 O%ZsÜÆ~Š¤

k

1

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

2

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

3

kO%Zs ÜÆ~ ¤c
æqh
i

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

4

 O%Zs ÜÆ~Š¤
k
cŠ

æqh
i
jœ£Zg ‡z
LkZ'
Y 2008'
ÆZ
LkZ'

:

[Âx *

:

'

:•Z m
ez8
iì
:

öZg WzMH

:

•
®
á Z õg @

:

:é~ Z

info@brasstacks.biz
www.brasstacks.pk

‚Zg

:

‚d
V
z

Xì YYH„aÆ)¬b #Ð]i YZÅ'Ã[ÂkZ :^â

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

5

Â7
Žì F
6xZ¤

z6kZÆæqh
i[»–¦ÃŠgzZgót‹szc^ÂÃk

i
E
ì ˆ~Š ^ÅaÂÆ™ ( ïEG3J" Z æ¾h$ZR)"
ÂÃxZ¤

z6{iXX Š
Hí6yz ~z K
E
~ ]gß!ÂÐ Bæ¾h$ZR
X ÙÝq {Š.Z Ð kZ vß {Šc
i Ð {Šc
iž @
+ zD
à©Ðn¾Åä™}WëÐÎZ¤

gzZy!
izŠgZÊZñgzZVÓñƒsJ e

XìˆÅ[Åp
ggZŒ
Û '
zgŠuÃ:gzZx|Æx Z¤

z6
T¾X ˆðÑ~¿

XÐVƒ¯
 !
»ðÉga~gøm
zˆgzZ}gt~yÆMg‡ÐáZjkZ

{•
á : Zi•
Û
¨bZ‘

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

6

 O%Zs ÜÆ~Š¤
k
cŠ

ð3Š 䘊¤

Æ]5çXB‚Æœ£{”ðLZŒ0
zg {ÅM%Z

ˆgzZ ~dÆ*ŠÔwzN »]
{fÆïgZgzZ%Æ*ŠÔ q Ê »LZuZ~yZì îŠ

‰ î Z=
Í Æ ugzZ g y » kzg Ô „n Åg¦Ï(Æ xsZ ÔwzN » V2Zg Cg

c
¯ c qçñÃk
 s ÜÆ~Š¤
cŠ ÅM%ZžIÐ kZX • ï•
á ] 5ç

X ñYðZ hzŠÃ6Ôì Ð yÎ 0
m»T©:]g @
ÆkZžì ~gz¢ÔñY

~ŠŽz •Æ"µÏ(q
Z c
PŠ q ]g @
ËŽì 7„
 c
g +Z ðÃyÎ 0
ãZ6w‚ÎzŠ Ái Z Á õg @
Åx ªÆTì „
 c
gòsZ Cc
Ãq
ZyÎ 0
Xƒ ðW

Æ ~Š¤
cŠ%ŒÃyZžì ~gz¢Ìa kZ 'Y ~}g !
ÆgñZ yZXì

yÎ 0
~ VEÎ 0
gzZ Vâ ›X ì Â'Ã]uZzáZz äƒ~ k
 sÜ

ZZ
q
•
á wìÑZzäƒZa ÐáZjÆäƒg ezŠÐ}çÆY‚gzZŠŽzÆ
ÐO !
Çã7yvðÃÐ x™zaÆvZÃyÎ 0
žì ê h Ì%ZtpXì%Z ~¡
Dƒ ãZz ]5çÂN ZhzŠÃ6©:ÆyÎ 0
Xì ¯ aÆ•g ì‡åt
X •D Y-

«Å ~Š Zi Wk
 žŽ ¶~±Ïö k
 ä y z u0
È*
›~ Y 1757
YE
Y 1947 X ðƒ ~Š Zi WëL 58E~ Y 1857 X ñƒLyÎã~ Y 1799 X ¶ÒÃ

Tg D WwZziz`z²~õg @
ÅVñ¸X}I[x»~ä™ÝqyÎ 0
ë~

6
y*zyäVrZ~Y 1857gzZ ð¯vc
ZÆZ äVzm
&
ôZ~Y 1601X •

Ö Ów‚g ZD
#
Ù q
Z 6y*zy ä Vâ ›XÑ w‚ Î ðJh Z Ì7Z X Hï

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

7

±q
Z `z²»Vñ¸X åŒ6w‚ÎzŠž²»wZziÔ Å

Å¿Xì 7x » » ~i !
¢tÔ @
™ Zƒ7F
6
VÇ;ŠPc

TXì CY è õg @
Ô•k
~¸Xì CƒK
 F
Z
q

)´ x ª » yÎ 0
Xì @
ƒz » VÍß}g ‚ ¹ ~

kZž c
Š w ìq
Z ä VrZX ¶¨ÅV1ZpzŠÆ wD Z

 c

gtž åt wìZuzŠ » yZ X ñY Š쇄
 c
gq
Z aÆ Vâ ›~ê

ZŠ Zg ZŠ™ CZ™ƒ•y›aÆ`z²ÆxsZÐ V˜Ô ¶ œ

%(Zq
Z »Vâ ›
X Ù

ZuzŠì @
ƒtÃeZq
ZX •DƒU&nZ Âì CW~ŠŽz„
 c
g ðÃ

Xì Cƒ„
 c
gŠp]Z &
ZŠgzZX •Dƒx ZúgzZ#
Ö ÓmZ

: gzZ ¶#
Ö Ó: k0
}g ø ‰
Ü z kZ ¶Å k0
Š ZŠg Z Œ
Û Ž ä ë~ Y 1940

µ Zq
ZX åtÃò ¸zŠX ¸ ]c
ÃsÜk0
}g ø ¬ Ð “
 yÎ 0
X„
 c
g

Æ“
yÎ 0
X ¶Åk0
Š ZŠg Z Œ
Ûq
Zäë~Y 1940aÆx ªÆ„
 c
gòsZ

}g øX 劎ñЬk0
}g øtÃX Ì#
Ö ÓgzZ ˆ WÌ„
 c
gk0
}g øˆ

t X Ågàœ£Š ZŠg Z Œ
Û a Æ ä¯ „
 c
g k#òsZ q
ZÃyÎ 0
ä Vî Ég

ä ën™7Zg7 ÃVz°z yZ ëˆ Æ x ªÆ yÎ 0
žì |u ‹\Z

~g ø Ô Zƒ„tÃZg øX Š
ƒ ¤zŠ yÎ 0
~ Y 1971 íÅV„@
ÃÔXV™

X ˆ^I#
Ö Ó~g øgzZ„
 c
g

…X ì ì‡( KZ Ð aÆvZ „
 c
g Å yÎ 0
Ð ˆ Æ Y 1971

ÅK6gî~Š ã
ÃT]!
Z1X 'ƒ7L‘Ó~g øžì ;gX »VáÓ
q

ñW7õWðÃLvZY ¶
Z&Xì â Zklq
Z„
 c
gÅyÎ 0
žì ]gz¢

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

8

Tì oïq »w]g @
ZyÎ 0
q
žì ~gz¢ÌakZ 'ÃykZX Ï

yZ ÅVâ ›w”»yÎ 0

c
Ñ ~¿aÆ`z²gzZ b #ÅVâ ›x ª »

x •ZuaÆ ä™Ýq ~Š Zi WÐ Vzm
ôZ ä VrZŽ ì x» VØz»!‚ÎzŠ
Xì 7„
 gŠ '„
 c
gx ¬q
ZÃyÎ 0
akZX ,Š

Ýqœ£ {z ä yÎ 0
gzZ c
Š 7¼ 7Z ä yÎ 0
žì &t ðä
Z

c
Š h ÂÃyÎ 0
žì t 3 Z éZ}
` ´ » kZgzZì „g CY Å µÂÅXÔK 7
ƒ Âg Õy›ÆyÎ 0
M
X » yÎ 0
„:gzZì „
 zŠ » Vâ ›: {z ÂÔñY

žì ~gz¢akZ]!
t ?•ìgÈVYë]!
tX ¬o:gzZ••
Û »:t1•

ñWgz¢Kt~kZ ÂBŠÃwŽgßÅk
 s ÜÆ~Š¤
cŠ™ YÐWëZ

äëÔ•g Ç{ k
ëX •áZzä™g \ Ð åwÎgÆkZgzZvZvßÆyÎ 0
žÇ

VáÓÔXV™ä x ZúÅyÎ 0
ÔXV™ä „
 c
g ÅyÎ 0
ÔXV™

}g øÔXV™äY f}g øÔXV™ä‹x}g øÔNƒŠiuV™Ð

ðä
ZX • y›vßt ŠŽz!
ÆkZ1XV™ä r šZ ùZg fgzZ^#Ô +®
$gŠ" 7Zžá™tX •`ƒ ¬ogzZ•
Û »vßÆyÎ 0
ž™ ¯ Š ã
Ãq kZ

t akZXì li ‚ ~(¹ q
Z s ÜÆVâ ›gzZ yÎ 0
t Âì YY HO

Xì ;g™„•Æ} ¤ZËc
bÃË{zì ;g™ÌðÃŽtžì ãZz%Z
$
4¨GG
~Š·q
Z~M%ZX •ìg™~zcÅ} ¤ZÆ+
=š¸,Z éSE
5G

(American Enterprise Institute) ^3Z ^
Z6ÚZ k%Z x *»Tì ! Ñ

/µq
ZÐx *
Æ(New American Century)ó ó~œk%Z5L LäkZXì

~TX IÅ qzÑ]î~Š OZgzZÏ(Ô ]g @
Ô: ‘•ÆkZX åH qzÑ
4´6*ŠM%Z ƒ qzÑ~œ,å Zž ~Š aÎq
4hG
{ztXì Yƒ* é¨G
Z ä VrZ
G

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

9

ãzÛKZ äM%ZX Åg XaιäVrZaÆä™ÝqÃTž¶iÕ

XØŠK
 F
ñƒn
gÃæÃaÎgzZyn
zÏZÜÁÆŒ0

TÅðiÕq
ZgzZ Å~i ‚/µä! Ñ~Š·Z
 Ôì ]!
ÅY 1996-97

\WX ì *
™Ýqï å6*Š ~ ~œ,å Z äM%Zž Š
c
0
ðt •Æ
,å ZX ?ì À
HBŠ Â,™U
N
^3Z ^
Z6ÚZk%ZgzZ N Y6Google
m
3
p~ *Š ~g7 ä ë¤
Zž• D™™f {zÐáZjÆœ£ÆM%Z~ ~œ

}g øžJ
Z
M
™7g ZËJ
‰
Ü zkZÃx ¸O%Z ~g7ë •ã™qzÑ(

 ~uzŠ b§T ªñYc
k
ZC
Ù Š: ó ó Pearl Harbour L '
L g ; w6gzZ q
ZB‚

~ 7
ŠÃ~xk
 ~uzŠx ¸k%Z ~g7ˆÆç6
ó '
ó g ;w6

L VE0
Y~x

ÅyCZ í*
ä VrZŽ Ô ¶]gz¢Å'
g ; w6q
ZÃM%Zžì ~gz¢ *
Ct X ¶
X HÝq~]gß

ž ì @
Wt ‚ Ì%Z NŠ q
Z t VŒ

 Zg { Z'ÐM%Zy]¤~Y 1997-1998

ž ÐÐÃVÍß]!
t X¸ ìg™]Z™Zè

Z ?¸ìgƒ]Z™ZèH~M%ZgzZy]¤
q
ž Ž ( UNOCAL )w» â- v% O%Z

’q
Z J
gŠ ZÍ gzZ yj
jZ Ð yj
¾F

@
ƒ bZi W
@
t gî¾Ð TX Åïz „Ð y]¤ ä Ô¶„g { e *
w íÑ U
0

]Z™Zè~M%Z X ÈšKZ ä / 5X¸ D™ 7]!
Ð *Š y]¤žì

Ã_ ZÑgzZ]ïÆ}@çkZäy]¤X ˆƒ»’
 ]!
6
¯Å];Žz¼X ñƒ

ä w»â-ˆÆkZX ˆƒ »„%ã6Ë îË’
 ]!
t V- gzZ H7t

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

10

Y E$
5©G'q
Z ÃwÉÅ ìO%Z ~ 19 98
}g øB‚Æ y]¤ž c
C ~ ëE

Å]
{f WzÆ%gzZ’ƨZ Vz…žtgzZ ñ0
V7J
ËîË]Z™Zè

Ð yj
¾F
gzZyj
jZ3 Zgy‚WЃ
 aÆð‚gJ
]
{f yZXì ]gz¢
<XÅXì »îJ
gŠ ZÍñƒDƒ
Xì ]gz¢Å~pÅ#
Ö ÓyjZ…Z åE

~ yj
jZ äM%Zžì ~gz¢']!
Z ¬ Ð y]¤gzZ {°ØZ
q

Ž ði™æqì x *
»kZgzZ åxi 5»w»â- {z c
¯ {ÒúCZÿTˆÆä™ï

YY c
Î { i Z0
Z » cÎgz W
Z kZÆw» â- Ð VŒ X •gœ{ŠŽñÆyj
jZž

Š ÑzZ Å+@WyjZ yZÔy]¤yjZÆ` WXì ŠŽñ~ Œ0
zg { O%ZžŽì

ð;Š ÅY 90gzZY 80ä y]¤{ŠŽñX å1z~Š ˜ s ÜÆkzg ä VM•
X àÅçW~*Š~

VMì Œ6+@WyZÆ ´ ˜[²^t Âì m» {°ØZ J
V˜

Æ{°ØZgzZ y]¤X • ]ª!
ÅyZtž• M
ÈëX å 1z~Š ˜ yjZ ä

{z • 7~Š ˜ aÆ *Š ~g7 y]¤ }Xì t•
Û » y•Wz }i Ì~ ]c
Ã

Š Zi Wк±)ëÃyj
jZž• T e {z •ìg™Š ˜ aÆo LZ sÜ

Ð yCZ í*Xì ŠÀc6
WgzZ k
 yZy CZÃ *Š ~g7 {°ØZ²X BZz™
&
Æ|$
?Í~]uZzë ZƬ
ÅT åxŠ(Zq
Z »#
Ö Óy]¤*
YZh »V ð.gBE

zŠ {ztèY Z 7*
™ o‚ » ])h
”~ *Š ~g7 ÃyÎ 0
gzZ [²~Š:Ðzz

Ã#
Ö Óy]¤ä´ ˜VâzŠyZX åHtÃ#
Ö Óy]¤äVM¸´ ˜} (
y›yj
jZÐ w‚Î{ŠaX •7y›¬\Wr
 ™žÅÒÃÅäŒ
` W• ðW‘Ó~(~(ÅVâ ›Xì Zƒg ¦
Ì» xñ Z™/ôÐ V˜ ì o
VGäy]¤ž c
W7~™tÃËìt|X ZC7ÃVGÆJ$
äËJ

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

11

[Zy
} hð]©ÌÐ [²~Š:gzZ yÎ 0
Æ y]¤6¯ ÏZ X Zh ÂVYÃ

ñŠ ‚ñ¦y]¤žì ÅK]!
ZX å Zƒ¬ Ð yCZ í*
q
 t X ñƒ
ƒ
Æ yZÃVÍß• M
Èt ë~}g !
Æ/5X¸ 7uÑe ¹ {z X¸ vß

¹{z6gîCZ fXì yò•JgzZ Z7Ô Cq
Z {z1Xì Yƒs %ZÐ ]c
Ã
7Š¤
cŠ {zžì „g Y ÅakZ p°Å/5Xì òŠ Wg Z0
ZZgzZ wŠ(ÔYZ
g »aÆÈ ¢6yZ {z¸ ñ¯ ä y]¤]c
ÃŽX ì ~•JX »kZÉ

Xì òŠ Wg Z0
ZZq
Z {zžì p°.
Þ ‡Ðp ÒkZ/5X¸7

¹Ì~ kZ ˆð¯ (Fahrenheit 9/11)™Ž Ð áZjÆ yCZ í*
Š

äW7t ‚J
ÌZ äM%Z Ì~]
ZæZ ÅkZ X $
Ë ™7c6
Wt {°ØZžì


` y™}Š ±Z {z yŠ }Š1X Š
c
Š™gH{ Z'
u » ~]
ZæZî~{X ~Š

ŠŽñ~Ï`
EŸ¢ZuZ „¬Ð§ZzÆyCZí*
žì ðWt ‚t]!
~uzŠ

äðW! pZ6TN oVâp6kZ äVrZX ‰„g ¯ ™Åç}g7gzZ‰

kZ ¢ZuZžì Ht Ìeg kg » ðW! pZXì ŠŽñ6eg kg ]!
t X Hg ë¤
7Z

X¸ìg™|™Åc6
W

*Šžì aÎKZ ÅVÃ%ZX ˆðZÃg VY ~]
ZæZžìt ]!
ÅWÎ[Z

¼,ZX ì CY ðZz™w@
7õY JÅyZ ÂVƒç 6œ£Æ yZ Ì}~
CWt ‚™ƒãZzkoÅyZÐ ÏZgzZ ðZÃgŠpäVrZ ~]
ZæZ ÅX•]uZz
åÌ~]
ZæZ Å PŠ qÆyCZí*
X ˆ~Š ZÃg ~]
ZæZ Å PŠ qÆY Mw¾Xì

U
"
ÐÔì ]gz¢Åî Zz‰'
g ; w6gzZq
ZÃM%Zž^g7gtX ˆ~Š äƒ:

)Yi•Æ" µŒdÎ} (
&Ô ¶li ‚~(
¹q
ZyCZí*
žì @
ƒ
X •ï•
á ÌФ~(
‰~li ‚kZž•ŠŽñÌ]*
kZt~kZX Š
c
z

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

12

ÅK~|ÃqkZX •ãèF
{Š c
i {z•œ£ÌæÆŒ0
zg { O%Z

y›ž Š
ƒ 0
'yÃîq
Z ~ *Š ~g7 Zƒ§Zz » yCZ í*
„‰Xì ]gz¢

LZÆ LZuZ X ñY c
¯ Ão ¾: ¶
ž ¶~g Y c q
Z [Z X • Š¤
cŠ

ŽX ñY c
¯:¶
¬ÃyÎ 0
c
ñY c
¯:¶
ÃyZk

Z c
t Z²ž å Le {z¸ ]ZŠ ¢

X ñY H¡
g N
¬ Ãyj
jZž¸ T et Ô¸ ~h îLZÆŒ0
zg { O%Z

ú6
yÎ 0
{zèY¶~Š™æ
 Åä™wEZ Ì} e Z ðZƒLZÃM%Z Âäc
Z
&

yZtX å ;gá { ^
YgN » ]uZzáZz äƒ úzgÐ ~!yÎ 0
X å Le *
Zz™

¾ú¬ž åt wZÎ1ì *
™úž å Zƒ Hðt äM%Z Z
 ž¶]!
ÅVâŠ
?ñYH6
o

~¢gŠkZ~ ¶ŠB‚ »M%Z ä yÎ 0
ž• D™wZÎq
Z ÒZvß

¶ŠÃM%ZŠzu ðcKZ ]g ¸žì @
ƒDÂñY 1 { ^
Y » 뛈
i ?ÅVY

0)‚ZÔ/5gzZ ,™]!
} yj
jZž Š
¹Ð yÎ 0
Ü z kZX åg »aÆ

k0
}÷ž åt•¸ »/5X ,Š™áZjÆM%ZÃ+Z
‡vŠÆ{°ØZgzZyŠ Ñ

Å ä™ç ~ *Š Ã{°ØZ ä y]¤ X c
Zz™7ä )‚ Z yCZ í*
ž • ]o
s ™ä /5X¸ ‰ aá {)zÌZgzZ ÔÃ
 :]
ZzÆyZX ¶~Š 7]i YZ

,Š ä™7ç~*ŠÃ\Wë1•Ây¶}g ø\Wž åc
ŠÈÐyZ~V/

VzàgzZ~ V”ZÆ*Š ¶‚ÆyZ c
)‚Zž¶x¥]!
t Ã/5žVYÐ
yŠ Ñ0)‚ Z ä /5X • D ¯ : ¶
Ã]ÓY¯gzZ ~àgzZ • D™:6
W~
X ÅC
Ù ªWÑÐV.yZÌä)‚Z ÂY7"
!
kZÐ

ä/5Â,Š™áZj}g øÃ)‚ZžÑZ e î !
Š äyÎ 0
gzZ[²~Š:Z

<Ñ›ÃkZ~ ÂN YØŠ ]oÆäƒ_CÆyŠ Ñ0)‚ Z=¤
Zž ¹

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

13

~ yÎ 0
Ð T Zƒ úzg§Zz (Z q
Z ‰
Ü Î Z X Vƒg »6ä™áZjÆ ^gÃ

ä)‚Z¬Z hðÐ kZ ÂÔ Š
ƒ Dú6yj
jZZ
 X Zƒ Za ×z §gzZ Ï-â ð•Z

áZz 䙢
 g Y6yj
jZ {zŽ • ŠŽñg ÏbZ k0
Æ kZž c
Š-zÚZ q
Z
ÇñC7~}g !
ÆokZ {zž ¹Ìtä)‚ZX Ç}™wEZs ÜÆo

yÎ 0
aÆM%ZÔ-zÚZt~]ÑqyZX¸KÝqg ÏbZäkZÐT

kZŽ )M%Z3 Z éwŠ !
ä yÎ 0
çO X å Y0 i ZŽ V‚Wð•Z q
Z »ç6
Ã-zÚZkZžìt]!
NŠgzZX H껶ŠB‚» ( åZƒ¯¶;^$
q
Z‰
Ü z

c
Š hñs§ÅyÎ 0
ÃkZì ;gƒ6yj
jZúŽž @
¸ãèÌáZz䙤
YZ

Y ¯ ÅX¸]uZzz]ÑqtÂX ñYc
¯: ¶
‰
Ü zà Ãyj
jZgzZyÎ 0
c
ñY

Ž pNƒŠiuÌV™¼ yZgzŠ kZ c
ŠB‚ »M%Z ~ k
 kZ ä yÎ 0
6

yj
jZ ` ¯ãÎ 0
žt«X ;gÌ[x»~äZë{zyÎ 0
‰$
Ë YðZë_ ZÑ

{z´X Ï}™c6
W~ º´ LZ sÜ ` ¯ ãÎ 0
žt ~uzŠ X ÏñY 7~
Šæ }gzZ} e Z ðZƒsÜÃM%ZgzZ ‰™7ú~ yÎ 0
ã¯O%Zžt ,i Z
X ÏñY~Š

: p°ãZzgzZs ™Å ó ó~Š¤
cŠ L LAzZ~yZXV™Ž äyÎ 0

ÔŠÆM%Z y]¤ ?ǃ yÃs@ »k
 kZžÅ7Ôs
 Ÿzt xzŠ Xì *

~ŠX Š
3g7Zzg t•
Û ðÃ~y]¤gzZ {°ØZ Âðƒ qzÑk
Z
 p¸7
çOX ¶Åäƒï•
á ~c6
W%Æ~gàÅx ¸c
Ÿg 0
t~(Ð ƒ
 gzZ

Ú Z î !
ŠgzZ ÁÚ Z‰
Ü z~ä™ê~ÝZX H7tÃk
 kZÌLäkÜZx Zú

¾X ì eÌ[Z!Zi Z »X• ðƒ V™X Z 7*
™ê ~g ¯ÃyÎ 0ž å{Š c
i
X Z 7
*
™ o‚»yvh
”ÃyÎ 0
ПkZT

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

14

Xì à™Ýq ð‚gJ
s Z@Z FLZ äM%Z™`aÆçÃyj
jZ

yj
jZÔyj
¾F
gzZì *
)º6]
{fÆ%ÆV2c
g ð¨Z Vzs@ë Z ª
z x ª » íÑ U
0
à Zz äg ¦
Ð yÎ 0
gzZ

Åä™spÃ#
Ö Ó~ yj
jZXì D

¬Ðƒ
 ñƒ D™ tà ]gz¢
0
U
èY X ˆª~gz¢ ðÌ Å yj
jZ

Ð yj
jZ 7ZŽz»¢
³ 440 » íÑ

DƒŠŽñ~yj
jZX åyZk

Z: ¶
ZuzŠ »M%ZX å7eÆŒ%{zÔ åce

yZÆ u ñƒ Tg ~ yj
jZ Xì @
Yƒ y‚WÌgzZ *
™ú6yZk

Z ñƒ

ŠiÅb)„¬Ž Ô•$
Ë YÅ 0
''zŒV;zÆ™Ýq ð‚gJ
V¸´y›

X ì x3 Zg +F
y‚Wq
ZaÆä™1‡Ã ¨Z Vz 7Z „Ð VŒ X • ~

ìZæ Ì~ yñ• Xì y‚WìZæ „
 Zg { Z'Ì~ yÎ 0
Ð yj
jZ

]©Æ ugzZ yÎ 0
Ü z kZ Xì $

Ë Y ÅÝq ð‚g J
s Z@Z ë ZÆ™

uF
{Š c
itgzZì 仌ïB‚Æuä yÎ 0
{ ÇgÈ ÅgŠ ZÍX •g Z0
•
á ð•Z

~g ¯gzZ y‚ WJ
yd už åt Ñ » ä¯ ^g7 gŠ ZÍXì aÆ wEZÆ
žì @
ƒ Ì{Z
Ãt ÃuÐgŠ ZÍXnÄgg Z Œ
Û 'Ãyi Z ÂƉ
Ü ¤Æ™Ýq ð‚g

V-rÅuyâ ‚ñƒ D™wEZÃxŒ
Û ZŒ
Û { ZC
Ù•
á )g fÆ5 Zg ˆ
iÐ VŒ
Y™ î X CZ uÐ V˜ ¨Y ï3 Zg {eq
Z Ã u V- Xì Y VJ

~ yñ• X¸K 7[Zy
]©LZB‚ÆyZk

Z ä yÎ 0
žth
'
× Xì

gzZ ǃ Za Š Y ~ yñ•)g fÆkZ Z
 ž å¸ ÌÑO%Z » ~i Z0
Z 4Š

^g7 gŠ ZÍÆuÂfƒ Za b)~"µÆíÑU
0
’ÆyÎ 0
ÔyZk

Z

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

15

Ìyñ• b§Å[²~Š:žìt ]!
ë ZgzZ q
Z X Ïã u¯ Ê ¢hZzÐ

~º´kZÆyÎ 0
ž•Se ФC¨¤tXì¸wâ Ñâ Ð ª
zŠ ãn
¶Šx •ZuVx¤

uRCÃòg Wc_yñ•Z åE<XÅnƒ:x » »lˆÅ]*nÌ

~yñ•à ÑgzZŠÃm<!
yñ•b§ÏZXì CYÅzçà â ~g ¸aÆ

X D YØŠ äƒ7Ìx » CªF

ïX¸} $} (zŠÆyZ Âc
W~yj
jZ2- e
zÎZ
 b§kZ

yñ• }uzŠ gzZ X¸ D™]!
Å ä¯ y j
JžŽ ÔÜÁyJ„
 6x ¸

ÜÁVâzŠt X¸ÜÁáZzp
g mÐ òg Wc_

~ jâ Ã ~% a Ñ!
X¸ D™ H x » 6gî Cc
Ã

wÑ Ž „
 6x ¸ïy_ b§ÏZ X ˆ ~Š š
 F
kzgX¸ D 0
 F
š
~ kzg Ì{z Ô¸ D™ z 8I

žìt {z ˆ@Š ]!
¾z ÐŽ ˆÆUIÆ
d
M%ZÜÁ„z[Z¶Ýqe
×ÅkzgÃÜÁX¬

ZƒO~yj
jZŽ ~%a Ñ! ;g}Š¼ „zÃyZ ÌM%Z X • ‰ƒ Cc
×Æ
e

ž åt „Ñ » li ‚Åyj
JgzZ yñ• xq
Z ªX å @
™ c
Š kzgžŽ ì

~V¸´©D}g øaÆTÔN Yñ5B‚Æyj
jZ º´tÆyÎ 0
žìt ˆÅ7cðÃJ
 ` W6T|lZ¥ŠgzZë Z ð•ZXì ~gz¢]zŒ
yAZ ‚ 90Å *Š Xì Š
c
Š¯ œ

% ~g !
zg » gzZ ~r @¬ Å yAZ Ã yj
jZ

t Xì @
Y HwEZ c ä™ Za íz‹ ÃyAZ kZ Xì „gƒ Za ~ yj
jZ

wEZ~yÎ 0
m<!
´ ˜›ÆŠ¤

Šg Z F
{Š c
iÐ~kZ ?ì CYV¹íz‹

o¢q
Z~}g !
ÆwŽgßkZXì ÌkzggzZus@»íz‹kZ Xì „gƒ

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

16

'
h
× ´ ˜y›Ð TX ÏN ¯ : ¶
ÃVâ ›(5t ÅyAZžìt ñZg
 ÅyAZs ÜÆuä6¤'b§T b§ÏZÇ!
k
ÐN Y{g™ƒAÅ

X ¶Å™(Opium Wars)

à ÑgzZ ! † yAZ F{Š c
iXì ;gƒ •Æ iÕ ªcμ ƒ
t

kZXì ºk

iÆ` Z ¯Z ngzZ#
Ö Ó¡ÎÅyj
jZžŽì CƒZa ~yj
jZ
t‹a kZ Xì ;gƒ~ ´ ˜›wEZ Zg ‚ »

{g™0œ
Š

% »V<Õƒ
 yZ yj
jZžì

ú6yÎ 0ãè~Š·gzZ ã=zynºZXì
ãZz6#
Ö Ó ãÎ 0
]!
tZ
 gzZ¸ T e *

X ðƒ÷¡¹ÐZ Âðƒ

s§Åyj
jZ cg »kZ c
ñ YT
Þ Š lŠpyÃîtž åÑ»¶ŠB‚ »Š ŽZ O%Z

ä‰
Ü ¤xÌTÅ *Šž åÌt Ñq
Z » -s§ÅVâ jZX ñY c
Š hñ
gÃæ ÃïZú4Z Xì ~ 7ã3ÅìÐZ Âì Húc
n
~i Z0
Z 4Š ~ yj
jZ

žì Š
ƒ ãZzt Ð k
 à Zz äƒ J
 ` WÐ w‚ 7 ÔX Š
Hêt ñƒ
X¸ÃV±zgŽ •7gŠb)„zÌÃVÃ%Z

/µ~(
úÆkZ å7CU
Š q {zZƒ§ZzŽ »yCZí*
žce *
ƒ ãZz%Zt:

ÆäîÉ~ x Zú§Zz »yCZ í*
X ¶{ ókggzŠ O%Z q
ZúÆkZ ¶~È

cŠÃk
 kZQgzZ Š
Hg ZûÃ)¬ñZg~*Š ~g7)g fÆkZgzZ Š
c
Zz™a

Œ0
zg {O%Z ‰Kðc ~œ,z 21ÝZgŠ bŠx *
»k
 s ÜÆ~Š¤

{z´Æ]ÃZy

 s ÜÆ~Š¤
k
cŠ |gŠX •z »w”Æœ£bÆ
X 7¼

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

17

Ð {°ØZ: m»TX ¶we q
Z sÜk
 O%Z s ÜÆ ~Š¤
cŠ

~ h WÅX¸ ä· Lg LgsÜt XÐ)‚Z: gzZ Ð y]¤: Ôì
ÝZ »yZgzZ•~Š Ÿã¯KZ~*Š ~g7ä[fgzZM%Z

´g g Z Œ
Û '~ F
'KZ ™=
Í Ð s§Vzg e Ãkzg gzZ uÑ
í*
žŽ åO»Š&{ •
á £Z§Zz ë ZgzZ q
Z ~ KÏZ Xì

¹q
Z~yj
jZŠ&{ •
á £ZXì Zƒ¬yŠPÐ yCZ

} (~ }g !
Æ kZX å Ég ›Z'
× CÑ™q
Z {z Ô åx *
Z(

Z {zèY å~gz¢¬ Ð ç O%Z O»Š&{ •
q
á £Zžì Y YÈt Ð t Nz

ì ¢ï» »]!
kZX @
™: wJÃçO%Z6
yj
jZ~]gßÌËgzZ å›Z'
×
YNŠ 7~ yj
jZÃç Yg {~ ]gßËŽ å Ég„
 6x ¸Jq
Z {zž

X åg ZŠ™gzZ Égxq
Z ÌŠ&{ •
á £Z b§kZì yjZg&
q
Z/5 b§TX å
VâzŠ yZ BŠ b§Åg ót‹q
Z \W¤
Z Xì ]Š ¬ Åä±~ :W~ Vâ jZ

Xì YƒyjZ YZ ZuzŠ ðÃA¸yjZ} (
gzZiZ „ãZ {z¶7! Zy
ðÃ~

¹ Âì m»äƒ ~g Zj »M% Z~ k
 s ÜÆ~Š¤
cŠJ
V ˜

 !
¯
Æ XÏVƒ ´gÃæ Ì] ; Ž z { z X ǃ ´6gz Z 9 Š ÃX• ïZú, Z

Ѓ
 Åy Î 0
X c
ŠB‚ »M% Z s ÜÆ{°ØZgz Z y ]¤™ƒg6ä y Î 0
¶t{ zt X e™7& ¸y xgŠÆ y ]¤gz Z {°ØZ y Î 0
žì t t~(
žì ë Z ¹žŽ ] !
Z pX ì „g 7ã™ ZŠ Z 7 ~g ¸ … ` WÅ T
q

…Ðzz ÅÏŠŽ ñÅy ]¤~ y j
jZX ¸ 7ÔŠÆy Î 0
ÌLy ]¤

äWÆy ]¤X ‰~Š™ »] ¯ Ð y j
jZ ä VrZX åÌ{Z
Ã{Š c

b) ðÃ6Vzuu ~g ø X å Š
ƒ c
ÌÐ y j
jZ » Vz e Z ã *zy Ð zz Å

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

18

ðZ6º´ ©D} g øgz Z å @
ƒ 7Za „ w ZÎ »c6W~ y ñ• X ¸ 7

Z ~ ð; Š Å 80 Ž b§Å+ @Wy jZ y Z Ç!
q
X¸g !
¹ y ]¤X ¸

{ z1Å 74zŠ {Š c
iB‚}g ø ä + @Wy jZ X¸ } ±s ÜÆ ‰
Ü ¤ ~(
X ¸7ÌÔŠ}g ø

ÐáZjÆ]¯gzZ q Ê {z´ÆkZX ås ÜÆy*zyZ ¤Z »y]¤

{z Xì t•
Û » y• Wz }i ~ {°ØZgzZ y]¤X åVziña }g øg »i§ » yZ

Zi Z0
Z » WÎÆ yZX • µ Z Z
• ~Š ã
Æ yZ X • 7¦

Ù ‰q
C
Z

t•
Û X • ŠzöJ
 º´ mºq
Z sÜ{zX • 7~Š ˜ ò Z ¸ÑZ Î y]¤Xì

ä2-e
zÎZ
 X •T e*
Zz™Š Zi WÐ š¸ C
Ù Ão LZ {zžì Ú ZsÜ

M%Z [ZX ð3Š ØZ'
× b§~g7 ä yj
jZ ÂHú6yj
jZ~ ð;Š ÅY 80
kZ Âä yŠ Ñ 0)‚Z Xì o‚ » ØZ'
×h
”ÌÐZ Âì Hú6yj
jZ ä
M%Zž Å ÒÃt ä )‚Z ~ ˆ gzZ ñZz™7çt ä ~ž å ¹¸ ‰
Ü z
X}™ú6yÎ 0
ñOÅyj
jZ

B‚~k
 s ÜÆ~Š¤
cŠ »M%Z äyÎ 0
 ˆÆyCZí*
Z

iÕO%Z {zgzZì Š
0„
 zŠ »kZ6gîå[ZyÎ 0
ž ´™tM%Z Âc
Š
X Ç}™Zg7Ã

yC Z í *
äƒ
 Ô V7 z¤
›Z'
× y ›Ô q
g Žòs Zž ©) Z›~g7

} g vÃ) ‚ Z ~ ÂzŠ ]o=ž 啸t » / 5 ‰
Ü z kZ X ¶Å #
Ö èÅ

X ÇVzŠ™á Zj

… tZ ä kZ X „gÐ äZIg Zzg] ÂÊ ‚ñÔ } Z ðWÏO%ZìC
Ùª

Âc
ŠB‚ »M%Z ä yÎ 0
 [ZX • ñƒÐzz ~g ø çž c
Z
ZIg Zzg]

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

19

} hð}X ¶.ßh
”ÅM%Zt Xì 1h
y

ÃyÎ 0
ä kZž 1™äM%Z

™šã¯ÅV”y›Ð VŒž eÎäM%ZX Hú6t Z²äM%Zˆá²

-` Z ¯Z ä VrZp¹Ð ÷Š@gzZ ÅF
ä VrZXÐ,™ÇZ~ t Z²ë
$ yÎ 0
4¨GG
Ç}™ë Z•
Û Š ZæZ Y¯ éSE
5G
žñWyÎ 0
™ aÎtO%Z~y
WX c
Š™g ïZÐ
X c
Š™[Zy

ÃöÆM%Z~ t Z²ä ]!
kZX c
Š™g ïZ s ™Ìä yÎ 0

Æg ïZÆyÎ 0
X Z 7*
™ o‚ »]*
vgzZ VÆhŠ¼gzZ ~ 7*
±k
 {zŠpÃyZ

X ‰ƒy.6
°»O%Z¯
 !

tÃLZuZ yÎ 0
ž¶„g wZ e î !
Š6yÎ 0
)g fÆM%Z ! Ñã=

žt ZŠ X ‰ƒ y.6ãègzZM%ZQû%q
Z Â Hg ïZ ä yÎ 0
X á™

ÃyÎ 0
Ãy{k

;Z†ËZ e {z X H7áZjÆ yZÃy{k

;Z†ËZ e ä yÎ 0

VrZX ¶g »gŠ ð‚gJ
VNU
ZbZ ãÎ 0
7ZX ¸ T e bŠ ZwÅä¯ ]¸bZ

X Hg ïZäyÎ 0
1Ç}Š™g ïZyÎ 0
ž åeÎ7ÌLä

x Z¤

z6bZÆc
gÃà Ñk0
Æy{k

;Z†ËZ ež•ìg™kCt O%Z

X • ]©¦ÃŠ äZ6B÷ c
gÃà ÑÆyÎ 0
èYX • ]â ¥~}g !
Æ

ä yÎ 0
X Ç}™yÎ 0
ÔÐ }Ž ëž åwì »M%Z

”Ã} ¤ZÆ yZÆ™: áZjÆM%Z Ãk
h

;Z†ËZ e

wJÃLZuZ ä ë: Ô È7` ¯~ t Z²ä ëX ðÎ^a

7Z ä ëX HáZjÆ yZÃy{k

;Z†ËZ e „:gzZ H

ÃM%Z&ì X U
Z ì(Zq
Z c
gÃà ÑX c
C 7¼ ~}g !
Ɖ
Ü ¤ Å c
gÃà Ñ

äY^ØÃM%Z »‰
Ü ¤Å c
gÃà ÑXì ZƒHÐWäVKaÆä™y.6
{zž åwì »M%ZÐ áZjÆ yÎ 0
Xì C7~}ç~g UŠpÅuÐ

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

20

²Ô H7Èx Z¤

z6
bZögzZbZ CZäyÎ 0
1X Ç}Š™Èx Z¤

z6
bZögzZbZ

bZögzZ bZ »yÎ 0
B‚ÆkZXì ;g™yz¬ Zg7 Ð yZ~ yj
jZ yÎ 0
gzZ LZuZ Ž • bZö,Z k0
}g ø [Z gzZX å ;g 0
¹Fizg z ‘
 Ìx Z¤

z6

s ÜÆ~Š¤
cŠX •M
 ¯: ¶
Ã]ZŠ ¢O%ZŠŽñ~ê gzZ´ ˜}uzŠ

» yÎ 0
ž}Š „ZÍt w‚C
Ù žì g6M%ZÐzz Åg ZŠ™Æ yÎ 0
~k

1X åXxq
ZaÆyÎ 0
§Zz »y{k

;Z†ËZ eXì pôx Z¤

z6bZö

ÆkZ cyÎ 0
Ž ( 5Z ) PU
Z ã=x Ó Â³7ÃZ
Z`
z]Zg ¶ZƉ
Ü z kZ

ËZ e …Xì ÑZz äƒú6yÎ 0
ž å 3g™ 0
')u q
Z ä VrZ ¸ C
Ù !

LZÃyÎ 0
žtgzZcebŠ™uF
x Z¤

z6
bZ CZÆ™áZjÆyZÃy{k

;Z†

Xce ¢
™ @
õÌ6
x Z¤

z6
bZö

Z‰
Ü z kZX c
Š ;~ *Š ~g7 ÃkZgzZ ÑYZ¼ ƒ
 t ä r šZ ùZg f

î !
Št ä VrZ Ô¸`ƒ äZ-ŠgzZ 2~}gzŠÆ 6 É0
Ž g ót‹gzZ +C
Ùâ
Åä™^C
Ù !
Ð oÃy{k

;Z†ËZ e X}Š wZ eg ÏyÎ 0
ž H qzÑ ÜZ e

! f[ZžìtykZ {Š c
ipX îŠ Zz%c
g™Y Z¨ZÃyZŠ ‚ñèY ˆ~Š7]i YZ

*
™Ýq ]â ¥bZ ~ }g !
Æ c
gÃà ÑÐ yZÉ T e 7*
g â ÃyZ ´ ˜

bZÆLZuZ äÔ å ó óââzL L x *
»T~à¢ZuZq
Zžì§Zzg•X • T e
1™Y Z¨Z Ð xzg ÃkZ )g f Æ iz$
Wq
Z ~ ð;Š Å Y 80X ¸ ØŠ™ là i Zg

[£7ZŽ â{z b§ÏZ X Zƒ ;g™g Z ¦
~ ãw‚ 18 ââz ~ Y 2004X Š

~KÆk

;Z†ËZ eÐzzkZX •ïŠ Zz™Oc
ïŠ Zz™Y Z¨Z {zÃyZ•Dƒ

ÆyZÃk

;Z†ËZ e ä ëžì y.6°»Ðzz kZM%ZgzZì ŠŽñ{çt Ì
$ X H7áZj
4¨GG
™ögzZ Œ0
Š
ðƒ ð¯ ~}g !
ÆuÅyZÐzz ÅkZ éSE
5G

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

21

»]©LZB‚Æuëž•ìgwZ e Ìî !
ŠtÐá²q
Z O%Z[ZXì
Z ~ ]Š ª ìyÎ 0
q
Zžìt {ç7ZèYX N YW~ HÆ nÆ™
¤

ñYW~uš kZyÎ 0
Âì @
YW~x OZ¦ÃŠ ¦½Zq
ZgzZì @
Y `~H
ð6X Ç ñBuš » V!¤bZ ð¨ZŽ X ǃ Œ6yÎ 0
gzZ kzg ÔuŽ Ç

WZg Z CZ@x ªgzg )

WyZk

Z gzZ yÎ 0
g0
ZÆ ( zZ ÏöZ )c^
k
g Wc6

•T e ¢
6
gîƶ‚Æn…O%ZakZX •

ÔŠ yÎ 0
Ì{zì Hë Z•
Û 3 Zg Cg ˆŽ )g fÆgŠ ZÍÃuä yÎ 0

iÕ~g7 aÆ1zg ]g ˆÅuäM%ZXì Zƒ ¯t„YœaÆÜÁ
ð; xŒ
Û ZŒ
Û ~ wÑ {z ÝZgŠ X ¶¿g™g »

»Ã]©uÔ yÎ 0
Æ™ {Ã} z

Æ äƒ „
 zŠÆM%ZX • T e*

]©LZB‚ÆyZk

Z äyÎ 0
ŠŽz!
B‚Æ yZk

ZX H qzÑ *
™A
%âui ZÃ

7RŒ
Û {Š c
i ¹ ~ èâ ]©}g ø

~Š ˜b ~ yj
jZ ÂågzŠ »Š ˜ yjZ~ ð;Š ÅY 80 Z
 žìtzz ÅkZX •

~ yÎ 0
Ì°~uzŠ à Zzp
g]©h
'
× B‚ ÆyZX ‰”Ž ‰°

Ð zz Å kZ X ‰Ì~ yZé°Û ~Š ˜ „ âZ ã½B‚Æ kZ X ‰

Æ Vâ jZ X ‰ƒ {> °» yZgzŠ Æ k
 yjZ ]©Æ yZk

Z gzZ yÎ 0
y]¤~ yj
jZ~Y z Z ÏZX ¸ìg „^ Â} ×Æ:WgzZ b) ãzg0
Z
X(h
”B‚Æ Vo)Û~ yj
jZ ä VrZgzZ¸ ”y]¤X ‰ W

Z åy.6°» yZk
q

ZÐzz ÅyZ X Nƒ 8Q°»gzZ c
àyv ™{ÃyZX

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

22

Xì ;g™ëZ•
Û ŠæyÎ 0
Ãy]¤ž åtwì

ìgƒ 7ÇÐá²°»]©yZk

Z u0
6Y ¯ ÅwŽgßÅyj
jZ

,zXì „g™y.6
ÃVEZk

ZŠæÅòg Wc_a•gzZçO%Z~yj
jZX¸

Ïe~yZk

Z™ïB‚ÆM%ZyÎ 0
ž•CYð;,q+Z™ú1yYÌ

 t yÎ 0
žì Š
ƒ[x»~ äZ™gz!t ÃyZk

Z yÎ 0
Xì ;g ŸI
Ð yZk

Z ä yÎ 0
nºZXì ;gƒ 6Y ZZ O%Z {z ì ;gƒ¼ Ž É ì ;g™

~yZíÑU
0
’yÎ 0yZk

ZX X/z» W
¸ð•ZaÆ ä™Ç]©

aÆM%ZŽ ì ;g™ÒÃÅä™x »B‚ÆyÎ 0
yZk

ZX ì/µq
ZÐ

Xì%ZÁy.6

à ( } ZsZ ! )òg Wc_a• Ìä´ ˜Š¼ Æ*ŠgzZ6¤'
ÔyÎ 0

a Ñ!
Xì ì‡~ yj
jZ} Z sZ ! X H7(Z äM%Zpì c
Šg Z Œ
Û Š¤
cŠ

ìg™wEZt ÃTÔì X U
Z »M%Z [Z} Z sZ ! X Š
Zg â ~ yj
jZ Ì~%

Zƒ ò qÆ 2- e
zÎŽ „
 6x ¸ï a• gzZ „
 6x ¸ïyJX •
 „zM%Z ªX •‰ - ~Vœk%Z™ƒsp~i Z0
ƒ
ZÐÔ¸D™

Xì ;g @
™~º´kZkzgŽì ;g™¼

M%ZgzZ yÎ 0
Ž Ôì Š
ƒ Za {ç¦ÃŠ Z(q
ZaÆyÎ 0
Ðzz Åy*k

iz

Z~ y*k
q

izãÎ 0
ž•T etO%ZXì Zƒ¯Ì¯
 !
»} ×yxgŠÆ
tž å 1,
¸ ä yÎ 0
X ,™x ¬ O$gŠ" gzZ N Y ßB‚Æ]¸g7½

Ž bDyJžì •Zz ! lÐ ]!
kZ yÎ 0
Xì ;g Y c
w a }g ø w Y

1X • vßáZz 䙛РyÎ 0
gzZ y›iZ ¹ Ô• Š !
W6Vzuu~g ø
Æy j
Jxcyj
JÌL{zX ì YY c
‚ ZÃyZ™á x *
»xsZgzZ +Š

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

23

aÆ kZ Xì YY c
VZ 6x *
Æ<
Ø è sÜgzZ sÜÃyZXÐ žZ 7a
ìZæ Iè X å ~gz¢¹ *
™ 0
'» ìZæ Iè q
Z ~ V¸´ ©DIè }g ø

kZ 5 ZgÆyj
jZBzggzZÌZ~Š Z®~g ¸ ¹ ~ y*k

izX ì Cƒ C!

_

Ž c
{z¤
Ž Xì ;gƒ wEZ s ÜÆ yÎ 0
Žžì ;g Y c
Š ÃVÍß Æ º´
N W•ÆbÃÌË{zžÐ•e Â{z•D™]!
Åäh ÂÃyÎ 0
È)
X ,Š™„~Vz•ÃyÎ 0
gzZ

bD ãÎ 0
6V;zX σ ãCZ aÎ ãZz ¹ ~}g !
ÆV¸´©D…

ò £ V;z X • Ì{z¤
„
 6x ¸ï‰gzZ ŠÔ {°ØZ Ô [²Ô ±)Ô yjZÔ
W
X Y7„™x ¬ O$gŠ " q
Z Ì~ ]gßËyÎ 0
V;z Z åE<XÅì Sg ~Š !
iÕo Z„ ¹ yÎ 0
Xì ÅÒÃŪŠ ÃyÎ 0
V;zå ä VÃ%Z

» ` ¯6V;zžì Le ÌtyÎ 0
X ,™iÃZkZŠpbDž @
ì ñƒKg (Z

X ,™: wEZ $gŠ"

m{q
Z V;zgzZ • b)~ V¸´ ~uuyjZ u0
žì „
 gŠ ]!
t

ò Z ¸ÑZ Î y]¤X • 7]c
ÃÆy]¤]c
ÃÆXì „gƒ Za ^›Z'
×

ÅyÎ 0
ä kZ~ T c
Š 7(Z ÌyÒ q
Z ä /5J
 ` WX • 7~Š ˜

ÅyÎ 0
c
VÎ0
Å#
Ö ÓãÎ 0
/5žƒC
Ù ªÐ T c
ƒ¹¼ s ÜÆ„
 c
g

äkZpì ðƒ1ÃyZÐŒ0
ÅyÎ 0
Xì ;g™& ¸~VÍßgzZ„
 c
g

Ù „ ÅM%Z Ä
C
 c
gÅyÎ 0
ä{°ØZ²X Å7k
 6´Zs Ü ÆyÎ 0

gzZ ì c
Š }Š g Z Œ
Û„
 c
g•
Û » Ð zz Å ¶ŠB‚ ~ k
 s ÜÆ ~Š¤
cŠ
îWs ÜÆ„
 c
gÅ yÎ 0äkZ Z åE<XÅXì *
ZŠ¤
¬ogzZ•
Û »Ãx ZúÅyÎ 0

Æ VE=gzZ • ìg }Š } :s ÜÆ VǸ y›t X ì c
Š™k
 y ´Z

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

24

X •ìgö~Vð;

ÅM%Zs§~uzŠ²X •‰ ú~]ÑqÂëÐzzÅV¸´©D

Ðzz ÅTXì c
à yvh
”ä ëÃÔ ¶ðƒ #~ *Š ~g7 Ž iÕ

ÃLZuZ ä yÎ 0
X • ìg Y- Dƒ [Zy

á{ ]©ÆM%ZgzZ yÎ 0

»yÎ 0
Ô H7áZjÆM%ZÃy{k

;Z†ËZ eÔ È7` ¯~t Z²Ô H7t

c
Š
Š™ » ã½Ã } Z sZ ! Ôì ~g ‚ z ~g Y vZ z:Z x Z¤

z6bZö gzZ bZ

ÌZ ÅkZ ~ê Ž • Çg™g Z2Z ]©ÌÐ ugzZ yZk

Z ä yÎ 0
Ôì

yj
jZ ä yÎ 0
ž ǃ x¥ Â,™t‹» ]â ZŠZ yZX • D™†ŸZh
'
×~

aÆM%Z ä yÎ 0
~ ]5ç F {z´Æ kZ pÅgz¢Šæ ÅM%Z~

•ÅV™Ž ‰
Ü zkZ äë~Œ0
yjZžìt]!
ë ZX •Å Za Ì])

ЃA
ëÐ ]*
v yZ X ,™oÅyZgzZTYÃV!yZžì ‰
Ü z[ Z

LZ ä몕]Zç H…Ðyj
jZž ǃ{ i Z0
Z »]ÑqÆV;z…Z

]!
«Ð ƒ
 X•M
 ûb§¾ëÐ kZgzZì à™~9VY ¤a

Z×~:WX ¶t~(¹~g øtX c
ŠB‚ »M%Z~k
 yj
jZ äyÎ 0

s§ÅVì$
X • ” Ì c
à @
Ð uuÅyÎ 0
Xì ]Š ¬ ÅVEjZ *

J°»tX •Tgy_B‚Æuu~g ‚ ¹!
Xì6uu~g ø‘´»wZ ùÐ
7@
D ±ÐV‡i ZgzZV ð½E
åyjZX •b)°»~:WÆVâ jZXì‘´

74zŠ ÌLÅ yZB‚Æ VÍßÆ {g ZD
Ù gzZ V¹‚ÆŠ&{ •
á £Z X • ìg

bŠ 74Š ÃyÎ 0
~ ðZ±Å :WÅyZ1XV™h
”Ìä y]¤X mƒ

ÅŠ ŽZ à ÑgzZŠ&{ •
á £Z Z
 X åce ´gg (Ztzg: Zg Z—Y) …X åce
ÈÁäÔ¸xi 5 Æ UNACOLvO%ZŽ Ô ði™æqgzZ ðW~.
Þ »#
Ö Ó

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

25

ÆVÇZzgg » KZÃÃLZuZgzZ ]g ¸ ÔM%Z Âà e#
Ö Ó

±Ã Cg ¸ ‰
Ü z kZ X ˆïð‚g„
 Zg { Z'~ yj
jZa

 ƃ
ƒ
 {z • ñƒ“J
wZ ù³Ðg J¥Ž ä{

~ y*k

izgzZ yñ• X • _C~ Vñ¤

uÔŠ yÎ 0
Ãb)Ð ¹a LZŠpä ëXì ;g WÐ V;zÌZ Ì

B‚ÆŠ ŽZ à ѯ
 !
Æ VÎ0
gzZ ]Ñq yZXì c
ŠÀ

x »Ž |gŠX •ìgg â ÌÃy]¤ë+
Y~uzŠX M
ƒ7Ç]©}g ø
gzZ LZuZ X Z hg7¹!
 zŠ ðà CZ ~ yj

jZ ä ëžìt {zì Hä ë

O%ZX • ìg á Vð; } h WÃ V1² Ò ñ‚ Æ ¢
 g Y O%Z ]g ¸

D™ë Z•
Û Šæ~]zŒÌÃ} ZsZ! gzZ•f
ðÉgÐó óZg L LàZvã*zy

» qzÑX σ 㙄
 gŠ …[Z Œ0
t gzZì wŽgßu*
ça }g øtX •

»ä™A
%âui Z Œ0
ž åJÚ Z {z Zƒ 0
'Ðzz Åî ZzÆyCZí*
Ž yÃî
Xì YYH„
 gŠÃVzq~g ‚¹ˆÆw‚]‚[ZX å@
ƒ7Za„wZÎ

tä }g ø V;z • ˆƒ ¿x¤

u°I Ïe V˜ ~ o}g ø

Œ0
yjZ u 0
îS ]5ç}g ‚yZ LZ …X • 7lpÐ ëÌ´ ˜

ÅŠ ŽZ à ÑèYì ]gz¢”Z Å ãU
Ã6

ÐQX »íÑ&

g-eÐzzÅäW#
Ö Ó

7„ wJ {z ÃíÑ &

g-e Xì Š
ƒ Z9

*
™ Ýq uu/ß » yÎ 0
{z gzZ D™

ÌLä y]¤ @'Æ kZ X • T e
X H7Z9a}g øX »íÑ&

g-e

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

26

»Ãy]¤žì _ W6x ¬©|t [ZX ì Š
ú~ yj
jZM%Z

Ýq ‰
Ü ¤ iz'izg {z • ŠŽñ6(KZgzZ • |q
Z y]¤X YY H7
ã™]!
Ð y]¤„
 Zg { Z'7Zžì Š
V6ÕkZ Ìn Â[ZgzZ • ìg™

̬ä yÎ 0
~ekZX ì 7iY¯ðà »Z }g ‚kZèYX Ï} 7
7Š¤
cŠ y]¤ž ¹™ Y V;z ägœ ãÎ 0
X å H§`
™ïB‚Æyj
jZ

yj
jZÃVŽ ¯ò Z ¸ÑZ Ξ ~Š ñZgt ä Æz ãÎ 0
X ñY c
Ñt ‚7Z Ô •

ñY ð¯ wq
Zž å~
â »§`
Xì „g™ ZaŽVŒÏŠŽñÅyZXce *
hg
X ,™qzÑ]Z™ZèÐy]¤yjZgzZ#
Ö ÓÅyÎ 0
gzZyjZŽ

wÃŒ0
O%Z ÂX™ Y ~ .
Þ » '!
tZ
 ä yÎ 0
ž Zƒt³

C—Š
Zž åŠ
¤
ƒ Zat spÃyZXì H Zƒž c
W7„ ¢ÃyZžìt ÈX ÎîÂF

èY‰ Z<
Í {zXÐ,™ Hë Âc
Š ¯Œ0
zg {Ã]]_ÆÐ`
kZ ä yÎ 0

ž @
c
Š™ qzÑ ÜZ e î !
Š6yÎ 0
äVrZ QX åXÁy.6ð•ZaÆyZt

„"
âÅÐ`
}uzŠ ä VrZaÏZX ñ¯:z »Œ0
zg { KZÃkZyÎ 0
ì *
™x »ëZЃ
 Ž ~䙄
 gŠ Œ0
yjZ KZÃyÎ 0
ZuzŠX ~Š äW7
X}™g (Ztzg: Zg Z—Y)~A çÆyj
jZyÎ 0
žìt{z
™ïŸg 0
ZX •$
¤
Ë YÅV´pϹZ åE<XÅì _ W#
Ö ÓÏ(~o
Ãy]¤ëxTèYX ǃg ZØŠ ™{ )zgÃkZaÆVÃ%Z Âì C™êðÃ
•D™y´Z »bzg: Zg Z—Y)™Ñ6x ¬©

ÁÔì ŠŽñ‰
Ü z kZŽ×z §{z»V¸´ ©D Ug ¯
t•
Û ~ y]¤gzZ {°ØZÃyÎ 0
ZuzŠX ÇñYƒ

 c

gÅyÎ 0
6
gîCc
Ãä{°ØZX ǃ*

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

27

Ð,™„:gzZ H7k
 y ´ ZJ
ÌZ ä y]¤Xì 3g™k
 y´Zs ÜÆ

Y *
^
™ç ~ yÎ 0
™}Šg Z Œ
Û ¬ogzZ •
Û »Ãx ZúgzZ ` Z ¯Z ÅyÎ 0
ä {°ØZ X

X VƒuhÌ'gúgzZax9~V.yZ@Xì *
ZŠ¤

» kZ • T e *
™]!
B‚Æ y]¤ëžB ¯ Œ0
zg { KZÃkZ¤
Z

}g ø y]¤X Ð ,Š™Ø{ » ( 5Z ) VNU
Z ã*zy }g ‚ëž Çƒt {Z
Ã

1•M
ƒb)…Ðzz Å ~I]”gzZ]c
ÃÆyZX •7{Š yva
~I ]”~}ÑçyjZ X • ìg™B‚Æ o LZ {z • ìg™{z¼ Ž

ä y]¤ J
Y 2001 ³Ð Y 1995X • Tg D × D ±~ :W{z Xì

ÆkZ ñZÎ H7Z9X ðÃaÆyÎ 0
ä y]¤Xì Å#
Ö Ó6yj
jZ
X ðƒ1…¯
 !
Æ~I]” éZž

ÃyÎ 0
žì t 3 Zg 4Ð ~ yZ • 5 ZgŽ ‰
Ü z kZ k0
Æ yÎ 0

` úb§~'O%ZX fƒ *
™ì‡]© ÐM%Z6Š ã
Å]³gzZ ~'
Z'

VŒ Ž }Š™È *
™ë Z•
Û Šæ {z sÜyÎ 0
ZXì Z96x™ ÅyZ yÎ 0
¤
X•

gz$ ÌÇ!
ëX Ï N Yƒ `D&& mx ÓÅ yZ ÂXì CY yj
jZ Ð

t X ÇñYƒŠ !
'z { nyÎ 0
žì 7{ç (Z ðÃ~ yÎ 0
X • 7~ ]Ñq

c
Š™ ©)Æ™ »ã½Ã} ZsZ! X $
Ë ƒ 7•
wðÃÅnkZ•]ÃZy


ƒ

yñ•Š Zi Wq
Z {z$
Ë ™7¼gzZÆäh ÂíÑU
0
ñZÎ[Z} ZsZ! Xì Š

LZ 랸 T e {zX • T et Ž H7ƒ
 {z ä ë~ y*k

izX M
¯7

}™ W~׊pyJž,Š™™k
 ~(âZ6yZgzZ ,Š »¿ Ú ZÃV¸´©D
 Zg { Z'» yÎ 0

LZuZ gzZ ]g ¸ Ô {°ØZX • ìgƒ µ Z Ð yÎ 0
ëž

yÎ 0
ž¸t ]c
ÃÆ{°ØZÝZgŠX ì B
g pŠ~ äZz™xŠ £ÐM%Z

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

28

yZ~ÏZ ñYƒâ i WŠÎÐ[f„
 Zg { Z'
gzZ ñYƒï•
á B‚ÆyZ~kZ Ì
Xì ’ Å

~yj
jZ O%ZXì Z96ì ZgzŠo¢°»yÎ 0
ž•t]Ñq[Z Â

7*
VZyv°»ÃyZXì 73 Zg ðûå
 $k0
ÆyZgzZ•` úb§~'

;g™]!
Å]Z™ZèÐ y]¤6¤'Xì „g™~g » Åå
Ð V;z ÌnXì ;g
)~ A çÆ yj
jZ c
}™‚ZgB‚Æ y]¤ yÎ 0
žì ‰
Ü zt Xì

èY ñW™á 6x ¬©Ã *Š ›B‚B‚Æ kZ X}Š™y´Z »bzgg Z—Y

~Š ˜ ~(~(ÌÎXìX » *Š›x ÓtX ì 7X »yÎ 0
sÜ{°ØZ
Å
4Óh.ZyZp ZÆ^Ô k×Ô âÔ ¹Z²Ô ~òª•~*Š›°
{°ØZx Ót èEG

X •7{°ØZ Ì{)z ˜Ô ¹Z²Ôk×Ôì 7{°ØZ~¦X •TggzŠÐ
Š ŽZ›ÃyÎ 0
aÆä™c6yZgzZ • ]c
Ãd
¾z Ð} (
Æ{°ØZ

…Q ÂD™7]!
{z¤
ZXceã™ÒÃÅÈ ¢ÐyZÃi°egzZY fǃ*
¯

X •ìgö~Vð;ÆVE= „
 Zg { Z'{zèYce *
™ `D(q
ZÃyZ

X •ìg àyvÄ
 c
gÅyÎ 0
 Zg { Z'

{z

D™]!
~e
×ÅyÎ 0
i°eIèÌŽžì˜Zq
ZÐg ±Z ]g @
t

V.¿Šp ä VrZX¸ ŒÉ*
Ññ~gz?6X • ïŠ Zz™O7Zt •

{Š c
i Ìg ZŠ™ » c
z}g ø Ð ¬$
X Š
c
Š™O7Za ÏZ ¶Å]!
s ÜÆ
X ;g7µ

tì ;g±M%Zk
 Ž s ÜÆ~Š¤
cŠžì ~gz¢¹*
™ãZz]!
t

ŒeÎc ä™ Zg7ÃiÕO%ZtXì 7k
 s ÜÆ~Š¤
cŠ|gŠ

» kzggzZ uÝZ gŠ {z Xì Z"z6sÜk
 s ÜÆ ~Š¤
cŠXì/µ

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

29

4ÓE
&AZ~ \g- ¹æX • ìg™ î Z=
5kG
@¬ q
Zt ÝZgŠ X • ìg Î bZö ëH
Í
äg e c
äZ<
Í Z åE<XÅì ~ª
qL¹q
ZyÎ 0
X •ìg™~g »Åk
 bZ

g¢
n
 &ÅäZz™ »Ã[m~g Y~yj
jZÅM%ZëXì 7]gz¢Å

ÌÐ ]Š ª à Zz äW5ÅM%Z b§ÏZXì ]gz¢Å䃕Ãx ¸sÜX •

z»Œ0
zg {ÅM%Z ‚Zg ã= •™_e c
N W<~gX @
77t•
Û ðÃ
9*
ä ë]*
vŽÐáZjÆŒ0
Åyj
jZX ÇðAXE
™¢6\WLZ …Xì

Xì Š
W‰
Ü z»áZi Zê Z[Z•K

 gŠ ë¤

ZvZY ¶
ZÔì ‰
Ü z k0
}g ø [ZpX ‰K~ ~¢Ÿ¬
ÐO !
ë¤
ZXì ê h ÌZ ð5Z'ÅyÎ 0
X Ïóa xŠ}g ø z'
Wz ]³ Â,™Ÿ
ñƒ ]
¸ Ã]Ñq ñƒ s$
X ÇñYWŠ c
|ŠzŠ »”7Z Â,Š™È KaéZ

h WÅkZž å;g {g eLZuZX ñYc
Š Zz™ú6
yÎ 0
ÐM%Zž å;g { ey*zy
ä#
Ö ÓX n™7{z ƒ
 tX ñY c
Š™ »x Z¤

z6bZögzZ bZ Zg ‚ Zg ø ~

Ìë™ÅVNU
ZbZgzZ ò ¸ÆyÎ 0
ä kZp• Å ÂV™~ yj
jZ

Xì c
¯D

XM
 ±7B‚}g ø {zJ
‰
Ü z kZÔìÌZbZ k0
}g ø J
‰
Ü zT

ž 6Ôì @
Y 1ÌáÐ ëX U
ZbZ Zg ø3 Z éZ}
¤
ZX •M
™h YCsÜ

bZ k0
}g ø J
Z
 X• M
ƒ Z]5çQ  HB‚Æ t Z²ä VrZ

¯ : ¶
M
ÃLZuZbZö}g øJ
Z
 Xì 7]gz¢ðÃÅä±…ì ‰
Ü ¤

g0
Z}g ø {z T¾X ì 7ã.6ðÃ… • M
™{ nÃVze ZÆyZgzZ •

}g ø X • M
àgz¢yvÄ
 c
g ~g øÆ™{ "Z6gzZ™ Zz™ 0
'm: {

!
ðÃÅ ã.6Q •g D™ ZŠ Zg ZŠ™ CZ CZ¤
Zx ZúgzZ ÉZgIèÔg›ZŠÔr šZ ùZg f

 O%ZsÜÆ~Š¤
k

30

Ü ¤gzZo¢q

Zïq »¢
 &bZ ÑZz~Š !
WÅhz™ 16yÎ 0
èYXì 7]
Xì oòsZgz
/////

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful