o: " : c¬:n " ;:¬v::x : : n:v::c ¬:n ncx :v

www.swdaI.com 1
ìw " : jn·o o µYn ¬tv·Yx y·x n
ntY vxì:iì nwx ·¬ìnx n>·Yn Yw ¬ìo·xn ¬¬x " t = nrn jnr: .= a " n . 5 " 5wn ·¬wn ! " i . n·v o·:wi¬· " aain p " x .
vnY " ·¬· > " w¬xn jìxxn : " o·Yw qxi¬v·ìx t " x ¬n5w!nx n¬in :ip na·w· wx¬ " !ia5i nanxa n .
¬n> ·:Yxw nn jnt ·sY nìw·xsn nnxi " ¬xn ìnn n nwx ·¬ìnx qìYnY ¬ìo·xn Yw ¬ , n·Yvi ox q··w nt oxì
oìiìoìxY , x n>nn Yì¬x o¬x nwxw n¬ìµ o·nvsYì " oìwn o¬ìµ nìYvY n¬i>Yn v:nnY w· oxn vìo:Y nìYvY >
nwx ·¬ìnx n>·Yn Yw ¬ìo·xn wwn . io·¬n ·¬i¬n ì:¬i¬:ì " si ox ¬>t:w j·w쬵 qìoi x " nx n " ·o v ' > " µo x " x ,
ì:·¬·i nYv xYì ¬ì¬i ¬i¬ .
) x ( ì·n ¬wì· oµYi nti xYs: ¬i¬ nv> ·nxxn nt nx¬ n:nì " ¬ , ¬nx j·Jv: ¬wpa ia ·Ji·v aax , nr xini . ·oi¬ '
vw " nnn ìi¬ owi inì> ìsìoi ì " tì ¬ " Y : ¬nx qY·Y ¬nìnw ¬nxì ¬in nwx ì:·x ntn jnti¬ oìwn ìnx ¬nx ìx
> j·¬ntìn ì:x " >v nwx ¬nx qY·Yn > " Y . Ysìn n¬ìx>Yì n:in Y> onY j·xì nYx ¬wì· oµY ·¬i¬ nnn o·x , ·xn!
xn:v! nwxn ¬an nwx xJw ? xn:v! nwx :v nra jJ·w··nw ¬in¬n wwn inix naa j·x n·¬nx n5·:na oxni ?
nnn n:ìì> ·Yìx¬ w¬sY ·nv¬i nYv j> Yv " q¬¬ Yv x·n ¬ - ¬n> Yxww jsìxn " n , ¬nx n>·Ynni w·w x>·ni ì:··nì
oìwn ¬inn nwx ¬in ¬wx ¬ìni nY ¬ìi> nµìYn , nnn ¬·nn j> Yvì " ¬ìi>¬ nwv¬ ìv·¬>ni n·¬nx qYnY ¬
q·¬v n¬ìnn . inJii5 inx ¬nx ix ani5w nr j5i , a j5 :v nra q·!vni q:nnn :w inx ·¬nx " ox !ia·5 nixn 5 , ¬ana!
inxa oa x:i ¬an5 ¬an nwx! i¬nxw p¬ iJ·xn ] qi:·na j·x ::5aw ·Jsn inxa ¬·nn ix 5 n·¬nx " ¬in¬n 5 .[
) a ( ¬wì· oµYn ·¬i¬ oì·o jì·v q·¬x n:¬v qx , > j·¬ntìn j·x ntn jnti¬ ·:sn ¬nìn¬ ovon µn:nw nni " qY·Yn >
nwx ¬nx , ntn jnti nti j·¬n n:nw: nni¬ ? x¬! ¬iw5x oxn ?
