ΔΟΓΑ ΑΞΔ ΘΑΗ ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΠΔ ΑΛΑΞΡ΢ΠΠΝΚΔΛΔΠ ΣΥΟΔΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ

Διεύθςνζη Αναπηςξιακών Ππογπαμμάηυν Κένηπο Ανανεώζιμυν Πηγών Ενέπγειαρ και Εξοικονόμηζηρ

Χπήζηορ Νύσηηρ

Δπαζηηπιόηηηερ ηηρ Διεύθςνζηρ

Πρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε θαηλνηόκσλ ιύζεσλ ΑΞΔ θαη ΔΜΔ
΢πνζηήξημε ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ζηξαηεγηθνύ ελδηαθέξνληνο (Βαιθάληα, Λνηηναλαηνιηθή Δπξώπε, Καύξε Θάιαζζα θαη Κεζόγεηνο) ΢ινπνίεζε ζρεδίσλ δξάζεο πνπ ελζσκαηώλνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθνύο παξάγνληεο θαη παξακέηξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΞΔ θαη ΔΜΔ.

Διεθνήρ Σςνεπγαζία ζηον ηομέα ΑΠΕ και ΕΞΕ
             

Armenia (CRES - SRIE), Jordan (CRES-NERC), Syria (CRES –NERC), Egypt (CRES –NREA) Tunisia (CRES-ANME), Moroco (CRES-CDER), Croatia (CRES - EIHP), Moldova (Hellenic Ministry of Foreign Affairs-Ministry of Economy and Commerce of Moldova), Romania (CRES- ARCE) Azerbaijan (Hellenic Ministry of Development – Ministry of Industry and Energy of the Republic of Azerbaijan) China (CRES –Global Environmental Inst. ), Vietnam (Hellenic Ministry of Development– Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam) USA (Hellenic MoFA-USAID), USA (CRES - IRG)

Αναπηςξιακή Σςνεπγαζία ζηον ηομέα ηυν ΑΠΕ και ΕΞΕ ζηη Νοηιοαναηολική Εςπώπη και ηη Μεζόγειο

Τοςπκία

Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο Ζιηαθήο Τύμεο (ηζρύο 35KW κε επηθάλεηα ειηαθώλ ζπιιεθηώλ 160m2 ) θαη επεκβάζεηο ΔΜΔ ζην θέιπθνο (Δμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε ηνίρσλ θαη νξνθήο & εμσηεξηθά ζθηάζηξα ζηα αλνίγκαηα λόηηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ) ηνπ θηεξίνπ ηεο Γεσπνληθήο ζρνιήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Άγθπξαο Ππλνιηθά από ηηο δξάζεηο ζην θηήξην ηεο Γεσπνληθήο ζρνιήο ζα εμνηθνλνκεζεί ελέξγεηα γηα ςύμε θαη ζέξκαλζε ηεο ηάμεσο ησλ 348MWh εηεζίσο (πνζνζηηαία 38%), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε κείσζε εθπνκπώλ 88tons CO2

Απμενία (Ολοκληπυμένο)

Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ειηαθώλ ζεξκηθώλ επηθάλεηαο ζπιιεθηώλ 140m2 έθαζηνο γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ζέξκαλζεο θαη ΕΛΣ ζηε Λαξθνινγηθή Θιηληθή ηνπ Γεληθνύ Τπρηαηξείνπ θαη ζην Λνζνθνκείν «Δξπζξόο Πηαπξόο»

Solar thermal system installed at the Narcological Clinic

Σεπβία (Ολοκληπυμένο)

Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ειηαθώλ ζεξκηθώλ 40m2 έθαζηνο γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ζέξκαλζεο ΕΛΣ ζε δύν δεκόζηα θηίξηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ δήκνπ Cačak, ζηελ θεληξηθή Πεξβία. Δγθαηάζηαζε γηα επηδεηθηηθνύο ζθνπνύο ζην λεπηαγσγείν ηνπ Sunce ελόο κηθξνύ ζπζηήκαηνο ειηαθώλ ζεξκηθώλ (3m2) θαη ελόο θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο γηα θσηηζκό.

Solar thermal system installed at the school of Cacak

Λίβανορ
Πύζηεκα ειηαθώλ ζεξκηθώλ επηθάλεηαο ζπιιεθηώλ 3,50 m2 θαη δνρείνπ 150lt, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο κηαο ηππηθήο πεληακειήο νηθνγέλεηαο γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ΕΛΣ ζα εγθαηαζηαζεί ζε πεξίπνπ 350 λνηθνθπξηά ζε πιεγέληεο πεξηνρέο ηνπ Λνηίνπ Ιηβάλνπ. Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 90.000 ιακπηήξσλ ρακειήο θαηαλάισζεο ,ηζρύνο θπξίσο ησλ 15W ζε πεξίπνπ 10.000 ζπίηηα θαη ηδξύκαηα. Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ δνθηκώλ θαη κεηξήζεσλ κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία ελόο θέληξνπ πηζηνπνίεζεο ειηαθώλ ζπιιεθηώλ.

Αίγςπηορ

 

Δλεξγεηαθόο Πρεδηαζκόο ζηα θηήξηα ηνπ Διιεληθνύ Ρεηξαγώλνπ ηεο Αιεμάλδξεηαο κε ηελ ελζσκάησζε θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ ΑΞΔ θ ΔΜΔ (γεσζεξκία, θσηνβνιηατθά, ζύζηεκα BEMS) Αλαθαίληζε ησλ θηεξίσλ ηεο Παιβάγγεηνπ Πρνιήο, ηνπ Μελώλα "Manna" θαη ηνπ ρώξνπ ηνπ Δζηηαηνξίνπ. Δπηδεηθηηθή εθαξκνγή ηερλνινγηώλ ΑΞΔ θαη ΔΜΔ αιιά θαη λέσλ πιηθώλ ζηνλ μελώλα “Manna” πνπ πεξηιακβάλνπλ ζύζηεκα ειηαθώλ ζεξκηθώλ γηα ΕΛΣ, γεσζεξκηθή αληιία ζεξκόηεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε, Φ/Β πάλει γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνύ θαη ζύζηεκα ΒΔΚS) Ηδξύζε θαη ιεηηνπξγία ελόο ελεξγεηαθνύ θέληξνπ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αιεμάλδξεηαο. Γξαζηεξηόηεηεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξηώλ καδί κε δξάζεο ελεκέξσζεο θαη δεκνζηόηεηαο γηα ην θνηλό.

European Neighborhood Policy (ENP) EU-Jordan Action Plan

Ιοπδανία
Capacity Building γηα ην Δζληθό Δλεξγεηαθό Θέληξν Έξεπλαο (NERC)

Αλαδόκεζε ηνπ NERC ζύκθσλα κε ηα Δπξσπατθά πξόηππα Δλίζρπζε ηεο δπλακηθόηεηαο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθόηεηαο Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ Αηνιηθήο Δλέξγεηαο θαη Φσηνβνιηαηθώλ

DODECANESE PREFECTURE

INTERRΔG - MEDOCC
PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

EMERGENCE 2010: Ολοκληρωμέμη μεθοδολογία σχεδιασμού και πιστοποίησης έργωμ ΑΠΕ (Ολοκληρωμέμο)
Νη θύξηνη ζηόρνη of EMERGENCE 2010 είλαη: •Λα ππνζηεξίμεη ηε ρξήζε ησλ ΑΞΔ γηα απνθεληξσκέλε παξαγσγή ειεθηξηζκνύ θαη ηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ ζπκβαηηθώλ πεγώλ ελεξγεηαθήο ρξήζεο. •Λα ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηνπ πξσηνθόιινπ ηνπ Θηόην. •Λα αλαπηύμεη κηα ζηξαηεγηθή κεζνδνινγία πεξηθεξεηαθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ απνηίκεζε πξνηάζεσλ έξγσλ ΑΞΔ ζηηο πεξηθέξεηεο απηέο.
CDER Morocco PACA ProvenceAlpes-Côte d'Azur Prefecture of Dodecanissa

Conselleria de Comerçio, Industria i Energia

Provincia di Cagliari,

CRES

ANME Tunisia

Provincia Regionale di Caltanissetta

INCO

Νινθιεξσκέλε ελζσκάησζε ηερλνινγηώλ ειηαθήο ελέξγεηαο ζε θηίξηα ζε θνηλόηεηεο ηεο Κεζνγείνπ (Νινθιεξσκέλν)

Σύνοτη ηος ππογπάμμαηορ SYNENERGY Σύμππαξη HELLENIC AID – USAID σε ένα έπγο πεπιυεπειακήρ ανάπτςξηρ πος στοσεύει να ενισσύσει την ςλοποίηση ΑΠΕ και ΕΞΕ σε σώπέρ τηρ Ενεπγειακήρ Κοινότηταρ. Καλύπτει: 6 χώπερ τηρ Ενεπγειακήρ Κοινότηταρ (Albania, Bosnia- Herzegovina, Croatia, FYROM, Montenegro, Serbia) 3 παπατηπητέρ χώπερ (Georgia, Moldova, Ukraine) Εγκαινιάστηκε το Μάιο τος 2008, με την ςπογπαυή «Σςμυωνητικού Κατανόησηρ» ανάμεσα σε Hellenic Aid και USAID και Σςμυωνητικού Τεσνικήρ Σύμππαξηρ ανάμεσα στοςρ υοπείρ ςλοποίησηρ ΚΑΠΕ and IRG αντίστοισα Ολοκλήπωση Οκτώβπιορ 2010.

Ρερληθά Ξαθέηα Δξγαζίαο
I Εκηίμηζη Ανάπηςξηρ ηυν ΑΠΕ ζε πεπιθεπειακό επίπεδο

(small hydro, wind, biomass, geothermal and solar energy resources)

Ξξώηε θάζε Εκηίμηζη ηπέσοςζαρ καηάζηαζηρ (νινθιεξώζεθε) :  Δμέηαζε ηνπ ησξηλνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θάζε ρώξαο,  Αλαζθόπεζε εκπεηξηώλ έξγσλ ΑΞΔ ζε ιεηηνπξγία ή ζε ζηάδην αλάπηπμεο. Γεύηεξε θάζε:  Πρεδηαζκόο ζεκάησλ πξνηεξαηόηεηαο όπσο επηδόηεζε ηηκώλ ειεθηξνπαξαγσγήο ΑΞΔ, δηαδηθαζηώλ αδεηνδόηεζεο θαη πξνθπξήμεο  Σαξαθηεξηζκόο θαη απνηίκεζε πόξσλ ΑΞΔ (δπλακηθό, ραξηνγξάθεζε θαη κεηξήζεηο)  Νηθνλνκηθή απνηίκεζε δπλακηθνύ δηαθνξεηηθώλ ηερλνινγηώλ ΑΞΔ  Δύξεζε θαη εθηέιεζε pre-feasibility κειεηώλ πηζαλώλ ειθπζηηθώλ έξγσλ.

Ρερληθά Ξαθέηα Δξγαζίαο II. Ενεπγειακή Αποδοηικόηηηα ζε καηοικίερ και δημόζια κηήπια
Ζ δξάζε απνηειείηαη από: 1. 2. 3. 4. Δζληθόο θαη Ρνπηθόο Πρεδηαζκόο Ξξνγξακκάησλ ΔΜΔ ΢πνζηήξημε Λνκηθνύ θαη Οπζκηζηηθνύ Ξιαηζίνπ Δλεκέξσζε Νηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεκαηηθή Αλάπηπμε

Ρν ΘΑΞΔ ζα πινπνηήζεη δπν θύξηνπο ηύπνπο επηδεηθηηθώλ έξγσλ:  Επεμβάζειρ ενεπγειακήρ αποδοηικόηηηαρ ζε δημόζια κηίπια θαη  Δπάζειρ Σςγσπημαηοδόηηζηρ για ηλιακά θεπμικά ζε καηοικίερ

Ρερληθά Ξαθέηα Δξγαζίαο III. Σηπαηηγικόρ Σσεδιαζμόρ ΑΠΕ και ΕΞΕ
 

Δγθαηάζηαζε Δζληθώλ Νκάδσλ Πρεδηαζκνύ; Αλάπηπμε κνληέισλ ελεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ ζε εζληθό θαη ηνπηθό επίπεδν, Σξεζηκνπνίεζε απηνύ ηνπ πιαηζίνπ ζρεδηαζκνύ από έλα δίθηπν εηδηθώλ γηα ηνπηθή αλάπηπμε

Ρερληθά Ξαθέηα Δξγαζίαο

IV Capacity Building και Ανάπηςξη Δικηύος Institutional Network Development

Δλίζρπζε ηεο δπλακηθόηεηαο Δλεξγεηαθώλ ΢πεξεζηώλ ή Ηλζηηηνύησλ Δγθαηάζηαζε ελόο απνηειεζκαηηθνύ δηθηύνπ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε δηθαηνύρνπο/σθεινύκελνπο θαη ηνπο απνθαζίδνληεο ζε ζέκαηα πνιηηηθήο θαη δεκόζηαο δηνίθεζεο, ηνλ ηδησηηθό θαη ηνλ εξεπλεηηθό ηνκέα ζηελ ελέξγεηα.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful