You are on page 1of 5

CH1.

KHI NIM & PT C BN CA TT


1. Gii tch vect 2. Khi nim c bn 3. Cc i lng c trng 4. nh lut c bn ca trng in t 5. Dng in dch h phng trnh Maxwell 6. iu kin bin 7. Nng lng in t - nh l Poynting

Trn Quang Vit BMCS Khoa in HBK Tp.HCM

2. KHI NIM C BN
Trng in t :
L mt dng vt cht Tnh tng i ng dng

M hnh vt l : h tng tc TT cht mang in

M hnh ton :
H phng trnh Maxwell Cc iu kin bin. Cc phng trnh lin h

H pt Maxwell l hpt o hm ring m t y cc hin tng in t


Trn Quang Vit BMCS Khoa in HBK Tp.HCM

CH1. KHI NIM & PT C BN CA TT


1. Gii tch vect 2. Khi nim c bn 3. Cc i lng c trng 4. nh lut c bn ca trng in t 5. Dng in dch h phng trnh Maxwell 6. iu kin bin 7. Nng lng in t - nh l Poynting

Trn Quang Vit BMCS Khoa in HBK Tp.HCM

3. I LNG C TRNG
3.1. i lng c trng cho cht mang in 3.2. i lng c trng cho trng in t 3.3. i lng c trng cho tng tc

Trn Quang Vit BMCS Khoa in HBK Tp.HCM

3.1. I LNG C TRNG CHO CM


in tch : q (C)

Mt in tch :
dq Mt in tch khi : = dV

Mt in tch mt : = dq dS Mt in tch di :

( ) ( )
C m3 C m2
C (m )

= dq dl

dq = dV + dS + dl
Vect mt dng in:
J

( )
A m2

I= JdS= dq dt
S
A (m ) I= L | J S | dl

(A) (A)

Vect mt dng in mt: J S

Trn Quang Vit BMCS Khoa in HBK Tp.HCM

3.2. I LNG C TRNG CHO TT


Lc tng tc in t: F=qE+qvB Lc in : Fe =qE Lc t :
Fm =qvB
V (m )

Vect cng trng in : E Vect cm ng t : B


E
Fm

( Wb m ),(T)

B
+

Fe

Trn Quang Vit BMCS Khoa in HBK Tp.HCM

3.3. I LNG C TRNG CHO TNG TC


Phn cc in trong in mi Phn cc t trong t mi Tiu tn cng sut trong mi trng dn

Trn Quang Vit BMCS Khoa in HBK Tp.HCM

PHN CC IN TRONG IN MI
in mi trong trng in s b phn cc
C Vect phn cc in: P ( m 2 )

C Vect cm ng in: D= 0 E+P ( m 2 )

Vi 0 = 1/(36.109) (F/m) : hng s in Mi trng ng nht, ng hng, tuyn tnh :


P= 0 e E D= 0 (1+ e ) E= 0 r E

e : cm in ca mi trng r : thm in tng i : thm in (F/m)

D= E

Trn Quang Vit BMCS Khoa in HBK Tp.HCM

PHN CC T TRONG T MI
T mi trong trng t s b phn cc
A ) Vect phn cc t: M ( m

A Vect cng trng t: H= B0 -M ( m )

Vi 0 = 4.10-7 (H/m) : hng s t Mi trng ng nht, ng hng, tuyn tnh :


M= m H B= 0 (1+ m ) H= 0 r H

m : cm t ca mi trng r : thm t tng i : thm t (H/m)

B= H

Trn Quang Vit BMCS Khoa in HBK Tp.HCM

TIU TN CNG SUT TRONG MT DN


Mtrng dn trong T s gy ra CS tiu tn di dng nhit

W Mt cng sut tiu tn : p j = JE ( m 3 )

Cng sut tiu tn trong th tch V : Pj =

p jdV (W)

nh lut Ohm : J= E p j =E 2 = J

S ( 1m ), ( m ) : gi l dn in
Trn Quang Vit BMCS Khoa in HBK Tp.HCM