You are on page 1of 6

COM PRESENTAR PER ESCRIT EL TREBALL DE RECERCA

Aqu trobars unes indicacions que seran moIt tiIs a I'hora de redactar a
net eI teu trebaII de recerca. CaI que Ies segueixis eI miIIor possibIe ja que
Ia presentaci i eI citar degudament Ies fonts emprades en eI trebaII tenen
un pes especfic a I'hora de decidir Ia puntuaci finaI.
Trobars desenvoIupats eIs segents punts:

1. Parts o seccions deI trebaII
1.1. La portada
1.2. ndex
1.3. Cos deI trebaII
1.3.1. Introducci
1.3.2. DesenvoIupament deI tema
1.3.3. La part prctica deI tema
1.3.4. ConcIusions
1.3.5. BibIiografia
1.4. Annexos

2. Com numerar eIs captoIs i Ies seves parts

3. EIs ttoIs

4. Presentaci deI text per escrit

5. Cites i referncies bibIiogrfiques
5.1. Com citar Ia bibIiografia dins deI trebaII
5.2. Com citar Ia bibIiografia aI finaI deI trebaII
5.2.1 Si s un IIibre
5.2.2 Si s una revista revista
5.2.3 Si s una articIe de revista
5.2.4 Si s un text eIectrnic, pgina Web, base de
dades, i aItres programes informtics

6. Convencions grfiques
6.1 EI gui
6.2 La eIa geminada
6.3 En eIs nombres
6.4 EIements no textuaIs com fotografies, grfiques,
iIIustracions, quadres, tauIes...

_____________________________________________

A continuaci trobars una breu expIicaci de cadascun d'aquests
aspectes:
______________________________________________


1. Parts o seccions deI trebaII:

El treball escrit ha de constar de les segents parts:

1.1. La portada:
En la portada cal que hi consti, com a mnim, el ttol del Treball. Cognoms i
nom del l'autor/a i el nom del professor/a que ha fet el seguiment del treball.
La resta d'elements de la portada (fotografies, dibuixos...) queda al criteri de
l'alumne/a.

1.2. ndex:
Es tracta d'una enumeraci del contingut del treball amb les diferents parts,
captols, apartats i subapartats.
Ha de constar la pgina on es pou trobar cadascun dels continguts del treball i
ha d'anar al comenament del treball.
.
1.3. Cos deI trebaII
En la redacci de la memria cal utilitzar un llenguatge formal, defugint del
colloquial i el vulgar i tenir molta cura amb les faltes ortogrfiques.
El cos del treball de recerca consta de les parts segents:

1.3.1. Introducci. s la part que compleix la funci d'introduir al lector
sobre el contingut del document que es disposa a llegir. Tamb en
alguns casos s'anomena presentaci o justificaci.
En ella s'inclouen les motivacions, i el pIantejament deI probIema que
es voI investigar.

1.3.2. DesenvoIupament deI tema. El seu propsit s investigar de
manera terica l'estudi del tema que es vol aprofundir. Recerca de
teories, idees, autors, comparacions entre idees i teories,...

1.3.3. La part prctica deI tema: Aplicar de manera prctica, personal, i
original la investigaci que s'ha fet de manera terica en la part anterior.
Aplicar l'anlisi, l'estadstica, grfics, enquestes, entrevistes, prctiques
de laboratori....

1.3.4. ConcIusions
s una sntesi ben estructurada que faci referncia a les troballes ms
importants del treball. Les concIusions es vincuIen als objectius del
Treball i cal evitar fer afirmacions no qualificades i conclusions que no
estiguin plenament fonamentades per les dades obtingudes.

1.3.5. BibIiografia
s un llistat ordenat aIfabticament pel cognom de l'autor, ttol,
editorial. Noms s'ha de fer referncia les fonts emprades i
consuItades.
En aquest apartat tamb s'ha de citar les altres fonts bibliogrfiques:
internet, documents, pgines web, mapes, enciclopdies, documents
visuals ... tot el que s'ha fet servir com a font d'investigaci.


1.4. Annexos

L'annex o annexos cont el material de suport emprat o obtingut en l'elaboraci
del treball. Aquesta part no es considera dins l'extensi del treball i pot
enquadernar-se a part de la memria.
Els qestionaris passats a una mostra de persones com a instrument de
recollida d'informaci no han de figurar en els annexos.


2. Com numerar eIs captoIs i Ies seves parts:

Pel que fa referncia a la numeraci, es fa de la segent manera:
- Els ttols de les parts s'enumeren mitjanant nmeros romans: , , , etc.
- Els ttols dels captoIs es fan mitjanant la numeraci decimaI: 1, 2, 3, etc.
- Els ttols dels apartats, a travs de la cIassificaci decimaI: 1.1., 1.2., 1.3.,
- Els ttols dels subapartats, tamb amb la cIassificaci decimaI: 1.1.1.,
1.1.2., etc.
s important mantenir un s coherent del numerat al llarg de tota la memria.

3. EIs ttoIs:

Respecte als ttoIs:
- Les parts s'escriuen en MAJSCULA, negreta i un cos de lletra (14 o 16
punts) ms gran que la resta del text. Pot anar amb una font diferent.
- Els captoIs en MAJSCULA, negreta i mida d'11 o 12 punts.
- Els apartats i subapartats, en minscula (excepte la primera lletra), negreta
i mida d'11 o 12 punts.

4. Presentaci deI text per escrit.

- El treball es presenta escrit amb ordinador.
- El tipus de fuII a utilitzar ha de ser fulls blancs o paper ecolgic del format
DN A4 vertical per una cara.
- Deixar, a cada pgina, quatre marges: esquerre, dret i els marges
superior i inferior. Els marges acostumen a ser d'uns 2,5 cm.
- Quant al tipus d'escriptura a emprar, al llarg de tota la memria, ha de ser
d'una mateixa famlia de carcters (Arial, Comic Sans MS, Tahoma), llegible i
d'un cos o grandria d'11 o 12 punts per al text principal. No s'utilitza en cap
cas el coIor per ressaltar el text.


5. Cites i referncies bibIiogrfiques:

Quan s'escriu la memria d'un treball fem servir informaci i materials que
s'han consultat i que han estat escrits o produts per altres autors dels quals
hem extret idees o hem citat textualment.
Aquest procediment s'anomena citar o referenciar.

Les fonts consultades han de ser posades en dos llocs diferents: en eI trebaII i
en una IIista de referncies bibIiogrfiques aI finaI deI mateix.

5.1. Com citar Ia bibIiografia dins deI trebaII:
- Si citem textuaIment un fragment d'un autor, cal presentar la cita entre
cometes amb lletra cursiva i posar entre parntesi el nom de l'autor i la pgina.

Exemple:

"M'havia arribat l'endem mateix i vaig suposar que havia estat escrita nit
avanada, o a primera hora del mat. Em sentia orgulls de tenir una carta
seva. Aix volia dir que, als seus ulls, jo valia alguna cosa. Qui sap si no
m'estimava una miqueta i tot?. Aquesta idea m'eixamplava el cor." (Quoist,
pg.40)

En aquest exemple al la bibliografia del final hauria de constar:
MCHEL QUOST, Paraules d'amor, Editorial Herder, Barcelona, 1987


Si citem Ies idees tretes d'un captoI o d'unes pgines per no Ies citem
textuaIment ja que Ies hem eIaborat a Ia nostra manera, cal indicar-ho per
no es posa amb lletra cursiva.

Exemple:

S. Freud parla de l'estructura de la nostra ment i la divideix en tres parts: el
conscient, el preconscient i l'inconscient. Cadascuna d'aquestes parts t unes
funcions i un origen. Freud desenvolupa molt l'inconscient de la persona i en fa
un estudi a fons. En el nostre inconscient es troba la fora de la repressi i s al
mateix temps el lloc on es troba la nostra energia reprimida. (C. Alfaro, pgines
39 a 41)
En aquest exemple a la bibliografia del final hauria de constar:
C. ALFARO i D. MEDNA, Filosofia 1r de batxillerat, Ediciones Serbal,
Barcelona, 1998.

5.2. Com citar Ia bibIiografia aI finaI deI trebaII:
5.2.1 Si s un IIibre:
Cognoms, Nom de l'autor (inicials o sencer dels diferents autors separats per ;).
Ttol (en cursiva). Altres responsabilitats: traductor, editor, etc. (opcional).
Edici. Lloc d'edici: Editorial, any. Extensi del llibre (opcional). Collecci
(opcional). Nmero SBN.
Exemples:
LORENZO, Pedro, et al. Drogodependencias: Farmacologa, Patologa,
Psicologa y Legislacin. Madrid: Editorial Mdica Panamericana 1999

SED LUZURAGA, C. "Ubicar-se com a professional de l'educaci social. En:
Treballant com a educadora o educador social. Barcelona : Pleniluni, 1999. P.
43-66. (Animaci sociocultural; 18). SBN 84-89467-10-2

Dos autors:

PUG ROVRA, J.M.; TRLLA, J. Pedagogia de l'oci. Barcelona: CEAC, 1985.
(Educaci i ensenyana). SBN 84-329-9331-X

5.2.2 Si s una revista:
Ttol (en cursiva). Responsabilitat de la revista. Edici. dentificaci del fascicle
(data i/o nmero). Lloc d'edici: editorial, any. Srie (opcional). Nota (opcional).
Nmero SSN.
Exemple:
IEEE Transactions on computers. EEE Computer Society. 1998, vol 47. Los
Alamitos (Ca): EEE Computer Society, 1988. SSN 0018-9340.

5.2.3 Si s un articIe de revista:
Cognoms , Nom de l'autor. Ttol de l'article. Ttol de la revista (en cursiva).
Edici. Any, volum, nmero, pgines.
Exemple:
LLOSA, Josep, et al. Modulo scheduling with reduced register pressure. IEEE
Transactions on computers. 1998, vol 47, nm. 6, p. 625-638.

5.2.4 Si s un text eIectrnic, pgina web, base de dades, i aItres
programes informtics:

Cognoms, Nom de l'autor o nom de l'entitat responsable. Ttol. Edici.
Disponibilitat i accs.
Exemples
RR Bowker, The Digital World and the Ongoing Development. [Consulta: 24
setembre 2007]. Disponible a:
<http://www.isbn.org/standards/home/isbn/digitalworld.asp >.
Meteorological Service of Canada. The Science of Climate Change.
Environment Canada, 2003, actualitzat 16 juny 2003 [Consulta: 24 setembre

2007]. Part 4, mpacts. Disponible a: <http://www.msc-
smc.ec.gc.ca/education/scienceofclimatechange/index_e.html>.
<http://biblioteca.udg.es/info_general/Guies/Cites/Com_citar.asp> [Consultado:
2 febrero 2004].


6. Convencions grfiques:

6.1 EI gui (-) s una ratlla horitzontal aproximadament el doble de llarga
que el guionet; s'utilitza en enumeracions, taules i dilegs (gui d'obertura) i
en incisos (guions d'obertura i de tancament) i no el guionet ( - ). S'activa
prement simultniament control i la tecla del bloc numric.

6.2 La eIa geminada ( ll ) s'ha d'escriure amb el punt voIat.

6.3 En eIs nombres, el punt ha de separar en grups de tres anant de
dreta a esquerra les xifres que componen una quantitat ( 4.162.295).
En Ies representacions horries, el punt separa les hores dels minuts.
Quedem a les 20.15 h
La coma separa els nombres enters deIs decimaIs i no l'apstrof ni el
punt: L'Alba mesura 1,73 m

6.4 EIements no textuaIs com fotografies, grfiques, iIIustracions,
quadres, tauIes, etc. aniran incloses aI costat o sota el text en els quals
se'ls cita.
s bo posar a sota de cadascuna d'eIIes un peu amb un cos de lletra ms
petit (de 10 o 11 punts), explicant el que indiquen.