You are on page 1of 26

D\_d\k``epXi[deX

eZ\Lcl[\i\c`c\ibfkl
Fenerbahe,
Moskovadan
umutlu d-
nyor. SPOR24
TEM otoyolunun
kXdXdjkXeYlcX
[e\Xpic[%
GNDEM05
k80r|r krkara 8]ke|(|s| |rarc|s k|cc|ar4cre
'8 ;a|at |(|r
sa4ece 4cst
sc||et|r4e
kcrasara'
k|sk|| ||ra|ar
tekr|k|e
]|k||acak
Yar4|
4errek|er|
a|ta(|ara
aat c|4a
kzmgeIinoIdu -
Konlsol donusundo riskli bi-
nalarin nasil yikilacagi konu-
su nollik kazandi. ovro vo $ohirci-
lik akanligi, alol riski allindaki ya-
pilarin yikininda uygulanacak bos
loknigi onayladi. lrojo kapsaninda
7-8 nilyon konulun yonilonnosi
yaklasik 400 nilyar dolara nal ola-
cak. Yikin icin uygulanacak loknik-
lor iso soylo: lallayici, uzun ori-
sinli yikin nakinosi, okskavalor,
kal oksillno yonloni vo cokno ha-
lali. -|ktkN 8kYk|, |K0N0Ml 0I
-
1urkiyo'doki yardin kurulus-
lari bu Ranazan'da da ihliyac
sahiplorinin yuzunu guldurdu. Yar-
dinlar 200 ulkodo ihliyac sahiplo-
rino ulaslirildi. Kinso Yok nu Dor-
nogi, 5 kilada laaliyollorini yurul-
lu. Doniz lonori, Suriyolilorin yar-
dinina koslu, Sonali'do haslano
acli. Yardinoli Dornogi, 500 Sudan-
li yolino unul oldu. Yil boyu yar-
dinlarini surduron 1urk Kizilayi iso
Ranazan'da 30 bino yakin gida ko-
lisi dagilli. -I|YN| K|k;kN, UN0|M01
MUIk|kUNk|, |kV|I YkNkIMkANKARA
-
AD'nin Ankara uyukolci-
si lrancis Ricciardono donok-
raliklosno, darbolorlo yuzlosno vo
1urkiyo'doki dogisin gibi konula-
ri Zanan'a dogorlondirdi. 28 $ubal
araslirnasi kapnasinda bir davol
golnosi durununda Moclis'o gilno-
yocoginin sinyallorini voron Ricci-
ardono, Ana dosl orlaninda goc-
nislon konusabiliriz. dodi. Darbo-
lorlo inlikan duygusuna kapilna-
dan hosaplasnak gorokligini soylo-
di. Donokrasilordo kanunlarin sol-
lal vo acik sokildo yapildiginin allini
cizdi. Ankara'da ucuncu koz gorov
yapan Anorikali sohr, 1urkiyo'nin
son yillarda buyuk golisno goslor-
digini do vurguladi: zolliklo oko-
nonik bakindan dunya sahnosin-
do ononli bir oyuncusunuz. Ra-
kanlar orlada.-0|; Hk8|k||k I
=
F
K
F

I
8
=
1Q
8
D
8
E
#8
C
|
E
8
C
8L8LkkA1L
ULDukLARINI
1LSLLL11LLR
|.|.,||.||
^|!||me||,|r
,|.| ||||.rm|,|.|
lMkl| kVt| >GC6@
-
1urkiyo, oncoki aksan Cazianlop'lo noydana
golon loror saldirisiyla sarsilirkon, dun aci bir
habor do $irnak'lan goldi. Lludoro'do askorlori la-
siyan ninibusun viraji alanayarak ucuruna yuvar-
lannasi sonucu 9 askor vo 1 korucu sohil oldu, 9 as-
kor do yaralandi. lay yori can pazarina donorkon,
ilco halki askorloro yardin icin solorbor oldu. Cocli-
giniz yil savas ucaklari laralindan yanlislikla vurulan
34 koylunun yakinlari Mohnolcik'i kurlarnak icin
buyuk caba goslordi. Yaralilari sivil araclarla hasla-
noyo ulasliran koylulor, bazilarinin da son isloklorini
yorino golirdi. u sirada yurok daglayan hadisolor ya-
sandi. ir askor, yanina golonloro, Cocon yil annoni
kaybollin, ona kavusacagin. oni bir loyzonin yani-
na golurun.' dodi. unun uzorino sul sagnaya gidon
vo orivan' diyo anilan lnino Lrok'lon yardin is-
londi. Askor, Lludoro'doki bonbalana sirasinda og-
lunu kaybodon Lrok'in dizino basini koyduklan son-
ra hayalini kaybolli. Horkos gozyaslarina boguldu.
lvli oldugu ogronilon bir digor askorin iso surokli lo-
lolonu caliyordu. Yaraliyi haslanoyo goluron koylulor,
annon' vo baban' adiyla kayilli nunaraya bir lurlu
covap voronodi. Konulanin' adiyla kayilli nunara
aradiginda iso lololonu aclilar vo askori Lludoro'yo yo-
lislirdiklorini soylodilor. Ancak yarali Mohnolcik lun
nudahaloloro ragnon kurlarilanadi. -UN0|M 06
Cazianlop'in $ohilkanil ilcosin-
do noydana golon vo 9 kisinin
sohil oldugu saldirida pallalilan
bonbanin lahrip gucunu yuk-
sollnok icin civi kullanildigi or-
laya cikli. ldinilon bilgiloro goro
bonbalar $anliurla'nin Sivorok
ilcosindo araca yuklondi. Nor-
naldo saldiri bayranin 1. gunu
icin planlannisli. Ancak bonba
yuklu arac arizalaninca oylon
orlolondi. u arada bonbayi
araca yuklodiklori lospil odi-
lon 5 kisi, dun Sivorok'lo go-
zallina alindi. -UN0|MI4
-
1oror orgulu lKK, oncoki gun Cazianlop'lo duzonlodi-
gi bonbali saldiriyla askor-sivil, kadin-orkok vo buyuk-
kucuk ayrini yapnadigini bir koro daha orlaya koydu. Saldi-
rida hayalini kaybodonlordon dordunun kucuk yasla cocuk
olnasi iso yurokloro duson aciyi dorinloslirdi. 13 yasinda-
ki Sona, 11 yasindaki Sovgi, 3 yasindaki Suloynan, 1 ya-
sindaki Alnina, bayran sovincini yasarkon anno vo ba-
balarinin gozlori onundo lororisllorin hodoh oldu. ay-
ran gununu kana bulayan loror orgulunun gocnislo
sivilloro yonolik duzonlodigi bazi saldirilar soylo: 13
Marl 1999: lslanbul Mavi arsi saldirisi, 29 Agus-
los 2006: Marnaris'lo yolcu olobusunun bonba-
lannasi, 3 cak 2008: Diyarbakir'da dorshano
onundo pallana, 16 lylul 2010: Hakkari'do Co-
cilli koyuno gidon ninibuso saldiri. -UN0|MI4
kUI0 0I (kk;kM8k WWW.I|||N.0|.!| 0 Kr
HV`YfYVbgcbfVmVfV`c`VfV_]VghVbZmZ_V`Y-
f`VbVbXV__ifhVf`VaVmVb&(mVbYV_HZbV
7m__cbi_ibXZbVnZg\nmV`Vfm`VhcdfVV
jZf`Y#:`bZ\Z`b`_V`VbVbbZI`Vm7m__c-
bi_@na\Z`bc`Yi#YmZ[ZfmVhZhh#-I4
;|rrak U|a4ere'4e
.|e||e|| |.,|;.r .|.,
|,|||m. ;|..||.r!|.
`|e|me|,||||el|
||:| ,e||| |!|. |.t.
r|r .|!|r!.r e,|||
m|t ;|| ..., |,.||.
|| |.|.||r!.r ;.r||,
||||. .||||.r |^;|||e
||r;.||r|.|| ;.|.|||.||
||||.|m.||,|r e|e|
|e||!|.||er.!.
;||e| !.|.;.r .r
|.| ;.,.r!|. 'r ||e
| ;e||re e|||||er |||
.|e|. |e||..r |e;te
r|r !|t|r!e :.r .e|!|.
QXdXeFbli?Xkk1+++/,,,
=
F
K
F

I
8
=
1?
8
#<
D
E
9
8
C
=
F
K
F

I
8
=
1Q
8
D
8
E
#B
|
I

8
K
9
8
P
?
8
E
k||ra Me||sa kker, I ]as|r4a tercre kar|ar |tt|.
NUkU||kH KkYk, l|KkY 0(M|N, IlYk l|K, ||IHl k|IUN, |kHkN (k(kN <6O6CI:E
uIudere'denykseIenmesa[-I9
YORUM D<?D<KB8D@
GNDEM 02
kUI0 0I (kk;kM8k ZAMAN
H6N;6 I6H6G>B/ N6H:BC 6A6N 6@NyC8y
|Nkk IUNk k|kIUkK BURSA
-
ugunlordo ursa Konl Muzo-
si'ni ziyarol odonlor, ursa'nin
kara lron hikayosi Mudanya-ursa
1roni Sorgisi' ilo karsilasiyor. Kara lro-
ninraylari uzorindo yapilan gozi, du-
varlara asilan yuzyillik lolografar-
la ziyarolcilori o gunloro goluruyor.
Sorgido dolasirkon biraz duygulanip
huzunloniyorsunuz. Kondi kon-
dinizo Sokulnosoydi do rohabililo
odilsoydi olnaz niydi`' diyo soru-
yorsunuz ana nuzoyi dolasnayi bi-
lirdiginizdo hor soyo ragnon iyi ki bu
sorgiyi duzonlonislor' doyivoriyor-
sunuz. 1892 yilinda yapilan ursa-
Mudanya doniryolu hallini Muslala
Konal'don lsnol lnonu vo padisah
Sullan Rosal'a kadar dononin bircok
ondo golon isni kullannis. 1948 yili-
na kadar kullanilan doniryolu oko-
nonik onrunu lananladigi gorok-
cosiylo sokulnus. Ancak o yillarda
kondisini iyico hissolliron karayolu
lobisinin bu kararda olkili oldugunu
soyloyonlorin sayisi hic do az dogil.
ursa ilo Mudanya arasinda do-
niryolu olnasa da uyuksohir olo-
diyosi nolrobus halli yapnak icin ca-
lisna yuruluyor. Kara lron kadar nos-
laljik olur nu bilinnoz ana ulasin-
da rahallik saglayacagi nuhakkak.
Molrobus halli insaali sururkon kara
lron noslaljisi ursa Konl Muzosi'ndo
sorgilonnoyo baslandi. Sorgi, ursa-
Mudanya Doniryolu lrojosi'nin ha-
zirlannasindan raylarin dosonnosi-
no, solorlorin baslanasindan kapali-
lip raylarin sokulnosino kadar gocon
56 yillik soruvoni, larihi bolgo vo oski
lolografarla gununuzo lasiyor. u-
yuk bir lilizliklo hazirlanan sorgi icin
dovlol vo snanli arsivi buyuk bir
dikkallo larannis. ulun bolgo vo lo-
lografar ayiklannis. lpok licarolini
golislirnok anaciyla kurulan lronin
hikayosini sorgiyi gozinco on inco do-
layina kadar ogronno inkani saglan-
nis. Kara lroni kullananlarla yapilan
roporlajlar da sorgiyo ayri bir lal kal-
nis. ursa Konl Muzosi Koordinalo-
ru Ahnol lrdonnoz, nuzonin 1,5
yillik onok sonucu orlaya cikligi-
ni bolirliyor. Sorginin yilbasina ka-
dar acik kalacagini kaydodon lr-
donnoz, lronin huzunlu hikayolorlo
yuklu oldugunu aklariyor. ursa-
Mudanya lroninin honon hor ur-
salinin icindo bir ukdo olarak kaldi-
gini anlalan Ahnol lrdonnoz, Zi-
yarolcilor, kosko bu gundo olsay-
di da o lronlo soyahal olsoydik di-
yor. Horkos boylo bir lronin olnasi-
ni lononni odiyor. diyor vo okliyor:
Mudanya'ya buna bonzor bir lron
yapna hkri projoloriniz arasinda.
unI ynetmen
Scottun Imnde
kansermuammas
-
lngiliz yonolnon 1ony Scoll'in inlihari gizonini koru-
yor. 1op Cun' vo Days ol 1hundor' hlnlorinin yonol-
non kolluguna oluran 68 yasindaki Scoll'in lodavi odilono-
yocok sokildo boyin kansori oldugu iddia odildi. u sobop-
lo inlihar olligi ilori surulso do ailosi cikan haborlori yalanla-
di. Scoll'in osi Donna, unlu yonolnonin saglikli oldugunu ila-
do olli. u yaz basinda haslanodo gorulon Scoll, arkadaslari-
na kalca anoliyali oldugunu soylonisli. Ancak bircok arka-
dasi onun kansor olnasindan supholoniyordu. Calilornia'nin
San lodro bolgosindoki bir koprudon allayarak hayalina son
voron Scoll'in kopru uzorino park olligi arabasinda bir in-
lihar nolu bulunnuslu. ir dizi aksiyon hlniylo 1980'lor-
do uno kavusan 1ony Scoll, Cladyalor' vo Alion' hlnloriy-
lo laninan unlu yonolnon Ridloy Scoll'in kucuk kardosiydi.
9I?|Q|EC|
B8I8KI<E?BP<J
a|tar .
k|4||a|t'|r res
| a(|||s|r| ]ap
t|| 4e|r]c|a
rar ter|r4er 6
]|| |c]arca e(er
Bursa-Mudanya
kara treninin hi-
kayesi mzeye
hVbY. DgaVb`
VfjhVfVbVfV_
]Vnf`VbVbgZf\!
nmVfZh`Zfb`\-
sini ekiyor.
=FKFI8=1 88#
8C 8KD8:8
8uevdeinsanyaIanmaz!
-
lnoklilik yasi golinco can sikinlisi ya-
sananak icin larkli hobilor odinnonin
basinda golir cicok buyulnok. 60'li yasla-
rinda olan Anno vo Robin Slrango cillinin
do on ononli ugrasi cicokcilik. ylo ki ovlo-
ri, sobasi lulon, icorisindo yonoklor kayna-
yan bir ovdon cok bahcoyi andiriyor. Ancak
onlari digor cicok duskunlorindon ayiran bir
ozolliklori var. da lngilloro'nin Yorkshiro
bolgosindo yasayan cillin cicok buyulnoklo
yaklasik 26 yildir ilgilonnolori. Rongaronk
cicoklorlo bozonnis ovlorinin onundon go-
con gozlorini alaniyor. ir bakan bir daha
bakiyor. Corduklori sira disi nanzara karsi-
sinda onlari laninadiklari haldo sadoco bo-
gonilorini dilo golirnok icin nol birakanlar
bilo var. illin sadoco balkonda cicok yolis-
lirnoklo kalnanalarinin hikayosini Anno
Slrango soylo anlaliyor: ir gun asna so-
pollordon asagiya dogru sarkan cicoklor
gorduk. Kondi ovinizdo do nodon olna-
sin ki dodik. zanandan bori do durna-
dan cicok okip duruyoruz vo sonuc bu. ln-
sanlardan cok olunlu lopkilor aldiklari-
na isarol odon Slrango, azon cicoklor icin
no kadar para harcadiginizi dusununco ur-
kuyorun ana boylo bir soy icin dogor. ila-
dolorini kullaniyor. ill, cicoklorinin baki-
ni vo buyunosi icin no gorokirso onu on
inco ayrinlisina kadar yapiyor. rnogin
cicokloro bakna inkani olnadiklari za-
nan gozlori arkada kalniyor: cunku sula-
na sisloni olonalik olarak dovroyo giriyor
vo boyloco cicoklor susuz kalnanis oluyor.
=
F
K
F

I
8
=
18
G
#>
L
J
I
L
<
C
8
J
''6JHIDH'%&'u6G6B76!&)((:KK6A)
<?IC<I DJ8B >|E< {C< BE; 8B8D P8KJ@
lIkN8U| 0+.l? 0.l+ ll.l+ l.'? `0.0` `l.l0
kNKkkk 0+.` 0.00 l`.'` l.+l l`.+' `l.l0
lIMlk 0+.'+ 0.`' ll.`l lI.0l `0.0' `l.`?
8Ukk 0+.+l 0.l' ll.l+ l.'I `0.00 `l.`
|0lkN| 0+.+' 0.`l ll.`+ lI.0? `0.ll `l.+`
K0tk||l 0+.l' 0.l0 ll.l0 l.'+ l`.'? `l.`'
80|U 0+.`` 0.0+ ll.0+ l.+I l`.'l `l.l?
I0NU|0kK 0+.`' 0.0` ll.0l l.+I l`.'l `l.`0
kKkkYk 0+.ll 0.0? ll.0? l.'` l`.' `l.`l
I|Klk0k 0+.++ 0.`0 ll.`0 lI.0+ `0.0? `l.l'
8l||tlK 0+.lI 0.ll ll.l0 l.'l l`.'I `l.`l
K|kK|kk||l 0+.+l 0.`0 ll.`l lI.0' `0.l0 `l.l`
Yk|0Vk 0+.l? 0.ll ll.ll l.' `0.00 `l.`I
0UIt| 0+.l0 0.0' ll.0' l.+` l`.'l `l.`0
H6N;6 I6H6G>B/HB6A xO86C
Sevinlen ziplalacak
koullar Hgundaide.
Ende
3O T[ge*
6O aga
varan
vadeIerIe
imdi aIin,
ZO13te
degin
*Yeni i30 1.G SDl $TY|F modelimiz iin 48 ag vadede 1.99 T| peinat iin geerlidir. Kredi avantajlari ile ilgili detagli ilgi ve koullar Hgundai Yetkili $aticilarinda.
**Yukarida elirtilen figat otomoilin alangi figatidir. Zorunlu trafik sigortasi elirtilen figata dahil degildir.
Yeni i30un ortalama gakit tketimi 4,3-G,7 lt/100 km ve CD salinimi 114-1S7 g/km arasinda degimektedir. AT/71S/007/, AT/SGG/011AT
hgundai.com.tr genii30.hgundai.com.tr
1,6 dizeI
otomatik
seenegigIe
d3.9OO
**
/hgundaiturkige
0tara|aat rapcra
er||er e4e
c| |ek||]cr|ar
Netat e Hat|ce kcar (|ft|, I a] crce ]asarar |e]e|ar scrras|r4a
|]k |asar c|asar e|er|r4e a4eta c|e terk e4||4|.
-
Sakarya'nin Coyvo ilcosindo, hoyolan sobo-
biylo agir hasar goron ovdo olurnak zorun-
da kalan yasli cill yardin bokliyor. Hoyolandan
sadoco bir ov olkilondi' diyo yardin yapilnayan
vo gidocok yori olnayan Novzal vo Halico Acar
(68), 7 aydir oluno lork odildi.
Akincilar Koyu Doro Mahallosi'ndo oluran Acar
cillinin ovi, hoyolan sobobiylo agir hasar gordu. Ya-
naclan asagiya dogru kayan ovin duvar vo ponco-
rolorindo yariklar, labaninda callanalar oluslu. Hor
an cokno lohlikosi ilo karsi karsiya bulunan ovdo,
Sakarya Valiligi incolono yapli. Hazirlanan rapor-
da, konulun dorhal bosallilnasi islondi. Novzal
Acar, naddi durununun iyi olnadigini, bu sobop-
lo baska bir yoro gidonodigini soylodi. Yardin icin
basvurduklari Coyvo Kaynakanligi'ndan olun-
suz covap aldiklarini bolirlon Acar, Kondinizi
cok sahipsiz hissodiyoruz. ir soylor yapabilnok
icin illa olnoniz, yaralannaniz ya da sakal kal-
naniz ni gorokiyor. diyorok yolkililoro silon
olli. Coyvo Kaynakanligi'ndan iso konu ilo ilgili
aciklana yapilnadi. 0UkkN kVk; H6@6GN6
PXi[d[\ie\bc\i`IXdXqXe[Xpqc\i`^c[i[
kaatar a]|r|r |ereket|r| haYbmVmVi`VhfaVm]ZYZZmZbmVfYa_ifi`i`Vf!*_hV'%%
`_ZYZ]hmVgV]d`ZfbZZ`inVhh#=Za[hVfgc[fV`Vf_ifi`Yi]ZaYZ\YVYVb\maZWfc_
V`VbYVmVfYa`Vf!ai]hV_agZ`ZfZi`Vhf`Y#Oi`ajZWVg_V`hbYV_6fV_Vb`Bg`aVb-
`Vfb9mVbZhKV_[mV_`V_(%a`mcbIA!@agZNc_ai9ZfbZYZ,a`mcbIAhcd`VY#
9IE: J8P=8;8E;<M8D
-
1urkiyo'doki yardin kuruluslari yur-
lici vo yurldisinda yurullugu ca-
lisnalarla yuzlori guldurdu. Kinso Yok
nu Dornogi, Ranazan'da 5 kila 71 ul-
kodo laaliyol yurullu. Dornok, Sonali vo
urna'da hor gun 180 bin kisiyo illar yap-
lirdi. 1urkiyo'do do 81 ildo 100 bindon laz-
la kunanya dagilli. 16 ildo do 606 bin kisi-
yo sicak illar yonogi vordi. Yurlici vo yurl-
disinda yapligi yardinlarla gonulloro su
sorpon yardin okibi bayranda da 7'don
70'o pok cok kinsoyo sovinc yasalli. ay-
ran oncosindo yardinsovorlorin bagisla-
riyla 30 bin ailoyo giysi yardini yapan dor-
nok, ailoloro gorcokloslirdigi bayran ziya-
rolloriylo do naddi dosloklo bulundu.
Ranazan'da dunyanin dorl bir yanina
yardin ulasliran digor kurulus Doniz lo-
nori Dornogi oldu. Suriyo icindo zor gunlor
gociron ihliyac sahibi 130 ailoyo gida kolisi
ulasliran dornok, 1urkiyo'yo siginan Suri-
yoliloro do gida, giyin, lonizlik yardinlari,
kan lorbasi vo ilac golurdu. Ranazan ayi
icindo Sonali'do gundo 300 nuayono ka-
pasilosino sahip Doniz lonori Acil Yardin
Haslanosi'nin acilisi yapildi.
Yardinoli Dornogi Sudan'da acli-
gi Alrika'nin on buyuk yolinhanosiylo
baskonl Harlun'da yasanan aci savas-
la babasini kaybodon 500 cocuga unul
oldu. ununla birliklo 25 larkli ulkodo il-
lar, kunanya vo bayranlik olarak Rana-
zan yardini gorcokloslirdi. Cazzo'do do
2 bin ailoyo yardin golurorok illar yap-
lirdi. Sonali'nin baskonli Mogadisu'da
vo yakin nulloci kanplarinda hor gun
200 ailoyo illar voron kurulus, 2 bin ai-
loyo do kunanya dagilli. lkip yurlicindo
do, basla lslanbul olnak uzoro loplan 49
ildo binlorco ailoyo illar vororok, kunan-
ya vo nakdi yardinla birliklo kadinlara vo
cocuklara bayranlik hodiyo olli.
1urk Kizilayi iso yardinlarini lun yila ya-
yarak ihliyac sahibi ailolorin surokli yaninda
olnayi anacliyor. Ranazan'da da calisnala-
rini bu sokildo yurulon dornok, 30 bino yakin
gida kolisini Ranazan'da ihliyac sahibi ailo-
loro subolor araciligiyla dagilli. unun yani
sira bayran icin ihliyac sahibi ailolorin giy-
si vo digor nalzonolorini lonin odorok on-
lara cillo bayran yasalli. Yurldisinda da Ko-
sova vo Karadag'da yuzlorco ailoyo Ranazan
dolayisiyla gida kolisi ulaslirdi. Yurldisinda-
ki laaliyollor arasinda killigin had salhaya
ulasligi Sonali do var. 2'sor bin lon sokor vo
un ulkoyo Ranazan ayi icorisindo ulasliril-
di. lran'daki dopronzodolori do unulnayan
kurulus, ulkoyo 20 lon ihliyac nalzonosi
gondordi. 1opladigi zokal yardinlariyla 10
bino yakin ailonin yuzu guldu. 2 nilyon 447
bin 1l zokal yardini yapan dornok, bolirlo-
digi 150 ailoyo do 37 bin 500 1l lularindaki
Kizilay Karl yardininda bulundu.
Irk|rsar|r|rkatk|
|ar|]|atcp|arar]ar
4|a|tee|er| mif-
hjZmifhYbYV
]hmVgV]d`ZfbZ
i`Vhf`Y#NVfYa
YZfbZ_`Zfa`hZ-
X_VadbYV_V-
`Vb6fV_Vb``VfVhZ-
aZ`\YVWVhVc`-
aV_nZfZ!\mg
jZ`VmVfYabYV
Wi`ibYi#
=FKFI8=1 88#
;C<B D<ID<I
Arakan'da yasanan zulno duyarsiz kalna-
yan yardinsovorlor, anglados'o siginan
Arakanli Muslunanlar icin solorbor oldu.
Diyanol Vakli yaklasik 30 nilyon 1l, Kin-
so Yok nu Dornogi 7 nilyon 1l lopladi.
Kinso Yok Mu okibi ilk olapla da kanp-
larda bulunan 90 bindon lazla Arakanli'ya
lonol gida yardini yapli. Doniz lono-
ri Dornogi iso nulloci kanplarindaki bin
500 ailoyo ilk olapla 100 bin lira gondor-
di. Ayrica dornok bolgodoki 10 bin kisi-
yo 1urkiyo'doki hayirsovorlorin bagisladigi
adak, akika vo sukur kurbanlariyla birlik-
lo 37,5 lon gida ulaslirdi. 1urk Kizilayi da
yardin calisnasi baslalligi Myannarlilara
vo anglados'o siginan Muslunanlara gida
kolisi vo nullak soli dagilli. ino yakin in-
sana ulasan Kizilay, Ranazan ayrani'yla
birliklo 10 bin insana yardin olnoyi hodol-
liyor. Yardinoli Dornogi do Ranazan bo-
yunca 120 lon gida vo kunanya ulaslirdigi
nulloci kanplarinda okul, nodroso vo ogi-
lin kurunlarinin ladilal vo laniral konu-
sunda gorokli calisnalar yapli.
NVfYa`Vfb
`_VYfZg
6fV_Vbc`Yi
=FKFI8=1 :?8E# D<C? >8J>8I
=
F
K
F

I
8
=
1:

?
8
E
#;
L
I
8
E
J
8
M
8

SAYFA TASARIM: SMAL ZCAN


05GNDEM
kUI00I(kk;kM8kZAMAN
I|M0tc]c|a kate]
e re] ser|4| (|ft
]cr| c|arak bugn
saat 12.00ye kadar
Uzuniftlik-Gebze
arasnda sadece s-
tanbul istikametine
ak kalacak.
FOTORAF: HA,
MUHSNE AYDIN
Lski damatIar
dehet sact
8a]ra4akata
|||ar(csaa|rc|4a:
11c|,18]ara||
(ccak|ar|r|a]ra
c]arasckaak|ett|
(arakka|e4e |csar4|| es|r| |a|ae|r4e t|]aret etek |ste]er |.Y.,
tart|st|| esk| ka]|rpe4er| e ka]|ra||4es|r| pcpa|| tfek|e c|4r4.
Iat||4e ]c||ar ]|re kar c|re 4cr4. 8a]ra|r |k|rc| r akar]a
kk]at|4a e]4ara e|er kata4a 1 (ccak I k|s| ]ara|ar4|.
-
anakkalodo oski kayinpodori vo kayinvali-
dosiniolduronbirkisi,osinialipkacli.ayra-
nicilcosindoikanolodonl.Y.,ayrildigiosiM.A.ilo
bayrandanoncolokrarbarisipayniovdoyasanaya
basladi. ill arasinda gocinsizlik baslayinca M.A.
babasininovinodondu.Dunsabahorkonsaallordo
kayinpodorinin ovino golon l.Y., kayinpodori Hu-
soyinAllan(48)vokayinvalidosiModihaAllan(41)
ilolarlisli.1arlisnaninbuyunosiuzorinooskida-
nal,avlulogiiloAllancillinioldurdu,osinialipbir
aracla kacli. lay, silah soslorini duyan konsular
laralindanlarkodildi.layyorinogolonpolis,Al-
lancillinincansizbodoniylokarsilasli.
Sansundada4ayoncobosandigikarisinigor-
noyogidon..(28),cikanlarlisnasonucuoskika-
yinpodori vo kayinbiradorini bicakladi. Dun sabah
CanikilcosiKarsiyakaMahallosindonoydanagolon
olayda,..,oskiosiylokonusnakicinkayinpodo-
riRocail.nin(52)ovinogilli.lskiosiningorusnok
islononosiuzorinolarlisnacikli.Dahasonralarlis-
nayanudahaloodonoskikayinpodorivokayinbira-
doriSalihl.(28)ilolarlisandanal,bolindokioknok
bicagini cikarlarak raslgolo sallanaya basladi. lay
sirasindaRocail.,aldigidarbolorlohahlyaralanirkon
Salihl.isosirlinavovucudununcosilliyorlorinoisa-
bolodonbicakdarbosiyloagiryaralandi.layyorin-
donhizlakacan..,kisabirsurosonrayakalanarak
gozallinaalindi.Salihl.ninhayalilohlikosininoldu-
guogronildi.M|HM|I U||kANAKKALE, SAMSUN, HA
-
4 gunluk Ranazan ayrani lalilindo yino on-
larca kaza yasandi. Yurl gonolindo noydana
golon70kazada33kisihayalinikaybolli,238kisiya-
ralandi.ayrandanolosiklolkazalaridadikkalcok-
li.Molosiklollorinkarisligi8kazadabiriagir18kisi
yaralandi. Kazalar on cok arilo, bayranin ikinci vo
ucuncugunundoyogunlasli.ayraninonagirbilan-
cosuisoarilogununoail.Arilogununoydanagolon
kazalarda62kisiyaralandi,13kisioldu.ayraninilk
gunuiso40kisiyaralanirkon4kisihayalinikaybol-
li.ayraninikincigunundo69kisiyaralandi,11kisi
oldu.Songunkukazalarda62kisiyaralandi,13kisi
hayalinikaybolli.ayraninikincigunundonoyda-
nagolon20lrahkkazasinda11kisihayalinikaybo-
dorkon69kisidoyaralandi.Kazalarldirno,orun,
Sakarya,lznir,Konya,Kahranannaras,Manisada
noydanagoldi.Sakaryadakilrahkkazasindabirico-
cukuckisioldu,5kisidoyaralandi.Kosandakikaza-
daiso9kisiyaralandi.ayraninilkgunundoki10ka-
zada4kisihayalinikaybodorkon40kisidoyaralandi.
Arilogunuyollaryinokangolunodondu.25kazada
13kisicanvorirkon61kisiyaraliolarakkurluldu.Ka-
zalar,lslanbul,Konya,Karanan,Sakarya,Duzcovo
Anlalyadayasandi.|Vl K0kKUI STANBUL
-
ursanin Yildirin ilcosindo cocuklarin nay-
laplaoyunusirasindacikankivilcinlar,koros-
lodoposunululuslurdu.Yangininsicradigi3ovkul
oldu.lddiayagoroDogacinarMahallosindoharclik-
lariyla naylap alan bir grup cocuk, pallayici nad-
doyi alosloyip saga sola alli. Havalanan naylaplar-
danbiriMuslalaAkyuzoailkoroslodoposunaduslu.
Maylabin alosi kisa suro sonra yangina sobop oldu.
Ruzgarinolkisiyloyayilanalovlor,bilisik4ayribina-
yadasicrayincanahallobirandaalovlopunadondu.
Yaklasik2saalsuronyangin,15illaiyookibininnu-
dahalosiylozorluklasonduruldu.|kIlHKkkkK|||(BURSA
TEM, stanbula dn iin ayrld
I|Mctc]c|ar4a|erar|ferve bayram dn yaanan trak ilesine zm bulundu. Bu yl ilk defa zmit-Gebze arasnda tek
yn uygulamasna geildi. Otoyolun kuzey ve gney eritleri, ayn anda stanbul istikametine ald. stanbuldan zmite giden
aralar, Gebzeden itibaren D-100 karayoluna ynlendirildi. Topularda normalde 8 olan arabal vapur says 16ya karld.
tkHlI K|||( KOCAEL
-
Ranazan ayranini lslanbul di-
sinda gocirnok isloyon lalilcilo-
rin, arilo gunu yasadigi lrahk iskonco-
sidorsoldu.LlaslirnaakanligiiloKo-
caoli Valiligi, donus yolunda ayni ci-
lonin yasannanasi icin bu yil ilk dola
yoni bir uygulanaya gocli. 1lM oloyo-
lunun lznil-Cobzo arasi kuzoy vo gu-
noy sorillori, ayni anda lslanbul islika-
nolino acildi. Dun saal 12.00do basla-
yan uygulanayla lslanbul islikanolino
cill sorillon lrahk vorildi. Lygulana bu-
gun saal 12.00yo kadar dovan odocok.
KocaoliValisilrcan1opacaninLlaslir-
na akanligi ilo yapligi gorusnolor so-
nucu alinan karar gorogi 1lM loyolu
lslanbulislikanolicillyonluolarakhiz-
nol vornoyo basladi. Cobzodon iliba-
ronAnkaraislikanolinokapananyolun
kuzoyvogunoysoridilslanbulislikano-
lino calisiyor. Suruculorin bayran lrah-
gino yakalannalarini onlonok anaciyla
1lMloyoluKocaolikosinindoikiso-
rildolslanbulislikanolinoacildi.Lzun-
cilllikvoKandiralurnikolorindonalinan
araclar, Cobzoyo kadar kuzoy vo gu-
noy soridi kullanabilocok. 1rahgo kapa-
lilanAnkaraislikanolinogidocokaraclar
iso Cobzodon D-100 Karayoluna yon-
londirildi. Dun oglo saallorindon iliba-
ron cill yonlu kullanilan olobanda hor-
hangi bir yogunluk gozlonnozkon, saal
11.30dan ilibaron D-100 Karayoluna
yonlondirilonaraclar,KorlozvoDorinco
gocislorindoyogunlukoluslurdu.
(kNkKKk|| |(l||M|0l|
ayrandonusulalilciloricinyinoiskon-
cooldu.anakkalo-lcoabalarasindasa-
doco2loribolcalisliranClS1A$lskolosi
onundouzunkuyruklaroluslu.Saallorco
kuyruklabokloyonvalandaslarisyanolli.
Arilo gunundo lcoabal iskolo-
sionundoyasananuzunkuyruk,bukoz
lors islikanollo anakkalodo yogunlas-
li.ayraninsongunundolslanbuladon-
nokuzoroyolacikanlalilcilor,anakkalo-
lcoabalvoanakkalo-Kililbahiriskololo-
riyonundouzunkuyruklaroluslurdu.ls-
kolo alanina signayan araclar, caddolo-
rolasli.lolisokiploriCunhuriyolulva-
ri,YaliCaddosi,lolvahanoSokakiloKay-
sorili Ahnol lasa Caddosinin bir bolu-
nunulrahgokapalli.unaragnonuza-
yankuyruk,sohirlrahginialluslolli.Su-
ruculor, hor bayran yasanan bu sikinli-
ninlokrarolnosinilodbirsizlikolarakdo-
gorlondirdi. u sikisikligin olacagi bilin-
nosino ragnon lodbir alnayan yolkililo-
rolopkigoslordilor.anakkalo-Kililbahir
arasinda da 4 loribol araliksiz solor yap-
li.Ancakkucukolanbuloribollardayo-
gunluguazallnaklayolorliolnadi.ClS-
1A$ yolkililori, bayran surosinco 45 bin
aracin loribollarla gocis yapligini acikla-
di.Songunyogunluguylabirliklobusa-
yininikikalinaulasnasibokloniyor.ay-
ranilgovoAkdonizdogocironlordonus
yolunda1opcularloribollskolosindoyo-
gunluga sobop oldu. Hor yil oldugu gibi
bu yil da donus yukunu 1opcular cokli.
lDyogunluguongororokbuyilrokorki-
rarak16goniyisolorokoydu.ncokigun
8binaracinlasindigiiskolododun15bino
yakinaracgocisyapli.loribolsayisininar-
lirilnasinaragnon,yaklasik2kilonolro-
likarackuyrugununolusluguiskolodova-
landaslar, arabali vapura binobilnok icin
saallorcoboklonokzorundakaldi.
|M0|Kl ;|klI||k 8UUN Ikk|l| k(|||Y0k
akin calisnalari lananlanan lalih Sul-
lan Mohnol (lSM) Koprusundoki bu-
lun sorillor bugun aksan lrahgo acilacak.
18Hazirandabaslayanvolslanbullrahgini
durnanoklasinagolironkoprudokibakin
calisnalarinda sona golindi. lSMdoki
calisnalariyorindodonolloyonLlaslir-
na,DonizcilikvoHaborlosnoakanli-
giMuslosariMohnolHabipSoluk,as-
lalllanayla ilgili son calisnalarin dun
ilibariylo lananlandigini supurno vo
isarollono islonlorinin ardindan kop-
rudokilunsorillorinbugunaksansa-
allorindolrahgoacilacaginibolirlli.
F
O
T
O

R
A
F
:
H
A
, A
L

Y
I
L
D
I
R
I
M
F
O
T
O

R
A
F
: A
A
, S
A
B
A
H
A
T
T

N
S
A
L
L
A
M
A
F
O
T
O

R
A
F
:
H
A
, G

R
K
A
N
D

Z
E
N
L

GNDEM 06
kUI00I(kk;kM8kZAMAN
Kaza yapan askerlerin yardmna nce Uludereliler kotu
BRNC SAYFADANDEVAM
-
Alinan bilgiloro goro $ir-naklaki uzucu hadiso,
Lludoroyi ziyarol odocok olan Dl Van Millol-
vokiliAysol1uglukiloDlMardinMillolvokiliAhnol
1urkicingorovlondirilonaskorlorinnoboldogisinisira-
sindayasandi.Culyazivorlasukoylorininbulundu-
guusbolgosindobirhalladirnobollulan17askorilobir
korucugorovdogisiniicinbirliginodonorkonkazago-
cirdi.Askorlorilasiyanninibusvirajialanayarakucu-
runayuvarlandi.1aklaalliklansonralorsyalannini-
busunallindakalanMohnolciginindadinaisogocon
yilsavasucaklarilaralindanyanlisliklavurulan34koy-
lunun yakinlari koslu. Askorlori koydoki sivil araclarla
haslanoyoulaslirnayacalislilar.Yaralilarilkolarakko-
yunusllaralindabulunanCulyaziSinir1ugayinala-
sindi,buradanda$irnakAskorHaslanosinosovkodil-
di.usiradabuyukdranyasandi.Volalodocoginihis-
sodon bir askor, gocon yil annosini kaybolligini, onun
yanina gidocogini soyloyorok, kondisino bir loyzonin
baknasiniislodi.Koylulorlobirlikloyaraliaskorlorikur-
laranvokoyunlarisagnakicinbolgoyogilnokloolan
lnino Lrok, Lsakli Mohnolcigin son islogini yori-
nogolirdi.Askor,orivandiyoanilanvoLludorodoki
olayda 16 yasindaki oglunu kaybodon lnino Lrokin
dizinobasinikoyduklansonrasohiloldu.irandahor-
kos gozyaslarina boguldu. ir baska askori haslanoyo
goluronkoylulor,suroklicalanlololonunaisocovapvo-
ronodi.Annosivobabasiolduguanlasilannunaranin
ardindankonulaninadiylakayillilololonacovapvo-
ronkoylulor,askoriLludoroyoulaslirdiklarinisoylodi.
AncaksozkonusuMohnolcikhaslanodovolalolli.
uaradasohilolan9askorvo1gocicikoykorucusu
icin$irnak23.}andarnaSinir1unonKonulanliginda
loronduzonlondi.1oroninardindansohiluznanjan-
darnacavuslarSuloynan1opal,Azizrnan,Solahal-
linRocopCuc,CokhanDokur,AllanCoyhan,AliDo-
gan, Mural Lslaoglu, snan olik ilo }andarna Lz-
nan nbasi Alakan illorin conazolori holikoplorlo
Diyarbakira,gocicikoykorucusuMohdi1osununco-
nazosiisoLludoroilcosiCulyazikoyunogondorildi.
SAYFA TASARIM: SEYFULLAH ZTRK
8UkkK(kN, |kIl||I tkN0kNESKEHR, HATAY
-
$irnakla, loror orgulu lKKnin
dosodigi nayina basarak agir ya-
ralanan vo kaldirildigi CA1Ada sohil
olan 23 yasindaki }andarna Aslsubay
avus Mullu Yildirin, dun nonloko-
lilskisohirdolopragavorildi.Conazoyo
akinodonbinlorcovalandas,sohidison
yolculuguna lokbirlorlo ugurladi. 1oron
sirasindabulungozlorsohidin,havaasl-
subayolarakgorovyapanbabasiYilnaz
Yildirina covrilirkon, acili baba hayali-
nin on zor solanini oglu icin vordi. $o-
hidin annosi Sovgi Yildirinin sozlori
isoyurokdagladi.glunasoslononaci-
lianno,Aglanayacagin,dindikayak-
laduracagin.Kaninyordokalnayacak.
Sonrahaluyu.dodi.Annoningozyas-
larini iso digor oglu Llku Yildirin sildi.
RosadiyoCanisindooglonanazininar-
dindankilinanconazonanazinalskiso-
hir Valisi Kadir Kocdonir, 1inci Hava
Kuvvoli Konulani Korg. Abidin Lnal,
lskisohir nillolvokillori Nabi Avci, Sa-
lih Koca, Kazin Kurl, Ruhsal Doni-
rol,lConolaskaniMuslalaDoslici,
dunpazari olodiyo askani urhan
Sakalli, uyuksohir olodiyo askan
Vokili lrdal Caloroglu da kalildi. Na-
nazin ardindan sohidin conazosi silah
arkadaslarinin onzunda lop arabasina
kadarlasindi.usiradabinlorcolskiso-
hirliKahrolsunlKK,1urkiyoboluno-
nozdiyoroklororolanolokudu.Aslsu-
bay Mullu Yildirin, daha sonra Kanli-
pinar$ohilligindolopragavorildi.
Hakkaridonayinlisaldirisonucuso-
hilduson}andarnaLznanavusYusul
Soyhan (42) da, nonlokoli Kirikhanda
gozyaslariicindosonyolculugunaugur-
landi.Soyhaninnaasi,VandanHalaya
ucakla, buradan Kirikhandaki baba
ocagina anbulansla golirilirkon, anno-
si Nobahal Kiyas, anbulanslaki labu-
la dokundugunda lonalik gocirdi. $ohi-
din osi Cul Soyhan da labuluna sarila-
rakuzunsurogozyasidoklu.1okbirlor-
loovininonundonyogunkalabalikosli-
gindoKirikhanMorkozLluCaniyogo-
lirilon uznan cavusun conazo nanazi-
na Adalol akani Sadullah lrgin, Ha-
lay Valisi Mohnol Colalollin lokosiz,
AKlarliHalaynillolvokilloriAdonYo-
sildal, Haci ayran 1urkoglu, Mohnol
nlurk, rhan Karasayar, CHl Ha-
layMillolvokiliHasanAkgol,MHlHa-
lay Millolvokili $ohk irkin do kalildi.
-
1oror orgulu lKK,
CHl 1uncoli Millol-
vokiliHusoyinAygunloyo-
nidon baslalligi adan ka-
cirna oylonlorino dovan
odiyor. Dun kacirilan isin
AKlarliningoconyilaka-
darDiyarbakirSurilcobas-
kanligini yapan Hanil o-
likkanal oldu. larlinin son
ilcokongrosindodivanbas-
kani olan vo halon parli-
nincosilliorganlarindago-
nullu olarak calisan naki-
no nuhondisi olikkanal,
dun ikanol olligi Diclo il-
cosindo akrabalariyla bay-
ranlasnaya cikli. u sira-
dalororisllorcoyolukosildi.
olikkanalin osi vo cocuk-
larini gondoron lororisllor
kondisini alarak daglik ala-
na dogru ayrildi. Ailosinin
haborvornosiuzorinoaras-
lirna yapan guvonlik guc-
lori, olikkanalin bir grup
lororisllaralindankacirildi-
ginibolirlodi.Sivillorindor-
hal birakilnasini isloyon
AK larli Diyarbakir ll as-
kani Halil Advan, lKKya
goro Dl disindaki horko-
sin dusnan oldugunu an-
lalli.lMkl| kVt|, DYARBAKIR
-
$irnakla oncoki goco
polis karakoluna sal-
diriduzonloyonlorororgu-
lulKKlilororisllorNanaz
Daginda kislirildi. Sicak
lonasinsaglandigioporas-
yonda 1 askor sohil olur-
kon, 1 askor do yarali ola-
rak kaldirildigi CA1A As-
kori Haslanodo hayalini
kaybolli.Dovanodonopo-
rasyonda, sindiyo kadar 6
lororislinoluolarakologo-
cirildigiogronildi.$irnakla
oncoki goco $ohil Mohnol
lslor lolis Karakoluna ka-
labalik bir grup lororisl la-
ralindan rokolalarli saldi-
riduzonlonnisvocikanca-
lisnada 1 polis nonuru
hahlyaralannisli.Coconin
karanligindanlaydalanarak
kacan lororisllorin yaka-
lannasi icin guvonlik guc-
lorioporasyonbaslalli.lo-
liszolHarokallinlorivo
}andarna Konando zol
Harokalinkoordinoliola-
rak yurullugu hava dos-
lokli oporasyon sirasin-
da yaklasik 10 kisi olduk-
lari lahnin odilon lororisl
grupla calisnaya girildi.
Ik|lKkHkkMkN,IRNAK
F
O
T
O

R
A
F
L
A
R
:
H
A
, E
M

N
B
A
L
KK,|aketesk|
kKart|||(e
|askar|r|ka(|r4|
;|rraktakarakc|a
sa|4|rar6tercr|st
c|e|ee(|r||4|
F
O
T
O

R
A
F
: C

H
A
N
, B
U
R
A
K

A
N
Astsubay babann en zor selam
|sk|se||r4eastsa|a]c|arakcre]aparY||atY||4|r|(crta4a(|t|||t|scrt|),se||tc|arascr]c|ca|aaraaskerse|a|]|aaar|a4|.|0!0|||.|||N.|d|||,|N
<BFEFD 07
kUI0 0I (kk;kM8kZAMAN
H6N;6 I6H6G>B/CN6O9:BG86C
9IE: J8P=8;8E;<M8D
-
Muloahhillorin kullanacagi loknik,
binanin insa odildigi alan, covrosol
vo hziksol laklorlor, yapinda kullanilan
naloryallor vo binanin kullanin sokli-
no goro bolirlonocok. akanlik bos lok-
nigin yani sira dunya gonolindo uygula-
nan larkli yikinlara yonolik incolonosi-
ni surduruyor. Hazirlanan laslak kapsa-
ninda yikin nuloahhillori dinanil bas-
la olnak uzoro digor pallayici nalzono-
lorinin kullandigi yonloni lorcih olno-
lori halindo bilgi vo locruboyi arlirnak
icin gorokirso donono pallalnalari ya-
pabilocok. lallayici kullanilarak yapila-
cak yikinda: yikin hrnalari olrala sa-
cilabilocok olan nalzonolori, pallalna-
dan kaynaklanabilocok olan hava so-
kunu, loz vo gurullu onisyonunu asga-
ri soviyoyo indirnok icin gorokli lodbir-
lori do alacak. Ayrica pallalnadan kay-
naklanan yor sarsinlilari allyapi losislori-
no olkisi olup olnayacagi lolkik odildik-
lon sonra pallalna karari alinacak.
ovro vo $ohircilik akanligi'nin du-
zonlonosi kapsaninda pallalna yapi-
lacak yorlordo yolorli guvonlik gorovlisi,
guvonlik konlrol norkozi hazir bulun-
durulacak. lallalna olkisiylo yakin yo-
rodo bulunan yapilardaki, canlarin kiril-
na ihlinalino karsi covro sakinlori uya-
rilacak. llanlanan pallalna zanani du-
yurulacak. lallalnayla orlaya cikacak
olan loz bululunun onuno gocnok icin,
pallalilacak olan alanin olrali vo yapinin
dusurulocogi alan bol suyla yikanacak.
Yapinin coknosi aninda olusabilocok
olan yor sarsinlisinin olkilorinin azallil-
nasi icin pallalilacak yapinin yakinla-
rindan gocon dogalgaz hallari gocici su-
roligino kapalilacak. Yapinin yikilna-
si osnasinda, izloyocok olan kalabaligin
guvonli bir nosalodo olnasi saglana-
cak. Yakin covrodoki insan vo arac lrah-
gi kisa suroligino durdurulacak. Cuvonli
alan olarak bolirlonnis vo uygun sokildo
isarollonnis hallin olosino yikin laali-
yoli ilo gorovli porsonol haricindoki kin-
sonin girisino izin vorilnoyocok. Riskli
binalarin orladan kaldirilnasina iliskin
lokniklori bolirloyon akanlik, yikin
osnasinda noydana golon yapi onkazi-
na da onlon aliyor. Cocici bir suro olsa
dahi onkazin doro, irnak, nohir, akar-
su yalaklari vo kaynak sularinin yala-
ginin doldurulnasina, akarsularin yo-
nunun dogisnosino izin vorilnoyocok.
I`jbc`Y`eXp[`eXd`kc\pbXe#kfq``eec\dXcXZXb
||MKUV|| ANKARA
-
ilisin vo ilolisin alanlarinda soz sahibi olan
vo dunyada 50 oporalorun 45'ino allyapi lok-
nolojisi urolon Huavoi, gozunu arlik nuslori odak-
li pazara covirdi. 1urkiyo pazarina, KVK vo 1urkcoll
isbirligi ilo Huavoi Vision, Huavoi Y200, Ascond
C301, Ascond l1 gibi akilli cop lololonu urunlorini
salisa sunarak giron Huavoi, 2015 yilinda dunyada
ilk 3 lololon urolicisi arasinda yorini alnak isliyor.
Huavoi rla Asya vo Kalkasya Kurunsal lloli-
sin olgo Dirokloru Zhao Xiaobin, 1urkiyo'doki in
nali' algisini Huavoi narkali urunlorlo yikacaklari-
ni soylodi. 1olokonunikasyon kisninda zalon ciddi
bir basariniz var. CSM vo sabil oporalorlorin bugun
basari ilo kullandigi bircok urunu Huavoi urolli. di-
yon Zhao Xiaobin, dunyanin on inco cop lololonu-
nu urolorok bu algiya son vornok islodiklorini bolirl-
li vo soylo dovan olli: l1 akilli cop lololonunu bu
anacla piyasaya surduk. 1un dunya Huavoi nar-
kali cop lololonu olan l1'in kalilosini gordu. 1anili-
nini yapnanizin uslundon daha bir ay bilo gocnodi
ana ilgiylo karsilandi. Dolayisiyla, Huavoi narkali
urunlor, in nallarina karsi onyargiyi yikacak. Kal-
kasya olgo Kurunsal llolisin Yonolicisi Mino Zain
ilo birliklo gazolocilorlo sohbol loplanlisi duzonlo-
yon Zhao Xiaobin, son kullaniciya yonolik urunlor-
do 1urkiyo'yi ononsodiklorini ilado olli.
Zhao Xiaobin, 1urk insaninin karsisina, sadoco
cop lololonu, lablol bilgisayar voya nasauslu bilgi-
sayar urolini ilo dogil, bilisin loknolojinin hor ala-
ninda orlaya koyacaklari Huavoi narkali urunlor-
lo ciknayi hodofodiklorini soylodi. Zhao Xiaobin,
yil sonu ilibariyla 100 bin akilli cop lololonu salna-
yi planladiklarini bolirlli vo soylo konuslu: Cop lo-
lolonu vo lablollo: Sansung vo Applo guclu bir ra-
kip. Ancak biz do dunyanin on inco akilli lololo-
nu Ascond l1'i inal odorok kondinizi goslordik.
Mosola: 1urkcoll icin urolliginiz 120 cok lululdu.
-
1urkiyo Ayakkabi Sanayicilori Dornogi (1ASD)
askani lslan $okor, ayakkabi soklorunun
ocak-lonnuz dononindo bir oncoki yila goro ulko
bazinda yuzdo 90, loplanda iso yuzdo 20'lori asan ih-
racal arlis lrondi yakaladigini soylodi. $okor, lasarin
vo narkalasnada oldo odilon basarilarla 2015 sonun-
da 1 nilyar dolarlik ihracal
hodohni asacaklarini kay-
dolli. Dornogin aciklana-
sinda, ayakkabi vo ayakka-
bi aksani urunlorindo, yilin
ilk 7 ayinda 334,3 nilyon
dolarlik ihracal yapildigi,
ayakkabi urun grubunun
loplan dori vo dori urun-
lori ihracalindaki payinin
iso yuzdo 37,2'yo yuksoldi-
gi bildirildi. 198 nilyar do-
larlik dunya dori urunlo-
ri pazarinin yuzdo 52'sini ayakkabinin oluslurdugu-
nu ilado odon $okor, urolilon hor bos cill ayakkabi-
dan birinin Rusya'ya ihrac odildigini anlalli. $okor'in
vordigi bilgiyo goro, 1urkiyo, yuzdo 19,6'lik pay ilo
ayakkabi ihracalinda ilk sirada yor alan Rusya'yi lrak,
Suudi Arabislan vo Alnanya izliyor. |K0N0M |kV
'huaweimarkaI
rnIer,(inmaI
aIgsnykacak'
k]akka|| ||racat|r4a
|e4ef I ||]ar 4c|ar
Kertse| 4crs (er(ee
s|r4e ]|k||acak riskli bi-
bV`Vfbm_ahZ_b_`Zf
WZ``c`Yi#Gg_`mVd`Vf
dVh`VmX_i``VbVfV_m-
_a!inibZfa`m_a
aV_bZg`Zm_a!Z_g-
_VjVhf`Zm_a!_VhZ_-
g`haZgifZhm`Zm_ajZ
Z_aZ]V`Vhm`Vm_a
Z_`bYZhV]fdZY`ZXZ_#
Minimum enerji, maksimum tazelik.
A
+
Derin Dondurucular
rnlerinizin tazelii,
daha uzun sre ve daha az enerji ile
Kleo Derin Dondurucularda.
h
a
r
i
k
a
l
e
m
0
3
5
2
3
2
1
4
5
0
1
KAYSU Dayankl Tketim Mallar ve Soutma San. Tic. Ltd. ti.
Organize Sanayi Blgesi 10. Cadde No:20 Kayseri / TURKEY
Tel: +90 352 321 14 30 (pbx) / Fax: +90 352 321 15 12
www.kleo.com.tr / info@kaysu.com.tr
retici Firma:
444
5536
Kleo Tketici Hatt
444 KLEO
MARMARA BLGE DSTRBTR :
SANCAKTAR A..
kitelli Organize San.Bl. Aykosan San. Sit.
2.Ksm 6. Ada No: 7-8-9 kitelli / STANBUL
Tel: 0 212 549 46 80 - 0 212 549 03 46
Fax: 0 212 549 93 66

EGE DSTRBTR : CAMSAN LTD.T.
Pnar Cad. 7098 / 3 Sok. No: 90 Pnarba / ZMR
Tel : 0 232 478 49 49 Fax : 0 232 479 08 81
BATI ANADOLU BLGE DST.:
ERPAZ DAY.TK.MAL.LTD.T.
Ulunder Mh. Baksan San.Sit
96.Blok No: 8 ESKEHR
Tel: 0222 270 00 05 Fax : 0 222 270 00 06
ANADOLU BLGE DST.:
ARTI NAAT TAAH. SAN. VE TC. LTD .T.
DALBOYU SOK. NO : 9 06160 Siteler / ANKARA
Tel : 0312 353 58 36 Fax : 0312 353 11 00
AKDENIZ BLGE DST.:
SEREN DAY.TK.MAL.PAZ.LTD.T.
T.Cemal Beriker Bulvar No: 511 ADANA
Tel: 0 322 441 15 25 Fax: 0 322 441 22 45
BATI-ORTA KARADENIZ BLGE DST. :
STAR ELEKTROMARKET
Saitbey Mah. 100. Yl Bulvar No: 82 SAMSUN
Tel: 0 362 333 30 01 Fax : 0 362 431 73 83

DOU KARADENIZ BLGE DST.:
EL EV ALETLERI TC. LTD.T.
Yaylack Mah. Adnan Menderes Cad.
Arzu Sok. No: 1 Akaabat / TRABZON
Tel: 0 462 228 90 36 Fax : 0 462 228 90 37
DOU ANADOLU 1.BLGE DST.:
SADAKAT GROUP
Glahmet Cad. No: 38 ERZURUM
Tel : 0 442 213 59 01 Fax : 0 442 213 59 00
DOU ANADOLU 2.BLGE DST.:
ZYRKLER TC.
Vali Mithatbey Mah. Zbeyde Hanm cad.
No: 3 zyrkler han VAN
Tel : 0 432 216 74 45 - 0 432 215 78 22
Fax: 0 432 212 38 73
GNEYDOU ANADOLU 2.BLGE DST :
ZNKOLLAR LTD . T.
Gap bulvar D.Kl Apt. Alt
Karakpr / ANLIURFA
Tel : 0 414 316 05 51 Fax: 0 414 215 54 62
Z
u
c
h
e
x
8
.H
a
ll
Z
h
e
x
5-9 Eyll 2012
Tyap Fuar Merkezi
Haawe| 0rtaks]aeKafkas]aKarasa| |et|s|0|rektcrI|acX|ac||rp|
]asa]a sar4ak|ar| kscer4I'|rer|rce ak|||| cepte|efcrac|4aarasc]|e4|.
at|a]|c| ||e ]|k|]apacak c|ar|ar (ere er|||r|r]ar| s|ra, tct kt|es| e kcsa|ar|rca|ar| |(|r4e cr|ea|acak.
=
F
K
F

I
8
=
18
G
#N
F
E
>
D
8
P
<
$
<
=
F
K
F

I
8
=
1:

?
8
E
#8
;
<
D
<
C

K
F
B
|kM;|K|k
<BFEFD 08
kUI0 0I (kk;kM8kZAMAN
H6N;6 I6H6G>B/CN6O9:BG86C
Serbest piyasa
tUMkkI| I.10 I8 kUI0 0I
00VI k||; kI|;
k80 00|kk| l.I`0 l.?0l0
|Uk0 `.`ll0 `.``00
V(k| |kkN| l.?l00 l.?I00
N|I I|k|N `.?000 `.?+00
I00 Ik0N Y|N `.`+00 `.`?00
0kNMkkKk Kk0NU 0.``00 0.l0'0
V|( Kk0NU 0.`00 0.`I'0
kI|k MkNkI| l.?`00 l.?+'0
kVUIkk|Yk 00|kk| l.?00 l.?`00
KkNk0k 00|kk| l.?000 l.?+00
k|I|N k||; kI|;
tUMHUkY|I lI.00 `I.00
k|;kI l`.00 '`.00
4 kYkk KU|(| `l.`0 `l.''
kYkk ?+.?l ?'.`
kYkk 8||IK ?+.?l `l.+0
I8 kYkk `.`0 I0.l
I4 kYkk '+.'` '+.Il
900 kYkk UMU; l.+'l' l.+?`'
I 0N k|I|N I.6I6,00 !
HkM|Ik0| (8k|NI)
lll.Il !/Var|| (kastcs 0I tes|||)
8kNKk|kkkkk| Ykk
k80 00|kk| k||;: l.I`?0 kI|;: l.?0`0
apraz kurlar
I k80 00|kk|
0.9I4 kVUIkk|Yk 00|kk|
6.08 0kNMkkKk Kk0NU
0.9II6 V(k| |kkN|
6.I094 V|( Kk0NU
I9.41 Ik0N Y|N
0.98II KkNk0k 00|kk|
.94I9 N0kV|( Kk0NU
1.I0I UU0 kkk8IkN kYk|
I.8 8U|kk ||Vk|
1.698 kUM|N ||Y
1I.90 kU kU8||
I60 kkN kYk|
6.189 (N YUkN|
94.49 kKIkN kU
I |Uk0- I.161 k80 00|kk|
I KUV|YI 0Nkk|- 1.198 k80 00|kk|
I N|I I|k|N-I.II1 k80 00|kk|
|Uk0 00NU;UM KUk|kk|
I.981 k|MkN MkkK|
40.1199 8||(Kk |kkN|
40.1199 |UK|M8Uk |kkN|
I66.186 kNY0| |I|Ik|
6.9I |kkN|I |kkN|
0.I8I64 k|kN0k |kk|
I916.I Ik|YkN |k|I
.01II H0||kN0k ||0kN
I1.I601 kVUIUkYk ;|N
00.48 0kI|KI |KU00U
.94I1 |N MkkKKk|
140.I0 YUNkN 0kkHM
I 0I|| (|KM| HkKK| (0k)
I.096I k80 00|kk|
.II1 IUkK |kk|
;m`qblicXi M|kK|I 8kNKk| kUI0 0I
00VIN tN 00VI k||; 00VI kI|; |||KI| k||; |||KI| kI|;
I k80 00|kk| l.I`00 l.I`? l.I??I l.?0ll
I kVUIkk|Yk 00|kk| l.?+ l.?I? l.?'I? l.??``
I 0kNMkkKk Kk0NU 0.``IlI 0.``?l 0.``` 0.```l`
I |Uk0 `.`l`` `.``l `.`ll+ `.```
I N|I I|k|N `.?ll+ `.?`l `.?0`+ `.?l0l
I V(k| |kkN| l.?l`+ l.?'l` l.?l l.?'+0
I V|( Kk0NU 0.`'ll 0.`?0I 0.`'l` 0.`?`
I KkNk0k 00|kk| l.?l`? l.?`l0 l.?0l l.?`I`
I KUV|YI 0Nkk| .`?l` .lI .l?` .+``
I N0kV|( Kk0NU 0.l00I 0.l0`I0 0.l00+ 0.l0l+0
I UU0 kkk8IkN kYk| 0.+I?I' 0.+I`l 0.+I'l 0.+?l`l
I00 Ik0N Y|N `.`+`' `.`++ `.`+l` `.`Il0
I 8U|kk ||Vk| l.l``0 l.ll?
I kUM|N ||Y 0.+?`0I 0.+`''l
I kU kU8|| 0.0''+ 0.0'lI
I00 kkN kYk| 0.0l++? 0.0l+I
I (N YUkN| 0.`I`lI 0.`?`?'
I kKIkN kU 0.0l?I? 0.0l`0l
k||M kI|Mk K0NU 0|MkYkN 00VI||k I| Kkk;||||
I UkY| |kk| 0.0`I++
I Uk0UN 0Nkk| `.'l`I
I Y|N kk| ;|K|| 0.++l+
9FIJ89C<B<E;<BJ ;FC8I <LIF G<KIFC9I<EK :LD?LIP<K8CK@E@ |k8|I Ykk |k8|I Ykk |k8|I Ykk 00|kk/ Vkk|
65.126 65.148 64.160 64.611 64.916 65.758
(' 8ljkfj (* 8ljkfj (+ 8ljkfj (, 8ljkfj (- 8ljkfj (. 8ljkfj (* 8ljkfj (+ 8ljkfj (, 8ljkfj (- 8ljkfj (. 8ljkfj (/ 8ljkfj (* 8ljkfj (+ 8ljkfj (, 8ljkfj (- 8ljkfj (. 8ljkfj (/ 8ljkfj (* 8ljkfj (+ 8ljkfj (, 8ljkfj (- 8ljkfj (. 8ljkfj (/ 8ljkfj
(#.0,' (#/'*' (#/''' (#/''' (#/',' (#/'*' )#))'' )#))*' )#)('' )#))'' )#)(/' )#))'' -),#'' -))#'' -)*#'' -),#'' -).#'' -).#'' ((*#*+ ((*#*. ((+#(' ((,#/) ((*#(/ ((*#.*
(* 8ljkfj (+ 8ljkfj (, 8ljkfj (- 8ljkfj (. 8ljkfj (/ 8ljkfj
a||k 8akar|||'r|r |skcrtc|a h]at a]a|aas|jZ:ifcbib&!.*`fVmVgVWh`ZbaZgm`Z`VmVh`Vfm`YVcfhV`V-
aVmnYZ*%VnV`Y#CcjVfhgIf_mZ7V_Vb<`YZa7Zf_aVb!m_gZ_g_cbhcmnbYZbIf_mZc`VfV_mVh
YZb\Z`ZfbWcnVb_cbiaibYV_V`Y_`Vfb!WiYifiaiWV_V`_Z`ZfZVb`VhaV_hVncf`i_Z_h_`Zfbgm`ZY#
Ncart|s Irk|
]e 8askar| |4e
8erkar, 0|t0 |
ke|er|r|r ||a( |(|r
a]r| sah |||| |as|
|a4ar a]|r4|| pa]|r
]t4e I,6 c`Yii-
bigm`ZY#7Zf_-
aVb!If_mZbb
`VbVmf-
YdVmmn-
YZ&!%+YVbmn-
YZ&!(Z_VfaV-
g\ZfZ_hbgV-
jibYi#
=FKFI8=1Q8D8E#
KLI>LK<E>E
ere| |rer] M|rar
|a|es|]|e ||r||kte
|a ]|| |(|r4e Kate]
|rak'ta ]apt|| sat|r
V`aVbbgVmgb
YfYZm_gZ`hh#)
mVhfabhcd`Va
WZYZ`.*.a`-
mcbYc`Vfc`VfV_
\ZfZ_`Zh#
=FKFI8=1Q8D8E
Kib`p\pqe[\e8cdXepX
`c\`jbfekfbXm^XjpXgpfilq
|r|s|c||er (|er|r| ererj|
kccperat|hr4e ||r|est|recek
I6 ||]cr 4c|ar c4e4|, M|rar'|r
art|k (car|ak ||sses|re sa||p
|a( sektcr I0 ]||4a |k|
kat |]4
|kKkN ;kHN ANKARA
-
Saglik akanligi, ilac hrnalarina
rolorans hyal uygulanasi yapi-
yor. una goro bir ilacin 1urkiyo'doki
hyali, rolorans olarak alinan ulkodo-
ki hyali uzorindon yuzdo 41 iskonlo
yapilarak bolirloniyor. 3 yildir iskon-
lo oranlari konusunda gori adin alil-
nanasi ilo 1urkiyo, on ucuz hyal vo-
ron ulkolor arasina girdi. Novarlis 1ur-
kiyo askani Culdon orknan, yuk-
sok iskonlo oranlari yuzundon 1urki-
yo olarak hyal dongolorini bozan du-
runda olduklarini soylodi. aska ul-
kolordo ornogin Alnanya'da yuzdo 3
indirin icin cok siki pazarliklar yapil-
digini ilado odon orknan, nlar da
1urkiyo'yo yuzdo 41'i voriyorsunuz:
bizo niyo yuzdo 3, diyo soruyorlar.
dodi. lskidon 1urkiyo'nin kisi basi
golirinin 2 bin dolar oldugunu soylu-
yorduk, nakul gorulobiliyordu. di-
yon orknan, $indi 1urkiyo'nin go-
liri do iyi, anlalnakla gucluk cokiyo-
ruz. diyor. Novarlis icin 1urkiyo'doki
karlilik konusunun problon oldu-
gunu bolirlon orknan, ancak on-
dan ziyado dunyadaki hyal dongolori-
ni boznasinin rahalsiz olligini anlalli.
1urkiyo'nin lun ilac pazari icorisindo
yuzdo 1'lik paya sahip oldugu dusu-
nulurso, yuzdo 99'daki orlani boznak
islonodiklorini do sozlorino oklodi.
lskonlolu hyal uygulanasinin yani
sira luro'nun da 1,95'lo sabillonno-
siylo son 3 yilda ilac hyallari orlala-
na yuzdo 50 azaldi. u durunun lun
dunyanin dikkalini cokligini anlalan
Culdon orknan, rosni olarak Rus-
ya vo rladogu, gayri rosni olarak da
lun dunyanin 1urkiyo'yi lakip olligi-
ni anlalli. oyloco yoni ilaclarin goli-
rilnosi durununda 1urkiyo'yi rolo-
rans alan ulkolorin bu hyal uzorindon
do iskonlo isloyocogi icin bazi ilaclarin
1urkiyo'yo hic golnodigini ilado olli.
Saglik akanligi, hasla buyuk ihliyac
icindoyso doklorunun hazirladigi bir
dosya ilo basvuruda bulunnasi sar-
liyla yurldisindan ilac goliriyor. $u an
bakanligin nasasinda 350 dosya ol-
dugunu anlalan orknan, bunun da
nornal ihliyacin yuzdo 10'u bilo olna-
digi, bu uygulananin da ancak gocici
bir cozun olabilocogino dikkal cokli.
1urkiyo, ilac icin gayri sah nil-
li hasilasinin yuzdo 1,06'sini ayiriyor.
u rakan lCD ulkolorindo orla-
lana yuzdo 1,6. orknan, okononi
golisinco ayrilan bulconin nilli golir-
doki payinin azaldigini ilado olli. u-
nun yuzdo 1,3'o cikarilnasi duru-
nunda sorunun hallodilobilocogini
anlalan orknan, 1urkiyo'nin hal-
ka vordigi saglik hiznoli, lCD ul-
kolorinin on az 2 kali. Yuzdo 95'i sag-
lik hiznoli kapsanindaki 1urkiyo'do,
2004'lo yillik 2 koro doklora gidili-
yordu sindi 7 oldu. Hor gidildigin-
do yuzdo 80 rocolo alip cikiliyor. Di-
gor ulkolordo bu rakanlar on lazla
1urkiyo'nin yarisi. Vo ondan sonra
da kondi coplorindon cikan para ro-
colo bodolinin yuzdo 9'u. oylo bir
sislon dunyada yok. ok usl duzoy.
Ayrilan bu bulco ilo bunlarin yapil-
nasi nucizo zalon. diyo konuslu.
-
Kuzoy lrak'la polrol arayan ilk 1urk
sirkoli olan Conol lnorgy, bolgodo-
ki polrol vo gaz rozorvlorino yonolik yali-
rinlara dovan odiyor. K.lrak'laki 7 uro-
lin alaninin hopsindo yalirini bulunan sir-
kol, bolgonin on buyuk gaz polansiyolino
sahip Miran sahasinin yuzdo 26 hissosini
daha salin alnak icin Horilago il ilo an-
lasnaya vardi. Salin alna karsiliginda Ho-
rilago il'o 156 nilyon dolar odoyocok olan
Conol lnorgy Miran'daki hissosini do yuz-
do 25'lon yuzdo 51'o cikararak buyuk or-
lak oldu. Conol lnorgy lcra Kurulu askani
Mohnol Sopil, 1urkiyo'nin arlan onorji ih-
liyacina kalkida bulunnak icin Miran saha-
sindan ulkonin kullaninina yillar boyu yo-
locok gazi saglayabilocoklorini soylodi. Co-
nol lnorgy Miran'daki salin alnayla birlik-
lo bu yil icindo bolgodo yapligi yalirini lop-
lan 959 nilyon dolara yuksollli.
Conol lnorgy, lrak Kurl bolgosindo
son yillarda koslodilon on ononli gaz sa-
halarindan biri olan vo yuzdo 25 hissosino
sahip oldugu Miran polrol vo gaz sahasi-
nin yuzdo 26 hissosini daha salin alnak
icin Horilago il ilo anlasnaya vardigini
londra orsasi'na acikladi. Conol lnorgy
ayrica Horilago'in Horilago lnorgy Midd-
lo lasl linilod (HlMl) hrnasindaki his-
solori ilo HlMl'nin Miran sahasindaki
bakiyo hissolorini loninal olarak alip, Ho-
rilago sirkolino 294 nilyon dolar lularin-
da krodi acli. Yoni yapligi yuzdo 26'lik sa-
lin alna vo Horilago'o acligi 294 nilyon
krodiylo birliklo sahaya loplan 450 nil-
yon dolarlik dov bir yalirin yapan Co-
nol lnorgy, Miran gaz sahasindaki payi-
ni yuzdo 51'o cikardi vo sahanin on buyuk
islolnocisi oldu. Miran sahasi, yaklasik
150 nilyar kup nolro (bcn) gaz rozorvi ilo
lrak'la koslodilnis on buyuk gaz sahala-
rindan biri. Sahanin rozorv niklari, sado-
co lrak'la dogil, son on yil icindo dunyada
karasal alanda yapilan on ononli gaz ko-
sifordon biri olarak ono cikiyor.
Conol lnorgy lcra Kurulu askani
Mohnol Sopil, Miran sahasi rozorvlorinin
1urkiyo'nin asgari 6-7 yillik lun gaz ihli-
yacini karsilanasinin nunkun oldugu-
na dikkal cokli. Miran sahasinin cogun-
luk hissolorinin salin alinnasinin kondi-
lorini bolgodoki on buyuk onorji oyun-
cusu yapnakla kalnadigini bolirlon So-
pil, u adinla 1urkiyo'nin onorji guvon-
ligino do kalkida bulunabilocok ozol bir
yoro goldik. Hizla buyuyon 1urkiyo'nin
ayni oranda arlan onorji ihliyacina kalki-
da bulunna hodohnizin ononli bir ni-
honk lasi olan bu salin alna sayosindo,
Miran sahasindan 1urkiyo'nin kullanini-
na yillar boyu yolobilocok gazi saglaya-
bilocogiz. diyo konuslu. |K0N0M |kV
Mk| k|IUN0YANKARA
-
Su, ruzgar, gunos gibi yorli onorji kaynaklarini oko-
noniyo kazandirnak vo uyolorino ucuz oloklrik sag-
lanak anaciyla onorji kooporalifori' kuruluyor. Yoni ha-
yala gococok kooporaliforlo, onorji girisincilorinin bir ara-
ya golirilnosi vo uyoloro ucuz oloklrik saglananin yani sira
onorji lokollosnolorinin do onuno gocilnosi hodofoniyor.
Cunruk vo 1icarol akanligi'ndan alinan bilgiyo goro koo-
poralifor yorol vo ulusal alanlarda onorji konusunda laaliyol
goslorocok girisincilori bir araya golirocok. Lyolorino ucuz
onorji inkani sunacak sislon sayosindo urolilon lazla onorji
do salilarak golir oldo odilobilocok. Kooporaliforin bolgosol
kalkinnaya kalki saglanasi vo onorji konusunda yasanan
lokollosnonin do onuno gocnosi hodofoniyor.
lnorji kooporalifori, oncoliklo kondi uyolorino ucuz onorji
saglanak icin laaliyol goslorocok. Ancak, ihliyac lazlasi onor-
ji, kanu vo ozol kuruluslara salilabilocok. Cunruk vo 1icarol
akanligi yolkililori, yurldisinda basarili ornoklordon harokollo
1urkiyo'do do onorjido lokollosnoyi onlonok, bolgosol kalkin-
nayi saglanak vo onorjidon horkosi osil duzoydo vo yolorinco
laydalandirnak anaciyla 1urkiyo'do honuz bir ornogi bulun-
nayan onorji kooporalilciligiylo ilgili gorokli Ar-Co, ornok ana
sozlosno vo novzual calisnalarinin yapildigini bolirlli.
lnorji kooporalilciligi 1urkiyo icin yoni bir yapilanna.
Yurldisinda iso cok ornogi var. Yabanci ulkolordo cogu koo-
poralihn dov onorji sanlrallori novcul. u isi yapan yalirin
kooporalifori do bulunuyor. Ancak dunyada onorji konu-
sunda gonol ogilin bu lur kooporaliforin dolayli olarak ya-
lirin kooporalifori araciligiyla dogil, dogrudan onorji ko-
oporalih basligi allinda islolilnosi yonundo. 1urkiyo'do do
onorji alaninda yapilacak olan yalirinlarin onorji kooporali-
h calisi allinda gorcokloslirilnosinin daha basarili koopora-
lil islolnolori olusnasini saglayacagi bolirliliyor.
-
Kinya sanayiinin on
ononli all soklorlorin-
don biri olan 1urk ilac soklo-
ru, 10 yil oncosino goro yakla-
sik iki kal buyuyorok 15 nil-
yar liralik pazar buyukluguno
ulasli. lslanbul Kinyovi Mad-
dolor vo Manullori lhracalci-
lari irligi'ndon (lKMl) yapi-
lan yazili aciklanada, 1urk sag-
lik sislonindo yasanan donu-
sun ilo birliklo hiznol kalilosi
yuksolip pazar buyurkon, yorli ilac
urolicisinin yasadigi sorunlarin da
arlligi bildirildi. Maliyollorin gido-
rok arlnasi, buna ragnon ilac hyal-
larinin oski rakanlarin da allina dus-
nosi nodoniylo ic pazarda zora giron
urolicinin, caroyi ihracalla buldugu kaydodildi. irligin acikla-
nasina goro, ilac ihracali son bos yilda yuzdo 58,6 oraninda ar-
lis goslororok 2011 yilinda 512 nilyon dolara yuksoldi. Corido
birakilan yilda, ilac sokloru on lazla ihracali Alnanya, lrak vo
lsvicro'yo yapli. 2012 yilinin yodi aylik dononindo iso 316 nil-
yon 168 bin dolarlik ihracal rakanina ulasildi. uyuk olcokli
sirkollorin hakin oldugu ilac soklorundo su an yaklasik 300 hr-
na laaliyol gosloriyor. 1urkiyo'doki yillik 1,6 nilyar kululuk ilac
lukolininin yuzdo 80'i yorli urolinlo karsilaniyor. IkN8U| AA
HhaVmV'hVW`Zh`_
nafZh`Y
Novarlis olarak golirlorinin yuzdo 2,5'ini
sirkolo golir golirnoyon haslaliklar uzo-
rino calisnaya ayirdiklarini anlalan Cul-
don orknan, calisna sonucunda sil-
na haslasini 2 lablol ilo olundon kurla-
ran ilac urolliklorini anlalli. llacin gocon
yil 500 binin uzorindo hayal kurlardigi
bilgisini voron orknan, bunun dagili-
ni konusunda da Dunya Saglik rgulu
ilo calisnalar yapildigini bolirlli.
M|HM|I ||
<BFEFD 09
kUI0 0I (kk;kM8kZAMAN
H6N;6 I6H6G>B/CN6O9:BG86C
<BF8E8CQ
9G#H6GJ=6C
xO:A
6eIimekteoIan
IkeIerindefa
IarcayaadkIa
rnbukezLuro
8Igesiyayor.
ortekiz,Yuna
nistan,span
yavetaIyagibi
bugnnsorun
IuIkeIeriyIIar
casabitkurre
[imi(yaniLuro)
aItndarekabet
gcIerinikay
bettiIer.8ura
dankaybettikIe
rigeIirIerikamu
sektrnden
transferIerIe
yadabankaIar
zerindenc
mertkrediIen
dirmeyedaya
Iverimsizyat
rmIarIakapat
mayacaItIar.
DevIet,banka
veyahaIkoIsun,
ceitIikesimIer
arborcIand.
s.ozel@za man.com.tr
-
ugun luro olgosi'ndo yasananlari go-
lisnoklo olan ulkolor dolalarca yasadi.
Moksika, rozilya, Arjanlin gibi lalin Anori-
ka, 1ayland, C.Koro, lndonozya gibi Asya vo
1urkiyo, Rusya gibi Avrupa ulkolori bircok koz
nufis dovlollori vo/voya yanlis yonolilon ban-
kacilik soklorlori yuzundon buyuk hnansal vo
okononik lahribal yasadilar. ogunun orlak
sobobi okononilorini hosapsizca sorbosllos-
lirdiklon sonra hizli bir yabanci sornayo giri-
si yasanalariydi. unku bu sornayoyi dogru
yonolobilocoklori okononik yapiyi honuz ku-
rananislardi. Kanu ya da bankalar uzorin-
don ya da dogrudan rool sokloro akan yaban-
ci sornayo yanlis (vorinsiz) yalirinlara gidor-
kon hnansal piyasalarda varlik hyallarini asi-
ri yuksok soviyoloro cikarnisli. ogunda sabil
kur rojini oldugu icin para birinlori guclon-
nodi (kurlar yuksolnodi). Ana ulkosino goro
az ya da cok onfasyonlari oldugu icin gidorok
yurldisi ilo rokabol guclori azaldi.
Yabanci sornayo bu ulkoloro ozolliklo go-
lisnis ulkolordo para polilikalari govsokkon
(yani hnansnan kaynaklari bol olup laizlor
dusorkon) yuksok goliri alabilnok icin gol-
di. Ana ayni sokildo likidilo inkanlari azalip
kondi ulkolorindo laizlor arlinca da gori don-
nok islodi. Krizlor gonolliklo boylo durun-
larda orlaya cikli. unku yabanci sornayo
gori donnok islodigindo o sornayoyi uzun
vadoli yalirinlarinda kullannis olan rool sok-
lor gori odonoklo zorlandi. Colirkon coslur-
duklari piyasalari gidorkon kurullular. ikar-
kon doviz alnak isloyinco yolori kadar doviz
rozorvi biriklirnonis olan norkoz bankalari
salanayinca kurlarin uzorindo baski oluslu.
oylo durunlarda hop dovroyo dunya du-
zonini koruna gorovino islinadon lMl gir-
di. Hic sasnaz bicindo ilk lavsiyosi do kurla-
ri sabil olan ulkolordo sorbosl birakilnasi ya da
yuklu bir dovaluasyona gidilnosi oldu. ogu
zanan kisa vadoli laizlorin do yuksollilnosi-
ni isloyorok kurlarin bolli soviyolordo slabilizo
olnasini islodilor. Manlik basilli. Doviz borcu
olan bu okononilorin bunu odonosi icin do-
viz kazannalari gorokiyordu. Doviz kazan-
nak icin do bolluk dononindo kaybollik-
lori rokabol gucunu yonidon kazannaliydi-
lar. Kisa vadodo on olkili ilac da kurlarla oy-
nanakli. u sayodo ihracal losvik odilocok vo
okononilorin buyuno kanali olacakli.
Dovaluasyonun yaninda yapisal rolorn-
lar da islondi (kanu bulcosinin kalici disipli-
ni, bankaciligin yonidon yapilanip siki donol-
lonorok, risklorini iyi yonolnosi gibi). u lur
rolornlarin inzasi icin 1998 cak ayinda lMl
dirokloru Candossus'nun lndonozya'nin
unlu lidori Suharlo'ya zorla basinda durarak
rolornlarin allina inza allirnasi lariho dusu-
lon aci bir nollur naalosol (lologral).
llbollo lMl bu ulkolordo ilk baslaki kriz
panigini hahfolnok icin naddi doslok do
sagladi. Ana bu cogu zanan ihliyali an-
landa oldu. Morkoz bankalarinda sigor-
la gibi durdu. lMl hor durunda ulkolorin
borclarini odonok icin dovlolin, halkin, sir-
kollorin lasarrul yaparak kondi kaynaklari-
ni oluslurnalarina ozon goslordi.
|Uk0'NUNN| |kkK| Vkk!
Colisnoklo olan ulkolorin dolalarca yasa-
diklarini bu koz luro olgosi yasiyor. lorlo-
kiz, Yunanislan, lspanya vo llalya gibi bugu-
nun sorunlu ulkolori yillarca sabil kur rojini
(yani luro) allinda rokabol guclorini kaybol-
lilor (Crahk 1). uradan kaybolliklori golirlo-
ri kanu soklorundon lranslorlorlo ya da ban-
kalar uzorindon conorl krodilondirnoyo da-
yali vorinsiz yalirinlarla kapalnaya calislilar.
Dovlol, banka voya halk olsun, cosilli kosinlor
asiri borclandi. Colisnoklo olan ulkolordon
bir ulak lark, bu borclannanin hnansnaninin
daha ziyado luro olgosi icindo yapilnasiydi.
azi ulkolor cok lazla borclanip cari acik vorir-
kon digorlori cari lazla ilo kazandiklarini co-
norl bicindo digorlorino borc vordilor (Cra-
hk 2). luro olgosi'ni hop lok bir ailo olarak
dusunduklori, borclarini hop gori alabilocok-
lorini zannolliklori icin do kolay vo risk prini-
ni yuksollnodon ucuza borc vordilor.
Ana global kriz bu yalirincilarin gozlori-
ni acli. Arlik risk prinini alnadan bu ulkoloro
borc vornok isloniyorlar. Vadosi golon borc-
larini ya gori aliyor ya da yonidon cok kisa va-
dolordo coviriyorlar. yuzdon lspanya vo llal-
ya arlik 2 yil vadodo dahi 3-4 luro laizi ilo
borclanabilirkon Alnanya usluno para aliyor.
u orlanda Yunanislan'in 6, lorlokiz vo
llalya'nin 3, lspanya'nin 2 kuculon oko-
nonilori bu borclanna naliyollorini odoyobi-
locoklori bulco golirini saglayaniyor.
u ulkolor do aslinda ayni golisnoklo
olan ulkolorin izlodiklori rolayi izlonok vo
oncoliklo luro'nun boyundurugundan kur-
lulup dovaluasyonla ihracal uzorindon kon-
dilorino bir buyuno kanali acnak zorunda-
lar. Dovaluasyon yapabilnok icin do luro'yu
birakip kondi para birinlorino gocnok duru-
nundalar. u sirada da kanudan bankacili-
ga gorokli rolorn alagini baslalacaklar.
|M| N|k|0|!
Ana bu solor onlara bunlari dayalan bir lMl
yok. lMl, luro'dan cikip dovaluasyon yapin,
laizlori arliran, bulconizdo lasarrul yapin, olu-
san zararlari gonis kosinloro yukloyin, kolu
durundaki bankalarinizi kapalin, gibi goc-
nisloki dayalnalarini yapniyor. lMl dirok-
loru kinsonin basina dikilip inza allirniyor.
lMl orlada yok ana Alnanya var. Dovalu-
asyon disinda lMl'nin gocnislo islodigi ho-
non hor soyi isliyor. unku lohlikodo olan
kondi halkinin parasi. Doslok vorso do lMl
nanligi ilo abarlnadan vo sigorla agirlikli kul-
lanip sorunlu ulkolorin kondi lasarrufariy-
la bu krizdon ciknalarini isliyor. Sanaras'in,
Monli'nin, Rajoy'un loposino Morkol dikiliyor.
Dovaluasyonu islononosinin nodoni iso kon-
disini dunyada bir polilik guc halino goliron
uyuk luro lrojosi'ndon vazgocononosi.
llginc olan iso lMl'nin sadoco kayip ol-
nasi dogil, bir do gocnislo yapliginin lan
lorsini yapiyor olnasi. Alnanya'dan bu ulko-
loro daha az bulco disiplin baskisi yapnasini
vo lC'don daha lazla para polilikasini gov-
solnosini islorkon luro'dan cikip dovaluas-
yon silahini kullannalarini hic konusnuyor.
u cillo slandardin aciklannasi gorokiyor.
Alnanya'nin da carosiz kaldigi yor iso
buyuno. 1asarrul vo rolorn isloklori so-
runlu ulkolordo hor yil agirlasan rososyon
duvarina carpiyor. Ana o da sonunda ca-
rosiz kalip bu ulkoloro dovaluasyon inka-
nini vorocok. Yukundon kurlulnus luro
hizla dogorlonirkon piyasalar da durgun-
luklan cikisi kullanaya baslayacak.
Dn dndr, bugn bugndr...
>
I
8
=

B
1Q
8
D
8
E
#8
;
E
8
E
J
8
I
@
B
8
9
8
B
I9980caka]|r4a|M|4|rektcrta4essas, |r4cret]a'r|r||4er| a|artc']a|as|r4a4ararakrefcr|ar|ra|t|ra|taatt|r|st|.
PE
B
DIS HABERLER 10
kUI00I(kk;kM8kZAMAN
New York polisi, 6 yllk Mslman
takibinde tek terr ipucuna rastlamam
ca||4eec||s
c|asta,se(|]ak|r4a
|se4]ar|||ar|ekars|t|ar|
||rar4a(at|st|:c|
tUMk|l 0Nk| KAHRE
-
1urkiyo vo lslan ulkolorindon golon yar-
dinlarla son coyrok yuzyil sonra ilk koz
ciddi bir islikrar orlani oldo odon Sonalido
Mnin doslogindoki gocis surocindo, lodoral
CocisHukunolininsongorovgunundoulko-
nin yoni noclisi olusluruldu. lazarlosi gunu
yapilnasi planlanan cunhurbaskanligi soci-
ni,kabilolidorlorivokanaalondorloriarasin-
da suron pazarliklarin sonuclandirilnanasin-
dandolayiiloribirlarihoorlolondi.275kisidon
olusacaknoclisinallkanadinin215isnini,gu-
vonlik sorunu sobobiylo socinlor yapilanadi-
giicinasirollorinondogolonisinloribolirlodi.
1991 yilindan bori ic savasa sahno olan
SonalidoirlosnisMillollorgozolinindobo-
lirlonocok olan cunhurbaskani yoni losokkul
odon parlanonlo laralindan socilocok. larla-
nonlorlikicinyuksokokulnozunuvoicsavas
dononindohorhangibirsavasagasininyanin-
dasavasnanisolnaksarllariaraniyordu.
Cunhurbaskanligikolluguicinnovculgo-
cici Cunhurbaskani $oyh $oril $oyh Ahnol,
asbakanAbdivoliMuhannodAlinindoara-
larindabulundugu24isinyarisiyor.
-
lubnanin kuzoyindoki 1rablus sohrin-
do, Suriyo yonolini yanlilari ilo karsil-
lari arasinda cikan calisnalarda 5 kisi oldu.
1rablusun Cobol Muhsin vo abu ol-1obano
bolgolorindokicalisnalardaonlarcakisidoya-
ralandi. 1rabluslaki abu ol-1obano Mahallo-
si, cogunlugu Suriyo nuhalololini doslokloyon
Sunnilor, Cobol Muhsin iso Suriyo yonolinini
doslokloyon Nusayrilordon olusuyor. olgodo
yasanancalisnalarin,lubnanordusununnu-
dahalosinoragnonarlarakdovanolligibolirli-
liyor.Aynisohirdodahaoncodobonzorcalis-
nalarpallakvornisvobirnozhopsavasikor-
kusudogurnuslu.8|YkUIAA
F
O
T
O

R
A
F
: A
P
, F
A
R
A
H
A
B
D

W
A
R
S
A
M
E
H
NewYcrk|a Ms|ar|ar, ||(||r 4e||| ]ckker ]|||arca pc||s tak|||r4e ka|4|. FOTORAF: ZAMAN, MEHMET DEMRC
Haa||ar|r4a ]ap||ar cre tes||tcrer|re e(|c| ta|ar|aska
r| ;e]| k|et (sc|4a) e ]er| se(||er |||et ek|||er| kat||4|.
-
Nov York polis loskilali (NYlD) 6 yil boyunca
sohirdokiMuslunanlarayonolikyurullugugiz-
li lakip, dinlono vo islihbaral calisnalarinda, sorus-
lurnayakonuolabilocoklokbirlororvakasibilolos-
pil odonodigini iliral olli. NYlD bunyosindo kuru-
lanvouzuncabirsurovarligiinkarodilongizliNulus
irininin6yillikislihbarilakibininlororsoruslurna-
si baslalacak lok bir vori bilo bulanadigi, bir NYlD
yolkilisinin nahkonoyo yapligi sahilligin pazarlosi
gunuaciklannasiylaorlayacikli.
Muslunanlarinyasadiginahallolordo,isyorlorin-
do vo ibadolhanolorindo gizli lakip yapan Nulus i-
rini, ClAnin yardiniyla NYlD bunyosindo kurul-
du.irinAssocialodlrosshaborajansilaralindanilk
olarakgoconyilgundonogolirildigindoNYlD,boy-
lobirbirinlorioldugunuinkarolnisli.irinocalisan
polislorgizlikinliklorlo,Muslunanogroncigruplari-
nasizdi.uluncaniloronuhbirloryorloslirildi.ulun
vaazlarkayilallinaalindi.KondisinoAnorikansoya-
dialanNovYorklakibulunMuslunanlarhslondi.
Nulus irini (Donographics Lnil), ilk olarak
2011 yilinda gundono goldigindo, birini savunan
covrolor,Muslunanlarilakipallinaalanbubirinsa-
yosindo sohrin yillardir guvon icindo yasadigini dilo
golirnisli. Ancak, bonzor konudaki larihi bir dava-
nin28HaziranlarihlidurusnasinakalilanNYlDis-
lihbaral birini yonolicisi 1honas Calali, nahkono-
yo,bulunbudinlonovolakiplaaliyollorisonucunda,
horhangibirlororsoruslurnasinayolacabilocoklok
birvakailobilokarsilasnadiklariniiliralolli.
lolisin sivil lopluluklari lakip allina alnasi-
na karsin 40 yildir hukuk nucadolosini yurulon vo
28 Hazirandaki durusnada Calaliyo sorulari soran
avukal}olhrolisonsloin,nahkonoyoyonidongido-
rokNulusirininindorhalkapalilnasiniisloyocogi-
niacikladi.KonuyuilkgundonogolironAlisodosil-
roolanbirininhalonZonoAssossnonlLnil(olgo-
solDogorlondirnoirini)adiallindalaaliyolinodo-
vanolliginikaydolli.0|;Hk8|k||k|kVll
SAYFA TASARIM: SEL LGN ANGN
Amerikal generalin uana saldr
Alganislani ziyarol odon AD Conolkurnay
askaniMarlinDonpsoyinucaginaKabilya-
kinlarindakiagranHavaLssundopazarlosi
aksanirokolsaldirisiduzonlondi.Donpsoyin
saldirisirasindaucaginyakinindaolnadigiila-
doodildi.Saldirida,uslokipisllobulunanAD
Conolkurnay askanligi ucagi da isabol alir-
konolonyadayaralananolnadi.
Trkmenistanda ok partili dnem
aginsizliginikazandigi1991yilindanbuyana
lokparlininoldugu1urknonislandaSanayici-
lorvoCirisincilorlarlisiadindaikincibirparli
kuruldu.Llkoninbulunbolgolorindondologo-
lorinkalildigikurullaysonucundaparlirosnon
siyasi hayalina basladi. larli baskanligina Sa-
nayicilor vo Cirisincilor irligi uznani raz-
nannodMannodovsocildi.
fhaber turu
|kKkNk|kMHALEP
Suriyo ordusunun holikop-
lor vo savas ucaklariyla du-
zonlodigi saldirilar Halop'i ha-
raboyo donuslurnus durunda. $ohrin hor yorin-
do hor saal bonbalanalar dovan odiyor. Rana-
zan ayrani'nin adi bilo yok burada. Cunduz sa-
vas ucaklari vo holikoplorlor araliksiz raslgolo na-
hallolori bonbaliyor. Cocolori do lop alislari yapi-
liyor. Honon uzorinizdon 200 nolro yakininiza
sorli yapan MlC 27 lipi savas ucaklari bir okul vo
bir ovi bonbaliyor. Lcagin birakligi bonbalari goz-
lorinizlo goruyoruz. Honon ardindan cikan kor-
kunc gurullu vo pallana olralla buyuk bir panigo
yol aciyor. Horkos bir larala kacisiyor. lok cok si-
vil insan hayalini kaybodiyor. Yol boyunca uzori-
nizdon ucan savas ucaklari bircok ovi bonbaliyor.
onbalanan ovlordon dunanlar yuksoliyor.
1aksilor vo ozol araclar savaslan kacan ailolo-
ri sinirlara vo koyloro lasinaya calisiyor. Horkosin
gozundo buyuk bir korku var. 1aksilordoki nor-
ni izlori gozunuzo carpiyor. Yakininizda noyda-
na golon calisnalarda koskin nisanci silahi Kanas
nornilorinin vizillisini duyuyoruz. Arac sikinlisi vo
calisnalar siddolli oldugundan nuhalifor bizi ca-
lisna nahallino golurnuyor. alisnadan donon
bir grup nuhalil, 1oday's Zanan, Anadolu Ajansi
vo 1R1 nuhabirloriylo birliklo sigindiginiz ovo aci
haborlori goliriyor: ir }apon, bir do lilislinli gazo-
loci koskin nisancilar laralindan vurularak oldurul-
nus. Hopinizin norali bir koro daha bozuluyor.
Muhalil konulanlar arlik gazolocilorin dogru-
dan hodol oldugunu anlaliyor. alisna bolgolo-
rindo ilk onlari hodol aliyorlar. diyor. Cazolocilo-
rin vuruldugu ani goron bir nuhalil askor, }apon
nuhabir vo lilislinli kanorananin arabadan in-
diklon sonra vuruldugunu anlaliyor: Daha 5 nol-
ro ilorlonodon koskin nisancilar ikisini do vurdu.
Morni o kadar siddolliydi ki, kadin norninin ol-
kisiylo yuvarlandi.
Yasadiginiz on buyuk aci }apon gazoloci ilo bir-
liklo bizin hakkinizda da asilsiz oldu' soylonlilori-
nin cikarilnasi. Kinso bu asilsiz haborlorin ailoni-
zo nasil zarar vorocogini dusunnuyor. Coco yarisi
yorinizi bolli odocogi icin nuhaliforin kullanna-
naniz konusunda uyardigi uydu lololonunu aca-
rak, 1R1 nuhabiri Mohnol Akil lrsoy uzorindon
iyi oldugunuzu anlalan lvool'lor aliyoruz. lrlosi
sabah ailonizlo ilk lololon konusnanizda iso goz-
yaslari icindo kaliyorlar. Ailolorinizin 1villor'dan
uydurulan bilgilorlo daha lazla uzulnonosi icin
susuyoruz. 1ok losolliniz birliklo oldugunuz arka-
daslariniza hicbir soy olnanasi.
Cocoki saldirida nuhalil askorlordon do 5 kisi
hayalini kaybodiyor. $ohillor, vodalasnak icin nu-
haliforin karargahina goliriliyor. Lrporiyoruz. Sa-
doco 1 gun onco birliklo yonok yodiginiz 26 yasin-
daki Sahir'in naasi onunuzdo cansiz yaliyor. San-
ki olnonis, bizo gulunsuyor. Dolnodilnok uzoro
lokbirlor osligindo honuz 2 aylik ovli oldugu osinin
yanina goluruluyor.
Aslinda lanik oldugunuz bu sahno Suriyo'nin
hor yorindo hor gun yuzlorco koz yasaniyor. Dun-
yanin gozu onundo sossizco buyuk bir dran suru-
yor. Halop'in sokaklari bosalsa da ovlorini lork ol-
nok islonoyonlor vo gidocok yorlori olnayanlar
ovlorindo kalnaya dovan odiyor. Horkoslo korku
ayni: Ya bir gun bizin ovinizo do bonba dusor-
so. Ancak yapacaklari hicbir soy yok. Savas ucak-
lari horhangi bir ayirin yapnadan lun bolgolo-
ri bonbaladigindan hicbir yorin guvonli oldugunu
dusunnuyorlar. Yasli bir Suriyoli iki olini yana aca-
rak konusuyor: okliyoruz, sadoco bokliyoruz. Al-
lah yardinciniz olsun.
Halop'in norkoz nahallosindo yasayan lsnail
Muslala, osi vo bir ogluyla ovindon ayrilniyor. Ko-
nuslugunuz sirada yakinlariniza duson lop norni-
lorini duydugunda Allahuokbor' diyorok bagiriyor-
lar. llindo 1 gun onco ovindon 50 nolro oloyo duson
lop nornisindon sokon sarapnoli gosloriyor: izi
anlananiz icin kondinizi bizin yorinizo koynaniz
gorokiyor. Cunduz savas ucaklari vo holikoplorlor
araliksiz nahallolori bonbaliyor. Cocolori lop alisla-
ri yapiliyor. Sivil-askor ayrini yok. onbanin, lopun
hangi ovo dusocogini Allah bilir. Hangi dovlol bunu
halkina yapabilir. izin gidocok yoriniz do yok.
DIS HABERLER 11
kUI0 0I (kk;kM8kZAMAN
H6N;6 I6H6G>B/B:=B:I B:@
BU HAFTA
Sper Dad, hiper zararl m?
2014 Dnya Kupas statlar tehlikede
Arakann raf: Banglade-Myanmar snr
Futbol bayramn stanbuldan gelenler engelledi
Araplar Ramazanda neden stanbulu seti?
aas a(ak|ar| e |e||kcpter|er \bYn`Zf=V`ZdZWcaWVmVYfmcf#
<nanbbbYZWfZjZWcaWVWfV_VbB><',hdiV_!dZ_c_
gj`b`abZbZYZbc`imcf#7VmfVabVYbbc`aVY=V`ZdhZ!
\VnZhZX`ZfVfh_YcfiYVb_Zg_bbVbX`Vfb]ZYZc`imcf#
>Xq\k\Z`c\ib\jb`ee`XeZcXie_\[\e[\
Iapcr atetec| c|4r|4,
Irk kaeraar ka]|p
ar|]e |(|r kara|ar cperas]cre|
ekar|ta, krkara'4a tcp|ar|]cr
-
Suriyo'do rojin guclori, ulkodoki
savasi dunyaya duyurnaya cali-
san yabanci gazolociloro saldirdi. Mu-
haliforlo birliklo Halop'lo harokol ha-
lindoykon bir grup askorin saldirisina
ugrayan }apon gazoloci Mika Yana-
nolo, boynundan vurularak hayalini
kaybolli. Cazolocilorin ozolliklo hodol
alindigini savunan nuhalifor, iki ga-
zolocinin do Halop'lo rojin guclorinco
osir alindigini aklardi. lsir alinan ga-
zolocilorin AD norkozli Arapca ya-
yin yapan Al-Hurra kanali nuhabiri
osar lohni vo 1urk kanoranani Cu-
noyl Lnal oldugu aciklandi. Kanaldan
yapilan aciklanada, iki gazolocidon
Suriyo'yo girdiklori pazarlosi sabahin-
dan bori habor alinanadigi bolirlil-
di. Disislori akani Ahnol Davulog-
lu da 1urk kanorananin kayip oldu-
gunu loyil olli. Suriyo'doki kaolik du-
run nodoniylo on lazla hodol alinan
kosinin gazolocilor oldugunu soylo-
yon Davuloglu, supholi durunu olan
1urk gazolocidon habor alnak icin ca-
lisnalarinin surdugunu aklardi.
Saldiri osnasinda Yananolo'nun
yaninda olan }apon nosloklasi Ka-
zulaka Salo, Suriyoli askorlorin kon-
dilorini gorunco alos olnoyo bas-
ladiklarini, kursunlardan kacarkon
Yananolo'yu kaybolligini vo cansiz
bodonini haslanodo buldugunu anlal-
li. Yananolo, Suriyo'do bir bucuk so-
nodon bori suron ayaklanna vo ic ca-
lisnalarin basindan bu yana olon 4.
yabanci gazoloci oldu. Daha onco Hu-
nus kusalna hallindaykon iki lran-
siz vo bir Anorikali gazoloci, Suri-
yo rdusu'nun yogun bonbardina-
ninda hayallarini kaybolnisli. Ayri-
ca Nov York 1inos gazolosi nuhabi-
ri Anlony Shadid do bir aslin noboli
gocirorok hayalini kaybolnisli.
45 yasinda hayala voda odon }a-
pon gazoloci Yananolo'nun conazosi
Kilis'o golirildi. Alganislan vo lrak sa-
vaslarini izlonis donoyinli bir gazolo-
ci olan Yananolo, 2003 yilinda lrak
savasinda, gazolocilorin kaldigi bir
ololo yapilan hava saldirisindan kur-
lulnuslu. 0|; Hk8|k||k |kV
-
AD Disislori akani Hillary
Clinlon'in son 1urkiyo ziyaro-
li sirasinda Suriyo icin kurulnasi ka-
rarlaslirilan oporasyonol nokaniz-
na ilk loplanlisini yarin Ankara'da
yapacak. Sabah saallorindo Disislori
akanligi'nda baslayacak loplanlinin,
loknik gorusnolor nodoniylo basi-
na kapali gorcoklosnosi ongoruluyor.
Disislori akani Ahnol Davuloglu ilo
Clinlon'in 11 Aguslos'la lslanbul'daki
gorusnolorindo uzorindo anlaslik-
lari vo 1urkiyo ilo AD arasinda Su-
riyo icin kurulnasi dusunulon opo-
rasyonol nokaniznada diplonal, as-
kor vo islihbaralcilar bulunuyor. AD
hoyolino AD Disislori akanligi usl
duzoy yolkilisi uyukolci llizabolh
}onos'un, 1urk hoyolino do Disislori
akanligi'ndan usl duzoy bir yolkili-
nin baskanlik olnosi bokloniyor.
AD askani arack bana'nin
kirnizi cizgi' olarak kinyasal silah-
larin kullanilnasini aciklanasinin
yankilari da dovan odiyor. Alnanya
Disislori akani Cuido Woslorvol-
lo, Suriyo'doki kinyasal silahlarin
yanlis olloro dusnonosi konusun-
da uyarida bulunurkon, Suriyo'doki
lun gucloro, ozolliklo do lsod roji-
nino aloslo oynananasi cagrisinda
bulunuyorun. dodi. Rusya Kinya-
sal Silahlar lnha vo Cuvonli Dopo-
lana Diroklor Yardincisi Vladinir
Mandic iso, onin bildigin kada-
ri ilo Rus yapini kinyasal silah bu-
guno kadar Suriyo'yo sovk odilno-
di. dodi. kNKkkk, M0K0Vk 8=6C
atetec| M|ka Yaactc'rar ar|]e'4e c|es| |kes| Iapcr]a'4a r4e|r ||k s|ras|r4a ]er a|4|.
=
F
K
F

I
8
=
18
G
#@
K
J
L
F
@
E
F
L
P
<
Hk8|k
|I||N|M
Ha|ep'te, taks||er e cte| ara(|ar saastar ka(ar a||e|er| s|r|r|ara e kc]|ere tas|a]a (a||s|]cr. |0!0|||. I|||N. |||||! ||| |0\||I
Joost
Lagendijk
Irk|]e ar|]e ates|re
(ck a fat|a ]ak|ast|!
llkili ana ayni zananda larlisnali kurosol islih-
baral sirkoli Slrallor, pazarlosi gunu, 1urkiyo'nin
Suriyo'doki rolunun capinin gonislonosinin ola-
si sonuclariyla ilgili bir nakalo yayinladi. Rapo-
ra goro, Ankara, gunoy konsusunu paranpar-
ca odon calisnaya 1urkiyo'nin daha cok nudahil
olnasina kanuoyunu hazirlanakla nosgul hal-
lalardir. Slrallor analisli, 1urkiyo'nin Suriyo'nin
icindo daha lazla oylondo bulunnasinin, Suriyo
vo lran'dan lors lopki gornosino yol acacagi uya-
risi yapiyor. $an ilo 1ahran'in soconoklorindon
biri, lKK ilo iyi baglanlilarini kullanarak, Kurl lo-
rorisllori 1urkiyo'doki hodoforo yonolik saldirila-
rini yogunlaslirnaya sovk olnok olabilir.
Ayni gunun ilorloyon saallorindo, 1urkiyo'nin
Suriyo siniri yakinindaki Cazianlop konlindo
bonba yuklu bir aracin pallanasi sonucu, ucu
cocuk dokuz kisi oldu. lKK honon pallanayla
bir ilgisinin olnadigini duyurdu. u, nasuniyol-
lori icin kosin kanil oluslur-
naz, zira gocnislo bonzo-
ri durunlarda zgurluk $a-
hinlori gibi lKK ilo baglan-
lili ozork gruplarin sorunlu
oldugu orlaya ciknisli. Ana
lKK'nin bayranda islonon
kallianla iliskilondirilno-
yi islonodigino isarol odor.
$indilik saldirinin sorun-
lulugunu usllonon ciknadi,
Suriyo voya lran'in horhan-
gi bir rolu olup olnadigini
nuhlonolon hicbir zanan
bilonoyocogiz.
Slrallor'un Cazianlop'loki saldiridan on-
codon habori var niydi` llbollo hayir. Maka-
lo, 1urkiyo'nin Suriyo nuhalololino vordigi guc-
lu doslogin vo cabalarini arlirna niyollorinin bol-
li polansiyol sonuclarinin allini ciziyor. askala-
ri da daha onco bu baglanliyi kurnuslu. unun-
la birliklo Slrallor'un, Suriyo'doki ic savas sid-
dollondikco 1urkiyo'nin risk cilasinin yuksoldigi
analizi isabolli olabilir.
u baglanda, arlan sayida nullociyo bari-
nak saglanak icin Suriyo icindo guvonli bol-
go ya da lanpon bolgo oluslurulnasi yonun-
do 1urkiyo'nin irlosnis Millollor'o yapligi cag-
rinin nasil sonuclanacagini gornok ilginc ola-
cak. Disislori akani Ahnol Davuloglu'na goro,
halihazirda norodoyso 70 bin Suriyoliyi agirla-
yan 1urkiyo'nin, bu sayi 100 bini gocorso, kinso-
yi alacak yori kalnayacak.
Suriyo icindo lanpon bolgo oluslurulna-
si yoni bir hkir dogil. ahar aylarinda yayinla-
nan haborlordo, 1urkiyo'nin, 500 ozol kuvvol as-
korini olasi soconoklori bolirlonolori icin bolgoyo
gondororok, lanpon bolgo hazirliklarina gizlidon
basladigi iddia odilnisli.
Davuloglu, birkac gun onco, Suriyo'doki
1urk-Anorikan girisinlorini koordino olnok icin
lslanbul'u ziyarol odon AD'li nuhalabi Hillary
Clinlon ilo nosoloyi lokrar olo aldi. Corusnonin
ardindan, AD'nin Ankara uyukolcisi lrancis
Ricciardono, hala ciddi yasal vo pralik ongollor ol-
dugunu bolirlorok ilidal cagrisi yapli. Ana buyu-
kolci, lanpon bolgoyo ni yoksa bir baska larlis-
na konusu olan ucusa yasak bolgoyo ni alil yap-
ligini nuglak birakli. Rosni aciklanalar no olur-
sa olsun, sahadaki gorcoklik cok daha karisik go-
zukuyor. 1onnuzda Anorikali gazoloci Dobo-
rah Anos NlR vob silosino 1urkiyo-Suriyo sini-
rindaki bir nulloci kanpiyla ilgili gocligi habordo,
Suriyo ilo 1urkiyo arasinda kolaylikla gidip golon
bir isyancinin su sozlorini aklardi: Aslinda ar-
lik bir lanpon bolgoniz var. 1abii 1urk hukuno-
li laralindan rosnon ilan odilnodi. zgurco silah
nakliyali yapabiliyoruz. 1urklor buna goz yunu-
yor. Yaralilarinizi buraya goliriyoruz, kondiniz
gidip goliyoruz, kinso bizo bir soy sornuyor.''
Digor nodya haborlori do, 1urkiyo-Suriyo si-
niri boyunca buyuk bolunu 1urkiyo lopraklarin-
da kalan boylo buyuk bir bolgonin varligini lo-
yil odiyor. Haborloro goro, insanlar, yardinlar vo
silahlar, 1urk yolkililorin nudahalosi olnadan
ana daha da ononlisi Suriyoli yolkililorin sor-
bosl akisi ongollono cabalariyla karsilasnadan,
Suriyo'yo lasiniyor. Yani sinir bolgolorinin cogu,
arlik $an laralindan konlrol odilniyor. llbol-
lo bu, Davuloglu'nun lalop olligi gibi Suriyo lop-
raklarinda rosnon ilan odilnis bir lanpon bolgo-
don ziyado bir gri bolgo.
Rusya ilo in'in loprak bulunluguylo ilgi-
li nalun pozisyonu sobobiylo M Cuvonlik
Konsoyi'nin 1urkiyo'nin onorisino olunlu yanil
vornosi olasi gozuknuyor. Ankara'nin da bu-
nun lunuylo bilincindo olnasi gorokligindon, su
soru orlaya cikiyor: 1urkiyo bundan sonra no ya-
pacak` Suriyo nuhalololinin sorboslco harokol
olnosini saglayan ana nullocilorin yukunu lu-
nuylo 1urkiyo'nin onuzlarina yikan do laclo'
acik bir sinirla idaro ni odocok` Ya da yoni nul-
loci dalgasinin risklorini vo nasrafarini yaynak
uzoro Suriyo lopraklarini isgal olnok icin Anori-
ka vo Avrupa'nin doslogini ni isloyocok, hon do,
bunu yaparak, Suriyo ilo lran'in cok gonis kap-
sanli vo nahos sonuclari boraborindo golirocok
gazabini daha da cok usluno cokocogini bilo bilo.
j.|aer4|jkqtaar.cc.tr
Ha|er|erecre, |r
sar|ar, ]ar4||ar e
s||a||ar, Irk]etk|||
|er|r4a|a|es| c|
a4araa4a|a
4acre||s| ar|]e
|| ]etk||||er|rser
|est ak|s| ere||ee
(a|a|ar|]|akars|
|asa4ar, s|r|r4ar
ar|]e']etas|r|]cr.
H6N;6 I6H6G>B/B:=B:I B:@
re (ck erker |as
|a4||r| ar|atar 8
]ke|(| |rarc|s k|c
c|ar4cre, konu-
hVmV_bXVac`-
YiibgVWV]-
`VfZnVbgZgb
YimYiibiVb`Vh-
h#:nVbgZgm`Z
_V`_amcfiaVaV
Yimimcfia#:f-
_Zb_V`_aV__c-
`VmWfZm!Wf]n-
aZhWnab#
YmZZ_`ZY#7m-
_Z`6b_VfVbb
mcibhZadcgibV
Y__VhZ_h/H-
nb_`Zfc_V`-
_Vb#:g_mZ\fZ
Wm_Wf[Vf_Wi#
NZh_``ZfbncnV-
aVbV`_VbY
VaV&..%`VfYV
]V[hVgcbijVfY#
aY]V[hVgcbi-
bibaVbVgmc_#
=FKFI8=C8I1
Q8D8E#8C|E8C
)/lYXk``eD\Zc`j\^`kd\d
XdX[fjkjf_Y\k`e[\bfellild
9IE: J8P=8;8E;<M8D
-
AD'nin Ankara uyukolcisi lrancis Ricci-
ardono, 1urkiyo'yi cok yakindan laniyan bir
isin. Ankara'da ucuncu koz gorov yapiyor. Hop kri-
lik dononlordo Ankara'daydi. llkindo 1979'da gonc
bir diplonal olarak 1urkiyo'yo goliyor. 1aniklik olligi
12 lylul darbosindon sadoco uc gun onco lncirlik'lo
kiz cocugu dunyaya goliyor. lkinci gorovi yino 1ur-
kiyo icin karanlik yillar. Ricciardono bu koz basnus-
losar vo naslahalguzar olarak 1995-1999 arasinda
Ankara'da. 28 $ubal'a laniklik odiyor bu koz. ir bu-
cuk yildan bori iso bu koz buyukolci olarak 1urkiyo'do.
Akici sokildo 1urkco konusuyor. 1urkconin incoliklo-
rino hakin. 1urkco konusnayi soviyor, 1urkco ko-
nusnaya da ozon gosloriyor. Ancak buyukolcilik oki-
bi bir ilolisin kazasi yasananasi icin Ricciardono'yo
siyasi vo ciddi nosololordo lngilizco konusnasi go-
rokligi ikazinda bulunuyor. Ranazan ayrani vosi-
losiylo Zanan'a konusan lrancis Ricciardono nula-
kal boyunca bazon 1urkco, bazon lngilizco konuslu.
Ricciardono Kurban ayrani'ni da hosaba ka-
larak u ucuncu bayraniniz 1urkiyo'do. diyorok
basliyor anlalnaya. Ranazan'i 1urkiyo'do cok islodi-
gi bir ay olarak bolirlon uyukolci oski yillarla su ki-
yasi yapiyor: lskidon hopiniz icin bolki hayal daha
yavasli. $indi daha harokolli... nun icin bugunlor-
do bonco Ranazan daha da ozol olabilir. Ricciardo-
no hon buradaki Anorikalilarin hon do gayrinus-
linlorin Ranazan'la ilgili ayni dogori paylasligini ila-
do odorok, Hopiniz durrup dusunnoliyiz Rana-
zan ayinda. Hopiniz ayni dogorlor paylasliginiz icin
ononli bir lirsal vo sovdiginiz bir ay. diyor.
MUI|kKIk IUkK Y|M|K||k Yk|Y0kUM
Anorikan golonogi halkla iliskiloro vo halka si-
cak nuhabbolo onon voriyor. Ricciardono do bunu
bu ay orlaya koydu. lslanbul'a golon AD Disislo-
ri akan Yardincisi lhilip Cordon vo osloriylo bir-
liklo Lskudar'da illarda kazandan yonok dagilli.
uyukolci bunu soylo anlaliyor: Halk arasinda il-
lar yapnak islodin, ailolorinizlo borabor. 1osadulon
Washinglon'dan golon ziyarolciniz vo osi do goldi.
Corcok 1urkiyo'yi vo 1urk halkini onlara goslornok
icin buyuk bir lirsalli. nlar cok cok sovindi, boylo bir
locrubolori yoklu. lrancis Ricciardono 1urk yonok-
lorini do cok soviyor. ln cok sovdigi yonok inan-
bayildi. unun yaninda karniyarik, hunkar bogondi,
Adana kobap soviyor. 1allilardan iso baklava vo ka-
dayil. Ricciardono 1urk yonoklorini sadoco sovnok-
lo kalniyor, nullaga girip yapiyor da: zolliklo pal-
lican yonoklori yapiyoruz. on vo osin pisirnoyi cok
soviyoruz vo ozolliklo Akdonizli yonoklorini pisirno-
yi cok soviyoruz. llalyan yonoklor ilo basladik. $indi
1urkiyo'do roporluari gonislollin.
H0;0kU |YkM8|kNI0|N |||N 8k 0||k
Ricciardono, 1urkiyo'doki nisahrporvorligin hic do-
gisnodigini soyluyor. Hz. Movlana'dan bir alinli kul-
laniyor 1urkiyo'yi anlalirkon: Kandilloriniz larkli
ana isiginiz bir. uyukolci soylo dovan odiyor: u
bizin cunhuriyolin kurulus pronsibidir. ir Anori-
kan nolal parasina bakarsaniz o doyini bir sokildo
bulacaksiniz. ln sovdiginiz dogor hosgoru. u, loy-
ganborinizdon golon bir dogor vo hopiniz ayni dogo-
ri paylasiyoruz. olki onun icin 1urklor vo Anorikali-
lar bu kadar iyi bir sokildo anlasiyorlar bonco.

Son donondo cikarilan kanunlar halirlalilarak


Ricciardono'yo hukunolin sollafik vo hosap vorilo-
bilirlik gibi konulara ozon goslornodigi: son olarak
Sayislay'in bulco raporlarinin gizli kalnasina inkan
laniyacak bir dogisikligin yapildigi soruldugunda
uyukolci su covabi voriyor: 1urkiyo'nin nulloh-
ki vo doslu olarak 1urkiyo'nin birinci sinil donokra-
si olusununa dovan olnosini gornok isloriz. ulun
valandaslarinin hukuka lananon guvondigi, ada-
lol bulabilocogino inandigi: yazdigi vo soylodigi soy-
lordon dolayi luluklannayacagina inandigi bir do-
nokrasi. lgor suclanalara naruz kalirlarsa, iddiala-
rin nol vo kosin olacagi: soruslurna surocinin vo yar-
gilananin zananlica vo sollal sokildo gorcoklosocogi
bir donokrasi. Anorikalilar bunu isliyor, 1urklorin do
bunu islodigini saniyorun.
Anorikan uyukolcisi ayni konuda sozu basin
ozgurluguno golirorok soylo dovan odiyor: Hicbir
1urk, hicbir 1urk gazoloci baski hissolnok isloni-
yor. Aksino gazolociligi on yuksok slandarllarda yap-
nak icin sahsi bir baski hissolnolisiniz. Adillik vo du-
ruslluk karsiliginda ozgur hissolnolisiniz vo korkna-
nalisiniz. Sizlor vo konuslugun digor 1urk gazolo-
cilor daha lazlasini isliyor. Kondinizi konsulariniz-
la karsilaslirnaklan hic nonnun dogilsiniz. Kondi-
nizi dunyanin on yuksok slandarllariyla kiyasliyorsu-
nuz. unu yapliginizdan dolayi da bunu basaracaksi-
niz. Cazolocilik laaliyolindon dogil baska laaliyollor-
don dolayi yargilanan davalar bulundugu halirlalildi-
ginda lrancis Ricciardono su dogorlondirnoyi yapi-
yor: Modorn bir donokrasido kanunlar acik vo sollal
suroclorlo oluslurulur. unu yapiyorsunuz. Sonra in-
sanlar acik vo sollal sokildo yargilannali. lnsanlar ko-
sin vo acik suclanalar uzorino luluklanir vo soruslur-
na nakul bir surodo gorcoklosirso icoridon voya disa-
ridan kinso sikayol odonoz. Dava acik olur, dolillor
sunulur vo hakinlor izah odilobilocok kararlar vorir.
8 ;U8kI 0kV|IN| |K K|I t|Vk V|k0
Moclis Darbolori Araslirna Konisyonu darbo vo
nuhliralarin yurldisi baglanlilarini da norcok allina
aliyor. Konisyonun ovik ir'in 28 $ubal dononin-
do icazol islodigi Ricciardono'yi do dinloyocogi yonun-
do iddialar var. uyukolci bu haborloro ilk koz Zanan
araciligiyla covap vordi: Haborlori okudun. u noso-
lonin 1urkiyo'nin icislori olarak noroyo olurdugunu bi-
loniyorun. u haborlori okunaklan vo 1urklorin 1980
voya baska dononlorlo ilgili gocnislorini nasil yonidon
incolonoyo alacaklarini gornoklon buyulonnis du-
rundayin. Cocnisloki bu hadisolorlo nasil basa cikli-
giniz, no kadar guclu bir donokrasi oldugunuzu gos-
lorocok. unu golocok icin yapacaksiniz. u yuzdon
gocnisinizdoki acili dononlorin icabina nasil bakligi-
niz: bunu acik, saglikli, adil ana inlikan duygusu ol-
nadan yapnaniz cok ononli. lgor nosolo skor urol-
nokso nuhlonolon bu saglikli bir donokrasi olnaya-
caklir. lgor nosolo dogruya ulasna vo bundan ogron-
nokso donokrasiniz daha da guclonocok.
Ricciardono rovans vo inlikan duygusuna israr-
la vurgu yaparkon Cunhurbaskani Abdullah Cul'un
yoni anayasayla ilgili konusnasinin ovronsol dogorlor-
lo dolu oldugunu soyluyor. Cul'un do rovans ikazi
yapligini kaydodon Sohr, Skor yapna duygusu ga-
yol insani bir soy. Ana sizin dininizin on iyi uygula-
nalarina goro, sizin loyganborinizin, bonin vo bi-
zin poyganborlorinizin on iyi sokildo soylodigi uzo-
ro inlikan hor zanan lanolli bir soy olarak dusunu-
lur. diyor. Ricciardono loanullori vo kurallarina goro
Moclis'o gidip gorus boyan olnosinin nunkun olup
olnadigi konusunda iso su covabi vordi: Kanunda
loknik ayrinlilar var. ir diplonal olarak dokunulnaz-
ligin var vo davollo cagrilanan. Ana 1urk dosllari-
nizla ozol orlanlarda bilirsiniz gocnislon sik sik ko-
nusuruz. on golocoklon konusnayi lorcih odorin.
DIS HABERLER 12
kUI0 0I (kk;kM8kZAMAN
k80 8UYUK||( IkMkN'k K0NU;IU:
Irk|]e'r|r e(|s|r| |rce|ee]e
V`aVgbYVbWm`ZbYbgm-
`ZmZbGXXVfYcbZ_ZbYg-
bZaZX`ghZbmVd`VbYVjZ-
hZi_Vf`jZfY/9d`caVh
c`VfV_Yc_ibi`aVn`ajVf
jZYVjZh`ZVf`VaVa#6aV
If_Ycgh`Vfan`VnZ`cfhVa-
`VfYV_cbiifin#
uyukolci lrancis Ricciardono'don ilk gorov yapligi 1980'lorin basiyla bugunlori kiyaslanasi islondigindo su
larklara dikkal cokiyor honon: ugunku nodorn 1urkiyo nodorn dunyaya yuzdo yuz kaliliyor. Daha onco
1urkiyo ali'ya acildi labii ana daha kondisino bakan bir ulkoydi. 1urk hukunoli, 1urk halki, 1urk kulluru,
1urk nodyasi disaridaki dunya ilo lazla ilgilonniyordu. $indi oporasyonol vo okononik bir sokildo kaliliyor-
sunuz. zolliklo okononik bakindan dunya sahnosindo ononli nuluzlu bir oyuncusunuz. Rakanlar, islalis-
liklor orlada. 1urklorin dunya ilo daha vorinli vo olkiloyici iliskilor icindo oldugunu kaydodon buyukolci bu-
nun sadoco hukunol duzoyindo olnadigini, halk vo dusunco kuruluslari gibi sivil alanlarda da goruldugunu
vurguluyor. u noklada bir do dolay paylasiyor: Arlik lslanbul dunyanin 10. ononli konlorans norkozi ol-
nus son zananlarda. Yani londra'dan daha lazla konlorans yapiliyor lslanbul'da. u inanilnaz bir soy oski-
sino goro. Donok ki 1urkiyo cok harokolli. lroblonlori var ana buna ragnon 1urkiyo baska bir ulko sindi.
9bmVgV]bZgbYZZ_cbca_WfcmibXigibin
H6N;6 I6H6G>B/6=B:I 7u:G
=
F
K
F

I
8
=
1Q
8
D
8
E
#D
L
J
K
8
=
8
B

I
8
Q
C
@
8C<J8C@B 13
kUI0 0I (kk;kM8k ZAMAN
T.C. Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl'nn 24.01.2008 tarih ve 35-00109-00001-9, 35-00109-00002-6, 35-00109-00003-3 sayl izni ile retilmitir.
Atatrk Cad. sabey Mah. No:61 Seluk / ZM57HO3E[)DNV
8 x 1 Lt.
KOMBU AY ' I N FAY DAL ARI
*8a|s|k||k |ste|r| (|er4|re]e,
|e|.|||tm.;| !ere|eme;e.
*Kar seker|r|4ter|e]erek, ||pc||se|e
4|]a|etscrar|ar|r|r |4er||es|re]ar4|c|4|r.
|^||e| .e .||. ||m|.||r|r !^|||me|r!e.
*Ka||t||k, |ecrc|4, |4rar]c|aerfeks|]cr|ar|r4a,
|!e|!|ter|t||||e||.||mr.| !ere|t||||e|||!e|me!e.
*K||c kcrtrc|rsa|aakta 4estek|e]|c|4|r.
\||r|||. |||||r|||. !e(|e;r |e!..||r!e.
*M|rer ekst|atak|ar|r|r |4er||es|r4e,
d;|||t||| .e :|re| ||r|.||r ,^t|m|erme|r!e.
*Karac|er| ]er||e]erek, tcks|r|er|r cattar at||as|r4a
]ar4|c| e4estek|e]|c|4|r.
'., !^|||me|. |||r.| |||||m.| .e ;||m.| ;.,.;.r|.|.
*Ha||e|er, et|rer arre|ere|er]as ara|ar4ar |rsar
ka||ara||||r.
|.|||m.!!e||,e|met.
info@kombucay.com.tr www.kombucay.com.tr
444 30 46
Sipari ve Danma Hatt
Atatrk Cad. sabey Mah. No:61 Seluk
www.
Trkiye
Genelinde
BAYLKLER
VERLECEKTR
1rkiye'ninheryerine
kapda deme koIayI
CRETSZ KARGO
30 x 250 Ml.
7EPR^MpMR/SQFYpE]MpMR
8_d\[X_`e
Icrar|ar||a ]asa4|| ||r
|a]ra |ar(||| |at|ras|
Dini bayranlarin ozolliklo cocuk-
larin ruhlarinda unululnayacak
lalli haliralarla yasannasi gorok-
ligini dusunuyorun. u sayodo
kinso onlarin halizasindan yasa-
digi dini bayranlari silonoyocok,
bayranlarin ozollik vo guzolligini
onur boyu sovgi ilo halirlanala-
rina sobop olacaklir.
No var ki, bon boylo dusunup
boylo yazdigin haldo, bayranlar-
da harcliklarini vorirkon sovindir-
digini sandigin lorununu lan
aksino cok uzuyornusun da ha-
borin bilo olnuyornus. Nasil ni
uzuyornusun lorununu bayran-
larda hon do harclik vorirkon` u-
yurun, kucuklorin buyukloro nosaj
dolu bayran harcligi dogorlondir-
nolorini birliklo okuyalin.
ayran nanazindan ciklik-
lan sonra goldigin ovdo
o gun yodi yasindaki lo-
runun Ahson'lo on uc
yasindaki lorunun ls-
nanur karsiladilar boni.
dana gocip olurdu-
gunda ikisi do bayran-
lasnak uzoro hazirdilar
karsinda. on do buyuk
bir nullulukla harclik-
larini hazirlanak uzoro
ikon yodi yasindaki lo-
rununun hic boklono-
digin bir sorusuna nu-
halap oldun. akin nasil ikaz odi-
yordu kucuk lorunun boni:
-Dodo hic olnazsa bu bay-
randa adalolli davran'
$asirdin bu boklonodigin
uyari karsisinda. Kondini lopar-
layarak sordun:
-Ahsoncigin, bon hor bayran
adalolsizlik ni yapiyorun ki, hic
olnazsa bu bayran adalolli dav-
ranayin`
akin hor bayran adalolsizlik
yapligini nasil izah olli yodi ya-
sindaki lorunun:
-iz bayranlarda, kandillordo
ablanla sonin olini opuyor harc-
liginizi aliyoruz. Ana bakiyo-
run son hor dolasinda bana vor-
digindon lazla voriyorsun abla-
na' on bu haksizliga dayana-
niyorun. u ayirina hic olnaz-
sa bu bayranda son vornoni is-
liyorun. lkiniz do sonin lorunun
dogil niyiz` Nodon ablana laz-
la bana az voriyorsun` u adalol-
sizlik dogil ni`
Donok ki, bayranda harclik
vororok sovindirnok islodigin lo-
rununu lan aksino cok uzuyor-
nusun da haborin bilo olnuyor-
nus. Dusunnoyo basladin. nu
boylosino uzucu bir duygu ilo bas
basa biraknanaliydin bayranda.
Ana orlada bir adalolsizligin ol-
nadigini nasil anlalacaklin o gun
yodi yasindaki lorununa` as-
ka caron yok, Rabb'ino siginarak
soylo sorular sordun:
- Ahson'cigin son kac nunara
ayakkabi giyiyorsun, ablan kac nu-
nara giyiyor`
-on oluz uc nunara giyiyo-
run, ablan da oluz yodi nunara
giyiyor.
-lokiyi, bunlarin hyallari ayni
ni, yoksa ablaninki daha pahali,
soninki daha ni ucuz`
- Ablaninki daha pahali ol-
bollo. unku o buyuk nunara gi-
yiyor, buyuk hyali oduyor, bon iso
kucuk nunara giyiyor, kucuk hya-
li oduyorun.
-loki Ahson'cigin sindi son
soylo oylo iso, sizo harclik vorirkon
alacaginiz ayakkabinin hyalini du-
sunorok vornon goroknoz ni`
Sana sonin odoyocogin
paraya goro, ablana da
ablanin odoyocogi pa-
raya goro harclik hosap
olnon adalol gorogi
olnaz ni` lazla para
odoyono lazla harc-
lik, az odoyono do ona
goro harclik vornon
haksizlik sayilir ni`
Son akilli bir cocuksun,
dusunurson harclikla-
rin nodon larkli oldu-
gunu bulabilirsin. So-
nin zokana guvoniyorun bon'
Ayaklarinin ucuna bakarak du-
sunnoyo baslayan Ahson'in bok-
lonosi uzun surnodi, yuzundoki
gorginlik yavas yavas gilnoyo bas-
ladi. Sonra da basini kaldirarak ra-
hallanis sokildo covap vordi:
-Dodocigin' $indi anladin
nodon bizo larkli harclik vordi-
gini. unku buyuklorin giydik-
lori ayakkabi vo olbiso buyuk.
doyocoklori para da buyuk ola-
cak. Kucuklorinki iso kucuk, odo-
yocoklori para da kucuk olacak.
ylo olunca horkosin alacagi
harclik da yapacagi nasrala goro
olacak. Soni yanlis yoro adalol-
sizliklo sucladigin icin ozur dilo-
rin dodocigin, boni bagisla'
gun yodi yasindaki loru-
nunla, larkli harclik vornodo ada-
lolsizlik olnadigina boyloco karar
vornis olduk. ir yanlis anlanayi
anlasilir bir dillo duzollliginizdon
dolayi ikiniz do bayrani nullu so-
kildo yasadik. Ancak larkli harclik
alan kucuklorin, yasina goro aldik-
lari bu larkli harclikla bir adalol-
sizlik olnadigini bilnolori icin bu
olayi yaznani da islodi lorunun
Ahson. u soboplo konuyu sizin-
lo paylasnayi da gorokli gorduk
birliklo. ilnon Ahson'in onsal-
lori do adalolli buldu nu bizin bu
larkli harclik gorokconizi`
'|at|a para c4e]e
re fat|a |ar(||k, at
c4e]ere 4e cra cre
|ar(||k ere |ak
s|t||k sa]|||r |! er
ak|||| ||r (ccaksar,
4srrser |ar(||k
|ar|r re4er fark|| c|
4aara |a|a||||rs|r.
er|r tekara e
r|]cra |er|'
K|V|kKU|kK|IHI6C7JA
-
Aylarin sullani Ranazan'i
huzunlo ugurlarkon ardin-
dan golon $ovval ayi anollori bir-
don ona kallanak icin nuninloro
lirsal sunuyor. Hicri aylardan olan
$ovval, Ranazan-i $oril'lon honon
sonra goliyor. loyganbor llondi-
niz (sas)'in Kin orucla gocirdi-
gi Ranazan ayindan sonraki $ovval
ayinda alli gun oruc lularsa, bulun
sonoyi orucla gocirnis gibi olur.
hadis-i sorihni halirlalan Marnara
Lnivorsilosi llahiyal lakullosi g-
rolin Lyosi lrol. Dr. laruk osor,
$ovval ayinda 6 gun oruc lulnanin
lazilolinin allini ciziyor.
$ovval ayinda oruc lulna-
nin hiknolini olli araliklarla bir
alli gun daha lulularak hon anol-
lor biro on karsilik gorocogi icin so-
vap kallannis hon do sagligin ko-
runnasina dikkal odilnis olur.
soklindo dogorlondiron osor, $ov-
val ayindaki orucun nasil lululaca-
gi hakkinda alinlor arasinda lark-
li goruslor oldugunu soyluyor. azi
alinloro goro $ovval ayi orucunun
Ranazan'in posindon lululnasi
daha guzoldir. azi alinlor iso Ra-
nazan ayi orucunun dovani sanil-
nasin diyo araliklarla lululnasinin
daha ovla oldugu gorusundo. $ov-
val icorisindo lululduklan sonra is-
lor pos poso islor araliklarla lulula-
bilocogi kanaalindo olanlar da var.
lrol. Dr. laruk osor, bu riva-
yollordon cikacak sonucu iso soy-
lo dogorlondiriyor: Muslohap olan
bu alli gun orucunu lulnak isloyon-
lor bunu pos poso lulabilocoklori gibi
araliklarla da lulabilirlor. unlarin
birini digorino uslun kilacak dini bir
dolil yoklur. los poso ya da araliklar-
la lululnasi konusunda dini bir lor-
cih sobobi yoklur. Kaza borcu olanin
oncoliklo kazasini lulnasi uygun-
dur. Ana kazasini bu aya donk go-
liron do $ovval'do alli gun oruc lul-
nus olur. Kadinlar da Ranazan'da
lulanadiklari orucu bu ayda lulup
alli gunloro sayabilirlor. Ana kaza-
larini lulup, ayrica alli gun daha lul-
nalarinda da bir sakinca yoklur.
\mmXcXp#Xd\cc\i`Y`i[\efeXbXkcpfi
8as| ra|et, cfhVgaVfZh!gcbiVnVdhVb
_cfibaVc`VbGVaVnVb!mZfbZjjV`Z
WfV_h#Bab`ZfWiVmYVZ_g__V`Vb
]Vha`Zfb!cfi`VfbhVaVa`mcf#
SAYFA TASARIM: SEYFULLAH ZTRK
Bomba ykl ara arza yapmasayd
bayramn ilk gn saldracaklard
at|arteptek||a|rtercr|stsa|4|r|4a kullanlan alnt otomobile bombann anlurfann Siverek ilesinde yklendii ortaya
kt. Buradan yola karlan ara Gaziantepe gtrlrken arza yapnca ekiciyle emniyet binas nne getirildi. Arife ya
da bayramn ilk gn dnlen saldr da bylece bayramn ikinci gnne ertelendi. Polis, dn 8 pheliyi gzaltna ald.
-
Cazianloploki bonba-
li saldiriyi gorcoklosliron
lororisl grubun, saldiri oyloni-
ni Diyarbakirda organizo ol-
ligi orlaya cikli. Alinan bilgilo-
rogorolororisllor,Diyarbakirda
Cilroon narka calinli aracla oy-
loni planlayip bayran oncosin-
doyolacikli.Araclakilororisllor,
onco $anliurlaya golorok bura-
da olonobilo losir gucu yuksok
bonbayi yuklodi. onba yuk-
lu arac Cazianlopo harokol ol-
nosinin ardindan ariza yap-
li. unun uzorino $anliurlada
lulluklari cokiciyo araci yuk-
loyon lororisllor, bonba yuk-
luaraciCazianlopogolirdi.Ra-
nazan ayinin son gununu voya
bayranin birinci gununu kana
bulanayi hodofoyon lororisl-
lor, araclarinin ariza yapnasiy-
laplanlarinibayraninikincigu-
nuno orlolodi. onbali araclan
haborsiz oldugu ogronilon co-
kici surucusunun iladosini alan
onniyolguclori,oylonlodogru-
danbaglanliliolnayananaara-
cilikyapanikikisiyidahagozal-
linaaldi.lnniyolguclori,saldiri
oyloninin Diyarbakirla baglan-
liliolduguvooylonloilgiliiliskisi
olanlarin lospil odilnoyo calisil-
digibilgisinivordi.uaradaara-
ca bonbayi yuklodigi iddia odi-
lon$anliurlaninSivorokilcosin-
doki sanayi silosindo 5 kisinin
gozallinaalindigiogronildi.
1oror saldirisinin ardindan
Cazianlopo gidon asbakan
Yardincisi osir Alalay, olayla
ilgilibazidolaylarigazolocilorlo
paylasli.Saldiridanhononson-
ra 8 olan olu sayisinin dun sa-
bah haslanodo lodavi goron 12
yasindakibirkizcocugununda
hayalinikaybolnosiylo9ayuk-
soldigini ilado odon Alalay, 69
yaralidan 17sinin halon hasla-
nolordo lodavi odildigini soylo-
di. Saldirinin sohrin on yogun
caddolorindonbirindo,$ohilka-
nilllcolnniyolMudurluguno
30nolronosalodogorcoklosli-
rildigini halirlalan akan Ala-
lay, asil hodohn llco lnniyol
Mudurlugu oldugunu bolirlli.
Alalay, oncoki goco olay yori-
ni incolodiklorini, sabah saal-
lorindo do gun isiginda inco-
lonolordo bulunduklarini an-
lalarak, ir calinli arac, ca-
linli aracin icindo guclondi-
rilnis pallayici... Arac, uzak-
lan cokiciylo goliriliyor, dun
Cazianlopo giris yapiyor vo
pallanadan 4 dakika onco do
olayyorinocokicidonindirilnis
oluyor.okicininsolorubilini-
yor.Aracinnorolordocalindigi,
hangi plakayla norolordo oldu-
gu hopsini arkadaslariniz los-
pil olli, dogorlondiriliyor. la-
yin aydinlalilnasiyla ilgili ali-
nannosalocokhizlidir.dodi.
KKN|N UI||NM|M|l 0N|kk|N
YkMk0|| kN|kM|Nk||M|I
lcislori akani ldris Nain $ahin
doCazianloplokipallanayailis-
kin olarak, lKKnin usllonno-
nosi onun yapnadigi anlanina
golnoz.dodi.laylailgiliolarak
1urkiyoyobassagligidiloyon$a-
hin,soylokonuslu:ayranihal-
kiniza zohir odon hain kan ici-
ci loror orgulunun gorcok yuzu-
nu baglanlilariyla birliklo bir koz
dahagornusolduk.layinaras-
lirnasivoolayinaydinlalilnasina
yonolik polisinizin vo adli na-
kanlarincalisnasidovanodiyor.
olliolcudoaydinlannisdurun-
da,ananihainoklayagolindigin-
dohonbasininizlahonkanuo-
yuylainsallahpaylasilacaklir.1o-
roru,lororislibirkozdahalanol-
liyoruz.1ororolayibirsiyasipar-
linin, bir dovlol kurununun so-
runu dogildir. 1oror orgulu-
nunhodoh1urkiyodirvo1urk
nillolinin lananidir. laya
hopbirlikloorlakakilla,orlak
duyguyla orlak lavirla, bak-
naknocburiyolinizvardir.
at|artepte crcek|
r aksasaat|e
r|r4e e]4ara e
|er s|44et|| pat|a
a4a c|a] ]er|r4er
e(er |k| ctc|s
|e ( otomobilde-
ki vatandalar-
dan 9u hayatn
kaybetti. Aralar
tannamaz hale
gelirken saldr-
da yaralanan 69
kiiden 4nn
durumunun ar
olduu renil-
di. Hain saldrda
terristlerin, A4
tipi plastik pat-
layc kulland
tespit edildi.
FOTORAF: ZAMAN,
KRAT BAYHAN
8c|a|| sa|4|r|4a
|a]at|r| ka]|e4er I1
]as|r4ak| era 8
]kkcrak, Irk |a]
ra| e |e]at e||r
||k|e scr ]c|ca|aara
uurland. Cena-
ze treninde k-
k Senann an-
nesinin feryatla-
r yrekleri da-
lad. Bakan Fat-
ma ahin, cenaze
yaknlarn teselli
etmeye alt.
FOTORAF: ZAMAN,
KRAT BAYHAN
krrer|rfer]a4|]rek|er|4a|a4|:K|t|e||rc|4a
BRNC SAYFADAN DEVAM
-
Saldiridayaraliolarakhaslanoyokal-
dirilan,ancakkurlarilanayan,13ya-
sindaki Sona uyukkonukun conazo lo-
ronino kalilan horkos gozyaslarina bogul-
du.llinogolinlikalananno1ulayuyuk-
konuk Kizin golin oldu diyorok gozya-
si doklu. Annoyi yakinlari sakinloslirno-
yo calisirkon, digor kizi usra, annosini,
Anno aglana, kardosin sohil oldu di-
yorok loskin olnoyo calisli. 13 yasindaki
Sona uyukkonukun conazosi gozyasla-
riylalopragavorildi.Conazoloroninoas-
bakanYardincisiosirAlalay,lcisloria-
kanildrisNain$ahin,AilovoSosyallo-
lilikalar akani lalna $ahin vo AK lar-
li Conol askan Yardincisi Husoyin o-
lik kalildi. ll nullusunun kildirdigi na-
nazin ardindan conazo, Cazianlop Asri
Mozarligindalopragavorildi.
GNDEM 14
kUI00I(kk;kM8kZAMAN
NUkU||kHKkYk,lMkl|kVt|,8kYkkMKkYk,l|KkY0(M|N,M|HM|I;kHlN,|kHkN(k(kN,||IHlk|IUN,IlYkl|K,k0l|8l|lMGAZANTEP, DYARBAKIR, ANKARA, ADANA
Siviller lnce
PKK, saldrlar
stlenmiyor
Bakanlara ehit
cenazesinde
protesto
Ara, 4 ay nce
Sakaryadan
alnm
Bacama iviler
batt, yryemez
hale geldim
Cazianloploki saldirinin ardindan
lKKninolaylailgiliaciklanayapna-
nasidikkalcokli.rgulpolisinhaya-
linikaybolligisaldirilariusllonirkonsivil-
lorinhodolalindigioylonloriusllonnok-
lonkaciniyor.ugunokadarlKKninilk
baslausllonnodigiancakgorcoginorlaya
ciknasi uzorino birinloriniz kondi ini-
siyalihylo gorcokloslirnis dodigi bircok
saldiri yasandi. Diyarbakirda 2008 yilin-
dabirdorshanoonundoaskoriaracayo-
nolik duzonlonon saldirida 7 ogroncinin
olnosi sonucu loror orgulu saldiriyi usl-
lonnodi. 1ororislin yakalannasi uzorino
orgul, bonzor bir aciklana yaparak ola-
yinuslunukapalnayacalisli.Yakinlarih-
lisaldirilardanbirido29lkin2011gunu
ingoldogorcoklosli.Halicoolgin,canli
bonbaninuzorinoallayarakhayalinikay-
bolnisli.lKK,busaldiriyidausllonnodi:
ancakcanlibonbaninlrzurunlubirka-
dinlororislolduguorlayaciknisli.
Hakkarido nayinli saldirida sohil olan
}andarna Lznan avus Mohnol Can
dun Cazianloplo lopraga vorildi. nco-
ki aksan noydana golon bonbali saldi-
rininsokunuyasayanildo,conazonanazi
sirasindaolaylarcikli.Llucanidokiloro-
nokalilanasbakanYardincisiosirAla-
lay,lcisloriakanildrisNain$ahinvoAK
larli Conol askan Yardincisi Husoyin
olikibirgrupprolosloolli.Cuvonlikba-
rikaliniasankalabalik,bakanlarasozluvo
hilisaldiridabulundu.Crubuyalislirnak-
lazorlananpolis,bakanlarigucluklosivil
birninibusobindirdi.laylarnanazdan
oncobasladi.lslandinindoconazodoslo-
ganalilnasinindogruolnadiginivurgu-
layanllMullusuAhnolulul,halkipro-
vokasyonakarsiuyardi.Ancaknullunun
sozlorihukunolislilasloganlariylakosil-
di. layda polisin provokalil gruba karsi
yolorlionlonalnadigiilorisuruldu.
Cazianlopi kana bulayan saldirida kul-
lanilan aracin plakasi vo polis karakolu-
nun onuno nasil cokildigi ilo ilgili dolay-
larorlayacikli.ldinilonbilgiyogoro,arac
11Nisan2012larihindoSakaryaninCoy-
voilcosindoncalindi.54Ll926plakalisi-
yah ronkli Cilroon $anliurlaya golurul-
du. $anliurlanin Sivorok ilcosindo rongi
vo plakasi dogislirildi. Araca yuklu nik-
larda pallayici naddo yorloslirildi. Sivo-
rok nulusuna kayilli bir kisi, araci oylon
icinCazianlopogolurdu.lallananinol-
dugugun,lororisllorinAracinbozuldu,
gol cok diyorok bir cokici cagirdigi, bu-
nunkarsiliginda100liravordigibolirlon-
di. 1ororislin cokiciyo lvin karakolun
karsisinda, oraya birak bon golocogin.
dodigiogronildi.ldinilonbilgiyogoro,co-
kicidoaracikarakolonunogolurdu.Ancak
gorovlibirpolisnonurununurayako-
yanazsin, ilori al soklindoki uyarisi uzo-
rinoaraci25nolroiloridobirakli.oyloco,
dahabuyukbirlaciaonlondi.4dakikason-
radalKKlilaruzaklankunandaylaarac-
lakibonbayipallalli.1ororisllorin,olayda
A4plaslikpallayicikullandigiogronildi.
BRNC SAYFADANDEVAM
Mahnul rhan Karadoniz, olay aninin
dohsolini osi vo 5 cocugu ilo yasadigini
soyluyor. lallana sirasinda ovino araba
parcalarinin lirladigini ilado odon Kara-
doniz,olralabircokcivisaplandiginadik-
kalcokiyor.Karadoniz,bonbaninlosiri-
ni arlirnak icin kullanilan civilorin yak-
lasik 8 cn uzunlugunda oldugunu goz-
lonlonis.Yaralanan16yasindakiMoh-
nol Yildirin iso, arkadaslariyla yuzno
havuzuna gilnok icin yurudugu sirada
coksiddollibirpallanasosiyloirkildik-
lorinibolirlli.Yildirin,lallananinso-
sini duyar duynaz yuzunu covirdin.
ovirnosoncanlaryuzunuparcalaya-
cakli.acaginacivilorbalnisli.irsuro
sonra yuruyonoz halo goldin. dodi.
1 yandaki Almina da terr kurban
Saldirida hayalini kay-
bodon cocuklardan biri
do 1 yasindaki Alnina
idi. ayran hoyocaniy-
la ozol araclarina binon
nurlikrolAkor(21),osi
Duygu Akor (21), Alni-
naMolisaAkorvo11ya-
sindakiloyzokizlariSov-
gi Culpori lnancin loror
saldirisindahayalinikay-
bolnosihorkosihuznobogdu.nur
voDuygudaha19yasindaykonha-
yallarini birloslirnisli. nurun as-
koro gilnosinin ardindan Alni-
na isnini vordiklori boboklori dun-
yaya goldi.Kalphaslasi annosikriz
gocirinco nur likrol Akor gocli-
giniz gunlordo konulanlarindan
izin alarak Cazianlop Milhal lasa
Mahallosindoki ovlorino golnisli.
lsi vo cocuklariyla da hasrol gido-
ron baba Akor, izninin son gunun-
dodayisinanisahroldu.Misahrlik-
lo bir suro alisvoris icin disari cikan
ailoKorulurkCaddosindobulunan
$ohilKanillolisMorkoziyakinina
goldiklorindo lororun acinasiz yu-
zuylokarsilasli.nurlikrolAkorin
konlrolundoki arac soyir
halindoykon,bonbayuk-
lu aracin pallalilnasiyla
alov alov yannaya basla-
di.Aracinicindobulunan
nurlikrol,Duygu,Sov-
gi vo 1 yasindaki Alnira
locibirsokildocanvordi.
Cazianloplo duzonlo-
nonlororsaldirisindaon
buyuk yikini yasayan-
lardan biri do Alkan ailosi oldu.
lbrahin Alkan, osi Dilbor Alkan,
cocuklari5yasindakiMohnolvo3
yasindaki Suloynan Alkanla bay-
rangoznosinocikli.$ohilkanilllco
lnniyolMudurlugununonundon
gocliklori sirada da bonba palladi.
lallananinolkisiyloailonin4uyo-
si do yoro savruldu. lloklrik lollo-
rindonkopanbirkabloannoDilbor
Alkani yaralarkon, olindon lullu-
gu3yasindakiogludaolayyorin-
dohayalinikaybolli.Yaralanbaba
lbrahin Alkan, on dovlolo di-
gor cocugunu da voririn. Sorun
dogil. Caninizi yino voririz. Ana
bulororisllorinAllahbolasinivor-
sin.iladolorinikullandi.
F
O
T
O

R
A
F
: A
A
, A
D
E
M
Y
I
L
M
A
Z
F
O
T
O

R
A
F
: Z
A
M
A
N
, A
L


N
A
L
SAYFA TASARIM: AHMET BER
15POLTKA
kUI00I(kk;kM8kZAMAN
-
1oror, kanli yuzunu bu koz Cazian-
loplogoslordi.ayrangunubonba
yuklu aracla saldiran lororisllor, 4u cocuk
9 valandasi kallolli. Siyasilorin saldiriya
lopkisisorloldu.CunhurbaskaniAbdul-
lahCul,kallossaldiriyilanollodiginisoy-
lodi. Cul, Hayallarinin baharinda ku-
cuk cocuklarin kallodilnosi, lororun na-
silbirinsanliksucuoldugunuhorkosobir
kozdahaanlalnakladir.Acinasizcaloro-
ro basvuranlar, lororo doslok voronlor vo
lororloarasinanosalokoynayanlarnasil
birgafolinicinodusluklorininullakaan-
layacaklardir.$unubirkozdahailadool-
nokislorinki:bualcakcasaldiriyiyapan-
lar,1urkiyoyikarsilarindalokyurokola-
rakbulacaklardir.uvosiloylolunvalan-
daslarini da sagduyulu davrannaya vo
sukunol icindo harokol olnoyo cagiriyo-
run. Dovloliniz vo nilloliniz, hor lur-
lu sorunu vo bolayi borlaral odocok guc
vo kararlilikladir. iladolorini kullandi.
Cunhurbaskaninin,bugunCazianloplo
olnasibokloniyor.
asbakan Rocop 1ayyip lrdogan, do-
nokrasivohukukunuslunlugundonlaviz
vornoksizin lororun uzorino kararlilikla
gilnoyodovanodocoklorinibildirdi.lrdo-
gan,yayinladiginosajindallinolay,lo-
roruncolukcocukayriniyapnaksizinsi-
villorihodolalnaklancokinnodiginiorla-
ya koynus bulunnakladir. Kardosligini-
zi,birliginizi,huzurunuzuhodolalanlo-
ror, aziz nillolinizin, guvonlik guclorini-
zin azin vo kararliligi karsisinda or ya da
goc kaybolnoyo nahkndur. Hukuno-
liniz, nillolinizdon aldigi dosloklo, do-
nokrasi vo hukukun uslunlugundon asla
lavizvornoksizin,lororunuzorinokararli-
liklagilnoyodovanodocoklir.iladolorino
yorvordi.asbakanlrdogan,bugunsaldi-
rilarda hayalini kaybodonlorin conazo lo-
roninokalilnakicinCazianloploolacak.
I|k0k| k|k00UNV|kl|M|Y|t|K
CHllidoriKonalKilicdaroglu,hainsaldiriyi
bayran lalilini gocirdigi Aydor Yaylasinda
dogorlondirdi. Konusnasina saldiriyi la-
nollodigini soyloyorok baslayan Kilicdarog-
lu, olayin laillorinin bir an ovvol bulunna-
sinilononniolliklorinisoylodi.1ororunbir
insanlik sucu oldugu uzorindo duran CHl
lidori, Masun insanlari oldurnok kino
no yarar saglayabilir` Corcoklon buyuk bir
dran,buyukbirinsanliksucu.unuyapan-
larinsanolanaz.Arzun,1urkiyodohorko-
sinlororokarsiorlaklavirlakinnasidir.1o-
ror bir insanlik sucudur, bu insanlik sucu-
nakarsibulunsiyasiparlilorinsivilloplun
kuruluslarinin orlak lavir sorgilonosi goro-
kiyor. 1ororo asla odun vornoyocogiz, asla
loslin olnayacagiz. No yaparsa yapsinlar
bizin dirliginizdon, birliginizdon vazgoc-
nogibibirluksunuzyoklur.uulkoyibo-
raborkurduk,boraboryasalacagiz.dodi.
HAS larli Conol askani Nunan
Kurlulnusisokinsoningucununbunil-
lolin kardosligini, birlik vo boraborligini
boznaya yolnoyocogini bildirdi. Kurlul-
nus, Lluslararasi loror siyasolinin dug-
noyobasligi,ulkonizdokibirlikvobora-
borligiboznakicinhorlurlukanlioyloni
gorcokloslirobildigi acikca gorulnoklodir.
uhainsaldiriyiyapanlarinvoyapliranla-
rin,bayrangununukanabulayanlarinol-
lorikirilsin.iladolorinikullandi.
uyukirliklarlisiConolaskaniMus-
lala Doslici, son gunlordo yasanan loror
olaylari sonrasi yasanan provokasyonlara
dikkal cokli. Valandaslarin sagduyulu dav-
rannalari lavsiyosindo bulundu. Doslici,
1urkiyodo 28 yildir lororlo nucadolo ko-
nusundagorokonyapilnadi.1urkiyoloror-
lo nucadolo olnodi. ldiyornus gibi yapli.
Dovloliyonolonlor,noyibokliyorsunuz`Ll-
konin parcalanip bolunnosini ni, nillolin
birbirino kirdirilnasini ni bokliyorsunuz`
12lyluloncosigibinillolbirbirinodusurul-
nokisloniyor.lKKvoDlninyapnakis-
lodigibudur.iladolorinikullandi.
IkMkN|kMkMkNl0kk, kMk( Kkk0|; KkVk|
SaadollarlisiConolaskaniMuslalaKana-
lak,saldirininhodohninkardoskavgasicikar-
nakoldugunusoylodi.Kanalak,bukaran-
likhodoloaslaulasilanayacaginiiladoolli.$u
iladolorikullandi:MaalosolDlnillolvokil-
lorininlorororguluolonanlariylaorlayakoy-
dugu gorunlulor, onun oncosindo do CHl
nillolvokiliHusoyinAygununkacirilnasiilo
ilgiliiddiavolarlisnalarnillolinizuzorindo
birrahalsizlikvoinhalonodonolnuslur.u
alcakcasaldirinin,buikiolayinhononardin-
dan golnosini zananlana acisindan nani-
dar buluyoruz. uradaki anac: loplundaki
bulopkiyi,olusanbuhassasiyolidahadado-
rinloslirnok,bir1urk-Kurlkavgasinadonus-
lurnoklir.usinsiplanakarsivornonizgo-
rokoncovap:inadinakardoslik,inadinabirlik
voboraborlikolnalidir.uvosiloylobiruyari-
yidagorovbiliyoruz.aslaDlolnakuzoro
bulun siyasi parlilor ayagini donk alnalidir.
1oror,bunillolinorlakacisi,orlakdranidir.
Siyasiranldovsirnoadinalororukisirpolo-
niklorin nalzonosi halino golironlor, nillol
onundodolarihonundodohosapvoronoz-
lor.klI|, kNKkkk, 0lYkk8kK|kZAMAN, CHAN
-
1MMaskaniConilicok,Cazianloplohainsaldirininlororungorcok
yuzunu bir koz daha orlaya koydugunu soylodi. Saldiriyi lanollodigini
aklaranicok,busaldirilarinnillolinizidahadakonolloyocoginovurguyap-
li.icok,yayinladiginosajindasuiladolorikullandi:arisvokardosligin
ono cikarilnasi gorokon bir gundo boylosino gozu donnus canilorin
boylosinobirvahsoliorlayakoynasilororungorcokyuzunubirdola
dahaorlayacikarnislir.irliginizokaslodonbolucuhainlornasun
insanlari gozlorini kirpnadan oldurorok kondi karanlik onollorino
ulasabilocoklorinizannolnoningafolvoihanoliicorisindodirlor.u-
lun gayrollorino vo kiskirlnalarina karsilik nilloliniz nolanolini
korunayadovanodocoklir.lnsanlarinizayasalliklaribuacilar
nillolinizi daha da konolloyocoklir. u arada, 1MMdon
yapilanaciklanada,icokin,olayiyorindogornok,yol-
kililordon bilgi alnak vo yaralilari haslanodo ziyarol ol-
nokicinCazianlopogidocogibolirlildi.kNKkkkZAMAN
-
asbakan Rocop 1ayyip
lrdoganin loyzosi Mo-
liha lr ilo Ailo vo Sosyal loli-
likalar akani lalna $ahinin
annosi lorihan Kiynik volal
olli. Rizo Valisi Nurullah a-
kir,Molihalrin(67)konlnor-
kozino bagli lazar koyundoki
ovindo rahalsizlanarak haya-
lini kaybolligini soylodi. Moli-
ha lrin, hayalini kaybolno-
don onco, bayran nodoniy-
loziyarollordobulunnakana-
ciylaovindoncikipbirolono-
bilo binnok islodigi sirada lo-
nalasligibolirlildi.lrinbugun
duzonlonocokconazoloronino
asbakanindakalilnasibok-
loniyor.AilovoSosyallolilika-
larakanilalna$ahinin64yasindakiannosilorihan
Kiynikdakalprahalsizliginodoniylo13gundurloda-
vi gordugu zol Sani Konukoglu Haslanosindo ha-
yalinikaybolli.Kiynikikiyiloncokalpanoliyaligo-
cirnisli.Kiynikindabugunlopragavorilocogiogro-
nildi.H|I|k l|Yk Y||0|k|M, l|KkY 0(M|N, RZE, GAZANTEP
-
1MM lnsan Haklarini lncolono Ko-
nisyonu askani Ayhan Solor Lslun,
Cazianloploki saldiriyi gorcokloslironlorin
insani dogorloro saygilarinin bulunnadi-
gini bolirlli. Lslun, Anlasiliyor ki bunlarin
gozlori donnus. ln kucuk insan hakki icin
konisyonunuzu sabah aksan asindiran-
lar, halkinizin lonol insan hakki olan ya-
sanhakkiniblokoolnokicinugrasiyorlarsa
onlara yaziklar olsun. Kulsal gunlordo dahi
saldiracak kadar insanliklan nasibini alna-
nislar.unlarhicbirhakkinsavunucusuola-
naz.lsaolsaancakbirilorininusagivona-
sasiolabilirlor.uolayisiddolvonolrolloki-
niyoruz.Saldiridahayalinikaybodonlorhon
yoni cikan kanuna goro sohillirlor hon do
bizindogorlorinizogoro.dodi. kKkkYkAA
-
Milli Savunna akani lsnol Yilnaz, cosilli lo-
naslardabulunnakicingoldigiSivaslagundo-
nodairkonuslu.1ororunanacininloplunakorkuvo
unilsizlikasilanakoldugunuhalirlalanYilnaz,Ll-
kodokinillibirligivodirligiboznakisliyorlar.uno-
donlo lororun bu nilloli korkulanayacagina, lsliklal
Marsindakikorknailadosinovolokbirocakkalinca-
yakadaralsancaklibayragindalgalanacaginainandi-
ginizsurocolororhicbirzanannosaloalanaz.dodi.
lsinvornodon$ondinlidosilahlilororisllorlobu-
lusan Dlli vokilloro gondornodo bulunan Yilnaz,
usiradalororosarilanlaroldu.Kinolindokanolan-
lalokalasirsa,bilinki,olinokanbulasir.uoylonlorin
anacilororunosrulaslirnak.Hukukdovlolindohic-
bir guc lororu nosrulasliranaz. u oylonlorlo sonuc
alacaginisananlarancakkondilorinialdalirlar.Kinno
okorsonisliylobicor.Nolrolinkinsoyibiryorogolur-
dugu do gorulnonislir. Mili birlik vo bulunlugunu-
zosinsikisahipoldugunuz,korkuya,yilginliga,unil-
sizligo kapilnadiginiz suroco loror sadoco zarar vo-
riranakosinliklobuyapnisoldugundanhicbirnolico
alanaz.iladolorinikullandi.IUkkNI|M|| YOZGAT
-
Cazianloplo4ucocuk9sivilinsohiloldugukal-
lossaldiriyabirkinanavolanollonodoDldon
goldi. Dl Conol askani Solahallin Donirlas, co-
cuklarin vo sivil yurllaslarin kallodilnosino yol acan
Cazianloplokisaldiriyiacikcakinadiklarinivolanollo-
dikloriniacikladi.SolahallinDonirlas,birkacgunonco
$ondinlidolororisllorlokucaklasanConolaskanYar-
dincisiCullanKisanakiloyapligiyaziliaciklanadasu
iladolorikullandi:ocuklarinizinvosivilyurllaslarin
kallodilnosinoyolacan,nubarokbayranikanabula-
yanbusaldiriyiacikcakiniyor,lanolliyoruz.Saldirison-
rasinda parlinizi vo parlililorinizi hodol halino golir-
nokisloyonloridobucirkinlulunlarinodoniyloosofo
karsiliyoruz. Llkonizi hor lurlu siddol zoninindon vo
olasiligindanuzaklulnaninlokyolukurunsaldonok-
rasiyivoicbarisiguclondirocokadinlaribiranoncovo
hopbirlikloalnaklir.Saldirininarkasindakivoicindo-
kibulunguclorinloroddudoyorbiraknayacaksokildo
orlayacikarnasini,kallianinlunyonloriyloaydinlalil-
nasinibokliyoruz. lMkl| kVt| DYARBAKIR, CHAN
lYkl||k0|NI|k0k|Kkk;|0kIkKIkV|k
DEVLET ANTEPTE OLACAK
at|artepte4(ccak9s||||rhayatn kaybettii saldr devletin zirvesini kenetledi. Cumhurbakan Gl, TBMM Bakan
iek, Babakan Erdoan, CHP lideri Kldarolu ve MHP Genel Bakan Baheli saldr sonras Gaziantepe gitme ka-
rar ald. Verilen mesaj ortakt: Bu alaka saldry yapanlar, Trkiyeyi karlarnda tek yrek olarak bulacaklardr.
Bunlar hibir hakkn
savunucusu olamaz
8asa|4|r||ar|||et||t|
4a|a4akeret|e]ecekt|r
Iercresracsterer|er
||rket4a|a4srsr
80,sa|4|rar|ar|
4e||sa|4|r|]|k|ra4|
8as|akar|rte]tes|]|e
;a||r|rarres|efatett|
M||lHk|k
|klHkNK|YM|K
-
asbakan Yardincisi okir ozdag, lKKnin
propagandasiniyapannillolvokillorinososlon-
di:lsloarkadaslardiyobahsolliginiz,propaganda-
siniyapliginiz,sarnasdolasoldugunuzorgulbu'
okir ozdag, Yozgalla parlisinin bayranlasna
progranindahainsaldiriyidogorlondirdi.lKKlororor-
gulunun bayrani zohir olligini soylodi. ozdag, on
diyorun ki, bunlar insan olanaz. lnsan olanlar, insa-
naailozolliklorilasiyanlar,boylosioylonloriyapanaz-
lar.ldurnokicinyarisicorisinogironozlor.HoloMus-
lunanbirinsanhicolanazlar.dodi.okirozdag,bazi
kosinlorinlorororgulunundiliylokonuslugunuanlal-
li.$unlarisoylodi:Norodoinsanlik`Hanibarisdiyor-
dunuz`Hanibaskasoylorsoyluyordunuz.1urkiyoyivo
hukunolisucluyordunuz.rlayacikanvahsolobakin.
1oror orgulu yok odilincoyo kadar, loror bilincoyo ka-
dar 1urkiyonin lororlo nucadolosi kararlilikla dovan
odocoklir.irnillolvokilikacirildi.Millolvokiligolinco,
Arkadaslar,gonclorbanaabidodilordodi.Adolalo-
rororgulununpropagandasiniyapli.lslopropaganda-
siniyapliginizlorororgulubudur.Dllinillolvokillo-
risarnasdolasoldular.Dl,lKKlorororgulununbir
uzanlisidir.1ororloarasinabugunokadarbirnosa-
lo koynanislir. $iddoli vo lororu kinayip lanollo-
nonislir. Son yapligi aciklanada saldiriyi kiniyor,
lorororgulunuvolororisllorikinaniyor.unkulo-
rordonboslononlorvolorororgulundongucalanla-
rinlororukinanalarinunkundogil.Y0IkI CHAN
lsteprcpaar4as|r|
]apt||r|tcrt|a|
4 (ccak 9 s||
||r |a]at|r| ka]
|ett|| sa|4|r| scr
ras| ta|ar|as
kar|, Babakan,
baz bakanlar ile
CHP ve MHP ge-
nel bakanla-
r, hayatn kay-
bedenlerin ce-
naze trenleri-
ne katlmak ve
incelemelerde
bulunmak ze-
re Gaziantepte
olacak. FOTO-
RAF: ZAMAN, KR-
AT BAYHAN
tUMHUk8k;KkN|U|
8k;8kKkN|k00kN
tH|l0|klK|||(0kk0|U
MH|l0|kl8kH(||l
7OB7yNy@
u6G:HOABO
Ycreter:
H:N;I:DB6C
0]arca|ar:
A@:G6@HJB!
;6I=6A!
I6C:G7GH:A
IkI I 00.45
:NNK6=:NK6='
Ycreter:
=6@6C6A<yA
0]arca|ar:
6I69:BG:G!
9:B:I6@76!
H6A=@6ANDC
kIV'%#%%
Iercr scrarar4a |s |ster e(|]cr a!
Doc. Dr. ndor Aylac, yazar Cullokin Avci ilo gazoloci Saygi
zlurk'un sundugu Dorin akis, 1urkiyo gundonino larkli acidan
baknaya dovan odiyor. lrogranda: Husoyin Aygun kacirildi ni`
Danisikli dovus iddialari dogru nu` Aygun olayi CHl'nin lororo ba-
kisini dogislirocok ni` Dl'li vokillor, D1K vo HDK $ondinli'do
lKK lororislloriylo sarnas dolas oldular. u labloyla ilk koz ni kar-
silasiyoruz` Yasananlar KCK karsisinda hukukun zahyol icorisi-
no dusnosinin sonucu nu` Dl siyasoli acikca lororlo bulunlosiyor
nu` sorularina covap aranacak. kMkNY0|UHk8|k IV20.45
Her c|ra]et ||r |paca ||rak|r
1urkiyo'do zokico islonnis cinayol var ni` izdon sori kalil cikar ni`
1urk polisi uslaca islonon cinayollori vo suclari aydinlalabiliyor nu` u
vo bonzori larlisnalar son yillarda sikca yapilir oldu. okir Aksoy'un
sundugu 1R1 Habor'in yoni prograni lpucu Krininal, hor halla, zo-
kico islonnis cinayollori vo cozunlorini, uslalikla yakalannis kalillori
gorcok dava dosyalariyla birliklo okranlarina lasiyor. IkI Hk8|k18.30
K<C<MQPFE 16
kUI0 0I (kk;kM8k ZAMAN
H6N;6 I6H6G>B/ H:uA A<yC 6C<yC
I
2
3
4
5
6
7
8
I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2
0|0kN kkI)7f_agZbbYciaibYVb
mVVY \bZ _VYVf \ZfY WZ`` WV`
ZjfZ`ZfZfZbmVn!]VmVh]_|mZg!]VmVh
m_g!Wmc\fV[!n\Za#) N`b\b!
]V[hV! Vm jW# W`a`ZfbYZb WV_V!
WVmfVa! m`Yba \W WZ`` \b`Zf jZ
WfhV_aVghfcbca!aZhZcfc`c^!ghVhgh_
W`\`Zfb \ghZfZb _hVd WabYZ
hV_ja# `_ bgVb! `_ dZm\VaWZf# 1)
=Z_hcaZhfZbb_gVmVn`#:!WZbnZf#
NVjfigi c`Vb Y ]VmjVb# 4) 9ZaZh
YifiaibYV_ Z_ b` Zf# I b` VaV#
;fVbgmiaibgZaWc`# ) xbZf!YbXZ
jZmVgn!mZfbYZc`aV#7Vh6bVYc`iYV
Wf _f[Zn# 6) EZm\VaWZf :[ZbYan
gVgb ]VmVhb _cbi ZYbZb ZgZf#
EZm\VaWZf :[ZbYan gVgb gn jZ
YVjfVb`Vf# I) @maZh` aVYZb`ZfYZ
gV[`_ YZfZXZg# Kc`_Vb_ _VmV`VfYV
Wi`ibVb cfhcn [Z`YgdVh hf# 8) ynZfbYZ
` m_VbVb VmV_` hV]hV! gV`VXV_#
7VVfgn_agZ#YUKkk|0kN k;k|Yk I) 7f
_agZmZ! Wf _ifi`i jZmV hcd`i`iV
Vmf`a dVfV! YZbZ_# ) 7f hf dZ`hZ
hVh`g# 1) BVYV\Vg_Vfb d`V_V VfZh#
Hcb!b]VmZh#4) HfV#NijVf`V_!mVggjZ
gdZfgn WV`_# ) 7f`_! Wf`_hZb mVbV!
Wf`ZhfX gmVgZh# 6) 7V_ W`ZaZmZ
mVfVmVb Z`_hZb! iWi_ WabYZ VfV#
7f bchV# I) IV]`b hVf`VmV Vh`Y_hVb
]VgVh ZY`ZbZ _VYVf_ ]V`# HXV_! mV_X#
8) @cbii`Vb Y`# 9) <VmfZh`ZbYfaZ
b`Za# HZmfZ_! Vn Wi`ibif# I0) :hfV[
gim`V Zjf` _VfV dVfVg# DainV V`bVb
fh# II) @VbYV! _Za_ `bYZ! `Zb[hZ
Wi`ibVb! hZ_ jZ c_ f Z_fYZ_`! __!
fZb_gnWf_Vb]XfZg#I)<bZZc`Vb
inV_`! mZfb <bZZ c`Vb inV_`bYVb
YV]V c_ c`Vb Y \ZnZ\Zb`Zfb `_ c`Vb
_n`\ZnZ\Zb!BZf]#7fgcfiZ_`#
Bulmaca kef|k k]4|r r.a]4|rqtaar.cc.tr
I
2
3
4
5
6
7
8
I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2
SAMANYOLU TV TRT 1 MEHTAP TV ATV KANAL D SHOW TV STAR TV
KANAL 7 TV8 TV 5 DOST TV
TRT HABER DNYA TV ?C8CKM
KANAL A KANALTRK CINE5
YUMURCAK TV TRT OCUK
SAMANYOLU HABER TV HABERTRK 24 CNN TRK NTV TGRT HABER
FOX TV TVNET
a HABER
06.00BZf]VWVNZb\b
I.0@ZbYanZ9cfi
I6.40HbZaV
EZhfc`@fV``Vf
I8.I6bV=VWZf7`hZb
I9.109n _ 9bmV
6fVgbYV
I.10HbZaV7ZZh]cjZb
1.009n@ZbYanZ9cfi
08.10 7V_ZbhhZb
I0.4 7m`Z 7f Zm KVf a4
I1.00<bDfhVg
I6.108caZYmV
II.10=VWZfV_h[
I9.009n@cWfVIV_W
0.006bV=VWZf
I.00HbZaVu`\b_`
1.00@fV`ud`V_
09.00NZfYZb N_gZ_
I0.109bmVm <Znmcfia
I1.10 x`Z=VWZf`Zf
I4.00=V``WfV]a Hc[fVg
I6.40If_;`a6]@V`Wa
I8.I6bV=VWZf
I9.0HbZaVGjZh
1.10 JVb@i
09.0NVWVbXHbZaV
I1.00=VWZf
I.4 HZbYZ<haZ
I9.006bV=VWZf7`hZb
I9.0HbZaVHhVfLVfg >K
.IHbZaV
EZ`_Vb9cgmVg
00.4 HbZaV7na 7m_
uVfZgn`an
I0.00@ifVbxfZbmcfia
I0.10Hcfi`VfjZu_ Nc``Vf
I.00@f_IZgh
I1.10 <b`Hi`hVb`Vf
I.0 Bi_VWZ`Z
I6.0@ifVb"@Zfa BZV`
II.00@ifVbxfZbmcfia
I9.00B#;Zh]i``V]<`Zb
=cXVZ[ZbYKVVn`Vf
09.109nNV]8VnWZ
II.09n6VNi_Vf
NZa``Zf
I9.00=VWZf7`hZb
0.00HbZaV
:mjV]:mjV]'
.0 HbZaVNVgV_@fV``_
0I.9n=VmVh
9ZjVa :Ymcf
09.109Z_cfVgmcb
II.009nHi`hVb
I1.009n6_"BZabi
I4.409n6_VgmV9ifV
I6.109n6f_VHc_V_`Vf
I9.006bV=VWZf7`hZb
0.007Zb7`aZa
:a 7`f
1.009n @inZm <bZm
06.10HVWV]=VWZf`Zf
09.00=VmVhV<`agZ
I4.109n6Yb
;Zf]V@cmYia
I9.10NVfaV
ZZfb9Z``cgi
I.109n9aVb
@VfYZ`Zf
1.4 9n9c_hcf`Vf
09.009nH]f`6bbZa
II.00@VYbEfc\fVa
6mZ 6`Vb
I1.I Hc[fVan
I4.I 9nEVdVhmVa
I6.I 9n7Zb6Zh
I8.10 6bV=VWZf
0.009n :j`ZfYZb 7f
1.00NZf`9n
08.I09nOZmbZd
I0.00IK ;`a
I1.00C`b 9bmVg
I4.I0IK ;`a
I6.00If_;`a
I8.006bV=VWZf
I9.00_WV``Z9mVf9mVf
.00If_;`a
IcdfV_6bV
09.I Jnib@imfi_
II.10IK uVf
I.00<bjZIVf]
I1.10 H`ZmaVbmZ 9Zfg`Zf
I.00<bYZbNVbgmVb`Vf
II.10-% <bYZ 9Zjf" 6`Za
I8.10 6bV=VWZf7`hZb
0.00`a"=V`
.10 BZYmVjZIcd`ia
09.40xafZKZ[V
II.409bmV 7f :XnV]VbZ
I.40@Z 7iXV_ 9bmV
I4.40HZj\`mZ 9cfi
I6.106VNV_Zb:`f
II.I0=Zf<bZ7f@VjfVa
I8.0 <`NVdfV
I9.10IZaVV
0.I0 HnZNVfD`aV_
09.10EcXcmc
I.009Zb\Z<Z`
I1.00;e]VV
I4.00=VjimZb
8VbYVf
I6.I EcXcmc
I8.009Zb\Z<Z`
I.00OaVbZfb
1.10 GZmV =YVmZhZ
08.10 xnZ`<bYZa
09.10=VWZfxnZh`Zf
I6.1If_mZ6^Vbg
I8.10 diXi @fabV`
0.006bV=VWZf
I.0 7VhmV9cfi
6_VbCZ]f
1.I0Hdcf@fh_
00.00<bHcbi
09.00ucXi_HVVh
I.10 <bDfhVg
I1. 6bV]hVf
I.0ucXi_HVVh
II.406f_VgbYV
9ifYi_`Vfan
I9.006bV=VWZf
0.06`\jZ<ZfZ_
I.0If_ Nc`Xi`ii
09.00 HcfaV_AVna
I0.107VgbjZ<bYZa
I.10 =VWZfBZf_Zn
I1.10 Z]fZab
I.00NZaZ_hZHc]WZhKVf
II.4 =Zf Zm =V__bYV
0.106bV=VWZf
I.10<ZnZ`a <fZ`a
1.10 Hcb')HVVh
I0.10un\ 9n Cb^V D_i`i
I1.00x`Z=VWZf`Zf
I.I06bbZ=_VmZ`Zf
II.0Cb^VD_i`i
I9.406bV=VWZf
0.0HbZaV:gfVfZb\n
6_`BV_bZg
.0 NVfaVIV]ab:h
1.I:XZbb @cbi_`Vf
08.4 Jnib@imfi_
II.00Ica
I.1 yn`Zf
I.I08V``ci
I6.4 8cfbZ`jZ7ZfbZ
II. AccdYYc
I9.06f_V7V]ZYZ7`a
I.06fh]if
.4 6bbZ H]f`Zm
09.07fKVfa
7fNc_ai @Z`c`Vb
I0.06[VXVbjZ
NZY@V[VYVf
I.00CVbZ`ZAacb
I6.I un\ ;`a
II.40@iniXi_
I9.4 @Z`c`Vb
0.I`_
08.4 `_<bYZa
I0.4 x`ZmZ 9cfi
I6.4 <bb=VWZf
II.4 6_Va =VWZf`Zf
I8.IHdcf7`hZb
I9.4 6bV=VWZf7`hZb
0.4 9Zfb7V_
I.4 7i\bCZD`Yi
.4 <bbxnZh
09.I0<b7V`mcf
I0.I:_cbcaYZ<fba
I.00=VWZfBVgVg
I4.00<bDfhVg
I6.10Hdcf7`hZb
I8.00=VWZf7`hZb
I8.40 Hdcf7`hZb
I9.006_Va GVdcfi
1.00&# <b
08.00')HVWV]
09.00BcYZfVhf=VWZf
I.10 6b_VfV<bYZa
I.I0BcYZfVhf
I6.00=VWZf7`hZb
I9.4 Hdcf
0.I ;Vf_bYVagbn4
.00BcYZfVhf
00.I Hn7haZY
09.00EVfVaZhfZ
I0.00=VWZf Icd`Vbhg
II.007i\b
I6.I HdcfBVgVg
I6.4 6
I9.I =VmVh <ZnbXZ
<nZ`HV]`YZ
I.106b_VfV<b`
1.10 7ifVYVAV[ uc_
09.10:_cbcaCch`Vf
I0.00=VWZfBZf_Zn
I.00=VWZfBZf_Zn
I4.10<bbbYZb
II.006_Va =VWZf`Zf
I8.10 <ZXZ <bYn
0.006bV=VWZf7`hZb
.I=ZfNZf
1.00<ZXZ 7`hZb
09.0HZ_hf6bV`n
I0.I0HV`_`NVVa
I.1 EmVgV`VfYV
<bDfhVg
I.00<bbbYZb
II.106aZf_Vbb<bYZa
I9.006bV=VWZf
0.4 6aZf_VbbHZg
1.00If_mZE`Vh[cfai
0I.00uV`VfHVVh
I0.109n AV`Z 9Zjf
I.10 9n NV`VbX GcaVbh_
I4.10=VmVh7`\g
I6.4 9nNZf<_6_
I8.10 6_Va =VWZf
I9.I NVfaV@VaiV^
0.109n 9b`Z HZj\`
.10 NVgZabXZ
0I.00=ZfHVWV]
I0.00CZ9Zfgbn
I.00DfhV@iV_
I1.00<bYn
I.00=VWZf
I8.00CZh7V_
I9.006_Va
I.006b_VfV=VjVg
.10 IVf]6h`Vg
09.I :_c Ncfia
II.1HVhf6fVg
I1.006^Vbg
II.006^Vbg
II.10O GVdcfi
I8.006( 6_VaV9cfi
0.00=VWZf7`hZb
0.I =VmVh@f`Zf
.10 HcbHVm[V
|aks: 02I2 454 I4 9I epcsta: hZ`Zjnmcb5nVaVb#Xca#hf kMkNY0|U 02I6 524 95 24 KkNk| 7 02I2 437 80 80 KkNk| 0 02I2 4I3 5I II kIV 02I2 300 66 66 H0RIV 02I2 33I 55 55
Ikk 02I2 335 00 00 |0X IV 02I2 454 56 00 NIV 02I2 335 00 00 tNN IUkK 02I2 4I3 56 00 IV8 02I2 288 5I 52 IkI I 03I2) 490 43 00 kIUK 444 I I78
H|t|t|er4er
rte 1I00
]||||k t|k
Hallusa-Cunosin ah-
cosindo Karganis'lan
Hollanda'ya adli pro-
jo,Anadoluda(M..
1720-1190) yillari ara-
sinda yasanis olan Hilil
lnparalorlugu'nun dunya
kulluruno sundugu dogorlo-
ri konu aliyor. Konsordo, bir
Anadolu uygarligi olan Hilil-
lorin nuzik kulluruno ail do-
gorlorinin gununuz dunya-
sina olan olkilori, o gunun
koslunlori vo calgilari ilo as-
lina sadik kalinarak olo alini-
yor.IkI MUIlK23.45
kraf ek||| ece
r4t'4e
Yonolnon Yosin Lslaoglu
vo basrol oyuncusu zcan
Doniz son hlnlori Aral
ilo Coco Cunduz'do. Vo-
nodik vo Allin Koza liln
loslivali'ndo yarisacak olan
hlnlo ilgili dolaylari Lsla-
oglu vo zcan Doniz birliklo
anlalacak.NIV18.30
-
alkan Savasi'nin 100. yilinda, o dononin acilari, asklari, kahra-
nanliklarini konu alan Son Yaz alkanlar 1912' oyuncu vo lok-
nik okibi Makodonya'da bir araya goldi. Yoni sozonda alv'do izloyiciylo
bulusacak dizido rol alan, 1ardu llordun, Hazal Kaya, 1ugco Kazaz vo
lurkan lalali gibi oyuncular cokin nokanlarini dolasliklan sonra, so-
naryo okunalarina basladilar. Yapinini Adan liln'in gorcokloslir-
digi: sonaryo yazarligini Kursal asar suporvizorlugundo Culsov Kara-
goz vo zor olinol'in yazdigi, yonolnonligini Dogan Lnil Karaca'nin
yapligi dizi, Son Yaz, oylul ayinda izloyicisi ilo bulusacak. 1arihi gor-
coklori lonol alarak oluslurulan hikayodo, alkan Savasi'nin arilosin-
don anakkalo savasina kadar olan suroc isloniyor. I|||VlIY0N |kVll
cr Yat ek||| Make4cr]a']a ]er|est|
Esas aresizlik, bymek
-
8 Mayis'la hayalini kaybodon Soyh 1o-
onan bu aksan izin uyuk aro-
sizliginiz' ilo ovlorinizo konuk oluyor. aris
icakci'nin ayni adli ronanindan uyarlanan
hln, yakin iki arkadasin ayni kiza asik olnasi-
nin hikayosi... lok cok loslivaldo goslorilon vo
odul alan hlndo: olin vo lndor Ankara'da
ayni ovdo yasanakladir. u sirada yakin ar-
kadaslari likrol do Alnanya'dan 1urkiyo'yo
lalilo golnislir. u lalildo bir lrahk kazasin-
da anno vo babasini kaybodon likrol'in yoni-
don Alnanya'ya donnosi gorokir lakal orlada
bir sorun vardir: arlik yalniz kalan kiz kardo-
si Nihal. Nihal, Ankara Lnivorsilosi'ndo og-
roncidir vo okulunun bilnosino iki yil vardir.
likrol'in Nihal'i onanol odobilocogi kisi iso
lndor vo olin'dir. likrol, Nihal'i arkadasla-
rina onanol odor vo Alnanya'ya gori donor.
Arlik ovdo uc kisi yasiyordur. Nihal anno vo
babasini kaybolnis olnanin yaralligi lravna-
yi yasarkon lndor vo olin'lo ilolisin kurnak
islonoz. lakal zananla bu uc kisi arasinda
nocburiyolin do olkisiylo isni konulanayan
larkli bir yakinlasna dogar. I|||VlIY0N|kVll
Ve Hse]|r, e4|k||']e 4crer|
Ha||| l|ra|| cfras|'r4a |s|er kar|st||
-
Ala Doniror vo Donol Akbag'in rol aldigi lyy-
vah lyvah 2'yi Hakan Algul yonoliyor. lilnin ko-
nusu soylo: abasi Ali Riza $okor'i lslanbul'da bulan
Husoyin'in arlik lok bir anaci vardir: o da sovdigi kiza,
Mujgan'a kavusnaklir. liruzan'i, lorzi Raniz'i vo baba-
sini da yanina alip nonlokoli Coyikli'yo donon Huso-
yin, Mujgan'in kalbini kazannak icin olindon goloni ya-
pacaklir. u kavusna hikayosino Husoyin'in nonlokol-
lo lorunlarinin yolunu gozloyon dodosi vo ninosi do dahil
olunca islor icindon cikilnaz bir hal alir. I|||VlIY0N |kVll
-
Halil lbrahin Solrasi'nin bu bolunundo: durusl bir hayal ya-
sayacagina soz voron Zoki, no is yapacagini bilonoz. Ali onu
kondisino cirak olarak alir, karisi Sovgi'yi do lusun'un dukkani-
na yorloslirir. Yasonin, Munir disinda hor soyi halirlanakladir.
Munir'so kondini Yasonin'o halirlalnanin yolunu aranakladir.
Munir, Mujgan'in aklina uyunca is daha da karisir. KkNk|IUkK&)#%%
KIZIMI KURTARIN
CNBC-e 22.00
YN.: 7:C 6;;A:8@
OYN.: 86H:N 6;;A:8@! BDG<6C ;G::B6C
9ZbgZ AZ]VbZb Vmb VY` fcaVbbYVb g"
bZaVmV imVf`VbVb jZ 7Zb 6ZX_b _ZbYb
hVfn gV]W Wf mbZhaZb VYVm c`VfV_ gdVh"
`VY <cbZ 7VWm <cbZ _Vf`Vb __ Wf
_n Wi`aV_ b VfVhfaV mVdVb Wf nZ` YZ"
YZ_hb WVbYVb \ZZb`Zf Vb`Vhmcf#
YASAK KRALLIK
ATV 22.20
YN.: GD7 B>C@D;;
OYN.: ?:I A>! ?68@>: 8=6C
@ib\"[i hV_bh` 6aZf_V` Wf cXi_! ahc"
`c^_ Wf BVmaib @fV` _ifhVfaV_ b 6b"
h_ ubZ Wf mc`Xi`i_ mVdVf# _ bZa` ga
Wf VfVmV \ZhfZb `aYZ ?Zh A BVmaib @fV`
jZ gZggn Wf fV]W cmbVf_Zb ?VX_Z 8]Vb gZ
IgV"=c VY` WV_V Wf fV]W XVb`VbYfmcf#
G<CB8E;FJP8J@
TRT 1 22.15
YN.: 6A6C ?# E6@JA6
OYN.: 9:CO:A L6H=>C<IDC! ?JA>6 GD7:GIH
_ m_gZ_ aV]_ZaZ mVf\X gi_VghV _ifWVb
\YZf`Zf jZ Wf ]i_i_ fZbXg Wi `a`Zf"
`Zf Wf YcgmVYV hcd`Vf jZ Wi YcgmV ]_aZ"
hb gh YnZmbZ c_ YV`\V`Vf mVmVf# D jZ Y"
YV` Wf VfVhfaVX \VnZhZX ha YbmVYVb
\n`ZbZb Zm`Zf gm`ZaZ_ ghZaZ_hZYf`Zf#
I|M<Kx
KANALTRK 19.50
YN.:?6B:H ;DA:N
OYN.: NJC";6I 8=DL! B6G@ L6=A7:G<
CX_ 8]Zb CZk Ncf_ib gVjV dc`g`Zfb"
YZb WfgYf# ubYZb \Z`Zb Wf \aZb V`Z"
bb cXiiYif# 8]Zbb ub gZahb IfVY"
`Vf `Z VXaVgn hZ]`_Z` ;i_ZbZgZ 9fV\cb`V"
fbb VfV`VfbYV mVdVXV_`Vf Z_aZ`Zf gc"
biXibYV ]VfVWZ c`aV_hVb _cfiaV_hf#
J 8 K I 8 E x 8 Q D
A S T A N A A L A T A
I C ? 8 I J D J
= 8 J x C < B 9 L
E 8 C E 8 K 8 D 8 D
P 8 E 8 B E 8 J 8 I 8
8 G 8 I < P K 8 E < E
K 8 C 8 B 8 K J E <
k|t| ;UKkUUN0k
Conc kusak oyku-
culordon Akil Hasan
Kaya, ilk kilabi lslak Kibrillor'i yayinladi.
kur Kilapligi'ndan cikan kilapla dikkali
cokon unsur ailo. Kaya ailo oykulori yazi-
yor donobilir. Hor kahranani bir yonuylo
ailoylo baglanlili. Yor yor ronanlik bir oda-
da kahrananlarini naziyo golurorok an-
lalan yazarin, golocogo iyi oykulorlo kala-
cagini soylonok nunkun. lki copholi bir
anlalin yonloni var yazarin. Ayni olayi
iki kahranan uzorindon anlalna loknigini
basariyla uyguluyor. $iirsol anlalindan da
cokca yararlaniyor. lslak Kibrillor yazari-
nin dikkal cokon baska bir yonu do, oyku-
lordo koku unsurunu incolikli kullannasi.
lsikolojik anlalin agir basiyor oykulordo.
Akil Hasan Kaya ilo ilk kilabinin oykusu-
nu konusluk.
Kart c]ksr4e, t|ar|are]e 4ss ||r|r| ar|a
t|]crsarat. 0rce kap|]| ke|rer kart, scrra t||r|r|
ke|rer kart. 8arar ||| ||r(ck c]krt4e ps|kc|c
j|k cte|||k a|r |as|]cr. 0]k4e |a tart| | sr4re
ceks|r|t, ]cksa Kac]ksr4e |s|e4||r|t a||e, |ke,
tcp|aese|e|er|r| | ar|atacaks|r|t!
lnsanlik olarak zor bir donondon gociyo-
ruz. ulun kallianlar, kiyinlar. Muslu-
nan bir oykucu olarak bulun bu olup bi-
lono sossiz kalanazdin. Corok Kurl, go-
rokso Kun oykusundo agir bir dran var.
unu da ancak, kahrananlarin yasadikla-
ri gidis golislor uzorindon anlalabilirdin.
Hor iki oykudo do kahrananlar cok zor
durunda kaliyor. Molodranin ucuzlugu-
na dusnodon bu olaylari anlalabilnonin
yolu da buydu. Sizo psikolojik yonu agir
basan oykulor yazdigini dusundurlon do
bu saniyorun. Yazarkon, oykunun bulun
inkanlarini alabildigino kullannaya gay-
rol odiyorun. unlar uzorindon larzin su-
dur donok yanlis olur dusuncosindoyin.
on oyku yaziyorun. ykuyu kurgular-
kon, on iyi nasil anlalacagina goro dogisir
bu durun. ykucu icin su konu, bu konu
diyo bir ayrin olananali. Mosru dairodo
hopsini anlalnaliyiz.
Ka|raar|ar|r|t| e(|se |akt|r|]cr scrra 4a a]r|
c|a]| |k| ka|raar|r ctr4er er|]crsarat. 8a 4a
ra c]k|er|r|t4e rcart|k ||r e4a c|astara]cr. K|
ta||r a4|r4a 4a |a 4ara ar. |s|ak K||r|t|er |fa4e
s|r|r t||re 4sr4 ||k |e e(|ste |s|arar |r
sar|r |tr. 0]k|er|r|t4e |ar|ar|a rere]e arak,
re]| |asarak |st|]crsarat!
Donus oykusundo soylo bir cunlo var:
Noroyo kacarlarsa kacsinlar, hop poslo-
rindo olacakli gocnislori. Cocnis bizin
gocnisiniz. Dolayisiyla onu inkar olno-
don, bolki dorslor alarak golocogo bak-
nak lazin. ahsolliginiz oykulordo vo
baska oykulorindo dogisik anlalinlar do-
nodin. ulun bunlarin loplanindan his-
sodilon bir duygu yogunlugu olabilir. ls-
lak Kibrillor'in, bir ingo olarak okuyucu-
da yapligi cagrisina nudahalo olnok is-
lonon acikcasi. Ana sunu soyloyobilirin,
kibrillor islak da olsa aslini yilirnonisso
kurudugunda iso yarayabilir. llhani i-
cok, Salranc Dorslori'ndo, Yalniz huznu
vardir kalbi olanin dor. ykulorino sin-
nis bahsolliginiz huzunlo, kalbiniz oldu-
guna dair bir halirlalna yapabiliyorsan...
Siz bunu dusunduysoniz nosola, dogru
yoldayin donoklir.
|s|ak K||r|t|er, 0 c]k4er |er|ar| ||r|r|r |as|||
4e||ker, k|ta|aa4c|as. Ne4er|araterc||ett|r|t!
ykuloro isin vorirkon do, kilaba isin
vorirkon do cok dusunuyorun acikca-
si. kuyucuda dogisik cagrisinlar yapa-
cak ingosol basliklari lorcih olnoyo ca-
lisiyorun. Kilaba bir oykunun adini vor-
nok, o oykuyu ono cikarnak, digor oy-
kuloro haksizliknis gibi goliyor bana. u-
nun yorino bulun oykulori kapsayacak vo
yapnak islodiklorini cagrisliracak bir isin
vornoyi lorcih ollin. Ana lslak Kibril-
lor kilapla hic yor alniyor sanilnasin.
kuyanlar gorocoklir ki, kilabin isnindon
lisilli oykusundo bahsodiliyor.
|]a| kt, ||s||t|, Kcka ||| c]k|er|r|t4e s||r| ar4|rar
||r ]car|ak ar. ;||r|e ar|at| aras|r4a |4|p e||s
s|r|t. 8|r aka]| esas a|a|ss|r|t. 8a c]k|er|r|t|
ckarker8cres'|r8]|e|]crsa |es para etet."
sctr |at|r|a4|...
ncolikli olarak gonul oksayici sozloriniz
icin losokkur odorin. Malununuz, oyku
lur olarak ronan vo siir arasinda bir yor-
do duruyor. ana goro siiro daha yakin bir
lur. oylo dusunduguno vo sizin dodigi-
nizo goro siirsol anlalina daha lazla yasla-
niyor olabilirin. orgos'in buyulonoklon,
buyulonnoklon noyi kaslolligini lan bi-
loniyorun ana hor osor okuyucuyu bol-
li oranda, az voya cok sarsnali bonco. u
sarsilna, ozoldo Muslunanlarin vo insan-
ligin dorllorini, problonlorini cozunlo-
noyo yonolik olnali. ykunun buna hiz-
nol olnosini islorin. Yazdiklarinin oku-
yucuda bulacagi karsiligin bu yondo ol-
nasi icin yaziyorun. lnsallah bocorobili-
yorundur.
K|ta||r|t4a a||e kcrasarar ]car|ak|a c|4aara ct
crre a|arak s|t|r ||r a||e c]kcs c|aca|r|t| sc]
|ese|er re 4ers|r|t! k||e]| re4er cres|]crsarat!
lordo oykusundo, zongin vo Muslunan
bir ailodo noydana golon zokal calisnasi-
ni anlallin. oylo bir nosoloyi ancak ailo-
do noydana golon bir larlisna vo calisna
uzorindon anlalabilirdin. Yani ailo, yasa-
nan kini loplunsal sorunlarin norkozin-
do yor alnasi dolayisiyla bahsolligin oy-
kundo vo digor oykulorino konu oldu.
uradan bir ailo oykucusu lanini cikar ni
biloniyorun. Ana digor larallan oykulo-
rindo gayrinosru ogolor kullannadigin
icin horkos rahallikla okuyabilir. on yaz-
diklarini yayinlanadan onco cocuklari-
na vo osino okuluyorun. nlara okula-
nayacak soylor yaznadin buguno kadar.
er( ||r c]kc c|arak, c]k ]c|ca|aara ]er| |as
|a]ar|ara re sc]|eek |sters|r|t, |ar| asta|ar| ras||
||r ]crte|e ckaa|ar|r| crer|rs|r|t!
Son yillarda, oyku kilaplarinin salis ra-
kanlarina bakarak oykuyo ilginin arlli-
gini soyloyobiliriz. Dorgilordo yazanla-
rin coklugu vo cogalnasi da son doro-
co sovindirici. Nilolikli osorlor voronlor
arllikca bu ilginin arlacagini dusunuyo-
run. unda gonclorin kalkisi cok lazla.
Askar dorgisinin oyku odilorlugunu yu-
ruluyorun vo golon oykulor boni sovin-
diriyor. uradan buyurgan bir iladoy-
lo kinsoyo sunu yapin, bunu yapna-
yin donok haddino dogil. Ayrica yapa-
cagin bazi lavsiyolor olsa bilo, bunlar,
nullaka horkoslo larkli sonuclar dogu-
racaklir. Ana bolki kisaca vo gonol ola-
rak sunlari soyloyobilirin: ln basla cok
okunak hor zanan ononli. undan
sonra zalon yaznak islorlorso, onlara
yaznanalari soylonso bilo yazacaklar-
dir. Sobal olnolilor vo sabirli olnalilar.
SAYFA TASARIM:H:uA A<yC 6C<yC
KLTR-SANAT 17
kUI0 0I (kk;kM8k ZAMAN
0e|et I|]atrc|ar|
Kate] K||r|s'ta
e]f| Iecar f|||er|
kster4a ]c|casa
-
lordolorini 2 lkin'do acacak Dovlol 1i-
yalrolari, hazirlik calisnalarinin yani sira
yurldisi lurnolorini surduruyor. KK1C lolko-
so olodiyosi'nin 3-30 lylul arasinda duzonlo-
yocogi 10. Kibris 1iyalro loslivalino 5 dogisik
oyunla kalilacak Dovlol 1iyalrolari'nin roporlu-
vari opoy gonis. lrograna goro: rhan Konal'in
yazdigi, lsil Kasapoglu'nun yonolligi Murlaza
3 lylul'do: 1onnossoo Willians'in yazdigi, }ason
Halo'in yonolligi Sirca Kunos 11 lylul'do, a-
ris lron'in yazip yonolligi Soguk ir orlin Co-
cosi 17 lylul'do: Nihal Asyali'nin yazip lrol. M.
ozkurl Kuruc'un yonolligi Rab $oylana Dodi
ki 27 lylul'do sahnodo olacak. Nikolay Vasili-
yovic Cogol'un yazdigi vo Con lnulor'in yo-
nolligi ir Dolinin Halira Dollori iso 24, 25 vo
26 lylul'do izlonobilocok.KU|IUkkNkI
-
Kisa suro onco, gonc yasla aranizdan ay-
rilan Soyh 1oonan'in yonolligi uc hln
Anslordan yolcusu. Hollanda vo 1urkiyo ara-
sindaki diplonalik iliskilorin 400. yili kullana-
lari kapsaninda lYl liln lnslilusu vo lslanbul
Modorn Sinona isbirligiylo duzonlonon 1urkish
oal isinli progranda goslorilocok hlnlor ara-
sinda: izin uyuk arosizliginiz, 1alil Kilabi
vo 1oponin Ardi var. lrogranin acilisi 20 lylul
lorsonbo aksani izin uyuk arosizliginiz'lo
yapilacak. Kuralorlugunu lslanbul Modorn
Sinona'nin yonolicisi Mugo 1uran'in yapligi ol-
kinlik 26 lylul'o kadar surocok. KU|IUkkNkI
Market|r
Irk|]e'r|r ]ap
t|r4|| arast|r
a]a gre kl-
tr -sanat deni-
lince akla gelen
`_WZaVf_V
D&R, Akbank,
NVd@fZY!@HK
jZOVaVb<VnZ-
tesi.
10 sar|]e||k 'e' tea||
f|||er |ek|er|]cr
Irk atar4as|||ra
|asar4a|ar
8|r ket 4a|a 8rec|(
-
u yil okin ayinda ANlAN laralindan
4. koz gorcoklosocok 1urk yapini Arl y
Chanco Kisa liln loslivali icin basvurular basla-
di. 28 lylul'o kadar lv' lonali 30 sn'lik kisa hln-
lorin basvurabilocogi loslival, dunyanin on bu-
yuk halka acik sanal olkinliklorindon biri. un-
ku bu loslival icin bilol alnaniza voya sinona-
ya gilnonizo gorok yok' lilnlor nolrolarda, olo-
buslordo, havaalanlarinda, alisvoris norkozlo-
rindo, lronlordo, spor salonlarinda, sanal galori-
lorindo, nuzolordo vo halla kalolordo goslorili-
yor. Aralarinda Wall Disnoy'in yapincilarindan
Don Hahn'in da yor aldigi uluslararasi bir juri-
nin sococogi hlnlor bu yil 20 ulko, 200 sohir vo
20.000 okranda goslorindo olacak. (hllp://vvv.
arlbychanco.org) KU|IUkkNkI
-
u sono bosinci koz duzonlonon Anki
Rock losl, 21-23 lylul larihlori arasinda
Manga'yi konuk odiyor. loslivalin ilginc grupla-
rindan biri iso lsrailli rphanod land. Cocligi-
niz aylarda cikan bir haboro goro 1urk valan-
dasligina basvuran grup, 1urkiyo'yi hayli sik zi-
yarol odiyor. Hor lirsalla 1urkiyo'yi cok sovdik-
lorini vo ikinci nonlokollori olarak gorduklori-
ni soyloyon rphanod land okibi, kisa bir suro
sonra dunyanin on iyi 1urk hoavy nolal grupla-
rindan biri olnayi planliyor. KU|IUkkNkI
-
Muziklori, ozolliklo yonolnon lnir
Kuslurica'nin hlnloriylo ozdosloson vo ya-
kin gocnislo Sozon Aksu ilo orlak calisnalar ya-
pan Coran rogovic yonidon 1urkiyo'do. alkan
nuziginin on ononli guncol lonsilcisi Coran
rogovic, Wodding & lunoral and ilo Anka-
ra rla Dogu 1oknik Lnivorsilosi Visnolik in
Anh'do 26 lylul'do sovonlorinin karsisinda ola-
cak. KU|IUkkNkI
-
Konsor, liyalro, arkoolojik kazi ya
da sorgi gibi kullur-sanal olkin-
liklorinin surokliligi vo bir bakina goli-
sini, gununuzdo buyuk olcudo spon-
sorlara bagli. Kurunsal Sosyal Sorun-
luluk (KSS) kavraninin orlaya cikisiy-
la borabor hon kullur-sanal alanin-
da yapilanlar daha cok doslokci bul-
naya hon do yurlicindo vo yurldisin-
da ilgilisino daha kolay ulasnaya bas-
ladi. Sponsorluk doninco honon hor-
kosin aklina ilk golonso bankalar olu-
yor. ankalar: doslok olduklari nuzik,
liyalro vo hln loslivalloriylo kullur sa-
nala kalki saglanada norodoyso bir-
birloriylo yarisiyor. Ana kullur-sanalin
oncolikli doslokcilori sadoco bankalar
dogil. ln azindan kanuoyu nozdindo...
IkMkN, l|K MkkKk kkk|N0k
Markoling 1urkiyo dorgisi: aguslos sayi-
si icin Xsighls Araslirna sirkolino, luko-
licilorin kullur sanal alanindaki kurun-
sal sosyal sorunluluk hakkinda no du-
sundugunu analiz olnok icin bir aras-
lirna yaplirdi. 779 kisi uzorindo yapilan
araslirnada ilk soru: Kullur-sanal do-
nildigindo akliniza golon ilk narka han-
gisi` 6-9 Aguslos larihlorindo gorcok-
loslirilon araslirnaya kalilanlarin yuz-
do 5,8'i oncoliklo kilap salis nagaza-
si zinciri D&R'i halirlarkon, yuzdo 5,4'u
Akbank'i, 5,2'si Yapi Krodi vo lKSV'yi
aninsanis. Kullur sanal doninco akla
ilk golon 5. narka 4,1'lik yuzdoylo Za-
nan Cazolosi. Soz konusu narkalar
arasinda baska horhangi bir gazolo ya
da yayin bulunnuyor. Zanan'i Koc, Ar-
colik, 1urkcoll vo orusan gibi narkalar
izliyor. Markalarin kullur-sanala yo-
nolik KSS projolorini no doroco sanini
buluyorsunuz` soklindoki digor soru
icin kalilincilarin yuzdo 25,5'i olun-
lu' covabini vornis, yuzdo 32'si iso bu
projolori sanini bulnadigini bolirlnis.
Kullur-sanal donildigindo akla golon ilk
projonin do sorgulandigi araslirnada
birinciligi CAl alnis. Kardolonlor, Hay-
di Kizlar kula, Sodos, Hor lvo Kilap
vo aba oni kula Condor projolori iso
CAl'lan sonra lislonin ilk allisinda yor
alan ogilin projolori. u sorularin disin-
da lukoliciloro, KSS projolorinin lukoli-
ci icin no kadar ononli oldugu da sorul-
nus. Alinan covaplara goro kalilanlarin
yuzdo 40'i narkalarin kullur-sanala yo-
nolik projolorini ononli buluyor, yuzdo
24'u iso ononli bulnuyor.KU|IUkkNkI
K|trsarat 4er|||rce ||k ak|a e|er arka|ar
9Xbe#Y`q`dY`ibXcY`d`qmXi
k00kIkI
kk|f Hasar
Ka]a'r|r 0kar
K|tap|||'r4ar (|
kar >g`V_@W-
fh`ZfVY`_hV-
WbYV!dg_c-
`c^_mcib`i_-
`i!_gV[V_Vh-
fgZ`Vb`Vham-
`VZh_imVbY-
fVbm_`ZfmZf
V`mcf#
kk|f Hasar Ka]a, 4er||er
4ek| m_gZfjZbbWf
_hVWVhVY#NVnVfb>g-
`V_@Wfh`ZfVY`_hV-
W!D_if@hVd`bYVb
_h#xm_`ZfbYZYV]V
c_dg_c`c^_Z-
`ZfZmZfjZfZb@VmV!
\ZabbgVb]VmV-
hbYV_Zh_gbbZag-
mcf#6`Z_VjfVaYVm-
_`ZfYZjVn\Z`aZnWf
mZfhihimcf#@VmV!_hV-
Wb!m_mZWV_bjZ
Wfm_Xc`VfV_gc-
fia`i`i_`VfbVb`Vhh#
Hurtaza
kUI0 0I (kk;kM8k ZAMAN
18YORUM f
SAYFA TASARIM: @69G 9Cu:G
'' 6JHIDH '%&' u6G6B76 H6N>/ &,&*%
I|||N|N !|||'| ||| !|||||N||N ||N|!||N|||!||||.
8C 8B9LCLK
<BI<D;LD8EC@
||I| 0|I|!||||| |.'. |||N| ||!|\|I '|||||.
0|N|| \|\|N |d|d|d.
\.;|r '.||, .e |.|||m
0ere| ||!|| \.|!|m:||
|kkUK Kkk0|(
'||m|| ||!|| .e \.;|r
'.||||r|r !em||:||
HkYk 8|;|k
|e||.m0||( |.,|.r|
M||H K|||(
|e||.m0||( |.,|.r
\.|!|m:||.||
k| Hkk
K|N0|k Y||MkI
MUHkMM|0 Y||MkI
M. 8UkkK KUkUN
0M|k KkkkKk;
Ik||k 0|MkI
|.||. |.t.||.m.
YkKU ;M;|K
0||| |!||^||
HkkN UIkY
|||e!||||_t.m.r.:m.||
||,|e|| |||,|||e|| |.|||
Ie|: 444 8
||||.|||_t.m.r.:m.||
\.;|r !|||. Ya]|r re||
0ere| \.;|r ||!|| \.|!|m:||
M|HM|I KkM|;
0ere| \.;|r |!||^||e||
k| kKKU;, V|Y|| kYHkN
0^|e| \^re|mer
||VI YkI|t|
|.|e| ||!|||
|kIH UUk
|r|.|. \.;|r !em||:||
MUIk|k UNk|
|!||^||e|.
l. '.;|.. MUk UN|k
HkkUN (UM|N
|, |.|e||e|. MUk (kKMkK
||rm|. IUkHkN 80IKUkI
||, |.|e||e|. |MkkH U|K|k
||||||.. |UkI kk|
'(|. I|M|| YkM8|;0|U
|||||| '.r.|!\. k| (0|kK
\||m. k. YkVUI k|IUN
|||e'.|||. kY;| k|IUNK0kU
\||| |.|e||e||. ||M8U0kK
|||.|. ||kHkIIN |V
|r|e|re|. Mk| KkVkK
||||. U||YMkN kk|N
|..t|r. 0||K HkY|k||
||, |.|||.|. 0MkN k0k
0e:e '||m|||. 8kkHMKkkkY||N
80|| YkY|N I|M|t||k.
|!.r.. 8|k| 0UI(U |r|.|;.. |kHkI ;||Ik| ||;.||.|||. kII I|UN ||t|||m. |kN 0|Mkt
0.t|.r|e(. NUkU||kH KkYk |tm||. VkHI YkIkN |r;.. ;kN Kk8kK(|
'.m|r. MUKk|MN k|8kYkkK !|.|tr. M|HM|I kKN
P{E<KD P<I1 OVaVb <VnZhZg! ()&.) NZbWcgbV! HI6C7JA IZ`/ %'&'" )*) & )*) ;V_g/
%'&')*)&)+,!L:769G:H/kkk#nVaVb#Xca#hf:dcghV/nVaVb5nVaVb#Xca#hf76H@>/
;ZnV<VnZhZX`_6##IZgg`ZfG:@A6B/IZ`/%'&')*)-'),!;V_g/%'&')*)-+((!:dcg"
hV/fZ_`Va5nVaVb#Xca#hfO6B6C!7VgbBZg`Z_`_Z`ZfbZimaVmVgnjZfahf#
I.m.r 0.te|e| .e e||e||r!e ;.;|r|.r.r ;.t|. |.|e|. |||.| .e;. |.|||e||r ||m|e||| |.||.||
|et. 0.te|e:|||| |';e .|||||. |.;r.| ^|e|||e !.|| |t|r .||rm.!.r ||||.r||.m.t.
HU0k ||HU|YN
-
ossar lsod, lran Llusal Cuvonlik Sokrolori Said
Colili'yi kabul odorkon vo Colili lran'in doslogini
goslorirkon guclu vo rahal goruldu. Ancak Colili'nin oy-
rul vo $an'dan ayrilnasindan bir halla sonra oyrul'laki
ll Moyadin kanali kondisiylo yapligi nulakali yayinladi.
Colili orada lran'in Suriyo'do gocis surocino dis nudaha-
losiz vo ozgur socinloro dayanilnasi sarliyla hazir oldu-
guna isarol olli. u aciklanalar Cunhurbaskani Mahnud
Ahnodinojad'in Suudi kralindan Suriyo'nin uyoligini aski-
ya alan lslan zirvosino kalilnasi anacli ozol davolino ica-
bol olnok uzoro Ciddo'yo yonolnosi oncosi goldi.
Colili'nin lolovizyon nulakalindaki gondornolori,
1ahran'daki kapali kapilar ardinda lsod'in noralini yuk-
sollnok icin yayinlanandan' cok larkli dusuncolorin orla-
ya cikligini loyil odiyor. Suriyo'doki islikrarsizligin vo bu-
yuk suikasl oylonlorinin son dalgasi isiginda lran yonoli-
ninin uyolori arasindaki larlisna, lslan cunhuriyolinin
Arap nullohkino vordigi yardinlarin boyulu olralinda do-
rinlosiyor. u anlasnazlik son olarak lran Llusal Cuvon-
lik Konsoyi'ndo yasanan bir dizi larlisnaya yansidi. u olu-
runlarda Colili'nin onorisi, Ali Hananoy'o lran'in Suriyo
rojinino vordigi doslogin boyulunun buyuk olcudo dusu-
rulnosi vo Suriyo lopraklarini lsod'in dovrilnosini izloyo-
cok guno hazirlanak icin harcanan kaynaklarin arllirilnasi
lavsiyosindo bulunacagi yonundoydi.
Colili bu larlisnalardan birindo su pragnalisl ogilinini
boninsiyordu: lsod rojininin dovrilno ihlinallori son za-
nanlarda sonul sokildo arlli vo dolayisiyla bir sonraki guno
hazirlik yapnak gorokli. Digor yandan islihbaral baskani
Husoyin 1ayyib gibi dovrin nuha-
lizlarindan bazi isinlor larlisnalar-
da sahinlorin cizgisino lidorlik odi-
yor, okononik vo askori yardinlar
da dahil lsod rojinino yardinlarin
kallannasi cagrisi yapiyordu.
Son hallalarda lran yonolini-
nin loplanlilari yogunlasli vo hopsi
do Suriyo'doki sarllarin kolulosno-
si halindo lran'in hazirliklari olra-
lindaydi. lurunlarinda sonunda
Colili kondi birininin Hananoy'in
ohsino Suriyo'do rojinin dusnosi
durununda olkin olabilocok dosl
unsurlarla' gizli iliskilor kurnaya
hazirlik noklasinda yalirini arllir-
nayi ongoron bir lavsiyodo bulu-
nacagini bolirlli. u da lsod rojinino gondorilon yardinla-
rin dusurulnosini gorokliriyor. urada Colili ilo lran Disis-
lori akani Ali lkbor Salihi paralol dusunuyorlar. Husoyin
1ayyib'lo lonsil odilon sahinlorin yanili iso usllorino lavsiyo-
sinin rojino doslogin kallannasi olacagi soklindoydi. 1arlis-
nalarda islihbaral bakani Haydar Muslihi vo birininin usl
duzoy isinlori Suriyo'ylo ilgili bilgilor sundular vo isyancila-
rin guclu oldugunu, rojin guclori arasindaki noralin oksil-
noyo basladigini ondisoylo gozlonlodilor.
$ahinlor rojinin durununun kolulosnosini lran yonoli-
nindon gizli yardinlarin kallannasi lalobinin gorokcosi ola-
rak gordulor, rojinin buyuk konllordo vo ozolliklo $an'da
konlrolu kaybolnosi ondisosini dilo golirdilor. u yuzdon bir
Dovrin Muhalizi subayi zanan gocnodon rojino yardinla-
rin dozunun arlnasinin ononli oldugu uyarisinda bulundu.
Subayin dodigi uzoro Hizbullah unsurlari Suriyo'do hassas
noklalari guvonligo alnaya basladilar vo rojinin zayil nokla-
larina yorloslilor. Subay ayrica lsod rojininin coknosi halin-
do Dovrin Muhalizlarinin varligini korunak icin Suriyo'do
guclorini lakviyo olligini ilavo olli.
ir baska olurunda Disislori akani Salihi, Cunhur-
baskani Ahnodinojad'in lalinallari dogrullusunda ohsi-
nin 2011 yazindan bori lsod'in dar halkasi disinda nuh-
lonol yoni siyasi lidorlorlo gizli iliskilor kurnaya calisligi-
ni su yuzuno cikardi. Hananoy'in uluslararasi konularda
danisnani Ali lkbor Volayoli bu larlisnalardan bazilari-
na kalildi. ir lanosindo lonol korkusunu ilado olli. na
goro lsod rojininin yikilnasi Suudi doslokcisi Sunni bir
hukunolo golurocok. Volayoli'yo goro bu sonaryo Sunni-
lor ilo $iilor arasindaki calisnayi lirnandirabilir vo dolayi-
siyla lran'in bolgosol nuluzunu zayifalabilir.
rlada Washinglon ilo 1ahran arasinda nukloor dos-
ya, lran'in Korloz'doki rolu, Alganislan, Hurnuz'un ko-
runnasi vo Suriyo dosyalarinda nosalo kal odilon cid-
di gizli bir diyalog olduguna dair bilgilor var. Ancak lran
rojini lohlikoli saglik cokusunun izloyocogi haslalik ol-
nadan hayalla kalnanin ilacini buldugundan onin ni`
$upholi' l; ;kkKU||VkI kI|I| &+6JHIDH'%&'
rar'4a ||r kafa kar|
s|k||| ar. Ia||c ret.
ar|]e rej|| |tr
|s]arc||ar| ||t|rse 4a||
|at|]cr. |r |]k e
er ]ak|r ttehk rar
|se k|rk ]||4|r |ak|a
a||ra]ar e|4ek|
(at|a|r er|s|e4||r|
cr]cr.
rar, |se4 scrras|ra
|at|r|ar|]cr
Y||0|I kkMkIkN0|U
-
Hor soy onlarin aziz ruhlari onundo ha-
liralari hala cok lazoykon coroyan odi-
yor. lorilorligo siddolo loslin olnus yapilar
hopinizi loslin alnak posindo. anakkalo'yi
hor ziyarol odisindo bunun nunkun olna-
yacagini gorobiliyorun dogrusu. radaki koyhyoli bulun
vocholoriylo kavrayabilirsok ogor.
ayran kanli billi. anakkalo sohillori ziyarolinizi, o
bolgodoki ruhaniyolin bizo saglayacagi zonini yazacaklin,
bundan vazgocnok islonon, cunku anaclanan iyilik halini
hayalinizdan alnak, siddol icindo bogulnaniz vo alilacak
olunlu adinlardan vazgocorok zihinsol kusalnayi sindir-
noniz. Cazianlop'lo canlara kaslodon hor kinso, on lonol
hodoh arlik baris ihlinalini lananon orladan kaldirnak vo
hukunolin Cuvonlik polilikalarinin daha da sorllosnosini
saglayarak olinizdoki bulun inkanlari kurulnak.
AK larli hukunoli vo lidori Sayin 1ayyip lrdogan Kurl
nosolosindo gorulnonis adinlar allilar acikcasi. 2009'da
Habur kanpindakilorin silahlarini birakarak ovaya, norna-
lo, barisa golnolorinin saglannasi buyuk bir basariydi. Hal-
kin ogullarina kavusnaya, hayalla adalollo bulusnaya dair
sovincindon kolucul yorunlar cikaran basininiz kolu sinav
vordi. 1arafarin halalari olnus olabilirdi ana ana yolu izlo-
nok, niyoli boznanak gorokirdi, baris icin alilan bu unulul-
naz adini nocrasindan saplirnak, sabolo olnok icin solor-
bor olundu adola.
Ardindan lKK'nin konlrol disi savas kanadi slo go-
rusnolori ilo olgunlaslirilan osillik vo hakkaniyol zoninin-
don rahalsiz olup harokolo gocli. u suroc do hukunolin ha-
kikalli vo insani bir girisiniydi vo bu nosolodo silahlan cok
daha zor olan nasada konusarak akil vo kalp yoluyla coz-
no gucunu gosloriyorlardi. Silvan'da 13 askori olduronlorin
anaci hukunolin hovosini iradosini kirnakli, oylo do oldu
naalosol. ysa alilan adinlar hayirli iso asla gori adin al-
nanak, kararli vo lularli olnak gorokirdi.
Hor soy onlarin uzorinizdoki hakki onundo oluyor. Co-
con yil lapsoki'do bir bakkal dukkaninda karsilasligin iki
lologral hic aklindan ciknanislir. irincido Sullanahnol
caniinin gonis avlusunda loplannis hopsi do haki rongi ki-
yalollor icindoki yuzlorco sohil adayi. Yuzlorindon loyluk,
lodakarlik vo nasuniyol akiyor. 1oprak rongi lologralin bir
sonraki karosini bilon insanlar olarak gorunlunun onundo
sarsilnananiz inkansiz. lkinci rosin iso cophodo bir bakir
logon vo ona kasik daldiran bos alli askori gosloriyor. Masa
olarak bolgodoki buyuk duz bir kaya kullanilnis.
azi yazarlar son lirsallari kullandiginizi, Kurllor vo
1urklor arasinda nuzakoro yapacak konusabilocok son ku-
sagin bizlor oldugunuzu, bundan sonraki kusaklarin arlik
konusnaklan lananon unudu kosnis olacaklarini soylu-
yorlar. u norodon bakliginizla ilgili vo bu nokladan cok
uzagiz sindilik ana bu lohlikoyi do gornok gorokiyor.
Van doproninin ardindan nagdur ailolorin cocuklari-
na doslok vorno arzusuyla bir grup sivil insan laralindan
lslanbul'da univorsiloyo hazirlik kurslarina yazilan ogronci-
lorlo anakkalo'yo gillik. Lskudar bolodiyosinin halkin larih
bilincini arlirnak icin duzonlodigi gozi progranindan yarar-
landik. Sabah gunosli bir gundo ana gun dognadan yola
ciklik. Conclorin lanani ilk koz gidiyordu anakkalo'yo.
nlarin hoyocanini icindo duyabiliyordun, kipkirnizi go-
lincik larlalarinin orlasindan gocorkon. aslarini saga sola
ogdiklorindo kopup dusuvorocok sanilan ana narinco dog-
rulan golinciklor. Yaninizdaki gonclor do oyloydi. Sabah na-
nazinin ardindan yonyosil ornanlarin arasindan gocorok
dunyanin on olaganuslu nudalaalarindan birinin yasandi-
gi cophoyo vardik. Aradan doksan bir yil gocnosino ragnon
anilar laplazoydi. Yazilan nokluplar, analarla ogullarin voda
lolografari, yoksul halkin inanci, losliniyoli, var olna nu-
cadolosi. u konuda guzol kilaplar yazilnis olnasina rag-
non diyaloklik vo lirik dorinlikli nolinlor urolilso, gorokirso
uc bos saal surobilocok hlnlor cokilobilso kosko. lakal asla
dovlolin rosni soyloninin lolkiniylo yazilnanali sonaryo.
1ananon hakikaliniz noyso bizo onu vornoli.
lslanbul'da vo anakkalo'do sorgilonon naloryallor icin-
do askorlorinizin canak conlogindon, oprinis giysilorin-
don, lransiz lngiliz subaylarin dolinnis nalaralarina, goz-
luklorino, unilornalarina kadar bircok objo var. Kinlor gol-
nonisli uslunuzo. Mohnol Akil'in dodigi gibi: lski dunya,
yoni dunya, bulun akvan-i bosor/Kayniyor kun gibi, nah-
sor ni, hakikal nahsor /Yodi iklini cihanin duruyor karsin-
da/Avuslralya'yla borabor bakiyorsun: Kanada.
izo saldirnaya golon insanlarin sindi 1anri nisahri gibi
sayginlik vo ibrol icindo Colibolu'nun bagrinda yaliyor ol-
nalari, ziyarollordon, al diloklorindon paylarini
alabilnolori asalolinizin nisanosi. Dunyovi aci-
dan horkosi osilloyon olundo orlaklasnak ho-
pinizin nihai sonu. iliyoruz ki cogu insan go-
niloro doldurulurkon no icin vo kininlo sava-
sacaklarini bilo bilniyorlardi. Halla lngiliz do-
nannasinda haliloyi kurlarnak icin gidiyoruz' diyo kandiri-
lan Muslunanlar vardi. Copholordo kino kursun sikliklarini
ozan sosini duyunca anlayabilnislordi. Sal dogislironlor, ar-
kadan vurulanlar, acligi paylasanlar, yarali lngiliz lransiz as-
korlori lodavi odon snanli doklorlari, Muslunanlara karsi
din nucadolosi voron Haclilar.
Conkbayiri kilabolori, 57. liyado Alayi $ohilligi vo kila-
bosi, Kirnizi Sirl siporlori, Yuzbasi Mohnol sohilligi, Kan-
lisirl kilabosi, Alalurk'un saalinin parcalandigi yor, Yarbay
Husoyin Avni boy nozarligi, Mohnol avus anili vo daha
nicolori. Vo onlarin yanibasinda Quinn's losl, }ohnslon's
}olly, lono lino, Nov Zoland ulposl, lnbarkalion lior,
Yodinci liold Anbulanco gibi nico dusnan nozarliklari, ba-
kinli vo saygin bicindo korunuyor.
1abyalar lopolor zananin loplari huzun donizindo dal-
galaniyor, copholorin dorno calnaligi kosullarin agirligi-
ni gosloriyor. Kurosava'nin Ruyalar hlnindoki gibi ono su-
rulnus nagdur odilnis askorlordon soz odonoyiz cunku on
basla konulanlar can vordi, bu kacinilnasi nunkun olna-
yan nahsori savasla. urada onurunuzu vo yurdunuzu
korunak icin lorloniz alinlarindan vurulup' koyun koyu-
na yalan kinisi nisanli kinisi ovli' goncocik insanlar var. i-
lonozlordi ki yillar sonra kondi cocuklari daglarda birbirino
pusu kuracak vo dunyadan loplanip golon zalinlorin basa-
ranadigini basarnaya calisacak.
groncilorin karsilasnasini islodigin bana da on cok
hoyocan voron gorcoklik sohillorin kunyoloriydi. lsinlori zik-
rolnok cok zor. Coldiklori yorlordon bahsodolin o zanan.
Cunulcino, ursa, lslanbul, Halop, oniskozok, Mardin,
Agri, Kulahya, Maras, Anlop, Adiyanan, ingol lizan, Mus,
Malalya, Siirl, 1uncoli, Diyarbakir, Alganislan, Annan,
agdal, asra, oyrul, osna, ingazi, Cozayir, ulgarislan,
Dagislan, Habos, Hicaz, Hindislan, 1obriz, Kalkasya, Korbo-
la, Kirin, Kudus, lazkiyo, Rusya, Solanik, $an, Halop, 1u-
nus, Suloynaniyo, Sudan, Rodos, Sakiz adasi, Yonon, Yan-
ya, rdu, Sansun, Aksaray, Anasya, Cunushano... oylo
gidor. ir ara bulun kunyolori silip hopsinin yorino Mohnol-
cik yazna hkri vardi bazi covrolordo. u kondinizi silnok,
anakkalo ruhunu oldurnok olur. Kin oldugunuz golocogi
nasil insa olnoniz gorokligi kunyolordo yazili cunku.
urada Kurllor savasnadi iddialari nosola, noyo hiznol
olnok icin acaba, bir Kurl dovloli kurulnasina ni. anakka-
lo Savasinda Kurl Civanlar kilabinda gazoloci lnino Lcak lr-
dogan bolgolorlo gozlor onuno sornis hakikali. anakkalo'do
can voron lrnonilori vo Runlari da unulnanak lazin.
1opyokn bir nillolin isliklal nosolosiydi bu cunku.
anakkaledeki knyelerin
dile gelmesi
fbli_Xkk fbli\[`kfil7qXdXe%Zfd%ki
Sali gunu nansollon vordiginiz habo-
rin vorilis soklino lopki aldiniz ni bil-
niyorun. llk bakisla bolki yadirgana-
cak lurdon bir habor gibiydi. unku o
gun Cazianlop'loki saldiri on plana cik-
nisli. Digor yondon bakilirsa cok na-
kul gorunuyor. 1oror, islosok bilo cogu
zanan onloyonodiginiz bir loplunsal
bola. Ana alkolun sobop oldugu olun-
lor lorordon kal kal lazla vo buna in-
sanlar gonullu olarak sobop oluyorlar.
Zararlari sadoco kondilorino dogil, bas-
kalarina da dokunuyor. unlarin kondi
kondilorino biraknalari nunkun do-
gil. yuzdon dovlolin cok koklu lod-
birlor alnasi, can yakici cozalar koyna-
si gorokiyor. ||k0UN ktkk IDG76A>
Mubarok Ranazan ayrani'nin 2.
gunundo, dogrudan sivil halki hodol
alan saldiriyi siddollo kiniyorun. u
saldiri sadoco biz Cazianloplilor icin
dogil, lun 1urkiyo icin uzucu bir sal-
diridir. 1arihlon golon dokusuyla za-
lon bir nozaik olan: licari vo sana-
yi yapisindan dola-
yi aldigi goclorlo
hon kullurol hon
do sosyal yondon
bu nozaigi zongin-
losliron Cazianlop'i
bu acinasiz saldi-
riyla bolnok islodi-
lor. u noklada Ca-
zianloplilor, bu cog-
ralyada yasayan insanlar, kisacasi
Cazianlop'in yapnasi gorokon, sag-
duyulu davranarak bu lur provokas-
yonlara prin vornonoklir. olucu
loror orgulu, Moclis uzanlisi vo bun-
dan nonalanan dis guclor anacla-
rina ulasnanalidir. Cazianlop nu-
dalaasinda horkoso vo
hor soyo ragnon bir-
lik olan halkinizin bu
psikolojik savasla da
kondi inkanlariyla
ayakla kalabilocogino
inancin sonsuz. 1un
Cazianlop'in vo nil-
lolinizin basi sag ol-
sun. NIkM|IINk|Ik
20 Aguslos 2012 larihindo yayinladiginiz
Diyabolli cocuklarin ailolori okullarda hon-
siro isliyor baslikli haboriniz bir Zanan
okuru olarak boni cok nonnun olli. Abonosi
oldugun Zanan'la gurur duydun. Ropor-
lajda adi gocon llsan oyin osi ilo arkadasiz
vo bon do 8 yasindan bori diyabolliyin. Di-
yabolli niniklorin okul sorununa duyarli ol-
dugunuz vo digor gazololor gibi davranna-
diginiz icin cok nulluyun. larkinizi gornok
cok guzol. 27 yildir lip1 diyabolliyin vo diya-
bollo gocon cocukluk vo gonclik yillarinda no
gibi sorunlar yasanacaginin sahidiyin. lnsa-
allah, haboriniz sos golirir vo diyabolli ninik-
lorin bulundugu okullarda diyabol honsiro-
lori, hic olnazsa honsirolor gorov yapabilir.
Sonsuz losokkurlor. 0k. M|HIkYkkNk;t|
Alkol kol gezmemeli Kendimize zarar vermeyelim Diyabetli ocuklar haberi
-
8a |ke4e ||te ]asat||ar s|44et|r er |
]k _VmbV_`VfbYVbWfYZhVf]b
mV`VbV!b_|fV!mc_gVmaV`VfV!c`Vbc`aV"
a\W!c`aVmVbc`ai\W\ghZfaZ`Z"
fZWi`Vbac`aVg#uVbV__V`Zbb_bmZ"
`ZfcfhVfZbahVf]_hVd`VfbbVf_Vg"
bVZ_c`VfV__cbaV`!Wi_bmZ`Zf\Z`ZXZ"
an_ifVXV_WZ`\Z`Zfb_#
YORUM 19
kUI00I(kk;kM8kZAMAN
SAYFA TASARIM: KADR DNER
Mehmet Kam
1ororunvicdaniolnadigibiliniyorduanabu
kadaridaboklonniyordu.olkioyuzdonor-
gulusllononodi.Dlbilolopkigoslordi.
Cazianloplopallayanbonba,bayranikabusa
covirnoyoyolli.unadunLludorodoyasanan
kazayidaokloyin.Askorlorilasiyanaracsaran-
poloyuvarlandi:10sohil.Aciaciusluno...
ulunnolropoloylonlorigibiCazianlop
pallanasidasondorocoprolosyonol.asilbir
duzonokdogil.$anliurladanyolacikancoki-
cinogorsoaracdiyopallayicilasiyornus.ayra-
ninikincigunuaksangocoyodonorkonpalladi,
aralarindakucukcocuklarindabulundugu9kisi
hayalinikaybolli,onlarcayarali,birkisninindu-
runukrilik.ilancoagir.
uulkolororyorgunu...Cungocniyorkiaci
birhaborgolnosin.Norodoysohorgunobirso-
hildusuyor.icakkonigodayandi.Sozbilli.
Kackozhondo...ugunokadarlororkonusun-
dasoylonnodiksoz,odilnodiklalkalnadi.Lz-
nanlarokranlardaanalizyapli,yoruncularga-
zolokosolorindokrilikolli.Duygusallopkilordo
vorildi,sagduyulunosajlarda.Lznanlarkonus-
naklan,yoruncularyaznaklanbikli.
Noyazikkilororbuulkoninbirgorcogi.
unaragnonhorlororolayiilkkozyasaniyor
gibisokolkisiyapiyor.1ororokarsinorodoyso
bulunyollardonondi,haladadononiyorancak
nihaicozunoulasilanadi.Mucadolodoyorigol-
diguvonlikonocikli,yorigoldiacilinpolilikasi.
Sonucorlada.Manzaraicacicidogil.
Karakolbaskini,nayindorkonsonloror
vakalarindabazilarkliliklargozloniyor.Vurkac
lakligiylooylonyapanorgul,$ondinlidodo-
gisikslralojiizlodi:yuzlorcolororisllogoldi,lu-
lunnakislodi,basariliolanadi,cokagirkayip-
larvordi.okgocnodonkanliyuzunulocada
goslordi.Siradanbiroylondogildi.lznirhas-
sasbirsohircunku.usaldiriylasohrinsiniruc-
larinadokundu,anindalopkivordi.
ArdindanCHl
1uncoliMillolvokiliHu-
soyinAygunukacir-
di.ubirilkli.Daha
oncoadankacirnaoy-
lonlorinorasllandiana
ilkkozbirnillolvoki-
likaciriyordu.Sadoco
1urkiyonindogil,dun-
yanindikkalinicoknoyi
basardi.unuDlnil-
lolvokilloriylolKKlilo-
rorisllorindanisiklibulusnasiizlodi.1ororisl-
lokucaklasan,yanakyanagaopusonnillolvo-
kiligorunluloriinhalonodonoldu.
SonolarakdaCazianlop...Hodoldogrudan
sivilhalk.$ohrinnillolvokili$anil1ayyarHa-
layvoCazianloplobirharokolliligingozlondigi-
niyaznisli.Dunkonuslun,Suriyodoyasanan-
laryuzundonsinirdangocislorincokkolaylasli-
ginianlalli..Sadocoicsavaslankacanhalkdogil,
aralarindalororisllor,orluluoporasyonyapacak
ajanlarda1urkiyolopraklarinagirisyapli.
Sayilariarllikcanullocikanplarininkonl-
roluzorlasli.1ayyaroyloniyorunlarkon
Suriyoninparnagioldugunudusunuyo-
run.dodi.u,lorororgulununusllonnodigi
oylonindisindakaldigianlaninagolniyorla-
bii.Arkasindabaskaulkolor,islihbaralorgul-
loriolabiliranalasoronbolli:lKK...llkgolon
haborloroyloninDiyarbakirkirsalindaorgani-
zoodildiginoisarolodiyor.
AKlarliConolaskanYardincisiHu-
soyinolikdoCazianlopnillolvokili...lay
gunuCazianloploydi.lylonianalizodorkon
Cazianlopinozolliginodikkalcokli.Cazian-
lopDoguvoCunoydogudancokgocaldi.$oh-
rinkalkinnasindadisaridangolonlorinpayivar.
AzinsannayacakorandaKurlnulusvar.
unaragnonorgulunsiyasaluzanlisiDl
Cazianloplobugunokadarnillolvokilicika-
ranadi.Sonsocindo45binoyancakalabil-
di.Halkorguloprinvornodi.ugunokadarsos
golirocoklororolayiyasannadi.
YaninoDlsiyasizoninbulabildinodo
orguloylonyapabildi.Kardoslikiklinininon
iyiyasandigisohirlordonbiriydi.uyonuylo
birnodoldi.Llkoninbulunronkloriniicoriyor-
du.SadocoCunoydogudandogil,ulkocog-
ralyasininhoryorindon81ildongolonlorvar.
zolliklosocilnisolabilirni`oliklabi-
lirdodivouyardi:Valandaslororokarsiinh-
alhalindolopkikoyabilir.Analororundook-
noginoyagsurnonoli...dodi.
ayrandalororCazianlopinkardoslikikli-
ninidogislirnonoli..ara|qtaar.cc.tr
Cazianloplococuklarindiridiriyandigi,na-
sunlarinbirbayrangunucanvordigisaldi-
ri,lokbirsoyianlaliyor:unilloli1urk-Kurl
diyobirbirinokirdirnakisliyorlar...izi,gori
donulnozbiryoro,biricsavasinosiginosa-
vurnakisliyorlar.Corilladiyosirinlosliril-
nokislonon,Dlnillolvokilloriilokucak-
lasnapozlarivordirilonkanlibircinayolor-
guluvarkarsinizda.Anabulundikkalini-
zilKKdiyobirorguloodaklayanayiz.Kar-
sinizdaaslindabirsorsobokosivar.12ly-
luldarbosisonrasindadovlolicindokidorin
yapilarlaralindanpalazlandirilanvokullani-
lanlKK,lonoldodisnorkozlorin,ayagakal-
kan1urkiyoyokarsisopaolarakkullandigi
birlorororguludur.lsrail,AD,lngilloro,Al-
nanya,Suriyo,lranbuorgulodoslokvoron-
lorarasindahoponbaslasayildilar
Masunvalandaslarinizakarsisurduru-
lonsaldirilariaslalKKoylonloriolaraksi-
radanlaslirnanaklazin.1urkiyodosafar
bolliarlik.Huzur,rolahvokalkinnayido-
nokraliklosnoiloisloyonlorvar,birdobuna
karsicikan,1urkiyoyiicinokapalnak,dun-
yadankoparnakisloyonlorvaruaci-
danulusalcilar,nillicidogil,gayrinillicidir.
1urkiyodolonoldokikavga,cagingoroklir-
diginillicilikilocagingorisinodusnusvosa-
yolcigayrinillicilorarasindakikavgadir
Millicilikbugun:1urkiyoninnanakoklori
ilobulusarak,kondidogorloriuzorindoyukso-
lorokovronsolinsanidogorlordobulusnaksu-
roliylodunyailoonlogroolnasininadidir.un-
kugorcoknilliyolcilik,bunillolohiznololnok
isoyolubudurlrkci,sloganci,kurunilliyol-
cilik,nillicilikdogildir.Millicilik,bunillolisov-
no,onundogorlorinidunyalaralanilnavoin-
saninizakarsibirnuhabbolhasilolnodir.u
iso:icoridovodisarida:olnik,dinivoirkiaidiyol
larkigozolnodonosilvalandaslik,osilinsan-
likslalusuilohorko-
sinkonununasaygiyi
goroklirir.Horsahada
insanidogorlori,hur-
riyollori,ozgurluklori,
donokraliklosnoyi,
hukukunuslunlugu-
nu,adaloli,adilpay-
lasnayionocikarla-
rakdunyalarikucak-
lanayihodofor.oy-
loyaparsak1urkiyo
buyur,ilorlor,icba-
rissaglanarakhuzura
vorolahakavusur.olgosiicincazibonorkozi
olur,dunyaicinornokolur,kavga/calisnayori-
nobarisisloyonlorounulolur.
ugunlKKninkanlilororsaldirilariilo
onukosilnokislononbu1urkiyodir.nun
icinkarsinizdalKKdiyobirorgulyok,onu
kullananbirsorsobokosivar.lKKsadocobir
nasa.nukullanarak1urkiyozaalasuruk-
lonnokisloniyor.lKKsaldirilariilobiricsa-
vasazorlaniyoruz.
nunicinsorsobokosininluzaginadus-
nonoliyiz.Millolvokilikacirnalar,Dllilorilo
nililanlaribuluslurupkucaklaslirnalar,sadoco
vosadoco$ondinlidoagirzayiallarvoronor-
gulo,hayalopucugukondurnayayonolikpro-
pagandanalzonoloridir.lKKilonucadolodo
guvonlikguclorininbasarilarinigolgolonoyo,
noyaparsanizyapinlKKbilnoz,buralarbiz-
donsorulurdonoyo,golirnokicindir.
$orsobokosininolindo1urkiyoninislikra-
rina,donokraliklosnosinokarsilokbirsilah
kaldi:lKKlororu.Dlnillolvokilloriilolo-
rorisllorinkucaklasnasi,Dlyikapallirnak
icindir.Suriyovobolgonizdokigolisnoloro
paralol,DlyiMoclisloncokocoklor.Siyasi
nucadoloyorinosilahlari,lKKyionocikarla-
caklar.Yonibirdononinbaslangicindayiz.
Kurulanbulunluzaklari,hazirlananbu-
lunoyunlariboznakicinilidalliolnaliyiz.
CazianloploDlbinasininyakilnasigibi
provokasyonkokan,yargivarkon,kondiho-
sabinizikondinizgoruruzyaklasininaasla
prinvornonoliyiz.
Hukunolodobuyukgorovdusuyor.
Cazianloplokisaldiridandabollikiislih-
baralzaafarivar.$ondinlidoDllilorilo
lKKlilarinkucaklasnasidaislihbaralzaa-
liniisarolodiyor.Horkosorada,anadovlol
yokulablo,dahaongunoncolKKya
karsisaglananbasariyiunullurnayakalkan-
larincurolinigosloriyor.ulirsalonlaravo-
rilnonoliydi |.a|erceqtaar.cc.tr
Osman Turhan c.tar|arqtaar.cc.tr
A. Turan Alkan
8a]ra4atercr...
Yer|stratej|:80]|kapatt|rak
|c|araektap
Ahlnnoglu,bonsananosoyloyin,nasil
hilabodoyinvallahibiloniyorun.1anan,
vakliylokalbinikirdik:biraznobranvoki-
birlidavrandik,hallaadanyorinokoynayip
dasizo,agakapisinayanasnisnarabanu-
anolosiyapnisliginizdaolnuslur.Kusura
baknalnnoglu,bahanodogillakalbiraz
aklinizkarisiklibizin:buhususlaloklo-
sollin,sizokabavohoyraldavranandovlol
kahyalarinin,nonlaallorisozkonusuolunca
bizodohoduklukolnoklongoridurnadik-
lariolnuslur.oylolosollinivorilir`diyo
honurdannaklahaklisin,golgololinvaziyol
budur:bilirsin,Varinivoronulannanis
diyobirsozunuzvar-
dir:bonaklindakini
soyloyindosonyino
bildigingibianla...
$indilnnog-
lu,ailoarasindakir-
ginlik,darginlik,kus-
lukolur,anlasilirsoy-
lordir.Sozlonsi-
li,bayrangolirba-
risilir:lakinnuba-
rokbayrangunun-
dosagasolabonba
koyupcoluk-cocugu,
bigunahnasunlarihorhangibirDava
ugrunaparanparcaolnoninkilaplayori
varniAllahaskina`KocaRanazangol-
digocli,biliyorunsondoorucluydun:
Nordonbiliyon`donoyocoksinhor-
haldo.1anirniydinbilnon,ConilMo-
ricdiyobirbuyugunuzdoniskivakliy-
lo,izlorkiaynikilababasognisloplu-
luklariz,bizdonalaakrabaniolur`lo,hi-
sin,dogrusoylonokgorokirso,sizinnulo-
kidliginizbizdondokavidirhani.lvol,siz-
dodobizdodo,azdaolsaorucla,nanaz-
da,dindo-diyanollopokgozuolnayanbir
haylazlakinivardirda,handolsun,okso-
rinizkilaplinillollir:lakinlnnoglusi-
zinCahallarRanazan,bayrandinlono-
dioknoginizokandogradilarsuazizva-
killordo...Yakisnadi:husnolindoodobi
vardiryoknudur`Nodirbubaginsizdov-
lolkuracagizdiyohunharliklasabi-sibyan
donoyipnasunkallolnok`
lnnioglu,vaziyolinlarkindasin:su
aziznubarokgundoalosdusonocakla-
rinlulunuars-ialayibuldu:ahalibur-
nundansoluyordosonyoridir.Mazlu-
nunahiuzorinobinaolnaz.
rlidiyosairvar,doniski,Ruzgarin
boylooyyanindanolnarhsad/Kosli-i
nihnol-zodonbahr-isorabuslundodir:
yanidonoyogoliriyorki,$indilikisinrasl
gidiyor,horasiginsokdusuyor,horalligin
kobaboluyordiyokoranolikondindoara-
na,cunkubindigingoni,pokcilvolibirdor-
yauslundoduruyorAnladinvoyaanlana-
din,soninbilocoginis,lakinbilki,soninka-
sininkirisligiyordobizincaninizsikilir.Ya-
rindaradusorsonhdiyonnanorllir:in-
sanlarinbirbirininyuzunobakacakyuzu
kalnali.urunyuzdondusnozdonislor,
burnuyuzdondusurnonoli...
Anandorin,insalioldonbiraknazin-
har.SizinCahallakininda,-nasilsoy-
loyin-garipbir,Noyapsanhakliyinvo
alacakliyinhavasivar.iliyorun,Valla-
hisozunuzgocniyorkurban,buusakla-
ribag-bacakzaplolniyor,acayipgurhol-
nuslardiyocoksin.ylodogilarlikln-
noglu,biznasillodavioluyorsak,sizdoola-
caksiniz.Noroyokadarnazlundundano-
rodonsonrazalinoluvordin`diyokondi-
nizihosabacokobilnoliadandodigin.Siz
sabirlibirkavinsiniz,lakinsabirdaazni-
nizazginlik,nagduriyolinancilogallupolu-
vornosin.1akdirolki,bizdosabirlibirkav-
niz.lgor,Sizinhaylazlarbizinusaklara
lasalnis:bizbizinkiloroicabodonisoylo-
riz,sizdosizinkilorogorokonilonbihodin
diyorsakhala,akrabalikhukukugozolligi-
nizdon...Akrabaliklanolokapibirkonsu-
yuzyahu.Konsunodonok:birbirinocani-
ni,nalini,irzinionanolodobilonakrabadan
daoloinsanlardonok.
larkindayin,sizincahallarbizincahal-
larincaninioyloacilnak,oylogaloyanago-
lirnokisliyorlarkisokaklaradokulolin,lul-
lugunuzukallodipyakipyikalinAllahnu-
halaza'..Sonrayoninodabalilihisinlarini-
zadonup,uralarvallahaynonSuriyogi-
bidirkurban:baklasisl1urklorbizikalli-
anodiyordiyosikayollonocoklorguya.Ag-
zindanyolalsinlnnoglu:izoylosoy
yapnayiz:sullonciknisakkasigizdor-
sokhilal-ihakikalolur.Lnullunnu,vakliy-
losizinkilorlobizinkilorinololovoripislodi-
gibaziazingunahlarvardi.Allahhopini-
ziislaholsin.ldurnokkolayyasalnakzor:
yiknakkolayyapnakzor.
Ananlnnoglu,sizoksorinizsulhpor-
vor,nulokid,Muslunaninsanlarsinizana
suklunuzusizincahallarkoluyokullaniyor.
lvladinizdirdiyoaranizdagizlononkaa-
lilloriarlikhinayoolnoyin.
Sahi,halakonsuyukdogilniln-
noglu` t.a|karqtaar.cc.tr
Mustafa nal
Hseyin Glerce
U|a4ere4er]kse|eresaj
bolgoyonodiyorsanizdoyin,islorRo-
boski,islorCulyazi,islorsorlasu...Daha
36goncinacisiyuroklordodipdiridurur-
kon:acilaranalarin,babalarin,kizkardos-
lorin,halalarinyuroklorindolaplazovarligi-
nisurdururkon,Kurllasislloribuolayanal
bulnusnagribigibisaldirirkon,olayasobop
olanlarsankihicbirsoyolnanisgibibu-
lunaynazligiylakulaklarininuzorinoyalar-
kon,acioradabuluncanyakiciligiylavarol-
nayadovanodorkonbirkazayasaniyor.9
Mohnolcikivobir
sivililasiyannini-
busucurunayu-
varlaniyor.rlalik
canpazari.
Askorlorinin-
dadinaoncokoylu-
loryolisiyor.Hani
ovlallarigocligi-
nizyilbiryanlis-
liksonucuucakla-
rinbonbardinaniylaoldurulnusvocan-
lariyanayanakavrulnuskoylulor...Ko-
supgolonlorarasindalninoLrokdiyobir
kadindavar.20yasindabirhdaninyarali
olarakyordoyalliginigoruncoyardinodi-
yor.Yaraliaskoranabonikurlardiyor.
16yasindakioglunubonbardinansira-
sindakaybolnisolanlninoLrok,asko-
rinbasinidizinokoyuyorvobonsonindo
ananindoyipkucakliyor.
irbaskaolayCunoydogudakibirilco-
doyasaniyor.12yasindakiuccocugunbiri-
lorilaralindanlorororgulunundagkadro-
sunaloslinodilnosiilcodogorginligosobop
oluyor.Halkcocuklarinigorialnakicincok
ugrasiyor.asaranayincailcodokavgaciki-
yor.onindikkalinicokonsoy,dagacikan
cocugunailosininDlliolnasinaragnon
ovlallarikonusundaduyduklarikaygivobu
kaygiyuzundonvordiklorilopkidir.
ulopkibilolKKnin,Kurlloruzorindo-
kiaskorivosayolinilokbasinaispallayacak
birolaydir.Conulrizasidogil,silahindayal-
nasiylaKurllorinlorcihlorininuzorinolasal-
lulkuruldugunugosloronbirhadisodirbu...
uikiolayinbizoanlalligicoksoyvar.
ncolikliolarakuzorinoKurlurbasicoknis
anagorcoklonooldugunukinsoninbilno-
digiolisilahlibirsobokoninvarliginigoslori-
yoryasananlar...Kurllorinvo1urklorinha-
yalinilohdilallindalulanbusobokoninbir
laralindada,1urkurbasicoknisolanlaryor
aliyor.nlardaaslindalarklidogil,Kurllori
lohdilodonlorloaynisobokoninadanlari.
Silahidogrullansoboko,Kurlcocuklari-
nikaciriyor,sonrakacirdiklaricocuklarias-
korlorlocalisliriyorvoolnolorinisagli-
yor.usayodokavganinkandavasinado-
nusocoginihosapliyor.Aynisobokoayni
oyunu1urkloricindodooynuyor.Mil-
liyolcilik,ulusalcilikkisvosiallindaKurl
dusnanliginikorukluyorki,ayrisna,ko-
pusdahakolayolsun.
AncakdunRoboskililorbulunbunlara
caninizcohonnonododi.Kurlkarliuzo-
rindonsiyasiranldovsirnodordindoolan
horkoso,Kurlcocuklarininvo1urkaskor-
lorinincaniuzorindonsiyasihosapdov-
sironlorinlananinahopinizkandabo-
gulacaksinizcovabinivordi.Horikilara-
lilasallulallinaalnissobokoyolvlalla-
rinizikallolsonizdo,aranizakinlohun-
lariniokonoyocoksiniz,bizindusnani-
niz1urklordogilsizsiniz.dodi.36hda-
ninizi,saranpoloyuvarlananaskorlorya
daulkoninhorhangibiryorindoyasayan
1urklordogilsizkallolliniz.dodi.
Yasananhorhadisocirkinbirsobokonin
varliginidosilroodiyor.uolaylar,ikiakra-
banillolibirbirinoasladusuronoyocoklori-
nibizoispalliyor.DunbunuRoboskidobir
korodahagorduk..ka|sqtaar.cc.tr
Yasarar |er |a4|se (|r
k|r ||r se|eker|r ar
|||r| 4es|fre e4|]cr. 8a
c|a]|ar, |k| akra|a ||
|et| ||r||r|re as|a 4
sree]ecek|er|r| ||te
|spat||]cr. 0r |ara
kc|csk|4e ||r kere
4a|a cr4k.
kar |c|a, s|t
ekser|r|t sa||per
er, atek|4, Ms
|ar |rsar|ars|r|t
aa sktarata s|t|r
ca|a||ar kct]e ka|
|ar|]cr. ||a4||t
4|r 4|]e arar|t4a |t
|erer kaat|||er| art|k
||]e ete]|r. a||,
|| kcsa]ak 4e||
| |c|a!
8ara4a, re 80s|]a
s| te|r |a|a|||4| re 4e
crt e]|e]apa|||4|.
Kar4es||k |k|||r|r er
|]| ]asar4|| se||r|er
4er ||r|]4|. 8a ]cr]|e
||r c4e|4|. U|ker|r |
tr rerk|er|r| |(er|]cr
4a. at|artep cte|||k|e
se(|||s c|a||||r |!
;erse|ekes|r|re||r
4eIrk|]er|r|st|kra
r|ra,4eckrat|k|es
es|rekars|tek||rs|
|a|ka|4|:KKtercr.
80|||etek|||er|||e
tercr|st|er|rkacak|as
as|,80]|kapatt|r
ak|(|r4|r.8c|e|t
4ek|e||se|erepara
|e|,80]|Mec||ster
(ekecek|er.
0M|k Ik;|Ik|N*
-
Lzunbirsurodir1urkiyoninido-
olojik yapilannasinin calirdadi-
gi, nosruiyoli kalnadigi vo 1urkiyo'yo
birkac gonlok dar goldigi konusulu-
yor. Sokulariznin vo nilliyol-
ciligin lonol osaslarini olus-
lurdugu bu idoolojik yapi-
lannayi laninlanak icin bir-
cok sosyal bilinciylo bora-
bor olarak, bon on cok soku-
lor din ya da sivil din kav-
ranlarinin kullanilnasini dogru buluyorun.
Koklori Roussoau vo Durkhoin'o gidon, vo
uzun bir suro 1anri'yi oldurnoyo calisliklan
sonra lanrisiz yapanayacaklarini (sokulor dahi
olsa) vo lanrisiz bir loplunun islikrarini dovan
ollironoyocogini anlayan alililarin, sokulor
loplunlara bir dayanisna vo birlik duygu-
su kazandirna vo ogoislik biroyciligin noga-
lil olkilorini azallna anaclarinin sonucu ola-
rak dogan sokulor din kavransallaslirna-
si, 1urkiyo'do son sokson dokuz sonodir -son
zananlardaki asinilasyonu bilirnoyo yonolik
pozilil adinlarla biraz azalnis olsa dahi- kaliksiz so-
kildo uygulaniyor vo nulonadiyon nuninlor vo in-
karcilar urolnoyo dovan odiyor.
1urkiyo'nin sokulor dini digor dinlordon larksiz
sokildo, dinin kurucularinin kulsal olarak addollik-
lori soyloro bagliligi vo bu kulsallara kayilsiz sarlsiz
loslin olunnasini ongoruyor. unun icin ulus var,
andiniz var, 29 lkin, 19 Mayis, 23 Nisan, 10 Ka-
sin var, kurallar var, yasaklar var, nakbul konus-
na larzlari var, yasaklannis soylonlor var, anayasa
nahkonosi vo ordu var, haddi asanlari cozalandir-
nis, okunnus 1urkco ozanlar var, sokulor dinlo ls-
lan arasindaki gorilini azallnak icin, dinloro bon-
zor sokildo kilik kiyalol yasaklari var, dindon cikan-
lar icin kurulnus daragaclari var: kisacasi baglilarin-
dan kondisino adannis bir hayal bokloyon bir din
golirnis Cunhuriyol vo 1urkiyo'yi boylo kurlaraca-
gina inannis yuzyilin baslangicinda.
u sokulor sivil dinin lananiyla kondi icindo lu-
larli oldugunu soylonok zor. lsnol zol'in yillardir
israrla ilado olligi vo gundono lasinaya calisligi gibi,
1urkiyo'nin nilli narsi olan lsliklal Marsi'nin ruhu
vo bu narsi bosloyon dunya gorusu norodoyso bu-
lun Cunhuriyol larihi boyunca uygulanan polilika-
larla colisiyor. Ya da yino Ahnol 1asgoliron vo lsnol
zol'in hop vurguladigi gibi 1urkiyo'nin lozan'da is-
lodigi 1urkiyo'do Muslunan azinlik yoklur' lozi do bu
sokulor sivil dinin inanclariyla lan orlusnuyor. Ya da
Diyanol'in 1urk dovloli icindoki konununu larlisligi-
nizda 1urk dovloli sokulor ni diyo bir soru sorabilir-
siniz. ulun bu nosololor 1urkiyo'nin karnasik kin-
lik yapisini anlanak icin uzun uzun lahlil odilnoli: la-
kal burada bu yazinin ana odagi olnasi acisindan suna
vurgu yapnak yolorli ki, bulun bu larkliliklara ragnon,
1urkiyo'doki sivil dinin ana lonu sokulorizn vo nilli-
yolcilik uzorindon yurunus vo yuruyor, dovlolin za-
nan zanan yapligi larkli vurgulari bir larala koyarsak.
8k;kk||I 8k |M0I| k;M
No var ki, 1urkiyo uzorino kala yoran bircok insanin
da siklikla ilado olligi gibi, Cunhuriyol'in 1urkiyo'yo
sokulorizn vo nilliyolciligi lonol alan bu dini onpo-
zo olno cabalari buyuk halk killolorinco kabul gorno-
di vo 1urkiyo'doki insanlar bu dinin kali inanc vo pra-
liklorini donuslurnok icin buyuk nucadololor vordi-
lor. larkli gruplar larkli larafarini problonalizo olli
bu dinin. lslani gruplar icin bu dinin sokulorloslirici
vo 1anri'yi bir larala ilon, rala kaldiran larafari sakin-
caliydi. Sokulor Kurl gruplar icinso bu dinin 1urklu-
go vurgu yapan riluol vo inanclari sorunluydu vo do
Marksiznlo iliskiyo goclikco Kurl harokollori do bu di-
nin sokulorloslirici olkilorini boninsodilor. 1urkiyo'nin
donokrasi larihi larkli idoolojik lasavvurlarin bu sivil
dinin olkisini kirnak icin ono suruldugu vo bu ugurda
buyuk kavgalarin vorildigi bir donon oldu.
ugun goldiginiz noklada, 1urkiyo kondi sivil din
onpozosinin oluslurdugu sikinlilari vo dunyada so-
kulorizn vo nilliyolciligin uygulandigi yorlordo ya-
sanan problonlori dikkalo alarak, bu sivil sokulor di-
nin nodon basarisiz oldugunun vo yorino hangi allor-
nalil dusunconin konulabilocoginin dorin vo iyi du-
sunulnus bir nuhasobosini yapnak zorunda. ura-
da su bolirlilnolidir ki, daha cok baskanlik sisloni' vo
yoni anayasa' gibi siyasol bilincilorin kurunsal di-
zayn' basligi allinda dogorlondirdigi vo hangi kurun-
sal yapilari insa odorsok saglikli bir donokralik yapi-
ya ulasiriz nulahazasi corcovosinco yapilnaya calisi-
lan rolornlar ononli olnakla birliklo, bu yaklasin-
lar insanin varolussal sorulariyla iliskili olnadigi icin
1urkiyo'nin insani bir yasan oluslurna cabasinda si-
nirli olkilori olacaklir. Kisacasi, 1urkiyo kurunsal di-
zayn' ya da kurunsal nuhondislik' cabalariyla an-
cak bir yoro kadar gidobilir. lnsan haklarini coznok
anaciyla oluslurulan bu kurunlarin koklu gorokco-
londirilnolori yapilnadigi suroco novcul yapilanna-
lar 1urkiyo'nin siyasi kullurunu cok koklu bir sokildo
dogislironoyocoklir.
Dorin vo iyi dusunulnus bir nuhasobo, oncolik-
lo sokuloriznin vo onun bir insani hayal
kurabilno, bir loplunsal bulunluk vo da-
yanisna kurabilno, insan haklarini lonol-
londirobilno kapasilosini yonidon larlis-
naya acnak zorundadir. lslani kinligin
cok guclu bir sokildo hayaliyo-
lini dovan ollirdigi, Kabo'nin
lun insanlari kondi olralin-
da dondurnoyi halon basardi-
gi vo sokuloriznin insanin an-
lan sorularina covap vornoklo
zorlandigi vo ali nodoniyolin-
doki uygulannis ornogiylo hor-
kosin hakkini korunaya nanzol bir dunya duzo-
ni olusluranadigi bir zananda, kaynagini sokulo-
rizndo bulan riluol vo inanclar no kadar dovan ol-
lirilnolidir` Ya da on azindan, lslan boninsonno-
so bilo, 1urkiyo'do lslan'in oynadigi vo oynaya-
bilocogi pozilil sosyal rollor ikrar odilonoz ni`
|8|kk|IM' 00kUkN|kMkK
una paralol olarak, ali akadonisindo vo
1urkiyo'do bir kurlulus rocolosi olarak bizo su-
nulan liboralizni sanki hicbir oloslirisi yoknus
gibi boninsoyocok niyiz` liboraliznin lonol un-
dosi olan biroyciligin okononik alanda acligi sorun-
lari (sinil calisnasi, on iyinin hayalla kalnasi, baska
insanlara karsi sorunlulugunuz olnadigi dusunco-
si, Hobboscu bir anarsi) gornozdon golip, ya da ah-
laki konularda Alasdair Maclnlyro'in Allor Virluo ki-
labinda guclu bir sokildo anlalligi gibi liboraliznin in-
sanlar arasindaki ilolisini koson (horkosin ahlaki kon-
dino diyorok) yapisini vo ahlaki yargilari canin boy-
lo isliyor' cunlosino indirgoyon laralini ihnal odocok
niyiz` lgor ihnal odocoksok, birbirinizlo konusabi-
locoginiz bir zonin kalacak ni vo asiri biroycilosnis
bir loplunda orlak bir insan haklari dusuncosini lo-
nollondirobilocok niyiz` Horkos kondi basina buyruk
bir biroy olnayacak ni` ir oncoki paragrafa baglar-
sak, bu sorunlari kabul olsok bilo, bunu Roussoau vo
Durkhoin'in kondi zananlarinda yapnaya calisli-
gi sokildo ogoislik biroyciligi sokulor dinlorin lulkal-
lariyla ni coznoyo calisacagiz (hor no kadar yirnin-
ci yuzyiliniz bunun bos bir hayal oldugunu bizo og-
rolnis olsa da), yoksa sokulor paradignalarin olosi-
no gocip Kabo'do on ozlu iladosini bulan bozulnanis
lslan'dan islilado olnonin yollarini ni arayacagiz`
Digor larallan, olnik nilliyolciligi boninsorsok
kondi nillolinizin olosindo bir insanlik anlayisina sa-
hip olabilocok niyiz` Lygulandigi hor yordo on basil
ayrinciliklan, on kolu kalliana kadar bircok kolulu-
gun anasi olan vo sorundan baska bir soy yaralnayan
nilliyolciligin kaba vo kali bir vorsiyonunu 1urklor ya
da Kurllor uygulanaya dovan ni odocok` Hon biz'
kolinosini cok dar bir grup icin kullanip vo lonol bag-
liliginizi bu gruba hasrodip hon do insanliga soyloyo-
coginiz bir sozunuz oldugunu iddia odobilocok ni-
yiz` Dunyanin larkli yorlorindo dovlollor okononik,
siyasi vo askori alanlarda onlograsyonun inkanlarini
araslirirkon, kucuk olsun bizin olsun' yaklasinlari
bizlori lalnin odocok ni`
ulun bu sorular, 1urkiyo'do insani bir yasan or-
lani saglanak icin hayali onon arz odiyor. 1urkiyo
insanlari dunyada hogononik bir slaluyo sahip olan
idoolojilori kaba vo oloslirilorindon arindirilnis hal-
loriylo lukolnok yorino, insani insan yapan dogor-
lor uzorino daha koklu bir sorgulana baslalabilir-
so, ogoisl biroyciligin kara sularinda yuznok, olnik
nilliyolciligin dar kaliplarina hapsolnak vo varolus-
sal bunalinlar urolnok disinda da 1urkiyo icin baska
bir yol olabilir. oylo bir caba icino girilnosi olzon-
dir, zira bunun allornalifori 1urkiyo'nin problonlo-
rini kal bo kal arliracak dogor yargilari icornoklodir.
Atlanta niversitesi, Phd.
lslancilik larlisnasi ilo ilgili birkac yaziyi Ali ulac'a
ayirnak, bir hakki loslin olnok olacak. unku zi-
hinlordo vorinli kanallar acabilocok bu karsilas-
nalari baslalan, uslolik hak olnodigi bir saldiri al-
linda kalan o oldu... No var ki bu durun ulac'in
pozisyonunun zaafarini orladan kaldirniyor. 6
Aguslos'la kalono aldigi lslancilik bir looloji ni`'
baslikli nakalosi, savunulan goruslorin no donli za-
yil oldugunu gornok acisindan son doroco olvorisli.
ulac'a goro lslan looloji (ilahiyal) dogildir,
cunku bosori idrakin uzorindo olan Zal'la ugras-
naz. Yani Zal'in bilgisi vo labiali uzorindo lar-
lisna yapnaz. No var ki honon sonraki cunlo-
lordo ayni ulac, Allah'in niloliklorini sayiyor vo
'nun ll lin' vo Hayy' oldugunu soyluyor. Di-
gor bir doyislo bilon vo hayal sahibi olan... lyi do,
Allah bosori idrakin uzorindo olduguna goro aca-
ba nasil oluyor da onun ll Alin' vo Hayy' oldu-
gunu bilobiliyoruz` Ayrica ogor bunlari bildigini-
zi ono suruyorsak nasil oluyor da lslan'in loolo-
ji olnadigini soyloyobiliyoruz` ulac bu noklada
da durnuyor vo kondi bilno vo hayal sahibi olna
yolinizin nasil' odinildigini do bildiginizi soylu-
yor: Allah Hayy' oldugu icin biz hayal sahibi-
yiz... Allah ll Alin' oldugu icin biz biliriz. ura-
daki icin' kolinolori orlada bir lur nodonsollik ol-
dugunu bolirliyor. lgor Allah hayal sahibi olna-
sa vo bilnoso bu yolonokloro biz do sahip olana-
yacaklik... Ancak bu bilginin kaynagi nochul. u
baglanlinin insan zihni-
no ail bir anlanlandirna
ozolligi oldugu dusunu-
lurso, Allah'in yolonok-
lori ilo bizinkilor arasin-
da iliski kurnanin, bizi
bilgiyo ulasliracagini du-
sunnok do ayrica opoy-
co sorunlu. Ana ulac bir
adin daha aliyor vo soy-
lo diyor: 'nun bilgi-
si nullaklir, varlik aloni-
nin bulununu... horhan-
gi bir cuz'u voya ulak bir
alani disarda birakna-
nak uzoro ihala olnok-
lodir. Acaba bu bilgiyi
boylosino kosinliklo na-
sil bilobiliyoruz` Allah'in
bilgisi bosori idrakin di-
sinda olduguna, o bilgiyi
kondi zihninizlo algila-
yip sinayanayacaginiza
goro, 'nun bilgisi hak-
kinda boylo kosin bir ka-
naal sordolnonin zihin-
sol lonoli nodir`
lgor sanini olacak-
sak, biz aslinda kondi yo-
lonoklorinizdon haro-
kollo vo onlara nullaki-
yol allodorok Allah'in yo-
lonoklori hkrino ulasiyoruz. izdoki yolonoklo-
rin kondiligindon olanayacagini, bir ilahi kaynagi-
nin olnasi gorokligini varsayiyoruz. Ardindan biz-
doki yolonoklorlo ilahi olan arasinda bir loz birligi-
nin oldugunu, boyloco iyi haslollorin sorgilonno-
si ilo ilahi olana yaklasabilocoginizi dusunuyoruz.
u loz birliginin iso bizzal Allah laralindan islon-
digini vo 'nun izin vordigi olcudo bilgiyo ulasa-
bildiginizi kabul odiyoruz. ulun bu varsayinlarin
dogrulugu hakkinda gorcoklo hicbir hkriniz yok.
unlara inaniyoruz vo bunlari bizo anlalan dinlo-
rin posindon gidiyoruz. Ancak yapilan varsayin-
lara bakliginizda bu yaklasinin loolojik olnanin
cok daha dorinindo alaorkil bir anlan dunyasinin
urunu oldugunu gornok durunundayiz...
ulac, lslan'in looloji olnadigini ono suror-
kon usllon bakan bir yaklasin da sorgiliyor. Ha-
kikal' icin lslaniyol labii ki dinlorin loolojisini sor-
gular diyor... Acaba noyo dayanarak` unku bas-
ka dinlorin loolojisini sorgulanak, sizin do bir lo-
oloji onornonizlo nunkun olabilir ancak. Dusu-
nun ki baska dinlor Allah'a bazi niloliklor allodor-
kon siz bunlara iliraz odiyorsunuz. Horhaldo kon-
dinizin do soz konusu niloliklori lularli bir bicindo
anlalan bir bilgi/inanc dagarciginiz olnali. No var
ki ulac lslanciligin loolojiyo sikisnasini islono-
digi icin opoyco ilginc bir yol buluyor: lslaniyol'in
larihlo digor dinlorin loolojilorino karsi golislirdi-
gi akli burhan vo huccollor looloji/ilahiyal' dogil
Kolan'dir. Yani Nolha-i ruh'un lurovi olan ak-
lin vahy isiginda varligi, hayali, insani, nobdo' vo
noadi, ahlaki lulun vo hillorinizi kavrana, anla-
na, duzonlono vo aciklana cabasidir. lnsan akli-
nin Nolha-i ruh'un lurovi oldugunu norodon bil-
diginizi bir konara birakalin, ulac honon sonraki
cunlodo Kolan'in slalusuno iliskin do sunu soylu-
yor: Kolan ilo looloji arasinda ucurunlar vardir.
$indi sornak goroknoz ni, arada ucurun oldu-
guna goro acaba horhangi bir dinin Kolan'i ilo bir
baska dinin loolojisini curulnok nunkun nudur`
irakalin curulnoyi o loolojilori anlanak nun-
kun nudur` olirli bir dino nonsup kisilorin, insan
aklinin urunu olan bir yorunlana uzorindon, di-
gor dinlorin ilahi olani anlana yaklasinlarina uslun
golnoyi unnasi sizco nasil bir dindarliklir`
Acikca soylonok gorokirso bu hic do nulovazi
olanayan vo kondi inancina nosalo alarak baka-
nayan bir dindarlik olnalidir. Ana bu lulunun
yukunu soz konusu dino do yikanayiz... unku
osas nosolo hangi dino ail oldugunuz dogil, han-
gi zihniyollo o vo digor dinloro yaklasliginizdir.
>aWP]<Xa^[dz]PQPbXc]^c)CPaPUVPiTcTbX
4aS^P]z]ZP[_PZ[U^c^aPUiTaX]STh^ad\hP_\P-
\XbcTSXX]STaTSSTccX\S^adQXab^ad^[\PS]
bh[TSX\1XabPPcb^]aPQdZTi4aS^P]z]XccXWPc-
[Z[PX[XZXbX]Xb^aSd[PaXccXWPc[Pa[PSTX[1T]
STybPaZPzQT]iTc\TbX]XhP_c\7PhPcPb[]SPQPbXc
>aWP]zR\P\PiT[[XZ[TQPbXc[TcXaX_PaPbP[[Pca-
\PZW^STX[e.a|cap]arqtaar.cc.tr
s|ac|||a tes||
c|ak (I)
SAYFA TASARIM:@69G9Cu:G
Y
O
R
U
M
2
0
kUI0 0I (kk;kM8k ZAMAN
8e||r|| ||r 4|re er
sap k|s||er|r, |rsar
ak||r|r rr c|ar
||r ]cra|aa te
r|r4er, 4|er 4|r|er|r
||a|| c|ar| ar|aa
]ak|as||ar|ra str
e|e]| aas| s|t
ce ras|| ||r 4|r4ar||k
t|r! k(|k(a sc]|eek
erek|rse |a ||( 4e
teat| c|aa]ar
e ker4| |rarc|ra
esafe a|arak |aka
a]ar ||r 4|r4ar||k
c|a||4|r.
Etyen Mahupyan
SEKLER
HKA9CA:
C:G:N:
@696G4
-
8ar e|4|||t rckta4a
Irk|]e, kendi sivil din em-
dcnZgbbc`ihifYiig_bh`V-
fjZYbmVYVgZ_`VfnajZa`-
`mZh`bim\i`VbYmZf`ZfYZ
mVVbVbdfcW`Za`ZfY__VhZV`V-
fV_!Wigj`gZ_`ZfYbbbZ-
YZbWVVfgnc`YiibibjZmZ-
fbZ]Vb\V`hZfbVh[YbXZbb
_cbi`VW`ZXZbbYZfbjZmY-
b`aWfai]VgZWZgbmVd-
aV_ncfibYV#
|kll|kNkY|kM|Ik
l|kNV|k|8l||t|lNlIY|IKl|l
kIkN|kk|M|I
k
N
k
0
0
|
U

Y
k
K
k

|
(kM||tk k|K|kM 444 0 89
Uk0lY| k|K|kM 0I6 1I 01 I
NkkI k|K|kM 0I6 11 86 I6
|YM|NkIkN 0I6 1I9 0I 08
NlkNk|K|kM 0I6 110 10
|NlNk|K|kM 0I6 149 86 84
|IUk k|K|kM 0I6 118 I I1
UN||l k|K|kM 0I6 4II I0 I0
VlIklNkIkN 06 64 8I 8I
Hafta|(||errsaatI8:00,taartes|rsaatII:00a
ka4ar||arere||||rs|r|t.Kre4|kart|e(er||4|r.
|kll|kNkY|kM|Ik
l|kNV|k|8l||t|lNlIY|IKl|l
kIkN|kk|M|I
k
V
k
U

Y
k
K
k

|
IUkKUkI k|K|kM 0I 61I 69 69
kIkN YlIlK 0I II 46 99
|k0|Mk|K|kM 0I 96 9 8
HkkkkNk|K|kM 0I 61 0I I0
kkk kIkN 0I 6 I 91
kkk| k|K|kM 444 9 69
k|NkIkN 0I I I4 6
|0X M|0Yk 0I 0 0 09
HkklKk k|K|kM 0I 881 6 I6
kK|Nkk k|K|kM 0I 4I 40
||V|NI k|K|kM 0I 81 6I 00
Vk| k|K|kM 0I 19 49
8|kK k|K|kM 0I 88 99 90
(|Ik; k|K|kM 0I I0
0IK|KlNk|K|kM 0I I I9 I9
00NkN|MM|0Yk 0I 61 0
Hafta|(||errsaatI8:00,taartes|rsaatII:00a
ka4ar||arere||||rs|r|t.Kre4|kart|e(er||4|r.
22 AUSTOS 2012 ARAMBA IkMkN |kl l|kN0kN|;Mk HkII| !||.0`l`+'+?`lI+'+?+++||.0`l`+'+?ll K||lM|: +.'+!|I|\|.?0|| UNI0k|IUI (lIl: +'.+!|||\||||||||
I

BLGSAYAR
ELEMANI
kk|lK|k.We|!e
|..||.;.|||er.,e.|t||
|r|_.||||||(.:m
ETL
ELEMAN
8k;kk
|||KIk0NlK
I|ktlH|N|.|||.re
:|..||r!.||.me|e!er.
M|Ik|lX |||.m|r| |||er
tNt||r:|0(e|.|^||.||
r.:.||||.
0.I.0'I`0|.\.
0.`l`.``l`ll?
esatq|asar.cc.tr
]arasq|asar.cc.tr
8|;lKIk;IkKl|e(
m|t!.,.||,|||||m.||te|e
8|;lKIk;.e,e.|e|r!e
|||.r.
|N.t||emet|r|
0|0|||MkN|
kkkNMkKIk0|k.||e
||,|m0`l`.`'?l`I
|Ml||k0|
MkVl|||.
|er|t:||||||!.'||.
U|U|kkkkk| ;|| ;|:|.
YkI|kk0k,.||,m.|
|te|e
Vk||||..|||t|.|(e|
re||e|.||r.:.||||.
06.III.00.0
0``.III.00.0l
0``.III.00.0+
016.II.90.I4
0''l.`Il.'.0I
0'+`.''`.'l.0
0'+`.?`.+I.+0
www.a|at|as4er|tc|||k.cc
|Ml||k0|
(k||;ktkK..|||
..|||t
|||MkN|kk.||r.:.||||.
|Ml.!.m|:|t!.r|
,||.||||||.
MkklNk|er|t:|||| |!|. '!|.
0.1.46..46
0.`l`.+'.`'.+I
0.`l`.+'.`'.+?
0.41.1I.8.99
0.'lI.?I?..0'
0.'lI.?I?.'+.0'
|kK|K0|er:|\||
!|r.!|||;r|!|t|r
0|.er|||e|em.r|.!e|
:||er;.|||||e||e|mer
.e|em||.'0|\eme|.
0.`l`.`ll`l``
HlIY|N,|.,e|e|r|||
||tme||.e|er.e||^|
||!e||||m.m|t..e|||;e|||
;e||,|||||e:e|(e|re|.
0.`l`.+``++
kt|||\|!.0..|.m.
d|.|.||.|.r|;|.`.000
!||..,.0`l`.`l`I0
8UYUK(|KM|t|0|Kl
.|||.|.||m|t.l'+';.,
|.||.|.|r!.!ere;|m||
|.|,|..r.||r.:.||||
0''+.`?+.ll.l'
M|Ik|'e||^||r!e
,.||,m|,!ere;|m||'.:
||||me|em.r|
0.`l`.l`+'
lKlI|||l0|Kl|.||||.
m|t.\.|||t|.;|.;.r
e|em.r|.|.||r.:.||||
0.`l`.Il.?+.l0
KkNIlNlMlI|!ere;|m||
er,|.;|.;.r|er!||
0'l`.l?0'+l+
|kMlNkNI|.||e|r|.,
d|.|.||,|.;|.m(.,.
0'l`.++`l?I
OCUK HASTA
YALI
I|tkU8||l|e|e||.||
:||.|.r|;|.|:.m||.
|.(.,.0.'0.+?l0?l
ETM
RETM
kt||||||||^;!e||
,:||\|..|r.!ere;|m||
|||^r:e|0|e|mer|.e
,:||0e||,|m|met|r|
0.'lI.`I'`??
MUI|0|YYlN|.;.r
\|tme|:.|||.r|;|.
0.'l0.`00+I+?
ELEKTRK
ELEKTRONK
kY0|N|kIMk||m.|r. |||
|e||| |.,.|,e||| :|..||r!.
|||.r d|.|.|. |.||.|.|.
,||.||.| 0.'l`.`l+l `l
;kNIlY||e:|||e||.r
k0I|,|te|||er
HkK|0l;,||.||.|||er
|N.tl;||!ere;|m||
|||KIklK
I|KNlK|k||kl
I||:0.`l.'0'l'`l
|kX:0.`l.'0'l'`+
tV: |rfcqrare|ektr|k.cc.tr
GVENLK
ELEMANI
KkVkt|K,
|t;.|.|r!.||(|,e|e
||m|te|.;0|.er||||e|.
0.'''.``'``
0.`l.ll+`l``
KURYE- KARGO
I|||KUkY|
00N|M||||||,|e
UN|UKI'.!||:|e||e
,.||,.:.|
YkYk|||;e|e|.|.r|;|.
M|kK|I|.|.|.|||.re
.!.N.``/l|.|||.re
0I``'
MOBLYA
ELEMANI
8kYkkMk;k0k
||||.|||.||.|.re||.(|
|r|.,d|.|.||
0'l`.++`l?I
MUHASEBE
ELEMANI
k8kkIM|Y0kUI
||,|.r|:|e||t|emer
|,e;^r|er!||me||||||
.;.|||m||.e|e|||
|.||0.`l`.'``0''0
0.`l`.`I`0`0?
(kMk;|k|||m.m|t.
Ne||m(||.m|r||;|
|||erm||.e|e:|.|.
r|;|.0.'0I.`+I'?00
0|k||||.r.|||er
.||,e|em.r|'|||.r|e;||
0`l.l`?0I?`
ORTAK
ARAYANLAR
K|kt.m.r!.\||e|
|||m\.(.:.|
kkk|kk|Mk
0kIkK
kk|Y0kUM.
0.'l`.`Ill?`'
Ikk|Mk!.;.||.r.
;|!e0|.r||0|||e|.|
|||.|.||m|t..r.;|:|
|r.r^|||.|.||;||t.
0.'ll.''`.'+.I+
PAZARLAMA
SATI
|||KIklKe||^||r!e
|N.tl;||!ere;|m||
kI|Nk|Mk
|||MkN|
I||:0.`l.'0'l'`l
|kX:0.`l.'0'l'`+
tV: |rfcqrare|ektr|k.cc
SALIK
ELEMANI
8kt||kk||||m.e
||.,|||m.|.|.re
|.|,||r!.|||:t.re
m|te|e:|||e|||.;.r
e|em.r0.`l`.l+'0I
0.'0'.I'l`ll
TEKSTL
KONFEKSYON
(kMk;|k|||m.m|t|r
.|^|;e|^||m|re|e:
|||e||!|||m||m|||
0.'0I.`+I'?00
I|KIl|'e||^||r|r
||!e||||m.||,|r0|me
||m.,|ere;|m|||!e|
|.||r.:||.|.|.r|;|
0.`l`.'Il0l0
|.||||.+0'l
TORNACI
KAYNAKI
tNt |^||m|re. |,|eme
me||et|. ||r.. |e|
e|t;r (e|.|^||e||. |e
.|;e:||e|. .|e| |||eme:||e|
.||r.:.||||. 0`l`.``' l 0l

ANADOLU
YAKASI SATILIK
ktkkK|NI0|'.||
||r!er|||.||e;e|;|r
|^||rm|,
I00M()l.'|.|
m||er.|r|m||
|..|t||.|||.
0.'l`.`+I0'0l
(kY|k0Vk0k`l
!|||e|!.||e
0.'l`.ll0`Il`
Mk|I||||(|.,'e;|.r
|e(e'||e|r!e`l!.||e.
0.'l`.II`+`0+
kHl8lN0|N
,e|me|^;|r||e||,||
W|||e|!e'||e|r!el
l|e|`l|e|.
0.'l`.``+++?
Mk|I||||(|.,'e;|.r
|e(e'||e|r!e`l!.||e.
0.'l`.II`+`0+
AVRUPA YAKASI
SATILIK
8|YkI|V0|N
||NYUkI0k||e!|;e
d;|r'|||||.||e|e|.
8.KkI|llI'm`+`.000
8.KkI|`l?'m`'0.000
.KkI|llI0m`'`.000
.KkI|`l?0m`'.000
k.KkI`l?'m`?'.000
k.KkIlll`0m`
ll0.000
0U8||Xlll?0m`
l`0.000.0.`l`.``.ll.?l
0.'ll.'`lll
8kH(||l|V||k0|.||
||r!er|.|,e|.||!.||e
0.'0'.`?l0+l?
8kYkkMk;k0k'.||
||r!erI0m,`|.|.||t
|.||e0.000
0'l`.'0`l`

8k;kK;|Hlk
8IMl0.000!|
IM`l'.000!|
I49M`l0.000!|
IIMll'.000!|
I1M`'.000!|
I0Ml+0.000!|
I0Ml'.000!|
I91M+l0.000!|
I91M`'.000!|
I91M''0.000!|
I94M+?'.000!|
I0M !|||e\ ?'0.000 !|
I||:0`l`.+?I.ll.ll
kHl8lN0|N||;||
,e|me:e!e(e:||||(|.,
|r|||.||r!.`l.el
l!er|t.e^|m.rt.
|.||l0l.000!|!er|.,
|.;.r||||!.||e|e|!||.
0'l'.l+`.`.`I
Y|Nl80Nk0k:.!!e
|||!|||e\!.||e`l0m`
'`ll0.000!|!||.
0'l0.'`I.`l.l'
8|;YUI|V||k0|'.||
||r!er|.|.||t|.||e|e|
ll0m,``0.000
0'l`.'0`l`
(|N||K0Y
'|||.rm||.|!. `||.|,e||
|||.||| |. 0.'l'.++`.``.'
UN|;|l0|'.||||r!er
l+0m,`||||e|l'0.000
0'l`.'0`l`
|UK\|||.'.||||r!er
'e.||||e|0|m.r|;.r|r!.
|ere||e(e\|||.|.||r!.'
|.|00m`'0.000!|
0.'ll.+ll``l
8kH(||l|V||k0|.||
||r!er|.|,e|.||!.||e
0.'0'.`?l0+l?
8kYkkMk;k0k'.||
||r!erI0m,`|.|.||t
|.||e0.000
0'l`.'0`l`
KONAK
GAYRMENKUL
ASMALI
DANIMANLIK & YATIRIM

8k;kK;|Hlk0|Kl
Klkk||K|kk|N|I.e
.||||||.||r|t
l(lN||tme||r|t!e;|t.
0NUkK|NI
IIM'll'000||
IIMlI'000||
I1IM'l`'000||
0U8||K
I0M'`l'000||
64M'll'000||
I.|Ik`.||.(
84M'll'000||
I0M'`0'000||
M|Ik0K|NI
I94M'|e;.,''0000||
0YkKK|NI
I60M'+l0000||
KkYk8k;|||(|.,
66M'!|||.rl`'000||
|0k|MlI0||e!e
0.|||.|||||e!e
I40M'.|||.|.|``'000||
I.488..
11.101.8I.I8
1.II.0I.II
8kkK|HlkK0NkK
||ak.sa||||r4er.cc
ANADOLU
YAKASI KRALIK
8|YK0I0k.!!e|te
||r!e|.t.N.t||'|(e|
\.||0.'+'.l'``+
kHl8lN0|N'|m(.,
|.|r!e|||!e|.|||
|e|.0.'l`.``+++?
kHl8lN0|N'|m(.,
|.|r!e|||!e|.|||
|e|.0.'l`.``+++?
AVRUPA YAKASI
KRALIK
8|Y0|UN0k||||
|,;.||0|r||||.||e|e|
0.'l`.``+I`0
DEVREDENLER
8|Y|lK0UIUN0| |\|!e
!e|.|| `00m` |e|.||.r|
''.000e 0'l`.`l ?` I`
||N||k|.||||.|.|
|e|r!eI00?00||||
|e.|er|.||e||e:e(
||!||0'l.I+0.`l.0`
M0K0Vk0k|..|
!e.|er.||||||||m|.|
|||.|00I`.ll`l.+```
Nl;kNIk;|N0k|te|
|r|m!.!e.|er|d||
0.'l.+l+.I.`'
SATILIK
ARSA
Hk0|MK0Y0|
kHl8lN0|N ;|. :e(|e||
|||KIklK,|;|me.:||
80M l`.000 !|.|^;|r
|,|r!e.
.I00MI`.000!|.|.|
|||.|.||r||||,||r!e.
I0.000M''0.000!|.
!|||r|||.||;.r|r!..
400M`'.000!|(|e
|.|||||.|,||.
4.;..!e.|.|.;.(||||.
0`l`.IIl+0+l
0'+l.'?I0??
kNKkkk|.||m. 0..:||.
'|||e||. |er|.!.|| .|.
|.||r|t .||r|| 0'l`.0`.``.ll
kNKkkk0kKl .;||mer
||||e||r|t !ee||r!er .||r||
.||||| 0ll`.l`l.'`.'0
kNIk|Yk|||!.||
.|.|.||r|t.||r||..|||||.
0'l`.+0I.+I.l'
kkNkVUIK0Y \er||^;!e
|....|.r| |^|e|r!e
|er|t |.rt.|.|| l00m,`
00m,` |emer !.(|||
||.|.| 0'll.+`` ?' `'
kkNkVUIK0Y, ||||r|^;.
'e|.me||^; .|.|.||r|t
(e,|r .||r||. 0'l`.Ill.+0.l0
kkNkVUIK0Y0|'.||
||r!er ||.:||t. |m|
;r|t .!!e e(|e. !e|^|
||| |m.| ||.r| |,|r!e
d|.,|m'||r| 0|m.;.r
`'0m,` l00m,` '00m,`
l.'00!er |.,|.;.r '00
!| !.||||e |emer !.(|||
||.|.| 0'll.+`` ?' `'
kkNkVUIK0Y0|,
|.:|m.,||!.. ||||r|^;!e
.|||||.|.|.| 0.'l`.`ll +I+
|K;l0|U
lN;kkIIkN'.|.|;.
|.|.|!.
0|NlI|l00m||e.|e!e
4.000|N|.,|.;.r
||;.||.||.||||.||e|e|.
KkkkUNUN|e||^|e|r!e
|KlI|.||||'||e!e
H|kK|||e||ee;e
d;|r|.||e|e|
|N|k|I 0!eme 'e,ere||e||
Utk|IlI'e|.||,|r .|.;|r
kNk00|U:
0`l.''.0?.?'
0'l0.?I.?`.0`
kVkUk:0`l`.'`l.l0.+0
0'l`.`+.`I.0l
|k0|K0||||.|||||r.
;|.;.||rl.+l0m`
0'l`.+'`.ll.``
lIMlk
M|N|M|Nd|||er||e
.|.|.||r|t.||r||..|||||.
KkI |.|,|||| !ee||er!||||||.
0kHkN|m|.|
0.`l`.?l?.``.++
0.'0I.l0l.++.ll
K|kK|kk||lN0|||e
!|;e|;|r|,|e|me|||
.|||I.00m`,||||||me|.
:e(|e||0'l`.`l+.`0.`0
0kHkNkIl|^;|er.||
l'`'m`te;||r|||lI.000e
0'l'.I0`.`I.I`
kHl8lN0|N,e||et|^;
|.(.|||(|r.|,.!.;.||
||m||||m.||||||.t||.|.|.|
0.`?`.I``l+`
kHl8lN0|N|.r
!||.|.|...,|^;|r!e
`'00m`.|.|m.|.
.,|||.(|||!er|te
;.||r|;|.|.|.|||
0'++.+l.ll.l`
kHl8lN0|N|.r!||.!.
`I.+00m`|.||.
0'l`.`'l.00.''
kHl8lN0|N|.,||m.
r.t|me.||r!e|`!er
,||m.l!^r|m.|.
0'+l.`ll.?'.+0
l|lVkl|.\||.\.|.
;.r|r!..'00m`|m.|||.
l`'.0000.'l`.l'llI'
kHl8lN0|N
lHIlYk(IkN\||.||!|
!|||| |eme|!e|e |e.|||r!e
k||M0k.!!e|ree(|e
|kIk||.|'`|`
I.600.000!|
0.'l`.++.0l.?+
l|lVkl0|.||||r!er
|^;|,|r!el.00m,`
+?.000!|.||e||||||
me.:||.\.||(e,|r;.||
..!e||.|.||e.||.,|.|.|.
|||.0`l`.I`?`00l
0'l+?``+``
I|Klk0k0k
`+.+00m,`.||||r!er
!er|tm.rt.|.||.|||||
!.||.0.'l`.ll'`l
Yk|0Vk||||r..|e.
t|;e!e.|||;e!e
|m.|||0.'l`.II`0II
0.'l?.I?lI`
Yk|0Vk|.!||^;!e
|m.|||+l0m`.|.
0.'ll.``0'I
Yk|0Vk0kKl.|.
t||e||r|t!ee||r!er
.||r||.|||||.|.|.|.r.
|||||!e0'l`.+0`.l`.Il
0'l`.++.l+.``
0``.?l+.+I.`l
SATILIK
DEVREMLK
ktl|'.|.|;.||t|||||.
|.m!.||e0'0'.'lI.`l.`
k||N|k|||m||||!..
||t|||||..|||||!e.|e
m||||e||r|tr.|||.||r||.
|||.||||.||r|t|emer
|||||||.0'l`.`l.?.`
kkMUI|U0kl?0?/0l
0``0l`|.||||e||.|.|r!.
?'m`|||.|||!e.|em|||
0.'lI.l``l'?l
SATILIK YER
||NYUkIIk|e|e(||
!|||.r``0m`l`0.000e
0'l.0I'`'`
M||k,.|,||r!.'.||
||r!er|e.|er||||.r
0'l`.'0`l`
kHl8lN0|N|.|^;
|e||et!e\.t||.re||
|,;e||.0.'l`.`?lIlIl
kHl8lN0|N ||,||,e|
me:e me||et!e '`0.000e
+.`00 |||. e|||||| ||||.r
0.'l`.0'` +l l
kHl8lN0|N
UN|;|l0|||.r||.||e
!|;e|;|r
Y0|tU.e;||..r^|||
0I0kkK||+.l00m`
l;me||et|
0'll.l0+.?.?`

KONAK
GAYRMENKUL
ASMALI
DANIMANLIK & YATIRIM

IkkKYk0k!^r|m|
1.000I|0|N `0.000 ||;e
Kk0kk!|||e;|.
t|H|!.(||||.||.|.|.
(|kK|IK0Y0|,,|||!.
kNkYl.|.|.||.
8k;kK;|Hlk0|
8kNKk|||.:|||
100M'`.l'0.000||
11.66.9.99
MUIkN0k
10M'`.000||
I0M''.000||
lKlI|||l0'|!e
40M'`.'00||
900M'.'00||
400M''|.|||r.
kkN0k|Ull.000||
I800Ml|.|l+.000||
I000Ml|.|I.000||
kI|||K|||.||||,;e||e||.
|.||||..|e(.||.|.|.
1.I.I.II
10.64.88.44
I.488..
8kkK|HlkK0NkK
||ak.sa||||r4er.cc

I|KIl|K|NII|.|||||
|||.||| |,;e||e|| 0.`l`.
+l?.+.+ 0.''`.l?+.'I.+
SATILIK YAZLIK
0l0lM|||||!e||||
!er|tm.rt.|.|||..|t||
||e|,|r!e.|||||!.|
|e|e|.e!|||e\|e|
0'l`.+`'.?+.`I
lVl;0|U
KkkkUNUN|e|
|^|e|r!e
HkVUI|U |..|t|t '||e
|e|!e +0.000!er |.,|.;.r
|||k\.t||||.|||,||||.|
tkIl 0!eme 'e,ere||e||
H|M|N!.(| |emer !.,|r
Utk|IlI!|||.
||m|t.|..e||||r|t
0.`l.ll0.l'.l`
0.'ll.+.'+.?'
kKkkYk|.|.||,
|m|.||.rl'.000!er
\.t||||.|
www.em|.||.|.|.:m
0.'l0.``+ll0+
kk|kN
lN;kkIIkN||||'d!.
l'.000!||e,|r.||.
4.000I|0|N\|I||||||
Utk|IlI||||.||m|t.
|.||||r0'l`.0'l.?l.'+
0'l`.ll'.``.I?
KkkkU0k.||
||r!er+0.000!|!er
!er|te|||||||;.t||||.|
0'l+.'0l.'?.'0
lVl;0|U\|||!.r
KkkkU0k
1I.00I|0|N\.t|||
||,||||||!.||e|e|
Utk|IlI||||.||m|t.
|.||||r0'll.`l.0l.00
KRALIK
DEVREMLK
6kUI0`|;||||;.
!e|m.|!e!e.|em|||
0''l.lll.''.?l
kkMUI|U0k'.||
||r!er`ll0|||
0.'l`.+?0'0I
kkMUI|U0k '.||||r!er
`I.||| l0.|;||| ,|.|
|.||||| 0'l +0 I` ll
kkMUI|U0k.|||||
|||.|||0'''.?0l.`0.`?
0'''.?0l.`0.``
0``.'ll.0l.?
kkMUI|U0k,
||t|||||.||e!||r|t
|.||||e|!e|||.|||!e.|e
m||||e|0'+l.``?.+?.l+
0'0'.?II.'.lI
kYkI|kMk|0|
`'|||l'|;|||.|.|
|.||||.|||.|.r.|||||..||
||||.0'l`.`I+.lI.`
0l0lM!e|m.||.|.:e!e
|e|,e;!.|||l0|||
0|;|||.0l|;|||0?|;|||
0'l`.`I'.0`.``
U|||.r||| 0.;||mer|||!er
||m||||!.|.;|.mr|.|.
0`l`.'`l.0l.ll 0'l0.'?0.I'.``
Hk|Ik||Kl'|r|||
|||.||m||||!.|||
|^;|r!e.||t|||||.(
||:.|.|e||r!e||e
!||r|t|.||||e|!e
|e.(|||||.|||!e.|e
m||||e|0'+`.+lI.lI.'+
0'l`.`l.?.`
KRALIK YER
HkkkMl0|k|'.r.;|
||e|r!e?+'m`||e
||me|;|r||||,;e||
0.'0'.`+l`+0+
kHl8lN0|N'|||.r|e;||
|;|(0|!.'||e|r!e
||||.r0.'l`.``+++?
IUI|k!e||.re|e|!e
'.||||r!er|||.||||,;e|
|e||.0.'l`.`?lIlIl

KRALIK VASITA
k8kkI|Y0kUI|||
H|k;|Y|.|||0|m
0|||||||e.|.|?`0!|
||N|k|kk``0!|
0KM|||er:e|e|l.l`0!|
0.`l`.''I''
0.I.6900
;0KKkMkNYk
kY||K|||e.|.|`00!|
|||k||ee|||re.|.|.||
|.|l.000!|
0KM|||er:e|e|l.`00!|
0.`l`.''Il+
0.I.44I044
tkIl|;.||.||.|||.|||
||.|0`l`+llI+?
0'0?I`lll
IUkKlY|NlN||.|.
|||.|.m.|.|||
444II

DERS
VERENLER
kKkN!|.|||ee|||m
|.;.r!.r|.;.r|.|..
0.'l+.Il?`00
k|kN|N0k|tm.
r|r!.rm.|em.|||e
me|||!e||e||.e|||||.
0'l'.?l0.ll.`+
I|tkU8||l|.;.r^|e|
mer!erm.|em.|||e
me|||0'0'.+0`.+l.0l
NAKLYE
RKETLER
Ik|0|U
NkK|lYkI|.!er|.e
!.,|m.:||||
0.I6.184++0l
0.'l`.l`lll
www.ta|c|arak||]at.cc
kNk00|U
;|Hlkl(l'e||||e|.|.|
0.`l`.'`00++
0.I6.186`?+
0.'l'.ll'l'+`!e(m|t
me.:|||||.
kKt|NN|I!.,|m.:|||||
'e||||,|.'e||||e|.|.|
`'0;e.0'l'.I0II`'
0IK|||(.m|.|.,||.
I.m.r||||.||r.|r!|
||m||!||.0.`l`.'0`+
kK|||(.m|.|.,||.
I.m.r||||.||r.|r!|
||m||!||.0.`l`.'0I.`.I?
0INUk,e||||,|.,e||||e
|.|.|`'0;e
0.`l`.?Il0?+
/0.`l`.'0Il``
kK8U|UI.|.r
||||m.|.rt||`00e.
0.`l`.'.'?.`
/0.'l.lll.l.++
kVt||kk0k||t||
.|.r||||l'0;e|.,|r||.
0.`l`.'`l.l`.?`
kI|;0|Um.|.rt||
.|.r||||`'0;e0.`l`.?I
'lll/0.'l`.I`'I`'+
kKIk;|kk.m|.|.,||.
m.|.rt||..|.r
||||0.`l`.?I00l'
/0.'l.'I?0I'
ktkk|kkI.m.r||||.
||r.|r!|||m||
0.`l`.'0'+I0
/0.'l'.l?+`lI
kK;|N||||k,e||
||,|,e||||e|.|.|m.|.r
t||0.`l`.?Il?l`
/0.'l.ll0`Il
f22
spor
22 AUSTOS 2012 ARAMBAZAMAN
BURSASPOR, AVRUPADA DA BAYRAM STYOR.
|||.(|!e|r|||||e||^|||||||||'.|.m.;.||r||
|.r!.e||||!wer|e;|e;r.;.:.||.||d|||(|.;||||||
|||m.,||,|r|m|||||r|,||.0er,,.||,||||:|.|.;|.m
r|.|r!.||te|.;|.me.|r:|r|;.,.|.|||e:e||||m.,
;r.;.:.|t.||||.|,||.,m.!.||||,|r...r|.,|||||||
e|!ee!|(.|.|.||.||.||m|t|m||||e|me||||;||t.!e!|.
GALATASARAY, DOMERCANT AIKLADI.|e|
|.|e|||||||.||m|.||r!.r0.|.|..|.;|e!|:.|
|.||.|er|;|me|:.r|||.r|e||r||emer.,|||.!|.
|||.|||||r.|e|e||||||!.||m|;|r:||||el
;|||(|;r||.`;|||||.r|.,m.;...|||!|||||!||||!|.
||.|.!..|er|;|me|:.r|.|e!|:.||.|||.|,e
||e.|e||.|.re|r!e.||||r||||r!ere,||.
k|car4cQaaresa
8es|ktas||k|]e|c|4
0MkNkYKUI STANBUL
-
osiklas vo Calalasaray arasinda gorcoklosoco-
gi ono surulon Quarosna-aros lakasi Siyah-
oyazli caniayi ikiyo boldu. Karlal vo Aslanin kad-
rolarindadusunnodigiikiyildizinlransloriicinyono-
licilorlarkliaciklanalardabulundu.osiklasaskani
likrolrnanvoyonoliciSoyilAlosinbasinicokligi
birgrup,lorlokizlilulbolcununallodilnosivokadro-
dalululnasindanyanalavirsorgilodi.Alos,C.Saray
Quarosnayi alnak isliyorsa 15 nilyon luroyu go-
lirsinalsin.dodi.ugrubadahaoncoyildizoyuncu-
yasogukbakanvolakindangondorilnosiniisloyon
1oknikDiroklorSanolAybabanindakalildigiogro-
nildi. Alacagi ucrollo indirin yapnadigi gorokcosiy-
logondorilnosiplanlananvoA2lakiniylaidnanaci-
karilandonoyinlikranponunarlikAybabaninyar-
dincilariylacalisnayabasladigikaydodildi.Asbaskan
lovonl lrdogan vo bazi idarocilor iso lakin ruhuna
zarar vordigini dusunduklori Q7nin aros ilo lakas
odilnosiniisliyor.CalalasarayaskaniLnalAysalin
gocliginiz gunlordo yapligi bir aciklanada, aros,
osiklasa: Quarosna bizo yakisir. sozlorino doslok
voronlrdoganin,Sari-Kirniziliokibinlorlokizliyil-
diz karsiliginda kini isliyorsa o lulbolcuyu kondilo-
rino vornosini lalop olligi bolirlil-
di. 1akinlarindaki varliklari lar-
lisnaya acilan iki lulbol sla-
riisogolocoklorihakkindasu
ana kadar hicbir acik-
lanadabulunnadi.
-
A Milli askolbol 1akininiz, 2013
Avrupa$anpiyonasillonolorilCru-
bundaki ikinci nacinda llalyaya doplas-
nanda79-69yonildi.llalyakarsisindaoyu-
nun buyuk bir bolunundo uslun olan 12
Dov Adan, nacin son anlarinda rakibi-
no loslin oldu. Cazianloploki loror sal-
dirisi dolayisiyla naca siyah banlla cikan
Ay-Yildizli okibiniz Sonih, llkan vo Sinan
uclusununolkilioyunlariylailkporiyodu,7
sayiliklarkla18-11ondolananladi.
llk poriyollaki iyi oyununu ikinci coy-
rogo do yansilan nillilor, dovroyo do 36-32
uslun girdi. Mucadolonin 3. poriyodunun
basinda iki lakin da sayi urolnoklo guc-
luk cokorkon, 1urkiyo llkan, lnir, lzzolin
baskolloriylo h-
nal bolununo
do 55-51 ondo
girdi. 12 Dov
Adan, son coy-
rogo lndor, Ko-
ronvoSonihin
bas kol l or i yl o
6-0lik bir soriy-
lo basladi vo 32.
dakikayi 10 sayi
(61-51) lark-
la ondo gocli.
u soriyo llal-
yanlar da Dalo-
no, Aradori vo Hockollin sayilariyla olus-
lurduklari 13-3lik soriylo covap vordi vo
36. dakikaya 64-64 osilliklo girildi. u da-
kikadansonra1urkiyooyundanduslu.llal-
yanacinkonlrolunuoloalarak14-5likbir
soriylo naci 78-69 kazandi. oyloco karsi-
lasnanin buyuk bolununu ondo goluron
Ay-Yildizlilar, 55 yildir yononodigi llal-
ya karsisinda yino galibiyol oldo odono-
di. llalyaya yonilon 1urkiyo, gruplaki 3.
nacinda 24 Aguslos Cuna gunu lorlo-
kiz ilo Ankarada karsilasacak. 0k |kVll
0I1krapa8asket|c|;ap|]cras| Elemeleri F Grubu manda A Milli Takm, deplasmanda talyaya 78-69 malup oldu. Karla-
ma boyunca talya karsnda stn bir oyun sergileyen ve bir ara fark ifte hanelere karan 12 Dev Adam, son dakikalardaki
kt oyunu nedeniyle mcadeleyi kaybetti. Trkiye, gruptaki 3. manda cuma gn Portekiz ile Ankarada karlaacak.
haber turu
Katardan Fabiano iin lgn teklif
Neymar, Messiyi glgede brakr
Cassano, Milanla yol ayrmnda
Yeni kuak Trkler, Almanyada gzde
Es Esten Mustafa Denizli yalanlamas
rozilyalakinlarindanSaolaulonunyildiziluis
labionayaAl-Rayyanlranslorloklihndobulundu.
rozilyalilulbolcununbonsorvisiicin16nilyon
dolaronoronKalarlakini,Saolaoloyonolinila-
ralindanvoloodildi.ununuzorinoAl-Rayyan
yonolicilori,Saolaolonunnokadarislodiginiog-
roniploklihyuksollnokislodilakalrozilyakulu-
buoyuncusunusalnakislonodiginidilogolirdi.
Dunyalulbolununolsanolorindonlolo,yinoMa-
radonavoMossiyihodolaldi.Mossinindo,Mara-
donagibisadocosolayaginikullandiginisoyloyon
lulboladani,rozilyaninyoniyildiziNoynarin,
Mossidondahaiyiolacaginisavundu.lolo,Mara-
donasadocosolayaginikullanirdi.oncoMossido,
Maradonaninbirkopyasi.Noynarbirazdahaguc-
lonirsoMossiyigoridobirakir.iladolorinikullandi.
SorioAdagoconsozonsanpiyonlugu}uvonlusa
kapliranMilan,yaslanankadrosunudogislirdi.
Nosla,lnzaghi,Soodorl,Callusogibioyuncularla
yollariniayiranMilanolonsilcisi,lbrahinovicvo
SilvayidalSCyogondordi.Coniscaplilonizlik
oporasyonu,golcuAnlonioCassanoyadauzan-
di.Milanyonolini,lnloroCassano-lazzianila-
kasinionordi.Corusnolordovanodiyor.
Alnanirinciligindokilakinlardabusozon
yonikusak1urklulbolculargozdo..Munih,
allyapisindabulundurdugulnroCanabirinci
lakindalornasansivordi..Dorlnundda,18
yasindakiKorayCunlhorikadrosunaaldi.lig-
donucadoloodocok18lakindan13uloplan
191urkoyuncuyukadrosunadahilolli.lnlazla
1urk,3oyuncuylaW.ronondobulunuyor.
Spor1oloSuporligokiplorindonlskiso-
hirspordanloknikdiroklorlukgorovinoMus-
lalaDonizligoliyoriddialarinayalanlanagol-
di.Kirnizi-SiyahlikulubunikincibaskaniMul-
la$ahbaz,askanHalilLnalinYunanislanagi-
dorokMuslalaDonizliilogoruslugunodairci-
kanhaborloriasilsizolaraknilolondirdi.irnac
kaybolnoylohocayigondornoyocoklorinibolir-
lon$ahbaz,lrsunYanalinlakininbasindaol-
dugunusoylodi.SonunakadarYanalidosloklo-
dikloriniiladoodon$ahbaz,Akhisarolodiyos-
pornaglubiyoliicinlarallardanozurdilodi.
DEVLER SONUNU GETREMED
SAYFA TASARIM: EMRAH BERBER
8es|ktasa trars
fer|]|e |]k ses
et|rer arcak sa
ar4a |stere]er
a4a4araar4ak|
Qaaresar|r, Iek
r|k 0|rektcr aet
k]|a|ar|r ]ar4|
c||ar|]|a artrerar
]apt|| |||4|r||4|.
|0!0|||. I|||N.
||||d! |d|||
|d||d|
I 0e k4a,
lta|]a kars|s|r
4a ra|at kataraca
| ||r a(| ka]|et
t|. Kars||asa cr
ces| |se |asartre
rcrt 8c4ar
Iarje|ce, talya
Milli Takmn a-
ltrd dnem-
de elde ettii ba-
arlar sebebiyle
talya Basketbol
Federasyonu ta-
rafndan an pla-
keti verildi.
FOTORAFLAR: AA,
BARI SEKN
TALYA: 78
TRKYE: 69
TALYA: |r:|.r.|| +. 0.|||r.|| l. ||.!
|| `. |.r:|re|||. ||r . |.|me `l. 0|||.
|.:|e|| l'. |||||. ...||e| l. |e|. `
TRKYE: '|r.r 0||e| l0. 'e||.| ,e
||r. |m|| ||e|!t|: l+. |||.r |.|.m.r l+.
'em|| ||!er ?. |e|em0^r||ml`. |r
!e| |||.r ?. |tte| !|||;||m.t l. ||e;|r
0^|er|r |^|.|
1. PERYOT: lll? ,!||||;e
DEVRE: l`l ,!||||;e
3. PERYOT: 'l'' ,!||||;e
HAKEMLER: '|.r |||e.. ,|(.r;.. |||,
|e|e.|: ,'|||||.r. '|e|e| |.!.|: ,|||
..|||.r
SALON: |.|.e||.!|m|r|
SAYFA TASARIM: EMRAH BERBER

f23
panorama
''6JHIDH'%&'u6G6B76ZAMAN
TAKIM
8B?J8I9<C<;P<JGFI
C`^`e p\e` kXbd 8b_`jXi 9\c\[`p\jgfi#
j\qfele Xc dXe[X Ypb Y`i jigi`q\
`dqX Xkk m\ ^c iXb`Y` <jb`\_`ijgfil
jfe [Xb`bX ^fcpc\# jk\c`b [\gcXjdXe[X
($' dXclg \kd\p` YXXi[% Jg\i C`^ kXi`-
_`e[\b` `cb dXeX bXe 8b_`jXi# Ypc\Z\
kXi`_` Y`i ^Xc`Y`p\k\ lcXd fc[l%
l|k |aftar|r
er kr||s| ks|ar
Karta|'|r
0||p|]at
k|asa sr4
per ||
||r(|r |as|a4|
c| ata]|
arattak
liglarihindoikincikoz
ilkhalladorlbuyuk-
lordonsadocoCalala-
saray galibiyolo ulas-
li. Sari-Kirnizililar,
Kasinpasa'yi 2-1 do-
virirkon lonorbahco,
osiklas vo 1rabzons-
por puan kaybi yap-
li. 2002-03 sozonun-
da ilk hallada 1rab-
zonspor ilo lonorbah-
co karsilasnis vo 0-0
bilon nac sonucunda
iki lakin 1'or puan al-
nisli. osiklas da ilk
hallada ursaspor'la
2-2 boraboro kalnis vo
1 puan alnisli. Cin
on iso ilk hallada
Sansunspor'u 4-1
yonip lidor olnuslu.
ligin ilk halla na-
cinda lslanbul u-
yuksohir olodiyos-
por ilo 1-1 boraboro ka-
lan osiklas'in lin-
piyal Sladi kabusu
dovan olli. l ilo
linpiyal'la daha onco
yapligi 6 rosni nu-
sabakayi kazanana-
yan Siyah-oyazlilar,
7. karsilasnada da ga-
libiyollo lanisanadi.
liglarihindorakibiy-
lo yapligi 12 rosni na-
cin sadoco 2'sini kaza-
nabilon Kara Karlal-
lar, 13. nucadolodon
do 3 puan cikarlana-
di. osiklas, uyuk-
sohir olodiyosi'ni on
son 2009-2010 sozo-
nunun 24. hallasinda
2-0'lik skorla dovir-
noyi basarnisli.
Spor 1olo Supor lig'do
2012-2013 sozonu bol
sari karlla basladi. lki
kirnizi, 54 sari karl-
la baslayan ligdo son
4 sozonun on hircin
slarli vorildi. 55 yillik
liglarihininilkhalla-
lari ilibariyla, on laz-
la sari karl cikarilan
ikinci sozon baslangi-
ci yasannis oldu. Aci-
lis hallalarinda on
cok sari karl, 55 kozlo,
2004-2005 sozonun-
da goslorilnisli. llk
halladaki uyuksohir
ld.-osiklas nacinda
loplan 9 sari karl kul-
lanirkon: olodiyo, on
cok sari karl goron la-
kin oldu.
ligin ilk hallasinda 9
nacla hlolor loplan 16
koz havalanirkon, bu
rakan, 2010-2011 so-
zonuyla birliklo, lig
larihinin son 28 sozo-
nundaki on az gol ali-
lan halla olarak kayil-
lara gocli. 1984-1985
sozonunun ilk halla-
sinda 9 nacla loplan
16 gol alildiklan son-
ra, 2010-2011 sozonu-
nadokilkhallalarda
hop bu rakanin uzo-
rindo gol sovinci ya-
sandi. 2010-2011 so-
zonun ardindan go-
con sozonun ilk halla-
sinda 23 gol alilirkon,
bu sozon da gol sayisi
16'da kaldi.
Llkonizdoki ikinci yilini gocirnoyo hazirlanan lorlokizli
loknik adan Carlos Carvalhal, 1urk golonok vo goronok-
lorini yakindan lakip olnoyo dovan odiyor. Daha ilk so-
nosindo 1urkco ogronnoyo baslayan vo sanini davranis-
larindan dolayi osiklasli larallarlarin lslanbul'un cocu-
gu Carlos Carvalhal diyo bagrina basligi Carvalhal, oski
lakinini calisliran Sanol Aybaba'ya bayran cikolalasi ik-
ran olli. lyi bir ov sahibi oldugunu kanillayan lorlokiz-
li hoca, yoni lakini olodiyospor'un alligi goldon sonra
da sovinc goslorisindo bulunnayip buyuk alkis lopladi.
ghVbWi`ib
cXii8VfjV`]V`
J|G<IC>EFKC8I@
hereycokgzeIoIacak
-
lanorana yazisina ilk siradan
girnoyi lun lakinlar hak odi-
yor ana bir socin yapnak zorunda-
yiz. Supor lig pori nasaliyla basladi.
Akhisar'in ilcoyi sovinco bogan son
dakika golu lskisohir icin aci bir bas-
langic olsa da lig icin ilhan voriciy-
di. Cuna aksani bir koz daha sik lor-
nalariyla, olculu iladolorlo kondilorini
laninlayan zaril hocasi vo havali go-
luylo lulbolda akilli bir lakinin sabir-
la sonuna kadar boklononin karsiligi-
ni nasil alacagini gorduk.
ir oncoki yilin labanini dogislir-
nodon sadoco yonilonon bir lakinin
Supor lig'do boy gosloriyor olnasi,
basarili baslangici yilin gori kalani icin
sizco do cok iyi dogil ni`
ikoko vo runo arkalarinda on-
lara iyi sorvis yapacak bir 10 nuna-
ra bulundugunda hangi lakin icin
lohdilkar olnaz'
uradan kasoli honon son naca
sarip oyuna girdiklon sonra sko-
run kadorini dogisliron Conclorbirligi
oyuncusu klay Doliballa'yi analin.
lki sozon onco Muslala loklonok'i
osiklas'a lasiyan lulbolun Hursul ilo
birliklo gizli kahrananlarindan biri-
si olan Doliballa, Cavcav lulbol aka-
donisinin yoni vilrini olacagini gos-
lordi. ir gol alip bir golun hazirlayici-
si klay'in lslanbul kuluplorini Conc-
lor'lo nasaya olurlacagini lahnin ol-
nok guc olnayacak.
Kaysori soyircisini lulbolu ozlo-
nis gorduk. zlonoyi birakin o ha-
rika sladyundan cikan soslorin akil-
li lopki olokllori olnasi can aliciydi.
ursa'ya kaybolnis olnalari sira disi
baslanadiklarini goslornoz. Kayso-
rispor Suloynan Hurna organizas-
yonu, $ola akliyla yoni bir surunlo
cikli karsiniza. Allay'dan golon kay
ilo orkay bu sozonun yildizlari olna-
ya aday gorunlu cizdilor. kay'daki
gizli Solcuk'u ilorloyon birkac halla
orlaya cikaracaklir.
Hizli vo cosur alaklar yapabilon
Kaysorispor icin Cangolo'nin donusu,
obo'nun skororligini yukari lasinak-
lan lazlasini golirocok gibi gorunuyor.
Cloilon vo Moucho'nin Anrabal basla
olnak uzoro gidonlorin yorini ilk halla-
da doldurnus olnasi losadul dogil.
ursaspor icin Calalasaray'dan
sonra on hazir ikinci lakin lahniniy-
lo baslanislik sozona. Yanilgi payinin
dusuk olnasi linlo'nun gollorino do-
van odorok ursa'nin uc puanla bas-
lanasi dogil, Saglan'in surdurulobilir
islikrar konusundaki sabirli yonolini.
zan, alalla, Soslak halli ilo Sor-
dar vo assor lidorligindoki gori dorl-
lu arasindaki baglanli guclu oldugu
nuddolco ursaspor'un hiz kosno-
si icin olaganuslu sorunlarla karsilas-
nasi lazin.
Karabuk'un ikinci on biri ilk on
birindon daha vorinli, loprak sa-
lih diyobilocoginiz sahasi onlari nol
anlanak icin hiloliydi. Shollon ilo
lua lua'nin hiza dayali hucun oyu-
nu bircok savunnayi gahl avlayabilir.
Cornal'in sadoco usla isi sorvislor yap-
nakla gorovlondirilnosini saglayacak
saglan bir dolansil orla saha oyuncu-
su ondo Mohnol Yildiz'in Sivas gun-
lorino donnosini nodon saglanasin`
Kagil uzorindoki olkiloyici kadro-
su, Hiknol Karanan'in kalilnasiyla
gocon yilin on hizli gori donon lakini
olnasi Cazianlop'i ilk halla Sivas kar-
sisinda lavori yapnisli. alinbay'in
cok dogisnoyon Sivas'i bircogunuzu
yanillli. Crosicki lodriol kanallarda vo
lrnan orlalarinda lnorano icin ca-
lisnayi surdurdugu nuddolco Sivas
lipki gocon yil oldugu gibi naclarin-
da on cok gol olan lakin olna sansi-
ni surdurocoklir. Hocanin dolansil lu-
lulnalara cozun bulnasi icin zanani
var vo kiynolli bir doplasnan galibi-
yoli ilo krodi saglanis oldular.
1okor lokor ilorliyoruz. ir lur-
lu sira 4 digor buyuk lakina golni-
yor dogil ni`
lvol bu yil Anadolu icin kalon
oynalnanin lulbolun lun hallarina
hiznol olacagi dusuncosi bolirdi bol-
ki do'
Kasinpasa ligin on iyi projolorin-
don birisi, Calalasaray'a kaybolnis
olabilir ana nulhis kalocisi, sansas-
yonol islor yapnaya hazir lorvoliy-
lo lslanbul lulbolunda yoni bir por-
do araliyor. Alliklari gol honsohrilo-
ri l'nin yodigi ilo os dogor karaklor-
do ana iki kucuk lslanbullu birbirlo-
rindon larkli projolor olarak larkli ka-
raklorlordolor.
lkisinin birbirloriylo kiyaslannasi
vo ligin bir acidan boylo do lakip odil-
nosi hic lona hkir dogil..
llazig icin zanan isliyoruz, rdu
Morsin icin biraz daha gornodon ka-
lon oynalaniyoruz. 1rabzonspor
Cunos akadonisindon yoni bir goslo-
ri sahnoyo koyabilocok ana bir parca
goc kalinnislik hissi voriyor.
osiklas Hasan 1urk ilo alorin
aldi, Voli sakallaninca birdonbiro do-
gisligi icin kapali kulu gibi kaldi.
Salirlara son vorirkon, ulko-
nin on hizli, on allornalifi, on gozo
hos golon oyunuyla baslayan lakini
Calalasaray'in Solcuk kurguculugu,
lnro uslaligi vo Lnul biliriciligiy-
lo sorol kursusunun usl basanagi-
na koyalin.
lonorbahco iso hala bu kadar
nohs bir kadroyu larallari icin loz-
zolli halo golirono kadar dusundu-
rocok gibi..
u oyun dizilislori nosolosino pok
girnoyolin lanan ana 4-2-3-1 agir-
likli lakinlarin ilk halla ilibariyla iyi
bir sozon sinyali vordiklorini kosinlik-
lo soyloyolin.
Hor soy cok guzol olacak..
Q8D8E#D8?DLK9LI8B9|IB|B
?8=K8E@E=FKFI8=@
>FC BI8CC@@
=lkYfcZl%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%KXbd%%%%%%%%%%%%%%%%%%>fc
dm|| |||||............................... 0.|.|..|.; ........................... `
||m|r Ie: ...............................0er,|e||||||| ........................... `
\||.r 'er .............................. !|.|tr(| ........................... l
|||.r ||e| ................................... |.|m(.,. ........................... l
0||.; \||.| ................................. ||||.| |. ........................... l
||:.|! |e!||e| ............................ '|..(| ........................... l
0||.; |e|||.||.......................0er,|e||||||| ........................... l
|||| ||;|................................... |ere||.|,e ........................... l
|| ||me|!................................. |e,|||., ........................... l
|||r '|e||r.............................. |.|.|.||| ........................... l
'e|.||.r ||r|........................... |||.(| ........................... l
|e|.e !|m................................... ||.t|(| ........................... l
||.r |.(|.|||...................... ||.r||| |.|. ........................... l
d|| |r:em.r..................|.|. |r|.|;.(| ........................... l
?8=K8E@E FC8P@
G\i[\c\iXc[
'(| !| '|(e| ||!e `0l`ll etr|r|r (e|!e|e|| ||
|.||. .,||!|. '.m(|;r||| .!.;|.||r|r t||.r.|.| ||!|
| etr |.m.t.r |.;|.m| |.||.|r. !er| e|!|. ||r|r
!. e||||;|e |||||r|e||r |.m !|m.!|| etr|r ||| |.||.
|r| 0er,|e||||||| ||!e| |.|.| |.m.m|.||er ||m|r Ie: .e
dm|| ||||| |.||.;| |||,e| ||e |.(.|||.
?8=K8E@E?8B<Dcb\iD\iXc
'|..(||r 0.t|.r|e( !e(|.m.r|r!.r l0||| |||r|||
|e !^r!|| m|.|.|.!. !|!|| ,.|.r |||e| |e|.|. e,er
etr ;.|.|.!|| ||m|r| || etr. !. |.,|m.;| ||||||er.
|.,.|||| ||| |!.|e;e |mt. .|||.
?8=K8E@EJ8P@C8I@
||!e || |.||. .|||.r | .;|| .......................................................... l
|e,|||.,|r 0||m(|;.| '|.!|r!.
||.r||| |,. ||!.;e |.|,| |.t.r!|| m., .;||................................0
|e(|.m.r!. |.t.r.r |.||m.;||................................................... l
|.|r!e |.t.r.r |.||m.;||..................................................................`
|r |.t|. | .|.r |.||m,0er,|e||||||| ............................................. l
0| .|.m.;.r |.||m.;||.....................................................................'
|e|.|e|e |||er m., .;||..................................................................... +
|e,|||.,|r ||!e .|| .|!. |.t.r.m.!||
!e(|.m.r m.,| .;||.......................................................................... ll
||.t|(||r |ere||.|,e;e |.|,|
|| |.||||r!e|| .||||;e| .;||...............................................................0
|| |.||. l0 r|,|.r.r m., .;|| ................................................... l
JGFI KFKF J|G<I C>
GL8E ;LILDL
Hk|IkN|N k0kkM|
PXie1 |||.(|!wer|e..................................... `0.l0
!|.|tr(|\|!e|r.......................................... `l.00
:ldX1 |.|m(.,.|.|!em|| |.|.|||(| ........ `l.00
:ldXik\j`1 '|..(||e||r |!m.r;||!| ........l`.00
0|!|(||||,e|||(|.......................................`0.00
|ere||.|,e0.t|.r|e((|.................................. `l.+'
||||.| |e|e!|;e(|0er,|e|||||||.................... `l.+'
GXqXi1 |||.(|||.r||| ||'|.........................l`.00
!|.|tr(|'.r|:. ||| ||.t|(|..................`0.00
|e,|||.,0.|.|..|.; ............................................ `l.+'
GXqXik\j`1 |e!|:.| |.|| |r|.|;.|.;e|| .......... `l.00
I0|U 0NU(|kk
0.|.|..|.;|.|m(.,......................................................... `l
>fcc\i1 ||. l' .e ?I dm|| ||||| / ||. ? |||.r ||e|
0er,|e||||||||e!|:.| |.|| |r|.|;...................................ll
>fcc\i1 ||. ?l 0||.;. ||. ?l .e ||. `0l Ie:
/ ||. d||
0.t|.r|e((|'|..(|......................................................0l
>fc1 ||. +` |e!||e|
|||,e|||(|||||.| ||!.....................................................0l
>fc1 ||. `0l 0||.;
||.r||| ||'||e,|||.,..........................................................ll
>fc1 ||. '` ||.r |.(|.||| / ||. ?l || ||me|!.
'.r|:. ||| ||.t|(||ere||.|,e...................................ll
>fcc\i1 ||. '0 |e|.e !|m/ ||. + |||| ||;|
|.|!em|| |.|.|||!|.|tr(| ..........................................ll
>fcc\i1 ||. ?0 '|e||r / ||. l` \||.r 'er
|.;e||(||||.(| .........................................................0l
>fc1 ||. ` ||r|
|e||r |!m.r;||!|0|!|(| .......................................... 00
?8DQ8?8DQ8FCL
>\\e j\qfe 9`i`eZ` C`^ Xdg`pfel pXgk
kXbde <jb`\_`ijgfi[\gcXjdXeeX [X
^Xp\k `p` _XqicXpXe m\`p` Y`idjXYXbX
fpeXkXe ?XdqX ?XdqXfcl# 8b_`jXi
9\c\[`p\jgfi``e kXi`_` e\d` _X`q Y`i
qX]\i[\YXifc Xcdfc[l%
=LK9FC:L
LDLK9LCLK
>XcXkXjXiXpe p\e` kiXej]\i` Ldlk
9lclk# Jg\iBlgX ]`eXc`e[\e jfeiX
j\qfele`cbdXe[X [XjbfiX[Xd-
^Xje mliXe `j`dfc[l% 8kk `b` ^fc
`c\kXbdeeBXjdgXX\e^\c`e`
XdXje jXcXpXe Ldlk# ]fid[X
fc[llel ^jk\i[`%
?8=K8E@E B8ID8J@
|esa
,||.t|(|
Krsat
,||||.| ||!.
arc|a
,0|!|(|
er4ar kt|t
,|||.(|
|e|tcr
,|. |.|.|||(|
Narat||
,'|..(|
V|sca
,||.r||| |,. ||!.
|re (c|ak
,0.|.|..|.;
|r|r Iec
,0er,|e|||||||
Uat
,0.|.|..|.; Vc|kar ;er
,!|.|tr(|
K<BEB;I<BK{I
FB8P
B8I8:8E
uIkeninenhz
I,enaIternatif
Ii,engzeho
geIenoyunuyIa
baIayantakm
6aIatasaray'n
SeIcukkurgucu
Iuu,Lmreus
taIveumut
bitiriciIiiyIee
refkrssnn
stbasamana
koyaIm.
c.karacarqtaar.cc.tr

TAKIMLAR O G B M A Y P
1 0er,|e||||||| l l 0 0 l l l
2 0.|.|..|.; l l 0 0 ` l l
3 ||||.| ||!. 0er,. l l 0 0 l 0 l
4 |||.(| l l 0 0 l 0 l
5 '|..(| l l 0 0 l 0 l
6 |e,|||., l 0 l 0 l l l
7 ||.r||| ||'| l 0 l 0 l l l
8 '. |. ||.t|(| l 0 l 0 l l l
9 |ere||.|,e l 0 l 0 l l l
10 |. |.|.|||(| l 0 l 0 l l l
11 !|.|tr(| l 0 l 0 l l l
12 |e||r |.\. l 0 l 0 0 0 l
13 0|!|(| l 0 l 0 0 0 l
14 |.|m(.,. l 0 0 l l ` 0
15 |||,e|||(| l 0 0 l 0 l 0
16 0.t|.r|e((| l 0 0 l 0 l 0
17 |.;e||(| l 0 0 l 0 l 0
18 |. |. |r|.|;.(| l 0 0 l l l 0
kUI00I(kk;kM8kZAMAN
f24 SPOR
SAYFA TASARIM: AL YAMUR
|.,|r.!.m| |||||m.r||.| |.;.|||||||||
Kombarov, ok ynl alt
Spartak Moskovann sol kanadnda
grev yapan Dimitri Kombarov, hem
Fenerbahe ataklarn nledi hem de
takmnn hcumuna katkda bulundu.
Adeta bir dinamo gibi alan Rus fut-
bolcu, Emenikeye yapt asist ve k
golyle maa damgasn vurdu.
Kuytn gol altn deerinde
Eleme malar ift devreli eleminas-
yon zerinden oynanr. Dolaysyla
malup olsanz dahi attnz gol ok
nemlidir. Bu nedenle Fenerbahenin
Dirk Kuyt ile kaydettii gol rvan kar-
lamas iin Sar-Lacivertli temsilci-
mizi ampiyonlar Ligine tayabilir.
Hasan Ali, henz hazr deil
Fenerbahenin Reto Zieglerin yeri-
ne transfer ettii Hasan Ali Kaldrm, bu
mata da bekleneni veremedi. Taktik ge-
rei ileriye kmayan ve sadece savun-
ma yapmakla ykml olan milli futbol-
cu, bunu da beceremedi. 59. dakikada
Emenikeyi karnca takmna gol yedirdi.
-
lngiliz hakon Marlin Alkinson, dono-
yinli vo locruboli bir hakon. Mac icin-
do yapligi yorunlar vo vordigi kararlarla oyu-
nun guzollosnosino kalkida bulundu. lki laki-
niniyiniyollioyunusadocolulboloynanaislo-
niAlkinsonuzorasoknadi.undandolayida
nacicindozorpozisyonlarayakalannadi.Cos-
lordigisarikarllardalananiylahakliydi.Vordi-
gi ya da vornodigi kararlar lulbolcular uzorin-
do guvon kazannasina da nodon oldu. 44. da-
kikada lnoniko-lgonon nucadolosindo lno-
niko yordo kaldi. u pozisyonda dovan kara-
ri dogruydu. 61. dakikada Kuyl ara pasiyla ra-
kip kaloyo dogru harokollondigindo yordo kal-
di. Alkinson, bu pozisyonda dovan karari
vordi.lgorbupozisyondalaulcalsaydi,ki
laul olduguna inannadi. Rakip lulbolcu
bariz gol sansindan kirnizi karlla oyun
disi kalacak. Dolayisiyla rakip do 61don
sonra bir kisi oksik oynayacakli. 90. da-
kikada lonorbahco coza alani icindo Ar-
lon Dzyuba-Yobo nucadolosindo Spar-
lakli lulbolcu, ponalli kazanna isloniylo
kondiniyorobirakli.lngilizhakon,burada
dadogrukararvordi.Collordisindalazlapo-
zisyonu olnayan nacla Alkinson vo yardinci-
larivordigikararlarlanacinhiconunogocnoyip
basarili bir nac cikardilar. a||a]4|rqtaar.cc.tr
Atkinson, tecrbesiyle ma kopard
man analizi Ali Aydn
;ap|]cr|ar |||r4e rap|ara ka|a]| |e4eNe]er |erer|a|(e, partak Mcskca]a 4ep|asar4a I a|ap c|4a e tar |t|er|r| Ka4|kc]e ||rakt|. ar||ac|ert|| ek|||r a4eta a|t|r 4eer|r4ek| tek c|r Ka]t att|. |0!0|||. ||. |\|N '||||!|||\
TUR BLET KADIKYE KALDI
|kHkN UV|N MOSKOVA
Mk(|N
cI|I|
$anpiyonlar ligindo
nullaka gruplara kal-
nakisloyonlonorbahco,
SparlakMoskovakarsisinabuhodoldog-
rullusunda dolansil bir kadroyla cikli.
llay-ollunilkayagindarovansicinavan-
lajliskorposindokosanSari-lacivorllilor,
acikcasi naca kolu baslanadi. 1onsilci-
nizkalabalikorlasahaduzonindokapan-
divohizlihucunlarlasansbulnayacalisli.
Surokli oloslirilon Mohnol 1opal, ilk
koz iyi porlornans sorgilodi. Sol kanalla
gorov yapnasina ragnon Musa Sov da
basariliydi.Ancak15.dakikadansonraka-
lonizdousluslopozisyonlarvordik.zol-
liklo Ari savunnanizi cok yipralli. Spar-
lakMoskovayanloplarinhopsinohakin-
di. Norodoyso lun orlalarda kalayi rakip
lulbolcularvurdu.llkyaridaoyunlanda
lonorbahconinislodigisokildogocli.as-
kiyikirdikvogolyonodik.1oknikDirok-
lorAykulKocananinplanlariluluyordu.
Lslolik56daCrislianaronigolualabilso
bolkidohorsoylarkligolisocokli.
Nol lirsal kacirilirkon uc dakika son-
ra porlornansi on cok norak odilon lul-
bolcu olan lnoniko, Sparlak Moskovayi
onogocirdi:1-0.lonorbahcogoluyosodo
konlralak oyunu surdurdu vo 65lo bora-
borlik sayisini buldu. Solcuk
$ahinkariyorininonguzolpas-
larindanbirinivorirkon,Sovlopu
nulhisindirdi,Kuyladaaglarihava-
landirnak duslu: 1-1. u andan ilibaron
goriyo yaslanip skoru korunayi dusunon
lonsilciniz 69da Konbarovun goluno
ongololanadi:2-1.KalanbolundoAykul
Kocanan, boraborlik adina ilginc han-
loloryapli.lakallocrubolihocalulbolcu
lorcihloriylo horkosi sasirlli. Macla bas-
kagolsosiduyulnayincaSari-lacivorlli
okibiniz Moskovadan naglubiyol-
lo ayrildi. Yino do zorlu doplasnanda
lurallanayayolocoksonucoldoodildi.
;ap|]cr|ar|||p|a]cNtara ilk manda Spartak Moskovaya konuk olan Fenerbah-
e, rakibine 2-1 yenilmekten kurtulamad. Sahaya defansif bir kadro ile kan
Sar-Lacivertliler, 59da eski oyuncusu Emenikenin golne 65te Dirk Kuytla ce-
vap verdi. Ancak 69da Kombarovun k volesi gelince umutlar rvana tand.
|erer|a|(e|| fat|c|ca|ar, partakMcskca]aI ]er||e|er|reraer
9 kastcstak| rcars a(|r4ar aat|a. |0!0|||. ||. ||||N ||||||
||||!|||\
n
n
no
ul
n-
u
-
i
S.MOSKOVA-FENERBAHE: 2-1 SPARTAK MOSKOVA:|;|.r.|.|ee..'|:|;I.|.|e,..
|m|.|.?..||:..|m||l,||.+lIee|w:.|:0e.!;.|||
;.|e|!|r.'.|||I,||.I?|t;||.:.|mer||eI,||.I`We||||r:
FENERBAHE:|e||'.0^||.r.|emer'.\|.|..r|||l.
'e|,||.|e|me|!(.|,||.?l||er.er|:.||||.r+.|e|me|
!(|t',||.??.re|:.||;|.'w,||.I?||.|:: GOLLER:||.'`|mer||e.||.`|m|.|./||.'||;|
SARI KARTLAR:Iee|w.|||;.|e|!|r./|emer.||;| HAKEMLER:|.|||r||||rrI.|e|e||||||(I.'||.||||||I
STAT:||t|r|||
MOSKOVADA KOCAMAN DEM.|e
re||.|,e!e|r|||||e||^|||;||||:.m.r.'(.|
|.|||..|.|,||r!..|.;...|rm..||||||||||
|.!|;|.,||.||er||e\.||.|:.e'|:||||^rem
||||m|e|;e!e|;|r!|.||r||m.,|.+`ll|.|||
|r||;||.;.r|:.m.r.||.'w|||.r.||..
||;|||e||.e||e^|e.|er!||!|.||.|.!.|:.
m.r.m.,|.r^r:e|r||!|||,.||N.t|m|||me||r
met.||r|t|;.|e|e!e|e||.|.r|||||.|||.
UEFADAN FTE STANDART. d|||.|ere||.|,er|r^r:e||.|,.m 0.t|.r|e(|eme;!.r.e|er|e|^||. ;|re!er|;|e'(.||.|||..|.|,| |.,m.|r.|;.||.r||.,||m.||e| r||e!!e|||.d|||;e||||||e||r|r.|.|e|| '(|||||||.|||.||e|m.!||e|e|,e |;|e|.|||e|me!|||||!||||!|.|.||||| .;r|d|||.||.|;.;.||.r||.r!.l. |e||^|!|!|;e|||`0l`!e||m.r;.m. ,|r.|;.||.r||.,||m.|r.|t|r.e|m|,||.
KUYT, SERYE BALADI.|.|.|,er|r;er|
||.r|e||e||r!er||||||;|.|.||(|.|e;|;|re|,e,
me!|.||;|.|.||m|.!|r.'.!.|||.!.^rem||||||
.|||.|||.r!.|||||||:|,|||||r+|em|m.,|.'
||.;!e|||.||;|.\.|||;e`.'|(e|||(.m.,|r
!.0.'.|.;.e||!e||.t|(|.le|||.;!e|m|,||.
||.|.!.|.|.|,e||etr|||re|.!.||(|.m?
m.,.,||m.|r.|.mer.!e:el.||||;e|.|.|||!|.
DEVLER LG TOPLU SONULARI.
d|||'.m(|;r|.||||||.;0||||||||m.,|.||
!|re:e;.(||!|.|||r.rr|,|.|,^;|e.'(.||.|
||..|ere||.|,e.`l.|.e|||||,.l`.
|(er|.||||e.l0.|^r:|er|.!|.:|||r.m
||e..ll.|e||r||e|||:.0`.
,
met.||r|t
UE
d
uk
as-
vlopu
l h
-
.;
|e||
,|r.|
kUI00I(kk;kM8kZAMAN
f25 SPOR
OK UCUZ BR GOL YEDK
a|atasara]4aIer||rtat||4er4|
Ira|tcr4arkrapa
|(|rfark||ka4rc
SAYFA TASARIM: EMRAH BERBER
k80UkkkHMkN KkM8Uk0|U MOSKOVA, CHAN
-
lonorbahco1oknikDirokloruAykulKocanan,Spar-
lakMoskovadanyodikloriikincigololopkigoslorir-
kon lakinin porlornansindan gonol anlanda nonnun
kaldiginisoylodi.Horsoyibukadariyidusunduklonson-
raoikincigolbizohicyakisnadi,cokucuzbirgoldu.diyon
Kocanan,iyioynadiklaribirdonondokalolorindogoluyo-
dikloriniiladoolli.udurunun1urklakinlariningonolso-
runlarindanbiroldugunukaydodonlocruboliloknikadan,
lyioynanasuronizarlligiandabukozdahaovvolvorno-
diginiz lirsallari kolay vornoyo basliyoruz. izin adiniza
cokucuzbirgolloavanlajlilaraliSparlakMoskovalakinina
birakarakovinizdokinaciboklonoyobasladik.dodi.
AloxinyorindoCrislianingorovalnasiylailgiliso-
ruyucovaplayanKocanan,Sorl,hizlivoisloklibirla-
kina karsi oynadik. Conol olarak ikinci gol hakikalon
ucuzbirgoldu.1akininporlornansindanbunundisin-
da son doroco nonnunun. soklindo konuslu. Mac-
la, lnonikonin olini opnosiylo ilgili soruya donoyin-
licalislirici,lnonikouzunsuro1urkiyodooynadi.on
doonucokislonislinlakina.Ciddibirucrolodoyorok
lranslor olnislik. on do o da lonorbahcodo olnasini
cokisliyorduk.Harokolibirazdabolkionunicindirdiyo
lahninodiyorun.diyocovapvordi.Kocanan,rovans
nucadolosininnasilolacagiylailgilisoruuzorinodosun-
larikaydolli:Hornacinkondiicindoayribirsonaryo-
suvardir.1uricinbizobirgolunyolocoginihicbirzanan
aklinizdan cikarnadan naci dusunocogiz. Kocanan,
sonolarakCazianloplokibonbalisaldiriyadadogino-
rok 1ororu bir koro daha burada lanolliyoruz. dodi.
Hkt| Hk0|Mlk STANBUL
-
SuporliginilknacindaKasinpasayi
2-1 yonon Calalasarayda Lnul u-
lul,lnroolakvoDanyninbasariliporlor-
nansi1oknikDiroklorlalih1orininkad-
rolorcihloriniyonidongozdongocirnosino
nodonoldu.Sozonbasindailk11dodusu-
nulnoyonucyildiz,pazargunuosiklasilo
oynanacak zorlu dorbido do 1orinin yoni
gozdoloriolacakDonoyinlilaklisyon,hazir-
lik kanpinda yoni lranslorlordon Lnul vo
Danyilogonclnroyiiyibiroryodokoyun-
cu olarak goruyordu. Hucun hallinda loc-
ruboli calislirici, gocon yilin gol krali urak
Yilnaz vo }ohan llnandor ikilisi uzorin-
do duruyordu. urakin gocon yildan ka-
lan iki naclik cozasi sobobiylo lorna giyon
Lnulun basarili lulbolunun ardindan 1o-
rin,lorvolloyoniarayislaragirdi.
SuporKupahnalindolonorbahcoyovo
oncokigundoligdoKasinpasaya2sorgol
alanLnululul,sindidonlakindakiyori-
nisaglanaaldi.Sari-Kirnizililakininlok-
nikpalronusindiyildizgolcununyaninda
llnandorilourakikilisindonhangisinioy-
nalacaginakararvornoyocalisiyor.
Calalasaray yonolini, sozon basinda
loknik hoyolin raporu dogrullusunda yuk-
soknaliyollorinoragnononliboroyaMolo,
sol kanala da Anrabali lakina kazandir-
di.1ranslorsurocloriuzayanikioyuncunun
anlronnanvonacoksigigonclnroyoya-
radi.Sonikinaclasahayacikanyildizlul-
bolcu, lorna sansini iyi kullandi. Hon sol
kanallahondoonliborodanukonnollul-
bolsorgiloyongonckranpon,osiklasdor-
bisindo ya Anrabal ya da Moloyu yodok
kulubosino gondorocok. Cocon sozon sa-
vunnanin orlasinda oynayan Sonih Kaya
ilo Ljlalusi basarili lulbollariyla sanpiyon-
luklabuyukpaysahibiolnuslu.SuporKupa
hnalindocozaliLjlalusiiloKasinpasakarsi-
sindadasakalSonihKayaninyorinolorna
giyonDany,basarililulboluylaloknikhoyo-
lingozunogirnoyibasardi.1ocruboliloknik
adan, sindi dorbido Danyi sahaya suro-
cok.KanorunluoyuncununyanindadaSo-
nihvoyaLjlalusidonbirinilorcihodilocok.
HkkN 0|Mlk TRABZON
-
Spor 1olo Supor ligin ilk hallasinda Karabukspor
doplasnanindan1-1likboraborlikvoikipuanlikka-
yipladonon1rabzonspordagozlor,LllAAvrupaligillay-
lllurundaVidooloniloyarinoynanacakilknacacovrildi.
1oknikDiroklor$onolCunosin,Macarlakinikarsisinakad-
rodaononlidogisiklikloryaparakciknasibokloniyor.

Kondi sahasinda gol yonodon galibiyol alnayi hodofo-


yonordo-Maviliokiplogoconsozondankalancozasisobo-
biylokaplan1olgaZonginlornagiyonoyocok.uoyuncu-
nunyorinonurgorovyapacak.Dolanslakilornsuzgorun-
lusuylooloslirilonMuslalaninlornasinianbaya,Villokin
doHalilobiraknasibokloniyor.Karabuknacindacozasiyu-
zudon oynanayan Colnanin iso lakina donnosiylo 1rab-
zonspor, Vidoolon nusabakasinda idoalo yakin 11lo nu-
cadolo odocok. Vidoolonun kolay rakip olnadigini bolirlon
ordo-MavililakinincalisliricisiCunos,lalobolorinidikkalli
olnalarinoklasindauyardi.Cocnisibulunanana1urkiyodo
coklazlabilinnoyonMacarlonsilcisihakkindakonusanba-
sarililaklisyon,Hicbirrakipzayillakindogildir.Kaldiki2la-
kinoloyorokburayagoldilor.Slovanralislavailoolcikanin
Conllakininigoclilor.zolliklosavunnaanlayisindaiyi
olduklarini, iyi kapandiklarini vo loknik olarak da oyuna
iyi cikliklarini biliyoruz. dodi. Karadoniz okibinin rakibi
Vidoolon,bugunsaal15.45loozolucakla1rabzonagolocok.
|erer|a|(e Iekr|k 0|rektcr k]kat Kccaar, Spartak Moskovaya 2-1 yenildikleri karlamada kendileri adna ucuz
bir golle avantaj Rus ekibe braktklarn syledi. Dn akam defansif bir oyun tarzn benimseyen tecrbeli adam,
Tur iin bize bir goln yeteceini hibir zaman aklmzdan karmadan rvan man dneceiz. diye konutu.
Savunnayapnayibocorononok,uluslara-
rasiplallorndabizinonononlisorununuz.
Arkaalaniislodiginizkadarkalabaliklulalin.
Halaalanpaylasnayida,adanpaylasnayida
bocoroniyoruz.lonorbahcodunikigolyodi.
lkisindodoalanvoadanpaylasinindahala-
sivardi.llkindosagdanyapilanorladalnoni-
koikincidirokloyalnizbirakildi.lkincisidaha
bolordi.1unlakinincozaalaninalasindi-
gibirkornoralisisirasinda,Konbarovdisari-
dabonbosbirakildi.orokolbulurhalalarda
baskagololnadivoskor2-1dokaldi.
Yinodobusonuc,rovansicinlursansila-
niyanbirsonuc.SparlakMoskova,anananan
birlakindogil.lonorbahco,birazdahadikkal-
livovorinlioynarsaKadikoydoluruallayabilir.
AykulKocanan,dunradikalbirdogisikligogil-
li.Aloxsizbaslanasiakillicaydi.Zirabuoyunda
diri,nucadoloci,savasan,oyunbozanvoiyisa-
vunnayapanbirlonorbahcoyogoroksininvar-
di.Savunnakaraklorigolisnisbirorlaalankur-
gusuylalakinsahayasuruldu.aslangiclasolda
oynayanSovungoridonuslorindogockalna-
siylaokanallanikiolkiliorlagoldi.Arlikonar-
lardangolonyuksokloplardasavunnailknu-
dahalolordozorlandi.16.dakikayagirilirkon,iki-
silohlikooluslurandorlkalavurusuylaSparlak
Moskova,lonorbahcosavunnasiniyipralli.
ArigibicalisanAriyikonlrolodononoko
siralaronononlihandikapli.irbaskahandi-
kapdapasoyunuoynanayialiskanlikodinon
lonorbahconin,birlurluolrahgikuranana-
si,dahasihalirisayilirbicindolopkaybiyapna-
siydi.llkyariyiyuzpaslagoridobiraknak,yaba-
naalilnayacakbirrahalsizlikli.Nilokinorahal-
sizliklonorbahconinilkyariyipozisyonsuzgoc-
nosinidoboraborindogolirdi.
lkinciyaridaoyundahabirharokollondi.
aroninin56dakisulunukalocicikarna-
salonorbahcoonogococokli.Sonrasindaonda-
kikayasiganucgolgoldi.Kalilinindanbuyana
lonorbahcoyigolyollarindaayaklalulanKuyl,
dundounullariyosorlli.lakinboraborliksovin-
cilazlasurnodi.Sovuoyundanalnakgocik-
nisbirhanloydi.unkuSov,oyunaboklonon
kalkiyiyapnayibocoronodi.
Mohnol1opalilkyaridalakininoniyisiydi.
Yalnizcaalakkosnoklokalnadi,iyilopkullan-
divogoldigindonbuyanaoniyioyununucikar-
di.lonorbahconinhucundakionononliyolor-
sizligininbasindakanallarinorodoysohickulla-
nananakgoldi.Aloxsizbaslanak,ovoldogruy-
du.lakinonunkroalildokunuslarinaholoson
yarinsaallogorcoklonihliyacvardi.Sonsozsu:
AvanlajlabiikikazananSparlakla.Anabana
gorosanslarosil.Volurorlada.t.cc|qtaar.cc.tr
Zeki
ol
;ars|ares|t
tarcrta4a
ENGNDEN AKIRA ALEX GNDERMES
0.'.|.;||e|.|.|,e.|.|r!.;r.r.r'|(e|||(.|r.||r!e|||m|t|
|.||^|er|r|r|.;|.|.m.,|r|.|em||re;|,.|||.;^re|||e||
.,|||.m.|.|;.(||.!e|e|e|r|,.r;||!|t;|r:|.|.|em,.||||r
|er!||e||re|.||||.|.(|.r||e\e|.||||!..|.r!||r|^;|e!|.|r|r.
|.|.|,e||;|r:||.||er||r|||er!||me||,|r|e|,e;|;.(||.||;|
|.r.!||e|.|||.|:.;.^;|e!|m.||,||||erme!|.|re;||:..
||e\|r.||.|r!.r|.(|.r|.(|.r!|;e!|.,|;|.||t|m|te||m|te
e||;|.||e\e|.||||.||te|.||||!..|.r|;|.!e!|.
G.SARAY, SANK REAL MADRD GB
0.|.|..|.;|r|.|m(.,.|.|,||r!.`|.|.r;||!|t|dm||||
|||.'.|||||m|t||||.||m|r|.||(.r|r||;||||||(|e||r!er||,|||
|.|||r|r|m.!||r|^;|e!|.0|:|;|r:|.|e.||.!||!.e|.|
:e|r.||||.||m|.|!.;r.m.||||;||m.0.|.|..|.;|r|e.|
|.!||!.e|.|:e|r.!.r|.|||;|.||;|t!er0.|.|..|.;.e|
!|m.0|te||||:.m|..|r,.||.||.||m|.|.|,|!.|.|;|;e||e
|ee|e:e|t.|||m!ere|!||r:e|er!|m.e|.||m|,|r|.|m.|
|||;||m.|r,.||.||||.||||||m.!|;e|r|,||.
lr||terer|r |e|cester t|t] tak||r4ar trarsfer e4||er 8a|ar|r ]ar|rk|
a(taca4e|eetes||ek|er|]cr.|0!0|||. !|||I0N'|0|.0|0.!|
;|ke 4aas| re4er|]
|e |.8a|(e4er par
tak Mcskca]a |t
ek tcrar4a ka|ar
|er|ke, dnk
mata ilgin bir
olaya imza att.
Takmnn ilk go-
ln atan Nijer-
yal yldz, 69. da-
kikada oyundan
karken Aykut
Kocamann yan-
na gelerek elin-
den pt.
FOTORAF: AA,
ERHAN ELALDI
per Kapa e
||4e tcp|a4 c|
ka]4e4er Uat
8a|at, Galatasaray
srtlamaya devam
ediyor. Baarl
forvet, ncelikle
G.Saray hedene
ulatrmay,
daha sonra da
gol kral olmay
amaladn
syledi.
FOTORAF: ZAMAN,
MAHMUT BURAK
BRKK
Avrupaninkuluplorduzoyindokionononliorga-
nizasyonuLllA$anpiyonlarligindohoyocan
suruyor.Cruplardononindononcosonlurolan
play-olllailknusabakalarbugunoynanacak
nusabakalarladovanodocok.1akinlarinrovans
icinavanlajaradigigocodoprogransoylo:ugun:
21.45Alllinassol-Andorlochl,A1lorisov-
lroniKiryalShnona,raga-Ldinoso,Dinano
Zagrob-NKMaribor,Malaga-lanalhinaikos.
Devler Liginde
heyecan sryor
0e |a||ra ]ak|as|s k|e
re, cr|ar fctcraf 4er4|r4e
ak|t k4as|'r4ak|
tarar: 4 ||]cr earc
-
lologral noraklisi 69 yasindaki
ill oulon'un objoklihno ilginc
bir lologral karosi lakildi. Dov bali-
nalar boslonnok icin AD'nin Ka-
lilorniya oyalolinin San luis bispo
kiyilarini noskon lulnuslu. Sahillo-
rin bu urkulucu nisahrlorindon kork-
nayan birilori vardi. nlar loknolo-
riylo gozinli yapan Anorikalilardi. 36
bin kilo agirligindaki balinanin lok-
nodo gozinli yapan insanlara aldirna-
dan bolgodon gocisini kadrajlayan o-
ulon, lolograliyla gozukara insanla-
rin dov balinaya no kadar yaklasligi-
ni orlaya koydu. oulon, boylo bir ka-
royi yakaladigi icin cok nullu oldugu-
nu aklariyor. Llkodoki yolkililorin hal-
ki, balinalara 100 nolrodon daha laz-
la yaklasnanalari konusunda uyar-
digini soyloyon analor lologralci o-
ulon, bu kurala uynayanlara 50 bin
dolar para cozasi vorilobilocogini ila-
do odiyor. una ragnon insanlarin ba-
linaya yaklasligini vo saskin bakislarla
onu izlodiklorini dilo goliron oulon'a
goro bu, nuhloson bir gorunluydu.
iyoloji ogrolnonligindon nozun olan
oulon, 35 yildir kuslari lolografiyor.
okligi balina karolorini lologral pay-
lasin silosi llickr'yo yuklonis vo 200
bin gorus alnis. lolograli cilginca bu-
lanlar da var inanilnaz bulanlar da.
-
Sakiz agacinin valani olarak
bilinon Yunanislan'in Sakiz
(Hios) Adasi'nda cunarlosi goco-
si baslayan yangin, sorl oson ruzgar
sobobiylo sonduruloniyor. Sakiz
Lrolicilori irligi, sindiyo kadar 70
bin donun or-
nan, zoylinlik,
larin arazi-
si vo sakiz aga-
cinin kul oldu-
gunu bolirlorok,
zararin 4 nilyon
luro olacagini
lahnin olliklo-
rini aklardi. Yangin, Arnolias, lir-
gi vo Karios'lo olkili. zolliklo sa-
kiz agaclariyla unlu lirgi'do sondur-
no calisnalari yogun ancak sondu-
rulon yorlorin yonidon aklil halo gol-
digi kaydodildi. Yan-
ginlari sondurno ca-
lisnalarina 120 illai-
yo ori, 50 illaiyo ara-
ci, 110 yaya, 50 go-
nullu vo 79 askorin
yani sira 10 civa-
rinda holikoplor vo
ucak kalildi. HkkN
Hkt| 6IC6 8=6C
kUI0 0I (kk;kM8k
k80'|l K0M|0Y|N HkYkI|N| KkY8|IIl k80'4e 60'|| ]|||ar4a
Hc||]wcc4'4ak| ka4|r kce4]er|||r|r crcs c|ar c]arca |]|||s
0|||er |a]at|r| ka]|ett|. 9 ]as|r4ak| 0|||er'|r crcek| r sa|a| e|r
4e c| |a|ar4aa, kce4]er|r c|4 ar4a ]tr4e ||r te|ess
c|4aa |fa4e e4||4|. 0||c'4a I9II ]|||r4a 4car r| c]arca |]|||s
0|||er, kce4]er||k kar|]er|re 1I ]as|r4a |as|a|st|. |]|||s 0|||er
10'4ar fat|a h|4e 4e rc| a||st|.
>e\p8]i`bXee
kk Selimiyesi:
Nizamiye Klliyesi
I|YN|K|k;kN HI6C7JA
-
Cunoy Alrika'da insaal asanasin-
da olan Nizaniyo Kulliyosi, daha
sindidon bircok kisinin cokin alanini
oluslurdu. Cocnislon gununuzo yasa-
nan hosgoru doslaninin hikayosini ba-
rindiran, hayala dair pok cok alanda la-
aliyollorin yor alacagi dovasa kulliyonin
canisi, inarlik dohasi Minar Sinan'in
uslalik osori Soliniyo Canii'nin yuz-
do 70 oranla kucullulnus hali. Rovak-
lar, sulunlar, kirislor, kubbolor, islono-
lor, hal yazilariyla cani adola bir Soli-
niyo. ylo ki insaal icin kullanilacak
nalzonolor vo ana unsurlariyla ilgilo-
nocok olan uslalar, 1urkiyo'don goli-
rilnis. Cunoy Alrika icin bir ilk olna
ozolligi lasiyan osor, }ohannosburg'a
hakin bir lopodo yor alan yuz donun-
luk arsada yor aliyor. Dualar osligindo 1
lkin 2009'da lonoli alilan osor, sindi-
lordo son gunlorin lolasinda.
Nizaniyo Kulliyosi'nin kurulus
hikayosi iso cok uzaklarda basliyor. Kul-
liyo yaplirnayi kondino bir vazilo ola-
rak goron, Korvanci naniyla bilinon
Ali Kalircioglu, snanli nodoniyolinin
hayrani. Cilligi hor yoro yapligi osorlor-
lo adola bir nuhur vuran snanli'nin,
okvalor ulkolori vo Anorika'da osorinin
olnayisi Kalircioglu'nu oldukca uzor.
Korvanci, bu soboplo hayalindoki oso-
ro Anorika'da vosilo olabilnok icin ko-
nuyu lolhullah Culon Hocaolondi'yo
anlalir vo kondilorindon lavsiyo boklor.
Hocaolondi'nin projoyo olunlu bakna-
sinin ardindan harokolo gocon Kalirci-
oglu 3 yil sonuc alanayinca rolayi Cu-
noy Alrika'ya covirir. lkin ayinda bil-
nosi boklonon vo Cunoy Alrika Cun-
huriyoli Dovlol askani }acob Zuna'nin
kaliliniyla acilisi yapilacak kulliyodo,
800 kisilik konlorans salonu, 300 ki-
silik nodroso, bin kisilik yonokhano,
1urkiyo'yi yansilacak urunlorlo donali-
lacak bir snanli carsisi vo yino 1urk
danak ladini lonsil odocok lokanla vo
kaloloryalar hiznolo sunulacak. Cunoy
Alrika Cunhuriyoli'nin oski dovlol bas-
kani Nolson Mandola'nin lavsiyosiylo do
bin nolrokarolik alanda 10 dalda hasla
kabul odocok klinik insasi baslanis.
lnsaal halindoykon bilo lurisllo-
rin akinina ugrayan kulliyonin bol-
gosoli do cokildi. Yosoron Lnillor
prograninin yapincisi Voysol Ka-
rani Cunusdoroli'nin yonolnon-
ligini yapligi 50 dakikalik bolgo-
sol, gocliginiz hallalarda Mohlap
1V'do soyirciylo bulusnuslu.
=
F
K
F

I
8
=
1Q
8
D
8
E
H6N;6 I6H6G>B/ N6H:BC 6A6N 6@NyC8y