ìwi ì:·xn¬> nti ìn:ìì> ·Yìx¬ ¬nìY nx¬:ì " i¬¬ n " t n " ·o a ' wn " v ) a n¬5rin naiwnni nxaa oa n¬xp " nx u " ·o v '
5 " po x " si a " po n " x ( j·!w ¬ni:i nra p:n: :xiwn nv!a owa n:vw xìn:· xY nwx ·¬ìnx n>·Yn Yw ¬ìo·xn
ìi Y>nonY o¬xn Y>ì·w ¬i¬ n:nn nYx: j·xì wx¬ ¬vì Yx¬ q>n nìoì>n nì>Yìn o·w:n ¬wx nìx¬xi , oxnì
i¬¬n¬ " nti Yxìwn µìY·n nn¬ ow ìniìwn ·¬i¬i t t¬ ì:n: xY¬ µìn·:i " o·w:n Y> xYx j·¬ìv·wY on·¬i¬ Y
o·ìw nìnìµnn Y>ì nììw , ·:sn oxì , xìn ovon ¬µ·v xYx n:nn nYìxnn oìµni Y>nonw oìwn nti ovon j·x¬
ìv·> n·nìvì:nì n>ìYn ·¬· Yv ¬ìn¬n ·¬·Y xìi·w ·:sn " w , nnnw j>n· Yix " xYìµ ¬ì¬·x Yw oìµn w·w ¬io j> ¬
n j> Yvì nti >v YµnY v·¬> " ¬in nwxi s ) a ·x!iaw " ¬a! nJnn n:aJw ·:an ·¬na: noi5n n5:in 5 ( nr !aJ iJw·w
n¬in !ia5! nwv oa , ox !ia·5 oipna j5i ] 5 ::5a j·x ox ·aa! oiwn ix " ¬in¬n wwn 5 .[
] aaxi . a!¬n :v ·J·va ninn " ! ni5¬aa i¬nxw ovun ani5w ow r ' o " nwx ·¬inx i:·sx q:n· x:! x i , ·Jsn xin!
v ¬in¬n x5·x ·nJ inwxai ¬in¬nn " w , n5a x5·x inwxa! ¬ni: :i!a wi!·n nri " ¬in¬n oiwn a . w¬i " ni5¬aa ow ·
¬a!n ·xJa! oiwn xin! p¬ nra ovun w¬sn . an¬ai " iwi o " ::5a nrn posJ x: v . nxixa j·iv·i " ·o s ' 5 " n nix a '
po " q·¬xn: w·i ! .[
) a ( :ìì>¬ ¬nìY w· ¬ìvì nnn n " nxt>i x·n ¬ , o쬵n jntin ntn jnt ·:xw j>Y¬ , nn·n xY o쬵n jnti¬ oìwn
nn·i ·n>¬·i niwì· nn·nì n·¬µ nìiìn¬i n>YY nY·x¬ nwxn , an¬n ·¬a!5i " ·sa o " nn a ' ·n niw·x " ·si· j·xw x
¬a!n ·xJa! oiwn xin! p¬ nra n·ira aw·: x:x nwx: . an¬ai " iwi o " n¬a posJ v " nxa x " ·o v ' v " ·vo a ' x ' nwx!
nn·a n·ira aw·: x:x nwx: ·si· j·xw na¬n nxx: nnxv :·a¬n x: . x·in n·n iìn¬i n·¬nx qìY·nnì nw·xsn j>Yì
¬ìn¬n ·¬·Y ¬nì·i , xwn Yix " j> xY nìx·xnnw ntn jnti > , o쬵n jnti> nn·i ·n>¬·i niwì· n:·x nwxn xYx
iìn¬i nwx n·x¬i ¬nì· j·Y·x¬ì , nYµYµ j>Y > j·x¬ on:µn o " j> Yvì tx ·s> n·¬nx n>·Yni ¬ìn¬n wwn nnv >
nnn Y·µn " n oìwn ¬ " >v o " :> ìnxiì ì¬in nwxi s " Y .
ìx wìiYi ·nxxn ¬ìnxn j·vnì " nìoiw o·xn:ni n " Y q·voi o ' q¬iYn ì·w>v j·¬nt: j·x j>Yw ¬xiY inì>w
nt nx nt j·xì¬ o·w:ì o·w:xw oìµni ì:ìvni nnnwnw , n ¬wsx¬ j·i ni¬n o·w:n nìYx¬ìn ì·w>v¬ oìw
> n¬·iv ·¬ìn¬n jx> j·xì o·w:xn " ··v ìw¬ ìw¬¬ jì·>ì ì::·i jYx¬n iì¬ qìnn x¬ìì·n ·µxµ> jYv j·n¬¬ > " w . o··ox
i¬5 i!a5ni i¬·pin nanxai ni!·!·a " a¬aJ·!:ii x!in· ¬rv·:x v .
tw¬xn ·¬·¬· niìwn " o·Yw x " i ¬ìnxn Yv x " n . wxin " ¬s :w p ' a n·wx¬ . 5i oi:wi ¬wix " ·!·: n:o u " ·!ai5ni v
¬nin oo¬isnn jixan " u·:w a¬aJ!:i n!in· x " x . ax " nvs ! " n o·:wi¬· p " i .
aw a¬va ian5n n¬p· nx ·n:ap " p ¬wì· oµYi xxnw nnn ¬xn ·n·:n:ì , ·Y x:·nxì ' v ¬w·· " ·> ntn ·Y v·¬ìnw t
qìnoY ·n Yv w· ¬i> µn¬n nvwi . :n ì·¬i¬ n:ìì>iì :vY: ¬xn o·nìnn> x·sìµn o·x¬ " n> ¬ " ¬n> w " qìoi n
¬nx jsìxi nxµ qx ì·¬i¬ . ·n x¬ion ¬xn ·> ' :vY: " ìwn jìwYn¬ ¬ " o·w: Yw j>¬¬ j·x¬ vnwn µìwi nwx vxs v
vxs n¬µn q¬¬ Yv µ¬ì o·µììwi nì·nY , ·n o·:sY¬ v쬷>ì ' n·ii nì·nY nìvì:x o·w: Yw j>¬¬ na n!ia5 :5 a·n5!5
o: " : c¬:n " ;:¬v::x : : n:v::c ¬:n ncx :v
www.swdaI.com 2
nn·Js q:n ) nnnn oo¬isni " n·an nns :v nJ!invn x:w ·!5 xin n5iJn ¬J jnxv: nip·:!n j·x o·wJ! xnvu! o
n¬: qinon " ¬ = o·a¬n niw¬: (= , w·x¬n x·n ·¬nw ni Y>nonY w··in· ·> Yì¬x wwnn j·x nwx ¬x:> qYìnw> j>Yì
q>i , xwn " ·so j:·w··n nx¬: ì:·xì nxì¬ xìnw n·¬nxY > , nx¬: ox ntY qoì:ì ·n o:ntiw ' n>Yn ¬ntnY ¬wsx
xwn nwx ·¬ìnx " n¬nx nwx ·¬ìnx ìnxv nx q>·n xxn· nwx ·¬ìnxn n¬i· ox qx ·¬n ì::nti > , ·Y nnì¬n>ì
o·w:xn ¬nì· iìn¬i nì·ìxn o·w:w j·xi !nivn :v nai¬n yi¬sn iJ¬vx:i na¬n n·ixn nix·¬snw iJ·Jnra oa nni
n·Jsa oa nwxa :5non: o·w··ann , j>Yì ·n ' vY " nìxn oìµni ¬ ] oìn·:n ¬xn j> nìwvY q·¬xw ìx [ ovo j·x
ì::nti ¬·nnnY , xxnw nx·xnnn ·iY nnw q> oìwnì , nnn jntiw qxì " ì::ntin iìo ¬nì· ni¬n n·n ixnn ¬ ,
n :ax " ·n q:inw oipn :5ai niain¬i o·piiwa ni·ixn o·wJn i·n ¬a5 rx oaw j5n· n ' nwx ·¬inx !·nn xxnJ j>Yì
vY: j> YµnY in> " ¬ , xYi¬ jì·>ì " ·i Y·x¬ n ' nìxn oìµni YµnY ¬inon ¬·sw xiìo . ·nnin :5ai xn··¬ix! x¬p·a
qxa¬v·ix jn:r nn:w n5¬ai naiu .
ìw " xY jn·o x µYn nnYw nn:n n
·:siì o>n ·:si nn·µ ·:·¬i ¬in nwx
ìwn µos " ì·i v " ·o ¬ ' n¬ " · q·vo i " n " ìni n쬵Y ìi¬Y ìx¬µ ox ¬nìv ìi¬w jnt Y> ¬ìnvY q·¬x ì:·x ¬ìixi n¬ " ,
v ìin>ì " n¬sn t " ìxi x " n n " oìo t " nµ · " v¬xnì x " ì·i x " t ow ¬ " ·ìx¬n ìnìµni ¬nìv xìnw ·:sn xìn ovon¬ Y
ìY , nìnnì , ·Yiwnn xìn nt j·¬ ¬ìµn xn¬ - ii xiìnn oµYn " · , ri " na : ' ·o n:sn ' n " a : o!xw5 ianJw ninipn w·
¬p: !niv aiwn on·:a¬ :v noJ5n ·Ja o·!nivw n¬ina ni , ni¬p: o·:w·w !v a¬: !·n:n ·nJ ·x , :xwJ nr ¬a! :vi
xr jixa " !niv ia¬w jnr :5 !inv: q·¬x ox ia¬ ·Jsn !nivw ·n :v on:xww a·wni : , ·Jsn !inv: o!x q·¬xw v!n
! ¬avw ji·5i ninx va¬x qina o5n !·n:n ' aw· ninx , pnain ia¬ xin oxi i·J·v x:n5 i·Jsn !niv iJnn inn5n ai¬w ,
i5i iJnn no5n·w !v i·:a¬ :v !inv: q·¬x a5i¬ ix q:nn ix !niv ia¬w jnr :5i ,' ix¬pi ¬iaxa noJ5n n·aa xin oxi
oipna j5w :5i i·:v ¬iax nn·x xn·w o!x: q·¬x! !niv xinw jnr :5 i·:a¬ :v !inv: q·¬x iJ·x n¬ina ni¬p: ia¬ nx
·:i!a o·Jpri o , 5v " : , nìn¬ oìwn xYì ¬ìnvY i··n ì:·x¬ xìn ¬ìixn ¬ìi> oìwn µ¬¬ ì·¬i¬i ¬xìin x·¬nY ·¬n
ìY ·ìx¬n ìnìµni ¬nìv> .
·n nJiwx¬ nspwnai ' v:J " sv aw··: ! " nawn ow an5w nn · " i·¬a! qwnna : : xn:·n xn: jJ·¬nai ) !inv: a··n iJ·x!
ni¬p: o·:w·w !v ia¬ ·Jsn ( nx! ·xnn xr jixa ·xn a¬ ¬ " x:x i¬nx x: ¬ioxw ia¬ !aJ5 ::snnn jJ·¬nx! xn! :
5v i!aJ5 ::snn: ¬nini ia¬: !ia5 pi:n: i: j·x ¬iaxa :ax !·n·a " : , iwn nJni " u q·voa ow v " x:w nr j·! x·an r
¬iax: !·n· j·a ::5 p:nn x:i ia¬ !aJ5 ::snn: , an na¬!xi " ixa · " ·o n ' x ' nr pi:n x·anw qx ¬iax: !·n· j·aw
¬nn! n·nwn " ·sx !vin :nxni aniax · " p·ox n " ¬iaxa i:·sx nr: win: w· n5:n j·Jv:i " , n¬n oai " ana x " n
x: :ax ni:x5 inix :apnw ¬iaxa ini!wn· x: ina·w· ¬!o xin q5w ji·5! xJ·¬nx xnvun ·nJ iJ··n on·¬a! p·nvnw
nawn :w nr ovu ::5 i¬5r " nn·x xnnw q·¬x! : i·:v ¬iaxn , nwnw j:·tn¬ jì·> nnvnì " µìYnn xYx ì:·¬ ¬nx xY Y
in nv¬ j·xw ¬ìixY ¬·n· j·iw nt " t · " ìnìn> nti Y , vi o·>·¬xw xxn: " ìwi µosw nn¬ ¬nìY > " q·¬x ì:·x¬ v
·ìx¬n ìnìµni ¬nìv> i·wn¬ oìwn xYx ì·Yv ¬ìix nn·x xnnw q·¬x¬ n·nvon ìxY xìn n쬵Y o·Yw·w ¬v ¬ìnvY
ìY .
ìwn µosi nt w쬷sn ·nv Yi ·iY nxt Y> ovw xYx " v , :vY: j>Yì " n¬nx q¬¬ ox ¬ . ¬i¬a nx¬J nr ¬a! nJn!
vx! " nwnw s " ·sx ia¬: !ia5 pi:n: i: j·xi i·:v ¬iax nn·x xnnw q·¬x ¬iaxa! ¬aio : " ¬uis iJ·x! jJ·rn xn n
v !niv a¬nw nvwa x:x !inv:n " ¬pvJw nvwa :ax nx·¬pn jn:w · !inv: o·5·¬xw ·x!i ni¬p: q:ni inipnn a¬n
i·Jsn rx , n! nwp n¬ix5:i " ia¬: !ia5 pi:n: i: j·x ¬iaxaw inxv xin ¬aiow ia¬ !aJ5 ::snnn! xnn w , vY:nì " ¬
¬ìix nn·x xn·w q·¬x¬ j:·¬nx ¬·sw tx ¬ìixn jn ¬nx> ìnìµn Yv iwì· i¬nw ìi¬ ¬x:> YYsnni xµì¬¬ oìws
x i·wnnY xYì ì·Yv ¬ìixn Y>n ¬nì· ìi¬ n , xwn " tx ìnìv·iµ oìµni YY> ì:·xì oìµnY oìµnn ¬·x: i¬nw nvwi >
o¬x Y>n ¬nì· tx ì¬i>n xìnw nti ¬ìixn ¬ìi>i YY> oxìs nt j·x ¬ìixn ¬xw> ìnìµn Yv ¬nìv i¬n j·xw jì·> ,
nwn nv¬i ox nx¬: j>w jì·>ì " ·Yw·w ¬v ì¬nv Yv ¬ìnvY ¬·nYnnY j·xw ovon ¬µ·v¬ Y qnn µ¬ ì:··n n쬵Y o
wìsY ¬nìv> n¬µn q¬¬ ow ¬nìv ì:·xì ìY ·ìx¬n ìnìµni nn·n ¬nìv i¬nw xnvo , o¬xY q·¬x¬ ¬nìY q·oìnw nnì
nn·x¬ xnvo qn ìxYi oxw xìn nnx Yix ¬ìnvYì ¬·nnnY YY> ·ìx¬ j·xw j:·vnwxY ì:··n ì·Yv ¬ìix nn·x xn·w
n ìY·x> i·wn¬ jì·> ¬ìnvYn ¬ìos n·n ¬ìix ìnìv·iµ oìµni ¬nìv i¬ , xwn " n!·nvn nx o·awin iJ··n x: ox 5
:5w ¬iaxn :5n ini5 v¬ai viapn inipnn wi¬s5 a¬n nx o·awin iJ··n x:x iniv·ap oipna !niv5 nx·¬pn oipna
irn·i ni¬p: o·:w·w !v jnrn :5 n!·nva i!a5: ¬·sw q·¬x !·n:nnw jniJ j·!n n·n rx inipn :v i: awi· !nx ¬
viapn inipn: , an p·nvnw nn ·s:! u¬sai " nawa o¬ai · " : " q·¬xi " iJ:w xnoiJa ain55 x:i i·ia " q·¬x! " 5 " ·nx! w
ovun ¬p·v nr j·xw j¬nx! xn ·su ¬·sw . an ¬·nnn ovu nn! xaiu nwp j··!vw x:x " ¬iaxa ia¬ !aJ5 ::snna ·
:pn: jixa n¬in ¬a5w ·¬nx ) nawa x·n ir nsoinw ¬wsx " : an ·J·v nx¬n: n·nw nra x:i o:wn " · , i·¬a!n nx¬J5
ow .(
·ìx¬n ìnìµni ¬nìvY ono ¬nìv j·iw µìYnn ¬µ·v ox , xnY·n qn jY:n¬ nxµ jì·v q·¬x , ì¬nxw nn¬ ¬wsx ·¬nì
n¬·nvi xYì ni·w·i xµì¬ ì:··n ìnìµni iw·w ¬v , ·sxì ' xµì¬ q·¬xnY j·xw xìn x¬io wnn ìnìµni¬ j:·¬nx ·x
o: " : c¬:n " ;:¬v::x : : n:v::c ¬:n ncx :v
www.swdaI.com 3
i·w· n , n " >v ¬nìvw> xµì¬ nt Y>w ¬wsx ·¬n n " xwn ni·w·Y ox ìY ¬nì·nw oìµni s " j·xw n¬ìni x¬ìµi >
n>i ni·w·Y xYì n¬·nvY xYx ¬nì·n oìµnn ìnìx " ìxY ·x ¬nìv ìi¬w jnt Y> ¬ìnvYn ¬ìos ¬·nYnnw jY:n x
¬ìix nn·x oìwn , :ì " ·sY n " > ¬ìnvY i··n 쬷nYn xn· w¬ì¬ì ¬nìv o>nnw nvwi¬ t ¬nìv xìnw jì·> jntn Y
ni·w·Y YY> ìY ¬nì·n ì:·xw oìµni , n>i¬ ·:iwìnì " xYx ¬n· o·YYsnn o:·xw jì·> ¬ìix nn·x¬ xnvo ·n: x>·Y x
w¬ì¬ xìnw nn vìnwYì ¬ìi> ìY µYnY oYì> ìxi ni¬¬x .
Jv:Jni " an¬n nJn! ! " sa o " on · " n n " an5 · " ·n·i ·Jsn !inv: a··n q:nn n¬in ¬so nxi¬n :5 !v o·!niv :5n i
inipn: iJv·a·w5 ia q:nn xinw nr !inv·w " , ·sxw nx¬: nt ¬i¬ n:nì ' ìv·:xnY w¬ìµn jì¬xY ì>·Yìnw nt v·xn ox
·sx ow " n>Yn ¬nv ¬i> ¬·i tnìxnw nni YY> ·xo xYì jì¬xn qìnY wnn ìo·:>·w ¬v ¬ìnvY oYì> ·x¬ì o·i··n n
ìµni xYw j··¬v ¬nìv ·¬n n¬ìnn ¬sow jì·> ·ìx¬n ìn , :vY: j>w jì·>ì " in¬n q·¬xnw nn¬ ¬ " ¬v ono in> xYì o
o q·Yìn oxw j:·vnwxY ì:··n ìnìµnY ì:v·x·w " v oìµnY oìµnn n " x ¬son ov ¬nìv ¬xwnY n " niìn YY> x>·Y >
onw ·¬nx n¬·nv " ·ìx¬n ìnìµni ¬nìv n in5i wis: !niv5 ¬son ov !niv iJ·xi " n¬sn ow w " a , ox qx nnvnì
¬nx: nwn¬ " ·ìx¬n ìnìµni ¬nìv> nx·¬µn oìµni n¬·nvn nx YY> i·wnn ì:·xw ìx ìnìµni ¬nìvi ox ¬·nnn Y ,
n " in¬n ·¬i¬n n " :n o " v ¬nìv xìnw Y>¬ j¬nx¬> vnwn ¬·sw Y " i·wn nt ·¬n wìsY xYì oìµn ìnìxi ¬ìnvY n
ìY ·ìx¬n ìnìµni ¬nìv> ¬·sw , ·o nw·¬sa j··vi ' s¬ " po a " w i·¬a! :5 :ax ! xo¬·a5 x:i ¬iuaw xo¬·an: p¬ on o
an¬n nnoiJaw " o .
a ( ¬ qìnY o>n xii µson j·:vYì ' Yv ¬nìv ¬xw·Y nYn i··n ox ì·µovi ¬nx ov ¬i¬nì ¬nìv ¬xw:ì ì·nìnx
xY ìx ¬i¬n xìnw jnt Yv ì¬nìv , niwn ·¬i¬n n:n " :n Y " nti µìY·n oìw j·x¬ vnwn ìi¬ ·:si ¬·nYn j·:vY Y
in>¬n " nt Y>ì ì>ì ¬nìv ìi¬w j ' ì:nn no>n·w ¬v ì·Yx¬ Yv ¬ìnvY q·¬x " , >n·ii n¬ìni x¬ìµ ìi¬w> µ¬ì " ¬ìos :
:n ovon ¬ìnvYn " Y , nsn oxì " ìxi x " ·ìx¬n ìnìµni ¬nìv> YY> i·wn xY wìsY ¬nìv¬ x·¬nY j> in> ow n
o>i ·n: ¬xìin>ì " n s qio " on · " n , nì " ì·µovi ¬i¬nì ¬nìvi ·n: n , n " :vY: n " w·¬ ¬ ¬·nYni xµì¬¬ ¬nìYì µYnY
¬nìvw> xµì¬ xYx ¬ìnvYn ¬os·n xY¬ xìn tx ìnìµn Yv iw· ìx ì·:·vn ìi¬ no>n·w ¬v jntn Y> ¬ìnvY q·¬xw
·ìx¬n ìnìµni nn·n , xwn " n>i ¬ìnvY ¬ìv q·¬x ì:·x ì·:s ¬x:>n ¬ivw> ¬·n¬ ono o>ni > " · x " o>nnw jì·>¬ Y
vx ì·µovY n:s " ìnìµni ¬nìv> ·ìn xY¬ x n ·ìx¬n " ¬ìnvY ¬ìv i··n ì:·xì ì·:sn ¬i> ¬µv ìY·x> nt ·¬n n , oxì
x xYx nn·µ niìn YY> x>·Y o>n onoiw ¬wsx¬ ·:µsìon " xwn ·n¬ qYnn>¬ iì>¬ ìx qYnn o>nn > " ¬nìvi >
·sxw j>n· ' x·w: ìx µniìn ìi¬i xYx ¬ìnvY i··n ì:·x wìsY ¬nv ox , nsa ow ·n·x¬ :i!a nn·ni " a / ixa " n /
nwn! an¬n ·¬a!a j·anw v " s o " nn i " n n " an¬n nJii5 w¬·s!n o5nx ·xp awi· !nxi !niv !nx ¬nxw nn! r " o
iJ··n! " wis:i inipna x:w " , xi ow j··vn: jain5 iJ·x nri " v .
a ( : q! niviawa jJ·¬nx! xnni ' v " nnpn oip·x ·x !·avJ ·5·n ¬nx jnnJ a¬! n·np xJ·! n: nin xJin a¬! inn·a! a
xJ·! :va! n·nJvu jnnnon , ¬an5 x·n ·¬n ¬an nwx nnpn oip·x x: , x " ·!wi xriix ¬a ·:v n¬sxi xx n·vnw: :
oip·xi ·xii:x , ·:vai na·w·a o·J··! :5n ·¬a! j·! ¬na nvwa :ax jnni xwn nvwa npi:nn ¬n ¬nxni x¬nan q·¬si
n!·nva j·J·! ) ·s ' na nvwa aw· ox nwv· !x·5! " ·pn iJ·x ! na·w·a o·J··! nixn o··pn iJ·x !inv· oxi !ia·5 nixn o· ( ,
i5i ·x5r nnx ·Ji:s w·x ¬nxi n·Jxon ·¬w! jxn5 a·n·! x¬nan ·Jwni ' ) w¬s " · , o!x5 x:x awi· x:i !niv x: ¬ni:5
:!Jon jn nvix¬ ¬·nnw .( o>nn ·:si ¬ìnvY q·¬x¬ jx>n vnwn n¬ìx>Yì ) nì " ¬in nwx ·:si n ( xìnw jnt Y>
v ¬nì , µìovì ¬nv:w> xYì ì·:sY xiw nvwi µ¬ xYx ¬ìnvY q·¬x j·xw xn·: ·x¬ , x " x¬nxn q·¬s ·xn > , jì·> ·¬nì
n¬nìv x·nw jnt Y> ¬nìv ¬xwnY q·¬x j·x iìw n·:sY ¬nvw .
:vY:nì " ì>Y¬ ·x¬ì vìiµ oìµn Yv n¬nvì j·¬Y nxiw> x:ìn i¬¬ ìnn·i¬¬ ¬ " o¬x Y>ì nn·µ niìn YY> x>·Y v
xxn:n o·:··¬n ·:sY n¬nìv x·nw jnt Y> iw·Y ¬·sw ·xw¬ ow , nxn n:ìì>iì ' jì·>¬ onn ·:xw¬ oìws nx¬: ow
iwì· xìnì n¬nìv ¬in nwxn xnnw ¬ìi> q¬¬ nt j·x ìnnnnì ì·:sY n¬nìvw . o5n wi¬·sn nr: :i!a n¬5ni " n
:na ' 5s j·¬!nJo " n x " ·! ¬na nvw :v p¬i nia·win jnni xwn nvwaw ¬aio! a ·5·n ¬nx nr :v !inv: n5·¬x x·nw j
!·av: , ·s:! " 5 r " x n:nn nia·winw ji·5! ¬a!n ¬i¬a ·¬n! ·su nwp! w " j5w ji·5i i: ·ix¬n inipna !niv5 ·x!i iJ··n 5
xn¬is nvw: n!nivi n¬rin x·nw nr ·Jsn nn·pa ia··n: xin x¬ao nn , n·a: oJ5Jw x·wJ: nni! nr ji!J x:ni " 5
pn ow i: j·xw j·xi nn·p nain ::5 x5·: ·x!i !nvi ¬rni aw oxi niv·ap a·wn ·nJ nvw: niv·apnw ·x!i! viap oi
i·pova ¬a!n5 ix wis: !niv5 ::5 a·wn nr , x qn¬5 :vi " n¬a!ni i·Js: n!niv x·ni :·xin ·su v¬a! onn ·Jxw! :
n!niv x·n innnnw xxnJi inv . nYvi ox ìY·sx ¬in nwx ·ix¬ ·:iwìn ox ix ìx x·w: n·n " x ¬ " q·¬x j·x >
¬nì· xYì o>n ono> xYx n¬i>Y , o>nnw nvwi ox nn·µ niìn w· ox jY x¬·¬i xY jnì·:vi j:x ·¬n j>w jì·>ì
¬iìv xYì ¬nìv . svw nx¬: oxì " ¬xn no·w o·:ì¬nxn ìx·inw nn iw··Y w· ìt x¬io · " nYt · " YY> ¬ìnvY j·xw n
¬ì¬n nY nìwvY qxì ¬in nwx ·:si nìvìiw¬ x·xìo qn qs·n xìn n¬ìx>Yw q·¬x ì:·x , :nY Yix " ¬·sw ·nx Y
iwì· xìn xn·w jì·ti j·v> nxµ i·wn nt ·¬n n¬nìv x·n ìnnnnì ìnv n¬i¬nì n¬nìv x·nw jì·>¬ x>n ·:xw¬
n¬nìv x·nì , xwn " · ¬·sw n>¬¬Y n>Yìn nwxnw> > " n·:sn oìµYì nwxY ¬ì¬n nìwvY YY> jì>: j·x¬ Y .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful