You are on page 1of 0

KOMPLETAN IZOLACIONI PAKET ZA

EFIKASNU UTEDU ENERGIJE I ZATITU


TUBOLIT

snaan i pouzdan sistem toplotne izolacije i poboljanje akustinog


komfora u instalacijama grejanja i vodovoda
Tubolit

je najkompletniji proizvod za toplotnu, zvunu i zatitnu izolaciju instalacija grejanja, sanitarne tople i
hladne vode, kao i kanalizacionih cevi, kako u stambenim tako i u poslovnim zgradama. Proizvodni program
prua proverena reenja za ekasno smanjenje gubitaka energije, zatitu cevi poloenih u graevinskoj kouljici
i poboljanje akustinog komfora.
Tubolit

: uvar energije
Tipine oblasti primene:
Vrsta instalacije Dodatna korist / zahtev
Proizvod
Grejanje
Sanitarna
topla voda
Cevi za
hladnu
vodu
Cevi za
otpadne
vode
Osnovna
zatita
Dodatna
zatita
50% bra
montaa
Smanjenje
buke
U malteru U podu
DG

DGA

S

S-plus

AR Fonoblok

DHS

Tubolit

proizvodni program Pregled tipinih oblasti primene


S
p
r
e
m
a
n
z
a
E
n
e
r
g
y
P
a
s
s

2
0
0
6
E
n
E
V

2
0
0
6
U
s
a
g
la

e
n
= cevi za hladnu vodu
= cevi za sanitarnu toplu vodu
= cevi instalacije grejanja
= cevi za otpadne vode
Grejanje
izuzetno izdrljiva i eksibilna
Va dobitak:
Tubolit

DG je polietilenska izolacija zatvorene elijske strukture namenjena za izolovanje instalacija grejanja i


vodovoda. Zahvaljujui maloj toplotnoj provodljivosti, Tubolit DG ekasno smanjuje toplotne gubitke do 80%
- i drastino smanjuje emisiju CO
2
ime doprinosi pozitivnom energetskom uinku zgrade. Ova laka-za-montau
eksibilna izolacija titi cevi od agresivnih graevinskih materijala i spreava kondenzaciju na cevima hladne vode.
Kompletan proizvodni program ukljuuje i dimenzije koje su prilagoene prenicima plastinih cevi kao i samole-
pljivu cevastu izolaciju koja omoguuje utedu vremena za montau i do 50%. iroka paleta ponuenih debljina
izolacije omoguuje ispunjenje energetskih regulativa.
Uteda energje i zatita vaih instalacija
penasti materijal zatvorene
elijske strukture sa malom
toplotnom provodljivou
uteda energije do 80%
obostrano samolepljiva cevasta
izolacija skrauje vreme montae i do 50%
DG
N
o
v
o
:

p
rila
g
o

e
n
o

p
re

n
ic
im
a
p
la
s
ti
n
ih
c
e
v
i
Vodovod
Proizvodni program
cevasta izolacija
cevasta izolacija
samolepljiva
traka lepljiva
klipsne
Cevi- Cevasta izolacija, duina 2 m.
Bakarne cevi
Cu
eline cevi
Fe
Plastine
cevi
ne raseena raseena do pola raseena
5 mm
Oznaka
9 mm
Oznaka
13 mm
Oznaka
20 mm
Oznaka
30 mm
Oznaka
mm DN Col DN mm Spoljanji mm
15 8 13,5 14/16 TL-15/5-DG TL-15/9-DG* TL-15/13-DG*
18 15 10 17,2 18 TL-18/5-DG TL-18/9-DG* TL-18/13-DG* TL-18/20-DG* TL-18/30-DG
20 TL-20/5-DG TL-20/9-DG TL-20/13-DG
22 20 15 21,3 TL-22/5-DG TL-22/9-DG* TL-22/13-DG* TL-22/20-DG* TL-22/30-DG
25 TL-25/5-DG TL-25/9-DG TL-25/13-DG
28 25 20 26,9 TL-28/5-DG TL-28/9-DG* TL-28/13-DG* TL-28/20-DG* TL-28/30-DG
32 TL-32/5-DG TL-32/9-DG TL-32/13-DG
35 32 1 25 33,7 TL-35/5-DG TL-35/9-DG* TL-35/13-DG* TL-35/20-DG* TL-35/30-DG
40 TL-40/9-DG TL-40/13-DG
42 40 1 32 42,4 TL-42/9-DG* TL-42/13-DG* TL-42/20-DG* TL-42/30-DG
1 40 48,3 TL-48/9-DG* TL-48/13-DG* TL-48/20-DG* TL-48/30-DG
50 TL-50/9-DG TL-50/13-DG
54 50 TL-54/20-DG* TL-54/30-DG
57 50 57,0 TL-57/20-DG
2 50 60,3 TL-60/9-DG* TL-60/13-DG* TL-60/20-DG* TL-60/30-DG
64 64 TL-64/9-DG TL-64/13-DG
70 70 TL-70/9-DG TL-70/13-DG
76,1 65 2 65 76,1 TL-76/9-DG TL-76/13-DG TL-76/20-DG TL-76/30-DG
88,9 80 3 80 88,9 TL-89/9-DG TL-89/13-DG TL-89/20-DG TL-89/30-DG
108 100 108,0 TL-110/13-DG TL-110/20-DG
114 100 4 100 114,3 TL-114/13-DG TL-114/20-DG TL-114/30-DG
125,0 TL-125/13-DG
* proizvodi oznaeni * se takoe mogu isporuiti kao samolepljivi
Tubolit DG
Va dobitak:
Tubolit

S je toplotna izolacija od politilena sa zatitnom polimernom folijom. Ovaj moan proizvod ne samo to
smanjuje toplotne gubitke u instalacijama grejanja i vodovoda ak do 80%, ve takoe spreava kondenzaciju
na cevima hladne vode. Zahvaljujui izdrljivoj spoljanoj foliji, Tubolit

S prua dugoronu zatitu od agresivnih


graevinskih materijala instalacijama koje su postavljene u podu ili zidu, kao i instalacijama koje se postavljaju
vidno. Uz Tubolit

S, proizvodni program obuhvata i traku i pribor. Tubolit

S je eksibilan i lak za montau.


Grejanje
Najvri uvar energije
penasti materijal zatvorene elijske strukture
sa malom toplotnom provodljivou
zatitni omota bez ava
eksibilan i lak za
seenje
vrsta polimerna zatitna folija za
superiornu mehaniku zatitu
Vodovod
Proizvodni program
cevasta izolacija
S
Cevi- Cevasta izolacija, duina 2 m.
Bakarne cevi
Cu
eline cevi
Fe 9 mm
Oznaka
13 mm
Oznaka
20 mm
Oznaka
25 mm
Oznaka
mm DN Col DN mm
15 8 13,5 TL-15/9-S TL-15/13-S TL-15/27-S
18 15 10 17,2 TL-18/9-S TL-18/13-S TL-18/26-S
22 20 15 21,3 TL-22/9-S TL-22/13-S TL-22/26-S
28 25 20 26,9 TL-28/9-S TL-28/13-S TL-28/20-S TL-28/25-S
35 32 1 25 33,7 TL-35/9-S TL-35/13-S TL-35/20-S
42 40 1 32 42,4 TL-42/9-S TL-42/13-S TL-42/20-S
1 40 48,3 TL-48/9-S
Tubolit S
Neprekidan rast svetske populacije, velike brzine izgradnje i rastui zahtevi za kvalitetom i udobnou ivota
rezultirali su potrebom za konstruktivnim reenjima. Ova reenja bi trebalo da, sa jedne strane, uvaju okolinu
smanjujui potronju prirodnih izvora (poput nafte i gasa), a sa druge strane moraju da obezbede zahtevani
komfor i kvalitet ivota. Tubolit zadovoljava oba zahteva: Tubolit proizvodi ne samo to smanuju toplotne
gubitke ve takoe spreavaju akustine mostove i buku iz cevi, ime doprinose i termikom i akustinom
komforu zgrade.
spreavanje
kondenzacije
Vodovod
Va dobitak:
Tubolit

S Plus je idealno reenje za izolovanje vodovodnih cevi koje se postavljaju u zidu u skuenom prostoru.
Fleksibilna je i laka za montau i dodatno je opremljena specijalnom kliznom unutranjom folijom zahvaljujui kojoj
se znaajno poveava brzina montae. Proizvodni proces ekstrudiranjem omoguuje da se izolacija ponovo vrati
u svoj originalni, cilindrini oblik. Debljina izolacije je optimalna za primenu u ogranienom prostoru, dok vrsti,
beavni omota obezbeuje maksimalnu zatitu cevi. Pored svojih termikih osobina, Tubolit

S Plus ekasno
spreava kondenzaciju i koroziju.
Vrhunska zatitna cev u koturu
S Plus
Proizvodni program
beskonane cevi
profesionalni nivo zatitnog
omotaa bez ava
maksimalna zatita cevi uz
minimum potrebnog prostora
izuzetne osobine unutranje
folije za lako navlaenje
Cevi- Cevasta izolacija u koturu
Bakarne cevi
Cu
eline cevi
Fe
duina 10 m duina 20 m
spoljanji
mm
DN Col
spoljanji
mm
mm Oznaka Oznaka
15 10 13,5 8 TL-15/4-S+/10 TL-12-15/4-S+
18 15 17,2 10 TL-18/4-S+/10 TL-18/4-S+
22 20 21,3 15 TL-22/4-S+/10 TL-22/4-S+
28 25 26,9 20 TL-28/4-S+/10 TL-28/4-S+
35 32 1 33,7 25 TL-35/4-S+/10 TL-35/4-S+
42 40 1 42,4 32 TL-42/4-S+
p
a
te
n
t b
r. E
P
1
2
0
8
9
6
2

o
d
1
1
.0
2
.2
0
0
4
.
Tubolit S Plus
Va dobitak:
Tubolit

DHS je zaravnjena polietilenska izolacija specijalno dizajnirana za izolovanja cevi sistema grejanja koje
se polau u podu. Ekscentrini popreni presek cevaste izolacije ekasno smanjuje gubitke toplote na dole, dok
istovremeno omoguuje odreenoj koliini toplote da struji na gore, ka povrini poda i sobe. Potpuno ravna os-
nova izolacije daje ovom proizvodu savrenu stabilnost i omoguuje jednostavnu montau i vrstinu instalacije.
Tubolit

DHS ima vrst zatitni omota koji obezbeuje veliku otpornost na mehanika oteenja tokom montae
i na dejstva agresivnih graevinskih materijala.
Grejanje
Izolacija sa ravnom osnovom
puna debljina izolacije za
smanjenje toplotnih gubitaka
potpno ravna osnova obezbeuje
stabilnost tokom montae
jaka zatitna folija sa
povrinskm ispupenjima
Proizvodni program
cevasta izolacija
mala graevinska visina
Cevi- Cevasta izolacija, duina 2 m.
Bakarne cevi
Cu
eline cevi
Fe
13 mm 25 mm
(nominalni)
spoljanji
mm
DN Col
spoljanji
mm
mm Oznaka Oznaka
15 13,5 8 TL-15/13-DHS TL-15/27-DHS
18 15 17,2 10 TL-18/13-DHS TL-18/26-DHS
22 20 21,3 15 TL-22/13-DHS TL-22/26-DHS
28 25 26,9 20 TL-28/13-DHS TL-28/25-DHS
- - - - - TL-35/20-DHS
Optimizirani toplotni protok zahvaljujui
specijalnom ekscentrinom dizajnu.
DHS
E
n
E
V

2
0
0
6
U
s
a
g
la

e
n
veoma ogranieni gubici toplote preko dna
deo toplote prolazi kroz pod ka prostoriji
Tubolit DHS
Vodovod
smanjenje buke
preko 5 puta
Zvuna
izolacija
Va dobitak:
Tubolit

AR Fonoblok je polietilenska izolacija specijalno dizajnirana za poboljanje akustinog komfora zgrada. Ovaj
proizvod prua potvrenu redukciju buke od 34 dB(A) do 15 dB(A), eliminiui akustine mostove izmeu unutranjih
cevi otpadnih voda ili kanalizacionih cevi i graevinske konstrukcije zgrade. Izuzetna eksibilnost, mala masa i opti-
malizovane tolerancije osiguravaju lako navlaenje i montau proizvoda kako na cevi tako na kolena i prirubnice.
Duina kotura od 15 m minimizira rastur materijala. Sa debljinom izolacije od 5 mm, Tubolit

AR Fonoblok je optimalno
reenje kad je prostor ugradnje ogranien ili smanjen, npr. u sputenim plafonima ili uskim kanalima.
Prua akustini komfor u zgradama
AR Fonoblok
profesionalne tolerancije
za prirubnice i kolena
sistemsko reenje sa trakama
za pokrivanje avova i spojeva
ekasno spreava
akustine mostove
optimizirana duina
koturova
Proizvodni program
cevasta izolacija,
beskonana
trake
Horizontalni izlaz, zatien zidom od
lakih graevinskih elemenata.
Tihi kanalizacioni sistem iznad tavanice
Vertikalni kanalizacioni sistem, do pola
zatien u bonom zidu
U
v
e
r
e
n
je
p
r
e
m
a

E
N

1
4
3
6
6

Sistem kanalizacije
Tubolit AR
Zid od lakih graevinskih
elemenata
Prostor za boravak ljudi
Tihi kanalizacioni sistem
Tubolit AR
Izolacija zgrade
Sputeni plafon
Prostor za boravak ljudi
Spoljanji zid
Kanalizacioni sistem
Tubolit AR
Malter, 3 cm
Prostor za boravak ljudi
Tubolit AR Fonoblok
Cevasta izolacija, beskonana
SML-cev HT-cev Duina 15 m
spoljanji-
mm
Nom.
DN
spoljanji-
mm
Nom.
DN
Oznaka
58 50 50 / 53,5 50 TL-50/5-AR
78 70 75 / 78,8 70 TL-70/5-AR
90 90 TL-90/5-AR
110 100 100 / 115,2 100 TL-100/5-AR
135 125 125 / 131,0 125 TL-125/5-AR
160 150 160 / 167,5 150 TL-150/5-AR
Pravo kopiranja: Armacell GmbH Pridrano pravo izmijena Tiskano u Evropi 050-001-1206-HR (HR)
Armacell Switzerland AG Brunnmatt 522 CH-6264 Pfaffnau
Telefon +41 62 747 31 11 Fax +41 62 747 31 12
www.armacell.com info.ch@armacell.com
Tehniki podaci
Svi podaci i tehnike informacije su rezultati testiranja u tipinim uvjetima primjene. U interesu je korisnika ovih navoda i tehnikih informacija da pravovremeno u naoj kui provjeri da li navodi i informacije odgovara-
ju i podruju u kojem se namjeravaju proizvodi primjeniti. Instalacijske upute su dostupne u naem Armaex instalacijskom priruniku. Molimo konzultirajte nau tehniku slubu prije izoliranja nehrajueg elika.
Tubolit pribor
Savjeti za instalaciju
Ljepilo Armaex 520 razvijeno je posebno za
Tubolit i jami jednoliko i pouzdano spajanje
na avovima
Armaex specijalni ista: ienje povrina
za spajanje i koritenih alata. Takoer uklan-
ja prljavtinu sa povrine.
Tubolit spojnice za brzu i istu instalaciju
Tubolit izolacijskih cijevi. Prepuruujemo
koristiti 3 spojnice po metru.
Kratak opis: Fleksibilan materijal zatvorenih elija
Materijal: Pjenasti materijal na bazi polietilena. Samoljepljivi sloj na modificiranoj akrilnoj bazi, reetkaste strukture, zatien utom polietile -
nskom vrpcom. Tijekom poetne faze rada sustava moe doi do skupljanje od prosjeno 2% (za posebne sluajave vie).
Podruje primjene: Izolacija/zatita cijevi (cijevi za grijanje, kuni razvod tople i hladne vode, cijevi za otpadnu vodu i kinicu) i drugih vodovodnih i
instalacija za grijanje. U odreenim uvjetima (npr. velika vlaga) cjevovodi za hladnu vodu moraju se izolirati Armaflexom jednako kao i
cijevi te druge instalacije u rashladnim i klimatizacijskim sustavima.
Tubolit AR Fonoblok
Podruje primjene: Zvuna i toplinska izolacija unutarnjih kanalizacijskih cijevi i cijevi za otpadnu vodu ustambenim i drugim zgradama. Za sloeno
skupljanje kinice i odvodne cijevi na krovovima, obino cijevi velikih promjera, kao optimalnu zatitu protiv roenja preporuujemo
Armaflex izolaciju. Ovo je od posebne vanosti kada se instalacija nalazi unutar strukture od mineralne vune.
Svojstva Vrijednost/Ocjena Nadzor*1 Posebne napomene
Podruje primjene
(temperaturne granice)
max. temperatura medija
min. temperatura medija
+102C(traka +85C)
normalno u vodovodnim i grijaim instalacijama
Toplinska vodljivost pri srednjoj
temperaturi medija 10 C 0.038 W/(m K) l Testirano prema EN ISO 8497
Ponaanje u poaru teko zapaljivo: B1 ( DG,AR)
normalno zapaljivo: B2 ( DG-A, S, Splus, DHS)
Testirano prema DIN 4102-1
Otpornost na graevinske
materijale
otporno na uobiajene materijala ( beton, gips, cement, vapno)
Zvuna izolacija smanjenje prijenosa buke 30 dB(A) Testirano prema
DIN 52219 i EN ISO 3822-1
Gustoa
priblino 30 kg/m3
(zadovoljavajui raspon 22 do 38 kg/m3 (ovisno o promjeru cijevi,
debljini, proizvodnom pogonu)
Vlastiti nain ispitivanja
Tubolit se moe lagano instalirati na sve cijevi i kol-
jena ak i prije nego to je cijev zavarena jednostav-
nim povlaenjem preko cijevi ili se moe izrezati
du tvorniki predodreenog reza te potom zalijepiti
koristei ljepilo Armaex 520 ili privrstiti spojnica-
ma-klipsama. Instalacija Tubolita je jednostavna, si-
gurna i ista! Preporuujemo koritenje otrog noa
duge otrice (duljine 20-30 cm) uz Armaex 520 ili
alternativno Tubolit spojnice. Standardni model za re-
zanje treba se koristiti za oblikovanje koljena, noevi
dostupni kod vaeg Armacell dobavljaa ine rezanje
cijevi brim. Slike na ovoj stranici pokazuju kako se
lagano, uz malo vjebe, Tubolit proizvod moe insta-
lirati u najeim primjenama. Tubolit svaka se PEF
izolacija nakon instalacije moe skupiti pri visokim
temperaturama; zbog toga se cijevi moraju stisnu-
ti zajedno pri instalaciji. Za dodatne informacije ili
podrku molimo vas kontaktirajte vaeg Armacell
zastupnika.