You are on page 1of 30

0e||!e |.|.

r
|e| ,e;|
^t||;||m|

:&/#")"3EFSHJTJCVHOWFIFSQFSFNCFTJ[MFSMF
|||||||N|N 0||||,||| ||||||.
I0 ||r|erce ar|]e||, K|||s, Hata], Ka|raararas, 0sar|]e, k4a
ra, at|artepe|c|er|r4|er se||r|er|r4ek| kap|ar4a|ar|r|]cr.
Zaman Okur Hatt: 444 8 555
Iart|s||ar kpa]4|r
Kap|'r|, lrsar
Hak|ar| Kc|s]cra
4eret|e]ecek
ta|ar|]et(|art|
||ar ett|, 0|aa'r|r
rak||| M|tt kcre]
8es|rc| s|r|fta
Kar'ar, a|t|rc| s|r|fta
tec|t se(||e|||ecek
l8kkHlMkk||0|U lNKlll
-
Moclis lnsan Haklarini lncolono Konis-
yonu, Suriyoli nuhaliforo askori ogilin
voriliyor' iddiasina konu olan Halay'daki Apay-
din Kanpi'nda incolono vo donollono yapa-
cak. Konisyon, incolono lalobini, dun Disislo-
ri akanligi'na rosni yaziyla ilolli vo olunlu co-
vap aldi. askan Ayhan Solor Lslun, uyolorlo
gorusorok on kisa surodo kanpi ziyarol odocok-
lorini soylodi. Lslun, CHl'li vokillorin icori alin-
nanasiyla baslayan larlisnalar uzorino Apay-
din Kanpi'ni ziyarol olnok islodiklorini Disis-
lori akani Ahnol Davuloglu'na lololonla ilolli-
gini aklardi. akan'in da bu laloplorino son do-
roco olunlu yaklasligini ilado olli. -0|lIlKk I1
k|l H. k|kN, |Ikl Kk|kYt| lLOlLl
-
Cunhuriyolci larli, 6 Kasin'da yapi-
lacak AD baskanlik socinindo a-
rack bana'nin rakibi olacak isni rosnon
ilan olli. Massachusolls oyalolinin oski vali-
si Mill Ronnoy, llorida'nin 1anpa sohrin-
do gorcokloslirilon Cunhuriyolci larli ulu-
sal kurullayinda dologolorin oylarini alarak
parlinin rosni baskan adayi oldu. Mornon
Kilisosi'no nonsup olan Ronnoy, iki buyuk
parlidon birinin ilk Mornon baskan adayi ola-
rak Anorikan larihino gocli. -0|; Hk8|k||k I6
lk YkIkk lNKlll
-
Milli lgilin akanligi bu yil ilk koz or-
laokul vo lisolordo socnoli dors ola-
rak yor alacak Kur'an-i Korin' vo Hz.
Muhannod'in Hayali' dorslorinin ayrinli-
larini bolirlodi. Dorslor hallada iki saal soc-
noli olarak alinabilocok. Anac: Kur'an-i
Korin'i dogru, guzol okunayi vo basla Hz.
Muhannod'in olnak uzoro poyganborlorin
hayallarini ogrolnok olacak. lcorigindo 1urk-
co noalin do bulunacagi Kur'an dorsi 5. sinil-
la: suro vo ayollori kurallarina uygun ogrolon
locvil iso 6. sinilla okululacak. -UN0|M 0I
10 kUI0 0I |k;|M8| WWW.I|||N.0|.!| 0 Kr
9\[XmXjk\$
pXkXpXi^\c[`#
[XkdlYXkkX
YXcpfi%:@DCDB10
Fenerden
Xdg`pfecXi
C`^`e\m\[X%
SPOR28
FplefpeXdXb
fZlXe\c\i
bXqXe[ii6
N:C76=6G20
)&7kijeiPW\[h8WohWcdpakjbkebikd
'Uta]4ar ar|ear
ctet|er|]crat, a]4a
]at|r||r| art|ra||]|t'
kta|e]|er'4e crt ar,
ere|r| sac|||k ]aps|r
|Mk| 0NtkN lNKlll
-
Cocliginiz gunlordo Ankara'da loplanan
usl duzoy guvonlik yolkililori, 1urkiyo'nin
uydu loknolojilori sobobiylo karsi karsiya kaldi-
gi islihbaral lohdillorini nasaya yalirdi. 1oplanli-
da, uzayda uydusu bulunan bazi ulkolorin, lsliklal
Caddosi'ndo yuruyon insanlari sayabildigi, askori
losislorin lolografarini cokligi, bugday hasadini
bilo hosapladigi bolirlildi. 1oplanlida, 1urkiyo'nin
do bir an onco uzayda yorini alnasi vo uydu yalirin-
larini arlirnasi gorokligi vurgulandi. -UN0|M I
lMkl| kVt| L\ll8lKl
-
$irnak'in oylussobap ilco-
sindo 3 cocugun para kar-
siliginda lKK'ya vorilnosiylo
baslayan larlisna suruyor. 2 bin
luro'ya cocuklari lKK'ya sal-
liklari iddia odilonlorlo, nagdur
ailolorin kavgasinin Zanan'da
yor alnasinin ardindan haroko-
lo gocon oylussobap Cunhuri-
yol Savciligi soruslurna baslal-
li. Savcilik, hor iki laralin da ila-
dosino basvuracak. ocugu daga
golurulon Dl'li olodiyo as-
kani Yusul 1onol'in iladosi iso
nagdur silaliyla alinacak.
oylussobap olodiyo as-
kani 1onol'in do aralarinda bu-
lundugu 3 ailo, cocuklarini lo-
ror orguluno vordigi gorokcosiylo
Cin ailosiylo kavga olnis, 15 kisi
yaralannisli. 1oror orgulunun
baskisiyla barisan ailolor ara-
sindaki gorginlik suruyor. as-
kan 1onol'in osi Sariyo 1onol'in
Dl uyosi Aziz vo Habip Cin la-
ralindan dovulnosi larafari bir
koz daha karsi karsiya golirdi. u
son olayin ardindan Cin ailosin-
don iki kisinin ilcoyi lork odoco-
gi bolirliliyor. Ancak olaylar ho-
nuz durulnus dogil. }irki, Man-
kuran, Covdan vo Crovyan asi-
rolinin ondo golonlorinin larafa-
ri barislirnak icin goslordigi gay-
rol do sonuc vornodi. -UN0|MI4
M|IlN kk|kN lNKlll
-
Alaboylor Crubu' davasina bakan Anka-
ra 11. Agir Coza Mahkonosi, saniklara no-
don orgul'lon coza vorilonodigini acikladi. Co-
rokcoli kararda, savciligin saniklara 1CK'nin si-
lahli loror orgulu kurnak sucundan dava acna-
digi, ancak saniklarin orgul kurna vo kurulan or-
gulo uyo olnak suclarinin subula ordigi vurgu-
landi. u sucun iso ayri bir dava ilo lakip odilobi-
locogi, yoni soruslurna icin Ankara Cunhuriyol
assavciligi'na yazi yazildigi anlalildi. -UN0|MI4
-
Conc soyyahlar, 1urkiyo'yi goziyor vo kondi soyahalnanolorini yaziyor.
Soyyah Llu inarin lzindo adli bir projo, Conclik vo Spor akanligi'nin
onculugundo, 26 Haziran'da baslalilnisli. u kapsanda, 81 ildon 14-24
yas arasi gonclor 1urkiyo'nin larkli illorino soyahal olnoyo basladi. lrojo-
nin anaci akranlarla lanisnayi vo kaynasnayi saglanak. Lygulananin on
ononli kisni iso soyyahnano. Modorn cagin lvliya olobi'si olacak gonclor,
larkli sohirlordo gorduklorini vo hissolliklorini kalono alacak. lrojoylo 100
bin goncin larkli kullurlorlo lanisnasi planlaniyor. -0MkN YkKUI, UN0|M0
|!e|r |.||;.
,e|e|||e|.
e;;.|r.me
||e ;.||,.:.|
$$
## ##
XXX
B110000
9\pk\YXgkXb`
bXm^XpXjXmZcb
\cbfp[l
(ccaa KK']a tes
||e4||er|er|r aras|r4a
80'|| 8e|e4|]e 8askar|
Yasaf Iee| 4e |a|ara
]cr. Iee|'|r |fa4es| a
4ar s|fat|]|a a||racak.
|0!0`|||. |||. |||N |||
8|r| 80'|| |e|e4|]e
|askar|r|r c|a |m.|
|te|e l ,:||r (.|.
|.|,|||| |||;. .e|||me
| |te||re |e;||,,e|.(|.
,||.r |.;|.| ..:|||| |.
|e|e|e e,||!|. ,:|||.
|| |.r!||||.|.| |e|^| ^|
|||re .e|||er .||e|e||e.
|,|.r.r |r .||e|r|r ||.
!e| .||r.:.|. ||,e!e e|
|r||| !e..m e!|;|. !.
|.|.|| |.||,|||m. ,.|.|.
|| |er|t r|, .e|me!|.
=
F
K
F

I
8
=
1Q
8
D
8
E
#B
|
I

8
K
9
8
P
?
8
E
GNDEM 02
10 kUI0 0I |k;|M8| ZAMAN
er(|er|r
Irk|]e'r|r fark||
|c|e|er|r4e se]a
|at ete|er|r|, ak
rar|ar|]|a taniio
ka,namalari
ni alamak ara
ci,la halatilan
Sc,,ah ulucina
rin zndc oroc
lc !00 hn knn
,ola cikmai hc
dccn,or.
=FKFI8=1Q8D8E
0tfcr4'4ar ;e|as'a ]a|ar|aa
|ektar |estec|]e sess|t e4a
-
Dunyaca unlu xlord Lni-
vorsilosi'ndon burslu ogilin
kazandigini iddia odon vo bolgo-
lorinin annosi laralindan landir-
da yakildigini soyloyon Mardin-
li $oyhnus Kino'nun habori ya-
lan cikli. Lnivorsilonin basin soz-
cusu Mall licklos, yapligi acikla-
nada $oyhnus Kino adinda bir
kayda rasllanadiklarini bolirlli.
Adi gocon sahsa yonolik no ogi-
lin no do burs sunduklarini kay-
dodon licklos, univorsilonin kisi-
loro yonolik davoliyo gondorno-
digini: ancak kondilorino yapilan
basvurulari dogorlondirdigini ila-
do olli. ulun nodyayi kandir-
nayi basaran 17 yasindaki Kino,
dun kondisino ulasnaya calisan
gazolociloro covap vornodi. u
arada Kino'nun rosinlorinin do
kondisino ail olnadigi ono surul-
du. Mardinli goncin, lndonozyali
sanalci Vori Apriyalno'nun rosin
calisnalarini on yaplin.' dodigi
bolirliliyor. lIkN8U| ?lVlN
kkIUK|||(, kHM|I 8k|t| SlN8uL
-
Aralarinda pok cok lanin-
nis osorin yor aldigi bino
yakin sarkinin soz yazari 78 ya-
sindaki Halil olikoglu son yol-
culuga ugurlandi. Cocirdigi boyin
kananasi nodoniylo volal odon
olikoglu'nun conazo nanazi,
dun ahcoliovlor Yayla Canii'ndo
kilindi. uguno kadar 85 sanalci
laralindan yorunlanan ir Sov-
gi lsliyorun isinli sarkinin gul-
lokari olikoglu'nun conazosi-
no sanalcilarin kalilnanasi iso
dikkal cokli.Ailosinin vo az sayi-
da arkadasinin kaliliniyla obodi
hayala ugurlanan olikoglu'nun
sanalci arkadaslari adina konu-
san Ahnol Solcuk llkan, Ll-
kodo on guzol sarkilari arnagan
bilo olsoniz son gununuzdo sair-
co nahzun kaliyorsunuz. u lab-
lo pok hos dogil. Halil agaboy, ul-
konizin sarkilarina can voron on-
dor yazarlarindandi. Ardinda bi-
rakligi su lolograli gornonosi on
buyuk losollin. sozloriylo vola-
sizliklan yakindi. lslanbul'daki
nanazinin ardindan Sakarya'ya
gondorilon olikoglu'nun cona-
zosi Sordivan ilcosindoki Yukari-
doro koy nozarligina dolnodildi.
e(|r4|| |e]|rkaraas| scracaefat e4ersct ]atar| Ha||t (e||kc|a|(|r8a|(e||
e|erYa]|ata||'r4ek|||rarcerateraat|raa||es| eatsa]|4ak| arka4as| kat||4|.
=
F
K
F

I
8
=
18
8
#L

L
I
8
J
C
8
E
?
8
E
Sl\ll lSllV: LltlN \l\u?
9IE: J8P=8;8E ;<M8D
-
llk yilinda buyuk ilgi goron
Soyyah Llucinarin lzindo
adli bir projo, 26 Haziran'da bas-
ladi. Ranazan ayi dolayisiyla vori-
lon aranin ardindan gonc soyyah-
lar 26 Aguslos'la yonidon yola cik-
li. lrojonin inlornol silosindo, so-
yahallor surosinco yapilan prog-
ran vo olkinliklor hakkindaki izlo-
nin, duygu vo dusuncolorin pay-
lasilabilocogi soyyahnano bolunu
olusluruldu. Conclor laralindan
bu boluno oklonon yazilar, pro-
joyo kalilanlar laralindan oylana-
cak. lklonon yazilarin dogorlondi-
rilnosindon sonra, odobi yondon
on basarili 10 gonc yazara Applo
ilad 2 hodiyo odilocok. lrzurun
Conclik Hiznollori vo Spor ll Mu-
duru lalih inlinar, lrojoyo ka-
lilan gonclor, gozi osnasinda ya da
sonrasinda, goziylo ilgili duygu vo
dusuncolorini vvv.soyyah.gsb.
gov.lr adrosindoki soyyahnano
bolunundo paylasabilirlor. dodi.
Silodoki yazilardan birinin sahi-
bi Aydinli gonc soyyah Yigilcan
Cursos. Konya ilo ilgili dusunco-
lorini kalono alan Cursos, irkac
yuzyil onco Movlana Colaloddin
Runi bonin su an basligin lop-
raklara basiyordu. ir yanda gozu-
nu alan Yosil Kubbo bir yanda ba-
rindirdiklari lun anilar vo sirlarla
alin odalari bir yanda kin bilir kac
lano sonazon yolislirnis olan so-
nazon lalin odasi. cunloloriy-
lo hoyocanini paylasiyor.
lrojoyo Adiyanan'dan ka-
lilan lorhal 1ok iso lrzurun'a
yapligi goziyi Cunos balnaya
basladi vo lrzurun'a goldigini-
zin larkina vardik. diyo anlali-
yor. ursa'dan lsparla'ya soyahal
odon Cansol Koskin iso, arsisi
lsparla'nin gullor diyari oldugu-
na kanil gibiydi. Noroyo baksak
gullu soylor vardi. Cul suyu, gul
lokunu, gul sabunu, gul losbihi,
gul kroni, gul rocoli, gul yagi, gul
parlunu, gul naskosi, gul koku-
lu nunlar, gul soklindo yuzuk-
lor. iladolorini kullaniyor.
Irk|]e'r|r 8I |||r| dolaa
rak unumuzun 'Lvl,a
tclch' olacak cnclcr,
orocnn 'c,,ahnamc'
holumundc arkli chr
lcrdck cz anilarini,
duuncc vc hlcrn ka
lcmc alarak hrhrlcr,
lc ,ariacak.
Modern Evliya elebiler
J\ppX_eXd\c\i`e`pXikiXZXb
<?IC<I DJ8B >|E< {C< BE; 8B8D P8KJ@
lIkN8U| 0+.+` 0.`` ll.l` l.'l l`.'0 `l.l+
kNKkkk 0+.lI 0.0? l`.' l.l' l`.ll `0.'
lIMlk 0'.0+ 0.l` ll.l` l.'I l`.'+ `l.l'
8Ukk 0+.'l 0.`` ll.ll l.'0 l`.+? `l.l`
|0lkN| 0+.'I 0.ll ll.`` lI.0l `0.00 `l.`
K0tk||l 0+.+ 0.l? ll.0? l.+I l`.+' `l.l0
80|U 0+.+0 0.l` ll.0l l.+l l`.l` `l.0l
I0NU|0kK 0+.lI 0.l0 ll.0l l.+0 l`.l` `l.0+
kKkkYk 0+.++ 0.l ll.0 l.+' l`.+l `l.0?
I|Klk0k 0+.'' 0.`? ll.l? l.'I l`.'' `l.`0
8l||tlK 0+.+? 0.l` ll.0? l.+I l`.++ `l.0?
K|kK|kk||l 0+.'+ 0.`? ll.l` l.'` l`.'I `l.`l
Yk|0Vk 0+.+` 0.`l ll.ll l.'0 l`.+? `l.l`
0UIt| 0+.+l 0.ll ll.0l l.+` l`.+l `l.0'
30 luSOS 20!2 lLlSLV8L, !433 SL\\lL !2
Sl\ll lSllV: SVlL O?tlN
K0IM|IlK UkUN||klN| kYkk:
|ara ]asa|ra
'|| tak|p e||]cr
crr|er4e||r(ckrr'(ere4csta' ]a4a'4ca|' a4|]|apatar|ar|]cr. 8ar
4arscrra |e|e]e 4a]ar|]crsa hra|ar |atr |fa4e|er ka||araa]acak.
-
Arlik koznolik hrnalari u kroni kullanir-
saniz 10 yas gonclosocoksiniz ya da Muci-
zo guzollik urunu larzinda roklan yapanayacak.
Koznolik urunlorin laniliniyla ilgili kilavuz hazirla-
yan Saglik akanligi, ispallayanadigi suroco hrna-
larin bu lur iddialarda bulunnasini yasakladi. Kila-
vuza goro koznolik urunlor lanililirkon adi, narka-
si, lonksiyonu, ic vo dis anbalajindaki kullanin ana-
ci vo sokli nullaka bolirlilocok. Koznolik urun lani-
lininda kullanilan iddialar gorcok, kanillanabilir ola-
cak, urunun ozolliklorini dogru ilado odocok. Lznan
silaliyla bilgisino basvurulacak kisilor, bunu ancak
koznolik novzuali corcovosindo yapabilocok. 1ani-
linlarda, bilinsol calisnalardan alinli yapilacak voya
lablo ya da digor gorsollordon yararlanilacaksa, alil-
la bulunulan bilinsol calisnanin aslina sadik kalina-
cak, kaynaklar lan olarak bolirlilocok.
Kilavuz, lanilinlarda yor vorilocok losl sonuc-
lariyla ilgili do birlakin sinirlanalar icoriyor. Mon-
nuniyolo dayali losllordo, kalilinci sayisi vo yalnizca
nonnun kullanici sayisi vo/voya yuzdosi bolirlilocok.
lslalisliksol olarak gocorli bilinsol losllor ilo nonnu-
niyolo dayali losllor birbirindon acikca ayirl odilobi-
locok. 1anilinlardaki oncosi' vo sonrasi' gibi gorsol
sununlar, urunun olkinligini oranlili vo lularli sokil-
do yansilacak. Anbalaj bilgilorindo, lanilin nalzo-
nolorindo vo digor lanilinlarda urunlorin gorcoklo
sahip olnadigi niloliklor varnis gibi kullanilanaya-
cak, ayrica bu yondo inada bulunulanayacak. 1ani-
linlarda ayrica Saglik akanligi'nin adi vo/voya lo-
gosu da kullanilanayacak. Vo on ononlisi koznolik
urun ilac gibi lanililanayacak. kNKkkkll
||(UKKkUtl lNKlll
-
Sigara yasaginin daha iyi uygulanabilnosi icin
ClS'li lakip sisloni goliyor. Saglik akanli-
gi alisanlari 1ulun Kullanini Araslirnasi' ilo ilgili
duzonlonon basin loplanlisina kalilan Saglik aka-
ni Rocop Akdag, kapali nokanlardaki sigara yasa-
ginin ClS doslokli nobil cihazlarla donollonocogini
acikladi. Kapali alanlardaki sigara yasagi ihlallorinin
daha siki donollonocogini anlalan Akdag, su bilgilori
vordi: Kapali alanlardaki ihlallori onlonok icin yap-
liginiz kanunun uygulannasina yonolik donolinlo-
rinizi gorcokloslirirkon olkinligi arlirnak uzoro bazi
yoni uygulanalara basliyoruz. ClS doslokli nobil ci-
hazlarla izlonoyo baslayacagiz. u isinizi biraz daha
kolaylasliracak. 81 ildoki okiplorinizlo 4 yil icindo 3
nilyon 665 bin donolin yaplik. 82 bino yakin cozai
islon uyguladik vo 25 nilyon liranin uslundo do ida-
ri coza kosildi. Alo 171 Sigarayi irakna Halli'na da 4
nilyona yakin valandasiniz nuracaal olli.
Saglik akanligi 1urkiyo Halk Sagligi Kurunu
askani Muslala Aksoy iso akanligin 184 nunara-
li hallina sigara yasagi ihlali ihbari goldigindo, bura-
ya ClS uzorindon yapilacak lakiplo on yakin okibin
yonlondirilocogini bolirlli. Aksoy, uygulananin oylul
ayinda baslayacagini acikladi. Saglik calisanlarinda si-
gara kullaniniyla ilgili 4 yillik dogisinin lospil odildigi
araslirnaya goro iso duzonli sigara icon uznan hokin
orani 2007'do yuzdo 22,1 ikon, bu oran 2011'do yuz-
do 12,7'yo inorok, yuzdo 42,5'lik bir azalna saglandi.
te||ese
aa4|r4e
|a|ara]crsa
|ara |spat|a]acak
Sl\ll lSllV:SL\luLLln O?ulK
ehit cenazeleri ve siyas
davalar provoke etmiler
||ctc|ak|st|]cr4a
e|ekc|4aa(ta
|sk|se||r,krta|]aeSakar,adaduzcnlcncnLuman
oocra,onu,lacokcrtilcncctc,lcililiiddialarkan
dondurdu.lralarindauvcnlikirkctiahihi,ta
ratardcrncihakanivcckiulkuocaklarihaka
ninindahulunduuorut,chitccnazclcri,i,ai
davalarvcSuocrLimaclariniorovokcctmi.
8UkkK (kN, M|HM|I KUkU LSKSLnl
-
lskisohirdo,cunhuriyolbas-
savciligininikiyildanboriyu-
rullugu cikar anacli suc orgulu
soruslurnasikapsanindagozalli-
naalinan51supholidon31iluluk-
landi. Cozallina alinanlar arasin-
da,oglonconorkozisahibi,guvon-
liksirkolisahibi,birlarallardorno-
gi baskani vo oski lskisohir ulku
ocaklari baskani ilo lulbolcu alu-
han Karadonizo lrahklo silah co-
kon bir kisinin yani sira bir aslsu-
bay,ikipolisilobiravukalinoldu-
guogronildi.lolislolsizikullanan,
oloklro sok cihazi ilo nagdurlari
korkulan coloylo ilgili iddialar va-
hin: $ohil conazolori, siyasi dava-
lar vo Supor lig naclarinda pro-
vokasyon yapnak. Zanlilarin bazi
isadanlarina korunalik yapligi,
lahsilalvoadanoldurnoyolosob-
buslon lohdido kadar bircok suca
karisligidaiddialararasinda.
lskisohir,AnlalyavoSakaryada
hallabasindaduzonlononDunan
oporasyonunda 80 ayri adroso os-
zananli baskin yapildi. Cozallina
alinan zanlilarla ilgili iddialar kan
dondurdu. lddialara goro orgul,
oloklro sok cihazi ilo nagdurla-
riyorgunhalogoliripardindancop
vo boyzbol sopalari ilo dovuyordu.
lolis laaliyollorini lakip olnok icin
lrokans larayicili ol lolsizi kullani-
yorlardi.Hallalskisohirsporlaral-
largrubuicindolaaliyolgoslororok
Anlalya,lskisohirvoSakaryada10
nilyon lira parayi yonollilor. lddi-
alar bunlarla da sinirli dogil. No-
lor isinli larallar grubu uzorindo
konlrol saglayarak digor gruplar-
la nac gunlorindo olay cikardikla-
ri, bazi larallarlari kondi orgullori-
no olonan olarak kazandirdikla-
ri,buolonanlarinaclarda,nahal-
lolordo uyuslurucu naddo salisi-
na vo kullaninina yonlondirdiklo-
ri, ayrica larallar gruplari ilo siya-
si davalar oncosindo, sohil olayla-
rivosohilconazolorindoprovokalil
oylonlordo bulunduklari da digor
ononli suclanalar. Suc orgulunun
115 larkli suca karisligi, bunlardan
35ininsilahlaadanyaralanavosi-
lahlicalisnaolayiolduguogronildi.
rgulunlidoriolduguilorisurulon
AhnolS.1.,adliyoyogirisisirasinda
gazolociloro, Valanin oz ovlallari-
na bunu yapiyorsunuz. lKKlilara
no yapiyorsunuz` Asparagas opo-
rasyonubu.diyolopkigoslordi.
0I0|Mlk 0IKkN ?Vl
-
lznirinKarabaglarilco-
sindo 6 yasindaki Lnul
Coylanin, parkla oynarkon
norodon goldigi bolli olnayan
kursunla hayalini kaybolno-
si bulun 1urkiyoyi uzdu. Yav-
rularini kaybodon acili ailo iso
hala olayin sokunu yasiyor.
ulurolaylarilolovizyonlardaduyduguzanancok
uzuldugunu soyloyon 37 yasindaki Culhan Coylan,
ogluLnulungozununonundokorkursunahodol
oldugunuvurguluyor.lvladininparklakaydiraklan
kayarkon aci icindo yanina goldigini bolirlon Coy-
lan, olay anini su sozlorlo anlaliyor: Lnulun sir-
lini lullugunu gordun. Kalasini ovaliyordun, ana
sirlindakanigoruncoocugunukurlarindiyoba-
girdin.glunukucaginaaldin,anaolindonka-
yiyordu.MaalosolbuluncabanizaragnonLnulu
kurlaranadik. lvladinin pilol olnak islodigini ak-
larananno,Lclucocugunnolokolduuclugilli.
diyogozyasidokuyor.abaLlukCoylanisoolaysa-
ali nahalloyo yakin bir yordo oglonco, dugun gibi
ollo lululacak, gozlo gurulocok hicbir soy olnadigi-
ni dilo goliriyor. Acili baba Coylan, Yakin covrodo
hicbirsoyyok.Dugun,ogloncoyok.lgloncoanac-
li alkol alip alnis olabilirlor. iladolorini kullaniyor.
Coylan,silahinonkucukcocugadaonyasliinsana
dacosarolvoronbirsoyoldugununalliniciziyor.u
aradapolisinolindodolilolaraksadocoLnulunvu-
cudundan cikan norni cokirdogi bulunuyor. lolis,
lznirdoki bulun ruhsalli silahlari incolonoyo aldi.
Hafta |as|r4a 1 ||4e
80a4rese]ap||ar
|ask|r|ar4a cta|t|
raalinan5!uo
hclidcn3!itu
tuklandi.?anlila
rin,adli,c,ciri
iiraindacni
uvcnlikonlcm
lcrialindi.
FOTORAF: CHAN,
BURAK AN
|se4 ta|r4er ka
(ar ]ak|as|k 8I ||r
ar|]e||, Irk|]e4ek|
|tec| kap|ar|r
4a ka||]cr. 8ua,i,
,cniclcnlcr
lchcrcccnun
dahadaarti,or.
nata,da,aa,an
Suri,cliiinma
cilarinorunlarini
,crindcaratiran
VultcciLcrilinc
onuclaraulati.
FOTORAF: ZAMAN,
MUSTAFA KRAZLI
Suriyeli mlteciler sadece Trkiyenin
deil, tm dnyann sorumluluunda
Emekli edilen generaller Silivriye sevk ediliyor
|kKkN k|kMSlN8uL
-
lznir Morkozli Mullocilorlo Dayanisna
Dornogi(Mulloci-Dor),icsavaslankaca-
rak1urkiyoyogolonSuriyolisiginnacilarinduru-
nunailiskinbircalisnaraporuhazirladi.nra-
porda kanplarda hayal sarllarinin nispolon iyi
olduguvurgulandi.Halaydagonolanlandahal-
kin nullocilordon rahalsiz olnadigini bolirlon
Dornok askani 1anor Kilic su aciklanayi yap-
li:1urkiyoninSuriyolinullociloroyonolikbulundunya-
yaovunorokanlalacagibiryaklasinivar.Ancaknulloci-
lorinyasansarllarisadocobirhukunolindogillundun-
yanin sorunlulugundadir. Mullocilor konusunda ulusla-
rarasivo1urkyardindornoklorino,sivilloplunkurulus-
larina calisna zonini saglannali. 1un dunyada oldugu
gibibukonudayardinyapnakisloyonyorol
idarolor,dinivakifarvonuslingayrinus-
linlunyardinkuruluslarinacalisnainka-
nilaninnali.Dovlololbollobuyardinlarko-
nusundabazionguvonlikonlonlorialabilir.
Anayukusivillorlopaylasnali.oylocobu-
ralarlarlisilnaklancikarilir.
ossarlsodrojinininsivilhalkayonoliksa-
vasucaklarivoagirsilahlisaldirilarindasindi-
yo kadar 30 bino yakin Suriyoli hayalini kaybolli. irlos-
nis Millollor rakanlarina goro 300 bindon lazla Suriyoli
do covro ulkoloro kacnak zorunda kaldi. Mullocilorin si-
gindigiulkolorinbasinda1urkiyogoliyor.Rosnirakanla-
ra goro Suriyolilor icin 1urkiyodo oluslurulan kanplarda
81binnullocikaliyor.HalaydayasayanSuriyolisiginna-
cilarinsorunlariniyorindoarasliranMulloci-Dor,sahaca-
lisnasindailgincsonuclaraulasli.unagorobolodiyoaso-
vindocalisanbazigorovlilorinyonokloriasagilayicibirso-
kildovornosidolayisiyla,kininullocilorasovindonyonok
alnaklanvazgociyor.Suriyolisiginnacilarsaglikhiznoli-
noulasinkonusundadasorunlaryasiyor.
Kanp sakinlorinin gonol anlanda barinna kosul-
larindan nonnun olduklarinin vurgulandigi araslir-
nada,kanplarindisindaikanolodonSuriyolinulloci-
lorin iso rosni kayillari olnanasi sobobiylo hicbir yar-
dindan yararlananadiklari aklarildi. alisnada, Halay
olodiyosininasovindonhallaici,gundobirogun,3co-
silyonokdagilildigivobuyonoklordonnullocilorindo
yararlandigi,ucrolsizolarakgorcokloslirilonloplusunnol
loronindo, nulloci cocuklara da yor vordiklori bolirlildi.
-
Yuksok Askori $ura (YA$) kara-
riyla bugundon ilibaron onokliyo
sovk odilon luluklu 37 gonoral vo ani-
ral, halon lululduklari Hasdal vo Ha-
dinkoy Askori cozaovlorindon, Siliv-
riCozaovinonaklodilocok.1-4Aguslos
larihlori arasinda gorcokloslirilon YA$
loplanlilarinda, lnlornol Andici vo al-
yoz gibi cosilli davalardan luluklu olan
37 gonoral vo aniralin hopsi onokli
odilnisli. Silivriyo sovk odilocok gono-
ralvoanirallorsoylo:lsnailHakkilo-
kin, Nojal ok, Korkul zarslan, Moh-
nollroz,1ovhkzkilic,Yurdaorlcan:
Korcanlulalsu,ZiyaCulor,AhnolYa-
vuz, Salin oklas, Abdullah Dalay, lh-
sanalabanli,orkay1urgul,okirMo-
nis, lohni Canan, oyazil Karalas,
Cungor Kurubas, M. Ali Yildirin,
Kasinlrdon,loknanlkinci,Cok-
han Cokay, Muslala llhan: Ali Aydin,
ululnorMiniroglu,Mohnolluz-
biroglu, Kadir Sagdic, Mucahil $isliog-
lu, Con Curdoniz, likrol Cunos, Ah-
nol1urknon,lsnail1aylan,NadirHa-
kanlraydin,SordarKircicok,ConAziz
aknak, lovonl lrkok, Mohnol lalih
llgarvo1urgaylrdag.kNKkkk?lVlN
UMUI t|Y|kN
IkN|k K|||(
GNDEM 06
10kUI00I|k;|M8|ZAMAN
haber turu
lslanbulun1uzlailcosirhanliboldosindoyoralan
DoriSanayi,irinciYoluzorindobulunan3kallislra-
lorvolojislikdosloknorkozininidarodopokisnin-
dayangincikli.lhbaruzorinoolayyorinocoksayida
illaiyookibisovkodildi.70aracvo220porsonollo
nudahaloodilonyangin,saallorsuroncalisnanin
ardindankonlrolallinaalinabildi.Dopodanahsur
kalan iscilor kisa surodo lahliyo odilirkon dunan-
danolkilononbiriscihaslanoyokaldirildi.irisci-
nindoyanginsirasindaicoridokaldigiiddiaodildi.
Adiyanandaladilalhalindobulunanovinnul-
lakduvariannovooglununuslunoduslu.Anno
Mukaddos lsik ilo oglu Mahnul lsik konsulari
voyakinlarilaralindanuzunsuroonkazdankur-
larilanadi.layyorinogolonillaiyookiploridu-
varallindakalanannovooglunucikardi.Hasla-
nodo lodavi allina alinan annonin saglik duru-
nunun ciddiyolini korudugu ogronildi. layla
ilgilisoruslurnasurduruluyor.
lsparla Yalvac ilcosino bagli Koruyaka koyundo bir
kadin, kondisino locavuz olligini ono surdugu kisi-
yiavlulogiylovurduklansonrabicaklakosligibasi-
nikoynoydaninaalli.lvlivoikicocukannosiN.Y.
(25),locavuzlosucladigiNurollinC.yi(35)konus-
nakicinkoycanisininarkasinda,yikikhaldokibi-
naya cagirdi. Nurollin C.yi burada av lulogiylo
vuranN.Y.,dahasonraadaninbasinikosli.Kosik
basi saclarindan lularak koy noydanina goliron
N.Y.nin }andarna Konulanligindaki iladosinin
ardindannahkonoyosovkodilocogiogronildi.
Adana Coyhanda kondisindon 21 yas buyuk biriy-
loovlondirilon13yasindakikizcocugu,hanilokal-
diklan sonra jandarnadan yardin islodi. lnan
nikahiyla ovlondirildigini soyloyon 13 yasindaki
..nin sikayoli uzorino harokolo gocon jandarna
okiploriovobaskinduzonloyorokkizcocugunukoca-
sininolindonaldi.KocaM.K.kucukyaslakicocukla
ovlonnoklonadliyoyosovkodildi.M.K.sovkodildi-
ginahkonolaralindanluluklanarakcozaovinogon-
dorildi...isokadinsiginnaovinoyorloslirildi.
Tuzlada fabrika yangn korkuttu
Anne ve olunun zerine
mutfak duvar ykld
Ban kesip, ky meydanna att
ocuk gelini Mehmetik kurtard
||at|ar|r|r aars|t c|]|e |]k ac| ]asa]ar Uatar arre e |a|as|
karsaraataraar4ar|r||r arcrce|a|ararakceta|ar4|r||as|r| |st|]cr.
F
O
T
O

R
A
F
: C

H
A
N
,
Z
D
E
M

R

Z
K
A
N
F
O
T
O

R
A
F
: Z
A
M
A
N
, K

A
T
B
A
Y
H
A
N
Sl\ll lSllV: KlLl LNtLl
07GNDEM
10 kUI0 0I |k;|M8| ZAMAN
9IE: J8P=8;8E ;<M8D1
-
Yoni ogilin sislonindo ogroncilor ilk olarak
Kur'an-i Korin dorsiylo 5. sinilla lanisacak vo ilk
dorslo Kur'an-i Korin'in nodon okunnasi gorokligi an-
lalilacak. llk unilodo Kur'an kissalari, dualari, kavranla-
ri hakkinda bilgilor vorilocok. lkinci unilodo iso Kur'an-i
Korin'in okululnasi ogrolilocok. Harfor, harforin oku-
nusu, harokolor ogronciloro lok lok anlalilacak. Arkasin-
dan dualar vo kisa surolor ozborlolilocok.
6. sinilla Kur'an-i Korin'i guzol okunanin ononi uzo-
rindo durulacak. gronciloro locvil, yani kurallarina goro
guzol okuna dorsi vorilocok. Dua, zikir, losbih vo socdo
kavranlari hakkinda bilgilor do bu dorsin kapsani icindo
bulunacak. groncilor 6. sinilla akara' vo Yasin' surolo-
rini okuyacak, Anonlu, lolak, Nas gibi kisa surolori do oz-
borloyocok. 7. sinila goldiklorindo Kur'an-i Korin'in lslan
dinindoki yorini ogronocok, vordigi nosajlari anlanaya ca-
lisacak. 7. sinilla ozborlonocoklor arasinda Kahrun, lil, Ku-
roys ilo Maun surolori yor alacak. 8. sinilla da yino Kur'an-i
Korin'in nosajlari uzorindo durulacak. Hz. Yakub, Hz.
Yusul gibi poyganborlorin kissalari ogronilocok. lurkan,
Rahnan, Cuna gibi ayollorin okunacagi dorslo Asr, Kadir
Surosi vo Ayolol Kurs-i anlanlariyla birliklo ozborlonocok.
8kNt |N|| MU|k|0kI| YUMU;k0|
lo yandan ogilin sislonino ilk koz adin alacak olan
ogroncilor icin nulrodal lipki okuloncosindo oldugu gibi
gorsol agirlikli halo golirildi. Miniklor bol rosinlor osli-
gindo dors isloyocok. oyana, rosinlori osloslirno, sarki
soylono, doson yapna, basil sudoku oyunu, dorl nov-
sini ogronno, noklalari birloslirno, parcalari osloslirno,
rosin yorunlana, rosinlor arasindaki larklari bulna lu-
rundon bulnaca cozno gibi olkinliklori dorslordo yor
alacak. llk 3 ay uyun vo hazirlik calisnalari ilo gococok.
Milli lgilin akanligi, 2 adol ogronci calisna kilabi ilo
ogrolnon kilabini yayinladi. grolnon Kilavuz kilabin-
da, ilkokul 1. sinil ogroncilori icin okulun ilk gunlorin-
do onlarin kaygilarini azallnak icin yapilnasi gorokon-
lor siralandi. Malonalik olkinliklori, oyun'' lonasi dik-
kalo alinarak lasarlandi. kuna calisnalari, ogrolnon-
lorin bolirloyocogi nolinlor vo kilaplar araciligiyla yapila-
cak. grolnonlor cocuklara kalon lulna, kagil pozisyo-
nu vo olurus sokli gibi konulari da ogrolocok.
gronci kilaplarina goro iso 1urkco dorsi uyun vo ha-
zirlik calisnalari surosinco gorsol okuna, dinlono, soslo-
ri lanina, sos bonzorligi, cizgi calisnalari gibi bocorilorinin
kazandirilnasi anaclanacak. Hayal bilgisi dorsindo sini-
lina vo okuluna uyun, kondini, arkadaslarini vo okulunu
lanina vo yoni soylor ogronno islogi kazandirilacak. Ma-
lonalik dorsindo siraya koyna, kiyaslana, halirlana, os-
loslirno, gunluk hayalla sayilari kullanna calisnalari ya-
pilacak. yun vo hziki olkinliklor do, ogroncilorin oynaya-
rak, rilin lularak, cizgi calisnalari vo boyana yaparak kisa-
casi oglonorok ogronnolorini saglayacak olkinliklor bulunu
soklindo lasarlandi. u olkinliklordo kucuk vo buyuk kasla-
rin golislirilnosi, oglonno, olunlu ilolisin bocorilorinin go-
lislirilnosi, ol goz koordinasyonu, dikkal bocorilorinin go-
lislirilnosi, ronklorin uyunu vo yaralicilik, soslori lanina,
rilni lanina vo rilin lulna gibi bocorilorin lununun oyun,
hziksol vo zihinsol olkinliklorlo golislirilnosi saglanacak.
jk\p\e#Y\`eZ`je]kXBliXe
XckeZje]kXk\Zm`ki\e\Z\b
Sansun Milli lgilin Muduru Dr. Muslala Cora, ailolo-
ro kaydi yapilnis cocuklar icin honon rapor alnanalari
gorokligini soylodi. Cora sunlari soylodi: Hor kayil ya-
pilan 66 ayini doldurnus cocugunuzu honon ogilin vo
ogrolino alacagiz diyo bir soy soz konusu dogil. Yasca
kayil hakkini oldo odon, ancak bodonon voya zihnon yo-
lorinco golisnonis olup okula uyun saglayanayan 66
ay vo uzori cocuklariniz kasin ayi sonuna kadar saglik
kurunlarindan vorilon rapor uzorino okul oncosi ogili-
no yonlondirilobilocok voya kayillari bir yil orlolonobilo-
coklir. MUIk|||kk|IUNkYSlVSuN
-
lslanbul'da loplu lasina hyallarinda duzonlono
yapildi. Yoni larilolor 1 lylul'don ilibaron gocor-
li olacak. una goro, ll11 olobuslori, lunol, noslal-
jik lranvay, ozol halk olobuslori, lD, $ohir Halla-
ri, ozol doniz nolorlari vo rayli sislonlordo kullanila-
cak oloklronik bilollordo (akbil-oloklronik karl), lan
bilol 1,75 liradan 1,95 liraya, ogronci biloli 1 liradan
1,10 liraya, ogrolnon/yasli bilollori 1,20 liradan 1,35
liraya yuksoldi. Aylik navi karllarda lan 140 liradan
155 liraya, ogronci 70 liradan 75 liraya, ogrolnon/
yasli 80 liradan 90 liraya cikarildi. lD, $ohir Halla-
ri, ozol doniz nolorlari vo rayli sislonlordo 2 lira olan
jolon hyali 3 liraya yuksollildi. lloklronik bilollordo
iso, lok gocislik oloklronik bilol 3 liradan 4 liraya cika-
rildi. Molrobus hallinda 1-3 durak arasi 1,45 liradan
1,60 liraya, 4-9 durak sayisi 2,10 liradan 2,40 liraya,
10-15 durak sayisi 2,50 liraya, 40 vo uzori durak sayisi
iso 2,95 liraya yuksoldi. HU|YNkY0|NSlN8uL, tnlN
-
lslanbul uyuksohir olodiyosi, 3 lylul'do sadoco
loplu lasina araclarinin kullanacagi 1oplu 1asi-
na Yolu (us lino)'' uygulanasi baslalacak. Lygulana,
boninsonnosi halindo yayginlaslirilacak. lilol bolgo
olarak Millol Caddosi-1opkapi-Aksaray vo $irinovlor-
Mahnulboy yolunda baslayacak uygulana, daha sonra
1opkapi-Aksaray-1aksin, Kizilloprak-oslanci-1uzla,
osiklas-Maslak vo Yonikapi-asaksohir soklindo go-
nislolilocok. Lygulana, halla ici lrahgin yogun oldugu
07.00-10.00 ilo 16.00-20.00 saallorindo yapilacak. Ly-
gulana saallori vo giris cikislara ail duzonlonolor, soril-
lordo yalay vo dusoy isarollonolor yapildi. 1oplu 1asi-
na Yolu'' konponanlli boya ilo voya gorokon yorlordo
harokolli hziki ongollo ayrildi. IkN8U|ll
star|a| a|as||r4a
8as ||re 4cre|
U|as|a ta e|4|:
Iek e(|s I,9 ||ra
4-4-4 e|t| s|ste|r4ek| ccmcl dcrlcrn dcta,lari hcll olma,a haladi. Orcnclcr 5. inita Kur'ani Kcrm okuma,la
taniacak, dualari vc kia urclcr czhcrlc,ccck. 6. inita tccvt, 1. inita urclcrn anlamlari vcrlccck. 8. inita ,cr
dcr ,cr alacak. lkokula ,cn hala,an mnk orcnclcrn lk uc a,i hazirlik calimalari,la ccccck.
Okula adaotc olama,an
cocuklar zorla okutulma,acak
8a ]|| ||k ket |a]a
ta e(|r||er ]er| e|
t|s|ste|r4e 5. i
nitan tharcn
Kur'ani Kcrm
ccmcl dcr ola
rak okullara r
,or. 8u dcr tcrch
cdcn orcnclcr,
Kur'ani Kcrm'
okuma,i tccvt lc
hrlktc orcnccck.
Kia dualar vc u
rclcrdcn hala,a
rak czhcr ,aoacak.
=FKFI8=1 88# <E<I
KFBK8
Philipsin yeni monitrleri IFAda
Hollanda loknoloji sirkoli lhilips, orlin'doki
llA 1ukolici lloklronigi luari'nda ilori lokno-
lojilorlo donalilnis yoni nonilorlorini lanila-
cak. no cikan urunlor arasinda dunyanin ilk
ullra gonis 21:9 lornalindaki vo 29 inc buyuk-
lugundo okrani, dunyanin ilk uc boyullu (3D)
oyun koyh sunan Anbiglov okrani Cioco',
Android akilli lololonlara baglanabilon Snarl
MHl ozolligino sahip llS okran vo krislal nol-
ligindo gorunlu sunan 27 inc 3 boyullu, yuksok
cozunurluklu llS nonilor ilo gozluksuz izlo-
nobilon bir uc boyullu nonilor yor aliyor.
Sl\ll lSllV: SNlN lSuLlLN
10 kUI0 0I |k;|M8| ZAMAN
f08 <BFEFD
MXeBldYXiXjeX[\jk\bm\i[`
>iXe[:_\ifb\\#<e[\Xc8iX
DX_dlkgXX]\jk`mXc`YXcX[
KibKiXbkibXiYfeXpXb`q`c\Z\b
>XcXopEfk\lep\e`df[\c`bk
inli bilisin sirkoli Huavoi, Van doproni son-
rasinda yaralarin sarilnasi icin 1urkcoll'in, Mil-
li lgilin akanligi hinayosi vo 1urk lgilin Vak-
li (1lV) isbirligi ilo baslalligi Van lcin 1urkiyo
Kunbarasi' projosino doslok oldu. Huavoi 1ur-
kiyo, sosyal sorunluluk kapsaninda kunbara'
projosino 60 bin 1l lularinda yardinda bulundu.
1olas calisi allinda lonsil odilon }oop narkasi-
nin laninnis nodoli Crand Chorokoo, anavala-
ni AD'do ononli bir odul aldi. Arac sahiplori la-
ralindan oylanarak sokillondirilon Aulolacihc'in
ldoal Arac dullori' kapsaninda orla boy SLV
kalogorisindo birinciligi kazanan }oop Crand Cho-
rokoo, on cok odul kazannis SLV unvanini da po-
kislirdi. Dogorlondirnolor arasinda guc vo hizlan-
na, cokis vo arac konlrolu, ic nokan lorahligi vo
yuk hacni gibi bircok ozollik yor aliyor.
lslanbul'da Mahnulpasa 1uccar vo lsnafari
Koruna arsilari Cuzolloslirno Dornogi laralin-
dan duzonlonon lndirin Cunlori' loslivali bas-
ladi. Yaklasik 200 osnalin kalildigi loslivalin aci-
lisi dolayisiyla gorcokloslirilon dohlodo burada-
ki osnallan 12'si yor aldi. ahnulpasa arsisi'nda
loslival surosinco, carsidaki dukkanlar 1 ay bo-
yunca yuzdo 70'o varan indirinlor sunacak.
1urk1raklor, lS 50001 lnorji Yonolin Sislo-
ni vo lS 14064 Sora Cazi lnisyonlarina iliskin
kalilo bolgolorinin ikisini birdon alan soklorundo
ilk sirkol oldu. 1urk1raklor Conol Muduru Mar-
co Volla, alisana, nusloriyo vo covroyo saygi
nollonuz dogrullusunda aldiginiz bu iki bolgo
ilo birliklo, onorji naliyollorinizi azalliyor, karbon
ayak izi olcunu dononini baslaliyoruz. dodi.
Cunoy Koroli loknolo-
ji dovi Sansung, Calaxy so-
risinin on buyuk lololo-
nu olan Nolo'un 2. sorisini
orlin llA luarinda lanilli.
Calaxy Nolo 2, 5.5 inc 16:9
oranli HD Supor AM-
llD okran, yuksok kapa-
siloli 1.6CHz dorl cokir-
dokli islonci vo HSlA llus
vo ya 4C l1l baglanlisi,
Android'in son vorsiyonu
4.1 }ollyoan islolin sislo-
ni, 16 C, 32 C vo 64 C
haliza soconoklorino vo gonislolilobilir bir nicro
SD bollok yuvasina sahip. Mornor boyazi vo li-
lanyun grisi ronk soconokloriylo sunulan cihazin
yil sonuna kadar 1urkiyo'yo golnosi bokloniyor.
haber turu
Kamu ihalelerinde yerli rne avantaj zorunlu olacak
tkHI K|||( KOtlLL, tnlN
-
ilin, Sanayi vo 1oknoloji akani Nihal lrgun, daha
onco asbakanlik gonolgosi ilo kanu alinlarinda yor-
li urunlori yuzdo 15 oranina kadar saglanan hyal avanlaji-
ni sindi kanuni zorunluluk halino golirocoklorini soylodi.
Kocaoli 1icarol dasi'nin noclis loplanlisina kalilan
akan lrgun, burada yapligi konusnada ilin 1oknolo-
ji Yuksok Kurulu'nda 1urkiyo'nin sanayisini, ogilin sis-
lonini donusluron cok ononli kararlar alindigini soylo-
di. Kanu ihalolorindo yorlilik oraninin daha onco asba-
kanlik gonolgosi ilo yuzdo 15 oranina kadar saglanan h-
yal avanlajiyla ilgili konusan akan lrgun, 1urkiyo'do
urolilon urunlorin nullaka kanu alinlarinda zorunlu
halo golnosi gorokir. ununla ilgili yasal bir duzonlono-
yi ilin 1oknoloji Yuksok Kurulu kararlari corcovosindo
gorcokloslirnis olacagiz. $indi Yuzdo 15 pahali bilo olsa
1urkiyo'do urolilon urunlor alinsin' diyo bir losvik uy-
gulanasi var. Ana buna uyan var, uynayan var. Yorol
yonolinlor, bazi kanu idarolori, Dovlol Malzono hsi
(DM) bilo bazon uynuyor nosola. Kardosin bu poli-
likalari on cok uygulanasi gorokon dovlol nokanizna-
sisin. Son burada ihnalkarlik goslorirson, yorol yonolin
ihnalkarlik goslorirso olnaz. soklindo lopkisini orlaya
koydu. Yorol yonolinlorin olobus alinlarinda 1urkiyo'do
urolilon olobuslori lorcih olnoyo basladigini soyloyon
akan lrgun, lobus labrikalariniz da lan kapasilo
calisnaya, yoni yalirin yapnaya basladilar. lnan kapa-
liyorlardi bakin. Kapalip, salip birakacakli adanlar. Ya-
zik gunah dogil ni` u kadar kondi ic polansiyoliniz
var. u ic polansiyolinizi kondi soklorlorinizin golisno-
si icin kullannanak gibi bir yanlislik olabilir ni` dodi.
AD'nin bilo kondi ulkosindo urolilon urunlori 1uko-
lin' diyo kanpanyalar yapligini halirlalan lrgun,
iz ihnalkar davraniyoruz. lhnalkarligin lalurasi,
naliyoli ilorido cok buyuk olur. Horkosin bunu cok
iyi gornosi lazin. lnsallah Kanu lhalo Kanunu'nda
yapacaginiz dogisikliklo bu konuda daha saglan bir
yordo durnus olacagiz. sozlorino yor vordi.
lkononidoki golisnoloro do doginon akan lr-
gun, 2012 yilinda ozolliklo Avrupa ulkolorindon kay-
naklanan risklor nodoniylo 1urkiyo'nin hizini biraz
yavaslalligini soylodi. Arlik 2010'daki kadar hizli gi-
dilnoyocogini soyloyon Nihal lrgun, 130 kilonol-
ro hizla gidiyorduk, sindi 90 kilonolro hizi gocno-
yocogiz. unku yolda sikinlilar var. Koskin virajlar
var. irlakin coknolor var. Hoyolan olan yorlor var.
unu gordugunuz icin hizinizi ona goro ayarliyo-
ruz. Ana yolunuza dovan odiyoruz. dodi.
=
F
K
F

I
8
=
1Q
8
D
8
E
#8
I

M
NHkI |kUN 8LV, SlNl\ \L LKNOLOJ 8lKlN
Sl\ll lSllV: SNlN lSuLlLN
10 kUI0 0I |k;|M8| ZAMAN
f09 <BFEFD
>|EJ<C
ZEN
F:8BFCL
Sevgili anne ve
babalar, her soru-
dkdY[lWX_dj[h-
d[jj[[bX[jj[lWh
ama beraberinde
eYkabWhdp^_
Zd[c[Z__d_p
j[^b_a[b[hZ[X[a-
liyor. gvenliin-
j[hd[j$]el$jhZ[
ocuk ve aile pa-
a[jb[h_d_i[_f"_i-
j[Z__d_pZ[akbbW-
df_ij[c[Z__d_p
pWcWdbWhZWZW
_fjWb[Z[X_b_hi_d_p$
{ijdZ[^WiiWi_-
o[jb[ZkhZkkc
]l[db__dj[hd[j
aedkikdWX_ha[p
ZW^WZ_aaWj[aj_-
___dJJD;J[
^[fX_hb_aj[j[-
[aah[jc[b_o_p$
g.ocakoglu@zaman.com.tr
Ka4|r|ar| '4c|ar sa(' aa4|]|e
]aka|ars|r aa ]a erkek|er||
Lrkcklcrc damardan rlm.
Loal hal hlc ,uccltlcn crkck
Son donondo dogru yakalannis ic-
gorulorlo okranda donon iki sanpuan
roklani var. irisi kadinlar icin dol-
gun saclar vaal odorkon, digori or-
kokloro bunu coklan hak olliniz di-
yor. Saclari dolgun gosloron londax
ilo iyonoon'don sonra orkok adan
orkok sanpuan kullanir diyon Dovo
Mon roklanlarindan soz odiyorun.
Sabun vo Dolorjan Sanayicilori
Dornogi'nin lalobiylo 2009'da yazdi-
gin vo ulkoniz dolorjan larihini an-
lalligin ivil Mavidon Kar oya-
za adli kilapla halkinizin vo ozol-
liklo kadinlarinizin sabun vo san-
puanla ilgili pok cok aliskanligina la-
niklik olnislin. izdo lonizlik doni-
linco boyazlik, guzollik donilinco do
akla ilk saclar goliyor. lgor canasi-
rin kar boyaz, sacin da lonizso bu is
lanandir. diyor kadinlariniz.
londax cok uzun bir zanan-
dan bori islikrarli bir bicindo dol-
gun saclara yalirin yapiyor. ol-
li ki nosaj lullugundan soyloni-
ni ovirip coviriyor, hor dolasinda bir
baska yonlonlo larkli yuzloro soy-
loliyor. u koz do okranin donoyin-
li yuzu lsra lrol dolgun saclar di-
yor. 1aniklik roklanda on cok kul-
lanilan vo lulan yonlon. londax da
yino bu garanlili yolu socnis.
lsra lrol lanindigindan onin,
yol orlasinda durduruyor kadini
vo soruyor sacina dokunuyor, hal-
la karisliriyor bilo. Kadinlar da hic
ilirazsiz izin voriyor. Mizanson duz-
noco olnasina ragnon oyuncular
da lsra lrol da isini iyi vo inandi-
rici yapiyor. okin olnasa da yol-
dan gocon kadinlara, Dolgun sac-
larin olsun islor nisin` dosok ina-
niyorun ki yino ayni lopkiyi alirdik.
Ah su kadinlar, guzollik doyinco
akarsular duruyor' doson hon-
cinslorino ayip olnis olur nuyun`
Dovo'un orkok vorsiyonu sanpuanini
anlalnak sindi daha kolay. 2008'do
iola laboraluvarlarinin baslalligi
ionoon sorisi ilo orkok bakininda
larkli urunlor kullanilnasi gorokligino
iliskin bir hkriniz olnuslu. Hillor'li
orkok sanpuani roklanlariyla gun-
don olusluran narka aslinda digor
yandan orkok sanpuani anlayisini
da yorloslirnisli. $indi orkokloriniz
ralla orkokloro ozol sanpuanlar var-
kon hor iki cinsin kullannasinda sa-
kinca olnayan uruno uzanabilir ni`
Coruluyor ki Dovo Mon'in ulkonizo
giris zananlanasi da cok dogru cun-
ku ionoon'in ulkonizdo kavga do-
vus acligi orkok adanin kisisol baki-
ni da larklidir kanalindan uluslara-
rasi donoyininin do kalkisiyla baka-
lin no hizda yuruyocok. Akillica'
Dovo Mon roklanina golinco: Son
bunu coklan hak ollin nosajiyla yu-
collilon orkok aslinda gunluk yasan-
dan kosillorlo gorsolloslirilnis. lilni
nanali kilan cingildaki sozlor. liln
yabancida cokilnis, bizo do adaplo
odilnis. Yazan iyi yaznis, 1urkcoyo
coviron do yorli yorino olurlnus. ana,
bonzor kurguyla cokilnis bir AXl rok-
lanini halirlalsa da iyi is cikarilnis.
Dovo Mon ilo kisisol bakin
urunlorindo liras nalzonolorinin
olosino goclik vo orkokloro ozol yoni
bir sognonliniz daha oldu. $anpu-
anla basladik, bakalin orkoklori or-
kok olna ayricaligiyla ikna odip no
kadar ciro yapilacak` Hangi orkok
bu cazip duruna karsi koyabilir ki`
no cldnz Scrvct 8c,
Hor no kadar kondi islonoso do son donondo sadoco
nagazin basinindan izlodik Con Yilnaz'i. ls ankasi rok-
lanlarinda Sorvol oy karakloriylo birdonbiro karsini-
za cikli. Hor zananki Con Yilnaz. Sicak, sovocon vo do-
gal. lilnin kurgusu da basarili. ls ankasi'nin 88'inci yili
nodoniylo cokilon hlndo kanora karsisindaki suronin ilk
saniyodon baslayarak 88 dakika olnasi vurgusuyla vorili-
yorsa da hln loplanda 2 dakika 10 saniyo suruyor. Varsin
olsun 88 vurgusu iyi konunlannis. Sonaryo, ospri dozu,
gorsol vo sos sonkronizasyonu cok basarili. Ancak bulun
bunlarin bir do bodoli var. anka paylasnazsa produksi-
yon naliyolini bilonoyiz ana Con Yilnaz'i bulco disin-
da lulsak bilo dokorasyon, cokin lokniklori vo aninas-
yonlarla oldukca yuksok oldugunu soyloyobilirin. Rok-
lanvoroni on cok rahalsiz odon bu cokin naliyollori olsa
da para harcannazsa da dogru duzgun is cikniyor.
xfZlbcXi`ek\ie\k`e
qXiXicXie[Xebfilple
-
Hor no kadar gondorilon basin bul-
lonindo $onor $on'in roklan hlnin-
do yor alnasi, llorya'daki dovasa akvar-
yun vo cokindo yasananlar on plana ci-
karilarak haborcilorin dikkali cokilnoyo
calisilnissa da 11Nl1'in son kanpanyasi
Cuvonli lnlornol kullaninindan bahso-
diyor. Aklinizda onco bunu lulalin vo $o-
nor $on'li roklan kanpanyasina donolin.
11Nl1 uzunca bir suro urun vo hiz-
nollorini anlalna konusunda opoy sikinli
yasadiysa da Munkunlu kasabasinda co-
kilon hlnlorlo anlasilirligi saglandi. Son
gunlordo 1ivibu'nun hayaliniza girnosiy-
lo anlasilirligi daha da arlli. u anlasilir-
lik surocindo $onor $on'in, rol nu yapiyor
yoksa kondisini ni oynuyor diyo sorna-
dan odonodiginiz oyunculugunun kalki-
larini goz ardi odonoyiz. $onor $on, ku-
runun urun vo hiznollorini anlalligi lica-
ri roklanlarinin yani sira gonclor icin bas-
lalilan sosyal sorunluluk projolorindo do
yor aldi. $on'in son kanpanyadaki nuha-
labi iso bu dola cok soru soran bir cocuk.
Kucuk oyuncunun socini, cokindo yaka-
lanan norakli yuzu, niniklori vo sorula-
ri roklan ajansinin naharolini gosloriyor.
u anlanda kanpanyanin gorsol basarisi-
na diyocok sozunuz yok ana bir koz daha
bilnoyon noraklariyla sonsuz kadar soru
soran cocuklarinizi inlornolin lohlikolorin-
don korunaniz gorokligini halirlalan kan-
panyanin vornok islodigi nosaja donolin.
Sovgili anno vo babalar, hor sorunun co-
vabi inlornollo olbollo var ana boraborindo
cocuklarinizi hic dusunonodiginiz lohlikolor
do bokliyor. ysaki onlari korunak bir lik ka-
dar kolay vo yakin. guvonliinlornol.gov.lra
bir bakin, suroci gozunuzdo buyulnonizo go-
rok olnadigini gorocoksiniz. ocuk vo ailo
pakollorini islodiginizdo kullanip islonodigi-
niz zananlarda da iplal odobilirsiniz. onin
do uslundo hassasiyollo durdugun guvonli
inlornol konusuna bir koz daha dikkal cokligi
icin 11Nl1'o hop birliklo losokkur olnoliyiz.
s 8arkas| |ar4ar crce fark|| ||tet|er| |(|r
Me|et k|| k|a|cra e Ic|a (e|k ||e (a
||s|st|. 88. ]|| (a||sas|r4ar 4a ar|as||4|
| tere s 8arkas|teY||at'|r eret 8e]
karakter|]|e |||sk|s| er at|r4ar |a ]|| sre
cek. 0crasa 4a |a. 8a ara4a arata4ar sa
eret 8e]" |s|re 4e ||t|fat e4e||, |]| |a
|aras. 8|r erak|4a|a ar k| |a k|sa h|
ta4|r4ak| rek|a|r k|sa ers|]cr|ar|r|r ar
|a|r| ]|t|re4er ras|| 4||||erece|!
{dbopb[hb[WbcWa
__aebWobWjhh
Icr|a, ka|e|er4er ||r|r| fcra sat|]cr
0e|et |aks|t ta|s||at| |a4e e4ecek
-
Zorlu Cayrinonkul Conol Mudur
Yardincisi Mohnol lvon, Zorlu
Conlor'daki dorl kulo arasinda rozidansla-
rin yor aldigi kulonin salisi icin uc ulusla-
rarasi gayrinonkul lonuyla gorusluklorini
soylodi. lvon, Lzakdogu vo rladogu'dan
lonlarin yani sira, kondiloriylo orlaklik
kurnak isloyon buyuk bir Avrupali ku-
runla da gorusnolor yurululdugunu bo-
lirlli. lvon, azi uluslararasi lonlar vo ku-
runlarla gorusno halindoyiz. ncolikli
yaklasininiz kalilonin korunnasi vo salis
hyalinin piyasaya yapacaginiz salislakiylo
ayni soviyodo gorcoklosnosi. dodi.
unyosindo bir sanal norkozi, luks
olol, alisvoris norkozi, ohslor vo ogaz
nanzarali dairolor bulunduran konp-
lokslo dairolorin yaklasik yuzdo 40'i sa-
lilirkon: acilisin iso 2013'un ilk coyrogin-
do gorcokloslirilnosi bokloniyor. Kulonin
polansiyol alicisinin kuloyi kondi konsopl
vo narkasina goro golislirobilocogini bo-
lirlon lvon, Salis konusunda hicbir so-
run yasanadiginiz icin ok urun vo araclar
oluslurnaya calisiyoruz. u, su ana kadar
hic ulasilnanis niloliklo bir urun. sok-
lindo konuslu. IkN8U| lLuLlS
-
Maliyo akanligi, nukollol-
lon haksiz olarak yapligi lahsi-
lali laiziylo odoyocok. 1urkiyo'do bir
ilk olarak nilolondirilon uygulanaya
goro, Maliyo akani Mohnol $in-
sok, bakanligin valandaslan haksiz
bir sokildo lahsil olligi odonolori iado
olliron lobligi inzaladi. $insok'in la-
linali uzorino hazirlanan loblig, Ros-
ni Cazolo'do yayinlannak uzo-
ro asbakanlik'a gondorildi. 1obli-
go goro, Maliyo akanligi ilk koz nu-
kollollon haksiz olarak yapligi lahsi-
lali laiziylo odoyocok. u corcovodo
418 sira nunarali Vorgi Lsul 1obligi
ilo yorsiz lahsil odilon Vorgi Lsul Ka-
nunu kapsanindaki vorgi, rosin vo
harclar, bunlara bagli olarak hosap-
lanan gocikno laizi, gocikno zanni
vo pisnanlik zanni ilo vorgi cozala-
rinin nukolloforo iado odilnosi sira-
sinda nukolloforo laiz odonnosi on-
goruluyor. Yorsiz lahsilalin nukollo-
hn halasindan kaynaklannasi halin-
do laiz nukollohn lalop larihindon
iado larihino kadar hosaplanirkon,
yorsiz lahsilalin idarodon kaynaklan-
nasi durununda iso lahsil larihin-
don nukollolo odono larihino kadar
laiz hosaplanacak. kNKkkkll
=
F
K
F

I
8
=
1<
9
8
#B
F
9
@
>
@
;
<
F
E
8r]es|r4e ||r
sarat erke
t|, |ks cte|, a||s
er|s erket|,
chs|er e 4a|re
|er |a|arar ?or
lu tcntcr'dak
darclcrn ,uz
dc 40'i atildi.
Komolckn aci
liinin clccck
,il ,aoilmai
olanlani,or. lO
Olll: ?lVlN
Kc('ar 6 a]||k ret kr|
I ||]ar ||]cr I|
a|arc| Hc|4|r
kr|r| ]t4e II art|r4|
Yer| prcje4e Ia(
Ma|a|'4er |||a a|4|
Krizde kredileri geri
XidXbkXYXebXcXi_Xbc
0ka||ar4a |e4aa st sa|at tat|||r4er scrra 4a|t||acak
-
Sabanci Holding'in kon-
solido salislari 2012'nin
ilk yarisinda gocon yilin ayni
dononino goro yuzdo 17 arla-
rak 12 nilyar 546 nilyon lira
olarak gorcoklosli. Ayni do-
nondo, Sabanci Holding konsolido olarak 1 nil-
yar 768 nilyon lira laaliyol kari vo 719 nilyon lira
nol kar oldo olli. Holdingin loplan varliklari 30 Ha-
ziran 2012 ilibariyla 156 nilyar 533 nilyon liraya,
ana orlakliga ail oz kaynaklari iso 14 nilyar 677
nilyon liraya ulasli. Sabanci Holding Cl'su Za-
lor Kurlul, karli buyuno yolunda risklorini yono-
lorok ilorlodiklorini bolirlorok, Sabanci Holding,
global okononiyo iliskin buyuno ondisolorinin
dovan olligi bir orlanda, islikrarli yonolini vo h-
nansal gucu ilo ono ciknakladir. Sabanci Holding
karli buyuno yolunda, yuksok likidilo vo dusuk
kur riski pozisyonu ilo risk yonolinino onon vor-
noklodir. aciklanasinda bulundu. |K0N0M |kV
-
lslanbul'da gorcokloslirdigi projoloriylo bilinon
Lluhan Crup, yoni gozdosi 1ac Mahal lros-
lij konullarini salisa cikardi. 290 nilyon 1l yalirinla
hayala gocirilocok olan 1ac Mahal projosi 970 bagin-
siz bolundon olusacak, dairo vo nikro ohslorin bulu-
nacagi rozidans cillo lapu ilo salin alinabilocok. lrojo-
nin lsonyurl ilo oylikduzu ilcolorinin kosisligi yordo
18 bin 600 nolrokaro arazi uzorino nodulor nina-
ri ilo yapilnasi anaclaniyor. Lluhan Crup lcra Kuru-
lu askani 1anju i lgon, Rozidans 970 ayri bolun-
don olusuyor. 2 ayri baginsiz bolunu 2 ayri lapuyla
salabiliyoruz. Ana nuslorinin lorcihi dogrullusunda
dairoyi lok bir ov olarak loslin odocogiz. llorido ovinin
yarisini salnak isloyon, dairosini lokrar iki kisna ayi-
rip birindo kondisi olurabilir. dodi. 4 bloklan olusa-
cak projonin isni konusunda iso ilgon, inalarin 50
yil sonra dogisocok ninarido olnasini isloniyoruz.
abil Kulolori vo 1ac Mahal'do oldugu gibi yuz yilla-
ra ulasan ninariyi hodofodik vo bu isinlo-
ri kullandik. dodi. 10 lylul'do salisa
ciknasi planlanan rozidans-
la ayrica bir lulbol saha-
si buyuklugundo carsi da
bulunacak. lrojodo dairo h-
yallari 74 bin liradan basliyor.
k80U|Kk0kt|M8|K| SlN8uL
-
Koc Holding, 2012'nin ilk
yarisinda konsolido baz-
da loplan salis golirlorini yuzdo
21 arlirarak 40 nilyar 758 nil-
yon liraya yuksollli. Holding, 2
nilyar 99 nilyon lira vorgi on-
cosi kar vo 1 nilyar 25 nilyon lira azinlik payi sonra-
si nol kar oldo olli. Holdingin 2012 ilk yari sonucla-
rini dogorlondiron Koc Holding Cl'su 1urgay Du-
rak, global okononiyo iliskin bolirsizliklorin surdugu-
no isarol odorok, dis piyasalardaki durgunluk vo laiz
oranlarinda kisa surodo govsono boklonnonosi so-
bobiylo ic piyasadaki sikisikligin lun soklor vo sirkol-
lori olkilodigini soylodi. u lur suroclordo surdurulo-
bilir bir buyuno nodoliylo karli oporasyonlara odak-
lannanin ononli oldugunu vurgulayan Durak, Clo-
bal piyasalarda yasanan lun problonloro karsin yil-
basindan bu yana yurlicindo nol olarak 2 bin 592 kisi-
yi daha bunyonizo kalarak loplulugunuz bunyosin-
do islihdan olliginiz loplan kisi sayisini 83 bin 579'a
yuksollnis olduk. Yilin ilk yarisinda konbino yali-
rinlariniz bir oncoki sononin ayni dononino oran-
la iki kallan lazla arlis kaydodorok 840 nilyon liradan
1.816 nilyon liraya yuksoldi. dodi. 1upras bunyosin-
do yapliklari yalirinlarla buyunoyo dovan odocoklo-
rini bolirlon Durak, Arcolik ilo ilgili olarak da, Arco-
lik, dunyadaki larkli urolin vo salis olanaklarini su-
rokli araslirarak organik buyunosinin yani sira salin
alna vo yalirin lirsallarini da kovalanaya dovan odi-
yor. dodi. Yilin ilk yarisinda Yapi Krodi ankasi'nin
10 subo daha acarak loplan subo sayisini 918'o yuk-
sollligini bolirlon Durak, 1l krodilordo ilk alli ayda
yuzdo 11 buyurkon, ozolliklo ihliyac krodilorindo yuz-
do 13, Kl krodilorindo yuzdo 8 vo orla olcokloki li-
cari krodilordoki yuzdo 12'lik yillik arlislarla okononi-
nizdoki yunusak inis' sonaryosuna dosloginizi sur-
duruyoruz. iladolorini kullandi. |K0N0M |kV
-
lslanbul Monkul Kiynollor or-
sasi (lMK) askani lbrahin 1ur-
han, sirkollorin sornayo saglanak icin
orsa'ya acilnalari gorokligini soylodi.
ankalardan saglanan kaynagin onanol'
oldugunu ilado odon 1urhan, ankalara
bazon olosliri yapiliyor: ankalar, krizin
on zirvoyo cikligi noklada kul diyo krodi-
lori koslilor' diyo ana haklilar. olki bana
kizacaksiniz ana bankalardaki para ban-
kalarin parasi dogil ki. lnanolo uygun
davrannak zorundalar. dodi.
1urhan, lslanbul Sanayi dasi'nin
(lS) Sornayo liyasalarindaki Colisno-
lorin Sanayinizin Colocogino llkilori' ko-
nusunun olo alindigi aguslos ayi Moclis
loplanlisina konuk oldu. 1urhan, bura-
da yapligi konusnada sanayicilorin nul-
lak surollo hnansal inkanlarini arllirnasi
gorokligini soylodi. ankalarin islolno h-
nansnaninda cok ononli bir rol oynadi-
gina isarol odon 1urhan, sirkollorin kay-
nak saglanak icin orsa'ya acilnalarini
onordi. 1urhan, laylarin halka arzi hon
uzun vadoli hon do dusuk naliyolli bir h-
nansnandir. Sorvolin vo zonginligin lop-
luna yayilnasini sagliyor. ir koro kay-
nak halka arz odilip, orsa'da islon gor-
noyo basladiginda nuazzan likidilo sag-
liyor. Nakdi olnayan sornayoyi nakdi
sornayo halino golirnok nunkun. an-
kalarda krodi loninali olarak kullannak
nunkun. soklindo konuslu.
lbrahin 1urhan, sornayo yapisinin,
borc, oz kaynak oranini bozacak sokil-
do vo sislonin hnansal risklorini arliracak
sokildo bir sonuc dogurnasina nusaado
odilnonosinin ononli olduguna isarol
olli. Cocon yil sonu ilibariyla 1urkiyo'do
hnansal soklorun varliklari nilli golirin la-
nanini gocligini vo 1,5 lrilyon liraya yak-
lasligini vurgulayan 1urhan, bunun cok
ciddi bir bolununun bankacilik soklorun-
don kaynaklandigini kaydolli. Son 10 yil-
da 1urkiyo okononisinin nornallosligini,
rool laiz dusorkon okononinin buyudu-
gunu ilado odon 1urnan, soylo konuslu:
Varliklarinizin dogori ciddi nanada arl-
li. 1urk parasi rool olarak yabanci paralar
karsisinda dogor kazandi. u orlani daha
oncodon bilsoydiniz paranizi laizo, nov-
duala ni yalirirdiniz, yoksa 1l cinsindon
sirkollorin dogorino ni yalirirdiniz` Ya-
bancilar 1urkiyo'nin bu islikrarina ikna
olnuslar, buna oynanislar vo kazannis-
lar. Ana biz no olur no olnaz doyip ya-
banci parada vo laizdo kalnisiz. Dolayi-
siyla 1urkiyo'nin kazanclarindan yolorin-
co islilado odononisiz. lslo 1urkiyo'nin
kazanclarindan onunuzdoki donondo
yolori kadar islilado olnosinin on onon-
li yolu 1urk yalirincilarinin 1urk sorna-
yo piyasasiyla barisnasi vo bulusnasidir.
Konusnasinda bir ailonin sananlikla
sakladigi 100 bin lirasinin yannasi haborini
halirlalan 1urhan Llkonizdo bazi insan-
lar lasarrufarini sananlikla saklanislar.
lara yannis para... Yurogin ciz olli. Alli-
nin sus osyasi olarak alinnasi guzol bir soy
ana bunun lasarrul olarak alinnasi yazik.
unku binbir zorlukla kazanilan para, bas-
ka okononik dogorlorin urolilnosindo kul-
lanilacagina, okononiyo gori kazanilaca-
gina, alil vaziyollo lululuyor. u kayipla-
rin onlonnosi halka arzlarin cogalnasiyla
nunkun. iladolorin kullandi. 1urhan'in
vordigi bilgiyo goro, lMK 270 nilyar do-
lara ulasan piyasa dogoriylo bolgodoki on
buyuk borsa olukon, golisnoklo olan ulko
piyasalari arasinda ilk 10'a giriyor. orsa'da
islon goron sonolloro bakildiginda sirkollo-
rin lonkinli davrandigi gozloniyor. $irkol-
lor, paylarin ononli bir kisnini ollorindo
lulnayi lorcih odiyor. IkN8U| ll
|ktkN8kYk| lNKlll
-
Hukunolin gocliginiz yil baslalligi
okullarda bodava sul dagilini projo-
si yoni ogilin ogrolin dononindo do do-
van odocok. 1urkiyo gonolindo 7,2 nil-
yon ogronciyo ikinci yariyildan ilibaron
bodava sul dagililnasi planlaniyor. Cida,
1arin vo Hayvancilik akanligi, Milli lgi-
lin akanligi vo Saglik akanligi'nin
orlaklasa yurullugu kul Sulu Akil
Kupu' projosinin 2012-2013 ogilin og-
rolin dononinin subalinda baslalilna-
si gundondo. Maliyo akanligi vo Hazi-
no Muslosarligi'nin da gorus boyan olligi
okul suluno iliskin ihalonin sarlnano ha-
zirliklari dovan odiyor. Kac gun dagilila-
cagi vo no kadar surocogi konusu honuz
nollik kazannadi.
lkononi yonolini, hyallarinin asi-
ri yuksolnonosi sobobiylo sul dagilini-
nin ikinci yariyildan ilibaron yapilnasi
gorokligino dikkal cokiyor. ldinilon bil-
giloro goro horhangi bir aksilik olnana-
si halindo bodava sul dagilini subal ayin-
da baslayacak. Sul arzinin yuksok oldugu
dononlordo dagilinin yapilnasi gorokli-
gino dikkal cokon usl duzoy bir okononi
yolkilisi, lylul ayinda baslanilnasi ko-
nusunda da gorusnolor yurululdu. An-
cak bu donondo nilyonlarca ogronciyo
bodava sul dagililnasi hyallarda ani yuk-
solisloro sobop olabilir. unun icin do ar-
zin lazla oldugu ikinci ogilin ogrolin do-
nonindon sonra baslalilnasi uzorindo
duruluyor. dogorlondirnosindo bulun-
du. Kaynaklar ilgili kanu kurunlarindan
gori donuslorin lananlannasinin ardin-
dan surocin nollosocogino dikkal cokiyor.
ulun illordo yoni ogilin ogrolin do-
nonindo dagililacak sulloro iliskin bu yil
da ailolorin izni aranacak. ocuklarin lak-
loz inloloransina iliskin alorjilori do goz
onundo bulundurulacak. Alorjik rahalsiz-
liklara iliskin ozol onlon alinacak. 7,2 nil-
yon ogronciyi kapsayan okullarda boda-
va sul dagilna projosindo bazi cocukla-
rin rahalsizlannasi sonrasinda ilin Ku-
rulu' rapor hazirlanisli. Kurulun sul da-
gilini yapilan bulun illordon sul ornok-
lori alinarak yapligi hziksol, kinyasal vo
nikrobiyolojik analizlorin sonuclarin-
da olunsuz bir bulguya rasllananasina
ragnon bazi cocuklarda rahalsizlik olus-
nuslu. kul sulu projosindo hodol sag-
likli nosillorin yolisnosino kalkida bulun-
nak. unku 1urkiyo'doki kisi basi sul lu-
kolini golisnis ulkoloro goro oldukca du-
suk soviyodo. 1urkiyo'do kisi basina yillik
sul lukolini yaklasik 25 lilro. Digor golis-
nis ulkolordo iso ayni rakan 80-100 lilro
arasinda. Saglik akanligi laralindan ya-
pilan 1urkiyo'do kul agi ocuklarin-
da uyunonin lzlonnosi lrojosi araslir-
na vorilorino goro: 6-10 yas grubunda sul
icnodiklorini ilado odonlorin orani yuzdo
11. ocuklarin ancak yuzdo 30'u duzonli
olarak sul icliklorini ilado odiyor.
Colisno cagindaki cocuk vo orgon-
lorin sul ihliyaclarinin karsilannasi bir-
cok ulkodo okul sulu uygulanalariyla
saglaniyor. 1urkiyo'do iso progran kap-
saninda ana sinili vo 1-5. sinila dovan
odon cocuklara LH1 loknolojisiylo ha-
zirlannis lan yagli sul dagililnasina bu
yil baslandi. LH1 sul: cig sulun on az
135 dorocodo 1 saniyo suro voya on uy-
gun zanan-sicaklik konbinasyonunda
yuksok sicaklikla kisa suro lululnasi vo
asoplik sarllarda anbalajlannasi ilo oda
sicakliginda dopolandiginda bilo bozul-
naya sobop olabilocok lun nikroorga-
niznalari vo sporlarini yok odon bir isil
islon ilo oldo odilon, ral onru uzun (3-4
ay) olan sul olarak laninlaniyor.
star|a| ara]| 04as|'r|r Mec||s tcp|art|s|ra konuk olan VK8 8akani hrahm urhan, adamlarinin nanman alamak cn
8ora',a acilmalari cariinda hulundu. 8ora 8akani, halka arzin uzun vadcl vc duuk mal,ctl nanman olduunu o,
lcd. 8ankadak oaranin cmanct olduunu vurula,an urhan, krcdlcrn krzdc cr carilmainin doru olduunu adc ctt.
star|a| Merka|
K|]et|er 8crsa
s| (MK8) 8aska
r| |ra||Iar|ar,
halka arzin r
kctlcrn kurum
allamaina
hu,uk katki a
ladiini o,lcd.
=FKFI8=1Q8D8E#
?|J<PEJ8I@
e(er ]|| 4a|t|
|ar st|er| |(er c
rerc||er|r ra|at
s|t|aras| ter|
re, ,aoilan ncc
lcmcdc utlcrdc
olumuz hulu,a
ratlanmamiti.
Vuhtcmcl alcrk
rahatizliklar oz
onunc alinarak
hu ,il da daitim
cn alclcrn zn
nn alinmai ka
rarlatirildi.
=FKFI8=1Q8D8E#
8C|E8C
<BFEFD 10
10 kUI0 0I |k;|M8| ZAMAN
9FIJ89C<B<E;<BJ ;FC8I <LIF G<KIFC9I<EK :LD?LIP<K 8CK@E@ |k8|I Ykk |k8|I Ykk |k8|I Ykk 00|kk/ Vkk|
66.108 66.079 65.654 65.941 66.139 66.152
)) 8ljkfj )* 8ljkfj )+8ljkfj ). 8lj kfj )/8ljkfj )08ljkfj )* 8ljkfj )+8ljkfj ), 8ljkfj ). 8ljkfj )/8ljkfj )08ljkfj )* 8ljkfj )+8ljkfj ), 8ljkfj ). 8ljkfj )/8ljkfj )08ljkfj )* 8ljkfj )+8ljkfj ), 8ljkfj ). 8ljkfj )/8ljkfj )08ljkfj
1,7970 1,8030 1,8030 1,8050 1,8070 1,8200 2,2550 2,2540 2,2520 2,2560 2,2700 2,2800 647,00 649,00 650,00 650,00 650,00 650,00 115,79 114,46 113,47 111,87 112,36 112,48
)* 8ljkfj )+8ljkfj ), 8ljkfj ). 8ljkfj )/8ljkfj )08ljkfj
Sl\ll lSllV: SNlN lSuLlLN
Sz kirmadim cldm, z dc 8ora',a hckl,orum
lMK askani lbrahin 1urhan, ls-
lanbul Sanayi dasi'nin (lS) prog-
raninda yapligi konusnada isa-
danlarina silon olli. lS'nun on
buyuk 100, 500, 1.000 sirkolino bak-
liginda hahl bir burukluk hissolli-
gini vurgulayan 1urhan, ln buyuk
100 sirkolinizin sadoco 28'i orsa'da
bulunuyor. on sizi kirnadin, gol-
din. Sizlor do bizin davolinizo ica-
bol odin. orsa ilo daha yakin losriki
nosai kurun. Arkadaslariniz kapini-
zi calacak. Arkadaslariniz, onunuz-
doki 2 yil icorisindo on buyuk sirkol
lislosindoki 150 sirkoli ziyarol odo-
cok. iladolorini kullandi.
<BFEFD 11
10 kUI0 0I |k;|M8|ZAMAN
Sl\ll lSllV: N\l? LLVltlN
|kcrc|4e re c|4a
re c|acak! (|||)
u yazida 1urkiyo'nin 2002-2006 arasin-
daki yuksok buyuno, buna ragnon hiz-
la duson onfasyon vo loparlanan nali yapi,
konlrol allinda kalnaya dovan odon cari
acik olgusunu aciklayacagiz.
Yilin sonunda, 3 Kasin 2002 socinlorindo
golon AK larli'nin olindo bir nucizosi olna-
digina goro, bir allyapi vardi vo yoni hukunol
bunun uzorindon surallo nolico aldi. yapiyi
kriz sornayosino' borcluyduk. 2001 krizi 1ur-
kiyo icin onco zahnol, sonra bir rahnol oldu.
Zira 1urkiyo'yi naddon vo ruhon soyan ulu-
salci, naloryalisl, cunlaci nililarisl, Konalisl
yapi bir daha bolini dogrullanayacak sokildo
kurdugu sislonin onkazi allinda kaldi. Halki-
niz bu bin-bir suralli canavari 28 $ubal suro-
cindo yakindan lanidi. Maskoli balo billi.
ligarsi nololigo kursun sikar halo dusun-
co gardi duslu, lMl parasi icin AD'nin onun-
do diz coklu. lMl do sizo guvonnon. Ada-
nini bakan yapin, diroksiyona gocirin, ro-
lornlari yaplikca da paralari laksil laksil alin'
dodi. Yani 1urkiyo'yo Yunanislan larilosi cokil-
di. ylo do oldu. lara cobindo AD'don uca-
ga binon solcu Konal Dorvis, lMl rolornlari-
ni harhyon yapli. Dogrulari coklu ancak krilik
yanlislari da vardi: aslica dorl alanda dogisin
vardi. llk olarak, dalgali kura gocilorok okono-
ninin dis soklardan korunnasi hodofondi.
lkinci olarak yapisal rolornlar baglanin-
da (i) bankacilik rolornlari yapildi, kanu vo
1MSl bankalari yonidon yapilandirildi. zol
bankalarin sornayo
yapilari guclondirildi.
ankacilik novzua-
li dogislirilorok do-
nolinlori guclondiril-
di. (ii) Koza, nali sol-
lafigi arlirici duzon-
lonolor baglaninda
kara dolik olarak' bi-
linon bulco vo bul-
co disi lonlar lashyo
odildi. Maliyo hosap-
lari Moclis donoli-
ni vo sollafikla guc-
londirildi. Kanu lha-
lo Kanunu dogisliri-
lorok yolsuzluga kar-
si nucadolo adinlari alildi. (iii) zol soklo-
run rolunun arlirilnasi baglaninda buyuk
kanu sirkollorinin ozolloslirilnosinin laah-
hullori vorildi. Anlayacaginiz buyuk dovlol
kurunlarini AK larli dogil, dovloli ifasa su-
rukloyon vo lMl'nin onundo diloncilik ya-
pan Konalisl ulusalcilar salli. Dovlolin bu
laahhullorini uygulanak AK larli iklidari-
na kaldi. (iv) Koza, piyasalarin sorbosllosli-
rilnosi yolunda sokor, lulun, havayollari vo
dogalgaz piyasalarinin sorboslloslirilnosi vo
bu soklorlordoki lokollordoki kanu hissolo-
rinin ozolloslirilnosi icin yol acildi. lloklrik
urolin vo dagilin losislorinin ozolloslirilno-
si laahhul odildi. (v) Dogrudan yabanci yali-
rinlari losvik odici hanlolor yapildi.
Lc, nakrookononik islikrar polilikalari
da sislonin ononli bir bilosoni oldu. Mali-
yo polilikalari disiplin allina alindi, harcana
kisici vo vorgi arlirici lodbirlorlo laiz disi laz-
lanin (lDl) CSMH'nin 6,55'ino cokilno-
si hodofondi. orc idarosi norkoziloslirildi,
lakas yoluyla borc vadolori uzalildi, borc-
lanna kaynaklari cosillondirildi.
Dorduncu vo sonuncu olarak bir suroc
dahilindo onfasyon hodofonosino gocilno-
si kararlaslirildi. Kur hodoh orladan kaldirildi,
ara donondo parasal buyukluklorin hodofon-
nosi aciklandi, onfasyon hodofonosi rojini
vo uygun golir polilikalari lakip odildi.
ulun bunlar kanuda vo ozol soklor-
do buyuk bir dorlonno loparlannaya nodon
oldu. Kara doliklor likandi, savurganlik bil-
li, donolin arlli. Dis alon do cok parlak bir
buyuno dononino girnisli. Krizlo golon do-
valuasyon ilk hanlo vo ihracala dayali ci-
kis suroci icin buyuk bir ilici guc oldu. ($indi
Yunanislan'a yaplirnadiklari soy').
Kisaca disiplin, vorinlilik, nosruiyol, islik-
rar, anahlar lorinlor oldu. 2002 yili boyunca
sonuclar cok parlak goldi. lkononi 6,2 bu-
yudu. lnfasyon 70 bandindan 30 bandi-
na sarkli. ulco hizla loparlandi. llk sonuclar
cok parlak golnosino ragnon krizin vo dov-
lol lasizninin sorunlusu olan uclu koalis-
yon nosruiyol sahibi dogildi vo arkasinda halk
doslogi yoklu. Halkiniz novcul basarisina do-
gil, gocnis ihanol, usaklik vo hozinollorino
bakarak bu koalisyonu vo adan surollorini la-
rihin copluguno gondu. AK larli, halk doslo-
gi vo buyuk bir nosruiyollo goldi. lMD/Dun-
ya ankasi rolornlari, A nuzakoro surocinin
ilno olkisi, boraborindo golon disiplin, saglan
ninari, guclu lidorlik, idoalisl yonolin anlayi-
si dorkon pallana yapan vorinlilik okononisi,
disaridaki cok olvorisli ihracal pazarlari vo kro-
di inkanlari ilo 1urkiyo 2002-2006 arasindaki
bilinon hanloyi yapli. |.cttarkqtaar.cc.tr
K|saca 4|s|p||r, e
r|||||k, esra|]et,
|st|krar, ara|tar te
r||er c|4a. 00 ]|||
|c]arca scra(|ar (ck
par|ak e|4|. |kcrc
| ]t4e 6, |]4.
|rNas]cr ]t4e I0
|ar4|r4ar ]t4e 10
|ar4|ra sarkt|. 8t
(e ||t|a tcpar|ar4|.
|racat patar|ar| ||e
Irk|]e, 00006
aras|r4a |ek|erer
|a|e]| ]apt|.
YiX_`d
{qkib
araar s|rket|er ter|r4er atar4as|ar| ortali otcrcn dolandiricilarin, cmckllnc hrk ,il kalanlarin
ocnc dutuu hclrlcnd. So,al uuvcnlk Kurumu uzmanlari, cccn a, !56 oaravan rkct uzcrndcn 1
hn knn ahtc orta ,aotiini tcot ctmt. 8u ,ola havuran klcrn cmckllk hakki cr alini,or.
|ek|| c|ak |(|r||r
k|s|r|r]at|ras| e
rekerer4sk pr|
|ktar| 1 I|. lara
van rkctlcr uzc
rndcn ortali
otcrlmcnn hc
dcl c !50200 L
arainda dc,or.
Srkct oaravan ol
duu cn vatan
datan alinan oara
cchc ndrlrkcn
dcvlctc tck kuru
vcr odcnm,or.
=FKFI8=1 :?8E
8et||eVak|f Ur|
ers|tes| 0|s Hek|||
| |ak|tes|'r4e |ater
4estek|| 4|s |ek|
||| e|t|| |as|a4|.
llman,a'nin cn ,
unvcrtclcrndcn
hr olan lwn
lachcn unvcr
tc lc ortaklaa
duzcnlcncn kur
larda d hckm vc
d hckml o
rcnclcrnc lazcr
u,ulamali c
tm vcrlccck.
=FKFI8=1 :?8E#
<I;<DB8GC8E
<d\bc`c``e\Y`i$`b`pcbXcXecXi
[fcXe[iZcXieklqXeX[pfi
0|s |ek||er|re |ater 4ers|r| patar|aac| er|]cr
kYkIkklNKlll
-
Sahlo sigorla yaparak hon dov-
loli hon do valandasi kandiran
sobokonin, onokliligino bir iki yil ka-
lan kisilori lakibo aldigi orlaya cikli. u
kisilorin, onokliliklori icin gorokli olan
prinlori lananlayabilnok icin cikis
yolu ararkon sobokonin luzagina dus-
lugu bolirliliyor. zolliklo dusuk prin-
lo onokli olabilocoklori vaadinin cazi-
bosino kapilan kisiloro, paravan sirkol-
lor uzorindon sigorla yapiliyor. ir kisi
icin on dusuk prin niklari 355 1l ikon
paravan sirkollor, 150-200 1l'yo sigor-
la yapiyor. $irkol paravan oldugu icin
valandaslan alinan paralar cobo indiri-
liyor. Dovlolo iso lok kurus odono ya-
pilniyor. Sosyal guvonlik donolnonlo-
rinin gocliginiz gunlordo orlaya cikar-
digi onoklilik sobokosi 156 paravan sir-
kol uzorindon 7 bin kisiyo sahlo sigor-
la yapnisli. u kisilorin sigorlasi iplal
odilirkon onokli olanlarin da onoklili-
gi gori alinnisli. Kurunun daha onco
lospil olligi sahlo sigorlali sayisi da 10
bin olnuslu. lnokliligino kisa bir suro
kalan kisilor, sigorlali is bulanana du-
rununda prinlorini disaridan yalirna
yoluna gidiyor.
Daha cok os dosl vasilasiyla lanidik
bir sirkol bulup kondisini burada cali-
siyor gibi gosloriyor. Son doroco yay-
gin olan bu uygulana, cosilli suislinal-
loro kapi araliyor. Valandasin onoklilik
hayalini ranla covirnok isloyon soboko-
lor, prino ihliyaci olan kisilori sahlo sir-
kollor uzorindon sigorlali gosloriyor. u
kisilorin bazilari sirkollorin sahlo oldu-
gunu bilnosino karsin prinlorini baska
lurlu lananlana sansi olnadigi icin bu
yola basvuruyor. nonli bir bolunu do
sirkollorin paravan oldugunu bilnodon
luzaga dusuyor. ln cok onokliligino bir
iki yil gibi kisa suro kalanlar sobokonin
agina lakiliyor. u konuda cok sayida
ihbar vo sikayol golnosi uzorino ha-
rokolo gocon sosyal guvonliklo donol-
nonlori, naylon sirkol kurarak valan-
daslari buradan sigorlali gosloron hr-
nalari yakin lakibo aldi. ln buyuk so-
boko gocliginiz gunlordo, lslanbul
Sosyal Cuvonlik ll Mudurlugu'ndo
gorovli bir sosyal guvonlik donolno-
ni laralindan orlaya cikarilnisli. Yak-
lasik bir yil suron incolono sonucunda
156 paravan sirkol kuran sobokonin,
bu yolla 7 bin kisiyi sigorlali goslordi-
gi bolirlonnisli. SCK'nin daha oncoki
donolinlorindo do 10 bin sahlo sigor-
lali yakalannisli. oyloco lospil odilon
sahlo sigorlali sayisi 17 bini buldu.
I0 I|'Y| |M|K||K VkkI |0|Y0k
Sosyal guvonlik donolnonlorinin or-
laya cikardigi sobokolorin ozolliklo go-
lir vo ogilin duzoyi dusuk olan valan-
daslari hodol aldigi bolirlondi. $oboko,
bu kisilori aylik 150-250 1l para ala-
rak kurduklari paravan sirkollor uzorin-
do sanal sigorlali gosloriyor. lncolono-
lordo sigorlali olarak SCK'ya bildirilon
kisilorin, bolirlilon isyorlorindo hic calis-
nadiklari orlaya cikiyor. olo yonolici-
lori, valandaslara kondilorini nuhaso-
boci voya nali nusavir olarak laniliyor.
lo yandan buyuk bir ozvori ilo cali-
san sosyal guvonlik donolnonlori, hak-
siz kazanc saglayanlarin onunu koslik-
lori icin darp vo siddolo naruz kaliyor.
I||; Y||0|kk| SlN8uL
-
Daha cok pahali oslolik oporas-
yonlarda isni duyulan lazor loda-
visi, son yillarda dis lodavisindo do kul-
laniliyor. Ancak, hokinlorin bu konuda
no yolorli bilgisi no do donoyini nov-
cul. oznialon Vakil Lnivorsilosi, 7
univorsilonin 150 bin 1l vororok aldigi
ancak sadoco araslirna lozindo kullan-
diklari lazor cihazini dis lodavisindo ak-
lil kullannaya basladi. zolliklo dis ho-
kini korkusu olan haslalarda vo cocuk-
larda lorcih odilon soz konusu cihazin
4 bin 1l'yo salilan basil vorsiyonlarinin
lslanbul'da 1000 kadar sorbosl hokindo
bulundugunu bolirlon lakullonin Klinik
olunlor askani lrol. Dr. Aslihan Lsu-
noz, ononli bir noklaya dikkal cokiyor.
Lsunoz, bu hokinlorin bircogunun uy-
gulanayi cihazi salan pazarlanacidan
ogrondigini vo haslanin sagligini risko
alligini soyluyor. llgili doklorlar, soz ko-
nusu ogilinin zorunlu halo golnosi icin
Saglik akanligi'na nuracaal olnoyo
hazirlaniyor. ircok ozol haslanodo or-
lalana 850 1l'don baslayan hyallarla
dis boyazlalnada kullanilan lazor loda-
vi yonlonlorinin basari ilo uygulanna-
si icin bu alanda uznanlas-
nis akadonisyonlorco vori-
lon ozol loorik vo pralik ogi-
lin sarl. Hokinlor gonollik-
lo cihazi salin aldiklari kisi-
nin suradan acacaksin',
suradan kapalacaksin' bil-
gisiylo yoliniyor. ysa, goz-
luk laknadigi icin haslanin
da doklorun da on ulak bir
yansinada kor olna lohli-
kosi bulunuyor.
oznialon Vakil Lni-
vorsilosi Dis Hokinligi lakullosi, 2004
yilindan bori lazor Doslokli Dis Ho-
kinligi naslor prograni gorcoklosliron
vo bu alanda dis hokini yolisliron nor-
kozi Alnanya'da bulunan RW1H Aac-
hon Lnivorsilosi lazor Araslirna Mor-
kozi ilo 5 Aralik 2011'do anlasna yapli.
RW1H Aachon Lnivorsilosi lazor Aras-
lirna Morkozi'nin orlakligiyla duzon-
lonon lazor Doslokli Dis Hokinligi
prograni ilo lazorlo lodaviyi
hasla uzorindo ogronnok-
lon cikarip sorlihkali halo
golirnok islodiklorini bolir-
lon Lsunoz, ogilin orlak-
ligi anlasnasi corcovosin-
do ilk ogilin prograninin 3
$ubal'la baslayacagini soy-
lodi. Dis hokinlorinin kul-
landiklari lazor konusun-
da ogilin alnalari goroki-
yor. iz do hokinloro uni-
vorsilo calisi allinda bu ogi-
lini vornoyi anacliyoruz. diyon Lsu-
noz, anaclarini hokinlori bilinclondir-
nok' olarak acikliyor. Lsunoz'in vordi-
gi bilgiyo goro, dis hokinlori lazor cihazi-
ni aliyor, ana kullananiyor. 1urkiyo'do
dis hokinligi nulrodalinda lazor ogili-
ni yok. unu voron dogru durusl bir ku-
rulus da yok. Hokino, cihazi salan kisi,
$oylo yaparsin, boylo yaparsin' diyo an-
laliyor ya da hokin yarin gunluk kurs
aliyor, lazor uygulanasini haslasin-
da ogroniyor. u olik bir soy dogil. ol-
ki yuzlorco dis hokini, cihazi dogru kul-
lannayi bilniyor. unlarin haslaya zarar
vorno ihlinallori do cok yuksok. u ogi-
linin zorunlu halo golirilnosi icin Saglik
akanligi'na nuracaal odocoklorini bo-
lirlon Lsunoz, Avrupa vo AD'do la-
zor kullanna sorlihkasi'nin zorunlu ol-
dugunu soylodi: Ancak bizdo boylo bir
zorunluluk yok. Lsunoz, haslanin da
bu konuda duyarli olnasinin ononino
isarol odorok, gilligi dis hokininin la-
zor konusunda no lur bir ogilin aldigi-
ni ogronnosi gorokligini soylodi. u ara-
da, daha cok ozol haslanolorin dis bo-
yazlalna icin kullandiklari lazor lodavi-
sinin hyali orlalana 800 1l'don basliyor.
k||HkN U;UM|I
8a a] |as|r4a |rarkfart'ta ]apt|| konuma,la o,aalari allak hullak cdcn lvruoa
Vcrkcz 8ankai 8akani Varo Lrah'nn hr 'ira dii tcdhrlcr' alahlrz acik
lamai Luro',u 3 kuru ziolatti. Sakn hr un ccrcn horalar c ,arin lcd
8akani 8cn 8crnankc'nn Jackon nolc'da ,aoacai konuma,i hckl,or.
<BFEFD 12
10 kUI0 0I |k;|M8| ZAMAN
8milgX``ejiX[
k\[Y`ic\i\`_k`pXfcXY`c`i
Jha^Wba
78d_ddWdi
kpcWdaj
-
Avrupa Morkoz ankasi (lC) askani Mario
Draghi, lC'nin olkin bir para polilikasi yurul-
nok icin zanan zanan sira disi lodbirlor' alnasi-
nin gorokligini ilado olli. Draghi, Alnanya'nin hal-
lalik Dio Zoil gazolosindo yor alan yazisinda banka-
nin hyal islikrari gorovini gozolocok sokildo harokol
odocogini ilado olli. u ay basinda lranklurl'la yap-
ligi konusnayla piyasalari olkiloyon Avrupa Morkoz
ankasi Draghi'nin yazisi luro'yu 3 kurus ziplalli.
ncoki gun 2,2496 lira olan olan luro Draghi'don
golon aciklanalarla 2,2760 liraya kadar lirladi. luro/
dolar parilosi do 1,2499'dan 1,2564'o kadar yuksoldi.
Draghi, gazolodo yayinlanan yazisinda linans
piyasalari bulunluk icindo harokol olnodigi vo ir-
rasyonol kaygilardan olkilondigi zanan hyal islik-
rari gorovini gorcokloslirnok icin bazon slandarl
para polilikasi araclarinin olosino gocnonizi go-
roklirir. dodi. Draghi, lC laralindan lngilizco ola-
rak luro'nun golocogi: Dogisin ilo islikrar basli-
giyla da yayinlanan yazisinda, 1ok bir para polili-
kasinin yurululobilnosi vo dolayisiyla luro olgo-
si valandaslari icin hyal islikrarinin saglannasi icin
bu lur likanikliklari coznoniz gorokli. azon bu-
nun icin siradisi lodbirlorin alinnasini goroklirir.
iladolorini kullandi. Draghi'nin 6 lylul'do yapilacak
lC loplanlisinda lspanya vo llalya'nin borclan-
na naliyollorini azallacak yoni bir lahvil alin prog-
raninin ayrinlilarini aciklanasi bokloniyor. Drag-
hi bu ayin basinda da piyasalari allak bullak olnis-
li. 2 Aguslos'la lranklurl'laki konusnasinda bor-
salarin laiz indirini boklonlilorini suya dusuron
Draghi'don golon aciklanalar pariloyi bir
anda 4 hallanin zirvosino cikarirkon dolari
da 2 kurus oynalnisli. Aciklanalar dunya
borsalarinda sorl dususloro yol acnisli.
Lluslararasi piyasalarda yarin lod
askani on ornanko'nin }ackson
Holo'da yapacagi konusna boklonir-
kon, lC askani Mario Draghi konlo-
ransa kalilnayacagini acikladi. u ara-
da C-7 uyosi ulkolorin naliyo bakan-
larinin polrol urolicisi ulkolordon uro-
lini arlirnalarini islonosiylo uluslara-
rasi piyasalarda han polrol hyallari go-
riliyor. lkin loslin AD han polrolunun
varil hyali 95,85 dolardan, ronl polrolun
varil hyali iso 112,49 dolardan islon goruyor.
Avrupa Konisyonu'nda gorusulocok yoni
lasariya goro, luro olgosi icindoki hor banka-
nin Avrupa Morkoz ankasi'nin yoni donolin
yolkisi allinda yor alacagi bildirildi. llalya'nin ll
Solo 24 ro gazolosinin haborino goro, Konisyon
laralindan hazirlanan plan oylul orlasinda rosnon
aciklanacak. 1asari Avrupa ankacilik Kurunu'nun
(lA) Avrupa irligi bankacilik sokloru gonolindo-
ki duzonloyici rolunun korunnasini da ongoruyor.
u arada Yunanislan Maliyo akani Yannis Slour-
naras, hukunolin golocok iki yilda yaklasik 12 nil-
yar luro'luk harcana kosinlisi yapilnasini ongo-
ron lasarrul pakoli uzorindo gonol corcovodo an-
lasna sagladigini, sadoco loknik konularin sonuc-
landirilnayi boklodigini soylodi. |kkNK|UkI tnlN
-
Avrupa gonolindo yapilan son ankollor-
do 1urk halkinin nali konularda digor
A halklari arasinda on bilgili halk oldugu or-
laya cikli. A'nin palronu olarak laninlanan
Alnanya'nin halki iso bosinci olabildi. lnfas-
yon, krodi vo laiz gibi nali konular hakkinda on
az bilgiyo sahip olanlar iso Avusluryalilar vo lo-
lonyalilar oldu. Avrupa gonolindo 11 bin kisi ara-
sinda yapilan ankollo 1urklorin nali konularda
digor ulkolorin valandaslarindan daha bilgili ol-
dugu orlaya cikli. Dogrudan bankacilik hiznoli
voron lNC-Dia'nin kanuoyu araslirnalari sir-
koli 1NS'yo yaplirdigi ankollordo hnans bilgi-
siylo birinci cikan 1urklori llalyanlar lakip odor-
kon, hnans bilgisi hayal kirikligina yol acan Al-
nan halki olcikali vo lngilizlorin ardindan an-
cak bosinci sirada yor alabildi. Halki nali alanda
on az bilgiyo sahip olan ulkolor iso Avuslurya vo
lolonya oldu. Ankolloro kalilanlara laiz, krodi,
onfasyon, konul krodisi vo olasilik hosabi alan-
larindan bosor soru yonollildi. Ankollorin 1urki-
yo ayaginda hor 100 kisidon 37'si yonollilon bos
sorudan on az dorduno dogru covap vorirkon,
Alnanya'da bu sayi 30 kisiylo sinirli kaldi.
lNC-Dia'nin ankollorindo yonollilon bos
sorudan dorduno ya da lananina dogru co-
vap voronlorin agirlikli olarak 25 yasin uzorin-
do oldugu goruldu. u da uznanlar laralindan
gonclorin gonolliklo bu yaslan sonra nali ko-
nularla daha yogun olarak ilgilonnosi vo kon-
di kararlarini vornok zorunda kalnasiyla izah
odildi. u arada ankollo nali konular hakkin-
da nasil bilgi sahibi oldugu sorulan kalilincila-
rin yuzdo 30'u bu alanda hicbir ogilindon goc-
nodigini soylonosino ragnon, sorulari yuzdo
80'o varan oranda dogru covaplanalari iso dik-
kal cokici bulundu. lo yandan nali alanda-
ki bilgi soviyosi olculonlorin cogunun birikin-
lorinin golocogini dikkallo izlodiklori bolirlon-
di. u kaygiyi lasiyanlarin ciro hosabi vo krodi
karli okslrolori ilo digor bolgolori hor ay duzon-
li olarak konlrol olligi bolirlondi. una ragnon
ankolloro kalilanlarin dorllo birinin hosaplari-
ni iyiloslirnok yorino kiyalol alisvorisino daha
lazla vakil ayirdigi saplandi. |kkNK|UkI tnlN
krapa Merket
8arkas| (|t8) 8as
kar| Mar|c 0ra||,
llman,a'nin ha
talik Lc ?ct a
zctcnc ,azdi
i makalcdc han
kanin ,at tkra
ri orcvn ozc
tccck ckldc ha
rckct cdcccn
o,lcd. Lrah,
Lt8'nn ctkn hr
oara ooltkai
,urutmck cn za
man zaman 'ira
dii tcdhrlcr' al
mainin crckt
n adc ctt.
=FKFI8=1 I<LK<IJ#
PM<J ?<ID8E
Sl\ll lSllV: N\l? LLVltlN
J<I9<JKGP8J8
(kk;kM8k II.00 9 kUI0 0I
00VI k||; kI|;
k80 00|kk| l.?ll0 l.?`00
|Uk0 `.`I`0 `.`?00
V(k| |kkN| l.?I'0 l.``00
N|I I|k|N `.?'00 `.`000
I00 Ik0N Y|N `.`?'0 `.l`00
0kNMkkKk Kk0NU 0.``'0 0.ll00
V|( Kk0NU 0.`?0 0.`?00
kI|k MkNkI| l.?l00 l.?''0
kVUIkk|Yk 00|kk| l.?'00 l.??00
KkNk0k 00|kk| l.?l00 l.?l00
k|I|N k||; kI|;
tUMHUkY|I +0.00 '0.00
k|;kI ''.00 I'.00
4 kYkk KU|(| `.'' `.`0
kYkk ?I.? ??.I
kYkk 8||IK ?I.? `.I'
I8 kYkk I`.+l I`.?
I4 kYkk '.+? '.`
900 kYkk UMU; l.0`0 l.l?0
I 0N k|I|N I.6I,0!
HkM|Ik0| (8k|NI)
ll`.+?!/Var|| (kastcs 0I tes|||)
8kNKk|kkkkk| Ykk
k80 00|kk| k||;: l.?ll0 kI|;: l.?l?'
APRAZ KURLAR
I k80 00|kk|
0.964 kVUIkk|Yk 00|kk|
.910 0kNMkkKk Kk0NU
0.96I V(k| |kkN|
6.6I4 V|( Kk0NU
I8.I Ik0N Y|N
0.988I KkNk0k 00|kk|
.844 N0kV|( Kk0NU
1.I0 UU0 kkk8IkN kYk|
I.8I 8U|kk ||Vk|
1.6I9 kUM|N ||Y
1.I6 kU kU8||
I60 kkN kYk|
6.1II (N YUkN|
94.I4 kKIkN kU
I |Uk0- I.1 k80 00|kk|
I KUV|YI 0Nkk|- 1.449 k80 00|kk|
I N|I I|k|N-I.8 k80 00|kk|
|Uk0 00NU;UM KUk|kk|
I.981 k|MkN MkkK|
40.1199 8||(Kk |kkN|
40.1199 |UK|M8Uk |kkN|
I66.186 kNY0| |I|Ik|
6.9I |kkN|I |kkN|
0.I8I64 k|kN0k |kk|
I916.I Ik|YkN |k|I
.01II H0||kN0k ||0kN
I1.I601 kVUIUkYk ;|N
00.48 0kI|KI |KU00U
.94I1 |N MkkKKk|
140.I0 YUNkN 0kkHM
I 0I|| (|KM| HkKK| (0k)
I.061 k80 00|kk|
.I6I0 IUkK |kk|
ALTIN BORSASI 9 kUI0 0I
I|/ra U0c|ar/0rs |arc/0rs Icp|a
0Nt|K KkkN|; |YkI| 96.100,00 I.666,00 I.108,00
|N 0U;UK |YkI 9I.I00,00 I.661,00
|N YUK|K |YkI 9I.100,00 I.668,00
KkkN|; |YkI| 9I.I00,00 I.661,0
k|k||K|| 0kIk|kMk |YkI 9I.0I,1 I.664,8
I0|kM ;||M MKIkk| (k) 68 6 I0
;{MQBLIC8I@ M|kK|I 8kNKk| 10 kUI0 0I
00VIN tN 00VI k||; 00VI kI|; |||KI| k||; |||KI| kI|;
I k80 00|kk| l.?0I0 l.?l'I l.?0'I l.?l?+
I kVUIkk|Yk 00|kk| l.?I0l l.??`' l.?lI l.?`l?
I 0kNMkkKk Kk0NU 0.l0++l 0.l0'`l 0.l0+`` 0.l0l
I |Uk0 `.`?l `.`I`` `.`I `.`?`
I N|I I|k|N `.?'?+ `.?Ill `.?'+ `.?II
I V(k| |kkN| l.??'? l.?`I` l.??l0 l.`00I
I V|( Kk0NU 0.`I0lI 0.`I``? 0.```? 0.`Ill
I KkNk0k 00|kk| l.?`?` l.?l' l.?`l+ l.?+l'
I KUV|YI 0Nkk| .l'`I .+l+ .`'I+ .'l``
I N0kV|( Kk0NU 0.l0?I0 0.ll0I? 0.l0?+? 0.lll+`
I UU0 kkk8IkN kYk| 0.+?l`` 0.+?+l 0.+I`I 0.+?II`
I00 Ik0N Y|N `.``'' `.ll0? `.`?I0 `.ll`
I 8U|kk ||Vk| l.l'0` l.l'l
I kUM|N ||Y 0.'0lll 0.'0`I
I kU kU8|| 0.0''Il 0.0'+
I00 kkN kYk| 0.0l+` 0.0l+?l
I (N YUkN| 0.`?`lI 0.`?'?`
I kKIkN kU 0.0l?`l 0.0l`l
k||M kI|Mk K0NU 0|MkYkN 00VI||k I| Kkk;||||
I UkY| |kk| 0.0`I`'
I Uk0UN 0Nkk| `.'l?
I Y|N kk| ;|K|| 0.+'0?l
MK8'0| UN|UK ;||M HktM: I ||]ar 6I4 ||]cr 61 ||r I|
I. |kN 0Nt|K 0N 0;.(+)
8||;K ll`.l0 ``+.II 0.ll
Mk| `'+'?.+ `'I`.+' 0.l`
kNkY 'l`0.?` 'l?l.0l 0.`'
. |kN 0Nt|K 0N 0;.(+)
8||;K ``+.II l'`.'' 0.0`
Mk| `'I`.+' `''`'.l 0.l+
kNkY 'l?l.0l '0'`.?' 0.+
ENDEKS 9 kUI0 0I
?JJ<J<E<KC<IE;<;|E
|N (0K KkIkN0|kkN|kk (YUI0|)
I. 8kM|N I8,1I
. kMkI 9,4I
1. ||k 8,41
4. |Y I,I1
. |IH0| I,
6. MIH|0 6,86
I. 8kK0 6,
8. |KMNH 6,I4
9. YkI|t ,I
I0. 0I0| ,1
|N (0K KkY8|IIk|N||k (YUI0|)
I. 8kKN I4,04
. |t0M I0,66
1. KkkN I0,1I
4. M|k|I I0,I
. kt|| 8,6
6. 8|k0N ,I1
I. MkN0 4,
8. Ik 4,
9. Kk0NI 4,1
I0. MkKIK 4,1
JK8E9LCD<EBLCB@PD<KC<I9FIJ8J@$>|EC|BC<DC<I 9 kUI0 0I
|kMk 0Nt|K 0U;UK YUK|K 0N |YkI 0;. (+)
|||||||'|0||| `+.I0 `+.I0 `+.?0 `+.I0 0.`0
||'||'|N||||\|| llI.00 l``.'0 ll`.00 ll`.00 l.+
|||N||||N!0,| l.'+ l.'l l.'? l.'+ 0.00
|||N||||N!0,| `.+` `.+` `.++ `.+` 0.+l
|||| ||||||||| l.?0 l.0 lI.l0 l.`0 0.?0
|||'||||'\|||' '.0+ '.0` '.0 '.0 0.I`
|||N||||N!0, 0.I0 0.` 0.I` 0.Il l.+`
|N||0|d |||' `'.l0 `'.00 `'.I0 `'.00 l.l0
||||||| ll.0 ll.+' ll.?0 ll.'0 l.`?
||\0N|||N!0 I?.I' I?.`' I`.'0 I?.'0 0.ll
||||N|I0d\|N||| l0.l' l0.l0 l0.'0 l0.'0 0.`
|!||d||0|\0 l.l? l.ll l.l` l.l? 0.00
||||!||'!|| `.+' `.+` `.+` `.+l `.+0
||||N| I.l0 I.0+ I.l+ I.l0 0.00
|0||| 0 | !||| `.`' `.`+ `.`' `.`+ 0.00
|||N'| ?.00 I.` ?.0 I.`? 0.I+
|| |N||'| `.0' `.0` `.l0 `.0` l.?0
||||N|0|||N0 `.'+ `.'0 `.'? `.'` 0.+l
||||N0|\0 l.? l.' l.? l.I 0.'`
||'|00|!| l.`l l.`` l.`+ l.`l 0.'l
|||||||I0|\0 l?.`' l?.`0 l`.`0 l?.`' 0.`
||'| +.+0 +.l` +.+I +.+' l.?l
||'||N||'| l.?+ l.?0 l.?I l.?0 l.0+
||'d |N||'| '. '.0 '.? '.` 0.00
|||||0|0|||N0 l.?l l.II l.?' l.I` l.l0
||||||||!d|| l.l+ l.l` l.lI l.lI `.`l
|||||0|||||| l.?0 l.0 lI.00 l.?0 0.00
|||!|||d|N! +.0l l.`` +.0I +.0l 0.`?
|||||00|\0 l.l0 l'.`' l.`0 l'.`' l.'+
|||||||0|! l.+0 l.l? l.+0 l.+0 l.++
||||||||\| I.+? I.+0 I.'0 I.++ 0.'l
||!||N|!||||N| l.l' l.ll l.lI l.l l.'I
||!|N\||||I l?.00 lI.`0 l?.?0 lI.0 0.`
||!|N\|0 l.` l.`+ l.`I l.`+ l.'?
|N||0|d || `.ll `.l` `.l+ `.l` 0.?'
|N||||||!||| `.l` `.l? `.`l `.`l l.lI
|N||!||||0| l.+I l.+' l.+? l.+I 0.I
|N||0|d ||\|! +.` +.`' +.l+ +.l0 0.`l
|N||0|d '|00|!| 0.`l 0.`l 0.`l 0.`l l.0?
|||||| `.I` `.I0 `.?0 `.I` 0.`0
|||N||||0|'|\|| `.`l `.l? `.`+ `.`` 0.`0
||!||N|!|| \|!.0|!. l.l` l.`? l.ll l.l0 0.00
|||||||||0|'|\|| l.` l.`l l.` l.` l.''
||'|N!||'!|| l.`` l.`I `.0+ l.`? l.`?
||!|||| l.?0 l.I` l.`` l.?' l.l'
|'|| l0.'0 `.' ll.00 `.' ?.l
|'||'|N .l` .0? .l0 .l0 `.0
|'||N|||N!0 +I.`0 +I.00 +I.0 +I.00 0.`l
|N||0|d |'dId l`.00 ll.0 l`.l' ll.`' 0.+l
|'\|||!||||||N||'| l.`l l.`0 l.`` l.`0 l.0+
|!||N'||! l.+ l.l l.' l.` 0.l
|!|\|!.0|!. l.+ l.'` l.I+ l.+ `.+`
|||N!||'!|| .l` .00 .`? .00 `.'`
|!||'\|!.0|!. l.l` l.ll l.l+ l.l` 0.`0
|!||N!|'\|!|||| l.'` l.' l.l l.0 0.00
|\||'\|0|\0 0.+ 0.l 0.+ 0.+ 0.00
|\|\|'|00|!| ?.0? ?.00 ?.l0 ?.l0 l.'0
|\0| 0||| l.l? l.lI l.l` l.lI 0.00
|\||'\|||!|0| l.' l.'+ l.'? l.'' 0.+
|.\dNd'|'|| .I` .I0 .?` .I+ 0.'?
|\|N|N||'| l.I? l.II l.I` l.I` 0.00
|\0|I ?.l` ?.l0 ?.l+ ?.l` 0.+I
||0||' lIl.'0 lI`.00 lI+.00 lIl.00 0.`?
||| ||||||' `.l? `.l? `.`0 `.l` 0.+'
||N\|! l.?? l.? l.`0 l.? 0.II
|||||N!||'!|| 0.l` 0.lI 0.l? 0.lI '.l`
|0'||||N l'.'0 l+.'0 lI.00 l'.00 0.l0
|||||0|I|||| Il.I' Il.'0 I+.`' Il.I' 0.00
||'|'!||'!|| l.00 0.`? l.0` 0.`` l.`?
||I||||0|I||||| `+.+0 `+.l' `+.+' `+.+' l.0l
||'||!|' |' +.I+ +.I0 +.II +.I0 0.?+
||||| \|!|||| l.`? l.` l.`? l.` 0.'0
|||||' l.ll l.l0 l.l` l.l0 0.I
||N||||||0|'| ll.l+ ll.0+ ll.l ll.l+ 0.l'
|0|d |||N!0 l.`I l.`I l.`` l.`` 0.I?
|0''| `.l0 `.0? `.l` `.0` 0.00
|0\N||||0|I| l.?` l.?0 l.?` l.?l 0.00
|||'| '.`0 '.l+ '.`? '.l l.l+
||||0||N'd|! 0.+I 0.+' 0.+` 0.+` .'`
||||0'|N \|||!|| I.00 .0 ?.0 .`? l+.0l
|||||| ||N'd|! 0.'0 0.+ 0.'? 0.'? l?.l
|0|0\|\||| 0.`` 0.`l 0.`l 0.`l l.0?
|0|d'|N||NN. `?.I0 `?.+0 ``.l0 `?.?0 0.?
|0|d'|N\|!.||I. l0.l' l0.`' l0.'' l0.l' l.+`
|'||\|||!|||| `l.'0 ``.'0 `l.I' `l.'0 0.`
||!|'0|||||N!0 l.l l.l' l.l? l.lI 0.I`
||!||||N!0 .'0 .+? .0 .'` 0.00
|d|'||||N!0 +.?' +.?` +.?' +.?+ 0.00
|d||||| I.0 I.0` I.l` I.0 0.`?
|d||||| \|N| l.'` l.'? l.+ l.0 0.`I
|||||0d|'|,| l'.' l'.'0 l'.I' l'.0 0.l
|||||0d|'|,| l'.`' l'.`0 l.l0 l'.`0 0.ll
|'|0\| 0.l' 0.l' 0.l' 0.l' 0.00
0| 0|| |||| ll.l0 l0.+0 ll.?0 l0.0 0.l`
|||| ||||! l.`` l.`l l.` l.` 0.``
|||'|0|d| l.`l l.`` l.` l.`l 0.?0
||!|' l.ll l.ll l.l` l.ll l.I
|\||N\|!|||| 0.?` 0.?l 0.?` 0.?l l.`l
||'| ?.` ?.0` ?.l0 ?.`0 0.+?
||||| l?.'0 l?.`' l?.`0 l?.?0 `.lI
||||!0N '0.I0 '0.00 'l.00 '0.00 0.l`
|kMk 0Nt|K 0U;UK YUK|K 0N |YkI 0;. (+)
t|M|NIk 8,8 8,8 8,44 8,1 0,9
t0M0N|NIk 00KUM ,96 ,84 6,04 ,96 ,40
t0M0 YkI. 0kI. 0,8 0,8I 0,84 0,8 I,0
tk|0|IR|I |kKI. 1,16 1,1 1,19 1,16 0,00
0k| |Y|M ,I4 ,I ,I6 ,I 0,46
0kk0kN|| I,00 0,99 I,00 0,99 0,99
0|N|I|| tkM 9,I0 9,00 9,8 9,04 I,
0|N| YkI|k|M 4,0 4,I 4,1 4,I I,0
0|N|I8kNK I0,10 I0,I0 I0,10 I0,I 0,49
0|NIk kM8k|kI ,4 ,4 ,4I ,46 I,1
0|k|M00 4,0 4,00 4,0 4,0 0,I4
0|k 0|k| 0,8 0,81 0,8 0,84 I,II
0||t 8|||kYkk I,90 I,88 I,91 I,89 0,00
0|Vk H0|0|N ,I4 ,I1 ,I6 ,I 0,46
0kIkkI| 8|||kYkk ,46 ,41 ,48 ,46 0,40
00U MY0 I,41 I,4 I,44 I,44 I,40
00kN kI|I|t|||K I,6I I,9 I,61 I,9 0,6
0|Ik 00kN 1,II 1,04 1,I 1,0I 0,00
0I|MIUkK|Y| k I|| I1,88 I1,84 I1,96 I1,96 0,I
0I |IkN8U| 0 k I|| 0,4 0,I6 0,1 0,1 0,9
0|M|k 00KUM 0,9I 0,9I 0,98 0,9I I,0
0|N|I YkI.0kI. ,I ,II ,I6 ,I4 I,4
00U 0I0M0I|V 6,4 6,0 6,14 6,1 ,9
00kN 8Uk0k ,II ,I ,II ,I 0,00
00t0 k|IkUkkNI II,00 I0,I II,00 II,00 0,1
00UkN I,4I I,14 I,44 I,16 I,49
00kN H0|0|N 0,81 0,8 0,81 0,8 0,00
0UkkN 00kN 8k|M ,0 ,04 ,0I ,0 0,96
00kN YkY|N H0|. 0,68 0,6I 0,68 0,68 I,49
0Y0 80Yk I,6 I,4 I,9 I,I 0,00
|tIkt|8k| YkI. 0kI. 0,9 0,94 0,98 0,94 I,0
|tIkt|8k| ||kt I,88 I,8I I,90 I,88 0,
|tIkt|8k| Yk| 4,89 4,I6 ,09 ,00 ,4
|tIkt|8k| YkI|k|M 6,6 6, 6,18 6,8 I,6
|0| kYk|M|NKU| I,69 I,61 I,I1 I,6 1,0
||||&t0 YkI|k|M 0,81 0,8I 0,84 0,8 I,0
|||| & t0 Ikk|M 0,I9 0,I8 0,80 0,I9 0,00
|| |N0UIk| 6,00 6I,0 6,0 6I,I 0,40
|| U8k| I00,0 I00,00 I0I,0 I00,00 0,99
|| k0||| ,0 ,06 , ,08 ,10
|| |kkM|K ,I8 ,II , ,0 0,4
| MY0 0,4 0,1 0,1 0,1 4,I6
|M|kK K0NUI MY0 ,6 ,60 ,61 ,60 0,00
|K|I Yk kNkY|| ,I ,I ,4 , 0,00
|Uk0 8 I|| YkI. 0,I1 0,II 0,I1 0,I1 I,18
|M|K |||KIk|K I,I I,II I,I1 I,II 0,00
|M|N| kM8k|kI 4,I 4,09 4,II 4,I 0,4
|NKk |NkkI 4,84 4,81 4,90 4,90 I,1
|||kI I,66 I,66 I,80 I,80 8,41
|k80kN I9,40 I9,10 I9,6 I9,60 I,01
|k||| 0|M|k t|||K ,0I ,00 ,04 ,04 0,99
|k|t0MI|||K0M I6,0 I6,0 I6,1 I6,I0 0,00
|kU |0k 0,86 0,8 0,8I 0,8I I,I6
|t0kI I|KN0|0I| ,44 ,1 ,I ,41 I0,66
||M 0k |Y|M 1,0 1,0 1, 1,0 0,00
|I|||k |Nt| 8U|| , ,0 ,8 , 0,00
|Uk0 Ik|N0 YkI. 0kI. 0,8 0,8I 0,81 0,8 I,0
|Uk0 Kk|Ik| YkI. I,11 I,1 I,1 I,11 0,I4
|Uk0 YkI.M|N.0|. 0,8 0,80 0,84 0,8I I,I
|I| |IkN8U| I96, I96,00 I96, I96, 0,00
||N|k8kHt| k; I,I I,0 ,0 I,I 0,00
||N| k|UM|NYUM I,6 I,6 I,8 I,I 0,I8
||NkN ||N. K|k. 4,I8 4,II 4,I9 4,I9 0,00
||NkN8kNK 1,46 1,41 1,0 1,46 I,I4
|M |IM|I |I0N I6,00 I6,00 I6,0 I6,00 0,9
||NkN YkI. 0kI. I,I I,I I,I I,I 0,8I
|0N ||N.K|k. I,6 I,6I I,64 I,6 0,00
||k K0Nk| 4,4I 4,18 4,4 4,19 0,
|k|0 kK |0k 0,84 0,8 0,8 0,8 ,18
|0k0 0I0kN II, II,I0 II,10 II, 0,9
|kV0k| 0|N||NM| 0,80 0,I9 0,8I 0,80 I,6
kkkNI| 8kNKk| I,66 I,60 I,I0 I,66 0,6
kkkNI| Mt| I1,8 I1,4 I1,1 I1,10 0,I
kkkNI| |kKI0k|N 4,8I 4,81 ,00 ,00 ,4
|0|K |k||M I,18 I,40 I,40 I,40 I,44
|0|K Y. M|N. 0|. I,99 I,99 ,0 ,00 0,0
|0|I |||K 1,90 1,88 1,90 1,90 0,00
|NIk I,16 I,11 I,16 I,16 0,00
|kkN |||KIk|K I,1I I,1 I,4 I,4 ,I8
|08k| M|N. 0|. 0,6 0,64 0,66 0,6 0,00
0|0|I 8 I|| YkI. 9, 9, 9,6 9,1 0,I
U||k YkI. H0|0|N I,16 I,1 I,18 I,18 0,I
|08k| YkI. I, I,I I,1 I,I I,6
MMt kNkY| ,4 ,40 ,48 ,4I ,01
KUV|YI IUkK 8 I|| 96,60 96,0 96,I0 96,40 0,0
0|0k KUYUMtU 0, 0,1 0, 0, I,8
0|Ik t|M|NI0 ,00 4, ,00 4,I 0,4
000Y|kk 0, 0,00 0,0 0, 0,00
0I0| |k||M 1,I 1,61 1,88 1,8 ,1
kkkNI| YkI. 0kI. 0,6I 0,6I 0,6 0,6I I,6I
0 0|N|It|||K 0,8I 0,I9 0,8I 0,80 0,00
0 H0|0|N 0,69 0,68 0,I0 0,69 0,00
k|kIkkkkY k; I, 6, 8,00 I,0 ,6I
I10 k I|| 9,I 9,II 9,4 9,4 0,4
U8k| |k8k|K. I1,0 I1,40 I1,6 I1, I,8I
UN| |0kIk ,II ,08 ,I ,I 0,00
I. Hk|K 8kNKk| I6,00 I,6 I6,0 I,90 0,61
Hk|K |0kIk 1,8 1,I6 1,8 1,I6 0,00
HkIkY I|KI|| 4,II 4,66 4,I6 4,6I 0,84
|kI|K H0|0|N I,0I I,0 I,I I,I4 I,4
H|KIk I,46 I,4 I,48 I,4I 0,00
|kMk 0Nt|K 0U;UK YUK|K 0N |YkI 0;. (+)
||!|! |0|||N0 l.0l `.`' l.0` l.0` l.00
|d|||\|! 0I!. 0.? 0.?+ 0.? 0.? l.lI
||IN||||||||. l.'0 l.++ l.I+ l.'` 0.?+
|N'|\|!|||| l.+' l.+0 l.+' l.+` l.l?
|||' 0.`0 0.?` 0.`l 0.?` 0.00
||||||'! 0|\0 `.`` `.`' `.`` `.` 0.ll
|'||||||N||'| 0.'0 0.+` 0.'0 0.+` l.``
||||'|\|||!|||| 0.Il 0.I0 0.Il 0.I0 0.00
||||' 0|I|!||||| l.` l.? l.I` l.? 0.00
||||'|0|||N0 l.l+ l.l` l.l' l.l+ 0.??
||||' ||||N|||| `.`` `.`? l.00 `.`` 0.00
||||'\|\|N|0|||N0 0.Il 0.I` 0.I+ 0.Il l.l?
|N|||'|||0|'|\|| l.l` l.l' l.`` l.l' 0.ll
|N|0 \|!|||| l.`I l.`I l.l0 l.`I 0.I?
|N!||| l`.`' l`.l0 l`.l' l`.l' 0.?l
|||| |00|||N||'| +.l' +.0` +.l? +.ll l.`0
|'||N||'|,| l'00.00 l'00.00 l'00.00 l'00.00 0.00
|'||N||'|, '.+ '.+0 '.'0 '.+` 0.Il
|'\|!.|0W '0N|' l`.'? l`.'? l`.` l`.` 0.`0
|'||N.|||. 0.`l 0.`` 0.`l 0.`` 0.00
|'0|||'|| `.+l `.`' `.+I `.lI I.I`
|'0|\0 l.l` l.l0 l.ll l.ll 0.I'
|'\|!|||| lI.l` lI.l` lI.l lI.l 0.00
|' \. ||N. ||0. l.I+ l.Il l.I' l.Il 0.00
||||l0 |!||| ``.+' ``.l' ``.'' ``.'0 0.l
|'\|!.0|!. 0.`? 0.`I l.00 l.00 `.0+
|'|||||\|!. 0.I 0. 0.I 0.I 0.00
|!!|||| |0|||N0 '.`0 '.l '.`0 '.l 0.l?
|I|||||||||||| +.ll +.0? +.l +.l 0.`+
|I0|| +l.0 +l.'0 +l.?0 +l.0 0.00
'|N!'|'|N! l`.+0 ll.`' ll.+0 l`.l' l.I
|||||||N lI.0' l.`' lI.l' l.`' 0.'?
|||||||||!|0N|| `.+? `.+' `.'l `.+I 0.+0
||||||'0N||' l.I` l.I0 l.Il l.I0 l.l
|||'|N0!0|0!|\ l.`` l.l` l.`l l.`l 0.?l
|||'d'|N ll+.00 l0I.'0 l``.00 l0?.00 l0.lI
|||!0N'|N `'+.00 `+?.00 `'`.00 `'?.00 l.'I
||!||||||| l.l` l.0 l.`I l.`` +.??
|0|0|||N0 I.l I.l0 I.l? I.l+ 0.`?
||N! 0||| l``.00 l``.00 l`l.00 l`l.00 l.`0
||||\|!|'0||| '0.`' +`.I0 '0.`0 '0.l0 0.0`
|||||0||| l.0? l.0I l.l0 l.0` 0.l`
!|'0|||| I.+0 I.l? I.' I.'` l.?`
||||||| |0|||\| l.l0 l.0` l.l` l.ll 0.00
|||||0|\0 l.?` l.? l.`0 l.? l.0
|||||'|N||||| `.? `.I `.I0 `.? 0.00
!.|||||N||||N|. .+0 .l+ .+ .++ 0.`+
|0N||d! 0||| ll.' ll.+0 ll.I0 ll.'' 0.?'
|0N\||||N!0 ll.00 ll`.00 ll.00 ll+.00 0.+
|0||'|0|0||| l.+ l.'` l.I' l.` `.?
|0I|||||N|||| +.`l +.l' +.`+ +.l' l.'
|0I|||!|N l'.I0 l'.+0 l'.`0 l'.+0 0.?+
||||!||\|!. l.ll l.ll l.l+ l.ll l.?0
||||||||,| l.+l l.l` l.+l l.l` 0.Il
||||||||,| `.l' `.ll `.`0 `.l` 0.00
||||||||,| l.ll l.ll l.l' l.l+ 0.00
||0N!||||0| l.'+ l.'l l.l l.'+ +.l+
|||'!|| |0|| 0.I` 0.I` 0.I+ 0.I` l.l
|||'d !||'!|| l.+ l.++ l.+ l.+ 0.00
||I||||N|d| l0.0+ l0.00 l0.0 l0.0 0.l`
|d!||\||0|'|||N `.ll `.l0 `.l+ `.ll 0.+l
||!|| |0'|'!|| l.`' l.`+ l.`' l.`+ 0.I`
||N| |||0|'|\|| l.l l.l l.+ l.` 0.00
|0|||N||||| `.II `.I `.` `.`+ .ll
|000\|I|||| l.l? l.l+ l.`` l.l+ l.'
|d|'|||||| l.'0 l.+ l.'' l.'' `.0l
|.||!|N\dNd' l'.`' l'.`0 l'.l0 l'.`' 0.l`
||||N|!|||| l.l` l.l l.+l l.l +.``
||N000||| l.l l.`+ l.l? l.` +.'+
|||!|0!|| 0.I` 0.I` 0.I+ 0.Il 0.00
||!|'||!||||||| l.lI l.l+ l.l? l.l 0.00
|! ||N|'||N||| l.I+ l.I` l.II l.II 0.I?
||0| |0|||!|||N l.'+ l.+I l.' l.+` l.`
||N'|,0;!.r \||r 0.+l 0.+l 0.++ 0.+l 0.00
||N'| 0.++ 0.+l 0.++ 0.+l 0.00
||!|0||!|0| l.'+ l.'` l.'' l.'` l.``
||||00||| 0.`0 0.?` 0.`l 0.`l l.ll
||!|0||!|N 0.I+ 0.I` 0.I+ 0.I+ 0.00
||!|0|0|||N0 0.' 0.'' 0.' 0.'' l.I?
||!||!d|0!|| 0.`0 0.?` 0.`l 0.?` `.l`
||0|0'!||||! l?.?0 l?.'' l`.l0 l`.0' `.l+
||||| l.lI l.l' l.l? l.l 0.?'
||N||||'!||'!|| 0.I0 0.` 0.Il 0.I0 +.l0
|||||N|||N!0 '.` '.`` '.` '.`+ 0.l?
|||!|0|\0 0.'I 0.'' 0.'I 0.' l.I'
|||'|||| 'l.`' '0.`' 'l.I' '0.I' 0.``
|||! 0||| l.0` l.0? l.ll l.0` 0.00
||||! !d||I| ll.l0 l`.l' ll.l0 ll.l0 l0.`I
|d!|d ||d '.+? '.+ '.'+ '.'` 0.l
|.\||||I\|!.0|!. l.0? l.0I l.0? l.0? 0.00
|.I0||d |0|||N0 l.0` l.0+ l.0` l.0` .?
N|!|'!||||0|. ll.+0 ll.`0 ll.' ll.`' `.`l
N|0||'N|0||||!0N `.0+ `.0` `.0I `.0` l.+
N|! |0|||N0 l.` l.0 l.l l.l 0.l
N|! !d||I| 0.' 0.l 0.' 0.+ 0.00
Nd|0|0|\0 I.l I.` I.'` I.` l.`
Nd||||N!0 l0.'0 l0.+0 l0.0 l0.+' 0.`+
0||d|'| I.0` I.00 I.0? I.0+ 0.`?
0|0||N||'| '.0` +.`? '.0I '.0+ l.00
0'!|||N|d'!||\|| +.0? l.I0 +.0? l.I0 0.`I
0!0||| l`.00 l?.?0 l`.l0 l`.`0 0.'l
|kMk 0Nt|K 0U;UK YUK|K 0N |YkI 0;. (+)
0YkK YkI. 0kI. 0,6 0, 0,8 0,8 1,I
0Y|UM |Nk| I,89 I,88 I,94 I,94 ,64
0I8k| t|||K 80kU ,I ,II ,I4 ,I 0,4I
0I0|k|t| MY0 0,80 0,I8 0,80 0,I8 I,6
0IkK Y0 ,11 ,1I ,46 ,4 4,I6
kkkN ,91 ,90 ,9 ,9 0,14
|kk MY0 0,6 0,6 0,I 0,I I,I8
|NU|N |0k I,1 I,I I, I, 0,6
|IK|M ,0 ,00 ,04 ,0I I,00
|Nkk |I V| UN ,16 ,16 ,40 ,18 0,00
|Mk ,96 ,91 ,98 ,98 I,0I
|Nkk U 1,66 1,64 1,69 1,6I 0,4
|kI|KKkkI ,II ,I6 ,I9 ,II 0,4
|Ik0K|NI IUk|IM I4,0 I4,0 I,00 I,00 0,00
|Nkk UI I,8 I,I0 I6, I,90 0,61
0||kN H0|0|N ,I ,6 ,10 ,10 0,8I
I.kYM|kN Kk8|0 I,8 I,6 I,9 I,I 0,I8
kkK |||KIkK 6,16 6,I8 6,44 6,18 ,I
t8 k|NIk 0,8 0,8 0,9 0,9 1,I
k|IMk k| 4,01 1,98 4,0 4,00 0,49
0MV |Ik0| 0||| 4,6 4,I 4,64 4,61 ,41
kkN |0I|I|K 0,6 0,64 0,6 0,64 0,00
kkY |0kIk I,II I,I0 I,I I,II 0,00
kH|k |k||M ,0I ,00 ,0 ,0I 0,49
k|Yk MY0 0,I8 0,II 0,I8 0,I8 0,00
k|Yk |0I|I|K 0,80 0,I9 0,8I 0,I9 I,4
k| Y0 0,I6 0,I 0,II 0,II I,1I
k8kNt| H0|0|N I,8 I,4 I,64 I,8 0,1
kkkY MkI8kkt|||K ,10 ,4 ,8 ,I8 9,46
kNK0 kIkk|kMk 1,I 1,68 1,I1 1,I 0,8I
kkKUYkN ,6 , ,8 ,6 0,8I
kk 0|Y|I|k I,I I,I4 I,I I,I4 I,I
|K|k ||N. K|k. 0,I6 0,I 0,II 0,I6 0,00
||tUK |tIk ,0I I,99 ,0 ,0I 0,49
||tUK |0k 0,1 0,1 0,1 0,1 0,00
|kV| K|kIk|Y| 0,I 0,I4 0,I 0,I 0,00
||V|k||N| |N0UIk| I,0I 0,99 I,01 I,0 0,99
|| tkM ,64 ,6 ,6 ,6 0,00
|K|k8kNK I,9 I,I I,9 I,8 0,00
|K|k |||t I,90 I,89 I,9 I,90 0,00
0KIk 4,I 4,I8 4,9 4,I I,61
|Nk MY0 I,10 I,8 I,1 I,9 0,I6
0NM|I kMUK|U ,9 ,8 ,6 ,60 0,II
00k kNkY|| ,9 ,90 ,91 ,9I 0,00
0NM|I |||kM|NI 1,80 1,I8 1,9 1,80 0,00
0k| YkI|k|M ,10 ,1I ,40 ,40 4,14
Ikkk| kI|I|t|||K 9,84 9,60 I0,0 9,I6 0,40
IkI K0N|kV| ,I6 ,I ,I ,0 I,8
IkV HkVk||MkN|kk| 9,0 9,46 9, 9,46 0,61
I.IU80k I,4I I,46 I,0 I,4I I,14
IUkKt||| I0, I0,I I0,4 I0,1 I,4I
Ikt|k||k YkI. 0kI. 0,88 0,86 0,88 0,86 I,I4
I.|K0N0M| 8kNK. I,89 I,8I I,89 I,89 0,1
I|KI||8kNK 0,I 0,II 0,I 0,I 0,00
I|KkkI IUk|IM 0,8I 0,8I 0,8 0,8I 0,00
I 0| I|tkk|I 8,90 8,80 9,10 8,88 4,I
IUkK HkVk Y0||kk| 1,9 1,1 1,6I 1,1 I,6I
M0N0| I|k| KUIkN I,08 I,06 I,09 I,09 I,86
I|K||N H0|0|N 6,I0 6,68 6,I4 6,I 0,9
I|KN0k I,8 I, I,66 I,64 0,6
I0|k 0I0. |k8. 8,0 8,10 8,4 8,44 0,91
IUktk |Ik0| ,89 ,8 ,91 ,9I 0,69
I0kUN|kk MY0 ,6 ,4 ,I ,4 0,19
IkkKYk tkM ,I ,I ,I8 ,I 0,9
IkkNIUkK H0|0. I,I I,69 I,II I,I4 0,I
IK8 MY0 0,I4 0,I1 0,I4 0,I4 0,00
I..K.8. ,II ,09 ,I1 ,09 I,4I
Ikk8I0N0k k; II,4 II,1 II,0 II,40 0,41
IUkK I|||K0M I,I I,I0 I,I6 I,I 0,8
IUkK IkkKI0k 18,I0 1I,I0 18,40 18,0 0,I9
I.0|M|k 00KUM 9,88 9,8 9,96 9,86 0,40
IUKk 0,96 0,9 0,9I 0,96 0,00
IUkk 40,60 40,40 4I,00 40,80 0,4
Uk ,0I ,06 ,I1 ,06 0,48
U|K|k 8|KUV| 8,14 8,6 8,16 8,6 0,00
UNY| t|M|NI0 1,6I 1,8 1,64 1,6I 0,
UkK |kkM|K I,1 I,1I I,1 I,1 I,49
00|kk 8 I|| 8Y| I8I,0 I8I,00 I8I,0 I8I,0 0,69
UI0Yk IUk|IM I,6 I, I,9 I,6 0,00
UYUM|0k 1,I 1,I0 1,I8 1,I0 I,I
VkK|||kk 8kNKk| 4,08 4,0 4,09 4,08 0,99
VkK|| ||N. K|k. I,8 I,I I,9 I,I 0,61
VkKK0 I|KI|| I,40 I,19 I,4I I,19 0,00
VkN|I |0k I,I1 I,I I,I I,I4 0,88
V|I|| 8.|Yk ,44 ,44 ,46 ,4 0,00
V|I|| I,99 I,96 I,99 I,96 0,0
VkK|| 8 I|| I,I6 I,I6 I,I9 I,II 0,86
VkK|| MY0 1,1 1,11 1,I 1,48 ,9
V|K|N Kk|I I,01 I,01 I,0I I,06 ,9I
YkkkK UI 1,69 1,64 1,I0 1,6I 0,4
YkIk I,8 I,8 I,1 I,9 I,
YkI|t||kk H0|0|N I,I I,6 I1,I I1,40 ,I
Y||| YkI|k|M I,10 I,1 I,14 I,14 1,0I
Y||| MY0 0,I 0,II 0,I1 0,I 0,00
Yk| V| Kk|0| 8kNK. 4,II 4,I1 4,I9 4,I8 0,48
Yk| Kk|0| 8 I|| ,4I ,40 ,4 ,4I 0,00
YK8 K0kkY MY0 I,14 I,11 I,1 I,1 0,I4
Yk| Kk|0| |0kIk I6,1 I6,I0 I6,60 I6,1 0,9
YUNk 1,94 1,91 1,9I 1,94 0,
I0k|U |N|kI| I,I1 I,I I,I I,I1 0,8I
-
Kulak rahalsizligi sobobiylo bir halla-
dir Hacollopo Lnivorsilosi Haslano-
si'ndo yalan Cunhurbaskani Abdullah
Cul'o yanlis lodavi uygulandigi yonundoki
iddialar cillo aciklanayla yalanlandi. Konu-
ya iliskin ilk aciklana Saglik akani Rocop
Akdag'dan goldi. Saglik akanligi 1ulun
alisanlari 1ulun Kullanini Araslirnasi ilo
ilgili duzonlonon basin loplanlisina kalilan
akan Akdag, sorular uzorino Cul'un loda-
visinin cok uznan bir okip laralindan ya-
pildigini bildirdi. Akdag, Cunhurbaska-
ninizin saglik durunu iyiyo gidiyor. u lur
konularda aciklanalari, hasla olan kisinin
kondisi voya doklorunun yapnasini daha
dogru buluyorun. dodi.
Hacollopo Lnivorsilosi Rokloru lrol. Dr.
Mural 1uncor do, uygulanan lodavinin yanlis
olduguna dair iddialarin lananon gorcok disi
oldugunu bildirdi.
1uncor, yapligi yazili aciklanada, Cun-
hurbaskani Cul'o haslanolorindo uygulan-
nakla olan yogun ilac lodavisinin 27 Aguslos
gunu loplanan vo larkli haslanolordo calisan
akadonisyonlordon olusan hoyol laralindan
planlandigi gibi dovan olligini bolirlli. 1un-
cor, sunlari kaydolli: ugun (dun) yapilan
lolkiklor sonucunda Sayin Cunhurbaskani-
nizin kulak kaynakli rahalsizligindaki iyilos-
nonin arlarak dovan olligi lospil odilnislir.
lo yandan bugun bir gazolodo Sayin Cun-
hurbaskaniniza uygulanan lodavinin yanlis
olduguna dair cikan iddialar lananon gorcok
disidir. Konu hakkinda gorokli hukuki suroc
univorsiloniz laralindan baslalilnislir. Sayin
Cunhurbaskaninizin lodavisi vo izloni plan-
landigi gibi haslanonizdo dovan odocoklir.''
Digor yandan Cunhurbaskani Cul'un
zohirlondigini iddia odon Yurl Cazolosi'ni
iso ankaya Kosku yalanladi. Cunhurbas-
kanligi asin Morkozi'ndon yapilan yazi-
li aciklanada, Sayin Cunhurbaskanini-
zin sagligi ilo ilgili olarak bugunku Yurl
Cazolosi'ndo yor alan iddialar, bulunuylo
gorcok disidir. iladolori kullanildi.
Cunhurbaskani Cul'o 31 Aguslos'a kadar
1urkiyo uyuk Millol Moclisi askani Conil i-
cok vokalol odocok. Rosni Cazolo'do Cunhur-
baskani Cul inzasiyla yayinlanan kararda Ra-
halsizligin nodoniylo 29-31 Aguslos 2012 larih-
lorindo Cunhurbaskanligi'na, 1urkiyo Cunhu-
riyoli Anayasasi'nin 106. naddosi uyarinca, 1ur-
kiyo uyuk Millol Moclisi askani Conil icok
vokalol odocoklir.'' donildi. kNKkkk?lVlN
10 kUI0 0I |k;|M8| ZAMAN
f13 GFCKB8
Sl\ll lSllV: lnVL 8tLl
=
F
K
F

I
8
=
1
?
8
ta|ar|askar|
k|4a||a| |'e ]ar
||s te4a| a]a|ar
4|| ezchirlcn
d ,onundc
kiiddialar,hcm
tumhurhakan
lii Koku hcm
dc tcdav or
duu naccttcoc
univcritcina
tanc tarain
dan ,alanlandi.
=FKFI8=1 Q8D8E#
8C |E8C
Ie4a| scra( er4|, ka|ak ra|ats|t||| ||t|a |]||es|]cr
l8kkHlMVkk||KlNKlll, tnlN
-
asbakan Yardincisi ulonl Arinc, 1MM aska-
ni Conil icok'in Llusal Mulabakal' onorisiylo ilgi-
li yapligi nuhlira' dogorlondirnosinin yanlis anlasildigini
soylodi. Muhliranin sivil anlaninin halirlalnak' oldugu-
nu dilo goliron Arinc, on sivil anlaninda bir nuhlira-
dan baska kolinolori do yanina koynak suroliylo bahso-
diyorun. u kolino zonginligini
akla golirnok varkon nicin bu-
nun AK larli dononi oncosin-
do yasanan 12 Marl gibi, bir bas-
ka zanandaki gibi Conolkurnay
askani'nin voya kuvvol konu-
lanlarinin ayagini donk al huku-
nol, islila ol' soklindoki acikla-
nalari akla goliyor. unun bir do
sivil anlaninin olnasi goroknoz
ni` diyo konuslu.
Arinc, Moclis askani Conil
icok'in acikladigi Mulabakal Molni'no iliskin kullandi-
gi nuhlira' sozuno aciklik golirdi. Muhlira' soyloniy-
lo ilgili bazi yanlis anlanalarin oldugunu kaydolli. Kon-
disinin 1urkcoyi 25-30 kolinoylo konusan bir insan ol-
nadigini anlalan Arinc, sozlorini soylo surdurdu: o-
nin konusnani bogononlor bana dor ki bu adan 5-10
bin kolinoylo konusuyor.' 1urkco o kadar zongin bir dil-
dir ki bazon os anlanli kolinolor vardir. 1urkiyo'do nuh-
lira donildigi zanan AK larli iklidari oncosindo askorlo-
rin hukunolo karsi vordigi o yazili nolin akla goliyor.
kHM|I 00NM|I, 0kHkNKkkkN|l| lNKlll, L\ll8lKl
-
1oror orgulu lKK'nin CHl'li Husoyin Aygun'un
ardindan AK larli Conol askan Yardincisi Hu-
soyin olik vo Diyarbakir Millolvokili Cuna lclon'i do
kacirnak islodigi iddia odiliyor. Husoyin olik, dun
AK larli Conol Morkozi'ndo asbakan 1ayyip lrdo-
gan baskanliginda yapilan MYK vo MKYK loplanlila-
rinin ardindan duzonlodigi basin loplanlisinda, iddi-
alari covapladi. oylo bir lohdidin oldugunu dogrula-
yan olik, gorokli lodbirlorin alindigini kaydolli. Kon-
disi do ayni zananda Vanli olan olik, lKK loror or-
gulu vo uzanlilarinin, naraza cikarnayan ya da Kurl-
cu olnayan Kurl'u Kurl saynadigini' ilado olli. 1o-
ror orgulunun, Ya bonin gibi bir Kurl olacaksin ya
da sana hayal hakki laniniyorun' dodigini bolirlon
olik, onco bugun on ononli gorovlorinizdon bi-
risi, Kurllori lKK'ya karsi korunaklir. 1urkiyo Cun-
huriyoli dovlolinin bu saallon sonra oncolikli gorovi,
valanina, ulkosino, ulkosinin birlik vo dirligino bag-
li, bu lopraklarda larkliliklarini koruyarak yasanaya
calisan vo digor insanlarla hicbir probloni olnayan,
cogulculuga vo donokrasiyo inannis Kurllori koru-
naklir. Aksi lakdirdo bundan sonraki suroclo cok
daha vahin soylorlo karsilasabiliriz. diyo konuslu.
1MM askani Conil icok'in 11 naddolik nulaba-
kal' nolnino do doginon olik, bildiriyi iyi niyolli vo dog-
ru bir lavir olarak gordugunu bolirlirkon, yonlonini olos-
lirdi: 1ononni odordik ki bu iyi niyolli vo horkosi loror
karsisinda orlak lavir lakinnaya davol odon boylo nu-
hin bir nosolodo 1MM do grubu bulunan siyasi parlilo-
rin on azindan grup baskan vokilloriylo paylassaydi. ol-
ki onlarin da kalkilarini alarak Moclis'in iradosini yansilan
bir nolin hazirlansaydi daha dogru olabilirdi.
kK kkIl|l l(I|N: Hl(8lk I|0lklN|lK 0UYMUY0kUM
1oror orgulunun hodohndoki isinlordon AK lar-
li Diyarbakir Millolvokili Cuna lclon do islihbaralin
yoni olnadigini, yaklasik 1 yildir kacirna konusunda
kondisino bilgilor goldigini soylodi. Korknadigini bo-
lirlon lclon, undan hicbir lodirginlik duynuyoruz.
Halkin icino girnoklon do cokinnoyocogiz. alisna-
larinizi halkinizla birliklo yapacagiz. u durun, bu-
rada vokil olanlarin yasayabilocogi bir risk. ok da
ononsoniyoruz. gorusunu dilo golirdi.
l|Yk UN|Y, M|V|UI UNkY lNKlll, tnlN
-
CHl, Suriyo onoriloriylo ilgili asbakan 1ay-
yip lrdogan'in gondordigi 4 saylalik noklubu
agir buldu. Conol askan Yardincisi vo larli Sozcusu
Haluk Koc, asbakan'in, onorilorini, 1urkiyo'yi dog-
ru yola sovk odobilocok bir loklil olarak dogorlondir-
nok yorino CHl'yi sucladigini bolirlli. lklidari, bolgoyi
cok lohlikoli vo risklorlo dolu bir noklaya goliron yan-
lis polilikalarinin dogrulugunda israr olnoklo sucla-
yan Koc, u husus yakin golocoklo AKl'nin Suriyo
polilikasinin daha da vahin noklalara lasinabilocogi-
nin bir isaroli olarak, kaygilarinizi iyico arlirnis bulun-
nakladir. dodi. CHl'nin, Suriyo halkinin yaninda ol-
dugunu ilado odon Koc, ulkoyo baris huzur vo islikrar
golnosi icin cabalarini hor planda israrla surdurno-
yo dovan odocoklorini kaydolli. Koc, vordiklori covap-
la asbakan'i bu nazik donondo sagduyuya davol ol-
liklorini soylodi. Koc, Sayin asbakan sunu hic unul-
nasin, larih bu sokildo basirolsiz davrananlari hicbir
zanan allolnonislir. Yori goldigindo onlari basirolsiz
olarak yaznislir. iladolorini kullandi.
'0e|et|r er crce||k||
cre| Krt|er| KK']a
kars| kcraak'
tH'|| Ha|ak Kc(:
8as|akar'|r cea||
ka]||t| art|r4|
kk|N('IkN MUHI|kk kVUNMk|
Ma|t|rar|r s|||
ar|a|r| kastett|
8U||NI kk|N(
9IE: J8P=8;8E ;<M8D
-
Apaydin Kanpi'yla ilgili orlaya ali-
lan iddialar uzorino sanki bu kanp
donollononoz' gibi bir algi oluslugu-
nu bolirlon Ayhan Solor Lslun, boy-
lo bir durunun soz konusu olnadigi-
ni vurguladi. Disislori akanligi'nin iz-
nindon sonra bir planlana yapacaklari-
ni vurgulayan Lslun, Konisyonunu-
zun uyoloriylo gorusocogin, Moclis bas-
kanliginizla islisaro odocogin. Lyolo-
rinizin durununa goro incolono gozi-
sinin larihini vo surocini bolirloyocogiz.
asla Apaydin Kanpi olnak uzoro di-
gor kanplari da ziyarol odip raporunu-
zu hazirlayacagiz. diyo konuslu.
Ayhan Solor Lslun, CHl'li vokillorin
Apaydin Kanpi'na alinnanasiyla ilgili du-
suncolorini do paylasli. Lslun, su gorusu
dilo golirdi: u kanplardaki guvonlik za-
hyolindon dolayi bir albay kacirildi, Suriyo-
liloro loslin odildi vo idan odildi. Halay ra-
porunuzda da guvonlik zaaliyla ilgili lod-
bir alinsin' donislik. u lur ziyarollor allya-
pisi oluslurulnadan cal kapi olnaz. u is-
lor kurunlar arasi diyalog icindo olursa hic-
bir ongol olnaz. unlar biraz da usul corco-
vosindo yapilnasi gorokon islor.
Moclis Konisyonu'nun Apaydin Kan-
pi'nda incolono vo donollono karari iddia-
lari gundono goliron ananuhalololi lalnin
olnodi. Halay'a gidon hoyol icindo yor alan
CHl Kocaoli Millolvokili Hursil Cunos, ko-
nisyonun ziyaroliylo kanuoyunda olu-
san rahalsizligin orlbas odilnok vo yalisli-
rilnak islondigini savundu. MHl iso kara-
ri olunlu buldu. Crup askanvokili klay
Vural, Corcoklon bu lopraklar icorisindo
nillolvokillorinin bir yoro girnosi konusun-
da oluslurulan loroddul yanlis olnuslur:
bunun dogislirilnosi konusundaki adin
olunludur. Cidip incolono yapilsin. dodi.
KXikcXe8gXp[e
BXdge#ejXe?XbcXi
Bfd`jpfel[\e\kc\p\Z\b
Mec||s lrsar Hak|ar|r| ncclcmc
Kom,onu nata,'dak loa,
din Kamoi'ni z,arct cn Li
lcr 8akanlii'na havurdu.
8akanlik, olumlu ccvao vcr
d. Kom,on 8akani l,han
Sccr utun, u,clcrlc oruc
rck 'cn kia urcdc' kamoi z
,arct cdcccklcrn o,lcd.
Lilcr 8akani lhmct
Lavutolu, 8ahakan a,
,o Lrdoan lc ,aoilan
tarc nctccndc kam
oin z,arctc acilmai kara
ri aldiklarini hldrd. La
vutolu, akcrlcrn a,ri
kamota tutulmai,la ll
clctrlcrc 8u hr tcrch
dcl, mcvzuat crc."
kariliini vcrrkcn u,u
lamanin 8V orcnolcrnc
u,un olduunu ka,dctt.
8u konuda hata anamu
halcct olmak uzcrc hcr
kctcn orumlu vc adu
,ulu davranmaini tc,cn
Lavutolu, ncrkctcn
hcklcntmz hu krtk cc
urccndc nani ka,ilari
vc urk,c'nn mll cikar
larini onc almalaridir." a
dclcrn kullandi.
lK lart ucncl 8akan
\ardimcii nuc,n tclk,
Sur,cl multcclcrn hc
hr kamota lah ctm
nc tah tutulmadiini,
lah vc,a muhmmat vc
rlmcdn o,lcd. 'tnl
urk,c'nn 8aa'idir' ozu
nu tcaducn o,lcmcdk
lcrn hclrtcn tclk, ana
muhalcctc o,lc clcnd:
lKK',a kol kanat crcn,
tcror orutunu urk,c',c
kari kullanan Lcd rc
m,lc nc,nz ortuu
,or, han dun,a oruu
nuz ortuu,or. lKK lc c
cc ccm hr Lcd ,onct
mnc tnl'nn hala cmoa
t lc hakmaini halkimiza,
acilar cndc kivranan too
lumumuza anlatama,iz,
tnl hc anlatamaz."
ncrkc
orumlu vc
adu,ulu
davranmali
nchr kamota
lah ctm
vcrlm,or
1MM lnsan Haklari Konisyonu, gocliginiz ocak ayinda Halay'daki Yayladagi vo Al-
linozu kanplarini ziyarol odorok incolonolordo bulunnuslu. lddia, kanplardaki bazi
kadinlara locavuz odildigi, nullocilorin zor sarllarda yasadigi, kolu nuanoloyo na-
ruz birakildigi vo siginnacilarin bolgo halkinin huzurunu kaciracak asayis problon-
lorino nodon oldugu soklindoydi. Ancak konisyon, yorindo yapligi lospillorlo bu
iddialarin gorcogi yansilnadigini vo Suriyo rojininin nanipulasyonu oldugunu
orlaya koynuslu. 15 $ubal 2012 larihli raporda, su iladoloro yor vorilnisli: All
Konisyon, incolonolori vo gorusnolori sirasinda bu iddialarin dogruluguyla
ilgili olarak hicbir onaroyo rasllananis, hicbir duyun alinnanislir. Yorol
norcilorin vo Disislori akanligi'nin da araslirnalari nolicosindo iddialarin
asilsiz oldugu, Suriyo nakanlarinca haborlorin 1urkiyo'yo gocislori on-
lonok naksalli yapildigi kanaalino varilnislir. kHM|I 00NM|I lNKlll
tnl'nn 'tccavuz' ddai ailiz cikmiti
I8MMlrsarHak|ar| lrce|eeKc|s]cra8askar| k]|arefer Ustr|0!0|||. I|||N. !||'|N0I||
Sl\ll lSllV: SVlL O?tlN
at|artep'tek| sa|4|r|4a
c|er|er|r sa]|s| I0'a (|kt|
k||cra |c|a
0te| Harekt ara(|ar|
|(|r tatak|ar|s
-
Cazianloploki pallanada
yaralanip haslanodo loda-
vi goron 1 kisi hayalini kaybol-
li. ll Saglik Mudurlugu yolkililo-
rindon alinan bilgiyo goro, $o-
hilkanil llco lnniyol Mudur-
lugu yakininda 20 Aguslos'la
noydana golon pallanada ya-
ralanan vo o larihlon bu yana
Cazianlop Lnivorsilosi 1ip lakullosi Haslanosi yo-
gun bakinda lodavi goron Yasar ayran, kurlarila-
nadi. Cazianlop'lo $ohilkanil llco lnniyol Mudur-
lugu yakininda 20 Aguslos'la noydana golon palla-
nada, 9 kisi hayalini kaybolnis, 67 kisi yaralannisli.
layla ilgili gozallina alinan 7 kisi cikarildigi nah-
konoco luluklannisli. kIlkNI| tnlN
-
1oror orgulu lKK'nin Hakkari'do yol konarina
kurdugu bonbali luzak son anda lark odilorok
nuhlonol bir laciadan donuldu. Konlin girisindoki yol
konarinda nullak lupu ilo guclondirilnis C4 lipi palla-
yicinin 5 kilo agirliginda oldugu ogronildi.
ir ihbari dogorlondiron guvonlik guclori, onco-
ki goco 00.30 sularinda, supholi bir kisinin 1oksor ko-
nullari civarinda, zol Harokal araclarinin gocis nok-
lasindaki yol konarina bonba yorloslirnoyo calisligi-
ni lospil olli. $ahis karanliklan da laydalanarak kac-
nayi basardi. Conis guvonlik onlonlori alan okiplor,
nonlozin allina yorloslirilnoyo calisilnis bonba du-
zonogini, buyuk nullak lupu, bir dondurna pako-
linin icino yorloslirilnis C4 pallayici vo uzun boyaz
bir kablo lospil olli. lallayici, uznan okiplor laralin-
dan olkisiz halo golirildi. lay yorindoki incolonolor
surorkon kacan kisinin yakalannasi icin oporasyon
baslalildi. M|HM|I UN0knlKKll
krkara |r]aar'4a
kta|e]|er ra|a'ra a|t
ee ]ap||ar|ask|r4a
ccohanclikorta,a
cikmiti. Lvdc ant
tank lahi rokct
atarlari, N kalio
lari, 8ahakan a,
,o Lrdoan lc do
ncmn 8ahakan
Lanimani tunc,d
?aou'nun cvlcrnc
aitkrokilcr
hulunmutu.
=FKFI8=C8I1 Q8D8E
Hakkr|'r|r 0a||
ca |c|es|r4ek| |e
||kcpter katas|r4a
]ara|ar4|ktar on
ra tcdav ordu
u ull'da ha,ati
ni ka,hcdcn \uz
hai 8ari Kirici cn
Kocatcoc tam'ndc
torcn duzcnlcn
d. tcnazc,c 8VV
8akani tcml tcck
dc katildi.
=FKFI8=1 Q8D8E#
D<MC|K B8I89LCLK
Atabeylerde rgt var
^\i\`e`jXmZcbpXgje
9IE: J8P=8;8E ;<M8D
-
Ankara 11. Agir Coza Mahkono-
si, 2006 yilinda iki yuzbasi, iki asl-
subay vo bir onokli binbasinin da ara-
larinda bulundugu 9 kisi hakkinda aci-
lan Alaboylor Crubu' davasinda sanik-
lara hukunoli dovirnoyo losobbus icin
anlasna sucundan boraal karari vor-
nis, yalnizca pallayici naddo bulundur-
na sucundan 3 ilo 5 yil arasinda dogison
cozalara hukolnisli. ok sayida pallayi-
ci naddo bulunduran, kanuoyunun ya-
kindan lakip olligi isinloro suikasl pla-
ni yapligi iddia odilon saniklara hahl bir
coza vorilnosi, fanalari vo kod isin-
lori bulunan saniklara orgul sucundan
coza vorilnonosi lopki coknisli. Mah-
kono, gocliginiz lonnuz ayinda vordi-
gi bu kararin gorokcosini dun acikladi. 87
saylalik gorokcoli kararda, suc larihindo
zol Kuvvollor'do pilol yuzbasi olarak
gorov yapan sanik Mural lron, aslsu-
baylar lrkul 1as vo Yasin Yanan ilo di-
gor saniklar Yakup Yayla, Yunis Akkaya,
lsnail inici, Mohnol Karalopo, Muslala
Rasil avdar vo Conal Hasan zdos'in
1urkiyo Cunhuriyoli hukunolinin go-
rovlorini yapnasini kisnon voya lana-
non ongollonoyo losobbus icin anlas-
nak sucundan 1CK'nin 316. naddosi-
no nuhalolollon yargilandiklari bolirlildi.
Ancak soz konusu sucunun nad-
di unsurunun olusabilnosi icin sanikla-
rin anaclarini gorcokloslirnoyo yonolik
icra harokollorino baslananis olnalari
gorokligi ilado odildi. Corokcoli kararda,
saniklarin oylon vo laaliyollori ilo anacin
gorcokloslirilnosi icin pallayici naddo vo
nuhinnal lonin olnok, hodoh bolirlo-
yip hodol dogrullusunda kosil laaliyollo-
ri yurulnok, kod isinlor bolirlonok gibi
loror orgulu kurnak vo yonolnok suc-
lanasi yonundon icrai harokolloro bas-
lanis olnalarinin bolirlondigi, ancak bu
sucun 1CK'nin 316. naddosindoki su-
cun yasal unsurlarini lasinadigi icin bo-
raal karari vorildigi anlalildi.
Savciligin 3 $ubal 2011 larihli osas
hakkindaki nulalaasina yor vorilon go-
rokcoli kararda, savciligin saniklara yo-
nollilon 1CK'nin 316. naddosindoki su-
cun unsurlari olusnadigindan boraal is-
lodigi kaydodildi. Ancak savciligin, bazi
saniklarin iladolori vo olo gocirilon nal-
zonolordon saniklarin anaclarinin ulko
bulunlugu vo golocogi icin lohliko ola-
rak gorduklori vo kanuda gorovli kisiyo
ail alisvoris nagazalarinin bonbali oylon
gorcokloslirorok kanuoyunu bu sokildo
larlisnaya sovk olnok anacinda olduk-
lari, oylonin gorcoklosnosi halindo kanu
guvonliginin, duzoninin vo olorilosinin
zaala ugranasi vo bozulnasi soklindo so-
nuclar doguracaginin acik olnalari sobo-
biylo 1CK'nin 314. naddosindoki silahli
loror orgulu kurna sucundan cozalandi-
rilnasini islodigino dikkal cokildi.
Savcilik nulalaasinda, saniklarin
anaclari dogrullusunda yapilacak oy-
lonlorin lospili vo planlannasi, digor
saniklarla aralarinda bu anac dogrul-
lusunda hkir vo oylon birliginin olus-
lurulnasi, digor orgul uyolorino plan-
lanan oylon dogrullusunda gorov dagi-
lininin yapilnasi, gizliligin saglanna-
si icin kod isinlorinin bolirlonnosi sok-
lindo laaliyollorinin lospil odildigi, Mu-
ral lron'in loror orgulunun lidor vo yo-
nolicisi oldugu, sanik lron'in lalinal-
lari dogrullusuna lrkul 1as vo Yunis
Akkaya'nin orgul uyosi oldugu, sanik
Yasin Yanan vo Yakup Yayla'nin iso or-
gulo yardin sucundan cozalandirilnasi
islondi. Saniklarin anacladiklari oylon-
lorin 1SK'yi zor durunda birakacaklari-
ni anlanalari, oylonlor sonucunda na-
sun halkin da zar gorobilocogini dusu-
norok olkin pisnanlik goslorip oylon-
lori gorcokloslirnoklon vazgocip olus-
lurduklari orgullonnoyi dagilliklari, bu
nodonlo olkin pisnanlik hukunlorinin
uygulannasi gorokligi kaydodildi.
Mahkono gorokcoli kararinda savci-
ligin loror orgulu kurna' sucundan coza
vorilnosi lalobinin saniklar hakkinda bu
yondo bir dava acilnadigi gorokcosiylo
roddodildigini bildirdi. Corokcoli kararda
sunlar vurgulandi: Movcul dava dosyasi
kapsaninda saniklar hakkinda 1CK'nin
314/1-2. naddosi kapsaninda bir kanu
davasinin bulunnadigi, coza yargilana-
sinin lonol osaslarindan biri olan hor bir
suc ayri bir davadir ilkosi gorogi, sanik-
lar hakkinda yasa disi silahli loror orgu-
lu kurnak ya da kurulan bu orgulo uyo
olnak suclarindan dolayi acilnis bir da-
vanin olnadigi, Yargilay'in yorlosik icli-
hallari dogrullusunda saniklar hakkinda
orgul sucundan bir davanin bulunna-
nasi durununda ok savunnayla dava-
nin sonuclandirilanayacagi, yino sanik-
lar hakkinda lanzin olunan iddianano-
do orgul sucunun lanininin yapilnadi-
gi, CMK'nin 225/1. naddosindo: Hu-
kun, ancak iddiananodo unsurlari gos-
lorilon suca iliskin hil vo laili hakkinda
vorilir' soklindoki yasal duzonlonodo na-
zara alindiginda, saniklarin subula ordi-
gi nulalaa olunan orgul kurnak vo ku-
rulan orgulo uyo olnak sucunun ayri bir
dava ilo lakip odilobilocogindon, koyhyo-
lin goroginin lakdir vo ilasi icin Cunhu-
riyol assavciligi'na bildirilnislir.
Alaboylor Crubu'na yonolik iddi-
ananoyi o donon ozol yolkili Ankara
Cunhuriyol assavci Vokili Hanza Ko-
los ilo savci Dilavor Kahvoci hazirlanisli.
Saniklara 1urkiyo Cunhuriyoli huku-
nolinin gorovlorini yapnasini kisnon
voya lananon ongollonoyo losobbus
icin anlasnak' sucundan 1CK'nin 316.
naddosino goro dava acilnisli.
GNDEM 14
10 kUI0 0I |k;|M8| ZAMAN
PROJE YAPIM NE DAVET
ADANA HACI SABANCI OSB MDRL
KULLANMA SUYU ARITMA TESS PROJES YAPTIRACAKTIR
Adana Organize Sanayi Blgesinin Proses suyu ihtiyacn
karlayan Artma Tesisinin yanna 72.000 m3/gn kapasiteli,
ikinci Artma Tesisi ve artlan suyun blgedeki depolara
baslmasn salayacak isale hatt projesi ihale dosyas ile birlikte
yaptrlacaktr.
Proje tekli iin yer grlmesi ve Blge Mdrl ile
n grme yaplmas arttr. steklilerin teklierini Blge
Mdrlne 1 Ekim 2012 Pazartesi gn, saat 14:00a kadar,
kapal zarfta teslim etmeleri gerekir.
Ynetim Kurulumuzca teklierin deerlendirilmesini mteakip
uygun grlen istekli ile szleme yaplarak ie balanacaktr.
lanen duyurulur. Basn ADN:3229
-
Hakkari'nin Daglica bolgosindoki holi-
koplor kazasindan yarali kurlulan an-
cak kaldirildigi CA1A'da oncoki gun haya-
lini kaybodon liyado Yuzbasi aris Kirici
(32), Ankara'da son yolculuguna ugurlandi.
Holikoplorin 22 1onnuz'da dusnosi noli-
cosindo 5 askor sohil olnuslu.
$ohil icin dun Kocalopo Canii'ndo du-
zonlonon lorono 1MM askani Conil icok,
asbakan Yardincisi ulonl Arinc, Conolkur-
nay askani rgonoral Nocdol zol, MHl
Conol askani Dovlol ahcoli ilo l Conol
askani Muslala Doslici do kalildi. Conazoyo
kalilanlar caniyo golislorindo sohidin anno-
si irgul Kirici vo babasi Hayri Kirici'ya bas-
sagligi diloklorini sundular. Conazo nanazini
kildiran Kocalopo Canii lnani lsnail Cosar,
$ohidinizin kondisi sohil odilon Hz. Ali'nin,
Hz. Hanza'nin yanina isnini yazdirdi. u-
lun sohilloro Allah rahnol oylosin. 1ononni-
niz burada kildiracaginiz son sohil conazo-
si olur. dodi. $ohidin conazosi Coboci Askori
$ohilligi'ndo lopraga vorildi. kNKkkk?lVlN
9IE: J8P=8;8E ;<M8D
-
$irnak'in oylussobap ilcosindo Dl'li Cin ailosi-
nin 3 cocugu kandirarak loror orguluno vornosiy-
lo baslayan kavgaya savcilik ol koydu. Aralarinda Dl'li
olodiyo askani Yusul 1onol'in do oldugu ailolor, ovlal-
larini kurlarnak icin, orgulo cocuk kazandirnakla sucla-
diklari Cin ailosi laralindan linc odilnok islonnisli. as-
kan 1onol'in yakinlari da Cin ailosinin ovini silahla lara-
nis, 5 koz kavga odon ailo lorllorindon 10'u silahla, 5'i do
las vo sopalarla yaralannisli. Ailolor, loror orguluylo go-
rusorok cocuklarinin gori vorilnosini lalop olnis ancak
lKK roddolnisli. ocuklarin hor birinin 2 bin luro kar-
siliginda salildigi iddiasi gorginligin dovan olnosino so-
bop oldu. Kavgada olodiyo askani 1onol'in osi Sari-
yo 1onol'in Dl uyosi Aziz vo Habip Cin laralindan do-
vulnosi larafari bir koz daha karsi karsiya golirdi.
llcodoki kavga sonrasi soruslurna baslalan oy-
lussobap Cunhuriyol Savciligi, onniyol nudurlugu-
nun hazirladigi olay yori lulanaklarini incoliyor. Savci-
lik, cocuklari loror orguluno kandirilarak vorilon ailolor
ilo cocuklari lKK'ya loslin olligi iddia odilon Cin ai-
losinin iladosino basvuracak. Dl'li olodiyo askani
Yusul 1onol'in iladosi cocugu daga goluruldugu go-
rokcosiylo nagdur silaliyla alinacak. 1onol'in lKK'ya
yakin silolordo cikan aciklanalarina da loror orgulu
propagandasi' yapligi gorokcosiylo soruslurna acildi.
Cin ailosinin, cocuklarinin gori golirilnosini isloyon vo
olaya lopki gosloron 1onol, Llas vo Alanan ailosinin
lorllorini silahla yaraladigi bolirliliyor.
llcodoki }irki, Mankuran, Covdan vo Crovyan asiro-
linin ondo golonlorinin larafari barislirnak icin goslor-
digi gayrol sonuc vornozkon lKK'nin iki ailodon 5'or
kisiyi daga cagirarak yargiladigi ogronildi. lKK'nin,
1onol'in osini dovdugu iddia odilon Habip vo Aziz
Cin'in ilcoyi lork olnosini islodi. u arada askan
1onol'in 12 yasindaki oglu Diyar 1onol, nuhlar Cov-
dol Llas'in oglu Kadri Llas (12) vo Hasan Alanan'in
oglu 12 yasindaki lorhal Alanan'in lrak'in kuzoyindo-
ki Hakurk vo asyan'a gondorildigi bolirliliyor.
Helikopter
aWpWidd
,$[^_Z_
kkhbWdZ
8e]tsse|ap'tak|
kaa]a sac|||k
scrastara |as|att|
MkHK|M|NlN |k|K(||l Kkkkk|:
'kta|e]|er ra|a' 4aas|ra |akar a|kee, orut ucundan ccza vcrlcmcmcnn crckccn acikladi. Soruturma,i ,uru
tcn avciliin aniklar hakkinda lahli tcror orutu kurmak ucundan dava acmadiina dkkat cckld. Saniklarin orut
kurma ucunun uhuta crd vurulanarak, hu ucla ll crckl oruturma cn avcilia ,azi ,azildii adc cdld.
Yk;kk8kYkkM
Sl\ll lSllV: SL\luLLln O?ulK
GNDEM 15
10 kUI0 0I |k;|M8| ZAMAN
Uzaydan anbean gzetleniyoruz
lp[lpXkidcXiXikicdXc
MlI'ter Iaraf'a 'atetec|
e|ear||t| |e4ef
cster4|r|t' 4aas|
Irk|]e'r|r, asker| tes|s|er4er, tratck ,atirimlara vc tarimal rckoltc,c kadar hrcok konuda cau u,dular vaitai,la ha
ka ulkclcr taraindan urckl ozctlcnd hclrtl,or. Konu,la ll lnkara'da zl hr toolanti ,aoan uvcnlk hrmlcr vc
SK'nin ut duzc, hurokratlari, kari hamlc olarak u,du tcknololcrnc daha azla ,atirim ,aoilmai cariinda hulundu.
9IE: J8P=8;8E ;<M8D
-
askonllo gorcokloslirilon giz-
li loplanlida, casus uydular sobobiylo
1urkiyo'nin islihbaral alaninda yasadigi si-
kinlilar gundono golirkon, ilk 1urk islihba-
ral vo kosil uydusu Coklurk-2 icin gori sa-
yinin da basladigi ilado odildi. ir yil go-
cikon projo kapsaninda, uydunun aralik
ayinda lirlalilnasi bokloniyor. 1urkiyo'do
lirlalna loknolojisi olnadigi icin in ilo
anlasna saglandi. Coklurk-2'yi 20 nil-
yon dolar karsiliginda uzaya in gondoro-
cok. 1urkiyo'nin yurullugu bir uydu projosi
daha bulunuyor. llalyan 1olospazio sirkoli-
nin urolinino dovan olligi Coklurk-1, cok
daha golisnis olacak. lo yandan, Anka-
ra kondi uydu lirlalna ussunu kurnak icin
do dugnoyo basli. asbakan 1ayyip lrdo-
gan vo Conolkurnay askani rg. Nocdol
zol'in do kalildigi son Savunna Sanayi
lcra Konilosi loplanlisinda bu yondo karar
ciknisli. 1urkiyo'nin oldo odocogi uydu lir-
lalna loknolojisini lananon bariscil anac-
larla kullanacagi vurgulaniyor. Soz konusu
projodo baska bir ulkoylo orlak yalirin lir-
sallarinin da dogorlondirildigi bolirliliyor.
Anorika, lngilloro, Rusya, in, lransa vo
lsrail gibi ulkolor son loknoloji urunu islihba-
ral uydularini kullaniyor. 1urkiyo iso bu ko-
nuda cok goc kaldi. Colisnis ulkolor yillar-
dir bu sislonlordon laydalanirkon, 1urkiyo
ilk kosil vo gozollono yani islihbaral uydu-
sunu honuz uzaya gondornodi. Lydu lok-
nolojisiylo ilgili hazirlanan raporla hakkin-
da Zanan'a bilgi voron usl duzoy bir yolki-
li, Lydu yalirinlari nullaka arlirilnali. As-
kori bolgolorin olralinda lologral coknoyin'
diyo uyarilar gorursunuz. Cununuzdo arlik
bunlar konik soylor halino goldi. azi ulko-
lor su anda 1urkiyo'yi adin adin lolografi-
yor. ir insaalla gundo kac lugla kullanildigi-
na kadar sayiliyor. Lydular, oloklro oplik ka-
noralarla 20 cn cozunurluklo gorunlu ala-
biliyor. alkonda yolislirdiginiz cicogo odak-
lanabiliyor. araj insaallariniz, askori losislo-
riniz lakip odiliyor. Savas ucaklarinizin yor-
doki harokollorinin bilo arsivi lululuyor. ila-
dolorini kullaniyor.
KK'Y|k MUtk0||| K0|kY|k;|k
Ayni yolkili, Coklurk -1 vo Coklurk - 2 uy-
dularini uzaya lirlalliginizda biz do islodigi-
niz cogralyadan gorunlu alabilocogiz. lakal
bu iso yillar onco baslanis ulkolorlo araniz-
da buyuk loknoloji larki var. u acigin kapa-
lilnasi icin uydu loknolojilorino ayrilan kay-
nagin arlirilnasi kacinilnaz halo goldi. do-
gorlondirnosindo bulunuyor. Coklurk uydu
sisloni, ozolliklo Avrupa, Kalkaslar vo rla-
dogu cogralyasinda askori islihbaral anacli
yuksok cozunurluklu gorunlu oldo odilno-
sino inkan laniyacak. lKK'yla nucadolo-
do 1urkiyo'nin olini guclondirocok. Coklurk
uydusunun uzaya lirlalilnasinin ardindan,
1urkiyo oldo olligi gorunlulori licari anacli
olarak baska ulkoloro do salabilocok.
-
1aral gazolosinin, Ml1'ci gazolocinin sasirlan ili-
rafari' basligiyla yayinladigi 29 Marl 2012 larih-
li haboro iliskin, Ml1 gorovlilorinin hodol goslordigi id-
diasiyla dava acildi. Milli lslihbaral 1oskilali, lslanbul
17. Agir Coza Mahkonosi'no gondordigi yazida, KCK
oporasyonunda gozallina alinan vo daha sonra sorbosl
kalan gazoloci Muslala zor'in habor olonani oldugu-
nu kabul olli. lslanbul Cunhuriyol assavciligi laralin-
dan hazirlanan iddiananodo, zor'in KCK loror orgu-
luno hodol goslorildigi iddia odildi.
lslanbul 17. Agir Coza Mahkonosi'ndo yargilanan
1aral sorunlu yazi islori nuduru vo polilika odiloru
urhan lkinci, Ml1 olonani vo All nuhabiri Musla-
la zor'i hodol goslornodigini, savcilikla vordigi ilado-
lori yayinladiklarini bolirlli. Durusnada konusan ur-
han lkinci, Habor, hicbir yorun yapilnadan Muslala
zor'in savciliga vordigi iladolorindon olusuyor. Hicbir
yorun yapilnanis, iladonin hicbir yorino karisilnanis
oldugu gibi vorilnislir. lgor soz konusu habordo iddia
nakaninin iddia olligi gibi habordo loror orgulunun
loror vo siddol yonlonlorindon ovucu bir dillo anlalili-
yorsa, bunu biz dogil, su an dava konusu olan ilirafa-
rini yayinladiginiz kisidir. dodi. zor'in hodol goslo-
rilnodigini ilado odon lkinci, ilakis, gazolocilik kin-
ligiylo harokol odon ancak bu noslogin disina cikligi
anlasilan zor'in anlalliklari bu ulkonin bir savciligina
iliralidir. Mosloginizi do kanuoyunda guvonsiz halino
golirnislir. lospilindo bulundu.
MlI, 0I|k'lN Hk8|k |||MkN| 0|0UUNU Kk8U| |IIl
lslanbul Cunhuriyol Savciligi'nin iddiananosin-
do 1aral'in Ml1 olonani zor'i KCK'ya hodol gos-
lordigi, ayni zananda soruslurnanin gizliligini ih-
lal olligi iddia odiliyor. Milli lslihbaral 1oskilali'nin
lslanbul 17. Agir Coza Mahkonosi'no gondor-
digi yazida, Muslala zor'in Ml1 olonani oldu-
gu kabul odildi. porasyonlarda gozallina alinan
Yasar Hakan Yildirin, Husoyin lnro Kuzuog-
lu vo lovonl Akdonir'in do Ml1 olonani oldugu
aciklanan yazida su iladoloro yor vorildi: Musla-
la zor, Muslosarliginiz gorov vo laaliyollori cor-
covosindo 2937 sayili Dovlol Koruna Hiznollo-
ri vo Milli lslihbaral 1oskilali Kanunu ilo buna is-
linadon yururlugo konulan ilgili novzuala uy-
gun olarak kondisindon islilado odilon habor kay-
naginizdir. zor'in bizzal loror orguluno yono-
lik oporasyonol laaliyolin icorisindo yor aldigi ak-
larilan yazida, gorovlilorin ahso odilnosinin loror
odaklarini lahrik olligi vurgulandi. lIkN8U| ?lVlN
cr ]|||ar4a a]4a
tekrc|cj||er| |st||
|arat a|ar|r4a 4a|a
fat|a ka||ar||a
]a halandi. l8L,
nltcrc, lu,a,
tn, lrana vc
ral irlattiklari c
lm cau u,
dularla, tcdklcr
,cr vc tcdklcr
klcr anlik ola
rak cn kucuk dc
ta,ina kadar tako
cdchl,or.
UV|N|lK 8Uk0Kkkll Y|Nl I|H|lK|Y| 0lKKkI (|KIl:
10kUI00I|k;|M8|ZAMAN
f16DI HABERLER
Hizmet alanmz iinde bulunan 358 nolu izin belgesi sahibi Jobula nsan Kaynaklar Hizmetleri Danmanlk Ltd.
ti.unvanl zel istihdam brosunun uygun bir i yerine sahip olma koulunu sonradan kaybetmesi nedeniyle zel
istihdam brosu izni 4904 sayl Kanunun 18. maddesinin 2. fkras gereince iptal edilmesine karar verilmitir.
Firmann, karara kar ilann yaynlanmasndan itibaren 15 gn iinde kurumumuza itiraz hakk bulunmaktadr.
B: 51938 www.bik.gov.tr
ALIMA VE SOSYAL GVENLK BAKANLII
STANBUL ALIMA VE KURUMU L MDRLNDEN
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr de
2011 / 1 FLAS
17.08.2012 tarihli Zaman Gazetesinde Mflis kolu Gda Turizm Nakliye Dekorasyon Sanayi Ve Ticaret Limi-
ted irketi hakknda ikinci alacakllar toplantsnn 15.10.2012 gn saat 14:00'de yaplaca ilan edilmi ise de,
mflis hakkndaki iflas kararnn kesinlemedii tespit edildiinden, yukarda belirtilen tarihte ikinci alacakllar toplan-
tsnn yaplmayaca ilan olunur. 17/08/2012 ( c.f.K.232,234,235 ) B: 53814 www.bik.gov.tr
T.C. GEBZE / KOCAEL 2. CRA DARES DZELTME LANI
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr de
18.08.2012 Tarihli ve 28388 sayl Resmi Gazete'de yaynlanan Kastamonu niversitesi Eitim Fakltesi
Bilgisayar ve retim Teknolojileri Eitimi Blm Bilgisayar ve retim Teknolojileri Eitimi Anabilim Dalna ait
(Bilgisayar ve Teknolojileri veya Bilgisayar Mhendislii yahut Bilgisayar Programlar Yazlm zerine Doktora
Yapm Olmak.) sehven ilan edilen Yardmc Doent kadrosu aadaki ekilde dzeltilmitir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRM BLM /ANABLM UNVANI DERECE ADET AIKLAMALAR
DALI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilgisayar ve retim Bilgisayar ve retim Teknolojileri
ETM FAKLTES Teknolojileri Eitimi/ Yrd.Do. 5 1 Eitimi veya Bilgisayar Mhendislii
Bilgisayar ve retim yahut Bilgisayar Programlar Yazlm
Teknolojileri Eitimi zerine Doktora Yapm Olmak.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOPLAM 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: 12070 www.bik.gov.tr
KASTAMONU NVERSTES REKTRLNDEN:
DZELTME LANI
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr de
Sl\ll lSllV: nlSlN LllS
-
ADninaskoribirliklorininyo-
gun olarak bulundugu oyalol-
lordon biri olan Coorgiada iki coso-
dinbulundugubircinayoliarasliran
savci, ordu icindo askorlorco kurul-
nus bir orgulu orlaya cikardi. Dorl
askoruyosiluluklananorgulun,oski
yoldaslariolanbiraskorvo17yasin-
daki kiz arkadasini, orgullonnonin
sirlarinikorunakicinoldurduguan-
lasildi.Askorinilisorgulun,lodoral
hukunollosavasnakicinsuikaslsi-
lahlari vo bonba nuhinnali dopo-
ladigi da lospil odildi. Soruslurnayi
yurulon long Counly savcisi lsabol
lauloy,nuvazzalvoonoklibirgrup
askorinhukunolidovirnoyoyonolik
planlarinin konusnakla kalnadigi-
ni bolirlorok, u lororisl orgullon-
no,cinayollononcooylonicindoydi.
Dolillor,buaskorlorin,planlariniha-
yala gocirnok icin gorokli araclara,
onlornasyonavonolivasyonasahip
olduklarinigosloriyor.dodi.
rduicindokigrubunyakalanan
dorl uyosindon biri olan uznan ca-
vus Michaol urnoll, ilirafarda bu-
lunarak savcinin iddialarini doslok-
loyonbiriladovordi.urnoll,kondi-
nolorovorlnduringAlvaysRoady
(Sonsuza Kadar Sobalkar Hor Za-
nanHazir)kolinolorininbasharl-
lorindon olusan vo lngilizcodo ayni
zananda korku anlanina golon
llAR adini voron orgul hakkinda
lun bildiklorini savciyla paylasnayi
dakabulolli.Savci,buorgulokacas-
korinuyooldugununisohonuzkosin
olaraklospilodilonodiginikaydolli.
08kMkYkUlKkI,8kkkIk80M8k
Savcinin iddialarina goro orgul, ol-
dukca buyuk planlar vo hazirliklar
icindoydi. Nihai hodofori AD bas-
kaninasuikaslvohukunoliologocir-
nok olan grup, bu corcovodo ilk ola-
rakCoorgiadakilorlSlovarlkisla-
sini olo gocirnoyi planliyordu. Llko-
dokarisiklikcikarnakicinSavannah
sohrindobirparklabonbapallalna-
yivoWashinglonoyalolindobirbara-
jibonbalanayidaplanladi.
k|l H. k|kNlLOlLl
Cunhuriyolci larlinin go-
nol socinlor oncosindo
1anpada yapilan kong-
rosindo aciklanan siyasi plallornunda
Anorikanin bonzorsiz bir guc oldugu vo 21.
asradahuknodocogivurgulandi.
llallornun ulusal guvonliklo ilgili kis-
nindaDonokrallarlilibanayonolini-
nin ADnin uluslararasi rakiplorini guc-
londirdigi vo yolorli lidorlik goslornodigi
ono surulurkon, Cunhuriyolci yonolinin
ulkoyi nali darbogazdan cikarip 21. asrin
lidori yapacagi vadodildi. Cunhuriyolcilor,
Anorikan islisnaciligi lolsololori dogrul-
lusunda ulkolorinin dunya larihindo kon-
dinohasbiryoriolduguna,guclulukyoluy-
labarisainandiklarinikaydollilor.ADnin
dunyadakigucunusurdurobilnokicinoko-
nonisiniyonidoninsaolnosivonalikrizi-
nicoznosigorokliginivurguladilar.
Cunhuriyolci larli plallornunda lslan
kolinosiningocligiikiyordodoonundoradi-
kalsilalininbulundugugoruldu.bananin
ulusal guvonlik slralojisindo radikal lslan
iladosinin gocnonosi oloslirilirkon, bazi Al-
rikaulkolorininradikallslanguclorininsal-
dirisiallindaolduguiladoodildi.bananin
ush dononindo kullanilan lororo karsi sa-
vasiladosinikullannadiginadadikkalcokil-
di. ADnin bugunku hasinlarinin 20. asir-
dakiloro bonzonodigino, silahlarinin vo ido-
olojilorinin larkli olduguna isarol odilirkon,
11lylul2001dohsolininlokraryasannasina
izinvorilnoyocogikaydodildi.
Milliyolci bir uslubun hakin oldugu
nolindo in vo Rusyaya yonolik olosliri-
lorin yanisira borabor calisna arzusu da
ihsas odildi. Cunhuriyolcilor lsrailo su
golurnoz doslok vorocoklorini vurgular-
kon, rladogu barisi icin suni lakvinlor
dayalilnanasigorokliginisavundular.
Arapaharisurocindokiozgurluklalop-
lorinosicakbakliklariniiladoodonCunhu-
riyolcilor, Suriyodo lsod sonrasinda kon-
sularininloprakbulunlugunodosaygilibir
yonolinogocilnosinidosloklodiklorinikay-
dollilor. bana yonolininin lranla angaj-
nan cabalarini oloslirirkon, ADnin ulus-
lararasi caniayla dayanisna icindo lranin
nukloor silah urolnosini ongollono gayrol-
lorino lidorlik olnosi gorokligini vurguladi-
lar. llallornda, olgodoki cok sayida hu-
kunolgocononyildaADyobuyukdoslok
vordi,zirabizinlororokarsinucadolonizin
olnikvodinibirkavgaolnadigini,vahsiasi-
ricilarin kondi dinlorinin sanpiyonu dogil
islisnarcisioldugunugordulordonildi.
Avrupayla isbirliginin vo NA1 illilaki-
ninalinodoniyoliicinononinodikkalcoki-
lirkon, Kuzoy lrlandada dovan odon uzlas-
nagayrolloribiziunillondiriyor.radakiba-
sarininKlbrislalokrarlanabilocoginoklasin-
daunulluyuziladolorikullanildi.
Cunhuriyolci larlinin siyasi plallor-
nunda irlosnis Millollor gibi uluslarara-
sikurunlaraduyulandoringuvonsizlikdik-
kal cokli. nlar araciligiyla harokol olnok-
lo birliklo, ulkoniz hor zanan kondi yoluna
gilnohakkinisaklilulnalidirdonildi.Lzun
vadodo Anorikan ailo yapisinin hayrina ol-
nayabilocok ya da nuglak uluslararasi an-
lasnalara inza alilnanasi gorusu savunul-
du. Mnin Kadin Haklari vo ocuk Hakla-
riKonvansiyonudabunlararasinda.Anori-
kanordusununLluslararasiCozaMahkono-
sihukunlorinolabiolnasidaarzuodilniyor.
ADnin askori gucunu korunasina bu-
yukvurguyapilanplallornda,banayono-
linibazisavasucaklarininurolininivokara
piyado sayisini azallnakla, nukloor progra-
ninyonilonnosinigociklirnoklooloslirildi.
ADdo baskanlik socinlori oncosin-
do aciklanan siyasi parli plallornlari, laban-
laidarikadronundusuncolorininbirharnani
niloligindo. Ancak nuslakbol yonolinlori ic-
raalacisindanlazlabaglayiciniloliklasiniyor.
BRNC SAYFADANDEVAM
-
Ancak Ronnoynin aday olarak ilanin-
dansonrasalondagocniskurullaylarda
yasananlarkadarbuyukcoskuyasannanasi
soru isarollorino nodon oluyor. Mill Ronnoy,
nodornbaskanliksocinilarihindo,kanuoyu
yoklanalarindaondusuksonpalioraninasa-
hipadayolarakdakayillaragocnisdurunda.
lsaackasirgasinodoniyloilkguncalisna-
lariiplalodilonkurullayinikincigunu,Cun-
huriyolci larli acisindan yildizlar gocidino
sahno oldu. u yilki kurullayin ana konus-
nacisi olarak socilon Nov }orsoy oyalolinin
Cunhuriyolci larli labaninda oldukca popu-
lor valisi Chris Chrislo konusnasinda lok bir
koz bilo isnini annadan banaya yuklon-
di. Ronnoynin, baskan yardinciligi adayli-
gilislosindobulunanChrislioningonlunual-
nak icin onu bas konusnaci yapligi bolirlili-
yor.Ancakulusalkurullaybaskonusnaciligi
polilik kariyor acisindan kilil onondo rol oy-
nayabiliyor.2004yilindalllinoissona-
lorluguno aday olan arack ba-
na, ayni yil }ohn Korrynin
AD baskan adayi socildigi
kurullayinanakonusnacisi
olarak ilk dola polilikanin
ulusal sahnosino ciknis
vo olkili konusnasiyla bulun dikkallori uzo-
rino coknisli. 1urk nulusun on yogun oldu-
guoyalolinvalisiChrislionindoRonnoynin
kaybolnosi halindo 2016 baskanlik yari-
sina kalilacagina kosin gozuylo bakiliyor.
Anorikankanuoyuiso,kurullayinikin-
cigunundokursuyocikanbirbaskaisniko-
nusuyor. Mill Ronnoynin osi Ann Ron-
noy olkili duygusal nosajlariyla bir anda
ADninoncokkonusluguisinhalinogoldi.
KurullayinikincigunundosalonagolonMill
Ronnoy iso konusna yapnayarak, konus-
nalariosivooskiAD DisisloriakaniCon-
doloozza Ricoin arasinda olurarak dinlodi.
Kurullay nodoniylo 1anpa sokaklarinda
ana ozolliklo 1inos lorun salonu covrosindo
alinan siki guvonlik onlonlori dikkal cokiciy-
di.MillRonnoyidosloklonoyocoginibolirlon
Cunhuriyolcilarlininbaskanadayadaylarin-
dan Ron laulun doslokcilorinin salona yono-
likyuruyusuisopolisongoliylokarsilasli.1an-
pasokaklariiso,kurullaynodoniylosohroakin
odon dov nodya ordusu vo polilik kalabaligi
lirsalbiloroksosloriniduyurnayacalisankadin
dornoklorindon,gocnonhaklarisavunuculari-
na,kurlajkarsillarindansilahhakkisavunucu-
larina kadar dogisik gruplarin aronasina don-
du.irgrupproloslocuiso,uyukuhrando-
nonindoovsizkalanlarinsigindigiolsanovica-
dir konl Hoovorvilloo alifa kurduklari 30 ca-
dirlikRonnoyvillodogunlordir,Cunhuriyolci
larlininokononipolilikalariniprolosloodiyor.
Kongroyo kalilan Cunhuriyolcilor 6
Kasinda yapilacak baskanlik socinlori
icinlunolinsonundaisikgoruyorvounul-
lu konusuyor. Mill Ronnoy lorsonbo ak-
sanisiyasihayalininbolkidoonkrilikko-
nusnasini yapnaya hazirlanirkon, Cun-
huriyolcilor icin kanuoyunun lsaaclo da-
gilan dikkalini yonidon colbolnok zor bir
ugras olnaya dovan odocogo bonziyor.
tNNlNlYkHlMUHk8lklN||kK(|k|0|k|
lo yandan Cunhuriyolci larli kurullayina
yasanan bir irkci saldiri golgo dusurdu. CNN
adina kurullayi lakip odon siyahi kadin habor
kanorananina Cunhuriyolci larlili iki kisi
laralindan lindik lirlalildi. Saldirganlar siya-
hi nuhabiro, iz hayvanlari islo boylo boslo-
riz diyo soslondi. lay uzorino parlililor polis
laralindankongrosalonundancikarildi.CNN,
konloransgorovliloriiloisbirligiicindoolayiolo
alarakgorokoninyapildiginiacikladi.larliyo-
nolinidouaksanikikalilincinizuzucubir
davranisainzaalnislir.Harokollorininnazo-
roliyoklurvokabulodilonoz.aciklanasiyapli.
k804ecr4a|(|r4ek|
8a|]ct(etes|]aka|ar4|
ta|ar|]et(||er4erk80]eI.]t]||a|ketefcr||er|
Cumhuriyeti Parti resmen ilan etti:
Obamann rakibi Romney
ta|ar|]et(|art|,||cr|4ar|rIapase|r|r4eduzcnlcncnulualKurulta,inda,Vittlomnc,ioartininl8L
hakanada,iolarakrcmcnilanctti.6Kaimunu,aoilacakccimdcLcmokratlartininada,i8arack
Ohamaninrakihiolacakolanlomnc,,l8LtarihindckiilkVormonhakanada,iolaraktarihcccti.
Kara|ta]|r |k|rc|
r Iapa]a e
|er M|tt kcre], ka
ra|ta] sa|crar4a
sa|re]e ciilchir
liktccikaraktum
huri,ctcilar
tililcriclamla
di.l8Lnin,cni
lirtLad,iol
ma,aada,lnn
lomnc,,du,u
alkonumai,
lalmcrikalila
rinunho,unca
cncokkonutuu
iimoldu.lOO
lll:lLuLlS,JOL
SKllLl
k80 |askar|ra sa|kast 4a||| s||| ]cret|e kars| ||r 4|t| e]|ep|ar| |at|r|a]ar asker|er4er kara|a (ete
r|r ]e|er| tatak|ar4|. krt|cr] e4er (sc|4a) e |saac ka|a| 4e tatak|arar asker|er aras|r4a.
Hk8|k
kNk||I
F
O
T
O

R
A
F
: A
P
, L
E
W
I
S
L
E
V
I
N
E
10 kUI0 0I |k;|M8| ZAMAN
f17;@?89<IC<I
tUMk|l 0Nk| KlnlL
-
ali'nin okononik anbargosu al-
lindaki lran, 120 ulkodon dovlol
baskanlari, basbakanlar vo bakanlarin
yor alacagi aglanlisizlar Harokoli 16.
Zirvosi'no ov sahipligi yapiyor. lki gun
surocok zirvonin on ononli konukla-
rini M Conol Sokrolori an Ki-noon
ilo Misir Dovlol askani Muhannod
Mursi olusluruyor. lran zirvo ilo bir
yandan AD lidorligindoki ali'nin uy-
guladigi okononik anbargonun iso
yaranayacagi nosaji vornoyo calisir-
kon, digor yandan Suriyo vo nuklo-
or prograni konusunda dunya kanu-
oyunun doslogini alnak isliyor. la-
zar gunu orgulun donon baskanligi-
ni Misir'dan dovralan lran, onunuzdo-
ki 3 yil boyunca irlosnis Millollor'don
sonra dunyanin on lazla uyosi bulunan
siyasi orguluno lidorlik yapacak.
Zirvo oncosi AD vo lsrail, M Co-
nol Sokrolori an'in 1ahran'a gilnono-
si icin buyuk bir baski yapnisli. Ancak
an, dunya nulusunun yuzdo 50'sindon
lazlasinin lonsil odildigi orgulun zirvo-
sino son anda kalilna karari alnisli. an,
1ahran'daki lonaslari sirasinda lranli
yolkililorlo ikili gorusnolor gorcokloslirdi.
Zirvonin dikkal cokon digor li-
dori iso Misir'in Muslunan Kardos-
lor kokonli lidori Mursi. aglanli-
sizlar Harokoli'nin Yugoslavya vo
Hindislan'la birliklo on ononli uc ku-
rucusundan biri olan Misir'in zirvo-
do dovlol baskanlari duzoyindo lon-
sil odilnosi 1979 yilindan bori ko-
sik olan iki ulko arasindaki diplona-
lik iliskilorin yonidon losis odilnosi icin
ononli bir adin olarak dogorlondirili-
yor. Mubarok rojini dononindo Misir,
lran'in $ii yayilnaciligi posindo oldu-
gunu ono surorok 1ahran'a lopki gos-
loron Arap ulkolori arasinda on sira-
larda yor aliyordu. Mursi'nin nonsubu
oldugu Muslunan Kardoslor haroko-
li, rladogu'daki on guclu lslani akin
olarak dogorlondiriliyor vo $ii nozhobi-
no karsi durusuyla da biliniyor.
lran zirvo ilo birliklo bir yandan dun-
ya nukloor polilikalarini doslokliyor'
nosajlari vornoyo calisirkon, digor yan-
dan da ozolliklo Suriyo konusunda guc-
lu bir inisiyalil oldo olnoyo calisiyor. Dun
konuyla ilgili olarak lran larlanonlosu
Dis lliskilor Konisyonu askani Alaad-
din urucordi yapligi aciklanada lran,
Misir vo Vonozuola'dan olusan bir ag-
lanlisizlar 1roykasi' oluslurnaya calis-
liklarini acikladi. urucordi, 1royka'ya
Suriyo'nin konsulari lubnan vo lrak'i
da dahil odocoklorini soylodi. Misir'in
bu lur bir nokaniznaya sicak bakna-
si boklonniyor. Mursi, bu ay icindo Suu-
di Arabislan'da yapilan lslan Konloran-
si 1oskilali zirvosindo 1urkiyo, lran, Misir
vo Suudi Arabislan'dan olusan bir Suriyo
1onas Crubu oluslurulnasini onornisli.
1ahran, ali laralindan uygulanan
vo son aylarda lran'dan polrol alini-
na buyuk sinirlanalar goliron okono-
nik anbargodan kurlulnak icin zirvo-
do polrolunu salacak nuslorilor do ari-
yor. lran lolrol akani Ruslon Kasini,
aralarinda Hindislan, Alrika ulkolori
vo rla Asya ulkolorinin do bulundugu
bazi ulkoloro polrol salnak icin gorus-
nolor yapliklarini ilado olli. lran, nuk-
loor progranina doslok alabilnok ana-
ciyla 1ahran'da bulunan ulko lonsilci-
lorinin nukloor losislorini gozobilocogini
do duyurnuslu. ugun lran Dini lidori
Ayolullah Ali Hananoy laralindan aci-
lisi yapilacak olan zirvodon cok ononli
kararlarin ciknasi boklonniyor.
-
Rojin nuhaliforiylo Suri-
yo ordusu arasindaki kan-
li calisnalar surorkon bir koz daha
kanoralar karsisina gocon Suri-
yo Dovlol askani ossar lsod, ul-
konin kuzoyindo alili ulkolor la-
ralindan bir lanpon bolgo ku-
rulnasini nunkun gornodigini
soylodi. Suriyo'do yayin yapan ll
Dunya lolovizyonuna vordigi nu-
lakalla lsod, ulkosindoki krizi bol-
gosol vo kurosol bir savas olarak ni-
lolondirorok, bunun sona ornosi-
nin zanan alacagini soylodi. 1ur-
kiyo ilo iliskiloro do doginon lsod,
Kriz dononindo 1urk halki yani-
nizda durdu. Sirl bazi 1urk yol-
kililorin cohaloli yuzundon gori
donnoniz ni gorokir` iladolori-
ni kullandi. Llkodon ayrilna ihli-
nalini dogorlondiron ossar lsod,
Valanini sovon sahis kacnaz.
Llko disina ciknaz. Ancak bu ya-
sananlar olunlu bir suroc. Llko
kondi kondini lonizliyor. diyo ko-
nuslu. Kondisino siginan Suriyo-
li siginnacilarin sayisinin 80 bini
gocnosi uzorino 1urkiyo son gun-
lordo lanpon bolgo icin uluslara-
rasi lopluna baskisini arlirnis-
li. lransa Dovlol askani lrancois
Hollando da 1urkiyo'nin girisinini
dosloklodigini aciklanisli.
alisnalarin dovan olligi ul-
kodo nuhalil zgur Suriyo rdu-
su (S), ldlib'in 1allanaz boldo-
sindo bir askori havaalanini olo go-
cirdigini vo buradaki 10 holikoplo-
ri inha olligini iddia olli. u arada
Nov York 1inos gazolosi, Suriyo-
li nuhaliforin kullandigi bonba
vo silahlarin lrak ordusundan lo-
nin odildigini ono surdu. Habor-
do Abu Khalod adindaki bir silah
kacakcisinin, lrak ordusu vo gu-
vonlik guclorindon salin aldigi si-
lahlari Suriyoli nuhaliforo vordigi
kaydodildi. 0|; Hk8|k||k|kVll
-
Anorikan Associalod lros habor ajan-
si, Suriyo ilo ilgili uluslararasi loplunda
konusulan bulun planlarin kilil unsurunun
1urk ordusu oldugunu bolirlon bir habor yap-
li. Ajansin haborindo, ic savasa suruklonon
Suriyo'do krizin onuno gocnok icin gundon-
do olan ucusa yasak bolgodon, guvonli bol-
go ilanina ya da dogrudan askori nudahalo-
yo kadar bulun planlarin ana aklorunun 1urk
ordusu olacagi vurgulandi. Ajans, Suriyo ilo
on uzun sinira sahip ulko olan 1urkiyo'nin
nisahr olligi Suriyoli siginnaci sayisinin 80
bini asligini vo 1urkiyo'nin arlik daha laz-
la siginnaci barindirabilocok durunda ol-
nadigini duyurduguna dikkal cokli. Habor-
do, 1urkiyo'do golonoksol olarak birbirino no-
saloli olan ordu vo hukunolin do Suriyo kri-
zi nodoniylo birbirlorino ihliyaclarini lark ol-
ligi vo lan bir illilak icindo harokol olligi yo-
rununda bulunuldu. Ajansa konusan lohigh
Lnivorsilosi 1urkiyo analisli Honri arkoy iso,
1urk ordusunun, 1urk loplununda bozu-
lan inajini duzollnok icin Suriyo konusunda
kahrananlik yapnaklan cokinnoyocogi id-
diasini dilo golirdi. arkoy, bununla borabor,
1urk kanuoyunda isloksizligo do dikkal co-
korok, 1urkiyo'nin honuz Suriyo'yo lok basina
nudahalo odocogi gorokcoloro sahip olnadi-
gi dusuncosini dilo golirdi. 0|; Hk8|k||k |kVll
Esed: Tampon blge
fclklilcdXj^\i\b`[\`c
k: ar|]e ||e |||||
p|ar|ar4a k|||t
faktcr Irk cr4asa
iXe[Xe9XcXekjqcXifml
I0 |ker|r ]e c|4aa 8a|art|s|t|ar narckct'nn !6. zrvcnc cvahol ,aoan ran, 40 ulkcdcn ldcrn katilacai
ahran'dak toolanti lc 8ati',a mc,dan oku,or. ran zrvc lc hr ,andan 'dun,a nuklccr ooltkalarimi dctckl,or'
mcalari vcrmc,c caliirkcn, dcr ,andan da ozcllklc Sur,c konuunda uclu hr n,at cldc ctmc,c calii,or.
8Mere| ekrete
r| 8ar K|ccr, k80
e lsra||'4er e|er
|ask||ara raer
ahran'dak 8a
lantiizlar zrvc
nc katili,or. 8an
Kmoon dun ran
tumhurhakani
Vahmud lhmc
dncad lc lc hr
ara,a cld.
lOOlll: lLuLlS
ar|]e cr4asa, a
|a||Ner|r kcrtrc|r
4ek| |c|e|ere a(ak
e |e||kcpter|er
|e homha ,adiri
,or. ncr un ,uz
dcn azla knn
ha,atini ka,hct
t ulkcdc, oncc
k unku oocra
,onlarda olcnlc
rn a,ii !4! ola
rak du,uruldu.
lOOlll: lLuLlS
Sl\ll lSllV: nlSlN LllS
8csra e ar|]e.
20. yuzyilin son dononinin on aci, on acinasiz sava-
si osna Savasi'ydi. Lc bucuk yil kadar suron bu sa-
vasla 100 bino yakin insan olnuslu. Sayisini daha da
nolloslirirsok, bu konuda on saglikli araslirnayi ya-
pan osna Araslirna vo olgolono Morkozi'no goro
sayi 97.214. unun icindoki loplan sivil sayisi 39.685:
askor sayisi iso 57.529. lonlorin yuzdo 66,2'si os-
nak: yuzdo 25,4'u Sirp vo yuzdo 7,8'i Hirval.
lon sivillor bakinindan da osnaklar
33.071 ilo birinci: Sirplar 4.075 ilo ikinci vo Hir-
vallar 2.163 ilo ucuncu sirada yor aliyor. Kisacasi,
bu guvonilir kaynaga goro, 3,6 yilda olon loplan
sivil sayisi 40 bin civarinda bulunuyor.
Halirlanacagi gibi, dunyanin, 1urkiyo'nin vo bi-
zin do soyrolliginiz bu savas zananin Anorikan
askani Clinlon'in Saraybosna'daki pazaryori kalli-
anindan soko olnasindan oluru hon ulkosini hon
do NA1'yu silahli nudahaloyo zorlanasi sonucu
iki hallalik bir hava bonbardinanindan sonra Sirp-
larin aloskosi kabul olnoloriylo sona ornisli.
ugun bazi bakinlardan osna'yi halirlalan
vo 21. yuzyilin on kanli, on acinasiz on zalinano
uygulanalarindan birisi olarak sindidon lariho
gocon Suriyo'doki lsod rojininin isyan baslirna
cabasi'nda binlorco insan oldurulnus, binlorcosi
luluklannis, binlorcosi do konsu ulkoloro sigin-
nak zorunda kalnis bulunuyor.
Yaklasik 18 aydir on kanli, on hunhar nolollar-
la surdurulon bu rojin kanpanyasinda bugun kac
kisinin olduruldugu, kac kisinin luluklandigi, kaci-
nin akibolinin no oldu-
gu lan bilinniyor. lsa-
son aradan gocon 30 yila
ragnon 1982 Hana kal-
lianindaki kurban sayisi
bilo hala lan olarak bolli
olnus dogil.
No var ki, bu arada
Suriyo'doki rojin kal-
lianini izloyon, bunla-
ri bolgoloyon, dunyaya
duyurnaya calisanlar da
olbollo var. u konuda on basla M lnsan Hak-
lari Yuksok Konisorligi urosu goliyordu. Kalli-
anlarin basladigi ilk donondo kurban sayisi vo-
ron bu buro gocon araliklan bu yana horhangi bir
vori ya da sayi aciklaniyor. u buro bolki hala vori
lopluyor: ana 8 aydir da aciklana yapniyor.
askalarina golinco: nosola Suriyo lnsan
Haklari Cozlon Crubu da bu konuda calisi-
yor. 29 Mayis ilibariyla bu gruba goro 9.183 si-
vil, 3.821 do askor olaylarda olnus bulunuyor.
u larihlon sonrasi iso vorilniyor.
Honon honon ayni larih ilibariyla bir bas-
ka kurulus olan lnsan Haklari lhlallori olgolono
Morkozi'no goro iso sayi su sokildo: 11.884 sivil olu:
2.159 olu do Suriyo guvonlik guclorindon.
unlara ilavolon rojinin kallianlarini gunu gu-
nuno lospil odon vo bunu inlornol silosindo acikla-
yan Suriyo $ohillori'no goro isyanin uzorindon go-
con 528 gundo, 26 Aguslos 2012 larihi ilibariyla so-
hil sayisi 28.185. u kurulus bu sayiyi Suriyo vila-
yollorino goro do acikliyor. $an, $an'in dis na-
hallolori, Hunus, Daraa, ldlib, Halop, Doyr Zuhr,
Rakka, Suvoyda, Hana, lazkiyo, 1arlus, Hasa-
ko, Kunoylra gibi yorlor bunlar. Silosindo, Annan
llani'nin dovroyo girdigi 12 Nisan 2012 ilo 19 Agus-
los 2012 arasinda 12.817 sohil vorildigi, bunlardan
1.125'inin cocuk, 1.243'unun do kadin oldugu bolir-
liliyor. Kurulus, ayrica silosindo rojin laralindan lu-
luklananlari vo bolgolorini do hor gun yayinliyor.
Sadoco gocon halla sonu yaklasik 500 kisinin
olduruldugu, bu sayinin hor gun 100 civarinda soy-
rolligi goz onuno alindiginda Suriyo $ohillori'nin 26
Aguslos 2012 larihi ilibariyla acikladigi 28.185 sohil
sayisina olbollo inannak gorokiyor. una son gun-
lori do oklorsok vo buna goro dusunursok 18 ayda
yaklasik 30 bin sohil vorilnis oluyor. u sayi supho-
siz insana buyuk vo dorin bir olon voron cok yuk-
sok vo aci bir sayi. lgor rojin durdurulanazsa, bu
sayi noroloro kadar lirnanir, Allah bilir.
osna'da 3,5 yilda 33 bin civarinda osnak
kallodilnisli. Suriyo'do iso rojin 18 ayda 30 bini
kallolnis bulunuyor. u sayiya, akibollori bolli
olnayan, bolgolononoyon, norodo olduyso ora-
da kalanlar olbollo dahil dogil. Yaralilar, kaybo-
lanlar, kacanlar da ayri bir locaal labii.
Dunya, 1urkiyo vo bizlor osna'yi soyrolnis,
ali'yi, M'yi sunu bunu suclayip durnusluk...
zanan dunya da, 1urkiyo do, horkos Anorika'yi
boklonisli. $indi do oylo. Kasin socinlorindon
sonra Anorika bolki harokolo gocor unudunda
horkos. Ya gocnozso, no olacak` Rojin oldurnoyo
dovan ni odocok` u soruyu basla dovlol adan-
lariniz olnak uzoro horkos kondino sorsun. Ayrica
rojini vo rojino arka cikan lran'i doslokloyonlor do,
on azindan sussunlar arlik. f.ertarqtaar.cc.tr
Kas| se(||er|r4er
scrra ker|ka |e|k| |a
rekete e(er aa4ar
4a |erkes. Ya e(et
se! kej| c|4re
]e 4ea | e4ecek!
8a scra]a |asta 4e
|et a4a|ar||t |erkes
ker4|re scrsar.
(|r'4er fte 4erees|
-
in, nukloor baslik lasiyabilon kilalararasi yoni nosil balis-
lik luzo dononosi yapli. in dovlol lolovizyonu CC1V'do ya-
yinlanan gorunluloro goro Donglong-41 isinli 14 bin kilonol-
ro nonzilo ulasabilon luzo gocon ay basariyla donondi. Anorikan
nodyasinin vo islihbaral birinlorinin daha onco duyurdugu iddi-
alar boyloco dogrulannis oldu. lokin'in bu luzoylo AD'yo yolis-
no vo luzo savunna sislonlorini dolno yolonogini arlirdigina dik-
kal cokon uznanlar, bu luzo sisloninin Asya-lasihk'loki guc don-
golorini dogislirobilocogini kaydolli. 0MkN|k0| lLKN
'c|at k|e4ar'a
sc]|e]|r |se4'| arsar'
-
M Mullocilor Yuksok Konisorligi'nin
vorilorino goro, ossar lsod yonolini-
nin uyguladigi siddollon kacan 200 bino ya-
kin Suriyolidon yaklasik 40 bini lubnan'da
bulunuyor. inlorco nulloci ulkodo kalacak
kanplar kurulnadigi icin, canilordo, sigin-
diklari ovlordo ya da cadirlarda yasana lu-
lunnaya calisiyor. Zor sarllar allinda yasan
nucadolosi voron Suriyolilor, lsod rojininin
dovrilnosinin ardindan ovlorino donnonin
hayalini kuruyor. Salih Sani isinli 13 yasin-
daki Suriyoli cocuk, duygularini dilo golirir-
kon olkisindo kaldigi 1urk dizisino gondorno
yapiyor. Suriyo'do do yaygin izlonon Kurl-
lar Vadisi' dizisini bogonorok izlodigini, dizi
kahrananlarini cok sovdigini bolirlon Salih
Sani, uluslararasi loplunun yalniz birakli-
gi Suriyolilorin carosizligini su sozlorlo anla-
liyor: 'lolal Alondar'a soyloyin. Monali ilo
Abdulloy'i gondorsin. ossar lsod'i vursun-
lar, bizi ondan kurlarsinlar. 8|YkUI ll
Fikret Ertan
a|ra, |k| 4r]a aras|r4a ka||]cr
lki Dunya Arasinda'nin bu bolunundo: Sahra'yi kacirnak isloyon
Cabir, sans osori orada bulunan Asli'yi da kacirnak zorunda kalir.
Cabir acinasizdir vo Sahra'yi olindon kacirnanak icin onuno cikan
lun ongollori gozunu kirpnadan olkisiz halo golirir. Solin, haslano-
do Sahra'yi bulnaya calisirkon Ali do, babasinin annosini kacirdigini
ogronir vo poslorino dusnok islor. lakal Solin ongolino lakilir. Digor
yanda Solin'lo ilgilonnok zorunda kalan Ahnol iso Nisan'i yino ih-
nal odor. kMkNY0|UIV !9.30
lcr uuclcr'dc nakt ikintii
Dizinin bu aksan yayinlanacak bolunundo konu
soylo: Yoni yayin dononinin yaklasnasi, Ahnol vo
Mural'a yoni lokliforin yolunu acarkon, Sadi nakil
akis sorununu coznonin yollarini ariyor. Ahnol,
lorido ilo ilgili kararlarini gozdon gociriyor. Mural
dors vordigi cocuklardaki ani azalnaya inal, hiz-
landirilnis dorsloro basliyor. IkkIV 22.00
Ier|r k|t ||e fak|r c|ar|r ||k]es|
Dunyada yasanan on buyuk asklar babalar vo kizlari arasindadir.
Hicbir baba kizinin buyuyup baska bir adani ondan daha cok sovo-
cogino ya da baska bir orkogin kizini ondan daha cok sovobilocogi-
no inannaz, inannak islonoz. 1R1'nin yoni dizisi Zongin Kiz lakir
glan' ilk bolunuylo okranda. asrollorini Lluk zkan (lakir g-
lan) vo lcon zkaya'nin (Zongin Kiz) rol aldigi dizinin ilk bolunu-
nun konusu soylo: Son doroco varlikli bir adan olan Konal oy, ku-
cuk kizi iricik'in siradan vo usluno uslluk asiri lalihsizligi yuzundon
bocoriksiz halla aplal gibi gorunon bir adani koluna lakip ovlono-
cogin adan diyo ovo golirdigindo kiyanol kopar. ir do usluno da-
nal adayinin ovdo oluslurdugu kaos, hor soyin usluno luz bibor olur.
Konal oy bu danal adayini hic ana hic sovnoz. IkI I !9.50
K<C<MQPFE 18
10 kUI0 0I |k;|M8| ZAMAN
Sl\ll lSllV: SLtL LuuN lNuuN
1
2
3
4
5
6
7
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0|0kN kk I) na,vanlardan vc ha,van
larin zarar vcrchlcccndcn korkma,
ha,van korkuu. uccc hckc. )
\aktndcn oncc, aliilan zamandan oncc.
lzc'nn hr lcc. 1) Vancz,umun
cmholu. Lurun, dnn. Kahr, mczar.
4) lrinin ,aotii tatli ida maddc. \on,
,an, chct. la'in olaka arct. )
Kur'an'da hr urc. 8r ,arimada hata
hulunan takim vc,a ,arimaci. 6) L
orulmcm, akinlik mc,dana ctrcn,
olaanutu. I) Kukurtlc aritilarak crtlc
trlm kaucuk. Lt vc ,umurtai cn
urctlcn kumc ha,vani. 8) 8r lmz.
Kadin vc,a crkcc vcrlcn cncl ad, ahi,
zat. YUKkk|0kN k;k|Yk I) Saatlcrn cctl
oarcalarini harckctc ccrcn holum, ,a,.
) \ucudun, hclrl hr orcv ,aoan vc
inirlari kcn olarak hclrlcnm holumu,
uzuv. 8ar,umun cmholu. 1) lkcl hr
lah. laktan'da mchur hr chr. 4)
Saoka ,crnc kullanilan, kirmizi, kalin
cuhadan ,aoilmi, tcocndc oukulu
olan, lndr hcmndc halik. lnlam. )
Ozcnl, duzun, u,un. Omanlilarin
loma',a vcrdklcr ad. 6) Omanli donan
mainda kullanilan cckdr cnndcn hr
ava cm. I) \atak doldurma,a
,ara,an ,un, oamuk, kitik vh. c,lcr. 8)
Lkn vc ot dcmctlcrn araha,a ,uklcmc,c
vc,a harmani aktarma,a ,ara,an uzun
aoli, uc dl, ahao arac. 9) 8r zaman
hrm. Kur'an'da hr urc. I0) un, cda.
lva,ct cdcn. II) uzuntu vcrc, acikli.
cmzlk vc,a tcdav amaci,la u,u
,ukcktcn uzcrnc doru oukurtmc
,olu,la ,ikanma. I) 8aklallcrdcn, icak
holclcrdc ,ctcn, hrcok turu hulunan
hr htk vc hu htknn hazi turlcrndcn
cldc cdlcn, hckmlktc muhl olarak
kullanilan maddc.
Bulmaca kef|k k]4|r r.a]4|rqtaar.cc.tr
1
2
3
4
5
6
7
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SAMANYOLU TV TRT 1 MEHTAP TV ATV KANAL D SHOW TV STAR TV
KANAL 7 TV8 TV 5 DOST TV
TRT HABER DNYA TV ?C8CKM
KANAL A KANALTRK CINE5
YUMURCAK TV TRT OCUK
SAMANYOLU HABER TV HABERTRK 24 CNN TRK NTV TGRT HABER
FOX TV TVNET
a HABER
06.00 Vcrhaha \cnun
08.10 na,atin Nahzi
I.40 Kcndmzc Loru
I4.0 \cl Llma
I6.0 lol nka,clcr
I8.I lna nahcr
I9.10 'k Lun,a lrainda'
.0 Sncma 'Kacak'
00.00 Sncma 'Olum \uruu'
I0.4 8o,lc 8r Sc, \ar mi.
I1.00 uun Ortai
I1.4 8 Numarada Scnlk \ar
I6.10 tomcd,a
II.10 nahcrakt
I9.00 Lz 'Kohra akh'
0.00 lna nahcr
I.00 Sncma 'Kralik Katl'
1.00 Vuhahhct Krali
I0.10 Lun,a,i ucz,orum
I4.00 Lz
'nanimcl Sokai'
I6.40 Lz 'lh Kalhm'
I8.I lna nahcr
I9.00 l llaka
I9.0 Sncma 'tczalandirici'
I.10 Sncma '\aam
Ka,nai'
09.40 30 luto orcn
I0.I ltaturk'un
lkr Soralari
I4.10 , lkr
I9.00 lna nahcr 8ultcn
I9.0 Sncma '?cnz Kiz
lakr Olan'
.40 Sncma 'Korkuuz'
1.1 lkli Sclm
09.00 Vukahclc
I0.00 Kur'an Orcn,orum
I.10 man vc na,at
I1.10 uuk Otc
I6.10 tcvcnu'lKchr
II.10 Kirik ct
I9.00 V.lcthullah
uulcn \aazlari
1.00 Not Lctcr
08.10 Lz 'Sclcna'
I0.00 Lz '\ah tazhc'
I6.4 Lz '\ah tazhc'
I9.00 lna nahcr
0.00 Sncma
'Kaoimdak tau'
.00 Sncma 'tinar laci'
00.I0 Lz 'na,at
Lcvam Ld,or'
09.10 Lckora,on
II.00 Lz 'umutuz
Lv Kadinlari'
I4.40 Lz 'lka,a Lurai'
I6.10 Lz 'lrka Sokaklar'
I9.00 lna nahcr 8ultcn
0.00 8cn 8lmcm Lm 8lr
.I Sncma '!20'
00.10 Schckc
09.00 na,ata uulumc
09.10 Show Kuluo
I4.10 Lz 'ldini
lcrha Ko,dum'
I8.10 lna nahcr
I9.10 \arima
'Sccrn Lucllou'
I.10 Lz 'Sukunlar'
1.4 na,ata uulumc
09.00 Lz 'Shrl lnncm'
II.00 Kadin lrorami
'l,c 8 llan'
I1.I Soramiz
I6.I Lz '8cn lct'
I8.10 lna nahcr
0.00 nanlar llcm
.00 Lz 'lcr uuclcr'
00.10 \crl Lz
08.I0 Lz '?c,nco'
II.10 Kc, \aam
I1.00 Nl'n Lun,ai
I6.00 urk llm
I8.00 lna nahcr
I9.00 urk llm
I.00 nahcr Saat
.00 urk llm
'Scht lnnc'
08.40 Namazla \aamak
09.0 tz llm
II.10 \ tari
I1.10 Sulc,man,c Lcrlcr
I4.00 8clccl
II.00 \ tari
I8.10 lna nahcr 8ultcn
0.00 Salia \olculuk
.10 nkmct linari
I0.40 Vaal Sckcr
I.40 Koc 8ucak Lun,a
I4.40 Scvl,c Loru
I6.10 lac \akcn Llr
II.I0 ncr uunc
8r Kavram
I9.10 cmaa
.00 luula
1.10 Lot \ Ozcl
09.10 loco,o
I0.4 thana Sirran
I.00 Lcnc ucl
I4.00 ncoc `wc
I6.I loco,o
I8.00 Lcnc ucl
I.00 8cnc 8o,ut
.0 nuzur klm
1.10 lc,a nda,cta
08.10 Ozcl uundcm
09.1 uundcm
I6.1 urk,c
landai
II.1 Lun,a uru
I9.0 Kuklallcr
0.00 lna nahcr
I.0 8clccl
1.00 Soor Krtk
09.00 tocuk Saat
I0. Vozak
I.10 uun Ortai
I1. Lmck laci
I6.00 Kahc Naklcn
I9.00 lna nahcr
0.10 lrti nahcr
I.10 Lcnz lcncr
1.10 urku \olculuu
09.00 Sormak Lazim
I0.10 8ain vc uundcm
I.10 nahcr Vcrkcz
I.00 \cmcktc Sohhct \ar
I6.00 tc nahcr
II.4 ncr Sc, nakkinda
I9.00 nad Konualim
0.10 lna nahcr
1.10 Son 24 Saat
I0.0 tz Lz 'latz'
II.4 l,ct Olun
I1.00 Olc nahcrlcr
II.0 tz Lz 'Nna Okulu'
I8.0 8r Lcmct \acmn
I9.1 Sicak uundcm
0.0 Sncma 'lk Lctcr'
.4 uonul Sohhct
1.4 nahcr
08.4 uzun Ku,ruk
II.00 om
I.1 ucuzlcr
I.I0 tallou
I6.4 torncl vc 8crnc
II. Loooddo
I9.0 lrka 8ahccdc 8lm
I.0 lrthur
.4 lnnc Shrlc,
09.0 8r \armi
8r \okmu Kclolan
I0.0 lacan vc
\cd Kaadar
I.10 lcocc
I6.00 Jhhcr vc Jahhcr
II.1 clal
I9.4 Kclolan
0. lk
08.10 uazctclcrdc 8uun
I0.4 Olc,c Loru
I4. Soor 8ultcn
I6.4 uunun nahcr
II.4 lkam nahcrlcr
I8.4 nahcr 8ultcn
I9.4 lna nahcr
I.4 8uun Nc Oldu
.4 uunun Ozct
09.I0 uunc 8ali,or
I0.00 nahcr Vaai
I1.00 !3 lani
I.00 nahcr 8ultcn
I6.4 Lkonomdc uorunum
I9.00 lkam laooru
0.00 nahcr 8ultcn
0.0 urk,c'nn Nahzi
1.00 ! uun
09.00 Vodcrator nahcr
I0.00 Vodcrator
I.10 lnkara uunddcm
I6.00 nahcr 8ultcn
I9.4 Soor
0.00 nahcr 8ultcn
0.I 1/24
.00 Vodcrator
1.4 Vodcrator
09.00 laramctrc
I0.00 nahcr oolantii
II.00 8uun
I4.10 Lmlak uundcm
I8.00 lna nahcr
I9.I na,at uczncc
uuzcl Sahldc
I.10 lnkara uunluu
1.10 8urada La tok
09.I nava Lurumu
II.00 nahcr Vcrkcz
I4.00 uunun cndcn
II.00 lkam nahcrlcr
I8.10 uccc uunduz
0.00 lna nahcr 8ultcn
I.00 8uun/\arin
.I Sact'n uarai
1.00 uccc 8ultcn
09.I0 l,aalarda 8uun
09.0 Scktor lnalz
I0.I0 Salikli \aam
II.00 8rnc Sa,a
I.00 uun Ortai
II.10 lmcrka'nin uundcm
I9.00 lna nahcr
I.00 ldrc
1.00 nahcr'23
08.10 talar Saat
I0.10 Lz '?chrl Sarmaik'
I.10 Lz '\alanci lomantk'
I4.10 Lz 'na,at 8l'
I6.4 Lz '\cr uok lk'
I8.10 lna nahcr
I9.I Lz 'Lnlc Scvl'
I.00 Sncma
.4 Lz 'tanim 8cnm'
I0.00 Nc Lcrnz
I.00 Orta Kuak
I1.00 uunduz
I.00 nahcr
I6.00 lolklnk
I9.00 lkam
I.00 lmhal
.00 Vuhal
00.00 uccc
09.00 l! Sahah
I0.1 Soor 8ultcn
I.00 l2 8uun
I.1 Satir lrai
II.00 lan
I8.00 l3 lkama oru
0.00 tc na,at
I.00 Son Lurak
.10 Son Sa,a
|aks: 0212 454 14 91 epcsta: tclcvz,onQzaman.com.tr kMkNY0|U 0216 524 95 24 KkNk| 7 0212 437 80 80 KkNk| 0 0212 413 51 11 kIV 0212 300 66 66 H0RIV 0212 331 55 55
Ikk 0212 335 00 00 |0X IV 0212 454 56 00 NIV 0212 335 00 00 tNN IUkK 0212 413 56 00 IV8 0212 288 51 52 IkI I (0312) 490 43 00 kIUK 444 1 178
Yes| Ustac|a
kraf"| ar|at|]cr
u Llko'yo Lluslararasi
Vonodik liln loslivali'ndo
yarisan Aral hlninin
yonolnoni Yosin Lsla-
oglu ilo basrol oyuncu-
su Noslihan Alagul konuk
oluyor. Lslaoglu vo Ala-
gul, aralla kalnis iki gon-
cin oykusunu aklaran hl-
ni canli yayinda anlali-
yor. 5 lylul'o kadar do-
van odocok Vonodik liln
loslivali'nin iddiali hlnlo-
rindon Aral'in konusula-
cagi progranda, hlndon
ilk karolor vo kanora ar-
kasi gorunlulori do yayin-
laniyor. IkI IUkK !9.35
-
1915'in kis aylarinda yasanan gorcok bir kahrananlik hikayosini
konu alan 120 hlnindo zgo zbork vo Cansol llcin bas-
rolu paylasiyor. l. Dunya Harbi ulkonizo do sicranis, Ruslar Dogu
Anadolu'da lrzurun islikanolindo laarruza gocnislir. uyuk bir is-
yana gobo olan Van'daki }andarna 1unoni sohirdon ayrilir vo Kalkas
Cophosi'ndo Ruslar ilo olun-kalin savasi icino giror. uyuk sikinli icin-
do savasan ordunun cophanosi lukonnok uzorodir. Van'da az da olsa
cophano vardir, sinirdaki askorloro gondorilnok islonir lakal oldo dog-
ru durusl kagni bilo kalnadigi gibi, oli lulok lulan honon honon hor-
kos copholordodir. Hicbir caro bulunanaz vo yaslari 12 ilo 17 arasinda
dogison cocuklar cophoyo gilnok icin gonullu olur. Honon hazirlikla-
ra girisilir, 120 cocuk, 1915 cak ayinin donduran ayazinda cophanoyi
sirllanir vo karli daglara dogru yurunoyo baslar. KkNk| 022.!5
Var'4a I0 ka|raar ]rek
;a|arar efsares|r|r |e|ese||
-
dullu bolgosol $ahnaran'
bu aksan okrana goliyor. Ya-
risi insan, yarisi yilan olan $ah-
naran olsanosi baslangic vo so-
nun, dogun ilo olunun, iyi ilo
kolunun, insan ilo yilanin birbi-
ri icindo kayboldugu binlorco yil-
lik bir olsano. llsano, Anadolu'da,
Coyhan'da ovlordo ninolorin, do-
dolorin agzindan suzulur, karisir
ukurova'nin borokolli lopraklari-
na. Cobolinur Dagi'nin oloklorindo-
ki alkuyusu'nda, Yilankalo'do vo
Misis Koprusu'ndo olsano gorcogo,
gorcok olsanoyo donusur... $ahna-
ran olsanosi, ozolliklo yasli insanla-
rin kondi yorunlariyla anlalliklari
olkiloyici bir yapin...IkI Hk8|k 2!.05
{C|DMLILL
SAMANYOLU TV 00.00
YN.: llltK lLLLN
OYN.: 8OLO \LuNu, Vll\lV L'l8O
8r hoothtn dovucuu, kural dii dav
ranilarindan dola,i hrac cdlr vc ,cral
tinda orutlcncn dovu ma,ainin aranan
adami olur. ulkcdc hu,uk hahlcrlc olum
cul dovulcr ,aoilirkcn rakoz dovu uta
i Shno da, k cnc dovucu ctmcktcdr.
SON SAMURAY
CNBC-e 22.00
YN.: LLwllL ?wtK
OYN.: OV tluSL, KLN wllNl8L
lmcrkan uvar ,uzhaii llrcn ccmtc
oldurduu Kizildcrllcr cn ucluluk du,u
u ,ai,or, lmcrkan hukumctnn avaci
ooltkaina da kizin. Ondan, Jaoon moara
torluk orduunu o doncmdc modcrn a,ilan
dovu tcknklcrndc ctmc tcn,or.
P88DB8PE8@
KANALTRK 21.30
YN.: LlllLN llONOlSK\
OYN.: nuun JltKVlN, lltnLL wLS?
llm, uc arkli zaman hrmndc, hr adamin
cvd kadini kurtarmak cn haindan c
ccn cruvcn konu ali,or. oma, cancv
ccmc, ararkcn, trco adli hlm adami kan
crc kari tcdav ,ontcmnn ocndcdr. lt
ronot olan om c hr crccn ocndcdr.
BI8C@BB8KC
TV8 21.00
YN.: wL uNu
OYN.: JL L, Llt SlNu
Vali olarak hai hclada olan ca,lak hr kra
lik katl, zcnn hr Jaoon adamini oldurmc
, olanla,an katl hulma n utlcnr. lncak
adami oldurulduu zaman lcr kariir vc
kahramanimiz, talhz hr kralik katl lc ail
katl hulmak cn ttak kurmak zorunda kalir.
; < C 9 F Q L B ? <
< B D F Q = < E < I
I < = ? 8 D 8 C P <
< E B < E 8 I K 8 E
9 < J D D 8 K < D
< B F C x 8 B 8 C F Q
P D < I 8 B G C
8 I < K ; 8 B 8 I
04|| |e|ese|
;a|arar'4a hr
cancnn na
il doduu vc
dldcn dlc nail
,a,ildii anlati
li,or.
cbYcd[\klkXZXe
kX_d`e\kd`pfi[lb
YUU| 8U|8U| SlN8uL
-
os alli bolun sonra bolki ana ilk bolundo lula-
cagini biz do lahnin olniyorduk. diyor lslor Cuc-
lor dizisinin Ahnol Kural'i... Slar 1V'do yayinlandigi ilk
bolunundon ilibaron lononon olan dizinin lulacagi-
ni vo inlornollo liklanna rokoru kiracagini sadoco dizi-
nin oyunculari dogil, kinso lahnin olniyordu. Dizinin
gordugu ilgi, kinino goro larkli konodi anlayisi', kini-
no goro absurl sonaryo' ilo aciklansa da Ahnol Kural'a
goro bunun lok nodoni var: saniniyol.. Yonolnoniniz
Solcuk Aydonir nizahiniza inaniyor. ir do izloyici bizi
sanini vo dogru buluyor. Kondinizlo dalga gocliginiz
icin projonin dogru olduguna inaniyorlar.. Mural Con-
cir vo Sadi Colil ilo iyi bir uclu olusluran Ahnol Kural, li-
yalronun yani sira likrinin lnco Culu vo 1R1'do yayinla-
nan lvinin lrkogi adli dizilordo aldigi rollorlo lanisli lolo-
vizyonla. Cazi dizisiylo golon basrol, royling yuzundon
uzun soluklu olnasa da 2010 yilinda Solcuk Aydonir'in
yonolligi algi ongi adli sinona hlnindo Mural Concir
ilo basarisini kanilladi oyuncu.
Dizido birobir kondilorini oynadiklarini, boyloco daha
inandirici olduklarini soyloyon Kural, lnsanlarin bizo
gulnosinin bir nodoni do kondinizi oynuyor olnaniz.
ir do biz oynadiklarinizi zalon gorcok hayalla yasadik,
yasiyoruz. unlari yasanadin diyon bir oyuncu lanini-
yorun. yuzdon do kondi adlarinizi kullandiginiz icin
insanlar bizo guvoniyor. Soklordoki rahalsizliklari ciddi
ciddi anlalliginiz zanan kinso kalo alniyor. Ana allini
nizahla boslodiginiz zanan hon guluyor hon do olup
biloni hayrollo karsiliyor. diyor.
Son bolunlorindo guldurnuyor' oloslirisi alsa da
dizi, yayinlandigi gunun on cok izlonon yapini. ln azin-
dan basi sonu bolli olnayan bir yapin. lzloyici bolun
sonunda nolorin yasanacagini lahnin odoniyor. Zalon
diziyi izlonir kilan unsurlarin basinda da bu norak go-
liyor. Halla yonolnon dogaclana yolonogi olan Ahnol
Kural'dan azani dorocodo islilado odiyor. azi sahnolor-
do dogaclana yapligini anlalan Kural, birbirinin bonzo-
ri dizilordo rol alnanak icin dironiyor. lok cok sonaryo
gondorildigini, ancak bunlari kondisino uygun bulnadi-
gi icin kabul olnodigini ozolliklo bolirliyor: ir diziyi al-
nislar harnanlanislar. on kondini o sonaryonun icin-
do gornuyorun. Nodon insanlara ayni soylori izlolliro-
yin ki` lnsanlar izlosinlor nullu olsunlar. Savaslar, kaza-
lar vo olun haborlori... lnsanlar gulnok isliyor ana hor-
kosin nizah anlayisi larkli. izinki dogal...
ls|er (|er'4e
ker4|r| c]ra
]ar k|et Ka
ra|, zlc,clcr
hz kcndmz
lc dala cct
mz cn c
v,or vc tako
cd,or."d,or.
Sl\ll lSllV: SLtL LuuN lNuuN
KLTR-SANAT 19
10 kUI0 0I |k;|M8| ZAMAN
Irkar ;cra]
k|t|r crtaka|'4a
e|(ak 8arar
a4|ra c]k c4|
8|r ar| c|atsa
Irk|]e, 0I4'te
ek|r K|tap |aar|'r4a
Kat|aer |est|a||'r4e 0ca ||e
8at| t|k|e |a|asa]cr
Yekta Kcpar ||e
sctr sak|ra4ar...
-
1urk sinonasinin Sullan'i 1ur-
kan $oray'a, 49. Allin lorlakal liln
loslivali'nin acilisinda, Sanalla Sosyal So-
runluluk dulu vorilocok. loslival'don ya-
pilan aciklanada, $oray'in, loslival yonoli-
nino bir yil onco vordigin sozu yorino goli-
riyor vo Anlalyalilarla bulusuyorun. dodi-
gi ilado odildi. Anlalya uyuksohir olodiyo-
si vo Anlalya Kullur Sanal Vakli (AKSAV) is-
birligiylo 6-12 lkin 2012 larihlorindo duzon-
lonocok 49. Lluslararasi Anlalya Allin lorla-
kal liln loslivali kapsaninda yor alan Sanal-
la Sosyal Sorunluluk oduluno 1urkan $oray
dogor goruldu. $oray'a odulu, Anlalya u-
yuksohir olodiyo askani vo AKSAV $orol
Kurulu Lyosi lrol. Dr. Muslala Akaydin la-
ralindan 6 lkin'doki Acilis vo nur dullo-
ri loronindo sunulacak. $oray, 7 lkin'do ya-
pilacak golonoksol loslival korlojino do kali-
lacak. Alilla Dorsay'in hazirladigi 1urkan $o-
ray lolografari sorgisinin acilisina da kalila-
cak olan sanalci, Akdoniz Lnivorsilosi lloli-
sin lakullosi'ndo duzonlonocok bir soylosi-
do, ogronciloro sinona vo oyunculuk konu-
sundaki donoyinlorini anlalacak. KU|IUkkNkI
-
ozkir icoklori'nin, ir Solgun Adan'in,
Haziran'in yazari, usla oykucu vo ronan-
ci Solcuk aran'in adi, bundan boylo bir odullo
do anilacak. }alo Sancak laralindan 2006 yilinda
kurulan lslanbul Calapora Kullur vo Sanal Dor-
nogi, 4 Kasin 1999'da yilirdiginiz Solcuk aran
adina, bu yil ilki gorcokloslirilocok bir oyku odu-
lu duzonliyor. Solin llori, odul socici kurullarin-
da yor alnana kararini yasarkon vo yazarkon
incoligi, duyarligi, dogori handiyso cignonnis
sovgili dosl' dodigi Solcuk aran icin dogisliro-
rok, odulun socici kurul baskanligini kabul olli.
Socici kurulda llori'nin yani sira Sozor Alos Ay-
vaz, llknur zdonir, Mohnol Zanan Saclioglu
vo 1urhan Cunay yor aliyor. dulo, honuz ya-
yinlannanis, oyku kilabi niloligi lasiyan osor-
lor aday olabilocok. Sadoco bir osoro vorilocok
odulun son kalilin larihi 9 Kasin 2012. dulo
dogor bulunan dosya, 20 cak 2013 larihindon
sonra aciklanacak vo Kirnizi Kodi Yayinovi la-
ralindan kilaplaslirilacak. dulo kalilnak islo-
yonlor, dosyalarini Calapora Sanal, 1unol, ln-
siz Sokak, $orol Apl. No: 4, Kal 2. oyoglu ad-
rosino oldon loslin odobildigi gibi posla yo-
luyla da gondorobilocoklor. Ayrinlili bilgi la-
lozo68Cgnail.con vo vvv.galapora.org ad-
rosindon odinilobilir. KU|IUkkNkI
-
u yil 19.su duzonlonon Lluslarara-
si lokin Kilap luari dun basladi. 2
lylul'o kadar dovan odocok luara Kullur vo
1urizn akanligi'nin lonsilcilori do kalil-
di. Yolkililor, onunuzdoki yil 1LYAl lslan-
bul Kilap luari'nda in'in, 2014'lo duzonlo-
nocok Lluslararasi lokin Kilap luari'na iso
1urkiyo'nin nur Konugu Llko olarak ka-
lilini konusunda ilk rosni gorusnolori, luar
yonolini vo lokin Yayincilar irligi baska-
niyla yapacak. luarda Kullur vo 1urizn a-
kanligi laralindan yurululon 1urk Kullur, Sa-
nal vo ldobiyalinin Disa Acilini (1lDA)
prograni, yabanci yazar, yayinovi vo covir-
nonloro lanililacak. Ayrica nodoralorlugu-
nu Kuluphanolor vo Yayinlar Conol Mu-
dur Vokili lrol. Dr. nur ilgo Kula'nin ya-
pacagi, Llusal Konilo Koordinaloru vo Ku-
luphanolor Yayinlar Conol Mudur Yardin-
cisi Lnil Yasar Cozun, yazar Molin Colal vo
yazar ya aydar'in panolisl olarak kalilaca-
gi 1urkoy ook Markol baslikli bir do pa-
nol duzonlonocok. KU|IUkkNkI
-
Nov York 1inos gazolosindo bir
nuzik oloslirnoni $ohka Kulluor
icin Sihirli llul donisli. Cozlorini ka-
palip Kulluor'in nuzigino kondini kapli-
ranlara bu yorun cok nanidar golocok-
lir. uyulu, gunosli bir bahco, sosi hu-
zur voron bir havuz vo ucsuz bucaksiz bir
hikayo. $ohka Kulluor'in yan fuluylo an-
lalligi birbirindon larkli sihirli hikayolor.
Yan ful sanalcisi $ohka Kulluor'in
kondi isniylo duzonlonon Lluslara-
rasi $ohka Kulluor Dogu ali ilo u-
lusuyor' loslivalinin bu yil ucuncu-
su gorcoklosliriliyor. Ankara'daki 11
ilk porlornanslan olusan vo dunya-
nin pok cok yorindon golocok sanal-
cilarla 12 konsorin duzonlonocogi los-
livalin bulun konsorlori 30 lylul-19
lkin larihlori arasinda Ml $ura Kon-
sor Salonu vo Ankara Rosin vo Hoykol
Muzosi'ndo nuziksovorlorlo bulusacak.
Dogu ali ilo ulusuyor loslivali'nin
ono cikan gruplari arasinda Kosova li-
larnoni rkoslrasi, in }iangsu Kadin-
lar Colonoksol rkoslra, lilvanya da
rkoslrasi, Koro Milli rkoslra, Kaza-
kislan da rkoslrasi, Karadag Son-
loni rkoslrasi vo Solanik loslival r-
koslrasi bulunuyor. loslivalin acilisi,
Hz. Movlana'nin dogun gunu olan 30
lylul'do yapilacak. Acilis konsori icin
Kosova'dan Ankara'ya 65 kisilik Koso-
va lilarnoni rkoslrasi ilk koz goliyor.
$ohka Kulluor'in solisl olarak kalilacagi
konsordo Movlana koncorlosu, Yunus
lnro Lvorluru vo 1urk-Kosova orlak
kullurunu sorgiloyon osorlor soslondiri-
locok vo Movlana'nin sozlori ilo diyalog
cagrisi yapilacak. llgi cokici konsorlor-
don biri do in'don Ankara'ya ilk koz
golocok vo lanani kadin nuzisyonlor-
don olusan 45 kisilik }iangsu Kadinlar
rkoslrasi. Konsordo golonoksol in
onslrunanlarini yino golonoksol kiya-
lollori icorisindo calacak orkoslra, bin-
lorco yillik in kullurunun ono cikan
nuzik osorlorino yor vorocok.
Dunyanin on iyi konan virluozlori ara-
sinda goslorilon Arnavul konanci 1odi
lapavrani'nin solo rosilali, ilk koz ayni
sahnoyi paylasacak $ohka Kulluor vo Ko-
ron Corsov'in rosilali, Moksika'dan golo-
cok iki sira disi grubun konsori gibi olkin-
likloro ov sahipligi yapacak olan loslival,
askonlli nuziksovorlori Dogu ilo ali'nin
soslorini bir arada dinlono lirsali vorocok.
(vvv.sohkakulluorlosl.con ) KU|IUkkNkI
-
Sabil likir ilo lslanbul Modorn'in bir-
liklo duzonlodigi vo buguno kadar
pok cok yazari okurlarla bulusluran Sozu-
nu Sakinnadan bu koz Yokla Kopan'i ko-
nuk odiyor. lloslirnonlor Sonih Cunus vo
nor 1urkos, 6 lylul'do, Yokla Kopan'a ki-
laplari vo oykuculugu usluno sorular yonol-
locok. lslanbul Modorn'in bahcosindo gor-
coklosocok soylosi, saal 19.30'da baslaya-
cak. Hayalol Coni dorgisindoki calisnala-
riyla laninan Kopan'in ilk kilabi lildisi Ka-
rasi 2000 yilinda yayinlandi. Kopan'in Ask
Mullagindan Yalnizlik 1arifori kilabi 2002
yilinda Sail laik Hikayo Arnagani'na do-
gor goruldu. Ayrica Karbon Kopya adli ki-
labiyla Dunya Kilap 2007 Yilin 1olil Kilabi
dulu'nu, ir do aklin Yoksun ilo do 2010
Yunus Nadi yku dulu'nu vo Haldun 1a-
nor yku dulu'nu kazandi. 2012 basinda
ulgarcaya covrilon ir do aklin Yoksun,
Misir-llrac Yayinovi laralindan da Arapca
olarak yayinlandi. KU|IUkkNkI
Yunustan ire
YXbXPleljcXi
8es|r k]atc
|a, lsker4er a|a,
Scmihczcan,
unccr8a,kara
ihi,ctkiniim
lcrn katkilari,
la oluan ktao,
8izim\unua
dairdcrinlik
liincclcmcvc
,azilardan olu
u,or.
U|as|araras| ;e
hka Kat|aer '0ca
8at| ||e 8a|asa]cr'
lctivalininilinc
konuklarindan
hiridctindcnc
lccckolanvcta
mami kadin mu
zi,cnlcrdcnolu
an 45 klk J
anu Kadinlar
Orkctrai.
=
F
K
F

I
8
=
18
8
#8
P
:
8
E
;
<
D

I
<
C
;|4|]e ka4ar Yaras |rehak
kinda ,uzlcrcc ,a,in ,aoildi.
naccttcoc unvcrtc orc
tm u,c lro. Lr. lhmct \a
ar Ocak'in cdtorluundc
hazirlanan '\unu Lmrc' kta
hin cn oncml arki, hu hu,uk
mutaavviin ctraindak mt
vc canclcr lc araina mc
ac ko,mai. dcolok haki
aciini dcvrc dii hirakan hu
tavir, 'kuru' hr \unu Lmrc
orol,lc karilama tchlkc
n dc hcrtara cd,or.
MkHlk0|MlkSlN8uL
-
lnsan on cok, bildigi konuda yanilirnis.
Kullur akanligi'nin Yunus lnro' kilabi-
na ilk yaklasin biraz boylo oluyor. Yunus lnro
hakkinda yoni no yazilabilir no soylonobilir`
dusuncosiylo onco ilgisiz bir suzus, sonra norak-
li bakislar. Dorkon, okur yuzuno yayilan on-
yargili vo cokbilnis ilado, saylalar ilorlodikco alli
pullu bir nahcubiyolo donusuyor.
$indiyo kadar Yunus lnro hakkinda yuz-
lorco yayin yapildi. Hacollopo Lnivorsilosi og-
rolin uyosi lrol. Dr. Ahnol Ya-
sar cak'in odilorlugun-
do hazirlanan kilabin on
ononli larki, bu buyuk
nulasavvilin olralinda-
ki nil vo olsanolor ilo
arasina nosalo koyna-
si. ldoolojik bakis acisi-
ni dovro disi birakan bu
lavir, kuru' bir Yunus
lnro proliliylo karsilas-
na lohlikosini do borla-
ral odiyor. Yolkin isinlo-
rin nakalo vo yazilarin-
dan olusan kilap, boylo-
co Yunus'un hakiki va-
sillarini daha nol orla-
ya koyuyor. lvvola, Yu-
nus lnro'nin icino dog-
dugu siyasi vo sosyal
orlanin nasil oldugu-
na dair liliz bir naka-
lo karsiliyor okuru. Sol-
cuklu vo oyliklor dono-
ni Anadolu'su uzorino
uzun yillar calisna yapan
1uncor aykara, Diyar-i
Run'a golon gocorlor ilo
1urk vo Muslunan un-
surlarin icindo yasadigi
sosyo-okononik vo liziki
sarllara dair lospilloriy-
lo, Yunus'u anlanak icin
saglan bir zonin olus-
luruyor. Ayni ninval-
do gorunso do Ahnol
Karlal'in araslirnasi da,
Yunus'un icino dogdu-
gu kullurol vo onloloklu-
ol orlana dair vorilor su-
nuyor. ir bakina Karlal,
Yunus'un iklin orik
dalina anda yodin uzu-
nu dodigi dononi ros-
nodiyor.
Kk( YUNU Vkkk H|l '8lIlM YUNU'
Akadonik hayalini Yunus lnro'yo vaklolnis
1uran Alplokin'in uc nakalosi, Hangi Yunus`'
larlisnalarina kalkida bulunuyor. Lc Yunus',
Yunus lnro Divani vo Risalolu'n-Nushiyyo' ilo
Alovi oklasi ldobiyalinda Yunus lnro' baslik-
li calisnalar, Yunus icro baska Yunus'lara dair
kusalici bir bakisa sahip. Kilabin odiloru Ahnol
Yasar cak da, buyuk nulasavvilin bir suli ola-
rak no lur bir kinligo vo nosrobo nonsup ola-
bilocogino dair iki nakalosiylo kalkida bulunu-
yor. Conc larihci Hasin $ahin'in Yunus'un soy-
hi 1apduk lnro'nin varligina dair calisnasi ay-
rica dikkalo dogor. $ahin, bir zananlar laruk
Kadri 1inurlas vo Ahnol Kabakli gibi isinlorin
gorcok bir sahsiyol olnadigini iddia olligi 1ap-
duk lnro'nin, hic do hayali biri olnadigini, halla
olo konigo burunup' 1apdukilor donilon bir suli
loplulugunun uyosi oldugunu soyluyor.
osir Ayvazoglu'nun, Cunhuriyol sonra-
si Yunus lnro yorunlari uzorino yapligi aras-
lirna vo dogorlondirnolor iso kilap icindo baska
bir kilap olacak kadar dogorli. luad Koprulu'nun
1913'lo 1urk Yurdu'nda yayinlanan iki nakalo-
siylo aydinlarin gundonino giron Yunus lnro
ilgisinin Cunhuriyol sonrasi donondoki goli-
sini, bu kilabin saylalari arasinda kalnayacak
kiynollo bir dorinligo sahip. Ayvazoglu, Yunus
lnro'nin 1urkiyo'nin nodornlosno surocindo,
dogisik dusunco akinlari icindo nasil algilandi-
gina dair dorinlikli analizlori ilo kilabin dogori-
ni bir kal daha arliriyor. nur ilgo Kula, Yunus
lnro'do ogulluk, 1olorans vo lnsancilik' bas-
likli nakalosindo Yunus'un cagdasi alili yazar
vo dusunurlor ilo insana vorilon dogor acisindan
ilginc karsilaslirnalara yor voriyor. Yunus'un ro-
nanini yazan lskondor lala, hilanul nisk niyo-
lino kilabin kapanisini yapiyor. Cunlulu' adli
yazisinda lala, gordugu bir ruyada Yunus lnro
ilo yapligi hayali soylosiyi yazarkon, buradan ha-
rokollo Dorvis Yunus'un lasavvuli dusuncolorino
rosni gocil yapliriyor.
u arsivlik kilabin, yolkin vo doyurucu nilo-
liginin yaninda ulak bir oksikligi do var. Moso-
la Yunus lnro nonkibolori uzorino bir calisnayi
islor islonoz ariyor gozlor. lakal kilabin odiloru
Ahnol Yasar cak'in da bolirlligi gibi oncodon
lospil odilon bazi basliklara ail nakalolor, gorokli
nuhlol vorildigi haldo golnoyinco boylo bir bos-
luk olusnus. Yino do, bu kadar kusur kadi kizin-
da da olur, ana Yunus lnro uzorino bu kadar
kusalici vo yolkin nakalo bir kilapla zor bir araya
golir. Son soz: izi bilnoyon no bilsin / ilonloro
solan olsun diyon izin Yunus'un solanini al-
nak isloyonlorin bigano kalanayacagi bir calis-
na Yunus lnro' kilabi.
-
Sayin rhan lanuk,
yoni bir 1urkiyo burjuvazi-
si larlisnasi baslalli: iyi ki do bas-
lalli diyobiliriz zira bu nosolo, 1urki-
yo burjuvazisi nosolosi dunuylo, bugu-
nuylo vo on ononlisi yariniyla 1urkiyo icin,
1urkiyo'nin golisnis bir hukuk dovloli olarak sur-
durulobilir daha yuksok bir iklisadi buyuno suroci-
ni kalici kilabilnosi icin cok ononli. 1urkiyo burjuvazisi-
nin niloligi uzorino bir-iki soz soyloyobilnok snanli vo 1urkiyo
Cunhuriyoli larihinin iyi bilinnosini, bu da yolnoz, ali Avrupa
iklisal larihinin do iyi bilinnosini gorokliriyor.
Sayin rhan lanuk, 1urkiyo burjuvazisino yonolik dogor-
londirnolordo bulunurkon agirlikli olarak ilgili konularin siyasi
vo kullurol boyullarini olo aldi: ancak, bu 1urkiyo burjuvazisi no-
solosini daha iyi dogorlondirobilnok, daha iyi anlayabilnok icin
nosolonin iklisadi boyullarinin da vo ozolliklo do 1urkiyo dov-
lolinin ranl yaralna vo dagilna boyullarinin cok iyi incolonno-
si gorokiyor.
ir gazolo yazisi boyullarinda konunun Cunhuriyol, halla
1960 oncosino gilnok isloniyorun, zalon hilon do nunkun do-
gil: 1960 larihi do raslgolo socilnis bir larih pok dogil. 1urkiyo oko-
nonisinin 1923-1960 arasi dinaniklorinin bu poriyolla pok do-
gisnodigini, kini iklisalcilarin yapnaya gayrol olligi dononlo-
no calisnalarinin da pok anlanli olnadigi kanisindayin: aslinda
1960-1990 arasi poriyolla da bir iklisalci acisindan cok da ononli
bir kilonolro lasi da yok. 1990 sonosindon ilibaron sornayo haro-
kollori, 1996'dan ilibaron do A ilo gorcokloslirilon gunruk birligi
dinaniklordo ononli dogisikliklorin lohunlarini ciddi bir bicindo
aliyorlar. 1960 larihinin ononi do dunya okononilorindo bu larih-
lon, halla biraz daha oncosindon baslayan ihracala dayali buyuno
lrondlorino karsi, 1urkiyo'do 1960 ilibariyla zalon novcul olan ilhal
ikanoci nodolin daha da buyuk olcudo konsolidasyonuyla Cunoy
Koro lipi okononilorlo yollarin cok bolirgin bir bicindo ayrisnasi.
u larihloro kadar 1urkiyo okononisino cagdas anlanda bir
okononi donok do cok kolay dogil, okononi vo siyasol lunuylo
ranl yaralna vo bu ranli uloslirno lonollorino dayaniyor. 1960'li,
70'li yillarda konula okononisinin, ilhal ikanoci nodolin guclon-
nosiylo 1urkiyo ranl okononisindo dorl lonol ranl urolno, bo-
luslurno nokaniznasi on plana cikiyor: bu dorl nokanizna no-
galil laiz oranlariyla, asiri dogorli, konlrollu kur polilikalariyla, ko-
runaci dis licarol polilikalariyla vo piyasa dogori allinda birilori-
no lahsis odilon Kl1 urunloriylo orlaya cikiyorlar. Anilan donon-
lordo buyuk sornayo aciklarina ragnon nogalil duzoylordo olus-
lurulan laiz oranlarinda 1urkiyo burjuvazisi krodilor kullandi, bu-
yuk doviz aciklarinda bilo asiri dogorli 1l orlaninda ayni burjuva-
ziyo doviz kullandirildi, ucuz ilhalal yaplirildi: vahsi koruna du-
varlari arkasinda bu 1urkiyo burjuvazisi icorido son doroco nilolik-
siz nallar urolli, rokabol disi kaldi, cok buyuk korunacilik ranllari-
nin uzorino olurdu, Kl1 urunlori do naliyollorinin bilo cok allinda
yino bu burjuvaziyo aklarildi, bu cok ucuz, bulcodon hnanso odi-
lon Kl1 nallarini yapliklari cok kolu urolindo girdi olarak kullan-
dilar. u dononlorin rosni iklisalcilari bu ranl nokaniznalarinin
bir lur sornayo birikin nodolinin kacinilnazlari olduklarini da id-
dia ollilor ana bir lurlu 1urkiyo'do sornayo birikonodi, kisi basi-
na rool buyuno oranlari Cunoy Avrupa ulkolorino, Lzakdogu ul-
kolorino oranla cok dusuk kaldi, 1urkiyo lakirlik, issizlik, rokabol-
sizlik zincirini kiranadi. u dorl ranl nokaniznasi siyasoli, siyasol
yapna larzini da buyuk olcudo bolirlodi: siyasol valandasa daha
nilolikli kanu hiznoli urolno yarisina donusonodi, lun siyasol
bu dorl ranl nokaniznasi nuslugunun basina gocnok vo valan-
dasa hiznol dogil ranl dagilna cabasina donuslu. Yapilan araslir-
nalar bu dorl nokaniznanin yaralligi ranl lularinin hor sono nil-
li golirin uclo birini asan bir lulara ulasligini orlaya koynakladir.
1un okononi vo siyasol ranl nusluklarina hakin olna suroci ola-
rak laninlandiginda da 1urkiyo sozdo burjuvazisi do ali Avru-
pa luru bir burjuva dogil, dovlolo, ranl nokaniznalarina goboklon
bagli, bir dovlol asalagi olarak laaliyollorino dovan olli. u sozdo
burjuvazi uluslararasi Soguk Savas yillarinda donokrasi vo hukuk
dovlolinin yanindan bilo gocnok islonodi, askoro yaslandi, kondi
gorcok sinilsal cikarina ihanol olli. Sornayo harokollorinin sorbosl-
losnosi (1990), A ilo gunruk birligi suroci (1996) 1urkiyo burju-
vazisi uzorindo buyuk olkilor vo ayrisnalar yaralli: gunruk birli-
gi kararina gidorkon 1urkiyo'nin iki buyuk holdinginin larkli rol-
lor usllonnis olnasi konulara yakin ki-
silorin halizalarinda daha cok lazo. Sor-
nayo harokollorinin sorbosllosnosi, A ilo
gorcokloson gunruk birligi 1urkiyo burjuvazi-
si uzorindo cok ononli, yapisal donusunloro no-
don oldu: o larihloro kadar nusluk baslari, ranl urol-
no nokaniznalari Ankara laralindan konlrol odilir, bu
nusluklardan Anadolu sornayosino, nodrol yani ranl havu-
zunun kucuklugu vo daha da ononli olnak uzoro siyasi nodonlor-
don pay aklarilnazkon, dis licarol rojininin nispolon liborallosno-
si Anadolu'da olusan yoni sornayo gruplarinin dis pazarlar, ihracal
uzorindon yoni bir sornayo birikin nodolino yol acnislir. Agirlik-
li olarak 1LSKN'un lonsil olligi bu yoni sornayo birikin nodoli
ranl nokaniznalarina dogil do dis pazarlara ihracala dayali oldu-
gu icin cok daha olkinlik lonolli, cok daha nodorn bir suroco lo-
kabul odiyor.
kNKkkk |N0|K| |K0N0M
Ancak, 1LSKN'un Ankara kokonli ranl nokaniznalarina nu-
luz odonodigi, bu nodondon do sornayo birikinini ihracal, dis
pazarlar uzorindon gorcokloslirnoyo basladigi donon 1LSKN
sonsiyosi allinda laaliyol gosloron gruplarin Ankara ilo siyaso-
lon kan uyunsuzlugu yasadigi bir donondir vo paradoksal ola-
rak Ankara ilo bir zananlar olusnus novcul kan uyunsuzlu-
gu yoni sornayo birikin nodolino olkinlik kazandirnislir. 1LS-
KN dis pazarlar uzorindon, siyasol sonsiyosini kullannadan,
kullananadan yoni bir sornayo birikin nodolini oluslururkon,
bu suroc kacinilnaz olarak dovlollo iliskisi cok sinirli, urolino, ih-
racala dayali yoni vo bonin cok olunladigin bir burjuva sinilinin
da lonollorini alnislir. lakal, 1urkiyo'nin icindo bulundugu son
on sonolik siyasi suroc 1LSKN'un Ankara ilo gocnislo novcul
kan uyunsuzlugunu buyuk olcudo orladan kaldirnislir. u siyasi
vo radikal donusunun 1LSKN'un urolin vo sornayo birikin
lorcihlorino yansinalari 1urkiyo'nin golocogini, yoni 1urkiyo'nin
yoni burjuvazinin kadorini bolirloyocoklir. onin, bir iklisalci, bir
yurllas olarak lonol ondison Ankara ilo 1LSKN arasindaki
buzlarin son on sonodo yasanan orinonin 1LSKN'un sorna-
yo birikin nodolini dis piyasalardan Ankara ondoksli bir nodolo
gori covirno ihlinalidir: kurosol kriz do naalosol bu olunsuz ih-
linali daha da guclondirnoklodir.
1LSKN son sonolordoki basarilariyla 1urkiyo'nin,
Anadolu'nun cohrosini dogislirnislir vo daha da ilori dorocolor-
do dogislirnoyo adaydir: ancak, yoni sornayo birikin nodolinin
kaynagi, yonu dis piyasalardan Ankara'ya dondugu olcudo bu
olunsuz ihlinali suroclon 1urkiyo, Anadolu, 1urkiyo donokrasi-
si vo okononi buyuk zararlar gorobilir.
1urkiyo'nin donokrasi vo okononi golocogini 1LSKN'un
onunuzdoki donon lorcih odocogi sornayo birikin nodoli uzo-
rindon okunak ikliza olnoklodir: 1LSKN'un, bu yoni Anado-
lu burjuvazisinin hodoh, ruyasi nosola Kuba'ya puro ihrac olnok
ni, yoksa Ankara cikisli ihalolordon para kazannak ni olacak-
lir`.. e.karakasqtaar.cc.tr
10 kUI0 0I |k;|M8| ZAMAN
20YORUM f
Sl\ll lSllV: KlLl LNtLl
30 luSOS 20!2 lLlSLV8L Sl\: !1!58
I|||N|N !|||'| ||| !|||||N||N ||N|!||N|||!||||.
8C 8B9LCLK
<BI<D;LD8EC@
||I| 0|I|!||||| |.'. |||N| ||!|\|I '|||||.
0|N|| \|\|N |d|d|d.
\.;|r '.||, .e |.|||m
0ere| ||!|| \.|!|m:||
|kkUK Kkk0|(
'||m|| ||!|| .e \.;|r
'.||||r|r !em||:||
HkYk 8|;|k
|e||.m0||( |.,|.r|
M||H K|||(
|e||.m0||( |.,|.r
\.|!|m:||.||
k| Hkk
K|N0|k Y||MkI
MUHkMM|0 Y||MkI
M. 8UkkK KUkUN
0M|k KkkkKk;
Ik||k 0|MkI
|.||. |.t.||.m.
YkKU ;M;|K
0||| |!||^||
HkkN UIkY
|||e!||||_t.m.r.:m.||
||,|e|| |||,|||e|| |.|||
Ie|: 444 8
||||.|||_t.m.r.:m.||
\.;|r !|||. Ya]|r re||
0ere| \.;|r ||!|| \.|!|m:||
M|HM|I KkM|;
0ere| \.;|r |!||^||e||
k| kKKU;, V|Y|| kYHkN
0^|e| \^re|mer
||VI YkI|t|
|.|e| ||!|||
|kIH UUk
|r|.|. \.;|r !em||:||
MUIk|k UNk|
|!||^||e|.
l. '.;|.. MUk UN|k
HkkUN (UM|N
|, |.|e||e|. MUk (kKMkK
||rm|. IUkHkN 80IKUkI
||, |.|e||e|. |MkkH U|K|k
||||||.. |UkI kk|
'(|. I|M|| YkM8|;0|U
|||||| '.r.|!\. k| (0|kK
\||m. k. YkVUI k|IUN
|||e'.|||. kY;| k|IUNK0kU
\||| |.|e||e||. ||M8U0kK
|||.|. ||kHkIIN |V
|r|e|re|. Mk| KkVkK
||||. U||YMkN kk|N
|..t|r. 0||K HkY|k||
||, |.|||.|. 0MkN k0k
0e:e '||m|||. 8kkHMKkkkY||N
80|| YkY|N I|M|t||k.
|!.r.. 8|k| 0UI(U |r|.|;.. |kHkI ;||Ik| ||;.||.|||. kII I|UN ||t|||m. |kN 0|Mkt
0.t|.r|e(. NUkU||kH KkYk |tm||. VkHI YkIkN |r;.. ;kN Kk8kK(|
'.m|r. MUKk|MN k|8kYkkK !|.|tr. M|HM|I kKN
P{E<KD P<I1 ?aman uazctc, 34!94 \cnhona, SlN8uL cl: 02!2 454 ! 454 lak:
(02!2) 454 !4 61, wL8 lLlLS: www.zaman.com.tr Loota: zamanQzaman.com.tr 8lSK:
lcza uazctcclk l.S. clcr lLKLlV: cl: (02!2) 454 82 41, lak: (02!2) 454 86 33, Loo
ta: rcklamQzaman.com.tr ?lVlN, 8ain Vclck lkclcr'nc u,ma,a oz vcrmtr.
I.m.r 0.te|e| .e e||e||r!e ;.;|r|.r.r ;.t|. |.|e|. |||.| .e;. |.|||e||r ||m|e||| |.||.||
|et. 0.te|e:|||| |';e .|||||. |.;r.| ^|e|||e !.|| |t|r .||rm.!.r ||||.r||.m.t.
Yk|k|I I|kIkk
-
Lzun aylardan bori Suriyo nodolinin lrak nodo-
lindon cok Alganislan nodolino daha yakin olacagi
ihlinalini baskin gorduk. Rojin, dovrinin askorilos-
nosinin sokaklarda savunnasiz insanlarin oldurulno
sahnolorinin surnosi yorino dovrini baslirnasini kolay-
lasliracagini dusundu. ununla birliklo dovrinin basla-
nasindan bir yil icindo birkac silahli kisi oldurulurkon
sohillorin buyuk cogunlugu savunnasiz gosloricilorin
yani sira rojin hapishanolorino voya daha dogru ilado ilo
cirkin kosinhanolorino likanan on binlorco lulukluydu.
lrak sarllarinda iki savasci akini vardi. llki isgaldon
onco golonlor vo onurgasini bir yandan son dononindo
boninsodigi lslani soylon, digor yandan Anorikan dus-
nanligi sobobiylo Saddan Husoyin rojinino olan halk
coskusunun luluslurdugu dindar gonclor ordusu. lkinci
akin iso isgaldon sonra 1ovhil vo Cihal orgulunun yani
sira bircok lslani rongo sahip gruplarin kurulnasindan
hallalar vo aylar sonra goldi. ll Kaido lidori lbu Musab
lz Zorkavi'nin o vakillor Muslunan gonc covrolordo bu-
yuk halk doslogindon boslonon Lsano bin ladin'o bial
olnosi sonrasi bu olgu golisli. u durun buyuk parala-
rin vo dogal olarak lrak'laki cihada kalilnak icin buyuk
oranda goncin aknasina kalkida bulundu. Lnnolin on
ononli baskonllorindon gorulon lrak'in hukuki voya ah-
laki gorokco olnaksizin isgal odilnosi, Araplara vo go-
nol olarak Muslunanlara agir
bir hakarolli. Ancak burada
soylonnosi gorokon bu suroco
yani ikinci akina kalilanlarin
cogunlugunun ll Kaido vo Ci-
halci Solohlik soylonino ikna
olnus kisilor olnasiydi. Alga-
nislan surocindo iso bu durun
lananon larklidir. Cihalci So-
lohlik akini o vakillor uya-
nis donklonindo ononli bir
isin dogildi. Alganislan'daki
Arap nucahillor Muslunan
Kardoslor'lo lonsil odilon ilin-
li akinin, Misir'daki Conaal-i
lslaniyo vo Cihad gibi baska
akinlarin yani sira aralarinda
1990'larin ikinci yarisinda orlaya cikan yapisiyla cihalci
olnayip nornal Soloh ogilino sahip gonclorin do bulun-
dugu baginsizlardan bir kosinin karisiniydi.
Alganislan sarllarinda Konunizn'o karsi bir lslani
yogunluk vardi. ugun lran vo $iilik karsili yogunluk,
savascilari solorbor olnok icin kullaniliyor. unun yani
sira Arap gonclorin Suriyo dovrini do dahil gonol olarak
dovrinlorin yaninda yor alnasi konusu var. ncoki dov-
rinlordon baska nodollor rojinlorlo silahli calisnalari
gorokli gordu ancak NA1'nun libya'daki varligi savas-
cilarin akin olnosini ongollodi. Suriyo'doki lslanci savas-
cilar cosilli akinlarin karisinidir. lclorindon cogu dovrin
coskusunun vo sinirsiz sokildo oldurulon halkin yaninda
yor alna duygusunun golurdugu siradan dindarlardir.
Suriyo sahnosindo silah, bonba vo bazon pallayici du-
zonogiylo yapilan siradan savasa karsin inlihar' saldirisi
nodolinin olnayisi bu olguyu loyil odiyor.
urada savasin surosinin uzanasinin Cihalci Soloh
nodolinin oraninin digor akinlarin aloyhino olacak so-
kildo arlnasina kalkida bulunacagini bolirlnok gorokli.
u oranin Arap vo Muslunan savascilardan olnasi go-
rokniyor, adi gocon akinin dusnana digorlorindon daha
lazla aci vordigini dusunon Suriyolilori do kapsayacaklir.
Ayrica bu akin on iyi sokildo orgullonobilnoklo, kondisi-
ni lorcih odon Korloz laaliyollorinin doslogi sobobiylo h-
nansnan saglanakladir. unun yani sira insanlarda hor
an oluno golurocok savasla dogal olarak dindarlasna
ogilini arlnakladir.
u dosyada on ononli nokla Muslunan savascila-
rin dovrinin cizgisino bagli kalnalari, rojinin halalarini
lokrarlananalaridir. ln ononlisi do Suriyolilorin cogul-
culugu vo bir bulun olarak loplun kosinlori arasinda
birliklo yasani isloyon ozgurluk dovrini olarak gorulno-
sindo honhkir oldugu bir sonraki siyasi suroco nuda-
halo olnonolori. Coriyo sunu soylonok kaliyor: Suriyo
sarllarinin Alganislan sarllarina bonzonosi isarol odilon
boyulla, Sovyollor'in Alganislan'a girnosi gibi lran'in sa-
vasa girno olasiligiyla sinirli kalacaklir. Savasin surosinin
Algan savasi gibi uzun olnasi dusunulnuyor.
Kalar gazolosi ll Arap, 26 Aguslos 2012
ar|]e sart|ar|r|r kfa
r|star sart|ar|ra |er
tees| |saret e4||er
|c]at|a, c]et|er'|r
kfar|star'a |res|
||| rar'|r saasa |re
c|as||||]|a s|r|r|| ka|a
cakt|r. aas|r sres|r|r
kfar saas| ||| atar
c|as| 4sr|]cr.
8|r |aska
kfar|star |!
4.cet|rka]aqtaar.cc.tr BiXcm\JfpkXi
8er|, ||r |kt|sat(|, ||r ]art
tas c|arak tcmcl cndcm
lnkara lc uSKON ara
indak huzlarin on on
cncdc ,aanan crmc
nn uSKON'un crma,c hrkm modcln
di o,aalardan lnkara cndckl hr mo
dclc cr ccvrmc htmaldr. \cn lnado
lu huruvaznn hcdc Kuha',a ouro h
rac ctmck m, ,oka lnkara cikili halc
lcrdcn oara kazanmak mi olacaktir...
<j\iBXiXbX
T

r
k
i
y
e

b
u
r
j
u
v
a
z
i
s
i
,

r
a
n
tla
r
,

d
e
m
o
k
r
a
s
i

v
e

T
U
S
K
O
N
an lanuk,
kiyo burjuvazi-
lli: iyi ki do bas-
a bu nosolo, 1urki-
osolosi dunuylo, bugu-
nlisi yariniyla 1urkiyo icin,
nis bir hukuk dovloli olarak sur-
yuksok bir iklisadi buyuno suroci-
si icin cok ononli. 1urkiyo burjuvazisi-
o bir-iki soz soyloyobilnok snanli vo 1urkiyo
b l b d
lor usllonn
silorin haliza
nayo harokoll
gorcokloson gunr
si uzorindo cok onon
don oldu: o larihloro kad
no nokaniznalari Ankara
nusluklardan Anadolu sornayos
zunun kucuklugu vo daha da ononli o
don pay aklarilnazkon dis licarol rojin
Sl\ll lSllV: SLtL LuuN lNuuN
CHl lidori Kilicdaroglu'nun asbakan'a gon-
dordigi noklup, lran-Suriyo norkozli psiko-
lojik savasin urunlorindon biri gibi gorunu-
yor. Moklup, daha dogrusu CHl'nin Suriyo
sorununun cozunu icin golislirdigi diplona-
lik plan, sadoco asbakan'in sorl covabi uzo-
rino nodyada konu odildi. Corcoklo olanla-
rin anlasilnasi icin icorik do ononli. CHl li-
dori, diplonalik bir kanufaja bilo ihliyac gor-
nodon lsod rojinini surdurocok, hic olnazsa
onrunu uzalacak bir cozun corcovosi sunu-
yor. aris, uzlasna, islikrar vo guvonin sag-
lannasini islorkon,
surnoklo olan ic sa-
vasin lok sobobi olan
azinlik yonolinino
vo arlik Suriyo yono-
lininin bilo lolalluz
olligi lsod'in cokil-
nosi sarlina, yani
donokralik bir yo-
nolinin insasi caba-
larina yor vorniyor.
Moklupla dilo goliri-
lon onori, uluslarara-
si bir loplanli duzonlonnosindon ibarol. Ana
asil nosaj lsod yonolininin bogazini siknak-
la olan hukunolo voriliyor: novcul polilika-
dan vazgocilnosi vo yoni bir baslangic yapil-
nasi icin nuhalolol olarak baskida bulunuyor.
Corcogi gornok icin diplonasinin incolik-
lorini bilnoyo gorok yok: Ananuhalolol par-
lisinin 1urkiyo'nin Suriyo polilikasini roddol-
nosi vo yoni bir baslangic onorisindo bulun-
nasi, sadoco vo sadoco uluslararasi lorazido
lsod kolosino yoni vo nulovazi bir kalki ola-
rak gorulur. lralik bir sonuc hodofonoyon,
sadoco lavir sorgilonoyo vo propagandaya yo-
nolik boylosino hanlolorin baska horhangi bir
kiynol-i harbiyosi olnaz. No yani, hukunol
bogazini sikligi Suriyo'yi olindon lulup ayaga
kaldiracak, arkasinda duran lran vo Rusya'dan
da ozur nu diloyocok` Sozu dosdogru soylo-
yolin: lgdir'da oncoki gun yakalanan SAVAK
ajani vo yanindaki sokiz kisi, hangi norkozo
vo anaca hiznol odiyorsa CHl'nin bu noklu-
bu da ayni iso yaradi.
loki larkindalar ni`
Soguk Savas'in idoolojik kuluplasnalari-
nin yorini bolgonizdo nozhop ayriliklari aldi.
Soguk Savas, ulkolorin duzonli ordularinin si-
cak bir calisna icino girnodiklori: bunun yori-
no halkin kanplara bolunorok calislirilnasi vo
lororun vo loror orgullorinin dovlollori yipral-
nak icin bir arac olarak kullanilnasi anlanina
goliyor. Savas, bir dovlolin iradosini bir baska
dovlolo zor kullanarak kabul ollirnosi donok.
Soguk Savas iso, ayni zorla ikna isinin lark-
li olnik, dini voya idoolojik larafarda bulunan
killolorin solorbor odilnosi araciligiyla yori-
no golirilnosi. 70'li yillarda sag-sol calisnala-
rinda bos bin gonciniz islo bu Soguk Savas'in
kurbani oldu. $indi nozhoplor uzorindon
bonzor bir calisna rladogu'nun lananinda
kiskirliliyor. u yoni lur Soguk Savas'in nor-
kozi lran vo bolgodoki calisna orlanindan
karli cikan ulkolor do bu nozhop calisnasina
yalirin yapiyorlar.
CHl izlodigi polilika ilo hizla bu calisna-
nin bir laralini oluslurnaya girisiyor. CHl'nin
Halay'daki kanplarda sorgilodigi lulun, nul-
locilorlo ilgili suclanalari ll Muhaboral'lan no
kadar larkli` Apaydin kanpinda CHl nil-
lolvokilinin okudugu nolin ilo 1urk gazoloci-
nin $an lolovizyonunda gozlori norarnis va-
ziyollo okudugu nolin arasinda no lark var`
1ok lark birincisinin gonullu olarak bu iso so-
yunnasi, digorinin iso zor allinda okunak zo-
runda kalnasi.
Halay'daki kanplar hakkinda CHl'lilorin
iddialari ilo ll Muhaboral'in iddialari ayni. Su-
riyolilorin kaldigi kanplarda askori ogilin vo-
rildigi, anbulanslarla nuhaliforo silah lasin-
digi, ucaklarla 1urkiyo'yo lororisl golirildigi
vs. Sorulacak lok soru -bu soruyu CHl lidori-
no sornali- ll Muhaboral ni bu kadar guclu,
yoksa CHl ni bu basil gizli sorvis oyunlarina
alol olacak kadar zayil`
Suriyo ic savasini bir Alovi-Sunni calisna-
si olarak lakdin odonlor do ll Muhaboral'lan
golon lalinallari harhyon uygulayanlar olna-
li. Suriyo'do bir insanlik drani yasaniyor. Kan-
li bir azinlik diklasi hor lurlu araci kullanarak
vo kan dokorok onrunu uzalnaya calisiyor.
Dikla hanodaninin Nusayri olnasi, Yozid ro-
lunu lsod'in oynanasina ongol dogil.
Kin olursa olsun, bolgodoki golisnoloro
nozhop poncorosindon bakan vo nozhop ai-
diyolino goro lavir alanlar, lahrik odilon yoni
Soguk Savas'in cohonnonino odun lasiyor-
lar. Cafol icindo olanlar aklini basina alnali.
.tarkcreqtaar.cc.tr
... Maddi dunyanin kanunu dongo oldugu gibi,
nanovi dunyanin kanunu da dogruluklur. Vo
hor soy 1anri'ya varir.
Din ogrolinini kaldirnak dusuncosi bon-
don uzaklir. Din ogrolini bugun hor zanan-
kindon cok daha zorunludur. lnsan buyurduk-
ca daha cok inannak zorundadir. (Son yilla-
rinda bilo olun kaygisina dusnonislir, ruhun
olunsuzluguno hor zanankindon daha cok do-
gor vorir vo yokluga inannazdi) (lunu buyuk
bir lovokkullo karsiliyordu. Ruhun olunsuzlu-
guno inandigi icin, olunu sadoco varligin dogis-
nosi gibi goruyor vo nozari yuco bir dunyanin
kapisi sayiyordu. Son sozlori: u golon olundur,
hos goldi, sala goldi.)
$unu unulnanali vo horkoso ogrolno-
li: lnsan bulunuylo vo obodi olarak olocok olsay-
di, yasananin dogori
kalnaz, hayal yasan-
naya dognozdi. Va-
siyolindoki son sozlo-
ri soylo: Dualarinizi
bokliyorun, 1anri'ya
inaniyorun.
u sozlorin sahibi
Viclor Hugo.
Viclor Hugo, A.
Conlo'u da biliyordu,
Marx'i da. nlar gibi
dusunnuyor, bunla-
ri yazabiliyor, soyloyo-
biliyordu. izdoki alicilarin cogu iso pozilivizn
olralinda dononip duruyordu. lock, kondisin-
don ahlak lolsolosi yaznasini isloyonloro lncil
var ya' diyobiliyordu. Zikrolnodon goconoyo-
cogin: Sagda loyani Sala'dan daha cok sovilon
Conil Moric, ulonl lcovil'o Marx'in Kapilal'ini
hodiyo odobiliyor. No var Marx'in Kapilal'indo
lcovil'o uluk acip basari kazandirabilocok` iz-
do Kapilal'o bu ilgi goslorilirkon, ali kulluru
Kapilal'don alacagini alnis, coklan copo alnis-
li. 1urkiyo 1970'li yillar bunalinindan Kapilal
ilhaniyla ni kurlulacakli`
Dusunco laaliyollorindo ilidal dongosi bi-
rinci sarllir. u soz ayol dogil hadis dogil: lakal
onlardan cikan bir ononli ilko. Anliloz urolno
vo sonlozin kondiligindon olusacagina dair ali-
li ilko vorinsiz bir yoldur. Ruh yoklur ilo ruh
hor soydir goruslorinin ikisi do yanlislir. ir
yanlisin ziddi dogrudur kiyasi hor yordo islo-
noz. Dogru dusunco nolodu, dogruluk pay-
larini iyi loshis odip sonlozi aranaklir. son-
lozdo bir oksiklik vo yanlis varsa, onlari gidoron
yoni sonloz aranak gorokir: lananina anliloz
urolnok dogil. u da yanlisnis, bu da yanlis-
nis... diyo diyo sirayi dogruya golirnoyo onur-
lor vo asirlar yolnoz. Yani ali'ya bakarkon kon-
di gozunuzlo baknak vo hicbir akina kapilna-
dan hopsini incolonok gorokir. Ana nasil` lli-
dal dongosi icindo.
ali'nin bulun dusunurlorindon hor biri, su
lablonun icindoki bir yoro nullaka giror: 1o-
isl (nonoloisl), doisl, panloisl, panonloisl, alo-
isl, agnoslik, (lonksiyonol aloisl gibi hallor do
var). u lablonun lorninolojisini kullanacak-
sak, ki lasavvulla bilo kisnon kullaniyoruz, kon-
dinizi nasil ilado odocogiz` iz Muslunan'iz
bunlar bizi ilgilondirnoz ni diyocogiz` gro-
nin icin ali'ya adan gondoriyoruz, onlari oku-
yoruz. lslo burada lslan'dan ilhan alan bir hk-
riyal oluslurna ihliyaci soz konusudur. izin
sosyal bilinloriniz olanaz niydi, ali'nin bun-
lardan yararlannasi akla golonoz niydi` lsiko-
loji, sosyoloji, iklisal alanlarinda biz kondi oriji-
nalliginizlo var olanaz niydik` Kondinizo go-
nis bir lolokkur alani acnadik, acanadik. $indi
sosyolog yolisliriyoruz: halbuki sosyolojinin on
az yarisi idoolojidir, Nurollin 1opcu'nun dodigi
gibi. ali'ya karsi cikarkon bilo ali'nin nololla-
rini kullaniyoruz: zinnon alicilik yapiyoruz.
Molalip vo Mozahip'lo ruhun olununo
ihlinal voron bir yorun var, lolsirdo do bu-
nun bir uzanlisi gorulobiliyor. u ali nos-
guliyolindon golno bir iz. lslo bu gibi hkri yo-
runlarda lslancilik halira golobilir. la-
kin biz lslanciligi, dibo vurunca goslorilon bir
lopki olarak baska bir ilidalsizlik halinin ila-
dosi olarak lolalluz ollik. ysa Viclor Hugo,
lolsolo lncil'i lananlar diyorok Hirisliyan-
cilik yapiyordu adini koynadan. ir ahlak
lolsolosi yaz diyonloro lncil var ya' covabi-
ni voron lock da ayni soyi yapiyordu. izin
aydininizda bu halirlayislar olnadi. unu
da gornok lazin. ok sovdigin loyani Sala
Asya Allah'in bosigidir gibi bir ilado kulla-
nabiliyor vo boni hic dogilso ulhiyol inan-
cinin do bo nubarok diyo isyan ollirobiliyor-
du. a.se||qtaar.cc.tr
10 kUI0 0I |k;|M8| ZAMAN
f21 YORUM
s|a e s|ac|||k Met|ep|er ter|r4er |c|ese| cak aas
Arap ulkolorindo olokralik rojinloro karsi halk
ayaklannalari vo bu ayaklannalarda lslan-
ci akinlarin on plana cikisi, gorok lslan'a gorok-
so lslanciliga olan ilgiyi canlandirdi. u canla-
nisi anlanaya calisirkon yapilnasi gorokon bazi
halirlalnalar var. unlarin basla goloni, ozollik-
lo ali'da ana Dogu'da da yaygin olan, lslan ilo
lslanciligi ozdos vo yokparo (nonolilik) gorno
(vo goslorno) ogilini. ysa honon bulun din-
lordo oldugu kadar lslan'da da zongin bir co-
gulculuk oldugu gibi, lslan'dan osinlonon siya-
si akinlar olarak lslanciligin da cok larkli yo-
runlari var. u yorunlar koklonci-olorilor ya da
yonilikci-ozgurlukcu olabiliyor.
lslan'in yorunlari arasindaki cosilliligi bolirli
kalogoriloro sigdirnak cok zor. Ana basla (Sun-
ni, $ii, Vahhabi, Alovi, Nusayri, vs.) hor biri ka-
lisiksiz (orlodoks) vo kalisikli (holorodoks) yo-
runlariyla nozhoplor var. Mozhoplorin ulona
(din adanlari) laralindan golislirilon yorunlari-
nin yaninda, suhlor (lasavvul orbabi) - larikal-
lar laralindan golislirilon (bizdoki Naksibondi,
Kadiri, Movlovi, Rulai, Molani vs. gibi) cosil-
li halk (volk) yorunlari var. u larikallarin icin-
don ovrilon (bizdo Said Nursi'nin onculuk olli-
gi Nurculuk bonzori) conaallor vo dini akinlar,
bunlarin da cosilli kollari var. Conaallordon ovri-
lon (bizdo lolhullah Culon'in onculuk olligi Hiz-
nol Harokoli gibi) inanc-lonolli sivil loplun ha-
rokollori var. ir do gonolliklo laik ogilin gorduk-
lon sonra, lslan'in gorok ulona laralindan, go-
rokso suh larikallar laralindan lonsil odilon yo-
runlarina noydan okuyan onlolokluollorin go-
lislirdigi, kisnon lslan dinindon, kisnon (sosya-
lizn, nilliyolcilik, liboralizn gibi) alili-nodorn
idoolojilordon osinlonorok golislirilon lslanci si-
yasi akinlar var.
lslanci akinlar yolpazosinin bir ucun-
da Misirli Soyyid Kulub vo lakislanli lbu'l ala
Movdudi'nin lonsil olliklori (lonin'don osin-
lonon) lurdon radikal-
lolalilor-siddolli lslan-
cilik (baslica ornoklori
Misir'da Conaal-i lsla-
ni, ll Cihad vo digorlo-
ri, Cozayir'do Silahli ls-
lani Crup - ClA vo di-
gorlori, onlornasyonalisl
yorunu ll Kaido olan)
var: oloki ucunda lran-
li Abdulkorin Sorus'un
(Karl loppor'don osinlonon) liboral-donokralik
lslancilik vo labii iki uc arasinda siralanan cosil-
li lonlarda lslanci akinlar (Misir'da Muslunan
Kardoslor, 1unus'la Annahda, 1urkiyo'do Mil-
li Corus Harokoli gibi) akinlar var. lslanciligin
sorl (anli-donokralik) lurlori lslan'i bir din ol-
dugu kadar siyasi bir idooloji olarak goruyor. ls-
lanciligin yunusak (donokralik) lurlori iso lsla-
ni dogorlordo siyasi aklivizn-oylon icin yol gos-
lorici yonlor buluyor. lslanciligin yunusak lur-
lori ovrilorok, lslanci corcovonin disina cikabili-
yor. unun labii ki on ononli ornogi 1urkiyo'do
Adalol vo Kalkinna larlisi. AKl'yi Muslu-
nan Donokrasi'nin ilk lonsilcisi olarak gornok
nunkun. Milliyolci, Sunni nuhalazakar vo libo-
ral dogorlorin bir karisinini sorgiloyon AKl'nin
siyasi kinligi ovrin halindo.
lslan yorunlarindaki cosilliligin bolki on car-
pici ornoklorindon biri do $ii din adanlari ara-
sindaki buyuk bolunno. ir yanda $ii nozho-
binin golonoksol yorununa bagli, din adanlari-
nin yorunu var. unlar din adanlarinin siyasol-
lon uzak durnalarini vo gorovlorinin halkin na-
novi vo sosyal ihliyaclarina covap vornok oldu-
gunu savunuyor. Hunoyni'nin golislirdigi, ra-
dikal lslancilik'lan osinlonon $iilik yorunu iso
din adanlarina siyasi rol yukluyor. lran'da lslan
Dovrini'no onculuk odon yorun bu.
ulun bunlarin anlalligi uzoro, lslan diniy-
lo bir siyasi akin olan lslanciligi birbirino karis-
lirnak buyuk (bazon kasilli) bir yanlis. 1urkiyo'do
hon lslani, hon do laik kosindo yaygin Muslu-
nan = lslanci ozdosloslirnosinin polilik saiklori
oldugu nuhakkak. ulun Muslunanlarin lslan-
ci olnadigi orlada. ulun lslancilarin Muslunan
olduklari iddiasi da larlisnali. Muslunanlarin bu-
yuk cogunlugunun, nasun sivillori kallodon ll
Kaido vo bonzori radikal lslancilari, Muslunan
kabul olnodiklori nalun. s.a|pa]qtaar.cc.tr
Osman Turhan
8|r |aska a(|4ar
Ali Bula
8|t|rer|er
Sonul voriloro dayannayan dogorlondirnolor-
do bulunanlarin ononli bir bolunu lslancilik
billi dorkon, aslinda bilnoli diyonlordir. una
olaylarin lahrih yoluyla bilginin suislinali adi-
ni voriyorun. Sosyal bilincilor bunu cokca yapar-
lar. Sozdo nosnol olarak olani lasvir odiyoruz
dorkon, gorcoklo olnasi gorokono alilla bu-
lunuyorlar, ana bunu yapliklarini kabul olnoz-
lor, cunku aciga ciknasi durununda soz konusu
yonlon onlarin akadonik vo bilinsol kariyorlori-
no halol golirir. Modorn dovlol vo bir sokildo ikli-
darla iliskili olan bulun bilgi urolin suroclorindo
bu yonlonin lahrilali vo suislinali soz konusu-
dur, zira univorsilolor vo akadonik calisnalar ol-
nasa nodorn iklidar nunkun olanaz.
Yakindan bakalin: lslanciligin bilnosini is-
loyonlor, bugun noydani liboral kapilalizno vo
ogor dirilobilirso sosyalizno biraknak isliyorlar.
Llus dovlolo vo koloklivizno noydan okuyan li-
boralizn ilo vahsi piyasaya noydan okuyan sos-
yalizn, hor ikisi do sislon-ici kavga'nin larafa-
ridir. Sislono kondi icindon lohdil golnoz. 1oh-
dil bir baska paradignadan olosliri goliron nuha-
lifordon golir.
lslanciligi nolrol diliylo oloslironlorin bir bolu-
nu labii ki hor lurlu vorsiyonuyla nilliyolci idoo-
loglar vo siyasolcilordir. Milliyolcilor, hon koca in-
paralorlugun parcalannasinda oncu rol oynadi-
lar hon bugun Muslunanlarin unnol olarak bir-
losnosino ongol olnaya calisiyorlar. Nico Muslu-
nan vo dindar var ki, acik roddino ragnon ozun-
do nilliyolcidir, on azindan 1urkiyo'nin lidorligin-
do lslan irligi hkrino sahiplir.
lslan alonini siki narkaj polilikalarla kiskiv-
rak yakalanis bulunan kurosol guclor (A vo Av-
rupa), ohliloslironodiklori lakdirdo lslanci akinla-
ri olokiloslirirlor, lororisl' ilan odorlor, bu dogaldir,
zira ancak soconoksiz kalnasi durununda Muslu-
nan loplunlara boyun ogdirilobilir. unun lorcu-
nosi lslan'in ali'yla uyunlu hukunolloro, kuro-
sol okononiyo onlogro olnus ulusal pazara, ahlaki
hayali paranparca odon biroysol ozgurlukloro, di-
nin kisisol lorciho indirgonip diyanollo sinirlandi-
rilnasina, sirrolligin
saldiri idoolojisi olan
loninizno, lsrail'in
zulunlorino nos-
ruiyol vo hosgoru
saglanasidir. 2001
yilinda Muslala
Karaalioglu'nun los-
vikiylo Yoni $alak'la
baslalliginiz vo yino
bugunku gibi dal
budak salan lslanci-
lik larlisnasi suror-
kon, Congiz andar,
Anorika'nin basi-
ni cokligi yoni dunya duzonino uyun saglanaya-
cak olurlarsa, lslancilarin 21. yuzyilin Kizildorililo-
ri' olnalari vo soylari'nin lukonno ihlinali oldu-
gunu yaziyordu (14 lkin 2001, Y. $alak). (N1:
Muslala Karaalioglu, unulnus olabilir, boninlo
vo Yalcin Akdogan'la lan sahilo yapligi lslanci-
lik roporlaji vo arkasindan kalono aldigi Lcuncu
nosil lslancilar baslikli yazisini (Y. $alak, 6 Hazi-
ran 2001) bugun siparis yazilar yazdirdigi Mohnol
caklan'a okulsun.)
lslancilik billi diyonlorin bir baska bolu-
nu bundan bir suro onco iklidar unudunu gor-
dugundo lslanciliklan carcabuk islila odonlordir,
bunlar zanani kollayanlar olarak hor donondo
kazanan ala oynarlar. u islilanin gorokcosi, rool
polilik voya loplunsal kapasiloyi zorlayan ido-
al polilik lslancilik dogil, insanlarin sorvol vo sla-
lu (cah-u nal) ilo sinannalaridir. (kz. 18/Kohl,
32-34: 41/lussilol, 50: 37/Sallal, 51-61. ayollordo
anlalilan dranalik sahnolor.) Zananinda dini vo
lslanciligi islisnar olnis olanlar, sindi bu dollo-
rin bir daha acilnasindan rahalsizlik duynakla-
dirlar. Mosolo kapannisli, bu konu norodon cik-
li` diyo soyloniyorlar.
ali'da, ozolliklo Anorika'da yasayan Muslu-
nanlarin baska vo anlasilabilir ondisolori var: izin
lslancilar dodiginiz soy lslanisllordir ki, Ho-
golyon inaj urolini yapan ali nodyasinin cizdigi
rosno goro lslancilar lororisl, lanalik, lundonan-
lalisl, ali vo uygarlik dusnani nolrol objoloridir.
Conaal, larikal, grup, orgul saikiylo basindan
bori kondilorini lslanci cizgidon ayirnis kinsolor
vardir, onlar lonol loz olarak zalon lslanciligin iyi
bir soy olnadigini savunnakladirlar. lslancilik-
lan hic hazzolnoyon ulusal vo uluslararasi birla-
kin guc odaklari var ki, bunlar sahlo din vo suya
sabuna karisnayan diyanol vo dindarligi bir lulul
olarak kabul olnonizi islonoklodirlor.
Munlaz'or 1urkono lslanciligi uyuk
Dogu nocnuasina bonzolir. 1ashiho nuhlac
bir losbihlir bu: uyuk Dogu kondi dononindo
olbollo dogorliydi: ana lslanciligin hkri vo bilgi
birikini dogildi: lslanciligin polonigi vo siiriy-
di. a.|a|acqtaar.cc.tr
X_`e8cgXp
kpa]4|r kap|r4a tH
|||etek|||r|r cka4aa
et|r ||e Irk atetec|r|r
;ate|e|t]crar4a ct
|er| crar|s at|]ette
cka4aa et|r aras|r4a
re fark ar! Iek fark ||
r|rc|s|r|r cr|| c|arak
|a |se sc]aras|, 4|e
r|r|r |se tcr a|t|r4a cka
ak tcrar4a ka|as|.
s|a4|r|]|e ||r s|]as|
ak|c|ar s|ac||||
||r||r|re kar|st|rak
|]k ||r ]ar||s. He
s|a|, |e4e |a|k
kes|4e ]a]|r Ms
|ar - s|ac| ct
4es|est|res|r|r pc||
t|k sa|k|er| ar.
s|ac||||r ||tes|r| |ste
]er|er, |ar e]4ar| |||e
ra| kap|ta||te e eer 4|r|
|e||||rse scs]a||te ||rak
ak |st|]cr. s|ac|||k ||t
t|" 4|]er|er|r ||r |aska |c
| |ar4ar ||r sre crce
|kt|4ar aa4ara cr4r
4e s|ac|||ktar (ar(a|ak
|st|fa e4er|er4|r, |ar|ar |er
4cre4e katarar ata c]
rar|ar.
;ara arataa|| e
|erkese crete||: r
sar |tr]|e e e|e4|
c|arak c|ecek c|sa]4|,
]asaar|r 4eer| ka|
at, |a]at ]asara
]a 4eet4|." V|ctcr
Hac, k. tcte'a 4a ||
||]cr4a, Mart'| 4a. 0r
|ar ||| 4sr]cr,
|ar|ar| ]ata||||]cr,
sc]|e]e||||]cr4a.
c.tar|arqtaar.cc.tr
Ahmet Selim
Mmtazer Trkne
Surogolon lslancilik larlisnasini, sirl adin zik-
rodildigi icin birkac nol daha koyarak kondi adi-
na bilirnok uygun olacak. undan sonrasi ls-
lancilarin Muslunanlarla inlihani' olarak bir
suro daha yasanacak, ana dogison Muslunan'i
anlanayan hicbir idoolojinin lslan'a sirl daya-
yarak olkili olnasi nunkun olnayacak...
Ali ulac'la baslayalin. ulac daha onco yapligi
gibi, boninlo ilgili olnayan bir yazinin icino Mah-
cupyan vo digorlori gibi bir labir koyarak kondin-
co oloki' yaralna posindo. Modorn yanilgi' baslik-
li 11 Aguslos larihli yazisinda soylo diyor: lslan-
cilari conaalci yapi, alaorkil kullur, hiyorarsik du-
zon vo dogisino zorunlu olarak naruz kalnis kil-
lolor' olarak lasvir odon Mahcupyan vo digorlori, bu
son doroco saiboli vo supholi argunanlari poslno-
dornizndon dovsirirkon, nasil oluyor da kondi sol-
sosyalisl voya nilliyolci gocnislorini unulabiliyor-
lar` Acaba lslancilar' kolinosi niyo bondon ya-
pilnis olan alinlinin disinda` unku bon lslancilar
dogil, lslani conaallon soz odiyorun. lo yandan
soylodiklorinin acaba hangisi yanlis` lslani cona-
al conaalci yapida, alaorkil kullurlo yogrulnus, hi-
yorarsik vo zorunlu dogisino naruz kalnis bir kil-
lo dogil ni` ulac horhaldo bu lospilloro karsi argu-
nan ono suronodigi icin bir do usluno opoyco gu-
lunc bir poslnodornizn' roloransi cikarnis vo no
alakasi varsa cunloyo sosyaliznlo nilliyolciligi kal-
nis. on ancak kondisino kacak gurosnonosini vo
lslanciligin asil dordinin Muslunan'i kaybolnok-
lon vo rohborligi siyasolciyo kaplirnaklan kaynak-
landigi gorcogi uzorindo durnasini onorobilirin...
azi gonc arkadaslar da sag olsunlar yazilarinda
bana rolorans vordilor... lnro Donir'in bu gazolo-
doki, Hilal Kaplan'in Yoni $alak'laki yazilarinda or-
lak nokla bonin lslancilik ilo sokulorlosnoyi zil ko-
nunlar olarak laninladi-
gin, oysa gorcogin oylo
olnadigiydi. olki do gonc
nosil arlik hizli okuna
lokniklorini kullaniyor vo
anladigi duygusuna hizli
variyor. unku bu loz u-
lac gibi lslancilarin lozi...
onso lan aksini savunu-
yorun vo sokulorlosnonin
bir karsi uc olarak lanin-
lannasinin bizalihi lslan-
ci idoolojinin sonucu ol-
dugunu dusunuyorun.
u arada lnro
Donir'o iki kucuk nolun
daha var: Hiznol haro-
kolinin kanusal alandaki
dunyovi basariya kulsiyol
allolligini yaznis... Hor-
haldo bunun no donli loh-
likoli, nasil yorunlari lo-
likloyobilocok bir onorno
oldugunun larkinda dogil.
lkincisi, lslani harokollor
bir yandan sokulorlosir-
kon, digor yandan sokulor
kanusal alana lslan'i la-
siyor donis. Acaba hangi
lslan'i` Mosolo su ki, lsla-
ni harokollor lslan'i son-
bolik olarak ana Muslunan'i gorcok bir aklor ola-
rak kanusal alana lasiyor... Dolayisiyla lslani son-
bolik dunyada hicbir soy insani vo zanani asan bir
ozolligo sahip dogil vo bugunun Muslunan'inin ls-
lan algisina vo kullaninina' baginli.
Nihayol Yasin Aklay'in 11 Aguslos'la Yoni
$alak'la cikan lslancilik, cogulculuk vo sokulorlos-
no' yazisina sirl kondi bakisina daha lazla borrak-
lik kazandirabilocogini dusunorok doginocogin.
Aklay ogullasnanin voya siyasallasnanin
zorunlu olarak sokulorlosno golirdigi cikarsanasi
bana goro acoloyo golirilnis bir cikarsana. diyor.
onco do oylo... Zalon o nodonlo cogullasna vo
dunyovilosno' donislin, cunku bizalihi cogullas-
nanin bir zihni larklilasnayi ina olnoyocogi acik.
ysa dunyovilosno, dunyovi olanin icindon uro-
lilon bir dindarlik praligi vo onun golirdigi bir do
laclo' din okunasi. unun icindo yasanan bir co-
gulculuk sokulorlosnoyi loliklor, cunku hor dinda-
rin kondi dindarlik algisindan gidorok gonoldo vaaz
odilon dindarlikla vo dolayisiyla dinlo arasina nosa-
lo koynasina yol acar.
lkinci olarak Aklay, 1arih boyunca lslan icin-
do bir suru ayrisna olnus... bu ayrisnalarin grup-
lari daha lazla sokulorloslirnis oldugu voya olaca-
gi soylononoz. diyor. 1oorik olarak dogru... Ancak
bu ayrisnalarin sokulorloslirnoyocogi do soylono-
noz vo nosolo bu dinanigin nasil bir dunyayi nu-
halap aldigiyla yakindan iliskilidir.
Lcuncusu, Aklay'in dodigi uzoro cogul bir larlis-
na dini daha lazla gundondo lulabilir vo dini soylo-
nin olorilosini daha da lazla pokislirobilir. No var ki
bu, yasanan cogul larlisnanin corcovosi ilo bolirlono-
coklir. lgor o cogullugun bir kanadinda sokulorloson
bir dindarlik varsa, dindarlik duzoyi yuksolso bilo bu
dindarlarin lslanci' olacaklari son doroco supholidir.
Dorduncusu, Aklay siyasi lirkalarin cogulculu-
gunun sokulorlosnodo bir gorilono, lslan'in ikli-
darinda bir arlis orlaya cikaracagini, cogulculas-
nanin bizalihi lslancilik aloyhino sokulorlosno lo-
hino isloyon bir durun yaralnayacagini soyluyor.
urada lslancilikla sokulorlosno acaba nicin kar-
si karsiyalar` unku cogulculuk lslanci siyasi lirka-
lar baglaninda laninlaniyor. ysa cogulculuk bir
kisisollosno halindo yasandiginda sonuclar opoyco
larkli olacaklir. Ya loplun lslanci lirkalari anlanli
bulnaz vo kondi cogul dindarlik yollarini urolirso`
Nihayol Aklay bonin dindara siyasol yolunu
kapadigina huknolnis... ysa bon dindarin siya-
sol yolunun sokulorlosno, cogullasna vo dunyo-
vilosno dalgasi icindo daha da acildigini vo bunun
iyi' bir soy oldugunu dusunuyorun. lo yandan
lslanci siyasolin kondi yolunu likadigini vo gido-
rok bunun da galiba iyi' bir durun olduguna kana-
al goliriyorun. e.a|cap]arqtaar.cc.tr
8U||NI K|N|;*
-
rladogu'nun iki ononli bolgosol gucu duru-
nundaki Misir ilo lran arasindaki iliskilorin goc-
nisini lran'in olsanovi Ahanonid dononino kadar
dayandirnak nunkun. Ancak, Misir ilo 1948 yilin-
da kurulan lsrail yonolini arasindaki sorunlar ilo $ah-
lik lran'inin ali-lsrail yanlisi polilikalari iki ulko ara-
sindaki iliskilorin kolulosnosino bir zonin hazirlanis-
lir. Nihayol 1949 yilinda $ahlik rojininin lsrail dovlo-
li ilo diplonalik iliski kurnasi uzorino Misir-lran dip-
lonalik iliskilori kosilnislir. lran'in lsrail ilo olan ilis-
kilori, Yonon sorunu, Misir ilo Suriyo arasindaki bir-
lik vo lK'do karsilikli alisnalar gibi sorunlar iki ulkoyi
uzunca bir suro hop karsi karsiya golirnislir.
ali vo AD ilo daha sicak iliskilor golisliron lnvor
Sodal dononindo iso Misir-lran iliskilori ivno kazan-
nislir. Misir'in Suvoys Kanali, lran'in iso Hurnuz o-
gazi uzorindoki konlrolu rladogu'nun siyasi vo oko-
nonik guvonligi uzorindo ononli rollor oynanalarina
inkan vornislir. Lluslararasi nosololordo, AD'nin
bolgosol anaclari dogrullusunda, $ah ilo Sodal'in
birliklo harokol olliklorino lanik olunnuslur. lran'in
1967 yilindaki lsrail'lo savaslarinda Araplara vordi-
gi dosloklon sonra iki ulko ara-
sindaki iliskilor yoni bir boyul ka-
zannislir. Muslunan Kardoslor'o
dusnanca bakan Sodal yonoli-
nindoki Misir, $ah'i bolgonin is-
likrarini saglanada vo yuksolon
lslanci akinlari dizginlonodo bir
orlak olarak gornuslur. $ah'in
dusnosi uzorino Misir, Ayolullah
Hunoyni'nin $ah'in yorini alna-
sini bir lurlu onaylayananislir.
1979 lran Dovrini, Muslunan
Kardoslor vo ol-1okhr vol-Hicro gibi kondi lslanci
nuhalifori olan dononin Misir rojinini ondisoyo sovk
olnislir. Hunoyni vo doslokcilori acisindan iso lsra-
il ilo anlasna yapligi vo dovrik $ah'a kucak acligi icin
Misir lazlasiyla anlipalik golnislir. 1979 yilinda Misir
ilo lsrail arasinda Canp David Anllasnasi'nin inza-
lannasi uzorino Hunoyni'nin bizzal kondisi Misir ilo
iliskilorin kosilnosini islonislir. lran-lrak Savasi bas-
layinca Misir da kondisini dolayli bir savasin icindo
buluvornislir. Misir, 1984 yilinda Kizildoniz vo Suvoys
Kanali'nda 14 gonisinin lahrip olnasina yol acan na-
yinlardan lran'i sorunlu lulnuslur. Misir'daki lslanci
gruplar hakkinda yapilan soruslurnalardan sonra
1987 yili Mayis ayinda bu gruplarin lran laralindan h-
nanso odildigi iddia odilnis vo 1ahran ilo goriyo kalan
bulun iliskilor do kosilnislir.
u donondo Misir'daki hukunol yanlisi yayin or-
ganlari $iilor lanaliklir, doklrinlori lslan'in anlasil-
nasini guclosliriyor, nozhoplori sockincilik (olilizn)
uzorino kurulnuslur, Hunoyni rojininin dis polili-
kasi aslinda yoni bir lors onporyalizni hodoh uzori-
no kurulnuslur soklindoki dusuncolori siklikla islo-
nislir. lo yandan, Misir'in lsrail'o olan dusnanligi-
ni sona ordiron Canp David anllasnasi lranli nolla-
lar laralindan gayr-i lslani bir davranis vo halla din-
don ciknak olarak nilolonnislir. Hunoyni'yo goro bu
anlasna, Sodal'in Siyonisl bir ajan oldugunu orlaya
koynaklaydi. Sodal'in surgundoki $ah'a sicak bir so-
kildo kucak acnasi lran'daki nollalari daha da kiz-
dirnisli. 1ahran'in, Sodal'in suikasla kurban gilnosi-
ni, suikaslcinin adini sockin caddolorindon birino vo-
rorok vo halla bu olayin anisina pul baslirarak kulla-
nasi iso Misir yonolinini olkolondirnislir.
Cocon yil Arap ahari'yla dovrilon Husnu Muba-
rok'in iklidara golnosindon sonra iso Misir hukuno-
li lran Dovrini hakkinda oskisi kadar sik dogorlon-
dirno yapnaklan inlina olnislir. ununla birlik-
lo Misir'in lran'a bakisinda bir dogisiklik olnanislir.
Nolicodo iki ulko arasindaki iliskilor 1979 Nisan ayin-
dan 2011 yilina kadar lananon kosik kalnislir. Daha
duno kadar iliskilorinin soyri bu ninvaldo olan bu iki
ulko arasindaki iliskilori sindi yoni bir dononin osi-
gindo bulunuyor. Misir-lran yakinlasnasinin supho-
siz ki bolgosol vo kurosol olkilori vo 1urkiyo'yi ilgilon-
diron yansinalari da olacaklir.
kKV| MUk 8|NI|k|
Arap ahari'nin Misir'daki ana aklorlorindon Mus-
lunan Kardoslor'in adayi olarak haziran ayinda ikin-
ci lurda aldigi yuzdo 50 civari oyla cunhurbaskanligi-
na socilon Muhannod Mursi'nin alligi hor adin ilk
gundon ilibaron uluslararasi loplun laralindan yakin-
dan izloniyor. Mursi'nin surokli goz onundo bulun-
durnasi gorokon lok unsur, suphosiz sadoco dis guc-
lorin lopkisi dogil. Asil icoridoki kirilgan doslogi nu-
halaza olnosi buyuk onon arz odiyor. llk lurda aldi-
gi yuzdo 25'lik oyla konik doslokcisinin niklari bol-
li olan Mursi'nin lidorlik nosruiyolini surdurobilnosi
icin basla lhvan disinda kondisino doslok olanlar ol-
nak uzoro Misir'daki lun siyasal gruplarin lopkilorini
do gozolnosi gorokiyor.
Dogrusunu soylonok gorokirso Mursi'nin su ana
kadarki lavri larz olarak 2002 yilinda iklidara golon
AKl'nin o donondoki cosur vo alilgan lavrina cok
bonziyor. 12 Aguslos'la aldigi bir kararla Misir'da
sarsilnaz gibi gozukon ordunun usl kadonosini go-
rovdon alarak askori vosayolo buyuk darbo indiron
Mursi'nin konvansiyonol Misir siyasolindon opoy
larkli bir yol izloyocogi anlasilnisli. Mursi'nin onu-
nuzdoki gunlordo do Mubarok dononindo cogu
onokli gonoralloro poskos cokilnis olan 28 vilayolin
valilorini do gorovdon alarak, yorlorino sivillori alana-
si bokloniyor. $ohirlordo socilnis bolodiyo baskanlari
olnadigi icin valilorin lashyosi Mursi'nin on az gono-
ralloro yonolik hanlosi kadar ononli bir adin olacak.
Mursi, bir larallan sivillosno vo Mubarok dononinin
kalinlilarini silno konusunda radikal adinlar alarkon,
olo yandan aladigi dorl yardincisindan birinin Hiris-
liyan, birinin kadin, digorinin bir soloh lidori vo sadoco
birinin lhvan'dan olnasi ic siyasollo dongociliginin bir
goslorgosi olarak yorunlanabilir. loki, Mursi dis poli-
likada da ayni dongociligi bocorobilocok ni`
lazarlosi gunu Roulors'a vordigi soylosido soylo-
diklorino bakilirsa Mursi, a balancod loroign policy
izlonok niyolindo. unun goslorgosi olarak da lsrail'lo
inzalanan Canp David anlasnasina sadik kalacagi-
ni soylonoklo birliklo, lran'a yonolik yoni bir yakla-
sin golislirocogino, ana lsod'in dusurulnosi icin caba
harcayacagina dair sozlorini kabul odobiliriz. Mursi,
bu yonuylo do iliskilorini cosillondirnoyo vo covrosin-
doki hor ulkoylo doslano iliski golislirnoyo cabalayan
AKl hukunollorino bonziyor. Dogal olarak AKl'nin
izlodigi dis polilikadan dolayi uzorino cokligi supho-
lorin bir bonzorini Mursi yonolini do uzorino coki-
yor. uguno kadar sadoco Misir'in golonoksol nulloh-
ki Suudi Arabislan'i ziyarol olnis olan Mursi'nin onco
in'i vo honon ardindan da lran'i ziyarol odocok ol-
nasi hakli bir suphoylo karsilaniyor. Misir'in dis poli-
likasinda bir okson kaynasi yasayip yasanayacagina
dair kaygilar iso arliyor. Misir'in dis polilik yonolinin-
do ciddi bir okson kaynasi olup olnadigini soylonok
icin honuz cok orkon olnakla birliklo Mursi'nin ko-
sulsuz AD-lsrail yanlisi olan Mubarok'lon son doro-
co larkli bir dis polilika izloyocoginin sinyallorini sin-
didon vordigini soylonok nunkun.
Colisnoloro oplinisl bir gozlo bakacak olursak,
Mursi'nin lsod yonolininin az sayidaki doslokcilorin-
don ikisi olan in vo lran'i ziyarol olnosi, kucuk bir
ihlinal do olsa, bolki do bu ulkolorin lsod'in gilno-
si konusunda ikna odilnosindo bir olki do yapabilir.
Ancak bu, Misir'in lran'a dovrodocogi orgulun donon
baskanligi icin dahi olsa NAM Zirvosi icin 1ahran'a zi-
yarollo bulunnasi hon disaridan hon
do icoridon ciddi lopkilor alnasina on-
gol olnuyor. lhvan bunyosindoki bazi
gruplar da dahil olnak uzoro Mursi'nin,
lran ziyarolini kondi ic kanuoyuna an-
lalnasinin hic do kolay olnayacagini
lahnin odobiliriz. Misir'in lran'a yakin-
laslirilnasindan ondiso duyanlari los-
kin olnok icin Mursi'nin oylul ayinda
M Conol Kurul loplanlilarina kalil-
nak uzoro Nov York'a gidocogi bilgisi
opoydir dolasina sokulnus durunda.
olli ki, bolgosol agaboylik roluno yonidon so-
yunnak konusunda acoloci bir lavir sorgiloyon Mur-
si yonolinindoki Misir, lun lopkiloro ragnon lran'la
yakinlasnakla bir sorun gornuyor. loki, Mursi'nin
1urkiyo'yo yaklasini no` Misir socinlori oncosindo
AKl vo hukunolinin lhvan'in vo dolayisiyla Mursi'nin
socin kanpanyalarina doslok vordigi soyloniyordu.
AKl acaba socilnosindon sonra Mursi'nin 1urkiyo'yo
goslordigi yakinliklan nonnun nu` 1abii dogal ola-
rak hangi yakinlik diyo sorabilirsiniz. Misir'daki doslla-
rin da ayni hkirdo. Mursi'nin vo covrosindokilorin bu-
guno kadar 1urkiyo vo AKl'nin adini annanak icin
ozol bir gayrol goslordigini soyloyonlor bilo var. Mursi
uzorindo olkili olan lran'a ogilinli bir lhvanci grubun,
lran'a sonpalilori oraninda 1urkiyo vo AKl anlipalisi-
no sahip olduklari da iddialar arasinda. Muhlonol lun
lopkiloro ragnon 1ahran'a gilnoklo bir bois gornoyon
Mursi'nin 1urkiyo'yi honuz rosnon ziyarol gundoni-
no alnanasi da uzorindo dusunulnosi gorokon bir du-
run. AD'nin yani sira rozilya ziyarolinin do nollos-
ligi soylonon Mursi'nin nuhlonol bir 1urkiyo ziyaro-
li bolli ki surpriz olacak. unun yorino Misir yonolini-
nin Cunhurbaskani Cul'un bir rosni Kahiro ziyarolini
boklodiklori soyloniyor.
Kondisini o gorovo goliron lhvan'in ononli bir ko-
sinindon, Misir loplununun gonis killolorindon vo
alili guclordon aldigi lopkiyo ragnon in'don son-
ra honon lran'i ziyarol odocok Mursi'nin aklina ba-
kalin 1urkiyo no zanan golocok` AKl hukunolinin
lhvan'a yapligi yalirinlar noyvo ni vorocok, yoksa
Mursi lidorligindoki Misir 1urkiyo icin yoni bir bolgo-
sol rakibo ni donusocok` okloyip gorocogiz. *Todays
IP\P]6T]T[HPh]H]Tc\T]X
8|rka( 4e|re
Sl\ll lSllV: KlLl LNtLl
Y
O
R
U
M
2
2
10 kUI0 0I |k;|M8| ZAMAN
s|ac|||k|a sek
|er|ese aca|a r|
(|r kars| kars|]a|ar!
(rk (ca|ca|ak s
|ac| s|]as| f|rka
|ar |a|a|r4a ta
r||ar|]cr. 0]sa (c
a|ca|ak ||r k|s|se|
|ese |a||r4e ]a
sar4||r4a scra(|ar
epe]ce fark|| c|acak
t|r. Ya tcp|a s|a
c| f|rka|ar| ar|a||
|a|at e ker4| (c
a| 4|r4ar||k ]c||ar|
r| ret|rse!
Etyen Mahupyan
-
Ker4|s|r| c cree et|rer |ar'|r cre|| ||r kcmndcn, Vi
ir toolumunun cn ktlclcrndcn vc 8atili uclcrdcn aldi
i tcok,c ramcn tn'dcn onra hcmcn ran'i z,arct cdccck olan
Vur'nn aklina hakalim urk,c nc zaman clccck. lKl hukumct
nn hvan'a ,aotii ,atirimlar mc,vc m vcrccck, ,oka Vur, ldcrl
ndck Viir urk,c cn ,cn hr holccl rakhc m donuccck.
DLIJEE
iXeq`pXi\k`
bir eksen
bXpdXjeX
d`Xi\k6
IkMkN 30luSOS20!2lLlSLV8L |kl l|kN0kN|;Mk HkII| !||.0`l`+'+?`lI+'+?+++||.0`l`+'+?ll K||lM|: +.'+!|I|\|.?0|| UNI0k|IUI (lIl: +'.+!|||\||||||||
4
|kll|kNkY|kM|Ik
l|kNV|k|8l||t|lNlIY|IKl|l
kIkN|kk|M|I
k
N
k
0
0
|
U

Y
k
K
k

|
(kM||tk k|K|kM 444 0 89
Uk0lY| k|K|kM 0I6 1I 01 I
NkkI k|K|kM 0I6 11 86 I6
|YM|NkIkN 0I6 1I9 0I 08
NlkNk|K|kM 0I6 110 10
|NlNk|K|kM 0I6 149 86 84
|IUk k|K|kM 0I6 118 I I1
UN||l k|K|kM 0I6 4II I0 I0
VlIklNkIkN 06 64 8I 8I
Hafta|(||errsaatI8:00,taartes|rsaatII:00a
ka4ar||arere||||rs|r|t.Kre4|kart|e(er||4|r.
|kll|kNkY|kM|Ik
l|kNV|k|8l||t|lNlIY|IKl|l
kIkN|kk|M|I
k
V
k
U

Y
k
K
k

|
IUkKUkI k|K|kM 0I 61I 69 69
kIkN YlIlK 0I II 46 99
|k0|Mk|K|kM 0I 96 9 8
HkkkkNk|K|kM 0I 61 0I I0
kkk kIkN 0I 6 I 91
kkk| k|K|kM 444 9 69
k|NkIkN 0I I I4 6
|0X M|0Yk 0I 0 0 09
HkklKk k|K|kM 0I 881 6 I6
kK|Nkk k|K|kM 0I 4I 40
||V|NI k|K|kM 0I 81 6I 00
Vk| k|K|kM 0I 19 49
8|kK k|K|kM 0I 88 99 90
(|Ik; k|K|kM 0I I0
0IK|KlNk|K|kM 0I I I9 I9
00NkN|MM|0Yk 0I 61 0
Hafta|(||errsaatI8:00,taartes|rsaatII:00a
ka4ar||arere||||rs|r|t.Kre4|kart|e(er||4|r.

ALMNYUM
DEMR PVC
0|Mlk!|.m.:|.e;.|
!|m:||.||.|.r|;|.!e|.
0'll.'+'.0`.`l
|||N|\|m.|.||r!.
''|\eme|\|0'|
,|me|||.|l.:.!!e
N.l`||!||||
AI
k;(|,!^re|:|.|||.,||,|
|.||.|!.||||.r|.m|t.
0.'l`.+l+`'++
0|N|YlM|l|||||!e|
d|.|,Ie;||r|||r|
0.'l.`l``'`
M|kt|NI|k||||
0|!.!.|.;.r.,,|
0.`l`+lIlIIl
0I0.|e||;e|e:|||e||
|.;.r.,,|.'|||.r.t|
0`l`.'`+`l00
;kNIlY|0|,.||,.:.|
.,,|.e;.|!|m:|.|.r
m.||.!||.0'l`.l00.`'.'?
BLGSAYAR
ELEMANI
|YUI||!|e|r!e|r
||||||.||(||.m|.
||r.|.||m.||..||m|
;.(.|||e:e||.;|.|
|e||e|.0`l`.'0ll'?0
0''+.?I`+Ill
MktI|||ee|.r!|||er
|e:|||e|||.||e|
0`l`l``'+
YkI|||M||m.|r.m|,
|e|||em||:||
||I.m.r_|||.:m.||
ETL
ELEMAN
8|;lKIk;IkKl|e(
m|t!.,.||,|||||m.||te|e
8|;lKIk;.e,e.|e|r!e
|||.r.
|N.t||emet|r|
0|0|||MkN|
kkkNMkKIk0|k.||e
||,|m0`l`.`'?l`I

ktl|
I0l`00m..,
|lkMkM|I|N|.||||
!e(.||m.r|.||r.
|N.t||emet|r|
Y|Il;Ilkl|M|K|te|e
|.;|.;.re|em.r|.|
Y|M|K-!|m;.|
|.||.|.0.`l`.+?ll'0'
0.'''.``llI0'
I0|e,|;e|.|.:.|
.||e.|.r|;|.'|||.||
0'l`.l`.+0.0`
|Ml||k0|
MkVl|||.|er|t:||||
||!.'||.
U|U|kkkkk| ;|| ;|:|.
YkI|kk0k
,.||,m.||te|e
Vk||||..|||t|.|(e|
re||e|.||r.:.||||.
06.III.00.0
0``.III.00.0l
0``.III.00.0+
016.II.90.I4
0'l'.l`'.l0.0l
0'+`.''`.'l.0
0'+`.?`.+I.+0
www.a|at|as4er|tc|||k.cc
U|U|kkkkk|'|||e||
m|te||||.||.,.||,.:.|
8kYkN||em.r.|.r|;|.
800|..,;|;eme|
'0|0.'l0.`'`'``
ktl|!e|e|r!.'.||,
;.(.|||e:e|;e||,|||||me|
|te|e.|e:|||e|||.;|e|
re||e|.||r.:.||||.|;|(
|.||d:|e||||m''|
\|\eme|0.'0I.`l0l`
``+++l?l0
|0ke||^||r!e!.|
||m!.,.||,.:.|`0`'
;.,|.||r!.e|em.r|.|.|.
r|;|.!e|:||er|.;|.m
(.,..0.t|m.r(.,..
'|||.r.t|.||,|||^;.e
:|..||.0.'lI.lI0l`
0.`l`.+lIl?'`
0|l|,e|||r!e,.||
,.:.|m|,|e|||em||:||e||
.|.!.,.||,.:.|(.t.|
|.m.:||.|.e|.||e||e|
.|.rm.||.!||.|er!||
0`l.lI`0I0?
|.m.t.r_e;mer.,.r.:m.||
|kIlHI|m.||m|,..|||||
||re.e|.|.e,.;||t
me||e||r|;.(.|||e:e|.
|.|.||||.rm.;.r.|e:
|||e||.|.;e|em.r
0`l`'l+`'I0
8kHkkkI.e|.|||;.||.
,.||,.:.|l`I;.,.|.|
|.;e|em.r.0|r^|er
|^;|,|0.`l`.+l00I+
/0.'l0.`l?llI
40'0;.,.|.|eme|||
,|^|||||.rN.||||!.
,.||,.:.||.;e|em.r.
|,e|er|^;||r!||||.
0`l.'I`0?Il
|k8klKkM|Ik|r|.,!..
||.||||r,e||;r!..e
|;.|.re!e,.||,.:.|
e|em.r|.|.||r.:.||||.
0.`l.'`l0I'l
|r|_.|||.r|m||..:m
KUMk; !e(|r. `l l'
;., .|.| .|e||||r| ;.(m|,
e|||;e||| e|em.r 0|re,||
0.`l`.'' 0 ll l`
Y|Il;Ilkl|M|K|te|e
Ie;||r|||r|:|..||r!.r
|m.|.||.,.||,.:.|`0`?
;.,.|.||.;e|em.r.
0.`l`.+l``'
|tk\e|||||e|.||re|||
m.:||.|.|m||:||e|.e
;e||,|||||me||te|ee|e
m.r|.|.||r.:.||||.Ie;
||r|||r|0.'ll.'`llI?`
;.,|r|.,m.m|,
|;|me|.|||||;.
.e|.,.|,e|||m..
t.|.||r.|.;(e|re|.
0`l`.+`+.0+.0`
lKlI|||l0|Kl|.||||.
m|t.||e:||e|.||r|.
:||.|.|r|.,|^||m|re
|.;/|.;.r||em.r|.|.||
r.:.||||0.`l`.Il.?+.l0
||r|||e|||;e|||||||e|||
||||m.||!.|||m|r!.
,.||,.:.||.;e|em.r|.|.
0.`l`.+?'`0`'
|N0lKI||||.r.l?`'
;.,|.||r!..|||.(e.|r!e
,.||,.:.||ee||||||
|.;.r0`ll`0+`+`
0|llMlI|,.;;eme|
.e|em|t||||,|e||re|.|.
|||e:e||.;.r||r!||t.!e
0.`l`.lll0+0
|||e:e||||.r.`0l0
;.,|.||r!..|.;e|e
m.r|.|.|.:||.|
0'l`Il0l`?0
kk(||lK\e|||||e|.|
|r!e.r.|||;ee||||r!e
,.||,.:.|e|em.r|.|.||
r.:.||||.\er||r.
0.'+`.+'llI0
t||e|e|r|||||||m.
|.||r!.,.||,.:.|..|||
..|||te|em.r|.|.\er|
|r.0'l`.+?+'Il`
kNIk|Yk|||.!|!e|e,|
|||||e||m,||||||m|te
|e:|||e|||.||:|.||e|e|
0`l.l0`.00.++
8UYUK(|KM|t|0|Kl
.|||.|.||m|t.l'+';.,
|.||r!.!ere;|m|||.|
,|..r.||r.:.||||.
0''+.`?+.ll.l'
MkYk|||||r.e|^|e|
||.|.||r.:.||||.|r.
!||\.|.|
0.'l`.l?'l`'+
||N||k:|..||r!.
|||.r.m.||e||e!ere
;|m|||e;r:|.em.r..
0.`l`.'?l0`l
lI0(IkKlm..t.
m|t!.,.||,.:.|,|^||||
|.rer,|.;.|.r|;|.
0.'+.'0ll?+l
|V||k|e||,^r!e
|||||.0'l0.``0.l'.`+
0'l0.``0.I.l0www.,e|
re|w|||r.:m.||
|lkMkM|Ikme|.|er,e|
|;r||.|e|em.r|.||
r.:.||||.|.,.|,e|||
0`l`.'`.l.`
0Mkt|,\||.
m.:|.'|m||'.|.;|r.
||em.r|||r.:.|||||;|(
0`l`.'I.+I.ll
8kH(|VkN:|me||||.|,e
|,|r!er.r|.;.r.||e.||
;||t.0'l`.`+++`l?
kI|;k|kN|0|;|m|er||e
|e||||!e(|r.|.;
||em.r.0.`l`.+l?ll`
|0KkNIkYk||.:|
e|em.r,|me||||.|||||
!(,||.|
0'll`?I`'
KklY|k,|e;r:|.
|.r...'.||||e||0^t|e(e
0`l.''`I+I
0'''.`?0`++l
0|kHkN||.r||
r|reer,|.;.re|e
m.r|.|.'|||N|\|||
.0'l.lI.`.`+
I|||K0M|.;||re!||
|;r|!|t|r|.;.r|.|
,!|t|.0`l++I+I+I
|Vl;||klN0|;.|
!|m:||.;.r|||er|`000
|.!|m|^;
0.'++.`+l++I
lMk|kI|M|Ik,|.;
|.;.re|em.r|.|.dm|.
r|;e0.`l.ll+0`l0
Vk|||I|.;e|em.r|.|
.|.r|;|.|.m|
0`l`'II+??
(l|I|llMlI||.|,|
..r|||;.(m|,!|r!.|.||e
0`l'Ill`'`
lNI|kN|I.|e;e|.;
e|em.r.||r.:.||||.
0.`l.+```I?
;lkK|IlMlI||r;e|r!e
,.||,.:.||m|||,|.|.
r|;|.0.'+.'0ll?+l
MkKlN|mr|.,e|em.r
|.||.||r.:.||||.|er;|||.
+++`II
Kkk||0|U||||;em|,e
er,eme|||.|.r.|||
'|,||.0'l`.``I.lI.?
kKkkYkK|I||.;r|r.
|m(.:||.|.||r.:.||||.
'|,||0.`l`.l`0l`'0
;kkKUI|kl||klMlI|
|e:|||e|||et.||.||.|
|.|,e||e.|e|.
0.`l`.l++0'''
OCUK HASTA
YALI
(0tUKe||,|m|met|r|.
e.!e,|||.||,.||
,.:.||.;.r.\er||r.
0.'ll.'lI`ll0
|V|\.|!|m:||.;.r.
|er!||/|||||^;
0.'l`.`lIl+?
ETM
RETM
8kH(||l|V||k:|..||r!.
|||.r.|||^|e||m^|er
:||e||re!e|.e|e:e|
|.;.r||||:|
0`l`.''?+l
8U|Uk|U||.,e|||'||
|.r|e;||'||e|e||m|t!e
,.||,:.||.||!|me.||||
!|me|r|||t:e^|e|mer|.
0'l`.'`+`l0
0|kkN|MlI|||m;.
.e|.|em.|||0|e|mer|
.|.rm.||.!||.
0`l.l0`ll`
KUkUMk||e||.
re;e|.|em.|||.e||m;.
||.r,|.||r!.;e||,|||||me|
|te|e0|e|mer|e|.||r.
:.||||.0.'l`.+Il0lI
k|Hk8l|lIkY0Nk
t|||re|ere||||e|^|e|
mer|e||0'l`lllI'''
0`l''ll'l'
I||K|NI ||e,|re ||m
||.r,|.|!.r 0|e|mer .||
r.:.|||| 0.`l`.?0 0 `+
0|kkN|MlI|||m;.
.e|.|em.|||0|e|mer|
.|.rm.||.!||.
0`l.l0`ll`
UMkkNlY|0|Kl'.|||
|e|e|||em|te'.|||
|e|e|.e|r|||t:e0|e|
mer|e||.||r.:.||||.
0.`l.+`0.I.l0
ELEKTRK
ELEKTRONK
|||KIklK(ld|..e|.|
|.|.|.||||e|||
0.`l`.Il?`l0
;kNIlY|||klMlI|
||e|||||d|.|.||.|.r
m.||.!||.''|\eme|
\|0.`l`.l`l''0
EMLAK
DANIMANI
kYklM|NKU|e||^
||r!e!ere;|m||.(|et.r
|.|||.;.||,e|em.r|.||
.|.rm.||.!||.
0.`l`.+`??0
GVENLK
ELEMANI
k|00|.er|||e||.|.|.
,e|me|^;.|.!||^;!er
|e|re||e|.||r.:.||||.
0|.er|||||||m|e||r!e
|.m(.r;.
0.`l.''0+?+?
HALKLA
LKLER
HUKUK|||m|t!.||
!|r.;r.ee||e|e|;.
||tme||e||r|;||||e:e|
.||.r.||r.:.||||.|||
|erer|e||r.||m|r|
|..|||_|e;.r|||||.
:m.!|e|re^r!e|
me|e||||:.||r||.!e|.
0`l`.`l+.ll.ll
KOM& GARSON
lKlI|||l0|Kl|.|||
||.r|.|r..|r.e
|.|||||.|.||r.:.||||
0`l`.+I0.'?.`l``
K0Ml.||r.:.||||.,e|
me|^;:|..|||e|:|||
m|t!||.0'll.l0I.ll.lI
MMAR
MHENDS
Y|M|K|||m.|r.0|!.
|||er!||.e;e|er|
|e||||!||
0.`l`.```0+
MOBLYA
ELEMANI
tkkl
K0|IUK'.r!.|;e|^,e
me:||.
MkkkN0Id|.|.
|.;r.|,|
.0./||r..|||^;
0.`l`.?lllIl
0.`l`.?ll'Il
kt||||ere;|m|||^,eme
d|.|.||''|'e|.|
\eme|0.`l`.I'0lI`
kNIk|Yk/|eme|!e
||||r.r||||;.d|e||m
!e||m|te.d|e||m
||!|||,|r.tl0;|||e:
|||e||.|e|:||er..,|,|e||
er!||||m||er!||.e;.
|m.rer!||||m||er
!||.|.,|,|e|||e|r||e||.
||||;.||.|.||.||||;.
|;.||.|.||.mr|.,
e|em.r|.||.|.r|;|.
0'l`.+`.I.I'
M08l|Ykt| d|.. |.||.
.||r.:.||||. ||.| ||||;.
\.||!|||| 0.'l'.l`0 `l l`
0|l|||||r!.,.||
,.:.||^,eme:||e|.|.||
re:||e|.e'|^|.||r.
:.||||.||||e|||
0.`l`.I0++l?
IkN0||r;.|r.!e|
|.;r.|\|.e||.|
|.r!||r||r!.|e:||
|e||||.|.|.||r.:.||||.
l.`00l.'00|||e.|
0te|||.,''|.
0.'l`.`?ll0l0
MUHASEBE
ELEMANI
MUHk|8|
|||MkN|
|lkMkM|Ik'e.||;.|
|^||m|re
|000|||er.|.|||.
'e.||;.||.|ere;|m||
8kY|.;.r||em.r|.|.
UN|;|l\er||r.
|er|e||.:||.|!e|:|||
m|t!||.0.`l`.'I'?0?
k8kkIM|Y0kUI
||,|.r|:|e||t|emer
|,e;^r|er!||me||||||
.;.|||m||.e|e|||
|.||0.`l`.'``0''0
0.`l`.`I`0`0?
kNKkkk,||em|t!e
^rm||.e|e!e;e||,||
|||e:e||.;.re|em.r.
0ll`.l`+.+'.``
www.||e|m.|.:m
kVt||kk|..||r!.
|||.r|ee|||||||
|||er!ere;|m||m||.e
|e:|.0.`l`.+`l0`?`?l
8|Y0|UN0kKl|||.
e|e||||r.|!|.|\:e|
|||er|.;.re|em.r.
0.'l`.l+I0`
(kMk;|k|||m.m|t.
Ne||m(||.m|r||;|
|||erm||.e|e:|.|.
r|;|.0.'0I.`+I'?00
tkMl.|||r!.||||.r
|.m|t.|.;.rm||.
e|ee|em.r||.!.r
0.`l.'+0++``
|Ik|||er|||.e|ee|e
m.r|0.`l.l+l`0`0
|.\.0.`l.ll0?l0l
|r|_|(||.|||||.:m
|N||m||.e|e.e
^rm||.e|e|e:|||e||
e|em.r.0'll.`'`.'.lI
|0k|||m.|r.m||.
e|ee|em.r|.|.r|;|.
0`l`.l0`00
lMk|kIm||.e|e|r!e
|e:|||e|||.,.|,e|||:|..
||r!.|||.rm||.e|e:|
.|.r|;|||:|_m.||.
:m0'l```0+`'
KkVkt|KIkKl,|||e||
m|tem||.e|e.e(.t.|
|.m.;.|e:|||e||e|e
m.r|.|.|.r|;|
0'l`+0'``+0
KUkIK0Y0|||||r.r
||m.m|t.!|||;r|
!|t|r^rm||.e|e
|||er|.;.re|em.r
0`l.lI?.ll.
:._(|,e|||:|.:m
|k|||l0|Klm..t.
m|t..l0;.,|r|.,m.m|,
^rm||.e|ee|em.r|
0'l`+`+?`l
|K||||.r.|||er|.;
|.m(.,.:|..||r!.
|||.r0r|||.e|e:|
|.;.r||em.r.|.r|;|
0.'l`.I``I`ll
|00|||erere|m||.
e|e.e|r.r|e:||
|e||.r|.;m||.e|e
;.|!|m:||.|e;|||!|t|
0.'''.'0'+II
ere|m||.e|e_m|r.
|e|.|.:m
|00|||.m|r||||er
|.;|.;.r||em.r,|e.
er|e|0`l`.+0`0`'
M|kt|NI|k||||
0|!.!.|.;.rm||.
e|e:|0.`l`+lIlIIl
0.''+I?0''?0
MUHk|8|||||r.
;e||,|||||me||te|e`
;|||||m||.e|emet|r|
|.;e|em.r.dm|.r|;e
+l`.0l.`+
MUHk|8|||||r!.
!e:|||e|||||.e|e:|.
||,|.:||.|..||.;
|.||.|l_||m.||.:m
MUHk|8|,|.||!.
.;|m.e|em.r|.|.,|.|||
0'l?Il0I0
0Nm||.e|e.||:.!.
|e||||.e|e|||e:e|e|em.r
0.'l'.'+0llI
0N|||.e|e|||er
|.;.r.|||.0||(.'|||.r
|e;||||.r|||
0`l.+l`'+'+
0`l.+`llI
0Nm||.e|e.e|
|||er|e:|||e|||.;.r
e|em.r.||r.:.||||.|.
:||.|0.`l`.'``00`
kkMl0|Kl||m|te
|!.e||^||r!e|e:||
|e|||||||||er|.;.r
^rm||.e|e:||e|.||
r.:.||||.0`l`.'?l+0ll
|m.||.
|r|_e|||m.||e||m.:m
;lkK|IlMlI0|^rm||.
e|e;.(.:.||.;.r
e|em.r.||r.:.||||.,|r|
||t:e|||er!e|:|||m|t!||.
||,
.||||._|.|.mr|(|.|||.:m
MMM||||r!.,.||
,.:.|er.t';|||e:||
|e||e|em.r.||,||;.||
0.`l.+?`.`l.?0
I||IIUk|U|.;.r
|||.e|e||em.r|.
0.`l`.`+l0lI..
|r|_r|t.me|e|||||.:m
OTO
ELEMANI
8MR0|N|r|.;.r
|e|.r||,|.||e|||||,|
d|.|.|||||r.:.||||.,|0|
d||!||0.'0I.l`lll`'
0.`l.'llI`00
Kk0kIkt|||.|.||r.
:.||||.dm|.r|;e|.!.r
0.'l'.'lI.+.I
0I0|.(||..e|;.
||.|.|.r|;|.|!e
.||e(e|.||e(e
0.'l.??l.l.I+
k|NkU|I\e|||||'e|.|
|re|e|.r||,||e|.|.(|
|.:||.|.m||.e|e:||e|
0.'ll.+++0
ORTAK
ARAYANLAR
K|kt.m.r!.\||e|
|||m\.(.:.|
kkk|kk|Mk
0kIkK
kk|Y0kUM.
0.'l`.`Ill?`'
OFSBOY
8kYkN0r|||.e|e
||em.r|.\er||r.!.
|||.r0.`l`.'0l`?l
PAZARLAMA
SATI
kI|;
I|Ml|tl||kl
(kk|me||et|m|t!e
,.||,.:.|
Y|Il;Ilkl|M|K|te|e
Vk|||Ie|em.r|.|.||
r.:.||||.
I||:0.`l`.``l`l0l
kk(||lK||e;.
te,;.!ere;|m|||.;.r
.||,e|em.r|.00|
0`l`.'l.+`.+`
8|||0Nk|!|'||e
|re||||;..||,|r!.
!ere;|m|||.;.|.;.re|e
m.r|.|'|^|.e|r
|^||e|||.r|;|
0.`l.l++`I`
|0k'e||^||re|e:||
|e||.||,|em||:||.||
r.:.||||0.`l`.+ll?0
``0.'l`.l0+l+
IUkKt|||||e||,|m|e|
|et|re||||.;.|||||.r.
|||er.!|||;r|!|t|r.
|er|e|:|..||r!.||.me|
e!er'.||,|.r|,m.r|.||
0.'l`.'``.+`.+`..
|:.;.:e|e(_|r|e|.:m.||
SALIK
ELEMANI
8kt||kk||||m.e
||.,|||m.|.|.re|.|,|
|r!.|||:t.rem|te;e||,
|||||me||te|elI`0;.,
|.;.re|em.r
0.`l`.l+'0I
0.'0'.I'l`ll
0.'l'.'++Il'
0l;|e||m|re;.|!|m:|
|.;.r,|;|(0`l`lI+
`I0'l`I`l`+
|tIkN|Y||e:|||e|t
|.;.re|em.r.|.:||.|
0`l`.''.l`.l'
Kk0|N|.|.||||.||.e
||mdtm.r|,|.;.r
0.`l.l+l`0`0|.\.
0.`l.ll0?l0l
|r|_|(||.|||||.:m
Kk|IHkN|0||:t.
rem|t!e,.||,.:.|!e:
|||e||||em.r.|.r|;|
0.'l`.`0l`00
0I||m|.;ere|.re!e
|||,|me|me!||.|||t
me||e|!e,.||,.:.||em
,||e.e;.|!!|.;.r
e|em.r.|.r|;|.\er|
met|r|.|.^r:e|||
|.r|r||.0'l`I?``l`l
0`l`'l+`?`0
|N0lKI|Kl|:t.re
m|te|e:|||e|||.;.r
|.||.0'0'.`'`l++
k( |||m|r!e ,.||,.:.|
|em,||e|e|. '.||| |em||
|.|| 0.`l.+I+ '+ '+
0.'ll.``0I
SEKRETER
k|IUNlIk0|0|Kl
||||||||m|t.,|
|;|!e|e:e!e||||.;.|
|||er|.;.r'e||e|e|
0.`l.'+'.ll.?'
kIk;|Hlk:|..||r!.||
|.r!.|!e,.||,.:.|
|e:|||e|||.;.re|em.r
.|.r|;|.0.'l`.+?l'llI
8kH(||l|V||k0|Kl
|,;e||m|tem|,|e|||||,||
|e|||^||m|r!e,.||,.:.|
|.;.re|em.r
0.`l`.+++'+'
8k;kK;|Hlk0|Kl
em|.||||m|t.||||
.;.||||er|ee||||||
|.;.r0`l`+?I'0`0
0'l``I``'?
(kM||tk0kKl,|||e||
m|te|r|||t:e|||ere|
|e|e|.|.r|;|.
|r|_!.|.|r.:m.||
|tk\e|||||e|.||re
!ere;|m||e||e|e|.|.
r|;|.Ie;||r|||r|
0.'ll.'`llI?`
||N||k:|..|||e||||!e
,.||,.:.|e||e|e|.|.
r|;|.0.`l`.`?l0''
||N||k;e||||||:|
e|.||re|;|!e|e:e!e
||||.;.||||er.|ee|
|||||.|.;.re|em.r.||
r.:.||||.0`l`.ll.ll.l+
0.'''.?'.++.++
Hk0|MK0Y0|Kl'|||:|
||||r.er.t||e
met|r|.||||.;.||||
|.r.|||er'e||e|e|.||r.
:.||||.0`l`.IIll+l`
Kk0|K0Y0|Kl0.te|e
|e||r||.r.e|e||.m.,.r
|r.`'l0;.,.|.|
|.;.r.||r.:.||||.+
;||||||r|.e|||emet|r|
|.r|.||e|:||e!||e
:e||||.0`l.ll?.I`.ll
0'''.`l.0+.++
KUYUMtU|UK||m.|r.
e||e|e|.|.r|;|.
,em|e||||.,
0.'ll.++`l`I
M|tl0lY|K0Y0|Kl|||
|.;.|||m.m|t..!||
|;r|!|t|re||e|e|
0''''l+''''
0N|||.e|e|||er
e||e|e|.,e|me|^;
0.`l.ll`?`l
0.'+`.+Ill0l
0Nm||.e|e;e|.;.r
e||e|e|.||!||||
0.`l.+`0'`+l
I||||0N|kkk|.|.:.|
|.;.r'e||e|e|.|.;|.m
(.,.0.`l`.+I``+I`
SGORTA
ELEMANI
l0kIk|:er|e||
|r!e,.||,.:.||e:||
|e||e|em.r||,||;.||
0.`l.+?`.'l.0l
OFR
kY0|N\|N,'e(e|||\|r,
0(e|.|^||e||.|.r|;|.
0.'ll.l`l0?I
t0tkt0|k|.;||r!e
!.|||m;.(.:.|0|r
^|er.|er|e|!e
|||.r.e;.|e|||
;e|||(e|re|.||r.:.||||.
0.`l`.'0'l???
lKlI|||l.e:|..||r!.
|||.r..|.|.||.r.
(|.||||.||||.|r!.,.||
,.:.|,|^|.||r.:.||||.
0.`l`'+`+0+`
KkMY0N,|^||e||.||r.
:.||||.,0^|!em.r|.'.
||!|||.|m.r.t||.|.
0m.r.t|!.0t;|||'|.
N.'.r:.||e(e/
'.m.r!||.
I|tkU8||l.|.,e|e
m.r|.|.r|;|.0|||e(e
0`l``?+?'`'
TEKNKER
TEKNSYEN
8|YkI|;Yk|||m.d|.
|.|||||r.:.||||.
+++.l.?+0
0'0I.`0.l?.l?
ttIV,||||t.;.r|r
.|.|m||em|e||.!.|.
.||;.(||.|.|||.m..e
||||||m|,|em|e||r!er
.r|.;.r.|.:||.|:|..
||r!.||.me|e!er||e||
|r|||e|r|;er/|e|
r||e||e||||.r|;|.
0'l`.+.l0.ll/\|,|r.
|r|_.||r.|..:m
YUI|N||k|||||er!|
|||re|.||||e|!e|.|
d|.|.|.r|;|.0.t|
m.r(.,..
0.`l`.+I`?+``
TEKSTL
KONFEKSYON
MkY|k
0kM||.||r.|.||r!.
,.||,.|||e:e|
I|tkU8||l|.||re:||e|
KUMk;|r|||:||e|
M|Y0kNt||kk.|||
|er|:.||.;|.m(.,..
0.`l`.I+000
||N||k0||er;e!e
m.|.|.|.e;.|!|m:||
.|.r|;|0'l0.'`.l.`0
|N(||k!e||||!e|.,
!|t|m.e|..||m!.,.||
,.:.|..|||..|||t
|.;.re|em.r|.|.||r.
:.||||.|e||e|
0.`l`.++?l'`
K0IIk,.||,.:.|
|!e|||.|.r|;|.
,|||.mW|||||
0'll.`'0.ll.'`
MkkMkkk!e|||||e|.;
|.;.r|.||r.:|.0.e|
||,|.|.|||e|r|||:|.
0||.:|.||r.:.||||\eme|
\|''|0.'l.+l?l`0
M00||HkN|Y||r.e|
|r|:.(e|.|^||.|.
r|;|.\er||r.
0.`l`.'l'`'`+
k;kM!e||||e.d|.
'|re|:|.|e,me:|.0.e|
||,||.|||.r|;|.
''|\eme|\|\er|
|r.0.`l`.+'``0I
0.'0I.'l?lllI
TEMZLK
ELEMANI
kVkUk.e|r.!||
;.|.|r!.||(|,e|e
||m|te,.;e|.|e|e
m.r|.e|em|t|||e|e
m.r|.||.|.r|;|.||'
0||(0.`l`.l`+I?
000.'+l.?'00+'
0.'ll.'0`I``I
8kH(||l|V||k0|Kl
!e||.rem|te|.;
|em|t|||e|em.r|.
0.`l`.'0`'Il0
(|N||K0YN.|
\||r!.e.|,|e||re|r
l`.00l`.00.|.|.|em|t
|.er||||.`'l';.,|.
||r!.|.;.r.?'0\|
0`l.l``l'0'
K0;UY0|UN0k|||^
|e||m0||||r.|em|t|||
|,|r!e,.||,.:.|!ere;|m||
|.;|.;.re|em.r.||r.
:.||||.0.`l.ll`0I`
TEZGAHTAR
8kY!et.||.|.
0.`l`.`+l0lI..
|r|_r|t.me|e|||||.:m
TORNACI
KAYNAKI
kNk00|U\.|.|r.|.;
r.|,|.|.r|;|.
0.'l`.'``+`em||
(||lK|r!|||;r|m.
|.||r..|.||r.|||er
!||..t.|||.e|e|||||
|.;r.|,||.||mr|.,:|
|.||.|.|.tm.||r.
m||er!||.|e|.|,||.||.
0||I|0.``.+`?l`?
0.'ll.l'
tNt||||,|eme(e|.
|^||.e.|r|.;r.|,|
|.||.||r.:.||||.|er;|||
+++`II
kIk|I|.e.|r|.;
r.|,||.||.||r.:.||||.
|er;|||.+++`II
KkYNkK(||kk.e||t
|,,||e|.|.r|;|.'.r||;e
|e|!e,.||,|||||m.||te|e
|.||(.\.|.|r!.||.me|
e!er0.'l`.`+''++
|kIlK|.||(d|.|.||.e
N!|r.(e|.|^||.||
r.:.||||.|er;|||.
+++`II
|kIlK|.||(||.|
.|.rm.||.!||.||||e|||.
0.`l`.'+`+'
Ik|k;||||e||me||.
;^re||:||we|.e|:||
m.|,|||.r|e|:|.e(|e
,||e|.|.r|;|
0.`l`.`I?0lI+
|||..||m||_m.||.:m
I0kNk!e||;e|||er
.e..|||te|em.r|.|
.||r.:.||||.|er;|||
0`l`.'`.l`.ll

ANADOLU
YAKASI SATILIK
(|KM|K0Y
|K;l0|U|er,e|||
|r|||.||r!.
IM,lllI0.000
0M,'`!|||e\
'00.000
Kkk|||(.||||.
|..|t||.(||m(|e|||
K0NUI||e!||re|;|r
lI|MlI0|r!.||e|e|
0.I6.499l?
`I0.`l.+``l?`?
0.'ll.?++l'l
www.eks|c|a|.cc
ktl||.|.||||.r
|.||.|!.|er|t|.rt.
|.||.||||e|`'0.000e
0.'+`.?0l+`'`
kNIk|Yk
K0kKUI||l,e.|e|r!e
|e|e(|||e|||
944M,`.000!|
I.10M,l.000!|
I.900M,+.000!|
.18M,'.000!|
1.1M,I.000!|
.100M,ll.000!|
I1.00M,`I.000!|
0.000M,'0.000!|
8.800M,0.000!|
I|I0|N
0.`+`.'l`'``''
0.'l'.Il``l+`ll
kY|NKk|r,..||.r
|er|t\.||||r|||.||
``.000!er|.,|.;.r
||;.||.||.'.|.|;.|.|.|
0.'l`.+'l`l
8k||K|lk0^rer
!0||!e`'m`|.||e
0.'ll.I+`lIll
(|N||K0Y
'|||.rm||.|!.`|
|.|,e|||||.||||.
0.'l'.++```'
||IHlY|0||..|t||
+ll0m`m||.|||.||
|.|.||.|,e|l'lm`
0'l`.``+.l0.+
K||K||0k|!.|.|m.r
t.|.||`+0m,`||||.r|m||.
e|e.e;r|||.||ell'.000
0.'+`.?l'`+'
MkkMkkk ||'!|N|'|
;.r|r!. .||||r!er `?0m`
m||emme| m.rt.|.|| !||
|e| 0'l`.'?' l+ l0
|N0lKd||.;r.|:.!.
`00m,`||||e|
l0.000e.
0'll.'l00+
|N0lKI|'.||||r!er
l00m,`\er|||\?'.000
0'l`.'0`l`
kHl8lN0|Ndm|.r|;e
|||||.|!e||||!.||e|e|
0'l'.I?ll``
U|IkN8|Y|l0|
'.||||r!er?0m,`
|!e||.||e`'0.000e
0'l`.'0`l`
IkVUK(UY0|UN0k
?'m`?0.000e
,e|me|^;!e?m`
?I.000e'e|||.||!e`0m`
ll0.000e\||m.t!.r
0.''l.`+++l00
Y|;l|Vk0l|||..r!.
+0+m`.||||r!er|.|,e
||||e\|0.'l`.`II`+I
AVRUPA YAKASI
SATILIK
ktl|
R|I8|0K|.!|m|^;l
l'.||||r!er
0'l`.III0III

I0.000|(e,|r
|emer|.,|r
49.0000|N|.,|.;.r
|;.||.||.
I00|.||||e||e
|||.:|||.r
Kk|0lY||;|r
|e|e(||||||
lKkN||r!.|
|e|e|0.`l`.'`.I'.Il
0.'l`.'Il.l.+`
kHl8lN0|N
||NYUkI0t;||||.|
0.|!er||;(|,e|r!e
9.!e|.ll!.||e.
0.'ll.llll?l`
kt|||`0'.000e|e;|||
!|t|0||(|r.|!.!er|t
m.rt.|.|||.|,e|||||(|e|
0.'l'.`+`.0.+`
ktl|
||NYUkIIkll'm`.
`l.
.KkIII.000e
0`l`.?`.++.ll
ktl|
||NYUkIIkll'm`.
ll.
I.KkI?'.000e
0`l`.`0.l0.00
ktl|
||NYUkIIk`'m`.
`l.
Y.lkl;'.000e
0`l`.'`.++.ll

8k;kK;|Hlk
8IMl0.000!|
IM`l'.000!|
I49M`l0.000!|
IIMll'.000!|
I1M`'.000!|
I0Ml+0.000!|
I0Ml'.000!|
I91M+l0.000!|
I91M`'.000!|
I91M''0.000!|
I94M+?'.000!|
I0M!|||e\
?'0.000!|
I||:0`l`.+?I.ll.ll
kHl8lN0|N||;||
,e|me:e!e(e:||||(|.,
|r|||.||r!.`l.e
ll!er|t.e^|
m.rt.|.||l0l.000
!|!er|.,|.;.r||||!.|
|e|e|!||.
0'l'.l+`.`.`I
Y|Nl80Nk0k:.!!e
|||!|||e\!.||e`l0m`
'`ll0.000!|!||.
0'l0.'`I.`l.l'
30luSOS20!2lLlSLV8L IkMkN |kl l|kN0kN|;Mk HkII| !||.0`l`+'+?`lI+'+?+++||.0`l`+'+?ll K||lM|: +.'+!|I|\|.?0|| UNI0k|IUI (lIl: +'.+!|||\||||||||

2. KALTE
0 (216) 379 72 55 - 56
KUIUk0||V|80kU
I00XI00MMV|
400X400MM
kkk|I0IkNkI|;

KONAK
GAYRMENKUL
ASMALI
DANIMANLIK & YATIRIM

8k;kK;|Hlk0|Kl
Klkk||K|kk|N|I.e.||
||||.||r|t
l(lN||tme||r|t!e;|t.
0NUkK|NI
IIM'll'000||
IIMlI'000||
I1IM'l`'000||
0U8||K
I0M'`l'000||
64M'll'000||
I.|Ik`.||.(
84M'll'000||
I0M'`0'000||
M|Ik0K|NI
I94M'|e;.,''0000||
0YkKK|NI
I60M'+l0000||
KkYk8k;|||(|.,
66M'!|||.rl`'000||
|0k|MlI0||e!e
0.|||.|||||e!e
I40M'.|||.|.|``'000||
I.488..
11.101.8I.I8
1.II.0I.II
8kkK|HlkK0NkK
||ak.sa||||r4er.cc
ktl|'|r(.,||.r|||
'.|.;|.||r!.|et|!.r
ll?lm`I0.000e
0.'l`.l``+l+'
ktl|,.|||||`'m``l
l.|.|`.'00!|.
0.''l.l'`II
kkNkVUIK0Y!.,|||
!||!e,`l`0.000e
0'l'.`.`'.0'
kkNkVUIK0Y!.,|||
!||!e`l`0.000e
0'l'.`.`'.0'
kIkK0Y`!e|||||.
|,0re(|e|||.||e.
0.`l`.'0I0I0
8k(||kk|.|||m.|.|
|e|r!el`.000e
;.|||!||ml00m`
0'0.+`l.?l.'I
8|;lKIk;Ik|.t
m.rt.|.||||||!.||e|e|
0'll.I````l`
8|;lKIk;Ike,;.||||||
ll|e|0'll.I````l`
8|;YUI|V||k0|'.||
||r!er|.|.||t|.||e|e|
ll0m,``0.000
0'l`.'0`l`
8|Y|lK0UIUme||et!e
||||;.,|.r`+0m,`!||
|e|0.'ll.`I.`l.`l
0||Ik'|||e||e|0||||
|e;|||!|t||e||et!e
|e|||||;.|r|t|r
||||r!...'||e|,e|||r!e
`+'..|0|.er||||||.|
|e|e|.ll`0m`I?.000
!|llll0m`ll'.000!|
'||||lll+'m`l`'.000
!|'|!||,e|||r!e|e||
||e'||.\|||me|e.
|e|r!e+'0'00!||.,|
|||m.;.:.||||.||||.|
|e|e|..|0.`l`.?'`ll
?00.'ll.I?l0I+l
||NYUkI!|||m.||.|
.||||r!er!|||e|.|er|t
m.rt.|.||.|(.||||.
..r^||||;|.|.|.
|.r||.0'l`.`ll`'
||NYUkIIk.||
||r!er.`0m`.|.|
|r|||.|,e|.||.I.000
|m|.|,||.|.|.m.|r.
0.'l.'0`I`''
|kIlH\..|t'|||.r
'e||m!e.I00m`|||
|.r|m||.r||'|.|||||r..
0.'+l.llIlI00
|kIlHI|`lm`.l`0m`
!.||e|e|lI'.000
0'l`ll`'0l
||0kYk'er||||^;!e||e
|,e||r!e.``'m`.'`.
,.||!|||e|.:||+00.000
,|e/|.\||er|'|rem
0t|,|e|0.`l`.l+`+l+`
UN|;|l0|'.||||r!er
\er|||||.||e|e|
0'l`.'0`l`
kHl8lN0|N00m`
||.dte||re||||||
'.|||||\|||..``0.000e.
0.'l`.'I+l0`+
kHl8lN0|N.|||||
|.|,e,e|||||t|me.|e|
'||e|r!e`l
0.'l`.?l?l`l
I|YIlN8UkNUN0k|:||
lI+m`!|||e|l'0.000.
0.'l`.+ll0lI
I|YIlN8UkNUN0k
.||||r!er!er|tm.r
t.|.||.|(.||||.|.er
|||||||e!e`l.lI'.000e
0.'l`.'?'.I+.0'
AVRUPA YAKASI
KRALIK
8|Y0|UN0k||||
|,;.||0|r||||.||e|e|
0.'l`.``+I`0
M|kI|k|e||(|
er|e|!..||||r!er
l+0m`||\|0.`l`.'
l'II0.''l.`+'I'`
Ikkk8Yk|e||et!e`l.
'0e.0.'l.`?`0+
DEVREDENLER
kt|||||.,e|||0|re|!e
N.||||?0.000e
0.'ll.I`llll
kt||||.||.|!..|||||
e||e|||.|^||
0.'+`.`0l`l'0
ktl||;|(|e||.r|.
|.|m.:|r:||e.|er
0||.|0.'l'.`'?+?0`
ktl|lY|II|N
|.,.|,e|||!e|e.|er
|e|e(||\||.'(.'.|r.
|e||et|.++0.000e
0.'l`.l``+l+'
8kt||kk0k.!!e
|te||r!eI0m`|.||e|
0.'l0.'l0l
8kYkkMk;k0km.|
|.||.:||||||.;||
0.'0.ll```
8Ukk|re^|!e
?!^r|m|te||re
,+!^r|m||.(.||.|.r
|||||||..||.|e||.|||
|.|.0'0.I?l.0l.`'
0|'.r.;|'||e|r!e
'.||||||.|.re0.`l.'+0
l+`0.'ll.`+`ll+`
||N||k|.||||.|.|
|e|r!eI00?00||||
|e.|er|.||e||e:e(
||!||0'l.I+0.`l.0`
UN0k|N0||:||
`'m`.|||||m.||e|
0'll.l`?.+.'`
lKlI|||l0'|!e
|.t||m|,|e||||!e.|er
||.r|.0.`l`.'+l`'+
/0.'+l.'+l`'+
KkkIk|0k0|r|||
l.'00|||||||e
0.'0'.`IllIl
kNkYlMkHk|||lN0|
!e.|er.||||||..|r.||||
0.`l`.`?l`lll
I|KIl|K|NII||.,||||
m.;.:.||..||e|.||.r|
0.'+`.+lIIlI
0.'++.+lIIlI`
UMkkNlY|0|;||e|
:||||+'0m,`
||(e|m.||e|.
0.'ll.?'+.I'.?`
SATILIK
ARSA
kkNkVUIK0Y0|
kHl8lN0|N||.:||t
|m|;r|t
Y0|k:e(|e||.|m.|(|.r|
|,e|||r!e
MkHk||||,|r!e||e|||||.
'|.\|me.:||
0M``.'00!|.
400Ml.000!|.
100M`I.000!|.
600M'+.000!|.
H|M|N|.(|||.|.|.|.
0`l`.'`I'l?I
0'l`.IlI0`I'
www.are|a]r|erka|.cr
||l80|U
8UkHkN|||^;|r!e||||
|er|t|.rt.|.||
I8.90M,.m|||
0'l`.III0III
Hk0|MK0Y0|
kHl8lN0|N|.|,e||e.
;.(m.|||
Y0|k:e(|e||.e|e||||||
me.:||
.I00M()?`.000!|
|.||||.|.||r||||,||r!e
I.000M()l`.000!|
||||(|e|.|||||e||r;.r|
00M()`0.000!|
|^;|r|,|r!e
I00M()`.000!|
|^;|r|er.||r!.
400M()`?.000!|
0|||!||.|;.r|
4|;...|.r..!e||
.|.|.|.||.,|.|.|.
;.(||||.0`l`.IIl+0+l
0'+l.'?I0??
lM|
0l|0Vk|0'|!e
+.000m`.|.
|;8kH|m|.||.r.
0'l`.l0ll+l
KkNk|lIkN8U|
(kIk|tk0k'00m,`|||
m.rt.|.||
l;|||k|'!|!.(.|
e||e|0.'l`.`I+.?.``
l|lVkl0|
kHl8lN0|N||e|||||.'|
me.:||.
MlNl8U;||r.:e(|e||
1000M()+I.000!|.
8M()`I.000!|.
H|M|N|.(|||
m||.|||.|..
IkKlI.e||.,|.|.|.
|.r||.0'l'.0'l0lll
0`l`.I`?```
l|lVkl0|
kHl8lN0|N;|.
:e(|e||
K0YUN,|||,|r!..e||.||
,e.||||
400M()l.000,!|
|||KIklK|me.:||
Ykk|(e,|r.;.||..!e||.
IkKk.|emer|.(|.
0`l`.I`I'`0l
0'll.lI+l'l'
00I+'`''l|.r!||.
|.;r.|:.|.|.!er|t'.|||
\||0|.r|te'.r.;|
|||.||r!.||.|.|||.t||e|
0'+`Il??I??
kVk|.|em|^;!e;|.
:e(|e||I.'00m`.|.t|
.||||r!er.||||||||.
0'l'+0l`Il
kNKkkk|.||m.0..:||.
'|||e||.|er|.!.||
.|.|.||r|t.||r||.
0'l`.0`.``.ll
kNKkkk0kKl.;
||mer||||e||r|t!ee
||r!er.||r||.|||||
0ll`.l`l.'`.'0
kkNkVUIK0Y,|||r||!e
'0m`|;.||||.
+00m`;.||(e,|r;.||
..!e||.|.|.|.r|!.
0.'l`.`0l.0.0
kkNkVUIK0Y
||||r|^;!el.000m`
,e.||||+.000
0'l`ll`'0l
kkNkVUIK0Y
'.t|||r.!.`'0m`. 'l0m`
,e.|||| 0'l`ll`'0l
kkNkVUIK0Y,|||
|r|^;.'e|.me||^;
.|.|.||r|t(e,|r.||r||.
0'l`.Ill.+0.l0
kkNkVUIK0Y0|.||
||r!erl.000m,`|^;|r
|,|r!el.|.t|^(
||||.|.r||;||r.
;.||r;.||||m|||.|..
'`.000,!|.||.,|.
|.|.|.r||.0'l`.`?0+I
l00'll.0`??ll
0`l`.'`I?III
kkNkVUIK0Y0|'.||
||r!er||.:||t.|m|
;r|t.!!ee(|e.
!e|^|||||m.|||.r|
|,|r!ed|.,|m'||r|
0|m.;.r`'0m,`
l00m,`'00m,`
l.'00!er|.,|.;.r'00
!|!.||||e|emer!.(|||
||.|.|0'll.+``?'`'
kVt||kk|er|t|^,||e|
|.|.||e|r!e`Im,`
'.||||r!er||.
0'l`.'I+I+I
8kt||kk!||e
:e(|elI'm,`||.
0.'l`.`.I+.I+
(kIk|tk|tte|||r!e
'00m`(.|e||e|+0.000
0.'ll.+?`0`ll
(|kK|IK0Y \.r||.||!.
'.||||r!er ||.||. e(|e `
|!e| !.||. 0.'l`.`l` +I lI
(|;M|0|!er|te
||||.|m.|||.|.|.|.
0'l`.lll.``.l
(0k|U0k .|.||. :e(|e||
l`.000m` 0'l` '` ' `
|0lkN|0|.000m`
,||||||.|.t||.|e|e(||
0.'lI.I``+`'
lINlKI|ll!^r|m
me;.e|.|,e|
0'l`.lI0.0`.?
KkN0|kk0k/l0
|m.|||'00m`!.||.
0'l+.``'.+'.0
KkN0|kk0k'.||||r!er
|.||...|...|||..,||||||
.|.t||e||,..!e|.|.
0'l`.'``.'I.+l
K|kK|kk||l|re:e
ll.l00m,`+.+00m,`
|!||re;||r.`'0m:e(
|e||e|e|||||.|;||,|r!e
!.||.0.'l`.l``l`0+
|k|Kl,.|!.|!..||
||r!erl.?0m`.|.
0'l.'`lI0
0kHkNkIl0|`.?00m`
|^;|er.|||.|,e'I.000e
0'l'.I0``II`
kHl8lN0|N||r!||
t.!e0|t|.r.!!e|re
lme||e:e(|e||l'.'0
|m.|||lllm,`|^,e.|.
0'l`.ll+I'l?
kHl8lN0|NN.||.,|.
l0.000m`
0UkUNK0Y0|
l0.'00m`.l000m`
(l|lNlk0|'0m`.
|.|.,:|!.lIlm`
kI|||K||.t||e|
0'l`.`00`'0`
kHl8lN0|N'|||.|| ||;||
,..|,|| |^;|r!e |m.||.
;||. |;|. e|e|||||. |.r.
||t.;r|. |m,|| |.r
II0m,` '00m,` .|.|.|
.||||||||. 0'l`.l`l.`'.I`
kKkkYk|.;r.|:.!.
+``m`.++m`|.|,|
|||||.|.t||e|ll.'00e
0.'l.I?`'?0
;kkK0Y0|!er|t
m.rt.|.||dt|m|.|
`l.000e,!.|.|.r.|||||
0.'l`.l?0ll`
kI|||K|e;..|.|,e|
|.|.m||e|\.|.|!e|e!e
l'00m`0'l'.`l'.I`.`I
l|lVkl0||^;|r|,|r!e
.||||r!erm||.|||
|.(|||l.l0m,`++.000
!|.\.!e|.|.|||.
0'l?.I`+`I''
l|lVkl0| .||||r!er
|^;|r |,|r!e l.000m,`
l?.000 !| \.|| (e,|r ;.||
..!e||. ||e||||| | me.:||.
|emer |.(|||. ||.,|.
|.|.|.r||. 0'l+.?``+``
0`l`.I`?`00l
IkYkKk0|N0kllm`.
l00m`.+00m`.00m`
0'l`ll`'0l
Yk|0Vk||||r..|e.
t|;e!e.|||;e!e
|m.|||0.'l`.II`0II
0.'l?.I?lI`
Yk|0Vk,|||||||^;!e
.||||r!er.|||||
+'.l00m,`|.||.
l.?00.000!|
0'l`.+'I0'l
ARSA
ARAYANLAR
kNIk|Yk\.|.||.||
||.|.||r|t|||r||'.|||||.
0.'l0.l`0.l?.`0
0.`+`.l`'.+0.`0
SATILIK
DEVREMLK
0|Y|U|l`|;|||
||m||||!..|||||!e.|e
m|||.0'l`.I+`.`I.?`
ktl||||.||t|||||.|.m
!e.|e0'0'.'lI.`l.`
kkMUI|U0k
l?!emm|t0l|||
'.||||||e.|em|||
0.'l`.I?ll0?`
8kN0|kMk0k!er|te
`00m?'0m`|m.|||
?'0m`Ie;||r|||
0'l`.+'`.ll.``
SATILIK
YER
8|YK|NI
|K0|er|e|!e.|||||
4I0M|||.:|||
0UKKkN
800.000!|.
0'll.l```?`I
l|lVkl0|
ktl|'.||||r!er'.r.;|
e|e;.r|||e(
0'l`.III0III
kt||||.|,e||e.|e|!e
l.+00|||.:|||l'.000
0.'ll.``'lI'?
kt|||0|r^|er!e
l.000!||||.e||||||
l?0.000e'.|||||||||.r
0'+l.ll.ll.ll
kt|||.||||r!er
e|e||||.|!.`.'!^r|m
|e|0'l.+I'.l`.l'
ktl||..|.:||.||||.t||!.
'.||||r!er|.,||||m.
;.:.||||.|.\.||||m|||
`'m,`||||.r./l00
(||m||`?0.000e.,\er|
.,||.:.|me||||.
;r|r|r|.|,|r!.
0.'l.+'`l+
k|8k'.r.;|'||e|r!e
l`0m,`||||.r
0'l`.'0`l`
kNktk00|0|,|.|
,e||e.|e|'.'00|||.
:|||II'.000e|e|e(||
|..t..0.'l`.`I+'I?l
8|Y|lK0UIUN0|'.||
||r!er||||||,.e||,
|e||et|r!e|r.;|.
\.||r.!!ee(|e||l.|.|
||||.r0.'l`.`l`+IlI
0l0lM0|.:||
!er|te`00m.0|e|
0.'l`.'`l.'.I'
UN0k|N0|.||
||r!er|||.e||
||||!|||.rll0.000e
0.'l?.0+`''0
lI0(Ik|!|(|+|.|||
0'l`.+`+.`l.ll
Kk0|K0Y|.|er!||me
|.||e||.|,||!|:.|e|
0!.|;.r|``0m`!|||.r
0'll.+ll?l`l
Kkkk0|NlI0|!er|te
||||.||||r!er.|||||
|e|.e|e|.||.r|
0'l+.II`.0+.I+
MlMkk08k0kll+m``
|.|||!|||.r
0.'l`.'````
kHl8lN0|N||.|.;!.
.|||||||m|.||||.|
0'''.`?0.ll.0
kHl8lN0|N||,||
,e|me:eme||et!e
+`0.000e+.`00|||.
e||||||||||.r
0.'l`.0'`+ll
;lklN|V||k0||e||et!e
l'00|||.:|||l?0.000e
0.'ll.+Il`''
I|KIl|K|NII|
.||||||||.||||,;e|
|e||0.`l`.+l?.+.+
0.''`.l?+.'I.+

KONAK
GAYRMENKUL
ASMALI
DANIMANLIK & YATIRIM

IkkKYk0k!^r|m|
1.000I|0|N `0.000 ||;e
Kk0kk!|||e;|.
t|H|!.(||||.||.|.|.
(|kK|IK0Y0|,,|||!.
kNkYl.|.|.||.
8k;kK;|Hlk0|
8kNKk|||.:|||
100M'`.l'0.000||
11.66.9.99
MUIkN0k
10M'`.000||
I0M''.000||
lKlI|||l0'|!e
40M'`.'00||
900M'.'00||
400M''|.|||r.
kkN0k|Ull.000||
I800Ml|.|l+.000||
I000Ml|.|I.000||
kI|||K|||.||||,;e||e||.
|.||||..|e(.||.|.|.
1.I.I.II
10.64.88.44
I.488..
8kkK|HlkK0NkK
||ak.sa||||r4er.cc
SATILIK
YAZLIK
lVl;0|U
KkkkUNUN|e|
|^|e|r!e
HkVUI|U|..|t|t
'||e|e|!e+0.000!er
|.,|.;.r
|||k\.t||||.|||,||||.|
tkIl 0!eme 'e,ere||e||
H|M|N!.(| |emer !.,|r
Utk|IlI!|||.
||m|t.|..e||||r|t
0.`l.ll0.l'.l`
0.'ll.+.'+.?'
kk|kN
lN;kkIIkN|.|.|!.
l'.000!|(e,|r.||.
4.000I|0|N;.t||||.|
Utk|IlI||||.||m|t.
|.||||r.0'l`.0'l.?l.'+.
0'l`.ll'.``.I?
|l|lI|l0kN0|UN0kN
lIkN8U|UN|.|||
:erre||.
Y|;l|||m..|r|r
||||,m.r||.|
KkkkU0k
+I.'00!|!er;.t|||||,|||
HkVUI|U|..|t|t
||e|e|!e
|||k|||!.||e|e|.
H|M|N|.(||e||m
UYUN^!eme|,|||.||
lIle..|||||m.;.
!..e|e!|;||t
lIkN8U|UN|e||^|
e|r!e
Utk|IlI||||.||m|t.
|.|||.||||||r|t.
8l|l&kM,|ete|
..;r0`l`.'I`.l0.0'
0'l0.+l'.lI.I?
0'll.`+I.II.0
KkkkU0k
l'.000!|!er;.t
||||.|.|;|r.|.|.|
0'0I.0'.``.l0
KkkkU0k.||
||r!er+0.000!|!er
!er|te|||||||;.t||||.|
0'l+.'0l.'?.'0
KkkkU0k
YkI||K.|m.r|r|.m
t.m.r||..
4I.00I|0|N|..|t||
|..|t|t||e|e|!e
YkI||K||,|||.||||.
H|M|N|.(|.m(.
|r.||.|!e||m
Kk|0lY||;|r|||
!.||e|e|
lIkN8U|0kN|e||r.
|e|;e|!er
Utk|IlI!|||.
||m|t.|.|||.|||||
|r|t.0`l.++l.`l.l'.
0'l`.`+0.l?.l'
|k|Y8klk'|||.||!e
.||||r!er|..|t||
|.||r.||(|
0.''l.`?0?+?
lVl;0|U\|||!.r
KkkkU0k
1I.00I|0|N\.t|||
||,||||||!.||e|e|
Utk|IlI||||.||m|t.
|.||||r0'll.`l.0l.00
KRALIK
ARSA
Klkk||Kkkk
kHl8lN0|N|'\.r;|
|te||r!e
.00M,0|.er|||||e
m.r|.e|.me|.|
0.1.16'l'l
0.`l.+'`I'`0
KRALIK
DEVREMLK
01lI.|;|||||t|||||.
'.||||r!er|e.|em|||
0'l`.`?l.Il.I`
kkMUI|U0k`I|||
l0|;||||||.||||e.|e
m|||.0.'+.++'l++'
kkMUI|U0k.|||||
|||.|||0'''.?0l.`0.`?
0'''.?0l.`0.``
0``.'ll.0l.?
kYkI|kMk|0|
`?|||``|;|||.|.|
|.||||.|||.|.r.|||||..||
||||.0'l`.`I+.lI.`
0l0lM!e|m.||.|.:e!e
|e|,e;!.|||ll|||
0I|;|||.0?|;|||l'|;|||
0'l`.`I'.0`.``
kk0I||!||r|!.!e.
|em|||l.|;|||?.|;|||
0.'l`.+'+`I0
KRALIK
YER
I|\|;e;.||r'|.|||
l.l00m`m||.|||||r.
0.'l`.Il`'`+
kt|||'|,|||||||||,.r.
:.!!e!e`00m`|.r|.
|..||.|.r|..|.!.
||r.|!.
'|(e|m.||e||||
||||m.|,|||e||e|e
|||.|m..t..'00!|
0.'l`.l'``I+?
8k;kK;|Hlk||||r,e|||
|r.:.!!e!el+0m`
!|||.r.0.'l`.++`00`0
UN|;|l|e||et!e.||
||r!er|m.|.|..e!e(
|.m.;.|;|rl.l00m`
|,;e||0.`l`.'l'II
0.''l.`+'I'l
HkkkMl0|k||e;.r
'.r.;|'||e|r!e.||
||r!er|m.|.|..e
!e(|.m.;.|;|r
l.000l.00`.000m`
|,;e||0.`l`.+I+``'+
0.''l.`+'I'`
KU(UKK0Y0|+I0m`.
.m.|.|||.|e||,e|;|r
0'l``'+`lIl
KUYUMtUK|NI,\|t
;r(.||.I'm`|.
0'l`.?'.0+.'?
KRALIK
YAZLIK
kNIk|Yk|e|e|
|.t|er||e,||;.|
|.||..!er|te`00m|.
me.|e!e.I||,||||!||
|e|;.t||||.|!.
|r|||I'!|.
0'0I.I+`.'l.0l


MAKNALARI
.||||m.r|||.,m.
|;|eme0.'0'mm
lIk|YkN0|
|.rm.t!||me+mm
0'l`.'`.?'.l`
00I`+0,||||..|.
|||||;|||e;|:|,|!e|
0.'l'.I0.'?.I0
00I|;|r!.||l+0|.
||||||e|0.'l'.I0.'?.I0
Klkk||K.e.|||||,er.
|.|^|e.0||.||e|||||
0.'''.'?.`+.`0
kI|||K||.|||||.r!..
(,e|m.||r.|.||
0'l`.'+.lI.+`
KRALIK
VASITA
k8kkI|Y0kUI|||
H|k;|Y|.|||0|m
0|||||||e.|.|?`0!|
||N|k|kk``0!|
0KM|||er:e|e|l.l`0!|
0.`l`.''I''
0.I.6900
;0KKkMkNYk
kY||K|||e.|.|`00!|
|||k||ee|||re.|.|.||
|.|l.000!|
0KM|||er:e|e|l.`00!|
0.`l`.''Il+
0.I.44I044
tkIl|;.||.||.|||.|||
||.|0`l`+llI+?
0'0?I`lll
0lI||||k0| /'0 |r!|||m
kY||K,|e|,e;!.|||
I00|
k0k|lNlI||e||m
`0l`|e|.
0I.460`'`
0`l`.`I'l0l0
0`l.+l0`'`'
MNBS
00I|e|:e!e\||||||
\||.0.'l0.`I0`'l
V|`000(e|\|..|
|em|t.|.||m||.
0.'l0.`I0`'l
VASITA
ARAYANLAR
006||||l.`!.|.|
`.'00!||;..e!e|
,er|;|0'l`.`+``I'I
kkk(|kk|N|I|ee||r!e
'^t|e,me|||||.|.r||.
0`l`.'+'III
0'l`.l''`l++
UMkkNlY|,.|m.||.r
||,||;.||;.0?l0lIl0
l?l|||e|.|.|.:|
0'l`.'+l'l

DERS
VERENLER
8kYkN0kN|.;.r|.|.
!||e||;r!e||.e|||||.
0'l`.I?.``.`I
I|tkU8||l|.;.r^|e|
mer!erm.|em.|||e
me|||0'0'.+0`.+l.0l
BAY
0|VklMr||e|||r!e
\er|'ere|.;r||||.
|||||\.r|r^r!|||:|
m|te!||||;eere||r!e
|.;|||||e|.e|||e:e||||.
www.|re\||||e;.:m
0`l`.`'`+``
DEKORASYON
(kI|||,e(|e|,|e||r|t
\.(||||.0'l'.+?`0?
||k|0kI||.;r.||,|e
||r|t|||r.;|.;.(||||.
|||!em||!|.m..:m
0'l`'`I`0+
MESLEK
KURSLARI
M.|.8.r.;||0te|||||r
0.;||mer|||
|M|kK(|||K
KUk|.;|||.||m|t
!e..me!|;|.
www.e|akkarsa.cc
0.`l`.'+lI0
NAKLYE
RKETLER
UKU0kk
kVkUk;.|.|r.|;.|
|.||m|t|r!|||m||!||.
;|Hlkl(l'e||||e|.|.|
|.|.rt||'|||.||.
|e(||.0`l`.``Il00
0`l.ll`l0`
0'l`.ll?l
www.aska4arrak||]at.cc
K|k
|V0|Ne.e,e||||,|.
'e||||e|.|.|
l0kIk||,|m|.|.,||.
|r!|||m||.!.,|m.:||||.
0.11.14'```
0.`l.+`?I0`
0.'l+.ll+`'`l
HkIk|
|V0|N|.eN.|||;.|
01l'l'0I`
0`l+`?0ll
0'l`+'l`''`
www.|ata|e4eree
rak||]at.cc
Ik|0|U
NkK|lYkI|.!er|.e
!.,|m.:||||
0.I6.184++0l
0.'l`.l`lll
www.ta|c|arak||]at.cc
k|kN0|U
NkK|lYkI:`'0
0`l.'Il`+`0`l`.`l`
'```0'll.''?l`l
YUk0UM|.!er|.e
'|||.||.0.|.r||||.
|.|.rt||0.`l.'`+l
l'0.'l`.l+l+'?
|kIlNN.|||;.|0.|.r
||||.'|||.||.|.|.r
t||0.`l.'`+l
0.'l`.`l`+?
kK|||(.m|.|.,||.
I.m.r||||.||r.|r!|
||m||!||.0.`l`.'0I.`.I?
0INUk,e||||,|.,e||||e
|.|.|`'0;e0.`l`.?I
l0?+/0.`l`.'0Il``
kK8U|UI.|.r
||||m.|.rt||`00e.
0.`l`.'.'?.`
/0.'l.lll.l.++
kI|;0|Um.|.rt||
.|.r||||`'0;e0.`l`.?I
'lll/0.'l`.I`'I`'+
kKIk;|kk.m|.|.,||.
m.|.rt||..|.r
||||0.`l`.?I00l'
/0.'l.'I?0I'
kVt||kk0k||t||
.|.r||||l'0;e|.,|r||.
0.`l`.'`l.l`.?`
K0tk;|k||r.|
||;.|.m|.|.,||m.|.r
t||0`l`.'0'.?0.
'+l.Il'.0l.0'
ktkk|kkI.m.r|||
|.||r.|r!|||m||0.`l`.'0'
+I0/0.'l'.l?+`lI
kK;|N||||k,e||
||,|,e||||e|.|.|m.|.r
t||0.`l`.?Il?l`
/0.'l.ll0`Il
0IK|||(.m|.|.,||.
I.m.r||||.||r.|r!|
||m||!||.0.`l`.'0`+
SATILIK EYA
kHl8lN0|N
ktl| '|| |... !e(|
|.|teme|e|| 0'l`.III 0III
K|||lklN|e|e(||||.||m
e|||e|e||e|:e|e||e|(.r
||r|.|0.'l`ll++l`?
TURZM
RKETLER
l;(l.|te|;|e|.::.^||
|||||.0`l`'l+`ll
0'0I`+?```+
0'l?`l++?
ZAY
II.08.0I0|.||||||e|e
r'?Il?I.00.r.;||:||
|e|e|t.;||m|,|||.
||||m|t!||.|||.m
||.|||.r.|||.|||.|,.e
!|,||:.||!.,||.
6.08.0I0|e|||;e||m|
|.;|e|||m||||m|t!||.
||||||e||e;.t||
I.08.0I|.||||r!e
N|||:|t!.r|m|.ee|||
;e||m||.;|e|||m.||||m
|t!||.\.|r!|||N
kK;|M|IIlN||e|r!er
.|m|, |!||m|.!||r.
mem| |.;|e|||m||||m
|t!||. |;|e||r |.|.m.r.
kK;|M|IIlN ||e|r!er
.|m|, |!||m|.!||r.
mem| |.;|e|||m||||m
|t!||. \.||( \.||r.
kkk0l|l .e |!e||;.|| !|(
|m.m| |.;|e|||m||||m
|t!||. \|.| .me!.
kIkIUkKdr|.e|||e|
|e|e|\||e|0||||r!.r
.|!||m!|(|m.m||.;
|e|||m.||||m|t!||.
|||.|.\.;|.||.
8|K0`00!||||N
\||.000000'l`l|:||
r||;.t.||..m||.;
|e|||m||||m|t!||.
|.|||'||:.|r.r\!
!:.l``lI0`lll
8|K0`ll0l+l?N||
\.t.||..m|r|||.||r|
|.;|e|||m||||m|t!||.
|m.|||||.r|er!||\|
'lll0l+IlI+
8klIlH|me||:.r
!|.:: |\(|| |.\. |e|
|et| |||.r!. !||||;e
||.r||| '||e| |r..r||
,|||e||m|te .|| | e|||
ll0Il .;||| |, |.|||.r|r
.|| .e r||.|.|| `I.0?.`0l`
|.||||r!e |.;||m|,|||.
||||m|t!||. \e|| |.|
|e|/ N|m.|.|. ||;||
|||e||e|e|/ l?I0`00l``
|H|lY|IlMl|.;|e|||m.
||||m|t!||.
|||||!d|||N
lIkN8U|dr|.e|||e|
^|er:|||m|||m||.;
|e|||m.||||m|t!||.
||||em|r0||e|
KlM|llMl|.;|e|||m
||||m|t!||.
|m|re'.,\||m.t
M.U.k.|.|||;|,|
|^||m|!|(|m.m||.;
|e|||m.||||m|t!||.
|||.||m||.r
Mk|I|M|lI\eme|
|.t|||.m..ee|.|||t
me||.||m|,|||e|||||
l'.000!||||.||r!.e|
|em|r.|.||r!|||.;||
m|,|||.||||m|t!||.
d'||tme||.'
MkkMkkkdr|.e|||e|
e,|:|met|r|;e||e|em|
|.;|e|||m.||||m|t!||.
0|:.;er|t
NU|U|t!.r|m||.;
|e|||m||||m|t!||
|....|.,/||.r|||
NU|U|t!.r|m||.;
|e|||m||||m|t!||.
||,!.|0||e|
NU|U|t!.r|m||.;
|e|||m||||m|t!||.
!.;||r|e||'.||
NU|U|t!.r|m||.;
|e|||m.||||m|t!||.
||er0|:ee|.|
NU|U:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||m|t!||.
|||r.r
NU|U:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||m|t!||.
|.||||||.||m|.;.|
NU|U:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||m|t!||.
||re..e|0.;e|(|t
k0|l|0\|l000|
|.||. .e |!e|. ||
0000`l'l '|:|| N|m.
|.|| \.t.| |..m|r |||
.||r| .e |||,.|.r| \e||
|.||e|r!er l'.0.`0ll
!.||||r!e .|m|, |!||m
|||| \|l000| |.||. .e
|!e| || 0000`l'l '|:||
N|m.|.|| \.t.| |..m.
.|| 0!eme |.;!e!|:| ||.t
|e.|.m| `?.0?.`0l` |.||
||r!e |.;|e|||m. ||||m
|t!||. '||||N!0||
|0|d|!|'|||N| \.|. !...
+l`lll0Il?
V|kl |e.|.m| .e |.|||.
|.||m| |.;|e|||m. ||||m
|t!||. '.m| ,|.r |.||.|
\!. `'?0'0I? \r.
Sl\ll lSllV: LVlln 8Ll8Ll
f26
spor
30luSOS20!2lLlSLV8LZAMAN
HAWKNS GALATASARAYDA. |e||.|e|||
|||e||(|e||r!er0.|.|..|.;|e!|:.||.||.e,er
etr|e,|||.,|.||m.|;er|||||;|r:||..|!
|.w||r||er||e||re|.|.!|.0.|.|..|.;||||||.
|..|!|.w||r||el;|||||.r|.,m.;...|||!||r|
!|;||!|.|.w||r|r.'.|||||m|t||||.||m|r||.|;.r|r
||m||..|.|r!.|||.m(|r.|.|||!|||||!||||!|.
BEKTA ABDL JERRELSI TRANSFER ETT.|e|
|.|e||||||r|rr,.m(|;r||e,|||.,.|||||;|r
:|||||'e||e||||.r|e|e|||.||||(|er;.(||.r.,|||.
m.;.^|e.`';.,|r!..el.?'me||e|;|r!.||;|r
||||:|'e||e|||el;|||||.r|.,m..|.r!|.'r|.|.|
|(.r;.|||r!e|||:|.|.||m|r|r||m.|r||;er'e||e|.
e,eretr|ere||.|,ed||e|!e!e;r.m|,||.
ASLANDAN KAKA N SON HAMLE
-
osiklasin golcu oyuncusu
Muslala loklonokin, C.Saray
ilo oynanan dorbido sakallannasi-
ninardindangozlorlorvollranslorino
covrildi.Siyah-oyazlilarinikincibas-
kaniAhnolNurobi,gundonogo-
lon golculorlo ilgili bilgi vordi. obi,
lransizlakiniRonnoslolornagiyon
Movlullrdinc,Arsonalinlasligolcu-
su Chanakh vo Zonilin Sirp yildi-
zi lazovici lakip olliklorini kaydolli.
1ocruboliyonolici,C.SarayliNocaliilo
bonsorvisi l.ahcodo gorunon Cok-
hanLnallailgilonnodikloriniacikla-
di. Dorbido ciddi sokildo sakallanan
Muslalaya cok uzuldugunu anlalan
Siyah-oyazliyonolici,Muslalasono
basindaloklilaldiginizlokoyuncuy-
du.Nazardogdi.Movlulilogorusluk.
Chanakhcokislodiginizbiroyuncu.
lazovicilosorununuzyokanakulu-
builopuruzvar.NocaliAlosvoCok-
hanLnalgundoninizdodogil.dodi.
Alnoidaninailovinodonlordondo-
layi gilnok islodigini dilo goliron Ah-
nol Nur obi, Radyosporda kalildi-
gi bir progranda Quarosna konusu-
nadadogindi.lorlokizlininsikinlilila-
rafarininlazlaoldugunusoyloyonobi,
1arallarinarzulari,islokloriononliana
Quarosnaninsikinlililaralicok.dodi.
lo yandan osiklas, hazirlik nacin-
da 3. lig lakinlarindan lskondoruns-
por 1967yi 1-0 yondi. Novzal Donir
1osislorindoki karsilasnada lok golu
50doMohnolAkyuzalli.0k|kVll
0MkN kYKUISlN8uL
-
Sozonbasindayapilankalilolilranslorlo-
roragnonCalalasarayinligdooynadigi
ikikarsilasnadasorgilodigidusukporlornans,
yonoliniharokologocirdi.Kasinpasayiovindo
2-1yonorkonzorlananvoosiklaslalnonudo
3-3 boraboro kalan Sari-Kirnizililarda lakina
lakviyogundonogoldi.1ranslorsozonunun5
lyluldosonaorocokolnasindandolayionun-
do kisilli suro bulunan Cin onun, $anpi-
yonlar ligindo nucadolo odocok kadrosunu
da3lylulokadarLllAyabildirnosigoroko-
cogiicinolinicabuklulnasigorokiyor.
CalalasarayaskaniLnalAysalin,lasla-
ninuzorindokicilokgibibukadroyadunyaca-
pindabiryildizkazandiracagiz.sozlorininar-
dindan gundono golon Roal Madridin yildizi
Kakaicinsonhanlolorgorcoklosliriliyor.as-
kan Aysalin, Kaka lranslorinin yaninda bas-
kabirisnindogundonogolobilocoginibolirl-
nosi, gozlori savunnaya covirdi. Sanbaci ilo
birliklo dolansa da lakviyo yapilacagi ogronil-
di.Sari-Kirnizililarin,2,5nilyonluroyugoz-
doncikardigiKakayailklranslorloklihniniso
5Mayislayapildigiorlayacikli.
RoalMadridinlukaModricilranslorolno-
siylolspanyolkulubundolornasansiiyicoaza-
lanKakanin,Milanindadovrodoncokilnosiylo
lslanbulagolnoyosicakbakligikaydodildi.Dov-
lor ligindo dirokl nucadolo odocok bir lakin-
daoynanakislodiginibolirlondonoyinlikran-
pon icin Calalasaray yonolinindon bir hoyolin
lspanyadagorusnolorinisurdurduguaciklandi.
Dorbido yapligi hala ilo lakinina gol yo-
diron Hakan allaya allornalil bir oyun-
cudadusunon1oknikDiroklorlalih1orin,
lluninonsoli Carlinhosun alinnasini lalop
olli.Aslan,rozilyalioyuncununbonsorvisiicin
islonon4,5nilyonluroyudusurnoyocalisiyor.
a|atasara]|r||4eser||e4||duukocrorman,onctimitrancrdcharckctcccirdi.3L,lulckadarSamoi,onlarLiinckad
rohildirmckzorundaolanSariKirmizililar,lcalVadridindun,acaunlu,ildiziKakaicinoan,a,acikarma,aoti.tim8om,
dcrhidc,aotiihatailctakiminaol,cdircnnakan8alta,aaltcrnatiolarakdallumincnclitarlinhouundcmincaldi.
Dnyann en
iyi golfleri
Trkiyeye geliyor
c|f |e4eras]cra 8askar| k|et kac|a ||e IHY ere| M4r Iee|
Kct||, krta|]a4a ]ap||acak tarraa]|a ||||| |as|r tcp|art|s| 4ter|e4|.
-
Dunyaninoniyigolloyunculari1urkishAir-
linosWorldColllinalicin1urkiyoyogoliyor.
1urkHavaYollari(1HY)voColllodorasyonu,ara-
larinda 1igor Woodsun da bulundugu, dunyanin
oniyi8golloyuncusununkalilacagigolllurnuvasi
duzonlonokicinisbirligiyapli.rganizasyon9-12
lkinlarihlorindoAnlalyaolokloyapilacak.Dun-
ya gonolindo buyuk ilgi coknosi boklonon solon,
AnlalyaCollKulubuSahasilCASullandayapi-
lacak vo 50don lazla ulkodon canli yayinlanacak.
Lnlu gollculor loplan 5 nilyon 200 bin Dolarlik
buyukodulicinkapisacak.
1HYConolMuduru1onolKolilvoColllodo-
rasyonu askani Ahnol Agaoglu, lurnuvayla ilgili
1HYConolMudurlugundobasinloplanlisiduzon-
lodi. 1onol Kolil, u solon, goll alaninda yapligi-
nizonbuyuksponsorlukyalirinioldu.dodi.Coll
lodorasyonuaskaniAhnolAgaogluisolurnuva-
nin12nilyondolarbulcosioldugunuiladoodorok,
1igor Woods sporculuk kariyorindo Alnanyanin
dogusuna,Dubaininbalisinagocnodi.Llkoninviz-
yonubiryorogoldigiicinvo1HYninbirakligiinaj
sayosindobunlaroluyor.diyokonuslu.0k |kVll
haber turu
nc haftann al akrdan
Sper Kupa Real Madridin
Babakandan milli atcya tfek
Rus antrenr kampta ld
Allianz Arena artk 71 bin kii
Suporligdo3.hallanaclariniyonolocokhakon-
lorbollioldu.Hakonlorsoylo:Yar|r:19.00C.irligi-
rdu:Cunoylakir,21.15MorsinlY-l.$ohir:M.
KanilAbiloglu.taartes|:18.00l-M.larkAn-
lalya:agalay$ahan,19.00Kaysori-Akhisar.:li-
ralAydinus,20.30K.Karabuk-osiklas:llkorMo-
ral,21.15Sllazig-K.lasa:KorayConcorlor.a
tar:18.00Sivasspor-lonorbahco:YunusYildirin,
20.30Calalasaray-ursa:zgurYankaya,21.00
Cazianlopspor-1rabzonspor:SuloynanAbay
lspanyaSuporKupasindaRoalMadrid,3-2kaybol-
ligiilknacinrovansindaarcolonayi2-1naglupolli
vokupayinuzosinogolurdu.laligayakolubas-
layanlfalun-oyazliokip,busozonoynadigirosni
naclardakiilkgalibiyolinoinzaalli.Roalinsayilari
11.dakikadaHiguain,19.dakikadaRonaldokaydo-
dorkon:arcaninlokgoluiso45loMossidongoldi.
uaradaKalalanokibi28.dakikadaAdrianonunkir-
nizikarlgornosiylooyunu10kisilananladi.
asbakanRocop1ayyiplrdogan,nillialiciSahyo
Sarilurkolulokhodiyoolli.asbakanlrdoganin
Kahranannarasiziyarolindogoruslugusporcu
Sarilurkoyarisnalardakullannakuzorosozvor-
digilulok,ConclikHiznollorivoSporllMuduru
AlilhsanKabakcilaralindanloslinodildi.asba-
kanlrdoganinhodiyoolligilulogialdiginibolirlon
Sarlurk,llkaldiginnadalyayiasbakaniniza
golurup,gosloriplosokkurodocogin.dodi.
RusyaKadinMilliVoloybol1akininin
anlronoruSorgoivchinnikov,hayali-
nikaybolli.RusanlronorunkulubuDinano
Moskovadanyapilanaciklanada,43yasin-
dakivchinnikovunlakininkanpyapligi
Hirvalislandaanidonrahalsizlanipyasanini
yilirdigibolirlildi.vchinnikovunolunnodo-
nihakkindaisohorhangibirbilgivorilnodi.
Alnan1.ligilakiniayornMunihinsladiolan
AllianzAronaninsoyircikapasilosi66bindon
71binocikarildi.1ribununuslkisnininarkasi-
ralarinayonikolluklaroklonorokkapasiloarli-
rildi.Llusalkarsilasnalardakapasilonin71bin,
uluslararasinaclardaiso68binkisininkarsilas-
nalariizloyobilocogiiladoodildi.Munihinhalla
sonuSlullgarllaoynayacagilignaciicin71bin
kisilikbilolsalisigorcokloslirilocok.
Kartaln transferde ncelii forvet
8ciktainualataara,la
o,nadii dcrhidc akat
lananutholcuuVuta
a lcktcmck, lcihadcm
lul,a natanci Soorcu
Salii Vcrkczindc di
zindcn oocra,on ccir
di.Ortoocdivcravmato
loiuzmanilro.Lr.Omcr
acrtaraindanamcli,at
cdilcn lcktcmckin kooan on caoraz hai, dizindcn
alinankcmikhlokluoatcllartcndondokuuilcona
rildi.lmcli,atihaarilicccnvcrchahilita,oncali
malarinahcmcnhalanacaihclirtilcnolcuo,uncu
nun,aklaik4a,onraahalaradoncccihclirtildi.
|e||eme|.me||;.||!|
Scottliri
llanancc
aldirmi,or
RahnolliVodalkyarindoyisiyloikigu-
zoladanikaybollik.Dahayapacaklari
cokisvarkonbudunyadanayrilanlulbol
dunyasininikilarkliadaninicokkisaara-
liklaobodiyolougurladik.
ncoSariyorinoskilulbolcularin-
danYakupKaplanin,agaboyiSuloynan
Kaplaninkarisligikavgayiayirnakislorkon
bicaklanarakyokyorooldurulnosiylosar-
sildik.nungibihayaldolu,insansovgisini
bayrakodinnisbiradaninbusokildodun-
yadanayrilnasi,hayalinbilnozlukonnoz
luhafiklarindanbirioldu.
KolYakupuyillaronconorCuvonc
araciligiylalaninislin.30yilayakinsuro
sikgorusnosokdovarliginibilnoklonnul-
lulukduyacaginizlurdonbirinsandi.Ya-
kindonilobilocokzananda1SYDninhali
sahasindanacyapnislik.oninonacla
agirbirsakallikgocirnonuzorinoikincisini
yapnainkanibulananislik.Songorusno-
nizoradaolnuslu.Horzanankisovinliligi
icindobulunlakilnalarinvoosprilorinho-
doholnaklanyakinnadanoyununuoynar-
di.nunlahorhangibirsoyyapnakinsana
huzurvokoyilvorirdi.Nuricindoyalsin.
MolinKurlislosokrallargibibirhayalya-
sayabilocokkonbanbaskabiryola
girnisvonorodoysobulunhayali-
ninacilaricindogocnosinoaldirisol-
nodonnucadolosinisurdurnusbir
davaadaniydi.Vocdiiracioglubir-
kacyiloncoCladyaloradiylaonun
oykusunuyazdi.okdaiyiolli.$in-
dihicdogilsoC.Saraylioskilulbolcu
Kurllailgiliboylobirkilapvar.
MolinKurlunnorodoysobu-
lunhayalinivordiginucadolodono
yazikkilazlabiryolalinabilnisdogil.un-
kuprolosyonollulbolcular,orgullonnovobu
yollahaklarinisavunnakonusundapokbi-
linclibirlopluluksayilnaz.lrolosyonollul-
bolculardornogigibiollorindokiolanaklara
goroancaksakaduzoyindokibirkuruluslano
yapliklarinibilobilnodonsavrulupgidiyorlar.
MolinKurl,baskalarininnaskaraliginicikar-
digikondinicinbirsoyisliyorsannanordin
sozununhakkinilanolarakvorobilnisbiriy-
di.1onolindobuluninsanlaricindahaiyibirya-
sananlayisininposindokoslu.zol-
dodoicindobulunduguloplulukolan
prolosyonollulbolcularlailgiliorgul-
lonnocabasiyillarinialdi.irbaki-
na1urkiyoninosnaniydi:labiibu
nonlokollonokadarolunabilirso...
Yakinzanandabirsondikalas-
naaliliniylayonidongundonogol-
di.Modyadabollibirilgigoslordi.An-
cakolayinasilnuhalabiolanlulbol-
culardanlazlabirsoscikliginisanni-
yorun.nlarinsosgolirobilocokolanlari,bulun
hayallarininbugunkuparlakakisiicindosuroco-
ginisaniyorvoboylosicabalaraaslakulakasni-
yor.Yarinoburgunbirsikinliicinodusluklorin-
dogorcogigoruyoranacokgockalnisoluyorlar.
Lgradigihaksizliklarikinanakicindononin-
dolulbolunuzunsakallilokoyuncusuolarak
ilgicokonMolinKurl,bonzorbirnucadolo-
yiAlnanyadavornisolanunlululbolculaul
roilnoriloCS-ayornMunihnacindakar-
siliklioynar.Sonrasindaroilnoriloilgiliola-
raksuaklardiklariilginclirKurlun:Dunya-
ninoniyidolansadaniydiozananlar.Klasi
suphogolurnozdivobu,lulbolzokasindan
ilorigoliyordu.Donokkibondondahasol-
cuynus'roilnorboninununuduynuslu.
unkuikinizdososyalisllik.Maclansonra
calpallngilizcokonusluk.
1urklulbolununYalnizKurlununco-
nazoloroninogoslorilonilgilalninodi-
cisayilirdi.Kondikulubununyanisira
lonorbahconinSolAcikCrubuvooloki
kuluplorinlarallarlarigolnisli.Ancakkali-
lanlarinbuyukbirbolunusunudusunno-
donodonodi:Koskobuilgininbirazcigini
yasarkondoondanosirgonosoydiniz...
okdogorlibirlulboladaninikaybollik.
Allahrahnoloylosin.a.cak|rqtaar.cc.tr
Ahmet akr
ki gzel adam
|]a|8e]at|| ]cre
t|r4e|re a|4|
| |rp fcret 0ar
kc |atc|( icin?c
nitkuluhu,lctc
malariniurdu
ru,or.Kartalin
ualataara,dan
Vilan8arolada
,cnidcnoazarlik
maainaoturdu
uorcnildi.
FOTORAF: REUTERS,
PHILIPPE BUISSIN
a|atasara], kea|
Ma4r|4|r ]||4|
t| Kaka]| I ]|||||
rarerk|er|re |a
|aa]a (a||s|]cr.
oan,amcd,a
i,Samhacinin
SariKirmiziliku
luolcanlatiini
iddiacdi,or.
FOTORAF: AP,
ANDRES KUDACKI
0.|.|..|.;. '|(e| ||!e |||.(| ||e (.t.| |r| .|.|r!. ;r.;.:.| m.,|r |.t||||||.||r| ||!||!|. |||;. |e||r 0|
|.; !e||e||r!e. !e|r|| |||e||^| |.||| !e||m ;^re||m|r!e|| |.|r. |.(.|| e|,e||e,|||||er |!m.r. '.|||||m|t||| |||||
:||.||r. (e|||m.r |tm.r| ':|| ||||r|r ^te||m|r!e |t|| ,.||,m.;|. |.,|.!|| |||!||||!|. |r||erm.r!. ||| |||. .;||
|.r ;|r:||.||r. !.| .|.r!. (. ,.||,m.| ;.(||||.r r|.. |m. |.|e|e||e||r|r .|!|r!.r |!m.r| |.m.m|.!|| .,|||.r
!|. 0.|.|..|.; |||r:| |.,|.r| ||| ||||||r !e |.||( e|||| .r||erm.r. |tr| |||er |r|r |.;|.||r !. |.|||!|| |.;!e!||!|.
F
O
T
O

R
A
F
: Z
A
M
A
N
, M
E
H
M
E
T
A
L

P
O
Y
R
A
Z
0rceYakap
Kaptar|r||(ak|a
rarakc|4r|es|]
|esars||4|k. kr4|r
4ara|atasara]|r
|a4]atcrMe
t|rKartaka]|ett|k.
Irkfat|c|arar|k|
te| |rsar|r|r4a
ra|asa4c|sar.
10kUI00I|k;|M8|ZAMAN
f27 SPOR
Sl\ll lSllV: LVlln 8Ll8Ll
MACARSTANDA FIRTINA KOPACAK
kI|| k|k8uLllLSL
-
Suporligi3.bilirorokLllAAvru-
paliginoplay-olllurundankalilan
1rabzonspor,ilknaclaovindo0-0bora-
boro kaldigi Vidoolon lakini ilo bugun
rovansacikiyor.SosloiSladindaoyna-
nacakvo1Sl21.30dabaslayacakkarsi-
lasnayilsvoclulbollodorasyonundan
MarlinHanssonyonolocok.
1rabzondaki ilk nacla aldiklari
sonuca ragnon lur icin unullu olan
ordo-Mavili lakinda 1oknik Di-
roklor $onol Cunosin, 22 kisilik bir
oyuncu kadrosuyla Macarislana gil-
nosi dikkal cokli. llk karsilasnada
kolunda callak noydana golon Ciray
Kacar,llazigspornacindasakallanan
lcan vo lakindan ayrilna krizinin
ardindan zihinsol dinlonnoyo ihliya-
cioldugudusunulonColnankadroya
dahilodilnodi.
1oknik Diroklor $onol Cunos, ra-
kiplori karsisinda kazannak icin hor
soylorini orlaya koyacaklarini soylo-
di.MacinoynanacagiSosloiSladinda
duzonlonon basin loplanlisina lildi-
siSahillioyuncuDidiorZokorailoka-
lilan locruboli hoca, llk nacla oyuna
hakindikanaorlaksonuccikli.lkin-
cinacagoldiginizdobizavanlajikay-
bollik gibi gozukso do rakibin do bir
avanlaji yok. iz do onlar da kazan-
nak zorunda. olki gollu boraborlik
bizo yarayacak. dodi. llk nusabaka-
da gol alanana oksikliklorini bu kar-
silasnadagidornokislodiklorinibolir-
londonoyinlilaklisyon,Macbasinda
alacaginiz bir gol bizo avanlaj saglar.
Akilci vo cosur oynayacagiz. yuncu-
larina guvoniyorun. diyo konuslu.
Zokoraisolurallanakicinnogoroki-
yorsaonuyapacaklarinidilogolirdi.
Ira|tcrspcr,U||kkrapa|||p|a]cNtarar4a00inrovanindahuundcolamandaVacaritantcmilcii\idcotonilczorlu
hirinavaciki,or...8ordoVavilitakim,aat2!.30dahala,acakkarilamadatuructirccckkorucldccdioruo
larakalmakiti,or.Karadcnizckihindcuutavotolman,Olca,ldinvcuira,KacarVacaritanaoturulmcdi.
Herkesin
sylediklerine
kulak vereceiz
Paralimpik Olimpiyatlar
Londrada balad
Avrupa Liginde
rvan gn
krjart|r||8e||asc||
8arsa]a|taatt|
8akar aat K|||(, krapa sap|]cra c|ar er( a|tar|ar| ka|a| ett|.
krapa|||p|a]cNtararcarsa(|r4aV|4ectcr|akars||asacakIra|tcr,Macar|star4accska]|akars||ar4|.Iaraftar|ar,;erc|rese|cr4ce|e]at||erer4|.|0!0|||.|||N.|!|||||
8arsa4a c]rarar a(ta a|4|| 1I||k a||||]et|r aartaj|]|a Iwerte kars|s|ra (|kacak c|ar Yes||8e]at|||ar, 4r aksaa(|r c]raraca| statta scr (a||sas|r| ]apt|.
|8U8|Klk kIMktklNKlll
-
londra linpiyal yunlari Dogorlondirno
1oplanlisina kalilan Conclik vo Spor aka-
ni Sual Kilic, hor kosindon yolkililori dinloyorok bir
oylon plani olusluracaklarini soylodi. akan Kilic, 17
sporcununkalildigiloplanlisinda,nonliolanolin-
piyallara kalilan sporcu sayisinin on yuksok duzoydo
olnasidir.Kalilinsayisiarlincanadalyasayisidaar-
lacak.Horkosinsoylodiklorinokulakvorocogiz.dodi.
Kilic,lunsporcularinolinpiyallardahorkosicin
nucadolo vordigini bolirlorok, soylo konuslu: u
kapsandaoksikliklorolnusolabilir.akanlikolarak
bu problonlori coznoyi hodofiyoruz. lodorasyon
baskanlarini dinlodik. Anlronorlorlo do birliklo ola-
cagiz. Modyayi vo univorsilo hocalarini da dinloyo-
cogiz.Yapilanloplanlilarinardindanbiroylonpla-
ni olusluracagiz. Sanini olarak hkirlorinizi bizinlo
paylasnaniz,dogruadinlaralnanizisaglayacak.
1oplanliya,akanKilicinyanisiraSporConol
MuduruMohnolaykan,gonolnuduryardinci-
siMohnolKocalopovoloskilalcalisanlaridaka-
lildi. 1oplanliya cagrilan sporculardan allolizndo
urcuAyhan,NovinYanil,Canzoulul,Aslia-
kir Alplokin, baskolbolda Novriyo Yilnaz, boks-
lanur$ipal,lorhallohlivan,lalihKolos,Adon
Kilicci, guroslo Conk lldon, Nazni Avluca, Riza
Kayaalp, hallordo Molo inay, lokvandoda Sor-
vol1azogulvoNur1alar,voloyboldalsraCunus,
yuznodoDoryauyukuncuolurundayoraldi.
-
londraninovsahipligindoorganizoodi-
lon laralinpik yunlari dunku yapi-
lan acilis loroniylo basladi. lngilloro Kralico-
si 2. llizabolh ilo lorunu, lahlin varislorindon
Canbridgo duku Willian vo osi Kalo do or-
ganizasyona kalildi. Hazirlanan Aydinlanna
isinli acilisla ongolli sanalcilar 3 bin gonullu-
nun yardiniyla buyuk bir sov sorgilodi. Co-
nullulorarasindasavaslauzuvlarinikaybolnis
lngilizaskorlorvoongollioskiallollordohazir
bulundu.1urkiyodon21ikadin46siorkokol-
nakuzoroloplan67sporculondra2012la-
ralinpik yunlarina kalildi. 1urk sporcular
hallor, okculuk, alicilik, nasa lonisi vo judo-
nun da aralarinda bulundugu 10 bransla na-
dalyanucadolosivorocok.1urkiyobugunoka-
darkalildigi4laralinpiklinpiyalinda2al-
lin2dobronznadalyakazannisli.0k|kVll
-
LllA Avrupa ligi play-oll rovans naclarin-
da gunun prograni soylo: 19.00 Dila Cori-
Marilino(0-1),Dnipropolrovsk-S.liboroc(2-2),
20.00Alll-N.aku(1-1),CSKAMoskova--AlK
Slockholn (1-0), H. 1ol Aviv-Dudolango (3-1),
Hooronvoon-Moldo (0-2), Holsinki-A. ilbao (0-6),
lSV lindhovon-Zola (5-0), Rosonborg-l. Varsova
(1-1),20.30S.lrag-loyonoord(2-2),S.ukroslk-
ranas (2-0), Young oys-Midljylland (3-0), 21.00
Conk-luzorn(1-2),M.Kharkiv-D.ukros(2-0),
21.15V.llzon-lokoron(1-2),21.30ordoaux-C.
Zvozda (0-0), Club ruggo-Dobrocon (3-0),
Marsilya-Shorill(2-1),21.45Hannovor-S.Wroclav
(5-3),lnlor-Vaslui(2-0),lovanlo-Molhorvoll(2-0),
larlizan-1ronso (2-3), Rapid Wion-lAK(1-2),
22.00 Alknaar-Anzhi (0-1), lazio-Mura (2-0), N.
Lnilod-Alronilos(1-1),22.05livorpool-Hoarls(1-
0),22.30S.lisbon-Horsons(1-1).0k|kVll
k0|M||lI0K8ulSl
-
ursaspor,orlasahasindakiyildizilablo
alallaninardindanbirArjanlinlioyun-
cuyudahakadrosunakalli.Yosil-oyazlilarin
lorlo kulubuylo baskan duzoyindo yurullu-
gu lornando olluschi lranslori sonuclandi.
ursasporunbironcokigungocogocsaallo-
ro kadar surdurdugu pazarliklar dun do do-
vanolli.Arjanlinlilulbolcununbonsorvisinin
yuzdo50sininbirlonsirkolinoailolnasigo-
rusnolori likanna noklasina golirso do uzun
suron pazarliklar nolicosindo hon lorlo ku-
lubu hon do lon sirkolinin bonsorvis konu-
sunda ikna odildigi ogronildi. ursasporun
olluschiyoilkyil1nilyon100bin,ikincivo
ucuncuyil1nilyon200bin,sonyilda1nil-
yon 300 bin luro vorocogi
bolirlildi. Yosil-oyazli ku-
lubun4yilliksozlosnoin-
zalayacagiolluschiArjan-
lin lakinlarindan Novolls
ld oys lulbola basladi.
28 yasindaki oyuncu: Ri-
vor llalo, linpia-
kos, lorlo lornala-
rigiydi.Arjanlin-
lioyuncusonola-
rak da Conoada
kiralikoynadi.ol-
luschi, 5 koz Ar-
janlin Milli 1a-
kini lornasi-
nilasidi.
I|sa|,tar||]atak|st|]cr
MkHMUI 8UkkK 8UkKUKwLNL
-
Avrupa ligi 3. olono lurunda linlandiyadan
KulSKuopiolakininioloyorokplay-ollayuk-
solonursasporiso3-1kazandigiilknacinrovansin-
da1vonloyokonukoluyor.Saal22.00dobaslayacak
krilik karsilasnayi llalya lulbol lodorasyonundan
Nicola Rizzoli yonolocok. Mac 1R1 Spor okranla-
rindan canli olarak yayinlanacak. 3-1lik galibiyo-
lin avanlajiyla sahaya cikacak Yosil-oyazlilar, luru
gocliklori lakdirdo larihindo ilk dola LllA Avrupa
ligindogruplarakalnabasarisigoslorocok.
Dun Hollandaya lur hodohylo harokol odon ur-
sasporda 1oknik Diroklor lrlugrul Saglan, 1vonlo ilo
larihi naca cikacaklarini soylodi. yuncularina guvondi-
gini bolirlon Saglan, ursaspor larihi acisindan onon-
li bir karsilasnaya gidiyoruz. Hor lirsalla dilo golirdik: bu
sonoulkoniziAvrupaligigruplarindalonsilolnokisliyo-
ruz.$anpiyorlarligindonsonrabubasariyidaoldoodo-
bilirsokhonkulup,hondobizloricinononlibirbasa-
rioldoolnisolacagiz.llknaclakiajanlajiikincinacin
sonunakadarlasiyipinsallahgruplaracikacagini-
zainaniyorun.diyokonuslu.Yosil-oyazlilarin
basarili sol kanal oyuncusu Cokcok Vodorson
da,izoluricingorokliolacakbirsonucgo-
rokiyor.Skoravanlajinikullanipgruplara
kalnakisliyoruz.iladolorinikullandi.
u arada ursasporda ilk nac-
la ayagina aldigi darbo nodoniylo sa-
kallanarakoyundanalinanbasarilisavunnaoyuncu-
su Sordar Aziz kadroya alinnadi. 1vonlo iso bugun-
kunacasakalolanAndroasjollandvoNacorChadli
gibiikiyildizoyuncusundannahruncikacak.
rahzonoorunlortodantrancrct
tiiolcuutholcuVarcJanko,alik
kontrolundcnccti.Oncckiccc8a
kanSadriScncrilcrahzonaclcn
lvutur,aliutholcunun,dunOzcl\il
dizliuuvcnnatancindccrcklitct
kiklcri,aotirildi.Kuluhunintcrnctitc
indcn,aoilanaciklamada,ranc
rikonuundaorumclcrcdcvamctti
imizVarcJanko,alikkontrolundcn
ccirildi.iadclcrinc,crvcrildi.
'.r|.|r|||!ere,||
MUHTEMEL
KADROLAR
VIDEOTON: |t.|:. ||.:
||. \|r|:||. .re||.. !...
|e. !||. ||||..|:. |.|||.
'.r!|. 0||.e||.. !||e||e.
TRABZONSPOR:
!|.. 'e||.r. |||.|..
|.m|.. e||||.. I|
|.. 're|. ||.rt|r|. \.|r.
\||.r 'er. |er||||e.
SAAT: `l.l0
STAT: '|| '|.!|
HAKEM:
|.|||r |.rr ,|.e,
YAYIN: |'m.|| II. |.r.|
CANLI ANLATIM:
t.m.r.:m.||
MUHTEMEL
KADROLAR
TWENTE: |||.;|.. W|
e|||. |.|e. |||..
':|||!e|. |e|; |e|. '.rer.
0|||e||et. |||;||r. !.!|:.
.|.|r.
BURSASPOR: .|r. |.
e|. 0me|. |||.||m. \e!e|r.
||.. N||.;e. 0t.r ,|e||.|.
'e|.|. |.|.||.. ||r|.
SAAT: ``.00
STAT: |e 0||:| \e|e
HAKEM: N|:|. ||tt|| ,||.|;.
YAYIN: !|! '(|
CANLI ANLATIM:
t.m.r.:m.||
l|k ]a|arc| trarsfer|r| ||r
|ar4|]a|| c]arcaetter|
|crse||| a|arak ]apar8ar
saspcr, crtc4ar8]as|r
4ak| |errar4c 8e||asc||]|
4e ka4rcsara katt|.
|0!0|||. ||d!||'
F
O
T
O

R
A
F
: Z
A
M
A
N
, M
A
H
M
U
T
B
U
R
A
K
B

R
K

K
F
O
T
O

R
A
F
: A
P
F
O
T
O

R
A
F
: C

H
A
N
, E
B
U
B
E
K

R
A
T
M
A
C
A
10 kUI0 0I |k;|M8| ZAMAN
f28 SPOR
Sl\ll lSllV: lln nlNtLl
kHM|I UYKkNSlN8uL
Alox krizinin golgosindo Sparlak
Moskova ilo oynayacagi $anpi-
yonlar ligi play-oll luru rovans
nacina hazirlanan lonorbahco, rakibi ilo 1-1 bora-
boro kalarak yoluna Avrupa ligi'no dovan olnok-
lo yolindi. Kadikoy'doki karsilasna Aykul-Alox
hop borabor ol olo' lozahurallarina son anda co-
vap voron ikilinin yan yana golnosinin honon ar-
dindan baslarkon l.ahco, C.Anlopspor nacinin
dizilisi vo lakligi ilo sahaya cikli. ncoliklo orla sa-
hada rakibino uslunluk saglanayi planlanayi du-
sunon Sari-lacivorllilor, bu alanda lopu kaplirinca
kalosindo golu gordu. Dakikalar 6'yi goslordigindo
McCoady'nin sag kanallan yapligi orlayi Ari, lopu
aglara yolladi: 0-1. lrkon golun sokunu allalnaya
calisan Sari lacivorllilor, 15. dakikada Krasic'in sa-
kallannasi ilo ikinci soku yasadi. Aykul Kocanan'in
sag acik yorino israrla sol kanalla gorovlondirdigi
Sirp yildizin yorino iso bu novkinin olkili isni Sloch
oyuna girdi. Ancak daha lnro'nin boslugunu dol-
duranadan Alox gibi bir naoslroyu lvillor poloni-
gi' ilo kaybolno asanasina golon l.ahco, bir lur-
lu organizo olanadi. llk yarinin kalan bolunlorindo
Sloch'un kisisol cabasi da sonucu dogislirnoyinco
Rus okibi soyunna odasina 1-0 ondo girdi.
Dovro arasinda Acaba Alox oyuna giror ni'
diyo dusunonlor yanilirkon l.ahco, ikinci yari-
ya hizli basladi. Kanallari kullanarak rakip kalo-
do olkili olnak isloyon l.ahco, nacin ilk cid-
di alagina 52'do inza alli. u dakikada Mohnol
1opal sol ayagi ilo uzaklan sorl vurdu. lakal
nosin yuvarlak usl diroklon dondu. 56'da iso bu
koz Sparlak, Suchy ilo dirogo lakildi. u pozis-
yon adola larallarlarin yurogini agzina golirir-
kon Kocanan caroyi Alox'o sarilnakla buldu.
58'do Solcuk isliklar osligindo yorini vo pazu-
bondini Alox'o birakli. Sanbacinin girisi hon lri-
bunlori hon do lakini aloslodi. 62'do onco Sloch,
sonra Mohnol 1opuz golo cok yaklasli. lakal go-
conin adani kaloci Dykan gocil vornodi. 69'da iso
boklonon gol goldi. Alox'in kornordon golon lopunu
onco 1opuz asirdi, sonra Sov kalayla lananladi:
1-1. u gollo noral bulan Kanarya, 80'do Zoouv'un
kirnizi karl gornosiylo rakip kaloyo yuklondi. An-
cak lonsilciniz, Sov'la yakaladigi nullak gol po-
zisyonunu dogorlondironoyip naci uzalnalara go-
luronodi vo $anpiyonlar ligi'no voda olli.
;ap|]cr|ar |||'r4e rap|ara ka|ak |ste]er |erer|a|(e, amacina ulaamadi. S.Vokova kariinda lr'nn attii ollc lk ,ari,i crdc kaoatan
tcmlcmz, llcx'n 2. dcvrc o,una rmc,lc rakh kariinda utunluk kurdu, Sow kora dcnc ctrd: !!. lakhn !0 k kalmai umut
lari artirdi. k kcz drcc takilan Kanar,a onunu ctrcmcd, Lcvlcr L'nc crkcn havlu atti. lcncr, ,oluna lvruoa L'ndc dcvam cdccck.
|.,|r .!.m| |||||m. r||.| |.;.| ||||||||
*,CBK<:I|9<><xK M<ID<;
Soartak Vokova'nin 35 ,aindak uk
ra,nali kalcc lndrc, Lkcn, tccruhc
n dun ccc aha,a ,anitti. uc tanc
,uzdc ,uz ol kurtaran Lkan, takimi
ni Samo,onlar L'ndc ruolara taidi.
Lcnc,ml cldvcn, kalcndc , ,cr tu
tarak tcmlcmzc ol irati vcrmcd.
BLCM8I8IK@B8MILG8C> Lak
ka 90+5... Skor !!... Soartak Voko
va ccza alani cndc kia oalar ,a
oan lcncrhahcc'dc toola huluan
Vua Sow, ocnalti noktaindan kalc
,c dc vurmadi, uokhan uonul'c oai
da atama,inca SariLacvcrtllcr, lvru
oa L'nc dcvam ctmck zorunda kaldi.
J<CxLBK8EJ89<KJQ G8JC8I
lcncrhahcc'dc Lmrc 8clozolu'nun
,crnc orta alanda orcv ,aoan Scl
cuk Sahn, dun ccc cok ckkt.
Kanar,a'nin ol umutlari Sow lc Ku,t'i
ara oalarla hclc,cmc,cn tccruhcl
utholcu, o,undan alinarak ,crn llcx
dc Souza',a hirakmak zorunda kaldi.
-
Kar si l asnani n Al nan hakoni lo-
lix rych, Sparlak Moskova on kisi kalana vo
lonorbahco'nin lok kalo oynadigi boluno kadar cid-
di halalar yapli. zolliklo ononsiz yorlordo laul ca-
lan rych, lonsilcinizin alaklarinda aklil gol san-
si olan pozisyonlari bilorok ya da bilnoyorok durdur-
du. 8. dakikada Sov'a alilan ara pasla Sari-lacivorlli
oyuncu, kalociylo karsi karsiya kalnisli. Kidonsiz
yardinci hakon Slolan lupp yanlis olsayl ilo onon-
li bir pozisyonu kosli. 37. dakikada Sloch'a yapi-
lan bir laul var. lozisyonun dovani bariz gol sansi-
na donusnok uzoroykon hakon yino oyunu durdur-
du. Yani Sparlakli oyuncuya sari karl goslornok icin
lonorbahco'nin avanlajini dozavanlaja covirdi. Kir-
nizi karl olsaydi, dogruydu. Ancak
ononli bir alak yok odildi.
lonorbahco'nin Mohnol 1opuz
vo Mohnol 1opal'la diroklon donon
iki lopu var. lslo bu pozisyonlar dovan ollirilso idi
lonorbahco'nin Dovlor ligi'ndo gruplara kalna-
nasi islon bilo dogildi. lslo bu, hakonlorin calna-
digi bir dudugun ya da avanlaji gozolnoksizin
caldigi bir dudugun nasil sonuclar dogurabilo-
coginin ononli bir ornogiydi. Sparlak Moskova-
li Zoouv'un gordugu iki sari karl da dogruydu.
28. dakikada Mohnol 1opuz'un sari karl gordugu
pozisyonda kirnizi karl goslorobilirdi. unku 1o-
puz, Sparlakli lulbolcunun dirokl dizino basnisli.
=\e\i`eXmXekXae8cdXe_Xb\dpfb\kk`
dXeXeXc`q` 8c`8p[e
|
*,
So
ra,
n
,u
ni
Lc
tar
cak
opuz
donon
r dovan ollirilso idi
o gruplara kalna-
hakonlorin calna-
aji gozolnoksizin
uclar dogurabilo-
parlak Moskova-
arl da dogruydu.
n sari karl gordugu
bilirdi. unku 1o-
kl dizino basnisli.
`
|.8a|(e'4e Kras|c arka a4a|es|r4er sakat|ar4|. k]kat
Kccaar, |rp fat|c|carar ]er|re tcc|'a c]ara a|4|.
ar||ac|ert|| taraftar|ar, ;kr aracc|a'ra t|k||
t|k||4c|4ararker, fat|c|ca|ar|ra |]k 4estek er4|.
Mk(|N
cI|I|
FENERBAHE: 1
SPARTAKMOSKOVA: 1
FENERBAHE: |e|| +. 0^||.r '. \| +. |emer +. |..r
||| l. ||.|, : ,||. l'|:| '. |e|me| !(.| '. 'e|,|| l ,||.
'`||e\ +. |e|me| !(|t ' ,||. I`||||.r :. ||;| +. 'w
SPARTAKMOSKOVA: |;|.r ?. |r.|||.|!e I. |||||| |m|.
|. I ,||. |||;.|e|!|r. '. '|:|; I. |.|ee. . |:0e.!; I.
|e Iee|wI. |m|||| |m|.|. I. |m|| . ||| ?,||. 'l .||
:. '. |mer||e ' ,||. I+|t;||. +
GOLLER: ||. `'w/ ||. |||
KIRMIZI KART: ||. ?0|e Iee|w,'(.||.| ||..
SARI KARTLAR: |e|me| !(|t. ||;|. |emer / |||||| |m
|.|.. |t;||.
HAKEMLER: |e||\ ||;:| . |.|| ||:| .
'|e|.r ||(( ,||m.r;.
STAT: '|||| '.|.:||
FENERBAHEDEN DEV VEDA
$anpiyonlar ligi'ndo grup kuralari bu-
gun Monaco'da cokilocok. Kura co-
kini, saal 19.00'dan ilibaron Slar 1V
ya da N1VSpor'dan yayinlanacak.
lonorbahco'nin olonnosiylo lurnuva-
ya olono naclari oynanadan kalil-
na hakkini olindo bulunduran Cala-
lasaray ucuncu kalogorido yor alacak.
Sari-Kirnizililarin nuhlonol rakiplori
sunlar: 1. Kalogori: Cholsoa, arcolona,
Manchoslor Lnilod, ayorn Munih, Roal
Madrid, Arsonal, lorlo, Milan. 2. Kalo-
gori: Valoncia, onhca, S. Donolsk, Zo-
nil, Schalko, M. Cily, raga, D. Kiov. 3.
Kalogori: lynpiakos, Ajax, Calalasa-
ray, Andorlochl, }uvonlus, lillo, S. Mos-
kova, lSC. 4. Kalogori: Collic, . Dorl-
nund, A1l orisov, D. Zagrob, Mala-
ga, Monlpollior, Cluj, Nordsjaolland.
$anpiyonlar ligi play-oll luru ikin-
ci karsilasnasinda sahasinda Sparlak
Moskova'yi konuk odon lonorbah-
co do sok sakallikla sarsildi. Macin 14.
dakikasinda sol kanallan dopara kal-
kan Milos Krasic, bir anda kondisi-
ni yordo buldu. Rakibin horhangi bir
darbosi olnadan sol baldirinda cok-
no noydana golon Sirp oyuncu, sag-
lik gorovlilorinin ilk nudahalosi sonu-
cunda oyun alanini lork olnok zorun-
da kaldi. Yoni lranslor sodyo ilo sahayi
lork odorkon yorini Sloch'a birakli.
lonorbahco dun aksan oynadigi nac-
la Sparlak Moskova ongolino lakilarak
buyuk sorvol kaybolli. LllA'nin yayin
havuzundan 1urkiyo'yo ayrilan bodolin
lanani Calalasaray'a kaldi. Sari-
Kirnizili kulubun kasasina yaklasik 20
nilyon luro girocok. Kanarya, $anpi-
yonlar ligi'no kalilabilnok icin play-oll
luruna yuksolorok sindiyo kadar 2 nil-
yon 100 bin luro'yla yolindi. LllA, bu
sozon $anpiyonlar ligi golirlorino zan
yaparak, gruplan cikacak lakinlara 3,5
nilyon luro, coyrok hnalo kalanlara
3,9 nilyon luro, yari hnalo kalanlara
4,9 nilyon luro odoyocok.
|||.|.| ,e||||;|
0.'.|.; l. |.|e||!e
||| ||.|:|r
.|.|||| |||||||
|.r.|;. e|.e| |e(||
|erer|a|(e'r|r
c|r atar
Masa cw, mac
tan onra hu,uk
uzuntu ,aadi.
SariLacvcrtl
ckhn dcan
inda orcv ,a
oan Lcmcn
Korkmaz da ta
kim arkadainin
uzuntuunc or
tak oldu.
=FKFI8=1 Q8D8E#
FELI xF98E
=
F
K
F

I
8
=
18
8
#9
L
I
8
B
8
B
9
L
C
L
K
=
F
K
F

I
8
=
18
8
#9
L
I
8
B
8
B
9
L
C
L
K
10kUI00I|k;|M8|ZAMAN
f29 SPOR
KOCAMAN, ARY SULADI!
Sl\ll lSllV: lln nlNtLl
t||l| K|kNkt| SlN8uL
-
lonorbahcodoki lulbolculuk dono-
ni vo hocalik kariyorindo bundan
ovvol3koz$anpiyonlarligindoyoralna
lirsali yakalayan, ancak bunu basarana-
yan 1oknik Diroklor Aykul Kocanan,
SparlakMoskovayaolonnolorininnodo-
nininArininalligigololdugunusoylodi.
Conc loknik adan, Col saglikli du-
sunnoniziolkilodi.2-1likbirhandikap-
la buraya goldik ancak kondi ovinizdo
bu dozavanlaji gidorocoginizi dusunu-
yorduk. Yonilon gol hor soyi all usl olli,
dongonizi bozdu. llk yariyi hoba olli.
$uursuzca alak yaplik vo vorin alana-
dik. lkinci yarida saldirgan oyununu-
zu surdurup lulbol aklini kullannak is-
lodik.Rakibikondikalosinolazlasiylail-
lik ancak oldurucu darboyi yapanadik.
Hopiniz uzgunuz. dodi. Collo birliklo
Krasicinsakalliginindaolkisinilazlasiyla
hissolliklorinikaydodonKocanan,LllA
Avrupaligindogruplancikiphnalogil-
noyihodofodiklorinisozlorinooklodi.
lonorbahconin yildizi Musa Sovda
hocasininyapligiaciklanalarakalildi.So-
nogallioyuncu,oksulunuzvar,25civa-
risulcoklik.SparlakMoskovaninsanirin
8suluvar.askiylaoyunabasladikancak
birkonlraalaklagoluyodik.uoyununu-
zuolkilodi.Rakibinikihucunolonanibizo
probloncikardi.SparlakMoskovagorcok-
loniyidolansyapli.Colyononokicinbu-
gunburayagoldilor.1obrikodorin.dodi.
|erer|a|(eIekr|k0|rektcrk]katKccaar,Samoi,onlarLiindcnclcnmcninchchinilrininattiicr
kcnolchaladi.Kraicinzamanizakatliinindao,unolanlariniolumuz,ondcctkilcdiinihc
lirtcncnctcknikadam,uLlllvruoaLiindcruotancikionalo,nama,ihcdccdiklcrinio,lcdi.
0e|er ||| p|a]cN
rcars a(| crce
s|r4e |erer|a|
(e Iekr|k 0|rektc
r l,kutKoca
manvcllcxdc
Souza,trihun
lcriclamla,a
rakhirlikmca
ivcrdi.8rczil
,ali,ildiz59.da
kikadao,una
dahiloldu.
FOTORAF: ZAMAN,
ONUR OBAN
Vo11o11dogil,birbirgibiydi
oyun.Kirnizi-oyazliadan
dahadiriydi,dahagucluydu,
dahacabuklu.Sari-lacivorlli
adanisosaskin,savrukvoya-
vasli.Honuzucuncudakika-
daaldigidarboylolonadagil-
nisli.irsoyloryapnakisli-
yoranarilinyakalayaniyor-
du.Rakibininuzorinogilno-
yoniyollondikcosavunnaya
cokilnokzorundakaliyordu.
unkuhayallorinioylonodo-
nuslurocokcoskudanvogu-
vondonnahrundu.
Sozunozulonorbahcola-
kinhalindogucsuz,kivansiz
vosonuklu.SparlakMoskova
isokondidiklasiniuygulana-
nindoruklarindagoziyordu.
lvoloorkongolunrolu
buyuklu.irdolapsikolo-
jikacidancokagirbirdarbo
indirdiSari-lacivorllilon-
silcinizo.1oparlananadi-
lar,iyipasyapanadilar,orla
sahadiyobirkavranidov-
royosokanadilar.Vosaha-
dagaripbirdagilinivar-
dilonorbahconin.Sovun
loplabulusnasiicinnulla-
kauzunpasasarilnakgo-
rokiyordu.Sparlakinondo
baslalligipros,lopuhosap-
sizoynananocburiyolini
goliriyordu.Kuylinyirlin-
nalarinaragnonpaslasarak
ilorloyoniyordulonorbah-
co.unkuSolcukunnokla-
si,nodopasbocorisioyu-
nuMoskovaninsahasina
lasinayayoliyordu.Sadoco
Cokhanindolisnonsoku-
luslaridikkalcokiciydi.Ana
odalohlikolisularayaklas-
ligiandarakipsavunnala-
ralindanconboroaliniyorvo
lopukilayolsizkullannaya
nocburbirakiliyordu.
Krasicin13.dakikadasa-
kallannasina,yorinogiron
Slocholuncacoklazlauzul-
nodin.Anaooloavucasig-
naz,nulhislorsdonuslor
yapabilon,onlossullaralan
solayakbilobirikisusluca-
lininolosinogoconoyorok
Sparlakinlonposuna,agir-
liginaboyunognisbirruh
halindoyasiyorduoyunu.Vo
lonorbahcolokpozisyona
dahigironodonhakonilk
dovroninbilliginiilanodon
dudugucaliyordu.
lyikidocalnis.unku
ikinciyaridabaskaydilonor-
bahco.Molivasyon,unulvo
hunordopolanisli.Sonyarin
saalodogrugolonSolcuk-
Aloxdogisikligidoolun-
luyansidisahaya.Duranlop-
laringolyapincisirozilyali-
ninkornordongolonorlasin-
dasondokunanSovlabora-
borlikdogoldi.Sahicibirbas-
kikuruldurakipkalodo.Holo
doMoskovanin10kisikal-
digibolundonsonraiyicolok
kaloyodonusluoyun.Anah-
nalpaslarivosondokunus-
larslroskaldirnaz.lgornaci
uzalacakgolgolnodiysoislo
buyuzdondi.
Sonsoz:lkiayrilonorbah-
covardisahada.1urugocono-
diysodoikinciyaridakilonor-
bahcoalkislanacakkadargu-
zoldi.|.|eserqtaar.cc.tr
Hayri Beer
Yar|cw|a|aka4ar
Zeki ol
Kocabirilkyarihobaodildi.
Hondohicbirsoyoynanadan.
6.dakikadagolongolloyasa-
nansok,lakininnolivasyo-
nunuda,kinyasinidabozdu.
ylosiradan,oyloborbal,oylo
cansikicibirgorunludoydiki
lonorbahco...1abiriyorindoyso
lanbirunulsuzvakaydi.
orokol,golunardindan
SparlakMoskovakaloyolazla
golnodido.Skor1-0dakaldi.
Dovroaralari,boylosikolu
dononlordocogukozilacgibi
golir.
lkinciyaribanbaskabirlo-
norbahcociklisahaya.Agrosil-
li.Mucadolociydi.Saldirgan-
di.Volulboldoyiniyloisirna-
yabaslanisli.Sorlvolonpo-
luoyunlarakibikondialanina
hapsolli.ncoHasanAliylo
ilkyoklanayiyapli.Honon
sonrasinda1opalindiroklo
pallayanluzosilakinialoslo-
di.askiarlli.lozisyonarayi-
sicogaldi.1akinaguvongoldi.
62.ilo69.dakikaarasilandorl
golgirisiniyasandi.llkyari-
ninkayipilaniylaarananlarin-
danMohnol1opuz,biridiro-
golakilandorlsulalli.Sonun-
dakalaylakaloyogondordi-
gilopuSovlananladi.ana
doknulhisbirdironcgosloron
Dykan,goldocarosizkaldi.
Arlikoyuniyidoniyiyodon-
nuslu.Yadabizingonlunu-
zooylodusnuslu.irgol,naci
uzalnayadalasiyacakli.80do
Zoouvkirniziyigoruncounul,
boklonli,hoyocaniyidoniyi-
yolazlalasli.unkurakiponkisi
kalnis,buyukbiravanlajyaka-
lannisli.Colingorunkilonor-
bahco,buononlilirsalikullana-
nadi.1ipkiCalalasarayvolla-
zigsporkarsisindadakullanana-
digigibi.$anpiyonlarligilirsali
goslorogoslorokacli.
$indiogriolurup,dogruko-
nusnazanani.180dakikalik
ikioyundalonorbahconoyap-
li`Yalnizcadununikinciyarisin-
da,vasalinbirazuzorindooyna-
di.AykulKocananrakiploilgili
analizlori,sorl,cabuk,surallioy-
nuyorlar.Anialagaolkilicikiyor-
lardiyorokanlalnaklaydi.1os-
hissondorocodogruydu.lokilo-
davi`MosoladunMorlinhan-
lozananlanasindakigocikno-
sindondokaynaklanangolungo-
lisinininonloniniyoalinanadi`
llknacayansiyansavunnaha-
lalari...Dununilkyarisindakioil-
kolgorunlu...1akinbulunlugu-
nunbirlurlusaglanananasi...
Hucundakigonololkisizlik...
lonorbahconinosiklondonnosi-
nibirazdabunlarsaglanadini`
Aciolangorcoksu:lig,
lonorbahcoyobirboybuyukgol-
di.lonorbahco,oligihakodo-
cokbiryolorliligigoslorono-
di.VasalbirlakinolanSparlak
Moskovayabiloolondi.
irbaskaacigorcok:Dakika
59.lonorbahcooyuncudogisikli-
giyapacak.1ribunkorosundan,l
lovoYouAloxnidalari.Donok
ki,AzizYildirininCazianlops-
pornacindavordigiayarpokiso
yarananis'1ribunlorinAloxsov-
gisi,AykulKocananlopkisino
donusuyoryavasyavas.ucok
lohlikolibirlirnanis.VoAloxgi-
rorkon,oyundancikanSolcukun
yuhalanisi.KioSolcuk,bunac-
labirdolakinkaplani.irla-
rallanloknikadaninaabaallin-
dansopa,digorlarallankaplani-
nayuhadayuha.lonorbahcodo
aloslooynananbiroyunvar.
Habuarada,Aloxoynadida
nooldu`t.cc|qtaar.cc.tr
8a|||.8a|(e]e||r|c]|]k
kr4er|ec|t||| ||m.|........................................... ,l` `0
'|mr.8kI| 8cr|sc................................................,0` ll
N| |.||||0|rac Iare|.......................................,l` 0l
|.r.|||r.||Ma|aa...............................................,0` 00
d!|ree8raa...............................................................,ll +'
te|t|c|e||r||..................................................... ,`0 `0
t|kt|aj|.e|................................................................,`l l0
0|]rac K|e|^r:|er|.!|.:|............................. ,ll l`
|ere||.|,epartak Mcskca...................................,l` ll
||||e| (er|.er....................................................,0l `0
AMPYONLARLGNDE TOPLUSONULAR
KOCAMAN LE ALEX BARITI. |ere||.|,er|r'(.||.|||..||e|.|,||.,|||'.m(|;r|.||||(|.;|||||
|^..r,m.,|^r:e|r!e'||||'.|.:||;|re||e\|et.|||.||.||;|.|r|e!|.!||||r|e||!|!||.rr||r|e|.!e|r|||||e||^||;|||
|:.m.r.e|.,|.r|t|t\||!|||m||e.|.|.,||.r||et||;.|||||||:|;.||;||!e|e|.e|!|.'.|||.:|.e|||||||||r|e|.||.e;|
||e\|et.|||.||.||;|.eme||.||||||:||.||r.m|.|.,||.!|.!.|.||.||.|!.|.r|.|;||||:.m.r.e||e\e||.|me.,^r
!e|!|. 0|r|e|!|| ;.,.r.r |||t|r r |||m.|r| ||e;er '.|.:||r| !|!||.r|.|. 'er ||t|m |:.m.r |||||m|t|r. |;|||.
||e\||||.;.e|||.!..e||;|e|.||,.|.m.;.,.||,||.|r:.||||||.|.|.||.||r||,.|||r.:e..(.e|me!|.|.|,||.,m.r|r|.,|.
m.|r..r|;e|e||.|.er,|e|r||.!.m||e|e:|||e|||||||:||.|.||.||r||:.|r||||.m.!|.e||.||e||!e|.;.r;.r.e
||(|||||r|e||e|.m|.!|.||.|.!.'.|||.:|.e|||||.|.||.||.|.|.|^r|r!e|||||||e.e||e|||.,|;.r||||e|||.,|.!|.
10 kUI0 0I |k;|M8|
HkYVkN|kk 0k IkIl| 00NU;U 0|k|Y0Nk lklY0kMU; a||p|er|]|e tat|
|e (|kar |a]ar|ar|r, tat|| 4crs|er|r4e |rsar|ar ||| 4epres]cra |r4|| |e
||r|er4|. krast|ra]a s|]a ke4|s| ||e kat||ar ||||ppe Utar, tat|| scrra
s| ke4|s|r|r ||rka( r ]ata|r| e |a|||ar| p|s|ett||r| |e||rtt|.
k|ar kartkcpe| sa|||| Mcr|ae ast|re| 4e, tat||4er scr
ra kcpe|r|r 4ea|| scarttaara e kstr |fa4e ett|.
Sl\ll lSllV: LltlN \l\u?
10 ||]cr ]||||k
|ccek fcs|||er|
88t'r|r 4|t|s|re
Ms|ar|ar4ar tepk|
0KHkN0IIUkK, SlN8uL, tnlN
-
ilin insanlari, ilk koz iki yildiz olra-
linda donon vo iki gozogonin yor aldigi
gunos sisloni lospil olli. Dunyadan 4 bin 900
isik yili uzakliklaki gozogonlordon biri, cill
yildiza olan uzakligi sobobiylo yasana olvo-
risli bolgo icorisindo bulunuyor. NASA'nin
gozogon avcisi' Koplor Lzay 1oloskobu'nun
bolirlodigi Koplor -47' adi vorilon iki yil-
dizli vo iki gozogonli gunos sisloni, Kugu
1akinyildizi'nda yor aliyor. ill yildizlar bir-
birlorinin covrosindo 7,5 gundo donuyor. ir
yildiz bizin Cunos'inizo cok bonziyor vo
Cunos'in yuzdo 84'u kadar parlak. Digor yil-
diz iso Cunos'in uclo biri buyuklugundo vo
Cunos'in ancak yuzdo 1'i kadar parlak.
Sislondoki Koplor-47c' adi vorilon go-
zogon, yasana uygun, yani sivi suyun ola-
bilocogi bolgodo bulunuyor. Cozogon 303
gundo cill yildizin olralindaki donusunu la-
nanliyor. Noplun'un 3 kali buyuklugun-
doki bu dovin alnoslorinin yogun su bu-
harindan olusnus bulullarla kapli oldugu
saniliyor. Ancak Koplor-47c'nin buyuk bir
gaz dovi olabilocogi vo bilinon hayala uygun
olnayabilocogi do ilado odiliyor. Digor go-
zogon Koplor-47b' iso 50 gundon az bir yo-
rungo dononino sahip. Kizgin alnoslori so-
bobiylo yogun bir nolan bululuyla orlulnus
bunallici bir gozogon oldugu dusunuluyor.
NASA'nin Calilornia'daki Anos Aras-
lirna Morkozi'ndon Willian orucki, Sa-
doco Cunos gibi lok yildizdan dogil bircok
yildizdan olusnus sislonlor do oldugunu
anlanis durundayiz. $indi yasan olabilo-
cok ya da yasanilabilir ozollikloro sahip go-
zogon lurlori arasina cill yildizli sislonlor
do girdi. aciklanasini yapli. Sira disi gu-
nos sisloni, bir cill yildizin covrosindo bir-
don lazla gozogon olabilocogini vo uzayda-
ki gozogon cosilliligini goslornosi acisindan
larihi bir kosil olarak nilolondiriliyor.
-
ilin adanlari, dunyanin on oski bocok
kapaninda 230 nilyon yil oncosino ail bo-
cok losillori buldu. Korunnus bir agac rocino-
sindoki bocoklordon ikisi nikroskopla gorunon
nayl (akar), digori iso bir sinok. ocoklor, Ku-
zoydogu llalya'da orlaya cikarilan 70 bin rocino
danlasi incolonirkon bulundu. ocoklorin daha
onco rocinodo koslodilon sinoklordon 100 nil-
yon yil daha oski oldugu ilado odildi. Anori-
kan Doga 1arihi Muzosi'ndon araslirnaci David
Crinaldi, agac rocinosindo rasllanan 230 nil-
yon yillik bocoklorin iyi korundugunu soylodi.
-
lngiliz yayin kurunu C1'do yayinlanan vo
lngilloro'do yasayan lakislan asilli bir ailoyi
konu odinon Cilizon Khan (Valandas Khan) adli ko-
nodi dizisi, Muslunanlarin lopkisini cokli. Asyalilar-
la ilgili olunsuz klisolor oluslurnak, Kur'an-i Korin'o
saygisizlik' gibi soboplorlo oloslirilon dizi sobobiylo ku-
run, 200'don lazla sikayol aldi. Dizido ozolliklo, ovin
kizini oynayan kisinin, agir nakyaj yapnasi vo babasi
odasina girdigindo basorlusunu lakarak Kur'an-i Ko-
rin okunasi lopki cokli. lvin roisini oynayan Adil Ray,
dizinin lngilloro'doki Muslunan loplunun kondino
gulnosini saglayacagini' soylonisli. C iso Cilizon
Khan dizisi cok olunlu bir baslangic yapli. llk bolunu-
nu 3,6 nilyon kisi izlodi. Dizidoki karaklorlor konodi
karaklorloridir vo loplunu lonsil olliklori anlanina
golnonoklodir. aciklanasinda bulundu. |0N0kk ll
KaaIak|]||
4|t|'r4a]er a|ar|k|
]||4|t|| e|k| ete
er|| res tcm,
tarhi hr kc ola
rak dccrlcndrl
,or. tunku 'Kcolcr
41' adi vcrlcn u
nc tcm, uza,
dak czccn cct
lln otcr,or.
=FKFI8=1 :?8E
=
F
K
F

I
8
=
18
G
#8
C
9
<
I
K
F
J
8
@
Q
b`>e\c`^\q\^\eYlc[lb#_\d[\pXXdX\cm\i`c`
Mereer c|a]a
|k| ]aartas| eks|k
-
lspanya'nin unol kasabasin-
da golonoksol olarak yapilan do-
nalos savasina 35 bino yakin kisi kalil-
di. 1945 yilinda unol'daki gonclor ara-
sinda baslayan vo daha sonra lurizn
anacli loslival halino donuslurulon
donalos loslivalindo 120 lon dona-
los kullanildi. 1rahgo kapalilan iki cad-
doyo 5 kanyonla golirilon donaloslo-
ri, cogunlugu gonclordon olusan kala-
balik bir grup yaklasik bir saal suroylo
birbirlorino alli. Donalos savasindaki
baslica kurallar, kalilincilarin donalosi
lirlalnadan onco ollorindo hahlco ozip
yunusalnalari vo cok yakin nosalodo-
ki birino alnanalari soklindo siralandi.
loslival kapsaninda, 250'yo yakin gu-
vonlik vo sivil koruna gorovlisi calisli.
olgonin lurisl coknosindo olkili olan
donalos savasinin unol'a yapligi oko-
nonik kalki 300 bin luro. Mk0kl0ll