati rijeku svog života Kako se razdoblja prelijevaju jedno u drugo. veæina ljudi ga uzima zdravo za gotovo kao životnu zanimljivost ponekad zadivljujuæeg. To je kao da nekome zaželite nešto. Razlika je samo u tome što smo ponekad sposobni uoèiti njezino znaèenje. èini nam se logièan. Na taj naèin dobijemo sudogaðanje ili sudogaðaj. "Oh. ali svaka od njih koristi svoj vlastiti jezik. Što je znaèenje neke podudarnosti? Dublji dijelovi vaše osobnosti to znaju. znakovi ili podudarnosti. Sve tradicije istièu postojanje èuda. Netko ima želju. zateèeni i široko otvorenih usta izgovaramo rijeèi poput. iz osobe koja proživljava neko iskustvo. Znaèenje rijeèi može se izvesti i iz njezine tvorbe. veæina nas ne živi na toj razini pa su nam podudarnosti potrebne jer nam pokazuju volju svemira. kako se završeci jednit poslova poklapaju s poèecima drugih te kako prelazite iz jednih život nih okolnosti u druge. težnju ili namjeru i ona se ostvari. Podudarnosti su mnogo više od puke zabave za èovjeèanstvo. ali uvijek kratkotrajnog utiska. Buduæi daje iskustvo sudogadanja opæa i èesta pojava. Èudo je dramatièan primjer onoga što se dogaða kada zademo u duhovno podruèje u kojem. oèitujemc pravac vlastite sudbine. Èuda u stvarnom svijetu : Èuda su stvarne pojave. Svi smo mi dosad iskusili podudarnosti u našem životu.na kraju života imamo pregled puta koji smo slijedili. Znali bismo ih unaprijed. Sama èinjenica da se podudarnost pojavila veæ je dovoljno znakovita. Iako do ušiju zaljubljen. David je bio zaljubljen u ženu po imenu Joanna. stjecanja duhovnosti ili spoznaje smisla života. kakvo èudo!". èudom srna tramo dogaðaj kada se željeni ishod oèituje na dramatièan. Mi smo oni koji dogaðajima daju znaèenje. Lako možemo slijediti ni na koju smo nanizali sva naša životna iskustva. Koincidencija se može rastaviti na kosu i incindencijadogaðanje. Put bi bio vidljivo iscrtan i ne bi nam trebali putokazi. u bilo kojo dobi da jeste. Pokušajte zamijetiti kako bi sve te promjene bile lagane samo da ste znali svoj put unaprijed. iskazujuæi odreðenu namjeru. oni stalno plivaju uzduž i poprijeko. ali to znanje je potrebno izvuæi na površinu. baš poput cijelog svemira. Želje mogu iæi u smjeru tjelesnog ozdravljenja. Podudarnosti su poruke nelokalizirane stvarnosti koja nas vodi u smjeru ostvarenja naših težnji i snova. 85 Deepak Chopra Imati namjeru je lako. Znaèenje izlazi iz vas.

èudo. Nakon nekog vremena. U potpunosti je moguæe. David je zapoèeo razgovor o moguæoj zajednièkoj buduænosti. sve su to imena za jedan te isti fenomen. Kakve su to veze? Razmotrimo li sva razlièita dogaðanja tijekom života. dovesti um u stanje potrebne pripremljenosti u kojoj æete vidjeti da u životu doista postoje trenuci kad su vam prilike sklone. Vratimo li se na prvo 87 Deepak Chopra poglavlje gdje sam opisao svoje djetinjstvo. Šira inteligencija prirode i ekosustava takoðer djeluje kroz podudarnosti i sinkronicitet jednako kao i temeljna inteligencija svemira. Svaka podudarnost postaje prilika za kreativnost i svaku možete iskoristiti kako biste postali upravo ono što vam je svemir namijenio. nema veze s time. Taman se spremao da izusti sudbonosno pitanje kad gaje prekinula buka zrakoplova koji je prelijetao toèno iznad njihovih glava. Svi su ti dogaðaji bil: povezani na dubljoj razini. tada svaka podudarnost dobiva neko znaèenje. inteligencija tijela oèituje se kroz podudarnosti i sinkronicitet. Kada ih uoèite te se pozabavite njima. Sreæa je rijeè koja se u modernom svijetu koristi kako bi se opisalo èudo. . kroz poduke o sinkrosudbini. Ljudi koji nisu skloni duhovnosti pripisuju ovakve dogaðaje sreæi. To je temeljna istina sinkrosudbine: ukupnost svemira urotila se kako bi skrojila vašu osobnu sudbinu. Gospoða Mountbatten nije naredila ma jem ocu da mi pokaže knjige Sinclaira Lewisa. natpis je odgovarao Davidovim rijeèima. znanstvenik koji je prikazao mikrobe kao moguæe uzroènike bolesti. vidjet æemo da su na dubljoj razini povijesne niti svih tih dogaðaja meðusobno isprepletene tkalaèkim strojem koji nazivamo vlastita sudbina. konaèno je odluèio zaprositi Joannu. Oboje su gledali prema gore i gle èuda. Tog dana pred izlet imao je vrlo dobar osjeæaj. Kad su veæ bili nadomak parka. a da bi to postigla koristi se s neuzroènim nelokaliziranim vezama. Pali su jedno drugome u zagrljaj osjeæajuæi istodobno zaprepaštenje i sreæu. Nisu pogriješili jer još i dandanas žive sretno. Sljedeæeg su dana èitali u novinama kako je netko zaprosio neku drugu Joannu toèno u trenutku kad je to uèinio i David. a ipak su ta dvæ dogaðaja zajedno oblikovala moju sudbinu. Kao što smo vidjeli. sreæa. David nije ni pogledao prema gore veæ je ispalio: "Joanna. hoæeš li se udati za mene?" Joanna gaje pogledala u nevjerici. "Nikako ne mogu proèitati što piše!?" rekla je i dalje pokušavajuæi proèitati cijeli natpis." To se može pretvoriti u jednostavnu jednadžbu: prilika + pripremljenost = dobra sreæa. Podudarnosti sa znaèenjem. sinkronicitet. ali ne po površinski vidljivom naèelu uzroka i posljedice. David je bio siguran da je 86 Spontano ispunjenje želja uèinio pravu stvar. ali odluka je bila konaèna. Kada na podudarnosti gledate kao na životne prilike. Bio je vrlo miran. Ta nevjerojatna podudarnost bila je kljuèna za Davidovu odluku oko buduænosti. Neuzroènost znaèi da su dogaðaji povezani jedan s drugim. Joanna je podigla glavu i ugledala kako zrakoplov vuèe vijoreæi natpis za sobom. Osobno vjerujem da sreæa. Sve je pripremio: od hrane do deke za ležanje i bio je vrlo zadovoljan. Ono što veæina ljudi naziva sreæom nije ni manje ni više nego djelovanje sinkroniciteta u smjeru ostvarenja naših namjera. Louis Pasteur. mogli bismo postaviti pi tanje kakve veze ima naklonost gospoðe Mountbatten prema mojen ocu s mojim prouèavanjem radova Sinclaira Lewisa ili pak s pri jateljstvom izmeðu mene i Oppa? Nema druge oèite veze niti objaš njenja osim da su sve to dijelovi moje povijesti koja me je dovela dc moje osobne sudbine. moguæe je promijeniti sve. Niti jedan od spomenutih dogaðaja nije izravne doveo do pojave ovog drugog. na izletu. Nije bio siguran da to želi. je rekao: "Prilike nagraðuju pripremljen um. onako kako je uobièajeno smatramo.predanost i brak.

Posvaðali smo se i ja sam otišao u predvorje kako bih se smirio. jetiti èudesno u životu kada marširamo kroz njega zatvorenog uma ne obraæajuæi pozornost na okolinu? Podudarnosti su nalik na neobiène. ali to se nikako nije uklapalo u moju zamisao da radim u timu vrhunskih struènjaka predvoðenih glasovitim uèenjakom. To je bio znanstvenik koji je radio samo na vrhunskim projektima uvijek konkurirajuæi za Nobelovu nagradu. U tom trenutku donio sam odluku. a završio sam tako što sam po cijele dane uštrcavao kemikalije u nesretne glodavce. Nas su tretirali kao strojeve za proizvodnju znanstvenih publikacija i ostale papirologije. nekako se dogaðalo da baš otvorim stranicu s tim natjeèajem. ali opet uvjeren daje to jedini put da doðem do onoga što želim. Na stolu su stajale dnevne novine otvorene na stranici gdje je bio natjeèaj za voditelja hitne službe koji sam veæ tjednima odbacivao kao moguænost. Dao sam molbu za rad u timu kojeg je predvodio jedan od najpoznatijih endokri-nologa. Jednostavno ugodimo naš mentalni sklop na odreðeni naèin i nastavljamo tim smjerom cijelo vrijeme. Veæ tada sam mogao naslutiti daje to mjesto gdje se sastaju znanost i svijest. Postoji urota podudarnosti èija je namjera ispreplesti mrežu karme ili sudbine i na taj naèin stvoriti osobni.Mi nismo sposobni zamisliti svu zamršenost sila koje djeluju izL svakog dogaðaja u našim životima. • Što više postajemo svjesni postojanja takve mreže. Možemo odluèiti ne zami-j jetiti ih te žureæi nastaviti svojim putem ili pak stati i dopustiti sebi] 88 Spontano ispunjenje želja doživljaj èudesnoga što èeka na nas. ~\ Vrlo èesto zapadamo u rutinu svakidašnjice ponavljajuæi iste stvarf iz dana u dan. Bio sam sit rutinskih poslova. Želja mije bila to istražiti.moj ili vaš. Konaèno sam priznao sam sebi da sam na krivom mjestu i da 89 Deepak Chopra radim krive stvari. svakog bi mi dana taj natjeèaj nekako zapeo za oko. Jednoga dana taj mi je isti znanstvenik pristupio i prozvao me na vrlo neugodan i ponižavajuæi naèin. Sjeæam se sitno ispisanog natjeèaja za voditelja neke lokalne hitne službe. Èak i ako bih samo proletio novinama. znao sam da želim raditi na podruèju neuroendokrinologije prouèavajuæi kemijsko ponašanje ljudskog mentalnog sklopa. koja svojom obuhvat-nošæu uvelike prelazi dogaðanja temeljena na našim površinskim iskustvima. zanimljivosti koje susreæemo uz cestu privlaèeæi snažno našu pozornost prema neèem važnom u životu. individualni život . svjestan vlastitog razoèaranja. Pogledao bih ga i brzo izbacio iz misli. Bio sam ushiæen i pun radne energije. Ipak. Od više tisuæa kandidata samo nas je šest bilo primljenih. to æemo prije uoèiti isprepletenost naših namjera s njom. Naša uobièajena iskustva temelje se na uzroèno-posljediènim dogaðajima. Duboko u sebi mogao sam se zamisliti u ulozi voditelja hitae službe pomažuæi ljudima umjesto da punim štakore kemikalijama. Kako možemo žarni-. Bilo je to veliko razoèaranje raditi s nekim tako poznatim i imati priliku uèiti. U stvari. Jedini razlog koji nam onem« guæuje iskustvo sinkroniciteta u svakidašnjem životu jest taj što ne živimo na razini gdje se to dogaða. Kad sam završavao medicinu. ubrzo nakon poèetka shvatio sam da je njegov laboratorij više služio za zadovoljavanje ega nego za stvarni znanstveni rad. To su bljeskovi koji odvraæaju po-j zornost na naèin drukèiji od svakidašnjeg. Ispod tog površinskog viðenja nalazi se gusto isprepletena mreža razlièitih veza meðu dogaðajima. Svakog sam dana prouèavao natjeèaje u dnevnim novinama. to uzrokuje ono koje pak uzrokuje nešto treæe . Mjesto sam prihvatio s velikim idealizmom. raznih egoistiènih i .i tako od dogaðaja do dogaðaja. Ovo uzrokuje to. a opet osjeæati se zbog svega toga užasno nesretnim.

Ukoliko bi snažna sila koja drži jezgru atoma bila za vrlo mali postotak manja. ljudima. U stvarnosti mi nism ovdje. da dobijemo sinkrosudbinu. Ne bih možda nikad prepoznao z kakvim poslom teži moje srce. odnosno svijet duše. baš ništa ne bi postojalo da se nije radilo 0 nevjerojatnon Spontano ispunjenje želja sluèaju podudarnosti. presudnih elemenata za nastanak bioloških organizama. ni manje ni veæe jakosti kako bi zvijezde postale supernove i da bi došlo do nastanka težih elemenata. možda ne bih došao u Boston i ne bih doznao za na jecaj za voditelja hitne službe. Kad su se raðale prve zvijezde. besmrtna. paucima. Stvarnost je iza zavjesa. Ipa] da nije bilo toga. Napokon sam prepoznao podudarnost i 01 luèio promijeniti vlastitu sudbinu." Ono što smatramo svakidašnjom stvarnošæ puka je igra sjene. To je naša sjena. To se postiže kroz sini ronizaciju naoko nepovezanih dogaðaja kako bi sudbinu smjestili željeni kalup. Natjeèaj u novinama dugo me je pozivao. Unatoè tome što je rad u laborati riju bio nešto èemu sam težio cijeli život. energièna. Neki ljudi smatraju daj endokrinologija kao posebno udruženje pogrešno samo po sebi. Kad je muška stanica oplodila jajašce u procesu stvaranja vas samih.1 Podudarnost svemira \ Ništa. nitko nije mogao reæi kakva æe fantastièna životna prièa nastati iz te oplodnje. Zbog neravnoteže u broju ostalo je nešto neuparenih èestica. dakle deset na osamdesetu. a da ne govorimo o žirafama. a dokaz toga smo svi mi. Suprotno. izvan dosega vremena i prostora. Da ste u bilo kojem vremenskom trenutku bacili pogled na svemir. Koliko uspona i padova . Bila je to poruka namijenjen samo meni. Opæenito vrijedi daje vjerojatnost postanka svemira kakvog poznajemo danas vrlo mala i da je zapravo svemir gotovo nevjerojatan skup podudarnosti. ne biste mogli vidjeti cjelovit obrazac njegovog razvoja. širenje svemira bilo bi toliko brzo da ne bi došlo do stvaranja èvrstih oblika. Prvi stvoreni atomi bili su atomi vodika. Mnoge su podudarnosti morale biti usklaðene kako bi nastali prvi atomi ugljika i kisika. prihvaæanjem mjesta u hitni službi razbio sam obrazac ponašanja. Te podudarnosti održale su se do današnjega dana. Drugim rijeèima. U tom djeliæu vremena postojalo je nešto više èestica nego antièestica.pova. . Još mi je njegovo vrištanje zvonilo u ušima ka sam ušao u prostorije hitne službe tražeæi namještenje. Èitao sam èlanak jednog fizièara u kojem opisuje veliki prasak. Djelujuæi s te razine možemo svjesno utjecati na vlastitu sudbinu. odnosno naše postojanje. I tog sam trenutka otišao do njegovog ureda i dao otkaz. niste ni mogli zamisliti planete. Iza zavjese se nalazi duša: živuæa. daje broj bio manji. došlo bi do kolapsa èestica u tijelo beskonaène gustoæe koju nazivamo crna rupa. znak pokraj ceste kojom sam išao. Sve što sam uradio d tog trenutka bila je priprema za promjenu. glodavaca i još k tome potpuno nesretan s onim što sam radio. Daje broj preostalih èestica bio samo malo veæi. S druge strane. '¦ Moj omiljeni pjesnik i filozof Rumi rekao bi sljedeæe: "To nij stvarna stvarnost. Èovjek je izleti za mnom vrišteæi od bijesa i prijeteæi mi kako æe se pobrinuti da rr. pticama. Sile poput gravitacijske ili pak elektromagnetske moraju ostati upravo takve kakve jesu. Èudo od sa-moga poèetka pa sve do danas. koje je prijelazno stanje vodika u helij i sve bi stalo na vodiku. noj sam ga nemilice odbijao. trenutak kad je roðen svemir kakvog vidimo. U sinkrc sudbini svjesno sudjelujemo u stvaranju vlastitoga života razumijeva juæi svijet izvan uobièajenog iskustva. u sluèaju prejake sile vodik bi naglo izgorio ostavljajuæi tijela poput zvijezda bez potrebne energije. Bezbroj se detalja moralo poklopiti namjeri da se ovaj dio mojega života dogodi na ovakav naèin. više nitko ne zaposli. Tada je došlo do poništenja parova i do emisije fotona. vodik ne bi mogao prijeæi u stanje deuterija. Poèeo sam r diti istog dana i odmah me preplavio dobar osjeæaj kojeg nisam bi svjestan dugo vremena. Njihov broj iznosio je otprilike 1 iza kojega slijedi osamdeset nula.

A opet ste tu. Cijeli se stadion tresao od oduševljenja gle datelja. Mnogi æe to smatrati svakidašnjicom jer 2 njih je èudo maðionièarski trik ili nešto slièno. Rekao mi je da je i sam bio igraè kriketa te da je igrao s mnogim poznatim igraèima. Tada smo dobili informaciji da jedna limuzina upravo kreæe prema zraènoj luci i da ima mjesta i z. Vozeæi se prema aerodromu. Tada je mojega brata i mene ota poveo na utakmicu kriketa izmeðu momèadi Indije i zapadne Indijt Karipske zemlje imale su izvrsne igraèe. Momèad z. U zrakoplovu je meni slijeva sjedio Indijac. uz pomoæ kompleksne i nepredvidljive mreže . živi Deepak Chopra dokaz svakidašnjeg èuda. koliko stvorenih i raskinutih veza. Bio sam potpuno preplavljen emocijama. svako mal< zaèuli bismo vrištanje iz vozaèeve kabine. Ramu". do malo prije potpuni stranci. Pitali smo ga što se naprijet dogaða. Ja sam pak bio u ulozi sretnika koji je pomogao da dvoje ljudi. nas. Na moj upit rekao je da se zove Ramu. rekao sam. i Èetrdeset godina kasnije nalazio sam se s još tri prijatelja u Aus traliji. "A kako glasi vaše prezime?" "Menon". izvukao je knjigu Sedam duhovnih zakona uspjeha kako bih mu napisao posvetu. Za mene i brata ta su dvojica mladiæa bili heroji. Kad smo stigli u zraènu luku. Sve je poèelo kad sai imao deset ili jedanaest godina. Odgovorio je potvrdno. Isto sujoj rekli kad je htjela produžiti boravak u hotelu za još jedan dan. Spomenuo je igraèa Ravi Mehra na stoje Kamala poskoèila od iznenaðenja. na strani Zapadne Indije u igru su ušla dvojic mladih igraèa koje æu radi zaštite privatnosti nazvati Saleem i Mohan. koliko ljubavi. Njihovim ulaskom napravljen je èudesan preokret. preusmjere svoje živote novonastalim poznanstvom. Nismo mogli unajmiti èak ni auto. Na kraju je zapadna Indija pobijedila što s èinilo sasvim nemoguæim. Mi smo joj tada predložili da otputuje s nama u Brisbane. Ravi Mehra bio je njezin brat.vas èeka. Sjeæao sam se svih detalja makar se utak Spontano ispunjenje želja mica odigrala desetljeæima ranije. S\ do jednog bili su zauzeti. Nismo mogli uhvatiti taksi kako bismo došli do zraène luke. Na njezin upit ima li mjesta za današnji let dobila je nijeèni odgovor. Dogaðaj od prije èetrdeset godina. Tijekom razgovora shvatili su da mogu ostvariti zajednièki poslovni interes iz kojeg oboje mogu dobro zaraditi. Naime. Osjeæaj je bio toliko jak da sam ga morao is prièati svojim suputnicima. Moj joj je prijatelj usput natuknuo nešto poput toga kako se ponekad nevjerojatne stvari znaju urotiti kako bi se ostvarila volja svemira. toga se dana igrala kriket utakmica h meðu Australije i Zapadne Indije što je u gradu stvorilo neopisivi gužvu. "U redu. a oni sami igrai su fantastièno. Kamala i još jedan muškarac. U jednom trenutku. djece koje æete odgojiti. èuda se staln dogaðaju samo što za neka treba proæi više vremena da bi se otkrila cijenila. Rekao nam je da Zapadna Indija uvjerljivo vodi protiv Aus tralije u kriketu. Zbog nji] smo osnovali klub kriketa i otvorili poseban album u kojem sm skupljali sve što bi našli o Saleemu i Mohanu. Prepoznavši me. padne Indije igrala je vrlo loše i bila je na rubu katastrofalnog poraz. Osjeæali smo se pravim sretnicima. "Niste valjda sin Mohana Menona?" upitao sam ga s nevjericom u glasu. službenik je kod provjere karata rekao Kamali da je njezin let planiran tek sutra poslijepodne. Ipak. Razgovarali smo dva sata bez prestanka. odgovorio je kratko. Prihvatila je naš prijedlog. trag koji æete ostaviti na Zemlji. Kamala je cijeli jedan dan uranila. Uspjeli su obraniti sve napade i istodobno napadati^ maksimalnim uèinkom. U tom trenutku moje su misli odlutale na utakmici kriketa u ranoj mladosti. Mohan Menon bio je prije mnogo godina moj i bratov heroj kriketa. Unutra se nalazila žena zvan. Zbog utakmice soba je odmah bila rasprodana. Evo još jednog primjera iz mojeg života koji zorno pokazuje kako j sinkronicitet ponekad vrlo spor i dugotrajan. Neki od njih bili su u stanj baciti lopticu oko stotinu šezdeset kilometara na sat.

mobitela. Svuda naokolo poèeo sam primjeæivati Beetle automobile. Èinilo se daje svaki treæi automobil Beetle. novinski èlanci preko kojih naše oèi brzo prelijeæu. obliku ili nekoj drugoj sliènosti. Jeste li ikad primijetili da kada obratite pozornost na neku stvar. nije se radilo o naglo poveæanom udjelu tog automobila u ukupnoj slici voznog parka niti je Beetle dobio važniju ulogu na planetarnoj razini. potreban vam je drukèiji pristup. dok je namjera ono što aktivira polje informacije. no nakon kupnje Beetlea stvar se naglo promijenila. Naša svijest može istodobno obraðivati samo odreðen broj informacija. da razgovaram s vama na nekoj zabavi. sada dovodio u vezu s mojim automobilom bilo da se radilo o istoj boji. a moj glas neæete èuti makari 94 Spontano ispunjenje žeija vam se derao u uho. Buka s ulice. Zbog poveæane pozornosti na Beetle sve sam više stvari. omoguæio je pojavu novih prilika i zamisli. Isto tako ne možete znati kada podudarnosti vode do prilike života. Obraæanjem pozornosti na njih stvaramo energiju. U normalnim okolnostima mi nismo u stanju usmjeriti pozornost na stvari iz viših dimenzija iako su tamo korijeni svega što se dogaða u nama poznatom svijetu. Pozornost i namjera dva su osnovna alata u rukama onoga tko želi proniknuti u duhovni svijet. Pozornost i namjera Svjesnost usmjerava svoju aktivnost u odnosu na pozornost i namjeru. to postaje ispunjeno energi93 Deepak Chopra jom. Pozadinska buka se naglo stišava. Jednostavno uzmete pogodni prijemni sustav i uðete u polje informacija uzimajuæi. koristite se i energetskim poljem i po ljem informacije. To dvoje je neraskidivo povezano. okusi i mnoštvo drugih stvari. proæi æe kroz naš um. Automobili nikada nisu naroèito zaokupljali moju pozornost. energetski išèezava Dosad smo nauèili da je namjera ona koja dovodi do promjene Možemo reæi da je pozornost ono što aktivira polje energije. Pozornost je ono što èini odabir informacija koje æemo uzeti u obzir. U stvarnom svijetu postoji mnogo naèina na koji možemo pribaviti informacije. Zamislite. a da mi toga uopæe nismo svjesni. Informacija se nalazi u rijeèi koju koristite. kušajuæi te ispitujuæi stvari koje vas okružuju. I dok se u duhovnom svijetu te veze sasvim lijepo vide. Pomoæu televizije. raznih radioveza te ostalih èuda tehnike u moguænosti smo zatražiti i dobiti informaciju. Dakako. odjednom se uèestalost pojavljivanja toga predmeta naglo poveæa? Moj prvi auto bio je Volkswagen tipa Beetle. . Ono što prestaje biti predmetom pozornosti. razgovor ljudi oko nas. u materijalnom se svijetu stvarnost oèituje tek kroz kratkotrajne bljeskove koje nazivamo podudarnosti. No želite li na isti naèin uæi u polje informacija duše. Toliko je velika moæ pozornosti. boje cipela. a namjerom stvorenu energiju oblikujemo. Tamo je sve povezano sa svim ostalim.odnosa. Ui istom trenutku vaša se pozornost usmjerava u pravcu odakle ste èulij glas. Svaki put kad pošaljete ili primite po ruku putem elektronièke pošte. primjerice. • Svakom svojom rijeèju vi odašiljete informacije kroz polje energije koristeæi se zvuènim valovima. a ener gija u elektromagnetskom impulsu koji putuje elektronièkim medijem kao stoje Internet. natpisi. naèini odijevanja. Što god da to jest. Naš nas je razgovor toliko zaokupio daje od zabave ostala tek pozadini ska buka. radioaparata. Kada na nešto usmjerite pozornost. Tada odjednom zaèujete kako je netko izgovorio vaše ime. telefona. Nikad ne znate kako i kada æe neko prošlo iskustvo ponovno oživjeti. Milijun stvari se dogodi svakoga dana. koje prije nisam primjeæivao. boju ili rijeè. mirisi. pogotovo one crvene boje.. To su okidaèi kojima pokreæemo proces stvaranja odreðene energije i proces stvaranja odreðenih informacija.

Pomoæu tipke za mijenjanje mog pustiti bilo koju pjesmu. Na primjer. Ljudi koji su sposobr doprijeti do veæih dubina unutar njih samih to mogu jer njihovo jastv nije odvojeno od univerzuma. Na nosaèu zvuka postoji dvadeset pet pjesama. Prošlost se doživljava kroz sjeæanja. Na taj naèin podudarnosti postaju kljuè n zumijevanja volje svemira i sinkroniciteta koji u njemu vlada ome guæujuæi nam da iskoristimo brojne prilike koje nam život pruža Problem koji se ovdje javlja jest kako u moru informacija prepoznal one prave. ali j trenutno slušam prvu. Budite svjesni svakog od njih. od svake televizijske reklame. Ukoliko se prvi put susreæete s ovakvom vrstom vježbe. To je popi glazbenog CD-a. Može vam se dogoditi da tijekom dana doživite nekoliko naoko nepovezanih dogaðaja i tek na veèer. kao i moæ tumaèenja istih. kakve okuse osjeæate? Kakvi vas osjeæaji zao kupljaju? Pokušajte odvojiti svaki osjet zasebno i obratiti pozornost ni svakog pojedinaèno. veæ smo toliko navikli na njih da ih više uopæe ne zamjeæujemo. Na razini duhovnog nema ni prošlosti ni buduænosti. vjerojatne Spontano ispunjenje želja æete mnoge stvari koje vas okružuju propustiti ili tek jedva zamijetiti. Znaèajna podudarnost } i Do sada smo nauèili da obraæanjem pozornosti na podudarnosi poveæavamo uèestalost njihovih pojava. a buduænost kroz maštu. Obraæanje pozornosti na neku podudarnost privlaèi energiju. Odgovor može doæi kroz neku zamisao ili intuiciju. Iznenadni susret ili nova veza takoðer mogu biti naèini na koji æemo dobiti odgovor. Sada na trenutak zatvorite oèi Pokušajte osjetiti što se sve nalazi u vašoj okolini. a postavljanje pitanja: "Što to znaèi?".Što veæu pozornost obraæate na podudarnosti. to æe postati vaš put ispunjenja. Vještina prepoznavanja podudarnosti. Kad bismo imali takvu tipku kojom bistri mogli prebacivati naša životna iskustva. Sve postoji istodobno. odnosno moæ zamiš95 Deepak Chopra ljanja. Kako odvratiti pozornost od svake kapljice èaja koji ispi jamo. dok namjerom otkrivam znaèenja tih podudarnosti. to æete ih i više privlaèiti te biti vještiji u razjašnjavanju njihovih znaèenja. "A-ha!" uskliknut æete u sebi povezujuæi dogaðanja proteklog dana u logiènu cjelinu. postiže se poveæanom pozornošæu i istraživanjem. što ste osjeæali? Kolika je bila temperatura? Jeste li osjeæali kakvo gibanje zraka ili je sve bilo potpuno mirno? Koji je dio vašega tijela dodirivao stolicu? Jeste li osjeæali veæi pritisak u bedrima ili u donjem dijelu leða? Jeste li zamijetili kakve zvukove? Veæina æe lako èuti udaljeni lavež psa ili djeèji žamor u susjednoj prostoriji. To naravno ne znaèi da ostalih pjesama nemj Stvar je u tome da ih ja ne èujem. Budisti kažu da je jastvo unutarnje biæ povezano sa svime što postoji. gledajuæi televiziju. od tisuæu lica koje dnevno sus reæemo na ulici. "slušanje" prošlosti ili bt duænosti ne bi predstavljalo nikakav problem. Dio nauèavanja sinkrc sudbine jest i postizanje stanja u kojem tijelo postaje istanèan instru ment osjetljiv na dogaðaje iz okoline. ali što je sa zvukovima profinjenije prirode? Èujete li sagorijevanje plina u peæi? Lagano šištanje zraka u ventilacijskom sustavu? Èujete li vlastiti dah ili krèanje u trbuhu? Èujete li prigušene zvukove s udaljenog prometnog raskrižja? Ljudi osjetljivi na takve podražaje i dogaðaje prepoznat æe i podudarnosti koje stvara svemir. Kakve zvukove èu jete? Kakve mirise. Za kljuè razumijevanja neæe uvijek biti . a niti bil kojeg drugog vremenskog oblika. vaš um pohodi neka nova zamisao. Kada se jednom izvježbate u tome. Ljudsko iskustvo razlikuje prošlost od buduænosti. To nije stoga što su one nejasne. privlaèi informacije. a da ne propustimo vrijedne prilike koje nam se i životu nude? Na to pitanje nema jednostavnog odgovora. Vi ste neraskidivi dio kozmièke kvantn juhe.

perete zube. tada je to više nego jasan znak što cijeli svemir oèekuj od vas. odnosno na knjigu koju je on volio. miris) i dopustite sebi zamijetiti što je moguæe više razlièitih naèina na koje se ono oèituje. Pr mijetio sam oglas èim je izašao. nosti i slike postaju jasnije. Postavite pitanje i budite pozorni u èekanj odgovora. poduda. : Razmislite o mojem primjeru u kojem je rasprava izmeðu mene mojeg nadreðenog na odjelu endokrinologije dala smisao oglasu \ bostonskim novinama u kojem se tražio voditelj hitne službe. spontano stvaralaèk iskustvo ili pak nešto sasvim drugo. veæ se zapitajl što ta poruka znaèi. a onda naknadno pridružuju vezane d( gaðaje. veèerate. vraæate se kuæi. udaj se za mene!". Drugi imaju pos< bnu bilježnicu u koju bilježe podudarnosti tako da na svaku stranic zabilježe samo po jednu. Kad legnete u krevet prije nego zaspite. ali nisam na njega obraæao pozornos Kljuèno je obratiti pozornost i istražiti moguænosti. procjenjivati ili suditi ono što vidite. Ipak. doruèkujete. Razumijevanje može doæi u obliku mirisa dima iz lule koji je sluèajno ušao kroz otvoren prozor i podsjetio vas na oca. taj proces promatranjj uvodi nas u cijeli jedan svijet novih podudarnosti. teme. okus. Možda naiðete na neku osob povezanu s podudarnošæu koja se pojavila. Može vam se dogoditi da vam se . dok jedete zatvorite nos i oèi te obratite pozornost na saSržaj hrane bez da ste ometani s tim kako ona izgleda od-nusno miriše. To je proces u kojem ste vi prc matraè vlastitoga života i vlastitih snova tako da veze. a koja na neki naèin može odigrati važnu ulogu u vašem daljnjem životu. Susreti. Još jedan naèin kako æete postati vješti u podudarnostima jest d pišete dnevnik podudarnosti koje su se dogodile u vašem životi Osobno sam nakon nekog vremena voðenja dnevnika napravio vla titu podjelu podudarnosti na male. opip. situaciji okolnosti . u trenutku kada se spremate zaprositi izabranicu svojega srca koja se još k tome 97 Deepak Chopra isto tako zove. no s vremenom æe vam to postati prirodno. radite. To može biti neki unutarnji znak. Nemojte analizirati. Na poèetku æete morati uložiti podosta napora da biste to postigli. velike i dvostruko veliki Vi možete napraviti neku svoju podjelu. vozite se na posao. Sasvim je prirodno da snažni i neobièni podražaji privlaèe vašu pozornost. verzalnom dušom znatno oèitija dok sanjamo. Prigušite ostala osjetila ako smatrate da vam previše smetaju. Zbog èinjenice da je naša veza s un. odnosi. Na primjer. veæ èekaji da odgovor sam doðe. provedite nekoliko minut Spontano ispunjenje želja svjedoèeæi dogaðajima upravo proteklog dana promatrajuæi ih na zamišljenom ekranu vaše svijesti. Ne optereæujte se previše. srednje. Kada se namjeravate vjenèati. sluh.sve su to moguæi izvori rješenja koje vas obièno natjera n uzvik: To je to! O tome se radi. to je poruka oèitija. nemojte je ignorirati. tada reklamu koja nudi vjenèano prstenje neæete uzeti kao neku znaèajnu podudarnost jer ih ionako ima na sve strane. Stoje podudarnost nevjerojatnija. Za one koji se stvarno odluèe malo jaèe udubiti u podudarnost preporuèio bih proces rekapitulacije. Promatrajte taj dan kao da gledate film. Barem jednom dnevno obratite pozornost na jedno od pet osjetila (vid. Gledajte sebe kako ustajete. nemojte pokušavati doæi do odgovora gro nièavo razmišljajuæi o znaèenju. Kad se podudarnost pojavi. Jednostavno gledajte film i pokušajte ga odgledati do kraja.dovoljno otvoriti poštansku omotnicu ili pak upaliti televizor (makar se i to može dogoditi). No kad vidite natpis "Joanna. Upravo su to stvari u vašoj okolini na koje morate biti najviše pozorni. završavate dan i liježete u krevet. veæ jednostavno promatrajte bez ikakvih primisli. Nekima je možda lakš dnevno zapisivati dogaðaje i onda eventualno podcrtati neka imem rijeèi ili cijele reèenice kao moguæe podudarnosti.

uèinite još samo nešto. Stoga vježbajte svoja osjetila. Pon. Ono što je potrebno jest izbjegavanje ponavljanja los obrazaca vjerujuæi da æe ovaj put sve dobro završiti. Kada postignete to da možete bilo kada pozvati scene iz snova. dok tijekom noæi radim iste te stvari. odnosno razvodom. Neki su za nas dobri neki loši. Shvaæar dobrobiti iskorištavanja ponuðenih prilika. Tipièan prim jest kad razvedena osoba ponovno ulazi u vezu. lja iste stvari kao i u prijašnjoj vezi te dopušta pojavu istih traun proživljava iste patnje i onda se s ogorèenjem pita: Zašto mi se stalno dogaða? Rekapitulacija nam pomaže promatrati tu sliku naèin da joj svjedoèimo. Na taj naèin raz krivamo istovjetnost loših obrazaca što nam pomaže u znatno opn nijem i svjesnijem izboru kod sljedeæe veze. Velika je vjerojatne da æe završiti kao i u prethodnom sluèaju. Redovitom vježbom postupno primjeæujemo korelacije. mojem duhu." Dakle. mojoj podsvijesti da svjedoèi snovima. okolnostirr dogaðajima. Nevjerojatno je što sve možete zapaziti gledajuæi dogaðaje na taj naèin. Tijekom dana susreæem ljude. Imamo osjeæaj da nas] poèela služiti sreæa. pokušajte promatrati sebe na objektivan naèin. Kroz proces rekapitulacije promatramo obrasce koji se pon. Recite sebi sljedeæe: "Baš kao što sam sada rekapitulirao dan. nakon nekoliko tjedana imat æete jasno iskustvo da su snovi scenarij. recite samome sebi: "Sve što sam sada odgledao pohranjeno je na sigurno te bilo koji dio filma mogu pozvati i ponovno ga pogledati. Mi smo u oba sluèæ tek svjedoci. te obvezno obratite posebnu pozornost na dogaðaje k . Kad pogledam ono što me zanimalo. Možda æete se zadržati na plaèu djeteta kojega je majka grubo vukla pokušavajuæi s njim proæi kroz ulaz u samoposluživanje. Tada ujutro nakon buðenja rekapitulirajte noæ kao što ste to uèinili za dan. racionalno c jašnjivim. a koje inaèe u svakidašnjici uopæe ne primjeæujete.. a vi onaj koji ga gleda. a ne da sudjelujemo u njoj. nalazim sebe u razlièitim situacijama. i kad radite nešto što biste najradije preskoèili i zaboravili. Mehanizam snova je nak je mehanizmu onoga što se dogaða u takozvanoj našoj stvarnos odnosno ijedno i drugo je projekcija naše duše. Promatrajte sebe jednako i kad èinite stvari na koje ste posebno ponosni. Gledajuæi film. po završetku filma spremni ste za spavanje. što može trajati od nekoliko minuta pa sve do pola sata. kako po dai tako i po noæi. tako æu dati upute mojoj duši." U poèetku možda i neæete primjeæivati neke promjene. Taj je proces naroèito pogodan za odvikavanje od loših navil Život ima odreðene obrasce po kojima teèe. Nelokalizira inteligencija jednako šalje znakove za razumijevanje i kad spavarm kad smo budni. promatrajte okolinu. suraðujem s njima razne naèine. zapišite one koje su vam se naroèito usjekle u pamæenje. Prije nego što se lagano uljuljate u san. Kad rekapitulirate dan. ljaju odmatajuæi na taj naèin zamršeno životno klupko. veæ su: pravo naèin tumaèenja naših životnih puteva. Zapisivanje nije nužno. veæ njegovo upoznavanje ma kakav on bio. Imajte uvijek na umu da cilj promatranja nije moralno ili neko drugo vrednovanje glavnog lika. Više podudarnosti osigura više kljuèeva za razumijevanje kojim bi putem morali poæi. Snovi pak nisu samo èista projekcija naše svijesti. Sve zajedno nas upuæuje kojim smjerom morar krenuti. Ukljuèite ih u 99 ?-*¦' Deepak Chopra svoj dnevnik i naznaèite posebno zanimljive dogaðaje. Razli je u tome što se tijekom dana dogaðaji èine logiènim. no budete li uporni svake veèeri prije spavanja.: pomaže da razumijevanje lakše izaðe na površinu. odnosima. slika æe jednostavno nestati. slike kc se ponavljaju i u stvarnosti i u snovima..neki dogaðaj sada èini važnijim nego u trenutku dogaðanja ili æete zamijetiti daje žena u redu ispred vas u ljekarni imala istu boju kose kao i vaša majka kad ste bili mali.

To su važna upozorenja i znaci da moraju postojati naèini kako bi vam život bio više ispunjen. ljudi lijepo posložiti u skladu s odgovorima koje ste zapisali. a na kraju radnog vremena osjeæaju se emocionalno mrtvi moraju na takve stvari i te kako obratiti pozornost. Podudarnosti su takve prirode da vas ponekad opkole sa svih strana. Ako nemate jasno oznaèen životni cilj. a onda ih opet jedno vrijeme nema ni za lijek. može biti kljuèni znak. unutarnjem tihom glasu. okolnosti. Nakon pet minuta otvorite oèi i zapišite ih. U stvari. što zapravo radite? Bilo bi od velike pomoæi kad bi nam svemir dao jasnu zamisao. o èemu ona sanja. Ponekad je život težak te nas optereæuje s raznim svakidašnjim poslovima koji s vremenom postaju preteško breme. koji se jedva mogu vezati uz ono što rade. Radite to redovito i bit æete iznenaðeni kako æe se situacije. Mnogi ljudi nisu uopæe . Kako æete naæi svoj put u tako zamršenom svijetu? Uzmite si pet minuta na dan i provedite ih u tišini. Sve što osujeti te planove i skrene nas s puta kojim se kreæemo. Ljudi koji s mukom ustaju kako bi otišli na posao. morate zaviriti unutar sebe i saznati što vaša duša želi. Nikad to neæete otkriti ako ne obratite pozornost. To je poèetak sinkrosudbine. dogaðaji. Nekima æe za odgovore trebati više vremena. a na kraju radnog vremena osjeæaju se emocionalno mrtvi moraju na takve stvari i te kako obratiti pozornost. Svi mi moramo do neke granice planirati kako sutrašnji dan. To su važna upozorenja i znaci da moraju postojati naèini kako bi vam život bio više ispunjen. imat æete stalnog vodièa kojega možemo prispodobiti u obliku arhetipskih simbola. Sve što osujeti te planove i skrene nas s puta kojim se kreæemo. sigurno ne oèekuju da se ostvare. Nekima æe za odgovore trebati više vremena. Možda se èudo krije nadomak vas. Nikad to neæete otkriti ako ne obratite pozornost. To je poèetak sinkrosudbine. koji se jedva mogu vezati uz ono što rade. kompas ili ako hoæete pravac kretanja kojim moramo iæi. Radite to redovito i bit æete iznenaðeni kako æe se situacije. kompas postoji. Možda se èudo krije nadomak vas. Da biste ga otkrili. Imajte na umu da i izostanak dogaðaja koji oèekujete takoðer može biti znak kojeg vam svemir šalje. Za to vrijeme usmjerite pozornost na sljedeæa pitanja: Tko sam ja? Što želim od svojega života? Nakon toga prestanite razmišljati i dopustite struji svijesti. može biti kljuèni znak. Kada otkrijete svoju dušu i njezine želje te njihovu temeljnu prirodu. dogaðaji. slijedite lanac podudarnosti i pomognete si stvoriti sudbinu kakvu želite. Imajte na umu da i izostanak dogaðaja koji oèekujete takoðer može biti znak kojeg vam svemir šalje. unutarnjem tihom glasu. da naðe odgovore. izoštrite svoja osjetila kako biste primjeæivali znakove iz okoline. Ljudi koji s mukom ustaju kako bi otišli na posao. a onda ih opet jedno vrijeme nema ni za lijek. ljudi lijepo posložiti u skladu s odgovorima koje ste zapisali. 101 Spontano ispunjenje želja statistièki imaju malu vjerojatnost. Nakon pet minuta otvorite oèi i zapišite ih. a ako i jesu. tako i dalju buduænost. Sjednite u tišini. Podudarnosti su takve prirode da vas ponekad opkole sa svih strana. da naðe odgovore. Ponekad je život težak te nas optereæuje s raznim svakidašnjim poslovima koji s vremenom postaju preteško breme. slijedite lanac podudarnosti i pomognete si stvoriti sudbinu kakvu želite. Mnogi ljudi nisu uopæe navikli razmišljati o tome što bi htjeli kad bi mogli ostvariti svoje želje.100 Spontano ispunjenje želja statistièki imaju malu vjerojatnost. Svi mi moramo do neke granice planirati kako sutrašnji dan. okolnosti. izoštrite svoja osjetila kako biste primjeæivali znakove iz okoline. Kako æete naæi svoj put u tako zamršenom svijetu? Uzmite si pet minuta na dan i provedite ih u tišini. Za to vrijeme usmjerite pozornost na sljedeæa pitanja: Tko sam ja? Što želim od svojega života? Nakon toga prestanite razmišljati i dopustite struji svijesti. tako i dalju buduænost.

To je ono najbolje u nama. naša duša neæe biti ispunjena sve dok ne završi svoju mitsku potragu koju možemo zamisliti kao Velik plan unutar kojega su odreðene i naše sudbine. Pogledamo li lik Marvlin Monroe. jastvo lišeno ega. Iz toga se raða ljubav i milosrðe. To pa zasigurno vodi do pitanja tko sam ja i što hoæu. nailazimo na arhetipski primjer. imat æete stalnog vodièa kojega možemo prispodobiti u obliku arhetipskih simbola. Možda se oblik malo razlikuje ovisno o povijesnom trenutku. avanturist. Da biste ga otkrili. imaginaciju te najdublje èežnje. Dobar ili zao. Oni su jednostavni. ta velika. bog ili božica u obliku embrija željnog da se rodi. Ipak. kompas postoji. Te mitske prièe. kompas ili ako hoæete pravac kretanja kojim moramo iæi. predložak za herojski život. takoðer izlazi iz duše. To je ono što je planirano postiæi. morate zaviriti unutar sebe i saznati što vaša duša želi. predivna i mitska potreba. 101 Težnje i arhetipovi Sada dolazimo do samog srca sinkrosudbine.navikli razmišljati o tome što bi htjeli kad bi mogli ostvariti svoje želje. Znamo se odrediti prema podudarnostim kao prema porukama koje nam šalje nelokalizirana inteligencija pok zujuæi nam na taj naèin smjer kojim bismo trebali iæi. Njihovo postojanje jest oduvijek. jasni i èisti u namjeri bez obzira kakva ona bila. Ipak. pobožan ili svjetovan.sve su to razlièiti naèini na koji se svjesna energija kolektivne duše može prispodobiti. božice seksa i ljepote. predmet ljubavi. što zapravo radite? Bilo bi od velike pomoæi kad bi nam svemir dao jasnu zamisao. Iz toga se raða ispunjenje i cjelovitost. Do sada smo usvoji spoznaju o dvojnosti duše te da smo dio nelokalizirane inteligei èije na isti naèin kao što je i val dio oceana. njegujuæi veze koje vam otkrivaju smisao i znaèenja te sudjelujuæi u vlastitoj mitskoj drami. našeg znaèenja te oki 102 \ Spontano ispunjenje žeija line sama duša. sigurno ne oèekuju da se ostvare. Svaki put kad je neki lik "iznad života". Sjednite u tišini. Arhetipovi su vjeèni obrasci nastanjeni u univerzalnoj kolektivnoj duši koja pomoæu njih izražava svoju žudnju. spasitelj. djeliæ svemira koji koristi nas da bi èinio dobro ostalima. no jezgra ostaje uvijek ista. Moderno ih vrijeme stavlja u svijet filma. U svakom ljudskom biæu nalazi se jedna prevladavajuæa tema. To su temelju stvari koje moramo svladati želimo li živjeti ispunjen život. razumijevajuæi plan zapisan u vašoj duši. Ljudi koji žive obièan svjetovni život rijetko dolaze u dodir s tim mitskim biæem unutar njih. a ako i jesu. Arhetipovi se raðaju u kolektivnoj duši. možete sebi poploèiti put do prosvjet-ljenja. Svjesni smo da je izvor naše iskonske veze. ali isto tako i u kasnijoj literaturi te spisima modernog vremena. kazališta te u razne teme novinskih tjednika. Naša težnja. Ako nemate jasno oznaèen životni cilj. o èemu ona sanja. izbavitelj . U stvari. koja je moja životn svrha. vidjet æemo u njoj utjelovljenje Afrodite. Takoðer smo nauèi uoèiti sinkronicitet u svim stvarima: matricu koja nas povezuje s samim izvorom svemira. kad tražimo znakove koji æe nas voditi kroz svakidašnjicu. grešnik ili svetac. Nalazimo ih u spisima prastarih kultura. ti heroji i heroine nazivaju se arhetipovima. ali se oèituju i u individualnoj. mudrac. Kada otkrijete svoju dušu i njezine želje te njihovu temeljnu prirodu. To je naše jastvo koje porièemo da postoji u nama jer veæina nas nije sposobna vidjeti to polje bezgraniènog potencijala koje nam je na raspolaganju. Dok smo živi. dok bi Robert Downey lako mogao biti . Njihova mitska drama odigrava se svaki dan u fizièkom svijetu. moramo se zap tati osnovno pitanje o nama samima: što želim i èemu težim. Napokon znam i da same naše namjere mogu utjecati na taj smjer.

Kako izgledaju te sile? To može biti savjet prijatelja kamo da usmjerite život. Svako ljudsko biæe nosi u sebi barem jedan ili više arhetipo\ Svatko od nas sazdan je od odreðenog sklopa na razini duše što rezi tira odreðenim arhetipskim znaèajkama. a stoje rezultat masmedijske kulture? Koliko djevojèica sanja postati nova Britney Spears? Koliko djeèaka sanja postati novi Michael Jordan? U njima nalazimo uzore jer su oni osobe koje su oživotvorile svoje vlastite arhetipove. neæete se nikad duhovno razviti i život æe vam . arhetipovi suI votni modeli. simbol bu tovništva. Nažalost. Dopustimo li da nas. Me djeca vide u meni svoga oca. a ne duhovnog svijeta. Na 1 naèin uèimo odrediti individualne arhetipove. Princeza Diana je bila Artemida. ono oslobaða stvaralaèku silu koja omoguæuje rast tijela odreðenu biljku. dolazite u opasnost da vaš put tu i završi. dok me supruga smatra svojim muški partnerom. Tako æe arhetip. bez obzira na dobronamjernost. neustrašiva u borbi ono u što vjeruje.103 Deepak Chopra bog Dionis ili Bacchus. Stoga prvo morate doprijeti do nje tako što æete odrediti svoje duboko usaðene težnje te izabrati arhetipove najbliže vašim namjerama slijedeæi njihove prastare obrasce. Nitko. odnosno s vašom jedinstvenom individualnom dušom. Prihvaæarj nekog arhetipa nije proces svoðenja osobe u kalupe ili granice te stq nema govora o poistovjeæivanju. zamisli koje usmjeravaju život prema konaèn sudbini duše. neometajuæi njezino bujan dio je ljepote življenja na razini duše gdje postajete heroji i heroii mitske sage. utjecaj medija i reklama koje nas mame na kupnju. a netko treæi lijeènikom ili savjetnikom za duh-tijelo sustav. osobe koje su uspjele u svojoj unutarnjoj potrazi. neukrotiva i sklona kršenju pravila. To je sjeme zasijano u nam Kada klija. Plan koji je svemir osmislio za vas otisnut je unutar vaše duše. zanesu si 104 Spontano ispunjenje žeija materijalnog svijeta. na putu traživanja duhovnosti i naše duše to nam neæe biti od velike pomo' Mene neki ljudi nazivaju piscem. Ukoliko se èvrsto poistovjeti s nekom ulogom. To su poruke materijalnog. èija se aktivacija na individualnoj raži postiže kroz naše težnje i namjere. no u stv< nosti ja se neprestano nanovo odreðujem u skladu s neprestanim c matanjem klupka koje se zove sudbina. vi ste taj i taj arhetip. smatraju da osim ako ne stupite u vezu s bogom ili boginjom u vama te ako ne dopustite njegovo ili njezino roðenje. osloboditi stvaralaèku silu i om guæiti da se uoblièimo u ono što nam je sudbinski predodreðen Dakle. tko ste onda vi? Što želite? Koja je svrha vašega postojanja? 1 najdubljoj razini ta pitanja dolaze od same duše. Odgovore æete na budete li razgovarali s dijelom kolektivne duše koji je oblikovan san za vas. drugi me smatraju duhovnim misli cem. Svaka podudarnost uvid je u tek mali dio. Poèinjemo željeti stvari koje nam nisu namijenjene te izražavati namjere koje nisu u skladu s namjerama svemira." Vedski spisi. odnosno potrošnju. Baš suprotno tome. Poèetak spoznaje vlastitih arhetipova i vlastite sudbine nalazi se u univerzalnoj duši. Uloga arhetipova Otkrivanje arhetipova izrazito je osobno iskustvo. dio indijske tradicije. pa èak ni netko tko vas dobro poznaje ne može reæi: "Ah. a arhetipovi su naši stalni vodièi na putu prema cjelovitom uvidu u taj plan. slike. veæ uvijek biljku rajèice. to æe nas svakako udaljiti od sudbine naše duše. primamljiv položaj zamjenika upravitelja neke kompanije s milijunskim primanjima. Kako æete nakon svega toga znati stoje dio vaše sudbine. Sjeme rajèice neæe izrasti u cvijet ruže. Shvaæanje vlastite naravi. Sve te uloge pomažu da se odredim tko sam. Društvo u kojem živimo potpuno je deterministièko usmjerene svaka stvar i svaki odnos mora imati svoj naziv.

sinkronicitet. znat æete kad ih naðete. Uz ovu ona je osmislila i mnoge druge vježbe koje bih takoðer preporuèio. rituale.zauvijek ostati svjetovan. a izmislila ju je moja prijateljica Jean Houston. Taj je dogaðaj smjer povijesti. Kinga mlaðega. Privlaènost bandi. kad su ga bacili iz jureæe vlaka. Kažu da je Mahatma Gandhi. To je ono što nadah105 Deepak Chopra njuje velike slavne redatelje i njihove filmove. mitovi. U sanskrtu je to poznato kao siddhi. Oi imaju voðe.sve sami proizvodi nelokaliziranog podruèja. to je oponašanje mitologije: Jasc koji traži Zlatno runo i Ikar koji leti na krilima od perja i voska. moæi æete raditi velike i èudesne stvari. To je materija od èega su sazdani naši snovi. To je dio onoga od èega smo stvoreni. Pronaðite vlastiti arhetip Proces otkrivanja vlastitih arhetipova morao bi sam po sebi biti radost. Yoda je mudri pr rok. Njihova je me u tome što mogu sagledati više usporednih moguæih puteva odjednoi te na osnovi toga izabrati naèin djelovanja. izvanredna osjetljivost zapažanja. Princeza Leia poput Artemide: nezavisna žena lova. Kac èovjek napravi nešto veliko. U današnje vrijeme više volimo oponašati obrasce ponašanja slavnih osoba nego u sebi potražiti nama jedinstvene obrasce. èitanje bi trebali slušati s nekog CD-a ili au- . Uspijete li zametak božanskog oživotvoriti u sebi. poput hodanja po mjesecu ili vratolor nog leta u nadzvuènom zrakoplovu. Buduæi je izvor arhetipova kolektivna svijest. Tražite u sebi ono što vas privlaèi i nadahnjuje. prièe oko logorskih vatri. L.sve je to dio najdubljeg izvora civilizacije i identiteta. dogaða nam se da se oi pridružuju skupinama koje danas nazivamo uliènim bandama. Kada ljude lišimo mitologije. što znaèi nadnormalna moæ. "¦ Takvi dogaðaji stvaraju pomak u ustroju spoznaje i zapažanja. Pravi arhetipovi utjelovljeni su u ljudima popi Mahatme Gandhija. Opustite se i pokušajte se osloboditi misli. nauèite kako živjeti mitološke prièe. Ipak. inicijacije. U Ratu zvijezda Lul Skywallker izražava arhetip vjeènog avanturiste. To su likovi naše kolektivne mašte preneseni iz prastarog u fut ristièki oblik. zatvorio oèi i vidio raspadanje britanskoga carstva diljem svijet. legende. a vaš je zadatak pronaæi dva do tri takva. Najbolje od svega je što nema pogrešnih odgovora. o Apollu. Krišni. Rose Parks i svih onih ko su uspjeli u svojoj svakidašnjici doprijeti do èudesnog. odnosno sve ono što imaju i mito\ Naša djeca se ukljuèuju u bande u potrazi za mitskim iskustvom. to je drugorazredni n domjestak mitologije. zaštitnica. No u pojedinim trenucim 106 Spontano ispunjenje želja možemo probuditi uspavani potencijal unutar nas i iskoristiti ga. autorica knjige Mitski život. svaki se arhetip nalazi u svakome od nas. Ako ne znate stoje to. èuvar znanja povezanog s nelokaliziranim u kojem leži ogromi moæ. Ipak neki su od njih jaèe zastupljeni. U idealnom sluèaju kod èitanja sljedeæeg èlanka oèi bi trebale biti zatvorene. Mitologija je izvor dana nje civilizacije. Bilo c se radi o Plutovoj otmici Persephone ili Orfejevoj potrazi za vlastitoi nevjestom meðu sjenama Hada. prièama iz keltsl mitologije . Arhetipovi su vitalni za razumijevanje i odgovor na pitanje tko srri To su pojedinaèni izrazi kolektivne svijesti. Nemojte izabrati kvalitete kojima se divite ili one koje su izraz vaših želja. pa èak i predvidjeti bi duænost. telepatija . uvijek sklonog pre zimanju rizika kad se radi o istraživanju nepoznatog. Postoji jedna vježba koja bi vam mogla pomoæi u potrazi. M. To su moæi koje postoje samo kao mit. Po uobièajenim okolnostima naš nam mentalni ustroj omoguæava vidje samo ono što je neposredno ispred nas. filmova te slavnih osoba leži u njihovom pon sanju koje je prepuno mitskih obrazaca. Ne brinite ako izbor nije bio naroèito mudar.

To su moæi koje postoje samo kao mit. prodorni ptièji pjev. Nastavite s laganim dubokim disanjem te se svakim izdisajem primièite mjestu mirnijeg i opuštenijeg ozraèja. Zavirivši unutra. plahe zeèeve koji pretrèavaju stazu te leptirsko šarenilo i njihov nasumièni let. Uz ovu ona je osmislila i mnoge druge vježbe koje bih takoðer preporuèio. što znaèi nadnormalna moæ. Idete sve dublje i dublje. Odjednom ugledate obrise èamca koji klizi prema vama. . Postoji jedna vježba koja bi vam mogla pomoæi u potrazi.diokasete. Nemojte izabrati kvalitete kojima se divite ili one koje su izraz vaših želja. nema kraja. S vremenom primjeæujete bujnu vegetaciju prirode oko vas. prodorni ptièji pjev. a izmislila ju je moja prijateljica Jean Houston. a vaš je zadatak pronaæi dva do tri takva. Melodija vam nepoznata i više lièi na neku mantru. S vremenom primjeæujete bujnu vegetaciju prirode oko vas. Ne brinite ako izbor nije bio naroèito mudar. Kreæete se prolazom i zapažate da vodi prei prastarom kamenom stepeništu koje se kružno spušta. svaki se arhetip nalazi u svakome od nas. èini se. Nastavite s laganim dubokim disanjem te se svakim izdisajem primicite mjestu mirnijeg i opuštenijeg ozraèja. Osjeæate se vrlo sigurno i ugodno 1 da ste se vratili vlastitoj kuæi te radoznalo kreæete hodnikom u po dinsku sobicu. Konaèno dolazite do kraja stepeniši naðete se ispred rijeènog jezera punog srebrne mjeseèine. Pronaðite vlastiti arhetip Proces otkrivanja vlastitih arhetipova morao bi sam po sebi biti radost. Sada zamislite šetnju prekrasnim drvoredom daleko izvan gradske vreve. no i èitanje æe takoðer biti u redu. Zapoènite s nekoliko dubokih udisaja i izdisaja. Navlaèite je na sebe. Sjedate obalu i slušajuæi huk rijeke pogledate u nebo ispunjeno zvijezdam. vidite ugodno utoèište s hod kom koji vodi u zadnji dio kuæe. Ako ne znate stoje to. sinkronicitet. Na taj naèin bi lakše mogli predoèiti scene koje slijede. Zapoènite s nekoliko dubokih udisaja i izdisaja. Na èistini nedaleko od vas ugledate šarmantnu rustikalnu kuæicu s nadstrešnicom èija otvorena vrata poka107 Spontano ispunjenje želja možemo probuditi uspavani potencijal unutar nas i iskoristiti ga. Na taj naèin bi lakše mogli predoèiti scene koje slijede. Na kr brodice jedan je bradati mornar poèeo pjevušiti. ( mac je veæ zašao u uzak tunel kojem. znat æete kad ih naðete. Na taj naèin otklonite sve napetosti koje osjeæate u bilo kojem dijelu tijela. Sada zamislite šetnju prekrasnim drvoredom daleko izvan gradske vreve. plahe zeèeve koji pretrèavaju stazu te leptirsko šarenilo i njihov nasumièni let. Kako je svje sve manje. nauèite kako živjeti mitološke prièe. U idealnom sluèaju kod èitanja sljedeæeg èlanka oèi bi trebale biti zatvorene. Pojž obuèena u dugu lanenu odoru maše vam pozivajuæi vas da se ukrca Bez trunke straha našli ste se u èamcu prihvaæajuæi ponuðenu odje za plovidbu okiæenu prastarim simbolima. Na taj naèin otklo-nite sve napetosti koje osjeæate u bilo kojem dijelu tijela. Prolazite pokraj vrata izbe i otvarate ih.sve sami proizvodi nelokaliziranog podruèja. izvanredna osjetljivost zapažanja. Na kraju pros rije primjeæujete prolaz. autorica knjige Mitski život. telepatija . Tražite u sebi ono što vas privlaèi i nadahnjuje. tako se spuštate sve sporije pazeæi na svaki korak da ne bi pali. Na èistini nedaleko od vas ugledate šarmantnu rustikalnu kuæicu s nadstrešnicom èija otvorena vrata poka107 Deepak Chopra zuju dobrodošlicu. èitanje bi trebali slušati s nekog CD-a ili audiokasete. Ipak neki su od njih jaèe zastupljeni. Buduæi je izvor arhetipova kolektivna svijest. no i èitanje æe takoðer biti u redu. Opustite se i pokušajte se osloboditi misli. U sanskrtu je to poznato kao siddhi. Najbolje od svega je što nema pogrešnih odgovora.

Odjednom ste postali svje! poveæane budnosti osjetila. Vrlo ste opušteni, a opet sva osjetila neobièno radoznala i živa. Iz daljine je doprla svjetlost koja je, bližeæi se kraju tunela, postaji sve sjajnija. Približavajuæi se tom sjaju, postajete sve više svjesr poziva da uronite u virtualnu stvarnost. Nastavljate dalje u svjetlo Imate jasan osjeæaj bestežinskog stanja. Izdižete se iznad èamca i jecate kako vas svjetlost prožima. Osjeæate kako postajete svjetlo Sada ste virtualno biæe raspršeni u pulsirajuæu svjetlost. Iz toga pc ruèja èistog potencijala možete se pojaviti bilo u kvantnom ili mate jalnom podruèju, u bilo kojem obliku i na bilo kojem mjestu u prosti vremenu. % Iz dubine svjetlosnog biæa izranjate u obliku božice Here, kralji Olimpa i svih grèkih bogova, simbola kraljevske moæi i ljepote. Na èe ste svijeta ispunjeni samopouzdanjem i autoritetom. Vaši se podan oslanjaju na vašu sigurnost i snagu. Utjelovljenje ste moæi i vjere sebe. Osjetite kako je to biti u tijelu tako moænog biæa. Osjeti 108 Spontano ispunjenje želja ushiæenje postojanja i kretanja božjeg tijela. Pokušajte zamisliti kako je to. Predoèite si pokrete božanskog, rijeèi koje izgovara, izraze lica. Pogledajte svijet njezinim oèima i èujte ga kroz njezine uši. Tada se oprostite od boginje i vratite svojoj svjetlosti. Ponovno ste u obliku èistog potencijala koji pulsira moguænostima. Jedna od beskonaèno mnogih jest vaša sljedeæa pojava u tijelu starog, mudrog kralja iskusnog u vladanju olujama života. Vi se mudrac obrastao dugom bradom, rishi koji vidi oblike i pojavnosti svijeta kao kozmièki ples. Vi ste u ovom svijetu, ali ne i od ovoga svijeta te svaka vaša rijeè, misao ili djelovanje izražava apsolutnu toènost. Osjetite kako je to kad imate svjesnost mudraca. Zamislite njegove misli, rijeèi i pokrete. Pogledajte svijet njegovim oèima. Kad napustite tijelo proroka, ponovite postupak vraæanja u svjetlost. Okupajte se malo te se prikažite svijetu kao izbavitelj. Utjelovljenje ste suosjeæanja, zraèite opraštanjem i nadom. Vaša nazoènost tjera i najdublji mrak. Vi ste bit inkarnacije hindu božanstva, bit Krista i Bude. Vaša priroda pretvara iskustvo u vjeru. Svjedoèite mislima koje prolaze glavom spasitelja. Osjetite emocije u njegovom srcu. Iskusite svijet oèima iskupitelja preplavljeni suosjeæanjem i ljubavlju za sva živa biæa. Nakon ovog iskustva vratite se po treæi put u vaše primordijalno stanje. Utopite se u bazenu univerzalne energije. Vi ste sav potencijal koji je ikada bio, koji sada postoji i koji æe postojati u buduænosti. Zaronite ponovno u dubine vašega bazena i izronite u tijelu božanske majke. Sada*ste hrana koja daje život. Zovete se Demetra, Šakti i imate žensko lice Boga. Majka ste boginja koja svoju brigu posveæuje svim živim biæima. Vi ste iskonska stvaralaèka sila iz koje se raðaju oblici i pojavnosti. Iskusite svjesnost božanskog materinstva. Promatrajte stvaranje njezinim oèima i poslušajte raðanje njezinim ušima. Udah-nite i izdahnite pluæima boginje Majke. Recite toj divnoj osobi zbogom i vratite se svojim izvorima, svojoj svemoguæoj svjetlosti kako biste se ponovno otisnuli s obale bezbrojnih moguænosti. Ovaj put postat æete bog Dioniz. Bog sladostrašæa, ek109 :% Deepak Chopra staze, opijenosti, bog izgreda i gubitništva. Personifikacija ste potpu predaje trenutku. Ništa u vama vas ne zadržava da neprestano za njate u iskustva koja vas èine živim. Opijeni ste ljubavlju. Iskus svijet dionizijskom sviješæu. Osjetite opijenost. Zapažajte svijet èulir Dioniza. Poslušajte glazbu univerzuma kojom slavi biæe poput v Uðite u ekstazu izlažuæi svoja osjetila životu. i Ostavimo ipak Dionisa i vratimo se tamo gdje možemo biti sve, a je ovaj

put boginja mudrosti Atena ili Saraswati. Sada ste zaštitnik ci lizacije sa zadatkom da èuvate znanje, umjetnost, mudrost i znano Istinski ste duhovni ratnik kojemu je cilj uništiti neznanje koje prijeèi na putu istine. Pogledajte svijet njezinim oèima i poslušaj važne razgovore njezinim ušima. Vi ste kultiviranost, otmjenost, ci liziranost i mudrost najviše vrijednosti. i Odmaknite se i od nje i postanite ono što izvorno jeste, postani virtualna svjetlost. Pretvorite se natrag u biæe bez granica, bez a tovanja, pulsirajuæi beskonaènim moguænostima. Jedna od njih j< Afrodita ili Venera, boginja ljubavi i ljepote. Utjelovljenje ste senzu, nosti, strasti i seksualnosti. U vašoj se nazoènosti smrtnici rasp meæuju zaklinjujuæi se na vjernost bogu Erosu. Izrazite se i iskusi svijet kroz boginju ljubavi. Osjetite tijelo boginje, kušajte njezii senzualnost. j Promotrite svijet njezinim oèima i lagano se oprostite od nje. i Ponovno ste samo jezgra ili svjetlost u svijetu svih moguæih, a ip; bez ikakvog oblika. Tek što ste se vratili, veæ izranjate u tijelu svetog djeteta, izraza è: toga božanskog potencijala. Vi ste inkarnacija nevinosti utjelovljuju oèekivanje bezuvjetne ljubavi i kao davatelja i kao primatelja. Nov roðenèe ste božanskih roditelja i plod ste sudbine te kozmièkog pote cijala. Sagledajte svijet oèima svetog djeteta. Osjetite kako ljubav te < vašim nevinim srcem. Iskusite zaigranost kao djeteta svjetlosti koje ; raduje vlastitom postojanju. Oslobodite dijete u sebi te se ponovno stopite s virtualnom svje lošæu. Na trenutak se odmorite bez tereta ikakvog oblièja. Vi ste otki 110 Spontano ispunjenje žeija caj energije sposobne da se pretvori u bilo što. Sada je to kozmièki alkemièar. Vi ste prvi meðu èarobnjacima i maðionièarima. Sposobni ste pretvoriti ništa u nešto i nešto u ništa. Svijet poretka i logike pretvarate u besmislenost. Materijalan svijet za vas tek je izraz vaše svjesnosti, sama energija koja kroz vašu namjeru i pozornost postaje na posljetku materija. Možete uzeti bilo koji oblik, živ ili mrtav, jer vaša je svjesnost postojana bez obzira u što se maskirali. Vi ste Krišna, beskonaèna moguænost. Dajte sebi iskustvo Krišne, kozmièkog alkemièara, sposobnog da se oèituje u svemu što izaberete. Iskusite preobražaj vaših misli u pojavnost. Pogledajte svemir oèima Krišne. Osjetite ga kao svoje tijelo. Vi niste u svemiru, svemir je u vama. Sada se nekoliko minuta poigravajte svojom kreativnošæu. Oèitujte se u bilo kojem obliku koji želite. Možete odabrati jedan od nabrojenih likova ili pak stvoriti neki svoj. Postanite bilo koji oblik koji želite. Poprimite svjesnost poznatog glazbenika ili slikara. Iskusite svijet kroz djelovanje moænoga politièkog voðe. Postanite orao i zauzmite perspektivu ptice koja lebdi u visinama. Budite kit i osjetite ogromno tijelo koje pliva beskrajem oceana. Ne postoje granice koje bi vas sputavale u izražavanju. Uživajte u svojoj virtualnosti ispunjeni znanjem i iskustvom sebe kao bezgraniènog potencijala. U tom obliku vi ste sve. Utjelovljujete sve bogove i boginje, arhetipove i mitske slike. Sljedeæih nekoliko trenutaka dopustite bilo kojoj slici, frazi ili simbolu te svakoj rijeèi koja se pojavi da zauzme neki oblik u vašoj svijesti. Kada osjetite da ste iskusili široki spektar zanimljivih moguænosti, izaberite tri arhetipske slike ili simbola, rijeèi ili fraze koje unutar vas najjaèe odjekuju, koje vas nadahnjuju i motiviraju. To mogu biti bliski oogovi ili boginje koji su vam poznati, slike, životinje, simboli elemenata, sile svemira, rijeèi, fraze ili bilo koja kvaliteta koja vam nešto znaèi. Bilo što što izaziva ugodu u vama kad pomislite na to. Osjetite ili steknite dojam da ulazak tih kvaliteta u vaš svijet te njihovo ostvarenje kroz vas uzdiže vaše sposobnosti da èinite velike i èudesne stvari. Uvijek savjetujem muškarcima da izaberu barem jedan

ženski arhetip, odnosno ženama da izaberu barem jedan muški. Svi posjedujemo obje 111 Deepak Chopra kvalitete: i muške i ženske. Ignoriranjem bilo koje strane, nepotret bismo ugušili jedan dio osobnosti. Zapišite svoja tri simbola ili arhetipa. Poènite skupljati umjetnii radove, slike, nakit i sve što vas podsjeæa na neki od izabranih arh pova. Neki ljudi su èak znali podiæi mali oltar kao centralno mjesto i hove potrage za jastvom. Ukoliko se glavne kvalitete izabranih ar tipova mogu izraziti rijeèima, zapišite ih kako biste imali nešto što vas stalno podsjeæati na njih. Najmanje jednom dnevno, najbc poslije meditacije, pogledajte što ste zapisali i tiho uputite poziv: "ft lim vas doðite i izrazite se kroz mene." Pustite neka vam budu stal životno nadahnuæe. Kada se izgubite ili osjetite da ste na krivom pu oni æe vam biti kompas pomoæi s kojim æete se vratiti k sebi. Umjesto da pratite zadnje modne trendove ili oponašate stile poznatih osoba, radite na sebi mijenjajuæi sebe i svoje misli u sklad vašim arhetipovima. Ljudi to ionako rade svaki dan, a da toga nisu svjesni. Jeste li ikada èuli nekoga da je postavio pitanje: "Što bi I: uradio na mojem mjestu?" Kršæani koji se naðu na raskrižju svoje života ili u nekoj nedoumici èesto postavljaju takvo pitanje. To naèin korištenja snažnog arhetipa izbavitelja, utjelovljenog u tiji Isusa Krista kao životnog vodièa. Na isti naèin koristite osobne arhi pove. Zapitajte se: Da lije moje ponašanje u skladu s mojim arhetij vima? Evo jednog takoðer razboritog pitanja: Jesam li iskren prei sebi? Naæi æete ispunjenje kroz vlastite arhetipove dopustite li bo; vima, boginjama, totemima, osobnostima da kroz vas odigraju sve ulogu. Oni su kljuèni za rješenje zagonetke koja se zove vaša sudbing 112 Dio drugi ^Kako poploèiti put sudbine . SMeditacija i mantre ajjaèe oružje koje posjedujemo za uèenje kako živjeti sinkro- sudbinu, za shvaæanje veze izmeðu raznih obrazaca u svemiru te za izvoðenje raznih èudesa kao posljedice vlastitih težnji jest meditacija. Pomoæu nje možemo našu pozornost i namjeru premjestiti u podruèje još neviðene i neistražene energije i informacija. Kad biste od lijeènika dobili jamstvo da æe dvije šetnje na dan u ukupnom trajanju od pola sata održati zdravlje, otkloniti zabrinutost te poveæati uspješnost u životu, biste li se pridržavali toga? Veæina ljudi bi barem pokušala. Za uspješno življenje sinkrosudbine šetnju zamjenjuje meditacija. Dva puta dnevno od petnaest do dvadeset minuta iza kojih slijedi kratak poziv vašem arhetipu, kako je opisano u prethodnom poglavlju, bit æe dovoljni da uoèite promjene u životu. Meditirajte ujutro, proživite dan te nakon toga ponovno meditirajte na veèer. To æe vas samo po sebi odvesti na put životnih promjena te na poèetak stvaranja èuda koje želite. 115 . i] ""' ' i . Deep ak Chopra Sve što ste do sada proèitali u ovoj knjizi priprema je za meditac koja æe vas dovesti do prosvjetljenja i moguænosti da živite sinkrosi binu. Dosadašnji uvod samo je pozadina koja nije nužna za postizai cilja. Razumijevanje kvantne fizike može biti korisno, ali to nam e jamstvo da æemo postiæi cilj. U protivnom, svi kvantni fizièari bili prosvijetljeni. Ipak, kako se to obièno dogaða, pioniri kvantne fiz posegnuli su i u podruèje duha postavljajuæi pitanja o smislu pos janja. U njih možemo ubrojiti vrsnoga znanstvenika Wolfganga P lija koji je zajedno sa psihologom Carlom Jungom prvi progovorit sinkronicitetu. Envin Schrodinger, Paul Dirac, Werner Heisenbe Max Planck, David Bohm te

Svako takvo putovanje poveæava naše razumijevanje te napokon dolazi do širenja svijesti. Uobièajen naèin kako zapoèeti meditirati jest blago usredotoèenje pozornosti na odreðeni predmet. Naðite ugodno mjesto te sjednite u udobnu stolicu tako da vam stopala budu na podu. osnovni glas rijeèi instrument. i što trebate uraditi jest obratiti pozornost na sljedeæe upute. To je osnovna meditacija te kada je dovoljno uvježbate da možete bez pfobleina sjediti u tišini neko vrijeme. dublje ili pliæe te s moguæim kratkim stankama. nije potrebno proniknuti u religiju. frustracija je samo još jedna misao koja nam stoji na putu. Stišavanje misli težak je zadatak za veæinu ljudi. Pozornim slušanjem uoèit æete da su ti zvukovi prisu svuda u prirodi. No da biste se p duhovih. Njezin je zadatak stvoriti mentalnu pozadinu koja æe omoguæiti širenje svjesnosti. uoèit æ< da ste proizveli iste zvukove koje rade sve bebe na ovom svijetu na s vim spontan naèin. a kad je potpuno nestane može se nazi ili èak vrlo jasno vidjeti ono stoje dosad bilo skriveno. Ako smo smireni. Možda æete primijetiti da vam disanje postaje brže ili sporije. 5 Meditacija je jednostavni proces kojega je teško objasniti. preporuèio bih da meditaciji dodate mantru. No. filozofiju ili znanost. možemo doživjeti trenutke potpune tišine ili kako sam ih nazvao "misaone praznine" kroz koje možemo na odreðeno kratko vrijeme doprijeti duboko unutar duše. Izgovorite li slova abecede. U Vedantama. Dogodi li vam se da vam pozornost odvuèe zvuk iz okoline. èekanje da se magla digne te napokon uvid u duhovni svijet. Zatvorite oèi i pozorno slijedite svoj dah. Naprosto moramo 1 strpljivi i èekati da se magla digne. Kako se magla diže. strpljivo i bez napora. Kao i u stvarnosti. odnosno da se vidljivost toli poveæa da uspijemo u namjeri prelaska ulice. neæe nam pomoæi kakva fizièka radnja koju smo u stanju izvesti. Tako bi se mantra mogla prevesti kao instrument 117 ¦•¦'I Deepak Chopra uma. Isto vrijedi i 116 naše misli. tjelesni podražaj ili neka misao. Najteže je na poèetku kada veæina nas postaje frustrirana neuspjehom. Svjedoèite promjenama bez da im se opirete. i ovdje ne možemo uèiniti ništa više kad se radi o magli. Želimo li gurno prijeæi ulicu po maglovitom vremenu. odnosno jest dio nas. dok je drugi dio rijeèi tra. Na taj naèin sprijeèit æete preveliko lutanje mislima. Doæi u vezu s nelokaliziranom inteliger jom znaèi pronaæi put kroz maglu misli i doprijeti do univerzalne d\ koja stanuje u nama. Vibracije koje nastaju zbog tih zvukova jednak© i kod životinja. Kako meditirati j Naš je um uvijek vrlo živ i aktivan.John Wheeler bili su takoðer svjesni kvantna fizika neæe moæi biti razumljiva dok se ne ukljuèi svjesn kao primarna komponenta temeljne stvarnosti. s emocije na emociju. Svrha meditacije je zaustavljanje misli na neko vrijeme. tradicionalnim indijskim spisima mudrosti. Ruke stavite u krilo s dlanovima okrenutim prema gore. te je put ispred nas sve jasniji. Promatrajte strujanje zraka bez pokušavanja kontrole bilo èega. Ja osobno meditaciju zapoèinjem koncentracijom na disanje. Prema njima te su vibracije izraz beskonaènog kozmièkog um temelj su svakog ljudskog jezika. no vrle lako izvodljiv kad se jednom uvježba. Neprestano skaèe s misli na i sao. Cilj je osloboditi se svih misli. To . nježno i bez velikog napora vratite se na disanje. Mantre Rijeè mantra sastoji se od dva dijela: prvi dio rijeèi je man stoje osnovni glas rijeèi mind (duh). U sljedeæem odlomku objas æu osnove meditacije kako biste mogli uspješno primijeniti osno\ temelje sinkrosudbine opisane u nastavku knjige. ri toje uèenja o prirodi zvukova i osnovnim vibracijama koje nas ofc žuju.

su zvukovi vjetra, pucketanja vatre, grmljavii toka rijeke, udaranja valova o obalu. Sama priroda je vibracija. B konaèno biæe je vibracija i ona je ritmièna, muzikalna i primordijal] Vibracija je razmišljanje kroz koje se beskonaèno biæe izražava oèi juæi svemir. Poznato nam je da se oèitovani svemir - graðen od èvrstih objeka' sastoji od vibracija u kojima razlièiti objekti vibriraju na razlièitim f kvencijama. Naravno, ako udarim nogom u veliki kamen, neæu osje vibracije, veæ bol. Stvar je u tome što su stopalo koje osjeæa bol i \ koji ga registrira takoðer vibracije èije meðudjelovanje mi tumaèh kao pojavu ili materiju. Mantra je samo rijeè koja opisuje tu kvalitc svemira. Prastari mudraci opisivali su te vibracije koje bi èuli za vrijei duboke meditacije. Svatko od nas takoðer ih može èuti. To je vrlo ji nostavno. Sjednete li u tišinu i smirite li svoj um, èut æete vibraci Možete to napraviti kad god želite. Èak i kad rukama pokrijete uši, i æete ih. Uradite li to u trenucima kada ste i vi i vaša okolina uronjen tišinu, primijetit æete brujanje u pozadini vašeg opažanja. Vježbe æete postiæi da u tom pozadinskom brujanju jasno razaberete sve m; tre koje su opisane u vedskim spisima. U Vedama se takoðer navodi da ukoliko recitiramo neku mam glasno, uspostavljamo naroèit obrazac vibracija koji æe proizvesti vi titi uèinak i biti sposoban stvarati dogaðaje u materijalnom svijetu. ] navijanje mantre bez glasnog izgovaranja, odnosno mentalno stv; mentalnu vibraciju koja na taj naèin postaje apstraktnija. U osm ona vas vodi prema polju èiste svijesti ili duha odakle je i sai 118 i:1: ' Spontano ispunjenje žeija ponikla. Mantra se pokazuje odliènim sredstvom prekoraèivanja u izvor naših misli, odnosno èistu svijest. Vibracije koje mantre stvaraju osnovni su razlog zašto se jedne više preporuèuju od drugih. Mantra koju ja koristim i koju bih drugima preporuèio jest "so-hum". Ona proizlazi iz disanja. Obratite pozornost na disanje i na zvuk koji se stvara udisajem i izdisajem. Vaša pluæa neprestano izgovaraju "so-hum". Udisajem kažu "so" dok izdisajem izgovaraju "hum". Napravite pokus s disanjem tako što æete udahnuti duboko i zatvorenih oèiju snažno izdahnite kroz nos. Ako ste pažljivi, zvuk "hum" bit æe kristalno jasan. Jedna od tehnika meditiranja jest jednostavno praæenje daha. Zatvorenih oèiju udahnite i mislite zvuk "so" te isto tako izdahnite uz zvuk "hum". S vremenom æe disanje postajati sve tiše, ali i zvuk koji ponavljate u sebi. Smirivanjem daha, smirujete um. U trenutku kad prekoraèujete misaonu aktivnost, mantra "so-hum" u potpunosti nestaje i dah se trenutaèno zaustavlja. Vrijeme ne teèe i vi ste u polju potpune svjesnosti, u nelokaliziranom podruèju, u polju duha i vjeènoga postojanja. Mantra je naèin na koji možemo iskusiti nelokaliziranu svjesnost. Aboridžini i amerièki domoroci koriste mantru veæ tisuæama godina. U svakoj tradiciji mantra uvodi glasno ponavljanje odreðenih rijeèi da bi se stvorile odreðene vibracije, zvuk svemira koji je kadar iz nièega stvoriti nešto i koji je sposoban premještati energiju iz neoèitovanog u oèitovano. Sutra Sutra je mantra koja ima znaèenje. Mantra sama po sebi nema znaèenja. To je samo vibracija, zvuk. Ona postaje sutrom kada je u nju utkana neka namjera. Rijeè sutra dolazi iz sanskrta, a povezana je s latinskom imenicom sutura stoje osnova za englesku rijeè suture koja znaèi spojiti dva dijela prišivanjem. Stoga možemo tumaèiti sutru kao dio prišit na dušu, a taj ušitak jest neka namjera. Sutra isto kao i mantra 119 Deep ak Chopra može biti vodiè prema svjesnosti. Stoga mantru "so-hum" koristite

prekoraèivanie mentalne aktivnosti, a nakon toga naðite rijeè, sui koju æete utisnuti u svijest. Poruke u sutri su istodobno i jednostavne i složene. Ako izgovoi sutru "aham brahmasmi" (jezgra mojega biæa jest bezuvjetna stvarm ishodište i temelj svemira, izvor svega što postoji), bit æe mi potret cijeli dan ili pola knjige da objasnim ove dvije rijeèi. S druge stra, izgovorena sutra sadrži potpuno razumijevanje te složene misli i c zapravo sa svoje dvije rijeèi objedinjuje to razumijevanje. Jednost nim obraæanjem pozornosti na sutru iskusit æete i razumjeti cjelov objašnjenje sadržano unutar nje. Postoje mantre i sutre koje su uspješne veæ tisuæama godina upoznat æemo ih u odlomku koji slijedi. One æe vam osigurati putj sinkrosudbine. Rijeèi uglavnom dolaze iz sanskrta i mogu vam zvuè èudno i nepoznato, ali to nimalo neæe umanjiti njihov uèinak. Èak morate poznavati ni njihova znaèenja. Zapamtite da su to zvuèi ] rode s veæ utkanim znaèenjem. Duša æe razumjeti znaèenje bez obz razumijete li ga vi. Možemo postaviti pitanje zašto koristimo nekadašnje, stare rij umjesto modernijih koje možda bolje poznajemo. Odgovor ima v< sa potencijalom. Korištenje modernih rijeèi otežalo bi stvaranje kustva sinkroniciteta. Zamislite da do mojeg ureda postoji nekoli puteva. Mogu iæi autocestom, slijediti neku kartu vozeæi se lokaln putevima, mogu iæi helikopterom ili otiæi na obalu i ukrcati se na bn Ipak najsigurniji put bit æe onaj dobro utaban, poznat toliko da mogu vratiti zatvorenih oèiju. Ista se analogija može prenijeti na m; tre i sutre, odnosno korištenje onih koje su tisuæama godina koriš milijuni ljudi da bi sa sigurnošæu prekoraèivali u nelokalizirano p< ruèje. Uz to postoji još jedna tradicionalna vrijednost kada se koristi ne: prastaro u odreðene svrhe. Svaki put kad se neka mantra ili su koristi, to poveæava vjerojatnost da æe slièni rezultati biti ostvareni kasnijoj uporabi istih rijeèi. Ako se prisjetite prvog poglavlja u koje 120 Spontano ispunjenje želja smo govorili o valu-èestici kao èistoj moguænosti, vidjet æete da smo rekli da kada podjednaka moguænost vala-èestice završi valom, poveæava se vjerojatnost da æe i sljedeæi rezultat biti val. Sutre su zapravo nastojanja da se poveæa statistièka vjerojatnost nekog dogaðaja. To zapravo znaèi da što više koristimo sutre, to æe biti veæa vjerojatnost da æe odreðene namjere biti ostvarene. Stoga je bolje koristiti stare dobro poznate sutre nego nove. Pokušajte da vas rijeèi na sanskrtu ne udalje od namjere. Prigrlite ih kao saveznike na putu transcendiranja prema sinkrosudbini. Sljedeæi odlomak nabraja sedam naèela sinkrosudbine i iznosi vježbe kojima æete postiæi njihovo razumijevanje. Tih sedam naèela su naèin razmišljanja o kvaliteti nelokalizirane inteligencije te kako je ona povezana s vašim životom. Svako naèelo nova je poduka, novi naèin povezivanja koji vas približava duhu i njegovim beskonaènim moguænostima. To je svojevrsni program kako ostvariti sinkrosud-binu, specifièan naèin kako iskoristiti sve što ste dosad proèitali. 1. Zapoènite svaki dan odlazeæi na mirno mjesto gdje vas nitko neæe smetati. Stavite simbole vaših arhetipova ispred sebe da ih možete vidjeti. 2. Meditirajte dvadeset minuta koristeæi "so-hum" mantru. To æe proširiti vašu svijest i uèinit æe vas vrlo prijemèivim. 3. Kada otvorite oèi neposredno nakon meditacije, usmjerite pogled na simbole vaših arhetipova i pozovite njihove energije da se ostvare i oèituju kroz vas. Recite u sebi: "Molim da postanete dio mene i vodite me ksoz život." 4. Proèitajte naèelo sinkrosudbine za taj dan. Postoji sedam naèela i sedam dana u tjednu. Prvi dan otkad ste zapoèeli s meditacijom proèitajte prvo naèelo. Nije nužno potpuno razumijevanje naèela. Važno je proèitati ga. Drugoga dana prijeðite na drugo naèelo. Treæega na

treæe itd. Nemojte preskakati naèela. Ona su osmišljena tako da se nadograðuju jedno na drugo. Osmoga dana vratite se prvom naèelu i zapoènite novi krug. Svako naèelo ima sutru koja zaokružuje njegovo uèenje. Usvojite 121 Deep ak Chopra sutru temeljito. Izvodite vježbe vezane uz sutru tako da one postai dijelom vaše svakidašnjice. Nakon mnogo tjedana moæi æete osjet dobrobiti sutri koje èitate. U idealnom sluèaju nastavit æete tu prak svaki dan te æete iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec biti sve bliži punjenju svoje životne sudbine. ' Ta prva èetiri koraka ne bi smjela trajati više od dvadeset do trides minuta. Ponovite ih još jednom istoga dana, ali u veèernjim satims Ostali dio dana provedite na uobièajen naèin. Živite svoj život ka do sada. Jutarnja æe meditacija pokrenuti vaše namjere tijekom cijel dana bez obzira da li vi razmišljali o njima ili ne. Èitanjem naèela stvarate namjeru i na taj naèin omoguæujete nelokaliziranoj intelige èiji da sinkronizira milijun dogaðaja koji se moraju dogoditi ne bi li vaša namjera ispunila. To je sve što morate napraviti. ' Iako namjere imaju vlastiti put ostvarenja povezan sa sinkronicŠ tom i organiziran od strane nelokalizirane inteligencije, sinkronizac može biti blokirana našim egom. Kako æete znati da vam vlastiti e smeta na putu ostvarenja namjera? Postoje mnogi znakovi, no jed od najvažnijih je tjeskoba, odnosno zabrinutost. Uvijek kad je va jastvo ili vaš duh u sjeni slike koju imate o sebi ili o egu, osjetit æt tjeskobu. Vaše istinsko ja ne osjeæa stres ili tjeskobu isto kao ni oso koja je usklaðena sa svojom unutrašnjošæu. Ti osjeæaji signaliziraju > niste više u prisnoj vezi s nelokaliziranim biæem. Mnogima se-dogaða preèesto. Naèin na koji se možemo vratiti u stanje povezano i usklaðenosti jest da proðemo kroz proces koji sam nazvao helio'tro zam. Heliotropizam je mehanizam poznat kod biljaka koji im orr guæuje da rastu uvijek u smjeru svjetlosti. Primijenimo li to na èovjel svjetlost predstavljaju naše misli i namjere na koje svijet reagira odreðen naèin. Posegnite za sutrama navedenim na kraju svakog sedam poglavlja uvijek kada osjeæate tjeskobu, brige ili ste izgubili < jecaj usklaðenosti. Svaki dan jednostavno proèitajte sutru za taj de (Možda je korisno da fotokopirate te dijelove kako bi ih uvijek imali, sobom, za sluèaj da vam zatrebaju). Proèitajte u tišini prvi navo< 122 Spontano ispunjenje želja dopustite da vam se u svijesti stvori slika. Èim registrirate sliku, izre-cite sutru za taj dan (kao što je to navedeno u vježbama). Napravite isto sa svakim navodom. Kad završite sa zadnjim navodom, što neæe trajati duže od minute, osjetit æete usklaðenost i mirnoæu. Na kraju svakog poglavlja naæi æete vježbe osmišljene za bolje razumijevanje navedenog naèela te za potpunije shvaæanje sutri. Te vježbe nisu dio svakidašnje meditacije, veæ su dodatak. Izvodite ih kada ste raspoloženi dodatno raditi na razumijevanju naèela sinkrosudbine. Na kraju, to je doista sve što morate uèiniti da biste ušli u svijet gdje se sinkrosudbina dogaða. Sedam naèela, sedam sutri, vaši arhetipovi, moguænost da meditirate koristeæi "so-hum" mantru i na kraju èitanje navoda uz sutru jesu kljuè da se vratite k svom središtu i povratite ravnotežu. To je alat u vašim rukama koji omoguæuje nastanak èuda. 123 8 <Prvo naèelo: ste val u kozmièkom oceanu Sutra: Aham Brahmasmi Jezgra mojega biæa jest bezuvjetna stvarnost, ishodište i temelj svemira, izvor svega što postoji.

To je tijelo koje svi dijelimo i 1 nas sve povezuje. To je onaj dio vas kojeg možete vidjeti u meditaciji kada misli dovoljno stišaju. Svi idemo prema istom mjestu. ja i svemir smo u potpunosti isti. Kada uspijemo u potpunosti shvatiti znaèenje ove sutre. sve æe postati moguæe jer sve veæ postoji u nama. Svaki je naš dio izražen i orkestriran tom neogranièenom nelokaliziranom inteligencijom. Vi i ja smo u potpunosti isti: bezgranièno biæe s vlastitom jedinstvenom toèkom gledišta. dio koji se nikad ne umara i nikad spava niti može ikada biti uništen. a one su opet oblikovane karmom. glazbu dok mozak obraduje note i to je sustav kojim se služii prilikom slušanja. Vi i ja nemamo istu karmu pa stoga i ne težimo istome. težnje i snovi. vašeg tijela te sven u cijelosti: od zvijezda. Ono što nije zajednièko jest put kojim moramo proæi da bi ih ostvarili. Ja sam svemir sveden na jedinaèno ljudsko biæe. To je dio vas koj iznad trenutnih misli i osjeæaja. a ona je izvor stvarnosti. Vaše uši prim. A opet. molimo se ispred razlièitih oltara. Želimo osjetiti vezu s Bogom ili duhom. Želimo da nas drugi ljudi poštuju i vole. Težnje su nešto stoje specifièno za svakoga. Želimo smisao i svrhu u našem životu. Bio bi potreban cijeli životni vijek da bi se izmjerila dubina znaèenja ove sutre koja za ljudski život ima naroèiti smisao. a on ovisi o našim osobnim iskustvima i sjeæanjima ili karmi. Èak i naše misli. želje. napustit æe vas želja za kontrolom i predat æete se èudesnom životu u kojem ste se rodili da vas vodi putevima nezamislive ljepote. Te su težnje univerzalne. snovi nisu tehnièki naše misli. izvor svega što postoji. uvijek prisutnog šutljivog slušatelja^ prisutnost ne postoji samo u vama veæ i u okolini. beskrajnim morem svijesti iz koje smo potekli i vi. Namjera izvire iz naših najdubljih težnji. posjeæujemo razlièite grobove. greben ili izdanak u polju svjesne intelij 124 Spontano ispunjenje želja èije. Kad jednom usvojite ovu premisu. Možete osjetiti to duboko strujanje svijesti ui . i Vi. Želimo biti sretni. Tko zapravo spaja note koje oblikuju glazbu? Tkc taj koji sluša dok si vi postavljate sva ta pitanja? Primijetite tihog svjedoka. težnje. Buduæi da sam ja izdanak svjesne inteligencije. Zatvorite oèi. i ja. Deep ak Chopra Vježba i TIHI SVJEDOK I Otiðite na tiho mjesto gdje vas neæe smetati. "Sr. Želimo se osjeæati sigurno. Tada obratite pozornost na to tko zapravo sh glazbu. Mi volimo razlièite ljude. ishodište i temelj svemira. Vi ste takoðer svemir sveden na tijelo 1 upravo u ovom trenutku prostor-vremena èita ove retke. onda ispada da sam ja izvor ukupne stvarnosti. razumjet æete sutru za prvo naèelo sinkrosudbine: Jezgra mojega biæa jest bezuvjetna stvarnost. Oni su oèitovanje cijelog svemira. Prepoznajte tog stalnog tir pratitelja. Bit mojeg tijela ista je kao i ona vašeg tijela. ako pratimo lanac težnje. galaksija pa sve do subatomskih èest Ta svjesna energijaje izvor kozmosa. kao i prisutna kod svih biæa. naše želje. Kad shvatite da vaše želje i težnje u potpunosti odgovaraju onima koje ima svemir. i cijeli svemir. na kraju æemo doæi na isto mjesto. Zamijetite dva razlièita vida vas samih. Želimo biti ispunjeni. Oboje po jimo kao svojevrsni otok. Pustite smiruju glazbu. Moje jastvo nedjeljivo je od svega što postoji isto kao što je i vaše nedjeljivo od svega što postoji. Ja to i jesam jer stvaram svoju vlastitu stvarnost.^T%rv0 naèelo sinkrosudbine govori o postojanju inteligencije 1 *¦ l^omoguæuje postojanje i rast mojeg tijela. ali razlièitim putevima. Moæ te zamisli izlazi na vidjelo kada shvatimo da jastvo djeluje na sinkronistièki naèin.

Ovo se naèelo nadograðuje! prvo naèelo u kojem smo nauèili da smo svi mi dio istoga tijela i svat 128 Spontano ispunjenje želja s vlastitim gledištem na svijet. Vježba 2 ' ZAŠTO STE OVDJE j Za ovu vježbu morate imati olovku. sve je to. Na zapadu se oslanjamo na po] larnu psihologiju oèekujuæi od nje objašnjenja za naše mis osjeæaje. To je jedan od odgovora na pitanje zašto ste ovdje. vi ste to. Ipak. papir i deset minuta vremem Zapitajte se: Zašto sam ovdje? Zapišite prvo što vam padne pamet. Zbog toga je oèuvanje odnosa najvažnija stvar u mojem životu. Svijest o tom tihom svjedoku poèetak je svijesti o polju svjesne ir ligencije . Kad završite. To je apsolut temeljno poput gravitacije ili kisika koji udišemo. ali isto tako možete te dogaðaje povezati meðusobno ukljuèujuæi i duhovnu komponentu.izvoru svega sinkronistièkog u našim životima. Ja samo to. (aham brahmasmi) Zamislite da ste komadiæ kristala koji odražava svjetlost svih ostaljh komadiæa. Tada ponovno postavite pitanje: Zašto sam ovdje? Zapišite n odgovor. izgovorite rijeèi "aham brahmasmi") Zamislite da ste povezani sa svime što postoji. Vi i ja smo isti. Ima i podosta knjiga za samopomoæ koje predlažu promje sve dok se ne zadovoljimo postojeæim odnosom.tar vas. Ja sam to podrazumijeva da gledajuæi sve i svakog na ovom svijetu ne vidite ništa drugo doli drukèiju inaèicu sebe. Nastavite tražiti razlièite naè: na koje æete protumaèiti ovo pitanje tako da odgovori budu jed stveni. Na taj naèin spoznat æete da je vaš život prilika da sa svijetom osobno podijelite poseban dar koji vam je dan. Ovo je pitanje podložno mnogim tumaèenjima. Kroz to ogledalo otkrio sam svoje nelokalizirano jastvo. Ponovite tako dvadeset puta. Što vam oni govore? Vi te li kakav obrazac ili slijed u odgovorima? Što vam odgovori govor 126 Spontano ispunjenje žeija naèinu na koji gledate svoj život? Možete promatrati svoj život kao skup vanjskih i unutarnjih dogaðaja. takoðer odrazite svjetlo cijelog svemira. Kad pogledam okolo sebe. i (AHAM BRAHMASMI) Zamislite da ste nit tkanja. To je ono što se zove ogledalo odnosa. Sve je isto. to mogu biti samo natuknice. Poznavanje svrhe pomoæi æe vam usredotoèiti vaše namjere. Ne brinite za ot pisanja. vidim razlièite oblike sebe. stoga j nostavno stavite na papir prvo èega se sjetite. pregledajte svoje odgovore. Svi smo mi ogledala za druge i moramo nauèiti vidjeti sebe u odsjaju drugih ljudi. 3 Mantra za to naèelo je "Ja sam to". Navodi uz sutru za prvo naèelo Zamislite da se cijeli svemir igra unutar vas. Mi smo svi nedjeljivi dio jedne . (kad stvorite sliku u umu. (aham brahmasmi) Zamislite da ste vjeèni. ^—-poznavanje kako djeluju meðuljudski odnosi kljuèno je za ra: *¦ l^mijevanje sinkrosudbine. stvoriti poziti> ljudski odnos više je od pukog traženja zadovoljstva. Ono znaèi osi] rati okolnosti da bi se mogla dogoditi sinkrosudbina. Odnos je dakle sredstvo pomoæu kojega možemo postiæi duhovni razvoj s ciljem dostizanja jedinstva svijesti. (aham brahmasmi) 127 'Drugo naèelo: 'Kroz ogledalo odnosa istražujem svoje nelokalizirano ja Sutra: Tat Tvam Asi Vidim sebe u drugima i druge u sebi.

Obrat pozornost na te osjeæaje i bit æete u prilici nauèiti još malo više o sebi Kao što smo rekli. moæ. suðuje. Roditelji. Da ste bili spremni prihvatiti te neželjene kvalitete. bit æe upravo razlogom odbijanja te osobe. ako prema nekome zauzmete izrazito odbojan stav. i Kad budemo u stanju prihvatiti svoje dobre i loše strane. B 130 Spontano ispunjenje želja mislite malo dublje. djeca. Stoga znajte. poèet 6 prihvaæati i one znaèajke koje su možda manje privlaène. Volimo boraviti u njihovom društvu podsvjesno se nadajuæi da æemo na taj naèin i sami uspjeti u svojim namjerama. Neæete biti darežlj ako vas iznutra ne promatra škrtac. Kada ste zaljubljeni. svih odnosa. zaštiæeno i izloženo.univerzalne svijesti. Osjeæate se predivno i ranjivo. svaki odnos postaje 129 Deepak Chopra sredstvo razvoja naše svijesti. iskusiti sinkrosudbinu. Kad vas sljedeæi put netko privuèe. To je stanje gdje možei. Ljudi koji se smatraju vrlo produhovljenima s radošæu pi vaæaju potencijal svjetla i mraka. To su prije svega duhovna iskustva. isto vrijedi i za ljude koji vas odbiju. zamislite Adolfa Hitlera i zapitajte se da li je moguæe da jetite simpatije prema tom èovjeku? Veæina ljudi odbija prihvatiti njenicu da se barem trunka Hitlerovog karaktera nalazi i u njima. Da lije to ljepota. To je korak prema duhovn razvoju. suradnici. Mijenjate se. Kroz ogledalo odnosa. Kada ste meðu ljudima koji ima priznaju svoje tamne strane. prijatelji. ] primjer. ali stvarni se napredak dogaða kada poèinjemo shvaæati tu nedjeljivost u svakidašnjem životu. zapitajte se što vas je to privul kod te osobe. tada vas susret s takvom osobom ne bi uznemirio. Samo kod onih koji suprotne kvalitete poput dobrog i loš pravog i krivog vide jedino u drugima može doæi prosuðivanja. Stvar nije u tome da oni sami po sebi privlaèe loše osobine. Shvaæajuæi da se možemo vidjeti u drugima. ljubavni partneri. a vidimo ih kod nekoga. Jeste li ikc upoznali nekoga tko spontano privlaèi "krive" ljude u svojem živo Nemaju ni najmanju ideju zašto im se to dogaða stalno. osobnosti i to obièno tako završi da vlastite loše strane pokušavai pronaæi. otkrivamo proširena stanja svjesnosti. Temelj naèelo univerzuma je istodobno postojanje suprotnih vrijednosti. neæete doæi u priliku da vas netko r. Ka upoznajete sebe i sve više postajete ono što uistinu jeste. možete biti hrabar ako ne nosite kukavicu u sebi. Isti obrazac vrijedi kod odustajanja od odnosa. m æemo zapoèeti s ozdravljenjem sebe samoga i vlastitih odnosa. ta osoba zasigurno posjeduje one znaèajke koje vi silno pokušavate zanijekati u sebi. osjeæate se èudesno. Èime se zapravo povodimo kada osjeæamo privlaènost? Obièno nas privlaèe uspješne osobe koje imaju neke iste znaèajke kao i mi sami. ali ste spokojni. Razmislite o mreži odnosa u vašem životu. Evolucijom vlastite svijesti poèinjer doživljavati iskustva proširene svjesnosti. iz godin godinu. Odnos je moæno sredstvo za postizanje jedinstva svijesti upravo stoga što smo mi stalno u odnosu. Znaèajke koje gušimo u sebi. Što god to bilo.' ih ne žele prepoznati u sebi. znajte da ta znaèajka prevladava i u vama. U tom ste trenutku mirni i sigurni. elegancija. inteligi èija. i Mnogo vremena u životu trošimo na poricanje tamnih strana n. to je prilika da istražite paradoks supostojanja suprotnih vrij nosti te da otkrijete još jedno svoje lice. To vrijedi za sve odnose: i one u kojima volimo i one u kojima smo nekoga odbili ili bili odbijeni. imate osjeæaj kako je vrijeme stalo te je za vas potpuno nevažno. Kada pronaðete osobu koja vam se! sviða. gracioznost. Krijepost neæete imati ukolika posjedujete moguænost da budete zli. odnosno premjestiti u osobe iz naše okoline. Jeste li ikad imali predrasude prema nekim ljudima . Svi su ti odnosi u svojoj biti duhovna iskustva.

ti glasno izgovorite: "Divim se toj osobi zbog-------. dobro ureðenoj kosi ili pak luksuzni stanu u kojem živi? Vi ste jedini koji æe taj papir vidjeti stoga bud potpuno iskreni. Kad prihvatimo sve razlièite vidove naše osobnosti. starog seoskog mudraca. I tek tako upotpunjeni možemo napraviti veæi iskorak prema našem nelokalizi-ranom jastvu.nitko nije savrš Što ste spremniji prihvatiti negativnosti kod te osobe. vidjet æemo i sebe u cijelosti. govora. Jako æe mi nedostajati. Èovjek reèe: "Moram donijeti odluku da li da se doselim u ovo selo ili ne? Zanima me kakvo je tu susjedstvo? Možete li mi reæi nešto o ovdašnjim ljudima?" Starac odgovori: "Reci mi kakvi ljudi žive tamo odakle dolaziš?" Èovjek reèe: "Sve sami pljaèkaši. zapitajte sebe jeste li i vi takvi. Deep ak Chopra Vježba 3 PRIHVAÆANJE DVOJNOSTI Za ovu æete vježbu trebati olovku i papir. Nitko nema samo pozitivne znaèajke. Zapoènite s negativnim znaèajkama zapisujuæi takoðer. Pišite brzo. podrijetla i neèega drugoga? Ako se sjetite neèeg takvog. postat æemo svjesni naše veze s univerzalnom sviješæu i proširiti vlastitu svjesnost. lopovi i lasci. Po završetku tog zadatka uèinite isto s lošom osobo pokušajte naæi tri dobre osobine. dvoznaènosti nas samih te svih naših vidova. li ta osoba draga. Tajna je u tome da ne dopusl svojem svjesnom umu da analizira ono što napišete. Neki je èovjek došao u selo te se uputio kod majstora suflzma. Napišite bilol što vam padne na pamet. 1 Kada ste i to završili. pošteni i vrijedni. ali i manje od deset. Razmislite o nekoj osobi koja vas jako privlaèi. ljubazna. prije æete ih pj vatiti i kod sebe. Sada bi na papiru moralo biti ispisano barem dvadeset šest i liteta. živcira ili nekoga zbog koga se na bilo koji naèinJ jecate neugodno." Ova nas prièa još jednom podsjeæa da znaèajke koje vidimo u sebi najèešæe prepoznajemo i u drugima. odnosno nièeg lišeni. Ako zastanete prije nego ispišete deset znaèajki. Sve što postoji negdje u svijetu. tada zaokružite rij Ne . postoji negdje i u nama. ponovno se vratite na prvu osobu i pokušè naæi tri negativne stvari kod nje. prilagodljiva. Ne opirite se tome . i koga tko vas iritira. Moramo se spustiti duboko da bismo uvidjeli da postojanje negativnih znaèajki ne znaèi da smo roðeni s greškom. Proèitajte svaku od njih i zaokružite onu koju i sami posje jete. i Kada završite s time. Postojanje i negativnih strana jednostavno znaèi da smo potpuni. Ako jeste. Zašto vam se osoba sviða? Zašto vas privlaèi? Èemu se najviše divite kod te osobe1. Na lijevoj stranii pira napišite deset kvaliteta koje ta osoba posjeduje. Reci mi kakvi ljudi ovdje žive?" Mudrac postavi isto pitanje i drugom posjetitelju: "Kakvi su ljudi odakle dolaziš?" Ovaj odgovori: "Dobri. Kada budemo sposobni pogledati u ogledalo odnosa. upravo takvi ljudi žive i ovdje. na desnu stranu papira. ako ste za osobu koja vam se sviða napisali daje su jeæajna. Ono stoje potrebno prije toga jest prihvaæanje dvosmislenosti. samostalna? Divite li možda automobilu koji vozi.na temelju njihove boje kože. Postoji predivna sufistièka prièa koja dobro oslikava kako spomenuta ogledala utjeèu na naše živote. Možete nabrojati koliko god znaèajki želite. Pola sata kasnije drugi se èovjek zaputi starcu te ga zapita: "Namjeravam se ovdje doseliti. Na primjer. onda znajte daje dio vas koji je odgovoran za izricanja takvih predrasuda jednak onome dijelu Hitlera koji je odgovoran za masovne grobnice." Na to æe starac: "Znaš. ne manje od deset. Svi smo mi višedimenzionalni." Stavite to stoj izrekli na listu." Starac odgovori: "Takvi ljudi žive i ovdje." Posjetitelj napusti selo i nikada se više ne vrati. odnosno svedimenzionalni. naðite nekoga koga smatrate odbojnim. Zašto vam se osoba ne sviða? Što vas smeta kod nje? Zapišite sve što vam padne pamet.

\ (tat tvam asi) I 1 Zamislite da ste u holu ispunjenom ogledalima te da se j MOŽETE VIDJETI KILOMETRIMA DALEKO I DA JE SVAKI \ ODRAZ KOJI VIDITE VAŠ. Okrenite papir i napišite te osobine ponovno." Kadgod pogledom uspostavite prvi kontakt s nekom osobom. \ (tat tvam asi) i Zamislite da kad gledate u svemir. Tada æe vam se otvoriti vrata sinkrosudbine. gledate u svoje ogledalo. Vratimo se nakon zaokruživanja rijeèi na one koje su ostale nezaokružene. i (tat tvam asi) '. Vježba 4 NAMASTE Sanskrtska rijeè namaste znaèi: "Duh u meni klanja se tvojem duhu. ton glasa .razmišljajte previše. "\ (TAT TVAM ASl) \ . Proðite t. Kad tako èinite. j nego u svim biæima i svemu što postoji. cijelu listu te zaokružite one rijeèi u kojima se i sami nalazite bez 13a Spontano ispunjenje želja žira jesu li te osobine pozitivne ili negativne. bit æe vam puno lakše povezati se s njima te kroz te veze doprijeti do jedinstva svijesti. To je naèin isticanja daje osoba s ove strane jednaka onoj èiji pogled sreæem. Kvalitete koje ste najsnažnije zanijekali u sebi takoðer su dio vas i velika je vjerojatnost da vam upravo te osobine prave najveæe probleme u životu. druga æe osoba svjesno ili nesvjesno registrirati namjeru izricanja poštovanja. onim koje vam nikako ne pristaju. Okrenite papir i zapišite ih ispod pozitivnih osobina te svih šest osobina proèitajte sada naglas. Jednom kad nauèite gledati sebe u drugima. > (tat tvam asi) j Zamislite da osjeæate isto što i drugi osjeæaju. a negativne zbog poricanja istih osobina u sebi. veæ se predajte prvom utisku. Pozitivne znaèajke doæi æe u obzir zbog toga jer æe biti privuèene mišlju da ih zaista zaslužujete. 133 Deepak Chopra Navodi uz sutru za drugo naèelo Zamislite da vaš duh nije samo u vama. Vi ste podjednako svih tih šest kvaliteta i znaèajki. Tako je velika moæ ogledala odnosa. te izaberite tri koje se ni najmanje ne odnose na vas. Privlaèit æete ljude sa svih ovih šest kvaliteta. (tat tvam asi) j 1 Zamislite da vidite sve što i drugi vide. Pogledajte ih dobro i odredite one koje se nikako ne mogu odnositi na vas. Podcrtajte ih. izrazi lica. ALI IZGLEDA DRUKÈIJE.govor tijela. recite u sebi namaste. Sada od pozitivnih osobina koje ste zaokružili izaberite tri koje vas najbolje opisuju. 1 (tat tvam asi) I | Zamislite daje svatko odraz samoga sebe. (tat tvam asi) < Zamislite da ste vi one kvalitete kojima se najviše divite u DRUGIMA. Èak i ako taj pozdrav nije izreèen naglas. Nakon toga vratite se podcrtanim osobinama.bit æe prihvaæeno od te druge osobe na dubljim i finijim razinama. Zamislite da se kod drugih oèituju upravo one kvalitete \ koje vi najviše cijenite kod sebe. Vježbajte ovu vježbu nekoliko dana i promatrajte da li æe doæi do bilo kakvih promjena u odnosima s drugim ljudima. sve što je vezano uz vas .

Kada smo usklaðeni s univ zalnom sviješæu. a ne na vrijednostir materijalnoga svijeta. Moæ statusa može biti velika. Sama mantra . Taj ] risni unutarnji glas. Kada suraðujete s unutarnjim vodstvom. blaženstvu. automobila koji vozi ili vrijednosti sata na ruci. Kad sret135 •¦4 Deepak Chopra nemo nekoga koga ne poznajemo. zapravo jedno te isto te da su ciljevi toga glasaj« naki vašima. Na osnovi pokazatelja stvorit æemo odreðeni dojam o toj osobi. emocional i duhovnu ravnotežu. Taj mali glas u vašoj glavi stalno nešto procjenjuje nekog odmjerava. Ta m dolazi iznutra i kad je zadobijete ništa vam nije nedostižno. odnosno odsutnost svih ogranièenja. osjeæaj jastva je vrlo jasan te je imun na vanjske utjecaje. Stoga ono što nam ta fraza uistinu hoæe reæi jest: "Moja je duša slobodna od svih granica. Daje vam snagu i prilagodljivost koja vam on guæuje da se bez napora suprotstavite svim izazovima. novac.134 10 Treæe naèelo: Ovladajte unutarnjim dijalogom Sutra: Sat Æit Ananda Moj unutarnji dijalog odražava vatru moje duše. postoji još jedno mjesto unu vas gdje jedan tihi svjedok ima svoje prebivalište. natjerat æe vas da pomisl da ste vi i taj glas. mjesto gdje lokalizirani um biva zamijenjen ne kaliziranom inteligencijom. poznanstva. Ona je stalna i ne umire s tijelom. Moja duša postoji u potpunom ispunjenju. u moguænosti smo uporabiti moæ nesputane sile.nam kazuje daje duša mjesto spontane ljubavi. Identitet u drugom sluèaju stjeèemo slušajuæi svoje istinsko ja. Dijalog koji se odvija na taj naèin ima vrlo važ ulogu: prosuðujuæi stvari koje vidi oko sebe. j i Unutarnji dijalog i moæ jastva j Sinkroniziranost s poljem inteligencije stvara fizièku. Prava m dolazi iznutra te je utemeljena na duhovnosti. bog stvo ili titulu. To je izvor osobne moæi. Æit znaèi potpuno znanje. omoguæuje nam p življavanje. Taj kratak p gled koji smo napravili zapravo nije ništa drugo veæ razgovor našeg e sa samim sobom. ali ima svoj kraj. odnosno vezana je uz vaše ime. spontanost spoznaje ili èista svijest. Ta osoba može biti opasna. i Postoje dvije vrste moæi koje proizlaze iz jastva. 0 nije najbolji trenutak da upitam svojeg poslodavca za povišicu. Moja duša posjeduje spontano znanje." Unutarnji dijalog jedna je od naših temeljnih znaèajki. Ananda znaèi blaženstvo. Kad vanjski èinitelji izgube snagu kojom napadaju vaš osjeæaj kojim osvjescujete unutarnjeg sebe. Kod statu 136 Spontano ispunjenje želja su identitet i moæ vezani za vanjske prilike kao što su podrijetlo. potpuna sreæa. kada smo sinkronizirani u polju nelokalizirane inte gencije. Prva moæ je a koja proizlazi iz vašega statusa. skloni smo promatranju njege odjeæe. Sat znaèi istina. To je mjesto do kojega možete doprij meditacijom. tada ste postali imuni na sve vanjske . a moæ dolazi od unutarnjega vodstva duha nastanjenog u nama. a èesto i jest koristan. No kao što smo vidjeli. Postajete sj sobni pretvoriti izazov u vlastitu pobjedu iz koje izlazite jaèi nego pri: Naš unutarnji dijalog daje nam takvu briljantnu moæ iz razloga 5 je to dijalog polja svjesne inteligencije. cjelovitost ispunjenja.sat æit ananda . *—d reæe naèelo opisuje kako vaš um stvara ono što nazivamo stvar-• I nost te kako ovladavanjem unutarnjim dijalogom možete doslovno'preoblikovati stvarnost u namjeri stvaranja obilja. spoznaje i blaženstva. To je mjesto gdje vi spajate s duhom. Ovo voæe izgleda jestivo.

odrazit æe istu tu vatru unutar vas. no ništa ne možete naæi. ljubaznosti te umjerenosti. Stoga šaman poziva love« sudjeluje u ritualu koji æe promijeniti stanje lovèevog srca i uma je to mjesta odakle potjeèe naša stvarnost. Pozitivnim unutarnjim dijalogom možemo stvoriti unutarnju moæ. Najèešæe tu poruku iznutra uspijevamo uèiniti nejasnom dopuštajuæi egu da se umiješa. poslu te napetost u odnosima) prijeèe vlastiti duhovni razvoj što rezultira kretanjem u pravcu suprotnom od onoga u kojem bismo željeli iæi. Ciljajte samo oè ne izraz vašega lica. Kad god se pogled u ogledalo. Uzmite lovca u amazonskoj prašumi koji ima problema s nalaženjem lovine. ni on ni šaman neæe tražiti rješenje okolo. t I Vježba 5 ] VATRA U OÈIMA I Vatra vaše duše oèitovat æe se u vašim oèima. Vedske prièe govore da se vatra duše oèituje kroz sjaj oèiju. Naše misli pod utjecajem vanjskih èinitelja (poput brige o novcu. zdravom humoru. Na primjer. I vježbate unutarnji dijalog." Drugo: "Nisam ispod nikog. Kvaliteta vašeg unutarnjeg jaloga lako je uoèljiva drugima iako oni ne poznaju vaše razloge. On. pretpostavite da ste nezadovoljni trenutnim poslom koji radite i žalite naæi novi." Pogledajte svoje vlastite o< ogledalu i promatrajte stav koji se nazire u njima. Sve što kažete. Poèinjete pratiti novine i razgovarati s prijateljima o tome. Potražite sjaj u oèima kako biste se podsjetili na tru vaše duše. 138 ." Problem je u lovcu. Takoðer vam je jasno da smo svi isti jer svi pripadamo istom tijeku svjesne inteligencije. osjec ili napravite. morali bismo se obratiti i našem srcu upitavši ga im išta u njemu za nas? Moramo preispitati naš unutarnji dijalog bismo našli mjesta koja prijeèe protok svjesne energije te istodol ukloniti ego i pustiti neka vatra koja gori u našoj duši prosjaji kroz n tijelo. To znaèi da imate spoznaju da u životu niste nikome ni podreðeni ni nadreðeni. Kada se naðemo u situaciji da kažemo kako na svijetu za nasi nièega nema. braniti se ili uvjeravati nekoga u nešto jer ne morate niti same sebe uvjeriti. Promotrite kako je taj primjer potpuna suprotnost primjeru iz jednog sasvim drugog dijela svijeta. veæ u samom lovcu. odnosno u neèemu što je u M 137 Deepak Chopra njemu. Kako to izgleda? postoji apsolutno objašnjenje. Možete postati frustrirani i vaš bi se unutarnji dijalog mogao javiti sa sljedeæim zakljuèkom: Nema nade za mene. Iako zvuèi sjajno. Nikome ne pada na pamet da kaže: "U prašumi nema divljaèi za mene. T stvarna unutarnja moæ.kritike i pohvale. Ne morate nikoga moliti. a što ga prijeèi da pronaðe divljaè. Unutarnji dijalog nam pomaže kretanje u željenom pravcu te radi na oèuvanju sinkro-niciteta i unapreðenja duhovnog razvoja. no sam duh ima odraz u savršenom voru i ponašanju suzdržavajuæi se od svega što bi mu moglo štd Duh se oèituje u samopouzdanju. u od nosti straha. htjet æe vam moæi i biti u vašoj blizini." Treæe: "Bez straha mogu suoèiti s bilo kakvim izazovom. Dva najbolja naèina kako izbjeæi takvo stanje jesu meditacija i svjesno vježbanje pozitivnog unutarnjeg dijaloga. vrlo rijetki uspiju postiæi stanje unutarnjeg vodstva. Htjet æe s vama dijeliti ljubav i blažens koje sjaji u vašim oèima te je oèitovano u svakom vašem pokretu. sreæi. tiho ponovite u sebi tri temeljna naèela samoodnosne Prvo si recite: "Potpuno sam neovisan 0 dobrom ili lošem misije drugih ljudi. odražava spontano kroz govor i pokrete tijela. ljudi æe se vezivati uz vas. Ode li do ša-mana po savjet.

ali ime kako da doðe. da li gledate neki film ili možda spavate. samo što je puno jaèa. | Zamislite da ste opijeni ljubavlju. Sami se ne trebamo previše miješati u detalje jer to bi moglo izazvati suprotan uèinak. f-mi yaše su namjere oèitovanje cijeloga svemira jer smo dio njega. to vam ono s više bježi. Namjera je sila poput gravitacije. (sat æit ananda) Zamislite da se u vama nalazi dubok ocean spokoja u kojem nema ni najmanjeg vala. a da biste to napravili. t" (sat æit ananda) Zamislite da ste izvan zakona akcije-reakcije. I Xl Takoðer. \ (sat æit ananda) \ Zamislite da znate toèno što æete uèiniti u bilo kojoj situacij (sat æit ananda) \ 140 11 Èetvrto naèelo: 'Namjera je tkalac svemirskog sukna Sutra: San Kalpa Moje namjere imaju beskonaènu organizirajuæu moæ. Jedini naèin kako æete doæi do informacije jest da potra prepustite nelokaliziranoj inteligenciji. preostaje još samo problem ega koji se postavlja na put ostvarenja. I što se jaèe trudite ne biste li se sjetili. Gotovo se svatko od nas našao u prilici kad se pokušavao sje! neèijeg imena ili naslova neke knjige. nelokalizirana intelig« èija neumorno radi na vašem upitu. (sat æit ananda) Zamislite da su sva biæa ravnopravna. mori se prvo obraèunati s vlastitim egom i maknuti ga u stranu. Ista je stvar i kod namjere. odnose i sve ostalo stoje potrebno da bi se postigao željeni rezultat. Pustite nelokaliziranu inteligenciju da sama sinkronizira akcije koje su potrebne za ostvarenje vaše namjere. Namjera privlaèi elemente. Sve što moramo napraviti . a ne na cilj putovanja. Nitko nije posebno zadužen 141 Deepak Chopra da pazi na gravitaciju ili daju èuva. Na vrhu vam je jezika.Spontano ispunjenje žeija Navodi uz sutru za treæe naèelo Zamislite da ste potpuno usklaðeni i mirni. (sat æit ananda) Zamislite da ste usredotoèeni na putovanje. i (sat æit ananda) i Zamislite da na spontan naèin dolazite do odgovora \ uvijek kad vam zatrebaju. okolnosti. dogaðaje. (sat æit ananda) 139 Deepak Chopra Zamislite da ljubav zraèi iz vas kao što svjetlost izlazi iz krijesova. (sat æit ananda) Zamislite da gledate na svijet sa znanjem i mirom. Ovaj jednostavni primjer zorno objašnjava kako djeh namjera. sile. (sat æit ananda) Zamislite da je u vašoj nazoènosti svaka agresivnost pobijeðena dubokim mirom. To je sila koja postoji neovisno o tome da lije ra: mijemo ili ne. Nije važno o èemu razm ljate. Odgovor æe se u jednom trenut jednostavno pojaviti ispred vas i istodobno vas uèiniti zadovoljnih zadivljenim. Sve što nam je potrebno jest jasnoæa namjere te ako ona postoji. Tada: namjera imati slobodan protok do virtualnog podruèja koje æe poèeti s traženjem onoga što vas zanima. (sat æit ananda) 'i Zamislite da ste u ljubavi sa svim i svakim. Takoðer ne možemo reæi: Ja ne \ rujem u gravitaciju. (sat æit ananda) Zamislite da se ne povodite za laskanjem i da vas ne vrijeða kritika. u tim je namjerama sadržan mehanizam za njihovo ispunjenje.

Optužbe dolaze od ega. samopoštovanje te duhovnost. ego. Ona traži pažljivost i odvajanje od okoline. Najbolji naèin za postizanje sklada sa svemirom jest njegovanje osjeæaja zahvalnosti. svaka joj namjera postaje stv nost. miris. Otiðite na mirno mjesto gdje neæete biti ometani. Zapitajte se što biste željeli u odnosima. spojite s univerzalnom sviješæu. Naèin izražavanja namjere je potrebno uvježbavati i za to su na potrebna mirna mjesta i mirni trenuci. ostvaruje svaka osobna namjera. Životinje nemaju nikakvih problema sa prigovaranjem i optuživanjem. U protivnom u igru ulazi ego koji proces ostvarenja baca u sjenu. vozila gradskog prijevoza. Jedino što joj može stati na put ostvarenja jest potreba dominacije vašeg ega. Namjera u biti sama rukovodi svojim ostvarenjem. odnose. Sve ih morate otpustiti i odbaciti želite li stvoriti èistu namjeru. Ukljuèite sve razine: materijalizam. Odajte zahvalnost za svoje mjesto u svemiru i što vam je dana prilika da promièete sudbinu koju svi zajedno dijelimo. Namjera nije jednostavni hir. najlakši naèin ostvarenja svih namjera jest da ih izjednaèite s onima koje svemir ima prema vama. mnogi ljudi to ne rade. Zapišite što biste željeli n zini osjetila. Malo pak je vjerojatno i æete se povuæi u neku osamu ili na vrh planine da biste sebi osigur. Uskoro postajemo frustrirani zbog neispunjavanja naših želja. Može reæi da svjesna osoba ostvaruje svaku svoju namjeru zato jer njihovi ostvarenjem dolazi do ostvarenja težnji kozmièkog uma. Prometni èepovi. Zapitajte se što želite u svijetu materijalnoga? Kakvog ste obilja najDeepak Chopra više željni? Želite li kuæu s èetiri spavaæe sobe? Zapišite to. Postoje osobe èije su veze sa poljem svjesne inteligencije toli èvrste da im se svaka namjera trenutno oèituje . Kakvu glazbu. mir potreban za razvoj duha. Rezultat toga jest oslabljena usredotoèenost na namjeru te njezino neostvarenje. Budite zahvalni prema svemu u životu. taksi te j 142 Spontano ispunjenje želja kojekakvi proizvodi modernog društva mjesta su gdje æete èesto morati upražnjavati duhovne vježbe. uvid-jet æete da sinkronicitet ima vrlo veliku ulogu u životu. Kad oso dostigne odreðenu razinu svjesnosti. èiji dodir.jest stvoriti namjeru i predati je ruke svemira. Kada ih izjednaèite. ali to nije ni želja te osobe. Zapišite sve što želite bez obzira jesu li želje površne ili imaju neku dubinu. moramo se maknuti i prepustiti detalje ostvarenja univerzumu. Vaš status i vaše mjesto u društvu bivaju ugroženi i poèinjete sažalijevati sami sebe. Iako se to èini logiènim. Kad. Što biste željeli uèini svojim . Najbolji naèin da se usredotoèite na namjeru jest da je zapišete. a to možemo uèiniti spajaji se s poljem svjesne inteligencije meditirajuæi svaki dan. Želi djecu poslati na fakultet? I to zapišite. Društvo u kojem danas živin nažalost nema razumijevanja za takve stvari. Naravno da to ne znaèi da im. roditeljskih pa sve do onih pa nih. Jednom kad smo ozbiljno izrazili namjeru. Odbacite sve optužbe i bit æete bliže skladu. tada se i namjere mijenjaju. i Napišite što biste željeli na polju osobnih dostignuæa te kako 1 željeli uklopiti sebe u društvo u kojem živite. Naravno.cijeli se svemirski aj rat pokreæe da bi ostvario namjeru. zadovoljenje. Jedino je ljudima svojstveno da ne mogu ispuniti svoje namjere zbog raznih vrsta emocionalnih koènica. Budite što odreðeniji. Zapišite kakve biste nose željeli imati: od romantiènih. okus ili pogled te s^ opet uredno zapišite. ] Moæ namjere mora biti osloboðena. stanka dok èeka stranku ili važan telefonski poziv. Vježba 6 ^ USREDOTOÈENJE NAMJERE *.

Kada shvatite da je ispunjenje svake namjere moguæe. Istodobno. u sredinu grudi. državljanin te o civilizaciji opæenito? Èime biste željeli pridonijeti. tako ih dodajte ili maknite s liste. Kroz meditaciju vezanu uz sutru srca vatra \ duše ljubav. ona vam više uopæe nije važna. Doðu li. Tada recite sebi: Svaka moja odluka svodi se na izbor izmeðu žaljenja i èuda. Kad imate obilje hrane. Taj se proces ostvaruje u etapama. Proèitajte je neposredno prije medita Tijekom meditacije dovodite sebe u tišinu. Ego se povlaèi. Jednom do dva puta dnevno pc dajte listu koju ste napravili. znanje. Èinit tri do èetiri minute. j Meditirajte kakav bi život bio kada bi se sve te želje ispu Pokušajte oživjeti unutarnje vizije potpunog ispunjenja na mate.. Uzmite si petnaest minuta vremena i naðite mirno mjesto gdje vas neæe smetati. ponavljajte: LjuDeepak Chopra bav. Sve vaše namjere mogu se odnositi samo na vas i biti ono što biste željeli da vam se dogodi u životu. prestat æe biti izazov i krenut æete dalje.poèet æe samu sebe zraèiti kroz s To je mjesto gdje se susreæu treæe i èetvrto naèelo sinkrosudbine. To je sasvim normalno. noj i duhovnoj razini. Kad ste pažljivi. Kako vam se želje mijenjaju i punjavaju. Posije toga je odmak od rezultata vaših namjera te odustajanje od vlasi miješanja u naèin ostvarenja èime oslobaðate prostor beskom organizirajuæoj moæi više inteligencije da umjesto vas rukovodi i njenjem svih navedenih namjera.. Obraæanjem pozornosti na srce mogli biste osjetiti kako vam srce jaèe lupa. V. više vas neæe zanimati samo osobni interes. znanje i blaženstvo . Tko biste željeli biti? Što bi od duhovi unijeli u život? Sve zapišite na papir. o zemlji èij. Dopustite slikama prošlosti da izaðu na površinu vaše svijesti dok vam je pozornost još uvijek u predjelu srca. Jednostavno ih pustite da budu u vama te ih pokušajti jetiti sa svih pet osjetila. Zamjerke i žaljenje te ljudi koji su vezani uz njih mogli bi izaæi na površinu vaše svijesti. Udišuæi. Usporedno sa osjeæajem kucanja srca zapoènite sa osjeæajem zahvalnosti. Kada poèinjete uviðati da vam se osobne namjere ispunjavaju. Vježba 7 SUTRA SRCA Ovo je vježba meditacije koja pokazuje moæ namjere. ljubav te izdahnite ponavljajuæi isto. ] Namjere ne traže stalnu pozornost veæ stalnu usredotoèenost. društvenoj zajednici? Zapišite što biste željeli kada razmišljate o s smislu svojega postojanja. 144 Spontano ispunjenje želja U poèetku možete biti sebièni koliko god želite. veæ i interes okoline. S vremenom æete shvatiti da je cilj ispunjenje na svim razinama.životom kad se radi o okolini u kojoj živite. Cilj je da se s jednakom pažnjom odm prema svima bez obzira s koje razine potjeèu. to je vježba za usredotoèenje pozornosti i namjere.. Budite strpljivi i ne propuštajte trenutke kada se èuda stvaraju. blaženstvo. Nakon pet minuta pomaknite mentalnu svjesnost u predjele srca. Neka vas ne zabrinjava njihov redoslijed ili listiènost. veza i odnosa te stvari prema kojima imate razloga biti zahvalni. Zatvorite oèi i pet minuta prakticirajte primordijalni zvuk "so-hum" koncentrirajuæi se na dah. vaše . Nakon toga postanite svjesni ponovno svojega srca i svjesno udahnite. Nekoliko trenutaka provedite razmišljajuæi 0 ljudima koje volite i koji su dijelili svoju ljubav s vama.. a ne samo na osobnoj i razini ega.. Važno je odmaknuti se od ra ega da biste omoguæili nelokaliziranoj inteligenciji rad na ispunjf vaših težnji kroz sinkronicitet. Napravite to tako da se prisjetite svih dogaðaja.i pravite stanku od nekoliko sekundi izmeðu udisaja i izdisaja. jednostavno recite sebi: Moj izbor je èudo. i tarnji dijalog je vrlo jasan i èist te æe vam pomoæi uspostaviti jedin svijesti. Moj izbor je èudo. Isto je s namjerama.. 1 navika koja se stjeèe s vremenom.

znanjem i blaženstvom ili chit anandom stoje takoðer i sutra za treæe naèelo u desetom pogla\ Osjetite pulsirajuæu svjetlost ljubavi. | Kada vam se ruke zagriju. Na taj m duša odašilje svjetlost ostalim dijelovima tijela. (san kalpa) Zamislite da možete osnažiti one ff. kišu. (san kalpa) Zamislite da vaša namjera rukovodi beskonaènim radnjama svemira uravnotežujuæi cijeli ekosustav. Otvorite oèi. razornost negativne energije unutar nas postaje i više nego jasna. (san kalpa) 147 Deepak Chopra Zamislite da svaka vaša misao. Sasvim polako do] tite svjetlosti da izblijedi u vašoj svjesnosti te se okrenite cijelom tij Osjetite senzaciju. * Konaèno vratite svjesnost srcu. Jednostavno stvorite namjeru. (san kalpa) Zamislite da vaša namjera može nasmijati i razveseliti tužne i žalosne. * (san kalpa) Zamislite da donosite nadu bespomoænima. šum ili n< slièno. i Nakon minute oslobodite se svih misli i osvijestite podruèje s Osjetite kucanje srca bilo kao zvuk ili kao pojavu. Obznanite namjeru p< æanja protoka krvi u ruke. dugu. pomaknite svjesnost prema licu u pre oèiju te stvorite istu namjeru kao i prije. Osjetite snagu o caja. Možda æete osj< pulsiranje u predjelu oèiju kako se protok krvi bude poveæavao i zagrijavalo. shvatimo da se stvarnost izvan nas ne može dijeliti od stvarnosti unutar nas te da je svemir ništa drugo nego nastanašega tijela. jaèat æe i otkucaji srca ili æete osjeæati toplinu. znanja i blaženstva. (san kalpa) Zamislite da vaše misli utjeèu na prirodne pojave te možete donositi sunce. Osjetite toplinu u rukama dok sama q jera poveæava protok krvi.1 (san kalpa) \ 148 12 Teto naèelo: Iskoristite emocionalna previranja Sutra: Mokša Emocionalno sam slobodan.duše sada zapoèinje stvarati vašu namjeru. Nakon što ste osjetili otkucaje srca. svaka rijeè koju izgovorite^ svako djelo koje uèinite donosi neko dobro na ovaj svijet. Kako se protok krvi b poveæavao. Stvorite namjeru. Emocionalno previranje glavna je prepreka spontanom . Zamislite da se u njemu na toèka svjetlosti sitna poput vrha igle pulsirajuæi u ritmu otkucaja s Ta toèka koja pulsira u srcu jest svjetlost duše i njezino je pulsin popraæeno s tri kvalitete duše: ljubavlju. ^ koji se osjeæaju slabi i bojažljivi. oblake. (san kalpa) Zamislite da vaša namjera može lijeèiti bolesne. meditacija je gotova. Stvorite namjeru poveæanja topline ruku tako da vam r postanu sve toplije i toplije. (san kalpa) Zamislite da možete donijeti uspjeh onima koji su pali. Poveæajte protok krvi da \ lice postane toplije. premjestite svjesnost na r te pokušajte osjetiti kucanje srca u rukama. \ 146 1Spontano ispunjenje želja Navodi uz sutru za èetvrto naèelo Zamislite da je cijeli svemir ogroman ocean svjesnosti diljem kojega se pruža vaša namjera poèevši od srca.

( što nikako ne smijemo dopustiti jest da se nasucemo na neku od nji Zamislite život kao rijeku s dvije obale od kojih je jedna bol. stalna spoznaja da smo vi i ja i cijeli ostatak svemira obrasci istoga materijala istkani rukom nelokalizirane inteligencije. Konaèni cilj duhovne pretvorbe je prosvjetljenje. U suprotnom nosno u sluèaju emocionalnog sputavanja. Stoga je presudno važno da kontrolirate taj oblik emocionalnog . i mnogo više od toga. odnosno bola. Strah znaèi želja za i ljavanjem u nastojanju izbjegavanja bola. Emocije mogu biti vrlo ja] uvijek æe postojati neki dogaðaji ili odnosi koji ih stvaraju. Život provodimo tragajuæi za zadovoljstvom i izbjegavajuæi bol. Optimalno stanje jest ravnoteža. U meni nema zamjere. Mogu 149 Deepak Chopra se šaliti na svoj raèun. Ili se osjeæamo dobro ili nas nešto boli. Oblik previranja može biti razlièit i potpuno neoèekivan. Ljubav znaèi želja za zbližavanjem jer pretpos ljamo da æe nam to donijeti zadovoljstvo. Iako u nama postoje prirodni instinkti za izbjegavanje bola. Sve je u zapažanju i tumaèenju. Život ne shvaæam preozbiljno. Moja je duša izuzeta od melodrame. Svaki put kad osjeæamo emo nalna previranja. Najsigurniji naèin plovidbe bit æe sredinom rijeke. agresivnosti ili krivnje. Ljudi æe uvijek imati emocije jer su one sastavni dio živ Problem s emocijama nastaje kada zbog njih skreæemo s puta koji vodi prema ispunjenju životne svrhe. To d1 proizlazi iz potreba koje imate. Žudim li za omiljenim sladoledo vidim li kako mi ga donosite. a dr zadovoljstvo. duhovni razvoj i može prekinuti našu vezu sa sinkronicitetom. narušavamo unutarnju ravnotežu što zaustavlja. Ljutnja se tièe ega. iskustvo duha past < sjenu ega pa se ni najbolje namjere neæe moæi ispuniti. protumaèit æu to kao zadovoljs Donese li vam netko èokoladni sladoled. moguæa je pretvorba negativne energije u više stanje svijesti. s njime se moramo suoèiti odmah èim se pojavi jer æe svako odgaðanje prouzroèiti kasnije emocionalno previranje. a što zadovoljstvo. ljutnja vas baca natrag èineæi vas lošim prijamnikom poruka koje vam šalje svemir. Veæina ljudi misli da su gla emocije ljubav i strah. Isto takc kada neæemo potpuno iskorijeniti stvari koje donose bol i tugu. O ipak nije rijeè o tome da su emocije same po sebi nepoželjne ili opasne. i kome od nas razlièite stvari donose zadovoljstvo kao i bol. to može biti emocionalni bol ili èak samo sjeæanje na bol. Odzvanjajuæi u tijelu. optuživanja. Previše bola može zasjeniti radost življenja. J vite jednako udaljeni od obje obale. Umjesto da se kreæete prema prosvjetljenju. vjeèno stanje jedinstvene svijesti. Dakle. Previše zadovolji 150 r Spontano ispunjenje želja vodi prema ovisnosti. Važno je takoðer zamijetiti da bol ne mora biti samo fizièki. osjeæa bol. Sreæom. depresija samo su neki od najpoznatijih oblika. no one su samo reakcije na moguænost zado' stva. Eg taj koji odreðuje što je bol. tjeskoba.ostvarenju naših težnji. ego je taj koji kad g pokuša zaobiæi ili prijeæi njegove granice. ova sutra kao da govori: "Ja sam slobodan od emocija. Nesanica." Sve stoje na jeno. a vi ste alergièni na èokok povezat æete njegov èin s bolom. Ja sam osloboðen svojeg osjeæaja važnosti kao i samosažalijevanja. Rijeè moksha znaèi sloboda. Emocionalna sloboda vodi neizbježno takoðer i do psihološk duhovne slobode. Jedna od možda najrazornijih emocija je ljutnja. bolest. Ljutnja nas navodi na ranjavanje drugih te nas udaljava od prosvjetljenja i jedinstva svijesti. Približite li se jednoj od ob usporit æete putovanje i riskirati da se nasuèete. U biti postoje samo dvije emocije: zadovoljstvo i. sadržano je u toj slobodi.

ponovite postupak za svako od njih. Naša reakcija na vanjske dogaðaje in svoje mjesto u odreðenom dijelu našega tijela. Osjeti uèinak koji je proizveden razmišljanjem o prošlom dogaðaju. Usmjerite pozornost na mjesto gdje osjeæate bol.*¦ JL»'. Ljutnju izaziva bol. To može biti neka svaða. Nakon što vam to uspije. Pokušajte ga opisati s neutralne toèke gledišta. Koja rijeè najbolje opisuje vaše < jecaje vezane uz taj dogaðaj? Pokušajte naæi rijeè koja æe obuhvatiti š je moguæe više od onoga što osjeæate. Možemo se osloboditi emocionalnih drama i previranja. odnosno postanite neutralni prema njima. prisjetite se što je rr guæe više detalja. Glasno recite: Ovdje boli. Kada prigrlite bol. Postoji lij neko mjesto bola. naše tijelo æe reagirati 152 Spontano ispunjenje želja skladu s time proizvodeæi potrebne hormone te izazvati grèenje mišiæa i druge fizièke reakcije što æe sve zajedno rezultirati bolom. Zapoènite meditirajuæi nekoli minuta. i Zatvorenih oèiju prisjetite se nekog prošlog dogaðaja koji vas je r ljutio. emocionalna previranja nestaju i put prema sink-ronicitetu ponovno postaje prohodan. Pola minute dišite na taj naèin. Od trenutka kad se ona pojavi. Kad god smo emocionalno povrijeðeni. U tom smislu nije cilj zakopati ljutnju kako bi je ublažili ili pak pustiti da sagori u nama. rabeæi našu unutarnju m možemo uèiniti da bol nestane. Prvi korak pretvorbe jest preuzimanje odgovornosti za osjeæaje koje imate. veæ èini ljutnju jaèom. Kak fizièki uèinak proizvodi u vama ponovno proživljavanje tog dogaðaj Svaka emocija sastoji se od fizièkog i mentalnog dijela i oni se ne mo. Naš je izbor kako æemo reagirati na dogaðaje u svijetu. tjeskoba ili depresija. Kad shvatimo tu jednostavnu èinjenic možemo poèeti uèiti kako promijeniti vlastite reakcije na vanjske p dražaje. èak je moguæe da bol proslavite kao još jedan korak prema duhovnom prosvjetljenju. Sljedeæi korak jest izražavanje osjeta. Stoga moramo bit svjesni daje bol naša odgovornost te da drukèijom reakcijom na vanjske stvari možemo sebe poštedjeti neugodnosti i bola. osloboditi ili podijeliti. možete taj isti bol izraziti. Kad jednom postanete svjesni bola te mu odredite mjesto. Izljev ljutnje nièemu ne pomaže. Svakim udisajem izrazite èvrstu namjeru oslobaðanja napetosti. Napokon. Prvi korak kod suoèavanja s bolom proizašlim iz te situacije' odreðivanje što toèno osjeæate. razdvajati. Što osjeæate? Iz kojeg dijela tijela. Stavite ruke na dio tijela i kojem mislite da se osjet javlja. Ako to ljutnja. *' Deepak Chopra Vježba 8 I UHVATITE SE U KOŠTAC S BOLOM * Za ovu vježbu trebat æe vam oko deset minuta tišine na neke mjestu gdje vas neæe nitko smetati. Usredotoèite se na tu rijeè nel liko trenutaka. U toj namjeri morate prepoznati emocije. . Pretvorite bolno iskustvo u svjesnost. povreda osjeæaja ili neka situacija kc vas je naljutila. Napravite mentalni film o tom dogaðaju.previranja. Jeste možda zamijetili kako vam se šake automatski stišæu? Osjeæate' grèenje u trbuhu? Bol u utrobi? Primijetite tjelesni vid emocije tako < odredite odgovarajuæu toèku na tijelu. Moramo naèiniti u sebi njezinu pretvorbu. Dopustite da vam pozornost postupno klizi s rijeèi na tijelo. Iskusite ih najobjektivnije što možete. Naši osjeæaji se pojavljuju istodobno u umu i tijelu. Kad ste se odluèili za dogaðaj. ostanite uz njih neko vrijeme svjedoèeæi im. Izbacite to van iz sebe. Mi stvaramo emoci koje uzrokuju fizièki bol. ljutnje se morate riješiti na pozitivan naèin što je prije moguæe. . preuzimajuæi odgovornost možete bol osloboditi.dolaze ti osjeæaji? Kada ih konaèno odredite. agresivnost.

154 w L Spontano ispunjenje žeija U sva tri sluèaja prva reèenica spada u tumaèenje i procjenu. Vježba 9 NENASILNA KOMUNIKACIJA Uvijek æe postojati situacije u kojima æe netko prijeæi granice pristojnosti izazivajuæi jaku emocionalnu reakciju. ' 1. bit æete u stanju osloboditi se emocionalnih previranja u potpunosti te si na taj naèin pripremiti put prema sinkronicitetu. Vaša je emocionalna reakcija dovela do fizièkog bola. Vaš braèni partner primjeæuje vašu šutljivosi vam se obraæa: "Što te toliko muèi?" Odgovarate: "Ništa me ne mt Razmišljam da li imamo što za veèeru.Izdahnite napetost iz sebe. Na što^ zapravo reagirali? Koji je bio razlog? Što ste vidjeli ili èuli? 1 Na primjer. Sljedeæa vježba izvaðena je iz odliène knjige Marshalla Rosenberga Nenasilna komunikacija. što sada osjeæate te kako æete se s time nositi ubuduæe. uzmite si još malo vremena i proslavite što ste to neugodno iskustvo uspjeli transcendirati u viša stanja svijesti. stanite na trenutak i pokušajte uoèiti razliku izmeðu vašeg tumaèenja dogaðanja i . Znajuæi to. • 2. Za < se vježbu takoðer prisjetite nekog nedavnog dogaðaja koji vas je zl neèega uzrujao. nosno èetiri pitanja koja si postavite uvijek kad se osjeæate ugrožen Kad vas netko izazove. Razgovarao si s onom ženom više od jednog sata. Vježbu možete koristiti kad god se naðete u emocionalnom previranju. Veæ tri tjedna odlaziš na posao prije zore i vraæaš se poslije de uveèer. Proèita sljedeæe reèenice i pokušajte odrediti koja od njih izražava procjeni: koja primjedbu. prisjetite se da ta osoba nije pravi uzrok vaših nevolja. Nemojte se oslan na subjektivno tumaèenje dogaðaja koje je vrlo èesto krivo.. Vidjela sam te kako se upucavaš onoj ženi tamo. 153 Deepak Chopra Nenasilna komunikacija se sastoji od èetiri osnovna koraka. Što biste joj rekli? Razmišljajuæi o tome. Podijelite što ste tada osjeæali. dolazite u iskušenje da izazov prihvatite: ipak nije optimalan odgovor. 2. Više me ne ljubiš kad doðeš s posla. Kad god se naðete u situaciji da reagirate emocionalno. a još manje je produktivan. Kada završite vježbu. Svaki put kada nekoj rad pridodate neko znaèenje. Vidim da ti je posao postao važniji od obitelji. Zamislite da možete razgovarati sa osobom koja je sudjelovala u dogaðaju kojega ste se prisjetili za vježbu. Što god rekli da podijelite bol koji ste iskusili. što biste rekli osobi? Ono što kažete odnosi se samo na vas i vašu situaciju." U ovom sluèaju vaš je parti izašao s procjenom. Vi ste odgovorni. Potruc se biti potpuno objektivni kad ponovno razmišljate o tome. a ne s primjedbom. Budete li radili ovu vježbu redovito. pomoæi æe da se to iskustvo zauvijek izbriše iz svijesti. 2. Cilj sljedeæeg koraka jest podijeliti bol. Razmišljajuæi o tom iskustvu slijedite ova èetiri raka: { Prvi korak: Razlikujte zapažanje od procjenjivanja i Objektivno sagledajte što se zapravo dogodilo. \ 1. vozite se u autu i razmišljate da li imate što za veèeru morate iæi u kupovinu. to znaèi tumaèenje ili procjenu. Ne voliš me više. 1. To je i ludno rasipanje energije te stvara još više previranja u svijetu.

nesaslušan. neprimijeæen. slobodu. i j Èetvrti korak: Molite. strah. lijenost ili usamljenost. Ne možete tražiti od druge osobe da uèini se osjeæate voljenim. Zamislite da vam je sjeæanje poput . Kad god ste umiješani u neki dogaðaj koji izaziva napetost. Na primjer. neprijateljstvo. Odredite što je to što vam nedostaje. Na taj naèin linija razmišljanja konaèno završava tako nešto od nekoga tražite. Na primjer. hrabrost. ponos. Izi cite molbu. blaženost. I možete tražiti od drugih da izaðu s vama u kino. Dakle. Treæi korak: Izrazite jasno svoje potrebe Postavite sebi pitanje: Što mi je potrebno u takvoj situaciji? Vaše emocije ne bi dobile toliko na snazi da vam nešto ne nedostaje ili smeta. ponižen. prisiljen. ljubomoru. vedrinu. preoptereæen. Poènite od najvažnije reakcije te krenite lanèano nadovezujuæi jednu na drugu. umjesto molbe. to znaèi da ste drugima dopustili previše kontrole nad vašim emocijama. agresivnost. Zašto? Zato jer ste usamljeni. slièno kao u treæem koraku postavite si pitanje o vaše ponašanju. Što primjeæujete? Kako se osjeæate? Odredite vaše potrebe. To je emocija koja dolazi od drugih. iskorišten. zapanjenost. Nepristranost kod promatranja omoguæuje da možemo vidjeti u kojoj je mjeri naša reakcija zasnovana na tumaèenju pa možemo mijenjati obrazac ponašanja kod reagiranja na tuðe izazove. a Na primjer. odbijen. kavu. to je veæa moguænost da ono nai na odobravanje. izdan. Drugi korak: Odredite svoje osjeæaje Razmislite u sebi koji osjeæaju se javljaju u takvim situacijama? Što osjeæam? Kod opisa nabrojite one osjeæaje za koje ste sami odgovorni. a izostavite one koji su izazvani. morate potražiti nove prijatelje i razviti blis prijateljstvo. možete osjeæati: ljutnju. zbunjenost. Evo jedne od moguæih lista osjeæaja. o maknite se malo od svojih emocija te uspostavite svjesnu komunil< èiju. samopoštovanje. èilost. To je izvan moguænosti obiènog èovjeka. radost. manipuliran. na zabavu ili tek. umjesto zahtjeva: Pokupi smeæe!. nepodržan. bliskih prijatelja. nadu. krhkost. Dakle. smirenost. park. Molba æe sigurno naiæi na puno top] prijam. neshvaæen. ljepotu. ne možete se osjeæati napadnuto od samog sebe. Izbjegavajte osjeæaje za koje vam trebaju drugi da biste ih imali. a naroèito kada su u pitan sukobi. Što ga više precizirate. dragost. samouvjerenost. potištenost. Izbjegavajte sljedeæe fraze: napušten.tumaèenja s nepristrane toèke gledišta. ne zahtijevajte \ Kad jednom odredimo potrebu i spremni smo na sljedeæi kor. nervozu. Kada takve rijeèi Jforistite da biste izrazili osjeæaje. pohlepu. krivnju. zbunjenost. Ovi koraci pomažu u svim situacijama. postavite sljedeæe pitan Hoæeš li se udati za mene? Nemojte postavljati pitanja poput: Zašto i provodimo više vremena zajedno? Radije recite: Idemo zajedno. posramljenost. nezadovoljstvo. Na primjer. skloniji smo zahtijevati od drugih da nam izaðu u si ret. Zahtijevanje æe vjerojatno naiæi na neodobravanje i stoga æe vjei jatno rezultirati neuspjehom. Razmišljajte o juèerašnjem danu. umjesto da postavite pitanje: Hoæeš li ri zauvijek voljeti? koje više zvuèi kao fraza. opuštenost. optimizam. To bi trebalo pomoæi prevladati kratak spoj ili trenutr napetost i omoguæiti vam da ostanete ravnodušni ili da je povratite 156 Spontano ispunjenje želja Vježba 10 IZLIJEÈITE SE OD DJEÈJE LJUTNJE Za ovu æe vam vježbu trebati otprilike 10 minuta vremena. onome kome go\ rite ljepše je èuti nešto kao: Hoæeš li molim te pokupiti ono srneæeg Nadalje. iscrpljenost. Zašto? Jer nem. dosadu. sumornost. 155 Deepak Chopra želite osjeæati ljubav. prevaren.

mladenaštvu. (mokša) Zamislite da navike i obrasci ponašanja više ne utjeèu . Usredotoèite se na trenutke ljutnje prisjeæajuæi se što ste osjeæali u tijelu kao i emocija koje su prolazile vašim umom. Nakon toga vratite se još dalje s vrpcom. Premotajte vrpcu 24 sata unatrag. Zaustavite se na istim mjestima na kojima ste stali kad ste išli unatrag. straha i ega. Usredotoèite se na vrijeme prije straha i ljutnje. Nekoliko trenutaka osjeæajte potpunu odsutnost nakupljene ljutnje. godinu dana ranije. Mnogi ljudi smatra ovu vježbu pogodnom za izvoðenje prije spavanja tako da se ujut probude potpuno osloboðeni od ljutnje. < (mokša) j\ Zamislite da nikad ne pristajete na dramu ili histeriju. i ljuèite istodobno osjeæaj blaženstva otprije. Stanite na mjestima straha i ljutnje u djetinjstvu. Kako ih mentalno proživljavate. ' (mokša) ¦ Zamislite da ste zauvijek napustili osjeæaj ljutnje ili zamjere! (mokša) ' Zamislite da ljudima oko sebe ne nameæete krivnju * niti je sami osjeæate. u sebi poènite vrtjeti film prema naprijed. Proživite osjeæaje mentalno i fizièki. U sljedeæih nekoliko minuta pokušajte se sjetiti što je moguæe više detalja. Koje ste stvari radili tijekom juèerašnjeg dana? Da li vas je nešto uplašilo ili uèinilo ljutitim? To ne mora biti ništa posebno ili naroèito dramatièno. * polje svjesnosti svuda i u bilo kojem vremenu. od Deepak Chopra prije godinu dana te od juèer. vrijeme potpunog mira i spokojstva. Prisjetite se što ste radili na juèerašnji dan godinu dana ranije sa stoje moguæe više detalja. O èemu ste razmišljali u to vrijeme? Sjeæate li se da ste bili ljuti zbog neèega? Prizovite emocije koje ste imali toga dana. Jesu li ti osjeæaji jednaki onima koje ste imali juèer? Sada se vratite u mladenaèko doba te se ponovno usredotoèite na neku situaciju koja vas je uplašila ili naljutila. Ostanite nekoliko trenutaka mirni osjeæajuæi ole sanje nakon što ste izbacili nešto od ljutnje nakupljene od samog d tinjstva pa sve do današnjih dana. Makar se toga ne sjeæate. Osjeæajuæi to blaženstvo. Zamijetite kako se osjeæaji ljutnje koje ste juèer osjeæali temelje na emocijama iz ranijeg doba vašega života. ! Navodi uz sutru za peto naèelo Zamislite da ste bez fizièkog tijela.videovrpce koju možete vratiti na bilo koji dio. postojalo je vrijeme prije nego što ste uopæe i znali stoje to ljutnja. Pomoæu tog osjeæaja izb site svaki trenutak ljutnje koji dozivate ponovno se prisjeæajuæi r ugodnih trenutaka. Ovu vježbu možete provoditi kad god želite riješiti problem u njeg vom korijenu bez obzira koliko dubok on bio. (mokša) Zamislite da si možete postaviti bilo koji cilj i da ga možete postiæi. ¦ (mokša) ] 158 Spontano ispunjenje želja Zamislite da možete izabrati bilo koji emocionalni osjeæaj koji želite iskusiti. Probajte zamisliti blaženstvo takvog stanja. Možda ste nestrpljivo èekali u redu ili ste svjedoèili neèijoj neuviðavnosti. Pokušajte se prisjetiti djetinjstva i nekog dogaðaja u njemu. Možete li se sjetiti kada se ljutnja nakupila tijekom godina. Vraæajte svoju vrpcu sve dok umjesto slike ne dobijete zacrnjenje te osjetite kako granice izmeðu vas i okoline polako nestaju.

hetipovi postoje u nama kao moguænost. kroz mene se oèituju njihove osobine i njihova moæ. osoba koja u rukama ima veliku moæ poput kralja ili nekog premijera vjerojatno æe posjedovati arhetipove Zeusa i Here kao simbola moæi i vodstva. Utišajte svoj unutarnji dijalog koncentrirajuæi se na dah. Na primjer. Zamolite svoje arhetipove za vodstvo i mudrost te da postanu sastavnim dijelom vas i onoga što radite oèitujuæi kroz vas svoje osobine. Zamislite i ostatak tijela kao svjetlost. (mokša) Zamislite da nikada ne sudjelujete u tuðim naklapanjima. Prema Carlu Gustavu Jungu arhetipovi su naslijeðena æanja vidljiva kroz sjeæanja i mitove kao univerzalni simboli. slikama te drugim stvarima koje predstavljaju odreðen arhetip te ih stavite blizu mjesta gdje spavate kako bi ujutro kad otvorite oèi bili prva stvar koju æete ugledati. poèet æete snažno osjeæati njihovu prisutnost unutar vas. Sada lagano zamislite kako vaše svjetlosno tijelo unutar kojega pulsiraju božanstva polako ispunjava cijelu prostoriju. (mokša) Zamislite da ste uvijek spremni odgovoriti na najvišoj razini bez obzira u kakvoj ste situaciji i o kome se radilo. Vježba 11 PRONAÐITE SVEMIR U SEBI Snimite ovo i kasnije preslušajte." Pozovete li ih svaki dan odmah nakon meditacije. To je univerzalna koncentracija psihièke energije. ali da bi djelovali. Jedan od naèina kako to uraditi jest korištenje i muškog i ženj arhetipa. Ono što u životu radite do neke je mjere odraz kombinacije arhetipova smještenih u vama. Nakon nekoliko minuta usmjerite pozornost na predio srca. Arhetip je moguæe svjesno probuditi kroz namjeru.na vaše ponašanje. može joj se pridodati i arhetip Atene kao simbol mudrosti. Jednom pokrenut arhetip æe kroz vas oèitovati svoju moæ i osobine. Neka vam tijelo . poènite ih prizivati svaki dan. Šesto nas naèelo potièe na život u kojem æemo ravnopravno pri titi i muške i ženske osobine našega biæa. bogovi ili boginje. U toj svjetlosti vizualizirajte dva-tri božanstvena biæa ili arhetipske energije. Udobno sjednite ili ležite zatvorenih oèiju. a soba sad bude u vama. Vodite me kroz život. (mokša) 159 •mmmm 13 Šesto naèelo Slavite ples svemira Sutra: Šiva-Šakti Unutar mene raðaju se bogovi i boginje. odnc 160 i Spontano ispunjenje želja nesvjesnim mentalnim životom ne pokrene. (mokša) Zamislite da ne postoje granice vašeg oèitovanja. Okružite se sa simbolima. Arhet izraz svjesnosti. Kada odredite svoj primarni arhetip ili više njih. Pustite neka se širenje nastavi tako da izaðete izvan prostorije. Recite sljedeæe: "Molim da postanete dijelom mene i onoga što èinim ostvarujuæi se kroz mene. moraju probuðeni. (mokša) Zamislite da ste se oslobodili svake ovisnosti. To mogu biti anðeli. _ (mokša) ¦* Zamislite da ste cijelo vrijeme u stanju vidjeti neogranièene moguænosti. Posjeduje li osoba uz to i zavidnu inteligenciju. Vizualizirajte srce kao pulsirajuæu svjetlost. Svatko nosi barem jedan arhetip u sebi koji ostaje uspa sve dok se nekim vanjskim dogaðajem ili pak svjesnim. To je vrlo jednostavno napraviti.

" Sv narušava vašu ravnotežu naðite sada unutar sebe moleæi božanst obliku pulsirajuceg svjetla da vam pomognu ponovno doæi u sred Zamolite ih da ispune sve vaše želje i da vam donesu mir. (Šiva-Šakti) Zamislite ponovno da možete mijenjati oblike: da možete postati bilo koja životinja. (Šiva-Šakti) Zamislite da ste lijepi. (Šiva-Šakti) Zamislite da ste neuhvatljivi poput vjetra. Mogli 1 se osjeæati èilo. jasni. (Šiva-Šakti) Zamislite da možete biti oboje: i muško i žensko ako tako izaberete. kiša i sunce. Nakon toga ukljuèite u svoje tijelo i državu u kojoj živite te nape i èitav planet. Nakon dvije-tri minute otvorite oèi. ljudi. Zamislite milijarde stanica u vašem tijelu. ¦ Sedmo naèelo ukljuèuje sve ostale vidove sinkrosudbine za i kovanje . Izrazite svoju zahvalnost tim arhetipskim energijama Ostanite sjediti ili ležati u tišini osjeæajuæi èitavo tijelo. zemlja i voda postaju dij< vašeg tijela poput tjelesnih organa. spreman za podudarnosti za koje znam da su poruk boga. ptica.161 Deepak Chopra putuje i dalje tako da cijeli grad bude u vama: zgrade. a neka od njih (poput arhetipova) posebno su nazoèna. (Šiva-Šakti) 162 '•<-v<t^' Spontano ispunjenje želja Zamislite da ste snažni. Sada kažite sebi: "Ja nisam u svemiru. sva biæa. svemir je u meni. (Šiva-Šakti) ¦fc 163 Sedmo naèelo: ^ Razotkrijte zavjeru nevjerojatnog Sutra: Ritam * Budan sam. Uvjerite se da cijeli svijet živi u vama: svi ljudi. šume. zvijezde i galaksije. (Šiva-Šakti) Zamislite da ste prosvijetljeno biæe s beskrajnom milošæu. (Šiva-Šakti) Zamislite da možete postati heroji i heroine kojima se divite. (Šiva-Šakti) Zamislite da ste postojani poput planine. moæni. (Šiva-Šakti) Zamislite da ste anðeo s krilima. rijeke i planine. Podsjetite s vam svaka razina na kojoj postojite daje na raspolaganje božansft energiju koja nelokalizirano orkestrira kozmièkim plesom da bi! rila usklaðena meðudjelovanja elemenata i sila koje mogu ispi svaku želju. * Sada tiho recite u sebi: "Ja nisam u svijetu. Nastavljate prestanka grleæi planete i mjesece. ( tu i radost u razlièite dijelove vašega kozmièkog biæa. spokoj. seksi. svijet je u meni. sami sudionici plesa. (Šiva-Šakti) Zamislite da ste Bog koji se igra u nebeskom svijetu. pro okolica. Strujim kozmièkim plesom. (Šiva-Šakti) Zamislite da sva mistièna biæa stanuju u vama." Nj toga poènite polako smanjivati kozmièkog sebe na velièinu vaš© terijalne tjelesnosti. nježni i ljubazni. hrabri. Vježba je got< Navodi uz sutru za šesto naèelo Zamislite da možete mijenjati oblik. odluèni. svaka stanica svemir za sebe. intuitivni. insekt ili èak kamen.

Dolazi iz nelokaliziranog podruèja i nepredvidljivo utjeèe na svijet. Ritam znaèi: "Spreman sam se urotiti protiv nevjerojatnosti. Podudarnosti su poruke nelokalizirane domene koje nas pozivaju na rušenje karmièkih granica. Zato se podudarnosti ne bi trebale zanemarivati. Promjena zahtijeva razbijanje obrazaca. i to znaèenj« je vrlo blisko izvornom. poèet æete živjeti život iz vaših snova.' Svaki dogaðaj ima odreðenu vjerojatnost dogaðanja. obratite zornost na . Cilj prosvjetljenja jest prijeæi granicu vjerojatnosti obrazaca u kojima živimo i iskusiti pravu slobodu. Vjerojatnost dogaðanja može se poveæati odreðenim akcija Mnoge od njih su odreðene našim karmièkim stanjem . na primjer trgovaèki' tar.sve je to vrlo usko povezano s karmièkim ciklusom. Aktivnost koju pokazujete u tom smjeru još i dodatno 165 Deepak Chopra ubrzava stvari otvarajuæi nove moguænosti. Buduæi poznati sami po sebi. I dalje držeæi oèi zatvorene. vi proslavljate kozmièki ples. Podudarnost je po definiciji sinkronistièko iskustvo. osjeæa obeshrabrenje èak i prije nego kupi listiæ pa zbog toga možda i odustane od namjere. tumaèenje.pristupa životu koji dolazi iz spokojne svjesnosti. Ovaj potonji sluèaj traži promjene. 1 Vježba 12 STAVITE SVE ZAJEDNO Otiðite na mjesto koje vrvi aktivnostima. 164 1 Spontano ispunjenje želja maèenjima prošlih iskustava i veza koja na taj naèin oblikuju naše težnje i utjeèu na naša sjeæanja. Najbolji naèin hvatanja signala novih moguænosti jest obraæanje pozornosti na podudarnosti. Nikada ne propustite priliku da zavirite u planove svemira. One nas hrabre ne bi li napustili poznato i prigrlili nepoznato. djeluje kroz sve što èinimo znaèi više od same svjesnosti. Znaèenje. Vjerojatnost dobitka još je manja ako ne pite listiæ. Sama èinjenica da se radi o podudarnosti znaèi da dolazi od Boga. Postoji li u vašoj prošlosti iskustvo sreæe. kad nauèite sinkronizirati vlastiti 2 sa svemirom. veæ nešto što stv. Ona daje znaèenje dogaðajima.bilo koji dogaðaj koji probije crtu vjerojatnosti odreðenu karmom . S punom sviješæu kušajte hranu. i To je tajna sinkrosudbine. mirišite je s pozornošæu te jetite svaki pojedini sastojak. Budete li ih slijedili. kreativnost i sloboda . Vjerojat: dobitka na lutriji je mala. Duša djeluje kroz utjecaj na naš um koji svakom djelovanju pridružuje sjeæanje i tumaèenje. Zato je važno promatrati podudarnosti i pamtiti ih. Na taj naèin možete otkriti njihovo skriveno znaèenje za vaš život. Ta promjena zapoèinje na razini duše. vjerojatnost da æete kupiti sreæku raste. Osoba koja pak nikad ništa nije osvojila. Naviknuti smo da stvari funkcioniraju na odreðeni naèin te nastavljamo živjeti po tim obrascima jer smo tako navikli. Sve te zamisli èine pravila ponašanja mira. Podudarnost je kreativni kvantni skok u ponašanju samog svemira. morate se osloboditi utjecaja karmièkog uvjetovanja. -. sjeæanje .leže u nepoznatom. a da biste ih napravili. Kupite nešto za jelo i sjednite na neko pogodno mjesto te zatvc oèi.nastalin * U ovom sluèaju sanskrtska rijeè ritam ima znaèenje i na hrvatskom jeziku. a to nije lako iako ljudi to èesto èine. To bi nas trebalo trgnuti i potaknuti na djelovanje jer nam je to prilika za kreativno izražavanje. Morate mijenjati tumaèenja onoga što se dogaða u vašem životu te skinuti sa sebe naljepnicu gubitnika. To je sla Kad ovladate sinkrosudbinom. iskustvo. R mijevanje da te zamisli nisu samo apstrakcije. skup uvjetovanja iz prošlosti.

Odveo sam se u okolicu grada i tamo sam vidio vrlu sliènu sliku zalaska sunca na brijegu pokraj oceana. božiæna pjesma te tema iz filma Jan Bonda Goldfinger. Kada ste to napravili. Koja je to pjesma u pozadini? > božièna? Možda iz nekog filma? Možete se prebaciti na razgovor 1 koji stoje do vas? Èujete li kako se izreèene fraze rasipaju ispred Raspoznajete li rijeèi? Èujete li možda neki zvuk koji vam odvlaèi zornost više od ostalih? Poslije toga usmjerite svjesnost na samo tijelo. Izaberit jednu temu iz iskustva svakog osjetila pojedinaèno.zvukove iz okoline. (ritam) Zamislite da svaki put kad tražite nešto. Nakon raspitivanja saznao sam da se brdo zvalo Jagodin brijeg te daje na tom mjestu bio snimljen film o Jamesu Bondu Goldfinger. Na brdu se nalazio lijepi hotel kojega sam odluèio posjetiti. Tako smo se i sprijateljili. Dao sam njegovoj ženi nekoliko savjeta vezanih uz njezinu bolest.! (ritam) 1 Zamislite da plešete u ritmu svemira. Naš je susret na kraju završio sklapanjem poslovnog dogovora. Promati ljude koji hodaju gore-dolje. (ritam) Zamislite da imate udjela u stvaranju svijeta. prekrasna s zalaska sunca iznad brda. okusi. Zamislite da su vaši tjelesni ritmovi u savršenom redu. izloge i druge zai ljivosti. (ritam) Zamislite da postoji znaèenje i svrha svega što se dogaða i svega što radite. svemir šalje odgovor u obliku podudarnosti. Zamolite svoj nelokalizirani ja da vam je isprièa. scene iz okoline. Osjetite sve' sebe. miris peèenog kn dodir kamenih izboèenja koja se upiru 0 vaša stopala. Ponovno zatvorite oèi i u mislima proðite još jedanput kroz sve ste iskusili: hranu. Osjetite klupu na kojoj sjedite. Sada kažite sami sebi da su svi ti zvuèi. Pustite vaš nelokalizirani ja da vam isprièa prièu u obliku sinkro-nistièkog oblika. Godinu dana kasnije nalazio sam se na Jamajci. s] 166 Spontano ispunjenje želja dodiri dio prièe. Znamo da smo karmièki povezani. Na primjer ri ovakvo: okus sladoleda od jagode na vrhu jezika.u biæe više razine. j (ritam) i. Upitajte se kako ide prièa. (ritam) Zamislite da postoji veza izmeðu onoga što se dogaða u vašim snovima i stvarnom životu. nemojte više misliti o tome. Kasnije mije pomogao oko izlaska mojega prvog nosaèa zvuka vezanog uz meditaciju. 167 Deep ak Chopra Navodi uz sutru za sedmo naèelo Zamislite da se kreæete u ritmu impulsa svijesti svemira. trgovine. Iz godine u godinu naše je prijateljstvo ojaèalo do te mjere da je postalo neraskidivo. boje. Od kakvog je materijala: d plastika ili metal? ¦ Sada otvorite oèi i promatrajte što se dogaða ispred vas. tuðe rijeèi. Gornji opis pripada mojem vlastitom iskustvu koje sam doživio u jednom trgovaèkom centru za vrijeme Božiæa. zvukove. (ritam) Zamislite da se pretvarate i razvijate . '¦ (ritam) j Zamislite da ste harmonija svemira. Direktor kupališta me je oduševljeno doèekao rekavši mi daje pokušavao stupiti u vezu sa mnom radi savjetovanja o ajurved-skoj terapiji. (ritam) . Nekoliko godina kasnije sreo sam i vlasnika tog hotela koji je bio direktor diskografske kuæe. Imali su prekrasno luksuzno kupalište.

• ¦ 15 ^ivjeti sinkrosudbinu ^^ -vtio bih se vratiti na pitanje koje sam postavio na poè< *¦ I I knjige: da ste znali da su èuda moguæa. namjere bivaju sprijeèene zabrinutošæu ega. (ritam) Zamislite da možete vidjeti ono što drugi ne mogu. Takoðer. mjesec? Ovdje svaka radnja nosi teret tjeskobe. misli prekrivaju oblaci sumnje. Imate neogranièen pristup svemu što svemir nudi. 1 smo bespomoæni. Nauèili su paziti na skrivene znakove koje nelokalizirano odašilje u svojim namjerama te iz tih znakova stvarati zakljuèke o tome koje stvari treba èiniti da bi se poveæala vjerojatnost dogaðanja èudesnih stvari. Kada živimo samo u lokalnom podruèju. Ovdje imate milijune dolara preraèunate u duhovnost. Oni su nauèili kako ponovno uspos-taviti vezu s beskrajnom energijom koja leži u srcu svemira. Što god da se dogodi u vašem životu. U loka ranoj domeni. kreativnosti. zasigurno bi znaèilo odsutnost svake financijske nesigurnosti. tjedan. morat æete se riješiti osjeæaja da ste sami na svijetu. Kao i svako plodonosno putovanje i sinkrosudbina traži od vas odreðenu žrtvu. gdje veæina ljudi provodi svoj cijeli život. ostajete smireni. U nelokaliziranom podruèju imate neogranièen pristup znanju. što biste izabrali? Veæina ljudi pomisli na novac. Naèela sinkrosudbine nude izravni put prema stvaranju veze s nelokaliziranim podruèjem. nikada 170 Spontano ispunjenje žeija znamo što æe nam se sljedeæe dogoditi. što biste izabrali i što biste radili? Sinkrosudbina vam omoguæava da ostvarite te želje bez grani kraja. Naš raèun u banci duhovnosti je prazan. (ritam) Zamislite da imate vrhunski talent koji koristite da biste služili i pomagali drugima. trebali biste poèeti vjerovati da je èarobni život moguæ te da ga mnogi ljudi žive. Sk smo pomisliti da kad jednom steknemo financijsku sigurnost. zaštiæeni i vjeèno blaženi. Vježbajte meditaciju te ponavljajte naèela vezana uz sutre i s vremenom æete se spojiti sa svojom duhovnošæu ne samo na naèin da æete moæi raditi èuda veæ æe ona postati svakidašnja pojava. Hoæemo li uspjeti završiti dan. Jedna od njih je odbacivanje zamisli daje svijet dobro podmazani stroj lišen svijesti. . na naèin da vas neprestano nježno vodi iz lokaliziranog u n kalizirano podruèje.| 168 Spontano ispunjenje želja Zamislite daje život pun podudarnosti. omoguæeno vam je da uðete u svijet bezgraniène kreativnosti i korelativnosti. Nadalje. Da ste znali da možete imati sve što želite možete raditi sve što želite. (ritam) . (ritam) Zamislite da je život pun vrhunskih iskustava. «¦ 169 k' ". (ritam) Zamislite da uživate u igri i smijehu. nadahnuæu i svim moguænostima. i možemo potpuno slobodno birati život koji æe nas èiniti sretnim punjavati sve naše potrebe te uèiniti trag našeg života na zemlji ljivim i vrijednim. (ritam) Zamislite da vidite skrivena znaèenja dogaðaja. Imati milijune dolara u b. (ritam) Zamislite da su sve vaše veze nježne i zaigrane. Tu osjeæate sigurnost i osloboðeni ste tjeskobe te možete postati osoba kakva želite biti. Korištenjem sinkrosudbine da bi došli u dodir s nelokaliziranim podruèjem.

Svako od sedam stanja svijesti pojaèava iskustvo sinkronicitet. Svjesnost petog stanja nadilazi uobièajenu budnost vašega tijela kao i svijest meditacije te se ogleda u budnom zapažanju okoline kao dio beskonaènog duha. U drugi stupanj svijesti spadaju snovi. nas svako novo naprednije stanje približava prosvjetljenju. doživljavamo iskus kroz slike i zvukove. makar^ u snovima. vaš duh . postojanje nekih stanja svijesti glavni znanstveni pravci uopæe ne priznaju. ¦ Èetvrto se stanje svijesti pojavljuje kad na trenutak dodirnei dušu. kad postanemo makar i za djeliæ sekur savršeno mirni i tihi. Èetvrto stanje nam osim susreta s dušom omoguæuje i zapoèinjanje sinkroniciteta. Smanjuje se stres kao i krvni pr sak. U tom stanju svjesnost je je< prisutna. barem ne na izravan naèin. važan i bitan. kad transcediramo. Vaše tijelo može igrati tenis. Peto stanje svijesti naziva se kozmièkom sviješæu. U tom stanju vaš duh može promatrati vaše materijalno tijelo. Zapravo. mm*p™'»>m$l Deepak Chopra je daje èovjek tek na poèetku svoje evolucije i stoga poznaje same stanja svijesti: spavanje. Makar još uvijek reagiramo na zvuk. Jedan od najveæih indijskih proroka u dvadesetom stoljeæu Sri Aurobindo rekao 171 '. telefonirati ili pak gledati televizor. Mjerenja moždane aktivnosti pokaži da tijekom odsutnosti misli um pokazuje sasvim razlièitu aktivnost budnog i pozornog stanja. Veæ ljudi ima iskustva prvih triju stanja. Tek kad se probudimo. se stanje javlja tijekom meditacije kada se uspijemo riješiti misli i tr kraæe ili nešto dulje ovisno o uspješnosti meditacije. Svijet se. To znaèi da se fiziološke promjene kad do 172 Spontano ispunjenje želja \ rujemo dušu dogaðaju i u tijelu i na razini uma. •«* . Isto iskustvo postoji i u budnom stanju. Peto se stanje naziva kozmièkim jer istodobno postoje dva kvalitativna . ^ Prvi stupanj svijesti je dubok san. ) Èetvrto stanje svijesti takoðer proizvodi vlastite fiziološke uèini Pada razina kortizola i adrenalina.tihi promatraè . Duh koji vrši promatranje istodobno ste i vi sami. vidi tost uèiniti normalnom pojavom. Sanjajuæi. èini stvaran. Veæina nas najviše vrerm provodi upravo u tom stanju. Imunološki sustav jaèa. Dok sanjamo. malo smo b niji i pozorniji nego dok spavamo. Èak i kada tijelo spava.Sinkrosudbina i stanje svjesnosti Prema Vedantama postoji sedam stanja svijesti od kojih veæina nije istražena od strane moderne medicine. jarku svjetlost te do zapažanje naših osjetila znatno je umanjeno. Èak i razmišljamo u snovima. Treæi stupanj svijesti jest budno stanje. Mjerenja moždane aktivnosti pokaži sasvim razlièitu aktivnost uma u budnom stanju od stanja kada s vamo ili sanjamo. U kasnijoj fazi evolu èovjek æe spoznati i druga stanja što æe sinkronicitet. no tu se uglavnom završaval hovo duhovno napredovanje. a svako pojedino iskustvo jaèaj jecaj jastva. Promatranje se istodobno može odnositi kako na usnulo tijelo tako i na snove koje èovjek ima. u potpunosti svjesni promatraèa unutar nas.promatra tijelo kao kod sluèaja izvantjelesnog iskustva. Cijelo to vrijeme vaš duh promatra aktivnost i tijela i uma. snove i budnost. telepatiju. U tim trenucima postoji posebna pozornost koja svjedoèi svjesnosti ne samo za vrijeme dubokog sna ili snova veæ i kad ste budni. uviða da smo sanjali te da dogaðanja u snovima ipak nisu u vezi sa svijet u kojem živimo kad smo budni. Redovito med ranje pospješuje iskustvo toga stanja.

ona æe poprimiti novo znaèenje te stvoriti novo iskustvo kako se vaša svijest bude razvijala. To je naèin koji nam pomaže prijeæi iz treæeg u èetvrto stanje. poèinje se dogaðati sinkronicitet. dok je onaj nelokalizirani povezan sa svime što postoji. Rekapitulacijom dnevne aki nosti i snova vi zapravo poèinjete svjedoèiti ijednima i drugima. N taje potpuna pretvorba iz osobnog ja u univerzalno ja. U tom se stanju promafc i promatrano stapaju ujedno. To je transcendiraj života. Rekapitulacija nam pomaže u razvoju tihog pror traèa koji nas može prenijeti iz èetvrtog u peto stanje svijesti. To je transcendiranje smrti. Kada ste u petom stanju svijesti te kad osjeæate tu nelokaliziranu inteligenciju. Šesto stanje svijesti naziva se božanska svijest. Sedmo i posljednje stanje svijesti. Naprosto uputite sljedeæe rij samima sebi: Želim svjedoèiti svojim snovima i iskusit æete ono što naziva "lucidnim snovima". Intuicija. Takoðer osjeæate kako je jedan dio vas lokaliziran. i postojat æe uvijek. Na tom stupi èuda su nešto sasvim uobièajeno. Prvi i najvažniji jest svakidaši meditacija. Rekapitulacija nam pomaže shvatiti da ono što se dogaðalo tijekc dana na kraju prelazi u snove baš kao što i snivana stvarnost bi zamijenjena dnevnim aktivnostima. Èetvrti pristup uvodi èitanje Sutri. Za veæinu ljudi to nije trajno stanje svijesti. Ne samo da osjeæa prisutnost duha u svom tijelu veæ njegovu prisutnost osjeæa i u svim drugim tijelima poput biljaka i kamenja. Uskoro æete postati koreografi ravnal vlastitih snova mijenjajuæi ih po volji.stanja svijesti: lokalizirana i nelokalizirana svijest. Kad vam se to dogodi. tada doživljavaju sinkronicitet u svojem odnosu. kreativnost te uvidi u vama neprestano rastu. konaèni cilj. Ljudi u šestom stanju svijesti èak su sposobni razgovarati s biljkama i životinjama. ali èak nisu ni potrebna jer je pris nost beskonaènog potencijala stvaranja stalna. veæ kao duh prema duhu. Kada su ljudi u potpunosti na istoj valnoj duljini. Drugim rijeèima. makar igrali nogomet. Napuštanje starog sustava vrednovanja i kontrole prijelaz èini ubrzanim. To je upravo ona svijest koja nam omoguæuje da spoznamo Boga u svakoj stvari. U treæem se pristupu radi o razvijanju odnosa ne kao ego prei egu. svijet vidite 1< jednostavno produljenje vas samih. veliki proroci i sveci kao što su 173 Deepak Chopra bili Isus Krist i Buda te mnogi drugi jogiji živjeli su u tom stanju : jesti trajno. odašilju moždane valove koji su znakoviti za meditaciju. Meditacija nam dopušta da dodirnemo dušu kada udei u prostor izmeðu dvije susjedne misli otkrivajuæi promatraèa unu nas. Iz vlastitog iskustva znam da ako èitate istu reèenicu svakoga dana. U tom stanju svjedok postaje sVeibudniji. stanja jedva primjetne budnosti do potpune svjesnosti vlastite duš< Drugi stupanj odnosi se na vježbanje rekapitulacije opisane u tom poglavlju. moždani valovi tih ljudi bit æe isti kao da meditiraju. ~> Kretanje po stupnjevima svijesti i Sinkrosudbina ubrzava našu moguænost napredovanja kroz sti njeve svijesti koristeæi èetiri pristupa. jest svijest jedinst To se stanje može nazvati i prosvjetljenjem. U potpunosti razumije da se životna sila oèituje u svemu što postoji u svemiru. Ne samo da se vaša svijest izj naèi s okolinom veæ sve oko sebe vidite kao projekciju vlastitogja. U to se stanje ulazi i potom izlazi iz njega. Vedska mudrost tvrdi . Ipak.To znatno olakšava pomicanje s pei 174 Spontano ispunjenje želja na šesto stanje svijesti. Istraživanja pokazuju da ljudi koji dostignu peto stanje svijesti kada su u punoj aktivnosti. kako u promatraèu tako i u promatranome. Vi ste duh koji je postojao oduvi.

utjeèe na vaš doživljaj svijeta. Sve što je potrebno jest želja za kozmièkim plesom i volja za otkrivanjem èudesa duše. tako i buðenje u petom. a sam doživljaj utjeèe na stanje vaše svijesti i tako se krug zatvara. Kada pak èudo postane uobièajeno i svakidašnje iskustvo. Jednako kao što su vam trenuci kad ste budni potpuno razlièiti i puno uzbudljiviji od trenutaka dubokog sna. Lokalizirano jaje prijelazno i kratkotrajno ponašanje nelokal nog ja. Razumijevanje. Pomoæu sinkrosudbine možete konaèno postati osoba kakvom vas je svemir zamislio: moæni poput želje i kreativni poput duha. našli smislenu i ispunjenu vezu ili pak radi uspješne karijere. Ono doðe i ode dok se nelokalizirano ja nastavlja razvijati i iskustva apstrakcije i kreativnosti. Sinkrosudbina æe vam sigurno u tome pomoæi. Ima me u ptièjem letu neuhvatljivom i žustrom Parajuæi tišinu što se izdiže nad ranim jutrom. Uživajte u putovanju. Što oèekivati od sinkrosudbine Iako zamisli predstavljene u ovoj knjizi mogu biti motiv poèetku doživotne osobne evolucije i ispunjenja. Zamislite sinkrosudbinu kao ponovno raðanje i buðenje. novi naèin zapažanja i življenja. ipak o vama samima ovisi da li æete prijeæi granicu nevjerojatnosti i spoznati skriveno blago koje leži iza. Ne stoj pokraj moga groba i ne plaèi Ja nisam tu Jer smrti kadar sam umaæi. prožeti ste iskustvom besmrtnosti t sutnošæu bilo kakvog straha pa i onog od smrti. i ¦ 176 Ne stoj pokraj moga groba. ve< jednu koherentnu cjelinu u kojoj osobnost uz koju ste se vezali i njezine misli te osobnosti i misli drugih biæa i svi dogaðaji i veze meðusobnu zavisnost tvoreæi obrazac nerazmrsivog klupka kao i tat pojedinaènog ponašanja vašeg nelokaliziranog ja. Put prema sinkrosudbini možete zapoèeti kako biste stekli bogatstvo. Konaèno ste stigli na mjesto je vaše putovanje i zapoèelo. Uz sve to pravi je cilj sinkrosudbine širenje svjesnosti te otvaranje vrata prosvjetljenju. veæ polje inteligencije u kojem osoba s kojom < poistovjetili zajedno sa svim drugim osobama i okolinom ispre svoje postojanje kroz vlastite interakcije.daje znanje razlièito na razlièitim stupnjevima svijesti. Svaka dionica donosi nova èudesa. Sunèeva sam zraka što grije polja žita mlada Ja sam tiha i nježna kiša što usred jeseni pada. nadalje. vidjet æete da je sinkrosudbina zapravo samo površinsko 175 Deepak Chopra stanje neèega mnogo dubljeg. Razvojem svijesti iste reèenice poprimaju za nijansu drukèije znaèenje što pak rezultira dubljim razumijevanjem. Više ne doživljavate sv kao ukupan zbroj svih pojedinih èestica koje postoje u njemu. šestom ili sedmom stanju pridonosi širenju onoga što možete iskusiti. Uz redovito vježbanje s vremenom æete vidjeti svijet u obliku o kojem niste ni sanjali: svijet pun èarolije i èudesa u kojem se ispunjava svaka želja vašeg srca. . Postali ste biæ© zraèi ljubav poput sunèeve svjetlosti. pusti jad Jer ja nisam tu Za kretnjom muèi me glad.Pjesma amerièkih Indijanaca . Poèinjete shvaæa uopæe niste osoba. Ja sam vjetar što juri od dola do brijega Ja sam sjaj dijamanta na površini snijega. Vi ste sjajni terij iz kojega se cijeli svemir izdiže i u koji ponovno èitav ponii trenutku samog osvita tog shvaæanja dogaða se potpuna pretv osobnog ja u univerzalni ja. To nešto je pomak u vašem identii buðenje svijesti o tome tko vi zapravo jeste.

vojne sukobe. Subjektivna stvarnost postoji kao vaše misli. Vedanta jekujminacija. Vedanta je sama krema Veda. nepobitna stvarnost. Vaše osviješteno ja uvijek osjeæa vredn mirnoæu. Naèini pomoæu kojih se to postiže. tada je naglasak stavljen na stvaranje profita. veæ se istodobno mijenja i kultura samoga društva. pomirlji1 zahvalnost te unutarnja snaga znak su osviještenog ja. samilost. mašta. a otvorena tržišta zamjenjuju otvorena srca. institi gdje širina svijesti snažno utjeèe na njihov razvoj. time se ne ispunjavaju samo njihove osobne težnje. preuzeti su iz jednog od najstarijeg poznatog izvora znanja i mudrosti koji nosi naziv Vedanta. cjelovitog polja aktivnosti. Nesebiènost. sinkronistièki ispunjavaju. tako je i jedan jedini nelokalizirani duh' dobno i promatraè i ono što promatramo. vidjet æemo niz . i biološki organizam i oko koja ga okružuje te misli i emocije.. Vaš unutarnji i vanjski svijet dijelovi su neprekinutog slijeda je stvenog. umjesto natjecateljskog duha razvija se duh suradnje. Upravo je nelokalizirano podruèje neèijeg postojanja ono koje se pretvorbom istodobno oèituje kao subjektivna i objektivna stvarnost. Drugim rijeèima. U promjenama takve vrste umjesto zavisti i pohlepe premoæ preuzima uslužnost i davanje. Ne uzrol jedna drugu. suosjeæanju. a opet su meðusobno ovisne. slobodu i nesputanost te strahopoštovanje prema mist< koje nosi postojanje. Želir pak saznati stanje zajednièke svijesti. Isto kao što se jedna jedina stanica u matei razvije u moždane stanice. èuvanju mira te u socijalnoj i ekonomskoj pravednosti. fantazije. Mnogi su ovu zamisao predstavili na razne naèine. S druge strane jaka svijest o vlastitom ja donosi isku opuštenosti u prijateljskoj i otvorenoj okolini u kojoj se sve vaše . ramo se samo osvrnuti oko sebe i vidjeti što nam se dogaða. kada kritièna masa ljudi neke zajednice osvijesti vlastito ja. Na sanskrtu rijeè veda znaèi znanje. i fizièko osjetilo i fi. Pohlepa. nez voljstvo te unutarnja nestabilnost oèituju se upravo kad nam je sv o našem unutarnjem ja vrlo slaba. živèane te stanice retine omoguæava nam time vidjeti svijet. Duhovni uèi govore nam da ako želimo saznati kakvo je stanje naše svijesti. Ubilo kojem vremenskom treni naša je osobna stvarnost orkestrirana sviješæu o vlastitom ja kori: sinkronicizam i podudarnost. sam vrh ili završetak cjelokupnog znanja sadržanog u Vedama. j Isto vrijedi i za odreðenu masu ljudi.w ovoj ste knjizi nauèili osnovne vježbe pomoæu kojih možete 1 \ na sPontan naèin postiæi ispunjenje želja koristeæi moæ i snagu sihkroniciteta. Objektivna stvarnost je vaše fizièko tijelo te svijet koji doživljavate posredstvom osjetila. emocije. nasilje i strah. arogancija. Osnovni element od èega je graðeno to prastaro tijelo znanja jest pretpostavka daje duh. U sluèaju ogranièene svijesti o vlastitom ja ono æe se na takav rt i izraziti kao stisnuto i ogranièeno tijelo tjeskobnog izgleda u nesi noj okolini. naroèito sutre. agresivnost. sjeæanja te najdublje težnje. I jedna i 179 Deepak Chopra druga stvarnost supostoje istodobno i meðuzavisno. Kada je kult identitet neke zajednice oslabljen ili èak potpuno odsutan. One se neuzroèno odi jedna prema drugoj. osjeæaji. Snaga kojom osjeæamo unutarnje ja taki odreðuje naše ponašanje. 180 Spontano ispunjenje želja nomiju imperijalistièkog tipa. bezobzirno natjecanje. želje. Vanjski svijet je ogledalo koje pokazuje tko ste u bilo kojem dijelu prostor-vremena. moramo se osvrnuti na isti n i pogledati što se dogaða u svijetu. radikalni nacionalizam. Glavne tekovine takve kulture ogledaju se u nenasilnom rješavanju sukoba.177 j^m. poniznosti. Pogledamo li današnji svijet i što se dogaða u njemu. U suprotnom. svijet prema kojemu je ono usmjereno. životne zajednice. odnosno svjesnost.

poplave i glad. Kada bi stfaki pojedinac težio spoznaji vlastitog ja te kada bismo meðusobno dijelili ta iskustva. W. iako na izgled nepovezana. ovisnost o drogama.. možda bismo tada svi zajedno mogli postiæi stvaranje okoline temeljene na poštivanju života te na taj naèin ponovno uspostavili ravnotežu u oceanima. Istodobno takva æe novostvorena okolina zauzvrat potaknuti niz dogaðaja koji æe voditi u potpuno novi svijet. (1994). opasnost nuklearnih elektrana. Byrd. 826-829.. A. Private com-munication. "Distant mental influence on rate of hemoly-sis of human red blood cells" J Am Soc Psychical Res 84. new control procedures. Na takvom bi idealnom planetu zasigurno našli smirenje. olujni vjetrovi razarajuæe snage te rast razine mora samo su neki od njih. (1993). E. " From proceedings of . "Positive therapeutic effects of intercessory prayer in a coronary care unit population. zumljivim rjeènikom koji se može s lakoæom pratiti. organizirani kriminal. Sposobnost da spontano ispunite svoje težnje proporcionaln vašoj svjesnosti o vlastitom nelokaliziranom ja. 391-409. Uèinak staklenika. ratovi zbog droge. J." J Parapsychol 57. "The efficacy of'distant healing': a systematic review of randomized trials. and Sah.C. Nadam se d vam pomoæi kako biste produbili razumijevanje o podruèju u ko smo svi neodvojivo povezani. Choprina dacija od samog osnutka suraðuje sa znanstvenim krugovima ko bave ovom temom pridonoseæi na taj naèin rasvjetljavanju tajni r kalizirane stvarnosti. Ovaj niz dogaðaja rezultat je smanjene zajednièke svijesti o vlastitom ja. sinkroniciteta te naèinu spontanog ispunjenja ciljeva. osobito Vedante. šumama i svijetu divljine. moderna je znanost tek 01 davno poèela prouèavati ovo podruèje. dok su druge pisane laganim . Znanstvenici tvrde da zbog ponašanja ljudske zajednice okolina u kojoj živimo uskoro neæe biti održiva zbog pretjeranog iskorištavanja prirodnih izvora poput šuma.dogaðaja meðusobno povezanih iako se ta poveznica zbog vremenske i prostorne raštrkanosti ne nazire jasno. industrija oružja.1-24." Southern Med 81(7). istrebljenje vrsta. devastacija Zemljinog tla. minerala. a njihova je pojava. poslovni uspjeh potpomognut meðusobnom podrškom. '• Na sljedeæih nekoliko stranica nalazi se popis knjiga èiji je sad vezan uz temu ove knjige. E. U takvome bismo svijetu jasno vidjeli da je ljubav teme pokretaèka sila u srcu univerzuma.G. Braud W. "Further studies of autonomic detection of remote starring: replications. S. razumijevanje znanosti za novu stvarnost.. Delanoy. (2000). and Andrews. Osobno sam istaknuo u knjizi novi pristup temeljen na znanstvenim naèelima u prouèav. osjeæaj uzvišenosti i svetosti. 903-910. fosilnih goriva što dovodi do nepoželjnih uèinaka." Ann Intern Med 132(11). Neke od njih obiluju tehnièkim opisim zahtijevaju odreðeno predznanje. Religijski sukobi." (1988). R. terorizam. Harkness. A joint collaboration... Braud. i 182 Dodatna literatura Astin. èvrsto utemeljena na sinkronistièkim zakonima. Bastyr University of Washington and Chopra Center on Neural En-ergy Transfer Between Individuals Who Have Undergone Chopra Center for WellBeing Programs. and Ernst. veæ tisuæljeæima i dobar uvid u nelokaliziranu stvarnost.L. te ratovi zbog moæi i prevlasti su neuzroèno povezani dogaðaji. S. (1990). D. Unatoè tome što i tradicionalni izvori mudrosti. cvje181 Deepak Chopra tanje umjetnosti i filozofije te istinsku svjesnost o vlastitoj neraz jivosti. Cognitive and physiological psi responses to remote positive and neutral states. promjena klime. opasne kemikalije koje nalazimo u prehrambenom lancu. oskvrnuæa. uèinkovite i èiste izvore energije. and personality correlates. Shafer D.

Rare manuscripts. M. (1993). W. L. "The healing powers of prayer. Forker. and špirit.. Jonas and J. (1% "A randomized controlled trial of the effects of remote intercess prayer on outcomes in patients admitted to the coronary care unit Krucoff. i (1996). Schlitz." From proceedings of presented papers.P. "The Einstein-Podolsky-Rosen Paradox in the Brain: 1 Transferred Potential" (physics essays). "Nonlocal anomalous information retrieval: a rrmlti-medium multi-scored single-blind experiment. Schlitz. S. 37lh Annual Parapsyhological Association Conven-tion. 62-73. P. Krucoff. B. C. Jj Jones. The Netherlands. Kwang. (1994). 1 120..G. Ed-ited by W..H. New York: HarperEdge. Schlitz. M. F. C. and La Berge. Y. S. 29-33." Am Physical Soc 50(1): 18-22..C.. 128-138. "Evaluating distant healing: a research reviev tern . The Netherlands. (2001). 185 Deep ak Chopra Targ. (1994). G. W. "Consciousness interactions with remote biological systems: anomalous intentionality effects.... "Theoretical model of purported empirical vio-lation of the predictions of quantum theory." Neotic Science Review." Advances 12(2).. W. (1995)." American Heart Journal 142(5). M. and Goswami. "Autonomic detection of remote observation: two conceptual replications. 37lh Annual Parapsychological Association Conven-tion. i Nash.. "Growing the path to the patient: an ed rial outlook for alternative therapies. Amsterdam. 45-52. and Lewis.. 760-767.presented papers. and Harman." Noetic Science Review." Altern Ther Health Med 6( 36-37. (1997). 217-221. Snel. and McCallister . Attie. (1996. Delaflor..D. (1982). (1997). E. Schlitz. O'Keefe. "Intentionality and intuition and their clinical impli tions: a challenge for science and medicine. The Conscious Universe: The Scientific Tn of Psychic Phenomena. Levin. M. Schlitz. Summer). Stapp." Subtle Energies 1. and Lewis.. "Toward a no-etic model of medicine. Harris. (1994). 352-364. Amsterdam. mind. "The implications of alternative and complementary medicine for science and the scientific pro-cess. (1999). M. W." Psychol Rep 74(2)." Alternative Therapies 1(5). and Braud. 58-6* 184 Spontano ispunjenje želja Schlitz. "Does prayer influence the success of in tro fertilization-embryo transfer?" J Repro Med 46(9). (2000).. Winter). B. "Distant Intentionality and healing: assessing the eviden-ce. M." Alternative Therapies 3(6). J.W. M. N. Strachacz. J. H." In Essentials of Complementary and Alternative Medicine. M. Kolb." Pri-vate eommunication. Schwartz. et al. i Radin. I. and Chopra. Philadelphia: Williams & Wilkins. E. San Francisco: HarperCollins 183 ^m^^H^' sSi^^^e^^ ~ Deepak Chopra Grinberg-Zylberbaum. L. N... J. (1991). (1997). "Intentionality in healing: mapping the in gration of body. Healing words: The power of prayer and the Practice of Medicine. J.. (2000). 363-366. "Information processing styles of paranormal healers. Dossey.. M. A. D. P. S. W. Vacek. M. 1-8. P. Taylor.. et al. and van der Sijde. "Integrative noetic therapies as adjun to percutaneous intervention during unstable coronary syndrom monitoring and actualization of noetic training (MANTRA) feasibi] pilot. B.. 1-20. "Psychokinetic control of bacterial grovvth* Am Soc Psychical Res 51. D. Gowda. (1994). (1998.

187 V ." Complement Ther Nurs Midwifery 8(1). vodeæe ekonomske struènjake te niz drugih znanstvenika i ima cilj "stvaranje neuronskih mreža planetarnog uma radi postizanja kritiène mase svjesnosti o miru". (1995). ono koje se ne može spoznati. Drugi dodatak donosi prièu iz jednog od najpoznatijih vedskih tekstova kako bi se slikovito prikazalo "ono koje se ne može vidjeti.P. Pokret takoðer ukljuèuje nobelovce. ali gledanje èini moguæim. ali spoznaju èini moguæom. i i '^H!» Wirth. Boston: Sh hala.fs*w^ azumijevanje prirode nelokalizirane osobnosti od velike je l\ vaznosti' a °Pet vrlo ju je teško predoèiti na èovjeku razumljiv V. Mis Hermesa Magistusa. u sljedeæih æu nekoliko odlomaka iznijeti znanja iz hermetièke filozofije poznate pod nazivom hermetizam te ih usporediti sa znanjem vedske tradicije. Kao i uvijek i ovaj put je drukèiji kut promatranja doveo do novih spoznajnih vrijednosti. . posjetite Internet stranice www. : 186 «*:» -v ^-m ya inicijativu Choprine fondacije. Deep ak Chopra Uèenjaci smatraju da je živio otprilike dvije tisuæe godina prije r ere.chopra. naèin. "Complementary healing intervention an< mal wound reepithelialization: an overview. alkemijom te drugim oèitovanjima pretvorbe duhovnog u materijalni svijet. Zbog toga sam u ovu knjigu ukljuèio dva dodatka za one èitatelje koji æe imati želju iæi korak dalje u istraživanju ovog fascinirajuæeg podruèja. D. Da ne biste mislili daje ovo znanje iskljuèivo povezano s ezoteriènim školama Dalekog istoka. ali misao èini moguæom. Hermetizam je mistièna filozofija koja se bavi magijom. ono što se ne može pojmiti. A Brief History of Everything. Svjesnost o miru ne podrazumijeva širenje antiratnih misli. Rima i Egipta. neprofitne udruge. Temelje ove filozofije postavio je èovjek pod imenom Hermes Trismagis-tus o kojem se vrlo malo zna ukljuèujuæi mjesto i vrijeme roðenja." Nadam se da æe vam ti dodatni tekstovi biti od pomoæi. (1996). Mnogi se slažu da je on bio egipatski sveæenik te utemelj znanosti i umjetnosti kakvu danas na Zapadu poznajemo. potak-*¦ l^kl nuto je u suradnji sa svjetskim vodama osnivanje pokreta za stvaranje nove svjetske društvene klime pod nazivom "Pokret za novu ljudskost" koji se temelji na naèelima iznesenim u ovoj knjizi. (2002). Za kraj knjige napravljeno je moderno tumaèenje tradicionalnog teksta izvaðenog iz tradicionalne vedske mudrosti sabrane u zbirci pod imenom Vedanta. 29-41. Rima i Egipta. Ukoliko se želite ukljuèiti u taj pokret te postati jedna od "æelija mira". a temelji su filozofije saèuvani sve do današnjih dana. Hermetizam se javlja u vrijeme civilizacija prastare Grèke. 74-78. 1 Wilber K. "Research methodologv for studies of prayer and d: healing.Ther Health Med 3(6). 189 ^Dodatak 54 prethodnim smo stranicama istražili kako se nelokalizirano ja pojavljuje u razlièitim oblicima u svemiru te smo stekli znanje koje nam omoguæuje spontano ispunjenje želja. veæ temelj za oèitovanje svijeta kakvog u buduænosti želimo za sebe i generacije koje dolaze.com." Int J Psychosom 42 48-53. Prvi dodatak opisuje veæinu onoga što smo veæ upoz-nali u ovoj knjizi s time daje napravljen pomak s povijesnog i filozofskog gledišta prastarog Istoka na gledišta ranih civilizacija Grèke.

Želite li mijenjati svijet oko sebe. Beskonaèan i nièim ogranièen duh sadrži cijeli sve kakvog ga mi vidimo. sve što morate promijeniti jest kvaliteta vlastitih vibracija. vremena. • Prvo naèelo glasi daje sve oèitovanje duha. Treæe naèelo tvrdi daje sve vibracija. Rimljane te Egipæane. Zadržite li ga predugo. lozoflje hermetizma mogu izraziti kroz naèela koja slijede. One svojim djelovanjem osiguravaju stvaranje odreðene posebnosti vibracija ili drugim rijeèima. Vezati se uz nešto materijalno nalik je zadržavanju daha. Svemir izvire iz di sadržan je u njemu te neizbježno ponire u njega. opisan je u prastarim tel vima i Grka i Rimljana. Duh je stanje postoj. Moderna znanost naziva ovo tumaèi holografskim modelom oèitovanja. da se svjesnost sastoji od vibracija razlièite uèestalosti što rezultira svim moguæim oblicima i pojavama u svemiru.trostruko slavljenog. umijeæem proroèanstva. U Novom zavjetu Isus kaže: "Zamolite i dat æe vam se. Situacije. Èetvrto naèelo glasi da je jedino promjena stalna. a ljudski um odraz kozmiè uma. U zadnja dva tisuæljeæa mudrost hermetizma bila je izvor na< nuæa mnogih gnostièkih tekstova i uèenja. dogaðaji i odnosi s kojima dolazite u dodir tijekom života odrazi su stanja svijesti koje vlada u vama. Prema Bibliji kraljevstvo nebesko je u vama. Promatraè predstavlja nelokalizirani dio jastva. ugušit æete se. Mitologija gaje podigla na razinu bogova. . Pitamo li se da li ljudska biæa postoje ovdje kao i bilo gdje u svemiru. dodaju posebnu. To je razlog zašto se mudar èovjek usredotoèuje na promatraèa umjesto na ono što se promatra. Slièno tome. Nije jasno jesu li ti napi. Stoga nauèite kako zamoliti istinu o sebi te kako zakucati na vrata vlastitog biæa. Pjesnik Rumi kaže daje cijeli svemir sadržan u nama i daje to temeljna istina. Neke tradicije ga smatraju èovjekom koji je tvorac zamisli o gradnji piramide Gize. promijenit æe se i kvaliteta onoga što vas okružuje. U Vedanti je ovo naèelo ovako opisano: "Ono što je ovdj svuda. To je ono znanje koje se naziva intuicijom. Duh je poè« lanca postojanja. inteligencije i pisar pod imenom Thoth. opisima najbliži je egipatskom bogu mudrosti. a ono što nije ovdje nije nigdje. vizionarstvom. na skriveni potencijal za nastanak apsolutno svega. To je prvo naèelo ] nam donosi vrlo jasnu sliku onoga što smo nazvali nelokalizira: podruèjem. materij energije." To nam govori da ne morate iæi nikamo da biste doznali istinu 192 Spontano ispunjenje želja tina je uvijek toèno pred vama. postajemo sve više zbunjeni i sve nam je teže doprijeti do mudrosti koju nam je sama priroda podarila. uzroènosti. Ljudska su biæa svjesna energetska polja koja postoje u suglasju sa ostatkom svemira. Promijenite li vlastite vibracije. : Drugo naèelo kaže da se oèitovanje duha odvija na naèin da sd lina nalazi u svakom dijelu. pa èak i u svemu što možemo zamisliti."arojnu" nelokaliziranom ja. 1 je i ljudsko tijelo odraz kozmièkog tijela. U svakom sluèaju temeljne se postavi. odnosno postojanje u cijelosti. Tražite i naæi æete. kreativnošæu. Sve ostalo se mijenja." Školski sustav koji imamo temelji se na skupljanju informacija te što ih više imamo. odgovor je apsolutno da. Kao što su atomi odraz svemira. Kucajte i otvorit æe vam se. Ništa ne postoji izvan njega. Jedini naèin da postignete nešto neizbježno vodi u potpuno odvajanje od materijalnog svijeta puštajuæi ga da mirno protjeèe pokraj vas. sve je sadržano u temeljima vašeg vlastitog biæa.'okolnosti. Ono podrazumijeva postojanje line u svakom dijelu nekog tijela. Što to znaèi? Ono pretpostavlja da se u svakoj pojedinoj st koju promatramo. Prouèavanje molekula je poput prouèavanja galaksije. vorno plod rada jedne osobe ili je to djelo više uèenjaka ukljuèu Grke. koje omoguæuje nastanak prostora. Cijeli je svemii držan u svakoj toèki isto kao što je bilo koja kap mora odraz èiji oceana. Sluèajno je upravo to razlog zašto Sutre uspješno djeluju.

Životni c klasièan je primjer. o tanje. entuzijazam. Kada se èvrsto nalazite u samom središtu biti života te ste potpuno nazoèni u sadašnjem trenutku. majstori borilaèkih vještina i veliki duh uèitelji poduèavali su da uvijek treba iæi niz tok. s Šesto naèelo tvrdi da sve što postoji ima svoj ritam. odbaci lišæe u jesen. Ništa u stvaranju nije izuzeto od tog naèela. svaki æe ciklus biti najbolje doba vašega života. Takozvani "uzrok-posljedica" odnos nije pravocrtan. Uspijete li još i uskladiti vaš ritam s ritmom svemira. Poznato je zarobi. Ovo smo naèelo veæ upoznali u prijašnjim dijelovima knjige pod nazivom "meðuzavisno su-nastajanje". struji ljeti. To znaèi da se najbolji rezultati postižu 193 Deepak Chopra kada se usredotoèite na sam proces. uopæe važno u kako ste dubokoj depresiji ako uspijete prepoznat zinu suprotnost . kretati se zajedno s promjenama te istodobno usi toèenje na sam proces umjesto na ishod naèini su kako doæi do* njenja želja uz orkestriranje sinkrosudbine. uzbuðenje te putenu budnost. Osmo nam naèelo govori da se energija stvaranja u svemiru izmeðu ostalog oèituje i u seksualnoj energiji. Sve što nazivamo poznatim spada u prošlost i jedino što sa s nošæu možemo tvrditi je da toga više nema. To znaèi biti jedno s Bogom. Budite svjesni da ukorak' višenim osjeæajima ide i njihova suprotnost. Zen majstori. Kada smo u dodiru s nelokaliziranim ja. starost. koji kasnije omoguæuju procvat dobrog raspoloženja. Rijeè nadahnuæe slièno tome znaèi biti jedno s duhom. Peto naèelo govori da sve ima svoju suprotnost bilo da se r< iskustvu. Tok je polje prom Ono što se ne mijenja truli i umire. Stara kineska izreka 1 Cvati u proljeæe. A] 194 Spontano ispunjenje želja potpuno uskladite s time. Kod ljudi seksualna energija znaèi strast. ijedni i drugi istodobno postoje u vama. Razumijevajuæi ovi èelo (daje svako stvaranje temeljeno na naèelu su-stvaranja i sup janja suprotnosti). umiri se zimi. prošlosti. sinkrosudbina zapoèinje svoju èaroliju.Ovo je vrlo važno razumjeti.radost ili zahvalnost . . Sinkronicitet smatra da su ci životnih doba u skladu s ciklusima svemira. tada ste u dodiru s nelokaliziranim ja i njegovom orkestracijom plesanja svemira. kri u samom èinu premještanja pozornosti s beznaða na osjeæaj sreæe. iskustvo entuzijazma i nadahnuæa dolazi spontano. znaèi da neprestano živii neznanju. odnosno nelokaliziranim ja. Sve što postoji roðeno je uz pomoæ te iskonske energije. a ne na njegov ishod. Promjena je ples i ritam svei Imati jasan cilj. Nadahnuæe. smrt i opet poèetak. Nepoznato je uvijek novo što je odlika polja beskona moguænosti. stavu ili objektu.te obratiti pozornost na kako bi se ti osjeæaji polako širili u vašoj svijesti potiskujuæi depn Pupoljci. a kasnije i nastanka plodova voæa. Dijete je roðeno iz nje. Bez obzira kakvi vas osjeæaji tren prožimaju. Pozoi usmjerena iskljuèivo na ishod dovodi do tjeskobe i stresa što se kc spontanim tijekom inteligencije u njezinom premještanju iz n tovanog podruèja (duh) u podruèje oèitovanja (materijalni svijet njenica daje promjenajedina konstanta. a uèinak tog naèela nam omoguæuje da uz uporabu sinkrosudbine shvatimo obrasce koji se kriju iza samih dogaðaja. Ona je uzrok cvjetanja pupoljaka. Sedmo naèelo kaže da svaki dogaðaj ima beskonaèno mnogo uzroka koji opet vode u beskonaèno mnogo ishoda. uzbuðenje i strast daju energiju našim namjerama . Rijeè entuzijazam sadrži u sebi dva korijena: "en" i "theos". dobri ili loši. Nakon zaèeæa slijedi trudnoæa. vrijedi i za trenutke kada ste u ekstazi. roðenje. možete izvježbanom pozornošæu osvijestiti s one dijelove nekog iskustva koje želite.

ako poznajem^ stoje to onda jedno?" Svetaketu odgovori: "Moj uèitelj Alas nije ništa govorio o t Hoæeš li mi . okolnostima.k Svetaketu je bio zbunjen i zamišljen. Muška energija izvor je agresivnosti. ali misao èini moguæom?" 197 Deepak Chopra . Zadatak sutre Šiva-Šakti jest aktiviranje skladnog med lovanja muških i ženskih energetskih obrazaca prisutnih u neloi ranom ja. Ljubav stoga nije puki o: poput svih drugih. osobi ili stvari. Kad jednom usvojimo i prihvatim! naèela.i stoga ubrzavaju proces spontanog ispunjenja želja. upoznat æemo sve što je napravljeno od zlata. Otac nastavi: "Kad upoznamo jednu jedinu èesticu gline. Deseto naèelo tvrdi da možemo postiæi sklad kroz sile i elemente koje nazivamo muškim i ženskim. Razli meðu dva komadiæa nakita nalazi se u obliku i imenu. Pozornost i namjera kljuè su promjene bilo da se radi o nekoj situaciji. uvijek saèinjena od ljubavi te da^ bitna graða u svakom pojedincu može uvijek nanovo otkriti tak æemo je prepoznati u samome sebi. snovi. Kad otkrijemo najsiæušnij men zlata. ono procvjeta. Možeš li mi na osnovi toga sada sine moj. što se ne može spoznati. a posuðe glina. 1 nam znane sve stvari naèinjene od nje. Hermetièka filozofija tj. Veæ smo i prije vidjeli da kad na nešto obratimo p'ozornost (i time promatrani predmet stavimo u središte naše seksualne energije). Ovih jedanaest naèela jednaka su naèelima alkemije i radu' mesa Trismagistusa kao i naèelima Vedante i naèelima svih trajni] zofija koje je èovjek postavio. Velika umjetnièka^ uvijek su rezultat skladnog meðudjelovanja muškog i ženskog m jing i jang. Više od jednog desetljeæa djeèak je uèio pod budnom paskom uèitelja i veæ kao mladiæ znao je sve Vede napamet. Stoga je odluèio mladog znalca staviti na test postavljajuæi mu sljedeæe pitanje: "Moj uèeni sine što je to što se ne može èuti. Jedanaesto naèelo pretpostavlja daje priroda naše unutarnjosi kakav se naš izgled zao èinio. Maknemo li pozornost s neèega. 196 <Dodatak <B Sljedeæa prièa. Na pri ukoliko se uspijemo uskladiti s ciklusima. nježnosti. otac je primijetio da se mladiæ ponaša kao daje popio znanje cijeloga svijeta. odluènosti lovanja te hrabrosti dok se ženska energija oèituje u štovanju lje intuiciji. ali gledanje èini moguæim. njezin dio 195 pod nazivom "naèelo spola" pretpostavlja da se istinska strast s tek kada u sebi uspijemo uspostaviti ravnotežu muških i ženski] menata i sila. ali spoznaju èini moguæom i što se ne može zamisliti. Ono je bezuvjetno i bezgranièno te snažno zraèi iz nas kada s dodiru s vlastitim nelokaliziranim ja. što se može spoznati obrnutim naèinom. suosjeæanju i blagosti. U stvarne sav nakit zlato. ritmom i životnim dol nikada neæemo postati nesretni zbog nekog dogaðaja ili dugot pasti u njegovu sjenu. Sutre koje smo naveli u ovoj knjizi predstavljaju šifre za okidanje i aktivaciju pozornosti i namjere. koja nam dolazi iz jednog od najèuvenijh vedskih 'tekstova pod nazivom Chandogya Upanishad. veæ temeljno istinsko naèelo u srcu samog si nja. što se ne može vidjeti. ali slušanje èini moguæim. Deveto naèelo govori da snagom pozornosti i namjere možemo usmjeravatlseksualnu energiju. misli i osjeæaji u odgovorima na raz situacije biti potpuna novost u najpozitivnijem smislu. naši æe stavovi. ono poèinje kopnjeti. Kada se Svetaketu vratio u svoj dom. na prekrasan naèin opisuje prirodu nelokaliziranog jastva. Prije mnogo tisuæa godina veliki mudrac Uddalaka Aruni poslao je svog dvanaestogodišnjeg sina Svetaketa na školovanje kod velikog gurua kako bi djeèak dobio dubok uvid u stvari koje ga okružuju.

Ja ne umire. ranim ja." Svetaketu raspolovi siæušnu sjemenku. Ipak i je druga u jednoj toèki neizbježno postaju more. odgovori mladiæ. Uddaleka reèe: "Donesi mi voæe s drveta nvagrodha." "Slana je. istinski Ja koji je u svemu i taj si Ja i ti Svetaketu. a raspršeno cijelim svemirom.ti reæi?" "U redu". kada postaneš Ja i kada budeš živio na razini nelokaliziranog Ja. "Reæi æu ti. Ipak." "Slana je. To si ti." "Isto kao stoje sol lokalizirana u kocki. Tako. Vatra ga ne i spaliti. a raspršena u vodi." Svetaketu donese voæe. "Rastopila se". oèe. U poèetku Jedno reèe: od jednog post mnogo. "Ne mogu je donijeti". ni poèetka niti kraja. "Što vidiš." ? Mladiæ reèe: "Još me prosvijetli. moj sine. ti ne zamjeæuješ Ja u svojem tijelu. oèe. rekao je Uddalaka. To je istinsko Ja. "Reci mi kakav okus ima?" "Slana je. Isto tako kad se spojite s vlastitim nelol. niti jedan dio nektara ne može reæi: 'Ja sa: toga cvijeta ili od onoga'. voda ga ne može smoèiti. Svetaketu. Te Svetaketu. sine moj?" "Vidim da nije ništa ostalo. sve što postoji ima svoj izvor u¦ kaliziranom Ja i to Jaje najdublja srž svega. Jedno se pretvorilo u mnogo i tako je postalo jastvo s Sva biæa koja jesu stoga su Jedno i Jedno je temeljni sastojak svej postoji. Kad postanu moi jedna ni druga rijeka više ne razmišljaju o sebi kao o rijekama pod nom Ganga i Ind." Konaèno Uddaleka zatraži od sina da stavi kocku soli u èašu vode te ga sljedeæeg dana zamoli da mu je donese natrag. oèe. Ti ne možeš pojmiti Ja. Tako su na taj naèin nastali svi što promatraju i sve što j< matrano." "Moj dragi sine. Neogranièeno vremenom i prostorom ispunjava èitav svemir. Uddaleka zatraži od sina da okusi površinu vode. oèe moj!" . prosvijetli me još više!" reèe ushiæeni Svetaketu. Isto tako i svemir nièe iz nelokaliziranog ja." "Na isti naèin pèele proizvode med od raznolikog cvijeæa. Prije nego što je nastavio. sine moj?" "Siæušno sjeme. vjetar ga ne može isušiti niti ga 198 Spontano ispunjenje želja kakvo oružje raznijeti. ali bez Ja ne bi bilo misli. Is199 . Svetaketu. reèe otac. Ne možeš zamisliti Ja u sebi. oèe. spajate se s nelokaliziranim ja svih stvari što postoje. K med konaèno gotov. bit æeš povezan sa svime što postoji jer Ja jest izvor svega." "Oèe. To je Jedno kome niš prethodi niti ga što slijedi. ali bez Ja zamjeæivanje ne bi bilo moguæe." ' "Cijeli je svemir jedna stvarnost i ta je stvarnost èista svjes Èista je svjesnost apsolutno postojanje. Rijeka Ind teèe prema zapadu." "Raspolovi sada sjeme. Ja nema roðenja. tako je i tvoje Ja lokalizirano u tebi." "To što ne vidiš je sama srž i cijelo nvagrodha drvo dolazi iz toga." "Kušaj j/sada kakva je na dnu. otac napravi kratku stanku: "R Ganga teèe prema istoku. To si upravo ti. ali bez Ja poimanje ne bi postojalo. "Što sada vidiš. "Raspolovi ga". Svetaketu uèini što mu je reèeno. \ Kada tijelo vene i doðe do smrti." "Kušaj kakva je u sredini.

2003..) A.hr Dosadašnja izdanja Dvostruke Duge: Biblioteka JUPITER A.) Deepak Chopra: Tijelo i duh. Kezele: Tajne indijske astrologije (1998..P. 2002. 2000.) M. Kezele: Povratak Boginje (2003. 2002.) Dan Millman: Sveto putovanje mirnog ratnika (2003.) A.P.. 2002.) Deepak Chopra: Srodna duša (2003. Kezele: Život . Kezele: Gospodar smrti (2003.) Daniel Quinn: Prièa o B (1999. skrivena znaèenja (1996.hr e-mail: info@dvostrukaduga.) John Douillard: Tijelo. Kezele: Moj put do èarolije (2000.....) A.. 2000. Kezele: Vastu .) ["¦ . mnogo duša (2005.. postojanje. 2002. P.) A.) A.nazovi to kako hoc je jedina stvarnost.dvostrukaduga.) Michael Roads: Šapat Prirode (2002. P. 2003. 2000. P...) Hanna Kroeger: Zdravlje iz prirode (1999. 2004.. veæ æe se one savršeno poklapati sa želja svega što postoji. 2001.P.o. P.) Deepak Chopra: Put do ljubavi (1998. Kezele i A.) A.) . 2004. Kezele: Jedno svjetlo.) A. 2003. stvarnost. p.) James F. 2002. 2004..) Mario Morgan: Poruka iz Zauvijek (2001.) A.P.) A. Twyman: Poslanik svjetla (1998. Kezele: Neodance (2004." ' Svetaketu je radio sve što mu je tada bilo reèeno te je postao je< od najveæih mudraca u vedskoj tradiciji.) Malidoma Patrice Some: Afrièka inicijacija (2001. 2002.) Caroline Myss: Zašto se ljudi ne iscjeljuju (2001..P. Kezele: Umjetnost davanja (1999.) Caroline Myss: Sveti ugovori (2002.) Caroline Mvss: Izaberimo zdravlje (2002. I to si ti Svetaketu..) Mario Morgan: Tihi zov Australije (1999.. 2004.) Deepak Chopra: Spontano ispunjenje želja (2005.) A. Borysenko: Unutarnji mir za prezaposlene (2004. Hampamer: Integralna meditacija (2002....) Caroline Mvss: Anatomija duha (1999. Kezele: Bijela ptica (2002. Peck: Na Nebu kao i na Zemlji (1997.) Deepak Chopra: Povratak Merlina (1997..P. rijeka vjeènosti (1995. Kezele: Èarobnica (2002. 184. 2001.P. P. Kezele: Maitreya (1997..smrt . Kezele: Skrivene poruke.) Joan Z. 2002.o. 2001.Deep ak Chopra tina. duh i šport (1996. svjesnost.) A.) Dan Millman: Put mirnog ratnika (2000. P. apsolutno . 2004.) Biblioteka AQUARIUS Rene Erdos: Indijski gost (1996.) * * A.život (2003. Kezele: Stvaranje sreæe (1995.) Joan Z.p. 2000. P.)) D.) Daniel Quinn: Ishmael (1997. Živi na toj razini i sve æe se tvoje želje ispuniti jer na toj ražin neæe biti samo tvoje želje.) A....S. Epstein: Dvanaest stupnjeva iscjeljenja (1998.) A.dobri duh prostora (2001.) Deepak Chopra: Kako spoznati Boga (2001. Kezele: Anðeo pod maskom (1998. Borysenko: Unutarnji mir za prezaposlene žene (2004.P. HR-40001 Èakovec ili telefonom 040 347 343 www.. temelj svega. 2001. 2004.P. aoo $:': t*y Knjige možete naruèiti na adresi nakladnika: Dvostruka Duga d. A.

sedam stanja svijesti (1999. 2001.) A.P.) A.) Deepak Chopra: Odmorno spavanje (1996.) F. Kezele: Velièanstveni Saturn (dosad objavljeno 12 izdanja) Dvostruka Duga je nakladnièka kuæa posveæena izdavanju knjiga koje istražuju moguænosti èovjekova duha i tijela. ukazuju na blizak odnos èovjeka i prirode te naèine putem kojih možemo saèuvati dragocjeni planet na kojemu živimo..P. legende i mitovi .. 2004.) Peter Russel: Od znanosti do Boga (2004.) A. Dyer: Ostvarite svoju sudbinu (1999.P.) Deepak Chopra: Savršena probava (1996. P. 2002. 2004.) Deepak Chopra: Prevladajte ovisnost (1997. Kezele: Kratki pregled novih misli koje mijenjaju svijet (2000. Kezele: Rijeèi nadahnuæa (2003.Thom Hartmann: Prorokov put (2004.. 2001.) Biblioteka SAVRŠENO ZDRAVLJE Deepak Chopra: Savršena težina (1996. Hampamer: Ajurveda za svaki dan (2001.o ljubavi i vjeènosti (1996. Kezele: Istina u pjesmi (1994.. Kezele: Intuicija . 2002. Kezele: Sedam èakri. Prièe. A. Želite li ubrzati svoju evoluciju i sudjelovati u stvaranju boljeg i sretnijeg svijeta. Hampamer & K. Smith: Kljuè za kraljevstvo nebesko (1994.) Barbara De Angelis: Samopouzdanje (2004. Kezele: TM-Korak naprijed (1994.. uvijek postoje mjesta koja je potrebno istražiti i vještine koje je potrebno nauèiti. Kezele: Dupinov san (2001.) Dan Millman: Zakoni duha (2004.) Deepak Chopra: Sedam duhovnih zakona za roditelje (1998.) A.) A.P. Kezele: Trojedna . Kezele: Duša Stare Europe (2004.P. Sheldrake: Fizika anðela (1999. P.) Adrian B.) Deepak Chopra: Neogranièena energija (1996.) Ostala izdanja A. 2002.) Biblioteka A URORA Deepak Chopra: Sedam duhovnih zakona uspjeha (1996..Biblioteka JUPITER.) A.) A.. 2001. dio (2000. Kezele: Nova kuharica (1995.) Daniel Quinn: Izvan civilizacije (2000.P.) A.) Daphne Rose Kingma: Buduænost ljubavi (2004. 2004.) Deepak Chopra: Put èarobnjaka (1997. parabole. Kezele: Kozmièka proslava (2001.. 1997.P.) »-..) Wayne W.) Biblioteka ZNANOST NOVOG VREMENA M.P.) Robert Wolff: Izvorna mudrost (2005. Kezele: Zdravlje s neba (2000.) Gary Zukav i Linda Francis: Srce duše (2003.) Louise L. knjige iz Biblioteke AURORA bit æe izvor nadahnuæa.) Robin Sharma: Svetac.) A.) Louise L.. Napuci i savjeti .) Garv Zukav: Život duše (2002.) Riane Eisler: Snaga partnerstva (2003. 2004. biblioteka Biblioteka Biblioteka AQUARIUS posveæena je romanima. poput zvijezde èije ime nose.mudrost pravoga izbora (1997. 2004.ovo su knjige za vas! m Bilo da se radi o duhu. Fox & R.P. surfer i direktorica (2004. tijelu ili okolini. P. 1999. AQUARI«8l .) A. David Peat: Sinkronicitet (2000.) A. Hay: Moæ žene (1998. Kezele: Savršena ljubav 1.mudrost se oduvijek prenosila baš tako. 1998.) Nije u prodaji A. U trenucima kad je potrebna podrška i vizija. P..) A. Hay: Život! (1997.

BIBLIOTEKA ^ZNANOST NOVOG VREMENA 1. . Wf ' ! ¦ r foad biste J znati kalio * odnositi prema èudim *lo biste uradili? \\ .Uzbudljivo istraživanje podruèja u kojem se susreæu znanost i duh! Knjige koje spajaju objektivno i subjektivno te tako ocrtavaju put u novo tisuæljeæe .1.tisuæljeæe duhovnog razvoja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful