You are on page 1of 5

POST MORTEM PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR ( SAINS ) TAHUN 2012

Pendahuluan: Pada keseluruhannya, pencapaian bagi mata pelajaran Sains Tahun 6 SK All Saints untuk Peperiksaan Percubaan UPSR Tahun 2012 didapati meningkat daripada Peperiksaan PKSR 1 2012.Bagi tahun 2012, seramai 64 calon yang akan menduduki Peperiksaan UPSR.Pada peperiksaan PKSR 1,bilangan yang mendapat gred A,B dan C ialah 42 orang daripada 60 calon yang hadir dan peratus lulus A,B dan C ialah 70.0%,manakala Peperiksaan Percubaan UPSR,bilangan yang mendapat gred A,B dan C ialah 45 orang daripada 61 calon yang hadir dan peratus lulus A,B dan C ialah 73.8%.Terdapat peningkatan peratus lulus sebanyak 3.8% bagi Peperiksaan Percubaan UPSR berbanding Peperiksaan PKSR 1 2012.Daripada analisis peperiksaan,secara keseluruhannya,bilangan yang mendapat gred A ialah 12 orang, gred B 20 orang,gred C 13 orang, gred D 14 orang dan gred E 2 orang.Peratus lulus keseluruhan ialah 73.8%. Analisis Pedia telah dilakukan terhadap ketiga-tiga kelas iaitu kelas 6 Arif ( kelas pertama), kelas 6 Bestari ( kelas kedua ) dan kelas 6 Cemerlang ( kelas ketiga ). Dapatan daripada analisis Pedia V3 terhadap jawapan murid bagi kelas 6 Arif,berikut adalah rumusannya. Respon berdasarkan 18 orang murid. No soalan 9 Konstruk Bilangan murid yang menjawab dengan salah 16 Rumusan

Urutan

20

Ekstrapolasi

12

Murid keliru untuk memilih jawapan kerana penganggu kepada soalan hampir tepat dengan jawapan yang sebenar. Murid tidak dapat mengaplikasi soalan dengan kehidupan sebenar dan memindahkan jawapan terus kepada soalan.

CARA-CARA MENGATASI MASALAH 1) Mengukuhkan lagi dengan memperbanyakkan soalan-soalan yang berkaitan dengan konstruk yang tidak dapat dijawab. 2) Latih tubi soalan-soalan yang berfokuskan format UPSR.

BAHAGIAN B Kelemahan Soalan 1 i) ii) Murid-murid kurang menguasai soalan berbentuk dialog. Ada segelintir murid yang menjawab salah adalah berkaitan dengan soalan inferens di mana murid-murid menyatakan pemerhatian sebagai inferens.

Soalan 2 i) ii) Murid-murid kurang menguasai soalan yang berbentuk gambarajah. Ada segelintir murid yang menjawab salah kerana tidak dapat mengenalpasti pemboleh ubah bergerakbalas.Murid tidak pandai mengaplikasikan keputusan pemerhatian sebagai jawapan untuk pemboleh ubah bergerakbalas.

Soalan 4 i) Kebanyakan murid menjawab salah bagi soalan corak perubahan masa yang diambil kerana murid cuai tanpa melihat kepada soalan iaitu corak perubahan masa yang diambil apabila ketinggian satah condong bertambah.

CARA-CARA MENGATASI MASALAH 1) Memberi latihan yang lebih berfokuskan soalan yang berbentuk dialog dan gambarajah. 2) Latih tubi soalan-soalan UPSR yang lepas dan soalan percubaan dari negerinegeri lain supaya dapat memantapkan lagi pemahaman murid dalam menjawab soalan bahagian B. 3) Memberi penekanan kepada murid-murid supaya mengaris apa yang dikehendaki oleh soalan.

Dapatan daripada analisis Pedia V3 terhadap jawapan murid Tahun 6 Cemerlang (Kumpulan HALUS),berikut adalah rumusannya. Respon berdasarkan 20 orang murid. No soalan 1 2 4 6 9 Konstruk Bilangan murid yang menjawab soalan dengan salah 11 14 12 17 17 Rumusan

Pengelasan Fakta Terjemahan Urutan Urutan

10 11 14

Istilah Ekstrapolasi Tafsiran

13 16 16

16 17 18 19 20

Istilah Tafsiran Ekstrapolasi Ekstrapolasi Ekstrapolasi

12 15 14 11 19

22 25 26 27 28

Urutan Aplikasi Terjemahan Aplikasi urutan

15 16 14 11 11

Murid tidak memahami kehendak soalan yang sebenar Murid tidak memahami kehendak soalan yang sebenar Murid tidak memahami kehendak soalan yang sebenar Murid tidak memahami kehendak soalan yang sebenar Murid keliru untuk memilih jawapan kerana penganggu kepada soalan hampir tepat dengan jawapan yang sebenar. Murid tidak mengingati definisi daya geseran. Murid tidak memahami kehendak soalan yang sebenar Murid tidak dapat mentafsir graf dengan baik dan seterusnya memberi inferens. Murid tidak mengingati definisi lut cahaya. Murid tidak memahami kehendak soalan yang sebenar Murid tidak memahami kehendak soalan yang sebenar Murid tidak memahami kehendak soalan yang sebenar Murid tidak dapat mengaplikasi soalan dengan kehidupan sebenar dan memindahkan jawapan terus kepada soalan. Murid tidak memahami kehendak soalan yang sebenar Murid tidak memahami kehendak soalan yang sebenar Murid tidak memahami kehendak soalan yang sebenar Murid tidak memahami kehendak soalan yang sebenar Murid tidak memahami kehendak soalan yang sebenar

29 30

Tafsiran Fakta

18 13

Murid tidak memahami kehendak soalan yang sebenar Murid tidak memahami kehendak soalan yang sebenar

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MURID TIDAK DAPAT MENJAWAB SOALAN DENGAN BETUL 1) 3 orang murid dikenalpasti sebagai murid protim. 2) Murid mempunyai daya ingatan yang lemah (ingatan jangka pendek). 3) Murid hanya meneka jawapan tanpa membaca soalan terlebih dahulu.

CARA-CARA MENGATASI MASALAH 1) Mengukuhkan lagi dengan memperbanyakkan soalan-soalan yang berkaitan dengan konstruk yang tidak dapat dijawab. 2) Latih tubi soalan-soalan yang berfokuskan format UPSR. 3) Menggalakkan murid untuk terus meningkatkan prestasi mereka. 4) Meneruskan kelas tambahan bagi membantu peningkatan pemahaman murid.

BAHAGIAN B Kelemahan Soalan 1 i) ii) Murid-murid kurang menguasai soalan berbentuk dialog. Kebanyakan murid yang menjawab salah adalah berkaitan dengan soalan inferens di mana murid-murid menyatakan pemerhatian sebagai inferens. Kebanyakan murid tidak dapat membuat hipotesis kerana tidak dapat menyatakan pemerhatian dan inferens.

iii)

Soalan 2 i) ii) Murid-murid kurang menguasai soalan yang berbentuk gambarajah. Kebanyakan murid yang menjawab salah kerana tidak dapat mengenalpasti pemboleh ubah bergerakbalas.Murid tidak pandai mengaplikasikan keputusan pemerhatian sebagai jawapan untuk pemboleh ubah bergerakbalas. Kebanyakan murid tidak dapat membuat inferens berdasarkan penyataan yang diberi.

iii)

Soalan 4 i) Kebanyakan murid cuai dalam membaca maklumat yang diberi.Murid tidak menggunakan maklumat yang diberi sebagai panduan untuk menjawab soalan. Kebanyakan murid menjawab salah bagi soalan corak perubahan masa yang diambil kerana murid cuai tanpa melihat kepada soalan iaitu corak perubahan masa yang diambil apabila ketinggian satah condong bertambah. Murid tidak dapat meramalkan masa yang diambil kerana soalan agak tersirat dan murid tidak dapat menyatakan dengan jelas jawapan.

ii)

iii)

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MURID TIDAK DAPAT MENJAWAB SOALAN DENGAN BETUL 1) 3 orang murid dikenalpasti sebagai murid protim. 2) Murid mempunyai daya ingatan yang lemah (ingatan jangka pendek). 3) Murid menjawab soalan dengan membuta tuli tanpa membaca arahan dan maklumat yang diberikan. 4) Sesetengah murid masih lagi belum menguasai kemahiran proses sains (KPS).

CARA-CARA MENGATASI MASALAH 1) Memberi latihan yang lebih berfokuskan soalan yang berbentuk dialog dan gambarajah. 2) Latih tubi soalan-soalan UPSR yang lepas dan soalan percubaan dari negerinegeri lain supaya dapat memantapkan lagi pemahaman murid dalam menjawab soalan dalam bahagian B. 3) Memberi penekanan kepada murid-murid supaya mengaris apa yang dikehendaki oleh soalan. 4) Menggalakkan murid menghafal format menjawab soalan bahagian B.