You are on page 1of 33

Dvostruki integrali i

primjene
Mr. sc. Tatjana Stanivuk Pomorski fakultet u Splitu
Pojam integrala
Jedan od vanih problema kod infinitezimalnog rauna je kako odrediti
funkciju ako je poznata njena derivacija, tj. kako rijeiti jednadbu
f = g ?
Naime, ova jednadba ili nema rjeenja ili ima beskonano mnogo
rjeenja.
Skup svih rjeenja te jednadbe naziva se (neodreenim) integralom
funkcije g.
Integriranje je suprotno deriviranju.
U tehnikoj primjeni jako je bitan odreeni integral. Do tog pojma se
dolo izraunavanjem povrine krivocrtno omeenog ravninskog
lika.
Dok je neodreeni integral skup funkcija, odreeni integral je broj.
Pojam integrala
Odreeni integral je broj koji se
dobije postupkom:
1. podijeli se interval [a, b] na n
dijelova (intervala) tako da
je a=x
0
<x
1
<x
2
<...<x
i
<...<x
n
=b
2. unutar svakog intervala
izabire se broj po volji
i

3. vrijednosti f(
i
) pomnoe se s
razlikama Ax
i-1
=x
i
-x
i-1
4. svih n produkata se zbroji
5. izrauna se limes sume:
( )
1
1
lim

=

A
i
n
i
i
n
x f
Pojam integrala
Ako taj limes postoji, tada se on naziva odreeni integral:
Pojam dvostrukog integrala izravno je proirenje pojma
jednostrukog integrala.

( )
1
1
lim ) (

=

A =

}
i
n
i
i
n
b
a
x f dx x f
Dvostruki integral
SS
dSi
M(x,y) i i i
a
b
c
d
x1 xi-1 xi
... ...
y1
yj-1
yj
.
.
.
.
.
.
Dvostruki integral je broj koji se
dobije postupkom:
1. podijeli se podruje S na n
proizvoljnih dijelova
2. unutar svakog intervala
izabire se broj po volji; jedna
toka M
i
(x
i
,y
i
)
3. Vrijednost funkcije u toj toki
f(x
i
,y
i
) pomnoi se s
veliinom povrine dS
i
4. svih n produkata f(x
i
,y
i
) dS
i

se zbroji
5. izrauna se limes zbroja
kada se svaka povrina
stee u toku te stoga n.
a=x
0
<x
1
<...x
i-1
<x
i
<...<x
n
=b
c=y
0
<y
1
<...y
j-1
<y
j
<...<y
n
=d
Dvostruki integral
Ako taj limes postoji i ne zavisi o nainu razdiobe
povrine S ili o izboru toke M
i
, tada se on naziva
dvostrukim integralom funkcije i pie se:

}

}
}} }
=
A
= =
= = = =
b
a
n
i
i i i
S n
d
c
S S
dS y x f dxdy y x f
ILI dS y x f ILI dS y x f
i
1
0 ,
) , ( lim ) , (
) , ( ) , (
Raunanje dvostrukog integrala
Dvostruki integral rauna se u:
- pravokutnim (Decartesovim) koordinatama ili
- polarnim koordinatama.

U pravokutnim koordinatama:
gdje su y=
1
(x) i y=
2
(x) jednadbe gornjeg i donjeg dijela
krivulje ILI x=
1
(y) i x=
2
(y) jednadbe lijevog i desnog
dijela krivulje.
} } } } }
(
(

= =
(
(

=
d
c
y
y
b
a
x
x S
dy dx y x f ILI dx dy y x f dS y x f
) (
) (
) (
) (
2
1
2
1
) , ( ) , ( ) , (

Raunanje dvostrukog integrala


U polarnim koordinatama:gdje su r=r
1
() i r=r
2
()
jednadbe unutarnjeg i
vanjskog dijela krivulje koja
ograuje S, a
1
i
2
polarni
kutovi krajnjih radijvektora
koji diraju rub povrine rdrd
= dS (element povrine u
polarnim koordinatama).
} } }
=
2
1
2
1
) (
) (
) , ( ) , (


r
r S
rdrd r f dS r f
Element povrine u polarnim
koordinatama
Raunanje dvostrukog integrala
Supstitucija (smjena) se provodi isto kao i kod jednostrukog
integrala.

Pri rjeavanju zadataka u polarnim koordinatama esto se
koristi supstitucija:
x = rcos
y = rsin
Primjene dvostrukog integrala
PRIMJENA OPA FORMULA U DECARTESOVIM
KOORDINATAMA
U POLARNIM
KOORDINATAMA
Povrina lika
}
=
S
dS S
}}
=
S
dxdy
}}
=
S
rdrd
Volumen valjkastog tijela
}
=
S
zdS V
}}
=
S
zdydx
}}
=
S
zrdrd
Moment inercije lika
}
=
S
x
dS y I
2

}
=
S
dydx y
2

}}
=
S
drd r
2 3
sin
Koordinate teita
homogenog lika
}
=
S
c
xdS
S
x
1
,
}
=
S
c
ydS
S
y
1

}}
}}
=
S
S
dydx
xdydx

}}
}}
=
S
S
rdrd
drd r

sin
2


Odreivanje podruja integracije
kod dvostrukog integrala
a) Neka je podruje integracije pravokutnik P={(x,y)eR
2
:
asxsb, csysd} , tada je:
( ) ( ) ( )
, , ,
b d d b
P a c c a
f x y dxdy dx f x y dy dy f x y dx = =
}} } } } }
b) Neka je podruje integracije lik
na slici
( ) ( ) ( ) | | { } b a x x l y x l R y x D
xy
, , : ,
2 1
2
c c s s =
a
b
) , ( y x f z =
) (
1
x l y =
) (
2
x l y =

Odreivanje podruja integracije
kod dvostrukog integrala
c) Neka je G
xy
= {(x,y) e R
2
: g
1
(y)sxsg
2
(y), ye[c,d]}.
Dvostruki integral funkcije f(x,y) tada se pie:
( ) ( )
( )
( )
dx y x f dy dxdy y x f
d
c
g
g G
y
y xy
} } }}
=
2
1
, ,
xy xy
G D =
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )dx y x f dy dy y x f dx dxdy y x f
y
y
x
x xy
g
g
d
c
l
l
b
a G
, , ,
2
1
2
1
} } } } }}
= =
Ako je
, tada je
Primjer 1
Neka je podruje integracije D
xy
omeeno parabolom y=x
2
i
pravcima y=2 x i y=0. Napisati oba poretka integracije za:
( )dxdy y x f
xy
D
}}
,
2
2
1
1 0
x x
y x
x y
=
=
=
2
2
xy
D

Slika: podruje integracije
Primjer 1, nastavak
} } } } }}

+ =
2
1
2
0
1
0 0
) , ( ) , ( ) , (
2
x x
D
dy y x f dx dy y x f dx dxdy y x f
xy
} } }}

=
1
0
2
) , ( ) , (
y
y
D
dx y x f dy dydx y x f
xy
Redoslijed integracije y pa x:
Redoslijed integracije x pa y:
Primjer 1, nastavak
Pokazati tonost jednakosti iz Primjera 1 preko odreivanja
povrine lika.
}}
D
dxdy
( ) ( )dx y dx y dy dx dy dx dxdy
x
x
x
D
x
} } } } }} } }

+ = + =
2
1
2
0
2
1
2
0
1
0
0
1
0 0
| |
2
2
( ) ( )
2
1
2
2
1
1
0
3
2
1
1
0
2
|
2
| 2 |
3
2 0
x
x
x
dx x dx x + = +
} }
( ) ( )
6
5
6
9 12 2
2
3
2
3
1
1 2
2
1
1 2 2
3
1
2
=
+
= + = +
Povrina (D) =
1. nain:

=
Primjer 2
Primjer 2, nastavak
2. nain:
| |
6
5
6
4 3 12
3
2
2
1
2
2 / 3 2
2 ) 2 (
1
0
3
2
1
0
1
0
2
1
0
2
=

= =
=
(
(

= =
= = =
}
} } } }}

y
y
y dy y y
dy x dx dy dxdy
y
y
y
y
D
Primjer 2, nastavak
Integrirajte f(x,y)=xy
2
nad pravokutnim intervalom
I=[a,b]x[c,d].

=
(

=
|
|
.
|

\
|
=
} } } }}
b
a
d
c
b
a
d
c I
dx
y
x dx dy xy dxdy xy
3
3
2 2
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
} }
b
a
b
a
xdx
c d
dx
c d
x
3 3 3 3
3 3 3 3
( ) ( ) ( )
( )( )
2 2 3 3
2 2 3 3
2
3 3
6
1
2
1
3
1
2 3
1
a b c d
a b c d
x
c d
b
a
=
= = =
Primjer 3
Integrirajte funkciju f(x,y)=x+y
2
nad podrujem D koje je
omeeno funkcijama y=x
2
i y=x
4
.
Zadano podruje integracije dvostrukog integrala
(izmeu dviju krivulja), D={(x,y): -1 s x s 1, x
4
s y s x
2
}
Primjer 4
Integracija po domeni D:
( ) =
(

+ =
|
|
.
|

\
|
+
} } }

1
1
3
1
1
2
2
4
2
4
3
dx
y
xy dx dy y x
x
x
x
x
91
4
819
36
819
42 78
39
2
21
2
39
1
6
1
21
1
4
1
39
1
6
1
21
1
4
1
39
) 1 (
6
) 1 (
21
) 1 (
4
) 1 (
39
1
6
1
21
1
4
1
39 6 21 4 3 3
13 6 7 4 13 6 7 4
1
1
13 6 7 4
1
1
12
5
6
3
= =

= =

+ +

+ =
=
|
|
.
|

\
|

+ =
=
(

+ =
|
|
.
|

\
|
+

}
x x x x
dx
x
x
x
x
Primjer 4, nastavak
Izraunati integral , gdje je S povrina polukruga,
a r =3cos .
}
S
dS r
2
sin
{ }
5
6
5
9
3
5
9
3
9
9 9 ) 1 ( 9 sin
cos ) sin 1 ( sin 9 cos sin 9
3
sin sin
1
0
5
1
0
3
1
0
4
1
0
2
1
0
2 2
2 /
0
2 2
2 /
0
3 2
2 /
0
cos 3
0
3
2
2 /
0
cos 3
0
2
= = =
= = = = =
= = =
=
(

=
} } }
} }
} } }
t t
dt t dt t dt t t x t
d d
r
d rdrd r
t t
t

t


0 (3,0)
Primjer 5
Raunanje volumena pomou
dvostrukog integrala
Neka je P = {(x,y)eR
2
: a s x s b, c s y s d} i neka je zadana
omeena funkcija f: PR. Zadatak je izraunati volumen
tijela omeenog ravninom z=0 i plohom z=f(x,y), (x,y)eP.
0
x a =
1
x
1 i
x
i
x
1 n
x
n
x b =
0
y
1
y
j
y
1 j
y
P
j
y A
i
x A
) , (
j i
y x f
) , ( y x f z =
m
y d =
Podijelimo segmente [a,b] i [c,d] na n odnosno m dijelova
tako da je: a=x
0
<x
1
<...x
i-1
<x
i
<...<x
n
=b i
c=y
0
<y
1
<...y
j-1
<y
j
<...<y
n
=d.
Neka su P
ij
={(x,y)eP: x
i-1
sxsx
i
, y
j-1
sysy
j
} ; Ax
i
= x
i
x
i-1
i
Ay
j
= y
j
y
j-1
. Traeni volumen tijela oznaavamo sa V.
Volumen tijela sa bazom pravokutnika P
ij
oznaavamo
sa V
ij
. Ako proizvoljno izaberemo toku onda je
V
ij
priblino jednako umnoku povrine pravokutnika P
ij
i
visine .
( )
j i
y x f ,
( )
ij j i
P y x e ,
Raunanje volumena pomou
dvostrukog integrala
( )
j i
y x f ,
( )
1
, y x f
i
i
x A
j
y A
( ) y x y x f V
j i ij
A A ~ ,

( )
j i
n
i
m
j
j i
n
i
m
j
ij
y x y x f V V A A ~ =

= = = = 1 1 1 1
,
Elementarni volumen:
Ukupni volumen:

Raunanje volumena pomou


dvostrukog integrala
Ako postoji granina vrijednost integralne sume:


kada n i max je neovisno i od naina
podijele segmenata [a, b] i [c,d] i izbora toaka
onda one predstavljaju dvostruki integral funkcije
podruja integracije P i prizme, tj.:


Dakle, volumen tijela je:
( )
j i
n
i
m
j
j i
y x y x f A A

= = 1 1
,
( ) 0 ,
ij
P dijametar
( )
ij j i
P y x e ,
( ) y x f z , =
( ) ( )dxdy y x f y x y x f V
P
j i
n
i
m
j
j i
}}

A A =
= =
, ,
1 1
( )dxdy y x f V
P
}}
= ,
Raunanje volumena pomou
dvostrukog integrala
Izraunati integral gdje je D polukrug u

prvom kvadrantu omeen krunicom i osi x.


4
1
2
1
2
2
= +
|
.
|

\
|
y x
}}

D
dxdy y x
2 2
1
Radi se o volumenu tijela to ga iz
polukugle izree cilindar s bazom D.
2 2
1 y x z =
Primjer 6
Podruje integracije:
( )
( )
( ) | | | | { } t
cos , 0 , 2 / , 0 : ,
cos
0 cos sin cos
4
1
sin
4
1
cos cos
4
1
sin
2
1
cos
2
2 2 2
2 2 2 2
2
2
e e =
=
= +
= + +
= +
|
.
|

\
|

r r D
r r
r r
r r r
r r
Primjer 6, nastavak
Odredimo volumen tijela omeenog paraboloidom
z= yx
2
y
2
s vrhom u toki (4,0,0) i ravninom z = 0 (ravnina
xy).
Dxy
(4,0,0)

Primjer 7
z = 4 x
2
y
2
z = 0
4 x
2
y
2
= 0 pa je D
xy
= {(x,y)eR
2
: x
2
+ y
2
s 4}


( )
2 2 2 2 2
2 2
2
cos
sin
4
4
4
2
xy xy
D D
x r
y r
dxdy rdrd
V zdxdy x y dxdy x y r
x y
r
r


=

=


=


= = = + = =
`

+ =


=


=
)
}} }}
Primjer 7, nastavak
Dxy
2
4
2
2 2
=
= +
o
y x

( )
( )
2 2
2
0 0
2 2 2
3
0 0 0
2
2 4
2 2
0 0
0
2
0
2
0
4
4
4 | |
2 4
8 4
4 | 4 2 8
V d r d
d rdr r dr
r r
d
d
t
t
t
t
t

t t
= =
| |
|
= =
|
\ .
| |
= = |
|
\ .
= =
= = =
} }
} } }
}
}
Primjer 7, nastavak
Izraunati volumen tijela omeenog ravninom
x/2+y/3+z/4 =1 i koordinatnim ravninama x = 0, y = 0, z = 0.
Primjer 8
3 1
2
2
0 0
4 1
2 3
4 1
2 3
xy
xy
D
D
x
V zdxdy
x y
dxdy
x y
dx dy
| |

|
\ .
= =
| |
= =
|
\ .
| |
= =
|
\ .
}}
}}
} }
Primjer 8, nastavak
3 1 3 1 3 1
2 2 2 2
0 0 0 0
2
3 1 3 1 3 1 2
2 2 2
0 0 0
0
2
4
2 3
1
4 | | |
2 3 2
1
4 3 1 3 1 3 1
2 2 2 6 2
x x x
x x x
x y
dx dy dy dy
x y
y y dx
x x x x
| | | | | |

| | |
\ . \ . \ .
| | | | | |

| | |
\ . \ . \ .
(
(
(
= =
(
(
(

(
(
= =
(
(

(
| |
| | | | | |
(
=
| | | |
\ . \ . \ .
\ .

} } } }
}
2
0
dx =
(
}
Primjer 8, nastavak


( )
2
2
0
2 3
2 2 2
0 0 0
3 3 3
4
2 2 8
3 3 3
4 | | | 4 3 3 1 4
2 2 2 8 3
x x dx
x x
x dx
| |
= + =
|
\ .
| |
= + = + =
|
|
\ .
}
Primjer 8, nastavak