You are on page 1of 32

at|artep

|c|ac||ar|
kaa cre||s|
;e||t tcrer|r4e
|srar, prcckatcr|ere
f|rsat tar|4|
ac|r|r tesp|t|:
(et|r 0car, ||t||a|
p|ar|r| |krar ett|
8kYkkMKkYk, NUkU||kHKkYklNKlll, ul?lNLl
-
Cazianlop'lo 9 kisinin hayalini kay-
bolligi, onlarca kisinin do yaralandi-
gi saldirinin uzorindoki sir pordosi kalki-
yor. $anliurla'nin Sivorok ilcosindo 5 kisi-
yi gozallina alan polis, dun do Morsin'do
3 larkli noklaya oszananli oporasyon du-
zonlodi. urada gozallina alinan 3 kisidon
M.l.'nin, lKK'yi da bunyosindo bulundu-
ran KCK'nin usl duzoy sorunlusu oldugu vo
araci Sivorok'loki lanirciyo onun golurdugu
bolirlondi. Morsin'do bir kanu kurununda
calisan M.l.'nin covrosino lalilo cikligini soy-
lodigi, lakal Sivorok'o gilligi orlaya cikli.
Sivorok'lo bonba yuklu araci sanayiyo
goluron M.l.'nin, Lgraslin lanir odono-
din, bir do siz bakin. diyorok araci lanir-
ciloro loslin olligi vo daha sonra da aracin
Cazianlop'o birakilnasini islodigi ogronildi.
lolisin olayla ilgili yapligi araslirnada araca
bonbayi yorlosliron kisilorin do kinliklori bo-
lirlondi. Araca bonba duzonoginin kurulna-
sini organizo odon kisinin do Sivorok dogun-
lu oldugu vo $anliurla'daki bir dovlol okulun-
da ogrolnonlik yapligi bolirliliyor. -UN0|MI
NUkU||kHKkYkul?lNLl
-
Hakkari'do sohil duson Mohnol
Can'in conazo loroni, Cazianlop sal-
dirisinin orlosi gununo donk golinco pro-
vokasyon ondisosiylo orlolonnisli. lrlolo-
no karari, saldirinin oldugu goco vali, on-
niyol yolkililori vo siyasilorin bir araya gol-
digi loplanlida vorildi. lnniyol, bonbali
saldiriyla ilgili yapligi dogorlondirnolordo
sohil conazosindo provokasyon olabilocogi
yonundo gorus boyan olli. 1oronin, sohidin
boldosi olan Akloprak'la yapilnasi gundo-
no goldi. una, boldonin uzak vo Aklop-
rak Canii'nin loron icin daha uygun olnasi
gorokco goslorildi. unun uzorino loronin
bir gun sonra yapilnasi karari kanuoyuna
yansidi. Askori kanal iso, sohidin askor ol-
dugunu halirlalarak, loronin ov sahibi sila-
liyla kondilorinin islodigi sokildo yapilna-
sinda israrci oldu vo Cazianlop Valisi'ndon
do izin alarak loronin, daha onco planla-
nan gundo yapilnasini sagladi. -UN0|MI1
0K|| |N(, NUkl lMk| SlN8uL
-
alyoz darbo plani davasinda son sa-
vunnalarin alindigi durusnaya Sav-
ci Husoyin Kaplan'in lospillori dangasi-
ni vurdu. Kaplan, davanin 100. durusna-
sinda savunnasini yapan onokli rg. o-
lin Dogan'in sozlorinin darbo ilirali niloli-
gi lasidigini soylodi. Dogan, oski asbakan
Nocnollin lrbakan'in Adil duzon nul-
laka golocok, kanli ni golocok, kansiz ni
golocok, onu zanan goslorocok. sozlori-
ni halirlalarak u soylonlorin gundono
porvasizca lasindigi bir orlanda, ordunun
bolucu vo irlicai kalkisnalari sonaryoya
dahil olnosindon acaba nodon rahalsizlik
duyulnakladir` diyo sordu. unun uzori-
no savci hakino soslonorok, olin Dogan
bu sozlori ilo guncol siyasi olaylari planla-
rina yansilligini soylonis oldu. lhlilal pla-
ni yapligini ikrar olli. dodi. -UN0|M I
MUIk|k UNk| 8SKLK
-
lidorlorin, Cazianlop'loki loror saldirisinda ha-
yalini kaybodonlorin conazo loronindo vordigi
birlik-boraborlik gorunlusuno dovlolin zirvosindon
ovgu goldi. Kirgizislan soyahalindo boraborindoki
gazolociloro gundoni dogorlondiron Cunhurbaska-
ni Abdullah Cul, Ayni salla birlik-boraborlik icin-
do durduk. Lnil odiyorun, Cazianlop ruhu iyi bir
nosaj oldu. undan sonrasina da laydasi olur. dodi.
lusan lopkinin aris vo Donokrasi larlisi (Dl)
binalarinin aloso vorilnosino vardirilnasini iso cok
yanlis buldugunu, bunun loror orgulunun anacina
hiznol odocogini bolirlli. u noklada Kardos kav-
gasi vo provokasyonlara golnononiz icin lun hal-
kiniz sagduyulu olnali. uyarisinda bulundu. Digor
yandan, Dl'lilorin lKK'lilarla kucaklasnasini so-
runsuzluk' olarak nilolodi. Suc bir yana, kondilori-
no do bir laydasi yok. lgor lun iplori koparsalar an-
cak o zanan yapilacak isli bu. Conoldo yapliklarini
kondi iradolori olarak gornuyorun. dogorlondir-
nosindo bulundu. Cazianlop'loki saldirida islihbaral
zahyoli oldugu yonundoki olosliriloro iso kalilnadi.
ayrani buyuk acilar yasayarak gocirdik. diyon
Cunhurbaskani Cul, Suriyo konusu vo nozhop lar-
lisnalariyla ilgili olarak da carpici aciklanalar
yapli: lran Cunhurbaskani Mah-
nud Ahnodinojad'la gorus-
nonizdo Suriyo nosolosin-
do bu polilikalarin nozhop
duygulariyla yapildigi go-
rusuno kapilnayin' dodin.
Saddan Husoyin ornogini
vordin. Kin halkina zul-
nodiyorsa bizin gozu-
nuzdo bunun nozhobi
olnaz. -0|lIlKkI4
4 kUI0 0I tUMk WWW.I|||N.0|.!| 0 Kr
=
F
K
F

I
8
=
1Q
8
D
8
E
#B
|
I

8
K
9
8
P
?
8
E
8M: UklY|'0|
, Ml|Y0N lN
kN ktl| Ykk
0|Mk MUHIk(.
8|r|es|s M|||et
|er (8M) ere|
ekreter|'r|r lr
sar| l||sk||er Yar4|c|s| e kc|| Yar4| Kccr
4|ratcr Va|er|e kcs, ar|]e'4ek| |( saa
s|r , ||]cr |rsar| a4ar ett||r| sc]|e4|.
0r]a]a ac|| ]ar4| (ar|s| ]aparak |ke4e
4araar |er e(er r 4a|a 4a kct]e |t
t|| a]ar|s|r4a |a|ar4a. -0|;Hk8|k||kI6
IUkKlY|'NlN
Kk|0l N0IU,
'YkI|k|MYk||k
8l|lk' |VlY|l
N| (|Kkk|||Y0k.
U|as|araras| kre
4| 4erece|er4|r
ekara|asa||tc|, 4r]a]||a4|| rapcr4a
Irk ekcrc|s|r|r sr4r|e||||r |]e]e
4crs ]c|ar4a cre|| ||r e||se ka]4ett|
|r| |e||rtt|. kapcra cre, Irk|]e'4ek| ]aa
sak |r|s srec| ]c|ar4a |4|]cr e 88 se|]e
s|r4ek| kre4| rcta ']at|r| ]ap||a||||r' se|]e
c|ar 888']e (|kar||a||||r. -|K0N0Ml 09
'M|MkIl' (0
tUK |l|MlN0|
0YNUY0k. Kart
|ar Va4|s|'r|r
'Meat|'s| r
kar U]ar, 0]|e
8|r e(er Iaar
k| 4|t|s|r4ek| k(k 0sar ||r 8erke I|r
c|4| ||e kaera kars|s|ra e(t|. Kct a4a
Ie|a|'| car|ar4|racak c|ar U]ar, f||4e
(ck fat|a efekt e ar|as]cr ka||ar||aca|
r| |fa4e e4|]cr. U( kar4es|r acera|ar|r|r
kcra e4||4|| 'H|t|t]a: Ma4a|]crar |rr|',
sa|atta cster|e |recek. -UN0|M0
Zaman Okur Hatt: 444 8 555
Kulak rahatizlii
nukctti
Cunhurbaskani Abdullah
Cul, kulagindaki rahalsizlik
nodoniylo Kirgizislan'a yapligi
rosni ziyaroli yarida kosorok
dun aksan 1urkiyo'yo dondu.
Ankara'ya golon Cul, konl-
rol icin Hacollopo Lnivorsilo-
si 1ip lakullosi Haslanosi'no
gilli. 1olkiklor sonucu anoli-
yala gorok olnadigi bolirlilo-
rok, ilac lodavisino baslandi.
Cul, gocoyi haslanodo
gocirdi. -I4
6zt|zatepraha||b|rmesz[e|da
-
lspanya hukunoli, lasarrul lodbirlori corcovosindo kacak goc-
nonlorin dovlolin saglik hiznollorindon laydalannasini kisil-
layan yasa cikardi. 18 yasini doldurnayan, hanilo vo acil lodaviyo ih-
liyaci olanlar disindaki lun kacak gocnonlori kapsayan vo 1 lylul'do
uygulanaya girocok yoni yasa, doklorlarin lopkisini cokli. Yasayi
proloslo odon vo kanpanya baslalan Modicos dol Mundo (Dunya
Doklorlari Dornogi), rosni ovraklari oksik haslalarin saglik hiznoli
disinda birakilnasinin ahlaki ilkoloro aykiri oldugunu savundu. ln-
lornol uzorindon inza loplayan doklorlar, Haslalara su anda bak-
liginiz gibi nuayono olnoyo dovan odocogiz. diyor. -UN0|M 1
lspar]a'4a c(er|er| te4a| ]asa| 4cktcr|ar| a]aa ka|4|r4|
(A0800ke|(|s|
kzrzs: l|zh|zt(|
k|m||g|m zrzatz[.
9>=67:GA:GII
K\iijXc[ije[X |a]a
t|r| ka]|e4er|er|r cerates|r
4e a]r| safta ||r||k |(|r4e 4ar
4ak. U|t e4|]cra |ar4ar
scrras|ra 4a fa]4as| c|ar.
BDPlilerin tercr|st|er|e
|a|asas| (ck scrasatca.
a( ||r ]ara, k|se]e fa]4a
s| ]ck. I |p|er| kcparsa|ar
c taar ]ap||acak |st| |a.
B`d_XcbeX kars| sa
as|]crsa, ta|e4|]crsa
||t| ctt4e |arar
et|e|| c|at. 8|t| cr
ce||||t ar|]e |a|k|4|r.
kez|Mzdr|d||
Nar|,Arseaz|
e|aadz.
HEDGI9
=
F
K
F

I
8
=
18
G
#:
8
I
C
F
J
D
F
I
<
E
F
IWeate|1I|e
ge(ea8arszsper
Arrapzdz
fzrk||. HEDG10
Sl\ll lSllV: SVlL O?tlN
02GNDEM
4 kUI0 0I tUMk ZAMAN
'Merak' Mars'ta ata |ast|
srs test| |asar|||
Irk|]e'r|r Harr] ctter'|r4a
|asrc| K(k 0sar'|r
-
AD Llusal Havacilik vo Lzay
Dairosi'nin (NASA) uzay ara-
ci Curiosily (Morak), Mars yuzoyindo-
ki ilk losl surusunu lananladi. 2 hal-
lalik konlrollorin ardindan Curiosily
4,5 nolro ilorloyorok 120 dorocolik bir
donus gorcokloslirdi. Konlrollor sira-
sinda aracin bir ruzgar sonsorunun 5
Aguslos'laki inis osnasinda hasar al-
digi, lakal sonsorun bir yodogi oldu-
gu icin bu hasarin gorovi olkilonoyo-
cogi kaydodildi. Nukloor onorjiylo ca-
lisan arac birkac gun sabil kaldiklan
sonra, 400 nolro uzakliklaki bir bol-
goyo gidorok, Mars yuzoyindo bir bu-
cuk aylik bir yolculuga cikacak. 2,5 nil-
yar dolara nal olan gorovdo Morak'in
son duragi Sharp adi vorilon dag ola-
cak. Yolkililor, 5 kilonolrolik kaya laba-
kasiyla kapli dagin Mars'in yuzoyiylo il-
gili ononli bilgilor vorobilocogini bolir-
liyor. u arada Mars'in insan yasani-
na uygunlugunu losl olnok icin gon-
dorilon uzay araci Curiosily'nin Mars'la
indigi yoro, gocon ay 91 yasinda olon
Anorikali unlu bilin kurgu yazari Ray
radbury'nin anisina radbury lan-
ding (radbury inis alani) adi vorildi.
-
Hililya: Madalyonun Sirri' adli
1urkiyo'nin ilk lanlaslik cocuk hl-
ninin cokinlorino Kapadokya'da bas-
landi. Yonolnonligini Alnan Voro-
na S. lroylag'in yapligi hlndo, Kurl-
lar Vadisi'nin Monali'si Curkan Ly-
gun, ylo ir Cocor Zanan ki' dizi-
sinin Kucuk snan'i lnir orko Zin-
cidi ilo Alnanya'nin unlu oyuncula-
rindan runo lyron basrollori payla-
siyor. lilndo kolu adan Zobab'i can-
landiracak olan Curkan Lygun, hln-
do cok lazla olokl vo aninasyon kul-
lanilacagi bilgisini vororok, ilk lanlas-
lik cocuk hlnindo rol alnanin nullu-
lugu icorisindo oldugunu aklariyor. lil-
nin ninik yildizi lnir orko Zincidi iso
1urkiyo'nin yoni cocuk kahranani ola-
cagi icin cok hoyocanli oldugunu bolir-
lorok, ok guclu bir kahranan olaca-
gin. Halla Harry lollor'don biraz daha
guclu olacak. diyo konusuyor. 7 nil-
yon 1l bulcoli hln, Hililya adli lanlas-
lik bir dunyada annolorini bulnaya ca-
lisan 3 kardosin nacoralarini konu odi-
niyor. lilnin digor oyunculari arasin-
da Sorra Yilnaz, Curkan Lygun, Avni
Yalcin, Lgurkan lroz, kan Yalabik,
Molo Horozoglu, lngin Akyurok gibi
isinlor var. N|V;|Hlkll
rkarU]ar, ||r 8erke I|rc|4|, 8rarc |]rcre erra Y||at ||| c]arca|ar|r]er a|4|| 'H|t|t]a: Ma4a|]c
rar |rr|' a4|| h|, sa|atta |t]cra |recek. I ||]cr I| |t(e|| h|4e 1 kar4es|r acera|ar| kcra e4|||]cr.
8UkkK(kN, M|HM|I KUkULSKSLnl
-
ir kasaba dusunun. ura-
da halk, 1urkiyo vo dunya gundo-
ninin yaninda kondi kasabalarinda no
olup billigini do gazolo'don ogroniyor.
Alyonkarahisar'a bagli Kucukhoyuk'lo
yasayanlar, oncolori onyargiyla yaklas-
liklari gazolonin sindi yolunu gozluyor.
Kucukhoyuk'lon laylasinlar' adli gazo-
loyi, nonlokolindon univorsilo okunak
icin ayrilan vo llolisin lakullosi'ni bili-
ron Moral 1osun cikariyor. lskisohir'doki
Anadolu Lnivorsilosi'ndo ogilin go-
ron 1osun, cocuklugunda hayalini
kurdugu gazoloyi hayala gocirnonin
nullulugunu yasiyor. Hallalik cikan
gazolo, kasabanin sorunlarina, huzun
vo sovinclorino yor voriyor.
22 yasindaki Moral 1osun, kasaba-
da olup bilonlori anlalligi yorol gazoloy-
lo halka okuna aliskanligi kazandirna-
yi anacliyor. Cazoloyi cikarnadan onco
hic kinso laralindan ciddiyo alinnayan
vo kondisiylo alay odilon 1osun, buna
ragnon pos olnonis. $indi do onoklo-
rinin karsiligini gornonin sovincini yasi-
yor. Hallalik olarak 200 adol basligi ga-
zoloyi ucrolsiz olarak kasaba halkina da-
giliyor. Kasabada gazoloci kiz' olarak
anilnaya baslanan 1osun, cogu koz in-
sanlarin kondisini arayip Habor var,
Moral gol.' dodigini aklariyor.
Lnivorsilonin Modya Morkozi yono-
licilorinin do doslok vordigi 1osun, hal-
kin gazoloyi hor halla buyuk bir norak-
la boklodigini dilo goliriyor. Koyundon
okuyan lok kiz olarak cikligini soyloyon
1osun, ilkogrolin yillarinda sikinlilar ya-
sadigini vo olralindan surokli okunana-
si yonundo lolkinlor aldigini ilado odiyor.
u durunun kondisini daha da hirslan-
dirdigini bolirlon 1osun, ondo koyun
icin bir soylor yapna islogi vardi. Kizlarin
ogilini icin nullaka bir soy yapnak isli-
yordun. Arkadaslarin vo hocalarin da
bana doslok oldular. $u anda gazolonin
5. sayisini cikardik. u cabalar sayosindo
guzol bir iso inza alildi. diyor.
Kasaba halkinin kondisini gazolo-
do gornosindon dolayi buyuk nulluluk
duydugunu soyloyon 1osun'a goro, in-
sanlara dolayli yoldan okuna aliskanli-
gi kazandirildi. Koylulorin birliklo habor
okunaya basladiklarini 1osun, yaz lali-
lindo bilo gazolo cikarnaya ara vorno-
yocogini soyluyor. 1osun'a valandaslar-
dan da buyuk doslok goliyor. Cazolonin
siki lakipcilorindon olan Sovin Cuzol,
Cazolo cok guzol koyunuzdo bir ilk
yasaniyor. Koyunuzun sorunlari, ka-
dinlarin sorunlari, yanlis buldugunuz
uygulanalar gun yuzuno cikacak. Yil-
lardir, asirlardir dogisnoyon soylor bol-
ki bu soboplo dogisocok. diyo konusu-
yor. Moral 1osun'un annosi Aysol 1o-
sun da, Kizinin hayalloriydi zalon ga-
zolo cikarnak. Kizlara ornok oldugu icin
onunla gurur duyuyorun iladolorini
kullaniyor. Cazolonin lakipcilorindon
ulonl Sorl iso Moral bonin arkada-
sinin kizi. Corcoklon cok basarili. Ha-
borlorindo cok ononli konulara dogini-
yor. oyloliklo horkosin hor soydon ha-
bori oluyor. Cazolonin ciknaya dovan
olnosini isliyoruz. yorununu yapiyor.
0cap |]4 ka
sa|a4a |afta||k ate
te (|karar Vcralo
un, tarlada cali
an ko,lulcrlc, cv
kadinlari,la rooor
ta ,aoio, orunla
rini dnl,or. uazc
tcn kcnd cl,
lc ucrctz dai
tan cnc kizin tck
amaci, kaahalila
ra hr nchzc olun
okuma alikanlii
kazandirmak.
=FKFI8=C8I1 :?8E#
9LI8B x8E
Mars'|r |rsar ]asa|ra a]ar|aara test etek
|(|r cr4er||er Merak, 4, etre ||er|e]erek I0
4erece||k ||r 4crs er(ek|est|r4|.
=
F
K
F

I
8
=
18
8
#P
|
:
<
C
M
<
C

C
L
Mera| Icsar, kf]crkara||sar'a hali Kucukho,uk kaahainin unvcrtc oku,an tck
kizi. Vczun olduktan onra mcmlckctnc donuo azctc cikarma,a hala,an cnc
kiz, halkla rooortalar ,aoio orunlarini, huzunlcrn vc cvnclcrn hahcrlctr,or.
BXjXYXeefblpXek\bbq
`d[`^Xq\k\bXipfi
Sl\ll lSllV: SVlL O?tlN
03GNDEM
4 kUI0 0I tUMk ZAMAN
lstar|a|akar]a aras|r4a ]c| |c]arca I4 ||tre||k tereke|er4e sat||ar ]a|ar|r h]at| 1 ||a 1I ||ra.
0kkr|ar|r (car4a |s|]ck, sa4ece 'I0 raara ]a |a|arar' ]at|s| ar. |0!0|||. I|||N. |||||! \|||N
HkkUNl|HkNSlKll\l
onzin vo no-
lorino goro cok
daha ucuz ol-
dugu icin lorcih odilon 10 nunara
yag, son uc yilda 32 kisinin olununo,
5 nilyar 1l'yi asan vorgi kaybina so-
bop oldu. Maliyo akanligi'nin baslal-
ligi donolinlor do ozolliklo sohirlorarasi
yollarda yogunluk gosloron 10 nuna-
ra yag salisini ongolloyonodi. ayran
donusu yol konarlarina dizilon yagla-
rin coklugu, lohlikonin hico sayildigini
gozlor onuno sordi. lslanbul-Sakarya
vo Sakarya-lskisohir arasinda l-5 ko-
narinda onlarca 10 nunara yag salan
yor novcul. lslanbul-lznil yolu bili-
ni vo Adapazari-lznil baslangicindan
ilibaron 30 kilonolro boyunca yakla-
sik 20 lano 10 nunara yag salan ku-
cuk yorlorin oldugunu gornok nun-
kun. 14 lilrolik lonokolordo salilan yag-
larin hyali 35 ilo 37 lira arasinda dogisi-
yor. ircok dukkanin isinlori olnana-
sina karsin sadoco 10 nunara yag bu-
lunur' yazisiyla salis yapligi goruluyor.
Yasanan can kayiplarindan son-
ra hrna vo solorlor, dors cikarnani-
sa bonziyor. Yag salan yorloro yana-
san olobuslor, araclarini kanufo odo-
rok ponpalarla dopolarina 10 nunara
yag dolduruyor. $ahil oldugunuz olay
iso D-100 Karayolu uzorindo Sakarya
il sinirina 5 kilonolro kala gorcoklos-
li. Madoni yag salan bir yordo ozol bir
lurizn sirkolino ail olobusun durna-
siyla birliklo uc kisinin calisligi islas-
yonda ponpaya bonzor bir alollo bon-
zin doposuna yag aklarini yapildi. 10
nunara yag salan yorlordoki salicilar-
la konuslugunuzda soylonilon lonol
soy su: u yaglari kapali lonoko ha-
lindo salnakla bir sakinca yok. lgor
salilan yordo acilip da arabanin do-
posuna koyulup bonzin niyolino kul-
lanilirsa o zanan yasak. iz isloyonlo-
ro boylo lonokolor halindo voriyoruz.
Kondilorini donolloyon horhangi biri-
lori olup olnadigini sordugunuzday-
sa, yakin zananda kinsonin donollo-
no anaciyla golnodigini soyluyorlar.
9Kl;l YkNkkkKtkNV|kMl;Il
ayran donusu iso yol uzorindoki bu
yorlorin daha sik bir sokildo donollon-
nosi gorokiyor. Halirlanacagi uzoro
gocliginiz haziran ayinda Cirosun'un
Corolo ilcosindo yasanan vo 9 kisinin
olununo nodon olan kazanin lonol
soboplorindon birisi olarak 10 nuna-
ra yag goslorilnisli. Yakil olarak no-
lorin yorino yag-solvonl karisini kul-
lanilnasinin, yanginin gorcoklosnosi-
no nodon oldugu aciklannisli.
Maliyo akanligi'nin 10 nunara-
li yagla ilgili baslalligi oporasyon, ayni
birin icindo kurulan rganizo Vor-
gi Kacakciligi ilo Mucadolo Crup as-
kanligi laralindan yurululuyor. akan-
lik 10 nunarali yag kullaninini ongol-
lonok icin gocon yil 1V'yi 3,5 kal arli-
rarak 30 kuruslan 1,05 liraya cikarnisli.
;epfcle[X
('eldXiXk\_c`b\
8a]ra4a
kata
|||ar(csa:
I4 c|
-
Ranazanayra-
ni lalilindo yollar
yino kan goluno dondu.
lnniyol Conol Mudur-
lugu, 4 gundo noydana
golon bin 841 kazada 74
kisinin hayalini kaybol-
ligini, 4 bin 61 kisinin
do yaralandigini duyur-
du. lnniyol'lon yapi-
lan aciklanaya goro ari-
lo gunu noydana golon
519 kazanin 16'si olun,
503'u iso yaralannay-
la sonuclandi. u ka-
zalarda 16 kisi hayali-
ni kaybolli, bin 137 kisi
yaralandi. ayranin 1.
gunu noydana golon
457 kazanin 14'u olun-
lu, 443'u iso yaralana-
li olarak gorcoklosli. Ka-
zalarda 16 kisi hayali-
ni kaybodorkon bin 39
kisi yaralandi. ayranin
2. gunu iso 13'u olunlu,
439'u yaralanali olnak
uzoro 452 kaza noy-
dana goldi. Kazalarda
24 kisi hayalini kaybol-
li, bin 17 kisi yaralandi.
3. gundo yasanan 413
kazanin 13'u olunlu,
400'u iso yaralanali ola-
rak kayda gocli. Kaza-
larda 24 kisi can vordi,
868 kisi yaralandi.
8kYkkMKkYklNKlll
=
F
K
F

I
8
=
1Q
8
D
8
E
#D
<
?
D
<
K
P
8
D
8
E
Hk8|k
|Nt|||M|
Sl\ll lSllV: SVlL O?tlN
Hap|ster (|kt|, esk| es|r| c|4r4
Ka(|rak |ste4|, re44e4|||rce
er( k|t|r kafas|r| tas|a et4|
lse |4erker esk| kccas|r|r ||(ak|| sa|4|r|s|ra ara]ar Ia|a| l|sarc|a |astare4e |a]at|r| ka]|ett|.
-
$anliurla'nin Sivorok ilcosindo
oski koca dohsoli yasandi. o-
sandigi osi laralindan sokakla bicak-
lanan 24 yasindaki Zuhal lbsanog-
lu oldu. Conc kadin dun sabah Rus-
lu Kucuk nor Caddosi'ndoki isyori-
no gilligi sirada yanina golon oski osi
lrol A. (25) ilo larlisli. Kavgaya do-
nuson olayda yaninda lasidigi bicak-
la, gonc kadini 4 yorindon bicaklayan
lrol A. kacli. Agir yaralanan vo cov-
rodokilor laralindan olay yorinin ya-
kinindaki ozol bir haslanoyo kaldiri-
lan 1 cocuk annosi lbsanoglu, yapi-
lan ilk nudahalonin ardindan an-
bulansla Sivorok Dovlol Haslanosi'no
kaldirildi. lbsanoglu, nudahaloyo
ragnon kurlarilanadi. layin ardin-
dan calisna baslalan onniyol okiplo-
ri, lrol A.'yi oglo saallorindo yakala-
di. Zanlinin, adan oldurno' sucun-
dan daha onco hukun giydigi vo co-
zaovindon birkac ay onco lahliyo ol-
dugu ogronildi. lski kocasinin saldi-
risina ugrayan Zuhal lbsanoglu'nun
bicaklanna aninin kanoralara yan-
sidigi orlaya cikli. Cuvonlik kanora-
si kayillarinda gonc kadinin dolalar-
ca karnindan vo cosilli yorlorindon bi-
caklandigi goruluyor. ;kN||Uk|k ll
-
Sansun'un arsanba ilcosino
bagli Kabacoviz koyundo Mural
. (28) daha onco islodigi ancak ailo-
sinin vornodigi Songul Yilnaz'a (19)
kacna loklihndo bulundu. Rol' co-
vabi alinca da Yilnaz'i, kalasina las-
la vurarak agir yaraladi. Ailosi laralin-
dan lindik bahcosindo bulunan gonc
kiz, haslanoyo kaldirilirkon hayali-
ni kaybolli. layin ardindan kayipla-
ra karisan Mural ., jandarna lara-
lindan Llupinar koyundo yakalandi.
Cozallina alinan zanlinin cosilli suc-
lardan sabikasinini bulundugu, ila-
dosindo sucunu iliral olligi ogronildi.
llk sorgusunu ardindan adliyoyo sovk
odilon kalil zanlisi, cikarildigi nahko-
noco luluklandi. kMUNll
24 luSOS 20!2 tuVl, !433 SL\\lL 6
|kIlHKkkkK|||( 8ulSl
-
ursa'nin Mudanya ilcosindo 6 yil
onco yasak olnasina ragnon, la-
soron bir hrnanin baslalligi kazi vo all-
yapi calisnasinda kanyon solorunun
doklugu nolozlarin allinda kalarak
hayalini kaybodon Saliha Akcay'in (20)
davasi sonuclandi. Yargilay, olayda ku-
suru bulunan kisi vo kurunlarin, gonc
kizin ailosino yasal laiziylo birliklo 160
bin lira lazninal odonosino huknolli.
Mudanya'ya bagli Zoylinbagi bol-
dosindo 24 Aguslos 2006'da noyda-
na golon olayda, lasoron bir hrna-
nin baslalligi kazi vo allyapi calisna-
si sirasinda cikan halriyallar, Cobrail
Kos'un (46) kullandigi kanyona yuk-
londi. Kos, halriyali yaklasik 70 nolro-
lik ucurundan asagiya birakli. Dikkal-
siz surucunun bosallligi nolozlardan
yaklasik 15 kilo agirligindaki laslardan
biri, ailosiylo birliklo piknik yapan Sa-
liha Akcay'in uzorino duslu. Akcigo-
ri yirlilan, kaburgalari kirilan vo ic ka-
nana gociron Akcay, lun nudahaloyo
ragnon kurlarilanadi. layin ardin-
dan luluklanan solor Kos, Mudanya
Asliyo Coza Mahkonosi'ndo 1aksir-
lo adan oldurnok'lon hakin karsisina
cikli. Dikkalsizlik vo lodbirsizlik sonu-
cu oluno nodon olnak'lan 4 yil hapis
cozasina carplirildi. lyi hali goz onun-
do bulundurularak coza, 3 yil 4 aya in-
dirildi. Ailo, dava dosyasini Yargilay'a
lasidi. Yargilay 11. Hukuk Dairosi, si-
gorlanin sorunlulugunu kabul olnodi,
lazninali yasal laiziylo kanyon soloru,
NYN lnsaal'a vo LSKl'nin odonosino
huknolli. lnsaal hrnasi, yasal laiziy-
lo birliklo 160 bin lirayi bulan laznina-
li dorl osil laksillo odonoyi kabul olli.
1azninal niklarinin cok dusuk ol-
dugunu soyloyon ailonin avukallarin-
dan rhan 1okoglu, nahkonolorin bu
lur lazninal davalarinda kolun dav-
randigini, oysa ailonin aci vo islirabinin
yillarca dinnodigino isarol olli.
Molozla lme
-pcjfeiX(-'Y`e
c`iXkXqd`eXk
5flk|fk lMAk 6Nf5 0|f lklN0l Ak5AM AIl
lIkN8U| 0+.+l 0.l ll.l+ l.' l`.'` `l.`
kNKkkk 0+.`` 0.0` l`.'? l.+0 l`.+` `l.0I
lIMlk 0+.'I 0.`I ll.`l lI.0` `0.0l `l.`'
8Ukk 0+.++ 0.lI ll.ll l.'' l`.'I `l.`l
|0lkN| 0+.+? 0.`' ll.`l lI.0 `0.l0 `l.l?
K0tk||l 0+.l? 0.l` ll.l0 l.'` l`.'' `l.`l
80|U 0+.ll 0.0 ll.0l l.+ l`.+? `l.l+
I0NU|0kK 0+.`? 0.0+ ll.0` l.+' l`.+? `l.l
kKkkYk 0+.l 0.l0 ll.0? l.'0 l`.'l `l.l`
I|Klk0k 0+.+I 0.`` ll.l` lI.0` `0.0' `l.ll
8l||tlK 0+.+0 0.ll ll.0` l.'` l`.'+ `l.l`
K|kK|kk||l 0+.+' 0.`` ll.`l lI.0+ `0.0I `l.l'
Yk|0Vk 0+.+l 0.l' ll.l` l.'' l`.'I `l.`l
0UIt| 0+.ll 0.0I ll.0' l.+I l`.'0 `l.l
Karta|'4a
prcckas]cr
er4|ses|
-
Malalya'da Alovi valandaslara
yonolik provokasyon girisinlo-
rinin bir bonzori lslanbul'un Karlal il-
cosindo yasandi. Malalya'nin Dogan-
sohir ilcosino bagli Surgu boldosi goc-
liginiz ay Ranazan davulcusu nodo-
niylo provokasyona sahno olnuslu.
Yino Malalya'da Colal Mozarci isin-
li bir valandasin arabasinin uzorino
Alovi olsun. Surgulu' yazisi birakil-
nisli. ncoki gun iso lslanbul Karlal
Hurriyol Mahallosi'ndo oluran Alovi
valandaslara ail ovlor boyayla isarol-
londi. Voli aba Conovi vo Sivas Yil-
dizoli Yaglidoro Yoro Dornogi covro-
sindo bulunan Alovi valandaslara ail
25 ovin kapisina navi boya ilo carpi
isarollori konuldu. Duvar vo kapila-
rina isarol konulan ailolorin hopsinin
Sivas'in Yildizoli ilcosino bagli Yagli-
doro koyundon olnasi dikkal cokli.
Karlal Con Vakli askani lsnail Sacli,
Daha oncodon do bu larz olaylar ya-
pildigi icin lodirgin olduk. Sunni kar-
doslorinizlo sorununuz yok. lrovo-
kasyonlara karsi dikkalli olnaliyiz.
dodi. tlHkN ktkk, K0kkY I|KlN SlN8uL
a|||a kk(a], 4 kastcs 006'4a a||es|]|e ||r||k
te p|kr|kte]ker ]asak c|as|ra raer |afr|]at
(a||sas| ]apar ka]cr srcsrr |csa|tt||
c|ct|ar|r a|t|r4a ka|arak car er|st|.
=
F
K
F

I
8
=
1
?
8
k||Vl VkIkN0k;|N |Vl l;kk|I||N0l
yaadgnz her yerde...
98
Y04 Dream Yatak
198
B40 Elit Baza
1.400
6XPPHU.ROWXN7DNP
1.250
6XQULVH<HPHN2GDV
1.250
%HVW<DWDN2GDV
Her 300 TLlik
Alveriinizde
ekilie Katlma ans
Ayrntl bilgi www.merinos.com.trde
Ebat: 80x190 Ebat: 80x190
1 Adet l, 1 Adet kili ve 1 Adet Tekli
1 Adet Gmlk, 1 Adet Bfe + Bfe Aynas,
1 Adet Yemek Masas, 4 Adet Sandalye
1 Adet drt kapl dolap, 1 Adet Tuvalet Masas, 1 Adet Tuvalet
Masas Aynas, 1 Adet Karyola, 1 Adet Balk, 2 Adet komodin
Emniyet SistemIi
Tam
Ortopedik
KonforIu
ProfiI Deri Baza
* Belirtilen yatlar; 1 Adet l Koltuk, 1 Adet kili Koltuk ve 1 Adet Tekli Koltuk iermektedir.
* Bu yat 80x190 Tek Kiilik yatak yatdr. * Bu yat 80x190 Tek Kiilik baza yatdr.
* Belirtilen yatlar; 1 Adet Gmlk, 1 Adet Bfe + Bfe Aynas,
1 Adet Yemek Masas, 4 Adet Sandalye iermektedir
* Belirtilen yatlar; 1 Adet Gmlk, 1 Adet Bfe + Bfe Aynas,
1 Adet Yemek Masas, 4 Adet Sandalye iermektedir
ekilie katlmak iin
son gn
30 Eyll
1.980
3HOOD.ROWXN7DNP
* Belirtilen yatlar; 1 Adet l Koltuk, 1 Adet kili Koltuk ve 1 Adet Tekli Koltuk iermektedir.
* Belirtilen yatlar; 1 Adet l Koltuk, 1 Adet kili Koltuk ve 1 Adet Tekli Koltuk iermektedir. * Belirtilen yatlar; 1 Adet l Koltuk, 1 Adet kili Koltuk ve 1 Adet Tekli Koltuk iermektedir.
* Belirtilen yatlar; 1 Adet l Koltuk, 1 Adet kili Koltuk ve 1 Adet Tekli Koltuk iermektedir.
* Belirtilen yatlar; 1 Adet l Koltuk, 1 Adet kili Koltuk ve 1 Adet Tekli Koltuk iermektedir.
1.270
6HDVRQ.ROWXN7DNP
2.290
/LIH.ROWXN7DNP
2.030
3UHWW\.ROWXN7DNP
2.350
0DM|U.ROWXN7DNP
1.250
%HVW<HPHN2GDV
1.920
&DUPHQ<DWDN2GDV
1 Adet drt kapl dolap, 1 Adet Tuvalet Masas, 1 Adet Tuvalet
Masas Aynas, 1 Adet Karyola, 1 Adet Balk, 2 Adet komodin
* Belirtilen yatlar; 1 Adet Drt Kapl dolap, 1 Adet Tuvalet Masas,
1 Adet Tuvalet Masas Aynas, 1 Adet Karyola, 1 Adet Balk, 2 Adet komodin iermektedir.
* Belirtilen yatlar; 1 Adet srgl dolap, 1 Adet Tuvalet Masas,
1 Adet Tuvalet Masas Aynas, 1 Adet Karyola, 1 Adet Balk, 2 Adet komodin iermektedir.
5647-60 1714-60 171 1714 6 4 600 564 5647 6 7 600
82
Merinos Peri
2WXUPD2GDV+DOV
147
Merinos Peri
6DORQ+DOV
Ebat: 120x170 Ebat: 160x233
* Bu yat 120x170 Merinos Peri Oturma Odas Hals iin geerlidir. * Bu yat 160x233 Merinos Peri Salon Hals iin geerlidir.
Bu ilanda bulunan Merinos Peri Hal dndaki rnler Merinosun beyaz eya kampanyas ile birletirilemez. Bu ilanda bulunan Merinos Peri Hal dndaki rnler Merinosun beyaz eya kampanyasna dahil deildir.
Fiyatlarmza K.D.V. dahildir. Bu kampanya 01/07/2012 - 30/09/2012 tarihleri arasnda geerlidir.
MP Gen. Md.nn 12.03.2012 tarih ve MP/717-3304 sayl izniyle 01.04.2012 30.09.2012 tarihleri arasnda, Trkiyede tm Merinos Yetkili sat noktalarnda geerlidir. 18 yandan kkler katlamaz. ifreli kart ve alveri belgesi ibraz zorunlu-
dur. nternetten katlm cretsizdir. Kampanyaya ksa mesajla katlm KDV ve V dahil Avea iin 0,50 TL, Turkcell iin 0,65 TL, Vodafone iin 0,40 TL olarak cretlendirilir. TV, KDV hari, yasal ykmllk talihliye aittir. Ayrntl bilgi; www.merinos.com.tr
1 Adet l, 1 Adet kili ve 1 Adet Tekli
1 Adet l, 1 Adet kili ve 1 Adet Tekli
1 Adet l, 1 Adet kili ve 1 Adet Tekli
1 Adet l, 1 Adet kili ve 1 Adet Tekli 1 Adet l, 1 Adet kili ve 1 Adet Tekli
1 Adet Gmlk, 1 Adet Bfe + Bfe Aynas,
1 Adet Yemek Masas, 4 Adet Sandalye
d dndd nd nd ki aki aki aki r r r l nl nl nler er er Mer Mer Meriino ino inosu s u s u b n b n b n beya eya eya y z e z e z eya ya ya y kka ka kampa mpa mpa p nya nya nya y sn sn sn d a d a d a d hi ahi ahi ahil d l d l d l d i ei ei ei ldi ldi ldi ldirrr. rr
E 204-65
199
Merinos
.ODVLN6DORQ+DOV
Ebat: 150x233
* Bu yat 150x233 Merinos Klasik Salon Hallar iin geerlidir.
<BFEFD 07
4 kUI0 0I tUMkZAMAN
Sl\ll lSllV:VuSlll LlLLN
G\^Xjlj#YXpiXd[XikXijqlkl
Son model Grand Cherokee
9\eq`e[\ejfeiXdfkfi`e\[\qXd
Bfj`jk\d\lcljcXiXiXj[c
logasus, Ranazan ayrani'nda da yolcularini
yuzdo 95,53 zananinda kalkis oraniyla lasidi. lo-
gasus hava ulasin sirkoli, Ranazan ayrani'nin
hizli lrahk akisinda yolcu soyahallorini aksana-
dan gorcokloslirdiklori yonundo yazili bir acikla-
na yapli. logasus, 17-21 Aguslos larihlori ara-
sinda gorcokloslirdigi loplan bin 375 ucusla, 202
bin 748 yolcuyu yuzdo 95,53'luk zananinda kal-
kis oraniyla, guvonlo vo zananinda soyahal nok-
lalarina ulaslirdigi aciklanasini yapli.
Crand Chorokoo nodolinin on guclu vorsiyonu
olan }oop Crand Chorokoo SR18, kasin ayinda
duzonlonocok lslanbul Auloshov 2012'do sorgi-
lonocok. Llkonizdo 1olas laralindan lonsil odilon
}oop narkasi, Crand Chorokoo SR18 nodolinin
1urkiyo lanilinini 2-11 Kasin larihlori arasinda
duzonlonocok lslanbul Auloshov 2012 luari'nda
gorcokloslirocok. luarla birliklo ulkonizdo sali-
sa da sunulacak olan }oop Crand Chorokoo SR18,
buguno kadar urolilnis on guclu vo on hizli }oop
nodoli olnasiyla da dikkallori uzorino cokiyor.
onzin vo nolorin hyallarina zan yagnuru dovan
odiyor. Dun bonzino yapilan 11 kurusluk zannin ar-
dindan nolorin hyallarina da 5 kurusluk zan goldi.
ugundon gocorli olnak uzoro nolorin hyali 5 kurus
arlli. Yoni arlisla birliklo 1 lilro nolorinin hyali 3 lira
91 kurusa cikli. ncoki gun yapilan 11 kurusluk bon-
zin zanninin ardindan lslanbul, Ankara vo lznir'do
lilrosi 4,47 liradan salilan 95 oklan kursunsuz bonzi-
nin hyali 4,57 ilo 4,58 lira araliginda salilnaya basladi.
u yil dokuzuncusu gorcokloson vo 50 ulkodon, 3
bin 200 basvurunun yapildigi Slovio lnlornalional
usinoss Avards dullori'ndo, 'Yilin lnsan Kaynak-
lari lkibi' socilon KocSislon,
gorcokloslirdigi basarili in-
san kaynaklari uygu-
lanalari ilo bu odu-
lu alnaya hak kazan-
di. 1urkiyo'nin koklu vo
lidor bilgi loknolojilori sirko-
li KocSislon, is dunyasinin say-
gin odullori arasinda kabul odilon vo
lnlornalional usinoss Avards (lA) kap-
saninda duzonlonon Slovio Avards'da Yilin lnsan
Kaynaklari lkibi oduluno layik bulundu.
fhzbertara
Yksek kat|| ||ra|ar|r |4ar| |s|etec||||r| utlcncn otal Soluton lrovdcr (Sl) \onctm Kurulu u,c Lcvcnt 8aan,
naatlarin oroc aamainda tcmzlk ,aoacak vncn ncrc,c konulacaindan kaoinin kac mctrc olacaina kadar
hcr c,n hcaolanmai crcktn o,lcd. 8aan, lk haldc camlari dacilar tcmzlcmck zorunda kalir." dcd.
PXeckXjXicXeXe^b[\c\ec\i`e
ZXdcXie[XZcXik\d`qc`pfi
kkHlM||IlNSlN8uL
-
ircok unlu isnin yasadigi lolal
1ovor'da gocon ay cikan yangin,
akilli binalardaki guvonlik yonolinino'
dikkal cokli. Hillon, Nishislanbul, Ku-
yuncukonl, Molroporl, Molrocily, 1AV,
Asloria, londorya gibi bircok linanin lo-
sis yonolinini yapan 1olal Solulion lro-
vidor (1Sl) Yonolin Kurulu Lyosi lo-
vonl agan, yuksok binalarda karsilaslik-
lari problonlori anlalli. Hor yapinin yo-
nolin incoliklorinin birbirindon larkli ol-
dugunu bolirlon agan, binalarin daha
projo asanasindaykon yonolin calisna-
larina baslandigini soylodi. agan, Yuk-
sok binalar yapilirkon cogu zanan can-
larinin nasil lonizlonocogi projodo dusu-
nulnonis oluyor. u yuzdon bircok bi-
nanin dis copho lonizligini dagcilar ya-
piyor. ysa lasarin asanasinda loniz-
lik yapacak vincin noroyo yorlosliriloco-
gi dusunulnus olnali. azon bir binanin
dis kapisi 2 nolro oluyor, oradan icori gi-
ron bir urun bir do bakiyorsunuz daironin
icino gironiyor cunku daironin kapisi 1,5
nolro olabiliyor. ulun bunlarin dusu-
nulnus olnasi gorokiyor. dodi.
Yangin riski iso hor birindo yasanabi-
locok on olasi vaka. 1Sl hiznol vordigi
binalarda olusabilocok lohlikoloro kar-
si prolosyonol yangin uznanlari ilo ca-
lisiyor, calisanlarina da nullaka yangin
hiznollori voriyor. Yonolinini yaplikla-
ri konullarda yasayanlarin da durunla-
ra hazirlikli olnasi icin ogilin voriyorlar.
1Sl yonolinini aldigi yapilarda hiznol
urolorok cogu zanan orada yasayanlarin
dahi larkinda olnadigi ayrinlilari duzon-
liyor. rnogin, bir ololin 20. kalinda ra-
halsizlanan acil bir haslayi nornal sod-
yo ilo asansoro koynak nunkun dogil-
kon o ololdo yasanabilocok boylo bir du-
runa karsi dikoy bir sodyo bulundurnak
gibi. 1Sl, 1urkiyo'doki 2-3 yonolin hr-
nasindan biri. lovonl agan, konul yo-
nolinindo vo karna kullaninli yapilarda
ilk iki hrna arasinda olduklarini soylodi
vo oklodi: Cocon sonoyi 40 nilyon 1l ilo
kapallik, bu yilsonu iso 50 nilyon 1l'lik
bir ciro ongoruyoruz. iz hiznol uroliriz,
isvoronin adina hiznol salin aliriz vo is-
voronin yaninda yor aliriz. 1urkiyo'do
coklu sorvis hrnalari ilo yonolin hrna-
lari ayni pazarda yor aliyor. u yuzdon
do yonolin hrnalarinin pazar payinin
lan olarak no oldugunu olcnok nun-
kun dogil. 1urkiyo'do gayrinonkul sok-
lorundo hiznol voron 1Sl kisa bir suro
onco Suudi Arabislan pazarina da gir-
di. Kraliyol ailosindon, lrons Khalid in
Mohannod in Nassor in Abdulaziz
Al Saud'un sirkoli }ubail loarl ilo yapligi
orlaklikla bu pazarda calisnalara basla-
yan hrna kisa bir suro sonra hiznol vor-
noyo baslayacak. lrons'in, nuhondis-
lik larafarini duydugu zanan gozlorinin
parladigini soyloyon lovonl agan, Su-
udi Arabislan'da konul yonolinindo vo
loknik konularda bu isbirligi ilo birliklo
hiznol vorobilocoklorini aklardi. agan,
Suudi Arabislan'da cok daha buyuk bo-
dollorlo yapilacak islor oldugu bu lur is-
lorlo ilgilonniyorlar. rada bu anlanda
ciddi bir pazar var. iz orada onduslriyol
bakin, islolno islori do aldik. Danisnan-
lik yapabilocoginiz cok hrna var. dodi.
Icta| c|at|crrc|
4er (I) Ycret|Ka
ra|aU]es| |eert 8a
ar, |er ]ap|r|r]cre
t||rce||k|er|r|r||r
||r|r4erfark|| c|4a
arasc]|e4|. 8aan,
8azcn hr hnanin
di kaoii 2 mctrc
olu,or, oradan cc
r rcn hr urun hr
dc haki,orunuz
darcnn cnc rc
m,or cunku darc
nn kaoii !,5 mct
rc olahl,or." dcd.
=FKFI8=1Q8D8E#
D|?<EE8B8?M<:
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhz hz hz hz hz hz hz hz hz hhz hz hz hz hz hz hz hz hhhhhhhhhz hz hz hz hz hhhhhhhhhz hhz zzz hz hhhhhhhhz hz hz hhhz hz hz hz hz zz hz z hhhhz hhhhhz hhz hzzzzz hz hhhhhhz hz hhhz zzzzzzzz hhhhz hhz hhhhhhz zzz hz hhz hhhz hhhhhz hz hz zz hz z hhhhhhhhhhhzzz hz hhhhhz hhhz zzz hz z hhhz hhz hhhz z hz hz z hhhhz hz hhhhz zzzzzzz hhhhhhhz hz hz hz hzz hz zzzzzzz hhhhhhz hhhzzzzzzzzzz hz hhz hhhhhhzzzzzzzzzzzz hhhhhhz hhhz hhhzzzzzzzzzzz hhhhhhhhhhz zzzzzzzz hhhz hhhhhhhzzzzzzzzzz hz hhhhhhhzzzzzzzzzzzzzz hhhhhhzzzzzzzzzzzz hhhhhhzzzzzzzzzzzzz hhhhhhzzzzzzbe be be be bbe be bbe bbe be be be beeeee be bbbbbe bbbbbbbbeee bbbbbbbbbbbe be bbbbbbbbbbbe bbbbbbbbbee bbbbbbbbbbe bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe bee bbbbbbbeeeeeeeer rrrrrrrrrrrrrrrrrr
lari lkibi
gorco
lu l
dddddi ddi. 1
llidor bil
li KocSislon
gin odullori aras
<BFEFD 08
4 kUI0 0I tUMkZAMAN
Sl\ll lSllV:VuSlll LlLLN
ls|r| |]tek |ste]er
0 K08l']e e|t| 4este|
-
zol projolorlo Kl'loro doslogini surduron Ak-
bank, girisinciligo adin alnis olanlarin kalilabildi-
gi yarisnada ipi gogusloyocok 50 islolnoyo ogilin doslogi
sunacak. Akbank Cirisinci Colislirno lrograni'na kali-
larak ogilin hakki kazananlar 17 lylul'do aciklanacak. Sa-
banci Lnivorsilosi isbirligi ilo yurululon Akbank Cirisinci
Colislirno lrograni corcovosindo duzonlonon yarisnayi
1urkiyo'do girisincilik konusunda calisnalariyla on pla-
na cikan lndoavor, lnovonl vo KAClDlR do doslokliyor.
Akbank'in daha onco 2007 vo 2010 yillarinda duzonlodi-
gi bu yilki prograna islorini buyulnok isloyon islolnolor
kalilabiliyor. asvurulari, vvv.ko-
bilorsizinicin.con uzorindon
alinnaya baslanan prog-
ran icin son basvuru la-
rihi 10 lylul 2012 olarak bo-
lirlondi. }urinin 13 vo 14 lylul
larihlorindo yapacagi dogorlondir-
nolor sonucu bolirlonocok islorini bu-
yulnok isloyon 50 islolno 17 lylul 2012
gunu duyurulacak. }uri laralindan socilon giri-
sincilor 5 lan gun surocok prograna kalilacak. Kazanan
50 sirkolo Sabanci Lnivorsilosi bunyosindo vorilocok ogi-
lin prograni: girisinciligo adin alnis, isini buyulnok is-
loyon girisinciloro buyuno dononlorindo gorokocok h-
nansal hosaplanalari yapnalari, buyuno slralojilori, larkli
is nodollori, hkri nulkiyol vo pazarlana planlari oluslur-
nalari icin doslok sagliyor. lrograna kalilacak girisinci-
loro, basla is plani olnak uzoro saglan bir allyapi sunula-
cak, gorokli ogilinlor vorilocok, uygulanali projo calisna-
lari gorcokloslirilocok. Akbank Cirisinci Colislirno lrog-
rani ilo ilgili bir aciklana yapan Akbank 1icari vo Kl
ankaciligi'ndan sorunlu Conol Mudur Yardincisi Kaan
Cur, girisincilorin dosloklonnosinin ononino dikkal co-
korok: Rolasini 2023 yilina kadar dunyanin on buyuk 10
okononisi arasinda yor alnaya coviron ulkonizin issizlik
sorununun cozunundo girisinciloriniz kilil dogor lasi-
yor. Yoni dusuncolorin oluslurulnasinda, yoni onduslrilo-
rin dognasinda aklil rol oynayan girisincilor, lukolici ih-
liyaclarini on hizli vo dogru sokildo analiz odorok, icindo
bulunduklari okononiyo dinanizn kaliyorlar. Llkonizdo
girisinciligin yayginlasnasinin uluslararasi pazarlardaki
gucunuzun vo rokabolciliginizin arlnasindaki rolunun
cok buyuk oldugu gorusundoyiz. dodi. |K0N0Ml |kVll
|kIlH rcjes|'r4e |erkese ekek ar
Haawe| 0rta ks]a e Kafkas|ar atar|aa 0|rektcr 8|||r 0e|r, Irk|]e'4e ak|||| te|efcr patar|r|r ]t4e 40 c|aca|r| |e||rterek, sctkcrasa raka
|r]t4e60'|araa|asas| 4araar4ac||| cperatcr Iarkce|| eVc4afcre'rarker4| arka|ar|]|arett|k|er| te|efcr4arate(ecek|er|r| sc]|e4|.
K|NkNM|HM|IIk0|SlN8uL
-
lgilin ogrolindo lirsal osilligi icin hazirlanan
lirsallari Araslirna vo 1oknolojiyi lyiloslirno
(lA1lH) lrojosi'nin pilol uygulanasi piyasada sali-
lan lablollordon alinip ogronciloro dagililarak dovan
odiyor. Ancak pilol uygulana sonrasi 5 yil icorisindo
17 nilyon gibi buyuk hacinli lablollori urolocok sir-
kol, yapilacak ihalo sonucunda bolli olacak. lrojo icin
dovlolin koydugu urolindo yorlilik' oranina olur' di-
yocok sirkol daha sansli olacak. $indiyo kadar projo
icin yorli sirkollordon Caspor-lxpor-Nolas konsorsi-
yun oluslurdu, Arcolik-Voslol isbirligi niyolini acikladi
vo Microsoll-Acor-1urkcoll projoyo goz kirpli. Ancak
digor laralla Huavoi, Vodalono, 1urk 1olokon Cru-
bu gibi uluslararasi vo yorol sirkollor do projodo yor al-
nak icin kollari sivanis durunda. Huavoi rla Asya
vo Kalkaslar lazarlana Dirokloru ilgin Donir, projo-
yo 1urk hrnalarinin lidorlik yapacagini ancak urolin
larali icin, kondilori gibi buyuk sirkollori yanlarina al-
nalari gorokligini iddia olli. ulun konsorsiyunlarla
gorusluklorini ilado odon Donir, ana goro bu kadar
buyuk capli bir projo bir konsorsiyunla ilorlonoz. u-
yuk ihlinallo paylaslirilacak. yuzdon horkoso oknok
var. lsin urolin ayagi var. cok ciddi planlana gorok-
liron bir suroc. Huavoi yalirindan kacniyor. sozlo-
rino yor vordi. Cihaza dovlolin bicligi 100-150 dolar-
lik rakanin islonon cihazi urolnok icin lalninkar ol-
nadigini dilo goliron ilgin, yuzdon horkos bunun
cozununu ariyor. llk olapla birinin bu isi subvanso ol-
nosi lazin. unku arada bir acik var. Ayrilan bulco ilo
urolin naliyoli lulnuyor. yuzdon biraz bokloyocok
gibi duruyor. dodi. lo yandan, 1urkcoll vo Vodalono
icin urolligi oporalor narkali cihazlarla 1urkiyo nobil
pazarina 2011 yilinda giron Huavoi, lalnin odici salis
rakanlarina ulasli vo akilli lololon hyallarini asagi cok-
li. $u an pazar payi yuzdo 11 olan inli narka, 2012'do
boklonon 4,5-5 nilyon civari akilli lololon salisindan
da cill rakanli pay alnak niyolindo.
8|r 4cre lr||tere'r|r erzcninlcrilitcindc,cralan
adami ll Nadr, 6!,8 ml,on tcrln oara kacirmak
tan uclu hulunarak !0 ,il haoc mahkum cdld.
e^`c`qdX_b\d\j`#8j`cEX[`i`
('pc_Xgj\dX_bd\kk`
l|HkN0Kk|LONLll
-
lngiliz Coza Mahkonosi 7 aydir do-
van odon davada Asil Nadir'i 1990'da
550 nilyon slorlin borcla balan lolly lock
sirkolindon usulsuz 28,6 nilyon slor-
lin para kacirnaklan suclu buldu. 1990'da
lngilloro'nin on zonginlori siralanasinda
36. olarak goslorilon Nadir, nilolikli dolan-
diricilik nasasi laralindan hakkinda acilan
70'o yakin usulsuzluk soruslurnasindan
sonra caroyi 1993 yilinda kiralik bir ucakla
lngilloro'don kacnakla bulnuslu. lngillo-
ro laralindan laninnadigi icin Kuzoy Kib-
ris 1urk Cunhuriyoli'ndon iadosi islono-
noyon isadani, 30 1onnuz 2010'da nah-
kono laralindan vorilon kolalollo luluksuz
yargilanna kararinin ardindan lngilloro'yo
gori donnuslu. Hakkinda duzonlonon 13
ayri iddia dosyasiyla 146 nilyon slorlin ka-
cirnakla suclanan Asil Nadir'in davasi 23
cak 2012'do baslanisli. Dun (23 Aguslos
lorsonbo) yargilanayi lananlayan Coza
Mahkonosi, 10 iddia dosyasindaki sucla-
nalari hakli buldu vo bugunku dogoriy-
lo 61,8 nilyon slorlin kacirnaklan Nadir'i
10 yil hapso nahkn olli. 1941 yilinda
lolko'do dogan Nadir, ailosiylo 1950'do
lngilloro'yo goc olnis bir isci ailosino non-
suplu. Lnivorsilo ogilinini lslanbul'da la-
nanladiklan sonra 1960'la Kibris'la loks-
lil sokloruno alilan Nadir, 1970 yilinda
lngilloro'do kucuk bir lokslil sirkoli ola-
rak dovraldigi lolly lock iso 1990'lara go-
lindigindo oloklronik, gida vo hiznol gibi
cosilli soklorlordo laaliyol gosloron lond-
ra orsasi'nin ilk 100 sirkolindon biri oldu.
1oplan 24.000 orlakli lolly lock sir-
kolindoki usulsuzluk ilo ilgili suclana-
lar 1987 yilinda baslanisli. Asil Nadir'in
nahkniyol karari hukunolloki koalisyo-
nun buyuk orlagi Muhalazakar larli uzo-
rindo do bir larlisna baslalli. lsci larlisi,
Asil Nadir'in 1993 yilina kadar Muhalaza-
kar larli'yo yapligi loplan 440.000 slorlin
bagisin iado odilnosi cagrisi yapli. Cuar-
dian gazolosi dag kadar kanillar karsisin-
da 5 yildan sonra salivorilnosi nunkun 10
yillik nahkniyoli haksiz buldu. Mahko-
nonin kararindan sonra basin nonsupla-
rina aciklana yapan Nadir'in osi Nur Na-
dir iso kocasinin sucsuz oldugunu vo karari
lonyizo golurocoklorini soylodi. Mahkono
bir ay icindo Asil Nadir'don nal boyanin-
da bulunnasini isloyocok. Asil Nadir coza-
sinin 5 yilini yari acik cozaovindo gocirdik-
lon sonra gozolin allinda salivorilocok.
Kate] K||r|s kcker
|| |sa4a| ks|| Na
4|r, 30 cmmuz
20!0'da mah
kcmc tarain
dan vcrlcn kc
alctlc tutuk
uz ,arilan
mak uzcrc cr
hct hirakilmi vc
nltcrc',c cr
donmutu.
=FKFI8=1I<L-
K<IJ#JK<=8EN<I-
DLK?
kalilabiliy
bilor
ri r
lllli lir lirl lirlon
larihlori
nolor sonuc
yulnok isloyon
80kA 8l|f5lk fN0fkl 00|Ak fk0 fIk0| (8kfNI) fMklfI A|IlNl |k8|I lYkk |k8|I lYkk |k8|I lYkk 00|kk/ Vkkl|
64.160 64.611 64.916 65.758 66.108 66,079
(+ 8ljkfj (, 8ljkfj (- 8ljkfj (. 8ljkfj )) 8ljkfj )* 8ljkfj (, 8ljkfj (- 8ljkfj (. 8ljkfj (/ 8ljkfj )) 8ljkfj )* 8ljkfj (, 8ljkfj (- 8ljkfj (. 8ljkfj (/ 8ljkfj )) 8ljkfj )* 8ljkfj (, 8ljkfj (- 8ljkfj (. 8ljkfj (/ 8ljkfj )) 8ljkfj )* 8ljkfj
(#/''' (#/''' (#/',' (#/'*' (#/''' (#.0.' )#)('' )#))'' )#)(/' )#))'' )#)++' )#),,' -)*#'' -),#'' -).#'' -).#'' -*-#'' -+.#'' ((+#(' ((,#/) ((*#(/ ((*#.* ((+#(, ((,#.0
(, 8ljkfj (- 8ljkfj (. 8ljkfj (/ 8ljkfj )) 8ljkfj )* 8ljkfj
<BFEFD 09
4 kUI0 0I tUMkZAMAN
Sl\ll lSllV: N\l? LLVltlN
U|as|araras| kre4| 4erece|er4|re kara|asa ltch, hazirladii raoorda, urk
,c'dc ,umuak n urccnn ,olunda ttnc dkkat cckt. laoorda, car
aciin crlcmc vc cna,onda hcdcc ,aklailmai halndc, 88 cv,cn
dck notun ',atirim ,aoilahlr' cv,c olan 888',c cikarilahlccc hclrtld.
U|as|araras| kre4| 4e
rece|er4|re kara|a
sa||tc|, 4r]a]|
|a4|| rapcr4a Irk
ekcrc|s|r|r urdu
rulchlr hu,umc
,c donu ,olun
da oncml hr c
lmc ka,dcttn
vuruladi. Kurulu
car aciin daral
diina vc cna
,onun dutuunc
arct ctt.
=FKFI8=1<G8#
ALJK@EC8E<
|M| 8askar| t|r|s
t|re |aar4e'|r
Ka||re']e ]apt|| t|
]arette Viir tum
hurhakani Vu
hammcd Vur
lon'dan krcd dc
tc tcmt.
=FKFI8=18G
||tch'tea aet zrt|rmz s|az||
Yunanistandan tabii ki
XehbWhcpZ[o[Y[_pip
|M|, M|s|r'a
hrarsa|
4estek
erecek
-
Kriz surocindo goslordi-
gi basarili porlornansa rag-
non 1urkiyo'yo dusuk nol vor-
noklo oloslirilon uluslarara-
si krodi dorocolondirno kurulu-
su lilch'lon dun olunlu bir habor
goldi. Kurulus hazirladigi raporda
1urkiyo'do yunusak inisin dovan
olligino isarol odorok, cari acigin
azalnasi vo onfasyonun hodo-
lo dogru dusnosi halindo ulkonin
krodi nolunun 'don -'yo
yuksolobilocogini bolirlli.
lilch, dun yayinladigi raporda
1urk okononisinin surdurulobilir
buyunoyo donus yolunda onon-
li bir golisno kaydolligini bolirlir-
kon ulkodo cari acigin daraldigina
vo onfasyonun dusluguno vurgu
yapli. Raporda, buyuk dis hnans-
nan gorokliliginin iso ulkoyi ku-
rosol nali orlandaki soklara karsi
kirilgan halo golirdigi ilado odil-
di. 1urk okononisinin 2011 yilin-
da asiri isindigina vo 2011 sonun-
da onfasyonun cill hanolordo ol-
duguna dikkali cokon lilch, son
bos coyroklo ulkonin buyuno hi-
zinin azaldigina isarol olli. Llko-
do rosni olarak bir rososyon bok-
lonodiklorini bolirlon kurulus, ra-
porunda 1urkiyo'nin 2012 yilinda
yuzdo 2,8, 2013'lo iso yuzdo 4,5
oraninda buyuyocogini ongordu.
1onnuzda yuzdo 9,1 olan onl-
lasyon oraninin yil sonunda yuz-
do 6,4'o goriloyocogi lahninindo
bulunan lilch, yino do bu ora-
nin Morkoz ankasi'nin yuzdo 5
olan yil sonu hodohnin uzorin-
do oldugunu vurguladi. Rapor-
da ayrica 1urkiyo'do 2012 yili cari
acik boklonlisi 60 nilyar dolar ilo
CSYH'nin yuzdo 7,5'i, 2013 yili
cari acik boklonlisi 59 nilyar do-
lar ilo CSYH'nin yuzdo 6,6'si ola-
rak ongoruldu.
Krodi nolunun -'yo yuk-
sollilnosi 1urkiyo'nin krodi no-
lunun yalirin yapilabilir sovi-
yoyo cikacagi anlanina goli-
yor. 1urkiyo'nin lilch'loki kro-
di nolunu su anda duragan' go-
rununlo + duzoyindo bulu-
nuyor. Digor krodi dorocolon-
dirno kuruluslarindan Moody's,
1urkiyo'nin krodi nolunu pozilil'
gorununlo yalirin yapilabilir so-
viyonin bir kadono alli olan a1:
Slandard&loor's iso duragan go-
rununlo yalirin yapilabilir soviyo-
nin iki kadono alli olan duzo-
yindo bolirlonisli. |K0N0M |kV
-
Yunanislan asbakani Anlo-
nis Sanaras, Alnanya asba-
kani Angola Morkol ilo lransa Cun-
hurbaskani lrancois Hollando'in,
Yunanislan'a karsi izloyocoklori or-
lak lavri bolirlonok uzoro bir ara-
ya golnosi oncosindo borclari odo-
yocoklori' sozunu vordi. Sanaras, ul-
kosinin borclarini odoyocogi vaadindo
bulunarak, Yunanislan'in aslinda bu-
yuk bir okononik polansiyoli oldu-
gunu soylodi. Sanaras, orlin'o ya-
pacagi rosni ziyarol dolayisiyla Al-
nan ild gazolosino vordigi roporla-
jinda, 1abii ki borclarinizi odoyoco-
giz, soz voriyorun. Yunanislan'in, sa-
doco kullannaniz gorokon buyuk bir
okononik polansiyoli var. Muhloson
bir goriyo donus yasayacagiz. dodi.
Sanaras, gocnislo halalari ol-
dugunu, ancak sindi yoni bir bas-
langic yapliklarini vo orlaklarinin
da Yunanislan'in nolor yapabiloco-
gini gorocogini ilado olli. Alnan-
ya Maliyo akani Wollgang Scha-
oublo iso, Yunanislan'a daha lazla
zanan vornonin sorunlarin cozu-
nu olnayacagini, bunun daha laz-
la para anlanina golobilocogini soy-
lodi. Schaoublo, bir radyo vo loloviz-
yon kurununa yapligi aciklanada,
luro olgosi'nin, gocon yil Alina ilo
yardin vo rolorn pakoli konusunda
yapilan nuzakorolordo okononik
olarak yorino golirobilocoginin sini-
rina goldigini vurguladi. 8|k|N ll
-
Krodi doslogi isloyon Misir'a Llusla-
rarasi lara lonu'ndan (lMl) olunlu
covap goldi. lon askani Chrislino lagar-
do, Misir halkinin daha iyi yasan slandar-
dina kavusnak vo sosyal adalolin saglan-
nasi gibi nosru boklonlilori var. lMl ola-
rak biz yardina haziriz. dodi. lagardo'in
Kahiro'yo yapligi ziyarollo Misir Cunhur-
baskani Muhannod Mursi vo asbaka-
ni Hasin Kandil ilo gorusnosinin ardin-
dan yapilan aciklanada, lMl, Misir'a
usllondigi zorlu yolculukla oslik odocok.
donildi. Aciklanada iladolorino yor vori-
lon lagardo, lylul ayinin baslangicin-
da Kahiro'yo bir loknik okibiniz gidorok
yolkililorlo progranlari uzorindo calisip
lMl'nin nuhlonol hnansal doslok no-
dollorini gorusocoklor. dodi. IkN8U| ll
VTES TAM
DEG$TRN!
Nissan. Yenilik ve Heyecan.
VE KESNTSZ SP$ KEYF YA$ATAN,
OTOMATK VTESL OASHOAI'YE TEPF EDN!
Gelin Nissan bayilerine, sizi gerek otomatik vites konloru
yaatan Oashqai'lerle tanitiralim. ste|lk lmdl keslntlslz
vltes gellne (CVT) sahlp otomatlk vltes|l Oashqal'|er,
53.341 TL' den baIayan hyatIarIa.
Karmayn!
* CVT TEKNOLOIS: KADEMESZ VTES GE$ TEKNGN KULLANARAK,
HIZLANMALARDA SARSINTISIZ SR$ SAGLAR VE D$K YAKIT
TKETM SUNAR.
** Oashqai 1.6 visia otomatik vites (CvT) aracin tavsiye edilen anahtar teslim sati hyatidir. Oashqai modellerinin
ortalama CO
2
emisyon degeri 13?-188 gr/km arasindadir. Sehirdii yakit tuketimi 4,6-5,9 lt/100 km
arasindadir ve versiyonlara gre degiim gstermektedir. Yakit tuketimleri 1999/100/EC'ye gre belirlenmitir.
Hava artlari, suru teknigi ve bakimlarina gre sonular degiebilir.
www.nissan.com.tr | www.lacebook.com/NissanTurkiye | llEEAl OLNSENE MATT O21C C51 S4 2O
<BFEFD 10
4 kUI0 0I tUMkZAMAN
Sl\ll lSllV: N\l? LLVltlN
|rerj| 8akar|||'r|r res ererj|s| sartra|| (|) lani almak tc,cn hutun ,atirimcilardan a,ri a,ri 'unc olcumu' talco cdl
mc cktoru okc ctt. Santral kurulmai duunulcn araz,c clcn unc iii,la ll dccrlcrn hcr ,atirimcidan tcnmc
ml,onlarca Luro'luk olcum krzn dourdu. Olcum cn ,urtdiina ,aklaik 50 ml,on dolarin dccc tahmn cdl,or.
a4ece |k| hra]a
ret|||sars| er|
|e|||ecek ||r rckta
]a I00|asarac|sa,
|ar|ar|r|eps| a]r|
a]r| c|(]apt|ra
cak. anc !0 hn
Luro'dan ! ml,on
Luro harcanacak.
Sonucta adccc k
k,c zn cikacak,
cr,c kalan 98
rma houna oara
harcami olacak.
=FKFI8=1 :?8E
60aes szatrz|| |(|a tek tek |(0m
tz|eb| 0 m||ea ||rzz mz| e|zczk
Ma|ta e |as'ta
petrc| sa|as|
pa]| a|4|
ara]|c|]e asetcr e
acr]a ]asa| ]c|4a
Alman hkmetinden Trkiyedeki fuara destek
kHM|I 00NM|I lNKlll
-
Allornalil onorji kaynaklari uzorindo
calisan 1urkiyo, gunos onorjisi uroli-
nino gocnoyo hazirlaniyor. Cunos onor-
ji sanlrallori (ClS) kurulnasi ilo ilgili suroc
dovan odorkon onunuzdoki yilin haziran
ayinda lisans vorilnoyo baslanacak. Ancak
iclon ico soklordo nilyonlarca luro'luk' bir
kavga yasaniyor. 1arlisnanin larafari iso
lnorji akanligi ilo ozol soklor. Sobobi: li-
sans alnak isloyon bulun yalirincilardan
ayri ayri gunos olcunu', yani sanlral ku-
rulnasi dusunulon araziyo golon gunos isi-
giyla ilgili dogorlorin islonnosi. u da basla
Alnanlar olnak uzoro sadoco yabanci hr-
nalar laralindan yapiliyor. Hor bir olcunun
hyali 10 bin luro civarinda. Sadoco iki hr-
naya urolin lisansi vorilobilocok bir nokla-
ya 100 basvuru olsa, bunlarin hopsi ayri ayri
olcun yapliracak. 1anosi 10 bin luro'dan 1
nilyon luro harcanacak. Sonucla sadoco
iki kisiyo izin cikacak, goriyo kalan 98 hrna
bosuna para harcanis olacak. u basvuru
sayisinin daha da arlabilocogi bolirliliyor.
1urkiyo gonolindo 27 ayri bolgoyo
sanlral kurulacagi vo lralolara goro sayi-
nin 54'o kadar cikabilocogi goz onundo
bulunduruldugunda sadoco olcun icin
yurldisina cikacak para 50 nilyon luro'yu
gococok. u da orlalana 45 sanlral parasi
donok. Yani, olcun icin yurldisina odo-
nocok para ilo asagi yukari 1urkiyo'yo ku-
rulacak sanlrallorin parasi ayni. lnorji a-
kanligi yapligi halanin larkina vardi, bunu
rosni yazilarina da yansilli ana cikis icin
lornuldo zorlaniyor. Cunos bizin ana
onorjisi yabancilara gidocok. uradan
kin, no cikar sagliyor` diyo lopki gos-
loron soklorun cozun onorisi iso soylo:
Dovlol, olcunlori kondisi yaplirir. Sanl-
ral kurulacak noklalari bolirlor vo ihaloyo
cikar. lisansi alnayi basaranlardan da bu
olcun nasralini lahsil odor. lnorji aka-
ni 1anor Yildiz inzasiyla llDK'ya gon-
dorilon 20.7.2012 larihli yazida, 1anani
yurldisindan golon olcun okipnanlari ilo
ayni sahada larkli hrnalar laralindan ya-
pilabilocok basvurular icin ayri ayri olcu-
nun zorunlu lululnasi ulko kaynaklari-
nin vorinsiz kullanilnasina sobop olacak
vo loknik acidan aciklananaz bir durun
orlaya cikabilocoklir. doniliyor. unun-
la ilgili lodbirlorin alinnasi isloniyor. la-
kal bizzal lnorji akanligi'nca hazirlanan
novzual, buna ongol loskil odiyor. un-
ku ayri ayri olcunu zorunlu lulan, yayin-
lanan lobliglor. 1anor Yildiz'in soz konu-
su yazisiyla bakanlik kondi kondini lok-
zip olnis oldu. lirnalar iso saskin. Sok-
lor lonsilcilori, Cunos loknolojisi Al-
nanlara aillir. lloklrik onorjisinin yuz-
do 10'unu buradan karsiliyorlar. ra-
da gunos bilo yok ana olcun zorunlulu-
gu bulunnuyor. 1urkiyo'do zalon guno-
sin alasi var, bir daha olcun yapnanin
anlani no` Dunyanin parasi gidocok.
sikayolindo bulunuyor. Molooroloji Co-
nol Mudurlugu bir olcun lobligi yayin-
layarak slandarllari bolirlodi. lakal onu
su anda 1urkiyo'do yapabilocok bir kuru-
lusun olnadigi bolirliliyor. u da yabanci
hrnalara nahkn olunacagi anlanina
goliyor. Zanan'in konu hakkinda gorus-
lorino basvurdugu lnorji vo 1abii Kay-
naklar akanligi sorulara covap vornodi.
ClS'lorlo ilgili bir digor larlisna da
yapilacak sanlrallorin loplan urolo-
cogi oloklrik niklarinin 600 nogaval-
la sinirlandirilnis olnasi. 1urkiyo'do
urolilon loplan oloklrik onorjisi 55 bin
val civarinda. unun yaklasik 25 bini
yani yariya yakini dogalgazdan urolili-
yor. ClS'lor icin bolirlonon linilso lop-
lanin yaklasik yuzdo 1'i soviyosindo.
-
lolrol arana vo onorji sirkoli Conol
lnorgy, buyuk olcudo Kuzoy lrak'la
yurullugu laaliyollorini cosillondirorok
Akdoniz vo Kuzoy Alrika bolgolorindo
salin alna yapli. $irkol laralindan yapi-
lan aciklanada Conol lnorgy'nin Malla
aciklarinda bulunan ollshoro bir sahanin
Modilorranoan il & Cas sirkolindo bu-
lunan yuzdo 75 payini 30 nilyon dolara
kadar bir bodollo aldigi bolirlildi. Conol
lnorgy, yapilacak dogorlondirnonin ar-
dindan Malla, libya vo 1unus'la da bas-
ka varliklari salin alabilocok. $irkol ayri-
ca las'la bulunan Sidi Moussa ollshoro
sahasinda 50 nilyon dolara kadar bodol-
lo yuzdo 60 pay alacagini acikladi. Sok-
lor icin nispolon kucuk boyullarda olan
soz konusu salin alnalar, sirkolin Akdo-
niz vo Kuzoy Alrika'ya ilk dola acilinini
olusluruyor. $irkolin urolininin buyuk
bolunu Kuzoy lrak'lan goliyor. Conol'in
ayrica Sonaliland vo
lildisi Sahili'ndo
do varlikla-
ri bulunuyor.
Conol lnorgy
Cl'su 1ony
Hayvard, laaliyollo-
rini cosillondirnok islo-
diklorini vo sirkolin 1urkiyo ilo
yakin iliskilorinin Kuzoy Alrika'da avan-
laj saglayacagini ilado olli. Conol lnorgy,
iki gun onco Kuzoy lrak'laki Miran pol-
rol sahasinda Horilago il'o ail yuzdo 26
hissoyi 156 nilyon dolara alarak sahada-
ki payini yuzdo 51'o yuksollnisli.
$irkol salin aldigi varliklarla birliklo
yilin ilk yarisina ail bilancosunu da acik-
ladi. una goro Conol lnorgy'nin 1,8
nilyar dolar nakil pozisyonu bulunuyor
vo yaklasik 1 nilyar dolar yoni salin al-
nalar icin ayrilnis durunda. Yilin ilk ya-
risinda 123 nilyon dolar golir oldo odon
sirkol, yil sonu salis golirlori lahnini-
ni 250-300 nilyon dolar araliginda lullu.
Conol lnorgy, l'nin oski Cl'su 1ony
Hayvard'in orlak oldugu yalirin araci
Vallaros ilo ukurova Crubu vo Mohnol
Sopil orlakliginda olan Conol lnorji'nin
birlosnosi ilo kurulnuslu. londra
orsasi'na kolo lok 1urk sirkoli olan Co-
nol lnorgy llc, gocon yil halka acildik-
lan sonra hissolori 10,33 slorlini gornus-
lu. Conol lnorgy oncoki gunku kapa-
nis hyalina goro yuzdo 2,23 prinlo 7,18
slorlindon islon gordu. |0N0kk lLuLlS
-
ovro vo $ohircilik akanligi, covroyo vo
insan sagligina zarar vorobilocok risk-
li kinyasallarin lislosini yayinladi. zollik-
lo sanayi soklorundo yogun olarak kullani-
lan bu kinyasallarin Avrupa irligi uyun su-
roci corcovosindo onunuzdoki donondo ya-
saklannasi gundondo. olirlonon riskli kin-
yasallardan on dikkal cokonlori asolon, nal-
lalin, cinko oksil, anonyun nilral, konur zil-
li, gaz yagi, kloroolilon, nikol, loluon, kloro-
lorn gibi kinyasallar. lislonin yayinlanna-
sindan sonra konuya iliskin dogorlondirnodo
bulunan ovro vo $ohircilik akanligi ovro
Yonolini Conol Muduru Mohnol as, Llko-
nizin Avrupa irligi kinyasallar novzualina
uyun saglanasi halindo, sanayinizin lonol
girdilori arasinda yor alan bu kinyasal nad-
dolorin kisillannasi voya yasaklannasi gun-
dono golocoklir. Dolayisiyla bu kinyasallar-
la isligal odon sanayicilorinizin zor durun-
da kalnanalari icin gorokli onlonlori alnala-
ri goroknoklodir. ncolik lislosinin yayinlan-
nasi ilo sanayicinizdo, bu konudaki larkinda-
ligin arllirilnasi hodofonnoklodir. Sonucla
ya kinyasalin urolin prososi vo kullanin bi-
cinlori dogislirilorok ya da daha covro doslu
allornalil naddolor bulunarak insan vo covro-
nin o kinyasala naruz kalna yogunlugu azal-
lilnis olacaklir. diyo konuslu. kNKkkk ?lVlN
-
Alnan hukunoli, 2013'lo
lslanbul'da duzonlonocok 3.
Avrasya Doniryolu luari'na kalila-
cak Alnan hrnalarina naddi dos-
lok vorocogini acikladi. lslanbul
luar Morkozi'ndo (llM), 7-9 Marl
2013'lo duzonlonocok vo 250'nin
uzorindo yorli vo yabanci hrnanin
kalilacagi, 3. Avrasya Doniryolu
Hahl Rayli Sislonlor, Allyapi vo lo-
jislik luari'na Alnan dovlolindon
doslok goldi. 2013'lo dunya gonolin-
do 250 luari doslokloyocok Alnan-
ya, 1urkol luarcilik A$'nin duzon-
lodigi 3. Avrasya Doniryolu luari'ni
da porlloyuno aldi. rganizalor-
lor, Alnanya'nin vorocogi doslogin
buyuk onon lasidigina dikkal co-
korok, bu sayodo Alnanya'dan lu-
ara kalilin vo ziyarolin naksinun
soviyodo gorcoklosocogini soylodi.
Cocon yil duzonlonon 2. Avrasya
Doniryolu luari'na Alnanya'dan
33 hrna kalildi. 2013'lo duzon-
lonocok luara, Alnanya'dan go-
con yila goro yuzdo 100 arlis-
la 60'lan lazla hrnanin kalilna-
si bokloniyor. MUIk|k UN SlN8uL 1. kras]a0e|r]c|aHahf ka]|| |ste|er |aar|' I9Mart 0I1'telM|'4e4ter|erecek.
<BFEFD 11
4 kUI0 0I tUMk ZAMAN
|r fat|a |crca c|ar
kccperat|Ner|r |a
s|r4a 1 ||]cr ||ra
||e (akc||r||k e||
]cr. Kooocratici
likucnclVudu
ru mal Kalcn
dcr, kurumun i
kintiinin, atin al
dii urun olan oa
muun ,atinin
ululararai o,a
alarda dcklk
lcrc acik olmain
dan ka,naklandi
ini hclrt,or.
=FKFI8=1 :?8E
Bffg\iXk`\i`e(d`cpXi
c`iXcbYfiZlpXgcXe[icpfi
U(rckcprrr
||t|ar4|r||as| |(|r
ek te4||r|er a||racak
|kKkN ;kHN lNKlll
-
Cunruk vo 1icarol akanligi, 2001
krizindon sonra 2007'yo kadar krodi
doslogi saglanan larin salis kooporalifo-
rinin 1 nilyar liranin uzorindoki borcunu
yapilandirnaya hazirlaniyor. Lrun alini
icin vorilon krodilorin 2007'don sonra lah-
sili buguno kadar orlolondi. orcun yari-
sindan lazlasi laizlori oluslurunca lahsilali
kolaylaslirnak adina laizlorin lananinin
ya da bir kisninin silinnosi vo vadolondi-
rilnosi gibi soconoklor uzorindo calisiliyor.
Kooporalilcilik Conol Muduru lsnail
Kalondor, Yuksok llanlana Kurunu'ndan
onay alan Kooporalilcilik Slralojisi vo ly-
lon olgosi'ylo larin salis kooporalifori-
nin yoni bir hnansnan nodolino kavus-
lurulacagini kaydolli. Kalondor, orc-
lar silinocok ni vadolondirilocok ni buna
siyasol karar vorocok. irliklorin boklon-
lisi borcun lananon silinnosi ancak bu
hic yapilanadi. dodi. 1urkiyo'nin 57 ilin-
do 322 larin salis kooporalih bulunuyor.
17 do larin salis kooporalifori birligi la-
aliyol gosloriyor. 1arin salis kooporalifo-
rindon on basarili olan 1rakyabirlik gocon
yil lslanbul Sanayi dasi'nin (lS) on bu-
yuk 500 sanayi kurulusu lislosindo 76. si-
rada yor alirkon, Marnarabirlik do 408. si-
rada yor buldu. unun disinda kooporalil-
lorin hnansla dosloklonnosi 30 nilyon li-
ralik bulco isloyon Kooporalilcilik Conol
Mudurlugu, bununla urolin vo islihda-
ni doslokloyon kooporalifor kurulnasi vo
novcul kooporaliforin ihliyaclarini kar-
silayacak. zolliklo kadin islihdani uzo-
rino ogilon gonol nudurluk, 1urkiyo'nin
hor yorindoki bolodiyolorlo konuyla ilgi-
li ilolisino gocnis. Hazir kooporalil ana
sozlosnosi hazirlayarak suroci hizlandi-
racak calisnalar da yapilnis. Anorika'da
onorji kooporalifori, lngilloro'do lukolin
kooporalifori, Alnanya'da bankacilik vo
saglik soklorlorindo guclu kooporalifo-
rin olduguna isarol odon lsnail Kalondor,
1urkiyo'do hidrooloklrik, gunos vo ruzgar
onorjilori alanlarinda kooporalilciligo go-
nis capli doslok vorocoklorini ilado olli.
ln lazla borcu olan kooporalil uko-
birlik'in 322 nilyon lira borcu bulunuyor. Ku-
runun sikinlisinin laaliyol goslordigi urunlo
ilgili olduguna dikkal cokon Conol Mudur
Kalondor, panugun hyalinin uluslararasi pi-
yasalarda dogisiklikloro acik oldugunu, piya-
sayi yonlondirnonin ciddi risk lasidigini bo-
lirlli. Ayrica kurunun cok buyuk sornayo-
yo sahip oldugunu anlalan lsnail Kalondor,
sornayodoki yapiyi yonolocok locruboyo
sahip olnayabiliyor. Ayni soklordo Anl ir-
lik var, basarili bir kooporalil. nun da ba-
sarisi gayrinonkul sahibi olnasina dayani-
yor. unlari dogru bir sokildo yonlondirdi-
lor. u da asil laaliyollorini yurulnoklo kolay-
lik sagladi vo kar oldo olli. soklindo konuslu.
-
Kuzoy Marnara loyolu ilo 3. ogaz Koprusu
lrojosi'nin hizlandirilnasi icin onlonlor alin-
nasina karar vorildi. Rosni Cazolo'nin dunku sayi-
sinda yor alan asbakan 1ayyip lrdogan inzali go-
nolgoyo goro, projo kapsaninda yapilacak kanulas-
lirnalar icin gorokli odonoklorin lanani ilk 3 ayda
sorbosl birakilacak. lrojonin olkilosin halindo oldu-
gu voya olkilosino girobilocogi digor projoloro goro
oncolik loskil odocogi bildirildi. lrojo guzorgahinda
yapilnasi gorokon inar plani vo dogisikliklori iso
azani surolorin sonu boklonnodon on kisa surodo
sonuclandirilacak. Dogisiklik surocindo su, kana-
lizasyon, dogalgaz vo polrol boru hallari ilo olokl-
rik, haborlosno hallari vo losislorinin guzorgah di-
sina lasinna laloplori iso ilgili kurunlar laralindan
gociklirilnodon yorino golirilocok. kNKkkk ?lVlN
8cr( |ata|r4ak| tar| sat|s kccperat|Ner| vc hrlklcr, dcvlctc olan
horclarinin lnmcn t,or. uumruk vc carct 8akanlii c horc
azlcrnn lnmc vc,a vadclcndrlmc uzcrndc calii,or.
rterret kes|rt||er|
ar|]e'r|r a|t]ap|s|r4ar
ka]rak|ar|]cr
-
1urk 1olokon, Suriyo'doki inlornol baglanli-
sini 1urk 1olokon'un kosligi iddialarini yalan-
layarak problonin, bulunuylo Suriyo'nin kondi h-
bor oplik allyapisinda yasanan kosinlilordon kay-
naklandigini acikladi. 1urk 1olokon, dun bazi ga-
zololordo vo inlornol habor si-
lolorindo yor alan 1ur-
kiyo Suriyo'nin hsini
cokli' baslikli haborlo-
ro iliskin bir aciklana ya-
parak, 1urk 1o-lokon'un
Suriyo'doki inlornol baglanlisini
kosligi haborlorinin gorcogi yansilna-
digini acikladi. Aciklanada Suriyo'do yasanan in-
lornol kosinlilorindo 1urk 1olokon'un horhangi bir
nudahalosi kosinliklo soz konusu dogildir. 1urk 1o-
lokon olarak Suriyo 1olokon'a vordiginiz sorvis-
lordo, 11 Aguslos 2012 larihindon bu yana kosinlilor
yasannakladir. Ancak sorun bulunuylo Suriyo'nin
kondi hbor oplik allyapisinda yasanan kosinlilor-
don kaynaklannakladir. donildi. |K0N0M |kV
Sl\ll lSllV: N\l? LLVltlN
fk8fI lAA
|k;|M8| II.00 1 kUI0 0I
00VI k||; kI|;
k80 00|kk| l.I`00 l.I`I0
|Uk0 `.`+I0 `.`''0
V(k| |kkN| l.?00 l.?`00
N|I I|k|N `.?l00 `.?'00
I00 Ik0N Y|N `.`'00 `.l000
0kNMkkKk Kk0NU 0.``'0 0.ll00
V|( Kk0NU 0.`'0 0.`II0
kI|k MkNkI| l.?`00 l.?+'0
kVUIkk|Yk 00|kk| l.?00 l.`000
KkNk0k 00|kk| l.I`00 l.?l00
k|I|N k||; kI|;
tUMHUkY|I lI.00 +I.00
k|;kI '`.00 I`.00
4 kYkk KU|(| `.00 `.l'
kYkk ?I.l ??.`
kYkk 8||IK ?I.l `.`0
I8 kYkk I`.00 I`.`
I4 kYkk '.l '.l
900 kYkk UMU; l.'I'0 l.ll0
I 0N k|I|N I.66I,0!
HkM|Ik0| (8k|NI)
ll'.I` !/Var|| (kastcs 0I tes|||)
8kNKk|kkkkk| Ykk
k80 00|kk| k||;: l.I``0 kI|;: l.I`'0
(AkAI kk|Ak
I k80 00|kk|
0.910 kVUIkk|Yk 00|kk|
.91I8 0kNMkkKk Kk0NU
0.96 V(k| |kkN|
6.610 V|( Kk0NU
I8.8 Ik0N Y|N
0.9901 KkNk0k 00|kk|
.80I N0kV|( Kk0NU
1.I01 UU0 kkk8IkN kYk|
I.I6 8U|kk ||Vk|
1.I1 kUM|N ||Y
1I.I0 kU kU8||
I60 kkN kYk|
6.114 (N YUkN|
94.69 kKIkN kU
I |Uk0- I.I k80 00|kk|
I KUV|YI 0Nkk|- 1.46I k80 00|kk|
I N|I I|k|N-I.88 k80 00|kk|
|Uk0 00NU;UM KUk|kk|
I.981 k|MkN MkkK|
40.1199 8||(Kk |kkN|
40.1199 |UK|M8Uk |kkN|
I66.186 kNY0| |I|Ik|
6.9I |kkN|I |kkN|
0.I8I64 k|kN0k |kk|
I916.I Ik|YkN |k|I
.01II H0||kN0k ||0kN
I1.I601 kVUIUkYk ;|N
00.48 0kI|KI |KU00U
.94I1 |N MkkKKk|
140.I0 YUNkN 0kkHM
I 0I|| (|KM| HkKK| (0k)
I.I4 k80 00|kk|
.II9 IUkK |kk|
A|IlN 80kAl 1 kUI0 0I
I|/ra U0c|ar/0rs |arc/0rs Icp|a
0Nt|K KkkN|; |YkI| 94.600,00 I.619,00 I.108,00
|N 0U;UK |YkI 94.I10,00 I.64I,I0
|N YUK|K |YkI 9.90,00 I.66,00
KkkN|; |YkI| 9.800,00 I.66,00
k|k||K|| 0kIk|kMk |YkI 9.699,61 I.66I,I8
I0|kM ;||M MKIkk| (k) I09 6II I0
00VlI kk|Akl M|kK|I 8kNKk| 4 kUI0 0I
00VIN tN 00VI k||; 00VI kI|; |||KI| k||; |||KI| kI|;
I k80 00|kk| l.I?++ l.I`l0 l.I?l` l.I`'I
l|\d'!|||\||0|||| l.?`` l.??l+ l.?0 l.?``I
l ||N|||||| ||0Nd 0.l00I` 0.l0``I 0.l00'? 0.l0``I
l|d|0 `.`+0I `.`'l' `.`l`l `.`'+`
l |N0|||I '!||||N| `.?l`? `.?+I `.?l0? `.?'l`
l |'\|,|| |||N0| l.?`' l.?I+' l.?'`I l.?IIl
l |'\|, ||0Nd 0.`I+ 0.`I0+l 0.`I+' 0.`Il0'
l ||N||| |0|||| l.?0`' l.?l0 l.I`'? l.?lI'
l |d\|\! ||N||| .`I'' .l'?` .l?l+ .+'l
l N0|\|, ||0Nd 0.l0++l 0.l0+ 0.l0+`0 0.l0Il
l 'dd|| |||||'!|N ||\||| 0.+II`+ 0.+I?l0 0.+Il 0.+?l`
l00 '||0N \|N| `.`I `.`?l? `.`'?l `.``0'
l |d|0|| ||\|'| l.lll l.l'll
l |d||N ||\| 0.+`'`I 0.'0lI`
l |d' |d|||'| 0.0''?` 0.0''
l00 |||N ||\||| 0.0l++l 0.0l+`
l ,|N \d|N| 0.`I?'+ 0.`?``l
l ||||'!|N |d||'| 0.0l?` 0.0l?`+
k||M kI|Mk K0NU 0|MkYkN 00VI||k I| Kkk;||||
I UkY| |kk| 0.0`Il'
I Uk0UN 0Nkk| `.'ll+
I Y|N kk| ;|K|| 0.++I`0
MK8'0| UN|UK ;||M HktM: I ||]ar 86||]cr 11 ||r I|
I. |kN 0Nt|K 0N 0;.(+)
8||;K l0?.?+ ++.l+ 0.'+
Mk| `'''l.`I `l?0.l 0.
kNkY ''I+0.lI 'l?`.?' 0.I`
. |kN 0Nt|K 0N 0;.(+)
8||;K ++.l+ 0I`.+? 0.0+
Mk| `l?0.l `'ll`.'' 0.``
kNkY 'l?`.?' '`l'.I' 0.?'
fN0fk 1 kUI0 0I
lf fNfI|fklN0f 0N
|N (0K KkIkN0|kkN|kk (YUI0|)
I. KkkIN I,8
. Ikkk| 8,41
1. HkI|K 8,II
4. 8UkVk 8,I4
. YkIk I,44
6. 8Ukt| 6,00
I. K0NYk ,94
8. U|k 4,6
9. IkNK 4,49
I0. kKM| 4,I
|N (0K KkY8|IIk|N||k (YUI0|)
I. 8ktM I9,
. M|k|I I9,I8
1. kt|| I9,II
4. K|MN I,I4
. KkkN I,19
6. ||k 6,I
I. UI|k8 4,I8
8. MMtk 4,49
9. |IH0| 4,4
I0. MIH|0 1,I4
lIAN8| MfNk| klMfI|fk 80kAl6N|k l5|fM|fk 1 kUI0 0I
|kMk 0Nt|K 0U;UK YUK|K 0N |YkI 0;. (+)
kt|8k0|Mk||K 4,80 4,I0 4,8 4,8 0,60
kt|||kN kt|kYkM I18,00 II,0 I4,00 I16,0 1,I9
k0kNk t|M|NI0 (k) 1,4 1,44 1,4 1,4 0,9
k0kNk t|M|NI0 (8) ,40 ,19 ,40 ,40 0,4I
k0|| Kk||Mt|||K 16,00 1,I0 16,10 16,0 I,40
k0|| k||V|k| ,04 ,0 ,06 ,0 0,I9
k0kNk t|M|NI0 (t) 0,69 0,6I 0,69 0,69 I,4I
kNk00|U ||| 6,10 6,I0 6,40 6,0 0,18
k|M |||M II, II,0 II,I II,I I,9
k|Y0N t|M|NI0 I8, II,I I9,00 I8,00 0,00
kK0|N|I UV|N||K I0,I0 I0,0 I0,I I0,I 0,91
kIkKU|| MY0 I,I8 I,I I,0 I,I8 0,00
kKk| I|KI|| ,0 ,49 ,4 ,I 0,19
kK8kNK I,0 I,I0 I, I,I0 0,81
|||| & t0 8 I|| ,4 ,4 , ,4 0,00
kKtkNk 8,04 I,96 8,I0 8,00 0,99
kK |N|kI| ,09 ,06 ,09 ,06 0,96
kK||N H0|0|N 9,60 9,8 9,I0 9,60 0,6
kK||N MY0 I,6I I,66 I,68 I,6I 0,60
kK|0kIk I,96 I,9 I,9I I,9 0,I
kKM|kK|I MY0 I9, I9,0 I9,40 I9,0 0,
kKk 4,6 4,4 4,9 4,8 0,94
kKk |N|kI| 1,69 1,66 1,I 1,69 0,I
kKU |N|kI| ,I ,64 ,I6 ,64 I,19
k|kkK0 H0|0|N 1,8I 1,81 1,90 1,88 I,I
k|8kkkKk IUkK I,8 I,I I,10 I,9 0,I8
k|kkK0 tkkk||k 16,00 1,I0 16,10 16,10 I,96
k|tkI|| |Ut|NI 1,99 1,89 4,01 1,9 ,4
k|kkK0 MY0 I6,00 I,80 I6,00 I,9 0,00
k|K|M Kk|I I,1I I,1 I,1I I,16 0,I4
k|K|MK|MYk I,0 I,I I,14 I,14 1,08
k|I|kNkI||8kNK I,I0 I,09 I,I I,I 0,90
k|I|NY||0|I 1I,00 1,60 1I,0 16,0 0,8
k|I|NYk I,I I,4 I,1 I,6 I,6
kNk00|U tkM ,1 ,1 ,16 ,11 0,8
kN|| |||KIk|K ,0 ,I8 , ,I9 0,9
kN|| I|||K0M I,49 I,48 I,0 I,49 0,6I
kNk00|U HkYkI 4,8 4,I1 4,10 4,I ,8I
kNk00|U |0kIk 0,9 0,9 0,94 0,9 0,00
kkt|||K 9,98 9,90 I0,04 I0,00 0,00
kk|Nk 8|||kYkk ,0 ,I8 , ,I9 0,90
k|I|kNkI|| YkI.0kI. I,1 I,10 I,14 I,1 I,1
kkMk0k 8|||kYkk I,86 I,84 I,88 I,8I 0,00
kkkN I|KI|| I,89 I,8I I,9I I,88 0,
kk Ikk|M I,I I,II I,I9 I,I1 0,I
kt|| I,40 6,66 I,40 6,66 I9,II
k||kN 6,I0 6,04 6,I6 6,I4 ,11
k|kN t|M|NI0 4I,10 46,80 4I,40 4I,00 0,00
kNk00|U |UIU I0,I I0,60 I0,90 I0,6 0,91
kYk KkI|||M 8kNKk| I,94 I,9I I,9 I,91 0,00
kIkt |NkkI I,6 I,6 I,6 I,6 0,6I
kIk YkI.0kI. I,44 I,41 I,48 I,4I I,1I
kK|N I|KI|| 6,1 ,88 6,8 6,04 I,10
kI|k YkI. 0kI. I,I I,I0 I,I1 I,I 0,00
kI|kNI| YkI|k|M I,6 I,6I I,61 I,6I 0,6I
kVkkYk MY0 0,64 0,61 0,64 0,64 I,8
kV|Vk |0kIk 8,00 I,I0 8,08 I,94 I,I1
kV00 |0k I,0 I,I8 I,I I,I9 0,81
kVkkYk |Ik0| I,6 I, I,I I, 0,00
k.YUNU t|M| 6,I6 6,I0 6,I8 6,I0 0,9
kY|N |N|kI| I,I6 I,I6 I,I8 I,II 0,6
kYkI 8,4 8,18 8,44 8,44 0,4I
8k|k II4,00 II,0 II4,0 II1,00 0,8
8kK kM8k|kI ,I ,I9 ,I ,0 0,00
8kNV|I 1,96 1,9I 1,9I 1,96 0,0
8|k0kN I|KI|| 0,18 0,18 0,18 0,18 0,00
80tH |k|N I64,0 I61,00 I66,0 I66,00 I,
8|M MkkIk|kk I,0 II,0 I1,0 I,I 0,14
8|k I|KI|| 0,94 0,91 0,96 0,9 I,04
8|I|MMkkIk|kk| 4,I0 1,9 4,1 4,I 0,4I
8||KIk k; 4,6 4,6 4,66 4,64 0,00
8|||t| YkI|k|M I,99 I,98 ,00 I,99 0,49
8|M|K I,1I I,9 I,1 I,10 0,I6
8kNKk|kk 80kk I1,I6 I1,0 I1,0 I1,06 0,00
80|U t|M|NI0 I,9 I,I I,9 I,8 0,II
80k ,0 ,01 ,06 ,04 0,00
80YN|k MkkIk 1,81 1,I 1,89 1,84 0,
8k|k ,I4 ,08 ,I8 ,I0 0,19
8|kK0 M|NUtkI 0,46 0,4 0,4I 0,46 0,00
8|kK0kN Yk||I|M I,I8 I,6 I,86 I,I ,18
8|k||K M|NUtkI 0,4 0,41 0,4 0,41 ,I
80k0Vk Yk| 0,9 0,94 0,98 0,94 0,00
80kUkN MkNN. I,I0 I,0 I,90 I,I0 0,00
80kUkN YkI. kI. I0,0 I0,I0 I0,10 I0,I 0,49
8H |V k||I||k| 91, 91, 94,00 94,00 0,80
8kI|0K| t|M|NI0 I,18 I,16 I,19 I,1I 0,00
8kI| t|M|NI0 6,48 6,4 6,0 6,46 0,91
8Ukk t|M|NI0 4,86 4,8 4,8I 4,8 0,0
8Ukt|||K I,I0 I,00 I,I8 I,4 6,00
8Ukt|||K VkNk 1,80 1,4 1,9 1,I 8,I1
tkkk||0Ukk(k) I,4 I,1 I6,10 I,80 ,9
tkkk||0Ukk(8) I,I I,I0 II,1 I6,00 I,8
t8 80Yk 0,11 0,1 0,11 0,11 0,00
t0tk t0|k |t|t|K I,60 I,40 I,I0 I,I0 ,9
t|||K Hk|kI 1,I 1,II 1,1 1,II I,4
t|Mk 00KUM I,0 I,I9 I,I I,0 0,84
t|MIk I,I1 I,I0 I,I1 I,II 0,89
t|Y|kN YkI|k|M 0,84 0,8I 0,84 0,81 I,I9
t|Mk 8,I 8,I0 8,I6 8,I 0,4
t|||8| II,8 II,60 II,9 II,60 I,I
t|M8|I0N 49,I0 49,40 0,40 0,I0 I,4I
|kMk 0Nt|K 0U;UK YUK|K 0N |YkI 0;. (+)
|||N!|' ?.l0 ?.0 ?.`` ?.l? 0.+`
0||0N|N!| |0|d| '.?0 '.I` '.?0 '.I` 0.l+
0'|0' \|!. 0|!. 0.?l 0.I` 0.?l 0.?0 l.`l
||||!W|'! |||!. l.l` l.l l.+` l.+0 0.'`
||0| 0|\|| `.l' `.l` `.l? `.l l.+0
|||||N|| l.0` 0.`` l.0l 0.`` `.`+
||N|I|| || ?.`` ?.? ?.` ?.?? 0.``
||N0| \|!|||| +.0l +.00 +.0? +.0I 0.``
||N|I||N| l0.l' l0.l' l0.l' l0.`' 0.00
||N!|' ||||||' `.+` `.+' `.' `.'' +.0?
|||||0| l.?l l.?0 l.?+ l.?+ 0.`
||'||||| 0.?+ 0.?` 0.?? 0.?' `.+0
||'|| |||0|'|\|| l.`l l.?` l.`+ l.?` l.0+
||\| |0|||N0 `.0I `.0I `.l0 `.0` 0.`
||!|0|!| |||0|'|\|| `.+0 `.lI `.+` `.+0 0.00
|00d' 0|\0 l.+` l.+0 l.+l l.+l 0.I0
|00|N 0|I|!||||| l.l l.'` l.` l.'` 0.`
||!|' |00|N l.0 l.0+ l.l0 l.0` 0.`?
|'|| !d|||\| | !||| ll.I` ll.0 ll.I ll. 0.+l
|' |'!|N|d| `0 | !||| `0.l `0.`0 `0.+0 `0.`` 0.l`
||||'|' |0|d| 0.`I 0.`' 0.`? 0.` `.0+
||N|I \|!.0|!. `.l+ `.l0 `.l' `.ll 0.00
|00d' 0!0|0!|\ .`? .`+ .l0 .`? 0.00
|00|N |d||| `.?0 `.II `.?0 `.II 0.l'
|00 ||'!|d||N!' I0.`' `.I' Il.`' Il.00 0.I0
|00d'|N l.ll l.`` l.ll l.`` 0.I
|00|N |0|||N0 0.?` 0.?0 0.?` 0.?l l.`l
|d||N |00|N ||'|| l.` l.`' l.`` l.`? l.0`
|00|N \|\|N |0|. 0.I 0. 0.? 0. l.+`
|\0 |0\| l.`l l.l` l.`l l.`0 0.00
|I||||'| \|!. 0|!. 0.`' 0.`+ 0.` 0.`' 0.00
|I||||'| ||| l.`l l.?` l.`` l.`0 0.00
|I||||'| \||| +.+l +.l' +.+ +.l' `.0`
|I||||'| \|!|||| .+? .+ .'` .'` 0.l
|||| 0|\||||N|d| l.l l.'? l.+ l.'` 0.l
|0|||0 \|!|||| 0.?+ 0.?l 0.?' 0.?l 0.00
|0||| 0 !|||| 0.?0 0.I` 0.?l 0.I` l.`+
|0| |N|d'!|| `.00 l.00 `.'0 l.I' 0.?0
|0| 0d||| ``.'0 ``.00 l00.`' l00.00 l.`
|0| ||0||| '.l '.l` '.`` '.l+ 0.l`
|0| '|||||| `.00 `.00 `.0+ `.0` 0.+`
|0' 0|\0 0.`+ 0.`l 0.`+ 0.`+ 0.00
||||| |0Nd! 0|\0 `.' `.'l `.'I `.'+ 0.00
|||I \|0 '|N|\|| `.'I `.'0 `.'? `.'` l.'
|d|0 | !||| \|!. 0.I` 0.I0 0.I+ 0.Il `.Il
|||| ||||!||| l.l` l.ll l.ll l.l` 0.`0
|||N|' ||||||' +.l +.0? +.l` +.l` l.I
|N|| |N'||! +.?+ +.I+ +.`0 +.I l.`+
|0||||'! l.l l.'l l.'l l.'l .`l
|||0'|N l`.l' l`.l0 l`.'' l`.l' 0.`'
|||0|| ||||| |||| `.0+ `.0` `.0 `.0 `.+?
|||0| !||||0| l.`0 l.0' l.I0 l.0' 0.ll
||'d 0||| 0.?I 0.?' 0.?I 0.?I l.l
|'0|! !||N0|0'| `.I' `.Il `.II `.Il 0.l
|'|| '|0| 0|\|| l.I0 l. l.I0 l. l.0?
|!|||| |N| |d|| `.'I `.'` `.` `.'l l.''
|d|0 !||N| \|!. 0.?l 0.?0 0.?` 0.?l l.`l
|d|0 ||||!|| \|!. l.ll l.ll l.lI l.l` `.``
|d|0 \|!.||N.||0. 0.I 0.I+ 0.I? 0.I? l.``
|!'| |'!|N|d| l`'.'0 l`'.`' l`'.I' l`'.I' 0.`'
||N|||||| |' +`.l0 +`.l0 +`.`0 +`.+0 0.`0
||N|' ||d||N\d| l.`? l.` l.`` l.`` `.l?
||N|N' ||N. |||. +.0I +.0' +.l0 +.0 0.`+
||N|N'||N| l.+l l.l? l.+ l.+ `.0
|| |I||! ||'!0N l.l' l'.`' l.l' l.0' 0.`+
||N|N' \|!. 0|!. l.l' l.l' l.l' l.l' 0.00
|0N ||N.|||. l.0 l.'? l.` l.'? l.`+
|||| |0N0|| +.+` +.l' +.+? +.+` 0.?
|||00 ||| 0||| 0.?l 0.?` 0.?l 0.?l l.`l
|0|| 0!0'|N lI.l0 l.`0 lI.`' lI.00 0.?I
||\0|| ||N||N|| 0.?l 0.?0 0.?l 0.?0 l.`l
0|||N!| ||N||'| I.I+ I.` I.I I. 0.`
0|||N!| |'| ll.l+ ll.`` ll.l+ ll.`+ 0.l0
0|||N!| |||!0||N0 +.? +.?l +.`' +.?' 0.+l
0|||| 0|||'|| l.lI l.l l.l` l.l 0.I+
0|||| \|!.0|!. l.0` l.0? l.ll l.ll 0.`0
0|||| \. ||N. ||0. l.` l.` l.`? l.`I l.0`
0|||I ||||| +.00 +.00 +.00 +.00 0.00
0|N!|' l.l l.l' l.lI l.l 0.00
0||'|N ||||!||| l.l` l.lI l.+0 l.lI l.+l
0|0||| ||N. ||0. 0. 0.+ 0. 0.+ l.0l
00|||'! | !||| \|!. `.ll `.0` `.l `.l l.''
0d||| \|!. |0|||N0 l.l' l.ll l.l` l.lI 0.00
0|0||| \|!. |0|||N0 l.`l l.l` l.`l l.`0 0.00
|| '|N|\| `.l `.'+ `.? `.'' +.+`
|d\|\! !d|| | !||| `'.'0 `'.00 `'.I0 `'.0 l.lI
00|||' |d\d|d 0.'' 0.'+ 0.'' 0.'' 0.00
00|!|' |||N!0 ''.I' ''.`' '.`' ''.`' 0.?`
000|\||| '0.00 +`.?0 '0.l0 +`.?0 0.l0
00I|| 0|||'|| l.I l.l l.I l.` 0.'+
0|||N!| \|!. 0|!. 0.l 0.l 0.` 0.l 0.00
0'| ||N|I|||| 0.?l 0.?0 0.?` 0.?0 l.`l
0'| |0|||N0 0.I0 0.I 0.Il 0.? `.?'
0|||!|'|||\ |' '.'0 '.00 '.I' '.I' 0.++
0!l0 | !||| `.`l `.l' `.`+ `.l' 0.'+
0d||| ||||||. l+.`0 l+.l' l+.l' l+.`0 0.`
0dN|' '|00|!| `.l `.ll `.l? `.l 0.+
!. |||| ||N||'| l'.' l'.+' l'.?0 l'.I0 l.`+
|||| '|00|!| l.`? l.`? +.00 +.00 0.00
||!|\ !||'!|| '.ll +.' '.`l '.0l ?.lI
||||| |||| \|!. l.l' l.0? l.l' l.0? +.+`
|kMk 0Nt|K 0U;UK YUK|K 0N |YkI 0;. (+)
H|KIk I,19 I,18 I,40 I,40 0,II
H|I|I H0|0|N 1,06 1,0 1,I1 1,I0 ,64
HUkk|Y|I II. 0,86 0,84 0,86 0,8 I,I9
HkIN|0kk k||k. 1,I 1,0 1,1 1,6 I,I
kNk YkI|k|M I,1I I,14 I,18 I,16 0,I
|0k 0,9I 0,90 0,9 0,9I I,II
|0|k||I MY0 ,98 ,9 1,0I ,9I I,98
||K|kk |N|kI| 0,0 0,49 0,0 0,0 0,00
|H|k |V k||I||k| 0,I0 0,69 0,I0 0,69 I,4
|H|k kI|I|t|||K I,69 I,6 I,I0 I,6I I,I8
|H|k H0|0|N I,09 I,08 I,I0 I,09 0,00
|H|k Mk0|Nt|||K ,9I ,96 ,98 ,98 0,11
|H|k YkY|N H0|0|N 0,I1 0,I 0,I1 0,I 0,00
|N0|K 8|||kYkk 1,I6 1,I 1,0 1,I6 0,1I
|N|0 YkI|k|M I,10 I,I I,1 I,I 0,00
|NI|Mk I,60 I,0 I,90 I, 1,4
||K 00k| |N|kI| 4,II 4,I 4,I9 4,I 0,48
| 8kNKk| (8) I46,00 I46,00 I480,00 I480,00 I,II
| 8kNKk| (t) ,46 ,18 ,48 ,40 0,16
| Y.00R I0N| I9,60 I9,4 I9,64 I9,4 0,0
| ||N.K|k. 0,91 0,9 0,91 0,9 0,00
| |k||M ,0 ,0 ,08 ,0 0,00
| MY0 I,9 I,8 I,1 I,8 I,1
| YkI|k|M II,8 II,8 II,1 II,1 0,II
| Y. M|N. 0|. I,I1 I,II I,I8 I,I 0,I
|MK810 k I|| 9, 9,10 9,I0 9,40 0,11
| YkI. 0kI. 0,9I 0,9 0,99 0,98 ,08
||K|kk YkI. H0|0|N 0,6I 0,66 0,68 0,6I I,I
|II||kK H0|0|N ,0 ,I6 ,4 , 0,II
|IM|k 0|M|k t|||K 4,I0 4,06 4,I6 4,09 0,4
|I0tkM 4I,I0 4I,0 4I,90 4I,I0 0,00
Kk|kM|N II,I0 II,00 II,10 II,00 0,8I
Kkk|| |||KIk0N|K ,1 ,1I ,19 ,14 I,6
KkkK|M 0N0kI I,I I,I I,84 I,I1 0,8
KkkkN 0I0M0I|V I,I I,I I,1 I,I 0,00
KkkUkN I16,00 I10,0 I41,0 I1I,0 I,19
KkkI0NkN 11,00 I,00 ,00 ,00 I,8
KkIM|kt|||k 1,09 1,08 1,I0 1,09 0,1
K0t H0|0|N I,I6 I,08 I,0 I,I4 0,00
K|NI |0k I,00 I1,00 I6,00 I1,00 ,I6
K|k|V|Ik |0k 0,0 0, 0,I 0, 0,09
K|||k |0k 1,08 1,0I 1,I 1,08 0,1
I|t0 K|k I,6 I, I,8 I,4 0,I
K|||8|K M08||Yk I,I0 I,08 I,I I,09 I,80
K|||k MY0 I,8 I,84 I,86 I,8 0,00
K||MkkN K||Mk ,9I ,I 1,00 ,I4 I,I4
I. Kk|K|NMk 8kNK. 6,1 6,1 6,40 6,16 0,1I
K0N|kUI |0k II,60 II,4 II,8 II,60 I,69
K0NYk t|M|NI0 10,00 104,00 16,00 1I,00 ,94
K0k0k |08k| 1,6I 1,9 1,6 1,60 0,
K0Ik Mk0|Nt|||K 4,II 4,I 4,0 4,I 0,48
K0Ik k|I|N 1,80 1,0 16,I0 16,I0 ,84
Kk|Ik| YkI. I,II I,I I,I I,I 0,90
Kkk0|M|k (k) I,4I I,41 I,48 I,41 ,I
Kkk0|M|k (8) ,4 ,I ,I ,1 0,88
Kkk0|M|k (0) I,I8 I,II I,I I,II I,68
Kk0N I|||K0M I, I,0 I,4 I,I 0,00
Kk|Ik| K0|k 0,I1 0,I1 0,I 0,I1 0,00
KkkU I|KI|| I,4I I,4 I,4I I,46 0,68
8|I|MM|NKU| 9,96 9,90 9,98 9,90 0,60
KUIkHYk 0k|||N ,9 , ,10 ,I 0,8I
|kI|K |0I|I|K I, I,4 I,I I,4 0,I9
||NK 8|||kYkk 1,61 1,9 1,64 1,9 0,8
|0KMkN H|K|M ,I8 ,I6 ,8I ,II 0,1
|00 YkI|||M 1,I0 1,09 1,I4 1,I 0,00
|UK Kk0||| 1,4I 1,4 1,48 1,41 0,I
M.k|I|NYUNU I,I I,00 I,I I,0 0,00
MkK|Nk IkK|M I,8 I,6 I,1I I,10 1,II
MkN0 |0k I,10 I,I I,10 I,I I,
MkkI| 0I|| 0,I0 0,69 0,II 0,I0 0,00
MkIk MkI8kkt|||K 1,49 1,4 1,I 1,48 0,I
MtI 0kN|MkN||K 1,I9 1,I6 1,8I 1,I8 0,
M|k 0|||I|||N 1,16 1,1 1,4 1,4I I,I9
M|Nk(0]4ar Ycksar) 0,41 0,41 0,44 0,41 ,I
M|Nk 0,44 0,41 0,44 0,41 0,00
M|Ik0 |Ik0| I,6 I,6 I,60 I,9 I,I
M|kK0 |0k 0,9 0,90 0,9 0,9I 0,00
M|Ik0 k|I|N 0,I4 0,II 0,I 0,I1 I,1
M|Ik0 H0|0|N 0,6 0,4 0,6 0, 0,00
M|I|MIUk 0I|| 0,9I 0,90 0,91 0,9 I,09
M|k0 I|tkk|I I8,60 I8,10 I8,80 I8,10 ,I1
M||k I,II I,I6 I,I8 I,I6 0,8
M|N0|k| I|KI|| 0,I6 0,I 0,II 0,I I,1I
Mkk0|N t|M|NI0 ,4 ,I8 ,4 , 0,00
MkkI| MY0 0,6 0, 0,6 0, 0,00
MkkHk|| 49,I0 49,0 0,0 49,I0 0,0
M|kI |0k I,I I,08 I,I4 I,I0 0,9I
M|k|I IUk|IM I4,10 I,8 I4,10 I,8 I9,I8
MUI|U kKU ,0 ,48 ,6 , 0,16
M. Y||MkI YkI.0kI. I,04 I,01 I,0 I,0 0,00
M.I0k|U H0|0|N I,0I I,01 I,0 I,01 1,I1
N|Ik I|||K0M. I,8 I,I0 I1,0 I,I0 0,I9
N|8k N|0| 8|I0N ,0 ,0I ,06 ,0I I,9
N|I H0|0|N I,6 I,60 I,6 I,60 I,1
N|I IUk|IM 0,6 0,61 0,6 0,64 0,00
NUk0| MY0 6, 6,I6 6,6 6,I6 0,64
NUH t|M|NI0 I0,I0 9,8 I0, I0,I 0,49
0|MUKk 6,96 6,9 I,00 6,96 0,00
0k| |N|kI| 4,8I 4,8I 4,90 4,8I 0,6I
0I|M|N0UIk|Y|| 4,0 4,I8 4,0 4,I8 0,4I
0I0Kkk 19,90 19,0 40,40 19,60 I,00
|kMk 0Nt|K 0U;UK YUK|K 0N |YkI 0;. (+)
0\|| \|!. 0|!. 0.'I 0.' 0.'I 0.' 0.00
0\|d| '|N|| l.`` l.?' `.0` `.0l l.'l
0I||| |||| |0|d `.ll `.l0 `.l `.l` 0.+
0I||||| 0|\0 0.I? 0.II 0.I? 0.I? l.``
0I|| 0\0 `.l0 `.`? `.l0 `.`` 0.00
|||'|N `.?I `.?` `.?` `.?+ l.0+
|||| 0|\0 0.'I 0.' 0.'I 0.'I 0.00
||N0d|N 0||| l.'' l.'l l.' l.'+ 0.00
||!||| l.` l.`+ l.` l.`+ 0.00
||N|||! \|dN '.l? '.l` '.+0 '.l 0.lI
||||' `.`+ `.`l `.`' `.`l 0.l+
||N||'d l.' l.` l. l.l 0.`I
|||'!|||||! `.lI `.l' `.l` `.l? 0.00
||!|0||N! !d||I| I'.00 I'.00 I.00 I'.`' 0.ll
||N|| 'd! l'.?' l'.0 l.00 l'.?' 0.ll
|0||'|N |0|||N0 `.`I `.` `.`` `.`? 0.00
!.||\'|||N ||||0 l.` l.`+ l.l0 l.`I `.l0
|||| ||||!||| '.`? '.? .0 .0 +.l`
|' |||N!|' 0.`? 0.`` 0.`` 0.`` l.'I
|||I|| |||' l.`` l.` +.0l l.`I 0.``
0|\ ||!|0| 0||'| +.+` +.l? +.+` +.++ 0.`0
||N |0'|'!|| 0.' 0.l 0.' 0.+ 0.00
||\ '|00|!| l.l+ l.l` l.l+ l.ll 0.?I
|||| 0|||'|| `.0` `.00 `.0l `.00 0.+`
||\'|' 0|\0 0.I? 0.I 0.I? 0.I? 0.00
||\'|' |0'|'!|| 0.?l 0.?l 0.?+ 0.?l l.`l
'|| 0\0 0.I? 0.I' 0.I? 0.I l.``
'|||N| |0|||N0 I.?+ I.I I.`0 I.I? 0.`'
'|||\ ||!||||||| '.`` '.l '.`+ '.`` 0.l?
'|N|0 ||I|||||| l.I0 l.? l.I` l.` 0.`I
'|||d\'|N `.lI `.l `.l` `.lI 0.00
'|'||0|\|'!|| l.lI l.l' l.lI l.l 0.00
'|||| ||N. |||. 0.II 0.I 0.I? 0.II 0.00
'||d| |I| |||0'd `.0l l.`? `.0+ `.0l `.'`
'||d| 0||| 0.'+ 0.'+ 0.'' 0.'' l.?'
'||\| |||!|'|\| 0.I+ 0.Il 0.I 0.I+ l.ll
'||\||||N| |N|d'!|| l.0l l.00 l.0+ l.0l l.`+
'|'| || `.I `.l `.? `.l 0.I'
'||||||N| l.ll l.`` l.l+ l.l0 `.`'
'|||| |||| l.`l l.`l l.`l l.`l 0.'`
'0|!|' +.ll +.l` +.l +.l' 0.+
|d\|\! !d|| | !||| l.I l.I+ l.I? l.I l.'`
'|N||' 0|\0 l.l0 l.`? l.l` l.`? `.``
'0N||I |||d||d `.l `.'` `.` `.l 0.II
'0||'|N|\|| `.`I `.`+ `.`I `.`' 0.l+
'0N||I ||||||N! l.?0 l.I? l.?l l.I? 0.`
||0| \|!|||| |0|||N0 `.+0 `.l `.l `.l l.
!|||| 0|I|!||||| `.l+ ?.?` `.`? `.I? ?.+`
!|! |0N'||\| `.l` `.lI `.`0 `.lI 0.00
!|\ ||\|||||N|||| `.' `.l` `.+ `.+0 `.0?
!.!d|0|0 l.'` l.+` l.'l l.'l l.l0
!d||||| l0.`' l0.l0 l0.+' l0.l' l.`l
!||||||\|!.0|!. 0.?' 0.?' 0.?I 0.?I 0.00
!.||0N0|| ||N|. l.?I l.?' l.?? l.? 0.00
!||'!||||N| 0.Il 0.I0 0.I` 0.Il 0.00
!||||! !d||I| 0.?` 0.?l 0.?+ 0.?` l.`l
!0' ||' !||||! `.+0 `.`` l0.` `.+` 0.`l
!d|| ||\| \0||||| l.'l l.+` l.' l.'0 l.+0
|0N|| !||| |d!'|N l.0 l.0 l.0? l.0I 0.``
!||||N |0|||N0 .?0 .' .?0 .' `.`'
!||N0'| I.` I.'+ I.+ I.0 0.'`
!0||' 0!0. |||. ?.`? ?.`` ?.l` ?.` 0.+?
!d||'||!|0| `.?0 `.II `.?l `.I? 0.00
!0|dN||| 0|\0 `.` `.l `.l `.` 0.I
!|||\| || `.l `.l+ `.l? `.l 0.00
!||N'!d|| |0||. l.'I l.'' l. l.l +.+?
!'|| 0|\0 0.?0 0.II 0.?l 0.I` `.+
!.'.|.|. `.l0 `.0` `.ll `.ll 0.+I
!|||I0N'|0| |' ll.I0 ll.0 ll.I' ll.' 0.00
!d|| !||||0| I.l+ I.0+ I.l+ I.l` l.ll
!d|| !|||!0| l?.00 lI.l0 l?.I0 l?.I0 +.0l
!.||||| |0|d| l0.l' `.`0 l0.`0 `.`0 l.+`
!d||' 0.`I 0.` 0.`? 0.` 0.00
!d|||' +l.l0 +0.0 +l.l0 +l.`0 l.I`
d'|' `.0? `.0` `.ll `.0+ `.l`
d|||| ||'|d\| ?.`` ?.`0 ?.l ?.`? 0.`+
dN\| |||N!0 l.+? l.+' l.'0 l.'0 l.++
d'|| '|||||| l.`I l.`' l.`I l.` 0.00
|0||| | !||| |\| lI`.`' lI`.00 lI`.'0 lI`.`' 0.`I
d!0|\| !d||I| l.'` l.'+ l.0 l.' l.??
d\d| 0||| l.0 l.00 l.0? l.00 l.ll
\||||||| ||N||'| +.0+ +.0l +.0I +.0` 0.`+
\|||| ||N. |||. l.l l.'I l.` l.'` 0.00
\|||0 !||'!|| l.lI l.l l.l? l.lI 0.00
\|N|! 0||| l.lI l.ll l.l` l.lI l.'l
\|'!|| |.|'\| `.+? `.+ `.'l `.+? 0.00
\|'!|| `.0l l.`` `.0` l.`` 0.00
\|||| | !||| l.l' l.l+ l.l l.l+ 0.?
\|||| 0|\0 l.+l l.l l.+l l.+0 0.``
\|||N0 ||0|! l.0l l.0l l.0l l.0l 0.`?
\||||| 'd! l.I0 l.I l.I` l.` 0.00
\|!|' l.`` l.`l l.l+ l.l0 I.+l
\|I||||| |0|||N0 l`.0 l`.'' l`.I0 l`.' 0.l`
\|'|| \|!|||| l.l l.ll l.l+ l.ll `.`0
\|'|| 0|\0 0.I` 0.I` 0.Il 0.Il 0.00
\||| \| ||||| ||N|. +.0? +.0+ +.l0 +.0 0.`+
\||| ||||| | !||| `.++ `.+l `.+' `.+l 0.+l
\|| |0||\ 0|\0 l.l' l.ll l.l' l.l+ 0.00
\||| ||||| '|00|!| l.+' l.`0 l.'0 l.l0 l.`l
\dN'| l.?? l.? l.`' l.?` 0.'l
I0||d |N||'| l.ll l.l` l.l' l.ll 0.?`
Sl\ll lSllV: SL\luLLln O?ulK
_k`cXcgcXepXgke`biXi\kk`
|r|]et, (a||rt|
ara(|ara kars|
tesk||at| a]ar4|
9IE: J8P=8;8E ;<M8D
-
lslanbul 10. Agir Coza Mahko-
nosi'nin Silivri Cozaovi'ndoki du-
rusna salonunda yurullugu davanin
dunku durusnasina 1 nunarali sanik
olin Dogan'la birliklo, oski Hava Kuv-
vollori Konulani onokli rgonoral Halil
lbrahin lirlina, MHl lslanbul nillolvo-
kili onokli Korgonoral lngin Alan'in da
aralarinda bulundugu 202 luluklu sanik
kalildi. Durusnaya saniklarin son sa-
vunnalarinin alinnasi ilo dovan odildi.
llk soz gocon hallaki colsodo savunnasi
yarin kalan olin Dogan'a vorildi. Mah-
kono askani nor Dikon, daha onco
yarin gunluk savunna yapligini halirla-
larak oglo arasina kadar konusna hak-
ki lanidigini bolirlli. Davaya konu soni-
nordo hon cophodo uygulanacak asko-
ri harokal hon do copho gorisindo uy-
gulanacak Sikiyonolin llani'nin konu-
suldugunu ilori suron Dogan, norhun
asbakan Nocnollin lrbakan'in 13 Ni-
san 1994'lo noclis grubunda yapligi ko-
nusnaya alilla bulunarak savunnasi-
ni surdurdu: Adil duzon nullaka golo-
cok, kanli ni golocok, kansiz ni onu za-
nan goslorocok', soklindoki soylonin
gundono lasindigi bir orlanda, ordu-
nun gori bolgosindo bolucu vo irlicai kal-
kisnalarin sikiyonolin planlarinin larli-
silnasi icin sonaryoya dahil odilnosin-
don acaba nodon rahalsizlik duyulnak-
ladir` sorusunu yonollli. Savci Husoyin
Kaplan bu sozlori, olin Dogan'in ihlilal
plani yapliginin kabulu' olarak dogorlon-
dirdi. Dogan'in kondisino yonolik olos-
lirilorini gulunsoyorok karsilayan savci-
nin bu lavri onokli orgonoralin lopkisi-
no yol acli. Savci bon konusurkon gu-
locogino asagidaki sorularina covap vor-
sin. sozlori uzorino araya giron askan
nor Dikon, Siz savciya salasanazsi-
niz. Cunhuriyol savcisinin no yapligi sizi
ilgilondirnoz. kanuyu lonsil odiyor.
ir daha olursa sozunuzu kosocogin.
diyorok sanigi uyardi. Savci Kaplan da
konusnasinda olin Dogan'in gocnis
durusnalarda sarl odilon sozlor hakkin-
da konusnak yorino dosyadaki dolillori
curulnoyo calisnasi gorokligini anlalli.
Dogan'in savunnasinda savcilari askori
planlari vo soninorlori bilnonoklo suc-
ladigina da alil yapan savci saniga soylo
soslondi: Dogrudur sizin kadar bilono-
yiz. Ana sizin yapliginiz plani no Conol-
kurnay askani anlayabiliyor no konu-
lanlar anlayabiliyor. urada lanik olarak
dinlonilon Yasar uyukanil da anlaya-
nanis. Hukukculara sornus. llanlarda
gocon nilli nulabakal hukunolinin no
anlana goldigini kinso bilniyor.
|NlN k|kN, kVUNMk YkMkK Y|klN|
I|k0k 0|kY|kk|N| 0||k||N0lk0l
Dunku durusnanin oglodon sonraki bo-
lunundo iso saniklar arasinda yor alan
MHl Millolvokili lngin Alan konusnak
icin soz islodi. Son gunlordoki loror olay-
larina doginon Alan, Dl'li nillolvokillo-
rinin lororisllorlo acik bir sokildo ic ico ol-
dugunu, yillarca lororlo nucadolo olnosi-
no ragnon kondisinin onlardan daha laz-
la suclu goruldugunu iddia olli. Sucsuz
yoro cozaovindo bulundugunu savundu.
Durusnanin baslangicinda yapligi bir-
kac cunlolik savunnasinin haricindo hic
konusnadigini da bolirlon Alan, nahko-
no hoyolino hilabon sunlari soylodi: Siz
dodiniz ki dolillor, dolillorin larlisilna-
si asanasinda larlisilacak. Savcilarin bo-
nin hakkinda orlaya koyduklari 3 sayla-
dan olusan dolillor var. Ancak goldiginiz
bu noklada, bunlari uzalnanin bir anla-
ni olnadigina kanaal golirdin. Yazili sa-
vunnani nahkonoyo sunacagin.
KK, (ccak|ar| 4aa
ka(|r||ar a||e|er| s||a|
tcra]|a |kra ett|
-
$irnak'in oylussobap ilcosindo 12 yasindaki
3 cocugun daga cikarilnasiyla baslayan kav-
ganin, loror orgulu lKK'nin silahli lohdidiylo sona
ordigi ogronildi. llcodo 1onol, Llas vo Alanan ailo-
lori, cocuklarini orgulo salnakla sucladiklari Cin ai-
losindon dun ozur dilodi. ocuklar yuzundon 5 koz
karsi karsiya golon larafardan 15 kisi yaralannisli.
$irnak Millolvokili Hasip Kaplan ilo asirol lidorlo-
rinin araya girnosino ragnon ailolor barisnanisli.
Dl'li oylussobap olodiyo askani Yusul 1onol,
oglu Diyar 1onol'i lKK'ya loslin olnoklo sucladi-
gi Cin ailosinin ilcoyi lork olnosini islonis ancak
bu sarli kabul odilnoyinco gorginlik dovan olnisli.
Millolvokili Kaplan ilo asirol lidorlori barisi saglaya-
nadan ilcodon ayrilnisli. unun uzorino loror or-
gulu lKK'nin dovroyo girdigi ilori suruldu. lddiala-
ra goro orgul, askan 1onol'in Hisarkapi koyundo
ikanol odon 7 akrabasini daga cagirarak sorguladi.
lalos Yaylasi'ndaki sorgulanada lKK ailolordon.
cocuklarin daga ciknasi nodoniylo yasanan kavga-
nin bilirilnosini islodi. u cocuklar gonullu olarak
gorillaya kalilnislar. unun icin no kavgasi cikiyor`
Cidin Cin ailosindon ozur diloyin vo olayi bilirin.
Yoksa kolu olur. lohdidindo bulunuldu. Koylorino
donon 1onol ailosinin yakinlari, bolodiyo baskaniy-
la gorusorok olanlari anlalli. Ardindan Cin ailosiy-
lo irlibala gocildi vo ozur dilondi. lMkl| kVt| SlNlK
.krtep |c|ac|s|
kaa cre||s| (|kt|
9IE: J8P=8;8E;<M8D
-
Morsin'do polis, dun, Cazianlop'doki bonba-
li saldiriyla iliskin 3 kisiyi gozallina aldi. u ki-
silor arasinda yor alan M.l.'nin, lKK'yi da bunyosin-
do bulunduran KCK'nin usl duzoy sorunlusu oldu-
gu vo saldirida kullanilan araci Sivorok'loki lanirci-
yo golurdugu bolirlondi. Zanli M.l.'nin Morsin'do bir
kanu kurununda calisligi ogronildi. lolisin olayla il-
gili yapligi araslirnada araca bonbayi yorlosliron kisi-
lorin do kinliklori bolirlondi. Araca bonba duzonogi-
nin kurulnasini organizo odon kisinin do Sivorok do-
gunlu oldugu vo $anliurla'daki bir dovlol okulunda
ogrolnonlik yapligi bolirliliyor. $ahsin sicilinin loniz
oldugu icin Cazianlop'lo pallananin yapilacagi yor-
do daha onco rahalca kosil yapligi vo olayin bulun do-
laylarini planladigi kaydodildi. lolisin, pallanayla il-
gili olarak buyuk bir asana kaydolligi, orgul uyolori-
no yardin vo yalaklik olligi bolirlonon bazi kisilorin do
onunuzdoki gunlordo sorguya alinacagi kaydodildi.
lo yandan Cazianlop Valisi lrdal Ala, palla-
nayla ilgili golinon asananin cok iyi oldugunu bo-
lirlorok su bilgilori vordi: layda Suriyo'nin do par-
naginin oldugunu dusunuyoruz. lsad'in lKK'ya hor
lurlu doslogi vordigi biliniyor. Soruslurna salhasinda
bunu doslokloyocok horhangi bir bilgi yok. Ana bun-
dan oncoki olaylarda da Suriyo'nin parnagi olabilir.
-
Cazianlop'lo gorcokloslirilon bonbali sal-
dirida 9 kisinin hayalini kaybolnosi uzo-
rino lnniyol Conol Mudurlugu (lCM), 1ur-
kiyo gonolindo onlonlorini usl soviyoyo cikar-
na karari aldi. u kapsanda il onniyol nudur-
luklorino ivodi' koduyla uyari yazisi gondorilir-
kon, polisin alnasi gorokon onlonlor lok lok si-
ralandi. Cuvonlik guclorinin yapligi oporasyon-
larda lKK'nin kayiplarinin arlligina vurgu ya-
pilan yazida, bunun lolah odilnosi icin orgulun
yoni kanli oylonlor posindo oldugunun alli ci-
zildi. Yazida ozollo su uyarilara yor vorildi. r-
gulun yoni donondo saldirilarini calinli ya da
kiralannis araclarla yapnasi boklonnoklodir.
zolliklo, orgul yoni saldirilarla oncu bir arac
gondorip, saldirilari ikinci bir aracla yapna pla-
ni posindodir. u dogrulluda supholi araclarin
konlrollorinin surokli yapilnasi goroknoklo-
dir. zolliklo kanu kurun vo kuruslarinin onu-
no park odon ya da icori girnoyo calisan aracla-
rin konlrollorinin nullaka on usl dorocodo ya-
pilnasina dikkal odilsin. 8kYkkM KkYk lNKlll
8a|]ct 4aas|r4a I
raara|| sar|k c|a
rak ]er a|ar (et|r
0car, 4rk 4aras
a4a sac|]a,o
nclk clctrlcr
dchulununcaha
kmdcn u,ari aldi:
Savci,a ataa
maziniz. tum
hur,ct avciinin
nc ,aotii z l
lcndrmcz. O ka
mu,u tcml cd
,or. 8r daha olur
a ozunuzu kcc
ccm."
=FKFI8=1Q8D8E#
D8?DLK9LI8B
9|IB|B
ksker|er|r s |c|es|
||e ter aras|r4a
k| a|as||r| sa|a]ar
kc] kcracasaVch
d oun'un, ii
nan rcn halatala
rina ouk u tut
tuu anlaildi. 8u
durumun hr ko
rucu,la 9 akc
rn olduu kazada
hu,uk rol o,nadi
i tahmn cdl,or.
=FKFI8=1?8#
<DE98C
U|a4ere'4e ac| ||a|: |s|rar frer |a|ata|ar|ra scak sa 4ck|s
lMkl| kVt| L\ll8lKl
-
1urkiyo'yi dorindon uzon
Lludoro'doki loci kazanin sobobi
araslirilirkon ilginc bir bilgi orlaya cikli.
Lludoro'nin Culyazi vo rlasu bolgosin-
do yolcu lasinaciligi yapan koy korucu-
su Mohdi 1osun (35), gorov dogisini ya-
pacak olan guvonlik guclorino do ulasin
hiznoli sagliyordu. Kazanin oldugu gun
yolcularini lasidiklan sonra us bolgosi-
no gidon Mohdi 1osun, Culyazi koyun-
do ikanol odon vo kondi koyunlarini ol-
lalan Sonor Lrok'in (16) yaninda durdu.
1osun, Lrok'in hayvanlarini ollalligi bol-
godo bulunan cosnodon soguk su iclik-
lon sonra balala vo disklorin cok isindigi-
ni soyloyorok uzorlorino su doklu.
Sonor Lrok'in anlalligina goro solor
1osun lron disklorino soguk su dokluk-
lon sonra us bolgosindo bulunan askorlo-
ri alnaya gilli. Ls bolgosino yakin bir yordo
bulunan Culyazili iki ailo do arabaya bin-
nok islodi ancak yor olnadigi icin soyahal
odonodi. Ailolor bahcolorindo lopladikla-
ri sobzolori arabaya yuklodiklon sonra 1o-
sun, askorlorlo birliklo us bolgosindon lu-
nono dogru harokol olli. Ls bolgosi ilo ala-
yin bulundugu yorin alcakla olnasi nodo-
niylo ninibus inorkon surokli lron yapnak
zorunda kaldi. lcindo 18 kisinin olnasi no-
doniylo lron disklorino asiri yuk bindi. Ka-
zanin oldugu bolgoyo golon ninibusun id-
dialara goro disklorindo problon cikli vo
savrulduklan sonra koskin kayaliklarin bu-
lundugu doro yalagina duslu. Diyarbakir'da
25 yildir lanircilik yapan Colal 1oprak, lron
balalasina vo disklorino soguk su dokno-
nin buyuk bir yanlis oldugunu soyluyor.
1oprak, alalanin sogunasi icin sicak dis-
kin uzorino su dokuldugu zanan ani sogu-
nadan dolayi yanulna, ogilno, callana
noydana goliyor. Soguk bir bardaga ani bir
sicak su konuldugu zanan nasil calliyor-
sa disklo do ayni oluyor. diyo konusuyor.
1oprak, disklorin isinnasi durununda ara-
cin bir suro boklolilnosinin on dogrusu ol-
dugunu vurguluyor.
$irnak $olorlor vo lonobilcilor dasi
askani Conal 1ong iso $irnak bolgosindo
noydana golon kazalarin buyuk kisninin
yollardan kaynaklandigini aklariyor. Yolla-
rin yapildigini ancak gorokli ozonin gosloril-
nodigini soyloyon 1ong, inco bir kaplana-
nin ardindan nicirin dokulup oyloco birakil-
digini, kaplananin allindaki cukurlarin du-
zollilnodigini kaydodiyor. Lludoro'do ka-
zayla ilgili calisnalarinin dovan olligini an-
lalan 1ong, bir aracin surokli yokus asagi in-
nosinin vo lron yapnasinin diskloro zarar
vordigini ilado odiyor. 1ong, lron yapildigi
zanan diroksiyon lilriyorsa disklo bir prob-
lon oldugu anlasilnali vo dikkal odilnolidir.
Son kazanin bu nodonlo olup olnadigini ko-
sin bir dillo soyloyonoyiz. diyo konusuyor.
GNDEM 12
4 kUI0 0I tUMkZAMAN
kVt|, MkHK|M|0| kN|K (|IlN 00kN'|N kVUNMk|N0kKl lIlkk|k 0lKKkI (|KIl:
akar]a'4a (a||rar araca |c|a ]er|est|rer KK, (ek|c|]|e et|r4||
ctcc||||, at|artep'te |r|]et ||ras|r|r ]ak|r|r4a pat|at|st|.
=
F
K
F

I
8
=
1Q
8
D
8
E
#B
|
I

8
K
9
8
P
?
8
E
8a|]ct 4aas|r|r 4rk 4arasas|r4a, tctn Loan lnc aciklamalar ,aoti. Loncmn 8ahakani Lrhakan'in hr konumaini
hatirlatarak, 'o ortamda holucu vc rtca kalkimalarin, iki,onctm olanlarinin tartiilmai cn cnar,o,a dahl cdldn'
hclrtt. 8unun uzcrnc avci dcvrc,c rd: Loan hu ozlcr lc unccl ,ai ola,lari olanlarina ,anittiini o,lcmtr."
Sl\ll lSllV: SL\luLLln O?ulK
0te| Harekt, KK'r|r
crct||r|||aett|
;e4|r|| se||t|er|
e|eket|er|re
aar|ar4|
;e||t Me|et tar'|r cerate tcrer|r4e c,lcm ,aoilacai thharatini alan cmn,ct ,ctkllcr, ccnazc namazinin hr un onra,a hi
rakilmaini tcd. 8una kari cikan akcri ,ctkllcr, uazantco \al Lrdal lta',a ,oun haki ,aoarak torcnn olanlanan un
dc ,aoilmaini aladi. lrdindan hakanlar vc mllctvckllcrnn katildii torcn hcklcnd h orotcto otcrlcrnc ahnc oldu.
9IE: J8P=8;8E ;<M8D
-
Hakkari'do sohil olan Mohnol
Can'in conazo loronindo cikan
olaylarin ongoruldugu vo orlolonnosi
kararindan askori kanadin israriyla vaz-
gocildigi orlaya cikli. Saldirinin yapildi-
gi goco vali, onniyol yolkililori vo siya-
silorin bir araya goldigi loplanlida, pro-
vokasyonla ilgili islihbaralin bulundugu,
conazonin cok kalabalik olnasi halindo
cani covrosindo guvonlik onloni alnak-
la zorlanacaklarina isarol odildi. 1oronin
yapilacagi Llucani'nin avlusunun ku-
cuk vo guvonlik konlrolunun saglana-
cagi caddonin cok dar oldugu anlalildi.
Conazonin Llucani'do yapilnasi gorok-
ligi konusunda israrli bir lulun sorgilo-
yon askori kanada bu koz onniyol yol-
kililorindon soylo bir loklil goldi: Ma-
don orada olnasi konusunda israr odi-
yorsunuz vo yapacaksiniz. zanan na-
naz kilinir kilinnaz naas, conazo araci-
na bindirilip nozarliga golurulsun. u
loklilo do sicak baknayan askori yolkili-
lor, naasi kalabalikla birliklo lop arabasi-
nin arkasinda yurulnoklo kararli olduk-
larini ilado ollilor. Cazianlop'lo yasanan
pallana sonucunda 9 valandasiniz ha-
yalini kaybolnis, sohirdoki Dl bina-
lari saldiriya ugranisli. 1ansiyon yuk-
sokli. lrovokalorlor icin sohil conazosi-
nin alnoslori bulunanayacak bir alandi.
oklondigi gibi do oldu. Conazoyo golon
binlorco insanin arasina karisan provo-
kalorlor conazo loronindo olaylar cikar-
di. Lzun suro orlani goron narjinal slo-
ganlar alildi: ll nullusunun konusna-
si sik sik kosildi. Daha sonra conazo na-
nazina kalilan asbakan Yardincisi o-
sir Alalay, lcislori akani ldris Nain $a-
hin, AK larli Conol askan Yardincisi
Husoyin olik, CHl Conol askan Yar-
dincisi Lnul ran, uyuksohir olo-
diyo askani Asin Cuzolboy, AK lar-
li, CHl vo MHl nillolvokillorinin icindo
bulundugu on safara ayakkabi, su dolu
pol siso gibi cisinlor alildi. Daha sonra
conazo, askori yolkililorin planladigi gibi
kalabaligin icino sokuldu. osnada ka-
labalik bakanlara saldirdi. lnniyol guc-
lori korunakla zorlaninca bakanlari ka-
labaligin icindoki sivil ninibusloro zor
da olsa bindirdi. u koz provokalorlor
bakanlarin bulundugu araci loknolono-
yo basladi. osnada prolokolun uzorino
laslar yagdirildi. lolisin yogun gayrollo-
ri vo gozallilari sonucunda kalabalik los-
kin odilobildi.
$ohil Mohnol Can'in conazosindo
cikan olaylara ailosi iso lopki gosloriyor.
Conazo nanazinda bir provokasyon ya-
sandigini bolirlon sohil babasi Zoki Can,
conazo norasininin goroksiz yoro uza-
lilnasina bir anlan voronodigini israrla
vurguluyor. Kibris gazisi olan baba Can,
oglunun sohadoliylo ayni zanan dili-
nino donk golon pallananin sohirdoki
lansiyonu yuksollligino dikkal cokiyor.
1orondo yasananlardan ulanc duydugu-
nu kaydodon Can, Conazoyo golon sa-
yin bakanlariniz bizin on aziz nisahr-
lorinizdi. Ancak norodon goldiklorini vo
kin olduklarini bilnodigin insanlar co-
nazo nanazinda huzuru bozucu oylon-
lor yaplilar. Holo alilan laslar boni cok
yaraladi. irilori sirl sohidiniz uzorindon
orlaligi karislirnaya calisli. diyo konu-
suyor.
$ohidin annosi Halico Can iso lo-
rondo gordugu nanzaranin hala soku-
nu uzorindon alanadigini su sokildo ila-
do odiyor: lvladini lopraga vornonin
huznu icindoyin. Allah razi olsun in-
sanlar conazonizo golnis ana ollorindo
donir cubuklarla bir grup gordun. Saga
sola vuruyorlardi. $ok oldun. ir ara
uzorinizo las yagnaya basladi. 1as yo-
rino cicoklor yagnaliydi. ok uzgunuz.
-
Hakkari'nin $ondinli ilcosi sohir norkozin-
do saldiri duzonlonok isloyon loror orgulu-
nun oncu olarak gondordigi 5 kisilik grup, lolis zol
Harokal linlori laralindan bozguna ugralildi. Cuvon-
lik guclorinin lororisllori zananinda lark odip nuda-
halo olnosi sayosindo loror orgulunun $ondinli'yi
ikinci koz basna plani dosilro oldu. Alinan bilgiyo
goro, $ondinli'yo baskin duzonlonok isloyon loror
orgulu lKK'nin oncu grubu oncodon bolirlondi. 1o-
rorisllorin ilco girisindo, baskinda kullanacaklari si-
lah vo rokollori bir araca yuklodigini lospil odon zol
Harokal polisi, alarna gocli. 5 kisi oldugu bolirlonon
lororisl grup, sohir norkozinin icindoki rosni kurun-
lara dogru harokolo gocligi sirada 360 doroco donon
vo surokli alos inkanina sahip kobra araciyla vuruldu.
llorloyon saallordo do ilcodo 25 lororislin daha olkisiz
halo golirildigi bolirlildi. lMkl| kVt| L\ll8lKl
-
Hakkari'nin $ondinli ilcosi kirsalinda onco-
ki goco sohil olan 5 askor icin loron duzonlon-
di. $ondinli'nin aglar vo Zorgocil koylori arasindaki
yola dosonon nayinin pallanasi sonrasinda bolgodo
calisna ciknis olayda: 5 askor sohil olnus 7 askor do
yaralannisli. Dun oglodon sonra sohil askorlor icin
Hakkari Dag vo Konando 1ugay Konulanligi'nda
loron duzonlondi. $ohillor loronin ardindan holikop-
lorlo Van'a, oradan da nonlokollorino ugurlandi.
alisnada sohil duson alikosirli liyado Lznan
avus lsnail Zongin'in (26) iki ay onco nisanlandi-
gi vo dugun hazirligi yapligi ogronildi. anakkaloli Asl-
subay Husoyin olin'in (26) iso 2 ay sonra baba olaca-
gi bolirlildi. Halayli Lznan }andarna nbasi Mohnol
Suay'in sohadol haborini alan yakinlari gozyaslarina bo-
guldu. liyado Lznan avus lbrahin Yildiz'in aci habori
do Yozgal'in Yorkoy ilcosindo oluran baba ocagina ulas-
li. Anno Sona Yildiz, rahalsizlanarak haslanoyo kaldiri-
lirkon baba Halil Yildiz nolanolini korudu. orunlu Lz-
nan avus Sonor zdonir'in (24) do gorovo gocon yil
basladigi vo 3 kardosi bulundugu kaydodildi.
0|k|tlKKkkkK0|U'Nkk|0|k|: I ;|HlI
lo yandan dun oglo saallorindo Hakkari'nin $on-
dinli ilcosinin Kuzoy lrak siniri bolgosindo yor alan
Dorocik Karakolu'na havan lopuyla saldiri duzon-
londi. layda karakolda gorov yapan bir askorin
sohil oldugu ogronildi. Cuvonlik guclori, saldiri-
yi gorcoklosliron lKK'li lororisllori yakalanak icin
gonis capli oporasyon baslalli. YUkI Hk8|k||kl |kVll
-
Ailo vo Sosyal lolilikalar akani lalna $a-
hin, Cazianlop'loki loror saldirisinda iki lor-
dini kaybodon Akor ailosini ziyarol olli. Milhalpasa
Mahallosi'ndo likrol vo Duygu Akor cillinin annolo-
riylo basina kapali olarak goruson $ahin, naddi duru-
nu kolu olan iki ailoyo ov vo is sozu vordi. lalna $a-
hin, daha sonra ayni saldirida hayalini kaybodon Alo-
vi kokonli valandaslardan gardiyan Sah Canbas'in ya-
kinlarina bassagligi dilonok icin Cazianlop'in Duzlopo
Mahallosi'ndo bulunan conovini ziyarol olli. lo yan-
dan lalna $ahin, 1ororlo aralarina nosalo koynayan-
larin larlanonlo'da lonsil odilnonosi gorokligino ar-
lik yuroklon inaniyorun. dodi. |kHkN(k(kNul?lNLl
U|aca|'4ek| tcre
re kat||ar 8as|a
kar Yar4|c|s| 8es|r
kta|a], l(|s|er| 8aka
r| l4r|s Na|;a||r
vc lK lart ucncl
8akan \ardimci
i nuc,n tclk,
hr ruo tarain
dan orotcto cdl
mt. uuvcnlk
uclcrnn harka
tini aan kalaha
lik, hakanlara oz
lu vc l aldirida
hulunmutu.
=FKFI8=1Q8D8E#
B|I8K98P?8E
at|aar|r crta
s|r4a ka|arak ]ara
|arar I1 ]as|r4ak|
(ar| 8a]ra, ha
hainin durumu
nun air olmaina
cok uzulu,or. Ola,
anini hatirlamak
hlc tcmc,cn
kucuk tari hata
,atainda hahai
cn dua cd,or.
=FKFI8=1?8#
MFCB8EB8P8C8I
-
Cazianlop'lo 4'u cocuk 9
kisinin hayalini kaybolligi
bonbali saldirida yaralanan 13
yasindaki agri ayran'in vu-
cuduna 61 adol sarapnol parcasi
isabol olli. Ayni saldirida babasi
da agir yaralanan cocugun ailo-
si lororo lanol yagdirdi. Cazian-
lop halki, bonbali saldirinin ya-
ralarini sarnaya calisirkon, pal-
lanada yaralanan valandaslar
haslanolordon laburcu olnaya
basladi.
Yaralilar icorisindo on dik-
kal cokici isinlordon biri-
si iso Dr. lrsin Arslan Dovlol
Haslanosi'ndo lodavi goron 13
yasindaki agri ayran. abasi
vo ailosiylo birliklo bayran izni-
no Cazianlop'o golon agri, do-
nus hazirliklari icin pallananin
noydana goldigi aksan carsi-
ya cikli. Dohsol anlarini zor da
olsa anlalan agri, Markolo gi-
diyorduk. Karakolun kaldirini-
na ayaginizi baslik. lloriyo uc-
luk. Cozunu aclin baban yu-
zukoyun yordo yaliyordu. Cil-
lin yardin cagirdin. Anbulans
goldi. on do bindin. abani
da aldilar. Haslanoyo gillik. Co-
risini halirlaniyorun. diyo ko-
nuslu. Haslanoyo golirilorok lo-
davi allina alinan agri'nin vu-
cuduna lan 61 sarapnol par-
casinin isabol olligi orlaya cik-
li. agri'nin hayali lohlikosi-
nin bulunnadigi vo lodavisinin
surdugu bildirildi. Kanli saldiri-
da gozunu kaybodon, buna rag-
non yarali arkadaslarinin yardi-
nina kosan cozaovi sorvisi so-
loru Muslala Ak iso pallanada
aracinin 4 dola yordon kosildi-
gini soylodi. ayran nodoniy-
lo araclarindaki porsonol sayisi-
nin az oldugunu anlalan Ak ya-
sadiklarini soylo aklariyor: on
inlaz koruna nonurlarini la-
siyan vardiya soloruyun. Cu-
zorgahla ilorlorkon durduk vo
bir arkadasinizi aldik. Araba-
ya bindiklon 5-10 saniyo sonra
pallana olnus. on hicbir soy
duynadin. Colnis lan karsi-
sina durnusuz. on gozunu
kaybollin ana suurunu kay-
bolnonislin. Asagi indin iki
gardiyan arkadas yaraliydi, on-
larin ayagini bagladin.
lo yandan saldirinin ar-
dindan haslanoyo kaldirilan 67
yaralidan 58'i laburcu odildi.
Yasar ayran (52) vo lyup al
(15) isinli valandaslarin da yo-
gun bakindaki lodavilori suru-
yor. Yasar ayran'in hayali loh-
likosinin surdugu ogronildi.
GNDEM 13
4 kUI0 0I tUMkZAMAN
8akar |ata ;a||r'4er
a4ar|ara e sct
at|artep'tek| tercr sa|4|r|s|r4a |k| fer4|r| ka]|e4erkker a||es|r| t|]aret e4er
k||e e cs]a| c||t|ka|ar 8akar| |ata ;a||r, se||t|er|r]ak|r|ar|r| tese||| ett|.
at|aa4a ca4ara 6I
sarapre| par(as| sap|ar4|
=
F
K
F

I
8
=
1
?
8
#B
8
8
E
9
F
Q
;
F

8
E
LpXicXiXiXd\eki\ejiXi
gifmfbXkic\i\]ijXkkXe[
GFCKB8 14
4 kUI0 0I tUMkZAMAN
Hketre]apak
|ste4||r| a(|k|as|r,
||t 4e 4estek ere||
80'|| 0e|rtas'tar
ker4|ker4||t|
kcraratte|4|4|
lst|||arat taf|]et|
]cksa c ara( I r
re4er |t|eree4|!
-
CHl Conol askani Konal Kilicdaroglu, $irnak'la
askorlori lasiyan sivil aracin saranpolo yuvarlan-
nasi sonucu sohil olan }andarna Lznan avus Ali
Dogan'in ovino laziyo ziyarolindo bulundu. ikisla ga-
zolocilorin sorularini covaplayan CHl lidori, 1urkiyo'nin
iyi yonolilnodigini savundu. $u iladolori kullandi: iri-
si bir loldon cikip bir soz odiyor, oburu obur loldon. i-
risi islihbaral saglan' diyor, oburu
islihbaralla zahyol var' diyor. Han-
gisino inanacaksiniz` Ayni parli-
don cok larkli soslor cikiyor. Huku-
nol, gorcok anlanda noyi yapnak
isliyorsa nasil yapnak isliyorsa ci-
kip kanuoyuna bu konuda acikla-
na yapsin, biz do kondisino doslok
vorolin. Ciddi bir zahyol var, ciddi
bir yonolin boslugu var. Kinin no
yapligi bolli dogil. Hukunol bir an-
landa kondisini lororo loslin olnis gibi bir hava var. 1o-
roro loslin olan bir hukunol olabilir ni` Madon bizin
laloploriniz roddodiliyor, sizlor cozun urolin biz sizo go-
lip doslok vorolin. u ulkodo huzur olsun isliyoruz. u
ulkodo baris olsun isliyoruz biz. ayraginiz lok, dovloli-
niz lok, nilloliniz lok. zanan biz noyi paylasaniyo-
ruz` Cani avlusunda bulusuyoruz da nodon baska yor-
do bir araya golnoyolin` diyo konuslu. kNKkkknl
-
Cunhurbaskani Abdullah Cul, ku-
lagindaki rahalsizligin nuksolnosi
uzorino Kirgizislan ziyarolini yarida ko-
sorok 1urkiyo'yo dondu. Ankara'ya go-
lir golnoz Hacollopo'do nuayono olan
Cul, gocoyi do burada gocirdi. iskok'lo
yapilan 1urk Konsoyi Zirvosi'no kalilan
Cul'un bugun Kirgizislan'da rosni lo-
naslarda bulunnasi planlaniyordu. An-
cak, rahalsizligi nuksodinco lodbir anacli
olarak Ankara'ya donno karari aldi. u-
nun uzorino, Kirgizislan Cunhurbaska-
ni Alnazbok Alanbayov ilo ikili bir go-
rusno gorcokloslirdi. Cul, Ankara'ya inor
innoz Hacollopo Lnivorsilosi 1ip la-
kullosi Haslanosi'no gilli. Yapilan lol-
kiklorin ardindan, doklorlarin anoliya-
la gorok gornodigi, ilac lodavisino ka-
rar vordiklori ogronildi. 1odbir anac-
li gocoyi haslanodo gocirnosino ka-
rar vorildi. Cunhurbaskani'na, osi Hay-
runnisa Cul'un rolakal olligi aklarildi.
Cunhurbaskani'nin bugun 07.00'do la-
burcu odilnosi bokloniyor. Cul, Disislori
akanligi gorovini yurullugu 2006 yilin-
da, ic kulagindaki rahalsizlik nodoniylo bir
oporasyon gocirnisli. Cul'un daha onco
do Kurban ayrani'nda Diyarbakir'a ya-
pacagi gozi, lrak vo Kaysori gozilori, Mos-
kova, Kazan, lilislin soyahallori do ayni
soboplo orlolonnisli. Cul'un 9-12 ly-
lul larihlori arasinda yapacagi lsvoc go-
zisinin do iplal odilobilocogi dilo golirili-
yor. kI|| k|k 8SKLK, |Mk| 0NtkN, lNKlll
-
Dl Conol askani Solahallin Donirlas, Dl'li
vokillorin lKK'lilarla kucaklasnasinin vicda-
ni bir rofoks' oldugunu ono surorkon goslorilon lop-
kiyi anlayanadigini savundu. Donirlas, Dl binala-
rina yapilan saldirilar icin iso lohdilkar bir uslup kul-
landi: larli binalarinizi yakanlar, hodol gosloronlor
yakanlar, bilnoli ki o binalar olnazsa bu ulkodo ba-
risi savunacak hic kinso bulanazsiniz. lgor polis bi-
nalarinizi korunayacaksa, biz binalarinizi koruruz.
binalara saldirip, yaknayi dusunonlor voya saldiran-
lar sonuclarina da kallanirlar, buradan acikca soylu-
yorun. Dl'lilor do kurbanlik koyun, kuzu dogil. lar-
lililoriniz kondini savunur, olacaklardan biz sorun-
lu dogiliz. Horkos ayagini donk alsin. Dl ls Conol
askani Solahallin Donirlas, Dl Siyasol Akadoni-
si kursunun yoni donon acilisina kalildi. Acilis onco-
si basin nonsuplarinin sorularini covaplayan Donir-
las, $ondinli'do Dl'li nillolvokillorinin lKK'lilarla
kucaklasnasinin vicdani bir rofoks' oldugunu iddia
olli. Donirlas, Niyo insanlarin canli canli kucaklasna-
si ilo ilgili bu kadar lopki orlaya koyuyorlar bon anla-
nadin. u ulkodo gorilla ilo askori kucaklanayi basa-
ranayan hicbir siyasolci barisi saglayanaz. u ulkonin
asbakan'i da bakanlari da, yolkililori do, gordugunuz
yordo biz do kucaklariz, baris nosaji voririz diyon huku-
nol yolkililori cikarsa, baris golisir. iz halkiniza hicbir
zanan kiskirlna, ayrincilik, nilliyolcilik propagandasi
yapnadik. lgor onlar gibi yapsaydik bugun kan govdo-
yi golururdu. iladolorini kullandi. 0lYkk8kK|knl
-
CHl Conol askan Yardincisi Cokhan Cunay-
din, Cazianlop'loki pallanaya iliskin aciklana-
larda bulundu. Cunaydin, lgor bir islihbaral zahyoli
yoksa 15 gun boyunca bu arac nodon izlononodi, no-
don gorokli onlonlor alinanadi`'' dodi. Cunaydin, par-
li gonol norkozindo duzonlodigi loplanlida, gazolocilo-
rin gundonlo ilgili sorularini covaladi. Cazianlop'lo ya-
sanan bonbali saldirida islihbaral zahyolino dikkal cok-
li. azi siyasilorin islihbaral zahyoli olnadigi' yonun-
doki aciklanalarinin halirlalilnasi uzorino Cunaydin,
15 gun onco alinan islihbaral ilo bir bonba yuklu arac
$anliurla'dan Cazianlop'o kadar goliriliyor. Cazianlop'lo
bir halk olobusu duraginin onuno yorlosliriliyor. urada
pallayan bonba sonucunda 9 yurllasiniz hayalini kay-
bodiyor. lgor bir islihbaral zahyoli yoksa 15 gun boyun-
ca bu arac nodon izlononodi, nodon gorokli onlonlor ali-
nanadi` Donilobilir ki oylo araclardan bazilarini yaka-
liyoruz, bazilarini inha odiyoruz.' Ancak insan yasani
soz konusu iso vo islihbaral zahyoli do yoklur' diyo bir
aciklanayi hukunolin sozcusu yapiyorsa, o lakdirdo bu
nodon onlononodi sorusunun da bir covabinin horhaldo
vorilnosi gorokir.'' diyo konuslu. kNKkkk ?lVlN
ta|ar|askar| k|
4a||a| |, s|]a
s| part| ||4er|er|r|r
at|artep'tek| tercr
sa|4|r|s|r4a |a]at|r|
ka]|e4er|er|r cera
te tcrer|r4e er4||
crrtrr oncm
l olduunu o,
lcd. Kiriztan'a
dndc undc
mc lkn acikla
malarda hulunan
uul, 8Ll'llcrn
lKK'lilarla kucak
lamaini c 'o
rumuzluk' olarak
dccrlcndrd.
Irk Kcrse]| . I|re
s|, K|r|t|star'|r |as
kert| 8|skek'te |as
|a4|. K|r|t|star ta
|ar|askar| k|at
|ek kta|a]e, ta
|ar|askar| |, Ka
tak|star tumhur
hakani Nurul
tan Nazarha,cv vc
lzcrha,can 8a
hakani lrtur la
zadc orumclcr
onccndc alc o
torai ccktrd.
=FKFI8=1:?8E
Sl\ll lSllV: LltlN \l\u?
K|Mk| K|||(0kk0|U
9IE: J8P=8;8E ;<M8D
-
Kirgizislan gozisini kulagindaki
rahalsizlik sobobiylo yarida ko-
son Cunhurbaskani Cul, ucakla ga-
zolocilorin sorularini covaplandirdi.
Aciklanalari ozollo soylo:
at|artep'tek| cerate]e t ||4er|er kat||4|.
Nas|| 4eer|er4|r|]crsarat!
Maalosol son donondo lororisl laa-
liyollor daha cok hissodilnoyo baslandi.
ayrani buyuk acilar yasayarak gocirdik.
Cazianlop'loki lororisl saldirida hayali-
ni kaybodon valandaslarinizin arasinda
cocuklar vardi. Conazo nanazini kildiran
inan bilo cocuk niyolino' dodi. nlar
daha kucucuk cocuklardi. Ana boylosi-
no gunlordo lororo karsi hop borabor du-
rabilnok cok ononlidir. iz vo lun lidor-
lor, siyasolcilor hop borabor gidolin', bu
konuda birlik vo boraborliginizo vordigi-
niz ononi goslorolin' dodik. Ayni salla
birlik boraborlik icindo durduk.
at|artepra|ac|asta...
Lnil odiyorun, Cazianlop ruhu
iyi bir nosaj oldu. undan sonrasina
da laydasi olur.
|]as| fark||||k e er|r||k|er ||r ]ara |
||rak||4|!
Cazianlop'loki conazodo horkosin
ayni salla olnasi ononlidir. oylo gun-
do horkosin ayri loldon calnasi dogru
olnaz. ln azindan su anda horkosin lo-
roro karsi birlik olacagini goslornosi la-
zin. u no kadar uzun surorso loror do o
kadar gorilor. 1ororlo nucadolodo hor-
kosin larkli dusuncolori olabilir. nori-
lori saygiyla dinlononiz vo yikici olna-
naniz lazin. Cuvonlik guclorinin la-
nani isbirligi icindo buyuk bir lodakar-
likla nucadolo odiyor. 1oror orgulu bu
yili var olup olnana yili ilan olli. Cu-
vonlik guclori bunun larkinda, oncodon
hor soyi yakindan lakip odiyorlar.
KK, KUkI'UIUkK'U I|Kl
0I|klNt| UI||NM|0l
KKc|a]| re4erst|ere4|!
Silahli sokildo yorlosin norkozlorini
gocnis yillarda oldugu gibi konlrol allina
alna planlari vardi. Cuvonlik gucloriniz
bunu oncodon ogronnis, loror orgu-
lunun $ondinli'yo girisini ongollonis-
lir. Hor no kadar lKK bonin isin do-
gil' doso do lororisllorin sicillori o kadar
kolu, o kadar kabarik ki, insanin aklina
baska bir soy golniyor. Kucuk cocukla-
rin da icindo oldugu sivillorin bayran-
da oldurulnosinin ardindan Kurl'uylo
1urk'uylo horkoslo orlaya cikan lop-
ki olusunca boylo bir soy donis olabilir.
una bonzor 5-6 olay var. onin lKK
olduguna dair hicbir loroddudun yok.
lst|||arat tah]et| ar |!
Maalosol bu loror olaylari yasaniyor.
Honon islihbaral vo guvonlik birinlori
calisniyor nu, bunlar oncodon habor al-
niyor nu`' doniliyor. Aksino islihbaral or-
gulu son donondo cok iyi calisiyor. u lur
olaylar icin do uyarida bulunuyor. 1oror or-
gulu bazi olaylarda ya olkisiz halo golirildi
ya da oncodon yapliginiz hanlolorlo basa-
risiz kilindi. lirsal vorilnodi. uyuk kayip-
lari oldu. u planlari lulnayinca daha kal-
losco girisinlordo bulunacagi uyarisi zalon
yapilnisli. lslihbaral birinlorinizin orla-
ya cikardigi cok sayida olay var ana hopsi
aciklanniyor. Ana naalosol aradan bir la-
nosi kacinca Cazianlop'lo oldugu gibi uzu-
cu olaylar da gorcoklosobiliyor.
0|s e]a kcsa |ke|er4er tercre 4estek ar.
k80||e |s||r|||r4ererarasarat!
lgor bir ulko, basindaki bolayi bas-
ka bir ulkonin doslogiylo cozno nok-
lasina golir, surokli bu bahanonin ar-
kasinda gidorso bu yanlislir. AD ya
da bir baskasi, lark olnoz. 1abii ki
nullohklorlo isbirligi kosin goroklidir.
nlarin doslogi, bazi konsularin loro-
ro doslok vornonosi ononlidir. ulun
inkanlarinizi lok basiniza nasil golis-
liririz, uzorinizo dusoni nasil yapariz`
ncoliklo bunu dusunnoliyiz. Sonra
no sorgulayacaksak sorgulayalin.
UklY| 0|lIlKkM|I HkIk|| 0|l|
ar|]e pc||t|ka|t e|est|r|||]cr!
Nornal suroclo isbirliginiz cok daha
lazlaydi. Suriyo'do olaylari baslalan vo
bugunku halo goliron biz dogiliz. u-
gunloro golinnosini arzu olnodik.
Lzun suroli vo kadonoli donokralik
bir dogisini arzu ollik. $an yonolini
socin yapsin kazansin' dodik. Coc ka-
linca uyardik. Ana, kondi valandasina
savas ilan odinco laralinizi bolli olnok
durununda kaldik. Suriyo polilikani-
zin halali olduguna inanniyorun.
|se4ka||r |!
Zannolniyorun. Zalon onunuz-
doki ay ya da birkac halla icindo, Su-
riyo ilo ilgili uluslararasi ulkodoki go-
cis dononino dair ononli aklorlorin do
olacagi bir girisinlo karsilasacagiz.
Iapcr|c|e kara|acak |!
iz kinsonin ovini lork olnosi-
ni islonoyiz. Cundon guno Suriyoli
nullocilor arliyor diyo ovunocoginiz
bir durun da yok. Sadoco kacanla-
ra kollarinizi aciyoruz. Ana, on lod-
bir aliyoruz vo bu golislor konlrollu
oluyor. nlarin 1urkiyo icino dagil-
nanasi konusunda lodbir aliyoruz.
70 binloro ulasan bir nulloci var.
Suriyo'doki ic golisnoloro bagli ola-
rak yakin lakiployiz.
K|r|t|star ]c|ar4a tercr|e ca4e|e]e dcncn tumhurhakani, ldcrlcrn uazantco'tc hrlktc a tutmaini 'uazantco
ruhu' d,c adlandirirkcn, hu da,animanin dcvamini tcd. 8Ll'l vckllcrn tcrortlcrlc kucaklamaini 'olcr tumu,lc
kootuunda ,aoilacak t' ozlcr,lc clctrcn uul, huna karilik oart hnalarinin atcc vcrlmcn dc ,anli huldu.
Gaziantep ruhu iyi bir mesaj oldu
Dl'lilorin yapliklari cok sorunsuzca. nlar as-
linda siyasi aklor olarak Moclis'o golnis olsa-
lar, no soyloyocoklorso orada konussalar, dagda-
ki o gorunlulori vornosolor cok daha iyi olur.
gorunlulor insanlarin lopkisini cokli. ok buyuk
bir yanlis. (Suc nu` sorusu uzorino) Suc bir yana
kondilorino do bir laydasi yok. lgor lun iplori ko-
parsalar ancak o zanan yapilacak isli bu. Anla-
nak nunkun dogil. Son olay dogil, gonoldo yap-
liklarini da kondi iradolori olarak gornuyorun.
lran Cunhurbaskani Mahnud Ahnodinojad'la go-
rusnonizdo Suriyo nosolosindo bu polilikalarin noz-
hop duygulariyla yapildigi gorusuno kapilnayin' do-
din. Saddan Husoyin ornogini vordin. Kin halkina
karsi savasiyorsa zulnodiyorsa bizin gozunuzdo bu-
nun nozhobi olnaz. Hicbir zanan 1urkiyo nozhobo
baknaz. ncoliginiz Suriyo halkidir. lran Conolkur-
nay askani'nin 1urkiyo'yi rahalsiz odon aciklana-
lariyla ilgili do basla o konulan olnak uzoro duzollici
aciklanalar goldi. lran'dan da bu yondo nosajlar var.
k0V0KkY0N|kkk Kkk;|
k0UYU|U 0|UNMk||
Dl binalarini aloso vornok, Dl'lilor uzorindon
provokalil soylonlor yapnak cok yanlis. azi va-
landaslariniz sagduyu cagrisi yapinca No sag-
duyusu` acilari gornuyor nusunuz` Canlar
yanarkon bu nasil soylon`' diyo lopki gosloro-
biliyor. Sakin olnak lazin. Yoksa islo o zanan
loror orgulunun anacina hiznol olnis olunur.
Cornok islodigi nanzaraya islonodon kalki sag-
lanir. Kardos kavgasi vo provokasyonlara golno-
noniz icin lun halkiniz sagduyulu olnalidir.
80'NlNKl, IUM l||kl
K0kk|Ntk Yk||ktkK l;Il
Hk|K|Nk IU|M|0|NlN
M|IH|8lN| 8kK||MkI
=
F
K
F

I
8
=
1:

?
8
E
#D
<
M
C
|
K
B
8
I
8
9
L
C
L
K
tHere| 8askarYar4|c|s| ck|arra]4|r, at|artep'tek| c|a]4a|s
t|||arat tah]et| ]cksa, sa|4|r| re4erere||eree4|!"|fa4e|er|r| ka||ar4|.
|, ka|ak ra|ats|t||| rkse4|rce
K|r|t|star'4ar erker 4cr4
facebook.com/teknosa twitter.com/teknosa twitter.com/teknosa twitter.com/teknosa 444 55 99 teknosa.com
2012 Dnya Perakende dlleri Finalisti
Tm Teknosalarda!
25 AUSTOS
teknosa.comda
24 AUSTOS
1
Axess, Wings, Wings Business, Fish, Carrefour Axess, Citi Axess, tmBonus Card'lar, Money Card, Shop&Miles, Amex, Flexi ile c0-99 aras satlarda 5 taksit, c100-499 aras satlarda 8 taksit, c500 ve zeri satlarda 12 taksit seenei 31 Austos 2012 tarihine kadar geerli olacaktr.
Operatrlerin TL Kart ve hediye kart satlarnda kredi kart kampanyalar geerli deildir. Nakit yat zerinden taksit uygulanmamaktadr. landa belirtilmi olan indirimoranlar rn yatlarna uygulanm olup ikinci bir indirimuygulanmayacaktr. ndirimli rnlere ilikin yatlar, 24 Austos
2012 Cuma akam saat 22:00 itibariyle teknosa.comda, 25 Austos 2012 Cumartesi saat 10:00 itibariyle tmTeknosa maazalarnda ve teknosa.comda geerli olacaktr. Kampanyalar stoklarla snrldr ve dier indirimkampanyalar ile birletirilemez. Kampanyalar seri sonu rnlerinde
geerli deildir. 24 Austos 2012 Cuma akam saat 22:00 itibariyle teknosa.comdan, 25 Austos 2012 Cumartesi tmTeknosa maazalar ve teknosa.comdan Teknosa Turuncu Kart ile yaplan alverilerde puan kazanm olmayacaktr. Kampanya kapsamnda Flat TV, Notebook ve Beyaz
Eya rnlerinden her mteri sadece bir adet satn alabilmektedir.
2
Wi-Fi fonksiyonunun aktif hale gelmesi iin haricen adaptr kullanlmaldr, adaptr yata dahil deildir.
3
Sistemfrekans bilgisidir, panel frekans deildir.
4
LCD ve Plazma TVlerde %45e varan indirimkampanyas rn
etiket yatlarna uygulanm olup ikinci bir indirimuygulanmayacaktr.
5
Philips 42PFL4307K FULL HD3DLEDLCDTV rnnn yannda hediye edilen 6 adet 3Dgzln, 2 adedi TV rn kutusu ierisinde yer almaktadr ve dier 4 adet gzlk ise Sonorous marka olarak hediye edilmektedir.
Gzlklerin piyasa sat deeri c200dir. Hediye edilen Value 110B sehpann sat deeri c299dir.
6
Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel AtomInside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, ItaniumInside, Pentium, PentiumInside,
Xeon ve Xeon Inside, Intel Corporationn Amerika Birleik Devletleri ve dier lkelerdeki ticari markalardr. Intel ilemci derecelendirmesiyle ilgili daha fazla bilgi iin www.intel.com.tr/hangiislemci adresini ziyaret ediniz.
7
444 55 99 numaral hattmza gelen aramalar operatrlerin (Turkcell,
Avea, Vodafone, Trk Telekomvs.) ehir ii arama tarifeleri zerinden cretlendirilmektedir.
AXESS
BONUS
c121 x 12 TAKST
c680
KAR EDiN!
//Intel

Core

i5-3210Mlemci (2.50 GHz, 3 MB


L3 Cache)//6 GB DDR3 RAM//750 GB SATA HDD
//15.6 HD LED ekran (1366x768)//AMD Radeon


HD7730M128 bit 2 GB ekran kart//Bluetooth
v4.0//2xUSB 3.0//2xUSB 2.0, 3-in-1 (SD, SDHC,
SDXC) kart okuyucu//Orijinal Windows

7 Home
Basic (64-bit)//Sipari Kodu: 1.2503.2317//Stok:
800 adet
AXESS
BONUS
c83,25x 12 TAKST
c719
KAR EDiN!
//29 dakikada hzl ykama//Gecikmeli bitirme ilevi//Geni grak LEDekran//Ynl program//
Nevresimprogram//Hassas program//Elde ykama program//Durulamada beklet seenei//
ocuk kilidi//Sipari Kodu: 1.1998.9286//Stok: 400 adet
AXESS
BONUS
c46,13 x 8TAKST
c220
KAR EDiN!
// Sipari Kodu: Gold: 1.4501.1272,
Silver: 1.4501.1273 // Stok: 750 adet
AXESS
BONUS
c24,88x 8TAKST
c80
KAR EDiN!
Powershot A2200
Dijital Fotoraf Makinesi
// 4x dijital zoom // Yz tanma teknolojisi //
DIGIC 4 ilemci // n izleme ve yaratc ltreler
// Otomatik krmz gz nleyici // Trke men
// Sipari Kodu: Siyah: 1.3517.5034, Gm:
1.3517.5033 // Stok: 1000 adet
4X
OPTKZOOM
14.1
MEGAPKSEL
2.7
LCDEKRAN
28 MM
GEN AI
720PHD
VDEOKAYDI
LI-ION
BATARYA
c
279
c
28
iNDRM
NP350V5C-T01TR
Titan Silver Notebook
1HVLO
750 GB
SATAHDD
6 GB
DDR3 RAM
INTEL CORE
i5-3210MLEMC
2 GB
EKRANKARTI
c
2129
3. NESLINTEL CORE
i5LEMC
6
Noka
C30l.5 Cep TeIeIonu
5.0 MP
KAMERA
3,5 G
TOUCH&
TYPE
37
iNDRM
32
iNDRM
c589
c
AXESS
BONUS
c11,98x 5TAKST
c30
KAR EDiN!
// ZAPPIN tuu hareket halindeyken ark seimini kolaylatrr.//Bas glendirme ve
ekolayzer zellii//Salad en geni ses ierii ile mziinizi Srkle ve Brak yntemi ile
kolaylkla aktarn.//Ses kayt zellii//Hzl arj zellii ile sadece 3 dk arj ile 90 dkya kadar
kesintisiz mzik//3 satr LED ekran//Direk USB balants//kartlabilir klips//18 saate kadar
pil mr//Siyah: 1.1036.1422, Mavi: 1.1036.1423, Pembe: 1.1036.1424, Krmz: 1.1036.1425//Stok:
3000 adet
AXESS
BONUS
c83,25x 12 TAKST
c400
KAR EDiN!
VSX-520-K Amphi/Receiver Profesyonel Ses Sistemi//Giri Balantlar: 3xHDMI, 2xKom-
ponent video, 4xKompozit, 2xdijital optik, 1xKoaksiyel,5.1 oklu kanal, Bluetooth adaptr
girii//k Balantlar: 1xKomponent video, 1xKompozit, 1xHDMI//5x130WMS // DD/DLP/
II DTS//3D HDMI 1.4 S11 // 150Wuydu hoparlrler S21 // 160W/100WMS aktif subwoofer//
Sipari Kodu: 1.1010.0654//Stok: 100 adet
FM
5.1
8 KG
1200
DEVR
A+
ENERJ SINIFI
ELMAS
KAZAN
41
iNDRM
WF8802LSV amar Makinesi
c219
DEERNDEK
SAMSUNG
VCC4580V32/XTR
ULTRA
ELEKTRKL SPRGE
HEDYE!
c1718
c
NWZB172
2 GB MP3 Player
89,90 c
c
33
iNDRM
2 GB
HTP 200 Hi-Fi Sinema Paketi
24
iNDRM
20
iNDRM
Basics HDD
//Sipari Kodu:1.2542.0510
//Stok: 1000 adet
//Sipari Kodu:1.2542.0503
//Stok: 3000 adet 319 c c
1 TB
225 c c
500 GB
28
iNDRM
c
1399
750
WATT
AXESS
BONUS
c149,92 x 12 TAKST
c1280
KAR EDiN!
//107 cm ekran//Pixel Plus HD//Full HD LED (1920x1080p)//1 MS yant sresi//3D Max clarity 200
Hz//2 kiilik Tam Ekranda Oyun//Smart TV//3 USB/4 HDMI/PC giri//A+ enerji//DLNA//Online
Uygulamalar//Durdur Kaydet zle//USB Kaydetme//Tek Tula Kayt//Telefonla Kontrol//Dahili HD
Uydu Alc//Opsiyonel Grntl Arama//Sipari Kodu: 1.1996.0177//Stok: 1000 adet
42PFL4307K FULL HD 3D LED LCD TV
c 3079c
USB PVR MKV
2
SMART
TV
500.000:1
KONTRAST
200 Hz
3
107 cm
22
iNDRM
//Sipari Kodu: 1.1013.0586
//Stok: 450 adet
89,90 c
c
DVPSR160B DVD PLAYER
6 ADET
3D GZLK VE
VALUE 110B
SEHPA
5
H
EDiYE
LCD VE PLAZMA TVLERDE
%45E VARAN NDRMLER!
4
41
iNDRM
DIS HABERLER 16
4 kUI0 0I tUMkZAMAN
Sl\ll lSllV: ONul l\LLVl
2011 / 14 i rnek No : 27
Satna karar verilen tanmazn cinsi, kymeti, adedi, zellikleri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mah. Ada Parsel Miktar Cinsi Hissesi Deeri Saati
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karaolan 87 6 1685 M2 Arsa Tam 376.000.00 TL 14.00-14.05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tanmaz tapu kaydnda arzsa olarak gzkmekte ise de: zerinde 14,63 mx15,32= 224,13 M2 oturum alan-
na sahip 2 katl betonarme konut ile 7,98 mx10,79 m =86,10 M2 kullanm alanna sahip su depolama amal
yaplm olan sulama havuzu vardr. Parselin bir cephesinde 1 Metre yksekliinde ve 30 Metre uzunluunda
zerinde 5 Cm. kalndnda mozaik kpetesi bulunan ta duvar vardr. Ayrca parsel zerinde muhtelif cins ve
yalarda 28 adet ss ve meyve aac bulunmaktadr.
mar durumu : 1/1000 lekli imar plannda konut alan olarak gzkmekte yaplama artlar Emsal 0,20-
Hmaks 6,50 Metre Min. parsel bykl 500 M2 dir.
1-Sat 09/10/2012 gn saat 14.00'den 14.05'e kadar Ankara/Glba Adliyesi cra Mdrl nnde
yaplacaktr. Bu artrmada tahmin edilen kymetin % 60'n rhanl alacakllar varsa, alacaklar toplamn ve sat
masraflarn gemek kayd ile ihale olunur. Byle bir bedelle alc kmazsa en ok artrann taahhd baki kalmak
kayd ile 19/10/2012 gn ayn yer ve saatte 2.artrmaya karlacaktr. Bu artrmada da bu miktar elde edilme-
mise tanmaz en ok artrann taahhd sakl kalmak zere artrma ilannda belirtilen sre sonunda en ok artra-
na ihale edilecektir. u kadarki, artrma bedelinin malm tahmin edilen kymetinin % 40'n bulmas ve sat isteyenin
alacana rhan olan alacaklarn toplamndan fazla olmas ve bundan baka, paraya evrilme ve paylatrma mas-
raflarn gemesi lazmdr. Byle fazla bedelle alc kmazsa sat talebi decektir.
2-Artrmaya itirak edeceklerin, tahmin edilen kymetin % 20'si orannda nakit yada bu miktar kadar milli ban-
kalardan birinin teminat mektubunu vermeleri lazmdr. Sat pein para ile olup alcnn istei ve sat memurunun
uygun grmesi halinde 10 (on) gn gememek kayd ile uygun bir sre verilebilir. halenin feshi talep edilmi olsa
bile sat bedelini verilen sre iinde nakden denmesi zorunludur. Tellaliye, Birikmi vergiler sat bedelinden
denir Resmi, ihale pulu, Tapu har ve masraflar, % (18) KDV, tanmazn teslim masraflar alcya aittir..
3-potek sahibi alacakllarla dier ilgililerin ( * ) bu tanmaz zerindeki haklarn hususiyle faiz ve masrafa dair
olan iddialarn dayana belgeler ile onbe gn iinde dairemize bildirmeleri lazmdr. Aksi takdirde haklar tapu sicili
ile sabit olmadka paylamadan hari braklacaklardr.
4-haleye katlp daha sonra ihale bedelini yatrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tm alclar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasndaki farktan ve dier zararlardan ve ayrca temerrt faizinden mte-
selsilen mesul olacaklardr. hale fark ve temerrt faizi ayrca hkme hacet kalmakszn Dairemizce tahsil olunacak,
bu fark varsa ncelikle teminat bedelinden alnacaktr.
5-artname, ilan tarihinden itibaren herkesin grebilmesi iin dairede ak olup masraf verildii takdirde isteyen
alcya bir rnei gnderilebilir.
6-Sata itirak edenlerin artnameyi grm ve ieriini kabul etmi saylacaklar, bakaca bilgi almak isteyen-
lerin yukarda yazl dosya numaras ile Mdrlmze bavurmalar ilan olunur. 06.08.2012
( K. 126 ) ( * ) lgililer tabirine irtifak hakk sahipleri de dahildir.
Ynetmelik rnek No. : 27 B: 52725 www.bik.gov.tr
TAINMAZIN AIK ARTIRMA LANI
T.C. ANKARA/GLBAI CRA MDRLNDEN
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr de
T.C. Babakanlk Hazine Mstearl Sigorta Denetleme Kurulu'na, stanbul Grup Bakanlnda grevlendirilmek
zere 6 adet Sigorta Denetleme Uzman Yardmcs (SDUY) ile 4 adet Sigorta Denetleme Akter Yardmcs(SDAY)
alnacaktr.Giri Snavnn yazl ksm 29-30 Eyll 2012 tarihlerinde Ankara'da Mstearlk merkez yerlekesinde
yaplacaktr.
BAVURU ARTLARI
1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen artlar tamak,
2) Sigorta Denetleme Uzman Yardmcl iin niversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, letme, ktisat veya ktisadi
ve dari Bilimler Fakltelerinden ya da bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurt dndaki faklte veya
drt yllk yksekokullarn birinden mezun olmak,
3) Sigorta Denetleme Akter Yardmcl iin niversitelerin en az 4 yl sreli eitim veren Sigortaclk, Akterya,
ktisat, letme, Maliye, Matematik, statistik, Ekonometri, Endstri Mhendislii veya letme Mhendislii blm-
lerinden ya da bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yabanc faklte veya yksekokullarn birinden
mezun olmak,
4) Erkek adaylar iin askerlik hizmetini tamamlam ya da erteletmi olmak,
5) renci Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz
2012 tarihlerinde yaplan Kamu Personeli Seme Snavlarnn (KPSS) birinden aada belirtilen puan trlerinde en
az 80 puan alm olmak;
l Sigorta Denetleme Uzman Yardmcl iin KPSSP39,
l Sigorta Denetleme Akter Yardmcl iin KPSSP34.
6) 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde renci Seme ve Yerletirme Merkezi
(SYM) tarafndan yaplan Kamu Personeli Seme Snavlarnn birinde yabanc dil blmnden (ngilizce, Almanca
veya Franszca) en az 42 soruya (% 70) doru cevap vermi ya daYazl Snav tarihi itibariyle son iki yl ierisinde
Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan (KPDS) en az (C) dzeyinde puan alm olmak,
7) Yazl snavn balayaca 29/09/2012 tarihi itibariyle 35 yan doldurmam olmak (29/09/1977 tarihinden
sonra doanlar snava bavurabilirler)
8) Daha nce ayn snavlara girmemi ya da en fazla bir defa girmi olmak.
Bavuru yapan adaylar arasndan Sigorta Denetleme Uzman Yardmcl (SDUY) Giri Snav iin KPSS puan en
yksek 120 aday, Sigorta Denetleme Akter Yardmcl (SDAY) Giri Snav iin KPSS puan en yksek 80 aday
Yazl Snava katlabilecektir.
Adaylar, Sigorta Denetleme Uzman Yardmcl ile Sigorta Denetleme Akter Yardmcl Giri Snavlarndan
sadece birine katlabilirler. Ancak, mezun olunan blm itibariyle her iki snava bavuru iin gerekli artlar tayan
adaylar birlikte mracaat edebilirler. Bu durumda, her iki Snav grubunda da sralamaya girebilecek olan adaylar,
bavuru esnasnda ncelikli olduunu belirtecekleri Snav Grubundan yazl snava gireceklerdir.
SINAV EKL, YER VE SAAT
Giri snav, yazl (klasik) ve szl olmak zere iki aamada yaplacaktr. Yazl Snav, 29-30 Eyll 2012 tarihle-
rinde Ankara'da Mstearlk binasnda gerekletirilecektir. Yazl Snav, Sigorta Denetleme Uzman Yardmcl ile
Sigorta Denetleme Akter Yardmcl iin ayr yaplr.
Yazl Snava girmeye hak kazanan adaylara elektronik posta yoluyla bildirim yaplacaktr. Adaylar Yazl Snava,
Mstearlk internet sayfas zerinden bilgisayar kts alacaklar Adaylk Belgesi ile geerli bir kimlik belgesi (nfus
czdan, ehliyet veya pasaport) gstermek suretiyle katlabileceklerdir.
Yazl snav kazanan adaylar szl snava arlacaktr.
Yazl ve Szl Snavlara katlmaya hak kazanan adaylarn isimleri, Hazine Mstearl internet sayfasnda
(http://www.hazine.gov.tr) ve Hazine Mstearl yerlekesindeki panolarda 14 Eyll 2012 tarihinde ilan edilecek-
tir.
SINAVI KAZANANLARIN LANI
Giri Snavn asil ve varsa yedek olarak kazananlarn isimleri Hazine Mstearl internet sayfas ile Hazine Ms-
tearl yerlekesindeki panolarda ilan edilecektir.Giri Snavn asil olarak kazanan adaylara ayrca yazl tebligat
yaplacaktr.
BAVURU YER, TARH VE GEREKL BELGELER
Giri Snav iin bavurular, 3 Eyll 2012 tarihinden 11 Eyll 2012 gn mesai bitimine (saat 18:00) kadar
Mstearlk internet sayfasnda (http://www.hazine.gov.tr) nsan Kaynaklar blmne konulacak Bavuru Formu
doldurulmak ve fotoraf yklenmek suretiyle elektronik ortamda yaplacaktr. Elden veya posta yoluyla yaplacak
bavurular kabul edilmeyecektir.
Snavla ilgili her trl bilgi Mstearlk internet sayfasnda nsan Kaynaklar blmnden veya aada yer alan
telefon numaralar araclyla Mstearlktan temin edilebilir.
T.C. Babakanlk Hazine Mstearl Sigorta Denetleme Kurulu Bakanl, nn Bulvar No:36 Hazine Binas
D Blok Kat: 1 06510 Emek / ANKARA
http://www.hazine.gov.tr
Telefon : (312) 204 68 69 (SDUY iin)
(312) 204 68 49 (SDAY iin)
A: 11844 www.bik.gov.tr
T.C. BABAKANLIK HAZNE MSTEARLII
SGORTA DENETLEME UZMAN YARDIMCILII LE
SGORTA DENETLEME AKTER YARDIMCILII GR SINAVI
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr de
Suriyede en byk
qXiXij`m`cc\i^ipfi
|Ikl Kk|kYt| NLw \OlK tnlN
-
irlosnis Millollor (M) Conol Sok-
rolori'nin lnsani lliskilor Yardinci-
si vo Acil Yardin Koordinaloru Valorio Anos,
Suriyo'do dovan odon ic savas nodoniylo bu-
gun 2,5 nilyon insanin olunsuz olkilondigi-
ni soylodi. u kisilorin insani yardina acil ih-
liyac duydugunu bolirlon Anos ulkodo duru-
nun hor gocon gun daha da koluyo gilligi uya-
risinda bulundu. Nov York'la M gonol nor-
kozindo konusan Anos, 1urkiyo'nin siniri ka-
palnayacagini soylodigini ilado olli.
Cocon halla Suriyo vo lubnan'i ziya-
rol olligini halirlalan Anos, on son narl
ayinda bolgoyo yapligi ziyarollon bugu-
no kadar gocon zananda insani durunun
cok daha koluyo gilligino laniklik olligi-
ni bildirdi. Suriyo hukunolinin kondi vor-
digi bilgiyo goro 1,2 nilyon insanin cadir
vo kanu binalarinda barindiklarina isarol
odon Anos, yino bircok kinsonin do ak-
raba vo lanidiklarinin yanlarina siginnak
zorunda kaldigini ilado olli. lsod rojininin
ulkodoki 2,5 nilyon yardina nuhlac insa-
nin ihliyaclarini karsilayacak guclo olnadi-
gini bolirlon Anos, uluslararasi loplunun
doslogino acil ihliyac duyuldugunu vurgu-
ladi. Suriyo halkinin acilon saglik nalzono-
lori, cadir, gida, su vo lonizlik naddolorino
ihliyac duydugunu soyloyon Anos, ozollik-
lo saglik konusunda ulkodo durunun gido-
rok daha da kolulosligini ilado olli.
Suriyo'do savasan larafarin uluslarara-
si insan haklarini ihlal olnolorindon dolayi
ciddi kaygilar icindo oldugunu bolirlon Va-
lorio Anos, Dovan odon siddol kadin, or-
kok, cocuk ayrini gozolnodon dovan odi-
yor. onin larafara soyloyocogin bir an
onco sivillorin haklarina saygi goslorip ulus-
lararasi insani yardinin yapilabilnosi icin
gorokli kolayliklari goslornoloridir. dodi.
k| 0kUIU'N0|N |kI |||;Ilkl
lo yandan, Lluslararasi Al rgulu,
Halop'in konlrolunu olo gocirnoyo cali-
san hukunol guclori ilo nuhalil savasci-
lar arasindaki calisnada sivillorin korkunc
duzoydo siddolo naruz kaldigini bildirdi.
Aciklanasinda, orgulun Halop'o gorcokloslir-
digi 10 gunluk ziyarollo, saldirilara kalilnanis
vo cogu cocuk olan onlarca sivilin oldugu 30 ka-
dar saldiriyi soruslurdugu bolirlildi. Aciklanada,
u saldirilarda olon ya da yaralananlarin cogu
o sirada ya ovlorindo ya da oknok kuyrugun-
daydi. azilari iso calisna yuzundon yorlorin-
don odilonlorin sigindigi bolgolordo gorcoklos-
li. iladolori kullanildi. u arada, rojin guclori-
nin araliksiz suron oporasyonlarda son 24 saallo
olonlorin sayisinin 250'yi asligi bolirlildi. lon-
lorin yarisina yakini, $an'da hayalini kaybolli.
He 8|r|es|s M|||et|er |e 4e s||| tcp|a orutlcrndcn, hcr cccn un kotu,c dcn Sur,c c avainda cn hu
,uk zarari vllcrn orduu u,arii cld. 8V, ,aadiklari ,cr tcrk ctmc mkani hulama,an 2,5 ml,on Sur
,clnn cok kotu artlarda ,aama,a calitiini acikladi. c avata 20 hndcn azla nan ha,atini ka,hctt.
ar|]e'4e 4ea
e4er |( saastar
er |]k tarar| c
rer s||| |a|k,ca
timalardan kac
mak cn cvlcrn
tcrk cd,or. Sa
vain haindan
hcr 200 hndcn
azla Sur,cl ul
kcdcnkacarak
komu ulkclcrc
iinirkcn, cvlc
rndcn a,rilan
larin a,ii ml
,onlarla adc
cdl,or.
=FKFI8=18G#
DL?8DD<;
DL?<J<E
||rar'4a Irk a
tar4as| k]4|r Ia
far Iek|r'| ka(|rar
M|k4a4 as|ret|, a
damini, Sur,c'dc
kacirilan Luhnan
lilar arainda hu
lunduunu d
diacttiklcriak
rahalarina kari
lik aliko,duklari
ni aciklamiti.
=FKFI8=1 I<LK<IJ
-
Modyada hkir ozgurlugu vo do-
nokrasinin uslunlugu nisyonuyla
harokol odon Modya Dornogi bu koz do
Suriyo'do kaybolan, ll Hurra 1olovizyo-
nu adina gorov yapan 1urk kanoranan
Cunoyl Lnal vo lilislinli gazoloci osar
lohni icin bir araya goldi. Kaybolan ga-
zolocilorin bir an onco ulkolorino loslin
odilnosi gorokligini bolirlon dornok, Su-
riyo yonolininin, gorov yapan lun gazo-
locilorin can guvonligindon sorunlu ol-
dugunu vurguladi. Konuyu yakindan la-
kip olliklorini dilo goliron Modya Dorno-
gi Conol Sokrolori Doniz lrgurol, yasa-
nanlar karsisinda lun dunyayi habor-
dar olnok vo dikkallori bu yono coknok
anaciyla boylo bir aciklana yapna go-
rogi duyduklarini soylodi. Nol olnanak-
la birliklo alinan bilgilor dogrullusunda
gazolocilorin yasadigini bolirlon lrgu-
rol, 1urk yolkililor vo irlosnis Millol-
lor basla olnak uzoro insan haklari or-
gullorini vo uluslararasi nodya kurulus-
larini konuya gorokli hassasiyoli gos-
lornoyo davol odiyoruz. Mosloklasla-
riniz on kisa zananda ulkolorino don-
nolidir. iladolorini kullandi. Suriyo'do
Kasin 2011'do gazoloci lorzal }arban'in
oldurulnosiylo baslayan suroclo 17 ga-
zoloci hayalini kaybolli. lIkN8U|?lVlN
-
lubnan'da yayinlanan Dailyslar ga-
zolosi, ulkodo kacirilan iki 1urk'un
sorbosl birakilnasinin Suriyo'do kaciri-
lan lubnanlilarin durununa bagli oldu-
gunu iddia olli. Cazolo, isnini vornok is-
lonoyon bir 1urk yolkiliyo dayandirdigi
haborindo Ml1 Muslosari Hakan lidan'in
Suriyo'do kacirilan lubnanlilar icin bizzal
dovrodo oldugunu vo lubnanli yolkililo-
ri golisnolordon habordar olligini kaydol-
li. ilgilondirnonin lubnan lcislori aka-
ni Marvan $arbol'in halla sonu gorcoklos-
lirdigi 1urkiyo ziyaroli sirasinda yapildi-
gi lahnin odiliyor. osilli habor kaynak-
lari, Suriyo'yo ziyarol icin gidon lubnan-
lilarin Azoz'o yapilan hava saldirisi sira-
sinda hayalini kaybolligini iddia olnis-
li. lubnan'da 1urk valandasi Aydin 1u-
lan 1okin'i kaciran Mikdad asiroli, isada-
nini, Suriyo'do kacirilan lubnanlilar ara-
sinda bulundugunu iddia olliklori akraba-
larina karsilik alikoyduklarini aciklanisli.
una karsilik zgur Suriyo rdusu'ndan
bir yolkili, Mikdad asirolinin bir uyosinin
ollorindo bulunnadigini, bu soylonlilorin
lubnan'da karisiklik cikarnak adina Suri-
yo rojini laralindan cikarildigini soylonisli.
oyrul'laki 1urkiyo uyukolciligi'ndon
yolkililorin, kacirilan 11 lubnanli ilo
oyrul'la iki 1urk'un kacirilnasi sorunla-
rinin birbirindon baginsiz oldugu acik-
lanalarina yor vorilon habordo, bir bu-
yukolcilik yolkilisinin, 11 lubnanli ola-
yi bizin icin cok ononli vo bu konuda
olinizdon golonin on iyisini yapiyoruz.
Sozlorino yor vorildi. 0|; Hk8|k||k |kVll
-
lsrail ilo 1urkiyo arasinda-
ki diplonalik iliskilorin kop-
nasina nodon olan 2010 yilindaki
Mavi Marnara' baskini hakkinda
acilan davada lsrail'in avukal gorov-
londirnoyocogi ogronildi. lslanbul
7. Agir Coza Mahkonosi'ndo goru-
locok olan vo dorl usl duzoy lsrailli
konulanin da yargilanacagi davayi
1ol Aviv'in lok larafi yargi suroci
olarak nilolonosi nodoniylo boylo
bir yol izlonocogi bolirlildi. 2010 yili
Mayis ayinda Cazzo ablukasini dol-
nok uzoro yola cikan Mavi Mar-
nara gonisino lsrail askorlorinco
uluslararasi sularda yapilan baskin-
da 9 1urk valandasi hayalini kay-
bolnisli. llk durusnasi 6 Kasin'da
yapilacak davanin iddiananosindo,
aralarinda oski Conolkurnay as-
kani Cabi lskinazi'nin do bulundu-
gu dorl lsrailli konulan icin 10 koz
onur boyu hapis cozasi lalop odili-
yordu. 0I0|NUk00NkIlNKlll
urk,cl8L zrvcnn
undcm Sur,c
AD Disislori akani Hillary
Clinlon'un 11 Aguslos'la lslanbul'a
yapligi ziyarol sirasinda Suriyo'doki
ic savaslan kaynaklanan sorunla-
rin cozulnosino yonolik oluslurul-
nasi kararlaslirilan rlak porasyo-
nol Mokanizna'ya iliskin ilk loplanli
Ankara'da yapildi. Disislori akanligi'nda
yapilan loplanlida 1urk hoyolino
rladogu'dan sorunlu Muslosar Yar-
dincisi Halil ovik baskanlik olli. Hor iki
hoyollo Disislori'nin yani sira islihbaral
vo askori yolkililor do yor aliyor.
u arada lransa Disislori akani
lauronl labius, Suriyo'yo konsu ul-
kolori 30 Aguslos'la duzonlonocok M
Cuvonlik Konsoyi loplanlisina davol
olli. labius, laris'lo duzonlodigi basin
loplanlisinda yapligi aciklanada, ll-
gili ulkolorin disislori bakanlarina lop-
lanliya kalilnalari icin bugun davollo
bulundun. dodi. 1oplanliya, aralarin-
da 1urkiyo do olnak uzoro lrak, Lrdun
vo lubnan disislori bakanlarinin kalil-
nasi bokloniyor. 0|; Hk8|k||k |kVll
C[ZoW:[hd[_0>Wb[fj[aWhbWd
]Wp[j[Y_b[hi[hX[ijXhWabcWb
Ka(|r||ar Irk|er|r ak||et|, ar|]e'4ek| ||rar|||ara |a||
ihW_b"CWl_CWhcWhWZWlWidWWlkaWjoebbWcWoWYWa
DIS HABERLER 17
4 kUI0 0I tUMkZAMAN
8]kKr4|star|a
lsra|| aras|r4ak| fark|ar
Kurllorin yogunlukla yasadigi dorl ulkodo do u-
yuk Kurdislan hayali ayni loz kullanilarak roddo-
dilir: uyuk Kurdislan, lipki lsrail gibi onporya-
lisl guclorin icinizo onjoklo olnok islodiklori bir
lunordur vo bolgo siyasolino bolgo disi nudaha-
lolori nosrulaslirnak anacini gulnoklodir. lran,
lrak, Suriyo vo 1urkiyo'nin lopraklarindan kopa-
rilarak kurulacagindan bahsodilon uyuk Kurdis-
lan ilo lsrail Dovloli arasinda asilnaz larklar vardir.
u larklari, alililarin kondilorino bir dovlol hodiyo
odocogini zannodon ayrilikci Kurllor iyi okusun.
lsrail Dovloli kurulurkon dunya kondini bir
nillol dovlol obsosyonuna kaplirnisli. Azinlik-
larin kondi kadorlorini layin hakkini ovronsol do-
gor olarak ilan odon Wilson llkolori ilo Yahudilo-
rin lilislin'do kondilorino ail bir valanlarinin olna-
si gorokligini ilan odon allour Doklarasyonu ara-
sinda ilkosol bir lularlilik vardir. ugun nillol dov-
lol, idoal bir birliklo yasan lornu olarak gorulnu-
yor. Sinirlar anlanlarini yilirnis, sonbollor uzorin-
don insa odilon kinliklor sonuklosnis, uluslararasi
siyasol biroylo (Wikiloaks vo }ulian Assango'do ol-
dugu gibi), conaallo (Hiznol Harokoli'ndo oldu-
gu gibi), sirkollo (Applo,
Microsoll vo Huavoi'do
oldugu gibi) vo sayi-
siz sosyal nodya grup-
lariyla ozdosloson yop-
yoni aklorlor laninis
durunda. lsrail dovloli
dogabilocok dogru za-
nani yakalayabilnok
icin iki bin sono boklo-
nisli. uyuk Kurdislan
larihin rahnindo oludur: dogsa da olu dogar.
lsrail, Yahudilorin dovlolsizlik sorunu kadar,
Avrupa dovlollorinin Yahudi sorununu da coznok
icin kurulnuslu. Avrupa dorindon dorino anliso-
nilik oldugu bir donondo -bolli oranda hala oylo-
dir- nolrol objosini kondindon uzaklaslirarak sizol-
ronisindon kurlulnaya calisiyordu. Yahudilor gil-
nok islodiklori kadar gondorilnok do isloniyorlar-
di. inlorco yil onco kovulduklari yoro gori dondu-
lor. Ana donduklori yoro yabancilasnislardi. a-
liliydilar. lnjoklo odildiklori bunyo ilo hicbir kan
uyunlari yoklu. una karsilik Kurllor bin yili askin
bir zanandir sindi yasadiklari lopraklarda yasar-
lar. unyonin bir parcasidirlar. Hususon 1urkiyo'do
Kurl olnayan unsurlarla ovlonnis, cok-gonli,
cok-dilli, cok-kullurlu hibril bir unsura donusnus-
lurlor. alili olanazlar. ir bunyoyo o bunyoyo ail
olnayan bir kupo laknak kolaydir -yino do aci-
lir- ana o bunyonin bazi uzuvlarini harnanlayip
yoni bir uzuv yapnak inkansizdir.
Hor sarlla lsrail'i dosloklonis olan guclor,
hor sarlla Kurdislan'i da doslokloyocok diyo bir
soy yoklur. ir dola Anorika'nin lsrail yandasli-
gi }udoo-Hirisliyanlik gibi orlak bir dini gocnislon,
ikinci golisindo Yahudilorin lsa Mosih'o inan odo-
coklori yonundoki oskalolojik boklonlidon, asir-
lar boyu suron vo Holokosl ilo on dorin cukuru-
na inon bir gunahin kanu vicdanina yuklodigi
sucluluk duygusundan vo nihayol Yahudi lobilo-
rinin o karsi konulnaz ikna kabiliyolindon bos-
lonnoklodir. aplisllor Kurl bir nosih bokloni-
yorlar' lslo orlak dini gocnislori, bonzor sucluluk
duygulari vo yino guclu lobiloriylo lrnonilor or-
lada' lrnonislan'a bahsodilondon daha lazlasini
Kurdislan icin unnak, basli basina dovlol kura-
nayacak olnanin garanlisidir. u kadar slralojik
dusunco kapasilosiylo ancak Dl'lilorlo kucakla-
silir' alililarsa kucaklasnayi sovnoz.
lsrail'in kurosol guclorin bolgo siyasollori-
no yapligi kalki islikrarsizlaslirna dogil, aksino is-
likrarli bir sokildo olokralikloslirno, lakirloslir-
no, radikalloslirno, golir dagilini ucurununu ar-
lirna, guvonlikci yaklasinla donokrasiyi gocik-
lirno oldu. $indi uyuk Kurdislan bunlarin han-
gisino hiznol odocok` Suriyo zalon lsrail karsilli-
gi ilo kondilorini aldalnis bir lidorliklon kurlulu-
yor: Misir daha yoni kurluldu. 1urkiyo lKK'nin
bulun kiskirlnalarina karsin cozunu donokralik-
losnodo ariyor. Anorikan cagindaykon dorl odi-
nilnoyon Kurllor, posl-Anorikan bir cagda kalo
alinacaklarini ni saniyorlar` lslo lnlal Mozalini
karsisinda ali'nin lulunu orlada' Yino biz agla-
dik Halopco gunu' Zananin hogonon guclorinin
lsrail'o yapligi yalirinin bir bonzorini, zananini-
zin sozdo-hogonon guclorinin nuhayyol uyuk
Kurdislan'a yapnalari lahayyul bilo odilonoz.
Kurllor bolorok dogil, bulunduklari ulkolori
daha buyuk bir idoalin covrosindo buluslura-
rak buyuk bir dovlolo sahip olabilirlor.
k.|a|c|qtaar.cc.tr
Iaar|r |eecr (
|er|r|r lsra||'e ]apt|
| ]at|r||r ||r |er
ter|r|, taar||t|r
sct4e|eecr (|e
r|r|r a|a]]e| 8]k
Kr4|star'a ]apa|ar|
ta|a]]| |||e e4||eet.
B\i`d9XcZ DX_b\d\e`eXdXZ
jee\k`pXjXbcXdXbk
lMkl| (|VlK8LlLN
-
Alnanya'da Koln Mahkonosi'nin
vordigi sunnoli yasaklana kara-
riyla ilgili larlisnalar yoni bir boyul ka-
zandi. u kararin alinnasina sobop olan
Dr. nor Kozzo, hakinin daha durus-
na salonuna golnodon kalasinda sun-
noli yasaklanayi kosinloslirdigini id-
dia olli. Anac bana coza vorilnosin-
don cok, sunnolin yasaklannasiydi.
dodi. Surocin bu noklaya nasil goldigini
Zanan'a anlalan Kozzo, 2010 yili Ni-
san ayinda 1unuslu bir ailonin cocugu-
nu sunnol ollin. Ancak cocugun anno-
si kondi basina is yapinca haslada ka-
nana noydana goldi. unun uzorino
cocuk haslanoyo kaldirildi vo nahko-
no suroci basladi. iladolorini kullandi.
Davaya bakan yorol nahkononin kon-
disindon savunna alnaya bilo gorok
duynadan boraal karari vordigini halir-
lalan Dr. Kozzo, soylo dovan olli: Ka-
rari kabullonnoyon savci, davayi Koln
Mahkonosi'no lasidi vo bu sonuc cikli.
Mahkono, ailolorin cocuklarini sunnol
olno yolkisini ollorindon aldi.
layi nahkonoyo lasiyan savcinin
doklorun cozalandirilnasini vo sunno-
lin yasaklannasini lalop olligini aklaran
Kozzo, yorol nahkono hakininin kon-
disindon savunna bilo islonodon dava-
yi roddolligini vo kondisini boraal ollirdi-
gini anlalli. Doklor Kozzo, karari kabul-
lonnoyon savcinin, davayi Koln lyalol
Mahkonosi'no lasidigina isarol olli.
bjoklil, laralsiz vo oldukca olunlu
bir bilirkisi raporu nodoniylo kondisinin
boraal olligini vurgulayan Doklor Koz-
zo, buna ragnon nahkononin ailolorin
cocuklarini sunnol ollirno yolkisini' iplal
olligini anlalli. Dr. Kozzo, Hakin cok
inco bir karar vordi. oni boraal ollirdi vo
boyloco bir usl nahkonoyo gilno hak-
kin ongollonnis oldu. diyorok nah-
kononin lavrini oloslirdi. Karar kosin-
liklo provokasyon anacli. diyon Suriyo
asilli doklor, hukunolin sunnol yasagi-
na karsi harokolo gocnosini dogru bul-
dugunu soylodi. Dr. Kozzo, NSL loror
orgulunun orlaya cikligi zanan dilinin-
do sunnol larlisnalarinin baslalilnasin-
da NSL'yu gundondon dusurnok niyo-
linin olnanasini lononni odorin. di-
yorok supholorini dilo golirdi.
Alnan lodoral Moclisi, loplunun hor
kosinindon buyuk lopki loplayan sunnol
yasaginin onlonnosino dair hukunoli
kanuni duzonlono yapnaya cagiran bir
karar lasarisini kabul olnisli. Alnan hu-
kunolino vo lodoral Moclis'o cosilli ko-
nularda lavsiyolordo bulunnasi anaciyla
oluslurulan llik Kurulu da dun orlin'do
yapligi loplanlisinda, sunnolo bolirli sarl-
lar allinda izin vorilnosini onordi.

UNN|I Kkk;|I|||N|NIkklHl |Kl


Alnanya'da sunnolin yasaklanna-
si suroci aslinda 2008 yilina dayani-
yor. lassau Lnivorsilosi'ndon lrol. Dr.
Holn lulzko yillardir dini nodonlor-
don dolayi sunnolin yasaklannasini vo
yaralana sucu kapsanina alinnasini
savunuyordu. lrol. luzlko, basla 1a-
biplor dasi Yayinlari'nda olnak uzo-
ro cocuk doklorlarina, urologlara vor-
digi soninorlordo vo kalildigi loloviz-
yon progranlarinda dini nodonlorlo
sunnolin yasaklannasi ancak libbi bir
zorunluluk olursa sunnolo izin voril-
nosi hkrini gundono goliriyordu.
Koln lyalol Mahkonosi'nin sun-
noli yaralana sucu kapsanina aldigi
karar sonrasi sunnol yapnaya dovan
olligi gorokcosiylo ilk suc duyurusu iso
Hahan David Coldborg hakkinda ya-
pildi. lodoral Alnanya larihindo ilk
dola bir hahan hakkinda suc duyuru-
su olna ozolligi do lasiyan basvuruyu
Hosson oyalolindon bir doklor yapli. ls-
rail dogunlu Hahan Coldborg, Dun-
yanin bircok ulkosindo sunnol yapili-
yor. u kadar larlisilan lok ulko Alnan-
ya. u zanana kadar 4 bin sunnol yap-
lin, bir sorunla karsilasnadin. dodi.
|| Ka|4e ||4e
r| Usae ||r |a
4|r, ak|star'4a
sak|ar4|| ee
ker|kar 0te|
Kaet|er|'r|r du
zcnlcd hr
oocra,on
la 20!!'n Va,i
a,inda oldurul
mutu. Ladn'n
oldurulduu cv
daha onra ,iki
larak oark hal
nc ctrlmt.
=FKFI8=18G#
J?8LB8KH8;@I
0r. Kette, ker4|s|
r|rsrret ett|| fa
kat 4a|a scrra kara
a re4er|]|e |asta
re||k c|arcocuun,
anncnn hata
i ncdcn,lc ho,lc
hr c, ,aadiini
avunu,or. Kczzc,
daha onra cocu
un anncnn o
kolonn hozuk
olduunun vc cc
mtc nthar r
mndc hulundu
unun orta,a cik
tiini hclrt,or.
=FKFI8=1 Q8D8E
Sonogal vo Alrika irligi, binlorco nuhalih icin oldurulno ya
da iskonco odilno onrini vornoklo suclanan oski ad diklalo-
ru Hissono Habro'nin yargilannasi icin ozol bir nahkono ku-
rulnasinda anlasli. 1990'dan bori Sonogal'do yasayan Habro,
iklidarda oldugu 1982-1990 yillari arasinda nuhaliforino is-
konco olnok vo onlari oldurlnoklo suclaniyor. Alrika'nin
linocholsi donilon Habro'nin hakkinda Sonogal'do ilk ola-
rak 2000 yilinda soruslurna acilnis, nahkonolor Habro'nin
Sonogal'do yargilananayacagina huknolnisli. 0|;Hk8|k||k|kVll
-
ll Kaido lidori Lsano bin ladin'in
lakislan'da duzonlonon oporas-
yonla nasil olduruldugunu anlalan No
lasy Day' (Kolay lnayan Cun) adli ki-
lap 11 lylul'do piyasaya cikiyor. Kila-
bi, oporasyona kalilan askorlordon birisi-
nin yazdigi bolirlildi. 2 Mayis 2011 larihin-
do lakislan'in Abbalabal sohrindo gor-
cokloslirilon gizli bir oporasyonu anlalan
kilap daha piyasaya ciknadan alosli lar-
lisnalara sobop oldu. longuin-Dullon
yayinovi yolkililori, kilabin yazari Mark
von'in in ladin'in kaldigi yoro ilk gi-
ron vo olununo laniklik odon konando-
nun kullandigi nahlas oldugunu acikladi.
lonlagon iso kilap nodoniylo saskin-
ligini bolirlon bir aciklana yapli. lon-
lagon Sozcusu Coorgo lilllo, Kila-
bi okunadin ana lonlagon'un bu ki-
laplan habori yok. Dolayisiyla biz kila-
bi konlrol olnodik. Ayrica oyaz Saray
vo ClA gibi kurunlar da kilabi incolo-
nodi. diyo konuslu. lonlagon kilabin
sadoco haliralar icornosi durununda
bir problon ciknayacaginin allini cizdi.
zol kuvvollor birliklori gorovdon ayril-
nadan onco bir gizlilik anlasnasi' in-
zaliyorlar. Kilabin, bir grup oski ajan vo
askorin in ladin oporasyonu ilo ilgili
askan arack bana'yi in ladin'in
oldurulnosi oporasyonu hakkindaki
gizli bilgilori ilsa olnok vo oporasyon-
dan polilik cikar saglanakla ilhan ol-
nosinin ardindan yayinlannasi dikkal
cokli. lddialara karsi cikan Anorikan Co-
nolkurnay askani Marlin Donpsoy iso
oski askorlori duygusal davrannakla suc-
lanis vo bu lur oloslirilorin halkin orduya
guvonini azallacagini soylonisli.
zol kuvvollordoki gorovindon onok-
li olan Mark von' lakna isinli askor'in
kilabi ilk olapla 300 bin kopya ilo sali-
sa cikacak. 1arlisnali kilabin yazininda
daha onco pok cok bonzor osoro inza
alnis gazoloci Kovin Mauror onokli as-
koro doslok vordi. 0|; Hk8|k||k |kVll
-
ad'in baskonli lnconino'yo
buyukolci olarak alanan lslan-
bul Modoniyol Lnivorsilosi Siyasal
ilgilor lakullosi grolin Lyosi lrol.
Dr. Ahnol Kavas, ilahiyal lakullosi
kokonli olnasinin ulkodoki Muslu-
nanlarin sorunlarini anlayip onla-
ra yardinci olna noklasinda avan-
laj' saglayacagini soylodi. Alrika ul-
kolori ilo ilgili calisnalariyla lani-
nan Kavas, buyukolcilik gorovinin
kondisi icin surpriz oldugunun an-
cak bolgoyi lanidiginin allini cizdi.
1urkiyo Diyanol Vakli'nin hazirla-
digi lslan Ansiklopodisi icin 100'o
yakin Alrika naddosi yazan Ka-
vas, kilanin 1urkiyo'doki sayili uz-
nanlarindan birisi olarak biliniyor.
Alrika'nin alililarin cok iyi bildigi
bir alan oldugunun allini cizon bu-
yukolci Kavas, bu alani ogrondik-
co konuyla ilgili okuna vo ogronno
hovosinin arlligini dilo golirdi.
Alrika'da yakin zanana kadar
1urkiyo'nin sadoco 11 lonsilciligi ol-
dugunun allini cizon Kavas, Yoni
gorovlondirnolor ilo birliklo bu sayi
30'a ulasacak. dodi. snanli-Alrika
iliskilori alaninda uznanlasnis bir
akadonisyon olarak bilinon Kavas,
ad'in Alrika'da gidorok ononi arlan
bir ulko oldugunu bolirlorok Coc-
niso dayanan kuvvolli baglarini-
zin oldugu ad'in Alrika'daki agirli-
gi kallanarak arliyor. u yuzdon biz
do ad'in 1urkiyo ilo irlibalini sag-
lan bir zonin uzorino olurlnaya cali-
sacagiz. soklindo konuslu. Kavas'in,
snanli Alrika lliskilori, Cocnis-
lon Cununuzo Alrika, lki Din Ara-
sinda lransa isinli kilaplari bulunu-
yor. K|V|kKU|kK|ISlN8uL
(a4'|r esk| 4|ktatcr Ha|re,
cte| a|kee4e ]ar||aracak
8|r |a4|r'|r c|4r|e cperas]cra k|tap c|4a
l|a||]at(| k|||| kfr|ka']| ar|aakta aartaj
Sl\ll lSllV: ONul l\LLVl
k|ar]a'4a tcp|aar |er kes||r4er |]k tepk| (eker urcc halatan unnct ,aoan Lr. Kczzc, ,aak kararini vcrcn hakmn daha
alona clmcdcn karari kaainda kcnlctrdn avunu,or. Kcndnn hcraat cttrlmcnn ut mahkcmc,c tmcn cn
cllc,cn 'ncc' hr karar olduuna dkkat cckcn Kczzc, 8cn hcraat cttrdlcr ama hcdc unnctn ,aaklanmai,di." dcd.
nodi. diyo konuslu. lonlagon kilabin koro dosl
-
ad
buy
bul Mod
ilgilor l
Dr. Ahn
kokonli o
nanlarin
ra yardin
laj' sagla
kolori ilo
nan Kav
kondisi i
cak bolg
1urkiyo
l|a|
AHMET KAVAS
K<C<MQPFE 18
4 kUI0 0I tUMk ZAMAN
Sl\ll lSllV: SLtL LuuN lNuuN
1
2
3
4
5
6
7
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0|0kN kk I) lllah (cc)a hamdolun,
lllah (cc)'in ,ardimi,la manaina clcn
hr oz. ) \cnccr ocai dctcrnc ka,itli
mlcr. Vutluluk, haht ,arlik. 1)
ncrhan hr ,crc ,anami lkanin
kurck cckmckzn lcrlcmc cn vcrlcn
cmr. uumutcn ,aoilma. 4) dcn c
kadar. nata,'in hr lcc. 'Numara'nin
kia ,azili i. ) 8r nota. \uklu,
,uklcnm, uzcrndc ,uk hulunan. tcck
vc,a mc,vc, dala hala,an ncc holum.
6) tmlcrn dokunulmadan harckct
ctmc hal. I) Sa,i ormc, dccrl,
uvcnlr olma durumu, a,inlik, orct.
ucvrck hr clma turu. 8) 8akalarina kari
a,ili vc ncclklc davranma, ncclk,
nazklk, zaract. u,lcrn ho,na clcn,
ho,nu ccvrcn holumu. YUKkk|0kN
k;k|Yk I) 8clrm durumda olan, ozc
caroan, acik, harz, arh. ) Sc,clan
cttrmc, akitma. 8r tur cctvcl. 1)
ltmocr mc,dana ct rcn az
tahakai. Kckn, ncc (c). 4) lakat,
lakn. narcanma, hoa tmc. ) 8r
nota. l,i ,avruu. 6) tcnlcn onuc,
vcrm. I) crlcmcktcn vc,a icaktan
vucutta mc,dana clcn kucuk ocmhc
kahartilar, iirin. 8) Kur'an alahcndc
hr har. 9) Lanctl, lanctlcnm.
ucncllklc taavvu mukndc kullanilan
ulcmcl hr cali. I0) tcnnct, ccnnctn cn
makhul ,cr. Schzc vc mc,vclcrn ,ct
trl d vc hava artlarina kari
korunduu cam vc na,lonla kaoli ,cr. II)
ncl,umun cmholu. 8akalarina kari
a,ili davranan. I) \crkurc uzcrndc,
unc iinlarinin ,ilda k kcz dk aci lc
cld, icak kuain kuzc, vc unc,
inirlarini oluturan vc Lkvator'un 23 21'
kuzc, vc unc,ndcn cct vara,ilan
k ccmhcrdcn hcr hr, doncncc.
8a|mzcz kef|k k]4|r r.a]4|rqtaar.cc.tr
1
2
3
4
5
6
7
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SAMANYOLU TV TRT 1 MEHTAP TV ATV KANAL D SHOW TV STAR TV
KANAL 7 TV8 TV 5 DOST TV
TRT HABER DNYA TV ?C8CKM
KANAL A KANALTRK CINE5
YUMURCAK TV TRT OCUK
SAMANYOLU HABER TV HABERTRK 24 CNN TRK NTV TGRT HABER
FOX TV TVNET
a HABER
06.00 Vcrhaha \cnun
08.10 na,atin Nahzi
I4.0 \cl Llma
I8.I lna nahcr
I9.10 Lz
'k Lun,a lrainda'
I.00 Sncma
'lrohlcm tocuk'
1.00 Kcndmzc Loru
08.10 8akcnttcn
I0.4 8o,lc 8r Sc, \ar mi.
I1.00 uun Ortai
I1.4 8 Numarada Scnlk \ar
I6.10 tomcd,a
II.10 nahcrakt
I9.00 Lz 'Kohra akh'
I.00 Sncma 'Sddct ucuu'
1.00 Vcd,a Krali
09.00 \crdcn \ukck
I1.10 Olc nahcrlcr
I4.00 nall hrahm Sorai
I8.00 Sicak uundcm
I9.0 Sncma
'8u,uk uunahlar'
.00 Sncma
'Lovu Kuluhu'
00.00 Vaazn 'ucanku'
09. Sncma
II.10 Lz 'Lc,la lc Vccnun'
I.0 Scn dc utmc
I8.10 nahcrc Loru
I9.00 lna nahcr 8ultcn
I9.0 Lz '8ulutlarin Otc'
I. Sncma 'Lcon'
00.0 Sncma 'uolclcr vc
Surctlcr'
I0.00 Kur'an Orcn,orum
I1.10 Kanat Ktahi
I6.10 tcvcnul Kchr
I8.I0 8clccl
I9.00 V.lcthullah
uulcn \aazlari
0.00 larkli Sclcrn lhcn
.10 Kirik ct
1.00 arh l,nai
09.10 Lz '\ah tazhc'
I1.00 Lz 'tocuklar
Lu,main'
II.00 Lz 'lai \ukari
\cmlklcr'
I9.00 lna nahcr
0.00 \ahanci Sncma
.4 lnncmlcr Scn
tok Scvccck
09.10 Sncma
'Lcdcktcr 8ainda'
II.00 Lz 'Sultan'
I1.00 Lz 'lki Vcmnu'
I4.40 Lz 'lka,a Lurai'
I6.10 Lz 'lrka Sokaklar'
I9.00 lna nahcr 8ultcn
0.00 8cn 8lmcm Lm 8lr
1.00 Lz 'Kuzc, uunc,'
09.00 na,ata uulumc
09.10 Show Kuluo
II.10 Lz 'Loktorlar'
I4.10 Lz 'ldini
lcrha Ko,dum'
I8.10 lna nahcr
I9.10 Sccrn Lucllou
I.10 Lz 'l \cdl'
1.10 na,ata uulumc
09.00 Lz 'Shrl lnncm'
II.00 Kadin lrorami
'l,c 8 llan'
I1.I Soramiz
I6.I Lz '8cn lct'
I8.10 lna nahcr
I9.10 Lz '8u,uk lk'
0.00 \arima
'8cnzcmcz Kmc'
08.I0 Kalo uozu
I0.00 \ llm
II.10 tuma Sohhctlcr
I1.00 Nl'n Lun,ai
I6.00 urk llm
'Son nickirik'
I8.00 lna nahcr
I.00 nahcr Saat
.00 \ llm
08.0 80 uundc Lcvr llcm
09.0 cr uunluu
II.10 \ tari
I1.10 Sulc,man,c Lcrlcr
I4.00 8clccl
II.I0 tz llm
I8.10 lna nahcr 8ultcn
0.00 Lcvr llcm
I.10 Sinir Otc
I0.40 Vaal Sckcr
I.00 Sclchl vc tuma Ozcl
I4.40 Sozc \ar Olmak
I6.10 lac \akcn Llr
II.I0 ncr uunc 8r Kavram
I8.10 Omrc \ca
I9.00 tan l,nai
0.10 Scv,c Loru
.10 Nurlu natiralar
09.10 loco,o
I0.4 thana Sirran
I.00 Lcnc ucl
I4.00 ncv,cn tandar
I6.4 Kan,c Stranan
I8.00 Lcnc ucl
I.00 Vcvan
.0 tand u wclat
1.10 lc,a nda,ctc
09.00 nahcr
09.1 uundcm
I.1 Sadccc Sncma
I6.1 urk,c lani
I8.10 oucu trmnal
0.00 lna nahcr
I.10 8.Lortmund
wcrdcr 8rcmcn
00.00 uun Sonu
0I.0 cr Lcr
09.00 tocuk Saat
I0.0 Kadinla na,ata Lar
I.10 uun Ortai
I1. nanimccnd
I.0 tocuk Saat
I8.00 z Luumu
I9.00 lna nahcr
0.10 \ah,n lcnccrcndcn
09.00 8ain vc uundcm
I.10 nahcr Vcrkcz
I1.10 nad Konualim
I.00 8clccl
I6.I0 tc nahcr
I9.00 nad Konualim
0.10 lna nahcr
I.10 Svl Luuncc
1.10 Son 24 Saat
09.I urk,c Ozlcm
I0.0 tz Lz 'latz'
II.4 l,ct Olun
I1.40 Sncma
'lotal Samo,on'
I9.1 Sicak uundcm
0.0 Sncma 'a,un'
. \arima 'ahmn Lt'
1.0 Lcc'nn Konuklari
08.4 uzun Ku,ruk
II.00om
I.1 ucuzlcr
I.I0taillou
I6.4 torncl vc 8crnc
II. Loooddo
I9.0 lrka 8ahccdc 8lm
I.0 lrthur
.4 lnnc Shrlc,
09.0 8r \armi
8r \okmu Kclolan
I0.0 lacan vc
\cd Kaadar
I.10 lcocc
I6.I ?h,
I8.1 lcocc
I9.4 Kclolan
0. lk
I0.4 Olc,c Loru
I.00 uunccl Lurum
I4.4 nahcr Lkrani
II. Soor 8ultcn
I8.4 nahcr 8ultcn
I9.I 8clccl
I9.4 lna nahcr 8ultcn
I.4 8uun Nc Oldu
1.10 Orta Saha
09.0 Lkonomdc uorunum
I0.I0 Salik Vaai
II.I0 Lun,a nal
I1.00 !3 lani
I.I0 tiki \olu
I6.1 Lkonomdc uorunum
I9.00 lkam laooru
0.0 8ain Kuluhu
1.00 nahcr 8ultcn
09.I Lkonom
I0.00 !. Vodcrator
I1.00 Vodcrator
I6.10 na,atin cndcn
I8.I0 Soz 8tmcdcn
I9.4 Soor 8ultcn
0.00 nahcr 8ultcn
.00 Vodcrator
1.4 Vodcrator uccc
09.00 laramctrc
I4.0 Sana, lotai
I.00 8uun
I6.4 l
I8.00 lna nahcr
I9.I na,at uczncc
uuzcl Sahldc
.00 ucrcck nka,clcr
1.00 Suc vc Lcll
I0.00 nahcr Vcrkcz
II.00 uunun cndcn
II.10 nahcr Vcrkcz
I4.00 uunun cndcn
II.00 lkam nahcrlcr
I8.10 uccc uunduz
0.00 lna nahcr 8ultcn
.I \cl artima
00.00 nahcr 8ultcn
09.0 Scktor lnalz
I0.I0 Salikli \aam
II.00 8rnc Sa,a
I.00 uunun cndcn
II.10 lmcrka'nin
uundcm
I9.00 lna nahcr
I.10 S,a lkil
1.00 luthol uccc
0I.00 talar Saat
I0.10 Lz '?chrl Sarmaik'
I.10 Lz '\alanci lomantk'
I4.10 Lz 'na,at 8l'
I6.4 Lz '\cr uok lk'
I8.10 lna nahcr
I9.I Lz 'Lnlc Scvl'
I.10 Lz
'lra,icinin Lanc'
I0.00 Ka,da Lccr
I.00 Orta Kuak
I1.00 uunduz
I.00 nahcr
II.00 nahcr
I9.00 lkam
I.00 Komolo cor
.00 Konumak Lazim
00.00 uccc
09.00 l!Sahah
09.I Lko \orum
II.1 Satir lrai
I1.00 lan
II.00 lan
I9.I 8 Sormak Lazim
0.00 lna nahcr
.10 Son Sa,a
1.00 uundcm Ozcl
|aks: 0212 454 14 91 epcsta: tclcvz,onQzaman.com.tr kMkNY0|U 0216 524 95 24 KkNk| 7 0212 437 80 80 KkNk| 0 0212 413 51 11 kIV 0212 300 66 66 H0RIV 0212 331 55 55
Ikk 0212 335 00 00 |0X IV 0212 454 56 00 NIV 0212 335 00 00 tNN IUkK 0212 413 56 00 IV8 0212 288 51 52 IkI I (0312) 490 43 00 kIUK 444 1 178
I0'|| ]|||ara
rcsta|j|k ]c|ca|ak
30Dakikaboyunca1R1Mu-
zik okrani dov sosloro, unulul-
naz sarkilara yor vorocok. aris
Manco, lrkin Koray, Aylon Alp-
nan, Salin Dundar, llhan lron,
Nukol Duru, Hakan Lral vo So-
zon Aksu'nun 70'li yillarda sos-
londirdiklori sarkilar progranda
okrana goliyor. IkI MUIlK!!.35
-
ilinkurgu sinonasini kokundon dogisli-
ron, kondindon sonra golonloro ilhan kay-
nagi olan, sanal gorcoklik hlnlori arasinda zirvoyo
oluran 1ho Malrix uclonosi, ikinci hlniylo okrana
goliyor. llkindo yasananlardan alli ay sonra gocon
ikinci hlndo Noo, olgun vo gucunun larkinda bir
savasciya donusuyor. Ancak ozgur insanlarin ya-
sadigi Zion'un saklandigi yor, nakinolor laralin-
dan koslodilnislir. Anaclari Zion'u vo icindokilori
lunuylo yok olnoklir.I|||VlIY0N |kVll
I|e Matr|t
erere 4cr]cr
uOLuLLLl \L
SulLLLl
Ycreter:
LLl\S ?lV
0]ra]ar|ar:
OSVlN lLKlS,
nl?ll LluutLu
IkI I 00.20
Vll` 2
Ycreter:
lNL\ wltnOwSK,
LlNl wltnOwSK
0]ra]ar|ar:
KLlNu lLL\LS,
LlulLNtL
lSn8ulNL
tN8te 22.00
8arca (et|rka]a
atfakta
-
klay Lsla'nin sununuyla
okrana golon Yosil llna'ya
bugun, ayanlar 1urkiyo Ral-
li $anpiyonu urcu olinkaya
konuk oluyor... Zananla yarisi-
lan Yosil llnada, hiz lulkunu
olinkaya, klay Lsla'nin cok
ozol lariforindon olusan yonok-
lori yolislirnoyo calisacak. klay
Lsla ilo birliklo birbirindon dogi-
sik lozzollor donoyocok olan o-
linkaya, progranda ralli dunya-
sina dair norak odilonlori anla-
lacak. kMkNY0|UIV!4.20
|at|| |rkc('tar
t|k t|]afet|
Lsla nuzisyon lalih lrkoc'un
hon sunuculugunu hon do so-
lislligini yapligi lalih lrkoc'la
Yankilar bir nuzik ziyaloli-
no sahno olacak. lalih lrkoc'un
dundon buguno sovilon sarki-
larini soslondirocogi progranda
konuklarda prograna ronk ka-
lacak. Lsla nuzisyonlor, vazgo-
cilnoz soslor vo unululnaz osor-
lor progranda okrana golocok.
IkI MUIlK23.00
'Ya|arc|']a
4a|r |er se]
liliz Alpgoznon'in 19. Adana
Allin Koza liln loslivali'ndo ya-
risacak Yabanci' adli hlnylo il-
gili ayrinlilar okranda. lilnin
yonolnoni liliz Alpgoznon'lo
basrol oyunculari Sozin Akba-
sogullari vo Canor Cindoruk
Yabanci'yi Yokla Kopan'a an-
lalacak. liln, 12 lylul 1980 dar-
bosi sonrasi yasanan bir lrajodiyi
pordoyo lasiyor. NIV!8.30
Ne4er at |a||k
tket|]crat!
4500 doniz nili kiyi soridiniz
var ancak dunyada on az balik
lukolon ulkoyiz. }aponya'da
yilda kisi basi 70, lzlanda'da 90,
1urkiyo'do 8 kg balik lukolili-
yor. Cundon'in bu hallaki ko-
nusu balik lukolini... lrogran-
da, Nodon balik yonoli` aligi
nasil alnali` Nasil saklanali`
Nasil pisirnoli` sorularina co-
vap araniyor. IkI Hk8|k!!.35
D E P R E S Y O N A L
< E K 8 I B F 8 C 8
I C 9 E K ; 8 C
P < D B < D 8 C P <
8 D B D 8 M 8 C E
D S U S A M H A T A
D 8 C < < ; E D
C 8 C < C < K < E <
LEON
TRT 1 21.55
YN.:Lut 8LSSON
OYN.: JLlN lLNO, NllLL lOlVlN
;{M|BLC|9|
KANALTRK 22.00
YN.:Ll\L lNtnLl
OYN.: 8llL l, LLwllL NOlON
GIF9C<DxF:LB
SAMANYOLU TV 21.00
YN.:LLNNS LuulN
OYN.: JOnN lLl, VtnlLL ltnllLS
;;<KLxLL
TV8 21.00
YN.:VtnlLL KLuStn
OYN.: SL\LN SLlulL, SL\L OuSSlN
Vathlda, alc dailmi !2 ,ainda kucuk hr kizdir. l
lcn cvmc,cn Vathlda cn cn dccrl varlii kucuk
kardcdr. 8ahai u,uturucu lcrnc hulainca ma,a
alcnn tumhrc,lcrn oldurur. O irada alivcrtc olan
Vathlda c ola,dan kil oa,i kurtulur.
ukctm toolumunun oarcai halnc clcn vc u,kuuz
luk orunu,la houan hr adam, kancrl hatalarin tc
rao ruhuna katilmaktadir. 8r ,olculuk irainda ,lcr
Lurdcn lc taniir. ,lcr onu kcndnc ctrmck cn u
rckl kikirtmaktadir.
Junor, huunc kadar cvlatlik vcrld hcr alc tarain
dan, cocuk crcmc kurumuna ondcrlm, tchlkcl
hr ha hclaidir. 8r Katolk Klc ,urdunda, rahhclc
rn vc kalan dcr cocuklarin haina hcla olmaktadir. a
k 8cn ncal, vc c llo taraindan cvlat cdlcnc kadar.
John Sand, lmcrka 8rlck Lcvlctlcr nava Kuvvct
lcr cn calian ozcl hr aandir. cklati, John Sand'n
ck oocra,onlardan tooladii hllcr ,uzundcn kcn
dn tchdt altinda hctmc ,uzundcn onu haoc at
ma,a vc haizaini lmc,c karar vcrr.
KIBRISI
YAKAN
KIVILCIM
-
Dorvis Zain'in Connoli oklorkon
vo Nokladan sonra cokligi uclono-
nin son hlni Colgolor vo Surollor bu ak-
san okrana goliyor. Colgolor vo Surollor',
1963'lo Kibris'la 1urklorlo Runlar arasinda
baslayan olaylar sirasinda bir Karagoz kuk-
lacisi olan babasindan ayri duson gonc bir
kizin gocirdigi olgunlasna surocini anlali-
yor. Sollar 1anriogon, ugra Culsoy, Nadi
Culor, Ahnol Karabibor, lkron Yucollon,
lanlolis Anlonas, Cihan 1arinan vo Con
Yardinci gibi isinlorin rol aldigi hln, yak-
lasik 50 yil onco Kibris'la 1urklor ilo Run-
lar arasindaki calisnayi konu aliyor. Yikilip,
yanan koylordon daha guvonli olan sohro
kacis osnasinda yasanan acilar, doslluklar
vo savas orlani hikayoyo isik luluyor. 47.
Anlalya Allin lorlakal liln loslivali'ndo
ln lyi Kurgu odulunu alan hln, 1963'lo
Kibris'la nolor olup billigini gozlor onuno
soriyor.I|||VlIY0N |kVll
t|ra]et a]4|r|ar|]cr
lpucu Krininal'in oncoki bo-
lunundo kolici adiyla anilan
vo sori cinayollor isloyon r-
han Aksoy'un nasil yakalan-
digi anlalilnisli. u bolun-
do, yakalandiklan bir yil son-
ra Aksoy'un kurbanlari ilo
ayni sokildo oldurulon kolici-
nin babasi Hasan Aksoy cina-
yolinin sir pordosi aralaniyor.
IkI Hk8|k!8.30
IU8k 0|NlI
-
Kondini bir hikayo anlalicisi olarak laninliyor
Rois olik. Daha oncoki islori lsiklar Sonnosin
(1996), Hoscakal Yarin (1998), lnal Hikayolori (2003)
gibi son hlnindo do nonlokolino kanoralarini yonol-
lorok ovronsol bir hikayo anlalna dordindo. ocuk go-
linlor nosolosini olo aldigi hlni lal Coco'do, 13 yasin-
daki bir kiz cocugu ilo 60'ini dovirnis bir adani ovlon-
dirnoyo kalkan zihniyoli sorgulanak asil niyoli. lv-
londiklori gunun gocosino odaklanan, lok nokanda,
iki karaklor uzorindon ilorloyon hln, 62. orlin liln
loslivali'ndon Krislal Ayi oduluylo donnus, ulkoniz-
do do ilk dola lslanbul liln loslivali'ndo goslorilnisli.
Yasli adanin da, cocuk golinin do isnini ogrononi-
yoruz hlndo. 1oplunsal lahakkunun hayallarini olin-
don aldigi bu iki karaklor, kinliksiz, isinsiz iki loko ola-
rak pordoyo yansililiyor. Dugun sahnosinin ardindan
hlnin honon lananinin gocligi odaya golinlo birliklo
giriyoruz. Annosinin uraya golinliklo goldin, kolonlo
cikarsin. novindon ogulloriylo hln boyunca izloyocogi-
niz odanin duvarlari daha baslan iyico kalinlasiyor. Co-
lonoklor, goronoklor vo lun suni' dogorlorlo duvarlari
orulnus bir hapishanonin sonbolizo odilnis hali do do-
nilobilir bu odaya. Sadoco cocuk golin icin dogil, alaor-
kil duzon ilo orkogin do kusalilnisliginin bir iladosi. Zira
nanus cinayoli islolildiklon sonra goncligi hapishano-
do gocon yasli adanin, yillardir asirollor arasinda akan
kanin durdurulnasi icin ovlondirilnosino karar voril-
nis. Sozdo cozaovindon cikar ana gorunon o ki bu ala-
orkil duzon, hayali coklan bir hapishanoyo donuslur-
nuslur. Kirnizi duvagi, sinli lopuklu ayakkabilari, la-
sinakla zorlandigi golinligino saskin nazarlar sarl odon
kizin hallorindo iso icino dusuruldugu duruna no ka-
dar bigano kaldigini izloriz.
Dugun gocosi yasli adan sabirli vo sovocon lavri-
na karsilik kucuk kiza bir lurlu noranini anlalanaz,
korkuyorun bahanosiylo kondi oyunlarina kacan kiz
ilo ancak bu dil uzorindon ilolisin kurabilir. ir do iki-
sinin do vakil oldugu $ahnoran hikayosi vardir. So-
naryonun iskololindo ononli bir yoro sahip olan $ah-
noran, gununuzdo kadina bicilon rolun bilincallina
donuk bir alogorisi. olik'o goro dinlordo, kullurlor-
do gunahkar, soylan ilan odilorok, orkok iklidar lara-
lindan yorallina ililnis kadinlarin halinin nasallasliril-
nis hali. Soyir boyunca oyunlar, oykulor ilo sabri zorla-
nan adanin hlnin nihayolindo cozulusuno, hozoyani-
na sahillik odiyoruz. danin dorl bir laralina yorlosli-
rilon aynalardan ziyado kucuk kizin kara gozlorino ba-
karak kondi ilo yuzlosnosino... nun hararolli bir no-
nologa donuson bu ic hosaplasnasinda, sonaryoda
ozol bir konuna sahip, bir ara uyuyakaldiginda gordu-
gu ruyasinin da losiri buyuk. Lcsuz bucaksiz bir cog-
ralyada kirnizi bir duvagin posindoki suruklonisi, ici-
no dusuruldugu carosizligin gorsol bir ozoli. liln hor
no kadar ahsi vo gorcok olaylardan yola cikarak yazilan
hikayosiylo cocuk golini on plana cikariyor gibi gorun-
so do bu sislonin norkozindo oluran, orkok dunyasi-
na yonolik bir lahlil/olosliri girisinindo bulunuyor. u
duzonin kurbanlarina agil yakiyor.
Rois olik'in oncoki hlnlori ilo nukayoso odildi-
gindo daha dorli loplu, olgun bir anlalina sahip lal
Coco. llo aldigi konunun lrajik boyulunu vurgulanak
adina yan hikayoloro basvurnadan, dar bir nokanda
vo iki kisinin uzorindon yazilnis sonaryo. Daha onco-
ki hlnlorindon do bolgosol anlalina noyyal oldugunu
bildiginiz olik, burada da diyaloglardaki dil surcno-
lori, kini oyunculuklardaki aksak hallor uzorindon do-
gallik hissini pokislirnis. lilnin lun yukunu sirlinda
lasiyan iki oyuncunun lonakuzundan bir uyun cikar-
nayi basarnis. Kucuk golin rolundoki Dilan Aksul, 25
yilin ardindan ilk dola basroldo karsiniza cikan llyas
Salnan'in golgosindo kalniyor. Corunlu yonolnoni
Cokhan 1iryaki'nin varligi da kullandigi kanora acila-
ri vo kadrajlariyla kondini hissolliriyor, hlnin dordino
uyunlu oslik odiyor.
llyas Salnan'in canlandirdigi karaklor uzorindo,
bulun onrunu kulagina lisildanan yazilnanis kural-
lara, adolloro uyarak korloson, dilsizloson insan lipi-
nin uzorino gidiyor hln. Rois olik'in olo aldigi konu-
ya iyinsor yaklasligini soylonok guc. 1un bu loro'sol
ayinlorin nolicosindo karaklorinizin sahsinda lal
Coco'nin dili cozuluyor bolki ana bodoli do agir oluyor.
Sl\ll lSllV: SLtL LuuN lNuuN
KLTR-SANAT 19
4 kUI0 0ItUMkZAMAN
Yazar llil $alak, dunyanin on ononli loslivallorin-
don ldinburgh Lluslararasi Kilap loslivali corco-
vosindo 11-27 Aguslos gunlorindo duzonlonon Ya-
zarlar Konloransi'na kalildi. lskocya'nin baskon-
li ldinburgh'la 17 Aguslos'la duzonlonon vo lun
dunyadan 50 yazarin kalildigi odobiyal vo poli-
lika konloransina llil $alak baskanlik yapli. u
konloransin bir bonzori bundan 50 sono onco du-
zonlonnis vo odobiyal dunyasinda buyuk bir iz
biraknisli. donon larlisilan ldobiyal polilik
ni olnalidir` sorusu, bugunun sarllarinda yoni-
don olo alindi. Konlorans, inlornol uzorindon 46
ulkodo canli yayinlandi vo on binlorco odobiyal
sovoro ulasli. Misirli yazar Ahdal Souoil, konlo-
ransin ana konusnasini yapli vo Arap ahari'nda
yazarlarin-sairlorin roluno dogindi. Yazarlarin bir-
birlorinin no dodigindon yahul no yazdigindan ha-
bordar olnadigina doginon $alak, odobi lurlor vo
kullurlor arasi diyaloglara ihliyac olduguna dik-
kal cokli. ldinburgh'la baslayan larlisna dunya-
nin larkli sohirlorino lasinacak vo bir yil boyunca
yanki uyandirnaya dovan odocok. llkinligin ziya-
rol odocogi sohirlor arasinda 1oronlo, Capo 1ovn
vo lslanbul var. KU|IUkkNkI
|4e||tr|erek|tr|er
aras| 4|]a|c|ara ||t|]a( ar"
aasta, crce
(|(ek|er sc|ar
Kcr c4a, |a| ece
k|l K0tk
-
inli yonolnon Zhang Yinou, ulkosinin bil-
nok lukonnok bilnoyon' larihinin saylala-
rinda dolasnaya dovan odiyor. Hanodanlik do-
nonindon inparalorluga in larihindon opik
hikayolor dovsiron Yinou, ilk dononlorindo duy-
gusal yonu agirlikli kucuk insan hikayolorino yor
vorso do son donon in sinonasinda buyuk pro-
duksiyonlu opik hlnlorin aranan isni oldu. zol-
liklo, 2008 lokin linpiyallari'nin acilis loronin-
doki porlornansi, dorl yil sonra lngilizlorin do
Danny oylo'un kapisini calnasini saglanisli.
Zhang Yinou, son hlni Sava-
sin icoklori'ndo (}in ling Shi
San Chai / 1ho llovors ol War)
in larihindon, gocliginiz yuz-
yila dair pok bilinnoyon bir
olayi anlaliyor. Yan Coling'in
ayni adli ronanindan uyarla-
nan hln, 1937'do }apon ordu-
sunun in'in Nanking (Nan-
jing) sohrini isgali sirasinda
yasananlari olo aliyor. 1ariho
Nanking Kalliani' olarak go-
con olayda, rosni kayillara goro 200 binin uzorin-
do sivil olduruldu, binlorco kadin locavuzo ugradi.
lsgalin baslanasiyla uluslararasi koruna allinda-
ki Winchoslor Kalodrali'ndo ogilin goron kiz og-
roncilor bir basina kalir. Sadoco parayi dusunon
Anorikali lahnilci }ohn Millor (Chrislian alo), ya-
kin zanan onco olon rahibin conazo islonlori icin
kalodralo golir. Savaslan uzak durnak icin kalod-
raldo kalnaya dovan odor. Dorkon, sohrin gono-
lovindoki kadinlar da canlarini kurlarnak icin ka-
lodralo siginir. Dini ogilin alan 13-15 yas araligin-
daki kiz ogroncilor ilo kadinlar arasinda bir gori-
lin baslar. Ancak savas siddolini arlirinca ogron-
cilor do, odopsiz' nisahrlor do, lirsalci }ohn Millor
da lodakarligi, yardinlasnayi, daha olosi insan ol-
nayi locrubo odocoklir.
Savasin icoklori', Spiolborg'in lr Ryan'i Kur-
larnak' hlninin alnosloriylo aciliyor. Zalon, ka-
raklori vo oyunculuguyla hlno bir lurlu olurna-
yan' Chrislian alo'i do Spiolborg onornis. Yinou,
kadraj kullaninindan nizansonino kadar lana-
non oski usul' bir hlno inza aliyor. 1an anlaniy-
la hanasi vo klisolor yunagi hikayo yapisinin yani
sira yonolnon lorcihlori do hlni siradanlasliriyor.
Kolulor inanilnaz koluykon iyilor do inanilnaz iyi.
Lslolik hln, }ohn Millor vo gonolovdon golon ka-
din karaklorlorin buyuk dogisini noklasinda ikna
odici dogil. Hor soy bir anda olup biliyor. Anlansiz
bir aydinlanna' anindan sonra lirsalci Anorikali,
birdonbiro in'in Schindlor'i olup cikiyor'
Hikayodo gozo balan inandiricilik problonino yo-
nolnonin ic piyasayi' dusunorok yapligi, cogu za-
nan duygu sonurusuno varan kadraj kullanini da
okloninco bayal' bir hln oluyor Savasin icoklo-
ri'. Ayrica, inli ogronci vo kadinlarin lodakarligini
anlalir gibi yaparkon osasinda Anorikali karaklo-
rin alisildik donusun hikayosino orlak odiyor bizi.
scar'a goz kirpnak icin yapilan bu lorciho goz
yunnak da kolay dogil. in sinonasinin on pahali
hlni unvanini alan hln, Hollyvood'un opik savas
hlnlorinin kaliksiz bir kopyasi.
IH|||0R|k0|Rkk
\0N|!||N
Y|M0UIHkN
0\dNd|||
tHk|I|kN8k||,
N| N|, X|NY| IHkN,
I|kNYUkNHUkN
AVA5lN(l(fk|fkl
A\jkc\ijjqbXc[d6
V. 8. 8kYk||
-
Modorn gunluk hayalin ayirici vasifa-
rindan biri arlik kisilorin bu hayala nuluz
odononosi, boylo bir hayalin locrubo odilonoz
halo golnosidir. Donoyinin yilini halla yikini,
haliranin, halizanin vo dil'in kusaklararasi aki-
sini kollor.
1oplunun larkli kusaklarinin dogisik dono-
yin ya da bosluk alanlari olusur. unlar birbi-
rino lonas olnodon bir arada yasayip gidor.
Hasin'in nolali anlanayan noslo asina dogiliz'
dizosino do buradan baknak gorokiyor galiba.
Kisacasi audolairo'don bu yana siir ya
bu donoyin yikininin kaydini lulnuslur ya
da baslan bu yokluk'lan baslanislir. Yahya
Konal'in Rindlorin lunu siirindon Soyhan
lrozcolik'in }osllorin lunu siirino do boylo
gocivoririz aslinda. Yahya Konal'do bir donoyi-
nin, zaril bir nodoniyolin yilisino duyulan yas,
Soyhan lrozcolik'in siirindo boslugun, yasan-
linin donoyinlonnodon yoklugu isarolino do-
nusur.
lakal luhal bir soy olur bu arada. lrozcolik'in
siirinin ilado olligi dovanlilik gondornosi, islor
islonoz kondindon onco golon siiri unulusun, bi-
linnozin, oluno lork odilisin osigindon kurlarip,
buguno cagirivorir. na yoni bir kok-sap vorir.
$iirin bu kondi icindoki zanansalligi, larih-
solligi, nodorn hayalin kisiyo, oznoyo sun-
naklan inlina olligi donoyini, zihinsol, dilsol
bir donoyin halino golirip sindiyo sacivorir.
lslo siirin kapilaliznin gozdo yazinsal luru
olnanasinin bir nodoni do budur. $iir, naziyi,
kadin bilgi vo donoyini boylo birkac kolinoylo
bilo gori cagirna, zihindo, dildo yonidon dono-
yinlono gucuno sahiplir. Ronan gibi kullanip
alnaz onlari. Lnulusu, no kadar dorin olursa
olsun baslirilnis olani, hor an gori cagirabilno
gucuylo siir, kapilaliznin o kadar ugrasip da bir
lurlu gononodigi Varlik'a, Varlik kilabindan
ayollor olarak okunabilocok bir yoryuzuno is-
rarla sahillik odor.
$airlor boylodirlor islo. ir siir, birkac nis-
ra insana boylo golip carpivorir. ugun Soy-
han hanus' olali, Hakk'a yuruyoli, ucyuz all-
nisbos insan gunu gocnis. Kondisiylo ikiniz
do 45 yasindaykon bir soylosi gorcokloslirnis-
lik. llli yasinda, bunu lokrarlayalin diyo soz-
losnislik. Kisnol dogilnis. $airi hop birliklo
analin islodin. }osllorin lunu'nu halirla-
yarak, olbol Rindlorin lunu ilo birliklo. 1a-
bii bir nolos Yunus da golir honon boylo za-
nanda dilo, ona da solan olsun: lur iso lon
olur, canlar olosi dogil.
8ar, e]|ar |rct(e||k'|r Hakk'a ]r]srr hrnc ,ildonumu. Kcnd,lc kmz dc 45 ,ainda,kcn hr o,lc
crccklctrmtk. Lll ,ainda, hunu tckrarla,alim d,c ozlcmtk. Kimct dclm. Sar hco hrlktc ana
lim tcdm. Jctlcrn Olumu'nu hatirla,arak, clhct \ah,a Kcmal'n lndlcrn Olumu r lc hrlktc...
\0N|!||N
k|l(||lK
0\dNd|||
l|Ykk|MkN,
0l|kNkKUI,
MkY;|K|kYUt||,
k8kl IUIk|,
|ktkN0|MlkKkYk,
kHM|IkY0|N
|A| 6fff
lndlcrn Olumu
Hajt:`tn |aori c|an oan,.u. oir gu| oarmts,
Y.niu.n n.r gun a,armts |anaan r.ngi|..
G..., ou|ou| agaran oa|t. |auar ag|armts
Is|i $ira:`t naa| .ttir.n an.ngi|..
C|um asuu. oanar u||.siuir oir rinu.,
Gcn|u n.r .ru. ounuruan gioi t||ar.a tut.r.
V. s.rin s.roi|.r a|ttnua |a|an |aorinu.
H.r s.n.r oir gu| a,ar, n.r g... oir ou|ou| ct.r.
YAHYA KEMAL BEYATLI
Jctlcrn Olumu
lurumus gu||.r uurucr masaua.
limin a|utgtnt nattr|tcrum ua
n. i,in a|utgtnt oi|.micrum.
Iir :aman|ar - oir :aman|ar u.uis.m
,c| .s|i u. u.gi|. Iir|a, a cn..
gu| a|trut|. Ii:. H.pimi:.
H.r s. i,in, .r|i .rsi:
gu| a|trut| oir :aman|ar.
Ii:. H.pimi:.
Gu||.ri u. .s|itti|.
Zat.n artt| a|mtcru:. Gu| :aman|art
g.,ti. ku:gar .sti. S.rt .sti. j.st|.r oitti.
l.nuimi:i |ao.tti|.
Gu| o.r...| |ims. u. |a|maut.
Ia:.n sunu uicru: |.nui |.nuimi:..
lst. ou oi:im naattmt:.
Ia| ist. oi: ouu:
oun|art aptt|.
$imui n.ru.i:
I.n u. sunu uicrum |.nuim..
j.st|.rimi nar.autm, artt| j.st |a|maut.
j.st|.r|. naat surmucr.
^.t c|ma| |a:tm.
Zat.n
|ajatastmt gcrucrum u:umu.
anaa oa|ttgtmua.
Hi,oir s. .s|isi gioi c|ama: |i artt||
rtt| oi:. Us|uuar`a ua g.,m.: c|uu|.
Csa |i insan|artn oiroirin. intia.t oar.
Yc|sa ni. tcp|u na|u. asastn|ar.
I;O>7D;HzPw;BA
;a|r e]|ar |rct
(e||k, e(t|||t
]|| 24 luto
unu aramizdan
a,rildi. Lroz
cclk, rc olan
halilii, kcn
dnc ha o,
lc, hcm vc
urkcc,c ctr
d ,cn tatlar
la kuainin cn
oncml arlc
rndcn hr,d.
=
F
K
F

I
8
=
1F

L
Q
B
L
I
L
D
|rtara| 0tkck
H|rca| U|a(
4 kUI0 0I tUMk ZAMAN
fI0YORUM
Sl\ll lSllV: SLtL LuuN lNuuN
MkkII|N|H|*
-
Avrupa, hnans piyasalari vo yalirincilar, Macarislan'daki
Viklor rban hukunolinin pok rlodoks olnayan oko-
noni polilikasina arlik alisiklar. Ancak sindi lan da yaz nov-
sininin orlasinda borsalar lalildoykon, iklidardaki Macar lar-
lisi, 1urancilik baglaninda Macar ulusu ilo rla Asya kabilo-
lori arasindaki iliskilori golislirnoyi anaclayan karanlik bir los-
livali doslokloyorok surpriz yapli. u olay yoni vo oski Macar
asiri sagiyla da baglanlilidir. u loslival kosinliklo udaposlo ilo
Avrupa'nin gori kalani arasinda yoni bir pallanaya hazir konu
olacaklir.
10-12 Aguslos larihlorindo, 250 bin kisiyi bulan bir kil-
lo puszla'da |Macar bozkiri] norkozi Macarislan'in ugac adli
kucuk bir kasabasinda, 1uran golonogini sahiplonon kabilo-
lor vo halklari 4. Kurullay loslivali'ndo bir araya goldi. nco-
lori, baska rla Asya halklarinin 1uranlilara dayandiklarini id-
dia olnolorindon onco, 1uranlilarin lran'dan, daha sonrala-
ri da 1urkiyo'don goldiklori saniliyordu. Ancak bugun uznan-
larin cogunlugu bu loorinin nodorn bir olsano oldugu konu-
sunda birlosiyorlar.
Macarislan'da 1urancilik -Macarlarin kokonlorinin 1uran-
lilara dayandigi dusuncosi- ozolliklo l. vo ll. Dunya savasla-
ri arasindaki donondo sag covrolordo yayginlasnisli. u do-
nondo Macar sockinlorinin bir bolunu, 1urancilik vasilasiy-
la, Macarislan lopraklarinin uclo ikisini, nulusunun uclo biri-
ni yilirdigi 1rianon Anllasnasi'yla olusan konploksi asnaya
calisnisli.
1uran l'don -Skoda lisan-
siyla urolin yapan ll. Dun-
ya Savasi sirasinda kullani-
lan lok Macar lanki- daha loh-
likoli olan 1urancilik, lronc
Szalasi'nin lidorligindoki lasisl-
lorin idoolojisinin lonol oluslu-
rucu unsuruydu. zolliklo anli-
sonil lozloro acik olnasiyla di-
gorlorindon ayrilan asiri sagci
}obbik parlisinin sindiki uyolo-
ri vo larallarlari dogrudan dog-
ruya Szalasi'nin nirasini sahip-
lonnoklolor.
Sinik vo ironik bir lospil yaparak, }obbik'in lranli lidorlorin
lsrail karsili boyanlarini kanuoyu onundo sadoco idoolojik no-
donlorlo dosloklonodiklorini, bunun nodoninin ayni zananda
parlinin lranlilarla Macarlarin orlak alalari olduguna kani ol-
nasindan kaynaklandigini iddia odobiliriz.
Daha oncolori }obbik'in hinayosindo duzonlonon ugac
Kurullayi loslivali, bu yil ilk koz yari rosni bir huviyol kazan-
di. M1l basin ajansina goro }obbik larlisi baskan yardincisi vo
ayni zananda Macarislan larlanonlosu Dis lliskilor Konis-
yonu baskan yardincisi olan Marlon Cyongyosi, gocon halla
sonu bu vosiloylo duzonlonon basin konloransinda yapligi ko-
nusnada, Macar ulusunun koklorini Dogu'da arananin go-
rokliligi vo Macarlarin dusnanlarinin inandirnaya calislikla-
ri lin-gur loorisinin yalani uzorindo durdu.
Cyongyosi, Macar hukunolinin rosniyol kazanan Do-
guya acilna polilikasini kulladi. Ancak udaposlo hukunoli-
nin Asya'da nullohklor arana cabasi, bugun icin, Avrupa'daki
diplonalik yalnizlasnayi ikano olno girisinindon baska bir
anlan lasinanakladir. u anlanda yonidon parlalilan 1uran-
cilik, hukunol acisindan ononli bir islov gornoklodir.
Viklor rban hukunolinin parlisi lidosz'in baskan yar-
dincisi kabilo soforini parlanonloda agirladi, ayrica Macar
hukunoli bu organizasyona 70 nilyon Macar lorinli |251 bin
luro'dan biraz daha lazla] bir nali kalki sagladi. Cocon halla
sonu bir yandan Yoni Sanal |Arl Nouvoau] anlayisina uygun
dosonnis parlanonlo kolluklarindan lolklorik kiyalolloriylo
oluran yaslilara, bir yandan da birbirindon larkli lonsili savas
goslorilorino vo sahin avlarina lanik olduk.
Ana bolki do bu olay o kadar da garip dogil. Mosola hu-
kunol yanlisi Magyar Nonzol gazolosi Alnanya'ya gocnus
bir Lygur ilo gorusno yapli. u Lygur icin kokonlorin nilsol
olarak halirlannasi in'doki Sincan Lygur zork olgosi'ndo
baskiya karsi nucadolo ilo sikica bagli. u Lygur halkinin kul-
luru vo adollori aninsalan Macar kardoslorino sukranlari-
ni sunuyordu.
lskidon adini lasiyan sokaklara yonidon adinin vorildigi,
iki Dunya Savasi arasindaki dononin Macar diklaloru Mik-
los Horly'nin kisa bir suro onco ilibarinin iado odilnosindon
vo Macarislan'in gilgido arlan anlisonilizn nodoniylo hodol
oldugu uluslararasi duzoydoki oloslirilordon sonra hukunol
vo lasisllor laralindan 1uran nilolojisinin orlaklasa kullanini,
Viklor rban vo parlisinin, aslinda Avrupalilarin sindiyo ka-
dar lahayyul olliklorinin do olosindo, }obbik'lo yakinlasligini
dusundurluyor. H000k K| N0VlNY !6 luSOS 20!2
0tcr|ter e||||er| re
4er|]|e krapa'4a 4|s
|arar Macar |ke
t| 0ca']a a(|||s" s|]a
set|r| |as|att|. 0ca'4a
]er| ttehk ara]|s|r
4ak| V|ktcr 0r|ar |
ket| s|4| 4e Macar
|ar|r 0rta ks]a ka|||e
|er|re 4a]ar4||ra 4a|r
as|r| sa|r sa||p|er4||
|t| ]a]|]cr.
Macar|star, ks]a'4a
kcker ar|]cr
4.cet|rka]aqtaar.cc.tr krz| re etzr|
Fkfi`k\`jk`jdXim\
fikir mcadelesi
24 luSOS 20!2 tuVl Sl\: !1!52
I|||N|N !|||'| ||| !|||||N||N ||N|!||N|||!||||.
A|l Ak8|I
fkkfM0MAN|l
||I| 0|I|!||||| |.'. |||N| ||!|\|I '|||||.
0|N|| \|\|N |d|d|d.
\.;|r '.||, .e |.|||m
0ere| ||!|| \.|!|m:||
|kkUK Kkk0|(
'||m|| ||!|| .e \.;|r
'.||||r|r !em||:||
HkYkl 8|;|k
|e||.m0||( |.,|.r|
M||lH K|||(
|e||.m0||( |.,|.r
\.|!|m:||.||
k|l Hlkk
lK|N0|k Y||MkI
MUHkMM|0 Y||MkI
M. 8UkkK KUkUN
0M|k KkkkKk;
Ik||k 0|MlklI
|.||. |.t.||.m.
YkKU ;lM;|K
0||| |!||^||
HkkN UIkY
|||e!||||_t.m.r.:m.||
||,|e|| |||,|||e|| |.|||
Ie|: 444 8
||||.|||_t.m.r.:m.||
\.;|r !|||. Ya]|r re||
0ere| \.;|r ||!|| \.|!|m:||
M|HM|I KkM|;
0ere| \.;|r |!||^||e||
k|l kKKU;, V|Y|| kYHkN
0^|e| \^re|mer
||VIl YkI|t|
|.|e| ||!|||
|kIlH UUk
|r|.|. \.;|r !em||:||
MUIk|k UNk|
|!||^||e|.
l. '.;|.. MUk UN|k
HkkUN (UM|N
|, |.|e||e|. MUk (kKMkK
||rm|. IUkHkN 80IKUkI
||, |.|e||e|. |MkkH U|K|k
||||||.. |UkI kk|
'(|. I|M|| YlkMl8|;0|U
|||||| '.r.|!\. k|l (0|kK
\||m. k. YkVUI k|IUN
|||e'.|||. kY;| k|IUNK0kU
\||| |.|e||e||. ||lM8U0kK
|||.|. ||kHkIIlN |Vl
|r|e|re|. lMkl| KkVkK
||||. U||YMkN kk|N
|..t|r. 0l||K HkY|k||
||, |.|||.|. 0MkN lkl0k
0e:e '||m|||. l8kkHlMKkkkY||N
80|| YkY|N I|Ml|tl||kl.
|!.r.. 8l|k| 0UI(U |r|.|;.. |kHkI ;||Ik|l ||;.||.|||. kIlI lI|UN ||t|||m. |klN 0|Mlktl
0.t|.r|e(. NUkU||kH KkYk |tm||. VkHlI YkIkN |r;.. ;lklN Kk8kK(|
'.m|r. MUKk|MlN k|8kYkkK !|.|tr. M|HM|I kKlN
P{E<KD P<I1 ?aman uazctc, 34!94 \cnhona, SlN8uL cl: 02!2 454 ! 454 lak:
(02!2) 454 !4 61, wL8 lLlLS: www.zaman.com.tr Loota: zamanQzaman.com.tr 8lSK:
lcza uazctcclk l.S. clcr lLKLlV: cl: (02!2) 454 82 41, lak: (02!2) 454 86 33, Loo
ta: rcklamQzaman.com.tr ?lVlN, 8ain Vclck lkclcr'nc u,ma,a oz vcrmtr.
I.m.r 0.te|e| .e e||e||r!e ;.;|r|.r.r ;.t|. |.|e|. |||.| .e;. |.|||e||r ||m|e||| |.||.||
|et. 0.te|e:|||| |';e .|||||. |.;r.| ^|e|||e !.|| |t|r .||rm.!.r ||||.r||.m.t.
kIl||kYkY|k
-
lnsan loplunlarini, gonis anlanda, no idaro odor` Marx'in
bu soruya vordigi covap, urolin araclarinin sahiplonil-
no biciniylo urolin bicininin bilosini olan urolin iliskiloriy-
di. 19. yuzyil dusunuru olan vo insanligin solalollon rolaha uza-
nan yolculugunun bir kisnini bizzal gozlonlono sansi bulan
Marx'in bu hkri pozilivisl-dolorninisl bir larzda orlaya koyna-
si boklonirdi. Nilokin oylo do yapli. nun loorisi suyun yuka-
ridan asagiya aknasi gibi bir nocburi bosori gidiso isarol odi-
yordu. Sonunda varilacak, yoryuzu connoliydi. No acidir ki,
Marksizn'i rosni idooloji olarak kurunsallasliran sislonlor yor-
yuzu connollori dogil ana birbirlorino cok bonzor larzda vo kon-
di caplarinda yoryuzu cohonnonlori yaralli.
lnsani gorcokliklo daha iyi uyusan bir yaklasinsa, insan
loplunlarini idaro olnodo, yani lonol sosyal, kullurol, siyasi vo
okononik kurunlarin vo loplunsal duzoni saglayan kuralla-
rin dognasinda vo korunnasinda, lok bolirloyici olnasa bilo, h-
kirlorin vo kanaallorin ononli bir rolunun olduguna isarol olli.
u goruso sahip isinlor arasinda Huno, Koynos vo Hayok do
yor aliyor. likir on koskin bicindo lord Koynos laralindan ila-
do odildi. Lnlu iklisalci, noalon, insanlarin gunluk islorindo
kondi kondilorini idaro olliklorini sandiklarini, oysa onlari asil
idaro odonlorin nozarlarinda yalnakla olan hlozofar oldugu-
nu soylodi. Ayni hkirdo olan Hayok, kabullonilnosinin insanlar
icin cok zor olnasina ragnon, hakikalin bu oldugunu vurgula-
di. Huno-Hayok cizgisi loplunsal hayalin kanaal orlanina vo
-Michaol akosholl'la orlaklasarak- aliskanliklara dayandigini
ilado olli. u bakisa goro, bir ulkoyi asil idaro odonlor hkirlor vo
kanaallordir. Kacinilnaz oldugunu dusundugunuz bircok soy,
gorcoklon kacinilnaz oldugu icin dogil, oylo olduklarini dusun-
dugunuz icin hayalinizda vardir.
Huno, Koynos vo Hayok'in hkri dogruysa, hor ulkodo h-
kir nucadololorinin loplunsal hayalla cok ononli bir yor is-
gal olligi sonucuna ulasnaniz gorokir. u gorcogin yolorin-
co larkina varilnanasinin sobobi insanlarin ononlico bir bo-
lununun hkir isloriylo dogrudan ilgilonnonosi vo hkri nuca-
dolonin uzun soluklu olnasidir. ir ulkodoki bulun lonol ca-
lisnalarin ardinda hkir carpisnasi yalar. ugunlordo Suriyo
ilo yalip kalkiyoruz. No oluyor Suriyo'do` lki yil oncoki Suriyo
ilo bugunku Suriyo arasinda no lark var` Nodon insanlar roji-
no karsi iki-uc sono onco kala kaldirnanisli ana sindi bunu
yapiyor` Digor laklorlori sabil sayarsak, baslica sobop ulkodo-
ki hkir- kanaal orlaninin dogisnosi. 1oplun arlik aas dik-
lalorlugunu nosru, nakul vo lahannul odilobilir gornuyor.
una karsilik, iklidar sahiplori kanaal orlanindaki dogisikli-
gi linniyor vo hziki guclo iklidarini surdurobilocogini zannodi-
yor. David Huno yasasaydi, u han bir hayal, halkinin riza-
sini kaybodon hor hukunol gidor, son korlodo yonolilonlor yo-
nolonlordon daina daha gucludur. dordi.
K|Mk|lI||k 0I0klI| lIlMkk|N0k
likirlor bu kadar ononliyso, hkir insanlari da ononli olnali, zira
hkir nucadololorinin on ononli kahrananlari onlar. 1urkiyo'do
do ciddi bir hkir nucadolosi var. Cundolik honganodon siy-
rilip loplunsal hayali gonis acidan vo uzun dononlor icindo
gozlonlorsok bunu kolayca goruruz. $uphosiz, ulkonizdoki h-
kir nucadolosi bir copho savasi olnaklan cok bir salih savasi.
Safar bazon nol, bazon ic ico gocnis vaziyollo. u da gayol nor-
nal. u nucadolonin ana larafarini kabaca soylo siralayabiliriz:
Konalisllor, nasyonalisllor, sosyal donokrallar, sosyalisllor, ls-
lancilar, liborallor, nuhalazakarlar. u son ikisi sahnoyo hayli
yoni -1990'larda- cikli ana buyuk nosalo aldi. una karsilik, di-
gor gruplarin hopsindo bir durgunluk voya gorilono gozo carpi-
yor. Durunlari on kolu olanlarsa Konalisllor. Son yirni yil icin-
do dikkal cokon, lozloriylo cizgisinin ulkunu acan vo rakip hkir-
lori zorlayan bir Konalisl dusunur, akadonisyon, gazolo yaza-
ri ciknadi. Konalisl dusunco hor gun kan kaybodiyor, arkaik vo
anakronik halo goliyor.
azi Konalisllor bu boslugu, sloganlarini vo ozborlorini
daha kuvvolli lokrarlayarak kapalnaya calisiyor. ir digor lak-
liklori do bir alanda gorcoklon iyi voya laninnis olan kisilo-
rin alan olorilosindon idoolojik doslok cikarnaya calisnak. u
biraz lokodon sul sagnaya calisnaya bonziyor. u lavra olo-
rilo islisnari donir. Anlani, bir kisiyi, bir alandaki bilgi, boco-
ri vo basarisina dayanarak, uznanlik alani olnayan bir saha-
da da nindoro surnoyo calisnak, onun olorilosini -bazon o ki-
sinin do boninsiyor olabilocogi- idoolojik goruslori lakviyo ol-
nok vo hakli cikarnak icin kullannaklir. u on cok lazil Say
icin yapiliyor. lyi bir nuzisyon olnasi, siyasi hkirlorinin do dog-
ru vo guclu oldugunun karinosi olarak kullaniliyor. Yakinlarda,
londra linpiyallari nunasoboliylo daha da konigi yapildi.
Hincal Lluc, Zoynop ral, lrlugrul zkok gibi arkaik Kona-
lisllor 1500 nolrodo iki sporcu kizin allin nadalya kazannasini,
Konalisl dunya gorusunun yardinina kosnaya calisli. Dogru-
su bu lrajikonik bir losobbuslu.
likir nucadolosi hkirlorlo, onlari urolon, gonislolon vo la-
siyan insanlarla vorilir. u kinsonin bir alanda basarili olnasi,
onun o alanda iyiligini kanillar, siyasi-idoolojik goruslorinin isa-
bol dorocosi hakkinda bir hkir vornoz. ircok durunda, buyuk
bir sanalci, sporcu, bilin insani vb. bilnodiklori konularda an-
lansiz soylor soyloyobilir. Mosola, linsloin buyuk bir hzikciydi
ana loplunsal hayal vo siyasal sislon konusundaki goruslori-
nin bircogu gayol sacnaydi. Ayni soy, lazil Say icin do, bir sar-
kici voya liyalrocu icin do gocorli olabilir. Nihayolindo, bir hkrin
dogrulugu, onu ilado odonin sohrol olnasina dogil, hkrin nuh-
lovasina, nanligina, dolillorino, digor hkirlorin vo hayalin loslin-
don gocnodoki basari dorocosino vs. baglidir. 1abii, bu lakligi bi-
lincli bilincsiz kullananlarin socici kurnazligi da dikkal cokniyor
dogil. Hakan $ukur cok iyi bir lulbolcuydu, nilyonlar laralindan
soviliyordu. Ana, yukarida saydigin isinlor vo onlarla ayni ka-
laya sahip olanlar hicbir zanan bunu $ukur'un siyasi-idoolojik
cizgisinin hakliliginin, uslunlugunun dolili olarak kullannadi.
una karsilik, londra'da nadalya kazanan sporcularin dindar-
ligi, dovanli dua vurgusu yapnasi, yani nuhlonolon Konalisl-
kalonsorloro lors bir cizgido olnasi da adi gocon zovali durdu-
ranadi. Yani, olorilo islisnari sinir laninadi.
Konalisl covrolordon, izin vorirlorso, bir rican var. lul-
lon oskiylo yasanayi, slogan lokrarlanayi birakin. Daha so-
gukkanli olun vo hkir alaninda uzun soluklu soylor yapnaya
voya yaplirnaya calisin. oyloco hon kondinizo hon ulkoyo
iyilik olnis olursunuz. Yoksa, hkri acziyolinizi bir dogil bin
Say vo iki dogil ikibin olinpiyal nadalyasiyla dahi orlonoz-
siniz. a.]a]|aqtaar.cc.tr
8]k ||r sarat(|, spcr
ca, |||| |rsar| |. |||
e4|k|er| konularda
anlamiz c,lcr o,
lc,chlr. lkr muca
dclc krlcrlc, onlari urctcn, cn
lctcn vc tai,an nanlarla vcrlr. 8u
kmcnn hr alanda haarili olmai,
onun o alanda ,ln kanitlar, ,ai
dcolok orulcrnn ahct dcrccc
hakkinda hr kr vcrmcz. Vccla,
Lntcn, lazil Sa,.
Atilla Yayla
|at|| a]
0r|ar aak
4 kUI0 0I tUMk ZAMAN
fIIYORUM
Sl\ll lSllV:VuSlll LlLLN
Hseyin Glerce
Mustafa nal
at|artep e 8|skek fctcraf|...
Cunhurbaskani Abdullah Cul'un Kirgizislan go-
zisi cok kisa surdu. lrogran daha yolun basinda
rovizo odildi. Cazianlop pallanasindan dolayi go-
zinin iplali larlisildi. iskok zirvosi do ononliydi.
1urkiyo'nin onculugundo kurulan 1urk Konsoyi
uc yil sonra ikinci loplanlisini yapacakli.
Soyahal, onco Cazianlop'o, oradan iskok'o
ucacak sokildo yonidon duzonlondi. lyi do
oldu. glo sicaginda ahaoddin Nakipoglu
Canii'ndon vorilon lologral lororo on iyi covapli.
Dovlolin zirvosi bir araya goldi. Cunhurbaskani
Cul vo siyasi parli lidorlori... Ayni salla durdu. Vo
bir Cazianlop ruhu dogdu.
Kisa Cazianlop luru bizo sohrin, dogru-
dan kardoslik iklinini hodol alan lororo kar-
si cok saglan durdugunu goslordi. Asil vo vakur
bir durus. $ohir ilk soku allalnis. Duygusal lopki
yorini sagduyuya biraknis. Sokaklaki insan loro-
run noyi hodofodiginin larkinda.
iskok yolunda Cunhurbaskani
Cul'lo konusuyoruz. 1ok gundon lo-
ror. lKK'nin arlan oylonlori. Cun-
hurbaskani Cazianlop lologralinin
Ankara'nin siyasi iklinini olunlu yon-
do olkiloyocogino inandigini soylodi.
1oror kurbani kucuk cocugun conazo-
si horkos gibi Cul'u do duygulandirdi.
Hislonnonok nunkun nu`
ani anlalirkon Nanazi kildiran
inan o kucucuk cocuklar icin cocuk
niyolino' dodi. nlar daha kucucuk co-
cuklardi. dodi. Malun, conazo na-
nazlarinda or kisi' voya halun kisi ni-
yolino' donir. $indi buna cocuk da ok-
londi. ocuk naasinin lidorin birlik bo-
raborlik lolograli kadar kalici iz birakacagi kosin.
Cunhurbaskani, lKK'nin 2012'yi hnal
yili ilan olligini soylodi. uyuk planlari vardi.
$ondinli'do sahnoyo koydu. Agir yo-
nilgi aldi. Cazianlop oylonini loror
orgulu usllonnodi. ir yabanci dovlo-
lin parnagi olabilir ni` Suriyo olagan
supholi. Cunhurbaskani onin lKK
olduguna dair hicbir loroddudun
yok' dodi. Cul'u bu kadar kosin ko-
nusnaya ilon nodon loror orgulunun
sicili vo gozallina alinan supholilor...
Lsllonnonosinin sobobi ni`
Cunhurbaskani'na goro cocuklarin
vo sivillorin bayranda oldurulnosi-
no Kurl'uylo 1urk'uylo lopki vorilno-
si' olabilir. Cul'o Dl nillolvokillori-
nin lororisllorlo kucaklasna gorunlu-
lori do soruldu. Sorunsuzca' dodi vo
oklodi: lgor lun iplori koparlsalar ancak o za-
nan yapilacak isli bu. asindan bori Dl'nin
yuzunu Ankara'ya donorok siyasol yapnasini
ononsoyon Cul'un, nillolvokillorinin iplori ko-
parnis gibi davrandigini soylonosi ilginc.
ir nosloklasiniz 1oror sorununu cunhur-
baskanliginiz dononindo coznok islodiginizi soy-
lonisliniz. asbakanliginiza kadar bu sorun cozu-
lur nu`' diyo sordu. Horkos dikkal kosildi. unku
Cul'un soyloyocogi bir soz 2014'o isik lulabilirdi.
ln agirlikli sonaryo Cul ilo lrdogan'in yor dogisli-
rocogi soklindo. Cunhurbaskani izin aklinizda
bunlar yok' dodi. 1ahnin odildigi gibi 2014'o do-
nuk dogorlondirno yapnaklan kacindi.
Cazianlop'lon dolayi iskok'o goc saallo in-
dik. lrlosi sabah Cunhurbaskani Cul, 1urki-
yo, Azorbaycan, Kirgizislan vo Kazakislan'in
oluslurdugu 2. 1urk Konsoyi Zirvosi'no kalil-
di. urada olkili bir konusna yapli. Ayni nil-
lolin 6 osil dovloli olarak lun kardos ulkolo-
ri 1urk Konsoyi'ndo gornok islodigini bolirlon
Cul Kardoslor arasinda horhangi bir alinganli-
ga vo cokingonligo yor olnanalidir. Cununuz
dunyasinda isbirligi vo dayanisnaya olan ihli-
yac hor zanankindon lazladir. dodi.
iskok Zirvosi ilo kullur, ogilin vo bilin alan-
larinda isbirliginin dorinloslirilnosi anaclannis-
li. llorido ononli sonuclar dogurnasi boklonon uc
anlasnaya inza alildi. Cul'o Disislori akani Da-
vuloglu ilo Milli lgilin akani nor Dincor oslik
olli. 1urk dunyasinda lidorlorin bulusnasinin hor
zanan singosol anlani vardir. iskok'lon vorilon
lologral hor acidan cok anlanli.
iskok'lo Cunhurbaskani Cul'un kulak rahal-
sizligi nuksolligi icin progran lokrar rovizo odildi.
lrlosi gunku Kirgizislan rosni gorusnolori iplal
odildi. Zirvonin bilisiylo donuso gocildi. lki gun-
luk Kirgizislan soyahali yarin gun surdu. Ana bu
kisa zanan dilinino cok soy sigdi.
Cazianlop vo iskok lolograli unululna-
yacak. .ara|qtaar.cc.tr
Cazianlop'lo 4'u cocuk 9 insaninizin bonbali sal-
diri ilo kallodilnosi, gorocoksiniz bir donun nok-
lasi olacak. lKK'yi, Kurllorin haklari icin savasan
gorilla diyo sirinloslirnok isloyonlorin suskunlu-
gu lan da bunu anlaliyor. nlar arlik Kurl halki
adina yuksok pordodon ahkan kosonoyocoklor.
$unu da gorduk. Mogor Kurl valan-
daslariniz no kadar korkululnus, no ka-
dar sindirilnis, bir yasindaki bobogin
koniklorino kadar oriyip yannasi bilo,
Cazianlop'loki vahsoli yuksok soslo ki-
nanalarini, proloslo olnolorini onluyor.
nur kirici, insanlik adina ulandirici bir
suskunluk bu. AK larlili Kurllor kaci-
riliyor, sokak orlasinda kallodiliyor, ayni
suskunluk. lKK'ya sirinlik nuskala-
ri yazan liboral Kurl sorunu uznanla-
ri susnus, Diyarbakir'in o anli sanli sivil
loplun kuruluslari konusanaz olnus.
Dl'yo oy voron koskoca bir Kurl kosi-
ni, kasabini bokloyon kurbanlik kuzular
gibi baslarina golocoklori bokliyorlar.
aslarina golocogi, bu nillolin dusnanlari lKK
oliylo ilan odiyorlar: valaninizda 1urk-Kurl calis-
nasi isliyorlar. lKK oliylo onun icin boboklor, co-
cuklar, sivillor kallodiliyor. u aziz nillolin sabri-
ni zorluyorlar. llidalinizi, basirolinizi losl odiyor-
lar. lrovokasyonlara nusail bir zonin olussun isli-
yorlar. zonindo, bolgosindo gidorok yildizi par-
layan, guclonon bu nillolin onunu bir ic savasla ko-
socoklorinin hosabini yapiyorlar. lKK sadoco bir
nasa. Masayi dogil, nasayi lulan sor sobokosinin
olini gornok gorokir.
lKK-Dl-KCK. bunlar Kurl sorununun co-
zunu, Kurl halkinin huzur vo barisi icin nucadolo
vorniyor. aris dogil, 1urkiyo'nin Dogu
vo Cunoydogu'sunda 21 vilayoli icino
alan loprak isliyorlar. lopraklar uzo-
rindo lasisl, Slalinisl bir yonolin kurnak
isliyorlar. Kondilorindon baska hic kin-
soyo hayal hakki laninayacaklar. $in-
didon kondilorino doslok vornoyon Kurl
valandaslarinizi boyun ogdirnoyo, sin-
dirnoyo calisiyorlar. Acikca, lKK'li ol-
nayan Kurl'un Kurdislan'da yasa-
na hakki yoklur. diyorlar. Kurl'son
bizinlo olnak zorundasin. diyor-
lar. CHl 1uncoli Millolvokili Husoyin
Aygun'un kacirilnasiyla vordiklori no-
saj budur. AK larli il, ilco yonolicilorinin
kacirilnasiyla, sokak orlasinda inlaz odilnoloriylo
vorilon nosaj budur. unlarin gozu donnus. unlar
gorcoklon bobok kalili. unlar bir davalari olan
insanlar dogil. unku bunlar insan dogillor. 1a-
rih boylolorini cok gordu. unlara dur donilnozso,
bunlarin duracagi yoklur. Mussolini, Hillor, Slalin..
bunlar, nilyonlarca nasunu, bobogi, coluk cocugu
kallollilor. unlar insanlik disi hor soyi nosru go-
rurlor, nosru sayarlar. unlari sozdo donokrallarin,
sozdo liborallorin cicili bicili sozlori, yuksok pordo-
don cozun onorilori sinarlir. $inarlnakla kalnaz,
cosarollondirir. u aydinlar lopluna lohlikoyi ku-
cullno, dikkallordon uzak lulna adina uyuslurucu
voron salicilar gibidir.
ysa lKK oliylo sirayla horkos sindiriliyor. ol-
godo AK larli'nin losirinin, varliginin bilirilnosi su
anda lok hodollir. Hodol AK larli'dir. Dolayisiyla
1urkiyo'nin yakaladigi okononik vo siyasi islikrar-
dir. Darbolonnok islonon 1urkiyo'nin donokralik-
losno hanlosidir. Arap aharina os bir Kurl ba-
hari hayaliylo, 1urkiyo bir kaosa suruklonnok islo-
niyor. Kaoslan bir KCK rojini cikarlilnak isloniyor.
Moclisi, parasi, kondi polisi, ordusu olan nuhayyol
bir Apo dovloli ilo Kurllori lok parli diklaloryasi-
na hapsolnok isliyorlar.
lKK oliylo gorunlulonon nucadolo bu-
dur. Kurllorin haklari, baris, donokrasi nuluk-
lari, Cazianlop'lo nusalla lasina siralanan co-
cuk bodonlori ilo yalanlaniyor. ir bobogin anno-
sinin ahi, gonc yavrusunun labuluna golinlik bi-
rakan bir annonin loryadi, gorocoksiniz bulun sor
planlarini bozup, parcalayacaklir. Corocoksiniz,
Cazianlop'loki vahsollon sonra aydin lakininin
sirinlik nuskalari lKK'nin gorcok yuzunu pordolo-
yonoyocoklir. lKK vahsoli karsisinda hala susan-
larin onur kirici sossizligi dovan ollikco Kurl soru-
nu cozulonoyocoklir. |.a|erceqtaar.cc.tr
8|r |e|e|rarres|r|r
a||, er( ]arasarar
ta|atarae||r||k||ra
kar||r arrer|rfer]a
4|, creceks|r|t |tr
ser p|ar|ar|r| |ctap, par
(a|a]acakt|r. creceks|
r|t, at|artep'tek| a|
setterscrraa]4|r"ta
k||r|rs|r|r||kaska|a
r| KK'r|rer(ek]tr
per4e|e]ee]ecekt|r.
8as|r4ar|er|
80'r|r]tr
krkara']a4crerek
s|]aset ]apas|r|
crese]er|'r,
|||etek|||er|r|r|p
|er| kcpar|s |||
4arar4||r| sc]
|ees| |||r(. 0|er
]ar4ar8|skekt|r
es| ||e||er|4ecre
|| scra(|ar 4cara
s| |ek|erer( ar|as
a]a|taat||4|.
Iercr scrara a]r|s|]cr
Cazianlop'lo cani avlusunda, bir yasindaki Alnina'nin kucuk
labuluna bakip gozyaslarinizi ongollonoyo calisirkon bu insal-
siz vo vicdansiz nanzara ilo Kurl sorunu arasinda bir bag ku-
rabilir nisiniz` Masnun, sabi cocuklarin kani bu. Hangi ido-
al, hangi gayo, hangi yuco dava bu kani aciklayabilir` Kurllorin
ugradigi haksizliklarla, kinliklorinin, dillorinin inkar odilnosi
ilo: kisaca Kurl sorunu ilo insanin yurogini orilon bu kanli sid-
dol arasinda iliski kurnak, insan idrakino zulun dogil ni` Ku-
rarsaniz, Kurlloro vo Kurl sorununun cozunu adina goslorilon
bulun cabalara haksizlik olnis olnaz nisiniz`
lran bolgo golisnolorini dogorlondirip karar voriyor,
1urkiyo'yo loror ihrac odiyor. Suriyo'doki ic savasin lahloro-
vallisini, Cazianlop'lo cani avlusunda duran bu kucuk la-
bullarla dongoyo golirnoyo kalkiyor. lKK, kiralik kalil rolu-
nu uslloniyor. askasinin savasini, baskasinin anacini gu-
duyor. loki Kurl sorunu`
Kurl sorunu ilo loror sorunu arasinda hassas lorazilorlo,
nilinolrik olculorlo yapnaya calisliginiz ayirini lKK, onu-
nuzo koydugu labullarla cok acik vo socik sokildo yapiyor.
Hallar kalinlasiyor. Safar bolirginlosiyor.
Cazianlop saldirisinin agir havasi icindo soralin: Kurllo-
rin larkli anadillorindon vo kinliklorindon dolayi ayrina labi
lululnanalari, kondilorini 1urkiyo Cunhuriyoli'nin osil vo
onurlu valandaslari olarak gornolori konusunda bugun no
durundayiz` u soruyu, sorunu coznoklo gorovli iklidar sa-
hiplorindon, Kurlloro vo 1urkiyo'nin
gori kalan nulusuna sordugunuz za-
nan karansar niyiz, yoksa unullu
nu` 1abii bundan bos yil oncosino
goro. Alilacak kalan adinlarin onun-
do bir ongol var ni` 1urkiyo Kurl so-
rununun cozunundo noroyo dogru
yol aliyor`
loki Cazianlop'loki kallian ilo
Kurl sorununda alilacak gori kalan
adinlar arasinda bir sokildo unu-
da voya karansarliga yol acacak bir
baglanli kurabilir nisiniz` Vicdan sa-
hibi Kurllorin vorocogi covaba kulak-
larinizi covirin. Mahcubiyol icindo isilocoginiz sadoco su olur:
Hangi hak vo hangi sorun o sabilorin hayalindan daha dogorli
olabilir` Yillarin polilikalarina, ayirinciliga, asagilannaya, yok
sayilnaya karsi kabaran olkoyi lKK'nin kanli siddolinin bas-
lirdigini vo anlansiz halo golirdigini anlayacaksiniz. lKK loro-
ru, Kurl sorununu siradanlasliriyor, anlansiz vo dogorsiz halo
goliriyor. lanol okunak 1urkcodo do Kurlcodo do ayni duy-
guyu yansilir. Cazianlop kallianina hor iki dildo do lanollor
okundu. lnsan olarak kinsonin duygularini yargilayanazsi-
niz: ana bu siddolin Kurl olarak kalplorini kirdigini bilnoli-
siniz. Daha ononlisi bu cinayollorlo Kurllor arasindaki iliskiyi
Kurl olnayanlar da kurnuyorlar. 1oror arlik bir olnik grubun
novcudiyolino baglanniyor. Duyulan uzunlu, olkoyo donu-
sup Kurllori hodol alniyor.
1oror, cirkin vo vahsi yuzuylo nubarok bayran gunu kar-
siniza cikligi gibi: 30 yil boyunca caninizi, yuroginizi yak-
li. Ana Kurl sorununda cok soy dogisli. ln ononli goslorgo-
lordon biri, MHl lidorinin son gunlordo israrli vo kararli ilidal
cagrilari. ahcoli bu kalliani 1urkiyo'yi kardos kavgasina su-
ruklonok isloyonlorin on karanlik loror hanlosi olarak nilo-
lodi. Llkuculori kavgadan vo lahriklon uzak durnalari konu-
sunda ikaz olli. 2005 yilinda oldugu gibi kinso bayragi kapip
sokaklara kosnuyor. ln ononlisi hic kinso bu saldiri ilo Kurl-
lor arasinda bir iliski kurnuyor. 1urklor do Kurllor do, bolgosol
bir sorun olarak kabak gibi aciga cikan lKK lororunun icindo
olnik bir ronk vo koku hissolniyor. Makas acildi: 1oror vo Kurl
sorunlari arasindaki nosalo buyuyor vo halk bu nosaloyi canli
bir sokildo gorobiliyor. 1ororlo nucadolo, siyasollo nuzakoro
parlak bir lornuldu. Ayni sokildo, lororun arlnasina ragnon
AK larli hukunolinin Donokralik Acilina israrla dovan
olnosi, lKK'nin inisiyalil alanini darallli. ugun Dl'lilor Ca-
zianlop saldirisi icin lKK yapnadi, lrgonokon yapli lalina
kinsoyi inandiraniyor. Niyo` Duzgun isloyon, hukuku uygu-
layan bir dovlol, lrgonokon'u arlik kinsonin inannadigi bir
kurl nasalina donuslurdu. Corido bu lur nolanollori isloyocok
sadoco Kurllor uzorindoki silahli vosayol kaldi.
lKK lororu Kurl sorununun balakliginda golisli vo sorpil-
di. alaklik buyuk olcudo kurudu. lKK, kondi icindo ovrilo-
rok Kurl sorunundan baginsiz bir varlik kazandi. Nilokin
bugun, lasoronlugu asil noslogi olarak icra odiyor. Vo so-
nuc olarak loror sorunu Kurl sorunuyla yakindan uzaklan bir
alakasi olnayan, prolosyonol bir sirkolin yani lKK'nin piya-
sa sorununa donusuyor..tarkcreqtaar.cc.tr
Irk|er 4eKrt|er 4e,
|c|ese| ||r scrarc|a
rakka|ak||| a(|a(|
karKKtercrrr
|(|r4eetr|k||r rerke
kcka||sset|]cr. Ma
kas a(||4|: Iercr eKrt
scrar|ar| aras|r4a
k| esafe|]]cr e
|a|k|aesafe]| car||
||r sek||4ecre||||]cr.
Osman Turhan
c.tar|arqtaar.cc.tr
0rar k|r|c| saskar|ak.
Mmtazer Trkne
Y
O
R
U
M
2
2
4 kUI0 0I tUMk ZAMAN
Sl\ll lSllV: ONul l\LLVl
lHkN(0|kK*
-
lslancilik larlisnalarinda yor yor gundono golirilon
sokulorlosno kavrani vo Muslunan zihnindo vo pra-
ligindo sokulorlosnonin dogasi, lonoldo lslanciligin ko-
nununu bolirloyici ononli bir nokladir. lslanciligin no-
dorn donondo orlaya cikligi novzuunda honon horkos
ayni hkirdodir ancak bu idoolojinin sokulorlosno ilo olan
iliskisi siklikla goz ardi odilnoklodir. lslancilik Modorn do-
nonlo golon lolalilor/buluncul idoolojiloro, yino onlardan
aldigi ilhanlarla noydan okuyan bir nodorn idooloji iso
bu idoolojilorin dogasinda bulunan sokulorligin lslancilikla
olan iliskisi do larlisnayi hak olnoklodir.
Modorn idoolojilorin on bolirloyici ozolligi on-
larin klasik donondon ayri bir rasyonalilo kurgu-
su golislirnolori idi. Modornilo rasyonalilonin
dinsoldon sokuloro, olorilonin lanridan in-
sana, nosruiyolin kulsaldan prolan olana,
iliskilorin dikoydon yalaya dogru donus-
lugu bir dunyayi laninlar. lslancilik iso
nodorn dunyanin lolalilor/buluncul
yargilari karsisinda bonzor dogor-
lor urolnok arzusundadir. u hali
ilo sokulor praligo karsi idoalisl bir
rolorik kurna posindodir. lslancilik,
louorbach'in Hirisliyanligin zu'ndo lo-
orik lulunu, gorcok insan lulunu olarak gor-
nosino bonzor bir idoal lulun kurgusu oluslurup
loplunsal praligi bu kurgu ilo laninlana ogilinindodir.
Karl Marks louorbach oloslirisindo naloryalisl praligin
osas oldugu yargisindan yola cikar.
Corok golonogi yoni bir lornda yonidon dizayn olno
cabalari gorokso lslan'in Allin agina donusu ongoron
lslanci harokol lslan'in lonol kaynaklarina donnoyi osas
alnakla birliklo, idoallorini vo soylonlorini nodorn dunya-
nin goroklorino goro sokillondirdiklorindon nodornlosnoci
biror harokol olarak boy goslorirlor. Modornlosnoci olusu
bolirloyon anahlar sozcuk zananin gorokloridir.
lslan loplunlarinin sorununun klasik ilinlori ogron-
nonin olosindo bir yorunlana sorunu oldugunu dusu-
non nodornisl harokol klasik ogronno soklino vo onun
lonsilcilorino noydan okunaya baslanisli. ilginin kla-
sik ogilin nolollari yorino onlolokluol bir cabanin uru-
nu olarak oldo odilocogi hkri bu harokol vo lonsilcilori-
ni golonoksol okul lonsilcilorindon ayirir. lslan dunya-
sinin bazi yorlorindo ulonanin dogrudan donusun go-
cirorok nodornlosnoci harokolo ivno kazandirnasiyla
birliklo bazi yorlordo do bu harokol lananiyla ulonanin
disinda nodorn ogilinli burokrallar oliylo golislirilnislir.
H|M|IK|N H|M|0l||N: M00|kN lNkN
ulun bu donusunlor bir zihniyol dovrininin sonucudur.
ali dunyasinda cok daha uzun yillar suron, lslan loplun-
larinda iso 18. yuzyildan sonra baslayan bu zihniyol dovri-
ni, iliskilori lanri norkozli olnaklan cikarip insan norkoz-
li bir dunya algisi golislirnislir. ilincin sokulorlosnosi' ilo
baslayan nodornlosno suroci, ayni zananda rasyonalilo-
yi, oloriloyi, nosruiyoli vo iliskilorin dogasini da donusluro-
rok loplunlarin ulus' norkozli siyasal yapilannalarina da
nodon olnuslur. u baglanda sokulorlik kavrani, ilin-
cin Sokulorlosnosi'nin larihsol golisini vo lslan dusunco-
sindo sokulorlosno uzorindo durnayi gorokliron bir ono-
no sahiplir. 1oplunlarin nillollosnosi' iso insan bilincin-
doki ovrinin sonucu olarak orlaya ciknis loplunsal iliski-
lordoki donusunun ulasligi noklayi laninlar.
Sokulor dusunco yalay iliskilor dunyasidir. lnsana, no-
lahzik ovron ilo olan iliskisindo norkozi bir konun bolirlo-
yon, askin bir gucun varligini inkar olnoso dahi onun ol-
kinligini vo gucunu sinirlayan dusuncodir. una karsilik h-
zik dunya ilo olan iliskilorindo iso insani sosyal vo okono-
nik iliskilorin nosnosi sayar. u yaklasini ilo aslinda insana
bicilnis guc alanlarini lorsyuz olnoklodir. Askin gucun
olkinlik alanindan uzaklasan insan kurgusal iliskilorin
ogononligi allina giror. oyloco nodorn insan bir laral-
lan olkinligi vo kapasilosi ilo ilahi olan karsisinda alabil-
digino guclu, ana idoallor vo nornlarin yaplirinci gucu
karsisinda da odilgon bir konundadir.
Modorn donondo orlaya alilan hkirlor yoni dogil sa-
doco lopyokun goldigi icin olkisi zirvododir. Monlgo-
nory Wall bunu Hollonizn'in lslan'a lasallulu olarak
aciklar. Hollonizn lslan dunyasina uc dola saldirida bu-
lunnuslu. irincisi Mulozilo'nin savundugu hkirlor ilo,
ikincisi Noo-plalon vo noo-Arisloculugun lslan dunya-
sina golnosi, ucuncusu iso nodorn donondoki ali du-
suncosinin saldirilaridir. Son donondo bu kadar yikici vo
guclu olnasinin nodoni iso ali'nin ayni zananda askori
vo okononik uslunluk avanlajlarini da boraborindo bu-
lundurnasindan kaynaklannaklaydi.
Wall'in acikladigi gibi Yunan lolsolosinin lslan dun-
yasina girnosi ilo lslan'in dunya gorusu ilo Yunan lolso-
losi lonsilcilori arasinda buyuk bir calisna basladi. Yunan
lolsolosinin lslan dunyasindaki lonsilciligini yapan lara-
bi, lbn-i Sina vo lbn-i Rusd'o goro kainal doga kanunlari ilo
yonoliliyor vo bu sislondo yaralici lanrinin rolu sadoco ilk
harokol vorici olnaya indirgoniyordu. u hlozofara goro
yaralici yaralligi kullarini duynaklan, onlarin yapliklarin-
dan habordar olnaklan, halla yoni bir dunya icin yonidon
dirillnoklon aciz bir lanri idi. lbn-i Rusd'un dolorninizni
norodoyso 1anri'ya bir lakdir alani birakniyordu. 1anri
sadoco kurucu vo koruyucu olarak laninlaniyor, yalay ilis-
kilor dunyasi olan kainala nudahalosi ongorulnuyordu.
u yorunlar lslan dunyasinda buyuk larlisnalara no-
don olnus vo karsi hkirlorin vo dolayisi ilo bir lslan lolso-
losinin golisnosino do kalki saglanislir. Kolan okulu ola-
rak da bilinon ls'ari okulu vo bu okulun ondo golon du-
sunurlorindon Cazali, Yunan lolsolosinin lslan dusuncosi
icino girnosi karsisinda siddolli lopki goslornisli. Caza-
li ondorligindoki Kolancilar varligi yalay iliskilor bulunu
olarak laninlanayi, 1anri'nin sinirsiz guco sahip olnasi
dusuncosino vo Kur'an'daki Allah hor soyin yaralicisi-
dir. loklir, hor soyin uslundo nullak hakindir |13, 16]
ayolino karsi olnasi nodoniylo roddolnislordi. Soboplo-
rin varlik uzorindo olkili bir sokildo guc sahibi olnalarina
karsi ciknakla borabor kainallaki nodonsollik iliskisini
vo bir duzon icindo olnasini da kabul odorlor. Cazali'nin
aciklanasinda varlik vo yaralici arasinda dikoy nodon-
sollik vardir. Nodonsollik iliskisi nodoni do sonucu da
yaralan lanriyla dogrudan baglanlilidir vo onun kurdu-
gu bir duzon icindo islor. Cazali'nin bu goruslori ali'da
ccasionalisn adiyla laninnis vo Nicolas Malobrancho
laralindan lonsil odilnislir. u goruslor David Huno'un
nodonsollik probloni ilo acikladigi hkirlori ilo do orlusur.
ali nodornlosnosi karsisinda yonik duson Muslunan
loplunlarin yonidon loparlannasi icin gorokli olanin lslan
dunyasinda bir zihniyol donusunu oldugu hkrini payla-
san nodornisl aydinlar, kondi aralarinda larkli gorusloro
sahip olsalar dahi lonoldo bonzor ozolliklor lasinakla-
dirlar. u yaklasinlarda gorulon lonol sorun vahiy akil
iliskisindo insanin vo insan aklinin pozisyonu ilo ilgili-
dir. Modornisl dusunco, Monlgonory Wall'in da bolirl-
ligi gibi Hollonislik dusunconin nodorn donondo ls-
lan dusuncosino yonidon -vo bu solor larkli olarak lop-
yokun- bir saldirida bulunnasindan baska bir soy do-
gildir. Ayrica bundan onco lslan loplunlarinin dusun-
sol vo siyasal anlanda guclu oldugu dononlordo Hollo-
nislik akinlar savuslurulnus ancak yoni donondo siya-
sal vo lolsoh zayifananin da olkisiylo karsi konulanaz
halo golnislir. ali'da sokulor dusunconin kiliso karsi-
sinda kurunsal vo islovsol alanda kazandigi savas lslan
loplunlarinda dusunsol alanda yasannaklaydi. Ayrica
nodorn sokulor dusunconin osas aldigi akilcilik Yunan
nolahziginin anlanaya vo yorunlanaya calisan akilci-
ligindan da larkli idi. Marks'in lilozofar dunyayi yolo-
rinco uzun bir zanandir yorunladilar, arlik onu dogis-
lirnonin zanani goldi. sozuylo anlanini bulan, anlayis
nodorn dusunconin lonollorini oluslurnaklaydi.
Modornisl idoologlara goro, bu calisna orlaninda pa-
radignasini dogislirnosi gorokon golonoksol din ol-
nuslur. u nodonlo nodorn dunya karsisinda kural-
larinin vo sisloninin dogislirilnosi goroknoklodir.
Modornisl dini dusuncodo vahiy, yaralicinin insan
zihnindo sokillonon buyrugu, varligin hakikalino dair
sorulara covap vornoklo iso do bunun yoni rasyonali-
loloro goro yonidon kurgulannasi goroknoklodir.
|KU||k IlHNlN HkKlKkI kkkY|;|
lnsanin nolahziklon kacisindan sonra, islovsolligi vo sinir-
lari yonidon bolirlonnis kulsal da yoni hayala uydurulna-
ya calisilnislir. u donusun loplunlarin icindo buyuk lar-
lisna vo calisnalara nodon oldu. u calisnaci orlanda cok
cosilli gruplar orlaya cikli. azilari kulsali vo golonogi lana-
non roddodorok sokulor idoolojilor vo hunanizn gibi yoni
dogorlor arana yolunu soclilor. Digor bazilari iso parca-
lannis bir bilinc ilo, cillo gorcoklikli bir dunya gorusu
lanini kurguladilar. u kurgu ilo nodorn vo dinsol do-
gorlori bir araya golirnoyo calislilar. unu yaparkon din
oski pozisyonunu kaybodorok nornlardan olusan yop-
yoni bir olgu halini aldi, nodorn araclarla vo zihin all-
yapisi ilo kurgulan din bir baska nodorn idooloji hali-
no goldi. u suroc -ozolliklo- lslan loplunlarinda buyuk
donusunloro nodon oldu vo nodorn dunyaya karsi lop-
kisol ana kondi icindo nodornlosnoci bir idooloji halino
goldi. u da nodornlosno surocindoki dini dusunconin
on ononli coliskisi olarak orlada durnakladir.
odiuzzanan Said Nursi'nin oski, yoni Said donon-
lori diyo adlandirdigi vo birincisindon lovbo olnosi lan da
bu bakis acisinin insan oylon vo davranislarina, olnasi
gorokligindon lazla onon allolnosindondir. oklukla
onun oski dononindo siyasi isloro karisnasi gibi pra-
lik nodonlorlo aciklannaya calisilan bu donusun as-
linda sokulorlosnis voya daha hahl iladosi ilo parcali
bir bilinco sahip nodorn Muslunan'in lslan'in ozuno
lonol ogroliyo donno cabasi olarak okunnalidir. Said
Nursi ozollo: |dunyovi] soboploro dalnis oski Said,
kanoro |aya-nornalivo bilgi vo praligo] asik olnus:
kanor |ki], gunoslon |nullak hakikal-Allah] aldigi
isigin golgosini yansilir. lakal, o |insan], o nur ilo yal-
niz kanori gorur, gunosi goronoz. iladolori ilo no-
dorn dunyada sokulorlosnis zihnin, nornalil vo do-
layli hakikal arayislarini oloslirnoklodir.
lslanciligin lonol kaygisi olan hakikali vo onu
lonsil odon nornlarin nodorn dunyada uygulanabi-
lirligi, bu dunyaya ail olup olnanasi konusu iso pra-
liklo kanillannasi gorokon bir olgudur. u laninlana
Mohnol Akil'in Dogrudan dogruya Kur'an'dan alip
ilhani/Asrin idrakino anlalnaliyiz lslan'i iladolorin-
do kondini goslordigi gibi nornalivo olgularin pralik-
lo kanillannasi gorogi ilo orlusnoklodir.
Cc|umoia o. Su|.mansan unio.rsit.|.ri cgr.tim u.si
lrsar|r etaht|kter
ka(|s|r4ar scrra, |s
|ese|||| e s|r|r|a
r|, ]er|4er |e||r|er
|s katsa| 4a ]er| |a]ata a]4ara|
a]a (a||s|||st|r. 8u donuum
toolumlar cndc catimala
ra ncdcn oldu. Vodcrn vc dn
cl dccrlcr hr ara,a ctrl
mc,c caliildi. 8u urcc ozcl
lklc lam toolumlarinda mo
dcrn dun,a,a kari tcokcl
ama kcnd cndc modcrnlc
mcc hr dcolo halnc cld.
M

S
L

M
A
N
Z

H
N

N
S
E
K

L
E
R
L
E
M
E
S

C
C
|
J
K
I
8
J
P
F
E
1F
I
?
8
E
E
8
C
@
E
Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumu
Krsal Kalknma (IPARD) Program
YEDNC BAVURU ARI LANI
Bu Program Avrupa Birlii ve Trkiye Cumhuriyeti tarafndan ortaklaa finanse edilmektedir.
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn ilgili kuruluu olan Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumu (TKDK), Trkiye Cumhuriyeti adna Avrupa Birlii'nin Katlm ncesi Mali
Yardm Arac olan IPA'nn Krsal Kalknma Bileeni kapsamnda uygulanacak yatrmlara ilikin 24.08.2012 tarihinde Yedinci Bavuru lanna km bulunmaktadr.
Bavuru kabulne ilikin bu ar, Krsal Kalknma (IPARD) Program kapsamnda yatrm yapmak isteyen iletmeler tarafndan destek almak zere yaplacak bavurular ile ilgilidir.
KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE NCELKL EKSENLER
Avrupa Komisyonu tarafndan 25 ubat 2008 tarihinde onaylanan Krsal Kalknma (IPARD) Program; Trkiye'nin katlm ncesi dnemdeki ncelikleri ve ihtiyalarn dikkate alarak,
srdrlebilir kalknmay salamak iin kapasite oluturmay hedeflemekte, iletmeleri Avrupa Birlii standartlarna ykseltmeyi amalamaktadr.
Avrupa Birlii Krsal Kalknma (IPARD) Fonlar, aada yer alan ncelik eksenlerine ynelik olarak kullandrlacaktr.
ncelik Ekseni 1: Ortak Tarm Politikas ve gda gvenlii, veterinerlik ve bitki sal ile ilgili alanlara ilikin Topluluk standartlarnn uygulanmas ve tarm sektrnn
srdrlebilir adaptasyonuna katk salanmas.
ncelik Ekseni 2: Tarm-evre tedbirlerinin ve yerel krsal kalknma stratejilerinin uygulanmas iin hazrlk niteliinde faaliyetlere katk salanmas (IPARD Programnn ikinci
dneminde uygulanacaktr).
ncelik Ekseni 3: Krsal ekonominin geliimini destekleyerek, krsal alanlarn srdrlebilir kalknmasna katk salanmas.
PROGRAMIN KAYNAI
Faydalanclara uygun harcamalar karlnda salanacak olan mali destein kayna, Avrupa Birlii ve Trkiye Cumhuriyeti E-finansmanndan oluturulan IPARD Program
Fonudur. Bu destek "Kamu Katks" olarak adlandrlmaktadr. Bu kamu katks, program erevesinde gereklemi yatrmlar iin geri demesiz olarak kullandrlacaktr.
DESTEKLENECEK TEDBRLER VE DESTEK BTES
Bu bavuru ar ilan kapsamnda desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve alt tedbir
baznda datlacak toplam destek btesi aadadr.
Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tm hususlar deitirme hakkn sakl tutar.
lanen Duyurulur.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
L KOORDNATRLKLER ADRES VE TELEFON NUMARALARI
BAVURU YAPILACAK LLER
Bu bavuru ar ilan kapsamnda alt tedbirler baznda destek almak amacyla bavu-
rularn yaplaca ve yatrmn uygulanaca iller aadadr.
BAVURU TARHLER
Bavurular 01.10.2012 tarihi saat 09.00'dan itibaren, ilgili alt tedbirin desteklenecei ve yatrmn uygulanaca ilde bulunan ve iletiim bilgileri aada yer alan TKDK l
Koordinatrlklerinde kabul edilmeye balayacak olup, bavurularn son teslim tarihi 24.10.2012, saat 21.00'dir. Bu ar iin son teslim tarihinden sonra yaplacak bavurular
kabul edilmeyecektir.
YATIRIM SRELER
Yedinci Bavuru ar ilan kapsamnda hazrlanacak bavurularda yatrm sreleri aadaki gibi planlanmaldr.
-Bavuru tek taksit olarak planlanm ise; yatrm sresi ve deme Talebi Paketinin hazrlanp Kuruma sunulmas toplamda 7 (yedi) ay gememelidir.
- Bavuru birden fazla taksitli olarak planlanm ise ilk taksit iin deme Talebi Paketinin hazrlanp Kuruma sunulmas ilk 7 ( yedi) ay ierisinde olmaldr. Yatrm en ge 1 Eyll
2014 tarihinde tamamlanmal ve son deme Talebi Paketi bu tarihten nce Kuruma sunulmaldr.
BAVURULAR LE LGL BLGLER
Program ve bavurular hakknda detayl bilgiler ve bavuru kurallarnn yer ald Bavuru ar Rehberleri (versiyon 1.4) www.tkdk.gov.tr internet adresinden temin edilmelidir.
Ayrca, bu bavuru ar dneminde Kurumumuz tarafndan yaplacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu ar ilan kapsamnda dikkate alnmal ve sz konusu duyuru ve bil-
gilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.


ncelik
Ekseni

Tedbir Ad Alt Tedbir Ad ve Bte Kalemleri
Toplam Destek
Btesi
(AB+TC Katks)
(Avro)
Destek
Oranlar
ncelik
Ekseni 1
Tarmsal letmelerin
Yeniden Yaplandrlmas ve
Topluluk Standartlarna
Ulatrlmasna Ynelik
Yatrmlar
St reten Tarmsal letmelere Yatrm
26.997.316,60
%50-%65
Et reten Tarmsal
letmelere Yatrm
Bte Kalemi-1
(Krmz et)
22.350.031,54
Bte Kalemi-2
(Kanatl eti)
1.575.600,00
ncelik
Ekseni 1
Tarm ve Balklk
rnlerinin lenmesi ve
Pazarlanmasnn Yeniden
Yaplandrlmas ve Topluluk
Standartlarna Ulatrlmasna
Ynelik Yatrmlar
St ve St rnlerinin
lenmesi ve
Pazarlanmas
Bte Kalemi-1
(St ileme tesisleri)
12.741.650,66
%50
Bte Kalemi-2
(St toplayan retici
rgtleri)
Et ve Et rnlerinin
lenmesi ve
Pazarlanmas
Bte Kalemi-1
Krmz et
kesimhaneleri)
8.665.659,58
Bte Kalemi-2
(Krmz et ileme
tesisleri)
345.598,07
Bte Kalemi-3
(Kanatl eti
kesimhaneleri)
1.172.509,00
Bte Kalemi-4
(Kanatl eti ileme
tesisleri)
61.711,00
Meyve ve Sebzelerin lenmesi ve Pazarlanmas
4.525.473,33
Su rnlerinin lenmesi ve Pazarlanmas
4.803.203,67
ncelik
Ekseni 3
Krsal Ekonomik
Faaliyetlerin eitlendirilmesi
ve Gelitirilmesi
iftlik Faaliyetlerinin eitlendirilmesi ve
Gelitirilmesi
6.908.637,20
%50
Yerel rnlerin ve Mikro letmelerin
Gelitirilmesi
10.982.579,64
Krsal Turizm
14.515.754,49
Kltr Balklnn Gelitirilmesi
4.621.760,00
TOPLAM 120.267.484,77
AFYONKARAHSAR
Karaman Mah. Tugeneral Halit akr Cad. Karaman Merkezi, A Blok No:9
(Valilik Arkas)
Tel: 0272 214 10 88 Faks: 0272 214 15 37
AMASYA
Hac lyas Mh. Yeniyol Cad. Sarolu Merkezi No:128, Kat:5
Tel: 0358 212 59 44 Faks: 0358 212 08 32
BALIKESR
Paaalan Mah. Gaffar Okkan Caddesi No:53
Tel: 0266 245 58 61 Faks: 0266 245 39 72
ORUM
Ulukavak Mah. Seluk 1.Cad. PTT Ba Mdrl Binas No:10
Tel: 0364 223 00 27 Faks: 0364 223 00 28
DYARBAKIR
anlurfa Yolu 1.Km.Gndoan Plaza Kat:2 No: 7, Kayapnar
Tel: 0412 252 12 89 Faks: 0412 252 12 90
ERZURUM
Vani Efendi Mah. Halolu Cad. Elit s Merkezi No:10 Kat: 2-3-4 Yakutiye
Tel: 0442 235 15 83-84 Faks: 0442 235 15 85
HATAY
Haraparas Mah. Haclar Cad. Bayr han A Blok, No:1-2-3, Antakya
Tel: 0326 225 12 23 Faks: 0326 225 12 32
ISPARTA
Eirdir yolu zeri l zel daresi Yerlekesi
Tel: 0246 224 38 00 Faks: 0246 224 38 01
KAHRAMANMARA
Egemenlik Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bulvar No:4
Tel: 0344 235 12 60 Faks: 0344 235 12 70
KARS
Ortakap mah.Faikbey Cad. No:14
Tel: 0474 212 40 51 Tel: 0474 212 21 97
KONYA
Feritpaa mah. Kule cad. Kule Plaza Merkezi Kat:16 No:23-24, Seluklu
Tel: 0332 233 92 93 Faks: 0332 233 93 94
MALATYA
Cevherizade Mah. Milli Egemenlik Cad. No:57
Tel: 0422 323 38 01-02 Faks: 0422 323 38 18
ORDU
Akyaz Mah. 793 Sokak No:18 Merkez
Tel: 0452 212 13 48 Faks: 0452 212 38 63
SAMSUN
Gzelyal Mah. 3004. Sok.No:7 Atakum
Tel: 0362 439 30 76-77 Faks:0362 439 30 81
SVAS
Mevlana Mah. Yahya Yerlikaya Sok. No: 21
Tel: 0346 222 04 27 Faks: 0346 222 04 51
ANLIURFA
Paaba Mah. Adalet Cad. No:9
Tel: 0414 314 15 39 Faks: 0 414 314 15 38
TOKAT
Yeilirmak Mah., eenistan Cad. No:7 Cangzler Merkezi
Tel: 0356 213 06 32 Faks: 0 356 213 06 31
TRABZON
Fatih Mah. Hac Ziya Habibolu Cad. No:29
Tel: 0462 225 03 85 Faks: 0462 230 09 96
VAN
Bahvan Mah. Kazm Karabekir Cad. Tursak Apt. No:66
Tel: 0432 210 23 33 Faks: 0432 214 17 77
YOZGAT
Aa Nohutlu Mah.Mevlana Cad.No.3
Tel. 0354 217 28 35 Faks: 0354 212 39 16
Alt Tedbir Ad ve Bte Kalemleri
Destek Almak Amacyla Bavurularn Yaplaca ve
Yatrmn Uygulanaca ller
St reten Tarmsal letmelere Yatrm
Afyonkarahisar, Amasya, Balkesir, orum, Erzurum, Isparta,
Kahramanmara, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, anlurfa,
Tokat, Yozgat
Et reten
Tarmsal
letmelere
Yatrm
Bte Kalemi-1 (Krmz et)
Afyonkarahisar, Amasya, orum, Diyarbakr, Erzurum,
Kahramanmara, Kars, Konya, Samsun, Sivas, anlurfa, Tokat,
Van, Yozgat
Bte Kalemi-2 (Kanatl eti) Afyonkarahisar, orum, Erzurum, Konya, Malatya
St ve St
rnlerinin
lenmesi ve
Pazarlanmas
Bte Kalemi-1
(St ileme tesisleri)
Afyonkarahisar, Amasya, Balkesir, orum, Erzurum, Isparta,
Kahramanmara, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, anlurfa,
Tokat, Yozgat
Bte Kalemi-2
(St toplayan retici rgtleri)
Et ve Et
rnlerinin
lenmesi ve
Pazarlanmas
Bte Kalemi-1
(Krmz et kesimhaneleri)
Afyonkarahisar, Amasya, orum, Diyarbakr, Erzurum,
Kahramanmara, Kars, Konya, Samsun, Sivas, anlurfa, Tokat,
Van, Yozgat
Bte Kalemi-2
(Krmz et ileme tesisleri)
Bte Kalemi-3
(Kanatl eti kesimhaneleri)
Afyonkarahisar, orum, Erzurum, Konya, Malatya
Bte Kalemi-4
(Kanatl eti ileme tesisleri)
Meyve ve Sebzelerin lenmesi ve Pazarlanmas
Amasya, Balkesir, orum, Diyarbakr, Hatay, Isparta, Konya,
Malatya, Samsun, Tokat, Kahramanmara, anlurfa
Su rnlerinin lenmesi ve Pazarlanmas
Hatay, Isparta, Kahramanmara, Konya, Malatya, Ordu, Samsun,
Sivas, Trabzon, Van, Erzurum
iftlik Faaliyetlerinin eitlendirilmesi ve Gelitirilmesi
Amasya, orum, Diyarbakr, Erzurum, Hatay, Kahramanmara,
Kars, Konya, Samsun, Sivas, anlurfa, Tokat, Trabzon,
Afyonkarahisar, Isparta, Malatya, Ordu, Yozgat
Yerel rnlerin ve Mikro letmelerin Gelitirilmesi
Amasya, orum, Diyarbakr, Erzurum, Hatay, Kahramanmara,
Kars, Konya, Samsun, Sivas, anlurfa, Tokat, Trabzon,
Afyonkarahisar, Isparta, Van, Ordu, Yozgat
Krsal Turizm
Amasya, orum, Diyarbakr, Erzurum, Hatay, Kahramanmara,
Kars, Konya, Samsun, Sivas, anlurfa, Tokat, Trabzon,
Afyonkarahisar, Isparta, Van, Ordu, Yozgat
Kltr Balklnn Gelitirilmesi
Afyonkarahisar, Amasya, Erzurum, Hatay, Isparta,
Kahramanmara, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, anlurfa,
Tokat, Trabzon, Van
niversitemizin ekte belirtilen birimlerine, 2547 sayl Yksekretim Kanunu'nun 23.,ve 25. maddelerinde belir-
tilen asgari koullarn yannda retim yeliine Ykseltilme ve Atama Ynetmeliinin ilgili maddelerinde belirtilen
artlara gre retim yesi alnacaktr. lana www.kafkas.edu.tr adresinden ulalabilir.
LAN EDLEN RETM YES KADROLARI VE BAVURU ARTLARI
A- DOENT BAVURU ARTLARI : Bavuruda bulunacak adaylarn bavurduklar blm ve anabilim dallar ile
telefon numaralar ve yazma adreslerinin de belirtildii dilekelerini; zgemiini, nfus czdan rneini, 6 adet
fotorafn, adli sicil beyan, daha nce kamuda alml varsa hizmet belgesini, Doentlik belgesini veya noter-
den onayl suretini, bilimsel alma ve yaynlarn kapsayan (4) drt takm dosyay ekleyerek Rektrlk Personel
Dairesi Bakanlna bavurmalar gerekmektedir.
B- YARDIMCI DOENT BAVURU ARTLARI : Bavuruda bulunacak adaylarn bavurduklar blm ve anabi-
lim dallar ile telefon numaralar ve yazma adreslerinin de belirtildii dilekelerine; ekleyecekleri zgemi, nfus
czdan rnei, 6 adet fotoraf, adli sicil beyan, daha nce kamuda alml varsa hizmet belgesini, Doktora
baar belgesi, bilimsel alma ve yaynlarn kapsayan (4) drt takm dosya ile birlikte kadronun ilan edildii
Fakltelere bavurmalar gerekmektedir. Adaylar iin 2547 sayl Kanun'un 23.maddesi gereince niversitemizde
ayrca Yabanc Dil snav yaplacaktr. Snav tarihleri bavuruda bulunduu birimlerce daha sonra duyurulacaktr.
- Tm bavurular mesai gn ve saatlerinde kabul edilecektir.
- Bavurular ahsen veya posta ile yaplabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden, sresi ierisinde yaplmayan
ve eksik belge ile yaplan bavurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktr.
- Doent kadrolar daimi statdedir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRM ANABLM DALI UNVANI DER ADED AIKLAMA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEN EDEBYAT FAKLTES FZKOKMYA DOENT 1 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEN EDEBYAT FAKLTES GENEL BYOLOJ DOENT 1 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VETERNER FAKLTES HASTALIKLARI DOENT 1 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETM FAKLTES ZHN ENGELLERN YARDIMCI 1 1 Eitim programlar alannda
ETM DOENT doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETM FAKLTES ZHN ENGELLERN YARDIMCI 3 1 lkretim programlar alannda
ETM DOENT doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETM FAKLTES ZHN ENGELLERN YARDIMCI 3 1 Egzersiz performans konusunda
ETM DOENT doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETM FAKLTES FEN BLGS YARDIMCI 1 1 lgili anabilim dalnda
ETM DOENT doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETM FAKLTES FEN BLGS YARDIMCI 4 1 lgili anabilim dalnda
ETM DOENT doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETM FAKLTES TRKE ETM YARDIMCI 3 1 lgili anabilim dalnda
DOENT doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEN EDEBYAT FAKLTES KLASK ARKEOLOJ YARDIMCI 3 1 Tun ve demir a seramikleri
DOENT zerine alm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEN EDEBYAT FAKLTES MTERCM YARDIMCI 3 1 Fransz edebiyatnda
TERCMANLIK DOENT doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEN EDEBYAT FAKLTES T.C. TARH YARDIMCI 1 1 Kars ve evresinde ermeni zulm
DOENT konusunda alm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEN EDEBYAT FAKLTES MTERCM YARDIMCI 3 1 Fransz edebiyatnda
TERCMANLIK DOENT doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KTSAD VE DAR BL.FAK. MUHASEBE VE YARDIMCI 3 1 evre muhasebesi konusunda
FNANSMAN DOENT doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIP FAKLTES TIBB PATOLOJ YARDIMCI 3 1 Bbrek hcreli karsinom ve DNA po-
DOENT limorfizmi konularnda almolmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIP FAKLTES DER VE ZHREV YARDIMCI 3 1 lgili alanda uzmanlk
HASTALIKLAR DOENT eitimi yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIP FAKLTES GS CERRAHS YARDIMCI 3 1 lgili alanda uzmanlk
DOENT eitimi yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIP FAKLTES NROLOJ YARDIMCI 3 1 lgili alanda uzmanlk yapm olmak
DOENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIP FAKLTES NKLEER TIP YARDIMCI 3 1 Hidronefrik bbreklerde
DOENT sintigrafi alm olma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIP FAKLTES OCUK SALII VE YARDIMCI 3 1 lgili alanda uzmanlk
HASTALIKLARI DOENT eitimi yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIP FAKLTES PSKYATR YARDIMCI 3 1 Konversiyon bozukluu alannda
DOENT alm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIP FAKLTES HASTALIKLARI YARDIMCI 3 1 Nefroloji yan dal yapm olmak
DOENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIP FAKLTES ENFEKSYON YARDIMCI 3 1 Kandida tiplendirmesi ve antifungal
HASTALIKLARI DOENT duyarllk konusunda alm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pseudomonas aeruginosa da
TIP FAKLTES TIBB YARDIMCI 3 1 karbapenem grubu antibiyotiklerle
MKROBYOLOJ DOENT alma yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIP FAKLTES GS YARDIMCI 3 1 Difzyon testi ve akcier volm
HASTALIKLARI DOENT zerine alm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIP FAKLTES KULAK BURUN BO- YARDIMCI 3 1 Yz blgesi tmr cerrahisinde
AZ HASTALIKLARI DOENT alm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIP FAKLTES KADIN HASTALIK- YARDIMCI 3 1 lgili alanda uzmanlk
LARI VE DOUM DOENT eitimi yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIP FAKLTES FZKSEL TIP VE YARDIMCI 3 1 lgili alanda uzmanlk
REHABLTASYON DOENT eitimi yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAHYAT FAKLTES DN BLMLER YARDIMCI 3 1 Dinler tarihinde doktora
DOENT yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAHYAT FAKLTES TEFSR YARDIMCI 3 1 lgili anabilim dalnda
DOENT doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAHYAT FAKLTES SLAM HUKUKU YARDIMCI 3 1 Osmanl dnemine ait fetva deer-
DOENT lendirilmeleri zerine alm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAHYAT FAKLTES HADS YARDIMCI 3 1 bni Huzeyme ve bni Hibban
DOENT Sahihleri zerinde alm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VETERNER FAKLTES PARAZTOLOJ YARDIMCI 3 1 lgili anabilim dalnda
DOENT doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VETERNER FAKLTES MKROBYOLOJ YARDIMCI 2 1 lgili anabilim dalnda
DOENT doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VETERNER FAKLTES HSTOLOJ VE YARDIMCI 2 1 lgili anabilim dalnda
EMBRYOLOJ DOENT doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAYVANCILIK
VETERNER FAKLTES EKONOMS VE YARDIMCI 3 1 lgili anabilim dalnda
LETMECL DOENT doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VETERNER FAKLTES CERRAH YARDIMCI 3 1 lgili anabilim dalnda
DOENT doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARS SYO YARDIMCI 1 1 Cerrahi hastalklar hemirelii ana-
DOENT bilim dalnda doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARS SYO YARDIMCI 3 1 hastalklar hemirelii anabilim
DOENT dalnda doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARS SYO YARDIMCI 3 1 ocuk sal ve hastalklar
DOENT hemirelii anabilim dalnda
doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KARS SYO YARDIMCI 3 1 Histoloji ve embriyoloji anabilim
DOENT dalnda doktora yapm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELEKTROMANYETK
MHENDSLK VE ALANLAR VE MK- YARDIMCI 3 1 izgisel olmayan optik alannda
MMARLIK FAKLTES RODALGA TEKN DOENT deneysel alm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MHENDSLK VE KMYASAL YARDIMCI 3 1 Kat-sv faz dengeleri zerine
MMARLIK FAKLTES TEKNOLOJLER DOENT alm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MHENDSLK VE TEMEL LEMLER YARDIMCI 3 1 Heterosiklik bileik sentezi
MMARLIK FAKLTES VE TERMODNAMK DOENT konusunda alm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MHENDSLK VE TEMEL LEMLER YARDIMCI 3 1 Heterosiklik bileik sentezi
MMARLIK FAKLTES VE TERMODNAMK DOENT konusunda alm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MHENDSLK VE PROSES VE REAK- YARDIMCI 3 1 Antimikrobiyel metal kompleks
MMARLIK FAKLTES TR TASARIMI DOENT yaplar zerine alm olmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B: 52826 www.bik.gov.tr
KAFKAS NVERSTES REKTRLNDEN
RETM YES ALIM LANI
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr de
Dosya no : 2011 / 1505 ESAS rnek No : 64
Satlmasna Karar Verilen Tanmazn Cinsi, Kymeti, Adedi Evsaf :
TAINMAZIN TAPU KAYDI : Manisa li Merkez lesi Selimahlar Ky 31 cilt 3000 sayfa 120 ada 1 parselde
bulunmakta ve tanmazn ana tanmaz nitelii YEM FABRKASI VE MTEMLATI vasfnda olup arsa olarak
4.913,00 m2 miktarnda ve tam hisselidir.
TAINMAZIN MAR DURUMU : Dosyasnda bulunan Selimahlar Belediye Bakanl yazsnda tapunun
K19.D01.3D pafta 120 ada 1 parsel numarasnda kaytl tanmazn son imar durumu ile ilgili olarak, sanayi bl-
gesi iinde sanayi depolama alandr (E:040) olduu bildirilmitir.
TAINMAZIN ADRES : Selimahlar Beldesi Sanayi Alan Merkez/MANSA
TAINMAZIN HALHAZIR DURUMU : DARE BNASI : Zemin +2 kattan oluan betonarme karkas yapdadr. n
ve arka cephesi mermer delidir.Yerler seramik, duvarlar saten al zeri saten boyaldr. kaplarAmerikan panel-
dir. Tavanlar alpen asma tavandr. Kalorifer tesisat vardr. Alt katta muhasebe, yemekhane, kalite kontrol labo-
ratuar bulunmaktadr. Mutfak ve yemekhane duvarlar tavana kadar seramiktir. D kaplar ve pencereler almin-
yum doramadr. 1.katta mdr odas, wc, ynetim kurulu odas, sekreter odas vardr.3.katta geni bir salon Wc
ve ariv odas vardr. Wc 1er tavana kadar mermerdir.3.katta ayrca teras vardr. Kalorifer ile snmaktadr.
KANTAR : Kantar etrafnda iki adet beton rampa ve kantarn iinde yer ald gei dzlnden olumaktadr.
BEK BNASI : Altgen yapdadr. Cepheleri mermer kapldr. at rts PVC kapldr. Yerler seramik delidir.
Cameknldr. i boyaldr. Elk tesisat vardr.
DEPOLAR : Depolarn zeminleri betondur. Tek katl ve 5,00 mt yksekliindedir. Betonarme karkas yaplmtr.
atlar elik at zerinde galvanizli satan yaplmtr. Blme duvarlar tuladr. ve d duvarlar sval ve boyaldr.
Kaplar demir dorama ve srgldr. 5 odadan olumaktadr.
TRAFO BNASI : Tek katl betonarme karkas trde yaplmtr. Ykseklii yaklak 5,00 metredir. ats galvaniz-
li trapez sa ile kaplanmtr.
KAZAN DARES : Tek katl betonarme karkas trde yaplmtr. Ykseklii 5,00 metre kadardr. inde ara kat
oluturulmutur. ats galvanizli trapez satr. Giri kaplar demir doramadr.
FABRKA BNASI : 5 katl betonarme karkas ve elik yapnn birlikte kullanld bir yapdr. Bodrumu vardr. Fabri-
ka binasnn 5.kat elik karkas yaplmtr. Katlar arasnda betonarme merdiven bulunmaktadr. Pencereler demir-
doramadr. Elk kumanda odas vardr. D cephesi sval ve boyaldr. Son kat satan cephe duvar eklinde evril-
mitir.
SUNDURMA YAPISI (ARA YK BOALTMA YER ) : Biri fabrikann arkasnda biri de batsnda olmak zere iki
ksmdan olumaktadr.3,30 metre yksekliinde tula duvar zerinde ankastre elik kolonlarla monte edilmitir.
elik atl ve zeri galvanizli trapez sa ile rtldr.
SUNDURMA (FABRKA N YL ALMA YER ) : Fabrikann nnde tek katl elik kolonlar zerinde oturmu
ats elik atl ve zeri galvanizli trapez satan yaplmtr.3 cephesi aktr.
FOSEPTK : 2 adet 40,00 m2 tabanl fosseptik bulunmaktadr.
BOALTMA UKURU : Fabrikann batsnda ara boaltma yerinin iinde boaltma ukuru vardr.
EVRE TANZM : Fabrikann iinde beton sahalar vardr. Ayca 40,00-50,00 metre civarnda yamur suyu
drenaj sistemi vardr. Fabrikann etrafndan prefabrik dekoratif korkuluk + baklaval tek rg korkuluk+dikenli tel
rg vardr.
TAINMAZIN TAPU KAYDINDAK TEFERRUAT LSTES :
1 adet 60 Ton Elektronik Kantar, 1 adet Gnlk Melas Tank Ve Tesisat, 1 adet Melas Mikseri 418/2150, 1
adet Ana Melas Tank 200 Ton, 1 adet ekili Deirmen (1120/700), 2 adet 500 Kg'lk Kantar, 1 adet Deirmen
(Hammadde Deposu), 1 adet Msr Krma Makinesi(Ham.Deposu), 1 adet Ezme Makinesi (Ham. Deposu), 1 adet
Bant Konveyr (Ham.Deposu), 12 adet Hammadde Silosu, 6 adet Yem Silosu, 1 adet Kompresr(Lupamat-500
Lt), 1 adet Kompresr(Lupamat-300 Lt), 1 adet Buhar Kazan, 1 adet Su Yumuatma Cihaz (Reineli Jandem
Tip,2500 Lt,1997), 1 adet Otomatik Tahliye Cihaz, 1 adet Yakt Tank (8000 Lt), 1 adet Kaynak Makinesi, 1
adet Pres Kontrol Sistemi, 1 adet Kamyon Boaltma Lifti (50 Ton/H) 2 adet Hammadde Alm Hoperi
(25M3/1997), 2 adet Boaltma Konveyr, 1 adet Hammade Alm Elevatr, 1 adet Tabii Magnet, 1 adet Zincirli
Konveyr, 2 adet Pnmatik Kapak, 2 adet Distribtr (8 Yollu,) 15 adet Silo Alt Adaptrleri, 48 adet Seviye
Gstergeleri, 12 adet Silo Alt Helezonlar 3 adet Motorlu Kapak, 1 adet Dozaj lama Kantar, 1 adet Dozaj Kantar
Alt Bnkeri Ve Zincirli Konveyr, 1 adet El Dkm Az Pnmatik Kapak, 1 adet Elavatr (500 Lk), 1 adet
Deirmen st Depo Ve Motorlu Kapak, 1 adet Servo Besleme (300/600), 1 adet Jet Filtre Ve Toz Aspirasyonu
(70m3/H), 1 adet Deirmen Alt Bunkeri Ve P.Kapak, 1 adet Kartrc (5500lt), 1 adet Ya Pskrtme Ya Katma
(20 Ton Ya Tank), 1 adet Kartrc Alt Depo Ve Zincirli Konveyr, 1 adet Zincirli Konveyr (250/430), 1 adet
Distribtr (8 Yollu,250 Tip), 6 adet Mamul Silo Alt Adaptrleri (1200 Mm), 6 adet Pnmatik Kapaklar
(400x400), 1 adet Pelet Presi (520/178), 1 adet Pelet Soutucu (2400/2400 Mm), 1 adet Pelet Krc
(Yemmak), 1 adet Pelet Elevatr (450 Mm), 1 adet Pelet Elei (1500 Mm), 6 adet ki Yollu Pnmatik Klepe
(250x250), 1 adet Aspirasyon Siklon (2000 k), 1 adet Aspirayon Fan (2400 M3/Dak), 1 adet Pelet Presi
(420/150), 1 adet Pelet Soutucu, 1 adet Pelet Krc, 1 adet Pelet Elevatr, 1 adet Pelet Elei, 12 adet
Pnmatik Kapak Ve Klepe, 1 adet Aspirasyon Siklon, 1 adet Aspirasyon Fan, 2 adet Torbalama Kantar (50 Kg),
1 adet Dkme Yem Konveyr (250/450), 2 adet Diki Band Stunu (3000/400 Mm), 2 adet Diki Makinesi,
2 adet Kamyon Ykleme Band (7500/600), 1 adet Basnl Hava Tesisat, 1 adet Ak Borular, 1 adet Montaj-
letmeye Alma-Son Kat Boya
TAINMAZDA BULUNAN ELEKTRK TESSLER :
7 hcreli trafo binasnda 800 kVA trafo nun bulunduu, 2 adet kesici hcresi, giri k ve l hcreleri ile
yedek hcrelerin bulunduunu, faal hcrelerde ayrclarn olduu primer l sistemi kullanld, AG Hcreinin ve
Datm panosu mevcuttur.Trafo merkezi AG datm panosundan dare binasna, Fabrika ana binasna ana hat
klarnn olduu, fabrika ve idare binasndan Kazan dairesi, sundurma, depolar, kantar, beki kulubesi d aydn-
latma hatlarnn ekilmitir. Fabrika ana binada Fabrikadaki makineleri besleyen, Kontrol ve Kumanda eden panolar
bulunmaktadr. Kontrol ve Kumanda panolarndan beslenen motorlara ait besleme ve kumanda kablolar. (180 m
civarnda), Kantar, fosseptik, kazan dairesi besleme hatlar ve kumanda panolar, 3 katl idare binas, sundurmalar,
depolar, beki kulbesi tesisat ve tablolar (komple) olmak zere elektrik tesisat mevcuttur. Daha geni bilgiler
dosyadaki bilirkii raporlarnda mevcuttur.
Takdir Olunan Kymeti : 2.206.494,50 TL. (naat-arsa- elektrik ve teferruat listesindeki makinalarn toplam
deeri Manisa 2.cra H.Mah.nin 23/02/2012 tarih ve 2012/344 E. 2012/46 K. sayl ilam ile tespit edilmitir.)
1. Sat Gn : 08/10/2012 saat : 14:50 - 14:55 aras
2. Sat Gn : 18/10/2012 saat : 14:50 - 14:55 aras
Yukarda zellikleri yazl tanmazlar bir bor nedeni ile ak arttrma suretiyle satlacaktr.
Sat artlar :
1- Sat yukarda belirtilen gn ve saatte Manisa Adalet Saray 5.cra Mdrl 1.kat 146 nolu sat odasnda
ak artrma sureti ile yaplacaktr. Bu artrmada tahmin edilen kymetin % 60 n ve rhanl alacakllar varsa ala-
caklar mecmuunu ve sat masraflarn gemek art ile ihale olunur. Byle bir bedelle alc kmaz ise en ok
artrann taahhd baki kalmak art ile yukarda belirtilen gn ve saatlerde ikinci arttrmaya klacaktr. Bu arttr-
mada da bu miktar elde edilememi ise tanmaz en ok arttrann taahhd sakl kalmak zere arttrma ilannda
gsterilen mddet sonunda en ok arttrana ihale edilecektir. u kadarki, arttrma bedelinin maln tahmin edilen
kymetinin % 40'n bulmas ve sat isteyenin alacana rchan olan alacaklarn toplamndan fazla olmas ve bun-
dan baka, paraya evirme ve paylatrma masraflarn gemesi lazmdr. Byle fazla bedelle alc kmaz ise sat
talebi decektir. 2-Arttrmaya itirak edeceklerin, tahmin edilen kymetin % 20'si nisbetinde pey akesi veya bu
miktar kadar milli bir bankann teminat mektubunu vermeleri lazmdr. Sat pein para iledir, alc istediinde 10
gn gememek zere mehil verilebilir. hale damga vergisi, mevzuatn ngrd oranda KDV, tapu alm harc
ve masraflar ile gayrimenkuln teslim masraflar alcya aittir. Tellaliye resmi, tanmazn aynndan doan birikmi
vergiler ve tapu satm harc sat bedelinden denir. 3- potek sahibi alacakllarla dier ilgililerin ( * ) bu tanmaz
zerindeki haklarn hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarn dayana belgeler ile onbe gn iinde dairemi-
ze bildirmeleri lazmdr. Aksi takdirde haklar tapu sicil ile sabit olmadka paylamadan hari braklacaktr. 4- hale-
ye katlp daha sonra ihale bedelini yatrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tm alclar ve kefilleri teklif
ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasndaki farktan ve dier zararlardan ve ayrca temerrt faizinden mteselsilen
mesul olacaklardr. hale fark ve temerrt faizi ayrca hkme hacet kalmakszn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark,
varsa ncelikle teminat bedelinden alnacaktr. 5- artname, ilan tarihinden itibaren herkesin grebilmesi iin daire-
de ak olup masraf verildii takdirde isteyen alcya bir rnei gnderilebilir. 6- bu sat ilannn, tapuda adresi
bulunmayan ve Adli tebligat iade olan dier ilgililer hakknda da K.nun 127.maddesi gereince tebligat yerine
kim olmak zere ilanen tebli olunur. 7- Sata itirak edenleri artnameyi grm ve mnderecatn kabul etmi
saylacaklar, bakaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1505 E. sayl dosya numaras ile Mdrlmze bavurma-
lar ilan olunur. 12/08/2012 ( c. f. K. 126 ) ( * ) lgililer tabirine irtifak hakk sahipleri de dahildir.
Ynetmelik rnek No : 27 B: 52771 www.bik.gov.tr
T.C. MANSA 5. CRA MDRL
TAINMAZ AIK ARTIRMA LANI
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr de
2011 / 5 Sat
Tanmazn; Tapu Kayd : Erzincan ili, Kemaliye ilesi, Suba ky, pafta, 119 ada, 9 parsel, 428,52 m2
zellikleri : 2 Katl Ev ve Tarla
mar Durumu : -
1.Sat Gn : 17/10/2012 2.Sat Gn: 30/10/2012 Sat Saati: 14:00 - 14:15 - Aras
Sat Yeri : Kemaliye Adliyesi Sat Memurluu ( Yaz leri Mdrl Odas )
Muhammen Bedel : 2 katl Ev+Bahe Bedeli = 57.490,74 TL
Sat artlar : 1-Sat,yukarda belirtilen birinci sat gnnde, sat saatleri arasnda sat yerinde ak
artrma suretiyle yaplacaktr. Bu artrmada tahmin edilen deerin yzde 60'n ve rhanl alacakllar varsa alacak-
lar toplamn ve sat ve paylatrma giderlerini gemek art ile ihale olunur. Byle bir bedele alc kmazsa en
ok artrann taahhd sakl kalmak artyla yukarda belirtilen ikinci sat gnnde ayn yer ve saatler arasnda ikin-
ci artrmaya karlacaktr.Bu artrmada da rhanl alacakllarn alacaklar toplamn, sat ve paylatrma giderlerini
gemesi ve artrma bedelinin maln tahmin edilen kymetinin yzde 40n bulmas lazmdr. Byle bir bedelle alc
kmazsa sat talebi decektir. 2-Artrmaya itirak edeceklerin, tahmin edilen kymetin yzde 20'si nispetinde
Trk Liras pein para veya bu miktar kadar milli bir bankann teminat mektubunu vermeleri lazmdr. Sat pein
para iledir. Alcya istediinde 10 gn gememek zere mehil verilebilir. Tapu alm harc, damga vergisi ile K.D.V.
alcya aittir. Birikmi vergiler sat bedelinden denir. 3-potek sahibi alacakllarla dier ilgililerin ( * ) bu tanmaz
zerindeki haklarn hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarn dayana belgeler ile on be gn iinde memurlu-
umuza bildirmeleri lazmdr. Aksi takdirde haklar tapu sicili ile sabit olmadka paylatrmadan hari braklacaktr.
4-Sat bedeli hemen veya verilen mhlet iinde denmezse cra flas Kanununun 133 nc maddesi gereince
ihale feshedilir. ki ihale arasndaki farktan ve yzde 10 faizden alc ve kefilleri mesul tutulacak ve hi bir hkme
hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-artname, ilan tarihinden itibaren herkesin grebilmesi iin
dairede ak olup gideri verildii takdirde isteyen alcya bir rnei gnderilebilir.6-Sata itirak edenlerin artname-
yi grm ve mnderecatn kabul etmi saylacaklar , bakaca bilgi almak isteyenlerin yukarda yazl dosya numa-
rasyla memurluumuza bavurmalar gerekmektedir.
bu ilan tebligat yaplamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak zere ilan olunur. 09/08/2012
( * ) lgililer tabirine irtifak hakk sahipleri de dahildir. ( K m. 126 ) B: 52820 www.bik.gov.tr
T.C. KEMALYE ( SULH HUKUK MAH. ) SATI MEMURLUU
TAINMAZIN AIK ARTIRMA LANI
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr de
DOSYA NO: 2005/119 KARAR NO: 2010/112
5682 Sayl Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykrlk suundan Mahkememizin yukarda Esas ve karar numa-
ras yazl 29/04/2010 tarihli ilam ile 5682 S.Y.nn 34/1 maddesi gereince Tecilli 440 TL ADL PARA cezas ile
cezalandrlan Abbas ve Gm olu, 1977 doumlu, Culfa Reyonu Cemaleddin Ky Nahvan Azerbaycan
adresinde ikamet eden MURAD ALSOY tm aramalara ramen bulunamam, karar tebli edilememitir.
1- 7201 sayl Tebligat Kanununun 29. maddesi gereince hkm zetinin lanen tebliine,
2- Hkm fkrasnn ilan tarihinden itibaren 15 gn sonra tebli edilmi saylacana karar verilmi olup, ilan olunur.
18/06/2012 B: 52816 www.bik.gov.tr
T.C. KAIZMAN SULH CEZA MAHKEMES LAN
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr de
Maliye Bakanl Muhasebat Genel Mdrlnde bo bulunan 8 adet Szlemeli Programc, 3 adet Szlemeli
zmleyici-Sistem Programcs ve 1 adet Szlemeli Mtercim-Tercman pozisyonunda istihdam edilmek zere,
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayl Szlemeli Personel altrlmasna likin Esaslarn "Snav art" balkl Ek
2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen ynteme gre, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4/B maddesi
gereince szlemeli personel alm yaplacaktr.
1) BAVURU ARTLARI
A) GENEL ARTLAR :
a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48. maddesinde belirtilen artlar tamak,
b) Son bavuru tarihi itibaryla 35 yan doldurmam olmak.
B) ZEL ARTLAR :
a) PROGRAMCI VE ZMLEYC-SSTEM PROGRAMCISI POZSYONU N ZEL ARTLAR :
1) Fakltelerin drt yllk Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Teknolojisi ve Biliim
Sistemleri, Biliim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar retmenlii, Bilgisayar Sistemleri
retmenlii, Bilgisayar ve Kontrol retmenlii, Elektronik ve Bilgisayar retmenlii, statistik, Fizik, Matematik,
Matematik-Bilgisayar, Uygulamal Matematik ve Bilgisayar, statistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Mhendislii,
Mekatronik Mhendislii, Enformasyon Teknolojileri, Fizik Mhendislii, Yazlm Mhendislii, Bilgisayar
Mhendislii, Biliim Sistemleri Mhendislii, Elektrik ve Elektronik Mhendislii, Elektronik Mhendislii, Endstri
Mhendislii blmlerinden ya da bunlara denklii Yksekretim Kurulunca kabul edilmi yurt dndaki yk-
sekretim kurumlarndan mezun olmak,
2) 2012 yl Kamu Personel Seme Snav KPSS3 (B) puan trnden en az 70 puan alm olmak,
3) ngilizce bildiini belgelemek, (KPDS snavndan en az "D"alm olmak veya SYM tarafndan edeerlii
kabul edilen dier yabanc dil snavlarndan, bu puana denk puan alm olmak)
4) Programc pozisyonuna bavuracaklar iin: Yksekrenimi srasnda bilgisayar alannda ders aldna ilikin
belge veya Milli Eitim Bakanl Onayl Bilgisayar Kurslarn bitirdiine ilikin onayl sertifika sahibi olmak,
5) zmleyici-Sistem Programcs pozisyonuna bavuracaklar iin: BM'de kullanlan programlama (Java, .net,
SQL, PL/SQL) dillerinden biri ile dier programlama dillerinden en az iki tanesi bildiini belgelemek,
6) zmleyici-Sistem Programcs pozisyonuna bavuracaklar iin: En az 1 yl bilgi ilem merkezinde Programc
olarak alm olmak.
b) MTERCM-TERCMAN POZSYONU N ZEL ARTLAR :
1) niversitelerin en az 4 (drt) yllk eitim veren Mtercim-Tercmanlk veya eviribilim blm ile bunlara
denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtii ve yurtdndaki yksekretim kurumlarndan mezun olmak,
2) 2012 yl Kamu Personel Seme Snav KPSS108 (B) puan trnden en az 70 puan alm olmak,
3) KPDS (ngilizce) snavndan en az B alm olmak veya SYM tarafndan edeerlii kabul edilen dier
yabanc dil snavlarndan bu puana denk puan alm olmak,
4) Akc bir ngilizceye sahip olmak
2) BAVURU EKL - TARH - YER VE STENLEN BELGELER
Bavurular, 27/08/2012 - 04/09/2012 tarihleri arasnda http://www.muhasebat.gov.tr adresinde bulunan
Talep Formunun doldurulmasndan sonra,fotoraf yaptrlmak ve imzalanmak suretiyle aada saylan belgeler-
le birlikte, 04/09/2012 Sal gn saat 17.00'ye kadar Muhasebat Genel Mdrlne (Maliye Bakanl
Muhasebat Genel Mdrl M Blok Merkez Personel ubesi 3. Kat 303 Nolu Oda lkadm Caddesi TBMM Kars
Dikmen/ANKARA) elden teslim edilmek veya son bavuru tarihinde anlan adreste olacak ekilde postayla gnde-
rilmek suretiyle yaplacaktr.
a) Talep Formu (Fotorafl),
b) Diploma veya mezuniyet belgesi asl veya onayl rnei (gerekmesi halinde Yksekretim Kurulundan aln-
m denklik belgesi),
c) KPDS veya SYM tarafndan edeerlii kabul edilen dier yabanc dil snavlarna ilikin Snav Sonu
Belgesinin asl veya onayl rnei,
) Programc pozisyonuna bavuracaklar iin: Yksekrenimi srasnda bilgisayar alannda ders aldna ilikin
belge veya Milli Eitim Bakanl onayl bilgisayar kurslarn bitirdiine ilikin onayl sertifika,
d) zmleyici-Sistem Programcs pozisyonuna bavuracaklar iin: BM'de kullanlan programlama (Java, .net,
SQL, PL/SQL) dillerinden biri ile dier programlama dillerinden en az iki tanesini bildiine dair belge, (Transkript,
ders alm belgesi veya niversitelerin ya da Milli Eitim Bakanl onayl bilgisayar kurslar bitirdiine ilikin onayl
sertifika)
e) zmleyici-Sistem Programcs pozisyonuna bavuracaklar iin: Bilgi ilem merkezinde Programc olarak en
az 1 yl altna dair belge,
3) BAVURULARIN DEERLENDRLMES VE SONULARIN DUYURULMASI
Bavurularn incelenmesi sonucunda genel ve zel artlar salayan adaylardan, KPSS puan esas alnarak yapla-
cak sralamaya gre en yksek puanldan balanarak, duyurulan bo pozisyonlarn 10 (on) katna kadar aday yazl
snava arlacaktr. Bu sralamaya gre son srada ayn puana sahip birden fazla adayn bulunmas halinde, bu
adaylarn tamam snava kabul edilecektir.Snava katlma hakkn elde edemeyen bavuru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktr.
Yazl snava girmeye hak kazanan adaylar ve snav yerinin ak adresi www.muhasebat.gov.tr internet adresinde
ilan edilecektir. Ayrca yazl bildirim veya tebligat yaplmayacaktr.
4) SINAVIN EKL VE BAARI
a) Snav: Yazl ve szl olmak zere iki aamal yaplacaktr.
b) Yazl Snav: Mesleki bilgiyi ler nitelikte olacaktr.
c) Szl Snav: Mesleki bilgi ve uygulamay ler nitelikte olacaktr.
Yazl ve szl snavda baarl olmak iin ayr ayr 100 tam puan zerinden en az 70 puan alm olmak arttr.
Yazl snav baarl olamayanlar szl snava alnmazlar.
5) SINAV KONULARI
a) PROGRAMCI VE ZMLEYC-SSTEM PROGRAMCISI POZSYONU N SINAV KONULARI :
- Temel Bilgisayar ve Donanm
- Veri Yaps
- Algoritma
- Ak Diyagram
- Java - Java Script
- Oracle Veritaban - SQL - PL/SQL
- Unix - Linux
- MS Windows letim Sistemleri (2008 server)
- Temel Ofis Uygulamalar (MS Office 2010)
- Bilgisayar Alar ve Yaplar (Network)
- Matematik
b) MTERCM-TERCMAN POZSYONU N SINAV KONULARI :
- Mali terminolojiye ynelik olarak, mesleki bilgiyi ler nitelikte eviri
6) SINAV TARHLER, YER VE SINAV SONULARININ LANI :
a) PROGRAMCI YAZILI SINAVI
10 EYLL 2012 PAZARTES Saat 10.00 - ANKARA
b) ZMLEYC-SSTEM PROGRAMCISI YAZILI SINAVI
10 EYLL 2012 PAZARTES Saat 14.00 - ANKARA
c) MTERCM-TERCMAN YAZILI SINAVI
13 EYLL 2012 PEREMBE Saat 10.00 - ANKARA
Yazl snav sonucunda baarl olup, szl snava girmeye hak kazanan adaylar, yazl snav tarihinden itibaren
onbe gn ierisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Yaplacak bu bildirimde szl snav tarihi ve
yeri belirtilecektir.
Szl snav sonular, www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.
Ayrca yazl bildirim veya tebligat yaplmayacaktr.
7) SINAVIN DEERLENDRLMES
Yazl snav sonucunda 100 tam puan zerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar szl snava arlacaktr.
Yazl ve szl snavlarda baarl olmak iin 100 tam puan zerinden en az 70 tam puan alnmas zorunludur. Yazl
ve szl snav sonucunda alnan notlarn aritmetik ortalamas, adaylarn nihai baar puann oluturur. Adaylar nihai
baar derecelerine gre sralamaya tabi tutulacak ve kontenjan says kadar adayla szleme imzalanacaktr.
8) DER HUSUSLAR
- Snavda kimlik tespitinde kullanlmak zere nfus czdan veya src belgesi bulundurulacaktr.
- Son bavuru tarihinden sonra yaplan mracaatlar, posta yoluyla yaplan bavurularda son bavuru tarihinden
sonra Bakanlk kaytlarna ulaan mracaatlar ile aranan nitelik ve artlara sahip olmayan ya da belgeleri eksik olan-
larn bavurular kabul edilmeyecektir.
- Posta yoluyla yaplacak mracaatlarda bavuruda istenilen belgelerin asl veya onayl suretleri gnderilecektir.
ahsen yaplan mracaatlarda ise belge asllarnn Bakanlmza ibraz halinde rnekleri tasdik edilerek asllar iade
edilecektir.
- Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon unvan iin ayn sayda yedek aday belirlenecektir.
- Snavda baarl olamayan adaylarn bavuru evrak, szl snav sonucunun aklanmasndan itibaren 1 (bir) ay
iinde dilekeyle talep edilmesi halinde iade edilecek, bu tarihten sonraki talepler dikkate alnmayacaktr.
- Yurtii veya yurtdnda ngilizce dili ile retim yapan niversitelerden lisans dzeyinde mezun olanlar, yurt
iinde lisans dzeyinde renim grdkten sonra ana dili ngilizce olan yabanc lkelerde ngilizce dilinde master
veya doktora yapanlarn ngilizce dil dzeyleri (D) olarak kabul edilir. Yabanc dil snav sonular 5 yl sre ile geer-
lidir. Bu srenin bitiminde snava girmeyenlerin yabanc dil bilgi dzeyi (D) dzeyi olarak kabul edilir.
- Geree aykr belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakknda yasal ilem yaplr. Atamalar yaplm ise ata-
malar iptal edilir. Kurumumuz tarafndan kendilerine denen bir bedel varsa bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilir.
9) LETM BLGLER :
T.C. Maliye Bakanl Muhasebat Genel Mdrl
Merkez Personel ubesi 3. Kat 303 No'lu Oda
lkadm Caddesi Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kava
06100 Dikmen/ANKARA
Elektronik Posta Adresi: merkezpersonel@muhasebat.gov.tr
Telefon: 0 (312) 415 16 10 - 415 23 80 - 415 17 01
A: 11851 www.bik.gov.tr
T.C. MALYE BAKANLII MUHASEBAT GENEL MDRL
(4/B) SZLEMEL PERSONEL ALIM LANI
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr de
BUSA\|A,/('6*7..#*).'0*1%#'('0&'\|\ S0HBET VE \AZ||AR| ESAS A||\ARA| HAZ|R|A\|A|TAO|R 24 A0UST 0S 2O12 CU|A SA\ | A 2o SA\ | . 11O1 | u | u @/ a ra . : c r. | |
Sl\ll lSllV:SL\LL LKNKl\l
azon bir nu'ninin lullugu yol arizali olur ana basina
nusibol golnoyobilir. azon do insan arizasiz bir yolda
yurudugu haldo pok cok nusibol ilo karsilasabilir. Hal-
la dosdogru yolda olan insanin basina onu olonok vo
inlihan olnok icin cok dola bin bolanin goldigi do olur.
olanin on siddollisinin nobiloro, sonra voliloro (bas-
ka bir rivayollo ulonaya), sonra da dorocosino goro, di-
gor insanlara goldigi dusunulurso, nusibolin hor insa-
na golobilocogi, dolayisiyla bolaya naruz kalnanin, ki-
sinin yurudugu yolun ogriligi voya dogruluguyla cok da
alakadar olnadigi gorulocoklir.
Allah, bola vo nusibollor ilo dogru yolda olan bir in-
sani, daha dogru yola vo daha iloriyo losvik odobilir. lgri
bir insani da dogru yola ilolnok icin lonbihlo buluna-
bilir. Yani Conab-i Hakk'in icraalini anlanak cok zor-
dur. Horkos bolayi soviyosino goro, kondisino gondoril-
nis bir sinyal kabul olnoli vo ona goro Hazir ol' vazi-
yolino gocnolidir. 1abii bolirlliginiz bu dusunco horko-
sin kondino baknasi acisindan cok ononlidir. askala-
rinin basina golon bola vo nusibollori, kondi yoluna uy-
nadigindan vo kondi yolunun disinda bir yol lakip ol-
liklorindon dolayi naruz kaldiklari soklindo kabul ol-
nok, on basil nanasiyla nanorlliklir. oylo bir dusun-
co, nu'ninin nuruvvoliylo lolil odilonoz. Holo bunu
h oldu' soklindo olo alna, -nozu billah- Muslu-
nanlik ilo kal'iyon lolil odilonoz. -Hahzanallah- Al-
lah o nusiboli dondurur do boylo diyonin basina covi-
rir. Halla yuzdo yuz gilliklori yol arizali olan insanlarin
basina golon bolalarin baska bir soboplon dolayi dogil
do sadoco bu soboplon dolayi onlarin basina goldigini
dusunnok do yino bir nanorllik vo kadirnasinasliklir.
lnsan bir nu'nino karsi daina nuruvvolli, gonul-
don olna nocburiyolindodir. u zaviyodon bakildigin-
da golip ovinizi bassalar, bizi dovsolor vo hukukunu-
za locavuz olsolor vo gidorkon baslarina bir bola gol-
so, h oldu' dononok gorokir. oylo birinin o anki
hislorino naglup olarak nuvakkalon bir sizlannasi vo
lovorani olsa da, sonra nodanol olnoli vo Anan ya
Rabbi' lisnan oldun' Sana siginirin' donolidir.
Mu'ninin baska bir nu'nino karsi
olan lavri hop boylo olnalidir vo
ona duson soy do budur. unku -
insaallah- bir gun onunla Siral'i
borabor gococok, Connol'o bo-
rabor girocok vo yuz yuzo ba-
kisacagiz. rada icinizdoki o
nuznoralin horllanasi hor za-
nan bahis novzuu olabilir. Du-
sundugunuz vo lasarladiginiz
soylor o gun onunuzo bir bir do-
kulobilir -ki dokulno ihlinali vardir-
islo o zanan cok nahcup oluruz. Zira
Conab-i Hak, Cun golir, bulun gizli hallor
orlaya dokulur. (1arik, 86/9) buyurnakladir.
Sollaru'l-Lyb olan Hz. Allah, bizin vo baskala-
rinin kusurlarini da solrolsin insaallah'..
uermuoet
eeza de|dr
Klnolin yorolicisi ve yosolicisi Yce llloh`o sonsuz
hond seno ve skrler olsun. Fy blze her seyden
doho yokin bulunon Yce Robb`lnlz! 0er,ek buloco-
gini bulnus ve bosko oronolordon kurlulnus vuslol
kohrononlorinin znreslne blzl de dohll eyle.. Lhul
lenlnln feroh-fezo lkllnlnln kopilorini bu nslok
kullorin l,ln de orolo.. Hldoyel lociylo lo,londirorok hl-
noyene ol ve sevlp hosnul oldugun kullorini her zo-
non nuhofozo buyurdugun glbl blzl de koruyup kollo!
....... ..... .,.. ,,.
Nonoz edo edlllrken, nulloko lo`dll-l erkno rl-
oyel edllnelldlr. Bunun l,ln nonozdo Kur`n-i
Kerln`l uzunco okuyup kiyoni uzolno, rk ve
secdede uzunco durno glbl hususlor ,ok onenll-
dlr. Bu rknler hokkiylo yerlne gellrlldlgl ve ne-
sokkollerlne kollonildigi ol,de lnson, her nonoz-
lo blrllkle oyri blr derlnllk kozonocoklir. Bundon
doloyidir kl lnson, kildigi nonozlorini blr kere doho
yorunlonoli, kiyon, rk ve secdeyl derlnlenesl-
ne bln benllglyle duynoyo ,olisnolidir.
Hor insan, llondiniz'do zirvo nokla-
da ornoklorini gordugu guzol silalla-
rin hopsino sahip olnayi islonolidir.
u ali silallara lalib olarak donoli-
dir ki, Allah'in, Son llondiniz'don
sonra poyganbor yaralnazsin. un-
ku halinoyi coknis, bu son donis
vo poyganborlik sarayinin Sullani-
ni gondornissin. lakal bon do, loy-
ganboriniz'i usvo-i hasono olarak
gondorip 'nunla bizo goslordigin
guzol ahlakla ahlaklannak isliyo-
run: 'ndaki ovsal-i aliyo'yo lalibin.
oni do oylo sadik oylo, nun gibi
onin kil: boni do loblig insani yap, o
vaziloyi oda odorkon lolanolli haro-
kol olnoyo nuvallak oylo. 'na yo-
lisnon nunkun dogil ana 'nun
ardinda yurunono do bir nani yok.
loyganborligo lalib dogilin, boylo
bir lalop on basla Sana karsi saygi-
sizliklir: lakal poyganborano ovsala
lalibin. ana da o ovsali nasip ol ki,
olini uzalligin hor yordo Sonin riza-
ni lahsilo nuvallak olayin.
lvol, bu duygu vo dusuncodo ol-
nak, lananiyolo vo konalo lalib ol-
naklir. lakal siz lananiyolo lalib ol-
saniz da, niyolinizlo bunu isloyip dav-
ranislarinizi ona goro ayarlasaniz vo
insan-i kanil ulkunu yakalana yo-
lunda gayrol olsoniz do hala olnok,
bazon lokozlonok, kini zanan oksik
vo noksan yapnak nukloza-yi bo-
soriyollir. undan dolayidir ki, Allah
Roslu, Hor insan hala odor. Hala
odonlorin on hayirlisi hala olliklon
sonra honon lovbo ilo onu silnoyo
calisandir. buyurnuslur. Donok ki,
bu yavuz halalari, bu sovinsiz kaba-
hallari orlaya koyan insanlarin on ha-
yirlisi, hala odor olnoz, kabiliyolino,
soviyosino goro, lovbo, ovbo, inabo
kurnalarina kosarak honon arinip
yonidon Allah'a yonolondir. yloy-
so biz, nukonnoliyolo lalib olsak da,
insanlik gorogi bazi zaafariniz nuk-
solligi yordo, nanon haslalanabilir,
surcup dusobiliriz. nonli olan du-
sup kalnanak, dusup kalknaklir.
Dusor dusnoz honon kalkip Soyyi-
dina Hazroli don gibi: Rabb'iniz
kondinizo zulnollik. (A'ral, 7/23)
doyip, nolsin zulnundon Conab-i
Hakk'a siginnaklir.
0U;UKk|MkK0||,
0U;| 0| Kk|KMkK
Hala karsisinda don lavri orlaya
koynak cok ononlidir: Allah'in ka-
pisinda akillica harokol olnoyi Haz-
roli don'don ogronnok lazindir.
nunki bir zollodir: nukarrob halasi-
dir. una ragnon Hazroli don, zol-
losinin honon ardindan Rabbi'no yo-
nolnis: soylan iso, lonorrudundo do-
van olnislir. lslo bu noklada, sur-
cup duson ilo bilorok baskaldiran, bir-
birindon ayrilnislir. iri, Connol'lon
cikarilacagi sirada dahi kalbi lovoc-
cuhunu dovan ollirnis, Hakk'in ka-
pisina karsi volali vo sadik olnus,
Rabb'iylo nunasobollorini lananla-
naya calisnislir. Digori iso nulona-
di bir iniso gocnis: kibir, gurur vo is-
yanindan dolayi hor gocon dakika bi-
raz daha gayyaya yuvarlannislir.
Hazroli don'in cocuklari olarak
biz do halalarin agina lakilabilir vo on-
lar cibilliyoliniz uzorindo ciddi losir icra
odinco, aradiginiz nukonnoliyolo gi-
don yollarda bir loroddul yasayabiliriz.
Kaniliyol vo lananiyoli yakalanak
adina yururkon lokozloyobilir vo bir
hondogo dusobiliriz. lakal insan icin,
dusup kalnak dogil: dusso do honon
kalknaklir osas olan. Dogisik nunaso-
bollorlo arz olligin gibi: oldon goldigin-
co gunaha on az hayal hakki lanina ci-
vannorlligini goslornok cok ononli-
dir. Cozun bir harana kaysa, bu guna-
hin uzorindon bir dakika bilo gocno-
don, o gunahlan siyrilnak icin honon
huzura kosnali, Allah'in huzurunda al
lornani arayacagin bir soccado bulna-
li, basini yoro koynali vo lovbo olnoli-
sin. Cunahin canli kalnasina noydan
vornonolisin: cunku llondiniz'in ila-
dosiylo, islonon hor gunah ruhla yara-
lar acar: kalbdo bir loko birakir vo ayni
zananda hor gunah bir baska guna-
hin davolcisi olur. lgor gunah, lovboy-
lo cabuk silinnozso, Lslad'in dodigi
gibi, bir gunah, bir gunah, bir gunah...
daha dorkon ona inzinan odon digor
gunahlarla kalbdo haln olur, kalb nu-
hurlonir, hahzanallah.. undan dola-
yi, Hor gunah icindon kulro gidon bir
yol vardir. lvol, insan gunah islonok-
lo no kahr olur, no do kulurlo inan ara-
sinda bir nonzilo asili kalir. lakal surasi
da bir gorcoklir ki: gunah isloyon insan
inandan bir adin uzaklasnis, kulro do
bir adin yaklasnis olur. lgor, iki gu-
nah islorso, iki adin alnis vo kulro iki
adin yaklasnis, kondisiylo kulur ara-
sindaki nosaloyi darallnis olur. un-
dan dolayi, hakiki bir nu'nin, ozollik-
lo alorjik bir insanin, ari voya akrop sok-
nasi gibi soylordon sakindigi gibi gu-
nahlardan sakinnali: yilandan, ciyan-
dan kacligi gibi gunahlarin on kucu-
gundon bilo kacnalidir. unku lana-
niyolin vo konalin laliplori aradiklarini
ancak boylo bir loyakkuzla bulabilirlor.
;N8k;| kk0|0k
loyganbor llondiniz bir hadis-i so-
riforindo, Lc haslol vardir. unlar
kindo varsa inanin ladini duyar: Al-
lah'i vo Roslunu hor soydon vo hor-
koslon daha cok sovnok: bir kulu sirl
Allah rizasi icin sovnok: Allah, inan-
sizliklan kurlarip lslan'i nasip ollik-
lon sonra lokrar kulro, inancsizliga
dusnoklon, aloso alilnaklan kork-
lugu gibi korknak. buyurnakladir.
Donok ki inanin ladini alnanin ilk
sarli, Allah'i vo Roslu'nu hor soy-
don arlik sovnoklir. u sovgi, insa-
ni Allah icin sovno nulahazasina
lasiyacaklir. unu da hidayol yolun-
dan ayrilna korkusuyla lir lir lilro-
no vo gunaha, dalalolo girno ondiso-
siylo surokli loyakkuzda yasana hali
lakip odocoklir. lvol, sovgi iradi ola-
rak baslar. Sonra gayr-i iradi bir nu-
habbolo inkilab odor. lnsanlara kar-
si duyulan nocazi sovgilorin baslan-
gicinda bilo bir irado soz konusudur:
bir gorno, bir karsilasna, bir gorus-
no vardir vo bunlar iradidir. u nov-
zuda iradi bir adin alilinca zananla
gayr-i iradi alaka baslar. lslo, Allah'la
olan nunasobollorinizi dorinloslir-
no, Roslullah'a karsi alakanizi daha
ongin bir sovgiyo donuslurno nov-
zuunda da isin basi iradodir.
4kvexara
... ...,...
4||an ka::nda
ak:||:ea nareket
/..... .......
Apaqdinlik bir doncm, kol kol gczcn guncslcr,
Scmda quzup gidcn kchkcsnlara ind.
Hcr bucagi rcm 8aglari'na dcnk o gunlcr,
Gok kusagi gibi zajcr lklariqla bd...
Sonra bir kbuslu dctir tc aranan dunlcr
oklar fratunlasli fratundan da bcrbd.
Harb oldu hcr laraj, soldu ,i,cklcr, gullcr,
8ulbulun dilindc dinmcqcn qcisli jcrqd.
Goklcr gamli, bulullar kuskun, kurudu gollcr,
Virnclcrc dondu hcr qan, simsiqah cb'd.
Yinc ruqlarda kor, luluqor cski gunlcr
Misil misil dol qalaginda millcl,c murd
M. Iclhullah Gulcn
....... .....
uer nan.
r{endmzde
zrve ncktada crnek|e
rn crduu uze| :
{at|ar:n nene an
c|may: teme|dr. 8u
duyu ve du,uneede
c|mak. tamamyete ve
kema|e ta|o c|makt:r.
1
Inan u
nan ,|emek
|e ka{r c|maz. Iakat
,ura: da or erek
tr k. unan ,|eyen
nan mandan or
ad:m uzak|a,m:,.
ku{re de or ad:m
yak|a,m:, c|ur.
3
uata kar,::n
da4demtav
r: crtaya kcymak
ck cnem|dr. uaz
ret 4dem. ze||e
nn nemen ard:ndan
xaoone ycne|m,.
,eytan e nad:nda
devam etm,tr.
2
|k|kNkY|kM|Ik
|kNV|k|8||t|NIY|IK|
kIkN|kk|M|I
k
N
k
0
0
|
U

Y
k
K
k

|
(kM||tk k|K|kM 444 0 89
Uk0Y| k|K|kM 0I6 1I 01 I
NkkI k|K|kM 0I6 11 86 I6
|YM|NkIkN 0I6 1I9 0I 08
NkNk|K|kM 0I6 110 10
|NNk|K|kM 0I6 149 86 84
|IUk k|K|kM 0I6 118 I I1
UN|| k|K|kM 0I6 4II I0 I0
VIkNkIkN 06 64 8I 8I
Hafta|(||errsaatI8:00,taartes|rsaatII:00a
ka4ar||arere||||rs|r|t.Kre4|kart|e(er||4|r.
|k|kNkY|kM|Ik
|kNV|k|8||t|NIY|IK|
kIkN|kk|M|I
k
V
k
U

Y
k
K
k

|
IUkKUkI k|K|kM 0I 61I 69 69
kIkN YIK 0I II 46 99
|k0|Mk|K|kM 0I 96 9 8
HkkkkNk|K|kM 0I 61 0I I0
kkk kIkN 0I 6 I 91
kkk| k|K|kM 444 9 69
k|NkIkN 0I I I4 6
|0X M|0Yk 0I 0 0 09
HkkKk k|K|kM 0I 881 6 I6
kK|Nkk k|K|kM 0I 4I 40
||V|NI k|K|kM 0I 81 6I 00
Vk| k|K|kM 0I 19 49
8|kK k|K|kM 0I 88 99 90
(|Ik; k|K|kM 0I I0
0IK|KNk|K|kM 0I I I9 I9
00NkN|MM|0Yk 0I 61 0
Hafta|(||errsaatI8:00,taartes|rsaatII:00a
ka4ar||arere||||rs|r|t.Kre4|kart|e(er||4|r.
IkMkN 24luSOS20!2tuVl |k |kN0kN|;Mk HkII| !||.0`l`+'+?`lI+'+?+++||.0`l`+'+?ll K||M|: +.'+!|I|\|.?0|| UNI0k|IUI (I: +'.+!|||\||||||||
6

ALMNYUM
DEMR PVC
k|UMNYUM|m(t||
|m.|.||r.||..|.r|;|.
0`l`+l
AI
8U|Uk|U0kK||.r
|.m|t.|,,|.e|^re|:|
0.`l.'`lII`'
|kMkM|Ik`0||,||||
\eme|;.(.|||e:e||.;.r
|.||.||0|re,||
0.`l`.+Ill?``
KI|||0|K|,;e||m|te
|.;.r.,,|.|.rm.||.!||.
0'l`ll''`'
kNtkKI||0|K|,;e
||re!em|t|||\eme|
;.(.|||er|.;.r.
0.'l`.l```l`?
Y|M|K,.;.e!em|t|||
;.(.|||e:e||.;.r.
'e|.|^;0.`l`.+`??0
ETL
ELEMAN

8k;kk
|||KIk0NK
I|ktH|N|.|||.re
:|..||r!.||.me|e!er.
M|Ik|X |||.m|r| |||er
tNt||r:|0(e|.|^||.||
r.:.||||.
0.I.0'I`0|.\.
0.`l`.``l`ll?
esatq|asar.cc.tr
]arasq|asar.cc.tr


|kI|000
8kHkkY|,|:||.!em.
||||;|.e
0II|||||e|||r
|e|.||.r||.||m|t!.
|U||I|M|,.||,.:.|
|N(|.;|.;.re|e
m.r|.|.||r.:.||||.
8kHkkY|||.
0`l+l?`'0I
kt|8k0|M||.
0`l+`?`Il
k|I|Y0|||.
0`lllI0l`0
0II||||.
0`l'I+I+`


UMkUK||M| |||m.m|t..
|N.t ' ;|| |e:|||e||. ,| |;|
|VkM
k0kkM|N|||||.r.r.
8.|.|re||.||,..||\.|
!|m:||.||.||r.:.||||.
tV,|m.||.
a|asqa|asa
rak|ee.cc.tr
M:0.'l.0l`I`l


8|;KIk;IkK|e(
m|t!.,.||,|||||m.||te|e
8|;KIk;.e,e.|e|r!e
|||.r.
|N.t||emet|r|
0|0|||MkN|
kkkNMkKIk0|k.||e
||,|m0`l`.`'?l`I


|M||k0|
MkV |||. |er|t:||||
||!. '||.
U|U|kkkkk| ;|| ;|:|.
YkI|kk0k ,.||,m.| |te|e
Vk||||..|||t|.|(e|
re||e|.||r.:.||||.
06.III.00.0
0``.III.00.0l
0``.III.00.0+
016.II.90.I4
0''l.`Il.'.0I
0'+`.''`.'l.0
0'+`.?`.+I.+0
www.a|at|as4er|tc|||k.cc


kYk(
kVkUk;.|.|r!.
||.me|e!er.
|N.t||emet|r|.
|N(,!|r.m||.e|e|e
|.r.e|e|||e:e|.
8kY.;.,||m.e|e
m.r|.||.||r.:.||||.
MUkktkkI:0`l`I+'0
`00'l?ll+'0


|kI|000
k0||0|\|
8Uk|kK|N|e|.||.r
||m|t!.
|U||I|M|,.||,.:.|
|N(
8kY|.;.re|em.r|.|
.||r.:.||||.
k0||0||!e|.
0`l``llI?l


|M||k0|
(k||;ktkK ..||| ..|||t
|||MkN|kk.||r.:.||||.
|M.!.m|:|t!.r|
,||.||||||.
MkkNk|er|t:|||| |!|. '!|.
0.1.46..46
0.`l`.+'.`'.+I
0.`l`.+'.`'.+?
0.41.1I.8.99
0.'lI.?I?..0'
0.'lI.?I?.'+.0'

8kK|kK0Y0|K0.te|e
|e||.m|,.r|m|t..|r
|t||e|et|r|.||..;e|
||t||.||e||||r|\.(m|,.
||||;r|||t|r.
'||m|||||||.|||e:e|
|.;||em.r|.|.''|\|
\eme|0.`l`.0l'l
I||||0N0k '.||, ;.(.||
|e:e| ;e||,|||||me| |te|e.
|e:|||e|| |.; |e|re||e|
.||r.:.||||. |.|| d:|e|
|||m ''| \| \eme|
0.'0I.`l0 l` ``
+++l?l0
kVkUk\.|.|r!.
|e||et.e||,e|e||m|te
'e|.|,||e|.|.;.r\eme|
|.|||m.e!em|t|||||e
m.r|.||.0e:e;e|.;
|||.,||,||.|.
0.'ll.`?I?l+'
HIY|N,|.,e|e|r|||
||tme||.e|er.e||^|
||!e||||m.m|t..e|||;e|||
;e||,|||||e:e|(e|re|.
0.`l`.+``++
kt||| I'0 |..,|. |.;|.|.
|.;.r|.|. !|m';.|
|.||.| |e.:|||||. '|||
re.|e|. 0.`l`.+'` `l l
0.'ll.Ill`?'l
|N0KI||||.r.|||.
(e.|r!e,.||,.:.|.lI``
;.,|.||r!..||emet|r|
|.;0`ll`0+`+`
|||e:e||||.r.`0l0
;.,|.||r!..|.;|.;.r
e|em.r|.|.|.:||.|
0'l`Il0l`?0
HkIkN|Y|,|e(
'||m||||.;e|em.r.
0.`l.l+l`0`0|.\.
0.`l.ll0?l0l
|r|_|(||.|||||.:m
8kYkkMk;k0kK|.|
|||.m|t!.(|.||||m.|.
||r!.,.||,.:.|..|||t
e|em.r|.|.||r.:.||||.
d:|e|!||r!||.
0.`l`'I?l'
|N0KI||||.r.
l?`';.,|.||r!..|||.(e
.|r!e,.||,.:.||ee||||||
|.;.r0`ll`0+`+`
Vk|||I|.;||em.r|.|.
''|\eme||..,|||
|e|||'|||re.|e||..
||r!.r0.`l`.+?'`0`'
8UYUK(|KM|t|0|K
.|||.|.||m|t.l'+';.,
|.||.|.|r!.!ere;|m||
|.|,|..r.||r.:.||||
0''+.`?+.ll.l'
|VMI0|.e|.|,em|t!e
,.||,m.||te|e,:|||t
.||e.|.rm.||.!||.
0'll`?0+`l
KI|||0|K|.||||.
m|t..|.|||.re.|er|e|.
||||e|||:|..||r!.r..|||t
|.;|.|0`l`'+`0`?0
KI|||0|K|.||||.
m|t.|.|||.re.|er|e|.
||||e|||:|..||r!.r|ee|
||||||.;.r|.|
0`l`'+`0`?0
Kkkd|.|.|.r|;|.
''|\eme||||r
|:|e|.'e|.|^;
0.`l`.'+?0''`
kVt||kk
|.|.m|!e|e!e|||.|||
|.m|t|r|m.|.||r.|.;
||em.r|.|.||r.:.||||.
0.`l`.+``lI0l
0.`l`.+``lI0`
M|Ik|'e||^||r!e
,.||,m|,!ere;|m||'.:
||||me|em.r|
0.`l`.l`+'
KI|||0|K|.||||.
m|t.\.|||t|.;|.;.r
e|em.r|.|.||r.:.||||
0.`l`.Il.?+.l0
kK|k|N\.(m|,
|e:|||e||||emet|r|
|et.||.|.|er!||
0'''`l'`0?`
|KkNIkK||e|e,.||
,.:.|e|em.r.|.r|;|.
|;|(0.`l`.'I+II?
|YUI|K|ert|r||.
;r|m|t.|.||e|,|.|.
r|;|0.`l`.+`I`'l`
|V|;.|!|m:|;.|||||e|e
|.r|||.;.r
0'l`+ll'+?I
OCUK HASTA
YALI
8k;kK;|Hk0|e.|,|
;.(.:.|.,:||
|.|.:.|.|em|t||||t
|.;.r.|.r|;|.
0.`l`.+?I0I``
ETM
RETM
kNk00|U\.|.|r!.||
||||m||||m|m|t..
|.|em.|||.|er|||||.
,||t||.||m;..||;|,|.
|er||||||^||m|e||r!er
met|r0|e|mer|e|.||
r.:.||||.'.r:.||e(e.
e|!eme|||m`00_m.||.:m
8k;kK;|Hk0|K!e|
|.rem|te'e||e|e||e|.
||||m!.r|,m.r|.||.
m.|em.|||^|e|mer|e||
0`l`.+?Illl+
0|kkN|MI||e:||
|e|||!e||;.|0|e|mer|.
0`l.llI++
ELEKTRK
ELEKTRONK
kY0|N|kIMk||m.|r. |||
|e||| |.,.|,e||| :|..||r!.
|||.r d|.|.|. |.||.|.|.
,||.||.| 0.'l`.`l+l `l

;kNIY||e:|||e||.r
k0I|,|te|||er
HkK|0;,||.||.|||er
|N.tl;||!ere;|m||
|||KIkK
I|KNK|k||k
I||:0.`l.'0'l'`l
|kX:0.`l.'0'l'`+
tV:
|rfcqrare|ektr|k.cc.tr

GVENLK
ELEMANI
8k|Ik|MkN||em||
|.|.re|re.||emet|r|
|.;|.er|||
0`l`.`?0?l`
KkVkt|K,
|t;.|.|r!.||(|,e|e
||m|te|.;0|.er||||e|.
0.'''.``'``
0.`l.ll+`l``
THALAT
HRACAT
HkktkI'||m|||
|r|||t:e|||er!ere;|m||.
|er!||
r||_e|.|e(.t.||.m..:m
KOM& GARSON
KI|||0|K|.|||
||.r|.|r..|r.e
|.|||||.|.||r.:.||||.
0`l`.+I0.'?.`l``
KkNIN||.;0.|r
.|.r|;|.0.t|m.r(.,.
0'l`.l'I?`??
|0KkNIkYk.|r.
m||||||.r.|||er
e|em.r0`l`+l?``+
MATBAA
ELEMANI
|k||KI0k|U||.r!
d|.|.+|er||e|e:|||e||
|.||..e||||md|.|.||
0`l`.Il.l.'l
MMAR
MHENDS

KMYk|k
||NYUkIIkK
|k8kKkM|Ik,
I|kM0|kIK0|.r||
Mk|kI|N0k,.||,.:.|
KMYk|k
kkkN|Y0k|m.||.
arsta|arq|cta||.cc

Yk|!ere||m!e^|e.
|er!||||e:e|,||e|||||
|||er!||.(|,e.e
|;||.m.!ere|,||.|.
r|;|.0'+`?`0l0I`
0`l'`000`'
MOBLYA
ELEMANI
kt|||,e||||.|!e,|e|
0|m.rd||r|e||re
|.|.rt|.||.|.||,'.r
:.||e(e0`l.lll``l?
kNk00|U\.|.|r!.r
m.|.rt||.|.||.||r.
:.||||.0`l.+I0?I'0

M08|Yk
M00U||km|||;.
|.||||.m|t!.
MkKNk(e|.|^||e||.e
Vk||||e|em.r.'|||.r
|e;||0'll.`l.l`.`

M08|Ykt|0k,.||
,.:.|||..|.||..e;.|
!|m:||.|.||r.:.||||.
|||.,|.|||,.(/,..|,
|.,||e;|t,'e|.||m|t
..|!||0`l+I`?`00
;0|0k|UU|.r
m|||;.mr|.,:||.
dm|.r|;e0.`l.llll`I
MUHASEBE
ELEMANI

U|K|k
0Ik8UI0kU|.
t|,|0|!.
MUHk|8||^||m|re
||emet|r|
8kYkNe|em.r|.||.
:||.|.|er|e|:|..||
0.I.44`+00,I|.|

;||!ere;|m||.ere|
m||.e|e.|||e|m||.e
|e|.e|r.r|.r.r|.;.r
|.;.e|.;.re|em.r|.|
.||r.:.||||.
|r|_.|t;r|||.:m.||
k8kkIM|Y0kUI
||,|.r|:|e||t|emer
|,e;^r|er!||me||||||
.;.|||m||.e|e|||
|.||0.`l`.'``0''0
0.`l`.`I`0`0?
kNk00|U;.|.|r!.|
m||.;e!e|(.|,.e||^
||r!e|..||;e|^|e|er
,|||e||m|teere|m||.
e|e|r||r!.er.t
`;|||e:|||e||(e|re|
.||r.:.||||.|||.:..|
e!e:e|||,||e||r
|r|_|re|,|;(.:m.||
.!|e|re!e|.;||\|e||r|
^r!e|me|e||
e|e|me||e!||.
8kt||kk0kK|,;e||
m|te||||.;.|||||.r.||
|e:e||.;.r
0.`l`.l+`0llI
8kH(|||V||k0|ere|
m||.e|e||m|||
.|.r|;|.0.`l`.+'l?ll+
|IkI||.'0||||er.
|.|.||||.rm.;.r.
|.;.r^rm||.e|e:|.
,|.|||0`l`'`ll`+l
|kMkM|Ik|.;.r
m||.e|ee|em.r|.|.
:||.|0'l`Il0l`?0
YM|..t.m|t.
|.;.r^rm||.e|ee|e
m.r|0`l`.'0+.+0.0?
|e||e|
0|k||||.r.|||er
.||,e|em.r|'|||.r|e;||
0`l.l`?0I?`
UN0k|N0|e|.m||
|w|m|m|t!.,.||
,.:.|.l?`?;.,.|.|.
^rm||.e|e|||er|.;.r
e|em.r.|.r|;|.
0`l`l0`0`
0N|||.e|e!e!ere
;|m|||.;.r.'|||re.|e|.
0.`l`.'''`l0l

U|U|kkkkk|;.|.r:|
||.||||||||r.r
0|N|IM'|||e||m|te.
,|||e||m|t!e||||!.m
e!||me||te|e.
YMM,'|||.||N|!,|.e
MU;I|k ||||m|.||m|t!.
||||!.me!||me| |te|e.
MUHk|8|||!|||e||
.||r.:.||||.
tV:
4eret|hras|q|cta||.cc

ORTAK
ARAYANLAR

K|kt.m.r!.\||e|
|||m\.(.:.|
kkk|kk|Mk
0kIkK
kk|Y0kUM.
0.'l`.`Ill?`'

Ikk|Mk!.;.||.r.
;|!e0|.r||0|||e|.|
|||.|.||m|t..r.;|:|
|r.r^|||.|.||;||t.
0.'ll.''`.'+.I+
PAZARLAMA
SATI


.000
I|.||I|N|||||'|!|.|||
8|Y|K0UIUN0|K||
,em|te'.||,.e
kIkk|kMk|r||r!.
|ere;|m||
8kY|.;.r||et.r|.||
||em.r|.|.
kYk|tk,'e||e||e|
|||r.:.||||.
I.00!|.Ne||..,
kM-!|m';.|
|.||.|
444.4.14
0'+`.++l.+l.+`
'||e|\.,.|

0N;.;|r|.||te||re
|e|e|r!..||,;.(.||
|e:e||.;|.;.r.||.
!.,|.|.|.r|;||..,
''||||m\eme|
0`l.'0'0lI

|||KIkKe||^||r!e
|N.tl;||!ere;|m||
kI|Nk|Mk
|||MkN|
I||:0.`l.'0'l'`l
|kX:0.`l.'0'l'`+
tV:
|rfcqrare|ektr|k.cc

YkI|||M'e||^||r!e
(.t.||.m.;.|.;|.;.r
e|em.r.0.'l0.`00+l?
SALIK
ELEMANI

0;H|KM||k
kkkN|Y0k
Y|N.,||.:.||.;e||
|(||.!er|||,|.|.re
|r!e,.||,m.||te|e!|,
|e||m|e||.e|tm.r|.|
.|.rm.||.!||.||,|e||m|
l'.0||!r|||`.|e!
!r|||`.,ere:e|
|.||`.|e||!r||`.
|r!!r|||l.|||.
:..|.|||.r||||||||
0'll.I+.'?.?+
|karaca|arq|cta||.cc

0I||||||||r|||e
,|te||||me||et|||||||me
,.||,m.||te|e!|(|
m.|||em,||e.e;.'.|||
|em|||0.`l`.`ll0+0'
0.;|e||e(e
SEKRETER
kIk;|Hk:|..||r!.||
|.r!.|!e,.||,.:.|
|e:|||e|||.;.re|em.r
.|.r|;|.0.'l`.+?l'llI
0|N|YM|'e||e|e|
.|.r|;|.'|||re.|e|.
0.`l`.+'`.`l.l
0.'ll.Ill.`?.'l
IkKM0|K!|||tm||
m.|r.|e|e|r.||,|r|
.|.;.|||e:e|.!|||;r|
!|t|r.(|eter|.|||.;.r
e|em.r.|.rm.||.!||.
|r|_.|t;r|||.:m.||
OFR

U|K|k
0Ik8UI0kU|.
t|,|0|!.
;|Hk(e.||;.||.||,|r
8.e|e|||;e|||,|^||e|
kYk|tk ..|||t e|em.r|.|
8kt||kk,|er|e|:|..||
0.I.44`+00,I|.|

0kM|k|ere;|m|||||
||||.;.|'|^||'.m.r
!||.0`l.'l.I+.I
0'l`.'00.``.``
|kV ||.,|.||r!. |ere
;|m|| '|^||e|. ||e|e|.
,e|me|^; ||!|||| |..||
0.'+`.+`' lI 0'
kt|e|e||'|^|\|.|
0`l`.'``.l`.l`
TEKSTL
KONFEKSYON
(0tUK|;|m|r!e|e:||
|e||.|e|m.e|.||(!ere
;|m||.r||..|.:||.|
0.'l`.`'

|||MkN|kk
UIU(.|e| |,|r r |||:||e|
kk0|U0||,.|e|
.|.:.||.;.re|em.r.e
Vk|||I|.;|.;.re|e
m.r|.|.||r.:.||||.
0I++000`l`
++0l+,|.||||.l`
MkHMUI8|Y |.|.||e|
,|,e| '|.| N.ll |.:||.|

MkkMkkk!e|||||e|.;
|.;.r|.||r.:|.0.e|
||,|.|.|||e|r|||:|.
0||.:|.||r.:.||||\eme|
\|''|0.'l.+l?l`0
M00||HkN|Y||r.e|
|r|:.(e|.|^||.|.
r|;|.\er||r.
0.`l`.'l'`'`+
0kM|||||r!.||.
m.|.|.|.em!e|m.||
r.:||.|.'|||.r.t|
0`l`+I'`0?`
I|KI|'e||^||r|r
||!e||||m.||,|r0|me
||m.,|ere;|m|||!e|
|.||r.:||.|.|.r|;|
0.`l`.'Il0l0
|.||||.+0'l
I|KI|0|;er|||e
met|r|.|!||||er.|ee|
||||||.;.re||e|e|e|.
|et.||.||.|.(|.r|.m.
:||.|.^rm||..|e:||e|.
0`l`.lI0ll`
TEMZLK
ELEMANI
;kK|IMI0| ,.;. ;eme|
.e |em|t||| ;.(.:.| |.;.r
e|em.r 0.`l.'I' 0+ l0
TEZGAHTAR
8kK|kVk.e|^|e|
.|r|r.|e:|||e||
|.;|et.||.||.,.|
,e|||0.`l`.+??'?l+
0.'l+.'l?0Il
|MN0NUN0|K,.|||
|e||m|te!ere;|m||(e|
re||e|.||r.:.||||
0'l`'ll?+'`
|;kk.||,|r.|.;.r
e|em.r.||r.:.||||.|m|
r^r|0`l`'lll'?l
0k|;|me!ere;|m||
e|em.r.|.|||
0'l?Il0I0
IkI||||k|N ||er|^; '.|
|.;|:e!|| '||e|e||re (.||
||me ||||||me |et.|
|.||.| 0.`l.'I+ 0+ ?0
TORNACI
KAYNAKI
tNt |^||m|re. |,|eme
me||et|. ||r.. |e|
e|t;r (e|.|^||e||. |e
.|;e:||e|. .|e| |||eme:||e|
.||r.:.||||. 0`l`.``' l 0l
tNt!|||,|eme(e|.|^||
.||r.:.||||.||||e|||0`l`
'+`'l?'
Kk|IHkN||.||||.m|t.
||r|.;r.|,|||||r.
:.||||.|||0||(
0.`l`.```+``+
TURZM OTEL
|kIHI|0|e|e||||||er
|ee(|;r:|.
0.`l`.`l``00

ANADOLU
YAKASI SATILIK
kt|'.m.r!||.!.
ll0m`|||'||||
ll0.000e0.'0I.IIll`l'

kNIk|Yk
K0kKUI||,e.|e|r!e
|e|e(|||e|||
944M,`.000!|
I.10M,l.000!|
I.900M,+.000!|
.18M,'.000!|
1.1M,I.000!|
.100M,ll.000!|
I1.00M,`I.000!|
0.000M,'0.000!|
8.800M,0.000!|
I|I0|N
0.`+`.'l`'``''
0.'l'.Il``l+`ll

8k||K|k0^rer
!0||!e`'m`|.||e
0.'ll.I+`lIll
8|YK0I0k.!!e|te
||r!e|.t.N.t||'|(e|
\.||0.'+'.l'``+
(kY|k0Vk0k`l!||
|e|!.||e0.'l`.ll0`Il`
(|N||K0Y
'|||.rm||.|!.`|
|.|,e|||||.||||.
0.'l'.++```'
K||K||0k|!.|.|m.r
t.|.||`+0m,`||||.r|m||.
e|e.e;r|||.||ell'.000
0.'+`.?l'`+'
KU(UKKUYU0k.|||||.
|||||e|\.e,;.||.;.(|||.
|.|,e||m||.|||.|||..
0'l`.`l.`?.`l
|N0Kd||.;r.|:.!.
`00m,`||||e|
l0.000e.
0'll.'l00+
|N0KI||'ee(|e||
|e|e.|.|.re;e|;|r
||||||r.l.'00.000e
www.|(|t|.||r..|em|.|.:m
0'l`'`````
kH8N0|Ndm|.r|;e
|||||.|!e||||!.||e|e|
0'l'.I?ll``
IUI|k|;!|r||!.l.000
|||.:|||!|||.r+00.000e
www.|(|t|.||r..|em|.|.:m
0'l`'l0l0''
AVRUPA YAKASI
SATILIK

8|YkI|V0|N
||NYUkI0k||e!|;e
d;|r'|||||.||e|e|.
8.KkI|llI'm`+`.000
8.KkI|`l?'m`'0.000
.KkI|llI0m`'`.000
.KkI|`l?0m`'.000
k.KkI`l?'m`?'.000
k.KkIlll`0m`
ll0.000
0U8||Xlll?0m`
l`0.000.0.`l`.``.ll.?l
0.'ll.'`lll

kIkK0Y`!e|||||.
|,0re(|e|||.||e.
0.`l`.'0I0I0
8kH(|||V||k0|.||
||r!er|.|,e|.||!.||e
0.'0'.`?l0+l?
8kYkkMk;k0k'.||
||r!erI0m,` |.|.||t |.||e
0.0000'l`.'0`l`
8|;YUI|V||k0|'.||
||r!er|.|.||t|.||e|e|
ll0m,``0.000
0'l`.'0`l`

8k;kK;|Hk
8IMl0.000!|
IM`l'.000!|
I49M`l0.000!|
IIMll'.000!|
I1M`'.000!|
I0Ml+0.000!|
I0Ml'.000!|
I91M+l0.000!|
I91M`'.000!|
I91M''0.000!|
I94M+?'.000!|
I0M !|||e\ ?'0.000 !|
I||:0`l`.+?I.ll.ll
kH8N0|N||;||
,e|me:e!e(e:||||(|.,
|r|||.||r!.`l.el
l!er|t.e^|m.rt.
|.||l0l.000!|!er|.,
|.;.r||||!.||e|e|!||.
0'l'.l+`.`.`I
Y|N80Nk0k:.!!e
|||!|||e\!.||e`l0m`
'`ll0.000!|!||.
0'l0.'`I.`l.l'KONAK
GAYRMENKUL
ASMALI
DANIMANLIK & YATIRIM

8k;kK;|Hk0|K
Kkk||K|kk|N|I.e.||
||||.||r|t
(N||tme||r|t!e;|t.
0NUkK|NI
IIM'll'000||
IIMlI'000||
I1IM'l`'000||
0U8||K
I0M'`l'000||
64M'll'000||
I.|Ik`.||.(
84M'll'000||
I0M'`0'000||
M|Ik0K|NI
I94M'|e;.,''0000||
0YkKK|NI
I60M'+l0000||
KkYk8k;|||(|.,
66M'!|||.rl`'000||
|0k|MI0||e!e
0.|||.|||||e!e
I40M'.|||.|.|``'000||
I.488..
11.101.8I.I8
1.II.0I.II
8kkK|HkK0NkK
||ak.sa||||r4er.cc

8|Y|K0UIUN0|||||.
ll.,:||(.|||.|.(.||
|(.||.l+'m`.|emer
|.,|r0`l`?'+`'
||NYUkI!|||m.||.|
.||||r!er!|||e|.|er|t
m.rt.|.||.|(.||||.
..r^||||;|.|.|.
|.r||.0'l`.`ll`'
||NYUkI0k.||
||r!er|.||||.|.||e
|r!e`l!.||el?.000
!|;.||(e,|r.;.||
..!e||.|.,|.|.|.|||.
0'll.lI+l'l'
UN|;|0|'.||||r!er
l+0m,`||||e|l'0.000
0'l`.'0`l`
UN0k|N0| `0m` .:||
.||||| !.||e|e| ?`.000 !|
0'+` +lI lI '+
K|kk(|e||et!e`l
ll0.000e.'l||||e|
l0.000e0.`l`.+'l+?
``0.'l`.`l?lIl
www.!em|||||r..|.re|
|UK\|||.'.||||r!er
'e.||||e|0|m.r|;.r|r!.
|ere||e(e\|||.|.||r!.'
|.|00m`'0.000!|
0.'ll.+ll``l
kH8N0|N00m`
||.dte||re||||||
'.|||||\|||..``0.000e.
0.'l`.'I+l0`+
|Vkme||et!el+0m`
|e|e(||!.||e.
0.'ll.'Il'+ll
I|YIN8UkNUN0k|:||
lI+m`!|||e|l'0.000.
0.'l`.+ll0lI
I|YIN8UkNUN0k
.||||r!er!er|tm.rt.
|.||.|(.||||.|.er|||||
||e!e`l.
lI'.000e
0.'l`.'?'.I+.0'
ANADOLU
YAKASI KRALIK
kH8N0|N'|m(.,
|.|r!e|||!e|.|||
|e|.0.'l`.``+++?
AVRUPA YAKASI
KRALIK
8|Y0|UN0k||||
|,;.||0|r||||.||e|e|
0.'l`.``+I`0
DEVREDENLER
kt||.;|.m(.,.!.
`'.000e.!!e!e|||e
0.'+l.lI?++++
kNktk00|0|l'\|||||
|||e|.|e
0'l`.+I`'``
||N||k|.||||.|.|
|e|r!eI00?00||||
|e.|er|.||e||e:e(
||!||0'l.I+0.`l.0`
KkkIk|0k0|r|||
l.'00|||||||e
0.'0'.`IllIl
UMkkNY|0|;||e|
:||||+'0m,`||(e|
m.||e|.0.'ll.?'+.I'.?`
||N||k|.||||.|.|
|e|r!eI00?00||||
|e.|er|.||e||e:e(
||!||0'l.I+0.`l.0`
24luSOS20!2tuVl IkMkN |k |kN0kN|;Mk HkII| !||.0`l`+'+?`lI+'+?+++||.0`l`+'+?ll K||M|: +.'+!|I|\|.?0|| UNI0k|IUI (I: +'.+!|||\||||||||
I
SATILIK
ARSA
Hk0|MK0Y0|
kt|||.||||r!er.r.
;|r|r||||,||r!e
|||KIkK,|;|me.:||
|Ikk||,e.||||.|m.|.|.r|
|,e|||r!e
I.00M()l`.000!|.
H|M|N|.(|||.\.!e
|.|.;.(||||.0'll.``l`I
??0`l`.IIl'0?`
Hk0|MK0Y0|
kH8N0|N'.r.;|
!e(|.m.|^|e|r!e.
|k8kKk|kk|N;.r|r!.
Y0|ke(|e.l.000m`
kkk+0.000!|
0I0Y|k|.|.
|.r||0.`l`.IIl`l+'
0.'l`.+0`?0
M|
0|0Vk|0'|!e
+.000m`.|.
|;8kH|m|.||.r.
0'l`.l0ll+l
|Vk0|
kH8N0|N|^;|r|||
,|r!e
kNkY0|k:e(|e||.e||.||
,e.||||
00M()`?.000!|.
???m,```.000!|.
Ykk|(e,|r.;.||..!e||.
kkk(|k|.|.|||.
0'll.++'00`
0`l`.I`I'`0l
00I+'`''l|.r!||.
|.;r.|:.|.|.!er|t'.|||
\||0|.r|te'.r.;|
|||.||r!.||.|.|||.t||e|
0'+`Il??I??
kt|'.||||r!er
||t|||||..r.:.!!e
|||.!.|.t||.|m.|||
`+lm,`||.`?.000!|
0.'l+.l`++?0
k0kkIkk| |.r!||..|.
|r!.|^;|,|r!e,||| :e(|e||
||||rm.t .|.|m.||| I0`m`
l'.`00!|0'l`.`?l'?
kNKkkk|.||m. 0..:||.
'|||e||. |er|.!.|| .|.
|.||r|t .||r|| 0'l`.0`.``.ll
kNKkkk0kK .;||mer
||||e||r|t !ee||r!er .||r||
.||||| 0ll`.l`l.'`.'0
kNIk|Yk|||!.||
.|.|.||r|t.||r||..|||||.
0'l`.+0I.+I.l'
kkNkVUIK0Y,|||r||!e
'0m` |;.||||. +00m`
;.|| (e,|r ;.|| ..!e||. |.|.
|.r|!. 0.'l?.`'0++0`
kkNkVUIK0Y\er|
|^;!e|....|.r||^|
e|r!e|er|t|.rt.
|.||l00m,`00m,`
|emer!.(|||||.|.|
0'll.+``?'`'
kkNkVUIK0Y,|||
|r|^;.'e|.me||^;
.|.|.||r|t(e,|r.||r||.
0'l`.Ill.+0.l0
kkNkVUIK0Y0|.||
||r!erl00m`.l!^r|m.
l0!^r|m.|.|.|
0'l`.lI.0I.`I
kkNkVUIK0Y0|'.||
||r!er||.:||t.|m|
;r|t.!!ee(|e.
!e|^|||||m.|||.r|
|,|r!ed|.,|m'||r|
0|m.;.r`'0m,`
l00m,`'00m,`
l.'00!er|.,|.;.r'00
!|!.||||e|emer!.(|||
||.|.|0'll.+``?'`'
kkNkVUIK0Y0|,
|.:|m.,||!.. ||||r|^;!e
.||||| .|.|.| 0.'l`.`ll +I +
8kt||kk0k:.!!e
|te||I'0m`|^,e|.,|
.|.0'+`+lIlI'+
(kIk|tk|r:e|t|^;|,|
'00m`|.|,e|,|r!e!||
|e|0'llI`0'`'I
(kIk|tk |tte|||r!e
'00m` (.|e||e| +0.000e
0.'ll.+?` 0` ll
(kIk|tk'||.,|r!.
0^|,e.||!e|||e.r!.
l.000m`|.;er|:e!e
'.000m`,|||||||^;!e
l.+'0m`l?00m`
l.000m`.|.|.|.
0'l`.I`0.`0.0`
(|kK|IK0Y \.r||.||!.
'.||||r!er ||.||. e(|e `
|!e| !.||. 0.'l`.`l` +I lI
|K;0|U
N;kkIIkN'.|.|;.
|.|.|!.
0|NI|l00m||e.|e!e
4.000|N|.,|.;.r
||;.||.||.||||.||e|e|.
KkkkUNUN|e| |^|e|r!e
|KI|.||||'||e!e
H|kK|||e||ee;e
d;|r|.||e|e|
|N|k|I 0!eme 'e,ere||e||
Utk|II'e|.| |,|r.|.;|r
kNk00|U:
0`l.''.0?.?'
0'l0.?I.?`.0`
kVkUk:0`l`.'`l.l0.+0
0'l`.`+.`I.0l
KkN0|kk0k'.||||r!er
|.||...|...|||..,||||||
.|.t||e||,..!e|.|.
0'l`.'``.'I.+l
K|kK|kk|||...|||!e|e
|^;|r!e!.||.l.l'0m,`
0.'l`.l``l`0?
K|kK|kk||N0|||e
!|;e|;|r|,|e|me|||
.|||I.00m`,||||||me|.
:e(|e||0'l`.`l+.`0.`0
kH8N0|N,e||et|^;
|.(.|||(|r.|,.!.;.||
||m||||m.||||||.t||.|.|.|
0.`?`.I``l+`
kH8N0|N||r!||
t.!e0|t|.r.!!e|re
lme||e:e(|e||l'.'0
|m.|||lllm,`|^,e.|.
0'l`.ll+I'l?
kH8N0|N|.!|m|^;!e.
;|. :e(|e. e||.|| ,e.
||||. |.|.!.!. ||m|, |te|
.||r!.. l.000m` .|..
l'.000!| 0.'''.l`' `?`?
kH8N0|N|.r
!||.|.|...,|^;|r!e
`'00m`.|.|m.|.
.,|||.(|||!er|te
;.||r|;|.|.|.|||
0'++.+l.ll.l`
kH8N0|N|.r!||.!.
`I.+00m`|.||.
0'l`.`'l.00.''
kH8N0|N
HIYk(IkN\||.||!|
!|||| |eme|!e|e |e.|||r!e
k||M0k.!!e|re
e(|e
|kIk||.|'`|`
I.600.000!|
0.'l`.++.0l.?+
kKkkYk|.;r.|:.!.
+``m`.++m`|.|,|
|||||.|.t||e|ll.'00e
0.'l.I?`'?0
|Vk|.\||.\.|.
;.r|r!..'00m`|m.|||.
l`'.0000.'l`.l'llI'
|Vk0| .||||r!er |^;
|,|r!e l.00m,` +?.000
!|. ||e||||| | me.:||. \.||
(e,|r ;.|| ..!e||. |.||e.
||.,|. |.|. |||. 0`l`.I`?
`0 0l 0'l+ ?`` +` `
I|Kk0k0k
`+.+00m,`.||||r!er
!er|tm.rt.|.||.|||||
!.||.0.'l`.ll'`l
Yk|0Vk||||r..|e.
t|;e!e.|||;e!e
|m.|||0.'l`.II`0II
0.'l?.I?lI`
ARSA
ARAYANLAR
kNIk|Yk\.|.||.||
||.|.||r|t|||r||'.|||||.
0.'l0.l`0.l?.`0
0.`+`.l`'.+0.`0
SATILIK
DEVREMLK
0|Y|U|l`|;|||
||m||||!..|||||!e.|e
m|||.0'l`.I+`.`I.?`
kt|'.|.|;.||t|||||.
|.m!.||e0'0'.'lI.`l.`
k||N|k|||m||||!..
||t|||||..|||||!e.|e
m||||e||r|tr.|||.||r||.
|||.||||.||r|t|emer
|||||||.0'l`.`l.?.`
kkMUI|U0kl?0?/0l
0``0l`|.||||e||.|.|r!.
?'m`|||.|||!e.|em|||
0.'lI.l``l'?l
kkMUI|U0kl?!emm|t
0l||| '.||||| |e.|e
m||| 0.'l`.I?l l0 ?`
SATILIK
YER
kt||.. |.:||.| |||.t||!.
'.||||r!er |.,||||m.
;.:.| |||.|. \.||||m|||
`'m,` ||||.r. /l00(||m||
`?0.000e. ,\er| .,||.:.|
me|| ||.;r|r|r |.|
,|r!. 0.'l.+' `l +
8k;kK;|Hk0|'.||
||r!er|e||rm
|\|!e0m`;er|
|,;.||||m|||||||.r
0.'l'.?``l'`l
KONAK
GAYRMENKUL
ASMALI
DANIMANLIK & YATIRIM

IkkKYk0k!^r|m|
1.000I|0|N`0.000
||;e
Kk0kk!|||e;|.
t|H|!.(||||.||.|.|.
(|kK|IK0Y0|,,|||!.
kNkY.|.|.||.
8k;kK;|Hk0|
8kNKk|||.:|||
100M'`.l'0.000||
11.66.9.99
MUIkN0k
10M'`.000||
I0M''.000||
KI|||0'|!e
40M'`.'00||
900M'.'00||
400M''|.|||r.
kkN0k|Ull.000||
I800Ml|.|l+.000||
I000Ml|.|I.000||
kI|||K|||.||||,;e||e||.
|.||||..|e(.||.|.|.
1.I.I.II
10.64.88.44
I.488..
8kkK|HkK0NkK
||ak.sa||||r4er.cc
8|Y|K0UIUN0|'.||
||r!er||||||,.e||,
|e||et|r!e|r.;|.
\.||r.!!ee(|e||l.|.|
||||.r0.'l`.`l`+IlI
00M0| .:|| !er|te
`00m. 0|e| 0.'l`.'`l.'.I'
UN0k|N0|.||
||r!er|||.e||
||||!|||.rll0.000e
0.'l?.0+`''0
Kk|IHkN|\.|;.
|em.|!e.||||r!er
|m(|e.|||||.'|.|||
||r.,l0;|||||.:|.|.r||
|;|e0'll'``l0
kH8N0|N||.|.;!.
.|||||||m|.||||.|
0'''.`?0.ll.0l
kH8N0|N|.|^;
|e||et!e\.t||.re||
|,;e||.0.'l`.`?lIlIl
I|KI|K|NII|
.||||||||.||||,;e|
|e||0.`l`.+l?.+.+
0.''`.l?+.'I.+
SATILIK
YAZLIK
KkkkU0k
l'.000!|!er;.t
||||.|.|;|r.|.|.|
0'0I.0'.``.l0
KkkkU0k.||
||r!er+0.000!|!er
!er|te|||||||;.t||||.|
0'l+.'0l.'?.'0
V;0|U
KkkkUNUN|e|
|^|e|r!e
HkVUI|U|..|t|t
'||e|e|!e+0.000!er
|.,|.;.r
|||k\.t||||.|||,||||.|
tkI 0!eme 'e,ere||e||
H|M|N!.(||emer
!.,|r
Utk|II!|||.
||m|t.|..e||||r|t
0.`l.ll0.l'.l`
0.'ll.+.'+.?'
kk|kN
N;kkIIkN||||'d!.
l'.000!||e,|r.||.
4.000I|0|N\|I
||||||
Utk|II||||.||m|t.
|.||||r0'l`.0'l.?l.'+
0'l`.ll'.``.I?
||NK0Y0|!er|te
||||;.t|||..||||r!er.
0.'0'.'I`II``
||I|0kN0|UN0kN
KkkkUNUN|e|
|^|e|r!e
4I.00I|0|N|.,|.;.r
|;.||.||.
HkVUI|U|..|t|t
||e|e|!e
YkI||K||,||||||||||
!.||e|e|
H|M|N|.(||e||m
UYUN^!eme|,|||.||
Y|;|||m..|r|r
||||,m.r||.|
IkN8U|UN|.|||:er
re||||||'d||
Ie..|||||m.;.
!..e|e!|;||t
Utk|II||||.||m|t.
|.||||r|...
kVkUk:0`l`.'I`.l0.0'
0'll.`+I.II.0
kNk00|U:
0'l0.l0l.`l.l+
0`l.``0.I`.0+
kKkkYk|.|.||,
|m|.||.rl'.000!er
\.t||||.|
www.em|.||.|.|.:m
0.'l0.``+ll0+
V;0|U\|||!.r
KkkkU0k
1I.00I|0|N\.t|||
||,||||||!.||e|e|
Utk|II
||||.||m|t.|.||||r
0'll.`l.0l.00
YkI||K.|m.r|r|.m
t.m.r|.
KkkkU0k
4I.00I|0|N|.t||.
|emer|.,|r.|||||.
HkVUI|U|..|t|t
||e!|;e|;|r
YkI||K||,|||||||
|||!.||e|e|
Utk|II||||.||m|t.
|.||||r
Mk|kMI||r.
0`l.++l.`l.l'.
0'l`.`+0.l?.l'
KRALIK
DEVREMLK
k8kkI||I|;.||.||.!e.
|em||||e|||||r|m|.||.
0.`l`.'+lI0
kkMUI|U0k'.||
||r!er`I.|||
l0|;|||`?m`
'l'.l`+.I?.'0
kkMUI|U0k.|||||
|||.|||0'''.?0l.`0.`?
0'''.?0l.`0.``
0``.'ll.0l.?
kkMUI|U0k,
||t|||||.||e!||r|t
|.||||e|!e|||.|||!e.|e
m||||e|0'+l.``?.+?.l+
0'0'.?II.'.lI
kYkI|kMk|0|
`'|||l'|;|||.|.|
|.||||.|||.|.r.|||||..||
||||.0'l`.`I+.lI.`
U|||.r|||
0.;||mer|||!er
||m||||!.|.;|.m
r|.|.0`l`.'`l.0l.ll
0'l0.'?0.I'.``
Hk|Ik||Kl'|r|||
|||.||m||||!.|||
|^;|r!e.||t|||||.(
||:.|.|e||r!e||e
!||r|t|.||||e|!e
|e.(|||||.|||!e.|e
m||||e|0'+`.+lI.lI.'+
0'l`.`l.?.`
KRALIK
YER
I|\|;e;.||r'|.|||
l.l00m`m||.|||||r.
0.'l`.Il`'`+
HkkkM0|k|'.r.;|
||e|r!e?+'m`||e
||me|;|r||||,;e||
0.'0'.`+l`+0+
IUI|k!e||.re|e|!e
'.||||r!er|||.||||,;e|
|e||.0.'l`.`?lIlIl


MAKNALARI
Kkk||K.e.|||||,er.
|.|^|e.0||.||e|||||
0.'''.'?.`+.`0
KRALIK
VASITA
k8kkI|Y0kUI|||
H|k;|Y|.|||0|m
0|||||||e.|.|?`0!|
||N|k|kk``0!|
0KM|||er:e|e|l.l`0!|
0.`l`.''I''
0.I.6900
;0KKkMkNYk
kY||K|||e.|.|`00!|
|||k||ee|||re.|.|.||
|.|l.000!|
0KM|||er:e|e|l.`00!|
0.`l`.''Il+
0.I.44I044
tkI|;.||.||.|||.|||
||.|0`l`+llI+?
0'0?I`lll
IUkKY|NN||.|.
|||.|.m.|.|||
444II
VASITA
ARAYANLAR
kkk(|kk|N|I|ee||r!e
'^t|e,me|||||.|.r||.
0`l`.'+'III
0'l`.l''`l++
|0k|.|||m|r!.,.||
,.:.||e|e|.el0|e|e|
|.m;r|.||||.|.r.:.||||.
0'll.'+.l`.0'

BAY
0|VkMr||e|||r!e
\er|'ere|.;r||||.
|||||\.r|r^r!|||:|
m|te!||||;eere||r!e
|.;|||||e|.e|||e:e||||.
www.|re\||||e;.:m
0`l`.`'`+``
DERS
VERENLER
k|kN|N0k|tm.
r|r!.rm.|em.|||e
me|||!e||e||.e|||||.
0'l'.?l0.ll.`+
I|tkU8|||.;.r^|e|
mer!erm.|em.|||e
me|||0'0'.+0`.+l.0l
DEKORASYON
||k|0kI||.;r.||,|e
||r|t|||r.;|.;.(||||.|||
!em||!|.m..:m
0'l`'`I`0+
NAKLYE
RKETLER
UKU0kk
kVkUk;.|.|r.|;.|
|.||m|t|r!|||m||!||.
;|Hk('e||||e|.|.|
|.|.rt||'|||.||.
|e(||.0`l`.``Il00
0`l.ll`l0`
0'l`.ll?l
www.aska4arrak||]at.cc
Ik|0|U
NkK|YkI|.!er|.e
!.,|m.:||||
0.I6.184++0l
0.'l`.l`lll
www.ta|c|arak||]at.cc
HkIk|
|V0|N|.eN.|||;.|
01l'l'0I`
0`l+`?0ll
0'l`+'l`''`
www.|ata|e4eree
rak||]at.cc
kNk00|U
;|Hk('e||||e|.|.|
0.`l`.'`00++
0.I6.186`?+
0.'l'.ll'l'+`
!e(m|tme.:|||||.
YUk0UM|.!er|.e
'|||.||.0.|.r||||.
|.|.rt||0.`l.'`+l
l'0.'l`.l+l+'?
|kINN.|||;.|0.|.r
||||.'|||.||.|.|.r
t||0.`l.'`+l
0.'l`.`l`+?
kVt||kk0k||t||
.|.r||||l'0;e|.,|r||.
0.`l`.'`l.l`.?`
kI|;0|Um.|.rt||
.|.r||||`'0;e0.`l`.?I
'lll/0.'l`.I`'I`'+
kKIk;|kk.m|.|.,||.
m.|.rt||..|.r
||||0.`l`.?I00l'
/0.'l.'I?0I'
ktkk|kkI.m.r||||.
||r.|r!|||m||
0.`l`.'0'+I0
/0.'l'.l?+`lI
kK;|N||||k,e||
||,|,e||||e|.|.|m.|.r
t||0.`l`.?Il?l`
/0.'l.ll0`Il
0IK|||(.m|.|.,||.
I.m.r||||.||r.|r!|
||m||!||.0.`l`.'0`+
|YI0|UN.|||;.|
'e||||,|'e||||e|.|.|
0.`l`.`llIl?l
0.`l.lI+?llI
kK|||(.m|.|.,||.
I.m.r||||.||r.|r!|
||m||!||.0.`l`.'0I.`.I?
0INUk,e||||,|.,e||||e
|.|.|`'0;e
0.`l`.?Il0?+
/0.`l`.'0Il``
kK8U|UI.|.r
||||m.|.rt||`00e.
0.`l`.'.'?.`
/0.'l.lll.l.++
SALIK
MERKEZLER
kt||te||.;:.r!.
.||||||.|.re,||e|
0'll.`Il.+I.`l
ZAY
I0.08.0I!.||||r!e
r|||:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||m|t!||.
|e|||.|.m.r
I.08.0I|.||||r!e
l0`l`0?`!r||
N||||.|!|mt.;|
|m|,|||.||||m|t!||.
Ne|m'|m.t
I.08.0I0|N|||
:|t!.r|m||.;|e|||m
||||m|t!||.
|m|re,|.r,|
.08.0I0| N||| |t
!.r|m| |.;|e|||m. ||||m
|t!||. |e|;e |||er
140I`l+'0e||r|m.
|.||e.|||.||;e||.;||
m|,|||.||||m|t!||.
||'|||.;r|0^|mer
|:e|\|.'|||.r|e;||
\.N0.00'0l``'?0
8kt||kk|e|e!|;e|.,
|.r|||r..||++/``l'
.;|||`.0'.`00?|.|||||
|er|||||;me||||r!|
|r||e|.|r,.!..|.!e|.
|.!.0|!.'.r..e||,!|:.
||!.'||.|.|.||.;|e|||m.
||||m|t!||
|H|Y|IM|.;|e|||m
||||m|t!||.
|;|e|||||||||
|H|Y|IM|.;|e|||m
||||m|t!||.
|.m.t.r\||m.t
|H|Y|IM|.;|e|||m.
||||m|t!||.
N|||\||m.t
|kIUkkr.'e|||l`ll`
|l`l+.|.|!.,|m.||.
||;eN.|?`+|?'0.|.|
e.|.||.||m|t|.;||
m|,|||.||||m|t!||.
||e;|r\||N0|d
|:.m||.|.(.,.\.|.
l??l`?'`
.I.U.0|N.|!||m
^|er:|||m||||.|||m|
|.;|e|||m.||||m|t!||.
N|me|||||,||.|
88||m||||.;|e|||m.
||||m|t!||.
|||.r|.;.
IkN8U|dr|.e||
|e|^|er:|(.m||.;
|e|||m||||m|t!||.
'e|(||||,||||e;|r||
KM|M|.;|e|||m
||||m|t!||.|||'.||r
KM|M|.;|e|||m
||||m|t!||.
||||.re|||r!.,||r
KM|M|.;|e|||m.
||||m|t!||.
||.ttetdt|m
M|kN|m.m|.||(||e|
!|(|m.m||.;|e|||m.
||||m|t!||.
|.;|e|||r\e|
NU|U:|t!.r|m||.;
|e|||m||||m|t!||.
\.||(!||.:|
NU|U|t!.r|m||.;
|e|||m.||||m|t!||.
||||.r|er|e,
NU|U:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||m|t!||.
'.!e|||.|
NU|U:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||m|t!||.
'||e|||||
NU|U:|t!.r|m|.e|||
;e||m||.;|e|||m.||||m
|t!||.||!|||.||;|r
k0||0\|'`00\.t.|
|..|e.|.||.;||
m|,|||.|.;.|.|!e||||
||!.'||||||m|t!||.
k|Mm.||.|l+|
m!e|'0l0+l00'lI|:||
r||;.t.||..r|r|||.||
|.;||m|,|||.||||m
|t!||.||,||e||
|r||'.r..e!|:.||!.
'||.N|||m.r|;e\.|.
l0`00`I+'
|||I||.|;.||||e|||
d||r|e|||.t.||.m.
|r,..|'.r.;|\e!|:.|e|
||m||e!'|||e||re|||
|.|.||e||e||r||.;|e||||.
||||m|t!||.
NU|U:|t!.r|m|.e|||
;e||m||.;|e|||m.||||m
|t!||.\||.r.r
Sl\ll lSllV: lln nlNtLl
fI9
spor
24 luSOS 20!2 tuVl ZAMAN
AI|fIlf0 MA0kl0'If 1. Ikk. |||e||:|.!||!|r|e|
r|| !||e||^|| ||e '|mere. !|r|| |!m.r. .|.|.||r!. |
|.||m|r!. ;r.;.r !||| |||||:| er| 0|.er,|r !e
||||r!|| ||||||r .|| |.||m|.||r!.r e,||| lI |||||:|;|
!. ,.||!|. er|. ||| |et |m|e .e ||!.r|r ;.r|r!. .r||er
m.r ;.(||. '|mere. || lI |||||:|;. e|e:e||e | |.||m!.
||m. |;me ,.r| |||.|||e:e||e|| me.,|r| .e|!|.
8Akff|0NA, kfA| MA0kl0'l 0fVlk0l.
|(.r;. '|(e| ||(.| ||| m.,|r!. |.|:e|r.. |e.|
|.!||!| l` ;ere|e| ||| .!|m ^re e,||. N| .m(
'|.!|r!.|| |.|,||.,m.!. |.|,.;. .||||;e|| e|||er
||e|| '. !.|||.!. |e!| |!|||et. ?!e (er.|||
!.r ||re| |e| .e II!e ..| .|.||er. |e.| |.!||!.
'+|e |r.|! .e ?'|e || |.||. ||e :e..( .e|!|.
ASLANIN GZ PUANDA
Qaaresa at|as|]cr
k|e|4a |tek |st|]cr
Hkt| Hk0|MlkSlN8uL
-
ligo Kasinpasa galibiyoliylo basla-
yan Calalasaray, pazar gunu oynana-
cak sozonun ilk dorbisindo do osiklas kar-
sisinda sahadan uc puanla ayrilnayi plan-
liyor. Sari-Kirnizili lakinda alligi gollorlo
yildizi parlayan Lnul ulul ilo savunna-
nin locruboli isni 1onas Ljlalusi, Siyah-
oyazli lakini lnonu Sladi'nda yonocok-
lorino inaniyorlar. llorya 1osislori'ndo dun
sabah yapilan anlronnanin ardindan bir
basin loplanlisi duzonloyon Lnul ilo Ljla-
lusi, Dorbi naclari hor zanan zordur. An-
cak biz lakin olarak cok lorndayiz vo ligin
ilk dorbisini kazanacagiz. dodi.
Sozon baslanadan lakin olarak san-
piyon ilan odilnolorinin kondilorini roha-
volo suruklonodigini bolirlon nilli gol-
cu Lnul, Sahada iyi nucadolo olno-
don puan kazananazsiniz. u lur ilado-
lor kosinliklo bizi olkiloniyor. 1akin ola-
rak ayaklariniz yoro saglan basiyor. $u
anda sadoco onunuzdoki osiklas naci-
na konsanlro olduk. lnsallah ligin ilk dor-
bisini do kazanip, sahadan nullu bir so-
kildo ayrilacagiz. diyo konuslu. Kiralik
goldigi Sari-Kirnizili lakinda uzun yillar
lorna giynok islodigini dilo goliron yil-
diz lulbolcu, C.Saray cok buyuk bir ku-
lup. Lzun yillar burada lorna giynok is-
liyorun. lgor yonoliciloriniz uygun go-
rur vo bonsorvisini alirlarsa bon do olin-
don goloni yapnaya hazirin. iladosi-
ni kullandi. Hucun hallinda urak, ll-
nandor, Nocali, Sorcan, aros gibi cok
lazla kaliloli oyuncu bulundugunu soy-
loyon Lnul, oyuncular arasindaki lorna
rokabolinin lakina olunlu yansiyacagini
sozlorino oklodi. ok savunna oyuncusu
Ljlalusi iso osiklas dorbisini kazannak
icin sahada cok iyi nucadolo olnolori go-
rokligini vurgulayarak, Dorbi nacla-
ri horzanan zor olur. u yuzdon no olur-
sa olsun ilk dakikadan son dakikaya ka-
dar kararli vo no islodigini bilon bir lakin
olnaliyiz. osiklas gonc vo iyi nucado-
lo odon bir lakin kurdu. u yuzdon isiniz
hic kolay olnayacak. gorusunu savundu.
-
osiklas'la Ricardo Quarosna'nin
ardindan Hugo Alnoida krizi do
kapida. lki lulbolcunun son durunu
hakkinda konusan lulbol Konilosi
uyosi Doniz Alalay, Q7'nin kalna ya
da gilno konusunda hicbir karar vo-
ronodigini, Alnoida'nin iso lakin-
dan ayrilnak islodigini bolirlli. 1ocru-
boli yonolici, Quarosna'nin uzlasnak
islonodigino dikkal cokorok, ugu-
no kadar kondisino bircok loklillo bu-
lunduk. Lzlasnak islodik ana gorus-
no lalobinizi dahi kabul olnodi. No
yapnak islodigini bizo ilolniyor. Ayri-
ca lakindaki bircok oyuncunuza loklil
golnosino ragnon Quarosna'yi islo-
yon bir lakin da yok. iladolorini kul-
landi. Alnoida'nin ayrilnak islodigi-
ni do dogrulayan Alalay, u gibi du-
runlar hor lulbolcunun basina golo-
bilir. iz onunla yolunuza dovan ol-
nok isliyoruz. dodi. Sakalligi bulunan
Alnoida'nin cokilon MR'i loniz cikar-
kon saglik okibino Agrilarin var do-
nosi iso saskinlikla karsilandi. una
karsin kulup doklorlari yogun bir lo-
davi uygulayarak Alnoida'yi Calalasa-
ray dorbisino yolislirnoyo calisiyor.
Calalasaray naci oncosi 1ok-
nik Diroklor Sanol Aybaba da la-
kin olnak icin acolo olliklorini soy-
lodi. 1ocruboli calislirici, dorbi naci-
nin kondilori icin iyi bir lirsal oldu-
gunu dilo golirdi. 0k |kVll
a|atasara]'|r fcr4a c|cs umut 8ulut lc tccruhcl avunma o,uncuu oma ualu, oazar unu o,na
,acaklari ln lk dcrh onccndc 8ckta'a ozdai vcrd. umut, takim olarak cok ormda olduklarini
adc cdcrkcn ualu dc 90 dakka cok , mucadclc cdcrck ahadan uc ouanla a,rilacaklarini o,lcd.
Nar| ;a||r, krsera||| |||
-
Cocliginiz yil haziran ayinda orussia Dorlnund'dan
Roal Madrid'o lranslor olan ancak islonilon por-
lornansi sorgiloyonoyorok yodok kalan Nuri $ahin, ar-
lik lngilloro lronior ligi'ndo boy goslorocok. lngiliz ga-
zolosi Daily Mirror'in haborino goro livorpool'un da po-
sindo koslugu nilli lulbolcu, Arsonal'o bir yilligina kira-
landi. 2017 yillina kadar la liga sanpiyonu Roal Mad-
rid ilo sozlosnosi dovan odon Nuri'nin lngiliz okibino
inza alacak olnasi on cok Arsonal 1oknik Dirokloru Arso-
no Wongor'i sovindirdi. arcolona'ya gidon Alox Song'un
boslugunu Nuri $ahin ilo dolduracagina inanan Won-
gor, nilli yildizi ikinci bir labrogas olarak gordugunu soy-
lodi. Wongor, Nuri bonin lakinda dunya klasina yukso-
lir. diyorok nilli lulbolcunuza ovgu yagdirdi. 0k |kVll
hzber tara
Jg\iC`^[\)%_X]kXYl^eYXcpfi
();\m8[XdGfik\b`q`Xicpfi
LjX`e9fck#I`f[XlqleXkcXpXZXb
cbXe#i\jd\e=\e\iYX_\|cb\i[\
ligdo 2'nci hallanin pordosi bugun Kasinpasa-
Kardonir Karabukspor naciyla acilacak. Kasin-
pasa Rocop 1ayyip lrdogan Sladi'ndaki karsi-
lasna saal 21.00'do baslayacak. lrogran soy-
lo: Yar|r: 19.00 Sivas-Morsin lY, 20.00 rdu-l.
$ohir, 21.45 l.ahco-C.Anlop, Akhisar .-C.
irligi. atar: 19.00 ursa-l, 20.00 1rabzon-
S..llazig, 21.45 osiklas-C.Saray. atartes|:
21.00 M.lark Anlalyaspor-Kaysorispor
A Milli askolbol 1akininiz, bugun 2013'lo
Slovonya'da yapilacak luroaskol llonolori'ndo-ki
ucuncu nacina cikiyor. l Crubu'nda yor alan Ay-
Yildizlilariniz, lorlokiz ilo saal 20.30'da Ankara Spor
Salonu'nda karsilasacak. Mucadolo N1V Spor'dan
naklon yayinlanacak. 12 Dov Adan, ilk nusabakada
oyaz Rusya'yi 77-74 yondiklon sonra, llalya'ya 78-69
naglup olnuslu. 1urkiyo, yapligi iki nac sonra-
sinda grubunda 3 puanla 3. sirada yor aliyor.
Dunya vo linpiyal sanpiyonu rokorlnon allol Lsa-
in oll, 2016 Rio linpiyallari'nda uzun allana bran-
sinda yarisabilocogini acikladi. oll: ransini dogisli-
robilirin. nonli olan bir hodolo odaklannak, hangi
bransla yarisligin dogil. Anlronorun 400 nolrodo ya-
risnani isliyor. on do uzun allanayi dononok isli-
yorun. dodi. }anaikali allol, daha onco do Manchos-
lor Lnilod nonajori Alox lorguson'a ManL'da ciddi
olarak lulbol oynanak islodigini aciklanisli.
1urkiyo askolbol lodorasyonu (1l), lonorbah-
co Llkor'o lranslori Calalasaray Kulubu'nun bu-
yuk lopkisino nodon olan nilli baskolbolcu llkan
Karanan'in lonorbahco Kulubu ilo inzalanis ol-
dugu sozlosnonin loscilino karar vordi. 1l'don
yapilan aciklanada, llgili birinlorco incolonnosi
sonrasi: sporcunun lonorbahco Spor Kulubu
ilo inzalanis oldugu 1l 1ok 1ip Sozlosno-
si'nin loscilino karar vorilnislir. donildi.
C.Sarayli lulbolcu lngin aylar
dun goco lrahk kazasi gocirdi. Sari-
Kirnizili lulbolcunun olonobili dun
goco yarisi saal 00.30'da 1uzla'da vi-
raji alanayarak lakla alli. Aracinda
buyuk hasar noydana golon aylar,
haslanoyo kaldirildi. lngin aylar,
kazayi hahl siyriklarla allalirkon has-
lanodo konlrol allina alindi. lslanbul
lnniyol Muduru Husoyin apkin,
yonolici Abdurrahin Albayrak'i ara-
yarak kazayi habor vordi vo lngin'in
haslanoyo kaldirildigini bildirdi.
osiklas lnonu Sladi, halla sonu oynanacak dorbiyo hazir. Siyah-oyazli ku-
lup lnonu'doki ilk nacini pazar gunu Calalasaray ilo oynayacak. Cocon so-
zon sonu yikilnasi planlanan ancak son anda yikini orlolonon vo bu no-
donlo ladilali goc baslayan lnonu'nun bakin calisnalari lananlandi. Ha-
valarin sicak gilnosi nodoniylo cinlordo olusan sorunlar da gidorildi. Ayrica
hor iki kalo arkasinda lulbolcularin isinna alanlari da dogal cin halino goli-
rildi. Sladin kolluklari da yonidon gozdon gocirilorok oskiyonlor dogislirildi.
|r|r |.;|.| |.t. e,||!|
|r^r| '|.!| !e. |.r!e.|;. |.t||
a|atasara], 8es|k
tas ||e c]ra]aca
| tcr|a 4er|| a
(|r |at|r||k|ar|r| ]c
ar ||r sek||4e sr
4r]cr. cknk d
rcktor lath c
rm ,onctmndc
,aoilan calima
da SariKirmizili
o,uncularin hirli
vc tckl calima
lari dkkat cckt.
=FKFI8=1 Q8D8E#
J<CD8E <K|IBC<I
8es|ktas'ta
4er|| crces|
Qaaresa'4ar scr
ra k|e|4a prc|
|e| ]asar|]cr.
1', hr turlu cl
dcn cikarama,an
S,ah8c,azlilar,
md dc takim
dan tmck tc
dn acikla,an
llmcda'nin du
rumunu cozmc
,c calii,or.
=FKFI8=1 88#
8QQ LQLE
8
|
|
'

'
k0|M ||lI0K 8ulSl
LllA Avrupa ligi play-oll
luru ilk nacinda ursaspor,
Hollanda'nin guclu okiplorin-
don 1vonlo'yi adola dagilli. Yosil-oyazlilar,
sayisiz gol pozisyonu yakaladigi karsilasna-
yi 3-1 kazanarak lur icin buyuk avanlaj yaka-
ladi. 1onsilciniz, nucadoloyo olkili baslayan
laralli. Rakip sahada baski kuran ursaspor,
ilk dakikalarda uc nol pozisyonu dogorlondi-
ronodi. Karsilananin ilorloyon bolunlorindo
iso Hollanda okibi, kanallardan golnoyo bas-
ladi. Dakikalar 31'i goslordigindo 1vonlo, 1-0
ono gocli. loroy lor'in pasinda ponalli nok-
lasinda lopla bulusan Nacor Chadli, nosin
yuvarlagi hlolorlo buluslurdu. Coldon son-
ra larallarinin da buyuk doslogiylo oyundan
kopnayan Yosil-oyazlilar, 39. dakikada
alalla'nin sik vurusuyla skoru osillodi: 1-1.
Karsilasnanin ilk yarisi 1-1 sona ororkon
ikinci 45 dakikada ursaspor lirlinasi vardi.
u dovroyo do baskili baslayan 1insah, ara-
digi golu cabuk buldu. 53. dakikada alalla'nin
ara pasinda Soslak, kalociylo karsi karsiya kaldi
vo duzgun vurusunda lop aglarla buluslu: 2-1.
u goldon sonra oyunun konlrolunu olino alan
ursaspor, rakip kalodo lohlikoli pozisyonlar
bulnaya dovan olli. u pozisyonlardan birindo
alalla 64. dakikada dirogo lakildi. Macin adani
alalla, 81. dakikada bir koz daha sahnoyo cik-
li vo larki ikiyo yuksollli. zan lpok'in sol kanal-
lan on dirogo yapligi orlaya Arjanlinli yildiz yuk-
soldi vo kala vurusuyla lopu aglara yolladi: 3-1.
Kalan dakikalarda baska gol olnayinca lonsil-
ciniz 30 Aguslos'la doplasnanda oynayaca-
gi rovans naci oncosi avanlajli bir skor oldo olli.
8|rMess|es|rt|s|]4|
KDJ8?#8MILG8P8PIPFI
krapa ||| p|a]cN tara ||k kars||asas|r4a
wcntc,ikonukcdcn8uraoor,uc
lu rakhn 3! maluo ctmc, haardi.
imah,nollandatcmilciionundc
!0 cr,c dumcnc ramcn lahlo
8atalla (2) vc Sctak'in ollcr,lc maci
kazanarak tur kaoiini araladi.
Mk(|N
cI|I|
4 kUI0 0I tUMk ZAMAN
f10JGFI
Okay
Karacan
Ikl8N|fk, IWfNIf'NlN
flNl (A8k klIl
|||.(||| |.|.||.||.|. |.||m|.||r|r |.||
(. ||| (|.;| ||||r!. |||.r!.r|r !wer
|e |.||m| ||e ;r.!|| m.,. ;|r ||| ^|e|!|.
\e,|||e;.t|||.|. ^r:e|| |r |.|r |(|.r|||r!..
|||.(| |.|.||.||.||r|r e|r| ||.:.|t. !|;e
.,|||.m. ;.(.r !wer|e !e|r|| |||e||^|| '|ewe
|:|.|ere r|(e| ;.(.|:.|r.. |et.|||.||.||r|
!.|. ;||e| e|e ;.(||. |||.(| |.|.||.||.||.
|e|^| |.;|.||r| !. |et.|||.||.||;|. |.re||e!|.
fNI IA|fk kAIANMA0lk
|||.(| !e|r|| |||e||^|| ||||||| '.|.m.
!wer|e .||||;e||r|r ||;||||meme| e|e||||r|
^;|e!|. !wer|er|r r ;|||.|!. |||.r!. ||||
||r. !.m. .||.r ||| |.||m |!||r| |.||||.|.r
'.|.m. |..r|., e|!e e||||m|t ||| e|,e|. .r:.|
||t e||er |.;|.m ;.(m.m|t|r ;e||t |!||r|
e,m|,|e ;.,.!||. !e!|. |.,|r ;||!|t| |.|.||. |e
|er|m |,|r |te| ||| | |!|. || |.|.||.| |,|r
;r.m.||.r m||||;|m. !|;e |r|,||.
8kA, fk0Ak AIlI'f ANl0k
|||.(|. !wer|e m.,|r!.r r|. .||||;e
|e e.|r!|| |.!.| |.,.|||| ..|rm. ;|r:||
'e|!.| |t|t|r .|.||.rm.|r. |t||!|. \e,||
|e;.t|| |.||m|r m|||| |(e||. m|.|.|.r|r |e
r|t |.,|r!. |.|||| ||e ||!|| ||||| m|:.!e|er|r
.|!|r!.r ;e|!e |.|!| .e ;|r. !e..m e!eme!|.
'e!;e ||e .|. !|,|r. ,||.||||.r 'e|!.| |t|t|r
. ||||. |em||r|r |||||!||. + |.||. .|.
|.|!.r |t.| |.|.:.| ^|er||!|.
Macin 5 larkli bilnonis olnasi buyuk sans-
sizlik'
1abii daha lazlasini isloyon, aziyla yolin-
noyon soyirciyo, gazolociyo goro sanssizlik.
Hollanda'ya lorbasina unnadigi loplari
doldurarak gidon 1vonlo icin kosinliklo lul-
bol sansi..
kadar'..
uyuk oynayan lakinlarin sansa ihliyaci
yoklur. iroysol basariyi, cok calisnak, lakin
basarisini daha cok paylasnak golirir.
ursaspor cok iyi bir lakin. $anssizlik ya
da sans sozlorinin onuno arkasina gocnoyo-
cok kadar buyuk oynuyorlar.
unku daha lazla paylasna paydasini
karsiliyorlar.. Kini yolonoklorini, kini nolosi-
ni, kini aklini paylasiyor.
Hollanda ligino lirlina gibi giron
1vonlo'yi ancak bir buyuk sans golu kurlara-
bilirdi ursa'nin olindon, islo o golnodi..
Hizli vo cosur alaklarin sonu nullu bil-
soydi nacin ilk 10 dakikasinda ursaspor
sohri cilgina covirobilir, 1vonlo'yo larihi bir
sok yasalabilirdi. linlo ilo Soslak'in kacir-
diklari, ursa'nin alacaklarinin loninali gi-
biydi. Aslinda bir lakin gol kaciriyorsa gol
pozisyonuna girobiliyor donoklir. Col po-
zisyonu yaralabiliyorsa, zalon gol icin lak-
lik yaznis, hodol bolirlonis donoklir.
Dun aksan 28 yasindaki Arjanlinli
oyuncu alalla alligiyla parnak isirlli, allir-
digiyla sapka cikarllirdi. Hor yoni gun yuk-
solon linlo ilo alalla'nin olaganuslu uyu-
nunu losadul olarak dogorlondirnok icin
hakikalon kalanizin karisik olnasi goro-
kir. zan'in gocon yili unulup yonidon oski
gunlorino dondugunu ilan olnonok icin do
kolu niyolli olnalisiniz.
lgor dunyanin dorl laralina yayilnis Ar-
janlinli lulbolcularin, baska gozogonin adani
ilan odilon valandaslari Mossi'don ilhan al-
diklarini iddia odocoksoniz ilk siraya alalla'yi
koyun. u adan, bizo buyuk lonsilin bir par-
casini ciplak gozlo izlono lirsalini voriyor.
1un hikayoyi uc oyuncunun alligi birbi-
rindon guzol golo vo laboladaki goz kanasli-
rici skora dayandirirsaniz da lakin oyununu,
paylasna lulbolunu inkar odorsiniz.
Dun yolonoklorini conorlco kullanan uc-
dorl adanin yaninda noloslorini onlar icin lu-
kolon yodi-sokiz adanin nasil buyuk bir la-
kin olacagini anlalan bir bolgosol izlodik.
u Saglan goslori icin yonolnono lo-
sokkur odoriz. c.karacarqtaar.cc.tr
=
F
K
F

I
8
=
C
8
I
1Q
8
D
8
E
#D
8
?
D
L
K
9
L
I
8
B
9
|
I
B
|
B
=
F
K
F

I
8
=
18
8
#D
<
K

E
8
B
K
8

8kA0k: 1 IWfNIf: I
8kA0k: .|r +. |.e| . 'e|!.| |t|t : ,||. `0me|
||!.r '. |||.||m0t|||| . \e!e|r . 'e|.| I ,||. `
||e|| l. N||.;e . ||. ,.||.r I. 0t.r |(e| I. |.|| |.|.||.
?,||. `0|e||.| |||.t :. ||r| I
IWfNIf: |||.;|. +. |,e||.r! l. |.|e +. |||. +.
':|||!e| '. |e| '. '.rer . ||.m. + ,||. ` 0|||e||et l.
!.!|: '. ||: ,||. Il We|e; +. |.!|| I ,||. ?0 |m|||| :
60||fk: ||. l`.e ?l |.|| |.|.||.. ||. 'l 'e|.|
/ ||. ll |.!||
Akl kAkI|Ak: |||.||m0t||||. |.|| |.|.||..
0me| ||!.r / |e|. We|e;
AkfM|fk: |..|! |||.|.r I. |.|| |.|||ret I.
'|e |||e| I ,|(.r;.
IAI: |||. ||.||||
8arsaspcr, Hc||ar4a |||'r|r ||4er| Iwerte']| 1I ]ererek a( scrras| |ak|| ||r se|r( ]asa4|. |rtara| a|a|se tar |(|r tek|r|| kcrasta.
-
LllA Avrupa ligi play-oll luru ilk
naclari dun Avrupa'nin bircok kon-
lindo oynandi. unlardan on ononli nu-
sabakalarda Runon lonsilcisi Vaslui ilo ln-
lor karsilasli. $anpiyonlar ligi on olono lu-
runda lonorbahco'yo olonorok yoluna Avru-
pa ligi play-oll lurunda dovan odon Vas-
lui, llalyan dovi karsisinda lulunanadi vo
sahadan 2-0'lik naglubiyollo ayrildi. Raki-
bi karsisinda oldukca rahal bir nac cikarlan
lnlor'o galibiyoli goliron gollor, 23'lo Can-
biasso vo 73'lo lalacio'dan goldi. lnlor'don
ayrilarak Roal Madrid'o lranslor olnasi
gundondo olan Maicon, Vaslui karsisinda
ilk 11'do gorov yaparkon: Conoa'dan yoni
lranslor lalacio, yoni lakiniyla ilk koz gol
sovinci yasadi. u arada lskoc okibi Hoarls
ilo doplasnanda karsilasan livorpool, rakip
savunna oyuncusunun kondi kalosino alli-
gi gollo galibiyolo ulasli. lniliz okibino ga-
libiyol 78. dakikada Andy Wobslor'in lors
vurusuyla goldi. Macla lskoc savunnasi
Wobslor'in golu disinda livorpool on nol
lirsali 45. dakikada labio orini ilo buldu
ancak llalyan lulbolcunun vurusunda no-
sin yuvarlak dirogo lakildi. llay-olfarda
Shorill'lo Moldova'da oynayan Marsilya,
buyuk nucadoloyo sahno olan nusabaka-
da rakibini 2-1'lik skorla gocli. Rovanslar
30 Aguslos'la oynanacak. 0k |kVll
lrter 4e Vas|a|']e ac|a4|
8MILG8C>E;<
KFGCLJFELxC8I
|rt|||I |||m..|. ............................................................................. l0
Ne||:|| |.|||(e| N|:|.. .............................................................. ll
!|m^|.|||t.r. ............................................................................... l`
|||.r.'|e.|. ||||e,. ....................................................................0`
'|:|||m'|| ||... ............................................................... 0l
|||m||New:.||e dr||e!. ............................................................ ll
|e|. \.|,..|er||. ................................................................. ll
'. |||e|e:|. |r|(|(e||.|............................................................ ``
||!e|ee|er.eer. ...........................................................................`0
'|e||||.|||;....................................................................................l`
|||.(|!wer|e. ..............................................................................ll
||r.m ||||e,|. ||.|||.. ..............................................................0`
||te|r0er|. .......................................................................................`l
||!e|.re|.(e| !e| |.|.. ...............................................................ll
|e;er|!'(.||. ||.. .................................................................... ``
!|.|tr(|\|!e|r |e|e|..|. .................................................... 00
||!|,;||.r!\|r |;. ...................................................................0l
|e||e:er||| |||. .........................................................................0l
||e|er\|||||. ||ter. .....................................................................`l.
||0||.(|! W|er. ...............................................................................`l
|||e|we|||e..r|e. .........................................................................0`
|e.||||.e|(|. ............................................................................... 0l
'|.| W|:|.w|.rr.e|. ................................................................ l'
\.||||r|e|. ........................................................................................0`
|||.|.t|. ........................................................................................0`
|.er. I.et!.||!e.|\................................................................. 00
||||e||: ||||.|'| |e||r||. ........................................................... 0
||er'(|||r |||r. .................................................................. ll
|.||||m|||. 0||. ............................................................................ l0
Ie|.|'\ ||r!|.er. .........................................................................0'
Sl\ll lSllV: LVlln 8Ll8Ll
lta|]a'r|r(|ek|p
|er|r4erlrter, 4ep
|asar4a loman,a
tcmilcii\alui,i
rahathiro,un
la 20 maluo ctt.
ntcr'n lk olunu
23. dakkada tam
hao ka,dctt.
=FKFI8=1 8G#
M8;@D>?@I;8
4 kUI0 0I tUMk ZAMAN
f1ISPOR
Sl\ll lSllV: lln nlNtLl
KI89QFEJGFILEB<P=PFB
Ira|tcrspcr, krapa ||| p|a]cN tara
lk macinda lvn lkcr'dc air
ladii Vacar ckh \dcoton'u
clndcn kacirdi: 00. 8ordo
Vavllcr, avor olarak otcrl
d mucadclcdc hrcok ol oo
z,onuna rc dc rako dcan
i aamadi. uru 30 luto'ta
Vacartan'da o,nanacak
rovan karilamaina hirakti.
HkkN 0|Mlk ll8?ON
1rabzonspor,Avrupaligillay-
oll luru ilk nacinda Vidoolon ilo
0-0 boraboro kaldi vo larallarla-
rini uzdu. ordo-Mavililor, Avni Akor Sladi'nda
oynanan karsilasnada organizo olnakla zor-
luk cokli. Macar okibi iso iyi kapanarak lon-
silcinizo gol izni vornodi. 1uru gocon laki-
nin bolli olacagi rovans karsilasnasi 30 Agus-
los lorsonbo gunu Macarislan'da oynanacak.
1rabzonspor, soyircisinin doslogiylo ilk ya-
rida baskili bir oyun orlaya koydu vo Volkan
$on'in harokolli lulbolu ilo rakip sahaya yayil-
naya basladi. Macin ilk 15 dakikalik bolunundo
olkili bir pros anlayisi ilo nucadolo odon vo ra-
kibinin lopa sahip olnasini ongolloyon ordo-
Mavili lakin, hucun bolgosindo iso urolkonlik-
lon uzak bir lulbol orlaya koydu. Dakikalar, 35'i
goslordigindo iso okibiniz Sapara'nin kullandi-
gi sorbosl vurusla golo yaklasli: ancak skoru do-
gislironodi. 1rabzonspor'da rakibiylo carpislik-
lan sonra oyuna dovan odonoyon Volkan $on
iso 42. dakikada yorini Yasin zlokin'o birakli.
$onol Cunos, ikinci dovroyo Colnan'in yo-
rino Alanzinho'yu oyuna alarak basladi. San-
bacinin oyuna girnosindon sonra orla alanda
daha aklil bir lulbol oynayan vo ozolliklo ka-
nalorganizasyonlari ilo Vidoolon'u acnaya ca-
lisan Karadoniz okibi rakip kalodo daha cok go-
rundu. zolliklo karsilasnanin 87. dakikasinda
Yasin'in yordo kaldigi pozisyonda lskoc hakonin
dovan' donosi buyuk lopki lopladi. Mucado-
lonin son anlarinda oyunu lan anlaniyla rakip
kaloyo yikan lonsilciniz aradigi golu bulana-
di vo karsilasna 0-0 golsuz osillik ilo sona ordi.
|kHkNUV|N SlN8uL
-
lonorbahco, $anpiyonlar ligi
play-oll luru ilk nacinda dop-
lasnanda Sparlak Moskova'ya 2-1 yo-
nildi. 1ur unullarini $ukru Saracoglu'na
lasiyan Sari-lacivorlli okiplo Mosko-
va donusu Alox krizi pallak vordi. 1ok-
nik Diroklor Aykul Kocanan'in 90 da-
kika boyunca yodok boklolligi rozilyali
yildizin karsilasna sonrasi yazdigi lvo-
ol orlaligi karislirdi. ir valandasiyla soh-
bol odon Sanbaci, nacla yodok kalna-
siyla ilgili soruya, ir gun sana anlali-
rin. 1ok kolinoylo aciklanak gorokirso
kiskanclik' Nodon boni yodogo cokli an-
lanadin. diyorok hocasina agir sokil-
do yuklondi. No var ki yonolin vo loknik
hoyollon golon lopkilor uzorino lvoollori
kaldiran Alox, gori adin alnak zorunda
kalirkon bu harokol bilo kiskanclik' kri-
zini gundondon dusurnodi.
Acikcasi lonorbahco'do boylo bir so-
run yoni dogildi. Kanarya, Supor lig'in
ilk hallasinda llazigspor'la doplasnanda
karsilasirkon 1-1 bilon nacin sonrasinda
Alox'in Moskova'da lorna giynoyoco-
gi honon horkosin dilindoydi. Donoyinli
oyuncunun Sparlak Moskova onundo la-
kindaki yorini alanayacagi orlosi gun ci-
kan gazololoro do yansinasina ragnon
Alox'in lopkisi sasirlici bulundu.
Yillardir Alox'o baginli kalnakla olos-
lirilon lonorbahco'do Kocanan'in bu
hanlosi kinilorino goro dogru bir karar-
di. lakal lakinda son sozonunu gociron
35 yasindaki oyuncuya daha volali davra-
nilnasi gorokligini dusunonlorin sayisi da
opoy lazla. Honuz Aykul Kocanan cop-
hosindon konu hakkinda bir dogorlondir-
no yapilnadigi icin Alox probloni sicak-
ligini koruyor. Ana Kocanan'in gorov
surosindo bircok lulbolcuyla iyi iliskilor
kuranadigi da bir gorcok. Alox'o hop so-
guk bakan vo birkac dola Sanbaci'yi yo-
dok birakip sinsoklori uzorino cokon loc-
ruboli calisliricinin, Andro Sanlos, Crisli-
an aroni, lnro olozoglu gibi isinlor-
lo do yildizi barisnanisli. Sanlos, Sabah
Cazolosi'no vordigi roporlajda hocasi-
ni sorl iladolorlo oloslirnisli. aroni ulko-
sindoki lakinlara cagrida bulunarak kon-
disini lranslor olnolori icin vidoo klip bilo
coknisli. lnro olozoglu da Kocanan'la
anlasanadigi icin gocon sozon sonun-
da Allolico Madrid'in yolunu lulnuslu.
Kr|t, Kccaar'a ]a|arc| 4e||
=
F
K
F

I
8
=
1Q
8
D
8
E
#<
I
?
8
E
>
|
M
<
E
Opel Yetkili Servis www.opel.com.tr
23(/1=1()(6$/6,1
D1AYLI KLMA 8AKIMI*
Komponyoyo kotr|on yetk||| serv|s|erde, yo ve mode| srnrrr o|modon tm Ope|'|er
||n oy sonuno kodor geer||d|r. Ayrrntr|or ||n yetk||| serv|s|n|ze donrrnrz.
69 TL
**
Detoy|r K||mo 8okrmr KDv doh||
*0erek|| poro|orrn skm ve hovo|ondrrmo kono||orrnrn tem|z|enmes|n| |er|r.
** KDv, mo|zeme ve ||||k doh|| yottrr.
Arkas engelky 216 308 56 30
Arkas Altunizade 216 554 12 00
Ataky Basn Ekspres Yolu 212 599 11 11
ATM Pendik 216 354 73 55
Avrupa Otomotiv Bykekmece 212 852 41 00
Balkan Zeytinburnu 212 665 26 60
eta Bykekmece 212 863 54 54
iftkurtlar Maslak 212 346 35 55
Ekcan Gebze 262 645 00 15
Erdemir Beylikdz 212 422 08 04
Gedizler ekmeky 216 217 14 14
Gerek Dolmabahe 212 315 91 00
Mar Eyp 212 417 29 29
Odak Bayrampaa 212 467 13 13
Odak Topkap 212 449 13 13
8ldm kotu hocalar var
ama mlcrn vcrmcm
Scnol uunc'c orc tur ani ct
8rczl,ali utholcu llcx dc Souza, L \'dc katildii uz orora
minda hrhrndcn lnc aciklamalar ,aoti. um orulara ctcnlklc
ccvao vcrcn tccruhcl o,uncu, cn unutamadii ol olarak lrcna'dak
dcrhdc ualataara,'a attii kaa olunu otcrd. llcx'tcn ,ani
,anlar o,lc: Saracolu'ndak rahzon macini unutami,orum. !0
!5 ol ooz,onu ,akaladik, ol olma,inca amo,onluu kacirdik.
dolum ?co. \an noodonk hrlktc o,namaktan zcvk aldiim ut
holcu,du. anidiim cn , tcknk drcktor Luxcmhuro. 8r tcknk
adam olmanin diinda hr orctmcn h. , motvc cd,or, zc ,ol
otcr,or. anidiim hrkac kotu tcknk adam var. Saha,a clo !2
aat antrcnman ,aotirio d,orlar. \akt ccrmck cn ahada hu
lunu,or, hchr c, hakkinda cndclcnm,orlar. 8rkac tanc tani,o
rum ancak m vcrcmc,cccm cunku nc ,azik k hala calii,orlar.
\dcoton lc oluz hcrahcrc kalan rahzonoor'un tcknk drcktoru Scnol uunc, onucun rako ta
kim cn avantali orunmcnc karin hcr k takimin tur anlarinin ct olduunu o,lcd. uunc, ''uol
,cmcdcn kazanmak t,orduk. 8u oncml,kcn olu ,cmcdk ama kazanamadik da.'' dcd. lako taki
min , avunma ,aotiini onccdcn hldklcrn adc cdcn tccruhcl hoca, ''Scrt o,nadilar. nakcm dc
hu crtlc zn vcrd. 8akili o,unumuza karin cok ooz,on urctcmcdk. urcttklcrmz dc olc ccv
rcmcdk.'' d,c konutu. uunc, mac htmndc taratarlarin ,onctm ta,a davct ctmcn c ''ah
doru dcl. Kcnd ahamizda lk mac o,nanirkcn cmzdc olan kazanma hirimizi aklimizin diina c
trdk. Sc,rcnn dc kazanma hirindan olan tcok oldu d,c duunu,orum." cklndc dccrlcndrd.
Mk(|N
cI|I|
Hayri B\\i
c


IkA8I0N0k:0r||I.'e||.r'.
|.m|.+.0||.;',||.Il|||.|.l.e
||||.+.I||.+.'.(.|.+.|m.rl
,||. + ||.rt|r| +. \||.r 'er l ,||.
+`\.|r'.0|:.rl.|.|||+
Vl0f0I0N:|t.|:.||.:||'.\|r|
:||..re||..!...|e+.||.t!||
.||||..|,.|.|||'.'.r!|I,||.?l
Ne|:.0||.e||.,||.?Id|N||||,
:.!||e||eI,||.I+Nem.r,.N||||,:
AklkAkI|Ak:.re||..!...|e.|.|.t
!||,\|!e|r
AkfM|fk:||.rN|||'.||.r|||..rr;
'. 0|.|.m |.m|e| ,||,;.
IAI:||e;|r|.r|||e|
IkA8I0N0k:0
Vl0f0I0N: 0
lnco iscilik ononlidir.
ir ov dusunun. Durusu
nuhkon, duvarlari puruzsuz,
poncorolori cici, rongi ic acici, os-
lolik harikasi. lslo bu dorsiniz.
Ana kapisi ogri, calisi sarkik, du-
rusu yanuk olsaydi nasil da ilor-
di sizi. 1onoli saglan ni dogil
ni akliniza bilo golirnozdiniz.
lnco iscilik hayalin hor salha-
sinda ononlidir. Holo do lulbol-
da. No kadar dogru bir slralojiy-
lo sahaya cikarsaniz cikin, no ka-
dar iyi nucadolo odorsoniz odin
vo no kadar isloklo rakibin uzo-
rino gidorsoniz gidin:
inco isciliklon nahrun-
sa ayaklariniz golun ka-
pisi sizo acilnaz.
Dun goco
1rabzonspor'un on bu-
yuk oksigiydi inco isci-
lik. Macarislan lonsilci-
si Vidoolon savunnada
cok dikkalliydi, Slopira
sag kanalla kabina sig-
naz bir gorunlu sorgilo-
yon Volkan'in karsisin-
da son doroco saglan
durdu. Savunnalariy-
la, orla sahalari lok hal gibiydi.
una ragnon gardi indirilnoyo-
cok bir rakip gorunlusundo do-
gildi konuk okip. Ancak ordo-
Mavililorin, olansil girisinlo-
ri nilinolrik incoliklon uzakli.
linal paslarinda ya isabol ya da
siddol kivani oksikli. u isi bi-
rinci dorocodo yapnaya nanzol
Colnan, cok lazla oyuna dahil
olanadi. lcan, gozolin allin-
dan kurlulabilnok icin kondisi-
ni asiri harokolli oynanaya noc-
bur hissodinco bolki rakip oksillli
ana kondisindon asil boklononi
yapanadi. Volkan dar alanda no
kadar cabuk olsa da, Vidoolon,
bulun birliklorini onun bulundu-
gu bolgoyo sovk odorok bu oyun-
cuya nolos aldirnadi. Hakon do,
'na yapilan acinasizca hanlo-
loro karsi asiri loloransli olunca
dovroyi lananlayanadi.
1rabzonspor, bu lur naclar-
la ligdo do cok karsilasacak. u so-
boplo $onol Cunos'in inco iscilik
novzuuna lazlasiyla kala yornasi
gorokligi kanaalindoyin. ir do du-
ran lop probloni var. Maalosol ka-
zanilan sorbosl alislarda calisilnis
bir slraloji goroniyorun. Halbuki,
boylo laklik disiplindon laviz vor-
noyon lakinlari acna-
nin on gocorli yollarin-
dan biridir duran loplar.
lkinci yarida son 15
dakikaya kadar nispolon
karsilikli bir oyun vardi
sahada. Macar okibi za-
nan zanan cosur gol-
di 1rabzonspor'un uzo-
rino. $ayol nur, o nul-
his roaksiyon yolono-
giylo parlanasaydi Avni
Akor'in lribunlori buyuk
sok yasayabilirdi. 1rab-
zonspor iso kurdugu
baskiyi bir lurlu nol pozisyonlara
vo golo donusluronodi.
lkinci yarida oyuna giron
Alanzinho'nun golirdigi harokolli-
lik sadoco rakip coza sahasina ka-
dar gocorliydi vo bir Halil yolorsizli-
gi vardi gozlordon kacnayan. Hon
hzik hon do dusunco olarak golo
cok uzakli Halil. Aslinda bu uzaklik
bulun lakin icin gocorliydi. u yuz-
don kazananadi 1rabzonspor.
Sonuc, hic sovinli dogil ana
bon ordo-Mavili lakinin lur icin
daha avanlajli olduguna inaniyo-
run. Yolor ki, bu lakinin uzorin-
do hahl inco iscilik ruzgarlari osi-
vorsin. |.|eserqtaar.cc.tr
Ira|tcr cra4a katar|r
Ne ka4ar 4cra
||r stratej|]|e sa
|a]a (|karsar|t
(|k|r, re ka4ar |]|
ca4e|e e4erse
r|t e4|r e re ka
4ar |stek|e rak|
||r ter|re |4er
ser|t |4|r, |rce
|s(|||kter a|
rasa a]ak|ar|
r|t c|r kap|s|
s|te a(||at.
8cr4cMa||||er, V|4ectcr'atak|||rker, Vc|kar;erasat| asaa4|. Iaraftar|ar |se]cret|| |st|fa]a(a|r4|. =FKFI8=1 88# 9I8?D8?E
4 kUI0 0I tUMk
KU(UK K|I|Y|k KkM|kk Kkk;||Nk |(|t|K ker|ka|| aktr|s kre||re
Ic||e'r|r 4 ]as|r4ak| k|t| V||erre, arres|]|e ||r||kte ||r h|4e rc| a|acak. Ra|t 0|sre]
t4]c|ar|'r4ar ]ap||ar a(|k|aa4a, Ic||e'r|r er k(k k|t|r|r, arres|r|r |asrc|4e c]
ra]aca| ''Ma|ehc|ert'' h||r4e k(k ||r rc| a|aca| |e||rt||4|. V||erre'r|r, kct ka|p||
Ma|ehc|ert'|r |e4eh U]a]ar te| rerses karcra'r|r k(k|r c]ra]aca| ka]4e4||
4|. (ek||er|re |at|rar a]|r4a |cr4ra'4a |as|arar h|, Mart 0I4'te cster|e |recek.
Sl\ll lSllV: LltlN \l\u?
k0Ikk YkkN U(k
|N |k0N||lN0|N
0|U IkK|l0l. ,|r|r
|.,|er|| |e||r!e |.
...|.r| ;|:||.||r| ||t
!||.r .||,||m|,|r !|,|r
!. ||| |.; e|,e||e,
||. |e||r!er |.r. |
!e:e| |.r |,.|r !^||
..| |^|.| ;.(m.|
r|:| ||t.r ;|:||.|.
e|e|,e |.|.| ||| ,.
||,.r|r ^|!|| |||!||||
!|. d,.. ||r|, |.(|
| ^r|r!e ^|| ||| ;.
|.r ,.||,.r|r |.|| .m.
|^| |.me|. |.|.||r!.r
|.;!e!||!|. ,.||,.r|r
r|m.|. ;.(|||r| .r|.
;.r ;|:||.| |;|:e ,||e
!er ,||||. d||e!e |,.|
e|e||e||r!e || || ;.
,.r.r |^|.||.| |.|||r
|e(|||r| ,e||;|.
M||k |kl KkIl|
0|l|, Yk|kNt|YM|;
|,|e!|| :|r.;e||e||e .!e
|. ||.r!|r..;.r|r
|||||| ||;.| |.r |
.e,|| e|| |.||| !|m.
0||:||r |||,| :|r.;e
|| |,|eme!|| ||.;. ,||
||. |.||eme |.|.||r
!.r |t|r ;|||.| |.(e
m.|||m e!||er 0||:||r
;.|.r ^;|e;e|e| :|r.
;e||e|| |||er!|| |e|||
|er!|. '|r!..|| ..:|
r|r ,|(|e|e|| .e ||||.
t| |te||re :|r.;e| !
;.|.||r| |r:e|e;er ||| ||
m.||eme. e|!e|| !e||||e
|e ^|e l :|r.;e||r !|
m. 0||:||e ||,||| |||
| |m.!||r. |.|.| .e|
!|. |.m|;| 0||:||r
re!er ;.|.r ^;|e!||r|
me|.| e!|;|.
UYk k|I0k| |IIl
kMk ||k IkN|NMkYk
tkK Hk|0| |(.r;.r|r
||te;|r!e|| ||,. |..|.
|r!. '.r||.|| !e |. ||
e||:|!|. ||||e|r|r !|
..||r!.|| ||e|. ?0 ;.,
|.||r!.|| e:|||. 0|meret
.!|| |.!|r|r |e||e ,.||,
m.|.|| r|:| |.r|rm.;.
:.| |.|e e|!|. |||. 0.|:|.
|.|||ret|r ||| ..||e ,|t!|
| ||..;e| e!||er |::e |m
ee|| |||er|r ^r!e e|er
|tm.r|.|| |.|.||r!.r |e|
|e e!||me;e ,.||,||.:.|.
Mascr
]aar|ar|r|r
|||ar(csa: 4 c|
-
Dunyanin dorl bir yanindaki ulkolor, siddol-
li yagnurlarla nucadolo odiyor. lakislan'in
kuzoyindo nuson yagnurlarinin yol acligi sol-
do 22 kisi hayalini kaybodorkon, Hindislan'in
kuzoyini olkisi allina alan asiri yagnurlardan
dolayi iso Rajaslan oyalolindo 20 kisi oldu. Lc
gundur araliksiz dovan odon yagnurlar haya-
li olunsuz olkilodi. Rajaslan'da 20 bin kisi ovlo-
rini lork olnok zorunda kaldi. Molooroloji Mu-
durlugu Rajaslan'in son 30 yilin on yogun nu-
son yagnurlari ilo karsi karsiya oldugunu acik-
ladi. 0MkN UNk|kN, l|kMk8k0 \LN LLLn, tnlN
=
F
K
F

I
8
=
18
G
#D
F
?
8
D
D
8
;
J
8
A
A
8
;
9IE: J8P=8;8E;<M8D
-
Kacak gocnonloro lodavi yasagini
proloslo odon Dunya Doklorlari
Dornogi, Dorocho a Curar' (lodavi olno
hakki) adli kanpanya baslalli. Doklor-
lar, inlornollo yayinladiklari kanpan-
ya vidoosunda ilginizi vo ilaclari sa-
doco lspanyollarin vo rosni ovraklari
lan olan yabancilarin sagligi icin kul-
lanacaginiza: okononik kriz zananin-
da ahlaki ikinci plana alacaginiza, in-
san haklarini lasarrul lodbirlori vo golir-
lorin arlirilnasinin onuno koynayaca-
giniza: dovlol kurunlarini kacak goc-
nonloro baknak icin kullannayacagi-
na: dovlol sigorlasi olnayan hic kinso
icin AlDS'o karsi bir rocolo yaznayaca-
giniza dair yonin odoriz' diyor.
Vidoonun sonunda iso Ayrica yo-
nin odiyoruz ki bu dodiklorinizin hic-
birino hicbir zanan uynayacagiz. Sag-
lik ovronsol bir haklir. u yuzdon kacak
gocnonloro baknaya dovan odocogi-
nizo yonin ollik. 1odavi olnok bizin
yukunlulugunuz oldugu gibi ayni za-
nanda hakkinizdir. iladolori yor aldi.
Modicos dol Mundo Dornogi bu
kanpanya ilo, 24 Nisan'da cikarlilan
saglik yasasina karsi dironon lspanyol
Ailo vo Coniyol Sagligi 1oplunu'na
(SlMlYC) doslok vornoyi anacliyor.
SlMlYC'nin, 10 1onnuz'dan ilibaron
ayrin yapnadan horkoso saglik hiz-
noli vornoyo dovan olno kanpan-
yasina bin 300 doklor kaliliyor. lndu-
lus, Aslurias, Kalalonya vo ask bolgo-
lorindoki yonolinlor iso bu yoni yasaya
karsi cikarak, kacak gocnonlorin saglik
hiznollorindon laydalannaya dovan
odocogini bolirliyor. u sacnalik, da-
yanisnanin olnadigini gosloriyor. u
yasayi hazirlayanlar dusuncosiz, on-
pali yapnayan, nanliksiz, sagduyusuz
kisilor vo parayi insandan daha lazla
ononsiyorlar. lspanya hukunoli, sag-
lik harcanalari vo kacak gocnonlor-
lo ilgili kisillanalar sayosindo yilda 1,2
nilyar luro lasarrul olnoyi hodofiyor.
Kaak gmenlere
k\[Xm`pXjX
jgXepfc[fbkficXi
XpXXbXc[i[
kes| erak|ar|
tac|a]ar |asta
|ar|r sa||k ||tet|
4|s|r4a ||rak||a
s|r|r a||ak| ilkclc
rc a,kiri olduu
nu avunan Lun
,a Loktorlari'nin
kamoan,aina
hn 300 doktor
dctck vcr,or.
=FKFI8=18G#
8IKLIFIF;I>L<Q
K
Ic
t
rra
MMM
444|