You are on page 1of 32

TEH

frf

!S{,&

{;;_f..,f

if#rTi

Jii,_.i|..of*a,

CENTROM ETAL d.o.o. - TVRTKA ZA PROIZ\TODNJ U EN ERG ETSKT H UREDAJA VEL E P RO DAJ U MALOPRq'A'U - VAI{J SKOTRGOVAC rO P OS I.OVAN J E 40306]TAGNEC-GIAVNA 12 - HRVATSKA tel: 04{l I t7728DO; fax: 040 I 372 6'11

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

l-=
L

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

SADRZAJ:
1.

UVOD.. |NDrKAC|JA........ OEITANJE, NAMJESTANJE.....

..............3 .................3

2. Oprs KoMAND| I

3. UKLJUEENJE,

3.1. Ukljudenje uredaja i prvi prikaz. 3.2. lndikacija gre5ke i oditanje uzroka gre5ke........

.......,..,

.4

..................4 ..............5 ...................5 ................8 .......................9 .......................9 .................10

3.4. Vra6anje na tvornidke postavke / test mod 3.5. Oditanje i namje5tanje parametara, pristupni PIN i njegova 3.6. Mjerenje akumulirane energije i gre5ke

regulatora... promjena izraduna...... 3.6.2. Protok medija kroz ko1ektor.................. 3.6.4. lndikacije, komande i parametri mjerenja energije......

4,

SPAJANJE REGULATORA I MONTAZA

OSJETNIKA..........

.......1.1
................11

4.1.1. Spajanje mjerada

protoka.......

5.

......................14 spremnikom .........17 5.2. Solarni sistem sa jednim poljem kolektora, jednim spremnikom ijednim kot|om......... jednim jednim i kotla... poljem spremnikom dva ......................21 kolektora, 5.3. Solarni sistem sa

5.1. Solarni sistem sa jednim poljem kolektora i jednim

PR|MJER|.............

..........14

5.4. Jedan kolektor i dva spremnika (prebacivanje spremnikl/spremnik2 crpkama)......................................25 5.5. Jedan kolektor i dva spremnika (prebacivanje spremnikl/spremnik2 ventilom)......................................29 5.6. Jedan kolektor, kotao i dva spremnika (prebacivanje spremnikl/spremnik2 crpkama)................. .........33 5.7. Kolektorl -Kotao 1-Spremnik 1-Spremnik2 (radscrpkamaiprekretnimventilom).......................37 5.8. Jedan kolektor, dva kotla i dva spremnika (prebacivanje spremnikl / spremnik2 crpkama)....................42 ........................47 5.9. Dva polja kolektora ijedan .........51 5.10. Dva polja kolektora, jedan kotao ijedan ......55 5.11. Dva polja kolektora i dva spremnika (prebacivanje spremnikl/spremnik2 (prebacivanje ......59 spremnikl/spremnik2 polja kolektora i dva spremnika 5.12. Dva 5.13. Dva polja kolektora, dva spremnika ijedan kotao (prebacivanje spremnikl/spremnik2 crpkama)........63 5.14. Dva polja kolektora, dva spremnika ijedan kotao (prebacivanje spremnikl/spremnik2 ventilom).........68

spremnik.... spremnik...............

crpkama).... ventilom)....

PRTLOG 7. B|LJESKE...........
6.

..........73 ............75

www.centrometal.hr

T6 H N t t{}\

*) t7 tJ A

NJ,/'

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

1. UVOD
Solarni regulator je namijenjen upravljanju akumulacijom energije iz solarnih kolektora i/ili kotlova na kruto gorivo kao i pripremi potro5ne tople vode (PTV) uz dogrijavanje elektrogrijadem i/ili bilo kojom vrstom kotlova. U regulator su ukljudene funkcije zaStite elemenata spremnika, kolektora kotlova, a nazivi parametara i omogu6enje namje5tanja parametara sarno onih koji su potrebni za odabranu konfiguraciju

olak5avaju namje5tanje postavki regulatora. Regulator takoder pode5ava svoj rad prema prisutnim osjetnicima. To znadi da 6e uz sve potrebne osjetnike za postavljenu konfiguraciju funkcija cijele konfiguracije biti u potpunosti zadovoljena. Ako dode do prekida nekog od osjetnika regulator 6e nastaviti sa radom, ali sa funkcijama koje mu omoguiuju prectaliosjetnici.
Upravljadka ploda regulatora je prikazana na slkj 1.

9 10 11 12

13

14

15

BBNHBBE
900aooa
6

TsrBnl' 55"t

ttr
M
Slika

TspBenln

6e"t

ffi'
3

5
1

sot-AR

1.
ploi a
reg u lato ra

Up ravlj ai ka

2. OPIS KOMANDI I INDIKACIJA 1MreZni prekidad (glavna sklopka) za ukljudenje napajanja regulatora. MreZno napajanje ostalih elemenata (crpke, ventili, elektrogrijad) se ne prekida ovim prekidadem. Tipka za ulazlizlaz u prikaz gre5aka (ukoliko su prisutne) , za ulazlizlaz u pregled/namje5tanje parametara regulacije te u samo mijenjanje parametra. Ukoliko je pritisnuta tokom ukljudenja, regulator ulazi u test nadin rada i vraca tvomi6ke postavke. Tipka za pomak u listi prikaza prema gore ili povedanje izabranog parametra na vi5u vrijednost. Pritisnuta zajedho sa tipkom 4 (u trajanju duljem od 3s) poni5tava mjerad dnevne i ukupne energije. Tipka za pomak u listi prikaza prema dolje ili smanjenje izabranog parametra na niZu vrijednost. Pritisnuta zajedno sa tipkom 3 (u trajanju duljem od 3s) poni5tava mjerad dnevne i ukupne energije. Tipka za ukljudenje/iskljudenje elektrogrijada i kotla (kotlova) u dogrijavanje PTV-a. LCD zaslon sa rasvjetom . Za prikaz parametara i mjerenja te informacija o stanju procesa. Rasvjeta se pali kod pritiska jedne od tipki (2, 3 ili 4), a gasi se automatski 20 sekundi nakon zadnjeg pritiska jedne od tih tipki.

23456-

www.centrometal.hr

TEHNI'<A

GF'IJANJA

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

ukljudenosti elektrogrijada u dogrijavanje pTV-a. ukljudenosti kotla (kotlova) u dogrijavanje pTV-a. ukljudenosti crpke kolektoral (P1) za protok kroz spremnikl. Ako se u konfiguraciji nalaze dva polja kolektora, a prebacivanje SPREMNIKl/SPREMNIK2 je venritom tada je to zileoniSta crpka zaoba polja kolektora. 10 - lndikacija ukljudenosti crpke kotlal (P2) za protok kroz spremnik't . 11 - lndikacija ukljudenosti crpke (P3) kolektoral za protok kroz spremnil. Ako se za prebacivanje protoka SPREMNIKl/SPREMNIK2 koristiventiltada ova indikacija oznadava uklju6enost ventita (cirkulacija kroz spremnik2). 12 - lndikacija ukljudenosticrpke (P4) kotlal za protok kroz spremnik2. Ako se za prebacivanje protoka SPREMNIKl/SPREMNIK2 koristiventiltada ova indikacija oznadava uklju6enost ventila (cirkutacija kroz spremnik2). 13 - lndikacija ukljudenosticrpke (P5) kotla2 (KRUG2=kotao) ilikolektora2 (KRUG2=kotektoQ za cirkulaciju kroz spremnikl. Ako se za prebacivanje protoka SPREMNIKl/SPREMNtK2 koristi ventil tada se ova crpka ne koristi. 14 - lndikacija ukljudenosticrpke (PO)kotla2 ( KRUG2=kotao) ilikotektora2 (KRUG2=kotektor)za cirkulaciju kroz spremnik2. Ako se za prebacivanje protoka SPREMNIKl/SPREMNtK2 koristiventil tada se ova crpka ne koristi. 15 - lndikacija ukljudenosti etektrogrijada. 7 8

- lndikacija - lndikacija 9 lndikacija

3. UKLJUECNJE, OEITANJE, NAMJESTNru.IC


3.1. Ukljucenje uredaja i prvi prikaz Regulator se ukljuduje na napajanje mreZnim prekidadem (glavnom sklopkom) (1). Pritiskom na stranu prekidada sa oznakom 1 ukljuduje se napajanje regulatora, a svjetlo u prekidadu signalizira prisutnost mreZnog napona na mreZnom ulazu regulatora. Na zaslonu (6) se najprije prikaiu natpisi pa izmjerene vrijednosti. Tek nakon toga se pali rasvjeta zaslona. Rasvjeta zaslona se automatski gasi 20 sekundi nakon zadnjeg pritiska jedne od tipki (2, 3 iti 4). U tom osnovnom prikazu je mogude oditati slijedece izmjerene vrijednosti (pritiskom na tipku ,,dolje', (V) prikaz izmjerenih vrijednosti ispod, a pritiskom na tipku "gore" (A), prikaz se pomide na izmjerene vrijednbsti iznad.): Prikaz na LCD zaslonu

Znaienje oznake
gornja temperatura prvog spremnik?, Sto odgovara temp. sanitarne vode (oSJsprtoal donja temperatura spremnika 1 (OSJsprld - 07) temperatura izlaznog medija iz kolektora 1 (OSJkoll - Oa) temperatura izlaznog medija iz kolektora 2 (kotta 2) (OSJkZk2 - 03) gornja temperatura drugog spremnika (OSJspr2 - 06) donja temperatura drugog spremnika (OSJspr2d - 05) temperatura povratnog medija kolektora (OSJk-pov - 02) temperatura kotla 1 (OSJkotl - O1) energija u kWh akumulirana u jednom danu (zacrnjeno ako regulator nema ugraden sat) ukupno akumulirqna energija (u kwh do on toga prijelaz na vrse u luwn) trenutno vrijeme (zacrnjeno ako regulator nema ugraden sat)

Tsprem

Tspremld Tkolektl Tkolekt2


Tsprem2 Tsprem2d

Tkol-pov Tkotlal
ENERGdan

ENERGtot
VRIJEME

Detaljniji opis u 3.2. Ukoliko su polja nekih mjerenih vrijednosti zacrnjena to znadi da za tu mjerenu vrijednost nije ugraden osjetnik ili da je mjerena vrijednost izvan mjernog podrudja pa se isto detektira kao prekid ili kratki spoj osjetnika (u tom slu6aju je polje pripadne mjerene vrijedhosti takoder zacrhjeno). U trenutku ukljudenja sistema je malo vjerojatno da je neka od mjerenih vrijednosti izvan mjernog pcdrudja pa se najvjerojatnije radio neugradenom ili neispravnom osjetniku. Ukoliko je zacrnjeno polje parametra VRIJEME: regulator nema ugraden sat i onemogu6ene su sve funkcije vezane uz apsolutnu vrijednost vremena. www.centrometal.hr

Po prvom prikazu na LCD zaslonu moZemo zakljuditi o tome koje su funkcije sadrZane u regulatoru i po demu se spojena konfiguracija razlikuje od tvornidki postavljene. Ukoliko je spojena konfiguralija sistema razlidita od sistema sastavljenog od jednog kolektora + jednog kotla + jednog spremnlka + osjetnika povratnog kolektorskog kruga (tvornidka postavka), regulator 6e u prvom redu LCD zaslona prikazivati poruku ..GRESKA*.. je poglavlju

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB


Ukoliko je zacrnjeno polje parametra ENERGdan: rcgdalor nema ugraden sat ilije isti neispravan.
3.2. lnd ikacija greSke i oditanie uzroj<a

gresfe

U radu regulatora se mogu pojaviti gre5ke uzrokorane kvarom neke od komponenata regulatora ili elemenata konfiguracije (osjetnika) ili kao nonnaha posljedica razlike upisane i postavljene konfiguracije osjetnika (tvornicka konfiguracija je jedan kob*tor. ialan kotao i jedan spremnik). Ukoliko se u radu **GRESKA** regulatora pojavi gre5ka, regulator ulazi u rnod pr*aza gre5ke. To se vidi po treperenju poruke u prvom redu LCD zaslona. Na tom osno/txxrt pr*an se ne vidi i uzrok gre5ke. Da bi se oditao uzrok gre5ke potrebno je kratko pritisnuti tipku (2). Pon*a -GRESKA** prestaje treperiti, a drugi red LCD zaslona ostaje prazan. Tipkama "gore" (A) i "dolje'(V) se rpie kretati kroz listu gre5aka. lz moda oditanja gre5aka se izlazi ponovnim kratkim pritiskom tipke ( ). Lisna gresaka je prikazana u tabeli 1.

TABELA 1 - opis indikacija greiaka


Naziv Opis Osietnik sorenn&a 1. oomii (orekid ili nema osietnika) Osietnik sorermlca 1. donii (prekid ili nema osietnika) Osietnik kole*lora 1 (orekid ili nema osietnika) Osietnik koleklona 2 i[ kotla 2 (orekid ili nema osietnika) Osietnik sorerfftlca 2, gomii (prekid ili nema osietnika) Osietnik sDrenr*a 2. donii (prekid ili nema osietnika) Osietnik oovrafpo voda kolektora (prekid ili nema osietnika) Osietnik alterndivnoq ianora 1 (orekid ili nema osietnika) Gre5ka mernode

OSJsprl

OSJsprld OSJkoll osJk2/k2


OSJsp12

OSJspr2d OSJk-pov

OSJkotl
EEPROM

3.3. Otklanjanje uzroka gre5ke


Kao Sto se vidi iz tabele 1, postoje dvije vrste ge*il. To su gre5ke osjetnika i gre5ka memorije. Gre5ka osjetnika se javlja u sludaju promjene broja osptt'ka ili kod plog ukljudenja regulatora, ako se spojena konfiguracija osjetnika razlikuje od one iz tabeb 2 (iedan kolektor - Tkolektl, jedan kotao - Tkotlal, jedan spremnik - Tspreml+ Tspremld i osjetnik povrahog voda - Tkol-pov).

Ukoliko se greSka osjetnika javi u radu regrddora, znadi da je do5lo do prekida nekog od osjetnika. Gre5ka se otklanja zamjenom neispravnog osie|nilra ispravnim. Ukoliko se gre5ka javi kod prvog ukljudenja spojenog regulatora sa svim osjetnicima postavliene konfiguracije, gre5ka se otklanja dugim pritiskom (3 . U prvom redu LCD zaslona se pikaZe poruka **UPIS PARAM**, Sto oznadava da je sekunde) tipke

regulator u modu upisa parametara. Ponovnim dugim pritiskom tipke + se izlazi iz moda upisa parametara. Time je prihvadena trenutna konfiguracija osjehika kao ispravna. Svaka slijede6a promjena broja osjetnika prikazati ce se kao gre5ka. Ukoliko se u listi gre5aka pojavi gre5ka 'EEPROltl' znadi da je do5lo do gre5ke upisa parametra u trajnu memoriju parametara. Ponoviti upis parametara. Ukoliko se gre5ka ponavlja obavijestiti ovla5teni servis.

3.4. Vracanje na tvornidke postavke / test mod regulatora


Ako se u trenutku ukljudenja mreZnog prekidada drii pritisnuta tipka 4 i nastavi je se drZati pritisnutu joS 2 sekunde, regulator 6e na zaslonu prikazati informaciju TEST+TVORN.POST. (test i tvornidke postavke), a izlaz crpke P1 6e se ukljuditi. Ova poruka na zaslonu oznadava da je regulator u test modu rada i da su svi

parametri vradeni na tvornidke vrijednosti. lste su prikazane u tabeli 2. Kod toga se takoder upisuje i tvornidka konfiguracija osjetnika (tvomidki konfiguracija = jedan kotao + jedan spremnik + jedan kolektor + osjetnik povratnog kolektorskog kruga) Sto je takoder prikazano u tabeli 2.

www.centrometal.hr

7'E H N I K

A {; X I.',& NJ,r'I

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

elektrogrija6a.

Test mod regulatora omogu6ava ukljudivanje izlaza regulatora, pritiskanjem tipke + i to redom kako slijedi: P1,P2, P3, P4, P5, P6, elektrogrijad, rasvjeta LCD zaslona, svi neaktivirani pa opet p1, p2, p3...... ovo je prije svega namijenjeno kontroli ozidenja kod instalacije kao i kontroli rada crpki/ventila ili
lz test moda se izlazi na dva na6ina:

- iskljucenjem mreZnog napajanja regulatora i ponovnim ukljudenjem napajanja (bez aktiviranja ripki).
- automatski, 4 minute nakon zadnjeg aktiviranja tipke

+.

NAPOMENA: Vradaniem na tvornidke postavke ne poni5tavaju se brojadidnevne i ukupne energije. TABELA 2 - tvorni1ki postavljena konfiguracija osjetnika iparametara

Osjetnici
o1

o2* o4 07 o8
LDR*

Naziv mierenia Tkotlal Tkol-pov Tkolektl Tspremld Tspreml

Tip osietnika
NTC 5K NTC 5K Pt1000 NTC 5K NTC 5K

Opis
Temperatura kotlal Temperatura povratnog voda kolektora 1za mprenye energije) Temperatura kolektora 1 Temperatura spremnikal (donia) Temperatura spremnikal (gornja). pribli2no jeOnaXo izlaznoj tempe ratu ri san itarne vode. Svjetlosni osjetnik za prebacivanie DAN/NOC

- - regulator 6e raditi i bez tih osjetnika (nakon Sfo

se poniiti **GRESKA**), ali6e uzimati druge parametre umjesto Tkol-pov uzimat ce se Tspremld, a umjesto LDB biti ce opcija TRAJN1.

NAPOMENA: polia mierne vrijednosti su zacrnjena ukoliko pripadniosjetnik nije ugraden.

Parametri
Tsan-vod Tkol-max

Tvorni6ki oostavlieno
55 140
70

Opis
Namiestena temperatura sanitarne (10-B5.Ct Maksimalna temperatura kolektora (kod koje se kroz nlega isktpeule cirkulacija) (100-180.c) Maksimalna temperatura spremnika 1 (kod koje se kroz njega iskljuduje cirkulacija) (10-95"C) Maksimalna temperatura spremnika 2 (kod koje se kroz njega iskljuduje cirkulacija) (10-95.C) Maksimalna temperatura kotla 1 (kod koje se kroz njega uktjuduje hlaclenje kroz spremnik) (30-130'C) Maksimalna temperatura kotla 2 (kod koje se kroz nlega ut<tlucuje hladenje kroz spremnik) (30-130.C) Vrijeme dogrijavanja sanitarne vode (IRAINO= san. voOa se dogrijava stalno, SAT= san. voda se dogrijava u zadanom vremenu (qko je regulator sa satom). Vrijeme (hh:mm) podetka dogrijavanja sanitame vode (ako p Vsanvod=SAT). Zacrnjeno ako regulator nema sata. Vrijeme (hh:mm) zavr5etka dogrijavanja sanitame vode (ako je Vsanvod=SAT). Zacrnjeno ako requlator nema sata. Namje5tanje tekuceg vremena. Zacmieno ako requlator nema sata. Pin za pristup promjeni za5tidenih parametara (vrijednost O-2SS7 inicijalna vrijednost ie 0). VaZe6i pin ie vriiednost ood plNnovi. Pin novi. Za upis nove vrijednosti pristupnog pina (inicijalno 123)i Zacrnjeno ukoliko pod PIN nije upisan va2e6i pin (vrijednost pod PlNnovi) www.centrometal.hr

vode

Tspl-max
Tsp2-max

80 90 90 TRAJNO

Tkotl-max
Tkot2-max Vsan-vod

SVstarl SVstop VRIJEME


PIN

04:00 23:00 12:00


0

*PlNnovi

123

TE H N

"<,/I

<i

FT IJ.A

NJ.A

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB Opis


Minirnaha n*a(diferencija) temperatura kolektora ispremnika 1 za (1-10.C) koiu ie onnglina qrkulacija kolektora kroz spremnik Minirnaha n*a(cf,ferendja) temperatura kolektora ispremnika 2 za (1-10"C) koiu ie orrngrrcena cirkulaciia kolektora kroz spremnik Minirnaha r&(dferencija) temperatura kotla 1 ispremnika 1 za (1-30"C) koiu ie ofitog6ena cirkulacija kotla 1 kroz spremnik 1 Minirnaha tartka (diferencija)temperatura kotla 1 i spremnika 2 za (1-99"C) koiu ie ofiEqlr6ena cirkulaciia kotlal kroz spremnik 2 Minirnaha tafra(diferencija) temperatura kotla 2 ispremnika 1 za (1-30'C) koiu ie onrqrdena cirkulaciia kotla 2 kroz soremnik 1 Minimalna razfilra (diferencija) temperatura kotla 2 i spremnika 2 za (1-30"C) koiu ie orrpecena cirkulaciia kotla 2 kroz soremnik 2 (1-10.C) kolektorske UOFeenF Histereza cirkulaciie kroz spremnik

Parametri
.TDkol-s1 .TDkol-s2 .TDkot1s1 "TDkot1s2 .TDkot2s1

Tvorni6ki oostavlieno
4 4 23 90 23 4
2 2 2 2 2 2 5 10

1 2

.TDkot2s2
*THkol-s1

*THkol-s2
*THkot1s1

.THkot1s2
"THkot2s1 "THkot2s2 *THelorii *Tkol-omg

.Tkotlomg
*Tkot2omg -SP1-SP2

60
70

PUMPE
DA

.GRlJACel
-KRUG2

KOTAO-2
5

.TOL-SOLp
"DAN/NOC *Pk-strt

LDR

07:00

-Pk-stop

22:OO

.Pk-timp
*Pk-pauza

10 15

.MJERprot

NE

.K(JEDmj)

1,0

-JEDmjer

ml/imp

(1-10"C) Histereza dC$enh kolektorske cirkulaciie kroz spremnik (1-10"C) Histereza UOFeenF cirkulacije kotla 1 kroz spremnik (1-10'C) Histereza UOF&nia cirkulaciie kotlal kroz spremnik Histereza u*trenF cirkulacije kotla2 kroz spremnik 1 (ako je u krugu (1-10"C) kolektora 2 irstaliran kotao) Histereza UOFeenF cirkulacije kotla 2 kroz spremnik 2 (ako je u krugu (1-10.C) kolektora 2 irsilaliran kotao) qri H istereza ul06enia elehridnoo iada 1-10'C) Minirnalna tefiperatura kolektora za koju se kroz njega ukljuduje (0-90 oC) cirkulac$a (tenperatura gnperatura kotlal za koju se kroz njega ukljuduje Minirnalna (0-90 .C) cirkulbciia (tenperatura Minirnalna Empefratura kotla 2 za koju se kroz njega ukljuduje (0-90 "C) cirkulda (terperatura Oznala wste prebacivanja kolekto rs ke i i kotlovs ke ci rku lacij e izmedu (PUMPE iliVENTIL) soremnika 1 ispremnika 2 (DA= instaliran ili NE=neinstaliran) Elektriilt' gtiiae Definiranje 5ilo p instalirano u krugu kolektora 2 (KOL2= kolektor 2 ili KOTAG2= kobo 2) Tolerancija solarne produkcije tj. sniZenje temperature ukljudenja dooriiavania sanitame vode kotlom ili elektridnim oriiadem. (0-90 "C) Oznaka vrsb prebacivanja perioda testiranja temperature kolektora (TRAJNG stalm, LDR= prema svjeilosnom osjetniku), SAT= u zadanorn wgneflu (za requlator sa satom) Vrijeme poa0 perioda testiranja temperature kolektora ako je za vrstu prebacivanja izabran SAT (pumpe kick start). Zacrnjeno ako reoulator nerna sarta. Vrijeme zavrSetka perioda testiranja temperature kolektora ako je za vrstu prebacivanja izabran SAT (pumpe kick stop). Zacrnjeno ako requlator nerna sata. Trajanje inpulsa rada pumpe za testiranje temperature kolektora, (0,0-20.0 s) Vrijeme izrnedu dva starta pumpe za testiranje temperature kolektora (1-60 min.) Oznaka mjerenja protoka kolektorskog kruga kod mjerenja energije (DA - uz ugraden mjerad protoka, inade NE). Ovisno o konfiguraciji, mjeri ukupan protok oba kolektorska kruga ili samo kolektora 1. U tom sludaiu se protok kolektora 2 uzima iz parametra El/mink2. Konstanta mjerada protoka (ml/imp ili l/imp - ovisno o namjeStenoj jedinici mjerada protoka pod parametrom JEDmjer) (namieStanie 0. 1 -99.9) (ml/imp ilil/imp) Jedinica mjera6a protoka

1 2

1 2

omoou6enia) omoqu6enia) omogu6enia)


I

www.centrometal.hr

lI

TEHN'KA

C;F]'^'AN.}A

Upute za solarnu regulaciju spremnika SIEB Opis


Protok u krugu kolektora 1 (litara u minuti), a oOreOup-elzparametara kruga kolektora (crpka, cijevi...). sluzi za priblizan izradun energije. (0,0-99,9 l/min). Samo ako je MJERprot=NE Protok u krugu kolektora 2 (litara u minuti), a parametara kruga kolektora (crpka, cijevi...). sluZi za priblizni izradun energije. (0,0-99,9 l/min). Upisuje se uvijek ako je u konfiguraciji kolektor 2. Oznaka omjera mije5anja glikola ivode u kolektorskomTrugu ("/.),

Parametri
.El/mink1

Tvorni6ki oostavlieno
2,3

.El/mink2

3,2

odreduleGel2-

-GLIK/VOD

40 PRO.GL

-GLII(TIP

(O-7O/"\

oznaka tipa glikola (ETH.GL=etilen glikot ili PRo.GL=Dropiten qlikol).

* - parametrizaEijuje promjenu potrebno upisati PIN NAPOMENA: sviparametri nisu vidljivijer pripadaju elementima kojih nema u tvomdkojkonfiguraciji.

3.5. Oditanje i namjeStanje parametara, pristupni PIN i njegova promjena

Parametre iz tabele 2 koji odreduju rad regulatora moZemo oditati ulaskom u mod "UplSA PARAMETRA". U ovaj mod rada regulatora se ulazi drZanjem pritisnutom tipku + u trajanju od 3 sekunde. U prvom redu LCD zaslona se prikaZe poruka *"UPIS PARAM**, a u drugom redu je prikazan prvi parametar Tsan-vod: 55'C (Zeljena temperatura potroine tople vode). Pritiskanjem tipke V (4) pomide se po listi parametara prema dolje, a tipkom A (3) prema gore. Opa2a se da su nekim parametrima polja vrijednosti zacrnjena. To su parametri koji nisu potrebni za konfiguraciju prisutnih osjetnika i parametara spo;a sistema. Postoje dvije vrste parametara. Jedno su parametri brojdanih vrijednosti koji odreduju kako 6e relejni izlazi djelovati u odnosu na izmjerene vrijednosti (vrijednosti histereza, minimalnih diferencija, makiimalnih vrijednosti, temperatura omogu6enja i dr.). Druga vrsla parametra su parametri kojima se konfigurira spoj opreme. To su parametri koji odreduju kako se kolektorske i kotlovske cirkulacije prebacuju na spremnikl i spremnik2, da li je ugraden elektridni grijad, Sto je spojeno u krugu2 sistema (kotao2 ili kotektor2), da li je ugraden mjerad protoka, koji je tip glikola u kolektorima i njegov omjer mije5anja sa vodom i dr. To su
parametri koje regulator ne moZe sam odrediti iz spojenih osjetnika.

Ukoliko je nekom od parametara potrebno promijeniti vrijednost potrebno je u6i u mod promjene vrijednosti parametra. Parametar je potrebno prvo izabrati (tipkama A i Y postaviti njegov prikaz ispod poruke **UPIS PARAM**), a zatim kratko pritisnuti tipku + (2). Crnitrep6u6i pravokutnik pojaviti 6e se ispred polja sa vrijednoS6u parametra Sto oznadava da je tom parametru tipkama A i V mogu6e promijeniti
vrijednost. Ovaj mod nije mogu6e postaviti za parametre kojima su polja vrijednosti zacrnjena. Parametri su podijeljeni u dvije grupe. To su parametri sa slobodnom promjenom vrijednosti (parametri iznad parametra PIN:) i parametri za koje je prije njihove promjene potrebno upisati odgovaraju6i pristupni pin. To su svi parametri ispod parametra PlNnovi. Promjena za5ticenih parametra je moguca isklju6ivo onda ako se u parametar PIN: upi5e aktivni pin. Njegova je vrijednost upisana u polju parametra PlNnovi, ali je zacrnjena sve dok u parametar PIN: nije upisana ista vrijednost. Tada se tek u polju parametra plNnovi: prikaZe ista vrijednost. Tek sada je tipkama A i V mogude mijenjati vrijednost za5ticenih parametara. Ukoliko se to pokuSa bez ispravno upisane vrijednosti pina, prvim pritiskom tipke A ili V u polju 6e se vrijednosti parametra kratko prikazati poruka PIN???. To znadi da je za promjenu tog parametra potrebno upisati pristupni pin. Tvornidki postavljena vrijednost pristupnog pina je 123.

lzabrani se parametar, nakon ulaska u njegovu promjenu i, ako je potrebno, upisa pristupnog pina mijenja na dva nadina. Jedan je pojedinadnim pritiscima tipki A ili V kada se vrijednost parametra poveiava ili smanjuje za vrijednost jedan. Drugi je nadin trajno drlanje tipke A ili Y kada se parametar automatski, najprije sporo pa onda brzo, pove6ava ili smanjuje po jedan. Otpu5tanjem i ponovnir4 pritiskom drZane tipke, namje5tanje se opet vra6a u sporo tj. pojedinadno namje5tanje. Opsezi namjeStanja pojedinog parametra navedenisu u tabeli2.

www.centrometal.hr

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

lz moda namje5tanja izabranog parametra se izlazi pritiskom tipke c . Tim trenutkom nova vrijednost
parametra postaje aktivna.

Vrijednost pristupnog pina je moguce promijeniti kao i svaki drugi parametar za5ti6en pristupnim pinom. Najprije je u parametar PIN: potrebno upisati wijednost aktivnog pina, a zatim izabrati i promijeniti vrijednost parametra PlNnovi:. lzlaskom iz namje5tania parametra PlNnovi: njegovo se polje vrijednosti zacrni (aktivni pin viSe nije jednak vrijednosti u parametru PIN:). Da bi se dalje mogli mijenjati drugi zaSticeni parametri potrebno je u parametar PIN: upisati novu aktivnu wijednost pina (ona na koju je promijenjen PlNnovi:).

lz moda "*UPIS PARAM** se izlazi drZanjem tipke


LCD zaslon vra6a prikaz mjerenih vrijednosti.

pritisnutom u trajanju od 3 sekunde. Time se na

3.6. Mjerenje akumulirane energije i gre5ke

izraiuna

Regulator izradunava energiju koju kolektori gedaiu spremnicima.


podaci:

Za oval izradun su potrebni

slijedeci

1.) Razlika temperatura na polaznom

2.) Protok medija kroz kolektor (Umin). U greici izraduna sudjeluje u ovisnosti o tocnosti 3.)

sudjeluje sa gre5kom pojedinadnog mjerenja +l- 'l"C (gre5ka razlike maksimalno +l- 2"C).

povratnom vodu kolektora. U gre5ci izraduna energije

upisanog protoka kolektora, a ukoliko se koristi mierad protoka, ovisno o gre5ci mjerada (obi6no 2-S%) Vrsta medija koja sluii za prijenos energije (obi6no mje5avina vode i glikola). Maksimalna gre5ka zbog upisa vrste glikola (propibn ili etilen glikol) je oko 2/". Maksimalna gre5ka zbog krivo upisane koncentracije glikola (O-7O"/") ye oko 2o/".

3.6.1. Razlika temperatura Na svakom polaznom vodu kolektora je ugraden osietnik za mjerenje temperature medija koja izlazi iz kolektora (O4 za kolektor 1 i 03 za kolektor 2). Ove temperature ujedno sluZe i za odredivanje uvjeta rada
cirkulacijskih crpki.

Za odredivanje temperature povratnog voda kolektora sluZi, u ovisnosti o konfiguraciji sistema, osjetnik povrata kolektora 02 ili oditanje osjetnika doniih temperatura spremnika (kada nije montiran osjetnik povratnog voda kolektora C.2). Kod kori5tenja donje temperature spremnika kao temperature povratnog voda kolektora dolazi do gre5ke izra6una zbog toga 5to ie ista uvijek ni2a od stvarne temperature povrata. Ova je gre5ka neizbjeZna kod konfiguracija sa dva kolektorska kruga i dva spremnika, zbog kori5tenja samo jednog osjetnika za temperaturu povratnog voda. Gre5ka se pak uvijek javlja u svim konfiguracijama sistema kada osjetnik povratnog voda (O2) nije ugraden.
3.6.2. Protok medija kroz kolektor
I

I
i

uvjete ugradnje mjerada protoka (minimalne udaljenosti od koljena ili drugih diskontinuiteta cjevovoda) vrlo todno mjerenje protoka kroz kolektor 1.

moie biti ugraden mjerad protoka, kada je parametar "MJERprot" potrebno postaviti na "DA". Ujedno je potrebno postaviti parametre koji odreduju konstantu protoka mjerada, a to su "K(JEDmj)" - (brojdani iznos konstante, 0,1 - 99,9) i "JEDmjer" - (jedinica mjerada - ml/imp ili l/imp). Ovo omoguCava, uz zadovoljene

Regulator dobija podatke o protocima kroz kolektore na dva nadina. Za mjerenje protoka kroz kolektor

Ukoliko mjerad protoka nije ugratlen, parametar'MJERprot" potrebno postaviti na "NE". Kao podatak o protoku kroz kolektor 1 uzima se vrijednost parametra "El/mink1" (l/min). Za vrijednost protoka kroz kolektor 2 uvijek se uzima vrijednost parametra'EUmink2' (Umin). Kako bi greSka izraduna energije bila Sto manja, protoke kolektora, ukoliko ih se upisuje kao fiksne, potrebno je prethodno odrediti Sto to0nije. 3.6.3. Medij za prijenos topline Kao medij za preno5enje topline iz kolektora u spremnike obidno sluZi mjedavina vode i propilen ili etilen glikola. Etilen glikol se zbog otrovnosti i za6tite okoline koristi sve manje, a propilen glikol postaje glavno sredstvo za mje5avine za prijenos topline.

www.centrometal.hr

TEHNIK.^

<:F'IJ,4NJ.A

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

dozvoljenu temperaturu. Takoder se potrebno pridrZavati roka trajnosti mje5avine. Stalnom izloZeno56u visokim temperaturama dolazi do starenja i polagane kemijske promjene glikola te ga je potrebno nakon odredenog vremena zamijeniti novom mje5avinom. Bitno skra6enje vijeka trajanja glikola moZe nastupiti zbog prisustua zraka u cjevovodu sistema, Tada dolazj do oksidacije i ubrzane kemijske promjene glikola. Zbog toga je cjevovode kolektorskih krugova
potrebno potpuno odzraditi.

Proizvotladi glikola ili vei gotovih mje5avina, u ovisnosti o aditivima, specificiraju trajne i kratkotrajno dozvoljene temperature za pojedine proizvode. Ovih se je vrijednosti neophodno pridrlavatikako ne bi doilo do kemijske promjene glikola pri tome nastale kemijske agresivnosti prema elementima cjevovoda, kolektora i izmjenjiva6a. Vrijednosti ovih temperatura obidno su oko 170'C za trajnu i 2OO.C za kritkotrajno

3.6.4. lndikacije, komande i parametri mjerenja energije


3.6.4.1 lndikacija

ENERGtot: za ukupno akumuliranu energiju. Jedinice za ukupno akumuliranu energiju su kWh sa vrijednostima od 0 do 9999. Slijededa ve6a vrijednost je sa jedinicom MWh (vrijednost 10MWh). Maksimalna prikazana vrijednost sa jedinicom MWh je 999.
3.6.4.2. Komande

Akumulirana dnevna i ukupna energija se prikazuje u devetom i desetom redu osnovnog prikaza sa nazivima ENERGdan: (kwh), za dnevno akumuliranu energiju (ako je u regulatoru ukljuden sat;'i nazivom

Jedina komanda vezana uz mjerenje energije je zajednidko poni5tavanje (vradanje na nulu) broja6a dnevne i ukupno akumulirane energije. Vrijednosti brojada se poni5tavaju zajednidkim piitiskom tipki 'i V
u trajanju duljem od 3 sekunde.

3.6.4.3. Parametri

Slijededisu parametri koje treba upisati, a ulaze u izradun energije kao funkcija ilivrijednost: .MJERprot .K(JEDmj) .JEDmjer
.El/mink1

DAiliNE.DAodreclujedasekolektoru1mjeriprotor@
odreduje da se za mjerenje protoka koristi fiksno upisana vriiednost (El/mink1)

0,'1

parametrom (JEDmjer). mjerada protoka.

99,9. Vrijednost konstante mjerada protoka, a u leoinicama.aoanim

poc

ml/imp ili l/imp (mililitara ili litara po impulsu).

Jedinica u kojojje zadana konstanta


1.

fiksno upisani protok u litrama/minuti za kolektor

Prethodno ga Prethodno ga

je potrebno je
potrebno

.Ellmink2
-GLIKA/OD -GLI]VTIP

odrediti Sto todnije. fiksno upisani protok u litrama/minuti za, kolektor 2. odreditiSto todniie. omjer mije5anja glikola ivode u kolektorskom krugu (%). glikol).

tip glikola koji se koristi u mje5avini za punjenje kdektora (propilengilkotlti

etiterF

* - parametriza 6iju je promjenu potrebno upisati PIN

10

www.centrometal.hr

1"H,*|wX.4 {;fltJANJA

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

4.

SPAJANJE REGULATORA I ilOirTAzA OSTETN|KA

4.1. Spajanje regulatora

densrtrn sisgna. Regulator dolazi montiran u konzolu automatike sa spojenim mreZnim napaianFrn spcianim elektrogrijacem, ako ga ima u konfiguraciji te sabirnicama nultog voda mreZnog napaiania (za ryrtrnie crpkilventiia) i faznim v6dom L' za crpkelventite do-vedenim na stezaljku J8-1 (L1). Iakotlersilnstai i na regulator spojeni osjetnici rpr"rnif"t 1OZ i
Ovdje je opisan spoj regulatora sa

spremnika

Ts

OB), po5to je regulator montiran na

konzobaffisprenrnika

1.

aoR'

na.z.*iprnerlatirmiosjetnici,osimosjetnikao3io4,suNTc5k

Da bi se komoletiralo o2i6enje regulatora,_pfrebno ie preostale osjetnike elemenata konfiguracije spojiti

osjetnici' 03 i 04 su tipa Pt1000. Tabele orrisndi 4ora osietnika o temperatu ri prikazane su u prilogu ovih uputa' Svjetlosni osjetnik LDR i mjerad protoka trclemrS<og kruga, ukoliko se nalaze u konfiguraci;i, t"JoOer se prema slici2 spajaju na rednu stezaljku J1 rcglabra Crpke i ventili sistema se spajaju na redrr J8 regulatora. Na slici 2 je prikazano da se crpke i ventili spajaju jednom stranom na nultu sattmiot a drugim vodom na rednu siezaljku lA. eonuOni ieil;i crpki/ventila na njih spajaju lazu L'1, ukoliko te zadovoljen uvjet.

ft""ry ab

Detaljan prikaz funkcija osjetnika


sistema. 4.1.1. Spajanje mjerada protoka

i crpkiAenfla prikazan je u pojedinadnom opisu svake konfiguracije

Regulator je predviden za dvo2idni spq mfrtraaa Fotoka (mjera6 sa izlazom "open collector" OC). To magnefiorri postavlienim na lopatici turbine. Magnet svakim svojim prolaskom pored osjetnika aktivira izlazmie'r?fa. y o\tngsti o geometriji mjerada i turbin-e raztidita;e f<ofi;ina tekucine koja prode kroz mjerad izmedu dna aHivirania izlaza mjerada. Proizvoctadi obidno daju podatke o konstanti mjerada u ml/imp (mililitri po impulsu) (litara pb imputsu) iti pak kao frekvenciil impuisa

su uglavnom turbinski mjeraci sa

(imp/sec ili Hz) za odredenu brzinu (n/s) puoka kroz mjera6. U tom ;e stuea;u potrebno iz'dijagrama mjerada preradunati njegovu konstantu u nilirp ili Uimp, kako bi se ista mdgf;, upisati u parjmetre
regulatora.

| ry

Pri izboru mjerada je takoder potrebno obrdili painju na ogranicenja regulatora, a to je da prihvaca . maksimalno 200 imp/sec za mjerad sa jedinir:om rr{fnp ili 1 imp/sec za mjerac ia jedinicom l/imp.
Pri spajanju mjerada protoka potrebno je, gqqq pa2niu na oznadeni polaritet (oznaka ,,+,, mjera6a na stezaljku 19 redne stezaljke J1, a oznaka '-' ili 'GND' na stezaljku 20 redne stezaljke Jt ).

www.centrometal.hr

11

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

Ll

P1 P2 P3 P4 P5

osl ,"L N t

J1

oi

02 ()3 04 05 06 oz Ot

Slika 2. Spoj regulatora sa elementima sistema

HH

: FH: Hgg
o4
Kolektorl (OSJkoll)

IE

TABELA 3 - funkcija osjetnika

Osietnik Funkcija

o1
Kotaol

02
Kolektorpovrat

o3
Kolektor2Kotao2

o5
Spremnilddolie
(OSJsp2d)

:ipfsrcgpre

07
Sprqnnikldofe

o8
Spremniklgore (OSJsplg)

(OSJkoil)

(osJknov)

(osJkzk2)

(os.x&)

(Glspld)

TABELA 4 - funkcija crpki/ventila

lzlaz sP1SP2= CRPKE

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Crpka

Crpka

Crpka

Crpka

kolektoral kroz soremnikl


Crpka

kotlal kroz sorem.l


Crpka

kolektoral
Rroz

kotlal kroz
sorem.2

Crpka kolektora2/lrotla2 kroz sprcmnikl Crpka koleRora2kotla2

Crpka

kolektora2/kotla2 kroz spremnik2

SPlSP2= VENTILI

kolektoral

kotlal

soremnik2 Ventil kolektora


SP1-SP2

Ventil kotlova sP1-SP2

NE KORISTI SE

12

www.centrometal.hr

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB


4.2. MontaZa osietnika

Temperaturni osjetnici se montiralu u Calr.re ryerr$ka, kotla ili kolektora. Ukoliko kolektori nemaju cahure za montaZu kolektorskog osjefiika (Cl i O{ ako ie krug2=kslsktor2) tada se kolektorski osjetnici montiraju na polaznu cijev kolektorskog kruga i b Sb bfie kolektoru, a zbog boljeg termiCkog kontakta se je izmedu osjetnika i cijevi stavlja priloZena si*ordca Fsta (poz. A na slici 3). Osjetnike takotler potrebno (kiSa, kruga. snijeg) u izolaciju na vode Ulazak kdebq"g prekriti termoizotacijom kojoni se izoliraiu gi*t posebnu potrebno te na mjestima osjetnika Emperdrre ie mjestu osjetnika moZe prouzroditi krivo odwie je prikazan na slici 3. osjetnika na cijev rmilaZe tlaiir pizniu obiatiti na postavtjanje termoizotaciie.
po Osjetnik temperature povratnog voda kde*bra (qietnf. 02) montira se na povratni vod kolektora, to6nije to ce biti spremniku osjetnik bliZe St9 splerrlca iz spirde le cijevi izlaza mogu6nosti odmah kod energije. osjetnik se montira na cijev prilozenim odi6nje temperature, a time e6 niti i ioani pnienosa topline izmedu osjetnika i cijevi stavlja se monta2nim setom (kapicom i vezicom), a rad boleg na cijev prikazan je na slici 3. osjetnika rsrtaie priloZena silikonskapasta (poz. A na slici3).

'ry

tHil

r:fie!t.ia 2erpirir tI)A

vijak

+_
mPa

rGr

m9a

pro?irni pokrov svj. osjetnika LDR

16n F

Slika 3.

Montaia osietnika na ciiev

Monta2a saiednsnq osietnika LD R

Slikal

Svjetlosni osjetnik (LDR) se montira na zid, zaslicen od kise i direktnog sunca, prema slici 4.

pri tome treba voditi racuna da se svietlosni cietnik ne montira u blizini trajne nocne rasvjete. U tom sludaju se moZe dogoditi da osjetnik cijelu noc reguhtor vodi po dnevnom reZimu rada'

www.centrometal.hr

13

*."J

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

5. PRIMJERI

5.1. Solarni sistem sa jednim poljem kolektora i jednim spremnikom


KOLEKTOR
1

SPREMNIK

(Opciia)

Regulator upravlja akumulacijom energije iz solarnog kolektora u spremnik. Crpka P1 se uklju6uje kada je kolektorska izlazna temperatura (O4=Tkolektl) dovoljno veca od temperature vode u spremniku na mjestu izmjenjivada (O7=Tspremld). Elektrogrijac zagrijava potro5nu vodu na zadanu temperaturu (Tsan-vod), a oditava je osjetnik O8=Tsprem1. Osjetnik 02 (Tkol-pov) oditava povratnu iemperaturu kolekora kako bi se iz poznatog kolektorskog protoka medija i razlike temperatura (O4-O2\ mogla izradunati akumulirana energija. Ukoliko 02 nije ugraden, kao povratna temperatura se koristi oditanje sa 07. I\AJER.PROT je mjerad protoka kolektorskog kruga. Ugracluje se kao opcija uz parametar MJERprot= DA. TABELA 5.1. - Potrebniosjetnici, crpke i parametri
Osietnici
c.2*

Naziv mierenia

Tip NTC 5K Pr1000 NTC 5K NTC 5K

Opis Temperatura povratnoq voda kolektora (za mierenie eneroiie) Temperatura kolektoral Temperatura spremnikal (donia) Te m pe ratu ra s p rem n ka1 (gomja). PribliZno jed n ako izlaznoj temperatu ri sanitarne vode. Svietlosn i os ietn k. Za orebacivanie DAI{/NOC. lmpulsni mjeraC protoka kolektorskog kruga (za mjerenje enerqiie).
i i

o4 07 o8
LDRMJER.PROT (Opcija)

Tkol-pov Tkolektl

Tspremld Tspreml

Crpke
P1

Oois
Crpka kolektoral kroz spremnikl

' - regulator 6e raditi i bez tih osjetnika (nakon

**GRESKA"'), Sto se poni5ti

alice uzinpti druge parametre

umjesto Tkol-pov uzimat ce se Tspremld, a umjesto LDR biti 6e opcija TRAINO.

14

www.centrometal.hr

A N N IK

/7 & F, 1".,,/, NJ A

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

Parametri

Tvorni6ki postavljeno 55 140 70 TRAJNO

Namjestitiza
ovu konfiouraciiu Opis Namiedtena temperatura sanitarne vode (1 O-95"C) Maksirnalna temperatura kolektora 1t<oOTo;e se kroz n;ega

Tsan-vod Tkol-max

Tspl -max
Vsan-vod

(@ Vdjerne dog rijavanja san ita rn e vode@


Maksimalna temperatura spremnika 1

iskljutuie cirkulacija)

('1

00-1 80.C)

iskliutuje cirkulacija),

(1

0-95.C)

SVstart SVstop VRIJEME


PIN

04:00 23:00
12:OO

"PlNnovi

123

"TDkol-s1

.THkol-s1 .THelqrii *Tkol-omg

2 5
10

.GRlJACel
*TOLSOLp -DAN/NOC

DA 5

LDR

.Pk-strt

07:00

"Pk-stop

22:00

Ir

lt
I

.Pk-timp *Pk-pauza

10
15

I'

li

.MJERprot

NE

.K(JEDmj)

1,0

ovisno o mjeradu ovrsno o


mreracu

dogdiava stalno, SAT= san. voda se dogrijava u zadanom vremenu (ako je regulator sa satom). Vrijerne (hh_:mm) podetka dog rijavanja Vsan-voGSAT). Zacrnieno ako reoulator nema sataVrijerne (hh:mm) zavrsetka Oog ie VSan-vod=SAT). Zacrnjeno ako regulator nema sata. Namje5tanje tekudeg vreme na. Zac rnl e no-kole g u tato r n e rna sata. Pin za pdstup promjeni za5ti6enih parametaElwipOnost O 255 / inic'ijalna vrijednost je 0). VaZe6i pin je vrijedhost pod PlNnovi. Pin novi. Za upis nove vrijednosti 123l.Zacmjeno ukoliko pod plN nije upisan vaZeci pin (wijeCnost pod PlNnovi) Minimalna razlika (diferencija) temperatura kolektoE spremnika 1 za koju je omogudena cirkulacija kolektora kroz spremnik 1 (1-10"C) Histereza ukljudenja kolektorske ci rku lacip kroz sprenrn k t (1-10"C) Histereza ukliudenja elektridnog griiada (1 -1 O.C) Minirnalna temperatura kolektora za t<o1u se t<roz rlega ukliu&rie ci rkulacija (temperatu ra omoqudenia) (0-90"C) Elektridnigrija6 (DA= instaliran ili NE= neinstaliran) Tolerancija solarne produkcije tj. sniZenje tempeiature uklju6enja dogrijavanja san itarne vode elektridn im g rijadem ako ie ukliu6ena kolektorska crpka p1 (O-90"C) oznaka vrste prebacivanja perioda kolektora CIRAJNO= stalno, LDR= prema svjeflosnom osiehiku), SAT= u zqdanom vremenu (za requlator sa satom) Vdjeme @etka perioda testiranja temperature koleklora ako je za vrstu prebacivanja izabran SAT (pumpe kick start). Zacmjeno afo regulator nema sata. Vrijeme zavrsetka perioda testi ranja temperatu re kotet<tora qko je za vrstu prebacivanja izabran SAT (pumpe kick stop). Zacmieno ako regulator nema sata. Trajanje impulsa rada pumpe za testiranle ternperature kolektora, (0,0-20,0 s) Vrijeme izmedu dva starta pumpe za testiranle ternperature kolektora ('l-60 min.) Oznaka mjerenja protoka kolektorskog kruga kod mjerenja energije (DA-uz ugraden mjerad protoka, ina6e NE). Ovisno o konfiguraciji mjeri ukupan protok oba kolektorska kruga ili samo kolektoral. U tom sludaju se protok kolektora2 uzimaiz parametra El/mink2. Konstanta mjerada protoka (ml/imp ili l/imp r ovisno o namje5tenoj jedi n ici mje ra6a protoka pod parametrom

@ rilav@

pris@

tes@

.JEDmjer

ml/imp

JEDmjer), (0,1 -99,9)


Jedinica mjerada protoka (mt/imp iti l/imp)

www.centrometal.hr

15

TE H N' KA

{i

FI

IJ,I' NJ "!I

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

Parametri .El/imp
-El/mink1

Tvorni6ki postavljeno
1

Namjestitiza
ovu konfiouraciiu ovrsno o miera6u namje5teni protok kol. 1 Opis Parametar mjerada protoka (litara po impulsu). Protok u krugu kolektoral (litara u minuU), a odreduje se iz parametara kruga kolektora (crpka, cijevi...). SluZi za pribliZni izradun energiie. (0,0-99,9 Umin). Samo ako ie MJERorot=NE Oznaka omjera mje5anja glikola ivode u kolektorskom krugu (/.), (0-70%\ Oznaka tipa glikola (ETH.GL=etilen glikol ili PRO.GL=propilen glikol)

2,3

-GLII(VOD
-GLIt</TIP

40

omjer kojim
je sistem naounien tip glikola kojim je uootriieblien

PRO.GL

* - parametri za 6iju je promjenu potrebno upisati PIN

TABELA 5.1.1. - Uvjeti za elektrogrijai


UK ISK

Tspreml< Tsan-vod

- THelgrij - TOL-SOLp ( uz elektrooriiad ukliuden u dooriiavanie PTV-a) Tspreml >Tsan-vod - TOL-SOLp ili elektrogrijad iskliuden u dooriiavania PTV-a

Tspreml <Tsp1 -rnax - 5"C

Tspreml>Tspl-rnax

UK - ukljuden ISK - iskljuden

TOL-SOLp se uzima u izradun uvjeta ukoliko


solarne energije u spremnik.

je P1 (crpka kolektora)

uldiu6ena

tj. u toku je akumuliranje

TABELA 5.1.2. - Uvjetiza UK

Pl:

O4>O7+TDkol-s1 +THkol-s1 08 (O7..)<Tsp1-max - 5"C O4<TkoFmax - 10"C ISK O4<O7+TDkol-s1 08 (O7**)>Tso1-max 04>TkoF-rmx ** ukoliko nije ugraden osjetnik 08 Kolektor je omoguden kod O4>Tkol-omg+5'C, a onemogu6en kod O4<Tkolargl

ENERGIJA:
I I

Regulator kao povratnu temperaturu kolektora uzima oditanje sa c{effira @, ukoliko je ugraden. 02 nije ugraden, regulator kao povratnu temperaturu kolekbra uzina odtanje osjetnika 07 (donja temperatura spremnika). Za protok se uzima podatak mjerada prfrka (filrae protoka ugraden i parametar "MJERprot=DA"). Ukoliko mjerad protoka nije ugraden i pararnetar podatak o protoku se uzima iz parametra "El/mink1" (fiksno upisan protok kroz kobktor 1 - nafiisten na regulatoru
Ukoliko osjetnik

fffnp*NE',

protoka).

16

www.centrometal.hr

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

5.2. Solarni sistem sa iednim poljem kolektora, jednim spremnikom i jednim kotlom KOLEKTOR
1

SPREMNIK

KOTAO

o1.ffi, o(OPctja)

Regulator upravlja akumulacijom energije iz solamog kolehora u spremnik. Crpka P1 se ukljuduje kada je kolektorska izlazna temperatura (O4=Tkolektl) doroljno veca od temperature vode u spremniku na mjestu izmjenjivada (O7=Tspremld). Elektrogrija6 i koao zagrijavaju potro5nu vodu na zadanu temperaturu (Tsanvod), a oditava je osjetnik O8=Tsprem1. Crpka P2 se ukljuduje kada je potrebno dogrijavanje PTV-a, a kotao ima dovoljno visoku temperaturu. P2 se takoder uldjueuie kada je kotao dosegnuo maksimalnu temperaturu kotla (Tkot1-max), a iskljuduje se 5"C niZe. lzborom maksimalne temperature kotlal moZemo, kod kotla na kruto gorivo, odrediti kada 6e podeti njegova akumulaciia u spremnik. To je u tom sludaju temperatura niZa od stvarne maksimalne temperature kotla. Kod kotlia na kruto gorivo upisivanje maksimalne temperature kotla nema zaStitnu, vec upravljadku funkciju. Za ostale vrste kotlova (ulje, plin) u Tkotl-max (maksimalna temperatura kotla) upisuje se stvarna maksirnalna dozvoljena temperatura kotla. Crpka P2 lada ukljuduje hladenje kotla kroz spremnikl (ako za to postoie wieti). Osjetnik 02 (Tkol-pov) ocitava povratnu temperaturu kolektora kako bi se iz poznatog kolektorskog protoka medija i razlike temperatura (O4-O2\ mogla izradunati akumulirana solarna energija. Ukoliko 02 nije ugnaden, kao povratna temperatura se koristi oditanje sa 07. MJER.PROT je mjerad protoka kolektorskog kruga.Ugraduje se kao opcija uz parametar MJERprot= DA.

TABELA 5.2. - Potrebniosjetnici, crpke iparametri


Osietnici Naziv mierenia Opis NTC 5K NTC 5K Pt1000 NTC 5K NTC 5K Temperatura kotlal Temperatura povratnog voda kolektora (za mjerenje eneroiie) Temoeratura kolektoral TemDeratura spremnikal (donia) Temperatura spremnikal (gornja). PribliZno jednako izlaznoi temoeraturi sanitarne vode. Svietlosni osietnik. Za orebacivanie DAN/NOC lmpulsni mjerad protoka kolektorskog kruga (za mjerenje eneroiie). Opis Crpka kolektoral kroz spremnikl Croka kotlal kroz soremnikl www.centrometal.hr

o1

02 o4 07 o8
LDR

Tkotlal Tkol-pov

Tkolektl Tspremld Tspreml

MJER.PROT. {Oociia) Crpke


P1

P2

17

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB


Parametri Tvornidki postavljeno
55

Namjestitiza
OVU

Opis Namje5tena temperatura sanitame vode ( 1 0-g5.C) Maksimalna temperatura kolektora ( kod koje se kroi njega iskljuduje cirkulaciia) (1 0G180"C) Maksimalna temperatura spremnika 1 (kod koje se kroT niega iskliuduie cirkulaciia), (1 0-95"C) Maksimalna temperatura kotla 1 (kod koje se kroz njega u klj uduje hlaclenje kroz spremnik), (30- 1 30"C) Vrijeme dogrijavanja sanitame vode IIRAJNO= san. voda se dogrijava stalno, SAT= san. voda se dogrijava u zadanom vremenu (ako je requlator sa satom). Vrijeme (hh:mm) podetka dogrijavanja sanitarne vode (ako je Vsan-vod=SAT). Zacmjeno ako requlator nema sata. Vrijeme (hh:mm) zavrsetka dogrilavanja sanitarne vode (ako je Vsan-vod=SAT). Zacmjeno ako regulator nema sata. Namje5tanje teku6eg vremena- Zacmjeno ako regulator nema sata. Pin za pristup promjeniza5ticenih parametara (vrijednoE 0-255 I inicijalna vrijednost je 0). Vateci pin je vrijednost pod PlNnovi. Pin novi. Za upis nove vrijednosti pristupnog pina (inicijalno 123).Zacmieno ukoliko @ PtN nije upisan valeei pin (vriiednost pod PlNno\ri) Minimalna razlika (difererrcija) ternperatura kolektora i spremnika 1 za koju je ornogucena cirkulacija kolektora kroz spremnik 1 (1-10"C) Minimalna razlika (difererrcija) temperatura kotla 1 i spremnika 1 za koju je onngucena cirkulacija koila 1 kroz spremnik 1 (1-30"C) H ste reza u kl j u 6enja kolektord<e cirkulacije kroz spremnikl (1-10"C) Histereza ukljudenja cirkuhciie koila I kroz spremnik 1 (1-10"C)
i

konfiouraciiu Tsan-vod Tkol-max 140 70 90

Tspl-max Tkotl-max
Vsan-vod

TRAJNO

SVstart SVstop

04:00 23:00

VRIJEME
PIN

12:00
0

*PlNnovi

123

"TDkol-s1
-TDkot1s1

23

"THkol-s1 .THkot1s1 .THelgrij *Tkol-omg

2 2 5
10

Histereza ukliudenia elekfidnog qriiaea (1 -1 0"C) Minimalna temperatura kob*bra za kc{u se kroz njega u klj udu je c rku lacija (tenpererra onrogucenja)
i

.Tkotlomg
t!

(0-90'c)
60

Minimalna temperatura kdal za laiu se kroz njega u klj u duj e ci rku lacija (tenperAra onrogucenja)

5r

.GRlJACel .TOL-SOLp

(0-90'c)
DA
5

Elektridni grijad (DA= irstahan

NE=neinstaliran)

-DAN/NOC

LDR

-Pk-strt

07:00

.Pk-stop

22:00

Tolerancija solarne produk{e {- sriienie temperature ukljudenja dogrijavanja sanitarn yode koUorn ili elektridnim griiadem. (G'90 "C) Oz n aka vrste p rebacivanja perbda testiranja tempe ratu re kolektora (TRAJNO= stalno, U)R= prerna svjetlosnom osjetniku), SAT= u zadanom weflEnu (za regulator sa satom) V rij e m e podetka perioda testiranja ternperatu re ko e kto ra ako je za vrstu prebacivanja 2abran SAT (pumpe kick start). Zacrnieno ako regulator nerna sata. V rij eme zav rSetka perioda testiranja temperatu re ko e kto ra ako je za vrstu prebacivanja izabran SAT (pumpe kick stop). Zacrnieno ako requlator nema sata.
I I

18

www.centrometal.hr

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB


Parametri *Pk-timp Tvornicki postavljeno
10
15

Namjestiti za ovu konfiquraciiu

Opis Traianie impulsa rada pumpe za testiranje temperature kolektora. (0.0-20.0 s) Vriierne izmedu dva starta pumpe za testiranje temperature kolektora (1-60 min) Oznaka mjerenja protoka kolektorskog kruga kod mjerenja eneeije (DA-uz ugraden mjerad protoka, inade NE). Ovisno o konfiguraciji mjeri ukupan protok oba kolektorska knrga ili samo kolektoral. U tom sludaju se protok kolektora2 uzima iz parametra El/mink2. Konstanta mjerada protoka (ml/imp ili l/imp - ovisno o namjeStenoj jedi n ici mjerada protoka pod parametrom JEDmier). (0,1 -99.9) Jedini:a mjerada protoka (ml/imp ili l/imp) Parametar mjerada protoka (litara po impulsu) Protok u krugu kolektoral (litara u minuti), a odreduje se iz parametara kruga kolektora (crpka, cijevi...). SluZi za pribliZni izradun energije. (0,0-99,9 l/min). Samo ako je MJERorot=NE Oznaka omjera mje5anja glikola ivode u kolektorskom krugu (o/d, (0-70%) Oznaka tipa glikola (ETH.GL=etilen glikol ili PRO.GL=propilen glikol)

.Pk-pauza .MJERprot

NE

.K(JEDmj)

1,0

ovisno o mjeradu ovrsno o mieradu ovisno o


mreracu

.JEDmjer
-El/imp "El/mink1

ml/imp
1,0

2,3

namje5teni protok kol. 1

-GLIl(VOD

40

omjer kojim

je sistem
-GLIIVTIP PRO.GL naounien tip glikola
kojim je

* - parametri za 6iju je promjenu potrebno ufnsati PIN

uootriieblien

TABELA 5.2.1. - Uvjetiza P1:


O4<Tkol-max - 10'C O4>O7+TDkol-s1 +THkol-s1 08 (OZ')<Tsp1-max - 5'C O4>Tkol-max 08 (OZt)>Tspl-max ISK O4<O7+TDkol-s1 ** - ukoliko nije ugratlen osjetnik 08 Kolektor je omoguden kod O4>Tkol-omg+5"C, a onernogu6en kod O4<Tkol-omg,

UK

TABELA 5.2.2. - Uvjetiza P2:


:

a
I
I

UK

08< Tsan-vod

- THkotlsl - TOL-SOLp (kotao u dogrijavanju PTV-a) Uvjet: 01> Tspreml + TDkotl sl + 5"C TOL-SOLp (kotao u dogdiavanlu PTV-a) ili

01< Tkotl-max - 5oC

rJ

ISK

OB> Tsan-vod

01> Tkotl-max

01< Tspreml + TDkotl sl


Kotao je omogu6en kod 01>Tkotl omg +5"C, a onemoguden kod 01<Tkotlomg. TOL-SOLp se uzima u izradun uvjeta ukoliko je P1 (crpka kolektora) ukljudena tj. u toku je akumuliranje

solarne energije u spremnik.

www.centrometal.hr

19

Upute za solarnu regulaciiu spremnika STEB


TABELA 5.2.3. - Uvjetiza elektrogriiad UK

Tspreml< Tsan-vod

THelgrij - TOL-SOLp ( uz elektrogrijad uklju6en u dogrijavanje PTV-a)

Tspreml<Tsp1-max - 5'C

ISK

Tspreml 2Tsan-vod - TOL-SOLp ili elektrogrijad iskliuden u doqriiavania PTV-a

Tspreml>Tsp1-rnax

TOL-SOLp se uzima u izradun uvjeta ukoliko je P1 (crpka kolektora) ukljudena $. u toku je akumuliranje solarne energije u spremnik.

ENERGIJA: Regulator kao povratnu temperaturu kolektora uzima oditanje sa osiehika 02, ukoliko je ugraden. Ukoliko osjetnik 02 nije ugraden, regulator kao povratnu temperaturu kolektora uzirna oditanje osjetnika 07 (donja temperatura spremnika). Za protok se uzima podatak mjerada protoka (mjerae protoka ugraden i parametar "MJERprot=DA"). Ukoliko mjerad protoka nije ugraden i pararnetar'iAJERprot=NE", podatak o protoku se uzima iz parametra "El/mink1" (fiksno upisan protok kroz kolektor 1 - namje5ten na regulatoru
protoka).

I'

r!

lr

20

www.centrometal.hr

il

il il
it

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

lt rl
I

5.3. Solarni sistem sa jednim poliem kolelctora, jednim spremnikom i dva kotla
KOLEKTOR
1

Regulator upravlja akumulacijom energije iz solamog kolehora u spremnik. Crpka P1 se ukljuduje kada je kolektorska izlazna temperatura (O4=Tkolektl) doroljno veca od temperature vode u spremniku na mjestu izmjenjivada (O7=Tspremld). Elektrogrijad i koUovi zagriiavaju potro5nu vodu na zadanu temperaturu (Tsant PS se ukljuduju kada je potrebno dogrijavanje PTV-a, a vod), a oditava je osjetnik O8=Tsprem1. Crpke kotlovi ima dovoljno visoku temperaturu . P2 aL P5 se takoder ukljuduju kada je kotao dosegnuo maksimalnu temperaturu kotla (Tkot1-max, Tkot2-max), a iskljuAlje se 5"C niZe. lzborom maksimalne temperature kotla moZemo, kod kotla na kruto gorivo, odrediti kada ce podeti njegova akumulacija u spremnik. To je u tom sludaju temperatura niZa od stuarne maksirnalne temperature kotla. Kod kotla na kruto gorivo upisivanje maksimalne temperature kotla nema za5titnu, vec upravliadku funkciju, Za ostale vrste kotlova (ulje, plin) u Tkotl-max ili Tkot2-max (maksimalna temperatura kotla) upisuje se stvarna maksimalna dozvoljena temperatura kotla. Crpka P2 ili P5 tada ukliufuje hladenje kotla kroz spremnikl (ako za to postoje uvjeti). Osjetnik 02 (Tkol-pov) oditava povratnu temperaturu kolektora kako bi se iz poznatog kolektorskog protoka medija i razlike temperatura (O4-O2) mogla 2radlnati akumulirana solarna energija. MJER.PROT je mjera6

protoka kolektorskog kruga. Ugratluje se kao

@itl

uz parametar MJERprot= DA.

TABELA 5.3. - Potrebniosietnici, crpke iparametri


Osietnici Naziv mierenia Opis NTC 5K NTC 5K Pt1000 Pr1000 NTC 5K NTC 5K

o1
?
I

02 o3 o4 07 o8
LDR MJER.PROT. (Oociia)

Tkotlal Tkol-pov
Tkotla2

Temoeratura kotlal
Temperatura povratnog voda kolektora (za mjerenje eneroiie) Temperatu ra kolektora2 kotla2 Temoeratu ra kolektoral TemDeratura soremnikal (donia) Temperatura spremnikal (gornja). PribliZno jednako izlaznoi temoeraturi sanitarne vode. Svietlosni osietnik. Za orebacivanie DAN/NOC lmpulsni mjerad protoka kolektorskog kruga ( za mjerenje eneroiie) Opis kolektoral kroz Crpka spremnikl Cmka kotlal kroz soremnikl Croka kotla2 kroz soremnikl

Tkolektl Tspremld Tspreml

crpKe
P1

P2 P5

www.centrometal.hr

21

TEHNII<A

GF]IJA',IJA

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB


Namjestitiza
ovu konfiouraciiu Opis NamjeStena temperatura sanitame vode (1 0-85.C) Maksimalna temperatura kolektora (kod koje se kroz njega iskliuduie cirkulaciia) (1 00-1 80"C) Maksimalna temperatura spremnika 1 (kod koje se kroz nieqa iskliuduie cirkulaciia), (1 0-95"C) Maksimalna temperatura kotla 1 (kod koje se kroz njega ukliu6uie hladenie kroz spremnik), (30-1 30'C) Maksimalna temperatura kotla 2 (kod koje se kroz njega ukliu6uie hladenie kroz soremnik). (30-1 30'C) Vrijeme dogrijavanja sanitame vode (TRAJNO= san. voda se dogrijava stalno, SAT= san. voda se dogrijava u zadanom vremenu (ako ie requlator sa satom). Vrijeme (hh:mm) podetka dogrijavanja sanitarne vode (ako ie Vsan-vod=SAT). Zacmieno ako requlator nema sata. Vrijeme (hh:mm) zavrsetka dogrijavanja sanitarne vode (ako je Vsan-vod=SAT). Zacmjeno ako regulator nema sata. Namje5tanje teku6eg vremena. Zacmjeno ako regulator nema sata. Pin za pristup promjeni za5ticenih parametara (vrijednost 0-255 I inicijalna vrijednost je 0). VaZe6i pin je vrijednost pod PlNnovi. Pin novi. Za upis nove vrijednosti pristupnog pina (inicijalno 123). Zacrnieno ukoliko pod PIN nije upisan vaZedi oin (vriiednost ood PlNnovi) Minimalna razlika (diferencija) lemperatura kolektora i spremnika 1 za koju je ornogucena cirkulacija kolektora kroz spremnik 1 (1-10"C) Minimalna razlika (diferernija) temperatura kotla 1 i spremnika 1 za koju je ornogucena cirkulacija kotla 1 kroz soremnik 1 (1-30"C) Minimalna razlika (difererrciia) ternperatura kotla 2 i spremnika 1 za koju je omogucena cirkulacija kotla 2kroz soremnik 1 (1-30"C)

Parametri

Tvorni6ki postavljeno 55 140


70

Tsan-vod Tkol-max

Tspl-max Tkotl-max
Tkot2-max Vsan-vod

90
90

TRAJNO

SVstart SVstop

04:00 23:00

VRIJEME
PIN

12:00
0

.PlNnovi

123

"TDkol-s1
*TDkot1s1
t

23

I nI
i
;

.TDkot2s1

23

ir i:
I
I

r
t

-THkol-s1 .THkot1s1

2 2 2 5 10

ste reza

u klj

udenja kolektorske cirku lacije k roz


1

soremnikl (1-10'C)
Histereza ukljudenja cirkulaciie kotla 1 kroz spremnik

Ii
t

('t-10'c)
Histereza ukljudenja cirkulaciie koda2 koz spremnik 1 (ako ie u kruqu kolektora 2 instaliran kotao) (1-10'C) H istereza ukliudenia elektrinoq qrihda ( 1 - 1 0"C) Minimalna temperatura kolektora za koiu se kroz njega u kl j u 6u je ci rku lacija (temperatura ornogucenja)

.THkot2s1 .THelqrii *Tkol-omg

(0-90"c) .Tkotl omg .Tkot2omg


60 Minimalna temperatura koflal za koju se kroz njega u klj u 6uj e ci rku lacija (temperatura ornog u ienja)

(0-90.c)
70 Minimalna temperatura kotla 2 ze koju se kroz njega u klj uduje ci rku lacija (temperatura omogu6enja) (0-90 "c)

22

www.centrometal.hr

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB


Parametri -SP1-SP2 Tvorni6ki postavljeno PUMPE Namjestiti za ovu konfiouraciiu

Opis Ozrail,a vrste p rebacivan ja ko e kto rs ke i kotl ovske cirkuhcije izmedu spremnika 1 i spremnika 2 (PUMPE ili VENNL) Elektriini oriiad (DA= instaliran ili NE=neinstaliran) Defininnje Sto je instalirano u krugu kolektora2 (KOL2= lallelilor ili KOTAO-2= kotao 2)
I

iI

.GRlJACel
-KRUG2

DA

KOTAO.2
5

.TOL-SOLp

Tolerancija solarne produkcije tj. sniZenje temperature ul{udenja dogrijavanja sanitarne vode kotlom ili

-DAN/NOC

LDR

de*fridnim oriiadem. (0-90'C) Ozaka vrste prebacivanja perioda testi ranja temperatu re
kolektora [[RAJNO= stalno, LDR= prema svjetlosnom osiehiku), SAT= u zadanom vremenu (za regulator sa satorn) Vri|ente pocetka pe rioda testi ranja te m pe ratu re ko e kto ra ako je za vrstu prebacivanja izabran SAT (pumpe kick start). Zacmieno ako requlator nema sata. Vriierne zavr5etka perioda testi ranja temperatu re kolektora ako je za vrstu prebacivanja izabran SAT (pumpe kick stoo). Zacrnieno ako requlator nema sata. Trajanje impulsa rada pumpe za testiranje temperature kolektora, (0,0-20,0 s) Vdleme izmedu dva starta pumpe za testiranje ternoerature kolektora (1-60 min) Oznaka mjerenja protoka kolektorskog kruga kod mjerenja energije (DA-uz ugraden mjerad protoka, inade NE). Ovisno o konfiguraciji mjeri ukupan protok oba kolektorska kruga ili samo kolektoral. U tom sludaju se protok kolektora2 uzima iz parametra El/mink2. Konstanta mjera6a protoka (ml/imp ili l/imp - ovisno o namjeStenoj jedi n ici mje rada protoka pod parametrom JEDmier), (0,1 -99,9) Jedinica mjerada protoka (ml/imp ili l/imp)
I

.Pk-strt

07:00

.Pk-stop

22:OO

*Pk-timp *Pk-pauza -MJERprot

10 15

NE

.K(JEDmj)

1,0

ovisno o mjeradu ovisno o mieradu

.JEDmjer .El/imp
.El/mink1

ml/imp
1,0

ousno o
mieradu namje5teni protok kol. 1

Parametar mjerada protoka (litara po impulsu) Protok u krugu kolektoral (litara u minuti), a odreduje se iz parametara kruga kolektora (crpka, cijevi...). SluZi za pdbliini izradun energije. (0,0-99,9 l/min). Samo ako je MJERorot=NE Oznaka omjera mje5anja glikola ivode u kolektorskom krugu ("/o), (O-70/") Oznaka tipa glikola (ETH.GL=etilen glikol ili PRO.GL=propilen glikol)

2,3

-GLIKA/OD

40

omjer kojim

je sistem
-GLI]</TIP

PRO.GL

naounien tip glikola kojim je uootriieblien

" -parametri za diju je promjenu potrebno upisati PIN

TABELA 5.3.1. - Uvjeti za UK

Pl:

O4<Tkol-max - 10'C O4>O7+TDkol-s1 +THkol-s 1 08 (O7).*<Tso1-max - 5'C (O7)-.>Tsp1-max O4>Tkol-max OB rsK O4<O7+TDkol-s1 ** - ukoliko nije ugrailen osjetnik 08 Kolektor je omogucen kod O4>Tkol-omg+5"C, a onemogu6en kod O4<Tkol-omg.

www.centrometal.hr

23

TEHN"<A

GFI'J,&NJ,A

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

TABELA 5,3.2. - Uvjetiza P2: UK

08< Tsan-vod

PTV-a) Uvjet: 01> Tspreml + TDkotl sl + 5'C

- THkotlsl -

TOL-SOLp (kotao u dogrijavanju

01< Tkotl-max - 5"C

tsK

OB> Tsan-vod - TOL-SOLp (kotao u dogrijavanju PTV-a) ili O'1< Tspreml + TDkotl sl

01> Tkotl-max

Kotao je omogucen kod 01 >Tkotl omg +SoC, a onemoguden kod 01<Tkotl omg.

TOL-SOLp se uzima u izradun uvjeta ukoliko


solarne energije u spremnik.

je P1 (crpka kolektora) ukljudena tj. u toku je akumutiranje

TABELA 5.3.3. - Uvjetiza P5: UK

08< Tsan-vod

- THkot2sl - TOL-SOLp (kotao u dogrijavanju PTV-a) Uvjet: 01> Tspreml + TDkotl sl + 5'C

01< TkoP-max - 5oC

ISK

08> Tsan-vod - TOL-SOLp (kotao u dogrijavanju PTV-a) ili 03< Tsoreml + TDkot2sl

01> Tkot2-max

Kotao je omoguden kod O3>Tkotlomg +5"C, a onemoguCen kod 01<Tkot2omg. TOL-SOLp se uzima u izradun uvjeta ukoliko je P1 (crpka kolektora) uklju6ena tj. u toku je akumuliranje

solarne energije u spremnik.

TABELA 5.3.4. - Uvjeti za elektrogrijai UK

Tspreml< Tsan-vod

- THelgrij - TOL-SOLp ( uz elektrogrija6 ukljuden u dogrijavanje PTV-a)


i

Tspreml <Tspl -rnax - 5"C

ISK

Tsprem 1 >Tsan-vod - TOL-SOLp li elektrogrija6 iskliuden u dooriiavania PTV-a

Tspreml >Tspl -rnax

TOL-SOLp se uzima u izradun uvjeta ukoliko


solarne energije u spremnik.
I

je P1 (crpka kolektora) uklju6ena ti. u toku je

akumuliranje

ENERGIJA: Regulator kao povratnu temperaturu kolektora uzima oditanje sa osjetnika 02, ukoliko je ugraden. 02 nije ugraden, regulator kao povratnu temperaturu kolektora uzirna oditanje osjetnika 07 (donja temperatura spremnika). Za protok se uzima podatak mjerada protoka (mierad protoka ugraden i parametar "MJERprot=DA"). Ukoliko mjerad protoka nije ugraden i parametar'ltAJERprot=NE", podatak o protoku se uzima iz paramelra "El/mink1" (fiksno upisan protok kroz kolektor 1 namjeiten na regulatoru
Ukoliko osjetnik protoka).

tf
I

l,

d
t

24
r-l'

www.centrometal.hr

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

5.4. Jedan kolektor i dva spremnika (prcOacivanje spremnikl/spremnik2 crpkama)


KOLEKTOR
1

SPREMNIK

Regulator upravlja akumulacijom energije iz solamog kolektora u spremnik. Crpka P1 ili P3 se uklju0uje kada je kolektorskaizlazna temperatura (O4=Tkolektl) dovoljno veca od temperature vode u spremniku na mjestu kolektorskog izmjenjivada (O7=TspremtO U, 6t+TsPrem2d). Pri tome se, ukoliko je zadovoljen uvjet za akumulaciju u oba spremnika, ukljuduje najprile cirkulacija kroz spremnik 1 (crpka P1). Tek kada je spremnik

zagrijan

na

maksimalnu temperaturu [fsp1-rnax)

ili

kada se donja temperatura spremnika

(O7=Tspremld) podigne toliko da se izgubi tw1elza akumulaciju u spremnik 1, ukljuduje se cirkulacijakroz spremnik2 (crpka P3). Crpka P3 se iskljufuje kada je dostignuta maksimalna temperatura spremnika 2 (Tspem2-max) ili kada se donja temperatura spremnika 2 (O5=Tsprem2d) podigne toliko da se izgubi uvjet za akumulaciju u spremnik 2. Maksimalna tenperatura spremnika 2 se oditava pomo6u osjetnika 06, ako je ugraden. Ako 06 nije ugraden, maksimalna lemperatura spremnika 2 se oditava sa 05. Kod toga treba voditi raduna da se maksimalna temperatura spremnika 2 namjesti na niZu vrijednost, nego u sludaju kada se ista temperaturu kolektora (Tkol-max) iskljuduje se cirkulacija kroz kolektor (P1,P2=isk) kako bi se za5titili elementi kolektorskog kruga (crpke i mjerad protoka). Elektrogrijad zagrijava potro5nu vodu na zadanu temperaturu (Tsan-vod), a oditava je osjemik O8=Tsprem1. Osjetnik 02 (Tkol-pov) oditava povratnu temperaturu kolektoral kako bi se iz poznatog kolektorskog protoka medija i razlike temperatura (O4-O2) mogla izradunati akumulirana energija. Ukoliko 02 nije ugraden, kao povratna temperatura se koristi oditanje sa 07 ili 05, ovisno kroz koji je spremnik cirkulacija ukljudena. MJER.PROT je mjerad protoka kolektorskog kruga. Ugraduje se kao opcija uz parametar lttJERprot= DA.

oditava sa gornjim osjetnikom

06.

Ukoliko kolektorska temperatura (Tkolektl

) dosegne

maksimalnu

TABELA 5.4. - Potrebniosjetnici, crpke iparameti


Osietnici Naziv mierenia Opis NTC 5K
Pt1 000 NTC 5K

o2 o4 o5 o6 07 o8
LDR

Tkol-pov

Tkolektl
Tsorem2d Tsprem2

Tspremld Tspreml

NTC 5K NTC 5K NTC 5K

MJER.PROT. (Oociia)

Temperatura povratnog voda kolektora (za mjerenje enerqiie) Temoeratura kolektoral Temoeratura spremnika2 (donia) Temperatura spremnika2 (qornia) Temoeratura soremnikal (donia) Temperatura spremnikal (gornja). PribliZno jednako izlaznoi tem peratu ri san itarne vode. Svietlosni osietnik. Za orebacivanie DAN/NOC lmpulsni mjera6 protoka kolektorskog kruga (za mjerenje eneroiie)

www.centrometal.hr

25

TEHNIKA

{;FITJATNJA

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB


Opis Crpka kolektoral kroz spremnikl Crpka kolektoral kroz spremnil

Crpke
P1

P3

Parametri

Tvorni6ki postavljeno 55 140 70 80

Namjestitiza
ovu konfiquraciiu Opis Namje5tena temperatura sanitame vode ( 1 0-85"C) Maksimalna temperatura kolektora (kod koje se kroz njega iskljuduje cirkulacija) (1 00-1 80"C) Maksimalna temperatura spremnika 1 (kod koje se kroz njega iskliuduie cirkulaciia), (1G95 "C) Maksimalna temperatura spremnika 2 (kod koje se kroz njega iskljuduje cirkulacija), (10-95'C) Vrijeme dogrijavanja sanitame vode fl-RAJNO= san. voda se dogrijava stalno, SAT= san. voda se dogrijava u zadanom vremenu (ako je regulator sa satom). Vrijeme (hh:mm) podetka dogrijavanja sanitarne vode (ako ie Vsan-vod=SAT). Zacmieno ako requlator nema sata. Vrijeme (hh:mm) zavrsetka dogrijavanja sanitarne vode (ako je Vsan-vod=SAT). Zacmjeno ako regulator nema sata. Namje5tanje teku6eg vremena. Zacmjeno ako regulator nema sata. Pin za pristup promjeni za5ticenih parametara (vrijednost 0-255 I inicijalna vrijednost je 0). VaZeci pin je vrijednost pod PlNnovi. Pin novi. Za upis nove vrijednosti pristupnog pina (inicijalno 123). Zacrnieno ukoliko pod PIN nije upisan valeci pin (vrijednost pod PlNnovi) Minimalna razlika (diferencija) temperatura kolektora i spremnika 1 za koju je omogucena cirkulacija kolektora kroz spremnik 1 (1-10"C) Minimalna razlika (diferencija) temperatura kolektora i spremnika 2 zakojuje omogucena cirkulacija kolektora kroz spremnik 2 (1-10"C) H istereza u kljudenja kolektorske cirkulacije kroz spremnikl (1-10"C) H istereza ukljudenja kolektorske cirkulacije kroz

Tsan-vod Tkol-max

Tspl-max
Tsp2-max Vsan-vod

TRAJNO

SVstart SVstop

04:00 23:00

VRIJEME
PIN

12:00
0

.PlNnovi

123

.TDkol-s1

*TDkol-s2

*THkol-s1

2 2 5 10

.THkol-s2
.THelorii .Tkol-omg

spremnik2 (1-10'C)
istereza u kl iudenia elektriihoo oriiada ( 1 - 1 0.C) Minimalna temperatura kolektora za koju se kroz njega ukljuduje cirkulacija (temperatura omogucenja)
H

-SP1-SP2

(o-90.c)
PUMPE Oznaka vrste prebacivanja kolektorske ili kotlovske cirkulacije izmedu spremnika 1 i spremnika 2 (PUMPE ili VENTIL) Elektri6ni griiad (DA= instaliran ili NE=neinstaliran) Tolerancija solarne produkcije tj. sniZenje temperature ukljudenja dogrijavanja sanitame vode kotlom ili elektridnim qriiadem. (0-90"C) Oznaka vrste prebacivanja perioda testi ranja temperatu re kolektora (TRAJNO= stalno, LDR= prema svjetlosnom osjetniku), SAT= u zadanom vremenu (za regulator sa satom)

-GRlJACel
.TOL-SOLp

DA
5

-DAN/NOC

LDR

26

www.centrometal.hr

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB


Parametri -Pk-strt Tvorni6ki postavljeno 07:00 Namjestiti za ovu

Opis
testi ranja te m pe ratu re ko e kto ra ako ie za vrstu prebacivanja izabran SAT (pumpe kick stafl). Zacmieno ako requlator nema sata. Vriiente zavr5etka pe rioda testi ran ja te mpe ratu re ko e kto ra ako je za vrstu prebacivanja izabran SAT (pumpe kick Sp). Zacmieno ako requlator nema sata. Traiami' impulsa rada pumpe za testiranje temperature kolektona, (0,0-20.0 s) Vqente izmedu dva starta pumpe za testiranje terperature kolektora (1-60 min) Oznaka mjerenja protoka kolektorskog kruga kod mjerenja energije (DA-uz ugraden mjerad protoka, ina6e NE). Ovisno o konfiguraciji mjeri ukupan protok oba kolektorska kruga ilisamo kolektoral. U tom sludaju se protok kolektora2 uzima iz oarametra El/mink2. Konstanta mjerada protoka (ml/imp ili l/imp - ovisno o namje5tenoi jedinici mjerada protoka pod parametrom
I I

konfiourrciiu

Vrierte poeetka perioda

*Pk-stop

22:00

.Pk-timp .Pk-pauza .MJERprot

10 15 NE

.K(JEDmj)

1,0

ovisno o mjeradu ovrsno o


mreracu

.JEDmjer .El/imp
.El/mink1

ml/imp
1,0

JEDmier), (0,1 -99,9) Jedinka mjerada protoka (ml/imp ili l/imp)


Parametar mjerada protoka (litara po impulsu) Protok u krugu kolektoral (litara u minuti), a odreduje se iz parametara kruga kolektora (crpka, cijevi...). SluZi za pdbliZni izradun energije. (0,0-99,9 l/min). Samo ako je tttJERorot=NE Oznaka omjera mje5anja glikola ivode u kolektorskom krugu (%), (0-70"/.) Oznaka tipa glikola (ETH.GL=etilen glikol ili PRO.GL=propiten gtikot)

2,3

ovrsno o miera6u namje5teni protok kol. 1

-GLIIVVOD

40

omjer kojim

je sistem
-GLIK/TIP naounien PRO.GL

tip glikola kojim je

uootriieblien " - parametriza diju je promjenu potrebno upisati PIN

TABELA 5.4.1. - Uvjetiza


UK

Pl:
OB (O7)*'<Tspl-max - 5oC

rsK

O4>O7+TDkol-s1 +THkol-s1 O4<O7+TDkol-s1

08 (O7)">Tsol-max

O4<Tkol-max - 10"C O4>Tkol-max

** - ukoliko nije ugraden osjetnik OB Kolektor je omogucen kod O4>Tkol-omg+5'C, a onemogucen kod O4<Tkol-omg,

TABELA 5.4.2. - Uvjetiza P3: UK


04>O5+TDkol-s2+TH kol-s2,

06 (O5.)<Tsp2-max - SoC 06 (O5--)>Tsp1-max

O4<Tkol-max - 1OoC

a nije zadovoljen uvjet za ukli.Pl


ISK O4<O5+TDkol-s2 O4>Tkol-max ** ukoliko nije ugraden 06 Kolektor je omogucen kod O4>Tkol-omg+5"C, a onemoguden kod O4<Tkol-omg.

www.centrometal.hr

TEHNII<A GFTTJAI\;JA

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

TABELA 5.4.3. - Uvjeti za elektrogrijai


UK

Tspreml< Tsan-vod

- THelgrij - TOL-SOLp ( uz elektrogrijad uklju6en u dogrijavanje PTV-a)

Tspreml<Tsp1-max - 5"C

rsK

Tspreml >Tsan-vod - TOL-SOLp ili elektrogrijad iskliuden u dooriiavania PTV-a

Tspreml>Tsp1-max

TOL-SOLp se uzima u izradun uvjeta ukoliko


solarne energije u spremnik.

je Pl (crpka kolektora) ukljudena tj. u toku je

akumuliranje

ENERGIJA: Regulator kao povratnu temperaturu kolektora uzima oditanje sa osjetnika 02, ukoliko je ugraden. 02 nije ugraden, regulator kao povratnu temperaturu kolektora uzima oditanje osjetnika 07 ili 05 (donja temperatura spremnika kroz koji je ukljudena kolektorska cirkulacija). Za protok se uzima podatak mjera6a protoka (mjerad protoka ugraden i parametar "MJERprot=DA'). Ukoliko mjerad protoka nije ugraden iparametar "MJERprot=NE", podatak o protoku se uzima iz parametra'El/mink1" (fiksno upisan
Ukoliko osjetnik I protok kroz kolektor 1 - namje5ten na regulatoru protoka).

28

www.centrometal.hr

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

5.5. Jedan kolektor i dva spremnika (prebacivanje spremnikl/spremnik2 ventilom)


KOLEKTOR
1

SPREMNIK

Regulator upravlja akumulacijom energije iz solarnog kolektora u spremnik. Crpka P1 se ukljuduje kada je kolektorska izlazna temperatura (O4=Tkolektl) clovoljno veca od temperature vode u bilo kojem spremniku na mjestu kolektorskog izmjenjiva6a (O7=Tspremld ili O5=Tsprem2d). lzlaz P3 prebacuje cirkulaciju kroz onaj spremnik za koji je uvjet akumulacije solame energije zadovoljen. Aktivan izlaz P3 usmjeruje cirkulaciju kroz spremnik2, dok neaktivan P3 usmjerava kolektorsku cirkulaciju kroz spremnikl. Ukoliko je zadovoljen uvjet za akumulaciju u oba spremnika, ukljudtje naiprije cirkulacija kroz spremnik 1 (crpka P1=UK, P3=ISK). Tek kada je spremnik 1 zagrijan na maksirnalnu temperaturu (Tsp1-max) ili kada se donja temperatura spremnika 1 (O7=Tspremld) podigne toliko da se izgubi uvjet za akumulaciju u spremnik 1, ukljuduje se cirkulacija kroz spremnik2 (crpka P1=UK, p'g=UK). lzlaz P3 se iskljuduje kada je dostignuta maksimalna temperatura spremnika 2 (Tspem2-max) ili kada se donja temperatura spremnika 2 (O5=Tsprem2d) podigne toliko da se izgubi uvjet za akumulaciju u spremnik 2. Maksimalna temperatura spremnika 2 se o6itava pomo6u osjetnika 06, ako je ugraden. Ako 06 niie ugraden, maksimalna temperatura spremnika 2 se oditava sa 05. Kod toga treba voditi raduna da se maksimalna temperatura spremnika 2 namjesti na niZu vrijednost, nego u sludaju kada se ista odtava sa gomjim osjetnikom 06. Ukoliko kolektorska temperatura (Tkolektl) dosegne maksimalnu temperaturu kolektora (Tkol-max) iskljuduje se cirkulacija kroz kolektor (P'1,P2=isk) kako bi se zaStitili elementi kolektorskog kruga (crpka, ventil i mjerad protoka). Elektrogrijad zagrijava potroSnu vodu na zadanu temperaturu (fsan-vod), a oditava je osjetnik O8=Tsprem1. Osjetnik 02 (Tkol-pov) oditava povratnu temperaturu kolektoral kako bi se iz poznatog kolektorskog protoka medija i razlike temperatura (O4-O2) mogla izradunati akumulirana energija. Ukoliko 02 nije ugraden, kao povratna temperatura se koristi oditanje sa 07 ili 05, ovisno kroz kojije spremnik cirkulacija uklju6ena. MJER.PROT je
mjerad protoka kolektorskog kruga. Ugraduje se kao opcija uz parametar MJERprot= DA.

TABELA 5.5. - Potrebniosietnici, crpke iparameti


Osietnici Naziv mierenia Opis NTC 5K Pt1000 NTC 5K NTC 5K NTC 5K NTC 5K Temperatura povratnog voda kolektora (za mjerenje eneroiie) Temperatura kolektoral Temoeratura spremnika2 (donia) Temoeratura soremnika2 (oornia) Temoeratura soremnikal (donia) Temperatura spremnikal (gornja). PribliZno jednako izlaznoi temperaturi sanitarne vode. Svietlosni osietnik. Za orebacivanie DAN/NOC lmpulsni mjerad protoka kolektorskog kruga (za mjerenje eneroiie)

02

Tkol-pov

o4 os 06 (Oociia) 07
OB

Tkolektl
Tsprem2d Tsorem2

Tspremld Tspreml

LDR

MJER.PROT. (Oociia)

www.centrometal.hr

29

TEHNI'<A

GFII.'ANJA

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB


Opis Crpka kolekto ra1 kroz spremnikl Ventil za prebacivanje cirkulacije kolektora SPREMNIKl /SPREMNIK2 (UK=SPREM2)

Crpke
P1

P3

Parametri

Tvorni6ki postavljeno 55
140

Namjestitiza
ovu konfi6uraciiu Opis Namje5tena temperatura sanitarne vode (1 0-g5.C) Maksimalna temperatura kolektora lkoO ko;e se t<roz nlega iskljuduje cirkulacija) (1 00-1 80.C) Maksimalna temperatura spremnika t 1 koO to1e se t<roz njega iskljuduie cirkulaciia), (1 0-9S.C) Maksimalna temperatura spremnika Z ( koO kole se t<roz niega iskliu6uie cirkulaciia). (10-95"C) Vrijeme dogrijavanja sanitame vode fl'RAJN-r= san. voda se dogrijava stalno, SAT= san. voda se dogrijava u zadanom vremenu (ako je regulator sa satim). Vrijeme (hh:mm) podetka dogrijavanja sanitarne voOelafo je Vsan-vod=SAT). Zacmjeno ako requlator nema sata. Vrijeme (hh:mm) zavrsetka dogrijavanja sanitarne voOe (ako je Vsan-vod=SAT). Zacmjeno ako regulator nema sata. Nqmje5tanje teku6eg vremena. Za reoulator sa satom. Pin za pristup promjenizaSticenih parametara lwilednost 0-255 I inicijalna vrijednost je 0). Vaieci pin je vrijednost pod PlNnovi. Pin novi. Za upis nove vrijednosti pristupnog pina (inicijalno 123).Zacrnjeno ukotiko pod plN nije upisan yaZeg pin (vrijednost pod PlNnovi) M n mal na r azlika (d if erencija) temperatu ra kol ekto ra spremnika 1 za koju je omogu6ena cirkulacija kolektora kroz spremnik 1 (1-10"C) Minimalna razlika (diferencija) temperatura kolektora I spremn ka 2 za kqu je omogu6ena cirkulacija kolektora kroz spremnik 2 (1-1 0"C) H istereza u kljudenja kolektorske cirkulacije kroi i
r'

Tsan-vod Tkol-max

Tspl-max
Tsp2-max Vsan-vod

70 80 TRAJNO

SVstart SVstop

04:00 23:00

VRIJEME
PIN

12:00 0

*PlNnovi

123

*TDkol-s1

.TDkol-s2

.THkol-s1 *THkol-s2 *THelorii .Tkol-omg

2 2 5 10

spremnikl (1-10'C)
Histerezaukl juden jakolektorskecirkulaci jekrozspremnik2 (1-10'C) Histereza ukljudenja elektridnoq qriiada (1 -10.C) Minimalna temperatura kolektora za koju se t<roz n;ega
u klj

uduje

ci rku

-SP.1-SP2

(0-90.c)
PUMPE VENTIL
vENTTL) DA 5

lacija (temperatura omogu6enja)

Oznaka vrste prebacivanja kolektorske iti kottovske cirkulacije izmedu spremnika 1 i spremnika 2 (pUMpE ili

.GRlJACel
-TOL-SOLp

-DAN/NOC

LDR

Elektridni grijae (DA= instaliran ili NE=neinstatirant Tolerancija solarne produkcije tj. sniZenje temperature ukljudenja dogrijavanja sanitame vode koflom ili elektridnim grijadem. (0-90"C) Oznaka vrste prebacivanja perioda testiranla temperature kolektora (TRAJNO= stalno, LDR- prema svjetlosnom osjetniku), SAT= u zadanom vremenu (za regulator sa satom)

30

www.centrometal.hr

rA

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB


Parametri Tvornidki postavljeno 07:00 Namjestiti za ovu konfiouraciiu

Opis

"Pk-strt

Vqenp poietka perioda testiranja temperature kolektora


akoie za vrstu prebacivanja izabran SAT (pumpe kick stafl). Zacmieno ako requlator nema sata. Vdene zavr5etka perioda testiranja temperature kolektora akoie za vrstu prebacivanja izabran SAT (pumpe kick sbp). Zacmjeno ako requlator nema sata. Traianie impulsa rada pumpe za testiranje temperature kolektora, (0,0-20,0 s)
Vdierne izmedu dva starta pumpe za testiranje

.Pk-stop

22:OO

.Pk-timp
*Pk-pauza

10

15 NE

.MJERprot

lenperature kolektora (1-60 min)


Oznaka mjerenja protoka kolektorskog kruga kod mjerenja energile (DA-uz ugraden mjerad protoka, inade NE). Ovisno o konfiguraciji mjeri ukupan protok oba kolektorska kruga ili samo kolektoral. U tom sludaju se protok kolektora2 uzima iz parametra El/mink2. Konstanta mjerada protoka (ml/imp ili l/imp - ovisno o namje5tenoj jedinici mjerada p rotoka pod parametrom

.K(JEDmj)

1,0

ovisno o

mjeradl
.JEDmjer
"El/imp -El/mink1 ml/imp
1,0

JEDmie0, (0,1 -99,9)


ovrsno o mieradu ovrsno o
mreracu

Jedini<n mjerada protoka (ml/imp ili l/imp) Parametar mjerada protoka (litara po impulsu) Protok u krugu kolektoral (litara u minuti), a odreduje se iz parametara kruga kolektora (crpka, cijevi...). Slu2i za pribliZni izra6un energije. (0,0-99,9 l/min). Samo ako je MJERorot=NE Oznaka omjera mje5anja glikola i vode u kolektorskom krugu (o/"), (O-7O"/.) Oznaka tipa glikola (ETH.GL=etilen glikol ili PPQ.Ql_=propilen gtikot)

2,3

namje5teni protok kol. 1

-GLIKA/OD

40

omjer kojim

je sistem
-GLIK/TIP naounien PRO.GL

tip glikola kojim je


uootriieblien

* - parametri za 6iju je promjenu potrebno upisati PIN

TABELA 5.5.1. - Uvjetiza

Pl:
)

- Uz P3 iskljuden (cirkulacija kroz spremnikl UK O4>O7+TDkol-s1 +THkol-s1 O4<O7+TDkol-s1

O8(O7)..<Tso1 -max - 5"C

rsK

O8(O7)-.>Tsp1-max

O4<Tkol-max - 10"C O4>Tkol-max

Kolektor je omogu6en kod O4>Tkol-omg+5"C, a onemogu6en kod O4<Tkol-omg. ** ukoliko nije ugraclen 08

- Uz P3 ukljuden (cirkulacija kroz spremnik2) UK rsK 04>05+TD kol-s2+TH kol-s2


O4<OS+TDkol-s2

06(05..)<Tso2-max - SoC 06(05..)>Tsp2-max

O4<Tkol-max - 10"C O4>Tkol-max

Kolektor je omoguden kod O4>Tkol-omg+5"C, a onemogu6en kod O4<Tkol-omg. ** ukoliko nije ugraden 06

www.centrometal.hr

31

Upute za solarnu regulaciju spremnika STEB

TABELA 5.5.2. - Uvjetiza P3: UK


O4<O7+TDkol-s1 uz zadovoljen uvjet za ukljudenje P1 uz P3=UK
ili

OB>Tsp1-max uz zadovoljen uvjet za ukljudenje P1 uz P3=UK


ili

O4<Tkol-max - 10"C

rsK

O4>O5+TDkol-s2+TH kol-s2 uz nezadovoljen uvjet za ukljudenje P1 uz P3=|SK O4>O7+TDkol-s1 +THkol-s1


iti

06(O5..)<Tsp2-max-SoC uz
nezadovoljen uvjet za ukljudenje Pl uz P3=ISK OBcTspl -max-SoC uz zadovoljen uvjet za ukljudenje P1 u2 Pt=lSK
ili

O4>Tkol-max

O4<O5+TDkol-s2

06(O5"*)>Tsp2-max
Kolektor je omogucen kod O4>Tkol-omg+5"C, a onemogu6en kod O4<Tkol-omg. ** - ukoliko nije ugraden OO

TABELA 5.5.3. - Uvjetiza elektrogrijai


UK

Tspreml< Tsan-vod

- THelgrij - TOL-SOLp ( uz elektrogrijad ukljuden u dogrijavanje PTV-a)

Tspreml<Tspl-max - 5"C

ISK

Tspreml >Tsan-vod - TOL-SOLp ili elektrogrijad iskliuden u dooriiavania PTV-a

Tspreml >Tsp1-max

TOL-SOLp se uzima u izradun uvjeta ukoliko


solarne energije u spremnik.

je Pl (crpka kolektora) ukljudena tj. u toku je

akumuliranje

ENERGIJA: Regulator kao povratnu temperaturu kolektora uzima oditanje sa osietnika 02, ukoliko je ugratfen. Ukoliko osjetnik 02 nije ugraden, regulator kao povratnu temperaturu kolektora uzima oditanje osjetnika 07 ili 05 (donja temperatura spremnika kroz koji je ukljudena kolektorska cirkulacija). Za protok se uzima podatak mjerada protoka (mjerad protoka ugraden i parametar "MJERprot=DA'). Ukoliko mjerad protoka nije ugraden iparametar "MJERprot=NE", podatak o protoku se uzima iz parametra'EUmink1" (fiksno upisan protok kroz kolektor 1 - namjeSten na regulatoru protoka).

32

www.centrometal.hr