You are on page 1of 0

SULIT

1103
Bahasa
Melayu
Ogos/Sept.
2012
2r/+
jam
1103/1
Elf;dr-JL!
YAYASAN PN,RAK
JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
NEGERI PERAK 2012
3ensL
BAHASA ME,LAYU
KERTAS 1
Dua
jam
lima belas minit
1.
2.
3.
4.
JANGAN
BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.
Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B.
Jawapan hendaklah ditulis tlalam kertas
jawapan yang disediakan.
Jawapan boleh ditulis dalam tulis Rumi atau Jawi.
Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak dan L halaman tidak bercetak.
ll-,ihat
sebelah
SULIT
1103/1
www.myschoolchildren.com
Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :
SIILIT
2
Bahagian A
[30
markah]
[Ma;a
dicadangkan : 45 minit]
menunjukkan fenomena kejadian tanah nurtuh.
untuk mengelakkan kejadian tanah runtuh
antara 200 hingga 250 patah perkataan.
1103/r
Huraikan pendapat anda tentang
di negara kita. Panjangnya
Gambar di bawah
langkah-langkah
huraian hendaklah
KEJADIAN TANAH RUNTUH
af'
ts
+
-:l *rl3+
&,
*-
*.i'
- g
{b
I
:,mffi
#**
,i.,s - "n-sfrr -*"ffi
,l
n*,
.i',u*'** ry$gu
-;
J*
dfrJ*fis.I'
!fz;i.+:: '.r*4",
"='*-;"..
..*,
-.tu:
4*t:+
*
, ffi".tli,1.r'**,-,-s
LANGKAH.LANGKAH MENGELAKKAN KEJADIAN
TANAH RUNTUH
Sistem perparitan
yang terancang
ll-,ihat
sebelah
SULIT
Penguatkuasaan
undang-undang
Pembangunan
di lereng bukit
yang terkawal
Lt03lt
www.myschoolchildren.com
Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :
SULIT
3
Bahagian B
[100
markah]
[Masa
dicadangkan : 1 Jam 30 minit]
r103/1
Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya
lebih daripada
350 patah perkataan.
I Setiap ibu bapa mengharapkan anak-anak berjaya dalam kehidupan.
Bincangkan usaha-usaha yang wajar anda lakukan untuk memastikan harapan mereka
itu tercapai.
2 Minat bersukan dalam kalangan remaja pada hari ini semakin berkurangan.
Huraikan peranan pelbagai pihak untuk memupuk minat bersukan dalam kalangan
remaja.
3 Kerajaan menggalakkan rakyat Malaysia menggunakan barangan buatan tempatan.
Huraikan kebaikan-kebaikan menggunakan barangan buatan tempatan.
4 Malaysia berpotensi untuk menjadi destinasi pelancongan yang terkenal di rantau ini.
Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis rencana untuk disiarkan dalam akhbar
tempatan. Tajuk rencana tersebut ialah 'Usaha-usaha
Menarik Minat Pelancong Asing
Datang ke Malaysia'.
Tulis rencana itu selengkapnya.
5 Perwatakan watak utama dalam sebuah novel yang telah anda baca, banyak
mengandungi keistimewaan yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan.
Binlangkan
KERTAS SOALAN TAMAT
1103/1
SULIT
www.myschoolchildren.com
Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :
w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
STLIT
1103
Bahasa
Melayu
Ogos/Sept.
2012
2%
jam
tl03t2
Ul-**3 3-uJLL
YAYASAN PERAK
JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
NEGERI PERAK 2012
1.
2.
J.
BAHASA MELAYU
KERTAS 2
Dua
jam
tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Kertas soalan ini mengandungi empat soalan.
,Jawab semua soalon.
Jawapan bagi Soalan 2(b),Soalan 2(c), Soalan 2(d) dan Soalan 4 berdasarkan tela Komponen
Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkotan 5.
Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau,Iawi.
[Lihat
sebelah
STJLIT
4.
tt03t2
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak
www.myschoolchildren.com
Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :
ST]LIT
l]03t2
Soalan I : Rumusan
|
30 markahl
Baca petilran di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumt$an tentang kepettingan pendidikan
kepenggunaan
dan cara-cara melahirkan
masyarakat berbelanja.ecu*
b".h"mut.
panjangnya
tumusdn hendaHah tidak metebihi 120 patah perkataan.
Kepenggunaan bemraksud amalan dan polisi melindungi penggrura
dengan menyedarkan mereka
terhadap barangan yang rosak dan tidak selamat, amalan pemiagaan
r**g, ikl* yang mengelirukan
dan pengabaian
birokasi. Akta Perlindrurgan Penggrura 1999, mentakrifkan pengguna
sebagai orang
perseorangan yang terlibat dengan pembelian
barangan atau perkhidmatan
rmtuk kegunaan sendiri. Akta
ini tidak terpakai jika
pembeli
membeli bamng-barang atau perkhidmatan
unhrk pemiagaan.
Pendidikan kepenggunaan mestilah bersifat sesuatu yang boleh diamalkan oleh masyarakat.
Masyarakat sedar bahawa sektor pemiagaan pada masa ini sangat komplel<s dan membingjtngkan.
Melalui pendidikan ini, penggma memperoleh maklumat tentang barangan dan perlJridmatan
Maklumat
tersebut seharusnya bersifat memberikan motivasi kepada pengguna
dalam proses mengambil keputusan
1mg
melibatkan kepenggr.rnaan. Dalam mengambil kepr.rtusan ini, penggrrn perlu bertrati-hati dan bijaksana
Penggma perlu sentiasa bertindak secara rasional dalam menilai, mentaksir dan membual keputusan yang
bertanggungawab ketika memilih barangan. Oleh itq pendidikan kepenggunaan mernbolehkan pengguna
keputusan yang bijak dalam perbelanjaan seharian. Seterusny4 pendidikan ini
juga
mernbantu
pengguna membezakan antara keperluan dengan kehendak semasa membeli sesuah: barangan. Selain ifu,
penggua boleh berkongsi maklumat dengan individu yar lain tentang isu-isu kepenggrmaan. Hal ini
mempwrlai kesan sosial yang besar kepada masyarakat.
Dalam menjalani aktiviti harian, seseomng itu memainkan peranan sebagai pekerja penggurn dan
warganegara. Apabila seseorang itu bertindak sebagai penggun4 peranan pendidikan kepenggunaan dapat
membantunya membeli barangan yang selamat dan berkualiti. Manakata, peranan sebagai pekerja pula
membolehkannya menghasilkan barangan atau perkhidmatan yang bermutu. Selain itu, pendidikan
kepenggu:aan mestilah bersifat sebagai pemangkin urtuk tindakan. Pengguna perlu mengetahui saluran-
saluran yang sedia ada untuk membuat aduan dan mendapatkan ganti rugi. Dalam hal ini, maklumat
ini membantu pengguna menyelesaikan masalah berkaitan tentang isu
Pendidikan kepenggunaan sepatuhya
kriteria yang membuka mata penggrma supaya
sentiasa berwaspada tentang hak-hak pengguna dan kepenggunaan. Dalam konteks mata pengguna,
seseoftmg yang bermaklumat dapat meneliti sesuatu barangan itu secam kritikal dan analitikal. Begitu
juga,
cfui pendidikan kepenggruraan seterusnya membantu dalam mengaktifkan pergerakan penatuan
pengguna" Pergerakan penggula golongan yang mengambil berat tentang diri sendiri dan orang
lain. Peluang untuk mendapatkan pendidikan kepenggunaan merupakan salah satu daripada hak-hak
pengguna yang asas. Malahan, pendidikan ini berupaya kernahimn individu
Oleh itu, masyarakat perlu sedar tentang kepentingan mereka sebagai indMdu purgguna"
(Dipetik dan diubah suai daripada
' Kepentingan Pendidikan Kepenggunaan'
Buletin Generasi Penggura, November 20ll)
[Lihat
sebelah
ST]LIT
tt03t2
www.myschoolchildren.com
Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :
ST]LIT
a
J
Soalan 2 : Pemahaman
135
markahl
tt03t2
Soalan 2(a)
-
Petikan Umum
Berdasarkan petikan Soalan 1,
jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat
anda sendiri.
(, tserikan maksud rangkai kata kompleks dan membingungknn.
[2
markah]
(ii) Pengarang mengemukakan beberapa ciri pendidikan kepenggunaan.
Nyatakan ciri-ciri tersebut. 13
markah)
(iii) Sesetengah pengguna berbelanja di luar kemampuan.
Pada pendapat anda, apakah fbktor-faktor yang menyebabkan pengguna bersikap
sedemikian.
Berikan tiga alasan. [4
markah)
tt0312
SULIT
www.myschoolchildren.com
Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :
w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
SULIT
Soalan 2(b)
-
Petikan Cerpen
Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti,
dengan menggunakan
ayat anda sendiri.
tt03t2
kemudian jawab
soalan-s oalan yang berikutnya
"Sau ... saudara seperti tidak suka dipuji..
*Ya,
kadangkala pujian
itu merupakan racun paling berbisa,,, kata si hero, seperti
menyindir.
"Saya ... saya ikhlas, saudara- Bukan sengaja saya reka pujian itu untuk saudara..
.
'Maaftan saya. Mungkin bahasa saya sedikit keras. Ya, saya merasakan pujian saudara itu sama
saja dengan pujian yang saya terima daripada ribuan penonton yang lain. riart uau bezanyL dan ...
dan sebenamya setiap kali merecupnya pujian,
maka setiap kali itulah juga
saya harus bersiap sedia
untuk berperang."
'tserperang?'
"Y4 berperang dengan dfui saya sendiri."
*Maksud
saudara?"
Si hero melepaskan dengusan kecil lalu menggaru-garu dagu.
"Saya harus melembutkan sulcna saya yang ada kalanya serakah unh.rk melebwkan diri ke kawah
lupa diri.'
si penjaga panggung terkulat-kula!
merenung muka si hero dengan seliratan tanda tanya.
'Maaftan say4 saudara- KJta
jumpa
lagi malam nanti. Saudam dengan tugas saudar4 saya dengan
tugas sayq" ucap si hero, mengangguk-anggu(
lalu tunduk ke arah si penjaga panggung.
(Dipetik daripada cerpen
'Idola'
oleh Zaen Kasturi
dalam antologi Dirgahayu Bahasaku
Dewan Bahasa dan Pustaka)
Berdasarkan petikan, mengapakah si hero tidak suka dirinya dipuji?
12
markahl
Andaikan anda si hero, nyatakan reaksi yang wajar anda tunjukkan apabila menerima pujian.
13
markah)
(i)
(ii)
(r) Huraikan satu nilai mumi yang terdapat dalam petikan di atas dan safu
daripada cerpen yang tidak terdapat dalam petikan.
nilai mumi yang lain
14
markahl
[Lihat
sebelah
ST]LIT
tt03t2
www.myschoolchildren.com
Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :
SULIT
Soalan 2(c)
-
Petikan Prosa Klasik
tt03t2
Baca petiknn prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab
soalan-soalan yong berikutnya
dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Merah Silu berkata, "Harflba datang kepada tuan hamba ini, hamba hendak minta tempat du&rk,
kerana hamba tiada bertempat."
Kata Megat Iskandar, "Jikalau demikian baiklah anakanda duduk di sini dengan hamba. Ladang
di sini pun luas, dan banyak tempat kerbau makan."
Sanrbut Merah Silu, "Jikalau ada kasih tuan apatah salahnya, tuanlah akan menjadi bapa harnba."
Merah Situ pun bermohon kepada Megat Iskandar, lalu dia pergilatr mengambil segala hartanya
askar dan kesemua kerbaunya. Lalu dibawa ke Buluh Telang itu. Merah Silu tinggallah di situ.
Meratr Silu sangat gemar menyabung ayam. Ramai
jr*u
sabung ayam dutang bermain menyabung
dengan Merah Silu. Orang yang kalah dibayar tamhannya. Berita itu tersebar kepada kampung lain dan
ramailah orang datang bermain sabung ayam di Buluh Telang. Apabila mereka kembali, Merah Silu
memberi mereka seorang seekor kerbau. Orang yang datang melihat permainan sabung ayam itu
juga
diberi seekor kerbau.
(Dipetik daripada
'Merah Silu'
dalam antologi Harga Remaja
Dewan Bahasa dan Pustaka)
(D Berikan maksud tinggallah di situ.
(ii) Berdasarkan petikan, apakah faktor-faktor
menyabturg ayam di Buluh Telang?
(iii) Jika anda memiliki kekayaan seperti
tersebut untuk kebaj ikan?
Berikan dua cara.
[2
markah)
yang menyebabkan orang ramai gemar
[3
markah)
Merah Silu, bagaimanakah anda membelanjakan kekayaan
13
markah)
[Lihat
sebelah
SULIT
tt0312
www.myschoolchildren.com
Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :
SULIT
fl03t2
Soalan 2(d)
-
Sajak
Bdca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab ,soalan-soalan yang berikutnya dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
Bangkitlah
Anak-anak yang sedang lena
bangkitlah
matahari sudah tinggr
di puncak gunung.
Lihat
jemihnya pagi ini
burung-bunmg berterbangan di udara
dan pepohon hijau merendang daunnya
apa kau masih belum bangkit?
Bangkitlah
jangan
sesal nanti
madu bumi yang kekeringan
isi laut kekosongan
dan perut belantara menjadi ladang.
Anak-anak
esok apa yang akan kaumakan?
tanah atau batu atau debu?
kau mahu terus nangis
tanpa atr mata?
Kalau tidak
bangkitlalr
matahari belum lagi rembang
dan bunrng-btlurg belum lagr menjamah awan!
Rejab F.I.
dalam antologi Dirgahayu Bahasaku,
Dewan Bahasa dan Pustaka
(i) Nyatakan suasana pada waktu pagi yang terdapat dalam rangkap kedua sajak di atas.
12
markahl
(ii) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menyedarkan generasi
muda yang lalai dan leka? 13
markah)
(iii) Huraikan pengajaran yang terdapat dalam rangkap ketiga dan keempat sajak tersebut.
14
markahl
[Lihat
sebelah
ST]LIT
tt0312
www.myschoolchildren.com
Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :
w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
SLTLIT 7
Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
130
markah)
Iawab semua soalan.
tt03t2
(a) Tulis dua ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjttkkan bahawa anda
faham
akan malcsud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan
atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nonla khas.
(r) haus
(ii) gamat
(rii) sidang
16
markahl
(b) Tukar cakap ajuk di bawah kepada cakap pindah tanpa menguboh malaud asalnya.
"Mh, kau nak ke sekoiah semula?" tanya ibu. "Ya mak, petar ni saya ada aktiviti Persafuan
Bomba," kata Amin. "sebelum ke sekolah, mak nak minta tolong," kata ibu. "Apa yang
Min boleh tolong?" tanya Amin. "Tolong poskan surat berdaftar ni," pinta ibu. "Boleh mak,
nanti Min poskan," kata Amin.
t6
marknh)
(c) Dalam petikan di bowah, terdapat tiga kesalahan ejaan dan trga kesalahan penggunaan
imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalohan-kesalahon itu. Anda tidak boleh
menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan imbuhan. Anda
tidak perlu menyalin petikan itu semula.
Kebanyakan ahli sukan negara kita belum dapat bersaing diperingkat antarabangsa walaupun
telah menjalankan latihan intensif. Contohnya, sukan rugbi tidak pernah dirangkul sebarang
pingat dalam pertandingan bertaraf dunia. Masalah ini mungkin berlaku disebabkan ketiadaan
juru
latih berwibawa yang boleh memacu bidang sukan negara pada tahap yang boleh
membanggakan.
16
markahl
@
Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah
dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraiknn dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi
setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan kata atau
istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
(1) Pakar-pakar bahasa Melayu perlu banyak menulis buku atas kepakaran yang mereka
miliki untuk memartabatkan penggunaan Bahasa Melayu dalam golongan masyarakat.
(ii) Keghairahan remaja merintis laman sosial melalui intemet berttrjuan mencari rakan-rakan
lama di samping ingin merapatkan semula hubungan persahabatan.
(iii) Murid-murid yang cemerlang di dalam kurikulum dan kokurikulum sudatr tentu akan
mampu mengawal ntlma baik sekolah.
16
markahl
[Lihat
sebelah
ST]LIT
1103t2
www.myschoolchildren.com
Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :
SULIT
(e)
tt03t2
Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan peribahasa yang
sesuai bagi mengisi tempat kosong yang berikut.
(i) Mumi berusaha membantu adiknya dalam pelajaran. Dia sentiasa membimbing adiknya
dalam mata pelajaran Matematik kerana dia tahu adiknya lemah dalam mata pelajaran
tersebut. Dia sering memberi latihar dan membuat ulang kaji bersama-sama adiknya itu.
Dia yakin melalui usaha yang dilakukannya itu adiknya akan dapat menguas ai mata
pelajaran tersebut dan memperoleh keputusan yang cemerlang kelak. Mumi beranggapan
bahawa
(ii) Faisal berasal daripada keluarga yang baik. Dia sentiasa dihormati kerana ketinggian ilmu
dan budi bahasanya. Di tempat kerjanya, dia menjadi rujukan rakan-rak annya.
Malah rakan-rakannya berkata walau ke manapun Faisal pergi, dia akan dapat memberi
manfaat kepada sesiapa sahaja kerana
(ill) Penduduk Kampung Seri Wangi sebulat suara memilih Syukri menjadi ketua
kampung. Setelah menjawat
jawatan
tersebut, ada segelintir penduduk kampung
mempertikaikan pemilihan tersebut. Hal beginilah yang dikatakan omng,
16
markah)
Soalan 4 : Novel
I
15 markah
]
Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut:
(D Papa... (akhimya kau tewas
jua!)
karya Deana Yusof
(ii) Melunas Rindu karya Hartini Hamzah
(iii) Azfa Hanani karya Halis Azhan Mohd Hanafiah
(rr) Renyah kurya Gturawan Mahmood
(v) Konserto Terakhir karya Abdullah Hussain
("r) Kembara Amira karya Amer Hamzah L. Kadir
(w) Kabus di Perbukitan karya Mohamad Kholid Harrvah
(viii) Sutera dalam Lukisan karya Abd. Talib Hassan
(a) Kebiasaannya sesebuah novel menonjolkan watak utama yang banyak menempuh cabaran
dalam kehidupan.
Huraikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh watak utama
telah anda kaji.
(b) Berdasarkan dua buatr novel yang telah anda kaji,
jelaskan
novel tersebut.
berdasarkan sebuah novel yang
17
markah)
satu pengajaran daripada setiap
18
markahl
tt0312
KERTAS SOALAN TAMAT
STJLIT
www.myschoolchildren.com
Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :