You are on page 1of 10

SULIT 3472/1

4
SULIT

[Lihat halaman sebelah]

SMK SERI PERKASA, HUTAN MELINTANG
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
2013
MATEMATIK TAMBAHAN
Kertas 1
Dua jam


Untuk Kegunaan Pemeriksa
Soalan
Markah
Penuh
Markah
Diperolehi
1 2
2 4
3 2
4 3
5 3
6 2
7 3
8 3
9 3
10 4
11 4
12 4
13 4
14 3
15 3
16 2
17 4
18 4
19 4
20 4
21 3
22 3
23 3
24 3
25 3
Jumlah 80
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI
SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tulis nama dan kelas pada petak yang telah
disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.
3. Jawab semua soalan.
4. Tulis jawapan anda dalam ruang yang
disediakan dalam kertas soalan.
5. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis
mengikut skala kecuali dinyatakan.
6. Markah yang diperuntukkan bagi setiap
soalan ditunjukkan dalam kurungan.
7. Satu senarai rumus ada disediakan.
8. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator
saintifik yang tidak boleh diprogramkan.
SULIT 3472/1
5
SULIT

[Lihat halaman sebelah]

Jawab semua soalan.

1. Rajah 1 menunjukkan hubungan antara Set A dan Set B.

Set A Set B
Rajah 1

Jawapan:
a)
b)
c)


2. Diberi 4 3 ) ( = x x f dan
3
5 4
) (

=
x
x g . Cari
a) ) (x fg
b) ) 4 ( fg
[3 markah]
Jawapan:
3. Fungsi f ditakrifkan sebagai k x
x
x f =

,
2
8
: dengan keadaan k ialah pemalar. Cari
) (
1
x f

.
[2 markah]
Jawapan:

-2 .
0 .
2 .

. 1
. 3
. 5

Nyatakan
a) julat bagi hubungan itu.
b) jenis hubungan itu.
c) imej bagi 0.
[3 markah]

3
1
3
2
SULIT 3472/1
6
SULIT

[Lihat halaman sebelah]


4. Selesaikan persamaan kuadratik ) 3 ( 2 ) 1 6 ( + = k k k , beri jawapan betul kepada 4 angka
bererti.
[3 markah]
Jawapan:


5. Selesaikan ketaksamaan 0 6
2
< + x x .
[3 markah]
Jawapan:


6. Selesaikan persamaan 3
2
8
=
x
. Jawab betul hingga 4 tempat perpuluhan.
[3 markah]
Jawapan:

2
3
3
4
3
5
SULIT 3472/1
7
SULIT

[Lihat halaman sebelah]

7.


Rajah 2
Jawapan:

8. Diberi bahawa x = 5 log
3
dan y = 2 log
3
, ungkapkan 2 . 1 log
8
dalam sebutan x dan y.
[4 markah]
Jawapan:

9. Tiga sebutan berturut-turut bagi suatu janjang aritmetik ialah m-1, 0, dan m. Diberi m
ialah sebutan keenam. Cari,
a) nilai m.
b) hasil tambah 7 sebutan pertama.
[4 markah]
Jawapan:


3
6
(0,5) .
x
y
(4,5)
.
0
Rajah 2 menunjukkan graf bagi fungsi 1 ) (
2
+ = p x y ,
dengan keadaan p ialah pemalar. Cari
a) nilai p.
b) persamaan bagi paksi simetri.
c) koordinat-koordinat bagi titik minimum.
[3 markah]
3
7
4
8
9
SULIT 3472/1
8
SULIT

[Lihat halaman sebelah]

10. Diberi tiga sebutan pertama bagi suatu janjang geometri ialah -2, -1, dan
2
1
. Cari hasil
tambah hingga sebutan ketakterhinggaan.
[3 markah]
Jawapan:11.

Rajah 3
Jawapan:
12.

Rajah 4
Jawapan:


3
10
Q (7,8)
(-1,8)P
S
R (5,2)
x
y
0
Rajah 3 menunjukkan sebuah segi empat selari PQRS.
Cari luas segi empat selari berikut.
[3 markah]
3
11
C (5,
4
19
)
B (2,4)
x
y
0
A
Rajah 4 menunjukkan A, B dan C terletak pada suatu
garis lurus yang sama, dengan keadaan AB : BC = 2 : 3.
Cari koordinat bagi titik A.
[3 markah]
SULIT 3472/1
9
SULIT

[Lihat halaman sebelah]


13.

Rajah 5
Jawapan:


14.

Rajah 6
Jawapan:


15.


Rajah 7
Jawapan:
3
12
B A
0
8p 4q
Rajah 5 menunjukkan 2 vektor OA dan OB . Cari
vector AB .
[2 markah]
2
13
P
8
x
y
0
6
Rajah 6 menunjukkan vektor OP pada satah Cartesan.
a) Ungkapkan OP dalam bentuk j y i x + .
b) Cari vektor unit OP.
[3 markah]
3
14
3
2
+ = x y
x
y
0
Rajah 7 menunjukkan lengkung 3
2
+ = x y . Apabila
3
2
+ = x y diungkapkan dalam bentuk linear
C mX Y + = , akan menghasilkan garis lurus.
Ungkapkan Y, X dan C.
[3 markah]
SULIT 3472/1
10
SULIT

[Lihat halaman sebelah]

16. Selesaikan persamaan trigonometri 2481 . 0 ) 35 ( = + x kos untuk s s 360 0 x .
[3 markah]
Jawapan:

17. Selesaikan persamaan 0 3 tan
2
= + x sek x untuk s s 360 0 x .
[4 markah]
Jawapan:18.

Rajah 8
Jawapan:
3
15
3
16
4
17
1.07 Rad
O
Rajah 8 menunjukkan sebuah bulatan yang berpusat di
O. diberi panjang lengkuk major AB ialah 48.62 cm .
Cari panjang , dalam cm, lengkuk minor AB.
(Guna 142 . 3 = t )
[4 markah]
A
B
SULIT 3472/1
11
SULIT

[Lihat halaman sebelah]

19. Diberi suatu persamaan lengkung 1 8 2
2
+ = x x y . Cari
a) titik pusingan.
b) kecerunan tangen pada titik (5,11).
[4 markah]
Jawapan:
20. Diberi bahawa 7 ) (
6
1
=
}
dx x f dan 3 ) (
4
1
=
}
dx x f . Cari nilai bagi
}

6
4
]
2
3
) ( 5 [ dx x x f .
[3 markah]
Jawapan:
21. Suatu set data mengandungi 10 nombor, mempunyai nilai min 9.5 . Suatu nombor lain
yang bernilai 26 ditambah kepada set data tersebut. Cari,
a) hasil tambah nombor-nombor itu.
b) min yang baru.
[3 markah]
Jawapan:4
18
4
19
3
20
SULIT 3472/1
12
SULIT

[Lihat halaman sebelah]

22.

Rajah 9
Rajah 9 menunjukkan beberapa keping kad abjad.
a) Cari bilangan kod abjad dapat dibentuk.
b) Kod yang terbentuk jika bermula dengan huruf vokal.
c) Berapakah bilangan kod yang terbentuk jika huruf vokal sentiasa bersebelahan.
[4 markah]
Jawapan:23. Tiga keping duit syiling dilambung satu demi satu. Cari kebarangkalian bahawa
a) memperolehi dua gambar.
b) memperolehi dua angka.
c) memperolehi dua gambar atau dua angka.
[4 markah]
Jawapan:
24. Kebarangkalian bahawa sebiji benih akan bercambah ialah
3
2
.
a) Hitung kebarangkalian biji benih tidak bercambah.
b) Jika Hassan menanam 5 biji benih, cari kebarangkalian bahawa 4 biji benih akan
bercambah.
[3 markah]
Jawapan:

3
21
M E R I A H
4
22
4
23
SULIT 3472/1
13
SULIT

[Lihat halaman sebelah]
3
24
3
25