You are on page 1of 6

PA, PE, PI, PO, PU

Lee :

PA PE PI PO PU

pato pelota pito pozo puerta

PA, PE, PI, PO, PU

Lee :

PA PE PI PO PU

pala perro pia polo pulpo

PA, PE, PI, PO, PU

Une :

pa pe pi po pu

PA, PE, PI, PO, PU

Une :

pa pe pi po pu

PA, PE, PI, PO, PU

Escribe : el pato la pera el pito la pelota el palo la pala el pelo el perro el polo

PA, PE, PI, PO, PU

Completa :

el

lo

el

po

la

las

las

la

la

el

to

el

llo

la

ra

el

rro