You are on page 1of 9

CHNG 3: CU THANG

CHNG 3 THIT K CU THANG

3400

300

2750

350

3.1 MT BNG CU THANG:

350

1150

1140

6480

1180

1150

350

11800

Hnh 3.1: Mt bng kin trc cu thang.


3.2 CHN S B KCH THC TIT DIN CU KIN

3.2.1

Bn thang
S b chn chiu dy bn thang v bn chiu ngh 120 mm
(Lo : nhp tnh ton ca bn thang,Lo = 6.64m)
Chn hb = 120mm . B rng bn thang B = 1.2 m
Cu thang gm c tg

175
0.7 35o cos 0.819
250

Cu to mi bc : hb = 170 mm,lb = 280 mm.


Gc nghing ca bn thang so vi phng ngang = 310
3.2.2 Dm chiu ngh
S b chn kch thc dm chiu ngh nh sau:h=300 , b=200.

DT1 200300

1600

1080

2520

1060
11800

2860

1080

3400

1200
300

1200

DT1 200300

DT2 200400

DT2 200400

1825

1325

1600

Hnh 3.2: Mt bng kt cu cu thang.


20

CHNG 3: CU THANG
3.3 TI TRNG TC DNG

3.3.1 Ti trng tc dng ln bn thang


Ti trng tc dng ln bn thang bao gm tnh ti gtt v hot ti ptt.
Cu to bc thang nh sau :
Bng 3.1 Cc lp cu to bn thang
STT

Vt liu

Chiu dy (m)

(kN/m3)

Gch ceramic

0.01

20

1.1

Va xi mng

0.02

18

1.2

Bc thang xy gch

18

1.1

Bn BTCT

0.12

25

1.1

Va xi mng

0.015

18

1.2

Chiu dy tng ca lp th i theo phng ca bn nghing:


Lp hoa cng:
0.015 m
Lp va:
0.029 m
Lp bc thang:
0.078 m
Tnh ti tc dng:

5.5 kN/m2

Hot ti :
Mc 15 Bng 3 TCVN 2737-1995 Ti trng v tc ng ptc = 300daN/m2
p = ptcn = 31.2 = 3.6 kN/m2
Tng ti trng phn b trn bn thang:
gt1 =(

+ p)1 =( 5.5 + 3.6 )1= 9.1 kN/m

3.3.2 Ti trng tc dng ln chiu ngh v chiu ti


Cu to chiu ngh nh sau :

21

CHNG 3: CU THANG
Bng 3.2 Cc lp cu to bn chiu ngh
STT

Vt liu

Chiu dy (m)

(daN/m3)

Gch ceramic

0.01

2000

1.1

Va xi mng

0.02

1800

1.2

Bn BTCT

0.12

2500

1.1

Va xi mng

0.015

1800

1.2

Tnh ti :

= 3.74 kN/m

Tng ti trng phn b ln chiu ngh :


gt2 =(

+ p)1 =( 3.74 + 3.6 )1= 7.4 kN/m

3.3.3 Ti trng tc dng ln dm DT1


Ti trng bn thn dm

g dt1 (hdt1 hb ) bdt1 bt n (0.3 0.12) 0.2 25 1.1 0.99 (kN / m)


Ti trng do 2 chiu ti tc dng vo
5
8

5
8

qo 2 q l 7.4

1.325
2.89(kN / m)
2

Ti trng phn b ln dm
gtdt1 =(

) = 0.99+2.89 = 3.88 kN/m

3.3.4 Ti trng tc dng ln dm DT2


Ti trng bn thn dm

g dt 2 (hdt 2 hb ) bdt 2 bt n (0.4 0.12) 0.2 25 1.1 1.54 (kN / m)


Ti trng do dm DT1 tc dng vo
1
1
Rdt1 qdt1 l 3.88 1.325 2.57(kN )
2
2

Ti trng do 1bn chiu ti tc dng vo


1
2

1
2

q01 q l 7.4 1.08 4(kN / m)

22

CHNG 3: CU THANG
3.4 S TNH

3.4.1 S tnh bn thang


Do bn thang gia li thang v vch nn ta chn s tnh l s 2 u lin
kt khp theo phng ngn ca bn thang.

9.1 kN/m

1550
Hnh 3.3: S tnh bn thang.
3.4.2 S tnh chiu ngh
Cng ging nh bn thang ta c s chiu ngh nh sau:

7.4 kN/m

1550
Hnh 3.4: S tnh bn chiu ngh.
3.4.3 S tnh chiu ti
- 1
Do L2/L1 >2 nn ct 1m theo phng cnh di tnh.

23

CHNG 3: CU THANG

7.4 kN/m

3050
Hnh 3.5: S tnh bn 1 chiu ti.

2
S tnh ca bn chiu ti l bn k 4 cnh c s 2.

MII

L2

M2
MI

MI
M1

MII

L1
Hnh 3.6: S tnh bn 2chiu ti.
3.4.4 S tnh dm DT1
S tnh ca dm DT1 l dm n c lin kt khp hai u.

24

CHNG 3: CU THANG
3.88 kN/m

1325
Hnh 3.7: S tnh dm DT1.
3.4.5 S tnh dm DT2
S tnh ca dm DT2 l dm n c lin kt khp hai u.
2.57 kN
5.54 kN/m
1.54 kN/m

Hnh 3.8: S tnh dm DT2.


3.5 XC NH NI LC

3.5.1 Ni lc bn thang
T s tnh v ti trng ta c ni lc ca bn thang nh sau:
Mmax =

1 2 1
ql 9.11.552 2.73kN .m / m
8
8

T ly :
Moment nhp : Mn = 0.7Mmax = 0.72.73 = 2 kN.m/m
Moment gi : Mg = 0.4Mmax = 0.42.73 = 1.1kN m/m
3.5.2 Ni lc bn chiu ngh
T s tnh v ti trng ta c ni lc ca bn thang nh sau:
Mmax =

1 2 1
ql 7.4 1.552 2.23kN .m / m
8
8

25

CHNG 3: CU THANG
T ly :
Moment nhp : Mn = 0.7Mmax = 0.72.23 = 1.6 kN.m/m
Moment gi : Mg = 0.4Mmax = 0.42.23 = 0.9kN m/m

3.5.3 Ni lc bn chiu ti
1
T s tnh v ti trng ta c ni lc ca bn thang nh sau:
Mmax =

1 2 1
ql 7.4 3.052 8.6kN .m / m
8
8

T ly :
Moment nhp : Mn = 0.7Mmax = 0.78.6 = 6.1 kN.m/m
Moment gi : Mg = 0.4Mmax = 0.48.6 = 3.44 kN m/m

2
T s L2/L1 = 1.825/1.325 = 1.4 nn tra s 2 ph lc 15, ( trang 345 sch
KT CU B TNG CT THP Tp 3, V B Tm), ta c cc h s :
m21 = 0.0357
m22 = 0.0140
k21 = 0.0808
T ta c ni lc nh sau
M1 = m21 .p = 0.03577.41.3251.825 = 0.64 kN.m/m
M2 = m22 .p = 0.01407.41.3251.825 = 0.25 kN.m/m
MI = k21 .p = 0.08087.41.3251.825 = 1.44 kN.m/m
3.5.4 Ni lc dm DT1
T s tnh v ti trng ta c ni lc ca dm DT1 nh sau:
Mmax =

1 2 1
ql 3.88 1.3252 0.86kN .m / m
8
8

3.5.5 Ni lc dm DT
T s tnh v ti trng ta c ni lc ca dm DT1 nh sau:
Mmax = 6.71kN .m / m

26

CHNG 3: CU THANG
3.6 TNH CT THP CHO BN THANG

3.6.1Tnh ct thp cho bn thang, chiu ngh v chiu ti


Tnh ct thp cho bn thang nh cu kin chu un tit din b=100cm,h=12cm.T
kt qu tnh ni lc, thay gi tr moment M vo cng thc sau ta s tnh c ct
thp As .
B tng B30, Rb = 17 MPa
Ct thp CIII, Rs = 365 MPa
B tng bo v dy a = 1.5 cm

m
As

M
b Rb b ho2

1 1 2 m

b Rb b h0
Rs

ASchon
; %
b ho

Bng 3.3 Kt qu tnh ct thp cho bn thang .


Tit din

M (kN.m)

As (cm2)

Nhp

Gi

1.1

Thp chn
(%)

(mm)

a(mm)

0.895

200

0.252

0.491

200

0.252

Bng 3.4Kt qu tnh ct thp cho bn chiu ngh.


Tit din

M (kN.m)

As (cm2)

Nhp

1.6

Gi

0.9

Thp chn
(%)

(mm)

a(mm)

0.715

200

0.252

0.401

200

0.252

Bng 3.5Kt qu tnh ct thp cho bn 1 chiu ti.


Thp chn
Tit din

M (kN.m)

As (cm2)

(mm)

(%)

(mm)

Nhp

6.1

2.76

180

0.279

Gi

3.44

1.54

200

0.252

27

CHNG 3: CU THANG
Bng 3.6Kt qu tnh ct thp cho bn 2 chiu ti.
Thp chn
Tit din

As (cm2)

M (kN.m)

(mm)

(%)

(mm)

Nhp ngn

0.64

0.285

200

0.252

Nhp di

0.25

0.111

200

0.252

Gi

1.44

0.643

200

0.252

3.6.2 Tnh ct thp cho dm


- Dm DT1:
Tnh ct thp cho bn thang nh cu kin chu un tit din b= 200 mm,
h=300mm.T kt qu tnh ni lc, thay gi tr moment M vo cng thc sau ta s
tnh c ct thp As .
B tng B30, Rb = 17 MPa
Ct thp CIII, Rs = 365 MPa
B tng bo v dy a = 1.5 cm

m
As

M
b Rb b ho2

b Rb b h0
Rs

1 1 2 m
; %

ASchon
b ho

Bng 3.7Kt qu tnh ct thp cho bn 2 chiu ti.


Thp chn
K hiu

M (kN.m.)

As (cm2)

DT1

0.86

0.1

14

DT2

6.71

0.487

14

(mm)

S lng

28