You are on page 1of 1

Za ticeno: Predispitni zadaci iz Leksikologije i frazeologije za studente grupe SK Svaki zadatak mo e da nosi maksimalno 10 bodova. Za izradu 1. i 2.

zadatka treba koristiti Recnik srpskohrvatskog knji evnog jezika Matice srpske. Zadatke treba predati 6. ili 7. novembra na casu.

Zadatak 1

(10 bodova)

a. Pronaci deset reci sa denotativnim znacenjem, a bez konotacije i predstaviti njihovu denotaciju. b. Pronaci pet denotativno-konotativnih parova i komentarisati njihovu denotacij u i konotaciju. c. Pronaci 10 reci sa konotativnim znacenjem (u primarnom ili sekundarnom znacen ju) i objsaniti kako se razvila njihova konotacija.

Zadatak 2 (10 bodova) a. Pronaci 10 leksema sa tri ili vi e znacenja i objasniti kako se razvila polisem ija kod njih. b. Dati 10 primera za pojmovnu metaforu i objasniti njihove polazne (izvorne) i ciljne domene. c. Dati 10 primera za leksicku metaforu i objasniti kako je ona nastala u svakom od primera.