You are on page 1of 6

Dan PON

Termin 09:00 - 10:30

Studijski program SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS

Uionica 26/I (98 mesta)

Predmet Istorija srpske kulture

Nastavnici i saradnici Stefanovi Mirjana

Godina 1

Nastava Predavanja

Grupa sve grupe

PON

18:00 - 19:30

25/I (98 mesta)

Osnove akademskog ivanevi-Sekeru pisanja Ivana Pisci srednjevekovne knjievnosti Tomin Svetlana

Predavanja

sve grupe

UTO

10:30 - 12:00

48/I (70 mesta)

Predavanja Vebe

sve grupe

UTO

12:00 - 13:30

UTO

15:00 - 16:30

VELIKA SALA ZA Pisci srednjevekovne SEDNICE/PRIZEM knjievnosti LJE (50 mesta) 150/III SEMINAR SRPSKA Pisci srednjevekovne KNJIEVNOST knjievnosti (24mesta) 40/I (32 mesta) Uvod u nauku o knjievnosti Recencija narodne knjievnosti Standardni srpski jezik 2 Recencija narodne knjievnosti Informatika pismenost Informatika pismenost Uvod u nauku o jeziku: genologija Informatika pismenost Uvod u nauku o knjievnosti: genologija

Tomin Svetlana

sve grupe

Polovina Nataa

Vebe

UTO

16:30 - 18:00

Stani Dragan Polovina Nataa

Vebe Vebe

UTO

18:00 - 19:30

48/I (70 mesta)

SRE

09:00 - 10:30

72/II (50 mesta)

Nedeljkov Ljiljana Peikan-Ljutanovi Ljiljana

Predavanja

sve grupe

SRE

11:15 - 12:45

157/III (76 mesta) 37/I RAUNARSKA UIONICA (30 mesta) 37/I RAUNARSKA UIONICA (30 mesta) 72/II (50 mesta) 37/I RAUNARSKA UIONICA (30 mesta) AMFITEATAR/PRI ZEMLJE (215 mesta)

Predavanja

sve grupe

SRE

14:15 - 15:45

Bala Karlo

Vebe

SRE

15:45 - 17:15

Bala Karlo

Vebe

SRE

18:00 - 19:30

Despi ore

Vebe

sve grupe

ET

13:30 - 15:00

Bala Karlo

Vebe

ET

15:00 - 16:30

Stani Dragan

Predavanja

sve grupe

ET

16:30 - 18:00

SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA

150/III SEMINAR SRPSKA Pisci srednjevekovne KNJIEVNOST knjievnosti (24mesta) MALA SALA (20 mesta) 109 (46 mesta) 27/I DIDAKTIKOPSIHOLOKI KABINET (42 mesta) 109 (46 mesta) Recencija narodne knjievnosti Standardni srpski jezik 2 Standardni srpski jezik 2 Jezik srednjovekovne Pisci srednjevekovne knjievnosti Informatika pismenost Knjievnost baroka Metodologija prouavanja knjievnosti Metodologija prouavanja knjievnosti Metodologija prouavanja knjievnosti Interaktivna pedagogija Interaktivna pedagogija Interaktivna pedagogija Svetska i komparativna knjievnost Interpretacije

Polovina Nataa

Vebe

ET

18:00 - 19:30

Polovina Nataa Ajdanovi Milan

Vebe Vebe

PET

10:30 - 12:00

PET

12:00 - 13:30

Ajdanovi Milan

Vebe

PET

13:30 - 15:00

Dragin Nataa Polovina Nataa Lalovi Ilija Karanovi Zoja Varnica Nevena Grdini Nikola Paripovi Sanja Paripovi Sanja Kosanovi Marijana Kosanovi Marijana Kosanovi Marijana Strajni Nikola Peikan-Ljutanovi

Predavanja Vebe

sve grupe

PET

15:00 - 16:30

26/I (98 mesta)

PET

17:15 - 18:00

Predavanja

sve grupe

PON

09:00 - 10:30

72/II (50 mesta)

Predavanja

sve grupe

UTO

09:00 - 10:30

72/II (50 mesta)

Predavanja Vebe Vebe

sve grupe

UTO

10:30 - 12:00

72/II (50 mesta)

UTO

13:30 - 15:00

109 (46 mesta)

UTO

16:30 - 18:00

157/III (76 mesta)

Predavanja Vebe Vebe

sve grupe

UTO

18:00 - 18:45

157/III (76 mesta)

UTO

18:45 - 19:30

157/III (76 mesta) AMFITEATAR/PRI ZEMLJE (215 mesta) 49/I (70 mesta)

SRE SRE

12:00 - 13:30 13:30 - 15:00

2 2

Predavanja Predavanja

sve grupe sve grupe

ET ET ET ET

09:00 - 10:30

13:30 - 15:00

16:30 - 18:00

18:00 - 19:30

PET

12:00 - 13:30

PET

13:30 - 15:00

PET

13:30 - 15:00

PET

16:30 - 18:00

PON

10:30 - 12:00

PON

12:00 - 13:30

PON

13:30 - 15:45

UTO

09:00 - 10:30

UTO

10:30 - 12:00

UTO

12:00 - 13:30

UTO UTO

13:30 - 15:00 15:00 - 16:30

KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA

knjievnosti za decu Sloene sintaksike strukture Sloene sintaksike strukture Knjievnost baroka Knjievnost baroka Tradicionalna kultura Srba Tradicionalna kultura Srba Tradicionalna kultura Srba Uporedno izuavanje antike knjievnosti Srpski romantizam Meuratna srpska knjievnost Metodiki sistemi sa osnovama didaktike Poetika srpske knjievnosti 18. veka Poetika srpske knjievnosti 18. veka Srpski romantizam

Ljiljana Rui Vladislava Alanovi Milivoj

109 (46 mesta)

Predavanja Vebe Vebe Vebe

sve grupe

29/I (57 mesta)

sve grupe

72/II (50 mesta)

Varnica Nevena

72/II (50 mesta)

Varnica Nevena Karanovi Zoja Karanovi Zoja Joki Jasmina Boti Pavle

72/II (50 mesta)

Predavanja Vebe Vebe Vebe

sve grupe

72/II (50 mesta)

157/III (76 mesta)

72/II (50 mesta)

sve grupe

72/II (50 mesta)

Damjanov Sava Tei Gojko Radulovi Olivera Stefanovi Mirjana Stefanovi Mirjana Erakovi Radoslav Erakovi Radoslav ivanevi-Sekeru

Predavanja

sve grupe

29/I (57 mesta)

Predavanja

sve grupe

65/II (46 mesta) VELIKA SALA ZA SEDNICE/PRIZEM LJE (50 mesta) VELIKA SALA ZA SEDNICE/PRIZEM LJE (50 mesta) 72/II (50 mesta)

Predavanja

sve grupe

Predavanja Vebe Vebe Vebe Predavanja

sve grupe

sve grupe

72/II (50 mesta) 72/II (50 mesta)

Srpski romantizam Moderna

3 3

B sve grupe

UTO

16:30 - 17:15

UTO

17:15 - 18:00

UTO

18:00 - 21:00

SRE

10:30 - 12:00

SRE

12:00 - 12:45

SRE

12:45 - 13:30

SRE

15:00 - 16:30

SRE

16:30 - 18:00

SRE ET ET ET

18:00 - 19:30

09:00 - 11:15

12:45 - 14:15

18:00 - 19:30

PET

09:00 - 10:30

PET

10:30 - 12:45

PET PON

12:45 - 13:30 12:00 - 13:30

KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA

makedonska poezija Moderna makedonska poezija Moderna makedonska poezija Metodiki sistemi sa osnovama didaktike

Ivana Milanovi eljko Milanovi eljko Milanovi eljko Milanovi eljko 3 Vebe Vebe Vebe A

72/II (50 mesta)

48/I (70 mesta)

40/I (32 mesta)

72/II (50 mesta)

Moderna slovenaka Stojanovi-Pantovi poezija Bojana Moderna slovenaka poezija Moderna slovenaka poezija Veselinovi Sonja Veselinovi Sonja

Predavanja Vebe Vebe

sve grupe

72/II (50 mesta)

72/II (50 mesta)

72/II (50 mesta)

Hrvatska knjievnost ivanevi-Sekeru 20. veka Ivana Hrvatska knjievnost 20. veka Hrvatska knjievnost 20. veka Metodiki sistemi sa osnovama didaktike Meuratna srpska knjievnost Svetska knjievnost: Evropska knjievnost 19. veka Svetska knjievnost: Evropska knjievnost 19. veka Metodiki sistemi sa osnovama didaktike Metodiki sistemi sa osnovama didaktike Srpski simbolizam i Milanovi eljko Milanovi eljko Jaki-Provi Branka Raievi Gordana Boti Pavle Strajni Nikola Jaki-Provi Branka Paripovi Sanja Damjanov Sava

Predavanja Vebe Vebe

sve grupe

72/II (50 mesta)

157/III (76 mesta)

72/II (50 mesta)

Predavanja Vebe Vebe

sve grupe

72/II (50 mesta)

sve grupe

29/I (57 mesta)

sve grupe

72/II (50 mesta)

Predavanja Vebe Vebe Predavanja

sve grupe

48/I (70 mesta)

48/I (70 mesta) 72/II (50 mesta)

3 4

B sve grupe

PON

13:30 - 15:00

KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS

rana moderna Srpski simbolizam i rana moderna Srpska knjievna avangarda Izborni blok 10: Manifesti i programi srpske knjievnosti XX veka Ekologija i odrivi razvoj Izborni blok 9: Makedonski jezik 2 Izborni blok 9: Makedonski jezik 2 Izborni blok 9: Makedonski jezik 2 Erakovi Radoslav Vebe

72/II (50 mesta) 150/III SEMINAR SRPSKA KNJIEVNOST (24mesta) 72/II (50 mesta)

sve grupe

PON

13:30 - 15:00

Tei Gojko

Predavanja

sve grupe

PON

15:00 - 16:30

Tei Gojko

Seminar

sve grupe

PON

17:15 - 18:45

39/I (32 mesta)

Andevski Milica Bonjakovi arko Uroevi Danka

Predavanja

sve grupe

UTO

10:30 - 11:15

109 (46 mesta)

Seminar

sve grupe

UTO

11:15 - 12:00

109 (46 mesta) 150/III SEMINAR SRPSKA KNJIEVNOST (24mesta) 150/III SEMINAR SRPSKA KNJIEVNOST (24mesta) 48/I (70 mesta)

Seminar

sve grupe

UTO

12:00 - 12:45

Uroevi Danka

Seminar

sve grupe

UTO

13:30 - 15:00

Savremena srpska proza Savremena srpska proza Kreativno pisanje proze Izborni blok 11: Pesnitvo prve moderne Izborni blok 9: Slovenaki jezik 2 Savremena srpska proza Izborni blok 11: Interpretacije usmene lirike u

Vladui Slobodan

Vebe

UTO

15:45 - 17:15

Vladui Slobodan

Predavanja

sve grupe

UTO

18:45 - 20:15

72/II (50 mesta)

Damjanov Sava

Seminar

sve grupe

SRE

09:00 - 10:30

109/III (46 mesta) 42/I JEZIKA LABORATORIJA (32 mesta) 157/III (76 mesta)

Nenin Milivoj Markovi eljko Vladui Slobodan Karanovi Zoja

Predavanja

sve grupe

SRE

13:30 - 15:45

Seminar Vebe

sve grupe

SRE ET

15:45 - 17:15

09:00 - 11:15

40/I (32 mesta)

Seminar

osnovnoj i srednjoj koli ET ET 16:30 - 18:00 SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS SRPSKA KNJIEVNOST I JEZIK OAS 49/I (70 mesta) Izborni blok 12: Pedeutologija Kreativno pisanje poezije Izborni blok 7: Srpska drama 20. veka Poetika Rastka Petrovia Izborni blok 8: Poetika Miloa Crnjanskog Izborni blok 8: Poetika Ive Andria Kostovi Svetlana Stani Dragan Peikan-Ljutanovi Ljiljana Paripovi Sanja Raievi Gordana Raievi Gordana 4 Predavanja sve grupe

18:00 - 19:30

40/I (32 mesta)

Seminar

sve grupe

PET

10:30 - 12:00

49/I (70 mesta)

Predavanja Vebe

sve grupe

PET

13:30 - 15:00

28/I (60 mesta)

sve grupe

PET

15:00 - 16:30

157/III (76 mesta)

Seminar

sve grupe

PET

16:30 - 18:00

157/III (76 mesta)

Seminar

sve grupe