You are on page 1of 56

MUC LUC

LCH CNG GIO

TIN MNG

MC T CM NGHIM

SINH HOT GIO X

V NGUN HN NHN GIA NH BN TR SC KHE THIU NHI

Cha nht XXII........................................ Cha nht XXIII Cha nht XXIV Cha nht XXV Cha nht XXVI c Cha Toma Nguyn Vn Tn........... c Cha Giuse Hong Vn Tim.......... Allo Cha!................................................ Anh th sa bp...................................... Bay theo ting ht.................................... Hng n.................................................... Du chm than........................................ Thnh Th s hip nht v tnh yu..... Ca on ng b...................................... Chng trnh thng 9............................. Chc mng-Hip thng......................... V i, hm nay anh ng... nh th....... i tu Thnh ng............................... Ban Bc i X Hi Caritas gio x....... Cu hi thi gio l.................................... Lch s hnh thnh v pht trin gio x............................................................... Hai Bt ph............................................... R tho...................................................... G ri cng chuyn gia........................... Mn ngon: iu xng khi............... Vui ci .................................................... Gi cc em thiu nhi: Hc lm ngi... Gio l vin................................................ Thiu nhi thi gio l nm c Tin......... i sng c Tin.................................... p n vui thng 8............................. vui thiu nhi thng 9

Trang 2 Trang 4

Trang 9 Trang 10 Trang 11 Trang 12 Trang 14 Trang 16 Trang 18 Trang 20 Trang 21 Trang 22 Trang 23 Trang 24 Trang 26 Trang 28 Trang 30 Trang 36 Trang 38 Trang 40 Trang 42 Trang 44 Trang 45 Trang 46 Trang 49 Trang 50 Trang 52 Trang 53 Trang 55 1

Thong Tin Dan Chua thang 9- 2013

LCH CO N G GIA O

LCH CONG GIAO THANG 9


Y CAU NGUYEN

*Y chung: Cau cho con ngi cua thi ai chung ta: Xin cho con ngi cua thi ai chung ta, thng b tieng on tran ngap, tm lai c gia tr cua thinh lang va biet lang nghe tieng cua Thien Chua va cua anh ch em mnh. *Y truyen giao: Cau cho cac Ki-to hu b bach hai: Xin cho cac Ki-to hu b bach hai nhieu ni tren the gii c tr nen chng nhan cho tnh yeu cua c Ki-to. 01-09 CHUA NHAT XXII THNG NIEN, Thanh vnh tuan II 02-09 Th hai Ngay Quoc Khanh, cau cho To Quoc 03-09 Th ba Thanh Gregorio ca, Giao Hoang, tien s Hoi Thanh, le nh. 04-09 Th t 05-09 Th nam au thang 06-09 Th sau au thang 07-09 Th bay au thang 08-09 CHUA NHAT XXIII THNG NIEN, Thanh vnh tuan III 09-09 Th hai 10-09 Th ba 11-09 Th t 12-09 Th nam
2

Thong Tin Dan Chua


thang 9- 2013

LCH CONG GIAO 13-09 Th sau Thanh Gioan Kim Khau, giam muc, tien s Hoi Thanh, le nh. 14-09 Th bay Suy ton Thanh Gia, le knh 15-09 CHUA NHAT XXIV THNG NIEN, Thanh vnh tuan IV 16-09 Th hai Thanh Cornelio, Giao Hoang t ao va Thanh Cypriano, giam muc t ao, le nh. 17 -09 Th ba 18-09 Th t 19-09 Th nam Tet Trung Thu, cau cho Thieu Nhi. 20-09 Th sau Thanh Anre Kim Tegon, Phaolo Chong Hasang va cac ban t ao, le nh. 21-09 Th bay Thanh Mattheo, Tong o, Tac gia sach Tin Mng, le knh. 22-09 CHUA NHAT XXV THNG NIEN, Thanh vnh tuan I 23-09 Th hai Thanh Pio Pietrelcina, linh muc, le nh 24-09 Th ba 25-09 Th t 26-09 Th nam 27-09 Th sau Thanh Vinh Sn Phaolo, linh muc, le nh. 28-09 Th bay 29-09 CHUA NHAT XXVI THNG NIEN, Thanh vnh tuan II 30-09 Th hai Thanh Gieronimo, linh muc, tien s Hoi Thanh, le nh.
Thong Tin Dan Chua thang 9- 2013

TIN MNG CHUA NHAT XXII THNG NIEN 01 09 -2013 THA THIET VI VINH QUANG VNH CU ( Lc 14, 1-7-14)

Ghi nh: Khi ong ai tiec, hay mi


nhng ngi ngheo kho, tan tat, que quat, ui mu. Ho khong co g ap le, va nh the, ong mi that co phuc, v ong se c ap le trong ngay cac ke lanh song lai

Suy nie m : Ng i Pha-ri-sie u th n g hay kie u ha n h. Ho luo n tm vinh d tr c ma t ng i i . Ho thch c cha o ho i , thch c ca tu n g. Ni mo i ng i chu n g ta cu n g th n g thch c tro n g vo n g va tm mo i ca c h e c cho nha t trong xa ho i . Nhng a ma y ai trong chu n g ta bie t tha thie t v i vinh quang vnh c u ? e c vinh quang o , chu n g ta pha i la m g? Trao o i : Theo ba n , Chu a Gie - su muo n no i nh n g l i na y v i nh n g ng i Pha-ri-sie u va v i ai? Ca u nguye n : La y Chu a Gie - su, xin cho chu n g con luo n y th c ra n g vinh quang vnh c u m i la quan tro n g. Cuo c so n g na y se mau qua, cuo c so n g mai sau m i to n ta i ma i . c g t cuo c so n g na y , chu n g con bie t ga n bo v i Chu a , bie t tha n tnh v i anh ch em chu n g con. Nh o cha c cha n chu n g con se c ha n h phu c trong vinh quang muo n i . Amen!
4
Thong Tin Dan Chua thang 9- 2013

TIN MNG CHUA NHAT XXIII THNG NIEN 08 09-2013 T BO BAN THAN( Lc 14, 25 -33) Ghi nh : Ai trong anh em kho n g t bo he t nh n g g mnh co , th kho n g the la m mo n e to i c
Suy nie m : e tr ne n

mo n e cu a c Gie - su, chu n g ta cu n g pha i cu n g i con n g v i c Gie - su. n g Nga i i la t bo , la o n nha n Tha p gia . Chu n g ta co da m t bo ba n tha n ? Co da m hy sinh cho l i ch tha nha n nh Chu a kho n g? Trao o i : T bo ba n tha n ra t kho , ba n co ca c h na o giu p mo i ng i t bo ba n tha n mo t ca c h de da n g va h u hie u ? Ca u nguye n : La y Chu a Gie su, gia nh chu n g con, gia o x chu n g con, to quo c chu n g con cu n g ang khao kha t mo t cuo c so n g a m no, an vui, thnh v n g. Nhng

e ie u o c hie n th c , mo i ng i chu n g con pha i bie t t bo t l i e xa y d n g cho co n g ch. Ch khi bie t so n g v tha nha n chu n g con m i ch th c la m mo n e cu a Chu a . Amen.

Thong Tin Dan Chua thang 9- 2013

TIN MNG CHUA NHAT XXIV THNG NIEN 15 09 -2013 NGI CHA NHAN HAU ( Lc 15, 1 -32) Ghi nh: Chung ta phai an mng va hoan h, v em con ay a chet, nay lai song, a mat , nay lai tm thay. A n su n g cu a Cha cu n g ro n g Suy nie m : Tr c nh n g l i ch trch cu a nho m Pharisie u ra i hn nhie u so v i suy ngh ve tha i o cu a c Gie s u o i ha n he p cu a con ng i . Xin v i to i lo i . c Gie s u a cho cho chu n g con mo i khi ye u tha y Thie n Chu a nha n ha u uo i bie t tin t n g quay ve tm kie m ng i la m la c va ha n v i Cha v lo n g ye u me n ch kho n g v s ha i . Xin cu n g da y hoan o n nha n ho tr ve . c chu n g con bie t noi theo lo n g Gie - su cu n g ke u m i chu n g ta nha n ha u cu a Cha, qua n g chia se nie m vui v i Thie n a i tha th va o n nha n anh Chu a , bie t m ro n g ta m ho n ch em chu n g con. Chu n g con va tie p o n nh n g ng i to i ca u xin nh c Gie s u Kito , lo i sa m ho i a n na n . Chu a chu n g con. Amen. Trao o i : Chi tie t na o trong ba i Tin M n g no i le n lo n g nha n ha u cu a ng i cha? Ca u nguye n : La y Cha, qua du ngo n tre n a y , c Gie s u a cho tha y lo n g nha n ha u cu a Cha l n lao hn nhie u so v i s a n na n cu a con ng i .
6
Thong Tin Dan Chua thang 9- 2013

TIN MNG CHUA NHAT XXV THNG NIEN 22 09 -2013 KHON NGOAN TM I VNH CU ( Lc 16, 1 -13) Ghi nh : Anh em kho n g the v a la m to i Thie n Chu a ,

v a la m to i tie n cu a c .

Suy nie m : Con ng i nga y nay ra t kho n ngoan khi tnh

toa n e tm kie m ha n h phu c i na y . Nhng s kho n ngoan ch th c th t co ai tm c , hay co ga n g i tm. Cu n g nh ng i qua n ly trong ba i Tin M n g ho m nay, o n g a du n g s kho n khe o gian manh e tm ha n h phu c cho i so n g cu a o n g. Qua o , c Gie - su muo n da y chu n g ta bie t du n g s kho n ngoan cu a mnh e s du n g gia ta i Chu a ban: S c kho e , th i gian, tie n cu a ma tm la y cho mnh ha n h phu c vnh c u . Trao o i : ie u ne n va kho n g ngoan, y ch cng ne n ho c ng i qua n gia? Ca u nguye n : La y Chu a , Chu a quye t e chu n g con bie t con ng i chu n g con ye u he n , bie t cho n Chu a , v chu n g con muo n theo Chu a nhng chnh Chu a la ha n h la i cha y theo cu a ca i va t cha t , la c phu c vnh c u cu a thu , danh vo n g i . Xin Chu a tha chu n g con. Amen. th cho chu n g con va ban n kho n
Thong Tin Dan Chua thang 9- 2013

TIN MNG CHUA NHAT XXVI THNG NIEN 29 09 -2013


QUANG AI

( Lc 16, 19 -31) Ghi nh : La-da-ro c an u i ni a y , co n con th pha i chu kho n kho . Suy nie m : Cu a ca i la con dao hai l i . No la te n a y t to t nhng la o n g chu xa u . Nh n g ai kho n ngoan bie t s du n g no , se a t c ha n h phu c vnh c u . Ng c la i , nh n g ke ngu a n to n no la m o n g chu se b no nha n chm xuo n g ta n ho die t vong. Ba i Tin M n g ho m nay la mo t du ngo n Chu a du n g e da y chu n g ta bie t s du n g cu a ca i cho u n g cho , e a t c ha n h phu c muo n i . Trao o i : Theo ba n , ta i sao o n g nha gia u b kho n kho ? Ca u nguye n : La y Chu a Gie - su , gia u hay nghe o kho n g pha i la mo t ha n h phu c ba t ha n h muo n i , nhng ie u quan tro n g la chu n g con so n g theo gia o hua n cu a c Gie - su. Bie t luye n ta p cho mnh mo t tinh tha n ye u thng, mo t ta m ho n qua n g a i . So n g cha n tnh v i Chu a va chan ho a v i anh em. Ch trong tra i tim ro n g m o , chu n g con m i c h n g nie m vui vnh c u . Amen.
8
Thong Tin Dan Chua thang 9- 2013

MUC T

C CHA TMA NGUYN VN TN


Gim Mc Gio Phn Vnh Long
Khu Hiu : AMBULATE IN DILECTIONE "Hnh Trnh Trong c i" - Sinh ngy 27-12-1940 ti i Phc, huyn Cng Long, tnh Tr Vinh, thuc H o Bi Xan. - Vo Tiu Chng vin Vnh Long ngy 01-09-1953. - Ngy 21-12-1969, th phong Linh Mc, ti Nh Th chnh to Vnh Long. - T nm 1970 n 1971: gio s Tiu Chng vin Vnh Long. - T thng 09-1971 n thng 03-1974, hc ti i hc Gio Hong Gregoriana, Roma v tr v qu hng vi vn bng Tin S Thn Hc. - T thng 03-1974: gio s i Chng vin Vnh Long. - T nm 1980 n nm 2000: Ph trch Nh Th Chng vin. - T cui nm 1988 n nm 2000: Gio s ngoi tr mn Thn Hc Lun L ti i Chng vin Thnh Qu, Cn Th. Song song Ngi m trch cc lp Tin i Chng vin ca Gio phn Vnh Long t 1992 n nm 2000. - Ngy 15-08-2000: Gim Mc ph Gio phn Vnh Long. - Ngy 03-07-2001: Gim Mc chnh to Gio phn Vnh Long. c Cha gi v vo lc 21 gi ti Th By, ngy 17 thng 8 nm 2013 .Hng th 73 tui
Thong Tin Dan Chua 9 thang 9- 2013

MUC T

C CHA GIUSE HONG VN TIM


Gim mc Bi Chu

c Cha Giuse Hong Vn Tim, tu s dng Salsien, Gim Mc Bi Chu, qua i v b nhi mu c tim sng th by ngy 17-8-2013, th 75 tui.

c Cha Hong Vn Tim, sinh nm 1938 ti Hi Sn, Hi Hu, Nam nh. Ngi theo hc ti Tiu Chng Vin Bi Chu, gia nhp dng Don Bosco, v vo nh tp nm 1960, sau theo hc Trit v Thn hc ti Hc vin Salsien Cremisan bn Italia v Btlehem bn Israel, ri c th phong Linh Mc nm 1973. Sau khi v nc, ngi lm gio s Thn hc lun l ti Hc vin Don Bosco Lt, ri lm chnh x Thanh Bnh trong 20 nm. Nm 1995, ngi tr li lm gio s Thn hc lun l ti i Chng Vin H Ni. Nm 2001, ngi c c Gioan-Phaol II ch nh lm Gim Mc Bi Chu.
10
Thong Tin Dan Chua thang 9- 2013

MUC T

ALL CHA!!!
1. ng bm s cch vi vng; mt cht thinh lng c th rt hnh phc; n ct t vi nhng n o bn ngoi. 2. Ni chuyn vi Thin Cha khng phi l mt s c thoi; ng c ni khng ngng ngh; hy chu kh lng nghe Ngi ang ni u dy bn kia. iu rt quan trng. 3. Nu cuc m thoi b t, hy kim tra xem c phi chnh bn cp my hay khng. 4. ng tp thi quen ch gi Cha trong trng hp khn cp. 5. ng c phn cho Cha ch trong nhng thi gian khuyn mi. Nhng cuc gi cho d l ngn ngi, lc ban ngy cng rt qu bu. 6. Hy lu , nhng cuc gi cho Cha u min ph! ng b l. 7. Hy nh gi li cho Cha khi Ngi li tin nhn trong my ca bn. Ghi ch : Nu tun th by ch dn trn m vn kh lin lc vi Thin Cha, ng qun rng Thin Cha c ba ng dy lin lc: ng dy Cha Cha, ng dy Cha Con v ng dy Cha Thnh Thn. ng dy sau cng ny thng khng b kt. N rt cht lng. Nu my ca bn vn khng hot ng, hy ni n vo cc sc ca B tch ho gii; n s hot ng tr li cch nhanh chng. Nhng thit b ny c bo hnh trn i.
Thong Tin Dan Chua 11 thang 9- 2013

CAM NGHIEM

ANH TH

SA BEP

e p gas nha ba t kho n g le n , to i lie n ke u th gas e n s a . O n g th s a ma i kho n g c ne n ke t lua n la ta i be p h. To i lie n ke u th be p e n s a , ra t nhanh cho n g a co mo t anh th be p e n s a . V a e n co n g nha anh ra t vui ve cha o ho i : Em e n s a be p cho ch!. Kie m tra mo t ho i , va th nhie u thie t b, anh ke t lua n : Cha c cha n la ta i gas, be p kho n g co va n e g he t , em a m ba o v i ch. To i la i go i th gas t i , sau khi thay thie t b gas, u n g la be p a hoa t o n g la i . Trong lo n g to i cu n g tha m ca m phu c anh th be p . Ma c du a thay thie t b gas, va be p a s du n g c nhng anh th be p va n ve sinh, lau chu i be p tha t chu a o . Anh co n h n g da n gia nh ca c h s du n g be p sao cho an toa n , ve sinh be p nh the na o e ta n g o be n cu a be p v i mo t tha i o ra t ho a nha o n to n . Sau khi a hoa n tha n h co n g vie c , gia nh a g i cho anh mo t chu t thu lao, nhng anh la i t cho i : Ba o tr be p cho gia nh la vie c pha i la m cu a co n g ty Maloca chu n g em, em xin kho n g nha n . Tha t qua nga c nhie n , bo to i lie n no i : Ca c con pha i ho c ta p anh
12
Thong Tin Dan Chua thang 9- 2013

CAM NGHIEM Hie n (te n anh th be p ) lo n g ta n ta m , tnh lie m khie t , chnh tr c khi ra ngoa i la m vie c . Ca nha to i no i chuye n ma i ve anh th be p , t ho i kho n g bie t anh co pha i la ng i Co n g Gia o kho n g? Anh a la m vie c tha t ta n ta m , la m vie c ma kho n g ca n e n a p , ma mnh co e n a p anh cu n g t cho i tha t a n g khen mo t ng i to t , mo t ba i ho c nha c nh cho to i . Trong Kinh Tha n h kho n g t la n Chu a cu n g da y : La m vie c ba c a i th tay pha i co la m cu n g n g cho tay tra i bie t Nga m la i , to i tha y anh th so n g tha t hay nh l i Chu a da y . Nhn la i ba n tha n to i tha y mnh cu n g pha i ho c tha t nhie u t nh n g ng i to t nh va y . So n g ta n ta m v i mo i ng i la m tha t nhie u vie c to t ma kho n g mong e n a p . o m i u n g la lo i so n g loan ba o Tin M n g! La y Chu a xin giu p con so n g theo l i Chu a da y !
NGHE CON (gk Gioan)

Thong Tin Dan Chua 13 thang 9- 2013

CAM NGHIEM K hi to i ve x th a co ca oa n Truye n Tin, bo n ma n g la nga y 25 tha n g 3, nhng ch e n khi cha Xua n c kh i co n g xa y nha gia o ly , Legio phu tra c h mo i th t ha n g tua n , trong nh n g buo i la m vie c chung v i ch Hng, ch ru vo ca oa n , sa n co ma u va n nghe la i thch ca ha t ne n to i o n g y ngay, ngoa i mo t gi r i va o mo i to i th hai va hai gi co n g ta c ba t buo c cu a Legio to i la i co ma t nha th e ta p ha t , ca oa n chu n g to i nga y o n chie m a so , tha y da y ha t la anh Hu n g be n gia o x Ta n Hng ( do ch Trung gi i thie u ). Cu n g xin c no i the m ra n g bo n ma n g cu a ca oa n cu n g tru n g v i nga y a i le Acies cu a Legio, ch trong mo t buo i chie u ma to i pha i hoa n tha n h bo n pha n cu a hai ho i oa n . Nh n Chu a t gia o x Ha No i to i a ve kp e bay theo tie n g ha t cu n g ca c anh ch, sau na y v co n g vie c , v s c kho e cu a me ne n to i xin ra ca oa n . Ba y gi ca oan c oi ten la Hie n Ma u va kho n g co nga y bo n ma ng rieng na, nhng lai c s Tho du da t ta p ha t cu n g v i l c l ng hung hau cua cac anh be n ca oa n Gia Tr n g ne n ha t co ho n hn. An tng nhat la th na m tua n Tha n h v a qua trong kho ng kh ton nghiem , khi Cha chu s kie u Mnh Tha n h Chu a qua nha ta m , long toi lien tng e n nga y xa Chu a t gia mo n e e i na p mnh cho quan d th tre n ca oa n ca t le n ba i ha t ba n g tie ng Latinh rat hay, rat tuyet v i va a y xu c ca m. Cha bao gi nghe ca oan Hien Mau hat hay e n the va lo n g tha m mong e n nga y th nam tuan Thanh sang na m se la i c nghe la n n a .

H T Y A B

T O E

G N IE

T A H

14

Thong Tin Dan Chua thang 9- 2013

CAM NGHIEM Tuy nhie n, theo thien y cua rieng mnh, to i va n muo n ca oa n Hie n Ma u ch toan la cac ch thoi. Cha n g le a co mo t ca oa n chua n gia trng ha lai kem canh kho n g co mo t ca oa n chua n hie n ma u sao ? Neu c cac ch o n g a o tham gia khi a y S se th gio n g e chia 3 be cao, trung, tra m. Cha n g co g kho kha n ca ch s ca c ch lai lo cai lo cua Martha ma que n ra n g: mo t l i ha t ba ng hai li cau nguyen thoi. Han gia nh ca c ch a t n g ngo i tr c ma n hnh tivi e theo doi cuoc thi tie n g ha t ma i xanh ho la nh n g ba noi, ba ngoai tham ch co ca ba co , cu n g cha c tuo i v i chu n g mnh the ma ho a hat rat mau l a , ra t truye n ca m e minh ch n g g n g cang gia cang cay. Chu n g mnh kho n g ha t sa n kha u th ha t Thanh ng, hat trong chnh ngo i nha tha n thng cua mnh thay cho nhng li cam ra m vo bo la nh n g ca u ha t, cha c cha n rang se lam am long c lang qua n va ca c tha n h vie n nh n a o nhe. Hay mau ghi ten mnh va o ca oa n Hie n Ma u i, em tin ra n g cac anh xa chang hep hoi t cho i l i hay y e p cu a ca c ch a u , e em c m mot ngay a i le na o o cu a gia o x hay ca oan bo va me se song kie m Gi va n g cu a phim vie t hp bch cho co n g o n g th n g thc buoi ho a nha c tng b n g. Cu n g chnh la th i kha c
Ta n h n g chu t th gia n Sau mo t nga y la m vie c Ne n y nguye n cu a em Tu y thuo c va o ta m lo n g Thm tha o cu a quy ch o i v i Chu a ma tho i .
T N (GH.Luca)
Thong Tin Dan Chua 15 thang 9- 2013

CAM NGHIEM

HONG AN
Lo n g me bao la nh bie n Tha i Bnh da t dao. Tnh me tha thiet nh do n g suo i hie n ngo t nga o . Khi nghe xong ba i hat Long me, long toi dang le n mo t nie m ca m xu c v lo ng ye u thng cua cac ba me. th i a i na o , th ta m lo ng cua ca c ba me cung that la tuyet vi, thi chie n tranh ca c me hy sinh v tng lai a t nc, nam gai nem mat, i la m giao lie n, mang tin t c ra chie n tr ng. Toi xem tivi, vung Cu Chi co ba me , hy sinh cho a t n c bay a con trai, mot con re, mot chau no i , s chu ng cua ca c ba me qua s c tng tng. Con thi bnh, ca c me la i chu n g ca ch kha c, phai au kho v nhng a con hoang a n g, a n chi tra c ta ng, nghie n nga p , r u che, trai gai. Nhng ng i Kito h u, chu ng ta co n co mot ngi me tuyet v i hn, mo t ng i me ba t t, o la Me Maria. T khi nhan tieng Xin Va n g, cho e n khi ng d i cha n tha p gia , biet bao chang ng Me pha i chu. Khi bie t Me mang thai, Tha nh Giuse nh am tham bo tron. Khi sinh Chu a ra, b vua Herode tm kie m giet chet, Me cung Thanh Giuse mang Chu a sang Ai Ca p , ro i la i ma t con trong en th, Chua va Me cu n g Cha Giuse phai lao o ng va t va trong canh kho ngheo, en lu c Chu a kho n l n ba na m i rao giang nc tri. Sau cung b chet treo tre n tha p gia , s au kho na y , Me kho ng he than van, ch biet Xin Va n g. e n khi ma t con, Me ve v i Tha nh Gioan nh li Chua nhan nhu . Chu n g ta la ng i Kito h u cu ng noi gng Me Maria, e loan Tin M n g la Chu a o muo n va n ho ng a n ni nhng ngi phu n chung ta, Chu a ta o d n g mo t nam, mo t n , tha nh mo t gia nh, sau ban giao hoa, hnh tha nh mo t thai nhi t trong tr ng n c khong biet con mnh ep
16
Thong Tin Dan Chua thang 9- 2013

xa u ra sao, lo n g me a a p u thng ye u, mong sao con mnh giong hnh a n h Chu a , t i khi con m ma t cha o i. To i co mo t a con ga i, la y cho ng 2 nam, van cha co tin vui, hai a i kha m be n h, m i bie t con re thuo c thanh phan hiem muon, toi buo n phie n cho con ga i mnh, i ch a be nh khap ni, khoa hoc eu bo tay, nhng to i va n mo t lo ng tro ng ca y , cho nao co Me la toi a chau e n e ca u kha n, van xin v i Chu a , nh Me chuyen cau. Trong nhng gi kinh thng xo t , to i van xin Chu a v i ta t ca tam long, nai van Chua tha t cha n tnh. Chu a i! Ch co mo t na m at set thoi ma Chua tao ra con ng i ba n g xng, ba ng tht, gio ng hnh anh cua Chua. Gi ay a tha n h ty ty ng i tre n the gian, con xin Chua cho con gai con nhng ma u ba nh vu n tre n ba n, v con ga i con cu ng la con cua Chua, mot li pha n cu a Chu a , th mo i s h kho ng se thanh hien hu ngay. Va toi ca u kha n v i Me ba ng ca c tua n chn nga y . Xin Me cau thay, nguyen giu p . V Me i! Phu n a co gia nh ai cu ng mong co con cai cho vui c a , vui nha , v con m i co c ma i a m cua mnh. Me i! Du khoa hoc co bo tay, nhng Chu a th kho ng co g ma Chua khong lam c. Va l i ca u xin cu a con a tha nh hie n th c , khi biet chau mang thai, toi vui m n g sung s ng, to i muo n ga o to cho ta t ca moi ngi biet, Hong An cu a Thie n Chu a ban cho gia nh to i. La y Chu a ! Con ta n Chu a ! Nh Hong An cua Chua, ban cho phu n chu ng con c th c hie n nh ng co ng trnh cua Chua, c ap u thai nhi t trong tr ng n c , ro i hnh tha nh mot thai nhi be nho ra i . Xin Chu a da y con bie t ca ch loan ba o cac Tin Mng cu o cua Chu a e n kha p mo i ni mo i lu c. La y Me Maria, me la trung gian ca c n chu ng con nh Me chuyen cau. G.Legio (GK Gioan)
Thong Tin Dan Chua 17 thang 9- 2013

CAM NGHIEM

CAM NGHIEM
So vi mt bng th gii, th s ngi theo o Thin Cha cn t i lm. l cha k nhng k b o, nhng ngi kh khan ngui lnh c tin v lng mn. Hnh nh khoa hc cng ngh cng tin b, tm linh con ngi hao ht dn i, c rt nhiu nh khng th Cha, cng chng c th Pht. Nhng rt nhiu nh c bit l nhng ni kinh doanh bun bn c bn th ng a. V h ngh rng chnh ng ny ch khng phi ai khc, s em ti lc n cho h. Ci h cn l tin, ci h khao kht l kim ngn, li c mt s ng theo o ng b. Khi ti mun tm hiu v gio l ca o ng b th h tc tt, ch gii thch l n ngy cng ca t tin. H sm tri cy, nhang n thp trc tm hnh ca cc v y. Ri lm ba cm quy t con chu v tng nh v mi cc v cng hng vi con chu. Nh th l trn bn phn v o hiu ri, thuyt nh Pht th c lut nhn qu. Mi ngi sai khi cht, c th s u thai v mt kip khc, ty theo cch sng lnh, d kip ny nhng o ng b th linh hn ta s i u, v u? Sau khi ci xc bin thnh tro bi? cng l cu hi v cng l ni bn khon m hn mt ln ti trao i vi ch hng xm st cnh nh mnh. Ch bit ti l hi vin Legio, ch cng mang mng hiu v cng tc ca ti nhng c ch v ti nh bt lc trc trng hp ri nh canh h ca gia nh ch. Ti bit mnh khng phi ch gi o cho ring mnh, m cn phi ni v Cha cho mi ngi na. Nhng nhiu khi cng nn lng ngao ngn tht ln b tay chm com vi nhng trng hp v con ngi nh sau _ Nh c bn th Cha, thm ch chng c hoa ti, nhng hu ht thnh vin trong ngi gia y u i qua, khng c ly mt
18
Thong Tin Dan Chua thang 9- 2013

DA U CHA M THAN

CAM NGHIEM
pht thinh lng ni chuyn vi Ngi. H ch bit n, ng v kim tin. Vui vi ci vui ring ca h. _Ngi c o ch cn trn danh ngha nh ci mc gn trn qun o. Bi h b l ngy Cha nht, khng bit khng nh nhng ngy l trng trong nm. Khng nh ngy knh Thnh bn mng ca mnh. Khng quan tm gio x ang din ra s kin g. _i l ngy Cha nht chng khc chi i tr n. Khng bit bi Phc m hm nay ng g?. Qun ht nhng iu Cha va ging _ li vo lng nhn t ca Cha, hiu sai v d ngn ng ch thu lm vn nho, ung dung t ti vi tui tr v sc khe ca mnh. H bin minh rng lm t sng ti chiu cng ch lnh mt ng, lm vi gi cui ngy cng lnh c mt ng. Th h c g phi p bn thn mnh, ch cn n nn sm hi vo gi cui l Cha s tha ht. Cha i! Con nhn mnh ch l tn y t v dng v hn km, c ming m nh khng, cho d trong cuc sng gia h v con chng ai cn ai. Nu c mt lng nhau v nhng li ni thng, ni tht th cng khng nh hng g. Vy m c mun c mt ln c tht chm cho h nghe v bi d ngn no . c mun mt ln tm tnh cho h hiu Cha s n vo gi ta khng ng ti, khng c ngi gi hay tr th. Con vn ch trong tm tr, cha dm hnh ng. V sao? V con ngi ci ba ca mnh qu nh, khng lc ph bc tng b tng ca h. Ngi lnh cm sng m khng dm bn vo k i nghch. Ngi lnh m hn nht, khc chi vi k o ng u. Vi ch loan bo tin mng k ny. Xin cho con cht can m bin c mun nh nhoi ca mnh thnh hin thc HNG HONG (Gk Luca)
Thong Tin Dan Chua 19 thang 9- 2013

CAM NGHIEM

hi ban chnh mnh Nga i cho nha n loai, chua Gies u a ban truye n s song than linh cho cac tn h u, nga i co n ban cho chung ta c hie p tho ng va gan bo vi Ngai. Nh ca y nho va canh nho. Khi ca mot giao ho i hoa n vu cung an cung uong mot th r u la mnh mau Thanh Chua. S hie n die n cua chua ni nha tam, co tnh ca ch lien tuc lau dai, la cho da duy nha t ba n g th c the ma la i sie u nhie n cua v muc t toi cao chan da t va ba u ch a cho ho tr c to a Thie n Chua. Trong thi chien tranh nh n g ng i lnh chie n Co ng Gia o ho no i rang: du phai hanh quan ba t c ni na o xa la , ne u ga p c mo t nha th, ni nha tam co at Mnh Tha nh Chu a , ho cam tha y mo t s a m ap, mot tnh yeu dat dao, mo t ta m ho n tin tng pho tha c ni Chu a . Ngay nay cung vay, nhng ai t n g la l kha c h xa nha , cha c cha n cu ng eu cam nghiem nh the. B tch Tha n h The kho ng ta ch r i ma gan lien vi cuoc tai dien hy le khi v mu c t to i cao a t hie n te tre n oi Calvarino. Hang ngay ca c linh mu c a ta i d ng la i e xin n tha th cho mnh va cho giao dan va cu n g v i Chu a Kito ma ta n Thie n Chu a Cha. B tch Thanh The cu n g la b tch tnh ye u, ngoa i ta m tnh tin tng mot cach tuyet oi va o th c the la Thie n Chu a tha t , co n o i hoi ngi Kito hu phai biet que n mnh e nha n ro ng tnh ye u cho mo i ngi va v moi ngi. e ke t lua n ve mo t l i h a : Tha y se v i ca c con moi ngay cho en tan
20
Thong Tin Dan Chua thang 9- 2013

Tha n h The S Hie p Nha t Va Tnh Yeu

the (Mt2820), Chu a Gie su a la p b tch Thanh The, e tiep noi s vu cha n da t , lie n ke t , h p nha t , phu c vu va ye u thng cho nhan loai. Du nh n g the ky a u s lu gi Mnh Ma u Tha n h Chua trong cac nha tam ch da nh cho ng i au o m be nh ta t . Nhng sau cong ong Nicee th I na m 325. Ca c Tha nh phu a c Tha nh Than soi sang, ve s can thie t lu gi Tha nh The ni nha ta m . S hien dien ch thc cua Ba Ngo i Thie n Chu a trong ca c Tha nh ng, Ngai la chu nhan nha Chua e cho con ca i cha y e n lu c vui va lu c buo n. Ni ot nong tnh yeu tin ca y me n. Cho e n co ng o ng Vatican II , 1962 s xac tn lai c bay to ro ra n g hn, cu ng v i s to n vinh l i Chu a, mot lan na a c cac ngh phu long tro ng xa c tn, chu a th c s hien dien trong li Chua, e soi da n va a mo i ta m ho n qui h ng ve cho Thien Chua Cha.
Bu i Ninh C
********************************

CAM NGHIEM

CA OAN ONG BA

Du dng, vang tan chon Thien Cung Toc bac, long son tham tn trung Vt qua thang tram, bao th thach Phuc sinh toa sang, bc ung dung Hien hoa, nhan ai, cao cao hat Quyet ch, thanh tam, kho chang chun Chua cam, thu ong, long trung chnh Mai nay, qu thng phuc Thien Cung.

( Ca vien gia)
Thong Tin Dan Chua 21 thang 9- 2013

CHNG TRNH SINH HOT THNG 9


TH BY (14/9) & CHA NHT (15/9):

SINH HOAT GIAO X

Hi ch Thiu nhi TH BA (17/9) : Thi gio l vo lc 17g TH NM (19/9): TT TRUNG THU Cu cho Thiu nhi TH SU (20/9): K NIM 10 NM CUNG HIN THNH NG 20/9/2003 20/9/2013 TH BY (21/9): Mng knh thnh Matthu. Bn mng gio h Matthu CNG TC PHNG V THNH L (20/9) THA TC VIN: Thnh gi nn cao (Nu c, xin cc v cn li mc o p i sau thnh gi nn cao) Kiu hoa: LEGIO + PHT T Kiu c M: GIA TRNG + Hi CC B M c sch bi 1 & 2: HI NG MC V Ht l:CA ON PHNG V Li nguyn gio dn: BC I CARITAS: Dng l vt: GIO L VIN, CA ON CECILIA, AMINH, CHM SC BNH NHN, HNG O, GIA TRNG Cc hi on mc ng phc v mang c on i theo v tr on rc
22 Thong Tin Dan Chua
thang 9- 2013

SINH HOAT GIAO X

Chu a Nha t nga y 1/9/2013, gia o x co r a to i tre em. Xin quy Phu huynh no p so Gia nh Co n g Gia o ni Ban ie u ha n h gia o khu.

R A TO I TRE EM

CHC MNG
Ngy 20/9 Gio X K Nim 10 Nm Cung Hin Thnh ng. Xin cng on cu nguyn cho Gio x ngy thm hip nht v thnh thin Chc mng Gio khu Matthu mng bn mng thnh s Matthu ngy 21/09. Chc gio khu lun mang Cha n vi mi ngi
HIEP THONG

Cong oan giao x cung cau xin Thien Chua cho: * Ong Phero Nguyen Van T giao khu Luca * Ong Luca Hoang Van Kham, giao khu Matheu *Co Teresa Nguyen Thi Hue, giao khu Marco
mau sm c hng ton nhan Chua

Thong Tin Dan Chua 23 thang 9- 2013

toa n bo nha th va nha gia o ly , tie p e n la thay c a Nha th . V c a cu nha th pha i g bo he t ne n ca c o n g tru m a pha i thay phie n nhau ngu nha th . Mo i khi ch ca n mo t ng i ngu nha th tho i , nhng do nha th th l n , c a la i kho n g co ne n ca c o n g tru m pha i pha n co n g 4,5 o n g ngu . The la phie n tr c cu a ca c anh xa ru t nga n la i . V a i la m ve , a con ga i nho a ho i : Ho m nay bo co ngu nha th kho n g? Anh no i co nhng cu n g tha y thng co con ga i nho hay u a gi n v i bo tr c khi i ngu . Nhng bo n pha n va tra c h nhie m cu a mnh ne n anh xoa a u co con ga i ngoan ma t ang buo n buo n . Buo i to i a n cm, anh la n g xa n g giu p v u vie c , anh khe no i : V i, to i nay anh ngu nha th . Tha y v ma t tnh queo anh cu n g hi nho t nho t . Bie t v va
24 Thong Tin Dan Chua
thang 9- 2013

V chng trnh tie p s c N A Y I , S au mu a thi, gia o x la i ba t A NHA NH a u chng trnh a i H O T H N G U M tu Thanh ng. Bat . . . au bang viec chong tham

SINH HOAT GIAO X

SINH HOAT GIAO X con co tnh s ma, ne n khi buo i to i kho n g co anh ma y me con cha c the na o cu n g ngu kho n g ye n , e n th ba t sa n g he t le n Anh a pha i nh ba no i le n ngu chung cho me con s . Ho m nay anh i, anh cu n g tha y kho n g sa n sa n g la m . L n g kh n g tr c c a ma i , lu c o m i tha y v le n tie n g: Anh co ga n g i i, em tha y co nh n g o n g tru m ban nga y a la m nha th suo t , to i la i ngu nha th , ho hy sinh nhie u la m . Nh anh g ma p ma p (anh Phi Hu n g), nga y na o cu n g tha y la m nha th , ma to i na o cu n g ngu nha th , cha c v anh a y cu n g pha i o n g vie n va hy sinh nhie u la m . Anh i la m ca nga y co n buo i to i th co ga n g nhe . Tha y v no i va y anh nhe ca ng i , v anh cu n g hie u , phu c vu la pha i hy sinh, anh ca m tha y tha t vui va ye n ta m khi b c ra kho nha i ngu nha th . Nghe con

Thong Tin Dan Chua 25 thang 9- 2013

SINH HOAT GIAO X

AI TU THANH NG

o i Gia Tr n g a kh i a u co n g trnh a i tu Tha n h n g ba n g vie c la m sa c h nha gia o l. Ca c anh em Gia tr n g a c huy o n g tha t o n g va o nga y th ba y . Nha gia o l v i t n g to ba n g a r a , la u nga y bu i a t ba m va o la m nh n g ma n g t n g en o ca c anh gia tr n g co n cha bie t la m sa c h nh the na o th anh Hie p , anh Tha n g a co y kie n : Xt n c xa bo n g le n ca c b c t n g ro i cha va xt la i ba n g n c sa c h. Anh Hie p a ra t ie u luye n ngo i tre n ghe la m ba n g da y , t tre n cao anh theo ghe da y i xuo n g xt n c xa bo n g e u kha p ca c b c t n g. Ng i kho n g trong nghe nhn ra t s , Lie u co an toa n ? Ca c anh Gia tr n g ng i cha , ng i xt cu n g ie u luye n kho n g ke m g anh th chnh. Qua he t nga y Chu a Nha t th ca c b c t n g a c la y i he t nh n g ve t en o va tr ne n sa c h se co n ca c anh gia tr n g th ng i na o cu n g t , tay cho c da, n c xa bo n g la m d n g ma n ng a nhng o i v i ca c anh o la chuye n nho nh con tho . Tie p theo la ho i o n g mu c vu va gia tr n g tha o g ca c c a cu nha th , g ga c h a , va ma i t n g cho ba n g pha n g e cho kh p v i bo c a m i . Anh Hoa n g chuye n ma i t n g e n no i ma t anh ba m a y bu i tra n g nh v a a n h pha n . Kho kha n nha t la
26 Thong Tin Dan Chua
thang 9- 2013

SINH HOAT GIAO X vie c a bo c a m i va o khung c a cu , bo c a m i th na n g, khi a le n ca n huy o n g toa n bo l c l n g ca c o n g, ca c anh, ng i ke o da y , ng i a y c a , ng i go bu a Ro i v i s hie p nha t cao o ca c bo c a m i cu n g a c a le n . Bo khung c a m i nh la m cho nha th the m c n g ca p va trang nghie m . Song song v i vie c thay c a , ho i o n g mu c vu cu n g thay ca c bo n g e n , sn la i ca c qua t , sn la i tra n va t n g. Tha t la nhie u vie c , o i ho i ca c o n g trong ho i o n g mu c mu c cu n g nh ca c tha n h vie n trong gia o x pha i tu c tr c nha th suo t nga y . Sau mo t nga y la m vie c bao gi ca c ghe va sa n nha cu n g phu mo t l p bu i da y . Nhng cu n g nh ba n tay ca c ba ca c co ca c ch, ma khi e n gi le lu c na o ca c ghe cu n g sa c h se , ne n cu n g sa c h bu i , Cung Tha n h sa n g bo n g Ca c co n g vie c tie n ha n h tha t nhanh v i s hie p nha t cao o . u n g la s c ma n h cu a s hie p nha t . Ca m ta Chu a v nh n g co n g vie c chu n g con a hoa n

tha n h, xin Chu a the m s c cho chu n g con e chu n g con the m s hy sinh, s c kho e e phu c vu nha Chu a .

Thong Tin Dan Chua 27 thang 9- 2013

SINH HOAT GIAO X

BAN BC I X HI CARITAS CA GIO X!


i x hi Caritas gio x c nhng tm lng ho tm ca gio x ng h vo qu bc i ca ban, ban Bc i c thm phng tin lm vic bc i trong gio x. Ban Bc i xin cm n s ng h nhit tnh ca mi ngi, nguyn xin Thin Cha tr cng cho qu v. c s tn nhim ca Cha x, Ban bc i m nhn nhiu vic trong gio x. Hng thng Ban bc i gi go ph gip khong 30 gia nh trong gio x; lo cho cc em thiu nhi nc ung sau khi hc gio l ngy Cha Nht. Trong nm, vo dp tt Ban bc i Biu qu cho nhng
28 Thong Tin Dan Chua
thang 9- 2013

V a qua Ban bc

ngi cao tui, nhng ngi c hon cnh kh khn, nhng ngi neo n, thm nhng ngi m au. Ban Bc i tham gia lm Bnh trng vui tt gi biu tng gia nh. Vo cui mi dp h, Ban Bc i gi qu cho cc em hc sinh gii trong gio x, v trao hc bng cho mt s em hc sinh ngho, ngoan, gii trong gio x. Ban Bc i gi qu cho tt c cc em thiu nhi dp Ging Sinh, trung thu. H tr chng trnh Tip sc ma thi ca gio x Nu ni n nhng cng vic Bc i, tht khng th k ht. Cng nh nhng tm lng ho tm trong v ngoi x m Ban Bc i vn hon thnh cc cng vic

trong nhng nm qua. Hin nay ngoi nhng bui i quyn gp va qua, Ban bc i cn c nhng thnh vin p gp c nh hng thng, gip duy tr hot ng ca Ban Bc i

SINH HOAT GIAO X lm c nhng cng vic nh vy l nh tm lng bc i ca mi ngi. Xin mi ngi tip tc cng tc cng vic bc i ca gio x ngy cng rng m thm. BBT

Thong Tin Dan Chua 29 thang 9- 2013

SINH HOAT GIAO X CAU HOI THI GIAO L MNG NGAY CUNG HIEN THANH NG (20-09-2013)
1.Chua Giesu a lap tat ca may B tch? T- Bay B Tch la B tch Ra Toi, B tch Giai Toi, B tch Thanh The, B tch Them Sc, B tch Xc dau benh nhan, B tch Hon Phoi va B tch Truyen chc Thanh. 2.Ke cac B tch khai tam Kito giao? T- Co 3 b tch khai tam Kito giao la B tch Ra toi, B tch Thanh The va B tch Them Sc. 3.Hoi Thanh ban B tch Ra toi t bao gi? T- Hoi Thanh ban B tch Ra toi cho nhng ai tin vao c Ki-to t ngay Chua Thanh Than hien xuong. 4.Ai co the lanh B tch Ra toi? T- Nhng ngi cha lanh nhan eu co the lanh nhan B tch Ra toi 5.Tai sao Hoi Thanh ra toi cho cac em be? T- V cac em sinh ra trong toi nguyen to, nen can c giai thoat khoi quyen lc ac than va dan a vao vng quoc t do cua con cai Thien Chua. 6.Hoi Thanh oi hoi g ni ngi sap lanh nhan B tch Ra toi? T- Tuyen xng c tin ( neu ngi ln th ngi ay t noi ra, neu la em be th Cha me va Hoi Thanh noi thay)
30 Thong Tin Dan Chua
thang 9- 2013

7.Ai co the ban B tch Ra toi? T- Giam muc, linh muc hoac Pho te. Trng hp khan cap th ai cung c mien la lam ung nghi thc. 8.B tch ra toi co can thiet cho n cu o khong? T- Rat can thiet. V Chua Gie-su a phan Ai khong sinh ra bi nc va Thanh Than th chang c vao nc Thien Chua (Jo 3,5) 9.Ngi khong lanh nhan B tch ra toi co the c cu roi khong? T- Co, v c Kito a chet e cu o moi ngi, nen nhng ai chet v c tin (la ra toi bang mau), hoac nhng ai thanh tam tm kiem Chua, an ngay lanh (la ra toi bang long c ao) eu co the c n cu o. 10.Hieu qua cua B tch Ra toi? T- B tch Ra toi mang lai nhng hieu qua sau: -Tha toi nguyen to, moi toi ca nhan va cac hnh phat do toi -Cho ta tham d vao i song cua Thien Chua Ba Ngoi -Cho ta thap nhap vao c Ki-to va Hoi Thanh nh n thanh hoa va cong chnh hoa -Cho ta tham d vao chc t te cua c Kito, hiep thong vi tat ca cac Kito hu

-Cho ta song manh me trong c tin, c cay, c men va cac n Chua Thanh Than -Cho ta mai mai thuoc ve c Ki-to 11.Tai sao goi la B tch Them sc? T- V qua viec xc dau Thanh, B tch Them sc kien toan va cung co an sung cua B tch ra toi. 12.Nghi thc chnh yeu cua B tch Them sc la g? T- La viec xc dau Thanh tren tran ngi c lanh nhan b tch, kem theo viec at tay cua tha tac vien vi li oc Ten Thanh, hay lanh nhan an tn n Chua Thanh Than 13.B tch Them sc co nhng hieu qua nao? T- Hieu qua cua B tch Them Sc la -o tran Chua Thanh Than va ghi mot an tn trong linh hon ngi lanh nhan. -Gia tang an sung cua B tch Ra Toi -Ket hp chung ta chat che vi c Ki-to va Hoi Thanh -Cung co trong tam hon chung ta nhng hong an Chua Thanh Than, nhat la n can am lam chng c tin. 14.Ai co the lanh B Tch Them Sc? T- Nhng ngi a lanh nhan B tch Ra Toi va trong tnh trang an sung 15.Ai la tha tac vien cua B tch Them sc? T- o la Giam muc, hoac linh muc trong hoan canh ac biet va qua dau

Thanh c chnh c Giam muc Thanh hien. 16.B tch Thanh The la g? T- B tch Thanh The la hy te Mnh va Mau Chua Gie-su ma ngi a thiet lap e lu ton hy te thap gia cua Ngi en khi Ngi lai en. 17.Chua Gie-su lap B tch Thanh The khi nao? T-Vao ngay th nam tuan Thanh, trong em b trao nop, khi Ngi dung ba tiec cuoi cung vi cac Tong o. 18.Chua Gie-su lap B tch Thanh The nh the nao? T- Chua Gie-su cam lay banh, be ra, trao cho cac tong o va noi Anh em hay nhan lay ma an, nay la Mnh Thay b nop v anh em. Roi ngi cam trong tay chen ru va noi Anh em hay nhan lay ma uong, nay la chen Mau Thay, mau giao c mi va vnh cu o ra cho anh em va nhieu ngi c tha toi. Anh em hay lam viec nay ma nh en Thay 19.B tch Thanh The co y ngha g trong i song Hoi Thanh? T- B tch Thanh The la nguon mach tot nh cua toan bo i song Ki-to giao. -Thanh the la tot nh hoat ong thanh hoa cua Thien Chua oi vi chung ta -La hoat ong th phng cao qu
Thong Tin Dan Chua 31 thang 9- 2013

SINH HOAT GIAO X

SINH HOAT GIAO X


nhat cua Hoi Thanh dang len Thien Chua -Qua B tch Thanh the chung ta c hiep thong vi s song Thien Chua Ba Ngoi va hiep nhat vi nhau. -Qua Thanh le, chung ta c ket hp vi phung vu tren tri va tham d trc vao i song vnh cu. 20.Hoi Thanh dang Thanh le v nhng y nao? T- Mot la e cam ta va ngi khen Chua Cha v cac an hue Ngi ban. -Hai la tng niem hy te cua Chua Kito va than the Ngi la Hoi Thanh. -Ba la e en bu toi loi ngi song, ngi chet va xin Thien Chua ban cho n lanh hon xac -Bon la e cac tn hu hiep nhat vi nhau trong Chua Ki-to va ket hp vi phung vu tren tri. 21.B tch Thanh The con co nhng ten goi nao? T- Con co ten goi la Thanh The, Thanh Le, Ba an toi cua Chua, Le be banh, c hanh Thanh The, Tng nh cuoc kho nan cua Chua, Hy le Thanh, Phung vu Thanh va Than Linh, Mau nhiem Thanh, Hiep Le. 22.Thanh le co may phan chnh? T- Co 2 phan: Phung vu li Chua va Phung vu Thanh The 23.Ai la tha tac vien trong B tch Thanh The? T- Giam muc va linh muc 32 Thong Tin Dan Chua
thang 9- 2013

24.Chat lieu chnh trong B tch Thanh the la g? T- La banh va ru nho 25.Chua Gie-su hien dien trong B tch Thanh The the nao? T- Trong b tch Thanh the, Chua Giesu hien dien tron ven va la Thien Chua, va la con ngi di hnh banh va ru 26.Bien oi ban the la g? T- La bien oi tron ven ban the Banh thanh ban the Mnh Thanh c Kito va bien oi tron ven ban the Ru thanh ban the Mau Thanh c Ki-to. 27.Viec be banh va ru co phan chia c Ki-to khong? Khong, v ngi hien dien tron ven va toan phan trong hnh dang du nho be. 28.S hien dien cua c Ki-to trong b tch Thanh the keo dai bao lau? T- S hien dien cua c Ki-to se keo dai en bao lau hnh banh va ru a truyen phep con ton tai. 29.Ta phai ton th c Gie-su trong hnh Banh va Ru nh the nao? T- Ta phai nang knh vieng, ton th Thanh The, gi s nghiem trang ng an trong nha th, nang tham d Thanh Le va rc le. 30.Ban Th co y ngha g? T-Ban Th la bieu tng cua chnh c Kito, ang a hien dien nh cua le hien te, Ban th la hy te Thap Gia va nh lng thc than thieng ban

tang cho chung ta, Ban th la ban tiec Thanh The 31.Hoi Thanh buoc chung ta phai tham d Thanh le khi nao? T- Hoi Thanh buoc chung ta phai tham d Thanh le vao cac ngay Chua nhat va le buoc, va khuyen chung ta tham d Thanh le vao cac ngay khac na. 32.Khi nao chung ta phai Rc le? T- Hoi Thanh khuyen cac tn hu neu u ieu kien nen rc le moi khi tham d Thanh le, va rc le 1 nam t nhat la 1 lan trong mua Phuc Sinh. 33.Phai co ieu kien nao khi rc le? T- Khong co toi trong -Tnh tam va cau nguyen -Gi chay ung qui nh -Co c ch ben ngoai, cach an mac bieu lo long ton knh vi c Ki-to 34.Viec rc le mang lai nhng hieu qua g? T- Rc le lam tang trien s hiep thong vi c Ki-to va Hoi Thanh -Bao toan va canh tan i song an sung -Manh me trong c ai -Xoa bo toi nhe, gi gn ta tranh xa toi trong 35.B tch giai toi co nhng ten goi nao? T- B tch Thong hoi, giao hoa, tha th, xng toi, sam hoi 36.Tai sao Chua Gie-su lap b tch

Giao hoa? T- V sau khi lanh b tch Ra toi, ban tnh yeu uoi cua con ngi thng hng chieu theo toi loi, nen Chua Gie-su lap b tch giao hoa e tn hu co the an nan tr ve cung Chua. 37.c Ki-to lap b tch Giao hoa the nao? T- c Ki-to lap b tch Giao Hoa khi Ngi hien ra vi cac Tong o vao chieu ngay Phuc sinh va noi Anh em hay nhan lay Thanh Than, anh em tha toi cho ai, th toi ngi ay c tha, anh em cam gi ai, th ngi ay b cam gi ( Ga20, 22-23) 38.Nhng ngi a lanh b tch ra toi co can hoan cai khong? T- Rat can, v ay la cuoc chien au lien tuc cua toan the Hoi Thanh. 39.Thong hoi noi tam la g? T- La dt khoat quay lng lai vi toi a pham. Quyet tam khong pham toi na. Tin tng va hi vong vao long thng xot cua Chua. 40.Viec thong hoi cua tn hu c the hien di hnh thc nao? T- c the hien qua viec an chay, cau nguyen, bo th, nhat la vao mua chay va ngay th sau. 41.B tch giao hoa co may yeu to ? T- Co 2 yeu to: + Viec lam cua hoi nhan di tac ong cua Chua Thanh Than + Li xa giai cua linh muc nhan danh
Thong Tin Dan Chua 33 thang 9- 2013

SINH HOAT GIAO X

SINH HOAT GIAO X


c Ki-to ban n tha th va xac nhan cach en toi. 42.Muon lanh nhan b tch Giao Hoa, hoi nhan phai lam g? T- Co 4 viec + Xet mnh can than + An nan toi cach tron + Xng toi + en toi 43.Hoi nhan phai xng nhng toi nao? T- Phai xng toi trong v ay la phng tien duy nhat e c n tha toi va muon rc le. 44.Tai sao khi xng toi cung nen xng thu toi nhe? T- Giao hoi khuyen ta nen xng thu toi nhe e co mot lng tam ngay thang va manh sc chong lai nhng cam do, giup ta tien trien trong i song theo Chua Thanh Than. 45.Ai la tha tac vien cua b tch Giao hoa? T- o la Giam muc, linh muc 46.Hieu qua cua b tch Thong hoi? T- c tha th moi toi loi, tr lai tnh trang an sung -c giao hoa vi Thien Chua va Hoi Thanh -c an ui, bnh an trong lng tam -c tha hnh phat i i va hnh phat tam la hau qua cua toi -c manh sc chien au trong cuoc l hanh tran the 34 Thong Tin Dan Chua
thang 9- 2013

47.Ai co the lanh b tch Xc dau benh nhan? T- Moi tn hu eu co the lanh b tch Xc dau benh nhan khi gia yeu, nguy t. 48.Ai ban b tch xc dau benh nhan? T- La giam muc, linh muc 49.B tch xc dau benh nhan c hanh the nao? T- La linh muc lay dau do giam muc lam phep, xc len tran va hai tay benh nhan, kem theo li nguyen Nh viec xc dau Thanh nay, va nh long t bi nhan hau cua Chua, xin Chua dung n Chua Thanh Than ma giup con, e Ngi giai thoat con khoi moi toi loi, cu cha con va thng lam cho thuyen giam. Amen. 50.Hieu qua cua b tch Xc dau benh nhan? T- La giup benh nhan ket hp chat che vi cuoc kho nan cua c Ki-to -Benh nhan c manh me, bnh an, can am -c tha th toi loi neu benh nhan khong xng c toi -Benh nhan co the c cha lanh than xac neu Thien Chua muon 51.B tch truyen Chc Thanh la g? T- La b tch c Ki-to uy thac s vu cua Ngai cho cac Tong o, e tiep tuc thc thi trong Hoi Thanh cho en ngay tan the. 52.Trong B tch truyen Chc Thanh

co may chc Thanh? T- Co 3 chc Thanh la Giam muc, linh muc va pho te. 53.Ai co the c hanh b tch Truyen Chc Thanh? T- o la Giam muc 54.Ai co the lanh b tch truyen Chc Thanh? T- La ngi nam a lanh nhan b tch ra toi, co u cac ieu kien theo giao luat. c be tren tuyen chon, va khong ai co quyen oi hoi c lanh nhan b tch truyen Chc Thanh. 55.B tch truyen Chc Thanh co nhng hieu qua nao? T- B tch truyen Chc Thanh trao ban mot an tn thieng lieng khong the tay xoa. -Ngi c Thanh hien se tr nen ong hnh, ong dang vi c Ki-to trong s vu tien tri, t te, vng e. c ay n sung ac biet cua Chua Thanh Than. 56.Thien Chua thiet lap hon nhan nham muc ch g? T- Nham ket hp hai ngi tn hu nam, n thanh mot -Hng ho ti s hiep thong va thien ch cua oi v chong -Cho ho c cong tac vi Thien Chua trong viec sinh san va giao duc con cai. 57.Hieu qua cua b tch Hon Phoi? T- Tao nen mot day lien ket oc nhat

va vnh vien gia hai ngi nam va n -Ban cho oi v chong nhng an sung can thiet e song thanh thien. -Giup ho sinh con co trach nhiem va n giao duc con cai. 58.Toi nghch cung B tch Hon Phoi la nhng toi nao? T- o la cac toi: + Ngoai tnh, a phu, a the + T choi sinh con + Ly d 59.Hoi Thanh co thai o nao oi vi nhng ngi ly d? T- Hoi Thanh gi thai o san soc an can, mi ho duy tr i song c tin, cau nguyen, thc hanh viec bac ai, cham lo giao duc con cai theo Ki-to giao. -Neu tnh trang nay keo dai, ho se khong c xng toi, rc le. 60.Tai sao gia nh Ki-to hu c goi la Hoi Thanh tai gia? T- Gia nh Kito hu c goi la Hoi Thanh tai gia v gia nh bieu lo va song ban chat Hiep thong va gia nh cua Hoi Thanh nen la mot gia nh cua Thien Chua.

SINH HOAT GIAO X

Thong Tin Dan Chua 35 thang 9- 2013

VE NGUON
LCH S HNH THANH & PHAT TRIEN GIAO X
Vic thnh lp gio x thng qua trong TTDC thng 8/2013. Giai on 1972, ng P. Ch tch l Luca Hong Vn Khm. Giai on 1975-1978, khi Cha Giuse Nguyn Tin Khu qun x, th ng chnh trng l ng Giuse Phm nh Gim. Khi Cha Phr Nguyn Vn Thim qun x, bu ng Chnh l ng Antn L Vn To Tip ti: nm 1973-1975 Cha Phr Phan Pht Hun xin php m trng tiu hc Tinh thn v v nhu cu ca gio x, nn Cha cng n Hi dng Mn Thnh Gi Th Thim (Qun 9) xin c ba s v gip gio x: S Cecilia Th, s Anna, s Magarita. Sau nm 1974 s Magarita chuyn i s Mari(a) v vi giao x. V vn ha: Trng hc lc do Cha Hun lm ch trng, c ip lm hiu trng kim hiu ph, ng gio Nam v c Lch lm vn phng, cc gio vin ng lp lc c: c Hnh, c Thn, c Xuyn, c Nht, s Cecilia Th, s Magarita, s Anna v ng Linh lm tp v. V sinh hot tn gio: Qu s ph trch ca on Cecilia do Cha Hun thnh lp, n tp ht cho ca on Hng Tm Dng Ch (ging thiu nhi Thanh Th hin nay). Cc s lo vic phng Thnh, cc dng phng v, hoa nn bn th, dy gio l cc em Xng ti Rc l ln u, v cc em chun b lnh B tch Thm Sc. Ngy 15/8/1973, ngy thnh lp hi Cc b m Cng Gio gio x do c Cha Nicola Hunh Vn Nghi v ch ta, nn cha Hun cho thnh lp ca on cc B M do s Cecilia m trch, ca on ht l mi chiu th by u thng.
36 Thong Tin Dan Chua
thang 9- 2013

Thnh l trong tun: l 5 gi sng Cha nht, v 17 gi chiu th ba, nm, by. Th hai, t, su Cha dng l trong qun i. Nm 1975-1978 Bin c 30/4/75, Si Gn gii phng t nc hai min Nam Bc thng nht. Cc trng t thc b ng ca hon ton v hin cho t nc. Tt c cc hot ng v tn gio v vn ha u ngng. Mt s gio vin cng gia nh chuyn i ni khc. S Cecilia Th ho nhp vi trng cng dy tr. Nm 1991, s Th ngh trng nh nc v lp nhm tr gia nh. Nm 1975-1978 Cha Hun c mi i hc tp ci to, v Cha l tuyn y qun i trc gii phng, nn Cha nh Cha Giuse Nguyn Tin Khu qun x gip Cha, lc cha Khu ang nh B Bc l B C ni hin nay l nh B S khu Matheu. Lc gio x ch c Thnh l mi ngy lc 5 gi sng. Tt c cc on th u trong tnh trng gii tn, Hng Tm Dng Ch ngng, Hi ng gio x lc cng ngng khng hi hp... Ch c ca on Cecilia cn ht l, sau l li tp ht. Cc lp gio l, lc hc theo cc anh ch ph trch, hc vo gi sinh hot ngy Cha Nht hng tun, cc em Rc l ln u v lp Thm Sc hc ngy thng vi Qu S...(Cn tip)
SR CECILIA TH (HD Mn Thnh Gi Th Thim)

VE NGUON

Qu trnh vit lch s hnh thnh gio x, do qu trnh di, nhiu thng tin nn rt cn s ng gp v sa sai ca mi ngi, nhng thng tin v gio x c hon thin. Xin cm n trong tnh huynh v yu thng.
(Mi sa sai xin gi cho BBT 0909399073 hoc 0906090518)

Thong Tin Dan Chua 37 thang 9- 2013

HON NHAN- GIA NH

HAI BAT PH
ao mot buoi chieu mua xuan lanh leo, trc ca quan xuat hien hai v khach rat ac biet, mot ngi cha va mot ngi con. Noi ac biet la bi v ngi cha b mu. Ngi con trai i ben canh can than du ngi cha. Cau con trai con rat tre, trac mi bay, mi tam tuoi, quan ao n gian, lo ro ve ngheo tung, nhng van khong dau noi net th sinh, dng nh cau van ang la hoc tro pho thong Cau con trai tien en trc mat toi: Cho hai bat ph bo!, cau noi to. Toi ang nh viet hoa n, th cau ta hng ve pha toi va xua xua tay. Toi ngac nhien nhn cau ta, cau ta nhoen mieng ci biet loi, roi ch tay vao bang gia treo tren tng, pha sau lng toi, noi nho vi toi rang ch lam mot bat ph cho tht bo, bat kia ch can rac chut hanh thoi. Luc au, toi hi hoang, nhng sau o cht hieu ra ngay. Te ra, cau ta goi to hai bat ph tht bo nh vay la co tnh e cho ngi cha nghe thay, chac la tien khong u, nhng lai khong muon cho cha biet. Toi ci gat au vi cau ta to ve hieu y. Ngi boi ban nhanh nhen bng len ngay hai bat ph nong hoi. Cau con trai chuyen bat ph bo en trc mat cha, an can cham soc: Ba, co ph roi, ba an i thoi, ba can than keo nong ay a!. Roi cau ta t bng bat ph nc ve pha mnh. Ngi cha khong voi an ngay, ong cam ua do dam a qua a lai trong bat. Mai lau sau, ong mi gap trung mot mieng tht, voi vang bo mieng tht vao bat cua ngi con.An i con, con an nhieu them mot chut, an no roi hoc hanh cham ch, sap thi tot nghiep roi, neu ma thi o ai hoc, th tot biet may.. Ngi cha noi vi giong hien t, oi mat tuy m uc vo hon, nhng tren khuon mat ay nep nhan lai sang len nu ci am ap. ieu khien cho toi ngac
38 Thong Tin Dan Chua
thang 9- 2013

HON NHAN- GIA NH nhien o la, cai cau con trai o khong he can tr viec cha gap tht cho mnh, ma c im lang on nhan mieng tht t bat cua cha, roi lai lang le gap mieng tht o tra ve. C lap i lap lai nh vay, dng nh tht trong bat cua ngi cha c gap lai ay, gap mai khong het. Cai quan nay that t te qua, mot bat ph ma nhieu tht qua. Ong lao cam ong noi. Ke ng ngay ben canh la toi, cht toat het ca mo hoi, trong bat ch co vai mau tht toi nghiep, c sat mong nh la lua. Ngi con trai nghe vay voi vang tiep li cha: Ba a, ba an mau i, bat cua con ay ap khong biet e vao au roi ay nay. , con an nhanh len, an ph bo thc ra cung co chat lam ay. Hanh ong va li noi cua hai cha con a lam chung toi rat xuc ong. Chang biet t khi nao, ba chu cung a ra ng canh toi, lang le nhn hai cha con ho. Va luc o, cau Trng boi ban t bep i ra, bng mot a tht bo va thai, ba chu lam dau ra hieu bao cau at len ban cua hai cha con. Cau con trai ngang au tron mat nhn mot luc, ban nay ch co moi hai cha con cau ngoi, cau ta voi vang hoi lai: Anh e nham ban roi th phai, chung toi khong goi tht bo. Ba chu mm ci bc lai cho ho: Khong nham au, hom nay chung toi ky niem ngay m quan, a tht nay la qua bieu khach hang. Cau con trai ci ci, khong hoi g them. Cau lai gap them vai mieng tht vao bat ngi cha, sau o, bo phan con tha vao trong mot cai tui nha. Chung toi c im lang ch cho hai cha con an xong, roi lai doi mat tien hai cha con ra khoi quan. Mai khi cau Trng i thu bat a, ot nhien keu len khe khe. Te ra, ay bat cua cau con trai e len may t tien giay, va ung gia tien cua mot a tht bo, nh c viet tren bang gia cua ca hang. Cung luc, toi, ba chu, va ca cau Trng chang ai noi nen li, ch lang le th dai, moi ngi theo uoi mot y ngh rieng
SR. MINH XUAN SU TAM T INTERNET
Thong Tin Dan Chua 39 thang 9- 2013

HON NHAN- GIA NH

RE THAO
Anh xut thn t mt gia nh b th, em ch l mt c gi ngoi thnh ngho kh. Quyt nh r, anh chp nhn s ty chay ca nhng ngi rut tht. Vi anh, yu v l yu c gia nh nh v. Ba v b d tt bm sinh, sc khe km, tr ct kinh t thuc v m. M bun gnh bn bng, to tn cng ch sng qua ngy. V anh theo chng m khng nh lng b cha m lun m au khin anh thy y ny. Anh quyt nh r l mun ph mt tay chm lo cho cuc sng nhng ngi thn bn v, d b cha m rut phn i, thm ch da t. Cha m v th hnh phc khi c mt chng r hiu tho,
thang 9- 2013

40 Thong Tin Dan Chua

nhng khng khi ngi ngng v gia nh mnh qu ngho, con r phi vc thm gnh nng trn vai. Nhn anh tranh th lm thm ngoi gi, mang c vic cng ty v nh lm kim thm thu nhp, em va thng anh, va mc cm mnh ngho khin anh vt v. C anh v, nh ca c nng cp, nhiu vt dng tin ch xut hin trong nh, ba m vui v hnh din lm. Anh thay ba lm nhng vic nng nhc gip m, lo lng trong ngoi nh ngi con trai c. r khng c ngha l mc r bn nh v. Anh vn dnh thi gian chm sc ba m rut, d nhng vic anh lm khng th xoa du ni au ca cha m anh khi con mnh r. Xa nay ngi ta nh kin vic r v nhiu l do, nhng anh chp nhn r n gin v nh v neo ngi, hon cnh kh khn.

HON NHAN- GIA NH


C anh v, ba vui lm. Ba c ngi nh c, cng xem v bn lun v nhng trn bng . Thnh thong hai cha con by bn nhu, ni chuyn trn tri di t. Thy ba vui v c v mn nguyn, em v m cng vui ly. Tuy vy, ni ray rt ln nht ca ba l ngi ta ci du, ch ai li i bt r, d ba khng h ch ng lm iu . Anh hiu lng ba v lun khng nh l vic lm t nguyn ca anh, ng vin ba m l mt ngy rt gn ba m anh s hiu, thng cm cho anh v cho gia nh nh v. Khi v vi gia nh mnh, anh ht li khen ngi ba m v, ni h ni lng khng mun bt r ca ba v, rng h cm thy y ny, c li rt nhiu vi gia nh mnh Trc thc t , cm nhn ca v l: ba m hai bn u khng kh s v mi mt bng chng, anh lun phi n lc vt qua bn thn, tm cch hai bn gia nh xch li gn nhau, hiu v thng cm cho nhau hn. khng phi l vic lm d dng hay mt sm mt chiu. Em chng bit lm g gip anh ngoi vic c gng lm mt c con du tt, nhng vic lm ca anh trong mt ba m l c l, l ng n v ngha. C cng mi st, c ngy nn kim. Anh u c ba m qua nh em. Hai bn gia nh ngi li vi nhau, c nhng pht giy vui v cng nhau. Ba m anh nhn ra vic con trai mnh lm l ng trn trng, sau mt thi gian di h phn i.
Nguyn Sa

Thong Tin Dan Chua 41 thang 9- 2013

BAN TRE

G ro i cung chuyen gia


V XINH LI CN HC GII (?!)

Nm nay em 17 tui. T trc n gi em cha h c bn trai. Em rt bun v nhiu ln em thch ngi ta nhng khng bao gi c p li tnh cm. Hnh nh cha bao gi c bn nam no thch em, by t tnh cm vi em. Em c mi ngi khen l kh xinh xn v hc cng gii. Bn b ca em khng nhiu lm v em rt t giao tip vi cc bn nam. Em khng hiu em km hp dn hay cn thiu st im g m khng bn nam no thch em. Xin chuyn gia cho em li khuyn, lm th no con gi c con trai ch v qu mn.
Th My (Q.Bnh Thnh)

Em gi thn mn, C th, nguyn nhn nm ch bn b khng nhiu lm v em t giao tip vi cc bn nam m em li xinh xn v hc gii nn cc bn nam hiu lm l em kiu, kh gn v chnh (em suy ngh k xem, mnh c dzy khng?). C th, cc bn nam thy em nghim tc qu m khng dm tip cn v bc l cm xc ca mnh chng? i khi, v qu ngng m nn ngi ta ng xa xa trng cho p. Ni nh vy, khng c ngha l em phi lm cho mnh xu i, hc d i v khng nghim tc na m l mun em xem xt li cch em giao tip vi bn b, mi ngi xung quanh. Em
42 Thong Tin Dan Chua
thang 9- 2013

BAN TRE
c bt (tc l nhng yu t nn tng: xinh xn, hc gii) th s g khng gt nn h. Em hy sng ha ng, ci m, thn thin hn vi mi ngi; sng nhn i, bit chia s, hiu mi ngi v to c hi mi ngi hiu ng v mnh Chc em thnh cng! M NH GIM CN Em thng b bn b chc l heo ln mc d em ch hi mp thi nhng khin em rt bun. Trong u lc no cng m nh 2 ch gim cn, n king mt thi gian th thy sc khe gim i, vn ng th em chng bit phi thc hin th no cho hiu qu v thng tin trn mng trn lan qu. Chuyn gia t vn cho em vi!
(Tulip, sulu_dogyahoo)

Chc bn lun nng vi nn gim cn kh m thnh cng. Khi n king l b i c th ging nh trng pht nn mi cm thy yu hoc cha gim cn s yu th khng th gim c. By gi bn xc nh l gim chm, tng cht mt. Mi ba thay v ngi n lin khc th n tht chm, khi bt u c cm gic hi no l ng dy dn bng thm mt li nc lc. ng bao gi bnh ko trc mt m ch nc ung, i l ung. ng thi bn nn i bi hoc i b. Lm vy bn s thy gim cn khng kh li khe mnh, yu i. Tuy nhin, ti phi nhc l h khng nn tranh th ng. Nu bn n t nhng ng nhiu cng vn tng cn y.
Thong Tin Dan Chua 43 thang 9- 2013

SC KHOE

Li no i a u: ng x mnh thng ni: D c n u, n


cm nh vn l ngon nht Nu n ngon cng l mt trong nhng b kp gi gn hnh phc gia nh. K ny xin gii thiu vi qu ch em mt mn n l ming, ngon v d thc hin.

MN NGON

A IE U XONG KHOI Nguyn liu: (M: mung canh, m: mung cf) - iu :300gr - cui: 1 vin ( bin, hoc mua tim VLXD) -Hnh tm, x say, ti say, hnh ty: mi th 10gr -Ng v hng 1m, st Mayonaire 2M, m tc vng 1m, da leo, kiu, hng li Thc hin: -Tht iu ra sch thi mng, p cc gia v nh trn, thm 1m ng, 1M ht nm, 1m bt ngt, 3M du n -Trn thm gia v, xp ra da cho hnh ty st mng v hng li ln mt. - cui ra sch t ln v nng cho ln, b vo th t. Sau cho tht v ngay, y kn, 3 pht l c -nh st: trn u 2M st Mayonaire, 1M b fe, 1m ng, 1m m tc vng, tng t. -Dng tht vi st, v kiu chua, da leo. Rt ngon! Lm th bn nh!
Ch Bch Hin (Gk Gioan) Mch nh: ch em no cn cui xin lin h ch Bch: 01665948103 (tng min ph, s lng c hn) 44 Thong Tin Dan Chua
thang 9- 2013

T N CHA

SC KHOE

Cha x bn con nga ca mnh cho mt ngi khch. Nhn tin xong, ng dn d: - Ti cn lu ng, mun thc n chy th ni "T n Cha", cn mun n ng li th ni "Allluia". - c thi, ti quen vi nga c i ri. - Nhy ln lng con nga mi mua, ng khch th ni kh: "T n Cha!" - Cha dt li, con nga vt i. n ting "T n Cha" th hai th n phng nc i. Cht nhn thy mt vc su thm thm ngay pha trc, ng ta hong ht ht ln : "Allluia!" - Con nga kp dng li st mp vc. Lau m hi chy rng rng trn trn, k s lm du Thnh Gi v tht ln: "T n C...h......a!"

TR GI VI CHA

Trong vn hoa nh th, linh mc ang i do vi mt thng gia. Mt gio tr i pha sau. Cu chuyn gia linh mc v v thng gia c v rt hp dn, nh bun tr gi: - 5 vn la! - Khng c! - 10 vn la! - (Im lng) - Thi c, 50 vn vy nh! Linh mc vn khng chp thun, v khch lc u rt lui. Gio tr vi bc n trc mt v linh mc ni: - Tha cha, 50 vn la l mt con s khng nh u! Sao cha li t chi? - Nhng con c bit yu cu l g khng? ng y ngh ta mi ln ging o xong khng ni "Amen", m ni "Cocacola"
Thong Tin Dan Chua 45 thang 9- 2013

THIEU NHI

a i s Tinh Va n co mo t ng i e t , sau khi to t nghie p a i ho c lie n ho c tha c s, ro i la i ho c tie n s, sau nhie u na m e n sa c h cuo i cu n g cu n g a hoa n tha n h lua n a n tie n s ne n vo cu n g m n g vui. Mo t ho m ng i e t na y tr ve , tha v i a i s. Tha tha y nay con a co ho c v tie n s ro i , sau na y con pha i ho c nh n g g n a ? Nga i Tinh Va n ba o : Ho c la m ng i , ho c la m ng i la vie c ho c suo t i cha n g the na o to t nghie p c . 1. Th nha t , ho c nha n lo i . Con ng i th n g kho n g chu nha n lo i la m ve mnh, ta t ca mo i lo i la m e u o cho ng i kha c , cho ra n g ba n tha n mnh m i u n g, tha t ra kho n g bie t nha n lo i chnh la mo t lo i la m l n . 2. Th hai, ho c nhu ho a . Ra n g ng i ta ra t c n g, l i ng i ta ra t me m , i he t cuo c i ra n g ng i ta la i ru n g he t , nhng l i th va n co n nguye n , cho ne n ca n pha i ho c me m mo n g, nhu ho a th i con ng i ta m i co the to n ta i la u da i c . Ta m nhu ho a la mo t tie n bo l n trong vie c tu ta p .
46 Thong Tin Dan Chua
thang 9- 2013

Gi cac em thieu nhi: Hoc lam ngi

THIEU NHI 3. Th ba, ho c nha n nhu c . The gian na y ne u nha n c mo t chu t th so n g ye n be la n g, lu i mo t b c bie n ro n g tr i cao. Nha n , va n s c tie u tr . Nha n chnh la bie t x s , bie t ho a gia i , du n g tr tue va na n g l c la m cho chuye n l n ho a tha n h nho , chuye n nho ho a tha n h kho n g. 4. Th t, ho c tha u hie u . Thie u tha u hie u nhau se na y sinh nh n g th phi, tranh cha p , hie u la m . Mo i ng i ne n tha u hie u tho n g ca m la n nhau, e giu p la n nhau. Kho n g tho n g ca m la n nhau la m sao co the ho a bnh c ? 5. Th na m , ho c buo n g bo . Cuo c i nh mo t chie c vali, lu c ca n th xa c h le n , kho n g ca n du n g n a th a t no xuo n g, lu c ca n a t xuo n g th la i kho n g a t xuo n g, gio n g nh ke o mo t tu i ha n h ly na n g ne kho n g t ta i chu t na o ca . Na m tha n g cuo c i co ha n , nha n lo i , to n tro n g, bao dung, m i la m cho ng i ta cha p nha n mnh, bie t buo n g bo th m i t ta i c ! 6. Th sa u , ho c ca m o n g. Nhn tha y u ie m cu a ng i kha c chu n g ta ne n hoan hy , nhn tha y ie u kho n g may cu a ng i kha c ne n ca m o n g. Ca m o n g la ta m thng ye u , ta m Bo ta t , ta m Bo e ; trong cuo c i ma y mi na m cu a to i , co ra t nhie u ca u chuye n , nhie u l i no i la m to i ca m o n g, cho ne n to i cu n g ra t no l c tm ca c h la m cho ng i kha c ca m o n g.
Thong Tin Dan Chua 47 thang 9- 2013

THIEU NHI 7. Th ba y , ho c sinh to n . e sinh to n , chu n g ta pha i duy tr ba o ve tha n the kho e ma n h; tha n the kho e ma n h kho n g nh n g co l i cho ba n tha n , ma co n la m cho gia nh, ba n be ye n ta m , cho ne n o cu n g la ha n h vi hie u e v i ng i tha n .

Chung con thieu nhi than men,


Nha n dp a u na m ho c m i , Cha g i e n chu n g con l i ca u nguye n va chu c m n g: Xin chu c cho nie m vui nga y nha p ho c luo n c ta n g le n qua ca c tha n h t u ve ho c ta p va re n luye n ca c ma t : c du c , tr du c , the du c . Mong chu n g con ne n ng i , va x n g a n g la m con ngoan cu a Chu a .
LINH MUC CHANH X F.X.HOANG LINH 48 Thong Tin Dan Chua
thang 9- 2013

THIEU NHI
Em ch thch ba t Gia o Ly Vie n la anh Giao Ly Vie n la ch Giao Ly Vie n h n g da n Em la m da u , o c kinh Khoanh tay ngoan i le Kho n g no i chuye n kho n g u a . Gia o Ly Vie n cu a em Da y em ie u bo ch Cho cuo c so n g the m ti Em i pha i ngoan nghe L i Chu a no i v i em Qua quye n Ta n c nho Ma Cha o c mo i nga y Co n pha i quan ta m e n Nhp so n g quanh ta Ho i tha m ng i trong nha o n g vie n ba n be nhe ! Sie n g na n g em mau e n Nha th Chu a i em Nie m ha n h phu c muo n i . Gia o Ly Vie n ma tho i

LY

IA

VIEN
Na m ho c m i ang e n Va ye u thch i ch o la nh n g c m Ke t qua ho c ta p to t Trong na m ho c m i na y Giu p em tm e n Chu a Sau mo i tua n me t mo i Be n ba i v tr n g Thie u nhi em ye n ta m Anh ch va ca c em Vi ngi ban yeu quy
Thong Tin Dan Chua 49 thang 9- 2013

Nhie u ie u em ngo n g tro n g

Anh ch Gia o Ly Vie n

Chuye n cha m ho c ta p nhe Chu n g ta cu n g ca u nguye n o chnh la Giesu..

THIEU NHI

Thie u Nhi thi gia o ly na m c tin 2013

a o rie t chua n b
a y la cuo c thi gia o ly a u tie n v i t ca c h la anh ch

h n g da n ca c ba n Thie u nhi. Cu n g v i hai anh ch n a trong cu n g mo t o i , giu p ca c ba n ho c ba i , cu n g nhau chia se ba i ho c , co nh n g ca u ho i kho , ca c anh ch l p tre n lie n ngo l i giu p ca c ba n nho . Nh n g tha n h vie n trong o i quan ta m e n nhau vo cu n g. Ch ho c ba i xong cha? Em run qua ! o la ca u ho i cu a ca c ba n nho va ta m tra n g cu a toa n o i , v ca c ba n e u thi la n a u tie n . He n ga p nhau va o mo t buo i to i tr c nga y thi e gia i a p nh n g tha c ma c va pho bie n the le thi cho ca c ba n . Nhn ca c ba n Thie u nhi lo la n g, cha m ch. Tha y thng qua ! Anh ch l n bie t la m gng ne n ho c ba i ra t to t . Hy vo n g nh n g ie u a ho c giu p ch cho ca c anh ch l n cu a o i trong nh n g nga y so n g pha tr c . Ca c em nho hay ho i i ho i la i the le thi v s ne u mnh kho n g na m ro se la m ma t ie m cu a o i . Mo i hoa t o n g chua n b die n ra trong mo t buo i to i va mo i co ga n g c the hie n trong mo t buo i sa n g Chu a Nha t thi gia o ly . Du la tha n g hay thua, nhng ca c ba n nho co c ho i quen the m nhie u anh ch l n , co n nh n g anh ch l n th bie t quan ta m e n nh n g em l p d i , mo i ba n e u tch lu y the m cho mnh kie n th c gia o ly ve c tin,
50 Thong Tin Dan Chua
thang 9- 2013

THIEU NHI va thi a u v i tinh tha n o n g o i . Nh n g kho kha n trong cuo c thi c ca c ba n cu n g nhau gia i quye t , tha y ca c anh ch l n loay hoay bo sung cho pha n tra l i cu a ca c em nho , ca c anh ch h n g da n v n g cha c ta m ly e o n g vie n ca c tha n h vie n trong o i , cu n g v i s nhie t tnh cu a ca c ba n co o n g vie n la chnh nh n g ba n Thie u nhi, la m cho buo i thi gia o ly the m pha n a m cu n g va so i no i . De thng la m ! Ke t thu c buo i thi, o i tha n g o i thua v i nhie u ca m xu c kha c nhau. Tha n g trong s vui m n g va sa n g khoa i , nhng cu n g co nh n g gio t n c ma t la n xuo n g v tha t vo n g v i bao no l c . S o n g vie n va chia se nie m vui lu c na y ra t ca n thie t . o la ie u ma ba n tha n mo i ba n Thie u nhi va anh ch h n g da n ca n thu go p la i . Lo n g bie t n Cha x , qu D va ca c anh ch Giao ly vie n c ca c ba n Thie u nhi the hie n qua nh n g hy sinh nho mo i nga y va qua l i no i : Chu n g con xin ca m n!

NGO C TRNH (GLV)

Thong Tin Dan Chua 51 thang 9- 2013

THIEU NHI

i sng c Tin
C on ngi ang bc sang th k 21, l giai on ln ca mt nn vn minh tin tin, l s bt u ca mt nn khoa hc tr tu v ca nhng pht minh trong mi lnh vc. ni con ngi, c bit l gii tr ang c s ny mm ca chui k thut v th hin bn thn mt tng lai sng chi gip ch cho i. Nhng chnh h cng ang ng trc mt s khng hong v tm linh chnh l mt i ni mnh mt nhn c i thn quan trng, chnh l C TIN Thin Cha, Ngi l cha chng ta lun ni v k ngho mt v lun nhc nh vi nhng k giu sang, ti sao li vy? V ni nhng con ngi ngho y bn thn bit mnh chng lm c g nn ch bit cu nguyn xin Cha ban n v v h chng c ai nn lun ming ni chuyn cng Cha. Cn nhng ngi giu sang th h cm thy cuc sng ny lun cn n mnh v h qu y nn chng cn thm g ri t h tr nn kiu cng. c Tin ban cho ta s sng i i nn khi nhng k giu sang ni:Ti c mi th trn th gii ny: th ngi ngho li ni rng:Ti c s sng i i bi c Tin ti c. Vy xin hi ai vui hn ai? Chnh v th Hi Thnh khai mc nm c Tin nhm khi dy ni mi ngi chng ta khao kht tuyn xng c Tin trn vn. Tin l phi gn b bn thn con ngi vi Thin Cha v vi Hi Thnh, l n nhn nhng chn l mc khi v nhng li Cha dy ri p tr li Ngi bng s vng phc c Tin tuyt i v c gng gi vng nim tin ph thc y, v c Tin l nhn c i thn v l hng n Thin
52 Thong Tin Dan Chua
thang 9- 2013

THIEU NHI
Cha ban. d dng c c c Tin, ta lun cu nguyn cng Cha, n nhn, hc bit Li Cha, tuyn xng c Tin cch trn vn v trnh nhng iu gy nh hng xu ti nim tin ca chng ta. Cui cng, mt iu quan trng th hin c Tin ni nhng ngi Cng Gio chnh l s hy sinh giao truyn Li Cha. C rt nhiu cch giao truyn v cng chng c kh khn g, ngay c ngi gi yu ln tr em u c th em sc ra loan truyn khng ch i vi nhng ngi trong o m cn c th loan truyn cho c ngi ngoi o, in hnh nh lm du khi c kinh hay khi dng ba trc nhng ngi ngoi hoc tham gia cc cng cuc bc i ca gio x, t chc c kinh , v c Tin cn s hot ng ca c i v nim hy vng tin yu mnh m ca mi ngi chng ta dnh cho Thin Cha .
aMinh Ch Cng-lp 9 (gk Gioan)

P N VUI THNG 8

Thong Tin Dan Chua 53 thang 9- 2013

THIEU NHI Bao TTDC chuc mng 3 em sau ay tra li ung va nhanh nhat:
1.Em Giuse Le Hng, lp 6, giao khu Marco. Gi cau tra li trc 20g ngay 30/7/2013 2.Em Giuse Duy Quang Minh, lp 2, giao khu Marco. Gi cau tra li qua email ngay 30/7/2013 3.Em Gioan Batixita Nguyen Thanh Vinh, lp 4, giao khu Matheu. Gi cau tra li luc 19 gi ngay 30/7/2013 Thang nay rat nhieu em a gi cau tra li o vui, nen BBT quyet nh trao giai khuyen khch cho cac em sau a co cau tra li ung: -Em Giuse nh Loc, lp 5, giao khu Mattheu -Em Vinsente Trnh Hoang Nam, lp 6, giao khu Mattheu -Em MariaTeresa Nguyen Hoang Thanh Ngan, lp 6, GK Luca -Em Teresa Vu Tran Phng Thuy, lp 5, giao khu Marco -Em Maria Vu Tran Phng Trinh, lp 4, giao khu Marco -Em Giuse Nguyen Xuan Quang, lp 5, giao khu Marco -Em Maria Nguyen My Tam, lp 5, giao khu Mattheu -Em Maria Tran Ngoc Thien Thanh, lp 5, giao khu Marco Cac em se c nhan phan thng vao au thang 9 trong Thanh le thieu nhi ngay Chua Nhat. Bao TTDC, cam n anh The Hung va Ch Han Ly (GK Luca), anh Hoang Khanh va ch Ngoc Thuy (GK Luca) a tai tr cho phan thng k nay. Moi s ong gop va ho tr cua qu an nhan xin gi ve van phong HMVGX, hoac qua Cha X. Bao TTDC xin chan thanh cam n. Ban BienTap
54 Thong Tin Dan Chua
thang 9- 2013

THIEU NHI Cac em hay ien li thoai vao hnh nay ? Da vao Tin mng
CHUA NHAT XXIV THNG NIEN

O VUI THIEU NHI CO THNG THANG 9

6
Thong Tin Dan Chua 55 thang 9- 2013

THIEU NHI Cc em thiu nhi in li thoi. Cc em gi p n t 1 n 8 v vn phng HGX hoc qua email : vanphonghdmv@gmail.com. Khi gi cc em nh nhc cc ng trm ghi li ngy gi. Ba em c cu tr li ng v nhanh nht s c nhn phn thng. Cc em nh ghi tn thnh, tn gi, lp gio l, gio khu nh.

Mi ng gp bi vit, hnh nh cho Thng tin dn Cha, xin gi v email: vanphonghdmv@gmail.com xin chn thnh cm n. (xin gi bi trc ngy 20) Ch cho Thng tin dn Cha thng 10, s 131:

Noi gng M MARIA

Trang web ca gio x: mehangcuugiupxm.net Trang web ca gio l vin: huynhtruong-dmhcg.net

56 Thong Tin Dan Chua


thang 9- 2013