You are on page 1of 24

Специално издание на вестник ДНЕВНИК • 6 декември 2006 г.

Special Supplement of DNEVNIK Daily • December 6, 2006

Съдържание /
Contents
Газовата енергия  1

Gas Energy  4
Топлоснабдяването
не може да бъде конкурент
на природния газ  2

Heat Supply
Cannot Compete
with Natural GasGas Energy  5
Енергийната прегръдка
на Русия  6

Russia’s Energy
Embrace  7
Финансирането
на енергоспестяващи проекти

Газовата енергия
е модерно решение
за бита и бизнеса  8

Financing
Energy Saving Projects
Is Modern Decision for
Households and Все повече потребители се насочват към синьото гориво
Companies  10
Голямото саниране  9
Светла Ненова ята планира в София да бъде из- див вече е присъединен първи- не попадат в границите на реги-
The Great Renovation  11 градена 1400-километрова мре- ят промишлен потребител „Ка- оните. Вече е завършила проце-
Абонатите на газоразпреде- жа, във Варна - 320, Русе - 150, меница“, съобщи прокуристът дурата за Сливен, но до момен-
Енергията от вода лителните дружества са се уве- и във Велико Търново - 70 кило- на дружеството Александър Ко- та комисията не е обявила нито
и вятър привлича личили с 15% - 22 хил. до втора- метра. След осем години в тези жухаров. броя на подадените оферти, нито
все повече инвеститори  12 та половина на тази година, со- градове ще ползват синьото го- Регулаторът заплаши с отне- имената на компаниите. Интерес
чат данните на Държавната ко- риво над 190 хил. домакинства и мане на лиценза за газоразпре- към процедурата са заявили три
Wind, Hydro Power Lures мисия за енергийно и водно ре- над 400 предприятия. Програма- деление на регион Мизия с цен- компании.
Growing Number гулиране (ДКЕВР). Освен това та на компанията предвижда да тър Плевен на Черноморската
of Investors  14 бъдат вложени 420 млн. евро за технологична компания (ЧТК) и „Дексия България“ стана
през 2005 г. „Булгаргаз“ отчете
периода. на регион Добруджа заради за- първият търговец на
нарастване на продажбите на га-
Минералните извори Преди три седмици ДКЕВР бавяне на инвестиционната про- природен газ
може да се използват зоразпределителните дружества
с 6.97% в сравнение с 2004 г. даде лицензите на италиански- грама, съобщи неотдавна пред- който вече доставя гориво на
за отопление  15 те компании „Ачегаз“ и „Кон- седателят на ДКЕВР Констан- привилегировани потребители.
Всичко това означава, че синьо-
то гориво става все по-търсено, струкциони Донди“ за регион тин Шушулов. Компанията, в която 49% от ак-
Mineral Springs „Запад“ с център Благоевград Предупреждението на регу- циите държи „Агрополихим“,
Can Be Used for Heating  15 като двигател на увеличението
са и домакинствата. и на „Римини газ“ за „Тракия“. латора изглежда логично, за- а останалите са на германска-
Биогоривата - Предимствата на природния Компаниите създадоха бъл- щото в момента лицензирани- та компания „Винтерсхал“, ре-
новата треска за злато  16 газ са както екологични, така и гарски дружества „Рила газ“ и те дружества са над 45, но ня- ализира 5% от продажбите за
икономически. Недостатък на „Сити газ“. „Сити газ“ вече из- кои от тях не развиват никаква 2005 г. Тя има лиценз за търго-
Biofuels - този вид гориво е силната му за- гражда мрежата в Пловдив, ще дейност. Комисията вече запо- вия с газ, дадена от регулатор-
The New Gold Rush  17 висимост от цените на петрола газифицира Казанлък и про- чна процедура по отнемане на ната комисия, и продава газ, до-
и на мазута на международни- явява интерес към получава- лиценза на „Централгаз“, която бит от находището в Галата, кое-
Когенерациите те пазари. В някои региони при- не на лиценз за Хасково. Про- обслужва Габрово. Без лиценз то се експлоатира от британска-
спестяват до 40% родният газ се явява единствена- учванията на компанията сочат, остана „Газоснабдяване Хаско- та „Мелроуз“.
от горивата  18 та алтернатива на дървата и на че може да разчита на 720 про- во“. „Дексия“ ще изгради и 13-ки-
нафтата за отопление. мишлени потребители и на око- През февруари ДКЕВР очак- лометровия газопровод от Русе
Cogeneration Plants Специалисти изчисляват
ло 105 хил. битови потребите- ва офертите за газификацията до Гюргево по дъното на Дунав.
Reduce Fuel Consumption ли. Тя предвижда да изгради на Банско, а намеренията на ре- Той трябва да захранва битови
by up to 40 pct  18 пазара на дистрибуция на 1800 километра мрежи и 188 от- гулаторната комисия са да реши абонати в Гюргево, но не е из-
газ клонения. Към мрежата в Плов- проблема и на общините, които ключена възможността да при-
Енергетиката
на 1.7 млрд. куб.м годишно, като влече и промишлени потреби-
все още не е
на борсата  19 до 2010 г. се очаква да бъде по- „Булгаргаз“ става холдинг до месец тели. В момента се провеждат
стигнат половината от този по- геоложките проучвания. Стой-
тенциал. Газоразпределителни- „Булгаргаз“ ще е холдинг с три самос- и поддържа находището в Чирен. „Булгар- ността на проекта е 9 млн. евро,
България покрива тоятелни дружества. До края на година- газ“ като обществен доставчик ще купува
около 80% от енергийния те дружества в момента реали- които ще бъдат осигурени от
Д__24_П

та ще приключи преструктурирането на природен газ и ще сключва договори с


C M Y K K_43_74_C

дефицит на съседите си  20 зират около 5% от общите про- компанията - „Булгартрансгаз“, „Булгар- газоразпределителните и привилегиро- собствени средства на компа-
дажби на природен газ в страна- нията. Капацитетът на газопро-
Y

газ“ и „Булгартел“. Според изискванията ваните потребители. „Булгартел“ ще пре-


Bulgaria Covers та. Големите градове ще бъдат на ЕС търговията трябва да бъде отделе- доставя оптичната мрежа за телекомуни- вода е 1.5 млрд. куб.м годишно,
M

Around 80 Pct of газифицирани от разпределител- на в самостоятелна структура от преноса. кационни услуги. Главният изпълнителен или малко повече от годишната
C

Neighbours’ Energy Deficit  22 ните дружества на „Овергаз“ до „Булгартрансгаз“ ще отговоря за транзита директор Кирил Гегов твърди, че срокът за консумация на отрасъл „Енерге-
на руски природен газ и ще експлоатира преструктуриране ще бъде спазен.
2012-2014 г. Дотогава компани- тика“. 

C M Y K K_42_75_C
C

специално издание на ЕНЕРГИЙНА ИНДУСТРИЯ


Д__23_П
M
Y

Сашо Дончев, изпълнителен директор на „Овергаз инк“:


K

Топлоснабдяването не може
да бъде конкурент на природния газ
що изпълнява ли се тази за- отвените избрани лицензи- подпомогната с национал-
дача. В Министерството на анти. на програма за нейното раз-
икономиката и енергетика- Какви стъпки и норма- витие, приета от правител-
та отсъства специализирано тивни промени предлагате ството. Може би си спомня-
звено, което да наблюдава и да бъдат предприети за ус- те, че ние два пъти предла-
да подпомага развитието на коряването й? гахме проект за такава про-
този процес. Оттам произти- - При всички случаи, ако грама. Искам още веднъж да
чат и всички останали беди. е в сила енергийната стра- кажа, че този проект не беше
Имаме един лош енерги- тегия на България, приета в изготвен само от специали-
ен закон, който след поправ- предишния парламент, пър- сти на „Овергаз“. Участваха
ките стана още по-лош. Един вото нещо, което трябва да и специалисти от научно-из-
енергиен закон, който има се случи, е в структурата на следователски институти, от
много вътрешни противо- Министерството на иконо- проектантски институти и от
речия и, което е най-страш- миката и енергетиката да се други заинтересовани ком-
ното, той не създава реал- появи звено - било то отдел пании в развитието на гази-
на конкурентна среда между или дирекция, което да се за- фикацията. Но така или ина-
алтернативните видове енер- нимава с газификацията. че такава програма към този
гия. Този закон не е писан с Второ, за да се проумее момент не съществува.
идеята да се защити общест- час по-скоро какъв е сми- Как оценявате проме-
веният интерес, а много чес- сълът от регулаторния ор- ните в закона за енергети-
то в текстовете му открива- ган, може би е крайно време ката в частта газоснабдя-
ме защита на корпоративни предметът на регулиране да ване?
или интереси на производи- стане максимално абстрак- - За съжаление много са
тели и търговци с определен тен. Сигурно, ако в тази ко- дефектите в Закона за енер-
Как оценявате сегашно- в това отношение те са без- ния газ и топлофикацията. вид енергия. За съжаление мисия не се назначават енер- гетиката и в частност по те-
то състояние на битовата спорно добри. Газификация Топлофикацията осигурява и в този смисъл природният гетици и специалисти по ВиК мата за газоснабдяването и
газификация в България? в България ще има - дали енергоподаване на по-мал- газ не е сред тези облагоде- системи, а се назначават ико- няма да ми стигне място да
- Раздвоен съм в оценки- това ще случва с продължа- ко от 10% на населението в телствани от закона видове номисти, финансисти, мар- изредим всички тези дефе-
те си, защото, от една страна, ващи баталии с публична- България. Следователно тя енергия. Не на последно мяс- кетингови специалисти, юри­ кти на закона. Ще се ограни-
като специалист в областта та администрация, или пуб- не може по никакъв начин да то са капацитетът, умението, сти повече, със сигурност ча с това, което вече казах -
смятам, че можеше да бъде личната администрация ще бъде реален конкурент на га- знанието на Държавната ко- това би могло да подобри ка- законът не е добър и може би
направено много повече. От намери резерви в себе си и зификацията. мисия по енергийно и водно чеството на работата й. При е крайно време да се помисли
друга страна, като имаме ще израсне на нивото на сво- Колкото до искането на регулиране. С това, което всички случаи тя не е на ни- дали пък, ако този процес е
предвид факта, че резултатът ята отговорност в този про- софийската топлофикация казвам, в никакъв случай не вото, на което трябва бъде, толкова важен за страната, не
от цялата дейност през по- цес - газификация безспорно да разшири територията на искам да кажа, че в ДКЕВР за да обслужва енергетиката е време да се напише и отде-
следните 10 години е резул- ще има. Киловатчас енергия, своя лиценз, ние нямаме няма умни хора. Напротив, като цяло. Тук не говоря само лен закон за природния газ.
тат от една безсмислена бит- получена от природен газ, нищо против. Всичко е въ- там има много умни хора и за газовия бранш. Оттук про- Какви промени очаква-
добри специалисти, които изтичат и нормативните до- те на пазара от началото
ка с държавата, с публичната днес е три пъти по-евтин от прос на икономика. Ако те
обаче наложиха на България кументи, които тази държав- на 2007 г. във връзка с ли-
администрация, с политиците нафтата и два пъти по-евтин са видели в това свое иска-
вреден модел за развитие на на комисия произвежда в берализацията му?
като цяло, би трябвало да съм от електрическата енергия. не икономически интерес за
газификацията. достатъчно голям обем. Те в - По принцип процесът
доволен от постигнатото. В крайна сметка не ние оп- себе си, аз мисля, че то тряб-
Как оценявате дейност- своята същност продължават на либерализация на енер-
Онова, което е важно да ределяме колко хора ще бъ- ва да бъде уважено от Дър-
та на регулаторната коми- и задълбочават дефектите от гийния пазар не е нещо, ко-
се знае, е, че независимо от дат газифицирани, а имен- жавната комисия за енергий- сия? закона, не създават единна ето ще се експериментира на
трудния път на газификация- но интересът на общество- но и водно регулиране. - По описа, приет през конкурентна среда в енерге- българския пазар. Този про-
та в България, независимо от то да икономисва от разхо- Има една друга неточ- 2000 г. от ДКЕВР, всички тиката. Те по някакъв стра- цес е ясен, ясно е докъде
това, че всичко, построено дите си за енергия ще опре- ност, която искам веднага да лицензи са дадени. Резонно нен начин, примерно за елек- води, подкрепяме го всячес-
до този момент, се е случило дели перспективите на гази- коригирам. Нашето дъщерно възниква въпросът - и как- троразпределението, разре- ки. Създаването на почтена,
въпреки държавата, ние сме фикацията. дружество „Софиягаз“ има во от това? Какво се случва? шават неща, които са забра- лоялна конкуренция е един-
в този процес по-напред от Как се борите с конку- лиценз не само за територи- Ние знаем, че в много от гра- нени за газоразпределение- ствено в полза на общество-
Португалия и Гърция, да ре- ренцията на топлоснабдя- ите, които днес не са топло­ довете, които са включени в то и обратно. В това няма ни- то, а за нас тази полза не е
чем, и сме много по-назад от ването. Например софий- снабдени, а и за цялата тери- лицензираните територии, каква логика. Аз съм убеден, празна фраза.
развитите европейски стра- ската топлофикация иска тория на град София. не се изграждат системи за че това не се прави нароч- Така че не очаквам ведна-
ни - тези, към които трябва промяна в лиценза? Какви се пречките пред газоснабдяване, не се правят но, а е резултат от липсата на га през 2007 г. да се случат
да се стремим като стандарт. - Нямаме специална про- инвеститорите в газо- инвестиции. Трудно ми е да компетентност по въпросите чудеса, но се надявам, че с
Какви се перспективи- грама за борба с конкурен- разпределението в Бълга- преценя защо и какви са при- в тази комисия. развитието на сектора ще се
те за развитието й и какви цията на топлоснабдяване- рия? чините за това, но тези въ- Остава ли актуален въ- появят и други играчи - било
инвестиции са необходими то. Нещо повече - ако има - Не е ясно, при положе- проси са от компетентност- просът за разработването то търговци, снабдители,
до 2012 г.? реална конкуренция между ние че в енергийната стра- та на ДКЕВР. Би трябвало те на стратегия за развитие защо не и нови инвеститори
- Перспективите за разви- отделни алтернативни енер- тегия на България почти на да кажат защо на лицензира- на газификацията? на този пазар, които ще раз-
тието на газификацията мо- гоносители, това във всич- всяка страница е записано ните територии не се случва - Газификацията правил- движат нещата в посока ус-
гат да бъдат аргументирани ки случаи е между електри- колко важно е България час това, което е обещано да се но в стратегията е опреде- коряване на самия процес. 
единствено върху предим- ческата енергия и природ- по-скоро да бъде газифици- случи, и какво става с инвес- лена като изключително ва- Интервюто взе
ствата на природния газ - и ния газ, а не между природ- рана, кой изпълнява и изоб- тиционните програми на съ- жен процес, трябва да бъде Светлана Ненова

ИНДЕКС НА РЕКЛАМИТЕ ADS INDEX


Апекс ММ ЕООД 14 Apex MM LTD
ЕВН България Електроразпределение АД 23 EVN Bulgaria AD
Евроетил АД 17 Euroethil AD
Евромаркет БРД ООД 5 Euromarket BRD LTD
Елпром ЗЕМ АД 13 Elprom ZEM AD
Енел България 1 Enel Bulgaria
Енергоремонт Холдинг АД 19 Energoremont Holding AD
Е.ОН.България ЕАД 11 E.ON. Bulgaria LTD
Ка Консулт – 04 ООД 21 Ka Concult - 04 LTD
Камбуров и партнърс ЕООД 7 Kambourov Partners LTD
Космо България Мобайл ЕАД 24 Cosmo Bulgaria Mobile LTD
Кристера АД 16 Kristera AD
Овергаз Инк.АД 2 Overgas Inc. AD
Сименс Бизнес Сървисис ЕООД 3 Siemens Business Servises LTD
Ти Би Ай Инвест ЕАД 15 TBI Invest LTD
Топливо АД 4 Toplivo AD
Шнайдер Електрик България ЕООД 9 Schneider Electric Bulgaria LTD

Екип Team
• Редактор Васил Атанасов / Editor Vasil Atanasov
• Редактор специални издания Станил Йотов / Editor special supplements Stanil Yotov
• Реклама Мария Кьосева / Advertising manager Maria Kioseva
• Техническа редакция и предпечат Антон Петров Production manager & prepress Anton Petrov
• Автори Светлана Ненова, Лили Границка, Таня Пунчева / Contributing writers Svetlana Nenova, Lili Granitska,
Tania Puntcheva
Мнения и коментари на адрес:
prilojenia@dnevnik.bg, тел: 02/9376 390
Energy industry 6 ноември 2006 г. / November 6th, 2006


Сименс Бизнес Сървисис - големите


ИТ проекти в енергийния сектор

Доверие, новаторство, възможности Suite е съвместна разработка на SAP и Си- беше осъществено от Сименс Бизнес Сър- вите поделения, което създава възможност
Сименс Бизнес Сърсисис е водещ свето- менс. висис в сътрудничество с E.ON IS. за тяхното ефективно управление. Използва
вен доставчик на интегрирани новаторски се единна база данни, благодарение на коя-
Референтни проекти в отрасъла: • Мини „Марица-изток“ то информацията за всички процеси в ком-
бизнес решения и услуги за ютилити секто-
ра. Компанията познава отлично потребно- • Националнална електрическа ком- Друг значим проект в отрасъла е завър- панията се обменя в реално време. Осигуре-
стите на предприятията от бранша в услови- пания шилата наскоро имплементация на SAP R/3 на е възможност за управление на критични
ята на дерегулирания енергиен пазар и раз- Сименс Бизнес Сървисис има дългого- в Мини Марица Изток. Дружеството екс- за отделното предприятие показатели. Сис-
полага с богат ресурс, традиции и опит да ги дишен опит и традиции във внедряването на плоатира „Източномаришкото лигнитно на- темата е гъвкава и отворена, което създава
направи конкурентни и печеливши. В свето- ERP системи в енергийния сектор в Бълга- ходище“ с продуктивна площ около 240 км2 възможност за постоянно въвеждане и из-
вен мащаб Сименс Бизнес Сървисис е внед- рия и е безспорен лидер по броя и значимост- и е с определяща значимост за национал- ползване на нови функционалности. Про-
рител на едни от най-големите SAP проекти та на проектите в този отрасъл. Компанията ния енергиен баланс. Основната дейност на мените на енергийния пазар и повишените
в енергетиката. Приватизацията, промените осъществи амбициозния проект по изграж- Мини „Марица-изток“ е добив на лигнитни изисквания за прозрачност и точност на ин-
в нормативните изисквания и глобализаци- дането на SAP R/3 информационна система въглища от три открити рудника: „Трояно- формацията от страна на ръководството на
ята налагат на предприятията от сектора да за управление на ресурсите (ERP) в една от во - 1“, „Трояново-север“ и „Трояново-3“, Мини Марица Изток и държавните институ-
интегрират всички бизнес процеси – от про- най-големите държавни фирми – Национал- предназначени за топлоелектрическите цен- ции налагат непрекъснато усъвършенстване
изводството на електроенергия, електрора- ната електрическа компания – в процеса на трали ТЕЦ „Марица-изток 2“, Енергийна на информационната система. Сега оптими-
зпределението и търговията – до управле- нейното преструктуриране. В резултат на не- компания „Марица-изток III“ и „Брикел“. зирането и развитието на SAP R/3 и под-
нието на връзките с клиента (CRM). говата реализация финансовите и логистич- дръжката на цялата ИТ инфраструктура са
ни процеси бяха интегрирани в централизи- След като спечели тръжната процедура по поверени на технически обучени служите-
Компаниите от енергетиката рана R/3 система, която осигури бързи, си- ЗОП на 29.09.2003 г., Сименс Бизнес Сърви- ли от Мини Марица Изток, които отлично
заложиха на Сименс Бизнес Сървисис гурни и ефикасни информационни потоци. сис започна изграждането на ERP система в познават бизнес процесите в предприятие-
Ютилити отрасълът е приоритетен в Това доведе до оптимизиране на бизнес про- най-голямото българско въгледобивно дру- то и функционалностите на софтуера. Успе-
стратегията за развитие на Сименс Бизнес цесите и до снижаване на разходите за произ- жество в процеса на неговата реорганизация хът на проекта се дължи до голяма степен на
Сървисис. Фирмата е част от концерна Си- водство и пренос на електроенергия. и преструктуриране. Целта на проекта беше ползотворното сътрудничество между кон-
менс, който е основен доставчик и фактор на С помощта на опитните консултанти на интегрирането на финансовите и логистични султантите от Сименс Бизнес Сървисис и
световния енергиен пазар и неин най-важен Сименс Бизнес Сървисис беше осъществе- процеси на фирмата в единна информацион- екипа на Мини „Марица-изток“.
партньор. Сименс Бизнес Сървисис пред- на най-голямата инсталация на SAP R/3 в на система, в която да се съхраняват всички
лага пълен набор от услуги за предприяти- България с над 700 потребители, интегрира- видове основни данни за материали, оборуд- „Клиентите ни се довериха, а ние им да-
ята от сектора, като същевременно разчита на с няколко технологични информационни ване, активи и т. н. С въвеждането й инфор- ваме свободата да успеят!“
на готовите отраслови решения на Сименс. системи и работеща върху модерна инфра- мационните потоци станаха бързи, сигурни Сименс Бизнес Сървисис има внушите-
Така клиентите могат разчитат на уникален структура. Изграден беше и първият на Бал- и ефективни, а бизнес процесите бяха уни- лен ресурс - над 50 SAP консултанти, 10-го-
ресурс, с който традиционните доставчици каните център за помощ на потребителите фицирани и оптимизирани. дишен опит и повече от 40 реализирани про-
на IT услуги не разполагат. Стратегията на (SAP Competence Center). Непрекъснатите екти в България във всички сфери на ико-
концерна Siemens One, насочена към кли- законови промени в енергийния отрасъл и На първия етап от изпълнението на про- номиката, производството, търговията, те-
ентите от енергетиката, включва следните либерализацията на пазара наложиха тър- екта SAP модулите Финансово счетовод- лекомуникациите, държавните институции
конкретни решения: сенето на адекватни новаторски решения. ство, Дълготрайни активи, Контролинг и и публичния сектор. Екипът на компанията
• отчитане на електромери (Meter to Bill); Съвместно с международни специалисти Управление на материалите бяха внедре- залага винаги на партньорството с клиенти-
• мониторинг на потреблението; консултантите от Сименс Бизнес Сървисис ни в централата на Мини Марица Изток и в те и успява да спечели най-ценното – тяхно-
• управление на активите чрез мобилни ус- реализираха проект за разработване на про- предприятията МТС и „Инвестиционна дей- то доверие.
тройства; тотип на SAP IS-Utilities като допълнение ност“. Последва имплементация в рудник
• анализ на прекъсване на електрозахранва- към изградената в НЕК SAP R/3 система. „Трояново 1“, рудник „Трояново-север“ и в Вие имате нужда от стабилен и опитен
нето; рудник „Трояново 3“. На втория етап бяха партньор със замах, гъвкавост и новатор-
• интеграция с ГИС и SCADA; • Eлектроразпределителни дружества изградени модулите Поддръжка и ремонти и ски идеи – Сименс Бизнес Сървисис може
• управление на връзките с клиента (CRM); Процесът на преструктуриране на енер- Управление на инвестициите в Централно- да ви предложи всичко това. И още!
• търговия с вредни емисии; гийния сектор поставя и пред електрора- то управление и в трите рудника. Продъл-
• решение за оператори на пазара на елек- зпределителните дружества изисквания за жителността на проекта беше три години – Сименс Бизнес Сървисис ЕООД
Д__22_П
Д___П

троенергия; унифициране, централизация и оптимиза- достатъчен период за равносметка и оценка Бизнес парк Антим Тауър
C M Y K K_43_74_C

• портални решения за технологични/бизнес ция на бизнес процесите. През февруари на работата. ул. Кукуш №2, 1309 София
Y

процеси. 2006 година беше продуктивният старт на Тел.: + 359 2 8115 300
Сименс Бизнес Сървисис е и най-голе- SAP R/3 системата в E.ON България, Елек- SAP R/3 обхваща и интегрира всички Факс: + 359 2 8115 310
M

мият клиент и партньор на SAP. Специали- троразпределение Варна и Електроразпре- логистични и финансови дейности и функ- e-mail: info.sbs.bg@siemens.com
C

зираното решение за енергетиката Energy деление Горна Оряховица. Внедряването ции в централата на дружеството и в него- Internet: www.siemens.bg
4
C M Y K K_42_75_C
C

специално издание на ЕНЕРГИЙНА ИНДУСТРИЯ


Д_4_2_П
M
Y

Gas Energy
K

Growing number of consumers turn to gas

Svetla Nenova ter Regulatory Commis- with households being the on the international mar- for Haskovo. Company the regions. The procedure
sion (SeWRC) showed. driving force of the rise. kets. In some regions natu- studies show that it can for Sliven had already fin-
The number of clients Besides, Bulgargaz report- Natural gas has both ec- ral gas is the only alterna- rely on 720 industrial cus- ished, but the commis-
of the gas distribution ed in 2005 a 6.97% rise in ological and economic ad- tive to wood and naphtha tomers and about 105,000 sion has not announced ei-
companies grew by 15% sales of the gas distribution vantages. The shortcom- for heating. experts calcu- household customers. It ther the number of the sub-
to 22,000 by the second companies compared to ing of this type of fuel is its late plans to build 1,800 kil- mitted offers or the names
half of this year, data by 2004. all this means that heavy dependence on the ometres of networks and of the companies. Three
the gas distribution
the State energy and Wa- demand for gas is growing prices of oil and fuel oil 188 branches. The first in- companies have shown in-
market
dustrial customer, Kamen- terest in the procedure.
at 1.7 billion cu m a year itza, has already joined the
with half of that potential network in Plovdiv, com- Dexia Bulgaria became
expected to be reached by pany procurator alexan- the first natural gas
2010. The gas distribution der Kozhuharov said. dealer
Населено
място
АДРЕС ТЕЛЕФОН companies are current- The watchdog has supplying fuel to privi-
Белоградчик бул. Съединение № 2 0936/ 40 49 ly generating some 5% of warned with revoking leged customers. The com-
Благоевград кв. Грамада 073 88-57-35
Благоевград Плажа 073 88-77-39 all natural gas sales in the the gas distribution li- pany, in which agropoly-
Бургас кв. Славейков 056 88-08-63
Варна кв. Владиславово 052 51-08-00 country. The big cities will cence of the mizia region, chim holds 49% and Ger-
Варна
Варна
кв. Възраждане
местност Траката
052 50-02-72
052 36-19-86
be gasified by Overgaz’ with Pleven as a centre, of man company Wintershall
Варна Западна промишлена зона, ул. Р. Даскалов 052 44-79-28 distribution companies by the Black Sea Technolo- owns the rest, makes 5%
Варна Склад Топливо 052/44 58 80
Велико Търново Село Малки чифлик 062 63-69-95 2012-2014. Until then the gy Company (BSTC) and of the sales for 2005. It is
Видин Фериботен изход 094 60-65-32
Витиня Проход Витиня 0888/14 64 65 company plans 1,400 kilo- the Dobrudzha region be- licenced by the regulatory
Волово ул. Княз Борис I, пътя за Русе 08146 22-60 metre network to be built
Враца Мездренско шосе 092 66-19-54 cause of delays in the in- commission to trade with
Вълчи дол ул. Маршал Толбухин 051 31-20-22 in Sofia, 320 in Varna, vestment programme, Se-
Габрово ул. Индустриална 066 80-66-27 gas and sells gas extract-
Габрово ул. Паничарска № 1 066/ 80 69 74 150 in Rousse and 70 kilo- WRC chairman Konstan-
Добрич жк. Добротица 058 60-52-14 ed from the Galata depos-
Долни Богров Ботевградско шосе № 695 02/994-62-90 metres in Veliko Tarnovo. tin Shushulov recently
Драгоман Международен път 07172 22-52 it which is being exploited
Дупница ул. Никола Малешевски № 37 0701/ 51 388 more than 190,000 house- said.
Кюстендил ул. Оборище 078 2-54-30 holds and over 400 com- by Britain’s melrose.
Лом ул. Пристанищна № 8 0971 60272 The watchdog’s warn-
Монтана ул. Индустриална №20 096 30-69-21 panies will use gas in eight Dexia will also build
ing looks logical because
Плевен ул. Сторгозия 064 85-07-56
years. The company’s pro- the 13-kilometre gas pipe-
Плевен ул. Хемус № 6 064/823 246 there are more than 45 li-
Пловдив Рогошко шосе, Район Северен 032 95-13-11
gramme envisages invest- line from Rousse to Giur-
Пловдив кв.Тракия 032 68-26-86 cenced companies, some
Поморие път №9, Бургас-Варна 0596 3-29-14
ments of 420 mln euro of which are not active. giu on the Danube’s bed. It
Разград кв.Стражец 084 66-00-49
Ружинци Международен път - Е 79 082 84-55-03 over the period. The Commission has al- is planned to supply house-
Русе ул. Потсдам №9 09324 23-11
Самоков ул. Софийско шосе №15 0722 66-026 Three weeks ago Se- ready started a procedure hold customers in Giurgiu
Силистра кв. 210, ул. Седми септември 086-822546 but the possibility to attract
Симеоновград ул. Раковска № 13 03781/24 39 WRC gave licences to Ital- to revoke the licence of
Сливен
Сливен
Район Северен, ул. Стефан Караджа №6
Район Южен, кв. Индустриален
044 62-49-06
044 66-31-65 ian companies acegas and Centralgas which serves industrial customers has
София Враждебна, бул. Владимир Вазов 02/945-60-32 Costruzioni Dondi for the Gabrovo. Gazosnabdya- not been ruled out. Geo-
София Горубляне, бул. Цариградско шосе 9км 02/978-97-92
София ул. Градинарска №3 02/936-70-39 Zapad region with Blago- vane Haskovo has been logical studies are current-
София жк Люлин 2, Околовръстно шосе 02/925-05-46
София жк Овча купел 2, ул. Обиколна 02/956-55-35 evgrad as a centre and to left without a licence. ly under way. The project
София Божурище, бул. Европа №4 07112 31-03
София Малашевци, Нафтобаза 02/9367574 Rimini Gas for Trakia. The The SeWRC expects costs 9 mln euro, which the
София жк Люлин 2, ул. Бижо Бакалов № 1 02/925-07-70 company will provide from
София жк Овча купел 2, ул.Обиколна 02/956-02-52 companies set up Bulgari- the offers for gasifica-
София
София
жк Младост 1 А, ул. Александър Малинов
жк Дружба 2, Комуникационна връзка
02/974-32-23
02/973-67-78
an companies Rilagas and tion of Bansko in Febru- its own resources. The gas
София кв. Красно село, ул. Никола Мушанов №171 02/822-93-34 Citigas. Citigas is already ary, while the regulatory pipeline will have a capac-
Ст. Загора кв. Железник,ул. Арх. Хр. Димов 042-77019
Стара Загора Зона Голеш 042 68-10-66 building the network in commission’s intention is ity of 1.5 bln cu m a year
Тополовец с. Тополовец, община Ружинци, обл. Видин 09323 250
Харманли ул. Асен Златарев № 27 0373 40 38 Plovdiv, it will gasify Ka- to solve the problem of the or a little over the annual
Хасково ул. Димитровградско шосе 038 64-40-94
Шумен Ален Мак, ул. Университетска №10 054 83-09-95 zanlak and is showing in- municipalities which do consumption of the energy
Шумен Топливо, ул. Варненско шосе 054 6-45-63 terest in obtaining licence not fall in the borders of sector. 

Bulgargaz to become a holding company in a month


Bulgargaz will be a holding company with three gas and will exploit and maintain the deposit in
separate companies. The restructuring of the Chiren. Bulgargaz as a public supplier will buy natural
company will finish by the end of the year to include gas and will sign contracts with the gas distribution
Bulgartransgaz, Bulgargaz and Bulgartel. According companies and privileged customers. Bulgartel will
to the EU requirements, trade has to be branched out provide the optic network for telecommunication
in a separate structure from transit. Bulgartransgaz services. Chief executive director Kiril Gegov claims
will be responsible for the transit of Russian natural that the deadline for restructuring will be kept.
Energy industry 6 ноември 2006 г. / November 6th, 2006

Sasho Donchev, Executive Director of Overgas Inc:

Heat Supply Cannot Compete with Natural Gas


Question: How do you es- from diesel and twice cheaper than by the former parliament is in force, that we have twice proposed a draft
timate the current state of the electricity. We do not ultimately de- the first thing that needs to happen of such a program. I would like to
household gasification in Bulgar- cide how many consumers will be is the creation of a unit at the Min- state once more that the draft was
ia? hooked to natural gas; it is precise- istry of Economy and Energy – a made by specialists of scientific-
Answer: I am in two minds in ly the interest of the society to save division or a department that will research institutes, of design insti-
my estimates. On the one hand, as on energy expenses that will outline deal in gasification. tutes and of other companies inter-
an expert in that area, I believe that the prospects of the gasification. Second, in order to comprehend ested in the development of gasi-
a lot more could have been done. Question: How do you com- the significance of the regulator as fication. Anyhow, there is no such
On the other hand, having in mind pete with heat supply? Sofia heat- soon as possible, it is may be high program to date.
the fact that the result of all the ac- ing utility for instance asks for a time that the subject of regulation Question: How do you assess
tivity in the last 10 years has been change to its licence. became maximum abstract. For the amendments to the Energy
the result of a senseless fight with Answer: We have no special sure if more economists, financial Act in its part on gas supply?
the state, with the public adminis- program for “fighting against the experts, marketing specialists, ju- Answer: Unfortunately there
tration, with politicians as a whole, heat supply”. Furthermore, if there rists are appointed to that commis- are a lot of shortcomings of the En-
I should be glad with the achieved is a real competition between the sion instead of energy experts and ergy Act and as regards the gas sup-
results. different energy sources, it is be- specialists in water and sewerage ply in particular, and I will not have
What is important to be known tween electricity and natural gas, systems, the quality of the work of the space to mention all the short-
is that in spite of the hard way of and not between natural gas and the commission will certainly im- comings of the Act. I will restrict
the gasification in Bulgaria, de- heat supply. The heat supply pro- ized unit at the Ministry of Econ- Question: How do you assess prove. Anyway it does not stand at myself to what I have already said
spite the fact that everything that vides energy to less than 10% of omy and Energy that monitors and the work of the regulatory com- the level where it should be, in or- – the Energy Act is not good and
has been built so far has happened Bulgaria’s population. Therefore, it supports that process. All other mission? der to service energy as a whole. I it is may be high time that a sepa-
despite the state, in that process we is in no way a real competitor to the troubles result from that fact. Answer: Under the invento- am not speaking about the energy rate act on natural gas were draft-
are ahead of Portugal and Greece gasification. We have a bad Energy Act ry approved in 2000 by the State branch alone. The statutory legis- ed, if that process is so important
for instance, but we are lagging As for the request of the Sofia which became even worse after the Commission for Energy and Water lation that the commission produc- to the country.
far behind the developed Europe- heating utility to expand the area of amendments – an Energy Act that Regulation, all licences have been es in a large volume comes from Question: What changes to
an countries – the countries that we its licence, we have nothing against contains a lot of contradictions and granted. And what of that – that there. They essentially extend and the market do you expect as of
need to strive for catching up with it. All is a matter of economy. If what is worst, that does not create question comes reasonably. What deepen the shortcomings of the En- the beginning of 2007 in connec-
as a standard. they have found economic interest a real competitive environment for is happening? We are aware that in ergy Act; they do not create a uni- tion to its liberalization?
Question: What are the pros- in that request of theirs, I believe the different types of energy. The many of the cities and towns includ- fied competitive environment in the Answer: In principle, the proc-
pects of the development of the that it needs to be granted by the Act has not been drafted with the ed in the licensed territories no gas field of energy. In a strange way, for ess of liberalization of the energy
gasification and what are the State Commission for Energy and aim to protect the interests of the systems are being built and no in- instance for the electricity distribu- market is not something that will
needed investments by 2012? Water Regulation. There is anoth- society, and very often we find in vestments are made. I find it diffi- tion, they permit things that are be experimented in the Bulgarian
Answer: The prospects for the er inaccuracy that I would like to its clauses protection of corporate cult to judge why and what the rea- prohibited for the gas supply, and market. The process is clear, it is
development of the gasification correct right away. Our subsidiary interests or interests of producers sons are, but these issues are in the vice versa. There is no logic in that. clear as to where it is leading, and
may be grounded on the priorities Sofiagas has a licence not only for and traders in a certain type of en- capacity of the State Commission I am convinced that it is not done we are fully supporting it. The cre-
of the natural gas – and they are the areas that are currently not heat ergy. Unfortunately natural gas is of Energy and Water Regulation. deliberately, and is the result of the ation of a decent, loyal competi-
undoubtedly good in that respect. supplied, but for the whole territo- not among those “favoured” by the They should say why it happens so commission’s lack of competence tion is to the benefit of the socie-
There will be gasification in Bul- ry of Sofia. Act types of energy. Not least are that what has been promised does on the matter. ty alone, and the benefit is not just
garia – no matter whether it will Question: What are the obsta- the capacity, skills, and the knowl- not happen in the licensed territo- Question: Is the issue about a void phrase to us. Therefore I do
happen through ongoing “battles” cles to the investors in the gas dis- edge of the State Commission for ries, and what is going on with the developing a strategy for gasifica- not expect miracles in 2007, but I
against the public administration, or tribution in Bulgaria? Energy and Water Regulation. By investment programs of the respec- tion still topical? hope that with the development of
the public administration will find Answer: It is not clear who is saying that I do not mean that there tive selected licensees. Answer: Gasification has been the sector other players will emerge
reserves and will grow to the level carrying out that task and if that are no smart persons on the com- Question: What steps and nor- rightly determined as “an excep- – traders, suppliers, why not new
of its responsibility in the process task is being carried out at all, al- mission. On the contrary, there are mative amendments for speeding tionally important process” in the investors in that market that will
– undoubtedly there will be gasifi- though Bulgaria’s energy strategy very smart people and good experts up the gasification do you sug- strategy; it needs to be supported stir the situation towards speeding
cation. A kWh of energy generated includes on nearly every page the on the commission, who, howev- gest? by a national program for its de- up of the process itself. 
from natural gas is now three times importance of Bulgaria’s speedy er, imposed on Bulgaria a harmful Answer: In all cases, if the en- velopment, to be approved by the Interviewer
cheaper that the energy generated gasification. There is no special- model of gasification. ergy strategy of Bulgaria, approved government. You may remember Svetlana Nenova

Д__20_П
C M Y K K_43_74_C

K
Y
M
C

C M Y K K_42_75_C
C

специално издание на ЕНЕРГИЙНА ИНДУСТРИЯ


Д__19_П
M
Y

Енергийната прегръдка на Русия


K

Светла НЕНОВА Природният газ


В словото си пред конференцията
Енергийният баланс на България най- „България - 60 дни преди ЕС“, органи-
вероятно ще остане обвързан с руските зирана от в. „Капитал“, министър Румен
доставки на природен газ и ядрено гориво Овчаров обяви, че преговорите с „Газ-
въпреки обявеното желанието на Минис- пром“ за промяна на договора за транзит
терството на икономиката и енергетика- на руски природен газ са пред приключ-
та да осигури алтернативни доставчици. ване с приемлив за България вариант. Той
Вече е ясно, че руската компания „Атом- обясни, че цената на природния газ няма
стройекспорт“ ще е изпълнител на строи- да се увеличи драстично след отпадането
телството на на бартерното плащане от руска страна.
АЕЦ „Белене“ В момента тези доставки осигуряват око-
ло 1.4 млрд. куб.м газ и позволяват синьо-
Втората ядрена централа ще бъде из-
то гориво да се продава на сравнително
градена от руската компания в партньор-
по-ниска цена на вътрешния пазар. В мо-
ство с германската „Сименс“ и френската
мента цената на синьото гориво за стра-
„Арева“. В нея ще има два блока от типа
ните от ЕС е с 34% по-висока в сравне-
ВВЕР 466, трето поколение. Изборът на
ние с тази в България. Германия и Фран-
тази оферта се обяснява от НЕК с 60-го-
ция вече са договорили доставките си от
дишния срок на експлоатация на реакто-
Русия, Унгария и Чехия също го правят
рите, предложената по-висока система
независимо от критиките срещу тях, по-
за безопасност, по-малкия риск от удъл-
сочи министърът.
жаване на срока на лицензиране и стро-
Не разбирам защо България трябва да
ителство, както и от факта, че реакторът
променя договора с „Газпром“ три-чети-
ВВЕР 466 е по-добре приет от Европей-
ри години преди неговото изтичане, ко-
ския съюз. Горивото за централата трябва
ментира бившият посланик на България в
да се доставя от руската компания ТВЕЛ.
Русия Илиян Василев. Според него няма
По данни на НЕК токът от новата цен-
никаква гаранция, че договорът няма да
трала ще струва между 7 и 7.2 ст. за ки-
бъде променен след четири години.
ловатчас. В тази цена са включени разхо-
Ако изберем „Атомстройекспорт“ за
дите по обслужване на заемите за стро-
изпълнител на АЕЦ „Белене“, реализира-
ителството на новата мощност, обясни-
ме проекта НАБУКО за доставка на ка-
ха от техническия консултант по проекта
спийски газ и петролопровода Бургас -
Parsons E&C.
Александрупо-
Експерти обаче
лис, това ще зна-
смятат, че е по-
вероятно це- Алтернативни проекти чи зависимост
на България от
ната да се вди-
Русия, но и на
гне заради пос-
къпване на обо-
 хидровъзел „Цанков камък“ Русия от Бъл-
рудването и ме-  терминал за втечнен газ на пристанище „Варна“ гария, подчер-
та Овчаров. Ру-
талите, дока-
то новата мощ-
 газопроводът НАБУКО сия обаче вече
ност бъде из-  петролопроводите Бургас - Александруполис и Бур-
атакува проекта
НАБУКО с про-
градена. Обяве- гас - Вльора
екта „Син поток
ната стойност  енергийната ефективност 2“ за доставка
на тока от „Бе-
на газ за Унга-
лене“ е съпос-
рия и Централ-
тавима с цената, на която НЕК в момента
на Европа.
изнася енергия, както и с цените, по кои-
то продават АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Ма- Комплексът „Марица-изток“
рица-изток 2“ . също придобива все по-голяма значение
Преди официалното подписване на за България. След като в края на тази го-
договора за строеж на АЕЦ-а не може дина България спре трети и четвърти блок
да се каже кога ще започне изграждане- на АЕЦ „Козлодуй“, разчетите на НЕК
то на първия реактор в Белене. Неясно- сочат, че може да има недостиг от мощно-
та обгръща и финансирането на проекта. сти, ако зимата е прекалено студена или
До началото на декември трябва да запо- има затруднения с доставките на въгли-
чнат преговори за избор на стратегически ща за ТЕЦ „Варна“. Логично инвеститор-
инвеститори в новата централа, които ще ският интерес за построяването на нови
Как се забавят големите проекти притежават 49% от акциите на бъдещо- мощности в „Марица-изток“ се засилва.
то дружество. Останалите 51% остават за Интерес да строят нови централи вече
Американската компания избор на български подиз- парламентарната комисия българската държава. До момента инте- заявиха италианската компания „Енел“
Ей И Ес вече започна стро- пълнители. по енергетика за решава- рес са заявили осем компании. Сред кан- (стойността на проекта й може да стиг-
ителството на новата 670- Със закъснение се движи нето му. дидатите са собствениците на електрора- не до 1 млрд. евро), която рехабилити-
мегаватова централа, чий- и рехабилитацията на ТЕЦ Липса на готови проекти
зпределителните дружества, италианската ра ТЕЦ „Марица-изток 3“, и германската
то първи блок ще бъде го- „Марица-изток 3“, която се от изпълнителя - японската
„Енел“, испанската „Ибедрола“ и руската компания ЕON. Италианците искат да из-
тов през 2009 г. Стойността осъществява от „Енергий- компания „Мицуи енергий-
на проекта е 1.4 млрд. евро на компания Марица-из- ни проекти“, и доставка на РАО ЕЕС. Неотдавна главният изпълни- граждат новата 670-мегаватова мощност
и е най-значимата инвес- ток“. Причината е изборът оборудване с лошо качест- телен директор на НЕК Любомир Велков на площадката на съществуващата цен-
тиция в енергетиката в ре- на изпълнителя - герман- во без необходимите доку- обяви, че сред критериите към стратеги- трала. Окончателно решение за нея ще се
гиона, която е съпоставима ската компания ДСД, коя- менти забавят рехабилита- ческите инвеститори в проекта ще са оп- вземе, след като НЕК направи актуализа-
със строителството на АЕЦ то е сменена. Стойността цията на първите четири итът в изграждането и експлоатацията на ция на плана за развитието на мощности-
„Белене“. Схемата, по коя- на проекта е 680 млн. евро блока в ТЕЦ „Марица-изток ядрени мощности и възможността им да те и бъдат оценени всички екологични по-
то се изгражда, е проект- и срокът за изпълнението 2“. Изграждането на сероо- осигурят финансиране. следици за региона, заяви при посещени-
но финансиране, като 30% му бе удължен до 2009 г. чистващите инсталации за- Засега е обявено само, че пари за 70% ето си в комплекса министър Румен Ов-
са собствените средства на Вече са пуснати обновени- къснява с пет месеца, а от строителството ще се търсят чрез екс- чаров.
компанията. Реализацията ят втори блок и една от се- ремонтът на втори блок - портните агенции на Русия, Франция и Необходимо е да се направи и оценка
на този проект обаче се рочистващите инсталации. с два месеца, обяви не- Германия като гаранти по заеми. Остана- на залежите на лигнитни въглища в мини
забави с почти пет години Намеренията на компания- отдавна ръководството на лите 30% трябва да се осигурят от НЕК „Марица-изток“, за които EON от пет го-
след фалита на американ- та са през февруари 2007 г. дружеството в доклад до чрез заеми и облигации, като сред споме- дини има създадено смесено дружество,
ската компания „Енрон“ и да бъде пуснат първи блок. депутатите от енергийна- наваните варианти за кредитор е „Евроа- в което тя притежава 67%. Мините вече
проблемите, свързани с фи- Според изпълнителния ди- та комисия. В момента не том“. Шефовете на компанията вече са се имат подписани дългосрочни 15-годиш-
нансирането и получаване- ректор на експлоатацион- работят първите два блока, срещнали с „Креди Суис фърст Бостън“, ни договори с “Енергийна компания Ма-
то на писмо за подкрепа ната компания Майк Фос- които трябва да бъдат мо- „Голдман Сакс“, „Мерил Линч“, „Джей рица-изток” и американската компания
на проекта. Изпълнител на тър основният проблем, с дернизирани за 14 месе- Пи Морган“ и Газпромбанк, която кон- Ей И ЕС, която строи нова 650-мегавато-
проекта е френската ком- който се сблъсква инвес- ца. Сероочистките им ще тролира победителя в конкурса. За да га- ва мощност на площадката на ТЕЦ “Ма-
пания „Алстом“, която ще титорът, са разрешителни- бъдат готови до декември рантира заемите, НЕК преговоря с търго- рица-изток 1”. Според ръководството на
работи заедно с турската те за работа на работници- следващата година, което вци на електричество за продажба на тока централата, ако проектите за нови мощ-
компания „Гама“. Наскоро те, които не са членове на означава, че те едва ли ще от АЕЦ „Белене“ по дългосрочни догово- ности бъдат реализирани, производство-
бе обявена процедура за ЕС. Той поиска подкрепа на могат да работят без тях. ри от 5 до 15 години. то на мините ще се увеличи с 40%. 
Energy industry 6 ноември 2006 г. / November 6th, 2006

Russia’s Energy Embrace
Svetla Nenova Natural gas
In his speech before the Bulgaria - 60
How large projects are delayed
Bulgaria’s energy balance will most days before the EU conference, organ- countered are the work per-
probably remain bound to Russian natu- ised by Capital newspaper, the Energy mits of employees who are
ral gas and nuclear fuel imports despite the and Economy minister Rumen Ovcharov not from EU member-states,
fact that the Bulgarian Economy and En- said that negotiations with Gazprom for according to the executive of-
ergy ministry declared its desire to seek a change in the current natural gas tran- ficer of the exploitation com-
alternative energy suppliers. It is already sit contract are about to reach a desira- pany Mike Foster. He has
clear that the Russian Atomstroyexport ble outcome for Bulgaria. He said that asked for the assistance of
will build the price for Russian natural gas will not the Bulgarian parlamentary
rise dramatically after the suspension of commission on energy in or-
Belene nuclear power plant der to solve the problem.
the barter deal on the Russian side. Cur-
Bulgaria’s second nuclear power plant The modernisation of the
rently under this deal Russian gas sup- first four blocks of Maritsa-
(NPP) will be constructed by the Russian
plies total 1.4 billion cu m and allow for East 2 is delayed by the
company and its partners German Sie-
it to be sold on the local Bulgarian mar- lack of completed projects
ments and French Areva. The plant will
ket at relatively lower prices. Gas prices by the Japanese contrac-
have two third generation VVER 466 reac-
in the EU are 34% higher than those in U.S. company AES already work with Turkish Gama. Re- tor Mitsui Energy Projects
tors. The Bulgarian National Electric Com-
Bulgaria. Germany and France already began the construction of the cently a procedure for select- and the supply of low qual-
pany (NEC) explained its choice with the
60-year exploitation period of the reactors,
contracted their future Russian gas im- new 670 MW plant whose ing Bulgarian subcontractors ity equipment without the
ports, Hungary and the Czech republic first block will be completed was called. necessary documents. The
the higher quality security system offered in 2009. The project costs 1.4 There is also a delay in construction of desulphuri-
are in the process of negotiating supplies
by the partners, the smaller risk of extend- bln euro and is the largest in- the modernisation of Mar- sation facilities lags behind
despite criticism against them, minister
ed licencing and construction as well as the vestment in Bulgaria’s ener- itsa-East 3 which is carried with five months and the
Ovcharov said.
fact that the European Union approves of gy sector in the region, com- out by Maritsa-East Energy reconstruction of Block 2
‘I don’t see why Bulgaria should change
VVER 466 reactors. Nuclear fuel for the parable to the construction of Company . The reason for has been delayed by two
its contract with Gazprom thre or four
plant will be supplied by Russian TVEL. Belene NPP. The scheme of the delay is that the contrac- months, the plant manage-
years before it expires’, Bulgaria’s former
The electricity produced by the new the project envisages 30% tor, German DSD, has been ment said recently in a re-
ambassador to Russia Ilian Vassilev com-
plant will cost between 0.07 levs and 0.072 of the total investments to replaced. The project will cost port to the MPs from the
mented. According to him there is no guar- be the company’s own funds. 680 mln euro and the period parliamentary energy com-
levs per kWh, according to NEC. This
antee that the amended contract will not be The project’s realisation, for its completion was ex- mission. Currently the first
price includes the servicing of loans tak-
changed again in four years. however, was delayed by al- tended to 2009. The reno- two blocks are not working
en for the construction of the new facility,
‘If we choose Atomstroyexport to build most 5 years since U.S. En- vated Block 2 has been put and they have to be mod-
the project’s technical consultant Parsons
the Belene NPP and realise the NABUCO ron went bankrupt and there into operation as has one of ernised within 14 months.
E&C explained. Experts, however, believe
project for natu- were problems with the fund- the desulphurisation facilities. Their desulphurisation in-
that this price
ral gas supplies ing and a delay in receiving The company plans to put in- stallations will be ready by
could go up due
to rises in the Alternative projects and the Burgas- a letter of approval for the to operation Block 1 by Feb- December nex year, which
Alexandroupo- project. The major contractor ruary 2007. The main prob- means that they could hard-
prices of metals  Tsankov kamak water power system lis oil pipeline is French Alstom which will lems that the investor has en- ly operate without them.
and equipment
in the process  
L iquefied natural gas terminal at Varna seaport project, this will
mean Bulgarian
of construction.  N ABUCO gas pipeline dependence on
The announced
price of Be-  B urgas-Alexandroupolis and Burgas-Vliora oil pipelines Russia but also
Russian depend-
lene’s electricity  energy efficiency ence on Bul-
is comparable to
garia’, Ovcha-
NEC’s current
rov said. Russia
electricity export price and the prices of
however is already opposing the NABU-
Kozlodui nuclear power plant and Maritsa-
CO project with the Blue Stream 2 which
East 2 thermal power plant (TPP).
is to supply gas to Hungary and Central
Before the contract for the construc-
Europe.
tion of Belene NPP is officially signed it 55 Neofit Rilski St, 1000 Sofia, Bulgaria
will remain unclear as to when construc- Maritsa-East
tion works on the first reactor will begin.
Tel:  (+359 2) 986 9999 Fax: (+359 2) 986 9995
also becomes more and more impor-
The project’s funding is also unclear. By tant for Bulgaria. After in the end of 2006 www.kambourov.biz
the beginning of December strategic in- the state stops operation of the third and e-mail office@kambourov.biz
vestors have to be selected for the project, fourth reactors of Kozloduy NPP, NEC’s
who will own 49% of the future compa- plans show, there may be a shortage of
ny’s shares. The remaining 51 % will be generating capacities, if the winter is too Within the last few years Kambourov & Partners has earned
held by the Bulgarian state. So far eight cold or there are problems with coal sup- itself a reputation as a leading law firm in the field of energy
companies have declared interest. Among plies for Varna TPP. It is only logical that
them are the owners of Bulgaria’s pow- there is a rise in investors’s interest in the law for its participation in all considerable energy projects in
er distribution companies, Italian Enel, construction of new generating capacities Bulgaria, including the privatizations of the electricity distribu-
Spanish Ibedrola and Russian RAO Uni- at Maritsa-East. Italian Enel which earli-
fied Energy Systems (UES). NEC’s ex- er renovated Maritsa-East 3 already de-
tion companies, the thermo power plants, the heating compa-
ecutive officer Liubomir Velkov recent- clared its interest in new capacity con- nies, enterprises in the mining and lime extraction industries;
ly said that experience in the construc- struction with a project worth up to 1.0 projects in the sphere of renewable energy sources (hydro and
tion and operation of nuclear capacities bln euro. German EON is also interest-
and financial credibility will be among ed in the TPP. The Italians want to build wind power plants); the liberalization of the energy market; en-
the criteria for strategic investors in the a new 670 MW facility on the territory ergy efficiency and bio-diesel fuel related projects.
project. of the existing power plant. The final de-
So far it has only been announced that cision on the project will be made after
70% of the funding neded for the construc- NEC updates its capacity development Kambourov & Partners renders complex legal services in all
tion of the plant will be sought through plans and all environmental damages in sectors of energy law: electric power industry, heat energy sup-
the export agencies of Russia, France and the region are compensated for, minis-
Germany as probable loan underwriters. ter Rumen Ovcharov said during his vis-
ply, and gas supply. In particular, we consult our clients in re-
The remaining 30% will be provided by it at the TPP. It is also necessary to assess gard to issues related to the application of the Energy Act and
NEC through loans and bond issuance the coal reserves at Maritsa-East mines, the respective secondary legislation, the legal unbundling of
with Euroatom as one possible creditor. where EON has been operating for the
Senior representatives of the company al- last five years through a joint venture in the electricity distribution companies, participation in the free
ready met with Credit Suisse First Boston, which it has a 67% stake. The coal com- electricity market, post privatization integration and restructur-
Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Mor- pany has signed 15-year long-term con- ing of the acquired enterprises, licensing procedures before the
gan and Gazprombank, the latter control- tracts with Maritsa-East Energy Compa-
Д__18_П

State Commission for Energy and Water Regulation. Just as


C M Y K K_43_74_C

ling the winner in Belene’s construction ny and the U.S. AES, which is currently
K

tender. In order to secure its loans NEC building the 650 MW facility at Maritsa- well, Kambourov & Partners expertly represents and defends
Y

is currently negotiating long-term con- East 1. According to the plant’s manage-


its clients’ interest before the Bulgarian courts, including the
M

tracts between 5 and 15 years with elec- ment the coal output of the mines will rise
Supreme Administrative Court.
C

tricity traders for the future production of 40% if the projects for new generating ca-
Belene. pacities are realised. 

C M Y K K_42_75_C
C

специално издание на ЕНЕРГИЙНА ИНДУСТРИЯ


Д__17_П
M
Y

Момчил АНДРЕЕВ Как се движи такъв проект


K

председател на управителния съвет и изпълнителен директор на Райфайзенбанк България:


Реализацията на всеки да позволява това и всич-
Финансирането на проект започва с енергий-
но обследване на сграда-
ки собственици в сградата
да са съгласни. Трета въз-

енергоспестяващи проекти е та. То се прави с цел да


се оцени съществуващо-
то състояние на обекта и
можност, която все пове-
че набира популярност, са
договорите с гарантиран
модерно решение за бита и бизнеса да се избере най-рацио-
налният начин на работа.
резултат - т.нар. ЕСКО до-
говори. При тях собстве-
Енергийният одит включва никът на сградата не ин-
проучване на състояние- вестира никакви средства
то на сградата и съоръже- за извършване на работа-
нията в нея, взима се ин- та по проекта, а изплаща-
формация за разхода на нето на сумата става чрез
електро- и топлоенергия- постигнатите икономии. В
та за последните някол- този случай финансовият,
ко години. С помощта на техническият и търговски-
специални уреди и софту- ят риск се поемат от фир-
ер се изчислява потенци- мата изпълнител. Готовият
алът за енергоспестяване. проект се изплаща чрез
Лицензираните фирми за реализираните икономии
извършване на такова об- от топло- и електроенер-
следване са над 80 и могат гия. Собственикът на сгра-
да се открият на страница- дата заплаща на инвес-
Момчил Андреев е председател на управителния съвет и изпълни- та на Агенцията за енер- титора разликата между
телен директор на Райфайзенбанк (България) от 2003 г. Завършил
е Московския държавен институт за международни отношения и
гийна ефективност. Някои старата сметка за енергия
е специализирал финанси и банково дело в Австрия, Германия, от тях предлагат безплат- и новата, която би трябва-
Люксембург, Чехия и САЩ. От 1991 до 1997 г. е работил в Българ- но енергийно обследване, ло да е по-ниска, за опре-
ска пощенска банка като експерт, началник отдел “Кореспондент-
ски отношения с чужбина”, началник управление “Кредитиране”, при условие че след това делен период от време,
началник управление “Анализи и прогнози”, а от 1995 г. е предсе- ще бъдат наети за изпъл- който е посочен в дого-
дател на УС и изпълнителен директор на БПБ. Бил е член и изпъл- нител на енергоспестява- вора.
нителен директор на ЦКБ, Булбанк и Райфайзенбанк.
щите мерки. ЕСКО договорите се при-
Финансирането на про- лагат предимно за общин-
Какъв е интересът към ефективност е изразходва- водство на топлинна и елек- занимават с дейности, не- ектите може да стане или ски и държавни сгради, чи-
отпусканите кредити за на до момента? трическа енергия), рекон- противоречащи на екологич-
енергийна ефективност в - През юни 2005 г. Рай- струкция на енергийна ин- ната политика на ЕБВР. Сле-
със средства на възложи- ето обновяване е задъл-
бита и какво предвижда файзенбанк (България) под- фраструктура, смяна на го- дователно общините не биха теля, или срещу право на жително съгласно Закона
схемата за финансиране? писа кредитна линия в раз- ривната база и др. действия, могли да се възползват от надстрояване. Този вари- за енергийна ефективност.
- В рамките на Програ- мер на 10 млн. евро с Евро- които ще доведат до намале- предимствата на тази атрак- ант може да се осъщест- Задължително е и сани-
мата за жилищна енергийна пейската банка за възстано- ние на разходите за енергия тивна схема за финансира- ви при две задължителни рането на индустриалните
ефективност за физически вяване и развитие (ЕБВР) с с мин. 10% спрямо предхо- не. През последните години условия - съществуващи- обекти с годишно потреб-
лица Райфайзенбанк (Бъл- цел стимулирането на про- ден период. Към по-извест- обаче Райфайзенбанк рабо- ят градоустройствен план ление над 3000 MWh.
гария) разработи и започна екти на физически лица, це- ните проекти за възобновя- ти много активно с институ-
да предлага специален кре- лящи повишаване на енер- еми енергийни източници ционални клиенти, като раз-
дитен продукт, който да под- гийната ефективност в дома. могат да се споменат микро работи специални оферти и
помогне клиентите при из- Райфайзенбанк е и първата и мини ВЕЦ на течащи реки, продукти за тях - финанси- Фондът за енергийна ефективност
вършването на енергоспес- банка в България, която за- слънчеви инсталации и ко- ране на общини чрез издава-
тяващи проекти в дома им. почна предлагане на креди- лектори, вятърни централи и не на облигации, овърдрафт- Фондът за енергийна ефек- директор на фонда е Иван Гер-
От стартирането на програ- тен продукт по програмата. геотермални инсталации. ни кредити, комплексно об- тивност е създаден по Зако- гинов.
мата до момента интересът До края на септември сме Предимствата при из- служване на бюджетни ор- на за енергийна ефективност Фондът осигурява техническа
на клиентите ни към този отпуснали кредити за над 1.7 ползването на тези кредити ганизации и преференциал- от 2004 г. Първоначално е ка- и финансова помощ за инвести-
продукт непрекъснато нара- милиона евро. са многобройни. Чрез тази ни пакетни услуги за техни- питализиран изцяло с гранто- ционни проекти на стойност от
ства. Това се дължи на пре- Какви са проблемите, с модернизация на активи- те служители. През 2005 г. ви средства. Основни донори 30 хил. до 3 млн. лв. на търгов-
димствата му пред другите които най-често се сблъск- те фирмата не само намаля- Райфайзенбанк спечели око- са българското правителство ско ориентирани лихвени нива,
предлагани кредитни проду- вате при отпускането на ва производствените разхо- ло 80% от броя на обявени- с 3 млн. лв., Световната бан- но по-ниски от пазарните.Това
кти за физически лица - по- кредитите? ди, но също така повишава те търгове за финансиране ка чрез Глобалния екологичен са проекти за покупка на енер-
ниски лихвени условия от - Процедурата за разре- конкурентоспособността на на общински проекти, а към фонд с 10 млн. долара, ав- госпестяващи машини, оборуд-
стандартните потребител- шаване на кредитите е мак- предприятието и произвеж- 31 декември същата година стрийското правителство с 1.5 ване, саниране на сгради, из-
ски кредити; възможност за симално опростена. Имаме даните от него продукти, ко- броят на такива организа- млн. евро и частни български граждане и реконструкция на
ползване на гратисен период споразумения за съвместна ето е от изключителна важ- ции, които станаха клиенти предприятия. До края на го- топлоизолации, когенерации,
до 12 месеца; улеснена про- работа с фирми, предлагащи ност за успешното бъдещо на банката, надхвърли 100. дината се предвижда фондът транспортни и логистични услу-
цедура за кандидатстване и качествени енергоспестява- развитие на фирмата. Какво от опита на Ав- да увеличи капитала си от 15 ги, обучение на служителите за
разрешаване на кредита. щи решения, с доказан опит Най-привлекателното ус- стрия в областта на енер- на 25 млн. долара, обяви не- правилно използване на ново-
Кредитите за енергий- и дългогодишна традиция на ловие за финансиране по гийната ефективност отдавна Ищван Добози, ръко- въведените технологии, улично
на ефективност са изгодни пазара, като по този начин тази кредитна линия е по- може да бъде използвано водител на отдел „Инфраструк- осветление и други.
за крайния клиент не само до голяма степен сме улес- лучаването на безвъзмезд- и приложено в България? тура и енергия” на Световната Услугите на фонда могат да
от гледна точка на лихвени- нили нашите клиенти. на финансова помощ след - Опитът на „Райфайзен банка за Европа и Централна ползват всички организации,
те условия, но и поради из- Има ли интерес Рай- окончателното завършване лизинг“ в Австрия в област­ Азия. Очакванията са до 5 го- които не са на бюджетна из-
плащаната безвъзмездна по- файзенбанк да започне от- на финансирания проект. Тя та на възобновяемите енер- дини той да нарасне до 34 млн. дръжка - общини, корпоратив-
мощ до 20% от стойността пускането на заеми, свър- възлиза на 7.5 % от главни- гийни източници също е
евро. Причината е засиленият ни клиенти, малки фирми и фи-
на проекта, което намалява зани с енергийната ефек- цата по кредити за енергий- значителен. Дружеството е
интерес към енергоефективни зически лица. Всички проек-
ефективното оскъпяване на тивност като например на ефективност и 20% при участвало в разработването
проекти, тъй като по оценка ти, одобрени и подпомагани от
кредита за клиента. изграждане на когенера- проекти за възобновяеми и финансирането на такива
Кои от кредитите са ции или проекти за ВЕИ енергийни източници. проекти не само в Австрия, на експертите на Световната фонда, трябва да отговарят на
предпочитани за изола- - възобновяеми енергийни Банката няма твърди лих- но и в Словакия, Чешката банка България има една от следните изисквания:
ция или дограма и т.н.? източници? вени нива и условия за пре- република, Унгария и Гър- най-енергоемките икономики в • най-малко 50% от икономи-
- На този етап над 50% - Райфайзенбанк (Бълга- доставяне на такива кредити. ция. Интересно е да се от- региона и потенциалът за реа- ческите ползи от проекта да
от финансираните проек- рия) ЕАД предлага специ- Параметрите са напълно ин- бележи, че от реализира- лизирането на такива проекти са от доказуемо енергоспес-
ти са за покупка и монтаж ална грантова схема за фи- дивидуални и лихвите, обез- нето на проекти за над 262 е голям. тяване
на дограма. Все по-голяма нансиране на проекти за печенията, начинът на усво- млн. евро над 50% от сума- Основната цел на фонда е да • проектът трябва да внедрява
част от домакинствата отчи- енергийна ефективност и яване и погасяване напълно та на инвестициите по тях са подпомага и поощрява разви- технология за енергоспестя-
тат предимствата на енерго­ възобновяеми енергийни из- зависят от спецификите на за изграждането на вятърни тието на енергийноефективния ване с доказани качества
спестяващите проекти в точници на частния сектор всеки отделен инвестицио- централи. пазар у нас. Той е независимо • дяловото участие на проект-
дома им. Напоследък са за- благодарение на подписано- нен проект. Голяма част от успеха на юридическо лице, отделно от ния изпълнител да не е по-
белязва комплексно финан- то през м. август т.г. с Евро- След като спечелихте Райфайзенбанк в Австрия държавните институции. Упра- малко от 10% при съвместно
сиране на няколко проекта - пейската банка за възстано- няколко процедури за об- в областта на енергийна- влява се от фонд мениджър - финансиране (фонда и търгов-
дограма, външна и вътрешна вяване и развитие споразу- служваща банка във фи- та ефективност се дължи не консорциум от частни фирми, ска банка) или 25% при са-
изолация и други. Това оси- мение за финансиране в раз- нансирането на общини, само на наличието на субси- избрани чрез тръжна процеду- мостоятелно кредитиране от
гурява на клиента гаранти- мер на 20 милиона евро. имате ли интерес да фи- дия от страна на държава- ра от Световната банка. Фонд фонда.
рано намаляване на разходи- Проектите по енергийна нансирате общински про- та, но и на стриктните и про- мениджърът е съставен от ка- Срокът за откупуване на ин-
те за отопление, прави дома ефективност включват ос- екти в тази област? зрачни правила и механизми надския консултант „Еконолер”, вестицията е пет години. Не се
по-комфортен. новно реконструкция и мо- - Кредитната линия за на прилагане и изпълнение българската фондация Център събират такси за проучване на
Каква част от опреде- дернизация на съществува- енергийна ефективност на на проектите.  за енергийна ефективност „Ене- проекта и обслужване на кре-
ления размер на Райфай- щи мощности и инфраструк- ЕБВР е предназначена за фект” и финансовата компания дита. Няма и наказателна такса
зенбанк за финансиране тура, а по-точно когенера- финансиране на частни фир- Интервюто взе „Елана холдинг”. Изпълнителен при предсрочно погасяване.
на проекти за енергийна ция (комбинирано произ- ми-производители, които се Светлана Ненова
Energy industry 6 ноември 2006 г. / November 6th, 2006

Голямото саниране Общини
Кредити за енергийна ефективност
Бенефициент годишна лихва
1-ва година - 0%,
след това 2.5 - 5%
срок грат. период самоучастие
до 5 г. до 1 г. 10% - 25%
6 месеца - 0%,
Eнергоспестяващите мерки Юридически лица
Малки форми
след това 4 - 7%
1-ва година - 0%,
до 5 г. до 6 м. 10% - 25%

в жилищата са приоритет и физически лица след това 6 - 9%


до 5 г. до 1 г. 10% - 25%
Забележка: Минималното самоучастие при съфинансиране от друга търговска банка е 10%.
Минималното участие при самостоятелно кредитиране от страна на фонда е 25%.
Източник: Фонд за енергийна ефективност
Лили Границка од на действие 10 години и
на енергия. В такива жили- обитателите в панелните чи оптимален ефект, е не- преждават, че фирми по-
обхваща над 105 хил. жи- ща с площ от 50 млн. кв.м блокове, които имат сред- обходимо цялостно енер- някога подвеждат клиен-
Повече от 680 хиляди лища в панелните комплек­живеят около 2 млн. души. ства, решават проблема гийно саниране на сграда- тите си и слагат изолация
жилища в сгради над три си на големите градове - Незадоволителните топло- самостоятелно. Резултатът та. То включва инстали- на южни стени и прозор-
етажа се нуждаят от об- София, Пловдив, Варна и технически показатели на се вижда - шарени фасади ране на нова топлоизола- ци. Това има отрицателен
новяване през следващите панелните апартаменти,
Бургас. Другата подпрогра- с изолация на отделни ета- ция, подмяна на дограма- ефект, защото се губи то-
10-15 години. От тях 360 ма е с период на действиекоито са около 700 хил., жи, като енергоспестява- та, електро-, топло- и ВиК плина от слънчевата енер-
хил. са панелни, 150 хил. са причина за много не-
от 2008 до 2020 г. и обхва- щият ефект е със съмни- инсталациите, както и под- гия, обясни Калоянов. По
са стоманобетонни и 170 ща близо 580 хил. жилища.достатъци при експлоата- телен резултат. Частична- мяна на хидроизолацията думите му имало и парадо-
хил. са масивни. Необхо- За да реализира амби- ция. Топлинните им загуби та топлоизолация на апар- на покрива или инсталира- кси, когато компании по-
димите средства за възста- циозния проект, който ще са с около 30% повече, от- таментите дава минимален не на нова покривна кон- ставят изолация с дебели-
новяването им се оценяват обхване над 52% от панел-колкото на останалите жи- резултат, твърди шефът струкция. При цялостно на 40 см, без да е необхо-
на 4.15 млрд. лв. В момента ните блокове, Министер- лища. По данни на Аген- на Агенцията за енергий- енергоефективно санира- димо това, с цел оскъпява-
сградният сектор потребя- ството на регионалното цията за енергийна ефек- на ефективност Таско Ер- не на блока могат да бъдат не на санирането.
ва около 40 на сто от общо развитие и благоустрой- тивност най-значителни менков. икономисани до 70% от До есента трябва да бъ-
произведената в страна- ството е заявило 70 млн. са топлинните загуби през Въпреки това хората се разходите, твърди Ермен- дат обследвани 150-170
та енергия. За сравнение лв. за обезпечаването му фасадните остъклени по- решават на тази стъпка, ков. Той даде пример с ото- общински и държавни
по данни на националната в рамките на процедурата върхности - около 50% от защото разчетите на спе- плението на апартамент от сгради от общо 10 хиля-
статистика по-малко хар- по бюджетната прогноза общите загуби, в резултат циалисти от агенцията по- 63 кв.м, което струва око- ди, за които ще бъдат осъ-
чат транспортният и про- на ниското качество на до-
за 2007-2009 г., каза Сте- казват, че ло 1500 лв. годишно, след ществени енергоспестява-
мишленият. За целта ми- фан Хубанов, шеф на ди- грамата. цялостно саниране може щи мерки, каза неотдавна
нистерството на регионал- Цялостното професио- Разходите за да ще бъде намалено с Таско Ерменков. Първи ще
рекция „Жилищна поли-
ното развитие разработи нално обновяване на бло- отопление могат да 1035 лв. Според предсе- бъдат големите болници и
тика” в строителното ми-
национална програма за ковете е затруднено ос- намалеят до 40% дателя на Асоциацията за социални заведения. Избо-
нистерство. Тези средства
обновяване на жилищни- са субсидията, която дър-новно заради тежкото со- Допълнителен стимул е енергийни анализи Нико- рът на сградите и приори-
те сгради. Периодът й на жавата ще дава до 20% от циално-икономическо по- и освобождаването от пла- ла Калоянов за три години тетността им се правят в
действие е от 2006 до 2020 стойността на осъщест- ложение на повечето хора, щането на данък сгради за може да се изплати инвес- зависимост от големина-
г., а целта - да се удължи вените енергоспестяващи които живеят в тях. Друга срок от 10 години, ако жи- тиция в саниране на жили- та им, енергийната харак-
животът на жилищните мерки в жилищата. причина е липсата на закон лището има сертификат за ще с площ от 70 кв.м, ко- теристика и социалната им
сгради, да се повиши енер- Приоритет на програ- за етажната собственост, клас А, и 5 години при сер- ето струва около 1800 лв., значимост. Общините пък
гийната им ефективност и мата са който въпреки че се под- тификат клас Б. В София при условие че се постигне сключват ЕСКО договори
пазарната им стойност. готвя от няколко години, вече има няколко сертифи- най-малко 30% намалява- за саниране на детски гра-
Националната програма Панелните сгради все още дори не е внесен цирани сгради, а за други не на енергийните загуби дини, училища и болници,
има две застъпващи се под- Причината е, че те са за разглеждане в правител- тече процедура. и сметките за отопление. като вече има реализирани
програми. Едната е с пери- най-големите консуматори ството. При тази ситуация Все пак, за да се полу- Специалисти преду- няколко проекта. 

Power Logic - Система за


мониторинг на електроенергийни
съоръжения на Schneider Electric
Системата за мониторинг Power Logic позволява | ток в неутралата;
да се оптимизират инвестиционните разходи за изгражда- | преходни процеси.
не, качеството и надеждността на електрическата инста- Цена на енергията
лация. | възвръщаемост на разходите;
Системата за мониторинг Power Logic обединява | разпределение при по-големи инсталации; Хармоници - Спектрален анализ на хармоници Географски подход - еднолинейна схема с
апаратите, способни да комуникират и софтуер за наблю- | профил на потреблението; апарати
дение, който работи през Windows. | управление на върховите товари;
Системата за мониторинг Power Logic доставя ин- | оптимизация на договорите.
формация за цялата електрическа инсталация. Сигурно електроснабдяване
Системата за мониторинг Power Logic предлага | непрекъснато наблюдение на мрежата;
множество възможности и позволява да се изпълнят го- | помощ при анализ на повредите;
лямо разнообразие от задачи, някои от които са посоче- | превантивни мерки по поддържането;
ни по-долу: | правилно поддържане.
| обработка на алармените сигнали;
| автоматични функции (например, автоматично изда- Цена на електрическата енергия
ване на протоколи); Системата за мониторинг Power Logic позволява ед-
| анализ с висока точност; новременно да се правят икономии на енергия и да се на-
| мерки, свързани със смущенията и качеството на мали цената на консумираната енергия.
енергията; Реализиране на икономии на енергия:
| пренос на данни и др. | установяване на големите потребители на енергия;
Системата за мониторинг Power Logic може да се | вътрешно разпределение на разходите;
използва за цялата електрическа мрежа за разпределе- | да се направят потребителите съпричастни към раз-
ние. Реализираната архитектура на системата съответ- ходите за енергия; Избор на автоматична задача по събитие Представяне под формата на измервания
ства на мрежа от апарати с възможност за комуникация | сумиране на потреблението по цехове при производ-
(Micrologic, Sepam, PM, CM4000), свързани към един ство в различни индустриални единици.
или няколко поста за наблюдение (компютри с инстали- Намаление цените на енергията: ване на техническа неизправност на доставчика на енер- | спомага за намеса „на горещо“, на дежурен оператор,
ран софтуер SMS). | визуализиране кривата на потреблението; гия или от вътрешно смущение. неспециалист в случай на повреда:
Системата за мониторинг Power Logic се състои от | управление пиковете на потреблението; - да подаде алармен сигнал на място или на разстояние
три основни части: | оптимизиране на договорите с дружествата за елек- Непрекъснатост на (например по телефон);
| от апарати с възможност за комуникация (Micrologic, троснабдяване; електроснабдяването | подпомага специалиста, който предприема действия:
Sepam, PM, CM4000); | премахване на глобите (нисък фактор на мощност, Електрическата енергия е жизнено важна за дейността - географска локализация на повредата, глобална ви-
| интерфейс за комуникация; надвишаване на договорената мощност). на някои потребители. Явленията, съпътстващи електри- зия (наблюдение), таблица за синтез;
| един или няколко софтуера SMS. ческите повреди, не са винаги елементарни за разбиране - опростяване визията за инсталацията (синтез и пред-
Посочените по-долу апарати са част от системата за Качество на електрическата енергия от страна на поддържащия персонал. Системата за мони- ставяне в подходяща форма);
мониторинг Power Logic Качеството на електрическата енергия има множество торинг Power Logic позволява да се анализира и овладее | подпомага специалиста, извършващ анализ:
| Circuit Monitor CM; страни: локалната електроенергийна система и в резултат на това - журнал за събитията и алармените сигнали;
| Power Meter PM; | анализ на хармониците; да се увеличи нейната надеждност. - регистрирани данни;
| Автоматични прекъсвачи за ниско напрежение; | установяване спадовете и пиковете на напрежение- Познаване състоянието на електрическата инста- - диагностична помощ и други.
| Интерфейс Digipact DC 150; то; лация
| Релета за защита Sepam; | установяване на смущенията; Визуализацията за състоянието на електрическата ин-
| Система Vigilohm. | наблюдение на тока по неутралата. сталация се осъществява с помощта на географски под- Продуктът е отличен със златен медал
Всички апарати, използващи протокол Modbus (необ- То оказва непосредствено влияние върху експлоатаци- ход; той позволява да се централизират и се представят в на Международен Технически панаир,
ходимо е специално задаване на параметри). онните разходи: директни разходи (енергия)и индиректни подходяща форма придобитите измервания. Пловдив, 2003г.
Системата за мониторинг Power Logic е създадена разходи (производствени загуби, разходи за съоръжения). Забележка: Системата за мониторинг Power Logic
в отговор на нуждите на потребителите да бъдат очи в може да преобразува данните в друга система (например,
очи с проблемите на електрическата енергия. Тези нужди Пример за анализ на хармониците общо наблюдение на площадката).
включват допълнително следните три аспекта: Хармониците са причина за: Превантивно поддържане
| цена на електрическата енергия; | преразход на материали и апаратура (понижение на Превантивното поддържане позволява да се води бор-
| качество на електрическата енергия; ба срещу проблемите чрез изпреварване на събитията, т.е.
Д__16_П

експлоатационния срок, понижаване коефициента на по-


C M Y K K_43_74_C

| сигурно електроснабдяване. лезно действие, преоразмеряване); да се предотвратяват повреди в материали и прекъсване


K

| повишаване на загубите (загуби в медта и загуби в на захранването (например, установяване броя на опера-
Система Power Logic, предимства по
циите на автоматичните прекъсвачи).
Y

трите оси: стоманата);


| производствени загуби (ненавременно изключване, Правилна експлоатация
M

Качество на енергията неблагоприятно протичане на процес). В случай на повреда, системата за мониторинг Power
| хармоници; Улавянето и записването на вълната при събитие или Logic спомага за диагностициране на повредата, следова- Шнайдер Електрик България ЕООД
C

| спад на напрежението; смущения. Улавянето и записването на вълна при някакво телно позволява да се отложи нейното отстраняване за по- София 1766, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 10, ет. 1
| пикове на напрежението; събитие или разрешено смущение, например разгранича- подходящ момент. тел.: 02/9329320, факс: 02/9329393, www.schneiderelectric.bg
10
C M Y K K_42_75_C
C

специално издание на ЕНЕРГИЙНА ИНДУСТРИЯ


Д_10_10_П
M
Y

Momchil ANDREEV Как How to implement such project


K

Chairman of the Management board and Executive Director of Raiffeisenbank (Bulgaria) се движиofтакъв
The implementation проект
there should be approv-

Financing Energy Saving Projects Is


each project starts with al on the part of all own-
energy analysis of the ers in the building. The
building. Its purpose is to third possibility, which has
Modern Decision for Households and evaluate the current condi-
tion of the building and se-
been gaining popularity, is
the signing of a contract
Companies lect the most appropriate
working method. The en-
with guaranteed result, the
so-called ESCO contract.
ergy audit includes exami- With ESCOs the owner of
nation of the condition of the building does not in-
the building and the instal- vest any funds in the im-
lations and a study of the plementation of the project
electricity and heating ex- but the payment of the
penses for the past several sum is carried out through
years. The energy saving the savings made. In this
potential is calculated us- case the financial, techni-
ing special appliances and cal and commercial risk is
software. There are more run by the executor com-
than 80 licensed compa- pany. The ready project is
Momchil Andreev has been head of the Management board and nies capable of carrying paid off through the heat-
Executive Director of Raiffeisenbank (Bulgaria) since 2003. He has out such analysis and they ing and electricity savings
graduated from the Moscow State Institute of International Relations can be found on the web- made. The owner of the
and has made specialisations in finance and banking in Austria,
Germany, Luxembourg, the Czech Republic and the USA. Between
site of the Energy Efficien- building pays the investor
1991 and 1997 he has worked at the Bulgarian Post Bank as expert, cy Agency. Some of them the margin between the
head of the International Correspondence department, head of offer free energy analysis old energy bill and the new
the Crediting directorate and head of the Analysis and Forecasting on the condition that they energy bill, which should
directorate. In 1995 he became Chairman of the Management board
and Executive Director of BPB. He has also served as member and
will be hired to execute the be lower, over a certain
executive director of the Central Cooperative Bank, Bulbank and energy-saving measures. period of time indicated in
Raiffeisenbank. The projects can be fund- the contract.
ed either with resources ESCO contracts are used
Question: What is the Q: What share of the eration (combined produc- ness that do not contradict provided by the assigner mainly for state and munic-
level of interest in the en- funds set aside by Raif- tion of electricity and heat), the environmental poli- or in return for the right ipality buildings whose ren-
ergy efficiency credits for feisenbank for financing reconstruction of the pow- cy of the EBRD. Conse- to build additional storeys. ovation is obligatory under
households and what does energy efficiency projects er infrastructure, changing quently municipalities do This possibility can be ac- the Energy Efficiency Act.
this financial programme has been used up so far? the fuel that is used, etc. All not have access to the ben- complished on two obliga- The renovation of industri-
cover? A: Raiffeisenbank (Bul- these activities lead to a re- efits of this attractive fi- tory conditions – the ex- al sites with annual energy
Answer: Within the En- garia) signed a 10 mln euro duction of at least 10 pct in nancing scheme. Over the isting urban development consumption of over 3,000
ergy Efficiency Programme credit line with the Eu- the energy use, compared last years, however, Raif- plan should allow this and MWh also is obligatory.
for Individuals, Raiffeisen- ropean Bank for Recon- with the past. The more fa- feisenbank has been work-
bank (Bulgaria) developed struction and Development mous RES projects include ing very actively with in-
and started offering a spe- (EBRD) in June 2005 in or- micro and mini hydro- stitutional clients and has
cial credit product which der to encourage individu- power plants on rivers, so- developed special offers The Energy Efficiency Fund
helps clients to implement als to carry out home en- lar power installations and and products for them: fi-
The Energy Efficiency Fund Gerginov is the fund’s executive
energy saving projects at ergy efficiency projects. collectors, wind farms and nancing of municipali-
was created under the 2004 En- director.
their home. Since the start Raiffeisenbank (Bulgar- geothermal installations. ties through bond issues;
ergy Efficiency Act. Initially it The fund provides technical and
of the programme, the in- ia) is the first bank in Bul- There are many advantag- overdraft credits; complex
was wholly capitalised through financial support for investment
terest of our clients into garia to have started offer- es in using these credits. servicing of budget organ-
grant resources. The major do- projects worth between 30,000
this product has kept grow- ing a credit product under Through such a moderni- isations and preferential
nors include the Bulgarian gov- levs and 3.0 million levs at mar-
ing. This can be put down this programme. By the end sation of the assets, a com- packages for their employ- ernment, with 3 million levs, the ket oriented interest rates but low-
to its advantages over oth- of September 2006 we had pany can not only reduce ees. In 2005 Raiffeisen- World Bank through the Global er than the market interest rates.
er credit products for indi- extended credits for over its production costs, but bank won about 80 pct of Ecological Fund (GEF), $10 mil- These projects include acquisi-
viduals: lower interest rates 1.7 mln euro. also improve the competi- the tenders for financing lion, the Austrian government, tion of energy saving machines,
compared with the standard Q: What are the prob- tiveness of its business and municipal projects. We had 1.5 million euro, and private Bul- equipment, building renovation,
rates for consumer credits, lems that you face most its products, which is of ut- over 100 municipalities on garian companies. The fund is construction and reconstruction
the option of a grace peri- frequently in extending most importance for the our list of clients at the end expected to increase its capital of heating insulations, cogenera-
od of up to 12 months, and these loans? successful development of of 2005. by the end of the year from $15 tors, transport and logistic serv-
streamlined procedure for A: The procedure for ex- the enterprise. Q: What is the experi- million to $25 million, Istvan Do- ices, training of employees to use
application and approval of tending the loans is stream- The most attractive de- ence of Austria in the field bozi, head of the Infrastructure the newly introduced technolo-
the credit. Energy efficien- lined to the maximum. We tail in the financing under of energy efficiency and and Energy department of the gies correctly, street lighting etc.
cy credits are beneficial to have struck agreements this credit line is the grant can it be applied in Bul- World Bank for Europe and Cen- The fund’s services can be
the end client not only be- with companies which of- that is extended after the garia? tral Asia, has said recently. The used by all organisations which
cause of the lower interest fer high-quality energy- completion of the financed A: The experience of funds are expected to reach 34 do not use state budget support
rates, but also because up saving solutions and have project. The grant stands Raiffeisen Leasing in Aus- million euro within 5 years. The – municipalities, corporate clients,
to 20 pct of the value of the a proven track record and at 7.5 pct of the principal tria in the field of RES is reason for that is the increased small companies and natural per-
project is a grant, which re- long-standing traditions on for energy efficiency cred- also significant. The com- interest towards energy efficien- sons. All projects approved and
duces the overall size of the the market. In this way we its and at 20 pct for RES pany has participated in cy projects because World Bank supported by the find should an-
credit. are making things much credits. The bank does not developing and financing experts have estimated that Bul- swer the following requirements:
Q: Which credits are to easier for our clients. have fixed interest rates such projects not only in garia’s economy is among those • at least 50 percent of the
be preferred for installing Q: Is Raiffeisenbank in- and terms for such credits. Austria, but also in Slova- with highest energy consump- project’s economic benefits
insulation, new window terested in starting to ex- Their parameters are decid- kia, the Czech Republic, tion in the region and there is big should come from evidential
frames, etc? tend energy efficiency-re- ed on a case-by-case basis Hungary and Greece. It is potential for the implementation energy savings;
A: At this point, over 50 lated loans, e.g. for build- and the interest rates, the worth noting that projects of such projects. • the project should introduce
pct of the projects that have ing co-generation installa- collateral, the way of utili- for building wind farms ac- The fund’s main purpose is to an energy saving technology
won financing are for buy- tions or RES projects? sation and repayment of the count for over 50 pct of the assist and encourage the devel- with proven qualities;
ing and installing window A: Raiffeisenbank (Bul- money all depend on the 262 mln euro worth of im- opment of the energy efficiency • the executor of the project
and door frames. Increasing garia) EAD is offering a characteristics of each in- plemented projects. market in Bulgaria. It is an inde- should hold a share of no
numbers of households are special grant scheme for vestment project. A major contribution to pendent body corporate, sepa- less than 10 percent in case
realising the advantages of financing energy efficien- Q: After you won sever- the success of Raiffeisen- rate from state institutions. It is of joint funding (provided by
energy-saving projects for cy and RES projects in al competitions to provide bank in the energy efficien- headed by a management fund the fund and a commercial
their home. Lately, we have the private sector thanks financial services to mu- cy field in Austria, in addi- – a consortium of private com- bank) or 25 percent in case
been observing complex fi- to a 20 mln euro financing nicipalities, are you inter- tion to the existence of state panies selected through a tender the funding is provided by the
nancing of several projects agreement signed with the ested in financing munici- subsidies, are the strict and procedure called by the World fund only.
at a time: window frames, EBRD in August 2006. The pal projects in this field? transparent rules and mech- Bank. The management fund in- The investment should be re-
cludes Canadian energy consul- paid within a five year period.
internal and external insu- energy efficiency projects A: The EBRD credit anisms for implementing
tancy Econoler, Bulgarian NGO There are no fees for project
lation, etc. This allows our are mainly for reconstruc- line for energy efficiency projects.
Centre for Energy Efficiency En- studies and loan servicing and
clients to reduce their heat- tion and upgrades of exist- is meant to finance private The interview
Effect and the financial servic- there is no fine in case of early
ing bills and makes their ing capacity and infrastruc- manufacturing companies was conducted by
es group Elana Holding. Ivan repayment.
homes more comfortable. ture. This includes co-gen- which have lines of busi- Svetlana Nenova
Energy industry 6 ноември 2006 г. / November 6th, 2006
11
The Great Renovation
Housing Energy-saving Measures a Priority
Lili Granitska the panel housing estates of cause many shortcomings at this decision because the es- annually, after the complete panies needlessly placed 40-
the big cities – Sofia, Plov- exploitation. Their heat loss timates of the agency’s ex- renovation could decrease centimetre thick insulation
Over 680,000 residenc- div, Varna, Burgas. The oth- is 30 percent higher than that perts have shown that by 1035 levs. According in order to make the renova-
es in more than three-sto- er sub-programme will be of other residences. Accord- to the head of the Energy tion more expensive.
Heating expenses can
rey buildings need to be ren- effective in the period 2008 ing to data by the Energy Ef- Analyses Association, Niko- Between 150 and 170
decrease up to 40
ovated in the next 10 – 15 – 2020 and will cover some ficiency Agency, the most la Kaloyanov, the invest- buildings of a total 10,000
percent
years. Of these, 360,000 are 580,000 residences. In or- significant heat loss occurs ment in the renovation of a municipal and state build-
panel buildings, 150,000 der to implement the am- through faзade glazed sur- An additional stimulus 70 square meter residence, ings should be inspected by
are ferro-concrete buildings bitious project, which will faces, about 50 percent of is the exemption from con- which stands at about 1,800 the autumn and energy sav-
and 170,000 are solid build- cover more than 52 percent the total loss as a result of the struction tax over a 10 year levs, will be recovered with- ing measures should be in-
ings. The funding required of the panel blocks, the Min- woodwork’s poor quality. period if the residence has in three years on the condi- troduced for them, Tasko
for their renovation is esti- istry for Regional Develop- The total profession- a class A certificate and a tion that there is at least 30 Ermenkov has said recent-
mated at 4.15 billion levs. ment and Public Works has al renovation of the blocks 5 year period in case it has percent reduction of heat ly. Big hospitals and social
At present, the construc- requested for 70 million is made difficult mainly a class B certificate. There loss and heating bills. establishments will be first.
tion sector consumes some levs to guarantee for it in the by the bad social and eco- are already several certified Experts have warned The selection of the build-
40 percent of the total ener- framework of the procedure nomic condition of most of buildings in Sofia and the that some companies mis- ings and their priority de-
gy produced in the country. for the 2007 – 2009 budget the people living there. An- procedure is underway for lead their customers and pends on their size, energy
The transport and industry outlook, Stefan Houbanov, other reason for that is the others. place insulation on south- characteristics and social
sector consume less energy, head of the ministry’s Hous- lack of Condominium Own- Still, complete ener- ern walls and windows. significance. Municipalities
national statistics data has ing Policy department, said. ership Act, which has not gy renovation of the build- This has a negative effect can sign ESCO contracts
shown. With this purpose These funds are the subsidy even been put to discus- ing is required in order to because it leads to loss of for renovation of kinder-
the Ministry for Regional which the state will allot, up sion by the government al- achieve optimal effect. This heat from solar energy, Ka- gartens, schools and hospi-
Development and Public to 20 percent of the value of though it is being prepared includes installing a new loyanov explained. Accord- tals. Several projects of this
Works has adopted a Na- the housing energy saving for several years. In this sit- thermal insulation, replac- ing to him, there were para- kind have already been car-
tional Programme for Hous- measures carried out. uation the occupants of pan- ing the woodwork, the elec- doxical cases in which com- ried out. 
ing Renovation. The pro- el blocks who have the re- tricity, heating, water supply
Panel buildings are the and sewage installations as
gramme will be effective in sources solve the problem Loans for energy efficiency
programme’s priority well as replacing the roof’s
the period 2006 – 2020 and independently. The result is annual interest self-
The reason behind this hydro insulation or instal- Beneficiary period gratis period
its purpose is to extend the evident – colourful facades rate participation
life of housings, increase is the fact that they are the with insulation of separate lation of a new roof con- 1st year – 0%,
up to 5
their energy efficiency and biggest energy consumers. floors only and doubtful en- struction. The complete en- Municipalities each next year
years
up to 1 year 10% - 25%
Some 2 million people live in ergy efficiency renovation 2.5% - 5%
their market value. The na- ergy saving effect. The par-
tional programme includes such buildings with a floor- tial thermal insulation of the of a block can help save up Bodies corporate 6 months – 0%, up to 5 up to 6 10% - 25%
after that 4% - 7% years months
two overlapping sub-pro- age of 50 million square me- apartments has minimum to 70 percent of the expens-
grammes. One of them will ters. The inadequate heating result, according to the head es, Ermenkov said. He gave Small companies 1st year – 0%,
and natural each next year 6%
up to 5
up to 1 year 10% - 25%
and technical indices of pan- as example the heating of a persons years
be effective over a ten-year of the Energy Efficiency - 9%
period and will cover more el apartments, whose number Agency, Tasko Ermenkov. 63 square meter apartment Note: The minimum participation in case of co-funding by another commercial bank is 10%. The
than 105,000 residences in stands at some 700,000, Despite that, people make which costs some 1,500 levs minimum participation in case of independent funding on the part of the fund is 25%.
Source: Energy Efficiency Fund

Д_11_11_П
C M Y K K_43_74_C

K
Y
M
C
12
C M Y K K_42_75_C
C

специално издание на ЕНЕРГИЙНА ИНДУСТРИЯ


Д_10_15_П
M
Y

Енергията от вода и вятър привлича


K

все повече инвеститори


Светлана НЕНОВА до 2250 часа НЕК и електо-
разпределителните друже-
Строителството на мал- ства ще плащат по 175 лв. на
ки водни и вятърни центра- мВтч, а над 2250 по 156 лв.
ли изживява истински бум за мВтч. Цената на тока от
през последните три години. водни централи засега ос-
По данни на Държавната ко- тава непроменена въпреки
мисия за енергийно и водно исканията на инвеститори-
регулиране (ДКЕВР) от ми- те. Регулаторът задържа та-
налата година има проявен рифите с цел стимулирането
интерес от над 30 български на инвестициите във вятър-
и чуждестранни компании ни централи, смятат експер-
към такива инвестиции. ти. Погледнато на макро-
Причината за това е, че ниво, използването на този
Националната електрическа вид енергия обаче намалява
компания ще изкупува тока зависимостта на България
от водните централи до 10 от вноса на ресурси.
мегавата например на пре-
фернициални цени до 2012 Водните централи
г., а също и сравнително все още са най-
краткия срок на възвраща- предпочитани
емост на направените вло- за инвестиции, което се дъл-
жения (от шест до осем го- жи на натрупан опит в из-
дини), както и ефективнос- граждането им и напъл-
та им за малките предпри- но усвоената технология.
ятия. В енергийните среди Общо на водните електро-
обясняват засиления инте- централи се падат от 5 до
рес към подобни инвести- 8 на сто от цялото електро-
ции и с нисколихвените кре- производство в страната. България няма вятърни вори за изкупуване на енер- нато се усложняват, което ки предстоящото затваря-
дити на компаниите в стра- За големия интерес към паркове гията. Последните промени отблъсква компаниите. Дър- не на блокове от АЕЦ „Коз-
ните от ЕС и пренасочване- този източник на енергия са за разлика от Холандия, Гер- в енергийния закон, които жавата трябва да подкрепи лодуй“ обаче анализаторите
то им към Източна Европа. показателни цените в тър- мания и Австрия, което се влязоха в сила от септември, вложенията във възобновя- прогнозират добро енергий-
Размерът на инвести- говете за продажбата на дължи на липсата на дос- предвиждат срока на тези еми източници, смята и Сто- но бъдеще отново главно за-
цията зависи от мощност- вече съществуващи центра- татъчно стимули за инвес- договори да е 12 години. ян Тенчев от съюза. ради широките възможности
та. Първоначално за вятър- ли. Инвестицията е и срав- титорите в този вид енер- за развитието й на възобно-
на централа с генератор от нително безрискова, смя- Еколози и бюрокрация Проектите за вяемите източници.
гия. В момента са монтира- спъват инвеститорите възобновяемите
20 киловата са нужни над тат специалисти. Ако соб- ни ветрови генератори в ра- Експертите отчитат до-
35 хил. долара, а минимал- ственик на предприятие Съпротивата на еколо- източници набират бре развития водноенерги-
йона на Сливен и във фер- скорост
ната инвестиция е 145 хил. си изгради своя централа, ма край Ахелой, а повечето гични организации и бюро- ен сектор в страната и на-
лв. При паркове с мощност електроразпределително- ветрови паркове са проек- кратични пречки са най-го- В последните години блягат на няколкото мащаб-
над 25 мегавата вложения- то дружество или НЕК ще ти. Регулаторната комисия лемият проблем пред ком- възобновяемите източници ни нови проекта като този
та могат да надхвърлят 120 му приспадне консумира- оценява този пазар като не- паниите, които искат да из- на енергия станаха много на италианската „Петрол-
млн. евро. ната от него енергия, обяс- развит. Оборудването заема граждат вятърни и водни популярни и привлякоха се- вила“ (Petrolvilla). Компа-
Цената на този вид енер- ни председателят на Наци- около 20-30% от инвестици- централи, твърдят от Наци- риозен инвеститорски инте- нията наскоро обяви наме-
гия не зависи от цените на оналния съюз на незави- ите в парка. Собствениците оналния съюз на производи- рес в България, обобщават ренията си да изгради девет
петрола и природния газ, симите производители на могат да излязат на печалба телите. За да започне строи- тенденциите в развитието нови хидроелектрически ин-
което също дава предим- енергия и съсобственик в след осмата или 11 година телството на ВЕЦ или мон- на сектора анализаторите от сталации по река Искър на
ства за собствениците им. две водни централи Сте- от пускането на генератори- тирането на ветрови генера- „Оксфорд бизнес груп“. Все стойност 60 млн. евро съв-
Най-евтин според сметките фан Фотев. Така енергията те, твърдят от съюза на про- тори се изискват шест раз- повече компании се насоч- местно с общинските вла-
им излиза токът от центра- на предприемача на прак- изводителите. Рискът на ин- решителни от различни ин- ват към развитието на про- сти. Очаква се мощността
ла, изградена на питеен во- тика може да му излезе без вестициите в този вид енер- ституции, чието получава- екти в областта, като мно- на инсталациите да достиг-
допровод. Най-скъп се оказ- пари. В случай на недостиг гия е свързан със скоростта не отнема от шест месеца до го чужди инвеститори също не 142GWh годишно. “Окс-
ва токът от вятърните цен- на енергия той само ще пла- и продължителността на вя- повече от две години. Сте- вече обявиха плановете си форд бизнес груп” припом-
трали. За да стимулира из- ти такса за преноса, добавя търа. Оптималният срок на фан Фотев разказа, че пове- за инвестиции в сектора. ня и други сериозни проек-
ползването на нови техно- Фотев. По думите му рис- експлоатацията е 15 години. че от половин година чака Според специалистите ти в областта на възобновя-
логии, ДКЕВР увеличи це- ковете за инвеститорите в В същото време банките не разрешение на земеделско- производството на електро- емите източници на енергия
ната на тока от вятъра от този вид енергия са свърза- са склонни да поемат риска то министерство. Според енергия в България вече до- и производството на ток от
2007 г. За ветрогенератори ни със сушата. и искат дългосрочни дого- него процедурите непрекъс- ближава пика си. Въпре- въглища. 

Обемът на мощностите не е ясен Новите паркове


Намерение да изгради 100 мегавата в ската фирма „Инос 1“ ООД и японската
района на връх Мургаш заяви българска- корпорация „Мицубиши хеви индъстриз“,
та компания „Екосорс енерджи“, която започна изграждането на проекта си
получи сертификат за инвеститор първи „Ветроенергиен парк Калиакра“. Стой-
клас. Тя ще монтира 44 ветрогенератора ността на инвестицията е 92.2 млн. евро,
на височина 1500-1600 метра и ще инве- а компанията вече получи и сертификат
стира най-малко 70 млн. лв. Генератори- за инвеститор първи клас. Този проект ще
те ще са в района на Елин Пелин върху бъде реализиран в землището на с. Бъл-
площ от 2400 дка, която вече е собстве- гарево на площ от 2700 дка. Върху тях ще
ност на инвеститора. Стойността на про- бъдат разположени 33 ветрогенератора с
екта е 156 млн. лв. и ще бъде осъществен обща мощност 33 мегавата.
на два етапа. Още до края на тази годи- Аналогичен проект обяви преди ме-
на се очаква да завърши изграждането сец и испанската компания „Пренеал“
на 22 генератора с мощност 2.3 мегавата. (Preneal S.A.). Тя има намерение да по-
Американската компания Ей И Ес, която е строи вятърна електроцентрала край до-
инвеститор в новата мощност в ТЕЦ „Ма- бричкото с. Одърци, като за целта ще бъ-
Засега няма държавна институция, която да води мощности от тях надхвърлят 200 мегавата. Очаква- рица-изток 1“, обяви намерението си да де създадено смесено дружество с общи-
статистика на изградените вече мощности, но с но- нията на Агенцията за енергийна ефективност са,
вия закон за въобновяемите източници (ВЕИ), който че до 2015 г. производството от ВЕЦ ще достигне до построи 120-мегаватов ветрови парк край на Добрич, каза консултантът по проекта
парламентът ще приеме до края на годината, общи- 2988 GWh. Каварна. Компанията придоби минорита- „Форем консултинг“. Според проекта на
ните ще бъдат задължени да водят регистър. В мо- В България има капацитет от водни централи 15 рен пакет от акции в проекта на българо- „Пренеал“ централата трябва да бъде с
мента нито Агенцията за енергийна ефективност, ни- 056 GWh, който не е използван. За да бъде той германската компания „Гео пауър“. Про- минимална мощност от 50 мегавата, ка-
то Агенцията за чужди инвестиции разполагат с ин- оползтворен, земеделското министерство обяви на- ектът е все още в период на развитие, а то инвестицията ще надхвърли 50 млн.
формация за водните централи до 10 мегавата, които мерението си да предостави на концесия малките
получават преференциални цени. За водна централи язовири за изграждане на водни централи, към които
реализацията му ще струва 160-170 млн. евро. Единствените две изисквания към
до 5 мегавата не се иска лиценз за производство от има инвеститорски интерес. евро. терена, който компанията ще използва,
регулатора. Според прогнозите на НЕК до 2015 г. токът от вя- Това е вторият парк, чиято реализация са да не попада в защитена територия и
За последните пет години екоминистерството е из- тър ще достигне до около 370 GWh. Потенциалът за започва в района на Каварна. През юни да не е разположен на втория по значи-
дало 300 разрешителни за строителството на водни изграждане на вятърни генератори се изчислява на смесеното дружество „Калиакра уинд па- мост миграционен път на птиците в Евро-
централи. По груби експертни оценки изградените 600 МВт. уър“, което е обединение между българ- па - Via Pontica.
Energy industry

Елпром ЗЕМ АД -
традиция и сигурност бул. Рожен 41, София 1271, България; www.elprom-zem.com

В съвременната енергийна индустрия расли на промишлеността като: металур-


се очертават няколко водещи тенденции за гията, химическата промишленост, произ-
повишаване на ефективността при произ- водството на цимент, машиностроенето и
водството на електроенергия, снижаване други. Гамата от електродвигатели започ-
на разходите и консумацията при нейното ва от серийно производство на нисковол-
потребление, съчетано с опазване на окол- тови асинхронни електродвигатели с накъ-
ната среда. со съединен ротор – серии М, МО, МОМ
Възможността да отговори на тези из- и АД и високоволтови асинхронни елек-
исквания извежда на преден план фирми тродвигатели с накъсо съединен ротор –
като Елпром ЗЕМ АД, София с опит, тех- серия А и стига до единични асинхронни
нологични и човешки ресурси за изпълне- електродвигатели – тип АО, АОН, АОМ и
ние на комплексно производство в област­ ВАО и единични синхронни електродвига-
та на енергийната индустрия. За 60-те го- тели за топкови мелници, компресори, во-
дини дейност в Елпром ЗЕМ, наследник на дни помпи и други – тип СД и ВСД – по
СТЗ Васил Коларов, са произведени пове- специална заявка на клиентите. Електро-
че от 500 000 електродвигатели и хидро- двигателите се изработват в съответствие
генератори. Възможностите на завода се с изискванията на БДС, ГОСТ, IEC, DIN и
увеличават и от факта, че е част от гру- CENELЕC.
пата на Индустриален холдинг България, Освен производство на електродвига-
чиито приоритет е развитието на маши- тели, Елпром ЗЕМ извършва за клиенти-
ностроенето и електротехническата про- те си ремонт, консултации, монтаж и ре-
мишленост. визия на широка гама асинхронни и син-
Основните проекти, върху които се съ- хронни електродвигатели с мощност от 4
средоточават усилията на екипа в Елпром kW до 10 MW.
ЗЕМ са в областта на повишаване на енер- Приоритет на мениджмънта на Елпром
гийната ефективност при производство и ЗЕМ е привеждане на дейността в съот- Ремонтиран статор за хидрогенератор от ВЕЦ LANABREGAS, Албания, номинална мощност 3125
рехабилитация на хидрогенератори. По- ветствие с последните европейски и све- kVA, работно напрежение 6300 V, работни обороти 750/min.
следните години Елпром ЗЕМ въведе тех- товни изисквания по отношение управле-
нология за рехабилитация на генератори ние на качеството, надеждност и безопас-
инсталирани във ВЕЦ. Разработена е нова ност на произвежданите продукти, здраво-
изолационна система за статорни намот- словни и безопасни условия на труд, опаз-
ки високо напрежение за хидрогенерато- ване на околната среда. Елпром ЗЕМ при-
ри, с която се постигат 3 ефекта: повиша- лага система за качество и е сертифицира-
ва се ефективната мощност на генератора, но по ISO 9001:2000. В момента тече под-
удължава се живота му с над 1,5 пъти и се готовка за въвеждане и сертифициране на
повишава енергийната ефективност с до система за здравословни и безопасни ус-
14%. Освен технологични параметри сис- ловия на труд - OHSAS 18001 и система за
темата има и значително по-добри иконо- екология - ISO 14001.
мически показатели – разходите за нейно- Основа за поддържането на високото
то въвеждане са 4 пъти по-ниски от пред- качество на продуктите и услугите са мер-
лаганите аналози. Системата може да бъде ките за повишаване надеждността, точ-
прилагана, както при производството на ността и производителността на уникал-
различни типове нови генератори, така и ния машинен парк на фирмата, уникален
при последващата им рехабилитация. С не само за България, а и за региона. Из-
това икономическият ефект се увеличава пълнява се дългосрочна програма за рено-
многократно и е съизмерим със стотици виране и модернизация на машините и съ-
хиляди долари за генератор. До момента оръженията. Част от програмата предвиж-
са реализирани проекти за рехабилитация да монтиране и пуск на цифрово-програм-
на стари хидрогенератори в НЕК – ЕАД, но управление на голямогабаритните ли-
КЕШ – Албания, ЕСМ – Македония, Ме- митиращи металорежещи машини. Пред-
камиди – Франция, Енерго – ПРО – Чехия вижда се въвеждане на уреди със специ-
Статорно тяло за хидрогенератор 50 MVA за ВЕЦ Цанков камък.
и др. Новата високоволтова изолационна ализирани софтуерни продукти за провеж-
система за хидрогенератори получи при- дане на специалните тестове на готовата
знание като беше отличена със златен ме- продукция с цел намаляване влиянието на
дал и диплом на Есенния международен субективния фактор и обективизиране на
технически панаир Пловдив 2006. крайната оценка.
Специализацията в производство- Друг приорит на ръководството при из-
то на хидрогенератори, които използват пълнение на програмата за дългосрочно-
възобновяеми енергийни източници опре- то развитие и повишаване конкурентнос-
деля производствената гама на завода от пособността му е повишаване квалифика-
асинхронни и синхронни хидрогенерато- цията на работещите специалисти от една
ри за мини ВЕЦ до 10 MVA до синхрон- страна и привличане на млади високооб-
ни генератори за ВЕЦ до 235 MVA. В сво- разовани специалисти. За целта бе разра-
ята история Елпром ЗЕМ е произвел гене- ботена специално четиристепенна програ-
ратори за повече от 100 ВЕЦ в България и ма „степендиант – бакалавър – магистър
по света, които работят успешно. – доктор„. Равносметката от прилагането
Елпром ЗЕМ участва успешно в проек- на тази програма за последните две годи-
ти заедно с известни международни фир- ни е 19 новопостъпили млади специалисти
ми за производство на електроенергия от - инженери, финансисти и икономисти на
възобновяеми енергийни източници, като вазраст до 28 години.
Елпром ЗЕМ произвежда хидрогенерато- Важна част от дългосрочната страте-
ри за МВЕЦ до 10 MVA. Вече са реализи- гия на фирмата е сътрудничеството и съв-
рани десетки проекти на частни инвести- местната работа на специалисти от Ел-
тори в България, Чехия и Армения. пром-ЗЕМ с водещи специалисти и препо- Хидрогенератор за ВЕЦ ИЕГЕЗИС, Републи- Хидрогенераторa, монтиран в ВЕЦ ИЕГЕЗИС,
Качеството на генераторите и постигна- даватели от катедра Електрически маши- ка Армения, номинална мощност 7750 kVA, Армения, с турбина на фирма MAVEL, Чехия.
тите резултати направиха възможно учас- ни на Техническия Университет - София. работно напрежение 6300 V, работни оборо-
тието на Елпром ЗЕМ в значими проекти Резултатите от подписания през 2005 го- ти 600/min.
за опазване на околната среда, свързани дина Договор за сътрудничество далеч не
с конвенцията от Киото за намаляване на се изчерпват само с обучение, преквали- Всички мерки, които се предприемат
вредните емисии в атмосферата и придо- фикация и повишаване на квалификация- способстват за повишаване на конкурент-
биване на „зелени сертификати“. В парт- та. Това сътрудничество води до по-задъл- носпособността и позволяват на Елпром
ньорство с VATECH – Австрия се про- бочени изследвания и анализи, до създава- ЗЕМ да разширява своите пазари и да уве-
ектират, произвеждат, доставят и монти- не на различни софтуерни модели, способ- личава своите клиенти.
рат два броя хидрогенератори с единична стващи за решаване на сложни конструк- Елпром ЗЕМ партнира успешно с во-
Д_13_14_П

мощност 50 MVA за най – големия енерги- тивно-технологични и предотвратяване на дещи международни фирми в областта на
C M Y K K_43_74_C

ен проект в България и региона – проект възникващи производствени проблеми не енергийната индустрия като:
Цанков камък. само в Елпром-ЗЕМ, но и за цялата бъл-
Y

• VATECH – Австрия,
Другото основно направление в про- гарска енергетика. Това води не само до • KD – Чехия,
M

изводството на Елпром ЗЕМ са електро- подобряване на конструкции, технологии, • MAVEL – Чехия, Напречен разрез /снимка на микроскоп/ на из-
C

двигателите за нуждите на различни от- а и до създаване на нови продукти. олационна система за статорни намотки висо-
• VUJE – Словакия и др. ко напрежение за хидрогенератори
14
C M Y K K_42_75_C
C

специално издание на ЕНЕРГИЙНА ИНДУСТРИЯ


Д_12_13_П
M
Y

Wind, Hydro Power Lures Growing


K

Number of Investors
Svetlana Nenova ogies. NETC and power dis- dropower plants account for 5.0 There are no wind farms same times banks are unwilling six months to obtain a permit
tributors will pay 175 levs per pct to 8.0 pct of the country’s in Bulgaria unlike the Neth- to take the risk and seek long- from the agriculture ministry.
Bulgaria has faced hefty MWh for wind generators of up total power output. Tender pric- erlands, Germany and Aus- term power buyout contracts. In his opinion procedures are
construction of small hydro- to 2,250 hours and 156 levs per es for the sale of existing hy- tria, which is due to the lack The term of these contracts is getting more and more com-
power plants and wind farms MW for over 2,250 hours. The dropower plants are indicative of enough incentives for inves- 12 years under the latest energy plicated which draws investors
over the last three years. More price of electricity generated by for the huge interest in this en- tors in wind power. Wind gen- act amendments which took ef- away. The government should
than 30 foreign and local in- hydropower plants will stay flat ergy source. The investment is erators are currently installed fect in September. back investments in renewa-
vestors have showed interest in for now despite investors hike relatively risk-free, experts say. in the region of Sliven and in ble energy sources, according
wind and hydropower invest- requests. Experts consider that If an enterprise owner builds a farm near Aheloi as most of Environmentalists and Red to Stoyan Tenchev from the un-
ments under last year’s data the power regulator keeps hy- own hydropower plant, NETC the wind farms are in the pipe- Tape Hinder Investors ion.
of the State Water and Ener- dropower rates unchanged to or the power distributor will line. The power regulator as-
gy Regulatory Commission encourage investments in wind deduct the energy consumed Renewable Energy Sources
sesses the wind power market The protests of environmen-
(SWERC). The fact that the farms. From a macroeconom- by the enterprise, said Stefan Gather Momentum
as underdeveloped. The equip- talists and red tape hurdles are
National Electricity Transmis- ic point of view, the use of this Fotev, chairman of the nation- ment accounts for about 20 pct the major problems that compa- Renewable energy sourc-
sion Company (NETC) will energy source reduces Bulgar- al union of independent power es has become very popular in
to 30 pct of investments in the nies willing to build wind farms
buy out the output of hydro- ia’s dependence on resources producers and co-owner of two the last couple of years attract-
wind park. Owners can swing and hydropower plants face,
power plants with installed ca- import. hydropower plants. Thus the ing brisk investors’ interest in
to profit after the eighth or the according to the national un-
pacity of up to 10 MW at pref- entrepreneur will use costs-free Bulgaria under the conclusions
Hydropower Plants Still eleventh year from the launch ion of power producers. Inves-
erential prices by 2012, the rel- energy. In case of power deficit of Oxford Business Group an-
Most Preferred of the generators, according to tors need six permits issued by
atively short term of six to eight the entrepreneur will only pay alysts on the major trends in
Hydropower plants are still the union of power producers. different institutions from six
years in which owners can re- a transmission fee, Fotev add- the sector. A growing number
coup their investments as well most preferred for investments The risks for investments in months to two years in order to
ed. In his opinion, the risks for of companies are focusing on
as the investments efficien- due to accumulated experience wind power projects are relat- kick off the construction of hy-
investors in this energy source renewable energy projects as
cy for small business spur the in their construction and the ed to the wind speed and wind dropower plants or the installa-
are related to drought. many foreign investors have al-
brisk investors’ interest. Ener- fully mastered technology. Hy- duration. The optimal exploi- tion of wind generators. Stefan
No Wind Farms in Bulgaria tation term is 15 years. At the Fotev said he waited more than ready announced their invest-
gy experts explain the strong ment plans in the sector. Ex-
interest in such investments perts consider Bulgaria’s pow-
with the low-interest loans ex- er output is getting nearer its
tended to companies from the peak. However, despite the
EU member states, which loans
forthcoming closure of nucle-
are now re-channelled to East-
ar power plant Kozloduy units,
ern Europe.
analysts forecast a bright pow-
The size of the investment
er future, again mainly on the
depends on the capacity. The
initial investment in a 20-kW back of the huge growth po-
wind power facility is worth tential of Bulgaria’s renewable
over $35,000 and the bottom sources.
investment adds up to 145,000 Experts chalk up Bulgar-
levs. The investment in wind ia’s well-developed hydropow-
farms with over 25-MW capac- er sector and highlight sever-
ity may exceed 120 mln euro. al fresh large-scale projects in-
The price of this ener- cluding the project of Italian
gy source does not depend on Petrolvilla. The Italian com-
crude oil and natural gas pric- pany has recently announced
es, which is also to the benefit its plans to build in coopera-
of owners of wind and hydro- tion with the local administra-
power facilities. Under owners’ tion nine hydropower plants on
estimates, the cheapest is the Iskar River worth 60 mln euro.
electricity produced by a power The hydropower plants annual
plant set up on a drinking water output capacity is expected to
pipeline and the most expensive reach 142 GWh. Oxford Busi-
is the electricity generated by ness Group also highlights oth-
wind farms. The SWERC hiked er key projects in the renewa-
wind power price as of 2007 to ble energy sector and coal-fired
encourage use of new technol- electricity production. 

Installed Capacity Not Clear New Parks


So far no state institution renders statistical data on installed capacity is seen to exceed 200 MW under rough Bulgarian company Ecosource Energy, Italian company Preneal S.A. announced a
installed capacity but municipalities will be obliged to keep expert estimates. Hydropower plants output will reach which was awarded first class investor’s cer- month ago a similar project. The Italian com-
a register after the introduction of the renewable energy 2,988 GWh according to the energy efficiency agency
bill which will be voted by parliament by the end of 2006. forecast.
tificate, has declared intentions to build a pany plans to build a wind farm near Odart-
Neither the energy efficiency agency, nor the foreign Bulgaria has a vacant hydropower plants capacity of 100-MW wind park in the region of Murgash si, Dobrich region, setting up for the purpose
investment agency has information on the combined 15,056 GWh. In order to use this potential, the agriculture peak. The company will install 44 wind gen- a joint venture with the Dobrich municipal-
capacity of up to 10-MW hydropower plants which are ministry announced its plans to award concession erators at an altitude of 1,500 m – 1,600 m ity picking Forem Consulting adviser on the
entitled to the preferential prices. Hydropower plants of up contracts for the use of small dams to investors willing and will invest at least 70 mln levs. The gen- project. Under Preneal project the wind farm
to 5.0 MW are not required a power production licence. to build hydropower facilities. Under NETC forecast, wind erators will be located in the Elin Pelin area, will have a capacity of at least 50 MW as
Over the last five years the eco ministry has issued farm output will reach up to some 370 GWh by 2015. The
300 permits for construction of hydropower plants whose wind generators potential is estimated at 600 MW. on a 240 hectare plot, already owned by the the investment will exceed 50 mln euro. Un-
investor. The project worth 156 mln levs will der the company’s requirements, the plot for
be implemented in two stages. The construc- the future wind farm should be outside the
tion of 22 wind generators with a 2.3-MW ca- boundaries of a protected territory and out-
¡¹¦­ ¬­¡¾¤«Ÿ¤¬¤¯¢§¾ pacity is expected to be completed by the end
of the year.
side Europe’s second key birds’ migration
route – Via Pontica.
The U.S company AES, which is investor in
²°±­¨¶§¡­¯Ÿ¦¡§±§¤ the new facility in thermal power plant Maritsa
East 1, announced its intentions to build 120
MW wind park near Kavarna. AES acquired a
°ÊÙÌÖÄÁÇ minority stake in the project of Bulgarian-Ger-
man company Geo Power. The project is still
ÇÌÐÑ¿Ê¿ÕÇÇ under development as its implementation is
³ÍÑÍÁÍÊÑ¿ÇÖÌÇ worth 160 mln euro to 170 mln euro.
This is the second wind farm project under-
06 ÐÇÐÑÄËÇ way in Kavarna region. In June Kaliakra Wind
Power, a joint venture between Bulgarian
company Inos 1 OOD and Japanese corpo-
t§ÌÅÄÌÄÏÇÌ ÃÇÆ¿ÈÌÇÇÌÍÁ¿ÕÇÇ ration Mitsubishi Heavy Industries, kicked off
its Wind Park Kaliakra project. The company
t®ÏÄÃÁ¿ÏÇÑÄÊÌÍÇÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÎÏÍÄÉÑÇÏ¿ÌÄ was awarded a first class investor’s certifi-
t£ÍÐÑ¿ÁÉ¿ ËÍÌÑ¿ÅÇÎÍÃÃÏÙÅÉ¿ cate for its wind farm project worth 92.2 mln
euro. The project envisages the construction
of 33 wind power generators with combined
Ÿ®¤©° °­ªŸ¯ ¤­­£ ·ÍÒ ÏÒË ÀÒÊ  ÙÊ¿ÏÇÞ  capacity of 33 MW on a 270 hectare plot in
Balgarevo.
ÑÄÊÓ¿ÉÐ  WWWAPEXEXPERTSCOM
Energy industry 6 ноември 2006 г. / November 6th, 2006
15
Минералните извори може да се
използват за отопление
Светлана НЕНОВА
Възможностите
България все още не е В квартал „Каменица“ на Ве-
използвала възможности- линград, като се използва ми-
те на геотермалните води за нералният извор „Власа“ може
отопление, показват данни-
да бъде изградена геотермал-
те от енергийния бранш.
на централа, която да захранва
Министерството на иконо-
шест обществени сгради. В са-
миката и енергетиката оба-
наториумите в Павел баня, Са-
че има готови седем проек-
парева баня, карловското Ба-
та и един идеен за използ-
ня, Момин проход и Кюстендил
ването на този вид енергия,
също се предвижда изгражда-
съобщи директорът на ди-
нето на геотермални центра-
рекция „Енергийна ефек-
ли, които да отопляват сана-
тивност и опазване на окол-
ната среда“ Костадинка То- ториумите и намиращите се в
дорова. Проектите са раз- близост обществени сгради. В
работени по програмата за Сапарева баня може да бъдат
използване на геотермални- отоплявани санаториуми и хо-
те ресурси в България, фи- тели, като се изгради градска
нансирана с помощ от 770 преносна мрежа, монтират се
хил. долара от Световната абонатни станции. В Кюстен-
банка и Японската програ- дил се планира да бъдат по-
ма за инициативи за проме- строени две геотермални цен-
ни в климата. Идеята е тези трали, с които да се отопляват
проекти да бъдат предоста- местната поликлиника и стан-
вени на общините, които да ционара.
изберат изпълнителите и да
си осигурят финансиране-
то. По този начин ще бъдат за комбинирано производ- вложението е от две до се- добни централи. В момен- сия и инвеститорите да бъ- волят концесиите да станат
намалени и вредните еми- ство на енергия. Предим- дем години. Възможности та според експертите оба- дат задължени да използват факт през 2007 г. По ду-
сии на паркови газове. ствата на този вид енергия за изграждане на геотер- че съществува хаос в из- геотермалните води, смя- мите му интересът на бъл-
До 2010 г. според прог- са в ниската стойност на мални централи съществу- граждането на съоръжени- та здравният министър Ра- гарски и чужди инвестито-
нозите на Агенцията за инвестицията и цената на ват в Кюстендилско, Са- ята и повечето от тях са не- дослав Гайдарски. Той ще ри към санаториумите е го-
енергийна ефективност енергията, която е по-ни- парева баня, Драгичево и законни. предложи промени в закона лям. За всеки от санатору-
може да се очаква реализи- ска в сравнение с остана- Златоград. Потенциалът е Санаторуми например за концесиите и за лечебни- мите има по три-четири ин-
рането на 1 или 2 проекта лите. Възвращаемостта на за около 700 мегавата по- могат да бъдат на конце- те заведения, които ще поз- веститора, обясни той. 

Mineral Springs Can


Be Used for Heating
By Svetlana Nenova sented to the Bulgarian mu- tential for 700 MW output.
nicipalities, which will have Experts say, however, that
Bulgaria has still not uti- to select who will imple- there is currently a chaos in
lized the potential of its ge- ment them and from where building this type of facili-
othermal waters which can funding will come. Thus ties and half of them are il-
be used for heating pur- also hazardous emission of legal.
poses, data from the ener- greenhouse gases will be re- For instance, sanatori-
gy sector show. Nonethe- duced. ums can be given on con-
less, the Ministry of Econ- The Energy Efficiency cession and investors could
omy has seven projects and Agency expects that one or be obliged to use the geo-
a concept plan about how to two projects for generation thermal waters, according
use this type of energy, says of mixed energy will be de- to Radoslav Gaidarski, the
Kostadinka Todorova, di- veloped by 2010. The ad- Minister of Health. He said
rector of the Energy Effi- vantages that this type of he would put forward legis-
ciency and Environmental energy offers are the low in- lative amendments regard-
Protection Directorate with vestment and the price of the ing concession rights and
the Ministry. The projects energy which is lower com- health institutions which
have been developed under pared with other types. The will allow concessions to
a programme for utilization investment will pay off with- be granted in 2007. In his
of Bulgaria’s geothermal in two to seven years. Cur- words, there was consider-
resources which is funded rently there are possibilities able interest from both Bul-
with $770,000 by the World for geothermal power sta- garian and foreign investors
Bank and the Japanese Cli- tions in the Kyustendil re- in the sanatoriums. There
mate Change Programme. gion, Sapareva Bania, Drag- are three to four investors
The underlying idea here is ichevo, and Zlatograd. Such for each of the sanatoriums,
that these projects are pre- power stations have the po- Gaidarski said. 

The opportunities
In the Kamenitza suburb of Velingrad, the Vlasa to the sanatoriums and the near-by public buildings.
Д_12_15_П

mineral spring can be used to feed a geothermal At Sapareva Bania, sanatoriums and hotels can
C M Y K K_43_74_C

power station to generate electricity for six public be supplied with heating energy by building a town
Y

buildings. Geothermal power stations are also network and heating-energy distribution stations.
envisaged for the sanatoriums in Pavel Bania, Two geothermal power stations are planned to be
M

Sapareva Bania, Karlovo Bania, Momin Prohod and built in Kyustendil to provide heating energy to the
C

Kyustendil; these power stations will provide energy local health centre and in-patients unit.
1
C M Y K K_42_75_C
C

специално издание на ЕНЕРГИЙНА ИНДУСТРИЯ


Д___П
M
Y

Биогоривата - новата треска за злато


K

Светлана НЕНОВА ва обаче земеделските сто- тона биоетанол, които след


пани трябва да бъдат сти- 1 януари ще изнесе в ЕС.
Инвестициите в заво- мулирани, като един от на- Липсата на стимули и кон-
ди за биодизел и биоета- чините това да стане, е със трол забавят
нол привличат все повече субсидии от европейските
компании, като интересът Изплащането
фондове, с които да се на-
към бранша ще доведе до на направените
сърчи производството на
отварянето на няколко го- инвестиции
енергийни земеделски кул-
леми рафинерии за подоб- тури. Засега обаче сред ев- твърдят от бранша. Липса-
ни горива през следващи- ропейските министри на та на качествен контрол от
те две години, смятат спе- земеделието няма консен- страна на държавата съз-
циалисти. сус кои култури могат да дава недоверие сред по-
Производството на би- се субсидират и какъв да требителите и клиентите и
одизел в България ще се е размерът на финансова- е причина за наличието на
увеличи почти четиринаде- та помощ. В момента про- нелоялна конкуренция. По
сет пъти до изводителите ползват само подобие на сектора на тра-
55 хил. тона през субсидия за производство- диционните горива и в би-
следващата година, то на рапица. Тя е по 3.50 огоривата съществуват ре-
лв. на декар, а парите мо- дица малки производите-
сочи проучване на Аген-
гат да се купят семена за ли и търговци, които дос-
цията за енергийна ефек-
посев. тавят некачествена и не-
тивност. Данните сочат
Вариант за осигурява- отговаряща на стандарти-
още, че цялото количество
биогориво, което ще бъде не на суровини е и вносът. те стока.
потребено на вътрешния Проучванията на „Вока Условията за лицензи-
пазар, ще е биодизел. консулт“ за черноморския ране на производители и
За да бъде реализирана регион сочат, че Русия ос- търговци на алтернатив-
амбициозната цел за уве- тава основен производител ни горива блокират паза-
личаване използването на на ечемик и пшеница, а Ру- ра от лятото насам, обяви
биогорива обаче, е необ- мъния на царевица. Те мо- Добрин Добрев, председа-
ходимо производството на гат да се използват за про- тел на сдружението на про-
слънчогледово семе да се изводството на биодизел и изводителите на биодизел в
увеличи с 60%, твърдят биоетанол в България. България. Производители
специалисти. Земеделското Биогоривата могат да от сдружението не могат да
министерство смята, че по- се изнасят в трети страни, доставят продукцията си на
тенциалът е в 10-12% от зе- твърди президентът на ком- дистрибутори, защото няма
мите, които не се обработ- пания Красимир Киряков. как да издадат необходими-
ват и могат да бъдат засети Шефът на завода за биое- те документи, обясни част
с култури, от които се про- танол в Алфатар Радослав от недостатъците на регу-
извеждат биогорива. Зато- Шунк заяви, че има 300 хил. латорната рамка. 

„Кристера“ АД • Зърнобаза гр. Попово, Промишлена зона


• гр. Варна, Промишлена зона бул. „Атанас Москов“ № 29

„Кристера“ АД е водеща компания в об- то семе за производство на сурово рапич-


ластта на производството и търговията със но олио и респективно производство на би-
зърнени храни и техните производни, в об- одизел.
ластта на мелничарската промишленост, Компанията работи успешно съвместно с
складовата дейност – съхранение на зърно германски партньори по изграждане и пус-
в лицензиран публичен склад с капацитет кане на инсталация за производство на би-
от 42 000 тона, внос и търговия с минерални одизел на два етапа: I-ви етап – изгражда-
торове и препарати за растителна защита, не на рафинерия за производство на рапич-
внос и търговия със семена /царевица, слън- но олио със срок за пускане в експлоатация
чоглед и рапи- м. декември
ца/, търговия с 2007 г. и II-ри
горива. етап – изграж-
С оглед дане на инста-
световните лация за про-
икономически изводство на
тенденции за биодизел със
производство срок за пуска-
на биогори- не в експло-
ва „Кристера“ атация м. де-
АД в продъл- кември 2008 г.
жение на три От огромно
години /2003 значение за
– 2006 г./ спе- „Кристера“ АД
циализира в е непрекъсна-
разработване- то да развива
то на програ- взаимоотно-
ми за финансиране и производство на ра- шенията и контактите си със зърнопроизво-
пица съвместно с водищи фирми от Герма- дители от Североизточна България, както и Новите мощности
ния, специализирани в областта на произ- с партньори в областта на биогоривата като
водството на рапица като основна суровина едно перспективно направление в областта В момента в България работят няколко неголеми 100 хил. тона) и на “Булмаркет” в Русе (60 хил. тона).
инсталации за биодизел. В Силистра „Галакс ойл“ Инвестиции в завод за биоетанол ще направят и
за производство на биодизел. на алтернативните и възобновяеми енерги- произвежда 15 хил. тона годишно, а през 2007 г. ком- “Слънчеви лъчи”. Първата такава инсталация беше
„Кристера“ АД е разработила и въвела ини източници. панията планира да има втора мощност в Плевен, ко- открита през септември край Алфатар. Тя е собстве-
в изпълнение специален продукт за земе- ято ще е годишен капацитет 30 хил. тона. В Добрич ност на “Евро етил” и е с капацитет 30 хил. тона.,
делските производители в направление фи- Тел. за връзка: 052/55 40 00 „Клас олио“ има производство с 30 хил. тона. След но се планира увеличение до 120 хил. тона. До мо-
година „Екопетролиум“ ще пусне във Видин рафине- мента “Евро етил” е вложил в проекта 15 млн. лева
нансиране на всички агротехнически меро- 0608/2 78 47 рия с производствени възможности за 100 хил. тона и планира до края на 2007 г. да инвестира още тол-
приятия за отглеждането на рапица /зимна E-mail: office_korn@mbox.contact.bg годишно. Тогава се планира да бъдат пуснати рафи- кова, за да увеличи четирикратно капацитета на съ-
и пролетна/ с цел изкупуване на рапично- kristera_popovo@mail.bg нериите на „Слънчеви лъчи“ в Провадия (с капацитет оръжението.
Energy industry 6 ноември 2006 г. / November 6th, 2006
17
Biofuels – The New Gold Rush
By Svetlana NENOVA al minister are yet to agree
on which plants should be
Biodiesel and bioethanol subsidises and how much
plants are increasingly at- money should be spent. At
tracting companies’ invest- present, only rape growers
ments, which will lead to get a subsidy – 3.50 lv per
the opening of several big decare – which is enough to
refineries for such fuels in buy seed for the next cam-
the next two years, experts paign.
said. Raw material can be im-
ported as well. A Voca Con-
Biodiesel production in
sult study of the Black Sea
Bulgaria will rise almost
region shows that Russia
14 times to 55,000 t next
remains a leading produc-
year
er of barley and wheat and
according to a survey by the Romania is a big producer
Angency for Energy Effi- of corn. Those plants can
ciency. Agency data show be used for biodiesel and
also that biodiesel will ac- bioethanol production in
count for the entire biofuel Bulgaria.
consumption in the domes- The biofuels can be then
tic market. exported to third countries,
However, in order to Voca’s president Krasimir
achieve the ambitious goal Kiryakov said.
of increasing biofuel usage, Radoslav Shunk, the
sunflower seed production head of the Alfatar bioeth-
will have to be raised by 60 anol plant, said the facility
over quality, which makes to get a licence have been
pct, experts said. The Ag- had 300,000 t of bioethanol consumers uncertain and blocking the entrance to the New Capacity
riculture Ministry estimat- in stock, which he plans to stimulates unfair compe- sector since the summer,
ed that sunflower seed out- export to the EU after Jan- tition. Just like in the reg- said Dobrin Dobrev, chair-
Currently, there are a few mid-sized t) and Bulmarket will open a plant in
put could be potentially in- biodiesel plants in Bulgaria. Galax Oil Ruse (60,000 t).
uary 1. ular fuel sector, biofuels, man of the Bulgarian bi- produces 15,000 t a year in Silistra Slanchevi Lachi will also invest in
creased by 10 pct–12 pct by According to industry and plans to open a second facility in a bioethanol production unit. The first
growing on land currently too, are often produced and odiesel producers’ associa- Pleven, which will have an annual ca- such plant, which is located near Alfa-
representatives, the lack ofsold by small players whose tion. Members of the asso-
left unsown. But that means pacity of 30,000 t. Klas Olio has a ca- tar, opened in September. It is owned
incentives and control delay pacity to produce 30,000 t in Dobrich. by Euro Ethyl and has a capacity of
that farmers will have to products do no meet quality ciation are unable to deliv-
In a year Ecopetroleum will open a 30,000 t, which is planned to rise to
be offered incentives, and the pay-off of standards. er what they produce to dis- refinery in Vidin, with an annual ca- 120,000 t. So far, Euro Ethyl has in-
one of the possible scenari- investments made in the The requirements that al- tributors, because they can- pacity of 100,000 t. At the same time, vested 15 mln euro in the project and
sector ternative fuel producers and not supply the required pa- Slanchevi Lachi will open a refinery in plans to double the amount and quad-
os envisages subsidies from Provadia (with a capacity of 100,000 ruple its capacity by the end of 2007.
EU funds. EU agricultur- The state has no control traders must fulfill in order perwork, he explained. 

ЕВРОЕТИЛ – ГР. АЛФАТАР е създаден през 2003 г. с цел проектиране и изграж-


дане на завод за производство на етанол и биоетанол.
Основни дейности на дружеството са:
• изкупуване на селскостопанска продукция;
• производство на биоетанол;
• производство на въглероден двуокис /СО2/
7570 гр. Алфатар, област Силистра
Резервен промишлен складов терен • производство на мокър и изсушен високопротеинов зърнен фураж /DDGS/
тел./факс: 08511/2266
офис - гр. Силистра,
ул. „Добруджа“ №1, п.к. 221
тел.: 086/820 648, 820 648
факс: 086/821 920
e-mail: evroetil@abv.bg

През 2004 година в света са произведени 420


милиона хектолитра етанол, като 65% от тях
са използвани за биогорива /биоетанол/. Биое-
танолът се смесва с бензина без допълнител-
на термична обработка.

• съдържа 5% биоетанол и 95% бензин


• не се налагат промени в двигателя
• Euronorma EN 228

• съдържа 10% биоетанол и 90% бензин


• не се налагат промени в двигателя
• Широко разпространен в САЩ и Бразилия

• съдържа 25% биоетанол и 75% бензин


• налагат се минимални промени в двигателя Един от продуктите при производството на биоетанол е така познатата зърнена каша. Вцял
• В Бразилия е задължително смесването на бензина с 25% свят тя е предпочитан фураж при угояването на едър рогат добитък (месодаен и млекодаен),
етанол свине, свине-майки, овце и в някои варианти при отглеждането на птици.

• съдържа 50% биоетанол и 50% бензин Предлаганите варианти на Биофураж са:


• нужни са промени в двигателя 1. Мокър вариант – съдържат 8% сухо вещество
• този вариант е слабо разпространен 2. Декантиран – съдържащ 25 до 30 % сухо вещество
• тепърва започна налагането му в скандинавските стра- 3. Сух вариянт /DDGS/ - 90 до 92% сухо вещество
Д_10_17_П

ни
C M Y K K_43_74_C

• съдържа 85% биоетанол и 15% бензин


Y

• нужни са промени в двигателя


M

• през последните години все повече производители на ав- Етанолът е продукт, получен след процеса ферментация и дестилация, със широк диапазон на
C

томобили въвеждат в серийно производство модели FFV използване в хранително-вкусовата, козметичната и химическата промишленост.
18
C M Y K K_42_75_C
C

специално издание на ЕНЕРГИЙНА ИНДУСТРИЯ


Д_9_18_П
M
Y

Когенерациите Cogeneration Plants


K

спестяват до 40% Reduce Fuel Consumption


от горивата by up to 40 pct
Светла НЕНОВА diverse grant schemes - the
experts from “Sibola” said.
Топлофикациите и ком- Another possibility are the
паниите все повече се ори- so-called co-production
ентират към инвестиции в agreements under which the
изграждането на мощности producer receives financing
за комбинирано производ- in return of reduced waste
ство на топлинна и елек- gas emission. Bulgaria has
трическа енергия - т.нар. signed such agreements
когенерации. Предимства- with Austria, Denmark and
та на това производство са, the World Bank Group.
че преобразува около 82% Such financing schemes
от съдържанието на приро- have already have been used
ден газ, биогаз или биома- for the construction of the
са, което е два пъти повече cogeneration modules in
от традиционните централи the thermal power plants at
и реализира спестявания до “Sviloza”, “Toplofikatsia
40% на горивата, което се Sofia” and “MM Nikopol”.
отразява в цените на енер- Two years ago, “Toplofikat-
гията за крайните потреби-
sia Varna” also started a co-
тели. Освен това когенера-
generation module. The pri-
циите дават сигурност на
vate steam-heating plants in
доставките и са екологично
Vratsa and Burgas are also
чисти производства. Спо-
ред експертите на агенция- operating combined-cy-
та за финансови консулта- cle modules. With the help
ции „Сибола“ най-важно- плинната енергия се по- имат комбинирано произ- By Svetla Nenova allowance. of “Sibola” were realised
то обаче е, че на практика лучава от охлаждаща вода водство. Само с помощта Despite the fact that the twelve other coneneration
по този начин се получава или отпадни газове. Коге- на „Сибола“ са реализира- The companies from the producers called for a high- projects. One of them start-
безплатна енергия. нерации на базата на га- ни още 12 когенератора. heating and electric indus- er price, in July 2006 SE- ed operation in the hospital
С последните промени зова турбина (т.нар. мал- През миналата година на- tries are concentrating on WRC set it at in Kyustendil in 2005 and
в енергийния закон, кои- ка местна топлофикация) с пример беше пуснат такъв investments in combined- reduced the hospital’s heat-
то влязоха в сила от нача- мощност от 0.5 до 50 Мw в болницата в Кюстендил, 85.19 levs per MWh ing and electricity costs by
cycle power and heat pro-
лото на септември се пред- са подходящи за отопление която вече е намалила раз- duction – the so-called co- At this price the produc- 42 pct.
вижда изкупуване на елек- на обществените сгради и в ходите за отопление и елек- generation plants. The com- ers in Sofia, Plovdiv, Russe, One of the largest sector
троенергията от комбини- промишлеността. При нея тричество с 42%. bined-cycle production Sliven, Varna, Vratsa, Plev- projects in the country is the
рано производство на пре- топлинната се произвежда Сред най-мащабните transforms about 82 pct of en and Burgas will sell ener- project of
ференциална цена за срок от отпадните газове. Има проекти е този на the active contents of the bi- gy to NEC. “Biovet”
от осем години за същест- и съоръжения на базата на The key parameter, on
„Биовет“ ogas, natural gas or biomass, The company started a
парна турбина с мощност
вуващите производители.
Компанията откри or twice as much as the effi- which depends the value natural gas-fuelled com-
За новите мощности този от 3 до 50 МW, които про-
собствена комбинирана ciency rate of the traditional of the investments in such bined-cycle heat and elec-
срок е до 2012 г. Промени- извеждат топлинна енергия
от отпадна пара. мощност в Пещера, която power generators and reduc- project, is the capacity of the tricity production in Pesh-
те предвиждат министърът
Инвестициите в когене- работи на природен газ и es the fuel consumption by cogeneration module. Small- tera. Half of the the pro-
на икономиката и енергети-
раторите обикновено имат произвежда електричест- up to 40 pct, which results sized gas- or diesel-fuelled duced electricity meets the
ката в същия срок да вне-
се в правителството пред- во и пара. Половината от in lower energy prices for cogeneration modules with production needs of the com-
ложение за въвеждането на
кратък срок електроенергията отива за end customers. Moreover, total capacity of between 30 pany, and the rest is being
пазарен механизъм за на-
на изплащане задоволяване на нужди- cogeneration plants ensure KW and 1,500 KW could be sold to NEC. The capacity
сърчаване на комбинира- до три години и половина. те на производството на stable power supplies and useful in hothouses, swim- of the cogeneration module
ното производство. Специалистите препоръч- предприятието, останалата protect the environment. ming pools, hotels, hospitals is 21 MW. The total value of
ват покупката на ново обо- се продава на НЕК. Мощ- or residential units. These
Цената на тока, който According to experts of fi- the investments stood at 30
рудване, защото след пе- ността на когенерацията е devices generate heat from
производителите от комби- nancial consultancy “Sibo- mln levs, one-third of which
тата година разходите за 21 мегавата. Инвестици- waste gases or vapor. Co-
нирано производство про- la”, the most important ad- came from the company’s
експлоатация нарастват и ята в нея е за 30 млн. лв., generation plants, based on
дават на НЕК или разпре- vantage of this alternative own funds and the rest was
ефективността на съоръ- от които собствените сред- the principle of gas-fuelled
делителните дружества, electricity and heat genera- financed through loans. Due
жението намалява. ства са една трета, остана- turbines (the so-called dis-
се определя от Държавна- tion, is that its production is to the high natural gas pric-
Осигуряването на сред- лите са заеми. Заради ви- trict heating unit) with a to-
та комисия за енергийно и practically free of costs. es, the period of investment
ства става по няколко на- соката цена на природния tal capacity of 0.5 MW to
водно регулиране (ДКЕВР) With the latest statuto- return is seen at five to six
чина - чрез инвестиционно газ възвращаемостта ще е 50 MW are suitable for pub-
според разходите за произ- ry changes, effective as of years, Ivan Michev, the ex-
финансиране, лизинг, ко- пет-шест години, каза ди- lic buildings and industri-
водство с добавка. От юли September 1, 2006, the En- ploitation manager said.
регулаторната комисия оп- финансиране и възможност ректорът по експлоатация- al purposes. Such cogenera-
ergy Law ensures preferen- tion modules produce ener- Biovet has started exam-
редели за привличане на стратеги- та Иван Мичев.
tial prices for the electrici- gy from waste gases. There ining the possibility to con-
чески инвеститор в проек- Дружеството е започна-
цена от 85.19 лв. ty, produced by the existing are also modules with a pro- struct a new cogeneration
та, както и грантови схе- ло предпроектно проучва-
за Мwh ми, обясняват експерти- не за изграждането на нова cogenerations for the next duction capacity of 3.0 to 50 with a total capacity of 40
те на „Сибола“. Друга въз- 40-мегаватова мощност eight years, and the same MW, based on the principle MW near the existing one,
въпреки исканията на про-
можност е да се кандидат- на площадката в близост conditions for the newly of the steam-turbines. Michev added.
изводителите за по-високи
ства с проект по т.нар. спо- до новооткритата, обясни constructed cogenerations The invesments in cogen- The company is consid-
цени. На тази цена топло-
фикациите в София, Плов- разумения за съвместно из- той. Дружеството обмисля until 2012. In accordance erations usually have ering the construction of a
див, Русе, Сливен, Варна, пълнение, при което срещу и трета когенерация в Раз- with the law, in the same third cogeneration plant in
спестените емисии от газо- град.  terms the Minister of Econ- short-term returns period Razgrad. 
Враца, Плевен и Бургас ще
продават тока на НЕК. ве, компаниите получават omy and Energy is expected of up to three and a half
Основният параметър, пари. България има подпи- to offer to the Government years. Specialists reccom-
от който зависи вложение- сани такива договори с Ав- Европейският incentive market measures mend the purchase of new EU
то в такъв проект, е мощ- стрия, Дания и Световната опит for the combined-cycle pro- equipment, as its effective-
duction.
experience
ността на когенерацион- банка. По тази схема вече ness usually decreases af-
ния модул, която определя е изградена когенерация в Европейският съюз стимулира The State Energy and ter the fifth year of exploi- The European Union (EU)
и размера на инвестициите. ТЕЦ „Свилоза“, „Топлофи- това производство с приетата Water Regulatory Commis- tation, and the maintenance Directive 2004/08 is aimed at
директива 2004/8. Европейска- stimulating the combined-cycle
Малки когенерации с мощ- кация София“ и ММ „Ни- sion (SEWRC) sets electric- costs increase. electricity and heat production.
та комисия планира да увеличи
ност от 30 до 1500 КW, кои- копол“. с 18% електропроизводството ity prices, offered by the co- The investment funds for The European Commission (EC)
то работят на газов или ди- Преди две години коге- generations to the National the project could be raised plans an 18 pct increase of the
от когенерации до 2010 г. Очак- cogeneration production in the EU
зелов двигател, могат да се нератор пусна и „Топлофи- ва се това да доведе до иконо- Electricity Company (NEC) through investment financ- by 2010, which is expected to
използват в парници, плув- кация Варна“, частните то- мии от над 65 млн. тона годиш- and to the distribution com- ing, leasing, co-financing or result in an annual reduction of
ни басейни, хотели, болни- плоснабдителни дружества но намаляване на емисии от въ- panies, based on the produc- by attracting a strategic in- the carbon dioxide emissions by
ци и жилища. При тях то- във Враца и Бургас също глероден двуокис. more than 65 million tones.
tion costs and the respective vestor, as well as through
Energy industry 6 ноември 2006 г. / November 6th, 2006
19
Енергетиката
все още не е на
борсата
Татяна ПУНЧЕВА те и финансовите, имат компания, която е близо
оборот за периода от съ- до енергийния сектор, е
Енергийните компа- ответно 740 млн. лв. и “Емка” - Севлиево. Дру-
нии засега не могат да 630 млн. лв. Трябва да се жеството произвежда ка-
се похвалят със сериоз- отчете обаче тенденци- бели и проводници. Ка-
но присъствие на Бъл- ята на засилване на ин- питализацията е 45 млн.
гарската фондова бор- тереса към компаниите лв., като позицията също
са (БФБ). На пазара се през последните месеци. се радва на засилен инте-
търгуват (и то при сла- Една от най-големите рес през последните ня-
ба ликвидност) акции и предизвикващи инте- колко месеца. Ден след
от едва няколко ком- рес компании е в сектора публикуването на отчета
пании, които по-скоро „Енергоремонт холдинг”. на компанията за девет-
имат косвено отношение Холдингът е с капитал от месечието, който пока-
към енергетиката. Това 349 хил. лв., разпределен за, че приходите на ком-
са или предприятия, об- основно между “Миле- панията се покачват зна-
служващи производство- ния 77” с 33.4%, “Кон- чително и съответно пе-
то чрез ремонтни и реха- венционални енергий- чалбата се увеличава, ак-
билитационни дейности, ни системи” с 32.3% и циите на “Емка” удариха
или форми, които произ- “Българска енергетика” своя рекорд от 25.20 лв.
веждат консумативи. с 31.7%. Интересът на Единствената ТЕЦ, лист-
Капитализацията на инвеститорите към хол- ната на Българската фон-
тези дружества е око- динга се засили през по- дова борса, е ТЕЦ “Ма-
ло 130 млн. лв., или мал- следните няколко месе- рица 3”, но с нея няма
ко над 1% от стойността ца, след като той обя- сключена сделка.
на всички публични дру- ви добри финансови ре- На пазара на дългови
жества. Справка от бор- зултати за полугодие- инструменти също има
сата показва, че през по- то. Компанията участва енергийни представите-
следната една година с и във всички големи ре- ли - “Овергаз” и “Ене-
акциите на компаниите монти на елетроцентрали мона”. От 18 октомври
от сектора на производ- у нас. Инвеститорският на пазара е и дружество-
ство на елетро-, опти- интерес доведе до утро- то със специална инвес-
ко- и друго оборудване яване на цената на акци- тиционна цел “Фонд за
са сключени 4408 сделки ите в сравнение със сре- енергетика и енергийни
на обща стойност от 9.6 дата на юли. В началото икономии”, в което ком-
млн.. лв., което поста- на октомври те достигна- панията е съучредител.
вя сектора сред най-не- ха до рекордна стойност Самата “Енемона” пред-
ликвидните. За сравне- от 170 лв. Пазарната ка- вижда да качи акциите си
ние, най-сериозните по питализация на холдинга на борсата, но едва след БИЗНЕС ПРОФИЛ
ликвидност компании на е 52 млн. лв. като увеличи капитала си на Енергоремонт Холдинг – АД, 1202 София, ул. „Козлодуй“ № 14
борсата - транспортни- Друга привлекателна до 10 млн. лв. 
„Енергоремонт Холдинг“ АД е регистрирано с пред- Финансови данни
мет на дейност: управление на акционерното участие и
финансовите ресурси, търговски операции, научно-из- 1. Приходи и печалба.
следователска, инженерингова дейност, производство
и ремонт на машини съоръжения и съдове под наля-
гане по котелно и турбинно оборудване, контрол и ре-
сурс на метала и високоволтови изпитания на електри-
чески съоръжения в електро- и топло- производствени
предприятия.
„Енергоремонт Холдинг“ АД е публично дружество.
Акциите се търгуват на Българска Фондова Борса – код
ERH.
В състава на холдинга влизат централно управле-
ние в София и следните дъщерни дружества, територи- 2. Цена на акциите на Енергоремонт Холдинг на Бъл-
ално разположени в районите на големите енергийни гарска Фондова Борса
обекти на страната.
„Енергоремонт Варна“ ЕАД гр. Варна, „Енергоре-
монт Бобов Дол“ АД, „Енергоремонт Русе“ ЕАД гр.
Русе, „Енергоремонт Раднево“ ЕООД, Централна енер-
горемонтна база София“ АД гр. София, ТЕХЕНЕРГО АД
гр. София, ТОТЕМА ЕООД гр. София.
Основни сфери на дейност на дружеството:
Ремонт, модернизации и реконструкции на енер-
гийни съоръжения в ТЕЦ, ВЕЦ и Топлофикация, обхва-
По-значими проекти на ЕНРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ
щащи парни котли, парни турбини, генератори, транс-
за периода 2004 – 2007 г.
форматори, пречистващи съоръжения и топлоизолации
• Участие в изграждането на АЕЦ „Белене“
в страната и чужбина. „Енергоремонт Холдинг“ АД и дъ-
• Участие в изграждането на новата ТЕЦ „Марица изток
щерните му дружества са дългогодишни производите-
1“ собственост на AES Company, USA
ли на енергетично оборудване, резервни части и мета-
• Изграждане на Хидроенергиен възел „Цанков камък“
локонструкции както за текущо поддържане и капитал-
ни ремонти, така и за реконструкции и рехабилитации – първият пилотен проект в РБългария за съвместно
на основното оборудване в ТЕЦ. Гаранция за това е до- изпълнение по Протокола от Киото
брата екипировка на дружествата със заварочна тех- • Рехабилитация на парогенератор No. 5 в ТЕЦ „Репу-
ника, транспортна и подемна механизация, контрол- блика Перник“ по проект на Европейската Банка за
Дружествата на борсата на апаратура и специализиран инструментариум. Със Възстановяване и Развитие и Световната Банка
своя богат над 35 годишен научно технически опит и • Изграждане на Електростатичен филтър и система за
Капитализация Цена на промяна мониторинг на димните газове в ТЕЦ „Република Пер-
Дружество Специализация потенциал, „Енергоремонт Холдинг“ АД, със своите дъ-
(млн. лв.) акция (лв.) за 1 г. (%) ник“ по проект на Европейската Банка за Възстано-
щерни дружества е в състояние да затвори цикъла и
производство и ремонт на енер- извърши проектиране, доставка и монтаж за тази дей- вяване и Развитие
Енергоремонт холдинг 52.41 150.04 + 837.75
гетично оборудване ност. На базата на теоретични, пилотни и натурни из- • Изграждане на електрофилтър ТЕЦ „Русе“
Емка, Севлиево кабели и проводници 45.16 25.20 + 320.00 следвания и цифрово моделиране на процесите, в дру- • Рехабилитация на топлопреносната мрежа на „Топло-
Елхим-искра, Пазарджик акумулатори 17.17 20.52 + 21.71 жеството са разработени и реализирани редица кон- фикация София“ по проект на Световната Банка
Д_8_19_П
C M Y K K_43_74_C

структивни и режимни решения за оптимизиране на от- • Рехабилитация на топлопреносната мрежа на „Топло-


K

Енергия, Търговище акумулаторни батерии 10.95 30.83 242.56 фикация Перник“ по проект на Европейската Банка за
делни елементи на котлите в повечето големи центра-
Y

Елма, Троян електродвигатели 6.8 3.45 + 50.66 ли в България – ТЕЦ „Марица изток 2“, ТЕЦ „Марица Възстановяване и Развитие
Фонд за енергетика и енергийни изток 3“, БРИКЕЛ, ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Варна“, ТЕЦ • Определяне на ресурс и ремонт на блокове в ТЕЦ Би-
M

секюритизация на вземания 1.98 3.05 + 1.67% толя, РМакедония


икономии АДСИЦ „Русе-изток“ и в няколко термични електроцентрали
C

Производство на ел. и топлин- в чужбина – Словакия, Испания, Германия, Румъния, • Основни ремонти на блокове в: ТЕЦ „Марица Изток 2“,
ТЕЦ Марица 3 0.093 1 0 Литва, Македония. ТЕЦ „Варна“, ТЕЦ „Бобов Дол“, ТЕЦ „Русе“
на енергия
20
C M Y K K_42_75_C
C

специално издание на ЕНЕРГИЙНА ИНДУСТРИЯ


Д_7_20_П
M
Y

България покрива около 80% от


K

енергийния дефицит на съседите си


Брутното електропотребление в страната може да достигне до 54 190 GWh през 2020 г.

България е водещият производител и износител на


електрическа енергия в Югоизточна Европа. С обща
инсталирана мощност 9515 MW страната ни покрива
около 80% от енергийния дефицит на своите съседки.
През 2005 г. търговският износ на Националната елек-
трическа компания (НЕК EАД), която е оператор на
енергийната система на Република България, възлиза
на 7574 GWh. За същия период НЕК чрез свои партньо-
ри участва и с доставка на 52 044 MWh на европейска-
та електроенергийна борса EEX в Германия.
По споразумение от 1998 г. се предвиждаше НЕК да
изнася по 4 GWh електроенергия за Турция годишно до
2008 г. срещу участие на турската “Джейлан холдинг”
в строителството на каскадата “Горна Арда” и магис-
тралата “Марица” в отсечката Оризово - Капитан Ан-
дреево. Турската страна обаче прекрати договора за
внос през 2003 г. с мотива, че споразумението не се из-
пълнява, тъй като България започна опити за намиране
на нови инвеститори за проектите след обявяването на
“Джейлан холдинг” в несъстоятелност.
България затвори I и II блок на атомната електроцен-
трала в Козлодуй през април 2002 г. под натиска на Ев-
ропейския съюз.

Износ на електроенергия през 2005г.


Дял в общия
GWh
износ
Българо-Гръцка граница 3.274 43.23%
Българо-Сръбска граница 1.920 25.35%
Българо-Румънска граница 2.057 27.16%
Българо-Македонска граница 323 4.26%
Общо 7.574 100.00% нергия като отделни юридически лица с различни соб- лиза съответно на 1.05% и 1.71% от общото електро-
ственици. В резултат ще се насърчи развитието на сво- производство. Енергията от малки ВЕЦ (до 10 MW) и
От началото на 2006 г. до 11 юни НЕК е изнесла 3880 бодния пазар и ще отпадне необходимостта от изкустве- геотермалната енергия са с ограничен ресурс и ще оста-
Gwh, като дневният износ през българско-гръцката и но дотиране на държавния монопол. нат с относително малко нарастване в общия енергиен
българско-сръбската граница възлиза на по около 600 На този етап паралелно работят два сегмента на па- баланс на страната. Увеличаването на дела на ВЕИ се
MW, а този през българско-македонската - на прибли- зара на електрическа енергия - пазар с регулирани цени очаква от използването на биомаса, ветрова и слънче-
зително 110 MW. Според експерти обаче износът през и пазар при свободно договорени цени. Участници на ва енергия. Производството на електроенергия от ВЕИ
2006 г. едва ли ще премине рекордните нива от предход- регулирания пазар са общественият доставчик НЕК и в България към момента се подпомага с преференци-
ната година поради предстоящото затваряне на III и IV осем обществени снабдители. На либерализирания па- ални цени, не по-ниски от 70% от средната продажна
блок на АЕЦ “Козлодуй” в края на годината. Затваряне- зар оперират електроенергиен търговски оператор, 26 цена за предходната календарна година на обществени-
то на двата блока ще затрудни износа на електроенер- регистрирани търговски участника, 6 производителя, те и крайните снабдители:
гия до 2011 г., когато се очаква да бъде пусната в дейст- 14 потребителя, 5 търговеца и общественият достав- • за ВЕЦ - 80 лв./MWh без ДДС
вие 670-мегаватовата ТЕЦ “Марица-изток 1”. Между- чик НЕК. Към юни 2006 степента на либерализиране на • за вятърни електрически централи - 120 лв./MWh без
временно загубата ще бъде компенсирана от строящия електроенергийния пазар е 25%, като до края на година- ДДС.
се в момента хидровъзел “Цанков камък” с инсталира- та процентът трябва да достигне 28%, а към юли 2007 - За насърчаване на производството от ВЕИ е регла-
на мощност 80 MW, който ще започне работа през 2009 100%. На практика това означава отпадане на монопо- ментиран 12-годишен период на преференциално цено-
г., и от разширяването на „Топлофикация София“, с два ла на НЕК и създаване на ликвиден пазар на едро (енер- образуване. Общественият доставчик, съответно край-
блока с обща инсталирана мощност 130 MW. гийна борса). Обемите на свободния и балансиращия ните снабдители, които имат лиценз за снабдяване с
пазар на електрическа енергия към 31 декември 2005 г. електрическа енергия, са длъжни да изкупят цялото ко-
Състояние на електроенергийния сектор
са съответно 2 711 609 MWh и 290 602.58 MWh. личество електрическа енергия, произведена от центра-
Преструктурирането на електроенергийния сектор В съответствие с директива 2001/77 на Европейска- ла, използваща ВЕИ, регистрирано със сертификат за
в България започна през 2000 г. с обособяването на 7 та общност до 2010 г. електроенергията, произведе- произход, с изключение на количествата, за които про-
електроразпределителни дружества (ЕРД), които през на от възобновими енергийни източници (ВЕИ), тряб- изводителят има сключени договори или с които участ-
2004 г. бяха пакетно приватизирани. Западният пакет бе ва да формира поне 11% от брутното вътрешно потреб- ва на балансиращия пазар.
закупен от чешката CEZ, Югоизточният - от австрий- ление на електроенергия за страната. За целта вече за- ДКЕВР е издала общо 7 лиценза за производство на
ската EVN, а германската EON спечели конкурса за Се- почна изграждането на ВЕЦ “Цанков камък” през 2004 електрическа енергия от водноелектрически централи
вероизточния. Общата стойност на приватизационните г., приключени са част от подготвителните строително- през 2005 г. Един от лицензите е на НЕК ЕАД, включ-
сделки възлиза на 693 млн евро. Към средата на 2006 монтажни работи на каскада “Горна Арда”, която ще се ващ 14 водноелектрически централи и 3 броя помпено-
г. електроразпределителният сектор е изцяло раздър- състои от три хидровъзела, и предстои изграждането акумулаторни водноелектрически централи (ПАВЕЦ) с
жавен, приватизирани са около 91% от обслужващите на малки водни и вятърни електроцентрали. Предвижда годишно производство 3544 GWh.
и ремонтните дейности и над 42% от електропроизвод- се общата мощност на въведените в експлоатация нови
ствените дружества. В момента тече процедура по при- ВЕИ към 2020 г. да възлиза на около 1000 MW. Технически възможен потенциал
ватизация на ТЕЦ “Варна”, като преди дни Агенцията за производство на енергия от ВЕИ
за приватизация избра френската Dalkia International Средна цена на балансираща енергия по месеци
като купувач на 100% от капитала на дружеството за 7000
6000
6.8 млн евро. 95 91.55 89.89
5000
4000
90 86.35
Понастоящем в съответствие с изискванията на Ди- 85 79.56
85.24 3000
GWh

79.7 78.8 78.61 2000


80
ректива 2003/54 на ЕО относно общите правила за въ- 75 73.54 1000
0
70
трешния пазар за електроенергия обекти на преструкту- 65 Биомаса Биогаз Течни
биогорива
ВЕЦ Ветрова
енергия
Геотермал- Фотоволта- Слънчеви
на енергия ични инста- термоколек-
60
риране са НЕК ЕАД и електроразпределителните дру- лации тори
лв/MWh

55
50
жества, с което се цели да се създадат ясни и прозрач- 45 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13
40
ни условия за достъп до мрежите и предотвратяване на 35
2010 2015
30
възможности за злоупотреба с позиция от страна на 25
20
структури - естествени монополисти. Приетият модел 15
за преструктуриране на НЕК ЕАД е чрез образуване на
10
5
Производство и потребление на електроенергия
0
ново дъщерно дружество - “Електроенергиен системен Януари Февраури Март Април Май Юни Юли Август Септември Най-голям дял в производството на електрическа
2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
оператор” ЕАД, 100% собственост на НЕК ЕАД, което енергия в България заема АЕЦ “Козлодуй” - 45% за
да изпълнява функциите на оператор на електроенер- Цена за недостиг Цена за излишък
2005 г. Следват топлоелектрическите централи с местни
гийната система, администратор на балансиращия па- горива (32%) и топлоелектрическите централи с вносни
зар и което да експлоатира, и да поддържа преносната горива (15%). Последно място заемат ВЕЦ и ПАВЕЦ
Засега водната енергия е основната и най-широко из-
мрежа за високо напрежение, която остава собственост (11%). Закупената енергия от независими производите-
ползвана част от ВЕИ, като технически възможният по-
на НЕК ЕАД. Ще бъдат разделени дейностите по пре-
тенциал е изчислен на 15 GWh. Произведената електри- ли през 2005 г. възлиза на 16 333 GWh от АЕЦ и 11 693
нос, обществена доставка и производство на електрое-
ческа енергия от ВЕИ до 10 MW за 2004 г. и 2005 г. въз- GWh от ТЕЦ.
Energy industry 6 ноември 2006 г. / November 6th, 2006
21
Производство на електроенергия
45000
40000
35000
30000
25000
GWh

20000
15000
10000
5000
0
АЕЦ ТЕЦ ВЕЦ и ПАВЕЦ Общо

2001 2002 2003 2004 2005

Крайното потребление на електрическа енергия след-


ва икономическото развитие на страната. Най-ниско по-
требление е регистрирано през 2000 г., когато спадът
спрямо 1990 г. е с една трета. В периода от 2001-2004
г. потреблението бележи ръст вследствие на стабилизи-
рането на икономиката след въвеждането на валутния
борд през 1997 г. и увеличеното промишлено потребле-
ние. Брутното потребление на електроенергия за 2005
г. е 32 ТWh.
Производственият сектор, в това число добиващата
и преработващата промишленост, е основният консума-
тор на електрическа енергия с дял 58%. Населението е
вторият по големина потребител с дял 33%. За първи-
те девет месеца на 2006 г. вътрешното потребление на
електроенергия е нараснало с 4.7%, което е повече от
двойно над прогнозираните 2%.
Потребление на електроенергия по отрасли
(GWh) Потреблението на природен газ през 2005 г. надхвър- По данни на ДКЕВР подадената комбинирана енергия
2002 2003 2004 2005 ли с 11.08% нивата от 2004 г. и достигна 3.223 млн. куб. за 2005 г. възлиза на 3614.630 Gwh. За същия период
Индустрия 13.795 15.035 15.340 15.762
Селско стопанство 166 177 152 156 м. Според експерти от Държавната комисия за енергий- топлофикационните дружества са доставили 6745.221
Търговия и услуги 2.045 1.915 2.094 2.152 но и водно регулиране (ДКЕВР) потреблението на при- GWh топлинна енергия, а промишлените дружества и
Население 9.306 9.303 8.773 9.050 роден газ ще достигне 3.9 млрд. куб.м до 2010 и 4.6 млрд. централи - 6554.223 GWh. 
Общо нетно потребление 25.312 26.430 26.359 27.120 куб.м до 2015. Пазарният дял на обществения доставчик Потребление на електроенергия
“Булгаргаз“ ЕАД е 94.9%, а продажбите на газоразпре-
Прогнози делителните дружества възлизат на 226 млн. куб.м. 40 000
През 2005 г. за осигуряване на потребностите от
По прогнози на Националната електрическа компа-
природен газ в страната са доставени 3.472 млн. куб.м, 35 000
ния брутното електропотребление ще достигне 48 870
в това число 3.065 млн. куб.м внос от Русия и 407 млн.
GWh през 2020 г. при минимален вариант и 54 190 GWh 30 000
куб.м от местен добив.
при максимален вариант. Средногодишният ръст вари-
По данни на ДКЕВР битовите потребители на газ са 25 000
ра от 1.5% до 2.0%.
около 40 000 към октомври 2006 г. и се предвижда до GWh
Над 80% от съществуващите термични централи 20 000
2010 г. броят им да достигне 67 000. Към средата на
(ТЕЦ) в България са в експлоатация повече от 20 годи-
2006 г. привилегированите потребители - с потребление 15 000
ни. За да могат да продължат своята експлоатация в съ-
над 20 млн. куб.м, са 17, тези, изградили когенерацион-
ответствие с Директива 2001/80/ЕС, която установява 10 000
ни мощности, са 4, като в процес на изграждане са 18
нормите за допустими емисии на серен диоксид, азотни
броя. 5000
оксиди и прах от големите горивни инсталации, те тряб-
Привилегированите потребители, изградили газстан-
ва да се подновят. Извеждането на ТЕЦ “Марица 3” от 0
ции за компресиран природен газ, са 11.
експлоатация се планира за 2014 г., а на ТЕЦ “Брикел” 2002 2003 2004 2005
На 3 октомври 2006 г. комисията издаде лицензи за
- за края на 2011 г. Брутно потребление Общо нетно потребление
разпределение на газ на “Ситигаз” за район “Тракия”,
До 2012 г. трябва да бъде завършено строителство-
на “Рилагаз” за регион “Запад” и на “Костинбродгаз” за Прогноза за брутното потребление
то на ВЕЦ “Цанков камък” с мощност 80 MW, започва-
град Костинброд. Собственик на “Ситигаз” е италиан- на електроенергия в България
не и завършване на строителството на новата мощност
ската Rimini Gas, а “Рилагаз” е притежавана от итали-
в ТЕЦ “Марица-изток 1”, разширение на „Топлофика-
анския консорциум Acegas/Construzioni Doni. 55000
ция София“ с два блока по 65 MW и възстановяване на
Добивът на газ в България през 2005 г. възлиза на 52500
блок 3 на ТЕЦ “Русе” с мощност 100 MW. Общо 1640
528 млн. куб.м, което представлява около 16% от по-
MW мощности трябва да бъдат рехабилитирани в пери- 50000
треблението. Увеличението на добива се предопределя
ода 2006-2012. 47500
от включване в разработка на газовото находище “Гала-
В периода 2013-2020 г. ще бъдат въведени два типа 45000
GWh

та”, намиращо се в шелфа на Черно море.


мощности - ядрени мощности по 1000 MW и централи 42500
Съгласно приетата от правителството Енергийна
на природен газ с технология на изгаряне парогазов ци-
стратегия на България и в съответствие с Директива 40000
къл с единична мощност на блоковете 150 MW и 300
2003/55/ЕС и Директива 2004/67/ЕС през 2005 г. газо- 37500
MW. При максимален вариант на прогнозите за потреб-
вият сектор се развива в насока либерализация на паза- 35000
ление необходимост от нова ядрена мощност ще има
ра и осигуряване на условия за изграждане на нови газ- 32500
най-рано през 2013 г., а при минимален - през 2015 г.
оразпределителни мрежи. Според плана за преструкту-
Новите мощности в ТЕЦ на природен газ се предвижда 30000
риране на “Булгаргаз” ще бъдат разделени дейностите 2010 2015 2020
да влязат в експлоатация в периода 2018-2020 г.
по доставка, пренос и съхранение и ще се даде възмож-
През май 2005 г. съветът на директорите на НЕК Максимален вариант Среден вариант Минимален вариант
ност за появата на нови търговци.
ЕАД одобри процедура на договаряне с обявление по
Закона за обществените поръчки за избор на изпълни- Състояние на
тел за проектиране, доставка и въвеждане в експлоата- топлоенергийния
ция на блокове 1 и 2 на АЕЦ “Белене”. На 30 октом- сектор
ври НЕК обяви избора на руската компания “Атомстро- Дружествата, опери-
йекспорт” за изграждането на двата блока от типа ВВЕР ращи в топлоенергийния
466. Мажоритарен дял в “Атомстройекспорт” притежа- сектор, са 37, включител-
ва Газпромбанк, дъщерно финансово дружество на ру- но 23 топлофикационни
ския газов монополист “Газпром”. и 14 промишлени (завод-
Състояние на газовия сектор ски централи). Общо 26
дружества са частна соб-
Газопреносната мрежа на България е с дължина 870 ственост, 8 - държавна, и
км, с диаметри от 40 и 27 инча и отклонения с обща дъл- 3 имат смесено участие.
жина 950 км и диаметри от 4 до 20 инча. Изградените До 2003 г. са инсталира-
дистрибуторски мрежи с диаметри от 2 до 12 инча са с ни 1794 MW мощности
дължина 1750 км на територията на 44 общини и 5 обо- за комбинирано потребле-
собени територии. Планира се към 2010 г. дължината на ние в 22 дружества, а след
дистрибуторските мрежи да нарасне с 2100 км. 2003 г. - 27.3 MW в 3 дру-
През територията на България се транзитира приро-
Д_6_21_П

жества.
C M Y K K_43_74_C

ден газ за страни от Балканския регион - Турция, Гър- Договорената топлинна


ция и Македония. Държавното “Булгаргаз” ЕАД е соб- мощност с топлофикаци-
Y

ственик и оператор на мрежата за транзитен пренос на онните дружества възли-


M

природен газ. Транзитираните количества природен газ за на 7240.315 MW и 440


C

през 2005 г. са 15.5 млрд. куб.м, което представлява 586 MW с промишлени-


ръст от почти 15% спрямо 2004. те дружества и централи.
22
C M Y K K_42_75_C
C

специално издание на ЕНЕРГИЙНА ИНДУСТРИЯ


Д_5_22_П
M
Y
K

Bulgaria Covers Around 80 Pct of


Neighbours’ Energy Deficit
Gross Electricity Consumption in Bulgaria Could Reach 54,190 GWh in 2020

Bulgaria is the leading producer and exporter of electric- State of the Electricity Sector Pursuant to EU Directive 2001/77, by 2010 the power gen-
ity in Southeastern Europe. With a total installed capacity of The restructuring of Bulgaria’s electricity sector started in erated from renewable energy sources should account for at
9,515 MW our country covers about 80% of the electricity 2000 by the setting up of power distribution companies which least 11% of the gross domestic consumption of electricity in
shortage in the neighbouring countries. The exports of the Na- were privatised after having been grouped in packages. West- the country. For that purpose the construction of the hydro-
tional Electricity Transmission Company (NEC EAD) totalled ern Bulgaria package was acquired by Czech CEZ, Southeast- power plant Tsankov Kamak started in 2004, part of the pre-
7,574 GWh in 2005. For the same period NEC participated ern Bulgaria package was bought by the Austrian EVN, and paratory construction works for Gorna Arda power cascade
through partners in the supply of 52,044 MWh of electricty to the German E.ON was the winner of Northeastern Bulgaria have been completed, as Gorna Arda will include three hy-
the European energy exchange EEX in Germany. package. The total value of the deals stood at 693 mln euro. dropower units, and the construction of small hydropower and
Under an agreement from 1998 NEC was seen to export by By mid-2006 the power distribution sector was totally priva- wind power plants is imminent. The total capacity of the put
4 GWh electricity annually to Turkey by 2008 against the par- tised ; some 91% of the service and repair operations were in operation renewable energy sources at 2020 is expected at
ticipation of the Turkish Ceylan Holding in the construction of privatised and more than 42% of the power generation com- some 1,000 MW.
Gorna Arda hydropower cascade and the Maritsa motorway panies. The privatisation of Varna TPP is currently under way
in the Orizovo-Capitan Andreevo stretch. However, the Turk- as two days ago the Privatisation Agency selected the French Average Price of Balancing Energy by Months
ish party terminated the contract in 2003 on the grounds that Dalkia International buyer of 100% in the company for 6.8
the agreement was not implemented, as Bulgaria started mak- mln euro. 95
90
91.55 89.89
86.35
85.24
ing attempts to find new investors in the projects after Ceylan Pursuant to EU Directive 2003/54 regarding the general 85 79.56
80 79.7 78.8 78.61
73.54
Holding was declared insolvent. rules for domestic power market NEC EAD and the power 75
70
Bulgaria closed units 1 and 2 of the nuclear power plant distribution companies are currently the subject of restructur- 65
60
BGN/MWh

(NPP) Kozloduy in April 2002 under the pressure of the Eu- ing, with the aim at creating clear and transparent conditions 55
50
ropean Union. for access to the transmission lines and at preventing oppor- 45 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13 41.13
40
tunities for abuse of position by the structures that are natu- 35
30
Exports of Electricity 2005 ral monopolists. 25
20
Share of Total The approved model of NEC EAD restructuring includes 15
GWh 10
Exports the creation of a new subsidiary - Power System Operator 5
0
Bulgarian-Greek Border 3.274 43.23% EAD, 100% owned by NEC EAD that will operate the pow- January February March April May June July August September
Bulgarian-Serbian Border 1.920 25.35% er system, will administer the balancing market and will ex- 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

Bulgarian-Romanian Border 2.057 27.16% ploit and maintain the high-voltage transmission lines which Price for shrotage Price for surplus
will remain the property of NEC EAD. The transmission, the
Bulgarian-Macedonian Border 323 4.26%
public supplies and the power generation will be separated as
Total 7.574 100.00% legal entities with different owners. This will result in encour- Hydro power is the main and the most widely used renewa-
aging the development of the free market, and the necessity ble energy source for now as the technically possible potential
From the beginning of 2006 to June 11 NEC exported 3,880 of artificially subsidising the state monopoly will be dropped has been calculated at 15 GWh. The energy generated from
GWh as the daily exports through the Bulgarian-Greek and out. renewable energy sources up to 10 MW for 2004 and 2005 to-
the Bulgarian-Serbian borders stood at some 600 MW, and Two segments of the electricity market are currently oper- talled respectively 1.05% and 1.71% of the total power gen-
the exports through the border between Bulgaria and Mace- ating in parallel - a market with regulated prices and a mar- eration. The power generated by small hydropower plants (up
donia were at 110 MW. However, according to experts the ex- ket with freely contracted prices. The players on the regulat- to 10 MW) and the geothermal power have a limited potential
ports in 2006 will hardly exceed the record high levels of the ed market are the public provider NEC and eight public sup- and will account for a comparatively low growth in the power
previous year because of the forthcoming closure of units 3 pliers. Those on the liberalised market are a power trade op- balance of the country.
and 4 of Kozloduy NPP at the end of the year. The closure of erator, 26 registered trade participants, 6 producers, 14 con- Renewable energy sources are expected to increase their
the two units will impede the electricity exports by 2011 when sumers, 5 traders and the public provider NEC. At June 2006, share by the usage of biomass, wind and solar energy. The
the 670 MW Maritsa Iztok 1 thermal power plant (TPP) is ex- the power market was 25% liberalised, as by the end of the power generation from renewable energy sources in Bulgaria
pected to be put in operation. The loss will be meanwhile off- year it should be 28% liberalised, and at July 2007 - 100%. to date is supported by preferential prices, not lower than 70%
set by the hydropower complex Tsankov Kamak with an 80 That practically means a dropping out of NEC monopoly and of the average sell price for the previous calendar year of the
MW installed capacity whose construction is under way.and the creation of a liquid wholesale market (power exchange). public and the end suppliers:
which will be put in operation in 2009, and by the expansion The volumes of the free and the balancing power markets at •F or hydropower plants - 80 levs/MWh, VAT excluded
of Sofia heating utility by two units with a total installed ca- December 31, 2005 were respectively 2,711,609 MWh and •F or wind power plants - 120 levs/MWh, VAT excluded
pacity of 130 MW. 290,602.58 MWh. With the aim to encourage the power generation from re-
Energy industry 6 ноември 2006 г. / November 6th, 2006
23
newable energy sources a 12-year period of preferential pric- 2013 at the earliest, and in the worst scenario – in 2015. The tracted with the heating power companies is 7,240.315 MW,
ing has been set. new capacities in TPP fuelled by natural gas are estimated to and with the industrial companies and stations it is 440,586
The public provider, and respectively the end suppliers that be put into operation in the period 2018-2020. MW. According to information by SEWRC, the supplies of
hold licences for electricity supply are obliged to buy out all In May 2005, the board of directors of NEC EAD approved combined power totalled 3,614.630 GWh in 2005. For the
the electricity generated by a power plant using renewable en- the procedure of agreement with notification under the Pub- same period the heating power companies delivered 6,745.221
ergy sources, registered by a certificate of origin, excluding lic Procurement Act for selection of a contractor for planning, GWh of thermal power, while the industrial companies and
the quantities that the producer has contracted or with which supply and putting into operation of blocks 1 and 2 of NPP Be- stations - 6,554.223 GWh. 
the producer participates in the balancing market. lene. On October 30 NEC announced the selection of the Rus-
The State Commission for Energy and Water Regulation sia company Atomstroyexport for the construction of the two
Electricity Consumption
granted seven licences for power production by hydropower blocks of the ВВЕР 466 type. The majority stake in Atom-
plants in 2005. One of the licences has been granted to NEC stroyexport is held by Gazprombank, a financial subsidiary of
40 000
EAD and includes 14 hydropower plants and 3 pumped stor- the Russian gas monopoly Gazprom.
age power stations (PAVEC) with a total annual production of 35 000
Gas sector
3,544 Gwh.
The gas-supply network in Bulgaria has a length of 870 30 000

Technically Possbile Potential for Power Generation km, with diameters of 40 and 27 inches and deviations with
25 000
from Renewable Energy Sources a total length of 950 km and diameters of 4 to 20 inches. The

GWh
distributor’s networks with diameters of 2 to 12 inches and a 20 000
7000 length of 1750 km covers the territory of 44 municipalities and
6000 15 000
5000 5 specified territories. The length of the distributor’s networks
4000
3000 is estimated to grow to 2100 km by 2010. 10 000
GWh

2000
1000 Natural gas is transported across the territory of Bulgaria
0
Biomass Biogas Liquid Hydropower Wind Geothermal Photovoltaic Solar to other countries in the Balkan region - Turkey, Greece and 5000
Biofuels Plants Power Energy Installations Panels Macedonia. The state company Bulgargaz Ltd. owns and op-
0
erates the network for transit transportation of natural gas. The 2002 2003 2004 2005
2010 2015
transported volumes of natural gas totalled 15,5 bln cu m in
2005, up by nearly 15% year-on-year. Gross consumption Total net consumption
The consumption of natural gas in 2005 exceeded by
Production and consumption of electric power 11.08% the levels in 2004 to 3,223 million cu m. According
to experts of the State Energy and Water Regulatory Commis- Forecast for Gross Comsumption
NPP Kozloduy has the largest share in the production of sion (SEWRC), the consumption of natural gas will grow to of Electricity in Bulgaria (GWh)
electric power in Bulgaria – 45% for 2005. It is followed by 3.9 bln cu m by 2010 and 4.6 bln cu m by 2015. The market
thermoelectric power stations with domestic fuels (32%) and share of the public supplier Bulgargaz is 94.9%, and the sales 55000
thermoelectric power stations with imported fuels (15%). Hy- of the gas distribution companies amount to 226 mln cu m. 52500
droelectric and pump storage hydro-power stations are at the In 2005 a total 3,472 mln cu m of natural gas were sup- 50000
bottom (11%). Power purchased from independent producers plied to meet the needs in the country, including 3,065 mln 47500
totalled 16,333 GWh from NPP and 11,693 GWh from ther- cu m imported from Russia and 407 mln cu m from domes-
moelectric power plants in 2005. 45000

GWh
tic production.
42500
According to information by SEWRC, the number of gas-
Electricity Production (mln Kwh)
consuming households was about 40,000 as of October 2006 40000

45000 and is expected to increase to 67,000 by 2010. In the middle 37500


40000 of 2006 the privileged consumers with a consumption of more 35000
35000
30000 than 20 mln cu m were 17, those with co-generation capacities 32500
25000 were 4, and another 18 were under construction.
GWh

20000 30000
15000
The number of privileged consumers which have built gas 2010 2015 2020
10000 stations for compressed natural gas are 11.
5000 On October 3, 2006 the Commission issued licences for Best scenario Medium scenario Worst scenario
0
NPP TPP HPP and PSHPS Total gas distribution to Citygas
2001 2002 2003 2004 2005 in the Trakia region, to Ril-
agas for the West region and
Kostinbrodgas for the city
The final consumption of electric power reflects the eco-
of Костинброд. Citygas is
nomic development in the country. The lowest consumption
owned by the Italian compa-
was registered in 2000, representing a drop by one third com-
ny Rimini Gas, and Rilagas is
pared with 1990. In the period 2001 – 2004 consumption grew
controlled by the Italian con-
due to stabilising of the economy after the introduction of the
sortium Acegas/Construzio-
currency board in 1997 and increased industrial consumption.
ni Doni.
Gross electricity consumption stood at 32 ТWh in 2005.
Gas production in Bulgar-
The manufacturing industry, including the extractive and
ia totalled 528 mln cu m in
processing industries, is the main consumer of electric power
2005, corresponding to some
with a 58% share. The population is the second largest con-
16 % of the consumption. The
sumer with 33%. Domestic consumption of electricity went
increased output is explained
up 4.7% for the first nine months of 2006, up more than two
by the development of the
times compared to the forecast of 2%.
Galata gas field, located in
Consumption of electric power by industries the Black Sea shelf.
(GWh) According to the En-
2002 2003 2004 2005 ergy Strategy of Bulgar-
Industry 13.795 15.035 15.340 15.762 ia endorsed by the Govern-
Agriculture 166 177 152 156 ment and in compliance with
Trade and services 2.045 1.915 2.094 2.152 Council Regulation 2003/55/
Население 9.306 9.303 8.773 9.050 ЕС and Council Regulation
Total net consumption 25.312 26.430 26.359 27.120 2004/67/ЕС, the gas sector
in 2005 was developing to-
Forecasts wards liberalisation and en-
suring conditions for the con-
According to forecasts of the National Electric Company
struction of new gas distribu-
(NEC), gross electric power consumption will grow to 48,870
tion networks. According to
GWh in 2020 in the worst scenario and 54,190 GWh in the
the plan for restructuring of
best scenario. The average annual growth varies from 1.5%
Bulgargaz, the supply, trans-
to 2.0%.
portation and storage activi-
More than 80% of the existing thermoelectric stations
ties will be separated, thus fa-
in Bulgaria have been in operation for over 20 years. They
cilitating the existence of new
should be renovated to continue operating in accordance with
merchants.
Council Regulation 2001/80/ЕС which sets the limits for al-
lowed emissions of sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust Heating power sector
by large fuel installations. TPP Maritsa 3 is scheduled to be The companies operat-
taken out of operation in 2014, and TPP Brikel – at the end
ing in the heating power sec-
of 2011.
tor are 37, including 23 dis-
By 2012 the construction of HPP Tsankov Kamak with a
capacity of 80 MW should be finalised, the construction of trict heating and 14 industrial
the new capacity in TPP Maritsa Iztok 1 should be kicked off ones (factory stations). A to-
and completed, Toplofikacia Sofia should be expanded by two tal 26 companies are private-
blocks of 65 MW each, and block 3 of TPP Ruse with a ca- ly-owned, 8 – state-owned
pacity of 100 MW should be reconstructed. A total capacity of and 3 with mixed ownership.
Д_4_23_П

1,640 MW should be rehabilitated in the period 2006 – 2012. By 2003, 22 companies had
C M Y K K_43_74_C

In the period 2013-2020 two types of capacities will be in- installed capacities of 1,794
MW for combined consump-
Y

troduced – nuclear capacities of 1000 MW and stations fuelled


by natural gas with a technology of incineration based on a tion, and after 2003 three
M

steam-gas cycle with a single capacity of the blocks of 150 companies installed capaci-
C

MW and 300 MW. In the best scenario of the consumption ties of 27.3 MW.
forecasts, there will be a need for a new nuclear capacity in The thermal capacity con-
C M Y K K_42_75_C
Д_3_24_П
C M Y K