ROSE V I N C E N T

I

CUNOAŞTEREA COPILULUI
T r a d u c e r e a : N A D I A RAUTU

Editura d i d a c t i c ă si p e d a g o g i c ă — Bucureşti, 1972

4

Cuprinsul
149 150 152 153 153 155 157 158 159 160 '62 165 1 6 5 167 169 Climatul familial bun şi rău . . . 237 Rezultate experimentale • - u • • 241 Cele treisprezece porunci ale părin­ ţilor model 242 Partea a patra: SOCIETATEA 245 Scoală 246 Uceniciile sociale 247 Noţiunea de muncă 248 Curiozitatea intelectuală . . . . 250 Şcoa'a tradiţională şi efortul pe care-1 impune 251 Dorinţa de a învăţa 254 Influenţa mediului asupra rezul­ tatelor şcolare 257 Influenţa profesorilor 259 Colaborarea familie-şcoală . . . . 260 Contactul profesor-elev . . . . 261 Atmosfera din clasa 262 Formarea opiniilor • 264 Colegii Să înveţi să te joci împreună cu alţii Cearta între tovarăşi de joacă . . Să fii acceptat de semenii tăi Adulţii şi „pîra " Rolurile în grup influenţa colegilor Părinţii şi alegerea prietenilor . . Snobismul şi rasismul Naşterea „cetelor" Rolul jucat de mass-media C ă r ţ i : de Ia Stendhal la „Dragă Caroline" • Evadarea prin intermediul r e v s telor ilustrate Ziarele Cinematograful Publicitatea si imaginea familiei Radioul Televiziunea Concluzii Bibliografie Indice alfabetic 265 266 268 270 271 273 274 276 278 279 284 284 285 287 288 290 292 293 299 303 308
1

TEST

Fraţi şi surori Prima criză de gelozie Rivalitatea dintre fraţi Dreptatea nu-nseamnă egalitate cu orice preţ Personalitatea întîiului născut . . Personalitatea fratelui mai mic Greşeli în educarea mezinului . Singurul de un anume sex . . • Toţi copiii sînt de acelaşi sex . . Copilul u n i c Gemenii Rolul bunicilor Rolul afectiv Rivalităţile educative Problemele coabitării

Cum îi văd copiii pe părinfi?

Familia şi mediul 172 Pentru sau contra marii familii . . 172 Rolul unchilor, al mătuşilor, al verilor '75 Prietenii familiei 176 Partea a treia: ATMOSFERA FAMILIALĂ 179 Micul grup şi climatul lui . • • • 180 O experienţă psihosociologică • . 181 Învăţămintele experimentului • • 184 Elementele determinante ale clima­ tului familial 186 Perspectiva istorică 186 „ S t i l u l " educativ impus de mediu 192 Rolul personalităţii părinţilor . . 194 Descrierea unor climate familiale 201 Familia şi ceilalţi 201 Familia şi timpul 205 Structura internă a familiei . - . 207 Schimburile în familie 208 Familia şi autodefinirea ei . . . 210 Climatul educativ 213 Analiza climatului educativ . . . 214 Descrierea d'feritelor climate . • . 217 Consecinţele unui climat familial . . 226 Rolul subconştientului 226 Ereditatea şi mediul 227 Educaţia este u n dialog . . . . 230

Părinţii au, în general, o idee foarte exactă despre copiii lor şi despre scopurile educaţiei pe care le-o dau. Se întreabă mai rar ce imagine a lor înşişi le oferă copiilor şi cum şi-i reprezintă aceştia pe adulţi, cum le înţeleg rolul. Totuşi educaţia nu poate exista decît prin intermediul schimbului intelectual sau afectiv. P e n t r u a ilustra modul în care copiii îşi trăiesc raporturile cu părinţii, am pus la punct acest „test" care s-a dovedit a fi un interesant instrument de cercetare. Opt taţi şi apoi şapte mame au fost fotografiaţi fiecare într-o situaţie foarte precisă şi care-i implică pe copiii lor Aspectul fizic al personajului a fost ales în concordanţă cu rolul interpretat. Am încercat cu grijă să eliminăm propria noastră judecată, străduindu-ne să echilibrăm fiecare tablou prin alternarea unui detaliu atră­ gător, care provoacă simpatie, cu altul neplăcut, astfel încît întreaga libertate a interpretării să fie lăsată copilului. Această i n t e r p r e t a r e este bineînţeles puternic influenţată de stereotipuri din societatea noastră, dar ea ilustrează şi reacţii personale. Fotografiile au fost prezentate la vreo sută de copii din medii foarte diverse, băieţi şi fete între 4 şi 14 ani, în şcoli şi biblioteci pentru copiii din Paris şi din cartierele noi de blocuri din suburbiile lui. în paginile u r m ă t o a r e se află rezumatul rezultatelor obţinute. Fără îndoială, el poate fi comparat cu reacţiile oricărui copil care ar fi supus testului. Cu toate acestea, reacţiile vor fi puternic deformate dacă tatăl (sau mama) este cel care prezintă testul. Este de dorit ca reacţiile să fie observate şi notate în absenţa lor — şi este absolut necesar, desigur, să se respecte cu rigurozitate regulile testului fără a influenţa cîtuşi de puţin copilul.
Notăm totuşi că este vorba de actori voluntari, care joacă nişte roluri, şi nu de reale.

familii

6

Cunoaşterea copilului

Cum îi văd copiii pe părinţi ?

7

Regulile testului şi întrebările care trebuie puse copilului
Am să-ţi arăt fotografiile cîtorva mămici cu copiii lor. Tu îmi vei spune ce gîndeşti despre fiecare dintre ele. Descrie-mi-le. Ce fac ele ? Ce părere ai despre aceste mămici ? Acum uită-te bine la toate. închipuieşte-ţi o ţară fermecată cum nu există pe lume. In această ţară copiii îşi aleg mama. a. Dacă ai trăi în această ţară fermecată şi ai putea alege, pe care dintre aceste mămici ai alege -o ? De ce ? b. Pe care n-ai alege-o în nici un chip ? De ce ? c. (întrebare pentru fetiţe) Spune-mi, căreia dintre ele ai vrea să-i semeni cînd vei fi m a r e ? De ce ? — (întrebare pentru băieţi) Spune-mi cu care dintre ele ţi-ar plăcea să te însori mai tîrziu ? De ce ? d. (întrebare pentru fetiţe) Spune-mi, cu care dintre ele n-ai vrea să semeni deloc ? De ce ? — (întrebare pentru băieţi) Spune-mi cu care dintre ele nu ţi-ar plăcea deloc să te însori ? De ce ? Şi acum ultima întrebare : a. Care dintre aceste mămici seamănă cel mai mult cu mama ta adevărată ? De ce ? Reacţiile grupului

Cum îl văd copiii pe tatăl lor?
experimental de copii

1. Tatăl important
Se bucură de un m a r e prestigiu, dar de u n u l distant, care nu impresionează imaginaţia copiilor. Unii dintre copii recunosc că „îşi face munca lui", d a r o majoritate — covîrşitoare — îl con­ damnă : „Este prea ocupat şi nu are t i m p să s e ' intereseze de fa­ milie. Ţine la treburile lui mai m u l t decît la copii şi ţi-e frică să-1 deranjezi". Legătura dintre acesta şi copii este grav primejduită.

2. Tatăl seducător
„Este frumos, pare t î n ă r " şi fetele au fost subjugate. P e n t r u ele, acesta este tatăl ideal, soţul pe care şi-1 doresc mai tîrziu, şi care » e ste d r ă g u ţ " pentru că oferă un cadou. In ce-i priveşte pe băieţi, ei fără îndoială ar fi v r u t să-i semene mai tîrziu, dar nu şi-1 doresc cu nici un preţ ca tată. îl găsesc „mai puţin serios". P e n t r u ei rolul tatălui este altceva decît o gentileţe facilă. ^

3. Tatăl autoritar
Nu a lăsat impresia unui om sever, ci mai curînd a u n u i om serios şi de nădejde, puternic ca o stîncă ; pe el se poate conta : „Seara, probabil, se întoarce la timp'-'. Desigur, răsfoieşte carnetul de note, dar copiii nu se plîng de aceasta, dimpotrivă, pentru ei este o dovadă a interesului care li se poartă. De la carnetul de note copiii au sărit imediat la o altă imagine : un tată care dirijează, care îndrumă, „care arată cum trebuie să faci". Privirea plină de încredere a băiatului nu le-a scăpat.

b. Care este aceea care seamănă cel mai puţin cu mama ta ade­ vărată ? De ce ? Regulile sînt exact aceleaşi pentru fotografiile taţilor, nu trebuie decît să fie inversate întrebările pentru fete şi băieţi de la punetele c şi d. Fotografiile care servesc ca material de bază au fost reproduse la paginile 8 şi 9 p e n t r u taţi şi la paginile 14 şi 15 pentru m a m e ; ele nu comportă nici o indicaţie în afara numerelor, din motive evi­ dente La paginile 7—10 şi 12—17 veţi regăsi aceste n u m e r e cu re- ' f zumatul reacţiilor pe care le-au avut în mod curent copiii în timpul experimentelor. Tablourile care rezumă atitudinile copiilor pot permite compararea unei reacţii individuale cu cea m e d i e 1 .
i Aceste teste au putut fi puse la punct datorită colaborării serviciului foto al secţiei părinţi-copii a revistei „ E l l e " şi a actorilor voluntari care au binevoit sa pozeze. Rezul­ tatele au fost publicate în revista „Elle", în 1967 şi 1968.

4. Un tată meşter-la-toate
A fost considerat gentil faţă de mamă (îi repară fierul de călcat) şi faţă de fetiţele lui, pentru că nu le dă afară din atelierul său (această temă a „înlăturării" revine frecvent, atît în legătură cu m a m a cît şi cu tatăl). Se presupune că se simte oriunde şi oricînd în largul său, „decontractat", din cînd în cînd zeflemitor sau glu­ meţ. Este foarte iubit, fără a fi luat însă prea în serios. De ase­ menea nu e cîtuşi de p u ţ i n un tată ideal. Băieţii nu-1 aleg drept m o d e l ; la fete, în calitate de soţ posibil, are mai m u l t succes.

à .

! copiii iau parte la ceva din viaţa adulţilor şi această iniţiere îi umple de bucurie şi de mîndrie. copiii lui fac grimase. fără să fie admonestaţi. altă dată va considera că ai mers prea departe şi se va supăra. 7. în aparenţă fără regrete. Tatăl „bomboană" Reacţie imprecisă . este atît de departe de realitatea cotidiană. S-ar putea crede că provoacă p a s i u n i . e un prieten. încît un copil de muncitor suge­ rează : „Este poate un industriaş ?" Se bucură de aprobare pentru că îşi ajută soţia. F a p t u l că se îndepărtează de copii. Ca şi tatălui important. iar băieţilor mai mult decît fetelor. cînd refuzat. 6. Sentimentul care domină este că rolurile nu trebuie prea mult amestecate. Ta tăi-vedetă Cînd ales. Tată! om „de interior" Este cel care seamănă cel mai puţin cu tatăl r e a l . Mulţumiţi că li se permite să se expună unui mic risc. evident datorită prestigiu­ lui său. Băieţilor le place destul de m u l t să se identifice cu el. Tatăl sportiv Copiilor lui le vine greu să-1 urmeze şi totuşi nu-i poartă pică. este deseori respins ca model de tată sau de soţ posibil. copiii îi reproşează totuşi că nu îl apreciază îndeajuns mai ales pentru cel mai mic. Datorită acestui fapt el n-a fost ales ca tată ideal. care se lasă tras de păr într-un anumit moment. lipsa de prestigiu. De altfel i se reproşează. nici pomeneală. ei găsesc n a t u r a l ca tatăl să fie întotdeauna primul. Odată cu el. le place celor mici mai m u l t decît celor mari. copiii ţin la el. . dar este violent criticat p e n t r u că nu se ocupă îndeajuns de educaţia copiilor săi (după cum se observă. îi face pe aceştia să nu fie apropiaţi de el. îşi bagă. Cu greu este acceptat ca tată . Există totuşi la copii teama că el ar putea abuza de această dragoste şi atunci ei devin neîncrezători. dar existenţa lui ca tată este puţin semnificativă : riscă prea m u l t şi 'familia nu-1 interesează deloc. degetele în nas). desigur. îi lipseşte timpul pentru a se ocupa de copii. 8. Iar pentru toţi copiii interogaţi îngăduinţa excesivă pare un păcat de neiertat. de asemenea. Acest tată.10 Cunoaşterea copilului 5.

după cît se pare. U n a este afirmarea brutală a unei supremaţii : n e suportînd să fie deranjat. muncitoare. ci în foarte m a r e măsură şi afectivă. Cum o văd copiii pe mama lor? Reacţiile grupului experimental de copii 5. o m a m ă nu p r e a severă şi care nu se tulbură din cauza unei mici discuţii. Cei m a r i se arată severi. aceste două tipuri nu se su­ prapun întrutotul. i se atribuie în mod arbitrar şi alte calităţi decît cele pe care le a r e (veselia. p e n t r u că este cea mai apropiată de ei. Mama energică Un succes datorită stimei pe care i -o poartă copiii. Cazurile în care a fost identificata de copii cu m a m a lor sînt puţine. Un alt t i p de tată autoritar este asemănat cu un profesor (com­ paraţia a fost făcută chiar de copii). să mănînce prăjituri chiar înainte de prînzul pe care îl prepară. totodată. şi p e n t r u acest tată copilul are o admiraţie şi o recunoştinţă fără margini. mai cu seamă băieţii. tatăl-tiran inspiră mai curînd teamă şi n e ­ încredere decît dragoste. nu i-a lăsat pe copii indiferenţi niciodată. indife­ rentă sau neglijentă. doar unul din patru crede că acesta este cel ideal. care nu şi-ar dori-o ca soţie. care p a r e a fi indiferenţă sau slăbiciune. O cred o mamă rea. deoarece aceste legături avînd o bază biologică mai fragilă. Este m a m a ideală. dar m a i ales au fost r e m a r c a t e calită­ ţile ei de educatoare. ea nu se situează la înălţimea viselor lor. 2. este aleasă adesea ca model şi 1. gingăşia. dar enervîndu-se foarte uşor. care îndrumă un ucenic. De asemenea. sînt puse la îndoială mai cu­ rînd decît dragostea maternă. fie să se căsăto­ rească cu o femeie care să-i semene. liniştită şi îngrijită. Mama mondenă Admiraţie generală. Mama prietenă Succes fără umbră. ar vrea să-i semene. Cei mici sînt în extaz : este o m a m ă de vis. curajoasă". Dintre copiii care au un tată autoritar. are mai puţină importanţă dacă o face oferindu-le un cadou sau criticîndu-le notele din carnet. şi p e n t r u că îşi lasă copiii. este mama cea mai apropiată de tipul mediu de m a m ă reală : o femeie de interior. însăşi toleranţa ei. vigilenţa e t c ) . un mijloc de consolidare a legătu­ rilor cu propriul copil este de a-i transmite cunoştinţele sale. este criticată. La un copil însă. şi mama lor adevărată le pare aidoma cu această fiinţă luminoasă. piedestalul ei. Aceasta este sin­ gura atitudine părintească ce atrage stima şi admiraţia copi­ ilor. p e n t r u că ea le permite. P e n t r u un tată. Insă n u m a i un copii din p a t r u recunoaşte în ea pe m a n i a sa adevărată. 4. atît ca aspect fizic cît şi din punct de vedere al preocupărilor. De aici şi dorinţa arzătoare a t u t u r o r copiilor de a-şi vedea tatăl ocupîndu-se de ei . Niciodată nu este aleasă ca model de către fete şi aproape niciodată ca soţie de băieţi sau ca m a m ă ideală . mai ales p e n t r u copiii mai mari şi în special p e n t r u băieţi. ea pare „ac­ tivă. Cei care şi-1 doresc sînt în general cei care nu au un astfel de tată. Cu toate acestea. copiilor s-o a j u t e şi le arată cum s-o facă. 3. Dar. P e n t r u că a ştiut să se apropie de copii şi să coboare de pe . nevoia de a învăţa nu este n u m a i intelec­ tuală. toleranţa. Copiii nu arată unei astfel de m a m e nici o recunoştinţă pentru că îi răsfaţă. In total. 20o/o din copiii intero­ gaţi l-au identificat pe tatăl lor cu tatăl ideal. Fetele şi băieţii vor fie să-i semene mai tîrziu. fie că ceea ce învaţă ei este istoria sau escaladarea munţilor. Mama calmă Judecind după n u m ă r u l de voturi. de ase­ menea el este acela care sea­ mănă în cele mai multe cazuri cu tatăl adevărat.12 Cunoaşterea copilului Cum îi vad copiii pe pârinţi ? 13 Concluzii Tatăl autoritar este cel mai frecvent ales de copii . Din răspunsurile copiilor r e ­ zultă evident că autoritatea unui tată se manifestă în două maniere. Mama „bomboană" Este viu criticată pentru că pare cam banală. Adorată sau criticată. u n e ­ ori jucîndu-se cu copilul său şi discutînd cu el.

Cum o văd copiii pe mama lor ? .

O astfel de mamă este iresponsabilă. nu fără o n u a n ţ ă de invidie. In timp ce „tatăl ideal" şi „ta­ tăl adevărat" au în medie ace­ laşi profil. şi mai cu seamă pare lipsită de experienţă. mai priceput. Este rareori aleasă d r e p t m a m ă ideală. remarcă faptul că m a m a lor nu are t i m p p e n t r u a se ocupa de ei în m ă s u r a în care ar trebui s-o facă./ Cum îi văd copiii pe părinţi ? 17 de foarte m u l t e ori ca soţie posibilă. care se t e m de plicticoasa ei tiranie de mamă posesivă. Mama „cloşcă" Prea duioasă şi prea tandră. pare mai curînd o soră. chiar p e n t r u cei care. Cum ? Iată un exemplu : copilul ei poartă un coş. Este interesant de remarcat faptul că în loc să-şi calchieze visul după realitate. ele au de­ format realitatea p e n t r u a o adapta la vis. ar putea să alunece în apă şi ea nu-şl întoarce capul ! Trecerea în revistă a răspunsurilor vădeşte un egoism puternic şi o convingere bine înrădăcinată că o m a m ă t r e ­ buie să fie în serviciul copiilor ei. 6. Doar fetele au făcut 2 — Cunoaşterea copilului aceeaşi alegere. Cînd este văzută ca o zînă stră- . iar m a m a este mai puţin întreprinzătoare. Concluzii Iată prima remarcă. Dar cine este m a m a visată ? Ambiguitatea este desăvîrşită. cu toate acestea n-au prea apreciat-o. destul de puţin concordantă cu ideile preconcepute : copiii sînt în an­ samblu mult mai critici faţă de m a m a lor decît faţă de tată. ea este puţin neliniştitoare şi je­ nantă mai ales p e n t r u băieţi. lîngă ea nu poţi să te simţi nici în siguranţă şi nici nu poţi să ai încredere. Este violent respinsă ca mamă în special de fete. 7. m a m a ideală diferă aproape întotdeauna de cea adevărată. şi de toţi ceilalţi ca model sau ca soţie posibilă. însă deformând în mod sistematic realitatea. de obicei tatăl este mai activ. Dar seamănă p u ţ i n cu adevă­ r a t a mamă . Este mai tînără. Mama copil S-ar fi p u t u t crede că şi ea le va părea copiilor foarte apropiată .

Dintr-un me­ diu bine protejat. ca şi nevoia lor de a participa la viaţa familială. dintr-al zecelea şi pînă într-al cincisprezecelea an de viaţă al copilului vine o vreme dificilă atît p e n t r u el cît şi pen­ tru cei din jurul lui : este vîrsta ingrată. Apoi. Asociaţia mamă-mîncare. . în fapt este prima etapă a integrării în societate. un soi de şef al unui grup de copii. de a se face admis p r i n t r e adulţi. orice atitudine excesiv de protectoare este respinsă ca posesivă. Creşterea în cadrul familiei Se naşte un copil. aceea a confruntării cu şcoala. transpare dorinţa copiilor de a fi trataţi ca fiinţe mai respon­ sabile. folosirea raţiona­ mentului intuitiv. ca şi în cazul taţilor. vorbirea. pare că-şi pierde din importanţă de îndată ce copilul ajunge la vîrsta şcolară. primele ele­ m e n t e ale unei educaţii. aceasta este peri­ oada marilor achiziţii intelec­ tuale. sugarul este înconjurat de o afectivitate totală. de care depinde în întregime. in­ vadatoare . In primele luni ale existenţei sale. In fine. de la opt luni pînă la vîrsta şcolară. Nevoia lor de a li se arăta încredere este mare. Şi tot începînd cu vîrsta şcolară. A doua remarcă : de regulă co­ piii nu doresc să fie răsfăţaţi. în sfîrşit. De la şase ani şi pînă în pragul pu­ bertăţii are loc un proces de stabilizare . o tovarăşă de joacă. el trece într-o lume pe care va trebui să în­ veţe s-o cunoască pe măsură ce se va integra în ea.18 Cunoaşterea copilului lucitoare coborîtă de-a d r e p t u l din cărţile lor cu poze. ea pare uneori o mască ipocrită a unei voinţe de dominare. dar care totuşi le oferă secu­ ritate. Distanţa exactă faţă de tată era apreciată mai bine. soco­ tită ca legătură fundamentală între mamă şi copil în copilăria timpurie. iar universul lui este la început mama. cînd ca o egală. este vremea marilor ucenicii : mer­ sul. marcată prin profunde transformări fizice şi prin do­ rinţa copilului de a se afirma. u n d e s-a for­ m a t pînă atunci.

al n a ş t e r i i 1 . . au arătat că ei nu erau insensibili 1 Simbioză = asociaţie a două fiinţe vii. Nou-născutul omului este mult mai prost înzestrat : s-ar zice că n-a fost terminat. » După prof. cu capul aplecat şi genunchii strînşi la piept. este chiar incapabil să-şi ţină capul drept. mamei). ci va fi o altă fiinţă diferită de el şi percepută ca atare. nu se poate deplasa p e n t r u a-şi căuta h r a n a sau 1 După psihanalişti copilul păstrează în tot timpul vieţii regretul nconştient al fericirii trăite în pîntecul mamei şi dorinţa de a-i regăsi securitatea protectoare. decembrie 1953. intră în­ intră în M. Acest aspect „netermi­ n a t " explică de ce timp de cîteva luni micul om este în întregime legat de m a m a sa. deci de o independenţă care îi facilitează contactul cu lumea înconjurătoare. „Chiar pentru integrarea răspunsurilor afective ale talarnusului. R a n k. pe cel al mamei sale. n-ar putea fi făcuţi să supra­ vieţuiască. imunitate care poate fi de mai lungă du­ rată dacă este h r ă n i t la sîn. care este pîntecul mamei. El este de asemenea relativ puţin sensibil la durere. sugarul nu va deveni o fiinţă cu adevărat diferenţiată şi activă decît după 7—8 luni. „traumatism". în altul. poate datorită faptului că nu are amintiri sau experienţe care să-i amplifice şi să-i multiplice reacţiile. înţelegerea semnificaţiei lor cere mecanisme gnostice cerebrale" — din „Buletin de la psichologie" voi. Psihanaliştii au insistat m u l t asupra acestui şoc. indispensabilă cel puţin uneia dintre ele (în cazul de fată. 2 în anumite regiuni subdezvoltate din Africa. nr.) Totul se petrece ca şi cum nu s-ar fi separat complet de ea. . acest timp este cu mult mai mic. F u n c ­ ţionarea întregului său organism este cu totul diferită. mai sînt încă înmormîntati lîngă o mamă moartă la naştere micii săi orfani. Ca şi în pînte­ cul mamei. el doarme ore în şir în poziţie foetală. (La un pui de animal. Este oare aceasta pentru noul născut o încercare experimentală a funcţiei respiratorii complet noi ? Este oare un semn de durere ? El trece brusc dintr-un mediu privilegiat. H. pentru a evita ceva care-1 supără. în orice caz. fără a se fi demon­ strat cu certitudine. Din primele zile este capabil să urmărească cu ochii un obiect strălucitor cu condiţia ca acesta să fie plasat pe axa privirii lui. Montessori Cea dintîi participare la viaţă a unei fiinţe u m a n e este un strigăt. Este cu totul dependent de adulţii care-1 înconjoară. Experienţele cu nou-născuţii. care. Nici chiar scheletul lui nu este terminat : oa­ sele craniului nu sînt sudate şi cele două fontanele larg deschise fac din el o fiinţă deosebit de vulnerabilă. efectuate de către Fantz în 1963. . se crede. ca şi cum cuplul mamă-copil ar trebui să trăiască într-o relaţie aparte. 1928. . ÎNZESTRAREA NOU-NASCUTULUI N-ar trebui totuşi să se creadă că n a t u r a 1-a lăsat pe nou-născut fără nici o posibilitate de a se apăra . în vîrstă de la 10 ore la 5 zile. VII. le Traumatisme de la naissanee. Payot. mai puţin sigur . Ea nu va mai fi o prelungire difuză a propriului său corp. Vom vedea mai tîrziu că această necesitate creează probleme psihologice n e n u m ă r a t e . apropiată de simbioză 1 . Vezi: O. din punct de vedere psihologic nu se poate vorbi de experienţă prenatală. mai rece.Vîrsta afectivităţii pure Creşterea în cadrul familiei 21 Copilul care se naşte nu tr-o ambianţă naturală. 1. . de curînd a suferit şocul unei operaţii dificile şi al unei adaptări brutale. cînd va fi învăţat să distingă şi să recunoască. noi încă nu ştim m a r e lucru despre acest proces fiziologic. El vede. Dar teoria lor este în prezent vehement contestată : cortextul cerebral nu funcţionează înainte de naştere : or. sugarului) şi utilă celeilalte (în cazul de fată. confortabil. Cert este că nu este posibil ca un nou-născut să fie lăsat să trăiască fără m a m a lui decît prin artificiile civilizaţiei 2 . experienţa individuală se va fixa mai tîrziu tocmai pe cele 15 miliarde de celule ale aces­ t u i a 2 . el civilizaţie. că este protejat împotriva maladiilor de o anu­ mită imunitate naturală. Atunci relaţiile lui cu m a m a se vor schimba. Nou-născutul : o fiinţă îm întregime depedentă Un mînz nou-născut se ţine aproape imediat pe picioare şi dispune de o anumită mobilitate. P i e r o n . Vor trece mai multe luni pînă ce sistemul său nervos şi cel muscular vor atinge acel grad de maturitate oare va face din el o fiinţă completă. De fapt. Chiar dacă influenţele prenatale modifică sistemul nervos. p r i n t r e atîtea alte chipuri. Claustrofobia şi fobia tunelurilor a r avea legătură c u aceasta.

Toate mamele ştiu că sugarul apucă de­ getul care i se întinde şi-1 strînge cu forţă sau că întoarce capul în momentul în care vîrful sinului îi atinge obrazul p e n t r u a suge cu lăcomie. Şi mai mult timp ei priveau hîrtia pe care era desenată o reprezentare schematică a unui chip. degetele mari se îndreaptă. în „Sciences" nr. In schimb. pentru a cîştiga o cunoaştere experimentală a acestuia. T h o m a s şi S a u t g a e r d e n . care au fost mult timp interpretate ca automatisme de supravieţuire sau de apărare. şi copilul nu mai reacţionează la el decît printr-o uşoară tresărire. 3 Vezi A. el merge pînă la marginea ei şi apoi cade. de asemenea. Vezi studiul asupra vederii la nou-născuţi. Teuber a efectuat experienţe semnifi­ cative asupra animalelor 2 . H. depinde de b u n a îngrijire pe care i-o dau pă­ rinţii. se sugerează că simţul orientării în spaţiu se capătă şi nu este înnăscut.5 kg. chiar dacă sînt comparaţi î n t r e ei copii născuţi la termen şi perfect sănătoşi. Efectul se normalizează către 2 ani. Dezvoltarea copilului. desigur. „Reflexul lui Moro" este o reacţie la orice stimul de frică. re­ flexul prin care mîna copilului se crispează pe obiectul care o atinge încetează. anumite reacţii de apărare ce par absolut naturale. poate reacţiona la stimulente sonore şi chiar uneori să-şi întoarcă ochii spre dreapta sau spre stînga. 3 Aceste experinte se desfăşoară în continuare la Massachusetts. schiţează mişcări de mers 3 . de pildă. nu pot fi considerate ca atare : de pildă „reflexul" care ne reţine la marginea prăpastiei. . Sau cel puţin aşa se crede din ce în ce mai mult. piciorul se pliază.). O presiune asupra părţii anterioare a călcîiului face ca degetele mari să se îndoaie cu putere.22 Vîrsta afectivităţii pure Creşterea in cadrul familiei 23 la forma obiectului care li se arată Ei priveau de două ori mai multă vreme un dreptunghi de hîrtie acoperit cu semne (cuvinte tipărite. recuperează întreaga sa capacitate de mişcare pe o su­ prafaţă plană. Dacă sugarul este brusc aplecat spre spate sau dacă este lovită masa pe care stă culcat.A. Către 7 luni reflexul lui Moro dispare aproape cu desăvîrşire.U. De aici şi interesul pentru copil de a-şi alege ca primă jucărie un obiect mobil. pentru ca apoi să-i dea drumul. Aceste lucrări se efectuează în prezent în laboratorul universităţii Harvard (Massachu­ setts). departe de a fi surd la naştere cum se credea altădată. obraz aplecat asupra leagănului) ce evocă un chip ome­ nesc şi prefigurează o comunicaţie posibilă. La naştere medicul controlează dacă nou-născutul. Toate experienţele efectuate din 1960 încoace au arătat că su­ garul. chiar foarte mic. d a r nu şi simţul orientării în spaţiu : pus pe o masă. El aude. Masson. mască văzută din faţă. cercuri concentrice). DEOSEBIRILE LA NAŞTERE Există de b u n ă seamă deosebiri mari între reacţiile u n u i copil vi­ guros de şapte livre * şi ale unuia prematur. In acest moment. Hermann. în funcţie de direcţia din care vine sunetul. Astfel. dar monocrom. dar şi de predispoziţii înnăscute. Insă. mari diferenţe. p e n t r u ca imediat după aceea să şi le strîngă. Un pisoi crescut timp de cîteva săp­ tămîni într-un cărucior tras de o altă pisică. Pe măsură ce copilul creşte anumite reflexe dispar El este înzestrat cu reflexe. astfel încît să nu meargă niciodată în această perioadă pe propriile-i labe. pe măsură ce ele sînt înlocuite prin mişcări controlate. „Institute of Techno­ logy" din Cambridge (S. se constată. 140. * Aproximativ 3. Interesul p e n t r u „ceea ce se mişcă" rămîne foarte mare în tot timpul primei copilării 2 . i J é r ô m e Br u n e r a notat că un sugar de 6 săptămîni se opreşte din supt pentru a privi timp de jumătate de m i n u t nişte imagini care se perindă pe un ecran. S-a presupus că există la sugar o atracţie către orice reprezentare grafică (desen. şi copilul devine capabil să apuce un obiect şi să-1 ţină. Toate aceste reflexe. este esenţial să poată explora spaţiul în mod liber. Intensitatea lor scade foarte mult deja în jurul vîrstei de 3—4 luni. şi că p e n t r u un sugar. adică reacţionează la anumiţi stimuli prin mişcări involuntare. el îşi desface braţele sau îşi întinde picioarele. odată eliberat. dar depind şi de 1 Acest lucru este valabil şi pentru simptomul lui B a b i n s k i: cînd talpa picio­ rului este excitată de la unghie spre călcîi. La psycho-affectivité des premiers mois du nourisson. ţinut în poziţie verticală deasupra unei mese. de la caz la caz. Ed. Diferenţele de înălţime şi de greutate nu provin numai din durata gestaţiei. decît un altul de aceeaşi mărime.' 1 dispar puţin cîte puţin în cursul primelor luni. devenite posibile datorită 1 dezvoltării scoarţei c e r e b r a l e .

iar j u m ă t a t e dintre ei. P e n t r u a înţelege mecanismul dezvoltării motrice şi inte­ lectuale. a Mai ales K n o p (1946) şi B i r n s (1963 şi 1965). trece ea însăşi printr-o fază dificilă. Este destul de greu să se tragă concluzii definitive. la o lună. în „Enfance". leagănul. să se neliniştească mai mult decît este necesar. cuvinte liniş. O asemenea stare de neli­ nişte dăunează relaţiilor mamă-copil. El traduce. care trebuie să fie şi să rămînă perfect senine şi naturale. Insă copilul surîde aproape de cînd s-a născut. F . se pare că există o legătură între tendinţa copilului de a se enerva şi de a 1 Vezi lucrările lui I. Se pare. în măsura în care putem s-o ştim. Cei care sînt hrăniţi noaptea au tendinţa să plîngă noaptea mai mult timp. î n t r e copil şi persoanele care-1 înconjoară există un schimb permanent. plînge în primele luni şi gradul lui de inteligenţă şi facilitatea in vorbire către vîrsta de 3 ani. L é z i n e. şi ale lui M. care plîng mai multă vreme. (Centrul naţional de cercetări ştiinţifice). atît de pîndit de orice mamă ca primul semn al unei comunicări conştiente între ea şi copilul ei. starea de fericire interioară a unui copil bine hrănit şi care va adormi liniştit. Unii cred că este vorba de funcţionarea încă imperfectă a sis­ temului digestiv. Interacţiunea dintre afectivitatea părinţilor şi starea fizică a suga­ rului este nuanţată şi nu este încă studiată îndeajuns. că este bine ca sugarii să fie culcaţi pe. Faimoasele „colici" e x i s t ă 1 . de asemenea. Totuşi. altele au arătat importante variaţii în ce priveşte reacţiile la zgomote sau la excitare^ la puterea strigătelor. pot fi foarte bine semne nu ale unei sănătăţi proaste. uneori chiar să se simtă ignorantă şi vinovată dacă nu reuşeşte să-1 calmeze. scufundarea piciorului în apă caldă (42°) şi a constatat că fiecare „ugar îşi avea preferinţe proprii. şef de cercetări Ia C .burtă. la capacitatea de a se calma după o criză 3 . . P . că există sugari mai irascibili. ÎNTilA MANIFESTARE SOCIALĂ : SURÎSUL Dezvoltarea u n u i copil nu poate fi studiată ca un fenomen fizic luat izolat. Mama poate îmbunătăţi mult situaţia. este că tînăra mamă.itoare şi monotone. Dar trebuie să fim foarte prudenţi atunci cînd interpretăm plînsetele sugarilor. S . Cer­ cetarea acestor probleme este de-abia la început : totuşi. p r i n urmare. dar acest surîs nu se adresează nimănui şi nu este provocat de nici o cauză exterioară. spre sfîrşitul primei luni toţi copiii plîng cam in fiecare zi un anumit timp. R . că la un mic sugar excitabi­ litatea. Nervozitatea lor nu trebuie confundată cu plînsul cauzat de o durere internă. abia ieşită din încercarea naşterii. 1 R.24 Vîrsta afectivităţii pure Creşterea în cadrul familiei 25 natura copilului Se spune uneori că nou-născutul a r e încă de pe acum personalitatea sa proprie. con­ sideră că ele încep la 3 săptămîni şi se termină spre sfîrşitul celei de-a IlI-a luni. în general. a cărui durată poate fi uneori foarte mare (pînă la trei ore). Copiii care nu sînt hrăniţi noaptea încetează toţi să plîngă odată ce au depăşit vîrsta de 3 luni. Un exemplu b u n este cel al surîsului. m a r t i e — a p r i l i e . Recente 2 experienţe americane au demonstrat deosebiri mergînd de la 1 la 4 pentru tonusul muscular. Părinţii trebuie să ştie. 3 B i r n s a u t i l i z a t mai multe procedee de liniştire: suzeta. „Quelques problèmes d'adaptation de l'enfant en fonction du type moteur et du régime éducatif. Este nervoasă şi a r e tendinţa. 1958. în cazul în care sugarul plînge sau doarme puţin. . Alte studii par să arate că mamele sugarilor care suferă de colici sînt în general mai puţin fericite de maternitatea lor decît altele. avînd grijă să nu uite niciodată să provoace regurgitarea după supt. N . S p i t z în lucrarea La premiere annee de la vie de Venfant". fiind mai ascuţite. Dar o mamă lipsită de experienţă s-ar putea să nu ştie să le deosebescă. Apariţia colicilor la sugari nu este încă explicată suficient de bine. ceea ce nu e un neadevăr. 1959. U . Copilul este sensibil la neliniştea mamei lui Dacă este necesar să se insiste asupra unui punct care poate părea evident. deşi toate metodele sînt eficace într-o a n u m i t ă măsură. L é z i n e. ci dimpotrivă ale activităţii fizice şi cerebrale. în orice caz din prima lună. Este adevărat. mai ales înainte de 8 luni. Ea dăunează deseori — este un cerc vicios aici — şi bunelor relaţii conjugale. Copiii care plîng într^adevăr mult au deseori o digestie mai rapidă şi prea multe „gaze" intesti­ nale. Ele se manifestă în general prin plînsete care pot fi uşor deosebite. trebuie să-1 plasăm pe copil in contextul lui familial (sau de alt gen). mai pătrunzătoare. deci. tendinţa de a'plînge. care pot să sufere dacă tatăl se arată prea enervat. S h a m b o k şi I.

însoţit de i n h i b i ţ i a 2 agitaţiei motrice nu este numai un stadiu al dezvoltării fizice . fără îndoială. 114—115. copilul are nevoie de tandreţe Către săptămîna a şasea copilul începe să-şi oprească şi să-şi fixeze privirea asupra chipului aplecat asupra lui şi aproape că nici nu mai mişcă atunci cînd îl vede. Prezenţa mamei nu ajunge. între mamă şi copil trebuie să existe o comunicare a atitudinilor Exemplul poate fi surprinzător : pare straniu să vezi un nounăscut. Surîsul traduce însă. 1967. Dar dacă mama îşi refuză inconştient maternitatea. iar apoi să fie din nou învăţat să sugă. 3 Vezi R. dar sugarul a refuzat sînul. chiar dacă îngrijirea pe care i-o dă este ireproşabilă. După cinci zile copilul a căzut într-o stare semi-comatoasă . gesturile lor. Chipul plecat asupra leagănului este asociat cu hrana. S p i t z .. 2 Vezi p. în momentul în care era iarăşi pus la sîn. S p i t z . a trebuit să fie readus la viaţă prin spălaturi cu ser fiziologic şi prin introducerea hranei în tubul digestiv. F . comunicarea elementară şi imediată nu-i aduce copilului decît satisfacţie. Se simte aici că surîsul. incapabil a se h r ă n i în mod corect. L é z i n e şi-au propus s ă arate că sugarul poate surîde văzînd şi altceva decît un c h i p : Psychiatrie de l'enfant. DRAGOSTEA ESTE UN ALIMENT Dacă mama îşi respinge copilul. Micul t r u p al copilului se simte liniştit şi adăpostit în braţele care-1 strîng cu duioşie. Apoi. prin 1 Adică legate între ele printr-o schemă inteligibilă. Avea lapte. I . dar de data aceasta fericirea este provocată de o cauză exterioară. primele stadii de dezvoltare sînt strîns legate de relaţiile afective ale sugarului cu anturajul său : este necesar ca aceste relaţii să fie fericite. 1964. 2 Inhibiţia = suprimarea ori frînarea unei acţiuni. De exemplu. dar. U . în . acesta o simte. nou-născutul nu ştie că sunetul (vocii) şi pata (chipului) sînt legate prin faptul că apar(in unei aceleiaşi persoane. fasc. Astfel. ea a rămas rigidă şi străină. cu corpul şi cu mîinile încordate. El a acceptat totuşi să fie hrănit cu biberonul. i R. ca şi la supturile care au u r m a t . o comunicare. X. şi a cărei sarcină nedorită a 3 fost însoţită de sentimentul unei grave culpabilităţi . 1958. prin mîngîierile pe care le simte. La premiere année de la vie de l'enfant. sidera doar ca un obiect. U . A . L'Arriération mentale tructurale. Căci prin laptele pe care îl primeşte. ea se trădează prin ati­ tudinea ei rigidă. deja asociată poate unor senzaţii anterioare de mulţumire. . fără percepţii organi­ zate 1 capabil să perceapă sentimente atît de complexe ca un refuz inconştient din partea mamei. datorită căreia capătă semnifi­ caţie. el nu este posibil decît dacă sugarul simte vag că acest chip este echivalent cu fericirea. M. M a nn o n i. O MAMĂ DE SCHIMB Relaţiile strînse care există între atitudinea mamei şi dezvoltarea fizică şi psihologică a copilului au fost clar stabilite în numeroase lucrări 3 . L'enfant arriéré et sa mère. In majoritatea cazurilor. unei comportări printr-un proces intern care poate să fie sau să nu fie volitional. 1-a refuzat din nou. F . P . după 24 de ore. Rămîne totuşi o incertitudine : oare m a m a lui naturală este cea de care copilul are absolută nevoie ? P a r e cert că alăptarea la sîn joacă un rol important. . P . B r u n o C a s t e t s . cîteva zile mai tîrziu. Cînd. stimulîndu-i-se buzele. care trăieşte într-o lume incoerentă. d e A g u r i a g u e r r a . dragostea este cea de care copilul are nevoie. Spitz relatează cazul unei tinere m a m e de 16 ani. La première année de la vie de l'enfant. F . necăsătorită. adică îi refuză conştient sau in­ conştient dragostea de care el are nevoie.1'Evolution psychiatrique". vol. H a r r i s o n . el surîde acestui c h i p 1 .Creşterea în cadrul familiei 26 Vîrsta afectivităţii pure 27 In aceeaşi măsură ca de hrană. el rămîne încordat. 1964. Să observăm numai că pentru Spitz m a m a şi copilul comunică prin înseşi atitudinile. P . U . evită să-şi atingă copilul şi acesta nu găseşte la ea contactul confortabil de care are nevoie . 1958. copilul i-a fost adus la sîn. . u n d funcţii. poziţiile. o stare de mulţumire. Nu sînt r a r e cazurile cînd chiar dacă acceptă să sugă. 2. cu îngrijirile şi surîsul este de acum un răspuns. cu tandreţea. dă afară după scurt timp laptele înghiţit. Mama îşi păstra atitudinea ei retrasă şi îl con1 J . . Vom reveni la acest punct delicat 2 .

Şi copilul hrănit cu biberonul se dezvoltă perfect dacă această ceremonie este însoţită de aceeaşi tandreţe. se caută a se specializa infirmierele nu într-o a n u m e muncă pe un etaj. Cam la trei luni copilul va răspunde cu aceste gîngureli atunci cînd m a m a va vorbi cu el şi tot atunci se va putea observa cum schiţează un surîs. P . Oricine ar fi persoana care înlocuieşte pe mamă. de acelaşi contact fizic şi aceleaşi alintări ca atunci cînd este alăptat natural. ci să-i ţină pe genunchi. şi în acelaşi timp nu răspunde u n u i chip văzut din profil. Dar relaţia afectivă reciprocă nu se poate reface de mai multe ori cu aceeaşi intensitate. să-i vorbească. Este adevărat că sugarul n-o identifică : la această vîrsta el întinde mîinile şi zîmbeşte oricărui chip — chiar şi unei măşti — care se pleacă a s u p r a lui. în t i m p ce la 4 luni el plînge deja pentru a o readuce pe mamă. ba chiar cu voluptate. este totuşi esen­ ţial ca ea să fie schimbată cît mai rar. Este esenţial n u m a i ca acea persoană să-i dea copilului întreaga dragoste de care el are nevoie : nu are importanţă identitatea. 3 Descrisă de R. cursul de la facultatea din Nanterre. 1966. foarte aproape. D a v i d şi mai ales M. la 3 săptămîni se observă la el reacţii de întristare foarte clare. rămîne întins pe spate cu privirea pierdută. în schimb. tată. y 1963. se constată la aceşti sugari uneori importante întîrzieri în d e z v o l t a r e 2 . copilul îşi descoperă mama sau doica. S p i t z şi de asemenea de J. P . . doar pe la 6—7 luni va reuşi să înţeleagă expresia mâ­ nioasă sau surîzătoare a chipului adult. A n z i e u. U . El primeşte laptele ca un cadou. Am văzut că surîsul apare pe la 6 săptămîni . . într-o stare de deprimare profundă. 2. mamă adoptivă. D a v i d şi G u r n e 1 1 La Psychiatrie de Ventant. ci atitudinea respectivei persoane. F . IX. 1 Absenţa unei mame atrage stoparea dezvoltării Copilul despărţit de mamă \ dacă nimeni nu vine s-o înlocuiască pe plan afectiv. modificări respiratorii şi plînsete care nu vor fi însoţite de lacrimi decît după prima sau a doua lună. 2 1 Vezi D. 1958. Din a opta zi se remarcă deosebiri n e t e 1 între dezvoltarea copiilor hrăniţi la sîn şi a celor hrăniţi artificial. să-şi bea biberonul. Co­ pilul încetează să se joace. Tot atunci devine capabil ^ă se joace. din momentul în care această boală numită „ s p i t a l i s m " 3 a fost iden­ tificată. F . să nu-1 lase culcat în leagănul său. Adică de persoana care a avut pentru el rolul de mamă. MIMICA Şl VOCALIZARE Copilul plînge chiar de la naştere . Tot cam la 2—3 luni sugarul poate mima o expresie de dezolare . Dacă nu se creează o nouă legătură de tandreţe. pe la două luni şi j u m ă t a t e a p a r e mani­ festarea plăcerii ca o reacţie' emoţională bine diferenţiată : la surîs se adaugă o mină bucuroasă şi mici strigăte scurte şi înalte. De aceea tinerele mame sînt sfătuite ca atunci cînd dau biberonul sugarului. De-abia pe la 5 luni sugarul devine capabil să rîdă în hohote. Mulţumirea se traduce prin gîngureli spontane (a-ee. U .28 Vîrsta afectivităţii pure Creşterea în cadrul familiei 29 corpul care îl încălzeşte. 1955. Aceste reacţii au fost descrise de Bridger a s t f e l 3 : tensiune musculară. se hrănesc fără dificultate. şi odată cu el şi dragostea ei care-i dă încredere şi dorinţa de a trăi. P . Vezi R. . 3 Vezi B r i d g e r ş i B i r n s î n „Recent Advances i n Biological Psychiatry". fasc. A u b r y în La carence de soins maternels. bunică. vol. Dar. aa-ree etc. în mod evident le găsesc pe acestea mai puţin m a t e r n e . îl va distinge de cel al tatălui şi va începe să răspundă prin diverse expresii de mimică diferitelor persoane care-1 înconjoară. Comunicarea prin mimică este mai tîrzie. ci a le încredinţa în întregime îngrijirea cîtorva sugari de care se vor putea ataşa. s-au realizat mari progrese în combaterea ei .) şi mici strigăte repetate. se poate observa o oprire bruscă a dezvoltării motoare şi psihologice 2 . = Vezi lucrările lu! M. dacă ea pleacă din cameră. F . Sugarii care trăiesc în creşe sau în spitale u n d e îngrijitoarele lucrează în trei schimburi. Primii plîng mai puţin. . U . trăieşte această despărţire ca pe un adevărat aban­ don. să se joace cu el Se-nţelege că dacă procedează în acest fel. rolul mamei poate fi îndeplinit şi de altcineva : doică. S p i t z La premiere année de la vie de l'enfant. Dar de-abia spre vîrsta de 7—8 luni copilul va recunoaşte cu adevărat chipul mamei. Ea este asociată cu liniştirea pe care o simte copilul atunci cînd o vede şi cu satisfacţia al cărei simbol va rămîne contactul dintre el şi mamă.

schiţe de reprezentări. sugarul nu e deloc conştient că există în calitate de fiinţă de sine-stătătoare. Un nou-născut are o intensă activitate intelectuală în trecut exista o afirmaţie tradiţională care spunea că taţii nu se interesează decît de copiii mai mari. P . în primele luni. Cu copiii de aceeaşi vîrstă r a p o r t u r i l e sînt mai dificile. fie să-i întoarcă spatele şi să rămînă independenţi în mişcările lor. dovadă că a căpătat o memorie. Les perceptions visuelles. J e r o m e B r u n e r care studiază la M. şi p e n t r u a o obliga pe m a m ă să i-o aducă şi să vină lîngă el. care se pot recunoaşte uşor. 1927. puţin cîte puţin. Fetiţele reuşesc mai repede decît băieţii să-şi formeze o comportare socială. B r u n e t si I . Jena. El apucă mîna m a m e i sau o trage de fustă p e n t r u a-i cere să se joace cu el : aici jocul este cu adevărat o comunicare cu adultul. fiecare îşi aco­ peră faţa pe rînd p e n t r u a r e a p ă r e a apoi spre marea bucurie a copi­ lului. La 8 luni el îşi azvîrle jucăria pe jos. dacă îi percepe ca pe nişte adulţi. Toată această cale a fost p a r c u r s ă destul de rapid. echipat cu legături electrice care permit să se înregistreze activitatea s u g a r u l u i şi forţa cu care îşi suge biberonul. La naştere. şi pot fie să colaboreze. îi aşază pe sugarii de <i saptămîni în faţa u n u i ecran pe care se p e r i n d ă diverse imagini. — copilul învaţă să organizeze lumea în j u r u l unor imagini glo­ bale. das erste Lebenjahr. — independenţii. :n aceste situaţii m a m a începe să fie asociată cu o frustrare. da­ torită unei capacităţi de a fi atent şi de a se concentra. şi p e n t r u a încerca să vada „ce-o să se întîmple". U . COPILUL SE DESCOPERĂ PE SINE Şl PE ALŢII în timpul primelor experienţe ale nou-născutului. Copilul şade într-un scaun special. complet fascinaţi de celălalt şi căutînd să-1 imite (viitorii conformist! în viaţă) . stri­ găte. :n acest sens el şi ea alcătuiesc un întreg. H e t z e r . implică deja o întreagă evoluţie. m a m a este în­ totdeauna asociată cu satisfacţia pe care o s i m t e cînd sînt împreună . ele se pot rezuma la două realizări principale. Să faci două lucruri deodată : să sugi şi să priveşti imaginile. T u d o r . B u h ­ l e r . — dependenţii inhibaţi. nr. o cunoaştere precisă a unor reguli. 1965 si E. Copiii se trag de haine şi se va observa la cel care a reuşit să capteze atenţia celuilalt o expresie de triumf. Sociologische und'Psychologische Studien über. pe care le vom • India pe rînd : — copilul îşi descoperă propriul corp şi învaţă să-1 diferenţieze le al celorlalţi. şi că începînd de la această vîrstă copiii au atitudini care îi diferenţiază net pe unii de a l ţ i i 1 : — indiferenţii care se comportă ca şi cum ar fi singuri .crc enfance. P e n t r u ca ele să existe trebuie ca doar doi copii să fie puşi alături (schimburi în trei nu există). Dacă se încearcă să se descrie achiziţiile intelectuale ale primei \ îrste. graţie cărora el acţionează fără să gîndească. F . H i l d e g a r d . Ed. Le développement psychologique de la pre•i. Apoi. Am văzut că nu este înzestrat decît cu reflexe. bolboroseli. 1. cînd aceştia devin inteli­ genţi. care sînt conştienţi de prezenţa celuilalt. se spunea. — dependenţii excitaţi. Charlotte Buhler observă că aceste comportări sociale sînt de patru tipuri. Micul sugar se dedică în întregime acţiunii i -xecutate în m o m e n t u l respectiv. V u r p i 1 1 o t. Gustav Fischer. Le Comportement social des enfants si de asemenea C. S-a constatat că sugarii e r a u atît de interesaţi de filme încît uitau să sugă atunci cînd se succedau imaginile. ce Vezi C B u h 1 r r . fraţii şi surorile. . care oaută să atragă atenţia celuilalt asu­ pra lor şi să-1 impresioneze (viitorii „leaderi") . Opt luni mai tîrziu el îşi cheamă m a m a p e n t r u a-i cere biberonul. 1 . L ê z i n e . considerabile pentru această vîrstă.n-\ard activitatea intelectuală a celor mied. H a r t . ca ei să aibă peste 6 luni şi 'mai puţin de 2 1/2 luni diferenţă. în funcţie de interesul pe care-1 prezintă propria lor activitate. «>roare ! In realitate nu există perioadă în c a r e activitatea intelec­ l tuală să fie mai intensă şi progresele mai spectaculoase ca acum . ei mcepe să perceapă deosebirile : se întîmplă ca m a m a să-i scoată n-tina din gură sau să-1 facă pe copil să aştepte în t i m p ce el plînge . Atunci cel mai m a r e ia iniţiativa schimburilor care vor consta în gesturi.30 Virsta afectivităţii pure Creşterea în cadrul familiei 31 P r i m u l joc este aproape totdeauna „cucu-bau" . îl interesează oare ceilalţi copii ? Da. Ea nu 1 Vezi O. un copil nu e decît o larvă . 1966. l'Année vi -hologique.

ceilalţi sînt mai puţin siguri de asta. plînge sau dă din mîini. Aceasta arată importanţa învăţării. ca şi recunoaşterea chipului mamei p r i n t r e chipuri care îi sînt străine. m „Enfance". dat fiind că sugarul nu ştie să distingă aceste două no­ ţiuni. a Vezi H. nr. oare se reproduc mereu în aceeaşi ordine. ceea ce înseamnă că nu şi-a atins m a t u r i t a t e a . 3 — Cunoaşterea copilului . apoi el apucă' tetina şi-şi satisface această necesitate. el înregistrează o infinitate de percepţii pe care le transformă în experienţă. este după cîteva săptămîni atît de întîrziat în dezvoltare. un prim reper. 1968 şi C. fără ea nu există un semnal care să poată fi recunoscut. încît nu mai poate niciodată redeveni normal. care începe din primele zile. Distincţia între sine şi celălalt îl conduce pe copil la vorbire Astfel m a m a este primul „celălalt" pe oare-1 cunoaşte şi-1 deo­ sebeşte de el însuşi. Această totalitate de senzaţii. adică. prin locul ocupat în faţa oglinzii. se constituie puţin cîte p u ţ i n într-un solid ansamblu pe care copilul îl recunoaşte de la /primele semne : atunci copilul înfometat se potoleşte din clipa în care m a m a îl ia în braţe. Mama îl ia în braţe. Obişnuinţa nu dă n u m a i siguranţa unei afectivităţi ci este şi un mijloc prin care copilul încă din primele luni începe să înveţe. De pildă. 9—10. DE LA ACŢIUNE LA IMAGINE De fapt. L é z i n e. Copilul este înfo­ metat. deosebiţi de el. U . se joacă cu mîinile. R Z a z z o a arătat cum copilul într-un prim stadiu îşi recunoaşte mama în oglinda. care se situează aproximativ în aceeaşi perioadă (pe la 7 luni). Ea constituie o veritabilă ucenicie. plînge sau dă din mîini ? E posibil . (vi­ zuali. 43. REFLEXELE CONDIŢIONATE Să urmărim primul dintre lucrurile învăţate. cînd toate fibrele nervoase îşi vor fi îmbrăcat învelişul de mielină (substanţa albă). descoperirea propriului corp nu este p e n t r u copil decît un aspect al u n u i proces mult mai v a s t : descoperirea şi r e p r e ­ zentarea lumii. Este punctul de plecare al unei evoluţii noi şi m u l t mai vaste. . La fel îşi descoperă' picioarele. Acest gest devine un semnal de mulţumire. F . U . „Cel care mă ţine. îl simt.32 Vîrsta afectivităţii pure Creşterea în cadrul familiei 33 mai este atunci asociată cu satisfacţia pe care copilul i-o cere : ea tinde să devină „obiectul — care — nu — este — bun — p e n t r u el". prin felul în care cel văzut în oglindă rîde. pe care ne-o facem în raport cu altele Această imagine ne permite să situam corpul nostru în timp şi spaţiu. K o u p e r n i k şi A. pe la 2 luni. de parcă ar fi nişte obiecte străine de el şi le priveşte fără să-şi dea seama că aparţin propriului său corp. Les origines de la pensée chez l enfant. îşi formează schema corporală 1 . aude vocea ei. Image du Corp et Conscience de soi. Le Bon Départ. 29. Felul în care are loc această descoperire nu este încă pe deplin elucidat. sau cu alte cuvinte. îi este cald. W a l l o n . unde ţine pe cineva care face aceleaşi gesturi ca şi mine. P e n t r u Zazzo imaginea „celuilalt" este recunoscută înaintea imaginii „eului" . cele dinţii clipe de viaţă. PRIMELE UCENICII . şi se va pregăti p e n t r u a-si însuşi limbajul. D a i 1 1 y. 1 Sistemul nervos al nou-născutului este numit „imatur". h . Sugarul primeşte o mulţime de stimuli tactili. deci acel cineva nu poate fi decît eu". P . Copilul se recunoaşte oare direct. în care nu percepe nimic. chiar în. 1 . 1 Reprezentarea diferitelor părţi ale corpului nostru. De-abia atunci sistemul nervos va fi cu desăvîrşire capabil de coordonare şi control. Henri Wallon a arătat în schimb cum ajunge sugarul să-şi cunoască părţile c o r p u l u i 2 . un alt reper îl poate constitui persoana care-1 însoţeşte. Un mic animal introdus imediat după naştere într-un mediu total neutru. este în oglindă. atunci cînd el însuşi simte că rîde. P . în primele zile el îşi descoperă degetul mare şi se apucă să-1 sugă. ca pe nişte jucării pasionante. I. In acest mod înţelegem imediat importanţa obişnuinţei. auditivi etc. Formarea schemei corporale la copii a fost studiată de I. el îşi fixează privirea pe obrazul mamei. Tocmai prin această distincţie începe pentru copil cunoaşterea propriului eu şi a propriului corp. 1945. Acum copilul va căuta mijloace de comunicare noi î n t r e el însuşi şi ceilalţi. Această desco­ perire în oglindă a propriei sale persoane este o dată importantă. mama devine „obiectul — care — nu — este — el". 1968. deci nu poate exista un proces de învăţare. deşi rămîne indiferent ia propria lui imagine. Paideia. Un pic mai tîrziu. Le développement neuropsychologique du nourisson. Dar de-abia în „stadiul oglinzii" copilul îşi dă seama că formează un tot bine individualizat. acest proces de maturizare a sistemului nervos nu va fi încheiat decît cam la doi ani după naştere.

O asemenea realizare cere o dificilă coordonare motrice şi mai ales intelectuală. de la o anumită distanţă. ci pentru un rezultat secundar. iar în curînd va înainta în p a t r u labe. un a n u m e gest cu o a n u m e senzaţie agreabilă. 1964. cel puţin parţial. Ele pot. Apoi va recunoaşte şi altele. P u ţ i n mai tîrziu. Dar în primele săptămîni el nu-şi reprezintă lumea decît prin intermediul unor ac­ ţiuni posibile şi mai ales al celei dintîi acţiuni pe care o cunoaşte : suptul. Astfel. ca şi în cazul degetului. 21—22. Vezi p. Aceasta. cum spune Piaget. (de reprezentare). co­ pilul îşi va organiza senzaţiile şi percepţiile. care astfel va servi d r e p t prototip pentru toate experienţele. Acţiunea nu mai este executată pentru ea însăşi. Chemîndu-şi m a m a p r i n ţipete după ce se scoală din somn. dar a suferit o deficienţă intelectuală . puţin cîte puţin. sugarii din laboratorul lui B r u n e r învaţă să-şi sugă tetina pentru a face să apară pe ecran (printr-o eonexiune electrică) o imagine m o b i l ă 2 .. Este o acţiune la început o a r e c u m nesigură . B r u n e r . Este suficient dacă i se arată. Dat fiind că sugarul percepe legătura dintre cele două acţiuni. diferit de actul posesiunii jucăriei. 3 ExDerienta lui H. de asemenea..Institute of Technology" Massachusetts. Cunoaştem bine lucrurile pentru care nu avem nici cuvinte nici imagini. P i a g e t . ştie că o va face să vină. dacă nu total. i rebuie s-o înveţe. în p r i m a lună sugarul trece în chip strălucit de la primul mod la al doilea . Dacă picioarele lui sînt puse pe o buiotă prea caldă. acelaşi univers devine o realitate făcută pentru a fi privită. dispun probabil de trei mijloace. T e u b e r de la . Acestea sînt. într-un mod absolut or­ donat. Gonthier. apoi loveşte din nou zornăitoarea şi lucrul acesta îl repetă de mai m u l t e ori. făcînd-o pe cea dintîi copijlul ştie că o va declanşa pe următoarea. „Fiinţele u m a n e . Aşadar.34 Vîrsta afectivităţii pure Creşterea în cadrul familiei 35 Făcînd diferite legături î n t r e situaţii pe care le recunoaşte. c a r e o împiedică să-şi vadă mîinile. Ea n-a învăţat să coordoneze percepţiile ochiului cu ale mîinii.. în funcţie de gradul lor de familiaritate şi în special. nou-născutul omului nu este înzestrat mai 1 J. a doua oară încearcă în zadar să-1 regăsească şi se enervează. în curînd el va re­ cunoaşte u n e l e obiecte şi în primul rînd chipul omenesc. spune Piaget. Siste­ mul ei nervos şi muscular funcţionează foarte bine. Six Etudes de psychologie. 1964. Nu mai are nevoie. 1 3 J. Fiecare experienţă a copilului care suge. pentru a fi mulţumit. să simtă tetina biberonului la gură. Repe­ tată de mai m u l t e ori. „ P e n t r u un sugar de această vîrstă. Vîrsta pasivă s-a terminat. 1968.. El învaţă (şi înţelege) rapid că a t u n c i cînd îi i \ste foame. scrie J e r o m e Bruner. p u t e m considera ea această acţiune constituie deja o comportare inteligentă. P r i m u l mijloc de reprezentare li—1 oferă acţiunea. retrăgîndu-şi picioarele. să reuşească să r e p e t e o experienţă care-1 satisface. Cel de-al doilea. Cam pe la 41/2 luni copilul reproduce o acţiune p e n t r u a obţine un rezultat exterior. se bazează pe reorganizarea percepţii­ lor vizuale sau de alt gen şi pe utilizarea imaginilor globale. priveşte sau atinge ceva îi aduce o ştire nouă şi problema care se p u n e pentru el este. în fine. trebuie să-şi îndrepte privirea spre dreapta. sugarii se agită manifestă o p e r t u r b a r e intensă. lumea este în esenţă o realitate făcută p e n t r u a fi s u p t ă " 2 . tocmai asociind fără încetare. astfel încît sugînd ei fac să dispară imaginea. Toate senzaţiile noi vor fi asimilate cu suptul. Six Etudes de psychologie. este mai tîrziu inca­ pabilă să aprecieze distanţa faţă de un obiect şi să-1 a p u c e 3 . 1 J. Dacă legătura este inver-ată. sugarul care şi-a supt o dată degetul. biberonul : lumea este deja organizată p e n t r u el în funcţie de a n u m i t e imagini cunoscute. Copilul care v rea să apuce zornăitoarea o loveşte şi aude un zornăit. în schimb copilul nu ştie la această vîrstă să se adapteze uşor u n o r schimbări posibile. Se ţine deja în poziţie şozînd şi aproape că poate să stea în picioare. dar nu înţelege că poate să facă în aşa fel încît durerea să înceteze. „procedeele destinate să facă să dureze spectacolele interesante" 1 . P i a g e t .. ea va deveni un automatism. . Să l u ă m două exemple : o m a i m u ţ ă nounăscută crescută t i m p de cîteva luni cu un colac foarte l a t în j u r u l gîtului. hi no. să fie mai complexe şi să 'devină adevărate înlănţuiri de a c ţ i u n i . Gonthier. li se dau 1 elor mici primele lecţii. este î n a r m a t p e n t r u etapa u r m ă ­ toare : a explorării şi a experimentării. Să presupunem ea sugarul nu primeşte biberonul decît atunci cînd îşi întoarce eapul spre dreapta. Dar de la a d o u a încercare acţiunea este mai eficace şi atunci copilul duce la g u r ă orice obiect pe care-1 nimereşte... El îşi retrage mîna. Norton and C°. în funcţie de acţiunea în care el este implicat. începînd din acest moment. Toward a Theory of Instruction. există reprezentarea prin cuvinte şi prin limbaj" l . micuţul plînge de durere. ascultată sau dlătinată.

U. rîde cu gite hohote nnaşIr II'il fixează chipul adultului. loveşte două obiecte între ele . ales îşi trece jucăria se întoarce de pe dintr-o mînă în spate pe burtă. t Le şi Jeune /.F.strînge degetul care se intro­ nea duce în mîna lui motricitate întinde mîna că­ tre o jucărie ce i se oferă » v î r s t e l e i n d ' c a t e r e p r e z i n t ă o m e d i e în acest t a b e l c o m p u s şi 0. scu­ tîrîre bruscă in-'olun tură jucăria da­ că este pusă în tară mîna lui apucă cearceafu începe o mişcare şi îl trage spn. îşi ridică capul şi umerii cînd se exercită o uşoară trac­ ţiune asupra antebraţului 5 luni Srusi- poziţia 6 luni 7 luni 8 luni Tonu­ sul şi motric itatea motricita­ tea hilitat <a fonaţiunea scoate strigăte de se rostogoleşte vocalizează bucurie. llg. alta se joacă aruncînd diverse obiecte pe jos.. Gese l i cel de 1 omi­ lii şi uiotri• etatea prehensiu. développement premiere 1957 şi P. face face vocalize vocalize prelun­ cînd se vorbeşte cu el.36 Vîrsta afectivităţii pure Dezvoltarea psihomotorie a copilului 1 lună 1 lună 2 luni Creşterea în cadrul familiei 37 3 luni 4 luni 2 luni 3 luni 4 luni a celor­ lalţi :Kderea întoarce capul urmăreşte un iirmăreşte un obiect dintr-o obiect în direc­ pentru a urmări un obiect care parte a poziţiei ţie orizontală dintr-un capăt dispare încet mediane la altul reacţionează la stă nemişcat sau sunetul clopoţe­ îşi întoarce capui cînd se vor­ lului beşte cu el se întoarce pen­ tru a privi pe cel care îl stri­ gă gîngureşte. tilă pusă recunoaşte bi­ masă beronul şi pre­ gătirile pentru supt pas­ pe Sensi­ bilita­ tea auzul 1 de sine însuşi reacţia de supt anticipat mo­ mentului suptu­ lui a lumii fonaţiunea emite mici su­ face vocalize nete guturale tonusul îşi îndreaptă un îşi ţine bine capul drept în moment capul în poziţie şezînd poziţie şezînd culcat pe burtă culcat pe burtă culcat pe burtă îşi ridică din îşi ridică ume­ se sprijină pe antebraţe rii şi capul cînd în cînd capul culcat pe burtă îşi ţine picioa­ rele în exten­ sie. rîde şi cîteva silabe face vocalize bine definite mînuind jucă­ riile poziţia uşor sprijinit se sprijinit se ţine scurt timp ţine în poziţie poate rămîne în poziţie şe­ şezînd mult timp în zînd fără sprijin poziţie şezînd se ridică pînă în poziţia şezînd cînd se exercită o tracţiune uşoară asupra antebraţelor culcat pe burtă se întoarce de pe fine ferm jucăria aşezat în faţa mesei pipăie face mişcări de o parte pe spate scuturînd-o printr-o mişcare marginea.face vocalize ochi persoana zînd surîsului cînd i se vor­ care se depla­ examinatorului beşte sează prin ca­ meră .F. enfance Brune Lé zi ne. la P. surîde chipurilor cu­ noscute se joacă cu mîinile. răspun. de apucare di­ rijată spre obiel 1 ect după studiile mai 1965.U. le exami­ nează priveşte un cub priveşte o pus pe masă. înce­ tează să plîngă atunci cînd i se vorbeşte urmăreşte din surîde.. de A. F. Enfant dans Le la civilisation de moderne.

debarasează zînd se debara­ de prosopul pus sează de un pro­ pe cap sop pus pe cap.38 Vîrsta afectivităţii pure Vîrsta marilor ucenicii 6 luni 7 luni 8 luni Copilul căruia îi apare primul dinte la şase luni. la 18 luni se caţără pe u n d e poate. apucă ridică jucăria un cub cu orice ridică de toartă pastila ajutîno ceaşcă răstur­ du-se cu degetul m î n ă . 1936. la 11 luni se mişcă în p a t r u labe. . că unele lucruri îi stau în p u t e r e în timp ce altele îl • lepâşesc 2 . prin intermediul succeselor şi eşecun ! o r sale. şezînd. care după toate aparenţele v o r marca mtreaga sa viaţă. mare apucă cu o mînă nată un inel pendu­ lat în faţă surîde în oglinzii faţa distinge chipurile străine de ceie familiare îşi apucă picioa­ rele.freacă linguriţa poţelul-jucărie cu interes dalare. La 8 luni copilul se tîrîie în ' a r c u l lui. : De asemenea. în cel de-al treilea a n . 3 1 au „transductiv". Delachaux et Niestlé. :i Aceste date sînt luate după O . copilul se va opune cu înverşunare acestei lumi puţin ostile printr-un ii" foarte caracteristic fazei numite „de opoziţie". copilul de 8 luni nu mai este în întregime depen­ d e n t de adult. F . P i a g e t. în plus. L é z i n e .i c e l o r care m e r g clătinîndu -se un pic pe picioruşele lor mici. B r u n e t ş i I . INVÂJAREA MERSULUI l'. se debara­ sează de un pro­ sop pus pe cap se joacă cucu-bau de-a culcat pe spate face mişcări di­ rijate pentru a se debarasa de un prosop pus pe cap îşi duce picioa­ culcat pe burtă rele la gură. cub scăpînd vede. îşi apu­ că coapsa şi ge­ nunchii înzestrat cu o motricitate şi o inteligenţă suficientă p e n t r u • \ perimentare. apoi alergatul. 1965. întinde mîna spre oglindă. u n u l . de asemenea. poate ţine apucă o pastilă. la 10 luni se agaţă de bare p e n t r u a se scula în pi• mare. U . şe­ s^.caută o linguriţă care a căzut mişcări de pe. se va dezvolta normal.şi. L e développement . care merge normal la douăspre­ zece luni. îşi mîngîie ima­ ginea a lumii se dezveleşte prin loveşte masa ori examinează clo. P . adică un mijloc perfecţionat de comunicare cu a l ţ i i . o a n u m e abilitate în m a n e v r a r e a obiectelor oare-1 în­ conjoară. raţionamentul i n t u i t i v 1 . uiiwlogique de la premiere enfance. Heuyer 5 luni prehensiunea • a celor­ lalţi de sine însuşi Cu­ noaş­ terea apucă un cub ridică cubul de ţine cîte un cub apucă al 3-lea dacă îl atinge şi pe masă dacă îl în fiecare m î n ă . . v • i i : J. Contactele cu lumea materială şi socială îl voi face să descopere. la 13 luni face primii pa. P o a t e ar trebui să vorbim numai de o reprezentare mintală. în sfîrşit. La naissance de Vintelligence chez Ventant. educaţia pe oare i t) dau părinţii va contribui la formarea lăuntrică a u n o r primtj n o ţ i u n i de bine şi de rău. De l a p t mersul.ste vîrsta pe care anglo-saxonii o numesc a „toddlerilor". iar în curînd va fugi şi a p o i va sări . Perioada care se întinde în linii m a r i de la 8 luni pi nu la i n t r a r e a în grădiniţa de copii va fi c e a în care copilul \ a căpăta cele mai importante caracteristici u m a n e •' mersul biped m a i întîi. adică . care pronunţă primele fraze la optsprezece luni şi care este curat la cin' sprezece luni. vorbirea. apoi performanţele motrice se sta­ b i l e s c cu o viteză extraordinară. Pr.

pentru părinţi. apare h-seori ca un înapoiat m i n t a l .'•voia lui de a cunoaşte şi de a explora nu se datorează nici amei. sau care poate se descurcă tot atît de bine mergînd în „patru labe". va aştepta cîteva luni în plus. tactile. întîlnită frecvent la unii părinţi bine inten­ ţionaţi.1 Vezi lucrările lui E. ' "'• ' ' După J. ci doar de o conserva şi a o dezvolta. necesită aproape şase luni de învăţare. care loveşte i putere masa cu lingura experimentează.: întinderea mîinii. zi de zi. Dimpotrivă. explorări. puternic încurajat de părinţi. Acesta este un argument în plus ca i nu descurajăm explorările. Cutare copil. Un copil înapoiat din >unct de vedere motor. i i c nu numai că ameninţă avutul părinţilor. The Development of Motor Abilities During the First Three Years. monografie scoasa de „Society for Research in Child Development". B a y l e y . celor maturi. în luna a zecea. Holul educaţiei nu este acela de a o face să se nască. ne pare cît se poate de simplă. care-şi vîră degetele în priză. ca să nu cerem u n u i copil mic să • • obişnuiască să stea cuminte în colţul său. îndepărtate obiectele fragile şi puse capace de protecţie . Copilul care a învăţat. opunerea lui faţă de celelalte degete. este n a t u r a l şi bine să stimulezi popilul. Nancy Bayley 1 a demonstrat. performanţă care nu este realizată decît. folo­ sirea degetului mare. Dar. Gonthier. Orice experienţă p r e m a t u r ă termi­ nată cu un eşec este mai curînd dăunătoare decît utilă. să 'stăpînească o serie de obiecte care îi sînt familiare se lansează. Copilul nu trebuie niciodată forţat să sară peste etape. că o acţiune atît de elementară. p e n t r u a învăţa cum să folosească treptele unei scări copilului îi trebuie 30 de luni : la 20 de luni urcă scara dacă-1 ţii de mînă. în „L'Evo! i o n psychiatrique" (1964) explică geneza înapoierii mintale pornind de la defici|r motorii. P i a g e t şi psihologii moderni care se referă la el. alternînd picioarele ca un adult. iar senzaţiile lui gusative. putinţa de a folosi degetul m a r e şi celelalte degete fără a ţine obiectul în palmă. EXPLORAREA ESTE O ACTIVITATE NECESARĂ Vîrsta la care copilul începe să se deplaseze. I'e de altă parte. întreaga noastră atenţie trebuie acordată u n u i numen r e m a r c a b i l : copilul doreşte să-şi dezvolte facultăţile. în fine. Kiindig. apucarea obiectului între degetul mare şi cel ară­ tător. 1964. un altul mai gras. •' B. din punct de vedere material. derivă din faptul că aceştia nu sesizează cît de complicată ieste învăţarea unei acţiuni. în medie. Tot astfel.i-o permite. pot să-i provoace frică şi nu izbu­ tesc decît să-i întîrzie mersul. Este vîrsta la care trebuie baricadate uşa şi • îcastra. . părinţii trebuie să per11 tâ într-o oarecare măsură activităţile exploratoare ale copilului* '•ntru că ele sînt esenţiale p e n t r u dezvoltarea lui intelectuală. este. • obilitatea . Dorinţa de cunoaştere ia naştere în el ca ceva cu totul mdamental 3 . încît n-are nici un chef să se ser­ vească n u m a i de picioare. de n e n u m ă r a t e experienţe. trebuie ivorizată dezvoltarea lui intelectuală sub forma unei experimen. prin manipulare. care nouă. d a r îl e x p u n e pe el • J i ş i unor pericole. va încerca să meargă singur la 11 luni. alternînd rapid paşii.i prizele de curent. nici durerii şi cu atît mai puţin unei puîlsiuni • \uale. Vezi î t î a ţ : S i * Etudes d» psychologie. într-o intensă activitate de explorare. . mai greoi. d a r numai cînd va depăşi vîrsta de p a t r u ani va putea să coboare singur. 1965. copilul are o nevoie* Murală şi spontană de activităţi care să-1 facă să progreseze intelectual. datorită unei infirmităţi congenitale. Dorinţa de cunoaştere a copilului trebuie păstrată şi dezvoltată In tot timpul primei copilării inteligenţa este e m p i r i c ă 1 şi se mi festă prin t a t o n ă r i e x p e r i m e n t a l e / C o p i l u l care mănîhcă ali­ n a t u l pentru cîine. care curînd se va transforma în joc. 1935. această ope­ raţie fiind descompusă în faze succesive. Eforturile care ar putea fi făcute p e n t r u accelerarea acestui proces sînt prea puţin eficiente. auditive îl ajută să-şi reprezinte lumea aşa cum este a şi să-şi dirijeze acţiunile în cadrul ei. C 1 a p a r è d e şi în special Psychologie de l''enfant et pédagogie * i'srimentale. Rolul părinţilor poate fi i m p o r t a n t . C a s t e t s într-un articol întitulat L'arriération mentale structurale.ui motrice intense şi vesele. cum ar fi ridicarea u n u i mic obiect pus pe masă. vîrsta cea mai di­ ficilă. Această nepricepere. de pildă. Părinţii care insistă prea mult şi-i desprind mîna. aventuri care r fi furnizat materialul de bază pentru intelectul lui 2 . dar fără a face excese în acest sens. cauza rezidă în faptul că a fost •rivat. în acelaşi timp. nici frigului.40 Vîrsta marilor ucenicii Creşterea în cadrul familie? 41 Acest tablou este desigur p u r orientativ şi performanţele indi­ viduale ale fiecărui copil pot varia la infinit. de îndată ce • 1 N.

că poate să-1 frigă.2 37. Yiiu. îl pipăie îndelung mainte de a-1 apuca. îl scutură şi în sfîrşit îl aruncă de-a dura. U . .9 20.3 24.9 19.Iar ele nu vor avea o viaţă lungă. Desclée .1 39.5 16. « 1%4. sau se ciupeşte..0 nu mai este reprodus în mod s t e r e o t i p .1 31. M o n t e s s o r i .3 20.0 31.. i i uiozitatea îi este stîrnită mai m u l t de senzaţia pe care contactul < 1 1 obiectul i-o provoacă. decît de obiect ca atare. copilul caută să se cunoască. copilul încearcă să mînuiască obiecte .Im ce în ce mai complicate : să deschidă o cutie. F .•estul Creşterea în cadrul familiei 43 Dezvoltarea motorie' Performante motrice (deplasarea) Vîrsta m e d i e în 1 un i Mers lateral Mers cu spatele Copilul se tine într-un picior dacă este ajutat Copilul urcă scara dacă este ajutat Copilul coboară scara dacă este ajutat Urcă scara singur. cu pauze Coboară scara singur. Fireşte. copilul care îl 11 -potă introduce variaţii pentru a studia fluctuaţiile r e z u l t a t u l u i • •ea ce-i permite să se cunoască mai bine pe sine (şi propriile .7 41. o scapă din nou. pe la 15 luni. datorită unei experienţe prealabile.5 24. O s t e r r i e t h . îl duce apoi la gură. Introduction à la psychologie de l'enfant. 1946. nu mai m u l t de 20 cm Sare în lungime 60—85 cm Parcurge într-un picior nu mai mult de 2 m Coboară scara alternînd picioarele 16. Chită Psychology (Prentice-Hall). în faţa căruia tocmai s-a aşezat un "Im-ct n o u : să spunem un mic automobil roşu. Aceste cifre medii lasă loc unor mari varietă(i individuale. The Development of Motor Abilities During the First Three Years. sau apropie degetul cît mai m u l t de m fier de călcat.42 Vîrsta marilor ucenicii . C h a t e a u.4 49. dar dau indicaţii asupra ordinii în care apar performanţele. p e n t r u că în m o m e n t u l în care e o p i l u l a învăţat să învingă o dificultate jucăria respectivă va mceta să-1 mai intereseze. Este vîrsta de aur a jucăriilor educative. Le jeu de l'enfant şi Le Réel et l'Imaginaire dans le jeu de l'enfant. îl freacă.2 29.5 36.3 51.1. l a t ă un copil de un an.uzaţii) şi să cunoască mai bine obiectele *. Spre sfîrşitul primului an 1 Adaptat d e N a n c y B a y l e y . Acest lucru se simte deosebit de p r e g n a n t în jocurile de .Brouwer et C°. : ' Vezi M.3 32. va face acest lucru din nou .. să dobîndească şi să verifice stăpînirea propriului corp T o t astfel.5 48. de plastic. IMPORTANŢA PRIMORDIALĂ A JOCULUI La opt luni jocul este încă un act foarte sumar ..3 30. Pédagogie scientifique: la découverte de l'enfant. P . să încastreze cu­ burile unul într-altul etc. cu pauze Sare cu picioarele alăturate Se ţine singur pe piciorul sting Se tine singur pe piciorul drept Merge pe vîrfuri Stă în picioare pe o scîndură Merge urmărind cu aproximaţie o linie dreaptă Coboară de pe scaun Urcă scara alternînd picioarele Parcurge 3 m în vîrful picioarelor Sare la o înălţime de 30 cm Sare în lungime 36—60 cm Sare peste o coardă. 1952. 1 Activitatea care pînă acum era mai ales conservatoare şi reproductivă devine ex­ ploratoare: P. el constă în reproducerea unui gest care are din întâmplare un rezultat inte­ resant : sugarul care a făcut-o pe m a m a lui să rîdă gîngurind.0 29. -' J.. îşi loveşte mîna din ce în ce mai t a r e de un i'bieet dur.5 28.. în curînd îi va trebui un joc n o u : să mîzgălească (pe la 18 luni) sau să p u n ă cuburile u n u l 3 peste altul . îl loveşte de masă sau 'Ir el însuşi. . cel ce şi-a scăpat jucăria care a scos un zgomot ciudat. apoi întinde mîna. citat H e J e r s i 1 d.1 35. . La î n c e p u t îl priveşte cu atenţie. Prin joc.a-şi provoca durerea" de care vorbeşte Chateau 2 : copilul caută limitele ensibilităţii sale. despre care ştie deja. 1935.

cînd chitară sau trompetă. De aici şi stupefacţia părinţilor care îl văd pe copil că preferă o jucărie atît de rudimentară uneia perfecţionate.7 3. iar o cutie de carton îndeplineşte pe rînd oficiile de scaun şi de bufet.7 1. Aceasta explică activitatea esen­ ţială din jocul simbolic i . el este egocentric.marilor ucenicii Creşterea în cadrul familiei 45 Dezvoltarea m o t o r i e ' P e r f o r m a n t e m o t r i c e (apucarea) Vîrsta m e d i e în luni Retine un inel (care i se pune în mînă) î n t i n d e braţele (vertical din joacă. J e r s i 1 d în Child Psychology.1 „A face ca şi cum". oferită de ei. Prentice-Hall H..3 Activităţile motorii de care am vorbit mai sus (alergatul. 0. La rîndul ei. celelalte degete şi palma pentru a apuca un cub) Prinde obiectul cu o singură mînă (mai curînd decît cu două) întoarce încheietura mîinii (pentru a mînui o jucărie) Opoziţie completă a degetului mare (prinde un obiect doar cu degetele. se foloseşte de reprezentările lor interiorizate şi poate hotărî ca un lucru să reprezinte un altul. în loc să folosească obiectele propriu-zise.iafr'^ndu symbole chez l'enfant. ea îi oferă în acelaşi t i m p mai puţine posibilităţi de a-i da întrebuinţările dorite de el p e n t r u că utilizarea ei este bine determinată. Copilul este deci capabil să-şi reprezinte o ac­ ţiune pe care n-o trăieşte în realitate. căţăratul etc. 1945 1 -"veziCJlep 1954. fără să le efectueze de fapt. cînd puşca militară sau de vînătoare. Şaisprezece luni este vîrsta la care — după Piaget — copilul începe să devină capabil să gîndească şi să combine în minte. Piaget relatează exemplul cu o cutie de chibrituri întredeschisă în care s-a p u s un zar. încearcă să scoată zarul cu un deget. Deoarece nu-şi poate încă închi­ pui că există percepţii şi sentimente diferite de ale sale.4 6. săritul. Jocul simbolic în prima copilărie gestul este mediatorul d i n t r e copil şi obiect. Dacă aceasta din u r m ă poate să-1 captiveze pe copil in virtutea uimitoarei sale asemănări cu obiectul real. Obiectul nu este deci conceput în sine. deoarece copilul.. obiectele i se par în întregime supuse modului în care el le utilizează." reprezintă un incontestabil progres intelec­ tual.44 Vîrsta .6 7.) fac mai m u l t sau mai puţin parte din jocurile care la această vîrstă nu sînt organizate p r i n reguli. Les origines de la pensée chez Venfant. cu existenţă şi calităţi proprii. cînd un cal de călărie. Aceste jocuri sînt în esenţă nişte gesturi făcute de copil pentru a dobîndi şi a-şi verifica posibilitatea de a se folosi progresiv de anumite părţi ale corpului. Delachaux et Niestlé. Obiectul este pentru copil la A d a p t â t de N. Delachaux et Niestlé . acţiuni pe care urmează să le întreprindă 2 . I n h e l d e r . După ce eşuează. W a l l o n . ifl psychologie de l enfant. ci numai ui funcţie de modul în oare copilul este legat de el.8 9.6 4. şi-i dă acestuia din u r m ă un sens 2 .? de asemenfa J. 'l Tt. . „A face ca şi cum. Copilul de 16 luni scutură cutia şi tatonând. atunci cînd este culcat pe spate) Tine mîinile deschise (în general. : un progres intelectual Este cît se poate de normal faptul că un copil este incapabil de n viziune obiectivă asupra lumii. masa sub care se joacă devine casă.. în funcţie de necesi­ tăţi de moment. fără palmă) Prinderea parţială cu degetele (ridică un pion cu de­ getele fără a-1 strînge în palmă) Prinderea delicată (ridică pionul cu degetul mare şi arătătorul) început un lucru care serveşte p e n t r u a se efectua cu el o acţi­ une : „o lingură este ceva făcut p e n t r u a mînca".1 6.. P i a g e t si B. P 5. 1954 . U .7 7. în care obiectul joacă p e n t r u copil rolul pe care el i-1 conferă în chip arbitrar : un băţ va fi cînd bastonul agentului de poliţie. el examinează cutia desfăcînd şi strîngînd i Vezi J P i a g e t. chiar dacă nu pentru apucarea unui obiect) Prima opoziţie a degetului mare (pentru a atinge un cub) Opoziţia parţială a degetului mare (utilizează degetul mare. această posibilitate determină putinţa sa de a stăpîni obiectele înconjurătoare. P . B a y 1 e y. La formation du symbole chez l'enfant. F . Astfel. The Development of Motor Abilities During the First Three Years (1935) si citât de A. De asemenea.

cel mic face eforturi disperate p e n t r u a ordona imaginile cu • arc el pînă atunci se jucase liber.F. să faci brr. Pe la 16 luni el poate căuta un obiect chiar dacă locul u n d e este ascuns este mai îndepărtat de locul unde se află copilul. A (3 ani) „Pe trotuar era o mare balenă. In această privinţă iată o conversaţie tipică i>1 1 io doi fraţi.. După P O s t e r r i e t h . * In legătură cu mecanismul repetării evenimentelor traumatizante vezi S. El permite copilului să reproducă o situaţie din trecut. ca şi cum ar vrea să imite rezultatul aşteptat (mărirea deschiderii). Rejudecînd-o într-o clipă liberă. de pildă.U. de pildă. şi gestul cu care treci aspiratorul). că o cutie ascunsă sub p e r n ă există. Apoi îşi vîră degetul în crăpătură şi separă capacul cutiei p e n t r u a lua zarul cu uşurinţă. care nu este doar o prelungire a însăşi fiinţei sale.. copilul o adaptează posibilităţilor sale de înţelegere. dar dovedeşte şi un alt progres intelectual : copilul sesizează că lucrurile şi fiinţele au o existenţă proprie. Raţionamentul logic care va frina aceste . nu va apădecît mai tîrziu. . SCORNEALA NU ESTE MINCIUNĂ „A face ca şi cum. începînd de la această cotitură decisivă. reuşind să stăpâ­ nească lumea exterioară pe care o structurează cu m a i m u l t ă precizie. Să notăm faptul că în decurs de două ore un copil de 2 */2 ani participă în medie la şapte sau opt • it naţii i m a g i n a r e 1 . Astfel se creează în conştiinţa copilului o lume întreagă de imagini şi de reprezentări cu care îi place să se joace amestecîndu-le atribuţiile. i >iuri. ROLUL IMITAŢIEI Jocul de „a face ca şi cum. P. " B „Dar atunci. F r e u d . 1 O mare balenă pe trotuar : aceasta nu-i o minciună Deseori jocul în care copilul imaginează nu este înţeles de părinţi şi ei atunci spun că minte. . de-a vânătoarea. copilul se poate elibera de constrîngerea concretului şi a clipei prezente. să vă povestească de o m a r e fiară cu ochii roşii care i-a spus „bună ziua. după ce i-a d a t mai întîi o m a m ă de bătaie." are un rol e x t r e m de i m p o r t a n t . Copilul de trei ani care vede un gîndac şi vine. l. Introduction à la psychologie de l'enfant. şi-a scos labele. adăugând detalii i m p r u m u t a t e din alte experienţe.u n a şi mai amuzantă.. Payot. surprinsă la ora de culcare. în t i m p ce dispariţia cutiei suprima cu desăvârşire existenţa ei în gîndul u n u i copil mic. impunînd u r m ă r i r e a unei veridicităţi în gîndire.. El va p u t e a după dorinţă să oprească jocul. sub presiunea celuii . In felul acesta el îşi îmbogăţeşte registrul cunoştinţelor şi începe să le ordoneze. Astfel. să o ierte şi s-o asigure de dragostea lui. să-i dai de mîncare păpuşii.. dar fac o greşeală. plăcută sau neplăcută. El va rejuca •c (Mia." comportă o m a r e doză de imitaţie (jocul de-a mama.46 Vîrsta marilor ucenicii Creşterea în cadrul familiei 47 încet mîna. 1964. ar fi trebuit să te îneci .ilt. De la 9 — 1 0 luni el ştie deja. Să presupunem. dar pescarul a lovit-o în cap şi atunci ea m-a scuipat în m a r e . imitînd-o pe m a m a lui şi făcînd păpuşa sau un alt obiect asupra căruia îşi va revărsa mînia să joace propriul său rol. cum se face că eşti aici ?" A „Ea m-a mîncat.. Tot în acest mod începe să generalizeze : o acţiune poate fi re­ petată cu mai m u l t e obiecte diferite. " Aici se vede clar cum copilul de 6 ani.ssai de psychanalyse. el inventă în mod conştient. să-şi modifice atitudinea faţă de păpuşă. Astfel va lichida o experienţă penibilă. că a fost aspru pedepsit fără a înţelege p r e a bine cu ce a mîniat-o pe mamă.. el aude î n t o t d e a u n a un zgomot. El transformă o experienţă amuzantă î n t r . retrăind-o în 2 afara unui cadru în care aceasta îl speria . arundînd un obiect. El are o r e p r e ­ zentare mintală a unui obiect chiar cînd obiectul este absent. apoi coada şi m-a m î n c a t . modificînd-o în felul său. emoţionat. şi care s-a desfăşurat prea repede pentru a fi fost complet asimilată. distruge invenţiile celui de 3 ani care nu simte m e i o nevoie de a-şi coordona logic gîndirea .. 1 te jucând scena el reproduce o situaţie în care el este cel ce stăpinoşte desfăşurarea evenimentelor. Nicuşor" nu minte. care a atins vîrsta raţiona­ mentului logic.i pe plan afectiv. " B (6 ani) „Dar atunci. 1965.

fireşti. Mama crede că sugarul a p r o n u n ţ a t primul cuvînt din limba maternă. Mama şi copilul inventează sau reinventează împreună „limbajul de bebeluş". 111 acest stadiu vorbirea devine cu totul altceva decît o simplă legăi iră afectivă : un mijloc de a descrie experienţele. Din acest context se vor detaşa puţin cîte puţin ivintele pe care copilul ajunge să le recunoască pentru că ele se i -produc mereu în situaţii precise. De la vîrsta de 2—3 luni sugarul se amuză emiţînd şi modulând diverse sunete. Ceea ce contează este tonalitatea afectivă a frazei. în m ă s u r a posibilităţilor. pornind de la gîngurelile lui.Cunoaşterea copilului . Desigur acest efort nu poate i făcut şi însuşirea vorbirii nu se poate face decît în funcţie de •i-himburile afective ale copilului. şi pînă cînd el 1-a p u t u t repeta după propria-i dorinţă. Primele cuvinte înţelese de copil sînt întotdeauna aceleaşi şi servesc la recunoaşterea situaţiilor elementare : „tata-mama-papa-nu -pa-gigea". de fapt. ine repede receptiv la tonul frazei adultului. Copilul 1 Vezi articolul Le Langage coordonat de A. să încurajeze şi să aprecieze acest mijloc le schimb. 1962. Copilul învaţă să vorbească cu atît mai bine cu cît este mai solicitat Cînd copilul începe să vorbească.U. P. în realitate. cum ar fi o creşă sau o cameră de îngrijire u n d e preocui a r e a medicilor de a crea u n univers steril primează asupra t u t u r o r elurlalte sau cum ar fi o familie străină care consideră cu bunăredinţă că a făcut totul p e n t r u un copil dacă 1-a ţ i n u t curat şi bine . desigur se înşeală.isă sau supărată . Aceste mecanisme de reproducere şi r e p e t a r e numai a anumitor sunete. care sînt considerate ca privilegiate. adică înainte de a începe să "i-bcască. Astfel copilul face un m a r e pas spre abstractizare. acesta este lucrul esenţial. 1955. du1 •'. V est lucru a fost în speţă observat la copiii plasaţi într-un mediu mpersonal. Mama are impresia că vorbind astfel cu copilul îl ajută să-şi însuşească vor­ birea . M a r t i n e t în . ÎNSUŞIREA VORBIRII Primele cuvinte constituie p e n t r u copil un j o c i . pînă cînd acesta a în­ semnat pentru copil prezenţa mamei şi a gesturilor care o însoţesc. Dar acest „limbaj de bebeluş" este forma cea mai firească a legăturilor între m a m ă şi copilul ei. repetîndu-i-1 în fiecare zi. A u b r y.F. I • li'.ions du Scarabée. mai întîi cu mama. Este şi un mijloc' aproape unic de a înţelege cum trăieşte copilul lor situaţiile care lor li se par normale.Encyclopédie de la Pléiade". La carence des soins maternels. O carenţă ifretivă este răspunzătoare de numeroase întîrzieri în v o r b i r e 2 .. it-iitru că un ansamblu întreg de gesturi şi de senzaţii este simiboi / a t printr-un singur cuvînt (papa). trebuie ca mturajul să-1 solicite. ea este cea care 1-a învăţat cu­ vântul respectiv. nu o face cu oricine. un suport al • Vezi Etudessur le langage de l'enfant de M. el percepe semnifi­ ca ei generală î n t r e 9 şi 13 luni. în creşe moderne se încearcă.rănit. Ele sînt însoţite de gesturi corespunzătoare. tocmai dragostea m a t e r n ă trebuie exprimată prin vorbire. Dar prin acest mijloc îi acordă tandreţea sa de care copilul este însetat şi care-i este necesară . C o h e n. 3 L é z i n e şi colaboratorii Vezi studiile de J. J Poate că se şi străduieşte să imite cuvîntul „ma-ma" care i se repetă de douăzeci de ori pe zl. p e n t r u că în acest stadiu. atît de discutat. apoi cu cei Im jur. .48 Virsta marilor ucenicii Creşterea in cadrul familiei 49 Să adăugăm faptul că observarea unor astfel de jocuri de către părinţi este plină de învăţăminte. P e n t r u ei este un mijloc de a retrăi la rece un eveniment al cărui control poate le-a scăpat şi de a judeca atitudinea pe care au avut-o. Către 7—8 luni el observă într-o zi că unele sunete ca de pildă mma-maa sau taa-ta-taa provoacă zîmbete. El încearcă apoi să le repete » n t r u a atrage atenţia mamei şi p e n t r u a reconstitui această siiaţie precisă. 1969. de la sune­ tele fără sens pe care el le scoate. să <• stimuleze copilul : acesta nu vorbeşte decît m o t i v a t . care este o comunicaţie î n t r e ei încărcată de afectivitate. Abandonarea limbajului — de — bebeluş Dar curînd vine vîrsta la care copilul îşi multiplică experienţele. stau fără îndoială la baza „limbajului de bebeluş".. mîngîieri ale părinţilor şi atunci se va strădui să le reproducă 2 .

1 Vezi S. La ij locul celui de-al doilea an apare perifrază din 2—3 cuvinte. m ă r etc. El nu singuii i /eazâ ceea ce îi este propriu. clinele iam-ham". P e n t r u copil. 1967. P. vocabularul copilului trece de la cîteva cuvinte 1 circa 200—250 . cînd copilul poate spune : pîine. Editions sociales françaises. La eastă vîrstă copilul se arată foarte doritor să cunoască denumi!e obiectelor pentru a le obţine mai uşor. şuncă.F. o s t e r r i e t h chiar precizează: de la 7 cuvinte la 216. atît t i m p cît îi va mulţumi şi pe părinţi. Această definire a cuvîntului prin acţiunea legată . o pronunţie incorectă riscă.i T. dacă este folosită în joacă de către părinţi. să se fixeze pentru mai multă vreme în mintea copilului.U. Cînd vorbeşte despre el însuşi la persoana a • ia. Laffont. ormate în funcţie de importanţa lor afectivă : „Toto-tata-tai-tai". I )c la 1 la 2 ani. trebuie să avem grijă să îmbogăţim acest limbaj şi să nu-1 limităm la un vocabular restrîns. Părinţii care se mulţumesc cu o aproximativă desemnare a u n u i obiect pe care o găsesc nostimă dăunează dezvoltării intelectuale a copilului lor : este absurd să desemnezi tot ce se mănîncă p r i n „papa". el descrie o acţiune în care p u n e rolul său adus la acelaşi •ei cu cel al altor persoane într-o activitate analogă. 1964.. E n g e l m a n n .1 explică şi de ce copilul reţine mai uşor verbe decît substanA.. cu care copilul se va mulţumi repede. Niciodată nu tolera ca un copil să spună : „pun asta acolo" ci numai „eu p u n această ceaşcă pe masă" etc. „Ce este o masă ?". încît fiecărui gest să-i corespundă o frază anumită pe care trebuiau să o formuleze corect. „ P e n t r u a mc m a ş i n u ţ e " . Siegfried Engelmann 1 . Cuvintele şi ideile Trebuie să îmbogăţim în permanenţă vocabularul copilului. pisica este „miau".şi să supraveghem folosirea lui exactă Acelaşi procedeu se va aplica mai tîrziu. .. Dimpotrivă. Vezi: Introduction • i psychologie de l'enfant. nu-şi precizează r a p o r t u r i l e cu cei• t.. dorinţa de a o vedea venind. necesitatea de a mînca. M u c c h i e l l i . Leipzig.igoste pentru ea. Totodată fiecare cuvînt constituie p e n t r u copil prezentarea u n o r impresii şi are valoarea unei fraze. \V. cînd copilul va fi întrebat d e s p r e semnificaţia u mi t o r cuvinte. De asemenea. R. u n d e a reuşit să crească într-un mod spectaculos indicele de inteligenţă al copiilor.50 Vîrsta marilor ucenicii Creşterea in cadrul familiei 51 schimburilor intelectuale.. Barth. şi în această situaţie părinţii trebuie să se arate la fel de exigenţi. A c ă d e a înseamnă „buf". . Se vorbeşte ifel de perioada „cuvîntului-frază" ( S t e r n 2 ) care se întinde de i 12 la 18 luni : copilul care spune „ m a m a " exprimă î n t r e a g a lui i . cînd copilul va începe să construiască fraze. cerea de la ei să se exprime astfel. dorinţa de a se juca. ori t e a m a de a o •<lea pierind. Die Kindersprachen.i. Decroly a notat că această folosire a persoanei a t r e i a rămîne ii Mită pînă la trei ani p e n t r u povestirea sau comentarea acţiu• ] ' . nu •ale concepe existenţa propriei persoane şi n-are încă nici o idee ipra p r o p r i u l u i e u 3 . Această concepţie subiectivă asupra i a e d u l u i ca sursă a unei senzaţii posibile se va e x p r i m a şi mai i e g n a n t pe la 3 ani. a comunica verbal cu adultul înseamnă a adopta un anume mod de exprimare care nu este î n n ă s c u t . . Primele „ c u v i n t e " ale 'Pilului sînt deseori reproduceri de sunete auzite în c u r s u l desfă­ t ă r i i u n e i acţiuni. S t e r n . 1907. părinţii trebuie ca prin atitudinea lor să-1 facă pe copil să înţeleagă faptul că fiecare cuvînt are un înţeles bine de­ terminat. La întrebarea „Ce este un s c a u n ? " r ă s p u n d e — i . în grădiniţa expe­ rimentală de la Champaigne..te p e n t r u ca băieţii să se aşeze".est mod de a defini sensul unui cuvînt explică poate şi de ce m t u l „eu" este cu desăvîrşire absent din vocabularul de început < npilului. ori emise de obiectul însuşi : clopoţelul va răi i n e p e n t r u multă vreme „ding-dang". La personnalité de l'enfant. Comment donner à vos enfants une inteligence supé­ rieure. că fiecărei situaţii îi corespunde un cuvînt precis (sau mai multe cuvinte) şi numai acest cuvînt trebuie întrebuinţat pentru situaţia respectivă. Copilul nu se poate autoconcepe în calitate de obiect. . In acest moment copilul simte nevoia să stăpînească adevărata vorbire şi începînd d i n lunile 1 5 — 1 8 m e n ţ i ­ nerea limbajului^de-bebeluş devine dăunătoare.

.dacă mama este prea exigentă. 1948] Problema a fost foarte bine studiată de E. Le langage et la pensée chez l'enfant. Iată că p e n t r u prima dată ea devine cea care-1 „frustrează" >le a c e s t e a . Pe la 6 ani încăj va învăţa să n u m e r e pe degete. p e n t r u a o mulţumi. există toate şansele ca b u n a mţelegere dintre ei să nu fie întreruptă. iO D e c r o l y . trebuie jucat în orice moment şi în orice loc. „Eul vreau" şi „Mă d o a r e " sînt. In t o t decursul primului an m a m a nu era decît o risipitoare de p l ă c e r i . Nu sînt r a r e cazurile în . Devine clară atunci afirmaţia lui Pichon ca „scaunul • li-pus ordonat în oliţă este primul cadou pe care copilul i-1 face mamei'' .. Masson. şi sînt în primul rînd accidente ale relaţiei mamă-copil : . rigidă. P i a g e t. Totuşij se pare că înainte de un an dezvoltarea neuro-musculară a sugarului este cu totul insuficientă p e n t r u a-i permite să-şi controleze excreţia^ De-abia la un an interesul copilului se îndreaptă către noile posibi­ lităţi de reţinere şi de eliminare a scaunelor. I V n t r u numeroase mame. astfel încît el să se fi obişnuit să facă cu b u n ă ştiinţă în pat. a r e pot fi u r m a t e mai tîrziu de comportări nevrotice (obsesia cut a teniei. dacă relaţiile dintre m a m ă şi copil sînt bune. O s t e r r i e t h. învăţarea •te prelungită şi riscă uneori să provoace dereglări importante. d i n e l e a fugit după Toto etc). • a îi creează copilului teama de a nu o putea m u l ţ u m i . obstinarea sau colecţionism maladiv e t c ) . Ele au obţinut desigur rezultate pozitive da­ torită vigilenţei lor în „prinderea momentului scaunului". Le développement psychique de l'enfant et de l'adolescent. a r e un copil de 15 luni devine curat în 8 zile (timp necesar pentru a î n ţ e l e g e ) . copilul trebuie acum să r e n u n ţ e ia o satisfacţie. O ucenicie care să nu fie nici prea grăbită nici prea tîrzie. Insă de-abia către al patrulea an copilul reuşeşte să stăpînească vorbirea suficient de bine pentru a permite adevărate schimburi de cuvinte şi o adevărată conversaţie. DelaJ chaux et Niestlé.. citat de P. i i p i l u l care nu vrea să r e n u n ţ e la plăcerile lui şi m a m a care vrea • i-l controleze. 1 UCENICIA CURĂŢENIEI F r e u d şi şcoala psihanalistă au pus accentul pe un aspect al dez-j voltării motorii.Iacă m a m a ştie să-i i m p u n ă dorinţa sa. (Toto a văzut un cîine. U . Dar foarte repede copilul observă că este un joc care nv. Enfance et société. Vorbirea însoţeşte întreaga lui acti -J 2 vitate . înclinată spre pedeapsă. .şi care nu trebuie transformată într-o competiţie de forţe D a r accidentele nu sînt puţine. . E r i k s o n . primele expresii în carel copilul foloseşte cuvîntul „eu". se poate perturba relaţia mamă-copil şi pot fi introduse în ea tensiuni dăunătoare . Delachaux et Niestlé.52 Vînsta marilor ucenicii 1 Creşterea în cadrul familiei 53 nilor . înainte a el să fie capabil d i n punct de vedere fiziologic să se supună u n u i 'Iresaj de acest tip. . . educarea spiritului de curăţenie este m g u r a care contează. după cum mai înainte era sufi­ cient să imite mişcările unui călăreţ p e n t r u a transforma un bastor într-un cal.dacă unui copil curăţenia îi este cerută prea devreme. iată că singurul mijloc de a-i asigura dragostea este o i e n u n ţ a r e . . ! J. ea generînd adesea adevărate competiţii î n t r e .. Numeroase mame. ca să considere că păpuşa a adormit. De asemenea. F . P . 1 E. la care se teme să nu se îndepărie /e de ea. La această vîrstă. dacă toate aceste condiţii sînt îndeplinite. în Introduction à la psychologie de l'enfant. Aceste noi senzaţii şi] starea de mulţumire pe care ele i-o dau sînt p e n t r u el sursa unor' noi plăceri. Monologul nesfîrşit al celor mici se va interioriza în mod pro­ gresiv d a r încă multă vreme copilul nu va p u t e a gîndi fără a vorbii sau efectua gestul corespunzător acestui gînd. dimpotrivă. meticulozitatea. 1959. copilul vorbeşte în p e r m a n e n ţ ă în t i m p ce se joacă^j deoarece în imitaţia diferenţiată cuvîntul îi permite să reajusteze realitatea după dorinţa sa : este suficient să spună „ n a n i " pentn. dacă i s-a aşteptat prea mult. care. P i c h o n . 1947. îr dorinţa lor de a obişnui bine copilul. pare a fi legat în profunzime de dezvoltarea afectivă : învăţarea controlului sfincterelor 3 . au încercat să-1 ţină foarte de timpuriu pe oliţă. 1964. 2 3 D a c ă din punct de vedere psihologic copilul este pregătit.

copilul trebuie să se îmbrace singur. Va spune la n u d u l lui „ n u " pentru a imita. pentru a-1 învăţa în acelaşi timp să le suporte cu ajutorul tandreţei ei. Copilul refuză să se supună şi chiar devine provoc a t o r sau agresiv. în timpul zilei. ori smulgindu-şi pal­ tonul din mîinile mamei. pînă atunci nu părea să existe decât p e n t r u a satisface cele mai mici dorinţe ale copilului. acest prim „ n u " are o importanţă primordială . să se • pole singur. incontrolabili. cu cît aşa ceva ar însemna să nu iei m consideraţie p a r t e a constructivă a acestor acte de independenţă. care. fricoşi. Atunci copilul descoperă în funcţia de excreţie un mijloc de a acţiona asupra mamei şi poate face din această func­ ţie u n joc. dim­ potrivă. Este faimoasa criză de opoziţie de la 3 ani. Cu atît mai mult. urmează imediat perioada în care el întinde mîna către un obiect fragil şi periculos şi atunci mama îi spune „nu. Să acordăm dreptul la primele manifestări de independenţă înţelept este să acordăm dreptul la aceste dovezi de independenţă itunci cînd sînt dorite (momentul oportun trece şi uneori este foarte dificil să faci să renască dorinţa de a se descurca singur).54 Vîrsto marilor ucenicii Creşterea în cadrul familiei 55 — dacă educarea este stîngace (lipsită de regularitate. care nu îndrăznesc să le refuze copilului nimic.. Copilul va reveni cu încercările. dependenţi. El va trece în mod deliberat piin băltoace. fără a p e r t u r b a totuşi legătura afectivă dintre ei. Şi p e n t r u ea acest „ n u " . Să răspunzi agresivităţii prin vio­ l e n ţ ă înseamnă să transformi într-un" t u r de forţă ceva ce n-a fost ilecît un joc. m a m a se îndepărtează lăsîndu-1 „sin­ gur pînă ce va face"). Astfel. să mănînce singur. ci deoa­ rece doreşte să-1 facă singur. să facă cuiva o plăcere. î n t r e 18 luni şi 2 ani. Din momentul în care copilul merge. UCENICIA VIEŢII IN SOCIETATE Am văzut că p e n t r u a-1 învăţa pe copil curat m a m a trebuie să aibă o atitudine uşor frustrantă. simbol al unei separări. Se arată capricios. să împiedice satisfacerea unei dorinţe. prima noţiune a existenţei unei lumi exterioare cu care întotdeauna va trebui să se înţeleagă. ai să te murdăreşti. în parte pentru a tatona soliditatea „nu"-ului. agasant. Primul „nu" spus copilului : clar şi ferm P e n t r u copil este prima experienţă a unei realităţi duşmănoase . nesatisfăcuţi şi cîrcotaşi. Părinţii prea temători (nu fă asta. el trebuie să fie clar. Această mamă.ifirma. în care copilul explorează. copilul este lăsat prea mult pe oliţă. iritabil şi opune u n „ n u " siste­ matic oricărei dorinţe a părinţilor. însă atitu­ dinea părinţilor poate determina întreaga atitudine ulterioară a copilului fată de ei şi faţă de orice fel de autoritate. ce zdrobeşte intimitatea în care trăiau copilul şi mama. Acest „ n u " necesar. P e n t r u a-1 învăţa pe copil să se ceară la oliţă în timpul nopţii este nevoie deseori de un an în plus. adică trebuie să reziste dorinţei copilului. ea riscă să nu fie înţeleasă de copil. chiar dacă se m u r d ă r e ş t e sau dacă trebuie să refaci după el totul. dar inhibaţi. . este o încercare pe care n-o doreşte. îl vor face despotic. Deseori copilul nu face un lucru nu p e n t r u că îi displace. care poate avea reacţii de opoziţie ce vor prelungi nepermis de m u l t procesul de învăţare. a u prea severi vor avea deseori copii cuminţi. îi va permite să iasă din egocentrismul său n a t u r a l pentru a deveni receptiv la lumea din jur. 11 i peractivi. şi mai .pre o lingură p e n t r u ca să mănînce singur. care p u n e cu brutalitate limite curiozităţii copilului. ferm şi rostit de o mamă sigură de ea. se poate stabili un control aproape total : copilul poate aştepta şi el însuşi se cere la oliţă. iată că a r e o voinţă diferită de a lui şi începe. do­ rinţei lui de expansiune şi de investigare. Să facem faţă cu supleţe crizelor de opoziţie Limitarea nu va fi acceptată cu uşurinţă. Din m o ­ mentul în care o cere.ilcs pentru a-şi afirma propria voinţă. incapabil să ofere ceva. Dar este necesar ca ea însăşi să impună cîteva frustrări copilului. agresiv. furios. Este necesară m u l t ă răbdare şi mai ales un echilibru n u a n ţ a t între severitate şi toleranţă. ai să cazi. ICste foarte important pentru părinţi să ştie să reacţioneze cu su­ pleţe la această criză trecătoare. Părinţii resemnaţi. îşi va băga intenţionat degetul în nas. nu !". p e n t r u a experimenta. sau dimpotrivă neascultători. pentru a se .. în rea­ litate numai într-un singur caz — uneori în primul.) . care-i nelinişteşte a t î t a pe părinţi. „Eu singur !" spune el întinzînd mîna r. d a r nu întot­ deauna — m a m a va adopta această atitudine nouă.

de nici un tabu. El a arătat că ceea ce-i interesează în mod deosebit. p e n t r u copil. dar mult mai puternic' -—" în sens peiorativ bineînţeles — pe surioara lui mai mică. iar pentru fete pînă la căsătorie. curiozitatea îi determină pe mulţi dintre băieţi să-şi manipuleze organele genitale . Ceea ce este în schimb indiscutabil. 65). Să răspundem la întrebări cu naturaleţe şi degajare Primele întrebări despre felul în care copiii „vin pe l u m e " sînt puse tot pe la 2—3 ani şi pot să apară în legătură cu o r i c e . care ar considera în mod inconştient absenţa penisului ca un fel de inferioritate. ele s e m n i f i c ă pur şi simplu că inteligenţa copilului este acum capabilă să părăsească prezentul şi să-şi imagineze trecutul. H a t t e n f o r d a clasat 1754 de întrebări puse de copii de diferite ^ a s t e . să facă baie împreună.dacă părinţii reacţionează violent şi merg pînă la a considera acest gest ca mala­ div sau „vicios".56 Vîrsta marilor ucenicii Creşterea în cadrul familiei 57 Părinţii ciclici. laşi lucru este valabil pentru orice cuvinte dispreţuitoare la adresa lemeilor . AceS. Gallimard. traversat de copii aproximativ de la 4 la ii a n i . 7. riscă să-1 impresioneze neplăcut pe băiat. chiar a u n u i a foarte mic. atunci. Se întîmplă foarte r a r să vezi un copil de 6 ani punînd vreo întrebare referitoare la rolul t a t ă l u i 1 : astfel. cînd copiii lor au vîrsta de 2—3 ani. între 2 şi 5 ani. să facă în aşa fel încît aceştia să cunoască diferenţele anatomice dintre băieţi şi fete.enzaţie neplăcută. După 6 ani. De la rivalitate la imitare Această imagine joacă un rol important în ceea ce psihanaliştii numesc stadiu oedipian. nu r a r e erau cazurile de ignoranţă absolută în această privinţă. Pe la 3 ani şi chiar înainte. Dorinţa de a li băiat decurge din aceste atitudini ale părinţilor sau din prel'erinţa lor mărturisită de a avea „băieţi". înlăturînd orice solemnitate. Majo­ ritatea educatorilor spun că este bine ca băieţii şi fetiţele să tră­ iască împreună. Reacţionîndu-se la acest mod de educare sexuală a copiilor. constă în supravegherea permanentă a imaginii despre cele două sexe care este implantată în conştiinţa copilului şi care îl va influenţa tot timpul vieţii. menţinută p e n t r u băieţi pînă la adolescenţă. sînt urmă• "a relei de unde vin copiii. pe care multe d i n t r e mame şi-i doresc ca primi născuţi. s-a preconizat ca părinţii. Educaţia sexuală propriu/isă. Dacă conflictele de autoritate continuă şi mai tîrziu în faţa micilor delicte ale copi­ lului. In particular. Cînd p u n e înI rebarea „cum m-am născut ?" el nu este conştient de nici un lucru e a r e nu i-ar putea fi spus şi lui. perioadă în care sentimentele faţă de fiecare d i n t r e părinţi int destul de ambivalenţe. W . mai ales p e n t r u fetiţe. trebuie să i se răspundă fără e/itare şi neapărat într-o manieră cît se poate de degajată şi de naturală. urmînd venirea unui alt copil — felul în care un copil se naşte. iar pentru copiii care n-au fraţi sau surori ei recomandă păpuşi înzestrate cu sex. de un puternic sentiment de culpabilitate. constituie p e n t r u el un mediu patogen. 1 K. Trois essais sur la théorie de la sexualité. în curînd tot ce ţine de organele genitale va fi legat. care se ceartă mereu în privinţa atitudinii care trebuie adoptată faţă de capriciile şi mîniile copilului. aşa fac numai fetele". „Journal of Social Psychology" (3. cum ar fi „păpuşa-băiat". Această teo­ rie este astăzi pusă de m u l t e ori sub semnul întrebării. îh care fetele şi băieţii erau crescuţi total separat. care la început este o diferenţă de roluri asociată cu o diferenţă a costumului şi care nu implică pentru el decît constatarea unui fapt lipsit de orice importanţă. ÎNCEPUTUL EDUCAŢIEI SEXUALE Aceasta este perioada — înainte de 6 ani — în care copilul devine conştient de diferenţa dintre sexe. cum funcţionează organele. 1923. este că atitudinea părinţilor faţă de această problemă condiţionează (puternic reacţiile copilului. se poate ajunge la o adevărată predispoziţie la delincventă. originea copiilor . expresii ca : „Nu plînge. care oscilează fără încetare între „ d a " şi „ n u " . descoperirea diferenţelor între sexe constituie un şoc. cînd un copil pune întrebări despre naştere şi sarcină. . Interesul pentru rolul t a t ă l u i creşte după 9 ani. părinţii care nu se înţeleg. Vîrsta la care survine descoperirea unei veritabile diferenţe anatomice este e x t r e m de variabilă. îşi trădează propriile dificultăţi afective şi îşi dezorientează copilul. mai-delicată. în generaţiile precedente.nnîne pe primul loc. doar mama care refuză să-i răspundă sau o face cu jenă creează în mod artificial o . 1 După tradiţia psihanalistă . F r e u d . care să aibă organe genitale.

Imaginea fiinţei iubite. I a r încrederea se bazează pe dragoste şi pe continuitate . ferm şi coerent. Ceva mai tîrziu el va merge la şcoală şi va întîlni alte imperative pe care va trebui să le armonizeze cu exi­ genţele familiei . Supunerea faţă de regulă duce la securitate şi la dragoste. mai mult decît atît. El va scăpa de ea într-un mod cît se poate de normal. dar. a acestei m a m e prea prezente va bloca posibilităţile de alegere ale adolescentului sau. o iubeşte pe m a m a ei şi o respinge totodată. care-i permit să trăiască fericit şi iubit şi. 1 Conflictul oedipian a fost pentru prima oară descris de S. personaj dorit şi puternic.58 Vîrsta marilor ucenicii Creşterea în cadrul familiei 59 Un copil la această vîrstă percepe faptul că între tatăl şi marna lui există legături directe : tatăl apare deci ca un rival care îi îm­ piedică pe m a m ă şi pe copil să se iubească în voie. Fetiţa. Din acest moment. DESCOPERIREA BINELUI Şl A RĂULUI S-a spus uneori că pe la 6 ani educaţia este deja terminată. iar fetiţa să se facă iubită de el p e n t r u a şi-1 face aliat. manifestîndu-şi ostilitatea faţă de ea ori de cîte ori are prilejul. ele devin şi legile lui. căsnicia lui va fi sortită eşe­ cului pentru că va dori din toată inima. Dragostea lui exclusivă pentru mamă este deci nefe­ ricită. nu-i poate provoca decît nelinişte. ă la psychanalyse. Ideea binelui şi a răului se i m p u n e totuşi în faţa copilului prin exemplele ce i se oferă şi datorită presiunii sociale. Această butadă conţine şi o parte de adevăr . imitaţia va juca un rol foarte im­ portant aitît în jocuri icît şi în viaţa cotidiană (fetiţa vrea să calce. nesigură. acceptînd să se identifice cu părintele de acelaşi sex cu el. în acelaşi timp. care îi lasă de la această vîrstă libertatea alegerii. Această culpabilitate plutitoare. nesupunerea atrage după sine culpabilitatea. Iată de ce pă­ rinţii care nu^şi ceartă niciodată copilul. băiatul ar vrea să semene cu el. nimic nu e s t e mai distru­ gător decît părinţii care nu se înţeleg asupra pedepsei pe care o m e ­ rită copilul sau care îi interzic ceva azi şi îi permit acelaşi lucru mîine. teama de a nu mai fi iubit chiar dacă această nesupunere nu este descoperită. P e n t r u copil este o epocă tulbure şi plină de c o ş m a r u r i 1 . Stadiul oedipian : o perioadă tulburătoare Astfel băiatul îl simte pe tatăl lui ca pe cineva care îl împiedică şi pe care ar trebui să-1 înlăture . la care copilul a renunţat. şi în zadar. d a r nu se simte capabil să-şi judece propriile acţiuni şi propriile dorinţe. fetiţa va putea păstra într-o formă asexuată raporturile ei cu tatăl. Dar această influenţă nu va fi excesivă şi pernicioasă decît dacă stadiul oedipian prost „lichidat" 1-a lăsat pe copil prea ataşat de părintele de sex opus. fiind absolut interzisă. Faza de opoziţie de la 2 1/2 ani nu durează . remuşcările. atrasă de tatăl ei. ea îl scuteşte pe copil de a-şi asuma propria vinovăţie. Introduction . dacă va alege. Payot. băiatul va putea să spere că va păstra şi merita dragostea m a m e i . foarte repede copilul acceptă legile impuse de părinţi. să-şi remodeleze partenerul după imaginea părintelui preferat. 1917. va influenţa cu mult mai tîrziu pe cea a fiinţei de care se va lega din punct de vedere erotic. fac o eroare de educaţie. Fr e u d. Pedeapsa şterge amintirea greşelilor şi îi eliberează conştiinţa. să facă bucătărie e t c ) . el îl iubeşte şi îl admiră. Copilul trebuie pedepsit pentru a fi deculpabilizat Adesea sentimentul de culpabilitate devine pur şi simplu de nesu­ portat şi copilul preferă să provoace pedeapsa p e n t r u a se linişti. va fi pentru el descoperirea vieţii sociale şi a u n u i alt univers. simţindu-se concomitent rivalizată de aceasta. este adevărat că la această vîrstă pilonii conştiinţei morale sînt deja puşi. Imitîndu-1 pe tatăl lui. Personalitatea copilului nu poate fi bine dezvoltată decît dacă noţiunile de bine şi de rău sînt definite de c ă t r e părinţii lui într-un mod clar. Dar. mai ales dacă tatăl oferă o imagine prestigioasă. Copilul nu se simte în largul lui decît dacă judecata asupra acţiunilor sale este făcută dinafară de către cineva în care are încredere. tot astfel. Sistemul de in­ terdicţie al părinţilor devine conştiinţa lui morală. Atunci imaginea acestui tată prea iubit. în acelaşi timp.

întreaga plăcere pe care i-ar putea-o procura şcoala. Creşterea se încetineşte. de pildă. chiar de la vîrstă de 2 ani. ea poate onstitui de asemenea dorinţa de a trăi cu alţii într-un cerc în care n i ţ i au aceeaşi vîrstă şi aceeaşi forţă fizică şi intelectuală. PRIMELE CONTACTE SOCIALE înainte de şcoală. î n t r e 5 şi 6 ani şi jumătate. In cazurile în care „înţărcatul" este nereuşit. se întîmplă ca însuşi > opilul să aibă impresia că a fost abandonat şi să reacţioneze cu o anumită agresivitate. în adevăratul sens al cuvîntului. a primilor paşi făcuţi în afara familiei. poate să aibă loc uneori mai devreme.' sis­ temul nervos devine mai s t a b i l . Şcoala poate să fie •jentru el sursa unei m a r i mândrii : ea este în primul rînd un mijloc Ic a deveni mare. dacă nu pentru el. naşterea u n u i r a t e mai mic) . este vîrstă marilor achiziţii intelectuale şi în special a primei „socializări". . de a-1 da pe mîna învăţătorului pentru a-1 „dresa". La şcoală se trezeşte faţă-n faţă cu o realitate socială dificilă . personaje atotputer­ nice. copilul nu depindea decît de părinţi. definitiv. într-un mediu afectiv neutru faţă de el în care singur trebuie să-şi ia răspunderea bucuri­ ilor şi decepţiilor proprii. lăsat în voia lui. unde descoperă că alţii au aceleaşi drepturi ca şi el. ca t a t a şi ca m a m a . dar ea p u n e întotdeauna aceleaşi probleme. se arată sensibili a prezenţa altora şi manifestă uneori şi preferinţe sau sînt trişti Iacă sînt excluşi diritr-un anumit grup. el refuză să-i povestească mamei •e-a făcut la şcoală . Ar fi totuşi o eroare să credem că aceşti ani nu aduc nici o transformare importantă : dimpotrivă. Această atitudine apare din cînd în cînd la numeroşi copii. în acest mediu nou. la întrebările ei el răspunde evaziv . Pînă acum. puternic. numite condiţii — nu trebuie niciodată să aibă loc într-o perioadă în care copilul u e alte probleme afective (despărţirea părinţilor. p e n t r u că îi vor transmite neliniştea or. contactele sociale dinafară familiei sînt reduse a minimum. Unii copii. chiar la 5—6 ani ea nu poate reuşi decît în . 58. căreia i-e frică de orice. Sigur este însă că orice reflecţie a părinţilor din care copilul ar înţelege că şcoala este o pedeapsă. AL DOILEA ÎNŢĂRCAT Intrarea în şcoală. De asemenea. el nu cunoştea decît o lume care era alcătuită. nu vor face din intrarea opilului în şcoală o reuşită. Ei însă nu se joacă niciodată mpreună. descoperirile fundamentale sînt terminate şi viaţa copilului ia un ritm analog celui al vieţii adul­ ţilor. 70Vo dintre copii îşi găsesc >cupaţii care-i izolează de alţii (de exemplu construirea u n u i t u r n Vezi p. care este şcoala. alter­ ai nd însă cu reacţiile de bucurie şi de mîndrie şi cu o nevoie e n t u ­ ziastă de a-şi povesti succesele şcolare. această i doua motivare apare puţin mai tîrziu. Perioada care se desfăşoară în linii mari de la 6 ani pînă în pragul pubertăţii este adesea considerată ca un răgaz pentru părinţi şi ca un lung palier în procesul dezvoltării. va suporta o adevărată „înţărcare afectivă". După furtunile stadiului oedipian 1 şi înaintea celor care vor marca trezirea sexualităţii adevărate. acest omportament este p e n t r u el un mijloc de a o pedepsi. copilul străbate o zonă de calm pe care psihanaliştii o denumesc „perioadă de latenţă". Această înţărcare poate desigur constitui o serioasă încercare mai ales pentru un copil unic sau pentru cel mai m a r e dintre copiii fa1 — copilul trebuie să aibă motive puternice. atotştiutor. Universul primei socializări R. orice atitudine care ar implica încercarea lor de a se desotorosi de copil. uoate să distrugă dinainte. O m a m ă losesivă care vrea să-şi ţină copilul aproape de ea. şi chiar orice plăcere de a învăţa. de a-i arăta ă el nu-i mai aparţine din m o m e n t ce ea a vrut să-1 îndepărteze. mai vast. sau o m a m ă iperprotectoare.Creşterea în cadrul familiei 61 Vîrstă şcolară n i l i e i . Mucchielli — m a m a trebuie ea însăşi să accepte această înţărcare. cel puţin în funcţie de el.

CIOCNIREA DINTRE CELE DOUĂ LUMI Cert este că odată cu intrarea în şcoală copilul trăieşte rînd pe rînd în două lumi diferite : u n a este cea a familiei. copilul continuă să caute aprecierea învăţătoarei fără să. Posibilitatea de contact este uneori perturbată şi de imaginea p care unii părinţi anxioşi o au despre ceilalţi copii : doar al lor este drăguţ. ele pot constitui o sursă de incertitudine şi nelinişte p e n t r u copil. La personnalité de l'enfant. Copilul se simte sau vag vinovat. Pedeapsa învăţătorului nu trebuie niciodată completată Ataşamentul faţă de învăţător este deseori resimţit ca exagerat <le către mamă. dacă de pildă părinţii fac în mod frecvent greşeala de a completa pe­ deapsa primită la şcoală.. Aceste legătur se stabilesc cu o dificultate variabilă de la caz la caz . De-abia pe la 8—9 ani „ p î r a " va dispare odată cu obiceiul de a-i face curte învăţătorului.62 Vîrsta şcolară Creşterea în cadrul familiei 63 din bucăţi de lemn) iar preocupările care-i adună laolaltă nu a decît un caracter ocazional. 1962. o prea m a r e alianţă î n t r e 1 i nvăţător şi părinţi favorizează şi ea disimularea şi minciuna . Vrea de asemenea să lucreze mai bine decît colegul său pentru a fi mai iubit şi mai apreciat de c ă t r e învă­ ţătoare. sau caută să exploateze această gelozie în folosul lui : el o obligă cu înverşunare pe mamă să-1 critice pe în­ văţător şi să-i ia a p ă r a r e a cînd a r e note proaste. Deseori ea este geloasă şi efectul acestei gelozii nefireşti asupra copilului va fi întotdeauna dăunător. 1 Vezi p. El va reacţiona p r i n agresivitate. tovărăşia lor constituie un veritabil pericol : „nu te juca cu el. 271. De-abia mai tîrziu. p e n t r u mai mult sau mai puţin t i m p copilul mic de odinioar ce se mulţumeşte să-i privească pe ceilalţi. mai ales în cursu celui de-al şaptelea an.. şi la fel de importantă. Tot astfel cum divergenţele dintre tată şi mamă îl determină pe c o p i l să „şadă în două luntre". care merg de la „cel mai frumos desen". 69 şi 70. intelectuale (şcoala în­ v a ţ ă într-un fel. Le développement de la socialisation chez l'enfant. cealaltă fiind a şcolii. Totuşi. prost crescuţi. şcoală laică). ostilitatea între învăţător şi părinţi este profund d ă u n ă t o a r e şi favorizează formarea duplicităţii ca tră­ s ă t u r ă de caracter a copilului. copilul descoperă grupu Totul se petrece ca şi cum vîrsta şcolară ar fi şi vîrsta descoperiri celuilalt ca egal. la şcoală va lupta pentru familie : „tata a spus aşa". pese de reacţiile celorlalţi.. sociale (colegii aparţin unor medii sociale diferite). cu care stabileşte raporturi dintre care unele sîn noi pentru el : de simpatie şi de muncă în echipă. încărcată cu toate promisiunile viitorului. Delachaux et Niestlé. Dacă aceste medii se completează şi se susţin. Editions sociales françaises. Odată cu şcoala. P ă r e ­ rea celorlalţi asupra familiei lui îl poate aduce pe copil la judecarea părinţilor la o vîrsta la care el nu este suficient de copt p e n t r u a <) face. divergenţele d i n t r e ele sînt încă destul de frecvente. Astfel rivalitatea sau competiţia este aproape întîia formă de socializare. 1 P e n t r u alte detalii vezi F. colorată încă de afectivitatea primei copilării. e m u r d a r " sau „e rău". pînă la povestirea cît mai fidelă a lecţiei de istorie vor fi un mijloc de a te face remarcat şi ales dintre camarazii rivali. şi tot copilul va fi de obicei victima acestui conflict. Obligaţiile şcolare. Dacă sînt puternice. Din nefericire. iar grupul de camarazi se va fi consolidat ca mediu cu regulile lui. iar tatăl în alt fel) etc. alţii sînt brutali. da nu cu ei. Dar vai. N i e 1 s e n. 2 Vezi p. cu solidaritatea lui şi cu conştiinţa lui de grup 2 . agresivitatea lui nu va avea alt rezultat decît să stîrnească pe învăţător împotriva tatălui sau mvers. foarte mul vreme copilul arată nelinişte în faţa necunoscutului. să se joace lîngă ei. ele îl îmbogăţesc spiritual într-o foarte m a r e măsură. El încearcă să se facă preferat „pîrînd" la nevoie poznele vecinului. Atunci copilul se simte încolţit din toate părţile şi caută un mijloc de a scăpa de adulţi în general. . M u c c h i e 1 1 i. Foarte multă v r e m e nu se observă nici un fel de solidaritate de grup . Acestea pot fi religioase (familie practicantă. 1951 şi R. La orice vîrst sociabilitatea lui se restrînge cînd el abordează un grup nou şi rede vine. copiii se decid în mod spontan să cola 1 boreze .

influenţabil. dar distincte. şcoala le multiplică şi prezintă de asemenea o m a r e a b u n d e n ţ ă de situaţii noi. b u n camarad. ordonat. care defineşte o puternică graniţă i n e cei „primari". Bordas. distinge opt caractere principale 1 : — cel nervos. M u c c h i e 1 1 i. ir o sursă de entuziasm şi de energie. se găsesc descrierile foarte amănunţite ale acestor caractere diverse ale vîrstei şcolare. caracter r a r şi fără mari resurse. scoală p u n e cel mai p r o n u n ţ a t accent pe achiziţiile inte" t u a l e . ii ntru a aborda probleme din ce în ce mai puţin legate de propria-i i Indicaţii educative foarte interesante sînt date de R. uneori agitat. care nu lucrează decît dacă este f o r ţ a t . descurcăreţ. dar şi o sursă de dificultăţi < . independent şi v i o l e n t .pilului la cerinţele şcolii : sociabilitatea de pildă şi de asemenea -ca ce este n u m i t cîteodată „pasiune intelectuală". Un elev fericit şi iubit de părinţi va trece peste sîcîielile şi pumnii încasaţi uneori în curte. Utilitatea acestui echilibru este revelată de frecvenţa cazurilor în care p u r t a r e a u n u i copil este total diferită la şcoală de cea de acasă : agitat aici. . calm acolo. Fapt evident în tot acest capitol ca şi în restul lucrării — n . ea n e tendinţa d e a s e potoli mai mult sau mai puţin odată c u vîrsta . In familie. t .îhologice . — cel sanguin. tot ele devin. a cărei sursă este însăşi vitalitatea • mperamentului . aventuros. dar lipsit de entuziasm . uneori scînteietor.în fine. Mecanismul lor a fost studiat în ultimii zece ani de u n mimăr tot mai m a r e de psihologi ale căror descoperiri au r ă s t u r n a t ! n t ceea ce se ştiuse în legătură cu acest subiect. adică gustul de i învăţa. Psychologie pratique des élèves de 6 à 12 ans. Copilul ataşat faţă de învăţător va fi mai puţin p e r t u r b a t de dificultăţile familiale. este u n fel de nevoie de a acţiona sau de a-şi crea condiţii ivorabile de a trece la o acţiune. cărora copilul trebuie să le facă faţă prin propriile lui mijloace. care-şi ia întotdeauna partea l u i . Le G a 1 1 ( P . educaţi în aparenţă în acelaşi fel. se „descentrează" în r a p o r t cu posibilităţile individuale . care este un fel de virulenţă în reacţia care individul o are la diferiţi e x c i t a n ţ i . i i .. ceea ce face ca diferenţele d i n t r e copii să fie şi mai n e t e . cea a lui Le Senne. care este altceva decît inteligenţa. — cel pasionat. posibilităţile de a face comparaţie între fraţi şi surori sînt evident restrînse . 1957. S-au încercat diferite clasificări ale tipurilor de t e m p e r a m e n t e . pot totuşi avea reacţii extrem de diferite. foarte serios. Compensa­ rea se face de la sine. gurmand. întreprinzător. care nu trebuie confundată cu gradul de agi. în timpul recreaţiei.64 Vîrsta şcolară Creşterea in cadrul familiei 65 Probabil că este bine ca familia şi şcoala sâ rămînă două lumi prietene. _ * Delimitarea precis determinată ştiinţific între temperament şi c a r a c t e r — u z u a l ă şi în manualele noastre şcolare — n u se face nici terminologic în literatura de speciali­ tate franceză. ii DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ Totuşi. căruia îi place să reuşească şi să comande . " — Cunoaşterea copilului . ale căror reacţii sînt mai lente şi mai i irabile. unele nu pot fi explicate prin biografia copilului şi depind evident de trăsă­ turile lui temperamentale *. uneori şef de „ceată". U . — cel amorf-nonşalant. Dar această clasificare trebuie să fie n u a n ţ a t ă şi de alţi factori implementări.apoi activitatea. i e . foarte vie la copil. astfel încît fiecare să poată oferi un a n u m i t refugiu. insuportabil aici. care întreprinde o acţiune cu entuziasm dar nu reuşeşte s-o termine . caracterologia cea mai generală adop­ tată astăzi. viteza de reacţie. sigur şi muncitor. — cel activ exuberant. . — cel flegmatic. cu tendinţa de a fi timid şi închis. dintre care unii joacă un rol esenţial în adaptarea . capabili d e mobilizarea instantanee a t u t u r o r surselor şi cei „secundari". cuminte acolo. conştiincios şi care nu trebuie jignit . ) . 1 în Caracterologie des enfants et des adolescents de A. prin ricoşare. abil. — cel sentimental. Gindirea intuitivă cedează locul gîndirii operatorii Piaget a arătat clar cum gîndirea copilului de 6 pînă la 9 ani se detaşează". încet şi < r ă n ­ mos \ceasta clasificare se bazează pe distingerea factorilor fundameni 1 1 c are trebuie să fie depistaţi la un copil : mai întîi emotivitatea. preocuparea principală a K i r i n ţ i l o r . CRISTALIZAREA CARACTERULUI Doi copii de aceeaşi vîrstă. fermecător. F . cel apatic.

est^ un indice fix. lângă J. Q. L e că performanţele intelectuale fac plăcere".. ci pentru că apăsî 2 pe pedale. Trebuie mai ales studiate rezultatele „Operaţiunii M e a d s t a r t " destinată să dea instrucţie preşcolară copiilor din medii sociale defavorizate. egal cu 75 . Bicicleta av. După părerea lui J e r o m e Bruner meepţia conform căreia copilul trebuie să fie „gata" este un semilevăr dăunător „deoarece această pregătire p u t e m s-o educăm sau o favorizăm. în sfîrşit.I. J. dacă la ceasi m e u care arată ora 3 întorc acele î n d ă r ă t şi le p u n la ora 1. voi.. insuficient de st'mulator. în i l t u r i . p e n t r u a facilita înţelegerea modului în car se află acest Q. înmulţit cu 100 . Copilul se dezvoltă neregulat. nu-i ajută să escaladeze nivelele preşcolare. — Denôel. J • <• niciodată de la 50 la 150 (de la debilitate mintală la inteligenţă ilncită). 20. egal cu 100 . sează nu p e n t r u că vrea să meargă undeva. I-ul u n u i copil nu poate . în schimb dacă i se spune : „vezi. caracteristic numai u n u i copil . dacă se p u n e zahăr în apă. 1 este raportul dintre vîrsta mentală indicată de acest test şi vîrstj reală. dovada acestui ultim fapt este că bulgărele poate fi refac din bucăţile în care a fost fragmentat . ca şi cum ar urca treptele unei scări. Education as Social Invention >n „Journal of Social Jssues". altă vîrsta 2 n t r u înţelegerea împărţirii etc. . Propriu-zis ce înseamnă într-adevăr acest „pe la 8 ani ?" Nim precis. nu să ne m u l ţ u m i m s-o aşteptăm". Vîrsta la care acest stadiu al gîndirii este depăşit variază c la copil la c o p i l : se poate trage de aici doar concluzia că un cop este mai inteligent decît altul.-ul u n u i copil neglijat scade. conservarea materiei : 1 bulgăre de plastilină poate fi transformat în rulou. dacă reuşeşte să rezolve testele pen| tru 10 ani are Q. La începutul secolului se b u c u r a de m a r e încredere noţiunea d „indice de inteligenţă" (Q. în societatea noastră această curiozitate > a r e să dispară la vîrsta şcolară : de ce ? Scopul acestei cărţi nu este a discute probleme şcolare şi pedagogice : vom aminti doar de rolul M r i n ţ i l o r în această chestiune. arată într-adevăr că e s t e nivele nu sînt de loc absolute 3 . dăm următorul exemplu : să spunem că un cops de 8 ani care ar rezolva cu exactitate testele pentru vîrsta de 8 ari ar avea un Q. <) experienţă făcută în Iran asupra a două grupuri de copii. 2 Vezi alte exemple în Introduction à la psuchologie de l'enfant de P. de 125 etc. relevată pînă atunci printre aceşti copii.serie de •.A. dacă nu este „gata u . ar avea Q. copilul de această vîrs este capabil să spună că zahărul se conservă în apă şi dă explica mai mult sau mai p u ţ i n logice p e n t r u a demonstra de ce zahări nu se mai vede. La naissance de l'intelligence chez l'enfant. i douăzeci de ani în u r m ă se credea că vîrsta acestor paliere poate Fixată cu precizie : o vîrsta pentru învăţarea cititului. O s t e r r i c t h P.I.66 Vîrsta şcolară l Creşterea în cadrul familiei 67 fiinţă şi mai independente de propria lui voinţă . sîi mai t î n ă r sau mai bătrîn ?" El răspunde „mai t î n ă r " p e n t r u că n înţelege încă relaţia d i n t r e vîrsta şi data naşterii.I. ceilalţi fiind crescuţi la •iicran în familii evoluate intelectual. Totuşi de zece ani încoace am învăţi să ne ferim de această formulare. „Cel de-al doilea punct. Acest Q. 1969.U. acest raţionament este ina oesibil copiilor mai mici. poi fi împărţit în trei bulgări şi totuşi cantitatea de plastilină rămî aceeaşi.. p e n t r u ridicarea nivelului lelectual al copiilor din medii defavorizate. Tot astfel. a arătat că cei din primul 1 ip reuşesc cu 2—3 ani mai tîrziu să răspundă la testele privitoare conservarea m a t e r i e i 1 .U. această concluzie este însă foarte aproximativă. dintre care cel dintîi a fost elaborat de Binet 3 . Bruner. dacă ar rezolva doar testele pentri 6 ani. 1964. cel al u n u i copil permani stimulat intelectual poate creşte într-o măsură considerabilă.E.L.P. Această instruire îi uv mai apţi pentru a asimila programul de învăţămînt al şcolii primare. Delachaux et Niestlé 19oo. 1 Comunicarea orală a prof. Şi cu toate că Q. Multă vreme s-a crezut că Q.. Mediul poate favoriza sau handicapa maturizarea copilului i ) altă noţiune a cărei rigiditate este din ce în ce mai contestată ic cea a stadiilor de maturizare.I. roţile se pun în m i ş c a r e . este în prezent atribuită faptului că irdiul lor. I. unii iMi -tinînd unor triburi nomade primitive. în turtită. B r u n e r . Iată că lumea îşi are legile Magica gîndire intuitivă cedează locul gîndirii „operatorii". elucidat prin experienţele din ultimul deceniu. ' ' P i a g e t .perienţe făcute în prezent în S. I.F. I) măsurată prin teste de dezvoltare intej lectuală.. I. Pe la 8 ani copilul înţelege. Şi e s t e foarte adea r a t că u n copil mic manifestă o mare curiozitate şi o m a r e bucurie tunci cînd începe să înveţe. O . media joasă Q. se ştie în prezent că el variază odată cu vîrsta şi cu i raţia. G r e c o asupra lucrărilor din Iran. Şi nu poate depăşi o " a p t ă dacă nu a ajuns pe un anumit palier. ^ C i t i ţ i în legătură cu acest subiect L'intelligence efficace de A 1 a i n S a r t o n C.

un mij loc de a se pune în valoare. care în curînd îl va face să nu-i mai placă să m u n ­ cească. cînd copilul negînd faptele credea oarecum că le suprimă. U . o excelentă atmosferă educativă. dar a căror relatare. Deseori aceşti insuocese sînt un semnal de alarmă care-1 aduce pe copil pe drept cuvînt în cabinetul psihologului. Un alt pericol : dacă copilul are conştiinţa enormei valori afective şi sociale pe care o reprezintă munca şcolară şi a puterii ei de ac­ ţiune asupra părinţilor. cei care îl învinovăţesc fără-ncetare pe copil : „eu muncesc pentru a te hrăni pe tine. nu eşti bun de nimic e t c " . cei care îi dau în permanenţă drept exemplu un frate sau un coleg. MINCIUNA Şl DISIMULAREA Primele minciuni adevărate. mai puţin din motive morale şi mai mult p e n t r u că ele dau impresia că acesta le scapă de sub control. arată întotdeauna că relaţiile dintre copil şi părinţi s-au zdruncinat cel puţin în ceea ce priveşte şcoala. 1 ntroduction ă la psychologie de i'enfant. Pînă atunci se putea vorbi de minciuni reflexe 1 . Munca-bucurie se transformă în muncă-impusă. este pentru i în primul rînd o sursă de bucurie. că ne plictiseşte . pentru a evada dintr-o realitate care nu-1 satisface în întregime. P e n t r u a-şi asigura aprecierea părinţi lor el trebuie să-şi însuşească acest limbaj nou care este reuşita 1 şcoală. Vezi P. prin greve perlate e t c — semne grave de revoltă. dans. influenţează dintr-o dată rela­ ţiile afective dintre părinţi şi copii. el poate fi tentat să profite de ea. F . 1 Să conservăm gustul pentru munca-'bucurii la copi Astfel notele. şi mai ales cele rele. Apare astfel disimularea. Apare astfel lăudăroşenia (mai ales la unele ca­ ractere cum ar fi cel nervos) : copilul îşi inventează o comportare sau performanţe de care nu este capabil. Dar pe la 8 ani apar primele alibiuri inventate în mod conştient. Dar şi părinţii găsesc în realizările copiilor lor motive d mîndrie sau de amărăciune. 1964. prin respectul cu care este încon­ jurat. dar tu nu faci nimic" — toţi aceştia exercită asupra copilului o presiune 1 Aprecierea muncii prin stima care-i este arătată. falsifică oarecum sensul acesto: relaţii. Munca. O s t e r r i e t h. fără îndoială.68 Vîrsta şcolara Creşterea în cadrul familiei 69 Noţiunea de muncă P e n t r u copil şcoala este în comparaţie cu mediul familial. creează. aşa încît este surprinzător să-i vezi pe părinţi plini de virtuoasă indignare cînd copilul le ascunde la rîndul său ceva. dar explică corelaţia persistentă dintre insuccesele şcolari (oricare ar fi inteligenţa) şi problemele familiale. Unii copii îşi exercită la rîndul lor presiunea prin refuzul de a munci. cu r a r e excepţii. . o pagină scris* înseamnă totodată că el a înaintat în vîrsta : „şi eu muncesc ca ş tata". Dar nu întotdeauna părinţii îşi dau seama în ce măsură presiunea familială riscă să-1 îndepărteze pe copil de dorinţa de a învăţa. în sensul acesta el îi minte pe tovarăşii lui de joacă la fel ca şi pe părinţi. deseori legate de munca şcolară a copilului îi terorizează pe părinţi. modelaj. Disimularea face p a r t e din educarea politeţii : „nu se cade să-i spui acestei doamne că este urîtă. Teama de a prezenta părinţilor carnetul de note. prin exemplul părinţilor. nesănătoasă. în general p e n t r u a evita o pedeapsă. decît la propria lor aprecieri Astfel munca devine foarte repede pentru copil un mijloc prin c a r S se impune în faţa celorlalţi. . Această presiune bineînţeles că nu este dăunătoare decît dacă 1 este rezultatul unui dezechilibru : părinţi care caută să-şi com­ penseze propriul eşec prin performanţele copiilor. îl pune în valoare . şi care îl poate duce uneori pe copil la riscul e n o r m al unei falsificări. nu se cade să spui „asta nu-mi place" cînd eşti servit cu ceva e t c " . cei care caută în aceste performanţe satisfacerea propriilor vanităţi. P . cei care fac ca decepţiile lor să explodeze în reproşuri uneori neîndreptăţite : „eşti un leneş. dacă este aoceptată. dimpotrivă. care întotdeauna însoţeşte mai mult sau mai puţin pro­ gresele socializării : copilul învaţă că nu trebuie să spună tot ceea ce gîndeşte sau ceea ce simte. Ei sînt în general mai sensibili la apre cierile altor adulţi asupra copilului lor. confirmarea valorii lui şi a pu terii lui printr-o „operă" : desen.

apoi de Hoffmann şi de Salzstein care în 1967 1 au studiat dezvoltarea morală a 800 de copii de 11—12 ani au arătat că : — o disciplină bazată pe pedepse fizice şi materiale (folosirea forţei. atît pentru părinţi cît şi pentru copii. Trebuie totuşi să recunoaştem că aceste atitudini sînt deseori cauzate de un exces de severitate din partea celui care domină în familie. „L'Education des enfants". „am dat pe rochia asta atît. o doză de constrîngere este utilă şi binevenită p e n t r u b u n a dezvoltare a copilului. este şi ea rea. Este necesară constrîngerea rezultată din înseşi faptele lui : să-1 împiedici să facă experienţe dezagreabile din punct de vedere ma­ terial. trebuie să semnalăm cît de grav este răul pricinuit de părinţii slabi. 1 2 Vezi R. Modul de stabilire a acestor constrîngeri. De ase­ menea. de către o majoritate zdrobitoare.70 Vîrsta şcolară Creşterea în cadrul familiei 71 Pentru a lupta împotriva minciunii şi a disimulării.. a constituit în ultimii ani obiectul unor studii aprofundate. sau. Altfel. sensibilitatea faţă de intenţii şi de sentimente. Lucrări semnate de Martin Hoffmann în 1963. important este ca aceste pedepse să fie pe m ă s u r a greşelii săvîrşite de copil şi ca el să nu fie grav pedepsit pentru un delict minor.) produce la copii formarea unei morale ba­ zată pe „frica de j a n d a r m " şi dorinţa de a nu se lăsa prins .. Cel mai important factor pare a fi coerenţa diverselor pedepse. PEDEPSE BUNE Şl REtE Sancţiunile care trebuie să fie aplicate unor copii încă mici. oare acceptă să fie complicii unor minciuni spuse celuilalt părinte. Astfel. Hachette. p e n t r u a păstra stabilitatea necesară. sau dacă vreţi. deoarece este considerată ca o sfidare a autorităţii şi conform unor vechi fundamentări religioase. judecarea traducîndu-se printr-o notă proastă sau printr-o ceartă. făcută în anul 1962. In familia modernă. în care stereotipurile vechi tind să dispară 2 . înclinaţi cînd spre o disciplină prea severă. le p u n numeroase probleme părinţilor. un statut. Doar părinţii care cer de la ei înşişi ceea ce pretind de la copiii lor vor fi a s c u l t a ţ i . arată că minciunea este consi­ derată. 1 7 2 . metoda de disciplinare care trebuie utilizată. corespunzătoare. Graniţa între „minciuna b u n ă " şi cea „rea" este greu de definit. H o f f m a n n şi H.1 7 5 . 1963. Copilul nu poate deveni conştient de gravitatea delictului său decît în funcţie de felul în care acesta este judecat de anturajul său. tatăl care trece peste stop sau care îşi neglijează munca sub un pretext minor nu poate spera să-i inoculeze fiului său respectul faţă de regula­ mentele şcolare şi faţă de munca perseverentă din liceu. să-1 aperi de orice — este dăunător. devine capabil să încerce sentimente ca regretul. min­ ciuna ca şiretlic sau ca apărare. Dar şi constrîngerea care provine din reguli morale şi sociale şi care se exercită prin intermediul părinţilor este la fel de necesară : prin ea copilul învaţă să-şi găsească un rol. drept cel mai grav defect 1 . V i n c e n t . autoritatea tatălui este întotdeauna făcută mai mult sau mai puţin după imaginea autorităţii divine. Dificultatea de a da un răspuns acestei probleme se face simţită şi în preocuparea părinţilor faţă de acest subiect. Parent Discipline and the Child's Moral Development. întrebuinţată faţă de un duşman. în mod evident. O anchetă asupra a 300 de familii. 1967. Constrîngerea : necesară pentru formarea unei scări a valorilor Dar. căreia nu-i poţi şi nu trebuie să-i poţi scăpa. privaţiuni etc. fie de cel şcolar. 1 Vezi M. fie de cel familial. să nu-i spui lui t a t a " etc. cînd spre o indulgenţă cel puţin la fel de dăunătoare.cea mai bună morală o constituie exemplul părinţilor Dintre toate aceste dificultăţi teoretice se impune în cele din u r m ă o singură concluzie : exemplul. Vezi p. cer copilului să le fie complice : „să nu spui mamei că m-ai văzut la cafenea".. o schemă atît de sim­ plistă nu este. există riscul de a se dezvolta la e'l un sentiment de nedreptăţire şi de a-1 împiedica să-şi formeze o imagine corectă asupra ierarhiei valorilor. Motivarea că „mint doar ca să nu necăjesc" întrebuinţată deseori. J o u r n a l of Personality and Social Psychology. . Cel mai bun criteriu este faptul că minciuna distruge încrederea . nu-şi găseşte locul într-o relaţie bazată pe prietenie sau pe afec­ ţiune părintească. S a l z s t e i n . şi mai rău. deoarece poate fi o scuză p e n t r u copii atunci cînd primesc note proaste. o conştiinţă morală.. ceea ce-i va permite în continuare să formuleze judecăţi personale. .

1968.Creşterea în cadrul familiei 72 Vîrsta şcolară 73 •— o disciplină bazată pe „retragerea dragostei" . în colecţia Laffont. 1969. de naştere. să generalizeze şi în alte cazuri. credem că acest punct de vedere este cu totul inexact. se caţără pe pat. De la / Ia 4 ani Copilul îşi sparge jucăriile. C. agită zăngănitoarea. rupe hîrtia. î n t r e b a r e a poate varia de la cea mai brutală. conjurătoare. „ne-ai pricinuit un necaz. cînd părinţii îi a r a t ă copilului consecinţele afective ale acţiunilor lui asupra ce­ lorlalţi . poate să provoace anxietate şi pare puţin eficace. 1968. La această vîrstă curiozitatea se exprimă în mod natural. Ainsi commence la vie. I n t e r p r e t a r e a Jocuri de explorare Trădează curiozitatea faţă de lumea în­ 3 Vezi mai ales M. La vérité sur les bébés. S t e n H e g e 1 e v. să refuzi să vorbeşti cu el. informarea probabil (şi din păcate) va fi făcută de către prietenii copilului. smulge pagini din cărţi. dezaprobare etc. datorită cu­ noaşterii răului pe care-1 poate pricinui. Ea îi permite. obiectul pe care l-ai spart era o amintire de la bunica" etc. pentru filosofi este operaţiunea mentală care consistă în trecerea de la experi­ enţă la cunoaşterea legilor. poate dimpotrivă să aibă o influenţă po­ zitivă asupra formării sale morale. apelînd astfel la simpatia lui faţă de sentimentele celorlalţi. pe mobilă. expresia directă dar nu fizică a mîniei. s-a scris uneori că această informare trebuie amînată pînă la perioada u r m ă t o a r e . J u l e s P o w e r . la această vîrstă îi este adresată cel mai des mamei. iar răspunsurile nu trezesc nici o emoţie. ci doar că gîndirea lui a atins o dezvoltare sufi­ cientă p e n t r u a percepe golurile din ceea ce i s-a explicat altă­ dată. Au început să apară numeroase 1 Inducţia este acţiunea de a induce. INFORMAREA SEXUALĂ Nu se poate încheia studiul acestei perioade fără a aborda p r o ­ blema informării sexuale . semn nu al faptului că la această vîrstă copilul este t u l b u r a t de p r o ­ bleme sexuale. Famille et culture. să-i spui „nu te mai iubesc". să-1 ignori. Dimpotrivă. •— o educaţie bazată pe convingere („inducţie" l). acesta este momentuLl de a începe discuţiile care nu vor m a i avea nimic comun cu descrierile anatomice şi care se vor referi la problemele morale ale sexualităţii : aici începe adevărata educaţie sexuală. Dar pe la 8 ani apar întrebările legate de rolul tatălui. deoarece pulsaţiile sexuale nu se ma­ nifestă în această perioadă. Tabloul jocurilor de la 0 la 13 a n i 2 Jocul De Ia 0 la 2 ani Copilul se joacă cu propriile lui mîini şi pi­ cioare. 2 J O C B I simbolic a fost tratat la p. pînă la u n a mai complexă. Jocuri de distrugere Trădează agresivitatea rezultată din disproporţia dintre dezvoltarea eului (dorinţa de putere) şi dezvoltarea psihomotoare (puterea reală este foarte re­ dusă). Magnard. M o n c h a u x. cărţi pentru a face mai uşoară această sarcină \ Totuşi. Maman. explorează prin palpare. Ea implică pentru mamă o dublă constrîngere : obligaţia de a răspunde şi necesitatea ae a trebui să-şi stăpînească jena explicînd actul sexual unui copil. tocmai în pe­ rioada în care copilul este indiferent faţă de celălalt sex trebuie completate cunoştinţele lui asupra „felului în care a venit pe lume". 44. Pe la 12 ani copilul începe să simtă în faţa acestor realităţi o timiditate tot mai m a r e şi respinge chiar şi ideea de a discuta despre ele cu părinţii : m o m e n t u l potrivit a trecut . produce sunete lovind un castron. străbate camera în patru labe. de fenomenele pubertăţii. de a-1 determina pe cineva să facă ceva. Interesul lui însă nu devine mai mic. Mai precis. Folosirea termenilor ştiinţifici ajută la suprimarea jenei. „la ce ser­ veşte tata ?" şi care. . dimpotrivă. Tot în această perioadă se poate vorbi de sarcină. (să-i întorci spatele co­ pilului. îşi vîră degetele în priză. păpuşilor etc. o con­ vorbire sau mai curînd mai m u l t e convorbiri mai scurte (pentru că de multe ori copilul uită răspunsul — dovadă că nu este perturbat — şi trebuie să revenim asupra lui) sînt de preferat cărţilor. în t i m p ce există totuşi o corelaţie foarte importantă între afecţiunea arătată de mamă şi indicele de moralitate . „cum se face că semăn cu tata ?". să-li izolezi e t c ) . scoate ochii ursu­ leţilor. Dis-moi.

fiind într-un proces lent de transformare fizică. o forţă care nu este lipsită de legătură cu afirmarea eului de la vîrsta de 2 ani : începe o nouă fază a nu-ului ce va avea. Pe la 14 ani p e n t r u fete şi pe la 16 ani p e n t r u băieţi. astfel se explică închistarea în el însuşi. Jocul de-a „gazda" de-a „ t a t a " şi „mama". şotronul. Din aceste reflecţii şi nevoia de a fi protejat într-o compe­ Aceste jocuri a învăţat posibile cînd copilul domine dorinţele imediate (de cîştig. de-a „soldaţii" etc. şi să se convingă pe sine de faptul că nu numai înăl­ ţimea lui. A. sare cît poate de sus. bile. Jocuri de competiţie Trădează o socializare mai accentuată şi nevoia de a fi aprobat de „ceilalţi". de a fi admis în el. leagăn. D a r înainte de a ajunge aici. De la 7 la 12 ani Copiii îşi compară temeritatea: cine se va căţăra sau va sări mai sus. Je asemenea: bătaie. De Ia 4 la 11 ani Păpuşi.74 Vîrsta şcolara „Vîrsta ingrată" Interpretarea Jocuri de agilitate Trădează aceeaşi dorinţă de afirmare Viaţa sufletului omenesc nu se descrie prin verbul „a fi" ci prin verbul „a deveni". va aborda un alt tip de probleme şi va formula altfel de revendicări. dar de data aceasta la un stadiu la care adaptarea la lumea exterioară este posibilă. de la bun început. Perioada care se întinde între cel de-al zecelea şi cel de-al cincisprezecelea an de viaţă este o perioadă dificilă. aparate casnice. reglementată deja avansată devin să-şi La vîrsta ingrată : o cercetare lăuntrică Această afirmare a eului începe pe la 10—11 ani şi are. copilul se cercetează lăuntric . Panoplii şi deghizări. dar şi judecata lui şi voinţa lui trebuie de acum încolo să fie luată în consideraţie. un caracter mai socializat. în loc să se cerceteze prin inter­ mediul celorlalţi. narcisismul. Dar această rebeliune nu este decît un dezechilibru temporar. . în care. secretele. El îşi compară înălţimea întîi cu mama — şi ziua în care constată că este mai înalt decît ea are pentru el o importanţă capitală : nu-i mai este în fapt inferior ! Fericit şi neliniştit totodată el se va strădui să-i facă pe adulţi să admită. preadolescenţi. dansuri în figuri. jocuri de cărţi. Adler a eului. ezită între dorinţa de a deveni adulţi şi aceea de a rămîne copii. pregătirea mesei. atît p e n t r u cel care o trăieşte cît şi p e n t r u cei din anturajul lui. box etc. se joacă cu mingea. adult din punct de vedere fizic. Jocuri de imitare Trădează un efort de înţelegere a lumii adulte şi dorinţa de a face parte din „grupul" adulţilor. Mici automobile. Tricicletă. căsuţe în minia­ tură. Crescînd brusc începînd din al unsprezecelea an. el va trebui să străbată o întreagă pe­ rioadă de cunoaştere. preadolescentul îşi dă dintr-o dată seama că de acum încolo distanţa dintre el şi adult se micşorează tot mai mult. perioada de p u b e r t a t e se va t e r m i n a si tînărul (sau tînăra). cine va face pipi mai departe. dar în acelaşi timp şi insidios şi agasant p e n t r u cei din jur. face să se rotească o morişcă într-un pîrîu. Jocuri cu participare Trădează tiţie prin o socializare reguli. Băiatul sau fata. bicicletă. Jocul De la 4 la 9 ani Copilul sare coarda. construieşte mari turnuri folosind jocuri de construcţie. de putere) în vederea unui interes supe­ rior. fără îndoială. De Ia 8 Ia 13 ani Jocuri în cerc sau şir contra şir. hoţii şi vardiştii.

dar lor au menstru­ lent ca în perioada ante­ rile se rotunjesc mai p u ţ i n j a p i d aţie înaintea rioară sfîrşitului celui de-al i 3-lea an • 1 Creşterea se termină în Fetele au silueta Sînii sînt aproa­ Menstrele sînt general înainte de cel unor tinere femei. î n ă l ţ i m e şi greutate 77 asupra propriului eu. G e s e l l . Greutatea mai lent decît maji. pieptul ş i Sînii sînt com şoldurile se îrtî . înălţime şi greutate Vîrsta Aspectul fizic Caractere sexuale secundare Indicii ale maturităţii sexuale ! 1 Creştere în înălţime şi greu ta te — 90% din înălţimea maturitate — 5 0 % din greutatea care o vor a rea 21 de ani 12 îii Umerii. Greutatea creşte şi ea dar mai lent şi din această cauză decalajul dintre înălţime şi greutate dă preadolescentului un aspect deşirat. Apar pe de fete au men­ creşte mai încet înălţimea.> înălţimea şi greutatea con­ Corpul devine mai Sînii continuă să Majoritatea fete­ tinuă să crească. Faţa este riţia părului pe mai împlinită ca pubis la 9 ani. cartofi. astfel încît descumpăniţi. F . . copilul va ieşi aproape adult. propriu „vîrstei ingrate" .) este enormă. U . Apa­ tunjite.76 Vîrsta ingrată Creşterea în cadrul familiei D e z v o l t a r e a fizică şi s e x u a l ă a f e t e l o r . în acelaşi timp dezvoltarea sexuală transformă morfologia generală. Unghiu­ se dezvolte. . Trăsătu­ rile sînt mai pro­ n u n ţ a t e (nasul. mamele dezorientate îşi văd proviziile dispărînd şi aud dintr-o dată reproşuri cu privire la insuficienţa prînzurilor. fetele rii de la subrai struaţie la sfîr­ par mai zvelte de­ şitul celui de-al cît la 11 ani 12-lea an i . pe la fel de încă neregu. 1959.ate de-al 15-lea an Corpul pare mai mari ca la ma­ şi scurgerea puternic. bărbia) Creştere importantă în Scheletul devine la înălţime cei mai mulţi mai — 80% din talia de la proeminent. L'Adolescent de 10 à 16 ans. Păru pe pubian apare hi h majoritatea fe telor Unele fete au menstruaţie spre sfîrşitul ce­ lui de-al II-Iea an 9 5 % din înălţimea de la Greutatea crescînd Sînii sînt for Un mare număr maturitate.plet conturaţi ş di plinesc uşor proemi­ nenţi. De-abia d u p ă pubertate ele se vor gîndi la fineţea siluetei. corpul lui lipsit de armonie şi afectivitatea lui instabilă îl fac să fie nemulţumit de el însuşi şi dificil în re­ laţiile cu adulţii. In aşteptarea acestui eveniment. P e n t r u a face faţă unor asemenea transformări. însă curbele de creştere sînt identice : începînd de la 10—11 ani p e n t r u fete şi de la 12—13 ani p e n t r u băieţi ele urcă vertiginos. dar mai mlădios. părinţii îi reproşează faptul că se află la „vîrsta ingrată". Aspectul fizic Caractere sexuale secundare I n d i c i i ale m a t u r i t ă t ii sexuale DEZVOLTAREA FIZICĂ Preadolescenta este o perioadă de creştere fizică rapidă care variază de la copil la copil (se constată deseori un an sau chiar doi ani diferenţă) şi este mai timpurie pentru fete. mai so­ t u r i t a t e menstruală este lid puţin abundentă D e z v o l t a r e a fizică si s e x u a l ă a b ă i e ţ i l o r înălţime şi greutate ! i Aspect fizic Caractere sexuale secundare I n d i c i i ale maturităţii sexuale 10 Creştere rapidă în înălţime Contururile corpu­ Sînii se contu­ lui devin mai ro­ rează uşor. pofta de mîncare devine de nepotolit . •Dezvoltarea fizică şi s e x u a l ă a f e t e l o r . P . Arti­ maturitate culaţiile şi coas­ — 5 0 % din greutatea pe tele ies în evi­ care o vor avea la dentă. paste făi­ noase etc. La unii 21 de ani apare o obezitate tranzitorie Creştere continuă în înăl­ Acelaşi aspect fizic ţ i m e şi greutate general ca la 11 ani. Nevoia de alimente energetice (pîine. chiar la fete. tot acum se dezvoltă şi muşchii : la băieţi în perioada preadolescentei forţa aproape se dublează *. Pentru unii vîrsta de 12 ani este apogeul fazei de obezitate Apariţia caracte­ Erecţii spontane relor sexuale se­ fără cauze ex­ cundare : terne aparente — creşterea pe­ nisului şi a scrotului — apariţia pi­ lozităţii pubiene 12 1 Vezi A.

pulbenz»_l se î n t r e a b ă dacă te „normal". asigurînd-o de propria-i creştere. Acest confor­ ii sm se face simţit mai cu seamă în vestimenlti—sţie . Este — v î r s t a la c a r e fraţii c b a t în joacă" p e n t r u a -şi măsura p u t e r i l e ^ s sau fac cu tatăl • mcursuri de alergări ori meciuri de fotbal : adultul r e p r e z i n t ă u n e t u l care trebuie atins şi depăşit. măsurate şi verificate INTERESUL PENTRU PROBLEMELE SEXUALE La fetiţă. ceea " pentru el este cu muLTt mai important decît i _^ioda. Siluetă deja mai solidă vedere structural Pilozitate şi mai Ejaculări. îl fac i sufere. atorită unor mari variaţii individuale.^ r ^ e a a colegilor. Proporţiile nemaifiinc aceleaşi.78 Vîrsta ingrată Caractere sexuale secundare / / 4— Aspect fizic I n d i c i i ale sexuale C r e ş t e r e a în cadrul familiei 79 Vîrsta şi s e x u a l ă a băieţilor. U . sau decît p u r i simplu bunul simţ. Totuşi.masturbării braţ Erecţii mai puţii numeroase. în timpul orelor de înot sau de g i m n . de Trăsăturile devin început şi mai pronunţate barbă i permanenţă.s i este invidiată de i l a l ţ i . Aspect mai portantă din punct de solid. Masturbarea 16 Cei mai mulţi dintre băieţi Diferitele proporţii Barba trebuie îşi termină creşterea îna­ ale corpului se ar­ rasă cam o dată tinde să creasd pe săptămînă monizează inte de vîrsta de 17 ani Totodată acest corp care a crescut brusc nu se mai află în ace­ leaşi raporturi cu obiectele înconjurătoare. dar cea mai im­ rilor. ţ i n u t a trebuie i fie până la cea mai mică butonieră aidoma cu . F • Ve»i p. . Mulţi dintre părinţi ignoră Japtu'l că un simplu mănunt al îmbrăcăm!nţii. = 1959. în timpul pubertăţii : cm. Adolescentul de la 9 la 15 ani are privirea aţintită asupra cursorului riglei de înălţime şi a cîntarului.c e l e n ţ ă vîrsta com• 'tiţiilor. să fi t e r m i n a t ă înainte p u b e r t a t e 2 . ea îşi găseşte un p u L ^nct de mîndrie din ii'zvoltarea sinilor pe care-i compară uneori. chiar d a c . O dezvoltare p r e a rapidă. L'Adolescent de la 10 à 16 ans. cu m u l t înainte ca acest lucru să fie cu adevărat i'tesar. «~—-n un pic de nelii. î n ă l ţ i m e şi g r e u t a t e Dezvoltarea fizică ' / maturităţii 13 Creştere continuă în înăl­ Trăsăturile feţei de­ Pilozitate abun­ vin mai dure. îi creează copilului o stare de n e m u l ţ u i « m i r e . Pilozi­ mic în raport cu tate la pubis. cauzele sînt ma puţin fortuite 15 înălţimea atinge 9 5 % din Corpul a crescut şi Apariţia caracte­ s-a dezvoltat mult. Perii d/n ţime şi greutate buzelor cea oscilează între colţul registru grav şi se închid la cu­ loare acut trăsătu­ 14 Perioadă de creştere pon­ înăsprirea derată. poate să-i iiovoace preadolescentului veritabile suferinţe. pe care cei din jur o comentează cu mîndrie. relor sexuale se­ cea de la m a t u r i t a t e Capul pare mai cundare. el devine un instrument imperfect. P . chiar şi e e l e pozitive. Vo­ dentă. BUCURIA DE A DEVENI ADULT Dar atenţia le este în primul rînd îndreptată asupra propriului lor corp şi a dezvoltării lor rapide. adică forţa şi puterea sînt însemnate : aceste progrese. deosebirile lui faţă de ceilalţi. c z 3 e care-şi va aminti >t restul vieţii. cu puţin înaintea prii. sperat şi care linişteşte. cînd cu adulţii. \ Astfel. apariţia ca urmare a perilor la su. C u m p ă r a r e a n i m u l u i sutien.şte. 56—57 şi 72.intensă preocupare pentru conformism Căci această examinare p e r m a n e n t ă a r e o n » _ _ i a n ţ ă de nelinişte . după c u m am mai spus. adese* mare. care p e n t r u ei ar fi r ^zM-eglijabil. G e s e 1 1. le compară continuu cu forţa 2 = s i p u t e r e a adulţilor i a colegilor.s i a mecanismelor rpului trebuie.^ a s t i c ă . Adolescenta care simte că forţa fizică este i — n a i puţin apreciată r societate are mai curînd tendinţa de a p u a t n e preţ pe dezvolirea caracterelor s e x u a l e . este un eveniment dorit de multă vreE=H:me. Proverbiala neîndemînare a adolescenţilor şi timiditatea lor se datoreşte fără în­ doială faptului că ei trebuie să se obişnuiască cu un nou mod de a percepe lumea înconjurătoare. neliniştea lui se trans­ formă în bucurie şi progresele dezvoltării sale fizice. informarea asupra reproducerii . cînd\cu colegii. _aielor m e n s t r e sînt 1 Vezi A. subraţ şi torace restul corpului. Pe la 10 ani 1 copilul vrea în p r i » _ nul rînd să semene ' alţii. prepubertatea este prin e x ^ .

le provoacă şi nici nu este simptomul lor. Se pare într-adevăr. p e n t r u că evoluţia normelor de convieţuire în societate favorizează întîlniri dintre băieţi şi fete. în care fetiţe şi băieţi sînt împreună de mici. V i n c e n t . ea trebuie să se simtă fericită ci a devenit femeie. G r u ­ purile care se formează la şcoală sau în locurile în care copiii îşi petrec vacanţa sînt toate compuse n u m a i din fete sau n u m a i din băieţi. notai discul „L'Amour et la Vie" (Philips). K i r t s e y . cai pot fi traumatizante pentru adolescenţi. Chiar în şcolile mixte. De atunci. de pildă. în jur de 1 4 % d i n t r e fete mărturisesc experienţe sexuale. fără îndoială că numărul celor care o practică este mai mare. de asemenea. Totuşi trebuie să r e p e t ă m : chiar dacă m a s t u r ­ baţia însoţeşte uneori debilitatea sau a n u m i t e t u l b u r ă r i psihice. La vie sociale des enfants. înainte de adolescenţă. dis cutii la ş c o a l ă 2 etc. „Se va naşte un copil". Totodată îi prezic ui viitor plin de primejdii şi de crime : este inutil să insistăm asupri perturbaţiilor profunde pe care asemenea atitudini le pot provoci Ve. 33"/o dintre copii abordau pubertatea fără a cîtuşi de puţin informaţi în acest sens. unui\ adolescent. în felul în care se dezbracă sau se îmbracă. solitare sau nu. în parte poate şi datorită faptului că vîrsta pubertăţii la rîndul ei este tot mai mică şi. Alături de cărţile citate. amestecată cu agresivitate. Saunders. sîn pentru ele surse de cunoaştere de foarte multe ori imperfect' a transformărilor pe care le simt producîndu-se în propriul corp iar misterul acestor transformări are ceva neliniştitor. / Să informăm ca să suprimăm orice nelinişti Adesea. 1 După A. n u m a i practicarea ei în mod curent sau prelungirea practicării ei d u p ă această vîrstă dificilă pot fi considerate patologice. această impor* tantă cotitură trebuie să fie abordată de către fetiţa fără nici < nelinişte . 6 — Cunoaşterea copilului . deja citată. interesul copilului faţă de propriul corp precede interesul său faţă de corpul de sex opus. Acest principiu a fost adoptat de numeroase şcoli particulare ca şi de cîteva inst tuţii secundare din cadrul căminelcr socio-culturale. De la 10 la 14 ani p e n t r u fete şi de la 15 la 16 ani p e n t r u băieţi. Se mai întîlnesc totuşi cazuri în care părinţi abuzează de autoritatea lor mergînd pînă la a lega de pat un ado­ lescent pe care-1 numesc vicios şi anormal. Hachette. eforturile evi dente care s-au depus pentru informarea lor (cărţi.i R. Editions du Scarabée. fetiţele au adevărate crize de pu doare. Filme ca „Helga". care a p a r e p u ţ i n mai tîrziu. înainte de a ajunge la dorinţa de a flirta. celălalt sex este mai curînd obiectul unei curiozităţi decît al unei atracţii. şi de aceea se ţin la distanţă . 1963. filme. chiar se tem puţin unii de alţii.80 Vîrsta ingrată Creşterea in cadrul familiei 81 necesare noi convorbiri legate de acest subiect. Jocurile lor implică interese diferenţiate. ascultînd-o pe mamă. Cousinet a n u m i t prepubertatea „vîrsta socială de g r a ţ i e " 2 . ea nu. Sexual Behaviour in the Human Female. 1959. Segregaţia sexuală Lipsa de înţelegere poate crea perturbări grav însă. sînt excelente mijloace de informare pentr părinţi. p e n t r u că individul trăieşte atunci mai m u l t alături de cei de o seamă cu el decît în orice alt m o m e n t al vieţii sale.) au avut oarecare rezultate. fetele şi băieţii parcurg o perioadă de tachinări. a arătat că în acea perioadă numa părinţii cu o gîndire extrem de evoluată îşi informau copiii despn problemele sexuale înainte de pubertate. se constată o segregaţie spontană de grup. celălalt sex fiind exclus. 2 1 în orice caz. Totuş: ancheta din 1962 1 . care arată o dorinţă de apropiere. Este dimpotrivă 1 relativa frecvent întîlnită la circa două treimi d i n t r e b ă i e ţ i . pe la 10—11 ani. ceei ce face ca discuţiile cu m a m a să fie delicate. în ultima vreme. Şi unii şi alţii se observă reciproc. că vîrsta la care apare interesul p e n t r u celălalt sex scade în p e r m a ­ nenţă. în mediile intelectuali modeste şi medii. părinţii şi-au schimbat m u l t atitudine! faţă de problemele sexuale ale copiilor chiar şi în ceea ce p r l veste masturbarea. cartei răsfoită pe ascuns. L'Education des enfants. dar deocamdat destul de modeste. cu un puternic sentiment de culpabilitate. dar între indivizi de acelaşi sex se stabilesc şi relaţii personale. 1953. Tre­ buie să fim însă prudenţi în interpretarea acestui fenomen în care mediul social joacă un rol important. Există însă un pe ricol : prietenele la care fetiţele vor căuta să se informeze. 2 Vezi C o u s i n e t . în preadolescentă sau la începutul adolescenţei .

le fluieră. în grupul băieţilor. H o u l i h a n a u comparat într-un studiu sociometric băieţilor şi a fetelor la trei nivele corespunzînd claselor a 6-a şi {Chilă Development. fiind vorba de fapt doar de o etapă necesară pe d r u m u l maturizării. copiii din grupul de sex opus vor afişa o atitudine dis­ preţuitoare. „Iubirile de copii" există. pe la 12—13 ani ele evoluează către cuplul de prieteni relativ stabil. Părinţii au faţă de aceste sentimente frecvente reacţii de gelozie. Aceste iubiri. aproximativ clasei în calitate de persoană şi nu de fiinţă care a p a r ţ i n e unei rase diferite. la 12—13 ani. La băieţi ea se manifestă adesea printr-o agresivitate care de fapt maschează cu greu dezorientarea şi neliniştea lor în faţa fetelor. sentimente înconjurate de o taină plină de gelozie. la vîrsta de 9—11 ani. ş i N . îşi bat joc de ele. Cea mai m a r e injurie ce i se poate aduce unui băiat este să-1 faci „curcă plouată" sau „fată". care să te ajute să reflectezi şi. el este luat ca model. El constituie. dovada că adolescentul poate fi iubit p e n t r u el însuşi . Clasa a 6-a din Franţa corespunde a Vl-a de la n o i .u n şir de stereotipuri cu tendinţă devalorizantă faţă de fete : „plîngăcioase". bă­ ieţii se dedau la veritabile persecuţii împotriva lor. care pot avea o intensitate considerabilă şi care pot lăsa a m i n t i r i p e n t r u toată viaţa. Apoi. PRIETENUL „Ceata" reprezenta o delimitare în relaţiile sociale. „giugiulite". pe care trebuie s-o meriţi. ca şi cum ar vrea să evite orice influenţă a sexului opus. „grosolani". Iată de ce pri­ mul prieten este adesea mai în vîrsta sau mai p u t e r n i c .82 Vîrsta ingrată 1 Creşterea în cadrul familiei 83 Un studiu publicat în 1965 arată că dacă i se cere u n u i cbpil să aleagă un alt copil. gingăşia reală sau presupusă. 1953). de asemenea. valorile adoptate sînt forţa fizică. „prost-crescuţi". p e n t r u o actriţă de cinema. pe care o maschează sub diverse pretexte. refuză să iasă cu ei la plimbarea de duminică sau se arată plictisit de ea. decît trăite. curajul. de asemenea. cu atît simpatia lui p e n t r u cel care-1 a d m i r ă este mai apreciată de adolescentul care nu este sigur de el. „pişăcioase" ele sînt şi „fricoase". Vîrsta de 15 ani constituie m o m e n t u l în care apar primele emoţii sexuale. / înaintea pubertăţii băieţii şi fetele afişează un dispreţ reciproc Este cert că „ceata" reprezintă cadrul manifestărilor sociale ale copiilor. P r i e ­ tenul corespunde nevoii de a găsi un p a r t e n e r asemănător cu tine însuţi. Pe măsură ce va creşte curiozitatea şi interesul faţă de celă­ lalt grup. Superioritatea evidentă a băieţilor se exprimă p r i n t r . procentajul cazurilor în care cel ales/este de alt sex a fost cu mult mai mare în 1963 decît în 1942. Cu cît apro­ pierea de pubertate este mai avansată. preferind să se întîlnească cu prietenul (sau prietena). delicateţea şi chiar timiditatea. Şi fiecare grup constituit se va defini şi se va diferenţia în raport cu grupul de celălalt sex. acţiunea. se înrudesc cu sentimentele pătimaşe p e n t r u un erou. îi ţin la distanţă. Ei suferă cînd copilul. cu atît r a p o r t u r i l e sociale tind să se restrîngă . K u h l e n alegerea personală a a 3-a. „pala­ vragioaice" etc. în privinţa aceasta dragostea gratuită a părinţilor este eclipsată de dragostea prietenului. aceasta devenind o manieră de comportare. înc£pînd din clasa a 6-a şi chiar şi mai mare. care destul de des sînt nişte „avansuri" mascate : le trag de mîini sau de veşminte. ripostează acuzîndu-i de faptul că sînt „brutali". care nu sînt mărturisite decît faţă de j u r n a l u l i n t i m şi care fac parte din peisajul răvăşit al preadolescentei. şi terminală. Astfel. n u m a i că sînt m a i mult visate. nu acceptă să discute cu ei şi nu-i admit în jocurile lor. clasa a 5-a clasei a Vll-a de la noi e t c . să te liniştească : el este primul căruia copilul îi dăruieşte dragostea sa. care să te înţeleagă şi să te critice cu indulgentă. apoi. le fac cu ochiul ca să le vadă cum roşesc. le înjură. „ceata" se sparge în grupuleţe. Fetele. O dată cu pubertatea. el este imaginea ideală a ceea ce adolescentul ar vrea să fie la o vîrsta la care modelul oferit de t a t ă l (sau de mama) este pus sub semnul întrebării. temătoare dar tot dispreţuitoare. Acest tablou nu trebuie totuşi să ne facă să u i t ă m că anumiţi copii manifestă p e n t r u celălalt sex un interes cu m u l t mai pre­ coce. iese la iveală dorinţa de a comunica cu celălalt sex şi agresivitatea dispare : băiatul sau fata apar acum 1 R. P e n t r u a le arăta în ce măsură le dispreţuiesc. din clasa a 3-a. îşi va întemeia activitatea pe atitudini tradiţionale masculine sau feminine. Ei interpretează în mod greşit această dorinţă de evadare ca pe o diminuare a afecţiunii copilului faţă de ei. Rar se poate vedea un băieţel. mărturisindu-şi sen­ timentul faţă de o fetiţă (sau invers). şi în orice oaz nu este suficient. spre deosebire de grupul fetelor u n d e vor fi apreciate drăgălăşenia. cu cît p r i e t e n u l este mai admirat.

cutare băiat creşte hîrciogi de culori diferite. Se cunoaşte următorul exemplu practic 4 : copilul este plasat în faţa a trei bucăţi de carton.. sînt liniştitoare în sine. de asemenea. ori indiferenţa sînt trăite ca veritabile drame. 1964. copilul acordă punctului său de vedere o valoare ab­ solută. raporturile. P i a g e t 3 a subliniat şi el că perioada din j u r u l vîrstei de 10 ani este caracterizată prin coordonarea perspectivelor şi stabilirea sis­ temelor de ansamblu. el îşi ima­ ginează un ansamblu de acţiuni ghidate printr-o construcţie inte­ lectuală. S-a spus adesea despre aceste prietenii că reprezintă o homosexu­ alitate nerealizată . apropiate de cele ale îndrăgostiţilor închinate prietenului sau prietenei : pierderea (plecarea. căutînd să-şi stabilească arborele genealogic sau pe cel al prietenilor ei . automobile. El trebuie să înveţe să ţină cont de diferite condiţii existente p e n t r u a emite o judecată obiectivă. Editions du Scarabée. deplasată în raport cu panorama. F . să informăm fără ezitare pe adolescent asupra riscurilor seducerii sale de către adult. o fază de apărare „obsesională" împotriva pornirilor: operaţiile de clasare. el va căuta să clasifice şi să-şi ordoneze cunoştinţele. jucării. dacă copiii au aceeaşi vîrsta sau acelaşi grad de maturizare. P e n t r u a se integra în gîndirea generală. Pe la 10 ani copilul caută o perspectivă nouă Pe la 9 ani. Răutatea prietenului îl răneşte adînc. jurămintele de a nu se părăsi niciodată. de ordonare. O fată tînără sau un băiat nu văd nimic rău în aceste r e l a ţ i i . la care se referă autoarea. de cele mai m u l t e ori amicale. 2 . î n t r e 9 şi 13 ani. U. schimbarea clasei). O fetiţă de 11 ani vor­ bind de relaţiile ei sexuale cu o prietenă de 13 ani spunea : „n-aş putea să fac niciodată aşa ceva cu un băiat. P i a g e t . cutii de chibrituri. ating uneori o intensitate identică cu cea a iubirii. de asemenea. L'enfant de 5 à 10 ans şi L'adolescent de 10 à 16 ans. Această nevoie de a ordona cunoştinţele se manifestă în toate modurile posibile : cutare fetiţă nu conteneşte cu întrebările cu pri­ vire la raporturile d i n t r e diverşi membri ai familiei. Six études de psychologie de l'enfant. . Ea dispare progresiv. în anii precedenţi. trebuie să încercăm să evităm aceste practici. mai cu seamă în spaţiu şi timp. Sau alteori el se interesează de avioane şi vrea să cunoască toate tipurile şi caracteristicile lor. 3 Vezi J. P. Actions et pensées enfantines. Gesell *. care la copiii predispuşi la homosexualitate. Gonthier. Acţiunea lui nu mai vizează o simplă reproducere d i n t r . la dreapta sau la stînga. 1953.. îi încrucişează din nou. sînt puţin mistice. copilul a acumulat un m a r e n u m ă r de cunoştinţe disparate. Această fază de homosexualitate realizată mai m u l t sau mai puţin este aproape totdeauna tranzitorie. Pînă la 9—10 ani copilul nu-şi poate imagina ce vede păpuşa şi reconstituie ceea ce vede el d i n panoramă. cum prima persoană iubită sentimental este o per­ soană de acelaşi sex. Rar se întîmplă ca aceste raporturi să devină homosexuale.77 84 Vîrsta ingrată Creşterea in cadrul familiei 85 Preadolescenta : vîrsta prieteniei pătimaşe / Este adevărat că părinţii sînt deseori speriaţi de violenţa senti­ mentelor. după cum remarcă * Este vorba de situaţia din Franţa. ar fi fost dezgustător".u n punct de vedere personal . Mai tîrziu el devine capabil să-şi imagineze schimbările de per­ spectivă şi să ţină cont de ele cînd păpuşa este aşezată în spatele cartoanelor. . pot fixa definitiv aceste ten­ dinţe. 4 Vezi E. şi din nou cercetează descendenţa lor etc. relaţiile sexuale cu aceasta sînt considerate mai normale decît cele cu u n a de sex opus. caz din nefericire foarte frecvent *. 2 1 DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ Toţi părinţii ştiu că preadolescenta este vîrsta la care copilul co­ lecţionează timbre. să le organizeze unele în r a p o r t cu altele şi să organizeze aceste date în ansambluri mai vaste. au în ele ceva romantic. această poziţie t r e ­ buie să se socializeze. Practicile cum ar fi schimbul de sînge. I se cere copilului să constru­ iască în faţa lui peisajul observat de o păpuşă. Totuşi. Nu este o întîmplare. păpuşi. vi­ tezele lor etc. înţelepciunea ne învaţă să nu permitem stabilirea de relaţii între copii între care există diferenţe prea mari de vîrsta şi. o dată cu pubertatea care dirijează interesul către persoanele de sex opus. considerată de neconsolat. fiecare reprezentînd un montaj şi constituind un peisaj văzut dintr-o anumită perspectivă. G e s e l l . 1959. Este. Vezi A. lipsa de atenţie echi­ valează cu o condamnare la singurătate. sau infideli­ tatea lui (are un alt prieten). Seducerea este de obicei opera adolescenţilor mai mari şi mai copţi. M i c h a u d.

E adevărat. în cursul preadolescentei gîndirea se va limita la verificări. toate acestea nefiind explicaţii absurde. copilul desenează arbori verticali pe vîrful unui m u n t e . Preadolescenta pune totul sub semnul întrebării De fapt. Pînă atunci copilul nu este capabil să ra­ ţioneze decît pe baza unor date direct perceptibile. Ceea ce nu înseamnă că aceste date concrete nu sînt r e e x a m i n a t e în orice moment. ceea ce este demonstrat de următorul exemplu. ca cele ce figurează în testul Binet. conform experienţelor lui Piaget asupra conservării ma­ teriei. „să gîndească n u m a i p e n t r u a gîndi". Pe la 13—14 ani el stăpîneşte bine raţionamentul logic : pus în faţa unei fraze sau a u n u i raţionament absurd. adică de a percepe o a n u m e dată în contingenţă cu alte informaţii. Tot astfel. fără a depăşi însă con­ cretul. cam cum ai face să sară un drăcuşor din cutie apăsînd pe un arc : el este capabil 1 2 să-şi însuşească o explicaţie sumară. . care merge mai repede ? — Automobilul. Cei mai mici.86 Vîrsta ingrată Creşterea în cadrul familiei 87 Noţiunile de verticală şi de orizontală se ordonează în acelaşi fel printr-o descentralizare. Tot ce vede. chiar dacă aceştia cresc pe o pantă. pentru că face mai mulţi kilometri". Action et penses enfantines. tot ce cunoaşte. de pildă. copilul trebuie să atingă vîrsta de 10 ani pentru ca să-şi dea seama că greutatea unei bucăţi de plas­ tilină este egală cu greutatea totală a bucăţilor obţinute prin divi­ zarea celei dintîi şi 12 ani pentru a înţelege conservarea volumului. de care am vorbit deja 2 . dacă nu a fost învăţat s-o facă. Un franzelar — li se spune copiilor — vinde o franzelă în pierdere.50 franci la 10 se vor pierde 5 franci şi că în consecinţă franzelarul nu poate să recupereze vînzînd mai mult. pentru că pierderile nu fac decît să crească. ceilalţi. un automobil 500 km în 10 ore . sau că cheltuielile generale sînt mai mici pe bucată la o mie de franzele. Ce credeţi voi ? La 14 ani copiii răspund că dacă la o franzelă se pierd 0. nu p u n sub semnul întrebării afirmaţia franzelarului. dar spune că recuperează la cantitate. la încercări făcute p e n t r u a pricepe mai bine. dar îngust. de la o perspectivă personală la una ge­ nerală. dar perpendiculare pe acoperiş.. de-abia un adolescent va fi capabil să raţioneze pe baza unor propoziţii exacte sau inexacte. este incapabil să în­ ţeleagă noţiunea de viteză. Dacă cineva cîştigă la loterie. devenit celebru 1 : „Un tren face 50 km pe oră. dar perpendiculari pe pantă. aceasta se datoreste faptului că a meritat-o. să le lege în mod logic fără a avea nevoie să facă apel la experienţă. De asemenea. 7 poate să vină atît d u p ă 1 cît şi după 0". Pe la 12 ani copilul devine capabil să acorde fenomenelor fizice cauze mai obiective şi să recu­ noască anumite legi universale cum ar fi hazardul : „când cineva cîstigă este o întâmplare.. Coşurile caselor sînt oblice. la această vîrstă. cum fac cei mici. nimeni nu poate niciodată ghici care cifră va ieşi. este capabil să le analizeze si să le demonstreze în m o d logic absurditatea \ în t i m p ce u n u l mai mic n-ar fi p u t u t decît să intuiască această absurditate şi să-şi manifeste dezaprobarea prin : „asta nu se poate p e n t r u că. Citat de M i c h a u d . sau la n u m ă r u l franzelelor. atît de enervantă : „el discută în contradictoriu. trebuie să fie criticat şi încercat prin r a ţ i o n a m e n t . De aici atitudinea p e r m a n e n t critică şi plină de în­ doială pe care părinţii o găsesc la vîrsta ingrată. Editions du Scarabée. Vezi p. Numai începînd de la 9 ani devine capabil să se detaşeze de modul primar de percepere şi să deseneze copaci paraleli între ei." Felul cum progresează gîndirea lui este a r ă t a t şi de un alt exem­ plu. care este încă suportul esenţial al activităţii lui intelectuale. dar care nu rezolvă problema în mod co­ rect şi logic.. spunînd că franzelarul înşeală la greutate. De asemenea el nu mai crede că în televizor stă ascuns un om. el însuşi. Pînă la 9—10 ani. sau mai puţin avansaţi în dezvoltarea gîndirii. astfel îşi modifică judecata în r a p o r t cu cele ce i se spun şi progresează spre obiectivitate. ci încearcă doar s-o justifice sau s-o explice.. 1953 1 De la 9 ani copilul este capabil să observe absurditatea unor fraze simnle. şi nici măcar că electricitatea face să apară imaginea. la mărime. în schimb. Aprecierea vitezei ca raport între spaţiul parcurs şi timp nu este posibilă înainte de 11—12 ani. copilul nu este capabil pînă atunci să dea fenome­ nelor naturale alte explicaţii decît cele magice sau antropomorfe. Copilul nu este capabil să-şi depăşească sistemul de referinţă personal. dar cu adevărat ştiinţifică.. 65—66. el contestă". noţiune şi mai abstractă. sau p e n t r u că a ales bine biletul : aici nu există nimic raţional.

u n a după alta. 1 R. şi nu n u m a i din punct de vedere fizic : părinţii sînt uneori uluiţi de corectitu­ dinea argumentării lui şi de justificările care vin în sprijinul r e ­ vendicărilor sale. toate încercările de rezistenţă ale mamei. Pentru copil o răsturnare a valorilor nu este lipsită de sentimentul culpabilităţii Dar această luptă împotriva mamei nu se desfăşoară fără un puternic sentiment de culpabilitate şi este deseori însoţită de autoacuzaţii şi de criză de conştiinţă. Ea suferă din această cauză. o atitudine de respingere. Numeroase evadări de acasă îşi au originea în această culpabilitate. de a ameninţa şi de a slăbi legăturile afective pe care sînt dornici totuşi să le păstreze. I n t r . Mai m u l t decît atît. pentru că de dragostea ei nu se îndoieşte. profesorii. SĂ TE AFIRMI PÎNĂ LA REVOLTĂ Cum înălţimea lor începe să crească în mod spectaculos. Nu mai pot. cunoaşte punctele sensibile şi ştie u n d e trebuie să lovească pentru a provoca mînia celuilalt. Bo ur r i 1 lo n logie. Caz studiat de M. în forma unei enorme flori —• ca un soare — iar în partea opusă s-a reprezentat pe sine. nu mai vrea să creadă. P e n t r u a păstra un a n u m i t echilibru interior. Părinţii. Editions sociales françaises. această vîrstă este u n a din cele mai dificile şi pentru părinţi şi p e n t r u copil. „Nu mai vrea să înveţe. tînărul predelincvent. Dacă o provoacă şi rîde de mînia ei este şi pentru că se teme de pedepsele ei mai puţin decît de cele ale tatălui. în lupta dintre bine şi Citat de D r . X. vor trebui.88 Vîrsta ingrata Creşterea în cadrul familiei 89 Aşadar. pre­ adolescentul trebuie mai întîi să se elibereze într-o a n u m i t ă măsură de m a m a sa. Preadolescentul a r e deci. menit să atragă atenţia şi să sfideze. manifestînd astfel nos­ talgia dragostei m a t e r n e pierdute —. pe care copilul nu poate s-o suporte. 2 1 Copilul se afirmă zdrobind cadrul care îl înconjoară Prima necesitate a afirmării propriului eu : trebuie să sfărîme ca­ drul în care a decurs copilăria. prin opoziţie : dacă cei­ lalţi nu vor să recunoască faptul că a crescut. Macmillan. înainte vreme agreabil şi deloc dificil (după ce a fost.u n asalt neîncetat. F a r n h a m.cum credea — din vina lui -.u n desen în care psihologul îi cerea să-^şi reprezinte familia prin simboluri. fetele de la 10—11 ani şi băieţii de la 12—13 îşi dau seama că timpul care-i separă de vîrsta maturităţii va fi de acum încolo foarte scurt. totuşi. Examinarea cazului arată că m a m a continuă s-o îmbrace pe fetiţă ca pe un copil şi aceasta are senzaţia că m a m a încearcă s-o frustreze de „drepturile ei la feminitate" 1 . spunea : „Nu mai vreau să-mi văd părinţii. de respect. adolescentul trebuie să ştie precis. fără îndoială pentru că prezenţa ei. mai m u l t decît cea a tatălui. ca sugar. pînă atunci adora­ bilă. The Adolescent. copilul trebuie să-şi încerce forţele proaspete zdruncinînd vechile obişnuinţe şi ve­ chile imagini. datorită necesităţii de a-şi crea o persona­ litate. anturajul care simte că un copil se află încă departe de ma­ turitate. Pînă atunci au acceptat statutul de copil. dar că el nu mai e ca ceilalţi (fraţii. ei sînt nefericiţi să aibă un fiu ca m i n e " . evocă perioada copilăriei şi că pentru a se elibera de copilărie. î n t r . care este analog în multe privinţe cu criza de opoziţie de la 2 ani şi jumătate. în cadrul stagiului de şef de lucrări în psiho . La personnalité de Venfant. m a m a este prima oare observă schimba­ rea survenită la copilul ei. vorbeşte. M. surorile). vrea să acţioneze" K In familie. Sînt un delincvent. M u c c h i e 1 1 i. după cîte le-am făcut (două evadări). 1962. cere din partea lui aceleaşi semne de politeţe. dar în acelaşi t i m p el seamănă cu un tînăr adult. 1951. să admită că există şi că a r e voinţă proprie. de ascultare. Vexat. are chef să fie răsfăţat ca şi cum ar fi mic ? Da. La fete se observă uneori o reactivare a unei gelozii inconştiente. preadolescentul se străduieşte să zdrobească. el şi-a desenat m a m a încon­ jurată de copii. Vorbea de m a m a sa cu dragoste şi spunea că îl iubeşte. deoarece acum copilul judecă. se afirmă ca „om m a r e " . Acest exemplu arată cu precizie deprimarea pe care o încearcă adolescenţii condamnaţi. cu atît mai mult cu cît ea este prima victimă. Totuşi. provocator. şi mai ales. De acum vor să fie recunoscuţi aproape ca nişte adulţi şi să li se acorde drepturi în consecinţă. De unde un comportament capricios. casa — totul este pus la încercare şi supus criticii. „Te urăsc" — îi strigă mamei o fetiţă de 13 ani. împovărător şi relativ plicticos). faţă de ea. dar care este infinit mai exasperant.

ei nu-şi menajează părinţii. să poată înţelege cauzele acestei atitu­ dini şi s-o trateze cu un anumit umor. el a r e totuşi tendinţa să se laude în faţa ami­ cilor cu părinţi mult mai prestigioşi decît sînt ei în realitate : acesta este un alt mod de a mărturisi că părinţii nu-1 satisfac prin situaţia lor socială. sau cel puţin o rudenie datorită căreia să le fie măgulit amorul propriu. De fapt. ei o învăluie în mister. Copiii descoperă alte familii. „N-o s-o afle — îl exclud. Dispersarea autorităţii în aceste cazuri particulare are un rol patogen. . Condamnaţi în mod definitiv (în cazul precedent — de justiţie). îi demonstrează tînărului adolescent propria sa forţă. Tot astfel sînt considerate întrebările de genul celor : „Unde ai fost ? cu cine ? de ce te-ai întors tîrziu ? ce scriai ?" — pe care mama le consideră drept dovezi ale unei preocupări pline de tandreţe. CRITICA FAMILIEI Am greşi totuşi dacă am dramatiza situaţia. indiseiplinaţi sau capricloşi. cazul este frecvent cînd părinţii nu se înţeleg sau sînt dezbinaţi (despărţiţi. alte moduri de viaţă şi le declară superioare. prestigiu etc. secretele mele sînt numai ale mele — nu depind de el". 134—137. să judece şi să critice orice intenţie a adulţilor. Părinţii reac­ ţionează prin furie şi prin gelozie : „Dacă îţi place mai m u l t în altă parte. Nu ştiu decît să gîndească. dezinvolţi. dar acest lucru nu este uşor . chiar de ar fi să i se smulgă limba şi chiar dacă n-ar avea nimic de ascuns. evident. 2 Vezi p. care nu mai este înglobată în familie. neliniştea. copilul trebuie să simtă cînd începe să-şi formeze personalitatea că ceva se opune tendinţelor sale spre rău. Ei vor altceva decît cadrul îngust ce li se oferă. de u n d e şi gustul lui p e n t r u secrete. dar care par închizitorice copilului. ferm decis să nu răspundă. Chiar dacă scrisoarea n-are nici o importanţă. Intr-o familie în care părinţii evită stângăciile evidente. superioritatea nu le va mai fi legată decît de valoarea lor personală. Ceea ce doreşte însă el în realitate este. Părinţii ar trebui. sau cînd aceştia refuză să participe la reuniunile familiale de duminică. cei de „vîrsta ingrată" îi scot pe toţi din sărite. Tot astfel. revolta se limitează la o punere sub semnul întrebării a valorilor familiale. Şi orice tentativă a părinţilor de a p ă t r u n d e acest mister apare ca o veritabilă violare a personalităţii. Aceasta este vîrsta — 10—12 ani — la care copiilor le place să-şi inventeze o altă familie. ci un nou mod de a-1 înfrunta pe adultul care caută să i le cunoască. şi că el trebuie să se conformeze unui număr de reguli. Curiozitatea acestuia. iritarea. pentru părinţi acesta este sfîrşitul unei perioade : al celei în care superioritatea lor faţă de copii se datora n u m a i faptului că erau părinţii lui. Altfel există riscul ca el să creadă că trăieşte într-o lume în care îi este permis orice şi astfel foarte curînd să ajungă d e l i n c v e n t 1 . De aici şi importanţa care trebuie acordată problemei corespon­ denţei acestora. PLĂCEREA SECRETULUI „Asta nu-i priveşte". Ceea ce este indispensabil pentru preadolescenţi : un mediu solid şi coerent Copilul trebuie totdeauna să simtă că legea există atît pentru cei mici cît şi pentru cei mari. ori lăsaţi să-şi facă de cap. n-ai decît să pleci acolo !" Ei suferă auzindu-şi copiii cum spun : „Doar n-ai să-ţi pui această rochie caraghioasă" sau „Doar nu-ţi închipui că o să-1 invit pe X în acest a p a r t a m e n t ?". nu atît o adevărată tăinu­ ire a secretelor inexistente.Pericolul este evident şi atunci cînd simte în anturajul său divergenţe asupra concepţiilor de bine şi de rău .90 Vîrsta ingrata Creşterea în cadrul familiei 91 rău. totuşi revoltele de acest gen nu sînt prea numeroase. F a p t u l că adulţii nu mai au dreptul la nici un amestec în viaţa lui este continuu afirmat de către preadolescent . care este binele şi care este răul. F ă r ă să fie rare. Chiar dacă copilul nu merge pînă într-atît de departe. Din momentul în care copiii se află în apropierea adolescenţei. se simt deopotrivă de înstrăinaţi. Scrisoarea personală simbolizează p e n t r u adolescent sau adolescentă situaţia lor de persoană distinctă. în divorţ) . nici o stîngăcie. nu le trec cu vederea nici o slăbiciune. după cum nu îndrăznea să facă primii paşi decît fiind sigur că avea în u r m a lui un sprijin. 50o/o dintre delincvenţi au cunoscut cel puţin două medii de viaţă.

Totuşi. elevul e afectat şi aşteaptă să fie chemat înapoi. săptămînal sau lunar . semn că s-a simţit lezat. iar apoi să crească la fiecare aniversare. p e n t r u un serviciu. ori cadoul primit la celebrarea unui eveniment nu-i mai dau copilului acelaşi sentiment de autonomie. Vezi p. R a i 1 1 o n L'Argent. Chiar mai de­ vreme fetele pot să dispună de o mică sumă pentru c u m p ă r a t u l cio­ rapilor. apar atunci răspunsurile eva­ zive în a căror artă preadolescenţii trec drept maeştri : — Ce-ai făcut ? Nimic special. să se ţină cont şi de banii de buzunar primiţi de colegi. Copilul caută în primul rînd să fie recunoscut de cei de seama lui De fapt copilul este sensibil nu atît la părerea profesorului cît la cea a colegilor 2 . mănuşilor etc. care le stabileşte statutul. contestă. echipe sportive.n. dar uneori explodează în ieşiri. considerîndu-i prieteni mai în vîrstă. 270. MEDIUL ŞCOLAR Această agresivitate nu-i este rezervată numai familiei .r. L. în care agresivitatea lui reţinută se exprimă cu o violenţă surprinzătoare. Dar pînă în prezent. elevul răs­ punde cu insolentă. văzut de mine. care are pentru el o mare însemnătate. — Unde ai fost ? In oraş. prea mic pentru lupta deschisă. Totuşi această bravadă este superficială . La nevoie face pe prostul numai p e n t r u a-şi amuza colegii. Banii de buzunar : să găsim măsura justă Se admite uneori ca acest „salariu" să fie la 11 ani săptămînal şi să corespundă cu banii pe care îi primeşte un muncitor necalificat pentru o oră de muncă. se va putea adăuga la aceşti bani de buzunar o sumă destinată bugetului vestimentar. 1 Vezi cartea lui taires. cadoul-recompensă. Este la fel de dăunător p e n t r u un elev să aibă cu mult mai puţini bani (se simte umilit) sau cu m u l t mai mulţi (este „tapat". ce nu trebuie să fie suprimată sub nici un pretext. P r e a mare ca să suporte o supraveghere permanentă. şi pro­ fesorii se tem de dificilele clase a 4-a (ori a 3-a pentru b ă i e ţ i ) i . Atracţia pentru organizaţiile de cercetaşi. în care elevii îi tachinează şi îi contrazic cu plăcere. se întîmplă ca ei să fie acceptaţi în grup. în m ă s u r a posibilităţilor. La adolescenţă însă ei vor fi excluşi. dacă este dat afară. poate fi întotdeauna privită ca un stimulent. La observaţiile lui. „fac scandal" şi par că „formează" mereu noi instigatori la dezordini. Educatorul sau instruc­ torul reprezintă o prezenţă relativ mai uşor de uitat decît părinţii 1 2 Vezi nota de la p. dar ea trebuie să constituie un supliment la o mică alocaţie periodică. atitudinea autoritară a „prof-ului". sau profesorul — ei sînt primiţi cu plăcere în jocurile colective . Stadiul următor este evident minciuna sau ipocrizia. — Cu cine ? A. dacă acesta n-are o considerabilă autoritate. fiind consideraţi rivali şi ca atare suspecţi. 1968. Editions universi- . Cînd va fi atins adolescenţa. problème d'éducation. cînd retrasă ca pedeapsă. al bancnotei dată cînd ca recompensă. Este dificil de prevăzut în ce măsură noul climat care se încearcă a fi conturat în licee (în F r a n ţ a . 82. trebuie. cluburi de cartier. se loveşte de rezistenţa clasei care se aliază cu plăcere împotriva lui. se încăpăţînează şi afişează un dispreţ total faţă de pedepse.92 Vîrsta ingrată Creşterea în cadrul familiei 93 Să încerce numai părinţii să insiste . BANII DE BUZUNAR Apare o revendicare vehementă : a avea bani de buzunar primiţi cu regularitate. corespunde dorinţei sale de a fugi de adulţi. căutînd astfel să atragă atenţia celorlalţi asu­ pra sa. deoarece ea per­ mite copilului să se organizeze de-acuma ca un adult care primeşte un salariu K E de m i r a r e cum de a p u t u t să încolţească în capul unei m a m e sistemul monstruos. cu un amic". sau arată faţă de mustrări o susceptibilitate agresivă.) va modifica acest fenomen. copilul încearcă să facă ce vrea el fără să se ştie. are o reputaţie dăunătoare şi atrage uneori prie­ teni îndoielnici) decît ceilalţi. Recompensa pentru o notă bună.

î i fie considerată de copil ca un mijloc de a-i sfida pe părinţi şi să exprime dorinţa sa de a se despărţi de ei : ea înseamnă totodată a-efuzul de a se s u p u n e exi­ genţelor familiei şi dorinţa de a-şi tră i singur v i a ţ a . études psychanalytique. el caută înţelegere şi ajutor pentru a scăpa de angoasa îndoielii de sine : un refuz ar putea avea urmări extrem de neplăcute şi pentru el şi p e n t r u părinţi. mai puţin admirat. Helene Deutsch 1 subliniază faptul că. Aceste mari valuri de emoţie le copleşesc uneori pe fetiţe şi le duc la stări depresive trecătoare : plîng pentru o ni­ mica toată. fără să-i pese nici de ^ B n g r i j o r a r e a părinţilor.F. iar copilul. Fuga di.94 Vîrsta ingrată Creşterea în cadrul familiei 95 ÎNDOIALA DE SINE Am prezentat pînă acum preadolescentul doritor să-şi încerce for­ ţele şi oare se avîntă cu agresivitate în lupta p e n t r u cucerirea inde­ pendenţei. ca cel al „colerici J o r " i. în acelaşi timp. intoleranţă la sancţiuni) sau uneori o culpabilita "te prea p u t e r n i c ă p e n t r u ca copilul să poată reapărea în faţa celi 3r care l-au c o n d a m n a t fără drept de apel . în aparenţă contradictorii. neliniştea se transformă în obsesie : adolescentul nu în­ drăzneşte să iasă din casă cu un coş pe nas. ori refuzul mediului familial Dar se întîmplă ca fuga de acasă s. într-un corp a cărui transformare fizică o precede pe cea a intelectului. El se crede întotdeauna „altfel decît ceilalţi". vol. nasul prea mare. se simt neînţelese. îl pipăie de o sută de ori pe zi etc.te urăsc". Pentru că a fost pedepsit sau certat.U. legată de o puternică îndoială de sine. mai puţin frumos. I. ce nu a ajuns la o m a t u r i t a t e afectivă şi a cărui viaţă este colorată de emoţii bruşte şi intense. el rămîne un copil mare.. 1949. Deutsch. preadolescentul are ui leori reacţii disproporţionate faţă de mobilurile reale ale c o n f l i c t u l u ^ ^ i . conştient de micile lui defecte fizice sau intelectuale. sufocînd-o cu sărutările. este gata să înceapă şantajul cu prima ocazie 1 2 Vezi p. 250. mîndru de n e l i n i ^ ^ t e a pe care a stîrnit-o. el se crede stîngaci şi lipsit de speranţa de a putea fi vreodată adultul puternic visat de el. Aceeaşi fetiţă care-i spune mamei . a cărei afectivitate este încă infantilă.. ignorînd faptul că nu este vorba de o deşartă cochetărie. sau p e n t r u că n u m a i se t e m e că va fi. ci de o veritabilă nevoie. i j-j. socotindu-se neînţeles. în perioada acneelor. Teză nepublicată. copilul r u p e brusc orice legă "tură cu un m e d i u în care nu se simte înţeles. acasă : neputinţa în faţa unei angoase prea puternice. P. îi va spune mîine „te ador". La Psychologie des femmss. Fuga de acasă este răspunsul dat d < = ? o fiinţă. nici de consecinţele acţiunilor sale. mai puţin inteligent. Propria lui judecată îl copleşeşte. înălţimea prea mică etc.. unui conflict pe cai e nu poate să-1 suporte şi r e ­ prezintă după p ă r e r e a lui M. de care nu trebuie să rîdem pentru că ascunde o adevărată disperare. Simţindu-se stingherit. Băiatul sau fetiţa nu sînt niciodată mulţumiţi de aspectul lor fizic : bărbia este prea pătrată. în acest caz evadarea se termină printr-o p r e d a r — * necondiţionată în mîinele adulţilor. Această fază urmează în general d u p ă cea de agresivitate caracte­ ristică „vîrstei ingrate" : adolescentul luptă împotriva lui însuşi cu îndîrjirea cu care luptase împotriva părinţilor şi a profesorilor. deci că încă îl iubesc. uneori preadolescentul! ii îi ajunge să simtă o oare­ care nelinişte a părinţilor pentru a-şi regăsi echilibrul şi a-şi lua locul în mediul familial : după cîteva i >re de libertate se simte eli­ berat de tensiunea simţită înainte şi li miştit de faptul că părinţii îl căutau.. Dar. m a i ales dacă a r e un carac­ ter violent-impulsiv. Cei din j u r sînt iritaţi de permanentele sale ocheade spre oglindă. ado­ lescentul nu face decît să proiecteze asupra anturajului neînţelegerea faţă de propriul eu — spiritul său critic se întoarce împotriva lui însuşi. Este perioada „nimeni-nu-mă-iubeşte". . . B e n s o u s ^ = a n 2 specificul vîrstei pubertare : ea trădează lipsa mijloacelor de autoapărare în faţa unei n e ­ linişti prea mari (lipsă de rezistenţă faţă de frustrări. PERICOLUL FUGII DE ACASĂ Nu trebuie să u i t ă m că trăind sub t — ^ e n s i u n e în mijlocul unor con­ flicte violente.

Vezi p. SFIDAREA PRIN FURT F u r t u l este foarte frecvent în clasele 5. dacă r u p t u r a cu părinţii nu este încă netă. la un moment dat.96 Vîrsta ingrată Creşterea în cadrul familiei 97 Esenţial deci în această situaţie este ca părinţii să poată înţelege corect mobilurile profunde ale fugii de acasă şi să ştie care din cele două motive. Chiar dacă n-a comis efectiv nici un delict grav. De cele mai multe ori sancţiunea este nefasta Copilul consideră punerea sa sub supraveghere într-un internat ca pe o sancţiune şi reacţionează adoptînd o comportare de adevărat delincvent : faptul că este împreună cu alţi copii care şi ei se simt 1 ! 3 Vezi nota de la p. la nevoie el îşi inventează nelegiuiri pe care nu le-a comis p e n t r u a se iden­ tifica mai bine cu membrii grupului său şi p e n t r u a adera şi mai bine la poziţia antisocială a acestui grup . : 348. Ar fi de dorit să se ia unele măsuri preventive. P e n t r u alţi copii însă. 2 7 9 — 2 8 3 . un ajutor psiho­ logic din partea acestora s-ar putea să le suprime. fiind mai ales ceea ce se cheamă „delicte împotriva bunurilor" — furt simplu : 2535 . tăinuire : 145 . el sfîrşeşte p r i n a comite delicte adevărate. el exprimă de asemenea agresivitatea copilului şi revolta lui împotriva unei lumi care nu-1 acceptă aşa cum este. încît reintegrarea lui socială să devină imposibilă. care suprimă orice constrîngere. spargerea lacătelor. degradări. a fost cel real. să trăiască într-o instituţie cu libertatea îngrădită. el se mîndreşte că aparţine u n u i g r u p „ a p a r t e " (de delincvenţi). 4 şi 3 La această vîrstă el reprezintă o reacţie la o pedeapsă sau la o bruftuluială poate nejustificată. ) . furtul capătă un caracter mult mai grav : el apare ca o m a n i ­ festare a dorinţei de a respinge şi a nega normele sociale în fa­ voarea „sistemului D". Cifrele sînt destul de impresionante : în 1963 din 32 074 delicte comise de tineri sub 17 a n i 2 s-a constatat că 3344 delicte au fost comise de cei sub 13 ani. dar în orice caz considerată de copil ca înjositoare . îl m e n ţ i n e în ati­ tudinea şi în rolul u n o r indivizi cărora o societate p r u d e n t ă le im­ pune. Familia este de obicei prima care este atinsă de micile sale furti­ şaguri . violare de domiciliu. judecaţi şi condamnaţi pe nedrept de către adulţi. distrugeri etc. . t . Din Franţa ( n . dar aceasta este o problemă delicată. 82. Astfel. fuga de un conflict ori afirmarea eului prin interme­ diul unui şantaj. Cele luate ca u r m a r e a delictelor uşoare ori a dificultăţilor şcolare sau familiale au prea de multe ori un efect patologic. copilul poate aborda perioada pubertăţii şi a adolescenţei într-o asemenea situaţie. Aceste delicte sînt comise de cele mai multe ori de către 3—4 inşi reuniţi într -o „ceată" 3 pentru a-şi da curaj. fie în do­ rinţa de a distruge fie de a-şi asigura un ascendent asupra celorlalţi.

. Adoles­ centul se vede adult şi revendică drepturile u n u i adult. pe care adolescentul acceptă destul de uşor să le comenteze şi pentru care cere chiar sfaturi. ci să se discute deschis şi u m a n problemele care-i preocupă pe cei tineri şi asupra cărora sînt. nu trebuie desigur scăpată. „Am s-o fac dacă aşa-mi place" este strigătul lui de război. prin excelenţă „contestatară". gata oricînd să iasă în tovărăşia adulţilor. să i se „facă morală" de la înălţimea principiilor. în schimb li se cer părinţilor confidenţe asupra trecutului lor sentimental. 1930. La crise d'originalité juvénile.Creşterea în cadrul familiei 99 Adolescenţa şi criza de originalitate In general.. solicitînd la nevoie sfaturi în probleme de îmbrăcăminte şi gata să discute la masă despre subiecte care-i interesează pe părinţi. Şi pentru că maturitatea^ lui fizică şi intelectuală nu corespunde unei m a t u ­ rităţi sociale care i-ar permite să aibă un statut de individ autonom. dispuşi 1 Acest studiu. este limitat numai la raporturile familiale. Deocamdată aceste experienţe se limitează la flirturi mai mult sau mai p u ţ i n avansate. această p r i m ă experienţă coincide adesea cu o nouă perioadă de afirmare a eului şi de dispreţ faţă de familie. dar care este totuşi relativă. în fine. de asemenea.. a fost denumită „criză de originalitate j u v e n i l ă " 1 . Această ocazie. şi de altfel nici nu ţine s-o facă. Adolescentul se destâinuie cu plăcere părinţilor. conflictele sînt numeroase şi inevitabile. care marchează deseori începutul unor noi revendicări P e n t r u u n u l ca şi pentru celălalt. despre bucătărie cu mama. că sînt plasate sub semnul unei căutări reciproce. Această vîrsta. plin de afecţiune faţă de fraţii şi surorile mai mici. dintr-o dată.. Nu trebuie. Este vîrsta confidenţelor legate de primele sale f l i r t u r i . dar p r e t i n d e să i se recunoască acest d r e p t dacă aşa-i place. El o pără­ seşte la timpul fixat dinainte de natură. . 1 Vezi: M. poate fără în­ doială să permită evitarea multor experienţe sexuale p r e m a t u r e şi traumatizante. Alcan. complezent. pînă la prima sa experienţă sexuală. această înţelegere. Cărţile şi filmele se-ntrec în a descrie prima experienţă a băiatului cu o femeie mai în vîrsta. S-ar zice că adolescentul. De obicei este. Jean-Jacques Rousseau să asculte p u n c t u l de vedere al celor mai în vîrsta.. El se revoltă îm­ potriva acestei atitudini „protecţioniste" şi „paternaliste". mai m u l t sau mai p u ţ i n n u m e ­ roase. acceptînd amabil cunoştinţele cărora le este prezentat. doreşte să se apropie de părinţi şi să le arate afecţiunea sa : iată că acum este politicos. APROPIEREA FAŢĂ DE PĂRINŢI Raporturile părinţi-copii par. cărora compania lui le place mai mult decît cea a părinţilor. VÎRSTA CONTESTAŢIEI însăşi buna lui înţelegere cu părinţii apare adolescentului ca semn al dependenţei sale şi al unei anumite inferiorităţi. Un studiu mai complet al problemelor adolescentei va constitui un viitor volum al colecţiei de faţă. sînt mai m u l t e şanse ca această experienţă să fie făcută cu o fată de aceeaşi vîrsta. . Există în schimb toate şansele ca adolescentul să ascundă părin­ ţilor prima lui experienţă sexuală.' începutul adolescenţei reprezintă un răgaz pentru familia răsco­ lită de furtunile p u b e r t ă ţ i i 1 . de a discuta cu adolescenţii toate aspectele atît de complexe ale moralei sexuale şi ale evoluţiei acesteia.. omul nu e făcut să rămînă totdeauna la vîrsta copilăriei. al înţelegerii şi al aprobării. .. se-nţelege. D e b e s s e. în zilele noastre. voit succint. dispreţ afişat cu o siguranţă izvorîtă din convinge­ rea că a atins vîrsta adultă. pălăvrăgind despre maşini cu tatăl său. Nu vrea să i se permită să se trezească la amiază. după ce a atins un palier de echilibru. Acest punct de vedere se acordă deseori destul de bine cu dispoziţiile lor r o m a n ­ tice .. cel puţin în oraşele mari.

Anticonformismul adole^ ^centului. 37 % dmtre tineri considera ca e o prăpastie intre ei şi adulţi. lungimea părului. pe altă parte. Adolescentul este deosebit de sensibil faţă de manifestă­ rile de respingere şi faţă de judecata adultului.. puţin sigur de el. Noul erou a l tineretului. lipsa de încredere în sine îl obligă să ia ca punct de referinţă adultul.. dar întotdeauna trebuie să avem în vedere dimensiunea afectivă a acestei lupte. printr-un narcisism p u ţ i n anacronic. . Un g r u p de tineri deja constituit se cot=~isolidează în j u r u l aceloraşi gusturi. . au.100 Adolescenţa şi criza de originalitate Creşterea în cadrul -familiei 101 La început adolescentul ştie ce nu vrea Preocuparea lui majoră în relaţiile cu adultul este să stabilească raporturi de egalitate şi nu raporturi de tipul celor dintre cel educat şi educator. Graba lui de a-şi lua propriile răspunderi îl obligă. Dacă nici u n u l dintre adversari nu vrea să cedeze. simte nevoia să fie susţinut de cei de o seamă cu el. ci să stabilească un contact „adevărat" cu celălalt. au în mod vizibil nevoie să li se confirme aptitudinile educative şi astfel comportamentul lor este tot atît de ambiguu ca şi cel al adolescenţilor. Acestea constitu_^nie p e n t r u el un mijloc de a găsi un sprijin în l u p t a cu adulţii. discuţii a căror violenţă poate fi extrem de mare. înlocuitorul cavalerului d e a E t ă d a t ă . ^ ^ a c c e s o r i i l e vestimentare t r e b u i e să-i facă pe toţi să „scrîşnească <_^3in d i n ţ i " . M u 1 1 e r. Astfel se ajunge de la un anticonformism afişat în mod ostentativ la un ce • nf ormism surprinzător. ia naştere din conformismi m\ grupului False conflicte de detaliu Discuţiile în contradictoriu dintre adolescenţi şi părinţi. face totul n u m a i ca să se deosebească de prietenii părinţilor t = = ă i . Cunoaşterea propriului eu începe prin cunoaşte­ rea a ceea ce el nu acceptă. el nu doreşte să rupă relaţiile. a ceea ce el nu doreşte.. apreciază continuu tineretul. este rapid copiată de numeroşi 1 P h. după c u m însuşi simte. ca punct de plecare incidente minore. î i impune acestuia imaginea atotputerniciei sale prin părul s ă u lung. de asemenea. astfel este sigur de valoarea gus iturilor şi a opiniilor sale. să se autodefinească şi începe prin a nega copilul care a fost şi care nu exista şi nu gîndea decît în funcţie de ceilalţi. Şi totuşi. Adolescentul exprimă întotdeauna judecăţi fără d r e p t de apel . Respinge sfaturile date „pentru binele lui".a să urle. căruia îi critică modul de comportare dar îi recunoaşte stabilitatea şi chiar „expe­ rienţa". Documentarea franceza).. „Toţi tinerii seamănă î n t r e e i " spun părinţiL. adoptă moduri stranii de a-şi petrece timpul. care în mod ipocrit ascund porunci. Publici­ tatea contribuie şi ea la generalizarea a n u m i t o r preferinţeale tine­ rilor. Nu se teme decît de un singur lucru : ca nu cumva să se autoacu^^aze sau să fie acuzat de prieteni de conformism. dar doresc să-şi exercite din plin autoritatea . a ceea ce el nu gîndeşte. 3 9 % că nu există o prăpastie ci mari deosebiri şi 2 4 % ca nu exista decît mici deosebiri. a n t e l e cele mai ieşite din comun nu şi le permite decît dacă ceilalţîL_ t i n e r i le întreprind o dată cu e l . dar care sînt tot atît de conformiste ca ale adulţilor.. p e n t r u el important este să nu treacă n e ^ ^ o b s e r v a t : îmbrăcămintea t r e b u i e să-i fie originală sau „trăsnită". destinată s ă demon­ streze victoria b u n u l u i său plac. („Tinerii de azi?". Adolescentul „încearcă" rezistenţa adultului afirmîndu-şi opinia asupra u n o r detalii în aparenţă ba­ nale : bunele maniere la masă. Această ambiguitate transpare în timiditatea lui . aceloraşi dorinţi. este expresia unei tensiuni cu profunde im_ j>licaţii în viaţa familială. „Cele mai înverşunate discuţii sînt deseorfiL_ acelea în care la un m o m e n t dat nimeni nu-şi mai aminteşte cauzat c a r e le-a i provocat" . camera în care stă trebuie să arate mai rău decît o viz~™^uină. 1969. p r i n îmbrăcămintea sa excentrică. Confruntarea dintre experienţa sa şi normele impuse culminează cu conflicte uneori deosebit de ascuţite 1 . ori dL_zrmpotrivă. el „adoră" sau „detestă". înseamnă că discuţia. Extravaga. Chiar dacă fiecare dintre adversari p a r e că se situează pe o poziţie fermă. Hachette. care în cele din urmă îi va confirma opinia pe care o are despre el însuşi. în Les tâches de l'enfance. propice reacţiilor e x t r e m de pătimaşe şi de oscilante. aşa încît aceştia ajung la norme de comportare s p e c i f = S c e vîrstei lor. Ţ i n u t a lui. absurdă I Conform raportului M i s o f f e. De fapt vrea mai curînd să-şi impună gustul decît să-1 exprime . prin m u r d ă r i a sa. p u n e m u z i c = . în acest mod se ajunge la un climat de incertitudine creat şi de unii şi de ceilalţi. Adulţii. în aparenţă. găseşte un lucru „teribil" saumi_ „infect". cu toate acestea. provocator şi timid tntods= —ită .

iar părinţii să facă în aşa fel încît ea să fie respectată. să ieşi cu prieteni ? La ce oră ai voie să te întorci acasă seara ? CONFLICTELE DE AUTORITATE Ca şi în timpul preadolescentei. desigur. răspîndită prin filme şi prin publicitate. sportul şi viaţa erotică. în lipsa u n o r argtimente cu adevărat valabile. Părinţii nu sînt chiar atît de ostili. . conflictele de autoritate iau. forma banală a u n u i conflict asupra limitelor : la ce vîrsta ai dreptul să fumezi p r i m a ţigară. şi în perioada adolescenţei conflic­ tele de autoritate se află pe primul plan. etice sau politice. Ea este specifică epocii noastre 1 pentru că. Certurile asupra amănuntelor maschează adevărate neînţelegeri Această comportare. în realitate. de cele mai m u l t e ori. din an în an vîrsta m a t u r i t ă ţ i i sociale se îndepărtează. decît atunci cînd copiii lor erau în perioada p u b e r t ă ţ i i . dar au o nuanţă diferită. cum vor să pară. ci că important este să-ţi afişezi inde­ pendenţa gîndirii. „mă îmbrac aşa pentru că aşa îmi place". converg tot mai mult spre o rivalitate făţişă. ceea ce creează o stare de ezitare şi de incertitudine în raporturile dintre ei. Una din raţiunile acestei stări de lucruri o constituie. să dai p e n t r u p r i m a oară cu ruj. dar încă socotiţi copii iresponsabili. faţă de aceste forme de revoltă a adolescenţilor . din ce în ce mai ambigue. care nu se pot rezolva cu tradiţionala „pereche de palme"... că e nevoie de puţin „scandal" ca să te impui. putem înţelege de ce graniţa d i n t r e aceşti tineri c a r e ' s e vor adulţi şi aceşti adulţi care se vor tineri nu mai este distinct delimi­ tată şi de ce adulţii nu mai au aceeaşi autoritate a s u p r a tinerilor. Se naşte totuşi o întrebare : dacă aceste conflicte se ivesc din cauza unor probleme minore dar care iau uneori brusc întorsături pătimaşe. Un pericol real rezidă în uşurinţa cu care ado­ lescenţii ajung să dramatizeze (de la fuga de acasă. Relaţiile dintre ei. în mod deschis. cei mai mulţi însă preferă să discute cu adolescenţii des­ pre altceva decît despre probleme morale. Dificultatea provine din incertitudinea părinţilor asupra propriilor lor decizii. adulţi sexual. Folo­ sirea acestui laitmotiv arată. cît şi de cei tineri. problema : la cutare Părinţii se întreabă ca şi adolescenţii. Conflictul nu va fi niciodată grav dacă regula a fost admisă de am­ bele părţi. în t i m p ce vîrsta pubertăţii nu face decît să scadă. asupra solidităţii autorităţii lor Dacă adăugăm la aceasta idolatrizarea tinereţii. Se asistă la fenomenul nou al „teen-ager"-ilor. soliditatea acestei autorităţi este pusă la îndoială atît de pă­ rinţi. prelungirea procesului de edu­ care şi a şcolarităţii. Limitele nu se pot stabili decît printr-un dialog Stabilindu-se o limită. acum ei se arată mai dispuşi să le facă anumite concesii.. . Se vorbeşte m u l t despre o „criză de a u t o r i t a t e " care depăşeşte cadrul familial. oare faptul nu relevă că şi unii şi alţii tăinuiesc angoase sau revendicări mult mai profunde ? grabnice a unei autorităţi recunoscută de toţi ca necesară. este un paradox menţinerea d i n ce în ce mai prelungită într-o stare de dependenţă materială şi morală a tinerilor care şi-au atins maturitatea fiziologică. d i n variaţia limitelor de la o familie la alta şi din influenţa cinematografului şi a literaturii care le „demon­ strează" tinerilor că sînt extrem de liberi. nu se mai p u n e în faţa tinerilor problema zdruncinării 1 Evident. Vincent se referă la societatea capitalistă.102 Adolescenţa şi criza de originalitate Creşterea în cadrul familiei 103 tineri care declară . că nu este deloc vorba de propovăduirea unei estetici. Mai mult. pînă la sinuci­ dere) acest gen de conflicte. e normal ca tinerii să încerce s-o depă­ şească puţin. fără îndoială. părinţii şi copiii care nu discută î n t r e ei sau discută în contradictoriu au rareori curajul de a examina împreună. şi încăpăţînarea ridicolă a atîtor adulţi de a dori să rivalizeze cu tinerii în ceea ce priveşte moda. Majoratul legal în numeroase cazuri nici nu înseamnă măcar că adolescentul este capa­ bil să-şi cîştige existenţa . p e n t r u prima dată.. aparent infantilă. Tînărul sau tînăra nu caută numai să se afirme : ei caută şi un statut oare să le stabilească anumite drepturi. reclamă aceste drepturi sau mai curînd doresc revizuirea şi redistribuirea lor. trădează refuzul părinţilor şi al copiilor de a avea între ei un schimb de păreri asupra unor probleme esenţiale. în cadrul familiei. ci dimpo­ trivă. R.

1942. şi u n a şi cea­ laltă nu fac decît s-o agraveze. un exces de solicitudine şi de „înţelegere li se pare si mai suspect decît „rigiditatea". dar adolescentul ar vrea totuşi să i se acorde responsabilitatea' faptelor sale . încercarea de a merge în întîmpinarea celor mai mici dorinţe ale lor le pare un adevărat şantaj afectiv. Este deci adus în situaţia — şi acesta este un semn excelent al dezvoltării lui inte­ lectuale — de a p u n e sub semnul întrebării toate ideile şi valorile care i-au fost inoculate pînă atunci K El compară fără încetare ex­ perienţa proprie cu ceea ce a fost învăţat să facă. 4. dese­ ori avînd ca punct de reper propria lor adolescenţă. ca o demisie a părinţilor . Rigiditatea acestei organizări a modului său de viaţă îl exasperează pe adolescent. P . Les enfants de l'humour. de a regîndi totul indepen­ dent şi de a nu accepta nici o idee „de-a gata". Mai curând un „raisoneur" decât un rezonabil. ceea ce o şi ştie. Acest joc nu-1 joacă pentru noi. fie într-o îngăduinţă totală . J. i u Acestor tineri sensibili. ci o fiinţă înzestrată cu putere de judecată si cu voinţă. îl va lăsa pe acesta descumpănit şi neliniştit în faţa unei multitudini de posibilităţi. Dar se înşeală. soluţia se caută fie într-o întărire excesivă a interdicţiilor. Dar co­ m a n d a t " i. Fără bătaie. la un tînăr. U . Ii lipsesc rigurozitatea 1 Este ceea ce Ai. Copilul simte în primul rînd nevoia să fie comandat. J e a n n e Delais relatează reflecţia u n u i tînăr : „Nu-mi plac părinţii-amici. poate înţelege că libertatea este limitată de îndatoririle ce decurg din viaţa în comun . Părinţii găsesc că este mai uşor să fixeze reguli de principiu. Oricât ar părea de decepţionant. Dorinţa adolescentului de 17—18 ani este să găsească în faţa lui un om adevărat : nici molîu şi nici jandarm. Délais. CONFLICTELE DE IDEI Pe la 14 ani adolescentul devine capabil să raţioneze pe baza unor propoziţii abstracte şi să le înlănţuiască în mod logic. Rigiditatea sau îngăduinţa sînt la fel de rău suportate înăsprirea de către părinţi a regulilor de comportare a adoles­ cenţilor înlătură şi mai mult posibilitatea u n u i dialog î n t r e ei. Nu se poate lipsi de etalonul pe care-1 constituie pentru el atitudinea adultului pe care îl stimează. Gallimard. dar şi îngăduinţa excesivă le apare pe bună dreptate. prezintă pericole evidente. Eu u n u l nu mă pot obişnui cu ideea să-i spun lui tata „ P i e r r e " sau „bătrîne" p u r şi simplu. siguranţa de a nu se înşela. spionaţi. . Nevoia de a contesta totul nu este.Creşterea în cadrul familiei j. Vezi U adolescence. absolut normal. . iar atunci cînd iau h o t ă n r i se simt observaţi. poate chiar să se dovedească apt să r e n u n ţ e la o p a r t e din dorinţele lui. pentru că există cu adevărat. dar făcîndu-1 totuşi să reflecteze asupra lor. Ei descoperă în el dorinţa de a le fi controlată autonomia. verifică temeinicia concepţiilor sale şi eventual adoptă unele noi. care găseşte că e ridicol să i se ceară să se întoarcă la douăsprezece noaptea şi nu la douăsprezece şi jumătate. cînd i se lasă dreptul să şi le satisfacă. Totuşi această atitudine de a critica totul. pentru că de aici izvorăşte pentru ei o securitate morală. F . Asta nu. Un tată incapabil să-i demonstreze fiului său că trebuie să ţină cont de el. indispensabilă m a t u r i ­ zării psihologice. 1963. 1 Contestarea : o etapă de maturizare psihologică Această respingere brutală a unor linii de conduită învăţate îi înspăimîntă pe părinţi : ei văd în ea o agresivitate violent î n d r e p t a t ă împotriva persoanei şi a sentimentelor lor.u n raţionament personal. care devin dintr-o dată — este cazul cel mai frecvent — diametral opuse.04 Adolescenţa şi criza de originalitate 10Ş vîrstă şi în cui are arcuimstânţe ai voie să fumezi prima ţigară sau să-ţi dai cu ruj pe buze. lâ cutare oră este rezonabil să vii acasă. fără ca mai întîi să o fi trecut p r i n t r . pentru el este mai uşor să aibă sistematic o atitudine revendicativă decît să examineze rezonabil problema. P e n t r u a ieşi din încurcătură. altceva decît reflectarea unui efort intelectual. O fac pentru a părea mai tineri. de nimic nu se tem adolescenţii mai mult decît de părinţii-amici. adică să con­ struiască teorii şi să regîndească lumea în felul său. D e b e s s e numeşte „ramificaţia valorilor". ei încă doresc să mai fie protejaţi împotriva lor înşişi sau cel puţin să fie ghidaţi şi limitaţi în acţiunile lor. Astfel.

de a găsi un punot de referinţă cu adevărat solid. cînd cu răceală. în care sen­ timentele reciproce să nu mai decurgă din dependenţă. faptul că fiul său leagă prietenii succesive cu m a i m u l t e fete o linişteşte. Nu vrea să aibă în faţă o ţintă pe care s-o ciuruiască cu lovituri. dar frenetică. nici ceilalţi nu acceptă de bunăvoie să se retragă din. ceea ce o face Vezi D r. ca şi diferendele dintre ei. ar dori să păstreze copilul în­ tr-o stare de dependenţă. îi ridiculizează eforturile de a se îmbrăca cochet cînd iese în oraş. ci un adversar care ar putea să i le înapoieze. dar nici ca tatăl său să fie decepţionat de el. să aibă continuitate în ideile sale. Adultul trebuie. nenumărate mame se poartă cochet cu prietenii fiicelor lor. Fiica se aruncă în braţele u n u i tînâr şi deveni însărcinată în dorinţa sa in­ conştientă. încît căuta s-o menţină cu orice preţ. M. El r ă m î n e profund decepţionat dacă-i găseşte nesiguri. F a r n h a r r The Adolescent. prin observaţii făcute Ia o creşă din Copenhaga rezultă că majori­ tatea sarcinilor A fete foarte tinere poate fi pusă în legătură cu dificultăţile familiale (comunicare directă făcută autoarei). să capituleze fără luptă şi să-şi renege propriile idei. scriitori) trădează nevoia adolescentului de a se afilia la idei ferme şi stabile. să nu accepte nici un compromis. De asemenea. în faza c o p i l ă r i e i i . 1951. Să ştii să părăseşti prim-plan ui afectiv Marynia F a r n h a m relatează cazul unei m a m e atît de invidioase pe succesul fiicei sale. „ Î m i spune totul". De multe ori ei refuză să vadă realitatea. ea îi devine complice . Admiraţia pentru anumiţi filozofi. o victorie prea uşoară mai mult îl nelinişteşte decît îl satisface . sub p r e t e x t că-1 protejează. 2 1 . pe care le dece­ lează fără milă ca pe un refuz de a se angaja cu adevărat în discuţie. să şi le apere cu pasiune. „Sînt prietena ei cea mai bună". părinţii îşi fac o vreme iluzii şi îşi închipuie că deţin în conti­ nuare un rol de p r i m plan. Conştient de defectele sale. Nici unii. ea îi arată că încre­ derea pe oare i-a acordat-o adultului nu i-a fost îndreptăţită şi jca u r m a r e a acestui fapt revolta sa este întemeiată deoarece a rămas tot atît de singur în faţa lui însuşi. New-York. Harper-Brothers. Cu toate acestea. adesea î n t r e cele două generaţii apar conflicte care nu sînt decît p u r şi simplu rivalităţi. ci p e n t r u a le confrunta cu ale sale şi a încerca să vadă mai clar în sufletul acestuia. Mai dificil este rolul părintelui de sex opus. Datorită acestei politici a stru­ ţului. fără îndoială. Este greu să treci în planul doi . p e n t r u mari gînditori (profesori. c'nd cu un exces de atenţie. Adolescentul este nemilos faţă de atitudinile aparente de înţelegere. să regăsească. Adolescentul caută continuu să i le s u b m i n e z e . Totuşi. în majoritatea cazurilor. Acesta este însă. Se simte părăsit chiar din m o ­ mentul cînd are cel mai mult nevoie de sprijin dinafară. prin îmbrăcăminte şi p r i n mod de viaţă. ori chiar dintr-o dorinţă excesivă de adaptare. CONFLICTELE AFECTIVE Noul echilibru afectiv este u n a din cele mai delicate probleme. victoria lui asupra adultului îl culpabilizează. Poate că prin intermediul acestor lupte el caută.106 Adolescenţa şi criza de originalitate Creşterea in cadrul familiei 107 şi punctele de reper şi astfel poate deveni anacronică şi primej­ dioasă : fiecare idee nouă fiind pusă la îndoială la nesfîrşit distruge un raţionament bine închegat. M a m a îl spionează pe fiu. In schimb tînăra cu care-şi întemeiază un cămin este destul de r ă u primită. dorind să-şi păstreze rolul cu orice preţ. nu pentru a-i accepta ideile. şi încă mai mulţi taţi sînt cam prea atenţi cu prietenele fiilor. un caz ieşit din c o m u n 2 . Şi în acest caz trebuie să găsească la cei mai în vîrstă idei şi principii ferme. P e n t r u a fi salutară. El nu doreşte să fie decepţionat de tatăl său. dacă din teama lor de a nu trece drept „în­ cuiaţi" sau „fosile". cînd tatăl cedează parţial în faţa argumentelor fiului. desconsideră fata care îl interesează.u n scandal această pro­ tecţie excesivă. Altădată. confirmîndu -i că ea rămîne. Adolescentul nu doreşte o predare necondiţionată . el trebuie să-şi jus­ tifice această cedare şi să-şi justifice astfel şi restricţiile pe care i le impune. ei se arată gata. deci. a cărui gelozie t r ă ­ dează o decepţie nemărtuiisită de ordin sexual. pe ascuns. dar oare nu trebuie să fie o slăbiciune deghizată. „N-ar face aşa ceva niciodată fără să-mi spună". un nou echilibru afectiv. alături de părinţi. la u r m a urmelor. singura dragoste a lui. adoles­ centul se îndreaptă cu îngrijorare către adult. cît şi fermi în acţiunile pe care le întreprind în viaţa de toate zilele. Părinţii. In acelaşi timp. El vrea să-i simtă atît competenţi. părintele se identifică destul de repede cu copilul de acelaşi sex şi este m î n d r u de succesele lui. confruntarea trebuie să fie însoţită de o stimă reciprocă şi de un respect reciproc al opiniilor. de a zdrobi p r i n t r . faţa u n u i rival care are toate avantajele tinereţii.

ca şi în altele. bunicii şi. o imagine a societăţii în care va trebui cîndva să se integreze. cu cît adolescentul. sînt neglijenţi. la scară redusă. un model. în parte. — alegerea unui partener după imaginea părinţilor : băiatul îşi alege o soţie maternă. în pri­ mul rînd m a m a şi tatăl : de la cea dintîi el aşteaptă satisface­ rea nevoilor sale fundamentale. posesivi ? în orice caz copilul va rămîne marcat de această comportare. Se vede că în acest domeniu. afecţiune . este deosebit de im­ portant ca părinţii să ştie să depăşească perioada în care sînt frustraţi afectiv. securitate. Constelaţia familială Adolescenţa : vîrsta educaţiei sentimentale Reactivarea problemelor oedipiene. Sar­ casmul lor contribuie la transformarea acestei culpabilităţi într-un sentiment insuportabil. verii constituie constelaţia din j u r u l copilului. este timid şi inhibat în faţa persoanelor de sex opus. Adolescentul rămîne „legat de fusta mamei". generează adesea tensiuni între tinerii căsătoriţi .108 Adolescenţa şi criza de originalitate să se simtă străină. o orientare vieţii lui. în faţa căreia renunţă la responsabilităţile sale . de la cel de-al doilea el aşteaptă. Dar mai m u l t decît atît.supunerea în faţa dorinţei adultului şi r e n u n ţ a r e a la o alegere heterosexuală. Cînd intransigenţi şi de o severitate ridicolă. fraţii. dar numai p e n t r u a o îndepărta de fiul ei şi a-şi păstra puterea. creat de gestul rupturii. îl pune pe adolescent în faţa problemei alegerii sexuale. cadrul în care acesta se va mişca. fiica se arnorezează de un seducător de vîrsta tatălui său. con­ sideră orice încercare de dialog ca un amestec abuziv în problemele lui. Apoi. — r u p t u r a cu familia : este cazul unor căsătorii foarte timpurii ale anumitor tineri care evadează dintr-un mediu familial prea an­ goasant sau care exercită asupra lor presiuni prea puternice . nu se înţeleg. la început. aceste căsătorii sînt de ajuns de periculoase. lasă uneori să i se impună un partener . surorile. cînd tandri. protecţie. 2. pentru a-1 ajuta în mod real pe adolescent. . adolescenţa este vîrsta educaţiei sentimentale. de ase­ menea. ini­ ţiere în viaţă. deoarece sentimentul de vino­ văţie. unchii. Se întîmplă chiar ca m a m a tînărului să încerce să o atragă spre ea. Totodată reprezintă p e n t r u el. nu iese din casă. Reacţiile taţilor faţă de fiicele lor nu sînt mai p u ţ i n pătimaşe. tatăl şi m a m a formează un cuplu care se repercutează ca a t a r e asupra copilului. afecţiune. care poate determina comportări diferite : —. mai mult sau mai puţin rezol­ vate în copilărie. alegere deseori culpabilizată de atitudinea părinţilor. Universul copilului se limitea­ ză. Ce atitudine au ? Sînt prea uniţi. la familie. în j u r u l tatălui şi al mamei. Are totuşi nevoie să fie ajutat : dacă preadolescenta este vîrsta educaţiei sexuale. într-un cerc mai larg. mătuşile. pudic şi pătimaş. Sarcina este cu atît m a i dificilă. Ea va lăsa o amprentă adîncă asupra personalităţii copilului şi va da. îşi ascund cu greu decepţia văzîrudu-şi fiica fermecată de tovărăşia u n u i lungan nătărău care li se pare că are numai defecte şi de care îşi bat joc în voie.

în esenţă el r ă m î n e totuşi valabil. — cea care 1-a p u r t a t în pînteee. legate in­ disolubil de ea şi prin ea. adică a nevoii sale de a auzi pe cineva vorbind cu el. In Franţa. Attachement and Loss. Bowlby insistă asupra faptului l că la naştere copilul este departe de a fi „tabula rasa" . Este în orice caz suficient pentru ca echilibrul afectiv al copilului (şi al adultului care va deveni) să se bazeze pe el. pruncul se r e p e d e la ea. S-a emis chiar ipoteza unui control homeostatic 2 ce se dezvoltă în raport cu persoana iubită. ale 'libertăţii. un sugar în leagăn reacţionează m u l t mai pu­ ternic la vocea omenească decît la zgomotele făcute cînd se pregă­ teşte biberonul. înainte de naştere.. aceasta se datoreşte faptului că el evocă bătăile aortice percepute confuz de făt în pîntecul mamei Reacţia pozitivă a sugarului provoacă o reacţie pozi­ tivă a mamei şi invers.u n mediu analog lichidului intrauterin. ca „figura m a t e r n ă " . In mod analog s-a emis ipoteza că. Fromm Rolul mamei 1 1 1 decît la alţii. Mu c e h i e i l i . p r u n c u l o u r m ă r e ş t e cu privirea . Astfel. Referindu-ne la evoluţia raporturilor mamă-sugar în ultimul secol. 2 Homeostazia: capacitatea unui organism de a-şi menţine o constantă generală a a c t i v i t ă ţ i i : de pildă. 1967. crea lîngă copil un personaj m a t e r n dublu. Poate că este important. să fie însăşi mama sa. pruncul gîngureşte . E. Experienţele lui Tomatis p a r să o privilegieze pe mamă. 1962. d a r realizează în acelaşi t i m p şi primele contacte afective şi sociale ale acestuia. mama care-1 alăptează pe noul născut la sînul ei îi procură primele plăceri fizice. Această satisfacţie orală leagă dragostea de hrană. făcîndu-i să asculte vocea mamei filtrată p r i n t r . doctorul Tomatis pare să fi obţinut rezultate pozitive la copii care sufereau de tulburări afective. cu care raporturile nu erau d i n t r e cele mai simple. ca şi cum ar avea o predispoziţie înnăscută pentru acest contact uman. care u r ­ 3 măreşte avionul şi se adaptează la mişcările l u i . Mama fredonează. • Relaţia mamă-copil : o simbioză fireasca Vocea mamei este oare privilegiată ? Posibil. cea care-i dăruieşte copilului laptele şi mîngîierile. m a m a şi sugarul acţio­ nează astfel încît păstrează contactul şi apropierea. M a t e r s î n : „Attachement and independency". pînă la acest gen de comportamente. 1967. . înlocuind sînul prin biberon. Numeroşi cercetători au emis ipoteza că legătura m a m ă copil ar p u t e a fi de o natură aparte. Masters. Teoria freudiană susţine că pentru prima oară copilul se ataşează de un . n-o ştim însă cu certitudine. oferită fără să trebuiască s-o dea în schimb pe a sa. asupra sugarilor. M a c c o b y şi J. alăptîndu-1 pe copil mai r a r şi scurtînd d u r a t a suptului.. La personnalité de L'enfant. Insă m a m a din zilele noastre. îi rezervă acesteia un rol principal în h r ă n i rea şi protejarea copilului chiar imediat după naştere. Practica doicii. temperatura constantă la om este rezultatul unui control homeo­ static. zgo­ motul etc. Stanford University. atît ziua cît şi noaptea. Stanford univ. copilul să fie sensibil la această voce.celălalt" datorită prelungirii satisfacţiei orale. satisfacerea narcisismului ei. putem admite că ele au devenit în general m a i sănătoase şi mai normale. citat de E. După legile naturale. 3 B o w b 1 y în Attachement and Loss spune că un copil progresează de la compor­ tamentele fixe ale primelor săptămînt. dacă este dat de către mamă. a schimbat puţin acest r a p o r t . Editions sociales françaises. Este posibil deci ca. * S t i m u l i : factori care provoacă o excitare la o fiinţă vie.Rolul mamei Acest ataşament preoedipian al fetiţelor şi al băieţilor faţă de mamă. acestea apărîndu-i drept comportamente tipice ale relaţiei de ataşament (citat de E. adaptîndu-se scopului. M a c c o b y şi J.. aşteptarea unei iubiri necon­ diţionate. cum se obişnuieşte în prezent. dacă ritmul regulat al legănatului a avut întotdeauna un efect calmant. cum ar fi lumina. ţinîndu-1 pe copil mai puţin timp lîngă ea. Biberonul. 1 Vezi R. El este 2 încă de acum capabil să răspundă la anumiţi s t i m u l i mai bine 1 Vezi B o w l b y . analog mecanismului rachetei detectoare. dorinţa ei frenetică de a fi eliberată de riscurile răspunderii. Noul născut se ataşează de cea care-1 hrăneşte — m a m a sau doica. Tot după Bowlby. euforizant. ale lucidităţii. este una din pasiunile fundamentale pe care poate să le simtă un bărbat sau o femeie: el ri/prinde nevoia fiinţei omeneşti de a fi protejată. extrem de răspîndită odinioară. Attachement and Dependency. m a m a se îndepărtează. m a m a întinde braţele.

adică în dragostea faţă de o persoană de care eşti în acelaşi timp inde­ pendent. n u m a i după adolescenţă aceste sentimente de depen­ denţă afectivă se vor transforma într-un adevărat ataşament. d u p ă cum am văzut mai sus. Puţin cîte puţin însăşi această nevoie de apro­ piere se va transforma într-o nevoie de atenţie ori de aprobare. 1967. ori dacă altcineva vrea să-1 ia în braţe. cu toate că mai uşor este să-1 încredinţezi pe copil unei străine binevoitoare. pe la 7 luni. cînd îngăduitoare şi detaşate. adică printre diferitele per­ soane care se află în preajma copilului u n a trebuie să se ocupe de 8 — Cunoaşterea copilului . fără a se încerca bruscarea lui . î n t r e cele două stadii există o perioadă de evoluţie în cursul căreia el învaţă p u ţ i n cîte puţin să perceapă mai întîi o prezenţă. bunica. zîmbete. şi cere din p a r t e a mamei atitudini diferite : cînd protectoare. parte hazardate. COPILUL TREBUIE SĂ AIBĂ POSIBILITATEA SĂ-ŞI IDENTIFICE MAMA Am văzut că abia pe la 7—8 luni copilul îşi identifică în mod clar m a m a şi aşteaptă tocmai de la ea satisfacerea nevoilor sale. pe care copilul trebuie să-1 parcurgă firesc. să distingă ceea ce este familial de ceea ce este străin.112 Constelaţia fomiliolo Rolul mamei 113 SATISFACEREA NEVOILOR COPILULUI Chiar dacă aceste ipoteze sînt în. Legătura de dependenţă afectivă a fost creată . la teamă şi la n e ­ linişte. şi această frică nu poate fi uşurată decît prin contact fizic 1 . „Mamele b u n e " ale sugarilor sînt rareori „ m a m e b u n e " pentru adolescenţi. care îl în­ grijeşte. p e n t r u aceasta sînt necesare două condiţii : — Chipul trebuie să fie privilegiat. durerea. în funcţie de vîrstă copilului. S-a discutat mult despre cauzele acestor maladii : este contactul afectiv o nevoie în sine sau ele apar din cauza fricii. Acest rol are aspecte variate. Orice frustrare. apoi un chip omenesc nedistinct căruia îi surîde. P e n t r u el această identificare reprezintă un stadiu de dezvoltare foarte important. Iată de ce este aproape imposibil să întîlneşti la aceeaşi per­ soană calităţile care să facă din ea o m a m ă perfectă a copilului de orice vîrstă. absenţa unei asemenea persoane poate provoca la sugar maladii afective. Afective S-ar putea spune — cu prudenţă -— că pe la 7—8 luni această dependenţă devine afectivă. M a c c o b y ş i J . Copilul mic este total dependent : nu poate nici să se hrănească. un anumit chip de care se leagă. Este de-acuma ataşat de o persoană precisă. devine dificil să-1 separi de mamă. nu este percepută altfel decît ca ceva fluu. destinate acelei persoane (mama. alteori lăsat să-şi asume toate riscu­ rile. doica). şi aceste atitudini se manifestă prin diverse semnale (strigăte. orice întîrziere în satisfacerea acestor nevoi dau naştere la o disperare totală — deoarece copilul nu poate să aprecieze şi să prevadă — şi foarte repede. în plus. Iată de ce. Singurele pe care le percepe sînt nevoile sale i n t e r n e imediate : nevoia de a faoe să înceteze foa­ mea. Şi. de la totala dependenţă la ataşamentul matur. Paul Mussen. Este o dependenţă „instrumentală". nici să se deplaseze singur . neinteligibil. In primul rînd inteligenţa şi experienţa copilului încep să aibă un oarecare rol în comportarea sa : pentru a se linişti copilul nu mai a r e nevoie de contact fizic. la această vîrstă 1 Aceste chestiuni sînt îndelung discutate d e E . El plînge dacă este transportat în altă parte. în sfîrşit. îl hrăneşte şi se interesează de el. fără „celălalt" nu poate trăi. sugarul devine capabil să-şi identifice m a m a şi chiar să perceapă cadrul în care trăieşte. M a s t e r s în a IlI-a ediţie a volumului Carmichael Manual of Child Psychology. Fizice Teoriile moderne p u n un accent deosebit pe nevoia de siguranţă. teama de a fi lipsit de cele necesare manifestîndu-se mai puternic la spital pentru că acolo nu este niciodată potolită ? Cu alte cuvinte este vorba de nevoia unui contact fizic sau de o nevoie de siguranţă. care generează frică. cert este că se dezvoltă la sugar atitudini caracteristice ataşamentului. întreaga complexitate a rolului mamei în copilărie şi în adoles­ cenţă constă tocmai în asigurarea acestei transformări. apoi. Uneori co­ pilul trebuie păzit de orice risc. Pentru cei mai mici : o mamă liniştitoare P e n t r u nou-născut lumea exterioară nu există. apropierea „ m a m e i " îi ajunge. gîngureli). C .

ea întîmpină în anu­ mite cazuri mai multe dificultăţi în găsirea u n u i b u n echilibru. La première année de la vie de l'enfant. Omul adult a cărui atenţie este fără-ncetare î n d r e p t a t ă către obiecte exterioare. Mama îi răspunde copilului în m ă s u r a în care acesta i se „adresează" şi are nevoie afectiv de ea. U . „ACCIDENTELE" RELAŢIEI MAMA-COPIL Chiar dacă „mama a d e v ă r a t ă " are asupra „ m a m e i d e . aceste semnale.u n mod mai clar. instinctiv su­ garul încă orb pune mîna pe sînul mamei. U . nu mai mulţi. tensiune musculară. adică încercarea de a forma la el un senti­ ment elementar de ataşament : el nu-şi găseşte echilibrul decît dacă are un singur stăpîn. dar fie bunica. P . u n d e m u l ţ i copii îşi pe­ trec numai cîteva zile şi unde aceşti copii „în t r e c e r e " sînt împre­ ună cu alţii.u n du-te-vino p e r m a n e n t de stimulări şi de reacţii. fie doica. ca toate nevoile lui fizice să fie satisfăcute.m p r u m u t " avantajul legăturii biologice cu nou-născutul. pentru că el este primul „Celălalt" perceput şi identificat de sugar : el trebuie. . ale cărei degete ating cu tandreţe căpşorul chel. Comunicaţia afectivă. r i t m etc. foamea lui etc. în timpul primelor săptămîni de viaţă. Mai trebuie ca o comunicaţie să se formeze şi să se stabilească fără şocuri. copilul recepţionează o mulţime de semnale ale propriului său corp : echilibru. p r i n t r . 1951. Spitz emite ipoteza u n e i „comunicaţii de atitudine". dar nu şi suficient. de care se simt ataşate şi p e n t r u că îi păstrează mai multă vreme . poziţie. de pildă. sugarul îşi percepe m a m a ca pe o prelungire a lui însuşi. Acestea r ă m î n valabile şi pentru „ m a m a d e .m p r u m u t " . P . în creşele „Ajutorului social pentru copii". Toc1 A. Cînd aceasta se stabileşte î n t r . mama şi sugarul aproape că nu sînt două fiinţe distincte . F . în imensa majoritate a cazurilor această comunicaţie între m a m ă şi copil este absolut naturală şi trăită fără ca nici u n u l d i n t r e ei să se fi gîndit la ea. abandonaţi. că ea creează climatul indispensabil oricărei ucenicii.o „limbă a corpu­ 1 lui" . 1 „Comunicaţia de atitudine". t e m p e r a t u r ă . ceea ce este important. de sunete aproape articulate. D a r p e n t r u sugar. 1951. să provoace reacţii pozitive. Spitz. primele relaţii ale copilului cu lumea înconjurătoare vor fi perturbate. . m a m a percepe direct tensiunea nervoasă a copilului şi ghiceşte plînsetele lui. Se admite astăzi că multe dintre perturbaţiile mentale îşi găsesc izvorul în „ratarea" acestei prime relaţii afective. ca şi cele ale mamei. F . — Acest chip trebuie să reprezinte Binele. se întîlneşte în întreaga evoluţie a copilului. Astfel. plăcerea şi nevoia rămîn reciproce. Tot astfel. de obicei în creşe îngrijitoarele îi preferă pe copiii care le sînt încredinţaţi un t i m p mai îndelungat. necesară pentru un echilibru. Această nevoie afectivă de încredere reciprocă. .u n schimb de surîsuri. aceasta este o dovadă că numai îngri­ jirea copiilor nu le oferă o deplină satisfacţie şi că doresc să primească şi dragostea lor. în acest caz fiind vorba mai curînd de o simbioză decît de o simplă comunicaţie. m a m a şi copilul vorbindu-şi î n t r . Alăptatul este o plăcere reciprocă. Freud. evoluţia lui afec­ tivă va fi întîrziată sau perturbată. R. t i m p de cîteva săptămîni. nu mai este conştient de aceste fenomene care se petrec în propriul său corp. STABILIREA UNEI COMUNICAŢII Cum trebuie deci să se stabilească această relaţie p e n t r u ca sugarul să se dezvolte în mod armonios şi echilibrat ? Este necesar. Fericirea. Anna Freud a arătat că dacă copilul nu poate să distingă o „ m a m ă " p r i n t r e persoanele oare se ocupă de el. Această observaţie va părea naturală celor care au u r m ă r i t do­ mesticirea unui animal. Poate că nu este ne­ cesar să fie însăşi mama. S-a arătat. Dacă acest „Celălalt" creează starea de frustrare şi de angoasă. u n e ­ ori chiar grav. Cei din j u r vorbesc de un „al şaselea simţ" care o avertizează pe mamă. vor avea acelaşi rol şi ea va fi aceea faţă de care se va forma p r i m a legătură afectivă 1 esenţială. Plăcerea. devin un mijloc privilegiat de comunicaţie cu ea. în acest stadiu. Le traitement psychanalitic/ue des enfants. Este natural deci. p r i n t r . de mîngîieri. educatoarele sînt legate de serviciul lor prin aceştia din urmă.114 Constelaţia familială Rolul mamei 115 el în mod deosebit şi să se distingă de ceilalţi. la orice vîrstă. ca această comunicaţie să reprezinte însăşi condiţia primelor sale descoperiri de natură cognitivă sau cel puţin premisele cele mai favorabile care determină aceste desco­ periri.

ea respinge sau îşi refuză copilul. rămîne culcat în leagăn. W o l f . M a m a ale cărei dispoziţii oscilează p e r m a n e n t între t a n d r e ţ e şi agasare sau furie poate să provoace la copil o instabilitate psihomotorie care întîrzie buna coordonare a mişcărilor lui şi favorizează apariţia unor carac­ tere nesigure şi nehotărîte. nelăsîndu-1 niciodată în pace. adormit. începînd cu a treia lună de separare. p r e ­ tenţios. Este cazul mamelor instabile. Grime and S t r a t t o n . cînd venirea lui pe lume i-a pricinuit mamei dificultăţi m a t e ­ riale sau morale. fără turbulenţa ce caracterizează copiii cu adevărat sănătoşi. dezvoltarea se opreşte. simbolul unei legături care a decepţionat-o. care sînt probabil semne ale unui echili­ bru nervos instabil.u n exces de grijă şi de scrupule. p e n t r u că nu este perfect echilibrată ea însăşi. agitat. Se pare. cum ar fi r u p t u r a cu familia. relaţia mamă-copil este mai supusă accidentelor. Spitz a observat la aceşti copii. Legătura afectivă necesară nestabilindu-se. dezvol­ tarea lui nu este perturbată cu nimic de cele cîteva ore de separare cotidiană. The Personality of the Pre-Schuol Child. K h a t h e r i n e Wolf a studiat tulburările afective la copiii despărţiţi de m a m ă p e n t r u o perioadă m a i lungă. după ce şase luni au fost î m p r e u n ă 1 . din diferite motive. 2 1 . In fine. Monographies o f Social Research o n Child Development. copilul pierde în greutate. îl face pe copil nemulţumit. puţin cîte puţin. inconştient. indispensabil unei solide legături afective . ' 6 . S c h a e f e r . n r . devine greu să-1 desparţi de ea. ea refuză copilul. precizează că dacă sugarul primeşte în fiecare zi din partea m a m e i o anumită cantitate de prezenţă afectivă. Lé z i n e — comunicare orală făcută autoarei. de pildă. în care copilul nu găseşte siguranţa de care are nevoie. eczeme frecvente. copilul rămîne inert. chiar dacă este capabilă s-o facă. Această conştiin­ ciozitate nu înlocuieşte niciodată spontaneitatea t a n d r e ţ e i şi sugarul nu poate fi înşelat : chiar dacă este stimulat intelectual. un climat nesănătos şi încordat. doarme rău. Se întîmplă în aceste cazuri ca m a m a să fie de-a dreptul ostilă sugarului. se agaţă de observator. Mama prea neliniştită. apoi. el suferă adesea de o întîrziere afectivă. Pericolul separării după şase luni De-a lungul primelor săptămîni sau primelor luni. plînsetele se transformă în strigăte. La-nceput copilul este plîngăreţ. Această com­ portare poate să p e r t u r b e grav dezvoltarea lui. La fel de periculoase. Dar. tată). 29. 3 N. întotdeauna preocupată să evite un accident posibil. I. performanţele băieţilor sînt însă mai p u ţ i n b u n e dacă au o m a m ă foarte t a n d r ă şi mai bune dacă m a m a este severă. El este cel care suferă de „colicile primului t r i m e s t r u " fără cauze aparente. o piele sensibilă şi uşor iri­ tabilă. Ele dispar foarte r e p e d e dacă între lunile a treia şi a cincea ale despărţirii copilul este din nou încredinţat mamei sau cuiva care o poate înlocui în mod corespunzător. B a y l e y siE. 1945. se pot stabili cele mai bune raporturi. chiar dacă mama de sînge are legături mai strînse cu nou-născutul. sînt atitu­ dinile refulate de respingere. cînd copilul începe să identifice chipul acestei „ m a m e " . Dar tulbu­ rările nu sînt „instalate". începe să se manifeste o întîrzierei motorie. Asemenea cazuri sînt întîlnite destul de frecvent şi pot apărea atunci cînd copilul n-a fost dorit. adică persoana care-1 hrăneşte. faţa sa are o expresie rigidă. Irene Lezine. nursă. nu realizează decît cu întîrziere obişnuitele per­ formanţe ale sugarilor fericiţi. p e n t r u că în mod conştient sau mai adesea inconştient. care creează în jurul lor. el refuză orice contact. indiferentă sau chiar ostilă. atunci. de pildă. că băieţii şi fetele în primul an nu reacţionează în acelaşi fel la atitudinea mamei. fără însă a explica acest fenomen pe deplin. sau să o facă fără tragere de inimă. Ea subliniază în acelaşi t i m p importanţa faptului că m a m a are astfel posibilitatea să-1 îngrijească şi să realizeze contactul fizic 2 între ea şi copil. nu se inte­ resează de nimic. de la 6—-7 luni. fiind camuflate şi inconştiente. copiii de ambele sexe sînt mai „avansaţi" la un an dacă au o m a m ă exigentă . pretenţios incapabil de a se odihni în linişte. Mama nu vrea de fapt să stabilească o comunicaţie. Sîntem încă foarte departe de a şti totul despre aceste meca­ nisme complexe. sau dacă există un conflict î n t r e mamă şi tatăl copilului. Trebuie însă precizat că în acest caz t u l b u r a r e a sa se datorează separării totale de m a m ă şi că aceste observaţii nu se aplică suga­ rilor încredinţaţi cîteva ore pe zi unei femei străine sau unei creşe.116 Constelaţia familială Rolul mamei 11? mai p e n t r u că este de la început mai profundă. care pot fi g r u p a t e în două categorii : Mama nu este capabilă să stabilească o comunicaţie chiar dacă doreşte acest lucru cu ardoare. în u r m a remarcabilelor sale experimente efectuate la creşa Gentilly. Mama se trădează. adică se arată plîngăreţ şi legat de fusta mamei. 1964. printr-o mare neîndemînare cînd se ocupă de copil sau p r i n t r . P e n t r u Vezi K. temătoare. î n t r e copil şi „mama de î m p r u m u t " (doică. anxioase. să refuze să se ocupe de el. Conform studiilor făcute de Nancy Bayley şi Earl Schaefer 3 .

haotic în ansamblu. Este clar că această atitudine îi i m p u n e mamei să facă un oare­ care efort. nouă p e n t r u el. Dacă îi este încredinţată unei străine angajate. să-şi stăpînească dorinţele p e n t r u a-i face astfel plăcere mamei. Ciocniri de cu totul altă n a t u r ă apar frecvent. . Greşelile pot apărea la fiecare pas . că nu este cen­ trul universului. un duel.. dă naştere u n o r adevărate compe­ tiţii de forţă. Este o înfruntare. Această evoluţie a mobilităţii copilului va provoca primul „ n u " al mamei. copilul trebuie să înţeleagă faptul că m a m a nu-i refuză iubirea nici o clipă. el trebuie să-1 determine pe copil. Ucenicia curăţeniei: şi aici copilul descoperă r e p e d e că m a m a acordă acestei chestiuni o m a r e i m p o r t a n ţ ă şi încearcă s-o sfideze. d a r acest proces de evoluţie se desfăşoară treptat. m a m a poate să sperie copilul. î n c ă p ă ţ î n a r e a copilului. el aude „ n u " . echilibru care t r e b u i e respectat de m a m ă . Sarcina se dovedeşte destul de greu de dus la b u n sfîrşit şi p e n t r u o m a m ă p r e a emotivă. copilul des­ coperă repede că poate să dea aici dovadă de independenţă. în primul rînd pentru că ea implică un refuz. 121. el este cel c a r e în fond are 1 Pentru u n studiu detailat a l acestui comportament vezi: R .118 Constelaţia familială Rolul mamei 119 fetiţe situaţia este inversă. vîrsta primei afirmări a propriului eu. 1 al doilea an de viaţă al copilului este din a n u m i t e p u n c t e de vedere foarte delicat p e n t r u m a m e l e care lucrează. Aceasta este o sarcină dificilă care nu-i poate fi încredinţată tatălui deoarece. dar că în acelaşi t i m p el trebuie să se supună voinţei ei şi să-i ofere în dar r e n u n ţ a r e a sa. să-i creeze o reacţie de ostilitate etc. Unele feluri nu-i plac. iar m a m a încearcă să-1 reţină.. pe m ă s u r ă ce copilul vrea să le facă pe toate singur. de o t a n d r e ţ e excesivă . ale cărei accese bruşte de mînie riscă să-1 sperie pe c o p i l . se întîmplă ca lupta să înceteze în chip mira­ culos. Editions sociales françaises. un asemenea comportament. să refuze un fel strîngîndu-şi buzele. mergînd pînă la refuzul copilului de a accepta orice Tel de mîncare. cele două domenii în care m a m a şi copilul vor avea ciocniri sînt : Mîncarea : p e n t r u că m a m a îi dă o m a r e i m p o r t a n ţ ă . iar educarea lui să 1 devină mai dificilă. Dacă o persoană străină are sarcina să hrănească copilul. M u c e h i e i l i . In cel de-al treilea an. întreaga educaţie din prima copilărie constă. ci numai o părticică a unui univers compus din multe alte elemente care trebuie şi ele respectate. ceea ce creează tensiune afectivă. apoi p e n t r u că cere o anumită r ă b d a r e pentru a-1 obişnui pe copil cu ideea. face ca intenţiiile mamei să-a apară copilului mai puţin clare. eu singur". în aparenţă ea cere copilului să t e r m i n e m a i r e p e d e o acţiune oarecare şi fără îndoială că este m a i uşor să închei paltonul u n u i copil mic decît să-1 laşi să se descurce singur şi să greşească. să scuipe o î n g h i ţ i t u r ă băgată cu forţa in gură. ori de-a d r e p t u l nocivă . Copilul este gata să atingă un obiect interzis. 1965. Totuşi . Viitoarea dezvoltare a copilului depinde în m a r e p a r t e de modul în care m a m a abordează această primă etapă.nu"-ul este necesar şi trebuie să fie clar şi ferm . în compensaţie. Cu alte cuvinte. de regulă. adică prima frustrare. Copilul începe iarăşi să mănînce. Vezi la p. apoi va în­ văţa să meargă agăţîndu-se de diferite obiecte şi astfel se va bucura de o anumită autonomie în mişcări. Există deci un echilibru plin de n u a n ţ e între severitate şi toleranţă.. dar fără a-i p e r t u r b a secu­ ritatea. se va arăta fericită de efortul pe care copilul îl face pentru ea. ea riscă desigur să fie îndeplinită şi m a i rău. î n t r e ceea ce este permis şi ceea ce este interzis. să arunce mîncarea din farfurie . însoţită uneori de cea a mamei. fără să se enerveze. ceea ce reprezintă un stadiu i m p o r t a n t al maturizării afective. aceste accese sînt adesea u r m a t e . Comment ils déviennent délinquants. D a r cînd copilul se zbate şi strigă „eu singur. dacă m a m a . r e n u n ţ ă şi vede o expresie de plăcere pe chipul mamei fiind în acelaşi t i m p şi lăud'at. orice progres va fi o să/bătoare şi-1 va ajuta pe copil să cunoască bucuria de a face o plăcere altuia. nu atît în a impune copilului anumite frustrări. el este mai ocupat decît mama. începe lupta. cît în a le face să fie acceptate. Este adevărat eă precocitatea la această vîrstă n-are nici o legătură cu viitoarea inteligenţă. altele sînt doar un motiv p e n t r u mofturi. Va mai trece însă multă vreme pînă cînd va putea să imagineze la distanţă nemulţumirea mamei şi numai din aceste motive să renunţe să mai atingă obiectul chiar dacă ea este ab­ sentă . d u p ă cum se arată în acelaşi studiu K UCENICIA FRUSTRĂRII Pe la 10 luni copilul începe să meargă de-a buşilea . deci. Dragostea maternă îi vine în ajutor în această grea ucenicie. tabloul corelaţiei cu inteligenţa la adolescenţă. Dacă m a m a este p r e a pretenţioasă sau p r e a n e r ă b d ă t o a r e în a ob­ ţine rezultate imediate. Dimpotrivă. Astfel.

n r . Corelaţia între atitudinea mamei între 0 şi 3ani şi ia te/yerifa copilului M 3i/i lai >/t 777A lila ISani rzn It la l/ani Comentariile la tabelul alăturat Se spune uneori că viitorul copilului se hotărăşte în cei dintîi ani ai vieţii sale şi această idee provoacă la părinţii tineri o anumită îngrijorare.120 Constelaţia familială Rolul mamei 121 dreptate. Quar­ terly of Behaviour and Development. n r . viitorul caracter al copilului. 2 (Tabelul de N. Correlations of Maternal and Child Behaviors with the Development of Mental Abilities data from t h e Berkely Growth Study. 5 încurajează independenţa. Această posibilă influenţă este prezentată în tabelul de mai jos 2 . ea îl îmbracă pînă la 8 ani. Primii ani au o m a r e importanţă. S c h a e f e r . Luată ad literam. . dacă îl răsfaţă (nr. Schaefer încearcă să precizeze aceste corelaţii sub un a n u m i t aspect : dezvoltarea inteligenţei la diferite vîrste şi influenţa pe care o poate avea a s u p r a ei prima educaţie acordată de mamă. dar mad puţin strălucit cînd creşte. Influenţa acestei atitudini. a fost îndelung studiată la Universitatea din California de Nancy Bayley. în t i m p ce 4 şi 5 ani sînt vîrstele la care el este capabil să facă toate acestea singur. de asemenea. 1 S) Eraexigentaînprivinţa performanţe/or 7) Sepreocupa de sănătatea capi/ului 8) Anxioasă 9) Iritabilă 10) Considera _ copilulca£LL povară I ti) IIpe­ depsea ddrsea ^^77Z\ HHIH ^^^^^ ll)/ndiferen/oX. Cînd această corelaţie este pozitivă. Bayley şi E. ca şi a altor atitudini. Un studiu făcut de N. Trebuie să remarcăm mai ales o certă diferenţă între sexe. 6. iar când este negativă la stânga. iar reticenţa mamei trădează de fapt dorinţa ei ca acest copil să rămînă mic. Merril-Palmer. în m a r e măsură. 3. sub protecţia ei. Astfel băieţii. B a y 1 e y. 29. dar şi mai puţin politicoşi. ătît la 4 cît şi la 12 sau 17 ani). t i m p de 36 de ani. B a y l e y şi E. mai puţin conştiincioşi şi mai p r e t e n ţ i o ş i i . 4) copilul este precoce (dunga de 4 ani). Monografia Social Research Child Development. n r . asupra viitoarei lui dezvoltări. favorizează dezvoltarea lui intelectuală. dar care ştie să laude copilul şi-i Concluziile trase de Berkely Growth Study sînt expuse a m ă n u n ţ i t în Research in Child Development. a Longitudinal Perspective de N. d a r corelarea primei educaţii cu rezultatele ei sînt încă puţin studiate. 1965. mai independenţi şi mai veseli. 1964. această afirmaţie este puţin hazardată. îl spală pînă la 10. Atitudinea mamei din primii ani influenţează. Aceste studii au confirmat o netă diferenţiere între sexe. copilul este fără discuţie supraprotejat. vol. Se vede că mama care se arată de la început prietenoasă. I I . Toate anchetele au arătat că m a m a întîrzie în mod voit cu cîţiva ani vîrsta aproape a t u t u r o r uceniciilor copilului : astfel. dunga se află în dreapta liniei mediane (de pildă copiii a căror autonomie a fost încurajată se arată mai inteligenţi decît media. In societatea noastră. care a u r m ă r i t un mare n u m ă r de subiecţi de la naştere pînă la vîrsta adultă. ale mamelor faţă de copil. care au fost foarte răsfăţaţi şi înconjuraţi de mai multă t a n d r e ţ e sînt la ado­ lescenţă mai sociabili. în timp ce.

în cincisprezece minute. securitate care să fie asigurată de mamă. Inteligenţa fetelor pare să fie m u l t mai puţin afectată de experienţele nefericite ale fragedei copilării. ostilă sau indiferentă a m a m e i faţă de copil se dovedeşte dezastruoasă p e n t r u băieţi. Ea va fi şi mai puternică în adolescenţă. Fetiţa vrea să facă curăţenie şi bucătărie ca m a m a . Mai arătăm. că aceste rezultate sînt foarte diferîte de cele observate la copiii sub 1 an. acum constă în a-1 lăsa să-şi asume riscurile. este deja virulentă. rămînînd totuşi per­ fect disponibilă p e n t r u dovezile de afecţiune sau pentru diferite cereri de ajutor. 9. coborîtă de-a dreptul de pe ecran în viaţă. care-1 va împinge pe copil la minciună şi. fiecare evocînd un a n u m e tip de atitudine m a t e r n ă . în fine. băieţelul. culpabilizantă. interesul pentru acţiunile Iui şi un anumit control sînt absolut necesare. 10. de înlăturare a excesului de protecţie. u n d e copiii n-aveau decît pe părinţii lor ca modele adulte. contactul cu copilul. dar fără beneficii ulterioare. In schimb i se arată o mare recunoştinţă mamei care îşi lasă copilul să o ajute. cum s-ar putea crede. o nelinişte excesivă. 58. dar plînge : „Aşadar nu mă iubeşti. 12) . pe cea care seamănă mai m u l t cu propria lor mamă.122 Constelaţia familială Rolul mamei 123 Atitudinea destul de „dură". . pe m i n e care mi-am sacrificat viaţa p e n t r u tine !" Evident. Aceasta reprezintă p e n t r u m a m ă o cotitură decisivă în educarea copilului. 14 şi 15. ca şi cum o copilărie fericită le-ar face pe fetiţe mai precoce.o zi întîrzie puţin şi o găseşte pe m a m a plîngînd. care îi încredinţează mici sarcini. o m a r e dorinţă de comu­ nicare prin joc. Ea nu-1 ceartă. 8) nu este favorabilă copiilor. în dezvoltarea intelectuală a fetelor. î n t r . aici sînt reunite toate greşelile : un control prea strict p e n t r u această vîrsta (i se poate p e r m i t e băiatului să treacă pe la un coleg din cînd în cînd). absenţa u n u i reproş moderat şi rezonabil. Această distanţă nu este cîtuşi de p u ţ i n sinonimă cu demisia. Li s-a cerut să arate pe cea care o preferă. Corelaţia negativă la 4 ani esfte şi pentru fete destul de impor­ tantă (sînt mai puţin precoce) d a r la adolescenţă influenţa este minimă. Să luăm un exemplu. D a u r a t (1966). care demonstrîndu-i în mod real în ce a constat greşeala sa l-ar fi d e t e r m i n a t să n-o mai repete. aducîndu-le alte imagini. In n a t u r ă această înţărcare afectivă. ea prejudiciază însăşi dezvoltării inteligenţei lor (nr. Test R. 11. pe cea cu care ar dori să semene (sau să se însoare mai tîrziu). V i n c e n t şi C. Dorinţa ue asumare a responsabilităţilor. Cinematograful şi televiziunea. La oameni. Unui copil de 14 ani i se cere să vină de la şcoală direct acasă. p e r m i t e să se elucideze. Adevărata înţărcare IDENTIFICAREA CU MAMA Am văzut că o dată cu lichidarea conflictului oedipian. într-o oarecare măsură 2 . Identificarea se face mai p u ţ i n cu m a m a reală (per­ cepută ca o fiinţă calmă şi domestică) şi mai m u l t cu o fiinţă fru­ moasă şi elegantă. î n a i n t e rolul ei consta în a feri copilul de orice pericol . este cel mai des impusă chiar de c ă t r e mamă : pasărea îi împinge pe pui afară din cuib. Totul se petrece. O experienţă făcută în 1966—1967 asupra a circa o sută de copii. o pretenţie exagerată la recunoştinţă filială care va genera ostilitatea copilului faţă de m a m a sa. nici atitudinea de anxietate (nr. cînd se afirmă dorinţa de zdruncinare a dependenţei. prea m a r e de acum pentru a visa „să se însoare cu m a m a " . părinţii le servesc copiilor d r e p t modele p e n t r u identificare 4 . cu m u l t mai dificilă decît cea dintîi. Vezi fotografiile de Ia p. de la 6 la 14 ani. limitîndu-le după capacitatea lui. Mai ales în preadolescentă. 3) nu are o importanţă a t î t de mare. Chiar atitudinea afectuoasă a mamei (nr. Li s-au oferit copiilor 8 fotografii de femei. O mamă bună p e n t r u adolescent este cea care ştie să creeze o anumită distanţă între ei. angajate alături de copiii lor în diverse acti­ vităţi. Di­ ficultatea constă în exercitarea acestui control fără a-1 face înăbu­ şitor — şi nu excesul de autoritate este acela care-1 face înăbuşi­ tor — ci mai ales şantajul afectiv exercitat de către mamă. o m a r e nevoie de 1 2 Vezi p. proveniţi d i n toate mediile. Acest lucru era adevărat cel puţin în familiile care trăiau închistate în ele însele. Răspunsurile au scos la iveală un refuz total al atitudinilor de „dădăceală" sau de răsfăţ excesiv. care ajunge să-1 considere un obiect prea preţios p e n t r u a fi expus. această problemă. oferă acum dorinţei lor de identificare stereo­ tipuri din întreaga societate. această înţărcare este impusă de copil mamei. în treacăt. după cum o arată dungile albe. în t i m p ce pentru băieţi situaţia este mai curînd inversă. îşi închipuie că se va însura cu o femeie ca ea.

de a se comporta mai curînd ca o soră decît ca o mamă. îndeosebi cele ale Margaretei Mead după care rolul tatălui ar fi „străin din punct de vedere psihologic şi impus în mod artificial de civilizaţie în scopul supravieţuirii rasei. M a l i n o w s k i . J o s s e l y n . in Cultural Forces Motherliness and Fatherliness. trebuie tot­ deauna să i se conformeze într-o măsură mai m a r e sau mai mică. Paternitatea : o invenţie sociala ? Deşi părerile sociologilor sînt adesea contestate. este totuşi evident că nimic din înzestrarea lor biologică nu le i m p u n e totuşi bărbaţilor să-şi asume de-a lungul a douăzeci 2 de ani din viaţă sarcina grea a paternităţii. Mici un alt rol social nu este mai împovărat de greutatea tradiţiilor milenare ca cel al tatălui. exer­ citarea autorităţii faţă de copil îi este încredinţată fratelui mamei. deoarece el va căuta în soţia lui o mamă deghizată. cu toate că cei tineri îşi afirmă adesea dorinţa de a avea relaţii mai „autentice". 1 Dupa J. născută u n d e v a în u m b r a istoriei" 1 . Şi cu toate că acest rol evoluează pe măsură ce societatea noastră se dezvoltă. dacă nu-l poate admira pe al său. Malinowski arată că în anumite societăţi în care determinarea tatălui nu este posibilă. Plaquevent Imaginea tatălui şi a rolului său nu derivă în închipuirea copilului tmmai din raporturile ce se stabilesc între ei în viaţa cotidiană. şi pe fiica ce începe să aibă succes.. în schimb. şi pe fiul care-i scapă de sub tutelă. M a m a este deseori geloasă în ambele cazuri. 2 B . aceste atitudini fiind extrem de jenante p e n t r u adolescent şi făcînd şi mai dificilă păstrarea încre­ derii lui. o susceptibilitate excesivă sau o gelozie evidentă pot duce la ruperea legăturilor mamă-copil care se află în această perioadă într-o fază fragilă. Nu sînt rare cazurile în care m a m a unui băiat încearcă să întîrzie maturizarea lui. în acest caz băiatul formează cu m a m a un fel de „cuplu" psihologic şi cu greu se decide să se însoare. stereotipul rămîne în conştiinţa lor mai m u l t sau mai p u ţ i n fix. fără să-şi dea seama. cu riscul de a-i decepţiona. deoarece numai supunerea faţă de acest adult îi dă dreptul să facă p a r t e din ginta mamei şi să locuiască în aşezarea gintei. pe măsură ce copilul creşte şi trece în mîinile unchiului. J. o invenţie socială. p e n t r u că este „bărbatul m a m e i " şi nu joacă decît rolul afectiv al unei a doua m a m e . adevăratul său tată îl creşte cît t i m p e mic. Chiar cînd se însoară această situaţie nu se schimbă prea mult. păstrîndu-şi atitudinea protectoare şi dădăcindu-1 dincolo de adolescenţă. rămînînd.. Gelo­ zia ei se traduce p r i n t r . in The Father in Primitive Psychology. . ci şi din ceea ce aşteaptă de la tată însăşi familia şi întreaga societate. toată viaţa un copil. American Journal of Orthopsychiatry. 1956. şi tatăl.u n efort de a părea tînără. influenţa lui devine tot mai mică. Copilul recunoaşte autoritatea acestuia. Rolul tatălui Oricărui copil îi lipseşte tatăl.124 Constelaţia familială Tot aşa. Perioada începuturilor flirturilor este deosebit de delicată.

126

Constelaţia familială Rolul tatălui 127

Pînă nu demult nimic şi nimeni, în societatea noastră, nu îi pre­ gătea pe taţi pentru rolul lor. Fetiţa care îşi închipuie viitorul îşi imaginează în p r i m u l rînd că va avea copii, din partea celor din jur ea primeşte în mod inconştient o continuă pregătire p e n t r u m a ­ ternitate. Băiatul îşi imaginează viitorul profesional sau social, u n e ­ ori pe viitoarea lui soţie ; nu se gîndeşte că odată va deveni tată, decît în legătură cu alte lucruri. De naşterea celui dintîi copil va fi poate mîndru, dar ea îl va sur­ prinde, va fi neliniştit şi se va comporta stîngaci cu el. El va afişa o atitudine distantă faţă de îngrijirea copilului : „este o treabă de femeie". Dar această sustragere ascunde jena lui în faţa u n u i intrus pe care inconştient îl percepe ca pe un rival şi oare mai tîrziu, crescînd, va deveni o adevărată ameninţare chiar pentru locul pe care el îl ocupă în societate. Puţini sînt taţii care nu au măcar o fărîmă de tristeţe sau de mînie cînd adolescentul lor fiu îi bate la tenis, acaparează telefonul „lor", cere să i se î m p r u m u t e automobilul „lor" pentru o întîlnire cu o fată — toate aceste lucruri clasîndu-i pe părinţi în categoria celor „bătrîni" şi împingîndu-i astfel imper­ ceptibil spre retragere. Oricare ar fi totuşi reacţiile inconştiente pe care n-am avea temei să i le reproşăm, tatăl este în general dornic să-şi asume în con­ diţiile cele mai bune rolul ( a r e i se încredinţează şi care are trei aspecte principale : — afecţiunea, simbolizată prin prezenţa lui alături de familie ; — protecţia prin intermediul sprijinului material pe care îl da­ torează familiei (banii, hrana, un cămin stabil) şi al hotărîrilor sal­ vatoare care se aşteaptă din partea lui în caz de dificultate ; — iniţierea în viaţă, în general, dar mai cu seamă în viaţa socială ; din partea lui se aşteaptă să fie un model p e n t r u imitare şi pentru identificare, să-şi exercite controlul prin autoritatea sa, să-i dăru­ iască copilului cunoştinţele şi experienţa sa.

un rol afectiv analog. El înseamnă pentru copil o a doua mamă, mai puţin prezentă desigur, dar din a cărui parte se aşteaptă la aceleaşi manifestări de tandreţe sau de aprobare, la aceleaşi schimburi afec­ tive prin intermediul micilor jocuri — şi chiar uneori la îngrijiri, pe care tatăl modern le acordă cu tot mai m u l t ă plăcere. In plus, tatăl reprezintă dragostea şi securitatea pentru mamă şi prin intermediul ei, p e n t r u copil. Sugarul îşi găseşte astfel fericirea, într-o relaţie triunghiulară stabilă, fiecare m e m b r u al ei fiind legat de ceilalţi prin iubire. Tocmai p e n t r u a întări această relaţie, care generează un sentiment de securitate, şi pentru a reduce reacţiile, r a r e pot distruge această relaţie prin gelozie, este bine ca tinerii taţi să se ocupe chiar de sugari. Mai m u l t decît atît : ei trebuie să asiste la naştere şi chiar să urmeze anumite cursuri pregătitoare de îngrijire a nou-născutului.

Comunicarea verbală între tată şi mamă îl ajută i p e copiii să-şi însuşească vorbirea
Existenţa acestui triunghi tată-mamă-copil are un rol important în învăţarea vorbirii, fiind cunoscut faptul că vorbirea constituie primul mod de „socializare" a copilului. Părinţii comunică verbal, dar în această comunicare întrebuinţează uneori şi semne care di­ feră însă foarte mult de cele folosite de copil p e n t r u a se face înţeles de mamă. El trebuie să adopte acest sistem de comunicare p e n t r u a p ă t r u n d e în lumea adulţilor şi a le împărtăşi iubirea. De aseme­ nea, după părerea psihanaliştilor, copilul nu devine apt p e n t r u învă­ ţarea vorbirii decît atunci cînd a înţeles că între tatăl şi m a m a lui există această comunicare verbală la care el însă nu poate să par­ ticipe. Din acest moment, orice atitudine nouă a copilului va trebui să fie aprobată nu numai de mamă, dar şi de tată, care devine model pentru imitare şi judecător al oricărei acţiuni. P u ţ i n cîte puţin, se conturează ideea diferenţei dintre sexe. Tatăl nu mai este doar un membru al triunghiului, el este un bărbat, adică o fiinţă înzestrată cu o anumită superioritate ; ce importanţă are dacă la originea acestei idei se găsesc atribute fizice, cum o vrea Freud 1 sau atituS. F r e u d : „Trois Essais sur ta sexualité? (Gallimard, 1945). Pentru Freud desco­ perirea diferenţei dintre sexe se soldează pentru o fetiţă cu sentimentul de a fi „incom­ pletă"; de aici o ranchiună împotriva mamei şi o admiraţie pentru t a t ă . Vezi şi D. S a a d a, L'enfant et les Grandes Personnes, Aubier-Montaigne, 1969.
1

PRIMA RELAŢIE TATA-COPIL
In primele luni de viaţă ale sugarului, chipul aplecat asupra lea­ gănului nu este diferenţiat Din momentul în care copilul recu­ noaşte chipul mamei, tatăl îi apare ca o fiinţă diferită, dar care a r e
1

Vezi p. 26 şi 29.

128

Constelaţia familială

Rolul tatălui

129

dinea de dependenţă faţă de el a mamei înseşi, ori influenţa stereotipurilor sociale care se face simţită şi în această problemă. In orice caz tatăl, cu mult mai înalt şi mai puternic decît copilul, îi pare acestuia înzestrat cu o putere quasi supranaturală. Copilul îl admiră, visează să-i semene în toate. Această superioritate fizică şi intelectuală a tatălui recunoscută sau proclamată, îl ajută pe băieţel să evite complexul oedipian 1 ; pentru toţi copiii, ea confirmă imaginea rolurilor tatălui şi mamei, pregătind t e r e n u l p e n t r u identi­ ficarea cu personajul de acelaşi sex. Cel puţin aşa afirmă teoriile psihanalitice, elaborate, în Cea mai mare parte, în prima treime a secolului nostru. Familia evoluează însă rapid şi se poate crede că noua atitudine a taţilor faţă de copii, mai apropiată, mai încărcată de afectivitate, mai „maternă", va avea consecinţe profunde în cea de-a doua copi­ lărie şi va modifica în mod considerabil reacţiile „oedipiene". Mai trebuie precizat că dacă un mare n u m ă r de psihologi considerau sănătoasă şi necesară pentru echilibrul copilului o diferenţiere netă a celor două roluri, alţii în lucrări mai recente vorbesc de „părinţi" ca de o unitate, într-o perspectivă în care conflictul oedipian ocupă un loc din ce în ce mai m i c 2 . Cert este că tatăl, personaj cu atît mai admirat cu cît este, datorită u n o r împrejurări impuse de viaţa cotidiană, mai puţin apropiat de copil decît mama, inspiră o încredere de care trebuie să se a r a t e demn. El este cel care-1 aruncă pe copil în sus şi îl prinde din zbor, şi copilului nu-i e frică. El conduce maşina, el mînuieşte securea cînd taie buşteni, el înoată pînă la insulă şi tot el îl poartă pe copil în braţe cînd acesta este obosit. Sentimentul de siguranţă pe care îl are copilul atunci cînd este în preajma lui provine din impresia că tatăl domină l u m e a exterioară. El este cel care-i inspiră copilului dorinţa arzătoare de a deveni ca el. Oricărui copil îi lipseşte tatăl, dacă nu-1 poate admira pe al său 3 .
1 Complexul lui Oedip: ataşament excesiv faţă de părintele de sex opus însoţit de o anumită ostilitate faţă de celălalt. Acest stadiu oedipian, descris de Freud, dispare în med normal la vîrsta la care copilul intră în perioada de latenţă, de la 6 la 12 ani. 2 Astfel A. J e r s i 1 d în Chilă Psychology, ed. a Vl-a, Prentice Hali, 1968, discut însăşi existenţa perioadei de latenţă şi observă că conflictul oedipian nu există la copii crescuţi într-un alt context social. 3 J . P l a q u e v e n t , Misere sans nom, Edition d u Seuil, 1955.

ROLUL DE PROTECŢIE AL TATĂLUI Şl EVOLUŢIA ACESTUI ROL
Unul din elementele încrederii şi admiraţiei familiei este rolul tradiţional de protector pe care îl are tatăl. El pleacă la muncă p e n t r u a cîştiga cele necesare traiului. El posedă puterea magică de a procura ceea ce doreşte de a satisface nevoile t u t u r o r alor săi, ceea ce îl înzestrează cu un prestigiu care este cu atît mai m a r e cu cît el are o situaţie mai sigură. Un studiu de M. Komarovski arată că prestigiul patern scade în mod considerabil în ochii ado­ lescentului dacă tatăl nu cîştigă suficient pentru a-şi întreţine fa­ milia 2 .

Evoluţia condiţiei femeii modifică imaginile părinţilor
Evoluţia condiţiei femeii modifică fără îndoială această situaţie, în mediile sociale modeste, femeile au lucrat dintotdeauna, dar nu îndeplineau decît sarcini subalterne, aveau un salariu mic şi nu se bucurau decît de foarte puţină consideraţie socială. Accesul lor la posturi bine remunerate, la o educaţie care să le asigure un nivel intelectual egal cu cel al soţului, transformă fără îndoială în mod profund imaginile pe care copilul şi le formează despre părinţi. Res­ pectul acordat tatălui de către copii şi totodată de către soţie, nu se mai bazează numai pe capacitatea intelectuală a tatălui. Dreptul de a hotărî, altădată încredinţat doar tatălui, este acum împărţit între ambii părinţi. Dispariţia tatălui ar fi resimţită afectiv ca o catastrofă dar nu şi în ceea ce priveşte posibilităţile materiale. O evoluţie atît de profundă nu se produce fără a aduce o oarecare nelinişte, amestecată cu un sentiment de vinovăţie, atît la bărbaţi cît şi la f e m e i ; astfel, în numeroase familii, se încearcă să se m e n ­ ţină prin artificii mitul tatălui —- singurul care întreţine şi pro­ tejează familia : m a m a r e n u n ţ ă să-şi folosească educaţia p e n t r u a munci şi refuză servicii mai bine plătite sau care se bucură de mai multă consideraţie decît cel al soţului, sau se străduieşte, faţă de copii, să pună mereu în valoare meritele tatălui, să-1 situeze pe primul loc. Este adevărat că şi el ţine seama din ce în ce mai mult de părerile soţiei cînd ia hotărîri privind viaţa familială ; el îşi r e 1 2

Vezi P. Mirra

O s t e r r i e t h , l'Enfant et la famille. Editions du Scarabée, Komarovski în Blue Collar Marriage, Random House,

1963. 1964.

9 — Cunoaşterea copilului

130

Constelaţia familială

Roiul tatălui

131

zervă însă d r e p t u l să dea, î m p r e u n ă cu ea, o orientare „politicii generale a familiei" ; el determină în mare măsură valorile perso­ nale şi sociale pe care se bazează viaţa de familie.

LEGĂTURA CU SOCIETATEA
Tot tatăl este acela care, în mod tacit, este considerat că determină prin profesiunea sa nivelul social al familiei şi mediul în care aceasta evoluează. El este cel care-i dă numele, el este cel care serveşte ca punct de reper permanent şi de aceea se spune : „este soţia lui X..., este fiul lui X..." In plus, fie că m a m a are o meserie, fie că nu, ea se ocupă mai mult de casă şi de familie, pe cînd tatăl apare ca o legătură î n t r e familie şi societate, aceasta din u r m ă fiind mai vastă şi avînd legile ei specifice. într-o căsnicie, cum spune Alain, bărbatull este „mesagerul acestei puteri surde şi m u t e : „ne­ cesitatea", începînd cu vîrsta cea mai fragedă, copilul vede în el, prin intermediul mamei, „legea" ; el este cel care, în ultimă instanţă, decide ce e rău şi ce e bine, şi care, întorcîndu-se seara este jude­ cătorul suprem, aşteptat şi temut, al evenimentelor zilei.

Pornind de la imaginea acestui „tată ideal", care are conştiinţa exactă a valorilor, care ştie să impună ferm o lege dar în acelaşi t i m p ştie să păstreze şi afecţiunea copiilor, să examinăm şi cîteva atitudini excesive ale lui.

TATĂL DOMINATOR
Autoritatea lui este expresia unei personalităţi puternice, exi­ gente, care ştie să se afirme şi să reuşească şi care se bucură de un prestigiu destul de mare. Conştient de valoarea sa, el nu acceptă să fie contrazis sau ne­ socotit, în familie vrea să fie ascultat, respectat, venerat. Soţia şi copiii sînt în ochii lui fiinţe slabe, care au nevoie să fie protejate şi conduse ; el ştie ceea ce este bine p e n t r u întreaga familie, şi ca atare ei nu trebuie să discute acţiunile sale.

Esenţialul pentru echilibrul copilului : înţelegerea dintre părinţi
Pe măsură ce copilul creşte, această lege devine generală şi obiec­ tivă : valorile pe oare tatăl încearcă să le facă respectate în sînul familiei îşi au izvorul în afară, ele sînt de origine socială sau de alte origini. Aşa c u m mama îl face pe copilul încă mic să accepte anumite interdicţii, prin forţa dragostei pe care o are copilul p e n t r u ea, tatăl face ca regulile să fie respectate ajutîndu-se de legăturile de afecţiune pe care a ştiut să le creeze între el şi copii. P e n t r u ca regulile impuse de tată să fie într-adevăr respectate, ele trebuie să fie ferme, tatăl ştiind să le impună prin autoritatea sa şi să fie acceptate, adică tatăl să nu aibă o atitudine tiranică faţă de copil. La aceasta trebuie adăugat şi un al treilea fapt, esenţial : înţele­ gerea dintre părinţi. O mamă prea slabă sau ostilă care devine complicea copiilor pentru a contrazice sau pentru a diminua auto­ ritatea paternă, creează o atmosferă a cărei nocivitate 1 a fost deseori arătată.
1 Vezi mai ales în legătură cu acest subiect R. M u ce h i e 1 1 i, Comment ils devi­ ennent délinquants. E d i t i o n s sociales française, 1965.

Tatăl dominator va avea un copil timid şi supus...
Copiii acestui tip de tată sînt adesea timizi şi inhibaţi ; supunerea lor este atît de mare, încît aşteaptă fără-ncetare directive din par­ tea tatălui, devin incapabili să ia singuri decizii privind persoana lor şi se maturizează greu. Se întîmplă ca unii dintre ei să cadă regulat la examene sau să sufere de eşecuri în viaţa profesională şi sentimentală, ca şi cum ar trebui întotdeauna să rămînă, cu orice preţ, mai prejos decît tatăl lor. Acest gen de atitudine, n u m i t ă „comportare de eşec" este de multe ori accentuată p r i n t r - u n com­ portament prea t a n d r u faţă de ei din p a r t e a mamei, care vrea să compenseze astfel atitudinea soţului şi care de fapt nu face decît să contribuie la încetinirea procesului de maturizare a copilului.

... sau dimpotrivă, rebel şi autoritar
Uneori însă băiatul se revoltă împotriva u n u i tată prea rigid şi care nu acceptă nici un compromis. Ciocniri violente între două personalităţi puternice sfîrşesc adesea printr-o r u p t u r ă brutală a raporturilor tată-fiu şi printr-o plecare p r e m a t u r ă a adolescentului

132

Constelaţia familiala
1

Rolul tatălui

133

de acasă. Nevit Sandford , într-un studiu asupra genezei autorita­ rismului, arată că personalităţile autoritare se formează adesea în familii în care tatăl este extrem de ferm şi distant, iar m a m a destul de supusă. Copiii unor părinţi prea autoritari îşi critică familia puţin, d a r disciplina care le este impusă are consecinţe traumati­ zante şi cotropitoare, acest fapt putînd fi prezentat în următorii termeni : supunerea faţă de părinţi este egală cu rebeliunea faţă de ceilalţi.

TATĂL TIRAN
El este de asemenea autoritar, dar în compensaţie şi în salturi, în realitate are o fire timidă. Adesea este un tip slab care prin izbucniri sporadice sau afirmări aberante ale autorităţii reacţionează la propria-i slăbiciune. P r i n t r - u n asemenea mod de a-şi impune au­ toritatea, tatăl se devalorizează în ochii copilului pe care în acelaşi timp îl sperie.

suspectat de nesinceritate. De multe ori este bănuit de copil, că îl spionează că ar vrea să-i afle secretele, că vrea să pătrundă într-o lume căreia nu-i mai aparţine. Este acuzat pe faţă că. joacă acest rol nu din dragoste p e n t r u copii, ci din dorinţa egoistă de a întineri şi de a profita de avantajele tinereţii, la care de fapt ar fi trebuit să renunţe. Cei mai în vîrstă critică fără cruţare liberalismul faţă de cei mici : „eu n-aş fi lăsat-o pe fiică-mea să citească aşa ceva". Invo­ luntar, prin intervenţiile lor încearcă să trezească demnitatea tatălui, din partea căruia se aşteaptă mai curînd o sancţiune decît o compli­ citate ; pedeapsa aplicată copiilor îi eliberează de greşeală, compli­ citatea îi afundă în ea. Copilul care nu vrea să evite pedepsirea este întotdeauna mai mult sau mai puţin în căutarea unei autori­ tăţi care să-i vină în sprijin.

Limita prieteniei tată-copil este greu de stabilit
Totuşi faţă de tatăl prieten, cu toate că-1! critică, copilul are sen­ timente de tandreţe şi de recunoştinţă, deoarece prietenia dintre părinţi şi copii permite schimburi de idei mai frecvente între ei şi o participare mai mare a copilului la luarea unor decizii care-1 privesc. Există în această prietenie o limită care însă este greu de stabilit. Tatăl poate fi tovarăş de joacă, dar el trebuie să ştie u n d e să se oprească şi să-1 facă pe copil să înţeleagă de ce nu continuă joaca cerîndu-i din acest m o m e n t ascultare. El poate să discute în mod liber cu copilul său şi să nu-i ceară să-şi arate respectul faţă de el prin semne exterioare, dar nu trebuie să devină complicele lui la încălcarea regulilor de comportare. A-l înţelege pe copil nu este totuna cu a-i permite orice.

Tirania tatălui provoacă nervozitatea copilului
Copilul unui tată tiran este adesea inhibat, fricos, nervos, insta­ bil, cu explozii agresive bruşte şi necontrolate. în m o m e n t u l în care începe adolescenţa, conflictele între tată şi copil vor fi cu atît mai grave, cu cît tînărul adolescent îşi va da seama de adevărata perso­ nalitate a tatălui şi va căuta să-1 convingă de mediocritatea lui, chiar dacă atitudinea sa îl culpabilizează profund. Va fi o luptă necruţă­ toare împotriva unui adversar pe care îl ştie vulnerabil. în acelaşi timp, ruptura, dacă aceasta va surveni, va fi suportată cu greu de băiat, care nu va putea păstra o astfel de imagine a tatălui, încît aceasta să-i servească drept model de comportare.

TATĂL „PRIETEN"
Acesta caută să păstreze asupra fiului o superioritate bazată pe stimă şi nu pe autoritate. Este totuşi foarte criticat de adolescenţi. Necomportîndu-se cu adevărat nici ca tată dar nici oa prieten, este
1

TATĂL „BOMBOANA"
El joacă rolul unei m a m e de-a doua. Raporturile lui afective cu copilul sînt desigur suficient de armonioase şi satisfăcătoare pentru moment, atît pentru primul cît şi pentru celălalt.

1952.

Citat de

Slavson,

în Chilă

psyckoieicpy,

N. Y.,

Cchrr.bia LY.iversity Frcss

sociale sau morale. a cărui frecvenţă tot m a i mare a suscitat multe discuţii şi care îi preocupă în mod deosebit pe edu­ catori. studiind 122 adolescenţi între 15 şi 18 ani.134 Constelaţia familiala Rolul tatălui 135 Copilul răsfăţat : totdeauna nesatisfăcut Copiii crescuţi fără nici o constrîngere. 8 1 % dintre delincvenţi cred că le-ar folosi să-şi vadă mai des tatăl. 2 Co l e t t e : teza de doctorat în ştiinţe psihologice la Universitatea liberi din Bruxelles. dar cînd se întoarce obosit acasă preferă să nu audă relatarea evenimentelor zilei şi să compenseze printr-o tandreţe superficială lipsa u n u i interes profund. „Nu acţionează decît după capul lor". cel care aduce de lucru acasă şi cere să nu fie deranjat sau cel care datorită personalităţii sale nu se simte capabil să exer­ cite un control asupra copiilor. 89<>/o cred că tatălui lor îi vine greu să fie t a n d r u cu ei. avîndu-i pe amîndoi pă­ rinţii întotdeauna la dispoziţie pentru a le satisface cea mai mică dorinţă. nr. Şi. la orice vârstă. In cazul cînd ar avea mari necazuri. cel plecat mereu în călătorii. în păturile sociale cu posibilităţi materiale mai mari. autoritatea paternă (sau forţa imaginii tatălui) este poate principalul factor de echilibru. este prezent desigur. A u d r y. Această lipsă a contactului dintre tată şi copil este resimţită du­ reros de majoritatea delincvenţilor. şi cu toate că este o forţă de oprimare ea provoacă reacţii ambiva­ lenţe. care îşi transferă întreaga afec­ ţiune asupra mamei. ci mai curînd o forţă agresivă. Delinquency and Parental Psychology. Colette. cel puţin pînă la pubertate. R e n u n ţ a r e a tată­ lui. „nimic nu-i atrage". 5 4 % d i n t r e delincvenţi consideră că tatăl trebuie să-i iubească mai mult. In păturile sociale cu posibilităţi materiale mai mici. este ta/tăi care se lasă păgubaş. se pare că imaginea tatălui nu reprezintă pentru copil o fiinţă pe care să o admire şi în care să aibă încredere. în t i m p ce la 1 2 1 % î n t r e nedelincvenţi asemenea acţiuni comune au avut l o c . Trebuie să r e m a r c ă m că şi tatăl „bomboană" este uneori un demisionar . în care ostilitatea se îmbină cu admiraţia. faţă de 1 3 % d i n t r e nedelincvenţi. este considerată aproape în unanimitate că favorizează alunecarea spre asocialitate şi delincventă. TATĂL DEMISIONAR In sfîrşit. că este capricios. 6 mai 1968. 1 . ei îşi acordă sufragiile lor tatălui „autori­ t a r — care-se-ocupă-de-ei" (ceea ce nu reprezintă evident cazul t u ­ turor despoţilor de familie). copilul îi preferă autoritatea Aici copiii nu se înşeală . ultimul tip de tată. se înrudeşte cu prestigiul. Lectura ziarului sau televizorul îl absorb c o m p l e t . In timpul prepubertăţii. Aceste date au fost folosite adeseori p e n t r u a se ilustra ceea ce se n u m e ş t e „criza de autoritate". 1168. a arătat că forţa şi agresivitatea constituie trăsăturile generale atribuite imaginii pa­ terne 2 . cel absent. El riscă să aibă copii incapabili să se conformeze anumitor imperative şcolare. CE ESTE AUTORITATEA PATERNĂ ? Am văzut că despotismul şi tirania în familie nu dau rezultate b u n e şi nu trebuie să fie confundate cu autoritatea. nici un cadru unde se cere disciplină. Cînd copilul va creşte. în timp ce numai 1 7 % dintre nedelincvenţi au această impresie. despre care ştim că reprezintă legea şi asigură adaptarea socială. ca şi cele care urmează. 6 0 % dintre delincvenţi spun că ar fi vrut să recurgă la ajutorul mamei. nu vor putea mai tîrziu să suporte nici o frustrare. Or. această forţă este de ordin moral. gîndul lui e aiurea. ca un personaj gelos şi redutabil. puşi în faţa secvenţelor fotografiate 1 corespunzând diferitelor atitudini p a t e r n e ei îl resping fără milă. autoritatea paternă intervine mai direct şi mai brutal. Ancheta din 1968 de R. că nu este niciodată mulţumit etc. sînt luate din lucrarea lui R. V i n c e n t şi 1. In continuare vom preciza şi vom căuta să explicăm conţinutul acestui cuvînt. Z u b e r publicată de revista „Elle". în t i m p ce 6 7 % dintre nedelincvenţi ar face apel la tată. Totodată. Renunţării. părinţii se vor plînge că acesta „n-are nici o voinţă". exprimîndu-se adesea prin violenţă verbală 1 Aceste cifre. pe tatăl care nu s-ar interesa îndeajuns de ei. 8 4 % dintre delincvenţi n-au făcut aproape niciodată vreun lucru împreună cu tatăl lor. în cele mai multe cazuri. El apare.

care să constituie. 5. A u t o r i i 1 au descoperit că există o slabă legătură î n t r e moralita­ tea copilului şi metodele de disciplinare a lui folosite de tată . este desigur important ca el să ofere imagi­ nea unei b u n e adaptări sociale. în care rolul ini­ ţierii în viaţă este îndeplinit din ce în ce mai m u l t de televiziune si cinematograf. că este imuabila. s-au des­ prins dintr-un important studiu privind dezvoltarea morală a co­ piilor în jurul vîrstei de 12 ani în corelaţie cu genul de disciplină exercitată de către părinţi. mai mult decît orice altă metodă. El vrea să fie iniţiat în probleme de tehnică. să mînuiască o unealtă. pentru a se lansa el însuşi în viaţă. S a I t z e i n. de perioadele de lupte politice sau împotriva ocupaţiei străine. iar faţă de băieţi asemenea metode de disciplinare sînt prea puţin convingătoare în educarea celor din pă­ turile sociale cu posibilităţi materiale mijlocii. M.136 Constelaţia familială Rolul tatălui 137 sau fizică şi cu mijloace care n-au nici o legătură cu autoritatea reală. înainte de a o respinge în adolescenţă. chiar dacă adolescentul nu-şi dă seama de aceasta. folo­ sirea de către tată. vol. Aici copilul vine în ajutorul autorităţii ameninţate a tatălui. . Se poate crede că într-o societate în care cunoştinţele evoluează atît de rapid încît devin imediat perimate. pe care o dau părinţii. poate tocmai pentru că nu are nici timp. nu este nici competent. solidă. G é r a u d. decît unui regulament pe care îl simte că a fost hotărît de comun acord de ambii părinţi şi al cărui scop îl înţelege. trebuie să aibă încredere în hotărârile pe care părinţii le iau în legătură cu el. Paris. tatăl de condiţie social-economică modestă caută adesea să-şi afirme p r i n forţă o au­ toritate care îşi are originea doar în diferenţa de vîrstă. Ea nu este totuşi insurmontabilă dacă se ţine seama de faptul că autoritatea nu trebuie neapărat personalizată : copilul se supune mai greu u n u i „ t i r a n " care îl ameninţă cu bătaia. Psychology". nu posedă nici mijloacele de exprimare pentru a fi dascăl. La Palatine. 1967. nu întoarcerea la disciplina impusă cu brutalitate va fi aceea ce va reda tatălui autoritatea pierdută. în parte neaşteptate. Şi. Concluzii asupra acestei probleme. un suport necesar. 1967. să profite la m a x i m u m de experienţa paternă. în care cel ce nu se „reciclează" în permanenţă devine incompetent. şi a conver­ genţei punctelor lor de vedere şi de interes legate de copil trebuie folosită. Pe plan individual. 1 Pînă la vîrsta de 15 ani copilul îşi adoră tatăl care-1 ajută (să facă sport. Problema are implicaţii mult mai profunde l . să cunoască plantele etc. P e n t r u ca un copil să simtă că autoritatea există. şi negative în cele cu posibilităţi materiale mai mult decît modeste. la impunerea unei auto­ rităţi paterne. a u n o r pedepse fizice sau materiale nu duce la nici un rezultat. S-au subliniat adesea perturbările provocate în educaţia tinerilor de perioadele în care taţii au parti­ cipat la lupte sociale. deoarece tatăl este întrucîtva un mediator între copil şi societate. perioade cînd arestarea lor constituia un fapt cu care se mîndreau copiii. Cauza rezidă în faptul că fiul aşteaptă din partea tatălui ca să-i di­ rijeze ucenicia în viaţă. să fie sigur că părinţii îl înţeleg că au puncte de vedere stabilite. faţă de fete. n-are nevoie să aibă un caracter puternic p e n t r u a se impune în faţa copiilor. H o f f m a n şi H.) . să fie informat pentru a înţelege mai bine lumea în care urmează să intre. L'homme mystifié. Această imagine a unirii lor. în „Journal of Personality and Social 1 Vezi R. un tată pe care societatea îl consideră „ r a t a t " îşi afirmă cu greu autoritatea . Autoritatea reală se află in imaginea pe care o oferă tatăl Sîntem conduşi să presupunem că autoritatea de care copilul are nevoie n-are nimic comun cu disciplina impusă în mod brutal şi că rolul tatălui constă mai ales în a fi pentru adolescent un model. cel ce reuşeşte în viaţă sau se bucură de consideraţia celor din jur şi este respectat de vecini..

căsătoria cu acelaşi gen de femeie îl va face să sufere. 1. Oricît de importantă ar fi. cuplul a devenit p e n t r u copil primul model social. Adler In structura actuală a societăţii. C h. contează mai mult să fii autentic decît să spui ceea ce trebuie Astfel rolul părinţilor este departe de a fi redus la meseria de educator. 1 o n . bombănind. Ne vom limita numai la a descrie cîteva. fericit într-o căsnicie cu o femeie fără studii nu va putea suporta ideea ca fiicele lui să î n v e ţ e . Să privească ei înşişi anumite tablouri. 1968. 5. Nu lăudînd voinţa şi curajul bărba­ tul formează gustul fiului său de a întreprinde o acţiune. U . t r a t a t e în mod dictatorial de soţii lor au tendinţa să reacţioneze tratînd la rîndul lor pe copii într-un mod d i c t a t o r i a l i . bucurîndu-se de victorii. O femeie care suferă datorită risipei soţului va căuta cu orice preţ să reprime acest defect la copii. S l a v s o n . susţinut de ai lui. de solidaritate. Ei trebuie să fie autentici. să citească ei înşişi a n u m i t e cărţi — iată modul cel mai b u n în care părinţii creează gustul pentru acestea la copii : plîngîndu-se. Hoffman a găsit în 1963 că femeile. Această celulă. ea este în permanenţă depăşită prin modul lor de a se com­ porta în general. Acest din u r m ă caz este m u l t mai frecvent decît se crede. Ast­ fel. de dragoste. 1967. în loc să sim­ bolizeze culminarea dorită a sentimentelor lor. In contactele cotidiene cu părinţii. primul copil — şi mai m u l t cei oare vor urma. P . înseşi raporturile educative sînt influenţate prin viaţa profundă a cuplului. Şi iată că părinţii care continuă să trăiască în luna de miere separă familia în două clanuri : cel al părinţilor şi cel al copiilor. cu problemele lor personale autentice. Foarte repede copiii se simt nişte intruşi în grupul părinţilor 2 . vol. oricît i-ar absorbi această funcţie. ci lăsaţi în voia soartei: The Practice of Group Therapy. uneori la intervale prea mici -— este perceput ca un element care jenează. Armând Collin. reducîndu-se la cuplu şi la copiii lui. 1 M. de forţă. acuzînd soarta — le distrug orice gust pen­ tru viaţă. de viclenie sau de ipocrizie. Aceste con­ cepţii vor influenţa. copilul caută în mod inconştient o concepţie asupra raporturilor de autoritate. să se arate aşa cum sînt. de-a lungul întregii sale vieţi.Copilul fafă-n fajă cu cuplul Copilul faţâ-n faţă cu cuplul 139 Felul în care părinţii îl tratează pe copil formează la acesta un anumit mod de a concepe lumea. altădată mai întinsă şi mai puternică. Exemple sînt n e n u m ă r a t e şi s-ar putea cita atîtea cazuri cîte fa­ milii există. I . indu-şi în faţa lui. Dar se uită uneori să se adauge o condiţie indispensabilă : dragostea dintre pă­ rinţi să integreze prezenţa copiilor şi nu s-o excludă. propriile experienţe. în mod pozitiv sau negativ. . în loc să constituie o legătură suplimentară î n t r e părinţi. s-a restrîns puţin cîte puţin. cu nevoile lor. 1947. Un bărbat. trecînd peste eşecuri. el va căuta dimpotrivă să le împingă pe fiicele lui spre tot soiul de examene. ei nu sînt ancoraţi din punct de vedere afectiv. modul lui de a se comporta cu ceilalţi şi îl vor ajuta să-şi făurească un loc în societate şi vor contribui chiar la formarea ideilor sale politice x . R. Atunci.G r a n d . A. familia este celula socială de bază. Nu spunîndu-i tot ce trebuie fiicei sale şi nu dîndu-i să citească cele mai bune cărţi va trezi m a m a în ea do­ rinţa de a fi femeie. cu interesele lor. p. PĂRINŢII PREA UNIŢI S-a spus şi s-a repetat că înţelegerea dintre părinţi este necesară p e n t r u formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului. universitatea din Michigan. nr. zi de zi. mai ales în cazul copilului venit pe lume prea de timpuriu la părinţi prea tineri. R o i g şi F. 45—47. Hoffman. New York. pe un altul. citat în „Journal of Personality and Social Psychology". B e 1- . Personalitatea lor şi relaţiile pe care le au unul cu celălalt contează prin ele înseşi. ci arătîndu-se fericită şi mulţumită în viaţa de toate zilele alături de soţul ei. 2 După S. ci tră- * Vezi exemplele din Socialisation politique des enfants. mai frecvente sau mai delicate. Faţă de copil. de ajutor reciproc.

care îşi făuresc între ei un univers separat şi care se simt mai mult sau mai puţin frustraţi. 1968". Dacă rezultatul muncii este surmenajul mamei. se constată o nos­ talgie a contactului mai intim cu adulţii. profund separată de cea a copiilor. 3 In „Child D e v e l o p m e n t " : vezi Effects of Maternal Employment on Children de L. sau intrarea ei în conflict cu soţul. PĂRINŢII NEGLIJENŢI De fapt. se descrie ea însăşi ca fiind ignorantă. în schimb nu este cîtuşi de puţin dăunătoare dacă soţul o acceptă. vacanţe somptuoase nu-i pot înlocui copi­ lului o prezenţă plină de atenţie . S i e g e l şi M. cu toate că este uşor demodat. cei care sînt ab­ sorbiţi de o pasiune (fie ea jocul. A. o femeie activă are faţă de copilul ei o atitu­ dine mai echilibrată. pe rînd. de preocupări. copiii femeilor care lucrează se dezvoltă la fel ca şi cei ai căror m a m e rămîn casnice 3 . fără ca denumirea să constituie neapărat o acuzaţie. în ansamblu. în acelaşi fel percepe şi excesul de libertate : „Să merg cu Jacques sau cu Francois j o i a ? — Fă ce vrei" răspunde m a m a . 1968. 1 După cifrele d'n 1962 publicate în „Cahiers français". de m o d u r i de a vorbi. astfel încît tatăl şi mama să apară ca două persoane bine definite. . Trecînd de bunăvoie de sub autoritatea tatălui sub cea a soţului. de la care copiii sînt excluşi. părinţii cufundaţi în relaţiile lor nu reprezintă decît un caz particular al imensei categorii a părinţilor care trăiesc în lumea lor. El vrea ca problema să fie cercetată şi judecată de m a m ă şi ca. La copiii aparţinînd unui cuplu a cărui vocaţie p e n t r u căsnicie este cu mult mai puternică decît cea părintească. Astfel e necesar ca fiecare părinte. ceea ce-i face să se simtă puternic frustraţi. factor pozitiv care aproape compensează peri­ colul surmenajului. Un studiu asupra copilului unic 2 a arătat că dificul­ tăţile acestuia provin dintr-un exces de atenţie şi de protecţie. ea se adăposteşte p e r m a n e n t în spatele lui p e n t r u a nu-şi lua nici o răspundere . bilete de teatru. să aibă relaţii personale distincte cu copiii (sport. vînătoarea sau dragostea) şi mulţi alţii încă. Munca mamei este chiar favorabilă pentru creşterea copiilor dacă ea contribuie la menţinerea unui anumit nivel intelectual (de pildă în cazul în care studiile de nivel ridicat fac p e n t r u ea dificilă r e d u ­ cerea doar la muncile casnice) sau dacă ea o împiedică să devină p r e a posesivă. aparte. Aşa încît. el se simte neglijat şi are dreptate. „Femeia-copil" este aspectul lui cel m a i clasic. faţă de 37"/o dintre m a m e cu un copil 1 . In această categorie intră : părinţii hărţuiţi de grijile materiale. nu poate să-i ofere copilului modele pentru identificarea de care are nevoie p e n t r u a se afirma. care se transformă treptat într-o mare agresivitate faţă de ei. Problema merită să fie examinată sub acest aspect. Se pot numi negli­ jenţi. copilul nu e m u l ­ ţumit. S t o l z (1960) şi The Working Mother. H a a s în „A Review of Research" (1963).140 Constelaţia familială Copilul faţă-n faţă cu cuplul 141 în faţa părinţilor prea uniţi : copii frustraţi Chiar în grupuri familiale în care copiii sînt integraţi perfect nor­ mal. după cum u n u l sau altul dintre părinţi (sau amîndoi) sînt lipsiţi de m a t u r i t a t e şi refuză să-şi asume răspunderea unei familii. Les femmes et le travail. Toţi au un punct comun : nu sînt suficient de disponibili pentru copiii lor. aceasta s-o găsească interesantă. Dacă personalitatea fiecărui părinte este insuficient diferenţiată. cei care se con­ sacră pe deplin vieţii profesionale sau mondene. 2 Vezi studiul lui J. este dăunător p e n t r u copii.-oct. B u r s t i e r publicat în „Psychiatrie de l'enfant". deoarece numai 10Vo dintre m a m e cu 3 copii lucrează. părinţii împărtăşesc o seamă de secrete. cu m u l t mai p u ţ i n accentuate dacă m a m a lucrează. şi chiar dispute la nevoie). fie şi cu riscul unei decizii care l-ar decepţiona.. PĂRINŢII INFANTILI Cazul este foarte frecvent şi poate lua formele cele mai diverse. Acest lucru se resimte în mod profund. con­ versaţii de seară.. Un cadou de aniversare prea frumos. o înţelege şi preia o parte din problemele casnice sau dacă n u m ă r u l copiilor nu este mare. plimbări. Mama care lucrează nu este neapărat neglijentă Lipsa de disponibilitate este argumentul cheie care se opune ade­ sea intrării în serviciu a mamelor. sept.. ei apreciază aceste libertăţi ca pe un mijloc ieftin al părinţilor de a se debarasa de el. La modul general.

El este fără îndoială prezent la părinţii care caută prea mult să „fie prieteni" cu copiii lor. . 169— 17i. care vor" fi lipsiţi de un model satisfăcător de identificare. Nici o atmo­ sferă educativă nu este mai nocivă decît cea descrisă mai sus. vor avea tendinţă spre nehotărîre. de pildă. El se remite însuşi în mîinile ei. Să ne mărginim aici doar la a a r ă t a că un bărbat sau o femeie prea ataşaţi de mamă. ca orice mamă de copil mic. du-te s-o cumperi. declaraţiile clasice : „n-am timp". fetiţelor le va fi cu atît mai dificil să-şi găsească echilibrul cu cît imaginea femeii şi a feminităţii suferă o transformare foarte rapidă. de soţie. că meseriile care cer prestigiu (cele care comportă uniformă. nu beneficiază de acest sprijin şi se află în pericol de a pierde orice autoritate şi orice prestigiu în ochii copiilor. eu îţi ridic pedeapsa" . Băieţii. vice­ versa. căci acest tată infantil caută foarte adesea să-şi Vezi p. „sînt obosit". în schimb. Dar copiii vor avea în mod sigur dificultăţi în echilibrarea propriei lor personali­ tăţi. Acest gen de probleme nu poate fi întotdeauna perceput în afara familiei. care p r e ­ judiciază evident echilibrul căsniciei şi creează deosebite dificultăţi de educare. dezorientat la început. pentru ca ea să joace rolul pe care în frageda lui copilărie îl deţinea mama. scenă sau semne exterioare de consideraţie) vin adesea să com­ penseze şi să constituie un alibi pentru lipsa de m a t u r i t a t e . PĂRINŢII DEPENDENŢI Incapacitatea de a se despărţi de familia de origine p e n t r u a fonda u n a nouă este o altă formă a lipsei de maturitate. mascheze lipsa de m a t u r i t a t e afectivă printr-o atitudine de paradă faţă de lumea exterioară. 1 Un tată infantil . riscă să devină cam prea dominatoare. pe părinţii care p a r să-şi refuze vîrsta voind să se identifice cu cei tineri. Celebra glumă cu caporalul — care ascultă de căpitan — care ascultă de colonel — care ascultă de general — care ascultă de nevastă-sa. este ade­ vărat că adesea îi remite şi salariul. Este u n u l din aspectele a ceea ce se cheamă în mod curent „tatăl demisionar". Fiicele. Infantilis­ m u l este întotdeauna mai mult sau mai puţin marcat prin refuzul rolului de părinte. Nu caută să aibă autoritate asupra copiilor. Totuşi. spre o anumită moliciune. astfel celălalt este cel ce apare ca o piedică în toate" . Dar există şi alte moduri de a refuza acest rol : demagogia. cu capul! în nori. fără indulgenţă. care subminează în familie autoritatea celuilalt : „eu spun întotdeauna da. rolul şters jucat în familie este de asemenea o compensaţie faţă de sarcina epuizantă de a menţine o faţadă profesională . echilibrul şi care trebuie să dea dovadă de indul­ genţă inepuizabilă faţă de neglijenţele şi poznele soţului. dar nu vrea să fie deranjat de problemele şi dificultăţile lor. p e n t r u copil. cu excepţia cazului în care tandreţea ei este foarte accentuată iar imaginea ta­ tălui — e x t r e m de virilă şi de dominatoare. Vom vedea mai departe ce probleme apar în legătură cu dependenţa legată de coabitarea cu b u n i c i i 1 . „mama ţi-a refuzat 2 franci p e n t r u o vedere. Băieţii vor avea un model foarte p u t e r n i c . amînînd toate pedepsele şi toate hotărîrile pînă la venirea tatălui. continuitatea.un fiu moale şi nedecis Se poate întîmpla ca o asemenea căsătorie să fie fericită dacă însăşi femeia este foarte m a t e r n ă şi relativ activă. „tatăl t ă u te-a pedepsit.. acceptarea socială destul de ge­ nerală care încă înconjură acest gen de familie va constitui un ajutor psihologic inconitenstabil. „sînt neîndemînatic" maschează pur şi simplu dorinţa de a fugi de realitate. „Mamă-copil" : o identificare dificilă pentru fată Intr-o astfel de familie imaginea mamei este slabă. dar să nu-i spui".142 Constelaţia familială Copilul faţă-n faţă cu cuplul 143 nepăsătoare. în familie. apoi gata să exploateze rivalitatea dintre părinţi. „Bărbatul-copil". Aici copiii nu se înşeală şi critică aproape totdeauna. Îşi iubeşte fără îndoială copiii. identificîndu-se cu mama. se simt uneori vinovaţi faţă de ea dacă se ataşează prea mult de propria familie. prea dependenţi de ea din p u n c t de vedere afectiv. şi nici măcar să fie tulburat de hotărîri ce trebuie luate : el remite o dată p e n t r u tot­ deauna întreaga „educaţie a copiilor" în mîinile soţiei . ţine.. de copii — ca şi cum ar comite o infidelitate faţă de mamă. ceea ce diferă foarte mult de dorinţa de a stabili un contact. ea este cea care asigură atunci securita­ tea. conţine un adevăr amar şi anume.

deci educatoare mai puţin bună. să iei partea u n u i a înseamnă să-1 acuzi sau să-1 ataci pe c e l ă l a l t : iată că el se şi simte vinovat. în fine. Iată de ce este inexact să spunem că divorţul îi perturbă pe copii. Berge în „l'Ecole des parents". Dar. nesiguranţă) nu ajunge pînă la conştiinţa soţilor care cred în mod sincer că se ceartă pentru probleme de orar. T. în toate cazurile. In mod analog. Rezultatul obţinut în acest caz nu este numai pertur­ barea copilului dar şi devalorizarea lor faţă de copil. n r . o m a m ă care nu-1 mai iubeşte sau nu-1 mai ad­ miră pe soţul ei. ea pîndeşte în ei ceea ce îi aminteşte „defectele" soţului şi devine agresiv de critică. un copil a venit şi din nefericire naşterea lui a coincis cu moartea bunicii. Conflictul real şi grav (rivalitate. cîţi taţi. mai mult decît atît. Conflictele. Din considerente analoage. cum ar fi cea care-1 consideră pe oopil vinovat de moartea mamei la n a ş ­ tere. lipsa de încredere şi de stimă. neînţelegere sexuală. Imaginea lor 1 Traumatismele provocate de divorţ au fost studiate de J. se aruncă asupra copilului la primul pretext şi îi trîntesc o palmă care-i uşurează şi pe care n-au îndrăznit s-o dea adultului. nedreaptă. Se mai întîmplă ca transferul să aibă o gravitate de cu totul alt gen şi să se plaseze în planul sentimentelor profunde. PĂRINŢII CARE NU SE ÎNŢELEG Cum se manifestă conflictele embrionare ? în majoritatea cazu­ rilor ele se exteriorizează totuşi prin certuri mici asupra unor ches­ tiuni de a m ă n u n t . a n t r e n a t în aceste certuri. el serveşte uneori drept ţap ispăşitor pentru cel nefericit. prin contagiune şi chiar fără să vrea prestigiul natural al t a t ă l u i . Tînăra femeie a resimţit această moarte ca o pedeapsă şi un' blestem pentru că a călcat porunca. 2 Aici trebuie văzută una — dar nu singura — dintre dificultăţile recăsătoririi. L a u v i s în „Marriage and Family Living". tatăl sau m a m a vitregă pot cu greu să simuleze afecţiunea dacă n-o simt de fapt : copilul sesizează de îndată adevăratele lor sentimente 2 . sesizează destul de corect sentimentul adevărat care poate că-i leagă totuşi pe părinţi. exasperaţi de celălalt soţ. de dezordine sau de bani. au repercusiuni grave asupra copilului Un bărbat decepţionat şi înşelat poate să respingă cu totul co­ pilul celei ce 1-a t r ă d a t : pe ea o va lovi prin c o p i l . nu dorea ca ea să aibă copii. care o vor per­ turba. ge­ loasă. şi îl trata cu o ostilitate profundă J . rodul nesupunerii ei. TRANSFERUL DE OSTILITATE Cazul descris se leagă fără îndoială de tradiţii primitive. cu toate acestea este tulburat prin încercarea de a stabili de partea cui este. 1 Caz îelatat de dr. p e n t r u că ea creează la copil sentimentul confuz al unei nedreptăţi a cărei cauză nu o poate înţelege.144 Constelaţia familială Copilul faţă-n faţă cu cuplul 145 Doctorul Berge citează cazul unei tinere femei a cărei mamă. fără să meargă pînă aici. Acest caz tipic p u n e în evidenţă faptul că prezenţa materială a părinţilor nu ajunge cîtuşi de puţin pentru stabilirea unei atmo­ sfere potrivite p e n t r u dezvoltarea copilului. 6. Este un fenomen frecvent întîlnit în viaţa cotidiană. Reacţia este sfîşietoare. Căci sensibilitatea lui vie va sesiza rapid conflictele. chiar cele ascunse. Această vinovăţie este agravată de un n u m ă r infinit de ori dacă părinţii fac din el arbitrul neînţelegerilor lor şi îl constrîng să ia partea unuia din ei. riscă să-şi per­ turbe destul de grav copiii : mai întîi ea distruge. ea este superficială. pînă nu demult au retras copilului „care şi-a omorît m a m a " dreptul la afecţiunea lor ! Cum copilul simbolizează u n i u n e a părinţilor. 1957. Dar. la fel. dar. sau chiar dacă nu-1 stăpîneşte această inconştientă dorinţă de răzbunare el se va îndepărta instinctiv de ceea ce îi reaminteşte iluziile lui de altădată. Totuşi. Copilul. La unele triburi din Africa aceşti copii sînt blestemaţi şi ni­ meni nu vrea să se apropie de ei. Profund culpabilizată nu putea să-1 iubească pe copil. Or. chiar cele ascunse. El traumatizează cu m u l t mai m u l t pe copiii obişnuiţi să trăiască într-o familie aparent fericită decît pe cei care trăiau într-o atmosferă încordată şi ostilă 1 . 10 — Cunoaşterea copilului . chiar dacă trăieşte în pace cu el. Aici el nu se gîndeşte la propria lui suferinţă şi nici la cea a copi­ lului care poate să fie intensă şi poate să ducă la depresiuni profunde. P e n t r u aceştia el aduce uneori un fel de uşurare. Tatăl sau mama. cum îi reprezintă laolaltă pe amîndoi.

. 6. la viaţa familiei Astăzi din ce în ce mai m u l t se acceptă ideea după care copilul reprezintă un individ cu caracteristicile lui proprii.. 1957. După părerea doctorului Revault d'Alonnes. sentimentul inferiorităţii şi culpabilităţii. înger p u r şi inocent. — copilul-marionetă : care trebuie să fie cît se poate de cu­ minte. ATITUDINEA FAŢĂ DE COPIL Se vede că toate dificultăţile de adaptare ale cuplului au reper­ cusiuni asupra echilibrului copiilor şi a dezvoltării . 945. şi încă mai mult — însăşi imaginea căsniciei pe care fiul sau fiica lor riscă să n-o abordeze mai tîrziu decît cu aprehensiune. Excès ou insuffisance des besoin affectifs familiaux. cea a copilului rege. <are este totdeauna pe primul plan.personalităţii lor. imaginaţie. nr. 1 Wolf a arătat p a t r u concepţii eronate. fug de cămin pentru a se refugia în muncă. El apare ca un partener al adultului. cel mai important. să corespundă în toate privinţele dorinţelor părinţilor şi exigenţelor lor . care trebuie dresat şi ale cărui porniri. de aici. la preocupările familiei. să ascundă de ei înşişi o neconcordanţă pro­ fundă . părinţii care fac bloc comun pentru a adopta o atitudine prea rigidă faţă de copil încearcă. — regresul într-un stadiu mai infantil. Toate aceste atitudini pot apărea chiar dacă conflictul profund nu se exteriorizează deloc. K. încă mai Vezi P.1'Ecole des Parents".. la a cărui viaţă trebuie să ia parte fără să fie m e n ţ i n u t într-o lume artificială.146 Constelaţia familială Copilul faţă-n faţă cu cuplul 147 se deteriorează. trăind în lume ireală şi adorat p e n t r u perfecţiunea lui. decît să fie cu orice preţ protejat in faţa vieţii.. trebuie să fie reprimate . 1963. Dar situaţia de conflict are cele mai perturbatoare efecte cînd se exprimă prin discuţii avînd ca subiect copilul. ca pe o fiinţă aparte. obiect al t u t u r o r grijilor şi eforturilor educative. Dar. O s t e r r i e t h . sub­ 1 liniate de Osterrieth : — evadarea în visare. se strîmbă sau se bîlbîie dinadins. uneori chiar să-şi inventeze alţi părinţi . potrivit nivelului său. Gr une and S t r a t t o n . — copilul-idol. D r. 2 1 . Dar copilul poate reacţiona la conflicte şi prin alte atitudini. presupunînd că părinţii formează un cuplu perfect. copilul devine hotărît-posesiv. W o l f . dorinţele căruia sînt porunci. Editions du Scarabée. — copilul sălbatic. Copilul nu trebuie situat într-o lume aparte. . meditaţie. lite­ ralmente lipindu-se de ei . nea­ părat urite. uneori copilul se răzbună prin purtarea lui la şcoală. — agresivitatea sub forma unor explozii de mînie . Această concepţie de asociere tinde să înlăture ca inadecvate cele două atitudini educative între care părinţii au tendinţa să oscileze : 1 Vezi K. care necesită toate sacrificiile. Este mai sănătos p e n t r u el să fie asociat. L'enfant et la famille. îşi suge degetul. d a r nu o fiinţă de natură specială. sau arată faţă de părinţi un ataşament excesiv. dar în orice caz diferită de adulţi. Concepţie la fel de falsă ca şi opusul ei care constă în a considera pe copil drept un adult în miniatură. Acestor imagini le-am putea adăuga încă una. de asemenea.. care îl face să-şi povestească basme. deşi extrem de cu­ rente : — copilul-pitic : considerat ca o fiinţă nedezvoltată şi deci lipsită de valoare. pe măsura posibi­ lităţilor. The Personality of the Pre-School Child. De pildă. care trebuie să fie mereu certată . sau se îmbolnăveşte. cînd u n u l dintre părinţi. în . Toate aceste concepţii au un punct comun : acela că toate îl izolează pe copil faţă de adulţi. sau amândoi. trebuie precizat modul în care acest cuplu concepe relaţiile cu copilul. tocmai pentru că nu-şi acordă u n u l altuia decît o încredere relativă ei preferă să se adăpostească în spatele u n o r principii rigide 2 şi al unei înţelegeri superficiale . R e v a u l t d ' A l o n n e s . copilul „face pe bebelu­ şul". aparte. Fiecare dintre părinţi critică procedeele educative ale celuilalt şi copilul care se crede motivul conflictului consideră că este adevărata cauză care-i aţîţă pe părinţi u n u l împotriva celuilalt .ci asociat. forţîndu-i astfel pe părinţi să se ocupe de el.

148

Constelaţia familială

— autoritarismul, pentru că nu-i permite copilului să fie un individ, nu ţine cont de personalitatea l u i ; — dragostea nelimitată, necesară în primul an de viaţă, dar care apoi tinde să-1 închidă pe copil sub un clopot de protecţie lăsîndu-1 să ignore realităţile existenţei. Predicată multă vreme, teoria dra­ gostei necondiţionate s-a lovit de obstacole grele ; s-au constatat, mai ales la un m a r e procent de delincvenţi, legături afective prea strînse cu o mamă prea iubitoare şi prea slabă care li se sacrifică în întregime x . Intre aceste două comportări extreme am p r e z e n t a t 2 o atitudine educativă eficace, care face apel la capacităţile de înţelegere şi de simpatie ale copilului, arătîrudu-i-se consecinţele acţiunilor lui. Această metodă îşi datorează o parte d i n eficacitate faptului că nu pune niciodată la încercare legătura afectivă fundamentală ( a cărei intensitate are o puternică influenţă asupra gradului de moralitate a copilului) arătînd totuşi ferm că această legătură nu serveşte pentru a scuza orice. Ea procură copilului cunoaşterea răului pe care l-ar putea face, cunoaştere pe care o va împărţi de-acum încolo cu părinţii săi şi care-1 determină să-şi asume o anumită parte de responsabilitate.

Frafi şi surori

Echitate

nu poate însemna aici egalitate A. Berge

Ne-am străduit pînă acum să descriem sau să analizăm raportu­ rile copilului cu părinţii săi. Această imagine parţială este necesară dar inexactă prin n a t u r a ei. Copilul nu creşte singur lîngă părinţi intr-o insulă pustie. împreună, ei fac parte dintr-o lume mai vastă, care se va întinde în mod progresiv pînă la medii tot mai noi. Fiecare nouă experienţă, fiecare persoană nou întîlnită participă mai mult sau mai puţin, direct sau indirect, la educaţia copilului, adică la formarea personalităţii lui. în acest sens educaţia le scapă în parte părinţilor, ea le scapă chiar din ce în ce mai mult, pe măsură ce în jurul fiecărui copil societatea îşi întreţese firele prin intermediul familiei, al şcolii, al mijloacelor de informare în masă, prin prelucrarea socială neîncetată care se desfăşoară în perioadele de vacanţă.

Prin intermediul fraţilor şi al surorilor copilul devine conştient de grup
Totuşi, toate aceste influenţe nu sînt egale. Totul se petrece ca şi cum copilul ar deveni conştient de faptul că aparţine unor grupuri din ce în ce mai vaste : de fiecare dată cînd descoperă un grup nou, el este mîndru şi dornic să se integreze în el, în acelaşi t i m p regretînd securitatea şi confortul grupului precedent. întreaga lui viaţă este făcută din aceste regrete şi din aceste ambiţii succesive. Primul d i n t r e aceste grupuri, cel pe care îl formează cu mama, se topeşte aproape imediat în triunghiul tată-mamă-copil, atît de important pentru uceniciile celui de-al doilea an. Apoi vine familia în sensul restrîns, cerc în care la părinţi se adaugă fraţii şi suro­ rile. P e n t r u copilul care nu este primul născut această familie se

1 Vezi în legătură cu acest subiect lucrarea lui R. M u c c h i e 1 1 i, deviennent délinquants. Éditions sociales françaises, 1965. a Vezi p . 71—72.

Comment il

150 Constelaţia familială

Fraţi şi surori

151

amestecă de la bun început cu cuplul părinţilor, pentru primul născut este un element nou care vine să se adauge la „triunghi" şi să-1 perturbe : trecerea este dificilă. Nu este niciodată prea uşoară, p e n t r u un copil, situaţia în care un frăţior vine îndată după el, chiar dacă avea fraţi şi surori mai mari. In orice caz „nu va mai fi bebeluş", ceea ce îi modifică universul.

Sosirea unui nou copil poate atrage regresul fa cel mare
Astfel, în faţa atîtor dovezi care i se par că se acumulează (i se iau orivilegiile, părinţii se interesează de altcineva, îl ceartă), copilul începe să creadă că nu mai este iubit. Neliniştea lui este cu atît mai puternică cu cît a r e un caracter mai apropiat de tipul sentimental \ foarte emotiv şi introvertit, care de-a lungul întregii sale vieţi va fi chinuit de teama că nimeni nu-1 iubeşte. Ea se poate traduce prin coşmaruri care nu sînt un simptom neglijabil. Ea se mai poate manifesta printr-o tentativă disperată de a recîştiga dragostea părinţilor 2 . Mai adesea, ideea simplistă, că „bebeluşii sînt iubiţi mai m u l t " se traduce printr-un regres într-un stadiu mai infantil : cel mare începe să-şi sugă degetul, să urineze în pat sau nu mai vrea nici să mănînce, nici să se îmbrace singur, p e n t r u ca m a m a să vină să-1 ajute ca pe un sugar. Ar fi absurd şi crud în acest caz să rîzi de el. Neliniştea, ostilitatea şi vinovăţia laolaltă formează în el un cumplit amestec de sentimente dureroase şi n-are nevoie decît să fie iubit şi liniştit.

PRIMA CRIZĂ DE GELOZIE
S-a vorbit mult, ca de o catastrofă pentru cel mare, de această naştere a fratelui mai mic. în realitate această mică criză nu ia dimensiunile unei „catastrofe" decît dacă părinţii comit cîteva stîngăcii periculoase, cum ar fi cea care constă în a îndepărta copilul sau .»-1 lipsi de anumite avantaje din cauza nou-năsicutului. P e n t r u a face faţă problemelor materiale ridicate de cea de-a doua naştere, există tentaţia să se aleagă acest moment pentru a-1 expedia pe copil la o mătuşă sau o bunică, pentru a-1 trimite la şcoală, pentru a-i lua camera sau p u r şi simplu pătuţul, măsuri, al căror rost nu-1 înţelege şi împotriva cărora este neputincios. El le resimte ca pe nişte pedepse şi încearcă o ostilitate faţă de noul venit, cauza t u t u r o r relelor.

Cel mare trebuie să fie pregătit să-1 primească pe copilul ce se va naşte
P e n t r u părinţii care sînt conştienţi de acest pericol, nu constituie nici o dificultate să-1 evite. Cel mai bun mijloc este să-1 asocieze cît se poate de m u l t pe cel m a r e la pregătirile naşterii şi la îngri­ jirea copilului, evitînd orice mister ; în acelaşi timp accesul la rolul de „mai m a r e " poate fi prezentat ca un fel de promovare socială. Poate că trebuie, de asemenea, să evităm să-i a r ă t ă m prea des spec­ tacolul suptului şi în primele luni, să ne jucăm cu cel mic mai ales cînd cel m a r e nu este de faţă. Cu aceste precauţii foarte simple, gelozia nu va căpăta un caracter violent, a n g o a s a n t ; efectiv, la un mare n u m ă r de copii, aceste reacţii sînt uşoare şi de scurtă durată. Dar nu trebuie să contăm prea mult pe suprimarea lor totală. O anchetă din 1961 3 a arătat că ele există
Vezi p. 64. Micul Trott, descris de L i c h t e n b e r g, se arunca de pe scaun pentru a-şi face un cucui şi pentru ca mama să vină să-1 îngrijească. 3 A T h o m a s ş i colaboratorii săi au studiat 110 copii, în „American Journal of Psychiatry", p. 117, 798, 803.
2 1

Stîngâcia părinţilor îl îndreptăţeşte pe cel mare să se creadă respins
Această ostilitate se exteriorizează uneori cu francheţe : copilul gelos poate să-1 zgîrie sau să-1 muşte pe nou-născut, să-i strivească obrazul cu mîna, să-i dea drept jucărie un obiect periculos (foar­ fece, de exemplu), să-1 dezvelească... Altădată ea se exteriorizează mai subtil prin cuvinte ; el spune o poveste în care nou-născutului i se întîmplă ceva rău : el cade de la fereastră sau se arde. Dar toate aceste manifestări sînt reprimate cu violenţă de c ă t r e părinţi : nici o expresie de ostilitate nu este tolerată, cel m a r e este de îndată tratat d r e p t rău şi pedepsit. Evident, el este obligat să-1 accepte pe sugar, să refuleze în sine ostilitatea şi să se simtă vinovat.

152

Constelaţia familială

Fraţi şi surori

153

la mai mult de j u m ă t a t e din copii. Cei care nu simt această gelozi sînt cei mai mici de 18 luni, încă insuficient de c o n ş t i e n ţ i ; cei car o înving cel mai bine sînt cei mai în vîrstă : d a r copiii între 2 şi ani suferă cu atît mai m u l t cu cît aceasta este şi perioada conflictu 1 2 lui o e d i p i a n : este o vîrstă dificilă p e n t r u echilibrul afectiv

DREPTATEA NU-NSEAMNA EGALITATE CU ORICE PREŢ
Această concepţie egalitară este de altfel o falsă concepţie a d r e p t ă ţ i i : este absurd să vrei să dai la doi copii care n-au nici aceeaşi vîrstă, nici aceleaşi gusturi, aceleaşi obiecte şi aceleaşi permisiuni : aici există chiar o atitudine facilă din partea părin­ ţilor. Mai normal, şi chiar mai bine acceptat, este să faci deosebiri, • ii condiţia ca ele să poată fi întotdeauna justificate printr-un raţionament şi nu puse pe seama unei preferinţe afective. Dacă părinţii îl favorizează pe u n u l d i n t r e copii, p e n t r u că îl preferă, ceilalţi, natural, se vor simţi lezaţi şi îi vor deveni ostili. Chiar privită sub acest unghi, dreptatea rămîne e x t r e m de difi­ cilă, tocmai deoarece copiii au nevoi afective foarte diferite. Cutare puşti, sangvinic, descurcăreţ şi nu prea tandru, va fi uşor de m u l ­ ţumit, cutare mic sentimental va fi atît de avid de dragoste, încît nu i se va p u t e a niciodată da destul. Singurul lucru care se poate afirma este că întotdeauna conflictele sînt a t e n u a t e prin conversaţii ,au explicaţii liniştitoare. Ele sînt dimpotrivă agravate prin apeluri p e r m a n e n t e la compe­ tiţie : să-1 dai pe un copil d r e p t exemplu celorlalţi este întotdeauna o stîngăcie fără seamăn. Tocmai pentru a scăpa de competiţie şi de rivalitate, mulţi d i n t r e copii acceptă să joace un fel de rol în sînul familiei, totdeauna acelaşi şi foarte p e r s o n a l 1 .

RIVALITATEA DINTRE FRAŢI
Chiar dacă perioada dificilă după naşterea fratelui mai mic est depăşită fără dificultate şi chiar dacă cel m a r e a refulat, fără s-o manifeste, o anumită agresivitate faţă de mezin, există m u l t ă vreme, poate totdeauna, o rivalitate. „Casa este locul — scrie Jersild — u n d e copilul descoperă competiţia. Rivalitatea d i n t r e fraţi şi surori, uneori inofensivă, poate să atingă un grad aproape insuportabil de intensitate şi de amărăciune" 3 . Rar se întîmplă ca această ostilitate să fie recunoscută sau m ă r ­ turisită de părinţi. Dar presiunea exercitată de familie pentru a o culpabiliza şi reprima generează izbucniri bruşte cu m u l t mai tîrziu, la vîrstă maturităţii. Atunci se pot vedea fraţi şi surori supărîndu-se de moarte p e n t r u un bibelou dintr-o moştenire : bibeloul n-are cine ştie ce importanţă reală, el serveşte drept p r e t e x t pentru des­ cărcarea bruscă a unei uri acumulate din vremea copilăriei. Poate că este preferabil să lăsăm rivalităţile să se exteriorizeze. Se ştie că fraţii şi surorile au în mod spontan o puternică tendinţă să sară la bătaie sau cel puţin să se certe cu violenţă. Orice împăr­ ţeală serveşte drept pretext şi dacă cei doi fraţi n u m ă r ă cu invidie căpşunile din farfuria celuilalt n-o fac doar p e n t r u că ar fi gur­ manzi. S-a demonstrat că dacă se dau la doi fraţi exact aceleaşi jucării, ei se ceartă totuşi, şi fiecare vrea cu tot dinadinsul jucăria celuilalt, dovadă că jucăria nu-i decît un p r e t e x t şi că adevărata cauză a disputei se află altundeva 4 .
Vezi p. 58—59. Din acest punct de vedere se poate contesta ideea, extrem de larg admisă, că doi ani şi jumătate-trei ani este diferenţa de vîrstă ideală între doi copii. Aleasă din motive materiale uşor de înţeles, ea implică o atenţie vigilentă din partea părinţilor. 3 A. J e r s i l d în Chilă Psychology. A 6-a ediţie Prentice-Hall, 1968. 4 Vezi P. C e s a r i , Psychologie de l'enfant, P . U . F . , 1949. Autorul citează urmă­ toarea reflexie a unei fetiţe de 12 a n i : „Mă-nţeleg cu Mariette, pentru că şi ea ştie ce trist e să ai un frăţior".
2 1

PERSONALITATEA ÎNTÎIULUI NĂSCUT
Iată că astfel primul născut îşi asumă, cu acordul părinţilor, un i ol care-1 ajută să se simtă deosebit şi care-i marchează personali­ tatea. P e n t r u că el a fost acela care la început constituia cu ei ..treimea", are mai m u l t decît ceilalţi dorinţa de a le place şi de a Ic cuceri aprobarea. P e n t r u că în p r i m a copilărie părinţii i s-au consacrat, el este adesea mai avansat decît ceilalţi. Sociologul II. Nichols, studiindu-i pe cei 1619 finalişti ai Concursului naţional ie Merit din S.U.A. a găsit o proporţie de primi-născuţi foarte ridicată în r a p o r t cu media n a ţ i o n a l ă 2 ; tot aşa doctorul Gibson,

1 Putem găsi de pildă un clovn, un solitar, un copil fermecător, un maladiv, ori un responsabil. Acest rol foarte personal îl fereşte pe copil de comparaţii. 2 Anchetă din 1964 citată de J. Lavallard în „Le Monde" dm 17.11.1966.

dar a căror supremaţie o contestă. pentru plimbări. servi toare ale fraţilor şi ale surorilor lor. care este despărţit de cel mare de un interval foarte mic.dar nici nu trebuie pus la îndoială locul lui de „cel mare" Evident. Este croit p e n t r u a reuşi în s o c i e t a t e 2 şi participă cu plăcere şi în mod eficace la treburile familiei şi la luarea hotărîrilor. după M a u c o R a m b a u d mez'nii sînt rareori aduşi la consultaţii psihologice pentru dificultăţi ife -ctive. Să ofere toată ziua un exemplu este enervan pentru copil. la ale căror jocuri participă. dar respectînd cu scrupulozitate regulile şi obiceiurile. să i se dea permisiuni deosebite. Se mai întîmplă deşi din ce în ce mai rar. să nu i se dea niciodată posibilitatea să simtă acele mici satisfacţii ale vanităţii care-1 împing pe cel mare spre reuşită socială. 1967. nu poate niciodată să-i egaleze performanţele. Dacă familia este numeroasă. 1 B o s s a r d şi B o l i arată că cel mare. F . de asemenea. sînt ma înţelegători şi mai indulgenţi şi cel mare consideră că slăbiciune lor este scandaloasă. vezi şi M. Dacă este mai depărtat. . P . 1 . P . întotdeauna. m a i puţin tineri. Este totdeauna „remorcat". este -jelos pe el. exist tentaţia să li se încredinţeze prea de timpuriu responsabilităţi c depăşesc vîrsta lor — chiar dacă n-ar fi decît obligaţia să serveasc de exemplu celor mici. ca ele să fie tratate ca Cenuşărese. Ei îi consideră p părinţi depăşiţi de situaţie. Părinţii. G i r a r d. U . pentru joacă şi chiar pentru şcoală. mai ales dacă este băiat. Este riscul m a ' ales al fiicelor mai mari în familiile numeroase. vezi L'Ecole des Parents.Fraţi şi surori 154 Constelaţia familială 155 cercetînd originea profesorilor în ştiinţe. Răspunderile lăsate pe seama celui mar nu trebuie să depăşească măsura. 28)... Această apropiere faţă de părinţi nu are n u m a i a v a n t a j e . el îi adoptă cu plăcere pe cei mai mici şi joacă faţă de ei un rol aproape patern. nr. Totuşi. de asemenea. îl fac totodată mai sociabil şi mai indisciplinat. că cel m a r e este cel adus mai des la consultaţii psiholo­ gice . p e n t r u că in acest caz părinţii. L'Enfant et les relations amiliales. dacă vrem să evităm rivalităţi crude. Nu puţini sînt aceia care. Dar altădată ei au tendinţa să se arat dominatori şi să ia în mînă educaţia celor mici 3 . colecţia „Paideia". dacă amîndoi copiii sînt de acelaşi sex. reacţioneaz' prin comportament infantil. asupra mezinului. . 1967. Poziţia lui „secundară" face. este ades serios şi are tendinţa de a le ccmanda celorlalţi (Anchetă publicată în 1957 în „Chil Developmeni" nr. ne este însă imposibil să ştim dacă aceasta se întîmplă pentru că el este perturbat mai des sau pentru că părinţii sînt mai atenţi ia acţiunile şi gesturile lui. . el joacă adesea rolul u n u i anticonformist dezin­ volt. ceea ce-1 face să se simtă umilit. s întîmplă ca unii părinţi. să fie tentaţi săfolosească pe cel mare ca pe un părinte de schimb. mult prea indulgenţi cu cei mici („sim că acest copil va fi educat prost" îmi spunea un băiat de 13 an de frăţiorul său nou-născut). Porot. încît îşi neglija s t u d i i l e . U . cel mare este în perma­ nenţă frînat pentru a-1 aştepta pe celălalt. Atunci ar putea să fie ameninţat de nevrcza de eşec. 3 S-au văzut fraţi mai mari atît de preocupaţi de educaţia celui mic. de asemenea un mare număr de fraţi arată în supravegherea surorii lor m mici un zel cu m u l t superior celui a r ă t a t de t a t ă . să nu fie niciodată vedeta familiei. Astfel. 1. nu se răsfrînge această autoritate . în acest caz. F . acesta re­ prezintă p e n t r u fratele cel m a r e un alt gen de pericol. Majoritatea studiilor î descriu pe cel mare destul de convenţional şi autoritar : îi plac să-şi asume răspunderi. care în cele din u r m ă s e întîmplă să-1 depăşească. mai ales dacă părinţii 1 1 dau neîncetat pe cel m a r e de exemplu 1 . Să remarcăm. 2 Vezi A. Dacă este foarte aproape de vîrsta celui mare. au tendinţa să-i asimileze şi să-i trateze ca pe gemeni. PERSONALITATEA FRATELUI MAI MIC Prezenţa p e r m a n e n t ă a unei surori sau a unui frate mai mare. a găsit 4 6 % de p r i n r 1 născuţi faţă de 30»/o ca medie naţională .. mai puţin copt. P r i n reacţie faţă de atitudinea fratelui. La Reussite sociale.. mai puţin puternic. copleşiţi de greutăţi. Se-nţelege l a cîte ranchiune poate >ă dea naştere această situaţie ! Este foarte important ca cel m a r e să fie din cînd în cînd tratat ca cel mare. 1958. prefăcîndu-se cu capul în nori pentr a scăpa de excesele datoriei. De fapt însă. Se stabilesc pentru amîndoi reguli asemănătoare pentru mese.

Dacă adăugăm şi faptul că părinţii mai în vîrstă. e x i s t ! " Aceasta ar p u t e a avea două consecinţe cu totul diferite. Lupta va dezvolta în el voinţa şi ambiţia. el poate să rămînă marcat de aceasta de-a lungul vieţii şi să reacţioneze închistîndu-se în el însuşi sau devenind cinic. răzbească în cercul familiei şi să se simtă în el perfect înţeles şi iubit. se arată cu el adesea mai slabi decît cu ceilalţi. Şi cel de-al treilea. Primul dintre aceste riscuri este acela de a fi răsfăţat sau mai extaz. în „Britis Journal of Psychology". care nu este clasicul domeniu al reuşitei la învăţătură. Dacă cel de-al treilea copil reuşeşte s" 1 Acest comportament a fost studiat de sociologul englez J. şi de altfel pe copiii mij­ locii ai unor familii mai numeroase. care îl copleşesc cu sfaturi şi observaţii. Uneori el se răzbună pe copilul care urmează în familiile numeroase. îmbrăcăminte fantezistă. P. de asemenea. noi. el va fi fericit. copiii mijlocii. u n d e ei reuşesc adesea mai bine decît cel mare. Cel de-al doilea. ci patru. celui mic. are tendinţa să-1 respingă din cauza propriilor lui probleme. aşa cum erau în cazul primului copil. mijloc pe care nu conteneşte să-1 caute din fragedă copilărie. într-adevăr. decoratori. Riscurile lui sînt de altă natură. Este reflectarea independenţei lui faţă de părinţii a căror atenţie nu este m e r e u concentrată asupra lui. Va trebui să aibă mai multă personalitate decît un altul p e n t r u a scăpa de acest dublu exces de răsfăţ şi de supraveghere şi pentru a-şi cuceri un statut de adult. suferă din această pricină mai m u l t sau mai puţin conştient. sau să-1 facă să stea de gardă cînd întreprind vreo şotie. vol. care-i stimulează înzes­ trările creatoare — se găseşte un m a r e n u m ă r de „fraţi mai mici" în profesiunile artistice : desenatori. Şi sociabilitatea îl împinge pe mezin. pentru a se distinge. neputînd să-1 egaleze pe cel m a r e . Chiar insolenţele lui par amuzante. să fie exploatată de copiii cei mari. dacă prima lui luptă va fi un eşec şi dacă se va simţi m e r e u în stare de inferioritate faţă de cei mai mari. Apărut tardiv pe scenă. spunîndu-i : „Mamă. Chiar insolenţele lui par amuzante. Mai în profunzime el arată interes pentru aşa-numitele activităţi marginale. Asupra celui de-al treilea. Astfel mezinul găseşte mijlocul de a se pune în valoare. spre activităţi de g r u p 1 . Ei au tendinţa să descarce asupra lui greşelile şi sarcinile lor. remediul. rămînînd în continuare diferit de ceilalţi. el simte nevoia să lupte p e n t r u a se face recunoscut şi accep­ tat. 5. d asemenea. privilegiul de a fi conso­ lat şi mîngîiat la cel mai mic seîncet de către întreaga familie în extaz. ceva mai obosiţi. el este în acelaşi timp adorat şi desconsiderat. în schimb. ca pe acea fetiţă de 5 ani care o trăgea de mînecă pe maică-sa. perna cea mai confortabilă.156 Constelaţia familiala Fraţi şi surori 157 Fratele mai mic se arată adesea anticonformist Astfel adesea el caută. un domeniu propriu. al celui m a r e şi al. L e e s. unde îşi aveau deja locul primii doi. absorbită într-o discuţie d familie. ca şi cum ar fi închistat într-un rol infantil : nu mai are doi părinţi. muzicieni etc. 1952 şi „British Journal of Delinquency. Părinţii nu sînt neliniştiţi din pricina lui. şase. se poate afirma că ultimul născut este adesea rău pregătit pentru viaţă. se întoarce către cei mai mici şi în general reuşeşte să se asocieze cu cel de-al patrulea. vol. Din punct de vedere superficial el caută cu plăcere mode. al t u t u r o r acestor dificultăţi ale copiilor mijlocii este receptivitatea largă şi bunăvoinţa familiei faţă de prietenii săi. cel puţin parţial. 43. trăind într-o relativă ob­ scuritate între cele două „cazuri interesante". Dacă „cel mic" se află la o mare diferenţă de vîrstă faţă de cei mari. ar~ tendinţa să răzbune ostilitatea celui mare. . Evi­ dent. GREŞELI IN EDUCAREA MEZINULUI Nici acesta nu abuzează de consultaţii psihologice (19»/o).1954 Primejdia : să-1 închistezi într-un rol infantil Dar situaţia lui de favorit riscă. în anumite medii fratele mai mic se arată sensibil la pericolul „cetei" şi dacă devine delinc­ vent. Dacă adăugăm şi faptul cea mai bună. iar încrederea în sine pe care o va fi cucerit va constitui p e n t r u el un ajutor preţios. Teama de a fi nedorit îl tracasează. scandal la şcoală. aceasta se întîmplă cel mai frecvent sub forma particulară a apartenenţei la un „gang".

. Uniformizarea este o tendinţă adesea inconştientă de a-i t r a t a pe copii ca un bloc format din particule asemănătoare unele cu altele. el să se identifice cu surorile sale. Uneori acceptă această stare de lucruri şi se copiază unii pe alţii pînă la vîrsta adultă pe care n-o ating de altfel decît cu dificultate. s-ar putea simţi inferioară din pri­ cină că e fată şi să capete alura unui fals băiat. băiatul va avea mereu de înfruntat această opinie şi va trage iute concluzia că acest mediu lui nu-i convine (de unde şi revolta). trei. Se aşteaptă de la următorii aceleaşi rezultate şcolare. u n a d i n t r e ele merită totuşi să fie subliniată : pericolul uniformi­ zării cînd copiii depăşesc n u m ă r u l de doi. pe care se consideră că îl face prea molîu. situaţia este într-adevăr generatoare de complexe. Se iau drept regulă observaţiile făcute asupra primei fete (sau primului băiat). sînt crescuţi la fel. pot să se transforme în a n u ­ mite familii într-un fel de exploatare sistematică (mai ales dacă fiica este cea mare) : se capătă atunci obiceiul să i se nege orice posibilitate de realizare personală şi să se facă din ea o „femeie de serviciu" a celorlalţi. prezentînd totuşi cîteva puncte delicate provenind din faptul că în zilele noastre „modelul masculin" este mai apreciat. TOŢI COPIII SINT DE ACELAŞI SEX Familiile cu eopii de acelaşi sex au cu m u l t mai puţine probleme . Are fără-ndoială o viziune mai realistă asupra lumii şi se pierde mai puţin în visări romantice. In acelaşi t i m p băiatului îi lipseşte exemplul şi rivalitatea stimulatoare a unuia sau a mai multor fraţi. pot pune probleme grave pentru adolescenţi şi pot' jena pe tînăr sau pe tînără în alegerea pe care ei o vor face în momentul căsătoriei. Dar. ' aceleaşi semne de afecţiune.. fericită de a se regăsi în fiica ei şi de a scăpa mulţumită ei de o a n u m e singurătate. care-i va avea pe băieţi în calitate de „modele făcute după el însuşi" îşi vede ambiţiile deja satisfăcute. Există astfel o anumită dificultate pentru singura fată printre mai mulţi băieţi : să-şi accepte şi să-şi însuşească feminitatea. aceleaşi gus­ turi. Singurul fiu sau singura fiică printre copii de sex opus pot avea greutăţi în identificarea cu părintele de acelaşi sex şi în lichidarea rivalităţii oedipiene. care în sine sînt un bine. . în special. care sînt de obicei rezervate băieţilor. riscurile sînt multiplicate : există o puternică tentaţie ca fetiţa să fie tratată ca o păpuşă bună de admirat. mai ales p e n t r u un băiat.. n-o copleşeşte cu exigenţe excesive de succes. Să recunoaştem existenţa fiecărei personalităţi Se uită că patrimoniul genetic al copiilor poate diferi la fel de mult. de gătit. Tatăl. de plimbat. un mic obiect care amuză pe oricine şi pe care nimeni nu-1 ia în serios . Cazurile în care copilul de alt sex decît ceilalţi nu este cel din u r m ă sînt mai uşoare. Mama. se va simţi vinovat de această bună înţelegere care riscă să-i apară ca un semn de devirilizare . Dacă este totuşi fericit. de aici o angoasă profundă sau altă dată punerea la punct a unui joc susceptibil să-1 facă să devină un „exploatator" al situaţiei (un fel de bărbat alintat de femei). mai puternică încă este tentaţia să-1 tratezi pe unicul şi ultimul fiu ca pe un mic sultan.un echilibru incomod de găsit Insă modelul feminin fiind puţin apreciat. O m a m ă prea ataşată de singurul său fiu. Unica fată într-o familie de băieţi pare să fie cazul cel mai uşor. fie că sînt de acelaşi sex. fie că sînt de sexe diferite.158 Constelaţia familială Fraţi şi surori 159 SINGURUL DE UN ANUME SEX Dacă acesta este totodată cel rnai mic. Aceste avantaje au şi inconveniente : lipsa de ambiţii excesive şi toleranţa. De altfel copiii resimt cel mai frecvent această tendinţă de uniformizare a părinţilor ca pe o agresiune gravă. Dacă este pe deasupra înconjurat de surori cu o inteligenţă deosebită. tatăl care arată o p r e a m a r e tandreţe p e n t r u unica lui fiică. O feminitate greu de acceptat. şi tinde astfel. Va fi deci fără încetare hărţuit şi va trebui destul de des să poarte o povară prea grea pentru el. Singurul fiu dintr-o familie de fete poartă în el toate speranţele părinţilor şi se simte obligat să le realizeze ambiţiile. El o răsfaţă pe fata pe care o percepe ca pe un element nou. fără să-i ceară în schimb să-i realizeze ambiţiile lui deosebite. Fetele — sau băieţii — sînt îmbrăcaţi la fel. Orice d e p ă r t a r e de la această regulă este resimţită ca un eşec în educaţie sau ca o anomalie inexplicabilă şi vinovată.. .

2 1 % din metode educative normale. şi chiar dădăcit. dacă se trage de el. Totuşi. 2 8 % şi 3 1 % . pentru a face să li se recunoască o existenţă autonomă. Este deci în ansamblu un copil mai supravegheat decît ceilalţi. P r e a multă adulare. a găsit. . dar indisciplina lui îl aduce în cele din u r m ă la psiholog. prea multă nelinişte şi prea multă căutare a perfec­ ţiunii îl fac să se simtă prost. nici 1 pentru a favoriza adaptarea lui la viaţa şcolară . în cazul în care mama este casnică. gelozii —. Nici un copil unic nu-şi aminteşte copilăria cu o m u l ţ u m i r e totală . ei îl copleşesc.Fraţi şi surori 160 Constelaţia familială 161 atît de mult se obişnuiesc să se considere numerele u n u i şir şi nu fiinţe responsabile . 1968. Dacă este unic este poate din cauză că părinţii lui şi mai ales m a m a nu s-au b u c u r a t de o să­ nătate prea bună. 1 6 % defavorabile (copii lăsaţi prea mult în voia lor) şi 62o/0 copii prea feriţi. 11 — Cunoaşterea copilului . Dacă este urmărit. de debilitate. dintre copiii îngrijiţi pentru dificultăţi afective şi de caracter se numără 3 3 % copii unici faţă d e 2 7 % cei mari ş i 19% mezini. afecţi­ unea certăreaţă a fraţilor şi a surorilor. Dar în majoritatea cazurilor este reţinut multă vreme acasă sub pretextul că „nu e nevoie să fie trimis la grădiniţă". reprezintă un dublu şoc. Burstier a adăugat cîteva trăsături importante 2 . în primul rînd. în cazul în care ambii părinţi lucrează. Aceste procentaje. Viaţa liniştită a copilului unic este în realitate disperat de pustie. de nervozitate. evident toţi ştiu că el o face. nu fără nelinişte. supraprotejaţi. alteori ei se revoltă la vîrsta cea mai fragedă. la 5—6 ani.consti­ tuie pentru copil o h r a n ă de toate zilele necesară. P . sau că naşterea lui a fost dificilă : a fost născut cu ajutorul forcepsului. COPILUL UNIC Nici un alt copil n-a constituit obiectul mai m u l t o r studii. Adesea m a m a n-a p u t u t să-1 alăpteze. Părinţii unui copil unic divorţează de 2—3 ori mai puţin decît cei care au mai mulţi copii. Pe de altă parte el a reuşit să distingă metodele folosite pentru creşterea copiilor unici . m a m a este foarte posesivă faţă de el şi adesea prea • puternic ataşată de el. accentuînd diferenţele. Este adevărat că-i menţine pe părinţi uniţi oferindu-le o unică preocupare c o m u n ă 2 şi că. „face fraze" foarte devreme şi raţio­ nează curînd ca un adult. Vezi p. La şcoală el descoperă o impunitate ameţitoare şi profită de ea. P r e a dădăcit. cu excepţia cazului în care mama a fost suficient de abilă să-1 t r i ­ mită la grădiniţa de copii. 2 Vezi revista „psychiatrie de l'enfant". 58—59. acesta ajunge să constituie cu ea un fel de cuplu şi îi vine mai greu decît altuia să depăşească conflictul oedipian 1 . un recent studiu al docto­ rului J. rivalităţi. copilul unic va fi dependent De asemenea. Dacă este băiat. în sensul cel mai rău. în momentul în care ea se produce.u n grup m a r t o r de copii care nu sînt unici. Venirea lui la şcoală. U . Părinţii cred c-o pot compensa ocupîndu-se mult de el . copilul sesizează faptul că anonimatul (relativ) constituie libertatea şi caută să-şi ia revanşa asupra copleşitoarei solicitudini a familiei. de întîrziere în vorbire. Dâdăcit prea mult. F . el este stîngaci şi dependent : i se repetă prea des : „nu fă asta ! are să te doară ! atenţie !" Ajunge să aştepte să i se lege şireturile sau să i se taie carnea din farfurie. teorii şi statistici de la începutul secolului. dacă imită cu buzele strînse zgomotul unui avion cu reacţie. Din toate aceste documente se poate extrage portretul clasic al copilului unic. adaptarea lui este cu mult mai dificilă. La acest portret tradiţional. de insuc­ cese la şcoală este aproape analog celui pe care 1-a relevat î n t r . Acasă. trăind n u m a i în compania adulţilor." Studiul citat este consacrat copiilor aduşi pentru consultare datorită u n o r dificultăţi psihologice. 2 1 Dar acestea nu sînt suficiente nici p e n t r u a-1 face fericit. de obicei. u n d e se pierde în fine în mijlocul masei. Este mai avansat decît alţii ( 6 1 % din copiii unici depăşesc media ca inteligenţă) dar şi mai fragil. împins. este pierdut şi nefericit. 1 La Paris. trec respectiv la 40%. este mai avansat în vorbire . P r i n t r e copiii unici procentajul de instabili­ tate. aşa cum este acceptat în general. el are rezultate bune la învăţătură. Care sînt deci aceste dificultăţi ? P r i m a este fără îndoială singurătatea.

Cei care sînt delăsaţi şi provin în proporţie de 2/3 din familii destrămate sau anormale se arată desigur foarte perturbaţi acasă (60o/o) şi chiar la şcoală (39%). P . Cum aceşti copii prea protejaţi se întîlnesc mai cu seamă în cazul mamelor casnice. ea pare să nu depăşească şcoala primară . care mă amuză" 2 . folosesc aproape în exclusivitate „noi". P . care poate să reuşească din plin să îndrepte o circumstanţă defavorabilă. ei conservă în timpul p r i m e ' o r 18 luni de viaţă handicapul de greutate de la naştere şi indicele lor de mortalitate rămîne superior faţă de alţi copii. F . 2 4 % la şcoală). Foarte de timpuriu gemenii identici se joacă cu această asemă­ nare p e n t r u a provoca încurcături adulţilor sau a practica o fruc­ tuoasă diviziune a muncii. 93o/o sînt îmbrăcaţi la fel pînă la 11—13 ani şi 3 4 % chiar pînă la 20 ani. mai tîrziu ei riscă să se îndrăgostească de aceeaşi persoană. Nu-i uşor să-i separi : neliniştea lor poate să meargă pînă la groază. In ansamblu. Z a z z o . în Les Jumeaux. Se ştie că gemenii sînt de două feluri: — dizigoţi. 1960. De fapt ei prezintă adesea o asemănare „în oglindă". Este o impresie stranie. . la nivelul celei secundare media de inteligenţă a copiilor unici scade : se întîlnesc într-adevăr mulţi copii pe care părinţii au posibilitatea să-i impulsioneze către studii. Les Jumeaux. Au mai ales dificultăţi in construirea frazei şi în desemnarea reciprocă. Fenomene de „sintonie afectivă" între ei sînt binecunoscute : dacă pe u n u l îl doare ceva. întîrzierea lor este marcată mai ales în jocuri sau relaţii sociale. plîng amîndoi . la testul Brunet-Lézine . 2 a z z o. 1960. Le vine greu să pătrundă „eul" . U . Acest studiu va părea liniştitor pentru părinţii copiilor unici. provenind din diviziunea ovulului deja fecundat care sînt de acelaşi sex şi teoretic identici. frumosul rezultat datorîndu-se faptului că. 2 Citat de R. lipsit de m a t u r i t a t e şi nici de sociabilitate. care provin din două ovule materne separate şi care nu seamănă mai mult decît fraţii obişnuiţi. mai m u l t la fete decît la băieţi. Burstier. Cum să te miri deci că au dificultăţi de persona­ lizare ? 1 Test elaborat de O. ca acei doi fraţi care erau amîndoi Licenţiaţi în matematică şi în litere. ei fac aceleaşi greşeli în compuneri . Nu trebuie să uităm că 7 0 % dintre gemenii de acelaşi sex (şi 43o/0 dintre cei de sexe diferite) dorm în acelaşi pat. ca acele două tnici gemene care la întrebarea : „cum te cheamă ?" răspundeau fiecare în mod invariabil : „Martine-Francoise". dreapta unuia corespunde stîngii celuilalt. Dacă a fost crescut corect. punînd accentul asupra rolului unei educaţii înţelepte. Dificultatea gemenilor : să se afirme unul independent de celălalt Este numai unul dintre semnele relativei dificultăţi de a se afirma ca o fiinţă distinctă. S-au observat p r i n t r e ei 2 7 % întîrzieri de vorbire. copilul unic nu pare. chiar dacă coeficientul lor de inteligenţă nu este prea ridicat. după cifrele aduse de Dr. 1 . au trecut fiecare de două ori aceleaşi examene. Mai precis.162 Constelaţia familială Fraţi şi surori 163 O educaţie adaptată poate corija circumstanţele nefavorabile Copiii unici crescuţi normal nu constituie deci o excepţie şi u r m a r e a studiului arată că în acest caz ei au o comportare normală acasă (60%) Şi sînt bine adaptaţi la şcoală (39%). „In oglindă ini se întîmplă să mă văd în profil şi să cred că este fratele meu. ceea ce nu constituie cazul părinţilor unor familii numeroase. F . pînă la vîrsta de 3 a n i 1 . Vezi studiul fcarte complet al lui R. se poate trage concluzia că ceea ce-i strică copilului este nu atît lipsa fraţilor şi surorilor cît polarizarea asupra lui şi numai a lui a întregii activităţi şi a întregii atenţii a mamei. GEMENII Născuţi adesea prematur. B r u n e t şi I. L é z i n e şi utilizat pe scară largă pentru 1 măsura performanţele şi precocitatea copiilor mici. — monozigoţi. după ce s-au specializat. U . Astfel cînd li se cere să arate diferite părţi ale corpului fac demonstraţie pe persoana celuilalt. Dar şi cei supraprotejaţi arată un procent foarte ridicat de inadaptare ( 5 1 % acasă. gemenii manifestă o uşoară inferioritate intelectuală : media indicelui lor de inteligenţă se stabileşte în j u r de 88 în loc 1 de 100. Cît despre precocitatea lui şcolară. rezultatele lor sînt de fapt normale la probele de poziţie şi de coordonare . şi mai mult încă în probele de vorbire.

abateri de la disciplină. copiii încă nu se gîndesc la asta. ROLUL AFECTIV Bunicii nu mai trebuie să-şi facă o carieră. Această dorinţă este mai mică la gemeni. n-o poartă multă vreme. ocupînd în zilele libere sau în timpul vacanţei un loc de o impor­ tanţă tot mai mare. Rolul bunicilor A fi capabil să ceri ajutor sau un sfat este un semn de maturitate şi de încredere în sine. apoi de a se integra în cuplul părinţilor 2 . iar dacă sînt lăsaţi să-şi aleagă îmbrăcămintea separat. aceasta era bunica de altădată. Această asemănare absolută se datoreşte oare identităţii patri­ moniului lor genetic sau faptului că sînt crescuţi m e r e u împreună ? Pînă în prezent nici un studiu n-a reuşit să lămurească cu adevărat această problemă. căci copiii vor să posede două exemplare identice ale aceluiaşi obiect (nu se înşală niciodată şi recunosc cele mai infime detalii). un t r u p obosit prăbuşit într-un fotoliu la ora odihnei de după amiază. 47—52. Astfel ei construiesc fraze u n d e lipsesc semnele gramaticale ce marchează raporturile dintre cuvinte : între 1 şi 4 ani inferioritatea lor în această privinţă este pronunţată . Spock Un chip plin de riduri împodobit de păr foarte cărunt. bunicii joacă rolul unor educatori complementari. 1 Se observă la gemeni un frecvent fenomen de criptofazie. şi deci pot să-şi permită erori. Copilul are impresia că poate să soarbă din izvorul însuşi al experienţei. adică un limbaj propriu. la u r m a urmei. Au în comun o m a r e libertate spirituală. îi face timizi şi puţin sociabili. Ii enervează să fie cercetaţi ca nişte animale curioase şi îşi fac o mică lume aparte. să economisească pentru o locuinţă . cu toate că teza educaţiei comune este întărită de faptul că fenomenele de sintonie afectivă există şi la „falşii ge­ m e n i " şi fraţi foarte apropiaţi care prezintă pentru părinţi pro­ bleme cu totul asemănătoare. P e n t r u a vorbi cu adulţii ei fac un efort de articulare şi folosesc termenii limbii curente . 2 Vezi p. cea pe care o mai îritîlnim în poveşti : un obiect de porţelan pentru care trebuia să te arăţi plin de atenţie. Acestei trăsături şi nu unui real deficit intelectual trebuie să-i atribuim întîrzierile de vorbire constatate 1 . Dr. mijloace de comunicaţie diferite de cele folosite pentru a cemunica cu adulţii. foarte adesea. pe măsură ce îşi atribuie nişte roluri. „Mesajele" ajung la destinaţie mai bine decît dacă ar veni din partea tatălui. adică a două cămine suplimentare . ei p u n puţine întrebări : ele formează doar 2% din conversaţia gemenilor faţă de 14<>/o la copii obişnuiţi şi. Bunica modernă este cu totul altceva : cei cincizeci de ani îi păstrează alura zveltă şi tine­ rească. Părinţii care încearcă să-i ajute diferenţiindu-i se lovesc adesea de dificultăţi. iar. dacă bunicii poartă răspunderea educativă p e n t r u copii. Nici ea nici soţul ei n-au atins vîrsta pensionării. personalitatea lor se afirmă şi. între ei acestea sînt inutile şi dacă vorbirea lor nu este înţeleasă de cei din jur cu atît mai rău. se constată că le plac aceleaşi lucruri. B. se observă apariţia unui geamăn dominant. în care pretind că n-au nevoie de ceilalţi. un ten îngrijit şi foarte adesea o viaţă activă. bineînţeles. înrămat de o năframă neagră. de sînge) ilustrează bine această complicitate care-1 leagă pe cel care creşte de cel ce îmbătrîneşte. o disponibilitate pe care părinţii n-o au. Prelungirea longevităţii le asigură copiilor. Filmul „Bătrînul şi copilul" (cu toate că nu aduce în scenă un bunic veritabil. Desigur. Copilul sesizează faptul că bunicul îi vorbeşte fără un scop precis şi nu simte nevoia să-şi afirme independenţa printr-un refuz revoltat. Stăpînirea vorbirii de către un copil este condiţionată de dorinţa lui de a comunica cu m a m a într-un mod mai larg. pe care părinţii nu şi le-ar putea îngădui. Raporturile dintre ei nu poartă amprenta gravităţii. aceste fenomene d i s p a r . mai tîrziu. în general. .164 Constelaţia familială Această „viaţă în doi" în care-i închid atît naşterea cît şi educaţia lor. care conduce jocul. existenţa a patru bunici dinamici şi plini de viaţă. nu ştiu să se joace cu alţi copii.

copilul care a depăşit stadiul infantil cînd se simte centrul univer­ sului. 2 1 Ei oferă o altă imagine a adultului în fine. o exprimă de fapt pe a sa. pot face cel mai m a r e rău. deseori mai m a r e a bunicilor faţă de copil. de cea de-a treia femeie a familiei. bunica va p u t e a juca rolul unei figuri autoritare. ca cea care i se cere faţă de adulţi. cazuri cînd mama este slabă sau depăşită de situaţie. ca băiatul pierdut de admiraţie pentru un tată distant şi care va putea în sfîrşit să discute cu un bărbat. Prin această localizare a legăturilor familiale. dar care păstrează o forţă conside­ rabilă. bunicul de acelaşi sex. La ei conflictele fami­ liale găsesc un ecou atenuat p r i n distanţă (cu condiţia. fie că sînt mai severi decît părinţii >. nici o tovărăşie furtunoasă. Cel mai frecvent bunicii se arată excesiv de protectori. să înţeleagă intelectual şi afectiv natura conexiunilor care leagă pe fiecare dintre membrii ei. RIVALITĂŢILE EDUCATIVE S-a adus adesea drept contraindicaţie p e n t r u lăsarea copiilor la bunici argumentul inconvenientelor pe care le-ar putea prezenta discontinuitatea metodelor educative. Dolto-Marette are asupra acestei probleme vederi originale : p e n t r u ea copilul şi bunicul de acelaşi sex joacă oarecum faţă de părintele de sex opus acelaşi rol. bineînţeles. ca „în oglindă". cel care se teme să fie oarecum exclus.. m u l ţ u m i t ă căruia a n u m i t e conflicte se pot aplana şi anumite dificultăţi pot să fie puţin cîte puţin înlătu­ rate. de acelaşi sînge cu tatăl. Fie că bunicii sînt mai liberali. Acest al doilea caz devine mult mai frecvent ca în trecut. în particular.166 Constelaţia familiala Rolul bunicilor 167 Bunicii creează o perspectivă corectă Schimburile fiind mai uşoare. copilul acceptă să împartă cu bunicii noi forme de activitate care lărgesc cîmpul lui de experi­ enţă. îi copleşesc cu răsfăţul. rezultatul este întotdeauna preciza­ rea şi nuanţarea imaginii de autoritate. Bunicul de la ţară îşi duce nepoţii la pescuit. ale cărui poveţe sînt acceptate cu entuziasm. p e n t r u că ei trăiesc de la distanţă mai m a r e unele probleme cotidiene pe care le p u n e educaţia. 3 Vezi în special lucrarea lui P. Un copil are nevoie să-şi găsească locul în familie şi să-i găsească locul printre alte familii. Alte daţi. severitatea lor excesivă devalorizează autoritatea părinţilor faţă de copii 3 . Aceste intervenţii nu sînt întotdeauna inocente : bunicii simt. Persoana bunicului are enormul avantaj de a putea oferi un model de identificare „de schimb". o bucurie egoistă de a se face iubiţi „pe socoteala părinţilor". bunicii oferă un cămin complementar. ci o autoritate acceptată din respect. bărbatul. P e n t r u nepot sau nepoată. unde ei se bucură de o atenţie mai indivi­ dualizată şi mai disponibilă. Copilul gelos.. aduce o compensaţie utilă pentru orice sentiment de frustrare. Ca în cazul acelei fetiţe pe care mama. pentru copiii dintr-o familie numeroasă. Este adevărat că bunicii ostili şi critici care se înverşunează să „reducă prestigiul şi autoritatea părinţilor prin intervenţii furtunoase". Afecţiunea lor liniştită. Bunicii uniţi de unii şi de ceilalţi prin legături diverse şi complexe dau deseori ocazia pentru des­ coperiri importante. Această imagine este întărită dacă copilul poate observa la părinţi o atitudine deferentă. Ea împărtăşeşte o imagine a trecutului care-i conferă familiei o dimensiune istorică nouă şi-L ajută pe copil să-şi găsească locul în lungul şir care duce din trecut în viitor. Iar în anumite . O psihanalistă. Sau. 1963. ca bunicii să nu fie înşişi în conflict cu părinţii). o sperie puţin şi care va putea să îndrăznească să facă năzdrăvenii cu bunica şi să se pătrundă de tandreţea de care a r e nevoie. O s t e r r i e t h . dar în schimb nu-i lasă să ia nici o iniţiativă care ar p u t e a să comporte un uşor risc. le vorbeşte despre plante sau animale. de pildă. este un model de identificare mai puţin important decît tatăl sau mama. Aceasta simetrie a rolurilor ar ajuta copilul să depăşească faza oedipiană. vine la ei să caute un fel de refugiu. ceea ce-i dă un sentiment de securitate mai puternic.. scapă de riscul opus de a se simţi pierdut şi izolat înrt-un univers străin şi prea vast. ou o înfăţişare „dură". ei contribuie la formarea ideii că raportul d i n t r e copil şi adult nu este nici supu­ nerea oarbă. Bunica şi nepoata. exterioară fur­ tunilor care răscolesc mediul familial. L'Enfant et la famille. Autoritatea lor se exercită uneori cu dificultate p e n t r u că vîrsta le scade vitalitatea. de care copilul are nevoie p e n t r u a se simţi cu totul liniştit. Editions du Scarabée. au pentru el un ataşa­ ment de natură esenţial diferită de cel care-1 uneşte pe el. Liniştitoare este şi obiectivitatea. bunicul. adică propria lui soţie 2 . permitîndu-i concomitent să se exprime: fetiţa care vorbeşte de dragostea bunicii pentru tatăl ei. Bunica deschide vechile albume cu fotografii de familie şi face să se nască ideea că prezentul n-a existat dintotdeauna.

cu toate acestea cu mine este întotdeauna foarte gentil" şi sînt gata să cri­ tice : „cum poţi să-1 scoţi pe copil fără tricou. cînd la ţară era o regulă. 7 reuşite aparente şi 7 reale. Uneori. are să răcească" etc. 2 3 Copilul este tentat să exploateze conflictele Osterrieth a subliniat avantajele pe care copilul le poate găsi în contradicţiile dintre aceste două familii şi între părinţii săi. fără îndoială. se naşte datorită faptului ca aceleaşi persoane sînt în acelaşi timp bunipi. este adesea cazul comercianţilor pe care fiii (sau fiicele) îi ajută pe loc.ca să le dea o mînă de ajutor" . Coabitarea are totuşi loc în anumite cazuri particulare : — bunicul sau bunica rămvn singuri după moartea soţului şi au uneori probleme cu sănătatea. imaginii părinţilor îi lipseşte atunci claritatea. practic redusă de-acum la două generaţii. cum arată Porot. 1958. Vezi articolul lui M. Un pic de indulgenţă nu strică De fapt. . La 20 de cazuri o anchetă semnalează 6 eşecuri certe. mai puţin frecventă ca altă dată. pericolul nu este real decît dacă familia propriu-zisă este slabă. T o u r n i e r în „L'Ecole des parents". PROBLEMELE COABITĂRII Coabitarea este. eu ţi-o c u m p ă r " etc. Vezi articolul Dr. sau îşi afişează superioritatea pozînd în edu­ catori model : „ m a m a lui spune că n-o scoate la capăt cu e l . 5. Osterrieth. ea nu este foarte d ă u n ă t o a r e . iulie-august. în general. 1963. Dar nu întotdeauna se întîmplă astfel. ceea ce limitează evident conflictele 3 în interiorul casei . ca să atingă o adevărată maturitate. sau cel p u ţ i n să pro­ fite de dezacordul lor pentru a-i domina şi a reuşi să facă ce vrea. 1 1 Vezi P . un copil. La aceşti factori se adaugă şi alţii. cît şi ai nepoţilor. 1968. rïr. P . dar adesea sînt încă vioi. Pe de altă parte. — coabitarea are loc la bunicii dinspre m a m ă . ci dintr-o simplă deosebire cum se întîmplă aproape întotdeauna între două familii distincte în care oamenii nu au aceeaşi vîrstă. să trăiască împărţită. M. subiectivi : bunicii muncesc. . mai liberi. In . P o r o t . de exemplu dacă este vorba de copii încredinţaţi buni­ cii de către o m a m ă necăsătorită sau de un cuplu în divorţ. mai' ales în cazul bunicii : ea vine atunci să se instaleze la copii . Urbanizarea. F . — părinţii sînt încă dependenţi sau prea tineri ca să-şi cîştige cu adevărat viaţa.acest caz tinerii sînt cei care se instalează în casa buni­ cilor şi situaţia psihologică este cu totul diferită. L'Enfant et les relations familiales. tinerii sînt obişnuiţi cu mai multă independenţă . T.169 ridicînd în spatele lor interdicţiile şi pedepsele : „tatăl tău nu vrea să citeşti această revistă cu poze. Adesea deci coabitarea nu reuşeşte. — u n a dintre femei lucrează. reuşesc foarte bine să facă diferenţa în­ tre un acoperiş şi celălalt. sau sînt legaţi de bunici printr-o muncă comună . Sau adoră să se simtă indispensabili. Reuşita pare mai uşoară dacă : —: părinţii sînt cei care găzduiesc pe b u n i c i . ceea ce le creează dorinţa de a rămîne independenţi. L'Enfant et la famille. ei vor „să-şi tră­ iască viaţa" fără să aibă de dat socoteală n i m ă n u i şi să-şi ia singuri în mîini problemele căminului lor. Braesco. fiecare dintre aceştia apărîndu-şi propriii p ă r i n ţ i 1 : el încearcă cu plăcere să-i asmuţă pe adulţi unii împotriva celorlalţi. Pe plan educativ. părinţi şi socri K Le vine greu să-şi definească rolul şi să-i găsească limitele şi acţiunile lor devin nefaste cînd ei se poartă atît ca părinţi ai copiilor lor. Les grands-parents peuvent-ils être parents? în „L'Ecole des parents". Naşterea nepoţilor nu-i împinge ca altădată spre roluri secundare. 1959. îngustimea locuinţelor înso­ ţită de relativa tinereţe a bunicilor fac ca familia.168 Constelaţia familială Rolul bunicilor . După B r a e s c o 2 tînărul cuplu care joacă un rol de părinţi-copii şi nu de părinţi-părinţi nu mai oferă modele b u n e pen­ tru identificare. Problema. U . Editions du Scarabée. aderînd la reguli învăţate : „mama nu-mi dă voie să fac asta". copilul se situează cu hotărîre de partea părinţilor. cînd simte o diver­ genţă de opinii.. Dacă divergenţele provin nu dintr-un conflict profund. Copiii. Prof. Un lucru este să oferi în cadrul propriei lui case un mediu educativ incoerent şi altceva este să-1 obişnuieşti să se adapteze la atmosfere diferite. în care caz se asistă la o întărire a solidarităţii familiale. are fără îndoială nevoie să se „lovească" de diferite medii educative.

Ei sînt cei ce fixează regulile de com­ p o r t a r e ale fiecăruia şi adesea ei pretind supunere. Nici imaginea autorităţii nu mai este satisfăcătoare cînd există un conflict : fiecare dintre cele două generaţii compromite în acest caz autoritatea celeilalte şi contesta­ rea autorităţii părinţilor riscă să apară ca regulă în toate raporturile părinţi-copii. Uneori dominaţia se exercită într-un mod mai subtil : „răsfăţ î n d " tînăra pereche. P e n t r u copii pericolul constă în atitudinea ei hiperprotectoare . să-şi accepte dependenţa şi să rămînă lipsită de răspunderi. în orice caz există un anumit pericol. Bunicii găzduiesc tînăra pereche De fiecare dată cînd este ales acest mod de viaţă. nu sînt rare cazurile cînd aceştia o exploatează cu neruşinare . ştiind cum să se facă indispensabilă. chiar dacă nu e lăsată s-o simtă. caz în care. Imagi­ nile de identificare sînt oferite mai curînd de către bunici. Străinul (sau străina) incapabil să îndrepte situaţia. Din partea bunicilor tentaţia despotismului este m a r e . ea face viaţa foarte difi­ cilă. dacă le lipseşte tandreţea. In acest caz. Mai ales dacă fiica sau nora ei lucrează. Fără-ndoială este posibil ca tînăra pereche. d a r în majoritatea cazurilor conflictul se naşte şi se agravează ampli­ ficat de rivalitatea bunic-ginere sau bunică-noră. Dar toate aceste situaţii delicate nu trebuie să ne facă să uităm cazul normal şi cel mai fericit. ea nu oferă modelul de identificare complementar despre care am vorbit mai sus . tînăra mamă nu este luată în serios. ca o femeie de serviciu răbdătoare şi devotată. Astfel apare riscul u n o r grave tensiuni î n t r e tinerii soţi. i se interzice pe de altă parte cu siguranţă orice iniţia­ tivă şi conducerea propriei ei vieţi. tot ei sînt aceia care fixează normele de educaţie. — ea ia în mină situaţia. îmbufnări şi cochetării. să le facă scene cînd întîrzie. 1 bunica locuieşte la fiica ei. care lucrează. ea se simte fericită să trăiască cu nepoţii şi să stabi­ lească cu ei legături afective preţioase p e n t r u ambele părţi. care constă în compromiterea u n u i a dintre soţi în ochii celuilalt şi ai copiilor. dar în schimb critică pedepsele părinţilor. îl dispre­ ţuieşte pe celălalt care se lasă dominat de părinţi. în legătură cu nepoţii. îl învaţă pe celălalt să citească. ea se refu­ giază într-o absenţă totală a răspunderii şi r ă m î n e în colţul său. jucînd un rol de m a r t i r ă sau inventîndu-şi diverse boli. acceptînd un rol secundar în educaţie. pedepseşte. Acest caz se produce destul de frecvent cînd mama. Nevoia ei de afecţiune o face geloasă pe copii.u n asemenea mediu. d a r o dată acceptate de două generaţii. oferindu-i mobilă şi călătorii.170 Constelaţia familială Rolul bunicilor 171 Bunica trăieşte la copii Conform datelor demografice acesta ar fi de departe cazul cel mai f r e c v e n t 1 şi nu este o situaţie p r e a uşoară p e n t r u ea. în orice caz. ei caută să-şi păstreze autoritatea recunoscută şi chiar dominaţia. pentru că. pentru că ar vrea ca atenţia părinţilor să-i revină n u m a i ei . Activă. Ea reacţionează deseori luînd u n a din următoarele atitudini : — caută să se facă uitată. Dacă o asemenea situaţie se prelungeşte. şi cele ale părinţilor pe de alta : siguranţa lui va fi amenin­ ţată. Personalitatea nepoţilor se dezvoltă cu dificultate î n t r . rezultat din prefe­ rinţa p e n t r u u n u l sau mai mulţi copii. Intimidată sau puţin leneşă. Cel care trăieşte la părinţii lui va fi sfîşiat între revendicările soţului pe de o parte. prevenindu-i toate dorinţele. îi lasă conducerea treburilor casnice. se poate aştepta din partea tînărului soţ sau tinerei soţii care-şi aduce soţul ia pă­ rinţi o atitudine cam prea dependentă faţă de ei şi o a n u m e ezitare în a s u m a r e a propriilor răspunderi. — vrea să se facă utilă şi se pune la dispoziţia t u t u r o r . Inconvenientul lui este că amestecă rolurile şi instaurează o luptă p e n t r u întîietate care poate fi dăunătoare pe plan educativ . ea ajunge să-şi asume principalele sarcini domestice. întreprinzătoare. Ei continuă să-şi trateze fiul (sau fiica) de ca şi cum ar fi încă copii. sau care este pur şi simplu „dinspre familia ei". ea acceptă o atitudine infantilă formată din capricii. — ea caută să atragă atenţia. Ea îl îndrumează pe u n u l la făcutul lecţiilor. ea vrea să fie şi capul familiei. chiar copiii. simt o puternică tentaţie s-o bruscheze un pic. lipsa ei de experienţă este criticată şi bineînţeles copiilor li se cere să asculte de bunici şi nu de pă­ rinţi. ea are totdeauna impresia că este „de prisos". cel mai frecvent într-adevăr. acceptînd la nevoie să fie certată ca un copil. mai ales p e n t r u cel care seamănă mai m u l t cu soţul pe care 1-a pierdut. . toţi. Se instaurează „micul război". suficient de infan­ tilă. să-i certe. cînd Să nu uităm că speranţa de longevitate este în prezent de 69 de ani pentru bărbaţi şi 75 pentru femei. ele vor căpăta o forţă de constrîngere şi o rigiditate considerabile. pretinde semne de respect etc. în fine.

Copi- Pentru copil. în sfîrşit. în alte cazuri. Astfel copiii au impresia că duc o viaţă plină de agitaţie. se aud conversaţiile celor mari. Trebuie oare s-o regretăm ? E discutabil : copilul pierde cînd dis­ pare familia cea mare. se face schimbul de vizite. marea familie n-o asigură decît dacă este unită. iar pentru părinţi este reconfortant. dar pînă unde exact ? Tot mai există familii mari şi chiar veritabile clanuri în care ni­ meni nu poate lua o hotărîre fără să consulte părerea celorlalţi. Faptul că grupul familial prezintă o mare varietate de vîrste. familia se întinde mai puţin. P e n t r u majoritatea dintre noi însă. n-au acelaşi efect nociv. verii se întîlnesc în concediu sau la serbările de familie. Din punct de vedere mai practic. unchilor. de asemenea. . încă o generaţie şi concediile petrecute împreună. dar nici nu se mai salută pe stradă. Copilului îi place să simtă că are rădăcini în t i m p şi în spaţiu. De obicei nu se gîndeşte la aceasta. buna influenţă pe care marea familie poate s-o exercite asupra membrilor săi în scopul menţinerii lor pe drumul cel drept.. mereu se petrece cîte ceva : un văr îşi dă bacalaurea­ tul. constituie una din bogăţiile marii familii. că se inserează într-un loc pregătit pentru el.. Familia serveşte drept refugiu în faţa exigenţelor prea aspre ale adaptării la tipul general de civilizaţie şi drept teren de antrenament pentru dezvoltare afectivă. Să remarcăm totodată că această linişte. veri. terorizat. Aici copilul capătă experienţa tuturor genurilor de rapor­ turi umane pe care le va avea mai tîrziu. Astfel. PENTRU SAU CONTRA MARI! FAMILII ? Ceea ce-i aduce copilului: în primul rînd sentimentul securităţii. o verişoară se mărită. Sfâşiată de certuri si de ură ea dă o impresie inversă : copilul trăieşte într-o frică permanentă faţă de drame. unii construiesc arborele genealogic sau culeg într-o carte de aur povestirile din copilărie ale părinţilor. dar şi cîştigă. Pentru el este liniş­ titor să nu fi r u p t complet cu trecutul. în plus ei văd de aproape modurile de escaladare a marilor etape ale vieţii. mătuşi. va­ riate şi ele. aşa se şi întîmplă în anumite sate în care toţi se strigă „vere". unui membru al familiei. de sărbători . într-un moment în care au pierdut orice contact cu copilul. Iar dacă d r a m a izbucneşte divizînd în blocuri duşmane o familie unită pînă atunci. fără a-1 distruge. să-1 poată încredinţa oarecum. Unchi. un mozaic de familii mici mai mult. pe care încearcă să şi-1 facă confident şi aliat. Certurile care zguduie în mod periodic blocul familial. mVar lua la el ?" . verişoare şi rudele lor — cercul familial se poate întinde pînă foarte departe . d a r atenuate prin afecţi­ une. Iată de ce copiii se in­ teresează atîta. Şi apoi. din punct de vedere moral. pun întrebări asupra legăturii exacte de rudenie a unuia sau a altuia faţă de ei . în care o ceartă a unuia este împărtăşită de toată lumea. unul dintre unchi sau dintre mătuşile mele. Cattell Familia măreşte sentimentul de siguranţă al copilului Familia joacă. că între membrii săi se leagă relaţii. bunicilor. dense şi complexe. de profesiuni.Familia şi mediul / \ Fomilia şi mediul 173 Iul asculta. pentru copii este o tragedie : universul lor calm se prăbuşeşte dintr-o dată. la un moment dat. P. de istoria familiei. familia poate constitui un microunivers. dar în perioadele de criză acest gînd îl poate reconforta. Să menţionăm. spunîndu-şi cu u ş u r a r e : „Dar dacă aşa ceva mi s-ar fi întîmplat mie. un rol liniştitor în cazul cel mai banal al unui conflict între copil şi părinţii săi. de caractere. dacă copilul a păstrat legă­ turi preponderente cu unul sau cu altul dintre membrii clanului. serbările de familie vor dispărea : va exista o mare familie mai puţin. o tînără femeie< povesteşte că în copilărie a auzit o prietenă de-a mamei cum povestea că după moartea părinţilor ea a fost în­ credinţată Asistenţei Publice unde s-a simţit foarte nefericită. o familie numeroasă constituie pentru copil o garanţie împotriva abandonării.

dacă îi vor conveni. legătura familială nu mai este juridică. Anume. Apropiaţi de părinţi. există şi d e z a v a n t a j e de care nostalgicii bunelor timpuri de odinioară nu ţin cont. AL VERILOR De fapt. Neavînd trecut se îndreaptă cu mai m a r e uşurinţă spre viitor. uneori foarte importanţi : „ î m i plăcea nespus să mă duc la unchiul meu care mi-era şi naş. după observaţia Dr. îi va vedea cînd va voi. In orice caz. lebăda care se naşte în mijlocul u n u i cîrd de răţoi risc^ să fie r ă u văzută şi frînată. Rol fermecător. \Copilul provenit dintr-o familie mică are. Ei pot fi un fel de părinţi auxiliari. proclamîndu-şi con­ cepţiile laice. mătuşii îi povesteam despre neînţelegerile mele cu mama. din m o m e n t u l în care forţele mişcării înving forţele repaosului. întăreşte această tendinţă — şi de altfel „ceilalţi". adesea foarte marcat. Nu este o intsmplare faptul că societăţile în care celula de bază era m a r e a farAilie au fost. vacanţele. copilul ieşit dintr-o familie restrînsă va fi m a i bine adaptat la noua societate. a auzit pe bunica acestuia. cît de incom­ pletă şi părtinitoare era concepţia lor din cauză că au t r ă i t ca pri­ zonieri ai clanului lor 2 . le va u r m a sfaturile. ROLUL UNCHILOR. Declinul marii familii şi caracterul dinainic al societăţii la ora actuală nu sînt fără îndoială fenomene independente. o respectabilă doamnă cu p ă r cărunt. 5. Nu este oare pentru că. Dacă copilul nu are r u d e ci numai prieteni. . sau joacă rol de confidenţi. nu numai de la o familie la alta. E d i t i o n s du Scarabée. ei îşi vor fi dat seama. minus chinurile geloziei. luînd masa la un amic. îi vor face pe părinţi să observe cum co­ pilul lor creşte într-adevăr şi să-1 trateze altfel decît ca pe un c o p i l . de asemenea. Astfel. P e n t r u toţi cei care îi evocă ei rămîn p e n t r u totdeauna asociaţi cu cele mai frumoase amintiri din copilărie : zilele libere. 1 Aproape toate marile familii au cîte o „caie r ă t ă c i t ă " .174 Constelaţia familială -j Familia şi mediul . Honoré alegerea unui ţap ispăşitor este un bun mijloc pentru o familie să-şi slăbească tensiunile interne? Vezi „L'Ecole des parents". ei au un alt punct de vedere asupra lui : clacă-1 consideră „ m a r e " . iar importanţa rudelor mai îndepărtate variază extrem de mult. ci chiar în interiorul unei familii : pentru un a n u m e copil cutare văr este aproape un frate. sînt obligaţi să manifeste o afec­ ţiune pe care n-o simt. căci verii sînt un factor de echilibru. care îi somează să se comporte „cum se obişnuieşte la noi dintotdeauna". sînt judecaţi de adevărate tribunale de familie 1 . ei întăresc blocul copiilor în faţa adulţilor.Există familii-sere sau familii-închisoricare-I apără atît de bine pe copil. cînd aceştia se vor fi aruncat în lumea celorlalţi. (O s t e r r i e t h. nr. dar îi va alege după placul lui. sensibili la această suficienţă. un pionier în orice domeniu. Verii şi verişoarele strălucesc cu tărie pe firmamentul familiei.ea poate să fie şi o închisoare Orgoliul clanului. Era afectuos cu mine. mai m u l t e şahse să fie un original. 1962. Copiii înzestraţi cu o echipă de veri sînt mai puţin tentaţi să apeleze la părinţi p e n t r u a-i solicita să intervină în jocurile şi certurile lor. încît nu-i per­ mit să se ancoreze în realitate şi nu-1 îndreaptă către lumea înconjurătoare". 1963: . iar copiii doar pe veri. Clanul familial caută să m e n ­ ţină tradiţia . astfel că un copil cîştigă din anumite p u n c t e de vedere atunci cînd marele clan dispare.. AL MATUŞILOR. Ea asculta fără să . la această voinţă a membrilor marilor familii de a rămîne „între ei". nu sînt părinţi şi prin însuşi acest fapt. B. statice. poate că va avea mai mulţi prieteni dacă va avea mai puţine rude : dacă m a r e a familie este închisă în ea însăşi. De altfel. p e n t r u că aşa era în „tribul" său de origine şi p e n t r u că nu frecventase un altul.. El cîştigă în libertate şi adevăr : membrii clanurilor familiale foarte rigide sînt uneori prizonierii unei reţele de rituri care trebuie respectate cu orice preţ. dintr-o dată. îşi dădu atunci seama cît de strîns erau legate în gîndirea lui noţiunile de „respectabil" şi de „pios". Unchii şi mătuşile joacă roluri mai variate. un tînăr povesteşte ce şocat a fost — la douăzeci de ani ! — cînd. fug de ei ca de ciumă. Sînt fraţi.. prieteni plus garanţia eternităţii pe care o dau legăturile de sînge. Mult mai tîrziu. fără legătură p r e a strînsă cu educaţia ? De loc. rol descris de o fată în următorii termeni •' „în adolescenţă. martie. pot să-i aducă ceva copilului. L'Enfant et la famille. iar cutare — mai puţin decît un coleg. dar oare nu este puţin frivol. povesteşte o tînără fe­ meie. cum aş fi vrut să fie tata". el va avea într-o m a i mică măsură sentimentul că le aparţine. în ansamblu. 2 Vezi P. părinţii nu-şi frecventează decît fraţii şi surorile. ci pur afectivă. de intermediari între părinţi şi copil. 175 Ce cîştigă copilul odată cu dispariţia marii familii: I i Dacă m a r e a familie îi aduce m u l t copilului. sub pericolul excluderii : ei trebuie să asiste la sărbători chiar dacă se plictisesc.

pare să aibă o meserie şi o viaţă pasionante. Dacă el (sau ea) este sportiv strălucit. ca şi bunicii. chiar cînd nu pricep din ele m a r e lucru . prin faptul că învăţămîntul nostru se ba­ zează în m a r e măsură pe inteligenţa verbală abstractă. acest supraom (bărbat sau femeie) va fi confident. pe care o . P . La Réussite sociale. F . ' O varietate a unchilor şi mătuşilor merită să fie menţionată se­ parat : tînărul celibatar. 1956. „Se poate pune în evidenţă. Théorie et problèmes de psycho­ 12 — Cunoaşterea copilului . 150 care au reuşit cel mai bine în domeniul profesional (grupa A) şi 150 care au reuşit cel mai puţin (grupa C). F . spiritul de prevedere. pe care ştii să le faci şi pe care ştii să le spui. 4 vol. F . 3 Genetic Studies of Genius. Sau valorile morale : doi autori americani. dincolo de influenţa inegalităţilor economice. mai unit şi mai ales m a i cultivat pentru A . pe care copiii claselor favorizate le datorează mediului lor familial" — scriu Pierre Bourdieu şi J e a n Claude P a s s e r o n i . C . . Copiii sînt adesea fascinaţi de conversaţiile celor mari. Cu 22 de ani mai tîrziu (în 1947) el selecţionează p r i n t r e 730 de adulţi din acest grup. Dacă se înţeleg bine. Les Enfants intellectuellement doués. Editions d e Minuit. soţ i d e a l . încrederea în sine. p u t e a să găsească revolta mea naturală. . Conver­ saţia lor îi descoperă imagini ale lumii adulte. Or. U . Ei subliniază bine aici caracterul multiplu şi subtil al influenţei mediului. ambiţia. ei îi oferă copilului spectacolul călduros al unor relaţii fraterne reuşite. în ce pri­ veşte trăsăturile de caracter. din care el se poate inspira. iar cei din oraş faţă de cei de la ţară. El a selectat 1470 de copii dotaţi. inspirator de vocaţii. cu ajutorul t u t u r o r datelor pe care le-a cules despre ei d i n copilărie. este frumos şi elegant. asupra judecăţilor morale ale copiilor şi au găsit că influenţa familiei le depăşeşte de departe pe toate celelalte 3 . B o u r d i e u ' ş i J . P . Vezi D. copiii clase­ lor înstărite sînt avantajaţi faţă de cei ai claselor modeste. U . dar o diferenţă p r o n u n ţ a t ă în ce priveşte mediul familial de origine : mai elevat. . Să luăm exemplul prejudecăţilor rasiale : aceste prejudecăţi nu există de loc la copii mici \ d a r apar apoi pe scară largă sub influ­ enţa părinţilor -. P . Astfel. chiar mă aproba uneori. C r u t c h f i e l d . Aceasta nu înseamnă că un copil adoptă toate Vezi p. PRIETENII FAMILIEI Prietenii părinţilor au o importanţă mult mai m a r e decît li se atribuie. logie sociale. atîta t i m p cît va d u r a fascinaţia. 1952. un băiat povesteşte prima lui viziune asupra unchiului care s-a întors din război în uniformă de pilot cu un revolver la centură. H a r t shorne şi May. cît despre originea socială să cităm doar o cifră : 68Vo din personalită­ ţile franceze provin din grupul mai elevat din punct de vedere so­ cial. Influenţa mediului este şi mai netă în domeniul alegerii profe­ siunii şi al reuşitei sociale. 1969. Uneori chiar el le respinge cu desă­ vârşire.176 Constelaţia familială Familia şi mediul 177 manifeste emoţie. Anatemele cele mai virulente împotriva societăţii burgheze au fost rostite de tinerii burghezi „răspopiţi". au încercat să măsoare influenţele relative ale fami­ liei. 2 1 ideile părinţilor şi ale mediului. 1951. sfă­ tuitor. „L-am văzut pe supraom". d e C r a e c k e r . ale şcolii. Să cităm una dintre ele. P . K r e c h şi R. care reprezintă 5»/o din populaţie 2 . Dar condamnarea lor nuleste atît de violentă decît pentru că ei simt cît de puternic sînt impregnaţi de acest mediu în care au fost crescuţi.ştiam ataşată cu t a n d r e ţ e de sora ei. 2 1 S. rolul moştenirii culturale — un capitpl subtil. şi aceste conversaţii formează climatul intelectual şi social al copilăriei lor. Cifră dată de A. axată în special pe condiţiile reuşitei sociale : cea făcută de T e r m a n 3 . Rezultatele sînt rezumate în lucrarea lui R. înseamnă. în calitate de fraţi şi surori ai părinţilor sînt şi /ei. a călătorit. martorii copilăriei acestora. se va bucura la nepoţii săi de un prestigiu care poate merge pînă la idolatrizare. Acest avantaj se păstrează şi se as­ cute : proporţia de personalităţi importante în toate domeniile şi care sînt născute la Paris sau în alt m a r e oraş este foarte m a r e . dacă rid şi glumesc împreună. Alte anchete realizate în străinătate dau aceleaşi rezultate. Asta îmi plăcea teribil de mult : dacă ea. că totuşi nu eram un monstru". la A sînt mai p r o n u n ţ a t e perseverenţa. La început nu găseşte deose­ biri nici ca nivel intelectual nici ca sănătate fizică şi mentală. U . el va face cu ei ce va voi. model. Les Héritiers. comparînd punct cu punct cele două grupuri. G i r a r d . P a s s e r o n . * Ibidem. ale tovarăşilor de joacă etc. influenţa mediului asupra individului este profundă şi cu­ prinde toate domeniile. P e n t r u nepoţii uluiţi. De la intrarea în şcoală. compus din lucruri pe care le ştii. 278—279.

O familie constituie un grup în­ zestrat cu caracteristici proprii.. T . de dotare în succesul sau reuşita intelectuală a indi­ vizilor — N. Această anchetă realizată p r i n t r e studenin în ştiinţe 1 arată că studenţii de origine modestă îşi propun o rieră în cercetare. ) 1 . mai ales din rîndurile claselor avute — nu poate împiedeca în nici un caz concluzia că adeseori plecînd de la constatarea realităţii sociale vitrege pentru mulţi. 2 P.u n cuvînt. Astfel influenţa mediului este considerabilă şi cuprinde tpate domeniile personalităţii. la un nivel ridicat. se pot totuşi scoate la suprafaţă cîteva adevăruri sta­ tistice.în funcţie" de cultura pe care i-o va oferi medi milial" 2 .178 Constelaţia familială O altă anchetă.S. Cu toată această diversitate ex­ tremă. c a r e creează o atmosferă.T. L'Enfant et la famille. care aplică a n u m i t e reguli de educa­ ţie. chipurile. 1963. * Jocul delimitărilor şi argumentaţiei în susţinerea ideii că cei cu aspiraţii înalte şi capacităţi superioare ar proveni. insinuînd elementele native. care trăieşte după anumite obi­ ceiuri. /cu mult mai r a r decît cei din medii înstărite şi aceasta indiferent oare ar fi nivelul reuşitei lor actuale în studii *. copilul este supus nu numai jocului relaţiilor perso­ nale ale diferiţilor indivizi care o compun. Anchetă realizată de Centrul de Sociologie europeană cu colaborarea B. î n t r . (Evi­ dent. autoarea nu este totuşi consecventă şi fidelă propriei pre­ mise. Se poate spune într-adevăr că un cop/l va deveni om .U. \ 3 Atmosfera familială In familie. care respectă a n u m i t e tradiţii. Un cli­ mat „ b u n " p e n t r u un copil poate fi „ r ă u " p e n t r u un altul şi asta în sînuil aceleiaşi familii. este considerabilă. noi nu putem împărtăşi acest punct de vedere — N . Părinţii trebuie să le cunoască pentru a practica o educaţie care să nu fie lăsată la voia întîmplării sau a improvizaţiei capricioase. dar importanţa ei datorită influenţei continue exercitate asupra copilului zi de zi. de data aceasta realizată în Franţa. chiar inconştient. Nu există climat b u n sau r ă u decît în raport cu un copil dat. industrie sau învăţămînt. O s t e r r i e t h . Această atmosferă — acest cli­ mat — variază puternic de la o familie la alta. cîteva legi foarte gene­ rale care rămîn valabile p e n t r u majoritatea familiilor. Editions du Scarabée. atrage a t e n ţ i asupra unui alt domeniu în care influenţa mediului joacă un ma rol : nivelul aspiraţiilor.

F . să descurajeze orice om de ştiinţă. că psihologia acorda un interes cu totul deosebit interdependenţei complexe care-i leagă pe diferiţii participanţi la aceeaşi muncă (la discuţii. Vezi . de comun acord. Cum se pot deci studia particularităţile unui climat ? Cum pot fi studiate Vezi M. în aparenţă. surorile pe care tocmai le^am descris) şi care totodată rezultă din ele. Totuşi. Totuşi ei se întreabă din ce în ce diferitele tipuri ale climatului şi influenţa lor personalităţii copilului. şi diferitele tipuri de climat sînt. se împart în patru grupe conduse de cîte un îndrumător. „Climat" : cuVînt vag şi incert dacă vreţi . 5.Bulletin de Psychologie". Subiecţii experimentali ai celor trei cercetători sînt băieţi de 10 ani. „că­ m i n " (Maiurice Porot „cercul familial" (Flugel 2 ) şi pe care noi o vom desemna prin noţiunea foarte largă a „climatului familial". de pildă. nu sînt mai concrete. Este amical. P. de pildă. Dar cu toate că fiecare g r u p se formează pentru o durată de 5 luni. voluntari cu toţii. Climatul autoritar: îndrumătorul decide tot ce priveşte activitatea grupului. Cadrul muncii lor nu-1 constituie o familie. Un ctimat „democratic" : sub o „conducere" democratică deciziile constituie întotdeauna obiectul unor dezbateri şi sînt adoptate în mod liber de grup. mai curind opera unui singur îndrumător care ţine în mînă destinul unui grup. In cursul unei perioade iniţiale de discuţii toţi elaborează. sau neutru. * Vezi: .1. 1953. L'Enfant et les relations familiales. încurajat şi ajutat de îndrumător. Poate fi asemănat cu aerul pe care îl respiri. un program de activitate. atraşi de activităţile „artistice" în timpul liber. la u r m a urmei. se pare că aceste aspecte nu se pot disocia de un ansamblu de care trebuie să se ţină seama şi care poate fi denumit. dar distant. F l ü g e l . fraţii. Din această experienţă se pot totuşi învăţa multe. 2 1 . psihanaliştii au îndeosebi tendinţa de a invoca în mod direct personalitatea mamei sau a tatălui. fără o vedere de ansamblu. C. P e n t r u a explica o anumită trăsătură de caracter a copilului. confecţionarea măştilor. Tehnicile. Climatul ? Un anume aer care îl respiri Climatul familial. Deciziile sînt luate pe măsură ce se impun. P . Lewin. R. o a n u m e dereglare. impersonal. 1948. 6. White 1 .Micul grup şi climatul lui 181 Micul grup şi climatul lui / Cele mai bune teste slnt acelea care-lj pla­ sează pe subiect în condiţii asemănătoare cu cele ale vieţii reale — cele în care el ignoră sau uită că este vorba de un test. al cărui istoric îl vom examina o dată cu dife­ ritele lui modalităţi de manifestare. sau la o lucrare foarte precisă cum ar fi rezolvarea unei probleme)' încercările de a studia caracteristicile specifice ale unei familii de­ terminate faţă de alta sînt.. „ambianţă". îndrumătorii se schimbă o dată la 6 săptămîni şi îşi exercită funcţiile conform unor norme de comportare diferite. Este ceea ce ţese relaţiile între diferitele personaje (tatăl. Universitatea din Paris. etapele activităţii sînt dictate de el. O EXPERIENŢA PSIHOSOCIOLOGICA Cu titlu ilustrativ ni s-a p ă r u t interesant să prezentăm o expe­ rienţă efectuată de pionierii acestui gen de cercetări. puţin numeroase. G r u p u l nu ştie niciodată ce va trebui să facă în cele ce urmează : viitorul rămîne vag. Fiecare m e m b r u al grupului execută sarcina pe care i-o atribuie îndrumătorul. de care depinde şi formarea echipelor. . în funcţie de cadrele particulare de referinţă. Acesta îi desemnează în fine nominal pe copiii ce trebuie să rămînă în afara oricărei participări active (cu excepţia demonstraţiilor). cel puţin în aparenţă. mama. în „The Psychoanalytic Study of F a m i l y " . In caz de nevoie. noţiuni gemene. deosebeşte în mod infailibil un grup familial de un altul. „atmos­ feră". Cu toate că studiul „grupurilor mici" este la modă. Aceste concepte pot. Copiii sînt liberi să muncească cu colegii aleşi după voie şi elabo­ rează ei înşişi planul celor ce urmează să se facă. Fiecare grup trăieşte succesiv în trei tipuri de climat. îndrumătorul sugerează atunci două sau trei procedee printre care grupul poate să decidă. voi. rolul jucat de un frate mai m a r e etc. Guiilaume efectele lui ? Aici parte dificultăţile mai mult despre în cursul formării sînt fără îndoială obstacole care explică în m a r e cercetătorilor. o a n u m e tul­ burare. nr. Lippitt şi R. The HogarthPress. psihosociologii K. Aceşti copii. P o r o t . U .

Cu toate grosolăniile portarului. Cînd aşa-zisul portar se preface că m ă t u r ă şi face ca praful să zboare în direcţia copiilor. curajul trimişilor se topeşte şi ei participă la şedinţă ca de obicei. desigur.182 Atmosfera familiala Micul grup şi climatul lui 183 Atitudinea îndrumătorului r ă m î n e obiectivă. furie împotriva obiectelor. Din acel moment. ei nici măcar nu-1 bagă în seamă. dacă totuşi i se cer. anarhic) sînt încredinţate fiecăruia din cei p a t r u îndrumători care participă la experienţă. psihosociologii au inven­ tat n e n u m ă r a t e şiretlicuri suplimentare : de exemplu. P e n t r u că. după cum se pare. Observatorii care se găsesc într-un colţ al sălii notează toate modificările apă­ rute în comportarea copiilor. O singură excep­ ţie : un fiu de ofiţer ! Autoritarismul generează apatia şi agresivitatea Copiii încearcă desigur să se revolte. absorbiţi cum sînt de munca lor. F a p t important : nu se semnalează decît un n u m ă r foarte moderat de acţiuni agresive. crize de . fără să-şi slăbească atenţia. jucînd un rol sau altul). mulţumită u n o r înregistrări cinematografice. „N-a încercat niciodată să facă pe stăpînul". De altfel. El procură diferite materiale. de exemplu. deoarece chiar în grupurile cele mai apatice se remarcă explozii de furie în cursul perioadelor de tranziţie (curînd grupul schimbă climatul). aceştia încep să tuşească. care traduce o nelinişte. De fapt apatia nu este decît corolarul unei agresivităţi care nu se poate exprima în mod liber. părinţii şi profesorii lor. democratic. de exemplu. informaţii suplimen­ tare. se studiază cele mai mici detalii de com­ portare ale copiilor. deci. copiii continuă să lucreze cu înverşunare. cînd una cînd cealaltă din atitudini. Chiar o prezenţă ostilă (un coechipier deghizat în portar de data aceasta) nu-i deranjează. mai ales cînd î n d r u m ă t o r u l nu e de faţă. realistă. această indiferenţă mergînd pînă la a-i face să-şi distrugă opera în momentul în care grupul este desfiinţat. comportarea se schimbă în mod radical. Detaliu important : pentru a neutraliza efec­ tele eventuale şi necontrolabile ale personalităţii individuale. Copiii îl iubesc pe î n d r u m ă t o r : „Era L i n tip simpatic. d a r altminteri nu ia p a r t e la discuţii. dar nu cutează să meargă pînă la capăt : astfel. în funcţie de grupul cu care colaborează. Aceştia adoptă. unor notiţe luate din minut în m i n u t etc. Şi atmosfera „lasă-mă să-te-las" ? Filmul realizat în cursul şe­ dinţelor clubului este destul de elocvent. cele trei roluri (autoritar. Dar n e m u l ţ u m i r e a lor se ex­ primă atunci prin alte mijloace : lipsa de interes p e n t r u obiectele confecţionate. o creştere vie a tensiunii cînd î n d r u m ă t o ­ rul p ă r ă s e ş t e ' camera. Com­ portarea copiilor variază în mod spectacular în funcţie de clima­ tul în care se desfăşoară expe­ rienţele clubului. un „coechi­ pier" deghizat în electrician intră în localul grupului în 'absenţa îndrumătorului şi începe să critice producţia clubului. Se limitează să emită cîteva rare comentarii asupra activităţilor în curs de desfăşurare fără a căuta să influenţeze grupul şi nici să schimbe cursul evenimentelor. fie e x t r e m de agresive. Profesorul refuză să facă pe interme­ diarul şi le propuse băieţilor să se adreseze direct îndrumătorului. El încearcă p u r şi simplu să joace rolul u n u i m e m b r u al grupului şi execută partea lui de m u n c ă fără a căuta să facă mai mult. Cu toate că majoritatea dintre ei declară că î n d r u m ă t o r u l le place. Concluzii Concluziile expuse de cei trei autori nu sînt deci urmările unor opinii apriorice. în timpul „democraţiei" : eficacitate şi mulţumire Cînd îndrumătorul părăseşte camera. toţi copiii declară că nu ie place îndrumătorul autoritar şi că-1 preferă pe cel „demo- crat" (repetăm că este vorba de aceiaşi îndrumători. pe la mijlocul şedinţelor membrii unui club „ a u t o r i t a r " au venit la profesorul lor cu o scrisoare de demisie semnată de patru d i n t r e ei. Copiii supuşi acestui climat lucrează într-o atmosferă de dezordine. Un climat de „lasă-mă să-te-las" (sau anarhic) : îndrumătorul nu participă la hotărîrile grupului şi-i lasă deplină libertate în această privinţă. pur­ tarea lor este extrem de agresivă (deţinînd toate recordurile pe acest plan). cerînd ca scrisoarea să fie transmisă îndrumătorului. De asemenea sînt inte­ rogaţi copiii. Ea are carac­ teristicile u r m ă t o a r e : în cazul climatului autoritar grupurile sînt fie apatice. P e n t r u a face experienţa şi mai „picantă". care lucra cu noi şi gîndea cu n o i " — spun ei. evident un singur rol p e n t r u un grup. Nu se ba­ zează decît pe experienţă. Cînd climatul este „democratic".

faptu­ lui eă. plini de bunăvoinţă. în acest climat libertatea este redusă . evident. de unde şi agravarea stării de nemulţumire care atinge rapid apogeul. î n d r u m ă t o r u l este. Comportarea copiilor îl interesează. în nici un moment dezordinea nu este mai m a r e l decît în cazul schimbării climatului . nimic comun cu ceea ce se petrece în domeniul educaţiei în familie. după părerea autorilor. moi. în mod paradoxal. de acţiunile copiilor lor. apoi trăsături de caracter. Se poate crede că tranziţia se produce astfel mai uşor decît în cazul unui personaj unic. este amical la comandă. „neutru". Dimpotrivă. 1 Climatul familial determină comportarea copilului în opoziţie cu îndrumătorii. Copiii se află faţă-n-faţă cu un alt îndrumător care adoptă o altă atitudine. în cursul experienţei. păreau docili. destul de scurt. în plus. pentru că un reviriment de acest gen urmează întotdeauna după un eşec şi o perioadă de nehotărîre cu privire la atitudinea ce trebuie adoptată. „ 2 Acesta este un punct foarte i m p o r t a n t : nu sînt aceleaşi personaje— ca m cazul părinţilor — care adoptă atitudini contradictorii. Mai întîi vîrsta copiilor (educaţia nu începe la 10 ani). încearcă pe rînd diferite metode educative. dată fiind nedeterminarea în care i-a lăsat îndrumătorul). ÎNVĂŢĂMINTELE EXPERIMENTULUI Experimentul realizat de Lewin. pentru că u r m ă r e ş t e reguli exacte şi care în plus sînt oarecum inconsistente. P u t e m să punem rămăşag că în acest caz caracteristicile de comportare vor deveni obişnuinţe. şi totuşi variaţiile se desfă­ şoară în cadrul grupurilor în condiţii ideale : m u t a r e a îndrumăto­ rului 2 . faptul că sînt în grup. Ea ne permite în primul rînd să măsurăm — iată de ce am rela­ tat-o atît de amănunţit — ponderea unei atmosfere în comporta­ mentul unui copil. însoţite neapărat de un climat m a i mult sau mai puţin angoasant. d a r nu atinge în el nici o profunzime. . p e n t r u orice tată. Mai ales cînd copiii tocmai au suportat o perioadă autoritară în cursul căreia şi-au refulat tensiunile. Eliberaţi de tensiunile lor interne. 138 şi 186—201. atmosferă de seninătate. Orice schimbare de climat este însoţită de nelinişte Această experienţă explică. plificată pentru necesităţile experienţei să capete numeroase com­ plicaţii. Aceşti copii. de asemenea. şi puşi să înfrunte un îndrumător a cărui comportare este artificială. Dar să ne închipuim că aceşti copii sînt sugari şi că se scaldă în aceeaşi atmosferă douăzeci şi patru de ore din douăzeci şi patru. apatici. eşecul părinţilor care. ci o schimbare totală a conducerii. experienţa p u n e în lumină aspectul oarecum „polidimensional" al comportării. părinţii sînt într-adevăr din plin preocupaţi.' iniţiativele lor divergente creează haosul şi ei se împiedică la lucru unii de alţii. reuniţi pentru un timp dat. ceea ce face copilul este direct legat de sufletul lor. el îşi priveşte grupul cu ochiul rece al expe­ rimentatorului. Cu toate aceste restricţii experienţa inspiră un anumit număr de reflecţii în materie de educaţie. sau în care comportarea lui se va schimba. Aici conduitele sînt desigur reversibile în funcţie de schimbarea îndrumătorului. Dezorganizarea grupului este deosebit de flagrantă în timpul trecerii de la atmosfera „autoritară" la cea de „lasă-mă să-telas". Se poate imagina tulburarea profundă a copilului care-şi vede părinţii efectuînd u n a sau uneori mai multe bruşte răsturnări în metodele lor educative. copiii multiplică numărul gesturilor agresive. în plus ei sînt d o i 1 — cel mai frecvent — ceea ce face ca schema sim1 Vezi p. supuşi unui regim autoritar. orice mamă. Lippitt şi White nu se poate desigur transpune ca atare în domeniul educaţiei copiilor.184 Atmosfera familială Micul grup şi climatul lui 185 Un clfmat de „lasă-mă să-te-las" aduce haosul Nemulţumirea se datorează parţial. copiilor le lipseşte perspectiva în timp (ei nu ştiu ce-i aşteaptă. nici de îndreptarea comportării copiilor. în ei doarme însă o forţă nebănuită care îşi va găsi expresia din momentul în care cel care exercită puterea de oprimare asupra lor se va întoarce cu spatele. pentru că acesta nu era preocupat nici de reuşita sarcinii. autoritar şi rece cînd o cere experienţa. ca să spunem aşa. atît material cît şi moral. Un n u m ă r prea mare din elementele lui n-are.

în sensul că majoritatea procedeelor destinate să prevină ex­ plozia demografică şi dezechilibrul dintre resurse şi cerere sfîrşesc prin a face parte din instituţii. se supune unor imperative caracteristice. Dificultatea de a supravieţui întăreşte obiceiurile Există deci o legătură organică între problemele supravieţuirii. Viaţa de familie. de exemplu). La Foule solitaire.r. Societăţile cu un puternic potenţial de creştere Riesman deosebeşte trei tipuri de societăţi . variabile în funcţie de perioada de dezvol­ tare socială considerată. ! R i e s m a n a adăugat recent cîteva corecturi la această teză. acestea sînt în primul rînd. identice la toţi. PERSPECTIVA ISTORICA După părerea sociologului Riesman. destul de des însoţite de revoltă şi de deznădejde. Individul născut într-o astfel de societate va învăţa să se plece. Climatul de familie nu variază de loc în funcţie de diverse uni­ tăţi şi respectă conformarea faţă de aceleaşi ansambluri de reguli. părinţii şi copiii. cronologic. dintre multe altele : grupul fami­ lial are o istorie la fel de lungă ca cea a omenirii. dacă ne referim la fenomenul general al familiei ca instituţie socială — în orice caz cu rădăcini foarte adînci în trecut. Arthaud. Acum el acordă o mai mică importanţă ritmului demografic şi în schimb insistă asupra mijloacelor de comunicaţie şi de informaţie. ca să spunem aşa. evident. obligată să ţină cont de aprovizionarea cu alimente foarte limitată. ajunge astfel la o formă de supravieţuire.Elementele determinante ale climatului familial* Viaţa familială face "întotdeauna paite din viaţă pur şi simplu şi toate inci­ dentele materiale. societăţile cu un puternic potenţial de creştere : procentul de naşteri în sînul lor este foarte ridicat. economice şi sociale se reperrutează asupra familiei. ţara respectivă nu-şi poate deci hrăni corespun* Bazîndu-se pe teoriile sociologului Riesman. grupurile şi indivizii se supun unor determinante diferite. Greutatea tradiţiilor. prin ea se transmit obiceiurile şi valorile. infanticide organizate etc. 1964. în speţă. zător locuitorii (este ceea ce se petrece şi în prezent în India şi în Egipt. din norme. Să-i studiezi pe cei care deter­ mină climatul familial. greşeli deosebit de grave — n. Familia joacă evident un m a r e rol : ea este chezaşa continuităţii. în care speranţa de viaţă este foarte mică. „reechilibrează". R i e s m a n . Aceste măsuri sînt. în acelaşi timp societăţile care se găsesc în această fază de puternic potenţial de creştere ajung la anumite forme de stabili­ tate. evident. lichidîndu-i prin diverse mijloace (igienă deplorabilă.) pe indivizii excedentari. Destinele lor sînt legate de cel al marelui g r u p social care comandă uneori în cele mai mici detalii raporturile după care se conduc soţii şi soţiile. Lippitt şi White ne arată eă este posibilă cercetarea factorilor caracteristici ai atmosferei care domneşte în­ tr-un grup adunat în timpul liber. să se supună şi nu să inoveze. într-un cuvînt. Dar decesele extrem de timpurii în aceste societăţi. care apare o dată cu Renaşterea şi Re­ forma în ţările occidentale. pe structura fami­ liei. economia ţării. în funcţie de socie­ tatea din care fac parte *. forţa obişnuinţei. S-ar părea că atunci a fost răscolit echi- . din tradiţii. determină viaţa cotidiană. în funcţie de epocă. Se pare că în istoria Occidentului. 1 D. pe care le înfruntă societatea şi temeinicia cutumelor ei. întreaga coeziune a ansamblului se bazează deci. Societatea iniroâeterminată Cel de-al doilea tip de societate descris de Riesman este cel al societăţii introdeterminate. Indivizii sau grupurile mici — cum este familia — efectuează foarte puţine alegeri conştiente. Societatea. P. sacrificii umane. de fapt. Osterrieth Atmosfera familială 187 Experienţa lui Lewin. în acest capitol autoarea face. este evident o sarcină cu mult mai complexă şi asta mai ales pentru un motiv. războaie. în timp ce re­ sursele sînt m i c i 2 . evul mediu ar putea fi consi­ derat o epocă în care cea mai m a r e parte a indivizilor şi a familiilor era condusă prin forţa tradiţiei.

a comunicaţiilor (ceea ce-i permite guvernului să acţioneze în re­ giuni mai vaste. Consecinţa este formarea unui a n u m e tip de caracter . Ele implică uneori existenţa unor perioade de eforturi şi privaţiuni (anii de pensiune de exemplu). El corespunde unei faze de restrîngere demografică. fiicele — feminine şi cuminţi. Vechile moduri de existenţă ale societăţii. încăpăţînaţi. îi spionează oarecum pe copii. care trebuie să guverneze conduita lor. printr-o acu­ mulare rapidă a capitalului. să facă economii. au fost astfel profund modi­ ficate. determinate pînă atunci prin supunerea oarbă faţă de tradiţie. ei îşi îndreaptă toate forţele spre urmărirea unui scop. acţionînd unii asupra celorlalţi : ameliorarea igienei. în climatul familiei introdeterminate apar trăsături caracteristice numai ei : energici. Acesta este portretul „conchistadorilor" Renaşterii. Noua structură îi învaţă deci foarte de timpuriu pe membrii ei un întreg ansamblu de reguli morale exi­ gente. oferind vaste posibilităţi pentru acţiune şi solicitînd iniţiative mai îndrăzneţe pentru a face faţă noilor probleme pe care aceasta le ridică. pe care copilul încearcă să le compenseze mai mult sau mai puţin prin vise. impenetrabili. sub ochii plini de zel ai tatălui. astfel că aceştia sînt întotdeauna „sub presiune". perfecţionarea metodelor agricole mulţumită căreia pămîntul poate să hrănească un n u m ă r mai m a r e de locuitori. oamenii de serviciu. Totuşi ei plătesc acest progres acceptînd să trăiască într-o societate centralizată şi 1 Lui J. în industria minieră. de profunzime. gata să detecteze greşelile lor dar şi simptomele unei aptitudini care n-ar trebui risipită cu nici un preţ. dar şi al pionierilor Vestului Sălbatic. guvernantele. care formează axul personalităţii lor. în curs de modificare relativ rapidă. atent la cele mai mici abateri. Mill este un exemplu al exceselor acestei e d u c a ţ i i . modelează întreaga lor viaţă şi ansamblul relaţiilor lor cu copiii. M i l l i s-a impus din cea mai fragedă vîrstă studiul limbilor clasice şi redactarea unor lungi disertaţii. Fără să fie satisfă­ cuţi de o simplă conformare a comportamentului cum era cazul în familiile tradiţionale. copiii crescuţi într-o astfel de atmosferă reuşesc repede să-şi formeze un soi de „imper­ meabilitate" la dorinţele şi nevoile celorlalţi. Se observă o reducere a orelor de muncă sau o angajare mult mai tîrzie la lucru. această nevoie permanentă de a se pune la încercare şi de a se autodisciplina. Oamenii se bucură de o anu­ mită abundenţă materială şi chiar de timp liber. De altfel. să studieze. care la rîndul lor vor da naştere u n o r generaţii mai numeroase etc. îi corespunde o nouă formă de adaptare a grupurilor şi a indivizilor. De asemenea. chiar în industriile de prelucrare. să impună propriile lor exigenţe copiilor. prin explorarea pămînturilor noi şi colonizarea lor. scade tot mai mult. Un cod „tradiţionalist" n-ar putea prevedea dinainte un atît de mare n u m ă r de situaţii. N u m ă r u l persoanelor angajate în agricultură. părînd că poartă zale care-i apără împotriva indiferenţei şi a ostilităţii. Regulile morale înlocuiesc cutumele Chiar mai puţin pedagogi. In schimb părinţii se arată exi­ genţi în tot ce se leagă de conduita şi munca lor. ajungind ge­ neraţie după generaţie la bogăţie. părinţii introdeterminaţi au uneori tendinţa. Efortul este îndreptat spre o reuşită strict personală Societăţii caracterizate printr-o mai m a r e mobilitate. Educaţia de formă tradiţională nu mai poate fi suficientă pentru a reuşi în această lume complexă. fără să-şi dea seama. părinţii introdeterminaţi sînt în căutarea unui acord mai subtil. . prin expansiunea producţiei de bunuri şi de persoane. c u m ar fi doicile. este cel extrodeterminat. dar şi să transporte alimente din regiunile exce­ dentare în cele sărace). să păstreze curăţenia în casă. Copilăria filozofului J o h n Stuart Societatea extrodeterminată Al treilea tip de organizare socială faţă-n-faţă cu care ne aflăm din ce în ce mai mult. situaţi cum sîntem în mijlocul unei perioade de mutaţie accelerată.188 Elemente determinante ale climatului familial Atmosfera familială 1 189 librul sporului de naşteri şi de decese sub determinarea unei mul­ ţimi de factori. imaginîndu-şi un viitor plin de vrajă. riguroşi. Dovezile de afecţiune ale copiilor nu sînt deosebit de căutate : se acceptă fără dificultate ca ei să facă ucenicia şi experimentarea tandreţei cu persoanele „de calitate inferioară". al primilor bancheri. al burghezilor îndîrjiţi. părinţii îi obligă pe copii să muncească. S. Capătă aptitudinea de a întreţine cu alţii relaţii n e u t r e şi uneori nici nu concep posibili­ tatea existenţei unor altfel de relaţii. Ei ţin ca fiii lor să fie virili.

Căminul. nu este totuşi plină de curse ? Re­ curgerea la forţă. să lucreze şi să parvină la un anumit grad. Individul extrodeterminat are o nepotolită nevoie de aprobare. nu mai constituie un adăpost Crescut în sînul unei familii puţin numeroase (părinţii extrodeter­ minaţi tind să nu aibă decît copii „doriţi". Dar Riesman este un profesor de ştiinţe sociale şi nu un educator. dintre civilizaţii. într-adevăr acum trebuie nu atît să acu­ mulezi cunoştinţele cît să „înveţi a î n v ă ţ a " . Coabitarea cu bunicii practic nu mai există (dacă nu apare problema locuinţei) şi copilul care nu mai este înconjurat de slugi şi alţi intermediari trăieşte în contact direct cu părinţii. în aparenţă mai uşoară decît ceea a copilului introdeterminat. care pleacă dis-de-dimineaţă şi nu se întoarce decît seara tîrziu. într-un univers restrîns care zdruncină cu brutalitate contactele — accelerate prin industrializare — dintre rase. că­ minul. părinţii. să favo­ rizeze bunele relaţii sau prietenii cu cunoştinţe de aceeaşi vîrstă. Oum nu se pot prevedea calităţile ce vor deveni indispensabile în cîţiva ani. Ca urmare.190 Elemente determinante ale climatului familial Atmosfera familială 191 birocratizată. îndoindu-se de ei înşişi. Casa. Ocaziile de conflict deschis cu cei din j u r trebuie să fie reduse la minimum. răbdarea. trăind în general într-un mediu urban (oraş sau suburbie). Ceea ce au cei extrodeterminaţi comun este faptul că atitudinea lor este comandată de cea a contemporanilor lor. la lege. fie că-i cunosc personal — amici. distan­ ţele fiind prea mari pentru a permite un prînz în familie. Să reuşeşti astăzi înseamnă să ai aprobarea celorlalţi In aceste condiţii noi calităţile care favorizează adaptarea indivi­ dului la mediul său se schimbă în mod radical. Definirea lui aparţine adesea şcolii şi grupului de amici care-i vor ajuta pe cei tineri să se orienteze într-o ierarhie socială în trans­ formare. şi dimpotrivă slabi. acest „ t o t " nu mai depinde direct de ei. dintre naţiuni. invadat de lumea exterioară. copilul extrodeterminat a r e destul de puţine contacte cu tatăl. părinţii nu se mai străduiesc să-1 facă pe copil să adere în sinea lui la un anumit n u m ă r de scopuri clar determinate. Tenacitatea. cînd aceştia se străduiesc. nu mai constituie un lăcaş intim în care să te simţi la adă­ post. dar climatul extrodeterminat pare să producă anxioşi faţă-n-faţă cu adulţi lipsiţi acum de forţa de caracter — uneori rediitabilă — a introdeterminaţilor. pe care vor să-i crească decent). de pildă. pot doar să-i instruiască şi să le formeze obiş- Concluzii Iată un tablou destul de întu­ necat al educaţiei moderne ! — sîntem tentaţi să gîndim de la bun început. cinema. Oare viaţa copilului extrodeterminat. care-i „învaţă" noile gusturi. colegi — fie că n-au cu ei decît contacte Indirecte prin intermediul prietenilor sau prin radio. ci în relaţiile cu ceilalţi. Nive­ larea indivizilor şi a claselor îi obligă pe oameni să coabiteze. Problema nu mai constă în modificarea condiţiilor p u r materiale. de înţelegere şi de colabo­ rare. te­ leviziune. ceea ce este amplificat atît prin presiunea exercitată de şcoală cît şi prin cea emanată de toate mijloacele de populari­ zare a culturii. poate forma nişte oprimaţi . El analizează tendinţele globale ale unei so­ cietăţi — şi pentru el fiecare 1 Este extrem de interesant să facem legătura între analiza lui Riesman-şi actuala riză a învăţămîntului din Franţa şi din lume. neputincioşi să controleze situaţia şi chiar destul de des „manipulaţi" de propriii lor copii. ale căror tensiuni emotive le va resimţi în modul cel mai brutal. familia. Noile căi de reuşită necesită deci o comportare armonioasă în cadrul familiei şi în cadrul de muncă. bogată în multiple posibilităţi. copilul acordă din ce în ce mai multă importanţă părerii semenilor săi. noile mode ale lumii ex­ terioare. cum se întîmpla în familia introdeterminată. ci i se cere mai curînd să fie o „personalitate". curajul. nuinţa de a face tot ce le stă în putinţă oricare ar fi situaţia con­ siderată. . De altfel. A te adapta cît mai bine oricărei situaţii Acest sentiment de dependenţă este inoculat de timpuriu copilului de către părinţii înşişi. devin mai puţin necesare. Părinţii care nu mai sînt în măsură să le ofere copiilor o imagine clară a socie­ tăţii în care vor trăi.

Faptul că viaţa unei familii este din ce în ce mai receptivă faţă de lumea exterioară. L'Educat ion des enfants. care caracterizează o epocă. p a t r u mari tipuri de medii (diferitele profesiuni în cadrul unui m a r e grup fiind distinse prin mai multe nuanţe) : — mediul rural (agricultori. foarte generale. muncitori agricoli) . Ce este un mediu social ? Am fi tentaţi poate să-1 definim la în­ ceput prin suma de bani de care dispune fiecare m e m b r u al fami­ liei cu excepţia tatălui : rău criteriu. 2 D e a l t f e l . In ceea ce priveşte concepţia asupra supunerii faţă de părinţi şi cea asupra sancţiunilor. care posedă caracteristica de a se fi aflat printre cele care dau de gîndit cel mai des părinţilor şi educatorilor : problema informării sexuale pe de o l parte şi cea a sancţiunilor educative pe de altă parte .) . de exemplu. nu este exclus ca în interiorul sistemului să intervină factori de corecţie. Două exemple „STILUL" EDUCATIV IMPUS DE MEDIU în afara acestor calităţi. poate datorită lipsei de dorinţă şi de t i m p . In ce priveşte informarea sexuală. lucrători din comerţ etc. din m u l t e altele. pe care este mai bine s-o cunoaş­ tem şi care poate că în sine nu e nici bună. — mediul zis înstărit (funcţionari superiori. nici rea. — mediul muncitoresc (muncitori manuali. iată statisticile : Mediul social rural muncitoresc funcţionari şi cei asimilaţi funcţionari superiori şi profesiuni libere artistice Pretind o ascultare strictă • 55% 67% 46% 38% Pedepsesc cu severitate nesupunerea 53% 39% 25% 36% Media 54% 53% 35. al obiectivelor u r m ă r i t e sub aspectul copiilor.5% 32% 1 Cifrele care urmează sînt extrase din lucrarea R. la alţii — comunicare mai" redusă. într-adevăr.192 Elemente determinante ale climatului familial Atmosfera familială 193 posedă propria ei logică internă — şi nu propune modele. Se pot reţine. mai mulţi muncitori din suburbie 2 . în general.climat de discuţii. „N-am t i m p de astea" declară. Rezultatele sînt elocvente. existenţa unor „subiecte-tabu" care nu pot fi discutate. adică meseriaşi. Fiecăruia în parte îi revine sarcina să gă­ sească în ea partea cea mai bună. V i n c e n t . este mai mult decît pro­ babil ca atitudinea părinţilor faţă de informarea sexuală să fie ex­ t r e m de revelatoare în privinţa atmosferei generale care domneşte în familie : la unii —. 1962. reprezentanţi ai pro­ fesiunilor artistice). de informare deschisă. este în cele din u r m ă o realitate. micii locuitori de la ţară trăind oarecum într-o lume de realităţi cotidiene şi naturale. ar putea fi în felul lor mâi informaţi decît un fiu de intelectual. De altfel. — mediul intermediar (funcţionari şi cei asimilaţi cu ei. iată procentajul părinţilor care o acordă copiilor lor : — mediul rural : 28«/o — mediul muncitoresc : 27<>/o — funcţionari : 5 9 % (adică de două ori mai mulţi decît cei din categoriile precedente) — funcţionari superiori : 85<>/o (de trei ori mai mulţi). Aceste patru mari grupe sînt puternic diferenţiate din punct de vedere al scării lor de valori. există bineînţeles şi altele care se manifestă la nivele diferite. al structurii vieţii lor de familie. Să examinăm acum pe cele proprii u n u i anumit mediu social şi „stilul educativ" pe care acestea îl impun. ele nu procură decît informaţii foarte genei ale şi prin faptul acesta însuşi nu pretind că explică un caz pre­ cis. al modului în care se fac respectate. muncitori specializaţi). conţinînd totodată atît aspecte favorabile cît şi nefavorabile. Să luăm ca exemplu două probleme. Hachette. Cer­ cetările lui au valoarea explica­ tivă pe care o poate aduce unei chestiuni orice reflecţie serioa­ să. Diferenţierea se manifestă în realitate mult mai pregnant luîndu-se d r e p t bază un tip de meserie situat pe o scară de clasificare. o formă de civilizaţie dată. ale cărui explicaţi: au rămas în cele din urmă foarte abstracte 1 3 — Cunoaşterea copilului .

să se invoce personalitatea părinţilor. Un aspect conştient : este constituit prin per­ sonajul care vrea să fie şi crede să fie fiecare. reprimatoare sau liberală) apare în mod net o supleţe mai mare la funcţionarii superiori-faţă de func­ ţionari. decît un an de eforturi.194 Elemente determinante ale climatului familial Atmosfera familială 195 Aceste cifre sugerează două tipuri de comentarii : Dacă urmăreşti pentru o aceeaşi categorie socială distanţa dintre concepţia teoretică. o medie î n t r e cele două procentaje pentru a putea indica „stilul" atmosferei educative. a unuia. interdicţiile şi ameninţările de odinioară să fie din nou auzite. Le Métier des parents. oare nu regăsim tipurile de familie descrise de Riesman într-o pers­ pectivă istoică ? Ţăranii şi muncitorii nu sînt oare ultimii reprezen­ tanţi ai familiei tradiţionaliste pe cale de dispariţie ? Funcţionarii nu apar oare ca nişte introdeterminaţi. Acesta este fără îndoială cazul a ceea ce se numeşte „personalitate echili­ brată". după ce au fost modificate sau întărite de constrîngerea socială. în concluzie. "pe de o parte. pentru a explica deosebirile de climat familial de la o familie la alta. a celuilalt sau a amîndurora. să se extindă din ce în ce mai mult. este a doamnei Durând care a r e un caracter prea slab. după cum se crede. cred psihanaliştii. Sînt părinţii vinovaţi de subconştientul lor? Poate că a sosit vremea să lămurim lucrurile în privinţa acestei probleme atît de discutate a „culpabilităţii" părinţilor. ju­ decaţi. se pune o problemă : studiind diferitele medii sociale. Societatea în ansamblu nemaifiind aceeaşi. şi G. în loc să se studieze în mod izolat caracterul. De ce să nu le acordăm aceeaşi indulgenţă ca şi urmaşilor lor ? ROLUL PERSONALITĂŢII PĂRINŢILOR Să precizăm această analiză. în prezent se tinde pentru a în­ ţelege ceea ce se petrece în interiorul unei familii. Adulţii aşa-zişi „vinovaţi" sînt încă aproape de copiii care au fost ei odată. Acuzaţi. Adesea o intonaţie nefericită. fără îndoială. de pildă. B e r g e . . Subconştientul este purtătorul de cuvînt care face ca ordinele. Al doilea este sub­ conştient : este adesea. „vinile" cutărui personaj familial. iar cadrele cu studii supe­ rioare cu tendinţă extrodeterminată ? Desigur aceste comparaţii n-ar trebui să fie împinse la limită extremă. nişte observaţii involuntare care contrazic anumite scopuri afişate de noi au mai multă importanţă p e n t r u ceilalţi. să se privească faptele sub aspect istoric şi dinamic. diferitele familii care aparţin categoriei „tipu­ rilor supravieţuitoare" posedă de bună seamă caracteristici noi şi ar fi absurd să nu găsim nici o diferenţă î n t r e o familie rurală din 1968 şi „tribul" primitiv. In familia Dupont sînt certuri ? De vină este dl. 1956. Dar comparînd diferitele medii sociale între ele (calculînd. Totuşi. care de ase­ menea ne percep prin subconştient. în m ă s u r a existen­ ţei forţelor tradiţionaliste. Rolul important care le revine în crearea climatului familial tinde fără îndoială. condamnaţi fără milă. 1 Vezi în legătură cu acest subiect A. sărmanii părinţi pierd astfel puţina încredere în sine pe care le-o lasă o societate extrodeterminată. M a n c o . comentariile fiind de altfel în general făcute în scop critic. în multe cazuri ele reuşesc să facă bună casă. greşelile. în cîteva privinţe. De cînd s-au răspîndit ideile psihanalizei. s-a creat obişnuinţa ca. mai important decît cel dintîi. Psychanalyse et Education. în mare măsură. Editions AubierMontaigne. iată pe cele care influenţează personalitatea părinţilor. o r e ­ marcă. Personalitatea părinţilor — ca cea a oricărei fiinţe u m a n e — cuprinde două aspecte. mijloacele de a le atinge se diversifică. La Durând domneşte dezordinea ? Vina Evoluţia individului importă la fel de mult ca şi caracterul lui De altfel. De u n d e vine acest subconştient ? K De la părinţi. Dupont care are un temperament rigid. Subconştientul este cel care participă la construirea vieţii familiale şi la educaţia copiilor. nu poţi decît să fii frapat de amploarea ei. Autoritar nu este cel care vrea să fie. 1968. P r i n t r e caracteristicile foarte vaste ale epocii şi cele poate mai înguste ale mediului. scopurile care trebuie urmărite. Dar acest echilibru poate lua în cursul unei existenţe forme foarte variate şi poate să şi dispară pentru a reapărea mai tîrziu. Editions Aubier-Montaigne. în societatea contemporană. şi la funcţionari în raport cu mediile sociale mai puţin favorizate. aceste două trăsături ale noastre nu se află mereu în stare de luptă. ele au comune mai multe concepţii care imprimă vieţii lor cotidiene o calitate cu totul aparte. Astfel. Nor­ mele. şi aplicarea ei practica pe de alta.

viaţa medie a unui cuplu prelungindu-se odată cu creşterea speranţei de viaţă. ale adevăratelor cauze de insa­ tisfacţie. Iat-o pe Sylviane. In sinea ei. dar nu este suficient. dacă mecanismele reglatoare împiedică excesele. fie în opo­ ziţie. de ce să nu se înţeleagă ? Un cuplu nu juxtapune două personalităţi. este bine să dăm aprecieri asupra. Ei au uitat-o de altfel repede şi se bucură amîndoi de venirea p r e m a t u r ă a copilului pe care îl găsesc m i n u n a t în toate privinţele. 19 ani. poate face un efort şi poate deveni mai organi­ zat. timpul va modifica datele de bază furnizate de structura personalităţilor reunite şi circumstanţele întîlnirii lor. în „Population". într-un mod destul de rigid. dacă se înţelege bine cu ea. sau relativ în vîrstă ? In raport cu caracterul de bază. căsătoria ar fi p u t u t fi fără îndoială fericită. Iată de ce este extrem de periculos să formulăm judecăţi în pripă şi după reguli dinainte stabilite. Exemplul Sylvianei acestei circumstanţe nici un rol deosebit. cei doi logodnici avînd în aparenţă totul pentru ca să se înţeleagă. Anumite iluzii pălesc.. înţelegerea — el poate să ră- . unor dezacorduri frecvente în problemele importante. Dacă ar fi fost hotărîtă în alte circumstanţe. înţelegerea celuilalt. orice circumstanţă poate modifica totul. Asemenea exemple se pot înmulţi la infinit. ani îndelungaţi. La rîndul său. La cupluri care se înţeleg profund. Şi Monique se căsătoreşte cu şase luni înainte de naşterea fiicei ei. la fel ca şi soţul ei. ea este autoritara şi puţin dispusă la concilieri . în schimb mult mai puternică îi este atracţia pentru o reuşită profesională. sau malefic.. Dacă logodnicul ei are aceleaşi idealuri. la fel de valabilă. u r ă ce-i va otrăvi viaţa de soţie şi de mamă. crescută într-o familie de mici funcţio­ nari. aproape de ură pentru soţul ei. la menţinerea înţelegerii contribuie unele mecanisme reglatoare comparabile cu cele care sînt puse în func­ ţiune pe plan fiziologic.196 Elemente determinante ale climatului familial Atmosfera familială 197 Aşadar. asigură. să cu­ noaştem viaţa soţilor dinainte de întîlnirea lor şi în ce circumstanţe a decurs aceasta. O altă formulă. Trebuie. Simplă. de asemenea. vezi C h a n t a l Blayoir. de viitor. Cuplurile care „se deteriorează" se caracterizează dimpo­ trivă prin r u p t u r a acestor mecanisme de echilibrare : apare teama de schimbare. binefăctor. nr. 1968. înainte de a-şi cunoaşte adevăratele necesităţi. Dar chiar în cazul unei rele înţelegeri.. François şi Dominique Iată un alt exemplu care de data aceasta este legat chiar de cir­ cumstanţele căsătoriei. caracterului domnului şi al doamnei A. François şi Dominique. fie complementare. î m p ă r ţ i n d viaţa cu o femeie econoamă. risipitorul. Peste cincişase ani pericolul cu siguranţă nu va mai fi acelaşi. Sora ei F r a n ­ çoise în schimb este foarte adînc ataşată de idealuri şi de reguli care i-au fost inoculate în familie. de pildă. fără a-1 preveni bineînţeles de ele pe soţul ei.el formează o personalitate nouă F a p t u l că cei doi trăiesc î m p r e u n ă face să se nască la u n u l şi la celălalt trăsături fie asemănătoare. Divergenţele deci se agravează şi între cei doi oameni care nu mai vorbesc aceeaşi limbă prăpastia se adînceşte. 4. Dacă se mărită de pe-acum. cei doi nu cutează să înfrunte adevăratele cauze ale dificultăţilor.. atît de puternic este sentimentul obscur că această descoperire ameninţă însăşi existenţa cuplului. Erau tineri. . pentru că nici ea încă nu le ştie.. interesul ei pentru menaj este moderat. „decontractată" în viaţă.u n context care-i acordă un caracter fericit sau nefericit. Cuplul odată format începe să trăiască. înţelegerea adevăratelor probleme. de ce nu. Fiecare eveniment din istoria unei familii se înscrie î n t r . n-a acordat i Căsătoriile fcrtate par să fie tot mai numeroase. lipsiţi de maturitate. proveniţi amîndoi din ceea ce se obişnuieşte să se numească un „mediu foarte b u n " fac o „căsătorie forţată" K Dominique care detestă să i se comande de către oricine ar fi şi care nu a cedat decît în faţa presiunii sociale rămîne de aici cu un puternic sentiment de ciudă. căsnicia ei riscă să fie un eşec. A auzit dintotdeauna că o mamă de familie trebuie să stea acasă ca să-şi crească copiii şi să aibă cît mai mulţi. totuşi.. cuplul for­ mează oarecum o unitate aparte care nu poate fi redusă la o juxta­ punere a două persoane. anumite realităţi devin aparente. p e n t r u menţinerea temperaturii constante a corpului : discuţii şi convorbiri.

iar faptul că acesta devine conştient de imaginea pe care o oferă lumii va juca şi el un rol în cursul elaborării „sistemului" său personal. o inadaptare în cadrul familial. el poate să-şi exagereze şi mai mult defectul. Este într-adevăr un participant la istoria u n u i climat fa­ milial. datorită succesului. cînd le-a fost atît de greu să se stăpînească. dimpotrivă. în primul rînd. mai călduroase decît celelalte — se crede de obicei. suportmd în acelaşi timp cu uşurinţă schim­ bările de detaliu care nu p u n în discuţie propriile lor principii valo­ rice. dar chiar în cazul acestor părinţi Climatul : o „chimie" complexă Un alt element. care este . cîteva trăsături dezagreabile ale pro­ priului fizic sau ale propriei personalităţi. cel puţin odată cu timpul. p e n t r u că există în el şi note muzicale discordante. evoluează unele faţă de altele în funcţie de cele două personalităţi faţă-n-faţă. care prin simpla sa venire va aplana toate conflictele cuplului şi ale familiei. întîmpină eşecuri în lumea înconjurătoare ? Şi aceste dificultăţi au repercusiuni asupra climatului familial.Atmosfera familială 198 Elemente determinante ale climatului familial 199 mînă un risipitor şi să asigure astfel în viaţă cuplului fărîma de fantezie pe care sigur nu i-ar aduce-o transformarea sa într-un model de virtute. şi îşi întăresc atitudinea. adesea sinceră. Şi el. prin a d a p ­ tarea sa b u n ă sau mediocră vine să modifice la rîndul său atmosfera familială. Depinde ! Este adevărat. Acest „tot" va deosebi familia X de Z şi de Y. fericiţi de a fi părinţi. desigur. va fi cel care-i va atrage pe unii. Şi totuşi. creează el oare ceva cu totul nou. prin calităţile sale fizice sau morale. Se caută cu fer­ voare asemănări şi unele dintre cele declarate sînt puţin • măguli­ toare ! Apar deodată. Ce aşteaptă ei de la viaţă ? Ce-i interesează ? Sînt sociabili. devenind mai suple sau mai rigide. Iată din nou aceeaşi 1 situaţie triunghiulară ca în cursul perioadei oedipiene . risipitorul poate deveni ho­ tărât avar şi a patra. neliniştea. determinată de bună seamă de propriile ei reacţii. îndoiala de sine. Climatul familiei X. generînd dintr-o dată. şi de altfel se va schimba adesea într-o oarecare măsură.eu" dar în acelaşi timp un altul şi prin aceasta produsul u n u i alt şir de generaţii. dacă sînt cunoscuţi pentru zgîrcenia lor. Copilul.. în cazuri favorabile. imprevizibil ? Se pare că nu. şi este greu să credem cu adevărat în posibilitatea u n u i „copil-remediu". îi va vedea concepţiile modificîndu-se. sosirea noului venit p u n e o mulţime de pro­ bleme neliniştitoare pentru eul lor profund. nu rămâne pasiv. Iată-1 pe cel care va acapara atenţiile celuilalt. A treia posibilitate. Şi. Soţia econoamă. 58. prin existenţa sa. Vezi p. In curînd prietenii cuplului îi vor cunoaşte particularităţile. se simt oarecum merituoşi. în cazuri defavorabile. prietenii vor î m p r u m u t a uneori bani de la ei . vino­ văţia. închişi ? Urmăresc moda ? Toate aceste trăsături se combină între ele. nu li se va cere nimic. apreciat mai mult sau mai puţin. 149—164. care nu seamănă cu altul pe de-a-ntregul. cînd părinţii i-au dorit pe toţi aceşti copii şi cînd între ei domneşte o atmosferă de colaborare (rezultată ea însăşi din educaţia primită şi din caracterul celor ce o oferă şi o 1 2 Vezi p. provocînd un examen de conştiinţă lucid şi dorinţa de a schimba „ceva" în comportarea fiecăruia din familie. propria lui armo­ nie. este u n u l din evenimentele critice care pot schimba în mod radical atmosfera u n u i cuplu. trăsături care nu constituie un deosebit subiect de mîndrie şi care sînt în consecinţă foarte greu de suportat la altcineva. Astfel. Reacţionează satisfăcător (în ochii părinţilor) la cei din j u r şi la modul de viaţă care s-a întîmplat să-i fie sortit ? Atunci pă­ rinţii. Familiile numeroase sînt mai vesele. modificator de bună seamă al caracteristicilor familiale : n u m ă r u l şi vîrsta copiilor 2 . încurajaţi. a copiilor. Dar atitudinea familiei X faţă de bani nu reprezintă decît u n a din multiplele caracteristici care se leagă unele de altele. pen­ tru a forma un tot care are propria lui structură. sau. se formează printr-un soi de du-te-vino constant obişnuin­ ţele specifice ale cuplului cu privire la problema banilor. . inopinat. chiar în oaziul u n o r grave neînţelegeri. îi va p u n e pe fugă pe alţii. Dacă domnul şi doamna X sînt generoşi. manifestă o nemulţumire. Nu trebuie să se pună prea mari speranţe în „copilul-remediu" Venirea copilului. el. care va distruge intimitatea cuplului. Şi copilul ? In acest ansamblu. desigur. care este atitudinea profundă a fiecăruia — tatăl şi m a m a — faţă de acest copil în timpul aşteptării lui şi venirii lui pe lume ? De obicei se afişează un aer de m u l ţ u ­ mire profundă. în funcţie de atitudinea bărbatului.

20Ô Elemente determinante ale climatului familial primesc). trebuie să le judecăm cu discernămînt. FAMILIA Şl CEILALŢI Prima întrebare pe care p u t e m să ne-o p u n e m în legătură cu o familie este : cum se situează ea în raport cu ceilalţi. Chombart de Lauwe Principalele elemente care determină calităţile unei atmosfere familiale au fost trecute în revistă. Toţi membrii ei fac parte — direct sau nu — din învăţămînt. m u l ţ u m i r i şi în­ curajări sau. Care sînt criteriile ce permit să se efectueze asemenea difereni ieri ? Sînt practic infinit de multe şi variază în funcţie de punctul de vedere adoptat de cel care examinează familia pe care vrea să i ncerce s-o înţeleagă şi s-o descrie. Totul în cadrul ei funcţionează fără dificul- . tot aşa cum există şi familii puţin "numeroase în care domneşte veselia. copleşită de numeroasa ei progenitură. Epocă. Dar altele ? Cele în care mama. Care este rezultanta l o r ? O in­ finitate de combinaţii. sau plictisul. în primul rînd. P u t e m to­ tuşi încerca să le ordonăm puţin. care vor e n u n ţ a o serie de adevăruri la jumătatea drumului dintre general şi particular şi care vor p u n e în lumină existenţa mor „ t i p u r i " de familie care au comune cîteva caracteristici. Ea ne obiceiurile ei.. decepţii aduse de copii. încearcă fără _ succes să instaureze dreptatea peste micul popor sfîşiat de invidii? Aceste familii există şi ele. este oare integrată sau „marginală ?" Integrarea socială Familia T. P. momente privilegiate. personalitate. dacă familiile ştiu să salvgardeze atmosfera de afecţiune necesară copiilor.H. Nici un sistem prestabilit nu este le bună seamă aprioric preferabil altuia. Pentru a ne face o părere asupra unui n u m ă r de climate familiale vom propune deci un sistem de clasificare ce nu are cîtuşi de puţin pretenţia să fie singurul. schiţînd în linii mari cîteva ta­ blouri. mediu. Cum şi în ce mediu au crescut părinţii ? Care sînt gusturile lor ? Ce caracter au ? Cum se înţeleg ? Cînd au venit copiii ? Au fost doriţi ? Au crescut fără probleme ? Iată t o t atîtea probleme pe care. Climatul familial în definitiv nu poate fi înţeles decît ca o rezul­ tantă complexă a u n u i ansamblu în care se combină o mulţime de elemente. a aniversărilor. şi nici să epuizeze în întregime complexitatea faptelor. Se reuneşte adesea cu ocazia sărbăi orilor. dacă ştiu să le dea un ideal.. mărimea familiei.. adap­ tarea la lumea înconjurătoare. locuieşte de trei generaţii în acelaşi oraş de provincie. tradiţiile ei. nimic în familia lui J e a n nu seamănă exact cu ceea ce se petrece în cea a lui Pierre. pentru că valoarea sa depinde de scopul pe care şi 1-a propus cercetătorul. toate aceste as­ pecte joacă un oarecare rol. în raport cu mediul din care face parte şi cu cei pe care se va întîmpla să-i freccnteze. Şi nimeni nu este vedeta acestui balet. înainte de a răspunde. se poate păstra 6 spe­ ranţă. bineînţeles . dimpotrivă. Descrierea unor climate familiale Oriclt de defawrabile ar putea să fie condiţiile de viaţă.

fiecare este bine rodat şi ştie ce are de făcut. Dar situaţia inversă poate fi la fel de adevărată şi totul depinde la u r m a u r m e i de echilibrul intern al familiei. oraşul lor. vom vedea particularităţi cvasiireductibile.-gradul de receptivitate sau de închistare. oscilante. desigur. Altele. se închide şi. de prezent ca şi de viitor. nu p e n t r u că ar fi inca­ pabil din punct de vedere intelectual. pentru că familia T. pentru că face parte dintr-un cerc respectabil. Ele primesc pi Vezi mai cu seamă părerea lui O. marginalii (să luăm exemplul protestanţilor într-o ţară catolică) tinzînd de obicei să se grupeze deosebit de strâns pentru a găsi un punct de integrare în lume. Aceste caracteristici marginale se vor referi cel mai frecvent la un mediu dat. Klineberg în „L'Ecole des Parents. opiniile lor cu uşurinţă. I n t r e aceste două extreme o infinitate de tipuri intermediare se vor simţi mai mult sau mai puţin „confortabil" în strada lor. Sigure de ele. în cazul vreunei dificultăţi ei ştiu cui trebuie să se adreseze. fie. acrită. Integrare-izolare pe de o parte. în nici lin caz. marginalii. Prietenii sînt deosebiţi cu uşurinţă de duşmăni. dar deja gata să-i adopte cutumele. F a ­ miliile care se simt în largul lor — perfect şi fără nici un gînd ascuns — sînt uneori cele mai tolerante p e n t r u că ştiu foarte bine că soliditatea poziţiei lor este atît de m a r e încît n-ar p u t e a fi dis­ trusă în profunzime. fără îndoială destul de rare. dimpotrivă. pot să se datoreze unor factori diferiţi. de exemplu). ele vor prezenta pentru un observator dinafară aspecte pline de con-traste. Este cazul fie al unei familii recent „debarcate" într-un loc geografic. mulţi conservă un n u m ă r mai mare sau mai mic de prejudecăţi. predică uneori sistematic opinii opuse părerilor celor din jur. se întreabă asupra utilităţii unei cutare vizite etc. este cunoscută într-o lumină avantajoasă. Nu le este străină şi seamănă cu m u l t e altele. cartierul lor. p e n t r u că provoacă o p e r m a n e n t ă stare de în­ doială în cadrul familiei. fiind atît de incomod să trăieşti într^o a u t ©contestare p e r m a n e n t ă . privîndu-se de bunăvoie de aportul variat şi îmbogăţitor al lumii din jur. Anumite famili ţin în permanenţă casa — şi ideile — deschise. religia (familii protestante într-o regiune cu puternică predominanţă cato­ lică). după cum o arată cercetările l . şi viceversa. Receptivitate faţă de alţii Al doilea punct de încercare ce trebuie u r m ă r i t în raporturile ci ceilalţi. deoarece pentru ele tot ce nu este cu­ noscut de mult şi inventariat reprezintă evident un pericol. . alţii. martie. Iată de ce. receptivitate-închistare pe de alta. Să ştii sâ-l accepţi pe celălalt cu toate diferenţele lui Acceptarea totală a celuilalt şi a diferenţelor lui nu este decît apanajul u n u i mic n u m ă r de familii şi poate aduce uneori. S-a crezut adesea că familiile bine integrate n u t r e s c prin forţa obişnu­ inţei un anumit n u m ă r de idei preconcepute şi că „marginalii" au un spirit primitor. . ci p e n t r u că nu le acordă absolut nici o importanţă. al uneia cu diferenţe serioase. de ele şi de ceilalţi. care se doresc ca atare şi nu reuşesc să trăiască într-un mod satisfăcător decît cu preţul a n u ­ meroase acrobaţii cotidiene. anumite dificultăţi. care constituie o sursă de tensiune. Această rezervă. dintre care de altfel nu toţi au acelaşi caracter irevocabil. culeg o mulţime de informaţii înainte de a lansa o invitaţie. cele două tendinţe bipolare întreţin între ele relaţii complexe. prezenţa lor fizică. un copil mic este total lipsit de prejudecăţi : el nu distinge de pildă între ele diferitele trăsături rasiale. modul lor de viaţă. şi care nu ţine cîtuşi de puţin să le vadă estompîndu-se : limba (cazul imigranţilor. se feresc. la ce poartă să bată. « 6 9 . Schimbul cu ceilalţi în aceste condiţii nu com­ portă decît riscurile modificărilor parţiale pe care le acceptă de burfăvoie. nesigure. Anumite familii. nici 1 între un notabil şi un măscărici : o infinitate de situaţii intermediare Familia „marginală" se caracterizează. Familia nu reuşeşte să-şi găsească semeni. unii fiind de-a d r e p t u l trecă­ tori. dimpotrivă. nu pot să-şi permită. de idei preconcepute. Relaţiile sociale sînt comode. printr-o ab­ senţă de legături serioase cu cei d i n jur. această distanţă. al căror n u m ă r creşte cel mai frecvent odată cu vârsta. crezînd că deţin adevărul universal sau îndoindu-se de tot. In alte cazuri.202 Descrierea unor climate familiale Atmosfera familiala 203 tate. dimpotrivă. Mulţi nu vor ezita să-i propună un ajutor. mod de a gîndi (intelectuali care trăiesc la ţară) etc. Ne putem uşor da seama cît de mult vor diferi climatele fami­ liale ale familiilor integrate şi marginale. dimpotrivă. pentru că.

FAMILIA Şl TIMPUL Integrată sau marginală. : în familia X se iau decizii prompte. măsuri absolute ale gradului de activitate. 1 J. în timp ce altele. 3 pentru doctorat în psihologie. de cele pasive. ideea de a „nu avea noroc". Universitatea din Paris (document nepublicat). 2 Ibidem. să-i supravegheze pe copii etc. au sentimentul de a nu fi avut prea mult noroc. delegaţi care să organizeze bugetul. Dar n u m ă r u l cuvintelor p r o n u n ţ a t e şi tonul intervenţiei nu sînt. „Această experienţă a trecutului comportă. poate într-adevăr în acest caz să constituie un element de cris­ talizare şi de accentuare al incidenţei condiţiilor obiective. merg pînă la a le i m p u n e celor care nu sînt neapărat de acord cu ei. sau tac p u r şi simplu. pasive.. riscul de a fi extinsă la orice experienţă întreprinsă de subiect pentru a reuşi. dar acestea nu trebuie să ne împiedice să constatăm că în condiţii materiale şi social-economice egale anumite familii active ştiu să lupte şi să obţină ceea ce doresc (o locuinţă. Circumstanţele materiale nefavorabile întăresc pasivitatea în familia Z ezitările durează ani de zile şi sînt scăpate toate ocaziile. Pasivitatea fami­ liilor poate uneori să fie cu adevărat patologică şi să necesite mij­ loace sociale de t r a t a m e n t : educatori. aşteaptă întotdeauna ajutorul celorlalţi. 3 Astfel de educatori „de familie" sînt trimişi de servicii sociale pentru a supraveghea şi a educa familiile deosebit de deficitare şi „ncorganizate". Bineînţeles nu intră cîtuşi de puţin în scopurile noastre să negăm un n u m ă r de realităţi economice şi sociale. alţii ascultă şi acţionează. alţii nu dau dovadă de nici o iniţia­ tivă. Ceea ce este şi mai interesant de subliniat este măsura în care circumstanţele materiale defavo­ rabile întăresc şi mai mult — cînd aceasta există — tendinţa de pasivitate. sînt totdeauna de părerea majorităţii sau a celui care a vorbit ultimul. dinamismul. căci dacă autoafir­ marea — în cazurile în care ea nu sfîrşeşte prin înăbuşirea celor­ lalţi — încurajează la ceilalţi membri ai familiei. după părerea noastră. burse pentru copii). L e v i n e : teza c'clului. Acesta este obiectul tezei lui J. activă sau pasivă. apatia generează p r i n t r . P ă t r u n d e r e a eului. De la 8 ani copiii cei mai defavorizaţi exprimă o anumită nemulţumire faţă de ceea ce a fost existenţa lor. de insatisfacţie. Unii vorbesc mult şi fac puţin. şi odată ce scopul este clar pentru toată lumea. cum se face la orice instituţie de învăţămînt.. efica­ citatea. Conştiinţa trecutului poate astfel să joace un rol grav perturbator dacă subiectul nu este suficient ajutat să găsească ocazii de autoafirmare în prezent şi să prevadă un viitor satisfă­ cător. care evident nu favorizează noi încercări. Activitate sau pasivitate In fine — al treilea punct care trebuie cercetat — familia stu­ diată este oare activă sau pasivă în raport cu lumea înconjurătoare ? Se luptă cu dificultăţile. le propun cu elocvenţă. Este vorba de o secţiune longitudinală mulţumită căreia putem să ne dăm seama de diferitele stări prin care trece pe rînd grupul familial. caută să se impună sau speră mai ales să trăiască o viaţă liniştită în colţişorul său căutînd să fie cît mai ui­ tată ? Este extrem de instructiv să u r m ă r i m sub acest aspect com­ portarea diferiţilor membri ai unui grup de discuţii (grupul părin­ ţilor de pildă. ascultă de primele sfaturi venite şi sînt veşnice victime. se opun nevoii de afirmare. defa­ vorabile 2 ". Nu sînt satisfăcuţi de ea decît într-o măsură mediocră. sau pur şi simplu pe participanţii la o banală şedinţă cu părinţii. Recep­ tivitatea aduce cu ea o anumită cantitate de primejdii pe care mar­ ginalii nu sînt de loc în măsură să le înfrunte. oare cum va evolua familia ? Iată o nouă rubrică ce poate deter­ mina un studiu mai special al raporturilor grupului familial faţă de timp. receptivă sau închisă. dar şi starea de copleşire. distrug gustul p e n t r u luptă. 3 . cum organizează „L'Ecole des P a r e n t e " sau alte asociaţii). evident. ea încearcă să-şi asigure toate şansele. Se vede deci că problema nu este simplă. Numai atunci cînd în joc sînt hotărîri grave sau responsabilităţi de ordin material sau educativ se pot diferenţia familiile active. oricît de confuză ar fi. n-o găsesc prea veselă. Levine 1 care arată pe bază de cifre în ce măsură condiţiile — favorabile sau dificile pe plan m a ­ terial — în care a crescut o fiinţă omenească pot să influenţeze modul în care se va privi ea însăşi în viaţă. .204 Descrierea unor climate familiale Atmosfera familială 205 cea mai mică schimbare în modul lor de a acţiona şi a simţi.u n cerc vicios un sentiment de eşec. Unii fierb de idei noi.

Problema se complică. o poziţie echilibrată în succesiunea permanenţă-schimbare. Lipitt şi White 2 la grupurile de copii se pot regăsi în cadrul familiilor : există familii autoritare şi chiar opresive (mai numeroase decît s-ar putea crede. în funcţie de starea pieţei muncii şi de necesitatea —r. an de an ? Aici este problema permanenţei sau dimpotrivă a evo­ luţiei. pentru a reveni apoi în est. Asemenea rătăciri — chiar dacă ele coincid cu nevoia considerabilă de a recon­ strui de îndată „cuibul liniştit" abia distrus — atrag după ele o mulţime de consecinţe psihologice şi în particular dezvoltă capa­ citatea de a d a p t a r e rapidă la condiţii noi. Să cunoşti o meserie nu-i deajuns. pe de alta — de riscurile fosilizării şi ale u n u i conservatorism îngust. . Trebuie să poţi să faci o alta. Unele prezintă lumii spectacolul unei stabilităţi.. familie şi timp. J u i l l a r d . de pildă). Anarhia poate coexista cu autoritatea Modurile de organizare u r m ă r i t e de Lewin. Cu riscul de a produce generaţii de rataţi. urmate de acţiuni imediate sau.206 Descrierea unor climate familiale Atmosfera familială 207 între permanenţă şi instabilitate. mobila „de familie" nu-şi schimbă niciodată locul. al celui care constă în adoptarea drept domiciliu a unei căsuţe transportabile. căsătoriile. trebuie ca învăţămîntul nostru să ofere de urgenţă posibilităţi po­ livalente care să permită rapide reconversiuni profesionale. rapide. Pe de o parte familia este ameninţată de pericolul instabilităţii. naşterile. va fi acest grup asemănător lui însuşi zi de zi. P e r e c . 180—185. şi se pleacă în concediu între 1 şi 31 august". „în familia V. orarul rămîne acelaşi. Ne putem închipui şi dificul­ tăţile întregului grup familial care-şi propune să păstreze. imperturbabil. cîteva luni din an sînt petrecute în vest.evoluţie şi adaptare Dar mobilitatea în spaţiu nu este singura pe care lumea de azi o pretinde de la fiecare din noi.. cînd se ia în consideraţie faptul coexistenţei (în afara cazurilor cînd cuplul este disociat) a două autorităţi (cea a soţului şi a soţiei) şi a unor schimburi obligatorii care se stabilesc 1 1 fi. al anarhiei. ieşirile se vor face de atîtea ori pe săptămînă. chiar a revoluţiei —• care poate să caracterizeze diferite cli­ m a t e familiale. Fără îndoială că aceasta este u n a din alegerile cele mai semnifi­ cative ale familiei. în schimb. se constată la numeroase ti­ nere familii (de studenţi.cu totul provizorie — a unui anume loc pentru o a n u m e specialitate. Alte familii trăiesc dimpotrivă într-o 'schimbare p e r m a n e n t ă : încearcă să se stabilească într-un loc sau în altul. Un alt mod de a pune problema raporturilor dintre familie şi timp este să ne î n t r e b ă m in ce fel va interveni durata în hotărîrile ei — cu alte cuvinte dacă acestea vor fi spontane. dacă starea pieţei forţei de muncă o cere. adepte ale schimbărilor. pare să fie parţial determinată prin dispunerea structurii sale interne care desigur este modificată la rîndul ei prin jocul multiplu al interacţiunilor cu lumea exterioară.. a coborî spre sud. coapte de mult. Les Choses. Să luăm chiar şi exemplul u n u i mod de viaţă relativ frec­ vent în America. chiar şi în zilele noastre). a urca spre nord etc. Educaţia naţională şi-a dat de curînd seama de aceasta. Vezi p. anarhice şi democratice. Un lucru este sigur : lumea actuală cere de la noi toţi o mai m a r e mo­ bilitate. evident. Studiile vor fi u r m a t e pînă la cutare nivel. In primul rînd. i . morţile. de pildă — nu par să le răscolească cu nimic. a p a r t a m e n t u l va fi amenajat în cutare stil. cina se serveşte la ora 8. copiii sînt trataţi cînd cu severitate. cînd cu indulgenţă. aproape a unei permanenţe. 1965. care să acopere un interval de cîţiva ani ? Familiile al căror caracter permanent este mai afirmat nu sînt neapărat cele care-şi programează cu cea mai mare precizie viitorul. Scopul lor — mărturisit sau nu •— este adesea salvgardarea trecutului şi nu organizarea viitorului. Spaţiul este acelaşi (ele nu-şi schimbă locuinţa). Evident nu este vorba doar de o schimbare geografică.. să muncească într-o branşă şi şase luni mai tîrziu în alta. ele se vor caracteriza prin proiecte elaborate. dimpotrivă. Evenimentele care le jalonează viaţa. Astfel. exis­ tenţa u n u i plan de viată foarte precis. Soţii discută îndelung fie­ care nou proiect şi se pierd uneori în visuri de posesiune pe care Georges P e r e c 1 le-a descris admirabil: STRUCTURA INTERNĂ A FAMILIEI Natura raporturilor dintre familie şi ceilalţi. o planificare bine con­ struită.

de pildă). In cazul unei structuri autoritare ar trebui să ştim de pildă cine deţine a u t o r i t a t e a : soţul sau soţia. Studiul codului de politeţe nu oferă deci nici o cheie pentru calitatea schimburilor familiale. Reducerea schimburilor evident nu se exercită întotdeauna faţă de toţi membrii familiei (un tată poate „să se sustragă" de la relaţii cu copiii.--176. sau. desigur. Am ajuns' ia punctul poate cel mai edificator. nu este mai puţin periculoasă. mătiuşile şi unchii etc. Aici se atinge oare­ cum problema serviciului pentru femei. e v i d e n t . la fel de rigidă. căldura comunicaţiilor nu sînt în funcţie de timp. cum se întîmplă uneori. al fetelor împotriva băieţilor. m a m a care munceşte nu poate să-i ofere căminului. schimburile reduse ca n u m ă r şi în timp pot fi extrem de intense. 2 1 . şi anume. nu neapărat cele mai fruste. pentru că n-are timp. . sau amîndoi ? Sau poate bunica. care poate în anumite cazuri să joace un rol pozitiv. î n cea a naturii schimburilor între membrii săi. 14 — Cunoaşterea copilului SCHIMBURILE ÎN FAMILIE Problema structurii familiei se transformă. Vezi p.208 Descrierea unor climate familiale Atmosfera familială 209 cu alte persoane. deci. Acestea pot fi amicale. în măsura în care-i oferă copilului ocazii de autoînţelegere şi un mod de existenţă foarte specific. care gravitează în jurul nucleului central al i 2 grupului familial. dar se va fugi ca de ciumă de orice problemă importantă. Un limbaj cu desăvîrşire politicos poate disimula animozităţi grave. Dar nu întotdeauna se întîmplă aşa. Oare calitatea schimburilor nu este mai importantă decît frecvenţa lor ? Dar oare nu contează decît cantitatea ? Nu. fie că ele survin în momente bine determinate (vacanţe 3 ) . agresive. dimpotrivă. cum ar fi b u n i c i i . Aici este b i n e să distingem foarte n e t aparenţele şi realitatea. Iar a n u m i t e mînii. pentru că este în general indiciul şi expresia unor grave antagonisme familiale sau a unor stări profund nevrotice ca în cazul acelei mame. luilalt. Desigur acestea uneori coincid şi atunci tonul amical este expresia unei adevărate acceptări a ceVezi p. pe cînd discuţiile frecvente şi furtunoase sînt semnul unor serioase tensiuni. sau. eontinuînd în acelaşi timp să comunice cu soţia). „Oroare !" — spun tradiţio­ naliştii — soţia. formînd un tot omogen. u r a ce izbucneşte brusc între membrii ei) îi surprind uneori pe spectatorii din afară sau uneori chiar pe par­ ticipanţi. superficiale : se va vorbi de buget. al mamei şi fiului împotriva tatălui şi a fiicei ? Formarea unor astfel de alianţe. care formează împreună cu fiica ei un bloc împotriva soţului şi a fiilor. unii cred astfel şi iată de ce numeroase disocieri ale familiei (divorţul. chiar dacă sînt pe moment dezagreabile. se va constata în el existenţa unor blocuri. Nu este însă mai puţin adevărat că familiile în care schimburile sînt numeroase se deosebesc foarte clar de cele în care ele sînt puţine. ranchiune cu atît mai solide cu cît sînt secrete. nu reprezintă în numeroase familii decît o francheţe exprimată cam „pe şleau". verii. duşmane ? Blocul celor mici împotriva celor mari. ele sînt reduse la minim. destinse. calitatea schimburilor şi poziţia lor pe scara căldură-răceală. Sînt rare sau numeroase ? In anumite familii. bunicul. saiu chiar un vecin care literalmente acaparează o familie pasivă ? Această auto­ ritate este oare perfectă ? Oricît ar părea de ciudat ea poate co­ exista cu o structură anarhică. Membrii lor nu se întîlnesc şi nu-şi vorbesc decît dacă este strict necesar. copiilor. _ _ _ * O emisiune de televiziune (Forum) aducea exemplul unei tinere în permanenţă supravegheată de părinţi şi căreia i se permitea dintr-o dată orice în m o m e n t u l v a c a n ţ e l o r şcolare. sau chiar un unchi. Totuşi. 165—171. sau ca la acel tată rigid care nu se poate în­ ţelege cu sora lui. fie că formează raporturi anarhice cu anumiţi membri ai grupului (nepoţi. Liber sau oprimat — de el însuşi sau de ceilalţi — oare cum se va organiza grupul familial ? Va fi oare unit. climatul afectiv necesar. „Ba de loc" — spun modernii — intensitatea relaţiilor. de ultima emisiune de televi­ ziune. de o r k e manifestare de sentimente şi invers. sau ca la acel cuplu egocentric care nu suportă prezenţa copiilor. ci de disponibilitatea sufletească. 175». cel mai important p e n t r u studiul nostru dacă vrem să definim multiplele climate familiale. Schim­ burile numeroase pot cu toate acestea să fie destul de distante. uneori destul de diferenţiat cel puţin în ochii unui ob­ servator exterior. de pildă. dimpotrivă. din frică faţă de bărbaţi. N u m ă r u l schimburilor va caracteriza şi el în parte climatul fa­ milial.

nu acordă importanţă evenimentelor care privesc restul lumii. existenţa u n u i infirm în suc• . în primzul caz este evii. întreaga familie pare supusă unui singur • <P : disimularea unei caracteristici pe care o găseşte ruşinoasă.mează deasupra întregului grup şi provoacă o nelinişte permaNepăsătorii. disimularea mai mult sau mai puţin incon1 'i< ută a greşelilor proprii şi ale celorlalţi . foarte caracteristic al unui climat familial. şi mai des încă. nu fie surprins de atmosfera de fericire în care se scaldă uneori . Nimeni nu-şi pune întrebări. u n a cea grea are consecinţe directe î n v i a t a actuală a familiei (cînd !• pildă copilul nu poartă acelaşi nume ca presupusul lui tată). sînt oarecum diferite. de pildă) sau care mai curînd refuză să o perceapă cu adevărat. dacă între participanţi a dis­ părut orice schimb. nu în­ cearcă să analizeze ceea ce se petrece în cadrul grupului şi cu fie­ care dintre participanţi. La unii. atitudinea de evaziune este cea uo creează problema. Şi invers.210 Descrierea unor climate familiale Atmosfera familială 211 Câldura afectivă poate să îmbogăţească climatul cel mai sărac Valoarea acestor schimburi afective este atît de importantă încît poate să modifice total un climat familial în funcţie de propriile lor caracteristici.. Observatorul exterior nu poate . criteriile lor.Ha decît cel al cărui nume îl poartă. i" nemărturisit. a 'i • supusei păreri a vecinilor. In acest fel.. i i nu are (străbunicul a făcut bani falşi). autoînţelegerea. experienţa arată că dacă o asemenea familie sau o alta. • ntă. u n a din două : sau . edificii aparent solide se pot dărîma rapid. de exemplu. iiticultatea. se ajunge la catastrofă. Căldura afectivă nu este totuşi de loc sino­ nimă cu sentimente exacerbate şi atitudini pasionate permanente. protejat cum este în faţa oricărei încercări de o conştiinţă curată. fuga • ' • răspunderi educative. un tablou general destul de peiorativ. Aici recunoaştem mama care tremură p e n t r u soţul şi fiul ei. Fac parte din aceeaşi categorie. Avem aici. Lipsa autodefinirii. în al doilea caz. posibilitatea unei astfel de autode­ finiri nu există. nu critică. trăind i pe o zi pe alta. re­ lativ închisă pentru cei din afară. la cea mai timidă veleitate de indepen­ denţă şi care sfîrşeşte prin a face să domnească în casă o adevărată oprimare datorită unui şantaj afectiv permanent. Dar nu ori. cu toate diferă în numeroase privinţe.u n miracol. Să luăm de pildă cazul unei familii marginale. la prima vedere destul de handicapată. mai ales dacă ea se transformă într-o n e ­ gare a realităţii. este cel care priveşte calitatea autodefinirii familiei ca grup social. destul de frecvent supusă unor conflicte interne deschise. într-o improvizaţie perfectă şi veselie dintre cele mari. De fapt. în virtutea unei alegeri etice. copilul aparţine u n u i alt . I'amilii „cu secrete". Asistăm atunci la fenomene stranii care conchid o atitudine de refuz a lumii a ş a ' c u m este e a : credinţa nejustifi- . în aceste cazuri. Dragostea excesivă conţine şi ea numeroase primejdii de care cel ce o simte nu este întotdeauna avertizat. „familiile-cu-secrete" (bunicul fost |. care se nelinişteşte excesiv la cea mai mică întîrziere. sau se pot dovedi adevărate închisori pentru membrii u n u i grup familial. considerate prilejuri inutile • M i t r u „probleme". a putut să păstreze o căl­ dură reală în schimburile ei.. pentru că am putea p u n e rămăşag că cei n o r a li se ascunde ceea ce s-a întîmplat vor fi mai puţin afecHi de fapte decît de apăsătoarea atmosferă de disimulare care '. mai curînd impulsivă. Această poziţie comportă de bună seamă anumite inconveniente. o comunicare de bună calitate cu membrii săi. în care venirea pe :ne a unui nou copil nu prilejuieşte nici o întrebare). i inut. atunci mijloacele ei de apărare în faţa nenorocirilor sau a dificultăţilor vor fi cu m u l t mai numeroase decît ne-ar putea lăsa să credem o examinare superficială. pentru necazuri.vrea se poate adapta la ele ! Această spontaneitate — fie ca c sau nu un paravan — pare unora dintre membri care nu posedă aţia" hotărît insuportabilă. pentru că tot va trebui într-o zi să spui adevărul şi să ••. m a m a „copil găsit". puţin activă. FAMILIA Şl AUTODEFINIREA El Un alt aspect.plici minciuna.-nt că refuzul de a înfrunta dificultatea nu face decît ca ea să : 'ască.iunea ereditară e t c ) . adesea dominată de personaje din afară care-şi asumă din cînd în cînd răspunderi importante. Al treilea tip de familii inconştiente (care coincide n codată cu primul tip) este cel al familiilor „nepăsătoare". Fiecare se străduieşte să 'ducă la m i n i m u m faţă de sine însuşi şi faţă de ceilalţi eşecul. în fine. • • • evită luciditatea. \cestea sînt familiile care găsesc întotdeauna scuze pentru delincventa unui membru ui (unui copil. adesea numeroase. evident. după cît se pare. p r i n t r . destul de instabilă. Sensibilitatea lor. m e n e a familii (de altfel. • ia în ziua de mîine care va fi mai bună.

Climatul educativ Familia constituie un soi de personalitate colectivă a cărei armonie generală influen­ ţează armonia fiecăreia dintre părţi. Comportamentul părinţilor în faţa acestui zgomot şi a acestei dezordini este o dată esenţială. care sînt expresia unei dorinţe inconştiente şi poate cu totul iraţionale. o a t i dine e t c . cu toată bogăţia 1 aspecte negative : într-adevăr. adică agresivitate. Această atitudine. Atmosfera familială va comunica alegerea. cu mult calm ş' fără a-i acorda situaţiei mai muHă însemnătate decît e cazul. de exemplu. Iată de ce mijloacele actuale de informare cu p vire la educaţie. . în ceea ce priveşte atitudinea lor în diferitele momente ale creşterii copilului. cît de binefăcătoare fi ea în majoritatea cazurilor — pentru că garantează o mai bu adaptare la lumea exterioară — nu este mai puţin expusă a n u m i t pericole. 1 1 M. Viaţa familială în general. se realizează o la fel de perfectă fugă de realitate ca şi familiile „oarbe . la psihologie etc. analizat de adepţii lui Freud. vor de­ pinde deci în bună parte de sistemul general de valori din familie. Universitatea din Paris. A. teză de doctorat ciclul 3. mauvais élève. la care familiile sînt din ce în ce mai inci de lumea modernă. 1968. este astfel departe de a fi uşoară. ordine etc. fără îndoială. informaţiile pe care le furnizea sînt adesea interpretate într-un sens opus celui dorit de educat Autodefinirea familiei. Dar cum insistînd asupra răspunderii famil" ele trezesc adesea puternice sentimente de vinovăţie care tulb oarecum posibilităţile de analiză. elementele de comportare propriu-zisă (ceea ce fac părinţii într-o cutare circumstanţă). frica permanentă şi cultivai raţionalizărilor 1 excesive. dar şi atitudinile pe care le iau în faţa unei probleme sau a al'ieia : este vorba. Importante sînt. Berge Diferite tipuri de climate familiale pe care tocmai le-am schiţat în linii mari. de importanţa acordată de părin J . ca şi de rezonanţa acţiunilor fiecăruia p r i n t r e toţi ceilalţi m e m b r i ai familiei. cum 2 este resimţită sau trăită situaţia . deşi cu mijloace ferite. G i 1 1 y. pot avea. se vor manifesta în prezenţa unuia sau a mai multor copii prin adoptarea u n u i a n u m i t n u m ă r de reguli după care se va conduce educaţia lor. adesea inconştienţă a părinţilor.) sau şi de modul în care înfruntă situaţii cu caracter dezagreabil (cum suportă zgomotul sau dezordinea copiilor de pildă). cum ar fi lipsa de curaj. Bon élève. reţinînd cîteva axe generale în jurul cărora ele se organizează. Raţionalizarea este acel mecanism de apărare. Această atmosferă educativă cum s-o caracterizăm ? Psihologu­ lui Michel Gilly 1 i-a trebuit o lungă muncă prealabilă cu o se­ rie de familii p e n t r u a separa cîteva puncte pe care le consideră esenţiale. şi felul in care răspunde copilul la presiunea părinţilor în special. mulţumită cărora. Lu ditatea nu se află neapărat în legătură directă cu nivelul intele tual sau economico-social şi p u t e m găsi familii perfect conştien în toate clasele societăţii. 2 Modul de intervenţie al părinţilor într-adevăr nu este deloc acelaşi — şi nu creează acelaşi climat — după cum intervin cu iritare. document nepublicat.212 Descriereo unor climate familiale Familiile „lucide" se opun t u t u r o r celor descrise mai sus.i anumitor calităţi ale copiilor (cuminţenie. ele propun sisteme de explica mijloace de înţelegere pe care trebuie să ştii să le aplici cu bun si în cazurile precise. sau d i m p o t r v ă . ne determină să găsim o mulţime de explicaţii perfect logice pentru o acţiune. dar este ia fel de important să ştim în ce stare de spirit acţionează ei.

1 a ^ M^ctrU y . „Participarea" este un cuvînt la modă. 193. de o analiză şi nu de sfaturi pentru păr-'nti • ' Vezi p.vorba.. 3. ca să fie comod accesibile. „inspectarea". Scrisorile noastre la S c a t t l e 2 erau scrise sub ochii ei şi ea supraveghea de foarte aproape temele noastre.însărcinată cu educaţia copiilor. să regreseze în societatea noastră. M a r y Mac Carthy descrie în „Memoriile" sale atmosfera. Este cât se poate de evident că o asemenea stare de lucruri are numeroase r e ­ percusiuni asupra structurii înseşi a vieţii familiale şi că o casă în care tatăl îşi asumă din plin şi încă de la naşterea copilului res­ ponsabilităţile nu seamănă deloc cu cea în care tatăl este absent din p u n c t de vedere fizic sau moral. Reacţiile părinţilor în faţa presiunii copiilor. Chiar măsurile sanitare erau dictate de ace­ eaşi preocupare. 1. foarte semni­ ficativă în această privinţă. 180—185. mecanic. sora bunicii. După cum se afirmă. 4. deocamdată. p e n t r u numeroşi medici şi părinţi. Mai m u l t decît atît. cu toate că noţiunile ei de arit­ metică. în plus. pe zi. conştiincioase) sînt deci foarte semnificative p e n t r u stilul familiei. iar vizita lunară la doctor o asigura. Participarea părinţilor la interesele copilului şi încrederea acor­ dată acestuia. ' *' 1 această formă a raporturilor u m a n e este respectată des în familii ? Participarea părinţilor la interesele copiilor este de o n a t u r ă cu totul diferită de alte tipuri de relaţii cum ar fi „supravegherea". cel ex­ cesiv de fantezist i-1 va dezorganiza. Mémoires d'une jeune catholique. ortografie şi gramatică au fost toate e x t r e m de fragmen­ tare. se înfurie sau cere fără-ncetare acelaşi lucru ? Rămîn indiferenţi ? Intoleranţi ? Severi ? • i Este vcrba de Margaret.u n mod radical. cum bine a a r ă t a t R i e s m a n 2 . „interogatoriul".. d a r şi să fii disponibil la ceea ce îl p r e ­ ocupă chiar în momentele în care el manifestă acest interes. ANALIZA CLIMATULUI EDUCATIV Iată cele zece puncte a căror cercetare ne va da o imagine a climatului educativ. dezinvolte. Răspunsurile care se pot da acestei prime întrebări (moduri de acţiune fanteziste. Vieţile noastre. a n t r e n a t ă de urbanizare. Participarea tatălui la educaţia copilului. după subita moarte a pă­ rinţilor. fără îndoială. Răspândirea psihanalizei a schimbat î n t r .. Cedează părinţii cînd copilul exprimă o dorinţă care poate fi considerată nerezonabilă ? Cum reacţionează ei cînd copilul plînge. se tinde în prezent să se considere că modul de aplicare a acestui p r i m dresaj este un indiciu extrem de important pentru studiul persona­ lităţii celor care-1 impun (adică al părinţilor). Autoritatea părinţilor faţă de copii. Laxativele pe care eram în permanenţă puşi să le înghiţim garantau posibilitatea ca evacuările noastre de fiece zi să fie gata p e n t r u inspectare. Raporturile care domnesc în casă sînt un fel de caricatură a climatului de „neparticipare". Nu este vorba numai să cunoşti tot ceea ce-1 priveşte pe copil. Editions Gonthier. din căminul în care a fost crescută de la vîrsta de 6 ani de un unchi şi o soră a bunicii care au adop­ tat-o pe ea şi pe cei trei fraţi ai ei. « Vezi p. becului pe frunte şi lingurii că în noi nu se petrece nimic cu care ea să nu fie pusă la curent. îi va înăbuşi c a r a c t e r u l . Care este concepţia pă­ rinţilor ? Consideră ei oare că trebuie să fie ascultaţi orbeşte ? Ii acordă o m a r e importanţă ? Cred ei că trebuie să fie severi ? 5. . Nu e.214 Climatul educativ Atmosfera familiala 215 P u t e m încerca „să codificăm" aceste aspecte în zece puncte Di­ feritele lor combinaţii vor ajuta să definim diferite tipuri de at­ mosfera familială educativă i . i m p o r t a n ţ a acordată atmosferei în care este crescut sugarul. Cel rigid. de prezenţa paternă. trebuiau să fie goale. dar oare Aici e. Cutele cele mai intime ale conştiinţei. 2. Formarea obişnuinţelor la sugar şi importanţa ce i se acordă. erau considerate de ea drept septice 3 " . Timpul cheltuit în deplasare p e n t r u a t r a ­ versa oraşul de la un capăt la altul sau a ajunge la serviciul s i t u a t într-o îndepărtată suburbie îi lipse&te pe copii t i m p de u n a sau mai m u l t e ore. „Ca majoritatea şefilor de instituţii ea 1 şi-ar fi dorit nişte ochi de Argus şi făcea tot posibilul ca nimic să nu-i scape. primul „ d r e s a j " capătă pentru copil o importanţă primordială care formează tînăra lui personalitate. „Spune-mi cum îţi creşti copilul şi-ţi voi spune cine eşti". 1966. cu ajutorul stetoscopului. nevoie să insistăm din nou asupra acestui aspect. Există adesea mari diferenţe între autoritatea pe care părinţii vor şi cred c-o deţin şi cea pe care o deţin în realitate (am p u t u t deja s-o ob­ servăm cu ocazia comparării diferitelor concepţii educative în di­ verse medii sociale 4 ). Poate că este în parte o consecinţă a lungirii drumurilor.. Rolul tatălui p a r e totuşi. precum şi buricul.

9 şi 10. 71—72 influenta pedepselor asupra formării morale. DESCRIEREA DIFERITELOR CLIMATE Iată elementele „şaradei" noastre la locurile lor. să faci apel la sentimente ? 2 P a r e evident că ideile şi comportarea inspirate de problema au­ torităţii variază m u l t în funcţie de familie.5%) — palma (33%) 2 Vezi la p. Iată cele trei pedepse preferate: — interzicerea plimbărilor (41%). Să vedem. In familia S. de televizor — sancţiune foarte frecventă de cîţiva ani) ? Sau se recurge mai curînd la intervenţii „verbale" cum ar fi să strigi. Dar o dată ce temele sînt încheiate. Nesupunerea şi lipsa de respect sînt resimţite oarecum pe plan moral . 8. Aici abordăm problema particulară a sancţiunilor 1 . dezordinea nefiind niciodată mai m a r e decît în perioadele de trecere de la un tip de comportare la altul. foarte autoritari în a n u m i t e privinţe. V i n c e n t . P e r m i t ei într-o zi ceea ce interzic în alta ? O nesupunere îi face să rîdă vineri şi să urle d u m i n i c a ? în general. Aici este vorba evident de un punct important. este adesea la limita unei depresiuni. îşi smulge părul din cap :. la privaţiuni (privare de desert. Această chestiune este crucială pentru părinţii care deţin responsabilitatea educaţiei. Tatăl. Lippitt şi W h i t e 4 1 Vezi în legătură cu aceasta R. Tatăl.alta la nesupunere şi la lipsă de respect. Stabilitatea comportării părinţilor faţă de copil. Autoritatea şi toleranţa pot să se împace de minune Problemele toleranţei şi ale autorităţii sînt. Anumiţi a u t o r i 3 se ridică. Lecţiile trebuie ştiute temeinic. fuge de casă. care nu poate suporta atmosfera familială. de b u n ă seamă. lucrurile stau altfel pentru zgomot şi dezordine. părinţii surmenaţi şi nervoşi se arată deosebit de intoleranţi faţă de orice gălăgie creată de copiii dezlănţuiţi. să discuţi. este obligată prin forţa lucrurilor să-şi asume autoritatea. Anumiţi părinţi. bătăi). Mama. Situaţia inversă este uneori la fel de reală. în această privinţă nici o abatere nu este tolerată. dimpotrivă. după cum crede. în prezent împotriva concep­ ţiei de tată-jandarm. * Vezî p. 7. afecţiunea copilului printr-o m a r e indulgenţă. în timp ce tatăl joacă dimpotrivă rolul figurii autoritare şi al „deţinătorului legii".. Familiile into­ lerante faţă de-al doilea aspect (nesupunere şi lipsă de respect) pot aşadar să se arate foarte docile în privinţa zgomotului şi a dezordinii. familia se caracterizează prin salturi de dispoziţie : perioade de optimism şi de euforie u r m a t e de săptămîni de depresiune ? Experienţa lui Lewin. deoarece autoritatea unuia riscă să fie subminată prin prea m a r e a slăbiciune a celuilalt. doreşte adesea să „fie lăsat în pace" sau să-şi asigure. temele prezentate bine. 3 Vezi Mon enfant sera bon élève de J. de plimbare. Toleranţa părinţilor pe de o parte la zgomotul şi la dez­ ordinea provocate de copil. Acest punct indică „fidelitatea" părinţilor faţă de ei înşişi. Dar această distribuire a rolurilor nu este atît de ades respectată. 180—185. L é v i n e. obosit cînd se întoarce de la lucru.216 Climatul educativ 217 6. Mama geme. copiii se bucură de o m a r e liber­ tate şi se zbenguie zgomotos într-o m a r e sală special destinată aces­ tui scop. Existenţa sau lipsa unui comun acord al părinţilor asupra gra­ dului lor respectiv de autoritate. — bătaia (39. Totuşi..' pen­ tru că este vorba de înseşi mijloacele de a o realiza. de altfel. se acordă o m a r e valoare muncii şcolare. L'Éducation des enfants. V e r m e i l si G P e r n o d Stock. La^N. Aceste două trăsături grupate sub rubrica „toleranţă" ex­ primă evident realităţi de n a t u r ă diferită. aflîndu-se în contact mai des cu copilul.Atmosfera familială . Hachette 1962. Care este atitudinea părinţilor cînd sînt nemul­ ţumiţi de copiii lor ? Se arată îngăduitori ? Recurg la pedepse cor­ porale (palme. pe de. aşa­ dar. cum se înlănţuie p e n t r u a crea imaginea mai multor tipuri de climate educative. Modurile şi frecvenţa intervenţiilor ca reacţie la comportări considerate drept condamnabile. arată bine efectele unei instabilităţi de climat. să cerţi. ceea ce este poate mai greu de înţeles. G. sînt remarcabil de toleranţi în altele. 1968. . ar fi cu totul abuziv să le reducem u n a la cealaltă. strîns legate între ele. în u r m a lucrărilor şcolii psih­ analitice există tendinţa de a crede că formula ideală este u r m ă ­ toarea : tandreţea e rezervată p e n t r u mamă. care pot în acelaşi t i m p să producă o mulţime de perturbări în viaţa de toate zilele. şi adesea foarte nerespectuoşi.

constituie obiectul u n u i întreg ritual complicat. nu cunoaşte de loc gusturile. Al optulea punct: Dl şi Dna G. neîncrezătoare în sine. P e n t r u el. Al nouălea şi al zecelea punct: toleranţa soţilor G. Sau. care participă activ la edu­ carea copiilor. fiica este „o cochetă".. Tatăl acceptă rolul de educator. . Pe la 2 ani regimul educativ al copilului se schimbă oarecum. Ştie. în ce priveşte toleranţa la zgomot şi la dez­ ordine. Al doilea punct: răspuns pozitiv. Şi viceversa. Divergenţe nu există.. Dl G. Aceste calificative sînt după părerea lui suficiente pentru a-i defini în întregime. Acolo copiii au dreptul să facă oricît de m u l t ă gălăgie vor. după o regulă prestabilită. speranţele. au considerat întotdeauna că un copil are de învă­ ţat totul de la părinţi şi foarte puţin să le comunice. felicitări. se caracterizează prin metode educative foarte autoritare. ora cea sfîntă este aşteptată cu ceasul în mînă. Dacă doarme. autoritatea este importantă. foarte timpuriu. A meditat îndelung asupra modului în care trebuie să abordeze chestiunea şi a elaborat un cod de conduită care să pre­ vadă orice.218 Climatul educativ Atmosfera familială 219 O familie rigidă în familia G. Pusul pe oliţă. Deci el doarme întotdeauna în altă cameră decît cea a părinţilor şi cu excepţia intervenţiilor destinate hrănirii şi schimbării lui. mai exact. ea variază în funcţie de locul şi de momentul considerat. Al treilea punct: participarea părinţilor la interesele copiilor este redusă. Pentru un timp. Este o persoană destul de ştearsă. ele sînt rare. Dacă copilul se trezeşte cu un sfert de oră înainte. copiii ştiu perfect ce comportamente vor fi recompen­ sate şi vor atrage elogii. la oraş. pe care nu încearcă de loc să le verifice. în ce priveşte încrederea.. în concluzie. îi dă sfaturi mezinului la joacă şi o însoţeşte pe fiică-sa prin magazine ca s-o îndrumeze în alegerea obiectelor de îmbrăcăminte. Primul punct: obişnuinţele sînt formate într-un mod destul de milităros. folosirea lui „obligă la politeţe şi la respect". Discutarea lor nu este posibilă. De îndată ce îşi termină m u n c a (a luat un serviciu cu orarul perfect fixat dinainte. nu prin tradiţie familială. Dna G. Ţine deci să le aducă copiilor săi tot ce-i lipsea lui. Executarea trebuie să fie ime­ diată. Ora suptului este respectată scrupulos. de altfel. Comportarea părinţilor faţă de copii este perfect stabilă. puţină încredere acordată copilului. el îşi petrece ziua destul de izolat. întîlnirea cu soţul i-a conferit „scheletul" care-i lipsea şi posibilitatea de a se afirma. p e n t r u că „la ţară pleci ca să te distrezi". Răspunsul se i m p u n e : puţină participare. Dl G. dar teri­ bile. o dată ce adoptă o linie de con­ duită. a cărui d u r a t ă este proporţională cu vina copilului. fără ambigui­ tate. fie că-i ploaie. n-o modifică niciodată. Folosirea pronumelui „ d u m ­ neata" se află de altfel la loc de cinste în familie. Soţii G. de vreme ce este întotdeauna de pă­ rerea lui. într-adevăr. el şi-a format o dată p e n t r u totdeauna păreri foarte pre­ cise despre copiii săi. care îi împărtăşeşte în general ideile. la n e s u p u n e r e si la lipsă de respect este absolut nulă. Al şaptelea punct: autoritatea tatălui nu este niciodată contestată de mamă. oricare ar fi fost circumstanţele ex­ terioare. m a n i festîndu-şi pofta de mîncare prin strigăte sfîşietoare. Se face ascultat întotdeauna fără să măsoare preţul plătit de copii sau de el însuşi. are o părere foarte bună despre rolul său în această privinţă. fie că-i vînt. calmul domneşte în mod obligatoriu şi totul trebuie să fie pus la loc. Dl G. aprobă. Pedeapsa preferată a dlui G. el nu le-o acordă deloc. este „punerea sub carantină". îl ascultă pe cel m a r e la lecţii. Părinţii nu cedează niciodată în faţa u n o r capricii ne justi­ ficate. Un barem n u a n ţ a t reglează atri­ buirea semnelor de mulţumire. P e n t r u el n a t u r a omului este în general „ r e a " şi trebuie îndreptată printr-o educaţie adecvată. p e n t r u că in generaţiile precedente membrii familiei se tutuiau.. pînă la un punct. Copiii s-au obişnuit de m u l t să nu mai ceară nimic. Al şaselea punct: în ce priveşte pedepsele. Ordinele sînt d a t e întotdeauna cu claritate. familiei i se interzice să-i vorbească. Al patrulea şi al cincilea punct: familia G. este s c u t u r a t energic. să lase praf şi dez­ ordine în cameră. să se facă ascultat. în restul timpului. ceea ce de fapt îi şi convine mai bine). pentru că atunci intervine domnul G. O pedeapsă promisă este întotdeauna aplicată. cel m a r e este un „fantezist". s-a acordat dintotdeauna o importanţă extremă for­ mării primelor obişnuinţe la copil. în timp ce mezinul este „încăpăţînat". Se ţine ca sugarul să se obişnuiască să fie singur şi să se „descurce" singur. Pot chiar. ci p e n t r u că. sau aproape orice situaţie. familia pleacă în fiecare week-end la ţară. o acţiune condamnabilă p e n t r u u n u l nu va fi niciodată scuzată p e n t r u altul. se grăbeşte spre casă. El însuşi a suferit în copilărie din cauza u n e i mame zvăpăiate şi fanteziste. este încîntat de „suc­ cesul" său.. după cum spune Dna G. timidă înainte de căsă­ torie. Copilul este „dresat" de la cea mai fragedă vîrstă. necazurile copiilor săi.

deosebit de dureroasă. Al patrulea. Meseria îl face să călătorească mult. . destul de frecvente. cineast. Dar cu o mare neîncredere. 214—217. au variat uşor. se interesează de tot ce constituie periialitatea fiicei lor : gusturile. recurgerea la interdicţie este promptă. bineînţeles. I-a fost întotdeauna teamă ca. sînt de acord în linii mari în privinţa sensului acţiunilor lor. şi-au organizat viaţa — dacă cuvîntul „organizare" m a i are v r e u n sens — cu totul altfel. Recompensele sînt şi ele inopinate. Ceilalţi copii sînt mai puţin excepţionali. se face m u l t zgo­ mot. i bazin (a auzit vorbindu-se de un înec în circumstanţe nelămuiiic). „Este u r m ă r i t ă " . părinţii uită uneori s-o ofere copilului. Sînt în speţă foarte i ine ! " 1 Vezi p. t u t u r o r le e greaţă. prieteniile etc. Asta nu jenează pe nimeni. lecturile. fiind distribuite ocazional. se rîde mult. deci acţiunilor lor li se acordă o destul de mică importanţă şi încă mai mică — pro­ blemelor lor personale pe care Dl şi Dna S. luîndu-i toată ziua temperatura. Copilul nu este supus nici unui dresaj. u r m ă : • a de la fereastră poarta de ieşire a şcolii. nu au un comportament prea stabil. Ah ! Desigur ea nu păstrează o amintire prea bună despre primele luni ale fetiţei ei ! Urmărindu-i fiecare respiraţie. în zilele în care se îna­ poiază carnetele de note. Părinţi anxioşi Să aplicăm acelaşi punctaj familiei V. interdicţia de a merge cu bicicleta (cînd a fost el însuşi copil i a fracturat o claviculă). fiul mijlociu. Insă intervenţiile D-lui si I )-nei V. chiar în plin an şcolar. au tendinţa să nu le ia de fapt în serios. . a schimbat pediatrul de trei ori în trei luni.''ce p e n t r u cîteva săptămîni într-o casă de odihnă. In familia S. IZ doilea punct: participarea tatălui este episodică şi se exercită • '• 1 mai frecvent sub formă de interdicţii : interdicţia de a merge . ea s-a demoralizat complet şi a trebuit în cele d i n u r m ă să i>. Copiii sînt rareori certaţi. dacă prin forţa lucrurilor ea trebuie să înfrunte ! i m e a exterioară. sînt rareori în discor­ danţă în ce priveşte problemele de autoritate.. este în mod vizi­ bil foarte dotat p e n t r u muzică. Atunci întreaga familie pleacă la d r u m . nimeni nu mai trăieşte. In timpul primelor luni de şcoală D-na V. tatăl ţine la p ă r e r e a că p e n t r u o fată este • senţial să ştie să facă bucătărie. Prescripţiile. De fapt nimeni nu şi-a 'urmat o părere în această privinţă. Al treilea punct : soţii V. cu toate acestea. Din cînd în cînd mai este angajat şi în străinătate. Dna S. fiica ei să nu se pomenească în 'radă şi să fie călcată de o maşină sau ca să nu i se facă rău i. noi care te iubim atîta şi am sacrificat atîtea p e n t r u Al şaptelea punct : D-l şi d-na V. Mamei i-e frică de gaze. sînt. Dacă se depărtează de ceea ce este considerat „ d r u m u l cel I m n " . Copilul este pus la oliţă foarte tîrziu şi chiar cînd această ustensilă devine curent folosită.î lege prietenii condamnabile) se tinde către o atitudine destul de s u p l ă în privinţa celorlalte capitole. Adesea părinţii t r e ­ mură p e n t r u ea. de a pleca în vacanţă prin inter­ mediul unei organizaţii de tineret. p e n t r u a petrece cîteva luni într-un cadru nou. . Nimeni nu ştie prea bine cînd. d a r cînd sînt. se ţipă mult. d-l şi • l-na V. furtuna este teribilă şi neaşteptată. fiind supravegheată înde­ aproape. D-na V. nu vrei să faci asta pentru noi. Paul. şi-a făcut o datorie din a le aplica ad literam. Cu condiţia ca fetiţa să res­ pecte un a n u m i t n u m ă r de interdicţii legate fiecare mai m u l t sau mai puţin de riscuri fizice sau morale (să fie călcată de o maşină. d a r se ceartă în privinţa detaliilor.ild). Dl şi Dna S. e convinsă că asta le face bine copiilor p e n t r u că „le deschide mintea". Dl S. Acest talent strălucit reţine interesul familiei. evident. D-na V. al cincilea şi al şaselea punct : problema autorităţii • ste p e n t r u soţii V. în dimineţile te­ ilor. Soţia lui crede că ele se vor plictisi i că-i mai bine să nu te expui riscurilor u n u i eşec etc. unde şi cît. este rareori acasă. descoperind-o (e prea . interdicţia de a mînca ciocolată (dă crize I ficat). d a r variază ca formă. Ei vor să-şi crească copiii „fără complexe" şi gîndesc că severitatea este dăunătoare. interdicţia. ceea ce nu-1 agasează prea tare. Lui i-ar plăcea ca fiica sa să invite lin cînd în cînd cîteva prietene. utilizîndu-se i n primul rînd a r g u m e n t u l afectiv : „Cum. i .i şcoală şi să fie adusă de urgenţă acasă. Iată elementele care se desprind : Primul punct : dresajul este minuţios. pentru că este înăbuşitoare. nefiind supravegheată. AI optulea punct : în dorinţa lor de a proceda cît m a i bine. acoperind-o (e prea frig). nici unul nepărîndu-i-se suficient de competent.220 Climatul educativ Atmosfera familială 221 Un climat boem Soţii S. El mănîncă ce vrea şi cînd poate.

Iar apoi. Soţii N. Divergenţele dintre d-l şi d-na K. devin conştienţi de o problemă de autoritate ei sînt de o exigenţă absolut sălbatică. care n u admite nici cea mai mică intervenţie. în ansambl copilul „creşte cum p o a t e " şi nu este deloc îngrijit de părin Ei nu ştiu prea bine ce face la şcoală. se întoarce acasă. sînt ei înşişi foarte zgo­ motoşi. Al doilea punct : participarea tatălui este cel mai frecvent nu' D-l N. le redau o~ mismul. este pus să inventeze al treizecişidoilea mod de pedeapsă. sau al formei ei fizice. neştiind prea bine cum să reacţione Părinţii-copii. deoarece p e n t r u gustul lui. d a r cînd fata a împlinit 15 ani sînt fără-ncetare ţinta criticii şi ironiei pe care le suportă foarte rău. Iată tabloul obţin' cu ajutorul codului nostru 1 : Primul punct : formarea primelor obişnuinţe este încredinţa bunicilor la care copilul a rămas pînă la doi ani. Orientarea şcolară a fiicei lor este una problemele lor mari. Al nouălea şi al zecelea punct: soţii N.. Din cînd-în . mcearcă să se adapteze la comportarea soţului. al cincilea şi al şaselea punct: în rarele ocazii în care •oţii N. are probleme proprii (foarte numeroase. p e n t r u că au citit că nu este bine să ţii copilul prea în f o lasă în general pe fiica lor să facă zgomot în casă şi să facă puţi dezordine. dar sînt puţin toleranţi p e n t r u zgomotul făcut de copilul lor. o desăvîrşită îndoială de sine. cu excepţia cazului în care un vecin vine să se plîngă de el. se gîndesc la m u l t e meserii posibile.. ţin foarte m u l t la ele. inform peste informaţii şi adesea îşi vor pune sub semnul întrebării. Soţii K- sau incoerenţa puterii Stabilirea răspunsurilor la codul nostru este aproape imposibilă. vor culege păreri peste păreri. Totuşi. I-a cumpărat chiar un magnific joc cu automobile care 1 costat aproape j u m ă t a t e din salariul său lunar.cînd msă părinţii se pasionează p e n t r u un capriciu al copilului : o de­ ghizare p e n t r u un bal mascat de pildă. hotărîrile. cu cine este prieten. cînd un om de afaceri supraaglomerat. p r i n t r e altele ce de carieră) şi n-are de loc t i m p să se ocupe de un fiu pe care m curînd este gelos. Atunci ei iau cu violenţă partea fiului. dar aceasta este a t î t de imprevizibilă. Soţii N. Cel puţin aceste activităţi comportă p u ţ i n e pericole. Dificultăţile lor materiale au consecinţe importante asu­ pra stării lor sufleteşti care suferă numeroase salturi. Trăiesc faze de descurajare intensă în cursul cărora au imp sia că au ratat totul. în privinţa 1 Vezi pag. Al patrulea. fie cu internatul. în priveşte semnele exterioare de politeţe. din cînd în cînd se joa cu el. Ele nu constituie de altfel decît un prilej p e n t r u izbucniri. încît nu ştie prea bine încotro s-o apuce şi acţionează după bunul plac al fanteziei. a t î t de m u l t s î n t soţii K. sînt încă în „căutarea lor înşişi" şi oscilează între mai m u l t e atitudini. p r i n t r e atîtea altele. în general. uneori în faţa actelor grave de nesupunere.Atmosfera familiala 222 Climatul educativ 223 influenţabili. un detaliu. are este foarte variabilă p e n t r u că este supusă unor migrene vio­ l e n t e . alternînd brusc cu perioade de libertate totală. n înclină de loc spre toleranţă. Cînd î n t r e două zboruri cu avionul d-l K. cum ar fi vacarmul sau lipsa de respe Totuşi. . el încearcă de fiecare dată un nou sistem educativ — ultimul ne care 1-a auzit lăudat în America sau Suedia — şi ţine ca soţia ii să facă la fel. 214—217. Au încercat mai m u l t e şcoli. oare s-au căsătorit foarte de t i m p u '' şi de fapt n-au depăşit majoratul. Nimic nu-i satisface niciodată pe de-a tregul. comun acord.. Al optulea punct: stabilitatea comportamentului lor este nulă. D-l K. Al treilea punct: participarea părinţilor la interesele copilului încrederea acordată acestuia sînt complet neregulate. Nu pot atunci să suporte nici o contra­ zicere din p a r t e a fiului şi folosesc pedepse cu adevărat rafinate. ei se mărginesc „1-1 ameninţe fie cu „biciul bunicului". Al nouălea şi al zecelea punct: t e m p e r a m e n t u l soţilor V. Al şaptelea punct : divergenţele în materie de autoritate sîn* foarte frecvente.din partea copiilor. un succes. acesta constituie pr adesea polui de atracţie al familiei. din care cauză o d a t ă aproape că au ajuns la bătaie cu vecinul de la etajul de mai jos. Sînt prea încordaţi ei înşişi.. Totuşi. încercarea abia dacă durează două zile : este în­ totdeauna un eşec şi d-l K. se caracterizează în toate p r i n t r lipsă de autonomie. ascunse sub faţadă autoritară şi o tendinţă de a trece altora (propriilor pări de obicei) sarcinile pe care le consideră ingrate. e s t e cînd un tată atent. în contradicţie cu ei înşişi : dresajul co­ pilului se caracterizează prin neregularitate. prea i presionabili p e n t r u a putea suporta cu seninătate toate lucrur pe care ei nu le aprobă. D-na K . Copil petrece adesea săptămîni sau chiar luni la bunici. exigenţele cele mai nemăsurate.

15 — Cunoaşterea copiiuiui . în general survine şi cearta. Compor tarea lor se caracterizează printr-o anumită stabilitate internă. încearcă să facă să domneasc la ei un climat destul de liberal. încearcă. P ă ­ rinţii poate cred că şi-au pus o „etichetă" pe frunte. orice acţiune care produc reacţii în lanţ este obiectul unor meditaţii profunde. sau p e n t r u că el cere în apa­ renţă mai puţine eforturi. Poţi de pildă să vrei să faci să domnească liberalis­ mul. Ar fi cu totul greşit să credem su­ biectul epuizat. au a n u m i t e gusturi. de ase menea. d exemplu. ci mai curînd accidentală. De altfel. Astfel de team să nu fie r ă u interpretaţi. tată se va simţi profund ofensat. la com­ portări exterioare asemănătoare pornind de la cauze foarte în­ depărtate. încă din faşă copiii au primit o îngrijire mimv ţioasă şi perfect pusă la punct graţie învăţăturilor celor trei sa patru manuale de puericultura consultate. îi iniţiază deci foarte metodic cu ajutoru unui întreg sistem de „şiretlicuri" educative (vor avea grijă. U n u l din motivele acestor deosebiri este faptul că se poate ajunge la trăsături de caracter. soţii T. Tatăl şi-a „rezervat" u anumit sector : studiile. să stabilească un itinerar de vacanţă în aşa fel încît s poată fi vizitate cel pu. Mulţumită u n " sistem de împărţire a puterii ei reuşesc aproape să cadă de acord dar cînd survine neprevăzutul. Aceste „familii de familii" sînt într-adevăr ex­ trem de numeroase şi doar cî­ teva dintre ele au fost citate.ţin trei biserici romane). există în cadrul fie­ cărei categorii mai multe vari­ ante importante. Soţii T. în tim ce dacă fiul va căuta la ea consolare pentru vreun m a r e necaz. iar toleranţa fluc tuantă (în funcţie de sistemul respectat !).224 Climatul educativ Atmosfera familială 225 gradului de autoritate sînt continue. răspunderea cărora ţine să şi-o asume (orie iniţiativă a mamei în acest domeniu fiind foarte r ă u primită de el) D-l şi d-na T. Ultimul exemplu printre atîtea. s-au obişnuit să fie atenţi la cel mai mici detalii. ei cad pradă u n o r bruşte „acces de autoritate". Stabi litatea comportării părinţilor este evident nulă. care modifică mult rezultatul final. Aceasta este cauza unei dis cordii care nu este tocmai voită. p e n t r u că ai profitat de el tu însuţi sau dimpotrivă p e n t r u că ai primit o educaţie rigidă. u n u fiind întotdeauna în u r m a celuilalt cu o mişcare de revoluţie. Dacă fiic discută prea mult cu tatăl. aceasta riscă să-i displacă mamei. Nimic nu este simplu la soţii T. dar copiii vor citi un text cu totul diferit de cel prevăzut iniţial. pe care ne-ar fi uşor să le cităm climatul „complicat" al familiei T. Concluzii Acestea sînt cîteva tipuri de cli­ mate familiale educative. să cîştige încrederea copiilor. dar cum ceea ce li se par a f detalii îi vexează destul de uşor. se poate spu~~ despre ea că ar părea cel puţin capricioasă unui observator din afar ca şi gradul lor de toleranţă care cunoaşte o mie de variaţii. dar sub acest aspect fiecar şi-a atribuit rolul „marelui confident" al cîte unui copil. anumite opinii care ţin să fi împărtăşite de copiii lor. care se exprimă în general sub formă de şantaj afec tiv şi ameninţări mai mult sau mai puţin voalate. La ei nimic nu este spontan totul decurge din îndelungate reflexiuni. da cum aceasta ascultă de legi extrem de complexe. î funcţie de orice situaţie.

Cu toate acestea şi aici este foarte clar că nu putem lua în consi­ deraţie un factor izolat de contextul său. bărbat extrem de instabil. De ce ? Cauza este. cel al marnei. Amîndoi se ocupă m u l t de el. nu seamănă exact cu micul său vecin. faptul că are dificultăţi considerabile cu oricine r e p r e - zintă p e n t r u el î n t r . Observaţiile pa­ tronului. modul în care acestea reflectă preocupările copilului vor fi cele ce vor determina. F a p t u l că un sugar. ROLUL SUBCONŞTIENTULUI Care este deci semnificaţia acestei declaraţii spontane ? Desigur ea nu se referea direct la doamna în cauză. dar pe care nu trebuie s-o luăm prea uşor. la ce este sensibil în acest caz Francois ? La neliniştea familiei. pe de altă parte. şi alte aspecte. Să luăm exemplul lui M. Nu era nici manifestarea unei atitudini defetiste periculoase. Butadă ? Fără-ndoială. Soţia sa d u p ă cîţiva ani de convieţuire s-a acrit considerabil şi caută în zadar ceva de care să se ancoreze. La care profesorul răspunse că era inutil să se chinuie pentru că în orice caz era sigur că-i va creşte rău.. principiile şi valorile pe care părinţii le afişează în mod deliberat. Debesse într-o zi o m a m ă bine intenţionată îi ceru lui F r e u d cîteva sfaturi bune pentru educaţia copiilor ei.u n dis­ pozitiv stabilit odată ou conceperea acestuia. cîţiva fanatici nu vor să ţină cont decît de caracteristicile climatului familial. mai ascunse. . Tot aşa cum." Sensul afirmaţiei lui F r e u d este fără-ndcială foarte complex. La această frică de învăţător — figură autoritară — de care este îm­ bibat discursul tatălui şi. M. Unul din moduri — printre altele — de a inter­ p r e t a remarca lui F r e u d este să afirmăm : nu atitudinea conştientă a familiei. S-a p u r t a t bine la şcoală. totul este resimţit de el ca periculos. după cum se pare. Or. tatăl lui Francois. dar U ajută să se creeze..u n mod sau altul autoritatea.Consecinţele unui climat familial Atmosfera familială 227 Educaţia nu-l creează pe om. P e n t r u că aceste schiţe de com­ portare. primele elemente ale răspunsului dat lumii exterioare. totul rezonează cu problemele lui personale. Dezvoltarea u n u i copil se desfăşoară în raport cu toate aspectele existente. p e n t r u că în acest domeniu trebuie să ne ferim de orice generalizare pripită. Poate că mai tîrziu va avea şi el probleme cu orice figură autoritară ? EREDITATEA Şl MEDIUL Am scris doar „poate". conştient pe de o parte. mai bine să nu fac nimic. Atmosfera familială este alimentată cu decepţii. D-l şi d-na D. De-abia se întoarce de la şcoală că tatăl şi m a m a îl şi bombardează cu întrebări. . ea reaminteşte despre existenţa unei distanţe între intenţiile. în fiecare zi cîteva proiecte eşuează şi incertitudinea zilei de mîine este permanentă.remarcile colegilor sau chiar oftaturi de agasare din partea subordonaţilor. cel puţin în parte. adepţii teoriilor ereditare vor explica totul în personalitatea copilului p r i n t r . a cărui misiune este tocmai să reprezinte „ r e ­ vanşa" familiei.. chiar din ziua naşterii. Este copilul totail determinat de ereditate . vor fi la rîndul lor modificate prin ceea ce va vedea copilul în mediul care îl va primi şi pe care-1 va transforma şi el. aflate sub depen­ denţa mai puţin netă a unei voinţe educative concentrate şi care vor avea o greutate fără-ndoială mai m a r e în cursul formării unei tinere personalităţi. i-a ascultat pe învăţător ? A luat note b u n e ? „Nimic nu este mai important p e n t r u un copil decît studiile". ca ecou. mai subtile. foarte la modă la părinţii demisionari din 1969 şi care se rezumă la fraza-cheie : „ P e n t r u că ceea ce fac e rău. încearcă să astupe golul din familie prin persoana fiului lor Francois. că el aduce cu sine anumite calităţi potenţiale nu contrazice importanţa rolului jucat de climatul educativ. comportarea lui viitoare. Incapabil să se ataşeze de vreo muncă. ci mai curînd motivările inconştiente care se află în dosul ei. în afara conflictelor inevitabile (şi a căror absenţă ar fi absolut anor­ mală) generate de orice acţiune educativă. pe învăţător şi pe părinţi. nu rămîne mai m u l t de cincisprezece zile într-un serviciu.D. Francois decepţio­ nează bineînţeles pe toată lumea.

S t a m b a k . Părinţii adoptă trei tipuri diferite de educaţie : sînt fie liberali. pe bunica etc. pre­ zentând o stenoză a pilorului care necesită o intervenţie chirurgicală precoce. Xavier este excesiv dădăcit. Copiii observaţi se împart grosso-modo în două grupuri.228 Consecinţele unui climat familial Atmosfera familiala 229 . sînt mai calmi. în funcţie de tipul lor motor : unii. Elementul de care trebuie să ţinem cont este interacţiunea celor două aspecte. J e a n aduce dovada că un copil poate să crească fără probleme. placizi. Iată cum se face că. colora anumite trăsături potenţiale de caracter. Trebuie să ţinem cont de interacţiunsa dintre ereditate şi mediu Jean şi Xavier s-au născut cu caracteristici foarte diferite pe care n-ar trebui să le respingem cu totul. El creşte oarecum cu o „prejudecată favorabilă" şi temperamentul mai curînd neliniştit al grupului familial este astfel modificat într-o oarecare măsură pen­ t r u că. în regim liberal hipertonicii vor găsi activităţi interesante în timp ce în condiţii mai puţin favorabile ei vor putea să sufere crize de opo­ ziţie care se vor manifesta din ce în ce mai des. 3 . sau inconştiente în faţa unor dificultăţi foarte obiective). numiţi „hipotonici" (noţiune stabilită cu ajutorul măsurătorilor obiective ale tonusului muscular). pe tata. Cu toată reuşita operaţiei. influenţa. şi făcînd aşa îşi „gratifică" fa­ m i l i a — pe mama. a u n u i climat dat.. El devorează tot ce i se dă. 1 Un studiu semnat de Irene Lezine şi Mira Stambak o demonstrează de minune Aceşti psihologi au observat un grup de 24 de copii ele la naştere pînă la 2 ani. aceleaşi caracteristici motrice nu gene­ rează aceleaşi stări de lucruri. n-are deci nimic uniform. Efectele unui climat nu sînt niciodată imuabile Influenţa unei situaţii. în „Enfance".sau în întregime condiţionat de mediul său ? Să luăm două exemple : J e a n se naşte cu ceea ce se cheamă „o b u n ă poftă de mîncare". Probleme de alimentaţie nu se pun în ce-1 priveşte. iar dificultăţile întâlnite se află şi ele în funcţie de aceste două aspecte. Lippitt şi White despre care am discutat mult în capitolele precedente 2 '). Dessart. Stilul adaptării variază în funcţie de climatul educativ. tot aşa cum acestea nu explică întotdeauna în mod direct. Quelques problèmes d'adaptation du jeune enfant in fonction de son type moteur et du régime éducatif. dar poate afectiv fragilă. copiii hipotonici crescuţi într-un mediu liberal vor fi supli şi fără dificultăţi. „Hipertonicii" dimpotrivă se deosebesc prin agitaţie clin primele luni. după cum am văzut. în cadrul grupului urmărit. ce fundamentale. dar şi de personalitatea copilului. Anturajul său. inhibaţi. Climatul familial poate accentua. Aceste caracteristici au fost acceptate în mod diferit de. martie—aprilie. Vezi p. în măsura în care 1 I. P e n t r u ca să se poată realiza trebuie să-şi găsească replici în per­ soana copilului. Cu totul altul este cazul lui Xavier. Dar faptul că părinţii adoptă atitudini extrem de 1 variabile nu anulează totuşi particularităţile copiilor. Vezi: Le Développement du caractère hez l'enfant. Me i 1 i atitudinea copilului faţă de hrană (ca şi crice situaţie care implică o dorinţă) revelează ceea ce el numeşte un „proces de acţiune primară". iar cei pe care aceasta îi afectează nu vor reac­ ţiona întotdeanua la fel. Un n u m ă r destul de mare dintre ei poate foarte bine să rămînă refractar la cutare sau cutare caracteristici. 1963. comportarea unei familii. deşi de tradiţie în general optimistă. iar copiii sînt diferiţi cu toţii. poate chiar i se poartă inconştient pică pentru că este un copil atît de greu de crescut. iar cei din mediul incoerent lipsiţi de iniţiativă. fie incoerenţi (este interesant să comparăm aceste trei climate cu cele descrise de Lewin. se trezeşte dintr-o dată în faţa unor dificultăţi nebănuite şi se cu­ fundă în îndoială şi nelinişte. — care arată la fiecare dintre mese o mulţumire cît se poate de vie. el nu mănîncă decît cu difi­ cultate şi creşte foarte încet. Bruxelles. iată. care pregăteşte categoriile ps'holog .. subponderal la naştere. puţin mobili în cursul primului lor an. L é z i n e şi M. Pentru R. 1959. Concluzia principală care se desprinde din această lucrare : în funcţie de climatul educativ. 180—i85. dar rezultatul obţinut după cîteva luni (şi care evident nu reprezintă decît o etapă în viaţa copilului) va­ riază în funcţie de climat cît şi în funcţie de predispoziţii înnăscute. capricioşi. Este „o făptură m ă r u n t ă " . fie foarte severi. familii — şi aici sînt posibile orice reacţii (inclusiv cele ale familiilor oarecum decepţionate de sănă­ tatea excelentă a unui copil. înfofolit.

159. îm­ podobite cu toate virtuţile. Circuitele întrebare-răspuns. le vor compensa. 226—227. Care vor fi pretenţiile familiei faţă de copil ? Ce loc i se va acorda ? Central ? Acesta este cazul copilului-rege. EDUCAŢIA ESTE UN DIALOG Aceste precizări. an 56—57. în „la Psychiatrie de l 'enfant". 189—191. David şi G.. De asemenea. ale cărei elemente sînt consi­ derate identice 3 . care de altfel nu reduc cu nimic valoarea operei educative p e n t r u că nu pretind decît să localizeze cîmpul ei de ac­ ţiune. Marginal ? Este cazul copilului accidental sau părăsit. Există la elie o tendinţă generală de a nu vrea să ţină cont de particularităţile fiecăruia. chiar la copiii care au fost foarte marcaţi de a m p r e n t a lui în primii ani de viaţă. U . Totuşi cîteva lucrări curajoase au încercat să arunce o lumină nouă asupra u n o r domenii foarte obscure. fie că sînt de ordin afectiv. negarea oarbă. d a r şi cu al celor enunţate de A. Ele întipăresc în mintea copiilor un a n u m i t M. pînă şi obişnuinţele lor cotidiene şi toate fără nici o abatere. care nu sînt nişte fantome de părinţi. de reali­ zările lui ? Nimica toată.1'École des parents". efectele sale iniţiale nu au nimic imuabil. D a v i d si G. chiar strîmt sau cuprins î n t r e bariere suple. Compensator ? Este cel al copilului u n o r „ r a t a ţ i " 2 . Le G a l i 2 să semnalăm aici cîteva adevăruri de ordin foarte general legate de consecinţele posibile pe care le au p e n t r u copii diferitele climate educative cfin familie descrise în capitolul precedent şi oare sînt foarte utile de ştiut. IX. Foarte curînd. slabe. în . 2 1 . prea precis. A p p e 1. opiniile. L e G a 1 1. Ce speranţe sînt legate de prezenţa lui. banalizat — al copilului — m e m b r u al unei „ t u r m e " .230 Consecinţele unui climat familial Atmosfera familială 231 o permit circumstanţele. Timpul este într-a­ devăr un element de importanţă capitală. înăbuşirea propriilor dorinţe sau agresiunea împotriva celorlalţi care nu se confundă cu stăpînirea unei lupte şi afirmarea eului. cazul lui François. Avantajul cert pe care-1 prezintă este că ele îl p u n pe copil faţă-n faţă cu personaje înzes­ trate cu o a n u m e consistenţă. 2. F . le vor absorbi. adică de întrebări şi răspunsuri. foarte greu de studiat în mod concret. Vezi p. La Relation mère-enfant. ale succe­ selor şi ale eşecurilor întâmpinate. vol. cele ale unor oameni întîlniţi din întîmplare. mai ales la adolescenţă. Pot să i n t r e în joc alte influenţe : cele ale unor medii noi (îndeosebi în societatea noastră extrodeterminată 1 ). In cursul anilor un copil se poate elibera progresiv de primele aspecte determinante care i^au impus anumite moduri de a vedea lucrurile şi de a acţiona. fasc. A. » Vezi p. inconsistente sau p u r şi simplu umane. de fapt. care să permită contestaţii salutare şi care să păstreze totuşi o consistenţă necesară ? Ce mijloace de apărare în faţa unor necazuri şi impedi­ mente i se vor oferi ? Fuga. P . 4. sau prea uşor criticabile. ci în funcţie de vîrstă şi de împre­ jurări şi destul de clar pentru ca lucrurile permise şi interzise să poată fi uşor separate ? Ce răspunsuri vor fi adoptate în faţa exigenţelor copilului. întreagă această dialectică a întrebării şi a răspunsului este. nişte adulţi evanescenţi. Renunţarea sau revolta pot rezulta dintr-un climat rigid Familiile rigide au drept scop să le impună copiilor ideile. modul de a trăi şi a vedea. Le caractère des parents et son influence sur la maturation de l'enfant. va fi frustrat pre­ meditat sau din neglijenţă. nr. intelectual sau social ? Va fi copleşit de toate 1 Dină la a fi suprasaturat şi dezgustat de orice. 2 Vezi p. . Ele toate pot fi formu­ late în termeni de dialog. din omisiune sau se va încerca să se echi­ libreze cele două măsuri urmărindu-se un echilibru desigur greu de obţinut ? Ce modele de identificare îi vor fi oferite ? Vor fi imaginare. variind nu în mod anarhic. perfecţiunea sau p u r şi simplu ea se va realiza aşa cum este ? Care va fi cîmpul de acţiune oare i se va încredinţa : nelimitat şi deci neliniştitor. P r i n t r e acestea să cităm în special studiul lui M. într-un cuvînt inaccesibile. ne permit să cunoaştem mai clar modalităţile în care un climat familial va influenţa dezvoltarea u n u i copil. vor ţîşni forţe noi care le vor reduce. A p p e l 1 care s-au consacrat mai ales observaţiei a ceea ce ei au numit „interacţiuni" (care sînt tocmai circuite de î n t r e ­ bare-răspuns) în cursul primului an de viaţă a 25 de copii. Cu aju­ torul constatărilor lor. dar nu le poate crea.

care nu este oricînd posibilă (necesitînd p r i n t r e altele o anumită bogăţie de tem­ perament) nu le asigură o poziţie mai solidă. Acestea sînt fără îndoială atitudini patologice. de dorinţa de perfecţiune —• fac ca asupra copilului lor să apese o presiune consider abilă. fără îndoială. P . U . 222. De aici rezultă un fel de deposedare a lui de el însuşi. nu pentru că ea ar fi fost deosebit de neîndemînatică. Sau în alte daţi. iar mai tîrziu la o sărăcire a personalităţii. Dar există alte tipuri de familii infantile. M. 2). L'Enfant et les relations familiales. Le lipsesc puncte de reper în viaţă şi o bază suficientă care să le poată garanta un sentiment de securitate. Această depărtare. P . 19. Este interesant să ne întrebăm Ia fiecare vîrstă prin ce personaj priv'leg'at se ex­ primă rigiditatea grupului familial: fără îndoială. cum se întîmplă de obicei. cele de exemplu în care remarcă prezenţa unei „mame-copil". . De fapt. Ei se lasă doborîţi de teamă fără a deosebi realul de imaginar. p e n t r u < ă sînt prea absorbiţi de propriile lor probleme de afirmare perso­ nală. dar cînd ob­ servăm de aproape modul în care este organizată viaţa unei familii anxioase. în scopuri provocatoare. dacă nu cumva o sublimare de ordin artistic. ea îi conduce pe copii la atitudini ds infantilism şi renunţare. copleşiţi cum sînt de fantasmele păinţilor lor. la atitudini de revoltă cel puţin provizorii x .) îşi resping de fapt copilul. de obligaţii cotidiene. U . F . Cei pe care i-am descris 2 (familia N. voi. copilul nu-şi are locul în familie. ca acel fiu al unei m a m e anxioase speriate nai cu seamă de apă. 1954. O altă varietate de părinţi anxioşi sînt cei care fac ca în casă â domnească o atmosferă suspicioasă şi plină de dubii şi care induc opiilor sentimente p e r m a n e n t e de vinovăţie. nu putem să nu fim frapaţi de importanţa acordată unor riscuri imaginare. ei adoptă comportamente ntr-adevăr periculoase. F . IX. Copilul unor părinţi-copii riscă mai tîrziu să fie permanent exclus le la căutarea propriului eu. 2 D-l V. a cărei importanţă capitală în formarea personalităţii am expus-o 3 . în civilizaţia noastră prin mama pentru sugari şi copii mici şi prin tata pentru adolescenţi („La Psychiatrie de l'enfant". t a t ă l anxios din capitolul precedent se teme ca fiică-sa să nu aibă un accident cu bicicleta. Se poate închipui în aceste condiţii cît de greu îi va veni să-şi jăsească locul între figurile părinţilor în cursul perioadei oedipiene. Le Gali părinţii boemi sînt pe plan caracterologic nişte „nervoşi". Părinţi infantili care refuză să se autodefinească în calitate de părinţi şi se retrag din faţa oricărei luări de răspundere sînt ade­ sea după părerea lui M. Riscă să fie mai tîrziu ei înşişi de o inconsistenţă gravă. prea de 1 2 3 4 M. Acesta se simte spionat şi strict supravegheat. incapabilă să se ocupe cum trebuie de căminul ei. cum se întîmplă adesea. P o r o t 1 odraslele u n o r părinţi posesivi. de interese. pe propriii săi copii. Neliniştea părinţilor provoacă neliniştea copilului Este deci foarte dificil p e n t r u copiii unor astfel de părinţi să evaueze în mod rezonabil realitatea. Sensibi­ litatea lor avidă îi face să fugă de cotidian. . P u t e m în anumite cazuri să mai asistăm şi la tabloul cît se poate le paradoxal al copiilor care-şi asumă foarte de timpuriu. 1 M. A p p e l descriu „interacţiunile" dintre o mamă rigidă şi fiica ei. D a v i d ş i G . în care copilul devine prilej sau mai curînd deţinător al t u t u r o r temerilor pe care părinţii au reuşit mai m u l t sau mai puţin să le ascundă în subcon­ ştient. care a devenit scafandru autonom şi a m u r i t necat. Vezi p. Climatele boeme sînt adesea ţinta psihologilor. L'Enfant et les relations familiales. ci pentru că el însuşi a căzut odată. care se referă la evenimente trecute 2 .232 Consecinţele unui climat familial Atmosfera familială 233 n u m ă r de repere foarte precise în timp şi în spaţiu şi care pot ajuta la înţelegerea lumii înconjurătoare. rigiditatea se combină cu o în­ gustime de vederi. Dar cînd. P e n t r u A. P o r o t . sau. ea se loveşte de caractere „contestatare" şi poate conduce. deosebit de penibile. mai ales la adolescenţă. această distanţă se anulează uneori brusc. ceea ce ar fi un excelent pretext p e n t r u m a m a ei posesivă să nu-şi abandoneze prada şi să-şi ontinue tirania în cadrul acestui nou cămin ale cărui divergenţe putem bănui că le pregăteşte 4 . P . "i adoptă atunci o poziţie prea apropiată de cea a copilului printr-o dentificare exagerată. Această deposedare este maximă în cazuri extreme. Vezi p. . Părinţii anxioşi — mai ales dacă atitudinea lor este dublată. Fiecare din gesturile sale face să se nască teama. Consecinţa anarhiei lor este foarte adesea o a n u m e formă de delă­ sare a copiilor : nu o delăsare efectivă. P o r o t . de pildă. U . 58—59.54. F . fasc. . ci o lipsă de prezenţă care provoacă o delăsare morală. Copiii cresc daţi în grija femeilor de serviciu sau lăsaţi în voia lor.

chinuiţi. Rezultatul acestui t i p de relaţii este în general catastrofal : copilul nu va p u t e a mai tîrziu să suporte nici o frustrare. D a v i d şi G. Cu toate că într-o măsură tandreţea este ne­ cesară. cu o tendinţă poate spre pedanterie. şi a fost apoi foarte surprinsă să-1 vadă venind de la maternitate pe frăţior şi să nu primească nici un pisoi. Efectul cel m a i puţin nociv al Vezi 1 8 4 . t o t d e a u n a preocupat. * Vezi p. Părinţi prea tandri. Anumiţi părinţi îl consideră într-adevăr pe copil d r e p t un mic obiect cu care se amuză. el prezintă adesea o stare cronică de descumpănire. de 8 ani. 3 poate în a n u m i t e cazuri.234 Consecinţele unui climat familial Atmosfera familială 235 timpuriu şi cu preţul unei mulţimi de temeri. Copiii care s-au scăldat în acest climat din fragedă copilărie sînt adesea înzestraţi cu simţ critic şi se dovedesc capabili de reflecţii raţionale. ca acea fetiţă de 6 ani care s-a trezit infirmieră a u n u i tată cardiac şi care de două-trei ori pe noapte se scula ca să se convingă că n-are o nouă criză. Extrema subtilitate care caracterizează schimburile familiale într-o familie complicată ca cea a soţilor T. P . a fost î n t r e ­ bată dacă nu era dispusă să-1 dea pe frăţior în schimbul u n u i pisoi. A p p e 1 în articolul citat din „La Psychiatrie de l ' e n f a n t " ( P . ea sfîrşeşte prin a forma fiinţe sofisticate şi neproductive care vor da totdeauna înapoi în faţa acţiunii şi îşi vor distruge în mod sistema­ tic propriile încercări. foarte adesea incapabili să se consacre sarcinilor potrivite vîrstei lor (studiilor de exemplu). mai m u l t sau mai puţin vizibilă. . Se pot uşor imagina adulţii instabili.u n climat prea încărcat cu stimulente afective. Părinţi zeflemitori. cum se întâmplă uneori din fericire chiar în familiile cele mai incoerente m u l ţ u m i t ă prezenţei u n u i unchi. Aici este vorba bineînţeles de rezultatele cele mai favorabile. le oferă copiilor un model de identificare solid. 9. La 1 an nefericitul copil părea agitat. Aceste atitudini excesive care se întîlnesc adesea la părinţii grav decepţionaţi în viaţa con­ jugală 2 formeză uneori deviaţi sexuali. urîcios. p r e m a t u r îmbătrâniţi. excitabil. Iată cîteva exemple : Părinţi prea indulgenţi. mereu în mişcare. 145—146. copleşit şi el. responsabilităţi în faţa cărora chiar propriii lor părinţi au d a t înapoi. Efectele nocive ale u n u i climat incoerent au fost deja nu o dată arătate 1 . Ceea ce-1 frapează mai ales pe observator este absenţa posibilităţilor de apărare : copiii supuşi unui duş scoţian al educaţiei prezintă reacţii de dezorientare totală care se exprimă adesea printr-o agitaţie total sterilă. puţin coerent. ca şi pe cele ale celorlalţi. ei sînt buni elevi. Părinţi incoerenţi. activitatea lui este organizată în general într-un mod puţin construc­ tiv. cultivînd totuşi un sentiment de vinovăţie. impulsivi. u n e i mătuşi. pare e x t r e m de periculos să laşi copilul să trăiască î n t r . Ne putem închipui cîtă p u t e r e şi disponibilitate afec­ tivă îi rămînea p e n t r u a se interesa de învăţarea cititului. dimpo­ trivă. Familia „complicată". serioşi şi muncitori. cu care să poată stabili relaţii continue. 224. V. M. Uneori. Universitatea din Paris. E nevoie de o p u t e r e excepţională a vîrstei ca un copil să poată depăşi con­ secinţele u n u i asemenea climat de tachinări care atinge adesea (pen­ t r u că la o familie de un asemenea tip intuiţia este foarte dezvol­ tată) coardele cele mai sensibile. dacă totuşi se bazează pe unele elemente reale. H o 1 1 i s citată de D. Cum familia îşi ia în general foarte în serios misiunea culturală. Psihologii au semnalat şi a l t e tipuri de climate educative *.229. ineficienţi în care se vor transforma mai tîrziu — dacă nimic nu va modifica formarea personalităţii lor în curs de consti­ tuire — copiii crescuţi într-un asemenea climat. Ei ţin să-i acorde copilului tot ce-şi do­ reşte. Ei devin nişte mici adulţi. L a g a c h e în „Bulletin de psychologie" . cînd „complicaţiile" familiei disimulează atitudini de fugă şi conflicte cu adevărat foarte importante între toţi membrii săi. Iată un exemplu : cînd i s-a născut frăţiorul — ceea ce de bună seamă a tulburat-o profund — Patricia. în funcţie de vîrstă 2 . unei bunici care. nu fără un puternic sentiment de vinovăţie. ceea ce are adesea drept consecinţă un faliment din punct de vedere economico-social. Dacă copilul n-are la dispoziţie un personaj „puternic". Incoerenţa părinţilor lasă pe copil fără apărare Agitat. 2 1 1 In special F. U . fără să se substituie părinţilor. să comporte cîteva aspecte pozitive. instabil. Patricia a acceptat ideea schimbului. n r . 3 Vezi p. care visa să aibă un pisoi. voi. voi. 2) descriu amănunţit cazul unui copil educat de o mamă copleşită de dificultăţi personale. IX fasc. Ei se joacă cu emoţiile copilului (cum au făcut-o poate propriii lor părinţi).

Pe d-l F. ci să le permită să depăşească teama ine­ rentă fiecărei situaţii şi să găsească astfel intuitiv o atitudine convenabilă pentru fiece împrejurare. Fără să îndrăznească cu adevărat s-o formuleze. Un climat „bun" pentru unul poate fi „rău" pentru altul Filmul „Les Gauloises bleues" arată o familie (dacă o p u t e m de­ numi astfel) deosebit de „pernicioasă" fără-ndoială în ochii t u t u r o r anchetatorilor — asistentelor sociale. toată lumea este de acord că nu s-a mai văzut o mamă mai plină de grijă p e n t r u progenitura ei. pus de altfel în condiţii aparent mai bune. Tatăl este evanescent. — care au văzut-o de aproape. judecătorilor etc. dezvoltarea unei personalităţi. la cei care sînt vic­ timele ei. la soţii F. a unei atitudini de apărare batjocoritoare care atrage după ea o răceală a sentimentelor şi a gîndirii.236 Consecinţele unui climat familial acestei zeflemisiri permanente este formarea. bunica hoaţă. ei nu sînt prea fericiţi. după spusele tuturor. Dar copiii ce gîndesc ? Ei surprind prin expresia lor un pic încordată. Micul Ivan este iute smuls din acest mediu lamentabil. grija pe care le-o acordă. nu ezită să pună u m ă r u l la nevoie. R.. îşi aminteşte neîncetat despre ceea ce i se pare un soi de paradis pierdut. nimeni nu se distrează. sînt foarte apreciaţi de prieteni şi cunoştinţe. bunele principii pe care le inoculează copiilor lor. seriozitatea lor. ei nu sînt veseli. atenţia cu care-i urmăresc. Mama pare incapabilă să efectueze o muncă ordonată şi nici măcar să respecte un minim de reguli de igienă. De ce ? N-au nimic precis de reproşat nimănui. organizarea lor casnică. Diatkine D-l şi d-na F. se ocupă cu adevărat de casă. Aceş­ tia laudă calităţile lor solide. Deci. Dar copilul. domneşte un excelent climat familial. si în­ tr-un mod considerabil. După cum se vede. Cît despre d-na F. Dar fapt rămîne că în familia F. Putem' oare merge mai departe şi să definim în mod exhaustiv caracteristicile unui climat „ b u n " şi „ r ă u " 9 Climatul familial bun şi rău Cunoaşterea capcanelor nu trebuie să-t neliniştească pe părinţi şi educatori. prima remarcă : eticheta „ b u n " sau „ r ă u " pentru un climat familial diferă după punctul de vedere adoptat şi după observatorul care o stabileşte. climatul familial influenţează adesea. în orice caz nu-1 veţi întîlni la cafeneaua de la colţ ! El petrece acasă tot timpul său liber. Viaţa coti­ diană este un lung şir de obligaţii. Familia care din afară este con- . Plictiseala domneşte pe deplin. Pe scurt.

în ansamblu îi convine. un fapt e s e n ţ i a l : nu există climat bun sau rău decât în raport cu un copil dat. înzestraţi cu simţ critic ei şi-au ascuţit reflecţiile în dauna greşe­ lilor celor din jur. Un climat familial d a t poate să convină perfect unora şi de loc altora. în funcţie de persoana întrebată. Educaţia sa . Al doilea copil. într-adevăr. altele — căldurii. c u a n u m i t e tendinţe spre apatie p e care un mediu mai puţin sever le-ar accentua fără doar şi poate. fără p r e a m u M originalitate. psihologi etc. impulsiv. calmă. ceea ce nu p a r e a fi decît un detaliu al vieţii cotidiene este susceptibil de a da un alt „sens" atmosferei familiale. după caz. p e n t r u că multe depind de copilul însuşi. d a r ei ştiu să uite repede greşelile şi nu sînt niciodată prea m u l t t i m p aspri cu cei vinovaţi. de exemplu. Şi invers. neutru. Bilanţul este în ansamblu pozitiv. favorabil sau defa­ vorabil. lesne mînios. A doua distincţie care trebuie făcută : cea dintre întreg şi parte. El părăseşte casa destul de tînăr. Unii. Aceasta este cauza p e n t r u care tatăl îl califică drept „fantezist". cîrcotaş. cu o m a r e independenţă spirituală. Pierre. Se poate deci afirma că în mod paradoxal cir­ cumstanţele au contribuit la îmbogăţirea personalităţii lor 2 . care împiedică orice iniţiativă. Deci fraţii şi surorile nu se trezesc automat şi ase­ mănător adaptaţi la atmosfera familiei. anula sau chiar transforma în opusul lor a n u m i t e intenţii. Soţii W. Ei se vor feri să e n u n ţ e adevă­ r u r i hazardate asupra meritelor diferitelor familii. Apoi îi vom întreba pe psihologi. iar de rest prea puţin îi pasă. î n t r e b a r e a rămîne deschisă.. Acelaşi climat familial a fost deci. In familia G. unele acordînd o m a r e importanţă organizării de pildă. se ceartă m u l t şi ridică îngrozitor vocea ? F ă r ă îndoială. au a v u t e i înşişi de-alungul copilăriei „probleme de climat familial" care i-au sensibilizat la aceste ches­ t i u n i mai mult decît pe a l ţ i i . adică nici rea. Efectele unui climat rigid Aceleaşi cauze nu produc aceleaşi efecte Iată. este înzestrat cu o inteligenţă remarcabilă. Am văzut că nu toţi — nici pe departe — devin nişte neadaptaţi. Un exemplu poate s-o dovedească. cel al familiei G. Irene. care se caracterizează. Astfel. nu toţi rărnîn nişte bebeluşi întîrziaţi. nici bună. Un al doilea g r u p a cîştigat prin această experienţă de supraprotecţie maturitatea pe care o aduce înlăturarea oricărei dificultăţi. docilă. La soţii I. l 1 Să reluăm exemplul copiilor u n i c i . Este suficient să p r o p u n e m u n u i grup de cititori — suficient de diferiţi sub raportul personalităţii — portretele familiilor descrise în capitolele precedente. Se va remarca de pildă că numeroşi educatori. un copil esteycîteodată fericit într-o atmosferă perfect detestabilă în ochii tuturor. alţii n-au găsit putere p e n t r u împotrivire. în faţa unor părinţi anxioşi. — familie „rigidă" 3 . Dacă se face totalul atmosfera familiei G. dar în schimb între ei nu există nici un gînd ascuns. Dacă apoi li se p u n e întrebarea : „copilul cărei familii v-ar place să fiţi ?" se vor observa răspunsuri foarte contrastante. Fiecare climat familial îşi a r e primejdiile lui.238 Atmosfera familială ^ Climatul familial bun şi rău 239 siderată perfectă în toate privinţele poate să nu le aducă membrilor săi hrana de care ei au nevoie. P e n t r u ei această condiţie s-a dovedit neutră. domneşte o de­ zordine totală ? De acord. Complexitatea raporturilor interpersonale provine tocmai din faptul că rezultanta forţelor lor nu se poate transcrie în termenii unei simple însumări. fără pic de răbdare. dar chiar în aceste circumstanţe deosebit de nocive. 3 Vezi p. 218—220. Cazul cel mai defavorabil era constituit de copiii „suprarăsfăţaţi". chiar în cadrul familiei. ascultătoare. este o fată bună. Cel de al treilea este un sportiv. orgolios. Aici ea cîştigă scheletul care-i lipsea. Să reluăm un alt exemplu. destul de însingurat. printr-o m a r e indiferenţă faţă de ceilalţi şl prin nevoi afective mici se arată puţin sensibili la o atmosferă 1 generală moleşitoare. Cu toate schimVezi p. în fine. cu un înalt simţ critic. fanteziei familiale etc. Şi apoi. Un joc subtil de compensaţii poate şterge. Cel mare. domneşte severitatea. dar m e m b r i i ei se amuză.rigidă" îi dă cîteva obişnuinţe b u n e de organizare. 2 1 . Iiar copiii care nu au toţi nevoi comparabile nu sînt întotdeauna la fel de bine înţeleşi. lăsînd la o parte anumite familii caricaturale (şi ele în­ totdeauna mai puţin simple decît par la prima vedere) nu este în­ totdeauna uşor să decernăm premii de virtute sau blamuri publice. ca şi avantajele lui. 160—162. au r e n u n ţ a t repede.

Dominique. REZULTATE EXPERIMENTALE Cu toate că. Asistentele sociale au prevenit famila de n e n u m ă r a t e ori. Michel Gilly 1 abordează problema climatului familial axîndu-se ue cea a elevului b u n şi rău.Sînt rubrici deja precizate în p. Se poate pune. 1. Zadarnică strădanie. P e n t r u Joel poate că ar fi fost mai bine să se nască într-o familie rigidă sau anxioasă care i-ar fi înţeles mai bine tulburările şi ar fi căutat să i le vindece. care să fie valabile la modul lestul de general. Părinţii flataţi şi prea puţin obsedaţi de siguranţa zilei de mîine l-au încurajat mult. Cel de-al doilea copil. Precis. este dificil să determinăm în n o d absolut care sînt climatele „ b u n e " şi „rele". 1 Vezi p. putem încerca să formulăm cîteva adevăruri statistice. s-au ames­ tecat şi învăţătoarele. In schimb pentru Joel este un dezastru. 220 Vezi p. In ansarpiblu. convenind de minune unora 1 intre copiii ei poate da rezultate mediocre pentru alţii sau chiar ineori de-a clreptul catastrofale. 214—215. instabilă. prezentînd dificultăţi de lectură. Studiul grupurilor permite astfel să stabilim un anumit umăr de legi generale care se aplică. 213. P e n t r u a-1 îngriji pe Joel. criteriile fiind întotdeauna ferici­ t a copilului ş i echilibrul său afectiv ş i social l a maturitate. Mai tîrziu. soţii S. ceea ce a surprins pe toată lumea. El se întreabă apoi despre elementele de dife­ renţiere dintre cele două categorii. să renunţe la călătorii. Al treilea fiu. P r i n t r e aceste caracteristici. Se crede că a reuşit. puţin rece. a vrut el însuşi să intre în i n t e r n a t . Poate este capabil de anumite realizări. Soţii S. să asculte sfaturile medicilor de care familia îşi bătea joc din cauza limbajului lor „căutat". a dat dovadă din copilărie de un m a r e talent muzical. majorităţii fa­ miliilor. el este capabil să-şi propună un scop şi să-1 îndeplinească (mai ales în domeniul competiţiilor sportive).. că o personalitate puternică se dezvoltă cel mai recvent în condiţiile cele mai rele. însă. Notă defavorabilă. dar acestea determină uneori i caractere indiferente şi puţin impresionabile. P e n t r u Paul bilanţul este pozitiv. după cum am văzut. în orice caz. n-a fost niciodată luat în serios. putem crede. P r i n t r e numeroşii prieteni ai familiei s-a găsit un muzician care 1-a îndemnat să continue pe această cale. 1 Vedem deci că o asemenea familie. Să te ocupi de Joel însemna într-un a n u m e sens să r e n u n ţ i la un mod de viaţă. Lipsă de autoritate din partea mamei: diferenţa între familiile levilor răi şi buni este foarte mare. nu s-au opus niciodată dorinţei lui de a-şi face din muzică adevărata meserie. Stîngaci.. dar le plăteşte prea scump prin tensiune nervoasă. Fiica cea mare. două grupuri : nul de elevi buni (totdeauna bine cotaţi) şi altul de elevi răi (totleauna rău cotaţi). ar fi trebuit ca părinţii să-1 înscrie într-o şcoală specială. care e opun celor două grupuri.240 Atmosfera familială f \ \ Climatul familial bun şi râu 241 bările frecvente de dispoziţie şi tensiunea internă care-1 caracteri­ zează. . la un întreg fel de a fi. Metoda lui de lucru este următoarea : i formează p r i n t r e copiii de nivel intelectual egal. nu pare de loc „simpatic" coechipierilor săi. organizat. provenind din nedii asemănătoare şi bineînţeles de aceeaşi vîrstă. Notă generală me­ diocră : climatul rigid a accentuat nemulţumirea profundă a copi­ lului. Difiultatea analizei rezultă din faptul că un nou-născut vine pe lume u virtualităţi şi nu cu trăsături de caracter bine precizate. Paul. neîndemînatic. Revoltă stîngace sau supunere excesivă — deseori le ră•nîne doar această alternativă. fără să i n t r ă m în individualitatea vreunui caz recis. Dau­ nele au fost restrînse. mediocru dotată. — Cunoaşterea copilului . cu condiţia să nu se depărteze prea mult de medie. Gertrude a făcut studii neregulate . ' Efectele variază de la un copil la altul Efectele unui climat boem Să vedem acum cum stau lucrurile cu boema familie S 1 . n-au p u t u t niciodată să consimtă la aceasta. Contrariul este vaabil uneori pentru n a t u r i hipersensibile sau copii handicapaţi oricît ie uşor. n-a reţinut de la părinţi decît dezordinea fără vese­ lia lor. s-a revoltat din adolescenţă împotriva vieţii familiale. Mamele cu autoritate se găsesc n grupul elevilor buni. iată pe cele referitoare la climatul fanilial al elevilor r ă i 2 .

Să nu-1 împingi pe copil dincolo de ceea ce este n a t u r a l p e n i i u el. iar dorinţa. Intervenţii verbale : în familiile elevilor răi există o t e n d i n ţ ă mai puternică decît în cele ale elevilor buni. 4. P a r e d ă u n ă t o r ca ea să trebuie să flaică apel la soţ ca să fie ascultată. să se ridice vocea. Şi atunci ce-aţi făcut ? Aţi plesnit-o ? —• Oh nu ! a răspuns tatăl roşind. că elevii buni beneficiază de o atmosferă familială echilibrată. Nu-mi bat niciodată copiii. d a r oferindu-le răspunsuri adecvate vîrstei lor. venţa pedepselor nu pare să diferenţieze cele două grupuri. frica. i este ceva direct util. în cele două grupuri. Să-l înveţi pe copil cu independenţa şi să-1 faci să-şi asume n -sponsabilităţile. 12. nici — ceea ce este şi mai surprinzător — pentru semne de lipsă de respect. prin conflicte axate pe problema mesei). 1 Să r e a m i n t i m câ majoritatea copiilor normal şi identic. chiar am avut poftă s-o plesnesc ! — Aşa ! exclamă medicul. progresul.242 Atmosfera familială 1^ / Climatul familial bun şi rău 243 2. Universitatea din Paris. ca o mamă să ştie să aibă o autoritate bine stabilită. Un sfat pentru părinţi : fiţi adevăraţi. Să rămîi calm şi să nu te şochezi de manifestările instinctului . m a i ales cu privire la problemele alimentare. Dacă presupunem deci. „Fiica mea a fost insuportabilă şi închipuiţi-vă. Deza­ probarea unuia de către celălalt este r a r ă la elevii bujii. 8. Acest dialog exprimă un adevăr profund. autoritate : la elevii răi m a m a este acuzată de tată sau tatăl de mamă. 3. V. a încercat la rîndul său să codifice elementele u n u i „ b u n " climat educativ. u n u l dintre autorii experienţei deja citate 2 . Nu este şi cazul elevilor buni. calmul sînt mai eficace decît principiile in­ transigente. Să te interesezi de ceea ce face copilul chiar dacă nu consideri • .i unea. „poftele" tot atît cît şi faptele. 6. t r ă s ă t u r ă care se regă­ seşte foarte des în familiile elevilor răi (acestea caracterizîndu-se. —• Tocmai aceasta este greşeala dumneavoastră cea mai gravă !" declară atunci psihologul tatălui stupefiat. ordinea. 111 tenţia contează fără îndoială cel puţin cît gestul însuşi. 4. 10. Este important. în timp ce cei răi cresc î n t r . P e n t r u oă — un fapt surprinzător poate la p r i m a vedere — în „familiile b u n e " nimeni nu se supără uşor nici din cauza zgo­ motului. 7. Să respecţi sentimentele şi datoriile copilului chiar dacă nu • i irespund propriilor tale norme. 1 r e ţ i n u ţ i pentru acest studiu sînt înzestrat" „Bulletin de Psychologie". 11. ca şi între adulţi. contrar unei opinii adesea răspândite. Să eviţi să-1 faci pe copil să se simtă inferior. voi. 13. Hiperprotejarea este adesea dăunătoare . 3. Lipsă de acord între părinţi asupra problemelor de. 9. Iată preceptele pe care le oferă 1 : 1. să se pronunţe ameninţări cînd e ceva care nu merge. pedeapsa. Iritarea stîrnită de dezordine şi de zgomot: rezultatele sînt. . cei ai elevilor răi se arată foarte adesea intoleranţi. nici < md am poftă. Să eviţi ameninţarea. 9. Să tratezi dificultăţile copilului fără să-1 consideri anormal. P a r e periculos să întreţii în casă un climat de nelinişte.. foarte diferite. Lipsă de calm şi de stabilitate în comportare : la elevii răi ta' şi m a m a au o dispoziţie schimbătoare şi trec de la un s i s p m educa tiv la altul. Cele treisprezece porunci ale părinţilor model. P ă t r u n s de aceste treisprezece porunci ale părinţilor model. Să dai copilului sentimentul că este iubit şi dorit. 4. 2. într-adevăr. 2 Vezi p. Lewin. 5. mai ales în ce priveşte t a ţ i i . cum am văzut.u n climat foarte deficitar. Răbdarea. 5. Să răspunzi cu francheţe la întrebările pe care copiii pot să le pună. ce concluzii practice p u t e m să tragem din lucrarea lui Michel Gilly ? 1. un iată într-o zi se nelinişti şi se duse să consulte un psiholog. n e v o i l e . de nepoliteţe sau de nesupunere. P e n t r u că în materie de atmosferă familială şi de r a p o r t u r i părinţi-copii. 2. Să fii cît poţi de tolerant ca să eviţi conflictele. J 3.. Să dai copilului un sentiment de securitate. ceea ce ar părea verosimil 1 .a copil. mai curînd decît perfeci. în fami­ liile elevilor r ă i se caută să se m e n ţ i n ă copilul cît m a i m u l t ă v r e m e mic şi nu i se acordă autonomie. Să favorizezi creşterea. 181. In schimb frec-. nr.

dacă es b u n pentru copil. leagă relaţii cu fiinţe care nu aparţin cercului său de familie : aceştia sînt prietenii care vor juca un rol esenţial în socializarea lui. . mai întîi datorită şcolii. sfatul potrivit dat drept concluzie. > i să capete dorinţa de a învăţa. des gur. ea iu-i poate da totul. Trece­ rea la starea de elev este difi­ cilă : copilul trebuie să înveţe . at' la cei care le văd. Astfel că părinţii şi profesorii trebuie să colaboreze. ziarele. acest copil. cinematograful. p e n t r u a-1 arunca apoi în u r m a unor eşecuri repetate Căci se ştie că măştile provoacă sentimente de nemulţumiri. mijloacele de informare în masă care-1 bom­ bardează cu sunete şi imagini. Ce voia deci să spună doctorul consultat de acest tată model Ceva ce se exprimă în două vorbe : „Fiţi adevăraţi". este oare bun şi p e n t r u părinţi ? Vor şti ei oa să se recunoască în el. rit şi la cei care le poartă şi că sînt scoase î general după cîteva ore. sau îl vor aplica în chip de mască peste co~ portarea lor. după cum un rol în formarea lui îl vor juca. Şi dacă ad vărul vostru nu vă convine. televiziunea. Societatea ( ind copilul creşte. Mai întîi. trebuie să ştii dacă sfatul b u n p e n t r u familia X şi copilul din această familie este la fel de bun pentru copilul W din familia Iată de ce. nu o reţetă nouă trebuie să încercat trebuie să vă schimbaţi voi înşivă. pe lîngă şcoală. el îşi vede universul cotidian lărgindu-se ilincolo de orizontul familiei. revistele. ('hiar dacă şcoala se străduieşte compenseze în parte ceea ce mediul nu i-a dat copilului. un psiholog are ades nevoie de ore de cercetare aprofundată. şi înainte şi în timpul vîrstei şcolare. Dar asta nu-i totul .244 Atmosfera familială Iată de ce este atît de greu să dai „sfaturi b u n e " . Apoi. înainte de a formula o părere.

H e r b i n i e r e. poate cît se poate de legitim s-o vrea şi el. Ea creează imaginea unei societăţi liberale şi curtenitoare în care spiritul de creaţie este mai apreciat decît un simplu conformism şi în care elanurile spontane mai sînt încă permise. plină de jucării . De aici se nasc toate noţiunile de împărţeală. copiii se adaptează aici de m i n u n e . Am vorbit m a i su 2 de acel „înţărcat afectiv". La fel de necesar ca primele frustrări impuse pe la 1 an de către mamă. cînd m a m a se întoarce el se arată ostil faţă de ea. Un studiu în curs de efectuare 1 la universitatea din Stanford (California) caută să elucideze comportarea î n t r e 2 şi 3 a n i : copilul este lăsat să intre. în „l'Ecole des parents". în afara unor cazuri excepţionale. Cu toate aceste educatoarea are un rol cu totul diferit decît mama. . el se linişteşte de îndată ce un adult se ocupă de! el. nece­ sitatea dreptăţii. de autonomia sa. Nu trebuie decît să stîrneşti dorinţa afecţiunea. El reprezintă totuşi pri m u l aport esenţial al şcolii. de asemenea. Copilul găseşte aici o lume pe măsura sa . M a c c o b y Vezi p. 1 2 în cadrul unor cercetări asupra relaţiilor de dependenţă ale lui E. p u ţ i n cîte p u ţ i n copilul începe s" se joace. Monta ign La ce vîrstă e copt copilul p e n t r u grădiniţă ? Iată o chestiun controversată. Şi deoarece educatoarea ia în serios întrebările şi acliunile lui. o sărută. Atunci m a m a iese din cameră. Copilul descoperă necesitatea dreptăţii Aici el descoperă. Trebuie să te supui. integrarea în aparatul şcolar p u n e foarte adesea probleme. După clipă ea pleacă şi m a m a se întoarce. P u n c t u l de cotitură pare că se situează pe la 2 ani şi jumătate. a cărei utilitate este tot mai m u l t recunoscută. neliniştea cauzată de sentimentul de inferioritate scade : copilul devine conştient de posibilităţile sale. apoi i n t r ă o educatoare care caută să reia jocul. mai bine decît în familie. de schimb. de curtoazie. el obligă copilul să iasă din cochi­ lia protectoare a familiei p e n t r u a-şi face ucenicia vieţii în societate. în sensul că t r e ­ _ buie să-şi împartă atenţia î n t r e numeroşi copii. Pierre.L e b e r t. Ceea ce vrea să Iacă Jean. nu fac să-i apară ca evidentă reciprocitatea schimburilor. Grădiniţa de copii : o societate liberală şi curtenitoare Iată de ce grădiniţa de copii este o etapă intermediară. i Vezi legat de acest subiect articolul lui S. începînd din acest moment copilul poate fi încredinţat fără grijă unei grădiniţe. O dată acceptată separarea provizorie de mamă. 1963. Primele rezultate a r a t ă că un copil de 2 ani plînge îndată ce m a m a lui pleacă şi este greu de po­ tolit . vrea să-i aducă mici cadouri şi această atitudin se păstrează uneori în primii ani de şcoală primară.Şcoala 247 Şcoala UCENICIILE SOCIALE Societatea pe care copilul o descoperă intrînd direct în şcoală este autoritară şi puternic ierarhizată. uneori dureros . Copilul este lăsat o clip" singur. în orice Lţrup de copii. toată lumea se aseamănă. In timpul întregii perioade de grădiniţă educatoarea este î n ­ tr-adevăr o locţiitoare a mamei. înconjurat <le cei de-o seamă el se simte totdeauna liber şi mai puternic în faţa adultului : acest sentiment se regăseşte la orice vîrstă. fraţii şi surorile de diferite vîrste. să dai semne de respect faţă de învăţător şi mai multe încă faţă de domnul direcior. trebuie să te aliniezi şi să stai liniştit u r m î n d nişte reguli para­ militare impuse în u r m ă cu un secol. altfel nu creezi decît nişte asin încărcaţi cu cărţi. 6 0 — 6 1 . Acasă ceilalţi nu sînt niciodată de-o seamă cu el : adulţii sau sugarii. La grădiniţă toată lumea a r e aceeaşi vîrstă. Dar p e n t r u că acest caz este din ce în ce mai rar. grădiniţa pare să-i dea copilului într-adevăr un sentiment Ic s i g u r a n ţ ă 1 . Dacă est puţin mai mare. în această societate nouă copi­ lul p ă t r u n d e cu o relativă uşurinţă dacă familia are ea însăşi o structură autoritară. Copilul leagă cu ea raporturi d afecţiune. într-o sală asemănă toare cu o clasă. cu condiţia ca n u m ă r u l copiilor să nu fie prea m a r e : trebuie ca educatoarea să se poată ocupa de fiecare. nov. împreună cu mama. V Ecole maternelle.

. destinată să pregă­ tească integrarea socială.. Copiii doresc să existe note şi locuri. Dacă nu sînt făcute la această vîrstă. P . să reuşească s-o evite complet. i-i placă învăţătorului de care se leagă. Competiţia este în schimb mult mai puţin stimulatoare pentru un caracter conciliant. în schimb. şi dacă învăţătorul şi pă­ r i n ţ i i îl felicită într-un glas. 2. asupra necesităţii unui efort. dar nu să mîzgălească tabloul lui Pierre. copilul de 5 ani este gata să „muncească bine". Exact la fel cum la 15 luni copilul încerca să fie curat pentru a-i face plăcere mamei. Vezi p. . cată copilului prin acordul dintre părinţi şi învăţător. care pun mare preţ pe ea. cel al şoricelului. „Noua pedagogie". mai mult sau mai puţin dispreţuit. ele riscă să lipsească întotdeauna. 1968). n care pentru a te afirma. El caută. Aici apare noţiunea de muncă. Sub această presiune socială sesizată în toate conversaţiile celor mari ale căror frînturi le aude. perioada . infinit mai bine decît un altul. — Cum adică? — Mai multe. Influenţa caracterului Desigur. . Pare puţin probabil ca într-o societate în care competiţia este mijlocul admis Ic descărcare a tensiunilor psihologice. dar îşi descarcă nţresivitatea latentă prin competiţie. O astfel de muncă de echipă este. dar nu să dărîme cuburile lui Jean. de asemenea. aprobarea părinţilor şi a păstra dragostea lor.Vezi S. " care maschează adeiratul m o t i v . clarifi-. seriozitatea şi atenţia micilor muzicieni erau impresionante. Pierre poate împinge un camion. îmbogăţirea „socială" se face la grădiniţă sub î n d r u m a r e a educa­ toarei. . să ajungi să faci ceva în comun — iată uceniciile necesare ale vieţii sociale.: „Ţi-ar plăcea să existe note? — Da. Cel „muncitor" este apreciat. orice efort îi apare ca o sursă de feri1 ne d e p l i n ă . Caracte1 într-un articol intitulat Meseria de şcolar. ele pot p ă t r u n d e adînc. să-i respecţi pe ceilalţi. după cum ştie. B e r g e r. care.248 Societatea Şcoala 249 Jean poate să picteze. un caracter combativ 3 se simte în competiţie. a făcut loc în cel de-al patrulea an de viaţă unei alte perioade : acum copilul acceptă anumite reguli. Să-ţi rînduieşti lucrurile. pentru că aş putea 1> ţ ine mai mult de la tata şi de la m a m a . m u n ­ ceşte ca să-şi întreţină familia. Aprecierile are nu sînt notate sînt instinctiv' traduse de copii în termeni de > omparaţie. nu se ştie. în oare agresivitatea aoumulată de-a lungul confruntării cu primele obstacole se descarcă m mod deschis. la 6 ani el lucrează pentru a merita 1 2 Experienţă condusă de o stagiară germană într-o grădiniţă bilingvă din Bordeaux. pentru ca să ştiu m u l t e . care caută să facă să dispară din şcoală spirii il competitiv şi în acest scop suprimă notele şi locurile de întîietate. nr. Copilul munceşte în primul rînd pentru „a face plăcere" Acestei prime motivări. foarte palpabile la anumită vîrstă. . mărturisit mai tîrziu: „tata şi mama sînt m u l ţ u m i ţ i " („l'Ecole des irents. . nu este exact". (fără note) dacă nu lucrez prea bine. de bună seamă. Trăite pratique "iinalyse du caractere. o performanţă în sine pe plan social.. Preocuparea învăţătorului va fi din ce în ce mai mult îndreptată asupra dezvoltării intelectuale şi. Mo 1 1 o. . în şcoala primară ea va continua mai ales sub presiunea gru­ pului de colegi 2 . Şi. Grija de a nu-1 pedepsi pe cel lin u r m ă şi de a nu-1 perturba psihologic duce la privarea celor­ lalţi de bucuriile competiţiei. Şcoala deschide un cîmp nou. Am văzut într-o grupă o mică or-' chestră 1 compusă în întregime din copii de 4 ani şi care acompania o scenetă mimată : laitmotivul ursului. . care-i este iceesară. S. sperînd înlotdeauna să fie mai buni decît alţii. cel leneş („playboy"-ul). U . jocul sentimentelor îi aduce un sprijin puternic. în fine.nu"-ului. 271—276. Mo I 1 o arată următoarele motive • t'late: „lucrez ca să aflu lucruri n o i .. deci de competiţie. şcoala.c loveşte din acest punct de vedere de lipsa de înţelegere a copiilor i a părinţilor 2 . în acelaşi timp. cit. are sînt limitele acestei vîrste ? Care sînt rezultatele suprimării iotelor în comparaţie cu cele ale metodelor tradiţionale ? Iată tot itîtea întrebări la care încă nu ştim bine să răspundem. cel al pisicii interveneau la timpul şi la locul p o t r i v i t .. In grupele mici această învăţătură are cea mai m a r e importanţă. Şi a l t u l : „notele rată că ai învăţat foarte bine. doritor să-şi imite tatăl. doritor de asemenea sâ-şi imite în­ văţătorul — o figură de prestigiu — şi să vorbească aceeaşi limbă cu el. op. . te poţi măsura cu alţii. dacă învăţ i n e . Mi-ar plăcea să le arăt celorlalţi". 3 Vezi studiul factorilor de polaritate în lucrarea lui G. NOŢIUNEA DE MUNCA Societatea însăşi p u n e în secolul XX noţiunea de muncă deasupra tuturor celorlalte. F .

EFORTUL PE CARE-L IMPUNE Pentru a obţine ca elevul să muncească. d a r pasiunea intelectuală poat fi mai puţin specializată. care sub denu mirea de „pasiune intelectuală" 2 fac din ea u n u l din factorii ire ductibili ai caracterului. 1 'o pi Iul trebuie să meargă la şcoală . ! "'iitru defrişarea căruia omenirii i-au trebuit mii de ani. F . El vrea să meargă. F . U . alături de profesorul î n a r m a t i vergeaua. se bucură de apro barea profesorilor. 64—65. P .Ic a explora lumea care-1 înconjură şi de a-şi însuşi un a n u m i t n u m ă r de îndemînări şi tehnici care-1 vor ajuta să se descurce în • •a1. să vrea să înţeleagă. să imite comportarea cotidiană a adulţilor care-1 înconjură. Cei nervoşi şi cei sentimentali: afecţiunea pentru învăţător est motivul lor p r i n c i p a l . 1 Vezi la p. Pentru un studiu aprofundat al probi mei vezi: R. B e r g e r . \ceasta nevoie de imitare îl va determina probabil. şcoala tradiţională ames| "ca constrîngerea cu preocuparea pedagogică. în asalturi m a i m u l sau mai puţin avîntate. m~ puţin bine dacă nu-1 iubesc. Trebuie să-i adaugi un efort. iar copul pedagogiei este tocmai să determine cele mai b u n e mijloace • ]'• a-1 obţine din partea copiilor 2. Ea se întîlneşte în general la copiii căror le place să citească orice carte care le cade în mînă şi pe care plă cerea descoperirii îi face să uite de efortul lecturii. 40—42. iată -' arată caricaturile ultimului secol. P . U . să înveţe. să mănînce singur. Psychologie pratique des enfants de 7 à 12 ans. Ar fi exagerat să ne imaginăm că această nevoie va fi suficientă jK -ntru a-1 incita la lectura operei lui Racine sau la învăţarea legii ii Mariotte. Curiozitatea intelectuală este în p r i m u l rînd departe să fie aceea la toţi copiii. U . Ea este evident cea care îl animă pe n a t u ralistul entomolog care la 4 ani deja îşi „petrecea t i m p u l " observîn furnicarele. în ' Vezi p. articolul Caractère et réussite scolaire în „la Caractérologie". ' Scopul metodelor de genul „latina fără efort" este evident nu de a suprima efortul de a-1 face mai agreabil. Este un caz foarte rar. F . Traité pratique d'analyse du caractère. „Aviditatea care creează ambiţia este şi ea un factor favorabil muncii la şooal" Curiozitatea copilului este în primul rînd spontană Dar la toţi copiii această curiozitate are limite. G a i 1 1 a t.250 Societatea Şcoala 251 rologia oferă o serie de indicaţii utile asupra modului în care copii 1 se comportă în cadrul m u n c i i . 2 Vezi G. fără a accepta sfatur 1 într-un r i t m care altora le-ar părea obositor. conştiincioşi. dar sentimentalul corijează această ten dinţa printr-o m a r e conştiinciozitate şi un exces de scrupule car pot să-1 ducă la surmenaj. La şcoală copilul se aliniază cu mîinile la spate. Nu le place decît s fie în fruntea clasei. ŞCOALA TRADIŢIONALA Şl. P . ordonaţi. Ea îl împinge pe copil spre descoperiri şi face ca efor tul să devină atît de uşor încît trece neobservat. vol. învaţă bine dacă-1 iubesc pe învăţător. moştenire care pro"nea fără îndoială din liceele organizate milităreşte de Napoleon. Copilul pînă la ' ani este într-adevăr î n a r m a t cu această dorinţă bine înrădăcinată . Ea trebuie apoi să fi orientată şi suscitată Problema şcolii este cea a unei societăţi civilizate care încearcă i determine inteligenţa copiilor să străbată în cîţiva ani un drum. Aici • i iriozitatea spontană nu ajunge. după cum au observat caracterologii. în societatea modernă. . Educatorii optimiş' au considerat că ea ar p a t e a fi singurul motiv al învăţăturii şcolar Acest punct este larg discutat în zilele noastre. IX. să citească. Cei amorfi: nu lucrează decît sub o presiune materială şi de frii pedepselor. Borda R. să înţeleagă cum s-a ascut. lista clasică a caracterelor. Cei flegmatici: docili. Cei nervoşi şi cei colerici: lucrează neregulat. . dacă aptitudinile le-o permit. Analyse caractérielle des élèves d'une classe par leur maître. CURIOZITATEA INTELECTUALA Curiozitatea intelectuală este oare cea din u r m ă motivare ? D fără-ndoială. dacă fuge de la şcoală pentru i bate cîmpiile din jur copilul este readus între doi jandarmi. M u c c h i e 1 I i. Cei pasionaţi: lucrează complet singuri.

dis: ugîndu-le gustul p e n t r u şcoală şi pentru ceea ce se învaţă acolo . Să înlocuim obligaţia de a învăţa prin dorinţa de a învăţa Fără să se ajungă pînă acolo. 1969. 22. Elevul bun ascultă cuminte monologu învăţătorului şi se pliază fără discuţii exigenţelor acestuia. Doar 2 4 % din băieţi şi 3 0 % din fete ter "ă şccala primară fără repetenţie.. C. Constrîngerea poate avea efect poziti asupra rezultatelor la învăţătură. Această metodă. adică de eşecuri şcolare cel puţin relative. puţin mai tîrzi copilul are „stomacul încuiat" dimineaţa.u diferă prea mult de cea a ofiţerului care ştie să-şi electrizeze Udaţii. . ea este adusă în situaţia să pună la îndoială metodele traiţionale şi să înlocuiască obligaţia de a învăţa prin dorinţa de a ivăţa. Mollo. şi d asemenea ideea care exist? la şcoală în legătură cu elevul bun. 1 . Inteligenţa şi vioiciunea spiritului sîn infinit mai puţin importante : 21 o/o din opţiuni faţă de 52°/o p e n t r calităţi ce ţin de disciplină. U .. P . colecţia „Paideia". Launay. Se cunosc „maladiile şcolare" cele mai frecvente : Anxietatea. îi descurajează pe cei mai puţin buni. refuză micul dejun. IX).. : Un copil din trei repetă cursul pregătitor..252 Societatea Şcoala 253 clasă. Alţii se împotrivesc şi »r să protesteze împotriva unei pedepse „nedrepte". care poate deriva din agravarea tendinţelor pre­ z e n t e . Ga i 1 l a t . Celui anxios îi este atît de teamă de şcoală şi de pedepsele i. mai ale după război. Chiar în măsura în care societatea modernă doreşte mai puţin să aomoveze o elită decît să procure o instrucţie de masă accesibilă ituror. s-a observat şi s-a subliniat adesea a rigiditatea şcolii tradiţionale îndîrjeşte şi dezorientează un m a r e imăr de copii fragili 2 . atent. Le métier d'écolier în J ' É c o l e des parents". nr. oferindu-le elevilor înzestraţi şi silitori u sprijin de prima mînă datorită însuşi obstacolului pe care le i opune să-1 escaladeze. Ordinea. pedagogia tradiţională este constructivă. sînt la fel de apre ciate ca la a r m a t ă în ziua trecerii în revistă. disciplinat. pune mîinile cruciş pentru a asculta şi nu se mişcă decît 1 semnal. Nu trebuie decît ca primele succese şcolare . este anormal de clicat 3 . încît nu se poate decide să meargă la ore. reuşindu-se efectiv să se implanteze în creierul elevilor o seri de noţiuni de bază-fundament solid pe care u r m a u să se fixez cunoştinţele viitoare. v o i . A fost prevăzut u întreg sistem de pedepse şi de „decoraţii "(altădată „crucea". ţinuta. i se cere „mai mult conformism decî dinamism şi spirit creator". Această atmosferă s-a schimbat mult de-a lungul anilor. Se ştie că pînă-n prezent în şcolile franceze procentul de repenţi. Trebuie să se supună fără discuţie şi să nu se adreseze în văţătorului decît cu mari precauţii de respect. adică e obligă elevul să absoarbă vrînd-nevrînd un anumit n u m ă r de cunoş tinţe şi de procedee Nu încape îndoială că acest dresaj a dat rezul tate.F. impusă prin pedepse. 1959. de absenţa de curiozitate şi de lK iteres faţă de materiile care se învaţă . Fuga. elevu bun trebuie să fie „muncitor. Chiulangiul ajunge la \ adare dacă este oarecum abandonat acasă. consecinţele psihologice ale acestui dresaj au fost u n e ori dezastruoase pentru copiii care nu corespundeau şablonului d elev bun. i orice caz ea necesită profesori excepţionali prin autoritatea lor i prin strălucirea lor personală şi a căror influenţă asupra clasei . Mo 1 I o. -' Vezi R. De asemenea. De la ea ne-au rămas totuşi destule. Chiulul — uneori simpla dorinţă de a găsi ocupaţii mai atrăgă• >are decît învăţătura . trans formată în Panoul de onoare).dar ea este uneori negativ pe plan psihologi S. vomit sau are reale dureri de stomac în fiecare luni dimineaţă. care la cei mici poate lua forma unui capriciu de nu merge la şcoală sau a unei crize de enurezie . 1 In schimb. L'Hygi'ene mentale de Vecolier. şi mai ales idee că munca este o „datorie" neplăcută. fie dificile — şi iată că viitorul elevului în şcoală este compro­ mis. Autorul subliniază reacţiile nervoşilor şi aie sentimentalilor. în sfîrşit. Dup o anchetă făcută printre viitorii învăţători la Şcoala normală. silitor" Acestu elev docil. Les relations enfants-parents-maitres în „la Caracterologie" U. subliniază S. F . bineînţeles el este favorizat de faptul de a fi in elev rău sau neintegrat în clasă.

Procesul de identificare pe care l-am studiat d e j a are u r m â ' i >area contribuţie : copilul vrea să înveţe p e n t r u a imita sau egala . N o r t o n and C. iar copiii — antrenaţi s-o înveţe p e n t a fi apreciaţi ? Familiile de intelectuali (de pedagogi. copii care învaţă bine p e n t r u că la ei activitatea intelectuală es J apreciată. Copilului îi place să înveţe ceea este apreciat în mediul s Astfel o dorinţă mai m a r e sau mai mică de a învăţa este cond ţionată. unde atmosfera şcolară se liberalizează. din ambele i>ârţi. este o ultimă motivare. u n d e fiecare îşi aduce • oritribuţia sa. N e i 1 se face într-o anumită măsură simţită în rea Britanie. chi dacă este generată de curiozitatea spiritului. a întemeiat şcoala de la S u m m e r Hill în care copiii eu munceau decît dacă şi cînd voiau : a fost un succes. Bruner. Aceste experienţe. la care copii fac progrese spectailoase. 1 J. de atitudinea cel din j u r şi de accentul pus pe un lucru sau pe celălalt.254 Societatea Scoală 1 255 DORINŢA DE A iNVAŢA „Este o problemă care nu poate fi eludată dar care poate fi rez 1 vată" scrie Jerome B r u n e r . lăsînd să se creadă că doar • irălucirea personală a lui Neil a provocat iluzia. In schimb influenţa lui A. apostolul unei educaţii pe deplin libere. Cel puţin penitnu fixarea atenţiei ei-. pe care o consideră fundamentală la fiinţe u m a n e i care duce la ideea muncii în echipă. Educatorul englez A. făcute la Universitatea din Illinois şi relatate aici de visu. de pildă) . activizată. Neil. S. cu mult mai m u l t decît de notele bune.) va constitui întotdeauna o motivare puternică pent copii. în construirea u n u i t u r n din ce în ce m înalt etc. Toate şcolile care -au inspirat din teoriile lui au trebuit să introducă o anumită coni r î n g e r e 2 (cel puţin p e n t r u a impune un m i n i m u m de d u r a t ă p e n t r u • n anume interes) iar singura care n-a făcut-o a fost copleşită de lezordine şi de ridicol. B r u n e r.>c un aduM. sau poate mai curînd faptului că în această familie muzica e pusă mai presus de orice. combinaţia complexă a uituror acestor motivări. Toward a Theory of fnstruction. cop nu se vor antrena cu adevărat atîta t i m p cît vor fi cu uşurin scutiţi de activităţi sportive ca şi cum acestea ar avea prea puţi importanţă. i povestite în lucrarea: Comment donner à votre enfant une intelligence supérieure 'font 1967. S. 69. pare destul de independentă de recom­ pense şi pedepse. d u p ă părerea lui această dorinţă. meritat. Şi dorinţa de a învă este cu atît mai puternică cu cît competenţa creşte : să-ţi baţi p priul record (la sărituri. constrângerea este necesară. I'. însăşi curiozitatea îi împinge pe copii la o p e r m a n e n t ă mobilitate. copiilor de 5 ani li se cere o atenţie totală (nu li se permite ui măcar să întoarcă capul). dacă acesta este iubit. „Metodele noi" în şcoală caută s-o stimuleze. alrnînd cu jocuri şi cu perioade de totală libertate. ne face orice ucenicie imposibilă. . S. mai spune J. să-ţi însuşeşti o co petenţă. părinţi) şi ca ştiinţa acumulată să-ţi confere u anumit prestigiu. Trebuie ca fi care descoperire să conducă la un rezultat şi ca apoi s-o poţi lua la capăt : astfel se naşte ideea de competenţă . transformată. S. de a colabora. dar p e n t r u o d u r a t ă foarte scurtă. Reciprocitatea. cel mai frecvent pe profesor. se datora aceasta oare e r e ' taţii. Se pot construi mult şi bine stadioane magnifice. adică un mijloc de a acţiona asupra lumii din jur este pe tru copil o fascinantă raţiune de a învăţa. 1968: „Dorin de a învăţa este o motivare internă care-şi găseşte t o t o d a t ă izvorul şi recompensa propria-i exercitare". Dacă to erau buni muzicieni în familia Bach. de a lucra în comun". Poate fi suprimată constr înger ea? Se pare totuşi că ideea de a suprima complet constrîngerea este • pură utopie. d a r proporţia ' Vezi p. nu se confundă aceasta. idmirat. Dar mai trebuie ca scopul u r m ă r i t să fie clar şi apropiat („n serveşte la nimic" — se smiorcăie copiii în faţa gramaticii latin Mai trebuie desigur ca activitatea să fie aprobată de cei din j (profesori. dar nici un ut educator n-a p u t u t să-1 reproducă.L numeşte astfel tendinţa de a se întrajutora. Astfel dorinţa de a învăţa. La şcoala experimentală a lui Sieg3 iod Engielman la Champaign. atunci a r e loc un schimb de stimă. colegi. S-ar putea spune i acesta este principiul orelor şi recreaţiilor noastre. Curiozitatea este schimbătoare şi mereu solicitată de ex~ rienţe noi : trebuie dirijată.

mici maşini de 1 Experienţa făcută d e W h i t e — Cunoaşterea copilului şi K a g a n î n creşa experimentală d e l a Marvard. S-a demonstrat cu uşurinţă că trimiţînd la i oală foarte de timpuriu copiii din medii foarte defavorizate. care altfel ii. căci rolul mediului începe odată < u naşterea. c şi funcţionarea muşchilor bine antrenaţi. 1 Nu avtm încă suficientă bază pentru a şti dacă această creştere de Q. • limulează inteligenţa lor. fel cum un exerc'ţiu al muşchilcr poate conserva tonusul. . iar răspunsul exact merită o a doua prăjitură.. Foarte rapid această funcţionar încetează să mai pară un efort şi produce o adevărată plăcere. Şcoala se străduieşte să compenseze. adică să facă să funcţioneze din plin mecanismele intelectual puse la dispoziţia lui de creier. Randamentul muncii este evident maxim cîn concentrarea.. se ia un grup de copii şi se înconjoară cu obiecte mobile şi multicolore pe care ei învaţă să le manipuleze K Se observă atunci cum creşte capacitatea lor de a-şi supraveghea şi coordona ••osturile.. In Statele Unite s-au întreprins studii foarte intense pentru comj . fracţii.fi vegetat iremediabil. probleme cu bani. ghidaţi educatori competenţi. mici telefoane.. care se îndepărtează hotărît de tezele susţinute majoritatea psihologilor în ultimii douăzeci de ani. deja instruit şi care pune la dispoziţia copiilor de la •a mai fragedă vîrstă o mulţime de cunoştinţe şi de experienţe. Pînă acu doar anumiţi educatori de copii întîrziaţi au încercat s-o demo streze.) şi. încît un copil dintr-un mediu defavorizat i ajunge aproape niciodată s-o compenseze. Inconvenientul şcolii tradiţionale este tocmai d a impune o semiconstrîngere de-a lungul unor ore în şir. imuzîndu-se : mozaicuri colorate.. copiii îşi măresc coeficientul de inteligen într-un mod spectaculos 1 .ceea ce mediul n-a dat copilului de la început Dar şcoala nu poate face totul. mai apt ii-ntru a învăţa. în timpul unei perioade foarte scurte care nu lasă 1 oboselii. Să obligăm copil să-şi precizeze bine idee Iată o altă formă de constrîngere necesară : copilul nu trebui lăsat să se piardă în noţiuni vagi. este totală. cauza nu era cea rasială. Astfel Siegfried Engelma le pune copiilor întrebări exacte şi cere ca răspunsul să fie exprim în fraze exacte şi complete. Un m e ­ ii u privilegiat. INFLUENTA MEDIULUI ASUPRA REZULTATELOR ŞCOLARE Concomitent.25(3 Societatea Şcoala 257 lor este inversată. Rezultatul a fost că dacă "piii albi s-au dovedit într-adevăr mai inteligenţi şi mai capabili i-şi adîneeaseă studiile. mai treaz. ci socială.I. este stab Pare dcar prcbabil că un minim de e x e r c ^ u intelectual pcate să conserve avansul. fie cei mai puţin inteligenţi.irarea inteligenţei negrilor şi a albilor. ci obligat să precizeze şi să clari fice. Ele a cel puţin meritul să atragă atenţia asupra faptului că coeficient de inteligenţă al copiilor. ridică desigur a în Franţa cît şi în Statele Unite proteste foarte numeroase. . El întreabă de pildă o fetiţă de 4 ani ( „Te afli într-un autobuz ? Mănînci un elefant ?" „Nu — răspunde e — stau pe un scaun şi mănînc o prăjitură uscată". Datorită acestei bogăţii de stimulente copilul dintr-un mediu ele­ at (prin opoziţie faţă de un mediu incult) sau copilul de la oraş p r i n opoziţie cu cel de la ţară) pare mai vioi. departe de-a fi stabil cum s-a crez poate dimpotrivă să fie mărit prin stimulente exterioare.. De la 1 la 4 ani li se dau jucării care le permit să facă descoperiri. cauza şi rezultatul acestei descoperiri a fost sesiza< a importanţei mediului pentru succesele şcolare ale copilului. P e n t r u a a r ă t a cît este de important să stimulăm inteli•cnţa copiilor mici. u castă diferenţă poate fi redusă simţitor : este u n u l din rolurile •rădiniţei. Şi el ajunge într-adevăr să cîştige doi-trei ani ivans faţă de celălalt. Aceste idei. Şi copiii care profită cel mai mult de ea sînt fie cei mai inteligenţi de la bun început. Experienţa arată că graţie unor exigenţe simple de acest ordi copii de 4—5 ani se arată pe deplin capabili să-şi însuşească cuno" t i r ţ e destul de complexe în materie de vorbire şi de calcul (citit operaţii fundamentale. obişnuiţi de mici să găsească plăcere în acea gimnastică intelectuală.

258 Societatea Şcoala 259 scris. . 2 1 . c ă nişte copii bine adaptaţi îşi recu­ se mai uşor greşelile şi au o părere mai corectă despre ei înşişi. iar succesele şcolare capătă în och familiei o importanţă fără precedent. de asemenea. Cel care are grave rivalităţi cu un frate. nerealizînd ambiţiile părinţilor ii şi. I presiunea p e n t r u cucerirea succeselor începe o dată cu intrarea î şcoală. ca şi cei care înva J rău. „elevul r ă u " .B o u r r e a u . El stîrneşte certuri : „Fiul ui a luat o notă proastă. o conversaţie î n t r e lârinţi şi profesori poate uneori elucida cauzele. Copilul pierde puţin cîte puţin orice siguranţă. Bon ou Mauvais élève. şi această atmosferă neprielnică îl marchează pe copil.. . el con sideră ca ceva n a t u r a l să înveţe bine.u n medi socialmente strivit — nici nu se gîndeşte s-o facă. Dacă trăieşte într-un mediu elevat. în Franţa. făcîndu-i să se simtă vinovaţi. sînt d e ­ ntişti încă din grădiniţă ! Succesele şcolare şi tensiunile în familie Căci există o nuanţă. u n d e învăţămîntul secundar este de multă vreme gr~ tuit.. Studii •arte numeroase 1 au arătat că elevii cu note proaste ajung să aibă > părere foarte proastă despre ei înşişi pe toate planurile . La Réussite sociale. Alte studii l i r a n d t . s-a observat deseori cît de mult influenţează dificulta­ te familiale succesul la şcoală. însă medi mai are şi o altă funcţie decît cea culturală : de el depinde nivel de aspiraţii al copilului. F . nu poate să-şi conentreze atenţia.. silitor) şi aprecierea succesul care are o importanţă din ce în ce mai mare în familiile burghez Cu cincizeci sau chiar treizeci. P . între aprecierea m u n c la şcoală (care se întîlneşte frecvent în familii foarte modeste. 1964. Berge. o soră. care tra­ iste într-o stare de tensiune puţin favorabilă succesului : este un > t c vicios. Dar nu erau puţi nici puturoşii care ajungeau să ocupe o strălucită poziţie în afac rile tăticului. creează în exterior o impresie nâgulitoare despre e a . 1967. Succesul şcol nu era decît un punct de plecare al u n u i lanţ celebru. ei trebuie să absolve cel puţin şcoala centrală sau şcoală superioară de comerţ.. Editions sociales françaises. 1 Realizate între 1952—1964 mai ales la Universitatea din Michigan. nu motivele materiale îi determină pe copiii de muncitori să evite. S. Dacă te-ai fi ocupat mai m u l t de el. INFLUENŢA PROFESORILOR S-a subliniat adesea că rolul jucat de profesor în succesul şcolar a e trei aspecte : eficacitatea mai m a r e sau mai mică a metodelor ii pedagogice. Copilul preocupat de neînţelegerile I intre părinţii săi. colecţia „Que sais-je". „Obţinerea diplomei. sub îndrumarea Dr. p rinţii vor ca să le fie copilul serios. se ăzbună manifestîndu-şi agresivitatea faţă de colegi. „Elevul rău" îi dezbină pe părinţi. sau care nu se simte iubit. „Elevul b u n " face cinste familiei. ci faptul că au r e n u n ţ a t dinainte la o reuşită socială care părea prea îndepărtată i . dorinţa copilului de a imita un model admirat şi mportanţa schimbului afectiv. U . Cel care se m a ii festă agresiv faţă de părinţi poate refuza să lucreze şi chiar să isculte. 1957. în cazuri de lene sau de indisciplină. este prezentată drept unica posibilitate de asigura p ă t r u n d e r e a într-o viaţă adultă demnă de interes". Dacă trăieşte î n t r . d e asemenea. Decobert-Bourreau 2 .. de loc neglijabilă. diferă de elevii buni în privinţa concepţiilor despre viitor. care t r a n forma de-a lungul a patru generaţii un ţăran într-un m a r e burghe trecînd prin stadiile de învăţător şi profesor.de ani în urmă. F o s t e r ) a u a r ă t a t . uneori chiar )iintr-un mic furt. Condiţiile economice şi sociale noi fac în prezent necesară pentr cadre superioare şi şefi de întreprindere o formaţie cu m u l t m profundă ." ti. Relation of self-concepts to Beginning Achievement in Reading < „Child Development". Levine. Cel care simte nevoia să atragă atenţia ia o ititudine provocatoare şi „ r ă s p u n d e " profesoarei. A.. provoacă adesea o lare de nemulţumire generală în familie.. s e r S. D e c o b e r t . Vezi şi W a t t e nergşi C l i f f o r d . care a studiat în 1962 conştiinţa copiilor de la 6 la 12 an a arătat că la copiii din medii defavorizate. cu eforturile frenetice p e n t r u „cîştigarea unui an de avans' Vezi A. Se cunoaşte şi importanţa jocurilor educative.tensiunile familiale îl „produc pe elevul rău" Şi invers. succesul şcolar succesul social erau în mare măsură noţiuni distincte. G i r a r d.. inspirîndu-le idoieli legate de aptitudinile lor de educatori.

la toate nivelele. CONTACTUL PROFESOR-ELEV înseşi raporturile între elevi şi profesori au suferit modificări >rofunde.B o u r r e a P. 'rocesul de învăţămînt trebuie să devină dinamic. D e c o b e r t . şi nici disponibili n totdeauna. Relaţia >oate fi interesantă şi chiar călduroasă. de asemenea. iar pentru celălalt elevi răi. Mauco. dar el nu se impune. profesorii nu se arată întotdeauna liberi de conlictele lor personale şi de reacţiile lor emotive. un şiretlic pentru a se dispensa să se gîndească la asta şi . compuse astfel ca ansamblul copiilor să aibă exact acelaşi nivel intelectual şi şcola în ambele grupuri. El este el care aduce cunoştinţele.260 Societatea Şcoala 261 De fapt. COLABORAREA FAMILIE-ŞCOALĂ Se regăseşte astfel. să-1 copleşească pe copil cu lecţi particulare. ie consultat. S . Apoi cele două grupuri au fost încredinţate tim de un an unor profesori noi. Cele dou medii schimbă o cantitate mică de informaţii şi raporturile lor n sînt întotdeauna lipsite de agresivitate Nu sînt r a r e cazurile cîn părinţii se arată geloşi pe profesor. Părinţii şi profesorii nu trebuie niciodată să acţioneze ca nişte omplici uniţi p e n t r u a-1 strivi pe copil. ceea ce-i face să-1 critice în m sistematic. se discută cu el. iniţiativa trecînd ie la profesor la elev. trebuie întotdeauna ca între ele existe un schimb afectiv format din încredere şi dispoziţie receptiv şi dintr-o parte şi din alta. dar cu ajutorul profesorului. dar practic profesorul are :> totdeauna iniţiativa schimburilor. J a e g e r s i R a f a ë l în Bon et Mauvais élève. există foarte adesea astfel de reputaţii).cealaltă extremă nu est' bună : atitudinea părinţilor care aprobă sistematic tot ce se face 1 şcoală. el rămîne totuşi insuficient şi dintr-o parte şi din alta. aici intră controlul • eiproc al muncii şi distribuirea rolurilor în interiorul g r u p u l u i . După părerea lui G. Dar nici. fiind lăsaţi să creadă că s-au ales pen t r u un grup elevi foarte buni. Acest ultim punct a fost recent preciza într-un studiu celebru : scopul lui a fost să dovedească că încredere acordată de profesor elevului joacă un rol cel puţin egal cu ce acordată profesorului de către elev. M a u c o . Profesorul nu mai intervine decît ca punct de referinţă. Nu este bine nici ca ei să facă apel la părinţi p e n t r u • i -şi întări autoritatea p r i n pedepse. arunca asupra profesorilor întreaga răspundere a educaţiei copilului 1 întreaga problemă a fost discutată d e G . ' o t u ş i . necesitatea contactului pă rinţi-profesori care se dovedeşte totuşi destul de dificil. L i p i t t şi W h i t e. Se văd uşor meritele posibile ale unei asemenea atitudini edua i v e . încă rău asimilate. Şi na­ tural. să spună că e prea puţin. în ca­ ii 1 oricărei treceri bruşte de la constrîngere la destindere se proic fenomene explozive 1 . în şcoala tradiţională profesorul predă i apoi ascultă. isciplina derivă din conştiinţa fiecăruia despre utilitatea muncii e e n t r u toţi. numai o astfel de colaborare poate preveni eşecurile şcolare le ordin psihologic. 180—185 relatarea experienţei lui L e w i n. Se întîmpîă să comenteze cu acreală metodele sau temei date. Dificultatea constă în trecerea de la o metodă la alta. sau să spună că-i prea mult şi să le facă în locul copi lului. Pe de altă parte. este şi mai eficace ca profesorul să se intereseze de elev. . Este destul de periculos pentru copil să distrugi astfel în închi puirea lui imaginea profesorului. 1957). B e r g (Editions sociales françaises. sau chiar să meargă pînă la controversă deschisă şi pînă 1 plîngere oficială. Au fost formate două grupuri paralele de elevi. Se vede întreaga importanţă pe car o poate lua într-un liceu faptul de 'a aparţine unei „clase b u n e " (justificat sau nu. Colaborarea este cu totul 1 1 tceva : ea se bazează pe o cunoaştere reciprocă şi pe o înţelegere mceră a problemelor fiecăruia. Autoritatea lui este totală şi intangibilă. Tot aşa nu ne p u t e m aştepta la eficacitatea Vezi la p. Se insistă. In ultimii ani s-a realizat un m a r e efort p e n t r u multiplicarea con1 actelor . asupra muncii în g r u p . După cîteva luni primul grup a obţinut într-adevăr rezultate foarte bune iar al doilea rezultate mediocre. sub îndrumarea Dr. A. iar elevul trebuie să le asimileze. pentru ca anumite cunoştinţe să fie transmise de la persoană la alta şi acceptate. mai mult de jumatat din părinţi nu caută să-1 cunoască pe învăţător sau comportarea la şcoală a copilului lo Evoluţia este necesară în prezent se tinde să se creadă că elevul trebuie să-şi însuşească • noştinţele şi să se educe el însuşi. ori depista suficient de devreme handicapurile ue merită o reeducare.

prin n a t u r a sa. dacă profesorul este a d m i r a t . în . Vezi R. atmosfera v depinde de personalitatea „şefilor" : clasa se va orienta fie cătr o funcţionare democratică şi majoritară. clasa poat s-o accepte.. care face ca preocupa­ t a pentru cinste s ă treacă p e planul doi. Problema copiatului ATMOSFERA DIN CLASĂ La fel ca şi climatul familial. Dar dacă profesorul nu are o personalitate sufi. atunci ea va apreci silinţa şi politeţea. i se suflă celui os la tablă. să cumperi subiectele de examen. Şi mai m u l t ică. pe libertate şi iniţiativă la şcoal* ar da rezultate cel puţin nesigure. . educaţie bazată pe autoritate acasă. mai mult chiar decît preceptele enunţate de părinţi. fără să te laşi prins de jandarmul-profesor. se formează în clasă o morală de g r u p analogă cel care-i leagă pe fraţi în faţa unor părinţi autoritari. pentru că p u n e în evidenţă conflictul mi ai multor morale : —• Părinţii te învaţă să fii c i n s t i t . în acest caz este un act de rebeliune • «anizată. din contră. dacă n o r m a oficial admisă este supunerea. Dimpotrivă. cient de puternică. î n acest caz copiatul este iiTmis. într-o clasă în care libertatea este oficial admisă. Trişatul este adesea expresia unei revendicări C opiatul şi trişatul în general sînt actele tipice ale preadolescentei. 271—273.1'École des parents". Ele dispar în adolescenţă. este întotdeauna strict interzis. în timp ce furtul.262 Societatea Şcoala 263 metodelor educative decît dacă sînt coerente la şcoală şi acasă.. — Copiatul ca act individual. rsta revendicărilor. climatul din clasă joacă un rol educativ impor tant. la care orice incoerenţă a moralei adulţilor este olent criticată. care rupe solidaritatea grupului. \ r c loc o participare la pozne colective care cere pedepse colective . cu profesorul acceptat c ghid (ea va aprecia atunci calităţile de iniţiativă şi activitate). Es foarte probabil că în revoltele studenţeşti din 1968 un rol importan să-1 fi jucat această discordanţă dintre atmosfera ultraliberală : familiilor burgheze şi atmosfera severă a învăţămîntului tradiţional. Să trişezi ca să obţii o notă bună. Această morală comportă trei imperative 2 : — conformismul : „favoritul". interzis. te. dar mai pute~' nică. el poate. cum s-a mai întîmplat. în acest caz. totuşi. pentru că legăturile afective cu profesorul sînt mai slabe dec cu părinţii. Les groupes scolaires. părinţii înşişi îşi permit mi uite mici trişări (cu foile de impozit sau cu regulile de circulaic e t c ) . — Morala grupului apreciază a n u m i t e trişări : să-ţi ajuţi priete­ ni în pană la un e x a m e n este o faptă bună. să completeze sau să p e r t u r b e educaţia pri mită în familie 1 . fi către o dictatură a minorităţii cu un profesor-ostatic dezorientat ( cele care vor fi admirate vor fi forţa şi uşurinţa în exprimare). foarte frecvent în tradiţ' noastră şcolară. — coeziunea : „pîra" este interzisă şi „legea tăcerii" este absolută. —• întrajutorarea : a r e loc schimbul de informaţii . fiţuica devine d i n nou permisă dacă toată clasa este m acord să se servească de ea. care le va face plăcere jîrinţilor. dimpotrivă. de metodele şi de regulamentele şcolare şi de indivizii dominanţi ai clasei. cînd M a j o r i t a t e a elevilor n-au bani. de •cemplu. Să-ţi consulţi singur sub bancă ntiţele pentru a obţine un loc bun la compunere (deci să aduci rejudicii altora) este de asemenea un act inadmisibil. activi tatea insolentă a unora. apr. apare deci ca n sport amuzant şi destul de legitim. sau cel care caută să-şi asigu" graţiile profesorului şi chiar uneori elevul b u n („premiantul") sîn dispreţuiţi . 1 Vezi p. — în schimb. In funcţie totodată de personalitatea pedagogului. Să trişezi la un concurs este un act de (•conceput (contrar unui examen). clasa va vedea cu ochi buni. cînd tinerii îşi constituie o p r i a morală. 1 2 Tot pe linia întrajutorării se ajunge la problema trişatului care •raportă m u l t e subtilităţi. B o n n e a u . La fel şi situaţia inversă. dar desigur îşi lasă amprenta asupra modului în care lolescentul concepe mai tîrziu viaţa şi relaţiile sociale.

264 Societatea Colegii Inteligenţa. Armand Colin.. iar probabilitatea de a avea o atitudine d stînga este mai m a r e în categoriile : băiat. Qui a ca l» vase de Soissons'\ Laffont. Din ninct de vedere fizic poate fi recunoscut după îngustimea etajului nodiu al feţei 2. dar simplă şi solidă. să vezi cu ochii lor. Un copil sociabil are în general un obraz rotund. să se împingă copilul spre reuniuni şi serbări fără să se imaineze cît de nefericit este. m anumite cercuri. Să amintim totu. Bordas. plăcerea companiei. Instruirea cetăţenească nu înlocuieşte moral In politică. Nouveau Manuel de morpho-psychologie.o ambianţă colectivă.= că de-a lungul generaţiilor ea le-a adus elevilor o structură moral poate perimată. şcoală particulară învăţămînt secundar. probabilitatea pentru un copil de a avea o atitudin de dreapta creşte dacă aparţine categoriilor : fată. dragostea pentru p mîntul natal. în grup se înviorează. se arată în largul său. R o i g şi F. el se arată rezervat şi chiar neîncrezător. de altfel. La Socialisation politique d enfants. De exemplu. 1 . i fie împreună cu alţii. el simte nevoia . să ie identifici cu ei. Ce este sociabilitatea ? P e n t r u unii este vorba de un factor carac• rologic 1 . dreptatea. B o n h e u r. Cinstea. există tendinţa să se impună prieteniile cu <>rţa. a autoarei de a prelua şi înţelege •verse teorii — N. colegialitat : ajutorul p e n t r u cei nefericiţi.*. şcoala publică.T. n copil cu „secrete" nu se simte bine decît cu u n u l sau doi prie•ni aleşi. unde se consideră esenţial „să-ţi faci relaţii" din •a mai fragedă vîrstă. 2 Această influenţă este evocată de minune în cartea lui G. să „stea în colţul său". 1968. t . Ea se fac simţită în mod direct în formarea opiniilor . şi de asemenea acasă. nici de pedagogi (poate din pn ocupare pentru neutralitate). să se izoleze. Cu toate că formarea civică este cu mult mai p u ţ i n avansată î F r a n ţ a decît în şcolile anglo-saxone. Influenţa este totuşi difuză : cursurile de „instruire cetăţenească" 1 ' fără note. predarea geografiei ş istoriei are o a n u m e influenţă asupra educării patriotismului. '-' Vezi: Dr. să auzi cu urechile celorlalţi. C o r m a n . Trebuie ştiut că p e n t r u el adaptarea soială nu se poate face decît p r i n cucerirea succesivă a unor cercuri oncentrice care se lărgesc în mod progresiv. el se încrede şi vorbeşte H -spre el cu uşurinţă. Pentru copilul „cu secrete" adaptarea trebuie să fie progresivă Obişnuinţele noastre educative tind cel mai frecvent să penalizeze '•1 de-al doilea tip. respectul faţă de părinţi.G r a n d . Dificultatea lui de adaptare la viaţa grupului i s e • presează la şcoală. nu s-a dezvoltat decît în mijlocul înţelegerii celorlalţi.. cultul muncii. ceea ce în­ seamnă să te apropii de semenii tăi. Stoch. învăţă mînt elementar *. n t r . toată această morală laică ce servea d r e p t evangheli dascălilor de altădată a lăsat asupra milioanelor de francezi o am prentă 2 . Vezi mai ales Psychologie pratique des élèves de 7 à 12 ans. adesea folosite p e n t r u terminarea programei de istori nu sînt luate în serios nici de elevi. n u m i t uneori „factorul J" şi care defineşte uşurinţa n a irală a schimburilor şi a comunicării cu alţii. tot a cum este o m a r e diferenţă între modul de a prezenta Revoluţia fran oeză ca o serie de masacre sau ca biruinţa unei a n u m e dreptă sociale. * Este desigur evident caracterul surprinzător de arbitrar şi pueril al acestor di ciaţii făcute pe baza folosirii unilaterale a eredităţii sau statisticii — n . 1 Vezi C h . B e l l o n . A. 1967 * Fantezista certitudine a indiciilor fizionomie ale trăsăturilor caracteriale ni se i r e discordantă cu maniera echilibrată. u n d e are puţini prieteni. '|">8. B e r g e r . prin intermediul textelor şi lecţiilor. 1963. L. acest factor a fost din nou studiat R. Adler FORMAREA OPINIILOR Să subliniem în încheiere că influenţa şcolii nu se limitează 1 această absorbţie prin osmoză a unei morale existente. Rezultatul este că elevilor le vine gre să aplice în şcoli un sistem de gestiune democratică sau autodisci plina. Izolat pentru prima dată de G. cu etajul mediu • aprins î n t r e ochi şi gură) destul de p r o e m i n e n t . are tendinţa. să simţi cu inima celorlalţi. Poate că şcoala va evolua în acest sens. diferită dar la fel de puternică ca cea atribuită şcolilor iezuiţi. M u c h i e l l i . şcoala joacă în privinţa aceast un rol specializat şi important.

P . La grădiniţă. „De fapt el n vrea să se joace cu făraşul prietenului. în 1937. a arătat că sociabilitate n-are nici o tangenţă cu inteligenţa Tot aşa ea nu se confundă î nici o măsură cu capacitatea de simpatie. " M a c F a r l a n d . In schimb. Columbia Univ sity Press. însăşi dorinţa lui de conta este cea care provoacă cearta. tatăl meu este mai înalt. La compétition chez les enfants: une étude expérimentale. Astfel. Jocul împărtăşit este prima eta de socializa. De la 3 la 5 ani volumul grupului care se joacă creşte proporţion cu vîrsta copiilor . d a r nu . să fie„cel-care-i ţine-făraşul". îi va trebui şi mai m u l t t i m p pentru a înţelege jocurile care comportă un schimb reciproc : el se ncăpăţînează să nu arunce mingea. Vine un altul şi-i ia jucăria.nţelege că trebuie să-1 readucă pentru a prelungi jocul. competiţia a devenit forma naturală a relalilor 2 . d a r cresc mult începînd cu 4 ani (sînt mai mare. SA ÎNVEŢI SÂ TE JOCI ÎMPREUNĂ CU ALŢII Nu se poate vorbi de socializare înainte ca un copil să fi ati vîrsta de 2 ani. fugiţi în jurul unei jucării comune. Monografia universităţii din Columbia. al cărei exemplu tipic este u r m ă t o r u l : un copil se joacă cu u făraş şi o găleţică. E nevoie de o lungă ucenicie înainte ca un copil să ajungă să în­ ţeleagă că două activităţi asemănătoare se pot constitui într-o actiitate comună. dimpotrivă. directă la vîrsta precedentă. La această vîrsta copilul are rămîne însingurat prezintă fără-ndoială o trăsătură patologică. n u m ă r u l copiilor capabili să se joace împreu este în principiu egal cu n u m ă r u l anilor împliniţi. O s t e r r i e t h. după cum arată studiul mai exact al dezvoltăr" sociabilităţii. Se formează uneori grupuri de 2—3 copii. ei fac provizii. la şcoală. F . tot aşa um un cîine tînăr prost dresat aleargă d u p ă băţul aruncat. 1957. să se identific cu el. . ci cu prietenul-făraş 3 " . B. Dar trebuie să atingă 0 ani ca să-i pară persoane bine individualizate printre care-şi va alege „prietenii". Murphy. C o u s i n e t . Mama celui dedoilea. el începe să-i perceapă ca pe nişte parteneri cu o individualitate proprie şi să le atribuie în jocuri un rol complementar celui jucat de el. Dar asta nu înseamnă locît că agresivitatea lor. 1938. Introduction à la psychologie de l'enfant. : Hipă părerea lui Walters. să se lege acest factor de sociabi litate cu altele. Mai exact. pentru a evita cearta. aceasta n-are loc niciodată înaintea vîrstei le o ani şi această ucenicie este u n u l din avantajele i m p o r t a n t e pe are un copil le găseşte la grădiniţă. Affection and Agresive Behavior of Prescholar hildren. mai puternic. . pot sări mai departe e t a ) . Atîta t i m p cît acest stadiu nu este depăşit nu există loc p e n t r u jocuri colective veritabile şi nici măcar relaţii sociale veritabile : uentru un copil mic tovarăşii de joacă fac parte din lumea din j u r u la fel ca şi obiectele ei sînt accesorii ale activităţii sale. 3 Vezi P. izolaţii sînt din ce în ce mai niţini : 4—10o/o la 3 ani. fiecare aducîndu-şi la rîndul său contribuţia la onstrucţia proiectată . circa 0 de minute. De-abia prin intermediul jocurilor olective.. Dar el nu simt nici o simpatie p e n t r u o suferinţă pe care a provocat-o el însuşi. dar relaţia normală este o relaţie d doi. 0% la 6—7 ani. fără succes. Social Behavior and Child Personality. Mac Farland (1938) a ob servat că aptitudinea de a simpatiza cu nefericirile altuia variaz mult în funcţie de originea nefericirii 2 . 1964. în orice caz în care por nirea prietenoasă este respinsă. ei rămîn ad Vezi L. U . care-şi fac apariţia pe la 6 ani. \ 1 aţi în j u r u l u n u i obiect comun deocamdată puţină vreme. 1 Vezi W a l t e r s si D a h m s . Obser­ vi ndu-i pe copiii preocupaţi de jocurile de construcţie se remarcă aptul că de la 2 la 4 ani ei caută în cutie plăcile pe măsură ce ele levin necesare . In p r i m u l rînd simpati este variabilă : ea se transformă în ostilitate. Child Development. s-o păstreze în mîini. în American Journal of Psychology. pentru i-l întrece pe vecin . 1950. Poa că chiar simte nevoia să se apropie de celălalt copil. io vie sociale des enfants. Rivalităţi şi comparaţii pot apărea de la îrsta de 2 ani. î n t r e sociabilitate şi agresivitate par să existe niş J legături subtile. elemente 3 iecesare p e n t r u afirmarea s a . 3 Vezi R. M u r p h y . copiii la această vîrsta sînt mai curînd 1 fectuoşi decît agresivi unii faţă de a l ţ i i 1 . Un copil este gata să s înduioşeze de un altul care s-a lovit şi să-1 ajute.1932. îi cumpără o găleţică şi un făraş la fe Totuşi copilul continuă să vrea să ia jucăria altuia. de la 4 la 7 ani. s-a transfor­ mat în competitivitate. 2 Vezi G r e e n b e r g . Editions du Scarabée.266 Societatea Colegii 267 S-a căutat frecvent. temă de care se leagă indisolubil cele ale competiţi şi disputei.

prin opoziţie cu copilul prea cuminte care „rămîne în colţul lui". Nu este decît un aspect ăl fenomenului bine cunoscut de reacţie agresivă la frustrare. cînd trădează suferinţa de a fi respins. care tind să le impună o a n u m e imagine. — dorinţa de a comanda. are deja tendinţa să-i acuze pe ceilalţi. conciliant în aparenţă. ' M u c c h i e l l i . care le scapă adulţilor spectatori ai' încăierărilor de copii. pe oare celălalt încearcă să le ia cu forţa) . p e depsindu-i sau separîndu-i pe adversari. să stabilească un contact. dar niciodată constrîns să se adapteze Acest ultim caracter şi dificultăţile educative pe care le prezintă ii fost studiate într-un mic film „Nicolas 2 ". Bordas I '»58. Combativitatea ţine de temperament Din toate aceste observaţii n-ar trebui să tragem concluzia că agresivitatea şi sociabilitatea sînt întotdeauna legate. nu apare decît mai tîrziu. izolat şi dispreţuitor. ele în­ vaţă mai rapid să-şi inhibe manifestările de violenţă. o carte. deoarece copiii ţin să rămînă împreună. — non-combativul sociabil care este. refuză . Difuzat de „L'Ëcole des parents". Acţiunea sau vorbirea agresivă este atunci savant m e n ţinută între limite suportabile p e n t r u adversar. nu numai pentru că adulţii r e ­ primă (şi poate că greşesc) aceste manifestări. Un comportament agresiv mai poate fi legat de sociabilitate şi î alt. care încearcă să se facă acceptat într-un grup deja format. ceea ce ir constitui o recunoaştere a propriei neputinţe. a cărui prietenie se cîştigă greu p e n t r u că are tendinţa să respingă avan• i irile celorlalţi. este mai uşor percepută mai tîrziu în tachinării-amestecuri de agresivitate şi de căutare a con tactului. dar de fapt erviabil şi care simte nevoia de tovarăşi . — combativul-ascuns. — non-combativul ascuns. adesea gelos. S-a remarcat adesea corelaţia pozitivă dintr agresivitate şi simpatie. provocator. Cu toate că fetele au pe la 2 ani un nivel de agresivitate absolut egal cu cel al băieţilor. Această corelaţie. . De b u n ă seam această comportare. sofisticată de-acuma. el sfîrşeşte prin bătaie şi o răneşte din greşeală pe mica lui 1 Vezi R . Solicitat mereu.1 se confunde cu familia. Respins. Ostilitatea rezultată nu este întot­ deauna exprimată în mod deschis. In acest caz tristeţea este cu atît mai violentă. Este factorul M definit de anumiţi caracterologi care fac distincţie între patru com­ binaţii posibile : 1 — caracterul combativ-sociabil. Nicolas este un solitar care se ţine deoparte. Această ultimă pedeapsă este cea mai aspră. — mînia de a fi deranjat. ci mai curînd că \ iaţa socială şi înclinaţia care-i determină pe anumiţi copii s-o caute multiplică prilejuri de conflict. a feminităţii. cel puţinîn privinţa fleacurilor : numai problemele serioase se reglementează prin p u m n i în şcoală şi numai de băieţi. uneori să le fac" . probabil sub presiunea celor din jur. 2 Agresivitatea şi sociabilitatea merg adesea împreună Adulţii au tendinţa să reprime aceste altercaţii certîndu-i. răutăcios. dar egoist şi nlesea p r e f ă c u t . ascultător şi bun prieten . prin excelenţă. mai ales de fratele său foarte sociabil. Certurile sînt în general un semn de sociabilitate : agresorul caută. care vrea să se joace • • u el. ci de asemenea p e n t r u a combativitatea este o chestiune de temperament. Cauzele certurilor dintre copii sînt întotdeauna ace­ leaşi : — posesivitatea (refuzul de a î m p r u m u t a o jucărie.nmase.fel. pumnii sînt înlocuiţi puţin cîte puţin prin folosirea u n u i limbaj agresiv. Psychologie pratique des élevés de 7 à 12 ans. care se loveşte de lipsa de acord asupra hotărîrilor luate de către „şef'c. cu cît amorul pro­ priu îl împiedică adesea pe copil să se confeseze adulţilor. care corespunde fără îndoială unei agre­ sivităţi egale a celui pe care-1 amuză să deranjeze .268 Societatea Colegii 269 CEARTA INTRE TOVARĂŞI DE JOACĂ De-a lungul acestei perioade de dezvoltare certurile nu încetează să-i aducă la incandescenţă pe micii prieteni. Un copil poate fi determinat. chiar pentru a face un serviciu. destinat să provoace li scutii în grup. reacţie frecventă 1* „cel nou". să le strice lucrurile sau să sară la bătaie. lipsit de difiultăţi. Ele se lichidează cu cîţiva p u m n i la cei mai mici : pe măsură ce anii trec.

ite dorită sau suportată pe care le-am semnalat deja. fără a-1 forţa niciodată.270 Societatea Colegii 271 soră. cel care se smiorcăie lontru a se juca cu alţii riscă să fie respins. bineînţeles. este un exemplu. dar părinţii îl consideră vinovat şi el s întoarce la singurătatea lui. de data aceasta ostilă. Graficul răspunsurilor (în care alegerile vor fi indicate pri săgeţi) va face imediat să apară. caracterul plăcut. Să presu­ punem că li se cere t u t u r o r elevilor dintr-o clasă să scrie pe o hîrti numele colegului pe care-1 preferă. — să rămîi foarte dependent faţă de adulţi. contradictorii. Tot aşa. exclus din grupul celorlalţi şi care n-are putere să se apere. dar el le atriniie un alt rol. Studii n e n u m ă r a t e tind să a r a t e că această „notă d popularitate" este absolut stabilă. Este surprinzăto să observi. . cum văzînd acest film. cum s-ar putea crede. că nu variază de loc cu vîrsta şi nici dacă copilul schimbă şcoala . în ansamblu. de după 1934.iunea lor. va reac­ ţiona prin ceartă . copiii „populari" au o 1 ADULŢII Şl „PÎRA" Acest ultim punct p u n e problema legăturilor complexe d i n t r e un o pil şi prietenii săi şi cele pe care le întreţine cu adulţii. La cei mici important este prestigiul conferit de laudele învăţătoarei. Un altul. în timp ce unii nu sînt aleşi niciodată. în cele din u r m ă ea îl caracteri­ zează aproape la fel de clar ca şi coeficientul lui de inteligenţă. riscă să fie cam izolat. La orice vîrstă copilul continuă să caute compania adulţior. şi care-şi petrece timpul culegînd ierburi. în ultimii douăzeci de ani s-au făcut numeroase studii asupra crite-> riilor de „popularitate" pe care un copil le are în g r u p 1 . ? Se p a r e că nu. teligenţă uşor deasupra mediei (dar nu mult). îngrijorat de părerea celorlalţi ceea ce este 1 1 fond o variantă a atitudinii precedente. fără a aduce la rîndul său nimic interesant. dar mai i. ceva mai m a r e a fi respins dacă va p u n e m e r e u întrebările : „Ce faci ?" „La ce iveşte asta ?" etc. să spunem jcntru botanică. Acest solitar. adică să te arăţi socia­ lii în mod neîndemânatic. tot aşa cum au şi o mătase bună. Or problema constă în a accept un asemenea caracter şi a-1 determina în mod progresiv să se adap teze la ceilalţi. apoi el pierde din însemnătate. — să te interesezi de lucruri bizare — bizare pentru media grunilui. în afară de cupluri de prieteni car se aleg reciproc. ci mai curînd comple­ ţi entare. nu trebuie confundat cu solitarul ocazional şi nefericit. Ele nu Int. mai ales dacă este susţinut de familie. Contează veselia. să le ceri ajutor lor mai curînd decît prietenilor. chiar dacă este bine integrat în grupul colegilor. se înţelege. micu „roşcovan" tachinat. Astfel printre copiii care au o diferenţă aparentă faţă de ceilalţi. Este profund afectat. riscă s" se simtă copleşit şi să rămînă grav izolat. să fii sociabil ca să fii acceptat. Copilul „popular" este sigur de e şi sensibil faţă de alţi Nota de popularitate are vreun r a p o r t cu Q. copii aleşi de mulţi alţii. se relevă jatru tipuri de conduită care riscă să-i îndepărteze pe prietenii po- SA FII ACCEPTAT DE SEMENII TĂI P e n t r u că nu ajunge.es sensibilitatea faţă de dorinţele şi nevoile altora şi o a n u m e iicrede»e în propriile posibilităţi. Copilul care are o vocaţie precoce. ceea ce-i jlictiseşte pe colegi. ceea ce explică şi subliniază dificultăţile sale de pontac în t i m p ce adulţii fac reproşuri părinţilor lui Nicolas pe care-i oonsi deră răspunzători de izolarea sa. p r i n tempe­ rament. cei mici îl acuză pe Nicolafi („est groaznic"). care îi dă un sentiment de siMiranţă i Cel pasionat ca şi cel dependent atrag puţini prieteni • ibili : De ce| cutare copil n-are prieteni ? în afara cazurilor de singură. un copil foarte p r e •i >ce sau care a trăit p r e a mult în societatea adulţilor şi foloseşte un (>cabular superior vîrstei. — să te pui în situaţia celui care solicită. Dar adevăratele calităţi care contribuie la succesul unui copil pe mgă ceilalţi sînt altele. începînd cu grădiniţa. cel de referinţă sau de bază solidă care-i dă o Folosind tehnici sociometrice după studiile Iui M o r e n o . •— să te arăţi neliniştit. să ai nevoie de afec. copilul marcat printr-o origine rasială sau socială foarte netă şi a cărui familie se simte ea însăşi incomodată.I. sau al celui lîngă care le-ar place să stea.

curs predat la facultatea din Nanterre (nepublicat). Astfel. 2 Vezi p. plasaţi J într-u lagăr de refugiaţi au format un fel de mică societate izolată faţă d adulţi. absorbindu-]i rapid pe cei noi (care sînt în general acceptaţi de un grup mic cii ocazia unui joc. decît să rişte o autodisociere. 1950. cît să i se confirme propria lui judecată asupra 1 delictului . în faţa adultului din exterior grupul face front comun. şase orfani evrei din Germania. I I . Această lege j care „preferatul" o trădează este liantul grupului. De asemenea. Pînă la 8 an copilul nu vede nici un rău în „a pîrî Pînă la 8 ani „a pîrî" se consideră p r i n t r e copii încă normal. N-am fi îndreptăţiţi credem că aici este vorba doar de invidie faţă de cel „preferat" Am văzut cum se formează t r e p t a t ideea că un coleg este un indi vid aparte. Vezi R. Acest studiu d e A n n a F r e u d ş i S o p h i e în L'Btude psychoanalitique de Venfant. 1 Daun a fost publicat î n 1 9 18 — Cunoaşterea copilului . îneepînd cu ace moment se instaurează legea tacită d u p ă care r e n u n ţ i să cauţi ori apreciere individuală altfel decît prin învăţătură. copilu care dincolo de grădiniţă continuă s-o îmbrăţişeze pe educatoare să-i aducă flori este r ă u văzut de ceilalţi. cu legături afective foarte puternice. care face presiuni asupra „pîrîciosului" şi-1 ameninţă cu excluderea. — conducătorul. evident. Se pot distinge adesea două tipuri de şefi : — despotul. 2 3 1 „Preferatul" trădează legea grupulu Colegii pedepsesc în schimb relaţia de dependenţă : astfel. în chimb. complementar faţă de primul. sînt respectate. dar nu constituie o sursă de nelinişte). Atunci. îneepînd de la 8 ani. care deţine rolul principal. e vor să se asigure că noţiunile de bine şi de rău. Este cazul . şi au trebuit să treacă nr multe săptămîni p e n t r u ca ei să-i accepte pe adulţi şi să creeze cîtev legături cu ei. dacă vrea să se joace. de exemplu.. Această organizare este deosebit de simţitoare în jocuri. dar egal cu t i n e 2 . Asupra fiecăruia toţi ceilalţi îşi exercită controlul. se situează ca vîr­ STA pe aceeaşi treaptă ca ceilalţi şi pe oare ceilalţi îl acceptă ca şef mulţumită trăsăturilor sale de caracter. Din această leg grupul deduce un a n u m i t n u m ă r de reguli de conduită şi suprave ghează respectarea lor. A n z i e u. Totuşi dezvoltarea ş adaptarea la noua lor viaţă au fost net accelerate prin acest [nou con tact. la nevoie bătîndu-se cu ceilalţi p e n t r u a-i face să se supună . Grupul preferă să sufere o pedeapsă colectivă (ea poate fi greu suportată de fiecare. regula devine din ce în ce mai strictă cînd copilul creşte . se lasă răsfăţat de ceilalţi. în cadrul clasei se pot diferenţia a n u m i t e tipuri s o c i a l e 2 . Adesea este cel mai mic şi cel mai nostim 3 şi nu sînt r a r e cazurile în care acesta formează un fel de cuplu cu seiful. 1 Grupurile de copii refugiate după război în Anglia i-au/ permi Annei F r e u d observaţii interesante asupra structurilor sociale al 1 copiilor . ROLURILE IN GRUP Cam 9 ani este vîrsta la care clasa reacţionează ca un tot. ea este însoţită de sancţiuni prevăzute sau hotărîte de grup (carantina etc.272 Societatea Colegii 273 siguranţă. u n d e fiecare. care este mai m a r e şi domină prin forţă. centru al atenţiei şi al simpatiei. cerea „pîrei". grupul format de o clasă cîştigâ in tră nicie. 268. diferit de tine. Copilul care „pîrăşte" o faptă rea a altuia nu vrea atît să fie pe­ depsit colegul său. trebuie să accepte un rol definit şi să-1 interpreteze cît mai bine şi fără a trişa.) şi care sînt uşor acceptate chiar de acei dintre copii care sînt recalcitranţi faţă de orice regulă impusă de părinţi sau de profesori. în mai puţin de trei zile). care cel mai frecvent întîlnit. Cea mai evidentă este fără îndoială interzi. Aceste legături părea să ajungă p e n t r u echilibrul lor afectiv. E simt mai m u l t decît nevoia „de a se p u n e b i n e " cu învăţătorul.Micului G i b u s " î n „Războiul n a s t u r i l o r " film d e Y v e s R o b e r t după romanul lui L o u i s P e r g a u d . dar în interiorul său rolurile sînt diversificate. delaţiunea care echivalează cu trecerea în tabăra adulţilor poate zdruncina coeziunea grupului. încă proaspete pen t r u ei. v o i . acceptînd să separe un individ de ceilalţi. La vie sociale des enfants. cu mult mai slabe. u r m ă r i n d ca regula să fie respectată şi ca drepturile fiecăruia să fie respectate. îneepînd cu acest m o m e n t el este mai sigur în explorar lumii colegilor. şi rău desprinse de autoritatea tatălui sau a învăţătorului care le impun. C o u s i n e t. Rău înţe­ leasă la 6 ani. E d i t i o n s du Scarabée. D. „favoritul".

fierbe de idei interesante p e n t r u [jocuri sau acţiuni comune. Rezultatele au fost în esenţă pozitive. — este abil şi inventiv. dar cu criterii mai puţin ridicate (care sînt miulţumiţi mai uşor de ei înşişi) . De-abia pe la 9—10 ani „banda" de prieteni. volubil. V nr. 2 Mai ales la Universitatea din Stanford sub conducerea lui A. Observaţiile făcute asupra copiilor între 7 şi 11 ani au permis ca tabloul precedent să fie oarecum retuşat. ironic. Dar j u m ă t a t e din copii îl vede recompensat prin lauda societăţii. De exemplu. S-au făcut s t u d i i 2 p e n t r u a încerca să se compare influenţa colegilor şi a adulţilor în însuşirea prin imitare a schemelor de autostructurare morală. se cere u n u i copil să evalueze nu­ mărul u n o r pete neregulate dispuse pe un panou. — grupul de control noi observă nici un model. nu n u m a i în viitorul imediat ci chiar şi în expe­ rienţele u r m ă t o a r e . chiar dacă nu este prea solid structurat cum se întîmplă adesea la fete. Tot aşa o clasă întreagă se dedică jocului. în a doua secvenţă se introduce prezenţa u n o r copii care folosesc criterii scăzute de autosatisfacţie morală. solid constituită. — este agresiv în vorbire (în opoziţie cu „despotul") . dacă i se arată un alt panou cu alte pete el dă o evaluare . care se află chiar pe linia a ceea ce doreşte grupul. şi cînd nu poate exista o com­ paraţie făţişă cu norme mai puţin elevate folosite de colegi. Se constată atunci că în anumite cazuri influenţa morală a meto­ delor adulte poate fi contrabalansată de cea a altor copii : această t ontraacţiune nu este decît parţială.. După ce o face. aceste alegeri făcute de grup se impun cu mai multă pregnanţă decît cele recomandate de părinţi. ştie să-si impună punctul de vedere . cealaltă nu. — al doilea observă şi el nişte modele. îi exclude complet pe cei străini p r i n inventarea u n o r cuvinte de ordine sau de semne particulare de recunoaştere. ci un alt adult. însă influenţa adulţi­ lor s-a dovedit cu m u l t mai puternică decît cea a colegilor de ace­ eaşi vîrstă. în adolescenţă. Se constată atunci că p r i m a subgrupă îşi i m p u n e reguli şi exigenţe morale mai puternice decît cea de-a doua. ştie să flateze vanitatea celorlalţi atribuindu-fle cîte un rol glorios şi i n u t i l i . este iubit sau detestat de o clasă întreagă : afinităţile pe care le-ar putea avea cu un elev sau cu altul dispar. Alte studii au arătat distorsiunea judecăţilor sub influenţa cole­ gilor : cînd aceştia contestă o părere. respectat şi admirat de toţi. mai m u l t decît atît. Sexul modelelor a avut puţină importanţă. Prestigiul său se datorează uneia sau mai multora din calităţile u r m ă t o a r e : — el „creează un volum" . Prima experienţă.. 80 de băieţi şi 80 de fete de la 7 la 9 ani au fost împărţiţi în trei grupe : — primul observă modele de adulţi sau copii care adoptă criterii ridicate de autostructurare morală . el generează judecăţi şi opinii colective. INFLUENŢA COLEGILOR începînd cu m o m e n t u l în care grupul s-a constituit. agitat. în cele din urmă. de pildă. bine­ înţeles căpitanul tronează şi priveşte în t i m p ce inginerul dirijează tot jocul. Copilul îşi corectează de îndată judecata . adică criteriile de autorec ompemsă ale primului grup au fost mai ridicate decît cele ale celui de-al doilea (copiii din p r i m u l grup se a r ă t a u mai severi faţă de ei înşişi) . în grupul de control preponderent a fost hazardul. sau adoptă cămaşa în carouri. De data aceasta subiecţilor li s^a a r ă t a t un individ care se poartă foarte bine şi foloseşte criterii ridicate de autorecompensă. autorul ei o modifică p e n t r u a se apropia de ei. Un profesor./ 274 Societatea Colegii 275 Caracterul „conducătorului" în grupurile de copii a fost studiat în profunzime. 1 K i r k citează pe un copil care s p u n e : „Tu eşti căpitanul şi eu inginerul". B a n d u r a. Studii experimentale' Care fracţiune a acestor atitudini se dovedeşte suficient de puternică p e n t r u a juca un rol veritabil în formarea personali­ tăţii ? Este greu de determinat cu exactitate. Vezi" „Journal of Abnormal and Social Psychology" (iulie 1964) şi „Journal of Personality and Social Psychology" (voi. el se lajisează fără-ncetare pe piste noi şi amuzante . un coleg contestă în mod sistematic răspunsul dînd o cifră m u l t mai ridicată şi falsă. 4). A doua experienţă. gradul cel mai ridicat de autostructurare morală e s t e atins cînd modelul nu este „educatorul" copilului. [ — este şiret. mobil. tăios.

Este prea repede acuzat de o proastă in­ fluenţă.. atît de diferiţi de el. se produce un amestec din ce în ce mai pronun­ ţat al diferitelor pături sociale. S-au dus timpurile cînd copiii trăiau în lumea închisă a unui sat sau cartier. te scuteşte de a examina. Aceşti prieteni. ca şcoală de castă. copilul se fereşte de „copiii prietenilor" care-i sînt impuşi. Aprobarea lui primează asupra celei dată de familie la vîrsta în care adolescentul tocmai a r e tendinţa s-o respingă. Astfel colegul vine să strice planurile educative cele mai minuţios elaborate : el pune * Marx a evidenţiat cu pregnanţă acest caracter al şcolii burgheze. o interzicere bruscă este o gravă stîngăcie. p u r şi simplu. pe orice coleg sub pretextul că este „copilul mâtuşii" sau . într-o familie. alte proporţii acordate evenimentelor . idar pe oare ei mai ales.276 Societatea Colegii 277 sistematic prea ridicată. îi aduc fiecărui copil un univers de informaţii şi de idei noi : alte moduri de a se purta. dar este adevărat că aducînd o atmosferă nouă el încurajează sau provoacă contestaţia. la fel micul francez cu micul englez.. să selecteze mediul pe care-1 va frecventa. părerile lui despre muzică. Interdicţia este fără îndoială justificată în anumite cazuri. părinţii reacţionează încer­ când. în liceu. copilul cunoaşte alte adevăruri. Colegul ia în preajma adolescentei o importanţă imensă. şi este. Prin colegi. Este o atitudine bine tolerată în mediul rural u n d e copiii sînt obişnuiţi cu o atmosferă foarte autoritară. pe care părinţii responsabili caută să-1 îndepărteze. uitând că a „situa" un copil nu înseamnă a-i da un certificat de bună purtare. Dar caracterul aparent al acestei „de­ mocratizări". 1 PĂRINŢII Şl ALEGEREA PRIETENILOR \ P e n t r u părinţi prietenul este un necunoscut care aduce teaiina sau cel puţin neliniştea.care pun sub semnul întrebării pe cele ale familiei Părinţii îi protejează pe unii dintre prieteni. într-o atitudine foarte rigidă poate exista o n u a n ţ ă de facilitate : să interzici. împotriva oricăror furtuni. să-1 ferească pe copil de influenţe. de a se îmbrăca. Nici unul n-ar contesta familia însăşi dacă n-ar şti că în alte părţi există alte sisteme. nici nu-1 cunosc. fără să se creeze impresia că este prizonierul precauţiilor părinţilor. Această neglijenţă inversată explică de ce părinţii admit. de cele mai multe ori. şi mai bine. Ei interzic anumite vizite. Ei îi invită pe toţi prietenii pentru a putea să-i critice şi să-i excludă pe unii. ca şcoală de clasă în raport cu şcoala medievală. preocuparea considera­ bilă pe care le-o dau părinţilor prieteniile legate de copii. Trebuie procedat cu fineţe. între veri. El poate fi un aliat în educaţie. Veştmintele lui. sub semnul întrebării nu numai modul de viaţă al familiei dar şi valorile p e n t r u care ea pledează. Stratagema este eficace dacă copilul este influentabil. alte experienţe şi adesea alte adevăruri. dar şi un duş­ man. Fiul (sau fiica) unui contabil şi fiul unui artist au din ce în ce mai m u l t e şanse să se întâlnească . adică merge în sensul erorii pe care cdlegul ' 1-a determinat s-o facă. Copilul poate fi fascinat de atîta noutate. să modifice. avîndu-i pe pă­ rinţi drept singurii intermediari între ei şi lumea cea vastă. fără să se qîndească. Acum la şcoală. jucîndu-se între vecini sau. . mai ales dacă copilul a fost obişnuit să fie dirijat şi protejat — şi încă trebuie o m a r e atenţie în privinţa motivării.. Au în acest caz m u l t e şanse să reuşească dacă copilul este mic şi nici u n a dacă este mare.. pînă atunci liberală. / Aceste rezultate justifică..al u n o r vecini de plajă". opiniile lui politice. adică să determine. sau fiul unui di­ rector general de firmă cu fiul' unui muncitor *. atitudinile lui sînt copiate. Excursiile din timpul vacanţelor adună copii proveniţi din diferite medii sociale.t. Ea îi arată copilului că părinţii nu au cu adevărat încre­ dere în el şi că liberalismul lor are o nuanţă de ipocrizie. fără îndoială. Nici un copil nu s-ar îndoi de modul de viaţă al părinţilor dacă n-ar fi văzut un altul în altă parte. faptul că structura de clasă a societăţii capitaliste rămîne neatinsă — este probabil ignorat de autoare — n. incepînd cu preadolescenta (şi chiar mai devreme). In faţa acestui pericol care-i ameninţă. Cum procedează ? . de a mînca . p e n t r u că părinţii lui i-au oferit alte valori.

Într-un studiu recent asupra „Copilului şi prejudecăţilor lui". „Ştii. mai ales băieţii. 1943. Şi pe bună dreptate : în cadrul grupului copilul susţinut de cei de-o seamă şi temîndu-se mai puţin de pedeapsa individuală. University of Chicago Press. W h y t e . dispreţuitori faţă de lumea din jur. expediţii în vacanţă. Copilul mic nu cunoaşte rasismul. Fiecare are drep­ tul să participe sau nu. University of Chicago Press. să iasă din grup cînd îi trece prin cap. continuă Klineberg. F . spune mama. Street Comes Society. Vizitatoarea era p e n t r u ea o persoană plăcută sau dezagreabilă. d a r ea prinde foarte repede. Vezi mai ales F. din acest punct de vedere. U .o societate puternic ierarhizată Fenomenul nu este propriu doar epocii noastre : oricînd s-au gă­ sit tineri care se grupau p e n t r u a forma nişte minisocietăţi care să trăiască izolate de societatea adultă. NAŞTEREA „CETELOR" De fapt părinţii se t e m mai ales de nefasta influenţă a „cetei". Intoleranţa deci se sădeşte surprinzător de repede şi nu cere decît puţin ca să înflorească. 1 N. Uneori în ado­ lescenţă ei contrazic părerea părinţilor pentru plăcerea de a se afirma. Dar ele pot sub pretextul distracţiei să conducă la delicte : intruziune într-o casă abandonată. 1935 şi 1938) şi studiile lui K 1 i n e b e r g asupra inteligenţei negrilor şi a emigranţilor. 1936 si F. — o rigiditate.. Cîteva zile mai tîrziu el vine. se simte mai puternic p e n t r u a comite acţiuni condamnabile. Ea devine mai serioasă dacă adăugăm următoarea remarcă a copilului : „data viitoare am să mă uit". „Ceata" . Dacă „cetele" îi preocupă atîta pe educatori şi sociologi este pentru că fără îndoială ele pot duce la delincventă . sociologul Klineberg citează o anecdotă preluată de la Pearl Buck în timp ce trăia la Sanghai K „într-o zi fiica ei cea mică a a n u n ţ a t că aşteaptă în vizită o prietenă". orgii sau furt de automobile. P e n t r u a face p a r t e din ele trebuia să accepţi normele grupului. să participi de bunăvoie la ac­ ţiunile lui. dar cu trei-patru ani după criză ei „interiorizează" complet prejudecăţile părinţilor. .. Acestea pot fi ireproşabile : raliu.. Pînă aici povestea este nostimă şi chiar • fermecătoare. n-am întrebat-o". 1 . de un conformism fără margini. o lipsă de „descurcăreţie" pentru a face faţă u n o r situaţii noi . Totuşi pînă la 15—16 ani majoritatea „cetelor" închegate cu ocazia unor jocuri sau activităţi comune are puţină putere. în timpul preadolescentei „ceata" are o influenţă mai mică decît fami­ lia." „O altă mamă americană a trimis la grădiniţă pe copilul său în vîrstă de 4 ani. entuziasmat de un nou prieten. în spatele căreia se ascund atitudini sectare şi intolerante constituie adesea o mască comodă care te scuteşte să-ţi pui la îndoială ideile. care sînt gata să accepte orice diferenţiere. mamă. Copiii sînt. într-o ţară străină. Dacă părinţii sînt neîncrezători. La adolescenţă situaţia se va schimba. o preferinţă netă pen­ t r u propria lor rasă. sport. am uitat să mă uit".. care astfel le este inoculat celor tineri. ale cărei norme de viaţă sînt încă respectate. Este o atitudine periculoasă p e n t r u copilul însuşi. spune copilul. T h r a s h e r . persona­ litatea lui riscă să sufere prejudicii grave.dar intoleranţa creşte iute ca pirul S-au găsit u r m e de prejudecăţi la copii începînd cu vîrsta de 4 ani. adăugind : „prietenul tău J o h n y este negru sau alb ?". . Iată cele mai frecvente : — frica de necunoscut care duce la lipsa de spontaneitate în con­ tacte .. The Gang. amenajarea unei case vechi. „Nu ştiu. mamă. Vezi „Psychologie sociale" ( P . închişi. dacă copilul a fost întotdeauna închis în cercul său de prieteni. „Este chinezoaică sau americancă ?" întrebă Pearl Buck. O asemenea atitudine nu există la cei mici. Nu se caracteriza' cîtuşi de puţin prin apartenenţa la un cutare sau cutare g r u p rasial. „Pot să-1 invit pe J o h n y acasă ?" „Da".' Totuşi abia la 5 ani ei arată.278 Societatea Colegii 279 SNOBISMUL Şl RASISMUL Aceste luări de poziţie tradiţionale corespund adesea snobismului (anumiţi oameni „nu se pot frecventa") şi uneori chiar rasismului. — o fragilitate generală.

ei caută în tovărăşia semenilor lor o întă­ rire a puterii lor. bat stră­ zile. doar grupul este valabil şi refuză orice com­ promis. gînditori obscuri).. Fiecare este liber cu condiţia să nu discute imperativele grupului . Cu excepţia „loviturilor" date în bandă. Societatea pe care o predică este cea a pasivităţii. îi supune pe cei care doresc să fie admişi de ea la anumite rituri de iniţiere. mănîncă. Aceşti tineri. a iubirii faţă de aproapele. vorbeşte ca toată lumea şi mai ales m u n ­ ceşte în mod regulat.. gustul p e n t r u o a n u m e muzică şi anume cărţi şi în general un limbaj special. tatuaje. rituri care au existat întotdeauna şi care păstrează acelaşi aspect de bravadă sau de sfi­ dare aruncată legilor societăţii — cioatrici. ca şi cele care pot fi observate în alte culturi în epoca adolescenţei au numeroase ca­ racteristici comune. o afirmare a superiorităţii lor : supremaţia adul­ tului este contestată. aceste imperative com­ portă adesea uniformitate vestimentară : hainele de piele şi cizmele „bluzelor negre". admiraţia faţă de anumiţi eroi (actori ca J a m e s Dean. orice autoritate sau ierarhie. ca şi la beatnici. dar fiind excluşi din el. Mods sau Rockers în Anglia. Ca şi bandele. Munca : dezonorantă pentru ei Toate „cetele". în primul rînd. Ei resping toate limitele pe care viaţa în societate le impune omului : timpul nu contează mai m u l t ca banii. aceste două tipuri de grupuri. beatnicii şi hippii refuză sistemul social din ţara lor şi caută să exercite presiuni asupra lui. autoritate bazată adesea pe putere pecuniară. Hippies contestă societatea şi supremaţia adultului în t i m p ce în 1955 „gangurile" căutau să profite de pe u r m a so­ cietăţii fără s-o conteste. „morala" grupului este aceeaşi : ea cere o s u p u n e r e totală faţă de normele pe care le-a creat. ele se constituie în mod spontan şi se aseamănă în opoziţia lor cu societatea adultă. Originalul este acceptat şi chiar admirat. florile şi părul lung ai „hippy-ilor". chiar orice organizare socială trebuie să fie suprimate. să rupi cu Vezi p. în prezent acest tip de ceată puternic ierarhizată tinde să dispară. Totuşi. îl refuză pe conformistul care se îmbracă ca toată lumea. făceau să domnească teroarea în cartierele mărginaşe ale marilor oraşe.280 Societatea Pentru fiecare generaţie — tipul ei de „ceată" Fiecare generaţie creează tipul propriu de ceată. a paci­ fismului. 1 Pentru a fi admis în grupul lor trebuie să aduci sacrificii unor anumite rituri Fiecare bandă. Dar ceea ce contează este nu ce se face. adoptînd noi forme de viaţă. ci prezenţa celorlalţi şi toleranţa lor. Vrînd să fie integraţi în grupul adulţilor. de ase­ menea. în bandă. Se mai întîmplă să se şi drogheze. r i t u r i l e ' lor. legi implacabile. cei de-ai doilea cerşind. t u n i ­ cile lejere. argou mai mult sau mai puţin î m p r u m u t a t din lumea drogului de către hippies. Bluze negre sau aurii în Franţa. fie că este pacifist. incapabili de a se adapta la societate. după cum creează un tip de modă sau de muzică. aceste cete aveau un şef înconjurat de locţiitori fideli. Acest refuz al banilor sau însuşirea lor traduc acelaşi refuz sau dispreţ faţă de autoritatea adulţilor. flirtează. faţă de care adolescenţii se află i într-o situaţie ambiguă . oricare ar fi ele. cedînd locul unor grupuri mai largi cu caracter foarte d e o J sebit : beatnici şi hippies. Ei comportă. blue-jeans-ii slinoşi şi cîrpiţi ai „beatnicilor". Colegii 281 „Morala" grupurilor de tineri Fie că este agresiv. fac gălăgie. activită­ ţile grupurilor r ă m î n destul de infantile : beau. o morală. Primele care au atras atenţia asupra lor prin 1955 se deosebeau printr-o comportare puternic agresivă. diferite probe în bandele tradiţionale sau iniţierea la drog în bandele actuale de h i p ­ pies. iar violenţa lor o imita pe cea a gangsterilor din filmele preferate. în care orice „bogăţie" aparţine tuturor. oricare ar fi tipul ei. Acelaşi scop : să demonstrezi calitatea de membru. 98—108 . să munceşti este d e z o n o r a n t . nu se gîndeau totuşi s-o con­ teste. Cel care pare să ezite între normele predicate de părinţi şi cele ale „cetei" este exclus cu rapiditate. Teddy-Boys. cei dintîi procură bani „dînd lovituri".

<!ar uneori pernicioase şi nocive. * Tonul clement explicativ şi obiectivist al autoarei. aceştia iau sarcina asupra lor. Human Groups. ea permite în ace­ laşi timp să se exteriorizeze revolta şi violenţa acumulată de tinerii cărora li se refuză statutul de bărbat. constituie o întărire eticace împotriva „cetei" *. fermă sau chiar dominantă. probe. care altădată marcau trecerea so­ lemnă la vîrsta adultă. Un studiu aprofundat al „cetelor" de adolescenţi a scos la iveală similitudinea tulburătoare cu practicile de iniţiere pubertară ale societăţilor primitive l . Les Bandes d'adolescents. tăieturile sau pictarea chipului sînt considerate în numeroase triburi din Pacific drept operaţiuni ce favorizează progresul către virilitate. cînd familia este deficientă. B ] o c h şi A. de data aceasta. nu trebuie • ă inducă în'S: e a P c o n s i d e k de fapt aceste manifestări ca trecător .t. Nu există grupări de tineri în societăţile în care famiha a m e n ţ i ­ n u t o puternică unitate : fie în Africa. mai ales dacă a p a r ţ i n unei pături sociale defavorizate. şi că dat fiind că adulţii refuză să-i pună pe adolescenţi la-ncercare. 1963 . dezavuîndu-le categoric — n. S-ar spune. încercări fizice aspre. Familia solidă. o etapă intermediară î n t r e tutela părinţilor şi libertatea care încă nu poate fi asumată. S p r o t t . remarcă Niederhoffer. că tinerii simt o obscură nevoie de aceste rituri. Payot. Să fii totodată prea tînăr şi prea liber în acţiunile tale creează o nelinişte pe care sprijinul colectiv al „cetei" o înlătură. Solidaritatea familiei constituie un sprijin împotriva „cetei" Astfel ceata îi permite adolescentului să găsească în ea aparenţele şi semnele simbolice ale unei m a t u r i t ă ţ i pe care realitatea nu i-o conferă. La indieni. in r e ­ giunile rurale unde adolescenţii muncesc încă alături de părinţi. tînărul adoptă un n u m e şi un limbaj nou.Colegii 282 Societatea 283 normele şi obiceiurile familiei. rezistînd oricare ar fi renghiul jucat. 1 Vezi. fie m Europa lu F r a n ţ a nu există decît foarte puţine cazuri de acest fel. Penguin Books. chiar dacă trebuie să te supui u n u i risc de moarte. Această nevoie secretă de a găsi încă un sprijin într-o autoritate. H. Ea este. Ea este un refugiu. Toate aceste practici se regăsesc în bandele de tineri şi în unele dintre ele de multă vreme : ne putem aminti de pildă de cicatricele care constituiau prestigiul studenţilor germani sau încercările la care erau supuşi cîndva elevii de la „Ecole des arts et metiers". Tatuarea.infantile. fie în Orient. trăsături de ambivalenţă sexuală de asemenea . N i e d e r h o f e r. se întîlnesc cam peste tot. de asemenea. 1 9 5 8 . să dai dovadă de maturitate. i Vezi W J H. poate explica formarea cetei. mai frecvent încă — r i t u r i de fertilitate care duc la o activitate heterosexuală intensă.

Se consideră totuşi sigur că lecturile lor.. şi mai net încă la 19 ani. Astfel rolul educativ (sau antieducativ) al imaginii este cu mult mai important pentru ansamblul copiilor. Green. Nu posedăm cifre analoge p e n t r u fete.. Acest t e r e n este cîştigat de ro­ manele poliţiste (care trec de la 4 6 % la 74o/0 la ucenici şi de la 3 9 % la 6 0 % la liceeni). de la sentiment se alunecă uşor în domeniul sexual. J. aceasta se datorează puterii ei mai mari. 2 După părerea lui G. sînt foarte răspîndite începînd de la 14 ani. cîteva de Françoise Sagan şi doar cîteva u r m e de Stendhal. dintre „bătrîni" se mai găsesc : Hugo şi Zola. tură i . mass-media 1 în general şi televiziunea în special. E d i t i o n s sociales françaises. Publicat în 1967 sub titlul Jeunes d'aujourd'hui de „la Documentat'on française". 1 Vezi „The Impact of a Radio Book Review Program on Public Library Circula­ t i o n " rie Ed. bătrînul Jules Verne se apără încă bine. în anumite categorii. dar nu trebuie uitate nici aventurile de război (mai cu seamă cele aeriene) şi explorările geografice (Annapurna. Montherlant. ' Mijloace de comunicare în masă. Cazeneuve Există o tendinţă să se ia drept ţap ispăşitor al t u t u r o r dificultă­ ţilor întîlnite de educaţie. 4 Vezi articolul lui L.. La liceeni Stendhal ocupă un loc important şi Julien Sorel găseşte un larg ecou prin revolta lui împotriva socie­ tăţii . în timp ce pentru ca să citească trebuie să înveţe. cel puţin pînă la ado­ lescenţă. mul­ ţumită osmozei pe care o realizează bom­ bardarea cu imagini şi cu sunete prin mass-media.. Acest interes scade începînd de la 15 ani. radioul etc. 2 G. cum ar fi presa. de u n d e şi atrac­ ţia lui evidentă pentru un mijloc de cunoaştere care nu-i cere nici un efort. Titluri cum ar fi „Cînd carnea triumfă" etc. Trebuie notat faptul că tineretul studiat de autori este esenţialmente masculin. Orice copil poate avea acces direct la imagine.:utor în „The Public Opinicn Quarterly" (1963). dar şi. uitîndu-se destul de uşor că prin definiţie ele nu sînt decît mijloace de transmisie şi că binele sau răul se localizează în mesajul transmis. T e i n d a s şi Y. 71Vo la liceeni). B. De secole.. 3 în biblioteci pentru copii. R a i 1 1 o n în revista „La Souveraineté de l'enfance '. Zola. James-Oliver Curwood. Parker în „The J o u r n a l of Broadcasting" (University of Southern Ca­ l i f o r n i a . în anumite cazuri el ajunge să contrabalanseze (sau să echi­ libreze) pe cel al părinţilor. Teindas şi Y. decît cel al căr­ ţilor . Polul Sud. Thireau în fruntea clasamen­ tului se plasează cărţile de aventuri (76<>/o la ucenici. pentru majoritatea tinerilor. 1964) şi „The Effects of Télévision on Public Library Circulation" de acelaşi . 1961. 6 0 % din ucenicii cursului profesional al Regiei Re­ nault. dintre „moderni" Malraux (mai mult decît Sartre) şi Hemingway (mai mult decît Camus). „Autorii buni" sînt în declin : cîteva volume de Malraux. Chiar radioul şi televiziunea măresc la tineri interesul p e n t r u lec1 2 EVADAREA PRIN INTERMEDIUL REVISTELOR ILUSTRATE Presa propriu-zisă pentru copii constituie un fenomen considera­ bil. îanua1 io 1958. 7 7 % din elevii liceului La Fontaine. dar ele pierd teren între 14 şi 17 ani. La Jeunesse dans la familie el la société moderne. fără să mai vorbim de Alexandre Dumas. Conform datelor raportului de anchetă a 2 Ministerului Tineretului şi al S p o r t u r i l o r . dat fiind că ea publică 5 milioane de exemplare s ă p t ă m î n a l 4 . în genul cărţilor de aventuri. . Este valabil pentru ambele sexe şi pentru toate mediile. CÂRTI : DE LA STENDHAL LA „DRAGA CAROLINE" Lectura rămîne totuşi. şi chiar contesa de Ségur. vrezent în fiecare fiinţă individuală. dacă imaginea nelinişteşte mai mult. Luna). Jack London . T h i r e a u . mult mai puţine cărţi ţvatru fete" sentimentale ca altădată. P u t e m trage concluzia că lectura joacă un rol mai important la cei tineri decît la cei adulţi. se apropie din ce în ce mai mult de cele ale băieţilor 3 . u n a din acti­ vităţile preferate în timpul liber. este ca să spunem aşa. „Dragă Caroline".Rolul jucat de mass-media 285 Roiul jucat de mass-media Organismul social. plasează lectura în fruntea preocupărilor lor din timpul liber. cărţile servesc drept mijloc de difuzare a cunoştinţelor şi învăţămintelor filozofice ca şi al ideilor celor mai imorale . fetiţele cer şi ele cărţi de aventuri.

T

286

Societatea

Rolul jucat de mass-media

287

Copilul îşi cumpără ziarul la chioşcul de lîngă casă cu banii care i se dau pentru aceasta, ceea ce le-ar putea permite părinţilor să aibă influenţă asupra lui. Dar în ansamblu această acţiune, cînd este po­ zitivă, este e x t r e m de redusă, p e n t r u că în curtea şcolii sau în stradă 1 „Spirou" este schimbat cu „Michey" e t c . .

Revistele ilustrate favorizează delincventa ?
Lectura revistelor ilustrate prezintă totuşi o serie de primejdii : — imaginea tinde să înlocuiască scrisul, un mijloc de comunicaţie mai e l a b o r a t ; — imaginile sînt adesea grosolane sau vulgare ; — limbajul, cînd acesta există, este sărăcăcios. S-a constatat cu o oarecare nelinişte că delincvenţii citesc mult mai multe reviste ilustrate decît nedelincvenţii ( 5 0 % mai mult), mai ales reviste periculoase (cu crime e t c ) , dar nu se ştie care din cele două fenomene este cauza celuilalt. Există aici probabil o inter­ acţiune, unde mai curînd delincventa, ca şi refugiul într-o lume imaginară şi facilă sînt două simptome ale aceluiaşi rău, care con­ sistă în a te simţi exclus din societate. în ce priveşte „presa sentimentală 1 ' (în benzi fotografice), ea con­ stituie într-o m a r e măsură o sfidare p e n t r u raţiune : feţi-frumoşi, puterea enormă şi perpetuă a nevoii de vis, de altfel întotdeauna aceeaşi. După o anchetă efectuată printre 17 fete de 13 ani :
— 10 citeau „Noi d o i " — 8 citeau „ I n t i m i t a t e " — 6 citeau „Confidente" — 5 citeau „Madrigal" — 1 citea „Atu-ul i n i m i i " — 1 citea „Secretul femeilor",

consacrate cinematografului, care atinge 25"/o pe la 16 ani. La fel pentru reviste sportive. Presa tehnică şi ştiinţifică joacă un rol se­ cundar, cu toate că nu neglijabil („Science et vie" este foarte citit), dar revistele ilustrate cu povestiri ştiinţifico-fantastice au şi ele mulţi amatori. Desigur, în cadrul familiei tinerii sînt aproape întot­ deauna puşi în situaţia să citească ziarele adulţilor. înainte de 15 ani, 53o/o dintre adolescenţi citesc u n u l sau mai multe ziare pentru tineri, dar după 15 ani aproape j u m ă t a t e dintre tineri, mai ales băieţii, citesc zilnic un ziar pentru adulţi.

ZIARELE
Indicele de lectură zilnică a unui ziar nu se schimbă deloc în funcţie de faptul că tinerii au sau n-au un televizor. La Paris el e s t e net inferior mediei naţionale (37o/o faţă de 45o/0). în S.U.A., spre sfîrşitul cursului secundar, două treimi din adolescenţi citesc un ziar pe z i 1 . Iar în F r a n ţ a există 2 milioane de cititori de ziare cotidiene între 12 şi 20 ani. De asemenea, studiul ziarelor şi modul lor de lectură au devenit materii şcolare mai ales în ultimele clase. S-a p u t u t evalua 2 proporţia de băieţi care se interesează de cutare s a u cutare rubrică. Sportul deţine de departe primul loc : 7 3 % pentru ucenici, 6 4 % pentru liceeni. Apoi vin : actualitatea, ilustraţiile, politica. Rolul educativ al presei adulte este incontestabil. „Pericolele" ei s î n t şi ele reale, evident. Fie că unii copii citesc „ziarul lui t a t a " în mod deschis sau pe ascuns — aceasta nu schimbă lucrurile. O pro­ blemă deosebit de acută o p u n povestirile în imagini pentru adulţi publicate de marile cotidiene, pe care copiii au tendinţa să le „devo­ r e z e " şi al căror conţinut este adesea foarte puţin copilăresc sau educativ ! în orice caz, ziarul sau ziarele familiei reflectă adesea într-o anu­ mită măsură, mai ales din punct de vedere politic, ambianţa mediu­ lui familial, aducînd în acelaşi timp un suflu dinafară, documente, informaţii, date noi.
Vezi W . S c h r a m m , L y l e J . s i E . P a r k e r . Patterns i n Children's Reading Newspapers, în ..Journalism Q u a r t e r l y " (I960). 2 Vezi G. T e i n d a s si Y. T h i r e a u, La Jeunesse dans la famille et la société moderne, Editions sociales françaises, 1961. of
1

pe lîngă revistele obişnuite pentru copii şi cîteva reviste pentru femei cu caracter mai general. Este adevărat că şi băieţii, începînd cu 14—15 ani, sînt cititorii preseverenţi ai acestui gen. Această lectură pregăteşte, din nefericire p e n t r u tineri, puternice decepţii în faţa realităţii. Totuşi succesul ei creşte neîncetat odată cu vîrsta : un sfert dintre tineri o consumă la 14 ani şi trei sferturi la 17. Acelaşi fenomen îl întîlnim şi în privinţa lecturii revistelor
Chiar cînd un copil cumpără în compania părinţilor, în 9 5 % din cazuri el este ce care decide
1

288

Societatea
1

Rolul jucat de mass-media

289

Oricum, după afirmaţia lui L. Raillon problema neputînd fi su­ primată, trebuie cel puţin ascuţit spiritul critic al copilului şi al ado­ lescentului faţă de presă, ca şi faţă de carte, de cinematograf, de 2 radio şi de televiziune . încercînd să limităm sau să orientăm lectura ziarelor care nu sînt destinate adolescenţilor, putem să profităm de ocazie pentru a le vorbi despre evenimente, despre viaţa politică, viaţa artistică, sau despre viaţă pur şi simplu.

CINEMATOGRAFUL
Pe baza statisticilor actuale se apreciază (raportul „Tinerii de azi 3 ) că în 1970 vor fi 180 milioane de intrări ale tineretului la cine­ matografele din Franţa, adică j u m ă t a t e din totalul intrărilor 4 . S-a notat pentru băieţii de la 14 la 17 ani cifra aproape incredibilă de 6 ori pe lună 5 . Această cifră se aplică ce e drept categoriei uceni­ cilor, dar şi pentru liceeni ea este de 2,6 ori pe lună. Adesea aceste ieşiri au loc în anumite zile ale săptămînii împreună cu familia, p e n t r u că cinematografele ocupă astăzi un loc foarte im­ portant în sînul instituţiilor familiale. Dar cu vîrsta, adolescenţii merg din ce în ce mai rar la film cu părinţii. La 14 ani 60»/o dintre ucenici şi 45<>/o dintre liceeni merg singuri, iar la 17 ani — peste trei sferturi. Cei care sînt întotdeauna însoţiţi de părinţi riscă să facă impresia de „bebeluşi". In alegere primează de departe filmele „de a v e n t u r i " (80"/o dintre tineri). J u m ă t a t e d i n t r e liceeni apreciază filmele sentimentale şi ceva mai mulţi filmele poliţiste ; preferinţele lor în domeniul interpreţilor sînt destul de diverse. La ucenici interesul p e n t r u filmele poliţiste şi sentimentale creşte remarcabil între 14 şi 17 ani. P r i n t r e actoriibărbaţi preferinţele lor sînt net de partea celor „duri", iar printre
Vezi articolul lui L. R a i l l o n în revista „La Souveraineté de l'enfance" (ia­ nuarie 1956). 3 In acest sens s-au încercat şi numeroase experienţe pedagogice, mai ales în anumite licee ale academiei din Bordeaux, unde tehnicile audio-vizuale constituie materii de curs şi un subiect pentru comentarii. 3 Ancheta Ministerului Tineretului şi al Sporturilor în „la Documentation française" (1967). 4 Se remarcă aici că la teatru doar 1 4 % din spectatori au mai puţin de 20 de ani. 6 Vezi G. T e i n d a s şi Y. T h i r e a u , La Jeunesse dans la famille et la sociét moderne. Editions sociales françaises, 1961.
1

vedetele feminine — de partea u n u i tip destul de senzual, m u l t mai m u l t decît a unui tip „ p u r " sau „romantic". Cinematograful reflectă aici nişte tendinţe socio-psihologice, dar el contribuie şi la accen­ tuarea lor. Atitudinea părinţilor. Tinerii francezi petrec în faţa ecranului mai puţine ore decît englezii sau americanii de vîrsta lor, şi în pofida cifrelor citate, ei se desprind mai încet de modul „familial" de frec­ ventare. Dar există familii care adoptă faţă de cinematograf atitu­ dini ce se pot considera eronate. — Interdicţia : copilul este t e n t a t să reacţioneze printr-o dorinţă exacerbată de a merge la spectacole. — Permisiunea acordată doar cînd ieşirea are loc în familie : re­ beliunea este aproape la fel de puternică'. — Invers, anumite familii au tendinţa să-1 trimită pe copil la cinema pentru a se debarasa de el, dar această atitudine poate, în cazuri defavorabile să reprezinte un punct de plecare al unui proces de disociere a familiei. Influenţa asupra copiilor. Uneori insuficienţa condiţiilor de locuit îi împinge pe tineri la frecventarea excesivă a sălilor de cinema, care joacă atunci rolul de factor centrifug în raport cu spaţiul m o ­ noton în care se înghesuie familia. Dar în orice caz rolul jucat de imaginile filmate în psihologia adolescentului de ambele sexe poate deveni considerabil sau excesiv : ei se apucă de interminabile colecţii de fotografii ale vedetelor, visează să le imite comportarea. Procesul de identificare se desfăşoară într-un sens care nu întotdeauna este favorabil.

Cinematograful poate avea o acţiune nefastă sau binefăcătoare...
Poate oare influenţa cinematografului îmbrăca aspecte supărătoare pe plan moral ? J. Giraud citează sub acest aspect cazuri nelinişti­ toare !. Un băiat de 15 ani dintr-o familie foarte cinstită a făcut o spargere la vecini, la două zile după vizionarea filmului „Rififi la bărbaţi". O fată vede „Domnişoara Swing" : în aceeaşi seară ea fuge de acasă. Legătura dintre cauză şi efect este totuşi absolut imposibil
1 Vezi articolul lui J. Giraud publicat în la „Revue des associations familiales pour la sauvegarde de l'enfance, et de l'adolescense", ianuarie, 1956.

19 — Cunoaşterea copilului

290

Societatea

Rolul jucat de mass-media

291

de demonstrat. Anumite scene erotice pot veni într-un m o m e n t pre­ m a t u r al dezvoltării psihologice şi s-a subliniat adesea pericolul unor filme de valoare, dar care cuprind scene de groază sau de vio­ lentă, a căror interzicere pentru cei mai tineri de 18 ani rămîne doar teoretică. Chiar filme excelente riscă să prezinte p e n t r u tineri as­ pecte excesive de evadare sau de hiperemotivitate 1 .

Erotismul : mai puţin nefast ca violenţa
Moda erotismului care i-a scandalizat pe mulţi are, fără îndoială, influenţă mai puţin nefastă decît recenta răspîndire a violenţei : • firmă de pantofi arată bizar două picioare întinse pe şine şi pe are le va tăia un tren, totul p e n t r u a p u n e în valoare modul în'care <nt încălţate picioarele. însăşi viaţa de familie ocupă un loc foarte mportant în temele publicitare de astăzi. Studiul motivelor publiîlare arată că importanţa acestui loc este în creştere şi că marele uublic descoperă educaţia şi psihologia de familie. Alegînd douăzeci ic reprezentări pe afiş ale grupului familial complet, J. Ormezzano i constatat că ele fac apel mai curînd la tema relaţiilor afective din • mul familiei, decît la cea a tinerei frumuseţi şi a bărbatului p u t e r .ic >. O treime dintre ele se referă la relaţiile de dragoste între soţi, • treime — la cupluri în dialog acasă, ultima treime face apel la • claţiile cu copilul. J. Ormezzano deosebeşte : — familii de tip dinamic, u n d e copiii îi antrenează pe părinţi, iar imilitudinea îmbrăcăminţii subliniază absenţa relaţiilor ierarhice ; — familii de tip static — tatăl domină, el este centrul grupului familial. Familiile reprezentate sînt destul de numeroase : trei copii de imilie, dar imaginea ideală a mamei s-a s c h i m b a t : este o tînără «rneie seducătoare. Ea rămîne totuşi subordonată, foarte „feminină" i sensul tradiţional al termenului. Tatăl nu-şi pierde cîtuşi de puţin virilitatea ocupîndu-se de copil. El îl plimbă, îl înfaşă, îl hrăneşte, discută cu el, lansează împreună • u el zmee de hîrtie, fără ca aceasta să-1 discrediteze.

...in funcţie de gradul de maturitate al copilului
Pe de altă parte cinematograful, ca şi limba lui Esop şi ca televi­ ziunea, se poate dovedi de o utilitate extrem de binefăcătoare, mai ales dacă poate fi adaptat la anumite etape de dezvoltare mentală. A fost adesea folosit cu succes p e n t r u reeducarea unor copii neadaptaţi. Mai general, el constituie ca şi televiziunea (în afara căminului, dar cu mijloace tehnice mai puternice) un incomparabil mijloc de lărgire a orizontului tinerilor : actualităţi, documentare, călătorii în t i m p şi spaţiu şi chiar o foarte vastă sursă de cultură : „Richard I I I " sau „Henric V" strălucesc chiar mai bine pe ecran decît pe scenă.

PUBLICITATEA Şl IMAGINEA FAMILIEI
Cînd se duce la şcoală, sau la un spectacol, sau la prieteni, copilul sau adolescentul se scufundă într-un alt mediu, strada, u n d e în cele din u r m ă îşi petrece o parte, nu tocmai neglijabilă, din timpul său. Aici poate fi influenţat prin comportamentul colectiv sau indivi­ dual al celor î n t î l n i ţ i ; micile întîmplări ale zilei, ale fiecărei ore, fenomene de n a t u r ă politică, discuţii şi ciocniri, relaţii de dragoste etc. Şi adesea, în orice stare şi chiar în momentele cele mai calme, el nu poate scăpa de atacul zdrobitor al publicităţii. Aceasta nu poate să nu aibă o influenţă educativă sau poate antieducativă. în orice caz, ea se nutreşte cu imagini de un a n u m i t tip, care sînt supuse unor mode.

Publicitatea : o imagine idealizata a familiei
Publicitatea este aici reflectarea unei evoluţii recente în r a p o r t u ­ cuplului şi în cele ale cuplului cu copiii. Publicitatea reflectă o educaţie mai liberală : un copil de p a t r u • ini este lăsat să manipuleze vase frumoase. Dacă-şi răstoarnă ceaşca i ciocolată, el se amuză : „nu-i nicio nenorocire, graţie produsurile
1

1

Ceea ce anglo-saxonii denumesc „escapism" şi „stress".

i'

Vezi articolul lui J. O r m e z z a n o , parents", iulie-august, 1968.

Publicité et idéal éducatif, în

„L'Ecole

deosebesc astfel motivele inte­ resului lor pentru audiţii radio 1 : Este uşor Eşti ţ i n u t la curent cu toate Este odihnitor Este un zgomot de fond care per­ m i t e să faci altceva Un radio adevărat respectă liberta­ tea de gîndire Programele sînt vaste 23% 23% 5% 5% 8% 10% Televiziunea strînge şi dezbina familia Influenţa televiziunii asupra vieţii de familie este destul de com-l'wă : ea o întăreşte din punct de vedere material. Aceasta este o cifră consi!>rabilă. 4 2 % dintre tineri se uită la televizor în > arc zi sau aproape în fiecare zi. Nu este reflectarea unor concepţii noi. „deschisă asupra lumii" . Afecţiunea primează asupra autorităţii : copilul a r e nevoie de îngri jire. el defineşte ivelul de v i a ţ ă 1 " . Dar mai ales n u m ă r u l de ore petrecute de copii n faţa ecranului fac din el un factor foarte nou şi foarte puternic 1 formării t i n e r i l o r 2 .irinţii să fie capabili de ea. oferindu-i-se bomboane. Aceasta este h i m e r a idealizată a familiei pe care o reprezintă publicitatea de astăzi.{ să-i oferim cărţi. RADIOUL Influenţa radioului. TELEVIZIUNEA în F r a n ţ a n u m ă r u l receptoarelor de televiziune a crescut de la 10 000 în 1955 la 5 milioane în 1965 şi nu încetează să crească. de o educaţie luminată. Tinerii înşişi. radioul contribuie totuşi la o oarecare izoae a copilului faţă de influenţa familiei. a p a r a t e de radio şi de proiecţie p e n t r u fotografii. în mod conştient sau nu. D a r trebuie ca '. Aparatul de televiziune este un obiect de ostentaţie. 1 Eşti mai impresionat de o radioemisiune decît de lectură 10% 1 Tinerii de astăzi. Doi tineri din trei ascultă radioul zilnic. din 1966. Eros et civilisation. „Sînt delicioase. menţinînd-o gruată. artistic (emiunile France-musique). •' După un sondaj al l . P . 1967. Or. Audiţia prin intermediul undelor hertziene a cunoscut perioada ei de glorie în t i m p u l „telegrafiei fără fir". în favoarea celei a televiziunii. -ondajele arată că peste jumătate din public (dar care-i aici proporm de tineri ?) cere o mărire a numărului emisiunilor de „varieaţi" şi de cîntece. ci dim-potrivă. Efectivul este mai ridicat la fete şi creşte o dată cu vîrsta. de tandreţe. în Franţa. ştiinţific. 1968. >c exemplu.. cînd sînt consultaţi. răspunzîndu-le astfel la întrebări : „Tu n-ai experienţă. Ea suscită între ei un dialog. un film despre război poate permite o discuţie despre n trecut pe care părinţii au p u t u t să-1 cunoască. Maximul este atins în preajma : tei de 14—15 ani. scumpule" i se spune pe un afiş. 200 sînt consacrate acestui gen de programe. devenit un cadou clasic pentru adolescent. Se întîmplă ca ei să-i trimită pe copii i culcare. Instrument de formare şi de contact foarte p r o n u n ţ a t cu l u m e a \ teri oară pe plan intelectual. O . De fapt copilul este rege. care a constituit o cotitură esenţială este deja în regres. toate aceste imagini pătrund fără-ncetare. Influenţa lui asupra lor este directă. enciclopedii. politic. . H. M a r c u s e . aici n-ar putea exista certuri. în spiritul celor tineri ca şi al celor adulţi şi vin să întă­ rească tendinţe noi. î n t r e copii şi părinţi totul este ordine şi armonie. dar în acelaşi t i m p ea suprimă un anumit n u m ă r de ieşiri şi contacte exterioare. mai ales în provincie.. prin nagini pe care le privesc şi care le absorb în întregime atenţia. moral. Editions de Minuit. din 500 de ore de emisie pe săptmînă. în „La Documentation franeaise". Ea oferă părinţilor şi copiilor centre de înţe­ se comune şi subiecte de conversaţie. deja în curs de dezvoltare. această expresie marcînd o generaţie de acum foarte veche. Ea a cunoscut totuşi o curioasă reînflorire în timpul apariţiei apa­ ratelor portative ou tranzistoare. p e n t r u că ea modifică profund viaţa de familie i raporturile reciproce ale membrilor săi.292 Societatea Rolul jucat de mass-media 293 lui N. a este şi indirectă. 1 tul decît dialogul adesea puţin cordial asupra notelor de la şcoală. F . faţa de masă nu se pătează".

este posi­ bil să se urmărească ca ea să completeze şi să consolideze materiile şcolare. în afara emisiunilor de televiziune şcolară propriu-zisă. Există familii în care nu se mai vor­ beşte deloc. un vocabular mai bogat în m o m e n t u l intrării în şcoală (Statele Unite. De fapt. şi orele de somn. 2 1 . :i Vezi M. Influenţa intelectuală. rezultatul general este pozitiv. luate prea în grabă. este expus primejdiei pasivităţii şi conformismului. care se tem că spectatorul. Mame-Seuil. 57. din m o m e n t u l în care se dă d r u m u l la televizor. de asemenea. Tot astfel. care încetează de a mai fi surse de cunoaştere. nr. La télévision maîtrisée în „la Nef". se constată că sînt ameninţate mesele. Mame-Seuil. P a r k e r. avînd în acelaşi t i m p înrîurire şi asupra gusturilor sale per­ sonale. 1968. Rezultatele şcolare propriu-zise par să fie influen­ ţate mai curînd în sensul negativ datorită folosirii prea intensive a televiziunii. chiar -Iacă copilul este trimis la culcare. Vezi articolul. 1969. copiii se culcă ceva mai târziu în familiile care posedă un televizor. în general. profesorul poate folosi emisiunea din ajun (o emisiune despre China de pildă. ori de cîte: ori părinţii au curajul să limiteze audiţia la cîteva emisiuni intere-. 43. Părinţii consideră că sînt m a i bine informaţi (Japonia).294 Societatea Rolul jucat de mass-media 295 n-ai cunoscut asta" etc. în schimb. fără a lăsa copilul să obosească în faţa aparatului. pentru că conl i n u ă s ă s e gîndească la spectacolul de-abia văzut. de V i l l e s . Copiii care se uită la televizor reuşesc mai bine decît alţii să răspundă la testele de cunoştinţe generale (Marea Britanic). La Galaxie de Gutenberg. ' „ T i n e r i i de astăzi" în „la Documentation française". această pierdere de prestigiu a jucat un a n u m i t rol în dezvoltarea „contestării". e t c ) . In general există pericolul oboselii p e n t r u ochi şi al tensiunii nervoase mai ales (prea multe lucruri de văzut şi de asimilat). Şi fără îndoială. et documents d'information". 11 în Canada). ridică probleme de conştiinţă. şi adesea discuţia se termină aici. C a z e n e u v e . Mai fe­ cunde sînt poate a n u m i t e emisiuni care studiază conflicte. Ancheta UNESCO subli­ niază că ea acţionează asupra concepţiilor şi asupra valorilor copi­ lului. Sursă de distrac­ ţie la domiciliu. Au. M a c L u h a n . p e n t r u a da un sens mai concret la cele ce elevul află la şcoală. l ' É c o l e des loisirs. ea-1 captivează fără să-1 separe de fapt de cămin şi-i permite accesul în lumea persoanelor adulte : să urmăreşti emi­ siunea înseamnă să fii egalul lor. sau o piesă clasică) p e n t r u a-i de­ termina pe elevi să tragă concluziile care se impun. de Villes se referă la o „delegaţie de prestigiu" 1 care răsco­ leşte relaţiile părinţi-copii. S-a mai constatat că ea face să scadă vînzările revistelor ilustrate p e n t r u copii P e n t r u ca aportul televiziunii să fie cu adevărat pozitiv. L'influence de la télévision sur les enfants et les adolescents în „Etudes. „îi instruieşte m u l t " (77%). Este incontestabil că televiziunea are o influenţă considerabilă asupra formării intelectuale la cei tineri. Trebuie lotuşi să rămînem conştienţi de limitele sau de pericolele posibile ale acestui mod de cultură de masă : ele au fost adesea subliniate de sociologi. Dar diferenţa nu este m a r e (17 m i n u t e în •laponia. iar sociologul ame­ rican Mac L u h a n arată că mijloacele electronice de comunicaţie vin -*ă completeze pe cele tipărite.. La Télévision et nous. După părerea p ă r i n ţ i l o r 3 televiziunea „dezvoltă inteligenţa" copiilor (860/0). Adesea părinţii înşişi • ml prea pasionaţi de televizor p e n t r u a fi în m ă s u r ă de a i m p u n e limite. . nr. 1968. Canada). filme istorice. Problema se pune în primul rînd pe plan fiziologic. p e n t r u „a fi lăsaţi în pace". m a i ales cel tînăr. Alţii sînt totuşi m a i puţin pesimişti. 1967 şi Pour >mprendre Ies media. sânte. Cazeneuve subliniază 2 redresarea publicu­ lui care în loc să suporte emisiunile le discută. O m a r e anchetă a UNESCO (1965) a făcut în diferite ţări bilanţul influenţei televiziunii ca mijloc de însuşire a cunoştinţelor 2 . acasă părinţii pot acorda un sprijin p e n t r u însuşirea materiilor şcolare mulţumită anumitor emisiuni (biografii. influenţa asupra cunoştinţelor generale este mai curînd pozitivă. 1 Vezi M. el adoarme greu. ei cedează Ancheta realizată la Universitatea din Stanford sub conducerea lui E. i a r î n Statele Unite — 6 0 % după miezul n o p ţ i i ! Adesea. Receptorul „ştie mai m u l t e " decît părin­ ţii. în loc să le prejudicieze. Astfel J. dacă t i m p u l total de u r m ă r i r e a televizorului pe zi întrece limitele raţionale. O treime dintre copiii de 12 ani în Anglia se uită la televizor după ora 22. Totuşi. care pot să privească viaţa şi preocupările: părinţilor ca şi pe ale copiilor. Dar televiziunea riscă să şi înlocuiască schimbările directe cu privire la subiecte de familie. 1967.. Influenţa asupra sănătăţii. în anumite ţări. M. Adesea. Dar copilul necesită o televiziune care să corespundă m a i bine decît orice alt mijloc posibilităţilor şi nevoilor lui.Vezi J. restituindu-ne folosirea t u t u r o r sim­ it irilor şi permiţîndu-ne să nu mai depindem de un unic sistem de codificare 3 .

pentru că graţie televiziunii copilul va putea oricînd să-1 pună la-ndoială K O dificultate suplimentară o constituie faptul că nu p u t e m evalua cu precizie efectul produs de cutare sau cutare emisiune asupra gîndirii copilului. nov. D. mult timp considerat inofensiv. 1 Vezi H. Berkowitz tind totodată să demonstreze că i hiar copiii normali pot fi afectaţi.o societate în general sentimente de ostilitate. Se pare că de fapt controlul se exercită mai curînd prin permisiunea de a u r m ă r i televizorul pină la o anumită oră decît p r i n verificarea programului. Arthaud. 3 Agresivitatea este latentă în natura omului. ca şi cum agresivitatea lor -ar fi exasperat în timpul spectacolului. 1964. une histoire naturelle du mal. dormito­ rul părinţilor ? Nici un răspuns sigur nu poate fi deocamdată dat. Alegerea programelor. La Foule solitaire. cel cu care se identifică. mai ales p e n i r u copiii de-acum p e r t u r b a ţ i . — Astfel westernul. P r i m a datorie a părinţilor este deci să con­ troleze cu grijă alegerea programelor. Cam 2 0 % din părinţi acordă o încredere absolută „pătratului a l b " sau avertismentului prezentatoarei . Predelicvenţii încearcă adesea faţă de propriul tată sau faţă i. ' oprii frustraţi o fac atunci bucuroşi. în „Scientific Ame­ rican".pentru că a doua zi este liberă". în t i m p ce copii nefrus| : aţi nu manifestă nici cel mai mic interes p e n t r u acest exerciţiu 1 . Mai mult de jumătate din copii văd ce vor ei Să semnalăm. nu este deloc astfel. L'Agression. chiar cînd nu se manifesta în med des­ chis. * Acestea sînt în particular concluziile Comitetului de cercetare în televiziune. 296 Societatea Rolul jucat de mass-media 297 dorinţei copiilor. în general. care ar cere o adaptare a controlului la liecare caz individual. nu­ mit de Ministerul de Interne al S.. Lucrul este destul de dificil în practică. Influenţa morală. în acest sens ele pot favoriza delincenţa. fără preocupare p e n t r u valoarea • misiunii. şi m a i ales dacă violenţa îi p e r m i t e să reuşească în acţiunile l u i 2 . 1 Vezi D. 1964). îl sperie. — Să permiţi u r m ă r i r e a programului miercurea şi sîmbăta seara . Ele tind în ansamblu să demonstreze că un spectacol violent nu „fabrică" agresivitatea. dintre care doar u n a este supusă u n u i test de ortografie foarte dificil . televiziunea devine atunci „babysitter". ei trebuie evident să controleze folosirea emisiuni­ lor. în „Courner '. Predelincvenţii încearcă adesea faţă de propriul tată sau faţă Experienţele lui L. în care un manechin este stîlcit în bătaie. Violenţa eroui i n este mai contagioasă decît cea a banditului. Anumite lucruri pe care nici nu le percepem. Aceeaşi anchetă a UNESCO confirmă concluzia experienţelor r e ­ marcabile ale lui Berkowitz 2 . copiii văd un n u m ă r considerabil de emisiuni care nu le sînt desti­ nate. pentru că nu le înţelege. Altele. 1 . Din nefericire toate lucrările recente tind să prezinte această teză ca fiind cel puţin insuficientă. P e n t r u ca părinţii să fie în m ă s u r ă să-şi asume educaţia copiilor. Practic. Vezi K. eşecul îi face pe copii să se simtă furioşi şi frustraţi. conform cărora violenţa văzută la te­ levizor (sau pe ecran) tinde să crească delincventa sau criminalitatea.U. Un mare n u m ă r de psihologi de tradiţie psihanalitică susţin încă teza „catharsisului" după care u r m ă r i r e a u n u i spectacol violent îl „purifică" pe spectator de propriile sale tensiuni. R i e s r a a n . norme pe care le pret : nde apoi de la proprii săi părinţi. pe care un film enţa. 1965. 1966. Leicester. iar părin­ ţilor le vine mai des ideea să interzică decît să sfătuiască. pentru moment. Se pare că pericolul emisiunilor violente este m a r e . C a s s i r e r. în 1963. Flammarion. După care li se cere să lovească la rîndul lor un manechin. fie că încercăm să u t i ­ lizăm metoda convingerii. dacă de pildă actul de violenţă • s te comis de eroul simpatic.A. „Dacă eşti cu­ minte. Apoi li se arăta copiilor un film violent. — Să te serveşti de televiziune în mod corectiv. ei nu ţin cont de diversitatea îrstelor şi a caracterelor. 1969. The Effects of Mass Communication. fie o altă posibilitate de contact. ai voie să te uiţi mai m u l t " . Berkowitz. Vezi . The Effects ofObserving Violence. d a r contribuie la transformarea ei în violenţă acolo unde de-acuma există 4 . următoarele atitudini d ă u n ă t o a r e : — Să te debarasezi de copii instalîndu-i în faţa aparatului pen­ tru a putea pleca de acasă .L o r e n z. Problema camerei u n d e trebuie plasat televizorul constituie un izvor de mari dificultăţi : sufrageria. febr. La télévision et les enfants d'âge préscolaire. H a 1 1 o r a n. Nici aici criteriul valoric al emimnii nu intră în socoteală 3 . salonul.1. cu atît m a i mult cu cît acest personaj întîlneşte aprobarea societăţii. care ne par înspăimîntătoare nu-1 ating. părinţilor le vine din ce în ce mai greu să i m p u n ă un sistem de educaţie. Mulţumită mijloacelor de informare în masă copilul află cu uşurinţă despre ncrmele obişnuite de comportare ale părinţilor. l'UNESCO". Să ne amintim experienţa clasică : copiii sînt împărţiţi în două grupe. 2 Vezi L.V. şi în orice caz agresivitatea care le serveşte d r e p t bază 3 .

a fost întotdeauna. fie prin intermediul părinţilor a s u p r a f o r m ă r i i personalităţii copilului şi asupra comportării lui ulterioare. aparent individuale. să considerăm că dificultăţile sale. nu creează în jurul copilului o atmosferă perfect sănătoasă. răspunderea formării tinerilor dincolo de copilărie. mulţumită ei poate va veni ziua cînd toţi bărbaţii. televiziunea. prie­ tenii. p e n t r u că in ciuda controlului pe care părinţii susţin că-1 exercită. toate femeile. cărţile. există lumea : familia. în civilizaţia noastră societatea delegă familiei o parte din puterea ei. Concluzii Tabloul influentelor c a r e a c ţ i o n e a z ă fie direct. aproape pe toţi părinţii. ea îi încurajează pe părinţi să se intereseze de problemele de educaţie . Dar ea rămîne mereu prezentă şi se manifestă prin intermediul u n o r presiuni va­ riate. în tot cursul istoriei. într-o formă sau alta. mai mul de jumătate dintre copii afirmă că sînt liberi să vadă ce vor.298 Societatea Aceste erori probabil sînt mai frecvente decît se crede. Ea îi culpabilizează pe părinţi. De cîţiva ani încoace am învăţat să-1 readucem în mediul său. Dar nici această concepţie nu este lipsită de primejdii. o asemenea atitudine. Dincolo şi în afară de ei. Educaţia nu se face în afara societăţii Responsabilitatea părinţilor în cadrul educaţiei este imensă : ea nu este totală. problema întregii comunităţi. vor primi înainte de a părăsi la 16 ani şcoala cîteva noţiuni de psihologie şi pedagogie. ca si cum ar fi fost posibil să-i disociezi reacţiile de cele ale a n t u r a ­ jului. erau Comportarea cop//o/ui . destinate să facă din ei altceva decît educatori întâmplători. sau cel puţin îi scufundă în nelinişte. A devenit o tradiţie ca atunci cînd un copil sau un adolescent are dificultăţi. foarte caracteristică în a doua j u m ă t a t e a secolului XX şi care t r a n s ­ pare din ce în ce mai des p r i n măsuri judiciare. să acuzi de ele educaţia pe care a primit-o în familie sau „neglijenţa" şi „delăsarea" părinţilor s ă i . teama de a „ r a t a " o educaţie. şcoala. Primii specialişti în psihologia copilului îl studiau separat. Teama de a proceda rău. are meritele ei : ea atrage atenţia asupra dezastrelor i g n o r a n ţ e i .

p u t e r n i c e ' i n s t r u m e n t e de acces la posturi superioare. Ceea ce cere ea este transmiterea. aproape contradictorii : îngrăşămîntul şi foarfecă. Educaţia : un factor de integrare socială Totuşi. Doar interzicînd orice experienţă. a cuceririlor ei acumulate de secole. s-a schiţat o importantă t r a n s ­ formare. care răscoleşte toate modurile noastre de gîndire : invazia operată de mass-media. familia mereu veghează la formarea morală. Iar procedeele folosite nu diferă prea m u l t de cele ale grădinarului care vrea să obţină o plantă frumoasă. ea acordă din ce în ce mai mult grijă rafinamentului manierelor care sînt şi de „un semn de recunoaştere" şi aproape marca unei caste. mai reoeptivă. în cîţiva ani un copil trebuie să devină o fiinţă socială adaptată. prin intermediul . Şcoala împrăştie cunoştinţele şi le certifică prin diplome confirmabile. Din partea ei. matematica. — Şcoala asistă la contestarea pînă şi a rolului său cultural. universitatea pro­ cura ştiinţa scolastică. viguroasă şi îngrijită. în curînd va trebui să lărgim studiul la medii cu m u l t mai vaste şi sociologia va trebui să-şi aducă contribuţia. Biserica interzicea c ă r ţ i .^ lului trierea adevărurilor pe care u r m a să şi le însuşească. Astfel se observă din ce în ce mai m u l t influenţarea reciprocă a rolurilor lor : — Familia îşi pune din ce în ce mai puţin a m p r e n t a asupra ado­ lescentului. să înţelegi şi să asimilezi cît mai m u l t e cunoştinţe este u n u l din aspectele esenţiale ale educaţiei. societatea burgheză din secolul XIX. iar educaţia unei „bune educaţii" : una şi cealaltă combinate determină nivelul integrării sociale. el favorizează răspîndirea maximă a cunoştinţelor şi contestarea maximă a valorilor sociale u morale. cealaltă familiei. dar aşa s-a crezut odată.300 Cunoaşterea copilului Concluzii 301 în realitate nişte maladii de familie *. Astăzi : în căutarea unui crez Trebuia să aşteptăm a doua jumătate a secolului XX pentru ca să vedem apariţia unui fenomen nou. din ce în ce mai mărturisite. 1 Spitalul Henri-Rousselle a creat cel dimîi un serviciu specializat în studiul pro­ blemelor de familie. Tot astfel. Familia şi şcoala sînt puse amîndouă sub semnul între­ bării în calitatea lor de surse de educaţie. Sub impulsul revoluţiei industriale şi democratice. îmtr-o scurtă perioadă educativă. dar preocu­ pată de păstrarea sau de ameliorarea statutului ei social. ea devine mai ales un mediu de securitate pentru primii ani mulţumită legăturilor afective din ce în ce mai puternice. opera în locul copi. factorul educativ la fel de puternic ca familia şi şcoala. Cunoaş­ terea a cedat locul „culturii". Cei doi poli ai educaţiei : dezvoltarea şi limitarea Societatea nu tolerează creşterea liberă şi dezordonată a unei fiinţe omeneşti. Şcoala. în antichitate şcoala împărtăşea cunoştinţe : gramatica. în t i m p ce familia. păzitoarea tradiţiilor ancestrale. în Evul Mediu. Obiectivul nostru nu-1 constituie aici discutarea şi compararea va­ lorii acestor concepţii. ea trebuie să fie şi o asceză. amîndouă sprijinindu-se solid de biserică. Dar pe de altă parte. disimulând aproape toate realităţile se fabricau în mod artificial deli­ cioasele fete „ p u r e " ale secolului trecut. foarfecă o limitează şi o ordonează. Copilul învăţă să-şi domine pornirile. Aducînd fiecărui copil un aflux imens de informaţie necontrolată. ci numai reamintirea faptului că de-a lungul secolelor cele două sarcini care le corespund au fost încre­ dinţate „grosso m o d o " u n a şcolii. ci meritului sau mînuirii eficace a banilor şi a regulilor sociale. El' n-are la dispoziţie decît două metode. în secolul trecut de-acuma. Schema pe care am indicat-o se aplica unei societăţi rigide. ea este cea pe care îşi bazează ambiţiile tipurile lui Julien Sorel. îngrăşămîntul stimulează creşterea. să-şi limiteze pasiunile şi cu­ tezanţele. a început să sugereze posibilităţile de ascensiune socială datorate nu bunăvoinţei capricioase a u n u i mare senior. ea devine u n u l din elementele s t a t u t u ­ lui social. iar familia morala de cavaler sau de postăvar. este discu­ tată ca fiind legată de societatea burgheză. a imperativelor ei. Nu se mai crede astăzi deloc că ignoranţa ar fi a v u t vir­ tuţi. vagă şi relativ dezinteresată. în secolul XVI Savonarola le ardea. î n ­ săşi noţiunea de „cultură". Să înveţi să afli. preocupările educatorilor au oscilat întotdeauna între doi poli opuşi : să lărgească cunoştinţele şi să le limiteze. Această dualitate impregnează puternic încă educaţia din zilele noastre. retorica. Astfel educaţia capătă un alt sens . unde locul copilului era dinainte evident şi delimitat. care trebuie să fie o descope­ rire perpetuă.

.) :La carence de*soins maternels ( P . 1959) — Căutarea drumului dificil între constrîngerile necesare şi libertăţile ce trebuie respec­ tate.): Le métier de parents (Aubier-Montaigne. Berge (A.B.F. poate. a inteli­ gentei. o indicaţie asupra moralei sociale ac­ ceptabile astăzi.): The process of Education (Vintage Books.) — însoţit de chestio­ nare care să ajute la stabilirea diagnosticului.): Education familiale (Aubier-Montaigne. Cattell (R. .C. 1952) — Idei confruntate cu rezultatele experimentale. mai mult ca niciodată.) şi Passeron (J . educaţie. tul sugarului. U . U . 1968) — o serie de cazuri studiate în pro­ funzime.302 Cunoaşterea copilului opţiunilor şi al orientărilor.U . U . 1963) — Amprenta lăsată asupra n o a s t r ă j a şcoala primară.): L'enfant difficile (Payot. S-ar putea totuşi considera că-i lipseşte avîntul. Brenton (M. Bonheur (G. a jocului. F . ce studenţii 1968) — Comportamen­ Bourdieu (P. Aubry (J. a afectivităţii.): Les bandes d'adolescents (Payot.): The American Male — Cuprinde un capitol important referitor la rolul t a t ă l u i . . Brimer (J. Berge (A. şi cum zicea Jules Remains într-un sens foarte larg. Boulanger-Balleyguier (p . Bibliografie Adler (A. 1955) — Efectele separării de m a m ă a copiilor mai mici de 3 ani plasaţi temporar în creşă.): Qui a cassé le vase de Soissons (Laffont.): Psychologie de l'enfant ( P . într-o viziune optimistă. F . Idealul „comunicării" şi al „integrării sociale" nu poate fi deloc suficient. Acest tablou nu este absurd şi poate că în acest fel societatea de mîine îşi va găsi echilibrul. 1956) — Tot ce contribuie la formarea personalităţii: evoluţie naturală. 1963) — Un studiu aprofundat şi comparaţia cu societăţile primitive. 1960) — o carte foarte i m p o r t a n t ă consacrată modului de î m b u n ă t ă ţ i r e a metodelor de învăţămînt. tinde să-şi asume un rol strict utilitar şi să devină instrumentul integrării profesionale şi sociale la toate nivelele.) şi Niederhoffer (A. 1949. mass-media — mai ales televiziunea — ar deveni un mijloc de a-i aduce fiecăruia un supliment de cunoş­ tinţe dezinteresate şi.): Traité pratique d'analyse du caractère (P . Cesari (P. 1964) — Ceea datorează mediului lor social. Trebuie s-o ţinem m i n t e cînd observăm că astăzi mulţi tineri sînt. colecţia „Que sais-je?") — Un scurt studiu asupra imitaţiei. F .): Les héritiers (Editions de Minuit.):^£es cris chez l'enfant (Vrin. Berger (G.): La personnalité ( P . mediu. în căutarea u n u i crez. Bloch (H.

F . Lézine (I. Launay (C.): Freud (S. 305 Chateau (J. 1968) — Un manual de educaţie sexuală pentru cei mici şi pentru părinţii lor. U . jocurile. a devenit clasică.): Le Réel et l'Imaginaire dans le jeu de l'enfant (Vrin. .): Nouveau manuel de morphopsychologie (Stock. imitarea modelurilor. 1967). Mac Luhan (M. . U . F . L.): Caractérologie des enfants et des adolescents ( P . Foarte completă şi erudită. Lézine (I. F .. 1946) — Func­ ţia de reprezentare şi de disimulare: rolul lor în echilibrul afectiv al copilului. Corman (Dr. U . 1959). 1967) — Cum civiliza­ ţia tiparului este învinsă de cea a mijloacelor de comunicaţie electronice.): Actions et Pensées enfantines (Editions du Scarabée. 1969) — Tendinţele agresive la om urmărite după studiu! comportamentu­ lui animal.): Introduction à la psychanalyse (Payot. 1917) — Lucrarea fundamentală asupra conceptelor freudiene. F . .).): Psychologie sociale ( P . 1952) Celebra „metodă". 1953) — Cum Montessori (M. Girard (A. normală şi anormală a copilului.U.): La réussite sociale ( P . . 1957) — Manual foarte care acordă un loc important studiului altor civilizaţii. cu nuanţele lor.) şi Dailly R(. F . Martinet (A. U . metode eficace pentru stimularea inteligentei vîrstei preşcolare.> „Paideia". F . .F. revelat de t i t l u . F . Debesse (M..) Hygiène mentale de l'écolier ( P .): La Galaxie de Gutenberg (Mame-Seuil. regulile.): L'enfant de 5 à 10 ans ( P . une histoire naturelle du mal (Flammarion.): L'enfant arriére et sa mère (Editions de Minuit.): Pédagogie scientifique (Larousse) L'enfant (Desclée de Brouwer et Cie. . îşi reprezintă lumea copilul între 4 şi 10 ani. Cohen (M. F .): Le développement du caractère chez l'enfant (Dcssart. U . U .) şi colaboratorii: Etudes sur le langage de l'enfant (Edi­ tions du Scarabée. Le jeune enfant dans la civi­ lisation moderne ( P . de la 0 la 2 ani. 1945)— Evoluţia sexualităţii copilului pornind de la explicarea nevrozelor şi a perversiunilor.) şi Crutchfield (R. Freud (S.) : Théorie et problèmes de psychologie sociale (P. Bruxelles. Mannoni (M.): Enfance et société (Delachaux et Niestlé. 1968) — Eseuri filozofico-politice. Le traitement psychanalytique des enfants ( P .): L'adolescence ( P . . L'adolescent de 10 à 16 ans ( P . 1960) — Grupurile de copii: formarea lor. şi T.): Développement neuropsychique du nourrisson (P. ) . U . Manchaux (M. Païdeia.): Psychologie de l'enfant et pédagogie experimentale ( K u n d i j .F.S. 1 9 3 6 ) — A c e a s t ă expresie Debesse (M.) şi Brunet (O. Meili (R. Erikson (E.): Essais de psychanalyse (Payot. de sănătate şi probleme psihologice. 1942) — Mai curînd descriptiv decît analitic — Numeroase exemple. 1967) — Studiu pedagogic. F .C.) şi colaboratorii: Le langage (Encyclopédie de la Pleiade) — Geneza şi structurile vorbirii. 1952) — Manual clasic de psihologie socială. Lévine (J.): Le développement psychologique de la première enfance ( P . 1965) — Studiul aprofundat care a permis elaborarea unor „baby teste" celebre. O sinteză Freud-Marx. Gesell (A. Lorenz (K. copilului . 1 9 5 1 ) — C i n e şi care sînt soluţiile educative experimentate pentru ei. F . collection „Que-sais-je?" 1967) — Factorii sociali şi obstacolele în faţa egalităţii şanselor. Claparède (E. U . după observarea unor cazuri precise. Michaud (E. de noţiunea Eului şi a Supraeului.): Les enfants intellectuellement doués ( P .): Comment donner à vos enfants une intelligence supérieure (Laffont. 1959) — Dezvoltarea copilului într-o perspectivă psihoanalitică şi socială. 1965) — Teoriile lui Freud legate de Aceasta. 1959) — Trei studii fundamentale asupra etapelor de dezvoltare a copilului. sînt Le Gali (A.): Cunoaşterea La vérité sur les bébés (Maguard. Krech (D. Graecker (R. 1951) — A l c ă t u i t Freud (A. 1959) — Probleme Cousinet (R.304 Cunoaşterea copilului Klineberg Bibliografie (O. 1962). Freud (S. U .U. rolul jocului în procesul de învăţare.): La crise d'originalité juvénile (Alcon. F .): L'agression. . complet Koupernik (C. 1905) — Descrierea evoluţiei copilului.) : La vie sociale des enfants (Editions du Scarabée. U .): Psychanalyse et Education (Editions Aubier-Montaigne.): Progrés et problèmes de la conscience de soi chez l'enfant d'âge scolaire (1964). 1968) — Dezvoltarea fizică şi intelectuală. Mauco (G. 1G68) — Destinat explicării părinţilor şi copiilor a originilor inconştiente ale atitudinilor lor faţă de copii. ) — Descrierea a opt caractere de bază. 1967) — Dife­ ritele tipuri de caracter în funcţie de forma obrazului. U .): Trois essais sur la sexualité (Gallimard. Engelmann (S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful