P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Sep 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

ד"סב בצ תבש יואשמ ו ףתכב קיפרמ 'יפ ו

www.swdaf.com 1

םיחפט הרשעמ הלעמל יואשמ איצומה :רזעלא יבר רמא - .תהק ינב אשמ ןכש ,בייח
ןלנמ תהק ינב אשמו - תומא 'י ןכשמ המ;ןכשמל חבזמ שיקמ ,ביבס חבזמה לעו ןכשמה לע :ביתכד - .תומא 'י חבזמ ףא
ןכשמו ?ןלנמ היפוג - ,ושרפ וניבר השמ :בר רמאו .ןכשמה לע להאה תא שרפיו ביתכו שרקה ךרא תומא רשע ביתכד
תוטומב ילדימד אנוט לכד ,ירימגו .תומא רשע םייול לש ןהבוג :דמל התא ןאכמ - תחתלמ יתלית ירתו ,ליעלמ אתלית -
.אבוט ילדימ הוהד חכתשיא

תומא רשע םיולהו ,ףתכב אשונ אוהו ,תומא 'י חבזמד ןויכו
הלעמל אתלית היל ולדמ יכ וא ןהישארמ ופיתכמ
תומא רשע לש שילשל בורק ץראה ןמ הובג אצמנ
םיחפט הרשעמ רתוי יפט אבוט ווהד .
תומא רשע םיולהו ,ףתכב אשונ אוהו ,תומא 'י חבזמד ןויכו
ןהישארמ הלעמל אתלית היל ולדמ יכ ופיתכמ וא
תומא רשע לש שילשל בורק ץראה ןמ הובג אצמנ
םיחפט הרשעמ רתוי יפט אבוט ווהד .

אמיא תיעביאו - .ןוראמ
,העשת ןורא :רמ רמאד חפט תרופכו - .הרשע ןאכ ירה
תוטומב ילדימד אנוט לכד ,ירימגו - ,ערלמ יתלית ירתו ליעלמ אתלית
.יאק הוה הרשעמ הלעמלד חכתשיא

א דומע בצ ףד תבש תכסמ י"שר
לש ןהבוג ןיא וליפא ונומכ תומא שלש אלא םיול
םיחפט הרשע הנומש ירה
ןהיתופתכמ הטמל יולת וניא ןוראו
חפט ישילש ינשו םיחפט השש אלא
.רתויו הרשע הובגד חכתשיאלש םהישארש וא 'סות ומכ רבוס י"שרש ל"צ םה םישנא ⅓ 1 םיחפט

חכתשיא ה"ד א דומע בצ ףד תבש תכסמ תופסות
שלש ץראל דע םדא ףתכמד
תומא עברא ןכרואד (.ק ב"ב) רכומה ףוסב רמאד ןיכוכו...
ןוראה יבועו ראוצו שאר םע ונייה
ךותב ןורא ןיעקשמש המ םע םייחפט וא חפט ךוכה
ונייה תומא עברא םדא לש ומוקמד (.חמ ןיבוריע) 'ירמאד אהו...
.ושארמ הלעמל ודי טשופשכחבזמ
חבזמ
1
0

ת
ו
מ
א

1
0

ת
ו
מ
א

6

ת
ו
מ
א
2
/
3


3

ת
ו
מ
א


3

ת
ו
מ
א

1
0

ת
ו
מ
א

1
0

ת
ו
מ
א


3

ת
ו
מ
א

6

ת
ו
מ
א
2
/
3

2 תומא
2
/3
3


=

ת
ו
מ
א
1
8

ם
י
ח
פ
ט

1
0

ם
י
ח
פ
ט

⅓ 3 םיחפט
6 םיחפט
2
/3
ןורא
⅓ 3 םיחפט
6 םיחפט
2
/3
3


=

ת
ו
מ
א
1
8

ם
י
ח
פ
ט


ןורא
⅓ 3 םיחפט
6 םיחפט
2
/3
3


=

ת
ו
מ
א
1
8

ם
י
ח
פ
ט


ןורא
10 םיחפט
8 ?םיחפט
2
/3
⅓ 1 םיחפט

1
1

ם
י
ח
פ
ט

קיפרמ 'י ו
www.sw
הכותל ן
.לוקש
א"ליי
אלו) ם
א"דוק

ן"ור
ר
רשבה
יחשה
אד
םיש
םצע ו
קפ
ת
המור
ישילשה
בגב דיה
יואש ו ףתכב יפ
wdaf.com
ת תונו םידיגו
של היואר איה
ישא אוהש ר
םהיליצאמ הל
ק ןירוקש אוה

תרוביק
סרטנוקב דב
שב תצובק ן
ה הבוג אוהד
ה תיב ןיבש ע
דוק ןירוקש קפ
ירבדכ שרפמה
תואבש רשב
פרמל דיה ןיב

תופסותו
רת
קרפ
אוהו
בצ תבש שמ
תומצעו רומח
ה המכ דיה ת
שפא יאו ליצ
לעמל אלו םה
הד י"ר שריפ
ב שריפ
ושל
ד ת"רואו
עורזבש
פרמל
כ אל
ב הבוג
בש
ןיל
ינ תועבצאד
לכב הו
לדוגאב ומכ
י"שר

רשבמ לקוש
תא ןימש אלא
.הריסח ת
צאה דע ינת
ינתממ הטמל
העיז ם פ ךכל
לוח
קרפ דע נשה
אוהד ש
כ תועבצאה
םילגרו ם
עורזהו דיה

וקיפרמ דע שו ,
?תומצע דגנ
אצמנ האיצו
א דומע
ארמגב אתיי
ל אל העיז םו
םוקמ אוה םש
א
א
ק
םיד
ע
םידי שודק
רובח םוקמ
2
ם ע הסינכמו
נכ תומצעו רש
א ד
משכו םימה
ע בצ ףד תבש
ירבב ירהש ה
וקמב םירגוח
ש הברדא א"ל


'סות
אוהד י"ר שר
א"דוק ןירוקש
קיפרמ
ןיל
ישילש
תועב
די תלי
םילג
ןירוק
ז"
םימ תיבח אל
שב דגנכ רשב
דומע בצ תב
ןיאצוי הסינכ
ש תכסמ תו
ז"ע הארנ אלו
ויה אלש עז
ליישא אוהד ת
.יתכ
י"שר
ןירוקש ליצ
ז"עלב א"לי
יחשה תי
יפ
ש
מ
םהר
לוח
קרפ דע
בצאד
יטנ
גרו םידי שוד
קש הליצעה ד
"עלב א"דוק
א דומע ט
ממ :רמוא הד
ב ןיוכל רשפא
א בש י"שרו
א"ליש כמשכו
א דומ פסותו
עלב א"ליישא
יב ורגחי אלו
תרמא יאו םה
י ףד כראה (.ט
צא
יישא
יב
רבא 'ר ב
דק
דע
טי ףד ןיכרע
ילע – ר ' דוהי
א ךאיה יכו :יס
דומע טי ףד
שייא ןירוקש
מע טי ףד ןי
א ןירוקש ליצא
(:חי ףד) םיח
הידי [יליצא דג
ד) םיחבזבו (ם
הנ
רה

דיה
הנק
תכסמ ילבב
.. ע ידי לקשמ
א .אלמ ר" סוי
ד ןיכרע תכס
וקיפ - ש ליצא
יכרע תכסמ
- י"שר 'יפ א
חבזד 'ב קרפ
גנכ אלא] (ילי
םשו .זל ףד)
עורז
ק
המורת
ה תסיפ לכ
ה דע שוריפ
ד"סב
ב דומלת
./'ינתמ/ .
תתש דע

סמ י"שר
פרמ דע

תופסות
וקיפרמ
ב אתיאד
יצא תחת
תוחנמבו

ד"סב בצ תבש יואשמ ו ףתכב קיפרמ 'יפ ו
www.swdaf.com 3
ב דומע טי ףד ןיכרע תכסמ ילבב דומלת
:והנימרו .ליצאה דע דיב קרפה דע שדקמב םילגרו םידי שודיק .םדא ינב ןושל רחא ךלה םירדנב ,קרפה דע אתיירואד !
?קרפה דע אתיירואדו יבג אהו ךדי :השנמ יבד אנתו ,ךדי +ג"י תומש+ :ביתכד ןיליפת - תירוביק וז ! תירוביק אתיירואד
הל ירימג אתכליה שדקמב םילגרו םידי שודיקו ,םדא ינב ןושל רחא ךלה םירדנב ,הלוכ . :והנימרו .הבוכראה דע לגרב
םילגר - .םדא ינב ןושל רחא ךלה םירדנב !ןיבק ילעבל טרפ ילעבל טרפ אתיירואדו ןיבק םירבד+ :ביתכד הצילח יבג אהו ?
הטמלו הבוכראה ןמ הצלח :אנתו ,ולגר +ה"כ - הלעמל ,יכה יא .ולגר לעמ :ארק רמאד ,םתה ינאש !הרשכ התצילח
.לעמד לעמ אלו ,לעמ !ימנ הבוכראהמ תיחנ אערא דע אריותסיא יאה :מ"ש ,אפפ בר רמא ,קיספ קספימ ךתעד אקלס יאד ,
,לעמ אריותסיא היל הוה .לעמד לעמ אקשו ימד אערככ אערכ ידהבד לכ ,קיספ קספימ אמית וליפא :רמא ישא בר .

א דומע זל ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
ךדי לע :השנמ יבד אנת - תרוביק וז ךיניע ןיב , - .דקדק וז

א דומע זל ףד תוחנמ תכסמ תופסות
תרוביק - תצובק ןושל אוה תרוביקו ן"ורדב סרטנוקב שריפ רשב יניהאד ארוביק (.ה ףד ב"ב) ומכ הבוג אוהד ת"רואו
אדוק ןירוקש קפרמל יחשה תיב ןיבש עורזבש רשבה (ת"רואו) דיה ןיבש םצע ותואבש רשב הבוג םישרפמה ירבדכ אל
קפרמל אוה ךורב שודקה ןבביסש לארשי ןיביבח (:גמ ףד) ןמקל ןנירמאדכ עורזב ןיליפת תוצמד יתכוד לכב עמשמ אהד
וצמב עורז ול ןיא ימנ ןנירמאו ןיליפת םוקמב ועורזב רשוקו (:הצ ףד) ןיבוריעד ארתב 'פבו ןהיתועורזבו ןהישארב ןיליפת ת
ןיליפתה ןמ רוטפ הנק אלא עורז יורק וניא אדוקל די ןיבש םצע ותואו ח"מר בישחקד (ח"מ א"פ) תולהא 'סמב ןנתדכ
םינש הנקב םינש [עבצא לכב 'ו] די תסיפב 'ל םירביא אוה ףתכל ךומסד אוההד אידהב עמשמו ףתכב 'דו עורזב דחא קפרמב
קפרמל ףתכה ןיבש עורז אדוק אוה קפרמו תכסמב עמשמדכ (:טי ףד) ןיכרע דע דיב סינכמ ינתקד ילקשמ רמואה 'פב
הבוכראה דע לגרבו ליצאה 'ינתמב קפרמ ליצאל ירק ידי יקיפרמ םגרתמו ידי יליצא לכ לע ימנ ביתכו רמד עמשמו דיב קפ
לגרב הבוכרא דגנכ לישייא ינועדיו בוא יבג שריפד סרטנוקה שוריפכ אלו אדוק אוה ליצאד עמשמ יתכוד לכב םגו
(.טי ףד) םיחבזד ב"פב 'ירמא דוע וילע ןעשהל ךרדש אדוקה והזו רפסה לע ויליצא ינש םישי אל אינת (ג"פ) םירפוס תכסמבו
ןיעיזמש םוקמב ןירגוח ןיאש עזיב ורגחי אלו דגנכ ונייהו ןהידי יליצא דגנכ אלא ןהיליצאמ הלעמל אלו ןהינתממ הטמל אלו
יעמב דלו יבג ןנירמאד (:ל ףד הדנ) תלפמה קרפבו רתוי העיז םוקמ םש הברדאד לישייא דגנכ אלו רוגחל ךרד םשש אדוקה
די יליצא תחת תובחסה ייולב אנ םיש (חל) הימריב ביתכד אהמו ויכרב לע ויליצא ינשו ומא זחוא היהש יפלו ידימ אישק אל ךי
םדא ןתיש רשפא וקיפרמבו ויפב איצומה תבש יבג ןנתד אהו ול וקיזי אלש םיבחסה ייולב אדוקה תחת םישמו וידיב םילבחב
ןירדהנס) תותימ 'ד 'פב ןנתד אהו הנאיצויו תרגורגה לופת אלש ופיתכ לע ודי ףפוכו םינפבמ אדוק לש קרפ ותוא דגנכ תרגורג
.הס ףד אוה ליצאד עמשמ וידי יליצא ןיבו םיקרפה ןיב רבדמה הז בוא לעב אינת 'מגבו ויחשב רבדמה םותיפ הז בוא לעב (
יליצא ופיסוה ךכ תועבצא ןיקריפ ונייה םיקרפה ןיב ופיסוהש ומכו אתיירבב שריפ 'ינתמב ריישד יאמד רמול ךירצ יחשה תיב
תישירפדכ ז"עלב אדוק קפרמ אוהש וידי ת"ר קדקדמו (:טי ףד) ןיכרעד איההמ תרוביק וז ךדי אתיירואדמד םתה עמשמד
ללכב יוה אל תרוביקד םושמ די אירקימד אוה וקיפרמ דעו םדא ינב ןושל רחא ךלה םירדנב לבא ןיתעמשב ןנירמאדמ דועו
ס םידש לע ביתכדכ בלה לע דפסה (:זכ ףד) ןטק דעומב ןנירמאדכ םידדה דגנכ ונייהו בלה דגנכ המיש אהתש םידפו איההמו
םישרפמה ירבדל השק ןיכרעד רשבה לכ 'פב (:וק ףד ןילוח) ןרוביח דע תועבצאה לש ישילש קרפ אוה קרפה דע ןילוחל
דיה לכ המורתלו םידי תסיפל אדוק ונייהד קרפה דע םילגרו םידי שודיקלו ריהזה רפסב אתיא יכהו חכומדכ ןכתי אלו
רועיש ונייה אדוקד (:טי ףד) ןיכרעד איהה םירדנד א לש קרפה ןמ עורז והזיא (.דלק ףד ןילוח) עורזה 'פב ןנתדמ היאר דוע
אמטאד אקוב דע הבוכראה לש קרפה הבוכראה ןמ םימלשב רומאה קוש לגרב ודגנכו ריזנ לש אוהו די לש ףכה דע הבוכרא
וכראה לש קרפה ןמ רמוא הדוהי 'ר תילוק לש םצעו יעצמאה םצעב תומצע ינש ונייהד ךריה דע אוהו לגר לש ךבוס דע הב
סרטנוקב םש שריפ ךכ לגר לש ךבוס ירק קרפ ותואלו תילוקל רבוחמה יעצמאה םצע עורזל המהבד עורזמ היאר ןיא והימו
תומהבד קושכ יוה אל ימנ םדאד קוש אהד םדאד ךריב 'או הבוכראב השמח קושב 'ב תולהאב ןנתד םצע קוש ירק אמלא
לגרל רבוחמה נ הדוהי 'רל ןכתיו לגרל ךומסה קרפ ונייה הדוהי 'ר רמאקד לגר לש ךבוסד םישרפמ שיו המהבד קוש ונייה ימ
דע םילגרבו קרפה דע םידי שודיקבש רועיש ינתקד םידי תכסמד אתפסותב עמשמ ןכו ז"עלב א"יליבק אריותסיא ונייהד
ד ןכ חיכומ ימנ הצילח תוצמד ימלשוריבו ןיכרע תכסמב רמאקד קרפה דע ונייהו ךבוסה ןמ רושקב 'ינתמ יניכ הצילח יבג רמאק
םהילגר תאו םהידי תא ןרהא ינב וצחרו (ל תומש) ביתכהו ךירפו הלוספ הלעמלו הבוכראה ןמ לבא הרישכ הטמלו הבוכראה
הבוכראה ןמ וליפא התעמ ולגר לעמ (הכ םירבד) ביתכד היינש ךכ רמא יכיהו ךבוסה דע לגרבו קרפה דע דיב הלע ןנתו
שכ אהת הלעמלו .ר"מ ,לגרל ךומסה קרפל ךבוס ירקד עמשמ ולגר לעמד לעמ אלו ולגר לעמ ביתכד (איה) הינש הרי

א דומע וק ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
ןילוחל םידי תליטנ :ןנבר ונת - המורתל ,קרפה דע - שדקמב םילגרו םידי שודיק ,קרפה דע - קרפה דע , ץצוחש רבד לכו
ףוגב הליבטב - תליטנב ץצוח ןילוחל םידי .שדקמב םילגרו םידי שודיקבו , ןאכ דע :בר רמא - ןאכ דע ,ןילוחל - המורתל ,
ןאכ דע :רמא לאומשו - ארמוחל ,המורתל ןיב ןילוחל ןיב . ןאכ דע :רמא תשש ברו - אלוקל ,המורתל ןיב ןילוחל ןיב . רמא
ןאכ דע :רמאו ,ימא יברד הימק אנמיאק הוה :אידה רב - ל ןיב ןילוחל ןיב ארמוחל ,המורת ימא יבר :אמית אלו . - םושמ
,אוה ןהכד יול ןב עשוהי יברד הירב רב אשיימ יבר אהד - ןאכ דע :רמאו ,יאויל אוה - ארמוחל ,המורתל ןיב ןילוחל ןיב .
ולוכ םויה לכ ןהילע הנתמו תירחש וידי יתש תא םדא לטונ :בר רמא ,ןותא ןוגכ :תוברעד אתקפ ינבל אניבא יבר והל רמא .
.אמוי אלוכל והיילע ונתאו ארפצמ וכיידי ושמ ,אימ וכל יחיכש אלד קחדה תעשב :ירמאד אכיא - קחדה תעשב אלש ,ןיא -
אגילפו ,אל - ברד ונייהו ,ימנ קחדה תעשב אלש וליפא :ירמאד אכיאו ;ברד .
ד"סב בצ תבש יואשמ ו ףתכב קיפרמ 'יפ ו
www.swdaf.com 4

ב דומע וק ףד ןילוח תכסמ י"שר
קרפה דע - ךרס םושמד ןויכד תועבצא עצמאבש ינשה ונייהד לכאמב עגונש המב לטנ םא ויד אוה אמלעב המורת
תועבצא ישאר .
קרפה דע המורתל - דיה בגב אוהו ישילשה קרפ .
קרפה דע - עורזהו דיה רובח םוקמ ןוילעה .
הנתמו - הליכאל םאמטלמו םפנטלמ רהזיש דבלבו .

ב דומע וק ףד ןילוח תכסמ תופסות
המורתל ןאכ דעו ןילוחל ןאכ דע בר רמא - בר הארמ היהו 'וכ קרפה דע המורתל קרפה דע ןילוחל אתיירבב ינתקדכ
וידיב סרטנוקב שריפו דע םידי שודקבו דיה בגבש קרפה דע המורתלו תועבצא עצמאבש 'ב קרפ אוה ןילוחל קרפה דעד
עורזהו דיה רובח םוקמ ןוילעה קרפה בצאה שארבש ןושאר קרפ אוה ןילוחד קרפד סרטנוקב שרפל הצר אלו יפל תוע
םלוכב הוש יעצמאה קרפ לבא לדוגאב ומכ תועבצאה לכב הוש וניאש ארמוחל ןיוש המורתדו ןילוחד קרפד רמא לאומשו
רמאד השק תשש ברל לבא ןילוחב ףא ליגרהל ומצע לע רימחה ךכל המורתב ליגרו אוה ןהכד םושמ אלא אתיירבא גילפ אלו
ברד ל"יו אלוקל המורתל ןיב ןילוחל ןיב ןאכ דע המורתל ינשו ןילוחל תועבצא שארבש ןושארה קרפב אתיירבה שרפמ תשש
תסיפתו תועבצא רובח םוקמ אוה המורתד קרפד ירמאד לאומשו ברדא אלא רמאק אתיירבה לע לקהל אלו יעצמא קרפ אוהש
דיה תשש בר שריפש ומכ ןושאר קרפ ןילוחל כ"ע שריפ ת"רו צ ושוריפלד תשש ברל אתיירב השק הז שוריפלו רמול ךיר
אבו םידי שודק ומכ דיה בגבש קרפ ונייה ארמוחל לאומשלד תוחדל שי והימו אלוקל ןושאר קרפב המורתו ןילוחד תשש ברלד
לאומשמ לקהל תשש בר תסיפ לכ המורתלו תועבצאד ישילש קרפ דע ןילוחד םהרבא 'ר ברה שריפש ומכ שרפל ןיא לבא
ש הליצעה דע םידי שודקלו הנקה דע שוריפ דיה ז"עלב א"דוק ןירוק ריהזה רפסמ היאר איבהו לאומש רמא םש בותכש
דיה לכ ןילוחל ןכ רמול רשפא יאו ילע ילקשמ רמואה קרפב אינתדמ (:טי ןיכרע) רמוא הדוהי 'ר ילע ילגר לקשמו ידי לקשמ
ליצעה דע דיבו ךירפו הבוכראה דע לגרבו ליצעה דע ודי סינכמו תיבח םדא אלממ םידי שודק והנימרו דע שדקמב םילגרו
םדא ינב ןושל רחא ךלה םירדנב קרפה דע אתיירואד ינשמו קרפה ושוריפ ןכתי והימו ליצעה דע םידי שודק ןיא אמלא
סרטנוקב שריפ ןכו ףתכהו עורזה רובח םוקמ יחשה תיב אוהו א"לישיא ונייה ליצעד םש שרפמש המ יפל עורזה קרפב
םיחבזב רמאד ת"רל השק לבא (:דלק ןמקל) םהינתממ הטמל אל ןיעיזמש םוקמב ןירגוח ןיא עזיב ורגחי אלו (:חי ףד)
םוקמ אוה הברדא יחש םוקמב יאד רוגחל ךרד םשש א"דוק דגנכ ונייהו םהידי יליצא דגנכ אלא םהיליצאמ הלעמל אלו
רתוי העיז דועו םש ורגחי ךיאו ראוצ יוה הלעמלד הלעמל אלו רמול ךייש המד דועו (:טי ףד) ןיכרעבד ליצעה דע דיב רמאק
םירבא ח"מר הנומשכ (ח"מ א"פ) תולהאבד דועו לגרה עצמאב הבוכראה ומכ דיה עצמאב ליצעד עמשמ הבוכראה דע לגרבו
ףתכב העבראו עורזב דחא קפרמב םינשו הנקב םינש עבצא לכב השש דיה תסיפב 'ל ינתק א"דוק אוה קפרמד עמשמ ןכש
רדסה אוה דחא לכה ליצעו קפרמו אהד עב (.טי ףד) ןיכר וקפרמ דע ודי סינכמ םתהד ןיתינתמב הדוהי 'ר ינתק לכ םוגרתו
לאקזחיד םידי יליצא (גי) ףתכה דע ונייהד יחשה תיב דע אוה םידי שודיקד שרפל ןיאו אידי יקופרמ לכ ןיכרעב ךירפ אהד
ד ינשמו תרוביק וז ךדי השנמ יבד ינתו ךדי ביתכ ןיליפת יבג אהו קרפה דע אתיירואדו םילגרו םידי שודיק 'וכ תרוביק אתיירוא
הל ירימג אתכלה עורזבש רשב תצובק םת וניבר שרפמ תרוביקו תרוביק דע עיגמ ןיא םילגרו םידי שודיקד קרפד עמשמ
.םירמת תצובק ןושל אוהש אניהאד ארוביק (.ה ףד ב"ב) ומכ
םויה לכ ןהילע הנתמו תירחש וידי םדא לטונ - חספ יברעב ןנירמאד המית םושמ שדקי אל וידי לטונה (:וק ףד) םי
הדועסל םידי תליטנ ןיב קיספמ שודיקד םושמ ןילטונ כ"חאו סוכ ןיגזומ םירמוא ה"ב (:בנ תוכרב) םירבד ולא קרפב רמאו
הדועס םידי תליטנל ףכיתד ל"י דועו תירחש הנתמשכ ילימ ינהד ת"ר רמואו םויה לכ וליפא יאנת ליעומ אה אתשהו
ליעומד ג"עאד םירחא םירבדל ךירצו ול שי ימנ יא ול ךומסב םימ ןיא םא ונייה קחדה תעשב אלש ףא ברל יאנת .

א דומע אמ ףד תוכרב תכסמ ף"יר
שיו םהמ קקלל לוכי בלכה ןיאש ןיחולמ םימ םירמוא שי שוריפ םירשכ עקרקב םילוספ םילכב המהבה תייתשמ ולספנש םימ
קודנה טיטכ תויהל ןיבורקש ןירוכע םימ םירמוא םושמ אלא ןילוחל י"טנ ןיא ןאישא רב קחצי ר"א ןיבא רב ידיא בר רמא
הוצמ םושמ דועו המורת ךרס וצמ ייבא רמא הוצמ יאמ ןב רזעלא 'ר ירבד עומשל הוצמ רמא אברו םימכח ירבד עומשל ה
[הרותה ןמ םידי תליטנל םימכח ורמא ןאכמ] ךרע ןב רזעלא 'ר רמא םימב ףטש אל וידיו בזה וב עגי רשא לכו ביתכד ךרע
ידי תליטנ ורמא אל איעשוא 'ר רמאו רזעלא 'ר רמא םידי תליטנל ךירצ ןיקשמב ולוביטש לכ איעשוא 'ר רמא תוריפל ם
חורה יסגמ אלא וניא תוריפל וידי לטונה ןמחנ בר רמאד ןמחנ ברד אגילפו דבלב תויקנ םושמ אלא אנח רב רב הבר רמא
וכירבו הינימ יל ופס אלו והיידי ושמ אלו ולכא יריפד הלכלכ והיימקל יתייאו יסא יברו ימא יברד הימק אנמיאק הוה אדח אנמיז
לת הנימ עמש הידוחל דחו דח לכ תוריפל ןומיז ןיא מ"שו קלחיל הוצמ ולכאש םינש מ"שו תוריפל םידי תליטנ ןיא מ"ש ת ר"ת
קרפל דע שדקמב םידי שודיק קרפל דע ןילוחב קרפל דע המורתל םידי תליטנב ץצוח ףוגב הליבטב ץצוחש רבד לכו
ןילוחב שדקמב םילגרו םידי שודיקבו חל ןיב קרפל דע יול ןב עשוהי יבר םושמ אנקיסאו אתכלה ןכו המורתל ןיב ןילו רמא
ולוכ םויה לכ ןהילע הנתמו תירחש וידי םדא לטונ בר אימ וכל ישיפנ אלד ןותא ןוגכ תוברעד אתקפ ינבל אניבר והל רמא
אמוי ילוכ והייוליע ונתאו ארפצמ וכיידי ושמ תעשב אלש וליפאו ירמאד אכיאו ברד אגילפו קחדה תעשב אקוד ירמאד אכיא
ונייהו קחדה ברד ...ד"סב בצ תבש יואשמ ו ףתכב קיפרמ 'יפ ו
www.swdaf.com 5
אי קרפ תומורת תוכלה ם"במר
ז הכלה
ומוקמב ראבתיש ומכ תורוהט וידי ויהש יפ לע ףא י"טנ ךירצ תוריפ וליפא המורת לכואה לכ לע רזה םע תלכאנ הניאו ,
המורת ןיכס ןיאו ,ןילוחכ י"טנ הכירצ הניאו ןחלשה לע רזה םע תלכאנ ץראל הצוח תמורתו ,הנממ לכאי אמש הריזג ןחלשה
העבש לכ דלונהש ,העבש ךותב המורת ןמשב ןטקה תא ןיכס לבא ,תובאוסמ םידיב ופשפשמ ורשב לע לפנ ,תובאוסמ םידיב
.לרע בושח וניא

ם"במר אי קרפ תואווקמ תוכלה
א הכלה
וב שיש רשכ הוקמב אלא ןתוא ןליבטמ ןיא הליבט תוכירצש םידיו ,םירפוס ירבדמ ןתליבטו םידי תליטנש ונראיב רבכ
ימב ןליבטה םא דבלב הליטנ אלא תוכירצ ןיאש םידי לבא ,ןילבוט םידי םילכ וב לבוט םדאהש םוקמבש ,האס םיעברא
ןירוהט הוקמ ןליבטה םאו , ,וידי לע ילכה ןמ םיבואשה םימה ולפיש דע וידי ורהט אל תועקרקב ןיב םילכב ןיב ןיבואש םימב
.תוכרב תוכלהב ונראיבש ומכ ןתונ חכמו םילכה ןמ אלא םידיל ןילטונ ןיאש
ב הכלה
ןתליטנב ןיב ןתליבטב ןיב םידיב ץצוח הליבטב ץצוחה לכ ועישל הלוע קורנה טיטכ הוקמה תדמל הלועה לכו , תיעיברה ר
.ףשפשל ךירצ וידי לטונה לכו ,םידיה ןהב ןילטונש
ד הכלה
קרפה דע תורהטתמו תואמטתמ םידיה םינושארה תא לטנ דציכ , קרפה דע םיינשה םימה לטנו ץוחמ ורזחו קרפל ץוח
וידיל קרפל םיינשהו םינושארה תא לטנ ,ןה ןירוהט םיינשה םימהש תורוהט וידי ירה ודיל ורזחו קרפל ץוח ודי תאמטנ
,קרפל ץוחש םימב םירהטמ םיינשה םימה ןיאו וידי תמחמ ואמטנ קרפל ץוחש םינושארה םימהש ץוחש םימה ורזחש יפלו
ודיל קרפל .הואמט

ו קרפ תוכרב תוכלה ם"במר
א הכלה
לע ףאו ןילוח תפ איהש יפ לע ףאו ,ףוסו הלחת םידי תליטנ א ךירצ איצומה וילע ןיכרבמש תפה לכואה לכ וידי ןיאש יפ
הליחת םידי תליטנ ךירצ ןיקשמב ולוביטש רבד לכ ןכו ,וידי יתש לוטיש דע לכאי אל האמוט ןהל עדוי וניאו תוכלכולמ .
ב הכלה
םידי תליטנ לע ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא הלחת ךרבמ הלפתל ב ןיב עמש תאירקל ןיב הליכאל ןיב וידי לטונה לכ וזש ,
ןמ וניוטצנש םימכח תוצמ ,ךורוי רשא הרותה יפ לע רמאנש ןהמ עומשל הרותה םניאש ןהילע ןיכרבמ ג ןיא םינורחא םימו
רתויב ןהב רהזהל םדא בייח ךכיפלו ,הנכסה ינפמ אלא . /ד"בארה תגשה/+ ל"ז ד"בארה בתכ .רתויב דע 'וכ ןהילע ןיכרבמ ןיא םינורחא םימו
לע ובתכש םינומדקה םינואגה ישומישב יתעמש ינא /א"א/ ןהיתש תא ושרד םימכח ירהש םה םינוכנ םירבד ישאר ייחו םידי תציחר לע הכרב םינורחאה םימה
יחר לע ךרבל ךירצ אמהוז וב שיש רבד לכא םא רורבבו תמאבו הכרבל תולוספ תומהוזמ ןהש םידי ורמא ןכו םישודק םתייהו םתשדקתהו דחא קוספמ םאו ןתצ
אלא ןניאש הכרב ןועט ןיא םישבי םירבד לכא רקיעו ירוביחב יתרבח ןכו האופר םושמ +.ל"כע
ג הכלה
ןיב הלחתב ןיב םידי תליטנ ןיכירצ ןניא ןילוח לש תוריפו ,לטונ וניא הצר לטונ הצר תושר לישבתל לישבת ןיב םידי תליטנ
,ףוסב וב שי אמש הנורחאב םידי תליטנ ךירצ וב חלמהש תפ לכ ,חורה יסגמ הז ירה תוריפל וידי לטונה לכו חלמ
ינפמ הדועס לכ ףוסב םידי לוטיל ןיבייח הז ינפמ ,אמסיו ויניע לע וידי ריבעיו תימודס חלמכ ועבטש חלמ וא תימודס
הנכסה ינפמ הנורחאב ןיבייחו ,המחלמב םידורט ןהש ינפמ הלחתב םידי תליטנמ םירוטפ הנחמבו ,חלמה . /ד"בארה תגשה/+
שלה תא ונילע לקלק ישאר ייחו ש"כ אל היל רמאו יאמ לכימ לייכ ארמגב רמאש המ דגנכ הז השע /א"א/ ל"ז ד"בארה בתכ .הנכסה ינפמ דע תפ לכ +.ל"כע ןו
ד הכלה
קרפה ד דע םידי תליטנ איה ןכיה דע ,םידי ה יתש לכל תיעיבר םימה רועיש המכו , ץצוח הליבטב םיצצוחש לכו תליטנב
םידי .תיעיבר רועישל הלוע הוקמ תדמל הלועה לכו ,
ה הכלה
רחא רבד ךירצ וניא הוקמ ימב וידי ליבטהו םידי תליטנ ךירצה לכ , םימב וא הוקמ רועיש םהב ןיאש םימב ןליבטה םאו
םולכ השע אל עקרקבש ןיבואש .הליטנב ו אלא םידיה תא ןירהטמ ןיבואש םימה ןיאש לכ /ד"בארה תגשה/+ בתכ .'וכ םידי תליטנ ךירצה
/א"א/ ל"ז ד"בארה עקרקב האס םיעברא ןהב שי םא ןיבואש ןהש יפ לע ףא ןהב ןילבוט ןיירק ילעב ירהש רווחמ וניא הז +.ל"כע
זי הכלה
ותעד חיסי אלש אוהו נ הליכאו הליכא לכל וידי תא לוטיל ךירצ וניאו םויה לכ ןהילע הנתמו תירחש וידי מ םדא לטונ
ןהמ , .הליטנ ךירצש תע לכב וידי לוטיל ךירצ ןהמ ותעד חיסה םא לבא

ד הכלה ו קרפ תוכרב תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ד] תועבצאה יקרפ ונייה ישילש קרפ אלוקל ינתד תשש ברכ אלדו היתווכ ל"בירד הירב אשיימ יברו ימא יבר קיספד לאומשכ
:ה"סבו המורתה רפסבו תופסותב ש"ע
[מ] םש שי א"ל ול ונמדזנ הנתהש רחא םאו אוה קחדה תעשכ םיכרד יכלוה אנשיל יאהל וליפאו קחדה תעשב אקודד
ה"ס ךרבי אל םימ :[קחדה י"ע אלש וליפא ריתמ ש"ארהו] :
[נ] תחא הליטנ םא וא תינש וידי לוטילו רוזחל ךירצ םא ךרבמ דציכ דועסל הצורו הנפנה תלאששו וניבר ירומ תבושת
מש ןאכלו ןאכל הלוע הליטנ לטנש ול חטבומ םא ןאכלו ןאכל הלוע תחא הליטנד ל"נ םנמא םינואגה וקלחנ הזבש יתע
אב ןכ ומכ םידי תרהטלד ןויכ קספה יוה אל רצי רשא איצומה תכרב הליטנל ףכית ןנירמאד ג"עאד הדועסל הנוגה אלד
קספה יוה אלד ארותל ליבגמ ערג י רב בקעי וניברכ אלדו י"שרל הארנש יתאצמ ןכו לוטילו רוזחל ךירצ ול רמאש רק :
ד"סב בצ תבש יואשמ ו ףתכב קיפרמ 'יפ ו
www.swdaf.com 6
טק ףלא ןמיס תויגוס ירואיבו תובושת ה"יבאר
תוכרבד ימלשוריבו ןיא רמא לאומש דע 'וכו הבוח ןוזמה רחאלשו תושר םייעצמא הוצמ םינושאר םימ ינת םירבד וליא קרפ
תליכא ירחא וידי לוטיל הבוח ןיא המורתו הלח לכאש ימ לע רמולכ .המורתל םידי תליטנ אל אמעטו .ימלשוריב בותכ ךכ .ו
.אנעדי םידי תליטנ בר רמא ישא (בר רב אבא) רב אייח ר"שב יסוי 'ר םייסמו קרפה דע המורתל מו המורת ךרס ינפ
ויתועבצא ירשיק דע ןילוחל אל קרפל דע יודיל ביסנ הוהד יבס םע ליכא הוהד ןאמ רמא יול ןב עשוהי 'רד הירב רב הישאימ
.הימע ליכא הוה לו [קרפ] דע המורתלו תועבצא ירשק לש קרפה דע ןילוחל ןדיד ארמג שרפל ךירצ ימלשוריה תרמג יפ
הלחל ןכו ףכה תלחתה תועבצאה (קרפ) ףוס ירשק לע תחא תורעש יתש יבג (ב בנ הדנ) ןמיס אב קרפב עמשמ ןכו .
.תורעש תויהל תוליגר רשק ותוא לעש ,לגר לש וא די לש היתועבצא

א"ח עורז רוא רפס - וס ןמיס םידי תליטנ תוכלה
ץצוחש רבד לכו קרפל דע שדקמב םילגרו םידי שודיקו קרפל דע המורתלו קרפל דע ןילוחל םידי תליטנ ר"ת רשבה לכ קרפ
ןיב ןאכ דע רמא לאומשו המורתל ןאכ דע ןילוחל ןאכ דע בר רמא םילגרו םידי שודיקבו םידי תליטנב ץצוח ףוגב הליבטב
ימא 'רד 'ימק אנמיאק הוה אידה רב רמא אלוקל המורתל ןיב ןילוחל ןיב ןאכ דע רמא תשש ברו ארמוחל המורתל ןיב ןילוחל
יול ןב עשוהי 'רד 'ירב רב אשאימ 'ר אהד אוה ןהכד םושמ ימא 'ר אמית אלו ארמוחל המורתל ןיב ןילוחל ןיב ןאכ דע יל רמאו
ןב עשוהי 'רד 'ימשמ רמאד [יאויל אוה] ארמוחל המורתל ןיב ןילוחל ןיב ןאכ דע יול ינש קרפה דע אוה קרפה דע י"שרפ
.תועבצא ישאר ונייהד לכאמב עגונש המב לטנ םא ויד איה אמלעב המורת ךרס םושמד ןויכד תועבצא עצמאבש
דיה רוביח םוקמ ןוילעה קרפל דע רויכה ןמ םילגרו םידי שודיק .דיה בגבש [ישילש קרפ] קרפה דע המורתל עורזה םע .
.דיה בגבש אוהו ישילש קרפ ארמוחלו ןיוש המורתו ןילוחה קרפ רמא לאומשו יתשריפש ומכ וידיב 'יה הארמ ןילוחל ןאכ דע
.ל"כע הב ליגר אהיש ידכ ךכ ןילוחב ףא ליגרהל ומצע לע רימחה ךכיפל תומורתב ליגרו אוה ןהכד םושמ 'יפ ל"צז םת וניברו
ושאר קרפ ונייה קרפל דע י"טנ תסיפל רבוחמש ישילש קרפ דע ימנ יא עבצא לש יעצמא קרפ ונייה קרפל דע המורתלו ן
דחא קרפ גלדמ נ"ממ כ"אד השקו די ןיחרכ לע רויכה ןמ םידי שודיק קרפו ןושאר קרפ ונייה ןילוחד קרפה דע 'יפש ליאוהד
כ"א עבצא עצמאבש ינש קרפ ונייהד שרפי םא המורתד קרפ כ"א ןוילעה קרפה דע הוה םאו גלדמ דיה בגבש ישילש קרפ
גלדמ עבצא עצמאבש קרפ כ"א דיה בגבש ונייהד שרפי ןיב ןילוחל ןיב ןאכ דע רמאד תשש ברל השק ןכ ומכ י"שרפלו
דיה בגבש קרפ דע המורתל תכרצמש אתיירב 'יל ישקת כ"אד יעצמא קרפ ונייהד אלוקל המורתל ךירצמש לאומשל לבא
מד השק אל דיה בג דע ןילוחל םג 'ישפנד ארבסמ אתיירבמ רתוי רימח ריפש רתוי ת"רפל לבא ןאכ דע תשש בר רמאד אהד
לכונ ת"רפל םגד יניעב הארנ והימ לאומש יבגל המורת ןינעל אלוקל יעצמא קרפ הארמ 'יה אלוקל המורתל ןיב ןילוחל ןיב
דיה בגבש קרפ ונייה ארמוחל לאומש רמאקד המורתל ןיב ןילוחל ןיב ןאכ דעד שרפל נו ארמוחל לאומשכ הכלהד יניעב האר
דיה בג דע הליטנ ןיכירצ ןילוח 'יפאד 'רכ הכלה יול ןב עשוהי 'רו ןנחוי 'רו ןנחוי 'רכ הכלה ןנחוי 'רו בר הציבב ןל אמייקו
עד יול ןב עשוהי 'רד 'ימשמ 'ישאימ 'רד 'ימשמ אידה רב רמאו ל"בירכ הכלהד יול ןב עשוהי 'רו ברד כ"שכ כ"א יול ןב עשוהי ד
:אוה האדיחי ימנ תשש ברו אוה האדיחי ברו ארמוחל המורתל ןיב ןילוחל ןיב ןאכ

ח קרפ ןילוח תכסמ ש"אר
אי ןמיס
קרפל דע םילגרו םידי שודק ר"ת [ב"ע וק ףד] אי הנקל דיה רוביח םוקמ 'יפ . רוביח םוקמ שוריפ קרפל דע המורתל
ינשה קרפ שוריפ קרפל דע ןילוחב .דיה בג לע תועבצא תועבצאבש . ןיב קרפל דעד יול ןב עשוהי 'רד םושמ אנקיסאו
אתכליה ןכו .ארמוחל המורתל ןיב ןילוחל סרוג ל"ז ספלא ברו (ח"פ תוכרב) קרפל דע םילגרו םידי שודיק דע ןילוחל
קקפל . תועבצאה ףוסבש םירשקה םה קקפ שוריפ .קרפל דע המורתל תוילוח לכ וקקפתיש (ב חכ ףד תוכרב) ןושלמ
.ץוח יפלכ םירשק ןתוא ןיטלוב ויתועבצא ףפוכ םדאשכ ךכ ץוח יפלכ תוילוחה תוטלוב ערוכ םדאשכ ומכד .הרדשבש יכהו
ומכ דיה ףוס קרפל דע המורתל .תועבצאה ףוס קקפל דע ןילוחל .עורזהו דיה רובח קרפה דע םידי שודיק ושוריפ
שודקב . לש המו הרותה ןמ אוהש םידי שודיק הלחת הנשש ינפמ .םהל דחא רועישד ןויכ המורתו שודק דחי הנש א
המורת כ"חאו רתוי יוצמ אוהש ןילוח כ"חאו . .קרפל דע המורתבו קקפל ןילוחב סרוג היה בר .ןיארומאה וקלחנ הזבו
הנקה דע ןילוחב םג ךירצמו קרפל םהינשב סרוג היה לאומשו כלהב בותכ אצמנ ןכו תו .דיה לכ י"טנ י"א רפסב אצמנ ןכו
ריהזה .דיה לכ ןילוחל לאומש רמא אלו המורתל ןיב ןילוחל ןיב קרפל דע יול ןב עשוהי 'רד םושמ ל"ז ספלא בר בתכ ךכלו
הנקה דע ארמוחל יוהד אנעדי אליממ קרפל דע רמאד ןויכ .ארמוחל בתכ ןכ וגהנ אל םלועהו איה הריתי ארמוחו השקו
ןויכ ל"בירל :והניסרגו והניעמש אדח אדחד רמול קחודו והנינתילו והניברעיל ןיוש ןתשלשד

א רעש ו תיב רצקה תיבה תרות
[א דומע חס ףד] הל ותוא יתקלחו .םינורחא םימ ןכ םג וב לולכאו םידי תליטנ ןינע וב ראבא .השודקה תיב יששה תיבה ' םירעש

ןושארה רעשה - תא לוטיל ךירצ תפ לכואה לכ הליחת וידי ךירצ ותליכא םויס רחאו .םינושאר םימ ולא םתשדקתהו רמאנש ,
.םינורחא םימ וליא םישודק םתייהו רמאנש ,וידי ץחרל םירבד [ב דומע חס ףד] לע םתוא וכמסש אלא םה םירפוס ירבדמ ולא
המורת ךרס םושמו הוצמ םינושאר םימ רקיעו .ארקמה ה ליגרש קזנה ןמ רמשהל הבוח םינורחאו . רחא לוכאל םדאה או
וידי ץוחרל ךירצ ךכיפלו ,םיניעה תא אמסמו חלמב ןיברעתמ הזע חלמ לש םיטרוק שיו חלמ םהב שיש םירבד וא חלמ ותדועס
.חלמה תער ריבעהל א"יו ,עורזה הנקל רבוחמה ףכה ףוס אוהש קרפה דע םינושארב וידי תא לוטיל ךירצ קרפ הזיא דע
לוציפ ףוס דע םא יכ ךירצ וניאש תורבחתמ תועבצאהש קרפה ףוס אוהש תועבצאה [א דומע טס ףד] ל"נ ןושארהו ,ףכה לא
רוקיע ןיאש תועבצאה לש ינשה קרפה דע קר ךירצ ןיאש הארי םינורחא םימב לבא ,םינושאר םימב םירומא םירבד המב .
וא רשב וא תוריפ לכואה .םירומה ילודגמ דחאל יתיאר ןכו ,ליכאמה ךרס םושמ הלעמל עיגמ תליטנ ךירצ וניא תוקרי וא הניבג
ד"סב בצ תבש יואשמ ו ףתכב קיפרמ 'יפ ו
www.swdaf.com 7
םימב ורשנש וא ןיקשמב ןלבט לבא ,ןמצע ינפב ןלכאשב םירומא םירבד המב .חורה יסגמ אלא וניא םהל םידי לטונה לכו ,םידי
םהילע םימה דועו [ב דומע טס ףד] .י"נ ךירצ ןיקשמב ולוביטש רבד לכש י"נ ךירצ הארי ,ןיקשמ ראש לש וא ןיי לש סוכ התושה
יל סוכבש ןיקשמב עגי אמש סוכה תא הב לטונש התוא תחא ודי לוטיל ךירצש וניאו גונעתל ןהב אצויכו ןיכעכ לכואה ןכו .
.וידו תחא ודי לטונ םהילע ותדועס עבוק

א רעש ו תיב ךוראה תיבה תרות
יששה תיבה - השודקה תיב

םתשדקתהו ורמאש ינפמ השודקה תיב ותוא יתארקו .ןהינידו םייעצמא םימו םינורחא םימו םידי תליטנ ןינע וב ראבא - ולא
םישודק םתייהו םינושאר םימ - םירעש השמחל ותוא יתקלחו .םינורחא םימ ולא

ןושארה רעשה - הזיא דעו םינושאר םימב ןילוחל וידי לוטיל ךירצ קרפ הזיא דע רואיבב הזיאלו .םינורחאלו םייעצמא םימל
רמא םירבד ולא קרפ ףוסב תוכרבב ןניסרג .םינורחאב הזיאלו םייעצמאב ץוחרל ךירצ רבד הזיאל ןכו הליחת וידי לוטיל רבד
םתשדקתהו ןיתינתמב ירמאו בר רמא הדוהי בר - םישודק םתייהו .םינושאר םימ ולא - שודק יכ .םינורחא םימ ולא - ןמש הז
.בוטה םכיהלא 'ה ינא - .הכרב וז ןכו תולודג תולקת ידיל אביו ירכנב דשחי אלש ידכ םינושארב הברה ריהז תויהל ךירצו
הבוחה ןמ ןהב שיש המ דבלמ ןלוטיבב ונוממ דספה ול עראי אמש .םינורחא םימב אתא יכ רשבה לכ קרפ שירב ןניסרגד .
צוה םינורחא ריזח רשב וליכאה םינושאר םימ רמא ימיד בר רשב וליכאה םינושאר םימ רמא ןיבר אתא יכ .הלעבמ השא ואי
ןאישא רב קחצי יבר רמא ןיבא רב ידיא בר רמא רשבה לכ קרפב ןניסרג .שפנה תא וגרה םינורחא הליבנ םידי תליטנ ןיא
הוצמ םושמ דועו המורת ךרס םושמ אלא ןילוחל ל הוצמ רמא אברו .םימכח ירבד עומשל הוצמ ייבא רמא הוצמ יאמ עומש
ןמ םידי תליטנל םימכח וכמס ןאכמ ךרע ןב רזעלא יבר רמאו םימב ףטש אל וידיו בזה וב עגי רשא לכו ביתכד רזעלא 'ר ירבד
הליבט יעב אהו רוהט ףטש אה םימב ףטש אל וידיו בזה וב עגי רשא לכו ביתכד עמשמ יאמ ןמחנ ברל אבר היל רמא .הרותה
.אמט ףטש אלש רחא אה רמאק יכה אלא או ל"י .םישודק םתייהו םתשדקתהומ ןל אקפנד תוכרבב ןנירמא אהו רמאת ם
וידי לוטיל ךירצ קרפ הזיא דע המורת ךרס םושמ אלא הליטנ ןיכירצ ןניא ןיבוסמה ראש לבא הכרב םושמו ךרבמל םתהד
ןילוחל ל דע ןילוחל קרפל דע שדקמב םילגרו םידי שודיק (א וק ןילוח) רשבה לכ קרפב אתיירבב ונינש המורתל קרפ חס ףד]
[ב דומע ןאכ דע בר רמא שדקמב םילגרו םידי שודיקבו ןילוחב םידי תליטנב ץצוח ףוגב הליבטב ץצוח אוהש רבד לכו קרפל דע
.אלוקל המורתל ןיב ןילוחל ןיב רמא תשש ברו ארמוחל המורתל ןיב ןילוחל ןיב ןאכ דע רמא לאומשו המורתל ןאכ דע ןילוחל
יאק הוה אידה רב רמא אוה ןהכד םושמ ימא 'ר אמית אלו .ארמוחל המורתל ןיב ןילוחל ןיב ןאכ דע יל רמאו ימא 'רד הימק אנמ
ארמוחל .ןילוחל ןיב המורתל ןיב ןאכ דע יל רמא יול אוהד יול ןב עשוהי 'רד הירב רב אשאימ 'ר אה אלא ל"ז י"שר שריפ
ףוס אוהש ישילש קרפ דע המורתל תועבצא לש ינש קרפ דע ןילוחל קרפה דע םילגרו םידי שודיקל תועבצאה לוציפ
עורזה הנק דע דיה תסיפ רבחתמש . תועבצאה לכ לוציפ ונייה ארמוחל המורתל ןיב ןילוחל ןיב ןאכ דע רמאד לאומשו
ינש קרפ דע ל"ז 'סותה ילעב וניתובר ושריפ אלוקל המורתל ןיב ןילוחל ןיב רמאד תשש ברו .אתיירבה לע היה רימחמו
תועבצא לש הז קרפל דע המורתלו תועבצא לש ןושאר קרפ הז קרפל דע ןילוחל השרפמ אוהש אתיירבה לע קלוח וניאו
עורזה הנק םע רבוחמה דיה תסיפ קרפ הז םילגרו םידי שודיקלו ינש קרפ שודיקל המורת ןיב ינש קרפ אתיירבה הגלדו
.המורתב 'בה קרפל דע ךירצהו ןילוחל תשש בר רימחהו םידי ירמאד אהו ואל אלוקל המורתל ןיב ןילוחל ןיב ןאכ דע ןנ
לבא רמאק לאומשד ארועישמ אלוקל אלא ןילוחה לצא ימנ אוה רימחמ ותועמשמ יפל הברדאד טקנ אקוד אנשיל
רתוי אלו דיה תסיפ ףוס אמלע ילוכל םידי שודיקב לקשמ רמואה םתה ןנתד (ב טי) ןיכרעב ילקשמ רמואה קרפ חיכומ ןכו .
י סינכמ ילע ידי אלו ףכה ףוס ונייה קרפה אמלא .קרפל דע םילגרו םידי שודיקל ינתהו הב ןניוהו וקפרמ דע םימ אלמ ילכל וד
.וקפרמ אוהש עורזב רבוחמה הנקה ףוס ימלשוריבד בתכ ל"ז ן"ב השמ יבר ברהו (ב"ה ח"פ תוכרב) ןילוחל ןירימחמ
המורתמ . ילוחלו קרפל דע המורתל םידי תליטנ בר םשב םתה ןניסרגד ויתועבצא ירשק דע ן עמשמ ןכד ל"ז אוה בתכו .
.אוה ךלוהו טעממד המורתו ןילוחו שדקמ ליזאו ינמ אקדמ ןכו .תורהט ילכואל ורימחהו המורת ילכואל הפמב וריתהד ןירמגמ
.ןילוחכ המורתב רימחמ אוה ןהכד םושמ ימא יברו הז םוקמב יניעב ןירווחמ וירבד ןיאו יגו אעראב אביצי המתה ןמ הזד ארו
אלא ןרקיע ןיאש ןילוחבו ינש קרפ דע המורתב אמינו המורת ךרס םושמ אלא ןילוחל םידי תליטנ ורמא אל אימש ימשב
דע ןילוחב ורימחה (ןיב) המורתב ןיב ןילוחב ןיב ורימחה ימלשוריב יכ יל הארנו .תועבצא ירשק דע המורת ךרס םושמ
מורתב ורימחהו המורת לש רועיש רקיעכ תועבצא ירשק םלועלו רמאק דיה תסיפ לש קרפהו םידי שודיק לש רועיש דע ה
הרומח המורת . ברדמ יפט רימחמ לאומשד עמשמד ןליד ארמגבו המורתל ןאכ דע ןילוחל ןאכ דע רמא בר ןנירמאקדמ
המורתל ןיב ןילוחל ןיב ןאכ דע רמא לאומשו רמאק יכה לאומש אמליד ברל המורת רועישכ לאומשל ןילוח רועיש אמלאד
םהינשב ארמוחל המורתל ןיב ןילוחל ןיב ןאכ דע . איה םהינשב ארמוחהש עמשמ יכה ימנ אנשילו ןיב ןאכ דע רמאקדמ
ארמוחל המורתל ןיב ןילוחל דיה תסיפ ףוס דע הזב ןיבו הזב ןיב רימחהש אוהו . תשש ברד אה ריפש יתא ימנ אתשהו
בצא לוציפ ףוס דע יוהד אלוקל המורתלו ןילוחל ןאכ דע רמאד בר שרפיש תשש ברל אתיירבה שוריפ קוחדל ךרטצנ אלו תוע
דחאב אלוק אלוקל המורתלו ןילוחל ןאכ דע טקנד אהו .םידי שודיקו המורת ןיב 'א קרפ גלדיו ןושארה קרפה דע ןילוחל תשש
.רמאק לאומשדמ אלוק אלא םהמ דחאב ףאו םהינשב אלוק אקוד אלו היל טקנ לאומשד אנשיל םושמו איה םהמ המו איבהש
םתה תורהט ילכואל וריתה אלו המורת ילכואל הפמב לוכאל וריתהש המורתמ ןילוחב ורימחהד ןירמגמ היאר ל"ז ברה
ןיאש תורהט ילכואב כ"אשמ דיב ועגי אמש ןיששוח ןיאו םה ןיזירז םינהכד םושמ אלא אוה ארמוחו אלוק םושמ ואל
ךכ לכ םיזירז הרומח המורת הליטנ רועיש ןינעל לבא תצקמב המורתו ןילוחל םידי שודיק ליזאו ינמ אקד אתיירבו .תורהטמ
.ינתק הלעמל הטממ אנתו קרפל דע םילגרו םידי שודיקל קרפל דע המורתל קרפל דע ןילוחל יסרגד יתאצמ תואחסונה לבא
ל"ז ח"ר ישוריפב ק וניא ןכ וליפאו המורתו ןילוחו םילגרו םידי שודיק םירפסה תסריגכ אסריגה תאצמנ הנומד ללכ הש
יעצמאה ךכ רחאו ןלוכבש לקה ךכ רחאו ןלוכבש רומחה אוה ךלוהו . ףוס דע ןילוחל הכלה קספ היהי הז שוריפ יפלו
ד"סב בצ תבש יואשמ ו ףתכב קיפרמ 'יפ ו
www.swdaf.com 8
עורזה הנק םע דיה רבחתמש םוקמ אוהש די תסיפ רבכו יול ןב עשוהי 'רד הירב רב אשאימ 'רו אייח 'רו ימא 'רו לאומשכ
בר ירבדמ ןכו ל"נכ .והיימשמ קיסמד אידה ל"ז לאננח היה שוריפ המורתל ןאכ דע ןילוחל ןאכ דע בר רמא ל"ז שריפש
די לש ףכה יתלוז ויתועבצא ירשק קקפ 'יפ המורתל קרפל דע ןילוחל קקפל דע םידימלתל הארמ בר [קספהו] (קקפהו)
.ברה ןושל כ"ע .קרפה ארקנה אוה דיה ףכב רבוחמה עורזה הנקש תועבצאהו די לש ףכ סרוג אוהש הארנו ןילוחל אתיירבב
תואחסונה תצקמב םג היתאצמ ןכו .קקפל דע . [א דומע טס ףד] ןיב המורתל ןיב יול ןב עשוהי 'רד הימשמ אנקיסאו בתכ דוע
קפרמה דע אוהו ארמוחל ןילוחל .כ"ע . דיה לכ קפרמ שרפמ ל"ז אוהו .יתבתכש המל תשרופמ היאר וירבדמ שיו ד"בארהו
אש םידי תליטנ תוכלהב שריפ ל"ז תועבצאה לוציפ ףוס אלא ןילוחל ךירצ ןי ...

א דומע אמ ףד תוכרב תכסמ ף"ירה לע הנוי וניבר
קרפל דע המורתל קרפל דע ןילוחב קרפל דע שדקמב םידי שודיק ןנבר ונת יכהו 'מגה ירפס בורב 'יגה איה ךכ
ל"ז י"שר סירג עורזהו דיה רוביח םוקמ ונייהד קרפל דע היה רויכה ןמ ק"מהבב ןישוע ויהש םידי שודיק יכה הל שרפמו
םידיה לכ עמשמד םהידי וצחרו ביתכד דיה ףוס אוהש דע שרפל ןיאש םיינשה ויתועבצא ירשק דע קרפל דע ןילוחל
ב הוש וניאש דועו רתויב טעומ רבד אוהש אדח תועבצאבש םינושארה םירשקה תועבצאה לכ רשק לוטי םאש לדוגהמ 'א
דחא לכל םירשק ינש תועבצאה ראש לכמ ראשיו דבלב 'א רשק אלא לדוגהמ ראשי אל עבצאו עבצא לכמ דבלב 'א רשקו
רשק םוקמב אוה לדוג לש ןושארה רשקה ותוא לדוגהמ דחא רשקו תועבצאה ראשמ םירשק ינשה לטונש וישכע לבא דחאו
ראשיש אצמנו ינשו ןושאר לכל דבלב 'א רשק אלא ראשי אל תועבצאה ראשב ןיב לדוגב ןיבש (הנה) ןלכל דחא בצק וישכע
:דחאו דחא

.קרפל דע המורתל בר רמא הדוהי בר רמא ןנירמא (ב וק ףד) 'מגבו .תועבצאה ףוסב םהש םיישילשה ויתועבצא ירשק דע
רתל ןיב ןילוחל ןיב כ"ע רמא לאומשו המורתל ןאכ דע ןילוחל ןאכ דע המורתל ןיב ןילוחל ןיב כ"ע רמא יול ןב י"רו אלוקל המו
ארמוחל ל"ז י"שר שרפמו דע לוטישב יגס ןילוחלד המורת ןיבו ןילוח ןיב שרפה שיש רמא הדוהי ברד יכה והייתגולפ
םלכמ רתוי לקימ היה לאומשו תועבצאה ףוסב םהש םיישילשה םירשקה דע ךירצ המורתלו םיינשה ויתועבצא ירשק
א היהו היהו םלכמ רתוי רימחמ היה יול ןב י"רו םיינשה ויתועבצא ירשק דע לוטישכ יגס המורתל ןיב ןילוחל ןיבד רמו
היתווכ אתכלהו םיישילשה ויתועבצא ירשק דע לוטיל ךירצ ןילוחל 'יפאד רמוא המ שרפמש הז שוריפ יפל תושקהל שיו .
הצר וניאש קרפל דע המורתל קרפל דע ןילוחל אתיירבב ונינשש ינשה קרפה דע ןילוחל אלא דחא םוקמב םהינשב רמול
ירהש אחינ ברל אמלשבד יול ןב עשוהי יברו לאומשל 'יירבהמ השקה אל המל ישילשה קרפל דע המורתלו תועבצאבש
אישק המורתל ןילוח ןיב קוליח םידימעמ ןניאש עשוהי יברו לאומשל אלא אתיירבה ומכ םהיניב קוליח אוה דימעמ יצרתמו
ינבר .ל"ז י"שר תטיש איה וז .םהל השקתנ אל ךכ ךותמו אתיירבה ןיעדוי ויה אל יארומא ינהד ל"ז תפרצ םידמל וניצמנו
רתוי רימחמ היה אל םלוכמ רתוי רימחמ היהש עשוהי 'ר ירהש תועבצאה ףוס דע םידי תליטנל ידש וז הטיש יפל :

לבא הכלה 'יפ ונדמל ל"ז ף"ירהו ל"ז ח"ר סרוגש אסריגה ךותמ רחא ןינעב וז 'פמו קקפל דע ןילוחל ןיסרוג םהש ןוכנ
תועבצאה ףוסבש םיישילשה םירשקה קקפ םדאש העשבש ומכד הרדשבש תוילוח לכ וקקפתיש דע (ב חכ תוכרב) ןושלמ
יתמיאמ םיאלכב ןנת יכהו ץוח יפלכ םירשקה םתוא םיטלוב ויתועבצא ףפוכש העשב ןכ ומכ ץוח יפלכ תוילוחה םיטלוב ערוכ
זשכ קיחרהל ךירצש תומא 'דה תונמל ןיליחתמ םוקמ הזיאמ רמולכ ינשה ןפגה קקפמ תונמל ןיליחתמ רחא ןימ םש ערו
ןפגהמ ינשה רשקהמ שרפמו אוהש עורזהו דיה רוביח םוקמב ונייהד קרפל דע שדקמב םידי שודיק אתיירבה 'יפ אוה ךכו
ל"ר קרפל דע המורתל תועבצאה ףוס אוהש םיישילשה ויתועבצא ירשק דע קקפל דע ןילוחל קרפ ארקנה והזש דיה ףוס
ףוס אוהש עורזהו דיה רוביח םוקמ דע כ"ג שדקמבש שודיקש יפ לע ףאו שדקמבש םידי שודיקב ונרמאש ומכ דיה
ול ךמס כ"חאו הרותה ןמ אוהש שדקמ לש שודיק הלחת הנשש ינפמ דחיב םתוא הנש אל םהל דחא רועיש המורתו
המורת ךכ רחאו רתוי יוצמ אוהש ןילוח הזב אוה ל"ב עשוהי 'רו לאומשו בר 'מגב וקלחנש המו [ןילוחב] סרוג היה ברש
המורתל ןילוח ןיב שרפה שיש רמוא היה ךכיפלו קקפל ףפוכ םדאשכ םיטלובש תועבצאה ףוסבש םירשקה דע ןילוחלד
דיה ףוס ונייהד קרפה דע המורתלו ויתועבצא םירשקה דע לוטישב יד המורתל 'יפאד רמוא היהו רתוי לקימ היה לאומשו
שוהי 'רו [קקפל םהינשב סרוגו] ןילוחל ומכ תועבצאה ףוסבש המורתל ןיב ןילוחל ןיבד רמוא היהו קרפל לכב סרוג היה ע
היתווכ אנקסמו ארמוחל דיה ףוס ונייהד קרפה דע לוטיל ךירצ וידי םדא לטונש העשבש וז הטיש יפל םידמל וניצמנו
ל"ז תפרצ ינבר םירמוא ןכו עורזהו דיה רוביח םוקמ דע ונייהד קרפה םוקמ דע םתוא י"א לש תוכלהב בותכ ואצמש
נ דיה לכ י"ט בתכש רחאמש ארמוחל ל"ב עשוהי 'ר ירבדכ בתכ אל המל ל"ז ף"ירה לע םלועה םישקמש המ ץרותמ אוה הזבו
אוה קרפה ןושל יכ ןיבנש ידכ ןושלה םתסו דיה ףוס דע ל"ר קרפהש אוה עודי רבדו ארמוחל אוהש ןניעמש אליממ קרפל דע
ונבתכש ךרדה הז ונושל ךותמ ארמוחה לע הרומ של שיו 'יפאד עשוהי 'ר סרוג היהש אסריגה ומכ אנקסמהש ןויכ לוא
דחא לכל קרפה דע רמול ךרצוהו דחיב אתיירבב התוא הנש אל המל ארמוחל דיה ףוס אוהש קרפל דע ךירצ ןילוחל
והניסרגו והניעמש אדח אדח אנתד ל"י ומצע ינפב דחאו לכבו ומצע ינפב דחאו דחא לכ אלא דחיב םתוא עמש אל רמולכ
דחא תא ירה יבג (א ו ףד) ןישודק 'סמב ורמא הזב אצויכו עמשש ךרדה לע אתיירבב םתוא הנש ךכיפלו קרפל דע עמש דחאו
םימעפ 'ג רמול ךרצוה המל םשל 'ישקמו תשדוקמ וז ירה םימעפ 'ג תונושל 'טב הנשש 'וכו יל תדעוימ תא ירה יל תשדוקמ
םלוכ רחא רמאיו דחיב תונושל 'טה לכ רמאישב יד אלה ירומ יפמ .והניסרגו והניעמש אתלת אתלת ץרתמו תשדוקמ וז ירה
:ו"רנ ברה

ד"סב בצ תבש יואשמ ו ףתכב קיפרמ 'יפ ו
www.swdaf.com 9
.םויה לכ םהילע הנתמו תירחש וידי םדא לטונ ליעומ ףונט לש רבד םושב ןהב עגונ וניאו םידיה תא רמוששכ אקודו
ןיא וידי תא רמוש וניא םא לבא הליכא תעשב אלו הלפת תעשב אל םויה לכ וידי לוטיל צ"או יאנתה 'יפאו ליעומ יאנתה
ןכ תושעל לוכיש ברל ל"ס םימ ול שיש אכיה ... ןינעלו ןושלה ומכ אלוקל הכלה קוספל ו"רנ ברה ירומל הארנ אקספ
איבמ ןושארה ןושלהשכ אלא ןורחא ןושל ארקנ וניאש ןורחא ןושל אוהש ינפמ אלו ברכ קחדה תעשב אלש 'יפא רמואש
ד אכיא ןושלב רחאה ןושלהו םתסב דומלתה ןושל ארקנ אל ירמאד אכיא ןושלב םתוא איבמ םהינשש אכיה לבא ירמא
לקמה רחא ךלה םירפוס לשבו ןנברדמ הליטנהש ינפמ רתוי לקימש ןושלה ומכ הכלה קוספל ול שיש םעטה אלא ןורחא .
רתוי רימחמש ןושלה ומכ קספ ל"ז ח"רו ךמס המ לע אוה המיתו ןוגכ אניבר רמאד המ לע ךמסש רמול רשפא יאש ןותא
ןכ וניאש הלעמל ונבתכ רבכ הזש אל םירחא אה קחדה תעשב ומכ אוהו םימ םכל ןיאש םתא אקוד עמשמד אימ ישיפנ אלד
םהידי רומשל חרוטב סנכיל יואר םיוצמ םימ םהל היה אלש רחאמ אלא םהל רמא אלש 'מגב 'ירמאד יאמ לע ךמסש הארנו
יפ ריזח רשב וליכאה םינושאר םימ (א וק ףד ןילוח) יאנסכאהו הליכאה םדוק וידי לטנ אלש דחא םדאב היה השעמ שור
תושעל ול ןיאו רבדב רימחהל ול שיש בתכ ךכ ינפמו ריזח רשב לוכאל ול ןתנו ירכנ 'יהש רובס היה וידי לטנ אלש ךותמ
קחדה תעשב אלא ןכ לכ םתוא רמשו תירחש לש הליטנב הנתהש עדי אל הליטנ אלב לכואש האורהש ששחה הז ינפמ םויה
:ו"רנ ברה ירומ יפמ .ירכנ אוהש בושחיש ינפמ םירוסאה םירבד וליכאהל אביו

םחורי וניבר - ו קלח זט ביתנ הוחו םדא תודלות
.םישרפמה ובתכ ךכ התרבח לע ךילשיו 'א ודיב לוטי אל לבא םימב וידי 'ב סינכיש ךירצ רהנב וידי ליבטמשכ...יששה קלחה
תליטנ לע ךרבמש 'תכש ימ שיו 'יפש מ"יו .םידי תליטנ תכרב ונקת ומש לעו לטנא ארקנ ילכה יכ ילכב ןניאש ןויכ םידי
הזלו ילכב לטונ ןיאש יפ לע ףא םידי תליטנ לע ךרביש הנקתכ הוצמה השוע אוהש ןויכ ילכב לטונ וניאש יפ לע ףאש
אב"שרה םיכסה . ומסש קרפה דע יש"רפו טושפ ךכ קרפה דע המורתלו ןילוחל םידי תליטנ םוקמ אוהש דיה בגל ך
םעהו שא"רה ןכו יש"רפל ומיכסה 'סותהו ד"בארה בתכ ןכו עורזל ךומס קרפה דע בתכ ף"ירו תועבצאה ךותח תמלשה
טושפ ךכ דב"ארהו ף"ירכ וגהנ . דבלבו יש"רפו קחדה תעשב אלש וליפאו םויה לכ ןהילע הנתמו תירחש וידי לטונ
ג"עאד ובתכ 'סותהו .ןאמטלמו ןפנטלמ רהזיש םימ ול ןיא םא אקוד קחדה תעשב אלש וליפאו האנת ינהמד ןנירמאד
רקע הארנ ןכו ליעומ יאנת ןיא הברה םימ ול שי לבא םירחא םירבדל םתוא ךירצו ול שי וא ול ךומסב 'יפ יאלדד אתירא .
רבכ יכ רונצב וידי לוטי אל רונצ היורק אתיראו הדשל רונצהמו רונצב ילדה םע ןתונו רובה ןמ הלודש ךפושש םדאה חכ הלכ
ןיליבטמ ןיאו וב וידי לטונ ךפושש םדאה חכ עיגמ רונצב לטונ אוהש םוקמ ותואבש ןינעב ילכל וידי בריק םאו ילדה םע םש
ךפוש אוה יכ םידיה וב ןיליבטמ הקשמ סנוכ ידכב בוקנ ילדה םא לבא רובל 'ירבוחמ םניאו ןיבואש םימ םה יכ רונצב םידיה
ו רונצה לא ילדה יפמ .םידיה הב ןילבוט האס 'מ אתיראב שי םאו 'יפ טושפ רובל רבוחמ רונצה יכ הנהו רובל בקנהמ ךפוש
רמאד ןאמכ וקספש שיו םידי תכסמב וב וקלח םדא חכ ךירצ םא םידי תליטנ [ד רוט ומק ףד] דימ 'ילטונד ירבסו םדא חכ ךירצד
בחה הטמ וניא לבא לטונו ויכרב ןיב תיבח חינמו ןטקו הטוש שרח וניא ןכו תיבחה ןמ ךפשנש המכ לטונו חינמו הדצ לע תי
ףוקה דימ לטונ אזרבה ריזחהל ךירצ אזרב ךרד תיבחמ לטונה ןכ ומכו םירשכ הדנו יוג לוספ ףוקד בג לע ףא י"רה בתכו
הדצ לע תיבחה הטמש ימכ אוה ןכ אל םאש הכיפשו הכיפש לכב אנתכ וקספש שיו .םדא חכ ךירצש שא"רה בתכ ןכו
ד אמק יכ יאחא ברד הימשמ ג"הב בתכ ןכו םדא חכמ ןניעב אלד הדצ לע הטומ תיבחבו לוטיל ףוקב ריתמש יסוי יבר
םדא חכ ןניעב אלד הכיפש אלב םימ לש ילכ ךות וידי לוטיל םדאה לוכי טישפו והמ רויכב הידי ךשכש םיחבזמ היאר איבהו
ה יכה ואל אה ונממ ביתכד םושמ אקודו וכותב אלו ונממ וצחרו ...אב"שרה בתכ ןכו ןאכ דע הציחר איו

חצק ןמיס םידי תליטנ תוכלה רוגאה רפס
םוקמ דע אוה קספו איה הריתי הרמוחש בתכ ש"ארהו ז"א י"ר ןכו עורז לש הנקה דע דיה לכ ספלא ברל הליטנ רועש
יכדרמה כ"כו דיב עבצאה רובח ספלא ברכ גהונ םלועהו .

אסק ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
ל"כע ןכ םלועה וגהנ אלו איה הריתי ארמוחו ש"ארה בתכו ם"במרה ירבדו (ד"ה ו"פ תוכרב) םימותס תיבה תרותב א"בשרהו
.םלועה וגהנ ןכש (ג"ע ומק ו"ח ו"ינ) םחורי וניבר בתכו רקיע ול הארנ ל"ז יספלא ברה ירבדכש בתכ (א"ש ו"ב רצקו ךורא)
ירט אתלימ ואלד ןויכ גוהנל יואר ןכש תמאבו אתגולפמ ןישפנ קיפנ אל יאמא איה אח אדסח בר רמאד יאממ אה ערג אלו
אתוביט ינפח אלמ יל ובהיו אימ ינפח אלמ יאשמ אנא (:בס תבש) תרותב הז רבד וילע לבקמ וניאש רמולו תונתהל ןוכנו
ר ןכו וגהנמכ רימחהל ךרטצי אל םימ ךכ לכ ול ונמדזי אל םעפ הזיא םאש ידכ תושר תרותב אלא הבוח לכב תונתהל יוא
ומצע לע רימחהל הצור םדאש רבד :
ד"סב בצ תבש יואשמ ו ףתכב קיפרמ 'יפ ו
www.swdaf.com 10

אסק ןמיס םידי תליטנ תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
.םיפיעס 'ד ובו ,הליטנב הציצח יניד
א ףיעס
ךירצ (א) הליטנב ץצוח הליבטב ץצוחש רבד לכש ,הציצחמ רהזיל <א> א (ג) ןרופצה תחתש האוצ (ב) :ןוגכ * , דגנכ אלש
(ז) ;םירצויה טיטו ,ןויה טיטו ב (ו) ,ורשב [ב] לעש (ה) היטרו <ב> (ד) ,רשבה דגנכ וליפא ןרופצה תחתש קצבו ,רשבה לבא
ג (ח) וטועימב , וניאש * דיפקמ ד , שוחל ןיא . <ג> :הגה רקנל וגהנ אל ה"מו (ט) טיטה ה ןיאש וטועימכ יוהד םושמ ,הליטנל ,םינרפצה תחתש
דיפקמ (םירבד ולא 'פ י"רשא תוהגהו ק"מס תוהגה) הליטנל הז לע םידיפקמ ןיא יכ , היה םא לבא ו (י) דיפקמ * , ןרקנל ךירצ אוה לקהל וגהנש רשפאו .רקיע ןכו ,
.הנושארה ארבסכ רקיעה לבא ,הליטנל הציצח ךייש ןיאש םירמוא שי יכ ,הליטנ ןינעל הציצחב
ב ףיעס
(אי) וילע דיפקמ וניאש רבד לכ ץצוח וניא , ימל .ץצוח ,דיפקהל וכרדש ימל ,דיפקהל וכרד ןיא הזו דיפקהל הז לש וכרד היה ;
לע שיש יפ לע ףא ,וידי לע ץצוח עבצה ןיא (גי) ,תועובצ וידי ויהו (בי) * עבצ דחא היה ז דציכ .ץצוח וניא ,דיפקהל וכרד ןיאש
ו תועובצ וידי ויה םא ,עבצ היה אל ;םינועבצ לש תושממ וידי שביה [ז] וידהש ח (די) ,ץצוח הז ירה ,וידי לע עבצה שממ שי
ץצוח עבצ ותוא ןיא ,הזב אצויכו יונל םהידי עובצל ןכרדש םישנה ןכו .ץצוח וניא חלהו ,ץצוח וניא םא (זט) ,וידי לעש הכמ ידלג ט (וט))
.(המורתה 'ס) (ןיצצוח ןניא וילע דיפקמ
ג ףיעס
ךירצ (זי) ודי לעמ תעבטה ריסהל י"טנ תעשב י (חי)) יופר אוה וליפאו (י"ב) ( הליטנ תעשב וילע דיפקמ וניא 'יפאו , וילע דיפקמו ליאוה אי (טי)
הכאלמ השועש העשב , ופנטי אלש ) (תקונית 'פ ש"ארה) יופר אוה םא לקהל תצק וגהנו <ד> , רימחהל שי לבא , יופר ירקימ הזיא םיאיקב ונא ןיא יכ .(
ד ףיעס
יה לכ ,י"טנ רועיש ד (כ) דע <ה> עורז לש הנק ; תועבצאה רוביח םוקמ דע א"יו בי דיה ףכל <ו> (אכ) * , גוהנל יוארו (בכ)
גי ןושארה תעדכ .

אסק ןמיס הרורב הנשמ
(אכ) 'וכו גוהנל יוארו - אלוקל י"טנב קפס לכד ודיב ןיחומ ןיא הינש העדכ לקהל הצריש ימ אנידמד ףא ל"ר ליעלדכו
א"י ףיעס ס"ק ןמיסב מ"מ [די] םלועה ןיגהונ ןכו הנושארה העדכ רימחהל יואר הלחתכל חיכוה םיגומלא יצע רפסבו
הזב לקהלמ רהזיל שיו ןכ םירבוס םינושאר ילודג הברהש :הכלה רואיבב ןייעו ש"יע
(בכ) ןושארה תעדכ - ןיליקמה תעד לע ךומסל לכוי םוצמצב םימ ול שיש קחדה תעשבד עמשמו . םינורחאה ובתכו
םאד דיה תסיפ ףוס דע לוטיל ךירצ ע"וכל ג"הכו העיזמ ךלכולמ ודי תסיפ :

גוהנל יוארו * ה"ד אסק ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו גוהנל יוארו - תופסותו י"שר םיקסופ הברה תעד אוהד הינש העדכ לקהל שי ןידה דצמד עמשמ הז ןושלמ
נושארה העדכ גוהנל יואר הלחתכל ךאו םינושאר המכ דועו ש"ארהו אחירטד אתלמ ואלד םושמ ף"ירה תעד אוהד ה
אתגולפמ הישפנ קפנו אוה י"בב בתכש ומכו ם"במרה תעדבד בתכ י"בבד ףא הנהד ןידה רקיעב הזב ןייעל שי ד"נעלו
ף"ירה תעדכ רבוסד וירבד תויטשפמ חכומ תמאבד יכדרמ רמאמ רפסב בתכ רבכ ערכה ןיא קרפה דע אמתסב בתכדמ
"ירה תסריגכ סירגד כ"עו תופסותה תעדל ולאד עורזה הנקו דיה בג רוביח אוהד דחוימ םוקמ אוה םלועל קרפה דעד ף
ןכ םתסש ף"ירה ןושלמ ש"ארהו י"רתב ןכ וקיידש ומכו קרפ הזיא דע שרפל ול היה םתעייסו ןכ ל"ס ח"רה םגו בתכש ומכ
הנוי וניברב ף"ירה תעדכ אנידל יכה ל"ס א"בשרה םגו רה תעדכ ארמגב שריפש ש"יע ושוריפבו] ונלש אסריג יפל ףא ף"י
[א"רגה רואיבב ןייע קחודב תצק איתא תופסותו י"שר תעדלד רתוי איגוסה בשייתמ םג יתאצמ שממ א"בשרה ירבדכו
ימלשוריהמ הזל עייתסנו ןכ בתכש ג"מסב אוה ןכ ךורעה תעד םגד ג"מסה בתכו הזב רימחהל שיד בתכ עורז רואב ןכו
םשב הנוי וניבר איבה ןכו י"א תרמג דיה לכ אוה הליטנ רועישד םש אתיאד יפל] ם"במרהו ף"ירהו ח"רהש רחאמו
רימחמ ז"ואב םגו ןכ עמשמ ימלשורימ םגו רימחהל אתטיש אדחב ימייק םלוכ א"בשרו ג"מסו ךורעהו [וירבד תויטשפ
ןידה דצמ הזב רימחהל שי יאדוב א תועבצאה ףוס דע אוה רועישהד רהוזה םשב א"מב איבהש המו ןויכ כ"כ היאר ןי
םיגומלא יצע רפסב כ"חא ונירבד ןיעכ יתאצמו היונש איה תקולחמב ארמגב םגד ךיתיארה הנה [וירבד תכירא ירחא] ל"זו
ךירצ ארמגד אנידמש א"בשרהו ךורעהו א"בירהו ג"מסהו ח"רו ם"במרהו ף"ירה המה אלה םינושארה ילודג תעדש ךיניעב
עורזהו דיה רובח םוקמ דע הליטנ לו תצקמ יתיארש ומכ אלדו ארמוח םעטמ אלו אנידמ ןכ גוהנל םדא לכ בייחד ל"נ ןכ
ארמוח םעטמ אלא בוכיעל ןכ השוע וניאש תונתהל ךירצ ןכ גהונה ובתכש םינורחא ירחא םיכשמנ ןומהה תצקמ יתעמשו
י"טנב ילזלזמ ללכב ד"נעלו תועבצאה רוביח םוקמ דע א"כ םהידי לוטיל אלש םילזלזמו הזה ןידה ובשחי םה ףא ל"כע
ימייק םינושאר המכד ודיב ןיחומ ןיא םימ ול ןיאשכ קחדה תעשב הינש העד לע לקהל ךמוסהד ד"נעל הארנ מ"מו
ל"שרהמו טקל ילובשו א"בטירו יכדרמו ק"מסב םג אצמנ ןכו ש"ארהו תופסותו י"שר המה אלה וז הטישב . דוע עדו
לכ לוטיל הנושארה העדכ םלועה ןיגהונש םויהכד עפשב הנלטי אלא םימ רועישב םצמצל אלש רהזיל בוט דאמ המ דיה
הז לע הברה חיגשהל ךירצו הליטנ ילב דיהמ קלח ראשיש דאמ לולע תיעיבר רועישכ קר םצמצי םאד :


ד"סב בצ תבש יואשמ ו ףתכב קיפרמ 'יפ ו
www.swdaf.com 11

גירת ןמיס םירופכה םוי תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ב ףיעס
(ג) זיו ,םידי תליטנ לע ךרבמו תירחש וידי םדא לטונ ויתועבצא ירשק ףוס דע אלא לוטי אלש רה קר הציחר תאנהל ןיוכי אלו)
.(ינומיימ תוהגה) (םידיה לעמ הער חורה ריבעהל
ג ףיעס
ב םימ ליטה םא <ב> (ד) תוכלכולמ וידי היל הוהד ץוחרל רתומ ,חנקו ויכרצ השע וא ,ודיב ףשפשו ) ירשק ףוס דע ץחורו
ויתועבצא ( ,ללפתהל הצור םאו (ה) * ; .ויתועבצא ירשק ףוס דע (ו) לוטיל רתומ ימנ חנק אל וליפא לטונ (ז) ןכודל הלועה ג ןהכ ןכו :הגה
אב וליפא ןכלו ;(ל"ירהמו כ"י תוכלהמ ב"פ ינומיימ תוהגה) תרתומ ,גונעתל הב ןיוכמ וניאש הציחר בור לכד (ח) ,תורוהט ןהש פ"ע ףא ,וידי רתומ ,תוהכ וילגרו ךרדה ןמ
סוי תיב) ןצחרל .(ב"ט תוכלה רוטו ג"מסו ינומיימ תוהגה םשב ף

ג ק"ס גירת ןמיס הרורב הנשמ
(ג) תירחש וידי םדא לטונ - פ"ג הנשה לכב וכרדכ [ה] םושמ ןזואלו םיניעלו הפל וידיב עגיל לוכי אל הז אלבד ןויכ
טיטב ךלכולמ היה םאמ ערג אל הנכס :ד"סב ןמקל ןייעו ללכ ץחרי אל וינפ לבא 'וכו

וש דנקת ןמיס תוינעת ראשו באב העשת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחל
ט ףיעס
.ךולכלה ריבעהל ךרוצה יפל אלא וידי לכ לוטי אלו ,ךולכלה ריבעהל ץוחרל רתומ (טי) ,האוצבו טיטב תוכלכולמ וידי ויה םא אי
.ג"ס ג"ירת 'יס ןמקל ןייעו (כ) רופכ םויב ומכ וניד ,ץוחרל רתומ םא ,ויכרצ השע םאו [*ח] :הגה
י ףיעס
(אכ) ויתועבצא ירשק ףוס דע אלא וידי לוטי אלש רהזיל ךירצו ,תירחש וידי םדא לטונ .

אכ ק"ס דנקת ןמיס הרורב הנשמ
(אכ) תירחש וידי םדא לטונ - לע הרושה הער חור םושמ רתומד האוצבו טיטב ךלכולמכ ל"והד םידיה 'יסב י"בה כ"כ
ג"ירת ויכרצ השעש רחא קר הליטנה רחא תירחשב י"טנע ךרבי אלש ל"נ ןכלו הז ןיד לע קפקפמש א"רגה רואיבב ש"עו
הלפת םושמ י"טנע ךרבי זאו ויתועבצא ירשק ףוס דע וידי לוטי ףא וידי ץוחרל רתומד בתכש אדוהי הטמ רפסב ןייעו
ל :וריתהש הוצמ תליבטכו הניכשה ינפ לבקמכ יוהד החנמה תלפת

ג קרפ רושע תתיבש תוכלה ם"במר
א הכלה
םימב הטישוהל רוסא הנטק עבצא וליפא דחא רבא ןיב ופוג לכ ןיב ,ןנוצב ןיב ןימחב ןיב םירופכה םויב ץוחרל רוסא ,
הו ,הלעב לע הנגתת אלש ידכ הלכ א ,ןהינפ תא ןיצחור הלכהו ךלמהו ךלמ +ג"ל והיעשי+ רמאנש ויפיב הארייש ידכ ךלמ
.םוי םישלש דע הלכ תארקנ המכ דעו ,ךיניע הניזחת ויפיב
ב הכלה
ב ימ * ששוח וניאו וכרדכ תפונטה םוקמ ץחור טיט וא האוצב ךלכולמ היהש תפ תנתונו םימב תחא הדי השא החידמו ג ,
,ןכוסמ וניאש יפ לע ףא וכרדכ ץחור הלוחהו ד ,קוניתל .םירופכה םויב ןיב באב העשתב ה ןיב ןכרדכ ןילבוט תוליבט יבייח לכו

ב הכלה ג קרפ רושע תתיבש תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ב] תאנהל ןיוכתי אלש רהזי קר רקבב םידיה ןמ רתוי האוצו טיט ךל ןיאש רקבב םידיה ץוחרל רתומש ת"ר קספ ןאכמ
ש הער חורש םיצרש הנומש קרפב אתיאדכ הציחר ומטוחל אלו ויניעל אלו ויפל אל עגיל יאשר ןיאו םידיה לע הרו
םתה אתיאדכ ןכל םדוק םידיה ץוחרל הכירצ תצק התהששב תירחש תליטנ רחא וליפא ירייא 'וכו השא החידמד איההו
שבה לכ קרפ אתיאדכ תוקוניתה תגרוהו םילכואה לע םהימיב התיהש הער חור שוריפ אלבש ינפמ קוניתל תפ תנתונשכ ןכו ר
.ז"פ הלפת תוכלהב ראובמכ גילפד רבחמה וניבר יתלוז וירחא וניתובר לכ וקספ וילגר ךיסה םאש א"בירו ם"בשר שוריפ
ףשפש אל םא ףא םינטקב ףאד הדוהי וניברלו החמש וניברלו ן"בארל הארנו 'וגו תארקל ןוכה םושמ וידי ץוחרל רתומ
כודל הלועה ןהכד ם"אר בתכו ןוכה ימנ היב ךיישד אלא הציחר תאנהל ןיוכתמ ןיאש לכ רבד לש וללכ בתכו וידי לטונ ן
ירש ףוניטו ךולכלמ תוקנל וילגר ויה ג"בשר רמא אתפסותב אינתד וילגרב ןיב ופוגב ןיב אוהש מ"כב קולח ןיאד ה"סב בתכו
:רבדב קולח ןיאו וילכ ופנטי אלש ידכ םימב ןחידמ האוצו טיטב תוכלכולמ


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->