ெபய

: ______________________

: 1______

ச யான எ

ைத

ேத

ெத

ேததி

: ______________________

நிர

.

1.

ச ப____

(ள, ல)

2.

க ப____

(ல, ள)

3.

ப____ பழ

(லா, ளா)

4.

___பக

(கா, ஞா)

5.

மா____

(த,

6.

வா____

(ய, த)

7.

வய____

(

,

)

8.

ம____கள

(

,

)

9.

ந____லவ

(

,

ர)

)

ெபய

: ______________________
: 1______

ப ட எ

ைத எ

1.

2.

3.

4.

5.

.

ேததி

: ______________________

ெபய

: ______________________


: 1______
கைள

1. ட,

ைற

தி ெசா

, நா, க

ேததி

: ______________________
டா

.

________________

2. ர,

, வா

________________

3. த,

, மா

________________

4.

, நா, க

________________

, ஞா, க

________________

5. ப,

,

ெபய

: ______________________
: 1______

ேததி

: ______________________

ெபய

: ______________________
: 1______

ேததி

: ______________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful